You are on page 1of 174

Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak AURKIBIDEA

0.- AURKIBIDEA

1.- IKASLEEN ESKUBIDEAK

2.- IKASLEEN BETEBEHARRAK

3.- ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

4.- ERANSKINAK

2/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak ESKUBIDEAK

1.- IKASLEEN ESKUBIDEAK

1.1. HEZKUNTZA INTEGRALA IZATEKO ESKUBIDEA.


Eskolako txosten hauek jasoko dute honen bermatzea: I.H.P.ak eta I.K.P.ak eta honen
barruan bereziki programazio laburrak. Horretaz gain, Bizikidetza Plana aurrera eramanez,
tutoretza plana burutuz eta azken finean, irakasle eta komunitateko eragile guztien
koordinaketaren bidez ziurtatuko da.

1.2. IKASLE ADINGABEEN ESKUBIDEA ARRETA BEREHALA JASOTZEKO.


Tratu txarrak eta absentismoaren kasuetan administrazioa jakinen gainean jarri behar
dugu. Hori lortzen laguntzeko “Jazarpen kasuetako Protokoloa” (ERANSKINA 1) dago. Beraz,
tratu txarren susmoa dagoenean (heldu baten aldetik) honako prozedura hau jarraituko dugu:
tutoreak edo irakasleak B.A.T. batzordeko norbaiti (zuzendariari, ikasketa buruari edo
aholkulariari) adieraziko dio. Batzordeak egoera aztertu ondoren “Jazarpen Kasuetako
Protokoloa” jarriko du martxan eta horren arabera pediatrarekin, asistentearekin,
ikuskariarekin... harremanetan jarriko gara. Bestalde, pediatrak edo asistenteak informazioa
eskatuz gero eman egin behar dugu. Isilekotasuna gorde behar da.
Bestalde, absentismo kasuak Hezkuntzak bideratuta ditu, hileroko edo hiruhileko
bukaerako parteen bidez.

1.3. IKASTETXEAK BABESTEKO IKASLE ADINGABEEK DUTEN ESKUBIDEA.


Bertan agertzen den bezala, ez da utziko eskolako eremuetan eta orduetan (gauza bera
irteeretan) telefono mugikorrik, erloju adimendunik, IPODik, Nintendorik, PSPrik, MP3rik,
MP4rik, MP5rik, argazki makinarik... ekartzen. Bestalde, ikasturte hasieran gurasoei
baimena eskatzen zaie web orrian eta aldizkarian ikasleen argazkiak azaltzeko, interneten
aritzeko eta baita Lehen Hezkuntzako 4. 5. eta 6. mailako ikasleei eskolako domeinuko posta
elektronikoa sortzeko ere. Komunikabideei dagokionez informazioaren hedapena ere mugatua
izango da eta eskolako partaide guztien (ikasle nahiz irakasle) datu pribatuak diskrezioz
erabiliko dira.

3/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak ESKUBIDEAK

1.4. ERRENDIMENDU AKADEMIKOAREN BALIOESPEN OBJEKTIBOA IZATEKO


ESKUBIDEA.

AJAk agertzen duen bezala irakasle guztiek helburu, eduki eta ebaluaketa irizpideak
ezagutu behar dituzte. Horretaz gain, ebaluaketa saioen ondoren ikasle nahiz familiei
informazioa emango zaie gutxienez, familiekin banakako bi bilera eginez. Barne erreklamazio
prozedura jasotzeari buruz, edo errepikapenen inguruan, GIT-ak erabakitakoa ebaluaketa
metodoak dokumentuan (ERANSKINA 2) jasotzen da. Ikasleak ebaluatzeko erabili diren
proba, lan… gordetzeko neurriak ebaluatzeko biltzen den GITeko aktetan jasotzen dira.

1.5. ESKOLA- ETA LANBIDE-ORIENTAZIORAKO ESKUBIDEA.

Hezkuntza orientabide zerbitzua ematea, trebetasunen, gaitasunen, zaletasunen...


arabera ikasketa plana aukeratzeko eta aukerei buruzko aholkuak ematerako orduan, Kasu
berezietan soilik aztertzen da laguntza taldekoen Protokoloetan. Aukera edo bide desberdinak
lantzen dira gurasoekin batera eta berau Aniztasunaren trataeran lantzen da.

1.6. OSOTASUN, NORTASUN ETA DUINTASUN PERTSONALEKO


ESKUBIDEA.

 Jokabideak arbitrariotasunik gabe zuzenduko dira eta ez dira erabiliko zigor fisiko edo
moralik. Guzti hau diziplina positiboaren ildotik eginiko arautegiak “Gure Eskolako
Arauak” dokumentuak (ERANSKINA 3) eta bertako ondorio hezitzaileak jasotzen
ditu.

 Jolastokiko Txostenean (ERANSKINA 6) jasotzen da zaintza nola egingo den. Ikasleak


jakin behar dute norengana jo eraso fisiko edo moralaren aurkako babesa berma
diezaien. Guzti hau, Jolastokiko Batzordeak (Behatokia) bideratzen du.

 Berdinen arteko tratu txarrak ematen diren kasuetan “Jazarpen kasuetako protokoloa”
martxan jarri eta erabiltzen da.

 Tabakoa, alkohola, drogarik ez dira onartuko eta tabakoaren kontrako txartelak


erabiliko dira.

4/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak ESKUBIDEAK
1.7. KONTZIENTZIA-ASKATASUNERAKO ESKUBIDEA.

IHP-an azaltzen da matrikula egin aurretik bertan jasotzen baita eskubide hau.
Bestalde, Erlijio eta moralari dagokionez, bere sinesmenarekin bat datorren irakaskuntza
aukeratzeko eskubidea bermatzerako orduan, egitera behartuta gaudena egiten dugu.
Gainera, Curriculuma errespetatuz lan egitean, ez da manipulazio ideologikorik ematen.

1.8. IKASTETXEETAN BILTZEKO ESKUBIDEA.

AJAn jasoko dira biltzeko eskubidea baliatzeko modua, ordua, espazioa… araututa.
Baita baimentzeak eta jakinarazpenak ere.

1.9. ADIERAZPEN-ASKATASUNERAKO ESKUBIDEA IKASTETXEETAN .

AJAn zehazten da adierazpenerako eskubidea balioztatzeko modua eta espazioa.


Horren arabera, Behatokian nahi dutena esateko eskubidea bermatzen da eta Tutoretza
saioetan, beti kontenplatu behar da tarte bat adierazpen librerako. Bestalde, eskola eremutik
ateratzeko baimen idatzia behar da.

1.10. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA.

AJAn agertzen den bezala, ikasleen partaidetzarako organo espezifikoak eta hauen
parte hartzeko mekanismoak Behatokiko batzordean bermatzen dira.

1.11. INFORMAZIOA ERABILTZEKO ESKUBIDEA.

Tutoretza Planean (ERANSKINA 4) ezarrita ditugun “Tutorearen zereginak“ eta


“Tutorearen esku hartze eremuak” ataletan azaltzen den bezala, tutoreak betetzen du, neurri
handi batean, informazio guztia ematearen funtzioa.

5/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak ESKUBIDEAK
1.12. AUKERA BERDINTASUNERAKO ESKUBIDEA .

Sailak, premiei egokitutako laguntza politika ezarriko du, baita neurri hezigarriak ere
(integrazioa, HPB…). Hori dela eta, HPBdun ikasleek beharren araberako arreta jasoko dute
ikasteko berezko baliabideekin eta Administrazioak jarritakoekin. Guzti hau, urteko
plangintzan jasotzen den Laguntza Planak biltzen ditu urtean zehar ematen diren laguntza,
errefortzu, kanpoko eragileekin ditugun harremanak (Berritzegunea, Osasun mentala,
Logopeda, Fisioterapeuta, Gautena, Aransgi,...),... azalduz.

Bestalde, Arlo soziokultural eta ekonomikoa, behartsuak diren ikasleekin, beste


zerbitzu publikokoekin harremanetan jartzerakoan, ikastetxetik beken tramitazioa egiten da
eta harremanetan jartzen da, bai Diputazioarekin eta baita Hezkuntzarekin ere. Horretaz
gain, udaletxe mailan batzorde desberdinetan parte hartzen dugu: Kultura batzordea,
Euskara batzordea,... Bertatik egoera ekonomiko larrian dauden familientzat, laguntza
berezia bideratzen dira. Gainera, Eskola Kontseiluan ere, udaletxeko ordezkaria dago.

1.13. GIZARTE-BABESERAKO ESKUBIDEA.

Sailak baldintza akademiko eta ekonomikoak ezarriko ditu, ikasketei eutsi eta
amaitzeko (familia ezbeharra, istripua, gaixotasun luzea…). Baita eskola errendimendua
ziurtatzeko eskubidea bermatu ere ikastetxearen bidez (Oinarrizko Urrutiko Hezkuntzako
ikastetxe edo ospitalekoa, etxez etxeko eskola laguntza zerbitzuak…). Horregatik, honelako
egoera bat ematen denean ikastetxeak neurri berezien eskaera eta tramitazioa egiten du.
Baita, bertako irakasleekin koordinatu ere.

Lehen aipatu bezala berdinen arteko tratu txarrak ematen diren kasuetan Jazarpen
kasuetako protokoloa (B.A.T. batzordea) erabiltzen da babes neurriak jartzerako orduan.

1.14. IKASTETXEAN IKASLEEN ESKUBIDEAK ERRESPETATZEN DIRELA


BERMATZEA.

Irakasle guztiek, eskubide guztiak baliatzeko aukera bermatu behar dute baita
Eskubide horiek legeak ezarritako mugen barnean baliatuko direla zaindu, diskriminaziorik
gerta ez dadin.

6/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak ESKUBIDEAK

Ikastetxeko eremu ezberdinetan bete beharreko arauak eta bertan izaten diren arau-
hausteen ondorioak zehazteko, ikastetxea ikasleekin adostuz eginiko “Gure Eskolako Arauak”
(ERANSKINA 3) dokumentuaz baliatzen da.

Horretarako, diziplina positiboaren ikuspegitik egiten dugu arauen lanketa. Arau


bakoitzarekin, ikasle eta irakaslearen eskubide eta betebeharrak zeintzuk diren ezartzen da.
Ikasleekin lanketa hori inplizituki egiten da, nahiz eta irakasleak momenturo garbi eduki.
Adinean gora doazen eran, eskubide eta betebeharrak modu esplizitu batean landu daitezke
Tutoretza Plangintzan txertatuz.

7/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak BETEBEHARRAK

2.- IKASLEEN BETEBEHARRAK

2.1. IKASTEKO BETEBEHARRA.

Eskola eta famili arteko elkarlanean oinarrituz, gaitasun guztiak garatzeko ikasten
ahalegina egingo du eta behar adinako lana egingo du behar den interesez. Bestalde, giro
egokia eusten lagundu behar du eta, azterketak eta ariketak egiten dituztenean zintzo
jokatu .

2.2. PRESTAKUNTZA-JARDUERETAN PARTE HARTZEKO BETEBEHARRA.


Programazioak egiterakoan kontutan hartu behar dira talde-lana, joku
kooperatiboak... Horrela, interesez jardutea agintzen dieten lan pertsonalak egiten eta lan
taldeetan parte hartzen lagunduko baitiegu.

2.3. BERTARATZEKO BETEBEHARRA.


Egunero jasotzen da absentzia erregistroa. Eta famili bileretan beti gogoratzen da
absentziak justifikatu egin behar direla, bai telefonoz edo posta elektronikoz, bai lagun bati
esanda (ondoren agendan gurasoen egiaztagiria beharko du). Bestalde, LH 3. mailatik gora
agenda komunikaziorako tresna bezala erabiliko da, absentziarena aurretik edota ondoren
adieraziz. Horrela egunero eskolara joaten direla bermatzen da, puntualtasunez eta
justifikatu gabeko (idazki bidez arrazoitzen ez dituztenak) absentziarik gabe.

Horrez gain, ikasleak ezin izango dira eskola orduetan eremutik atera. Nolaz eta ez
den familiengandik idatzizko oharrik jasotzen eta ondoren irteterakoan helduen
presentziarekin (familiakide edota irakasle) izan beharko luke.

2.4. BIZIKIDETZA ERRAZTEKO BETEBEHARRA.

Eskola bizikidetza hobetzeko eta ikasteko giroa hobetzeko laguntza ematen zaie
ikastetxeko Bizikidetza Planaren (ERANASKINA 5) bidez. Bertako arauak hiruhileko
bakoitzaren hasieran aurkezten eta lantzen direlarik. Bestalde neurri zuzentzaileak
aplikatzen lagunduko dute hala behar izanez gero, lekuko gisa deklaratuz.

8/26
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak BETEBEHARRAK

2.5. NORBERAREN KONTZIENTZIA-ASKATASUNA ERRESPETATZEKO


BETEBEHARRA.

Kide guztien kontzientzia askatasuna, erlijio eta moralaren sinesmenak, duintasuna,


osotasuna eta intimitatea errespetatu behar dute, inolako diskriminaziorik gabe. Bestalde,
eskubideak modu kolektiboan baliatzeko ekintzetan parte hartu nahi ez dutenak
errespetatu beharko dituzte eta ezin dute inor iraindu, mehatxatu edo difamatu. Horretaz
gain, 3. eskubidean agertzen den bezala, eskola eremuan ezin dute grabazio baliabiderik
erabili (ikastetxeak programatutako jardueretan ezik, baimenik gabe ezin dute inor
grabatu).

2.6. ESKOLAKO ARAUAK ERRESPETATZEKO BETEBEHARRA.

Arautegiaren lanketa egiten da urtero, horrela AJA-n azaltzen diren xedapenak


osorik bete ahal izango dituzte IHP errespetatuz. Horrez gain, Gobernu organoen erabakiak
eta irakasle, laguntzaile, nahiz funtzio hori betetzen ari den edozein helduren jarraibideak
bete beharko ditu neurri zuzentzaileak barne.

2.7. INSTALAZIOAK ERRESPETATZEKO BETEBEHARRA.

Gelako arauen lanketan eta “Gure Eskolako Arauak” dokumentuan espazio komunen
arauen lanketan jasotze den bezala, ekipamendua eta material didaktikoak zaindu eta egoki
erabiliko dituzte. Bestalde, ez diote kanpoko inori ikastetxean sartzeko aukera erraztuko.
Eta gainerako kideen gauzak errespetatuko dituzte.

9/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.- ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

Desegokiak, aurkakoak eta bizikidetzarentzat larriki kaltegarriak diren jokabideak


baino ezin izango dira zuzendu.

Lehen Hezkuntzan dekretu honetan ezarritako betebeharretako bat betetzen ez bada,


irakasleek jokabide desegokia zuzendu beharko dute horretarako ezarri diren neurrietako
bat berehala eta ahoz baliatuz. Neurri horiek aplikatu behar dira pertsonek edota objektuek
balizko kalteak jaso ez ditzaten behin-behineko neurri ezarrien aurka egin gabe.

Salbuespen gisa, ikaslearen jokabidea ikastetxeko bizikidetzarentzat larriki


kaltegarria izan daitekeenean, eta jokabide hori ikaslearentzat edota hezkuntza
komunitateko gainerako kideentzat arriskutsua bada, zuzendariak ohiko prozedura erabili
eta dekretu honetan jokabide horiek zuzentzeko ezarri diren neurriak aplikatu ahal izango
ditu, beti ere, Hezkuntzako Ikuskaritzari aurrez jakinarazpena igorriz.

3.1.- JOKABIDE DESEGOKIAK ETA DAGOZKION ZEHAZTAPENAK.

a) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteen kasuan familiak ezagutu behar dute


jokabide desegokia dela beraz, kurtso hasierako bileretan gogoratuko da eta bertan,
adina kontutan harturik, zein prozedura erabiliko den zehaztuko da: Irakaslea
jakinaren gainean jarri, erregistratu eta agenda edo ohar bitartez justifikatu.
Azkenik, hilean %50a baino hutsegite gehiago badira, idatziz adieraziko da.
Txostenean ere agertu daiteke eta errepikatuz gero protokoloa jarraituko da.

b) Justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteetan, tutoreak erregistroa eraman beharko


du eta kasu bereziak ematen direnetan protokoloa ezarriko da martxan.

c) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari edo hezkuntza-komunitateko


gainerako kideen gauzei narriadurak eragitean, zabarkeriagatik gertatzen denean,
familiari jakinaren gainean jarriko da eta konponbidea adostu. Behar izanez gero
narriadura eragindako materiala birjarriko da.

10/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

d) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa betetzen ez bada (betiere


ikasleak haiek mespretxatzen eta iraintzen ez baditu edo diziplina nahita hausten
ez badu) baita ikastetxeko gainerako langileek beren jardunean emandako aginduei
jaramonik egiten ez zaienean ere, honoko zehaztapenak egingo dira:

1. zikloa: Pentsarazteko zerrenda erabili. Hurrengo pausoak bilgunetik


ateratzea edota beste mailako gela batera eramatea.

2. zikloa: Zergatia ezagutzen saiatu eta erregistratu. Ondorioa bideratzen


lagundu barkamena eskatzeko.

3. zikloa: Termometroaren erabilera, zenbaterainoko kaltea egin dezaken


hausnartu eta konponbideak nola bilatu lantzeko.

e) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik gabeko jarrera, keinu edo


hitzak agertzen badira, tokian tokiko konponbidea bideratuko da eta aurreko
kasuko protokoloa jarraitu.

f) Ikastetxeko Gobernu Organoak bere eskumenen eremuan debekatutako ekipoak,


materialak, jantziak edo aparatuak ikastetxera eraman ezkero, araua gogoratuko
da eta ekarri duen hori jaso. Ondoren familiarekin harremanetan jarri jasotzera
etortzeko. Errepikatzen bada protokoloa ezarriko da.

g) Ikastetxeko ekipamendua (elektronikoa, mekanikoa, telefonikoa, informatikoa edo


zernahi motatakoa) baimenik gabe edo baimendutakoak ez diren helburuetarako
erabili ezkero, araua gogoratuko da lehenbizi, ondoren jarraitu ezkero familiari
jakinarazi eta errepikatzen bada protokoloa ezarri.

h) Ikastetxeko langileei gezurra esan edo informazio faltsua eman ezkero (betiere
horrek hezkuntza-komunitateko inori kalterik eragiten ez badio), horretarako
dekretuan ezarritako protokoloa erabiliko da.

11/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

i) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan kopiatu ezkero, edo
besteei norberarena kopiatzen erraztu, edo azterketa, proba edo ariketa horietan
baimenduta ez dauden material edo aparatuak erabili ezkero, hasieran atentzioa
deituko da eta jarraitu ezkero azterketa jasoko da.

j) Hartarako baimenik ez dutenei ikastetxean sartzeko aukera erraztu ezkero edo


haiekin sartzen badira, ikastetxeko Bizikidetza-arauen edo Gobernu Organoen
jarraibideen aurka, familiari egoeraren berri emango zaio eta kalteak eragin badira,
hauek birjarri. Berriro ematen bada, dekretuan ezarritako protokoloa abian jarriko
da.

k) Ikaskideen gauzak, haien borondatearen aurka, nahita erabiltzean, adostokira


bideratuko zaie beraien arteko konponbidea lantzen laguntzeko. Kalte materialik
eman bada birjartzea behartuko da.

l) Norberaren betebeharren beste edozein ez-betetze ematen bada (betiere hezkuntza-


komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzea galarazten, oztopatzen
edo eragozten ez badie, eta jokabide hori ikastetxeko bizikidetzaren aurkako
jokabide gisa edo bizikidetza horri kalte larria eragiten dion jokabide gisa
sailkatuta ez badago), momentukoa aztertu eta bideratuko da, eta behar ezkero,
protokoloa oinarri hartuko da.

12/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.1.1. Protokoloa

Honako neurri hauetako baten edo gehiagoren bidez zuzenduko dituzte


jokabide desegokiak:

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa.

b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela onartzea.

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea.

d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea.

e) Zuzendariaren, ikasketa-buruaren edota une horretantxe ikastetxearen ardura


duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua.

- Protokolo taldea:

 Bizikidetza nahasten duen ikaslea.

 Edozein irakasle.

 Gurasoak.

 Zuzendaria.

 Ikasketa burua.

 Irakaslea.

- Protokoloa ezartzeko prozedura:

1) Irakasleak ez du erregistratzen gertaera beraz, amaiera hor ematen da.

Tutoreari kopia / ikasketa buruari kopia

2) Irakasleak erregistratzen du Ikasleari originala

Gurasoak sinatuta itzuli

Originala tutoreak gorde eta amaiera.

13/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.1.2.. Zuzentzeko ahozko protokoloa

1) Jokabide desegokiak berehala eta ahoz zuzenduko dira.

2) Nolanahi ere, jokabide desegokia zein izan den eta aplikatu izan diren neurri
zuzentzaileak idatziz jaso ez badira eta, ikasle adingabeen kasuan, ikasleen
gurasoak edota legezko ordezkariak jakinaren gainean jarri ez badira, ezin izango
da 3.2.m) artikuluan aurreikusitakoa aplikatu.

3) Kasu guztietan, jokabide desegokiei eta jokabide desegokiak zuzentzeari buruz


idatziz edota euskarri informatikoetan jaso diren agiriak ikasturte akademikoa
amaitzean suntsituko dira.

- Protokolo taldea:
 Ikaslea
 Edozein irakasle

- Ahozko protokoloa ezartzeko prozedura:


Edozein dela ere irakaslea berehalako jarduera hauek izango ditu:
1. Ahozko zentzaraztea.
2. Kaltetuari barkamena.
3. Hausnarketa.
4. Zeregin bat egitea.
5. Ikastetxearen ardura duen zuzendaritza-taldeko kideren baten
aurrean agertzeko agindua.
6. Gurasoei, tutoreari, ikasketa buruari eta zuzendariari
jakinaraziko dio. Horretarako ezarritako I. eranskina betez.

14/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.2.- BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK.

a) Ikastetxeetako lagun bakarreko aginte-organoen edo irakasleen aginduak eta


ikastetxeko gainerako langileek beren eginkizunen jardunean emandako aginduak ez
betetzea, betiere horrekin batera diziplinarik eza agertzen bada edota irainak,
mespretxuak, desafioak edo mehatxuak egiten badira.

b) Ikaskideen edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako mehatxuak


edo irainak, betiere jokabide horiek ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten
dioten jokabide gisa sailkatuta ez badaude, baita honako hauek ere: hezkuntza-
komunitateko gainerako kideen aurkako keinuak edo jarrerak, ezbairik gabe
erasotzeko saiakeratzat edo mehatxutzat har daitezkeenak.

c) Azterketa-ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek guztiak


hedatzea, saltzea edo erostea.

d) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko ordezkarientzako beste


edozein dokumentutan edo jakinarazpenetan aldaketak egitea, dagokien hartzaileei
ez ematea edo erantzunak aldatzea.

e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastetxeko lokalei, altzariei,


materialari edo dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzei,
jokabide hori ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez bada.

f) Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak hartutako


baliozko erabakiak nahita ez betetzea.

g) Besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea ez


errespetatzea, haiek, edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek,
baimena eman gabe grabazio-baliabideak erabiliz.

15/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

h) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea, indarkeria erabili


gabe, eta beste edonor bere borondatearen aurka zerbait egitera behartzea, betiere
indarkeriarik erabili gabe.

i) Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan, bai bakarka
bai taldean, eta betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute.

j) Hezkuntza-komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin ditzaketen


objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea.

k) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo norberaren


nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntza-komunitateko beste kide batzuei
kalte egiten bazaie.

l) Diskriminazioa dakarren edozein ekintza edo jokabide, diskriminazio horren


arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila, orientazio
sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, kultura, erlijioa, sinesmena,
ideologia, edo beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo
sozial. Betiere bizikidetzan kalte larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez bada.

m) Aurreko artikuluan adierazitako jokabide desegokiren bat gehienez ere hiru


aldiz egitea hiruhileko akademiko berean, betiere aurreko biak zuzendu badira, eta,
ikasle adingabeei dagokienez, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.

m) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide, betiere


hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzeko edo beren
betebeharrak betetzeko eragozpenik sortzen ez badie eta jokabide hori hurrengo
artikuluan bilduta ez badago, ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten
jokabideen artean, hain zuzen ere.

16/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.2.1. Protokoloa

Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak aurreko


artikuluan zerrendatutako neurriak edo honako neurri hauetako bat edo gehiago
aplikatu ahalko ditu:

1) Bizikidetzaren aurkako jokabideari eta haren ondorioei buruzko


hausnarketa eta jokabidea bideratzeko orientazioak.

2) Ohartarazpen idatzia.

3) Ohartarazpena, ikasle adingabeen kasuan, gurasoak edo legezko


ordezkariak bertan direla.

4) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo behin betiko.

5) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak konpontzeko


lagungarriak diren zereginak egitea, edo hala badagokio, ikastetxeko
jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, betiere hiru
hilabetez gehienez ere.

6) Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko eskoletara joateko eskubidea


etetea, ikasle adingabeen gurasoekin edo legezko ordezkoekin
elkarrizketa izan arte. Neurri horrek ezin izango du hiru egun baino
gehiago iraun.

7) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko eskubidea etetea,


gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte;
edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean
gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.

8) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko


eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den
hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren
azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.
Nolanahi ere, eskola-ordutegiaren barnean, ikasleari arreta eman
beharko zaio ikastetxean.

17/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

9) Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea,


gehienez ere zuzendu beharreko jokabidea egin den hiruhilekoa
amaitu arte, edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken
hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte, betiere
bizikidetzaren aurkako jokabidea zerbitzu horiek erabiltzen ari
zenean egin badu ikasleak.

- Ohiko prozedura taldea

 Bizikidetza nahasten duen ikaslea.

 Tutorea.

 Ikasketa burua.

 Gurasoak.

 Zuzendaria.

 O.O.G./ Elkarbizitzarako Batzordea

- Ohiz-kanpoko prozedura taldea

 Bizikidetza larriki nahasten duen ikaslea

 Zuzendaria

 Instruktora

 Tutorea

 Ikasketa Burua

 Gurasoak

 Salatzen duena

 Lekukoa

 Klaustroa

 O.O.G

18/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

- Protokoloa ezartzeko prozedura

Ohiko prozedura:

1. Ohartaraztea eta entzunaldi zitazioa behin behineko neurriak hartzeko.


Bertan erabakiko da prozedura jarraitu ala beste aukeretara bideratu.

2. Ikasle, guraso edo legezko ordezkariei audientzi tramitea. Bertan erabakiko


da prozedura jarraitu ala beste aukeretara bideratu.

3. Neurri zuzentzailearen ohartaraztea eta ondorioz erabakiko da prozedura


amaitzea hala O.O.G.ri erreklamazioa egitea. Bertan erabakiko da prozedura
jarraitu ala beste aukeretara bideratu.

4. O.O.G.ri erreklamatzea erabakiz gero, honi jakinaraztea eta bertan erabakiko


da aurrera jarraitu edo amaiera ematea.

5. Aurrera jarraituz gero, bertan erabakiko da prozedurari amaiera eman ala


Hezkuntza ordezkariari erreklamazioa jarri.

6. Erreklamazioarekin jarraituz gero, lurraldeko ordezkariari jakinarazi eta


sailburu ordeari gorako helegitea aurkeztu.

Beste aukerak:

1. Prozesuaren edozein momentutan prozedura amaitu daiteke bizikidetzarako


konpromiso hezitzaileak sinatuz gero.

2. Prozedura hasi baino lehen, ikasleak borondatez onartzen baditu ezarritako


neurriak prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

3. Adiskidantza dela medio, publikoki barkamena eskatu eta kaltetuak onartzen


badu, prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

4. Kalte kasuetan konpondu edo ordaindu eta gero kaltetuak onartzen badu,
prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

5. Familia inguruan eginiko zuzenketa zuzendariak eta kaltetuak onartzen


badute, prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

19/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

6. Neurri zuzentzaileak jarri eta gero, zuzendariak portaera aldaketa nabarmena


ematen dela ikusten badu, eta kaltetuak onartzen badu, prozedurari amaiera
eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

Ohiz kanpoko protokoloa ezartzeko prozedura:

1. Ikastetxez aldatzea eskatzen denean, gertaera ez nabarmenak ematen


direnean, egilea ez ezaguna denean, hirugarren batek salatzen duenean edota
zuzendariak erabakitzen duen kasuetan jarraituko da soilik prozedura hau.

2. Ohartaraztea, behin behineko neurriak hartzea eta instruktorea izendatzea.

3. Entzunaldirako zitazioa.

4. Ikasle, guraso edo legezko ordezkariei audientzia.

5. Ebazpen proposamena.

6. Bistarako zitazioa.

7. Bistaren ondoren zuzendariari adosturiko ebazpen proposamenaren berri


eman.

8. Zuzendariak neurri zuzentzaileen berri ohartaraztea.

20/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

3.3- BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DIOTEN JOKABIDEAK.

a) Ikastetxeetako Gobernu Organoekiko edo beren eskumenak betetzen diharduten


irakasleekiko diziplinarik gabeko egintza edo obedientzia-ukatze esplizitu guztiak,
ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko egitea barne, baita hezkuntza-
komunitateko kideen aurkako adierazpen biziki laidogarri edo iraingarriak ere, laido
edo irain horiek edozein modutan adierazita ere: ahoz, idazki bidez, edo baliabide
informatikoak edo ikus-entzunezkoak erabiliz.

b) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea, diskriminazio


horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila,
orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, hizkuntza, kultura,
erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal,
ekonomiko edo sozial.

c) Jazarpen sexista, “emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko


4/2005” legeari jarraiki halakotzat hartuta: nahi ez duen pertsona batekin eta
pertsona horren sexua dela-eta, hitzez, hitzik gabe edo fisikoki edozein jokabide
izatea, eta horren helburua edo ondorioa pertsona horren duintasunari erasotzea edo
kikilduta, etsai, makurrarazita, irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea
bada.

d) Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa.

e) Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta osotasun


pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea, hala nola
tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea.

f) Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo haien berri
nahita zabaltzen denean, ahoz, idazki bidez, ikus-entzunezko baliabideen edo
baliabide informatikoen bidez; baita berdinen arteko tratu txarreko egoeretan parte
hartzen dutenean ere.

21/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

g) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte hartzea,
betiere lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada.

h) Nahita kalteak eragitea ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan, ikastetxeko


langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai bakarka bai taldean.

i) Ordena nahasten duten jokabideak autobusean edo eskolako jangelan, betiere


hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak sortzen
badituzte.

j) Grabazio-baliabideak erabiliz, besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi


propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, aldez aurretik haiek, edo, hala
badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, horrelakorik nahi ez dutela
esanbidez adierazi badute.

k) Ikastetxeko jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea.

l) Euskarri idatzian edo informatikoan dagoen eskolako dokumenturen bat edo


erregistroren bat kaltetzea, trukatzea edo aldatzea, baita dokumentu akademikoak
ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea ere.

m) Delitua edo zigor-arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin bada.

n) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko artikuluan


adierazitako bizikidetzaren aurkako edozein jokabide, artikulu horren idatz-zatian
bildutakoa izan ezik, betiere aurreko biak zuzendu badira eta, hala badagokio,
gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.

22/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

o) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein jokabide, betiere jokabide


hori hezkuntza-komunitateko gainerako kideen edo beste edonoren eskubideen
aurkakoa bada zuzen-zuzenean; hain zuzen ere, honako eskubide hauen aurkakoa
bada: osasunerako, osotasun fisikorako, adierazpen-askatasunerako, partehartzeko,
biltzeko, diskriminaziorik ez jasateko, ohorerako, intimitaterako eta norberaren
irudirako eskubidea.

3.3.1. Protokoloa

a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea, edo ikastetxeko jarduerak


hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, edo, hala badagokio, eragindako kalte
materialak konpontzeko lanak, betiere sei hilabetez gehienez ere.

b) Arlo edo irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara joateko eskubidea etetea hiru
eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren ondorioz, ikasleak ez du etengabeko
ebaluazioa galduko, betiere lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin batzuk
egiten baditu, hartarako izendatutako irakasleek kontrolatuta.

c) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik kanpoko jarduera osagarrietan parte


hartzeko eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua edo jangela-zerbitzua erabiltzeko
eskubidea etetea. Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango da.

- Ohiko prozedura taldea:

 Bizikidetza nahasten duen ikaslea

 Turorea

 Ikasketa burua

 Gurasoak

 Zuzendaria

 O.O.G./ Behatokia Batzordea

23/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

- Ohiz-kanpoko prozedura taldea:

 Bizikidetza larriki nahasten duen ikaslea

 Zuzendaria

 Instruktorea

 Tutorea

 Ikasketa Burua

 Gurasoak

 Salatzen duena

 Lekukoa

 Klaustroa

 O.O.G

- B.A.T. batzordea: Ikasleen jazarpen kasuak batzorde honek tratatuko ditu.

- Protokoloa ezartzeko ohiko prozedura:

1. Ohartaraztea eta entzunaldi zitazioa behin behineko neurriak hartzeko. Bertan


erabakiko da prozedura jarraitu ala beste aukeretara bideratu.

2. Ikasle, guraso edo legezko ordezkariei audientzi tramitea. Bertan erabakiko da


prozedura jarraitu ala beste aukeretara bideratu.

3. Neurri zuzentzailearen ohartaraztea eta ondorioz erabakiko da prozedura amaitzea


hala O.O.G.ri erreklamazioa egitea. Bertan erabakiko da prozedura jarraitu ala
beste aukeretara bideratu.

4. O.O.G.ri erreklamatzea erabakiz gero, honi jakinaraztea eta bertan erabakiko da


aurrera jarraitu edo amaiera ematea.

5. Aurrera jarraituz gero, bertan erabakiko da prozedurari amaiera eman ala


Hezkuntza ordezkariari erreklamazioa jarri.

6. Erreklamazioarekin jarraituz gero, lurraldeko ordezkariari jakinarazi eta sailburu


ordeari gorako helegitea aurkeztu.

24/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ZUZENDU BEHARREKO JOKABIDEAK

- Beste aukerak:

1. Prozesuaren edozein momentutan prozedura amaitu daiteke bizikidetzarako


konpromiso hezitzaileak sinatuz gero.

2. Prozedura hasi baino lehen, ikasleak borondatez onartzen baditu ezarritako


neurriak prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

3. Adiskidantza dela medio, publikoki barkamena eskatu eta kaltetuak onartzen badu,
prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

4. Kalte kasuetan konpondu edo ordaindu eta gero kaltetuak onartzen badu,
prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

5. Familia inguruan eginiko zuzenketa zuzendariak eta kaltetuak onartzen badute,


prozedurari amaiera eman lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

6. Neurri zuzentzaileak jarri eta gero, zuzendariak portaera aldaketa nabarmena


ematen dela ikusten badu, eta kaltetuak onartzen badu, prozedurari amaiera eman
lekioke. Bestela, aurrera jarraituko da.

- Ohiz kanpoko protokoloa ezartzeko prozedura:

1. Ikastetxez aldatzea eskatzen denean, gertaera ez nabarmenak ematen direnean,


egilea ez ezaguna denean, hirugarren batek salatzen duenean edota zuzendariak
erabakitzen duen kasuetan jarraituko da soilik prozedura hau.

2. Ohartaraztea, behin behineko neurriak hartzea eta instruktorea izendatzea.

3.Entzunaldirako zitazioa.

4.Ikasle, guraso edo legezko ordezkariei audientzia.

5.Ebazpen proposamena.

6.Bistarako zitazioa.

7.Bistaren ondoren zuzendariari adosturiko ebazpen proposamenaren berri eman.

8.Zuzendariak neurri zuzentzaileen berri ohartaraztea.

25/26
Ikasleen eskubide eta betebeharrak ERANSKINAK

4. ERANSKINAK

1. JAZARPEN KASUETAKO PROTOKOLOA.

2. EBALUAKETA

3. GURE ESKOLAKO ARAUAK

4. TUTORETZA PLANA

5. BIZIKIDETZA PLANA

6. JOLAS TOKIKO TXOSTENA

26/26
JAZARPEN KASUETARAKO
PROTOKOLOA

1
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

AURKIBIDEA

0. Sarrera ........................................................................................................ 3

1. Zer da jazarpena? ....................................................................................... 4

2. B.A.T. batzordea ......................................................................................... 5

3. Jazarpena hautemateko bideak. ..................................................................5

4. Behaketa ..................................................................................................... 6

5. Protokoloa eta denboralizazioa .................................................................... 11

6. Eranskinak. .................................................................................................. 31

2
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

0. SARRERA

AITA IPARRAGIRRE HLHI eskola komunitateko kide guztiok ezagutzaren eta


denboran iraungo duen konpromiso partekatuaren bidez, eskola elkarbizitza
positiborako eta jazarpen egoerekiko tolerantziarik izango ez duen testuinguru seguru
bihurtzea dugu helburu.

Hala eta guztiz ere, gure ikastetxean jazarpen kasuak gertatzen direnerako,
guztiok era berdinean jokatzea bermatuko duen prozedura bat prestatzea
beharrezkoa ikusten dugu.

Hori dela eta, BIZIKASI ekimenetik dagokion formakuntza jaso ondoren,


JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA izeneko dokumentu hau prestatu dugu;
jazarpen egoera baten susmoa dagoenean ikastetxeak jarraituko duen prozedura
zehaztea delarik honen helburua.

Bukatzeko, ezin aipatu gabe utzi, jazarpen kasuak ekiditeko EKARBIZITZA


BEHATOKIAK orain arte egin duen sentsibilizazio eta kontzientziazio lanaren
garrantzia. Zentzu horretan bide berdinetik jarraituko dugu, jazarpen egoeren aurrean
gure ikastetxean dugun lema oihukatuz:

“EZ IKUSIARENA EZ EGIN!!”

3
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

1. ZER DA JAZARPENA?

Edozein giza-taldetan eztabaidak, haserreak, gatazkak... izaten dira. Horrek ez


du esan nahi kasu guztietan jazarpena egoten denik. Are gehiago, normalean
ERRESPETUZ jokatzen dugu eta egoera horiek bide onetik zuzentzeko kapazak
izaten gara.

Hori dela eta, jazarpenari buruz hitz egiterakoan tentu handiz ibili behar gara.
Jazarpen kasu batean sufrimendu handia pairatzen duen biktima bat edo gehiago
egoten baita.

Beraz, oso garrantzitsua da egoera bat jazarpena dela kontsideratzeko zein


baldintza bete behar diren zehaztea; 4 ezaugarri bete behar ditu egoera horrek:

 BOTERE DESOREKA egon behar da: tamainagatik, izaeragatik,


adinagatik, kopuruagatik…
 INTENTZIONALITATEA izan behar du erasotzaileak biktimarekiko,
hau da, nahita egiten den zerbait izan behar da.
 PERTSONALIZAZIOA: Beti pertsona berak jasan behar ditu egoera
horiek eta babes gabe egon behar da.
 ERREPIKAPENA: Denbora baten barruan sarri gertatzen den egoerak
izan behar dira.

Dena den, aipatutako lau ezaugarrioz gain, batzuetan eskola-jazarpena


dagoela zehaztea erraza den arren, beste batzuetan, jazarpen-egoerak eta
jazarpentzat hartu ezin daitezkeenak banantzen dituen lerroa lausoa eta zehatz-
mehatz zehazteko zaila izaten da, eta sarritan kasu «poliedrikoak» izaten dira,
ñabardura eta konplexutasun handikoak.

Era berean, jazarpena definitzen duten ezaugarrien garrantzia ez da berdina


aztertutako kasu guztietan. Egoera horien larritasuna aldatu egiten da kasu batetik bestera
honako hauen arabera: igarotako denbora, eraso-dinamikaren intentsitatea, erasotzailearen
jarreraren zigorgabetasuna, biktimaren babesgabetasuna, intentzionalitate maila, etab.

Beraz, aipatutako lau ezaugarri horiez gain, beti da beharrezkoa kasu bakoitza
modu orokorrean aztertzea, inplikatuta dauden pertsonei sortutako arazoen eragina
eta denboran zehar izan duen bilakaera modu orokorrean analizatzea, jazarpena
dagoen ala ez eta haren dimentsioari buruzko balio-iritzi eztabaidaezina eta oinarritua
eman ahal izateko.

4
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

2. B.A.T. (Buylling-aren Aurkako Taldea) BATZORDEA

BIZIKASI ekimena aurrera eramateko B.A.T. (Bullying-aren Aurkako Taldea)


batzordea eratu da. Gure ikastetxean honako hauek osatuko dute batzorde hori:
» Ikastetxeko zuzendaria
» Ikastetxeko ikasketa burua
» Ikastetxeko aholkularia
» Jazarpen kasuen susmoak daudenean dagokion irakasle-tutorea.
Horrez gain, delegazioko ikuskariarekin eta zonaldeko berritzegunearekin harreman
zuzena izango du B.A.T. batzordeak.

3. JAZARPENA HAUTEMATEKO BIDEAK

Haur edo gazteen kasuan ematen diren jazarpen egoera gehienetan,


erasotzaileak helduen presentzia ekiditen du. Beraz, askotan ez da erraza izaten
jazarpen kasuak hautematea.
Hala eta guztiz ere, gure eskolan jazarpena hautemateko bi bide ikusten
ditugu:
1) Eskolan bertan zerbait pasatzen ari dela konturatzea. (ikasleek, irakasleek,
jantokiko begiraleek... esanda)
2) Familia etortzea egoeraren berri ematera.

Lehenengo kasuan, ikastetxean bertan B.A.T. batzordeak BEHAKETA jarriko


luke martxan 5 eskola egunez (informazioa barne akta batean idatziko luke
aholkulariak). Behaketa horren ondoren jazarpena egon litekeenaren susmoa badago,
familiari abisatuko litzaioke eta protokoloa jarriko litzateke martxan. Jazarpenik ez
dagoela baloratzen bada berriz, badaezpada behaketarekin jarraituko genuke eta
neurri hezitzaileak (banakako eta taldeko tutoretzak dagokion ikaslearekin, talde
kohesioa...) jarriko lirateke egoera puntual horiei aurre egiteko. Horrez gain, familiari
abisatuko litzaioke beraien seme-alaba sufritzen ari den egoera horien aurrean
ikastetxeak hartu duen bidea azalduz.
Bigarrengo kasuan, familiak irakasle tutoreari jazarpen egoeraren bat egon
litekeenaren susmoa azalduz gero; irakasle-tutoreak B.A.T. batzordeari jakin araziko
dio eta kasua zentzuzkoa ikusten bada zuzenean protokoloa jarriko da martxan.

5
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

4. BEHAKETA

Jazarpen egoera baten susmoa dagoenean, B.A.T. batzordeak


BEHAKETA jarriko du abian. Behaketa horretan, ikasle horrekin dauden irakasle
taldekoek, jangelako begiraleek, eskola kiroleko arduradunak... har dezakete
parte (B.A.T. batzordeak baloratuko luke kasu bakoitzean).

Ahalik eta behaketa objektiboena egiteko asmoz, hasierako fasean


behaketak irauten duen 5 eskola egunetan, ez dugu esku-hartzerik egingo
ikasleak jasaten dituen egoera horietan. (egoera larria ez bada behintzat). Hala
ere, biktima izan daitekeen ikasle horri hasieratik gure babesa eskainiko diogu
egoera aztertzen ari garen bitartean.

Horrez gain, kasu guztietan, behaketan parte hartzen dutenek


konfidentzialtasunez jokatu beharko dute. Behatzaileek ikusten duten guztia
horretarako prestatuta dagoen BEHAKETA TRESNAn idatzi eta 5 eskola
egunera B.A.T. batzordearekin bilduko dira. Hurrengo orrian dago behaketa
tresna honen eredua.

6
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

BEHAKETA TRESNA

Behaketa data: 20………ko …….……………………………………ren ..…tik ………… ……………..……………………ren ....... ra

Behaketa nori (ipini ikaslearen inizialak):…………………………………………………………………………………………………………………..

Behaketa nork (ipini izena + lanpostua):……………………………………………………………………………………………………………

Dokumetu hau betetzen ari bazara ikasle batek jasan dezakeen jazarpen susmoren bat dagoelako da, ez ahaztu hemengo
datuak konfidentzialak direla eta ikastetxeko B.A.T. batzordearekin bakarrik partekatu behar dituzula.

1. NON GERTATU DA?

GELA PATIOA KIROLDEGIA PARKEA PASILOA KOMUNAK JANTOKIA ALDAGELAK AUTOBUSA BESTE BAT
ASTELEHENA
ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
OSTIRALA

7
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

2. ZEIN EZAUGARRI DITU ERASOAK?

DEFENTSA BOTERE ERREPIKATZEA PERTSONALIZAZIOA EZ DA IKUSTEN EZAGUNA DA BESTERIK


GABE DESOREKA
ASTELEHENA
ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
OSTIRALA

DEFENTSA GABE: Biktimak ez du tratu txarren aurrean erantzunik ematen, isildu egiten da, hitz egitearen beldur da, ez du
ikastetxera joan nahi, amore ematen du mehatxuen/txantajeen aurrean.

BOTERE DESOREKA: Erasotzaileak taldean jarduten du, biktimak baino indar fisiko, adin eta botere handiagoa du, harrokeriaz
agertzen ditu haren “balentriak” taldearen aurrean eta biktima kexati hutsa dela uste du.

ERREPIKATZEA: Tratu txarrak zenbat aldiz gertatzen diren eta denboran zenbat irauten duten hartu behar da kontuan,
errepikatzea den esan ahal izateko.

PERTSONALIZAZIOA: Biktima beti bera da, haren ezaugarri bereziren bat aukeratzen da eta etiketa jartzen zaio.

EZ DA IKUSTEN: Tratu txarrak helduak ez daudenean edo kontrolatzeko zailagoak diren tokietan (komunak, aldagelak,
jolasaldiak, sarrera-irteerak) gertatzen dira.

ELKAR EZAGUTZEN DUTE: Erasotzailea eta biktima gela edo kurtso berekoak dira edo izan dira.

8
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

3. ZEIN JAZARPEN MOTA DA?

GIZARTE AHOZKO ZEHARKAKO ERASO FISIKO MEHATXUAK SEXU


BAZTERKETA ERASOA ERASO FISIKOA ZUZENA TXANTAJEA JAZARPENA
Puntu- Errepi- Puntu- Errepi- Puntu- Errepi- Puntu- Errepi- Puntu- Errepi- Puntu- Errepi-
ala katua ala katua ala katua ala katua ala katua ala katua
ASTELEHENA
ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
OSTIRALA

GIZARTE BAZTERKETA: Aktiboa (parte hartzen ez uztea) edo ez-egitezkoa (besteari ez ikusiarena egitea) izan daiteke.

AHOZKO ERASOA: Irainak, izengoitiak jartzea, norbaiti buruz gaizki hitz egitea…

ZEHARKAKO ERASO FISIKOA: Gauzak ezkutatzea, apurtzea, lapurtzea…

ERASO FISIKO ZUZENA: Jotzea.

MEHATXUAK/TXANTAJEA: Beldurra sartzea, txantajea (zerbait egitera derrigortzeko mehatxatzea, dirua exijitzea ez
erasotzearen truke) armen bidez mehatxatzea.

SEXU JAZARPENA: Abusu sexuala.

9
JAZARPEN KASUETARAKO PROTOKOLOA

4. BESTELAKOAK

Erasotzailerik balego (ipini ikaslearen inizialak): …………………………………………………………………………………………………………………………

Bestelako oharren bat:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SINADURAK:

Behatzailea B.A.T. batzordea

(Aholkularia, Ikasketa Burua edo Zuzendaria)

10
5. PROTOKOLOA ETA DENBORALIZAZIOA
Adingabeen datuen isilpeko tratamendua.
Adingabeen datuak isilpean tratatu behar direnez, ez dira inoiz jasoko
haien izen-abizenak protokoloaren aplikazioan sortuko den dokumentazioan,
ikaslearen inizialak baino ez dira jasoko.
Ikastetxearen zuzendaritzatik, familiei jakinaraziko zaie oso garrantzitsua
dela ez zabaltzea eskuratu ahal izan duten edozein informazio, protokoloa
garatu bitartean.
Aurkeztutako datuen zein pertsonek ematen dituzten datuen
konfidentzialtasuna mantentzeko, zuzendaritzak haien seme-alabei buruzko
informazioa baino ez die emango familiei, eta inoiz ez inplikatutako gainerako
ikasleei buruzkoa.
Hezkuntzako Ikuskaritzaren eta Berritzeguneen eginkizunak.
Ustezko jazarpen-kasuekin lotutako demanden aurrean, protokoloa
aplikatzearen ondoriozko kudeaketa egokia bermatzera dago zuzenduta
Hezkuntzako Ikuskaritzaren eta Berritzeguneen arteko lan koordinatua.
Ikastetxeetan egingo diren esku-hartze guztiak eta protokoloan sortuko
den dokumentazioa gainbegiratzeko ardura edukiko du Hezkuntzako
Ikuskaritzak.
Berritzeguneak, berriz, arduradunak dira BAT (Bullying-aren Aurkako
Taldea) taldeei eta zentroko zuzendaritzari aholkularitza emateko protokoloa
garatzean egingo diren esku-hartzeetan.
Informazioa bidaltzea Hezkuntzako Ikuskaritzara eta Berritzeguneetara
Ikuskaritzara igorriko dira:
- 0. eta I. eranskinen kopiak. Jatorrizkoak ikastetxean artxibatuko dira,
eta Hezkuntzako Ikuskaritzaren eskura egongo dira.
- A eta B txostenak, jatorrizkoak.
Berritzeguneko Zuzendaritzara igorriko dira:
- 0. eranskinen kopiak.
- B. txostenaren kopia.

Protokoloaren epeak.
Errespetatu egingo dira urrats bakoitzean adierazitako epeak.
Adierazitako epeak ezin direla bete irizten badu zuzendariak, betiere behar
bezala justifikatutako arrazoiak tarteko, Hezkuntzako Ikuskaritzaren oniritzia
eskatu beharko du.

11
a) Protokoloaren hasiera.
Ikastetxeak eskola-jazarpen eremukoak izan daitezkeen jarrerak ikusi
edo jakin dituen kasu guztietan hasiko da protokoloa:
 Ikasle batek edo bere kide batek esanda.
 ikaslearen familiak edo legezko tutoreek hori
adierazten dutenean.
 Beste pertsona batzuk egoera zehatz bati buruz
ohartarazi gaituztenean.
 Polizian edo epaitegietan salaketa bat jarri dela
adierazi digutenean.
 Arartekoari igorritako kexa bat edota Hezkuntzako
Ikuskaritzaren eskaera dagoela jakitean.
Ustezko jazarpen-jokabideak ikastetxetik kanpo gertatzen badira ere,
protokoloari hasiera emango zaio eskolako jarduerarekin kausa-ondorio
harremana dagoela egiaztatzen bada edo 201/2008 Dekretuaren 33. artikuluan
araututako gorabeheraren bat gertatzen bada.
b) Protokoloaren garapena.
Jarduketa-prozedurak honako fase hauek ditu:

0. ERANSKINA: Esku-hartzeko eskaria (hezkuntza-komunitateko kideak,


ustezko biktimaren familia) jazarpentzat jo daitezkeen jokabideen aurrean.
- Eskola-jazarpenari lotutako jokabide edo zantzuren bat ikusi edo
ezagutu lezakeen hezkuntza-komunitateko edonork jakinarazi
beharko dio BAT taldeko arduradunen bati edo irakasleren bati
eta honek BAT taldeari jakinarazi beharko dio.
- Premiazko hasierako neurriak hartuko dira ustez jazarpena
jasotzen duen ikaslea babesteko.
- Jazarpena badagoen ala ez gerora egingo den balorazioa izan
arren, familiak esku-hartzeko eskaria jakinarazten duen unean,
zuzendaritzak beharrezkoa den arreta guztia emango dio familiari
eta ikaslea babesteko premiazko neurrien berri ere emango dio.
Lankidetza estuan jarduteko eskatuko zaio, izan ere
erantzukizuna partekatzea baita inplikatutako adingabeari
laguntzeko modurik egokiena. Jazarpena egon badagoela
pentsatuta jardungo da.
- 0. eranskinaren kopia bat familiari emango zaio eta kopiak
igorriko dira, halaber, Hezkuntzako Ikuskaritzara eta
Berritzeguneko Zuzendaritzara.

