You are on page 1of 2

MINISTERUL SANATA.

IU, MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE


AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chiginlu
u A,(4" rtz2)-/tL zozo nr. //2
Cu privire la acordarea asisten{ei medicale persoanelor
care intrunesc criteriile definitiei de caz COVID-l9

in legdturd cu extinderea geograficd a infecliei COVID-l9 gi actualizarea


definiliei de caz a infecliei cu Coronavirusul de tip nou (COVID- 19), in temeiul
Regulamentului privind organizarea qi funclionarea Ministerului Sdn5t6!ii, Muncii
qi Protecliei Sociale, aprobat prin Hotd rdrea Guvernului nr.'694 I 2017,
ORDON:
1. Se aprobd Lista instituliilor medico-sanitare publice spitaliceqti destinate
interndrii pacienlilor care intrunesc criteriile definiliei de caz pentru COVID-19'
dup6 cum urmeaz6:
Nr. Institu{ia medico-sanitari Contingentul de pacien{i
d/o
publici
I Spitalul Clinic Municipal de Boli Copiii cu forme uqoare sau medii
Contagioase pentru Copii
2. Spitalul Clinic de Boli Infecfioase Persoanele adulte, inclusiv gravidele cu
,,Toma Ciorb6" forme clinice usoare sau medii
3. Institutul Mamei qi Copilului Copiii cu forme severe cu insuficienfd
respiratorie gi necesitate in respiralie
dirijatd
4. Spitalul Clinic Republican Persoanele adulte, inclusiv gravidele cu
"Timofei Moqneaga" forme severe cu insuficienld
respiratorie qi necesitate in respiralie
dirijatd
2. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare publice menlionate in pct. 1 al
prezentului ordin, vor asigura:
1) organizarea triajului pacienlilor qi a saloanelor/zonelor de izolare
separatd pentru cantrile suspecte de infectare cu COVID-l9;
2) definirea traseului de referire a pacienlilor care intrunesc criteriile
definiliei de caz pentru COVID-19, in dependenld de particularitdlile arhitecturale
ale instituliei;
3) sub propria rispundere, stocurile necesare de medicamente, dezinfectante,
consumabile qi echipamente de proteclie individuali, pentru asigurarea precauliilor
standard Ei a precaulilor suplimentare, pentru cazurile suspecte sau confirmate de
COVID-I9;
4) instruirea qi fonificarea deprinderilor practice ale personalului medical,
privind managementul cazurilor suspecte, probabile sau confirmate de COVID-l9;
5) fortificarea qi aplicarea mdsurilor de precau{ie standard tuturor pacienlilor qi
punerea in aplicare a precauliilor suplimentare pentru canttile suspecte, probabile
sau confirmate de COVID-19;
6) internarea in condilii de securitate epidemiologicd a tuturor pacienlilor care
intrunesc criteriile definiliei de cazpentru COVID-I9;
7) managementul clinic al pacienlilor care intrunesc criteriile definiliei de caz
pentru COVIp-tg, in conformitate cu Recomanddrile provizorii privind
il4urrug"*entul clinic al infecliei respiratorii acute severe suspecte cu coronavirus
2019 - nCoV (circulara MSMPS nt. 04122912020).
8) prelev area analize\or de laborator de la persoanele internate, care intrunesc
criteriite definiliei de caz COYID-l9 qi transportarea acestora in Laboratorul
virusologic al Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Public6, in corespundere cu
Recomanddrile provlzorii privind Managementul clinic. al infecfiei respiratorii
acute severe suspecte cu coronavirus 2019 - nCoV;
9) izolarea tuturor persoanelor calificate ca Ei caz suspect, conform definiliei de
caz pentru COVID- 1 9 , pind la primire a rezultatelor anali zelor de laborator;
fOl limitarea/restricfionarea accesului vizitatorilor in spaliile clinice
destinate persoanelor care intrunesc criteriile definiliei de caz pentru COVID-19,
din cadrul instituliei subordonate;
11) referirea pacienlilor internali ct caz suspect de COVID-19, care nu au
fost confirmali virusologic, cdtre alte institulii medicale spitaliceqti sau de asistenld
medicald primar6, duPd caz.
3. Directorul IMSP Centrul Nalional de Asistenld Medicald Urgentd
prespitaliceascd, va organiza transportarea persoanelor care intrunesc criteriile
aenniliei de caz pentru COVID-l9, conform prevederilor pct.l al prezentului
ordin, cu inform ir"u pt"ulabil6, prin telefon, a personalului Unitdlilor Primiri
Urgente din cadrul instituliei de referire.
-4.
Directorul Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Public6, va propune mdsuri
suplimentare de organizare a asistenlei medicale, in
funclie de tendinlele
epidemiologice inregistrate.
5. Direclia politici in domeniul asistenlei medicale primare, urgente 9i
comunitare, Direclia politici in domeniul asistenlei medicale spitaliceqti, Direclia
politici in domeniul sdndtdlii publice, Seclia planificare asigurdri sociale qi
medicale, vor asigura:
1) acordarea suportului consultativ-metodologic instituliilor medicale, in
implementarea g i r eal\zar ea prevederilor prezentulgi ordin ;
Z) identiircarea, in colaborare cu Compania Naliona16 de Asiguriri in
Medicind, a mijloacelor financiare suplimentare necesare pentru asigurarea
implement 6ri\ Pr ezentului ordin.
6. Controlul indePlinirii lui ordin mi-l asum.

Ministru VioTica DUMBRAVEANU

You might also like