CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih

zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i
1

vještina.Prvi su je puta upotrebljavali francuski enciklopedisti u društvenom smislu i civilizacija je viša razina društvenog razvoja.Pronalazak pisma uvjetuje i razvoj civilizacije. MORGAN – prapovijest je podijelio u divljaštvo(od početka stvaranja čovjrka do proizvodnje keramike) i barbarstvo(razdoblje proizvodnej keramike,traje od pronalaska pisma kada počinje civilizacija). URBANIZACIJA – u trenutku kada je jedna ljudska zajednica ili društvo stvorilo veliku tvorevinu – razvila se na prostoru Bliskog Istoka,od prapovijesnih pećinskih naseobina razvili su se veliki gradovi. KULTURA – jedinstvena slika duhovnih manifestacija,zbirna riječ koja označava zbir podataka koji se mogu prepoznati u jednom prostoru u određenom vremenu : 1.teritorijalni raspored – ime po određenom mjestu 2.tipovi ručnih izrađevina – sve ono što je čovjek proizveo – kamene izrađevine,oruđe 3.običaji i ritusi – za svakidašnji život,pogrebne povorke * sve države koje će se razviti na prostoru Mezopotamije zauzimat će prostor koji obuhvća plodni mjesec i na tom su se prostoru razvile sve civilizacije i kulture.Velike rijeke Eufrat i Tigris bile su naplavne i davale su čovjeku sve što mu je bilo potrebno.Na tom je prostoru došlo do razvoja znanja....,nastala su prva umjetnička djela,prve pisane misli,prvi pisani tragovi,prve etničke norme.U Europi su prvi puta sađene biljke i pripitomljene prve životinje.Najstarija keramika prvi je put proizvedena na lončarskom kolu oko 4000.g.pr.KR. koje je olakšalo proizvodnju keramike.Proizvedeni su i prvi metalni predmeti pored keramike,razvilo se pismo i prve sumerske pločice koje izražavaju misli.Izgrađena su prva umjetnička djela,razvila se likovna umjetnost,napravljeni su prvi mozaici,prvo zidno slikarstvo,prvi portreti i skulpture u punoj plastici. BLISKI ISTOK Na Bliskom Istoku prvi je puta pronađena najstarija keramika,otkriveno je lončarsko kolo,nastale su prve države i prvo pismo...Na Bliskom Istoku u 22.st.pr.Kr. napisani su prvi sumerski zakonici kralja Ur – Namua i stvorena su mnoga načela o uređenju država koja su se zadržala i do danas.Zadržana je i podjela na okruge,naslijeđivanje od oca na sina,ubirali su se porezi pa je država i mogla funkcionirati.Pronađeno je mnogo novih tehnika ratovanja,a prva bojna kola napravili su Sumerani – a ujedno su i izvršili podjelu na sate,godine,mjesece,dane i minute.Najbolju vojnu taktiku imali su Asirci koji su izgradili i prve velike puteve.Postojala je i dobro uhodana poštanska služba.Feničani su bili prvi narod koji je vršio velika osvajanja. Prva naučna djela nađena su na Bliskom Istoku – prvi temelji astronomije,matematike,medicine i fizike.
2

SUMERANI – brojili su godine po događajima - nosioci su civilizacije u Mezopotamiji - njihova kultura ima korijene u prapovijensim kulturama Mezopotamije,oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda,ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav,niti jedan pisani izvor ne govori točno odakle su došli Oni su prvi krug podijelili na 360 stupnjeva i znali su izračunati površinu trokuta,trapeza...matematika je važna za razvoj civilizacije. Medicina je čvrsto povezana s magijom,bolesti su vezane uz demone,to je bila božja kazna. Sumerani su bili pokretači i stvaratelji velikih dostignuća,zabilježili su apstraktne pojmove i misli EGIPĆANI – jedna od najhomogenijih civilizacija nastala na prostoru Nila. - krajem 4.tsiućljeća pr.Kr. stvaranje općina i centralizacija vlasti - ono što su postigli neponovljivo je - egipatska civilizacija ostala je kompaktna,vezana uz svoju civilizaciju ASIRIJA – asirci su prvi razvili državu - ujedinjeni narodi koji su uspjevali snagom i ratnim pohodima - imali su dobrpo organiziranu vojsku - građeni su putevi koji su povezivali daleke prostore - asirski kraljevi došli na ideju da presele plemena - dobro razgranati sustav špijunaže - osnovala je čitav niz trgovačkih kolonija - poznata je po velikim bibliotekama s bogatstvom knjiga - sačuvane su glinene pločice ANADOLIJA – odigrala je važnu ulogu u svim razdobljima - zabilježena su sjecišta mnogih naroda - vrlo je bogata mineralima,drvenim materijalom,ležišta metala - rudnici srebra i zlata,te bakra - imala je poseban status u razvoju civilizacije - u 18.st.pr.Kr. osvajaju se Hetiti (indoeuropski doseljenici) koji su stvorili specifičnu umjetnost,hramove i napisali mnoge tekstove na glinenim pločicama ŽIDOVI – stvorili su svoju državu u 13.st.pr.Kr - ostavili su spise koji su bili povijesnog sadržaja - kumranski svici su pronađeni i to je najstariji zapis i prijepis - tektovi Staroga zavjeta imaju posebnu vrijednost
3

NOVO BABILONSKO CARSTVO – nastalo je u 7.st.pr.Kr. - mnoga arheološka otkrića,umjetnički i povijesni spomenici - pružilo je sliku o društveno – ekonomskim zbivanjima,mnoge ruševine velikih zigurata,poznate ruševine hramova,viseći vrtovi - babilonci nisu bili inovatori,njihova arhitektura građena je od čerpića PERZIJANCI – narod na Iranskoj visoravni - preuzeli mnoge elemente po asirsko babilonskoj umjetnosti - za vrijeme 6. i 9.stoljeća širili se prema jugu i zapadu - svojim osvajanjima odlazili su na istok - arheološka istraživanja vršena na dva lokaliteta – Suza i Perzepolis

STABILIZACIJA I USPON PREMA VISOKIM KULTURAMA – protopovijesno razdoblje - Međurječje – osnovni oblici naseljavanja i organizacija u selima i gradovima - Pojavila se keramika - Javljaju se sjekire od brušenog kamena - Jedan od prvih žarišta – prostor DŽERMO - nalazište koje se najviše ističe,tu su utvrđeni mnogi elementi i jedan amrički arheolog utvrdio je 15 slojeva samoga nalazišta,prve kuće četvrtastog oblika,pitosi(velike posude za vodu) i ognjišta,javlja se i poznavanje preslice – čovjek je znao tkanje - Sa prostora nešto udaljenog od Međurječja ljudi su se selili u riječne doline gdje su za to bili uvjeti – voda - Tu su stizala plemena iz arpaske i sirijske pustinje - Kronologija ide od oko 5000 godina - Razdoblje od 5000 – 2800.g.pr.Kr. – PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE jer su tada društveno – gospodarski životi razvili se do stupnja koji je oslovio nastanak povijesnog razdoblja - Zemljoradnja i stočarstvo su zahvljaljujući razgranatom sustavu davali višak proizvoda koji su omogućili podjelu rada stanovnika(svećenici,činovnici,trgovci) - U tom razdoblju otkrivene su i nove tehnike npr.kalupi za cigle,lončarsko kolo,lijevanje metala – razvoj građevinarstva i zanatstva - Seoske općine prerasle su u gradske urbane anglomeracije - Jedan od glavnih pokretača je RELIGIJA

4

Samara 2. razlikujemo 2 velike kulture: 1..Nastavljene su velike migracije. Džemdet-Nasr .Oblici naselja koji su nastali bile su skupine aglutiniranih građevina . U 5.hramovima.Dolazi do centralizacije vlasti .plastikom.Dolazi od organizirane podjele rada.: 1. pripisivali su im božansku moć.Kr.Život u tim naseljima – združeno demokratskim oblicima ..Sela i gradovi nastaju od povezanih skupina grada i imaju četverokutni temelj . Vjerovali su u nadgrobni život.g. predmete kojima su se služili za vrijeme života su pokapali zajedno sa gospodarom Animalizam. doživjela je preinake pri prelasku na stočarstvo sa 5 . vode. Halaf Od kraja 5.Naselja i naseobine stvarala su se oko jednog središta . groma.pr. u Mezopotamiji je došlo do prodora novih plemena s istoka i sa zapada - PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE-kulture (5000-2800. Hasuna . štovao se bog sunca.tis.plansko upravljanje zemljišta . razlikujemo: 1.Kr.Nameću se pojedinci – svećenici = sekte = činovnici Ratari i stočari su često bili opčarani prirodnim silama.) .Raznolikost kultura koja su ta plemena donosila i razvijala dokazana su i indentificiranjem 5 glavnih tipoloških i kronoloških slojeva. te tijekom prvih stoljeća 4. mnogoboštvo.pr.tis.tis.svaki sa svojom karakterističnom keramikom. Al-Obeid kulturu A u drugoj polovici 4. Uruk 2.Svakom državom vladao je jedan od Bogova Mezopotamijskog panteona .stambenim kućama i načinom sahranjivanja.Životni značaj održavanja kanala bio je od velike važnosti i jedna država ili grad nije mogla opstati jer je morala provoditi te kanale pa je došlo do udruživanja .duhovna veza s divljači.

izraženo majčinstvo. razvijen je raspored 6 .svim njegovim posve drugačijim stavom prema životinji. razlika u slojevima se vidi po keramici.u vezi s kanibalizmom i žrtvovanjem životinja U vezi sa ženskim principom postoji veza između smrti i ubijanja. u skulpturi: ulaganje lubanja lešinara kao grudi na ženskim likovima-povezanost sa smrću Kult lubanje. Kanibalizam. kulturnih biljaka i plodnosti. na području gornjih tokova Eufrata i Tigrisa. oznake plodnosti-male glinene figurice žena Kult plodnosti.nebesko božanstvo-muž Majke Zemlje i otac božanske kćeri. a s uzgojem goveda dobiva na značenju kulturna upotreba ili obožavanje goveda. sloju keramika postaje lokalni proizvod. Životinje su imale funkciju žrtve i simbola. i 6. Naglašavaju se rodbinski odnosi među višim bićima-Majke Zemlje( božice plodnosti i njezine kćerke). a podovi od gline.7 kulturnih slojeva. područje oko Mrtvog mora. Također u najstarijem sloju nema tragova zidanih kuća dok u drugima imamo četvrtaste kuće koje se godinama proširuju.Prostorije na čijim su zidovima grudi i reljefi rodilja. Taj period nazivamo protopovijesno razdoblje Mezopotamije. na prostoru Iranske visoravni. Muški se element povezuje sa stočarskim aspektima religijskog. Hasuna-Samara Dijeli se na : 1) gornji tok Tigrisa 2) Tigris Kultura koja pokazuje veze s zapadnim i istočnim oblastima. grupirane su oko jednog ognjišta. Neolitska revolucija se pojavila na području plodnog polumjeseca. Muški princip. u 4.povezan sa štovanjem predaka Vjerovanje u povezanost mrtvih s plodnošću zemlje. Magna mater. vide se različiti utjecaji. dok u prijašnjim imamo uvoznu keramiku.prisvajanje moći i svojstva pojedenog Ljudske žrtve. glavno nalazište je Hasuna.). Loyd i F. Safar (1943-44. istraživači su S. kad započinje brončano razdoblje. slike ljudi bez glave koje kljuju lešinari. građene od naboja(glina i slama). U Mezopotamiji 5000. začeća i množenja. počinje mezolitik i traje do 3200. područje Anadolije.

engleski arheolozi H. Najznačajniji lokaliteti na jugu: 7 . zgrade građene od materijala koji su bili u okolici-trska. kao neka vrsta vjerske građevine. svećenici imali i društvene i gospodarske funkcije. ali je lokalne izrade. počinje se upotrebljavati cigla. Odrasli su se sahranjivali ispod podova kuća (u uglovima pojedinih soba. kasnije postaju zamršeniji. ali je keramika dostigla visok stupanj izrade. Svi centri imaju sloj ove kulture. stambeni prostori su odvojeni.Period Hasuna predstavlja viši stupanj razdoblja. Neolitsko oruđe. s rukama na grudima. amuleti. iskopavanja su vršena početkom 20. dvojne sjekire)-vezuju se uz neka božanstva. popločene ulice u gradovima i selima. imali vrlo jednostavne prikaze. plitki reljef. obložene ilovačom.st. samo pojedini članovi bez sanduka ili neki primitivni sanduk.. poprimila je utjecaj s Iranske visoravni. različitih geometrijskih ukrasa. razlike u prirodnim resursima. nema kamena.st. jedinstveno je kulturno područje. Kultura Al-Obeid Područje južne Mezopotamije. veza čovjeka sa zemljom i njezinom plodnošću.Hall i L. u čućećem položaju. šuma.glava je stilizirana jer nije važna.Wolly početkom 20. Razvijena zanatska proizvodnja i i razmjena dobara. Pronađena su postolja na kojima su stajali kipovi ili žrtvenici. građeni na platformama. dolazi do naglog prekida što se tumači kao prodor novih plemena s novim utjecajima u kulturi s Iranske visoravni. kultura dobila naziv po brežuljku Tellhallaf. možda su tolosi služili i za javne poslove (nešto kao općina). Ova je kultura trajala više stoljeća. arheolog Max von Oppenheim. tolos-okrugla zasvođena građevina. djeca su se sahranjivala u urnama. pronađene uz njih i minijaturne čaše (možda hrana za drugi život). Halaf Područje sjeverne Mezopotamije. metala. prostrane prostorije. . Pečatnjaci-prvi su bili izrađeni od kamena. Skulpture. svaki proizvođač utiskivao svoj pečat.od keramike. te arheolog M. čerpić-sušeno blato na suncu. nalazila se u centru a do toga su bili grobovi. vrše istraživanja.R. ali ima gline. naglašene ženske obline. solidnije građene kuće. od jednostavnih zgrada razlikuju se hramovi koji su građeni od čerpića slijepljenih ilovačom. služe se titusima-zemljane peći za kruh koje su imale kupolasti oblik. govore nam o razvijenom društvenom životu.Melonen istražuje 80-tih godina.kipići golubova. zigurati. labrisi(dvosjekle. povećavaju se naselja. . u jamama).prostorija. Javni je život bio u zajednici s vjerskim.božice Majke. palma.

prvi bakreni predmeti. 18 slojeva. poludragog kamena.Pr.tis.Kr. pokojnici položeni na leđima.nosili ih obješene oko vrata. lapis lazuli-poludragi kamen.Eridu. mala umjetnička remek djela. od 2-10. u Prednjoj Aziji razdoblje Uruk (ili Varka) Temelj sumerske civilizacije. upravljanje . lik muškarca u vezi sa životinjama i lovom . .arhitektura od kamena. cilindrični. da bi se kasnije sve više povećavalo. opsidijana iz Armenije. Dolazi do mnogo promjena-utjecaji sa sjeveroistoka Keramika-šareno obojana roba.cm. prvo svetište veoma maleno.uvoz robe. tipične neolitske na početku. Gradnja hramova-javlja se novi tip građevine: Izdužena prostorija s vratima na čeonoj strani s obje strane uži poprečno podijeljeni traktovi koji su na strani vrata istureni poput ticala i tako oko ulaza tvore neku vrstu predvorja. pojedina sela postaju urbani centri. zemaljsko boravište boga Enkija (bog slatkih voda. obloženi ciglama od osušene ilovače. prikazi života. brojni pečati.centralizacija vlasti -hramovi se povećavaju -dobra organizacija zajednice -hram: i sjedište svjetovne vlasti -sitna umjetnost -lončarsko slikarstvo . grobovi unutar naselja okolo hramova. u središtu hramovi. djeca u urnama. zaštitnik svih čovjekovih znanja i vještina) glavni vjerski centar. Tepe Gaura. kuće od čerpića. prikazi se vežu uzSumersku mitologiju. na jugu su naselja gušća zahvaljujući kanalima. vrlo tražen Mezopotamiji.školjki. lončarsko kolo.arhajska pisma u ranosumerskoj i protoelamskoj oblasti . . brži i znakovitiji razvoj. položeni na lijevom ili desnom boku u položaj fetusa.najstariji i sveti grad.podjela rada.pečatnjaci-valjkasti. vapnenca. čerpića i drva. nepoznati etnički sastav društvatemelj za nastanak Sumerske civilizacije URUK U 4. groblje izvan naselja. jačanje gradova-država.kola i plug . od kamena. mnogi od kamena.privreda na bazi navodnjavanja 8 . planiranje.izraženije podjele onih koji rade i onih koji ubiru plodove rada . Eufrat i Tigris se spajaju kanalima. razvijaju se ljudske i životinjske figure.poljoprivreda .

