BANA ARMÂNEASCÂ 2 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu.

USIA icâ NCURPILJEATLU Revista “Bana Armâneascâ” alushtui numiru: 1 (27) 2002 Thimiljiusitâ tu anlu 1996 di Dumitru PICEAVA Redactsia, Alfabetlu..., Ncljinari..............2 Editatâ di Fundatsia “Bana Armâneascâ Armânjlji di România (D.S.P.)..............3/4 H ã rg i u i r l i t i tipusearea alushtui Iorgoveanu-Mantsu, Aura PASHA, Aurica Catayrafia (Recensãmântul) (Al.Gica)....5 PIHA, Yioryi Platari, Willy Wisoshenschi Mirela al Cucotu (M. Bara)....................6 numir, 1 (27), 2002 (1.000 cumãts), V furâ fapti, tu isa pãrtsâ (câti 100 di $), Graficâ culufi (copertã): Stefan PICEA A Culindu cu Pilisterlu(D.S.P.), A. Pasha.7/8 di tinjisitslji Armânji: Oani Nicolae, Consultantu icunomic: Dima GRASU Kira Mantsu (Mariana Budesh)...............9 TUGEARU Avigljitorlu di zboarâ (K. Mantsu)....10/11 prezidentulu a “Sutsatâljei Culturalâ Consultantu juridic: Mihaiyivâsitâ shi pi Armâneascâ”(S.C.A) Mihai Tugearu, Revista poati s-hibâ Ficiuritslji di la sculia nr. 12 di Internet la adresa: Constantsa, Fabuli di N. Mullisi......12/13 membru tu Consiliu di Cumânduseari www.geocities.com/armaneasca ali “S.C.A.” di Bucureshti cumu sh-di Posta electronicâ: Tashcu Iliescu, Di zboru cu M. E-mail: piceavad@cmb.ro Caciandoni........................................14/15 Iancu Perifan, prezidentulu a Sutsatâljei Adresa a redactsiiljei: Istoria a Machiduniiljei (T.Babali)....16/17 “Trâ Armânami” di Paris. Sos. PANTELIMON, nr. 258, bl.47, sc. Redactsia efhãristiseashti a tutulorù Di zboru cu N. Djuvara (A.Gica).....18/19 Arbineshlji shi Armânjlji (K.Kycyku), atsiloru tsi nâ agiutarâ pânâ tora ta s-pu- D,et.6,ap.241,cod73559, Bucuresti. Telefon: Armânjlji ditu Arbinishii la 1931......20/21 temu sâ scutemu tru migdani aestâ revi- 01/6282786 shi 093/609266. Abonamentili Tiniramea...(J. Gusho), Spiro Fuchi.......22 stâ sh-yini cu pârâcâlseara cãtrã tuts Armânjlji cu vreari ti fara sh-cultura armâ- s-facù la adresa a Redactsiiljei. Ayiu Yioryi (S.Yerândã), M. Shutsu......23 Sotir Bletsa (Aurica Piha, Y. Beica)..24/25 neascâ s-nâ agiutâ sh-di aoa shi nclo. Pâhãlu a unui abonamentu ti unu anu Hâbãri -I-...............................................26 Mash ashi va s-putemu sh-noi, tu arad- easti: Ti yivâsitorlji di România: 120.000 di lei. Ti yivâsitorlji ditu xeani: 20 $ Cari easti numa a noastâ (Al. Gica)......27 ha a noastâ, s-lji-agiutãmu Armânjlji. PAREIA REDACTSIONALA: SUA icâ 35 D.M. Teoria UI-UI la A.Lazaru, Hâbãri -II-...28 Marilena BARA, Mariana CACIANAbetsedarlu...(D. Papatsafa)............ .....29 DONI-Budesh, Ilie A.CEARA, Alexan- Contulu a Fundatsiiljei “Bana Armâneascâ”: 2511.1 - 7280.1/ROL - BCR, Cãrtsâ dixiti pi Internet, Rebus ........30/31 dru GICA, Jane GUSHO, Sashu YERÂNDÃ (Lozovo-Machidunii), Kira Sucursala Stefan cal Mare, 32, Bucureshti.

Ndauâ alâxiri fapti tu ALFABETLU ARMÂNESCU ufilisitù tu r evista “BANA ARMÂNEASC”
Dit anlu 1996, di anda ahurhimù sâ scutemù revista “Bana Armâneascâ”, tu paginjli a ljei ufilisimù, cu njits alâxiri, varianta di alfabetù pripusâ tu anlu 1988 la doilu Congresù ali ULCA di Freiburg-Ghirmânii. Dupâ unù anù aestâ variantâ di alfabetù u alâximù cu atsea apufâsitâ la Simpozionlu trâ standardizarea a scriariljei armâneascâ tsi avu loc Bituli-Machidunii tu Agustu 1997. Ahurhindalui cu anlu 1998 lomù apofasea ta s-fâtsemù ndauâ alâxiri tu aestâ variantâ a alfabetlui armânescu cum shtu normili di scriari. Aestea suntu: 1.1Sonlu “â” shi “ã”, cari, dupâ apofasli di Freiburg 1988 shi Bituli 1997, eara nyrâpsiti cu unâ singurâ literâ “ã”, si-nyrâpsescu cu literi ahoryea shi maxus: Sonlu “ã” si-nyrâpseashti cu litera “ã” (litera “a” sh-pisuprâ semnul tilda “~”). El s-avdi ca francezlu “e” dit que, jusque, ca albanezlu “ë” i ca românescul “ã”. Urnechi: cãpri, câpãchi. Sonlu “â“ si-nyrâpseashti cu litera “a” sh-cu semnul circumflex (^) pisuprâ. El s-avdi ca tu zboarâli româneshtsâ: român, câine i ca tu zboarâli a noasti: Armân, mânâ, lânâ etc. Lipseashti sumliniat câ nu s-ufiliseashti litera “î” (â din i) ashi cum easti tu limba românã. 1.2 Sonlu gamma - consoanâ velopalatalâ fricativâ - sâ scrii cu dauâ turlii di yramati: y shi g. a) Litera “y” (i greacâ), cari fatsi parti dit fondul fonetic internatsional, easti ufilisitâ ahâtù ti nyrâpsirea a zboarâlor xeani, iu ari tesea di semivocalâ, ca tu zboarâli: NewYork, yoga, cât sh-tu loc di gamma, iu ari tesea di consoanâ, ca tu zboarâli: ayru, ayonjea, yramâ. b) Totna cându sonlu gamma s-aflâ tu zborù nâintea a yramatlor “e” shi “i” s-ufiliseashti litera “y”.Urnechi: yeatru, yeanitsarù, yinarù, yiptu. Ama ti furnjia câ suntu Armânj cari tu grailu a lor nu-lu au sonlu gamma, ashi cum suntu Cru-shuveanjlji, poati s-hibã ufilisitã tu loc di gamma sh-litera “g”. Urnechi: gu-mar, gramâ, gâitan, migdani, etc. Tu re-vista a noastâ, pânâ la Simpozionlu di Bituli, tu loc di gamma fu ufilisitâ mash litera Y 2.1.Ufilisirea a vocalilor shcurti “u” shi “i” dit sonea a zborâlor. Eali s-ufilisescu ahât dupâ unâ singurâ consoanâ cât sh-dupâ grupuri di consoani. Pot s-hibâ ufilisiti cu icâ fârâ seamni diacrititsi pisuprâ. Ca urnechi: omù icâ omu, ponù icâ ponu etc. iu yivâsearea a lor s-fatsi tu unâ singurâ silabã shi aushi, aroshi etc. iu yivâsearea a lor s-fatsi tu dauâ silabi (a-ushi, a-roshi).Vocalili shcurti icâ semivocalili i shi ù canâoarâ nu formeadzâ unâ silabâ ahoryea. 2.2.Verbili icâ adjectivili sâ-nyrâpsescu tu forma “-eshtsâ” sh-nu “eshti”. Urnechi: mindueshtsâ, sâligheshtsâ, alâxeshtsã; vâryâreshtsâ, bârbâteshtsâ sh-nitsi cum minduehsti, sâligheshti, alâxeshti; vâryâreshti, bârbâteshti etc. 2.3.Dupã “ts” shi “dz” dit bitisita a zboarâlor s-ufiliseashti “â” sh-nitsi cum “i”. Ca urnechi: analtsâ, ashterdzâ, frândzâ sh-nitsi cumu analtsi, ashterdzi, frândzi. Armasirâ nialâxiti: Combinatsia di yramati “lj”- consoanâ lingo-palatalâ s-avdi ca tu zboarâli dit limbili italianâ:

gli, figli, cogliere; spaniolâ: llamar, llevar, lluvia. Ca urnechi: ljepur, calji, elj, pulj etc. Combinatsia di yramati “nj”, consoanâ palato-lingualâ - easti reprezentatâ di yramatli “n” shi “j” shi s-avdi ca tu zboarâli: njelu, Armânj, ponj etc. i ca tu zboarâli dit limbili italianâ: giugno, segno, signore; francezâ: acompagner etc. Semnul “j” (iota) fu ufilisit tu aestâ combinatsii ca semnu di palatalizari ti prota oarâ di Mihai Boiagi tu gramatica armâneascâ tsi u scoasi Wiena tu anlu 1813. Combinatsiili di yramati “sh” asunâ ca tu inglizescul “sh” dit numa Shakespeare. Urnechi: shoaric, shulinar. Combinatsiili di yramati “ts” asunâ ca tu numili italiani:Mazola, Venezia etc. Ca urnechi: tsayi, tsâruhi etc. Redactsia “Bana Armâneascâ” CARTI DI NCLJINÃRI NCLJINAREA LA CRIPÃRI SHI NVIRNÃRI Doamne, virverlu (vifor) a cripãrlorù a noasti s-mutâ pisupra a mea shi nvirnãrli tsi mi pidhipsescu, ama ntru Tini easti tutâ nãdia a mea. Tini cunoshtsâ tutâ furnjia a arãului tsi mi tirãnseashti. La Tini perlji-a caplui a meu suntu misurats. La Tini, dicara, ascapù sh-Tini Ti pârâcâlsescu s-dipârtedz di la mini itsi arãu tsi cheari suflitlu sh-truplu shi s-mi agiuts s-anichisescu tuti amârtiili cari mi-anvârligheadzâ. Câ Tini eshtsâ ânvârtushirea, ascâparea shi anichisitorlu a meu, Hristolu, Dumnidzãlu, shi a Tsãia mãriri anãltsãmù, a Tatãlui shi a Hiljlui, shi a Sâmtului Duhù. Amin. Xiyisiri (tradutsiri): D.S. P.

BANA ARMÂNEASC Tinjisite patriotu Armãnu Machidon Tacu Piceava, Machiduneanjlji Australianj va s-hibâ multu hârsits cara va u aprucheats cljimarea a noastâ s-loats parti la un interviu la radio pi limba-nã pârinteascâ. Cu a voastâ vreari, ma s-vrets s-pitritsets-nã numerlu di telefon sh-noi va vâ lom la studio s-azburâmu ndreptu, tras-vâ avdâ Armânamea di Sydney sh-ma largu. Radio programa easti cathi Sâmbâtâ, proxima oarâ di la voi dit Rumânia la oara unâ dupu prândzu/1. p.m. Multu mi hãristusirâ comentarili personali tsi li spusitu la e-group-armâneasca. Aprucheats a meali buni urãri, Nicu al Cheaici - Sydney. ¤¤¤ Dupâ unâ stâmânâ sh-la oara tsi u aveamu zburâtâ domnulù Nicu al Cheaichi di Sydney mi lo la tilifonu di mi bâgã s-lji-apândâsescu la ndoauâ fronimi ntribãri. Tu aestâ zitisi tilifonicâ tuti furâ buni nafoarâ di unâ njicâ problemâ shi maxus atsea câ, dupâ niheam chiro di cara ahurhii s-azburãscu la tilifonu, nu para-nji si avdza boatsea ashi di ghini ca tu ahurhitâ. Ama, pânâ tu soni, lucrili inshirâ ghini, ashi cumu aveamu s-aflu dupâ niheamu chiro. ¤¤¤ Nicu alu Cheaichi: - Cându imigrarã Armânjlji Romania? Dumitru PICEAVA: Bunâ vâ-i dzua domnule Nicu al Cheaichi, cumù shbunâ dzua a tutulorù ascultâtorlorù a voshtsâ sh-ghini vâ aflai. Voiù s-vâ spunù ditù ahurhitâ câ muabetea tsi u avemù deadunù tora pritù tilifonù easti ti mini unâ mari tinjii sh-tutnâoarâ unâ mari ciudii. Cu vârâ unâsprâdzats di anji ma nâinti, tu chirolu a comunismolui, nu pistipseamù câ s-poati ashi tsiva, câ s-poati ca io, Armânù di România, s-potù sazburãscu cu unù Armânù tsi bâneadzâ tâsh tu Australia, ti unâ emisiuni la radio pri limba a noastâ pârinteascâ. Tora, ligatu di Armânjlji di România, potù s-vâ spunù câ elji emigrarâ ditù tuti pârtsâli ali Machidunii ahurhindalui cu

Nr. 1 (27), 2002

3

Interviu datù pritu tilifonù la radio Sydney, sectsia armâneascâ, ti Sydney, Machiduneanjlji ditù Australii - 19-li Brumaru 2001

ARMÂNJLJI DI ROMÂNIA

Chitchi. Ntulemnu pi pândzâ. DSP

anlu 1923. Tsi va dzâcâ, la dzatsi anji di terlu cu elji iara statili balcanitsi, cari anda sâmtulù locù ali Machidunii fu âm- loarâ câti unâ parti ditù Machidunii, pârtsâtù tu patru pãrtsâ la statili vitsini. avea sinferù ta s-emigreadzâ câtù ma multsâ Armânji ditù locurli a lorù. Numirlu a Armânjlorù tsi emigrarâ N.C. :- Cu tsi numã vã shtii miletea di aclo? atumtsea România ditù Machidunii fu di D.P.- Numa sumù cari furâ cunuscuts vârâ 33-35 di njilji. Elji furâ colonizats Armânjlji di România eara atsea di prota oarâ Cadrilaterù, locù tsi fu dixitu di România di la Vâryarii iara ea, Vâryâria, tu aradha a ljei, ti aestu locù, s-aspuni, dixi 9% ditù loclu ali Machidunii, cari eara di vârâ 87.500 km patrats. Dupâ anlu 1940, di cara Cadrilaterlu fu datù nâpoi a Vâryâriiljei, Armânjlji furâ mutats tu horli di Dobrugea. Tora s-arâspândirâ pritù câsâbadz iara pritù hori armasirâ multu psânji. Câsâbãlu cu nai ma multsâ Armânji easti Constantsa cari ari vârâ 40 di njlji di bânâtori armânji. Cu tuts, Armânjlji di România agiungu la vârâ 150 di njilji ama numirlu a lorù tamam nu s- Câlivyeanji. Di nastânga nandreapta:Tsalu Halciu (Pepa), cunoashti ti furnjia lali Halciu, teta Tinca, tati, Steryiu shi teta Ayora Piceava. câ nu easti sinferù ta s-hibâ cunuscutù “Machedoni” icâ di “Macedoneni”. Lâ aestu lucru. si ma spunea shi Tsântsari. Numa di N.C. - Ti tsi ispeti emigrarâ Armânjlji Aromâni icâ di Macedo-Români eara ditù Machidunii? Ispetea ti cari emigrarâ Armânjlji ditù ma psânù cunuscutâ. Torâ, Mucanjlji, nu Machidunii nu fu alta dicâtù atsea câ lâ spunù altâ turlii dicâtù Aromâni shi, loclu a lorù di daimâ lâ fu mpârtsâtù, unâ parti di elji, nica u-andrupãscu fârâ di vrearea a lorù, la miletsli vitsini idheia câ Armânjlji suntu unâ cu Roiara pisti elji vinirâ xenjlji. Ca urnechi, mânjlji iara limba armâneascâ easti unù tu Machidunia gârtseascâ, dupâ dialectu a limbâljei românâ chiola shpulematli balcanitsi sh-dupâ alâxirea di dupâ amintarea a Dimândariljei 1333 populatsii tsi fu namisa di Gârtsia sh-di ditù 24-li di Cirisharù 1997. Ti aestâ Turchia, chivernisea gârtseascâ adusi tu pseftâ teorii, tu tsi mutreashti arâzga a locurli machiduneshtsâ vârâ miliunâ sh- Armânjlorù, Românjlji suntu andrupats giumitati di Câvcaz. Ditù tutâ Gârtsia sh-di niscântsâ Armânji di a noshtsâ, a avea vgatâ tu Turchii vârâ 300 di njilji di curi numi nu axizeashti s-lâ li aducù Turtsâ. Di-nâoarâ cu yinirea alushtorù aoatsi aminti dicâtù sumù atsea generGrets, adushi ditù Asia Njicâ, Armânjlji alâ: di Cândruveanji. N.C.:Disi avets sculii pi limba ash-chirurâ loclu shi ndrepturli a lorù shnoastã? nu mata putea s-bâneadzâ ashi cumù D. P.-Cu tuti câ Armânjlji di România avea bânatâ pânâ atumtsea. Idyealui nu suntu pricunuscuts di chivernisi ca lucru s-tihisi sh-tu alanti craturi tsi-sh loarâ câti unâ cumâtici ditù loclu mileti ahoryea elji puturâ, pânâ tu soni, di-shi dishcljisirâ vârâ ndauâ sculii tu machidunescu. Tu atselù chiro România avea ananghi câsâbadzlji Cunstantsa shi Bucureshti di Armânji ta s-lu colonizeadzâ Cadrila- sh-iu ficiorlji armânji potù s-anveatsâ

4 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu. carti pri limba armâneascâ. Prota sculii aoatsi di România, nu putemù s-u fu dishcljisâ Cunstantsa cu vârâ ndoi ascultãmù. Tutnâoarâ lipseashti sanji ma nâinti, la sculia numirlu 12, B. P. aspunemù câ di psânù chiro, di vârâ doi Hashdeu, iu anveatsâ facultativ, meshi, tu câsâbãlu Constantsa s-dishSâmbâta icâ Dumânica, patru clasi iara cljisi prota emisii pri limba armâneascâ Bucureshti, la sculia 39, ahurhindalui la unâ televizii di România. Aestâ emisiditù aestu anù, anveatsâ vârâ 40 di fici- uni easti adratâ di Mariana Caciandoni. urits ampârtsâts tu doauâ clasi tsi suntu Tutù ea tsâni, di vârâ 5 anji, unâ emisiucumândusiti di dascalitsili Marilena ni pri limba armâneascâ la Radio Bara shi Aurelia Caranicu. Constantsa. N.C.- Disi avets dzuari, revisti shTu soni voi s-vâ spunù câ Armânjlji di pãnã iu agiumsitù pãnã tu dzãlili di România, cu tuti cheaditsli tsi lâ suntu tora? bâgati elji nu s-alasâ sh-mutâ caplu ashi D. P. - Tora di oarâ, Bucureshti, esù cumù di multu chiro nu lu-avea mutatâ tru migdani mash doauâ revisti: “Bana shi-sh caftâ ndrepturli a lorù. Tu sinlu a Armâneascâ”, tsi easti scoasâ di 5 anji tu Armânamiljei di România easti unâ aradha, cu pâradzlji a editorlui sh-cu minari culturalâ cumù nu fu canâoarâ agiutorlu a yivâsitorlorù a revistâljei - pânâ tora. Ama voi s-vâ spunù câ tutâ fârâ s-dixeascâ vârâ agiutoru di la aestâ minari culturalâ easti ân ligâturâ chivernisi. Tu padzinjli alishtei revistâ, cu minarea culturalâ a Armânjlorù ditù tsi easti anyrâpsitâ mash pi limba armâ- tuti alanti craturi balcanitsi. neascâ, s-andrupashti idheia câ ArmânjCu aesti zboarâ io voiù sâ-âncljidù lji suntu unâ mileti ahoryea di tuti alanti ama nu nâinti ta s-vâ efhãristusescu a milets balcanitsi, cu unâ limbâ ahoryea voauâ, domnule Nicu al Cheaici, ti tindi limba greacâ sh-di tuti alanti limbi jia tsi nji-u featsitù di mi câlisitù ta s-vâ latini shi suntu clirunomlji a dau aestu interviu sh-vâ or, a voauâ shi a Machiduneanjlorù romanizats. tutulorù ascultâtorlorù a voshtsâ, multâ Voiu s-vâ ma spunù câ Pareia redact- sânâtati sh-multâ ambâreatsâ tu bana. sionalâ a revistâljei "Bana Armâneascâ" Dumnidzã s-u aibâ angâtnù Armânaduruseashti cafi anù premiili "Omlu a mea! Haristo multu câ mi acultatù! Anlui", apuhii cu cari suntu tinjisits tuts Apandisea alu Nicu al Cheaici atselji Armânji cari facù curbani ti Tinjisite Dumitru Piceava, Armânami shi s-alumtâ ti creashtirea a “Tuti lucãrli di reportul pi radio, limbâljei armâneascâ cumù sh-ti amin- inshirã cu bunã aradã. Easti dealihea, cã tarea a andrepturloù tsi lâ si cadù a nu s-avdza ashi ca cum vreamu noi, ma Armânjlorù. nã si pãru cã vahi voi u tsãneats Unâ altâ revistâ easti "Desteptarea", mãnushea di telifoni cama largu di gurã, tsi easti scoasâ di H.Cândruveanu cu cãndu lu spuneats reportul. Noi duchim pâradz di la chivernisi sh-iu, di 11 di anji cã pi idyea linii avea codoshi, cu un ton niacumtinatù, s-andrupashti ideia câ di halatu ca di shuiratu, ma ti noi nu eara Armânjlji suntu unâ cu Românjlji iara ananghi tra s-ti avdzãmù sh-acãchisimù limba armâneascâ easti unù dialectu a ashi cum lipseashti. Nã vini niheamã limbâljei românâ. arãu, ca dip tu soni nu putum s-nã Tu tsi mâtreashti mass-media alãsãm sãnãtatea, di ispetea cã nã si lipseashti s-adutsemù aminti câ, di dzat- curmã linia. Unãshunã dupu a vostu si anji, la Radio România Internatsional interviu, ascultãtorlji nã tilifonarã la stueasti dishcljisâ unâ emisii di radio pri dio ti comentari, sh-cathi un dzãsirã cã limba armâneascâ, emisii cari easti eara multu bun zborlu a vostu. Avea avdzâtâ shi ascultatâ mash di Armânjlji armasã nicã s-vã antribãm ti biografia a ditu craturli balcanitsi. Noi, atselji di voastã personalã, ma cumu shtii, ...” Câlivili adzâ

BANA ARMÂNEASCÂ

HÃLÃTSLI AL TATI Ditù thimisirli-a meali ahândoasi, Nji-alâncescu hãlãtsli al tati, Arâdyipsiti pi mururli groasi, Ditù veacljea casâ ca nâ palati. Iar pi nâ measâ shidea tuaradhâ, Ciocuri, zmilãri, cleshtsâ sh-unâ bardhâ, Cu cari tati-a meu tutù pilichisea, Vâr lemnu, ca tu-arocutù s-intrâ isea. Sh-anda vini oara s-fudzimù din hoarâ, Tati-a meu li featsi hãlãtsli dhoarâ, Nafoarâ di-atsea bardhâ vluisitâ Cu lipidha-a ljei pri ânturyisitâ, Ta s-nji-armânâ a njia ca unù semnu, Ti pilichisirea-a yisitlui lemnu. Sh-unâ zmilarâ di cilechi câlitâ Ta s-pilichisescu mushuteatsa tutâ. ESCU Escu unù laiù loscutù ditù zâmani, Unù suflu di vimtu ti nishani. Escu ditù loclu-a laptilui di oai Shi a suflitlorù mplini di sivdai. Escu mistiryiu ditù zborluaspusù tu yisù Di-Armânjlji atselji ca ditù pârâmisù. Escu di-aoa, ditù locù machidunescu, Di iu strâaushlji a melji ânji grescu, Câ avemù unâ limbâ sh-unâ mileti, Sh-nâ borgi: s-li ftsemù s-treacâ tu-alanti eti. Dumitru Piceava

BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1 (27), 2002 5 Mutrii ta s-aflu informatsii realistâ Thede zburashti di CATAYRAFIA (RECENSÃMÂNTUL) atselji tsi au conshtiintsâ câ câtu cama buni. Ufilisii multu teza di doctorat al Thede suntu Armânj sh-u zburãscu shA POPULATSIILJEI DI ROMÂNIA Kahl (1999). Hãristusescu zburãscu di 100.000 di Armânji. La limba). Alj dãmù diznãu zborlu al Thede atsiloru di la RRI câ-nj deadirâ cifra di la idyea isapi agiumsi shi Nicolae Cusha Kahl: "Nai ma multsâlj Armânj antribats recensamantul ditu 1992 ditu Românii. (1990,1996). Elu zburashti di 108.574 di shi-aspusirâ ayonjea, fârâ multâ minPlâcârsescu tuts atseli tsi potu s-nâ da Armânji. Cumu featsi elu isapea? dueari, unâ identitati idyea cu a cratlui, a hâbari tu tsi mutreashti aesti lucri, sanyrâpseasca pi e-mail icâ pi adresa a Ahurhi di la cifra sigurâ di 6.553 di popului cu cari baneadzâ deadun. (...). fumelji armâni tsi vinirâ România tu Aestâ identificari a Armânjlorù cu poprevistâljei. Cats himu? Tu Gartsii, atsea ditu soni catayrafii iu chirolu 1925-1932. Misurã câti 5 oaminj ulu a cratlui tu cari bâneadzâ easti ahâtu suntu anyrâpsits sh Armânjlji fu tu 1951. tu cathi fumealj sh-agiumsi la 32.765 di di sânâtoasâ câ, tu aestu chiro, nu Furâ tricuts atumtsea tu catayrafii Armânj (shi Saramandu tu anlu 1976 videmù iuva vârâ piriclju di ancâceari 39.855 di Vlahi (dupa Zbuchea,1999) agiumsi la cifra di 30.000 di Armânj anamisa di identitatea armâneascâ shi loialitatea trâ cratù." icâ 22.736 (dupa T.Kahl). Tu documen- vinits România nâinti di polimù). tili di Tratatlui di la Lausanne (1923) sâ La cifra di 32.765 Cusha adâvgã coefi- Tu tsi mutreashti catagrafia ditu 18-27-li zburashti di 150.000-200.000 di Vlahi cientul di crishteari a laolui tu chirolu di Martsu 2002 ditù Românii doaua tu Gârtsii. Thede Kahl pistipseashti câ 1941-1982 shi ashi agiumsi la cifra lucri nâ si parù importanti. Easti ghini câ suntu vârâ 300.000 di Armânj tu Gârtsii 108574. Tu catayrafia ditù anlu 1977 esù tru migdani doauâ numi trâ noi: ama nai multu 100.000 zburãscu ghini furâ anyrâpsits 644 di Armanj shi 1.179 Armâni shi Macedo-românji? Nu eara di Macedo-românji. Tu catayrafia ditu ma ghini s-ufiliseamù tuts unâ numâ? armâneashti. Tu Arbinishii nitsi unâ catayrafii nu-lj 1992 fura anyrapsits 21.000 di Armânji Deftura problemâ easti atsea câ atselji tsi dzâcù câ Armânjlji suntu idyea cu bagâ tu isapi Armânjlji. Dupâ Winni- shi 7.000 di Macedo-românji. frith(1995), Armânjlji ditù Arbinishii Ditù câti thimisescu mini, Thede Kahl Românjlji, lâ si pari unâ alathusi s-nu dzâcù câ suntu vârâ 250.000. Fimiridili luyurseashti câ suntu Românii vârâ tsâ dzâts Românù la catayrafii. gârtseshtsâ ditù Arbinishii dzâcu câ 50.000 (cifra nu easti anyrâpsitâ tu tezâ) Adutsemù aminti aoa minduearea al Peyfuss ti aestâ problemâ (cari dzâtsi câ Armânjlji nu suntu ma multu di 50.000. di Armânj tsi u zburãscu nica limba. Thede u featsi isapea la nai multu Tu un proiectù di raport ti catandisea a pânâ tu soni easti unâ problemâ di ducArmânjloru anyrapsitù di de Puig tu heari individualâ): "La solutionarea 800.00. Tu Vâryârii atsea ditù soni catayrafii Shcurtu 1996 sâ zburashti di 250.000 di problemei, atât de viu discutatã azi, dacã Armânj tu Evropa ditu Notu-Data (tu aromânii din România sunt o minoritate zburashti di 5.159 Armânj (Zbuchea). Tu Republica Macedonia (FYROM) idyiul chiro easti datâ shi cifra di etnicã/nationalã sau nu, slujitorii lui catayrafia ditù anlu 1994 misurã 8.467 1.500.000 di Armânji tu Evropa di Notu Clio nu pot contribui altfel decât prin di Vlahi ( 0,4% ditù tutâ populatsia ditù -Data, cifrâ datâ di AFA shi ULCA). apelul la judecata rationalã: nu existã cratù). Armânjlji ditù Macedonia pis- Cifra di 250.000 easti datâ di Peyfuss criterii stiintifice pentru determinarea tipsescu câ elj suntu vârâ 80.000 iara (cari tu 1971 zbura di 400.000 di nationalitãtii cuiva în afara propriei conThede luyurseashti câ suntu vârâ 25000. Armânji). Cari easti furnjia câ alâncescu stiinte." Maca vremù s-bânãmù ca Tu cratlu Romania, Gh. Ionitsa (1996) ahâti mãri dyeafurei anamisa di Armânj, prota jgljoatâ easti atsea s-nâ pistipseashti câ suntu vârâ 150.000- catayrafii sh-di isapea al Thede Kahl? dzâtsemù atsea tsi himu. Alexandru GICA 175.000 di Armânj. ULCA shi AFA (ufilisii aoa isapea a lui câ-nj pari nai ma Cu furnjia câ tu 18-27-li di Martsu România va sfacâ unù recensãmântu (cata-yrafii), anyrâpsescu aestu articulù ligatù di poblema a numilor tsi nâ si da. Nota: Multsâ di sotslji a mei vahi nu va s-hibâ sinfunji cu aestu mesaj. Ama unâ culturâ easti dealihea mari atumtsea cându oaminilji suntu axi sazburascâ dishcljisù ti tuti problemili a lorù. Atselu tsi va ta sâ s-aproachi di lumea a Armânjlorù stâvruseashti un protù "cheadicù": multili numi cu cari suntu pâtidzats Armânjlji di cronicari, istorits sh-di alanti milets. Pots s-vedz hâiri ditù aestu "cheadicù". Maca va ti mindueshtsâ ma multu la elu, ciudia salâxeashti tu unâ ma bunâ achicâseari a suflitlui armânescu. Niheamâ isturii. Protili fântânji bizantini tsi zburãscu ti Armânj ufilisescu numa di "Vlahi". Exighisea alishtei numâ easti atsea câ Ghirmanjlji u teasirâ numa Volcae (numa ali una veaclj farâ celticâ) la tuts Celtsâlji. Dupâ tsi Galia fu romanizatâ,

CARI EASTI NUMA A NOASTÂ
Ghirmanjlji u ufilisirâ ti tuti miletslji romanitsi (sh-adzâ nica zborlu ghirmanù Welsch easti ufilisitù sh-ti Italeanj cumù sh-ti Frântsâ. Multu chiro Ghirmanjlji ufilisirâ zborlu Wlach ti Armanji sh Wallach ti Românji). Di la Nemtsâ numa tricu la Slavi shi deapoa la Grets. Armânjlji nu para ufilisescu aestâ numâ atumtsea cându zburãscu ti elj. Furnjia poati s-hibâ sh-atsea câ di multi ori zborlu "vlah" easti ufilisitù ca unâ prusvuluseari. Tu Gârtsii easti ufilisitù di multi ori cu noima di huryeat, di om nu ahatù plichisitù. M. Mesnil sh I.Popova (1993) scoasirâ tu migdani un veclju primithù vâryârescu (ditu 1893) tsi exighiseashti zborlu "vlasi" prit "oaminj piroshi, varvari, niplichisits". (tu pirmith easti zborlu di Românji nu di Armanji ama aesta n-ari mari importantsâ. Easti zborlu aoa câ tuti miletslji s-luyursescu nai ma bunili sh-alantu

easti totna varvar, arãu, niplichisit) Tu Balcani zborlu "vlah" sh-chiru niscântiori noima etnicâ shagiumsi s-hibâ unù sinonimù ti zborlu "picurar". S-pari câ fantâna ti aestâ mintiturâ easti un fragmentu ditu "Alexiada" (anyrâpsitâ pi la 1148) iu Ana Comnena dzâtsi câ atselj tsi ducù unâ banâ nomadâ "limba popularâ lâ da numa di Vlahi." Multsa istorits varyari ufilisescu aestâ noimâ (tsi zburashti di zânatea di picurarù sh-nu di noima etnicâ) ta s-exiyiseascâ câ Amirãrilja a Asãneshtsâlorù nu fu vlaho-varyara ama mash varyara. S-fatsi niscântiori sh-câ numa ali unâ zânati agiundzi numa ti unâ mileti. Aesta s-veadi ditù numa "cioban" (picurar) ufilisitâ niscântiori di Turtsâ shi Arbineshi (atumtsea cându zburãscu ti Armânji) cum shditù numa "goga" (mastur). Aestâ numâ ditu soni ari sh-unâ altâ exighisi: (Continuari la padz. 27) Alexandru GICA

6 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu. Armânjlji s-featsirâ cunuscuts România sh-tu lumea a Operâljei. Nu lipseashti s-lu agârshimù, ca paradhigmâ, Deciu Celea - tsi fu unù di fondatorlji a Operâljei di Constantsa shdeapoia, anj aradha fu baritonù la Opera Românâ di Bucureshti. Shi Deciu Celea nu fu singurlu Armânù tsi ishi pi stsena a Operâljei. Fratili a lui, Nicolae Celea (un chiro, sheflu a Corlui), Hristu Cusha (balerin), Ion Tugearu (balerin) sh-nica sh-altsâ. Azâ, tu aradha a tinirlui bârnu, u aflâmù la Opera Românâ - Maria Ciobanu i Maria al Cocot. Sotslj âlj dzâcù Mirela. Ama, ti tsi nâ dânâsim la ea? Tu meslu Yismâciunù-Sumedru, tu studiourli Media Pro di Buftea s-featsirâ filmârli la "Callas for ever", filmu tu reghia a avdzâtlui Franco Zefirelli. Tu aestu filmu giucâ shi Mirela. Cum? Nâsâ nâ dzâsi câ fu multu lishor. Prota vini la Operâ regizorlu muzical a fimului shi lj-aleapsi oaminjlji di cari avea ananghi. Mirela eara tu aradha a lor. Deapoa, dusi di deadi unâ probâ muzicalâ tu studiourli di Buftea. Mirela interpretâ unâ arii dit "Carmen" di Bisset. Fu aprucheatâ! "Easti tsiva ahoryea tu bana M.C. - Siyura! a unui artistu s-aibâ tihea s-lucreadzâ cu Rep. - Tini hii tora tu corlu a pareia a unui reghizor ahâtù mari ashi Operâljei ama, minduishi vârâoarâ scumù easti Zefirelli", ânj dzâtsea multu hii solistâ? emotsionatâ, Mirela. "Tra s-intsrâ tu M.C. - Nu shtiu, minduescu câ pareia a lui di filmari, s-vedz cumù tuts lipseashti s-hiu ma putsân emotivâ. Di s-cunoscu di 20-30 di anj easti impresionjicâ avui problemi cu aestâ emotivitati. nantu ama, pot shi s-ti facâ s-tsâ parâ Aveamù concerti la pian ama-nj trimbuarâu câ-lj cunuscushi". Ti filmul "Callas ra sh-mânjli sh-cicioarli ca si-apârâ for ever", Maria al Cocot nâ dzâsi câ Dumnidzâ! Cându agiumshu la operâ tora candideadzâ la Oscar shi, di câti shi cunuscui publiclu di aclo (tsi easti dzâsi reghizorlu, va s-yinâ s-hibâ multu critic), duchii câ lipseashti s-trec prezentat sh-tu Românii. Tu România di emotsiili tsi li amù. Di 9 anj di dzâli nâsâ ari giucatâ sh-tu alti filmi, cumù di cându lucredzù la operâ mi alumtu cu suntu "Extemporal la dirigentsie" tu aesti emotsii sh-poati tu unâ dzuâ va sregia al Nicolae Corjos, "Martori dispotù s-hiu shi solistâ. Cari shtii?! pârutsi"... Ama, cum s-apruche di muzRep. - Noi avemù icâ Maria al Cocot? nâdia câ va s-agiunM.C. - Mini ahurhii cu pianlu nica di la dzâ un solistâ ghini 6 anj. Minduescu câ eara tsiva tu soi. Mi cunuscutâ tu lumea dutseamù la gârdinitsâ sh-cântamù. Shi muzicalâ... Giucash tu ashi duchi mama câ lipsea s-cântu. aproapea tuti spectacoMultu mi arisi pianlu. Feciù 8 anj di lili tsi furâ la Opera dzâli, dupu cari mi dushù ninti cu canto Românâ di Bucureshti (4 anj) shi la 18-19 anj dupu tsi bitisii un di 9 anj di dzâli. Cari ti liceu di matematicâ-fizicâ ahurhii canto arisi nai ma multu? la un profesor, la Iulian Bâiashu, di la M.C. - Nai ma multu Conservator. Vrui s-dau examen la canto pot s-dzâc "Traviata" di - intrai... La operâ nica nu aveamù Giuseppe Verdi. Mini intratâ câ-nj dzâsirâ câ hiu multu njicâ tu nu para am unâ boatsi ti anj. La 19 di anj sh-giumitati intrai la mezosopranâ, ma multu operâ sh-aestâ fu ti mini unâ mari hiu unâ sopranâ dramatharauâ, fu ti nipistipseari. Anj vidzui icâ, sopranâ âmplinâ, yislu cu oclji. ama nu pots sâ shtii Rep. - Sh-di atumtsea tutù la Operâ!

"Mini hiu multu pirifanâ câ hiu Armânâ"

BANA ARMÂNEASCÂ vârnâoarâ. Avui unâ ânreghistrari cu dl. C-tin Gabor, la Opera di Cluj, ama cântamù sh-la Opera di Bucureshti, cu Rozina dit "Barberlu di Sevilla". Multu va mi ariseascâ s-debutedz tu unâ Rozinâ. Ânj pari câ multu ânj si uidiseashti aestu rol... Mi ariseashti...! Mi caracterizeadzâ, pistipsescu, shi Carmen tsi easti ti unâ sopranâ analtâ... Tsi s-tsâ dzâcù? Rolurli multu romantitsi nu para mi caracterizeadzâ, mash Traviata. Nitsi Mimi dit Puccini. Puccini ma multu nj-ari hari s-lu ascultu, nu s-lu cântu. Mini multu âlu voi Verdi, cari easti... Nu pistipsescu sâ si-amintâ vârâ oarâ un altu ahtari compozitor. Giucai cum dzâshù tu tut tsi putea sâ s-giocâ tu aeshtsâ 9 anj dit soni la Operâ. Avui unâ premierâ di Traviata, unâ premierâ cu Oedip tu reghia a marlui Andrei Sherban. Ah! Mi ariseashti shi "Liliacul" ("Bubureaclu"), aclo giocù multu sh-ti atsea mi arisea-shti. "Nabuco", tsi ti cor easti nai ma bunù... Rep. - Ti arisescu tuti, bag oarâ. Poati ma ghini eara s-ti ântreb tsi operâ nu tsâ ari hari! M.C. - Ei, sigura câ tuti nj-au hari. Va s-mor cu opera tu sândzi! Rep. - Aide s-tritsem la unâ altâ turlie di muzicâ - folclorlu muzical armânescu shi tu unù zbor, s-hibâ cama uidisitù cu atsea tsi adari cându ai adyi - "Pilisterlu". Cum agiumseshi la Pilisteri shi cum âmpiltearea aestâ di muzicâ armâneascâ cu muzicâ di operâ? M.C. - Eeee.... Aua ahurheashti un pirmith multu mushat. Mini, acasâ nu para zburam armâneashti. Tati eara român ama, âlj vrea multu Armânjlji. Tu

BANA ARMÂNEASCÂ

Nr. 1 (27), 2002

7

unâ dzuâ s-adunarâ a mei cu un lali, efhâristusescu câ suntu ashi! shteamù shi tut canda-nj pari cunuscutù. Rep. - S-dzâtsi ti cântari câ easti unâ Poati di aua s-ducheashti un omù tsi Goga, easti a lui numâ shi âlj dzâsirâ: "Shtii câ feata a noastâ easti la Operâ", alithea hari di la Dumnidzâ shi câ "s- mileti easti. A njeia tutâ muzica "Dealihea? Voi sh-mini s-u cunoscu, s-u arucâ tu soi". Tini câtâ cari ti arcashi, armâneascâ ânj pari cunuscutâ, u duchaduc la Sutsatâ!", "Easti profesoarâ di cum dzâcù Armânjlji? escu ca unâ parti di suflitlu a meu... M.C. - Maia a mea ânj pari câ avea Rep. - Aide s-dzâtsemù tora câ s-tsâmuzicâ, bitisi Conbservatorlu.." "Phoo... Noi avem ananghi di ahtâri aestâ hari ti cântari. Mama ânj dzâtsea agiutâ Dumnidzâ "s-tsâ hibâ boatsea oaminj!" Shi ashi agiumshu la Sutsatâ iu câ ea cânta multu mushat, aclo tu "nâ câmbanâ/ S-u avdâ Armânamea nica di prota âlj vrui tuts. Tuts suntu muntsâlj Pindu. Minduescu câ mini cu tutâ", cum dzâtsea poetlu George Murnu. Tsi va s-vrei s-avdâ tiniri, suntu oaminj multu bunj. Mi ea nj-u aduc. Armânamea tutâ di la tini? Rep. - Di iu suntu vinits pâpânjlj a tâi? duchescu ca acasâ. Canda hiu cu fratslji M.C. - S-nu u agârshimù limba, s-nu M.C. - Maia di Veria sh-paplu di a mei. Prota mini shidzui, mutrii, minnâ agârshimù miletea. S-nu s-dipârteadLivâdz. Doauli hori azâ, tu Gârtsii! duii, vidzui tsi adarâ, cum minduescu. Rep. - Tsâ aduts aminti vârâ cântic di zâ di Armânami, Armânjlji! Aestâ ânj Nu shteam cântitsli shi li ânvitsai di la Aurelia (Caranicu), tsi mi agiutâ. Li anda earai njicâ? Vârâ cântic avdzât pari câ ari nai ma marea simasii. S-nu fudzimù di arâdâtsinj câ putemù s-u ânvitsai ma, mini lâ dedù altâ tonalitati, ân casâ, la maia... M.C. - Salami nu pot s-dzâc - aestu chiremù calea atsea ândreapta. Mini hiu altu stil shi ashi loai apofasea s-nu fugù di la Sutsatâ pânâ cându nu va s-adarâ cântic lu shtiu di-n casâ. Mini nu bânai multu, multu pirifanâ câ hiu Armânâ. unâ dealihea parei, tsi s-agiungâ s-ljea ahât multu cu elji. Ama, tora la Pilisteri Sh-ma multu tora, cându voi s-adarù parti la festivaluri di folclor, poati sh- nj-aduc aminti multi di cântitsli tsi li tsiva ti Armânami. Poati câ easti ghini internatsionali. Nu lipseashti s-hibâ tuts avdzamù cându earamù njicâ. Tati a cathiunù di noi s-mindueascâ s-adarâ profesionishtsâ. Pots s-adari muzicâ sh- meu avea mari mirachi s-ascultâ ploacili tsiva njicù, ahât cât poati el, ti fara-nâ, ti di mirachi nu mash s-hii pâltit ti aestâ. cu aushlu Yeoryi Celea, cu Deciu Celea, Armânami! Mash ashi putem s-ascâpâm Muzica easti unâ harauâ. Easti multu cu Marcu... Atseali suntu cântitsli ti cari di la chireari! Lipseashti s-himù tuts mushat cându vedz oaminj tsi au hari ti nai ma ghini nj-aducu aminti. Deapoa, unâ! Marilena BARA cântari, tsi u vor scena... Voi s-lâ avdu vârâ cântic tsi dzâc câ nu lu S-cunoashti câ shi la vârâ 15 di inshi di nu shteamù LA CULINDATÙ CU PAREIA Armânji, ashi cumù cumù va-lji purtãmù ahântsâ easti la tuti alanti milets inshi mash tu trei mashinji. Vini crishtini, easti adetea ca ficicu elji shi lali Santa, atselù tsi sanchisea sâ ducâ cu colindili, dupâ tsi cafi unù uritslji sâ s-ducâ cu colindili pi la casili a oamalumtã ta s-hibâ dishcljisâ prota sculii pri di elji s-andridzea cu unâ ciumagâ sh-cu unù injlorù tu noaptea di 24-li cãtrã 25-li di limba armâneascâ Bucureshti. Nâ fu ti mari trastu. Di aestâ oarâ noi: io, Oani Nicolae shi Andreu ta s-da di hâbari câ s-amintã Hristolu. agiutorù ti furnjia câ nâs fu atselù tsi aduna cumnatlu a lui vinimù cu mashinjli etimi ti Colindili la Armânji poartâ sh-numa di “cânpâradzlji. alâgari. Deapoia vinirâ sh-ficiorlji sh-featili di titsi di Anlu Nãu”. Ficiuritslji, unù chiro, s-dutsea s-culindâ la pareia “Pilisterlu”. Apofasea ti ahtari lucru Tu seara di 24-li di Andreu loai parti sh-mini dupâ njedzlu a noaptiljei, dupâ cântâtori, (ta s-ducâ cu colindili pi la casili a ma multorù la unâ ahtari adeti. cându, dupâ veacljea adeti, duhurli arali spersonalitãts armâni) u avea loatâ Oani deadCu aestâ apuhii nji-adushù aminti di chirolu chirea. Noi, ti furnjia câ aveamù cali lungâ, ahurhimù cu colindili dupâ ndauâ sâhãts dupâ prândzu. Ficiuritslji cânta vârâoarâ colindimelindi (Colindi, melindi,/tsitsi, caca,/ dã-nji maie culaca,/câ va tsâ acatsù vaca,/ vaca cu yitsãlu,/ câ s-featsi Hristolu,/ tu pâhnia a boilorù/ trâ yinatea a Uvreilorù,/ trâ-anji multsâ/jdi vârâ oarâ!) Variantâ cântatâ vârâoarâ di ficiuritslji di Aminciu (Metsovo) Epir - P.Papahagi, Din literatura popularã aromânã, 1900). Di aestâ oarâ ficiorlji di la “Pilisterlu” cântarâ la cafi casâ di Armânji “Dom’, Dom’ s-anãltsãmù” shi ma multi cântitsi musheati ditù repertoriulù a lorù. Ca ditù tihiseari pareia Pilisterlu ahurhi cu culindili, ti prota oarâ, la casa ali doamna Matilda CaragiuMariotseanu. Furâ aprucheats ân casâ unù cu Aurica sh-cu Alexandru. Ficiorlji sh- shi cântarâ ma multi cântitsi cari, dupâ anda earamù njicù sh-di cumù nidzemù cu featili di la Pilisterlu, cari s-andâmusescu cafi cumù nji-aspusirâ, doamna Matilda colindili dedunù cu sotslji a melji (Gogu al Sâmbâtâ dupâ prândzu la unâ sculii di pi Caragiu lji-ascultã cu mari emotsii. Nu Ducea, Mircea ali tetâ Tincâ sh. a.) pi la casili ningâ stadionlu Dinamo di cântâ, mizii di ma psâni emotsii avurâ sh-elji, ficiorlji. a Armânjlorù di Cataloi. Sâ shtii câ ficiuritslji ashtipta aestu lucru. Vinirâ etinji ti culindari Di cara lji-ascultã cumù cântarâ doamna

“PILISTERLU”

8

Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu. România literarâ. Di la doamna Matida Caragiu âlji dusimù ficiorlji acasâ la doamna Irina Nicolau. Shi aoatsi ficiorlji cântarâ colindi sh-ma multi cântitsi armâneshtsâ musheati. Doamna Irina Nicolau, multu cunuscutâ intelectualâ tsi ari zânatea di folcloristâ, fu multu fiyuratâ di aestâ andamusi fârâ uidii pânâ tora sh-lâ urã a ficiorlorù s-aibâ multâ ambâreatsâ tu marea a lorù mirachi cari easti cânticlu armânescu. Neasimù deapoia la casa a deputatlui Costicâ Canacheu, atselù cari fu doi anji prezidentulù a Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ”. Nâ apruchearâ pârintsâlji al Costicâ cumù shi sora a lui, Itsa. Ficiorlji furâ aprucheats multu musheatù nafoarâ di mini, cari, atumtsea anda mi vidzu Itsa, aspusi, cãtrã pãrintsâlji a ljei: “nâ vini dushmanlu ân casâ!?!”. Cu tuti aesti, mini, cari nu mi luyursescu dushmanù a vârnui ohi al Costicâ Canacheu shi ali Itsa, cu cari, dupâ cumù aspunea afendu-su, himù shi soi. Pârintsâlji a noshtsâ eara di la Câlivi. Di cara fudzimù di la Costicâ Canacheu âlù câftarâ ficiorlji sh-domnulù Constantin Rudu, patronlu a restaurantului Inter-Macedonia, cari shadi tu idyiulù blocù, ama nu lâ dishcljisi usha canâ. Di aoatsi âlji dusimù ficiorlji di cântarâ acasâ la sotslu a nostu Cociu Tulicâ, tutù Câlivyeanù sh-elù. Di aoatsi fudzimù cu mashinjli tâshi tu hoara Pipera. Aoatsi ahurhimù cu culindarea la restaurantulù al Gigi Becali dupâ cari ficiorlji neasirâ di cântarâ la casa al Giovani shi al Victor Becali. Tutâ pareia fu multu fiyuratâ di turlia cumù eara armâtusiti casili di chibâreatsâ a Armânjlorù di Pipera, cu multi lunjinji, di canda nâ aflamù tu mesea a Bucureshtiului. Di la casa a fratslorù Becali neasimù cu tuts la casa al Iancu Zisu, di cari ma avemù nyrâpsitâ tu revista Bana Armâneascâ”. Fumù aprucheats ân casâ shi aoatsi multu mushatù. Di Pipera nâ turnãmù Bucureshti. Impresiili a ficiorlorù ditù mashinâ nu mata s-bitisea. Lâ lo multu hari aestâ culindari. Lâ lo hari di casili a Armânjlorù pri iu intrarâ, lâ loarâ hari di turlia cumù furâ aprucheats ân casâ shi chirâsits di Armânji shi, câtse s-nu u spunemù, furâ multu efhãristisits sh-di dhoarili tsi li apruchearâ. Pri ningâ mâcari, fructi, bâmboani, sucuri ficiorlji amintarâ cu aestâ apuhii sh-vârâ 7 miliunji di lei. Aeshtsâ pâradz, loarâ apofasea elji, va-lji pâstreadzâ ta sâ-sh ancupârâ stranji armâneshtsâ. Tu bitisitâ tuts aspusirâ: j-di vârâ oarâ! S-lji-avdâ shi s-lji-agiutâ Dumnidzã! Dumitru PICEAVA

BANA ARMÂNEASCÂ

profesoarâ lâ efhãristisi sh-dupâ atsea lâ yivâsi ma multi poezii adrati di nâsâ. Tu bitisitâ lâ deadi shi unù plicù cu pâradz. Di cara aflarâ câts pâradz lâ durusi nâsâ a ficiorlorù nu lâ yinea s-pistipseascâ. Avea intratâ ân casâ shi lali Santa cari, cu aestâ apuhii putu di u cunuscu. Âlji lo multu hari, nji-aspunea, di turlia cumù lâ zburâ armâneashti a ficiorlorù shi armasi multu figuratù (impresionat) di nâsâ. Mini, deadunù cu Oani shidzumù nafoarâ. Nu intrai ân casâ ta s-nu lâ aspargu atsea mushatâ andamusi. Tuts ficiorlji di la Pilisterlu eara multu curyioshi ta s-u cunoascâ aestâ mari doamnâ armânâ cari easti doamna Matilda Caragiu-Mariotseanu, prota shi singura muljeari armânâ cari agiumsi tu tesea di academician pânâ tora. Ca sâ spunù cu mânâ pi inimâ sh-mini earamù multu curyiosù ta s-u vedù shi s-u ascultu cumù zburashti shi s-aflu tsi ma adarâ nâsâ. Ari unâ hari ta s-azburascâ armâneashti cumù psânji Armânji u au. Nu neshù ti furnjia câ avdzâi câ nâsâ, ditù oara anda yivâsi articolu “Teoria UI-UI”, nyrâpsitù di mini cu vârâ ndoi anji ma nâinti sh-iu u criticamù niheamù, nu mata va s-avdâ di mini shdi revista “Bana Armâneascâ”. Nu avu canâ curajlu ta sâ-lji ducâ unâ revistâ di “Bana Ârmâneascâ”. Ti aestâ furnjii neshù mini la doamna Geta, sora ali nâsâ, cari sheadi aproapea shi-lji dushù dauâ cumâts. Nu di alta ama tu aestu numirù eara publicatù un articulù ali Chira Mantsu tsi eara unâ cronicâ la unù articulù ali nâsâ publicatù tu revista

DOILJI
Yina pi câmpulù cu albi lilici, Aclo iu trandafili-anjiurdzescu, Yina s-vedz nelji cu chipurici Shi-io va s-alagù, va s-arâdù, va mi hârsescu! Cârunâ s-nji-adari cu-a ta mânâ Sh-pi frâmti a njia s-nji-u badz, Sh-cu lilici pitù perù, ca nâ dzânâ, Lishorù di-a ta mânâ s-mi-acatsù… Ca cilimeanji s-arâdemù dipriunâ, Alargu, pi câmpu s-nidzemù, Ca unù pirmitù, noi, s-nâ-aspunâ: Tsi tiniri sh-tsi multu nâ vremù

VREARI
Di cându iara-nji ti vidzui Mintea tutâ nji-u chirui; Zboarâli s-chirurâ sh-eali Cându ti-adunai ân cali. Cându di mânâ mi-acâtsash Sh-caplu-ndzeanâ ânji-lu mutashi, Vidzui vrearea tsi-aspuneai Pitù musheatslji oclji lai. Mi bâshashi pi oclji sh-pi frâmti Io-nji chirui ma laiù di minti… Di multu-ashtiptamù ta s-yinji, Nu shteam vrearea ca nji-aspunji!...

Aura PASHA

Yeanula Yioryi

Naturâ staticâ cu chitchi. D.S.P.

BANA ARMÂNEASCÂ
Nu-ari vârnâoarâ arâpasù: Pidimo, priimnari, greauâ ducheari… Bana nu ti dutsi daima tu soari. Cându u cunuscui prota oarâ mutreamù la nâsâ sh-mi-ntribamù: tsi caftâ? Tsi va? Câtse tora oclji âlji arâdù shi dupâ niheamù chiro âlji suntu-mplinji di lãcrinji? Puteai s-yivâseshtsâ pi prosuplu a ljei unâ câftari ahândoasâ, unâ frimtari tsi nu-lji da arihati sh-tsi u fatsi s-u doarâ suflitlu, unâ dureari tsi nu poati s-u ascundâ. Cându ljea di-zburashti s-aprindi. Pira di nuntrulù a ljei ti-angâldzashti sh-tini. Ia di ti arâdi. Sh-vrei s-u astindzâ sh-nu pots sh-eshtsâ sigura câ ma s-u astindzâ va tsâ aflji isihia. Easti unâ alumtâ tsi u dai cu tini. Tini eshtsâ ehtrulu a tãu. Mutreamù la nâsâ shi-nji si pârea câ u cunoscu di multu, câ himù soatsâ buni cu tuti câ nâ dispartu multsâ anji. La Congreslu armânescu di Freiburg ditù anlu 1999 eara multsâ Armânji, di iutsido, tuts cu vreari tu suflitù, ama EA s-alidzea di elji pitù atsea ducheari, emotsii tsi eara ancârfusitâ pi prosuplu a ljei. Eara iutsido, azbura cu tuts. Earamù nai ma njica di tutâ pareia ama mi tinjisi sh-mini. Lo di-nji zbura, di mi câtiyursea, ama boatsea a ljei nu eara arauâ, anapudâ, amplinâ di ergu mea eara unâ boatsi tsi prâxea, tsi ti-angâldza, tsi ti fâtsea s-ti ducheshtsâ aproapea di suflitlu a ljei. Sh-cându nji-azbura mi-ntribamù: azburashti nâsâ i azburashti suflitlu, mintea a mea! Di atumtsea sh-pânâ tora tricurâ ma multu di trei anji shi chirolu tsi tricu nâ aproachi multu sufliteashti. Anlu aestu, di Stâ-Mârii, nai ma musheata dhoarâ tsi u dixii fu muabetea cu Kira Iorgoveanu-Mantsu. - Tsi easti ti tini cartea "Steaua di Dorù"? - "Steaua di Dorù" tsi u tipusii cu 20 anji nâpoi easti fumealjea a mea, ti atsea câ poeziili tsi s-aflâ tu aestâ carti azburãscu ti suflitlsu a meu, di bana a mea sh-di tuti duchirli a meali. Di aoa shi-nclo potù sanyrâpsescu shi alti cãrtsâ ama "Steaua di Dorù" va s-hibâ ti mini atsea fumealji tsi nji-u deadi Dumnidzã. "Steaua di Dorù" inshi ditù unù Mari Dorù, inshi ditù unù adiljeatù a meu armânescu tsi tu chirolu atselù cându mini anyrâpseamù poezii tru limba armâneascâ vârnâ nu minduea câ va s-agiundzemù adzâ s-avemù ahântsâ poets, s-avemù revisti anyrâpsiti piarmâneashti, câ va s-agiundzemù savemù nâ culturâ. Trâ-atsea "Steaua di Dorù" armâni ti mini unâ cheatrâ ditù ahurhitâ, ditù ahurhita a banâljei a mea shi a alumtâljei a mea trâ Armânami. - M.C.-B. Tu "Steaua di Dorù" putemù s-aflãmù aproapea tuti duchirli a tali. Ti amintashi tu hoara Bashchioi shi ti pâlâcârsescu s-nji-aspunji tsi simasii ari aesta ti tini tu lucrulù tsi-lù fats? - Bashchioi…nu u vidzui hoara di anda earamù njicâ, di anda fudzii di aclo sh-ti mini easti unâ mari dureari câ putui svedù ahânti locuri di lumi ama nu-nji vidzui hoara iu mi amintai. Avdzâi câ armasirâ mash ndauâ casi, ama ti mini, ashi cumù u amù tu suflitù, aestâ hoarâ ânji deadi atsea tsi mi agiutâ ta s-armânù Armânâ. Nji-aducù aminti, cu tuti câ ear-

Nr. 1 (27), 2002

9

CHIRA IORGOVEANU-MANTSU unâ sorâ, unâ soatsâ, nâ
amù fiticâ njicâ di vârâ 5-6 anji di musheatili coruri tsi s-fâtsea aclo Dumânica sh-nji-aducù aminti di Pânâyirlu di Stâ-Mârii iu yinea Armânjlji ditù tuti alanti hori. Nji-armasi tu minti shi Bisearica din hoarâ tsi-nji si pârea ashi di mari. Unù Armânù tsi nu duchi bana di hoarâ nu putu s-ducheascâ ahâtù di multu tsi va s-dzâcâ Armânamea. Amù nãdia câ anlu aestu i divârâoarâ va-nji vedù hoara. - M.C. B.:-Aduseshi aminti di andamusea di Stâ-Mârii. Di ndoi anji tu horli armâneshtsâ di Dobrugea s-fatsi veara unù bairù di yiurtiseri iu s-andregù pânâyirlu a hoarâljei sh-iu s-adunâ Armânjlji di iutsido. Cumù vedz aesti andamusi a Armânjlorù tu aestu chiro? - C. I-M: - Mi hârsii multu cându avdzâi di aesti andamusi a Armânjlorù di România shi amù nãdia câ va s-agiungu sh-mini estanù deadunù cu nicuchirlu a meu Eschibaba. Aestu lucru tsi s-fatsi

ahurheshtsâ di plândzâ. Câtse? Câ limba chiru. ducheari… Cultura armasi ama limba chiru multu tu Gârtsii. Mi andâmusii tu Gârtsii cu multsâ Armânji, cu multsâ tiniri tsi loarâ di anveatsâ limba armâneascâ. S-toarnâ la limba a noastâ sh-mi hârsescu multu di multu câ "unù populù fârâ limbâ easti unù populù chirutù". - M.C.-B.: - Ndoauâ zboarâ di lucrulu ditù soni ali ULCA? - C.I.-M.: - ULCA di Freiburg sh-adrã lucrulu tsi-lù fatsi di 15 di anji. Shi anlu aestu dipusimù Strasbourg unù Apelù tsi s-cljeamâ "Catandisea dramaticâ a Armânjlorù s-dutsi ninti" shi-aspunemù a C.E. câ Dimândarea 1333, tsi fu aprucheatâ di tuti vâsiliili iu bâneadzâ Armânji, nu easti bâgatâ tu practichii. La Congreslu a Minoritãtslorù ditù Europa tsi s-tsânu anlu aestu Olanda nu neasimù ti atsea câ hãrgiurli suntu multu mãri ama s-dusi Luis Maria de Puiq tsi nâ reprezentã noi Armânjlji. S-apruche unâ Rezolutsii di unâ simasii ahoryea tsi

Chira Iorgoveanu-Mantsu namisa di ficiuritslji armânji di la sculianr. 39 di Bucureshti

aoa, România, s-fatsi tu Gârtsii di multu chiro. Tuti horli armâneshtsâ ditù Gârtsii tsi furâ asparti dupâ polimù, ahurhirâ tora di sh-adunâ hiljlji shi cafi anù, tu cafi hoarâ yiurtusescu Stâ-Mâria. Easti unù lucru multu bunù câ cu aestâ itii s-adunâ Armânjlji, facù muabeti shi ashi poati sâ s-mutâ tinjia a hoarâljei. -M.C.B.:-Cumù fu Aminciu estanu? - C.I-M.: Cându azburamù di horli armâneshtsâ mintea-nji sâ dusi Aminciu, aclo iu cafi anù, prota Dumânicâ di Alunarù stsâni andamusea a Sutsatilorù Armâneshtsâ ditù Gârtsii. Armânjlji ditù Gârtsii suntu multu ghini organizats, suntu cama di 60 di Sutsati - sh-tsi s-veadi Aminciu la aestâ andamusi s-veadi atsea ma dealihea sh-ma chischina culturâ armâneascâ: gioclu, cânticlu shi stranjilji armâneshtsâ. Easti ca unâ intrari tu yisù: mutreshtsâ shnu pots s-pistipseshtsâ câ njilji di Armânji s-adunâ shi adarâ unù corù dipli-dipli shi nu agârshescu hlambura armâneascâ cu mearili aroshi. Itsi Armânù tsi agiundzi Aminciu la aestâ andamusi intrâ tu yislu armânescu, tu aestâ ciudii iu pots ta s-vedz tutâ mushuteatsa a culturâljei armâneascâ. Ama treatsi niheamâ chiro, ieshi ditù yisù shi

mutreashti câftãrli a Armânjlorù tu itsi vâsilii ditù Balcanù. - M.C.-B.: - Vreamu s-ti-ntrebu di nicuchirlu a tãu, Iani Mantsu, tsi anlu aestu ahârzi Dipluma di tinjii-2000 di la Fundatsia "Bana Armâneascâ". Cumù easti cându omlu di ninga tini ti-andrupashti tu lucrulu di suflitù tsi-lù fats tu banâ? -C.I.-M.:-Ti nicuchirlu a meu anyrâpsii tu multi di poeziili a meali. Cartea "Ahapsea lingvisticâ" easti ti nicuchirlu a meu. Di Iani mi leagâ nu mash vrearea ama shi aestâ alumtâ tsi u dutsemù doilji deadunù di 15 di anji di la protlu cursu di Limbâ armâneascâ tsi s-tsânu Freiburg shi aestâ vreari tsi pitrusi anamisa di noi ânji lucrã nu mash suflitlu ama shi mintea câ vidzui tu soni unù omù cu unâ ducheari ahoryea. Iani fu atselù tsi ânji dzâsi daima câ lipseashti s-alumtãmù câ Armânjlji au unâ steauâ tsi nu va s-astingâ canâoarâ. M.C.-B:-Cu nãdia câ Steaua a Armânjlorù nu va s-astingâ canâoarâ âlji orù ali Chirâ, tu numa a redactsiiljei "Bana Armâneascâ" sânâtati, ayapi shi s-lji-armânâ suflitlu totna ashi tinirù shi chischinù. Mariana CACIANDONI - BUDESH

10 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu. Lu cunuscuiù ca filosoflu tsi poetlu George bânã cu multu Vrana la treilu nâintea a lui, „ari pâscutâ Congresù di Limbâ durearea“. Tsi shi Culturâ Armânâ metaforâ uidisitâ, ti ciudii! Zborlu di Freiburg, 1993. „pascu“ ti dutsi la atselù lucru nai ma Va s-ahurhescu aproapea di fara a noastâ: picurari, oi, aestu zborù a meu munti, Pindu ... Shi-aestâ lumi tsi chiru aducânda aminti shi tsi u purtãmù mash tu suflitù nu poati atseali tsi-anyrâpsi- s-aducâ harauâ! iù atumtsea tu „Zborlu a Nostru“, Nr.1 Lumea ditu suflitlu-a poetlui easti tsi-armasi mash tu (41) 1994: „Atsea searâ ditù Muntsâlji atsea thimiseari/memorii. Lumea di-adzâ Pâdurea Lai, iu shidea tinirilji Armânj vinits la Congresu, nj-armasi tu minti câ easti ca nibitisitâ, âsh caftâ calea ... „s-amintã“ nica unâ nâdii trâ noi: unù Poetlu „dipusi tu memorii“ shi n-adusi tiniru Armânù va s-bagâ suflitlu sh- atsea lumi veaclji, arhaicâ, ditù ahurhitâ, mintea trâ dutsearea nâinti a liter- aspâstritâ shi-mplinâ di seamni tsi poetlu u bânã mash cu mintea shi cu aturâljei armâneascâ... Nafoarâ eara scutidhi greauâ tu thimisearea istoricâ ... Muntsâlj Pâdurea Lai, ma nâuntru, tu Temili ditu poezia alù Vrana suntu idycabana di lemnu iu noi ascultamù poezi- ili tsi li-aflãmù sh-tu poezia claiscâ ili alù George Vrana, eara unâ lunjinâ armâneascâ ma, la elù, aducù conotatsii tsi yinea ditù oclji lãi shi-mplinj di focù filosofitsi ahândoasi ... Elù nu cântâ a tinirlui poetu... Zboarâli-lj cura froni- muntili, oili, picurarilji, hoara mi, ma canda tâljiati tu cheatrâ ... armâneascâ tsi u vidzu mash tu pirmithCanda avdzamu câdearea a loru tu ili-a papsu-i i tu yisili a lui ... Tuti aesti suflitlu-a nostu...Zboarâli-alù George suntu trâ elu simboluri shi tsi-adutsi Vrana angrica, mplini di njedzu... Sh-nâ poezia a lui easti unâ noauâ ahândimi tsi hârsimù suflitlu atsea searâ di niagârs- nu s-videa tu poezia di nâintea a lui. heari, cu mushutets tsi nu s-amintâ cathi Agiungu 2-3 zboarâ bâgati aradha, unâ dzuâ ... Poezia alù Vrana easti di metaforâ, tra s-ti ducâ tu atsea lumi „exceptsii“ ... Vrana poati s-agiungâ mâyipsitâ, ancârfâsitâ tu chirolu miticù, unù Blaga a Armânjloru ... Steaua a lui istoricù: „oili si-aplicarâ pisti cafcalili/ a anyilici tu seara atsea trâ noi, shi-elù alumtâtorlui“; „cupiili di oi arâiti tu lipseashti s-aibâ angâtanu s-nu s-ast- ciiri/ si-agârshirâ s-pascâ“; „njiljiori siingâ ... Avemu ananghi di lunjina a ljei tsirati, adastâ iarba sâmtâ“; „Zghiclu-a oiloru acreashti mut/ tu memorii“... armâneascâ!“ Dupu doi anj ishi tu miydani unâ di nai Poetlu ishishi âshi zuyrâpseashti ma aleaptili cãrtsâ di poezii armâneascâ: cadurlu-a lui. Tu-aestu cadurù videmù „Avigljitorlu di zboarâ“ (Editura misidzli spirituali a poetlui: minduitù, Fundatsiei Culturale Armâne „Dimân- anvirinatù, anfârmâcatù, ducânda pianumiri fortuma greauâ a minduierilorù darea Pârinteascâ“, Bucureshti, 1995). Titlu emblematicù tsi spuni ditù ahurhitâ trâ fara a lui: nâpoi - isturia mplinâ ditsi borgi ari poetlu armânù di adzâ: prota alumtâ, di sândzâ virsatù, nâinti - câljuri sh-prota „s-aveaglje“ zboarâli, limba ... mintiti, ascumti, antuneariclu ...SCâtù mi-arisi aestâ metaforâ shi cumù mutrimù aestu cadurù a poetlui: „Escu u-aduchiiù mini, nu easti lishorù s-u contemporanù cu tuti cripãrili“; spunù...Tu unâ poezii di-a mea, anyrâp- „Shingiri di lãcârnj/ anvirigheadzâ sitâ tu-ahurhita a banâljei tu xinitii, dzât- muntsâlj ditù suflitù“, „io - ermu/cu seamù: „Tsi-adarù, mi-ntreghi?/ Amù crutsea nâinti,/ Don Quijote câvalâ“; zboarâli angâtanù!“ Uidii di ducheari „singurù ca unù lupù“; „himù/ unâ aranâ poeticâ! tu soari“; „Io esù nafoarâ la-alumta cuCându adyivâsiiù aestâ carti armashù antuneariclu“ ca-ncârfâsitâ di harauâ shi di dureari ... Sh-canda nu-agiungu tuti aesti , poetlu Di-atumtsea u-adyivâsiiu di multi-multi s-antreabâ „Cari hiu io?“ sh-di multi ori ori shi-nj fu aleaptâ yitrii trâ suflitù ... nu poati sâ-shi da apandisi câ „mi tornu Harauâ - câ fumù durusits, noi, câtâ mini/sh-nj mi-ahulescu/ma nu-nj Armânjlji, cu unù mari poetù ... Dureari mi-aflu“. Suflitlu-a poetlui angreacâ, - a poetlui tsi-nj didea shi-a njia, mplinù di durearea adunatâ di eti di fara adyivâsitoarea, durearea di eti a farâljei lui ...„Lumea aleaptâ“ a pâpânjloru u a noasti! Cartea alù Vrana easti unâ poartâ poetlu tu suflitù ca „unù mur„carti di Dureari“. Poetlu nu poati s-hibâ mintu surpatù“ shi „tuti chetrili surpatihârsitù cându elù easti unâ dealihea n Pind/ shi-aflarâ locù tu suflitlu-a memorii a dureariljei armâneascâ ... meu“. Angricarea spiritualâ easti ahâtù Nitsi unâ poezii di harauâ - câ poetlu, di mari câ mash zboarâli materiali (mur-

BANA ARMÂNEASCÂ

AVIGLJIT ORLU DI ZBOAR“ i câftar ea a „Chir olui chindisitu“
mintu, cheatrâ) potù s-nâ u zuyrâpseascâ dealihea. „Avigljitorlu di zboarâ“ easti, cumù dzâshù, unâ „Carti di dureari“. Dureari nivrutâ, nicâftatâ ma vinitâ ditù durearea a etilorù istoritsi shi dânâsitâ tu suflitlu-a poetlui tsi nu poati s-u avinâ câ „apala-i chirutâ shi cordzâli suntu diarudzinâ“. Mash cându ducheshtsâ unâ dureari istoricâ ca a poetlui Vrana pots s-aducheshtsâ câ hii sh-tini pliyuitù di zboarâli „mi doari durearea“ i „nj hipshu catargulu/ tu inimâ“! Dealihea, atsea tsi ducheashti adyivâsitorlu easti aestâ pliyuiari a inimâljei! Pisti poetù trecù „ashcheri antredzi“ shi lu „surpâ“, tu inima lui s-vedu arãnjli-a pâpânjlorù shi-a straushilorù - unâ inimâ ancrutsiljiatâ („io pi crutsi/ mirachi tu penuri/ flamburâ aruptâ“ i „inimâ cu citia câdzutâ“).Inima a poetlui easti greauâ, apitrusitâ câ „tuti chetrili surpati-n Pindu/ Shi-aflarâ locù tu suflitlu-a meu“. Shi cându poetlu nu mata s-aflâ tu lumea di-adzâ; tsi canda nu-lù ancapi, cându nu mata poati „shi-aravdâ bana“, cându ducheashti câ easti mortu - ari mash unâ ascâpari: turnarea tu paradhislu a pâpânjilorù, tu-atsea lumi di yisu tsi-i singura tsi poati s-lu-ascapâ - shi sanyiseadzâ „furù“! Va s-dzâcâ: singurlu sturù tu banâ di cari poati s-andrupascâ easti thimisearea a paradhislui straushescu! Cartea alù Vrana zuyrâpseashti mash unâ lumi: atsea ditù suflitlu shi mintea a lui, tsi easti mash armâneascâ ... Mash aestâ lumi mplinâ di dureari shi tirãnjiseari undzeashti cu-atsea ditù inima a lui! Lumea armâneascâ, lândzitâ di eti, canda-i vulusitâ tu-agârshearea fârâ-ascâpari. Ascultats aesti zboarâ loati fârâ vârâ aradhâ ditù poezia alù Vrana: „crutsi surpati“, „niori scutidoshi“, „dzenj nihârsiti“, „murminti surpati“, „aumbrâ sândzinatâ“, „azvestri câdzutâ“, „castrili tuti suntu surpati“, fântâna-i sicatâ di multu“, „surpatâ gârdinâ“, „casa-azvurnuitâ“, „hoara pâryisitâ“, „tendâ putridzâtâ“, murminti nivigljiati“, „iernj fântânj“, „murilji surpats“... PINDULU shi MAKIDUNIA suntu atseali douâ locuri sâmti trâ Armânami. Doauâ simboluri mplini mash di thimiseari... Pindulu / Makidunia di-adzâ nu mata suntu ca atseali di nâinti ... Isturia njiarcâ arcã aumbri greali, adrâ hârãchi ahândoasi tu suflitù, tu inimâ, tu ducheari ... Poezia „Câmbãnjli-a sândzilui“ - una di nai ma cutrimburâtoarili - aspuni di tragedia a isturiiljei a Armânjloru. Easti trâ mini

BANA ARMÂNEASCÂ una di nai ma mushatili ditù aestâ carti: „Aushilji pâlâcârsescu Dumnidzãlu .../ Tu Makidunii, amurgulu si azvurnui/pisti iarbâ./ Laptili-a oiloru easti aroshu,/ ca sândzili./ Pângânjlji gioacâ pi ciuflichili/ A crishtinjloru .../ Acâtsã barbâ/ Murmintulù alù Filip!.../ Alexandre,/ Tini nu shtiai câ vai mori/ Naljurea .../ Fudzishi s-duts lunjina .../ Vinitslji dupâ tini/ Analtsâ bâserits,/ Iar pângânjlji/ Yinu cu hãngeari sh-focù!/ Suflitlu-a meu easti/ ‚Nâ bâsearicâ/ Tu cari bat/ Câmbãnjli-a sândzilui“ Tu-aestâ lumi „haraua nu scoati fumù pritù ugeacù“ - s-pari câ nâdia-i chirutâ trâ daima. Ma, nu-i ashi ... Ditù aestâ lumi aruvinatâ, ca agârshitâ di Dumnidzã, poetlu caftâ Paradhislu ... Paradhislu - ca simbolu di nâdii trâ fara a poetlui. Poetlu aflâ unù „paradhisù aspartu, nicâftatù“ ... Elù easti singurlu tsi lu caftâ shi aflâ, pânâ tu soni, para-dhislu a „unui chiro chindisitù“. „Chiro chindisitù“ easti metaforaemblemâ: easti lumea armâneascâ istoricâ, di nâinti, tsi bâna tu sinurili-a elj morali niasparti. Ma atselù tsi caftâ Paradhislu ari shi nâdii ... Nâdia a poetlui nu easti trâ harauâ a lui, easti trâ tihea a farâljei. Tu poezia alù Vrana aflãmù sh-lunjinâ ... Ditu antuneariclu tsi-anvâli fara, ditù bâseritsli asparti, ditù „icoana mârinatâ“ fitursescu arãdz di lunjinâ ... Cartea alù Vrana easti, cumù dzâshù, unâ carti di dureari, ma, sh-di nâdii ...: „Vahi va-shi facâ njlâ Dumnidzã - / ma alâsats, câ va yinâ marea‚ nyiari/ shi dorlu di pristi moarti/ Va s-facâ punti ti suflitli a noasti!/ Unâ amari di fineri va apirâ/ sumu lunjina a Hristolui.“ („Dor“) Seamni njits di nâdii: „hirlu di iarbâ/ fitursi pi mâyulâ/ anichisiri di veardi“ . S-videmù cari easti Paradhislu-a poetlui; cumù aspuni atselu „chiro chindisitù“ tsi lu caftâ adzâ poetlu: „Andârlâsitù di cara mi aflu tu unâ câravi/ caftu tu-andzari unù cârciljiù di munti / O. Araratlu-a nostu - Pindu frati!/ Ti loarâ apili, armasishi mash tu mintea a mea-/ ca ‚nâ fandasmâ apreasâ ... sh-mi cutreairi cu chinjlji a tãlji. cu pricili-a tali,/ cu njiurizmili a tali, cu cântitsli-a tali .../ O. casi fuduli tsi vâzea di banâ-/ vâ dusitu!/ Atselù tsi caftâ Paradhislu easti crishtinlu. Poezia alù Vrana easti crisht-

Nr. 1 (27), 2002 inâ shi-mplinâ di seamnili a pistiljei: crutsi, cândilâ, câmbanâ, bâsearicâ, anghilji, icoanâ. Chirolu crishtinù ditù poezia alu Vrana tsâni di-atselu „chiro chindisitù“ tsi tricu, ma alâsã tu thimiseari toarâ ahândoasi ... Lumea ditù cartea alu Vrana easti ca unâ bâsearicâ mari, agârshitâ, iu videmù:„crutsi surpati“, „icoana sta mârinatâ“, „oasi-ncrutsiljiati“, „câmbãnjli/ dormu arâchiti di somnu“, „anghilji fârâ buiauâ/ mutrescu nvirinats“. Sh-pânâ tu soni, aestâ lumi easti idyia cu-atsea ditu suflitlu-a poetlui tsi dzâtsi: „Suflitlu-a meu easti/ Nâ bâsearicâ/ tu cari batù/ Câmbãnjli-a sândzilui/“ Shi-ncrutsiljearea ditu Biblii treatsi tu eaxistentsa a poetlui - Hristo modernu: „io pi crutsi/ mirachi tu penuri/ flamburâ aruptâ“. Unâ-ncrutsiljeari vrutâ, tr-atsea nu doari ... Easti shi-aestâ unâ ducheari crishtinâ. Altu simbolu crishtinu - pânea shi yinlu - suntu câftati di poetù trâ aflarea a isihiljei: „a oasiloru a meali/ lâ easti dorù di pâni sh-di yinù“ ... Nu easti pânea shi yinlu di cathi dzuâ, suntu atseali alâsati di la Hristolu ... Poeazia armâneascâ amintã cu George Vrana protlu poetu crishtinù ... Aestâ parti a poeziljei a lui - cama ascumtâ poati - easti atsea ma aleapta shi ma originala ..Lumea armâneascâ crishtinâ shi-aflã poetlu! Ahândosù armâneascâ, poezia alù George Vrana easti shi dealihea europeanâ. Poati s-hibâ adyivâsitâ cu idyiulù intiresù iutsido tu Evropa shi va s-hibâ aduchitâ atsea minduiari shi aspuneari poeaticâ noauâ, modernâ. Va s-hibâ aduchitâ drama istoricâ a unui populu aflatù la sinurili-armâneariljei tu banâ ... Vrana, ca shi-altsâ poets armânj modernji (M.Prefti, Santa Djika, V. Dzega) sh-lo pi-anumiri unâ fortumâ nicunuscutâ di-altsâ poets evropenj: anyrâpsinda armâneashti agiutâ la ascâparea di la chireari ali unâ limbâ shi-a unui populù. Tu-aestu shcurtu zborù scoshù tu miydani mash-ndoauâ di multili mushutets tsi li-aflaiù tu poezia alù Vrana ... Altsâ adyivâsitori va s-aflâ alti mushutets ... Câ ashi easti cu marea poezii: ascundi multi yishteri tsi esù tu miydani mash dupù unù copusù spiritualù sh-di ducheari. Kira Iorgoveanu-Mantsu

11

CUVENDÂ CU GRAILU Graiù agârshitù Pi streaha plâmtâ a chirolui… La tini mi tornu Io, hiljlu a tãu Surghiunipsitù Tu Nisia a Dureariljei, Io, Ulise. Tini eshti apanghiulù a meu Chirutù, Tini eshti casa a mea, Tini eshti crivatea a mea, Tini eshti câpitânjlu a meu. Disfãts usha, Va s-intru cu unâ tsearâ apreasâ Tu mânâ. Sumù cubeia a ta imirâ Ca mâna al Dumnidzã, Tu-aumbratâ di chinù, Va-nji dormu somnulù. Graiù agârshitù Pi streaha plâmtâ a chirolui. SINGURITATI Mi-avinarâ ditù limbâ. Limba undzea cu unâ padi veardi, Io undzeamù cu unù calù agiunù. Nâ dispârtsa avigljitori andrupats di tufechi, Teali 'ntruxiti Shi unâ amari di lãcrinji. George VRANA

Naturâ staticâ cu chitchi sh-ghiumi. Untulemnu pi pândzâ. D.S.P

12 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu.

PADZINA A FICIURITSLORU
PRIMUVEARA Cându loclu fu-ahulitù Cu-arãdzli di soari Natura tutâ-anâchisi Cu njiuridzma-lji mbitâtoari. Pulji vinirâ urdii Tutâ pâdurea anvirdzâ Njitslji suntu multu hârsits Sh-alagâ pritù virdeatsâ. La câmpu oaminjlji inshirâ Di tahina pânâ dixearâ Lucreadzâ cu multâ harauâ - Easti iara primuvearâ. Pancâ Oana, Sculia nr. 12, "B:P:Hashdeu" - Constantsa PRIMUVEARA Sumù unù tserù di primuvearâ Cu multu soari pisti câmpuri, Io mutrii diparti-n dzari Ponjlji tuts andreptsâ bubuchi. Primuveara yina iara! Cu njiurizmi-mbitâtoari, Cu cânticù di aidonji Sh-arãdz cu-ascâpirari. V-ashtiptãmù cu njicù cu mari La a noastâ-andâmuseari, Doauâ sâhãts tu stâmânâ S-anvitsãmù limba armânâ. Lucârli-s tu ahurhitâ. Di-aesta vâ parù mintiti Va li alidzemù noi ghini Cu-a nosti dascalitsi - armâni. Chiratsa Barzescu DI DZUAALI DADI Dada-a mea tsea buna, Dada a mea armâna. Când la tini mi minduescu Inima multu-nji hârsescu. Câ tini hii multu aleaptâ Sh-multi hãri tini nji-ai datâ. Ânji dâdesh njeatâ di-Armânâ Ma-nji dâdesh sh-mintea-ts bunâ. Adzâ, cându-i dzua a ta, Mini voiù s-ti ducù iuva, Iu-ari mash gârdinji sh-flurii, Lumi bunâ, ti ciudii. Mash di ghinets s-ai parti Cumù s-dzâtsi: "dupâ fapti". Banâ lungâ sh-sânâtati, Dumnidzã s-tsâ da di toati!

BANA ARMÂNEASCÂ di-alargu, di hârsescu tuti pâdurli. Dinâoarâ cu yinearea a primuvearâljei, furnitsli nu mata shedù shi s-bagâ pi lucru. Ashi câ nitsi alghinili nu s-alasâ ma-nghiosù. Eali azboairâ ditù lilici tu lilici dupâ dultseami. Hârsit di yinearea a primuvearâljei, ceatrafilu (carcaledzlu icâ greierul pi l. ro.) shadi pi unâ frândzâ shi cântâ ditù chitarâ; cuclu-sh dzâtsi numa pitù pâduri iara piturnichea cântâ pi câmpu. Tu pâduri ponjlji s-alâxescu tu stranji verdzâ shi anyilicioasi tsi sh-alâxescu multu videala. Soarli angâldzashti, iara nicuchirlji sh-adarâ lucru pitù uborù sh-pi câmpu. Primuveara vini ta s-da virdeatsâ a naturâljei shi s-nâ hârseascâ! Zgurâ Steliana, Sculia nr. 12, B:P:Hashdeu - Constantsa.

MUSHEATA PRIMUVEARÂ
Neaua di pi dzenurli a muntsâlorù s-tuchi, iara natura anyie. Tuts suntu hârsits di aestu chiro. Pisti câmpuri s-ashtirnu unâ chilimi di virdeatsâ. Tahina, picurarlji ducù cupiili ta s-pascâ ditù aroma dultsi sh-musheatâ a virdeatsâljei shi s-toarnâ tu murgishù cându s-avdsi clopatlu di la bisearica din hoarâ. Ficiuritslji alagâ pritù virdeatsâ hârsits sh-elji di aestu chiro. Nicuchirlji ahurhescu lucrulu la agri ta s-aibâ di toamnâ multâ biricheti. Pi lumãchili mplini di bubuchi lândârushili cântâ cântitsi cari ma di cari ma musheati. Fiturlji esù nafoarâ shi s-hârsescu di aestu chiro. Niscântsâ s-analtsâ pi hirlu subtsâri di virdeatsâ shi s-angâldzãscu la soari. Nji-ari multu hari aestu chiro di primuvearâ cându easti câldurâ nafoarâ shi pots smutreshtsâ la musheatili lilici cari sh-alasâ anjiuridzma pisti tutù loclu. Bushu Camelia, cls. A V-a F, sculia nr. 12 B:P:Hashdeu - Constantsa PRIMUVEARA N HOARÂ Adzâ yini primuveara, Mushutsashti tutâ hoara! Tuts s-andregu, s-armâtusescu, Tsi livendzâ! Tutù sâ-lji mutrescu! Feati, nveasti s-alâxescu, Tu padi s-andâmusescu. Sh-cara ljea di-acatsâ corlu, S-ciuduseashti tutù laolu. Njicù sh-mari elji s-hârsescu Ti-Armânami s-ciudusescu. Aesta easti nâ hâbari: "Primuveara-a noastâ-i mari". Cristina shi Nicu Daniel Costea Sculia nr. 12 "B.P.Hashdeu" - Constantsa

Gospodin Elena, clasa a II-a D, sculia nr. 12 B:P:Hashdeu" - Constantsa. Glosar: Aidonji; Cristina shi Nicu Daniel Costea, aidhonâ=birbiljiù, avigljitoari (privighetoare) sculia nr. 12, B:P:Hashdeu - Constantsa. CÃTRÃ TUTS TÂTÂNJLJI ARMÂNJI Voi tâtânji ditù vâsilii Pitritsets taifa la sculii. Nu shidets pi mindueari, Nu-alâsats limba ta s-chearâ. S-nu v-arshunats vârâ oarâ Di Armânji sh-di limba cari U-azburâmù cu mama sh-tati, Ditù soarti pânâ tu moarti. YINI PRIMUVEARA CU MUSHUTETSLI A LJEI Primuveara easti chirolu cari agiutâ natura ta sh-aspunâ mushutetsli, cându tuti s-dishteaptâ ditù somnulù atselù ahândosù a iarnâljei. Tutù anvirdzâ. Arshinoasili bâbuchi a ponjlorù ahurhirâ sâ s-disfacâ sh-deapoia, gârdinjli saibâ multâ biricheti. Primuveara easti nicuchira cari ashteaptâ tuti prãvdzâli shi pulji cari azboairâ shi s-toarnâ

BANA ARMÂNEASCÂ

Nr. 1 (27), 2002

13

PÂDUREA PRIMUVEARA
Primuveara, pâdurea easti di unâ sâmtâ mushuteatsâ. Dipù di tahina, soarli, nica amurtsâtù, s-astricoarâ pirù curunjli a ponjlorù. Pâdurea udâ easti amutâ. Calea treatsi pi ningâ tufili mplini di firigâ, deapoia, pi sumù lumãchili deasi a teilorù tiniri. Pâdurea pari nica amurtsâtâ. Canda nica shadi sh-ashteaptâ câldura a soarlui. Dixearâ, videala a chirolui easti tutâ alâxitâ. Buieili s-alâxescu dinâcali. Tuts ponjlji suntu musheats cându esù tu videalâ. Niscânti ierburi s-alâxescu tu unâ buiauâ aroshi. La ascâpitarea a soarlui tserlu sanvâleashti cu unâ peanâ di neguri ca cinusha. Easti ahâtâ multâ tâtseari, di dzâts câ pâdurea tutâ pari s-hibâ ca unù cadhurù. Tora soarli sdutsi sâ s-bagâ. Pisti unâ sihati luna s-analtsâ pi tserù, lunjinânda, anyilicioasâ, tutâ pâdurea. Tsi musheatù easti chirolu di primuvearâ! Hagi Valentina, CARTEA DI ALEADZIRI cls. V -a F, sculia nr. 12 "B:P:Hashdeu Tu bitisita a meslui Andreu 2001 vidzu Constantsa. lunjina a tiplui "Cartea di aleadziri", manualù ti clasili III shi IV. Aestâ carti easti protlu manualù ti ficiuritslji tsi nveatsâ limba armâneascâ tu Mama a mea easti unâ nveastâ mintimenâ. sculiili di Constantsa, nica ditù anlu Ari suflitù bunù, sarpâ tu lucru sh-nji-adarâ 2000, ti atselji di Bucureshti, cari tuti mushutetsli. Cându dzâcù zborlu "mamâ" ahurhirâ sculia (nr.39) ditù primuveara a nji-si umpli gura di dultseami shi suflitlu-nji anlui 2001 cum sh-ti njitslji armânji di pisti tutù iu sh-anveatsa limba-a creashti di harauâ. Mama easti atsea cari, pâpânljor. Cartea di aleadziri easti publiatumtsea cându mi scoalâ tahinãrli, ninti mi catâ cu agiutorlu ali Comunitatea-a bashi, mi hârseashti sh-deapoia-nji dzâtsi cu Armânjlorù dit România, sum ndruzborù di vreari: "Hai, scoalâ-nj-ti steaua a parea-a Ministerlui ti Educatsii Natsiomea!" nalâ ali Românii. Aestu manualù fu Mama easti atsea cari-nji deadi suflitù sh-tutù andreptu di dascalitsli Angela Fuduli, atsea cari mi hârseashti dzuâ di dzuâ, di Mioara Gospodin, Manuela Nevaci. Cunuscuta shi duruta Armânâ Kira tahinãrli pânâ serli. Ea mi nvitsã prota oarâ ta s-imnu mproastâ Iorgoveanu Mantsu easti referentu shtish-ta s-dzâcù protlu zborù, "mama", sh- intsificù iara coordonatorù easti profedeapoaia shi alti zboarâ, sh-multi alti zboarâ sorlu Constantin Caracoti.motto: Cartea di alidzeri ari ca armâneshtsâ cari lipseashti s-li-nvitsãmù shi "Di njilji di anji nâ limbâ s-nu li agârshimù. Nu cheari ca nâ apâ! Duruta a mea mamâ easti multu msheatâ, cu Cându adzâ lumea tutâ perlu laiù sh-fatsa ca lilicea, sufrântseaua Zârtsina sh-u dizgroapâ!" gãitânatâ, narea traptâ sh-trupù ca di fidanâ. Ti-nvitsarea-a limbâljei di dadâ va lâ Zborlu a ljei easti msheatù ca unda di amari hibâ di mari agiutor textili di prozâ shi sh-ca liva di pâduri. Cându s-andreadzi easti poezii, bâgati tu atseali 110 di padzinj cari li ari manualu, a unor scriitori msheatâ ca Stâ-Mâria. Mama easti ti mini ca apa atsea aratsea di la armânji clasits ca Nushu Tulliu, Marcu Beza, Zuca, C. Belemace, Zicu Araia, shopatù, ca njiurizma a lilicilorù di primu- George Murnu etc. ma shi contemporanj vearâ, ca tserlu mplinù cu steali tsi lunjinead- ca Fudulea, Colonjea, Prefti etc. Dupâ zâ tu noapti, lunjina cari io u portu daima tu cafi lectsii a njitslor lâ suntu exiyisiti suflitlu sh-tu inima a mea sh-aclo va s-sheadâ zboarâli nicunuscuti shi ari multi apreasâ ca unâ pirâ câti dzâli va s-amù. Cu a exercitsii, angucitori shi zboara mintimeu graiù armânescu, cari nu va-lù agârshes- meni. Ilustratsiili adrati tu buiauâ di procu canâ oarâ, va s-grescu cu harauâ hrisusitlu fesoara Marioara Ciurea fatsi ca manualu s-aibâ unâ undzitâ multu musheatâ. zborù di MAMÂ. Hiu sigura câ aestâ carti va s-hibâ di mari agiutorù a ficiuritslorù armânji tsi Bushu Camelia, anveatsâ limba armâneascâ, ama nu cls.a V-a F, sculia nr. 12, B:P:Hashdeu mash a lorù mea shi a pârintsâlorù a lorù Constantsa. ti itia câ ea scoati tru migdani literatura

FABULI DI NIKOLLA MULLISI VULPEA SHI ARICILU
Eara toamna di nâinti Cându vulpea shi-aricilu s-adunarâ Iuva aproapea di unù agurù Siminatù cu preashi Cumù s-ghinuirâ shi s-loarâ di gushi Mânjli-sh strimsirâ doilji. Vulpea “mintimenâ” Acâtsã s-greascâ cu boatsi di uspitsâlji Ah, câtù mi-avea loatâ dorlu, o ariciù! Cu-a tãu tatù sotsù shi oaspi Ma pira nâ pritsâ shi nâ chiru Ashi cumù Dsumnidzã u dzâsi A njia ânji deadi zdupunirea Shi-a tati a tãu, alichearea Am vrutâ multiori s-mi-adunù Shi nipoiâ s-mi astragù Câtse tini taha nu pistipseshtsâ Cu tutâ atsea armaturâ Tsi tsânji pisti cheali Shi leulu-lu nfricushe. Adzâ himù tuts lishuritsâ Alâgãmù itsido shi tu tsido ori Nu nâ acatsâ vârr cu mâna Mi vedz, mini tu truplu a meu Nu-amù nitsi-un armâtur. - Dearina, dzâsi aricilu, tini pisti cheali N-ai nitsi unâ armâturâ Ma sumù atselji perlji moali Ca unâ sutâ S-ascundi tutâ uruteatsa Tsi u tretsi iu shi iu A shighetilorù a meali Dearina esc ariciù Ma di mintea nu esc icsici

MAMA

armâneascâ. Mariana Caciandoni-Budesh

Meschinlu (minutlu, njiclu la suflitu): Iu escu io? Caricaturâ di Nikolla Mullisi

14 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu.

BANA ARMÂNEASCÂ

CHISCHINEATSA
Lenca eara unâ fiticâ a curi nu-lji arisea chischineatsa. Ma-lji si dâdea vârnu stranjiù nãu, u videai a doaua dzuâ cu nâsù mâryitù shi di ma multi ori aruptu. Cându mânjli lji-eara ncârcati di tsiva, ea sh-li ashtirdzea di stranji. Pi calea cându imna, nu-sh bâga tru minti ta sveadâ iu calcâ; lji-u dâdea pi tù tuti bãltsâli di mâscâ (lãschi) shi-sh mâryea stranjili. Unâ dzuâ, Lenca si dutsea cu mã-sa la priimnari. Di niscânti dzâli ma nâinti, avea datâ ploai, shi ashitsi si afla pri aoatsi, pri aclotsi, câti unâ bâlticâ. Lenca, dupâ adetea a ljei, nu putea simnâ fârâ si si ncarcâ. Ashi troarâ âshi umplea cijmili shi stranjili di lãschi. Mã-sa videa atsea tsi fâtsea Lenca, ma nu-lji dzâtsea tsiva. Priimnânda-si ma multu chiro, ia câ vedù unâ pârumbâ, cari si alâsa di azburari ta s-bea apâ di la unù trâpuliciù tsi s-afla aclo aproapea. Mama atumtsea âlji dzâsi ali Lencâ: “Ia câ porumba atsea vrea di bea apâ din trãpuliciù (njicâ vali cu apâ). Mutrea ghini la nâsâ, shi sitaxi (xitãxea = cerceteazã; caftâ s-vedz n.a red.) cumù bea apâ!” Pãrumba vru si s-alasâ din azbuirari ndreptu pri mardzinea a unui trâpulicù, ma vidzândalui câ easti udâ shi di mâscâ muciulitâ, atumtsea stâtu pri unù locù ma uscatù; shi di aclotsi azbuirânda-lui di pri chetsrâ pi chetrâ si aproachi di apâ shi bea fârâ si smâryeascâ ungljili di cicioari. -“Shtii tini Lencâ, âlji dzâsi atumtsea mã-sa ti tsi pãrumba imnâ ahâtù cu mari angâtanù, shi sta pi chetsrâ si bea apâ? “Shtiu mamo; pãrumba si afireashti ta snu si-ncarcâ di mâscâ laspi). -Vârtosù ghini, tora nu ti arshunedz tini, Lencâ di aestâ azburâtoari prici? -Mutrea-ti shi vedz-ti câtù tsâ suntu stranjili lâvoasi! Ti tsi parti s-nu ti afireshtsâ shi tini ca nâsâ. Tsi turlii di lucru? Unâ azburâtoari prici si shtibâ sâ s-tsânâ ma chischinâ dicâtù tini?” - Lenca arushinând-si di zboarâli ali mumâ-sai, plicã ocljilj shi ahurhi si plângâ. - “Ljeartâ-mi mamo (dado) dzâsi Lenca; tora cunuscui câ am faptâ multu arãu. Ma di aua nâinti si shtii mamo, câ va-nji bagù tutâ vârtutea tea si hiu shi io chischinâ ca pãrumba azburâtoari. -Lenca âshi tsânu grailu, câ di atsea oarâ u videai totna cu stranjli chischini.

NIMINDUEAREA AL IOANI
Ioani eara unù ficiorù niminduitù shi niashtirnutù; cându elù si alina, I si dipunea di pi scarâ, alâga ca vârâ zurlu. Di multi ori elù astrisârea cu unâ ciapâ, câti doauâ-trei shcãri dinâcali. Pârintsâlji a lui di multi ori lu-ncâcea shi lu-nvitsa si nu facâ ahtãri zurlets, ma elù nu bâga di cornu (nu-lji intra ghini n capù). Di multi ori âlji dzâtsea si nu alagâ, cându si alinâ i cându si dipunea di pi scãri, ta s-nu patâ vârnu arãu, ma elù nulji asculta. Tru unâ dzuâ cându pârintsâlji a lui nu eara acasâ, elù vru si s-antreacâ cu Costachi, unù oaspi a lui alinândalui shi dipunândalui scara cu mari fugâ. Di nâcali âlji aruchiushurã ciciorlu atselù ndreptulù, si strâmbã shi frâshi! Câdzu cu fatsa pi chiosha ali unâ scândurâ di scarâ. Sândzâli ahurhi si-lji curâ ca di nãmaljiù tâljeatù. Elù zghilea shi virviridza di plângu pân tsi avâryâsi. Mamâ-sa cari tamam tru oara atsea yinea din pâdzari, armasi unjisitâ (ciudisitâ) la aestâ lâiatsâ. Ânvirnatâ pânâ ân suflitù, mama luâ ficiorlu, lu spilã di sândzâ shi cându adusi yeaturlu, vidzu câ Ioani eara vâtâmatù tr-unù ocljiù. Cându s-vindicã corbulù (nefericitul; nota a autorlui) di Ioani, armasi orbu di ocljiulù atselù stângulù ti etâ. Ditù atsea oarâ Ioani si featsi ascultâtorù, fronimù shi multu bunù shi ma nu cutidza si nu ascultâ grailu a pârintsâlorù. (“Cartea de lecturã Macedoromânã”, Bucureshti, 1885) Tashcu ILIESCU Notâ: Ti yramatli spetsifitsi a limbâljei armâneascâ Tashcu Iliescu ufilisi, la atselù anù, 1885, grafia tsi s-veadi niheamù ma nghiosù: tu locù di “nj”, ufilisitù di noi, Tashcu Iliescu ufilisea seamnili “m” icâ “n” cu semnulù ~ (tilda) pisuprâ. Ti semnulù “lj” ufilisea “ll” (doi di l). Ti semnulù gamma ufilisea yramatli “vh”. Ti semnulù “dz” ufilisea semnulù “d” cu semnulù di sedilâ prighiuosù.

Di zboru cu

MARIANA CACIANDONI
Revista “Bana Armâneascâ”, ditù ahurhitâ avu ca protù scupo scutearea tru migdani shi promovarea a tinirlorù durusits cu hari di la Dumnidzã, tsi agiutâ miletea armâneascâ. Tu aestu numirù va vâ dzâtsemù ndoauâ zboarâ di unâ tinirâ featâ, livendâ, cu perlu neali-neali sh-aroshù ca pira a foclui, ocljilj mâsinats, unâ “Mari” armânâ, ashi cumù-lji easti aleaptâ sh-numa. Duchitù ghini, tinjisits Armânji, câ va vâ zburâmù di una di nai ma gioanili alumtâtoari armâni tu noaua minari culturalâ armâneascâ ti tsânearea a limbâljei shi a adetslorù a noasti. Aestâ armânâ easti Mariana Caciandoni. S-avdzâmù tsi lâ dzâsi nâsâ a ficiuritslorù di la Sculia 12 - “Bogdan Petriceicu Hashdeu” cându s-andmusi cu elji. Boatsea-lji cu unù iho dealihea sadrã niscântiori multu shuptiratâ sh-u acâtsa cutrimburarea cându azbura di Armânami. Elevili Angela Fuduli shi Mioara Gospodin: Tu ahurhitâ vremù s-ti-ntribãmù di bana a ta di pânâ tora, iu ti amintashi shi tsi sculii bitisishi? Mariana Caciandoni: Io, cându ear-

amù njicâ, criscui tu unâ hoarâ di Românji iu s-azbura mash româneashti. Hoara iu mi amintai easti Alifaca, unâ hoarâ nu multu mari, ca tu pishtirei bâgatâ, ma adzâ cu Armânji tsi shtiu armâneashti, tsi-sh tsânù nica adetsli. Bânai tu unâ enclavâ Alifaca, ma potù s-dzâcù câ easti nai ma musheata hoarâ. Cându earamù ca voi nu mindueamù câ bâneadzâ shi altsâ Armânji. Nu shteamù cari suntu Armânjlji sh-di iu yinù. Shidzui multu namisa di Românji, amù sots Românji. Ma ânji si pari câ limba armâneascâ easti multu musheatâ; easti ca njearea ditù cushori. Minduescu câ ma s-nu azburâmù pi-armâneashti cafi dzuâ, cafi sâhati, va s-morù. E.: Avu vârâ influentsâ fumealjea a
ta, tu cari ti-amintashi shi criscushi, ti formarea a ta ca omù, ca Armânù? M.C.: Potù s-dzâcù câ mama a mea, hiindalui dascalâ, ânji formã cultura piarmâneashti, mi anvitsã tsi-i ghini shtsi-i arãu, mi cumândusi s-adarù mash ghini a oaminjlorù ma s-potù. Ama vrearea aesta ti limba a noastâ, ti adetsli

BANA ARMÂNEASCÂ multu musheati cari li-avemù, di la la paplu a meu u amù. Di la paplu a meu anvitsai s-azburãscu armâneashti, di la nâslu duchii tu suflitlu a meu dultseamea a limbâljei armâneascâ. Noi-n casâ azburâmù mash armâneashti, sh-multunji loa hari, lji-ascultamù cu suflitlu la gurâ pirmisili cu lamnjea sh-cu oili alù papù. Potù s-dzâcù câ vrearea di locurli iu bâna Armânjlji tu Gârtsii sh-di Armânjlji di aoa, ânji deadi vrearea ti Armânami. E.: Tsi easti ti tini limba armâneascâ? Tsâ ari hari s-yivâseshtsâ poezii pi armâneashti? Tsi poets tsâ au mirachi nai ma multu? M.C.: Dzâshù sh-ma nâinti. Limba armâneascâ easti ti mini bana a mea. Easti cândila a mea. Pira a ljei lipseashti s-hibâ daima apreasâ. Vâ dzâcù ndreptu, câ mi tuchescu ma s-nu azburãscu piarmâneashti. Nji-ari hari s-dyivâsescu poezii di poets armânji: George Murnu, Mihai al Prefti. Ma nu anyrâpsii canâoarâ vârâ poezii pi armâneashti. Ma amù mari mirachi cându ascultu minduirli a Armânjlorù, icâ atumtsea cându cântâ muzicâ veaclji armâneascâ. E.: Ti atsea ahurhishi s-adari emisiunea pi armâneashti “Dimândarea Pârinteascâ” di la Radio Constantsa? M.C.:Prota emisiuni Dimândarea Pãrinteascâ u adraiù deadunù cu Maria Pariza (la cljimarea a ljei), ma pi româneashti, tu anlu 1997. Arâvdaiù, arâvdaiù ashi protili trei emisiuni. Ma deapoia emisiunjli furâ adrati pi armâneashti, shi earamù multu hârsitâ ti aestu lucru. E.: Vremù s-ti ntribãmù di tinirlji ditù dzua di adzâ. Tsi pâreari ai tini di giunamea armâneascâ? Di minduirli a ljei ti Armânji? M.C.: Mi andâmusii cu multsâ tiniri ditù tuti horli armâneshtsâ. Niscântsâ di elji tsânù nica ndzeanâ hlambura a Armânjlorù, ma niscântsâ nu shtiu sazburascâ armâneashti (ambodyiu shdi la pârintsâ) sh-minduescu pi limba a noastâ mash la andâmusirli armâneshtsâ, tsi lâ dzâcù “serati”. Io minduescu câ ari mari simasii s-azburãshtsâ armâneashti, câ easti limba a ta di suflitù. Noi nu lipseashti s-nâ agârshimù câ himù Armânji. Aestâ easti isnafea a noastâ. Ma s-azburâmù piarmâneashti va s-himù ma avuts spiritualù, sh-nu materialù. Va nâ shtimù cu geanlu mpâcatù, curatù. E.:Câ vini zborlu di serati armâneshtsâ. Tsi mindueshtsâ di eali? M.C.:Minduescu câ suntu buni aesti andamusi a tinirloru Armânji câtse aoatsi elji potu sâ s-cunoascâ unu cu alantu shi s-azburascâ armâneashti, sascultâ muzicâ armâneascâ shi s-

Nr. 1 (27), 2002

15

Constantsa mi gioacâ giocuri armâneshtsâ. Nai ma alâxeashti multu NYRÂPSEARI PI UNU CADHURU multi di aesti andaghini. U adarù cu musi la cari fui shmultâ mirachi. mini ânji loarâ hari Caciandoni, tu lumi unâ, Shi amù nãdia câ ama niscânti di eali Lunjinoasâ ca nâ dzânâ, va s-avemù shnu-nji loarâ hari Tu-oara nda sh-ljea dzuâ bunâ, unù canalù di telecâtse muzica cari u Di la frati sh-sora-lji lunâ, viziuni a nostu, unù cânta pareili armâ- Di la-afen’-su sh-mama-lji bunâ, canalù di muzicâ neshtsâ tsi eara câliTa s-ducâ cu nunù sh-cu nunâ, armâneascâ shsiti s-cântâ nu eara La-bisearcâ sumù mârunâ multu ma multi unâ muzicâ dealihea f i m i r i d i p i - a rarmânea-câ. Sh-nu- Cu Budesh sâ si-ncârunâ mâneashti tu nji lo hari niscânti Sh-doilji s-facâ dipriunâ, ori alâxâmintulù a Nai ma msheatâ taifâ-armânâ! cari s-nâ dzâtfeatilorù, cumù zbuD.S.P. s em ù di h â r s i r l i ra sh-cumù giuca a n o as t i . eali. E . : Tu s o n i , t a E.: Vremù s-ti ntribãmù nica tsiva. Ma s-nâ-aspunji ndreptu. s -h i mù mp â ca ti cu s u f l i t l u , s Nâ-aveamù nvitsatâ s-tsâ dzât- n â d zâ ts ma s -ts â l o h a r i t s i semù Mariana Caciandoni. Nu v i d zu s h i a o a , l a n o i , l a S c u l i a di multu chiro tsâ alâxishi numa B . P. Hashdeu di tu Budesh. Ti aestu lucru lipsea- 1 2 Co n s ta n ts a shti s-tsâ urãmù casâ di cheatrâ, ayapi, tinjii, ficiori multsâ, mu- M.C. : Di multi ori fui câlisitâ shsheatâ sh-lungâ banâ di aoa sh- vinjiù cu mari harauâ la sculia a ninti. Ma cumù trets tu casâ noauâ shi iu-lù cunuscushi gion- voastâ. Ma tsi s-fatsi aoa, pistipili a tãu? sits-mi, easti unù lucru multu bunù M-C.: Alâsats-mi nâinti s-vâ efhãris- shi musheatù. Aestu cursu optsiontusescu ti zboarâli musheati tsi-nji li al di “Culturâ shi adets armâuratù. Nicuchirlu a meu âlù cunuscui neshtsâ” vâ nveatsâ s-azburâts shi tutù la andamusli armâneshtsâ. Nâ s-duchits armâneashti, s-tsânets cunushteamù ghini di ninti sh-ti atsea ndzeanâ hlambura armâneascâ. nu avuiù canù ambodyiu cându neshù Cursulù aestu tsi voi lu adrats di tu casâ noauâ. doi anji di dzâli, easti ca unâ dultE.: Câtse vrushi s-ljeai Armânù? M.C.:Tuts sotslji a melji furâ Ar- seami ti voi. Andâmusirli aesti va mânji. Nu câ-lji alidzeamù io, ma vâ aducâ ma multâ lunjinâ, atsea câ ashi ducheamù cu suflitlu. lunjinâ cari s-vâ aducâ mushuteatsâ Loaiù Armânù câ ashi hii cu tu sufliti sh-cari s-nâ adarâ tuts sisnafea a ta, câ ti achicâseshtsâ dzâtsemù câ Armânlu nu va smultu ghini pi-armâneashti. chearâ!” Shi aestu lucru va-lù E.:Cari suntu nãdiili a tali, yisili a tali? duchits nai ma ghini atumtsea M.C.: Nji-ari multu hari zânatea cându va s-hits ma mãri. cari nji-u alepshu, atsea di avu- Angela FUDULI shi catù. Ama nji-ari hari s-hiu sh- Mioara GOSPODIN dascalitsâ. Emisiunea di la Radio Sculia 12 -B.P.Hashdeu,Constantsa.

16 Nr. 1 (27), 2002 - Yinarù, Shcurtu, Martsu. anchiseascâ ditù I S T O R I A A M A C H I D U N I I L J E I A N T I C Â vecljiulù chiro a CAPITOLU - VI Machiduneanjlorù tsi bâna tu MachiPOPULU A MACHIDUNIILJEI dunii sh-ditù cari sNâinti ta s-ahurhimù s-azburâmù tragù Armânjlji. Propaganda ofitdi populatsia machiduneanâ luyur- sialâ gârtseascâ, (Vaidomir, padz. simù câ easti ghini s-adutsemù 9), - andrupâtâ cu tâcati shi cilâsaminti minduerli a niscântoru tiseari, lipseashti s-pricunushtemù, autori, Armânji icâ di altâ mileti, tsi - putu di adrã unâ legendâ, avânau tu videari aestâ problemâ a vea- dalui ca thimeljiù unù mari niaverù, cljiljei icâ a noauâljei mileti maxus câ Machidu-neanjlji preromanji vrea s-eara Grets, iara machiduneanâ. S-ahurhimu cu minduearea al Dr. Machidunia veaclji unâ vâsilii gârtNaum Nance, directorlu a revistâ- seascâ, ti atsea câ ashitsi putea sandrupascâ câftarea a lorù ta sâljei "Macedonia" di Bucureshti shi ncurpiljeadzâ aestâ provintsii la publicatâ tu cartea alù N.P.Vaidomir statlu gârtsescu. Dupâ aestâ propa"Originea tracâ a Macedonenilor pre- gandâ, Machiduneanjlji preromanji romani" (tipografia Carol Feder, Medias, vrea s-eara Grets, iara Alexandru 1943): “Spudâxindalui lucrãrli, alânciti Machidon shi tutâ opera a lui, vrea tu chirolu ditù soni, mutrindalui catan- s-facâ parti ditù isturia a popului disea a Machiduneanjilorù shi alâncirea gârtsescu. a lorù tu Balcanji, putemù s-aspunemù Ashi s-agiumsi ca pânâ shi altsâ câ suntu psâni atseali cari agiungu s- ânvitsats ditù lumi s-andrupascâ hibâ dealihealui elementu etnicù aestâ pseftâ idhei. Ashi u featsirâ machiduneanù; unâ lucrari di sintezâ, - shi u facu shi ânvitsatslji arushi, ca s-himù cu inima dishcljisâ, - nu avemù, cumù u featsi shi V.S. Sergheev, tu as câ xitãxitorlji balcanishtsâ nu bâgarâ “Istoria a Gârtsiiljei anticâ”, 1951, tutù suflitlu ta s-u scoatâ tru migdani, as padz. 267, cari aspunea: "Istoria a câ nu avurâ cãbilea ta s-aflâ niscânti vecljiului chiro a Machiduniiljei documenti, s-li-bagâ tu atsea dealihea easti, tu multi pãrtsâ, uidisitâ cu lunjinâ; unù lucru easti limbidù, tutù tsi istoria a multorù milets antitsi, cari avemù alâncitu pânâ tora, nu easti ca nâ suntu ma cunuscuti. Ditù punctu baea ca a yivâsitorlorù s-lâ si da ca unâ di videari etnic, aspuni autorlu, yilii, imaghinea a popului machidu- Machiduneanjlji suntu soi cu neanù”. Sh-ma largu Naum Nance n- Gretslji. Populatsia eara formatâ aspuni niscânti lucri cu cari himu ditù unâ mintitutrâ di triburi gârtsedicutotalui sinfunipsits: "Xitãxirli shtsâ - ma multu thesalieanji, cu tsi s-featsirâ pânâ tora ama n- triburi ilyro-tratsitsi ditù Njeadzâaspunù tu unâ cearei limbidâ, câ noapti. Dialectulù machiduneanù veacljea mileti machiduneanâ nu fu easti soi cu atselù thesalic". adusâ di vimturi tu loclu ivrupeanù, Mash pritù unâ propagandâ thimshi nitsi dorlu di pridâciuni nu u- iljiusitâ pi niaverù, ama fârâ sâ smpinsi cãtrã locurli buni, mea s- facâ vârâ incheari ditù partea a vârashtirnu shi s-featsi di a loclui ditù nui, puturâ Gretslji s-amintâ nai ma zâmani, ditù chirolu cându loclu a marea parti ditù Machidunii, Ivropâljei duchea ananghea ta sâ s- vâsilii machiduneanâ tu antichitati, deapoia, umplâ cu oaminji; apufâsitâ, machiduneanâ-romanâ achicâsitoari shi apridunatâ, - oam- armâneascâ dupâ atsea, ashi cumù inji cu aradhâ, anchisits s-adarâ easti shi adzâ. (Vaidomir, padz. 10). fapti mãri, - s-organidzã sumù ami- Sh-tu dzâlili di adzâ isturia "ofitradz ti anami, sh-featsi s-treamburâ sialâ" gârtseascâ dzâtsi câ vecljlji tuti miletsli a lumiljei; mizi ma Macedoneni eara Grets. amânatù, pritù tindearea a Româljei Suntu ama ma multi lucri cari fatsi shi pritù putearea a ljei, putearea a ca aestâ legendâ s-hibâ datâ pisti Machiduniiljei ca chiufalu-vâsilii capù. Ashitsi, ânchisindalui ditù (independentsâ, autonomii) ahurhi etili V-VI n.a Hr., izvurli veclji sâ scadâ, shi fu ananghi s-yinâ unù gârtseshtsâ scoasirâ tu migdani câ chiro di laiù ma laiù pânâ la atselù tu Machidunii bâna ma multi triburi di tora, cu pulematli di tora, cu machiduneani (di arâzgâ tracicâ icâ tratati di pondâ thimisiri, cari sâ ilyricâ, dupâ elji), tsi eara vitsini cu mpartâ dicutotalui, namisa di puter- triburli tratsitsi ditù Tratsia. li dictatoari, loclu ("tsara") a Suntu ama niscânti lucri cari nâ Machiduniiljei". (Vaidomir padz.8) apudhixescu câ bânâtorlji nai ma Atumtsea cându si zburashti icâ si veclji ditù Machidunii furâ Machinyrâpseashti di tricutlu a Armânj- duneanjlji sh-nitsi cumù Gretslji. lorù (Machiduneanjlorù), di nai ma Tuti aesti s-vedù ditù: mãrtiriili a multi ori, s-anchiseashti ditù eta IX ânvitsatslorù grets cari aspunù câ - di cândù alâncescu tu izvurli limba zburâtâ di Machiduneanji bizantini, câ bâneadzâ tu locurli ali eara alta dicâtù atsea gârtseascâ; Machidunii shi alti locuri ditù Hanimusea Balcanicâ - tu locù si s- ânyrâpserli di limbâ greacâ aflati tu locurli ali Machidunii; turlia di

BANA ARMÂNEASCÂ cumânduseari la Machiduneanji shi Grets; Purtaticlu a Machiduneanjlorù andicra di Grets, coloniili gârtseshtsâ s-afla pi coastili a Machiduniiljei; Numirlu njicù a Gretslorù tu Machidunii tu chirolù ditù ahurhita a etâljei XX; onomastica veaclji machiduneanâ; turlia antropologicâ la Armânji (Machiduneanji) shi Grets. Pisti aestu elementu di a loclui vini elementulù anichisitorù a Romanjlorù, dândalui tu Machidunii - populu machiduneanù icâ armânescu. Tu soni, Vaidomir aspuni câ tu chirolu di adzâ, (easti zborlu di anlji 1943) cându tuti natsiunjli caftâ sâsh facâ cunuscutù ndreptulù a lorù, nu poati ta s-hibâ fârâ di sinferù faptulù ta sâ s-facâ sâ si shtii câ Armânjlji (Machiduneanjlji) au - tu vâsilia a lorù - ndrepturi, cari nitsi unlu di vitsinjlji a lorù nu poati ta sli aibâ isea. Ashtirnearea a Ivropâljei di mâni lipseashti s-aibâ tu videari tuti aesti, ta sâ s-da a nailjei ditù Notù-Datâ a Ivropâljei, thimeljiuri ndreapti shi tsi s-aravdâ multâ zâmani. Tu cartea a lui ama Vaidomir caftâ ta s-nâ cândâsescâ câ vecljilj Machiduneanji eara di arâzgâ tracâ, idyealui cu arâzga a Dacilorù, iara Armânjlji, clirunomlji a Machiduneanjlorù nu suntu altutsiva dicâtu idyealui, ca mileti, cu Românjlji. Aestâ teorii avea alâncitâ ama cu multu chiro ma nâinti shi maxus nica di la giumitatea a etâljei XIX di cându cratlu român ahurhi unâ actsiuni politicâ tu tsi mutreashti problema a Armânjlorù a câ Românjlji sapreasirâ ca mileti tu locurli di pi ningâ muntsâlj Carpats ditu romanizarea a Datsloru sh-canâoarâ elji nu bânarâ tu locurli a Machiduniiljei, aclo iu sapreasi miletea armâneascâ diti romanizarea a Machiduneanjloru.. Aestâ politicâ româneascâ ahurhitâ aoa sh-unâ sutâ sh-tsindzãts di anji fu sheasti dusâ nâinti nu mash di nvitsatslji românji mea shi di atselj armânji. Ioan Cardula (tu cartea Istoria a Armânjloru”, 2001, padz. 11) aspuni câ: arâzga a Armânjloru shi a limbâljei cari u zburãscu nâsh easti ligatâ di neoliticlu pelasgo-tracic, a cui vatrâ easti arãlâchea Carpato-Danubianâ, cai easti luyursitu substratlu a laolui daco-dacic shi a laolui traco-armânescu. Pi di unâ parti suntu Gretslji cari andrupãscu idheia cumu câ Armânjlji suntu Grets iara pi di altâ parti nitsi politica româneascâ nu s-alâsã ma nghiosu shi andrupashti idheia câ Armânjlji suntu unâ cu Românjlji. Ligatu di aestâ problemâ istoriclu român D. Tudor, tu cartea “Alexandru Macedon”, 1968, aspunea câ tu antichitati, aestâ vâsilii, Machidunia, eara anvârligatâ di triburi iliritsi tu Njeadzâ-

BANA ARMÂNEASCÂ noapti, di atseali tratsitsi tu Datâ shi di lumea greacâ tu Notù. Tu lumea a oaminjlorù di shtiintsâ adzâ, limba shi natsionalitatea a Machiduneanjlorù ditù antichitati facù ca shi adzâ sâ s-amintâ multi niachicâsiri. Herodot shi Tucidide âlji luyursea Varvari. Pânâ tu chirolu alù Filip II-lu nu lâ si deadi cali ta s-facâ parti ca membru a comunitatiljei elenâ. Xitãxirli ditù soni aspunù câ fu unâ limbâ macedoneanâ, cari u zbura shi Alexandru Macedon atumtsea anda tsânea cuvendzâ a ascheriljei. Autorlu aspuni câ ca cumu sh-populatsia, aestâ limbâ savea formatâ ditù misticarea a trei idiomuri tsi avea agiumtâ tu aesti locuri: grec, tracic shi iliric. Andicra di aestâ politicâ dusâ di Grets shi Românji easti dusâ tora unâ idyelui politicâ di Vâryarlji ditu Republica Macedonia (FYROM) ama spusâ cu altâ zboarâ. Isturia ofitsialâ, dzâtsi câ vecljilj Macedoneni nu eara nitsi Trats, nitsi Iliri, nitsi Grets shi câ Macedonenjlji nu furâ romanizats shi, atumtsea cându vinirâ Slavilji, s-misticara cu elji, Machiduneanjlji cu Vâryarlji, shi ashi s-amintã miletea macedo-slavâ. Shi aestâ teorii easti multu zori ti pistipseari ti furnjia câ, dupâ tsi Romanjlji shidzurâ aproapea optu ets tu Machidunii easti zori ta sâ spistipsescâ câ nu u alâxira ni miletea machiduneanâ sh-nitsi limba tsi u zbura ea. Aeshtsâ Vâryari ditu Republica Machidunia, tsi sh-dzâcu tora Macedoneni, u alâxirâ isturia tu ideologii sh-nu mata da izini a Armânjloru sâ-sh dzâcâ Macedoneanji ti furnjia câ, taha, nu mata au aestu ndreptu. Aesta hiindalui catandisea nu easti zori sâ s-ducheascâ câ nu para fu sinferu ta sâ s-limbidzascâ isturia a Machiduniiljei anticâ shi a miletiljei machiduneanâ. Noi adâvgãmu câ tuti atseali spusi di Naum Nance cu 60 di anji ma nâinti suntu dealihea shi adzâ, catandis-

ea a popului machiduneanù nihiindalui nica limbidzâtâ. Noi pistipsimu câ aestâ lucrari ”Istoria a Machiduniiljei anticâ” tsi u publicãmu tu padzinjlji a revistâljei a noastâ va s-aducâ niheamu ma multâ lunjinâ tu tsi mâtreashti Machidunia shi miletea machiduneanâ, cari lunjinâ va slunjineadzâ niheamu ma multu shi istoria a miletiljei armâneascâ. VECLJILJ MACHIDUNEANJI Cu apuhia a sâpãrlorù tsi s-featsirâ pi loclu a Machiduniiljei s-aflarâ ma multi toruri di veclji locuri iu bâna oaminji shi murmintsâ ditù eta neoliticâ, etâ cari tsâni tu vâsiliili ditù Hanimusea Balcanicâ shi buduvaia (bazin) ali Amarea Mediteranâ pânâ la bitisita a mileniumlui IV shi ahurhita a mileniumlui III n.a Hr. Ditù spudhâxirea alushtorù murmintsâ easi tru migdani câ atumtsea, thimeljlu a banâljei icunomicâ a chinotitilorù (comunitãtslorù) ghintilitsi eara cultivarea a loclui cu hâlãts strâveclji shi crishtearea a prãvdzâlorù. Di omnjea, spudãxirea a murmintsâlorù arheologitsi aflati tu Machidunii sh-tu ntreaga Hanimusâ Balcanicâ la Notù di Dunâ nâ spuni câ sh-tu aestâ nai bâna triburi tsi-avea agiumtâ la unâ scarâ aproapea isa di prodhù. Spudhãxirli fapti tu aestu câmpu scoasirâ tru migdani câ cultura alushtui populù neoliticù ditù Machidunii, ditù Tratsia, Tesalia shi Gârtsia di ma amânatù eara aproapi isa ca axii di cultura a ciuplicheilorù (populatsiilorù) ditù nisiili ali Amarea Egei.Di omnjea spudãxirli ditù anjlji ditù soni apudixirâ câ ufilisirea a metalului fu cunuscutâ aproapea tu idyiulù chiro tu ma multi pãrtsâ ali Hanimusea Balcanicâ shi buduvaia ali Amarea Egei - tu Cipru, pi coastili ali Asia Njicâ shi tu Machidunii - demec tu tuti nãili iu

Nr. 1 (27), 2002 17 eara cupru.Triburli tsi bâna tu loclu a Machiduniiljei tu mileniumlu III n. a Hr. s-afla tru unâ niacumtinatâ ligâturâ cu bânâtorlji a vâsiliilorù vitsini: Elada, Tratsia. Aesti ligâturi nu eara mash la scara di aplo alâxeari di prâmâtii shi mãxuli, mea fu shi unâ ligâturâ culturalâ tsi dusirâ la alâxeari a culturlorù a lorù cari sâ pãrãstãsi vârtosù ma multu tu puceami (olãrie). A câ problema a ligâturlorù a Machiduniiljei cu populatsia greacâ nu fu nica ca baea di spudãxitâ, nâpoi, aflarea tu Machidunii a ashi numâsita "ceramicâ minoieanâ", arâspânditâ tu ntreaga Gârtsii, nu nâ fatsi s-pistipsimù shi s-andrupãmù ideia câ fu unâ ligâturâ niacumtinatâ namisa di populatsiili alishtei nai. Sâpãrli ditù anjlji ditù soni fapti tu Machidunii shi Tratsia scoasirâ tru migdani câ ligâturli namisa di Tratsia shi aesti nãi eara shi eali ca baea di streasi, eara zborlu di ligâturi nu mash di emburlichi ama shi culturali, câtse aflãmù elementi chino (comune) shi tu ceramicâ, cumù shi tu niscântili di tsirimonji (ashi cumù easti tu tsirimonjea funerarâ <di ngrupari>). Unâ spudãxiri a organizariljei sotsial-icunomicâ a Machiduniiljei ditù etili VII-VI n.a Hr. videmù câ a câ pritù multi hãri nâ aducù aminti di structura sotsialâ a sotsietatiljei homericâ, nâpoi ma multu sh-u undzeashti Machidunia ditù atselù chiro cu atsea a Tratsiiljei a etilorù V I-V n.a Hr. câtse ahâtù Tratslji câtù s hi Machiduneanjlji tritsea pritù oara tsi s-acljima di aspâr-dzeari a aradhâljei a comunâ-ljei ayrâ icâ perioada ditù ahurhita a sotsietatiljei umineascâ shi a adrariljei ali unâ noauâ sotsietati thimiljiusitâ pi clasi. A câ au multi puncti chino cu miletsli vitsini protslji bânâtori a Machiduniiljei s-alegù di aesti pritù limba tsi u zburãscu, pritù arâzgâ shi areuri shi adets. (Continuari tu numirlu yinitoru)
Tacu BABALI

Har ta a Machiduniiljei anticâ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful