You are on page 1of 32

Adresa di pi Internet:

www. banaarmaneasca.tk
E-mail: piceavad@cmb.ro
Pareia:
banaarmaneasca@yahoogroups.com
ISSN - 1582 - 7607

Alânceashti unâ oarâ tu trei meshi


Anlu X, nr. 1/2 (39/40) 2005,
Bucureshti-România
32 di padzinji - 40.000 (4) lei

BANA
ARMÂNEASCÂ
REVISTÂ DI INFORMATSII SHI CULTURÂ AARMÂNJLORÙ DI PISTI TUTÙ

Sutsata a tinirlorù studentsâ armânji di Sârunâ la spectacolu di Bucureshti

Editorù: Dumitru Piceava


2 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

Revista Premiili “BANA ARMÂNEASC” – 2004 -


“Bana Armâneascâ”
Thimiljiusitâ tu anlu 1996 di Editsia a 8-a, Sâmbâtâ, 26-li di Martsu - 2005
Dumitru PICEAVA tatea a Armânjlorù.
Editatâ di Fundatsia Zborù di dishcljideari
Tora seara, dupâ
”Bana Armâneascâ” Tinjisiti Armâni shi duruts Armânji,
durusearea a
tinjisits oaspits,
Premiilorù di Tinjii
Tu aesti numiri: 1-2 (39- 40) - Vâ spunù bunâ vâ-i dzua shi ghini
Bana Armâneascâ shi
2004 vinitù la aestâ andamusi di adzâ, ta s-
a Premilui Omlu a
“Premiili “Bana Armâneasc’” - 2004” loats parti, deadunù cu noi, la Gala a
Anlui 2004, va s-avets
(D.Piceava)..................................2/3 Premiului “Omlu a Anlui” shi a
apuhia, tinjisits oaspits, ta s-vâ
Simpozionlu “Identitatea a...”.....4/5/6 “Premiilorù di Tinjii Bana Armânea-
andâmusits cu tâmâsita muzicâ
“ùGala a Premiilorù...”...................7/8 scâ”, cumù shi la Festivalu Folcloric
armâneascã shi cu gioclu armânescu,
Premiul “Omlu a Anlui 2004”......9/10 Armânescu, tsi s-aflâ tu deftira editsii.
atseali lucri cari scotù tru migdani multu
Festivalu di Folclorù Armânescu, Carti Tuti aesti andamusi culturali armâne-
ghini identitatea a noastâ armâneascâ.
di loa Andon Kristo...........................11/12 shtsâ di adzâ suntu ndrepati, ashi cumù
Jubileu 2005 - Anlu a Iradeiljei
“Esù Armânjlji...” (F. Costea)................13 s-veadi pi benner, di Fundatsia “Bana
Tu a doaua parti a zborlui a meu voi
“Ciudioasa andamusi...” (T.P).........14 Armâneascâ” shi di Liga a Armânjlorù
ta s-vâ spunâ tu ndoauâ zboarâ câ,
“Andamusea...(Mariana Bara)........15 ditù România, sigura, shi cu agiutorù
estanù, sigura, multsâ di voi cunoscu
Pi toarâli a ...” (V. Dzega).............16 vinitù ditù partea a ma multorù sutsãts
aestu lucru, s-axirâ, s-umplurâ, va
Nikola Dumba (M. Bara - Khal).....17 culturali armâneshtsâ ditù România,
dzâcâ, 100 di anji (1905-2005) di anda
Baronlu Sina (DSP) .....................18 ditù Vâryâria shi ditù Rep. Machidunia,
a Armânjlorù lâ fu datâ Iradeia
“Dzua natsionalâ........” (H.Sima), a curi lâ hãristusimù ditù tutâ inima.
(Iradelu) di cãtrã Sultanlu Abdul Hamid
Informari (L. Gheorghieva)...........19 Voiù s-vâ spunù câ tahina, la sediulù
II-lu.
“Pricunushtearea” (T.P.)...............20 a Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ,
Iavea ti tsi lipseashti ca tuti andamusli
“Di la vrearea trã sinea a lui...........21 organizãmù Simpozionlu cu thema:
culturali a Armânjlorù di pisti tutù di
“Vrearea a Armânjlorù.........................22 Identitatea a Armânjlorù.
estanù s-hibâ adrati sum semnul a 100
“Vrearea a Armânjlorù ca unù.......22/23 Shi, dupâ cumù s-vidzu, fu unù
di-anji di la Iradeia ditù anlu 1905 iara
Comunicatlu ali Academia Românã..24 musheatù shi ahoryea Simpozion, ti
a anlui 2005 sâ-lji si spunâ “Anlu a
Dzua natsionalâ..”: A. Kristo, Aura furnjia câ, tu chiro di ma multu di 3
Iradeiljei” icâ a Iradelui.
Pasha, Oara a..” (G. Godi).............25 sâhãts, oaspitslji pãrãstisirâ lucrãri di
Sâ shtii câ dzua cându s-deadi
Zborlu alù I. Perifan..............................26 mari sinferù tu tsi mâtreashti identi-
Iradelu, dzua di 9-li di Maiu 1905, dupâ
Deucalion (B. Shtefanovschi).......27
Hãrgiurli vecljiulù calindar (iulian) icâ 22-li di
Nacu Zdru (Kira Mantsu).............28
Maiù 1905, dupâ nãulu calindarù
Ndoauâ..”(H.Hristu, M.Bara) .......29 ti tipusearea a alushtorù doauâ numiri:
(gregorian), easti Dzua Natsionalâ a
“G. Hagi”, Andamusea...”............30 1-2 (39-40), 2005 (1.000 cumãts), furâ fapti
Armânjlorù.
“Noapti...” (Oani Nicolae)............31 di cãtrã editorlu shi cu agiutorù di la
Atumtsea, Sultanlu Abdul Hamid doilu
tinjisitslji patriots armânji: Niculachi
C., Vasili Yioryi, patronlu ali S.C. deadi unù Irade (unu decretù) tu cari
Revista poati s-hibâ yivâsitâ s-pricunushtea câ Armânjlji suntu unâ
shi pi Internet la adresa: Phonix Internatsional Coexim ITD
shi Costa Rudu, patronlu a mileti ahoryea di alanti milets ditù
www.banaarmaneasca.tk Amirãriljea Nturtseascâ.
Poshta electromnicâ: restaurantului Inter-Macedonia.
Efhãristisimù a tutulorù atsilorù tsi nâ Lipseashti s-adutsemù aminti câ prota
E-mail: piceavad@cmb.ro pricunushteari a Armânjlorù ca etnii
Pareia di muabeti: agiutarâ pânâ tora ta s-putemù sâ
scutemù tru migdani aestâ revistâ sh- ahoryea fu faptâ pritù unâ Dimândari
banaarmaneasca@yahoogroups.com datâ di Vizirlu ali Amirãriljea
ISSN - 1582-7607 yinù cu pârâcâlseara cãtrã tuts
Armânjlji cu vreari ti fara sh-cultura Nturtseascâ tu anlu 1878, dupâ tsi
Adresa a redactsiiljei: armâneascâ s-nâ agiutâ sh-di aoa shi Turtsâlj chirurâ polimlu tsi-lu avurâ cu
Sos. PANTELIMON, nr. 258, bl. 47, nclo. Mash ashitsi va s-putemu sh-noi, Arushlji sh-cu Românjlji.
sc. D, et. 6, ap. 241, cod 73559, tu aradha a noastâ, s-lji-agiutãmù Cu tutâ aestâ protâ pricunushteari
Bucuresti. Telefon: 021/6282786 shi Armânjlji. ama Armânjlji nu s-hârsirâ di multi
0723/609266. ndrepturi sh-ti atsea, tu anlu 1903,
“Fundatia Bana Armâneascâ” Abonamentili mutarâ caplu sh-elji ashi cumù lu avea
Cont IBAN: s-facù la adresa a Redactsiiljei. faptâ shi alantsâ crishtinji ditù
RO37RNCB5017000072800001 Pâhãlu a unui abonamentu ti unù Amirãriljea Nturtseascâ.
- BCR, Sucursala Stefan cel anù easti: Ti yivâsitorlji di Lipseashti sâ si shtii câ pricunushtea-
Mare, 32, sector 2, Bucureshti. România: 190.000 di lei. Ti rea a Armânjlorù ca mileti ahoryea
yivâsitorlji di tu xeani: 20 $ SUA.
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 3

di cãtrã Amirãriljea Nturtseascâ ditù adusi aminti di noi, Armânjlji, shi nâ Io amù nãdia câ tu aeshtsa anji,
anlu 1905 nu fu faptâ pi virisii mea pi deadi nu unâ mânâ mea unù dzeadzitù cându easti preztidentu ali România,
thimeljlu ali unâ mari curbani faptâ di di agiutorù. Easti zborlu di Dimândarea Excelentsa a lui Traian Bãsescu, cari-
cãtrã tutâ Armânamea. 1333, ditù 24-li di Cirishearù 1997, cari lji cunoashti ghini Armânjlji, cara va s-
Sh-va s-adutsemu aminti aoatsi easti mash una plâcârii ca statili s-veadâ avemù curailu - shi nu va nâ
alumta sh-curbanea fapti di Pitu Guli, s-facâ tsiva ti Armânjlji. nchidicãmù unù cu alantu, ca cumù u
atselu cari fu caplu a Armânjlor tsi s- Recomandarea 1333 nu easti unâ featsimù pânâ tora -, ta s-fâtsemù unâ
mutarâ contra a Turtsâloru tu anlu Rezolutsii, nu easti unâ apofasi cari s-li câftari cãtrã Dumniljea a lui ta s-nâ
1903 sh-cari agiumnsirâ di adrarâ ti leagâ cu tsiva atseali vâsilii tsi u pricunoascâ noi, Armânjlji, ca mileti
psânù chiro, ti vârâ 10 dzâli, Ripublica apruchearâ sh-ti atsea, vahi, ea nitsi nu ahoryea, va s-avemù parti, ca di unâ
di Crushuva. fu bâgatâ tu vârâ locù tu paractichii. dhoarâ dumnidzascâ, di unâ Iradei a
Pricunushtearea a Armânjlorù ca Lipseashti s-adutsemù aminti câ tora dzâlilorù a noasti, cari tora-lji si dzâtsi
mileti ahoryea tu anlu 1905 di cãtrã di oarâ suntu pricunuscuts ca etnii decret prezidentsial.
Sultanlu Abdul Hamid doilu s-featsi ahoryea shi s-hârsescu di tuti ndrepturli Dicâtù sâ s-facâ andamusi ca atsea
ahâtù pritù curbanea a Armânjlorù cari li au alanti etnii mash Armânjlji ditù tsi s-tsânu aoa sh-doi meshi (tu 28-li di
câtù shi pritù agiutorlu a vâsiliilorù ditù Republica Machidunia, ditù Vâryârii shi Yinarù) la Academia Românâ,
Evropa ca cumù furâ: România, Ghir- ditù Australii. andamusi cari nâ nfarmâcã suflitli, io
mânia, Italia, Austro-Ungaria shi altili. Armânjlji ditù Arbinushii nu suntu pri- dzâcù câ easti multu ma musheatù, ma
cunuscuts ca etnii ahoryea ama elji, tinjisitù shi tâmâsitù, ti tuts, sâ s-da unâ
Cu tuti aesti agiutoari diplomatitsi
pritù Sutsãtsli a lorù, tu meslu Brumarù Iradei a dzâlilorù a noasti cari, dupâ
cari furâ aprucheati ditù Europa, anjlji
2004, câftarâ la Chivernisi sh-la Prezi- minduearea a mea, va s-asunâ tutù ashi
1905-1907 furâ anji tu cari Armânjlji,
dentsia arbinisheascâ ta s-hibâ pricunu- ca cumù asuna aoa sh-unâ 100 di anji
naua mileti pricunuscutâ ditù
scuts ca etnii ahoryea. Pânâ tora ama Iredeia a Sultanlui Abdul Hamid II shi
Amirãriljea Nturtseascâ, trapsi multi
nu apruchearâ nitsi unâ turlii di apandisi. maxus: “Excelentsa a lui, Prezi-
lâiets ama nu di la Turtsâ mea di la
Tu tsi mâtreashti Armânjlji ditù Gârtsii dentul ali România Traian Bãsescu,
miletsli vitsini.
- iu unlu ditù 7-lji tsitãtsenji grets easti di sentimenti di mari ndriptati shi
Tu atselu chiro vitsinjlji a
Armânù shi Armânjlji ditù România, pãrintescu dorù, li apârâ tuti miletsli
Machiduniiljei: Gretslji, Arbi-
pistimeni, fârâ dyeafurauâ di
neshlji, Sârghilji shi Vâryarlji
dâmarâ (di rasâ) shi pisti.
nu apruchea ideia ti unâ auto-
Prezidentsia ali Româna li
nomii a Machiduniiljei, cu
apruche pârâcâliili a Ar-
ahâtù ma psânù independentsa
mânjlorù shi lâ da tuti ndre-
a ljei. Elji nu avea tu mindueari
pturli tsivili, cari li au shi
mash mpârtsârea ali Machidu-
alanti milets niromâneshtsâ
nia shi aestu lucru lâ fu axitù
ditù tutâ Vâsilia Româneascâ:
pân tu soni tu anlu 1913, dupâ
ndrepturi ti sculii armâne-
2-lu Polimù Balcanic.
shtsâ tu a lorù hori (shi câsâ-
Atumtsea, Machidunia fu
badz) shi ndrepturi ta s-disfa-
mpârtsâtâ tu patru pãrtsâ a
câ sculii pri armâneasca lim-
statilorù vitsini sh-tuti ndre-
bâ, cu dhascalji shi inspectori
pturli tsi li avea amintatâ Ar-
armânji, ashi cumù easti
mânjlji tu anlu 1905 furâ chiruti
nomlu tu Vâsilia Româneascâ.
sh-nu puturâ ta s-hibâ xana-
Maca s-putea sâ s-facâ ashi
amintati nitsi adzâ, dupâ 100 tsiva aoa shi unâ sutâ di anji
di anji. cari suntu ma multu 26.000, nu suntu câtse s-nu s-poatâ sâ s-facâ idyiulù
Maca anlu 1905 fu ti Armânji unu pricunuscuts ca etnii ahoryea iara limba lucru sh-tu chirolu a nostu cându tuti
an di mari ghineatsâ sh-di mari a lorù, armâneascâ, pricunuscutâ di miletsli di pisti locù suntu apârati?
importantsâ ti pricunushtearea a loru Europa tu 24-li di Cirishearù 1997, Atumtsea cându va s-da Dumnidzã
ca mileti ahoryea sh-ti amintarea a Românjlji u luyursescu (nica!?) mash ca noi, Armânjlji di România, va s-
ndrepturlor a loru, anlu 1913 easti ca unù dialectu a limbâljei a lorù, putemù s-videmù unâ ahtari iradei ditù
luxursitù anlu cari adusi nai ma marea româna, iara Gretslji, ca unù idiomù a dzâlili a noasti, unù ahtari decretu
taxirati a Armânamiljei. limbâljei a lorù, elina. prezidentsial, atumtsea va s-putemù s-
Di la anlu 1905, atumtsea cându Iavea ti tsi lipseashti s-u tinjisimù atsea nâ ghinuimù sh-noi, ca cumù s-
Europa u agiutã Armânamea ta sâ-shi IRADEI ditù 9-li di Maiu 1905, cari ghinuescu Românjlji: “S-bânats ghini,
amintâ di la Sultanlu Abdul Hamid doilu avea puteari di decret sh-pritù cari Armânji!
pricunushtearea ca etnii ahoryea di Armânjlji furâ pricunuscuts ca mileti Ashi s-nâ agiutâ Dumnidzã!
alanti milets nimusulmani tricurâ 92 di ahoryea. Ea easti luyursitâ nai ma mari Tacu Piceava
anji pânâ cându, disnou, Europa sh- dzuâ istoricâ a farâljei armâneascâ.
4 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

Shi estanù, la Simpozionlu “Identitatea


a Armânjlorù”, ndreptu di Fundatsia Simpozionlu
Bana Armâneascâ shi di Liga a
Armânjlorù ditù România”, loarâ parti
ma multsâ oaspits ditù România shi di
“Identitatea a Armânjlorù“
tu xeani cari pârâstisirâ lucù aminti: “Identitatea a Armânjlorù” tu cari achicâseashti, tu prota aradâ, borgea
Prof. Ion Cardula (Alexandru atselù adusi aminti di tsi s-achicâseashti pritù ta s-nu s-ljea nitsi unâ misurâ, di itsi
Marli Machidunitlu), Vamghea Mihanji identitati shi elementili tsi li- turlii, ligati di nomuri, di administratsii
Steryiu (Arta a filmului, fratslji ncurpiljeadzâ ea: elemente obiectivi, ca icâ pulititsi cari vrea s-ducâ la chirearea
Manahi), Prof. Evantia Bozgan cumù suntu: elementili culturali, a identitatiljei a gruplui, di la atseali
(Armânjlji shi minarea legionarâ di elementili lingvistitsi, religioasi, generali, di dyeafurauâ icâ di asimilari
România), Elena Papatsafa (Scriitorlu elementi ligati di numirlu cu fortsa, pânâ la
Dimitrie Chioti di Meglenia) shi Maria “MINORITATI”,
a atsilorù tsi formeadzâ p u r t a t i c ù
M’rginean di Alba Iulia cumù shi Dupâ Sumcomisia ti apâra-
atsea etnii cumù shi me- prusvulisitorù.
Dumitru Piceava, Parashkeva rea a minoritãtslorù, easti: unù
moria istoricâ di cari Tu a doaua aradâ,
Petroska shi Tashu alù Ticâ a curi grupù di tsitãtsenji a unui cratù,
unù autorù (Ion aesta easti pricunu-
lucrãri li publicãmù tu aesti numiri. Tuti Diaconu) spunea câ “tu tsi ari hãri etnitsi, religioasi icâ shtearea a tsi easti
alanti lucrãri va li publicãmù tu unù altu treilu milenilum, “Iden- lingvistitsi cari suntu altili di spetsificù shi a elemen-
numirù a revistâljei Bana Armâneascâ. titatea ali unâ minoritati atseali a populatsiiljei majori- tilorù ahoryea a
s-timiljiuseashti pi me- tarâ, cumu shi unâ cali di oaminjlorù shi a
Sâmbâtâ, 26 -li di Martsu 2005,
moria a ljei colectivã, solidaritati, di frãtsilji namisa di grupurlorù shi apufâsi-
Sediulu ali
cari nu s-disparti di elji, thimiljiusitâ, as shi pritù unâ rea di misuri cari s-da
Sutsata Culturalâ Armâneascâ elementili a ljei etnitsi vreari colectivâ ta s-armânji cali, s-da curagiu shi s-
Dishcljidirea a Simpozionlui u featsi shi culturali. tru banâ shi a curi scupo easti
Dumitru Piceava, dupâ cari âlji deadi lishureadzâ aspunea-
P l u r a r i s m u l ù , ta sâ s-agiungâ isa cu majori- rea shi creashtirea a
zborlu alù Yioryi Vârza, vitsepreziden- bânarea tu idyea tatea tu faptâ shi tu ndreptu”. identitatiljei.
tulù ali Sutsata Culturalâ Armâneascâ arãlâchi geograficâ a
di-lji ghinui oaspitslji. Ligatù di tuti aesti, statili lipseashti s-
niscântorù identitãts ahoryea, ari ca adarâ icâ s-da curagiu ti adrarea a
Ma largu D. Piceava azburâ di Anlu timeljiu tsânearea a identitatiljei a ligâturlorù ti tsânearea, aspunearea shi
2005, Jubileulu ali Iradeia ditù anlu grupurlorù minoritare, pritù institutsii
1905 shi importantsa a Iradeiljei. creashtirea a identitatiljei a oaminjlorù
culturali, religioase shi di nvitâturâ, pritù
Ti aestâ furnji shi Simpozionlu shi a grupurlorù, demec sâ-shi tsânâ
autonomii localâ câtù ma largâ, pritù
“Identitatea a Armânjlorù” s-featsi shi sâ-shi spunâ shi sâ scoatâ tru
partitsiparea a alushtor grupuri la
sumù semnulù a Jubileului a Iradeiljei migdani elementili spetsifitsi, culturali,
ndridzearea a lucrurlorù publitsi.
ditù anlu 1905 pritù cari Armânjlji furâ lingvistitsi shi religioasi, shi s-li creascâ,
Plurarismulù di identitati nu easti con-
pricunuscuts ca mileti ahoryea di cu tinjisearea a libertatiljei ali cafi unâ
tra la integrarea sotsialâ shi icunomicâ
alanti milets ditù Amirãriljea mea ea da cali ti cafi unù insu ta s-ljea persoanâ.
Nturtseascâ. parti la unâ banâ sotsialâ, fârâ ca pritù Ndreptulù la identitati shi apârari a
Iavea tsi mari importantsâ avu atsea aesta sâ-shi chearâ ele-mentili a lui identitatiljei esù ditù ndreptulù a
Iradei ti noi Armânjlji cari, tora, dupâ spetsifitsi. inshilorù shi a grupurlorù di oaminji ta
unâ sutâ di anji câftãmù, pritù tuti Asimilarea Easti pulitica di s-hibâ ahoryea andicra di altsâ inshi
ceareili shi cãljiurli ta s-nâ aflãmù strândzeari, di fortsâ ufilisitâ di unù shi grupuri di oaminji.
identitatea a noastâ, cari identitati cratù contra a unui grupù minoritar shi Identitatea a unui insu easti unâ
armâneascâ, tu niscânti vâsilii, ditu itii a atsilorù oaminji cari-lù formeadzâ, apofasi a lui, easti unâ problemâ di
ma multu icâ ma psânu cunuscuti, nu pritù fuvirseri icâ pritù alti cãljiuri, ta liberâ alidzeari; ea nu poati ama s-hibâ
nâ easti pricunuscutâ. sâ-shi alasâ adetsli, cultura shi loatâ mash dupâ minduearea a lui mea
Ma largu Dumitru Piceava zburâ di ufilisirera a limbâljei, dicara identitatea. ea easti ligatâ di criterii obiective, di
Borgea a statiloru easti apofasea a altorù inshi shi di averù.
ta s-pricunoascâ shi s- Suntu speasi actsiunjli di aspârdzeari
apârâ ahâtù identita-tea câti psânù a gruplorù minoritari pritù
a cafi unui insu – spu- asimilarea a loru, pritu tuchearea pi
nearea liberâ a vreari- arada a identitatiljei a loru.
ljei a lui ta s-tsânâ di unâ Mutrindalui tuti aesti shi, ca cumù
minoritati, sigura pi spunea Andre Malraux, unù autorù
timeljlu a elementilorù aspusi câ “eta XXI va s-hibâ eta a
obiective – câtù shi identitãtslorù shi a hãrlorù a lorù etnitsi
identitatea a gruplui natsionali, culturali shi religioasi”.
minoritar. Ca unâ concluzie, ndreptulù
Pritù aesta s- internatsional apârâ ndreptulù la banâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 5
a grupurlorù minoritari, ahâts cãts putea s-lu
tu cari intrâ shi mutreascã signalu di
minoritãtsli natsionali, la televizia
etnitsi, culturali, lingvi- machedoneascã.
stitsi icâ rasiali contra a Camera a noastrã li
actilorù di aspârdzearea registrã ma aljudzã
fizicâ, cumù shi contra tute seri armâneshci
a asimilariljei a lorù cu a Armânjlor ti statlu
fortsa. Ti atsea statili au a noastru. Multe
borgea ta s-apârâ identi- cãrtsã di mutritorlji di
tatea a minoritãtslorù tu Machidunie shi tu
shi a persoanilorù cari statile vitsine tsi lji
facù parti ditù eali. aduc aminte, sãntu
Ndreptulù la identitati martir ti atsea cu cãtã
shi apârarea a identita- harao eara
tiljei yinù ditù ndreptul a D. Piceava namisa di Parashkiva Petroska, Operatorlu, Directorlu aprucheatã emisia pi
persoanilorù shi a adj. shi Jana Mihailova di la Televizia natsional\ ali Rep. Machidunia limba armâneascâ la
grupurlorù si oaminji ta televizie shi u
s-hibâ ahoryea andicra di altsâ inshi shi machiduneascã, sum numa “Stâmâna” zburãscu cât aistã emisie easte mutritã.
grupuri di oaminji. eara emitatã pi 9 di Yinar, anlu 1991. Numa a emisiiljei di tora easte
Aestu ndreptu fu dezvoltatù shi Atumtsea emisiili s-dutsea cafi Scãntseao, ninte 15 di anji u purta
apufâsitù tu Declaratsia pisupra a
Njercuri câti 15 di minute. Protili 15 di numa Stâmâna, a deapoia Hronica
rasâljei shi prigiudicãtslorù rasiali,
minute tu stâmânã ti shcurtu chiro armâneascã. Jurnalishcilj shi mutritorlji
apufâsitâ la Conferintsa generalâ ali
criscurâ tu 20, 25 shi 30 di minute tu a emisiilor pi limba armâneascã sãntu
UNESCO la 27 Brumarù 1978.
stâmânã. Di la anlu 1996 ahurhim cu martir ti fundarea a multilor sutsãts
Declaratsia aspuni câ dyeafurãili
câti 2 ori tu stâmânã câti 30 di minute armâneshci tu ma aljudzã tuts cãsãbadz
thimiljiusiti pi diversitatea culturalâ, di
shi atsea cafi Njercuri shi Sâmbâtã. tu Machedonie, martir ti fundarea a
mediu shi istoricâ suntu legitimi shi câ
Di la anlu 2002 emisii pi limba Uniiljei shi a Ligâljei a Armânjlor di tu
identitatea di arâzgâ nu cârteashti cu
armâneascâ are 3 ori tu stâmânã câti Machidunie, a sutsãtslor shi a
nitsi unâ turlii ndreptulù ta s-bâneadzâ
30 di minute. Pânâ tora, tu chirolu di activitãtslor a organizatsiilor tu alante
ahoryea. - Constitutsia ali Românii,
15 di anji, suntu emitate cama di 1500 stati iu bâneadzâ Armânjlji pi Balcanj,
garanteadzâ, a tutulorù tsitãtsenjlorù, tu Albanie, vãrgãrie, Gãrtsie, Sãrbie,
adyeafurù di natsionalitati, dicara, im- di emisii informative shi ma multu di
Rumãnie, Unia ti Limbã shi Culturã a
plicit minoritarilorù, ndreptulù la 150 di emisii cu cântits armâneshci.
Armânjlor di tu Ghermanie shi
banâ…liberttatea a conshtiintsâljei (art. Protsentul di bânâtorlji cai li mutrescu
Armânjlji di iutsido. Martir ti multe seri
29), libertatea de exprimare (art. 30), emisiile pi limba armâneascâ di la
televizia machiduneascâ easti multu armãneshce.
ndreptulù la informatsii (art. 31) la
Tu chirolu cãndu nu avea nitsi
educatsii shi nvitsâturâ (art. 32) tu mare. Ma multu di 14 di anji emisiile
s-dutsea cu tradutsire-titlu pi limba ãnvitsare a limbãljei armãneascã tu
limba maternâ,etc.
machedoneascã. Ashitse, noi aveam sculiurle, cãndu nu avea liturghie tu
mutritori di ma multu di 2 miliunji, ahâts biseritsle, multsã di Armãnjlji shcea s-
Zorlu ali câts bâneadzâ tu Rep. Machedonia a dzãcã cã emisia pi limba armãneascã
Parashkeva Petroska, nã mutrea shi Armânjlji di tu Albania easte shi sculie shi bisearicã shi tut
(redactor shef la Redactsia di Datâ, Gârtsia di nordu (Njeadzâ- atsea tsi nu avea icã avea shi u chirurã
armâneascâ di la televizia natsionalâ noapti, Aratsi n.a Red.), Vâryâria di Armãnjlji. Cu mare angãtan sã spune
ali Rep. Machedonia) Ascâpitatã shi tu Notlu ali Sârbia, icã ti istoria a Armãnjlor, ti cultura, ti
folclorlu, adetsli, avigljearea a limbãljei
Nji-easti mari harauã câ vinjiù aoatsi
shi tut atsea tsi easte semnu a
cându s-umple jubileilu 15 di anji di
Armãnjlor. Redactsia armãneascã di
emisia pi limba armâneascâ di la
la televiyia machedoneascã eara
televizia machiduneascâ. Televizia
initsiator shi purtãtor tu organiyarea a
natsionalâ tu Rep. Machedonia easti
festivalilor ti nali cãntitsi armãneshci,
unica televizii din lume pi cai s-
inshirã nale nume pi estradã.
emiteadzã emisii pi limba di dada a
Redactsia armãneascã di la televeyia
noastrã limba armâneascã. Cu aistã
machedoneascã easte legalã, easte
ucaze voi s-dau unâ shcurtâ
intratã tu tute documentile shi acti a
retrospectivã a emisiilor pi limba
servislui natsional radio shi televiyia
armâneascã tu tricutslji 15 di anji. Prota
machedoneascã, shi li are tute
emisii pi limba armâneascâ la televizia
Vanghea Mihanji Steryiu shi Steryiu Paris
6 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
ãndrepturli ca alante, are a ljei ofis, Unâ parte s-dutsi s- FiFiciorlji alù Tasho alù Tica
lãcãrtorlji a ljei, icã jurnalishcilj shi bâneadzâ shi tu
alantu personal tehnic tu redactsia altsâ câsâbadz:
armãneascã, easte pãltit idghea cum Sofia, Filibeu
shi alantsã lãcrãtori tu aistã televiyie. (Plovdiv), Pazargik.
Tu chirolu tsi yine redactsia Unâ parte di
armãneascã s-alumtã ti amintare ma Armânji vinits dit
mare numir di mutritori, adarã temi horli Castania shi
matractive, tsi ma multu s-lu dishteaptã Nevesca armân pi
intireslu la Armãnjlji. Atsea tsi di la aesti locuri tu a
reghistrarea a bãnãtorlji di la anlu 2002 nostru câsâbã –
avea aproapea 10 njilji di Armãnji tu Peshtera. S-pare câ
Machedonie, dupu numirlu di 8.500 la sântu aproapea
anlu 1994 putem s-dzãtsem cã easte 150-170 di fumelji.
amintatic a redactsiiljei armãneascã. S-veadi câ aestâ
Emisiili armãneshci amintatã mare colonie eara nai revolutsia di Ayiu Ilia unâ colonie di 200
numir di Armãnji, multu priadusirã ti cama mare shi cu puteare economicâ. di fumelji di Armânji – Grâmusteanji shi
dishciptarea a Armãnjlor ti Multsâ di nâshi sântu pârmâteftsâ, Crushuveanji yin Peshtera. Sâ spuni di
pricãdearea natsionalã, adarã misie cai zânâtceadz, masturi-tufekceadz, aushlji armânji câ aeashtsâ sântu
pistipsescu cã va s-intrã tu ma noaoa araftsâ, amalâmari, marangoji, picurari shi cârvânari cu cupii mãri di oi
istorie a Armãnjlor tu Machedonie shi buzâgeadz, hângi sh.a. Aeshtsâ shi multsâ calji. Buna aradâ tu câsâbãlu
ma largu. Lucurlu s-adavdze, neadzim Armânji yin cu numa “Tsintsari” shi tu Peshtera – Bisearica shi sculia lâ si arisi
ninte, cu caplu ãnsus, nu pricunushcem Bulgaria ashi lâ armâne numa – shi aestâ colonie armâneascâ armâni tu
sinur, nu pricunushcem scãderi di nitsi Tsintsari. Multsâ di Armânji suntu a nostru câsâbã. Noi himù a lor nipots
unã parte. oaminj cu carte – preftsâ, dascalji. shi strânipots.
Tora aistã a spunire va s+u bitisescu Aestâ culturâ a Armânjlor shutsâ opsea Tu chirolu 1920-1937 unâ parti di
cu zboarãle ca cai u bitisescu cafi nao a câsâbãlui Peshtera. Bunji nicuchiri – fumeljile armâneshti caftâ tihea shi bana
emisie “S-nã videmù cu ghine”- bârbatslji armânji lucra multu, cathi un cama bunâ tu România. Fug ta s-
Haristo cu tehnia a lui aminta bunj pâradz, a agiungâ Constantsa shi alti locuri.
muljerli armâni shidea acasâ shi avigljea Armânjlji tsi armân Peshtera, cându
njitslji, avea angâtan ti casâ, ti tutiputâ.
ARMANJLJI DI Tuts Armânjlji avea mari dor ti carte.
aflarâ câ Sofia easti litseulu dishcljis
liceulu român, di unâ oarâ pitrec ficiorlji
PESHTERA Cafi fumealji armâneascâ câfta sculii la sculii, a dupâ polim shi featile a lor.
bune ta sâ sh-da ficiorlji s-anveatsâ Anlu 1944 adusi multu mãri alâxiri tu
Armânjlji cai bâneadzâ tu a nostru carte. Ashi cu multâ mirache, deadunù cratlu Bulgaria shi Evropa. Ti Armânji
câsâbã Peshtera sântu pisti 700 di featsirâ multu ta s-aibâ tu anlu 1846 a eara mare taxirate shi alâsa tutiputa,
inshi. Vinirea a lor easte pi trei etape. lor sculie. Bunj dascalj shi bunâ aradâ cupiile cu oi, calji shi bana a lor
Protslji au vinitâ dit Makedonia shi tradzi la aestâ sculii shi ficiori di populù picurãreascã. Lipsea s-dipunã tu
Tesalia shi dânâsescu s-bâneadzã tu Bulgar. câsâbã shi s-acatsâ ca lucrâtori shi
aestu loc pininga anlu 1700. Ca bunji crâshtinj, dupâ sculia, functsionari – huzmicheari tu fãbrits.
Ti aeshtsâ Armânji nu sâ shtie multu. Armânjlji scoalâ shi Bisearica Stâ- Unâ parte, ficiori shi feate cu mirache
Aestâ njicâ colonie di Armânji s- Mâria tu Peshtera. S-pari tu anlu1857. ti care s-anscriarã la universitãts shi
measticâ cu populatsia slav-bulgarâ shi Slujba shi lituryia s-fâtsea di tsintsi agiumsirâ dascalji, arhitectsâ, ingineri,
s-tucheashte. preftsâ, s-achicâseashte, pi gârtseashte yeatsrâ, icunumishtsâ sh.a. Ashi ahurhi
A daua etapâ di fumelji armâneshtsâ câ tu atsel chiro Bisearica tsânea di unâ turlie di misticare shi asimilare a
yini dit Moscopolea pi la anlu 1820. Patriarhia gârtseascâ. Armânjlor tu a nostru cvrat.
Sculia shi Aestu caimo adusi detsizia a
B i s e a r i c a Armânjlor s-adarâ Sutsata
Armâneascâ featsi Armâneascâ Peshtera tu anlu 1993.
ca Armânjlji s-hibâ
Protslji eara Armânji sculari di la
tinjisits di tuti alanti
Litseulu Românescu cari lâ deadi bunâ
milets bânâtoari
praxi, ma ti lai tihi eara ancljishi 1948
Peshtera. Armânjlji
an. Cu tinjie mare voi sâ spun câ aestu
avea greulu zbor tu
bun lucru lu ahurhirâ: Yioryi al Holianu
chivernisea a
– Prezidentu, Yioryi al Foli, Tashi al
câsâbãlui.
Galani, Steryiu al Rida, Steryiu al
Tu ahurhita a
Muzeulu di Peshtera Preftu, Steryiu al Foli, Toli al Paris.
etâljei XX, dupâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.1-2 (39-40), 2005 7
Aestu multu tinjisit lucru shi buna
condutsiri a Sutsatâljei dishtiptã GALA A PREMIILORÙ
tiniramea shi putsân câti putsân
tiniramea s-adunã cu tricutslji armânji.
BANA ARMÂNEASCÂ - 2004
Ahurhirâ s-adunâ cãrtsâ, fimiridz shi Sâmbâtâ, 26-li di Martsu 2005, brondzu. Eali s-durusescu cafi anù ti
buletine. Vine chirolu shi Sutsata sala ARCUB atsea sitù soni dzuâ di Sâmbâtâ a meslui
amintã club tu un sumteren.. Ashi cum Martsu. Aesti premii tinjisescu
lipseashti tricutslji armânji featsirâ loc Tu seara di 26-li di Martsu 2005, tu sala gãiretrsli, pidimadzlji shicilistisirli a
a tinirlor. Tu condutsire eara aleptsâ ARCUB, Liga a Armânjlorù ditù oaminjlorù di shtiints’, di culturâ icâ ditù
nãu prezidentu shi membri: Dr. Tasho România shi Fundatsia Bana alti tsercljikuri - cari s-aluimtarâ shi s-
al Tica – Armâneascâ aluimtâ ti pâstrarea a areurlorù shi a
prezidentu, ndreapsirâ adetslorù, a limbâljei shi a miletiljei
Yiorzi al Spectacolu di armâneascâ.
Holianu + duruseari a Eali s-durusescu ama nu mash a
vitsepreyidentu, Premiilorù Bana oaminjlorù di arâzgâ armâneascâ mea
Costa al Tica, Armâneascâ. shi a atsilorù oaminji cari nu tsânù di
Stela Pavlova, Tu salâ s-avea aestâ etnii, ama cari-lji agiutâ Armânjlji
Crasmira adunatâ vârâ 200 cu zborlu sh-cu fapta.
Simeonova, di spectatori Estanù s-durusirâ trei premii di Tinjii
Nora al namisa di cari s-
Galani, Ziorzi afla shi Excelentsa
al Cocia. a lui Tihomir
Lucrulu I l i e v s k i ,
anchisi nica ambasadorlu ali
cama ghini. Rep. Machidunia
Condutsirea la Bucureshti.
amintã nãu Dishcljidirea
club tu tsentrul a câsâbãlui. Cu licru ofitsialâ fu faptâ di Dumitru Piceava a
shi pârady di la sutsatâ aestu loc eara curi zborù easti datù la padzinjli 2/3.
arâdâpsit cu multâ mirache. Tora Ti durusearea a Prtemiilorù D. Piceava
dealihea avem casâ ti cultura fu agiutatù di Elena Todicã (tsi s-veadi
armâneascâ. Giocuri shi cântitsi tu cadhurù), studentâ la Facultatea di
s+avdu di feati shi ficiori, di aushi shi Jurnalisticâ.
tiniri. Tu frunti cu doamna Chiratsa Nâinti ta s-ahurheascâ prezentarea a
al Gima shi cu mari dor ahurhi Premiilorù, ta s-nu tsiva di s-hibâ
diucljeatâ, D. Piceava lji-aspusi a Premiulù di Tinjii
Peshtera ansamblul di folclor Bana Armâneascâ” - 2004
armânescu. Tora him etinj ta s+lom musheatâljei prezentatoari ndoauâ stihuri
parti la tuti sãrbãtorli shi festivalurli a di disucljeari, ca unù tratamentu di
Armânjlor. Di unâ oarâ minduim ti profilaxii contra a emotsiilorù shi a Bana Armâneascâ a niscântorù
sculie. Tu club vinirâ treidyãts di feati diucljeariljei. institutsii cari cilâstisirâ ca dealithea ti
shi ficiori. Trei ori tu stâmânâ Armânami.
s+anveatsâ limba armâneascâ. Tu a Premiili di Tinjii Protlu Premiu di Tinjii Bana
nostru club avem unâ njicâ expoyitsii. Bana Armâneascâ Armâneascâ - 2004 fu durusitù a
Adunãm nflucate, stranje, turlii di lu-
Postului di Radio Custantsa,
cre avigljeate di pâpânjlji shi pârintsâlji
Premiili di Redactsia
tu a noastre case armâneshti. Disucljeari
Tinjii Bana armâneascâ.
Adunãm veclji cadure shi ashi avem
Armâneascâ
“retro foto expoyâzitsie”. Cu cârbunji sh-cu nâ chelchi cu-apâ nigritâ,
furâ durusiti Premiul fu
Tinjisim cathi unâ sãrbãtoare, dyua Babâ-mea yitripsea oaminji tsi-avea dixitâ
prota oarâ tu durusitù ali
di fatsire icâ numa di pâtidyare. Cai Vârâ lângoari, shi-lji disucljea-atselji diucljeats M a r i a n a
anlu 1999 sumù
cum va. Aesta easti Armânamnea tu Di mutrirea narauâ-a atsilorù nafimats.
forma di Budesh,
câsâbãlu Peshtera.
«Dhiplumi di realizatoarea
26032005 Cu ierghi di nipârticâ sh-cu niheamâ yinù
Tinjii», iara ditù a emisiiljei pri
Dr. Tasho al Tica, Ayonjea-lji yitripsea-atselji lândzits di virinù. l i m b a
anlu 2002, s-
prezidentulu ali Sutsata a Iara cu zborlu-a ljei dultsi shi-mplinù di harauâ, armâneascâ
adâvgarâ shi
Armânjloru di Peshtera Nâ yitripsea noi totna di mutrirea narauâ. la Postul di
lucrãri ditù
R a d i o
8 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

Custantsa. Tu zborlu a ljei di hãristusiri nâsâ featsirâ sh-li facù membrilji a lui shi directorlu adjunctu ali Televizia
adusi aminti di isturia a alishtei protâ emisii ti tsânearea tru banâ shi natsionalâ ali Rep. Machidunia,
pri limba armâ-neascâ di la Postul di Radio creashtirea a limbâljei redactora Jana Mihailova shi unù
Custantsa cari ahurhi tu a 3-a stâmânâ a armâneascâ, a adetslorù operatorù cari filmã spectacolu.
meslui Yinarù 1991. Adusi aminti di protslji armâneshtsâ namisa di Armânjlji
realizatori a alishtei emisii: Steliana Bajdechi di Custantsa. Treilu Premiu di Tinjii Bana
shi Aurel Papari iara dupâ elji vinirâ pi-aradâ Doilu Premiu di Tinjii Bana Armâneascâ - 2004
Maria Pariza, Sirma Guci, Stelicã Arãu,
Armâneascâ - 2004 fu durusitù a Postului di Radio
fu Sydney shi a Redactsiiljei
durusitù a armâneascâ
Postului Emisia radio pri limba armâneascâ
di la Radio Sydney easti ndreaptâ shi
Televizii cumândusitâ di Zica alù Dzurdzu shi
Natsionalâ Nik alù Cheaici.
ali Rep. Aestâ emisiuni s-tsâni tu dzua di
Makidunia Dumânicâ, di la oara 16 pânâ la oara
shi a 17. Emisiunea anchiseashti, nâ spuni
redactsiiljei Nik alù Cheaici, cu unâ prezentari a
armâneascâ. limbâljei armâneascâ icâ macedo-
latinâ shi a etniiljei a noastâ
Aestu armâneascâ. Di iu easti a noastâ
Premiu s- origini, ditù cari locuri, ditù Machidunia
durusi ca anticâ, adzâ Gârtsia di nordu, Albania,
semnu di Bulgaria, Fyrom. Adzâ arâspânditâ
tinjii shi di pritù Europa shi lumea tutâ. Deapoia
Cornelia Pariza, Sorin Calagiu. Pânâ tu anlu pricunushteari ti tuts pidimadzlji ahurheashti cânticlu «Europâ, Europâ
1997 emisiunea eara ndreaptâ ma multu tu faptsâ di cãtrã membrilji a lui ti mutrea sh-câtâ noi», cântatù di tinjisitlu
limba româneascâ iara ditù Agustu 1997, tsânearea tru banâ shi creashtirea Gica Godi.
cafi Gioi, aestâ emisiuni pri limba a limbâljei armâneascâ, a Yinù deapoia hâbãri, nica vârâ
armâneascâ la Radio Custantsa easti adetslorù armâneshtsâ cumù shi cânticù, interviu cu Armânji di acasâ
ndreaptâ di Mariana Budesh. ti tsânearea tru banâ a shi di pisti amari. Unâ sihati nu agiundzi
Cumândusearea a postului di Radio conshtiintsâljei a lorù etnicâ la ti alti, easti shcurtâ.
Custantsa (ditù atselù chiro) mindui câ shi Armânjlji ditù Rep. Machidunia. Aesti suntu ndoauâ hâbãri di la Nik
Armânjlji tsi bâneadzâ tu unù numirù multu Premiulù fu durusitù ali doamna alù Cheaici.
mari Dobrugea, cu tuti câ nu suntu Parashkeva Petroska, redactora Ti aestâ furnjii a Postului di Radio
pricunuscuts ca mileti ahoryea aoa, shefâ tsi u cumânduseashti Sydney shi a redactorlorù di la sectsia
România, lipseashti s-aibâ sh-nâshilji unâ redactsia armâneascâ. armâneascâ tsi u tsânù tru banâ aestâ
emisiuni a lorù la Radio Custantsa. La spectacolu di premieri lo parti emisiuni pri limba armâneascâ,
Aesta emisiuni ari ca scupo: dishtiptarea
conshtiintsâljei natsiunalâ a Armânjlorù, Armânji di Australia (Sydney)
scutearea tru migdani shi cunushtearea a
istoriiljei shi a culturâljei a lorù armânea-
scâ, tsânearea shi promovarea iholui safi
armânescu, iho tsi azburashti nai ma ghini
di identitatea ahoryea a Armânjlorù.
Ti aestâ furnjii reprezentantsâlji a
Fundatsiiljei Bana Armâneascâ shi a
Federatsiiljei Liga a Armânjlorù ditù
România loarâ apofasea ta s-duruseascâ
PREMIULU DI TINJII «BANA
ARMÂNEASCÂ - 2004 a POSTULUI
DI RADIO CONSTANTSA - SECTSIA
ARMÂNEASCÂ, ca semnu di tinjiseari
shi pricunushteari ti tuti cilâstâsirli tsi li
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 9

reprezentantsâlji a aestâ andamusi. Premiul


Federatsiiljei “Liga a Sponsorlji di “Omlu a Anlui” - 2004”
Armânjlorù ditù estanù, pri ningâ
România” shi a BCR, a curi lâ si Premiili Omlu a Anlui”, furâ
Fundatsiiljei “Bana pricadi tutâ tinjia durusitù, ti prota oarâ, tu anlu 1998
Armâneascâ” di ditù partea a a tinjisitlui profesor Vasile Barba shi
Bucureshti - noastâ furâ: alù Luis Maria de Puiq (Prezidentul
România, cu apuhia a Teyea Budesh di a Adunariljei Parlamentarâ a
atseljei di a 8-a editsii Voluntari - Comunitatiljei Ivrupeanâ tu atselù
Bucureshti, Ionel chiro, cari andrupã pricunushtearea
ali Gala a Premiilorù
alù Santa alù Todi a grailui armânescu ca limbâ a
“Omulu Anului” shi a Armânjlorù shi câftã apârarea a ljei.
atsiljei di a 2-a editsii di Afumatsi –
Bucureshti shi Nik Va-lji adutsemù aminti: profesorlji
a Festivalui Folcloric Gheorghe Zbuchea di la
alù Cheaici di Syd-
Internatsional Universitatea di Bucureshti, Thede
ney – Australia.
Armânescu, apufâsirâ Kahl shi Max Demeter Paifus di la
Estanù durusimù
s-duruseascâ Universitatea di Wiena cumù shi
ti prota oarâ shi
Premiulù di Tinjii vâsiljelu Mihai ântânjlu a Româniiljei.
Premiulù a Poetlu Ionel Zeanâ, marli fotbalistu
“ B A N A Sponsorilorù. Elù Gicã Hagi, Iancu Perifan di Paris,
ARMÂNEASC” - fu durusitù ali ljirtatlu poet shi scriitorù Ilie A. Ceara,
2004, ca semnu di AFA (Sutsata a Sotir Bletsa, Yioryi Platari, cântâtorlji
tinjiseari shi Armânjlorù di Yioryi Maneca ditù Gârtsii, Nasi al
pricunushteari ti tuti cilâstâsirli tsi li Frantsa) a curi prezidentu easti domnulù Yiuryitsa ditù Rep. Machidunia,
featsirâ sh-li facù membrilji a lui ti Iancu Perifan, cari nâ agiutã cu 700 di profesorlu Neagu Djuvara, poeta
tsânearea tru banâ shi creashtirea a Euro ta s-putemù s-organizãmù Chira Iorgoveanu-Mantsu,
limbâljei armâneascâ, a adetslorù Bucureshti tu anlu 2004, ti prota oarâ, profesorlu Tiberius Cunia shi
armâneshtsâ namisa di Armânjlji di Festivalu Folcloric Internatsional cântâtorlu Hrista Lupci.
Australia. Armânescu.
Cu aestâ apuhii voiù s-efhãristusescu
Premiulù a Sponsorlorù 2004 - ti agiutorlu datù ti organizarea a
AFA alushtorù andamusi shi a sutsãtslorù
culturali armâneshtsâ:
Sponsorlu principal a Sutsata Culturalâ
andamusiljei a noastâ Armâneascâ” di
di estanù fu Banca Bucureshti, prezidentâ
COMERCIALÃ Mariana Bara, Fundatsia
ROMÂNÃ. Easti ti “Moscopole” di
prota oarâ cându unâ Bucureshti, prezidentu
institutsii româneascâ Dima Grasu, Pareia
nâ agiutâ ta s-putemu “Lilici ditù Maiù” di
s-organizãmù unâ Custantsa, prezidentâ
ahtari andamusi Zoe Gica, Pareia
armâneascâ. Lâ “Musheata Armânâ” di
hãristusimù multu ti M. Kogãlniceanu,
aestu lucru shi s-da prezidentu Wily
Dumnidzã ca shi di aoa Wisoshenschi, Sutsata a
shi-nclo s-u tsânâ tutù Scriitorlorù shi a
ashi, câ sh-noi, Armânjlji di România, Artishtsâlorù” ditù Republica
himù tsitãtsenji românji shi avemù Machidunia shi Sutsata a Armânjlorù
Premiul
ananghi di agiutorlu a statlui tu cari ditù Vâryârii, prezidentu Toma Chiurci.
“Omlu a Anlui 2004”
bânãmù. A tutulorù lâ hãristusimù multu ti
Tutùnâoarâ furâ shi ndoi Armânji cari buneatsa, ti cuvârdâlâchea shi ti Estanù Premiulù “Omlu a Anlui”
nâ agiutarâ shi va-lji adutsemù aminti curbanea a lorù. 2004 s-duruseashti a unui Armânù,
sh-elji cu tutâ tinjia cumù shi Sutsãtsli Tacu CULERDA cari, aoa, la noi, easti multu ghini
culturali armâneshtsâ tsi loarâ parti la cunuscutù. Easti zborlu di Gigi Becali.
10 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
Armânlu Gigi Becali easti cunuscutù personalitatea a lui shi lumea agiumsi Armânjlorù ditù
ca unlu di nai ma avutslji Armânji di s-veadâ tu elù, pritù hãrli cari li ari, unù România” shi a
România. Elù easti “Protlu Armânù tsi omù cari poati s-u agiutâ miletea Fundatsiiljei “Bana
agiumsi nicuchirù, patronù, va dzâcâ, româneascâ. Cu tuti câ easti unù omù Armâneascâ” di
pisti unâ parei di fotbal di România” – avutù elù easti vidzutù shi ca unù omù Bucureshti,
easti zborlu di Steaua Bucureshti - shi cu unâ mari vreari ti oaminji, ti pistea apufâsirâ sâ-lji
“protlu Armânù tsi agiumsi Prezidentu crishtinâ shi frica di Dumnidzã fârâ duruseascâ alù Gigi
ali unâ Partii puliticâ di România” – mãrdzinji. Becali Premiulù
easti zborlu di “Partidul Noua Gigi Becali easti vidzutù ca unù omù “OMLU A Teia Sponte, vitse-
Generatie” (PNG) icâ “Partia Nãulu di dealihealui, cari âshi va fumealjea (ari ANLUI - 2004, ca prezidentu la F.C.
Bârnu”. trei feati), cari âshi va sotslji a lui cari- semnu di tinjiseari S t e a u a , “ m â n a
Di anda Gigi Becali fu aleptu tu lji tinjiseashti sh-lji-agiutâ. shi di ndreaptâ shi omlu
analta tesi di Prezidentu a nauljei partii, Elù eastu luyursitù unù dealihealui pa- pricunushteari a ditù aumbrâ” alù
triot român, cu vrearea ta s-u mutâ thâmâsitâljei a lui Gigi Becali.
tu tinjii shi nãmuzi aestâ vâsilii. prudipsiri shi anichisiri tsi li avu tu anlu
Di anda agiumsi avutù mutã ma multi 2004, ahâtù tu tsi mâtreashti bana a
biserits iara tu chirolu ditù soni agiutã oaminjlorù namisa di cari bânã câtù shi
multi biserits cu pâradz. tu tsi mâtreashti bana puliticâ.
Di anda-sh bâgã candidatura la Ti amârtii ama, Gigi Becali nu cândâsi
alidzerli ti analta tesi di Prezidentu a ta s-yinâ shi la spectacolù ta sâ-sh ljea
Româniiljei agiumsi ta s-hibâ ma ghini Premiulù tsi-lji si durusi ditù partea a
cunuscutù, ta s-hibâ alâvdatù ama ta noastâ.
s-hibâ shi criticatù. Nu di psâni ori âlji Editorlu
si adusi aminti câ easti hiljù di picurarù,
di canda easti arshini s-crestsâ oi, ashi DOXA (nãmuzea, tinjia,
cumù u featsirâ Armânjlji di-a lungului mãriljea <gloria>) EASTI A
a chirolui. Cu tuti aesti, Gigi Becali ASVINGÂTORLORU
inshi cu ghini ditù aestâ campanii Steaua Bucureshti, a curi nicuchirù
electoralâ. Tutâ lumea româneascâ easti Gigi becali, amintã Sâmbâtâ
shtii tora câ tu anlu 2004, la tesea di seara, 12-li di Cirishearù, mecilu tsi
Prezidentu a Româniiljei, candidã shi
lu avu pi stadionlu Ghencea cu Poli
unù Armânù.
Timishoara shi cu aesta amintã shi
La alidzerli tsi s-featsirâ Dumânicâ,
28-li di Brumarù, Gigi Becali fu votatù titlulù di campioanâ ali România la
di 2-2,36 % ditù numirlu a atsilorù tsi fotbal. Dupâ meciù Steaua, deadunù
aleapsirâ. Idyiul protsentu lu avu shi cu tuts atselji tsi u vorù, yiurtisi
PNG.. Pritù aestu protsentu Gigi amintarea a titlului tu Misuhorea a
Becali inshi pi loclu tsintsi, ditù atselji Universitariljei di Bucureshti, iu
12 candidats. Fu nâintea a ma “vedetili”, n capù cu Gigi Becali, s-
Gigi Becali pi calji mãri...tu Misuhorea a
multorù candidats ghini cunuscuts, alinarâ pi mashina a patronlui, una
Universitailjei, namisa di simpatizantsâlji
ca cumù furâ Petre Roman, atselù di nai ma scumpili mashinji di
ali Steaua shi a lui, tu seara anda pareia
tsi fu protlu Prim-ministru ali România.
a lui inshi campioanâ ali România
România dupâ 1989, Gh. Ciuhandru, Ditù chirolu Apriirù-Maiù 1990,
“PNG”, tu ahurhita di anù (tu 10-li di prezidentulù a PNTCD shi altsâ. Cumù
anda Bucureshteanjlji u aveaq atsa
Yinarù 2004), aestâ partii agiumsi s- dyeafuraua namisa di protlu candidatù,
hibâ cunuscutâ tu tutâ România iara Adrian Nãstase shi doilu candidatù, Misuhorea a Universitatiljei shi u
tu meslu Cirishearù PNG lo parti la Traian Bãsescu eara di 2-3 protsenti, avea declaratâ “Zonâ (nai) liberâ di
alidzerli locali tsi s-tsânurâ România tamam câti protsenti amintã Gigi comunismu”, trei oaminji di România
shi amintã 2,16% di voturi. Pritù aestu Becali, elù giucã tu doilu turù di scrutin acâtsarâ pânâ tora ta sâ s-hârseascâ
protsentu PNG amintã 666 di mandati rolu di arbitru. shi s-hibâ aplaudats di njilji di oaminji
di consilieri la Primãrii shi 1 mandatù Ti mini, ca Armânù, fu unâ mari adunats tu aestu locù: Emil
di dimarhu (primar) tu unâ hoarâ mirachi câ avui apuhia ta s-negù la Constantinescu tu anlu 1996, Traian
(Costeshti – Argeshi). votari shi, ti prota oarâ tu Bãsescu tu anlu 2004, anda inshirâ
Gigi Becali easti Protlu bana a mea, s-potù sâ-nji Prezidentsâ ali Românii shi Gigi
Armânù tsi candidã la analta dau votlu a unui Armânù. becali, tu anlu 2005, anda pareia a
tesi di Prezidentu ali Ti aestâ furnjii lui Steaua inshi campioanâ ali
România. reprezentantsâlji a Românii.
Tu campania electoralâ fu Federatsiiljei “Liga a DSP
scoasâ tru migdani
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 11

FESTIVALU DI FOLCLOR ARMÂNESCU


“BANA ARMÂNEASC” - 2005 - Deftira Editsii
Festivalu di Folclor armânescu, cari li mbrãtsiteadzâ tuti aesti. Easti zborlu
ndreptu tu a doaua editsii di “Liga a dicara, ahâtù di identitatea a inshilorù, câtù
ArmânjlorùShi di Fundatsia Bana shi di identitatea a grupurlorù cari li adarâ elji.
Armâneascâ, scoasi tru migdani shi Sâ spuni câ, ma multu ca tu vecljiulù chiro,
estanù cumù nu s-poati ma ghini tu dzâlili a noasti identitatea culturalâ easti
mushutetsli a cântitslorù shi a fuvirsitâ di fortsâli
Pareia Musheata Armânâ” cari s-furnisescu tu
sotsietatea di adzâ di
u facù ea, cultura, s-
hibâ idyealui pisti
tutu.Ama, identitatea
culturalâ easati
njedzlu a perenita-
tiljei a miletslorù; ea
da a omlui specifi-
citati shi a grupurlorù
unitati; ea easti
ligature namisa di di culturâ.
tricutlu, prezentulù Aestu easti shi scupolu a nostu ti
shi yinitorlu a lorù. cari ndreapsimù aoa, Bucureshti,
Cultura easti atsea di aestu Festivalù di Folclorù
cari easti ligatâ Armânescu cari, iavea, easti tu a
ntreaga experientsâ doaua editsii.
a omlui, di la amintari Spectacolu ahurhi cu ficiuritslji
pânâ la moarti. Ta s- ditù pareia “Lilici ditù Maiù”,
lu alashi omlu icâ cumândusitâ di Zoe Gica.
giocurlorù armâneshtsâ, atseali grupurli di oaminji fdârâ identitatea a lorù Programlu a lorù fu unlu multu
elementi cari nâ u spunù nai ma vârtosù culturalâ easti s-lji-alashi fârâ di istoria a musheatù: cu poezii, cu cântitsi shi
cari easti identitatea a noastâ lorù shi s-nu lâ pricunoshtsâ ndreptulù a lorù cu musheati giocuri. Shi di aestâ
armâneascâ ahoryea. la banâ. Gioclu shi cântitsli armâneshtsâ oarâ Zoe Gica easti ti alâvdari ti
Sâ shtii câ folclorlu – tu cari intrâ tuti suntu elementi cari u facù shi li lishureadzâ tutu tsi adarâ nâsâ cu ficiuritslji di
plãsãrli (creatsii) artistitsi, literari, ligâturli
muzicâ, plastitsi cumù shi tuti areurli namisa di
shi adetsli ali unâ mileti -, yilipseashti membrilji a
multu limbidi turlia di banâ shi suflitlu sutsatâ-ljei
a atsiljei mileti. armâ-neascâ
Giocurli shi cântitsli armâneshtsâ, cari s h i ,
suntu adets tsi suntu dusi ma largu di tutnâoarâ,
la unù bârnu la altu, tu unâ bunâ misurâ pritù eali s-
suntu ca niscânti “iconji” a banâljei ditù a m i n t â
tricutlu a farâljei a noastâ armâneascâ. cultura,
La noi, Armânjlji, la cari folclorlu easti d e m e c ,
nica unù fenomenù yiu sh-cari anù di adunarea a
anù, di la câdearea a comunismolui, experi-
mcreashti cu ma mari vârtusheami, entsâljei
easti unâ mãrturilji cari yilipseashti un sotsialâ di la
averù ditù dzâlili a noasti cumù shi a unù bârnu la
niscântorù evenimenti ditù tricutlu altu. Pritù
chiro. aesti elementi
Folclorlu armânescu fatsi parti ditù Armânamea Pareia “Lilici ditù Maiù
cultura armâneascâ. Aesta, cultura, a m i n t ã
deadunù cu limba di dada sh-cu religia, suimenjea icâ
bâneadzâ nu ahâtù la unù insu, mea tu conshtiintsa a
dimândarea shi deadunù cu altsâ inshi unitatiljei a ljei
12 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
Custantsa. Di ma multu di 10 anji Costea) shi di
cântâtoaarea Zoe Gica easti atsea cari aestâ oarâ, ashi
lji-anveatsâ ficiuritslji di Custantsa ta cumù u facù di
s - ma multsâ anji,
azburascâ âlji hârsirâ
shi ta s- spectatorlji.
gioacâ Pri ninga eljei ma
armâneashti. cântarâ Vasili
Ânji si Topa cumù shi
pari câ unâ solistâ
nâsâ easti româncâ cari nâ
una di cântã doauâ
psânili cântitsi ditù
Armâni di folclorlu
Gâidâgilu Ferdu la noi cari românescu. Nu
fatsi aestu thâmâsitù lucru di ahântsâ putemù s-
anji cu mari dorù sh-cu multâ mirachi. agârshimù rolu tsi
Idyiulù lucru putemù s-lu dzâtsemù lu avu pareia
shi di tinjisita doamnâ profesoarâ “Steaua di vreari”, cumândusitâ di aproapea di tahina pareia “Steaua di
Nutsa Wisoshenschi cari, deadunù cu Dani Peanci, cari acompanie ahâtù vreari”. Deadunù cu elji cântã shi
tinjisitlu a lui nicuchirù, Wily, di anji di cântâtorlji câtù shi giucâtorlji. cunuscutlu cântâtorù Gica Coadâ.
dzâli s-alumtã ta s-tsânâ Tinirlji adunats la InterMacedonia, tu
apreasâ candela a unù numirù multu ma mari ca atselji
Armânismului tu câsâbãlu tsi loarâ parti la Spectacol, ca cumù
Mihail Kogãlniceanu. Dumniljili avea bâgatâ oarâ shi oaspitslji a
a lorù shi estanù vinirâ cu noshtsâ ditù Rep. Machidunia, sh-
pareia a lorù “Musheata tricurâ seara cu gimbushi, cu cântitsi
Armânâ” di loarâ parti la sh-cu giocuri armâneshtsâ nâ searâ
Ferstivalu di Folclorù armâneascâ thâmâsitâ.
Armânescu ndreptu di noi Tacu BABALI
Bucureshti. Di aestâ oarâ ama,
ti amârtii, vinirâ fârâ gâidâgilu
Ferdu. Pareia Musheata
Armânâ easti singura parei Ti thâmâsitlu lucru tsi-lù featsirâ la Carti cãtrã Andon Kristo
armâneascâ cari, nica ditù anlu 1999, aestu Festival Folcloric Armânescu di Haristo di ti tinjisitili zboarâ tsi-nji li
anda noi ndridzeamù spectacoli ti Bucureshti cafi unâ parei apruche unâ pitricushi tu tsi mutreashti andamusea
durusearea a Premiilorù Omlu a Anlui, Diplumâ di partitsipari cumù shi câti tsi u ndreapsimù aoaltats Bucureshti,
yini di-lji mâyipseashti spectatorlji cu unâ sculpturâ, ashi cumù s-veadi tu cu apuhia a atsiljei di a 8-a editsii a
giocurli shi cu musheatili a lorù cântitsi cadurù. Premiului Omlu a Anlui shi a Pre-
fârshiruteshtsâ. Ti amârtii ama spectacolu fu niheamâ miilorù di Tinjii Bana Armâneascâ!
Sigura, la aestu spectacol nu putea s- shcurtatù ti furnjia câ la sâhatea 8 Haristo sh-tu numa a tutulorù atsilorù
nu hibâ shi pareia “Pilisterlu” di la ahurhea importantulù meci di fotbal tsi mi agiutarâ ta s-potù s-organizedzù
Sutsata Culturalâ Armâneascâ”. Cu dintrã România shi Olanda. aestâ greaua ama aleaptâ andamusi cu
thâmâsitili a lorù giocuri shi cu aleaptili Avemù nãdia câ divârâoarâ va s.himù Armânjlji di România sh-di pi anvâr-
cântitsi a solistilorù vocali (Aurelia sh-noi agiutats niheamâ ma multu di liga… câ singurù nu pistipsescu s-potù
Caranicu–Mihali, Yeanula Yioryi, Flori ma multsâ Armânji shi di ma s-adarù ashi tsiva!
multi Sutsãts armâneshtsâ shi Haristo sh-ti urarea tsi nâ u featsitù:
s-nu ma himù ambudisits di “S-nâ baneadzâ shi “Fara armâneascâ”
niscântsâlji, ca cumù fumù ditù Romania!”.
estanù, iara organizarea va s- Haristo câ nâ aprucheats urarea: S-
hibâ multu ma bunâ. vâ bâneadzâ shi Fara Armâneascâ icâ
SEARÂ Miletea Armâneascâ icâ Populu Armâ-
ARMÂNEASCÂ nescu di Elbasan!?! Cu tinjii,
Dupâ spectacolu di la sala Unù nidiplomatù psânacù, ma aslanù,
ARCUB oaminjlji s-adunarâ la Tsi bâneadzâ alargu di Elbasanù
restaurantulù InterMacedonia. Shi-ndreadzi Bucureshti tu cafi anù
Aoatsi fu ndreaptâ unâ searâ Unù Festival njicù, ma babageanù!
armâneascâ iou cântã, pânâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 13

“Esù Armânjlji nsusù tu munti”


Tu dzua di Ayiu Yioryi, la Sala Basdekidou, Petros Basdaras,
Radio di Bucureshti, Sutsata Apostolia Papaeuaggelou, Yiannis
Culturalâ Armâneascâ ndreapsi Tzourtzos, Christina
unù spectacol di cântitsi shi giocuri Papaeuaggelou, Dimitris Parasghos
armâneshtsâ deadunù cu oaspits di (clarinâ), Mitsialos Vasilis (avyiulii),
mari simasii - Sutsata a Tinirlorù Makrigiannis Vasilis (armonicâ),
studentsâ armânji di Sârunâ. Tourgoutis Hlias (tumbarelu).
Dupu spectacol fu mari gimbushi
la resta-
urantul
Inter-
M a c -
edonia, CÂNTICLU TI HOARA-A MEA
iu vi-nirâ
multsâ Tini li shtii zârtsinjli-a tutulorù
Armânji ploiurlorù,
t s i Tini li shtii giocurli a vimturlorù
armasirâ Tsi zgrâmâ pit dizvâlerli a urmilorù,
ciudusits Tini lji shtii ocljilj a leasâljei ditù
d i noapti,
giocurli Sh-yita, sh-numa veaclji chischinâ
s h i Pi mutritlu golù tsi ti anvirinâ.
cântitsli
tsi li Dornji, Hoara-a mea dornji!
scoasirâ tu migdani tinirlji ditù Mini earamù puljù tu-a tãu cuibairù!
Pareia Pilisterlu eara sh-ea tu
Sârunâ. Mini earamù natù tu leagânlu di di
programù, deadunù cu nica trei
Pareia Pilisterlu shi-u spusi marea bratsâli-a tali!
ficiurits di Cãlãrashi. Nâ cântã shi
harauâ tsi u avea tu suflitù cu lucurlu Tora escu a tãu Zborù ti mâlâmusitili
dl. Vasile Topa. Ficiuritslji di
tsi lu adrarâ ti organizari, ta s- urmi.
Cãlãrashi c’ntar’ multu musheatù
ducheascâ ghini oaspitslji tsi-lji Mi ayunjisescu ca vimtulù cu ploaia
shi lâ hãristusimù ti vrearea tsi u
avumù Bucureshti ti trei dzâli. S-u portu hlambura, sh-a tãu Sândzâ
au trâ tutù tsi easti armânescu.
Nâ vini multu greu s-nâ tu mini,
Nâ hârsirâ multu cu mushuteatsa
dispârtsâmù di sotslji a noshtsâ di Sh-nâinti ta s-mi facù puljù,
tsi u spusirâ oaspitslji a noshtsâ ditù
Sârunâ, ama di aoa sh-nâinti va s- Voiù ditù tutâ ifticatea, s-cântu ti tini,
Gîrtsii: Apostolis Micholitsis,
cilâstisimù cama multu ta s-nâ Sh-ti unâ veaclji ghinsâ di vicljimi.
Katerina Asimakopoulou, Siokis
videmù cama ayonjea. Dornji, Hoara-a mea, dornji!
Nikolaos, Katerina Karakana,
A tali aumbri tora, tu bash laiù s-
Mihalis Palagas, Paraskevi Gotti,
Florentina Costea tuchescu,
Giorgos Savanakis, Aglaia
Ti unâ vicljimi tsi tatsi tu singurâtati
Spanogianni, Sotiris Skouros, Dora
Ti unâ-asunari di clopatù, di petalâ, di
Tsabazi, Alexis Bekiris, Vasiliki
chipurù,
Ti unù cânticù, ti unâ fluearâ, ti unâ-
asunari di tâmpânâ,
Ti unâ ficureascâ vreavâ sh-unù
gâdicosù arâsù.

Dornji, Hoara-a mea, dornji!


Mini va tsâ cântu ti vicljimea,
Ti chirolu tsi treatsi fârâ dânâseari,
Câ aushimea cu vimtulù,
Tutù ma multu mi tradzi câtrâ tini.
Hoara-a mea, dorlu-a meu!

Vanghea MIHANJI-STERYIU
14 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
Tinjisiti Armâni shi duruts Armanji,
Sesiuni di comunicãri “shtiintsifitsi”
Ligatù di ciudioasa andamusi di la
Academia Românã dau ma nghiosù
antiarmâneshtsâ la Academia Românã
articolu tsi lu-aveamù datâ tu bitisita aestâ oarâ ama, va s-caftu sâ scotù tru easti fârâ duchiri… Ashi tsiva nu s-poati.
a meslui Yinarù pi banaarmaneasca. migdani ca tsi s-tihisi tu atseali ndoauâ Tu craturli ditù Balcanji potù s-caftâ s-
Di ciudioasa andamusi antiarmâ- minuti ditù bitisita a andamusiljei. hibâ tsi vorù elji ama aoatsi (România)
neascâ di la Academia Românâ ditù Shi va s-ahurhescu cu unâ turlii di nu s-poati ashi tsiva…!
28-li di Yinarù 2005 voiù s-ma spunù Motto: România, care a fost atât de Di cara s-avdzârâ aesti zboarâ nitinjisiti
câ ea s-uidiseashti ca doauâ chicuti generoasã cu aromânii, a avut numai de lumea din salâ ahurhi s-azburascâ cu
di apâ cu ciudioasa andamusi antiro- pierdut de pe urma lor….” Nicolae boatsi mutatâ shi doamna Matilda
mâneascâ di Bucureshti (contra a Saerban Tanashoca Caragiu Mariotseanu, di cara ma adâvgã
atsilorù di Timishoara tsi s-avea Di cara-sh bitisi zborlu tsi sh-lu avea ti ndoauâ zboarâ, âncljisi andamusea.
rebilipsitâ) alù Ceaushescu cu spuneari, zborù ligatù di “Istoria Lumea ahurhi s-azburascâ cu boatsi
simpatizantsâlji a lui ditù 21-li di aromânilor. Probleme si perspective”, ma mutatâ shi s-aduna câtâ prezidiu.
profesorlu Nicolae Serban Tanashoca, Doamna Matilda Caragiu adusi aminti
Andreu 1999. Cu atsea apuhii s-featsi
Armânù dupâ tatâ, ma câ nâ aflãmù tu Aula ali
defi sh-elù, Ceaushecu, cumù shi
adâvgã ndoauâ zboarâ cari Academia Românâ shi câ la tsi
regimlu a lui di tiranii.
bâgã câpachi la tutù tsi avea s-avea zburâtâ pânâ atumtsea nu
Di la ciudioasa andamusi antiarmâ- zburâtâ nâs sh-tuts alantsâ s-da nitsi unâ turlii di apandisi.
neascâ di la Academia Românâ ditù zburâtori di nâintea a lui. Doamna Meghea, cu boatsi
28-li di Yinarù 2005 ahurheashti ca Iavea-li “lumbãrsitili” zboarâ multu mutatâ, vahi ti furnjia câ
dealithea sâ s-facâ defi psefta teorii ditù soni a tinjisitlui profesor domnul Vasile Barba fu multu
cumù câ limba armâneascâ easti unâ di istorii di la Universitatea criticatù, aspunea ta s-fâtsemù
cu limba românâ, cumù shi atsea câ di Bucureshti: “România, unâ conferintsâ di presâ shi s-
Armânjlji, taha, suntu, ca populù, unâ cari fu ahâtù di cuvârdoanji dãmù apandisi la tutù tsi sâ zburâ
cu Românjlji! cu Armânjlji, ti cari hãrgiui aoatsi. Steryiu Samara, multu
S-nâ avdâ Dumnidzã! ahâtù di multsâ pâradz ti nvirinatù shi apufâsitù câ
Tacu Piceava elji, di lâ adrã sculii shi lipseashti sâ s-caftâ tsiva, s-dusi
biserits, avu mash cheardiri la microfonù, cari nica eara
Vinjiri, 28-li di Yinarù 2005, di la dupâ elji...” dishcljisù, shi spusi ca lumea s-nu fugâ
sâhatea 10 pânâ la sâhatea 14 tu Aula Aesti zboarâ cârtilivoasi canda mi din salâ shi s-fâtsemù unâ shedintsâ..!?!
ali Academia Românâ s-tsânu unâ dishtiptarâ dupâ 4 sâhãts di ascultari sh- Dinâoarâ vini unù domnu shi, di cara
Sesiuni di comunicãri “shtiintsifitsi” dinâoarâ mi featsirâ s-nji-aducù aminti dzâsi ma nâinti câ sh-elù easti, taha,
antiarmâneshtsâ. Easti ti a doaua oarâ, di tuti lâietsli tsi li pâtsârâ pâpânjlji shi Armânù, nâ dzâsi câ aoatsi nu s-fatsi
dupâ câdearea a comunismolui, cându pârintsâlji a melji di cara furâ adushi câvgã shi s-apâryisimù Aula.
tu Aula ali alishtei analtâ institutsii, Dobrugea. Aesti thimisiri mi featsirâ sâ- Mini atumtsea neshù di-lji dedù ndoauâ
Academia Românã, sâ zburashti di nji cherù arâvdarea shi s-grescu cu revisti ali doamna Matilda Caragiu
Armânji. Prota oarâ fu cu vârâ 4 anji nvirinari: Nu easti dealihea, nu easti Mariotseanu, ta s-nu-nji ma agârshea-
ma nâinti. Atumtsea avea zburâtâ mash dealihea! Doamna Matilda Caragiu scâ numa sh-deapoia neshù ayonjea di
doamna Matilda Caragiu Mariotseanu. Mariotseanu ânji featsi semnu di la lu aflaiù profesorlu Tanashoca.
Di aestâ oarâ ama pri ningâ nâsâ ma prezidiu ta s-tacù shi io u ascultaiù. Tsi Dumniljea a lui eara, tu una di cohili a
zburârâ prof. Nicolae Saramandu, prof. avdzâmù ma largu di la domnulù salâljei, anvârligatù di ma multsâ Armânji
Nicolaea Serban Tanashoca shi nica doi profesor Tanashoca bâgã câpachi la shi, niheamâ vinitù tu fatsâ, asculta
profesori românji. Thema fu Aromânii câpachi. Nâs avea spusâ atseali strâmbi ciudisitù, fârâ s-apândâseascâ, tuti
shi Aromâna – azi. lucri ti noi, Armânjlji, ta s-poatâ s-nâ atseali tsi-lji li spunea Armânjlji. Unlu di
Zborlu a tinjisitslorù profesori tsânu 4 scoatâ ocjilj shi s-nâ spunâ câ himù fârâ elji, Santa alù Todi, lu antriba, cu zboarâ
(patru) sâhãts. Cu altâ apuhii va s- di tinjii andicra di statlu România, atselù apitrusiti shi apufâsiti: cari eshtsâ tini bre
azburãscu di tsi fu tu aesti 4 sâhãts. Di cari nâ featsi ahâtù di multu ghini. Nâs di nâ dzâts câ nu avemù ndreptu ca noi
aspusi ma largu Armânjlji di România s-câftãmù ta s-
ashitsi: “La noi, himù pricunuscuts ca minoritati etnicâ?
tu tsara a noastâ Câtse nâ ljeai tini ndreptulù aestu? Fârâ
(România), ta s-apândâseascâ la ntribãri sâ shtsâ,
atselù cari va ta lo ditù geantâ unâ carti shi lji-u deadi ali
s-caftâ ca unâ doamnâ. Mini atumtsea âlji dedù
Armânjlji s-hibâ numirli ditù soni a revistâljei Bana
pricunuscuts ca Armâneascâ shi, di cara-nji li lo, lji-
minoritati etnicâ aspushù ashitsi: România, nu câ nu chiro
easti fârâ di cu adutsearea a Armânjlorù Dobrugea
bunù gustu, ma amintã multu di multu. – - Tsi
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 15
amintã? Mi ntribã nâs. Mini atumtsea lu salâ cari lu ascultarâ, fu multu urâtâ.
ntribai desi shtii câts Vâryari s-afla Nu pistipsescu câ aestu omù nvitsatù, Tinjisits
România tu chirolu cându furâ adushi Armânù pritù tatâ, ma fu vârâoarâ tu Armânji,
Armânjlji. Nu nji-apândâsi shi io atumtsea aestâ halâ. Shi nitsi nu pistipsescu câ T u t ù
lji-aspushù câ tu atselù chiro eara va s-ma hibâ. Vahi duchi câ nu easti ti ashtiptamù s-
România vârâ 230-250.000 di Vâryari. shicai cu atselji Armânji apufâsits shi adyivâsimù pi
Tu chirolu a nostu vrea s-eara nai psânù cu mari vreari ti miletea a lorù. aestu grup ù
1 milion… Nu nji-apândâsi tsiva sh-tricu Di tsi amintaticù avu România dupâ hâbari di la
di-lji asculta ntribarea a unui altu tsi lji-adusi Armânjlji, ma nâinti tu Sesiunea ti
Armânù… Cadrilater sh-deapoia, dupâ 1940 Armanji di la
Tinjistlu profesor di istorii Nicolae Dobrugea cumù shi di tsi amintarâ shi Academia
Serban Tanashoca lu aveamù cunuscutâ tsi chirurâ Armânjlji tsi furâ mutats ditù Românâ, ama
pritù Justin Tambozi, tu chirolu cându locurli a lorù di daima shi adushi atseali tsi li-
eara senator, shi Gheorghe Zbuchea. România (vârâ 42.000- 60.000 di sufliti) apruchemù nu
Earamù la unù restaurantu tu unâ searâ sâ shtiu multi lucri ama lipseashti ca
puturâ sâ
shi muabetea, sigura, ligatâ di Armânji, aesti lucri s-hibâ scoasi diznãu tru
spunâ ti tuti
cura mushatù. Entipusea (Impresia) cari migdani. Aesti lucri, fârâ di alta,
muabetsli tsi
nji-u featsi atumtsea fu multu bunâ. lipseashti s-hibâ una di themili a noasti
di muabeti tu mass-media a noastâ s-featsirâ
Easti, ca dealithea, cumù spunea shi
doamna Matilda Caragiu di elù, unâ armâneascâ shi nu mash, cara s-poatâ. aclo. Haristo alu Tacu Piceava ti
tâmpânâ di carti, easti ca unâ Lipseashti s-nâ u spunemù isturia a cartea tsi u pitricu, mash ti zborlu
enciclopedii. Azburâmù atumtsea shi noastâ, ashi cumù fu ea shi s-putemù tsânutù di Tanashoca.
multi lucri chiola shi pri armâneashti. Di s-nâ câftãmù ndreptrurli tsi nâ si cadù Hâbarea di la Irina shi Lifteri Naum
aestâ oarâ ama, entipusea cari nji-u featsi di la Dumnidzã. fu mash «informativâ» shi alâvdâ-
a njia cumù shi a multorù Armânji ditù Tacu Piceava atoari... Multu ghini, ama minduescu
câ va s-eara multu ma ghini ma s-
Andamusea di la armânj etc. eara bâgati pi grupù zboarâli tsi li
Academia Românã Dischljisi adunarea prezidentulu ali dzâsirsâ tuts mãrilji a noshtsâ nvitsats
Viniri 28 di Yinarù 2005, la sihatea 10 Academii, Eugen Simion, cu mshati
tahina, tu Aula Mari di la Academia
armânji dit ù România, cari
zboarâ shi alâvdãri ti armânjlji tsi
Românâ, vârâ 50 di armânj di Bucureshti cumândâsescu nica calea a armâna-
adusirâ mari doarâ tu cultura românâ,
shi Custantsa vinirâ s-ascultâ unu bairù nica di cându s-thimiljiusi Academia, miljei... Elj azburãscu tu numa a
di conferintsi cu tema: AROMÂNII SI la 1866. Aspusi câ suntu cunuscuts armânjilorù ditù România shi ditù
AROMÂNA – AZI. Di la Sutsata tu Românii ti ambistimenj, duruts ti Balcanù shi lipseashti sâ shtimù cari
Culturalâ soi shi ti armânami, axi ti culturâ. easti minduearea a lorù di adzâ, ditù
Armâneascâ Tema eara ti problemili a armânjloru eta 21! Câ, shtim ù ghini, mash
(shi di la alti shi a limbâleji a loru AZÂ, ama tu zboarâli a specialishtslorù, a academi-
S u t s ã t s conferintsi nu para s-featsi unâ mutritâ cienjilorù suntu luyursiti cându easti
armâneshtsâ ti tutâ armâneamea di azâ, nitsi atselji zborlu di amintarea di-ndrepturi!
i c â armânj ditu salâ nu avurâ izini s- Populu nu easti antribatu; easti mash
româneshtsâ) azburascâ icâ s-antreabâ tsiva tu soni, câtâyursitù câtse mindueashti ashi i
ditu Românii câtse – dzâsirâ organizatorjlji - ashi alta turlie!
eara: Mariana easti arada la Academii. Aestu lucru Câtse aestâ ciudoasâ tâtseari?
Bara, Yoryi alâsâ unâ entipusi urutâ. Adyivâsimù multi hâbãri tsi nu suntu
Vârza, Yoryi Hagivreta, Santa alu Todi, Acad. Matilda Caragiu Mariotseanu
di mari simasii, multi ori chiremù
Alexandru Gica, Vasili Topa, Yoryi Vrana, aspusi câ tu problema limbâ – dialectu
N.Chihaia, Mihai Sima, Iancu Mataranga, chirolu s-adyivâsim ù hâbãri
lucârli suntu di multu limbidz, câ
Tacu Piceava, Nicu Beli, Zoe Carabash, aromâna easti dialectu ali strãromânâ,
personali... Unù ahtari evenimentu ca
Costicã Canacheu, Steryu Samara, Mita ama nu ali româna di azâ. Nâsâ dzâsi atselù di la Academia Românâ di
Rida, Nicolae Cusha, Justin shi George ideili tsi li ari aspusâ tu Dodecalogu, Bucureshti easti, ti noi tuts, di mari
Tambozi, Corneliu Zeana, Alexandar câ armânjlji suntu tu crizâ di identitati, simasii...Nu-i tricutù chirolu shi, poati,
Zikov, Miticã Darlaiane; Irina Paris, ma câ lipseashti sâ-sh tsânâ limba shi vârâ di-atselji tsi furâ aclo va nâ
Aurica Piha, Tashcu Lala; Chiratsa nu fu sinfunâ cu pareia di Freiburg. pitreacâ muabetsli di la Academie.
Meghea, Adriana Docu; Hristu Unâ documentatâ shi noauâ mutritâ tu Nu-i zborlu ti-ndoi cari puturâ s-da di
Cândroveanu, D.Nacea, Lifteri Naum; isturia a armânjloru adusi Nicolae eali (cumu hiu sh-mini!)... Easti zborlu
Emil Bratu; Roxana Badralexi, Dima Sherban Tanashoca. Adunarea aspusi câ ahtãri muabets ofitsiali lipsescu
Lizeta. Eara tu salâ shi profesori di la veacljea ideologii ditu România tu pitritseari la câtù ma multsâ armânji...
Universitati, cercetãtori di la Institutili di problema armâneascâ shi partea Câ, pânâ tu soni, easti zborlu di
Lingvisticã, Etnografii shi Folcloru: Iulia shtiintsificâ fu ca baia anicatâ tu aestâ. yinâtorlu a armânamiljei!
Wisoshenski, Emil Târcomnicu, Mariana BARA
I.Ghinoiu, di la Ministerlu di Culturã, altsã Kira Mantsu
16 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
Tu ea, tu protlu etaj, avea tipuri. Aclo
PI TOARÂLI AARMÂNJLORÙ DI UNÙ CHIRO Mihail Boiagi u avea tipusitâ Gramatica
DITÙ AMIRÂRILJEAAUSTRO-UNGARÂ armâneascâ. Tu aestu mâhâlã armâ-
nescu vârâ minduea câ Armânjlji suntu
Textul lu scrieai dupu tsi nâ turnãmù shi unâ featâ cari zbura armâneashti. unù populù ahorghea shi câ lâ lipseashti
di Viena. Njershu sh-mini cu taifa a Unlu di eljì sâ shtsâ câtâ la noi shi nâ gramaticâ. Poati câ cu unâ altâ ahtari
mea Viena. gri pi chischina limbâ armâneascâ: excurzii, altsâ Armânji va s-ducâ s-li
Thede Kahl shi nicuchira a lui, veadâ locârli pri iu ari bânatâ shi
Marilena, u organizarâ excurzia lucratâ aestu mari omù ti Armana-
aestâ ti ashtiptari a Pashtilui mea. Dizvâleari shi prezentari a
armânescu. banâljei alù Mihail Boiagi tricutâ
Earamù multsâ. Vinjirâ di tu Viena.
Românii unù autobusù mplinù. Di tu Tu idghiulù mâhâlã bâna shi
Albanii. Di Viena unâ Armânâ. Di Armânlu Tirche. Atsel arhundu
tu Frântsii vini nai ma marli shi nai Tirche carli lji ari datâ pâradz a
ma mushatlu om: Alexandru Sârbului Vuk Karagic ta s-lu
Puznava cu pârintsâlj a lui. Nica nu scoatâ dictsionarlu sârbescu. Nu
ari doi anji, ma easti Alexandu shi shtiu desi Sârghilj li au turnatâ
easti Armânù. Mini cu fumealjea a aeshtsâ pâradz. Cara s-nu,
mea purtãmù nclinâciunji di la Italii lipseashti sâ shtimù câ nica nâ
shi di la Machedonii. Aestu câsâbã suntu borgi. Cari poati adzâ s-lji
lu aveamù vidzutâ pi caduri, pi tv achicâseascâ aeshtsâ Armânji tu
shi shteamù câ-i mushatù shi atselù chiro cumù cânta, s-hârsea,
chischinù. Mash nu shteamù câ bâna tu bana di tu xeani? Poati Noi
sucãchili atseali li avea câlcatâ shi cari adzâ bânãmù tu xeani. Cari
Armânji nâinti s-yinimù noi. Nu shtii iu lâ si dusirâ suflitli anda
shteamù câ atselji Armânji avea Moartea cu coasa li ari purtatâ la
adratâ pãlãts, bâserits, unù mâhâlã murmintsâ?
armânescu. Poati noi anda la alantâ etâ va
Imnamù tuts calea shi nâ ciudu- Icoanâ di la bisearica armâneascâ nâ aflãmù cu elj shi va-lù duchimù
seamù pi mushutetsli a pãlãtslorù shi (greco-vlâheascâ) di Miskolc dorlu a lorù ti patrida shi armâ-
a istoriiljei adratâ tu chirolu ali Austro namea. Dumânica nâ dusirâ la
Ungarii. murmintsâ. Tsicara câ ponjlji eara
Eara dzâli cu soari. Canda shi “Armânji hits?” verdzâ shi lilicili cu mushuteatsâ, di tuti
Dumidzã vru s-nâ da unâ ma mari Deapoaea ahurhi muabeti canda s- pãrtsâli s-videa moartea.
lunjinâ tu shtearea a noastâ. nâ shteamù di totâna. Sâ spusi câ-i di Njearsimù s-lu vizitãmù suflitlu alù
Sâmbâta vidzumù tutù. Dumba Platz tu Gârtsii shi câ nveatsâ aoa, Viena. Nicolaus Dumba. El eara aclo la
shi unâ casâ mari iu nâuntru shuira Alantu ficiorù shi feata eara Grets. Ma, murmintili a lui shi shtiu câ s-hârsi anda
valtseri. Dzâsirâ câ ti adrarea ari datâ Armânlu a nostru shi zbura cu noi pi nâ vidzu shi anda lu avdzâ zborlu
pâradz shi Armânlu Dumba. curatâ limbâ armâneascâ. Mash
Deapoaea lomù calea câtâ la câti vârâ oarâ lâ didea explicatsii
catedralâ. S-videa di alargu cipita a ljei. pi gârtseashti a doilorù.
Tritseamù pi niga restoranturi cari au Tu unâ dzuâ nvirnatù câ limba s-
bâgati measi shi scamnuri nafoarâ pi cheari. Tu idghea dzuâ hârsitù câ
stradâ. Unù di Armânjlji di tu Românii vahì limba nu va s-chearâ. Dixearâ
sâ shtsâ câtâ la niscântsâ shidzuts la lu ashtiptãmù Pashtili tu bâsearica
measâ nafoarâ di unù restorantu shi armâneascâ deadunù cu limba
lji-antribã desi suntu Armânji. Eara gârtseascâ.
Makedonji cu unù Armânù tu mesi. Sâ Hristolu Anye - Dealihina Anye.
spusi câ-i di Shtip. Mini shi muljearea Canda shi Armânamea anye Intrarea tu parculù “Dumba” di Tattendorf!
lji zburâmù pi armâneashti, elù nâ turna diznãu tu sucãchli aesti. Noi nâ tsânumù armânescu anvârliga.
pi makedoslavâ. Statuili alù Dumba shi di adetea armâneascâ. Dininti a bâsea- Potù s-achicâsescu câ Armânlu aestu
ali hilji-sa nâ ashtipta la catedralâ. Ca ricâljei nâ greamù pi armâneashti. Di ashtiptâ anjì shi anjì pânâ sâ-lj yinâ
ti prândzu u vizitãmù strada shi la unâ parti s-avdza:”Aoa himù, aoa!”. nishtiuts di zârtsina a lui shi sâ-lj bagâ
bâsearica iu dixearâ lu ashtiptãmù Desi casten icâ nu li dzâtseamù idghili un buchet di lilici.Tuts earamù cu mari
pashtili. Intrãmù tu cafinelu cari unù zboarâ a Armânjlorù cari tu casili stri tinjii pi prosupuri shi tuts cari earamù
chiro eara armânescu. Shidzumù s-nâ noi sh-grea ta s-ducâ la bâsearica shi nâ tsânumù di adetea armâneascâ. Cu
discurmãmù. Ninga noi avea doi ficiorì deapoaea tu cafinelu andicra di ea. boatsea analtâ nâ greamù pi armânea-
Alichitâ di bâsearica unâ casâ analtâ. shti: “Mutrea cari ari niga el, mutrea
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 17
dininti”. Nai ma mari harauâ fu atsea F umealjea di ninga Vieni, favricâ
tsi zborlu armânescu lu avdzârâ shi
BRAHMS, JOHANN STRAUSS,
Dumba s-tradzi Nicolaus Dumba tsi eara avdzâtâ câ
lucra cama multu
dit ù ho ara armâ-
FRANZ SCHUBERT, BEETHOVEN shi pârmâtii ti xeani.
neascã Blatsi, adzâ tu Gârtsia di nordu.
MOZART. Dupu 15 di anj, la 1868, Theodor u vindu
Protlu di aestâ fumealji tsi agiumsi Vieni,
Tuts aeshtsâ suntu angrupats ninga shi favrica al Nicolaus, sh-di atumtsea ti
fu Sterio Dumba (1794 - 1870), afendâ-
diniti a murmintilui alù Nicolaus Dumba. hoara Tattendorf sh-ti oaminjlji di aclo
Ma, eljì shtea ti su a avdzâtlui mecena Nicolaus. S-pari
ahurhi unâ nauâ banâ. Cu tuti câ la anlu
Armânjlji? Shtea câ cã elù agiumsi Vieni
1865-´66 sh-avea adratâ unâ pãlati dipù
Dumba easti Armânù? la anlu 1817, ama
tu chendrulù di Vieni (pãlati ti cari
Tsi nâ armâni a nauà? tu cartea al Ioanis
nvitsãmù câ adzâ nu mata easti tu avearea
Cându va s-yinâ chiro- Tsafetas sh-ali
a soiljei Dumba), dupu tsi u ancupârã
lu anda ficiorì armânji Elviri Konecny,
favrica, Dumba apufâsi s-bâneadzâ
cu dascalji a lorù va s- ishitâ Sârunâ la anlu
deadunù cu fumealja ân hoarâ. Tu
ducâ Viena la excurzii 2002, nvitsãmù cã
shcurtu chiro, tu favricâ agiumsirâ di
ta s-lâ bagâ tufi di lilici ashi cumù s-aflâ tu
lucra 180 di oaminj, numirù multu mari
a atsilorù cari u deadirâ arhiva a fumealjilei
ti atsel chiro sh-ti unâ hoarâ njicâ. La
mushuteatsa a muzicâ- Peyfuss-Tirka (cu
1870, Nicolaus Dumba ljea titlul „om di
ljei clasicâ? cari Dumbanjlj eara
tinjii“ tu hoarâ. Dupu unù anù bagã
Barimù tu inimâ soi) Sterio Dumba
thimeljù a sutsatâljei a pompierlorù. La
armâni unù ponù cu agiumsi tu Avstrii
harauâ câ mãrlji autorì 1873 s-apreasi focù mari tu Tattendorf
prota oarâ la anlu
di muzicâ clasicâ tu shi biseaica arsi aproapea di dipù. Cu aestâ
1808. Sigur easti
murmintsâljì suntu furnjii Nicolaus Dumba deadi pâradz ti
ama, câ la anlu
aproapea di un Ar- unâ nauâ yiudimâ, ti orgâ sh-ti firidz
1819 adrã deadunù
mânù. Fu unâ impresii (vitralii). Cu tuti câ dupu religii eara
cu fratslji a lui
ti niagârsheari. Nikolaos Dumba crishtin ortodoxu, Nicolaus deadunù cu
Theodor sh-Nicolaus
Nâinti sâ anchisescu vreamù sâ scriu firma di emburlâchi „Gebrüder M. nicuchira shi feata a lorù s-dutsea daima
tsiva shicãi. Unâ adavgari a textului ti Dumba“ („Fratslji M.Dumba“). Dupu tu bâsearica catolicâ. Pânâ adzâ nica
Molovishti. Ma armash fârâ zboarâ. Iu moartea a fratslorù, Sterio armâni armasirâ nyrâpsiti numili a lorù pi scamnili
earamù aseara, iu himù adzâ, iu va s- singurù s-li ducâ ninti lucurli di ditù bâsearica di Tattendorf.
him mâni? Sh-câ tutù zburâmù ti bâsearits nu
emburlâchi shi u creashti firma di u adarâ
Dumânica ti prândzu njearsimù tu ca unâ apunti di emburlâchi anamisa di
hoara iu Dumba u avea fabrica shi Apiritâ sh-Ascâpitatâ, anamisa di
avearea. Adzâ aclo ari unù parcu cu
amirãriljea Avstro-Ungarâ sh-Amirãriljea
numa a lui. Mâcãmù la restorantulù shi
Otomanâ. Aestu lucru va s-aducâ multsâ
deapoaea giocuri shi cântitsi armâne-
paradz a alishtei fumealji di everyets.Di
shtsâ. Harauâ cu ponù tu inimâ câ vini
tutã soia Dumba nai ma cunuscut tu
oara s-nâ dispârtsâmù. Vinirâ lãcârnji,
Amirãrilja Avstro-Ungarâ agiumsi
boatsi zgrumatâ. Canda canâ s-nu vrea
Nicolaus Dumba, faptu la 24-li di Alunarù
ta sâ vdzimù. Mash câ lucurlu nâ
ashtipta cu budzâ fârâ arâsù. Chiaimeti 1830 Vieni, sh-tsi fu sh-unù di nai ma
nâ yinea câ nu putumù s-armânemù la avutslji oaminj ditù aestu câsâbã. Avearea
spectacolu di dixearâ. tsi u alâsã dupu moarti agiumdzea la 9
Dauâ dzâli earamù tu “armânesculù pânâ di 10 miliunj di guldenji. Ama,
locù a ciudiilorù” iu cu multsâ nu nâ Nicolaus Dumba eara avdzâtù nu mash
cânushteamù ma, cu tuts earamù soi, ca emburù avutù ama sh-ca omù poli-
frats shi surãrì. Tsicara câ preagalea nâ tic, colectsionar shi ninti di tuti ca omù
chiremù, anda nâ aflãmù noi Armânjlji cu mari vreari ti artâ sh-maxus ti
himù Armânji cu hrisusita limba a noastâ muzicâ.
armâneascâ. Hristolu Anye! Anjlji revolutsionari 1847-1848 âlj tricu
Va s-da Dumidzã s-duchimù câ deadunù cu frati-su Michael, Athina la
Armânamea anyeadzâ? pitricutlu ali Avstrii tu atseali locuri. La Irini Dumba, la
S-pistipsimù shi s-plâcârsimù. 1852 anlu s-dusi deadunù cu Alexander Shtephans Dom (Viena).
Shi Haristuseari ti Thede shi Marilena Ziegler tu Eghiptu (Misirii), nvitsãmù ditù
câ nâ arâvdarâ shi câ nâ deadirâ cartea alù Ziegler “Meine Reise im
lipseashti s-agârshimù câ ti unâ di
lunjinâ ti unâ parti di istoria a Orient” (“Cãlãturia a mea tu Orientu”).
bâsearitsli a sutsatâljei armâneascâ-
diasporâljei armâneascâ. La anlu 1853 cusurinlu a lui Theodor gârtseascâ di Vieni, adzâ bâsearica
Vanghiu Dzega Dumba ancupârã unã favricâ di textile gârtseascâ „Ayiu Yioryi“, multsã pâradz
tu hoara Tattendorf (Niederösterreich) ari datâ Nicolaus Dumba. Numa a lui easti
18 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
tricutâ sh-adzâ nica tu ti muzicâ eara multu mari. Nâs câdzutâ greu lândzitâ di plumunj,
intrata di bâsearicâ. Iara agiumsi s-hibâ cunuscutù ca lângoari tsi u purtã cu nâsâ pânâ muri,
alantâ bâsearicâ tut di avigljitorù sh-oaspi a artilorù la 26 di Martsu 1920. Atselj ditù soni
Vieni a sutsatâljei armâ- mushati sh-a oaminjlorù di artâ. anji ditù banâ âlj tricu tu unù locù di
neascâ-gârtseascâ, Fu membru di tinjie la anlu 1880 yitripseari di Elvetsia. Truplu a ljei ama,
bâsearica „Ayiu Tria- la Academia a Artilorù, fu fu adus Vieni shi-ngrupat ninga soia
dha“, s-adrã ma multu cu membru tu comisia di artâ a Dumba. Maria Dumba, bânã nica 16 di
pâradzlji a baronlui Sina Ministerlui ti Culturâ shi-nvets, tu anj dupu moartea a hilji-sai. Ea s-asteasi
(tsi eara tut di arâditsinâ curatoriul a muzeilorù ditù ditu banã la 26 di Sumedru 1936 tu
armâneascâ). Tu anjlji Avstrii, viceprezidentu tu sutsata hoara Tattendorf sh-alâsã tutâ avearea
1880 tu hoara Tattendorf s-adrã unâ Oaspitslji a Muzicâljei sh-multi alti. clirunumii a unui nipot al Dumba.
nauâ sculii shi unâ gârdinitsâ, sigura Ditù 1870 sh-pânâ muri, Dumba agiutã
tutù cu agiutorlu al Dumba. Cathi anù multu la adrarea ali unâ “nauâ Vieni”, cumù Baronlu
ti Cârciunù nâs u avea adetea s-da s-dzâsi deapoa. Ashi numa a lui easti ligatâ
di adrarea a casâljei a Parlamentului shi a
Simion Sina
dhoarâ nu mash a njitslorù di-n hoarâ
casâljei di concerti Musikverein, cumù sh- Tu unâ hâbari datâ di RGN aflãmù
ama sh-a oaminjlorù tsi lucra la favricâ
di adrarea a monumentilorù ti adutseari câ Institutlu di Cercetãri a Gretslorù
shi sigura câ pute nu-lji agârshea
aminti alù Beethoven, Brahms, Makart, ditù Ungaria, tu colaborari cu
oarfânjlji. Aestâ adeti u dusi ninti dupu
moartea a lui, hilji-sa, Irini Dumba. Mozart, Radetzky, Raimund, Schiller, Institutul Istoric Habsburg, organizã
Anlu 1888 fu multu greu ti huryeatslji Schubert sh-altsâ. Ca dhorù di partea a unâ conferintsâ cu numa „Podul cu
tuts, ama atselji di Tattendorf nu u câsâbãlui Vieni, cându umplu 60 di anj, lanturi” (Apuntea cu sângiri).
vidzurâ ahâtù mari zorea di itia câ Dumba fu tricut tu cartea di malâmâ a Andamusea, tsi s-tsânu Vinjiri, 25-
Dumba lâ deadi mari agiutorù. Tu nai ma tinjisitslorù oaminj di Vieni. Tu li di Martsu, la sâhatea 10, la sediulù
chirolu câtù fu nâs n hoarâ, multsâ chirolu câtu bânã lo multi medalii, ordine ali Academia Ungarâ di Shtiintsi di
avdzâts oaminj tricurâ pritù di tinjie, nu mash ditù Amirãriljea Austro- Budapesta, piatsa Roosevelt nr. 9, avu
Tattendorf. Va s-adutsemù aminti Ungarâ ama sh-ditù xeani. ca themâ rolu a emburlorù grets tu
mash ndoauâ numi: Johannes Brahms, Nicolaus Dumba s-asteasi ditù banâ la Monarhia Austro-Ungarâ.
Franz Liszt, Richard Wagner, printsul 23 di Martsu 1900, Budapesta iu eara la Di mari sinferù fu câ la aestâ
Rudolf. Cumù spuneamù ma ninti, unâ andamusi di redactsie la efimiridha andamusi sâ zburâ shi di rolu tsi lu
Nicolaus Dumba fu shi omù politic. „Die österreichisch-ungarische Monar- avu cunuscutlu mecena a culturâljei
La 1870 anlu fu aleptu tu parlamentulù chie in Wort und Bild“ („Monarhia maghiarâ, baronlu Simion Sina, cari,
reghional. Pânâ atumtsea elù eara Austro-Ungarâ tu zbor shi cadhur“). cu tuti câ easti di arâzgâ armâneascâ
cumù shi afendâ-su mash unù omù Truplu a lui fu adusù Vieni shi-ngrupat (macedoromânã, tu textu) Gretslji lu
ditù aradha ali amirãriljea otomanâ ditù ningâ soia Dumba, tu mirmintsâlji ditù luyursescu ca unù emburù grecù.
Avstrii. Pânâ la 1896 fu membru tu chendru (Zentralfriedhof). Dupu 3 anj di S-bagâ oarâ câ Academiili di
comisia di Finantsi. Tu 1872 fu aleptu dzâli, ama s-lo apofasea s-hibâ dizgrupatù Ungaria, România shi Gârtsia, aesti
sh-tu comisia di sculii sh-ditu 1890 shi-ngrupatù tu idyilji mirmintsâ aradha analti institutsii culturali (tu cari suntu
intrã sh-tu comisia di nomuri ti ftohi, cu mãri numi ditu lumea a muzicâljei, ca adunats nai ma cunuscutslji ânvitsats,
tsi eara atumtsea nãu adratâ. Ditu 1870 semnu di tinjii ti pidhimolu tsi-lù featsi bana loyiotats shi artishtsâ ditù unâ vâsilii)
pânâ tu 1885 fu membru sh-tu tutâ tu aestâ aradhâ. Ninti s-moarâ avea cilâstisescu, fârâ astâmâtsiri, ta sâ
Camera a Deputatslorù iu fu iara tu dimândatâ sâ-lji cântâ la groapâ unù Corù scoatâ tru migdani rolu tsi lu avurâ tu
comisia di finantsi pânâ tu 1879. Pi di Schubert sh-di cându, cându s-cântâ cultura a lorù niscântsâlji di Armânji
ninga aesta eara membru sh-tu comisia tu bâsearicâ tra s-lu aducâ aminti. Doauli nvitsats, emburi icâ mecenats cari
di control a borgilorù di stat, sh-ditù vreri âlj si featsirâ. Pânâ adzâ nica agiumsirâ ta s-bâneadzâ tu sinurli a
1878 fu viceprezidentu a alishtei bisearica di Tattendorf fatsi cathi an vâsiliilorù a lorù.
comisii. „Dumba-Messe“ (Slujbâ ti adutseari Ti amârtii ama, tsi nu vorù ta sâ
Tu Yizmâciunù 1885 amirãlu lu aminti Dumba), shi un parcu, unâ pâzari scoatâ tru migdani aesti analti
numâsi Dumba membru ti tutâ bana sh-geadeia iu eara favrica âlj poartâ numa. institutsii easti pricunoashtirea câ
tu “Herrenhaus”. Tinjia s-intrâ tu aestâ Atseali cama di 200 di manuscripti
aeshtsâ nvitsats icâ emburi mecenats,
organizatsii u avea mash bârbatslji tsi muzicali ditu colectsia alù Dumba, tsi furâ
di la cari amintarâ ahântu di multu,
dâdea mari agiutorù a câsâbãlui iu fapti pishcheshi dupu moartea a lui, suntu
suntu di arâzgâ armâneascâ, ta s-nu
bâna, a bâsearicâljei, a icunomiiljei icâ unâ multu mari aveari ti vivlioteca a
tsiva di s-lâ urfânipseascâ avearea a
a artâljei. Tu Herrenhaus, Nicolaus câsâbãlui Vieni.
lorù culturalâ, ca cumù spunea Eugen
Dumba eara tu comisia di buget, iu ditù Nicolaus Dumba deadunù cu nicuchira
Simion, prezidentulù a Academiiljei
1892 fu viceprezidentu sh-ditù 1895 a lui Maria avurâ mash unâ featâ - Irini,
Românâ.
prezidentu. Tu idyiulù chiro eara sh- cari clirunumsi tutâ avearea di la afen-
su. A câ eara tut ca lândzitâ, Irini dusi Tacu Piceava
tu comisia politicâ sh-deapoa sh-tu alti
ninti adetsli a afen-sui sh-agiutã multu, P.s.: “Apuntea di sângiri” di
ma multi comisii ma njits.
deadunù cu mamâ-sa, a oaminjlorù di-n Budapesta easti adratâ di baronlu
Ama, ashi cumù dzâtseamù nica ditù
hoarã. Nica di njicâ, la anlu 1887, ea avea Simion Sina.
ahurhitâ vrearea a lui ti artâ sh-maxus
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 19

DZUA NATSIONALÂ A ARMÂNJLORÙ Informari


Vâ informãmù câ tu Rep. Machi-
YIURTISITÂ BUCURESHTI dunia va s-aiba ma multi manifestatsii
La yiurtii avumù shi oaspits di la cu cari va s-yiurtiseascâ jubileulu 100
Luni 23 di Maiu, dicsearã la sihatea
Ministerlu ti Praxi, di la Consiliul di anji di la pricunushtearea a
19.00, cu furnjia a Dzuâljei Natsionalâ a andrepturlorù natsionali a Armânjlorù.
Armânjlorù, Sutsata Comunitatea Judetsean Cãlãrashi, di la Patriarhii,
Fu adratù unù Comitetù ti organizari
ndreapsi unù musheatù spectacolù di consulul ali Vâryâria la Bucureshti, ama
ditù reprezentantsâ ditù tuti sutsãtsli shi
muzicâ, giocuri shi puizii la Teatrul shi reporteri di la efimirida “Gardianul”,
dauli partii armâneshtsâ dit ù
Nottara di Bucureshti tu unâ salâ di 400 di la Radio România Internatsional shi
Machidunii.
di locuri tsi s-umplu tutâ di Armâji. Radio România Actualitãtsi. Postul di Vinjirea, pi 13-li di Maiù, fu dishcljisâ
Spectacolu fu complexu shi avu Televizii Etno TV filmã tutu spectacolu. expozitsia cu cãrtsâ di Armanjlji shi ti
elementi traditsionali, veclji di folcloru Dupu specatacolù s-tsânu unù cocktail Armanjlji tu biblioteca Fratslji Miladi-
armãnescu ama shi elementi nãi, avu iu oaminjli puturâ sâ s-adunâ cu sots tsi novtsi. Tu idghea bibliotecâ, Vinjiri, la
muzicã shi giocuri ama shi puizii. nu lji-avea vidzutâ di multu s-cânoascâ sâhatea 12 va s-hibâ promovatâ cartea
Tu ahur- lumi nauâ “Traghedia a unlui câsâba” di Dori
h i t â shi s-facâ Falo, tradusâ pi limba machiduneascâ.
zburârâ: moabeti Sâmbâta, tu hotelu Alexandar palas,
prezi- pi armâ- va s-tsânâ andamusi forumlu a sutsatâ-
dentul a neashti. ljei a biznismenjlor ù armânji dit ù
Comuni- Fu unâ Machidunii.
tatiljei, dl. d z u â Dumânicâ, la sâhatea 11, la hotelu
Costica musheatâ Alexandar palas, va s-ahurheascâ
shi di Academia ofitsialâ. Patron a academi-
Canacheu
m a r i iljei easti Branco Tsrvencovschi,
si vice-
simasii ti prezidentu ali Republica Machidunia.
prezidenta,
noi shi La Academia va s-hibâ dati placheti
d n a . ti jubilelu 100 di anj a prezidentului
M aria na avemù
Tsrvencovschi, Parlamentul machidu-
Bara, cari nãdia câ
nescu, Adunarea popularâ ali Republica
spusira ti atsljei tsi
Turchia (placheta va u-ljea ambasa-
câftãrli adrati di nyrâpsearea a Armânjlor vinirâ oaspits armasirâ cu entipusi
dorlu ali Turchii), a Consiliului ali
ca minoritati natsionalâ shi ti ndrepturili mushati shi cu niheamâ ma multâ vreari Europa shi a domnului Shterio Nacov,
tsi nâ si pricadù: anvitsarea a limbâljei ti cultura shi ti limba armâneascâ. omlu cari pânâ tora nai ma multu agiutã
armâneascâ tu sculii, slujbâ pi armãneashti Halciu Sima ti populu a lui.
tu bâserits, mass-media pi armâneashti. Vechlji cântitsi armâneshtsâ va s-
Tutunâoarâ sâ zburâ di proiectili culturali Notâ editorù: cântâ cântâtoara Caliopi shi cântâtorlu
tsi ari tu nãieti s-li adarâ Comunitatea di 1. Lipseashti adâvgari câ spectacolu Chiriu Liacu di la Opera ali Machidunii.
aoa shi nclo. ahurhi cu zborlu ali Flori Costea cari Televizia machiduneascâ va s-da
Furâ câlisits ti aestâ dzuuâ pisimâ: -marli zburâ, nicândisitorù, ca cumù avea sâ emitari directâ pi canalu doi di aestâ
a nostu cântâtorù Yioryi Maneca cu unâ zburascâ shi alantsâ doi zburâtori, di manifestatsii.
parei di instrumentishtsâ ditù Veria tsi nâ Iradeia ditù anlu 1905. Lunea, pi 23-li di Maiù idghea, tu
hârsirâ dipù multu cu iholu vecljù 2. Poetlu George Vrana, cari fu câlisitù hotelu Alexandar palase, va s-tsânâ
armânescu. Tutâ sala cãntã deadunu cu pi stsenâ ta s-aspunâ ndauâ di tribina di shtintsa “Armânjlji ca factor
elji shi furã dealihea momenti di thâmâsitili a lui poezii, azburâ ma nâinti, politic shi integrativ” cari s-organizea-
cu ciudiseari, di câftarea tsi u featsirâ dzâ cu Institutlu ti istorii natsionalâ ali
niagârsheari.
atselji di la sutsata Comunitatea - ca Machidunii. S-ashteaptâ oaspits ditù
Mushati cântitsi shi giocuri veclji
Armânjlji di România s-hibâ Vârgârii, Albanii shi Rumânii.
armâneshtsâ spusirâ tinirlji di la Pilisterlu
pricunuscuts ca minoritati natsionalâ Bituli, Vinjirea, pi 20-li di Maiù, va s-
shi solistili Aurelia Mihale, Ianula hibâ dishchljisâ expozitsia “Udã
Gheorghe shi Florentina Costea tsi furâ ahoryea - shi scoasi tru migdani câ elù
armânescu tu Muzeilu di Bituli”, a
acompaniati di instrumentishtsâlj di Veria. nu easti sinfunù cu unù ahtari lucru mea
Sâmbâtâ, pi 21-li di Maiù idghea, tu
Pareia Pira (unâ parei di tiniri tsi inshirâ va ta s-armânâ tu lumea a lui di
muzeilu di Bituli, va s-tsânâ Simpozium
aoa prota oarâ tu migdani) shi cântâtoarea fantazmi...!?!
shtintsific “Ninti shi dupu Iradeaua”.
di la Opera Românâ cu unâ boatsi aleaptâ, 3. Organizatorlji nu spusirâ tsiva Sutstata a poetslor shi scriitorlor
Mirela Cucotu (acompaniatã la pian) tsi atumtsea, sh-nitsi ma amânatù, di Armanj, Vinjirea, pi 20 di mai, tu
scoasirâ tu migdani unâ altâ turlii di iho ti Sponsorlji a alishtei andamusi. Vahi ti biblioteca Frtaslji Miladinovtsi la
cântitsli armâneshtsâ. furnjia câ sponsorlu principal fu “Liga sahatea 8 dicseara organizeadza Seara
Poetlu armânù George Vrana tsi yivâsi a Armânjlorù di România”! a poetslor cu expozitsii.
ditù puiziili a lui nai ma mushatili. Ljubitsa Gheorghieva
20 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

reprezentantsâ- Machidunia, lipsea ta s-hibâ adusâ


PRICUNUSHTEAREA… lorù a niscâtorù
vâsilii di lucrulu
aminti shi tinjisitâ shi Chivernisea di
Bucureshti ditù aestu chiro ca unù
Cu ndoauâ dzâli ma nânti di yiurtisirea thâmâsitù tsi-lù featsirâ vâsiliili a lorù
semnu di tinjiseari ti cilâstisirli tsi li featsi
a Dzuâljei Natsionalâ a Armânjlorù di aoa sh-unâ sutâ di anji, cându-lji Chivernisea ali România ditù chirolu a
estanù lomù unâ thâmâsitâ shi tinjisitâ pricunuscurâ Armânjlji ca mileti anjilorù 1905, cari s-alumtã ca baea di
hâbari di la doamnâ Ljubitsa Ghorghieva ahoryea di miletsli musulmani shi multu ti amintarea a Iradeiljei ti Armânji.
di la “vlasredactsia” di Scopia. nimusulmani sh-lâ deadirâ ndrepturli Sh-ti aestu lucru va s-aducù aminti sh-
Dumniljea a ljei nâ dâdea di hâbari câ tsi li avea tuti alanti milets nimusul-minduierli a unui tinjisitù Armânù ligati
tu Rep. Machidunia furâ ma multi mani ditù Amirãriljea Nturtseascâ. di Iradeia ditù anlu 1905: “Putemù s-
andamusi armâneshtsâ cari yiurtisirâ Cu aestâ apuhii lipseashti s- criticãmù, s-angiurãmù unù guvernu
jubileulu di 100 di anji di la pricunu- adutsemù aminti câ ti amintarea a di tora i ditù alti perioadi ma nu easti
shtearea a ndrepturlorù natsionali a alushtorù ndrepturi ti Armânji tinjisitù lucru sâ spunemù nivreari ti
Armânjlorù. (Iradeia ditù anlu 1905) cilâstisirâ tuunù populù sh-ti unù statù - cari s-
Ca tuti aesti andamusi sâ s-poatâ s- atselù chiro sh-featsirâ mari curbani va s-hibâ elù -, câ nu nâ arisea-shti
hibâ ndreapti, nâ spunea nâsâ, fu ananghi isãsh Armânjlji. S-cunoashti alumta politica a guvernului di adzâ icâ a
ta sâ s-adarâ unù “Comitet ti organizari sh-curbanea tsi li featsirâ Pitu Guli guvernilorù di ma nâinti cari nâ
tu cari intrarâ reprezentantsâ adusirâ shi znjia di la anlu
ditù tuti sutsãtsli shi ditù dauli 1913”.
partii armâneshtsâ ditù Rep. Pricunushtearea di cãtrã
Machidunia” (!?!). Multu bunâ Armânjlji ditù Rep. Machidunia
aestâ hâbari. Nu pistipseamù ca a Chivernisiljei ali România icâ
vârâoarâ reprezentantsâlji a a Chivrnisilorù a tutulorù alanti
tutulorù sutsãtslorù armâneshtsâ vâsilii tsi cilâstisirâ shi agiutarâ
cumù shi a atsilorù doauâ partii amintarea a Iradeiljei ti Armânji
armâneshtsâ ditù Republica aoa sh-unâ sutâ di anji, sh-tsi
Machidunia, multsâ di elji mârits nu furâ adusi aminti la aestu
shi superfândâxits, puturâ sâ sta Jubileu, vrea s-eara, ca deali-
di zborù shi, chiola, sâ s-achicâ- thea, unù semnu chibarù di
seascâ shi s-ljea apofasi tinjiseari sh-di bunâ vreari tsi
deadunù! Di unù ahtari lucru nu Searâ armâneascâ cu Armânjlji di Sydney- Australia yinea ditù partea a lorù, sigura,
nji-amù avdzâtâ sâ s-tihiseascâ (pricunuscuts ca etnii macedo-latinâ ahoryea sh-tu numa a tutulorù Armânj-
pânâ tora ni tu Rep. Machidunia lorù, cu tuti câ, iavea, dupâ
shi nitsi tu vârâ altâ vâsilii. shi pareia a lui di alumtâtori cari, di ahântu chiro, eali, Chivernisili a
Iavea câ Armânjlji ditù Rep. cara adrarâ, easti ndreptu ti psânù alushtorù vâsilii, nu vorù s-lâ ma
Machidunia puturâ s-adarâ aestu lucru chiro, Republica di Crushuva, pricunoascâ a Armânjlorù ndrepturli tsi
- sh-di aestâ oarâ u loarâ nâintea a chirurâ tuts tu alumta tsi u avurâ tu li avea amintatâ atumtsea.
tutulorù alantsâ Armânji -, shi, ti aestâ anlu 1903 cu Turtsâlji. Cu idyea vreari sh-tinjiseari,
furnjii, axidzãscu tuti alâvdâciunjli ditù S-cunoashti tutùnâoarâ câ ti
partea a noastâ. Vahi, vârâoarâ, idyiulù amintarea a Iradeiljei ditù anlu 1905 Tacu PICEAVA
lucru va s-tihiseascâ sh-cu Armânjlji ditù cilâstâsirâ multu shi vâsilii ditù
alanti vâsilii shi, câtse nu, unâ idyea Europa ca cumù furâ Italia, Frantsa, Domnule Dumitru Piceava,
achicâseari sâ s-tihiseascâ sh-cu repre- Ghirmânia, Amirãriljea Austro- Tinjisite Doctor,
zentantsâlji a Armânjlorù di pisti tutù. Ungarâ sh.a. Ia câ a ta “Njicâ pricunushteari”
Tutù tu aestâ hâbari aflãmù câ Sigura nu lipseashti agârshitâ shi adutsi unâ mari tinjii: Presidentul ali
mintimenjlji reprezentantsâ a tutulorù România cari, pritù Chivernisea ditù Rep. Machedonii, declareadzâ
Armânjlorù ditù Rep. Machidunia, di atselù chiro, cilâstisi multu ti Armânjl ca “parti a popului
cara shidzurâ di zborù sh-minduirâ ghini, amintarea a Iradeiljei ditù anlu 1905. armanescu”!
apufâsirâ s-duruseascâ “placheti ti jubi- Sultanlu Abdul Hamid doilu fu Important easti câ tini eshtsâ tu
leulu 100 di anji” a prezidentului ali Rep. ananghisitù ta s-da Iradeia dupâ tsi balantsâ: va tinjiseari sh-rolea ma mari
Machidunia, Branco Tsrvencovschi, ali România avea datâ unù ultimatumù istoricâ a statlui Român ti amintarea
Adunarea popularâ ali Republica câ va s-arupâ ligâturli cu amirãriljea ali “Iradeia 1905”, ca andrupari a
Turchia (placheta fu loatâ di ambasador- a lui ma s-nu da unù ahtari Iredei ti alumtâljei a ARMANJLOR TI AESTA
lu ali Turchii), alù Consiliu ali Europa etc. Armânji. AMINTARI !
Dupâ mini fu unâ apofasi multu bunâ, Dupâ mini sh-nu mash, sh-caftu CU MULTÂ VREARI ARMÂNEA-
multu tinjisitâ sh-multu mintimenâ. ljirtari a mintimenjlorù reprezen- SCÂ sh-tinjiseari,
Cu aestâ apuhii lâ si adusirâ aminti a tantsâ a Armânjlorù ditù Rep. Andon di Elbasan
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 21

Dzua Natsionalâ a Ar- niscântsâ di elji suntu oaminji itsrâ


mânjlorù, dzuâ di sãrbãtoari,
Di la vrearea trâ sinea a lui shi multu patriots. Di tuts atselji tsi
dzuâ pisimâ ti Armânji. la sivdaia trâ sinea a tutulorù lji-ascultã nai ma multu âlji lo hari
di zborlu a unlui di elji tsi lu-
Toia, Armânù di România,
tsi s-afla tu nai ma marli sh-ma Natsionalâ. Shi, ti mari tinji, la ncljeamâ Nicea. Vahi easti zborlu di
musheatlu Hotelù di Scopia - a curi yiurtisearea a dzuâljei a lorù pisimâ loa yeatrulu Nicea di Bituli.
nicuchirù easti, ca ditù tihiseari, tutù parti sh prezidentulù a cratlui a lorù, Alù Toia âlji lo ashi di multu hari di
unù Armânù - sh-loa parti la Republica Machidunia, cari lâ zburâ a cumù zburâ aestu omù câ, tu bitisitâ,
andamusea ti yiurtisearea a Dzuâljei tutulorù Armânjlorù multu tinjisitù shi s-dusi la elù shi-lji câftã zborlu ta sâ-lji
Natsionalâ a Armânjlorù, mutrea musheatù. hibâ publicat tu revista Bana
ciudusitù cumù, dinâoarâ tsi li bâgarâ Dupâ doauâ dzâli, Luni, 23-li di Maiù, Armâneascâ!?!
pi nâ measâ revistili Bana Armâ- Toia a nostu loa parti la Teatrul Nottara - Tsi dzâts yeatre, va-lù badz tu revistâ
neascâ, oaminjlji adunats aclo sâ di Bucureshti la yiurtisearea a Dzuâljei zborlu alù Nicea? mi ntribã nâs.
silighirâ sh-li loarâ tuti tu psânù chiro. Natsionalâ a Armânjlorù. Aoatsi ama - Ma sâ-nji lu dai sigura câ va-lù
Mutrea la elji cutulburatù sh-nu-lji nu câ nu putu ta s-veadâ tsi avea vidzutâ publicù, lji-apândâsii mini.
yinea s-pistipseascâ ti cari furnji la andamusea di Scopia ama nu putu Tu aeshtsâ nauâ anji di anda u scotù
oaminjlji atselji li loarâ ashi di ayunjisitù ta s-veadâ nitsi barim vârâ consilierù, revista Bana Armâneascâ nu-nji avui
tuti revistili adusi di elù di vârâ omù di la Primãria ali Capitalâ cari parti di unâ ahtari câftari. Pricunoscu
Bucureshti…! Sh-nu câ li loarâ ama s-hibâ tu salâ shi sâ-lji tiniseascâ Ar- câ ea easti fârâ preaclji. Shi aesata ti
sh-multsâ di elji sh-li yivâsea… mânjlji di Bucureshti sh-di România la furnjia câ ea yini di la unù omù avutù
Nu njicâ-lji fu ciudia atumtsea cându, unâ ahtari dzuâ pisimâ. Ciudiosù lucru! shi cari nu shtiu desi u ari yivâsitâ vârâ-
dupâ psânù chiro, altsâ Armânji, cari Tinjisitlu a nostu Toia lipseashti s-ma oarâ revista Bana Armâneascâ a câ
avea aflatâ câ elù fu atselù tsi li avea shtii câ tihiserli di la yiurtisearea a lji-avea câdzutâ tu mânâ di multi ori.
adusâ revistili di Bucureshti, âlji câfta Dzuâljei Natsionalâ a Armânjlorù di Anda-lù cunuscui Toia, cu niscântsâ
ta s-lâ da shi a lorù câti unâ cumatâ. estanù di Scopia sh-di Bucureshti sh-u anji ma nâinti, elù eara unù omù nu
Nu mata avea di iu s-lâ ma da. undzescu niheamâ sh-cu tihisearea di multu cunuscutù ama avutù. Pirmislu
Atseali eara tuti: 150 di cumãts. Ahânti la Gala a Premiilorù “Bana Armânea- a lui easti unù pirmisù di pirmisu.
putu ta s-ljea T. Cushea, unù altu scâ” ditù meslu Martsu di estanù. Easti unù omù fronimù, nu s-plândzi
Armânù di Bucureshti tsi nchisea cu Atumtsea, ti furnjia câ a Redactsiiljei di canâ sh-nu criticâ canâ. Ljea lucrili
elù Scopia. armâneascâ di la Televizia ali Republica ashi cumù suntu. Easti niscânti ori
- “Nji-acâtsai bileaia cu revistili a Machidunia âlji fu durusitù “Premiulù stresù sânâtosù la gepi shi, di nai ma
tale, Yeatre! Di cara li loarâ tuti atsesali di Tinjii Bana Armâneascâ”, la multili ori, cuvârdã. Atumtsea nu-lù
revisti di pi measâ unù fudzea di la mini spectacol vini di lo parti shi vitseprezi- dorù pâradzlji. Di va s-hibâ sâ s-
shi-unù altu yinea ta sâ-nji caftâ dentulù a alishteii televizii cumù shi tihisescâ ta s-shedz la measâ cu elù la
revistâ”, ânji dzâsi Toia, ca ti shicai, ambasadorlu di Bucureshti ali unâ hani pots s-mâts shi s-bei câtù s-
dupâ doauâ dzâli anda agiumsi Republica Machidunia. vrei. Elù pâlteashti. Di va s-hiba ama
Bucureshti. Tutù atumtsea âlji fu durusitù Premiulù ta s-cutidzedz sâ-lji caftsâ s-tsâ da
Sinferlu a Armânjlorù di Scopia ti di Tinjii shi a Redactsiiljei armâneascâ vârâ pârã ti revistâ, ca cumù feciù mini
revista Bana Armâneascâ âlù bâgã pi di la Radio Custantsa. Di aoatsi vini la di ahânti ori, nu va tsâ da tsiva.
mindueari Armânlu a nostu, Toia. Nu Spectacol mash realizatoarea a Iavea ti tsi mirachea alù Toia ca zborlu
shi shtea sh-nu sh-avea avdzâtâ emisiuniljei pri limba armâneascâ. Di alù Nicea s-hibâ publicatù tu revista
vârâoarâ di unù ahtari lucru. A lui, di Directoarea icâ di vârâ altu Bana Armâneascâ, ta s-poatâ s-hibâ
cându sâ shtii ca emburù shi ca omù reprezentantu di la Radio Custantsa, yivâsitù di ma multsâ Armânji, ânji si
avutù, totna oaminjlji, Armânji icâ di cari lipsea s-yinâ s-ljea parti la spectacol pari câ easti una multu aleaptâ. Pritù
altâ dâmarâ, âlji câftarâ pâradz sh-nu ca cumù eara câlisits, nitsi nu fu zborlu. aestâ mirachi Armânlu a nostu Toia
altutsiva. Ciudioshi Armânjlji aeshtsa Ma multu di ahâtù, cu atsea apuhii, tricu, cu zori easti ndreptu, di la vrearea
di Scopia… Sâ-lji caftâ a lui mash unâ redactorâ di la aestu postu di radio trâ sinea a lui la vrearea trâ tuts. Iavea
revista Bana Armâneascâ sh-nu tsiva mi lo la telefon shi, di cara nji-aspusi marea jgljioatâ psihologicâ tsi u featsi
pâradz? Mari ciudii cu elji! Dinâoarâ câ u ncljeamâ Steliana Bajdechi, mi Armânlu a nostu Toia dinâoarâ cu
ahurhi s-mutreascâ la elji sh-cu ma urminipsi cu boatsi mutatâ shi multu calea a lui di estanù la Armânjlji di
mari sinferù. Bâgã oarâ câ aproapea apufâsitâ câ, di va s-hibâ di s-nu u scotù Scopia. Elu tricu di la sivdaia trâ sinea
tuts sh-u undzescu cu Armânjlji di di pi Diplomâ sintagma “Redactsia a lui la sivdaia trâ tutù gruplu, trâ tutâ
România. Cu tuti aesti, dupâ psânù armâneascâ” shi s-armânâ mash postul Armânamea, va dzâcâ.
chiro ama avea s-veadâ câ elji, nâpoi, di Radio Constantsa, emisiunea Âlji oarâ bunâ yineari tu aestâ parei
s-alidzea cu tsiva di atselji di România. armâneascâ di la aestu postu di Radio shi sâ-lji hibâ lucrulu ambarù:
Aestsâ Armânji di Scopia, pi ningâ va s-hibâ ncljisâ!?!
atsea câ au mari mirachi ti unâ revistâ S-nâ turnãmù la Toia a nostu cari, tutù Unù Armânù tsi u-featsi aestâ
scoasâ Bucureshti, shtiu sâ-sh yiurti- mutrindalui la Armânjlji adunats la jgljioatâ
seascâ multu musheatù Dzua a lorù andamusea di Scopia, bâgã oarâ câ Di-anda eara elù, tu prota-a lui njeatâ.
22 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

“VREAREA A AROMÂNILORÙ” “VREAREA A AR -


Noi, Armânjlji ditù FARA iutsido au bânatâ, tu itsi culturâ shi “ C aftâ shi va tsâ si da“ suntu
vâsilii. Vrearea crishtinâ ti laolu di
ARMÂNEASCÂ DITÙ ROMÂNIA, zboarâ ditù nvitsâturli a Hristolui.
anvârliga, câshtiga ti ghineatsa
ditù fâlcãrli Bucureshti, Cãlãrashi, Aveamù nãdia câ ashi va s-tihisea-
alântorù, ti mushutsarea a banâljei,
Ialomitsa, Tulcea, tsi nâ andâmusimù scâ shi cu “Vrearea a Armânjlorù” shi
ti arhundipseari cu formi shi turlii
aua Bucureshti, azâ 16 di Apriirù 2005 va-lji si da tuti atseali tsi li câftã.
ahoryea, suntu anyrâpsiti tu
tu Adunarea Generalâ di cathi anù, Armasimù ama mash cu nãdia.
documentili bizantini imperiali, cari
“Vrearea a Armânjlorù”, dupu cumù
zburãscu ti elji tu Sâmtulù Munti,
Di cara luyursimù câ zuyrâpsirea s-veadi, easti unâ câftari pritù cãrtsâ
tu emburlâchea ali Amirãriljea, tu
niuidisitâ, scâdearea maxusù shi a niscântorù Armânji di la Sutsata
fuga ân cârvani, tu andridzearea a
nihâbârsearea a identitatiljei a noastrâ “Comunitatea Aromânã din Româ-
ligâturlorù di tugireti cu Europa ditù nia” cãtrã exusiili pulititsi române-
armâneascâ suntu itii ti cari limba shi Ascâpitatâ shi cu Orientulù. Tu eta
cultura armâneascâ s-aspargu dzuâ di dzuâ shtsâ ca Armânjlji s-hibâ pricunuscuts
17 shi 18 Armânjlji eara tu Balcanù ca minortitati natsionalâ.
shi agiumsirâ tora fuvirsiti cu chirearea, atselji tsi mutarâ unâ pulitii Lipseashti s-pricunushtemù câ ea
icunomicâ shi culturalâ fârâ preaclji easti unâ câftari thâmâsitâ sh-câ eara
lomù apofasea câ vini oara s-aspunemù tu atselù chiro tu Amirãriljea
vrearea a Farâljei Armâneascâ ditù mari ananghi di ea.
Otomanâ – Moscopoli.
România ti scutearea tu migdani a Va s-aducù aminti câ tu veara a
identitatiljei etnicâ shi culturalâ a Adzâ ama, ti ascâparea shi ti anlui 2002, dupâ unâ shcurtâ andamusi
Armânjlorù ditù România, ca parti a crishtearea a aveariljei culturalâ cu Luis Maria de Puiq, cumândusea-
popului armânescu ditù Balcanù shi tu armâneascâ easti ananghi ta s-hibâ rea ali Sutsata Culturalâ Armâneascâ
idyiulù chiro lomù apofasea s-anchisimù adrati institutsii moderni, uidisiti cu di Bucureshti lo apofasea ta s-facâ
s-pitritsemù câftãrli lipsiti la chivernisi ta atseali europeani, UNESCO tricu unâ Câftari la exusiili româneshtsâ ca
s-himù anyrâpsits ca minoritati natsionalâ limba armâneascâ tu cartea a Armânjlji s-hibâ pricunuscuts ca
tu Românii. limbilorù tsi agiumsirâ tu piricljiu a minoritati etnicâ.
chireariljei. Consiliulù ali Europâ S-agiumsi cu atsea Câftari pânâ la
Armânjlji vorù s-hârseascâ di ndreptulù apruche Dimândarea 1333 ti Vasile Dâncu, Ministrulù a Informa-
tsi lâ si pricadi tu catandisea di minoritati tsânearea tu banâ shi cultivarea a tsiilor ditù atselù chiro shi aclo s-
natsionalâ sh-tsi easti ndreptulù di thimeljiù limbâljei armâneascâ. dânâsi. Itia câ s-dânâsi unâ ahtari
a omlui shi a tsitãtseanlui: s-anveatsâ tu Câftari nu fu Ministrulù mea unâ parei
sculii limba shi cultura armâneascâ, s-aibâ Luyursimù câ dhoarâli tsi nâ li di Armânji cari s-lâhtârsi cându avdzâ
mass-media pi armâneashti, s-cântâ alâsarâ stripâpânjlji a noshtri nu di ashi tsiva shi dinâoarâ lu nchidicã
armâneashti tu bâsearicâ. lipseashti s-chearâ. Eali prindi s-hibâ lucrulu ta s-hibâ dusù ma largu. Nu lâ
cunuscuti di tuts Armânjlji shi tutâ thimisescu numili a atsilorù “domnji
Furnjia di nai marea simasii ti cari dunjeaua. Eali lipseashti s-intrâ tu armânji” ti furnjia câ niscântsâ di elji
anchisimù aestâ cali easti atsea câ tu arada europeanâ ca valori suntu lândzâts, altsâ suntu nâintats tu
chirolu di tora mash anyrâpsearea tu nomù armâneshtsâ. ilichii iara altsâ di lâhtârsitslji di
a identitatiljei poati s-ducâ ma largu shi s- atumtsea sta ascumtsâ tu pareia tsi
arhundipseascâ turlia istoricâ tu cari România fu nica ditù anchisita a fatsi Câftarea di tora.
Armânjlji daima eara anamisa di alantsâ shi ljei ca vâsilii natsionalâ, unù agiutorù Ca Armânjlji di România s-poatâ
tu dunjeauâ: urdinarea niastâmâsitâ, harea ti Armânji, tu unâ turlii tsi adzâ nu tu yinitorù ta s-armânâ tru banâ ca
di moabeti, mirachea ti alti culturi shi alti s-uidiseashti, câtse ashi eara unâ comunitati ahoryea shi s-nu hibâ
lucri. catastisea tu atsea etâ. Ta s-armânâ tuchits shi asimilats di cãtrã popu-
Di anda s-apreasi eta tu Balcanù, elji tu banâ pâpânjlji a noshtsâ, tu inshita latsia româneascâ majoritarâ, namisa
adrarâ unâ civilizatsii europeanâ, tu cari a etâljei 19 shi featsirâ curbani di cari bâneadzâ, easti di mari ananghi
s-astâvârsescu dhoara romanicâ shi atsea identitatea a lorù ta s-aflâ andrupu- ca elji s-hibâ pricunuscuts ca minori-
bizantinâ, cu valori morali crishtini tinjisiti.
mintu la vâsilii cama vârtoasi, câtse tati natsionalâ (etnicâ) ahoryea shi sâ
Armânjlji di iutsido shtiu câ suntu mileti ashi eara lucârli tu atsea etâ. s-hârseascâ di tuti ndrepturli di cari
ahoryea, tsi zburashti idyea limbâ. Strategia a noastâ, ti ascâpari di la s-hârsescu tuti alanti minoritãts etnitsi
chireari sh-ti dezvoltarea a limbâljei, ditù România sh-di pisti tutù.
Dhoarâli culturali di zâmani a Armânjlorù a culturâljei armâneascâ, easti atsea
suntu di tuts luyursiti tu duhlu di s-nâ spunemù identitatea a noastâ Câftarea aesta, va dzâcâ, easti unâ
ecumenismu tsi li anveashti. Mirachea ti ahoryea shi s-intrãmù tu simfunia Câftari thâmâsitâ ama turlia di cumù
cunushteari, tu prota aradâ, plurilingvismlu multiculturalâ europeanâ shi fu faptâ ea nu-nji si pari tutù ashi di
shi apruchearea alântorù âlji featsirâ axi universalâ. uidisitâ shi di tinjisitâ andicra di tuti
Armânjlji tu tutâ istoria a lorù, oaminji tsi alanti 33 di Sutsãts shi Fundatsii
intrarâ dealithea multu ghini tu aradâ armâneshtsâ ditù România.
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 23
tu locurli române-
MÂNJLORÙ” CA UNÙ “DUHÙ DI ECUMENISMU” shtsâ shi s-aflarâ tora
sh-elji ta sâ-sh caftâ
Aestâ Câftari cãtrã exusiili pulititsi câtù shi exusiili româneshtsâ di la cari ndrepturli!?
româneshtsâ easti faptâ di cãtrã “Noi, câftarâ thâmâsitlu lucru. Nu s-aspuni tsiva di Armânjlji cari
reprezentantii Comunitãtii Aromânilor Cripãri mãri avui atumtsea anda vruiù vinirâ România. Di iu vinirâ? Câtse
din România”, tu varianta pri limba ta s-achicâsescu niscânti lucri ditù aestâ vinirâ? Câti sufliti di Armânji agium-
românâ iara pri limba armâneascâ: “Noi, Câftari ca cumù fu cu fraza: Dhoarâli sirâ tu aesti locuri? Câti sufliti di Ar-
Armânjlji ditù Fara Armâneasacâ ditù culturali...suntu...tu duhlu di mânji suntu tora România, ashi cumù
România...” ecumenismu...” (V. pag. 22). s-aspuni tu catayrafia ditù anlu 2002?
Lipseashti sâ scutemù tru migdani câ “Duhlu di ecumenismu!? Duhlu Câftarea cãtrã Chivernisi lipsea ta s-
ea nu easti faptâ ashi cumù lipseashti (spiritlu, suflitlu ali unâ yiitati), shtii tutâ hibâ una aplo, fârâ lucri minuti, s-hibâ
nitsi tu limba românâ shi nitsi tu limba lumea tsi easti, ama tsi turlii di prici easti limbidi sh-apufâsitâ.
armâneascâ. Iavea ti tsi:1.Aestâ Su- aestu “ecumenismu”? Câftaiù tu tuti Tu sonea a alishtei Câftãri lipsea ta
tsatâ poartâ numa di: “Comunitatea dictsionarli armâneshtsâ sh-nu lu aflaiù. s-hibâ, ashi cumù easti tinjisitù, numa
Aromânã din România” (CAR), cari Loaiù pi aradâ deapoia shi dictsionarli cu ipuyrãfia icâ simnâtura a atsilui cari
easti unâ aplo Asociatsii, unâ aplo româneshtsâ shi inglizeshtsâ sh-iara nu u cumânduseashti aestâ Sutsatâ di
Sutsatâ tutù ashitsi cumù suntu shi lu aflaiù iuva. Aflaiù ama unù zborù Armânji. Maca curaiù (curaj) nu easti
alanti 33 di Asociatsii icâ Sutsãts shi aprucheatù di elù: “ecumenic” (ditù cari, ecumenismu (tsiva) nu easti!
Fundatsii armâneshtsâ ditù România. vahi, s-tradzi shi atsea prici...!?) pritù Documentar. Pri ningâ aestâ Câftari
“Comunitatea Aromânilor din cari s-achicâseashti: “Cari ari puteari s- lipsea ta s-hibâ adâvgatù unù Memoriu
România”, cumù sh-dzâsirâ câ, taha, u cumânduseascâ ntreaga bâsearicâ icâ unù Documentar di ma multi paginji
suntu elji, easti cu tutù altutsiva. crishtinâ”, ca cumù easti sinudhlu. Tu pritù cari sâ si scoatâ tru migdani cu
Tu ea intrâ tuts membrilji ditù Sutsata altu dictsionarù pritù “ecumenic” s- apudixiri pritù documenti istoria atsea
“Comunitatea Aromânã din România” achicâseashti general icâ universal. di dealihea a Armânjlorù.
deadunù cu tuts membrilji ditù tuti alanti Vahi aesta easti achicâsearea shi a Altâ turlii exusiili româneshtsâ nu va
33 di Sutsãts shi Fundatsii armâneshtsâ priciljei cu numa di ecumenismu, zborù u ljea tu luyurseari aestâ Câftari (ca
ditù România cumù shi deadunù cu tuts tsi nu s-aflâ tu tuti dictsionarli tsi li avemù cumù shi u featsirâ) ti furnjia câ va s-
Armânjlji ditù România cari nu facù noi, ama cari s-aflâ, vahi, tu dictsionarli ljea tu hãbãrsiri atseali tsi lâ spuni
parti ditù aesti Sutsãts icâ Fundatsii filozofitsi a yrâmâtitslorù tsi-lji bâgarâ ca Academia Românâ (vedz pag. 24).
armâneshtsâ. pseudonumâ a sutsatâljei a lorù numa Aestâ Câftari, ta s-hibâ cu ma multâ
2. “Noi, Armânjlji ditù Fara sâmtâ a farâljei noastâ!? puteari shi s-poatâ s-anichiseascâ,
Armâneasacâ ditù România” Vahi! Ama sintagma “tu duhlu di gen- lipsea ta s-hibâ faptâ nu mash di unâ
Sâ shtii multu ghini câ zborlu Fara eral icâ di universal” tutù ca la Yeandoni singurâ Sutsatâ mea lipsea ta s-hibâ
easti sinonim cu miletea, cu populu, cu asunâ! faptâ deadunù sh-cu alanti Sutsãts icâ
laolu, cu ghimta, cu ginsa, cu ratsa Nu mata easti ananghi ta s-nâ mindu- Fundatsii armâneshtsâ cari au ahtãri
icâ cu yintunjea. Pritù eali s-achiseashti imù la tsi puturâ ta s-dzâcâ membrilji a videri. Lipsea ta s-hibâ loati tu luyur-
dâmara a tutulorù Armânjlorù nu ditù exusiilorù româneshtsâ atumtsea anda seari chiola shi atseali Sutsãts armâ-
unù locù icâ ditù unù cratù mea di pisti yivâsirâ “Vrearea a Armânjlorù” shi neshtsâ cari au alti videri ti furnjia câ
tutù. Armânlji ditù România suntu unâ deadirâ pisti unu zborù nicunuscutù di elji eara ndreptulù a lorù ta sâ-sh spunâ
parti ditù Fara armâneascâ. Elji, sh-tsi nitsi nu s-aflâ tu dictsionarli a lorù? minduearea a lorù tu aestâ problemâ.
deadunù cu Armânjlji ditù Vâryârii, ditù Istoria a Armânjlorù easti pãrãstisitâ Calea tsi u loarâ Armânjlji di Româ-
Gârtsii, ditù Arbinushii, ditù Rep. tu aestâ Câftari mash cu ndauâ lucri nia ta sâ-sh amintâ ndrepturli tsi lâ si
Machidunia cumù sh-cu tuts atselji ditù generali. S-aspuni câ Armânjlji suntu pricadù pritù pricunushtearea a lorù ca
alanti vâsilii plãseadzâ (adarâ) deadunù autohtonji tu Balcanji, câ documentili minoritati natsionalâ icâ etnicâ easti ca
populu, miletea icâ fara armâneascâ. bizantini thimsescu di elji câ s-afla sh-la unù polimù. Maca prota alumtâ cu
Iuva tu lumi vârâ Sutsatâ icâ vârâ Sâmtulù Munti, câ tu etili 17-18 s-afla exusiili româneshtsâ fu zâptâsitâ tamam
parei, adyeafurù di tsi turlii easti ea, nu tu Balcanji sh-u mutarâ Moscopolea. Cu di niscânti fortsi armâneshtsâ, alumta
ari ndreptulù ta sâ-sh bagâ numa icâ ahtãri psâni shi generali lucri ditù isturia a di tora fu zâptâsitâ di exusiili
sâ-sh ljea ca pseudonumâ numa a Armânjlorù dzâts câ aestâ Câftari easti româneshtsâ.
atsiljei mileti icâ a atsilui populù. Cari faptâ tamam di unù nvitsatù filo Mucanù Avemù nãdia câ yinitoarea alumtâ a
adarâ ashi tsiva fatsi unâ nitinjisiri, unâ (icâ filoGrecù) sh-nu di niscântsâ Armânji Armânjlorù cu exusiili româneshtsâ va
pângâniri, unù sacrilegiu, va dzâcâ, tsi vorù ta s-adarâ unù lucru thâmâsitù s-hibâ asvingâtoari shi elji va s-poatâ
andicra di atelù populù. sh-di mari ufelii ti tuts Armânjlji. sâ s-hârseascâ di tuti ndrepturli di cari
Di aoatsi s-tradzi concluzia, nica ditù Nu s-aspuni tsiva di loclu iu s-amintã, s-hârsescu alanti minoritãts natsionali
ahurhitâ, câ atselji tsi u cumândusescu iu s-apreasi populu armânescu di canda di România.
tora aestâ sutsatâ, CAR, pritù nvi- Armânjlji, suntu unâ “generatsii S-nâ agiutâ Dumnidzã!
shtearea a ljei cu alti stranji, tsi nu suntu spontanee” icâ suntu câdzuts di iuva din Tacu PICEAVA
a ljei, caftâ ta s-lji-arâdâ ahâtù Armânjlji tserù ndreptu tu loclu a Balcanjlorù icâ
24 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
simti nedreptãtiti în
ACADEMIA ROMÂNÃ - locurile unde, de
fapt, s-au nãscut si
COMUNICAT - Luni, 6 iunie2005 unde sunt
autohtoni.
Academia Romana a luat cunostintã Prin marile personalitãti pe care le-au
cu surprizã de initiativa unui grup de dat în România ei au îmbogãtit prin
aromâni (armâni) din tara noastrã de operele acestora patrimoniul cultural
a se constitui intr-o minoritate nati- national românesc; absenta lor din acest
onalã, distinctã de români, ca popor patrimoniu ar sãrãci cultura românea-
armânu, cu o limbã proprie, armâna. scã, pe de o parte, iar pe de alta - aceste
Ne aflãm în fata unei diversiuni, contributii nu si-ar gãsi locul în alte
izvorâte din interese mercantile ale culturi. De aceea, a admite constituirea
unor cercuri din tarã si din strãinãtate, unei minoritãti aromâne ar fi cea mai
ce ignorã adevãrata istorie a acestei mare absurditate a istoriei
ramuri a romanitãtii rãsãritene si a dia- contemporane a aromânilor.
lectului aromân care, împreunã cu cel 3. Academia Românã i-a considerat
dacoromân, cel meglenoromân si cel întotdeauna pe aromâni ca parte
istroromân, formeazã limba românã. integrantã a acestui popor, fãrã deose-
Aceastã chestiune fundamentalã a bire de locul de origine. Inca de la
lingvisticii românesti si romanice a constituirea Societãtii Literare Române majoritare, ce au constituit state
constituit, între altele, obiectul a douã (1866), devenite Societatea Academicã nationale, si alãturi de alte minoritãti.
sesiuni stiintifice, organizate în Aula Românã (1867), fiecare provincie Ei sunt acolo singurii vorbitori ai unei
Academiei Române, la 31 octombrie româneascã a avut - potrivit numãrului limbi romanice, printre alte limbi, toate
1994 si la 28 ianuarie 2005: “Limba de locuitori - 4, respectiv 3 sau 2 neromanice. Rezolvarea statutului lor
românã si varietãtile ei locale”, membri fondatori, între care si doi politic si cultural-lingvistic depinde de
respectiv “Aromânii si aromâna aromâni: Ioan D. Caragiani si Dimitrie autoritãtile din tãrile respective si de
astãzi”. Cozacovici (Cosacovici). De-a lungul vointa lor proprie, exprimatã individual
Aducem la cunostintã forurilor anilor, alte mari valori ale vietii publice, si colectiv. In orice caz, aromânii din
competente si publicului larg cã literelor, stiintelor si artelor din rândurile România nu pot fi minoritari printre
Academia Românã, în deplin acord cu aromânilor au fost primite in Academia români (asa cum sunt minoritarii reali:
specialistii de bunã credintã din tarã si Românã: mitropolitul Andrei Saguna, maghiarii, tiganii, sârbii, bulgarii,
din strãinãtate, nu poate fi de acord cu scriitorul si filologul George Murnu, ucrainenii, slovacii, polonezii si altii).
o astfel de initiativã, din urmãtoarele strãlucit traducãtor al “Iliadei” si 5. Specificul aromânilor din tara
motive: “Odiseei”, lingvistul si folcloristul noastrã (traditii culturale, mod de viatã,
1. Aromânii sunt o parte integrantã a Pericle Papahagi, scriitorul si diplomatul obiceiuri, port, folclor, prozã si poezie
poporului român, iar limba lor este Marcu Beza, lingvistul Theodor dialectalã) poate fi si este exprimat,
româna, caracterizare datã de oamenii Capidan, autorul monografiilor cultivat si pãstrat fãrã ca acesti români
de stiintã români si strãini, din Evul fundamentale consacrate dialectelor sã fie considerati minoritate nationalã,
Mediu si pânã astãzi. Acestea sunt date aromân si meglenoromân, unul din ceea ce nici nu sunt de fapt. Cât
istorice imposibil de schimbat, cãci redactorii de bazã ai Dictionarului limbii priveste participarea lor la viata social-
limba, argumentul de bazã, pune în române, scriitorul si filologul Cezar politicã a tarii, ei se bucurã de aceleasi
evidentã acest lucru. Papacostea, istoricul literar Dumitru drepturi ca si toti românii, ajungând unii
Unitatea limbii române vorbite la Caracostea, inginerul, specialist in - dupã cum se stie - deputati, senatori
nordul si la sudul Dunãrii este atât de astronauticã, Elie Carafoli, pictorul Ion si ministri.
concludentã, încât se poate spune nu Pacea etc. In concluzie, toti aromânii nord- si
numai ca aromâna (ca si meglenoro- sud-dunãreni sunt români (armâni), cu
La aceastã ilustrã galerie se cuvine a
mâna si istroromâna) si dacoromâna specificul lor dialectal, folcloric si
fi adãugati poetul si omul politic Dimitrie
sunt asemãnãtoare, ci cã sunt chiar etnografic, în cadrul generosului popor
Bolintineanu, lingvistul si etnologul
identice în trãsãturile lor fundamentale, român, unul din cele mai numeroase si
Tache Papahagi, autorul impunãtorului mai puternice din Sud-Estul Europei.
constituite de-a lungul secolelor (cu Dictionar al dialectului aromân,
unele exceptii in vocabular, cel mai Cei care vor, azi, sã se constituie într-
strãlucitul actor Toma Caragiu si o minoritate nationalã aromânã în
sensibil la schimbãri, în contactele cu numerosi alti reprezentanti ai stiintei,
alte limbi). interiorul României încalcã în mod fla-
culturii si artelor din trecut si de astazi. grant datele reale ale istoriei si,
2. Aromânii din România au venit de 4. In tãrile de la sud de Dunãre, totodatã, valorile noastre morale si
bunã voie în aceastã tarã, mai ales în aromânii - ca si meglenoromânii - spirituale comune.
secolele al XIX-lea si al XX-lea, tocmai reprezintã minoritãti nationale Academia Românã
pentru cã s-au considerat români, spre autohtone, alãturi de popoarele
a avea o patrie a lor, spre a nu se mai
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 25
furâ dati cu mari buneatsâ di partea a
DZUA NATSIONALÂ A ARMÂNJLORU fumealjiljei Carasimu Cornel shi
Mihaela, tsi cumândâsescu aestu
YIURTISITÂ TU SUA SHI ALBANIA restaurantu. Vârâ 120 Armânji s-
adunarâ la aestâ andamusi, ascultarâ
Tinjisits Frats Armânji, shi cultura armâneascâ. boatsea di malâma alù Gica Godi cari
Tu seara di 22.05.2005, tu câsâbãlu Ti mults anji Dzua Natsoinalâ a lansã shi unù CD cu cântitsi
Parmeti, s-featsi adunarea ti 100 di anji Armânjlorù, 23 Maiu !
armâneshta, ascultarâ shi ma multsâ
a Dzuâljei Natsionalâ a Armânjlorù. Andon Kristo ficiurits cari aspusirâ poezii
Tu aestâ adunari loarâ parti repre-
(cumândâsits di d-na Godi).
zentantsâ di la Sutsãtsli Culturali
armâneshti ditù Albanii, a Forumul a
S âmbata, 21 di Maiù, s-yiurtusi New Azburârâ Gica Bujdoveanu shi Gica
Tinirlorù Armanji, Armânj di Parmeti York Dzua Natsionalâ a Armânjilor shi Godi, cari adusi hâbari ditù lumea
shi ditù hoarili di anvârliga di Parmeti. tutunâoarâ 100 di anji di la Iradelu datù armaneasca. Cânticlu shi gioclu
Adunarea s-featsi tu sala ali Casa di di Abdul Hamid doilu, pritù cari anamisa di Gica shi Mihai Godi tsânurâ
Culturâ a câsâbãlui Parmeti. pricunushtea Armânjli ca mileti pânâ la 3 tahina.
Simpozionlu lu dishchisi presidentulù ahoryea tu Amirãriljea Otomanâ.
ali S.C. “Armânjlji din Albania”, prof. Adunarea s-adrã la restaurantulù Aura Pasha
Vanghel Shundi, cai tsânu shi referatlu Harmony shi tutâ mâcarea shi bearea
“23 Maiu, Dzua Natsionalâ a Armânj-
lorù, isturia shi actualitetea a ljei.”
Referatlu “Armânjli di Parmeti shi OARA A DISHTIPTARILJEI
cultura a lorù” di Dimitri Liçi, presid. a
fillialijei SC di Parmeti. Ti voi, tsi OARA A DISHTIPTARILJEI
Referatlu “Experientsa di 5 anj ti cumândâsits grupurli
nvitsari limba armânâ la shcola armâneshtsâ di pi Tinirame, tinirame,
facultativâ di Diviaca” di Coci Jancu, internet, Mariana Ai thimelju di pirifanji,
dascal la aestâ shcolâ. Caragicu shi Tacu Piceava: Amù vârâ Câ hii soi Alexandrinâ
Referatlu: “Lucrulù a filialiljei ali SC stâmânâ di cându ampulisescu s-
Arhundeascâ arâdâtsinâ.
cu tiniri armânji ti inimusirea a lorù la pitrecù cânticlu “Oara a Dishtiptariljei”
lucrul ti nvitsari limba, cultura shi
pi dauli grupi, ca tinjiseari a Dzuâljei Tinirame, tinirame,
tsivilizatsia armânâ” di Andon Kristo,
Natsionalâ, ma tutù s-toarnâ nâpoi, cu Lãi vlâstaru di Armâname,
presid. a filialiljei SC Elbasan.
tuti câ-lù njicshuraiù di ma multi ori Spuni tora a ta giunami,
Referattl: “Rolea ali Rivista Frãtsia ti
pânâ la aestâ formâ ditù soni. Chirolu nu-ari arâvdari!
inimusearea a activiteturlorù ti nvitsari
Ascultats-lu shi dats-lji cali, cara s- R.
limba shi cultura armânâ”, di Jani
Gusho, shef redactor a Rivistâljei shi putets. Nu, nu shedz pi minduiari!
vitsepresid. ali SC. Cu tinjii, G.Godi Fâr-di tini soia cheari,
Ncljinâciunji deadi preftulù armânù Câ bati la thimeljlu a ljei
Dimitri Veriga, di la biserica Sâmtu OARA A DISHTIPTARILJEI Pâtoclu a cheardiriljei!
Sutiri di Curceaua. Hristolu anye! Analtsâ stiznji di vreari,
Avumù Salutãri ti Dzua Natsionalâ a Vâ orù s-avets sânâtati shi ghini v- S-veglji a noastâ msheat-aveari,
Armânjlorù ditù partea a Secretarlui di aflaiù cu unù canticù! Mushuteatsâ fâr-aradâ,
Stat...shi a Ambasadorlui ali Românii Easti unù cânticu-ACLJIMARI cãtrã Hrisusitlu graiu di dadâ.
tu Albanii, domnulù Costandin Eremia. tinrirlji armânj ta sh-aspunâ vrearea ti R.
Lo parti shi salutã shi primarlu a atseali hãri a farâljei cari nâ alegù di Tinirame, tinirame,
câsâbãlui. Tu salâ eara expozitsia cu alanti milets, cari nâ da identitati. Lãi vlâstaru di Armâname,
foto ditù bana a Armânjlorù. GRAILU DI DADÂ ma ninti di tuti! Talji funea di fârmatsi
Dupu simpozium tuts partitsipantsâlj Minduescu sh-mini ca voi tuts câ itsi Cari nâ curmâ a noastâ boatsi!
loarâ parti la unâ harauâ cu cântitsi, dzuâ, mesù, anù tsi trecù suntu znjii ti S-ai tu minti dipriunâ
muzicâ, giocuri, retsitãri, cai acompa- noi, câ chirolu nu n-ashteaptâ sh-câ Câ tsi s-vearsâ nu s-adunâ,
njearâ la prândzu cai lu ashtiptarâ somnulù-pâmoarâ tsi n-apitrusi va Câ pâdurea a s-hibâ dârmi,
Armânjli di Parmeti. curmari unâ oarâ ma ninti. Shi cumù Di cârvealji a s-aflji sârmi?
Tu soni partitsipantsâlj s-dispârtsârâ tiniramea easti Nãdia, cânticlu OARA R. Poartâ hlambura cu hari
pitù câsâbadzlji a lorù cu urarea: S- DISHTIPTARILJEI” maxusu ti ea fu Ti a pâpânjloru ihtibari,
bâneadzâ Dzua Natsionalâ a anyrâpsitù. Câ-i oara Armânamiljei,
Armânjlorù! Elji fudzirâ cu sentimenti Sh-câ s-aproachi Dzua Natsionalâ a Oara Dishtiptariljei!
buni sh-cu obligatsea ti lucrari cama Armânjlorù, cu ahâtu ma ghini.
multu ti vigljeari shi prucupseari limba Dumnidzã s-adavgâ! G. Godi
26 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
murmintulù alù Cezar. Senatorlji cu
Zboru alù Iancu Perifan tsânutù Alexandru, câtu ashkerea a lorù s-trapsirâ
Larisa -Gârtsia tru anlu 1998, Cirishearu iuva tru Africa, tu muntsâlji a noshtsâ.
plâmsi. Tsi adrã elu Pompei fudzi tru Africa.
Mi hârsescu multu câ hiu aua la voi, la la 33 di anji, shi tsi feciù mini la 50 din Ashi câ sândzâli a nostu
Armânjlji di Larisa. Vâ dzâcu Bunâ dzua! anji? Cu moartea alù Alexandru câdzu easti sândzi di dipù ma
Ashi dzâtsea shi cântâtorlu armânù di shi Makidunia. Unâ altâ mileti s-muta. livenda mileti -
Tricol la radio Athena. Shi câdu Eara Romanjlji. Shi prota vâsilii tsi u makedonjlji - cu dipù ma shtiuta shi
reporterlu lu antribâ ca sâ shtibâ câlcarâ, fu avuta shi avdzâta Makidunii! mintimena mileti, Romanjlji.
armâneashti, vlâheashti elu dzâsi: Veveia, La 168 a Ch., la Pinda, ningâ Caterina, Limba easti unâ limbâ di Domnji. Shi
la noi Tricol nu dzâtsem Kalimera, noi fu bâtutù Perseu, vâsiljelu ali Makidunii. Armânjli furâ di totna Domnjii! Easti
dzâtsem Bunâ Dzua shi io cu mana Shi di atumtsea armasirâ Romanjlji tru arshini câ Armânji di a noshtsâ s-dzâcâ
azburãscu armâneashti. Ea nu shtii locurili a noasti. Shi di amisticarea câ noi himù soi di huzmikeari! Xenjlji
gârtseashti! Shi mini, Iancu Perfan, nu Makedonjloru cu Romanjlji, inshrâ nâ tinjsescu! Mutritsi tsi avemù datâ la
shtiu gârtseashti. Hiu Armânù faptu tu Armânj1j1, VIahii. Shi loarâ 1imba latinâ tuti miletsli ditù Balcan.
Vârgârii shi bânedzu Paris, tu Evropa, cari u azburâmù di 2000 din anji. Gârtsia La 15 di Augustu 1986, domnul Averof
di pisti 40 di ani. Hiu ansuratù cu unâ fu câlcatâ shi ea, a nu sh-alâsã limba! avea unâ conferintsâ la televizia greacâ.
Armânâ di Baiasa shi am doi ficiori shi Tsi 1imbâ azbura nâinti Makedonjlji? Nu Shi jurnalishtsâlji âlji bâga ntribãri tri
unâ featâ. Azburãscu cu elji ân casâ, shtimù! Ea nu s-angrâpsea shi nu Makidunii. Shi elù azburâ shi tri Armânji.
armâneashti. Tu Frantsa, nu easti, ni armasi vârnâ documentu. A elji Elu dzâsi: Vlahilji au tut tsi lipseashi, tra
arshini, ni fricâ. Shi noi nâ-u vrermù angrâpsea tu limba greacâ. Tru atselù s-hibâ pricunuscuts sh-ca unâ minoritati
limba a noastâ! Merçi, haristo, a kiro, istoria aspuni, câ tru Evropa, dauã etnicâ. Unâ fimiridâ di aua s-
livendzâlorù anvitsts, cari organizarâ limbi s-angrâpsea: Greaca shi Latina! ciudisea câ Averof azburâ tri Vlahi. Vârâ
aestâ andamâsi iu va s-azburascâ tri Romanjlji, dupâ 100 din anji di la câlcarea jurnalistu nu avea antribatâ aestu lucru.
limba armâneascâ! Shi nica unâ oarâ ali Makedonii, câlcarâ shi Galia ! Shi Galji Noi nâ ciudisimù di ciudia a lorù. Putea
haristo, câ elji nu suntu Armânji, ma loarâ limba a Romanjlorù shi astâdzâ nu Averof s-azburascâ tri Makedonia, tri
Grets, democrats (aua s-amintã ari Gali, nu ari limba gâlikeascâ, ashi Vurgari, tri Turts shi s-nu azburascâ tri
Democratsia) shi evropenji! Adukirâ câ cum nu ari Makedonji shi nitsi limba Armânji? Di cându suntu Vârgarii aua
bânãmù, dupu multi pulemati, doxâ-lji makedonâ. Azâ are Armânj i shi (di la anlu 600 d.Ch.), di cându sunt
tru Evropa, fârâ gârnitsi, fârâ sinuri, shi Francezi, cu limbâ latinâ shi Francezi Turtsâ (di pi la 1300 shi tsiva). Vlahilji
iu ndrepturli a omlui suntu tinjisiti. shi Armânji, Vlahi. Niscântsâ di aoa nu vinirâ, eli erau aua. Nu di multu eara
Va s-azburãscu tri Istoria a Armânjlorù, dzâcu câ Vlahlji eara Grets. S-videmù câlisitâ, la Sorbona Prof. Fanula
ashi cum s-anveatsâ la Sorbona, Paris! tsi dzâtsi istoria? Tucidide, scrii câ Papazoglu, profesoarâ di Istoria veaclji
Vlahilji, bâneadzâ tru Makidunii. Brasidas dzâtsi, câ Makedonlji eara shi di arheologie, la Belgrad. Armânâ di
Makidunia, fu mpârtsâtâ, la anlu 1913, Varvari, nu zbura gârtseashti. Aesti s- Bitolia! Eara faptâ Dr.Honoris Causa. U
la Vurgari, Sârghi, Albaneji shi Grets! angrâpsea pi la anlu 400 a. Ch. ntribai: Doamna, tsi spuni Istoria tri
Shi câ bana a lorù eara multu greauâ, cu Demostene, pi la 350 a.Ch. Armânji? Di cându noi himù aua? “Di
sinurili, unâ parti di elji emigrarâ tu angrâpseashti, tu Olintica 1, câ Filip eara cându s-apreasi eta, Mr.Perifan!” Di
Românii, iu s-aflâ shi astâdz. Suntu pisti Makedon shi tu Filipica 3, angrâpseashti totna. Shi nâ dzâcu câ noi nu avenù
100.000 di Armânji tru Românii ! câ nu eara Grecu shi câ nu ari vârnâ istorii! Ia s-videmù tsi dzâcu Cronicarlji?
Lumea ditu Balkan, nâ dzâcu Vlahi (ashi ligâturâ cu Gretsli. Rufus anvitsatù ro- Piscus, cronicar bizantin, era
dzâtsea Germanjlji, la atselji tsi zbura unâ man scrii tri lirnba Makedonâ. Plutarch, ambasador alù Theodosie Il- lu pi ningâ
limbâ latinâ, câ noi azburâmù unâ limbâ filozof, scrii câ Alexandru azbura cu Atila. Angrâpseashti pi la anlu 450 d.Ch.
latinâ), altsâ nâ dzâcu Cutsovlahi. Slavlji oaminjlji a lui lirnba makedonâ. Tit Liviu tu Istoria a Imperiului Bizantin: Tutâ
nâ dzâcu Tsintsari (di la zborlu slav Sin scrii: Pi Etol i, Acananieni, Makedoni lumea tru Balkan azburashti limba latinâ.
Tsar, Hilji di Vâsilje! Elji dzâcu câ noi nâ milets cari au unâ l i m b â . Theophanes, shi elu istoric bizantin cari
trâdzemù, taha, di la Aurelian, Imperator Pausani angrâpseashti: Dupu armi shi lo parti cu armata bizantsului, la polimlu
Roman care s-trapsi ditu Dacia, câ nu dupu limbâ âlji cunuscurâ câ eara cu Avarlji avdzâ, cumù unù soldat gri:
putea s-dânâseascâ Barbarlji, nghios di Makedonj. I.Kordatu adavgâ: dupu tsi- Torna, trorna, fratre. (Pi armâneashti:
Dunâ, cu oameni di pi ningâ elu. Ashi câ lji citi Tucidide, Demostene, F.Arianus, toarnâ-ti, toarnâ-ti, frate). Kendrenos,
shi noi, dzâcù elji, himù vinits aua, la Tit Liviu, Pausanias, Seneca shi multsâ pi la anlu 1000 scrii: Vlahii, lu vâtâmarâ
anlu 271 dupâ Hristo, cumu suntu vinits altsâ, câ:” makedonika glosa denito fratili a Tsarlui vargar Samuel David:
shi elji pi la anlu 600 dupâ Hr.) eliniki!” Anvitsats armânji ditù Eladâ, anamisa di Kasturia shi Prespa! Nicetas
Di cându himù Vlahii? Tru Makidunia dzâcù câ Armânjili eara huzmikeari la Coniates, cronicar Grec, scrii pi la anlu
alù Alexandru bâna Makedonji. Romanji shi anvitsarâ limba latineascâ 970, câ Vlahilji sunt ca tserghilji tu
Makidunia, tru kirolu alù Filip, s-tindea tsi u azburãscu di 2.000 di anji. muntsâ! Shi elù dzâtsi, câ Tesalia s-
di la Marea Adriaticâ shi pânâ la Marea Makedonjli s-misticarâ cu Romanjli. cljeamâ Megalo Vlahia. Geoffroy de
Lai. Alexandru u dusi pânâ tru India. Pompei eara contra alù Cezar. Pompei Villeharduian pi la 1200 angrâ-pseashti
Pânâ astâdzâ, nu fu altu ma livendu ca cu giumitati di Senat, s-trapsi tu tri Micro Vlahia, tri Megalo Vlahia shi
Alexandru. Cezar, cându eara la Makidunii. S-bâturâ la Pfarsala . Anâkisi tri Vlahia Albâ. Chalcondilas, cronicar
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 27
Grecu, scrii câ VIahilji s-aflâ pânâ tru ca s-putemù s-armânemù Armânji, s- armâneascâ fu adratâ la anlu 1813, di
Laconia (Peloponesu). Loclu anamisa putemù s-nâ tsânemù limba! Câ limba Mihali Boiagi tru Austro-Hungaria. Câti
di Ianina shi Trikol s-clljeamâ Vlahia di easti suflitlu ali unâ mileti: Kiru limba, Craturi tru Balkan avea gramaticâ tri
Nsus (Dolopia). Tuti aesti Vlahii, furâ kiremù shi noi ca Armânji. Shi dupu 17 limba a lorù? Vurgâria u avu 1 a
di la anlu 980 shi pânâ la anlu 1259. di anji di bâteari pi la ushili ali Evropâ, 1828! România pi la 1860! Avemù nu
Phrantzes, cronicar Grecu, scrii câ deadunù cu livendulù sotsù, Vasili mash gramaticâ, avemù unâ mushatâ
Micro Vlahia s-aflâ tru Etolia shi Barba, Dumnidzã vru ca tru 24-li di literaturâ, poemi mushati.
Acarnania. Valahia di Nsus s-aflâ tru Cirshearù 1997, la Consiliulù ali
Epir! Rabinlu Veniamin di Tudela Europâ, unâ dzuâ ntreagâ s-azburâ tri
angrâpseashti la 1170: Dupâ arâulu limba armâneascâ shi tri Armânji. Shi
Sperkios s-aflâ Valahia. Vlahilji bâneadzâ s-deadi Dimândarea 1333, pitù cari DEUCALION – Nae
tu muntsâ! Suntu livendz shi lishori ca s-caftâ a cra-tur1orù iu bâneadzâ Arofie.
Tserghilji.Vârâ nu lâ poati. Vârâ vâsilje Armânj: Albania, Rep. Makidunia, Sfulgur di-n tser,
nu putu sâ-lji calcâ. Sârbia, Vurgâria, Gârtsia shi România noaptea dzua u fac.
Shi nica unâ: Eara pi la 1085! Vâsielu, s-aibâ angâtanù tra s-nu kiarâ lmba
Issac II Anghelos, di Bizants, vrea s- armâneascâ. Bumbuneadzâ.
mâritâ feata cu Vâsiljelu Ungur Bella. Easti una aveari ali Evropi! Armânjlji Vrondul mintea u-arupe.
Shi lipsea sâ-lji facâ pricâ. Shi bâgã forù au ndreptu ca limba a lorù s-hibâ Muntsâlj di dor aurlâ.
(dãri) mari la avutslji armânji. Shi doi angrâpsitâ tru jurnali shi tru cãrtsâ. S- Vimtul lumâchi frândze,
Celnits armânji, Petru shi Asan, s- hibâ bâgatâ cafi dzuâ la Radio shi la arburlji lj-pindze.
dusirâ Bizants, ca si-s plângâ câ multu televiziuni. S-poatâ Armânjlji s-avdâ la
greali suntu câftãrli. Asan, cari eara ca
Apa pit hime aghunjuseashte.
Bâsearicâ liturghia pi limba a lorù. S-
sertu, s-cârti cu Vâsiljelu. Shi unù gen- Unde analte di himaroyuri
hibâ bâgatâ la shcoalâ, aclo iu suntu
eral, cari eara acolo, âlji deadi unâ vârtoasi,
ficiori di armânji, di dauâ-trei ori tru
pliscutâ. Nu s-azburashti ashi cu poartâ bârtsâ ca case,
stâmânâ, ca s-poatâ s-anveatsâ câtse lâ
Vâsiljelu! Dolji frats s-turnarâ tu si dzâtsi Vlahi, Armânji, s-anveatsâ
dinjicâ dzenj sh-pâdurr ntredz.
muntsâ, acasa, shi cu Vârgarlji deadunù, Istoria a lorù, s-anveatsâ iu bâneadzâ Apa di loclu arushitâ,tsâ-s pare,
featsirâ Vâsilia Vlacho-Bulgar. Dupu Armânjlji. Ashi cumù fac tuti miletsli. sândzi vom,
Petru shi Asan fu vâsilje fratili a lorù Shi cari s-li pâlteascâ tuti aesti hãrgi? muntsâlj pliguits.
ma njiclu, Ivanoe, IANI TSARLU. Elù Cratlu iu bâneadzâ Armânj1i, iu
ljea carti di la Papa Inocentsiu III-lu, la lucreadzâ tri atselù Cratu, pâltescu Mutrescu cum undile,
1204. Bâsearica eara dispârtsâtâ di la foruri. S-nu yinâ Cratu xenù s-measticâ lu-aneacâ câmpul,
1054. Shi tsi-lji angrâpsea-shti Papa: Di tu vâsilii xeanâ. Ashi u vedi Evropa ngricat di poame sh-hyiptu coptu.
sândzâ Roman vâ trâdzets. Shi elù, Iani aestu lucru. Tu Frantsa, Bretonjlji pi
Tsarlu, lji-apândâseashti: Nâ hârsimù ningâ limba francezâ anveatsâ shi limba Hoor di sfulgur aprease,
multu câ nâ adusitù aminti di sândzili bretonâ. Au Radiouri pi limba a lorù. Au cupiy di oi arse.
tsi curâ tru vinili a nosti shi di patrida di Televiziuni pri limba a lorù. Shi suntu, Aerlu pi fripturâ anjurdzeashte,
iu nâ trâdzemù: Tri Papa, Elu easti ma buni francezi. Tru Alsacia shi locurle apuse apa li guleashte.
Dominus Valahorum et Bulgarorum! Lorena, tri cari s-au bâtutâ Francezlji Laolu, tut pi tut chiru.
Vâsiljeu a Armânjloru shi a Vurgarilor! cu Ghirmanjlji, suti di ani, adzâ, elji Tutâ, tu nâ oarâ s-tihisi.
Pi la 1270 kiru aestâ vâsilii shi di anveatsâ pi ningâ limba francezâ la
atumtsea nu mata avumù Vâsilii. Shi cu shcoalâ shi limba a lorù di dadâ. Tricu Ocljilj nj-mutrescu.
vinita a Turtsâlorù, ahurhi kiro greu tri kirolu a shovinismilorù ditùu secolul 18 Truplu nu-nj minâ.
tutù Balkanlu. Shi tri noi ! shi 19! Câtù deadirâ Armânjlji tru Nj-si arucuti mâratâ,
Shi tu kirolu a Turtsâlorù s-alumta Balkan? Vini kirolu ca lumea s-bâneadzâ mash nâ lacârmâ sândzinatâ.
Armânjli tri crishtinâtati shi trâ ndrepturli tru isihii. “Nndrepturli a omlui” di cari
a omlui. Cumù featsi shi Riga Fereu. tuti Craturli zburãscu, s-hibâ tinjisiti shi Amirâ fâr di armatuladz,
Livendu ca vârnâ altu! Suntu 200 din nu zboru mortu. câmpiyle fâr di aghuyats.
anji di cându fu tâljiatù di Turtsâ shi, Evropa intrâ tru unâ perioadâ, iu cadù
Belgrad fu arcatù tu Duna. Videts tsi gârnitsili, sinurli. Astâdz, nu pots s- Arinâ tu palmile nj-acatsai,
Istorii avemù! Shi s-alavdâ Gretslji cu alâxeshtsâ numa a omlui, fârâ vrearea a numeros lao nj-adunai.
ea! Tora, kratu nu vremù! Tora vremù lui, cum s-fâtsea tru Balkan altâ oara.
S-umplurâ locurle gulite,
s-putemù s-nâ tsânemù limba shi aestu Cunushtemù frats cu numa a lor
ca lumâchile cu bubuchi
lucru nu fatsi znjii la vârâ di miletsili cu Ciolacu. La mpâtsârea a Balkanlui elji s-
aflarâ tru trei Vâsilii. A atsilui ditù Vârgârii fitrusite.
cari bânãmù deadunù. Aestâ easti Ftiotida avutsâ.
âlji deadirâ numa Ciolakof, tru Sârbii,fu
politica ali Evropâ! Shi noi featsimù unâ Ftia adâoarâ s-amintâ
Ciolakovski shi, tu Gârtsii, Ciolakis.
sutsatâ, Paris, tu anlu 1979, shi tu anlu Tetova; 06.09.2004.
Aestu lucru, astãdz eas ti arâdeari.
1980 pitricunù memoriu la Madrid la Brane Shtefanovski
Va nâ si dzâcâ câ aestâ limbâ a noastâ
C.S.C.E . tru cari câftãmù ndrepturi nu s-angrâpseashti! Prota gramaticâ
28 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ
shi lu luyursescu di ditù Evropa di adzâ shi
NACU ZDRU – 85 di anji multsâ anj ca “Lali câ nomurli suntu altili
Nacu”. di-atseali ditù chirolu di
La 21-li di Yinaru, patriotlu armânu Fuiù oaspitâ tu casa a lui shi-a ninti di Polimù …
Nacu Zdru umplu musheata ilichie di nicuchirâljei Aurica, New York, aoa sh- Oaminji cari
85 di anj. multsâ anj… Tu casa a lorù aflaiù unâ arushunarâ unâ vâsilie
Vârâ di noi nu shi-adusi aminti sâ-lj câldurâ shi mushuteatsâ tsi nu potù s-u tu cari lipseashti s-
pitreacâ-ndoauâ zboarâ, unâ urari … agârshescu… Sh-mâcaiù nai ma bunili dumneascâ tinjisearea a ndrepturilorù
Sh-mini nj-adushu aminti niheamâ piti armâneshtsâ! Teta Aurica easti a omlui… Dupu cãrtsâ pitricuti la
amânatu shi-lj loaiu tilifonea dupâ dzua avdzâtâ ti aesti piti… Ama nu mash ti- Evropa shi America, Nacu Zdru putu
di-amintari. aestâ. Aurica Zdru easti shi-unâ sâ s-toarnâ Cândrova, loclu iu s-amintã
Mi hârsiiù s-lj-avdu boatsea nica avdzâtâ cântâtoari… shi iu va sâ-shi treacâ ausheaticlu…
tinirâ, mplinâ di harauâ shi humorù. Eara la 1985 shi di New York mi dushu Feciu cu Lali Nacu unu musheatù
Nacu Zdru easti unlu di protsljii cu Lali Nacu la Protlu Congresu Inte- filmu, tra s-armânâ mârtirii ti bârnurli
Armânj cari, dupu 1960, mindui s- rnatsionalu di Limba shi Culturâ armâ- di dupu elù…
tipuseascâ unâ rivistâ armâneascâ – neascâ di Mannheim, tu Ghirmânie. Tuti aesti anyrâpsiti suntu lucri multu
FRÂNDZA VLAHÂ. Dzâlili tricuti deadunù la aestu personali, ama ti-atselji tsi nu lu
Amintatu Cândruva, Nacu Zdru (ca Congresù mi-apruche sh-ma multu di cunuscurâ Nacu Zdru, vruiù s-lâ
multsâ altsâ Armânji ditù Gârtsie) Nacu Zdru – omù ahoryea, cu suflitù pitrecù unù cadurù adratu cu ocljii shi
acâtsã calea a xeanilorù, tu Americhie. shi cu purtaticù tsi nj-adutsi aminti di cu suflitlu-a meu.
Fu unâ apofasi loatâ nu mash ti celnitsljii di vâr chiro! S-bâneadzâ Nacu Zdru nica multsâ
sinferlu a lui icunomicù, ama shi ti-atsea Tricurâ anj, shi altâ oarâ, lo calea ditu anji shi alumta a lui s-hibâ trâ noi unâ
tsi-avea tu minti: s-lucreadzâ ti Gârtsie câtâ Americhie pitù Frankfurt paradiymâ di vreari trâ fara
armânami. … Lu-ashtiptamù tu aeroportu, n- armâneascâ!
Protlu numiru di rivistâ alânci tu aflãmù greu shi diunâoarâ ishi dinintea- Kira Mantsu
meslu Sumedru 1977 shi rivista a noastâ unù “actorù americanù”, cu- P.s.: Nâ pari arãu ama nu avemù unù
bâneadzâ pânâ adzâ. arâslu pi budzâ shi va s-giurai câ easti cadhurù cu Nacu Zdru.
Tu-ahurhitâ scutea 4 numiri tru-anu marli shi niagârshtilu Spencer Tracy (cu
shi deapoaia câti 8. Unu mari copusu cari multu undzeashti)!
cari lipseashti tinjiseari, ma multu câ Altâ oarâ featsimù cali lungâ tu Limba armâneascâ tu sculiili
Nacu Zdru tipuseashti aestâ rivistâ pi Americhie tra s-lji fâtsemù uspetsù: ditù Rep. Machidunia
hârgiurli-a lui. Vârâ nu lu-agiutã, vârâ San Diego, iu s-mutã. Tu câsâbãlu Shtip, Rep. Machidunia,
nu lu-ntribã desi ari ananghi di tsiva Di ma multsâ anj, tra s-hibâ ninga limba armâneascâ s-anveatsâ
… U featsi mash cu vreari shi cu nâdia hilju-su … Eara idyiulu: mplinù di facultativ la Sculiili Primari. La
câ aestâ cali dishcljisâ di elù, dupu anji harauâ, puteari shi … shicâgi! Nu va Fakultetlu di Pedagoghii limba
lundzâ di chisâ culturalâ tu armânami, s-agârshimù canâoarâ calea faptâ cu Armaneasca s-anveatsâ tu patru
va u calcâ shi-altsâ Armânji… Shi-ashi elù di San Diego tu Mexic (la sinuri)! semestri (doi anj), ca limba externâ shi
fu. Dupâ altsâ anji, ahurhi s-alânceascâ Câ lu-avemù tu vreari, câftãmù s-n- poati cafi unù studentu s-u nveatsâ.
Paris rivista “Trâ Armânami” (editoru adunãmù cu nâslu câti ori putemù … Ari doi reprezentantsâ a Armânjorù
Iancu Perifan), Freiburg “Zborlu a Veara, cându himù tu Gârtsie, lomù tu Consiliulu Local cari intrarâ ca
Nostru” (editoru Vasili Barba). Dupu calea câtâ Cândruva, iu Lali Nacu “Armânj” di dauâ partii Armaneshtsâ
câdearea comunizmolui ahurhirâ s- mutâ unâ casâ iu yini veara sâ-s (Consiliulu ari 21 repr.). Ari emisia pi
alânceascâ rivisti shi tu vâsiliili discurmâ shi s-bâneadzâ ca vâr chiro. limba armâneascâ cari s-dutsi tu
balcanitsi, iu bâneadzâ Armânjilji. Dinintea a casiljei trecù cupii di oi, programa 13 di anj shi easti unica
“Frândza Vlahâ” lipseashti tinjiseari aynanghea s-vedù muntsâlji di câtâ emisia pi radio local shi emisia cari s-
ca semnu di mari vreari ti armânami Arbinishie, niheamâ ma-nclo easti dutsi “life” cu contacti cu ascultatorlji
shi ti cultura a ljei. Nacu Zdru easti bâsearica (altâoarâ armâneascâ) shi , emisia iu jurnalistslji nu suntu paltiti
unu autodidactu. Limba tu cari-nyrâpsi anvârliga multâ soi di-alù Lali Nacu: shi lucreadza mash di entusiasmu shi
rivista easti ashi cumù u shtii nâs. Atsea nipots, cusurinji cari bâneadzâ Paris, vreari ti limba di dadâ.
tsi adrã multu ghini Nacu Zdru easti Vudena, tu Americhii… Ama tuts s- Tuti aesti andrepturi suntu dati di
câ tipusi multi articoli ti Armânji tu toarnâ veara Cândrova. Hoara-lj statlu R.Makidunia shi suntu ti
limba armâneascâ, anglicheascâ, tradzi ca unù magnitu… Hirlu nu s- Armânjlji, cari tu Makidunia suntu
gârtseascâ. “Frândza Vlahâ” dusi, ashi arupsi … Aoa shi-ndoi anj avu provlimi popul constitutiv.
cumù putu, unâ alumtâ: trâ populu shi cu “politsia” gârtseascâ… Vrurâ sâ- Va plâcârsescu, spunets-nji un
limba armâneascâ, trâ pricunushtearea lj ljea casa, s-lu-avinâ ti ispetea câ câsâbã di tu craturli iu bâneadzâ
a loru tu Evropa, ti amintarea di- Nacu Zdru “fatsi propayandâ armâ- Armânjlji cari easti niheam aproapi di
ndrepturi. neascâ”! … Eara oaminji tsi agârshirâ Shtip? Cu tinjii,
Avuiu haraua s-lu cunoscu Nacu câ Gârstia easti vâsilii dimucraticâ, Ana-Marija
Zdru, mi-adunaiù cu elù di ma multi ori
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 29

Ndoauâ di problemili armâneshtsâ vidzuti di Horea Hristu


shi unâ apandisi ali Mariana Bara
CÂTSE NÂ-AVINÂ SOI DI SOI DI ARMÂNLU ARMÂNI ARMÂNÙ
CHIDERI? Iradeia di pi 22-li di Maiù, anlu 1905, datâ di sultanul Abdul
Ca s-nu ni njirãmù shi s-nu nâ ciudusimù cându va s-nâ Hamid 2-lu, pitù cai a Armânjilorù lâ pricunoscu ndrepturli
yinâ hâbãrli di la Academia Românã undzeashti ca noi s- tsi li-avea shi alanti milets cai bâna tu Macedonia, s-avemù
nâ mutrimù tu yilii, s-nâ mutrimù ahândosù ca s-nâ sculii shi biserits pri limba armânâ.
giudicãmù ndreptu. Recomandarea 1333 di pi 24/ 06/1997 datâ di Adunarea
Tu itsi locù, tu itsi statù, itsi Armânù saylami shtii câ Parlamentarâ a Consiliului ali Europâ pit cai s-fatsi
pricunoashtirea a grailui armânescu ca limba armânâ.
Armânjlji suntu unù populù cu unâ limbâ ahoryea di tuti
Maca Armânamea nu avu tihi di un statù, tora cându
limbili, limba armânâ. Noi, tuts Armânjlji vremù s-nu nâ
Comunitatea Europeanâ nâ pricunoashti limba armânã,
chearâ limba shi aistâ s-fatsi cu discljidirea a sculiilorù shi
undzeashti ca tu tuti statili iu bâneadzâ Armânji: Albania,
a bisertsâlorù pri limba armânâ. Ca aistu yisù s-hibâ Grecia, Romania s-himù pricunuscutsi ca populù ahoryea
dealihea undzeashti ca statili tu cai bânãmù s-nâ shi atumtsea vremù nu vremù va s-himù Minoritati cu tuti
pricunoascâ ca mileti ahoryea. Ma cumù s-nâ pricunoascâ ndrepturili.
cându nvitsatslji armânji cu numâ shi boatsi, cumu sunru Mash tu R. Macedonia noi himù pricunuscuts ca populù
Hristu Cândroveanu, Nicu Saramandru, Aurel Ciufecu, armânù tu constitutsii cu ndrepturili tuti amintati.
dzâcù câ noi himù Românji. Ninti shi dupâ Iradeia a sultanului tu Macedonia, Romania
Cu aistâ teorii Armânjlji Mihail Kogãlniceanu shi Dimitrie dusi unâ politicâ di desnatsionalizari a Armânjlorù,
Bolintineanu lu cândâsirâ Cuza s-facâ sculii shi biserits pri mutândalui sculii shi biserits la cai pitritsea dascalji shi
limba românã la Armanji ditù bugetlu a statlui român. Tutù preftsâ românji. Ashi featsirâ shi Americanjlji cu Indieanjlji
cu aistã teorii, câ himù Românji, nvitsatslji a noci chindruits di agiumsirâ la chireari.
dupâ studii România agiutarâ la emigrarea România a ma România amintã mult di la ahtari investitsii, dupâ cum dzãsi
multu di 32.000 di sufliti di Armânji. U featsirâ aistâ di u prezidentul ali Academia Românâ, cultura românâ easti
ascâparâ unâ parti a popului armânù. nidispârtsâtâ di Armânji.
Di aoa sh-ninti ânvitsatslji a noci ditù Românii avea unâ Tutù tu atselù chiro, Gretslji dusirâ politicâ di
seati câ nu avurâ unâ tsarâ shi s-arucarâ tu politica desnatsionalizari a Armânjilorù altâ soi: pitù teroari. Multsâ
natsionalistâ româneascâ aproapea di sufletlu a lorù. Armânji cai câftarâ ndrepturli dati di sultan furâ vâtâmats,
Deapoia, tu chirolu a comunismului ishirâ multsâ Armânji casi arsi fârâ altâ câbati, mash câ zbura limba armânâ.
nvitsats. Ditù elji agiumsirâ tu tesi (functsii) importanti pânâ Tu dzua di adzâ ahântù Romania câtù shi Gârtsia caftâ s-
la membri tu Academia Românâ. Dupâ tsi câdzu communi- atragâ Armânji di partea a lorù. România lâ da bursi di
smulù, nvitsatslji armanji natsionalishtsâ deadirâ mâna cu studii a Armânjlorù ditù Balcanji, luyursinda-lji Românji.
nvitsatslji românji ditù comunismu shi featsirâ soi di soi di Gârtsia lâ da permisi di lucru la tiniri shi la altsâ pensii la
congresi, multi Bridgeport, tu cai s-nâ ângroapâ ghini câ Armânjlji ditù Albania cai s-declarâ Vlaho-elenj.
Armânjlji suntu Românji shi limba armâneascâ easti unù Armânulu shtii shi maca dzãtsi câ-i Grecù i câ-i Român
elù arâmâni Armânù, di atseauâ elù nu da cu ciciorlu la tihi.
dialectu a limbâljei românâ.
Niscântsâ Armânji mâcâ nâ pâni bunâ ditù propaganda
Avui di multu ori ocazia (apuhia) aoa, America, sâ stau
româneascâ, altsâ ditù propaganda greacã. Sinferurli
di zborù cu Zahu Panã (Dumidzãl s-lu ljiartâ), unù poet
personali batù intireslu natsional ma multu câ nu avemù
armânù cai fu sots cu tati. Ari poezii tradusi tu limba unâ tsarâ shi nu va s-hibâ furnjii di polemicâ pit Armânji.
armâneascâ ditù Eminescu di unâ mari mushuteatsâ. Lu Armânamea s-aibâ cât ma multsâ nvitsats ca s-potâ s-
ntribai maca nu pistipseashti câ limba armâneascâ nu-i bitiseascâ tsi avem ahurhitâ.
unâ limbâ ahoryea câtse tradutsi poezii tu limba
armâneascâ. Zburâi shi cu poetul, Constantin Colimitra Tinjisite Horea Hristu, Niscântsâ Armânji mâcâ
shi cu altsâ Armanji ânvitsats. Agiumshu la concluzia câ nâ pâni bunâ dit propa-
aishtsâ ânvitsats natsionalishtsâ nu va s-da vloarâ nâpoi di Multu limbidù li arâdâpsish ganda româneascâ, altsâ dit
la idheia a românismului cu tuti câ sh-tricurâ tiniretsli tu luyiili (turlii) di dukeri shi propaganda greacã.
hapsi. Ma nâpoi nu va s-da vloarâ nitsi Armânjlji cu pozitsii sinferuri, ama shi furnjiili ditu Interesili personali batù
buni tu comunismu cu tuti câ a lorù lâ easti lishorù s-prezintâ isturii ti catandisea di adzâ intereslu natsional mai ales
unâ teorii dealihea cai u ducheashti itsi Armânù. a Armânamiljei. cã nu avemù unâ tsarâ shi
Noi, tuts alants Armânji cai nu himù ahântu di cunoscuts Atsea u dzâseshi multu nu va s-hibâ furnjii di
ma himù multsâ, cu girul i fârâ girul (asiyuripsirea) a ghini shi multu mintimenù: polemicâ pit Armânji.”
Academiiljei Românâ va s-nidzemù ninti s-u crishtemù “Armânul shtii shi maca Aoa suntu problemili di
limba shi populu armânescu. dzâtsi câ-i Grecù i câ-i adzâ (shi nu mashi di adzâ)
Dupâ un chiro cheaditsli tuti va s-chearâ di la Dumidzã. Românù el arâmâni a Armânamiljei shi di aoa
Armânù, di atseauâ elù nu ankisescu tuti câtiyursirli.
da cu ciciorlu la tihi. Mariana Bara
30 Nr. 1-2 (39-40), 2005 BANA ARMÂNEASCÂ

Bucureshti, romnân. Easti unâ nregistrari di la


GICA HAGI avdzâi di ma Sesiunea di la Academia Românâ.
AXI 40 DI ANJI multi ori Âlji urãmù alù Gicâ Hagi “Trâ
Tu 5-li di Shcurtu, Gica Hagi ancljisi boatsea a multsâ anji”, s-nâ bâneadzâ, s-hibâ
40 di anji. Elù easti luyursitù unlu di nai tinjisitâljei sânâtosù, s-aibâ multi anichisiri tu
ma mãrlji sportivi di daima ali România. doamna tesea di antrenor shi, nu vrea s-hibâ
Ti aestâ furnjii tu mass-media româ- Matilda arãu ca, câtivârâoarâ, sâ-shi aducâ
neascâ s-anyrâpsi shi s-azburâ multu Caragiu aminti sh-elù câ easti, nâpoi (totushi),
di tsi adrã Gicâ Hagi ti România câtù Mariotseanu Armânù!
fu fotbalistu. Tora, dupâ cumù sâ shtii, cari aspunea: Cu dyeafuraua câ tinjisita doamnâ
Gicâ Hagi easti antrenor la pareia di “Io nu Matilda Caragiu Mariotseanu easti
fotbal Galatasaray Istanbul. d z â s h ù ma multu di unù antrenorù shi cu ma
Nafoarâ di unù jurnalù, tu cari s-adusi canâoarâ mari influentsâ, cu ma mari puteari
aminti câ Gica Hagi easti Armânù, tu câ aromâna pisupra a suflitlorù shi a banâljei a
nitsi unù altu jurnalù, cari li vidzui io, la easti unâ atsilorù tsi u ascultâ, âlji urãmù shi a
Radio icâ la vârâ televizii, nu s-adusi altâ limbâ di dumniljei a ljei idyili lucri tsi-lji li urãmù
aminti câ easti Armânù. a t s e a alù Gicâ Hagi.
Ca unâ anapudhilji, di vârâ ndoauâ românâ shi câ Armânjlji vrea s- Cu tinjii shi vreari armâneascâ,
dzâli ama, pi la posturli di Radio hibâ unù altu populù di atselù Tacu Piceava

di anji di anda s-amintã,


Hâbari mistiryipsitâ s-hibâ unù Armânù di
Armânù icâ unù Armânù
Aoaltats, tu unâ andamusi icâ unù Macedo-armânù, haidi shi
mistiryipsitâ, la sediulù a Sutsatâljei di unù Macedo-Românù?
Culturâ Macedo-românã (SCM-R) Anda nâ andâmusimù la ciudioasa
(unù locù, andamusi di la Academia Românâ,
t u t ù domnulù Cândroveanu, di cara sh-
mistiryipsitù, pizui niheamâ di mini ti furnjia câ
iu eara doamna Matilda Caragiu nji-agârshi
ascumtâ numa tamam atumtsea anda vru ta
pânâ tora s-azburascâ di mini (s-mi criticâ icâ
a e s t â s-mi alavdâ!) sh-di cara lu ascultã
prota a profesorlu Nicolae Sherban
n o s t â Tanashoca cumù azburashti ti
Sutsatâ), Armânji shi tsi videri di hânducuseari
s-tihisi unâ a Armânamiljei ari, ânji dzâsi:
thamâ! Mutrea-lù ghini, elù va s-hibâ nãulu
Thama fu Prezidentu a SCM-R. Cu elù nu va
câ domnulù Hristu Cândroveanu, vâ imnâ cu unâ cu doauâ! Isapea di câ altâ cali nu avemù!
cunuscutlu a nostu scriitorù shi poetù, acasâ ama, nu s-uidiseashti cu atsea Ca s-nu fâtsemù ashitsi nu sâ shtii
prezidentu ditù eta yinyits ali SCM-R, ditù pâdzari. desi nãulu prezidentu ali SCM-R,
cu niheamâ videri filomucâneshtsâ, fu La alidzerli mistiryipsiti tsi furâ cu domnulù Gheorghe Zbuchea, a câ s-
alâxitù ditù tesea di prezidentu. Tu loclu psânù chiro ma nâinti, ti furnjia câ sâ pâtidzã tora cu puscâ armâneascâ shi
alù nâs vini, ti nipistipseari, domnul zbura mash pri limba românâ shi nu sh-lo noaua numâ di Yioryi Zbuc
Gheorghe Zbuchea, unù tinjisitù putea sâ s-aleagâ Armânlu di ni- (vreavâ, loscutù, lavâ, asunâturâ etc.),
Românù di arâzgâ româneascâ. Armânù, partizanjlji alù Gheorghe nu va s-caftâ la Chivernisi ca
Câ domnulù Hristu Cândroveanu sh- Zbuchea, cari bâgarâ thâmâsitù tu Armânjlji di România s-hibâ
deadi demisia icâ fu alâxitù pritù unâ practichii sculia shi tactica a pricunuscuts ca dealithealui, ca
babageanâ agudeari di palati, nu babageanlui Canâleu, puturâ di s- Românji shi nu cumù ânyisãmù noi,
shtimù! Shtimù ama câ nãulu infiltrarâ, di s-hipsirâ, va dzâcâ, neoarmânishtsâlji?
prezidentu a SCM-R easti, ti prota sânâtosù namisa di Armânjlji di aclo,
oarâ, unù Românù-Românù. lji-aputrusirâ shi lji-anichisirâ pritù votù. Unù vecljiu “neoarmânistu”,
S-bagâ ntribarea: Nu s-putea ca nãulu Aesti hiindalui nomurli a democratsiiljei Tsi-lù pishmânipseashti Hristu!
prezidentu ali SCM-R, nai ma veaclji lipseashti tora s-lu apruchemu shi s-lu
sutsatâ armâneascâ, cari axi iavea, 125 tinjisimù nãulu prezidentu ali SCM-R,
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 1-2 (39-40), 2005 31

URMINII SHI PÂRÂCÂLSIRI


UNÂ NOAPTI FÂRTUNOASÂ
Vinjiri seara, la oara 20, la Teatrulù inshi tu miydani. Featsi cumù featsi Ti atselji tsi pitrecù articoli ta s-hibâ
publicati tu revista “Bana Armâneascâ”
Nottara vidzumù piesâ di theatru “ Toma shi lji-arâsi Mucanjlji: câ taha
Articolulù lipseashti:
Unâ noapti fârtunoasâ” di Ion Luca stranji armâneshtsâ, câ taha zboarâ 1.S-hibâ ânyrâpsitù pri limba
Caragiale, nai ma marli dramaturgu armâneshtsâ. Ashi scoasi tu padi unâ armâneascâ;
român, (cari easti, s-pari) di arâzgâ piesâ multu originalâ. Aua, Romania, 2. s-aibâ tematicâ armâneascâ;
armânâ. Regia fu adratâ di Toma aestâ piesa s-ari giucatâ multu, di 3. s-hibâ ânyrâpsitù pi nai multu doauâ
Enache. paginji di computerù, 4 paginji la
Mi arisi machina di ânyrâpseari icâ 6 paginji
multu anyrâpsiti di mânâ;
4. s-ufiliseascâ grafia a revistâljei “Bana
piesa.
Armâneascâ”;
Njershu 5. Materialili niufilisiti nu s-pitrecù
aclo cu nâpoi;
mintea s- 6. S-hibâ ânyrâpsitù cu zboarâ tsi s-
vedù tsiva aflâ tu dictsionarlu alù Tache Papahagi;
cu multâ 7. s-nu hibâ pitricutù sh-la alti revisti;
specificitati 8. Sartsina, borgea icâ apândâsirea ti
armâneascâ, articolulù publicatù âlji cadi a autorlui.
50%, dimi Redactsia
“Bana Armâneascâ”
c â
stranjili
tuti shi
rolurli a Iu s-dutsi aistu ficiorù
muljerlorù (a lui C.Ceganu, cai dusi la
Actorlji Aurica Piha shi Toma Enache dixescu chitchi shi Thunman cartea al Cavalioti)
eara pi
armâneashti. hiritimati di la Vanghea Mihanji-Steryiu dupâ spectacolu cu
idyea piesâ di theatru datu Scopia Iu s-dutsi aistu ficiorù
Nu fu dipù ashi, shi tsi strindzi n-sinù cu dorù?
mash 20% di zboarâ furâ pi regizori shi cu actori multu mãri. Toma sumù unù tserù ncarcatù cu niorù,
armâneashti, ama amintaticlu ti nu avea aradâ s-adarâ aestu spectacol, imna elù singuritorù.
armânami easti câ avemù unù mari ma mea câ fu gioni shi inshi n capù. Niorlji când ljea di ploaeadzâ,
regizorù armânù cari, cu aestâ furnjii Bravo Toma! Elù si-apunâ shi s-uhteadzâ,
Piesa easti achicâsitâ cartea sâmtâ s-nu-lji si audâ
ghini di Românji ama ti câ di tuti lji e ma scumpâ!
Armânjlji ditù România ari U ari scrisâ pi ngrâtseashti
unâ opsi di primansusù. sh-pri mushata rãmâneashti,
Minduescu câ Armânjlji Cavalitotlu tinjisitù,
ditù alti craturi balcanitsi Trâ a lui limbâ duguritù.
Iu s-dutsi aistu ficiorù,
nu va u achicâseascâ. Io
tsi nâ strindzi n-sinù cu dorù
intrai tu salâ cu unâ
cartea canda lji si e maljii
prigiudicatâ: tsi va sâ
La Thunman, tru Ghirmânii!
spunâ Toma pritù aestâ Shi Thunman, omù cu hari,
piesâ giumitati mucânea- cartea eara s-u studiascâ,
scâ, giumitati armânea- Tru Ivropi s-da hâbari
scâ. Naca... câ sh-e nâ farâ rãmâneascâ!
Ama pân tu soni agârshii Shi nu farâ di aradâ,
shi inshii di aclo cu unâ ma atsea tsi putu s-adarâ,
mari harauâ: Toma easti Tru Balcanj unù alt Paris,
unù regizorù multu bunù. Moscopoli, Paradis...
S-nâ bâneadzâ! (ditù cartea nauâ cu poezii “Bunâ-
vâ dzua, Rãmânji”
Oani COLA Tirana, 2004
Toma Enache deadunu cu cântâtorlu Ilia Colonja
Pero Tsatsa ditu Machidunii
Pareia “Pilisterlu” di Bucureshti shi Pareia a tinirlorù studentsâ
armânji di Sârunâ (nghiosu) tu unu spectacolu di Bucureshti

You might also like