Sumerski jezik ne nalikuje ni na jedan živući ni izumrli jezik. životinja. za glagol plakati-oko i suza. oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda. Amorićani.popisi sadržaja nekog hrama. najstariji je oblik fiksiranja mentalnih sadržaja. 10cm. Aramejci. Pisar je najprije napravio podjelu na jednaka polja. pictus-naslikan. glagola. Mislilo se da su oni donijeli sa sobom već formiranu civilizaciju. Protohetiti 2.pr. Elamićani. sa sjevera..piktografsko pismo: lat. većina je pločica uništena.Sa razvojem znanosti dolazi i do razvoja kulture Sumerana i civilizacija i pismo zasigurno su rezultat razvojnog procesa. već je služilo kao podsjetnik. oruđa. jednosložne riječi-svaki je pojam imao jednosložni naziv i odgovarajući znak. prizmatične ili nekog drugog oblika. nađena u hramu Nebeske duše. za prikaz dijelova ljudskog tijela. Kanaanci. Nakon toga su savladali tu prepreku.(Babilonci. za glagol piti-voda i usta. Mjeseca. poput malog jastuka. MEZOPOTAMIJE 1. mali urezani crteži PORIJEKLO SUMERANA Sumerani su nosioci civilizacije u Mezopotamiji. čamaca. međutim odgovor nije tako jednostavan. Feničani. južni teritorij Perzijskog zaljeva. 9 . Huriti. zvijezda. oružja. u oblasti koja je kasnije nazvana Akad. neidentificirana skupina rasprostranjena po svim krajevima NAJSTARIJI NAČIN PISANJA I ZANIMANJA PISARA U početku imamo glinene pločice četvrtastog oblika. biljaka. Asirci). Sumerani su i dalje nepoznanica. TROJNOST MEĐURJEČJA.Sumerani-Azijci. te da su pokorili domorodačko stanovništvo. Sunca. nema apstraktnih pojmova.g. Jevreji. niti jedan pisani izvor ne govori točno o tome odakle su Sumerani došli. sa Kavkaza ili Crnog mora. Od Nipura do Perzijskog zaljeva. Bilo je teško pisati. od dobro isprane gline koja se sušila Znakovi su se pisali komadom trske s dobro zašiljenim krajem. Najstarije pismo je piktografsko. spominju se područja: istočna Mezopotamija. (u dodiru s vodom su se raspadale). To najstarije pismo se nije čitalo. Iranska visoravan.SemitiAkađani. složenih rečenica. Njihova kultura ima korijene u prapovijesnim kulturama Mezopotamije. Sjevernije od Sumerana. Arapi 3.Kr. Ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav. u poljima je ucrtavao znakove.2000 znakova.Ne može se točno utvrditi kojim se jezikom govorilo prije pisma. najstarija pločica je iz 3200.

KR. Najvažnije dostignuće je razvoj pisma Najvažnija nalazišta : Uruk.KR)      Razdoblje koje su označili Sumerani.Kr. Stvaraju se laički pisari.od alabaskera – djelomično oštećena.Kr. Božica zaštitnica bila je božica nauke Nisaba. a zapisati se mogla svaka misao.pr.pr.Nekoliko stoljeća kasnije piktografsko se pismo pretvara u skupove crtica. svećenik odnosno pisar se smatrao vrlo mudrim čovjekom i imao je vrlo visoki ugled u društvu. školovanje je bilo vrlo dugo i naporno sa vrlo strogim učiteljima.najstarija ritualna vaza oko 3000 godine pr. Postojala je razlika između «malih» pisara (početnici) i «velike braće» (stariji).prirodne veličine. RAZDOBLJE DŽEMET NASR(3000 – 2800. Kameni reljef – borbe lavova i divljih životinja Drugi važan umjetnički predmet je žena iz Varke.g.pr.Džemet.g.apsolutistička vladavina koja je prešla iz ruke svećenika Počinje proces individualizacije i dekolektivizacije koja se očituje i u kipovima Vladavina i jačanje se premješta na sjever Grad Kiš – javljaju se najpoznatije dinastije iz Kiša             10 . mogu se složiti rečenice. poziv se prenosi iz koljena na koljeno.žene imaju bujnu kosu.a muškarci obrijane glave Kamene vaze – najpoznatija kamena vaza iz Varke(Uruk). nastaje klinasto pismo-imaju oblik klina.tisu. U kraćim vertikalnim kolonama.Eridu Valjkasti pečatnjaci – nastali su istovremeno s pismom Organizacija zajednice – teokratsko centralističko upravljanje državom – vlasništvo svega na zemlji je u Božjim rukama – sva vlast prelazi u ruke svećenika U likovnoj umjetnosti središnje mjesto zauzimaju figure vladara(tipična bananasta suknja) Mozaik u arhitekturi uz nove tehnike Skulptura ovog razdoblja doživljava najveći razvoj – sve figurice su bosonoge. Prvi pisari bili su svećenici. Oko 2800. kasnije se piše horizontalno i čita s lijeva na desno. čita se s desna na lijevo. na glinenim predstavama počinjemo nalaziti imena vladara Cijela Mezopotamija je dolaskom semita dobila nove jezične skupine pa tako od dolaska Semita Mezopotamija postaje dvojezična Početkom 2. – lista sumerskih vladara.

cilindrični pečati.organizaciju vlasti i gospodarstva i neki su gradovi postali vjerski centri.ali i prvi upravitelji hramova.keramike.En – ki(bog vode i mudrosti).traje od 2800.Kiš.obrada bakra i zlata dostiže znatan razvoj procesom lijevanja.FAZA : karaketristična velika količina keramičkih predmeta.javljaju se cilindrični pečatnici.tisućljeća Sumerani su živjeli podijeljeni u 14 gradova država:Sipar. POLITIČKI I GOSPODARSKI ŽIVOT U SUMERSKIM GRADOVIMADRŽAVAMA Gradovi-države su bili osnovani pokraj rijeke ili kanala.vladalo je mnogoboštvo  Najvažniji Bog je Bog AU(bog neba).razvija se arhitektura hramova 3.Nipur.Bapt Tibira.Larsa.Abad. oko hrama je bio 11 .skulpture – kamene vaze.nestaje crvena keramika i metal dostiže velike domete.Imali su svoja lokalna božanstva.ali i prve države  Sumerani su vjerovali da su okruženi bogovima.mačevi.Larak.Eu – lil(bog zraka).pr.karaketristična je posebna keramička proizvodnja – šarlah keramika(svjetlo crvena).ornamenti su sve bogatiji.hram iz ALOBEIDA – sagrađen od opeka.posude su ukrašene ljudskim figurama.Akšak.Ur i Eridu – svi su gradovi imali vladare. Sumerski svećenici bili su organizirani s velikim ovlastima.Nin Hursag(velika majka)  Svaki grad imao je jedno vrhovno božanstvo  Rano dinastijski period dijeli se na 3 razdoblja.omiljeni su kameni u lapis lazuri – poludragi kamen je vrlo omiljen. o sukobima između gradova država  Do druge polovice 3.g.Uruk(Varka)..a neki su težili namjestiti vlast drugima.Uma.zaduženi za nadgledanje obrta i trgovine  Oko hramova se javljaju prvi gradovi. Glavna građevina je bio hram posvećen jednom božanstvu iz sumerskog panteona.FAZA : .  Najvažnija uloga u povezivanju su ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA gdje su glavni predmeti bili keramika.brokatni stil ukrašavanja tkanine.među ruševinama je pronađena jedna pločica s natpisom kralja koji je dao podići hram Božici Majci.Kr i za taj period pisani izvori daju podatke o vladarima.ukrasi su geometrijski i boja se lako ispire.predmeti od metala i to 1.Lagaš.razvija se obrada oružja – sjekire.bili su zaduženi za gradnju hramova.koplja.kraj ovog razdoblja okarakteriziran je katastrofalnom poplavom koja je ostavila velike naslage mulja i s tim su potopom uništena sva naselja – nastaje najstariji mit o potopu – uvjetovan velikim poplavama 2.uveli su sistem poreza. – 2400.Šurupak(Fara).FAZA : karaketristike se prate kod lončarstva.vaze su dokaz da postoje trgovački putnici(osnovni trgovački artikli).skulpture.ali i u punoj plastici.bili su prvi pisari.

osvajački ratovi da bi se došlo do kamena.velika kuća. za hramove. vodili administrativne poslove. suknje. NIPUR .nađeno ih je vrlo malo. svećenici. «brončani putevi» sirovine iz Anadolije. kamen. trijemovi. postao vjerski centar cijele Mezopotamije iz koje se širila civilizacija. ogrtači. vodovod. u ziguratima. nemaju znakova ženstvenosti. valovitom kosom.stanovništvo je moglo dolaziti samo u dvorište. nisu imali neku ulogu. dopremalo se drvo. čuvari-čuvaju zalihe. nisu bili privatno vlasništvo. poludrago kamenje. nisu vlasnici zemlje iako je obrađuju Robova je bilo vrlo malo. Udruženi su po strukama. oko dvorišta raspoređene prostorije. sve zemaljsko se smatralo vlasništvom božanstva.naziv i za cijelu Sumersku zemlju. veliki računovođe. Postojale 2 klase stanovništva: 1)vladajuća klasa-vladari. žene sa kraćom. svečanosti se odvijaju u hramovima. neki su radili za vladara. sve su zapisivali.svoja stada. kipovi vjernika. odvojio je zemlju od neba). zgrade. činovnicipripada im najveći dio zemlje 2)Slobodno seljaštvo ili zanatlije . sluge i robovi su nosili nešto kraću odjeću. ratni plijen. samo pojas oko struka. Postojali pisari. imaju jedinstvenu organizaciju prostora. hramove. a glavni nadzornik je vodio brigu o svima i o svakom proizvodu. tekstovi različitog sadržaja. ukrasi. s vanjske strane se vidjelo krzno. ćelavi muškarci. Obredne svečanosti i praznici bili su vezani uz božanstva. Vjeruju u nadgrobni život. nađena pločica s urezanim planom grada. Odjeća od kože. Mali broj vladarskih grobnica. Bili su vrlo poduzetni.… 12 . putevi koji su povezivali sjever i jug. koplja. zanatima. Ratnici u punoj opremi. kožni štitovi. vrhovni sudac i vrhovni svećenik. ostaci hramova. ploče s reljefima koje su služile kao kameni temeljci. svaki grad je imao svog zaštitnika. mačevi. duša u Kuru (svijet bez veselja i sreće). zvale su se E-GAL. ima strateški i gospodarski dobar položaj. Palače. vrhovni svećenik. sa označenim bedemima i važnim građevinama. Usklađivao je rad svih hramskih zajednica. metal. mozaici. svi su radili. grad boga Enlila( tvorac svijeta.određeni broj stanovništva koji se brinuo o hramu. VLADAR je u ime božanstva vladao državom. za slobodno stanovništvo. biblioteke sa 1000 glinenih pločica. kanalizacija. činovnici.imaju svoje kuće. zvonaste suknje. stupovi. rukovodio je javnim zajednicama. sjekire. velike oči. 1948. sve se nosilo u hramove. stariji naziv Kengir. Glavni izvor prihoda bilo je cijelo stanovništvo.u sredini Sumera. samo bi svećenici i vladari mogli obilaziti cijeli zigurat. poslije smrti sve tmurno. Groblje se nalazilo izvan gradova. nadzornici koji nadgledaju poslove. nadvisivali običnu gradnju. Svećenici su bili goli. umjetnost vrlo cijenjena.

najznačajnini spomenik-stela jastrebova. osnove su svih kasnijih crkava. pala je u ruke akadskog kralja Sargona 2771. traje zlatno doba Marija. MARI (TEL HARIRI) . obojane građevine. fragment prikazuje nekoliko slojeva borbe i vidi se da su vojnici bili opremljeni. tj. dominira crvena. reljefi. vrlo često je bio napadan. Zigurati. pločice.a zatim su se sukobili sa Sirijom. Zbog astronomije.razvijen grad koji je dao važne dinastije koje su vladale Mezopotamijom i imao je dva zigurata – djelomično su rekonstruirani ŠURUPAK – ili FARA – nalazi se oko 50 km južno od Nipura. orijentirani su prema svim stranama svijeta Fasade ukrašene nišama. put prema gradu-državici Mari(povezan s obalom Sredozemlja). Najstariji sumerski hramovi-jedna prostorija-jedna zgrada.st. školjke. čerpići. hramovi. ponašanje pobjednika i pobijeđenih.stepenaste kule. bila je na udaru osvajača.nalazio se na obali Eufrata.bogatstvo. u 21.bio je naseljen u razdoblju Hasune. kuće ne pokazuju veći razvoj. plan kuće jedinstven-dvorište+ prostorije 13 .sačuvano je više mitova o tome gradu koji je nastradao od općeg potopa.Veza sa Sredozemljem. sjeverno od Babilona. razvoj teče kontinuirano. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUMERSKE ARHITEKTURE Od seoskih naselja nastaju gradovi.KR.PR. slikarske kompozicije. 1934.na Eufratu. hram boga Sunca. strateški položaj. 2.st. mnoge statue.. stambeno naselje.SIPAR .pokazuje pobjedu kralja Lagaša. trske.a onda ju je definitivno razorio Hamurabi. skulpture.G. a hramovi i svetišta imaju poseban položaj-to su sveta mjesta. francuski arheolozi.Od samostalnosti pa do 18. palmine grede. pr. na ulazima kule-stražarnice U hramovima. dvorište s nizom bočnih prostorija. iz zigurata su se promatrala nebeska tijela.pr.2 teorije: 1. polustupovima. ponovno postaje samostalna državica. bedemi. frizovi. razaran i opljačkan.nađene su brojne glinene pločice s klinastim pismom LAGAŠ – nalazi se u blizini Perzijskog zaljeva. KIŠ . stela s Hamurabijevim zakonikom koja je pronađena u Suzi. mnogo telova.današnji naziv. statue. na uglovima su se dodavali odjeljci. na visokim terenima zbog lakšeg silaska bogova na Zemlju u hramove 2. Tel Hariri. ulice čine niz zgrada.to je prva državica gdje su utvrđena imena vladara za 3.tisućljeće. U svetišta ulaze samo svećenici. malo arheoloških nalaza.KR. groblje.5km zapadno od Eufrata. prostor između 2 rijeke. kipovi vjernika.KR. davala im se elegancija.

Kr. možda je to posljedica prvih naseljavanja odnosno preseljavanja Semita-pripadaju drugoj jezičnoj skupini. najveća uloga grada-države Lagaša. velika. te plankonveksna opeka Zidovi su morali biti široki.građene od ćerpića Najstarije groblje nalazi se u Eridu. ploče u dvorištima Grobovi.uloga vladara. tako se još u 1. Ističe se vladarski lik Eanatuma – ostavio je spomenik ''stelu lešinara''-prikazuje bitku protiv Ume.novi glavni grad KIŠ . održavala dvojezična kultura Babilonije.) Primjećuje se nazadovanje u arhitekturi i likovnoj umjetnosti.g.Kr. Sumerski se jezik i dalje njegovao. Dvojaki materijal. kamen. javlja se prva dinastija iz Ura.pokojnici pokapani u tkanine RAZDOBLJE RANIH DINASTIJA (2700-2500.samo u temeljima. pronađene stepenice.g.šiblja s premazom blata 2.manje ili više apsolutistička . 14 . Imamo dva tipa kuća : 1.Kr. DINASTIJE IZ URA (2500-2350.čerpići.Pr. Razne dinastije i vladari: Mebaragezi od Kiša.rani grobovi su pronađeni u temeljima kuća.pr. skromni prilozi.pr.u temeljima kuća.značajan i Mesalim od Kiša= MESILIMSKO RAZDOBLJE RAZDOBLJE FARA I 1.) Fara razdoblje je nazvano tako po mjestu Fara gdje su nađeni brojni zapisi iz toga vremena. Otada Sumerani i Semiti određuju sliku povijesti i kulture u Mezopotamiji pri čemu je Sumerski element oslabio! Ipak.započet proces individualizacije . sin Aka-izbjegavao sukob sa Gilgamešom(Kralj Uruka) . djeca u urnama. grede-palmino drvo. umotan u tkaninu. plitka jama.Neke kuće imale katove. u borbu se upliće gradski bog Ningris(sve bitke bile u ime bogova i za njih).u hramovima se postavljaju kipovi određenih osoba . zgrčeni položaj. blato . bitumen. vladareva palača je bila najukrašenija.g.tis. Istraživač Wooley-pronašao grobove koji pokazuju da je u ono vrijeme posluga odlazila u smrt sa gospodarom.prvi vladar opisan u povijesti.opeka. 2500.

a Hebrejska je država stvorena u 11. otac mu je bio peharnik(.tis.KR.Tračani. ili ŠARU-KIN= KRALJ PRAVEDAN Imao je političku i vojnu moć. mnoge legende) 15 .tisućljeća pr.Grci. unaprijedio je blagostanje.uzurpator na prijestolju.pr.a rijetko su dokumentirane borbe Semiti su prodorima polako postajali stanovništvo velikog dijela Mezopotamije i po ničemu se ne raulikuju od Sumerana osim po imenima KIŠ je granica između Semita i Ne – semita SEOBA INDOEUROPLJANA – kraj 3. Hebrejska plemena su se nastanila na prostor Kanaana i južnim predjelima prema pustinji Negeu u 17.Pr.Kr.Još dvije važne ličnosti: Urukagina-htio reformama restaurirati sumerski život Lugalzagizi od Ume.KR. Posljednji vladar sumerskog perioda Lugalzagisi od Ume uspio je pokoriti sve državice od donjeg mora do gornjeg (od Perzijskog zaljeva do Sredozemlja) i nakon njega Sumer je prešao u ruke Akađana.pr. prvi osigurao vlast i na području van grada.st.preci Germana i Slavena.Kr.g.nepoznato porijeklo.Kr. SEMITI – potomci Noinog sina Sema koji su zavladali tim prostorom i stvoreno je akadsko razdoblje : Ašur.Medijci i Perzijanci Akadsko je carstvo u drugoj polovici 3. i početak 2. bio je zapovjednik vojske grada Kiša.) Područje: Od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora.g..Aram .Iliri.. trgovinu.Heber .a indoeuropska seoba počinje nešto kasnije – INDOEUROPLJANI su predstavljali skupinu naroda zajedničkog prajezika koja je iz područja azijskih stepa krenula u dva različita smjera : 1)prema jugoistoku i današnjoj Indiji 2)na Zapad prema Europi Među indoeuropske narode spadaju : Kelti.2284.Italci.pr.st. osnovao SARGON 2340 .Hetiti. obilježeno je pokretima nomadskih naroda jugozapadne Azije i indoeuropskih plemena i ti su pokreti imali velike posljedice za daljnji razvoj povijesti. Dolazak semitskih plemena bio je konstantan tako da nije bilo velikih invazija Pisani izvori ne spominju etničke razlike. govorili su srodnim jezicima koji su nazvani semitskim jezicima i najstariji Semiti koji su formirali državu u Mezopotamiji bili su Akađani. AKADSKO RAZDOBLJE (2350-2150.zatim Amorićani – nastaju starobabilonske i asirske države Aramejci su se nastanili pretežito u oblasti Sirije i tu su stvorili više manjih država.

g. Jerimuti.osvojio je i oblast oko Perzijskog zaljeva i uspostavio je put s Indijom te je krenuo u osvajanje Juga jer su na Sjeveru bili Huriti.KR) Uspio je ugušiti neke ustanke. Protiv njega su se dizali ustanci. „Isprao je oružje u vodama donjeg mora Perzijskog zaljeva“ – ZNAK DA JE ZAVLADAO ČITAVOM MEZOPOTAMIJOM!!! Pokorio je sve sumerske gradove. 16 . samo ih je podčinio! Prijestolnica Akad ili AGADE -sjeverni dio Babilonije. prijestolnicu posljednjeg Sumerskog kralja i doveo ga u kavezu u Nipur. isto ubijen u zavjeri na svom dvoru!Sačuvan je opis njegova pohoda i osvajanja rudnika srebra.prKR) Pohodio zemlje oko Perzijskog zaljeva. najjači ustanci u Sumeru i Elamu! Nakon Sargonove smrti država nema toliku moć! Sin RIMUŠ (2317 . ali je bio ubijen u svojoj palači (vladao 8.g. – 2316. isprao je oružje u Perzijskom zaljevu-kasnije običaj svih kraljeva! Nije ubijao dinastije.Napao je Uruk. ostavljao sumerske kraljeve na prijestolju. -2307.g. trgovao sa Indijom.godina). narodi koji su bili pokoreni nisu mogli trpjeti ekonomsko izrabljivanje. – 2292.pr.“brončani putevi“. Babilonski izvori govore o ubojstvu s glinenim pečatima-sluge! Brat MANIŠTUSU(2306. Vladari Elama postaju njegovi veziri.nisu pronađeni ostaci. Osvojio Mari. Krenuo prema sjeverozapadu.a na istoku Lulubijci i Guti(neugodni narodi koji su sprječavali osvajanje – zatvorili su puteve kojima je bronca dolazila u Mezopotamiju tzv. istočno od rijeke Tigris prema Iranskoj visoravni. Akadski guverneri vladali su u ime Sargona GLAVNI CILJ SARGONA : osigurati građevinski materijal za prosperitet njegove države i gradova 2371. Srebrnu planinu Nazvan ''Kralj 4 strane svijeta'' Postavljao svoje statue kao svjedočanstvo svoje vlasti.pr.KR – početak vladavine Sargonida(Sargon vladao 55 godina) Osvajanja: Izvan Sumera. planinski lanac Zagros. osvojio rudnike srebra.

Iscrpio je kraljevstvo svojim pohodima.Djelatnost svećenstva intenzivnija – morali povećati obrede stvaranjem novih religija i božanstva – jedna od najpoznatijih priča je priča o Sargonovom ponovnom rođenju(otac sargona je nepoznat.akadski jezik službeni RELIGIJA AKAĐANA : .a svoju je vlast uspostavio na Istočnoj Obali Sredozemlja ŠARI-KALI-ŠARI= ''KRALJ SVIH KRALJEVA' šarganišari '(2254.dotad su bila samo polubožanstva i svoju vlastitu kćer postavio je za svećenicu Boga Mjeseca – Nane .čitavo gospodarstvo u rukama Akadske dinastije.majka svećenica.razvijali su sumerske građ. Stela 1. pronađena u Suzi.prva velika država .pod jakim utjecajem sumerske religije . a pobjedu ovjekovječio spomenicima.Sargon se proglasio božanstvom.palača.pr..Kr) Bio je nesposoban da održi toliko carstvo.do tada u rukama svećenstva .izuzteno nadareni ljudi i pismeni – glinene pločice u obliku jetre UMJETNIČKI SPOMENICI : .širenje trgovine i pomorstva . npr.akadska država – jedna vrsta robovlasničke države(robovi korisni u zanatskim poslovima i obnovi) .izgubio je Elam koji se odcijepio i ustanci u doba njegove vlasti bili su na čitavom prostoru Mezopotamije Akadska se država raspala u potpunoj anarhiji! AKADSKO CARSTVO : . borio se na istoku s Lulubijcima.nema monumentalnih spomenika .stambenih zgrada) . ubijen u zavjeri na akadskom dvoru.g.g.poštovali sumerske hramove i božanstva .. – 2230.Proroci su bili posebno cijenjeni.Akađani su imali svoju religiju. vladao 24.KR. pobune u Sumeru.širenje sumerskog pisma . – 2255.usavršavanje gradnje uporabom cigle ..9m visoka. prikazuje kralja.bio je vrtlar ljubimac božice plodnosti Ištar) .nema nasilnog rušenja prethodnih gradova .NARAM-SIN= ''LJUBIMAC BOGA SINA''(2291.unuk Sargona) Započinje snažna država.g.nemamo nikakve dokaze o prijestolnici Akadu .važnost se pridaje detaljima 17 .pr.tehnike(koncepcije gradova.

ratničko pleme(2220 – 2120 .original je izgubljen.pr. Za vrijeme vladavine UR –Baua bila je organizirana neka vrsta škole gdje su rađeni kipovi vladara GU – de – ae.Kegala odnijela rijeka.g. RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE 3. Utu-Kegal ili vladar «4 strane svijeta» obnavlja sumerske gradove.koji su se uspjeli zadržati na prostoru Mezopotamije 100 godina! Nakon njihova prodora nije uspostavljena nikakva vladavina. Ostaju zapisani kao barbari.Kegal je svrgnut nakon 7 godina vladavine.KR). STARA BOŽANSTVA PREPUŠTAJU MJESTO KOZMIČKIMA 7.„Pobjednička stella Naram Sina(pronađena u Suzi. bio je guverner grada Ura.g. sačuvan u raznim verzijama. Utu. SEMITSKI JEZIK-SLUŽBENI 6. Procvat države Lagaš Još prije kraja vladavine Gutejaca. HRAMOVI GUBE NA VAŽNOSTI Akadsku državu razorili su GUTI. nastaje spisak sumerskih kraljeva. Uruk je stao na čelo sumerskih gradova. PRIVATNO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM 4.pr. već lokalne dinastije! Poprimili su akadske tekovine i imena.povijesna pobjeda Naram Sina nad Lulubijcima OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKADA 1. BOŽANSKI KRALJEVI 5. Htio je restaurirati sumerski način života. MALO SPOMENIKA 8. istjerao Gute iz Mezopotamije! Tada dolazi do obnove Sumerske države! NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE.hijerarhija oblika. zapisi kažu da je Utu.danas se nalazi u Louvreu).g. DRŽAVA VLADARA I TO SVJETOVNOG 2. podčinjeni velikaš UrNamu( čovjek boginje Namu) ga je svrgnuo.figure – ljudski lik poprima portretne karakteristike .prisutnost čak 21 ili 23 kralja! Vladar Uruka Utu-Kegal je 2120.Kr) Nakon što su Guti protjerani dolazi do procvata Sumerske države.kamene vaze bogato ukrašene reljefima . na jugu gradske države Lagaša poraslo je značenje jednog kneževskog roda čiji je predstavnik bio GUDEA.obnova sumerske države ( 2150-1850. -sumerski postaje službenim jezikom 18 .. RELIGIJA-UTJECAJ SUMERSKE RELIGIJE 9.

imao jaku administraciju.Namu-osnivač 3. ploče. Bio je kralj Ura.Gudejini natpisi pronađeni su u temeljima hramova i bili su urezani u ciglama i kamenim bazama i ti natpisi daju podatke o vladanju Gudeje no bilo je teško definirati da li se radi o običnom čovjeku ili o božanstvu jer su čovjek i božanstvo izjednačeni. Sumera i Akada. ponosio se tim hramom..mnogo tekstova.bio je Gudejin sin i o njegovoj vladavini ima malo zapisa i spomenika. UR .Pr. ujedinio je teritorij nekadašnjeg Akadskog carstva.robovi.Sačuvan 7 sjedećih kipova koji su vrhunska djela koja su njegova najznačajnija svjedočanstva(u Louvreu.). savršeno modelirane haljine.-trgovina umjesto osvajanja -mnogo skulptura. podigao je i 15 hramova. dinastije. valjkasti pečatnjaci . donio zakonik. kralj. „NARMA“ . nije bio tako moćan.a nastali su osiromašenjem seljaka zbog dugova.NINGIRSUU.Vladao je 20 – tak godina i imamo samo jedan natpis gdje se govori o njegovom ratnom pohodu i da je iz tog pohoda donio veliki plijen kojeg je posvetio svom bogu Uzdignuo je Lagaš do visokog stupnja privrednog i kulturnog razvoja. bio je guverner. pretvorio je Ur u svoju prijestolnicu.g. klesani od tvrdog kamena. svrgnuo je Utu-Kegala i došao na vlast. Pet najznačajnijih vladara: Ur-Namu Šulgi-. vrlo malo kipova.sin Ur-Namua 19 . spojene šake ispod grudi. uklesane oči. utvrdio je sistem sigurnosti i poštenih mjera kako za težinu tako i za dužinu. na glavi imaju neku vrstu kape. napredak privrednog.g. u rukama drži vazu iz koje teku dvije rijeke.Kr.. hram E-Nin(božanska kuća posvećeni bogu Nigirsu ). Ur-Namu. jaku vojnu mrežu. reljefi umjetnost-dojam jednoličnosti motiva i hladnoće oblika GUDEA nije nosio titulu «lugal».. Vladao je 18 godina( 2111-2094.pr. Ur-Namu se posvetio i socijalnim i moralnim reformama.veliki čovjek. kulturnog i društvenog života.oni su glavna snaga za utvrđivanje gradova te se uzimaju za vojnike.). stav pokornosti. Bruxellesu itd. tj.živjeli su u kućama.Kr)-apsolutistička Država obuhvaća sumersko-akadsko područje Ur.natpisi na pločicama.već titulu ENSI – zastupnik kralja za građanska prava i njegovi spisi svjedoče o načinu i životu Mezopotamije. ojačao sudstvo.U doba Gudee ponovno je razvijena trgovina potaknuta grdanjom hramova. natpisi po cijelom hramu daju podatke o vjerovanju Sumerana i o njihovom životu. dinastija iz Ura (2100. Ponovna prevlast grada Ura Nakon Gudee vlada 3.

a ne u tjelesnom kažnjavanju. Šulgi(2093-2046. prvih deset godina se posvetio unutarnjem razvoju zemlje. Bogatio se i sloj nadzornika.sin Šulgija Kako bio bio na razini svoga oca sam se proglasio božanstvom Nastavlja pohode na sjever Smatra se da su ga otrovali preko eksperimenta. jedinice strijelaca po uzoru na akadske jedinice.KR) . izgradio je velike obrambene zidine.Sin(2036-2028 g. osiguranje dadžbina (poreza) za kralja i hramove. dvije važne ličnosti: Ensi važan za građanska pitanja.rušio je mnoga naselja i stavio pod svoju vlast veliki teritorij Bio je veliki ratnik i sačuvano je 30 himni koje ga slave kao božanstvo.).teritoriji nekadašnjih gradova.pr.brat Amar Sina Za njegove je vladavine narasla opasnost od Amorićana. ratove je vodio da bi uspostavio granice. Članovi zakonika na revers. kazna u srebru.pr. kontrola.KR).između Eufrata i Tigrisa na dužini od 275km(iznad 20 . do Kurdistana . doveo je državu do vrhunca moći. morali su zapisivati sve što ulazi i izlazi iz kraljevske riznice. brinuli se o radu ostalog lokalnog stanovništva. Njegovo je ime dano jednom mjesecu u sumerskom kalendaru. Lukavstvo i političko umijeće. Robovi. Glavni bogovi su Enk i Enlil.činovnici. stvarali su vlastito bogatstvo nakon što su ispunili sve obaveze prema gradu i kralju. zanatlije Šulgi je započeo ratne pohode protiv naroda i plemena na sjeveru. Imućni staleži. predstavnici lokalnog suda Šagin za vojne poslove. postali visoki činovnici koji su provodili naredbe centralne vlasti.Tri Šulgieva sina: Amar-Sin Šu. pomoćna radna snaga u kućama ili na zemlji. Amar-Sin(2045-2037 g.sluge. žandari i poreznici. mreža obavještajaca po čitavoj državi. osigurati vojnike za kraljevsku vojsku.a često mu se pripisuju i nadljudske sposobnosti. biran od lokalnog stanovništva Na prostoru Elama su «ensi» bili iz Asirije i obrnuto. osiromašeni seljak postaje robom.Sin Ibi-Sin Osnovne administrativne jedinice.sin UR .ozijedila ga je obuća Šu.pr.g. trgovci. ovlasti «ensia» su bile manje nego prije.NAMUA Provodi sve što je njegov otac donio tijekom vladavine.u privatnom vlasništvu. rukovodili većim građevinskim poslovima i zemljanim radom.Kr.

pr.st.Kr naselio taj grad sa svojim nomadima i proglasio se kraljem.postavili su glinene pločice koje nam govore o bogovima iz III dinastije iz Ura.ZIGURAT U URUKU : platforma je posvećena božici Inani.a većina je zigurata podignuta u čast boga mjeseca Nanu .g.Mezopotamijski gradovi svi su osvojeni . tj.KR) Mezopotamija je bila podijeljena na 5 malih kraljevstva: Isin.zbog razaranja više je puta obnavljan STAROBABILONSKO CARSTVO (1850-1532. Mari i Asur.Razvijaju graditeljstvo. Elam na istoku.Kr. središnjim dijelom Mezopotamije zavladali su Amorićani (narod semitskog porijekla).ZIGURAT U URU : jezgra je od čerpića. Do propasti države treće dinastije dovelo je doseljavanje Semita-Kanaanaca iz Sirije. Sumerani prestaju biti vladajući narod. razgranata mreža guvernera pod apsolutističkom vlašću.dok su vanjski dijelovi sagrađeni od pečenih glina spojeni bitumenom.Kr. Tijekom naredna 2.no uništen je pohodima osvajača Ibi-Sin(2027-2003).tis.administrativnog karaktera koji nam govore o povijesnom toku .Nakon uništavanja gradova nosili su sa sobom sve što je bilo vrijedno. Amorićana! AMORIĆANI – prodrli su duboko u Sumersku državu i padom grada Ura nestala je treća dinastija iz Ura i kraj velikog kraljevstva. na zapadu Mari i cijela oblast Sirije gdje su uglavnom živjeli Amorićani. Larsa. – 1800 .7 stepenica i cijeli je kompleks u obliku slova L.Sumerani zauvijek prestaju biti vladajući narod u Mezopotamiji. Prijestolnica je bio grad Babilon-najveći i 21 .Kraljevske grobnice bile su bogato ukrašene . Oni su zaposjeli grad Babilu (Božja vrata) kojeg su Grci kasnije prozvali Babilon.dok su na ostale strane bile značajne građevine . III DINASTIJA IZ URA . Amorićanski šeik Samuabum je 1894.g.Pr.) U 2.Larsi.pr.UR NAMU podignuo je mnoge zigurate u Uruku.današnjeg Bagdada) . Prva se odvojila Ešnuna.najmlađi brat Veliko se kraljevstvo počinje raspadati.Uru.g.2 VLADARA + 3 sina = unutrašnje uređenje . (2000 .Eridu.pr.kutevi su postavljeni na 4 strane svijeta : zapadno je tekao Eufrat.poljoprivredu i gospodarstvo te se iskazuju u politici .prvi obrambeni zid u povijesti vojnih utvrđenja. Ešnuna.Nipuru.

Hamurabi. nalazi se tamo gdje su Eufrat i Tigris najviše približene. privatnom i obiteljskom pravu. te o načinu vođenja sudskog postupka.g.Kr. nisu imali nikakva prava za razliku od robova koji su nastali osiromašenjem niže klase. pobožni graditelj hramova i zaštitnik slabih. vojnom.''Kralj Babilona. važno je imovinsko stanje. ali različita etnička sastava. Hamurabijevo najslavnije ''literarno'' djelo je tzv. Na gornjem dijelu u reljefu stele prikazan je car Hamurabi kako prima zakone od boga Šamuša koji sjedi na prijestolju. Prva četiri kralja osvajaju prostore okolo centra grada. mogli su sklapati brakove. Zemlja mu je bila podijeljena na oblasti.pr. a na glavi imali utisnut žig gospodara. cijele zemlje Sumera i Akada. pravda. niža-muškenum. a ne porijeklo. Gradski bog Babilona Marduk nosio je istovremeno i ovozemaljske crte sumerskog i kozmičke crte semitskog boga. Hamurabi je napadao i osvajao oslabljene neprijatelje. slobodni građani vode trgovinu. Kako bi zadržao svoju vlast zahtijevao je od svećenika da mijenjaju panteon : ANU I ENLIL (vrhovno božanstvo) MARDUK(potpuna vlast na zemlji) HAMURABI 22 . bili su potpuno ošišani. robovi-vardum. Ti su zakoni popisano običajno pravo.najznačajniji grad Mezopotamije.u okviru hramova i privatni. komad po komad zemlje i tako šire utjecaj Babilona. a svjedokom su društvenih odnosa u Hamurabijevoj državi. odgovornost itd. Starobabilonsko razdoblje započinje sa vladavinom Larse. Postoji viša klasa-avelum. Tu spadaju propisi o krivično-kaznenom. U njemu se također ističu vječne ljudske vrijednosti-istina. Hamurabijev zakonik-pisan klinastim pismom na kolumni visokoj 2m. Izvori robova su osvajački ratovi. izvršio je potpunu sintezu kultura dva jezika i dva naroda. te se staroakadsko narječje mijenja u starobabilonsko! HAMURABI 1792-1750. sumerski jezik prestaje biti službenim. Za vrijeme Hamurabija Mezopotamija je bila jedinstvena država.mogli su biti državni. stvarane su tradicionalne skupštine staraca koji su odlučivali o lokalnim pitanjima i prikupljali porez. 4 strane svijeta'' Anu i Enlil-Vrhovna božanstva predala vlast Marduku koji je odabrao Hamurabija za vladavinu na zemlji. Hamu-iscjelitelj Najznačajniji vladar Mezopotamije Ujedinio je carstvo u jednu državu i uspostavio Centralističku monarhiju! Bio je čuvar sumerskih duhovnih dostignuća. ima privatno vlasništvo na zemljištu koje obrađuju sluge i robovi.

kazne preljuba „Ius talionis“ – uzvraćanje istom mjerom Način kažnjavanja – institut najstarijeg Rimskog prava – po tome je Hamurabijev zakonik vrlo krvoločan i oštar Rad liječnika – kirurga – nagrada se mora dati u srebru.obaveze održavanja kanala.trgovalo KRALJEVSKA PALAČA U DOBA HAMURABIJA i ZAKONIK Sve što je poznato iz doma Hamurabija znamo sa glinenih pločica HAMURABI – vrlo vješt i spretan kao vladar ŠAMAŠ – bog Sunca.a kazna za neuspjeh operacije je odsijecanje ruku Kazne smrti – bacanje u vodu i spaljivanje Lažno svjedočanstvo – smrt EPILOG – zemlju dobiva pravedan i uporan zakon.uporaba brojeva 23 .članka nedostaju.Promijenjen je i mit o stvaranju svijeta SKUP STARACA – samo iluzija o odlučivanju u oblastima KRALJEVSKA PALAČA – raskošna.Najveća proročanstva izrečena su u Babilonu .ŠAMAŠ – vrhovni bog Babilona .odvija se bogat život. RELIGIJA U STAROBABILONSKO DOBA .mjesto zabave.istrijebio pokvareno stanovništvo i moćne spriječio da iskorištavaju siromašne.Amorićani – osnovali Babilon .mjerenje.Ni jedna vojska nije krenula u rat dok glavni prorok nije rekao predskazanje .izriče najstrašnija proročanstva nad onima koji ne poštuju zakon i ako izbrišu njegovo ime sa stelle.kraljevsko božanstvo – kralj ČLANCI – od 66.nema punih dokaza jer su odneseni BABILONSKI PISARI – zapisuju sve što se gradilo.Poznata su mnoga naučna djela : matematika.282 članka i epiloga PROLOG – navodi sva dobra djela koja je učinio po nalogu Boga.uvjeti za sklapanje braka.Astrologija preuzima ulogu proroštva kasnije .pravosuđa – vrhovni bog Babilona „DINAT ŠARI“ – „kraljevske odluke“ iz naziva Hamurabi i zakonik se sastoji od prologa.način na koji je dao blagostanje.odnose se na zemlju koja se daje vojnicima.proizvodilo.MARDUK – vrhovno božanstvo . – 99.sastanci.sam sebe hvali.geometrija.

pr.u umjetnosti se gotovo ništa nije značajnije događalo i dolazi do opadanja razvoja umjetnosti SREDNJOBABILONSKO CARSTVO (1530-1000. – 1712.vlada od 1749.graditeljskim ukrasima .hramovi su se razlikovali po veličini. računaju godinu prema nekom važnom događaju i spominju broj godine vladavine nekoga kralja poslije njegove krunidbe. imamo 3 vrste hramova : male dvorišne kapele.Kr) SAMSUILUN .nije mogao održati državu svoga oca -opraštao je dugove i vršio ustupke što je dovelo do lošeg stanja i polaganog gubljenja teritorija 1595.GRADITELJSTVO U STAROBABILONSKO DOBA .g.veći hramovi zidani kao samostojeće građevine. obnavljaju sumerske hramove.pr.radnici su dobivali darove u naturi .iz starog Babilona u vrijeme Hamurabija nije poznato gotovo ništa jer je bio prekriven nanosima Eufrata .KR .stanovništvo je moglo ići samo u dvorište hrama koje je više ličilo na tržnicu .KR. u centar Mezopotamije ulijeću Hetiti koji razaraju Babilon. motivi se nagomilavaju.no oni se povlače i na vlast dolaze Kasiti (pripadnici nekog naroda s istoka) i asimilirali se s babilonskom kulturom.g. pečatifantastične životinje u živom pokretu i direktna veza čovjeka sa božanstvom.pr. nema praznog prostora.što je božanstvo bilo na višoj razini panteona – to je građevina bila drugačija ukrašena .rasporedu prostorija. Poštovali su kulturu i religiju pokvarenih naroda II PERIOD KASITSKE VLADAVINe – naziva se i mračnim periodom Mezopotamije Kasiti su cijenili staru sumersku i akadsku književnost Pisali su rječnike 24 .ogromni hramovi kompleksi sa mnogo pomoćnih prostorija .g. KASITI Dolaze sa prostora planine Zagros.sin Hamurabija koji naslijeđuje oca.

Hatuša. kojim od tada vlada Primorska dinastija! Umjetnost-granični kamenovi-Kuduru . miješana bića itd. Glavni grad Vašukani.pr. Od malog kraljevstva razvili su se u veliki imperij. veliki hramovi.st. HETITSKO CARSTVO (1600-1200.Kr) Glavni grad hetitskog carstva bio je Hatuša –na rijeci Halis. a najznačajniji vladar Šaušatar! On je stekao prevlast nad čitavim teritorijem Sirije i središnje Mezopotamije. Tada su oba ta naroda zahvaljujući ratničkoj nadarenosti Marjanune.prevladava lenski sistem HURITSKO-MITANSKO CARSTVO (1500-1330. najpoznatija lavlja vrata. Babilonija slabi.st. a u gradu Isinu oblikovalo se središte otpora protiv tih tuđinaca.g.g. Toliko su ojačali je 2. Najznačajniji vladar te dinastije bio je Nebukadnezar I. ali zbog ratova sa Asircima. ljudi . Mitani.pr. sve što znamo su valjkasti pečatnjaci. Kasitska država je pokorena invazijom Elamićana 1116. (1130) Imao je uspješan pohod na Elam.Kr.tis.. Bili su pod jakim utjecajem Babilona. Prisutni su već u vrijeme akadske dinastije.mitansko ratničko plemstvo osnovali državu HANIGALBAT (Od Ašura do Alalaha u Siriji). a vlasti su se domogli Aramejci! Adadaplaidina je prvi vladar aramejske krvi na babilonskom prijestolju.g. Asirije i Male Azije. PISMO 25 .sjedište njihove dinastije istočno od Tigrisa odnosno u dolini rijeke Habura. Znamo malo o kulturi. drvo života. izdvojena je Kraljevska palača. Motivi više nisu bogovi.stele s reljefima. te se uspio oduprijeti i Hetitima. Hetiti su se širili prema istoku tj. simboli bogova. Prvi poznati vladar bio je Libarna Hatušil. potisnuo ih je indoarijski sloj u 16. protjerao je Egipćane iz Sirije.Isinska dinastija oslobodila Babilon od tuđinske vlasti.) Huriti. imali su vodeću ulogu u starom istoku tijekom 2. vratio je u Babilon Mardukov kip. Prema Siriji.Kr. već životinje.promjer grada oko 1km. 4 vrata.Novina Kasita je KONJSKA ZAPREGA čime umaprijeđuju trgovinu i imaju velika bojna kola Asirci su ih počeli napadati već krajem 14. nepravilnog je oblika.pr. Nakon toga Elamićani osvajaju Babilon.

država -umjetnost-''sirijsko-hetitska'' .Pr. Prijamovo blago. rušili sve pred sobom.Bila su u upotrebi dva pisma: 1. proširenje granica.g. brojna mornarica-150 brodova. kneževski grobovi s velikim bogatstvima.Pr. . Slikovno.Kr.Pr. 2000. najznačajnija građevina je ''gospodareva kuća''..sukob Hetita i Egipćana radi kontrole utjecaja u Siriji.Kr. ali su u Egiptu poraženi! UGARIT Ugarit-tipični levantski grad.formiranje neohetitskih gradova.kulminacija Hetitskog carstva.Pr. vrlo napredan. Ugarit je bio poslovni.g. velike riznice.tolerancija. hetitski.g. 1285. uzgoj konja -ugovarali život među sobom i s drugim narodima -lensko-feudalni sistem -religija-Indoeuropska .Kr.g. pronađeni arhivi u dvoru (složeni po jezicima. opustošili Cipar.Iz Mezopotamije.Pr.Pr. upotrebljavali vodu u dekorativne svrhe. pripisuje im se pronalazak alfabetskog pisma.Kr.monumentalna. nasuprot Cipru. Značajan grad je Troja-na obali Egejskog mora. velika bogatstva. huritski). velike građevine sa vidikovcima.Kr.Sa sjevera prema Egiptu. Palestinu. stvorenu Anadoliji za službene spise.egipatska 1200. glinene pločice 2. Klinasto. Bogatstvo se vidi po ostacima.dolazak ''naroda s mora'' – kraj Hetitskog carstva 1000. Doba Ugaritskog kraljevstva-druga polovica 2.dvojezično ili trojezično -upotreba bojnih kola.tis. 26 . imali veze s Egiptom... najviše pisanih spomenika.bitka kod Kadeša .Pr. Asirski trgovci donose velika bogatstva 1900-1800.Arinne-božica Sunca Narodi s mora. mnogoboštvo bez hijerarhije . utjecaji izvana -pisanje.g.hetitski hijeroglifi... bili su ratnici morem i kopnom.g.posljedica bitke: Sjeverna Sirija-hetitska Južna Sirija i Palestina. trgovački centar na moru. 1300.Kr.utemeljenje asirskih trgovačkih centara u Anadoliji.Kr. akadski.

bio u pustinji. Oko 550. koji su stvorili teritorijalno najveću državu što ju je svijet do tada vidio. za Siriju u kojoj je izašao kao pobjednik. a od Asiraca. slabo poznata. čekali da vlast preuzme iranski kralj Kir II. MEDIJCI Medijci su se nastanili na prostoru južno od Kavkaza.Kr.KASNOBABILONSKO CARSTVO (626-539. Oba su naroda priznavala vlast tadašnje velesile Asirije.Kr.pr.Kr. a južnije od njih smjestili su se Perzijanci. Nakon Asurbanipalove smrti. Njihovu je prevlast ubrzo osporila i smijenila prevlast Perzijanaca.g.Kr) je sa malom vojskom krenuo protiv medijskog kralja Astijaga. Došlo do sukoba i s kraljevinom Judejom. umro je ujedinjavajući razna aramejska plemena u Babiloniji. Dok je Nabonid 10. kojima su plaćali danak. Moć Medijaca porasla je u VII.pr. IRANSKO VISOČJE Na prostor Iranske visoravni sjeveroistočno od Mezopotamije oko 1700. a njegovu je državu sjedinio sa svojom. Nabonid Kriza u državi dovodi do propasti Babilonskog carstva. Velik dio Židova odveden u sužanjstvo! Obogatio je grad Babilon svojom palačom. Iz susjedne Mezopotamije Medijci su preuzeli mnoga umijeća.g. Tom su bitkom veliki dijelovi Sirije i Palestine pripali Babiloniji.pr. 27 . utvrde IŠTARINE DVERI-ukrašene prikazima životinja i cvjetnim ornamentima od ocakljenih opeka.g. pao Jeruzalem). Medijci su kao babilonski saveznici sudjelovali u razaranju Ninive i uništenju asirske države. Nabukadnosor Važna bitka kod Karkemiša 605. Njihova je povijest do početka prvog tisućljeća pr.g.Kr. doselili su indoeuropski narodi Medijci i Perzijanci. St.pr. svečanom dvoranom za svečanosti. (597.pr. Prijestolnica u Babilonu.) Najznačajniji vladari tog razdoblja jesu: Nabopolasar Knez s juga primorja iz plemena Kaldejaca.g. zauzeo je medijsku prijestolnicu Ekbatanu i zarobio Astijaga. Tako je nastalo Perzijsko kraljevstvo. Perzijanac Kir (558520. preuzeli su vojnu vještinu.Kr.

PERZIJSKA DRŽAVA Nadalje. ali je i on doživio neuspjeh. čim bi neki vojnik iz njihova sastava poginuo ili umro . krenuo u vojni pohod protiv perzijskog kralja. Vladarski su dvorovi bili smješteni u Pasargadu. već samo svetišta na otvorenome. Zaratustrino je učenje zapisano u svetim knjigama koje se nazivaju Zend avesta. prema proroku Zaratustri koji je u VI.Kr. Najbolje vojne postrojbe činila je kraljeva garda nazvana «Besmrtni».Glavna prometnica bila je «Kraljeva cesta» koja je povezivala grad Sard s Ekbatanom. njegov se duh nalazi u vatri).g.g. zauzeo Babilon . pošta. 28 . Dobri je bog i sunčani bog Mitra . st. te skupljanje vojske na kraljev poziv. satrap. Perzijski je vladar nosio titulu kralj kraljeva ali se nije smatrao božanstvom.Kr. sile dobra protiv sile zla. (Darije je podijelio državu na 20 satrapija. pa je po njemu nazvan Darikom. a potom i zemlje mediteranske prednje Azije-Siriju. Utjelovljenje dobra je Ahura Mazda. dao je sagraditi nove veličanstvene kraljevske palače u Suzi i Perzepolu. a ubrana novčana sredstva pohranjivala su se u kraljevskoj riznici. Fenikiju i Palestinu dok je na istoku proširio granice države do rijeke Inda.pr.pr.Kr. Kir je podijelio državu na satrapije . sudsku i izvršnu vlast. Na vrhuncu moći perzijska je država bila za vladavine Darija I. uspio je i nametnuti svoju vlast Tračanima. Njegova je zadaća bila i ubiranje poreza.pr. (521-485. Kirova je osvajanja nastavio njegov nasljednik Kambiz . Njime se plaćao porez. Kir je zauzeo prijestolnicu Lidije Sard. Kako se ne bi previše osamostalili bili su pod budnim nadzorom svojih tajnika. Njegov pokušaj pokoravanja europskih Grka nastavio je njegov nasljednik Kserkso (485465. Kad je Aleksandar Makedonski 334. (simbol vatra. odmah bi zamjenjivan novim čovjekom.pr. Službeno je sredstvo plaćanja u državi bio zlatnik s kraljevim likom što ga je bio uveo DarijeI.Kr.) Perzijsko je Kraljevstvo imalo nekoliko prijestolnica. Čovjek se za njegova života treba prikloniti Ahura Mazdi i pomoći mu u njegovoj borbi protiv zla. On je u satrapijama imao upravnu.pr. bio je povod za izbijanje grčko-perzijskih gradova. gospodar zla. Religija Perzijska je religija nazvana zoroastrizam . perzijska je država bila osuđena na propast. ali Darije I. koji j 525. vojno. koje je osobno imenovao kralj. a njegov je protivnik Ahriman.pr. Za njegove se vladavine perzijska država proširila i na Europu. Ime je dobila po tome što je.g.. i između njih se vodi stalna borba. ali u praksi je zbog golemog prostora centralizaciju bilo gotovo nemoguće provoditi. Tada se okrenuo Babiloniji i 539. Državni ustroj Perzijska je država bila apsolutna centralizirana monarhija.upravna područja kojima je upravljao namjesnik. osvojio Egipat. a potom zauzeo grčke gradove na maloazijskoj obali Egejskog mora. pr.). Kontrola nad carstvom se htjela postići «kraljevskim putevima»-ceste kojima se kreću putnici. Suzom i Perzepolom.Kr). čemu su pridonijeli i unutrašnji sukobi oko nasljeđivanja vlasti.Kr.Kr. započeo propovijedati novo dualističko vjerovanje u borbu dviju suprotstavljenih sila. Nisu gradili hramove. a Darije I. Ekbatani i Babilonu. Ustanak Grka na u maloazijskim gradovima protiv perzijske vlasti 449. glavnih financijskih službenika. To je dovelo do postupnog slabljenja države. nije uspio poraziti atensku vojsku (poraz na maratonskom polju).

bio je veliki graditelj i dao je osnovni pečat glavnom gradu Ašuru .pr.prvi je vladar koji je poslije Šamšiadada asirskom carstvu ponovo pribavio značenje. zlatne čaše.krilati lavovi. Likovna umjetnost je bila posve u znaku Babilonije. Suzi.KR) . – 1328. Palače su bogato ukrašene reljefima.pr. Poslije njegove smrti Asirija je potpala pod huritsko-mitansku vlast.poslije njegove smrti Asirija je postala beznačajna Njegovo je carstvo obuhvaćalo veliki dio Sirije. ali su joj ostaci vrlo dobro očuvani. Nedugo nakon toga.za njegovo vrijeme likovna je umjetnost još u znaku Babilona .Kr) . a glavna je karakteristika arhitekture perzijskih palača apadana. Veliki su graditelji.došao je na prijestolje nakon smrti trgovačkih kolonija .Umjetnost Najreprezentativniji ostaci perzijske umjetnosti sačuvani su u ostacima kraljevskih palača u Pasargadama. STARO I SREDNJE ASIRSKO CARSTVO STAROASIRSKO RAZDOBLJE (1900-1500-g.(1749. umjetnici. osvojio je mitansko carstvo 29 .jedan je od najznačajnijih protivnika Hamurabija.Kr. Najveći zapadni Semit Šamšiadad I. i Puzorasora dolazi do uspostavljanja staroasirskih trgovačkih kolonija u Maloj Aziji. koje su se sačuvale do danas.tko hoće mir neka se pripremi za rat. sfinge i krilati diskovi koji simboliziraju Ahura Mazdu. a u Ašuru imamo monumentalne zgrade i gradsku utvrdu. na istoku do iranskog visočja.pr.) Za vrijeme Sargona I. S vremenom Asirija postaje najmoćnija država. Osloboditelj od mitanskog jarma bio je Eribaadad. primjerima sitnog obrta. – 1717.g. pehari.pr. moto: «Si vis pacem para bellum». a na jugu do Babilonije. prijestolje Ašura zaposjedaju tuđi vladari. SREDNJEASIRSKO RAZDOBLJE (1500-1000. naziva se bratom egipatskog kralja. a kao prvi asirski vladar prozvao se ''kraljem svega''. . scene lova-kruti realizam.g. Perzijske kraljevske palače građene su prema mezopotamskim uzorima. vaze itd.) Asurbalit I.Kr. prijestolna dvorana sa stupovima. Tu je palaču spalio Aleksandar Makedonski.(1363.g. Poznati i po perzijskim sagovima. a osobito u Perzepolu. međutim. U požaru je izgorio i kraljevski arhiv pisan na glinenim pločicama.

KR) .PR.Pr. –prvi asirski vladar koji preuzima inicijativu i osvaja nekoliko aramejskih gradova.važna arhitektura.no nije ih uspio uništiti Religija. Početkom 1.okrutni vladar koji 4 puta pokušava osvojiti Babilon . Umjetnost. Asircima je još bilo teško braniti se od Aramejaca.uspio je vratiti carstvu veličinu koju je imalo pod Tiglatpileserom I.istaknuta uloga gradskog i kasnije zemaljskog boga Ašura .Veliku je državu dao i namjesnicima na upravljanje. kralj Jeruzalema Jehu mu je plaćao danak.ubijen je u novoosnovanom gradu Kar.( 823.(1112.G.pr.Kr) –pohodi na Siriju i istok.pr. Nakon njegove smrti ona vlada 6 godina.Itininurti nedaleko Babilona . Glavni grad je Nimrud. dijelom nadmašio ono što je učinio njegov otac.g. – 1208. ali su se uvijek morali boriti s Hetitima za prevlast u Siriji.(1243.osvojio je Babilon i razorio ga . Prodro do Damaska. Njegovi nasljednici su održavali carstvo. Ašur ostaje glavni grad kulta.) Aramejci su bili prijetnja Asiriji zbog otvaranja prema Sredozemlju. Najznačajniji vladari: Asurdan II. 30 .PR.g.(858.njegov je nasljednik sin Salmanasar III.nakon njega uslijedilo je 100 godina propadanja Asirije TIGLATPILESAR I.G. Osvojio je Babilon. – 824.velika borba s Aramejcima.Kr.prvi je nasilno selio stanovništvo .muž je babilonke Samuramat(legendarna Semiramida). Šamšiadad V.a duh je grada htio preseliti u Ašur .tis.KR) .Tuku . – 810. klesarska umjetnost.KR) . – 1074. TUKULTININURTA I.. karakterističan prikaz životinja NOVOASIRSKO RAZDOBLJE (1000-626. Ljudi ne asirskog porijekla morali platiti smrću.zauvijek. Njegovi nasljednici šire vlast zemlje Manejaca i Medijaca.pr.g.Kr. Asurnasirpal II.a ustajanje protiv njega bio je prijestup koji su mnogi barbari tj. Salmanasar III.

odnosno razbio.Nakon njegove smrti zavladao je građanski rat za prijestolje i na vlast dolazi njegov sin.pr..pr. poznati kao vješti obrađivači kovina i graditelji monumentalnih arhitektonskih spomenika. Grad nije nikada bio duže naseljen u pravom smislu. Dovozio je babilonsku zemlju u svoj dvor za novogodišnje svečanosti. širila se na zapad. pobijedio je faraona taharku . Tiglatpileser III. Svoje je osobito poštovanje iskazao bogu pisara Nabuu. g.g.KR) Bio je sin Adadnirarija III. Asarhadon . 735. Reformirao je vojsku i upravu. kad je Sargon 705. Pohod na Egipat. Adadnirari je bio zainteresiran za miroljubiv zajednički život s Babilonijom. (745.no međutim u jednoj ekspediciji na jug umire.u njegovo doba je ojačao elamski narod koji se zajedno s Babiloncima borio za zajedničku stvar. Senherib(704. Te se kao prvi asirski vladar proglasio u okviru personalne unije i KRALJEM BABILONIJE.nanovo izgradio Babilon..g.g.g. Stvorio je sebi novu rezidenciju u blizini Ninive – Prozvan Dur-Šurukin dom odnosno Sargonov dvor.Ostala je čuvena i njegova opsada Jeruzalema. 681. Vratio im je kipove i proglasio pomirbu.Bio je u stalnom sukobu sa Babilonom i nastojao ga je razoriti Adadnirari III. Sargon II. – 681.Semiramidin sin.KR.uspio je osvojiti državu URARTU Prihvatio se borbe s aramejskim plemenima na jugu.uveo je red te je Asirskom carstvu vratio slavu i carstvo je doživjelo pravi procvat. okruživali su je hramovi i dvorciza najviše činovnike. Ratovanje s tim narodom proteže se kroz čitavo razdoblje njegove vladavine. za njegove vladavine ojačala je država Urartu –oko jezera Van. Njegovo nasljedstvo se dijeli na dva sina: Asurbanipala – u Asiriji i 31 .pobjeda-Proziva se kraljem Egipta. – 705. – 721. borbe u Siriji.Sargonov sin. Babilonijizauvijek ih oslabio. Preseljavao je stanovnike u velikim razmjerima. nadjenuo si je ime pravi kralj.pr. Velika riznica bila je namijenjena kraljevu plijenu iz drugih zemalja. sinu najvišega babilonskog boga Marduka.pr.Kr) Veliki je vladarski lik. njegov se sin odmah preselio u Ninivu koju su on i njegovi nasljednici smatrali metropolom. konačno pobijedio Babiloniju. (721.Kr) .KR je ubijen.pr.g. Razorio je čitav grad Babiolon. umro nasilnom smrću u jednom ratnom pohodu. Palača je ostavljala impozantan dojam.

a 612.Do 655. a brat mu je poginuo.g. zemlju Kanaan. sredinom 2. prvi i najveći prorok Židova. Feničani i Aramejci. Zamijenili su stočarstvo ratarstvom. Prema Bibliji.Bio je vješt pisar i dobar matematičar te je poznavao mnoge jezike .pr.tis. Hebreji su nakon dolaska u novu zemlju ratovali sa starosjediocima koje su postupno pokoravali i asimilirali. POVIJEST STAROG IZRAELA Hebreji su u zemlju Kanaan doselili u 2.Kr. FENIČANI. Asurbanipal je potukao i Arape. Mojsije (iz vode izvučeni) izveo je Izraelce iz egipatskog ropstva. svjedoče o ropstvu Hebreja u Egiptu i o njihovu sudjelovanju u radu na podizanju egipatskih gradova i u kopanju kanala. ARAMEJCI Na prostoru između Mezopotamije i Sredozemnog mora živjela su u 2. tj.tis.tis. tri semitska naroda: Izraelci. a pleme Judejci južni dio zemlje Kanaan. Asurbanipal je pobijedio.pr. u vrijeme suše i gladi započela je selidba jednog dijela Arahamova roda u Egipat. Propašću asirske države otvoreni su svi putevi Babilona STARI IZRAEL. U doba njegovih nasljednika Asuretelilanija i Šinšarkiškuna dolazi do slabljenja carstva.pr.st. a o njihovoj prošlosti obaviještava nas Stari Zavjet. te digli ustanak protiv njega. 626. Izvori iz vremena faraona Ramzesa II.Šamaššumukina –u Babiloniji.obrazovan ratnik i sportaš te lovac. u doba snažne ekspanzije nomadskih plemena.pr. dio plemena pod vodstvom Mojsija dolazi iz Egipta u Palestinu.Sklopili savez s njegovim bratom. pokorio je Egipat i bio je uspješan u borbi s Elamićanima . U 13. Asurbanipal . bio je njihov zakonodavac. Nosili su svijest o sebi kao o od boga izabranom narodu.Kr. Na tom putu preko Crvenog mora i Sinaja u obećanu zemlju Mojsije je na gori Sinaj od boga Jahve 32 . .Kr.KR. umire kralj. Hebrejsko pleme Izraelci zaposjelo je sjeverni dio. Na čelu semitskih plemena Hebreja bio je prema Bibliji praotac Abraham. . pada Niniva. a živjeli su u rodovima i patrijarhalnim obiteljima na zajedničkoj zemlji.Posljednji veliki asirski vladar. te navjestitelj Mesije tj.Osim velikog osvajanja utemeljio je veliku biblioteku u Ninivi u kojoj su sačuvana mnoga svjedočanstva. Krista. te je tako konačno zavladao mir.

pr. Izraelcima da se vrate u Palestinu.pr. doveo do procvata dvorski sjaj.g. David (1002-963. nazivaju se “narod prst” ili “narod pilištim”. (babilonsko sužanjstvo). od plemenskog naziva Filistejaca dolazi zemljopisni naziv Palestina.pr. Sjeverna država IZRAEL. Nabukadanezar II. Poslije povratka Izraelci se nazivaju Judejcima. 10 plemena ( veće područje.značajan ratnik.Rimsko Carstvo.osvojio je Samariju i odveo stanovnike u ropstvo u Mezopotamiju( asirsko sužanjstvo).pr. ubio je filistejskog golijata. je osvojio babilonsko carstvo i dopustio 538. poslije velikog ustanka protiv Rimljana. Poticao je graditeljstvo. 721. Judeju zahvaća slična sudbina. te da ponovo sagrade hram. babilonski car zauzeo je Jeruzalem i odveo stanovnike u ropstvo. umjesto vojskovođe izabrali su kralja i stvorili Prvu Izraelsku državu (prijelaz iz 21. država se raspala na dva dijela: 1.tis.Kr.Kr.pr. Perzijski kralj Kir II. jača vojna sila). u jednom su trenutku bili jači od Izraela i htjeli ih pokoriti.g. od čega je izvedeno ime Židovi. Izraelska plemena su se sukobila s Filistejcima (Filistejci-plemena iz Egejskog bazena..sjeverna je plemena ujedinio u vojničku kraljevinu koja je imala zadaću da ukloni filistejsku opasnost.pr.g. 33 . izraelska su plemena postajala sve bliskija. asirski car Sargon II. Ujedinio je 12 izraelskih plemena te zemlje Judeju i Izrael sjedinio u jednu državu.došla 1200.Kr. Salomon (963-925. Za vrijeme njegove vladavine Izraelci su se jako udaljili od priprostog nomadskog načina života. osvojio kanaansku tvrđavu Jeruzalem.primio Toru ili Petoknjižje. Poslije Salomonove smrti 926.Kr) Kraljevi Saul (oko 1022.pr.) Davidov sin. Prodro je sve do Palestine i Sirije. bio je priznat za kralja južnih plemena.g. Nastale su napetosti između svećenstva vezanog uz tradiciju i kraljeve kuće. bili su dio pomorskog naroda-naroda s mora.)–prvi je izraelski kralj. oživio je i proširio trgovinu. glavni grad Samarija 2. 2 plemena (u joj se nalazi zavjetni kovčeg). poznat po mudrosti i miroljubivosti.kontrolirao trgovačke puteve.Kr.Kr. te su se povezivali u savez plemena. U Jeruzalemu je podigao hram(gdje je prenesen zavjetni kovčeg i kamene ploče na kojima je Bog ispisao Deset zapovijedi).g. Prijestolnica Jeruzalem. proveo je unutrašnje reforme države. Pravim vladarima Palestine postali su Grčka.).tj. Mojsije je bio posrednik između Boga i “izabranog naroda”.Bili su udruženi u snažan i dobro organiziran savez gradskih država zapadne Palestine). Sukobljavajući se protiv Filistejaca. Južna država JUDEJA. Hebreji su vodili mnoge sukobe s Kanaancima i Filistejcima.g.g.g. a Izrael je svoju nezavisnost posve izgubio 70. pobijedio Filistejce i 1000. glavni grad Jeruzalem Između dviju kraljevina ubrzo je započela dugotrajna borba za prevlast.Kr. Dekalog ili Deset zapovijedi Božjih.

pr. Mojsije. Sveta knjiga Židova je Stari Zavjet Biblije. Arhitektura i primjenjena umjetnost nose oznake sirijske umjetnosti. Trgovali su najraznovrsnijom robom. Židovi su prepisivali i čuvali svoje stare knjige. Feničani su oplovili Afriku. Za profane tekstove upotrebljavali su ulomke keramike. Koloije na Siciliji. ARAMEJCI Aramejci su semitski narod čija je pradomovina sjeverna Mezpotamija.st. sa izabranim narodom sklopio je savez. Proizvodili su oruđe i oružje. od cedrovine su gradili brodove što im je donijelo titulu najboljih brodograditelja starog vijeka. Njihov alfabet. U feničkim polisima državne je poslove vodila aristokracija. a 64. I Feničani su pripadali Semitima. a ponajviše trgovinom.pr. na sjevernoj afričkoj obali. Fenčani su živjeli u gradovima-državama te se nikada nisu ujedinili u veliku državu i carstvo. papirus. bili su poznati po izradi stakla i staklenih predmeta. pr. U kulturnom pogledu fenički gradovi nose obilježja sirijsko-egipatskog utjecaja. storitelj čovjeka i svih ljudi. arhitektura i umjetnost Jahve je jedini Bog. Melkarta ili “Gospodarice Biblosa”.tis. Uzgajaju maslinu i vinovu lozu. književnost. obrtom. nisu se smatrali jedinstvenim narodom-bili su mješavina najrazličitijih etničkih skupina. Njihovo je ime izvedeno od grčke riječi porfyra. Na zapadnosredozemnoj su obali podizali svoje trgovačke kolonije zvane faktorije.Kr. pismo.a u uskoj je vezi s njihovom proizvodnjom i uporabom grimizne boje. a taj su pothvat izveli u službi egipatskog Faraona Nekha. vještina plovidbe morem i trgovački interesi. a osobito je bilo cijenjeno tkalačko umijeće.a jedna od najpoznatijih bila je Kartaga osnovana u IX.g. kasnije kodeksa. Tkali su vunene tkanine koje su dorađivali bojenjem grimiznom bojom. naziv pisma prema prvim slovima grčkog pisma-alfa i beta. U gradovima se razvijao obrt. Vodeća je dakle grana gospodarstva bila trgovina radi koje su Feničani ubrzo postali glavni trgovci Sredozemnog mora. Židovske knjige imaju oblik svitka. Najpoznatiji trgovački gradovi bili su Tir. neplodno područje između mora na zapadu i gorja Libanon. u Španjolskoj. 34 . sastojao se od 22 znaka za 22 glasa. Pismo Feničana bilo je glasovno ili fonetsko koje su rabili već od 2. Feničane jeuništio Aleksandar Veliki. dok su u obrtničkim radionicama radili robovi. a tvorci su i nosioci likovnog stvaralašta Feničani. FENIČANI Zemlja u kojoj su se oblikovali Feničani bilo je primorje prednje. koja znači grimiz. Sidon i Biblos i Ugarit. ali ih je povezivao zajednički jezik (fenički).Kr.Vjera.Kr. Stanovnici se bave ribarstvom. odnosno sredozemne Azije. Štovali su gradska božanstva Ela ili Baala. ukljućujući i trgovinu robovima. To je usko. Slova feničkog pisma svedena su na najjednostavnije oblike koji se mogu lako i brzo naučiti te brzo čitati i pisati. Ona je vladala uz pomoć bogatih trgovaca i pomoraca. a osnivač toga monoteističkog vjerovanja u Židova bio je prema Bibliji. padaju pod rimsku vlast. a kao podlogu za pisanje svetih knjiga rabili su samo pergamenu. Tim su se pismom bilježili samo suglasnici. voštane ploče. a njihova zemlja najveća pomorsko-trgovačka zemlja staroga vijeka.

prepisan je u Kairu 1908. istražuju se prostori na području Palestine i Judeje. a tekstove moramo gledati u povijesnim okvirima.st. te oni bivaju asimilirani.tis. govori o počecima kulture i čovječanstva. Knjige mudrosti-opće ljudsko iskustvo. a sadržavao je cijeli Stari Zavjet. prostori Egipta.g. rlo mali papirić(9x6cm). i 1. iz Egipta. obuhvaća Stari i Novi Zavjet.st. skoro cijeli Stari i Novi Zavjet. Nakon 2.g. prva polovina 2..Kodeks iz Leningrada.rata razvija se biblijska arheologija. ali naziv Biblija prelazi u sve svjetske jezike.Stvorili su male kneževine i to u sjevernoj Siriji. Biblija je živi svjedok davnih vremena. danas je u British Museum-u.Kr. Kako su međutim bili na meti osvajača. Stari Zavjet ima 46 knjiga. Sargon II. Naziv-po mjestu Biblos-fenička luka na obali istočnog Sredozemlja. prijepisi iz 2. fra Petar Katančić. Stari Zavjet je za Židove religiozna knjiga.Kr.Samuelov rukopis-iz 3. povijesno i zemljopisno su uvjetovane.1884. Mnogi su se pjesnici inspirirali pričama iz Biblije. potječe iz oko 200. 1947.Katarine na brdu Sinaj. između 13.pr.ispisan s obje strane.st.U umjetnosti se vide različiti smjerovi i utjecaji.st. Izaijin rukopis-gotovo cijeli Izaijin tekst. a prvi potpuni tiskani prijevod nastaje 1831.papirus Bodmer-čuva se u Ženevi.. veliki izvor tema kroz sva stoljeća.st. Papirus Rylandisodlomak iz Novog Zavjeta. 35 .. kniževno djelo.st.otkriveni su na obali Mrtvog mora Kumranski spisi.g. vodi Izraelski narod kroz život. čovjeku i Bogu. poseban poredak riječi koji se ne rabi u svakidašnjem jeziku. nađen u Egiptu početkom 20. Ivanovo evanđelje. u Vatikanu. a Novi 27. morala. Vatikanski kodeks od 16. Najstariji prijevodi na hrvatski jezik potječu iz 14. “he biblos”-naziv knjiga na grčkom. našao ga je von Tischendorf. zbirka povijesnih isprava. tri beduina našla su spise u vrčevima u pećini Kumran. dolini Eufrata. ih je potpuno pobijedio. neiscrpno je vrelo za povijesne i zemljopisne podatke.. estetike. u manastiru Sv.. Ne predstavlja jednu knjigu već zbir knjiga. Suvremena biblijska znanost obuhvaća više disciplina. Asirci i Arapi ih zauzimaju.pr. ali je Aramejski postao općim govornim i književnim jezikom. Knjige Novog Zavjeta nastale u 1. Sinajski kodeks-gotovo cijeli Stari i Novi Zavjet. Najvažniji događaj je Sinajski Savez.g.st. U Bibliji su ujedinjeni razni književni rodovi. odnesao u Leipzig. kanonska knjiga.g. BIBLIJA Biblija je Sveta Knjiga. Mezopotamije I Palestie. govore o prirodi.jedni od važnijih prijepisa na hebrejskom i grčkom jeziku. Izvorni tekstovi su izgubljeni jer su bili napisani na trošnim materijalima. usporedne misli. jezgra misli.u Damasku je bila najjača državica.. pa sve do Damaska.svj. Papirus Nash po prvom vlasniku.

Uvodi se službeno brojanje godina.g. te podatke o sistemu javnih davanja. Stara država 2. Donji od Kaira do ušća rijeke Nil. komadiće vapnenca i listove papirusa. Administrativnu osnovicu tvorila je podjela Egipta na nome-upravna okružja nastala još u prethistorijsko doba kao vodne zajednice. dinastije). 36 . mitologijom i teologijom. a prilikom kraljeve smrti dio posluge se žrtvovalo vladaru i bilo pokopano sa njime( iščezlo već potkraj 1. kada je pronađeno pismo. znakova za glasove i znakova za tumačenje koji su se dodavali na kraju riječi i označavali kategoriju u koju spada njihov pojam. Svaki je kralj štovan kao božanstvo. bjelokost. srebro.prelazak s Mjesečeva kalendara na Sunčevu godinu. Ujedinjavanje države započelo je 100-150 godina prije niza vladara prve dinastije. Nova država RANO DOBA I UJEDINJENJE DRŽAVE ILI TINISKO RAZDOBLJE (3000-2650. zima. Obrađuje se zlato. To se pismo zasniva na suglasnicima kojih 700 znakova hijeroglifa daje potpun «alfabetski» niz suglasnika.pr. Kao hijeratsko kurzivno pismo koje se s pomoću trske tintom nanosilo na krhotine lonaca.Kr) Tinisko razdoblje se javlja kao uvod u razdoblje procvata Stare države. Kraljevi i jednog i drugog su s vremena na vrijeme uspostavljali i neko političko jedinstvo u obliku dvojne kraljevine nad zajedničkom Egipatskom državom. dinastije stoji kralj Menes. 3 godišnja doba-poplava. On predstavlja ujedinjenje Hora. rezbarenju u drvo ili slikanju bojama 2. Na početku egipatske povijesti kao osnivač Egipatskog carstva i 1. odnosno 3000. predstavlja posrednika između bogova i ljudi. Postoje i pisari. Kao hijeroglifsko spomeničko pismo namijenjeno klesanju u kamen. dok samoglasnike ne uzima u obzir. Srednja država 3. ljeto. svako sa po 4 mjeseca od 30 dana + 5 dodatnih dana.nebeskog boga zamišljenog u obliku sokola koji vlada svijetom u liku kralja koji je na vlasti. Sjedište i središte rane državne uprave bilo je u Memfisu. EGIPATSKO PISMO Javlja se u dva oblika: 1.EGIPAT I OTOČNI SVIJET ISTOČNOG SREDOZEMLJA Postoje tri glavna razdoblja procvata Egipta: 1. Gornji Egipat od Asuana do Kaira. te političke i kultne jedinice. Pr. Egipatsko pismo je kombinacija slikovno-pojmovnih znakova.Kr. Egipatski kralj-faraon.donose podatke o ukupnom broju stanovnika. U ovom razdoblju postoje Gornji i Donji Egipat.g. Nastaje i visoko razvijena religija s panteonom bogova. Na čelu nome stajao je nomarh.

) Procvat stare države započinje s trećom dinastijom u kojoj se ističe kralj Zoser (o njegovoj moći svjedoči 60m visoka stepenasta piramida kod Sakkare). Snofru je bio veliki graditelj piramida iz 4. dolazi i do smanjivanja kraljeve moći. Ekspedicija prema Crvenom moru.a zemlju dovela na rub propasti. U tom razdoblju nisu postojali robovi i robovlasnički rad. Gradile su se u mjesecima poplave da bi se građevni materijal mogao lakše dopremiti vodenim putem. Malo po malo nastaje FEUDALNA DRŽAVA kojom je bilo jako teško upravljati. KRIZA I REVOLUCIJA PRVO MEĐURAZDOBLJE Za vrijeme vladavine Piopsa I. Oko piramida su bile i grobnice od glinenih opeka za prinčeve i visoke činovnike s grobnim statuama u prirodnoj veličini.pokušaj vraćanja starog apsolutizma i centralizma. Trgovina s Biblosom.g. Najpoznatije piramide su u Gizehu podignute za Keopsa. Za vrijeme Piopsa II. Kad je moćna obitelj okružnih knezova iz Herakleopolisa u središnjem Egiptu prigrabila područje Memfisa te zatražila kraljevsko dostojanstvo država se potpuno raspala! 37 . Dolazi do dvije važne promjene: Promjena na vjersko-političkom planu Prevladao je utjecaj Reova svetišta i ''religije Sunca'' iz Heliopolisa. Upravitelji okružja bili su okružni knezovi. dolazi do lagane propasti egipatske države.Kr. dinastije završava borbama za prijestolje.pr. a sagradili su i veliko svetište Sunca za oca Rea sa stupom (obelisk) s pozlaćenim vrhom. a javlja se štovanje Ozirisa-bog plodnosti i podzemnog svijeta. Također. Sotički ciklus. počinje datiranje Nove Godine prema najranijem izlasku Siriusa-tzv. kraljeva moć slabi. Promjena.Kralj kao sin boga Sunca Ra. Doba 4. On je zauzimao najvažnije mjesto u egipatskom vjerovanju. Bog Sunca je postavljen na vrh egipatskog panteona.Ratni pohodi protiv Nubije i Libije. i to opet na duhovnom i religioznom planu Napuštena je gradnja svetišta. Pored starog vjerovanja o kralju kao nebeskom bogu Horu koji se pretvorio u čovjeka. STARA DRŽAVA GRADITELJA PIRAMIDA (2650-2060. Kralj je dodjeljivao neoporezovano zemljišni posjed i zajedno sa njim len. Kraljevska je vlast pala u agoniju te izbija socijalna revolucija koju su nosile mase glavnog grada Memfisa i koja je temeljito razbila državni aparat. dinastije . a njegovo se vrijeme smatra jednim od najvećih razdoblja egipatske povijesti. pojavilo se novo učenje. Kefrena i Mikerinu. Za ovu fazu je karakterističan procvat monumentalne grobne plastike za kralja i njegove činovnike. Oko 2770. Gradnja triju velikih piramida-grobnica . Lenski posjed postao je nasljedni pa se s vremenom oblikovalo feudalno činovničko plemstvo. a podizane su za boga svijeta utjelovljenog u faraonu. Piramide su bile znak prožimanja političkog i vjerskog života. Zasnovane kao piramide sa stepenastom jezgrom koju pokriva oplata od zakošenog fino poliranog vapnenca.

Egipat je bio ponovo ujedinjen u rukama jednog vojničkog kralja. Tebanski kralj Ahmozis je treći ujedinitelj Egipta. uklonjeni su okružni knezovi i uspostavljen je centralistički jedinstveni državni poredak i uprava. Pokušali su nastaviti tradiciju graditelja piramida. RASPAD I TUĐINSKA VLAST DRUGO MEĐURAZDOBLJE Malo po malo dolazi do političke nestabilnosti centralne vlasti. Pojava bojnih kola sa dva kotača na žbice.Memfis gubi položaj prijestolnice koji je imao do tada Gornji Egipat pod vodstvom knezova iz Tebe. vladari se brzo smjenjujusvake 2-4-g. Tutmozis je prodro preko Eufrata koji je proglašen državnom granicom i tako je Egipat postao sila istočnog Sredozemlja.g.Kr) Tutmozis I. Godine 2040. Postoji pomorski promet između Egipta i minojske Krete (to potvrđuju nalazi keramike). U to vrijeme nastaju impresivna djela egipatske književnosti na narodnom govoru. U prvoj polovici 17. a prijestolnica je bila u gradu Ičtaui. Ti su kraljevi bili ''hiksi''-pripadali su malobrojnom semitsko-huritskom sloju. te do infiltracije semitskih doseljenika u istočnu deltu. dolazi do formiranja sloja profesionalnih vojnikaratnika od zanata.g. je ujedinio Egipatsku državu. Pod vrhovništvom faraona iz redova Hiksa postojale su manje vladavine zavisnih potkraljeva. čitava je dolina Nila dospjela pod vlast kraljeva tuđinskog podrijetla.p.) Mentuhotep I. Javlja se novi stalež građana u prijestolnici i utvrđenim metropolama (gradski čovjek) s privatnim posjedom i privatnim zanatom. trgovačke veze s Mezopotamijom.pr. do kulturnog propadanja. usavršavanje umjetnog obrta.Kr. 38 . to je bio početak Srednje države! PROCVAT SREDNJE DRŽAVE (2060-1560.st. a među njima je kraljevao i domaći kneževski rod iz Tebe koji je 1560. NOVA DRŽAVA KAO SVJETSKA SILA (1560-715. pokrenuo Egipatsku nacionalnu oslobodilačku borbu protiv tuđinske vlasti. To dovodi do gubitka nekih vanjskih provincija.sa njim započinje razdoblje egipatskih težnji za svjetskom vlasti. Sa njim počinje Nova država..

VJERSKI PREVRAT I KRIZA U vrijeme Amenofisa IV. U jednoj osamljenoj dolini ''Dolina kraljeva'' nastalo je kraljevsko groblje u stijenama. Vodeći društveni slojevi su se otvorili utjecajima Prednje Azije. ali je imao podršku vojske. Nakon Tutmozisa II. dinastije. Bio je u sukobu sa svećenstvom i sa starim činovništvom. je bio osnivač 19. Sa njim je zauvijek minulo doba egipatske ekspanzionističke i zavojevačke politike.Velika bitka na Orontu. nadareni vojskovođa. neratnički raspoložen. sklon raskoši i užicima. najslavniji faraon 19. Ramzes II. Nasljednik Tutankamon.. dinastije. Službena kultna slika -Sunčev kolut čije se zrake na kraju pretvaraju u ruke i odaju znak života. U njoj je odražena samostalnost i ravnopravnost žene u društvu starog Egipta. ljubav. Kralj je bio veliki svećenik i jedini legitimni prorok nove vjere sa kojom se ostvario monoteizam. oba uspješna. grad) i u srednjem Egiptu osnovao svoju vlastitu rezidenciju ''Atonov horizont''. te se nakon toga Egipatska prevlast mogla 39 . RAZDOBLJE RAMESIDA Poslije Tutankamona na vlast dolazi Haremhab koji je proveo vjersku restauraciju i unutrašnju reorganizaciju. Nova prijestolnica kod Tanisa tzv. dolazi do uspona hetitskog novog carstva. svjetlo. Vladao je 66 godina. Ramzesov grad. odricanje od starih religijskih predodžbi. Ramzes III. Tutmozis III. Uspostavljala je miroljubive trgovačke odnose s okolnim susjedima.. maloljetan) . Svojoj je supruzi prepustio diplomatske odnose s državama istoka. vlada kao okrunjeni faraon i kćerka Amona Rea kraljica Hatšepsut (Tutmozis III. U umjetnosti nastaje naturalističko-impresionistički stil. Vojna ekspanzija i borba za položaj vodeće svjetske sile. Amenofis IV. ugovor o vječnom miru i savezu između Egipta i Hetitske države. Slika znači poštovanje prema Bogu. pokorio čitavu Siriju. Ramzes I. 1270. Amenofis je proveo revoluciju odozgo koja je zahvatila religiju. a njima pripadaju i Filistejci koji su se naselili u egipatsku provinciju u Siriji. život. Ehnaton je potkraj života probao sklopiti mir s Amonovim svećenstvom što je dovelo do sukoba unutar kraljevske obitelji. Bog Sunca Re je na prvom mjestu ali isključivo u materijalnom liku Sunčeva koluta (Atona). vjerovanje u zagrobni život. Imao je dva rata s Libijom. U to vrijeme dolazi do napretka militarizacije Egipatske uprave. Amon postaje najviši bog kraljevstva. U vojnom pogledu obračunavanje s hetitskom državom. je proveo vjerski pokret. Državni bog i kralj bogova postaje Amon. Ehnaton je napustio Tebu(gl. Amenofis III. posljednji veliki faraon Nove države.Teba je izgrađena kao sjajan glavni grad kraljevstva. umjetnički obrt i upravu zemlje. Njegovom smrću na vlast dolaze ramesidi. Propast Atonove rezolucije. Velika građevinska djelatnost diljem Nila. U međuvremenu raste Libijska opasnost sa zapada. Sebe naziva Ehnatonon –onaj koji je Atonu po volji. Intenzivirali su se privredni i kulturni odnosi s Kretom. Kad se egipatska vlast u Siriji počela pod udarcima Hetita sve brže rušiti.. ali je odbio napad saveza naroda sa istoka.

Oživjela je monumentalna građevinska djelatnost. PROPAST I LIBIJSKO GOSPODARSTVO U doba Ramzesa IV. Egipat je bio iscrpljen. Asirci zauzeli Memfis. ujedinio je dolinu Nila. U Egipatskoj vojsci prevladali su elementi libijskih plaćenika i vojnih kolona čije su poglavice čak došle na faraonsko prijestolje. 663. Babilon. dinastijom Egipat se raspao na Tebansko-južnoegipatsku državu i na područje pravne vlasti kraljevskog dvora u sjeveroistočnoj delti.potvrđivati samo uz uvjet da se libijskim vojnim kolonijama dopusti naseljavanje u Egiptu. Uspon Perzijskog carstva dovodi im u ruke Lidiju. Asirci zauzeli Tebu. U 10. Ind ima pet pritoka. ali bez uspjeha. Kroz zapadni dio Indije protječe najveća potkntinentalna rijeka Ind po kojoj je cijela temlja dobila ime. a po njima je to područje dobilo ime Pendžab-Petorječje. je na području Egipatske provincije Nubije oblikovana država Kuš pod domaćom etiopskom. 343. SAISKA RESTAURACIJA I KRIZA Knez Pasmetih I. a narodima s mora u Kanaanu. Egipat se kao obnovljena velevlast otvara grčkoj trgovini i obrtu. Perzija osvaja Nil. Svećenički posjed izrastao je u državu u državi. potpuno je zavladala magija. te na posljetku i Egipat kojeg su pretvorili u jednu od satrapija ahmenidskog carstva. okoštalosti društva. propadale su kraljevske moći. Njegov trokutasti oblik okružuje Indijski ocean. 40 . a jedanaest godina kasnije u doba Aleksandra Velikog biti će tisućljeće grčke kulture na Nilu! DALEKI ISTOK-INDIJA I KINA INDIJA Indijski potkontinent dio je južnog dijela azijskog kontinenta.Kr. 671.Pr. Egipatski je svijet zapao u letargiju i društveno mrtvilo. dolazi do unutrašnje korupcije. Pesimističke negacije vjerovanja u zagrobni život. Pod slabom 21. te uspio postići da ga prizivaju ''etiopljanski'' kraljevi Kuša. ali vjerski i kulturno i jeziku egipatskom dinastijom čiji su faraoni pretendirali na faraonsko dostojanstvo. Bilo je nekih pokušaja narodnog ustanka.st. otresao se asirske vrhovne vlasti. Veliki svećenik Herihor uzeo je kraljevski naslov kao zemaljski namjesnik Amonov.

područje oko Inda osvojio je perzijski vladar Darije I. U gradu se razvio i obrt i trgovina. Tako se u 1. Najpoznatija i najveća arijevska kraljevina bila je Magadha u 4.Kr. Sukobi su donijeli pobjedu Arijevcima.Kr. potkraj 6. sjekire i šiljci. kraljem na čelu. bizona. indijsko društvo dijelilo na četiri kaste. zebua dok im je krava bila sveta životinja.tis.tis.pr. uzgajali su žitarice. Nov uzlet Indija je doživila u Maurijskom Carstvu. Četvrtu kastu činila je šudra-sluge. grašak. a njeni najstariji gradovi su: Harappa i Mohenjo Daro. Vjerovanje 41 . njihove ulice teku u smjeru sjever-jug. psa. Svećenici su zapisali zakone koje su dobili od praoca Indijaca-Manua. U 2. kšatrije su potekle iz Brahmaninih ruku. No već prije. sezam i pamuk. u doline rijeka Inda i Gangesa. što znači ”plemeniti” te sa Dravidima započeli borbu za prevlast. u dolini rijeke Inda bili nosioci prvih.pr.Od oruđa su sačuvani noževi. U 3. U njegovo vrijeme cvate indijski budizam. ima jake utvrde. stočari.Najstariji poznati stanovnici indijskog potkontinenta bili su tamnoputi Dravidi.Kr. u Indiju je prodro i Aleksandar Makedonski. Oni su ratovali s te s kraljem upravljali. U gradu se trgovalo na posebnim mjestima bazarima. Živjeli su u posebnim naseljima i bili podčinjeni kasti bahmana i kšatrija. te oavljali najviše državne službe.pr. obrtnici i trgovci. Društvo Ratovi Dravida i Arijevaca postupno su izdvojili ratničku aristokraciju sa svećenicima.st.. iz Pamira i Hindukuša prema jugu. Druga su kasta bili kšatrije-ratnici. To su bili ratari. kožarski i rezbarski obrti. krenula su indoeuropska nomadska plemena svijetle puti.Po. sluge.st. na kojima su izrezbarene slike životinja i znakovi slogovnog pisma. Tom najsiromašnijem dijelu indijskog pučanstva pripadali su seljaci bez zemlje.proučavali svete knjige i učili ljude. u Pendžabu se pojavila i gradska kultura. Kaste su bile strogo zatvorene društvene grupe koje su čuvale svoje povlastice.pr.Kr. Oni su već u 4. Prvu i najvišu kastu činili su brahmani. Došavši u doticaj s Dravidima.tis. kupalište s bazenom i dvorane sa stupovima.a posebno su cvjetali tkalački. Zgrade su bile građene od pečene opeke.to su bili svećenici i obrazovani ljudi koji su se brinuli za vjerski život.pr. vladali i vodili politički život. uz stambene zgrade najveće su građevine bilespremišta žita. na sjeverozapadnom dijelu Indije. Razvijeno je bilo i stočarstvo. Prema predaji brahmana. Treća je kasta bila vajšija. a u gradovima je bila razgranata kanalizacija.pr. a potekli su iz Brahmaninih bedara. Danas u Indiji ima 3000 kasta. Indijsko se stanovništvo počelo po rijeci nazivati Indijcima ili Hindusima. Gospodarstvo Indijci su se bavili ratarstvom. indoeuropska su plemena sebe nazvala Arijevci. Tu je keramičko posuđe koje su izrađivali na lončarskom kolu. a g.Kr. te prema njegovu zborniku zakona-Manuov zakon. zakone i tradiciju. Postojala je pravilna prostorna organizacija gradova. Počeli su stvarati svoje državice s radžom. u doba cara Ašoke koji je organizirao zakonodavstvo i učvrstio državnu vlast. Među najznačajnije ostatke te kulture valja ubrojiti pečatnike. velikom je kraljevstvu na čelu bio maharadža-veliki kralj. Osvojivši novu zemlju oni su pokoreno stanovništvopretvorili u robove-dasije. obojeno crvenom bojom i iscrtano crnim crtežom. koji su preuzeli vlast. Citadela-sjedište neke vlade.st...Kr.Kr.327. ratni zarobljenici. Kada su se te države ujedinile. Tamo su zatekli starosjedioce i nosioce najstarijih indijskih kultura-Dravide. najstarijih kultura. pripitomili su mačku. ustrojili društveni život.

Ono je bilo piktografsko. Brahmanizam je u Indiji prevladavao između 8-6. mora se odreći svih želja. U njima su zapisane svete pjesme. a imalo je oko 250 slova.Kad je sredinom 2. i izraslinu na tjemenu.tis.st. Njegovi ratni pohodi otvorili su na jugu pomorski put iz Perzijskog zaljeva do Indije. Dva najpoznatija indijska epa zapisana na sanskrtu jesu Mahabharata i Ramayana. stupe. Još neke države u Indiji jesu: Kozala. himne i mudre izreke. otkrili su ništicu (0) i time pojednostavili računske operacije. Nova vjera je budizam. na sjeveru do Irana. Iz početnog vjerovanja u bogove prirodnih sila razvio se brahmanizam.pr. Najstarije pismo iz kojeg su se razvila ostala indijska pisma jest brahmi. Potkraj tisućljeća na sanskrtu su zapisane svete knjige Vede. Jadžur-vede I Atarva-vede. jer sve zna.Širenje pisma potaklo je razvitak književnosti. jer sve vidi. U 6.pr.monoliti s kipom životinje na vrhu. “blaženstva” i potpunog mirovanja. U vedama je sačuvano i vjerovanje starih Indijaca.Kr. Da bi čovjek postigao sreću. poznavali pismo. U graditeljstvu stare Indije najprije se grade stambe. a drugi govori o borbi princa Rame za ženu koju mu je oteo cejlonski vladar. a život je velika nesreća. Bogovi su prikazani vrlo maštovito s više glava. znojnim seljacima i teškim bolenicima doživio svu bol ljudske nesreće.st. Prvi je veliki junački ep. Brahma je bog stvoritelj. jer sve čuje.budističke sakralne građevine kružnog oblika. Zato je otišao u pustinju te tamo razmišljao i tragao za istinom o ljudskom životu.pr. Najstariji izvori za vedsko doba jesu zbirke četiriju veda: Rig-vede. a time i vjera. Prema njegovu učenju svi su ljudi jednaki.budistička svetišta četverokutne osnove.Kr. spiljski hramovi sa samostanima i pagode. Osnova te vjere jest u učenju o trima božanstvima: Brahma-stvoritelj. To će ga dovesti do stanja nirvane tj. Aleksandar Makedonski se bori za Indiju.st. treće oko na čelu. Sama-vede. Legenda kaže da je u mladosti živio bezbrižno i raskošno.Kr.g.pr. arijevski narod prodro u Indiju.pr. a svaka je kasta nastala od dijelova njegova tijela. Vatsa i Avanti. Višna-održavatelj i Šiva-rušitelj. poznavali su brojke koje su kasnije preuzeli Arapi. 327. recitacije. a živio je u 6. KINA 42 .Kr. koji se zove sanskrt.Kr. Njegovo je ime bilo Siddharta Gautama. a njegova će djela odlučivati o tome gdje će on živjeti nakon novog rođenja. mijenja se svjetonazor. a Buddhin lik ima na glavi velike uši. Na sjeverozapadu vladaju neindijski vlastodršci. odnosno gdje će se naseliti njehova duša. Sa tim načinom razmišljanja razvilo se i učenje o ponovnom rođenju i životu. U znanosti se najviše razvila matematika. ali je nakon susreta s pognutim starcem. Nisu svim područjima vladali kraljevi. Inda prema Kini. Osnivač budizma je Buddha(“prosvijetljeni”).tis. Postojaoje niz republika kojima su se na čelu nalazili plemenski rodovi iz čijih se redova birao regent. Kultura I znanost Stari su Indijci već u 3.Kr. Svaki se čovjek rađa dvaput.pr. te usmena predaja. sa sobom je donio i svoj jezik. Sjedište političke moći u vrijeme Buddhe bila je kraljevina Magadha čiju je veličinu utemeljio Bimbizara.

43 . a na prostoru srednjeg i donjeg toka rijeke Houang. U 3.pr. dudov svilac.pr.st. To je vrijeme kada se razvilo kinesko feudalno društvo kojemu je na čelu bio car dakle monarh kao vrhovni feudalni gospodar. U 11.tis.Kr. astronomije.Starovjekovna se Kina razvila na Dalekom istoku azijskog kontinenta. koja je tada bila osnova bogatstva i vlasti.pr. Feudalni ustroj je postepeno doveo do feudalne anarhije. No. U tim su se područjima razvili ratarstvo. apsolutizam je dinastije Chin je doveo do učestalih nemira i na kraju do njezina pada. te visokorazvijenom kulturom i pismom. uspjela zavladati gotovo cijelom istočnokineskom nizinom Bila je to država s razvijenom činovničkom hijerarhijom. Bila je važna kraljeva magijsko-religijska djelotvornost.Kr. dinastija Han dovela je Kinu do vrhunca moći.” Kinezi su imali zamršeno pismo koje se sastojalo od 50000 znakova. Kinezi su vjerovali da svijetom vladaju sile i duhovi koji izravno utječu na život ljudi. njihove običaje i zakone.st. Da bi ostvarili uspješnost i sreću ljudi su prinosili žrtve duhu predaka. a svojim je vazalima u leno dijelio zemlju. Vrijeme ove dinastije poznato je kao zlatno doba kineske kulture. Kineska su se vjerovanja kao i kultura razvijala odvojeno i bez doticaja s ostalim vjerama. te nastavljena gradnja Kineskog zida. rižu.pr. Razvili su znanosti poput matematike. Njegova je vlast bila neograničena i nasljedna. a na keramiku su nanosili sloj cakline. Iz dubokog poštovanja predaka proizlazi etički svjetonazor Konfucijev. proso. Osnovno načelo “Budi dobar prema dobrima. okupljajući ljude u izvršavanju zajedničke zadaće. Kralja nije nasljeđivao sin nego njegova braća. u području sjeverne Kine s Yangtzeom kao južnom granicom. U 6. te voće i povrće. svećeničkim staležom i kraljem na čelu.st. koje je uveo Konfucije.Kr. Učenje je zasnovano na postojanju tradicionalizma. a pravedan prema lošima. a vezani su uz kult predaka i štovanja prirodnih sila. Ona se razvijala unutar jednog naroda i bez utjecaja drugih kultura. a tek poslije smrti mlađeg brata dolazio je na red najstariji sin. dakle na punome prihvaćanju i štovanju kulta predaka. a niti su novi vladari rušili kulturnu ostavštinu svojih predhodnika. pa su se u vezi s time razvili obredi žrtvovanja. obrambenog bedema od sjevernih mongolskih nomada. Potkraj 3. dalekosežne posljedice jer je poticala i pridonijela stvaranju šire ljudske zajednice-države. tj. pa se monarhija raspala na manje kneževine. Prvi oblici kineske vjere potječu iz vremena prve dinastije. Kultura I vjerovanja Kinesku kulturu moguće je pratiti u neprekinutom kontinuitetu jer nije bila uništavana.pr. pa onda i državu.pr. Gradnja irigacijskog sustava imala je. sredinom 2. medicine i geografije. plastiku od bronce i lakiranog drva. Ona je između 16-11. Uz rijeke su gradii kanale kako bi mogli uzgajati pšenicu.Kr. Tada je pojednostavljeno pismo. Kinom je tada vladala dinastija Chang. Povijest starovjekovne Kine počinjeu brončano doba. Ona su stvorila svoju državu s dinastijom Chou na čelu. Treba poštovati pojedinca i ljude. preuzevši vlast i zadržavši ustroj centralističke monarhije vezane uz feudalno plemstvo. Od prirodnih sila štovali su Nebo i Zemlju jer su vjerovali da oni određuju i daju život i smrt.Kr. dinastiju Chang srušila su plemena Chou koja su naseljavala područje rijeke Weia. Izrađivali su figurice. razvilo se novo vjerko-filozofsko učenje konfucijanizam.Kr.st. svilarstvo i obrt. Kinom je zavladala nova dinastija Chin koja je centraliziravši upravu i reformiravši vojsku ujedinila zemlju. Nastala je u srednjem i donjem toku plodnih područja rijeke Hoangho (Žute rijeke) i Yangtze. šećernu trsku.st. koji simboliziraju određene pojmove. Razvijali i arhitekturu i slikarstvo(monumentalno).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful