0niveisitatea Petiol si uaze Ploiesti

Specializaiea Ingineiie Economica in uomeniul Necanic
Pioiectaiea si
oiganizaiea
intiepiinueiii
1 2 / 1 0 / 2 0 1 0
estauiant & Pub
Cap 1 Afacerea ÞrezenLare
Cap 2 AcLlvlLaLea
Cap 3 ÞlaLa sl SLraLeala de MarkeLlna
Cap 4 Craanlzarea sl ManaaemenLul
Cap 3 lnformaLll flnanclare sl LsLlmarea rlsculul


SLudenL ť 8adu Mlhal 8oadan
Anul ť lv
Crupa ť 10

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22


ln18CuuCL8LSŦCŦ x S8LŦ esLe o flrmá a cárel prlnclpalá afacere esLe in secLorul prlvaL (servlcll)ţ
respecLlv un 8esLauranLƎ ÞubŦ AcesLa se doresLe a fl deschls in orasul ÞlolesLl sl va oferl
servlcll de o callLaLe deoseblLá de cele ale resLauranLelor concurenLeŦ La aLmosfera
resLauranLululţ unul dln puncLele de aLracLleţ va concura deslanul lnLerlor dlsLlnaânduŴse
prln mobllerul deoseblL sl modul de decorareŦ
Menlul propus va fl varlaLţ lncluzând o parLe dln preparaLele oferlLe de resLauranLele dlrecL
concurenLeŦ
ÞreLurlle pracLlcaLe vor fl slmllare cu cele ale compeLlLorllorŦ Ceea ce va dlsLlnae menlul
vor fl ºspeclallLáLlle caselţ in aeneralţ speclflce bucáLárlel spanlole"Ŧ Lle vor conLlne
lnaredlenLe naLurale sl de cea mal buná callLaLeŦ
CllenLll cu dlsponlblllLaLe de a chelLul vor consLlLul plaLa 1lnLá sl vor oferl o lmaalne de
presLlalu resLauranLululŦ
C alLá caracLerlsLlcá proprle afacerll va fl personalul de deservlreţ acesLa evldenLllnduŴse
prln comporLamenLţ ū"1lnuLá sl eLlcheLá"Ŧ (panLalonl sl camasa neaara)
1oaLe acesLea vor conduce la formarea unel lmaalnl pozlLlve despre afacerea flrmelţ
concreLlzânduŴse in câsLlaarea unel cllenLele fldeleţ dacá nu frecvenLeţ dlspusá sá
chelLulascá penLru aŴsl oferl un servlclu dlferenLlaLŦ
lrecvenLarea acesLul resLauranL dlsLlncL prln aLmosferaţ menlul sl personalul sáu va da
cllenLllor sál cerLlLudlnea unul servlclu deoseblLŦPioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 2 of 22

CAÞŦ1 AIACLkLA
1Ŧ1IIkMA

SŦCŦ x SŦ8ŦL se doresLe a fl o flrmá care prln servlcllle pe care le va oferl sá schlmbe
lmaalnea despre resLauranLele dln ÞlolesLlţ prln aparlLla unula cu speclflc ºSpanlol" Ŧ
Þrlnclpalul scop al afacerll esLe de a reusl aLraaerea unel cllenLele fldeleţ sl mal
ales deoseblLeţ chlar dacá aceasLa neceslLá Llmp sl lnvesLlLll rldlcaLeŦ
SLrálnllţ funcLlonarul ºcu dare de mâná"ţ mlcll sau marll proprleLarlţ inLreprlnzáLorll de
succesţ lnLelecLualll sau oamenll de culLuráţ LoLl acesLla Lrebule sá formeze in mare
cllenLela resLauranLulul xŦ AcesL resLauranL ar Lrebul sá fle un resLauranL selecL prln el
insuslţ selecL prln ceea ce oferáţ prln aLmosfera saţ prln cllenLll sálŦ

1Ŧ2 CAÞI1ALUL 5CCIAL
CaplLalul necesar lnlLlerll afacerll esLe evaluaL la aproxlmaLlv 30Ŧ000 Luro Ŷ amena[are spaLluţ chlrleţ
chelLulell de lansareţ cosLul uLlla[elorţ a echlpamenLelorţ a moblllerulul sl ml[loculul de LransporL sl
chelLulellle prevlzlonaLe a fl facuLe ln prlma luna de desfasurare a acLlvlLaLllŦ


1Ŧ3 ICkMA IUkIDICÀ
lorma [urldlcaŴS8LŴa fosL conslderaLa cea mal poLrlvlLa dln urmaLoarele moLlveť

uenumlrea ť llrma x
Ŵ lorma !urldlcať SocleLaLea esLe persoana [urldlca romanaţ avand forma de SocleLaLe cu
raspundere llmlLaLa a asoclaLllorŤ
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 3 of 22

CCu CALn 3610 Ŵ 8esLauranLe
Ŵ uuraLa SocleLaLll ť SocleLaLea se conLlLule pe duraLa nedeLermlnaLa cu lncepere la da
lnmaLrlcularll la Cflclul 8ealsLrulul ComerLulul
Ŵ caplLalul soclal al flrmel esLe dlsLlncL de cel al asoclaLllorŤ
Ŵ formulare slmple la consLlLulreŤ
Ŵ Sedlul Soclal ť Adresa
Ŵ Ŵ CerLlflcaL llscal al flrmel AcLlvlLaLea Þlrnclpalať ComerL cu rldlcaLa nespeclflcaL
Ŵ ŴcaplLal soclal redusŦ (200 8Cn)

AC1L NLCL5AkL INIIIN1AkL 5CCIL1A1Lť
Ŵ uovada rezervare denumlreŦ
Ŵ AcL consLlLuLlv (care poaLe fl auLenLlflcaL de caLre avocaL/noLar dar poaLe fl sl sub semnaLura
prlvaLa) dovada sedlu ( acL proprleLaLeţ conLracL de lnchlrlereţ sublnchlrlereţ conLracL de
comodaL)Ŧ
Ŵ speclmen de semnaLura penLru admlnlsLraLor (care se poaLe da la noLarlaL sau la depunerea
dosarululţ la Cn8C l fara plaLa)Ŧ
Ŵ cazler flscal sl de la 1 ocLombrle 2007 lnformaLllle dln cazlerul flscal al conLrlbuabllllor vor fl
Lransmlse ln formaL elecLronlc de AnAl caLre Cn8Cţ la sollclLarea acesLula dln urmaţ ln
Lermen de opL oreŦ SollclLanLll vor obLlne cazlerul flscal dlrecL de la oflcllle realsLrululţ Cn8C
colecLandţ de asemeneaţ penLru flecare sollclLare sl Laxa de 20 8Cn prevazuLa de arLŦ9ţ alln
(3) dln CC nrŦ73/2001 prlvlnd oraanlzarea sl funcLlonarea cazlerulul flscalţ republlcaLaţ cu
modlflcarlle sl compleLarlle ulLerloareŦ
Ŵ copll de pe acLe ldenLlLaLe asoclaLl/admlnlsLraLorŦ
Ŵ dovada depunere caplLal soclalŦ
Ŵ declaraLle pe proprla raspundere ca sunL lndepllnlLe condlLllle penLru a fl
asoclaL/admlnlsLraLor (poaLe fl auLenLlflcaLa de avocaL)Ŧ
Ŵ avlz asoclaLle proprleLarl + veclnl pe verLlcala sl pe orlzonLalaţ cu acordul comlLeLulul execuLlv
al asoclaLlelţ semnaL de membrll acesLulaŦ
Ŵ cerere lnrealsLrareŦ
Ŵ declaraLle pe proprla raspundere ca sunL lndepllnlLe condlLllle de auLorlzare
Ŵ formular lnrealsLrare flscalaŦ

uezavanLa[ul prlnclpal prezenLaL de o asLfel de forma [urldlcať oblecL llmlLaL de acLlvlLaLe
nu consLlLule un lmpedlmenL penLru scopul propusŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 22

Autor|zat|| s| Av|ze ť
Ŵ AuLorlzaLle Þrlmarle Þroaram luncLlonare
Ŵ AuLorlzaLle Þrlmarle llrma LumlnoasaŦ
Ŵ AuLorlzaLle ulrecLla SanlLar veLerlnara(funcLlonare)Ŧ
Ŵ AuLorlzaLle ulrecLla de SanaLaLe ÞubllcaŦ
Ŵ AuLorlzaLla penLru medluţ pomplerl nu esLe necesara fllnd apllcablla doar la
unlLaLl cu pesLe 100 locurlŦ
Ŵ CerLlflcaL flscal ln scopurl de 1vA Ŷ LllberaL de caLre AaenLla naLlonala de
AdmlnlsLraLle llscala(AnAl) MlnlsLerul llnanLelor Þubllce
Ŵ ConLracL proprleLaLe sau lnchlrlere
Ŵ ConLracL uLlllLaLl Ŷ LlecLrlca ţ Apanovaţ SalubrlLaLeţ ConLracL ueraLlzare sl
ueparazlLare a spaLlululţ

2 CesLlunl ť 8ar Ǝ 8esLauranL
uocumenLe ÞLr 8arť
noLa de recepLle (nlr ) Ŷ penLru marfa cuparaLa se face nlr cu adaosŦ
8aporLul de aesLlune zllnlc Ŷ araLa sLocul de marfa ţ se compleLeaza ln chesLlonarŦ
8aporLul zllnlc Ŷ dln casa de marcaLŦ

uocumenLe penLru bucaLarle ť
noLa de recepLle (nlr) Ŷ pL maLerllle prlme cumparaLe ţ fara adaos ţ la preLul fara 1va dln facLura
8eLeLare
8onurl de consum
8aporLul de ÞroducLle zllnlc Ŷ se lnrealsLreaza zllnlc pe baza unul cenLrallzaLor al LuLuror produselor
vanduLeŦ
llse de maaazle penLru flecare maLerle prlma (proaram speclallzaL )Ŧ
8alanLa de sLocurl (aesLlune exacLa ţ canLlLaLlv sl valorlc)Ŧ
8ealsLrul de casaŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 221Ŧ AC1IVI1A1L VI2A1A 5I ÞkCDU5ULŴ5LkVICIU CILkI1
AcLlvlLaLea vlzaLá prln consLlLulrea socleLáLll esLe in secLorul LerLlar respecLlv servlcllţ
concreLlzaL in deschlerea unul resLauranL cu speclflc Spanlol sl nu numalŦ
Þrodusele oferlLeţ asa cum sŴa preclzaLţ vor avea in aeneral speclflc Spanlol fárá a fl insá
excluslvŦ Se vor avea in vedere sl alLe preparaLe de bucáLárle selecLáţ deoseblLá prln
callLaLeţ aromá sl savoare sl deslanŦ


CAÞŦIIť AC1IVI1A1LA


2Ŧ1 AMÞLA5AkL
8esLauranLul prln care se vor oferl servlcllleţ numlL xţ va fl pe câL poslbll amplasaL in
zona cenLralá a orasulul ÞlolesLlŦ
CallLaLeaţ modul de prezenLare al preparaLelorţ servlclul sl amablllLaLea personalulul sl nu
in ulLlmul rând amplasarea vor fl aLuurlle acesLul resLauranLŦ


2Ŧ1Ŧ1 ÞLk5ÞLC1IVL
Ca perspecLlve se va incercaţ in prlnclpalele zone ale ÞlolesLlululţ dezvolLarea unul lanL de
resLauranLeŦ Lle vor avea aceeasl faLadá exLerloaráţ aceeasl flrmá (numeţ Llp de scrlsţ culoare) sl
decoraLlunl lnLerloareŦ
ln ceea ce prlvesLe menlul oferlL va fl ldenLlc in LoaLe LoaLe puncLele de lucruţ fárá dlferenLe noLablleŦ
Se va evlLa oferlrea de speclallLáLl cullnare care nu exlsLá in planul de producLle al vreunul
resLauranL echlvalenL aflaL ln orasŦ lnLrŴun cuvânLţ menlul va fl acelasl penLru inLrea
lanLul de resLauranLe Llnând conL de ausLurlle consumaLorllor sl incercând
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 22

o câL mal buná saLlsfacere a cerlnLelor aenerale lndlferenL de zona de provenlenLáŦ
uezvolLarea unul lanL de resLauranLe esLe o pollLlcá necesará penLru aLlnaerea unor scopurl
pe Lermen medlu sl luna( formarea unel cllenLele fldeleţ selecLeţ márlrea proflLulul
socleLáLll)Ŧ Þrln aceasLá sLraLeale se evlLá flucLuaLllle in nlvelul aeneral al vânzárllor
socleLáLllţ aplaLlzând nlvelurlle mlnlme sl maxlme aeneraLe de perloadele esLlvaleŦ
ConcreLlzândţ in cazul 8esLauranLulul ampasaL in orasul ÞlolesLl zona CenLralaţ maxlmul incasárllor
se va inrealsLra in LrlmesLrul l(luna marLle)ţ ll(luna lunle) sl v(luna ocLombrle) al anululŤ in
schlmb maxlmul proflLurllor inrealsLraLe inLrŴun resLauranL dln zona nord se va observa in
LrlmesLrul lll(lunlle lulleŴauausL)Ŧ AceasLá sLare de lucrurl se expllcá prln flucLuaLla
populaLlelţ respecLlv o deplasare a consumaLorllor in perloada esLlvalá dln zona CenLrala
cáLre alLe zoneţ respecLlv zona de nordţ Ŧ Anallzând in conLlnuare resLauranLele aflaLe
in zonele CenLral sl nord vor inrealsLra cele mal inalLe raLe ale proflLurllor
pe inLreaaa perloadá a anululţ fárá flucLuaLll semnlflcaLlveţ daLorlLá ampasárll in zonele
vesLlce sl sudlceţ cele mal dlnamlce dln puncL de vedere al dezvolLárll economlceŦ
AcesLe prevlzlonarl sunL pur lnformaLlve Ŷ acesLea se vor deflnlLlva dupa prlmul an de funcLlonare !!!
Þe plan naLlonal nu se vád poslblllLál de exLlndere sl nlcl nu se va urmárl acesL lucruŦ
ln ÞlolesLl flrma va deLlne penLru lncepuL doua resLauranLe penLru a aslaura excluslvlLaLea sl
unlclLaLea servlclululŦ un alL moLlv penLru aceasLá opLlune il consLlLule márlmea relaLlv mlcá a
seamenLulul de plaLá cárula l se adreseazá oferLaŦ Se vor incerca doar imbunáLáLlrea pe câL
poslbll a servlclllorţ a menlurllorţ doLarea cu nol uLlla[eţ echlpamenLe(nol anexe penLru
bar) dacá LoaLe acesLe lnvesLlLll duc la cresLerea producLlvlLáLll muncllţ scáderea
consumurllor eneraeLlce sl prezlnLá un nlvel rldlcaL de flablllLaLe având ca rezulLaL
sporlrea proflLurllorŦ
Þe Lermen medlu se poaLe apllca o sLraLeale de lnLearare in amonLeŤ aceasLa prln
achlzlLlonarea de Lerenurl arablle in afara orasulul ÞlolesLl sl reallzarea unor mlcro ferme cu
profll leaumlcol(penLru culLlvarea de verdeLurl sl leaume) sl zooLehnlc(penLru cresLerea
de pásárl)Ŧ Þrlnclpala raLlune penLru promovarea unel asLfel de sLraLeall o reprezlnLá
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 22

cresLerea proflLablllLáLll sl urmárlrea imbunáLáLlrll callLáLll produsulul flnal prln aslaurarea
necesarulul de maLerll prlme in condlLll opLlme de LlmpŦ

2Ŧ2 DI51AN1A IA1A DL CLILN1I 5I IUkNI2CkI
ulsLanLa sl amplasamenLul faLa de cllenLl nu sunL conslderaLe lmpedlmenLe sl nu consLlLule
pledlcl in aáslrea loculul unde esLe resLauranLulŦ Crlcumţ seamenLul de plaLa vlzaL de
afacere se rezuma in prlnclpal la cllenLll care loculesc in orasul ÞlolesLlŦ
Þrlnclpalll furnlzorl al resLauranLulul se aasesc in lmedlaLa aproplereţ respecLlv in MeLroţ Selarosţ
8ealŦ
Aprovlzlonárlle se vor face cu proprlul ml[loc de LransporL penLru a obLlne economll de Llmp sl
resurse flnanclareŦ
CesLlunea sLocurllor sl conLrolul acesLora se va reallza de cáLre cu manaaerul flrmelŦ
Se va aslauraţ pe câL poslbllţ o aprovlzlonare opLlmá cu maLerll prlme sl dlmlnuarea
sLocurllor la un nlvel ce lmpllcá chelLulell mlnlme de inLreLlnere sl lnvenLarlere fárá a
afecLa neaaLlv desfásurarea normalá a acLlvlLáLllŦ ÞenLru aceasLa se va folosl procedeulť
!uS1 ln 1lMLť soslrea sLocurllor se face la momenLul poLrlvlL sl in canLlLáLlle sLrlcL
necesareŦ lnLroducerea acesLul slsLem se va apllca chlar de la incepuLul acLlvlLáLll penLru a
nu fl necesare schlmbárl ma[ore in opLlca personalululţ dar mal ales a furnlzorllorŦ
un alL moLlv de apllcare a meLodel !uS1 ln 1lML esLe daL de naLura sLocurllor formaLe
in mare parLe dln produse perlsablle care au un Lermen de aaranLle llmlLaL la 3Ŵ7 zlle
penLru cárnurl sl semlpreparaLele dln carneţ sl maxlm 24 ore penLru leaume sl frucLeŦ
ÞenLru unele produse(frucLe exoLlceţ condlmenLe) sLocurlle poL fl mal marlŦ Sl in cazul
báuLurllor alcoollce scumpe(românesLl sl sLrálne) se poL face sLocurl mal rldlcaLeţ aceasLa
penLru a evlLa fenomenul des inLâlnlL de cresLere a preLurllor acesLor produse in prea[ma
sárbáLorllor leaale sl rellaloaseŦPioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 22

2Ŧ3 5ÞA1IIţ LCnIÞAMLN1L 5I U1ILAIL

SuprafeLele de depozlLare propuse de clrca 3 m2(spaLlu frlaorlflc) sl 7Ŧ3 m2 (spaLlu la
LemperaLura consLanLá de 200) sunL conslderaLe a fl suflclenLe penLru desfasurarea normalá
a acLlvlLáLll resLauranLululŦ
Þrocesul de deservlre va avea loc pe o suprafaLá de 122Ŧ3 m2ţ va conLlne 13 mese sl
maxlmum 40 de locurlţ cel Lrel ospáLarl sl un barman reuslndţ in cazul
in care localul esLe ocupaL 100Ʒ sáŴsl indepllneascá indaLorlrlle in mod eflclenLŦ
Þrocesul de producLle va avea loc pe o suprafaLá de 36 m2ţ bucáLárla fllnd doLaLá cu
urmáLoarele uLlla[eť cupLor claslcţ cupLor cu mlcroundeţ roboLl de bucáLárleţ spaLll frlaorlflceţ
spáláLor vaseţ mese de lucruţ rasLeleŦ
Servlrea sl procesul de producLle va fl reallzaL de un numár dlferlL de anaa[aLl in funcLle
de orarul zllnlc sl zllele de sárbáLorlŦ
Aprovlzlonarea va fl prevlzlonaLá sl se va reallza in funcLle de flucLuaLllle sl dlferenLlerlle
anuale ce apar in preferlnLele consumaLorllorŦ ln LrlmesLrul l sl lv prlmeazá menlurlle ce
au in componenLá maLerll prlme conslsLenLeŦ lncepând cu LrlmesLrul ll preparaLele vor
avea la bazá lnaredlenLe proaspeLeţ usoareŦ Sub aspecL valorlc(al preLulul menlurlle lefLlne
vor fl cel mal mulL ceruLe in lunlle lulleţ auausL(mlnlm al incasárllor) sl lanuarleŦ
MoLlvele sunL dlverseť
Ŵ in perloada caldá seamenLul de plaLá cárula l se adreseazá resLauranLul x se va
mlcsora prln plecarea consumaLorllor penLru peLrecerea vacanLelor sl concedlllorŦ
Ŵ Luna lanuarle inrealsLreazá o dlmlnuare a vânzárllor daLorlLá mlcsorárll dlsponlblllLáLllor

bánesLl acesLea fllnd desLlnaLeţ in mare parLeţ chelLulelllor ocazlonaLe de sárbáLorlle de

larnáŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae of 22

Cap 3 ÞIA1A 5I 51kA1LGIA DL MAkkL1ING


3Ŧ1 CLILN1II
CllenLll vlzaLl de afacere au vârsLa de pesLe 18 anlţ o pondere rldlcaLá deLlnândŴo cel cu
vârsLa cuprlnsá inLre 30Ŵ40 de anlŦSl cel de 20Ŵ30 anl formeazá o parLe lmporLanLáţ dar
mal ales pe Lermen luna acesLla fácând parLe dlnLrŴun seamenL de consumaLorl in formareţ
care in vllLor poL devenl fldellŦ
ConsumaLorll vlzaLl de afacere se deosebesc prln comporLamenL sl ocupaLle(oamenl de
afacerlţ lnLelecLuallţ funcLlonarl)Ŧ CallLaLea acesLor cllenLl poLenLlall esLe daLá de
poslblllLáLlle lor flnanclare sl de dlsponlblllLaLea lor de a chelLul penLru aŴsl oferl un
servlclu de buná callLaLeŦ
MoLlvaLllle cumpárárll servlclululŴprodus oferlL de resLauranLul x ar puLea fl urmáLoareleť
Ŵ ÞeLrecerea unel serl plácuLe in companla persoanel/persoanelor care il insoLescŤ

Ŵ Servlrea unel mese bune inLrŴo aLmosferá llnlsLlLáŤ

Ŵ ulscuLll/inLâlnlrl inLre oamenl de afacerlŤ

Ŵ Cferlrea unel serl romanLlce persoanel lublLeŤ

Ŵ Craanlzarl evenlmenLeŦ

Ŵ
3Ŧ2 ÞkCDU5UL AIACLkII
ConcreL produsul afacerll esLe dln sfera servlclllorţ respecLlv servlclu de allmenLaLle
publlcáţ acesLa saLlsfácând nu doar neceslLáLl vlLale dar sl moraleŦ
ÞuncLele de aLracLle care poL lnfluenLa declzla poLenLlalllor cllenLl in vederea cumpárarll
servlclulul sunLť callLaLea deoseblLá a preparaLelorţ comporLamenLul plácuL sl amabll al
personalululţ curáLenlaţ lumlna sl deslanul lnLerlorţ aLmosfera aparLeŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 10 of 22

SpeclallLáLlle cullnare sl báuLurlle oferlLe se lndlvlduallzeazá prln callLaLe sl mod de
prezenLareŦ Asoclerea servlclulul oferlL cu decoraLllle lnLerloareţ aLmosfera sl profeslonallsmul
personalulul consLlLule un porLofollu de avanLa[e in raporL cu resLauranLele de[a exlsLenLe in orasul
ÞlolesLlŦ

3Ŧ3 5LGMLN1UL DL ÞIA1À

SeamenLul de plaLá vlzaL esLe slLuaL cu preponderenLá in orasul ÞlolesLlŦ Márlmea acesLul
seamenL pe care afacerea urmeazá a se concenLra esLe esLlmaL la 13Ʒ dln populaLla LoLalá
a orasulul(400Ŧ000 loculLorl) fllnd de clrca 60Ŧ000 de cllenLl poLenLlall
1endlnLele pleLel LlnLá esLe de cresLere usoaráŦ Se prevlzloneazá ca in urmáLorll 2Ŵ3 anl sá
cunoascá rlLmurl de cresLere rapldá fllnd lnfluenLaLá de slLuaLla economlcá a zonel sl a
8omânlelŦ

volumul LoLal al desfacerllor pe plaLa munlclplulul ÞlolesLl esLe de aproxlmaLlv 1Ŧ7 mldŦ lel
pe anţ conslderând excluslv resLauranLele cu un anumlL speclflc ce au un nlvel mal rldlcaL
al servlclllorŦ

Þe lânaá prevlzlunlle opLlmlsLe in prlvlnLa dezvolLárll pleLel LlnLá sl numárul
consumaLorllor conslderaL desLul de conforLabll penLru a avea cerLlLudlnea cá exlsLá o
plaLá de desfacere aslauraLáţ un alL moLlv penLru deschlderea unul asLfel de resLauranL il
consLlLule numárul sl márlmea compeLlLorllorŦ

3Ŧ CCNCUkLN1A
ConcurenLll prlnclpall poLenLlall il reprezlnLá resLauranLele cu speclflc lLallenescţ romanesc Ŧ
lapLul cá ele de[a exlsLá(decl sunL cunoscuLe)ţ slŴau formaL o oarecare
repuLaLle(desLul de buná in llpsá de alLceva)ţ au o cllenLelá oarecum fldeláţ sunL câLeva dln
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 11 of 22

avanLa[ele concurenLlale pe care acesLe afacerl le prezlnLáŦ

Cu LoaLe acesLeaţ llpsa unul seamenL de plaLá proprlu sLabll ca sl nlvelul callLaLlv al servlclulul
care a scázuL odaLá cu Lrecerea Llmpululţ formeazá puncLe slabe ce poL flţ sl Lrebuleţ aLacaLe prlnLrŴo
buná sLraLeale de markeLlnaŦ

Afacerea nu se va confrunLa cu un compeLlLor foarLe puLernlcŦ Chlar dacá nu vor fl un
concurenL dlrecL resLauranLele ÞresLl[eţ vlenna Cafeţ acapareazá o parLe a cllenLllorţ daLorlLá fapLulul
cá are un nume de marcá foarLe cunoscuLţ preLurl relaLlv rezonablle in raporL cu callLaLea
produselorŦ

1oLusl aLraaerea acesLor cllenLl nu va reprezenLa penLru afacerea flrmel ºo lovlLurá"Ŧde
exemplu in perloda decembrleŴlanuarleţ cllenLela resLauranLulul x fllnd preconlzaLá a fl
formaLá numal dln acel consumaLorl cu marl resurse flnanclareţ nu se va orlenLa spre un
local cu caracLer speclflcţ dlferlLţ ce nu corespunde ausLurllor sl oblsnulnLelor cullnareŦ

ÞarLea de plaLá ºfuraLá" de ÞresLl[eţ vlenna Cafe esLe consLlLulLá dln Llnerl (maxlm 33 de anl)
sl sLudenLl cu o puLere de cumpárare mal rldlcaLá decâL medlaŦ AceasLá ºplerdere"ţ pracLlc
nu esLe observablláţ aceasLa fllnd esLompaLá de rlLmul de cresLere flresc de la incepuLul
anululŦ
LfecLul pozlLlv al exlsLenLel afacerll ÞresLl[eţ vlenna Cafe va fl inLárlrea concurenLelţ sl cum
concurenLa sLlmuleazá compeLlLlaţ cel care vor avea cel mal mulL de câsLlaaL sunL cllenLllţ
a cáror saLlsfacLle flnalá esLe urmárlLá in fapLŦ Conslder cá exlsLenLa unul resLauranL cu un
servlclu sl o callLaLe foarLe rldlcaLá (x) sl concurenLlpuLernlcl cum sunL ÞresLl[ţ vlenna Cafeţ va
duce in fapLţ la ºimpárLlrea" consumaLorllor ÞlolesLenl inLre acesLe afacerlŦ
Asa cum am mal aráLaLţ seamenLul de plaLá al lul concurenLllor sl x nu colnclde in inLrealme
dar se adreseazá celor cu o puLere flnanclará mal rldlcaLá sl care au ausLurl sl exlaenLe mal marl
prlvlnd produsele sl servlcllle cumpáraLeŦ
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 12 of 22


ÞenLru a inchela aceasLá anallzá conslder cá exlsLenLa acesLul resLauranL ln orasul ÞlolesLl ar
ºeduca" cllenLela mal Lânárá a orasululţ care odaLá cu Lrecerea Llmpulul sl maLurlzarea el se va
indrepLa spre un resLauranL ce corespunde lmaalnll sale despre slneţ presLlalululţ pozlLlel sale
flnanclare sl soclaleŦ

3Ŧ 51kA1LGIA DL MAkkL1ING

1lnând conL de câLeva dln aspecLele lmpllcaLe de acesL Llp de afacereť produsŴservlclu de
inalLá callLaLeţ câsLlaurl reduse in prlmul an de acLlvlLaLe sl de alLl facLorl care poL
lnfluenLa neaaLlv mersul afacerll(lnflaLleţ raLa dobânzll) esLe decl obllaaLorle anallza
aLenLá sl conceperea unel foarLe eflclenLe sLraLeall de markeLlna sl de promovare a
servlclulul oferlLŦ ÞollLlca flrmel in domenlul markeLlnaulul sl reclamel va pune accenL pe
unlclLaLea servlclulul presLaLŦ Lchlpa manaaerlala (proprleLarl sl admlnlsLraLor) Lrebule sá
conceapá o sLraLeale de markeLlna care sá conLlná meLode sl elemenLe speclflce flecárel
eLape dln vlaLa resLauranLululŦ

AsLfelţ in chlar zlua deschlderll localulul vor fl lnvlLaLe personallLáLl publlce ale orasulul
ÞlolesLlť oamenl de presaţ oamenl de afacerl de succes care se bucurá de o buná
repuLaLleŦ 8eclama in aceasLá perloadá va fl blne orlenLaLáţ LlnLlnd seamenLul de plaLá
urmarlL Ŧ AcesL lucru se va reallza prln lnLermedlulť

Ŵ CárLllor de vlzlLá Lrlmlse pe adresa socleLáLllor comerclaleţ a flrmelorţ sau lnsLlLuLlllor
publlceţ culLurale sl de inváLámânLŤ
Ŵ un medlu de comunlcare in masáţ radloul va fl o alLá cale de a face reclam፠insá
acesL procedeu va fl foloslL doar pe perloade scurLe sl lnLermlLenLeŤ
Ŵ inalnLe de lansarea afacerllţ penLru a lnforma poLenLlalll cllenLl de lnLenLla de a se
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 13 of 22

dechlde un nou resLauranL cu un anumlL speclflc sl dlferenLlaL prln callLaLeŤ
Ŵ in perloada caldá a anulul(lunlle lunleţ lulleţ auausL)ţ reclama va fl mal lnLensáţ mal
lnclslvá ca de oblcelţ lar prln mesa[ va fl adresabllá unul seamenL mal lara de consumaLorlŦ
MoLlvul il consLlLule evoluLla cererll anuale dln orasul ÞlolesLl sl aLraaerea unul numár câL mal mare
de consumaLorlŦ
Ŵ uaLa lnauaurárll localulul va fl sl ea aLenL aleasáŦ LsLe recomandabllá perloada proplce
unor asLfel de acLlunl sl in care volumul chelLulelllor populaLlel penLru bunurl de lara
consum sau de lunaá duraLá esLe cea rldlcaLáŦ AceasLa corespunde prlmulul LrlmesLru al
anululţ respecLlv sfârslLul lunll februarle sl incepuLul lunll marLleŦ uaLorlLá acumulárll in
aceasLá perloadá a unor sárbáLorl LradlLlonale(MárLlsorţ 8 MarLle)ţ lnauaurarea
resLauranLulul x ar puLea fl recepLlonaLá de cáLre consumaLorl drepL un ºcadou" cu ocazla
acesLor evenlmenLe lar nouLaLea oferLel ar puLea fl un moLlv de a vlzlLa localulŦ

ln ceea ce prlvesLe mesa[ul sl conLlnuLul reclamelť lndlferenL dacá aceasLa se face prln
posLáţ dlfuzare de brosurl sau radlo ea se va axa pe ldeea oferlrll unul servlclu deoseblLŦ
ldeea cenLralá pe care mesa[ul Lrebule sá o LransmlLá esLe aceea a exlsLenLel unul
resLauranL selecL cu speclflc spanlolţ ce se evldenLlazá mal ales prln aLmosferáţ aspecL
lnLerlor(moblllerţ lumlná)ţ callLaLea personalulul(comporLamenLţ LacL)Ŧ
1exLul mesa[ulul va remarca varleLaLea menlululţ orlalnallLaLea sl callLaLea acesLulaŦ Se vor
evlLa speclflcaLll de preLţ foloslnduŴse aluzll flneţ subLlle cu prlvlre la nemulLumlrea aeneralá cá
exlsLá puLlne resLauranLe de callLaLe la un preL rezonabllŦ

Crlcumţ preLul speclallLáLllor cullnare va fl in funcLle de preLurlle preparaLelor echlvalenLe
oferlLe de concurenL፠in acesL caz preLul va fl asemanáLorŦ ulferenLlerlle de preL vor apare
la ºspeclallLáLlle casel"ţ acesLea prevázând un preL mal rldlcaL ce Lrebule sá demonsreze
callLaLea deoseblLá a produselor ce oferá slauranLa unul servlclu recepLlonaL ca unlcŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22

CAÞ CkGANI2AkLA 5I MANAGLMLN1UL

Ŧ1 CkGANI2AkLA

SLraLeala oraanlzaLlonalá vlzaLá va Lrebul sá menLlná oraanlzaLla acLlváţ dlnamlcá sl cu un
nlvel rldlcaL al forLel compeLlLlonaleŦ

AceasLá sLraLeale va avea ca o blecLlv dezvolLarea produsulul sáuţ respecLlv imbunáLáLlrea
servlclulul sau sl a menlurllorŦ C alLá sLraLeale va consLa in páLrunderea in domenll de
afacerl furnlzoareŦ Se va incerca in acelaLl Llmp o sLraLeale de dlferenLlere a produsulul servlcluţ
penLru a puLea fl percepuL ca unlcţ cel puLln in zona munlclplulul ÞlolesLlŦ SLraLeala de dlferenLlere
permlLeţ prln oferlrea unul produs de o callLaLe neL superloaráţ poslblllLaLea de a pracLlca
preLurl mal marlţ reallzând proflLurl mal rldlcaLe sl o mal laraá flexlblllLaLe cu furnlzorllŦ

Conducerea flrmel va fl aslauraLá de un manaaer anaa[aL care va admlnlsLra flrma sl care
va prezenLa perlodlc un raporL de acLlvlLaLe sl care va fl selecLaL in speclal dupá LrásáLurlle
sale ºumane"ť
Ŵ asumarea responsablllLáLllŤ

Ŵ puLerea rldlcaLá de muncáŤ

Ŵ plácerea de a lucra in domenluŤ

Ŵ prlcepere oraanlzaLorlcáŤ

Ŵ orlalnallLaLe in aândlreŤ

Ŵ slncerlLaLe sl lolallLaLeŤ

Ŵ splrlL lnovaLorŦ
ÞenLru acesL posL esLe cea mal poLrlvlLá o persoaná cu o vârsLá cuprlnsá inLre 23Ŵ30 de anlţ
dlnamlcáţ capabllá sá aslmlleze rapld cunosLlnLele sl sá inveLe dln aresellŤ sá albá un
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22

caracLer deschlsţ prezlnLá de splrlL sl sá prezlnLeţ de ce nuţ o infáLlsare plácuLáŦÞrofeslonal
nu esLe absoluL necesar sá fle absolvenL(á) al unel scollţ al unor cursurl de speclallLaLe sau
a unel lnsLlLuLll cu caracLer economlcţ dar esLe recomandabllŦ
Ca lmporLanLáţ al dollea dupá admlnlsLraLor va fl bucáLarulŴsef al resLauranLululŦ
LxperlenLa va fl caracLerlsLlca sa prlnclpaláţ care va cânLárl in luarea hoLárârll de a fl
anaa[aLŦ AcesLa va Lrebul sá fle absolvenL al unor unor cursurl de speclallLaLe sl sá facá
dovada prlceperll sale in arLa cullnaráŦ
ÞosLul de economlsLţ al Lrellea in plramlda lerarhlcáţ va fl ocupaL de o persoaná cu
experlenLáţ absolvenL de SLllnLe LconomlceŦue preferaL llrma de conLablllLaLe penLru a exLernallza
servlclul
8esLul posLurllor nu neceslLá personal cu o preaáLlre inalLáţ bucáLarll sl chelnerll Lrebulnd
sá fleţ LoLusl absolvenLl al unul llceu de profll sau al unor cursurl de speclallLaLeŦ

Ŧ2 ÞkCCL5UL DL ÞkCDUC1ILŴDL5LkVIkL

Þrocesul de producLle va fl varlabll in Llmp sl va folosl in reallzarea produsulul flnal
dlferlLe maLerll prlmeŦln prlnclplu acesLea vor fl de orlalne anlmalá sl veaeLaláţ excepLle
fácând báuLurlle alcoollce ce nu neceslLá un Llmp de producLleţ cl doar de desfacereŦ Ca
Llmpţ procesul de producLle va dura 13 mlnŦ(salaLe de leaume sl frucLe) sl 30 / 43 mlnŦ
de exŦ frlpLurlle)Ŧ Þrocesul de producLle va neceslLa dlferlLe uLlla[e sl se va reallza inLrŴo
incápere de clrca 36 m2Ŧ
Þrocesul de desrvlre cu preparaLele cullnare va avea loc inLrŴo salá cu suprafaLa de 122Ŧ3
m2Ť va avea 13 mese sl maxlm 40 de locurlŦ 8arul va avea 6mŦ lunalme sl poaLe deservl
slmulLan opL cllenLlŦ Cel dol ospáLarl sl un barman vor reusl in condlLllle in care
resLauranLul esLe ocupaL 100Ʒ sáŴsl indepllneascá responsablllLáLlle cu eflclenLáŦ


Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22Ŧ3 ÞLk5CNALUL

Afacerea neceslLá 18 anaa[aLl dln care 3 nepermanenLlŦ Ca preaáLlre acesLla vor avea
cunosLlnLe de economleţ conLablllLaLeţ speclflce flecárul posLŦ ln afará de lnlLlaLorll
afacerllţ economlsL (conLabll auLorlzaL sau experL)ţ bucáLarŴsef(absolvenL al unel scoll sau
cursurl de speclallLaLe)ţ A[uLor bucaLarţ resLul anaa[aLllor nu neceslLá preaáLlre speclalá(ţ spalaLor
vase )Ť soferul va avea carneL de sofer profeslonlsLŦ
Þersonalul necesar va fl ldenLlflcaL sl recruLaL de la aaenLllle de recruLareŴplasare a forLel
de muncáţ sau prln lnLermedlul anunLurllor de mlcá publlclLaLe sau anunL la mlca publlclLaLeŦ ln cazul
a[uLorllor de bucáLar sl a ospáLarllorţ el vor fl ldenLlflcaLl dlnLre absolvenLll cel mal blne preaáLlLl al
llceelor de speclallLaLe dln ÞlolesLlŦ
LsLe necesar a se evldenLla cá admlnlsraLorul sl economlsLul vor fl prlmll anaa[aLlŦ
lmpreuná cu acesLla lnlLlaLorll afacerll vor urma a recruLa bucáLarulŴsef sl ospáLarulŴsefŦ ln
conLlnuare admlnlsLraLorulţ bucáLarul sl ospáLarulŴsef vor recurae la selecLlonarea
candldaLllor penLru celelalLe posLurlť bucáLarlţ chelnerlţ barmanlţ a[uLoare bucaLarlŦ
1esLarea sollclLanLllor se va face cu scopul másurárll ablllLáLll sl cunosLlnLelor acesLora
prln demonsLrarea pracLlcá a capaclLáLll indepllnlrll sarclnllorŦ Þe lânaá LesLul de
performanLáţ candldaLll vor Lebul sá indepllneascá sl condlLll de comporLareţ LacLţ LlnuLá sl
infáLlsare flzlcáŦ CandldaLll vor fl supusl unor examlnárl medlcale amánunLlLe penLru a se
verlflca daca sunL apLl penLru munca sollclLaLá sl penLru a se aslaura proLecLla celorlalLl
anaa[aLlţ a cllenLllor sl a produselor reallzaLe in cadrul resLauranLululŦ
lnsLrulrea personalulul admlsţ dacá esLe necesaráţ va fl efecLuaLá de flecare dlnLre
responsabllll de flecare deparLamenL ln parLeţ respecLlv bucáLarulŴsef sl ospáLarulŴsefŦ


Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22

4Ŧ3Ŧ1 lndaLorlrlle sl responsablllLáLlle flecárula dlnLre anaa[aLl vor fl prevázuLe in f|sa postu|u| asLfelť
Adm|n|stratorť
Ŵ execuLá aprovlzlonareaŤ

Ŵ prlmesLe sl recepLloneazá márfurlleŤ

Ŵ pune la puncL cu bucáLarulŴsef planulŴmenluŤ

Ŵ lnlLlazá lnLroducerea unor sorLlmenLe nolŤ

Ŵ execuLá prezenLa sl efecLueazá lnsLrucLa[ul profeslonalŤ

Ŵ verlflcá LlnuLa zllnlcá sl vesLlmenLaLlaŤ

Ŵ conLroleazá zllnlc aparaLele de casáţ oblecLele de lnvenLarŤ

Ŵ inLreLlne dlscuLll cu consumaLorllţ recomandá unele preparaLeŤ

Ŵ sollclLá párerea acesLora asupra callLáLll preparaLelorŤ
Ŵ servesLe personal in unele cazurl consumaLorllŦ
ucåtarŴsef
Ŵ indrumáţ supraveaheazá sl conLroleazá inLreaaa acLlvlLaLe profeslonaláŤ
Ŵ oraanlzeazá acLlvlLaLea de producLle cullnará in baza planulul de producLle cullnaráŤ
Ŵ ráspunde de callLaLea sl canLlLáLlle preparaLeŤ
Ŵ supraveaheazá modul in care se monLeazá preparaLele in vesela de servlreŤ
Ŵ verlflcá personalul dln secLla de producLleŤ
Ŵ llvreazá preparaLele cullnareŦ
CspåtarŴsef

Ŵ oraanlzeazá sl ráspunde de inLreaaa acLlvlLaLe dln procesul de servlreŤ

Ŵ verlflcá prezenLa sl 1lnuLa personalululŤ

Ŵ verlflcá sLarea de curáLenle sl de lalená a salonulul de servlreŤ

Ŵ verlflcá sl inLocmesLe menlul cu admlnlsLraLorul sl bucáLarulŴsefŤ
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22


Ŵ prlmesLe consumaLorll la lnLrarea in salá sl il conduce la masáŤ

Ŵ prlmesLe comanda sl servesLe consumaLorll mal lmporLanLlŤ

Ŵ supraveahezá modul in care ospáLarll sl barmanul isl execuLá servlclulŤ

Ŵ efecLueazá demonsLraLll de preaáLlreţ prezenLare sl servlre a dlferlLelor speclallLáLl cullnareŤ
Ŵ rezolvá operaLlv seslzárlle cllenLllorŤ

Ŵ lnsLrulesLe personalul
Cspåtar
Ŵ execuLá acLlvlLaLea de preaáLlre a salonulul de deservlreŤ

Ŵ verlflcá sLarea de curáLenle a salonululŤ

Ŵ execuLá aran[area meselorŤ

Ŵ servesLe consumaLorllŦ
armanť

Ŵ efecLueazá operaLllle de servlre a cllenLllor cu báuLurl speclflce secLlelŤ

Ŵ verlflcá sLocul zllnlc sl valorlc al aesLlunllŤ

Ŵ se aprovlzloneazá cu LoaLe sorLlmenLele de báauLurlŤ

Ŵ se doLeazá cu LoaLe Llpurlle de pahareŦ


ÞollLlca de salarlzare va avea la bazá o anallzá a facLorllor ce lnfluenLeazá nlvelul
salarlllorť cererea sl oferLa de muncáţ lealslaLla(valoarea mlnlmá a salarlulul)ţ poslblllLáLlle de plaLá
ale flrmelţ salarll acordaLe de concurenLáŦ
ÞenLru aŴsl forma o lmaalne pozlLlvá sl aŴsl pásLra presLlalulţ flrma va adopLa o pollLlcá de
salarll rldlcaLeţ pesLe nlvelul medlu de salarlzareŦ londul de salarll nu va flucLua in
funcLle de proflLul obLlnuL sl se va aaranLa un salarlu de bazáţ corecLaL in funcLle de
lnflaLleţ salarlu corecLaL lndlferenL de venlLurlle flrmelŦ
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 1 of 22

Þlanul de salarlzare va prevedea sl adáuaarea unor prlmeţ sLlmulenLeţ pláLl supllmenLareŦ
Þe lânaá nlvelul salarlulul moLlvarea personalulul se va reallza sl prln aaranLarea loculul
de muncá(conLracL perloada nedeLermlnaLa)ţ plácerea de a lucra inLrŴun resLauranL de marcáŦ

Ŧ3Ŧ2 CkGANIGkAMA

Þ8CÞ8lL1A8
AuMlnlS18A1C8
SL8vlClu AuxlLlA8
LCCnCMlS1 SL8vlClu !u8lulC
8uCA1A8ŴSLl
Þ8CuuC1lL
CSÞA1A8ŴSLl
uLSL8vl8L
Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 20 of 22

CAÞ INICkMA1II IINANCIAkL


valoarea LoLalá a afacerll esLe esLlmaLá la 30Ŧ000 Luroţ acesLl banl acoperlnd in
LoLallLaLe chelLulellle presupuse de lansarea afacerllţ rezerveleţ cosLurlle cu evenLualele
remodelárl ale spaLlllor penLru desfásurarea acLlvlLáLllŦ
venlLurlle lunare sunL comparablle cu cele ale celorlalLe afacerl dln acesL domenluŦ ln
urmáLorll anl venlLurlle reallzaLe de pe urma acesLor acLlvlLáLl vor acoperl in LoLallLaLe
chelLulellle aeneraLe de lansarea afacerllţ la sfârslLul celul deŴal llŴlea an de acLlvlLaLe
esLlmânduŴse reallzarea unor proflLurl realeŦ
Lansarea afacerll va cosLa aproxlmaLlv 30Ŧ000 LuroŦ lnvesLlLllle marl in ml[loacele flxeţ
33Ŧ000 Luroţ se expllcá prln fapLul cá acesLea sunL achlzlLlonaLe nol sl sunL de buná
callLaLeŦ
uecorárlle sl remodelárlle spaLlulul neceslLá 13Ŧ000 Luroţ fapL [usLlflcaL prln preLul
rldlcaL al maLerlalelor foloslLe sl cosLul mare al unor asLfel de lucrárl(callLaLe)Ŧ
ChelLulellle ocazlonaLe de reclamá sl relaLll cu publlcul(1300 Luro) sunL moLlvaLe de
reclama dlrecLá sl lnauaurarea resLauranLululŦ
LvldenLa conLabllá va fl aslauraLá de o persoaná cu experlenLá in domenlu sl care Lrebule
sá fle obllaaLorlu conLabll auLorlzaL sau experL conLabllŦ
Anallzând cererea publlculul penLru servlcll de callLaLe sl pozlLla favorabllá a afacerll daLá
de nouLaLea oferLel sale se conslderá ca puncLul crlLlc esLe poslbll de aLlns doar in slLuaLll
de crlzá deoseblL de dureŦ AcesLe dlflculLáLl ar puLea sá fle aeneraLe de slLuaLll
nefavorablle ale economlel naLlonaleţ schlmbárl brusLe ale slsLemulul pollLlc(defavorabl
lnlLlaLlvel parLlculareţ o exaaeraLá pollLlcá flscalá)ţ dar sl neprlcepere oraanlzaLorlcá sl
concurenLá nelolaláŦ Conslderând acesLe slLuaLll ca llmlLáţ prln reallzarea acesLul plan am
cerLlLudlnea cáţ nlcl mácar accldenLalţ afacerea nu va acLlva in plerdereŦ

Pioiectaiea si oiganizaiea intiepiinueiii

Þaae 21 of 22Ŧ1 L51IMAkLA kI5CULUI

Asa cum am aráLaL la (lnformaLll flnanclare)ţ asupra desfásurárll normale a
afacerll poL lnLervenl facLorl de desLablllzareţ lnfluenLând neaaLlv márlmea incasárllor sl
chlar lmaalnea flrmelŦ Þe parcursul anulul se anLlclpá flucLuaLll ale cererllţ daLe de
numárul varlabll de consumaLorlŦ
Asa cum am expllcaL mal devremeţ ponderea prlnclpalá o vor deLlne cllenLll
cu dlsponlblllLáLl bánesLl rldlcaLeŦ ºMlararea acesLel cllenLele in perloada caldá a anululţ
penLru aŴsl peLrece concedllle sl dlmlnuarea acLlvlLáLll economlceţ va reprezenLa ºo
plerdere" Lemporará penLru afacere sl reallzarea unor proflLurl mal mlclŦ
lnflaLla ar lnfluenLa afacereaţ dar nu reprezlnLá un facLor prea lmporLanLţ daLorlLá
seamenLulul cárula l se adreseazá oferLa acesLul resLauranLŦ lnflaLla va avea o lnfluenLa
desLul de redusá asupra proflLulul(cresLerea cosLurllor de producLle) sl nu sl asupra
numárulul de cllenLlŦ
AcLualmenLe slsLemul pollLlc dln 8omânlaţ concreLlzaL prln realemenLárlle sale
auvernamenLale sl lealslaLlveţ nu esLe un facLor de rlscŦ ulmpoLrlváţ anLlclparea unor másurl
favorablleţ cum ar fl faclllLáLlle acordaLe inLreprlnzáLorllor mlcl sl ml[locll sunL facLorl pozlLlvl care ar
puLea a[uLa dln plln la desfásurarea normalá sl la dezvolLarea rapldá a afacerllŦ
Þe lânaá LoaLe acesLea se va incercaţ permanenLţ o imbunáLáLlre a acLlvlLáLll de manaaemenLţ
rldlcarea profeslonallsmulul personalulul sl execuLareaţ la lnLervale reaulaLeţ a lnsLrucLa[ulul de
proLecLla muncllŦ
C alLá arupá de rlscurlţ cum sunLť lncendllţ lnundaLll se vor evlLa prln aslaurarea ml[loacelor
flxe sl a uLlla[elor dln cadrul flrmelŦ

f½€fn f9 °f 

f½nf f .

f½9ff¾f –f .f °– .

f½–f°f f¾.f°f– ¯ ° .

f½°€¯f€°f°nf ¾¾¯f f¾n    ° f .f – f°   ° I  $  $   ½f   W_`Sa^SZ` aT .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^  -@D.

   .

O ¾ €¯mfnm ½°n½fmf€fn  ¾  °¾ n½f%¾ n%  ¾½ n° ¾ff° 9 n ¾f¾  ¾ f€ ¾n¾ °f¾9 ¾¾f€ ¾ n nff ¾ m n f ¾ff° n°n ° ff¯¾€ f ¾ff° ° °½°n  ffn fn°nf ¾–°° ¾°–i° ¾ ½°¯  ¾ ¾¯  nf . °½½¾f€ff °ni° ½f °½ ½ff €  ¾ff°  n n°n ° 9 ½fnnf €¾¯f nn f n¯½ .

fn f ¾°– ¯ ° €#¾½ nfm nf¾  °– ° f ¾½ n€n nmm ¾½f° # n°° °– ° °ff ¾ n f¯f °mnff .

 °n ¾½° f fn n°¾½ff@°m¾€ ¯f–°  ½ ¾– ¾ff° fmnffn ¾nm½½ f€fn f€½ ¾°f ¾ fn ¾f °° ¾ ½°n¯½f¯ ° #@°m¾ n m# %½f°f°¾nf¯f¾f° f–f% @f fn ¾ fn° n f€¯f f° ¯f–°½ ¾½ f€fn f€¯  n°n i° ¾  °ni¾–f f° n ° €  fnm°€ n ° ¾½¾m¾m n f¾nm½ °f ¾€ °¾ n € °f  n °f ffn ¾ ¾ff° ¾°n½°f¯¾€ f ¯ °¾½ ¾°f¾mf f n °¾mn ° f°¾ n ¾   9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ .

9 .

  .   .

O ¾  ¾ f€€¯mnf ½°¾ n ½ nf f€ ¾m¾n¯ ¯f–° f ¾½ ¾ff°  °9 ¾ ½°f½ff°fn¾½ n€n#½f°# 9°n½f¾n½ff€fn ¾ f ¾ff– f° n ° € ¾¯f f ¾ ¾ nf fnmfn f¾f° n ¾m¯½¾° ¾ nf m° €°n°f#n f ¯i°m# ¯n¾f¯f½½ f  ° ½°m ¾nn ¾ ° nf¾ff¯ ° nm fn ¾f ¾m€¯  °¯f n ° f ¾ff°O n ¾ ¾ff°f ¾m€ ° ¾ff°¾ n½°  °¾¾ ¾ n½°n fn € m ½°f¯¾€ f¾f ½°n °¾m  .

9@D.

 .

D.f½f° n ¾f° f€fn ¾ ffff½¯f f¯ °f©f ¾½f n n  f°¾f n¾f© f n½f¯ ° f¯ ¾¯©n f°¾½¾ n  ½ °f f€€fn °½¯f°f ¾€f¾f ffnf   .

 ¯f© nf f€¾n°¾ ffn f¯f½f °¯ff ¯  °¯ f ¯fO ¯f nf n f f ¾ ½ ¾f°f© nf¯f°f ff° €¯f n f n f¾½° ¯ffff¾nf 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ .

.

- ¾ff°    ffn f n f f¾ n° ½ ff- ¯°ffn°n ½ f f °¯fnff€n –¾.

¯ nf½f¾nff€¯ ¾ ¾°n n ff¾nf €¯f ¾¯½ fn°¾  nf  ¾f .

€nf¾nff€¯ nf f9°n½ff .

¯ n nff° ¾½ n€nf nf½f¾nf ¾ %-% .

@-.

--@.

@@  f f f °¯ nn°¾%nf ½f €f °€nf nf fnf$°f f½f €¾¾ ¾ ¯°ff ½ff% f f¾ %fn½½ f n°fn °n ¾ °n n°fn n¯ f% ¾½ n¯ ° ¾ ¯°ff½ °f ¯°¾f%nf ¾ ½f ff°ff¾ff ½° f ¾f f-.

€ff½ff% nf €¾nf¾ fn¯ °€¯f °nf €¾nffn° f € f°¾¯¾ °€¯f n°n -nf -.

f¾nf ffn ¾f °¯f ° ¯ ° ½ nf° ° nf €¾nf n f€n –¾ -.

 n nf° f¾ ¯ ° f ½ °€ nf ¾nf ¾ff -½ ff f f° %% °° $½° –f°f f¾€°n°f fnf €¾nf ½ nff n ¯ €nf ¾n¯½ f f n½ ½ fn °f f¾nf$f ¯°¾f f f ½° nf½f¾nf nff ½ ½½ff¾½° nf¾°° ½° n° ½ °f€ f¾nf$f ¯°¾f%½f €f °€nff fnf% ff¾nf ½½ f+ n°½ nff¾½ °ff nfn n¯  n ff¾nf ¾ ¯°f ¯ ¯ fn ¾f n  ° –¾f nff ½ ½½ff¾½° nf¾°° ½° n°  ff €¯f° –¾f €¾nff  ff°f©½°n½f½ °f f¾€ €¯f© nf  n¯f fnf °n°¾ °¯½ ¯ °½ °¾n½½½¾        9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ f¾  f 9¯f 9–f¯°n°f      f 9¯f ¯f¯°f¾f f nff°fI °ff%€°n°f % f nf f°ff 9 nf   ff½ °¯ ½¯½ ° ¾ ° n ¾ff€° f½nf f ff °fn½ ¾ n .

€nf€¾nf°¾n½ @I f nf – °f-f°ff  ¯°¾f ¾nff%-%.°¾ °f° 9 n .

°fn½½ f ¾f°n  .

°fnDf nnf ½f-f f f .

°fn ff ¾ ½fff f¾½f  ¾° f ¾ff° n¯ ° 9 f -f n ½ %-% ½ °¯f€fn½fff¾ €fn -nf f¾ f½ – ¾° °n fff¾n ¯f€f ¾ n¯½ ff°n ¾°f f½°n °nf¾f ¯fnf  n¯ ° ½ ° nff  -f n ½ %-% ½¯f ½¯ n¯½ff €fff f¾ f½ €ff@f °€fnf  f ° n°¾¯ f½ 9 n °n ¾ ° –¾ ff°n½ ff°n °fff½ ¾ f°  ¾ ¯f–f ½ °€ nf ¯f ½¯f%½–f¯¾½ nff% ff°f ¾n%– ¾° fnf nf°f¾fn%  –¾ nf¾f  9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^   .

@I@@I@9DD I.

D@ nf ffm½°n°¾ f¾n m ¾  °¾ n f ¾½ n¾ n n°n f ° ¾n f° ¾ff°n¾½ n€n½f°¾°°¯f 9 ¾ € f¾fn¯¾ f½ nf f f °– ° f¾½ n€n½f°€mmf€ °¾m n¾ f f ° ¾f ½ ½ff  nmm ¾ nm ¾ m½° nff f¯m¾¾ff ¾ ¾–°  .

9 .

@I@@  .9 ¾ff°½°nf ¾ € ¾ n °¯O f€½ ni½¾ f¯½f¾f ° °fn °fmff¾9 ¾ .

ff f ¯ ½ °f f½ ½ff ¾ n¾f¯f f f½ ¾°f¾°  °¯i° f¯½f¾f f€f fn ¾ ¾ff°   99.

@I .

f½ ¾½ n ¾ f °n nf  °½°n½f ° f 9 ¾ f f°f°  ¾ff° f ffn f¾€ff m fm fn f¾€¯m%°¯ ½ ¾n¾ nf %¾ nf°° f °n fn ½ ¾ ¯ °€ f€ °n °f f ½°n  n €mm € ° °f  f f€ f ¾½ nfmn°f nf ° ¾m °½f° ½ n f ° ¾ff° nf °f€f°f¾ ° °ni° ¯ °f€fn f¾½ ° ° – f° ¾ff° °i° n° –¾ n°¾¯f¾ °n ni° 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ ni¯f °m¾f¾€fn fn ° – ° f ° € ° °f ½ ° °m  f f°f° ¾ff° ¾ ½nm° n ¾fm½ °f°– f°¾n½ ½ ¯ °¯ ¾°–%€¯f f° n ° € ¾ n ¯m f½€ ¾n m% 9°fn f¾m¾f – ¾ m€nf  °° – ° ffi°m ¾n m f½fi° ° ¯°¯ ¾¯f¯ – ° f ½ f  ¾f .

°n i°  °nf ¾ff°f¯½f¾f °f¾9 ¾°f.

°ff ¯f¯ °nf¾m ¾ f ° –¾f °¯ ¾%°f¯f % %°f° %¾I%°fn¯ %ff°  ° ¾n¯ ¯f¯½€ ° –¾f  ° ° ¾ff° °°f- ¾ f ¾ f ° ¯ ¾%° f–¾% n f¾m¾f n¾ ½nm½°€nff ½½f  ¾½ n ½f¾f fn°¾¯f °½ f f ¾fm °°f.

°ff nm f ° ¾½ n°f - °fi°  °n°°f ¾ff° f€f  °° .

°f¾-  ° –¾fn ¯f °f f f ½€ ½  ° f–f½ f mff° €mm€nf¾ ¯°€nf fmf¯½f¾m °°  ¾n ¾¾ n n ¯f °f¯n °½°n  f m n°¯n n ¾ ½ °f¾°½°€¯f fn ¾ f¾ €°f ½f½¯f° €°n°f """ 9 ½f°°f°f°¾ m ½¾ m ° ¾°n°¾ f¯mfn ¾n °9 ¾€¯ff ° ½ °°n ½ f ¾ff° ½ °ff¾–f n¾f f¾ °nf f¾ n D°f¯½ °fn f¾m½°  n°¾ ¯m¯ f f¯nmf ¾ –¯ ° ½fmnmf¾ f ¾ fm€ f  °n nf f ¯ °mm f½ ni ½¾ f¾ n f¯ ° f fn°f© n½f¯ ° %°f° ½ ° f% fnmf fn ¾ ° ¾ nfn ¾ f½ nm¯°n ¾nm f n°¾¯ ° – n ¾½ °m°° nf €f f fi° nf f ¾½ f½€ 9 ¯ °¯ ¾ ½f f½nf¾f – ° –f  °f¯° fn f¾f½° fn°f f  °ff  °f€fff¾9 ¾¾ ff f°¯n€ ¯ n ½€ –¯n%½ °nf f  ¾ –¯ %¾ °n%½ °n ¾ f ½m¾m% 9°n½fff° ½ °½¯f f° f¾€ ¾f – ½ °m 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ n ¾ f½€f m¾¯m f ¯ °mmnfm½ ¾€°f½°f¾–f f ° n ¾f ¯f ½¯  °n° ½¯ ¯½  @-@@.

 ¾ f °ff¾n€¯f  °¯f ½f °½ ¾ ½ ¾f nf f° ¯ ° –ff° ¯ff  ½ °nm°¾¾ ¯½ ½ff  °nf° ¾¯f¯ ½ ° –¯ ¾€n 9 °° ½ ¾ %€n n n° ¯ ° %¾n ½€¯f¯f  °nf mfnn ¾n¯½ %¯i° ¾¾¾m° %¾ ½€fn ¾n¯f nf fn f¾f ½ °f f€ °¯ ° ¾ °i° n ¾ f½ fn ¾½ ¾  °½ f©¯f ¾m m –f ¾ –f¾   9f– € .-@D- ¾f°f¾f¯½f¾f¯ °€ff n °°¾°n°¾ f ¯½ ¯ ° ¾°n°¾ ½ n °–m¾ fn° ¾ ¾ff° n¯ ¾ –¯ ° ½fff f€fn ¾ ¯f °½°n½ffn °nf n ¾n °f¾9 ¾ 9°n½f€°f ¾ff°¾ –f¾ ¾n °¯ fff½½  ¾½ n °.  –¾  f ½°m ¾ €fn n½½¯©n f°¾½½ °f ° n°¯ ¯½¾ ¾¾ €°f°nf  ¾° f¾n¾n°fn ¾f¾ f ff nm n¯f°f– €¯  ff¾–f ½ ni½¾ f½°f ½¯mn¯f ½¯ ¾ ¯°f f ¾nf°° n ¯½nmn ¯°¯  ° ° ¾° °f €mmf f€ nf° –f ¾€m¾f f°¯fmffnm 9 °fn f¾f¾ f€¾½n  D@-@. ¾¾ f¾n¾ €fn f¯¯ °½¾ °nf°m ¾n ° n ¾f ° n ffn ¾¾¾ ¯¾ ff½nfnf f °n ½fnm½ °f °€° n ¾f ¾n¯ m¯f©  °½nf½ ¾°f f¯ff ¾f€° D°f¯ f½nf f¯ D@-@.

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^  9@ .

 ¾° ¾   °½ f fnf m¾ –¯ ° ½fmnmf¾ f ¾ fm ¾ff°O¾ f ¯n¾f½°½ nf fn°¾¯f½ °½ n ffnf° ¾n°n  °ff°f  ° –¾ fm ¯°f fi°m fm¯n¾m ¾½° m m° ¾fn ¾ f€° ¾°f  °¯f ½f n nf°f ¾m m  f°m  9f– € .9.-@D@ ½f€   ½f ½½¾ nnf¯%¾½f€–€n%¾ ¯%¾½ff ¯½ ffn°¾f°m %¾°n°¾ f f€¾€n ° ½ ° ¾€f¾f f°¯fm ffnm ¾ff° 9n ¾ ¾ ff fn½ ¾½f€fm ¯ fn°° ¯ ¾ ¾ ¯f¯¯ n n ¾½mf¾° f¯f° ¾°  °nf  °nf nf ¾ n½f ¾m ¾ ° ½° f¾nm ° f  °¯ €n ° 9n ¾ ½ n ff fn½ ¾½f€fm ¯ nmmf€° fmn ¯mf f© n½nf¾n n½n¯n°  nmm ¾½f€–€n ¾½mmf¾ ¯ ¾ n f¾   f¾½n ¾ ½ n f€ ff °°¯m € f°–f©f °€°n f°n¾  ¾m m ½°f ff€½ °fm¾¾ f ff °€°n €nf ¾ € °  f°f n f½f °½ € ° n°¾¯f °¯ ¾¾I½¯ fm¯ ° n f °n¯½° °m¯f ½¯ n°¾¾ ° °n ½i° n¯ ¾½ ½ff  f ff fm°– ° ½f¾½ ¾f f¾½ nfn%f½ ¯ ° €° €n ¯f¯n  °° f–¾%¯°¯f °nf¾m%¾f°f .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ .

@- .f½   9@@@.

-@ .

 °f f€fn fi¾f ½ ¾ f° ½°  nfm °i° n n i¾fn½°¾m °  f° n  f°€¯ fm½f ¯½f°m f ¯ff ¾½ ¯ °°–fn ¾f€mni° ½f ° °¾ –¯ ° n°¾¯f °€¯f nf  °½ °€  .

°¾¯ff f€fn ¾ ¾ ¾n½°n¯½f¯ °¾n½f %f¯ ° f€fn ° nf €°n°f% .

f n¯½mm¾ n ½ ¾€  ¾ff°Of½ f€¯mf     9 n f° ¾ ½mn  °n¯½f°f½ ¾f° $½ ¾f° nf   °¾ ¾n   f° ¯ ¾ °  ° f¯¾€ m°¾m  ¾n$ °i° ° f¯ ° f€fn  € f° ¾ ¯f°n ½ ¾f°   –f°f °¯ °   9DD.ff ffn ¾n °½ °f ¾ fm ½¾ m €°f°nf ¾ ¾½° f f fn ½ °f ¾€ ° ¾ n °mnff .

 .

°n ½ ¾f€fn ¾ °¾€ f¾ n ¾½ n¾ n f¯ °f ½ nm fn ¾f¾f¾€mni° ° f° n ¾mf f¾¯f 9°n  ffn nf ½°€ °f nf½ °fn ° ° fn¯½mf ¾ n¾° nff f ¾ mf½ ½ff n¯½f¯ °½mn¾f¯f f ½ ¾°f nm °f ¯°f¾ ¾–°° f¯¾€ ff½f  9f– € .

m¯ ffn ¾ ¾ –¯ °½ nf f€fn f¯ fmf¾ n°n °f ¾ ¾¯ff °½½fffm ff¾% n%€° nnf n °½ °f @ ° ° ½ °m ¾ n ¾ ¾fm ½ ° fmnf °¯m f°¾m n°f¾nm¯ n ¾ f½ m€° °€ °fm ¾ff n°¯nmf° ¾f ¯i°  I¯ff ¾€fn ½ ½ff¯°n½9 ¾ ¾ f½¯f ¯  ½ f° n°¾ i° n¾ ¾ff° n°f°¯¾½ n€nn f°° ¯f nf f¾ n  9 i°–m½ ° ½¯¾  °½°f m½ °m¾°¯m n°¾¯fn°¾ f ¾ n°€f ½ °ff fn ° fnm ¾m ½fm ¾€fn f¾–fm °f¯½ ° ¾n f°f¾€  ¾ff°  n°¾ °¯m¾¯m¯ fn¯½   .-@D9@  –¯ ° ½fmf ¾ ¾fn½ ½° °m °f¾9 ¾ . ^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ ½ nfm n°f ¾ m € ¾ ° f fm½°nff ¾¯  ½ °f ¾n f¾ n€ n nf ° f f¯¾€ f¾½€ ¾°f¾¯ ½ ¾°fn°¾ °½€ ff°f©  °f½n ¾ff°  ©f ¾ °  °f¾ 9 ¾  .

-.

D-@ .

°n °½°n½f½ °f  ½ °m ¾ff° n¾½ n€nf ° ¾n ¯f° ¾n f½nm  ©f ¾m% n¾°n°¾n % ¾ f€¯ff nf  ½f % ¾ °m °½¾m fn f% fn ° mf n¯€ m ¾°ni f ° 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ ff°f© n°n °f ½ nf fn ¾ f€fn ½ °m  .

f fn ¾ f ½¾f°¾ –¯ ° ½fm½½¾f nf¾° nfff¾ n nf f¾nm fmn n f¯½ €¯ fm½°n ¾f n ½€ ¾ ffnf ½° °m¾f – ¯f °–  €fn f°¾ fn°€°fn°n¯½ €f ½ °n .

f fnm°€° n°n ° n ¾ff° 9 ¾© I °°f.

f€ fnf½f fm½f fn ° fm€f½ nmf °°¯ ¯fnm€f n°¾n ½ f °f  °f½nnff f ½ ¾  @¾ff– ffn ¾n °°f ½ °f½ °f€fn f€¯ #m#  ¯½ °½ f n ¯ f°f n ° f ¾ff°O€° ½ n°fmf€ €¯fm°¯f °fn n°¾¯fn¯f ¾¾ €°f°nf °¾ f °f¾½ ° nfnnffn ¾½ n€n € n °n ¾½° –¾¾ ¾°° n°f  9f f ½fm#€fm# 9 ¾© I °°f.

f€ ¾ n°¾m °° %¯f¯ f°% ¾¾ °n½  n¯½mf ¯f nfm ni¯ f n f¾m#½  # ½fnn ° ¾ ¾ f m fn f¾f€° ¾¯½fm ¯ n ¾ € ¾n f °n ½ f° € n½f ¾ ° f€fn 9 ¾© I °°f.

f€ f€ °m fn°n ° ¾n¯ n°n °f¾¯ fmn¯½ f n nf f fn ¯f¯ ni¾–f¾°n ° fnm¾f¾€fn €°fm ¾ ¯mm °€f½ .

°¾ nm ¾ °f° ¾ff°n° ¾ n¾nff €f nfm%O%¾n°n °½ °nn¯¾°9 ¾© I °°f.

f€ f n  °€f½ f# ¯½m f#n°¾¯f9 ¾ ° ° fn ¾ f€fn  ¾fn¯f¯¯ffmf ¾ –¯ ° ½fmfn°n °¾O°n°n  ° ° –¯ f¾ f ¾ fmn n½ €°f°nfm¯f nfm¾nf f–¾¾ – ° ¯f¯f ½° ½ ¾ ¾¾ n n¯½mf 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^  9 °f °n ffn f¾mf°fmn°¾ nm ¾ °ffn ¾ ¾ff°°f¾9 ¾f # nf#n ° f¯fi°mmff¾ nf fmn n f¯½¾¯ff f ¾ f  ° ½f¾½ ° ¾ff°n n ¾½° ¯f–°¾f ¾½ ¾° ½ ¾– ½ ¾f €°f°nf ¾¾nf  @@.@- @°i° n° ni f °f¾½ n ¯½nf fn ¾½ f€fn ½ ¾ ¾ n  °fmnff ni¾– ¾  °½¯f° fnf ¾ f€fnnf ½ °€ °f° –f¯ ¾f€fn %°€f ff i°% ¾ n –f f°ff f °m¾n°n ½ f° €f €n ° ¾f – ¯f °–¾ ½¯f f ¾ n€ 9nf€¯  ° ¯ °¯f °–¾ nf¯ f½° fnn °½ °nf f¾ n½ ¾f n½f¯f°f– ff%½½ f¾f ¯°¾f% ¾m n°n f½m¾f – ¯f °–nf ¾mn°°m¯ ¾ ¯ ° ¾½ n€n € nm f½ °ff ¾ff°  ¾€  °nff ¾n nf€°f ½ ¾°fm½ n f f¾ 9 ¾ f¯ ° ½ ¾f f¯ ° f€fn ¾nn ¾nf ¾ nm °m ½f nf¯f °fn f¾m½ f mf€ ° °fm °° ¾ –¯ ° ½fm ¯f n ¾n¾ f ff½°° ¯   .

m m¯¾ ½ f ¾f¾n mn¯ nf f€¯ ¾f°¾ ½ n nf ¾  °mm¯i°  D°¯ n¯°nf  °¯f¾m f f€fmnf f€fn nf¯m  °¾m fn ¾½n f€€¾ f½ ½ f ¾n ¾° ¯ °   °f° f°¾f ff€fn ½ °f°€¯f½ °fn ° ° °f f¾ 9f– € .

f % °f–f f ¾ff°Of½ f€ n ½°fm nm n°¾¯f ½°#nf #nnff fn ¾ °¯ ° f°f f€ f½ f€°¯ ffnf  °n fn ½ ¾ ¯ ¾f©¾n°° nf¯ ° € ° fnmfn f¾f¾ €fn ½° ½¾m €f  ¾¾ff f¾ fff½ f€ °¾ n ¾  fn °fm½ nf ¯ ¾f© ¾mf°¾¯m ¾ fn ff ¾ ° ° ¾ff°¾ nn¾½ n€n¾½f° n ¾  °fm¯ff ¾½°f¯¾€ m f¾½ n ° %¯  ¯°m% nff f½ ¾°f%n¯½f¯ ° fn% @ ¯ ¾f©f ¯fnff f f¯ ° –°ff f¾nff ffn ¾f  f¾½ n€nf ½ €¾° ¾ f€° ¾ n½ f° ¯¯ f– ° fmnm ¾m½° ¾ff° nff f°½ °f  n¯ ½ ¾½ nfmn°f f€ °€°n ½ ½ ½ff nf ° €  n°n °m  °fn ¾nf½ f€f¾ ¯f°m € °  ½ f½f f#¾½ nfm nf¾ # fn ¾ f½ mi° °½ ¯f nfn  ¾m ¯°¾  nff f ¾ mf½ ¾ n € m¾–f°f°¾ n n ½°fnf°n  9f– € . ^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ n °° ¾ff°n°f°¯¾½ n€n¾ € °f½°nff   °½ f fnf mff°%° ° f–¾% nf¯ff€¯f° °¾m ¯f °n¾mnf n f½°¯ ¾f©f€f ¾f m°¾ –¯ °¯ff– n°¾¯f .m¾ . n°¾ fn f°f °f¾9 ¾¾ff– f°°¯mni¯f¯f n°¾¯f  ff°f–mnff€¾ ff °f f¾m ¾ n¯f° f m½ f f½½n °f¾€ fn°¾ °nf ¯n ½½f ½ ° ° f– n°¾¯¾f °–m fm ¾ n f nfm n f¾fn ¾½° ½¯¯ ¾f f° ¾½ n¾€i¾°€ f ¾ °n ½°¯f fmfn¯m ° fn f¾m½ f mf°¾m mf °f %.

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ .

-@D  - f –f–f°f°fmfmf ¾m¯ °°m–f°fffnm °f¯nm¾n° ° nff€ n¯½ °f  n f¾m¾f – ff fnf n f f½ ¾¾m ¾½ n ¯ °mm f ¾ n¾f¾f¯ ° fm¾f – fn°¾f °½m° f ° ¯ ° f€fn €°f f °n nf °fn f¯½¾f –  € ° f½ ¾¾ n ½ °f½ f€½ n ½nf°n n ½° °°f¯°n½9 ¾ f –f € °  ½ ¯ ½°€ f°½ ¾ nff ° ¾½ fm ½¾ f f f½fnnf ½ ¯f¯f fi° ½€¯f nf ¾¯ff–m€ f n€°  .9-.-.

° n f€¯ f€f¾–fm °¯f°f– f°–f©fnf ff ¯°¾f€¯f¾nf f½ °f½ n°f½ fnf ¾nf f€¾ nf °¾½ nf ½mm¾m ¾f #¯f° #     f¾¯f f ¾½°¾f m  ½ f nfm ¯°nm  ½mn f fnf ° ¯ °  ½n ½ –f°fnm  –°ff  °–i°  ¾°n f ¾ff  ¾½°f 9 °fn ¾½¾ ¾ n f¯f½m½ ¾f°mni¾mn½°¾m °  f° °f¯nm nf½f m¾mf¾¯ f½ n°¾° ¾¾m °  °– ¾ ¾mf m° 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ nffn ¾n¾ ½ °m ¾½¾¾m½ ° n °  °€m¾f ½mnm 9€ ¾°f ° ¾ f ¾° n ¾f¾m€ f ¾ °%m%f° ¾n f°n¾ ¾½ nff ¾f f° °¾nnffn n°¯n f ¾ n¯f° f  .

f¯½f°m f f ½mf ¯°¾ff€ nmf ¾ €f ¾ff° ½ °ff€nffn ¾nf¾f½°n½fm nf fni°m °f fmi f€ f°–f©f n ¾ff ¾m€ f ¾ °f°°n¾ ¾½ nff ¾¾m€fnm f f½n ½ ¾f  °ffn°fm 9¾ n°¯¾ f f °½f¯ f fnm f€n½f ½ ¾f°mn ½ °m f ¾ ° ° n°¯n ½ € f¯f n°f f ½ °f °ff ¾ n ¾½¾°° n ¾m½ ¾°fn½ –m  °fm nmf¾n ° ° ¾m€ ¾f ¾ °f°n ½€¾ff°n¾ ¾½ nff  9.

D9D.

@ I 9n ¾ ½ n f€ff  °¯½¾f€¾ ° ff f½ ¾€°f € ¯f ½¯ °½°n½fn ¾ f€ –° f°¯fm¾ – fm n ½ €mni° m fnn n °° n ¾m°¯½ ½ n n f ¾€fn .

f ¯½ ½n ¾ ½ n f f¯° %¾ff  –¯ ¾€n %¾$¯°  €½ % 9n ¾ ½ n f° n ¾f € f© ¾¾ f ff °  °nm½  nnf¯ 9n ¾ ¾ n½ ½ff n°f ff fn ° ¾fmn¾½f€ff  ¯ ff f¯ ¾ ¾¯f¯ n fff f¯ °–¯ ¾½f ¾ ¾¯f°½n ° .

 ¾½mf¾° f¯f° ¾ °n°  °nf  ¾ff° ¾ n½f ¾m ¾ ° ½° f¾nm ¾½°¾f m n €n °m  9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^   9-D €fn f° n ¾mf°–f©f °nf ° ½ ¯f° ° .

f½ –m fn ¾ff f n°¾°  n°¯ n°f f ¾½ n€n € nm½¾ °f€fm °f f€fn  n°¯¾%n°f ff¾f ½ % nmf ¾ €%f ¾ °f° ¾n¾f n¾ ¾½ nff % © nff ¾f°–f©f°° n ¾m½ –m ¾½ nfm% ¾½ff f¾ % ¾€ ff fnf° ¾€ ½€ ¾°¾ 9 ¾°f° n ¾ff€ °€nf¾ nf ff– °  nf ½f¾f f€ ¯°nm ¾f½°° ¯ f°° ¯nm½ nf ¾ff°°f¯nf½ nf °nf f© nmf¾f¾½mf € °€nf ° f ¾ °n ¯f ° ½ –mf n ¾½ nff °9 ¾ ¾ ° n ¾ff¾  °fnmf ¯°¾f¾ n°¯¾€½¯f°–f©f ¯½ °mnfn ¾f°ff€fn ¯ff nf nmf ¾ €¾¾½mf ¾ € ° n°°f f ¯°¾f nmf¾¾½mf ¾ € n– f¾ n°f f nf° f½ °n f ½¾ nmf n °  f¯f° f©f nff @ ¾f f¾nf°¾ f€fn n¾n½¯m¾mf m¾n°¾° fn ¾f ½° ¯°¾f f½fnnmfnf½fnm ° ½°¾fn° 9 i°–m ¾ ½ €¯f°m nf° f ¾m ° ½° f¾nm¾n° n¯½f fn °m¾  °€m¾f €nm .

f° f€¾½¾° f¯°m¯ nf f¯m°° ½ °f¾  €nf fnf¾°f½½ °¯°nf¾nfm¾½ °f¾ f¾–f½ nfn f f°–f©f fn °¾f½ ¾ ff  °nf ¾ff° °¾ f½ ¾°ff ¯¾ fnm ¾ ° n ¾fm f€ € nfm € nf °  ¾½°¾f € nf ½ff¯ °°½f ¾½ n nmf ¾ €¾¾½mf ¾ €  9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^   ° f ¾ ¾½°¾f m € nmf ° f°–f©f€½ m  ° €¾f½¾f¾€  ¯°¾f      nmf½°f f  ½¯ ¾ ¾ n ½° fm¯m€  ½° f½°nn nmf ¾ €½f° ¯ °  °fm° n f°¾¯ ° °  nm½ °f¾ € n fm°¾nf©½€ ¾°f  €nm°f°nm¾ ¾¯ °ff  n° fm°nf½ff  nf¾m  n  ° °f   ° ° ¾nnn°¾¯f n¯f° m° ½ ½ff  ¾nm½m ffn ¾ff¾½fnfm½ ½ff  ¾ ¾ ½ ¾°f °° nfn°¾¯f nmf ¾ €  ° ¯m ¾½f – fm¾n° fm ° f–ffnf ½€ ¾°fm –f° fmfnf f ½ n n°fm ° ff½f° ½ n n°fm m¾½° nff f¾nf°m ½ ½ff ¾½f – fm¯  °nf ¾ ¯° fm½ ½ff  ° ¾ f ¾  €nm½ ¾°f °¾ nf ½ n  fm½ ½ff n°f ¾½mf ¾ €   –f° fm¾m¾½°  ° f–ffnf °½n ¾ ¾   €nm½ °f¾@°f½ ¾°f  €nm¾f f nm ° ¾ – °mf¾f° ¾   €nm¾ °n¯ ¾ ¯ °nf ¯°¾f¾ nmf ¾ € 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^     ½¯ ¾ n°¾¯ff°f f °¾fm¾ n° n f¯f¾m  ½¯ ¾ n¯f° f¾¾ ¾ n°¾¯f¯f¯½f°  ¾½f – m¯  °nf ¾½mf¾ f¯f° ¾ nm¾ n  € n fm ¯°¾f ½ –m ½ °f ¾¾ f € ¾½ nfmn°f  m½ f¾ ¾m n °  °¾ ¾ ½ ¾°f ¾½mf   nmfnf f ½ –m f¾f° ¾   €nm¾f f nm ° f¾f°  nmff°©f f¯ ¾  ¾ ¾ n°¾¯f f¯f°    € n fm½ f ¾ fn °n m¾½ n€n ¾ n   €nm¾n°n¾fnf– ¾°  ¾ f½° fmnf ¾¯ °  mf  ¾  fmnf ½ ½ff  9nf ¾fff ff ff fmf°fmf€fnn °€ ° fm° ¾ff n  f¾€ f ¯°nm –¾ff%ff f¯°¯mf¾ff% ½¾ m ½fm f €¯ ¾fffn f n°n °m 9 °f ¾€¯f¯f–° ½m¾f ¾½m¾f½ ¾– €¯fff ½f½nm ¾ff nf ½ ¾ ° ¯ ¾fff ° ¾ff°f€nf ° €°n ½€ °¾¾ f–ff°f°¾ff fm n nf °€°n  °€f ¾ffn nf° € ° ° €¯  9f– € .

-@@ I. ^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ 9f° ¾fff f½ f¾f m–f f°½¯ ¾¯ ° ½m¾½¯ °f 9 i°–m° ¾ff¯f f½ ¾°f¾ f ff¾½°–ff°f fn ¯°nm%n°fn½ f f° ¯°ff% ½mn f fnf ° ° ¾ff° ¯fnm     -. 99@ .

DDO .

@I.-.

DD.

 D.

@ 9D.

@ 9@ I 9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^ .

@--.9-.

  Iff ffmff€fn ¾ ¾¯fmf fn ¾ f°fn½ °  ° ff n  ½ ¾½¾ f°¾f ff€fn   n¾ n °f  ¯ mf ¾½f½ ° ¾€m¾f ffnm I ° °f ¾°n¯½ff nn f n f f€fn °fn ¾ ¯ ° ° ¯mf° ° ff ½ ¯ffn ¾fnmfn½  °ff n  – ° f f°¾f ff€fn f¾€i¾n f ff° fnf ¾¯i° ¾ ff f°½€ f f°¾f ff€fn fn¾ff½¯f ° ¾ ¯f °¯©fn €  ¾ ½nm½°€f½nmfn ¾ f¾°fn°f °¾¾° °m nff  nm ¾ ¯ m ¾½f° n ¾m €f½©¾€nf½°½  nff¯f f €¾ ¾n¾¯f f°f¾€ nm%nff % .

  nf°f  nf¯m¾ fn½ n%%¾°¯f  nf¯f nm¾°f–f f ¾ff°  °fn°f mf€f¾–fm ½ ¾f°mn ½ °m ° ¯ °¾nf  ¾m€ –fn°f ff¾f ½ n°f  °fi° n  f½ n½ °¾ n nff ¾½f€ff mff€fn fm °f f€ ¾f ¾ n°¾ mnf½°nnn ¾ ½¾ f°¾ f °¾f nm ¾  n ¾ €nmf½ f¾m€ – ° f ¾f ° €ff f n°¯ °f°f ¾n¯ m ¾ f ¾¾ ¯½n% €ff °f ½fnf f– fm½nm€¾nfm% f¾° ½n ½ –f°fnm¾ n°n °m° fm .

°¾ i° fn ¾ ¾fnf¯m ½° ff ffn ¾½f°f¯ n ° fnm °n¯mnffnn °f f€fn f°ffnf °½   9f– € .

^[WU`S^WS_[^YSZ S^WSZ`^W\^ZVW^   @..

DD ¾fn¯f¯fmff%°€¯f€°f°nf % f¾½f ¾€m¾m°¯f f f€fn ½° °€fn ¾f f °€ °i° ° –f¯m¯ f °nf¾m¾ nf¯f–° f€¯ 9 ½fn¾f°¾ f°n½m€nff n  f  °¯mff n°¾¯f ¾fn¯f¯ ½nf¯f ¯ ½° f½°n½fm ° n ° n ¾½° m m° ¾ nf #.–f ffn ¾ n °  °½ f fnf mff° ½ °f ¾½ n n°n ¾ ¯°f ffnm n°¯n f ½ °f# ½  # ¯½fm½ °f€fn ¾ ff f°½€¯f¯n °€fff°€ °ff€fn f f° ½ °m°€fn½ f¯½f° fm ¾ –¯ °nmf¾ f ¾ fm€ ffn ¾ ¾ff° °€ffff f°€ °f ¾ ¾mf¾½f½€%n ¾ fn¾ ½ n %¾°¾f¾½f °¯m n ° nf¯ ° ¾¾ ¯½n °¯i°f n°n f½° – ¯ °m ¾f – °f¯ °f ¾ –¾f ° ¾ °€fn ¾n ¯½m f°n½f f°¯m¾ €ff n¯f€€fnm fn f  ° ½°m¯n¾¯©n¾°€fn½nf f ½ ff©f °½°f ¾€m¾f f°¯fm¾f f ff½ mff€fn  9 i°–mf fn ¾ f¾ f °n nf ½ ¯f° °  ¯ °mm ffnm ¯f°f– ¯ °  nf f½€ ¾°f¾¯½ ¾°f¾ nf f f° f –f f°¾nf© ½ nf¯°n fm–½m ¾n n¯¾° °n ° °° f¾ f½°f¾–f f¯©fn € ¾ff© °nf €¯  9f– € .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful