Infiintarea unei societati comerciale

Studenti:Olaru Florentina Palita Alina Popescu Adriana Odpoadskcfs;.d Grupa:205 Administratie publica,an -Bucuresti,20101

.....7 VII...........Ce este o societate comerciala?..................Tipuri de sociati comerciale.......................................... Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii...................... Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societăţii comerciale...................Cuprins: I..............3 III....4 IV........................................... Clasificarea societăţilor comerciale.............Scurt istoric al societatilor comerciale romane.....Bibliogarfie.....Anexe...........8 VIII...................................Pasi in formarea unei sociatati comerciale..........................5 VI...................3 II........12 IX..........................4 V....................................13 2 ............................

II. Acest cod a fost luat aproape în întregime din Codul comercial italian din 18821. Contractul de societate are următoarele elemente esenţiale care îl deosebesc de alte contracte : a)fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială (aport).civ. societatea în comandită simplă. progresul operaţiunilor comerciale au necesitat adaptarea reglementării comerciale la noile raporturi de drept comercial. 3 . preluând. adică: tovărăşia în nume cuprinzător. societatea anonimă (pe acţiuni) şi societatea în comandită pe acţiuni. fiecare asumându-şi anumite obligaţii. cu modificările lui din 1838. la 1840. astfel.Scurt istoric al societatilor comerciale Epoca modernă impune inovarea reglementărilor existente în cele trei ţări române. Acestea introduc un regim de drept organizat şi creează pentru prima dată instituţii de drep t comercial. 28).luându-se dintr-însa toate câte se vor potrivi cu starea ţării”. Codul comercial francez. cel dintâi cod comercial din Muntenia. inclusiv societăţile comerciale (aşezământurile) dintre bancheri. în vederea realizării şi împărţirii beneficiilor care vor rezulta. între anii 1883 şi 1887. ceea ce se realizează prin Regulamentele Organice. tovărăşia în comandită şi tovărăşia anonimă” (art. c)toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor. cum sunt: faptele de comerţ. prevăzându-se prin art. Astfel. după o muncă în colectiv. precum şi instanţe comerciale specializate (Judecătoriile Bucureşti şi Craiova. fiind extins apoi la 10 decembrie 1863 şi în Moldova. adoptat prin Decretul din 10 aprilie 1887 şi pus în aplicare pe data de 1 septembrie 1887. „Tovărăşia anonimă (fără nume) nu este sub nume tovărăşesc. care se va traduce în limba românească. 1491. în sensul că la încheierea sa participă două sau mai multe persoane. a fost conceput şi realizat primul Cod comercial român. După unirea celor două ţări româneşti (1859). adică nu se arată prin numele nici unuia din tovarăşi” (art. câte unul pentru Ţara Românească (1831) şi Moldova (1832). Deosebit de importante sunt reglementările acestui cod. această traducere a Codului comercial francez devine „Condica de comerţ a Principatelor Unite”. formele de societăţi comerciale reglementate de acest cod. 18).Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii: Din dispoziţiile art. iar printre acestea şi pe aceea pe acţiuni: „Pravila cunoaşte trei feluri de tovărăşii negustoreşti.Dezvoltarea continuă a activităţii economice româneşti. b)asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate care constituie obiectul societăţii. Din definiţia dată rezultă caracterele juridice ale contractului de societate: a)contractul este plurilateral. devine. neguţători şi negustoraşi.I. întrucât defineşte expressis legis categoriile de societăţi comerciale. 1492 C. Tradus în româneşte. şi anume: societatea în nume colectiv. 241 al Regulamentului din Ţara Românească că „în principatul Valahiei pricinile de comerciu se vor judeca după condica de comerciu a Franţei. Tot Regulamentele Organice pun baza codificării comerciale. respectiv Tribunalul Galaţi). rezultă că societatea este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane (asociaţi) se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura împreună o anumită activitate.

iar o alta parte.b)contractul este cu titlu oneros.Definiţia societăţii comerciale: Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitatea juridică. pentru exercitarea unor fapte de comerţ. in general. 4 . numiti comanditati. fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari. au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii. SOCIETATEA PE ACTIUNI Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. iar asociatii se impart in comanditati si comanditari. c)contractul este comutativ. adică obţinerea de beneficii. SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI Capitalul social este divizat in actiuni.Tipuri de societati comerciale SOCIETATEA IN NUME COLECTIV Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au. SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA O parte dintre asociati. comanditarii. raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare. forma scrisă este cerută ad probationem. d)contractul este consensual. ceea ce înseamnă că se încheie prin simplul acord de voinţa al părţilor. fiecare asociat urmăreşte realizarea unui folos patrimonial. calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii. în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri. raspunderea acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita simpla. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 1000 de lei. III. in scopul realizarii si impartirii de rezultate. întinderea obligaţiilor fiecărui asociat este cunoscută în momentul încheierii contractului. IV.

Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societăţii comerciale V. având în vedere competenţa şi calificarea sa.1.aportul în natura. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 100. denumite diferit după forma juridică a societăţii : părţi de interes. Capitalul social al societăţii este divizat în anumite fracţiuni. Capitalul social are o dublă semnificaţie: contabilă şi juridică. Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii.2. 5 . în lumina dreptului civil. De aceea. V. părţi sociale. Capitalul social şi patrimoniul societăţii Prin capitalul social al unei societăţi comerciale se înţelege expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. care pot fi bunuri mobile(clădiri. . fond de comerţ).SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. care constă în muncă sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate. prin aport se înţelege obligaţia pe care şi-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun.000 de lei fiecare. acţiuni. bunuri mobile corporale (materiale. îl constituie totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând societăţii. este fix pe toată durata societăţii. V. Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii. are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii. Capitalul subscris coincide cu capitalul social.aportul în industrie. Obiectul aportului îl poate constitui: . În limita aportului.aportul în numerar. Capitalul social mai este denumit şi capital nominal. Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. El constituie gajul general al creditorilor societăţii. instalaţii). . o valoare patrimonială. are ca obiect anumite bunuri. Aporturile asociaţilor Sub aspect juridic. mărfuri) sau incorporale (creanţe. asociatul devine debitor al societăţii cu toate consecinţele care decurg din această calitate. Patrimoniul societăţii.

8). V.Intre capitalul social şi patrimoniul societăţii există anumite deosebiri. de a lucra în comun. Participarea la activitatea societăţii trebuie să fie efectivă şi interesată.37 din Legea nr. Acest scop constituie criteriul de distincţie între societatea comercială şi asociaţie. In general.5. 6 . beneficiile trebuie să fie utile. în funcţie de forma juridică a societăţii.4. beneficiile trebuie să fie reale (art. Realizarea sau nerealizarea de beneficii poate fi stabilita numai la sfârşitul exerciţiului financiar. suportând toate riscurile activităţii comerciale. societatea comercială îmbracă una din următoarele forme juridice: a)societatea în nume colectiv este aceea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. Cum este şi firesc. 3) sau „modul de distribuire a beneficiilor” (art. în timp ce capitalul social este expresia valorică a aportului asociaţilor. V. asociaţii comanditari răspund numai până la concurenta aportului lor. prin întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi. V. patrimoniul societăţii este o universalitate juridică. adică să reprezinte beneficiile rămase după întregirea capitalului social.Realizarea şi împărţirea beneficiilor Scopul societăţii este acela de a realiza beneficii din activitatea comercială desfăşurată şi de ale împărţi între asociaţi sub forma de dividende.Toţi asociaţii trebuie să primească beneficii şi să participe la suportarea pierderilor. Intenţia asociaţilor de a colabora în desfăşurarea activităţilor comerciale Affectio societatis presupune intenţia de colaborare voluntară a asociaţilor. adică o sumă de bani care să fie mai mare decât capitalul social. prin beneficiu se înţelege un câştig evaluabil în bani. Această participare este diferită. în contractul de societate trebuie să se prevadă „partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi” (art. în care sunt cuprinse toate drepturile şi obligaţiile. criteriul care este avut în vedere este contribuţia asociaţilor la formarea capitalului social al societăţii. acţionarii răspund numai în limita aportului lor. precum şi bunurile societăţii. Criterii de împărţire a beneficiilor Potrivit legii.3. Pentru a putea fi repartizate. iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. deoarece nu pot fi distribuite beneficii din capitalul social.6. V.Totodată. b)societatea în comandita simpla este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitata şi solidara a asociaţilor comanditaţi. c)societatea pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni. Astfel. 31/1990. Formele societăţii comerciale: Potrivit art.31/1990). Aceasta înseamnă ca trebuie să se fi înregistrat un excedent. 2 din Legea nr. când acesta s-a micşorat în cursul exerciţiului financiar.

Ca şi în cazul societăţilor de persoane. asociaţii comanditati răspund numai până la concurenta aportului lor.In societatea pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. societăţile comerciale se clasifică în două categorii: societăţi în care capitalul social se divide în părţi de interes şi societăţi în care capitalul social se împarte în acţiuni. Capitalul social se divide în părţi de interes în cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandita simplă. asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. VI. atât de la societăţile de persoane. asociaţii răspund numai în limita aportului lor. precum şi cazul societăţii cu răspundere limitată (părţi sociale). Elementul esenţial îl reprezintă cota de capital investita de asociat. fără să prezinte interes calităţile personale ale asociaţilor. VI. impus de nevoile acoperirii capitalului social. Societăţi în care asociaţii au o răspundere nelimitată şi societăţi în care asociaţii au o răspundere limitată Răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este diferită în raport de forma juridică a societăţii. Societăţi cu părţi de interes şi societăţi pe acţiuni După structura capitalului social şi modul de împărţire a acestuia. Societăţile de capitaluri se constituie dintr-un număr mare de asociaţi.In privinţa societăţii în comandita simplă sau pe acţiuni răspunderea asociaţilor este diferită: asociaţii comanditati răspund nelimitat şi solidar. Societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri Societăţile de persoane se constituie dintr-un număr mic de persoane. VI. In societatea în nume colectiv. iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditati. Această formă de societate împrumută unele caractere.d)societatea în comandita pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni. asociaţii răspund numai în limita aportului lor. Fac parte din această categorie : societatea în nume colectiv şi societatea în comandita simpla.1.2.Clasificarea societăţilor comerciale: VI. În ce priveşte răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile societăţii. constituirea societăţii cu răspundere limitată se bazează pe încrederea şi calităţile asociaţilor. e)societatea cu răspundere limitata este societatea ale cărui obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce a calităţilor personale ale asociaţilor. Acest fapt reclamă limitarea numărului asociaţilor (maximum 50 de asociaţi). cât şi de la societăţile de capitaluri.3. iar asociaţii comanditari numai în limita aportului lor.Societatea cu răspundere limitată nu se încadrează în nici una din aceste categorii. asociaţii răspund până la concurenta aportului lor. 7 . precum şi condiţii restrictive privind transmiterea părţilor sociale. ca şi în cazul societăţilor de capitaluri. Intră în această categorie: societatea pe acţiuni şi societatea în comandita pe acţiuni.

in 8 . Aveti nevoie atat de actele de identitate in original. Între aceste titluri de valoare exista o deosebire esenţială: acţiunile fac parte din categoria titlurilor de valoare negociabile. Pentru infiintarea societatii.4. cat si obiectele secundare de activitate. Trebuie sa va alegeti atat obiectul principal. ci titluri de legitimare. act constitutiv etc). Dupa ce vati hotarat asupra formei societatii. VI.In primul rand aveti nevoie de actele de identitate ale viitorului asociat (daca este vorba de un asociat unic) sau ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma.5. VI. 3. aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate. Societăţi cu capital românesc şi societăţi cu participare străină Societăţile cu capital românesc sunt societăţile în care asociaţii sunt cetăţeni români ori persoane juridice de naţionalitate română. aveti nevoie si de cazierele fiscale ale viitorilor asociati. 2. In cazul persoanelor juridice nerezidente. Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP). VII. conform clasificarii societatilor comerciale functie de codul CAEN. trebuie sa va alegeti obiectul de activitate al fimei. Apoi urmeaza alegerea denumirii societatii: trebuie sa alegeti cel putin 3 denumiri. cat si de 3 copii dupa acestea. Cazierele fiscale se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (obtinerea cazierului fiscal dureaza 5 zile lucratoare). Societăţile cu capital străin sunt societăţile care se constituie cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice romane. societatea în comandita pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare.In cea de a două categorie sunt cuprinse societatea în nume colectiv şi societatea în comandita simpla. Societăţi care emit titluri de valoare şi societăţi care nu pot emite asemenea titluri Societăţi care emit titluri de valoare pot fi societatea pe acţiuni.Capitalul social este împărţit în acţiuni în cazul societăţii pe acţiuni şi societăţii în comandita pe acţiuni. iar certificatele de părţi sociale nu sunt titluri negociabile. Titlurile de valoare au un element comun: ele materializează dreptul asociaţilor asupra unei fracţiuni din capitalul social. Infiintarea unei societati comerciale Actele necesare pentru a infiinta o societate comerciala sunt urmatoarele: 1.

declaratie pe proprie raspundere atestata de avocat (in 9 . Capitalul social minim este de 2.microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare macrointreprindere (16% impozit). Sediul poate fi proprietatea dumneavoastra (contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor).000 lei pentru un SRL. acesta intra sub incidenta Legii locuintelor nr. Daca sediul dumneavoastra are mai multi proprietari. aveti nevoie de avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza sediul dumneavoastra. Stabilirea administratorului societatii comerciale este urmatoarea etapa.). 7. trebuie sa completati o declaratie pe proprie raspundere. 4. reprezentantul permanent . Declaratia pe proprie raspundere se da de catre una dintre persoanele de mai jos: fondatori. in maximum 15 zile de la data semnarii. semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului. Trebuie sa va hotarati ce forma de societate doriti sa infiintati. 8. pentru a fixa baza de impozitare : intreprindereile mici . functie de categoria in care va incadrati.R. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala.ordinea preferintelor dumneavoastra. Pentru a va infiinta o firma trebuie sa dovediti ca aveti la dispozitie un sediu unde va veti desfasura activitatea. 10. In cazul in care nu exista o asociatie de proprietari. conform Legii 181/1997)). Va trebui sa alegeti tipul de societate. aveti nevoie de acordul in scris al coproprietarilor. declaratie tip. administratori. Dovada sediului. Declaratia pe proprie raspundere poate avea una dintre formele urmatoare:forma autentificata de notarul public. 5. de uz. uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar). Alegeti ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. De aceea. un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (contract de comodat. un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale.000. 114/1996. trebuie sa prezentati avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. Aveti de ales intre o societate comerciala cu raspundere limitata ( S.) sau o societate pe actiuni ( S. 6. trebuie efectuata schimbarea destinatiei: din locuinta in sediu social. Daca sediul social al societatii dumneavoastra se gaseste intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc). Potrivit legii. Va trebui sa decideti suma pe care o veti investi in capitalului social al firmei si sa va alegeti banca la care veti dori sa deschideti contul fimei dumneavoastra.L. 9.A. Dovada sediului se face cu copii dupa actele enumerate mai sus.persoana fizica (desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale) sau de catre cenzori. Dupa ce ati rezolvat problema sediului social. cat si in plan vertical. atat in plan orizontal.

sucursale. 11. g) sediile secundare . e1) in cazul societăţilor cu răspundere limitată. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale. i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata. cu menţionarea aportului fiecărui asociat. pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN.) contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni.) contract de societate pentru societatea in nume colectiv. c) obiectul de activitate al societăţii. h) durata societăţii. in ordinea preferintelor. Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri. precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său. Obiectul de activitate se exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. d) capitalul social. in ordinea preferintelor. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -. 12. denumit act constitutiv (anexat). f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi. c. valoarea aportului in natură şi modul evaluării. dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar. in numerar sau in natură. b. dacă se are in vedere o atare infiinţare. Taxa de baza acopera 5 coduri.conformitate cu prevederile Legii nr. agenţii.) statut. denumirea şi sediul social. e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi. Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri. sau condiţiile pentru infiinţarea lor ulterioară. datele lor de identificare. 656/1997. Redactare act constitutiv Exista mai multe variante de act constitutiv. cu precizarea domeniului şi a activităţii principale. Actul constitutiv al societăţii va cuprinde: a) datele de identificare a asociaţilor. Actul constitutiv poate avea una dintre urmatoarele forme: a. in comandita simpla. nr. 10 .) contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic. Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. datele de identificare ale primilor cenzori. respectiv ale primului auditor financiar. puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite impreună sau separat. 51/1995) sau poate fi inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic al societatii. Cuantumul taxei de inregistrare a firmei dumnevoastra este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate. d.G. aprobata prin H. b) forma. iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. atunci cind se infiinţează o dată cu societatea.

conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului. cu: foaie de varsamant. pentru simplificarea procedurilor se pot completa Declaratii pe proprie raspundere. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip. Dupa finalizarea intregii documentatii. Dovada depunerii capitalului social Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa: la CEC sau la la orice banca. care va certifica semnatura. indicandu-se denumirea acesteia. inclusiv o cerere de inregistrare societate. ordin de plata sau chitanta CEC. fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua. 2. Declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor. persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia. comerciantul persoana fizica. se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului). Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de Declaratie pe proprie raspundere dupa cum urmeaza: 1. 14. adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii. lichidatorii. 4. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare. 15. administratorii. iar in cazul unei firme de consultanta. 16. 13. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public. Incepand din acest moment firma dumneavoastra isi poate incepe activitatea. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii. Specimenul de semnatura Potrivit legii. Declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar. fie direct de catre intreprinzator. 11 . In termen de aproximativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii.Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de asistenta pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia va veti desfasura activitatea. 5. de catre un avocat sau de un notar sau de catre intreprinzatorul insusi. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma aport la capitalul social al societatii comerciale. certificatul de inregistrare. dupa caz. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia mediului. Declaratii pe proprie raspundere pentru avize Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea acestora in functie de activitate. reprezentantii unei societati comerciale. Pentru dovedirea specimenului de semnatura. 3.

Anexe 12 .

Editura Socec. Bucuresti.31 / 1990 pricind Societatile comerciale. 1991 • Georgescu.portalroman. Drept comercial român. 1992 ˇ Căpăţână. Editura Atles SRL. societăţile comerciale. L. Editura Lumina Lex. Bucuresti. 1948 www.Bibliografie Codul Comercial ˇ Legea Nr. Drept comercial roman.ro www. republicata cu modificările ulterioare • Cărpenaru.com 13 . O. Instituţii ale noului drept comercial.. S. I.. Bucuresti...avocatulstagiar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful