You are on page 1of 1

Bakgrund och summering av ändringar FIFH stadgar

Bakgrund:
Riksidrottsförbundet (RF) har 2018 tagit fram en ny mall för stadgar som anslutna
föreningar förväntas använda som bas för sina lokala stadgar.
FIFHs nu gällande stadgar blev beslutade och fastslagna 2009.
FIFH styrelse har diskuterat saken under 2019 med Christer Pallin (jurist
Riksidrottsförbundet) och Jeanette Skog (Sakkunnig Föreningskunskap, RF SISU Skåne).
FIFH styrelse beslutade i Juni 2019 att ett nytt förslag till stadgar skulle tas fram som bygger
på den uppdaterade mallen från RF. Dessa uppdaterade stadgar fastslås av beslut vid årsmöte
2020 (enl 9§ FIFH stadgar).

Summering av ändringar:
Det kan konstateras att de uppdaterade stadgarna till stor del innehåller samma text som
tidigare mall. Dock är texten omflyttad med nytt upplägg för numrering av kapitel och
paragrafer. Dock finns även ny text, se nedan.
Ändringar att notera:
• I 1 kap 1§, finns tillagt att föreningen skall bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetside’ vision och värdegrund”. I bilaga 1 finns ett utdrag ur
RF stadgar som förklarar vad detta innebär.
• I 1 kap 2§, finns tillagt föreningens organisationsnummer
• I 1 kap 3§, är namn på specialförbund ändrade till nuvarande namn
• I 2 kap 2§, är text tillagd rörande behandling av personuppgifter (enl GDPR krav från
EU).
• I 2 kap 6-7§, nya paragrafer ang överklagande av beslut samt medlemskaps upphörande
• I 3 kap 3§, nytt att medlem kan företrädas av ombud vid årsmöte
• I 3 kap 9§, klargörande att beslut från årsmöte gäller från årsmötets avslutande om
inget annat sägs
• I 5 kap 1§, klargörande att Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att
granska.
• I 6 kap 1§, Styrelsen utser de befattningshavare som behövs.
• I 6 kap 2§, tagit bort detaljerad beskrivning av arbetsbeskrivning för kassör och
sekreterare.
• I 7 kap, vad som gäller då styrelsen inrättar tillfälliga kommitte’er, arbetsgrupper

/MJ

info@fifh.com Pildammsvägen 26
040-928 930
www.fifh.com 214 66 Malmö