BAB 2 JIRIM DAN BAHAN

Soalan Objektif 1 Atom ialah sfera keras yang tidak boleh dibahagi atau dibelah bahagi. Antara saintis berikut, siapakah yang mengemukakan model atom seperti di atas? A Ernest Rutherford B Sir Joseph John Thomson C John Dalton D Neils Bohr 2 K L Pepejal N Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan perubahan keadaan fizik jirim. Antara proses berikut, yang manakah melibatkan pembebasan tenaga haba? A K, M, P B L, N, O C L, M, P D L, M, O 3 Zarah X Y Z Jadual 1 Cas Negatif Positif Neutral Jadual 1 di sebelah menunjukkan zarah-zarah yang terdapat dalam atom dengan casnya. Antara berikut, yang manakah zarah X, Y, dan Z? X Y Z A Neutron Elektron Proton B Elektron Proton Neutron C Proton Elektron Neutron D Proton Neutron Neutron Gas M O P Cecair

4

Suatu atom mempunyai 9 elektron dan nombor nukleon 19. Berapakah bilangan neutron bagi atom itu? A 9 B 10 C 19 D 28 Bahan-bahan yang dikelaskan sebagai bahan molekul ialah A ammonia dan oksigen B karbon dan sulfur C besi dan karbon D natrium klorida dan ammonia 1-1
Bank Soalan BPS Tingkatan 4

5

© Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

7 R S T U V W Rajah 2 Rajah 2 di atas menunjukkan beberapa unsur yang terletak dalam jadual berkala.6 Antara berikut. Antara unsur berikut. yang manakah apabila bergabung akan mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan? A R dan W B R dan U C W dan T D T dan U 9 suhu °C X YY masa (minit) Rajah 3 Graf pada Rajah 3 di atas menunjukkan penyejukan cecair naftalena mengikut masa. 1-2 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah bukan kegunaan suatu bahan bukan logam? A Membuat mancis B Membasmi kuman dalam loji air C Sebagai bahan api D Membuat dawai Soalan 7 dan 8 berdasarkan Rajah 2 di bawah. yang manakah merupakan halogen? A R B S C T D U 8 Antara pasangan unsur berikut. Bhd. Apakah yang berlaku pada tempoh masa X dan Y? A Haba diserap dari sekitar B Suhu naik secara mendadak C Pergerakan zarah menjadi semakin lambat D Zarah terpisah semakin jauh © Pearson Malaysia Sdn.

Siapakah ahli sains itu? A Sir J. zink C Sulfur. kalsium. neon 13 Antara pernyataan berikut. klorin B Kalium. plumbum. stanum D Berilium. yang manakah terdiri daripada atom sahaja? A Magnesium. Thomson B Sir James Chadwick C John Dalton D Ernest Rutherford 12 Antara kumpulan berikut. yang manakah benar tentang zarah-zarah subatom dalam suatu atom neutral? A Elektron terletak di dalam nukleus B Jisim proton sama dengan jisim neutron C Bilangan elektron sama dengan bilangan neutron D Bilangan proton sama dengan bilangan neutron 15 Bahan X Y Z Takat lebur (°C) 1 540 800 115 Kebolehan mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal leburan Boleh Boleh Tidak Boleh Tidak Tidak Jadual 2 © Pearson Malaysia Sdn. 1-3 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Bahan X mungkin A larutan natrium klorida B cecair plumbum iodida C air suling D cecair naftalena 11 Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan model atom yang dikemukakan oleh seorang ahli sains.J. besi.10 Suatu bahan X mendidih pada suhu 103 °C. fluorin. yang manakah benar tentang Jadual Berkala? A Unsur-unsur disusun berdasarkan nombor proton B Kumpulan I merupakan unsur lengai C Terdapat 7 kumpulan dan 8 kala D Sifat kelogaman berkurangan dari kiri ke kanan Jadual Berkala 14 Antara berikut. Bhd.

Apakah jenis zarah yang terkandung dalam bahan X. Suatu bahan lain dikatakan isotop bagi oksigen jika ia mempunyai A B C D Nombor jisim 17 16 17 16 Nombor atom 8 9 9 7 20 Antara berikut. Graf suhu melawan masa yang paling baik untuk menggambarkan perubahan ini ialah A ] C suhu suhu masa masa B suhu D suhu masa masa 19 Oksigen mempunyai nombor atom 8 dan nombor jisim 16. Bhd. dan Z? X ion molekul atom atom Y molekul ion molekul ion Z atom atom ion molekul A B C D 16 Bahan-bahan yang dikelaskan sebagai sebatian molekul ialah A natrium klorida dan plumbum bromida B gula dan naftalena C oksigen dan hidrogen D aluminium dan zink 17 Atom X mempunyai nombor atom 12 dan nombor jisim 25. 1-4 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Ini bermakna atom X yang neutral mempunyai A 12 elektron B 13 elektron C 12 neutron D 13 proton 18 Suatu leburan natrium klorida dibiarkan menyejuk sehingga membeku selengkapnya. dan Z. yang manakah menerangkan sebab hablur mempunyai bentuk yang sekata? A Zarahnya sangat kecil B Zarahnya tersusun secara tertib C Zarahnya berbentuk sfera D Zarahnya menarik antara satu sama lain © Pearson Malaysia Sdn. Y. X.Jadual 2 di atas menunjukkan sifat-sifat bagi tiga bahan. Y.

21 Suatu atom neutral mempunyai nombor atom 17. II. 1-5 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . dan III 22 elektrod nukleus 8 proton 8 elektron Rajah 5 Rajah 5 di atas menunjukkan struktur bagi satu zarah oksigen. II. II. yang manakah benar tentang zarah itu? I Nombor atomnya 8 II Nombor jisimnya 16 III Zarah itu merupakan atom oksigen yang neutral A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. Antara berikut. III Biasanya wujud dalam keadaan cecair dan gas pada suhu bilik. Dapat dibuat kesimpulan bahawa atom itu mempunyai I 17 neutron II 17 elektron III nombor jisim 34 A II sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I. yang manakah sifat bahan ion? I Mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal sahaja. II. dan III 24 Antara berikut. dan III 23 Nukleus atom 20 Ca terdiri daripada I II III A B C D 20 proton 20 neutron 20 elektron II sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja I. Bhd. dan III © Pearson Malaysia Sdn. A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I. II Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi.

II. II dan III 26 Rajah 6 Rajah 6 di atas menunjukkan perubahan jirim bagi suatu bahan. 1-6 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah adalah sama bagi unsur-unsur sepasang isotop? I Bilangan proton II Bilangan neutron III Bilangan elektron A I sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. dan III 28 Rajah 7 Bahan yang ditunjukkan dalam Rajah 7 di atas berkemungkinan besar ialah pepejal I aluminium © Pearson Malaysia Sdn.25 Antara berikut. yang manakah benar tentang pepejal? I Zarah-zarahnya bergerak bebas II Daya tarikan antara zarah-zarahnya adalah kuat III Tenaga kinetik zarah-zarahnya bergantung pada suhu A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. Antara berikut. yang manakah berlaku semasa perubahan jirim itu? I Zarah-zarah membebaskan tenaga II Daya tarikan antara zarah-zarah dilemahkan III Zarah-zarah terbebas ke udara A III sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D II dan III sahaja 27 Antara berikut. Bhd.

T. II. 1-7 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 .II III A B C D naftalena natrium klorida I sahaja II sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja 29 Antara berikut. Jawab soalan berikut dengan menggunakan huruf-huruf itu. dan III 30 Nukleus atom Cl terdiri daripada I 17 proton II 18 elektron III 18 neutron A I sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D II dan III sahaja Soalan Struktur 1 R I II III IV V VI VII VIII T S U Rajah 1 Rajah 1 di atas menunjukkan Jadual Berkala dengan unsur-unsur berhuruf R. yang manakah sifat logam? I Mengalirkan elektrik II Tidak larut dalam pelarut organik III Mempunyai daya tarikan antara zarah yang kuat A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. Bhd. dan U. S. (a) Apakah yang diwakili oleh nombor Roman I hingga VIII? ___________________________________________________________________ (b) Manakah antara unsur-unsur tersebut mempunyai bilangan proton yang paling banyak? _________________________________________________________________________ © Pearson Malaysia Sdn.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan (i) nombor proton ______________________________________________________________________ (ii) nombor nukleon ______________________________________________________________________ (b) Tuliskan satu persamaan yang dapat menghubungkaitkan nombor nukleon. nyatakan dua unsur yang menunjukkan keisotopan.(c) Satu daripada unsur tersebut tidak bertindak balas dengan unsur lain. _________________________________________________________________________ (e) Jika atom unsur R mempunyai 11 elektron dan 12 neutron dalam nukleusnya. dan bilangan neutron. Apakah unsur itu? _________________________________________________________________________ (d) Dua daripada unsur itu boleh bergabung untuk membentuk sebatian ion. Pilih pasangan unsur itu. _____________________________________________________________________ (ii) Berikan satu sebab bagi jawapan anda dalam (c)(i). 1-8 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . nombor proton. C dan D. _________________________________________________________________________ Unsur A B C D (c) (i) Berdasarkan Jadual 1. B. Bhd. _____________________________________________________________________ [6 markah] © Pearson Malaysia Sdn. berapakah nombor jisim unsur R? _________________________________________________________________________ [5 markah] 2 Nombor proton Nombor nukleon 12 28 17 35 17 37 18 40 Jadual 1 Jadual 1 di atas menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon bagi unsur-unsur A.

cecair. (iv) kadar resapan. (ii) daya tarikan antara zarah. dan gas. terangkan perubahan keadaan jirim bagi proses-proses berikut: (i) peleburan (ii) pembekuan [4 markah] 2 (a) Apakah perbezaan antara proton. [8 markah] © Pearson Malaysia Sdn. dan neutron dari segi cas dan jisim relatif? [2 markah] (b) Terangkan sejarah perkembangan model atom dari model Dalton hingga model BohrChadwick. Bandingkan keadaan jirim pepejal dan gas dari segi (i) susunan zarah.Soalan Esei 1 (a) Apakah jirim? [1 markah] (b) Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal. dan (v) kemampatan. 1-9 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . elektron. Bhd. [5 markah] (c) Dengan menggunakan Teori Kinetik Jirim. (iii) kandungan tenaga kinetik.

zarah pepejal akan menerima tenaga haba dan bergetar dengan lebih cepat. Zarah terpisah dari kedudukan tetap dan bergerak bebas. zarah terpisah jauh (ii) Daya tarikan antara Sangat kuat Sangat lemah zarah (iii Kandungan tenaga Rendah Tinggi ) kinetik (iv) Kadar resapan Sangat rendah Sangat Tinggi (v) Kemampatan Tidak boleh dimampatkan Mudah dimampatkan (c)(i) – Apabila pepejal dipanaskan. – Tenaga kinetik zarah pepejal bertambah dengan kenaikan suhu. Bhd. 1 .10 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 .JAWAPAN BAB 2 Soalan Objektif 1C 6D 11 A 16 B 21 A 26 A Soalan Struktur 1 (a) (b) (c) (d) (e) Kumpulan U T R dan S/R dan U 23 2B 7D 12 B 17 A 22 A 27 C 3B 8B 13 D 18 C 23 D 28 A 4B 9C 14 B 19 A 24 C 29 A 5A 10 A 15 D 20 B 25 B 30 C 2 (a) (i) Menunjukkan bilangan proton dalam sesuatu atom (ii) Jumlah bilangan proton dan neutron dalam sesuatu atom (b) Nombor nukleon = nombor proton + bilangan neutron (c) (i) Unsur B dan C (ii) Kerana kedua-duanya mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berlainan Soalan Esei 1 (a) Jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskrit serta mempunyai jisim dan isi padu. zarah-zarah memperoleh tenaga haba yang mencukupi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah pepejal. – Pada takat lebur. © Pearson Malaysia Sdn. (b) Sifat Pepejal Gas (i) Susunan zarah Tersusun rapat dan teratur Tidak tersusun.

2 Model Thomson (1900) Atom ialah zarah pepejal yang mengandungi cas-cas positif dan negatif. – Gerakan zarah cecair menjadi lebih perlahan. zarah cecair akan kehilangan tenaga kinetik. © Pearson Malaysia Sdn. zarah kehilangan tenaga dan tersusun dalam kedudukan yang rapat dan teratur. Bhd. 2 Zarah subatom Proton Cas Positif Tiada Jisim relatif 1 1840 = Elektron Negatif Neutron (b) 1 Model Dalton (1808) 0.11 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Di sekeliling nukleus ialah ruang kosong dan elektron-elektron (bercas negatif) mengorbit nukleus. 1 . – Daya tarikan antara zarah menjadi lebih kuat.0054 1 Atom ialah zarah yang keras. tidak dapat dibahagikan atau dimusnahkan. 3 Model Rutherford (1912) Atom terdiri daripada satu pusat yang bercas positif (nukleus).(ii) – Apabila suhu diturunkan. – Pada takat beku.

4 Model Bohr-Chadwick (1932) Atom terdiri daripada nukleus yang mengandungi proton ( bercas positif ) dan neutron (zarah tidak bercas).12 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . • Terangkan berdasarkan nota di atas. Lukis rajah bagi setiap model. © Pearson Malaysia Sdn. Elektron (bercas negatif) mengorbit nukleus. 1 . Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful