16

Nr.2/3 (32/33), 2003 prota, puteai s-u aprochi pi apâ i pi unâ limbâ di locù tsi eara efculâ ti-apârari. Mintimenji oaminji! Adzâ, câsâbãlu s-tindi pi ninga lacù, shnu pots sâ-lji ljeai mãrdzinjili. Cumù nu shteamù, avdzâiù câ xenji yinù aua ti turismu sh-ti emburlâchi. Kastoria easti multu cunuscutâ ti lucrarea a cheljlorù di prãvdzâ. Nai ma multsâ emburi suntu Armânji i di arâzgâ armâneascâ. Ama, s-trecù la zborlu cari vreamù s-vâ luspunù. Agiumsimù Kastoria Vinjiri, dupâ prândzu. Dupâ niheamâ chiro, nâ minduimù s-nidzemù Clisura, ta svidemù hoara iu shteamù câ va s-adarâ corlu di Dumânicâ. Nu cunushteamù nitsi Clisura. Hoara easti pi calea tsi dutsi di Kastoria câtâ Sârunâ la vârâ 30 km, shdeapoaia vârâ 2 km câtâ muntili Peristeru. Iara avumù haraua s-videmù unâ hoarâ armâneascâ, unâ ma-msheatâ di-altâ. Arcatâ pi unâ pâltari di munti, hoara spari câ easti criscutâ pi pishtirei shanvârligatâ di ponji. Casi multu musheati, cu doauâ i trei patomati, anyilicescu cathi tahinimâ cându soarli apirâ pisupra a muntsâlorù cari s-vedù pânâ alargu, alargu, câtâ Vudena (Edessa). Dinâpoi, pâltarea a Piristerlui s-veadi veardi, aclo iu veara pâshtea oili cilimeanjlji. Napruchemù di bâsearicâ sh-nâ minduiamù s-prândzâmù câ n-aveamù agârshitâ di foami. Deanvârliga mash cafineadz, cu lumi cari-s hârsea di isihia shi-aerlu a muntilui. Nâ minduiamù cumù s-câftamù trâ mâcari, câ avdzâmù pi ninga noi mash gârtseashti i ashi nâ si pârea. Nâ si pârea! Cându ahurhimù sazburâmù armâneashti, tutâ lumea i aproapea tutâ azbura armâneashti. Cumu lali Iancu avea tilifonea alù Cola alù Shiochi, vrumù s-lu cunushtemù. Vini ayonjea sh-aflãmù dinintea noastâ un gioni livendu cari nâ pirmithusi ti hoarâ. Suntu aua di cându sâ shtii, elù sh pâpânjiljii a lui. Hoara va s-avea, cându eara nai ma multsâ, 3-4000 di sufliti, ama tora, tu soni, 3-400 armânù pisti iarnâ tu hoarâ. Alantsâ suntu Sârunâ, Kastoria i tu altsâ câsâbadz ditù Gârtsii. Cola nâ câlisi la casa a lui, iu muma a lui nâ tinjisi cu portocaladâ sh-lichiorù di hitsi, tuti adrati acasâ. Casa, multu chischinâ, ari balconea di iu pots s-vedzâ tutâ valea shmuntsâlji câtâ Vudena (Edessa). Cola nâ dusi s-videmù muzeulu cari lu-andreapsi singurù. Tu unâ casâ njicâ Cola aflã locù ti lucri cari spunù multu ti Amânji sh-ti hoara a lui. A câ njicù, cumù dzâtseamù,

ANDAMUSEA DI HRUPISHTEA SHI CLISURA
Tricu niheamâ chiro sh-nica multu va s-treacâ, shi nu va n-agârshimù di tsi vidzumù Hrupishti shi Clisura. Cu-ndoauâ caduri, iu s-veadi tsi mushatù easti stranjilu armânescu shi tsi multu lao eara tu-aesti doauâ hoari armâneshtsâ, va-nji aducù aminti di tutù tsi nâ hârsi ocljilu shi ureacljea. Easti prota oarâ cându avui haraua smutrescu „in live“ festivalu armânescu i „elino-vlahu“ cum âlji bâgarâ numa Armânjilji a noshtsâ ditù Gârtsii. Dânâsimù tu câsâbalu Kastoria, pri ninga cari aveamù tricutâ cu vârâ dzatsi anji ninti, ama nu lu shteamù ici. Mari alathusi. Nâ apruchemù di câsâbã yinindalui di câtâ Florina, dupâ tsi nalinãmù pi muntsâlji cari trecù tu Arbinishii sh-tsi dipunù pânâ la-amari. Cumù calea nu eara multu urdinatâ nâ lomù chiro s-mutrimù ma ghini pri iu tritsemù, shi dânâsimu iu nâ si pârea musheatù shi di câti ori unù izvurù azvumea ditù munti apa a lui aratsi. Cumù Gramustea nu easti alargu, shia mei pâpânji s-tragù ditù locurli aesti, mi mindueamu di câti ori au tricutâ shelji pri-aua. Cându nâ apruchemù di câsâbã, calea dipuni baea, sh-dupâ multi cânghealji (serpentine) tsâ easi dininti unâ videari ca tu pirmithu: Kastoria anvârligatâ di unù lacù shi-alargu, iuva câtâ Apiritâ, s-analtsâ majestuosù Piristerlu. Armashù amutù! Dânâsimù niheamâ s-nu nâ dishtiptãmù, nâ dzâtseamù, ca cumù durnjeamù sh-nu vreamù ca yislu s-tucheascâ! Mutreamù glârâsitù shi-nji dzâtseamù, dupâ tsi amù bânatâ ahântsa anji tu xeani, cumù puturâ a noshtsâ s-avinâ alti locuri dupâ tsi au bânatâ tu ahtari paradhisù! Nji-amù dzâsâ tu minti: cari shtii tsi au alâthusitâ, di Dumnidza vru sâ-lji chiarâ! Shi, tutù atumtsea nj-amù dzâsâ câ Dumnidzã cându va s-chearâ omlu, ma ninti-lji mutâ mintea... S-nu dzâcù zboarâ greali, câ trapsirâ mâratsljii ti tutù, shi niheamâ cama multu.Sh-nica trâdzemù sh-noi dupâ elji. S-mi tornu Kastoria. Agiunsimù tu câsâba ditù Ascâpitatâ, di câtâ munti. Dupâ tsi dipunji pânâ di lacù, casili veclji s-alinâ pi unù ohtu tsi easti anvârligatù di apâ. Mi mindueamù la turlia cu cari Armânjlji shi-alidzea loclu iu shi-adra hoarili. Vâr chiro, hoara, câ hoarâ eara

BANA ARMÂNEASCÂ muzeulu easti unù apanghiù ti lucri cari bâneadzâ iara, shi-aspunù câ unâ mileti ca a noastâ nu poati s-cherâ cu unâ cu doauâ. Nâ dispârtsâmù ti ispetea câ Cola vrea s-adunâ cu featili sh-ficiorljii cari-andridzea corlu ti hoara a lorù. Nu shteamù nica tsi mushuteatsâ n-ashtipta s-videmù Hrupishti, iu ahurhea ti-ndauâ sihátsâ andamusea armâneascâ. Hrupishti (Aryos Orestikon) aproapea di Kastoria, easti adzâ unâ turlii di câsâbicu, cu tsentru modernu, cu unâ platei alargâ sh-cu ahântsâ multsâ cafineadz, câ ti ljea mintsâlji cându mindueshtsâ iu va s-shedz. Ama tuti suntu-mplini. Poati sh-ti ispetea câ unâ dzuâ ca aestâ nu-i di-aradhâ! Andamusea prindea s-ahurheascâ tu unâ salâ di sportu, iu lumea sh-fâtsea locù peanarga, peanarga. Nu nâ fu greu saflãmu sala. Bârbats sh muljeri cu cilimeanji di mânâ i nintea lorù, imna câtâ loclu cari lu câftamù sh-noi. Nu lipsea s-antreghi canù. Dupâ ptsânù chiro, aflãmù sala, iu laolu crishtea, crishtea. Nuntru, sala andreaptâ ta-s intrâ ca la 7-800 di oaminji. Tu mesi, unâ estradâ cu yrami pi gârtseashti, unù microfonù sh-unù ecranù ligatu di unù computeru cu videari ditù hoarli armâneshtsâ, di personalitáts ditù lumea elino-vlahâ. Eara dupâ 9 dicsearâ cându lumea s-avea apridunatâ shi ahurhi andamusea. Pi ninga Armânjlji tsi cumândusescu i cumândusea sutsati armâneshtsâ i elinovlahe, eara câlisits dimarhi (primari) ditù hoarili i ditù câsâbadzilji iu suntu multsâ Armânji, prefectul di Ianina (Armânù ditù Aminciu) shi-unù mitropolitù cu arâzgâ di-Armânù, cumù aspusi nâslu. Eara unù pitricutù di pi ninga Ministerlu di lucri di nafoarâ, tutù Armânù. Cu tuts cu cariazburâmù, n-aduchimù multu ghini armâneashti. Limba easti idyea, ama cându u turna pi gârtseashti, zboarâli tritsea pi ninga noi. Mari amârtii! Dupâ tsi azburârâ ca baea oarâ, ma multu pi gârtseashti, prindea s-avdzâmù shi smutrimù cântitsi shi giocuri armâneshtsâ. Ditù atseali tsi s-azburârâ, cumù lu-aveamù ninga mini Yioryi Platari, multu cunuscutù tu lumea armâneascâ,

BANA ARMÂNEASCÂ duchiiù câ eara zborlu di câtù adrarâ Armânjiljii ti Gârtsii sh-câtù alâsarâ everghetsljii armânji ta s-avdâ numa a loru ti eti. Nafoarâ di ptsâni actsenti ultra-natsionalisti (tsi adrarâ andartsâlji ta s-nu chearâ Elada!) tuti alanti zboarâ ljialâvdarâ Armânjlji (vlahi) shi dzâsirâ câ adetsli sh-cântitsli a lorù vorù vigljeari, s-nu chearâ. Vidzumù deapoaia, unâ njicâ scenetâ di teatru giucatâ di Armânjilji di Veria, mash pi-armâneashti, avdâzmù cântitsi, nai ma marea parti, pi armâneashti shi giocuri cu parei di tiniri i ma tricuts, anviscuts tu musheati stranji armâneshtsâ. Tuti buni sh-la loclu a lorù, ânji dzâshù, ama tuts aeshtsâ gionji shfeati, tsi gioacâ sh-cântâ multu musheatù, nu va li-agârsheascâ, ma snu-azburascâ armâneashti, ta s-ducheascâ zboarâli? Ânji tricu pritu minti, câ ashi cumù tu chirolu cându earamù cilimeanù, prota oarâ anvitsamù cântits tu frântseashti i anglicheashti, shi liagârsheamù niheamâ câti niheamâ, pânâ nu ahurhii s-li anvetsù doauli limbi. Pânâ tu soni, mi minduiiù câ, acâ nu vorù savdâ di sculii, ma s-vorù s-nu agârsheascâ atseali tsi cântâ, va s-va sâ-nveatsâ cu cânticlu shi limba. Altâ turlii, tutù tsi vorù s-veaglji, va s-chearâ. Lâ dzâshù, la tuts atselji cu cari azburâiù, minduierli a meali. Tu-unâ limbâ armâneascâ limbidâ ânji dzâsirâ câ di la anù la anù, s-azburashti ma multu armâneashti shcâ zborlu di „vlahù“ easti di multu ma multu tinjisitù. Maca ashi easti, di la „vlahù“ sh-pânâ la limba lui nu esti cali lungâ! Cumù vedù tsi easi tu miydani tora, tu Europa (cu Bretonji, Occitanji, Basci, Celtsâ sh-altsâ), iu craturli loarâ initsiativa ta s-nu chearâ canâ «lilici» ditù gârdina a lorù, mi mindueamù câ Armânjlji nu potù s-chearâ nitsi tu Gârtsii. S-mi tornù la zborlu a meu... Di la cathi sutsatâ avea unâ parei di tiniri i ma ptsânù tiniri, cu stranji sh-cu cântits ditù locurli a lorù. Tsi nji-armasi-ntrocljiu, furâ stranjili tsi anyilicea di mushuteatsâ, tsi suntu cu videarea shnu cu-aspunearea, sh-gioclu tsi ti dutsea cu mintea la corlu di anghilji tsi gioacâ pi niori. Mutreai sh-armâneai hipnotidzatù! Unâ mari harauâ tsâ crishtea tu cheptu sh-lãcârnji crishtea peanarga ntr-oclji. Mutreamù la tuts atselji di-anvârliga di mini sh-videamù câ nu earamù singurulu tsi mutamù mâna s-mi ashtergu. Seara s-dipisi dupâ njeadzâ-noapti sh-nafoarâ, iu n-aveamù adunatâ, nu nâ yinea s-nâ dispârtsâmù. Tserlu iara-mplinù di steali sh-tuti anyilicea hârsiti câ nâ vedù deadunù. Nâ turnãmù Kastoria, iu nâ mindueamù s-nu-ancljidemù ocljii, ta s-nu chiremù tutu tsi n-avea hârsitâ videarea. Ama, pânâ tu soni, câti unù, câti unù, nâ trapsimù tu udadz ta s-câftãmù tu yisù tsi n-avea vidzutâ ocljii dzua. Sâmbatâ, dupâ tsi nâ priimnãmù pitù Kastoria sh-cunuscumù multsâ Armânji, nâ turnãmù dicsearâ Hrupishte. Tu plateia ditù tsentrulù a hoarâljiei, dupâ niscânti zboarâ tsânuti di Armânji, ama pi gârtseashti, avumù haraua s-avdzâmù sh-zborù armânescu di la sutsata di Bituli. Lipseashti s-dzâcù câ pi ninga sutsatili dit Gârtsii, furâ câlisiti shi sutsati ditu Makidunie FYROM shi ditù Vâryârii. Cunuscumù multsâ Armânji ditù Arbinishii, ama nu shtiu desi vârâ sutsatâ di aclo i ditù Românii eara câlisitâ. Minduiescu câ di vârâ oarâ va azburari cu atselji tsi cumândusescu andamusea ta s-câliseascâ Amânji di pisti tutù. Avumù iara haraua s-mutrimù la tuti sutsatili, iu tiniri sh-feati tsi eara alâxits dupâ hoara i câsâbalu di iu yinea, giucarâ sh-cântarâ deadunù cu cântâtori di cari aveamù avdzâtâ ama nu-lji cunushteamù. Ashi nâ cunuscumù cu Steryiu Dardaculi shi Yioryi Maneca, cumù sh-altsâ ficiori cari n-au hârsitâ avdzarea. Cathi sutsatâ sh-aspusi murafetea la giucari shvidzumù tsi musheatù shi diversificatu easti portulù armânescu, tsi musheati suntu featili armâni sh-tsi livendzâ suntu ficiorljii. Acâ nu tuts azbura armâneashti, vidzumù câ nai ma multsâ di elji duchescu limba di dadâ shi câ, ma s-vorù s-nu agârshescâ adetsli, prindi s-u-nveatsâ, ashi cumù tuts oaminjilji tricuts di unâ ilichilji, u-azburãscu. Ashi vahi nâ easti taxiratea s-u-nvitsãmù tuts cându eara aproapea s-u-agârshimù. Ma nu-i laiù nica, mash s-hibâ sh-ashi.Tora di oarâ. Corlu shi cânticlu tsânurâ pânâ dupâ njiedzù di noapti shi, dupâ tsi s-bitisi ufitsial andamusea, tuts atselji tsi naflãmù nica tu platei, intrãmù tu giocù sh-tu cânticù pânâ aproapea tahina. Armashi, ma hârsits, nâ dusimù cathi unù di iu vinimù, cu minduearea s-nâ videmù nica unâ oarâ Clisura, iu Dumânicâ eara zborlu s-adunâ tuts la corù. Nica di tahina, pânâ niheamâ ninti di prândzu, spurnâ di lumi, cu mashinji njits, cu autocari i pirpadi, umplu ohtul cari ascundi hoara di câta partea di Pilisteru. Di-aua di iu svedù diplili di corù, s-dishcljidi unâ multu musheatâ videari câtâ Apiritâ, câtâ muntsâlji tsi nu s-bitisescu ni Vudena ni Florina, sh-tu Ascâpitatâ, ma-nclo di Kastoria sh laclu a ljei cu muntili Gramos

Nr. 2/3 (32/33), 2003

17

dinâpoia a lorù. Ti niagârsheari! Vâ câlisescu tuts atselji tsi di vârâ oarâ va-s poatâ, s-nu s-agârsheascâ câ ahtari andamusi, iu Armânjlji prindi s-adunâ, aclo, tu Machidonii, tu Arbinishii, icâ tu Vâryârii, tu tuti aesti locuri a noasti di daima, tu Europa cari s-adarâ adzâ, Armânjljii nu va s-chiarâ! A s-hibâ shi s-anvitsámu tuts sh-gârtseashti, sh-vâryâreashti, sh-arbinisheashti, ashi cumu pâpânjiljii a noshtsâ azbura vârâoarâ... Shi minduiescu câ tutâ Europa va nâ sheadâ la cicioari sh-tsi nu-ari adratâ Alexandru, Cezar i Napoleon, va uadrãmù noi sh-cilimeanjiljii a noshtsâ, dupâ ahânti eti di-ampuliseri! Di Paris, Niculaki Caracota

ZORI Prota fu ahurhiturâ, Lamnjea vrumù s-u vâtâmãmù, Câ di zboarâ tutù nâ furâ, Sh-nu putumù s-u-apridunãmù. S-arâspândirâ pi-unâ frândzâ Noatinji multsâ tu cupii, Cându vrei niheamù ta splândzâ Cheri tutiputa tu-irnjii. Tsi earai âmsheatâ banâ Nicurmatâ di pirmifi, Idyea ihtibari sh-fanâ Ti livendu sh-ti zãifi. Fregiù cuvetea pi-unâ pirâ, Ditù hâryii tu-ascâpitatù, Ca pâpânjlji tsi-ahurhirâ, Sh-nu bitisirâ di-alumtatù. Avinats ditù misihori Nâ adrarâ pisti anji Sârghi shi-Arbineshi di zori Ama sh-Vâryari, Grets, Mucanji. Nu duchimù vârâ câbati Cându foclu arsi Troia, Ama tora-i taxirati Câ s-apreasi tutâ soia. Iu chirushi Machiduname Totna vrapâ tu fugãri? Dumnidzalimù tsi giuname I-aushitâ tu cripãri? Aurelian Gica

18

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ grecù cari nâ aspusi câ Vlahii ditù Gârtsii s-duchescu multu Grets sh-câ shdeadirâ sh-bana sh-avearea ti Elada. Ti Armânjlji di România dzâsi câ ma sduchescu Românji easti problema a lorù. Cu zborlu ti ahurhitâ s-bitisi prota cumatâ di programù shi dl Papari tricu ayonjea la premiili cari li deadirâ anlu aestu la atselji tsi adrarâ tsiva ti Armânami (ashi angâldâsiiu mini, ma potù s-amù alatusi). Doamna Matilda Caragiu Mariotseanu, ca prezidentâ a juriului deadi premiili la ma multsâ, dit cari io tsânui minti Mariana Bara, ti tsi adrã sh-adarâ ti lingvistica armâneascâ, shi George Vrana, ti puizia armâneascâ, ti cari doamna Matilda âlji dzâsi „vigljitoru di zboarâ“ (alâvdari multu musheatâ). Mi arisi multu cumu hâristusirâ doilji tiniri ti premiili cari li apruchearâ shi minduearea a lor ti limba armâneascâ. Pi unâ singurâ mindueari, dolji tiniri dzâsirâ câ ti amârtii duchescu câ s-azburashti ti Armânji ca ti vârâ cari ari chirutâ, cându elji suntu nica tu banâ sh-va adrari tsiva tora, pânâ nu easti amânatu, ta s-nu chearâ. Dupâ tsi s-asprândirâ tuts ti mâcari, lipsea s-nâ adunãmu diznou di la sihatea 15h00 s-avdzâmù alti comunicãri. Nâ adunãmu pânâ tu soni pi la 16h00 shi ahurhi cu giumitati di salâ partea cu alanti comunicãri. Azburâ ti problemi di isturii, dl Mircea Dogaru, istoricù militarù dupâ cumù avdzâiù, cari nâ dzâsi câ „Românjlji“ di pisti tutu, va sadunâ „centripetu“ (zborlu pârea câ lâ ari hari) sh-câ au unâ singurâ limbâ shcâ nu lâ lipseashti altâ. Azburârâ shaltsâ, ma cumu earamù multu mintitu cu mintea, dupâ tutù tsi aveamù avdzâtâ, sh-vreamù ta s-dzâcù sh-mini ndauâ zboarâ ninti s-fugù, nu bâgai ergu la alantsâ. Câftai tu soni ndreptulù sdzâcù sh-mini ndauâ zboari sh-feciù semnu a domnului Papari s-mi câliseascâ. Mi minduiamù câ nu mi cunoashti i câ nu-nji cunoashti minduearea, ma turlia multu nivricoasâ cu cari mi mutri, nu-nji avu hari ici. Pânâ tu soni mi câlisi s-azburãscu. Dzâshù câ ti tuts atselji cari suntu tu salâ, nai ma multsâ Românji i cari-s duchescu Românji, va-s azburãscu pi româneashti, ta-s nu aibâ locu ti vârâ turlii di acâchiseari alâtusitâ. Lâ dzâshù câ di 13 di anji di cându bânedzù tu xeani, ahurhii s-vedù luyuria armâneascâ niheamâ alâxitu. Lâ dzâshù câ tu România s-aspunù lucârli tu unâ turlii cari nu easti ici aprucheatâ di

ANDAMUSEA DI CUSTANTSA
Cumù earamù sh-mini la andamusea di Custantsa (mash tu 22-li di Avgustu), mi minduescu câ tsi vidzui sh-bâgai tu minti cu aestâ apuhii, poati sâ sinfirseascâ/s-anveatsâ sh-altsâ Armânji cari nu furâ câlisits i nu puturâ s-ducâ. Mi aveamù andreaptâ di numtâ Bucureshti, ma cumù Custantsa nu easti alargu sh-tutâ giunamea u amù pitricutâ aclo, ânj dzâshù câ nu va hibâ slabù s-negù, a câ nu fui nitsi io câlisitù. Tsi cara lipsea s-mi tornu Sâmbâtâ tahina, câ ahurhea numta, Gioi dicsearâ anchisimù câtâ Custantsa ta s-putemu s-agiundzemù di prota oarâ la andamusi. Cumù nu earamù pitricutù cu vârâ mandatu di la sutsata a noastâ di Paris i di Freiburg, earamù sh-io ca tuts atselji cari, minduiamù, s-alumtâ ti Armânji, câ ashi duchescu, fârâ sâ-lji pingâ canù di dinâpoi. Nu aveamù nica anvitsatâ cari fu câlisitù sh-tsi zborù va s-tsânâ cathi unù. La 10h30, sihati iu lipsea s-ahurheascâ andamusea (tu frândza di prezentari âlj si dzâtsi “Simpozionul shtintsific, Perenitatea Vlahilor în Balcani shi Festivalul International de folclor Aromânesc Pârinteascâ Dâmândare, editsia a X-a jubiliarâ ), s-avea adunatâ niheamâ lumi, ashi câ shidzumù tu intrata a Universitatiljei Andrei Shaguna, iu s-avea organidzatâ unâ njicâ expozitsiuni cu stranji armâneshtsâ sh-tsiva hãlãts (scule) cu cari au lucratâ pâpânjlji a noshtsâ ninti s-mutâ tu câsâbadz shi s-agârshescâ di oi, di lânâ, di tâmbãri sh-di alti lucri cari l-au tsânutâ pâltãrli caldi tu iernjili greali ditù Pindu. Pi la sihatea 11h00 intrãmù tu Aula Magna sh-cu câts savea adunatâ (vârâ 40 di sufliti) avumù haraua s-mutrimù dinintea a noastrâ prezidiulù iu shidea andicra di Dl Papari, cari organidzã andamusea, doamna Matilda Caragiu-Mariotseanu, dl Aureliu Ciufecu di Bridgeport, dl Constantin Bãlãceanu Stolnici di la Academia Românâ, dl Mihai Ungheanu di la Senatlu ali Românii, dl Hristu Cândroveanu, dl Iustin Tambozi, Prefectul di Custantsa sh-unù reprezentantu (Armânù) di la Ministerlu ti lucri di nafoara, ditu România. Ma s-agârshiiù pi vârâ, smi ljiartâ. Ninti s-negù ma alargu cu pirmithusearea, caftu ljirtari la tuts atsei tsi va s-ashutsâ pi stoali di ahâtea zboarâ, ma io minduiescu câ cathi chicuticâ ari dultseamea elji tu unâ ahtari andamusi cari nâ sinfirseashti noi, tuts Armânjlji. Dl Papari prezentã cathi oaspi cari luavea andicra, prezentã sh-pi Domnul Consul generalu tsi reprezenta Gârtsia shi shidea tu prota bancâ cu unâ tinirâ tsi lipsea sâ-lji priducâ, sh-dupâ tsi mutri nica unâ oarâ tru salâ, dzâsi câ easti amârtii câ nu veadi ma multsâ tiniri shcâ cumù noi Armânjlji himù niheamâ ancâceats cu disciplina, va s-videmù sala mplinâ tu ptsânù chiro. Ashi fu, câ pânâ tu soni, vinirâ nica vârâ yinghits di oaspits, câlisits i nicâlisits. Dupâ tsi ifhâristâsi tuts oaspitslji cari vinirâ, pâlâcârsi atselji ma tinjisits s-da unù zboru ti ahurhitâ. Mi agârshii s-dzâcù câ tuti i aproapea tuti zboarâli a domnului Papari furâ pi româneashti. Doamna Matilda Caragiu Mariotseanu, niheamâ nipututâ, nâ urã ghini vinimù pi armâneashti sh-nâ dzâsi câ nu va s- poatâ s-sheadâ multu chiro. Dl Constantin Bãlãceanu Stolnici nâ câftã ljirtari câ nâ zbura pi româneashti, ma nâ dzâsi nâslu, câ elu nu zburasti, nitsi ducheashti limba a noastrâ (“nu intseleg shi nici nu vorbesc limba dumneavoastra”). Nâ urã ghini vinimã sh-nâ pirmitusi cumù shelu easti di arâzgâ armânâ. Unù papù ari vinitâ tu eta 18 sh-dupâ tsi ari adratâ multâ aveari tu România, ari datâ giumitati ti operi di sivapi (hagialâchi, binefacere) dit Gârtsii sh giumitati ti Românii. Io tsi tsânui minti easti câ di Armânù agiumsi Românù sh-câ nu zburashti sh-nu ducheashti armâneashti. U dzâsi nâs. Dupâ elù, azburâ dl Hristu Cândroveanu, cari nâ azburâ tutù pi româneashti câ noi himù Românji sh-câ azburâmù idyea limbâ di-ndzeanâ di Carpatsi pânâ dighiosù sumù Balcanji. Ti limba a noastâ dl Cândroveanu mindueashti câ easti unù dialectu a limbâljei românâ. Azburâ dl prefect di Custantsa cari pi româneashti, nâ dzâsi “Dragi verishori shi verishoare” ma cându yini zborlu ti “Aromâni” dzâsi câ “a” ditù ahurhitâ âlj si dânâseashti tu gushâ sh-câ ma ghini easti fârâ elù. Nâ alâvdã niheamâ pistea sh dl Ungheanu, senator di România cari dzâsi tu soni câ lipseashti s-nâ adunãmù “centripetu” ta s-nu chiremù noi “Românii de peste tot”. Dl Papari deadi zborlu sh-a consului

BANA ARMÂNEASCÂ Consulu grecu, aclo prezentu, câ tu Gârtsii, iu earamù ma multi ori, Armânjlji (i Vlahilji) minduescu altu tsiva (nu tuts s-duchescu Grets), tu Albanii idyiulù lucru ma niheamâ alâxitù, tu Vâryârii lucurlù easti mintitu sh-tu Makedonii, Armânjlji suntu singurlji pricunuscuts. Ti aestâ ispeti shti evidentsa câ pisti tutù nâ duchimù multu ghini tu limba a noastâ, averlu easti iuva tu mesi, aestâ va s-dzâcâ câ himù niheamâ altâ turlii di tuti alanti milets tu cari himù mintits, sh-câ avemù ndreptulù ta s-armânemù ashi. Dzâshù câ aestâ dyeafurauâ nu aspardzi la canù sh-câ tu Europa adzâ suntu multi milets ca noi, cari nu suntu avinats ca noi di tuts atselji cari nâ vorù chirearea. Exemplili nai ma concreti suntu Italia iu „Ladinjlji, Sardzâlji“ sh-alti minoritãts reghionali suntu pricunuscuti sh-agiutati di chivernisea italianâ sh tu Frântsii, unâ di nai ma natsionalisti vâsilii, Bretonjlji, Alsatsienjlji, Bascilji, Occitanjilji, Corshilji suntu adzâ pricunuscuts shagiutats ta s-ridishteaptâ. Dipisii zborlu dupâ tsi dzâshù, fârâ sâ-lji dau numa, alù Dogaru, câ, va i nu va vârâ, limba va u lucrãmù sh-câ va s-hibâ literarâ i nu, noi va u azburâmù cu idyea mirachi sh-câ cathi Armânù, tiniru, cumù George Vrana i Mariana Bara, i ma tricutù, va s-ampulisimù s-arhundusimù limba cari nu chiru sh-nu poati s-chearâ tora, tu apirita a Europâljiei cari u anyisarâ sh nãdãirâ ahâts oaminji mãri, Armânji i xenji. Vreamù s-dzâcù ma multi, ma dl Papari n-avea faptâ timbihi s-bitisimù tu trei minuti. Nica unù njicù zborù, cari lu tsânuiù cu dl consulù ditù Gârtsii cându lu-astâvrâsiiù nafoarâ, ninti s-mi câliseascâ sâ zburãscu. Avdzândalui câ bânedzù Paris miantreabâ di iu suntu pâpânjlji a mei. Paplu sh tata s-aflarâ ninga Kavala, âlj dzâcu mini. Tu Gârtsii, dzâtsi elù! Nu eara nica Gârtsia tu chirolu a paplui(1889) ma ashi eara tu chirolu al tati (1919), lj-u turnai mini ! Vedzâ, hii arâzgâ di Grecu, dzâsi elù nica unâ oarâ. Mutrea, dzâshù, easti dealithea câ di ma multu di dauâ njilji di anji bânãmù deadunù cu Gretslji sh-câ limba sh cultura greacâ eara ma-nsusù di a noastâ, câ sh-Alexandru u ari asprânditâ pisti tutù loclu, ma multu ca tuts Gretslji la unù locù, ma easti iara dealithea câ avemù sh-noi limba a noastrâ sh-nu ari znjii, ni ti voi ni ti Românji ma s-nâ pricunushtets aestâ dyeafurauâ. Va himù ma arhundzâ tu aestâ turlii. Ashi easti, dzâsi elù, ma vedz câ hits ma aproapea di noi, câ aclo vâ easti zârâtsina sh-nu aoa. Tsi puteamù sâ-lj dzâcu? Nica nu aveamù adyivâsitâ teoria loru câ Armânjlji i Vlahilji suntu Grets cari ditù chirolu a Romanjloru, cari, cumù eara huzmicheari la elji, anvitsarâ sh-limba latinâ. Va-lj dzâtseamu câ pânâ tora nu s-ari vidzutâ vârâ populu bilingvu cari s-azburascâ dauâ limbi ma multu di dauâ njilji di anji, sh-agârshescâ eti ntredzâ prota lui limbâ, cumu eara dealithea ti tuti muljierli armâni cari nu avea carti. Acâ limba armânâ, nu eara sh-nu iasti anvitsatâ nica la sculii, nu chiru sh-nu va s-chiarâ. Ninti s-bitisescu zborlu, niheamâ lungu, pricunoscu, voiu s-adaru ndauâ observatsii, ditu perspectiva a andamusiljei di Custantsa. Cumu bâgai oarâ, teoria ofitsialâ româneascâ easti câ noi himu Românji, câ azburâmu unu dialectu a limbâljei române sh-câ aestâ easti dealithea tu tutù Balcanlu, ma cându aducù aminti ti vâsilii, Gârtsia easti xichi sh-nu agârshitâ. Gretslji dzâcù câ Vlahlji suntu Elinji tu tutù Balcanlu, ma ptsânù tu Românii, iu lâyuria easti mintitâ sh-nu u aducù aminti ici. Cumù s-veadi lucurlu, pari câ Gretslji shi Românjlji s-angâldâsescu ta s-agârshescâ unù ti alantu, cându yini zborlu ti Armânji la elji acasâ, ma doilji vorù s-apitruseascâ, i s-ampartâ Armânjlji ditù alanti vâsilii (Albania, Makedonia (FYROM) sh Vâryâria). Teoria aestâ nu easti unù yisu, ma ea nu poati s-amintâ fârâ di agiutorlu a Armânjlorù, ashi cumù di 150 di anji videmù cumù Armânjlji s-ancaci i svatâmâ unù alantu. Apropos! Nu njaducu aminti cari, unù Armânù pripusi s-facâ niheamâ lunjinâ tu isturia a andartsâlorù sh-a capitanjlorù, câ dzâsi elù, di dauli pãrtsâ eara Armânji cari svâtâma ti chirearea a lorù. Sh-io minduiescu idyiulù lucru, ma nu va agârsheari câ alumta ahurhi dupâ tsi chiro di 30 di anji i ma multu, România “agiuta” Armânjlji s-anveatsâ româneashti, sh-Gretslji nu vrea s-avdâ di limba vlahâ i armânâ, ti cari dzâtsea câ ashchioapitâ sh-nu va anvitsari. Shatumtsea, cumù sh-adzâ, avemù livendzâ armânji cari, orghi i urghits, nu “vedù” dicâtù mash sinferlu a lorù, fârâ s-minduiascâ la fara a loru cari u cherù. Ma atumtsea, chirolu eara mintitù shnâdia ti unâ Romania (fârâ â) mari, tu tutu Balcanlu, tu alumtâ cu atselji tsi vrea unâ Elada tu loclu a protâljei, nâ featsi

Nr. 2/3 (32/33), 2003

19

mash lâeatsâ. Adzâ lucârli suntu multu alâxiti shi Europa nâ da unâ nauâ nâdii, unâ dealithea, ashi cumù s-veadi ti alanti milets di cari azburâiù ma-ndzeanâ. Ma tsiva nu va-s adrãmu, fârâ unâ mindueari ahândoasâ sh-cu tuts Armânjlji, aclo iu bâneadzâ elji. Ti aestâ ispeti, pripushù Freiburg tu ahurhita a anlui, sandridzemu unu congresu tu Gârtsii, Makedonii i Albanii, iu s-hibâ câlisitsâ tuts Armânjlji, itsi idei au. Ti amârtii pânâ tora, nu lomù canâ initsiativâ, tsi cara lâ tâximù andruparea a noastâ cu pâradz. Nu hiu simfunù cu tuti ancâcerli tsi nâ dispartu, sh-minduiescu câ va dipiseari cu eali. Cu umutea câ unâ nauâ etâ iasti avoleto (posibilâ) tora, câlisescu ninti di tuti Armânjlji dit Makedonii (FYROM) salasâ anchizma (zilia) tsi-i frimitâ unù alantu, s-adunâ cu atselji dit Albanii sh Gârtsii sh-s-andreagâ ti unù congresu iu s-hibâ câlisits sh-alantsâ Armânji iutsi suntu asprândits elji. Prindi s-nâ intrâ tu minti câ, nai ma lishorù va s-amintãmu cu idheia ti minoritati reghionalâ autohtonâ, apruchiatâ sh andrupâtâ di Europa, cari s-nâ da andreptu ta svigljemù sh-crishtemù limba sh cultura a noastâ armâneascâ. Mash ashi, lumachea latinâ (romanicâ) notueuropeanâ va s-armânâ ma arhundâ, shArmânjlji va s-hibâ apuntea nai ma veaclji andicra di limba sh cultura greacâ i elinâ, ti cari s-alumtarâ di totna sh-cari, poati, anyie tora tu eta ditù soni, nu mash di ispetea a Gretslorù, culturâ cari, nu va agârsheari, deadi andicra di cultura latinâ (romanâ) njiurizma la ma multu di giumitatea a Europâljei. Altâ turlii, lumachea latinâ (romanicâ) notueuropeanâ va s-armânâ oarfânâ di lumâchitsâ a elji nai ma sarpâ sh-va sarmânâ apridunatâ mash la nord/cheari di Dunâ anvârligheatâ tu unâ amari di slavonji. Ti aestâ itii, minduiescu câ Românjlji shi Gretslji va s-facâ pishmanji ti tutù tsi adrarâ ti chirearea a Armânjloru, sâ-lji pricunoascâ ashi cumù suntu sh-s-lji-agiutâ pânâ nu easti amânatù, s-nu chearâ. Ma, ma ninti di tuts, prindi ca Armânjlji sâ-sh limbidzascâ mintea shi s-bagâ oarâ câ nu pots s-tsânji tu banâ pi vârâ cari va ta s-moarâ. Niculaki Caracota, 4-li di Yizmâciunu 2003, Paris

20

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ

Etnofestival - Malovishti
Tu dzâlili di 9-li shi 10-li di Agustu 2003, tu hoara Mulovishtea, di ninga Bituli, s-tsânu etnofestivalu “Malovishtea 2003”. Organizatorlu a alishtei andamusi fu “Asotsiatsia ti sustsânuta devolopari a hoarâljei Malovishtea shi alanti hori ditù naia di sumù Pelistera” “EKE” Bituli. Programlu a festivalului ahurhi Sâmbâtâ, 8-li Agustu 2003, la sâhatea 19,00 cu tsirimonjea di dishcljideari ofitsialâ tu hoara Mulovishti shi maxus, cu dishcljidearea a expozitsi-iljei “Malovishtea adets tsi s-ducù nâinti ”. Tsirimonjea fu faptâ di cãtrã organizatori mash pri limba macedoslavâ sh-nu sh-pi limba armâneascâ. Dupâ aesta oaspitslji cari intrarâ tu udadzlji cu expozitsii furâ aprucheats cu lâcumi shi apâ aratsi. Nâuntru putumù s-videmù, namisa di altili, planurli di urbanizari a hoarâljei Mulovishti adrati di trei arhitectsâ armânji. Dupâ aesti dinintea a bisearicâljei Sm. Vinjirea ahurhi spectacolu di poezii, cânticù shi muzicâ armâneascâ (cu iterprets ditù Rep. Machidunia shi di nafoarâ). Dumânicâ, 10-li di Agustu 2003 la sâhatea 8,00 tuts oaspitslji loarâ parti la Lituryisirea ditu mânâstirea Ayiu Ana di ninga Malovishtea, cari s-tsânu pi armâneashti di cãtrã preftsâlji Sasho Yeranda (Rep. Machidunia), Tachi Veriga (Corceaua - Albania) shi Dima Gheorghe di Constantsa. Dupa Liturghia, la 10,30 aeshtsâ preftsa li ayisirâ thimeljurli ti cunachi ditù uborlu a mânâstiriljei Ayiu Ana. La sâhatea 11 fu spectaculù cu cântitsi sh-giocuri di folclorù armânescu cu parei ditù Rep. Machidunia, Gârtsia, Vâryâria, Arbinushia shi România. Ti amârtii ama, sh-di aestâ oarâ, spectacolù si ncljisi tutù ashi cumù savea ncljisâ cu nâ searâ ma nâinti: fârâ ta s-hibâ cântatù imnulu a nostu natsional “Dimândarea pârinteascâ”. Sâ s-tsânâ unu Festivalu folcloricu armânescu Mulovishti, hoara alu Constantin Belimace, shi s-nu s-cântâ imnulu a nostu natsional, easti mari ciudii. Bircheavis alù Dumnidzã câ scântã dupâ spectaculu la restaurantu. Cu tuti aesti atselji cari loarâ parti la aestâ aleaptâ andamusi nu pistipsimù s-poatâ s-agârsheascâ vârâoarâ mushuteatsa ahoryea a casilorù di Mulovishti anvâliti cu ploaci.

Etnofestival “Malovishtea 2003”
La 10-li di Augustu anlu aestu nershu sh-mini cu fumealjea a mea tu hoara aesta ti cari aveamù avdzâtâ ahânti. Tu hoara Mulovishti nâ dusi unâ strimtâ cali cu unâ mushuteatsâ deanvârliga carii mash ti videari. Tu mesi di hoarâ avea unâ grupâ di oaminj cari sâ ndridzea sducâ pripadi pânâ la bâsearica Ayea Ana. Apruchinda-mi avdzâi câ zbura armâneashti. Eara ditù hoarâ. Loai informatsii di la elji pi armâneashti. Deanvârliga muntsâ analtsâ, ponj analtsâ, casi veclji shi un porcu cari sanvârtea câtâ la mashinjli. Lu avinai pi armâneashti. Ti ciudii canda sh-mi achicâsi shi fudzi. Nji si pâru câ shi puichili di pi ponj shuira pi armâneashti. Dininti a casilorù câti vârâ shidzut pi scamnu cari cu harauâ nâ grea: Ghini vinitù, bunâ vâ-i dzua!, pi armâneashti. Tu hoara stururi di Bâsearica Sâmta Vinjiri A tutâlorù pâputsâli lâ eara ancârcati di pulbiri. Cafi unù sh-lu lucra lucurlu a lui. Cari cânta, cari giuca, V. Dzega shi D. Piceava cari imna pi tu dunjeaua shi s-cânushtea. S-adrarâ fotografii, interviuri ti la radio, registrãri pi video caseti. Harauâ câ cu niscântsâ mi vidzui dupu 15 icâ 20 anj. Harauâ câ mi cânâscui cu atselj cu cari mi shteamù mash di pi internet. Muntili canda s-hârsea. S-avdza bumbunidzari. Ma, nu deadi ploai. Shi Dumnidzãlu vru s-hârseascâà cu noi. Mash nâ dâdea di shteari câ elù shtii câ himù aoa shi câ diznãu li cântãmù vecljili cântitsi cu cari eara anvitsatù. S-adrã un corù. Mari corù. Tu atselù momentu tuts earamù Armânj. Di dixearâ anda dipusimù shi fudzimù cafi unù câtâ la calea a lui, tuts continuãmù s-himù atsea tsi nu vremù: Armânj pi inimâ, xenji pi limbâ. Avea prândzu. Fisuljù cu carni. Nai ma nostimlu fisuljù tsi lu-amù mâcatâ tu bana a mea. Dipuneam câtâ la hoara. Dupu noi dipunea shi Pero Tsatsa cari-lji cânta a muntilui shi a nauâ. Aurica Piha mutri câtâ la alantâ ndzeanâ anlunjinatâ di soarli. “Tsi mushuteatsâ” dzâsi ea ! Eh, cari shtii câts Armânj lu au dzâsâ aestu zborù nâinti di tini. Poati câ muntili nu ashtipta câ diznãu va lu avdâ zborlu armânescu. Ma, ia vini oara s-nâ mutãm di aproapea shi di largu ta s-lji spunemù câ nica nu nâ pridãmù. Câ nica ari Armànj... Dighios tu hoarâ nâ alâsãmù sânâtati cu atselj cari-lji cânâscumù. Di halatu armânescu poati câ di sumù plocili di murmintsâ inshirâ suflitli a mortsâlorù ta s-hârseascâ shi eali cu noi. Nâ alâsãmù sânâtati cu hoara, vecljili casi, pâdurea shi muntili cu nãeti ca divârâoarâ diznãu s-nâ turnãmù ta s-u adâvgãmù uspitsâljea ahurhitâ tu aestâ dzuâ. Vahì Armânlu va s-armânâ Armânù. Vanghiu Dzega

electricâ. Pi stururli mash un necrologù di unù mortu di vârâ cu paranuma Belimacevski. Nu eara scrieatù pi armâneashti. Ahurhimù ta s-nâ alinãmù câtâ la bâsearica. Unâ colonâ di aushi, ficiori njits cari imna fârâ s-dânâseascâ shi noi, livendzâ Armânj, bârbats, cari nâ discurmãmù la cafi unâ jgljoatâ. Pâdurea tâtsea. Canda ashtipta s-veadâ desi suntu oaminjlji a ljei. Agiumsimù la bâsearicâ bash la oara slu avdzâmù Sasho, protlu preftu armânù cumù cânta pi armâneashti. Oclji-nji si umplurâ di lãcârnji, perlu ânji si mutã pi creashtic, inima vrea s-easâ ditù cheptu. Ti prota oarâ tu bana a mea avdzâi cântari pi limba a mea. Deapoaea adrãmù fotografii cu preftulù, cu bâsearica shi cu muntili. Nafoarâ sahurhi cânticlu shi gioclu armânescu. Armânj vinits di la tuti pãrtsâli di tu Balkanlu. Tuts vinirâ pripadi pânâ aoa.

BANA ARMÂNEASCÂ

Nr. 2/3 (32/33), 2003

21

Ducheari shi nãmuzi Mulovishtea-2003
Sh-estu anù Armânjli, iutsido bâneadzâ, andreapsirâ andamâsi, festivaluri, simpozioane, adunãri, ma mãri icâ ma njits, pitù cari aspusirâ a laolui câ noi bânãmù nica tu anlu 2003 sh-ma multu, lomù di nâ dishtiptãmù ditù atselù somnu ahândosù tsi nâ acâtsã cu multsâ anji ma nâpoi. Tu 9-10-li di Avgustu, sutsata EKE, cumândâsitâ di Risto Paligora, andreapsi Mulovishte, Machidunii, a 2a editsii a Festivalului “Mulovishte 2003Etno Festival”. Fu unâ andamâsi multu mushatâ tsi adunã Armânjlii ditù tuti craturli balcanitsi. Ditù România anchisi Machidunii pareia “Mushata Armânâ”, cântâtorlji Zoe Gica shi Yorghi Caraolani. Festivalu fu dishclisù Sâmbâtâ, 9-li di Avgustu, cu prezentarea a expozitsiiljei “Mulovishte - traditsii tsi s-ducù ninti” iu putumù s-videmù lucri tsi aspunù di bana a Armânjlorù. Dixeara, tu uborlu a bisearicâljei Sâmta Vinjiri, mutatâ tu anlu 1856, tsi ari iconostaslu adratù cu gravurâ di lemnu shi aproapea 100 di icoani multu veclji, pareili di cântâtori, sumù tserlu amplinù di steali sh-tu lunjina a tserlui, aspusirâ iholu armânescu, un iho ditù ahânda, dealihea
Tu chirolu 1-7-li di Alunarù putuiù snegù Grâtsie deadunù cu ficiorlji tsi amintarâ concursulù di matematicâ “Cangurlù”. Scupolu a alishtei excursii fu ca aeshtsâ tiniri s-aflâ ma multu ti Armânj, di turlia cumù s-alâxi bana a lorù. Martsâ 2.07: Prota dzuâ agiumsimù Sârunâ. Shidzumù andoauâ sâhãts di vidzumù Muzeulu Arheologicù - muzeu natsional ti Gârtsia ditù Njeadzânoapti. Aclo vidzumù lucri ditù Thesalie, Machidunia ditù Ascâpitatâ, ditù Mesi, ditù Apirita shi ditù Trachie. Defthirlu lucru tsi-lù vidzumù fu “Piryulu” tsi fu mutatù di Venetsianj la anlu 1425. Dânâsimù Paralia Katerini iu shidzumù unâ noapti. Vidzumù bâsearica Katerini. Njercuri 3.07. Dion, câsâbãlu sâmtu a Machidonjilorù ditù Antichitati. Vârnâoarâ, aoatsi yinea marili comandantu Alexandru ta s-pâlâcârseascâ Dumnidzadzlji ditù Olimpu shi s-lâ caftâ agiutorù tu expeditsiili a lui. Muzeulu arheologicù di Dion eara urdinatù di

unâ rigeai câtâ Dumnidzã. Dumânicâ, 10-li di Avgustù, nâ alinãmù la mânâstirlu Ayia Ana, pi cipitù di munti, anvârligheatâ di curia di fadz, iu preftsâlji Veriga (Arbinushii), Sashu Yearanda ( Machidunii) shi George Dima (România), tru limba armâneascâ, ayisirâ, tu uborlu a mânâstirlui, thimeljlu di naua casâ tsi va-lji aduna embistimenjlji tsi va s-alinâ aoa. Dupâ prândzu pareili di cântâtori aspusirâ mushuteatsa a cânticlui armânescu, iara Armânjlji adunats teasirâ corù pi ma multi dipli. Sutsata EKE s-amintã nâpoi cu 3 anji sh-ari ca scupo sustsânuta developari a hoarâjlei Mulovishtea shi a alantorù hori ditù naia di sumù Pelistera; ftsearea cunuscutâ a culturâljei shi a farâljei armâneascâ pitù hoara Mulovishtea tsi armasi idghea cumù sh-eara sh-nâpoi cu 200 di anji; di unâ mushuteatsâ ahoryea, cu casi cu 2 patomati, cu geadei di cheatrâ, cu arâuri tsi talji hoara ditù ma multi pãrtsâ. Hoara fu adratâ tu mesea a etâljei 16 shi s-aflâ la altitudinea di 1200 di meatri tu muntsaljii Pelistera. Mulovishteanlji lucra cu oili, cu cãpârli ama nai ma multsâlj cu calji, ca cârâvânari. S-aspuni câ tu eta 19 Mulovishte eara una dit nai ma mushatili shi avutili hoari armâneshtsâ, cu 4-5 suti di casi di cheatra di arâu, cu chipuri shi

p e t a l i aspindzurati pi murlu di dininti, lucri tsi pots s-li vedz sh adzâ. Portul a Mulovishteanjlorù eara di unâ mushuteatsâ ahoryea, Casâ di Mulovishti chischinù, cu multi chindimati, cândusha shi sarica era i alba i vinitâ; nu eara muljeari tu hoarâ fârâ câftani di sirmâ, fârâ ghirdãnlji di dubli; numtsâli tsânea unâ stâmânâ iara featili avea doarâ, pai multi. Tricurâ aproapea 200 di anji di atumtsea shi di hoara Mulovishti armasi mash TINJIA shi Muluvishteanlji. Ndoi di elji bâneadzâ tora Bituli shi cu vreari sh-mirachi andreapsirâ aestu festivalù. Va-lji aducù aminti: Risto Paligora,Tachi Steriadi, Nico Paligora, Tachi Gaga (om tsi talji) sh-multsâ altsâ… cari alâsândalui nanâparti tuti alanti lucri adunarâ tu bitisita a stâmânâljei ma multu di 700 di Armânji Mulovishte.
Mariana Caciandoni-Budesh

Excursii pritù horli armâneshtsâ ditù Gârtsii
multsâ turishtsâ xenji. Prândzâmù la unù restaurantu multu chischinù cu nicuchiri armânj, cari nâinti s-fudzimù, nâ câlisirâ s-yinimù anlu cari va s-yinâ Dion câ tse aoa va si s-tsânâ Festivallu di Giocuri Traditsionali. Agiumsimù Kalambaka, câsâbã tsi s-aflâ la 5 km. di mânâstirli di Meteora shi la 21 km. Di Tarcolu (Trikala). Gioi 4.07. Excursie Meteora, cali di 2 sâhãts. Protlu mânâstirù adratù di Ayiu Thanasi s-cljeamâ “Marili Meteoru” shi ari hramlu “Alâxearea a Prosuplui a Hristolui”. Mânâstirlu apânghiseashti unù muzeu cu icoani adrati cu multâ mâsturlâchi, crutsi pilichisiti tu lemnu shi stranji traditsionali armâneshtsâ veclji. Deapoia featsimù cali lungâ shi agiumsimù Aminciu, nai ma musheata hoarâ tsi u vidzui vârnâoarâ. Viniri 5.07. Hrupishtea, hoara iu stsânu Festivalu di Giocuri tsi s-tsâni cathi anù. Hoara iu s-amintã actorlu Toma Caragiu shi scriitoarea Matilda Caragiu

Mariotseanu. Ninti s-ahurheascâ spectacolu vizitãmu muzeulu a Armânjlorù, iu suntu adunati di nai ma mushatili costumi armâneshtsâ, caduri cu Armânj, cãrtsâ tsi zburãscu ti Armânji. Seara, tu parclu “Aryos Orestikon”, ahurhi spectacolu. Eara adunati multi parei di giocuri ditù tutâ Grâtsia, tuti niarâvdâtoari ta s-alinâ pi scenâ. Spectacolu fu unâ furnjie ta s-mi andâmusescu cu Kira Iorgoveanu Mantsu shi cu tinirilji di la Giunamea di Custantsa tsi vinira maxus ti spectacolu. Festivalu s-tsânu shi dzua tsi vini, Clisura, iu shi s-bitisi. Sâmbâtâ 6.07. La turnari, dânâsimù tu Vâryârie, Peshtera, iu nâ apruchearâ cu bratsâlj dishcljsi Armânjlji di aclo. Dheftira dzuâ, ninti s-fudzimù tu Românie, neasimù s-videmù Sutsata a Armânjloru di aclo. La fugari, nâ câlisirâ s-yinimù la spectacolu di giocuri armâneshtsâ ditù Vâryârie. Marusha Gheorghe (Excursia ali Marusha Yioryi tu Gârtsii fu sponsorizatâ di Iancu Cepi)

22

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ tsi arucâ fârmacù (vipera), di prici sh-di alti ahtãri lucri. Shopatlu di Shipsca: unâ thamâ. Duchii cântitslji tsi li cânta apa aratsi. (Ahurhimù s-cântãmù dinâoarâ “Shopatù, shopatù, apâ aratsi, cându u beai, dorlu tsâ treatsi.” Seara, moabeti apreasâ cu Pandi Belo, muzicologlu. Ti elù, România easti ascâparea a Armânjlorù. Lu ntrebù câ tse ficiorlji armânji ditù Arbinushie tsi yinù s-anveatsâ România, nu shtiu sazburascâ armâneashti. 15-li di Alunaru: Videmù Corcea di-ndzeanâ. Murmintulù alù Papalambru Balamaci. Cali di yisù pânâ Gjirokastru pi ninga arâulu Vjosa (Bãiasa). Ni andâmusimù cu Iane Fotu, Spiru Poci shi Ilja Kuru. Aoa, influentsa gârtseascâ easti multu mari. Nai ma multsâ au soi tsi suntu fugats ta slucreadzâ tu Gârtsie. Aeshtsâ oaminji adusirâ pâradzlji amintats nâpoi shi ashi pots ta s-vedz casi multu mãri shi mushati tu Arbinushie (vâsilia luyursitâ nai ma oarfânâ di tu Europa). Tsiva tsi mi ciuduseashti shi mi ariseashti: nica bâneadzâ mitlu tsi amintã “Puntea di Arta”. Cându adarâ unâ casâ, oaminjlji aducù curbani unù birbecù: coarnilji a lui suntu bâgati pi poarta di tu intratâ tu uborlu a casiljei. Nicolas:”S-veadi unâ alâxeari. Nâinti di dheftirlu polimù mondialù, Armânjlji ma oarfânji nidzea câtâ România shi atselj ma avuts icâ cu vreari ti culturâ s-tsânea dupâ Gârtsia. Adzâ sâ shtsâ luyuria.” Armânjlji di tu Arbinushie potù multu lishorù s-lucreadzâ tu Gârtsia. Pi tishchireaua la multsâ angrâpseashti “di natsionalitati greacâ”. La “interviu” suntu antribats maca shtiu armâneashti shi dau unù njicù testu. Vahi ashi s-exiyiseashti câtse Armânjlji “grecomanji” di tu Arbinushie zburãscu ma ghini di atselj tsi au sinferuri tu România. Ducheshtsâ tu Balcan câ Dumnidzã alasâ s-nâ amintãmù cu multâ zori pânea. Ti atsea omlu easti multu slabù shi ananghea âlj pindzi oaminjlji câtâ tadi icâ tadi politicâ. Nâinti âlj giudicamù aeshtsâ oaminji câtse ti unâ banâ niheamâ ma bunâ imna pi unâ cali (pro-româneascâ icâ progârtseascâ) tsi mini nu u luyursescu bunâ ti Armânami. Adzâ, duchescu câ nu pots s-giudits canâ ti

EXCURSII TU HORLI ARMÂNESHTSÂ DITÙ ARBINUSHII
Jurnalù di pi cali. Prota parti.
Tu chirolu 11-21-li di Alunarù, unâ parei di la Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti featsi unâ cali la Armânjlji di-tu Balcan. Atselù tsi iara nâ dishcljsi calea fu bunlu a nostru sotsù Thede Kahl (âlj si pricadu ahâti ifhãristiseri ti copuslu tsilù featsi sh-ti atsea câ nâ dizvâleashti a noauâ lumea di-tù cari yinimù). Angrâpsescu ma-nghiosù unù njicù jurnalù di pi cali. 11-li di Alunarù: Fudzimù tahina di Bucureshti. Tricumù pritù Sofia. Dupâ tsi tricumù sinurlu anamisa di Bulgaria shi Macedonia featsimù unâ njicâ cali Dobrushani (ningâ Cumanovo) la unâ prota cusurinâ de-alù papù Santa (Santa alu Todi, 74 di anji, nai ma tricutlu membru ditù pareia a noastrâ). Seara durnjimù tu mâhâlãlu musulmanù di Skopja. Tsinãmù la restaurantulù “Jole”. Aoa nâ adunãmù cu ma multsâ Armânj di Skopje. Mini mi tihisescu la measa ninga Zoran Djica, unù durutù shi mintimenù tinirù armânù tsilù cunushteamù di multu chiro. 12-li di Alunarù: Crushuva-BitolaPogradec. Crushuva nâ priimnãmù unâ sâhati. Cu tuti câ tu aestu câsâbã suntu multsâ Armânji (aproapea giumitati ditu atselji 5000 di oaminj tsi bâneadzâ aoa) duchescu unâ prudentsâ la Armânj s-tsâ apândâseascâ armâneashti. Venetsia a loclui, cumù alj dzâtsea Weigand, nâ minâ suflitli la tuts cu mushuteatsa a ljei. Bitola tritsemù pi la mirmintsâlj armâneshtsâ: C. Belemace, A. Mãrgãrit, M. Manakia, D. Athanasescu shi altsâ Armânji cu anami tsi arâpasâ tu aesti mirmintsâ. La urminia alù papù Santa, cântãmù “Dimândarea Pârinteascâ” la mirmintulù alù C.Belemace. Mi minduescu la atselj Armânj gionji di Machidunii tsi s-adunarâ aoa tu Maiù 1989 ta s-yiurtuseascâ Dzua Natsionalâ a Armânjlorù dupâ ahâtù chiro. Tsi lucru musahtù featsirâ. Amârtii câ adzâ nu mata suntu deadunù. Nâ priimnãmù pritù câsâbã niheamâ shi nidzemù la slujbâ la bâsearica armâneascâ “Constantin shi Elena”. Sasho nu easti aclo (âshi dusi pâpânjlji la unâ numtâ Skopja). Slujba u tsânu unù preftu românù, C.Marcu, tu macedo-slava shi tu unâ limbâ tsi nu eara nitsi românâ nitsi armânâ. Himù figurats câ Armânjlji di Bitola au bâsearica a loru. Shidemù moabeti ca vârâ sâhati cu Pop-Nicola, cu T. Steriadis shi Ilievschi. Noaptea durnjimù Pogradec. Moabeti cu doi Armânj cu suflitù: Petricã shi Afrodita (nicuchira alù Petricã). Petricã easti secretarlu a sutsatâljei di Pogradec. Anyiseadzâ s-adarâ sculii shi bâsearicâ ti Armânjlji ditù Pogradec. 13-li di Alunaru: Pogradec, Mborije (iu vidzumù unâ bâsearicâ bizantinâ ditu eta X), San Iovan, Curceaua. Seara nâ priimnãmù pritù Curceaua. Videmù bâsearica Ayiu Sutiru iu ghivâseashti preftulu Veriga. Bâsearica easti adratâ tu stilu românescu. Shi aoa shi Divjaka shi Bitola duchii câ influentsa a cratlui românù easti multu ma mari dicâtù minduiamù. 14-li di Alunaru: Vidzumù Moscopolea. Fârâ zboarâ. Nicolas: “Tora putemù s-dzâtemù câ himù Hagii; vidzumù loclu sâmtu a Armânjlorù.” Unâ ciudii sh-ma mari fu Shipsca: armasirâ nica 20 casi ditù unù câsâbã tsi fu ma vecljù sh-ma mari di Moscopolea (ashi dzâtsi leghenda). Vidzumù ficiurits tsi zbura unâ limbâ armânâ cu nai ma mushata lizeti (arisiri, plãcere): va-nji hibâ zori s-lu agârshescu Vanghiush, 5 anj, tsi zbura di nâpârtica Masti di Armânji ditu Arbinushii

BANA ARMÂNEASCÂ apofasli a lui. Pots s-ti giudits mash tini ti tsi adari. Vahi aesta fu unù mari amintaticù ti mini tu aestâ excursie. Dheftira parti. 16-li di Alunarù. Tahina nidzemù la castru sh-tu câsâbãlu veclju di Ghirokastru. Deapoia 5-6 sâhãts Andon Poci. Numa a hoarâljei yini di la unù Armânù tsi fu vâtâmatù tu 1944 ti itia câ alumtã tu rezistentsa contra a Nemtsâlorù. Veacljea numâ a câsâbãlui eara Tavan. Hoara easti curatù armâneascâ. Fu adratâ pi la 1960. Oaminjlji nâ ashtiptarâ multu mushatù. Duchimù atsea mushuteatsâ ahoryea a cânticlui fârshirutescu. Ca unù njcù semnu di tinjseari, aducù aminti numa a atsilorù tsi nâ mâyipsirâ cu boatsea a lorù: Chita, Vasili shi Ianasi Bashu (frats), Hristo shi Vangheli Shingheli, Dionisie shi Zisu Bashu (afendi shi hilju). Multu zori vanj hibâ s-lu agârshescu Vasili Bashu (61 di anj, dhascalu) tsi u frândzi boatsea di nu tsâ yini s-pistipseshtsâ câ omlu aestu adilji. Zori va-nj hibâ sâ-lji agârshescu shi Dionisie shi Zisu Bushu cu cânticlu ti nicuchira shi dada a lorù. caracterù. Spiru lucra multu chiro tu Grâtsie (masturù faiantsarù). Amintã pâradz câtù ti unâ casa shi s-turnã. Câtù shidzu Grâtsie nu avu ici chiro ti suflitlu a lui (ti poezie, ti cãrtsâ). Ti atsea lo apofasea ta s-toarnâ. Duchii câ stihurlji a lui zburãscu tamam ti suflitlu a lui. Dzâtsea elù iuva câ simasia ari mash avearea a suflitlui nu avearea materialâ. Seara ghivâsii stihuri de-alu Spiru. Duchii nica nâ oarâ câtâ andriptati ari George Vrana s-lu luyurseascâ Spiru unù mari poetù. Avemù tihea noi Armânjlji ca tu aestu sticu di oarâ s-avemu niscântsâ poets tsi potù s-shadâ aradha cu mãrlji poets contemporani. Mi minduescu la Matilda Caragiu di-tu bârnulu a atsiloru ma tricuts, Mihali Prefti shi Kira IorgoveanuMantsu, di-tu bârnulu di mesi shi Vanghiu Dzega, Spiru Fuchi shi George Vrana ditu bârnulu tiniru. La tuts s-veadi mintitura aesta di traditsionalù shi modernu. 18-li di Alunaru: Nâ ascãldamù tu Adriatica la Divjiaka. Nidzemù oaspits la sculia armâneascâ di Divjiaka iu himù oaspitslji alù Koci Ianko, unù omù imirù, itru shi mintimenù. Pi stizmâ la sculii unù lucru multu mushatù: suntu bâgati tuti variantili la yramili armâneshtsâ. Mi arisi multu aestu semnu di tolerantsâ. 19-li di Alunarù: La universitatea A. Xhuvani ditù Elbasan himù ashtiptats di Andon Kristo. Nâs zburâ ti isturia a comunitatiljei armâneascâ di-tu câsâbã (800 di fumelji armâneshtsâ suntu adzâ tu Elbasan). Thede zburashti ti atsea câ nu lipseashti s-ashtiptãmù agiutorù di nafoarâ, câ lipseashti s-adrãmù tsiva ti tuts Armânjlji, s-ansârimù pisti faza aesta localistâ, multu regionalâ. Oani zburashti multu mushatù ti ampârtsârea di-tu dunjeaua armâneascâ, ti atsea câ lipseashti saflãmù unâ cali di mesi noi Armânjlji, ti câbatea a intelectualjlorù cumù sh-ti atsea câ lipseashti s-nâ andrupâmù cu buna cunushteari a limbâljei a noastâ. Elbasanu lu cunuscumù shi scriitorlu Dhimo Tarusha. Nidzemù acasa la Pavli Bardhi, vitseprezidentul a sutsatâljei di Elbasan (A.Kristo easti prezidentu). Videmù unù cadurù zuyrâpsitù di Platon Bardhi, hiljlu alù Pavli, cu maia a lui (tsi easti di Gabrova). Cadurlu easti multu mushatù.

Nr. 2/3 (32/33), 2003

23

Dionisie shidzu ahapsi 17 anj. Ficiorlu (Zisu) lu alâsã njicù. Cându s-turnã, Zisu eara ansuratù shi avea shi njits. Doilji cânta ti muljearea tsi tsânu casa tu aestu chiro. Lu andâmasimù aclo shi Ilia Colonja.Seara neasimù Saranda. Na ascâldãmù tu amari tu unù peisajù di paradhisu. 17-li di Alunaru: Tritsemù pri Dukezi shi veacljea tsitati Apollonia. Seara agiundzemù Divjiaka. Nâ adunãmù cu Jani Gusho tsi shidzu doauâ dzâli cu noi. Unâ mari harauâ fu andamusea cu Spiru Fuchi. Cu unâ dzuâ nâinti ne-aveamù adunatâ cu afensu, cu fratili sh-cu ficiuritslji a lui. Putemù s-himù pirifanji cu aestu tinirù (amintatù tu 1965). Temperamentu modernu, suflitù dishcljsù, auto ironicù sh-ma multu ca tuti aestea, unù mari

Platon ari 22 di anj shi easti treilu anù la Sculia di Arti di Florentsa. Ti mirindi: banjo tu laclu Ohrida. Cându esù ditù apâ, Cola Beca ânj greaNicolas Trifon, shti: ”Ti adrashi membru ali AFA, n j i r l u Alexandre!” Hiu sponsorù a alushtorù multu hariosù. numiri di revistâ shi T h i m i s e s c u autorù ali unâ carti di “Pirmithlu di la “Istorii a Armânjlorù, laclu njrlu” ân- nyrâpsitâ pri limba yrâpsitù di Ar- francezâ sh-cari va smânlu Mitrush veadâ lunjina a tiplui tu Kuteli iu laclu anlu yinitorù. Ohrida easti pâtidzatù “laclu njirlu”. 20-li di Alunaru: Clisura, avdzâta hoarâ di iu s-tragù Darvari, M.Beza, B.Nusici shi altsâ Armânj cu anami. Videmù bâsearica “Ayiu Dumitru” cu multu mushata shi avdzâta catapeteasmâ. U cunuscumù dada alù Cola Sioki, tinirlu armanù tsi anyrâpsi pânâ tora doauâ cãrtsâ ti hoara a lui. Cola easti tu ashcheri ashi câ nu putumù s-lu cunushtemù. Vahi va s-avemù tihea aesta alta oarâ. Dada a lui tsi easti Vâryarâ zburashti unâ multu chischinâ limbâ armâneascâ. Nj-easti arshini cându minduescu câts rasishtsâ avemù tu miletea a noastrâ. Seara agiundzemù Veria shi Xirulivad. Easti pânâyirlu a hoarâljei (Prufitu Ilja). Andâmusimù bunjlji sots Yeoryi Maneca shi Yeoryi Ceamitru. Maneca nâ angâldzashti suflitlji cu cânticlu a lui (dzâtsea Platari ti elu unâ oara: “Dumnidzãlu easti tu gusha a ta”). Mini mi angâldzashti shi altutsiva: modestia a alushtui omù. Noi Armânjlji himù multu mârits. Tsi ghineatsâ sandâmuseshtsâ unù ahtari omù tsi anda easti alâvdatù, tsâ apândâseashti câ elu s-pârâstâseashti (prezintã) ca nicuchirlu la doamna atsea tsi gioacâ ahâtu mushatù (easti zborlu di nicuchira a lui Sirma). 21-li di Alunaru: Videmù sediulù a sutsatâljei a Armânjlorù di Veria. Unâ unrnechi ti tuts Armânjlji. Dipunemù niheamâ shi Serres iu nâ andâmusimù cu Mihali Mishu, Yeoryos Taranis shi Iane Coconis. Lomù calea câtâ Bucureshti. Tsi toru va s-alasâ tu inima a noastrâ aestâ excursie? Himù niheamâ ma Armânj ca nâinti di aestâ excursie? Alexandru GICA

24

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ
La aestu Sympozionù furâ zburâti shi mutriti problemili ti anvitsarea a limbâljei armânâ shi sculiili tu zona a muntsâlorù Rodopi, iu ari posibilitãts s-anveatsâ limba shi literatura a-noastrâ. Ghiuvâsitorlji cu raporturi ti anvitsarea shi avigljearea a limbâljei Armâna furâ: Vanghea Mihani Steryiu, Iana Mihailova, Nico Chiurkci, Prof. Dr. Mariana Bara di Bucureshti, Dumitru Piceava, Gheorghi al Holeanu ditu câsâbãlu Peshtera, Bulgaria, Cole Costov di Dupnitsa, Bulgaria shi nvitsats lingvishtsâ, istorits shi etnografi di Bulgaria. La Festivalu ti folclor armânescu loarâ partitsipare: Ansamblu ti cântitsi armâneshtsâ di Velingrad shi Rachitova “Cânticlu a nostru”, cumândusitu di marli artistu shi muzicantu Armânù – Nicola Ianev Cioli – 12 membri, Ansamblu ti folclor di Peshtera – Steaoa –16 membri, Cântâtorlji di Machedonia – Pero Tsatsa, Atanase Iorghitsa shi altsâ, Ansamblu „Fântâna“ di hoara Dorcova, cumandusit di Iorghi al Gushi di Bulgaria – 40 membri, Cântâtorlji di România eara cumândusits di Zoe Carabash. Aeshtsâ featsirâ mari giumbushi tu Hotel Panorama, iu avdzâmu a noasti cântitsi shi mutreamù corurli pi trei dipli. Lâ urãmù la tuts sânâtati shi ambâreatsâ pi calea ninti ti avigljearea ali Limba a noastrâ durutâ sh-alâvdatâ. Dumnidzã s-nâ agiutâ!

Tsentrulu ti Limbâ shi Culturâ Armâneascâ - Bulgaria Sutsata a Armânjloru “UNIREA” - Fundata anlu 1894 Sofia Simpozion Internatsional ti problemili a Armânjloru tu Bulgaria shi Balcanlu: “Cumu s-anveatsâ shi s-aveaglji Limba armânâ”. 12 – 14 Yizmâciunu 2003: Tsigov Cearc – Hotel “Panorama”, Velingrad

Zborlu a Ministrului Filiz Hiusmenova – Prezidentu a Consiliului Natsional ti problemi etniilor shi demografiei câtrâ Consiliu di minishtri ali Republica Bulgaria
Tinjisite doamne, tinjisits domnji, Cu izine-a voastrâ di numa a Consiliului Natsional ti problemi a etniilorù shi di numa a-mea aducu ncljinciunji ti tuts partitsipantsâlji shi oaspitslji la Doilu Internatsional Simpozion ti problemili a Limbâljei Armâna shi Cultura tu Bulgaria shi tu Balcanlji. Aestâ limbâ easti una di nai ma vechlji limbi tu Balcan peninsula, shi adrarea cu a-ljei puteari ari aljei tinjii, seamne shi loclu tu avutsâljea di cultura ali patrida a-noastrâ. Armânjlji suntu unâ di nai ma njitslji ca numirù grupi di etnie tu Bulgaria, nipots a Tratslorù shi a Ilirlorù romanizats, cari bâneadzâ tu locurli a-noastri di dauâ njili di anji shi pânâ adzâ bâneadzâ tu isihie shi acâchisiri cu Bulgarlji, Turtsâlji, Romlji, Sârâcacianlji shi alti etnii tu zona muntsâlj Rodopi shi Rila. Adzâ aestâ andamusi easte unâ furnjie hârisitâ s-videmù mushuteatsa spiritualâ shi banâ di creatsie a dimândariljei a pâpânjlorù shi strâpâpânjlji a-voshtri shi avutsâljea a lorù, sâ spunâ efharistisire câtrâ tuts, cari deadirâ puteare a-lorù ti avigljearea shi predarea a limbâljei ti gheneratsiili deadunù cu tinirlji cu care s-adarâ yinitorlu. Io voi aestâ andamusi s-alâxeascâ tu unâ traditsie ti aprucheare a tinirlor câtrâ banâ shi cultura Armâneascâ shi agiundzirea la acâchisirea dealihitâ anamisa di alti turlii di etniili. 12 Ysmanciun 2003 Tu Bulgaria Armânjlji suntu ma multu di 5000 shi bâneadzâ tu câsâbãlu Sofia shi tu muntsâlj Rodopi shi Rila, Bulgaria de Sud, iu suntu adunats compactu ca populù liber shi veclju di unù chiro, di eta tutâ.Sutsatili armâneshtsâ suntu shapti: „Tsentru ti Limba shi Cultura Armânea-scâ“, „Sutsata a Armânjlorù “UNIREA” – fundatâ tu anlu 1894 Sofia, „Sutsata a Armânjlorù – Velingrad“, „Sutsata a tinirlorù Armânj tu Bulgaria“ cu sediul ù Velingrad, „Sutsata Armâneascâ di Peshtera“, „Sutsata a Armâ njlorù – Dorcova“, „Sutsata a

Armânjlorù – Dupnitsa“. Doilu Sympozion Internatsional ti problemili a Armânjlorù tu Bulgaria shi Balcanlu fu tu 12 – 14-li di Yizmânciunù 2003, loclu Tsigov Cearc, tu muntsâlj Rodopi, aproapea di câsâbãlu Velingrad shi Festivalu ti folclor armânescu fu tu idyiulù chiro la Hotel „Panorama“ di Tsigov Cearc. Scupolu shi thema a Simpozionlui eara “Cumù s-anveatsâ shi s-aveaglji limba armânâ tu Bulgaria shi tu craturli ditù Balcanji”, sculii armâneshtsâ, norme di carte ortografitsi, manuali shi dictsionari shi congresuri ti limba shi cultura armâneascâ. Aestu Sympozion shi Festival fu organizatù sumù cumândusirea a Tsentrului ti Limba shi Cultura Armâneascâ, cu Prezidentu Prof. Dr. Mihai Vasile Hristu, Sutsata Armânjlor “UNIREA”, cu Prezidentu Toma Chiurkci shi Sutsata Armânjlor – Velingrad, cumândusitâ di nicuchirlu a-nostru Vasil Ianachi. Loarâ parte tuti Sutsatili armâneshtsâ di Bulgaria shi di partea a oaspitslorù iu eara celnitslji a Sutsãtslor a Armânjlorù ditù Machedonia shi România, cari suntu: Doamna Vanghea Steryiu – Prezidenta Sutsataljei scriitorlorù shi a artishtsâlorù Armânji di Scopje, Machedonia, Redactsia Armâneascâ tu Televizia Macheduneasca di Scopia, reprezentatâ di Iana Mihailova, „Sutsata Culturala Armâneascâ“ di Bucureshti cumândusitâ di D-lù Dumitru Piceava, Toma Enache – reporter di Sectsia Aromânâ–Radio România Internatsional. Di partea a guvernului Bulgar lo parti Dr. Mihail Ivanov – Secretar a Consiliului ti Problemili a Etniilorù shi shef a cantselariei a Consiliului - Metin Kazak, shi di partea a guvernului Român – shef cantselarii a Ministerlui a Afacerilor di externi ti Românjilji di pisti tutù ali România, D-lù Daniel Bala. Di partea ali Ambasada Românâ lo parti D-lù Victor Bojin – Consulù ali Ambasada românâ di Bulgaria. Di partea a Consiliului Federativ a Etniilor Natsionali Europeani cãtrã Consiliulù ali Europâ (Federal Union European Natio-nalities la noi lo partitsipari Prezidentlu a Consi-liului D-lù Romedi Arquint, cari easti reprezentantu a Retoromanjilorù di Elvetsia.

Lingvistica armâneascâ - cãrtsâ shi revisti faptu multu important ti avigljearea a limbâljei armânâ tu Bulgaria shi Balcanjlji
Grama shi limba aveagli un populù ! Fârâ limbâ shi culturâ unâ etnie chiare, s-tuchiashte! Limba a Armânjlorù tsâne di grupa Romanâ shi easte una di nai ma vecljili limbi tu Balcanlji. Sâ zburashti shi sangrâpseashti di Armânjlji autohtonj, cai bâneadzâ tu Balcanlji - Bulgaria di sud, Machedonia, Gârtsia, Albania, România shi Sârbia. Armânji avemù ca diaspora tu Ghermania, Frantsâ, Italia, America, Canada shi Australia. Di punctu di videare lingvistic limba Armânâ are baza Latina shi Elina shi easte fenomen, unâ simbiozâ unicalâ di daoli limbi vecjli clasitsi – Latina shi Greacâ anticâ (!?!). Cu

BANA ARMÂNEASCÂ
unù zborù armânescu, adzâ, easte dictsionari, publitsistica shi poezii tu singura limbâ neolatinâ tu Balcanlji, care limba a-noastra. Tipusim shi Frândza ti Limba shi nica sâ zburashti s-tipusescu cãrtsâ, manuali shi rivisti. Fondul avut di zboare Cultura Armâneascâ “ARMÂNLU” di latine shi eline easte shi explicatsia ti optu anj. Di Brumarlu 2002 editãm shi dialectele armâneshtsâ, ca Crushovean, Revista ti limba shi cultura a Armânjloru Gramostean, Fârshirot, Epirot, Pindean tu Bulgaria shi Balcanji - Noi Armânji shi alti, care sâ zburâscu di grupi etnie shi limbâ di 2000 anji. Aestâ revistâ compacti etnitsi armâneshtsâ tu statili are scupolu s-tsânâ ligâturâ cu ditù Balcanji. Fenomen ni vidzut easte Armânamea di tuti statile di Balcan. Vrem cum armasi limba a Armânjlorù 2000 di Armânjlji di Albania, Bulgaria, Gretsia, anj. Limba fârâ sculii, fârâ bibliotets, Machedonia, Sârbia shi România suniversitâts, fârâ cratù, parlamentu, fârâ ufiliseascâ Limba Armâneascâ cu unâ grafie shi cu normile armatolji, bombi shi apruchiate shi racheti. standartizati di Fântânlji di amalamâ adunârle la concari nâ tsânurâ ca grese, simpozionji popul, etnie cu gramâ shi conferintsele a shi culturâ, cari li noastre tu anjlji 1990 ufilisimù tu chirolu – 2003. La editura tricut shi adzâ, tu a Cartea Armânâ sântu noastri locâri sântu: tipusiti ma multu di Gramaticâ Aromânâ 60 cârtsâ icâ macedonovlahâ – armâneshtsâ cu Mihail Boiagi, Viena poezii shi proza a 1813, Dictsionarlu poetslor shi etimologic a dialectului scriitorlor Armânj – Aromân - Prof. Tache clasits shi di nãu Papahagi Bucureshti, chiro. Editorlji Prof. G r a m a t i c â Tiberius Cunia di Armâneascâ – simplâ America shi shi practicâ di Armânâ ditu pareia di Rakitovo tsi dixi Dumitru Garofil Prof. Iancu premiulu a Festivalui. Unu ahtari premiu dixi di Constantsa Ianachievschi – itsi parei tsi lo parti la Festival. facù nai ma Vlahu, Crushova. mãrli pidimadz tu aestu lucru di cultura. Multu importantu easte sâ spunemù, câ limba Armânâ are norme di ortografie, Dictsionarlu alu Tache Papahagi turnat aprucheati la congresurlji ti limba, tu un Dictsionar român-armân di editorlu literatura, istoria shi cultura armâneascâ, Tiberius Cunea, tipusit tu anlu 1995. Tu care s-tsânurâ anlji 1984, 1986, 1987, Machedonia, tu anlu 1997, Dr. Nico 1988 tu Freiburg, Ghermania sum Popnicola scrie shi editâ protlu eghida al Unia ti Limba shi Culturâ machidunescu – armânescu dictsionar, Armâneascâ. Ortografia modernâ a tu anlu 2000 u editã Antologhia a limbâljei easte priadratâ shi aprucheatâ armâneascâljei poezii ditu eta XIX-XX, di Armânj lingvishtsâ, istorits shi a ditù 1997 easte redactor shi editor a etnografi anamisa di noi lji avem Prof. armâneascâljei revistâ FENIX, cari easte Dr. Tiberius Cunia di Universitatea tu organ a Ligâljei a Armânjlorù dit Syracuse, New York, Prof. Dr. Vasile Machedonii. Tu bitisita-a meslui Cirishar Barba di Universitatea “Albert Ludvigs”, anlu 2003 s-editâ unâ carte al Nico Freiburg, Ghermania, Prof. Dr. Aureliu Popnicola sum numa: Machidune-scu Ciufecu di Sacred Heart University, armânescu manual, ti nvitsari limba Fairfield, Connecticut America, Prof. armâneascâ, cari s-ducù la educatsia Dr. Nicolae Saramandu – lingvist shi facultativâ pi armâneashti. Vanghea Mihanji Steryiu easti autor cu romanist di Universitatea di Bucureshti, ma multu di 100 cârtsâ–poezia shi proza Dr. Nico Popnicola – Prezidentu ali Liga Mondiala Armâneascâ di Bituli, armâneascâ ti mãrlji shi ficiurits. Tu România anlu 1996 easte editat Machedonia shi altsâ. Dictsionarlu român – armân alu Apostol Ma multu di dzatsi anj la Sutsata Armânjlorù „UNIREA“ Sofia shi Caciuperi. Editura Enciclopedicâ, Tsentrul ti Limba shi Cultura Bucureshti anlu 1997 editâ Dictsionar Armâneascâ deadunù cu Editura “Ango aromân compara-tiv, contextual, Boy”, Sofia tipusimù - multi cârtsâ – normativ, modern di Matilda Caragiu-

Nr. 2/3 (32/33), 2003

25

Mariotseanu. Editura Dimândarea Pârinteascâ tipusi tu anlu 2000, Bucureshti Antologia poezei strãine ãn grai aromân, un lucru di Sizif a bunlui poet shi profesor armân Hristu Cândroveanu. Lucru mari are Editura Fundatsia Andrei Shaguna, Constantsa. Periodic cu cathi simpozion easte Perenitatea vlahilor în Balcani - istorie si civilizatie armâneascã sum cumandusirea Dr. Aurel Papari. Manualu ti anvâtsarea limbei noastrâ Limba Armânjlor, tipusit la Sofia anlu 1996, cu explicatsii tu limba Bulgara Manualu ti anvâtsarea a limbâljei a noastrâ, Limba a Armânjlor, tipusit Sofia tu anlu 1996, cu explicatsii tu limba Bulgarâ easti adrat tu dialectulu, care sâ zburashti di Armânjlji vinits di Moscopolea tu câsâbâlu Crushova. Multu agiutâ shi abetsedarli tipusiti di editura Samarina, Constantsa. Pistipsescu câ nu pot shi nu lipseashte mine s-prezintu shi multi alti edituri. Autorlji sântu anamisa di noi. Mine multu lji tinjisescu câ au fortsa shi s-da Dumnidzã nica multsi anji ninte slucreadzâ ta–s hibâ avigljiatâ limba Armânâ tu Balcan shi tuti continenti. Nico CHIURKCI

Notâ editorù: Siyurù, autorlu agârshi ta s-aducâ aminti sh-di editura „Bana Armâneascâ“ cari, ditù anlu 1996, editeadzâ revista cu idyea numâ shi organizeadzâ cafi anu „Gala a premiilorù „Omlu a Anlui“. Aesta ama, nu easti unâ znjii. Znjii easti atumtsea cându Nicu Kiurci aspuni: 1.câ, taha, limba armâneascâ „...easti unâ simbioza unicalâ di daoli limbi vecjli: latina shi elina. Lucru tsi nu easti dealithea. Limba armâneascâ s-tradzi ditù limba latinâ vulgarâ, ditù cari clirunumsi 1600 di zboarâ, pisti cari, dealungului a chirolui, s-adâvgarâ: 2600 di zboarâ gârtseshtsâ, 1600 nturtseshtsâ, 560 slavi, 350 arbinisheshtsâ sh.a. Cu tuti aesti adâvgãri limba armâneascâ nu sh-alâxi structura a ljei tsi u clirunumsi di la limba latinâ vulgarâ. 2. Armânjlji di România, cari adzâ suntu tu unu numir di vârâ 100.000, ama cari la catayrafia ditu anlu 2002 s-declararâ Armânji mash 26.000, nu suntu autohtonji mea elji vinirâ ditu locurli ali Machidunii dupâ anlu 1925.

26

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ armânji tu “Apel cãtre aromâni” cu shi revisti cumù sh-tu sculii. apuhia a alânceariljei a revistâljei Pindul Di estanù, sh-maxus ditù aestâ vearâ cu 100 di anji ma nâinti:“Nvitsâtura easti limba armâneascâ poati s-hibâ ufilisitâ cândila di malâmâ cari avinâ ntuni- sh-tu bisearicâ. Easti zborlu di bisearica carea sh-tsâ lunjineadzâ casa, tsâ Sâmtsâlji Constantin shi Elena di Bituli lunjineadzâ icoana. Casa a noastâ easti iu fu hirotonisitù ca preftu armânù Sashu armânismulù, icoana a noastâ easti Yerândâ. Aestu lucru easti unù mari limba armâneascâ, cândila di malâmâ evenimentu tu minarea culturalâ a nvitsâtura s-nâ hibâ. Populu cari dupâ tutulorù Armânjlorù. Ditù aestâ oarâ nvitsâturâ shi limbâ xeanâ s-ljea, cheari bisearica crishtinâ-ortodoxâ dânâsi, easti calea atsea ndreaptâ, dupâ cumù u ndreptu mash tu unù câsâbã, ta s-ma hibâ unâ halati di deznatsionalizari sh-di cheari cãravea fârâ pusolâ”. Adutsemu aminti cu aestâ apuhii shi asimilari a Armânjlorù ashi cumù easti tu zboarâli a Hristolui:”Cafi unù populù tuti alanti craturi balcanitsi iu bâneadzâ elji. pi limba a lui sâ s-lunjineadzâ; cafi unù Vahi nu easti ghini atumtsea anda populù sâ si-ncljinâ alù Dumnidzã pri zburâmu di ahtãri lucri ama aestu easti averlu sh-lipseashti s-lu spunemù. Ti limba a lui”. Ashi nâ spunea Hristolu shi ashi nâ Armânji, ampârtsâts tu ahânti craturi ditù spunea shi-nvitsatslji a noshtsâ di unù Balcanji, bisearica crishtin-ortodoxâ chiro. Cu tuti aesti adzâ, ti ficiuritslji sh- cumù shi sculiili di statù suntu niscânti ti tinirlji armânji, limba armâneascâ nu halati, di mari fortsâ, ti deznatsieasti ufilisitâ nitsi tu sculii sh-nitsi tu onalizarea sh-di asimilarea a lorù. bisearicâ tu aproapea tuti craturli Tu tsi mâtreashti ânvitsâtura pri limba armâneascâ la Armânjlji di România balcanitsi iu bâneadzâ Armânjlji. Lipseashti s-adutsemù aminti câ limba- putemu sâ spunemù câ lucrulu nu imnâ nâ armâneascâ s-amintã tu locurli ali ashi cumù lipseashti. Machidunii, ma nâinti cu vârâ 2000 di Cu tuti câ di 7 anji inshi tru migdani anji, ditù limba latinâ vulgarâ, ashi cumù Strasbourg Dimândarea 1333, atsea cari aspunea Gamillschi shi cumù aspusirâ caftâ ta s-apârâ limba armâneascâ ama, shi u andrupãscu aestâ idhei nu mash ti ciudii, nu sh-miletea armâneascâ, Armânjlji mea shi oaminji di shtiintsâ exusiili româneshtsâ nu pricunoscu grailu armânescu ca hiindalui limbâ sh-nitsi italieanji cumù sh-di altâ mileti. Dupâ doauâ njilji di anji populu populu armânescu ca hiindalui ahoryea armânescu, unù populù ivrupeanù di di populu român icâ di alti milets. limbâ latinâ easti tu catandisea di Ti aestâ furnjii a Armânjilorù di astindzeari lingvisticâ sh-nu mash, tu tuti România, cari suntu tu unu numir di vârâ craturli balcanitsi la cari fu ampârtsâts 26.000 di bânâtori, ashi cumu s-aspuni di diplomatslji ivrupeanji tu anlu 1913, tu catayrafia ditu anlu 2002, nu lâ si da contra a vreariljei a lui. Ditù aestâ oarâ, nitsi unù ndreptu spetsificù a lorù. Cu tuti aesti, ti unù chiro, easti zborlu easti zborlu di anlu 1913, populu armânescu cumù sh-limba a lui intrã tu di anjlji 2000-2002, Bucureshti shi Constantsa furâ dishcljisi cursuri unâ greauâ catandisi, di chireari. optsionali ti ficiuritslji armânji. Fu Sh-aesta ti furnjia câ atumtsea unâ musheatâ apuhii ti noi ta sâlji si lo loclu a lui di daima shvidemù cumù ficiuritslji armânji tutù nâoarâ âlji si lo ndreptulù cu tsi mari mirachi anvitsa sta sâ-sh ufiliseascâ limba tu anyrâpseascâ shi s-yivâseascâ sculii sh-tu bisearicâ ashi pri limba a loru pârinteascâ. Ti cumù u facù aproapea tuti amârtii ama, di estanù, aesti alanti milets di pisti locù. cursuri optsionali ti ficiuritslji Dupâ surparea a comuniarmânji furâ âncljisi ditu itii smolui ditù craturli balcanitsi nicunuscuti. Ti aestâ furnjii, noi, Armânamea intrã tu unâ Dumitru Piceava namisa di Consiliulù di Cumândâseari altâ catandisi. Avu sh-ari locù unâ minari culturalâ preftsâlji Sashu Yerândã shi a Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti George Dima cumù nu fu pânâ tora. lomù apofasea ca ditù aestâ Va s-dãmu unâ urnechi pozitivâ shtoamnâ, la sediulù a Sutsatâljei, smaxus Republica Machidunia, iu, ditù anlu 1991, Armânjlji furâ pricunuscuts dishcljidemù cursuri di nvitsari a ca etnii, ca populù ahoryea iara limba limbâljei armâneascâ ti ficiuritslji armâneascâ putu ta s-hibâ ufilisitâ la armânji. Va s-bâgãmu unâ dhascalitsâ emisiunjli di Radio shi televizii, tu jurnali icâ dauâ, cari s-hibâ pâltiti di noi, di la

Cumù s-anveatsâ shi s-aveaglji limba a Armânjlorù di România
Bunâ vâ-i dzua tinjisiti Armâni shi duruts Armânji shi ghini nâ aflãmù la aestâ aleaptâ andamusi di adzâ organizatâ di voi, Armânjlji ditù Vâryârii, sh-iu noi, Armânjlji ditù alanti craturi balcanitsi putemù s-nâ spunemù minduearea tu tsi mâtreashti greaua shindilicata problemâ a nvetslui shi a vigljeariljei a limbâljei a noastâ armâneascâ. Noi, Armânjlji, putemù s-dzâtsemù câ limba a noastâ armâneascâ nu easti mash limba tu cari minduimù shi pritù cari nâ achicâsimù noi Armânjlji mea nâ easti sh-pãtridha a noastâ. Iavea ti tsi easti ananghi ca noi Armânjlji, tora, tu greaua catandisi tu cari himù, s-nâ anvitsãmù shi s-nâ u zburâmù limba a noastâ pârinteascâ. Unù lucru s-avemù tu minti, spunea, aoa sh-unâ sutâ di anji ma nâinti, unu ânvitsatu armânu, Nushu Tulliu, tu revista Pindul: “limba armâneascâ easti grailu dultsi shi musheatù cu cari mamili nâ alâptarâ sh-nâ ligânarâ; S-nu agârshimù câ limba easti istoria nai ma bunâ la unâ natsiuni. Iu limbâ nu easti, nu easti cu puteari ta sâ samintâ unâ istorii. Dupâ cumù siminâturli fârâ ploai susucâ, tutù ashi unù populù fâr di pârintesculù graiù cheari di pisti locù; dupâ cumù câmpurli niarati nu da biricheti, tutù ashi unù graiù nilucratu sh-nicriscutù shi alâsatù nanâparti sastindzi. Limba easti istoria a unui populù, easti semnulù câ atselù populù bâneadzâ. Fârâ ea, populu easti mortu, easti ashtersu ditù cartea a lumiljei. Tu locù di Armânù, istoria dupâ anji valù aducâ aminti ndreptu Grecù, Sârbu, Vâryarù, Uvreu maca vrets”. Fârâ zburârea shi fârâ nvitsarea a limbâljei unù populù singurù sagârsheashti cari eara, cari easti shi cumù va s-treacâ tu yinitorù. Di simasia, di importantsa sh-marea axii tsi u ari ti populu armânescu ânvitsarea a limbâljei armâneascâ nâ spunea shi Mihai Boiagi tu cartea a lui “Gramatica a limbâljei armâneascâ” tsi fu publicatâ Viena tu anlu 1813. “Maca Armânjlji vrea s-eara chiola Hotentots (populu ditu Africa di Notu) shi tutù vrea s-avea ndreptulù shi borgea s-anveatsâ tu limba a lorù”. Di idyiulu lucru azbura shi nvitsatlji

BANA ARMÂNEASCÂ sutsatâ shi va s-anchisimù aestu lucru a câ statlu avea aestâ borgi ta s-nâ agiutâ. Avemù nãdia câ lucrulu cu sculia tsi vremù s-lu ânchisimù va nâ imnâ ambarù. Ti yinitorù, dupâ minduearea a noastâ, ca Armânamea s-nu s-astingâ ditù punctu di videari lingvistic sh-nu mash, lipseashti ta s-hibâ organizati, tu locurli tu cari Armânjlji bâneadzâ tu numirù ma mari, gârdinitsi ti ficuritslji armânji tsi nu anchisirâ sculia, tu cari s-hibâ ufilisitâ limba maternâ armâneascâ. S-hibâ asiyuripsiti, ti scularlji armânji ditù nvitsâmintulù general, spudâxirea a limbâljei maternâ (ma multi sâhãts tu stâmânâ) tu sculiili ofitsiali di statù. S-hibâ organizati cursuri di limba amâneascâ la universitãtsli di statù di România iu sâ s-formeadzâ specialishtsâ cari s-poatâ s-preda armâna tu sculiili ofitsiali. S-hibâ asiyuripsiti ca tu bisertsli mutati di Armânji sâ s-tsânâ lituryia pri limba armâneascâ. S-hibâ andrupâti sutsatili culturali armâneshtsâ shi sâ s-da cali ca limba armâneascâ s-hibâ ufili-sitâ tu mass-media. Tutnâoarâ, Consiliulù ali Ivropâ lipseashti s-adarâ tsiva ta s-u apârâ limba sh-miletea armâneascâ s-nu chearâ tu statili iu bâneadzâ elji, s-lâ tinjiseascâ ndrepturli a lorù culturali shi etnitsi. Aesti lucri furâ câftati sh-di Raportul alù L.M.de Puig, ditu 1996 Shcurtu, Strasbourg cumu sh-di Dimândarea 1333. Ama aestâ Dimândari 1333, ashi cumu aspushù ma nâinti, nu easti loatâ tu luyurseari ni di exusiili di România sh-nitsi di atseali ditù alanti craturi ditu Balcanu tu cari bâneadzâ Armânjlji. Dupâ minduearea a noastâ, ca Armânamea s-ascapâ di la chireari, lipseashti ca elji, Armânjlji, s-hibâ pricunuscuts ca minoritati etnicâ shi s-hibâ ndrupats di tuti statili iu bâneadzâ elji. Altâ turlii, Armânjlji ditu România, ca sâ-lji lomù elji ca urnechi, ashi cumù sveadi tu catayrafiili tsi s-featsirâ pânâ tora, tu anjlji 2050-2060, va s-armânâ ashi di psânji câ nu mata va s-ma hibâ loats tu isapi. Cu tuti aesti cheaditsi noi avemu nãdia câ Armânamea nu va salasâ s-hibâ chirutâ mea va s-alumtâ shi va s-anichiseascâ pân tu soni sh-ti daima va s-armânâ tru banâ. Dumnidzã s-u apârâ Armânamea! Haristo multu câ mi ascultatu. Dumitru Piceava

Nr. 2/3 (32/33), 2003

27

Limba aromânã
Carti di la Yorghos Matsianikas
Stimate D-le Piceava, Mã numesc Iorgos, am 34 de ani, locuiesc în Atena si sunt aromân din Grecia. Maicã mea este Aromâncã, din Tesalia, si tatãl meu este Grec. Eu am învãtat limba aromânã de la mama mea, si aromâna m-a ajutat destul de mult sã învãt si româna. Bun, o sã vã scriu pe româneste si veti afla precis care este motivul. Am citit revista dvs. si într-adevãr mã bucur mult cã faceti acest efort pentru supravietuierea limbii aromâne. Cu aceastã ocazie mi-am dat seama cã sunt deosebiri între limba aromânã vorbitã de cãtre mama mea si cea folositã în revista dvs. In primul rând, as vrea sã vã spun, cum sigur stiti deja, cã majoritatea Aomâilor din Grecia care îsi vobesc limba nu stiu citi nici scrie folosind alfabetul latinesc, si pentru aceea nu pot nici mãcar citi revista dvs. In al doilea rând, existã deosebiri între versiunile limbii aromâe vorbite în diferitele regiuni ale Greciei, totusi, aproape totii Aromânii din Grecia reusesc sa se înteleaga cãci în cazul în care un Aromân nu întelege un cuvânt vorbit de cãtre un alt Aromân dintr-o altã regiune, pur si simplu îl întreabã pe celãlalt si ultimul, vorbind în greacã (adevarata lor limbã comunã), explicã ce spusese. Dar vã dati seama cã ar fi destul de greu pentru un aromân din Grecia sã-l înteleagã pe un aromân din Skopje sau din Bulgaria, sã nu mai vorbim pe un aromân din Romania. si ascultând emisiunea în aromânã la RRI mi-am dat seama cã aromana din România are mai multe elemente românesti, cum si aromâna vorbitã în Grecia foloseste o multime de cuvinte grecesti, si asa ceva e firesc. Eu, stiind româna, stiu ce-i o revistã, iar maicã mea nu, pentru ea ar fi mai usor sã înteleagã cuvintul “periodiko”. Deci nu existã o “unicã limbã aromânã”, sau o “limbã aromânã universalã”. Un portorican îl întelege perfect pe un spaniol, iar un aromân din Pindu nu lar întelege perfect pe un aromân din Constanta sau din Skopje, sau nu stiu de unde. Pentru a se salva limba aromânã trebuiesc eforturi locale, în Grecia, Bulgaria, Albania, FYROM, România, sau o standardizare a limbii aromâne ca sã aparã o limbã unicã si universalã, care mi se pare destul de greu, ca sã nu spun imposibil. Aromâna este o limbã vorbitã, va sã zicã “oralã”, si în majoritatea satelor, cel putin în Grecia, n-a fost scrisã niciodatã, având ca rezultat existenta variantelor. Nu existã o gramaticã si o sintaxã universalã. Si eu vã întreb ce trebuie fãcut? Sigur cã guvernul grecesc n-a fãcut si n-o sã facã niciodatã un efort pentru salvarea limbii noastre. Cei vechi care o vorbesc considerã cã limba lor nu este adecvatã pentru copiii lor cãci nu le este utilã!!!!! Deci, aromâna o sã moarã! Nu sunt scoli pentru cei tineri, si, cel mai important, nu este o initiativa din partea aromânilor sã deschidã scoli aromânesti private pentru copiii aromânilor unde învãtarea limbii sã fie gratis. Si mã refer totdeauna la situatia de aici din Grecia. Niste “sutsati di armânj” de aci au fãcut câteva eforturi iar numai acestea nu ajung. Nji-easti mari njilâ câ limba a noastrâ s-moarâ, sh-ti aistu lucru vâ ntrebù tsi prindi s-adrãmù ca s-nu moarâ? N-am fãcut decât sã vã expun situatia aromânilor din Grecia, care sunt sigur cã o cunoasteti, totusi, eu nu pot sã stau un simplu spectator, trebuie sã fac ceva, iar trebuie un efort colectiv, dvs. cã aveti câteva ligâturi cu “sutsatili armâneasti” dati-mi va rog o linie directivã, orice. Cum se poate face ceva într-o climã de “negativism” de cãtre guvern? Aromânii de aci sunt greci, nu români, au o constiintã nationalã, iar cel mai rãu este cã sunt siguri cã limba lor o sã moarã, au deja acceptat acest fapt si cred cã nu pot face nimic. Dar nu-i asa, vreau sã cred si sã sper cã nu-i asa. Vã rog frumos sã-mi dati sincer punctul de vedere al dvs. asupra acestei chestiuni. Vã multumesc pentru timpul dvs.,si o sã astept cu nerãbdare rãspunsul dvs. Armânamea nu prindi si s-chearâ. Pute!!!!! *** Rãspuns: Deocamdatã, o parte din rãspuns îl aveti în aceste 2 pagini. Cu prima ocazie veti primi un rãspuns mai amplu shi sã sperãm câ si cititorii revistei noastre vor da un rãspuns pertinent acestei probleme delicate.

28

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ Ayiusirea a casâljei parohialâ di Bituli Tu dzua di 23-li di Alunarù, anlu 2003, cu ahurhita di la sãhatea 11,30, multu s-alumtarâ pânâ nu dixirâ izinea ta tu câsâbãlu Bituli s-ayiusi casa parohialâ s-poatâ Armânjlji ditù Mitropolia di Bitola di la Bâsearica armâneascâ Ayiu shi Prespa, s-ascultã ghiavâsi tu bâsearica Constantin shi Elena. Ayiusirea u featsirâ pi limba armâneascâ, di un preftu preftsâlji Sasho Nakov shi Tachi armânù. Ditù atseali spusi di nãulu diacon Ristovski, preftsâ parohi la aestâ aflãmù câ, tu ahurhitâ cafi Sâmbâtâ va bâsearicâ. Tu aestâ casâ va s-sheadâ s-facâ Liturghii pi limba armâneascâ, a preftul armânescu Sasho Nacov. La Dumânitsli, di ispetea câ tu bisearica yinù ayiusiri s-avea adunatâ vârnâ 25 di inshi, shi multsâ Vâryari, liturghia va s-facâ pi di cari ma multu eara oaminji cari suntu limba vâryâreascâ a Apostolulù shi icâ eara tu comitetlu bâsirichescu, cari Evanghelia va s-dyivâseascâ shi pi di andoi anji s-alumtarâ s-facâ aestâ armâneashti, a preftul armânescu va sâ casâ, cari easti adrata pi 2 patomati spunâ shi niscânti ectenii pi armâneashti. (etaji). Eara vinits shi d-l Nico Babovski, Pâtigiunea, âncurunarea, ângroparea, prezidentulù a sutsatâljei “Frats ayiusirea a apiljei shi alti ghiavasi sâmti, Manachia” di Bituli, d-l Iorgo Ilievski la câftarea a ambistimenjlorù va s-facâ prezidentul a Ligâljei armâneascâ ditù Machidunii. Eara grits shi d-l Nico pi armâneashti. Tu soni voi sâ spunù shi minduearea a- Popnicola prezidentulù a Ligâljei mea ti tsi Dumnidzã u aleapsi dzua di armâneascâ mondialâ, shi d-l yeatru Ayiu Costantin shi Elena, ca Armânjlji ditù Constantin Nicea cari eara omlu cari li Machedonii s-aibâ preftu pi limba fâtsea tuti muabetsli cu dispotlu Petar ti armâneascâ. Ditù istoria crishtinâ shtimù darea vluirea a-lui ti ghiavâsi pi limba câ a amirãlui Constantin atselù Marli pi armâneascâ shi ti hirotonisirea a preftului tserù âlji si spusi unâ crutsi pi cari avea Sasho, ama nâsh spusirâ câ nu va sunâ tunicâ cu inscriptsia “In hog signo poatâ s-hibâ prezentsâ la aestâ ayiusiri. vincis” tsi va s-dzâcâ “Pit aestu semnu Sâ spunemù nica câ tu patomata di va s-anâchiseshtsã”. Dupâ aestâ ciudii dighios (cari nica ari andauâ lucri ti adrari cari u featsi Dumnidzã amirãlu tu baia shi tu mayiuryio, (mutvachi, Constantin Atselù Marli shi dada a-lui bucãtãria, kujnata) easti adratâ shi unâ Elena, cari tsiva cama amânatù u aflarâ mari salâ tu cari va s-poatâ sâ s-tsânâ shi u adusirâ tu unâ bâsearicâ crutsea pi shedintsi icâ ambistimenjlji cari va scari eara âncârfâsitù Hristolu, deadirâ caftâ, dupâ tsi va s-facâ parastas tu âmplina libertati a crishtinamiljei. Shtimù bâsearicâ va s-poatâ s-organizeadzâ tuts câ mljierli armâni avea tetovatâ prândzu ti darea ti mortsâ icâ ti altu (tatuatâ) pi frâmti crutsi cari u purta eta tsâva. Pi patomata di ndzeanâ tu cari ari tutâ. Minduescu câ curbanea tsi u fâtsea trei udadz shi banji, va s-sheadâ preftulù Armânjili di unù chiro cu purtarea a armânescu cari va s-hibâ preftu paroh crutsiljei pi frâmti priadusi ca a tu atsea bâsearicâ. Dupâ ayiusiri tuts Armânjlorù s-li sâ da ndreptulù sâ prezentsâ eara câlisits di partea a liturghiseascâ shi s-aibâ ghiavãsi sâmti organizatorlorù (comitetlu tu bâsearica. Shi ashi cum amirãlu bâserichescu) la unâ measa tu bâsearica Constantin atselù Marli cu crutsea cari Ayiu Constantin shi Elena. âlji si spusi pi tserù anâchisi tu alumtili di Voi sâ pitrecù unâ plâcârii di partea a atumtsea, ashi shi Armânjlji cu crutsili Comitetlui a bâsearicâljei armâneascâ cari li purta mljierli di unù chiro Ayiu Constantin shi Elena pânâ la tuts anâchisirâ shi adzâ amintarâ ndreptu s- Armânjlji cari vorù s-agiutâ casa s-hibâ ascultâ ghiavãsli sâmti tu bâsearica pi adratâ complet s-da agiutorù cât potù, sâmta limba a-lorù armâneascâ. Ti atsea tu pâradz icâ tu pârmâtii, minduescu câ dzua Mari-i dzua anda avum shi noi câ suntu lipsiti nica ndauâ di Ayiu Constantin lucri ca faiantsâ (plocki), shi Elena cu deali- Armânjli di tu Makedonii un shopati (robinete), hea s-featsi unâ preftu a nostru. S-bâneadzà. tsimentu etc. Tu soni voi sâmtâ ti Armânjlji Multsâ ficiorì armânj s-pâteadzâ. sâ spunù câ nai ma marli Multsâ yrangheadz tu bâsearicâ ditù Machedonii. agitorù shi nai ma multu Cu tinjii shi vreari sâ ncârunâ. Shi cafi Armânu, ca alâgarâ ti adrarea alishtei Armânu la alantâ etâ s-ducâ.... armâneascâ. Sasho, haraua ti noi easti mari. casâ domnjilji Tachi Steriadis, Nico Paligora shi Nicolai Tashcov S-da Dumidzã s-nâ mârimù cu Hristu Cerciu. Tini...Vanghiu Dzega

Hirotonisirea ca preftu alù Sasho Yerândã - protlu preftu armânù
Tu dzua di Marstâ, 3-li di Cirisharù 2003, cându s-yiurtiseashti dupâ vecljiulù calindarù Ayiu Constantin shi Elena, Mitropolitlu ditù câsâbãlu Bitola ditù Machedonii, domnul Petar, tsânu Sâmta Liturghii tu bãsearica armâneascâ di Bituli, cari poartã numa Ayiu Constantin shi Elena. “Ca s-hibã nica ma mari haraua priadusi shi hirotonisirea tu diaconù a d-lui Sasho Nakov Yeranda, di partea a dispotlui, Domnul Petar. Tu bâsearicâ, nica di tahinima, s-avea adunatâ multsâ ambistimenji armânji, cari vrea s-hibâ prezentsâ la aestu mari evenimentu, evenimentu cari va s-intrâ tu istoria armâneascâ, câ câtù shtiu mini tu ma noulu chiro aesta easti prota hirotonisiri a un diacon cari lipseashti s-tsânâ ghiavãsi pi limba armâneascâ. Avea vinitâ shi unâ d e l e g a t s i i bisericheascâ ditù Bisearica Ortodoxâ Bulgarâ, ân capù cu Mitropolitlu di Vratsa, domnul Calinic, shi nica patru preftsã shi unù njicù corù di vârnâ 8 inshi. La hirotonisiri eara prezentu shi conzulu românescu tu Scopia, domnul Iulian Nitsu, cum shi prezidentul a Ligâljei a Armânjlorù ditù Machedonii, d-l Iorgo Ilievski, prezidentul a ligâljei mondialâ a Armânjlorù, d-l Nico Pop Nicola, prezidentul a sutsatâljei Frats Manachia, d-l dr. Nicola Babovski, shi altsã activishtsâ ditù sutsata di Bituli. Eara prezentâ shi d-na Iana Mihailova di la redactsia armâneascâ di la televiziunea machiduneascâ, cari adrã shi un interviu cu nãulu diaconù. Cum putets s-bâgats oarâ, tinjisits Armanji, la aestu mari evenimentu ti noi Armânjlji, nu avea vinitâ reprezentantsâ di alanti sutsãts shi partii armâneshtsâ, tsicara câ eara câlisits. Spistipsimù câ elji va s-hibâ prezentsâ mâni, cându easti sârbâtoarea Analipsi, la mânâstirea Analipsi aproapi di Crushova, iu diaconlu Sasho Yeranda va s-hibâ hirotonisitù tu preftu. Tu soni voi s-aducù aminti shi ti comitetlu bâserichescu di la bâsearica Ayiu Constantin shi Elena, cari deadun cu reprezentantsâ di sutsata Frats Manachia di Bituli shi di la Liga a Armânjlorù ditù Machedonii, cu dealihea

BANA ARMÂNEASCÂ

Nr. 2/3 (32/33), 2003

29

Ncurunari pri limba armâneascâ
Tu dzua di Sâmbâtâ, 31-li di Maiù, la sâhatea 17, la bisearica Sâmtu Dumitru

di Bucureshti lipsea sâ s-facâ ncurunarea ali Tinela Stere cu gionli a ljei Stelian Enache. Lituryisirea (slujba, serviciul religios) ti âncurunari lipsea sâ s-facâ, ti prota oarâ, aoa România, pi limba armâneascâ di cãtrã preftulù Yioryi C. Yioryi. Ti aestu lucru aveamu dizligari di la Arhiepiscoplu ali Capitalâ shi di la preftulù a bisearicâljei Sm. Dumitru. Ghini ma, ti furnjia câ nuntarlji amânarâ niheamâ chiro pânâ s-agiungâ la bisearicâ la oara la cari s-avea zburâtâ preftul s-nârâi shi-u âncljisi bisearica. Tsi eara tu suflitlu a tinirloru tsi lipsea sâ sincurunâ, anda avdzârâ ahtari nitinjisitâ hâbari, mash elji shi shtiu. Tihi mari shavurâ câ s-afla aclotsi shi preftulu armânu Yioryi Constantin Yioryi, cari lipsea s-u tsânâ slujba pri limba armâneascâ. Nâs lo apofasea shi u tsânu pânâ tu soni ncurunarea a tinirloru armânji la bisearica ditu hoara Pipera.Vahi ashi fu scriatâ ca prota ncurunari pri limba armâneascâ s-hibâ tsânutâ tu unâ bisearicâ adratâ di unu Armânu, Gigi Becali pri numâ, omù cu mari vreari trâ Hristolu shi pistea crishtineascâ. Urãmu a tiniriljei preaclji armânâ casâ di cheatrâ shi s-lji-agiutâ Dumnidzã! Cu tinjii sh-vreari armâneascâ, Redactsia a revistâljei “Bana Armâneascâ”

T u chirolu cându Hagi giuca la Brescia, miandâmusii cu Ion Becali tu Italii. Anamea di cari s-hârsea agentulù FIFA la Brescia eara multu aprucheatâ di atsea alù Gicâ Hagi, Rãducioiu, Sabãu shi Mircea Lucescu. A patronlui ali Brescia, Luigi Corioni, âlji featsimù unâ vizitâ, fârâ sâ-lji si da di shteari aproapea di njiedzlu a noaptiljei. Altobeli, cunuscutlu giucâtorù a pareiljei Inter, avdzâ câ easti tu Italia shi vini di Milano la Brescia ta sâ sta di zborù cu elù. Fumù deadunù la unù meciù di campionatù, Brescia-Udinese, shi la stadionù deadi mâna shi stâtu di zborù cu dzãts di oaminji. Dupâ ncljidearea a partidâljei, unâ pitserii di aproapea a stadionlui sh-dishcljisi ushili ti ashtiptarea alù “don Giovani”. Dumânica alantâ, echipa alù M. Lucescu (Brescia) giuca la Milano. Njiaspusi s-nidzemù la meci, iu nâ ashteaptâ Silvio Berlusconi, prezidentulù shi patronlu alù Milan. “Himù câlisitslji a lui, la tribuna ofitsialâ, shi va nâ ashteaptâ la intrarea ti VIP-uri”, ânji dzâsi Giovani. Cu inima dishcljisâ vâ spunù câ nu-lù pistipseamù. Berlusconi lu ashtiptã shi shidzu di zborù cu elù tutù mecilu. Ligâturli cari li ari Ioan Becali tu lumea ditù cipitâ a fotbalului ivrupeanù suntu spanii (exceptsionale, fârâ preaclji). Earamù unâ oarâ deadunù tu Spania. Avea ananghi mari di unâ machinâ ta s-agiungâ di Barcelona la Madrid. Atselù cari-lji deadi dinâoarâ unù Ferrari fu Cruyff. Agentulù FIFA âlji cunoashti tuts atselji mãrlji prezidentsâ di cluburi ditù Ivropa shi antrenorlji cari ndregù, etimâsescu pareili. Pisti tutù ari ushili dishcljisi, tuts hiindalui etinji s-poartâ cu elù unâ muabeti. Antricui thimisirli sumù

AZVINDZIRLI ALÙ IOAN BECALI

anamea a atsilorù t r e i alâxeri tsi li featsi pritù treatsirea alù Chivu la A.S. Roma ti 18 miliunji di euro, Mutu la Chelsa ti 22,5 miliunji di euro, Sânmãrtean tu Gârtsii la Panathinaikos, ndreptu tu Liga a Campionjlorù. Trei giucâtori cari sadavgâ la unù mari numirù di fotbalishtsâ cari sh-featsirâ lucrulu shi sh-amintarâ unâ mari anami la cluburli iu furâ tricuts di Ioan Becali: Hagi, Rãducioiu, Gicã Popescu, Stelea, Contra, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, Marius Niculae, Lobonts, Pancu, R. Tamesh. Numirlu a lorù easti multu ma mari. Globetrotter tu Ivropa, iu alagâ ti giucâtorlji a lui, di cari va ta scunoascâ tutù, di la tsi mâcâ tahina, catastasea di cumù bâneadzâ shi pânâ la ligâtura a lorù cu antrenorlu, Ioan Becali easti unù dealithea artistu shi unù profesionistu sadeu-sândzâ tu lumea a impresarlorù di giucâtori. Tu România easti aplaudatù, hãidipsitù shi totna tu chentrulù a mengâljei (atentsie), ama shi hulidzatù (hulit) di altsâ, ti furnjia câ cumânduseashti shi ndripteadzâ dupâ buna a lui chefi fotbalul românescu. Itsi vrea sâ spunâ di elù, Ioan Becali shfatsi safi (perfect) zânatea di agentu FIFA. Transferurli alù Mutu shi alù Chivu nu suntu mash unâ anichisiri (azvindziri, succes) personalâ, mea shi unlu a fotbalului di la noi.
Adusù pri armâneashti: DSP Njercuri, 13-li di Agustu 2003, România liberã.

Marius Georgescu

30

Nr.2/3 (32/33), 2003

BANA ARMÂNEASCÂ “Pe urmele unui colonist aromân” - Cunuscuiù unâ doamnâ armânâ tsi bâneadzâ Bucureshti, yeatrisa MARIA BEDIVAN, profesor universitar shi cu doctoratlu tu anatomia patologicâ. S-amintã tu anlu 1926 Cavarna. Azburashti armâneashti ti harauâ! Ea ascoasi tora, tu meslu Agustu, unâ carti cu numa:“Pe urmele unui colonist aromân”, iu azburashti ti pârintsâlji shi ti fratsljii a ljei, cumù vinirâ di Veryea tu Cadrilater, la anlu 1926. Aspuni cu multâ ducheari bana greauâ, mplinâ di pidimadz ditù Cadrilater, alumta di cafi dzuâ cu chirolu, cu furljii, cu mentalitãtsli tsi li aflarâ aclo, cu niputerli - câtse Armânjljii avea bânatâ mash tu munti shi nu avea imunitati ti tbc. Tuti mash tu 64 di frandzâ, câtse dzâsi câ nu vrea s-intrâ tu multi muabets ti cari altsâ putea ta s-cârteascâ i câ va s-inshea unâ carti mplinâ di multâ jali shi ea nu vru shibâ ashi.Cartea ari shi 40 di caduri (di Veryea, di Selia, di Cavarna tu Cadrilater, di Custantsa) shi unù arbori genealogicù tsi ahurheashti cu strâ-strâ paplu a ljiei, tsi s-avea fapta Avdela la anlu 1821. Aestâ carti nâ lipsea ahântu pânâ tora, ta s-nâ spunâ unù omù tsi bânã aclo cumù fu aestâ epocâ ditù istoria a Armânjlorù. Mariana Bara

HÂBÃRI
“Sutsata culturalâ Armâneascâ”
Estanù, Sutsata Culturalâ Armâneascâ axi, tu meslu Martsu, 13 di anji di anda s-amintã. Eara tu ahurhita a anlui 1990 cându Armânjlji di Bucureshti, di Constantsa, di Cãlãrashi, di Slobozia shditù alti pãrtsâ s-avea andâmusitâ tu marli amfiteatru di la Facultatea di shtiintsi icunomitsi di Bucureshti ta sda banâ ali unâ sutsatâ armâneascâ. Saduna atumtsea ca vârâ 200 di Armânji ta s-veadâ tsi s-ma fatsi cu Armânamea. Tu psânu chiro, la a treia andamusi, samintã “Sutsata Culturalâ Armâneascâ”. Eara prota sutsatâ armâneascâ cari s-amintã aoa, România, dupâ Sutsata Culturalâ Macedo-Românã, tsi s-avea amintatâ tu anlu 1880, sh-tsi eara unâ sutsatâ culturalâ namisa di Românji shi Machiduneanji (ashi cumu lâ si spunea atumtsea a Armânjloru). Scupolu ali SCA “Sutsata Culturalâ Armâneascâ ari ca scupo s-agiutâ pâstrarea shi creashtirea a limbâljei armâneascâ, a adetsloru shi a areurloru spetsifitsi a culturâljei a Armânjloru; - s-ducâ la creashtirea a conshtiintsâljei natsionalâ a Armânjloru shi la pâstrarea a unitatiljei a loru spiritualâ; - s-cilâstâseascâ ti bâgarea a limbâljei armâneascâ tu sculii sh-tu bisearicâ etc”. Ascundearea ali SCA Ti furnjia câ a “niscântoru inshi” nu lâ avea hari numa a alishtei sutsatâ, scâftã ca ea, SCA, s-hibâ ngrupatâ shi tu loclu a ljei s-apufâsi s-hibâ scoasâ tru migdani veacljea Sutsatâ Culturalâ Macedo-Românã. Shi fu tsânutâ ascumtâ S. C. A. pânâ tu anlu 1999. Atumtsea, unâ parei di Armânji di Bucureshti, cându avdzâ câ SCA nu fu aspartâ mea mash fu ascumtâ icâ datâ nanâparti, lo apofasea ta sâ-lji da diznãu banâ. Tora, dupâ 4 (patru) anji di atumtsea Sutsata Culturalâ Armâneascâ easti, dupâ minduearea a noastâ, una di nai ma livendili sh-vârtoasili Sutsãts culturali armâneshtsâ di România. Di unu anu Sutsata a noastâ ari unu sediu cari fu andreptu cu mari mirachi di mebrilji a ljei. Consiliulù di Cumânduseari Ditù Consiliulù di Cumânduseari ali SCA, cari fu aleptu tu anlu 2001, facù parti: Dumitru Piceava, prezidentu, Dima Grasu shi Alexandru Yioryi, vitseprezidentsâ, Alexandru Gica, secretaru (aleptsâ tu aestâ tesi ditù meslu Yinarù 2003) shi membrilji: Oani Nicolae, Yioryi Hagivreta, Aurica Piha, Tashcu Lala shi Mihai Tugearu. Aestu Consiliu di cumânduseari ali SCA âshi bitiseashti mandatlu tu meslu Yinarù 2004. Atumtsea, Adunarea Generalâ, cari easti formatâ ditù tuts membrilji a sutsatâljei cari âsh pâltirâ cotizatsia pi anlu 2003, va s-aleagâ unù nãu Consiliu di cumânduseari, cari, tu arada a lui, ashi cumù easti bâgtù tu Statutlu ali SCA, va s-aleagâ unu nãu prezidentu. Pareili folcloritsi sh-di teatru ali SCA Sutsata Culturalâ Armâneascâ ari doauâ parei folcloritsi: “Pilisterlu” shi “Boatsea a Pindului” cari, estanù, loarâ parti la ma multi spectacoli di Bucureshti sh-di Constantsa. Avemu nãdia câ divârâoarâ, aesti doauâ parei folcloritsi di cântitsi shi giocuri armâneshtsâ, cu agiutorlu a sponsorlorù ditù arada a membrilorù ali SCA va s-poatâ ta s-ljea parti sh-la Festivalurli folcloritsi ndreapti di Armânjlji ditù vâsiliili balcanitsi. Tutnâoarâ SCA, di estanù, ari tu umuti s-adarâ shi unâ parei di teatru armânescu. Administratorlu Ditu meslu Cirisharu la sediulu a Sutsatâljei avemù unù administrator, Iancu Mataranga, pri numâ, cari poati ta s-hibâ aflatù cafi dzuâ dupâ pãrândzu. Borgi shi anãnghi Sutsata culturalâ Armâneascâ, ta spoatâ sâ s-tsânâ tru banâ, sâ-sh facâ lucrulu shi s-andrupascâ pareili folcloritsi sh-di teatru ari ananghi di agiutorlu a tutulorù membrilorù a sutsatâljei. Ari ananghi ca tuts membrilji a sutsatâljei sâ-sh pâlteascâ cotizatsia. Tutnâoarâ, la sediulu a sutsatâljei easti anaghi di unu televizoru cu video, di unu computer sh-di altili. Pârâcâlsimù tuts membrilji a sutsatâljei sâ-sh pâlteascâ cotizatsia shi s-u agiutâ Sutsata cu tsi poati cafi unu di elji. A tutuloru, a atsiloru tsi nâ agiutarâ shi va nâ agiutâ, tu numa a Consiliului di cumânduseari vâ efhãristuseashti Dumitru Piceava

Pero Tsatsa, Mariana Bara shi musheata Yrâmusteanâ

BEATIFICAREAALI DADA TEREZA
(Beatificarea easti, tu pistea crishtinâ, treatsirea a unui insu mortu tu arada a eftihipsits-loru, protlu gradu di ayisiri).

Tsirimonjli ncljinati ali Dada Tereza va s-ahurheascâ tu dzua di Vinjiri, 17-li Sumedru, la bisearica Saint Jean de Latran. La tsirimonjea di beatificari ali Dada Tereza di Calcutta, tsi va s-facâ tu Piatsa Sum-Chetru ditu Roma, tu dzua di Dumâ-nicâ, 19-li di Sumedru, ma multu di 170.000 di oaminji câftarâ shi dixirâ bileti di intrari ta s-ljea parti la aestâ aleaptâ andamusi. Alantâ dzuâ, Lunji 20li di Sumedru, participan-tsâlji di la slujba di beatificari va s-hibâ aprucheats tu audientsâ di Papa, la Vatican. Cu aestâ apuhii adutsemu amin-ti câ Dada Tereza, pritu afendu-su, eara di arâzgâ armânâ.

BANA ARMÂNEASCÂ

Nr. 2/3 (32/33), 2003 Triblu Calashi

31

ANA CARAIANI

COMISIA IVRUPEASCÃ
di Sârunâ caftâ ti Arbinishia ta s-da numirlu di tamam a minoritãtslorù. - Comisia Europeana (CE) u cãlisi Arbinishia ca pãn tu inshita-a anlui aestu s-pitreacã dati completi ti numirlu a minoritatslor cari bãneadzã pi teritoriea a ljei ma s-va s-ascapã di lucri nibuni tu discutsiili ti-adrari membru tu Unia Europeana (UE), spusi aghentsia gãrtseascã MPA, apelãnda-si la unlu reprezentantu analtu di la administratsia di Bruxelles. Comesarlu ti politica reghionalã a CI, Michel Barnie, spusi ca “pãn tu inshitaa anlui 2003 Arbinishia lipseashti spitreacã dati completi ti reprezentantsãlji a minoritatsloru tuti cari bãneadzã tu statlu atselu”. Ashi cum spusi Barnie, “ahtari unã jgljioatã easti lipsitã maca Tirana ofitsialã va ca ta sascapã di zãvaljli nibuni tu discutsiili cu CE ti Acãchisearea ti stabilizari shi asotsiari shi cilãstãserli a statlui ca ta s-facã membru mplin a fumealjiljei europeanâ”. Tirana ofitsialã tora di oarã opereadzã cu unã tsifrâ aproximativa mash ti minoritatea gãrtseascã. (Makfaks). Goran Kostov (“Utrinski Vesnik”(Gazeta a dimneatsaljei), Scopia, 5/6.07.2003.

Ana Caraiani easti unâ tinirâ Armânâ, - Gazeta “Vest” ditù elevâ la liceu, tsi lo unù premiu la Machidunii, pi data di Olimpiada internatsionalâ de 05.08.2003 publicã unù matematica tsi fu tu aestâ vearâ. articolù cu triblu Kalashi U vidzumù la telivizorù, namisa di ca hiindalui armâsâturâ di coleganjlji a ljei, atumtsea anda agiumsi armata alù Alexandru Machedon. la Aeroportu di la Olimpiadâ shi-iu shAestu articol poati ta s-hibâ aflatu pi aspunea haraua câ amintã protlu locù la Olimpiadâ di matematicâ cumù sh- adresa www.vest.com.mk - Pi aestu situ va s-intrats shi va s-videts foclu câ-lji si chiru medalia a malâmâ cu stranjili ditù avion. Pistipsimù câ shi unu cadurù ali unâ featâ cari fatsi parti pânâ tu soni sh-aflã sh-medalia di dit aestu trib. Easti multu interesantu câ malâmâ. aestâ featâ ari pi frâmti unâ crutsi, ca cumu Lipseashti s-aspunemù câ Ana purta Armânjlji grâmusteani di ma ninti. Caraiani easti prota featâ armânâ sh- Di la Nik alu Cheaici, ditù Australia tutnâoarâ prota featâ di România cari lomù hâbarea ligatâ di bânâtorlji Kalashilji. amintâ unâ medalii di malâmâ la unâ Nas aspunea câ tu Media Britanica - BBC Olimpiadâ di matematicâ. s-aspunea câ tu unâ parti muntoasâ ditù Tutnâoarâ, lipseashti s-aspunemù câ Pakistan s-aflâ vârnâ 4000 bânâtori di unù dupâ Nicu Beli, cari cu ma multsâ anji lungu chiro, di 2300 di anj. Aeshtsâ ma nâinti ari amintatâ medalii di bânâtori suntu armashi ditù armata alù malâmâ la unâ ahtari Olimpiadâ di Alexandru Macedon shi s-cljeamâ matematicâ sh-cari tora easti cercetãtor la Institutlu di Matematicâ ali Academia Românâ, Ana Cariani easti doilu Armânù cari amintâ ashi tsiva. Unù ahtari amintaticù easti unâ furnjii di pirifânsiri ti noi tuts Armânjlji. Âlji urãmù ali Ana Caraiani multâ ambâreatsâ tu banâ sh-tu spudiili tsi va li facâ tu yinitorù la Universitatea Princeton ditù Americhii.
Congreslu Macedo-Român ditu SUA Estan s-tsânu tu Amirichii VIII-lu Congresu macedo-româ, tu colaborari cu sutsata Fârshirotlu ( societati fondata la 1903). Elu s-tsânu la Universitatea Sacred Heart sh-la hotelu Marriott, tu dzâlili di Vinjiri, Sâmbâtâ, Dumânicâ, 4-6-li di Alunaru - 2003. Organizarea fu faptâ di Aurel Ciufecu. Furâ pârâstisitâ lucrãri ti TracoMacedo- Romanitati. Hâbari di Custantsa Armânjli di Custantsa shi ditù horili di anvarliga,tsi au sinferi ti poezia, literaturâ, isturia armâneascâ, suntu multu hârsits câ tu chirolu ditù soni pot ta s-andâmâseascâ cu Cartea armâneascâ. Tu librãria ,,Stel-Perfect ditù mâhâlãlu Flãmânda iu nicuchiri suntu Mita shi Caraman, pots ta s-afli aproapea tuti cãrtsâli, cu shi di Armânjli, angrapsiti tu limba di dadâ. Armânji, ma s-vrets s-v-adâpats geanlu tu cultura armâneascâ tritsets pi la librãria
Stel-Perfect. M. Budesh

KALASHI. Loclu iu bâneadzâ easti cu numa TSAIA. Portul/ alâximintul nica spoartâ cu saricâ, cândushi lai i vinitâ. Guvernul ditù Gârtsia modernâ/di adzâ vorù s-lji agiutâ ma aestâ mileti nu u cânoashti limba gârtseasca/elina.Va shimù hâristusits di atsel cari va nâ da, ma buni informãri ti aestâ hâbari cari vini canda ditù yisi! Ligat di habarea al Nico mutrinda kalashlji di Pakistan, s-aflâ pi Internet un musheat articolu anyrapsit di Steve Pliakes sh-un cadhur cu muljeri “kalashi” cari aduna caisi . (Following the Footsteps of Alexander the Great : A Dream Come True by Steve Pliakes. Taken from Macedonian Almanac 1996.
Nota a redactsiiljei: Easti limbidi câ, aeshtsâ oaminji, maca vrea s-eara ditu ascherea alu Alexandru nu putea s-hibâ crishtinji atumtsea. Crishtinji s-featsirâ ma amânatu. Zori easti ta s-fats unâ ligâturâ namisa di crutsea tsi u poartâ aesti muljeri tu frâmti shi crutsea tsi u purta shi-u poartâ nica tu frâmti Armânjlji.

Festivalu Folcloric Internatsional “BANA ARMÂNEASC” Bucureshti, 13 – 14-li di Martsu 2004 Tu dzua di Sâmbâtâ, 13-li di Martsu 2004, seara, Fundatsia “Bana Armâneascâ”, ashi cumu u fatsi cafi anù, ahurhindalui ditù anlu 1998, organizeadzâ Gala a Premiilorù “Omlu a Anlui” shi a “Premiilorù di tinjii Bana Armâneascâ”. Ditù anlu 2004 Fundatsia Bana Armâneascâ va s-organizeadzâ shi unù Simpozion tsi va s-hibâ tsânut tu tahinima a atsiljei dzuâ. Thematica a Simpozionlui va s-hibâ “Identitatea a Armânjlorù”. Cari va ta s-ljea parti la Simpozion easti pârâcâlsitù s-nâ pitreacâ lucrãrli pi adresa a Redactsiiljei. Alantâ dzuâ, Dumânicâ, 14-li di Martsu, la sâhatea 10, va s-tsânâ Festivalulù Folcloric Internatsional Bana Armâneascâ. Vâ ashtiptãmù cu harauâ!

Corurli a Armânjloru di Clisura
Foto: Niculachi Caracota - 2003

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful