You are on page 1of 3

Verksamhetsplan 2019-2020

Bakgrund
FIFH Malmö är en förening som arbetar med att ge personer med funktionsnedsättning möjligheter
till fortsatt rehabilitering och ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, såväl träning
som tävling. Föreningens idrottsverksamhet riktar sig till människor i olika åldrar, med olika
funktionsnedsättningar och med olika idrottsliga intressen. För målgruppen är denna möjlighet
till rörelse på sina egna villkor helt ovärderlig och för samhället en stor vinst då träning motverkar
ohälsa och exkludering. Föreningens verksamhet är även viktig för den sociala samvaron, som
många i vår målgrupp saknar i sin vardag. Att få träffa andra personer i en liknande situation som sig
själv betyder oerhört mycket för självkänslan och för den sociala gemenskapen. FIFHs verksamhet
är i synnerhet viktig i ett habiliterande syfte för barn/ungdomar och för personer som nyligen fått
en funktionsnedsättning. Vikten av att ha en utvecklande och meningsfull gemenskap kan inte
nog understrykas. Vi ser FIFH:s breda verksamhet som en styrka då den skapar ett brett utbud av
hälsofrämjande aktiviteter och därmed större valmöjligheter för den enskilda individen.

Verksamheten idag
FIFH Malmö skall vara en värdedriven organisation. Detta innebär att vi arbetar
aktivt med en gemensam värdegrund. Våra fyra värderingar, Respekt, Energi, Lärdom
och Allas lika värde, är fundamentet för verksamheten som kan delas in följande verksamhetsgrenar

Idrott (Ungdom/Breddidrott, Tävlingsidrott)


• Tävlingsidrotter: Boccia, Bowling, Bordtennis, El-Hockey, Fotboll, Goalball, Golf, Innebandy,
ParaIshockey, Rullstolsbasket och Simning
• Nivåer: Nybörjare, Bredd och Elit. I flera idrottssektioner finns det särskilda träningsgrupper för
nybörjare.
• Motionsaktiviteter: Gruppgymnastik, FIFH Daily, Sportis, Rullstolsakademin och Gymmet
• 65+: Cirkelträning, Sittande Zumba och Bordtennis
Sociala Aktiviteter
Sektionsträffar, Ledarträffar, Fika i klubbstugan, Spontana Medlemssammankomster och
Föreningsfester

Arrangemang/Tävlingar
• Malmö Open, Lady & Men Intercup, Swedish Invitational, Serietävlingar, Distriktsmästerskap och
Svenska Mästerskap.
• Utbildningar, Teambildningar, Konferenser/Workshops och Möhippor/Svensexor
• FIFH:s Nätverk/Sponsorer

FIFH-Hallen
• Mötesplats, Kunskapscentrum, Försäljning av rullstolsdäck, Café, Gym, Omklädningsrum,
Förrådsutrymmen, Utbildnings-/Möteslokaler, Idrottshallar och Kansli

info@fifh.com Pildammsvägen 26
040-928 930
www.fifh.com 214 66 Malmö
Förändringsarbete - Omvärld/Påverkan
• Utbildning, Massmedial Uppmärksamhet, Medverkan på Mässor, Samverkan med Skolor//
Organisationer/Näringsliv
• Medverkan i politiska grupper på såväl lokal som regional nivå
• Samverkan med Malmö Stad och Region Skåne
• FIFH:s Nätverk
• Inkludera namnet parasport i föreningens namn, t.ex. FIFH Parasport Malmö

Målsättning 2019 - 2020

Idrott (Ungdom/Breddidrott, Tävlingsidrott)


• FIFH Malmö skall utveckla sektionerna genom rekryteringskampanjer, målet är att 100 nya
medlemmar samt 10 nya ledare skall rekryteras fram till och med 2020.
• Ambitionen är att utveckla ett ungdomsprojekt som kan involvera barn & ungdomar från
målgruppen i skolåldern.
• Aktiviter med inriktning på tjejer/damer skall främjas med uppstart av t.ex. fotbollsträning.
• Alla ledare i föreningen skall genom gå utbildningen ”Trygga möten” för att skapa en tryggare miljö
i hela föreningen.
• I samverkan med SISU skall FIFH ta fram en långsiktig utbildningsplan för föreningen.

Sociala Aktiviteter
• Sommarfest för idrottsledare, styrelse och Malmö Open volontärer skall arrangeras fredagen den 24
maj 2019 på FIFH-hallen.

Arrangemang/Tävlingar
• Alla tävlingar skall noga planeras och genomlysas för att ekonomi, arbetstid och resultat skall vara
relevant till insatsen.
• Arrangörsarbetet skall utvecklas och målsättningen är att förstärka positionen som en väl etablerad
och betydande arrangör.
• Utveckla och förstärka samarbetet med arrangörspartners som Parasport Sverige och Malmö Stad
• FIFH:s nätverk/sponsorer skall öka med 20% till och med 2020

FIFH-Hallen
Utveckling, underhåll och drift skall prioriteras med målsättningen att ha en fräsch och väl
fungerande anläggning som lever upp till föreningens framtida behov.

Förändringsarbete - Omvärld/Påverkan
Genom ett större fokus på omvärlden ökar också intresset för föreningens verksamhet och
samhällsnytta, vi skall efter moget övervägande deltaga i träffar, organisationer och bjuda in till
samverkan och informationsträffar.

info@fifh.com Pildammsvägen 26
040-928 930
www.fifh.com 214 66 Malmö
Vision 2025

• Bättre idrott för fler – tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med
funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva.
• Rekryteringsarbetet skall prioriteras, intensifieras och utvecklas. År 2025 skall FIFH bestå av minst
1200 medlemmar
• Malmö Open skall utvecklas och bli ett globalt begrepp för att attrahera fler idrottare och publik
från samtliga världsdelar
• FIFH-Hallen skall blir en regional mötesplats där föreningen arbetar med hela Skåne och
Öresundsregionen som upptagningsområde.
• Utveckla tävlingsutbudet för föreningens idrottssektioner i samverkan med Östersjöländerna
• Rollen som samhällsentreprenör skall stärkas och FIFH skall uttalat komplettera skånsk sjukvård
• FIFH skall prioritera barn & ungdomsverksamheten och skapa framtidens parasportare
• Fler idrottsledare och volontärer skall söka sig till FIFH genom att öka statusen för uppdraget
• En stark och hållbar ekonomi skall ta FIFH in i framtiden

info@fifh.com Pildammsvägen 26
040-928 930
www.fifh.com 214 66 Malmö