5 eskola eguneko BEHAKETA

12
1. ERANSKINA: Irakasle-taldearen bilera. Protokoloarekin jarraitzeari buruzko
erabakia.
- Bost eskola eguneko epea eta gero, ikastetxeko zuzendaritzak
bilerarako deia egingo dio BAT taldeari, inplikatutako irakasleei
eta kasuari buruzko informazio esanguratsua eman dezaketen
ikastetxeko bestelako langileei.
- Denbora-epe horretan, BAT taldeak ustezko jazarpenaren
jatorrian dauden gertakariei buruzko frogen bilketa sistematikoa
antolatuko du (BEHAKETA). Ustez jazarpena pairatu duen
ikaslea babesteko neurriak ere antolatuko ditu.
- Informazio bilketa edo BEHAKETA nabarmendu gabe eta
sistematikoki egingo da, eta inplikatuta dauden ikasleen adina,
heldutasuna edo gogo-aldartea kontuan hartuta, haientzat
kaltegarri izan daitezkeen edo kasuaren ebazpena zaildu
dezaketen metodoak erabiltzea saihestuko da.
- Fase honetan, Berritzeguneko erreferentziako aholkularia BAT
taldearekin jarriko da harremanetan eta datuak eta beharrezko
ebidentziak antzeman eta biltzeko beharrezkoak diren tresnak
eta estrategiak jarriko dizkio eskura hezkuntza-taldeari.
- Ordura arte bildutako informazio eta datu guztiak kontuan hartuta
eta inplikatutako irakasleen balorazioan oinarrituta, ikastetxeko
bileraren aktan (I. eranskina) jazarpen-zantzurik dagoen ala ez
adieraziko da.
- Jazarpenik ez dagoela erabat ziur egonez gero, aktan (I.
eranskina) azalpen arrazoitu bat jaso beharko da, eta irakasle-
taldeak zehaztu egin beharko du martxan jarriko duen hezkuntza-
erantzuna, erreferentziako aholkulariak emandako jarraibideak
kontuan hartuta. Kasu horretan, protokoloarekin ez jarraitzea
erabakiko da. Alabaina, erreferentziako ikuskariak beharrezkotzat
jotzen badu, protokoloa jarraitu beharko da A txostena egin arte.
- Aitzitik, jazarpen-zantzuak badaude edo horiei buruzko zalantzak
badaude, kasua argitzeko behaketa eta ikerketa-prozesuekin
jarraituko da, hau da, ikertzen jarraituko da A txostena egin arte.
Kasu horretan, esku-hartzeko eskaria familia ez den hezkuntza-
komunitateko kideren batek egin duenean, ikastetxeko
zuzendaritzak ustezko biktimaren familiari deituko dio harekin
elkarrizketatzeko, eta bileraren akta egingo du (0. eranskina).
- 1. eranskinaren kopia bat Hezkuntzako Ikuskaritzara bidaliko da.

15 eskola eguneko BEHAKETA

13
A TXOSTENA: Informazioa biltzen eta aztertzen jarraitzea. Familiei
jakinaraztea.
- Eskola-jazarpena definitzen duten ezaugarriak kontuan hartuta,
bildutako ebidentziak aztertuko dira eta balorazioa egingo da
jazarpena badagoen ala ez. Badagoela ebatziz gero, haren
tipologiari buruzko balorazioa ere egingo da. Funtsezkoa da
erabakiak probatzeko moduko datu objektiboetatik abiatuta
hartzea beti.
- Behar izanez gero, denbora-tarte horretan ustezko biktima
babesteko neurriak berrikusiko dira, haren segurtasuna
bermatzen jarraitzeko eta, hala badagokio, eraso gehiago
eragozteko.
- Era berean, denbora-tarte horretan, jazarpena ustez pairatu duen
ikaslearen familiarekin komunikazio eta koordinazio sistematikoa
izan beharko da, egoera modu egokian kudeatzeko eta
ikaslearen segurtasuna babesteko.
- Jazarpena egon dela baloratu bada, portaera erasotzaileak izan
dituzten ikasleen familiei banan-bana deitu beharko zaie,
hartutako neurrien berri emateko eta egin dituzten ekintzek izan
ditzaketen ondorioen berri emateko. Bilera horiek aurreratu edo
atzeratu ahal izango dira baldin eta justifikatutako arrazoiak
badaude, eta betiere erreferentziako ikuskatzailea kontsultatu eta
gero. Familiekin egingo diren bilerak banan-bana egingo dira
haietako bakoitzarekin.
- Bilera guztietako aktak egingo dira eta bertan adieraziko dira
bileraren helburua, parte hartu dutenak, ondorioak eta
proposamenak, emandako ereduaren arabera (AKTA EREDUA).
- A txostena lantzeko epean zehar, bai Hezkuntzako Ikuskaritzak,
bai Berritzeguneko aholkulariek, jardueren jarraipena egingo dute
BAT taldearekin koordinatuta. Fase honetan, erreferentziako
aholkulariak laguntza emango dio BAT taldeari honako alderdi
hauei buruz:
 Estrategien erabilera diagnostikorako eta
detekziorako, eta datuak eta ebidentziak biltzeko.
 Inplikatutako ikasleekin eta familiekin egin
beharreko esku-hartzeetarako materialak eta
prozedurak.
 Dena delako eskola-jazarpeneko kasu zehatzaren ezaugarri
bereziak.
- Kasuari lotutako ezaugarri bereziek hala eskatuz gero,
zuzendariak erabakiko du, BAT taldearen balorazioak oinarri
hartuta, Berritzeguneko aholkularien edo erreferentziako
ikuskariaren bestelako esku-hartzeren bat eskatu behar den,
horietako bakoitzaren jarduera-eremuaren arabera.

14
Eskola-jazarpenaren ebidentziak aurkitu EZ badira.
- A txostenaren arabera, EZ bada jazarpenik egon, BAT taldeak
proposatuko dio zuzendariari kasuari eman behar zaion
hezkuntza-erantzuna, betiere bizikidetza positiboa bultzatzera
bideratuta. Horretarako, Berritzegunearen laguntza izango du.
- Erabakia A txostenean jasota geratuko da, dagokion atalean.
- Jazarpenik dagoen ala ez alde batera utzita, zuzendariak
erabakiko du jokabideak zuzentzeko prozedura ireki ala ez
(201/2018 Dekretua), kontuan hartuta prozeduraren ondoriozko
preskripzioak eta haren aplikazioak kasu guztietan duen asmo
hezitzailea. Zeregin horretan, erreferentziako ikuskariaren
aholkularitza izango du.

Eskola-jazarpenaren ebidentziak BAI aurkitu badira.


- A txostenaren arabera, jazarpena egon bada, beste denbora-tarte
bat irekiko da, BAT taldeak esku-hartze berriak abiaraziko ditu
honako helburu nagusi hauekin: jazarpen-egoeraren jarraipena
eta ebaluazioa egitea, jarduketa-plan bat lantzea inplikatutako
ikasleentzat, taldearentzat edo gelarentzat, hala badagokio, eta
familiekin komunikazioa mantentzea.
22 eskola eguneko
ESKUHARTZEA ETA BEHAKETA

B TXOSTENA: Eskola-jazarpenaren egon den kasuetarako hezkuntza-


neurriak.
- A txostena egin zenetik informazio gehigarria edota beste datu
esanguratsurik ote dagoen adieraziko du. Ikastetxeko
zuzendaritzak 22 eskola-egun izango ditu, A txostena egin
zenetik aurrera, B txostena Ikuskaritzara eta Berritzeguneko
erreferentziako aholkularitzara bidaltzeko.
- Berritzeguneak aholkularitza emango dio BAT taldeari
jazarpenaren biktima izan den ikaslearekin, jazarpen-portaerak
dituzten edo izan dituztenekin, jazarpen-kasuen lekuko izan
direnekin eta familiekin nola jardun behar duen azaltzeko.
Kasuaren berezitasunak kontuan hartuta hala komeni bada,
talde-gelaren bizikidetza berrezartzera bideratutako esku-hartze
espezifikoa egingo da.

15
Bestelako instantziei jakinaraztea.
- Kasuak bereziki larriak direnean edo delitu-zantzuak daudenean,
zuzendariak, Hezkuntzako Ikuskaritzak lagunduta, Fiskaltzari
emango dio gertakarien berri. Jakinarazpen hori egiteko
jarraibideak 201/2018 Dekretuaren 75. artikuluan daude jasota.

c) Protokoloa amaitzea.
Jazarpen-egoera konpondu ez bada edo oraindik ere irauten duenaren
zantzuak badaude, jarduera-plana ez da etengo.
BAT taldearen balorazioarekin bat etorrita, egoera bideratuta dagoela
uste bada, zuzendaritzak amaitutzat joko du prozesua eta horren berri idatziz
emango die erreferentziako ikuskariari eta Berritzeguneko erreferentziako
aholkulariari.

16
0. ERANSKINA
ESKU-HARTZE ESKARIARI BURUZKO AKTA

Eskariaren jatorria (X batekin adierazi)

Familia

Bestelakoak Adierazi eskariaren jatorria


(Monitorea, irakaslea, pediatra, etab.)

1.- IKASTETXEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Ikastetxea
Ikastetxearen
kodea
Herria

2.- USTEZKO BIKTIMAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Izen-abizenen inizialak
Identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila/Taldea

3.- AZALDUTAKO GERTAKARIAK


(Ahalik eta zehaztasun handienaz transkribatuko dira eskaria egiten duen pertsonak adierazitako
gertakariak. Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira).
- Eskaria egin duenak zehatz-mehatz dioena jasoko da.
- Garrantzitsua da ekintza eta datu zehatzak jasotzea: datak, parte-hartzaileak eta gertaeren
tokiak. Saihestu horrelako deskribapen orokorrak: “Batzuk, askotan, gehienetan…” “Unas
cuantas compañeras molestan a mi hijo… muchas veces… siempre que le ven… no le dejan en
paz… en cuanto pueden…”.
- Eskaria egin duenari entzun ondoren , kasuaren gaineko informazioa eta xehetasunak erantsi
ditzaketen zenbait kontu osagarri argitzea komeni dela ikusiz gero, galdetu egingo dira eta
emandako erantzunak jasoko dira.
- Eskaria egin duenak idatziren bat aurkeztu badu, erantsi daiteke.

17
4.- USTEZKO BIKTIMAREN SEGURTASUNA BERMATZEKO ZUZENDARITZAK HARTUKO
DITUEN NEURRIAK

Helburua: Ustezko biktimaren segurtasuna bermatuko dituzten neurriak mugatzea/zehaztea.


Helburua lortzeko neurririk egokienak aukeratu:
1.- Ustezko biktimarekin harremana duen irakasle-taldeari eta jangelako langileei (edo beste
batzuei) jarritako salaketaren berri eman, adi egon daitezen eta edozein gertaeraren gainean
modu koordinatuan joka dezaten.
2.- Zaintza-neurriak ezarri familiak deskribatu dituen lekuetan edota eskola-jazarpena agertu
daitekeen lekuetan, behaketen erregistroak jasoz eta datu hauek kontuan hartuz
(data/lekua/ordua/gertaera/berehalako larrialdi-neurria).
3.- Erreferentziazko pertsona heldu bat izendatu, bere burua erasota ikusiz gero, ikasleak
norekin komunikatu izan dezan. Ikaslearen gertuko norbait izatea beharrezkoa da, ahal dela,
bere tutorea.
4.- Ikasle-talde (txiki eta formatua) bati ustezko biktimari une oro laguntzeko eta edozein
gorabehera gertatuz gero, zuzendaritza-taldeari jakinarazteko eskatu.
5.- Ikasleek gelan, jantokian edo beste leku batzuetan duten kokapena aldatu, egoera zehatz
bakoitzari erantzute aldera.
6.- Beste batzuk

AURREKO GUZTIA KONFIDENTZIALTASUN-PRINTZIPIOAREN ARABERA LANDUKO DA ETA


AHALIK ETA DISKREZIO HANDIENAREKIN. ZENTROKO ZUZENDARITZAK EZ DIE IKASLEEI
BURUZKO INFORMAZIORIK EMANGO BEREN FAMILIAKOAK EZ DIRENEI.

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren .............. (e)an.

Zuzendaria Eskaria egiten duena

Sin.: ............................................................ Sin.:............................................................

Eskaria egiten duen pertsonak ez ditu zabalduko akta honetan jasotako informazioak, ez eta bileran
aztertutako gaiak (Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta bakoitzaren irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 171982 Lege Organikoaren 7. artikulua).

18
I. ERANSKINA
IKASTETXEKO BILERAREN AKTA

1.- IKASTETXEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria
Ustezko biktimaren inizialak

2.- BILERARA BERTARATUAK


(Komeniko litzateke irakasle-talde osoa egotea, baita ustezko jazarpenaren inguruan datuak
dituzten langileak ere, hala nola: jantokiko zaintzaileak, jantokiko arduraduna, edo beste)
Izen-abizenak Kargua* Sinadura

* Adierazi zeintzuk diren BAT taldekoak.

3.- EZTABAIDATUTAKO GERTAKARIAK, USTEZKO JAZARPENAREN GAINEKO BEHAKETEN


INGURUAN (Eztabaidatuko diren gaien nahitaezko konfidentzialtasuna bermatuko da, eta kontuan
hartuko da adingabeekin lotutako gai guztiak zuhurtasun osoz landu behar direla).

Familiak aditzera emandako jokabideen nahiz esku hartze-eskaria egin ondotik antzemandakoen
gaineko azterketa egingo du irakasle-taldeak. Behin-behineko azterketa hau jazarpenaren
ezaugarrien arabera egingo da, Gidaren 8. orrialdean eta A Txostenaren 5. atalean jasotzen den
definizioa kontuan hartuz.

4.- HARTUTAKO ERABAKIAK


(Berariaz adieraziko dira protokoloari buruz hartutako erabakiak, ustezko biktima babesteko neurriei
buruzkoak, salatutako gertakarien ustezko eragileari zuzendutako kautela-neurriei buruzkoak,
halakorik badago, eta garrantzitsutzat jotzen den beste edozein alderdiri buruz hartutakoak ere bai).
Ustezko biktima babesteko premiazko behin-behineko neurriak erabaki. Zehaztu (0 eranskinean
azaltzen direnak eta besterik erantsi, beharrezkotzat joz gero)
Eskola-jazarpenaren gaineko protokoloa martxan jartzeari buruzko erabakia hartu (Protokoloa
martxan jartzen da A TXOSTENA egitea erabakitzen denean). Erabaki hau, behin-behinekoa
bada ere, familiak deskribatutako gertakari zehatzen arabera edota esku hartze-eskaria eginez
geroztik zentroan antzemandako gertakarien arabera egingo da.
201/2008 Dekretua jarrera erasokorra erakutsi duten ikasleei ezarriko zaien erabaki. Aplikatuko
den ala ez zehaztuko da, baita nola ere (ohiko prozedura, ez-ohikoa…)

Horrez gain:
4.1.- Erreferentziako ikuskariarekin kontsulta egin eta gero, honako hau erabaki da:
Protokoloarekin jarraitu A txostena egin arte*
Protokoloarekin ez jarraitu, jazarpenik ez baitago

* Jazarpen-zantzuak badaude edo horiei buruzko zalantzak badaude, kasua argitzeko behaketa- eta
ikerketa-prozesuekin jarraituko da, hau da, ikertzen jarraituko da A txostena egin arte.

19
4.2.- Jazarpenik EZ dagoela ebatzi bada, erabaki hori hartzea ekarri duten datuak eta ebidentziak
adieraziko dira.
Protokoloa martxan ez jartzea erabakiko balitz, behar bezala zuritu beharko lirateke arrazoiak.
Martxan ez jartzeko erabakia erreferentziazko ikuskariarekin kontsulta egin ondoren hartuko da.
Protokoloa martxan jartzen ez bada, hartutako neurriak deskribatuko dira (ikus adibideak A
ERANSKINAREN 6. ataleko lehen azpiatalean: “JOKABIDE HEZIGARRIA”.

A) LORTUTAKO INFORMAZIOA
Datuak eta ebidentziak biltzeko ikastetxeak erabili dituen prozedurak (elkarrizketak, behaketa-
erregistroak, autotxostenak eta heterotxostenak, triangulazioak, familiekin egindako bilerak,
etab.).

Ikastetxeak bildutako datuak eta ebidentziak, eskaria oinarri hartuta (zehatz eta modu objektiboan
deskribatuko dira).

B) INFORMAZIOA AZTERTZEA
Ondorio garrantzitsuenak, bildutako ebidentziak oinarri hartuta.

C) JAZARPENAREN EZAUGARRIAK AZTERTU

- Ba al dago botere-desorekarik / babesgabetasunik?

- Ba al dago mina eragiteko intentzionalitaterik?

- Ba al dago pertsonalizaziorik?

- Ba al dago errepikapenik?

20
- Orokorrean aztertuta, jazarpenaren lau ezaugarrietako bakoitza aztertu denean ateratzen den
ondorio bera ateratzen al da?

BA AL DAGO JAZARPENIK? X batekin adierazi


EZ

.................................... (e)n, 20.. (e)ko ............... ren ....... (e)an


Zuzendaria

Sin.: ............................................................

OHARRAK: Gehienez ere bost eskola-egun igaroko dira gertakariak jakinarazten direnetik bilera
egiten den egunera arte.
201/2008 Dekretuan jasotzen den jokabideak zuzentzeko prozedura aplikatu aurretik, erreferentziako
ikuskaria kontsultatuko da.

21
AKTA EREDUA

1.- BILERARA BERTARATUAK

2.- BILERAREN HELBURUAK

3.- ERABAKIAK, ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren ...............(e)an.

Zuzendaria Bertaratuak

Sin.: ........................................ Sin.:............................................................


Bileran egon diren pertsonek ez dituzte zabalduko akta honetan jasotako informazioak, ez eta bileran
aztertutako gaiak (Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta bakoitzaren irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 171982 Lege Organikoaren7. artikulua).

OHARRAK:
 Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.
 Aurkeztutako datuen zein pertsonek ematen dituzten datuen konfidentzialtasuna
mantentzeko, zuzendaritzak haien seme-alabei buruzko informazioa baino ez die emango
familiei, eta inoiz ez inplikatutako gainerako ikasleei buruzkoa.

22
A TXOSTENA
II. ERANSKINA

1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria

2. BILDUTAKO HASIERAKO INFORMAZIOA2


‫ ־‬Esku-hartzeko eskariaren jatorria: ..............................................
(Tutorea, beste irakasle bat, ikasleak, familia, Berritzegunea, Hezkuntzako Ikuskaritza, beste batzuk)

KONTUZ! Galdera honek lehenbiziko salaketa jarri duenarekin du lotura, beraz, familia izan bada
zentroari jakinarazi diona, nahiz eta zentroak segidan Ikuskaritzara jakinarazi, jatorria familia
izango da.

‫ ־‬Esku-hartzeko eskariaren data: …………………

‫ ־‬Salatutako gertakarien laburpena:


0 Eranskinaren edukia hartu behar da erreferentziatzat eta beste batzuk gehitu,
informazio osagarria gehitu bada.

‫־‬ Inplikatutako ikasleen identifikazio datuak


a) Ustezko biktima:
Ikaslea

Inizialak (izen-abizenak)
Ikaslearen identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila eta taldea

b) Salatutako jokabidearen ustezko eragileak


Ikasleak
Inizialak (izen-abizenak)
Ikaslearen identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila eta taldea

‫־‬ Ustezko jazarpena gertatu den lekua


Zehaztu: jolaslekua, jantokia, pasilloak, komunak…
‫־‬ Lekukoak, baleude
Zehaztu: jolaslekua, jantokia, pasilloak, komunak…

2 Nahitaezkokonfidentzialtasuna bermatuko da izapideetan eta ikerketetan, eta kontuan hartuko da adingabeekin lotutako gai
guztiak zuhurtasun osoz landu behar direla.

23
INFORMAZIO OSAGARRIA
X batekin
adierazi
Badago mediku-txostena
Ikastetxeak ba al dauka txostenaren kopiarik?
Salaketa jarri da Polizian, epaitegietan edo Fiskaltzan
Ikastetxeak ba al dauka salaketaren kopiarik?
Arartekoari kexa aurkeztu diote
Ikastetxeak ba al dauka kexaren kopiarik?

3. IKASTETXEAK LORTUTAKO INFORMAZIOA3


Datuak eta ebidentziak biltzeko ikastetxeak erabili dituen prozedurak (elkarrizketak, behaketa-
erregistroak, autotxostenak eta heterotxostenak, soziogramak, triangulazioak, familiekin egindako
bilerak, etab.).
1.- Elkarrizketak:
a) Familiekin: Zehaztu zein ikasleren/ikasleen familiekin, data, bertaratutakoak
b) Nahastutako ikasleak. Zehaztu: Datak.
c) Beste ikasleak. Zehaztu, nor diren.
Bilera bakoitzean bildu den informazioa erregistratu.

2.- Behaketen erregistroa. Zehaztu jasotako datuak: Data/Lekua/Ordua/Gertakaria/Berehalako


premiazko neurria/Behatzailearen sinadura.
3.- Soziograma.
4.- Beste irakaslea(k), tutorea(k), aholkularia(k), orientatzailea(k) eta abarren esku-
hartzea.

Ikastetxeak bildutako datuak eta ebidentziak, esku-hartzeko eskaria oinarri hartuta (zehatz eta modu
objektiboan deskribatuko dira).

Atal honetan “Frogatutako gertaerak” jaso behar dira, hau da, frogen bidez baieztatu ahal izan
diren gertakariak, bai bertsioen triangulazioaren bidez, bai bitartekoen lekukotzaren bidez, bai
parte-hartzaileek gertakariak onartu dituztelako, etab.
Garrantzitsua da gogoratzea “Frogatutako gertaerak” modu objektiboan deskribatutako
baliabideekin baieztatu daitezkeen gertakariak direla.
(Edonola ere, jokabide bat frogatzeko modurik egon ez bada, edo zenbait gertakari eskola-
jazarpenaren tipologian kokatzerik ez badago, ez du esan nahi zentroak heziketa- neurririk
hartu behar ez duenik… ikus A Txostenaren 6. Ataleko bigarren azpiatala)
Datu eta ebidentzia horiek modu argian, zehatzean, objektiboan eta banan-banan idatzi behar
dira. Hau da, gertakari zehatz bakoitzeko ustezko erasotzailea, biktima eta gertakari bakoitza
berresten duen froga garbi adieraziz. Berriz ere, orokortze edo deskribapen lausoak saihestu
behar dira.

1. adibidea: “Ostiralean, hilak 12an, zentroaren sarreran, ilaran zeuden bitartean, ABC eta
DEF ikasleek motxila kendu eta aurpegira bota zioten eta gutxienez bina ostikada eman
zizkioten. Gertakari hau XYZ lekukoak eta MNO begiraleak baieztatu dute”.
2. adibidea: “RS ikaslearen familiak joan den ostiralean deitu zion zuzendariari esateko RM
ikasleak –ustezko erasotzaileak- aurreko egunean iletik tira egin eta jo egin zuela beren
alaba. Lehen Hezkuntzako gelako tutoreak eta koordinatzaileak gertatutakoaren gainean
gelako ikasleekin –PS, TZ, AN eta RR- eta ikastetxeko jolastokia zaintzen zuen irakaslearekin
izandako elkarrizketen datuak jaso dituzte. Bertsio guztiak bat datoz eta baieztatzen dute RSk
deskribatutako bi erasoak ez zirela gertatu”.

3 Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.

24
INFORMAZIOA AZTERTZEA
Ondorio garrantzitsuenak, bildutako ebidentziak oinarri hartuta.
Datu eta ebidentzien azterketatik abiatuta, eskola-jazarpena izan den ala ez argudiatzean datza.
Arrazoibide hauek ezinbestekoak dira.
Atal honetan ondorio orokorrak jasoko dira, eskura dauden datu eta ebidentzia guztiak batzea
baita helburua, jazarpena izan den ala ez ondorioztatzeko, berau definitzen duten ezaugarrien
arabera.

4. JAZARPENA DAGOEN ALA EZ BALIOESTEA

Zentroko zuzendaritzak adierazi behar du eskola-jazarpena izan den ala ez, honek berezko
dituen lau ezaugarrietan oinarrituta. Gidaren 8. orrialdean daude deskribatuta.
Beheko aldean dauden galderei ezin zaie BAI ala EZ bidez bakarrik erantzun. Erantzuna
arrazoitu egin behar da. Adibidez, “Ez. Ez da defentsa-gabeziarik izan, gatazka aldizka edo era
ezberdinean hasten da, nahastuta dauden ikasleen artean” “Bi aldeek dakite beren burua
defendatzen, fisikoki nahiz ahoz, eta askotan jotzen dute inguruko heldu batengana”, “Ez da
gertaera errepikakor bat. Gertaera larria izan bada ere, ekintza isolatua izan da, denboran zehar
errepikatu ez dena, eta ezin da eskola-jazarpentzartzat hartu”, etab. kasu bakoitzaren baldintzen
arabera.
- Ba al dago botere-desorekarik / babesgabetasunik?
Ez erantzun “Bai”, “Ez”, ”Ez dago ebidentziarik” batez bakarrik. Azalpen esanguratsuak eman
beharko dira, aurreko 4. Atalaren ondorioekin lotuta daudenak.

- Ba al dago mina eragiteko intentzionalitaterik?


Ez erantzun “Bai”, “Ez”, ”Ez dago ebidentziarik” batez bakarrik. Azalpen esanguratsuak eman
beharko dira, aurreko 4. Atalaren ondorioekin lotuta daudenak.

- Ba al dago pertsonalizaziorik?
Ez erantzun “Bai”, “Ez”, ”Ez dago ebidentziarik” batez bakarrik. Azalpen esanguratsuak eman
beharko dira, aurreko 4. Atalaren ondorioekin lotuta daudenak.

- Ba al dago errepikapenik?

Ez erantzun “Bai”, “Ez”, ”Ez dago ebidentziarik” batez bakarrik. Azalpen esanguratsuak eman
beharko dira, aurreko 4. Atalaren ondorioekin lotuta daudenak.

- Orokorrean aztertuta, esan al daiteke badagoela ustezko biktimari nahita mina eragiteko jokabidea,
jokabide hori errepikatu egiten dela eta biktima ez dela gauza bere burua defendatzeko?

BADAGO JAZARPENA X batekin adierazi


BAI
EZ

25
Uste izanez gero JAZARPEN kasua dela, haren ezaugarriak adierazi beharko dira. Adierazi
beheko taulan kasuaren berezitasunak.
Adibidez: Kasu batean gizarte-bazterkeria eta -marjinazioa (1), hitzezko erasoa (2) eta ziberjazarpena (7) badago, taulan
1, 2 eta 7 apartatuak markatuko dira

Ez Bai Puntuala Errepikatua

1. Gizarte-bazterkeria eta -marjinazioa


– Norbait aintzat ez hartzea (pasiboa).
– Ez uztea parte hartzen (aktiboa).
2. Hitzezko erasoa
– Norbait iraintzea (zuzena).
– Norbaiti buruz gaizki esaka aritzea (zeharkakoa)
– Goitizenak jartzea (mistoa).
3. Zeharkako eraso fisikoak
– Norbaiti gauzak izkutatzea.
– Norbaiti gauzak puskatzea.
– Norbaiti gauzak lapurtzea.
4. Eraso fisiko zuzenak
– Norbait jotzea.
5. Larderia/xantaia/mehatxua
– Norbait mehatxatzea beldurrarazteko.
– Gauzak egitera behartzea.
– Armekin mehatxatzea.
6. Sexu-jazarpena edo -abusua eta/edo jazarpen sexista
– Sexualki jazartzea edo beldurtzea.
– Sexu- gehiegikeria gauzatzea.
Inor modu sexistan beldurtzea, beheratzea, umiliatzea, mintzea
edo zirikatzea.

7. Ziberjazarpena
– Mugikorraren, e-mailaren, sare sozialen, whatsappen eta
abarren bidez
mezuak bidaltzea norbait mehatxatzeko, iraintzeko edo iseka
egiteko.
- Grabazioak egitea mugikorrarekin egoera iraingarrietan edo
intimitatea urratzen dutenetan (adibidez: sexing),
eta lagunen artean edo Interneten zabaltzea.
8. LGTBIQ+fobiako ekintzak
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea LGTBI pertsona izateagatik.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
- Larderia/xantaia/mehatxuak LGTB pertsona izateagatik
9. Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleei
erasoak, dituzten ezaugarriak direla-eta
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
Larderia/xantaia/mehatxuak
10. Eraso arrazistak
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
- Larderia/xantaia/mehatxuak

26
5. HEZKUNTZA-TRATAMENDUA
‫־‬ Jazarpenik EZ dagoenerako hezkuntza-tratamendua
(Adierazi 201/2008 Dekretua aplikatu den)

Jazarpenik ez egoteak ez du esan nahi ikasleen segurtasuna bermatzen duen zaintza-ikuspegi


batetik parte hartu behar ez denik (lehen aipatutako neurriak mantenduz / handituz, baita
prozedura berriz ere martxan jarriz) eta heziketa-mailako neurriak hartuz.
Heziketa-alderdien artean aipatuko dira, beste batzuen artean, planifikazioa, eskainitako
ordutegia, edukiak, etab.
Taldeko tutoretza
Banakako tutoretza
Trebetasun Sozialetan entrenamendua
Adierazpen-tekniken entrenamendua
Gelako arauen lanketa
Emozioen kudeaketa
Auto-estimua
Gatazkak konpontzea indarkeriarik gabeko metodoen bidez
Protokoloko 52 eta 53 orrialdeetan jasotako beste batzuk.
Gogoan izan 201/2008 dekretua ezarri den ala ez adierazi behar dela.

‫־‬ Jazarpena baldin BADAGO: deskribatu biktimaren babesa bermatzeko ezarritako neurriak
eta inplikatuta dauden ikasleekin hartutako neurriak (Adierazi 201/2008 Dekretua aplikatu
den)

Atal honetan I Eranskinaren 4. puntuari dagozkionak jaso (Hartutako erabakiak) eta erantsi beste
berri batzuk beharrezkotzat joko balitz.
Gogoan izan 201/2008 dekretua ezarri den ala ez adierazi behar dela. Hala balitz, zehaztu.

6. FAMILIEI JAKINARAZI
(datak, prozedurak, edukia, akordioak, etab.)

Familiekin hitzordua adostuko da, A txostenean jasotakoaren berri emateko. Ikasle


jazarlearen/jazarleen kasuan, beharrezkoa izango da bere familiarekin hitzordua adostea
jazarpena izan dela erabakitzen bada.
Zentroko zuzendaritzak ez dio inori ikasleei buruzko informaziorik emango bere senideei izan
ezik

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren ...............(e)an.

Zuzendaria BAT taldeko kideak

Sin: Sin:

Ez ahaztu sinatzea eta zigilua jartze

27
B TXOSTENA
III. ERANSKINA

1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria
Biktimaren inizialak

2. “A TXOSTENA” HEZKUNTZAKO IKUSKARITZARA IGORRI ONDOREN


ESKURATU DEN INFORMAZIO OSAGARRIA ETA DATU ESANGURATSUAK4
Bileretatik, elkarrizketetatik, gelan ohartemandakotik, beste toki batzuetatik edota beste iturri
batzuetatik bildutako informazio berriaren deskripzioa.

3. JARDUKETA PLANA
Kasuaren jarraipenaz arduratuko den taldea

Hezkuntza-jarduerak
‫־‬ Biktimarekin

‫־‬ Jokabide jazarlea duten ikasleekin

4 Inplikatutako ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.

28
‫־‬ Ikasle ikusleekin edo, hala badagokio, ikasgelako taldearekin

Beste jarduketa batzuk


‫־‬ Familiekin

‫־‬ Irakasleekin

Ziberjazarpen kasuetarako jarduketa espezifikoak

4. BILERAK FAMILIEKIN EDO LEGEZKO TUTOREEKIN


Datak, bertaratuak, bileraren helburuak eta ondorioak eta bileretan hartutako erabakiak.

5. JAZARPEN EGOERAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Jarduketa-planaren jarraipena: prozedura, jarraipen-datak eta arduradunak.

29
Jarduketa-planaren eta egindako esku-hartzeen ebaluazioa.

Hezkuntzako Ikuskaritzari informazioa emateko prozedura eta maiztasuna.

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren .............. (e)an.

Zuzendaria BAT taldeko kideak

Sin: Sin:

30
6.ERANSKINAK
(PROTOKOLO ORRIAK HUTSIK)

31
0. ERANSKINA
ESKU-HARTZE ESKARIARI BURUZKO AKTA
Eskariaren jatorria (X batekin adierazi)

Familia

Bestelakoak Adierazi eskariaren jatorria


(Monitorea, irakaslea, pediatra, etab.)

1.- IKASTETXEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Ikastetxea
Ikastetxearen
kodea
Herria

2.- USTEZKO BIKTIMAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Izen-abizenen inizialak
Identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila/Taldea

3.- AZALDUTAKO GERTAKARIAK


(Ahalik eta zehaztasun handienaz transkribatuko dira eskaria egiten duen pertsonak adierazitako
gertakariak. Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira).

4.- USTEZKO BIKTIMAREN SEGURTASUNA BERMATZEKO ZUZENDARITZAK HARTUKO


DITUEN NEURRIAK

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren .............. (e)an.

Zuzendaria Eskaria egiten duena

Sin.: .............................................. Sin.:............................................................

Eskaria egiten duen pertsonak ez ditu zabalduko akta honetan jasotako informazioak, ez eta bileran
aztertutako gaiak (Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta bakoitzaren irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 171982 Lege Organikoaren 7. artikulua).

32
I. ERANSKINA
IKASTETXEKO BILERAREN AKTA

1.- IKASTETXEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria
Ustezko biktimaren inizialak

2.- BILERARA BERTARATUAK


Izen-abizenak Kargua* Sinadura

* Adierazi zeintzuk diren BAT taldekoak.

3.- EZTABAIDATUTAKO GERTAKARIAK, USTEZKO JAZARPENAREN GAINEKO BEHAKETEN


INGURUAN (Eztabaidatuko diren gaien nahitaezko konfidentzialtasuna bermatuko da, eta kontuan
hartuko da adingabeekin lotutako gai guztiak zuhurtasun osoz landu behar direla).

4.- HARTUTAKO ERABAKIAK


(Berariaz adieraziko dira protokoloari buruz hartutako erabakiak, ustezko biktima babesteko neurriei
buruzkoak, salatutako gertakarien ustezko eragileari zuzendutako kautela-neurriei buruzkoak,
halakorik badago, eta garrantzitsutzat jotzen den beste edozein alderdiri buruz hartutakoak ere bai).

Horrez gain:
4.1.- Erreferentziako ikuskariarekin kontsulta egin eta gero, honako hau erabaki da:
Protokoloarekin jarraitu A txostena egin arte*
Protokoloarekin ez jarraitu, jazarpenik ez baitago

* Jazarpen-zantzuak badaude edo horiei buruzko zalantzak badaude, kasua argitzeko behaketa- eta
ikerketa-prozesuekin jarraituko da, hau da, ikertzen jarraituko da A txostena egin arte.

4.2.- Jazarpenik EZ dagoela ebatzi bada, erabaki hori hartzea ekarri duten datuak eta ebidentziak
adieraziko dira.

33
D) LORTUTAKO INFORMAZIOA
Datuak eta ebidentziak biltzeko ikastetxeak erabili dituen prozedurak (elkarrizketak, behaketa-
erregistroak, autotxostenak eta heterotxostenak, triangulazioak, familiekin egindako bilerak,
etab.).

Ikastetxeak bildutako datuak eta ebidentziak, eskaria oinarri hartuta (zehatz eta modu objektiboan
deskribatuko dira).

E) INFORMAZIOA AZTERTZEA
Ondorio garrantzitsuenak, bildutako ebidentziak oinarri hartuta.

F) JAZARPENAREN EZAUGARRIAK AZTERTU


- Ba al dago botere-desorekarik / babesgabetasunik?

- Ba al dago mina eragiteko intentzionalitaterik?

- Ba al dago pertsonalizaziorik?

- Ba al dago errepikapenik?

- Orokorrean aztertuta, jazarpenaren lau ezaugarrietako bakoitza aztertu denean ateratzen den
ondorio bera ateratzen al da?

BA AL DAGO JAZARPENIK? X batekin adierazi


EZ

.................................... (e)n, 20.. (e)ko ............... ren ....... (e)an


Zuzendaria

Sin.: ............................................................

OHARRAK: Gehienez ere bost eskola-egun igaroko dira gertakariak jakinarazten direnetik bilera
egiten den egunera arte.
201/2008 Dekretuan jasotzen den jokabideak zuzentzeko prozedura aplikatu aurretik, erreferentziako
ikuskaria kontsultatuko da.

34
AKTA EREDUA

1.- BILERARA BERTARATUAK

2.- BILERAREN HELBURUAK

3.- ERABAKIAK, ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren ...............(e)an.

Zuzendaria Bertaratuak

Sin.: ........................................ Sin.:............................................................


Bileran egon diren pertsonek ez dituzte zabalduko akta honetan jasotako informazioak, ez eta bileran
aztertutako gaiak (Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta bakoitzaren irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 171982 Lege Organikoaren7. artikulua).

OHARRAK:
 Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.
 Aurkeztutako datuen zein pertsonek ematen dituzten datuen konfidentzialtasuna
mantentzeko, zuzendaritzak haien seme-alabei buruzko informazioa baino ez die emango
familiei, eta inoiz ez inplikatutako gainerako ikasleei buruzkoa.

35
A TXOSTENA
II. ERANSKINA

2. IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria

2. BILDUTAKO HASIERAKO INFORMAZIOA2


‫ ־‬Esku-hartzeko eskariaren jatorria: ..............................................
(Tutorea, beste irakasle bat, ikasleak, familia, Berritzegunea, Hezkuntzako Ikuskaritza, beste batzuk)

‫ ־‬Esku-hartzeko eskariaren data: …………………

‫ ־‬Salatutako gertakarien laburpena:

‫־‬ Inplikatutako ikasleen identifikazio datuak


c) Ustezko biktima:
Ikaslea

Inizialak (izen-abizenak)
Ikaslearen identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila eta taldea

d) Salatutako jokabidearen ustezko eragileak


Ikasleak
Inizialak (izen-abizenak)
Ikaslearen identifikazio-kodea
Sexua
Adina
Maila eta taldea

‫־‬ Ustezko jazarpena gertatu den lekua

‫־‬ Lekukoak, baleude

2 Nahitaezkokonfidentzialtasuna bermatuko da izapideetan eta ikerketetan, eta kontuan hartuko da adingabeekin lotutako gai
guztiak zuhurtasun osoz landu behar direla

36
INFORMAZIO OSAGARRIA
X batekin
adierazi
Badago mediku-txostena
Ikastetxeak ba al dauka txostenaren kopiarik?
Salaketa jarri da Polizian, epaitegietan edo Fiskaltzan
Ikastetxeak ba al dauka salaketaren kopiarik?
Arartekoari kexa aurkeztu diote
Ikastetxeak ba al dauka kexaren kopiarik?

3. IKASTETXEAK LORTUTAKO INFORMAZIOA3


Datuak eta ebidentziak biltzeko ikastetxeak erabili dituen prozedurak (elkarrizketak, behaketa-
erregistroak, autotxostenak eta heterotxostenak, soziogramak, triangulazioak, familiekin egindako
bilerak, etab.).

Ikastetxeak bildutako datuak eta ebidentziak, esku-hartzeko eskaria oinarri hartuta (zehatz eta modu
objektiboan deskribatuko dira).

INFORMAZIOA AZTERTZEA
Ondorio garrantzitsuenak, bildutako ebidentziak oinarri hartuta.

7. JAZARPENA DAGOEN ALA EZ BALIOESTEA


- Ba al dago botere-desorekarik / babesgabetasunik?

- Ba al dago mina eragiteko intentzionalitaterik?

- Ba al dago pertsonalizaziorik?

- Ba al dago errepikapenik?

- Orokorrean aztertuta, esan al daiteke badagoela ustezko biktimari nahita mina eragiteko jokabidea,
jokabide hori errepikatu egiten dela eta biktima ez dela gauza bere burua defendatzeko?

BADAGO JAZARPENA X batekin adierazi


BAI
EZ

3 Ustez inplikatuta dauden ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.

37
Uste izanez gero JAZARPEN kasua dela, haren ezaugarriak adierazi beharko dira. Adierazi
beheko taulan kasuaren berezitasunak.
Adibidez: Kasu batean gizarte-bazterkeria eta -marjinazioa (1), hitzezko erasoa (2) eta ziberjazarpena (7) badago, taulan
1, 2 eta 7 apartatuak markatuko dira

Ez Bai Puntuala Errepikatua

1. Gizarte-bazterkeria eta -marjinazioa


– Norbait aintzat ez hartzea (pasiboa).
– Ez uztea parte hartzen (aktiboa).
2. Hitzezko erasoa
– Norbait iraintzea (zuzena).
– Norbaiti buruz gaizki esaka aritzea (zeharkakoa)
– Goitizenak jartzea (mistoa).
3. Zeharkako eraso fisikoak
– Norbaiti gauzak izkutatzea.
– Norbaiti gauzak puskatzea.
– Norbaiti gauzak lapurtzea.
4. Eraso fisiko zuzenak
– Norbait jotzea.
5. Larderia/xantaia/mehatxua
– Norbait mehatxatzea beldurrarazteko.
– Gauzak egitera behartzea.
– Armekin mehatxatzea.
6. Sexu-jazarpena edo -abusua eta/edo jazarpen sexista
– Sexualki jazartzea edo beldurtzea.
– Sexu- gehiegikeria gauzatzea.
Inor modu sexistan beldurtzea, beheratzea, umiliatzea, mintzea
edo zirikatzea.

7. Ziberjazarpena
– Mugikorraren, e-mailaren, sare sozialen, whatsappen eta
abarren bidez
mezuak bidaltzea norbait mehatxatzeko, iraintzeko edo iseka
egiteko.
- Grabazioak egitea mugikorrarekin egoera iraingarrietan edo
intimitatea urratzen dutenetan (adibidez: sexing),
eta lagunen artean edo Interneten zabaltzea.
8. LGTBIQ+fobiako ekintzak
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea LGTBI pertsona izateagatik.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
- Larderia/xantaia/mehatxuak LGTB pertsona izateagatik
9. Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleei
erasoak, dituzten ezaugarriak direla-eta
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
Larderia/xantaia/mehatxuak
10. Eraso arrazistak
- Gizarte-bazterkeria/marjinazioa: aintzat ez hartzea, parte
hartzen ez uztea,
diskriminatzea.
- Hitzezko erasoak: irainak, txisteak, isekak, deskalifikazioak
edota komentario errespetugabeak.
- Eraso fisiko zuzenak/zeharkakoak.
- Larderia/xantaia/mehatxuak

38
8. HEZKUNTZA-TRATAMENDUA
‫־‬ Jazarpenik EZ dagoenerako hezkuntza-tratamendua
(Adierazi 201/2008 Dekretua aplikatu den)

‫־‬ Jazarpena baldin BADAGO: deskribatu biktimaren babesa bermatzeko ezarritako neurriak
eta inplikatuta dauden ikasleekin hartutako neurriak (Adierazi 201/2008 Dekretua aplikatu
den)

9. FAMILIEI JAKINARAZI
(datak, prozedurak, edukia, akordioak, etab.)

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren ...............(e)an.

Zuzendaria BAT taldeko kideak

Sin: Sin:

39
B TXOSTENA
III. ERANSKINA

1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Ikastetxea
Ikastetxearen kodea
Herria
Biktimaren inizialak

2. “A TXOSTENA” HEZKUNTZAKO IKUSKARITZARA IGORRI ONDOREN


ESKURATU DEN INFORMAZIO OSAGARRIA ETA DATU ESANGURATSUAK4
Bileretatik, elkarrizketetatik, gelan ohartemandakotik, beste toki batzuetatik edota beste iturri
batzuetatik bildutako informazio berriaren deskripzioa.

6. JARDUKETA PLANA
Kasuaren jarraipenaz arduratuko den taldea

Hezkuntza-jarduerak
‫־‬ Biktimarekin

‫־‬ Jokabide jazarlea duten ikasleekin

4 Inplikatutako ikasleak inizialen bidez identifikatuko dira.

40
‫־‬ Ikasle ikusleekin edo, hala badagokio, ikasgelako taldearekin

Beste jarduketa batzuk


‫־‬ Familiekin

‫־‬ Irakasleekin

Ziberjazarpen kasuetarako jarduketa espezifikoak

7. BILERAK FAMILIEKIN EDO LEGEZKO TUTOREEKIN


Datak, bertaratuak, bileraren helburuak eta ondorioak eta bileretan hartutako erabakiak.

8. JAZARPEN EGOERAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Jarduketa-planaren jarraipena: prozedura, jarraipen-datak eta arduradunak.

41
Jarduketa-planaren eta egindako esku-hartzeen ebaluazioa.

Hezkuntzako Ikuskaritzari informazioa emateko prozedura eta maiztasuna.

………………………..(e)n, 20....(e)ko .....................ren .............. (e)an.

Zuzendaria BAT taldeko kideak

Sin: Sin:

42
43
HELBURUA.- Kurtso errepikapenerako erreklamazioak kudeatzea.

GITak ikasle baten


errepikapenaren erabakia
hartzen du.

Tutorea eta aholkularia


gurasoekin elkartzen
dira erabakia azaltzeko.

EZ BAI
Gurasoak
ados
daude?
AMAIERA

Ez adostasunaren arrazoia guraso,tutore eta


aholkulariaren artean idatziz jartzen dute.

Idatziz jarritako arrazoiak GITan


aztertzen dira eta hartutako
erabakia gurasoei azaltzen zaie.

EZ BAI
Gurasoak
ados
daude?

AMAIERA
LEGEA

ME0204EB02 09/11 /18 Ber 0


Kaixo guztioi, eskuartean duzuen txosten hau 2017-2018 ikasturteko
lanketaren ondorioa da.

“Gure eskolako arauak” berritzen 2017/18 ikasturtean hasi ginen. Urte


horretan, ikasleekin batera (lehenbizi adin ezberdinez osaturiko talde
txikitan eta ondoren ikasle guztiekin osaturiko asanbladan), eskola
komunitatearen funtzionamendu egokirako beharrezko arauak zehaztu
eta berritu genituen marrazkiak, argazkiak, mapa mentalak... erabiliz eta
2018-2019 ikasturtean arauen idatzizko txostena berritu eta dena
bateratu dugu.

2017-2018 ikasturteko lanketa aurreko arautegia gaurkotzeko


helburuarekin egin zen, horretarako prozedura ezberdinak erabili ziren
(geletan eztabaidatuz, zikloka edo mailaka bilduriko asanblada
ezberdinetan...).

Prozesu honetan guztian, ikasleak izan dira parte-hartzaile nagusiak, eta


beraien ekarpenak, hitz eta esamoldeak izan dira txosten hau osatzeko
garaian kontutan hartu direnak. Irakasleon helburua bitartekariak izatea
izan da, hau da, ikasleen beraien arteko hausnarketa eta eztabaidetan
lagun izatea.
ATARIA

1- ESKOLARA EZIN DIRA JOSTAILUAK EKARRI,


ESKOLAN NAHIKOA DITUGU ETA.
2- HONDARRAREKIN POLIKI IBILIKO GARA
LAGUNEI BOTA GABE.
3- KIROLDEGIKO PASILOAN ETA KOMUNETAN
LASAI IBILI ETA EZ DUGU JOLASTUKO.
ARAUAK

4- ARAZOAK HITZ EGINEZ KONPONDUKO DITUGU.


5- MATERIALA ONDO ZAINDU ETA JASOKO
DUGU.
6- BALOIA KANPORA JOATEN DENEAN
IRAKASLEARI ESANGO DIOGU.
7- PATIOKO ESPAZIOEN BANAKETA
ERRESPETATU ETA FUTBOLEAN PATIO
TXIKIAN BAKARRIK ARITUKO GARA.
8- HAMAIKETAKOA PATIOAN JAN ETA PAPERAK
ZAKARRONTZIRA BOTAKO DITUGU.
HH LH

 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Hitz eginez konponbidea  Hitz eginez konponbidea


bilatuko da. bilatuko da.
 Materiala jaso gabe jarraitu
 Materiala nahita puskatu
ONDORIOAK

ezkero 3 egun jarraian


ezkero berria ekarri
jasotzeaz arduratuko da.
beharko da.
 Materiala nahita puskatu
 Tarte batean besteei begira ezkero berria ekarri
hausnarketa egiteko aukera beharko da.
emango zaio.
 Tarte batean besteei
begira hausnarketa egiteko
aukera emango zaio.
SARRERA-IRTEERA ETA PASILOAK

1- PASILOAN OINEZ JOANGO GARA POLIKI ETA


JO GABE.
2- PASILOAN BAXU HITZ EGINGO DUGU
ARAUAK

3- ESKILARATAN POLIKI IBILIKO GARA ETA


ELKARRI BULTZATU GABE.
4- ATETIK BULTZATU GABE SARTU ETA
IRTENGO GARA.
5- TXIKIAGOAK PASILOAN BADATOZTE
PASATZEN UTZIKO DIEGU.
HH LH
Araua gogoraraziko da eta bide Araua gogoraraziko da eta
ONDORIOAk

bera era egokian errepikatuko bide bera era egokian


da. errepikatuko da.
INFORMATIKA GELA

1- ORDENAGAILUA ONDO ERABILI ETA ZAINDU


BEHAR DUGU, SAIOA AMAITZEAN ITZALITA UTZIZ.
2- ITZALI AURRETIK PROGRAMAK ONDO ITXI.
3- BEHAR DIREN BOTOIAK GOXO-GOXO UKITUKO
DITUGU.
4- IXILTASUNA GORDE BEHAR DUGU.
5- TALDEKO LANETAN LASAI, HASERRETU GABE ETA
TONU EGOKIA ERABILIZ IBILIKO GARA.
6- IRAKASLE ETA LAGUNEI ERRESPETUZ HITZ
EGINGO DIEGU. TXANDAK ZAINDUZ.
7- ORDENAGAILUAREN ELEMENTU EZBERDINAK
PAKEAN UTZIKO DITUGU: PANTAILAKO BOTOIAK,
TEKLATUA, KABLEAK ...
8- ORDENAGAILU ERAMANGARRIAK KARGATZEN
UTZI BEHAR DIRA.
ARAUAK

9- OHIKOAZ KANPOKO ZERBAIT (ZERBAIT


DESKARGATZEA, WEB ORRI BEREZIREN BATEKO
KONTSULTA...) BEHAR BADUGU IRAKASLEARI
BAIMENA ESKATUKO DIOGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da eta gure  Araua gogoraraziko da eta
laguntzarekin erabilpen ona helduaren laguntzaz
ONDORIOAK

bideratuko da. erabilpen ona eman.

 Jarraitu ezkero ekintza  Ordenagailua soilik kideak


hobetzeko jarrerak bideratu: erabili ahal izango du.
sagua kideari pasaz.

 Ordenagailua soilik kideak


erabili ahal izango du.
KOMUNAK

1- KOMUNAK PIXA EGITEKO, KAKA EGITEKO,


GARBITZEKO ETA URA ERATEKO DIRA. EZ DIRA
JOLAS LEKUA.
2- KOMUNAK ERABILTZEN DITUGUNEAN, GARBI
UTZIKO DITUGU: BONBA BOTATA, ARGIA
ARAUAK

ITZALDUTA, TXORROTA ITXITA, TAPA


LEHORTUTA...
3- ZUTIK PIXA EGITERAKOAN TAPA ALTXATU. HOBE
PAPERA ALDEZ AURRETIK HARTZEN BADUZU.
4- BEHAR DUDAN URA ETA PAPERA SOILIK
ERABILIKO DITUT.
HH LH
 Araua gogoraraziko da eta  Araua gogoraraziko da.
gure
 Komunak nola utzi dituen
 Laguntzarekin erabilpen ona
ONDORIOAK

erakutsi ondoren jaso


bideratuko da. arazi.
 Araua betetzen lagunduko  Tutoretza saioetan
duen arduraduna izendatu. erabilpen egokiari buruz
 Helduaren laguntzaz ingurua hausnarketa eta lanketa
zegoen bezala utzi. egin.
JANGELA

1- JANGELAN SARTU AURRETIK BETI ESKUAK GARBITU.

2- LASAI SARTUKO GARA, NORBERAREN LEKUAN ESERI ETA


BUKATU ARTE EZ GARA ALTXATUKO. (HALA BEHAR IZANEZ
GERO, BEGIRALEEI BAIMENA ESKATUKO DIEGU).

3- JANARI ETA EDARIEKIN EZ GARA JOLASTUKO.

4- PLATEREAN JARRITAKO DENETIK PROBATUKO DUGU PIXKA


ARAUAK

BAT.

5- ERRESPETUZ JOLASTUKO GARA ETA HASERRE ALDIAK HITZ


EGINEZ KONPONDUKO DITUGU.

6- EURIA ARI DUENEAN SOILIK ERABILI AHAL IZANGO DUGU


POLIKIROLDEGIKO EREMU BAT FUTBOLERAKO.

7- MAHAIETAKO ARDURADUNAK MAHAIA TXUKUN JASO ETA


GARBI GELDITZEN DELA ZIURTATUKO DUTE.

8- BEGIRALEEI ERRESPETUA ZOR DIEGU; HAIEK ESATEN


DUTENA BETETZEN SAIATUKO GARA.

HH LH
 Araua  Arau haustea 3 aldiz nahiko jarraian
gogoraraziko da. gertatuz gero, bilera egingo da:
Arduraduna + begiralea + ikaslea(k).
 Mahaikidetik
aldenduko da  Denbora gutxian berriro beste arau hauste
besteen jarrera bat gertatuz gero; berriz bilduko gara:
ona behatuz. Zuzendaria + arduraduna + ikaslea(k).
Ondoren familiari jakin araziko zaie idatziz.
 Familiari jakin
ONDORI

araziko zaio.  Lehenengo jakinarazpen idatziaren


ondoren gertatzen diren arau hauste
bakoitzarekin familiari jakin araziko zaio. 3
jakinarazpen idatzi izan baditu hiruhileko
batean ez ohiko neurriren bat hartuko da.
TXANGOAK

1- AUTOBUSEAN ONDO ESERITA ETA UHALA JARRITA


JOANGO GARA.
2- AUTOBUSERA TXANDAK ERRESPETATUZ IGOKO
ARAUAK

GARA.
3- DENOK BATERA IBILIKO GARA, TALDETIK IRTEN
GABE.
4- IRAKASLE EDO TOKIKO ARDURADUN GUZTIEI KASU
EGINGO DIEGU.
5- TONU EGOKIAN HITZ EGINGO DUGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Galtzeko arriskuaz ohartarazi  Jarrera desegokiak


dakartzan ondorioa
 Jarraituz gero, irakaslearen
ohartarazi: galtzearen
ondoan egongo da ekintzak
arriskua, besteak
dirauen artean.
ONDORIOAK

molestatzea, saioa
oztopatzea,...

 Jarraituz gero,
irakaslearen ondoan
egongo da ekintzak
dirauen artean.
ALDAGELAK

1- OINEZ IBILI BEHAR DUGU, KORRIKA IBILI GABE.


2- NORMALTASUNEZ HITZ EGINGO DUGU, BUILARIK
EGIN GABE.
ARAUAK

3- ERROPA ATERA ETA TXUKUN UTZI, AHALIK ETA


TOKI GUTXIEN OKUPATUZ.
4- DUTXAN BEHARREZKOA DEN URA ERABILI.
5- ALDAGELETAN TXANKLETAK ERABILIKO DITUGU.

LH

 Araua gogoraraziko da.

 Jarrera desegokiak dakartzan ondorioaz ohartarazi.


ONDORIOAK

 Familiari jakin araziko zaio.


GARRAIOA

1- ONDO ESERITA JOANGO GARA ETA UHALA


LOTUTA ERAMANGO DUGU.
2- SARTZE-IRTEERAK LASAI EGINGO DITUGU.
3- TXOFERRA BAKEAN UTZIKO DUGU BERE LANA
ARAUAK

EGITEN.
4- AUTOBUSA GARBI ETA TXUKUN ZAINDUKO DUGU,
EZIN DA JAN, EZTA EDAN ERE.
5- LAGUNAK ONDO TRATATUKO DITUGU.
6- IRAKASLE, GURASO EDO ZAINTZAILEEI KASU
EGINGO DIEGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Galtzeko arriskuaz ohartarazi  Jarrera desegokiak


dakartzan ondorioaz
 Jarrera desegokian jarraitu
ONDORIOAK

ohartarazi.
ezkero, irakaslearen ondoan
egongo da ekintzak dirauen  Jarrera desegokian
artean. jarraitu ezkero,
irakaslearen ondoan
eserita joango da.
ESKOLA KIROLA
1- ENTRENAMENDU GARAIAN ENTRENATZEN ARI EZ
DIREN IKASKIDEEK ENTRENATZEN ARI DIRENAK
BAKEAN UZTEA.
2- ORDURAKO ETORTZEA.
3- PARTIDUA HASI AURRETIK BEROKETAK EGITEA.
4- ENTRENATZAILEEI KASU EGITEA.
5- AURKARIEKIKO ERRESPETUA IZATEA: BURLAK,
BORROKAK, IRAINAK SAIHESTUZ.
6- GARBI JOKATZEA TRANPARIK EGIN GABE.
ARAUAK

7- JOKOKO ARAUAK ERRESPETATZEA.


8- GURE TALDEKIDE GUZTIEI BALOIA PASATZEA.
9- BAKOITZA DEN BEZALA ONARTZEA.
10- ARBITROA ERRESPETATU ETA KASU EGITEA.
11- BANKILOKO GARAIAN GURE TALDEKIDEAK
ANIMATU ETA AURKARIAK ERRESPETATZEA.
12- PARTIDUA GALDU EDO IRABAZI
TALDEKIDEAK ANIMATZEA.

LH
 2-3 minutuz bankuan bakarrik eseri eta gertatutakoaz
ONDORIOAK

hausnartuko da.

 Barkamena eskatuko da.

 Hurrengo partidan ezingo da jolastu.

 Familiari jakinaraziko zaio.


1.- ORDENAGAILUA ONDO ERABILI ETA 2.- ITZALI AURRETIK PROGRAMAK ONDO
ZAINDU BEHAR DUGU. ITXI.

Itzali aurretik programak


ondo itxi

Ordenagailua
ondo erabili eta
zaindu behar
dugu

3.- BEHAR DIREN BOTOIAK GOXO-GOXO 4.- IXILTASUNA GORDE BEHAR DUGU:
UKITUKO DITUGU. AULKIEKIN, AHOTSAREKIN, ESKU ARTEKO
TRESNEKIN,…
5. TALDEKO LANETAN LASAI, HASERRETU 6. IRAKASLE ETA LAGUNEI ERRESPETUZ
GABE ETA TONU EGOKIA ERABILIZ IBILIKO HITZ EGINGO DIEGU TXANDA ZAINDUZ.
GARA.

7.- ORDENAGAILUAREN ELEMENTU


DESBERDINAK PAKEAN UTZIKO DITUGU 8. ORDENAGAILU ERAMANGARRIEN
(PANTAILAKO BOTOIAK, KABLEAK, KASUAN, KARGATZEN UTZI BEHAR DIRA.
MEMORIA, TEKLADUA, …).
9. ORDENAGAILUAREKIN PAZIENTZIA IZAN,
ETA IRAKASLEARI LAGUNTZA ESKATU ESKUA
ALTXATUZ.
11. 12. 1.
10. 2.

9. ESKOLA KIROLA 3.

8. 4.
7. 5.
6.
AITA IPARRAGIRRE HERRI ESKOLAKO
TUTORETZA PLANA

Atal hauek bereganatzen ditu:

1. SARRERA

2. TUTORETZAREN HELBURU,GAITASUN, EDUKIAK


ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

3. TUTOREAREN ZEREGINAK

4. TUTOREAREN ESKU-HARTZE EREMUAK:

4.1. Ikasleekin:
- Banakako Tutoretza
- Taldeko Tutoretza
4.2. Irakasleekin ( Banaka eta Gelako Irakasle Talde gisa)
4.3. Familiekin / Legezko arduradunekin ( Taldeko eta
Bakarkako elkarrizketak)

5. TALDEKO TUTORETZA SAIOEN PROGRAMAZIOA:

5.1. Arautegia. NI-IKASLE


5.2. Tutoritza saioak:
♦ NI- PERTSONA
♦ NI-TALDEAN
♦ TALDEKO PARTAIDE

6. EBALUAZIOA

7. ERANSKINAK

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 1/48


1. SARRERA

Ikastetxearen Heziketa proiektuaren barruan, tutoretza-plana da


ikasleen eskolatze-aldi osoan orientazio eta jarraipen ekintza guztiak
antolatzeko egitura; pertsonaren hezkuntza integrala lortzeko
garrantzitsuak diren gaiak garatzeko aukera dagoelarik, hala nola:

- balioetan heztea
- ikasten ikastea
- norberaren ezagutza eta norberaren kontrola
- arazoak konpontzea
- elkarbizitza
- erabakiak hartzea

Hori lortzeko, ezinbestekoa da irakasle talde osoaren eta batez ere


tutorearen orientabide eta laguntza zeregina. Ildo horretan, modu
sistematikoan eta intentzioz emandako erantzuna izan behar du tutoretza
plana. Beti ere, garbi izanik, oinarrizko gaitasunak lortzea dela orientazio
eta jarraipen ekintza horien helburua.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 2/48


2. TUTORETZAREN HELBURU, GAITASUN, EDUKI ETA EBALUAZIO
IRIZPIDEAK

Tutoretza lanaren helburu nagusia da ikasleak bere burua ezagutu


dezala eta onar dezala, sozializazio prozesua hobe dezala, erabakitzen eta
ikaskuntza arazoak konpontzen ikas dezala eta bere proiektu pertsonal
eta profesionalaren protagonista senti dadila.
Helburu nagusi honetatik abiatuta ondorengo helburu hauek lortzera
daramatzagu :

I. TUTORETZA PLANAREN HELBURUAK

1.- Ikasle bakoitzak alderdi fisiko, psikologiko eta pedagogikoei dagokienez


maila pertsonalean, familian, eta gizarte eta ingurune mailan dituen
ezaugarriak ezagutzea.
2.- Ikasleek ikasteko agertzen dituzten jarrerak, ezaugarriak eta estiloak
pixkanaka eta modu sistematikoan behatzea.

3.- Bakoitzaren ezaugarri guztien onarpena bultzatzea.

4.- Autonomia eta autozaintza ohiturak sustatzea.

5.- Gainerakoek bakoitzaren ezaugarriak onar ditzaten bultzatzea, eta taldeko


integrazioa erraztu eta bideratzea.

6.- Jarrerak moldatzearen bitartez balioak garatzea, eta lankidetza, elkarrekiko


laguntza eta besteekiko errespetua sustatzea.

7.- Elkarrizketaren bidez, besteen eta beren ikuspuntuak balioesten irakastea


erabakiak hartzeko eta gatazkak konpontzeko.

8.- Familiekiko harremanak sustatzea.

9.- Ikasgelan inplikatutako irakasleekin koordinatzea.

10.- Esperimentazio- eta sormen-jarduerak, eta pentsatzen eta ikasten


ikasteko teknikak bultzatzea eta, horrela, autonomia handiagoa sustatzea.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 3/48


Helburu hauek lortzeko garatu beharreko gaitasunak honako hauek
izango lirateke:

1.-Gelako bizitzan parte hartzea, jardueretan eta gelako


funtzionamenduari buruzko erabakietan esku hartzea, bizikidetza arauak
errespetatzea, arduraz, errespetuz eta jarrera kritikoz jokatzeko.

2.-Inguruko pertsonekin harremanetan jartzea eta pertsona horiei


laguntzea, entzutea eta haiekin komunikatzea, besteak haintzat har ditzan
eta besteekin jolasteko, ondo pasatzeko eta lan egiteko gai izan dadin.

3.-Bidegabekeria edo indarkeria egoerez jabetzea, aniztasuna


onartzea eta errespetatzea, justizia, berdintasun, bake eta elkartasun
balioekin bat etor dadin bere portaera kultura arteko gizartean.

4.-Jarrera irekiarekin hausnartzea eskola jarduerak egiteko duen


moduari eta egiten duen ahaleginari buruz, ikasleak bere eskola
errendimendua ebalua dezan eta behar duen laguntza onar dezan eta
horrela ondo egindako lana aintzat har dezan.

5.-Bere buruaren ezagutza aztertzea, autoestimu egokia garatzeko


eta egoera berriei segurtasunez aurre egiteko.

6.-Irizpideak erabiliz eguneroko bizitzako esperientziak eta gatazka


egoerak aztertzea eta aukerak baloratzea, erabakiak autonomiaz eta
errespetuz hartu ahal izateko.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 4/48


Alorreko sei gaitasun hauek eta oinarrizko gaitasunen arteko loturak
ondorengo taulan adierazten ditugu.

OINARRIZKO GAITASUNAK
ALORREKO GAITASUNAK a b c d e f g h
1. Gelako bizitzan parte X X
hartzea...
2. Inguruko pertsonekin X X
harremanetan jartzea...
3. Bidegabekeria edo indarkeria X X
egoerez jabetzea...
4. Jarrera irekiarekin X X
hausnartzea...
5. Bere buruaren ezagutza X X
aztertzea...
6. Eguneroko bizitzako X
esperientziak eta gatazka
egoerak irizpidez aztertzea...
X X

Oinarrizko Gaitasunak:
a. Gaitasuna kultura zientifikoan,
teknologikoan eta osasun kulturan
b. Ikasten ikasteko gaitasuna
c. Matematika gaitasuna
d. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
e. Gaitasun digitala eta informazioaren
trataerarakoa
f. Gizarte eta hiritar gaitasuna
g. Giza eta arte kulturarako gaitasuna
h. Norberaren autonomiarako eta
ekimenerako gaitasuna

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 5/48


Pertsona bati banako pertsona gisa eta, aldi berean, gizarteko kide gisa
hazi ahal izateko baliabideak edo bitartekoak ematea da heztea. Eskolak
ikasleen gaitasunak garatzen lagunduko du, banakako desberdintasunak
abiapuntu hartuta. Hori dela eta, tutoretza ikasketa prozesu bat bezala
ulertzen dugu eta garatzen ditugun orientazio gaiak ikastetxeko
eremuetan agertu behar dute ikasleek ikasketa esanguratsua izan
dezaten. Gai horiek guztiak multzo hauetan biltzen ditugu:

EDUKI-MULTZOAK GAIAK

ƒ Norberaren ezagutza
ƒ Sentimenduak/emozioak
ƒ Auto kontzeptua
NI-PERTSONA ƒ Auto-estima. Laudorioak
ƒ Autonomia
ƒ Pentsaera positiboa

ƒ Ezberdintasunak onartu
ƒ Komunikazio gaitasunak. Entzute
aktiboa
ƒ Asertibitatea
NI-TALDEAN ƒ Enpatia
ƒ Autokritika eta kritikabaikorra.
ƒ ArautegiaNI-IKASLE

ƒ Talde kontzientzia
ƒ Talde kohesioa
TALDEKO PARTAIDE ƒ Gatazken ebazpena
ƒ Erabakiak hartzeko gaitasuna

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 6/48


Aurrez aipatutako gaitasunen lorpena baloratu ahal izateko, horietako
bakoitzarekin lotutako zenbait ebaluazio-irizpide identifikatu dira:

GAITASUNA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1.- Nork bere buruaren ezagutza Ezaugarri pertsonalak errealismoz


aztertzea, autoestimu egokia azaltzen ditu.
garatzeko eta egoera berriei Pertsona bezala hazteko
segurtasunez aurre egiteko. gainerakoen laguntzak duen
garrantzia aitortzen du.
Helburu dituen xedeak lortzeko
ilusioa eta ahalegina egiteko nahia
agertzeko ditu.
Egoera berriei aurre egiten die.
Bere iritziak autonomiaz adierazten
ditu, eta, aldi berean, malgutasunez
jokatzen du.
Dituen kezkak adierazten ditu.
Bere sentimenduak eta emozioak
agertzen ditu.
Bere ikaskideekin berdintasunezko
harremanak izaten ditu, eta ez du
ez besteen gainetik ez besteen
mendean jokatzen.

2.- Eguneroko bizitzan gertatzen Eguneroko bizitzako gatazka-


diren esperientziak eta gatazka- egoerak identifikatzen ditu.
egoerak irizpideei jarraiki Ikasgelan sortzen diren gatazka-
aztertzea, eta, horrez gain, egoeretan, jarrera pertsonala
erabakiak autonomiaz eta hartzen du.
errespetuz hartzeko dauden Unean uneko gizarte-gertakariei
aukerak baloratzea. eta –arazoei dagokienez, bere
iritzia ematen du.
Eguneroko bizitzan, pertsonen
artean gertatzen diren arazoak
pertsonalki eta era autonomoan
konpontzen ditu.
Zerbaitekin ados ez dagoenean,
ikaskideekin horri buruz hitz egin
nahi izaten du.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 7/48


3.- Bere portaera arduratsua eta Bere iritzia ematen du, eta talde-
errespetuzkoa izan dadin, gelan proposatutako jardueretan
ikasgelako bizitzan parte hartzea; inplikatu egiten da.
hau da, horren funtzionamendurako Ikastetxean sustatzen diren
ekintzetan eta erabakietan jarduera-deialdiei erantzuten die.
inplikatzea eta elkarbizitza-arauak Zeregin bateratuen ardura hartzen
errespetatzea. du.
Hartutako konpromisoetatik
eratorritako lan guztiak amaiera
arte betetzen ditu.
Jarduerak, jolasak... proposatzen
ditu.
Elkarbizitza-arauak betetzen ditu.

4.- Jarrera irekia mantenduz, Zereginak betetzen hastean bere


eskola-jarduerak gauzatzeko buruarekiko konfiantza agertzen
moduari eta egindako ahaleginari du.
buruz hausnartzea; horrela, bere Zailtasunak eta frustrazioa
eskola-errendimendua ebaluatu eta onartzen ditu, baina ez du zeregina
beharrezko duen laguntza onartuz, bertan behera uzten.
eta, horrez gain, ondo egindako Amaitutako eta ondo egindako
lana baloratuz du. lanarekin gozatu egiten du.
Eskola-betebeharrei erantzuteko
duen modua ikuspegi
errealistarekin baloratzen du.
Agenda era sistematikoan
erabiltzen du.
Bere denbora dituen betebeharren
arabera antolatzen du.
Eskola-materialak zaindu, antolatu
eta ordenatuta gordetzen ditu.
Eskolan dituen zereginak arduraz
eta era ordenatuan betetzen ditu.
Zereginak betetzen hasi aurretik
prestatu egiten ditu.
Zalantzak dituenean galdetu egiten
du.
Informazioa bilatzen eta hautatzen
du.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 8/48


5.- Inguruko jendearekin Talde-lanak egitean, beste
harremanak izatea, eta ikaskideak entzuten ditu.
lankidetzarako, entzuteko eta Proposamen desberdinak
komunikatzeko jarrera agertzea; daudenean bere iritzia arrazoitzen
horrela, baloratzeaz gain, gai du.
izango da beste pertsonekin modu Bere ikaskideek egindako
sortzailean jolasteko, gozatzeko eta ekarpenak baloratzen ditu.
lan egiteko. Egiten dituen ekarpenen bidez,
zeregin bateratuetan aurrera egiten
laguntzen du.
Besteekin lan egiteari dagokionez,
poztasuna adierazten du.
Besteekin egiten dituen jolasetan
parte hartu eta gozatu egiten du.
Adierazpenez komunikatzen da.

6.- Bidegabekeria- edo Bidegabekeria-egoerei nahiz


indarkeria- egoerez jabetzea eta haurren eskubideak errespetatzen
aniztasuna onartzea eta ez diren egoerei dagokienez, bere
errespetatzea; horrela, kultura jarrera adierazten du.
arteko gizartean, bere portaera bat Elkartasun-keinuak egiten ditu
etorriko da justizia-, berdintasun-, bere inguru hurbilean dauden
bake- eta elkartasun-balioekin. premiei dagokienez.
Gizarte-premiak direla-eta,
etorkizunean laguntza eta babesa
emateko nahia adierazten du.
Hainbat kulturatan dagoen
aberastasuna baloratzen du eta
horrekiko interesa agertzen du.
Gainerakoei behar bezala hitz
egiten die.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 9/48


3. TUTOREAREN ZEREGINAK

Tutorearen zeregin guztiak bakar batean laburbildu daitezke: ikasle


bakoitzaren eta talde osoaren ikasketa eta heldutasun-prozesuari
jarraipena eta laguntza ematea. Izan ere, zuzenean ikasleekin egiten
dituen ekintzak eta irakasleekin, familiekin eta kanpoko zerbitzuekin
egiten dituenak funtsezko zeregin hori lortzeko egiten ditu.

Dena den, eremu bakoitzean tutoreek betetzen dituzten zereginak


honako hauek dira:

1.Ikasleei lotuta:

• Ikastetxean eta lagun-taldean ondo integratzen laguntzea eta


ikastetxeko jardueretan parte har dezatela bultzatzea.

• Ikasleen ikasketa-prozesuen jarraipen orokorra egitea, hezkuntza-


erantzun eta/edo laguntza egokiak emateko.

• Ikasleen eskaerak, kezkak, kexak… bideratzea.

2.Ikasle-taldearen irakasleei lotuta:

• Bere taldeko irakasle-taldea koordinatzea, bai programazioan bai


ebaluazioan bai irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuko banakako
egoeren eta egoera orokorren azterketan.

• Tutoretza plana jakinaraztea, adostea eta garatzea, lanetik sortzen


diren jardueretan esku hartzera elkarlana bultzatuz.

• Bere taldeko ikasleen ebaluazio prozesua koordinatzea eta


ebaluazio prozesua egiteko saioak antolatzea eta saioen buru izatea

• Curriculum egokitzapenetan laguntzea: curriculum egokitzapenak,,


curriculum aniztasuneko programak, premia bereziak dituzten
ikasleentzako errefortzu jarduerak eta haien hezkuntzan esku
hartzeko jarduerak.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 10/48


• Ikasleen ikasketa zailtasun orokorrenei erantzutea eta ahal izanez
gero aurre hartzea, programazioari beharrezko egokitzapenak
eginez eta banakako hezkuntza premiei ere erantzutea, beharra
ikusiz gero, curriculum egokitzapena egiteko.

• Ikasleen ebaluazio prozesua koordinatzea eta irakasle taldearen


aholkularitzarekin eskola orientazioko banakako txostena egitea,
familiak jakinaren gainean jartzeko eta ikasleak orientatzeko
(Lehen Hezkuntza amaitzean)

3.Familiei eta/edo legezko tutoreei lotuta:

• Ikastetxearen eta hezkuntza etaparen berri ematea gurasoei


eta/edo legezko tutoreei.

• Banakako hezkuntza prozesuaren jakinaren gainean jartzea eta


lankidetza eskatzea.

• Familiak eman dezakeen informazioa jasotzea, ikaslea eta haren


familia testuingurua hobeto ezagutzeko.

• Gurasoei aholkularitza ematea, besteak beste alderdi hauetan:


ikasketa eta portaera arazoen konponketan, ikasketen antolaketan
eta plangintzan.

• Seme-alabak irakaskuntza jardueretara azaltzen diren eta


jardueretan parte hartzen duten jakinaraztea ikasleen gurasoei eta
legezko tutoreei eta haren hezkuntza prozesuaren berri ematea.

• Familien parte hartzea bultzatzea ikastetxean.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 11/48


4. TUTOREAREN ESKU-HARTZE EREMUAK

Tutorearen zeregin guztiak hiru jarduera-eremu hauetan garatzen dira:

2.1. ZUZENEAN IKASLEEKIN GARATU BEHARREKO EKINTZAK, BAI


TALDEAN, BAI BANAKA ERE

Eremu honen barruan sartzen dira taldean garatutako ekintzak:


taldeko tutoretza saioen antolaketa eta ebaluazio batzarrak; eta banaka
garatutakoak: ikasle bakoitzarekin egindako elkarrizketak, gatazketan
bitartekotza egitea, informazioa eskuratzeko baliabideak...
Ondoren, Bakarkako Tutoretza garatuko dugu eta txosten honen 5.
atalean Taldeko ekintzen saioen lanketa adieraziko dugu.

BAKARKAKO TUTORETZA

Atal honetan, taldekide bakoitzaren informazioaren bilketari lotutako


alderdiak barne hartzen ditu. Bide honetan, txantiloi hauek baliagarriak
izan daitezke ikasle jakin batzuen arazoa zein izan daitekeen jakiteko.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 12/48


1. txantiloia:

IKASKUNTZAN ERAGINA DUTEN FAKTOREAK

FAKTOREA DEFINIZIOA
1. Ikasteko estiloa Ikaskuntza-egoerei aurre egin eta
erantzun behar zaienean
pentsamendua eta jarduera
erabiltzeko eta antolatzeko
norberak duen modua.
3. Aurretiko ezagutzak Ikasleentzat arlo guztietako eduki
berriak aurkeztu aurretik abiapuntu
eta oinarri iren ezagutzak.

4.Ikasteko estrategiak Ikasleek dituzten eta gai bat


lantzean erabiltzen dituzten lan-
eta ikasketa-trebetasunak dira eta
edukien ikaskuntza erraztu edo
zaildu dezakete.

5. Ikasteko motibazioa Ikasleek ikasketa-ekintzak hasteko


eta ekintza horiei eusteko
lagungarriak diren faktoreen
multzoa.Hiru alderdi azpimarratu
behar dira: ikasteko arrazoiak,
interesak eta arrakastari edo
porrotari lotzen dizkietenak.

6. Autokontzeptua Bakoitzak bere buruaz duen irudia


hartzen du kontutan (gorputz
alderdiak, gizarte alderdiak eta
ezagutzei,emozioei eta moralari
lotutakoak)

7. Oreka pertsonala Pertsonak bere buruaz irudi egokia


duenean, eguneroko egoeretan
autonomiaz erantzuten duenean eta

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 13/48


IKASKUNTZAN ERAGINA DUTEN FAKTOREAK

kultur, estetika, zientzia eta giza


balioak balioesteko sentikortasuna
duenean lortzen duen egoera.

8. Eskola-testuingurua Ikaslearen ikasteko prozesuarekin


zerikusia duten eskola-inguruneko
elementuen multzoa; faktore
fisikoak zein harreman-faktoreak.

9. Familia-ingurunea Ikasleak bere familia gunean dituen


giro-elementuen multzoa hala nola
seme-alabekiko iguripenak,
arrakastari edo porrotari lotzen
dizkietenak, arauak, gehiegizko
babesa edo utzikeria…

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 14/48


1. txantiloia.

OINARRIZKO GAITASUNAK
ƒ Afektibo eta oreka pertsonalari buruzkoak.
ƒ Harremanei buruzkoak.
ƒ Autonomiari buruzkoak.
GAITASUNAK
ƒ Behaketa eta ebaluaziorako irizpideak.
ƒ Konfiantza. à Bere buruaren onarpena. Bere buruarekin gustora sentitu. Gelako ihardueretan parte hartzea. Laguntza
ƒ Seguritatea. eskaera. Behaketa. Imitazioa. Nahien adierazpena. Bere iritzi eta ikus punturen defentsa. Asertibidadea.
ƒ Identidadea. à Frustrazioen aurrean duen jarrera. Beldurrak. Inseguridadeak.
ƒ Autoestima à Bere gorputzaren ezagutza eta onarpena.
à Haztearen aurrean duen jarrera.
à Rol eta jarrera pertsonalak: ardura, erantzunkizuna, heldutasuna, seguridadea,...

‚ Autoefikazia. à Bere gaitasunei buruz duen perzepzioa.


à Orokorrean eta arloka: gorputz hezkuntza, harremanak, hizkuntza, matematika, txukuntasuna,...
à Zerbait egiteko, ulertzeko,... gai denaren sentimentua.

‚ Atribuzioak eta à Egiten duenaren eta gertatzen zaionaren arteko erlazioa. Non kokatzen duen gertatzen zaizkion gauzen
erantzunkizuna. eta lortzen dituen emaitzen arteko kontrola: bere buruarengan, besteengan, zortean,...
à Gertatzen zaiona kontrolatzeko duen gaitasuna. Inpotentzia.
à Zeri leporatzen dizkio bere akatsak.
à Erronka berriak planteatzeko gaitasuna.

ƒ Ahalik eta ahalegin à Ahalik eta ahalegin handiena / txikiena egiteko gaitasuna. Gauzak bakarrik egiteko interesa.
handiena egiteko à Zailtasunen aurrean duen jarrera.
gaitasuna. à Bere buruarekiko exijentzia. Komodidadea. Ekiditzea.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 15/48


ƒ Emozio, à Nahi eta preferentzien adierazpena. Emozioen adierazpena.
sentimendu eta à Besteengan emozioak antzemateko gaitasuna.
beharren à Emozio negatiboen kontrola (agresibitatea, beldurra,...).
adierazpena. à Egoera gatazkatsuetan laguntza onartzeko gaitasuna (burrukak, negarra, tentsioa,...).
à Adina eta ingurunearen araberako nahien adierazpena (nekea, gosea, egarria,...).
ƒ Autonomia eta à Bere gauzen zainketa: txukuntzen ditu, galdu egiten ditu, badaki non dauzkan,...
ohitura pertsonalak. à Gelako errutinak betetzen ditu. Barneraketa, autonomia edo menpekotasuna. Erantzunkizuna.
à Talde handian emandako konsignak bere kabuz betetzen ditu, besteak imitatuz betetzen ditu, banakako
azalpenak behar izaten ditu.
à Ohitura pertsonalak: garbiketa, bere gorputzaren zainketa, elikadura, txukuntasuna, jantzi-erantzi,...
à Ondo sentitzen ez denean konturatu eta adierazteko gaitasuna.
‚ Lagunekin à Lagunekin harremana ezartzeko duen gaitasuna. Beraiekin ondo pasatzeko gaitasuna.
harremanak. à Besteenganako errespetoa, eta besteen iritziak onartzeko gaitasuna.
à Hartzen duen rola: kolaboratzailea, agintaria, menpekotasuna, probokatzailea, lotsatia, liderra, tolerantea,
pailazoa, ...
à Konpartitzeko gaitasuna. Enpatia. Lehia.
à Gatazken ebazpenerako estrategiak.
à Lagunek berarekin ezartzen duten harremana: ondo onartua, baztertua, oharkabekoa, erasotua, kontutan
ez hartu,...
‚ Helduekin à Harreman mota: naturala, espontaneoa, maitasunezkoa, zaputza, zakarra, lotsatia, agresiboa,
harremanak. absorbentea, protagonista, ekiditzailea, probokatzailea, ...
à Atsegina izateko gogoa.
à Harremanen maiztasuna: asko, gutxi, aldakorra,...
à Iniziatiba: berea, helduarena.
ƒ Eskolarekiko à Eskola eta bertan antolatzen diren ekintza desberdinekiko egokitzapena (gela, arlo desberdinetako
egokitzapena eta ekintzak, irteerak, patioa, jangela,...).
partehartzea. à Gelako partehartzea.
à Talde handian egiten diren ekintzekiko interesa eta partehartzea. Egin beharreko lanak horrela eskatzen
duenean kolaborazioa eskaini.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 16/48


DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 17/48
3.txantiloia.
‚ Bere à Arauak errespetatzen ditu: eskolan eta bere ingurunean ematen diren egoera
inguruneari desberdinetara egokitzeko gaitasuna. Irakaslearen proposamenen aurrean duen jarrera.
egokitzeko à Itxaroteko gaitasuna. Gogobetetzearen (satisfakzioa) luzapena. Elkarbizitzarako eta
gaitasuna besteak errespetatzeko gaitasuna.

‚ Autonomia eta à Eskolako espazio desberdinetan orientazioa. Eskolan eta beste espazio batzuetan egiten
espazioan duen diren ohiko errekorridoen ezagutza.
orientazioa. à Gauzak behar den tokian gorde eta aurkitzen ditu. Mapa eta plano desberdinen
interpretazioa.

‚ Autonomia eta à Denboran orientatu. Astean zehar egiten diren ekintza desberdinen ezagutza. Eguneroko
denborarekiko errutinak aurreikusteko gaitasuna.
duen à Nozioak: atzo, gaur, bihar; goiza, arratsaldea, gaua, eguna; gosaria, bazkaria, afaria;
orientazioa. asteburua; asteko egunak (ordena eta orientazioa).
à Ikasturtearekiko orientazioa. Urtaroekiko orientazioa.
‚ Arreta eta à Arreta. Distrazio. Parte hartzea. Deskonexioa. Galderak egin. Emandako konsignak
entzutea. ulertu. Emandako konsignak besteei azaldu.
‚ Interesa eta à Informazio desberdinen arteko erlazioak. Elkarrizketetan parte hartzea. Galderen
kuriositatea. planteamentua.Informazioak aportatu. Gai berriekiko interesa ( interesatzen zaizkion gaiak)
à Behaketa eta analisirako gaitasuna.
à Aprendizaiaren aurrean duen jarrera.
à Imitazioa.
‚ Lanerako à Lanen aurrean duen antolaketa:materiala, tresnak,...
ohiturak. à Paperaren aurrean duen antolaketa.
à Lanerako erritmoa: lentoa, konstantea, perfekzionista, inpulsiboa, hastea kostatzen
zaio,...
à Lanen bukaera: erdizka uzten ditu, bukatzen ditu,...
à Lanen aurkezpena: ondo aurkeztua, garbi, txukun, zikin, emandako orientabideak
jarraitzen ditu, ez ditu jarraitzen,...
à Agendaren erabilera. Etxerako lanei dedikatzen dien denbora.
APRENDIZAI ESTILOA
(Dagokiona aukeratu)
INDIKATZAILEAK KONTUTAN HARTU BEHARREKO
ALDERDIAK
Lanaren aurrean azaltzen duen … Motibaziorik gabe
motibazioa … Ia gai gehienek motibatzen dute.
… Gai zehatz batzuk motibatzen dute.
… Eskolarekin zerikusirik ez duten gaiek
motibatzen dute.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 18/48


Lan erritmoa … Egokia.
… Geldoa.
… Azkarra.
… Aldakorra.
Akats edota zailtasunen aurrean duen … Frustrazioa.
jarrera … Onarpena.
… Bertan behera uzten du.
… Iraunkortasuna
Saiakeran duen konstantzia … Konstantziarik gabe.
… Arreta mantentzeko eta konzentratzeko
gaitasuna.
… Zailtasunak gainditzeko eginahalak.
Eguneroko errutinak aldatzea … Onartzen du.
berarengan sortzen duen erreakzioa … Uzten du.
… Ukatu egiten du.
… Nahastu egiten da.
Lanean duen autonomia … Egin beharrekoa ezagutzen badu
bakarrik lan egin dezake.
… Helduarenganako menpekotasuna.
… Helduarenganako menpekotasun eza.

Eskolako materiala eta etxeko lanak … Sarritan ez du etxeko lanik egiten.


antolatzeko ohiturak … Karpeta.
… Kuadernoak.
… Txukuntasuna.
… Zainketa eta mantenimendua.
… Materiala ahazten zaio.
… Agenda.
Taldeko lana … Iniziatiba azaltzen du.
… Kolaboratzailea da eta parte hartzen
du.
… Besteei laguntzen die.
… Ez du parte hartzen.
… Parte hartzea kostatzen zaio.
… Isolatu egiten da.

4.txantiloia.

IKASLEEN ROLA BEHATZEKO TRESNA


Beti Batzuetan Inoiz ez
ƒ Lanari hasiera ematen dio, ideia berriak
proposatzen ditu, taldea estimulatzen du.
ƒ Informazioa eta iritziak eskatzen ditu.
ƒ Bere iritzi pertsonalak esaten ditu.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 19/48


SOLIDARITATE ROLAK LANEAN DUEN ROLA ƒ Bere esperientzien emaitzak azaltzen ditu eta
taldekideak informatzen ditu.
ƒ Taldea bideratzen du, helburuak ezartzen ditu.
ƒ Ideiak birformulatzen ditu edo adibide eta
konparazioen bidez argitzen ditu.
ƒ Laburpenak egiten ditu, ideien arteko loturak
koordinatzen ditu.
ƒ Taldekideen lana koordinatzen du.
ƒ Besteen partehartzea errezten du,elkartrukaketari
hasiera ematen dio.
ƒ Kideak animatzen ditu,
atxikimendua,adiskidetasuna adierazten die.
Besteak ulertu eta onartzen ditu.
ƒ Taldeak lortu beharreko helburua proposatzen du.
ƒ Taldekide eta azpitaldeen arteko desberdintasunak
bateratzen ditu.
ƒ Taldea behatzen du, besteekin komentatzen
taldearen martxa.
ƒ Konpromezuak bilatu eta errezten ditu, bere
akatsak onartzen ditu.
ƒ Taldekideak jarraitzen ditu, baina erabakiak hartu
behar direnean bere iritzia ematen du.
BANAKAKO ROLAK

ƒ Oso garbi azaltzen du bere interes falta: apatia,


zinismoa, txantxak,...
ƒ Taldea menperatzen du, bere autoritatea
inposatzen saiatzen da.
ƒ Arrazoirik gabe taldea edo kide batzuk erasotzen
ditu, beste batzuk gutxiesten ditu.
ƒ Atentzioa deitzen saiatzen da.
ƒ Oztopoak jartzen ditu, aurka egiten du, konponduta
dauden arazoetara itzultzen da,...
ƒ Laguntza eskatzen du, segurtasun falta edo
autoestima bajuagatik.
ƒ Atsegina izaten saiatzen da, lagunak erosten
saiatzen da.
ƒ Taldea bere entzuleria (auditorio) gisa erabiltzen
du, bere sentimentuak, iritziak edo ideia pertsonalak
azaltzeko.
ƒ Ez da nabarmentzen (desapercibido).

Tutoreak, 1. txantiloia erabiltzen badu, bere taldeko ikasle bakoitzaren


informazioa jasotzeko 1. eranskina erabil dezake.

2.2. IRAKASLEEKIN BANAKA ETA GELAKO IRAKASLE-TALDEAREN


PARTE GISA GARATU BEHARREKO EKINTZAK

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 20/48


Tutorea da irakasle taldearen koordinatzailea; hau da, ikasle talde
beraren hezkuntza jardunean eragina duten irakasle guztien ekintzen
koordinazioaren arduraduna da.
Aita Iparragirre Herri Eskolan irakasleen arteko koordinaketa burutzeko
gune ezberdinak zehazten dira:

¾ Ziklo, tutore/laguntza, zikloen artekoak. Ahal bada, koordinaketa


momentua ordutegi barnean aurreikusten da eta programaketari
lotutako hausnarketa, erabakiak eta ikasleen jarraipena eta
ebaluaketak lantzen dira. Ordutegi barnean ezin badira txertatu,
astelehenetako formakuntzako orduetan burutzen dira.
Tutore/laguntza edo irakasleen elkarlaneko saioetan
programaketari buruzko hausnarketa eta erabakiak jasotzeko
2. eranskina betetzen da.
Koordinaketa bilera hauek ebaluatzeko 3. eranskina erabil daiteke.

¾ GITak. Gutxienez 2-3 bilera egiten ditugu ikasturtearen barruan,


bata, ziklo aldaketa dagoenean, irailean eta beste biak abenduan
eta ekainean; hauez gain, beharra sentitzen den edozein
momentuan elkartu daiteke. Bilera hauetan honako hauek elkartzen
gara: tutorea, ikasgelan sartzen diren arloko berariazko irakasle
guztiak eta laguntza taldeko irakasle bat.
Bi alderdi balioesten ditugu funtsean. Alde batetik, taldeak eskola
mailan daraman bidea eta kohesio-maila eta bestetik, ikasle
bakoitzak taldean duen integrazio maila eta errendimendua.

Helburu hauek ditugu:


• Atzerapenei aurrea hartzea
• Jarrera irregular batzuei aurre egiteko akordioak bilatzea
• Talde osoaren bidean eragina duten erabakiak hartzea.

¾ Klaustroak. Astelehenetan burutzen dira eta Zuzendaritzak gai-


ordena luzatzen duenean.

2.3. IKASLEEN FAMILIEKIN ETA/EDO LEGEZKO ARDURADUNEKIN ETA


BESTE GIZARTE-ERAGILE BATZUEKIN GARATUTAKO EKINTZAK

Eskolan ikasleekin egiten dugun lanean arrakasta lortzeko aukera,


familiekin lortzen dugun lankidetzari hertsiki lotuta dago.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 21/48


Sarritan, familiek informazioa behar dute beren seme-alaben adineko
umeen ezaugarriei, ikasten laguntzeko edo autonomia sustatzeko
estrategiei eta emaitzak edo portaerak balioesteko edo jarrera
negatiboak geldiarazteko moduari buruz.

Horregatik, Aita Iparragirre Herri Eskolan jarduera hauek egiten ditugu:

¾ Familiekin bilera orokorrak, taldeka. Ikasturte hasieran burutzen da.

¾ HH2 ko ikasleen familiekin:

ƒ Ikasturte berria hasi aurretik gelako bilerak burutuko dira.


Irakaslea izendatuta badago ekainean egingo da, bestela irailean.

ƒ Hasierako gelako bilerara psikologoa bertaratuko da, honek adinari


dagozkion ezaugarriak eta familien jarrerei buruz hitz egingo du.

ƒ Honez gain, gelako funtzionamendu eta antolaketari buruzko Power


Pointa prestatuko da.

¾ Bakarkako elkarrizketak. Guraso guztiekin gutxienez bi elkarrizketa


mantentzen dira: bata abenduan eta bestea ekainean. Hauez gain,
beharrezkoak diren guztietan elkartzen gara.
Halaber, ikaslea ikastetxera sartzen den momentuan gurasok duten
informazioa jasotzea ezinbestekotzat jotzen dugu eta guraso-
irakasle bilera horietan euskarri modura (DK0201HA02) dagoen
galdetegia erabiltzen dugu

¾ Adituak eskeinitako formakuntza saioak. Urte bakoitzean gaia eta


aditua zehazten dira.

5. TUTORETZA SAIOEN PROGRAMAZIOA

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 22/48


Ikasturtean zehar Tutoretza saioak haur eta lehen hezkuntzan garatzen
dira. Gure ikasleen pertsona, eskola eta gizarte mailako garapena eta
egokitzapena sustatzeak hainbat alderditan lan egitea eskatzen du; eremu
hauek lantzen ditugularik:

¾ NI-PERTSONA
¾ NI-IKASLE
¾ NI-TALDEAN
¾ TALDEKO PARTAIDE

Eremu bakoitzak, aurreko atalean adierazi ditugun giza banakoaren


hainbat esparru bereganatzen ditu.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 23/48


HAUR HEZKUNTZA. 3,4,5 URTE

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA

• Marraztu zure burua eta markoa


dekora ezazu. (2.) Astean bi saio gutxi gora
NI-PERTSONA • Borobildu gehien gustatzen zaizun behera ahal bada arratsaldez
egitea.. (3.) • “Sentir y Pensar “ gai bakoitzarekin ipuin bat
(norberaren
• Borobil hauekin lau marrazki dinamicas y actividades lotu eta urritik aurrera
ezagutza)
ezberdinak egin. (23.)
• Marraztu ezazu gustatuko
litzaizukeen lortzea ekintza. (27.) • Adostokiko txostena Lehenengo bi hilabetetan
• Berdez borobildu dakizuna egiten,
gorriz ez dakizunak .Ondoren adostokia Urrian martxan jarriko da
borobildu ikastea gustatuko
litzaizukeenak.(32.)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 24/48


• Pertsona bakoitzak sentitzen duena • Ipuinak ez sexista “Sentir y pensar”-eko
kolore ezberdinez margotu: materialarekin tartekatuz
poza,haserrea,beldurra,pena. (4.)

• Emozio berdinak lotu eta imitatu,


sentimenduak
(5.).
(emozioak)

• Hobeto sentituko den biñeta


aukeratu eta margotu. (7.)

• Pozik dagoebna berdez margotu


,bestea gorriz.elakrtu bi aurpegi.
(9.)
• Umeak zer sentitzen ari diren
araberan aurpegiak margotu (13)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 25/48


• Aldizkarietatik aurpegiak moztu eta
sailkatu poza edo tristura
adierazten duten araberan. (21.)
• Egoerak eta emozioak lotu. (23.)

• Gorriz margotu ondoen egiten


(autokontzeptua)
dituzun hiru ekintza eta berdez
gaizkigo ateratzen zaizkizunak
(12.)

• Inportantena sentitzen zaren


(autoestima) etxeto txokorik marraztu ezazu
(10.)

• Marraztu zure motxila eta izena .


(11.)

• Ondo,positibo jokatzen duen biñeta


aukeratu.;bestea tatxatu (8.)
(autonomia)
• Bakarrrik dakizunak egiten eta
helduen laguntzarekin egiten
(pentsakera dituzunak
• Pentamendu baikorrak eta
positiboa) ezkorrak ( 26.)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 26/48


NI- TALDEAN • Aukeratu bi objektu,ondoren
ozenki deskribatu.(15.)
(komunikazio • Egorea eta sinboloak elkartu.(17)
gaitasunak) • Eskerrak ematen eta laguntza
eskatzen ari diren irudiak
ezberdindu. (18)
• Barkamerna esketa beharko
zukeen irudiak aukeratu. (19)
• Entzuten ari diren pertsonak
margotu.(20)

(asertibitatea) • Ondo jokatzen duen biñeta


aukeratu ,bestea tatxatu.(28.)

• Ze bidea aukeratuko zenukeen


jostailu bau kenduko balitzaizuke
(29).
• Zer sentitzen ari den araberan
(enpatia) aurpegiak marraztu . (13)

• Zer egin behar dena eta zer da


egin behar ez dena. (22)
(autokritika eta
kritika baikorra) • Arauak errespetatzen diren
eszenak margotu (25)
(arautegia)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 27/48


• Lau borobil hauekin marrazkiak
TALDEKO egin. (30)
PARTAIDE
• Biak ondo sentitzeko erabaki
aproposena aukeratu. (24.)
(gatazken
ebazopena) • Jostailua kenduko balizue
aukeratuko zenukeen bidea. (29)
(erabakiak
hartzeko • Ume bakoitzak zer behar
gaitasunak) duenarekin elkartu. (22)

• Lau borobil hauekin marrazkiak


asmatu (23)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 28/48


LEHEN HEZKUNTZA. 1. ZIKLOA. 1.MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA

• Norberaren ezagutza • Lagunekin baratzean: • Ikasturte hasieran


(autokontzeptua) - 1: “Baratzeko sekretua”
• Autoestima • Tutoretza Lehen Hezkuntzan:
• Alderdi positiboak -1.1: “Izen musikala” • Ikasturtearen
-1.2: “Izen positiboa” zehar.
-3.1: “Honelakoa naiz ni”
NI-PERTSONA -13.1;”arduratsua naiz”
-37.1:”Izarra: zerbait positiboa
• Ezberdintasunak onartu komunikatzea”
-29.1:”mutilen eta nesken arteko
• Sentimenduak: emozioak desberdintasunak
onartzea”
- 16.1 :”maitasuna adierazten dut”
- 19.1:”irribarrearen adierazpena”
Sentir y pensar: “autoconocimiento
ataleko jarduerak”
Lagunekin baratzean:
- 9: “Kalabazaren arazoa”
- 11: “Berenjenaren bainua”
- 15: “Txinako azaren bisita”

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 29/48


• Arautegia: Sarrera • Curriculumean “arautegia” karpetan Ikasturte hasieran 2
Gelan arauen beharra senti zehaztutako prozedura. saioa.
arazi. • Tutoretza Lehen Hezkuntzan: Hiruhilabete
NI-TALDEAN Ikasturterako arauak zehaztu. - 6.1:”Taldeka hitz egiten ikasten degu” hasieran saio bana.
Irudikatu eta txarteletan - 14.1:”nire jarrerak kontrolatzen ikasten
ezarri. ari naiz” • Hiruhilabete
Ebaluaketarako indikatzaileak bakoitzaren
zehaztu. • “Arautegia” karpetan: Kontrol erdialdera
• Arautegiaren zerrendak • Arautegia landu
berrikusketa. ondoren
Ebaluaketa astea. • “Rol play” eginez Ikasturte hasieran 2
• “Adostokiaren” sarrera: • “Gatazka txokoa” txostena saioa.
• “Zikloan hartutako erabakiak”
• “Ni mezuak” erabiltzen txostena
ikasteko saioa • Sentir y pensar” autoconocimiento
ataleko “cuando me gritas , me
siento mal” 76 orr.
• Jolas kooperatiboak • Pio-pio (92 orr.)
“juegos cooperativos y • El chicle saltarín (83orr.)
creativos para grupos de niños • Los abrazos musicales (80 orr.)
de 6 a 8 años” • Musika tresnen fabrika (4-12 bitarteko
Maite Garaigordobil haurren garapenerako kooperazio eta
TALDEKO
sormen jolasak 173 orr.)
PARTAIDE
• Poltsa magikoa (196 orr.)
• Soka harila (160 orr.)
• Bidaia trenean (161 orr.)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 30/48


• El rumor ( 88 orr.)
• Construccion a ciegas (104 orr.) • Ikasturte bukaerako

LEHEN HEZKUNTZA. 1.ZIKLOA. 2.MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA


• Tutoretza Lehen Hezkuntzan:
• Norberaren ezagutza - 2.1.:”Nire zaletasunak”
(autokontzeptua) - 3.1 :”honelakoa naiz”
• Autoestima - 8.1: “garrantzitsua zara”
• Alderdi positiboak - 12.1 “nolakoa naiz”
NI-PERTSONA
- 5.1.: “zoriontsua naiz/triste nago.”
- 11.1:”arduratsua naiz”
- 12.1:”nolakoa naiz ni”
Lagunekin baratzean:
- 9: “Kalabazaren arazoa”
• Ezberdintasunak onartu - 11: “Berenjenaren bainua”
• Sentimenduak:emozioak - 15: “Txinako azaren bisita”
- 17.1:”nola sentitzen naiz.”
• Arautegia: Sarrera • Curriculumean “arautegia” • Ikasturte hasieran 2
Gelan arauen beharra senti karpetan zehaztutako saioa.
arazi. prozedura. Hiruhilabete hasieran
Ikasturterako arauak zehaztu. • 6.1: “taldeka hitz egiten ikasten saio bana.
Irudikatu eta txarteletan ezarri. degu”

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 31/48


NI-TALDEAN Ebaluaketarako indikatzaileak • 7.1: “arauak egiten ditugu” • Hiruhilabete bakoitzaren
zehaztu. erdialdera
• Arautegiaren • Kontrol zerrendak • Arautegia landu ondoren
berrikusketa. • “Gatazka txokoa” txostena • Ikasturte hasieran 2 saio
Ebaluaketa astea. • “Zikloan hartutako erabakiak”
• “Adostokiaren”jarraipena: txostena
• Sentir y pensar”
• “Ni mezuak” erabiltzen autoconocimiento ataleko
ikasteko saioa “cuando me gritas , me siento
mal “ 76 orr.
• Egunerokoan sortzen diren
arazoak aztertu eta
konponbideak bilatzea.
• 8.1: “taldeko lema daukagu”
• Jolas kooperatiboak • Pio-pio (92 orr.)
TALDEKO “juegos cooperativos y creativos • El chicle saltarín (83orr.)
PARTAIDE para grupos de niños de 6 a 8 • Los abrazos musicales (80 orr.)
años” • Musika tresnen fabrika (4-12
Maite Garaigordobil bitarteko haurren garapenerako
kooperazio eta sormen jolasak 173
orr.)
• Poltsa magikoa (196 orr.)
• Soka harila (160 orr.)
• Bidaia trenean (161 orr.)
• El rumor ( 88 orr.) Ikasturte bukaerako
• Construccion a ciegas (104 orr.)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 32/48


LEHEN HEZKUNTZA. 2. ZIKLOA. 1. MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA

. Berezia naiz,/ Ezberdina naiz.(2.1 - Tutoretza lehen - Ikasturtean zehar


jarduera). Hezkuntzan C.D.a.
NI-PERTSONA . Nire gogoko indargarriak.(3.1 jarduera) - Ramon Alzateren
. Ezagutzen gara.(4.1 jarduera) materiala
. Ni naiz(.12.1jarduera)
. Gatazkaren behaketa (R-2)*

- Curriculumean, 2.zikloko - Hasieran saio pare bat


.ARAUTEGIA:- Arauak (6.1 jarduera) karpetan dagoen arautegia arautegiari eskainiko
- Agenda (7.1 jarduera). lantzeko materiala. dizkiogu,eta ondoren behar
- Lan ohiturak. - Tutoretza Lehen den guztietan helduko diogu.
(7.1arduera). Hezkuntzan C.D.a.
- Gatazka txokoa. - Ramon Alzateren - Ikasturtean zehar.
NI-TALDEAN
. Kritikaren aurrean erantzun.(13.1 materiala.
jarduera).
. Soziograma( Ikasleen arteko lotura-
harremanak neurtzeko)..(10.1 jarduera).
. Kilimusiak egiten ditugu.(25.1 jarduera)
. Bestearen egoeran jarri.(35.1 jarduera)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 33/48


. Gora-beheren termometroa lantzen
. Gatazkaren hitza definitu (R-1)
. Konparti dezagun.(11.1 jarduera).
. Gure jarrerak kontrolatzen - Tutoretza Lehen - Ikasturtean zehar
ikastea( 14.1jarduera).. Hezkuntzan C.D.a. - Jolas kooperatiboak hiru
. Oinarrizko Heziketa (Mesedez, Egunon, hilabete bakoitzeko bi saio.
Eskerrik asko, ...)(20.1 jarduera) - “8-10 urte bitarteko
TALDEKO
. Ohitura onak. (garbi ibiltzea, azazkalak haurren garapenerako
PARTAIDE
ez jatea...) (21.1 jarduera) kooperazio eta sormen
. Cajas de fantasía (54.jarduera, jolasak”
113.orrialdea)(MG)* Maite Garaigordobil
. Circulos creatils en cooperación - Ramon Alzateren
(59.jarduera, 118.orrialdea) (M.G). materiala.
. Si yo dibujo..¿tú ue dibujarías?
(67.jarduera, 129 orrialdea) (M.G.).

*R- ak, Ramon Alzateren materiala esan nahi du.


*M.G. Maite Garaigordobilen liburutik.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 34/48


LEHEN HEZKUNTZA. 2. ZIKLOA. 2. MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA


- Tutoretza lehen - Ikasturtean zehar
. Gustatzen zait/ez zait gustatzen. (3.1 Hezkuntzan C.D.a.
jarduera). - Ramon Alzateren
NI-PERTSONA . Nire gogoko indargarriak (13.1 materiala.
jarduera)
. Gure pentsamenduak (19.1 jarduera)
. Nolakoa da nire autokontzeptua. (20.1
jarduera).
. Zoriontsu izaten ikasi (25.1 jarduera).
. Ezetz esaten ikasi (40.1 eta 41.1
jarduerak)
. Gatazkaren behaketa (R-2).

.ARAUTEGIA: - Arauak egiten ditugu - Curriculumean, 2.zikloko - Hasieran saio pare bat
(5.1 jarduera). karpetan dagoen arautegia arautegiari eskainiko
NI-TALDEAN - Taldean hitz egiteko lantzeko materiala. dizkiogu,eta ondoren behar
arauak(9.1 jarduera). - Tutoretza Lehen den guztietan helduko diogu.
- Agenda eta etxerako Hezkuntzan C.D.a.
lanak. - Ramon Alzateren - Ikasturtean zehar.
. Gora beheren termometroa lantzen materiala.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 35/48


. Elkarrizketan dihardugu (9.2 jarduera).
. Hitz egiten ikasten dugu (10.1 jarduera).
. Soziograma (12.1 jarduera).
. Konparti dezagun (3.MAILA) (11.1
jarduera).
. Kritiken aurrean erantzun (17.1
jarduera).
. Zergatik galdetzen ikasi (23.1 jarduera).
. Gure emozioak eta sentimentuak
adierazten (24.1 jarduera) (R-3).
. Oker joka dezaket (26.1 jarduera).

. Gure jarrerak kontrolatzen ikasten dugu - Tutoretza Lehen - Ikasturtean zehar


(18.1 jarduera). Hezkuntzan C.D.a. - Jolas kooperatiboak
. Lankidetzan aritzen gara (21.1 hiru hilabete bakoitzeko
jarduera). - “8-10 urte bitarteko bi saio.
TALDEKO
. Zaindu zeure burua (Lan ohiturak eta haurren garapenerako
PARTAIDE
norberaren zaintza). (32.1 jardunaldia). kooperazio eta sormen
. Lenguajes diferentes (6.jarduera, jolasak”
115.orrialdea). Maite Garaigordobil
(M.G).
. Dibujo en colaboración (58 jarduera, -Ramon Alzateren materiala.
117 orrialdea) (M.G)
. La noche y el día (69 jarduera, 131
orrialdea (M.G.)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 36/48


*R- ak, Ramon Alzateren materiala esan nahi du.
MG. Maite Garaigordobilen liburutik.

LEHEN HEZKUNTZA. 3.ZIKLOA. 1.MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA


ƒ Nire alde onak ƒ NAHIKO proiektuko ƒ Ikasturtean zehar
ƒ Ispilua Nor naiz ni? gaia
ƒ Lagunen ispilua “Beti aurrera” CDa
ƒ Etiketarik ez, eskerrik asko
NI-PERTSONA ƒ Beti aurrera, aurrera beti
ƒ Autorretratua

ƒ Bizitzaren loteria ƒ NAHIKO proiektuko ƒ Ikasturtean zehar


ƒ Bizitzak eman didana Bizitza proiektua gaia
ƒ Nik aukeratu eta egin dudana
ƒ Aldatzeko eskubidea
ƒ Naizena eta izan nahi dudana
ƒ Nire proiektua:Ni 15 urte barru
ƒ Gatazkaren ebazpenerako estiloak ƒ “Gatazkaren ƒ Hiruhileko bakoitzean
ƒ Adiskidetasunaren zirkulua ebazpena: Lehen 2 saio
ƒ Emozio mordoa hezkuntzarako
ƒ Ni-mezuak Curriculum-a”
ƒ Entzute aberatsa eta pobrea Ramón Alzate

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 37/48


NI-TALDEAN ƒ Zer egin daiteke hemen?
ƒ Curriculum, 3.zikloko ƒ Lehen hiruhilekoan
ƒ Arautegiaren lanketa: Gelako karpetan dagoen (irailen) 4 saio eta
arauak identifikatu, autokontrola arautegia lantzeko beste hiruhilekotan 2
eta balorazioak egin materiala saio

ƒ Itsua eta itsu mutila (151.orri) ƒ “4-12 urte bitarteko ƒ Ikasturte osoan.
ƒ Giza gorputzekin eraikitako haurren garapenerako Hiruhileko bakoitzean
animaliak (1o7.orri) kooperazio eta 2 saio
ƒ Laukizuzen, puntu eta lerro sormen jolasak”
TALDEKO
gaineko marrazkia (226.orri) Maite Garaigordobil
PARTAIDE
ƒ Musika jakin batentzako dantza
pausoak (235.orri) “Juegos cooperativos y
ƒ … banintz, zu zer zinateke? creativos para grupos de
(240.orri) niños de 10 a 12 años”
ƒ Telefono bidezko elkarrizketa Maite Garaigordobil
sinesgaitzak (246.orri)

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 38/48


LEHEN HEZKUNTZA. 3.ZIKLOA. 2.MAILA

EREMUAK JARDUERA BALIABIDEAK TENPORIZAZIOA

ƒ Kanta bizi bi:”Malo”, “Ella” ƒ “Pafuera telarañas”. ƒ Ikasturtean zehar


ƒ Pertsonai bikainak, pelikuletan BEBE abeslariaren
soilik? Erin Brockovich, Billy Elliot, Cda
NI-PERTSONA Quiero ser como Beckham, Titanic ƒ Bideoa
ƒ Ene lagun minak ƒ NAHIKO proiektua
ƒ Urrezko laguna “Ez naiz bakarrik bizi”
ƒ Zer da maitasuna? gaia
ƒ Nire sarea

ƒ Nire portaera ikertu ƒ NAHIKO proiektua ƒ Ikasturtean zehar


ƒ EMA.S.O.S. telefono jolasak “Giza eskubideen
ƒ Nire portaera ikertu proiektua nire
familian” gaia
ƒ “Bihotz minez” aholkularitza ƒ NAHIKO proiektua ƒ Ikasturtean zehar
sentimentala ”Kidetasunez bizi
familian” gaia
ƒ Denboraren kapsula ƒ “Gatazkaren ƒ Hiruhileko bakoitzean
ƒ Hiru egoera ebazpena: Lehen 2 saio
ƒ Emozioen kinuma hezkuntzarako
NI-TALDEAN ƒ Ni-mezuak eta zu-mezuak Curriculum-a”

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 39/48


ƒ Sentimentuak ezagutzen Ramón Alzate
ƒ Gatazka ebaztea

ƒ Arautegiaren lanketa: Gelako ƒ Curriculum, 3.zikloko ƒ Lehen hiruhilekoan


NI-TALDEAN arauak identifikatu, autokontrola karpetan dagoen (irailen) 4 saio eta
eta balorazioak egin arautegia lantzeko beste hiruhilekotan 2
materiala saio

ƒ Giza gorputzekin egindako ƒ “4-12 urte bitarteko ƒ Ikasturte osoan.


garraioak (108.orri) haurren garapenerako Hiruhileko bakoitzean
ƒ Musika jakin batentzako dantza kooperazio eta 2 saio
pausoak (235.orri) sormen jolasak”
TALDEKO ƒ 25 segundutan izarapean egindako Maite Garaigordobil
PARTAIDE eskulturak (126.orri)Non dago zure
bikotea? (130.orri) “Juegos cooperativos y
ƒ Animalien eraldaketa (251.orri) creativos para grupos de
ƒ Binaka, esaldiak kolorez adierazi niños de 10 a 12 años”
Maite Garaigordobil

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 40/48


6.- EBALUAZIOA

Tutoretza Plana eguneratuta edukitzeko urtero ebaluatzea


beharrezkoa denez, ikasturtean zehar landutakoaren ebaluazio
orokorra maiatzean jasoko da eta honetan oinarrituta irailean
Formakuntza saio batzuk izendatuko dira Tutoretza Planaren
berrikusketa egiteko, irakasle berriei azaltzeko eta dagozkien
aldaketak egiteko.

Ebaluazioa burutzeko 4. eranskina erabiliko dugu.

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 41/48


1.ERANSKINA:

JARRAIPEN ORRIA

IKASTETXEA: ……………………………………………..
IKASLEA:…………………………………. MAILA:………………...
IRAKASLEA: …………………………………………………………

Zein informazio dut eskura? Zer egin dezakegu?


(Behaketa) (jarduteko jarraibideak)
1.IKASTEKO ESTILOAK

2.AURRETIKO EZAGUTZAK

3.GAITASUN INSTRUMENTALA

4.IKASTEKO ESTRATEGIAK

5.IKASTEKO MOTIBAZIOA

6.AUTOKONTZEPTUA

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 42/48


7.OREKA PERTSONALA

8.ESKOLA-TESTUINGURUA

9.FAMILIA-INGURUA

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 43/48


2. ERANSKINA:
IRAKASLEEN ELKARLANEN ERABAKIAK JASOTZEKO
TRESNA
IKASLEA:
MAILA:
ARLOA:
DATA TALDEARENTZAT LAN IKASLEARENTZAT LAN
PROPOSAMENA PROPOSAMENA

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 44/48


3. ERANSKINA: KOORDINAKETA BILERAK EBALUATZEKO TRESNA

KOORDINAKETA BILERETAKO EZTABAIDA GIDA


Irakaskuntza Irakaskuntza Irakaskuntza
konpartitua hasi aurretik konpartitua gauzatzen konpartitua
den bitartean bukatzean
Nork kudeatuko du gela Irakasle bakoitzaren Bakoitzari egokitutako
eta zein modutara? funtzioak egokiak al funtzioak egokiak izan
dira? al dira?
Erabiliko den metodologiak
irakaskuntza konpartitua Eguneroko plangintza Hasierako plangintza,
Funtzio eta bultzatuko al du? beharretara egokitzen al sortzen joan diren
beharrak dugu? beharretara egokitu al
Nola lagundu gaitezke? dugu?
Elkar laguntzen gara?
Zein baliabide behar ditugu Elkar lagundu al gara?
eta nork prestatuko ditu? Ikasleei mezu berdinak
ematen dizkiegu? Egindako aldaketak,
Hezkuntza behar berezia (arautegi, lan ohitura, gelako lana hobetu al
behar duen ikaslerik ba al oinarrizko edukiei … dute?
dago gelan? buruz)

Zein laguntza eskaini


dezakegu eta nola?

Zenbat aldiz eta zein Koordinaketa bilerak Bildu al gara eta


ordutan koordinatu gara? probetxuzkoak al dira? lanaren jarraipena
egiteko nahiko denbora
Kordinazioa
Bilerak garatzerakoan, zein Plangintza, aurrerapen izan al dugu?
ikuspuntutan oinarrituko eta arazoei buruz hitz
gara? egiteko nahiko denbora Garrantzia zuten gai
al daukagu? guztietaz hitz egin al
dugu?

Ikaslearen aurrerapena Gelako ikasle guztiak Gelako ikasle guztiak


baloratzeko zein Alberdi aurreratzen al doaz? aurreratu ahal izan
edukiko ditugu kontuan? dute?
Gustura lan egiten al
Ebaluazioa Elkarrekin egindako lana dugu? Egindako elkarlanaren
baloratzeko, zeintzuk esker, ideia eta
izango dira kontuan hartu Zein aldakuntza sartu errekurtso berriak
beharreko alderdiak? beharko genituzke? eskuratu al ditugu?

Nola eraman ditzakegu Hurrengorako, zer


aurrera antzemandako aldatuko genuke?
hobekuntzak?

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 45/48


4. ERANSKINA: TUTORETZA PLANA EBALUATZEKO TRESNA

IKASTURTEKO TUTORETZA HELBURUAK ZIKLOKO BALORAZIOA

HURRENGO IKASTURTERAKO PROPOSATZEN DIREN HELBURUAK

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 46/48


EREMUAK BURUTU DA: BALORAZIOA PROPOSAMENAK
BAI/ EZ

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 47/48


BAKARKA

IKASLEEKIN
TALDEAN

BAKARKA
IRAKASLEEKIN

TALDEAN

BAKARKA
GURASOEKIN

TALDEAN

DK0205TU01 09-10-14 Ber:0 48/48


ESKU LIBURUA
BIZIKIDETZA PLANA
DK0104IA01 Ber. 0 1/19

IKASTETXEKO BIZIKIDETZA
PLANA 2020-2023

ONARTUA:
DATA: 2020-06-01
AURKIBIDEA

1. SARRERA.

2. BIZIKIDETZAREN DEFINIZIOA.

3. HELB URU OROKORRAK.

4. HELBURUEN LORPENA BULTZATZEKO EGITURAK.

5. JARDUERA , IRIZPIDE ETA ILDO OROKORRAK.

6. BIZIKIDETZA PLANAREN URTEKO ZEHAZTAPENA.

7. ZABALKUNTZA.

8. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA.

9. ERANSKINAK.

2/19
1. SARRERA

AITA IPARRAGIRRE HERRI ESKOLAN Hezkuntza Proiektuak dituen helburuak

lortzeko BIZIKIDETZA PLANA funtsezko tresna izango da.

Antolakuntza eta Jarduera Araudian, dagokien atalean, Elkarbizitza batzordearen

osaketa, funtzioak, ordezkarien aukeraketarako arauak… aipatzen dira, zeinak plan honetan

jasotako printzipio eta jarraibideekin bat etorriko diren.

Tutoretza Plana eta bertan jasotzen diren helburuak estuki loturik daude Bizikidetza

Plan honekin. Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP) ere metodologia aldetik IKKI,

elkarrekintza taldeak, proiektuak, guneak, metodologia aktiboak… atalean bat dator plan

honetan definitutako elkarbizitza-ereduarekin.

Bizikidetza Plan honek, Hezkidetza Planarekin batera, gure ikastetxeko

elkarbizitzaren diseinu bat izan nahi du, eta organo eskudunek adostutako proiektu eta

planekin (Hezkuntza Proiektua, Plan Estrategikoa…) bat datorren garapen- eta kudeaketa-

bideak ezarri eta sistematizatzen ditu.

1.1. Ikastetxearen ezaugarriak. Testuingurua.

Ikastetxe honek hogei urte daramatza elkarbizitzarekin loturiko gaiak lantzen,

hezkuntza komunitateak beharrezkotzat jotzen baitzuen alderdi horri lehenbailehen heltzea.

Hauek dira orain arte landutako zenbait gai: ardura eta begirunezko harreman

positiboak; ikastetxeko ikasgeletako eta toki komunetako araudiak; irakasle, ikasle eta

familien partaidetza eta inplikazioa; elkarbizitza positiboa kudeatzeko trebetasun

pertsonalak eta sozialak; genero berdintasuneko plana, aniztasunaren trataera…

Gaur egun, ikasleek ikastetxeko bizimoduan modu aktiboan parte hartzen dute,

Elkarbizitzako Behatokia eta Agenda 21 Batzordean ordezkari, lantalde eta abarren bidez

3/19
ikastetxearen martxari buruzko gaietan inplikatuz.

Bestalde, Hezkuntza Sailetik duela pare bat urte martxan jarri zen BIZIKASI

ekimenak eskolako jazarpena eragotzi nahi duen kultura baten sorrera ekarri du. Ikastetxean

BAT (Bullying-aren Aurkako Taldea) Batzordea eratu da eta bertatik bideratzen dira

jazarpenaren aurkako probentzioa eta prebentzioa.

Elkarbizitza positiboa izatea errazten duten hainbat alderdi indartsu ditu gure

ikastetxeak, hala nola, irakasleen, familien eta udalaren partaidetza Ordezkaritza Organo

Gorenean aktiboa da; ikasleen absentismo indizea txikia da; ikasturtea errepikatzen duten

ikastetxeko ikasleen batez bestekoa oso txikia da; familia gehienekin harremana gertukoa

eta ona da.

Ikastetxeko espazio ezberdinak orokorrean ondo prestatuta daude elkarbizitza

positiboa garatzeko, jolas-garaian adibidez, jolastokia zaintzen duenarentzat kontrolatzeko

moduko guneak dira ia denak. Oro har ikastetxeko elkarbizitza-giroa oso ona da.

Elkarbizitza-gaietan ikastetxeak eskarmentu luzea du: 08-09 ikasturtean Elkarbizitza

Behatokia sortu zuelarik.

1.2. Bizikidetza Plana egitean jarraitutako prozesuaren deskribapena

Lehenengo Bizikidetza Plana egiteko ekimena garai hartako zuzendaritza-taldean

sortu zen 2011-2012 ikasturtean, ikasgelako elkarbizitza-arazoei heltzeko irakasleek estilo

desberdinak zituztelako. Arazo hauei aurre egiteko, Antolakuntza eta Jarduera Araudia edo

Barne Araudia baino esparru zabalago batean koherentziaz ekiteko beharra gailendu

zitzaion arauen berrikuspen soilari, eta asmo handiko proiektu bihurtu zen. Zuzendaria izan

zen hasieratik proiektuaren buru, eta batzorde bat izendatu zuen prozesuaren plangintza

egin eta dinamizatzeko.

Prozesu hau ulertzeko ikastetxearen Elkarbizitza jardueren historikoari gain-begirada

bat ematea komeni da:


4/19
01-02 ikasturtea: Adin desberdinetako haurren ezaugarri psiko ebolutiboak aztertu

ziren eta hauek kontutan hartuta geletan ikusten ziren jarrera desegokiak aztertu. Lanketa

hau Isabel Gonzalezekin hitzaldia entzun eta gero egin zen.

02-03 ikasturtea: Eusko Jaurlaritzaren programa pilotu batean sartu zen ikastetxea.

NAHIKO “tratu txarrik gabe, kidetasunaz bizi” programan hain zuzen. Ikasturte horretan

irakasleek formazioa jaso zuten.

03-04 ikasturtetik 04-05 ikasturtera: NAHIKO programako formazioan ikasitakoa

LH 5 eta LH 6 mailatako ikasleekin inplementatu zen (pilotajearen barruan oraindik)

05-06 ikasturtea: NAHIKO programa LH 2. Zikloko ikasleei zabaldu zitzaien.

06-07 ikasturtea: Emozioen hezkuntza lantzeko txostena eta ADOSTOKIAren

txostena sortu zen.

08-09 ikasturtea: BEHATOKIA sortu zen, horretarako funtzioak aztertu eta helburu

nagusia definitu zen. Ondoren gure eskolako elkarbizitza positiboa hobetzeko dinamikak

sortu eta jarduera batzuk aurrera eraman ziren.

09-10 ikasturtea: Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua familiekin lantzeko

deialdi orokor bat egin zen azalpen txiki bat emanez. Hortik Behatokiko guraso taldea

aberastu zen eta lan horri heldu zitzaion ikasturtean zehar. Berdinen arteko tratu txarretako

protokoloa ere aztertu zen.

10-11 ikasturtea: Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua landu zen ikastetxe

mailan.

11-12 ikasturtea: Bizikidetza Plana egin zen.

12-13 ikasturtea: Ikasleekin eskolako arauen lanketa egin zen. Jangelako erabiltzaile

eta begiraleekin ere bilerak egin ziren bertako arauen lanketa egiteko. Irakasleek Tutoretza

Plana karpeta aztertu eta aldaketak txertatu zituzten: Banakako Tutoretza eta kohesio

ariketak sartuz.
5/19
13-14 ikasturtea: Hezkidetza eta Genero Berdintasunerako Plana aurkeztu zen.

13-14 ikasturtetik 16-17 ikasturtera: Plana aurrera eraman zen, hezkidetzako jarduera,

data esanguratsuak eta formazioak bideratuz.

17-18 ikasturtea: Eskolako esparru ezberdinetako arauak HH eta LHko ikasleen

artean mailaka banatu, aztertu eta berritu ziren. Ondoren, arau horiek modu bisual batean

(marrazkiekin, mapa kontzeptualekin, argazkiekin…) aurkeztu zituen maila bakoitzak

ikastetxeko ikaslego guztiaren aurrean.

18-19 ikasturtea: Prestakuntza Ekimen Globalaren barruan BIZIKASI ekimena

aurkeztu ziguten. Ondoren horren inguruko formazioak jaso genituelarik. Formazioa jaso

ondoren BAT (Bullying-aren Aurkako Taldea) Batzordea eratu zen ikastetxean. 5. eta 6.

mailako Tutoretza Planean Bizikasi ekimenetik etorritako jarduerak sartu ziren.

Gaur egun, 19-20 ikasturtean, “tratu onen dekalogoa” zehaztu dugu ikasleekin eta

BIZIKIDETZA PLANA berritu, osatu eta aberasteko beharra ikusten da. Helburu nagusia

Bizikidetza Planean “Hezkidetza eta Genero Berdintasunaren Plana” txertatzea eta BAT

batzordearen eginkizunak zehaztea izango delarik.

1.3. Bizikidetza ikastetxeko beste plan eta proiektuetan.

HEZKUNTZA PROIEKTUAk jasotzen du eskola komunitateak sortutako Aita

Iparragirreren balore eta etorkizuneko erronken esentzia. Bertan agertzen dira guraso,

irakasle, AZPko langile eta ikasleen printzipioak, balioak eta nortasun ezaugarriak. 2020an

egin zaio azken zehaztapena. Bizikidetza eta Hezkidetza planak Hezkuntza Proiektuan

txertatuta daude.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANEAN (IUP) Bizikidetza eta Hezkidetza

planeko helburu zein jarduerak ipintzen dira. Helburu eta jarduera horien balorazioak berriz

IUP-aren memorian gordetzen dira.


6/19
AJA-k eta eskolako araudiak, urtero irakasle berrien harrera egitean eta tutore nahiz

irakasle bakoitzak hartzen duen talde berriaren aurrean arauen lanketa egitea ahalbideratzen

dute. Besteak beste, Elkarbizitza Hezkidetza Behatokiaren funtzionamendua ere bertan

zehazten delarik.

TUTORETZA PLANA pixkanaka eraldatzen eta osatzen joan da. Banakako

tutoretza saioen lanketarekin, mailako tutoretza helburuak ezartzearekin, talde bakoitzaren

ezaugarriak kontuan hartuz espresuki hartu beharreko neurri hezigarriekin, BIZIKASI

ekimenetik sortutako materialaren lanketarekin… bizikidetza egokia zaintzen da.

2. BIZIKIDETZAREN DEFINIZIOA

Elkarbizitza definitzeko, gure eskolako Hezkuntza Proiektua egiterakoan eskola

komunitateak honi eman zion zentzuan oinarritzen gara:

“Giza eskubideak eta bizikidetza demokratikoaren printzipioa jarduera osoan errespetatuko

dituen ikastetxea nahi dugu. Aniztasunean, emakume eta gizonen aukera-berdintasunaren

errespetuan eta sexu-identitateen edo joeren errespetuan oinarritutako bizikidetza-ereduak

sustatuko dituena, gizarteko aurreiritziak eta inposizioak baztertuz.”

7/19
3. HELBURU OROKORRAK

Bizikidetza Plan honetan, gure ikasleek beren garapen pertsonal eta sozialean lortzea

nahi dugun balioak azaltzen dira. Ondoren helburuen sailkapena aurkezten da, eragin

esanguratsuena duten alderdiak kontuan izanik:

a) Elkarbizitza-giroarekin loturiko helburuak

 Ikastetxean elkarbizitza positiboko giroa sortzea, non komunitateko kide

guztiak parte direla sentituko duten.

 Ikastetxeko elkarbizitza-arauak denen artean eta adostasunez lantzea eta,

behar denean, berrikustea hezkuntza-komunitatean harreman positiboak

sustatze aldera.

 Elkarbizitza positiboarekin loturiko zenbait alderdiri buruzko eta hezkuntza

komunitateko estamentu guztiei zuzenduriko prestakuntza (kulturartekotasuna,

aniztasun afektibo-sexuala, heziketa emozionala, gatazken kudeaketa,

portaeraren hobekuntza…) proposatu eta plangintza egitea, ikastetxeko

elkarbizitza positiboaren agente aktiboak izaten lagunduko dieten trebetasun

eta baliabide komunak izan ditzaten.

 Irakasle-taldearen harremanak hobetzea, partaidetza eta komunikazioko

mekanismoak eta tresnak emanez, klaustrokideek areagotu dezaten

ikastetxeko parte direlako sentimendua eta zeregin komunetan gehiago

inplika daitezen.

 Gatazken tratamendu egokia eta haiek modu baketsuan konpontzen ikasteko

estrategiak prestatu eta abiaraztea.

8/19
 Modu adostuan, jokabide desegokien aurkako irizpideak eta jarduteko

jarraibideak lantzea, ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko 201/2008

Dekretuaren arabera.

 Hezkuntza-komunitateko estamentu guztien eta inguruko beste kanpo-eragile

batzuen partaidetza sustatzea.

b) Inplikazioarekin eta partaidetzarekin loturiko helburuak

Gure ikastetxeko irakasleek lan-ibilbide luzea dute elkarbizitzaren arloan. Lan

horrek Elkarbizitza Batzordea du oinarri.

Irakasleen partaidetza ziurtatuta dago Elkarbizitza Batzordea eta Pedagogia

Batzordearen bidez, horiek ezartzen baitituzte gerora klaustroak eta OOGk

onartuko dituzten elkarbizitza arloko oinarrizko jarraibideak.

Ikasleen inplikazioa ere modu sistematikoan garatzen da BEHATOKIAn duten

partaidetzari esker. Horrela ikasleak elkarbizitzako esku-hartzearen erdigune

bihurtzen dira.

c) Hezkidetza

Inolako ekintza diskriminatzailerik gertatzen ez den hezkidetza-ikastetxea izatea,

non bi sexuen arteko errespetua eta sexua bizitzeko moduekiko begirunea

identitate ezaugarriak izango diren.

d) Baloreak

Ikastetxe bat izatea non tolerantzia, errespetua, elkartasuna eta lankidetza balio

partekatuak izango diren eta ekintza jakin batzuetan islatuko diren.

e) Kulturartekotasuna

 Partaide guztiek ikastetxean ordezkatutako kultura guztien balioa aitortzen

duten komunitatea eratzea, ikastetxeari balio erantsia ematen dion

ezaugarri modura hartuz.


9/19
 Arrazakeria, diskriminazioa eta bazterketa gainditzea, azaltzen direneko

egoerak desitxuratuz, eztabaida bultzatuz, enpatia eta pertsona guztien

eskubideen aitorpena sustatuz.

f) Ikaskuntza emozionala

Beren mugak onartuko dituzten eta beren gatazkak eta frustrazioak kudeatzeko

gai izango diren pertsonak prestatzea.

g) Curriculuma

Curriculumeko arlo eta irakasgai guztietan elkarrekin bizitzen ikasteko

gaitasunaren zenbait alderdi zeharka landu, balioetsi eta ebaluatzea lortzea.

4. HELBURUEN LORPENA SUSTATZEKO EGITURAK

4.1. Behatokia

Behatokia partaide hauez osatuta dago:


 Aholkularia.
 Bizikidetzako irakasle arduraduna.
 A21eko irakasle arduraduna.
 Jangelako arduraduna.
 OOGko guraso ordezkaria.
 Guraso boluntarioak.(balego)
 LHko gela bakoitzeko bizikidetzako ikasle ordezkari bat.
 LHko gela bakoitzeko Agenda 21eko ikasle ordezkari bat.

Eguneroko martxan aurrera eraman beharreko jarduerak koordinatzeko aholkularia


eta irakaslea astean behin bilduko dira (asteartetan), horrez gain Guraso Elkarteko
partaidearekin eta guraso boluntarioekin ikasturtean zehar gutxienez bi aldiz elkartuko dira.
Behatokiko ikasle ordezkariekin berriz, beharren arabera elkartuko dira (gutxi gora
behera hiruhilekoan 2 aldiz).

10/19
Elkarbizitzaren Behatokia gure kontsulta-organoa da eta gure ikastetxeko
elkarbizitza ezagutu, aztertu eta ebaluatzeko baliabidea dugu. Eskola-jarduera hobetu nahi
dugu, elkarbizitzaren ebaluazioa eta diagnostikoaren bidez.
Behatokiak sistematikoki datuak jasoko ditu, honako gai hauei buruz:
a) Ikasleen arteko gatazkak. Liskarrak (zein leku eta unetan eta nolakoak)

b) Irakasleen eta ikasleen arteko gatazkak. Zenbat aldiz, zein taldetan, gatazka

mota.

c) Gurasoek parte hartzen duten gatazkak. Zenbat aldiz eta zein motatakoak.

e) Agenda 21 batzordetik datozen beharrak. Ikastetxean ingurugiroaren

zainketarako eman beharreko pausuak.

Halaber, honako hau egin nahi dugu:

 Arrisku-faktoreak identifikatu eta ekintza eraginkorrak proposatu (noiz,

non. Adibidez: eguerdian, jantokian, garraioan).

 BEASAIN BHI ikastetxearekin jardunbide egokien esperientziak

partekatu.

 Prestakuntza arloko jarduerak proposatu.

 Elkarbizitza positiboa bultzatu: hiruhilekoan behin festa bat antolatu

(Euskara egunean, ihauterietan, Berdintasunean Bat egunean…)

ingurune ez formal batean irakasleen eta ikasleen arteko harremana

sustatzeko; irribarrea eta adeitasuna sustatzeko kanpainak antolatu;

bitartekaritza eta hezkuntza konpromisoetan lagundu…

 Elkar zaintzeko kultura garatu, izan ere, nork bere burua eta besteak

zaintzeak, bien poztasuna eta aberastasuna dakartza.

Arrakasta akademikoa ez ezik, ikastetxeko giroa eta eskola-komunitateko kide

guztien arrakasta pertsonala ere hobetu nahi dugu. Pertsona guztiak aintzat hartuak,

entzunak eta erabakiak hartzean partaide izan daitezen nahi dugu.


11/19
4.2. B.A.T. (Bullying-aren Aurkako Taldea) batzordea.

BIZIKASI ekimenetik datorren batzordea dugu BAT. Bere zeregina Jazarpen kasuen

kudeaketan, prebentzioan eta probentzioan oinarritzen da.

BAT batzordea ikastetxeko zuzendariak, ikasketa buruak, aholkulariak eta kasuan

kasuko irakasle tutoreak osatzen dute. Astean behin (ostegunetan) elkartzen dira gerta

litezkeen indarkeria eta eskola-jazarpen kasuak antzemateko lanketa egiteko (zenbat aldiz,

sorburuak, tipologia, erabilitako bitartekoak…), elkar zaintzeko kultura garatzeko, nork bere

burua eta besteak zaintzeko ekimenak pentsatzeko… Eta ikastetxean dugun lema

gogorarazteko jarduerak pentsatzeko: “EZ IKUSIARENA EZ EGIN”

Batzorde hau Bizikidetza Behatokiarekin zuzenean lotuta dago ikastetxeko

aholkularia bi batzordeetako partaide izanik. Horrela, BAT batzordea jakitun da behatokian

egiten diren ekintza eta jardueretaz.

BAT batzordeak Hezkuntza Sailak ateratako ebazpenean oinarritutako ikastetxeko

“Jazarpen Kasuetarako Protokoloa” egina du, tresna horretaz baliatzen da ustezko jazarpen

kasuak bideratzeko.

Protokolo hau eta orohar batzordearen funtzionamendua BAT batzordeak eskola

komunitatean ezagutarazia du eta ondorioz honen jakitun dira irakasle klaustroa, jangelako

langilegoa eta gurasoak.

Ekimen honek, Jazarpenaren probentzio eta prebentzioa lantzeko, Lehen

Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzako jarduerak sortu zituen lehenengo eta gero

Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleentzako. Jarduera hauek ikastetxeko Tutoretza

Planean txertatu ziren.

https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/web/bizikasi/ni-eta-nire-taldea

12/19
5. JARDUTEKO IRIZPIDEAK ETA ILDO OROKORRAK

5.1. Jarduteko irizpide nagusiak

Hezkuntza–komunitate osoak kontuan izango ditu jarduteko irizpide orokor hauek:

 Elkarbizitza positiboaren sustapena esparru guztietan eta curriculumeko arlo eta

ikasgai guztietan egingo da.

 Elkarbizitzaren araudiari buruzko erabakiak hartzeko partaidetza lehenetsi behar

da.

 Arauak eta erabakiak denon eskubideen eta ongizatearen bermea sustatzen duten

elementuak izango dira, eta hala ulertu eta partekatuko ditu komunitate osoak.

 Hezkuntza komunitateko pertsona heldu guztiek, egoera gatazkatsuren bat

ezagutzen badute, tutoreari edo arduradunei jakinaraziko diete; ondoren hauek

BAT batzordeari jakinarazi eta eskuhartzea egiteko.

 Gatazkak konpontzeko lehentasunezko prozedurak kontziliazioa eta konponketa

izango dira.

 Gatazkak kudeatzeko beti aztertu beharko dira lehenik arrazoiak, eta, hala

badagokio, zigorraren eragin hezitzailea. Hartzen diren neurriak beti izan behar

dute helburu hezitzailea.

 Ikasleek gatazkak kudeatzeko duten modua kontuan izango da arlo eta ikasgai

guztietako elkarbizitzarako gaitasunaren ebaluazioan.

 Jazarpen-kasuen aurrean inolako tolerantziarik ez.

13/19
5.2. Jarduteko ildo orokorrak

 Lehentasunezkoak izango dira ikastetxeko bizimoduan partaidetza sustatzeko

jarduerak, hala nola, ikasleen aldetik (behatokia, ikasgelako bilera…) familien

aldetik (Guraso Elkarteak, OOG eta Behatokian parte-hartzea) eta irakasleen

aldetik (klaustroa, zikloak, Batzorde Pedagogikoa, OOG, Behatokia…).

 Era berean lehentasuna izango dute komunikazio-kanal argi eta eraginkorrak

mantentzera bideratutako jarduerek, hala nola, zuzendaritzaren eta klaustroaren

arteko komunikazio-kanala, zuzendaritzaren eta irakasleen artekoa, irakasleen eta

ikasleen artekoa, irakasleen eta familien artekoa, eta zuzendaritzaren eta AZLen

artekoa.

 Tutoretza-jarduerako planak ere lehentasuna izango du: banakako tutoretza eta

taldeko tutoretza, talde-kohesioa lortzeko estrategiak, hezkuntza emozionala eta

gizarte-trebetasunetan.

 Ikasleen artean elkarreragin positiboak sustatuko dituzten metodologiak erabiliko

dira, ikasteko modu desberdinei erantzun, eskola inklusiboaren printzipioa

errespetatu eta ikasle guztien arrakasta lortuko dutenak.

 Bullying-a eta ziberbullying-a berariaz landuko dira.

 Irakasle, ikasle, familia eta irakasleak ez diren langileei zuzenduriko prestakuntza

planak garatuko dira, gatazkari eta kudeatzeko moduari buruzko hezkuntza

ikuspuntuaren inguruan.

 Hezkidetzako eta kulturarteko eskola baten alde lan egingo da, berariazko planak

garatuz, adibidez, Hezkidetza Plana.

 Ikastetxeko bizikidetza ebaluazio-saio guztietan jorratu beharreko gaia izango da.

Datuak bildu eta proposamenak egingo dira, ondoren ikastetxeko zuzendaritzaren

bidez, Bizikidetzaren Behatokiari bidaltzeko.


14/19
6. BIZIKIDETZA PLANAREN URTEKO ZEHAZTAPENA

Ikastetxeko Urteko Planean, urtero sartuko dugu ikastetxeko elkarbizitza hobetzeko

helburu bat gutxienez. Bizikidetza Planean jasotako helburuetako baten zehaztapena izango

da.

Gainerako urteko helburuen kasuan gertatzen den bezala, plangintza egin eta

jarduerak garatuko dira helburu horiek ere lortzeko.

Jarduera horien garatu eta jarraitzeko arduradunak finkatuko dira, eta baita denborak,

baliabideak eta jarraipen- eta lorpen-adierazleen zehaztapena ere.

Helburu horien ebaluazioa ikasturte amaierako memorian islatuko da, eta kontuan

hartuko da hurrengo ikasturteko elkarbizitza-helburuak ezartzean.

Bizikidetzaren Behatokiak, hau da, eskola-komunitateko sektoreen ordezkaritza

biltzen duen estamentuak, urtero elkarbizitzarako helburuak proposatuko ditu, eta garatu

beharreko jardueren diseinuan eta jarraipenean parte hartuko du.

Helburuek eta aukeratutako jarduerek, berekin dituzte zenbait prestakuntza ekintza,

eta Ikastetxeko urteko Planaren prestakuntza-atalean jasoko dira.

Halaber, Urteko Planean estamentuen parte hartzeko modua, ordezkaritza, eta

bakoitzaren zereginak eta prozedurak ezarriko dira komunitateko kide guztiek ikasturte

bakoitzeko helburuak ezagutu ditzaten, eta haiek lortzen lagun dezaten.

Horrez gain, ikastetxean Bizikidetza Behatokiak antolatzen dituen hainbat jarduera

ditugu sistematizatuta, hala nola:

- HEZKIDETZA EGUNA: Azaroaren 25a

emakumeenganako tratu txarren aurkako eguna da,

ikastetxean tratu onaren lanketa egiten da mailaka eta

ondoren etapa mailan.

15/19
- BERDINTASUNAREN EGUNA: Martxoaren 8an

ikastetxeko atarian BERDINTASUNA hitza jartzen da

letra handietan, urtero hitz horren hizki bat hartu eta hizki

horrek eman ditzaken jolas edo jarduera ezberdinekin

genero berdintasunaren lanketa egiten da mailaka eta

etapan.

- LGTB EGUNA: Maiatzaren 17an genero eta sexu

aniztasunaren lanketa egiten da mailaka eta etapan.

- BERDINTASUNEAN BAT EGUNA: Aste Santuko

oporraldia hartu aurretiko azken egunean desgaitasun

ezberdinekiko sentsibilizazioa lantzeko (garun paralisia,

autismoa, sindrome ezberdinak, itsuak, gorreria…)

jarduerak eta jolas kooperatiboak antolatzen dira.

- GURASO ETA IKASLEENTZAKO HITZALDIAK:

Urtero, Guraso Elkartearekin elkarlanean, gurasoentzako

hitzaldiak antolatzen dira, hala nola: “ Adimen

emozionala”, “Seme alabekin gatazken ebazpena”,

“Arauak eta mugak”, “Aurre-nerabezaroa” “Seme alabei

nola lagundu etxeko lanekin”… Ikasleentzako saioak ere

antolatzen dira “Aurrenerabezaroa”, “Teknologia berrien

arriskua eta ciberbullying-a” ….

16/19
7. ZABALKUNTZA

7.1. Bizikidetza Planaren zabalkuntza

Bizikidetza Planeko helburuak modu arrakastatsuan lortzeko komunitateko kide

guztiek ezagutu behar dituzte. Horregatik:

a) Ikastetxearen webgunean Bizikidetzaren Plana aurki daiteke. Horrez gain,

webgunean bertan iritzi, iradokizun eta proposamenak eman daitezkeen ESKAERAK

izeneko atala dago.

http://www.aitaiparragirrelhi.hezkuntza.net/eu/web/guest/hasiera

b) Ikastetxeak hezkuntza-komunitatean sartzen diren pertsona guztiei (ikasleak,

familiak, irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, etab.) Hezkuntza

Proiektuaren, Bizikidetza Planaren, AJAren alderdirik nagusienak azaltzen dizkie eta

dokumentu hauek kontsultatu ahal izateko bideak erakusten dizkie (Eskolako sarean,

OROKORRA>IKASTETXEKO DOKUMENTUAK atalean edo lehen aipatu moduan

ikastetxeko webgunean)

c) Ikasturte-hasierako bilerak. Ikasturtearen hasieran familiekin, ikasleekin,

klaustroarekin, guraso elkartearekin eta abarrekin izaten diren bileretan, hainbat gairen

artean, Ikastetxeko Bizikidetza Planaren funtsezko zenbait alderdi eta haien urteko

zehaztapenak aztertzen dira.

d) Tutoretza Planaren jarduera-programaren barnean, tutoretza-saio batean,

Ikastetxeko Bizikidetza Planaren helburuak eta jarduera-ildoak aztertzen dira.

e) Urtero, ikasturteko jardueren artean hiruhilean behin Bizikidetza Planeko

helbururen bat garatzera bideratutako jarduera bat, gutxienez, egingo da.

17/19
7.2. Helburuen eta urtean burutu beharreko jardueren zabalkuntza

Ikasturte bakoitzeko helburuak ikastetxeko webgunean jartzen dira Ikastetxeko

Urteko Planaren barruan.

7.3. Eskola-jazarpenaren aurrean jarraitu beharreko protokoloaren zabalkundea

Gure ikastetxean, ikasturte hasierako bileretan, OOGren lehen bileran, eta

klaustroaren lehen bileretako batean aurkeztuko dira protokoloa eta, eskola jazarpenaren

zantzua duen portaeraren baten jakitun izanez gero, jarraitu beharreko prozedurak.

7.4. Hezkidetza eta Genero-indarkeriaren Prebentziorako Planaren zabalkundea

Hezkidetza Planeko helburuak modu arrakastatsuan lortzeko komunitateko kide

guztiek ikastetxeko webgunean kontsulta dezakete.

8. BIZIKIDETZA PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

8.1. Bizikidetza Planaren ebaluazioa

Lau urtetik behin Bizikidetza Planaren ebaluazioa egingo da, ikastetxeko

Zuzendaritzak eta Elkarbizitzaren Batzordeak alderdi hauek aztertuko dituelarik:

a) Hezkuntza-komunitateak zenbateraino ezagutzen duen Bizikidetza Plana.

b) Zabalkunderako eta sentsibilizaziorako prozeduren eraginkortasuna.

c) Bizikidetza Planaren jardueren azterketa.

d) Hezkuntza–komunitatearen ezaugarri eta beharrekiko Planaren erantzun-maila.

e) Ikastetxeko elkarbizitzaren bilakaera.

f) Bizikidetza Planaren helburuen jarraipena eta ebaluazioa.

g) Bizikidetza Plana eguneratu egingo da.

18/19
8.2. Urteko bizikidetza-helburuen ebaluazioa

Ikastetxeko zuzendaritza arduratuko da ikasturterako planifikatutako helburu eta

jarduerak kudeatzeaz, eta Bizikidetza Behatokiari emango dio kudeaketa horren berri.

Ebaluazio hori Urteko Memorian jasota geratuko da.

Ikasturteko memorian proposaturiko helburuen lorpen-maila aztertuko da; ondorioak

aterako dira, eta hurrengo ikasturteko helburuak ezartzeko oinarri izango diren hobekuntza-

proposamen berriak sortuko dira, hala nola, ikasturteko elkarbizitza-egoerari buruzko

datuak; antolaketa, curriculuma eta funtzionamenduaren inguruko proposamenak;

Ikastetxeko Bizikidetza Planaren alderdiren bat aldatzeko proposamena edo Behatokiari

buruzkoa,...

Lorturiko helburuak Ikastetxeko Bizikidetza Planaren historikoan erregistratuko dira.

19/19
11

9. ERANSKINAK
11

HEZKIDETZA PLANA 2020-2023


2

AURKIBIDEA

1. JUSTIFIKAZIOA

2. HELBURUAK

3. PLANGINTZA

4. EBALUAZIOA
2

1. Justifikazioa

Aita Iparragirre Herri Eskolan Hezkidetza eta generoaren trataerari loturiko


plangintza eguneratzea garrantzitsua jotzen dugu, sexu bien arteko hezkuntza eta aukera
berdintasuna gaur egun, oraindik ere, gizartean bermatua ez dagoela ikusten dugulako.

Gure ikastetxea betidanik inplikatua egon da elkarbizitza eta inklusiorako


programetan: Nahiko!, Banakako Tutoretza Plana, Elkarbizitzako Behatokia… Iaztik
BAT batzordea eratua dugu ikastetxean izan litezkeen jazarpen kasuak kudeatzeko eta
aurtengoan Bizikidetza Plana berritu dugu. Hezkidetza Plan honi ere berritu bat eman eta
Bizikidetza Planean eranskin bezala txertatuko dugu.

Hori dela eta, gure ikastetxean bertatik bertarako lanketarekin jarraituko dugu
gizarteko etorkizuneko pertsonak aukera berdintasunean eta elkarbizitza osasuntsuan
hezteko. Kulturalki onartuak izan diren zenbait jarrera errotik aldatzea beharrezko
ikusten dugu eta adin txikienetatik hasita, bereziki. Idiazabalgo zein Euskal Herriko zein
gaur egun hartzen ditugun herri etorkinen kulturetako tradizio eta ohitura batzuk
hezkidetza eta genero berdintasunerako bultzatu nahi ditugun printzipioekin ez datoz bat.
Hain zuzen ere, horiek pixkanaka moldatzeko helburua daukagu.

Gaur egungo gizarteak oraindik ere generoen arteko desberdintasun handiak


egiten ditu. Hori dela eta, gure ikas-komunitatean eta era berean inguratzen gaituen
errealitatean inplikaturik gauden agente ororen kontzientzia-hartzetik gure jardueretan
ikuspuntu feminista ardatz izatera pasa nahi dugu.

Gaur egungo gizartean genero desberdintasunaren zantzuak topa ditzakegu maiz:


emakumearen izana bigarren maila batean jartzen dituzten filma eta telebistako saioak,
generoen araberako ikasketen hautaketa, helduon hizkuntza, genero-indarkeriaren
biktimak…

Aurreko Hezkidetza Plana jarraituz, ikas-komunitate osoaren kontzientziaziotik


ikuspuntu feministadun subjetuak izatera pasatzea da helburu nagusia, eskolarekiko
harremana dugun pertsona oro gaiarekiko sentsibilizatzea bilatzen jarraituko dugularik.
2

2. Helburuak

- Ikas-komunitatea hezkidetza eta genero berdintasunean subjetu aktiboak izatea.

- Ikas-komunitatekideek generoari loturiko esleipenik eta aurreiritzirik ez egitea


sexu desberdineko pertsonen artean.

- Eskolako langileon jarrera eta hizkuntza genero estereotipoetatik aldentzea.

- Eskolako materialak eta edukiak hezkidetza eta ume guztien aukera


berdintasunera egokitzea.

- Sexu-jarrera eta familia eredu guztiak onartzen dituen komunitatea lortzea.

- Ikastetxeko dokumentuak eta baliabideak hezkidetza eta genero


berdintasunera egokitzea.
7

3. Plangintza

HELBURUAK JARDUERAK JASOTZAILEAK ARDURADUNAK DENBORALIZAZIOA EBALUAZIO ADIERA.


1- Ikas komunitatea Informatzeko Ikas- komunitate Arduradunak Ikasturtean zehar. Ikas komunitatea
Bizikidetza arduradunen eremuak: osoa: desberdinak izango dira informatu da.
mintegietan landutakoaz 1. Behatokia. 1. Ikasleak. esparruaren arabera:
informatzea. 2. Tutoretzak. 2. Irakasleak. 1. 1. Elkarbizitza IUPan agertzen da.
3. Klaustroa. 3. Familiak. Batzordeko arduraduna.
4. Guraso Elkartea. 4. Dozentea ez den
2. 2. Elkarbizitza IUPren memorian
5. Eskola Kontseilua. langilegoa. behatokiko ikasle ebaluatu da.
6. Bestelako langileak.
5. Eskola arduradunak.
kontseilua. 3. 3. Tutoreak.
4. 4. Zuzendaritza-taldea.
5.
2- Eskolan lantzen diren Maila bakoitzean Eskolako Elkarbizitza Batzordeko Ikasturtean zehar. Proiektuak
eduki eta materialak burutzen diren irakasleak. arduradunak + gauzatzean
hezkidetza eta genero koordinazio Zuzendaritza. genero
berdintasunezko bileretan proiektuak berdintasunar
hizkuntza erabileraren prestatzerakoan ekiko
azterketa gauzatzea. erabilitako hizkuntza
hizkuntzak genero egokia erabili
berdintasuna da.
kontuan hartzen
duen aztertzea.
7

HELBURUAK JARDUERAK JASOTZAILEAK ARDURADUNAK DENBORALIZAZIOA EBALUAZIO ADIERA.

3- Gaiarekin erlazionatutako - Azaroak 25 Hezkidetza Ikasleak. Elkarbizitza Dagokien datatan. Data


data esanguratsuak ospatzea. eguna. Iraskasleak. Batzordeko Urteko egutegian esanguratsuen
- Martxoak 8 Emakumeen Familiak. arduradunak + zehaztuko dira. ospakizunak
eguna. Zuzendaritza. aurrera eraman
- Maiatzak 17 LGTB dira.
eguna.
- Apirilean Aste Santu IUPan agertzen
aurreko azkeneko egunean da.
“Berdintasunean bat”.
Desgaitasun ezberdinen IUPren memorian
sentsibilizazioa. ebaluatu da.
- “Elkarbitzitza
Behatokiak”
proposatukoak

4- ikastetxeko ikasleen Obra Ikasleak Zuzendaritza + Eskola berriztatzeko Dagokion


komunak genero Udala planaren arabera. ikasturteko
bereizmenik egin gabe IUPan.
jartzea.
IUPren memorian
ebaluatuko da.
14

4. Ebaluazioa

Ikastetxeko Urteko Planaren (IUP) balorazioa otsailean egiten da eta aurrerabide


edo egokitzapenen bat eginbehar dela baloratzen bada, ekainera arteko plangintza,
asmoak… errebisatu egiten dira.
Ekainean, berriz, ebaluazio orokorra egiten da eta bertan jarraipen- eta lorpen-
adierazleak zein mailatan lortu diren neurtuko da.
Behin lau ikasturteak amaitu ondoren, eskolako baliabideetan eta dokumentuetan
isla izan duen ebaluatuko da.
ASTEKO ARDURADUNEN PLANA ETA BETEBEHARRAK

1. ASTEKO ARDURADUNEN BETEBEHARRAK:


 9:00an eta 14:30ean: ATEAK IREKI. (sarrerako atea, patioko
pertsiana, atzeko ateko tranka eta beheko ateko tranka ireki.
*Gogoratu 5 bat minutu pasatzean sarrerako atea itxi.

 11:00an: JOLASORDUETAN PATIOA ZAINDU

 12:30ean eta 16:30ean: ATEAK ITXI.

 16:30ean: ARGIAK, FOTOKOPIAGAILUA eta irakasle gelako


ORDENAGAILUAK ITZALI.

 ERREZIKLATZEKO PAPERA, PLASTIKOA, ORGANIKOA ATERA


KONTAINERRERA. Batzordeak osatu duen taulan jasota dagoen
modura. Taula hori kortxoan jarriko da.

2. JOLAS-GARAIKO BETEBEHARRAK:
- Jolas-garaietako zaintzak modu honetara antolatzen dira:
 LH-n: Hiru irakasle arduradun daude jolas-garaiko eremu
desberdinak zaintzeko. Irakasle bakoitzak asteko egun batean du
ardura.
 HH-n: Gela bakoitzarekin irakasle arduradun bat egoten da.

- Irakasle guztiak dira ikasle guztien arduradun, eta hauek oso garbi jakin
behar dute edozein irakaslerengana jo behar dutela laguntza eske,
iskanbilaren bat izan badute, e.a.

ER0203IK15 14/01/08 Ber 01 1/4


Zepai kalea 6, 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) Tl: 943 187 151
P.Elek: 012089aa@hezkuntza.net www. aitaiparragirre.eus
- KIROLDEGIA ETA JANGELA IREKI ETA ITXI. Puntualitatea bermatu,
arduradunen artean adostuta. (Giltzak eta txartela armairu txikian daude)

- Biltegi bakoitzetik gune bakoitzeko MATERIALA ATERA ETA JASO.

- Jangelako materiala arduradunek atera eta sartu behar dute.

- Kiroldegiko gune lasaiko jostailuak maletatik atera eta dagokien tokian


prestatu.

- Arduradunak kiroldegia ireki arte ikasleek kanpoan itxaron behar dute.

- Kanpoko langa ireki eta itxi.

- Kiroldegian sartzeko eguraldi onarekin pertsiana erabiliko da. Eguraldi


txarra (negua) egiten duenean pertsianako ate txikia bakarrik ireki.

- Saski elektrikoak jaitsi eta bukaeran altxatu.

- Beste saskiak gantxoekin atera eta bukaeran jaso.

- Teniseko mahaiak jartzen eta jasotzen lagundu.

- Rokodromoan, oreka barran, sare inguruan eta horma barretan ikasleek


ez dute jolastu behar.

ER0203IK15 14/01/08 Ber 01 2/4


Zepai kalea 6, 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) Tl: 943 187 151
P.Elek: 012089aa@hezkuntza.net www. aitaiparragirre.eus
- Kiroldegiko pasiloetan eta aldageletan ikasleek ez dute jolastu behar.

- Arduradunen presentzia gune guztietan ziurtatu, baita jasotzeko


momentuan ere eta hondarra dagoen gunean, txukuntasuna zaindu.

- Geletan geratzen diren ikasleei kanpora ateratzeko esan.

- Egoera gatazkatsuei aurre hartu, ahal den neurrian.

3. ESPARRUAK

3.1. Eguraldi onarekin


- Kiroldegian:
 Gune handian: Saskibaloia, eskubaloia, baloiak
(futbolik ez).
 Beste gunean joko lasaiak.
- Patioko gune itxian, futbola.
- Patioko gune irekian: Patioko jolasak, palak, raketak...
- Jangela: Jokoak.
- Hondar gunea: Araua gogoratu (bustia baldin badago ez da
ibiltzea komeni) Ibiltzen denak erratza pasatu behar du

3.2. Eguraldi txarrarekin


 Kiroldegia dena irekia ( futbolik ez ).
 Jangela.
 HH-koek jaisteko garaian malgutasunez jokatuko dute

ER0203IK15 14/01/08 Ber 01 3/4


Zepai kalea 6, 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) Tl: 943 187 151
P.Elek: 012089aa@hezkuntza.net www. aitaiparragirre.eus
3.3. Antolaketa taula

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA


LH 1. PATIO IREKIA KIROLDEGIA PATIO ITXIA L.H. 4-5-6 L.H. 1-2-3
ZIKLOA
LH 2. PATIO ITXIA PATIO IREKIA KIROLDEGIA L.H. 4-5-6 L.H. 1-2-3
ZIKLOA
LH 3. KIROLDEGIA PATIO ITXIA PATIO IREKIA L.H. 4-5-6 L.H. 1-2-3
ZIKLOA

PATIO IREKIA: Palak, raketak, uztaiak, gomak, zangoak....


KIROLDEGIKO GUNE HANDIA: Saskibaloia, eskubaloia, baloiak...
HONDAR GUNEA: Ibiltzen duenak garbitu behar du.
PATIO ITXIA: Futbola.
Egunero, kiroldegiko toki lasaia eta jangelan aukera librea.

4. JOLAS ORDUKO ZAINTZAK


- Jolas-garaiko zaintza HH-n irakasle tutoreek egingo dute.
- LHko tutoreei asteko egun bat tokatzen zaie mailaka, hirugarren zaintzailea
osatzeko espezialistak erabiliko dira.

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

LH 1 LH 2 LH 3 LH 4 LH 5-6*

* L.H.ko maila ezberdinen artean banatuko dira egunak tutore kopuruaren


arabera.

ER0203IK15 14/01/08 Ber 01 4/4


Zepai kalea 6, 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) Tl: 943 187 151
P.Elek: 012089aa@hezkuntza.net www. aitaiparragirre.eus

You might also like