You are on page 1of 38

Nguyªn tö. B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. Liªn kÕt ho¸ häc.

39
1. CÊu h×nh electron cña mét nguyªn tè 19 X 1s22s22p63s23p64s1
VËy nguyªn tè X cã ®Æc ®iÓm:
A. Lµ mét kim lo¹i kiÒm cã tÝnh khö m¹nh B. Thuéc chu k× 4, nhãm IA
C. Sè n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö X lµ 20 D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
2. CÊu h×nh (e) cña ion cã líp vá ngoµi cïng lµ 2s22p6. CÊu h×nh (e) cña nguyªn tö t¹o ra ion ®ã
lµ:
A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p5 D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
3. Trong b¶ng tuÇn hoµn, nguyªn tè thø 2 cña chu k× thø n cã cÊu h×nh líp (e) ho¸ trÞ lµ:
A. ns B. nf C. np D. nd
+ 6
4. Cation M cã cÊu h×nh (e) ph©n líp ngoµi cïng lµ 2p . cÊu h×nh (e) cña nguyªn tö M lµ:
A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s1
3+ 5
5. Ion M cã cÊu h×nh (e) ph©n líp ngoµi cïng lµ 3d . VËy nguyªn tñ M cã cÊu h×nh (e) lµ:
A. 1s22s22p63s23p6 3d64s2 B. 1s22s22p63s23p6 4s23d8
C. 1s22s22p63s23p6 3d8 D. 1s22s22p63s23p6 3d54s24p1
6. Mét nguyªn tö M cã 111e vµ 141n. KÝ hiÖu nµo sau ®©y lµ kÝ hiÖu cña nguyªn tö M.
A. 141
80 M B. 111
80 M C. 252
111M D. 141
111M
7. Nh÷ng tÝnh chÊt nµo sau ®©y biÕn ®æi tuÇn hoµn.
A. Sè líp e B. Sè e líp ngoµi cïng
C. Khèi lîng nguyªn tö D. §iÖn tÝch h¹t nh©n.
8. Nguyªn tö nµo trong sè c¸c nguyªn tö sau ®©y chøa ®ång thêi 20n, 19e, 19p.
A. 37
17Cl B. 39
19K C. 40
18Ar
38
D. 40Ca
3+ 2
9. . Ion M cã cÊu h×nh (e) ph©n líp ngoµi cïng lµ 3d . VËy nguyªn tñ M cã cÊu h×nh (e) lµ:
A. [Ar] 3d34s2 B. [Ar] 3d54s2 C. [Ar] 3d5 D. [Kr] 3d34s2
10. Nguyªn tè X thuéc chu k× 3 nhãm VA cã cÊu h×nh (e) cña nguyªn tö lµ:
A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s23p3 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p63p33s2

11. Liªn kÕt ®îc t¹o thµnh gi÷a 2 nguyªn tö cã cÊu h×nh e ho¸ trÞ lµ 2s22p5 thuéc lo¹i liªn kÕt:
A. Ion B. Céng ho¸ trÞ ph©n C. Céng ho¸ trÞ kh«ng D. Kim lo¹i
cùc cùc
12. Theo qui luËt biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong BTH th×:
A. Phi kim m¹nh nhÊt lµ I«t B. Phi kim m¹nh nhÊt lµ Flo
C. Kim lo¹i m¹nh nhÊt lµ Liti D. Kim lo¹i yÕu nhÊt lµ Xesi
13. CÊu h×nh e cña nguyªn tö nh«m Al (Z= 13) lµ 1s22s22p63s23p1. VËy:
A. Líp ngoµi cïng cña nguyªn tö Al cã 1e B. Líp ngoµi cïng cña nguyªn tö Al cã 3e
C. Líp thø hai cña nguyªn tö Al cã 2e D. Líp thø ba cña nguyªn tö Al cã 6e
14. Nguyªn tè X t¹o hîp chÊt víi iot lµ XI3. C«ng thøc oxit nµo cña X díi ®©y viÕt ®óng.
A. X2O3 B. X3O2 C. XO D. XO3
15. Nguyªn tö A cã tæng sè h¹t p, n, e lµ b»ng 82 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 22. A cã sè khèi lµ:
A. 56 B. 60 C. 72 D. KÕt qu¶ kh¸c
n+ 6
16. Cation M cã cÊu h×nh (e) ph©n líp ngoµi cïng lµ 2p . VËy nguyªn tñ M cã cÊu h×nh (e)
ph©n líp ngoµi cïng lµ:
A. 3s1 B. 3s2 C. 3p1 D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
17. Ph©n tö MX3 cã tæng sè h¹t p, n, e lµ b»ng 196 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 60. Sè h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö M Ýt h¬n sè h¹t mang ®iÖn trong
nguyªn tö X lµ 8. X¸c ®Þnh hîp chÊt MX3
A. CrCl3 B. AlCl3 C. FeCl3 D. AlBr3
18. X vµ Y lµ 2 nguyªn tè kÕ tiÕp nhau trong mét ph©n nhãm chÝnh cña BTH (d¹ng ng¾n).
Tæng sè proton trong h¹t nh©n cña cña chóng b»ng 58. X¸c ®Þnh sè hiÖu nguyªn tö cña X vµ Y
lÇn lît lµ:
A. 25; 33 B. 20; 38 C. 24; 34 D. 19; 39
19. Ion nµo sau ®©y cã b¸n kÝnh nhá nhÊt?
A. Li+ B. K+ C. Be2+ D. Mg2+
23
20. Cho hai ph¶n øng h¹t nh©n: 11 Na+ 24 He → X +11 H
9 4
4 Be+ 2 He → Y +10 n
X, Y lµ:
24
A. 12 Mg vµ 136C 25
B. 12 Mg vµ 126C C. 26
12 Mg vµ 12
6C D. 26
13 Al vµ 11
5C
21. B¸n kÝnh cña Ion nµo sau ®©y lín nhÊt?

A. S2— B. Cl— C. K+ D. Ca2+
22. KÝ hiÖu møc n¨ng lîng cña Obitan nguyªn tö nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A. 3p B. 4s C. 2d D. 3d
23. Nguyªn tö cña nguyªn tè nµo khi chuyÓn thµnh Ion 1+ cã cÊu h×nh gièng khÝ hiÕm
A. F B. Ca C. Na D. Al
24. Ion nµo sau ®©y cã 32 e?
A. SO24− B. SO32− C. NH+4 D. NO3−
25. Liªn kÕt ho¸ häc nµo sau ®©y cã tÝnh Ion râ nhÊt?
A. K2S B. NH3 C. HCl D. H2S
26. CÊu h×nh e cña ion S2- lµ:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p2 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p63s23p64s2
27. Ion hoÆc nguyªn tö nµo sau ®©y cã b¸n kÝnh nhá nhÊt?
A. K B. K+ C. Ca D. Ca2+
28. Trong mét chu k× cña b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn theo chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i, tÝnh chÊt nµo
cña c¸c nguyªn tñ gi¶m dÇn?
A. B¸n kÝnh nguyªn tö B. N¨ng lîng ion ho¸
C. §é ©m ®iÖn D. Sè oxi ho¸ cùc ®¹i.
29. Sè e tèi ®a trong ph©n líp d lµ:
A. 2 B. 6 C.10 D. 14
30. CÊu h×nh e nguyªn tö nµo lµ cña nguyªn tè kim lo¹i chuyÓn tiÕp?
A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p63s23p64s1 D.
2 2 6 2 4 6 2
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
31. Cho cÊu h×nh e cña c¸c nguyªn tö nguyªn tè sau:
X : 1s22s22p63s23p4 Y : 1s22s22p63s23p64s2 Z : 1s22s22p63s23p6
Nguyªn tè lµ kim lo¹i lµ:
A. X B. Y C. Z D. X vµ Y E. Y vµ Z
32. Mét nguyªn tè X cã cÊu h×nh e nguyªn tö [Kr]4d105s2 lµ nguyªn tè:
A. nhãm IIA B. nhãm IIB C. Phi kim D. KhÝ hiÕm
33. Nguyªn tè ë nhãm VI A cã cÊu h×nh e nguyªn tö ë TTKT øng víi oxi ho¸ +6 lµ:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s13p5
2 2 6 1 3 2
C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d D. 1s22s22p63s23p33d1
- + 2+
34. C¸c ion Cl , K , Ca cã b¸n kÝnh ion t¨ng dÇn theo d·y nµo sau ®©y?
A. Cl-<Ca2+< K+ B. Ca2+ < K+ <Cl- C. Cl- < Ca2+ < K+ D. Cl- < K+ < Ca2+
35. Trong mét chu k× tõ tr¸i qua ph¶i ho¸ trÞ cao nhÊt cña nguyªn tè ®èi víi oxi:
A. Gi¶m dÇn B. T¨ng dÇn C. Kh«ng ®æi D. BiÕn ®æi E. Kh«ng cã quy luËt.
36. Trong mét nhãm A, trõ nhãm VIIIA, theo chiÒu §THN nguyªn tö t¨ng dÇn th×:
A. TÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn.
B. TÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn, tÝnh phi kim gi¶m dÇn.
C. TÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim t¨ng dÇn.
D. TÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim gi¶m dÇn.
37. Anion Y3- cã cÊu h×nh e líp ngoµi cïng lµ: 3s23p6. VÞ trÝ cña Y trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. Chu k× 4, nhãm IIA A. Chu k× 3, nhãm VIIB.
C. Chu k× 4, nhãm VIIA D. Chu k× 3 nhãm VA
38. Obitan nguyªn tö lµ:
A. Vïng kh«ng gian xung quanh h¹t nh©n mµ ë ®ã x¸c suÊt cã mÆt e lín nhÊt.
B. Vïng kh«ng gian xung quanh h¹t nh©n mµ ë ®ã chØ cã mÆt 2e quay ngîc chiÒu víi
nhau.
C. TËp hîp quÜ ®¹o chuyÓn ®éng cña e cã mÆt trong nguyªn tö.
D. Vïng kh«ng gian h×nh cÇu hoÆc h×nh sè 8 næi xung quanh h¹t nh©n.
39. Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã hai e ho¸ trÞ, nguyªn tö cña nguyªn tè B cã 5e ho¸ trÞ ë líp
ngoµi cïng. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt t¹o bëi A vµ B cã thÓ lµ:
A. A2B3 B. A3B2 C. A2B5 D. A5B2
40. Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã tæng sè h¹t lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng
mang ®iÖn lµ 25. CÊu h×nh e cña nguyªn tö X lµ:
A. [Ar] 4s24p3 B. [Ar] 4s24p5 C. [Ar] 3d104s24p3 D. [Ar]
10 2 5
3d 4s 4p
41. CÊu h×nh nµo sau ®©y cña nguyªn tö cacbon ë tr¹ng bth¸i kÝch thÝch:
A. B. C. D.
42. Trong nguyªn tö, sè e tèi ®a cña líp thø n lµ:
A. n2 B. 2n2+1 C. 2n2 D. 2n2 - 1
43. Ion nµo sau ®©y cã tæng sè proton b»ng 48?

A. PO34− B. SO32− C. SO24− D. NO3−
44. Nguyªn tö X cã e cuèi cïng ph©n bè vµo ph©n líp 3d7. TÝnh sè e trong nguyªn tö X:
A. 24 B. 25 C. 27 D. 29
45. CÊu h×nh (e) nµo sau ®©y lµ sai
A. B. C. D.

46. VÞ trÝ cña Cl (Z=17) vµ Ca (Z=20)( chu k× , nhãm , ph©n nhãm ) trong hÖ thèng tuÇn hoµn
lÇn lît lµ:
A. Cl (Z=17) thuéc chu k× 4 nhãm IIA; Ca (Z=20) thuéc chu k× 3 nhãm VIIA
B. Cl (Z=17) thuéc chu k× 3 nhãm VIIA; Ca (Z=20) thuéc chu k× 4 nhãm IIA
C. Cl (Z=17) thuéc chu k× 4 nhãm VIIA; Ca (Z=20) thuéc chu k× 3 nhãm IIA
D. Cl (Z=17) thuéc chu k× 3 nhãm IIA; Ca (Z=20) thuéc chu k× 4 nhãm VIIA
47. Liªn kÕt gi÷a Ca vµ Cl trong hîp chÊt CaCl2 thuéc lo¹i liªn kÕt g× ?
A. Ion B. Céng ho¸ trÞ kh«ng C. Céng ho¸ trÞ kh«ng D. Kim lo¹i
cùc cùc
48. Nguyªn tö F ( Z=9 ) .X® vÞ trÝ ( chu k×, nhãm, ph©n nhãm) cña c¸c nguyªn tè X, Y biÕt
r»ng chóng t¹o ®îc anion X2- vµ cation Y+ cã cÊu h×nh e gièng ion F -.
A. X thuéc chu k× 3 nhãm IA; Y thuéc chu k× 2 nhãm VIA
B. X thuéc chu k× 2 nhãm IA; Y thuéc chu k× 3 nhãm VIA
C. X thuéc chu k× 3 nhãm VIA; Y thuéc chu k× 2 nhãm IA
D. X thuéc chu k× 2 nhãm VIA; Y thuéc chu k× 3 nhãm IA
49. Tæng sè h¹t p, n ,e trong 2 nguyªn tö kim lo¹i A vµ B lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t mang
®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42 . Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu
h¬n cña A lµ 12.
Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö cña 1 sè nguyªn tè lµ : Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z=19),
Ca (Z=20), Fe (Z=26), Cu (Z=29), Zn (Z=30). 2 kim lo¹i A vµ B lµn lît lµ:
A. Ca , Fe B.Na, Mg C. K, Cu D. Al, Zn
2-
50. Tæng sè h¹t mang ®iÖn trong ion AB3 b»ng 82. Sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n cña
nguyªn tö A nhiÒu h¬n sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n cña nguyªn tö B lµ 8. X¸c ®Þnh sè
hiÖu nguyªn tö vµ viÕt cÊu h×nh cña 2 nguyªn tè A vµ B . X¸c ®Þnh vÞ trÝ («, chu k×, nhãm )
cña 2 nguyªn tè A vµ B trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
A. A thuéc chu k× 2 nhãm VIA; B thuéc chu k× 3 nhãm VIIA
B. A thuéc chu k× 2 nhãm VIIA; B thuéc chu k× 3 nhãm VIA
C. A thuéc chu k× 3 nhãm VIA; B thuéc chu k× 2 nhãm VIA
D. A thuéc chu k× 3 nhãm VIA; B thuéc chu k× 2 nhãm VIIA
51. Trong hîp chÊt ion XY ( X lµ kim lo¹i, Y lµ phi kim), sè e cña cation b»ng sè e cña anion vµ
tæng sè e trong XY lµ 20. BiÕt trong mäi hîp chÊt, Y chØ cã sè oxi ho¸ duy nhÊt. C«ng thøc XY lµ:
A. AlN B. MgO C. LiF D. NaF
52. D·y gåm c¸c ion X+, Y- vµ nguyªn tö Z ®Òu cã cÊu h×nh e 1s22s22p6 lµ:
A. Na+, Cl-, Ar B. Li+, F-, Ne C. Na+, F-, Ne D. K+, Cl-, Ar

Ph¶n øng oxi ho¸- khö. C©n b»ng ho¸ häc

1. Ph¶n øng Oxi ho¸ - khö x¶y ra theo chiÒu:
A. T¹o ra chÊt khÝ B. T¹o chÊt kÕt tña
C. T¹o chÊt ®iÖn li yÕu D. T¹o chÊt Oxi ho¸ vµ chÊt khö yÕu h¬n.
2. Ph¶n øng nµo sau ®©y lµ ph¶n øng Oxi ho¸ - khö néi ph©n tö:
A. Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 B. CaCO3 → CaO + CO2
C. Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O D. KClO3 → KCl + KClO4
3. Trong ph¶n øng:
3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
NO2 cã vai trß g×?
A. ChÊt Oxi ho¸ B. ChÊt khö.
C. ChÊt tù Oxi ho¸ khö D. Kh«ng lµ chÊt Oxi ho¸ kh«ng lµ chÊt khö.
4. Trong ph¶n øng: NaH + H 2O → NaOH + H2
H2O ®ãng vai trß chÊt:
A. Axit B. Baz¬ C. Oxi ho¸ D. Khö
5. Trong ph¶n øng Oxi ho¸ - khö sau:
H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K 2SO4 + H2O

3. . . Sè ph¶n øng thuéc lo¹i ph¶n øng oxi ho¸ . CaO + CO2 → CaCO3 C. e . Fe3O4. . 5. 14. 8. FeCl3 D. e . Cho c¸c ph¶n øng sau: 0 0 t a) 2Cl 2 + 6KOH  t → KClO3 + 5KCl + 3H2O . Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. 0.12 D. B. SO2 + Br2 + 2H2O → HBr + H2SO4 C.b. 3O2 → 2O3 B. 20. 8. Hîp chÊt nµo sau ®©y cña Fe võa thÓ hiÖn tÝnh khö.3. NO3− D. H+ 13. ChuyÓn dÞch c©n b»ng theo phÝa mong muèn. 10. Cu B. 3. Cl2 ®ãng vai trß lµ: A. D. 1 B.b.12.8. a.075 C. Hoµ tan hoµn toµn 13. 9. 0. b) 2KClO3 → 2KCl + 3O2 c) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 .3. Tæng hÖ sè (c¸c sè nguyªn tèi gi¶n ) cña tÊt c¶ c¸c chÊt trªn ph¬ng tr×nh ph¶n øng gi÷a Cu víi dd HNO3 ®Æc nãng lµ: A. 1 hoÆc 2. 4 19. NO. . N2O C.12 mol FeS2 vµ a mol Cu2S vµo axit HNO3 ( võa ®ñ).2 M B. c. A. e . TÝnh m vµ nång ®é CM dung dÞch HNO3 . e . C. ChÊt xóc t¸c cã t¸c dông lµm: A. 4.18. 0.15.7. 2.08 vµ 2M. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 7.. 2. SO2 + H2O ƒ H2SO4 B. FeCO3 lÇn lît ph¶n øng víi HNO3 ®Æc nãng .khö lµ: A. 5.6 B. A. 10. Cho c¸c ph¶n øng sau: a/ FeO+ HNO3( ®Æc nãng) b/ FeS+ H2SO4( ®Æc nãng) c/ Al2O3+ HNO3( ®Æc nãng d/ Cu+ dd FeCl3 e/ CH3CHO+ H2 (xt Ni) f/ Glucoz¬+ Ag2O/dd NH3 g/ C2H4 + Br2 h/ Glixerin + Cu(OH)2 D·y gåm c¸c ph¶n øng ®Òu thuéc lo¹i ph¶n øng oxi ho¸ . Ph¬ng tr×nh ho¸ häc nµo sau ®©y lµ ph¶n øng oxi ho¸. 11 18. a.. FeO. 2 C. 8.9.d. 6. 2.8. 3. A. ChÊt OXH néi ph©n tö.2. 2 C. 8. 8. SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K 2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 D. Cu2+ C. ChÊt khö C. Trong p s¶n xuÊt níc Gia-ven: Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O . h D. 8.92 g Fe3O4 b»ng dd HNO3 thu ®îc 448ml khÝ N xOy (®ktc). 1.9 C. 2.b.4. 10. 1 B. Hoµ tan A võa ®ñ bëi 200ml dung dÞch HNO3 thu ®îc 2.khö lµ: A. 3.Fe2O3. d. 3.2. 3 C. f. ChÊt OXH B.Fe3O4 vµ Fe cßn d. Fe3O4 C. 3. 3. thu ®- îc ddX (chØ chøa 2 muèi sunfat) vµ khÝ duy nhÊt NO. d. h B. FeSO4. Fe(NO3)3. 3 D. 6 17. Fe(OH)3. Ph¶n øng nµo sau ®©y SO2 thÓ hiÖn lµ chÊt Oxi ho¸? A.30. ChÊt bÞ OXH lµ: A. 11. Cho tõng chÊt : Fe. 9 C. a. Fe2O3. 5 B. Fe2O3 B. 8. Fe(OH)2. A.2.24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc).30. g C. C©n b»ng ph¶n øng sau: CH3 − C = CH + KMnO4 + KOH → CH3COOK + MnO2 + K 2CO3 + H2O HÖ sè c¸c chÊt theo thø tù lµ: A. Khi x cã gi¸ trÞ bao nhiªu th× ph¶n øng trªn kh«ng thuéc ph¶n øng oxi ho¸. 2. Cho ph¶n øng: M 2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + . 9. hoµ tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. Fe(NO3)2. X§ N xOy . 7 D.b.6. Gi¸ trÞ cña a lµ: A.08g vµ 3. 3. 5 D. B. d) CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl 2 + 2HClO Sè ph¶n øng OXH . Trong ph¶n øng: Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O . ChÊt tù oxi ho¸ khö D. 3 D.12 D. HÖ sè cña c¸c chÊt tham gia ph¶n øng lÇn lît lµ: A.04 B. N2O5 .d. Ph¶n øng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O cã c¸c hÖ sè c©n b»ng lÇn lît lµ: A. c. Fe(OH)3 . NO2 D. 4 6. BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O D. 15. 4. 8 B. 2.khö: A.2. D. 6. f. Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H2 12.4.06 50. 3. g 16.khö lµ: A. C.5 C. KÕt qu¶ kh¸c.42. B. 2. Fe2(SO4)3.8. a. 8.khö. võa thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. 10 D. Oxi ho¸ chËm m gam Fe ngoµi kh«ng khÝ thu ®îc 12g hçn hîp A gåm FeO. 2. 3. 8 B. 0. T¨ng n¨ng lîng ho¹t ho¸.

®îc biÓu diÔn b»ng ph¬ng tr×nh ph¶n øng. kh«ng bÞ khö. T¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch. B. Khi hoµ tan SO2 vµo níc cã c©n b»ng sau:  → HSO3− + H+ SO2 + H2O ←  NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng: A. T¨ng nhiÖt ®é D. Thªm dung dÞch H2SO4 c©n b»ng chuyÓn dêi sang ph¶i. Tr¹ng th¸i c©n b»ng cña ph¶n øng thuËn nghÞch x¶y ra khi: A. Trong ph¶n øng: Cl 2 + KBr → Br2 + KCl . . T¨ng nhiÖt ®é. H2S tham gia ph¶n øng víi vai trß lµ m«i truêng. Nguyªn tè Clo: A. Cho ph¶n øng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng: H2(k) + Cl 2(k) → 2HCl(k). C. B. T¨ng nhiÖt ®é vµ gi¶m ¸p suÊt D. Cho ancol d hay axit d. Nång ®é khÝ HCl. D. Ph¶n øng to¶ nhiÖt. Trong ph¶n øng este hãa gi÷a ancol vµ axit h÷u c¬ th× c©n b»ng sÏ chuyÓn dÞch theo chiÒu t¹o ra este khi ta: A. 31. giai ®o¹n oxi ho¸ SO2 thµnh SO3 . Gi¶m nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt B. 28. C. C. Ag lµ chÊt khö. T¨ng nång ®é khÝ O2 . 24. D. Gi¶m nhiÖt ®é C. Qu¹t lß ®èt. ∆H < 0(ph¶n øng táa nhiÖt)  C©n b»ng ph¶n øng sÏ chuyÓn dêi vÒ phÝa t¹o ra s¶n phÈm lµ SO3 nÕu: A. C©n b»ng sÏ chuyÓn dÞch sang ph¶i khi t¨ng: A. ChØ bÞ khö. Võa bÞ oxi ho¸ võa bÞ khö. Trong ph¶n øng tæng hîp amoniac: N2(k) + 3H2(k) → 2NH3(k). sÏ thu ®îc nhiÒu amoniac nÕu: A. B. C. C. D. ∆H < 0 . C. D. C. Trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt H2SO4 . Gi¶m nång ®é khÝ O2 . vµ t¨ng ¸p suÊt. C¶ 3 biÖn ph¸p A. §Ó thu ®îc  nhiÒu CaO. Nång ®é khÝ H2 D. B. C ®óng. §un nãng c©n b»ng chuyÓn dÞch sang ph¶i. T¨ng ¸p suÊt. ∆H > 0 (ph¶n øng thu nhiÖt) ˆˆ† Qua tr×nh nµo sau ®©y lµm cho c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu thuËn? A. XÐt c©n b»ng sau thùc hiÖn trong b×nh kÝn: PCl5(k) ‡ˆˆ PCl3(k) + Cl 2(k).Thªm dung dÞch Na2CO3 c©n b»ng chuyÓn dêi sang tr¸i. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ tÝnh chÊt cña chÊt ph¶n øng: A. B. 21. Dïng chÊt hót níc ®Ó t¸ch níc.to  2 5 2SO2(k) + O2(k) ← → 2SO3. ®uæi bít CO2 . Gi¶m nhiÖt ®é vµ gi¶m nång ®é SO2 . 25. C. 29. D. 22. T¨ng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt C. Ag bÞ OXH khi cã mÆt H2S . ta ph¶i: A. Thªm dung dÞch Na2CO3 c©n b»ng chuyÓn dêi sang ph¶i. D. Thªm Cl 2 B. 27. XÐt ph¶n øng nung v«i: CaCO3 ← → CaO + CO2 (∆H > 0) (ph¶n øng thu nhiÖt). D. ¸p suÊt C. B¹c tiÕp xóc víi kh«ng khÝ cã mÆt H2S bÞ biÕn ®æi thµnh sunfua: Ag + H2S + O2 → Ag2S + H2O . ∆H < 0 (ph¶n øng táa nhiÖt). C. H2S lµ chÊt khö. B. trong ph¶n øng este ho¸ gi÷a ancol vµ axit h÷u c¬ th× c©n b»ng sÏ chuyÓn dÞch theo híng t¹o ra este khi thùc hiÖn: A. T¨ng nhiÖt ®é vµ gi¶m ¸p suÊt. ChØ bÞ oxi ho¸. C. V O . NhiÖt ®é B. O2 lµ chÊt OXH. Kh«ng bÞ oxi ho¸. B. Ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch kh«ng x¶y ra n÷a( dõng l¹i). O2 lµ chÊt OXH B. Nång ®é cña c¸c chÊt ph¶n øng gi¶m cßn nång ®é c¸c chÊt s¶n phÈm t¨ng. D. C. D. H¹ thÊp nhiÖt ®é. Tèc ®é ph¶n øng thuËn b»ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. Nång ®é cña c¸c chÊt ph¶n øng b»ng nång ®é c¸c chÊt s¶n phÈm. Cho ancol d hay axit d B. Tăng nång ®é ancol hay axit. B. Chng cÊt ngay ®Ó t¸ch este D. C¶ ba biÖn ph¸p B. 23. Chng cÊt ngay ®Ó cÊt este ra. 26. vµ gi¶m ¸p suÊt. Gi¶m nhiÖt ®é vµ t¨ng ¸p suÊt 30.

80% D. ∆H < 0 (ph¶n øng táa nhiÖt).HSO4− 4. HCl & AgNO3 C. Na2SO4 & BaCl2 D. NÕu thªm vµo dd c¸c chÊt sau ®©y.29M thu ®îc ddC cã pH= 2.  → 2NO.Axit B. 33.414 lit D. 10V D. Muèi D.Ca2+ . Dung dÞch natri axetat trong níc cã m«i trêng: A. NaCl B.Mg2+ . cã thÓ cho t¸c dông víi chÊt nµo sau ®©y: A. Fe2+ . 32 lÇn D.cã thÓ ph¶n øng ®îc víi c¸c ion nµo sau ®©y: A.33% B.2M. KCl & NaNO3 B. KÕt qu¶ kh¸c 10. 9V C. Muèn lo¹i ®îc nhiÒu cation ra khái dd. T¨ng nång ®é khÝ hidro C. Chän ph¸t biÓu sai: A.Mg2+ . Cho c©n b»ng sau: N2 + O2 ←  nµo sau ®©y kh«ng lµm chuyÓn dÞch c©n b»ng: A. NH4Cl C.Cu2+ .Mg2+ . Cho dd chøa c¸c ion sau: Na+ . 2SO3(k) ←   → N2(k) + O2(k) C. Thu nhiÖt C. XÐt c©n b»ng:  → 2NO2 . To¶ nhiÖt B. CÇn thªm bao nhiªu lÝt níc vµo V lit dd HCl cã pH=3 ®Ó thu ®îc dd cã pH=4? A. D. Ion OH. 2CO2(k) ←  36. Trung tÝnh H 2. CH3COOH D. 0. Nh÷ng cÆp chÊt nµo sau ®©y cïng tån t¹i trong cïng mét dd: A. dd Na2SO4 cã pH=7 7.3M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc ddA. KiÒm C. CH3COONa C. Cho c©n b»ng sau: CO2(k) + H2(k) ←  BiÖn ph¸p nµo sau ®©y kh«ng lµm t¨ng lîng khÝ CO ë tr¹ng th¸i c©n b»ng: A. §é tan cña muèi NaCl ë 100 C lµ 50 gam. Ca2+ . Trong sè c¸c dd cã cïng nång ®é mol sau ®©y.Cu2+ D. H2SO4 . T¨ng nång ®é khÝ N2 C. LÊy 300ml ddA cho ph¶n øng víi V lit ddB gåm NaOH 0. Trén 3 dd 2 4SO 0. T¨ng nhiÖt ®é cña b×nh ph¶n øng. hÖ c©n b»ng nµo sÏ chuyÓn dÞch vÒ bªn ph¶i nÕu t¨ng ¸p suÊt:  → 2H2O(k) A.424 lit 3. ddNaOH D.Zn2+ .Cl − . A. 0.134 lit B. 2NO(k) ←   → 2CO(k) + O2(k) D. chÊt nµo lµm t¨ng cêng qu¸ tr×nh thuû ph©n AlCl3 A. T¨ng nång ®é khÝ O2 B.CO32− B. 64 lần Sù ®iÖn li 1. C¶ 3 biÖn ph¸p trªn. dd NH4Cl cã pH<7 D. NaHCO3& NaOH 8. ë nhiÖt ®é nµy dd b·o hoµ NaCl cã nång ®é % lµ: A. DD K 2CO3 B. KÕt qu¶ kh¸c 0 9.HCO3− . vµ HCl 0.214 lit C.64g/mol vµ t¹i 350C lµ 72.SO42− C. Fe2(SO4)3 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc to¶ nhiÖt hay thu nhiÖt 35. ∆H > 0 (ph¶n øng thu nhiÖt) 32. 8 lÇn B. 16 lÇn C.2M vµ KOH 0. H·y cho biÕt biÖn ph¸p 33.HNO 3 0. §iÒu ®ã chøng tá theo chiÒu thuËn lµ: A. Kh«ng x¶y ra D.NH4+ . ddNa2CO3 6. Gi¶m nång ®é h¬i níc B. ë nhiÖt ®é kh«ng ®æi. Thùc nghiÖm cho biÕt ë 25oC khèi luîng mol trung b×nh N2O4 ←  cña 2 khÝ lµ 77. ddNa2SO4 C. dd CH3COONacã pH>7 B. 3V B. H+ .1M.Ba2+ . Tèc ®é cña mét ph¶n øng t¨ng len bao nhiªu lÇn nÕu t¨ng nhiÖt ®é tõ 2000C ®Õn 2400C? BiÕt r»ng khi t¨ng 100C th× tèc ®é p t¨ng lªn 2 lÇn. dd Na2CO3 cã pH<7 C. Dung dÞch AlCl3 trong níc bÞ thuû ph©n. Na2CO3 B.  → CO(k) + H2O(k). 34. 2H2(k) + O2(k) ←   → 2SO2(k) + O2(k) B.67% C.H+ .Al3+ . Fe3+ . 66. Gi¸ trÞ V lµ: A. 0.45g/ mol.HS− . ZnSO4 37. T¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt D. 0. T¨ng thÓ tÝch cña b×nh ph¶n øng. dd nµo cã ®é dÉn ®iÖn nhá nhÊt? A.

dd NH3 D. CuSO4 20. Na2CO3. CÇn thªm bao nhiªu gam KCl vµo 450 gam dd KCl 8% ®Ó thu ®îc dd 12%? A. H·y so s¸nh pH cña 2 dd trªn A.5H2O vµ 460g dd CuSO4 8% D.012M . pH=4 C. pH=3 B. Kh«ng so s¸nh ®- îc. Fe2(SO4)3 24. 2 C. 2. K2CO3 D. 0. dd BaCl2 22. Cã 10 ml dd axit HCl cã pH = 3.45g B. Pha dd gåm NaHCO3 vµ NaHSO4 theo tØ lÖ mol 1:1 sau ®ã ®un nhÑ ®Ó ®uæi hÕt khÝ thu ®îc dd cã: A. NaHSO4 C. §Ó b¶o qu¶n dd Fe2(SO4)3. pH=14 18. Kh«ng so s¸nh ®îc CH3COONa CH3COONa CH3COONa 33. NaOH = D. pH<7 B.NaOH.Ba(OH)2 . 22. 1 B.5H2O vµ 500g dd CuSO4 8% C. pH=7 B.38M D. 3 D. NaOH < C.14lÝt B. NaHCO3 B. ddNH3 B. 24. dd nµo sau ®©y lµm giÊy quú xanh thµnh ®á: A. Fe3+. 4 c/ Sè ion ®ãng vai trß lµ lìng tÝnh lµ: . Na2SO4 B. pH= 7 D. HÊp thô hÕt khÝ A b»ng mét lîng võa ®ñ dd KmnO4 thu ®îc V lÝt dd Y kh«ng mÇu cã pH= 2. Cl- a/ Sè ion ®ãng vai trß lµ axit lµ: A. 60g CuSO4. Cã c¸c dd riªng biÖt: NH4Cl. So s¸nh nång ®é CM cña 2 dd NaOH vµ CH3COONa cã cïng pH? A. dd AlCl3 D. CH3COONa D. pH<7 D. Quú tÝm B.15M 19.8 lÝt D. 40ml C. Na2S B. HSO4-. NaOH > B.002 mol FeS2 vµ 0.5H2O vµ bao nhiªu gam dd CuSO4 8% ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 560g dd CuSO4 16%? A. 20. dd phenolphtalein C. tr¸nh hiÖn tîng thuû ph©n.04g D. Cho 2 dd HCl vµ CH3COOH cã cïng nång ®é CM.20 g 14.H2SO4. KÕt qu¶ kh¸c. baz¬ th× trong c¸c ion : HCO3-. dd BaCl2 C. dd Na2CO3 D. ChØ dïng thªm mét thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó cã thÓ ph©n biÖt ®îc c¸c dd trªn? A.Cl − B. NH4+ . CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.2M vµ 3 thÓ tÝch dd H2SO4 0.Na2SO4.28lÝt C. pH=8 D. 25. pH>7 C. 0. 100g CuSO4. HCl < CH3COOH C. KÕt qu¶ kh¸c A. Trén 100 ml dd KOH cã pH= 12 víi 100 ml dd HCl 0. TÊt c¶ ®Òu ®óng 17. pH ≥ 7 31. 100ml 29. K+. Al3+ . BaCl2. Al3+ . 1. Cã 4 lä mÊt nh·n ®ùng 4 dd HCl. NaCl C. HCl = CH3COOH D. dd H2SO4 B. CO32-. Trén 2 thÓ tÝch dd H2SO4 0. pH>7 D.NaCl.5M thu ®îc dd H2SO4 cã nång ®é mol lµ: A. Thuèc thö nµo sau ®©y dïng ®Ó nhËn biÕt chóng: A. Al2S3 D. 80g CuSO4. KÕt qu¶ kh¸c 21. Hoµ tan hoµn toµn hh X gåm 0. Ion trong d·y nµo sau ®©y ®ãng vai trß axit trong dd níc: A.5H2O vµ 480g dd CuSO4 8% B. dd Fe2(SO4)3 cã: A.05 g C. CÇn trén theo tØ lÖ nµo vÒkhèi lîng 2 dd NaCl 45% vµ dd NaCl 15% ®Ó ®îc dd NaCl 20% 1 1 2 D. 45. pH>7 C. 3 D. 30. dd BaCl2 12. dd phenolphtalein 28.25M C. pH<7 C.NH + C. Na+ . dd NaOH C. B. CÇn thªm bao nhiªu ml níc cÊt ®Ó thu ®îc dd axit cã pH = 4? A.4M B. 10ml B. H2SO4. C¶ 3 dd 13. 25. 0. dd AgNO3 B. C. Cho CO2 TD víi KOH theo tØ lÖ sè mol 1: 2 th× dd thu ®îc cã pH b»ng bao nhiªu? A. 32. Ca2+. C6H5O. 1 B. dd CuSO4 C.11. NH4+ 4 27. CuSO4 C. 4 b/ Sè ion ®ãng vai trß lµ baz¬ lµ: A. 3 5 5 16. D. TÝnh pH cña dd sau khi trén: A. HCl > CH3COOH B. dd NaOH kh«ng t¸c dông víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y: A. Muèi nµo sau ®©y kh«ng bÞ thuû ph©n? A. dd quú tÝm D.Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit . 0. KÕt qu¶ kh¸c. 90ml D. TÝnh V A. pH=7 B. 2 C. dd nµo sau ®©y cã pH<7 ? A.003 mol FeS vµo lîngk d H2SO4 ®Æc nãng thu ®îc khÝ A. CH3COO-. ngêi ta thêng nhá vµo Ýt giät: A. pH=14 23.

Cl-. NH4+. 10 lÇn B. 0. 1. KÕt qu¶ kh¸c A. NH3. 2 C. 1 B. So s¸nh pH cña c¸c dung dÞch cã cïng nång ®é mol/lÝt cña NH3 .1M vµ dung dÞch H2SO4 0. Y lµ dung dÞch NaOH 0. Ba(OH)2 > NaOH B. TÝnh tæng khèi lîng c¸c chÊt tan trong dd G. Dung dÞch HCl cã pH=3 . KÕt qu¶ kh¸c Ba(OH)2> NaOH NaOH > Ba(OH)2 >CH3COONa 46.5582 vµ 0.04M. 0. NH4Cl. 0.05M. HCl > CH3COOH> B.8M ®Ó thu ®îc : a ) Dung dÞch cã pH=1. A. 3 2 5 D.15 lÝt C.5582 C.33 vµ 0. B. CH3COOH.315 lÝt C.3. KÕt qu¶ kh¸c >NH3. KÕt qu¶ kh¸c 38. NaCl D.1M vµ H2SO4 0. Trén 200ml dung dÞch gåm HCl 0. Ph¶i lÊy dung dÞch axit m¹nh cã pH=5 vµ dung dÞch baz¬ m¹nh cã pH=9 theo tØ lÖ thÓ tÝch nµo ®Ó thu ®îc dung dÞch cã pH=8. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)2 0. Chia G thµnh 2 phÇn b»ng nhau . NaOH> NH3 > C. Cho 50ml dung dÞch Ba(OH)2 0. 3.1M B. KÕt qu¶ H2SO4 CH3COOH H2SO4. Hái ph¶i trén dung dÞch X vµ Y theo tØ lÖ thÓ tÝch b»ng bao nhiªu ®Ó thu ®îc dung dÞch Z cã pH=2. TÝnh a biÕt [ H+].1g D. 1 B. A. 2. 6. 3. 1. A. Gi¸ trÞ m vµ a lÇn lît lµ: A. 3 D. 4 35. 0. pH= 9 B.2M 37.66g kÕt tña . 0. Thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó nhËn biÕt 4 chÊt r¾n : Na2O.1 lÝt D.biÕt [ H+]. A. pH= 14 36. PhÇn thø nhÊt cho t¸c dông víi dd NaOH d ®un nãng ®îc 0.321 lÝt D. NaOH. Ba(OH) 2>. NaOH > Ba(OH)2 D. 0.58g kÕt tña vµ 0. pH= 11 D. So s¸nh nång ®é mol/lÝt cña c¸c dung dÞch cã cïng pH: a ) Dung dÞch H2SO4 . 5. 1 lÝt C.X lµ dung dÞch H2SO4 0.08M vµ H2SO4 0. A. NH3> NaOH D. 3 D. Tr×nh bµy c¸ch pha lo·ng. B. pH= 12 47.15 vµ 2. 2 C. PhÇn thø 2 t¸c dông víi dd BaCl2 d ®îc 4. >Ba(OH)2 45. H2SO4 . 4 d/ Sè ion ®ãng vai trß lµ trung tÝnh lµ: A. 0.11g C. pH=13 D. Fe2O3. 12 lÇn D.01M víi 250ml dung dÞch Ba(OH)2 a M thu ®îc m (g) kÕt tña vµ 500ml dung dÞch cã pH=12 .[OH-]=10-14.biÕt [ H+]. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc cho biÕt [ H+]. NaOH.A. Ph¶I thªm vµo 1 lÝt dung dÞch H2SO4 1M bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 1. C. CH3COOH > HCl > D. A. 0. NaOH .05M C. A.235 lÝt 39. HCl.02M . 0.5 lÝt D. SO42-.5 lit B. 2 C. Cho dung dÞch G chøa c¸c ion Mg2+. DD cã gi¸ trÞ pH lín h¬n 7 lµ : A. KCl .672 lÝt khÝ (®ktc).15M D. BiÕt [ H+]. Al2O3. kh¸c b ) Dung dÞch NH3 .75M vµo 160ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0.23 vµ 0. [OH-]=10-14.2 lÝt B.2M vµo 50ml dung dÞch chøa ®ång thêi HCl 0. CH3COONa > C. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc biÕt [ H+].05mol/l víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 a mol/l thu ®îc 500ml dung dÞch cã pH=12. pH= 12 C. 61. 8 9 10 D.[OH-]=10-14.[OH-]=10-14. Al chøa trong c¸c lä riªng biÖt lµ: A. Gi¸ trÞ a vµ m lÇn lît lµ: A.33 D.51 vµ 2. A. Cho 40 ml dung dÞch HCl 0. Ba(OH)2.5825 vµ 0.08M vµ KOH 0. KÕt qu¶ kh¸c Ba(OH)2. 1.51 40.[OH-]=10-14. CÇn pha lo·ng dung dÞch nµy b»ng níc bao nhiªu lÇn ®Ó ®îc dung dÞch cã pH=4. HCl > H2SO4> C. A. KÕt qu¶ kh¸c 41. A. Ba(OH)2. pH= 10 C. NH3 > NaOH > B. KÕt qu¶ kh¸c A. Trén 300ml dung dÞch HCl 0.[OH-]=10-14.15 B. Ba(OH)2 . A. C. 0.33 C. dd HCl B. H2O C. 2. 2 3 2 42.055g B.05M víi 300ml dung dÞch Ba(OH)2 cã nång ®é a mol/l thu ®îc m (g) kÕt tña vµ 500ml dung dÞch cã pH=13 . A. NaHSO4 . pH = 11 B. CH3COONa > B. 3 D.03 vµ 0. 11 lÇn C. 4 34. KÕt qu¶ kh¸c b ) Dung dÞch cã pH=13. KÕt qu¶ kh¸c 44.16g 54.03 B. Ba(OH)2. 0.CH3COONa. 11 11 11 43. 0. Trong c¸c dung dÞch sau Na2CO3. NaOH >Ba(OH)2 > C. Trén 250ml dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0.NH3 > D. 0.025M cÇn cho vµo 100ml dung dÞch gåm HNO3 vµ HCl cã pH=1 ®Ó pH cña hçn hîp thu ®îc b»ng 2. NaOH c ) Dung dÞch CH3COONa. 1 B.035M.125 lÝt B.06 D.

11.SO42− . thu ®îc 5.5g kÕt tña.KCl. Na2S C. DÉn 33.Ca2+ . ChØ dïng thªm mét ho¸ chÊt cã thÓ nhËn biÕt c¸c lä riªng biÖt bÞ mÊt nh·n : NaCl. Kh«ng thÊy kÕt tña xuÊt hiÖn B. 2 C.3 C. Cho hh A gåm SO2 vµ O2 cã tØ khèi h¬i so víi metan b»ng 3. Sè dd cã thÓ lµm quú ho¸ xanh b»ng: A. dd NaOH ®Æc B. NaHS B. Mg2+ . Al vµo 250 ml dung dÞch X chøa hçn hîp axit HCl 1M vµ axit H2SO4 0.55. 2 C. Trén 100ml dung dÞch ( gåm Ba(OH)2 0.5. Na2SO3.0125M). 4 62. Cí bät khÝ tho¸t ra vµ cã kÕt tña mµu n©u ®á 61. Sôc V lÝt khÝ CO2 (®ktc)vµo dd A chøa 0. 7 Phi kim 4. FeCl2 ®ùng trong c¸c lä riªng biÖt bÞ mÊt nh·n .NO3− C. 1 B.SO42− . y= x-2 D.Cu(NO3)2.AlCl3. Cho d·y c¸c chÊt sau: Ca(HCO3)2. 6 D. Zn2+ . 1 B. dd HCl D. Que ®ãm cã than hång B. Al(OH)3. Thªm V lÝt O2 vµo 20 lÝt hhA thu ®îc hh khÝ B cã tØ khèi h¬i so víi metan b»ng 2.2 mol Ca(OH)2 thu ®îc 2.1M) víi 400ml dung dÞch ( gåm H2SO4 0. Cã kÕt tña mµu xanh xuÊt hiÖn sau ®ã tan C. KOH B.NO3− . 7 54. Kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra D. Phenolphtalein 58.6 lÝt khÝ H2S (®ktc) vµo 2 lÝt dd NaOH 1M.4 lÝt C. pH cña 2 dd t¬ng øng lµ x vµ y. RÊt ®éc B. G©y hiÖu øng nhµ kÝnh 8. KhÝ CO2 th¶i ra nhiÒu ®îc coi lµ ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng v×: A.5M. 8. pH cña dd CH3COOH 0.S2− . Al2O3. HCl C. DDY cã pH lµ: A.Na2SO4. vµ NaOH 0. Zn(OH)2. §ã lµ dd: A. §ã lµ ho¸ chÊt: A. Gi¸ trÞ pH cña ddX lµ: A.32 lÝt khÝ hidro ( ®ktc) vµ ddY( coi thÓ tÝch dd kh«ng ®æi). Quú tÝm D. Kim lo¹i Ag vµ dd FeCl3 14. ngêi ta sñ dông thuèc thö: A.56 lÝt B. §Ó ph©n biÖt O2 vµ O3 cã thÓ dïng: A. 1 B. 5 55. HCl C. SiO2 ë d¹ng bét vµ lîng oxit t¸ch ra gi÷ nguyªn khèi lîng ban ®Çu. H2SO4 . 2 C. NH4Cl.2 lÝt D. Lín h¬n 7 D. C¶ A. Kim lo¹i Ag vµ Cu B. Cã kÕt tña n©u ®á xuÊt hiÖn C. 20 lÝt 12. Sè chÊt trong d·y cã tÝnh lìng tÝnh lµ: A. 2 B. NH4)2CO3. 0. §Ó ph¸t hiÖn ion nitrat trong dd muèi. y= 100x B. 15 lÝt D.Cl − 53. quan s¸t thÊy hiÖn tîng: A. 2 C. Cu2+ . Nhá h¬n 2 B. G©y ma axit D. DD H2SO4 lo·ng vµ Cu D. NaOH. Na2CO3. NaHS vµ Na2S D. NH4NO3 . HCl C. §ã lµ ho¸ chÊt: A. ZnSO4. Trén lÉn 2 dd Na2CO3 vµ FeCl3. Khi cho tõ tõ dd NH3 vµo dd CuSO4 cho ®Õn d th×: A. 4 D. MgCl2 .NH4Cl. Phenolphtalein 59.0375M vµ HCl 0. TÝnh V? A. S¶n phÈm muèi thu ®îc sau ph¶n øng lµ: A.Cl − . NaCl. ChØ dïng thªm mét ho¸ chÊt cã thÓ nhËn biÕt c¸c dung dÞch lo·ng sau : Na2SO4 .CO32− B. Sau mét thêi gian mãi thÊy xuÊt hiÖn kÕt tan tña 9.NaHSO4. Phenolphtalein 57.K 2S. 5 lÝt B. Cã kÕt tña keo xanh xuÊt hiÖn vµ kh«ng D. Hå tinh bét C. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. Na2CO3 . DD KBr cã hå tinh bét 19. Ba(OH)2 B. Lín h¬n 2 vµ nhá h¬n 7 60. Na+ . ChØ cÇn dïng 1 dung dÞch chøa 1 ho¸ chÊt ®Ó t¸ch Fe2O3 ra khái hçn hîp Fe2O3. Na2SO3 .1M. B 56.Fe3+ .01M lµ: A. 6 D. D·y nµo díi ®©y gåm c¸c ion cã thÓ cïng tån t¹i trong cïng mét dung dÞch: A. Cho m gam hçn hîp Mg. ChØ dïng thªm mét ho¸ chÊt cã thÓ nhËn biÕt c¸c dung dÞch muèi sau : Al(NO3)3 . DD KI cã hå tinh bét D. Quú tÝm D. BaCl2 . Quú tÝm D. y= x+2 56.Ba2+ . Quqan hÖ gi÷a x vµ y lµ: ( gi¶ thuyÕt cø 100 ph©n tö CH3COOH th× cã 1 ph©n tö ph©n li) A. (NH4)2SO4 . T¹o bôi cho m«i trêng C. §ã lµ ho¸ chÊt: A. KOH B. LÇn lît cho quú tÝm vµo c¸c dd: Na2CO3. Cã kÕt tña mµu tr¾ng xuÊt hiÖn B.Al3+ D. Na2S. Dung dÞch HCl vµ dung dÞch CH3COOH cã cïng nßng ®é mol. dd KOH ®Æc C. y= 2x C. 3 D. A hoÆc B 11. thu ®îc ddX. 10 lÝt C. DD NH3 C. NaNO3 .CH3COONa.

A. HCl B. H2S. Na2SO3 B. Z lÇn lît lµ: A. KÕt qu¶ kh¸c 41. Cã mét b×nh khÝ chøa hh khÝ Cl2. N. T¹o ra kÕt tña cã mµu vµng. T¹o ra khÝ kh«ng mµu. Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ +2NaNO3 26. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó lµm s¹ch muèi ¨n. Cho Na2SO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl thu ®îc khÝ C.24 lÝt SO2 (®ktc) vµo cèc ®ùng 50 ml dd NaOH 2M.P2O5 B. (NH2)2CO D. 9.vµ YO3. N2 C. H2SO4 ®Æc 40. S¶n phÈm nµo thu ®îc sau ph¶n øng. NaOH r¾n B. . H2SO4 B. KhÝ oxi D. Fe B. Cã thÓ thu ®îc khÝ O2 tõ sù nhÞªt ph©n chÊt nµo sau ®©y: A. Cl2 D. Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta thêng ®iÒu chÕ clo b»ng c¸ch: A. H3PO4 D. NaHCO3 B. CO2 D. Cho dd HCl ®Æc TD víi MnO2. SO2. Y. Ca(NO3)2 28.1g B. KhÝ nµo sau ®©y ®îc mÖnh danh lµ khÝ cêi? A. O2 B. 15g D. NhiÖt ph©n KClO3 cã xóc t¸c MnO2 thu ®îc khÝ B. S D. HCl B. O2. SO2 B. H2S. A. O2. NaCl vµ NaBr C. N 81. H2. ho¸ n©u trong kh«ng khÝ C.4% theo khèi lîng. Cho s¬ ®å ph¶n øng: KhÝ A  H O HCl NaOH 2 → dd A  → B → khÝ A. HNO3 C. S. NaF vµ NaCl B. NH3 70. PH3. 8. Ca(H2PO4)2 C.1 mol hh Na2CO3 vµ KHCO3 vµo dd HCl.KhÝ Z thu ®îc tõ ph¶n øng cña axit HCl ®Æc víi KMnO4 . Trêng hîp nµo sau ®©y sÏ kh«ng x¶y ra ph¶n øng víi NaHCO3 khi: A. 76. CaO khan C. Cho s¾t t¸c dông víi dung dÞch HCl thu ®îc khÝ X. KMnO4 69. Ca3(PO4)2 B.20. HiÖn tîng “ma tr¬i “ x¶y ra ë c¸c nghÜa ®Þa khi trêi ma vµ cã giã nhÑ do ho¸ chÊt nµo g©y nªn? A. Cl2. O2. Cã thÓ dïng dd AgNO3 ®Ó ph©n biÖt 2 ho¸ chÊt nµo sau ®©y? A. Ag D. CO2. ®un nãng. H2 80. 8. H2. Cho 0. A. §Ó nhËn biÕt ion NO3. §iÖn ph©n dd NaCl. KhÝ Flo B. Hoµ tan hoµn toµn 0. . H2S. TD víi kiÒm D. C2H4 C.ngêi ta dïng kim lo¹i Cu vµ dd H2SO4 lo·ng vµ ®un nãng. H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ +2HNO3 D. Cu C. NH3 61. Cl2 D.64g 45. 8. DÉn khÝ thu ®uîc vµo b×nh ®ùng dd Ca(OH)2 d th× lîng kÕt tña t¹o ra lµ m gam. C lµn lît lµ: A. NH3 78. Hµm lîng %N trong lo¹i ph©n ®¹m nµo sau ®©y lµ nhiÒu nhÊt? A.82g B. CaCO3 D.trong ®ã oxi chiÕm lÇn lît 60% vµ 77. NH3 59.32g C. KhÝ hidroclorua 29. C¶ A vµ B 39. c¶ B vµ C 33. (NH4)2SO4 C. O2. O2 C. N. H2. C C.93g D. TÝnh m? A. Dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y lµm kh« b×nh khÝ trªn. SO2 C. B. X¸c ®Þnh khÝ A? A. Y lÇn lît lµ: A. NO B. TÝnh khèi lîng muèi thu ®îc? A. FeS + 2HCl → FeCl 2 + H2S ↑ B. §un nãng B. C¸c khÝ A. Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng x¶y ra? A. TD víi axit C. H2S vµ h¬i níc. CaHPO4 D. Ca(H2PO4)2 vµ CaSO4 67. Zn 53. §iÖn ph©n nãng ch¶y NaCl C. C B. NH4NO3 B. Cho FeS t¸c dông víi dung dÞch HCl thu ®îc khÝ A. D. 10g C. Axit nµo dïng ®Ó kh¾c ch÷ lªn thuû tinh.5M. N2O D. 0. (NH4)2SO4 C. cã mµng ng¨n. A.P2H4 C. Cl2. DD muèi NaCl cã lÉn t¹p chÊt NaI vµ NaBr. DÉn 2. SO2 C.08 mol SO2 hÊp thô hÕt vµo 280 ml dd NaOH 0. C¸c khÝ X. B. NH4Cl D. NaCl vµ NaI D. T¸c dông víi CO2 55. HF D. CuS + 2HCl → CuCl 2 + H2S ↑ C. Axit HCl vµ khÝ Cl2 TD víi kim lo¹i nµo th× cïng t¹o ra mét hîp chÊt: A. P2O3. Cho F2 ®Èy Cl2 ra khái dd NaCl. Ph¶n øng cña NH3 víi Cl2 t¹o ra “ khãi tr¾ng”. S. NaOH vµ Na2SO3 NaHSO3 35. NaHSO3 C. C«ng thøc ho¸ häc cña supephotphat kÐp lµ: A. SO2 D. SO2 B. H2S 79. NO2 C. Na2SO3 vµ D. KhÝ clo C. T¹o ra khÝ cã mÇu n©u B. Cho 2 ion XO32. Cl2. T¹o ra dd cã mµu vµng D. chÊt nµy cã c«ng thøc ho¸ häc lµ: A. X. bëi v×: A. HCl 32. SO2 . NhiÖt ph©n kali nitrat ®îc khÝ Y. Cl2. O2. CuSO4 khan D. KhÝ nµo sau ®©y lµm m¸t mÇu thuèc tÝm? A.

Trong phßng thÝ nghiÖm.32g Cu ë catot vµ mét lîng khÝ X ë anot. 0. Cu(NO3)2 D. Ng©m Cu d vµo dd AgNO3 thu ®îc ddA. Cã p: Cu + Cl − → Cu2+ + Cl2 15. Thø tù ®iÖn ph©n ë catot lµ: A. KÕt qu¶ kh¸c. NH3 vµ O2 B. FeCl3. 11. Ag. Cu(NO3)2 D. KhÝ X lµ: A. Cu2+ > Fe3+ > H+ (axit) > Na+ > H+ (H2O). §iÖnph©n dd CuCl2 víi ®iÖn cùc tr¬. Kim lo¹i nµo TD ®îc víi c¶ 4dd A. NO2 C. Fe(NO3)2 . dd ZnSO4 d 8. N«ng ®é ban ®Çu cña dd NaOH lµ: A.Ag. B. X¶y ra chËm h¬n B. Cu(NO3)2. Mét tÊm kim lo¹i b»ng vµng bÞ b¸m mét líp kim lo¹i s¾t ë bÒ mÆt. Sau ®ã ng©m Fe d vµo ddA thu ®îc ddB. D.24M B.48M C. ngêi ta thêng ®iÒu chÕ HNO3 tõ: A. Khi hoµ tan Al b»ng dd HCl. Khèi lîng muèi khan t¹o thµnh trong dd lµ: A. 0.5 lÝt dd KOH ë 1000C .05M B.75g C. Fe C. CuCl2. Cho 13. dd HNO3 12. Dung dÞch KOH trªn cã nång ®é lµ: A. §iÖn ph©n dd hçn hîp gåm AgNO3. §Ó lo¹i t¹p chÊt Cu ra khái Ag. DD FeSO4 d C. ngêi ta ®un nãng dd amoni nitrit b·o hoµ. Cho Cu vµo dd FeCl3 th×: A. Fe+ HNO3 ®Æc B. Fe C.5M C. NaNO2 vµ H2SO4 ®Æc C. 13.05M B. Cã p: Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+ C. khÝ O2 C. Ni D. 0. Cho hhX gåm 3 kim lo¹i: Fe.4M D. C¸c kim lo¹i lÇn lît xuÊt hiÖn ë catot theo thø tù: A. MgSO4.1M C. Fe. sÊy kh«. Cu. X¶y ra nhanh h¬n C. 0. Kh«ng thay ®æi D. Fe.2g hh gåm Mg vµ Zn TD hÕt víi dd HCl. KÕt qu¶ kh¸c. B. Fe(NO3)2 + AgNO3 D.82. Cu(NO3)2 vµ Fe(NO3)3 ( víi ®iÖn cùc tr¬). Ag. 0. nÕu thªm vµi giät thuû ng©n vµo th× qu¸ tr×nh hoµ tan Al sÏ: A. BiÕt thø tù c¸c cÆp oxi ho¸ khö nh sau: Al3+/ Al Fe2+/ Fe Ni2+/Ni Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag 3+ H·y cho biÕt kim lo¹i nµo cã kh¶ n¨ng khö ®îc Fe vÒ Fe? A. 0. DD B gåm: A. HÊp thô hoµn toµn kîng khÝ X trªn vµo 200ml dd NaOH ( ë nhiÖt ®é thêng). Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit) > H+ (H2O). 6. §iÖn ph©n dd nµo sau ®©y thùc chÊt lµ ®iÖn ph©n níc ? A. Fe + Fe(NO3)2 . Nång ®é CM dd CuSO4 ban ®Çu lµ: A. 0. CuCl2 19. Sau khi p x¶y ra hoµn toµn. Ph¶n øng nµo sau ®©y ®iÒu chÕ ®îc Fe(NO3)3 A. DD CuSO4 d B. 18. Mn.Cu C. NaF C.Fe B.15M D. Ng©m mét ®inh s¾t s¹ch trong 200 ml dd CuSO4.1g B.Ag. AgNO3 10. Fe + Cu(NO3)2 C. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit) > H+ (H2O). Kh«ng cã kim lo¹i nµo 11. AgNO3 17. Cu.Ag D. Fe(NO3)2 . ngêi ta ng©m hh 2 kim lo¹i trong dd nµo sau ®©y: A. Fe(NO3)3 C.8g. NaNO3 vµ H2SO4 ®Æc D. NaCl B. dd HCl. Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i: A. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc. 0. FeCl2 C. thÊy tho¸t ra 2. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh khö c¸c kim lo¹i D. 7. thu ®îc 37. TÊt c¶ ®Òu sai 2.Cu. dd Fe2(SO4)3 d D. §iÖn ph©n dd hçn hîp gåm: HCl. 7. Trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ mét lîng nhá khÝ X tinh khiÕt. AgNO3. Cã p: Cu + Fe3+ → Cu+ + Fe2+ D. Fe(NO3)2 B. dd FeCl3 D. Cho 4. Cu(NO3)2 D. ta cã thÓ dïng kim lo¹i nµo sau ®©y ®Ó lo¹i t¹p chÊt ra khái tÊm kim lo¹i vµng? A. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit) > Fe2+ > H+ (H2O). Cu 5.25g KCl. sau mét thêi gian thu ®îc 0. Cho 4 kim lo¹i Al. dd AgNO3 B.2M 85. lÊy ®inh s¾t ra khái dd.3g D.24 lÝt H2 ë ®ktc. AlCl3 B. röa s¹ch. Al B. Fe. N2 83. Mn D. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh oxi ho¸ c¸c ion kim lo¹i C.44lÝt khÝ clo (®ktc) ®i qua 2. C. 0. 5M D. N2O D. CuCl2. Cu vµ 4 dd muèi ZnSO4.Cu . NaCl. Kh«ng ph¶n øng. Al B. c©n thÊy khèi lîng ®inh s¾t t¨ng 0. Sau p nång ®é NaOH cßn l¹i lµ 0.2M §¹i c¬ng vÒ kim lo¹i 1. NO B.Fe 7. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh khö c¸c ion kim lo¹i B. NaNO3 vµ HCl 84. §Ó t¸ch nhanh Ag ra khái hhX mµ kh«ng lµm thay ®æi khèi lîng cã thÓ dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y? A.05M ( gi¶ thiÕt thÓ tÝch dd kh«ng thay ®æi). Thùc hiÖn qu¸ tr×nh oxi ho¸ c¸c kim lo¹i 9. 0.

AgNO3 C. ®iÒu ®ã chøng tá: A. Ag kim lo¹i nµo ®Èy ®îc Fe ra khái muèi s¾t III. Cu ph¶n øng víi dd HNO3 lo·ng. Pb2+ ( cã cïng nång ®é mol). Cu. Cho 6. 22. Catot tr¬ 21.05 mol Fe2(SO4)3 vµ 0. Ag+/Ag. Cã ph¶n øng oxi ho¸ . Fe. Cã ph¶n øng trao ®æi x¶y ra C. CuSO4 B. X¸c ®Þnh ion kim lo¹i trong dd? A. AgNO3 C. 36.03 mol Fe2(SO4)3 vµ 0. 34. 0. Fe . cã tiÕp xóc víi Cl2 D. Cho c¸c ph¶n øng x¶y ra sau ®©y: (1) AgNO3 + Fe( NO3 )2  → Fe( NO3 )3 + Ag ↓ (2) Mn + 2 HCl  → MnCl2 + H 2 ↑ D·y c¸c ion ®îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn tÝnh oxi ho¸ lµ: A. Ag+. Trong d·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i vÞ trÝ 1 sè cÆp oxi ho¸. Mn. 0. K2SO4 35. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc: A. Fe(NO3)3.Mn2+. Anot tr¬. gi¸ trÞ pH ë khu vùc gÇn mét ®iÖn cùc t¨ng lªn. Sù khö ë cùc C. 1. A.12 mol FeSO4 39. Kh«ng cã ph¶n øng x¶y ra B. Ng©m Zn trong dd H2SO4 lo·ng cã vµi giät dung dÞch CuSO4 C. Fe2+ C.5M. lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 51. Mn2+. Nhóng vµo mçi dd mét thanh Fe nguyªn chÊt.vµ c¸c cation kim lo¹i Cu2+. Ph¶n øng xong khèi lîng l¸ Zn t¨ng 0. b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn b»ng chÊt khö CO? A. Mg2+ B. TÝnh khèi lîng Cu gi¶i phãng ( gi¶ sö tÊt c¶ Cu tho¸t ra ®Òu b¸m trªn thanh Al). Fe3+ + 3+ + 2+ B. Fe2+ . Trén dd AgNO3 víi dd Fe(NO3)2 th×: A. T«n lîp nhµ bÞ x©y x¸t. 0. Nhóng mét thanh nh«m nÆng 50g vµo 400 ml dd CuSO4 0. Fe. Thø tù x¶y ra sù khö ion kim lo¹i trªn bÒ mÆt catot lµ: A. H+. B. c) FeCl3. Ag+ C. Fe(NO3)3 B. Ag+.3 mol H2SO4 ®Æc nãng( gi¶ thiÕt SO2 lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt). Sù oxi ho¸ ë cùc d. Cu B. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. b) CuCl2. Ag+> Cu2+ > Pb2+ C. Fe3+.khö x¶y ra. Fe(NO3)2. cÆp Fe3+/Fe2+ ®øn tríc cÆp Ag+/Ag): A.02 mol Fe2(SO4)3 vµ 0.92g D. Fe2+ B.06 mol FeSO4 C. Cu2+ > Pb2+>Ag+ D. Ag+.08 mol FeSO4 B. Ng©m mét l¸ Zn nhá trong mét dd cã chøa 2.khö ®îc s¾p xÕp nh sau: Al3+/Al . Cr. 1. Ag . Cã 4 dd riªng biÖt: a) HCl. Sù oxi ho¸ ë cùc B. Fe3+. D·y c¸c ion xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn tÝnh oxi ho¸ lµ(BiÕt trong d·y ®iÖn ho¸. Cho hçn hîp Fe. Fe(NO3)2. DD sau ®iÖn ph©n cã pH>7 31. Cu(NO3)2 B. Fe2+/Fe . Zn. Khi ®iÖn ph©n dd CuSO4 ngêi ta thÊy khèi lîng catot t¨ng b»ng khèi lîng anot gi¶m. §Ó dd sau ®iÖn ph©n lµm cho phenolphtalein chuyÓn sang mµu hång th× ®iÒu kiÖn cña a vµ b lµ (biÕt ion SO42. Fe C. tiÕp xóc víi kh«ng khÝ Èm. Al. Fe(NO3)3. A. Mg. KCl D. Sù oxi ho¸. Trong hiÖn tîng ¨n mßn ®iÖn ho¸. Sè trêng hîp xuÊt hiÖn ¨n mßn ®iÖn ho¸ lµ: A. 2 D. D.94g. d) HCl cã lÉn CuCl2. Cu2+. Trêng hîp nµo sau ®©y x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ho¸ häc? A. Fe(NO3)3 43. Mn2+. thu ®îc mét dung dÞch chØ chøa mét chÊt tan vµ kim lo¹i d. B. §iÖn ph©n dd chøa a mol CuSO4 vµ b mol NaCl ( víi ®iÖn cùc tr¬. D. Khi ®iÖn ph©n dd CuSO4 th×: A. KL Cu gi¶i phãng ë anot B. Al B. Ag+ . HNO3 C. H . Fe3+/Fe2+ .24 g ion kim lo¹i cã ®iÖn tÝch 2+. 3 41. Ca 33.baz¬ x¶y ra. Cu. ThiÕt bÞ b»ng thÐp cña nhµ m¸y s¶n xuÊt NaOH. Fe C. ©m ¬ng du¬ng 28. KhÝ O2 gi¶i phãng ë anot C. KÕt qu¶ kh¸c.khö ®Òu ë cùc ©m. Fe3+. x¶y ra A. 1 C. 0 B. sau khi c¸c ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc dung dÞch gåm: A. Ag 38.62g C. Ni D. Cã ph¶n øng axit. AgNO3 37. ChÊt tan ®ã lµ: A. 0. Sau mét thêi gian. b=2a C. KhÝ O2 gi¶i phãng ë catot D. AgNO3 D. Anot b»ng Cu D. Cd2+ 25. §Ó mét vËt b»ng gang ngoµi khong khÝ Èm.81g B. Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc tõ oxit. 2b=a 42. Fe. Cu D. H+. b>2a B. §iÖn ph©n dd chøa ion NO3. Trong sè c¸c kim lo¹i Al. Pb2+>Cu2+ >Ag+ 30. Fe(NO3)2 D. Cu2+/Cu . H+. b<2a D. Cu2+ >Ag+> Pb2+ B. Anot b»ng Zn C. Cho bét s¾t vµo dung dÞch AgNO3 d.nguéi 20.kh«ng bÞ ®iÖn ph©n trong dd): A. DD muèi ®em ®iÖn ph©n lµ: A.72g Fe vµo dung dÞch chøa 0. Khi ®iÖn ph©n mét dd muèi. mµng ng¨n xèp). Cu2+. 0.02 mol Fe d D.38g.Fe3+ 40. Cu2+ D. Mn D. Ag+.

Fe3O4 D. Níc. FeO. Khi cho hçn hîp K vµ Al vµo níc. B. Al 46. Ph¬ng ph¸p nhiÖt ph©n. Na. Cu. Fe khö ®îc Cu2+ trong dung dÞch. Thæi khÝ vµo níc. B. Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó gi¶i thÝch hiÖn tîng t¹o thµnh th¹ch nhò trong c¸c hang ®éng tù nhiªn? A. Ca cµ Sr D. Al tan hoµn toµn trong níc 2. Fe3+. ZnO. Níc mÒm. C. 12. nung ë nhiÖt ®é cao. Cu2+. 44. Ca(HCO3)2  t D. TÝnh oxi ho¸ cña c¸c ion t¨ngtheo thø tù: Fe2+. Cã thÓ lo¹i trõ ®é cøng vÜnh cöu b»ng c¸ch: A. 6. Hoµ tan 174g hçn hîp gåm 2 muèi cacbonat vµ sunfit cña cïng mét kim lo¹i kiÒm vµo dung dÞch HCl d. MgO. Sau ph¶n øng hçn hîp r¾n cßn l¹i lµ: A. 0. Cu. NaAlO2 C. Hoµ tan 10g hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ (®ktc). Níc cøng toµn cöu. X¸c ®Þnh kim lo¹i kiÒm? A. Toµn bé khÝ tho¸t ra ®îc hÊp thô tèi thiÓu bëi 500ml dung dÞch KOH 3M. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O B. B. Cu2+. C. Axit HCl vµ dung dÞch NaOH. Níc d vµ nK < nAl D. Al2(SO4)3. C.Fe cãtÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n Cu D.05 mol HCO3. Ca. Fe. Sau ®ã nhá tõ tõ dung dÞch HCl vµo thÊy dung dÞch vÈn ®ôc. Mg D. Níc cøng vÜnh D. ZnCl2 D. AlCl3 D. Cu2+.vµ 0. 0. Fe. MgO C. ZnO. Cho 6. K. Dung dÞch anoniac 3. Kh«ng x¸c ®Þnh. FeO B. Cu. Cho Na2CO3 hoÆc Na3PO4 vµo níc. B. Níc d vµ nK ≥ nAl C. Zn. §Ó t¸ch nhanh Al2O3 ra khái hçn hîp bét Al2O3 vµ CuO mµ kh«ng lµm thay ®æi khèi lîng. Khi ®un s«i c¸c chÊt khÝ bay D. C. Ca.66g.48 lÝt H2 (®ktc). 3+ 2+ C. Mg vµ Ca C. Zn C. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng cã tÝnh chÊt lìng tÝnh? A. H+. Ca ®îc s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp b»ng c¸ch: A. Na C. Ag+. Cu. C¶ A. Níc s«i ë 100 0C. Nhá tõ tõ dung dÞch NaOH vµo dung dÞch X thÊy dung dÞch vÈn ®ôc. Na. 10. CaCO3 + CO2 + H2O ‡ → CaCO3 ↓ +CO2 ↑ + H2O ˆˆ Ca(HCO3)2 ˆˆ† 17. nh«m. s¾t. K D. C. MgO 45. ChÕ ho¸ níc b»ng níc v«i. Dung dÞch NaOH vµ khÝ CO2 C. B. C 15. Li B. phÇn.02 mol Ca2+. Be vµ Mg B.Fe3+. Nhá tiÕp dung dÞch NaOH vµo thÊy dung dÞch trong trë l¹i.33g. ZnO. Fe2O3 C. Al2O3 16. Al D. Rb 4. 0. D. D. 8. Al B. B. §iÖn ph©n hîp chÊt nãng ch¶y. Sr vµ Ba . Na. Ca. Khi ®un s«i lµm t¨ng ®é tan c¸c chÊt kÕt tña. Fe. MÖnh ®Ò kh«ng®ónglµ: A. MgO B. Ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. cã thÓ dõng ho¸ chÊt sau: A. Kim lo¹i cô thÓ ( nhãm IA. 1. Ag+. CH3COONH4. Cation Ca2+ vµ Mg2+ kÕt tña díi d¹ng hîp chÊt kh«ng tan ra. Cu. Fe2+. Zn(OH)2 C. Hai lim lo¹i ®ã lµ: A. Cho luång khÝ H2(d) qua hçn hîp c¸c Oxit CuO. Dung dÞch X lµ dung dich nµo sau ®©y? A. 9. Fe. Níc cøng tËm thêi. Níc trong cèc lµ: A. C«ng thøc cña s¾t oxit lµ: A. thÊy hçn hîp tan hÕt. Fe2+ oxi ho¸ ®îc Cu B.02 mol Cl-.C. 11. ®ång).4g hçn hîp 2 kim lo¹i kÕ tiÕp nhau thuéc nhãm IIA cña BTH t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d thu ®îc 4. Níc d B. Fe2+ D.05g/ml). Ag+.67 ml dung dÞch HCl 10% ( d= 1. 10. D. nhá tiÕp dung dÞch HCl vµo thÊy trë nªn trong suèt. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. Hoµ tan 2g s¾t oxit cÇn 20. Trong mét cèc níc cã chøa 0. Na. B. IIA. KÕt qu¶ kh¸c. 15g. Ph¬ng ph¸p thuû luyÖn.01 mol Na+.01 mol Mg2+. §un s«i níc. Chøng tá: A. kÏm. Fe2O3. D. Zn. Cã thÓ lo¹i trõ ®é cøng t¹m thêi cña níc b»ng c¸ch ®un s«i v×: A. B. D·y gåm c¸c kim lo¹i ®îc ®iÒu chÕ trong c«ng nghiÖp b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hîp chÊt nãng ch¶y cña chóng lµ: A. 13. CaO + CO2 → CaCO3 ↓ o C.

dd HCl (d) C. Fe3O4. D. 31. Dung dÞch NH3 nguéi. Dïng dd NaOH (d). 16. 16g C. Trén dung dÞch a mol AlCl3 víi dung dÞch chøa b mol NaOH. Na B.24 lÝt. Lóc ®Çu cã kÕt tña. 18g D. C.4g D. H2SO4 ®Æc C. 27. §é cøng t¹m thêi cña níc. NH4Cl. Cho V lÝt khÝ CO2 ( ®ktc)vµo dung dÞch chøa 0. 8.6 gam Fe b»ng dung dÞch H2SO4(lo·ng d). Al2O3 b»ng ho¸ chÊt nµo sau ®©y? A. §é cøng vÜnh cöu cña níc. a:b > 1: 4 34. C¶ B.72 lÝt khÝ H2. KÕt qu¶ kh¸c. H2O. Dïng kim lo¹i nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt 5 dung dÞch trªn? A. a:b = 1: 5 D. FeCl3. thu ®îc dung dÞch X. Dung dÞch HCl. 32. Khi nung hçn hîp c¸c chÊt Fe(NO3)2. 1. B. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lµ: A. Cã kÕt tña kh«ng tan.6g hçn hîp Fe. 80 B.5 M. §Ó t¸ch nhanh Al ra khái hçn hîp bét gåm Mg. Dïng khÝ CO ë nhiÖt ®é cao. 2 36. D. Dïng dd NaOH (d). 20.2 mol Ca(OH)2 thu ®îc 10 g kÕt tña. Zn D.5M t¸c dông víi VlÝt dd NaOH 0. 2. Cho 200 ml dd AlCl3 1. Cã thÓ dïng Ca(OH)2 ®Ó lo¹i: A. 15g B. Cu 24. Dung dÞch X ph¶n øng vïa ®ñ víi V(l) dung dÞch KMnO4 0. §é cøng toµn phÇn cña níc. Zn cã thÓ dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y? A. FeO 29. FeO. Khi cho kim lo¹i A vµo dung dÞch NaNO3/ NaOH th× thu ®îc hçn hîp khÝ H2 vµ NH3.6 g. §Ó thu dîc kÕt tña cÇn cã tØ lÖ: A. Cã thÓ ph©nbiÖt 3 chÊt r¾n trong 3 lä mÊt nh·n: CaO. ChÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng cho hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl thÊy bay ra 6. chÊt nµo chøa c¸c hµm lîng s¾t nhiÒu nhÊt? A. Mg C. 19. Al D.2g C. Dung dÞch NaOH. C. PhÇn tr¨m khèi lîng CuO vµ Fe2O3 trong hçn hîp lµ: . Trong sè c¸c chÊt sau ®©y. sau ®ã tan hÕt. B. 20 D. FeS2 D. FeO C.1g B. 4. B. 21. HiÖn tîng nµo x¶y ra khi cho tõ tõ dung dÞch HCl ®Õn d vµo dung dÞch NaAlO2 ? A. Hoµ tan 5. a:b < 1: 4 C. FeCl2. Kim lo¹i A cã thÓ lµ: A. Dïng khÝ H2 ë nhiÖt ®é cao. C ®Òu ®óng. ®Æc. Kh«ng cã hiÖn tîng g×. CO2 23. Fe(OH)3 vµ FeCO3 trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc chÊt r¾n lµ: A. Na B.72 lÝt. 40 C. C 28. §Ó khö hoµn toµn 17. KÕt qu¶ kh¸c. Dung dÞch HNO3 C.5M.8 C.4 D. Cã kÕt tña sau ®ã tan mét phÇn D. D. B. H2SO4 lo·ng B. Fe2O3 cÇn võa ®ñ 2. 18. a:b = 1: 4 B. Al C. Dung dÞch NaOH. råi nung nãng 35. dd NaOH (d) B. A hoÆc B. Al. X¸c ®Þnh khèi lîng Al ®· dïng? A. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. 1. C.24 lÝt CO (®ktc). gi¸ trÞ cña V ®· cho lµ: A. råi nung nãng. D. Fe3O4 B. Cho mét lîng hçn hîp CuO vµ Fe2O3 tan hÕt trong dung dÞch HCl thu ®îc hai muèi cã tØ lÖ mol lµ 1:1. khÝ CO2(d). lîng kÕt tña thu ®îc lµ 15. 60 Tæng hîp ho¸ v« c¬ 1. TÝnh khèi lîng Fe thu ®îc? A. MgCl2. TÝnh V? A. khÝ D. 2. C¶ A. MgO. FeS C. §èt mét lîng nh«m trong 6. Fe2(SO4)3 B.18. B. 6.2 B. Fe2O3 33. dd HCl(d). §Ó thu ®îc Al2O3 tõ hçn hîp Al2O3 vµ Fe2O3 ngêi ta lÇn lît: A.72 lÝt O2. Fe D. Cã 5 dung dÞch ®ùng trong 5 b×nh mÊt nh·n: CaCl2.48 lÝt.

H2S D. 7. Cã bèn dung dÞch ®ùng bèn lä mÊt nh·n: NH4Cl. Ca(OH)2. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: o + H2 xt. MgO. 11. Hoµ tan 9.54 g chÊt r¾n B vµ dung dÞch C. C¶ A.PhÇn 2 cho ph¶n øng víi dung dÞch NaOH d thu ®îc kÕt tña.896 lÝt D. 0. 120g B. MgSO4. Zn D. CH2OH − CH ≡ CH − CHO H − C− CH = CH = C − H C. NO2. KÕt qu¶ kh¸c 9. KOH 17. kh«ng tan trong níc . 3. Cho 16. Khèi lîng muèi khan t¹o ra trong dung dÞch lµ: A. A.4 g B.448 lÝt C. 20. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. Mg C.2 g hçn hîp gåm Mg vµ Zn t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl.45 g D. KÕt qu¶ kh¸c. A. BaCl2. Zn(OH)2 D.5 gam kÕt tña. Na2SO4.08 mol mçi kim lo¹i Mg. toµn bé lîng Cu thu ®îc cho ph¶n øng víi dung dÞch HNO3 d nhËn ®îc 1. Cho hçn hîp X gåm 0. Al C. 380g D.224 lÝt B.15 mol O2. TÝnh V(®ktc).4 g D. 0. (NH4)2CO3.84 lÝt khÝ A (®ktc) vµ 2. Ba(OH)2 D.98 g hçn hîp X gåm hai kim lo¹i Zn vµ Fe vµo 200 ml dung dÞch HCl. 0. 30% vµ 70% D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 11.82 g chÊt r¾n.2 gam CaO vµo níc thu ®îc dung dÞch A. B. Na2CO3. AgNO3 B. CO2. 10.75g C. 0. C ®Òu ®óng O O 12. H3PO4. Al. (NH4)2SO4. 8. SO2. ®øng tríc Cu trong d·y ®iÖn ho¸. thÊy tho¸t ra 2. 3. 2. A. HCl. KÕt qu¶ kh¸c.96 lÝt D. BaO. 0. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc). 6. KÕt qu¶ kh¸c. Hoµ tan hoan toµn 11. d thu ®îc 0.24 lÝt B. Khi c« c¹n 400g dung dÞch muèi cã nång ®é 20% th× khèi lîng gi¶m: A. TÝnh khèi lîng muèi cã trong dung dÞch C? A. lung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc m gam chÊt r¾n. Br2 B.4 lÝt C. Zn. 14.99 g B. Ca B. Mg.9 gam kim lo¹i X vµo dung dich HNO3 thu ®îc 0. nãng.36 lÝt C. läc kÕt tña. Còng lÊy m gam X hoµ tan vµo dung dÞch HNO3 d thu ®îc V lÝt N2 duy nhÊt (®ktc). Zn vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc. NaCl. KÕt qu¶ kh¸c. A. CuO. NÕu chØ ®îc dïng mét thuèc thö ®Ó nhËn biÕt bèn chÊt láng trªn. 33. Al. .t trï ng hî p X  → Y  → Z  → Cao su Buna Ni / to −H O 2 C«ng thøc cÊu t¹o hîp lÝ cña X lµ: A. MgCl2.56 lÝt B. S C. 40% vµ 60% C.Al . 8.3 g D. 30. (NH4)2SO4. Al2O3. Fe. Al b»ng dung dÞch HCl d thu ®îc 7. NH3.07 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c ®Þnh s¶n phÈm khö.25 g C. FeCl3. Hoµ tan chÊt r¾n sau ph¶n øng b»ng dung dÞch HCl d thÊy bay ra 13. Hoµ tan hçn hîp X gåm CuSO4 vµ AlCl3 vµo níc thu ®îc dung dÞch A. X¸c ®Þnh kim lo¹i X. TÝnh thÓ tÝch H2 bay ra (®ktc)? A. KÕt qu¶ kh¸c 13. 7. Chia A lµm hai phÇn b»ng nhau: . KNO3.99 g D. ta cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y? A. HNO3. ZnO. Khi lÊy m gam X cho vµo dung dÞch CuSO 4 d. HNO3. Cl2 C.24 lÝt H2 (®ktc). Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A.14 g hçn hîp Cu. 31. SO2 B. Cho 4. Dung dÞch NaOH cã ph¶n øng víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y? A. A hoÆc B 7.Cu 8. X¸c ®Þnh V? A. Dung dÞch H2SO4 lo·ng ph¶n øng ®îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y? A.PhÇn 1 cho ph¶n øng víi dung dÞch BaCl2 d thu ®îc 6. Hoµ tan 0. sau khi ph¶n øng hoµn toµn ta c« c¹n (trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã Oxi) th× ®îc 5. X¸c ®Þnh kim lo¹i M? A. CH3COONa. 10. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 320g C. 2. NaOH.44 lÝt H2(®ktc).1 g B. Mg B. BaCl2 C. FeCl2. KÕt qu¶ kh¸c. NaOH C. 15. Fe D.28 lÝt khÝ N2O duy nhÊt (®ktc). Cho 2. 4. 3. 2. H2SO4. KÕt qu¶ kh¸c 3. FeCl3. MgO. BaCl2 B. Ba(NO3)2. KOH 18.33 g B. HO − CH2 − C ≡ C − CH2 − OH B.336 lÝt D.2 g kim lo¹i M(ho¸ trÞ n kh«ng ®æi) t¸c dông víi 0. B cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Fe. Al. Xôc V lÝt CO2 vµo dung dÞch A thu ®îc 2. MgCl2 16. Cu.99 g kÕt tña. 50% vµ 50% B. Ba(OH)2 D. CuSO4.12 lÝt NO duy nhÊt (®ktc). FeCl3.2 g C.66 g C. || || D.

Thuèc thö nµo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt ®îc bèn dung dÞch: AlCl3. GiÊm ¨n B. 202. Cho E t¸c dông víi NaOH d thÊy tan 1 phÇn cßn l¹i lµ chÊt r¾n G. KhÝ tho¸t ra ®îc sôc vµo níc v«i trong d thu ®îc 15 g kÕt tña tr¾ng. 2. 30. Pb2+.m gam chÊt r¾n. 50 g C. Sôc khÝ CO2 d vµo D t¹o kÕt tña.36 lÝt C. CuCl2. TÝnh m? A.2 mol Al vµ 0.2% D.5 g B. V1 = V2 C.75.2 mol Al vµ 0. Hßa tan hoµn toµn 19. C«ng thøc cña hai muèi lµ: A.25 g muèi clorua cña mét kim lo¹i M chØ cã ho¸ trÞ II vµ mét lîng muèi nitrat cña M víi sè mol nh nhau. MgCl2. KhÝ NO thu ®îc ®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo níc cïng víi dßng khÝ O2 ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ZnSO4 ? A.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. Kh«ng dïng thªm mét ho¸ chÊt nµo kh¸c.5. CaCl2. Al D. NH4NO3 B. Fe3O4 . So s¸nh V1 vµ V2 ta cã: A. B. ChÊt nµo sau ®©y võa ph¶n øng ®îc víi dung dÞch HCl. Na2SO4 29. th× thÊy khèi lîng kh¸c nhau lµ 7. 40. Kh«ng so s¸nh ®îc 28. Ba B. Mg C.4 g. cã thÓ ph©n biÖt ®îc bao nhiªu dung dÞch trong 5 dung dÞch riªng biÖt sau: NaOH. B. Hoµ tan A trong lîng d H2O ®îc dd D vµ phÇn kh«ng tan B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 24.1 mol Al vµ 0. Al2O3.1 g HNO3 trong dung dÞch thu ®îc 0. B. ZnCl2. Níc v«i d D. SO2 D.24 lit B. Fe C. TÝnh thÓ tÝch khÝ O2(®ktc) ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn? A. KÕt qu¶ kh¸c 3 3 1 2 26. CuO C.48 lÝt D. 2. ChÊt r¾n G lµ: A. mçi miÕng tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl vµ dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®îc khÝ H2 vµ SO2 ( VSO2 = 1. Mg(NO3)2 B. Hg2+. 219. E. V1 < V2 D. Mét lîng chÊt th¶i ë d¹ng dung dÞch cã chøa c¸c ion Cu2+. Cã hai miÕng kim lo¹i A cã cïng khèi lîng. Kim lo¹i A lµ: A. 25. Fe B. LÊy m gam A cho ph¶n øng hoµn toµn víi 44. C. 0. CuO. MgO. Cho d·y biÕn ho¸ sau: .4 g B. Hçn hîp A gåm Cu. 0. MgO. Cã hai èng nghiÖm ®ùng mçi èng 2 ml dung dÞch HCl 1M vµ 2 ml dung dÞch H2SO4 1M. Cho khÝ CO d qua B ®un nãng ®îc chÊt r¾n E. Fe. NO. MgO. lîng khÝ hi®ro thu ®îc trong hai trêng hîp t¬ng øng lµ V1 vµ V2 ml (®ktc).6 lÝt khÝ C gåm NO vµ NO2 (®ktc). 34. 217. Ca(NO3)2 C. dd NaOH B. 26. FeCl3. Quú tÝm 32. CuO nung nãng. Na2CO3 D. dd Ba(NO3)2 D. MgO. ChÊt r¾n D gåm: A.75.7% C. Fe cã tØ lÖ khèi lîng mCu : mFe = 7 : 3. Cho khÝ CO d qua A nung nãng ®îc chÊt r¾n B.1 mol Mg. Zn. Cu D. Khi lÊy 14. Fe3O4 . FeO. 5 55. 0. 3. dung dÞch B vµ 5. 50. 50.VH2 ë cïng ®iÒu kiÖn). Hoµ tan 4.19. Thæi mét luång khÝ CO qua èng sø ®ùng m gam hçn hîp gåm Al 2O3. 4 D. Cho 12. Cu B. 27. CuCl2. C. Fe. Zn2+. Hçn hîp A gåm Al2O3. KÕt qu¶ kh¸c 57. MgO. Zn(NO3)2 D. Cu(NO3)2 23. Níc muèi ¨n C. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu? A.2 mol Mg.1 mol mçi khÝ SO2. D. TÝnh m? A.8 g D. D. Fe2O3. Cho Zn t¸c dông víi hai axit trªn. Muèi CuSO4 khan dïng ®Ó lµm kh« khÝ nµo sau ®©y? A. AlCl3? A. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó lo¹i bá c¸c ion trªn? A.3 mol Al.3 mol Mg. Axit Nitric 20. Al D. (NH4)2CO3 C. Fe3+. Khèi lîng muèi clorua b»ng 63. H2S C. KÕt qu¶ kh¸c. Sau ph¶n øng chÊt r¾n trong èng sø cã khèi lîng 200 g. C¶ A.2 mol Mg vµ 0.72 lÝt 21. Hoµ tan B vµo dung dÞch NaOH d ®îc dd C vµ chÊt r¾n D.2 g Cu vµo dung dÞch HNO3 lo·ng. LÊy 224 thÓ tÝch khÝ HCl (®ktc) hßa tan vµo mét thÓ tÝch níc . 2 B. Hçn hîp A gåm BaO. 6. dd Ba(OH)2 C. MgCl2. FeO. Al2O3.5% khèi lîng muèi sunfat. 4. NH3 B. MgO. võa ph¶n øng ®îc víi dng dÞch NaOH? A.59 g Al b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®îc hçn hîp khÝ gåm NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i so víi hi®ro b»ng 16. C 22. TØ lÖ thÓ tÝch N2O/NO lµ: 1 2 3 3 A. V1 > V2 B. CuCl2. KCl. Fe3O4 56.95 g.2 g D.4 g C. 3 C. N2O. 31. TÝnh nång ®é C% dung dÞch axit HCl t¹o thµnh? A. 0.67% B.

5V1 D. Al(OH)3. Ca(OH)2. Al D. 65. NaCl. NhiÖt ph©n 1 lîng CaCO3 sau 1 thêi gian ®îc chÊt r¾n A vµ khÝ B . NaCl. trong c¸c dd: HNO3. Fe B. Al D. Al(OH)3 B. Cã thÓ ph©n biÖt ba dd: KOH.nung 13. 29.84 g Cu ph¶n øng víi 80ml dd HNO3 1M tho¸t ra V1 lit khÝ NO. 60. 84 g Cu ph¶n øng víi 80ml dd HNO3 1M vµ H2SO4 0.87% B. D t¸c dông ®îc víi dung dÞch BaCl2 vµ víi dd NaOH. pH= 2 C. CuO C. Ba(HCO3)2. H2SO4 C. pH=13 59. 6. BaCl2 D. Cu 70.8 g B. 5.87% D. AlCl3. Zn C. Cl2. KÕt qu¶ kh¸c 61. Ca(OH)2 D. NaCl. Al2O3 58. vai trß cña NaNO3 trong ph¶n øng lµ: A. Cho hçn hîp X vµo H2O(d). BaCO3 69. Cho m g X vµo mét lîng d níc th× tho¸t ra Vlit khÝ. Khi nung hçn hîp FeS2 vµ FeCO3 trong kh«ng khÝ thu ®îc 1 oxit vµ khÝ B1. X5 lÇn lît lµ: A. c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÌu kiÖn. K2CO3 vµ KHCO3 D.81 g C. Mg(NO3)2 68. CO2 vµ SO2 C. d·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi dung dÞch Ba(HCO3)2 lµ: A. NaOH C +Y+ Z C¸c chÊt B. ChÊt khö. Na2SO4. Cl2. Hçn hìp gåm Na vµ Al. HNO3.81 g . HCl B +X +Z t0 ®pnc Al D E Al. BiÕt NO lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Cho 3. NH4Cl. 4. C. cho B hÊp thô hoµn toµn vµo dd KOH thu ®îc dd D . ChÊt xóc t¸c B.1M (võa ®ñ). Na2SO4 B. NaAlO2. Cho 3. Ca(OH)2. KOH.3 g 64. TØ lÖ khèi lîng ph©n tö cña B1 vµ B2 lµ 11:16 . 2 khÝ B1 vµ B2 lÇn lît lµ: A. K2CO3 C. 5. 4. Sau ph¶n øng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®îc khi c« c¹n dd cã khèi lînglµ: A. HNO3. TÝnh pH cña dung dÞch Y. V2=V1 B. khèi lîng muèi khan thu ®îc sau ph¶n øng lµ: A. HÊp thô hoµn toµn hçn hîp X vµo níc ®îc 300ml dung dÞch Y.5 g C. KCl. Al2O3 D. KHSO4 C. E lÇn lît lµ: A. Al2O3. D. NaAlO2.58g Cu(NO3)2 trong b×nh kÝn sau 1 thêi gian thu ®îc 4. KOH. HNO3 ®ùng riªng biÖt trong ba lä mÊt nh·n ta dïng thuèc thö lµ: A. NaCl.31% C. AlCl3. V2=2. NÕu còng cho m gam X vµo dd NaOH(d) th× ®îc 1. Ba(HCO3)2. H2SO4. NaCl. KOH.5V1 67. 2. Al2O3 C NaAlO2. V2=2V1 C. H2SO4 lo·ng b»ng mét thuèc thö lµ: A. H2SO4. ZnO trong 500 ml dung dÞch H2SO4 0. KCl. GiÊy quú tÝm B. 39. X3 . NaCl. MgO. pH= 12 D. HCl. AlCl3. H2SO4. Ba(HCO3)2. 6. Cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: ®p dd. NaCl. Thµnh phÇn % khèi lîng cña Na trong X lµ: A. Hçn hîp X chøa Na2O. KHCO3 B. Quan hÖ gi÷a V1 vµ V2 lµ: A. A. M«i trêng D.8 gam chÊt r¾n vµ khÝ X. Ca(OH)2. Mn xt a) X1 + H2O X2 + X3 + H2 b) X2 + X4 BaCO3 + K2CO3 + H2O c) X2 + X3 X1 + KClO3 + H2O d) X4 + X5 BaSO4 + CO2 + H2O X1. NH4Cl. KOH 62. Na2SO4. B2 . 49.4 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat cña hai kim lo¹i ho¸ trÞ 2. pH= 1 B. Khi cho Cu t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng vµ NaNO3. X4 . KHSO4. Al(OH)3. 66. lîng khÝ X sinh ra cho hÊp thô vµo 75 ml dd naOH 1M. SO2 vµ CO2 B. Al(OH)3.81 g D. Cl2. dung dÞch thu ®îc chøa: A. thu ®îc 6.75V lit khÝ. Na2SO4.81 g B. NaHCO3.81 g hçn hîp gåm: Fe2O3.96g chÊt r¾n vµ hçn hîp khÝ X . ®un nãng. Thùc hiÖn hai thÝ nghiÖm: 1. BaCl2 B. NaAlO2. HNO3. Hoµ tan hoµn toµn 2.87% 63. ChÊt Oxi ho¸ C. KCl. X2 . NaOH C.5 M tho¸t ra V2 lit NO. NaOH. Ba(HCO3)2 D. KCl. Cl2.. AlCl3. KHSO4. CO vµ SO2 D. KÕt qu¶ kh¸c. §Ó nhËn biÕt ba axit ®Æc nguéi: HCl. 6. dung dÞch D chøa: A. Nung 6. 77. 3.2 g D. NaHCO3 vµ BaCl2 cã sè mol mçi chÊt ®Òu b»ng nhau. Mg(NO3)2. H2SO4 B. V2=1.

Mg c. Hai kim loại A. người ta thu được 11. BiÕt MB – MA = 214. D. C. Khèi lîng cña hçn hîp khÝ Y lµ: A. Al: 30%. C=C H C2H 5 CH3 H 8.4 g chất rắn. E. Anken C. X thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo? A.1 mol hçn hîp gåm CH4. 0.29 g b. B. §èt ch¸y hoµn toµn hidrocacbon X b»ng mét lîng oxi võa ®ñ. 5. C. C¶ C vµ D 11.3g. 12.5g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6. thấy thoát ra 0. Kết quả khác 308. Ph¶n øng céng Br2 vµo anken bÊt ®èi xøng. C=C B. Th¨ng hoa.09. C.2. Al: 25%.§imetylpenten– 2. Phần trăm khối lượng mỗi kim lọai trong hợp kim Y là: a. C. nhôm phản ứng với H2SO4 loãng dư ta thu được dung dịch A. X¸c ®Þnh sè mol cña ankan vµ anken trong hçn hîp.72 lít (ở đktc). Zn. Läc D. Al: 31. thu được 32.4 g hợp kim gồm sắt. §un nãng 5. Sr và Ba 313. Canxi d. Xử lí 10 g hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc nóng (dư). Ph¶n øng céng HBr vµo anken ®èi xøng.45 g hỗn hợp 3 kim loại Zn. D.09 vµ 0.856 lít khí B (ở 27. läc bá phÇn dd thu ®îc mg bét r¾n. Fe: 32. 6. §Ó t¸ch benzen ra khái níc. 12.3 . Thµnh phÇn% theo khèi l¬ng cña Zn trong hh ban ®Çu lµ: A. 85% b. Hoà tan hoàn toàn 1.896 lít H2 (đktc). Mg và Ca b. Mg. C=C D. Hai kim loại đó là: a. 4. 90% c. HC ≡ .30C và 1 atm). khi t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 t¹o ra hîp chÊt B. Đun khan dung dịch ta thu được m gam muối khan thì giá trị của m là: a.6g. B. Toluen lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm khi ®un nãng.08 vµ 0.30% C. C.3 b»ng ph¶n øng hidrat ho¸ lµ: A. Nhôm c. 3-Etylpenten– 2. H·y chän ph¸t biÓu sai: A. A. A.CH2– CH2 – C ≡ CH. Fe: 32% và Cu 38% c. 3 – Etylpenten– 3. Xicloankan D. Sắt 303.CH2 . a. Benzen B. Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo.0g. S¶n phÈm khÝ vµ h¬i ®îc dÉn qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc th× thÓ tÝch gi¶m h¬n mét nöa. Ankan B. Anken thÝch hîp ®Ó ®iÒu chÕ 3.01 B. 0. ChiÕt B.79% d. ¸p dông quy t¾c Maccopnhicop vµo trêng hîp nµo sau ®©y: A. 10.2 lít khí H2 (đktc).02 D.01 vµ 0. ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y: a. 90. Ph¶n øng céng HBr vµo anken bÊt ®èi xøng. Stiren lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm ë nhiÖt ®é thêng. KÕt qu¶ kh¸c. Khi cho 17. Hãy cho biết thành phần % của nhôm trong hợp kim a. Ca 309.8g hçn hîp A gåm C 2H2 vµ H2 trong b×nh kÝn víi xóc t¸c thÝch hîp thu ®îc hçn hîp khÝ B.67% 302.Etylpentanol. DÉn khÝ B qua b×nh ®ùng dung dÞch B 2 d thÊy khèi lîng b×nh t¨ng 1. đồng. B lần lượt là: a. Fe: 50% và Cu: 20% b. Fe vào dung dịch HCl dư. CH ≡ C – CH(CH3) – C ≡ CH E. 95% d. §èt ch¸y hoµn toµn 0.87 g 311.18% và Cu: 36. B.03%.27% B.64 g hỗn hợp A và B tan hoàn toàn trong dung dịch HCl ta thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). 7.14 mol CO2 vµ 0. B. Fe: 50% và Cu: 25% §¹i c¬ng ho¸ h÷u c¬. 6. KÕt qu¶ kh¸c. Al: 30%. 82. Mét hîp chÊt A cã CTPT lµ C6H6. Zn. 3 – Etylpenten– 1. D. C=C H C2H 5 H H CH3 C2H 5 CH3 CH2OH C. 9. Số mol của hai kim loại trong hỗn hợp là bằng nhau. Ca và Sr d. D. Đồng b. 3.12 lít khí CO2 (ở đktc).2kg vµ cßn l¹i hçn hîp khÝ Y. Be và Mg c. 0. . B kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1. Aren 4. Hi®rocacbon 1.20% D. 4. Hoà tan hoàn toàn 4. Zn. 3. 85. Chng cÊt C. 3. 2.87 g c. C2H4 vµ C4H10 thu ®îc 0. Ba d. 9. CÊu t¹o nµo sau ®©y lµ ®ång ph©n cis? CH3 H CH3 CH2OH A. Ankin.68 g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A. Cu b.71.Cho 0. Hãy xác định tên của kim loại đã dùng. Cho mg hh bét Zn vµ Fe vµo lîng d dd CuSO4. Sau khi kÕt thóc c¸c p. Hai kim loại A và B có hoá trị không đổi là II. X¸c ®Þnh CTCT (A). Ph¶n øng céng Br2 vµo anken ®èi xøng.23 mol H2O.19 g d. Mg. CH2 = CH – CH = CH – C ≡ CH.

§un muèi CH3 COONa víi v«i t«i xót. D. 22. A lµ chÊt nµo sau ®©y. 16. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 D. Benzen kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm kÓ c¶ khi ®un nãng. C5H10.8g C4H10 thu ®îc hçn hîp khÝ X. C.3 – tetrametylbutan. CH3 – C = CH – CH3 B. biÕt khi ph¶n øng víi clo (¸nh s¸ng). 24. C5H8. B. 2. Mét hi®rocacbon A ph¶n øng víi Br2 thu ®îc hîp chÊt h÷u c¬ B cã dB/KK = 5. 2. 6. C. 3. 5. CH3CHO C. C2H6 25. Dung dÞch KMnO4. 4. C2H5OH . Axetilen ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo sau ®©y: A.4 . 7. Dung dÞch HNO3/H2SO4 ®Æc. C. Cho ph¶n øng: Propin + H2O A A lµ chÊt nµo díi ®©y: .3 . TÝnh khèi lîng H2O thu ®îc khi ®èt ch¸y hoµn toµn X/ A. 3. C. B. 1. Isopren cã thÓ céng Br2 theo tØ lÖ mol 1 : 1 t¹o ra sè s¶n phÈm tèi ®a lµ: A.3. SO2. 1. Etan. 15. C.®initrobenzen.5 – trinitrobenzen.®imetylhexan. Dung dÞch NaOH. Cho ph¶n øng: Axetilen + H2O A A lµ chÊt nµo díi ®©y: A: CH2 = CH2OH B. 9g B. SO2. C5H12. C. E. KÕt qu¶ kh¸c. 6. 5 D. 18g C. D. Nitro ho¸ benzen b»ng HNO3/H2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é cao nhËn ®îc s¶n phÈm nµo sau ®©u lµ chñ yÕu? A. E. 5. CH3 – CH = CH – CH3 B. Isobutan D. D. HgSO4 31. D. CH3 – C = C – CH3 D. 3.®imetylhexan. Hîp chÊt nµo sau ®©y cho h¬n mét s¶n phÈm khi céng víi HBr? A. nÆng h¬n kh«ng khÝ vµ kh«ng lµm mÊt mµu níc brom. Hîp chÊt nµo sau ®©y chØ cho ®óng mét s¶n phÈm khi céng víi HBr? CH3 | A. 3. B. 4.5 . C. SO3. C¶ 3 c¸ch trªn.2 . B. Neopentan 26. B. C¸c khÝ nµo sau ®©u ®Òu lµm nh¹t mµu dung dÞch Br2? A. B. toluen.®initrobenzen D. Cho CaC2 t¸c dông víi H2O. 1. CH3 – C = C – CH3 | | CH3 CH3 C. C | CH3 21.4 – trimetylpentan. DungdÞch Br2 . B. 4. 28. C¶ A. D. 30. 3.®initrobenzen B. 2. Hîp chÊt C4H8 cã bao nhiªu ®ång ph©n (®ång ph©n cÊu t¹o)? A. B. C2H4 D. 23. C. 4. 17. H2S B. 1. C ®Òu sai. KÕt qu¶ kh¸c. D. B. C¶ A. 2. Propen B.207. TiÕn hµnh trïng hîp Buta®ien– 1. D. CH3COOH D. C2H2.3. Cho Al4C3 t¸c dông víi H2O. C. B. Cracking 5. C2H4. 6. C2H2 C. C. stiren lµ: A. CH3 – C = CH – CH – CH3 | | CH3 CH3 20. C. C2H4.3 cã thÓ thu ®îc tèi ®a bao nhiªu polime? A. Mét hi®rocacbon A thÓ khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng. A. 2.4 . 2. §ång ph©n nµo cña C8H18 chØ cho mét s¶n phÈm thÕ monoclo khi ph¶n øng víi clo (¸nh s¸ng) A. E. D. D. 24. CH3 – C = CH – CH2 | CH3 CH3 | C. 36g. Isopren cã thÓ céng HBr theo tØ lÖ mol 1 : 1 t¹o ra sè s¶n phÈm tèi ®a lµ: A. CO2. 1. SO2. Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt 4 chÊt láng benzen. HgSO4 32. 18. A lµ: A.

§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn thu ®îc hh khÝ Y.7g. D. HÊp thô hoµn toµn s¶n phÈm vµo 100ml dung dÞch Ba(OH)2 0. CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2Cl 37.03 mol H2 vµo mét b×nh kÝn cã mÆt xóc t¸c Ni råi ®un nãng thu ®îc hçn hîp khÝ Y.4 lÝt dung dÞch Br2 0.5M thu ®îc kÕt tña vµ khèi lîng dung dÞch t¨ng 1. 0.12 lÝt B. 13.8 lÝt khÝ CO2 (®ktc). Ankin.3g H2O. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ: A. Z kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng trong ®ã khèi lîng ph©n tö Z gÊp ®«i KLPT X. 3. 39. 3. 10.4g H2O. Licopen lµ s¾c tè mµu ®á trong qu¸ tr×nh cµ chua chÝn cã c«ng thøc ph©n tö C 40H56 chØ chøa liªn kÕt ®«i vµ liªn kÕt ®¬n.02g. C3H6. Ankan B. Hçn hîp A thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo? A. Hçn hîp gåm hidrocacbon X vµ oxi cã tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 1:10. C. 10 B. 2. ankin léi tõ tõ qua 1. C2H4 D. CH ≡ C – CH(CH3) – CH3 C. . 8.4g. D. (CH3)2 CH CH2 CH3.48 lÝt. §èt ch¸y 0. TÝnh khèi lîng b×nh brom t¨ng sau ph¶n øng? A. KÕt qu¶ kh¸c. KÕt qu¶ kh¸c. 12g D. Chia mét lîng hçn hîp ba ankin thµnh 2 phÇn b»ng nhau: . CH2 = CH – CH2OH.48 lÝt (®ktc) hçn hîp 2 hi®rocacbon thuéc ankan. 40. 52. thu ®îc hh Z cã tØ khèi ®èi víi H2 b»ng 19. 10. CH2 Cl – CH (CH3)– CH2 – CH3 B. 1. 11. 1. C2H4 vµ C3H8 B. B. C«ng thøc nµo sau ®©y cña C5H8 cã ®ång ph©n h×nh häc: A. E. Cho Ba(OH)2 d vµo dung dÞch thu ®îc kÕt tña vµ tæng khèi lîng kÕt tña hai lÇn lµ 15. D. 4. | OH C. 5. X¸c ®Þnh sè nèi ®«i trong ph©n tö Licopen? A. thu ®îc sè gam kÕt tña lµ: A. Hi®ro ho¸ hoµn toµn caroten thu ®îc hi®rocacbon C40H78. C. Xicloanken D.5g C. 58 ba hidrocacbon X. Cho Y qua dd H2SO4 ®Æc. S¶n phÈm chÝnh cña ph¶n øng gi÷a 2-metylbuten– 1 víi HCl lµ chÊt nµo díi ®©y? A. 45. 4. anken. Monoclo ho¸ ankan nµo díi ®©y chØ cho mét s¶n phÈm duy nhÊt? A. Cho hçn hîp khÝ X gåm 0. BiÕt dZ/H2 = 4. Khi cho propylbenzen ph¶n øng víi Br 2 (tØ lÖ sè mol 1 : 1) cã mÆt ¸nh s¸ng th× thu ®îc bao nhiªu s¶n phÈm monobrom: A.4g B. 20 C. 5. 2. 4. 40 59. TÝnh m? A. CH3 – CH = CH – CH = CH2 35.5M. Cho Y léi tõ tõ vµo b×nh níc brom d thÊy cã 448ml khÝ Z (®ktc) bay ra. C5H10 thu ®îc 16. B. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 D. 0. 10.PhÇn II: cho ph¶n øng víi lîng H2 võa ®ñ (gi¶ sö toµn bé ankin chuyÓn thµnh ankan t¬ng øng). 12. CH3 CH2 CHO || O 34. CH3CH2CH3 C. D. 43. B.5. X¸c ®Þnh sè liªn kÕt π trong ph©n tö caroten? A. C. A. C.24 lÝt. Y. 2.PhÇn I: ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 5. C3H4 C. CH3 – CCl(CH3)– CH2 – CH3 C. s¶n phÈm khÝ hÊp thô hoµn toµn vµo dd Ca(OH)2 (d). Sau khi ph¶n øng hoµn toµn thÊy nång ®é Br2 gi¶m ®i mét nöa vµ khèi lîng b×nh t¨ng thªm 6. 11. 12. Khi monoclo ho¸ 3-metylpentan (chiÕu s¸ng) th× thu ®îc tèi ®a lµ bao nhiªu s¶n phÈm h÷u c¬? A. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp gåm C 2H4.62g D. 3 C. CH3C (CH3)3 B. C4H8 60. 53. B. 13. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp A gåm 2 hi®rocacbon cïng d·y ®ång ®¼ng. 54. Hái lîng H2 cÇn dïng ë phÇn II lµ bao nhiªu lÝt (®ktc)? A. 0. B. C. C. D. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ: . Hi®ro ho¸ hoµn toµn licopen cho hi®rocacbon no C40H82. §èt ch¸y s¶n phÈm t¹o thµnh thu ®îc 6. KÕt qu¶ kh¸c. 38. B. CH2 = C(CH3) – CH = CH2 B. C2H2 vµ C4H6.36 lÝt. Caroten lµ s¾c tè mµu vµng trong cñ cµ rèt cã c«ng thøc ph©n tö C40H56. C3H6 B. C2H2 vµ C4H8 D. Mét hidrocacbon X céng hîp víi axit HCl theo tØ lÖ mol 1:1 t¹o thµnh s¶n phÈm cã thµnh phÇn khèi lîng clo lµ 45.223%. Cho 4. D.76g.1 mol chÊt Y. 30 D. C4H8. CH3 – CH(CH3)– CHCl – CH3 D.02 mol C2H2 vµ 0.58g. Anken C. (CH3)2 CHCH(CH3)2 47. CH3 – C = CH2. CH3 – C – CH3 D. X¸c ®Þnh CTPT cña 2 hi®rocacbon? A.

4 D. 5 8. C3H8 B.H2 A1 +HBr C4H7Br (A2. C6H8 B. C4H8 61. A7) A1 . C2H6 vµ C5H8 D. cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ (C3H4)n . Cho s¬ ®å biÕn ho¸ sau : (3) (1) ( 2) X Nhùa PVC Mªtan Axetilen ( 4) (5 ) (6) Vinyl axetilen Y Cao su Buna X. 2 C.3 B.H2 A4 +Br 2 C5H8Br2 (A5.2 mol hçn hîp X thu ®îc 22g CO2 vµ 9g H2O. Y cã m¹ch C ph©n nh¸nh vµ t¹o kÕt tña khi cho ph¶n øng víi dung dÞch NH3 cã Ag2O . 3 B. C4H6 vµ C5H10 C. C8H10 . t Cao su Buna CnH2n+2 .§èt ch¸y hoµn toµn 0. Isopentan t¸c dông víi Clo (cã chiÕu s¸ng ) theo tØ lÖ mol 1:1 trong mçi trêng hîp t¹o ra sè ®ång ph©n lÇn lît lµ: A. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña A A. Hi®rocacbon cã CTPT lµ C5H10 cã sè ®ång ph©n m¹ch nh¸nh lµ: A.dimetylhecxan C. KÕt qña kh¸c. Cho Isopren t¸c dông víi Brom .A4 lÇn lît lµ: A. A6. 5. 2.04g mét hîp chÊt h÷u c¬ D cÇn võa ®ñ 2. C2H2 C. Vinyl clorua vµ Butadien. C5H8 vµ C4H6 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 vµ CH ≡ C-CH(CH3)2 C. CH ≡ C-CH(CH3)2 vµ CH2=C(CH3)-CH=CH2 B.1.4. t0 0 xt. Hçn hîp X gåm 1 ankan vµ 1 ankin cã tØ lÖ ph©n tö khèi t¬ng øng lµ 22:13 . 4 5. 4. C3H8 vµ C2H2 B. C2H6 vµ C2H2 10. t Cao su Buna CmH2m+2 . t0 0 xt. Hi®rocacbon cã CTPT lµ C3H4 cã sè ®ång ph©n m¹ch hë lµ: A. Y lÇn lùot lµ : A. Tªn ankan ®ã lµ: A. 3.3 vµ Vinyl clorua C. C6H6 B. X lµ Monome dïng ®Ó trïng hîp thµnh cao su Isopren . Vinyl clorua vµ Butadien.2. C9H12 C.24 lÝt khÝ O2 (®ktc) chØ thu ®îc khÝ CO2. 3 D. 2. 4 C. 4 7. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: xt . 6 6. 5 D. Hi®rocacbon cã CTPT lµ C4H8 cã sè ®ång ph©n ( kÓ c¶ ®ång ph©n h×nh häc) lµ: A. isopentan D. 5. Khi brom ho¸ mét ankan chØ thu ®îc mét dÉn xuÊt m«nbrom duy nhÊt cã tØ khèi h¬i ®èi víi hidro lµ75. A. C8H8 D. C3H6 D. 3 D.A. 1 B. Y lÇn lùot lµ : A. C3H4 C. A3) xt . Butadien.3-trimetylpentan Bæ sung phÇn hidrocacbon 1.1. 4 B. KÕt qu¶ kh¸c 2. CH2=C(CH3)-CH=CH-CH3 vµ CH ≡ C-CH(CH3)2 D. h¬i níc theo tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 2:1 ë cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt .3. CTCT cña X . 6 D.5. CH2=C(CH3)-CH=CH2 vµ CH ≡ C-CH(CH3)3 3. 1 B. CTPT cña ankan vµ ankin lÇn lît lµ: A. CH4 vµ C3H4 C. §èt ch¸y hoµn toµn 1. 3. C5H10 vµ C5H8 D. 2 C. X vµ Y lµ 2 Hi®rocacbon cã cïng c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8 . C4H6 vµ C5H8 9.1. 5 C.2-dimetylpropan B. C3H4 D. ChÊt A lµ ®ång ®¼ng cña Benzen . X¸c ®Þnh CTPT cña D biÕt tØ khèi h¬i cña D so víi H2= 52.

3 – Metyl butan-2-ol D. 21.8g hçn hîp 3 ancol no ®¬n chøc víi H 2SO4 ®Æc ë 1400c cho ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 111.1 B. 2.34% hi®ro theo khèi lîng. B.6g E. Ancol etylic cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ: A. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. 460 C. VËy A lµ: A. D.CH2OH D. Butan – 1 – ol. 4. 23. 2 – Metyl propan-2-ol.2g hçn hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau. C. C. 22. 3 B. X¸c ®Þnh CTPT cña A? A. S¶n phÈn ph¶n øng hi®rat ho¸ xóc t¸c axit cña 2 – Metylbut – 2 –en lµ chÊt nµo díi ®©y? A. (CH3)2 – CH(OH)CH2 CH2 CH3 E. B. 3. C. 96g D. 76.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2. CH3OH. C. Butan-2-ol. Trén ancol metylic vµ ancol etylic råi tiÕn hµnh ®un nãng cã mÆt axit H 2SO4 ®Ëm ®Æc ta thu ®îc tèi ®a bao nhiªu chÊt h÷u c¬? A. 0. 7. §un 132. C2H5OH. CH3 CH(CH3) CH2 CH2 OH C. C3H7OH. C. §un ancol A ®¬n chøc víi H 2SO4 ®Æc thu ®îc hîp chÊt h÷u c¬ B cã d B/A = 1. C3H7OH. Hoµ tan 92g C2H5OH vµo níc thu ®îc 250ml dung dÞch A. Ancol nµo sau ®©y khi t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm chÝnh lµ:3 – Metyl but-1-en? A. B. KÕt qu¶ kh¸c. C3H6(OH)2. A hoÆc B 5.4g. C. C3H5 (OH)3. CH3 CH(CH3)CH(OH)CH3 10. 6. C5H11OH. 15. C3H5OH. B. KÕt qu¶ kh¸c. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm 2 ancol cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 6. 9. D. C3H7OH. TÝnh m. 13. 0. (CH3)2 CH CH2 CH2 CH2 CH2OH D. D. Etilen . Khi ®èt ch¸y X chØ thu ®îc CO2 vµ H2O víi sè mol b»ng nhau vµ sè mol O2 dïng ®Ó ®èt ch¸y gÊp 4 lÇn sè mol cña X. 0.84l CO2 (®ktc) vµ 9g H2O. §ång ph©n nµo cña C4H9OH khi t¸ch níc sÏ cho 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc)? A. KÕt qu¶ kh¸c. Ancol bËc I. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol lµ: A. C. (CH3)2 CH CH(OH)CH2 CH3 C. D. D. KÕt qu¶ kh¸c. 2 – Metyl butan-2-ol.45g. 5. Ancol bËc II. Ancol ®¬n chøc B.4g. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña ancol X? A. Ancol isobutylic. A. C4H9OH.8g. 4 C. B. CH3 C(CH3)(OH) CH2 CH3 D. 3. HO CH2 CH(CH3)CH2 CH3 B. Li.65g. C.3 D. TÝnh khèi lîng axit axetic thu ®îc khi lªn men 1 lÝt ancol etylic 9.7. BiÕt dC2H5OH = 0. Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o cña ancol kh«ng no cña C4H7OH? A. X¸c ®Þnh CTPT cña A? A. B. §un ancol A no ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc thu ®îc hîp chÊt h÷u c¬ B cã dB/A = 0. C. §èt ch¸y hoµn toµn 7. 1. Ancol bËc III. BiÕt khèi lîng riªng cña ancol nguyªn chÊt lµ 0. C4H9OH D. liªn tiÕp trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 7.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn ®îc hçn hîp 2 anken. 26. §èt ch¸y hoµn toµn 2 anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. cßn khi cho X t¸c dông víi dungdÞch KMnO 4 lo·ng nguéi th× thu ®îc ancol ®a chøc. Ancol A khi bÞ oxi ho¸ cho an®ehit B. 8. C. A. KÕt qu¶ kh¸c.8g C. A. (CH3)2 CH CH2 CH(OH) CH3 B. Khi ®un mét ancol víi H2SO4 ®Æc ë 1700c thu ®îc 3 anken ®Òu cã cïng CTPT lµ C6H12. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa 10. 500c D. .8 lÝt H2. B. C4H7OH. D. A. KÕt qu¶ kh¸c. .2g. D. C4H7OH. C«ng thøc ph©n tö 2 ancol lµ: A. C. Hi®ro ho¸ 3 anken ®ã ®Òu thu ®îc 2 – Metyl pentan. m¹ch hë. CH2 = CH – OH. C. C3H7OH. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56l O2 (®ktc).75.8g/ml.24l CO2 (®ktc). 5. 11. D. 2 – Metyl butan-1-ol. CH2 = CH . KÕt qu¶ kh¸c. B. 14. D.8g/ml. 1. C4H9OH. B. TÊt c¶ ®Òu ®óng. C4H9OH. B. C3H5OH. MÆt kh¸c cho m gam X ph¶n øng víi Na nhËn ®îc 2. ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau: . 3. BiÕt khi cho X céng hîp hi®ro th× ®îc ancol ®¬n chøc. B. B. 6. 4.6g hai ancol ®¬n chøc. CH3 – CH = CH – CH2OH. Chia mét lîng hçn hîp 2 ancol no. Ancol (ancol) – phenol – Dxhal 1.72 lÝt CO2 vµ 7.25g. Etanal. 19.2 C. TÝnh ®é ancol cña dung dÞch A? A. 2. 6. 8. C2H5OH. Etyl clorua. C2H4(OH)2. 58. B. 3 – Metyl butan-2-ol.20 víi hiÖu suÊt ph¶n øng 80%.65g H2O. 4. TÝnh sè mol mçi ete. D.

0. Hai anken ®ã lµ: A. Một ancol no có công thức thực nghiệm (C2H5O)n. C. B. Hai chÊt h÷u c¬ Y. C3H6(OH)2 33.5g chÊt r¾n. C. Trong các công thức sau: CH3 (2) CH3-CH2-CH-CH3 (4) CH3-C-CH2-OH (1) CH3-CH-CH3 OH OH (3) CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3 công thức nào phù hợp với X. C4H7OH C.6g CO2. Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có ít nhất 2 nhóm OH liền kề nhau người ta dùng thuốc thử là. 1 1. 2 C. Đun nóng một ancol X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. B. C8H20O4 . (4) D. A.3125. §èt ch¸y hoµn toµn 0. Cho s¬ ®å: + Cl (1:1) + NaOHdac ( du ) + HCl C6H6 (benzen)  → X  → Y  → Z . B. Cứ 0. 4. C2H5O. Cho 15. Hai ancol ®ã lµ: A. tho¶ m·n tÝnh chÊt trªn lµ: A. (2). O ? A. (CH3)3COH C. (3) B. Sè lîng ®ång ph©nøng víi CTPT C8H10O. X lµ mét ancol (ancol) no. (3).05 mol X cÇn 5. C6H4(OH)2. Số đồng phân có mạch cacbon không phân nhánh của A là.. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi h¬i ®èi víi hidro lµ 15. bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. 2 và 3. CH3 CH (OH)CH2CH3 D. 19. C6H5Cl D.. C4H10O2 . Công thức phân tử của ancol là. 3. (3) 11. 2.92 B. C2H5OH.64 D. CH3 CH (CH3)CH2 OH 37. B. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. dung dịch AgNO3.. thu dîc 24. C4H9OH B. kh«ng TD ®îc víi NaOH. 0. C«ng thøc cña X lµ: A. C3H7OH D. A. 2 B. 21. C6H15O3 . nung nãng. Z lÇn lît lµ: 2 Fe . 0. dung dịch thuốc tím C.32g. 3 D. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp thµnh polime. A.. C6H5OH 36. 4 32. H. 3 D. 3. 3 D... C2H5OH 34. 0. A. (1). C6H5OH. Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với xúc tác là axit sunfuric đặc ta có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa C.. C6H4Cl2 B. Cho m gam ancol (ancol) no. 1 và 3. D. D.32 C.525 gam anken A tác dụng vừa đủ . dung dịch Brom. C3H7OH.6g oxi . C6H5ONa. 17. Sè chÊt øng víi CTPT C7H8O (lµ dÉn xuÊt cña benzen) ®Òu TD ®îc víi dd NaOH lµ: A. CH3OCH2CH2CH3 B. 2-metylpropen vµ buten-1 C. C2H4(OH)2 B. eten vµ buten-1 35. Một ancol no. Hidrat ho¸ 2 anken chØ t¹o thµnh 2 ancol ( ancol). 4. CH3OH. D.2 g Na. C3H5OH. C. 5. D. m¹ch hë. (2). pcao A.. (1). đơn chức.? A. C3H7OH C. propen vµ buten-2 B.. Cho các chất sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (4) C2H5- O-C2H5 (5) CH3CHO. C6H6(OH)6. (4) C. C3H5(OH)3 D. 1 B.30.46 31. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn. C6H6Cl6 C.6g hai ancol (ancol) ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: A. eten vµ buten-2 D. 5 và 2. 4 C. 2 C.A là đồng đẳng của ancol etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2. (1). (1). khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. 1 B.t o t o cao . 1. (2). thu ®îc h¬i níc vµ 6. 5 và 3. Cu(OH)2. 4.5. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã CTPT C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). 2. 4 23. Những chất tác dụng được với Natri là.

8 gam C.. A. Khối lượng m cần dùng là. C6H5ONa + CO2 + H2O B. (2) B. dung dịch HCl. (3). C.với 2g brôm.. 48. D. Cho chất sau đây m-HO-C6H4-CH2OH tác dụng với dung dịch NaOH. Cho m(gam) phenol C6H5OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0. Propan-1-ol 26. C2H5OH. CTPT 2 ancol là: A.. 18. 5. 1. dung dịch brom.88 gam B.425% D. (3) D. 5. C6H5ONa + Br2 C. 4. Biết 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). C. B.. 42. H2O. dung dịch Br2. Đun 1. Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu được 6. Ancol này là. Etanol D. B C D CH2ONa CH2ONa CH2OH CH2OH 41. C3H7OH B. C3h7OH. (4) C. Một hợp chất có CTPT C4H11N.. Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam HNO 3 68% và 250 gam H2SO4 96% tạo axit picric (phản ứng hoàn toàn). C3H7OH và C4H9OH D. Nồng độ % HNO3 còn dư sau khi tách kết tử axit picric ra là: A. C2H5OH và C3H7OH C. 6 D. (1). (1).7% 44. NaCl. B.956 lit O2 (25oC. stiren và ancol etylic là. C. (2) và (3). quì tím. C6H5OH + Na 38. B.9g. (1). A. Sản phẩm tạo ra là: ONa ONa OH ONa A.4g. 1. 6. (1) và (3). Butan-1-ol B. Trong các amin sau: (2) H2N-CH2-CH2-NH2 CH3-CH-NH2 (1) CH3 (3) CH3-CH2-CH2-NH-CH3 Amin bậc 1 là:: A.7g. Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol (2) anilin + dd HCl dư (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H2O Ống nghiệm nào só sự tách lớp các chất lỏng? A. 4. A. D. A. Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol. Cho các chất có công thức cấu tạo : CH3 OH OH CH2 OH (1) (2) (3) Chất nào thuộc loại phenol? A.576% B. 35. C. 7. B. 3. (2). (1). Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21. natri kim loại. 3. C6H5OH + NaOH D.56 lít khí H2 (đktc). Khối lượng phenol có trong dung dịch là: A. (2) 45. CH3OH. . D. Pentan-1-ol C. 37. (1) và (2). C2H5OH C.. CH3OH và C3H7OH 33. (2) và (3). (4) B. C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là. Đốt hỗn hợp 2 anken cần 1. Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu: A. C. 36.085% C. C2H5OH. 8 B. (2). 9. A. Số đồng phân ứng với công thức này là: A.. 7 C.62 gam kết tử trắng (phản ứng hoàn toàn). 1..76 gam 43. (3) D.66 gam 2 ancol (H2SO4 đặc) thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau.6 gam nước và 72 gam hỗn hợp 3 ete.5 at). 4.6 gam D. D. 21. (3) C.4g. CH3OH và C2H5OH B.. (4) . 11. D. dung dịch NaOH. 5 49. B. C4H9OH 30.. C3H5OH D. CTPT 2 ancol là: A. Hóa chất có thể dùng để phân biệt phenol và anilin là. Cả (1).. 50.

C2H4O2.65 56. C6H5NH2. Cho 6. CH3CH2CHO D. Axit no ®¬n chøc. CH3CHO B. 11. CH3COOH.28g muèi B. 46.6g.1M. A lµ: A. C. HCHO. A. 8. Axit oxalic. thu ®îc 0. CH3NH2 C. §èt ch¸y ht 0.64g kÕt tña vµ khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng gi¶m 77.04 D.1 mol Y ph¶n øng võa ® víi 4. Cho hçn hîp gåm 0. (4) dimetylamin. cÇn võa ® V lÝt khÝ O2 (®ktc). C. 13. 4.72g X ph¶i dïng võa hÕt 2. KÕt qu¶ kh¸c. C. C2H3COOH. HCHO C. (1) < (2) < (3) < (4).48 . C2H3O2. C3H6O2 C.01 An®ehit. C2H2O. A. CH3NH2.7 atm. B. CH3CH(OH)CHO D.2 mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 d /NH3 thu ®îc m gam Ag. Cho các chất: (1) amoniac. HCHO vµ C2H5CHO. OHC-CHO 15.016 lÝt O2 (®ktc).3 mol CO2 vµ 0. ®un nãng thu ®- îc 43. 6. C.5 D. CH3NH2 B. B. Cho bay h¬i hÕt 5. MÆt kh¸c 5. Một amin A thuộc cùng dãy đồng đẳng với metylamin có hàm lượng cacbon trong phân tử bằng 68. Axit axetic. C6H9O6 D. CH3CHO B. (2) metylamin. X¸c ®Þnh A? A. B. kh«ng lµm ®æi mµu phenolphtalein. (3) < (1) < (4) < (2) 53.97%. 57. CM của metylamin là: A. CTCT thu gän cña X lµ: A. (3) anilin. CH3NH2 D. Cho 0.8g mét hîp chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 4. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña 2 an®ehit? A. 108g. 10. C2H2O2 D.05 C. TÝnh m? A. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. Trung hoµ a mol axit A cÇn 2a mol NaOH. X t¸c dông ®îc víi dung dÞch Na2CO3 vµ dung dÞch AgNO3/NH3. 4. 21. Axit acrylic.24 lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). C4H11N.2g Ag. biÕt 0. D. 9. CH3CHO vµ C2H5CHO D. B. 4. D. C3H4O2 B. C6H5OH. C. D. B. 0. C.5 B.72 D. Chất nào làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? A. LÊy 0.. HCHO C. 9.2 mol H2O.1 mol HCOOH vµ 0.8l h¬i X ë 109.30 C. C2H7N.6 g mét andehit X ®¬n chøc . 7. BiÕt khi ho¸ h¬i 3g chÊt A thu ®îc mét thÓ tÝch h¬i A ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1. Axit 2 chøc. Cho các chất: C6H5NH2. CH3COOH. C4H6O2. C.. X lµ chÊt láng kh«ng mµu.8g. LîngAg sinh ra cho ph¶n øng hÕt víi axit HNO 3 lo·ng. CTCT thu gän cña X lµ: A. D.1 mol mét axit cacboxylic ®¬n chøc. 4. VËy X cã thÓ lµ: A. 2. C.5g. CH3COOH. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña axit h÷u c¬ A. Công thức phân tử của A là. X¸c ®Þnh CTPT cña X? A. axit cacboxylic 1. C2H5COOH . KÕt qu¶ kh¸c. §èt ch¸y a mol axit A thu ®îc 2a mol CO2. Axit butyric D. ®un nãng. 10. Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0. Cho 5. Khối lượng anili trong dung dịch là: A. B. C4H6O4. Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây? A. X¸c ®Þnh CTPT cña X? A. X lµ mét axit ankenoic: ®èt ch¸y 1. HCHO vµ CH3CHO B. 0. 216g. HCOOH. B.76g axit h÷u c¬ ®¬n chøc A t¸c dông hÕt víi ®¸ v«i thu ®îc 7. (1) < (3) < (2) < (4).20C vµ 0. C6H5OH.1 mol andehit X ph¶n øng víi lîng d AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dd NH3.8g X ph¶n øng víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 43. CH2=CHCHO 14. KÕt qu¶ kh¸c. 3. m¹ch hë ph¶n øng víi lîng d AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dd NH3. D. 12.06 B. Cho nước brom dư vào anilin thu được 16. D. C2H4O. Giả sử thể tích không thay đổi. C. Giả sử H = 100%. C5H13N. D. Cho axit h÷u c¬ no m¹ch hë cã d¹ng (C2H3O2)n. 6. B.2 C. B. C. 0.2g Ag. HCOOCH3. X¸c ®Þnh CTPT cña axit. Cho hçn hîp X gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc.52. HCOOH. 0.6g Na. tho¸t ra 2. Axit no ®¬n chøc. C3H9N.C6H5OH.5 gam kết tủa. CH3COOH 55. Hidro ho¸ X thu ®îc Y.6g O2 trong cïng ®iÒu kiÖn: A. (3) < (1) < (2) < (4).25 mol X cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 8. KÕt qu¶ kh¸c.96 B.

Anđehit đa chức no 60.05 . thì số phản ứng xảy ra là: A. 3 đồng phân. hơi nước và Na2CO3. HCHO C. Na2CO3. CH3OH. C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na.Cả B và C 69. C4H6O2. CH3CH2OH. CH3OCH3. 0. Oxy hoá 2. thu được 672 ml khí (đkc) và dung dịch. C. Na. cã mét nèi ®«i.6 gam B.Etanal. Công thức chung của axit cacboxilic là … A. H2O. B. NaOH. Khi oxi ho¸ ht 2. Cu.16. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit thu được n CO2 = n H2O thì đó là dãy đồng đẳng A. C5H10O2 có số đồng phân axit là: A. CH3COONa. C3H7COOH 19. b. B.7 D. Có 2 bình mất nhãn chứa ancol etylic 45o và dung dịch fomalin. Công thức cấu tạo của muối là … A. CH3COOH D. H2 . Để phân biệt chúng ta có thể dùng: A.7 gam. Đốt cháy hoàn toàn 7.2 gam một axit cacboxilic không no (phân tử có chứa 2 liên kết π ) cần dùng 6. C4H6O4. HCOOH C.18 C. B. Tương ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu đồng phân có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3? A.61 gam. 3. o 72. D. Na. 3. Điều kiện của phản ứng axetien hợp nước tạo thành CH3CHO là … A. Trong p tr¸ng g¬ng. kh«ng no. C2H5COOH B. no. C2H5OH D. B. 3. 4.Cu(OH)2 + to D.15 mol CO2.4 77.5 B. CH3COOH. CH3-CH2-OH . C4H8O có số đồng phân anđehit là: A. 0. D. H2. CTCT thu gän cña Y lµ: A. CH2=CHCHO 18. Na2SO4. C3H7OH.8 D. HCl . C«ng thøc cña Y lµ: A.Anđehit đơn chức không no D. D. C2H5OH. 5.Axit metacrylic có khả năng phản ứng với các chất sau : A.6 C. Dung dịch NaOH B.3 A. 84. no.6 C. NaOH. t thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là : A. 1 đồng phân.78 gam D. Br2 . c. MÆt kh¸c ®Ó trung hoµ a mol Y cÇn võa ®ñ 2a mol NaOH. D. CH3CH2CHO D. Axit propionic B. C. B. CH3-COOH . CH3-COOH .Propanal. C. Cho 3. Mg. Br2. D. ®¬n chøc cÇn dïng 200g dd NaOH 2.72g mét axit cacboxylic Y no. Br2. Biết x – y= a.CaO. Al2O3/t0.68 gam 74.7 B. C2H5COONa.4 62. dd HgSO4/800C.2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. Khối lượng muối Y1 là … A. B. Trong các chất sau.28 gam D. C3H4O4.2 gam mét andehit ®¬n chøc thu ®îc 3g axit t¬ng øng. Ag2O / NH3. Khi cho axit axetic tác dụng với các chất: KOH . 90. D. cã 2 nèi ®«i ®¬n chøc B. Dung dịch HBr 87.3 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60%. Đốt cháy a mol một axit cacboxilic thu được x mol CO2 và y mol H2O. C.8 85. HOOC-COOH 58. §Ó trung hoµ 6. 80. §èt ch¸y ht a mol mét andehit X ( m¹ch hë ) t¹o ra b mol CO2 vµ c mol H2O ( biÕt b=a+c). C. A và B lần lượt là: A. C2H5COOH D. C3H4O2. thu được 0.Anđehit hai chức no B.HCOONa.Đốt cháy hoàn toàn 0.3 D. chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A.5 D. 4 đồng phân 93.72 lít khí O2 (đkc). 0. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 30 gam kết tủa tạo thành. CnH2n-2Oz. §èt ch¸y ht a mol axit h÷u c¬ Y ®îc 2a mol CO2. CH3COOH B.2 C. AlCl3/t0. 2 đồng phân. axit Etanoic D.38 gam hỗn hợp Y gồm CH3COOH. 0.9 gam ancol etylic bởi CuO. Công thức phân tử của axit là … a. KOH/C2H5OH. ®¬n chøc C. CH3CH2CH2COONa. CH3CHO B. 6. B. Dung dịch Br2 C.AgNO3/NH3 C. Khi oxi hóa 6. Kh«ng no.Anđehit propionic. d. ®¬n chøc D. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan Y1. hai chøc 17. C. t0 .Anđehit đơn chức no C. sau phản ứng thu được 0.25 gam C. HOOC-CH2-CH2-COOH C.1 B. CnH2nOz. 79. C.Metanal. H2. C«ng thøc cña andehit lµ: A. Cho axit axetic tác dụng với ancol etylic dư (xt H2SO4 đặc). 8. CnH2n-2O2. 4. Br2 . Chất nào phân biệt được axit propionic và axit acrylic A.24%. CnH2n-2O3. X thuéc d·y ®ång ®¼ng andehit A.87 gam 86.Na kim loại B. Vậy số mol axit axetic cần dùng là : A. axit Metanoic 95.1 mol muối natri của một axit hữu cơ. axit Propanoic C. mét ph©n tö X cho 2e.

6g H2O. Ni. Cho C t¸c dông víi Na d thu ®îc 2.Kết quả khác 101.2mol.CH2 = CH . . Axit này là: A. 3. KÕt qu¶ kh¸c. 500ml. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 D. 4 D. CH3NH2 vµ C2H5NH2 B. CH3COOH.1 mol axit hữu cơ đơn chức Z cần 6.2g hçn hîp este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng lîng dung dÞch NaOH võa ®ñ.672 lít. Hîp chÊt h÷u c¬ C ®¬n chøc khi bÞ oxi ho¸ bëi CuO ®un nãng t¹o ra s¶n phÈm D kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch [Ag(NH3)2]OH. Etyl aminoaxetat. §èt ch¸y hoµn toµn A ta cã nO2 = nCO2 = 1. 0. Trung hoà hoàn toàn 3.24 lít.05mol. 7. 0. đơn chức thành 2 phần bằng nhau: phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 0. D. §un 20. 2 lần axit (Y) thu được 0.08g D.5nH2O.CH3COOH C. este – lipit 1. D. B. B.25mol vµ 0.HCOOH B. LÊy 10. HCOOCH3 D.8g. Gi¸ trÞ m lµ: A. 5.96g. C2H5OH.68 lít. HCOOCH2CH3.1mol. C.Cho sơ đồng chuyển hóa: CH3CHO + → (1) + → (2). KÕt qu¶ kh¸c.COOH B. 400ml. CH2 – CH – COOH B. Etylclorua. Chia hỗn hợp gồm 2 andehit no. ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 2. 0. O. Đốt cháy một axit no.6 mol CO2 và 0.COOH C. 5 E. C2H2. CH3 – C – O – CH2 – CH2 . X¸c ®Þnh CTCT cña A? A.HOOC . C.96g C. 1. 6. Hîp chÊt h÷u c¬ A ®¬n chøc chøa C. C. Gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.COOH D. 300ml. Biết Y có mạch cacbon là mạch thẳng. ThÓ tÝch dung dÞch NaOH cÇn dïng lµ: A. 12. 2 B. Glixerol.24 lÝt H2 (®ktc).5. 0. H. Metyl fomiat. CH3COOH.t 2  CuO. D. C2H5OH. §èt ch¸y 2 amin no. 97.CH3 || | || O CH3 O C. Hçn hîp X gåm HCOOH vµ CH3COOH trén theo tØ lÖ mol 1 : 1.4g mét chÊt h÷u c¬ A ®¬n chøc víi 300ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc muèi B lµ hîp chÊt h÷u c¬ C. CH3 – CH2 – C – O – CH – CH3 D.15mol B.HOOC . D. X¸c ®Þnh CTCT (A)? A. 13. Nếu đốt cháy X thì thể tích CO2 (đkc) thu được là … A. 3.72 lít O2 (đkc).t A. Để đốt cháy 0. §un axit oxalic víi hçn hîp ancol n.6g một axit đơn chức cần dùng 25g dung dịch NaOH 8%.5 mol H2O. C. 200ml. C2H5NH2 vµ C3H7NH2.HOOC .HOOC . CTCT của Y là: A. Xµ phßng ho¸ 22. D.Axit Axetic D. KÕt qu¶ kh¸c.COOH D.COOH 102.Axit Propionic 99. CH3 – C – O – CH – CH3 B. E. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ este? A. Các sản phẩm (1) và (2) lần lượt là … 0 H .(CH2)4 . C. HCOOCH = CH2. 0 96. 14. KÕt qu¶ kh¸c. 8. B. C¸c muèi t¹o ra ®îc sÊy kh« ®Õn khan vµ c©n ®îc 21. Xµ phßng ho¸ hoµn toµn 22. C2H5OH.5g C2H5OH cã H2SO4 ®Æc xóc t¸c thu ®îc m gam este (H = 80%). CTCT của Z là: A.vµ iso-propylic d cã mÆt H2SO4 ®Æc th× thu ®îc hçn hîp bao nhiªu este? A.1mol vµ 0.2m0l vµ 0. C.15mol vµ 0. CH3CHO.CH2 . t0) thu được hỗn hợp X. 6. C.24 lÝt CO2 (®ktc) vµ 3.6g hçn hîp X t¸c dông víi 11. phần 2: hidrô hóa (Xt:Ni. C. C2H5OH.112 lít. 2. B.Axit Fomic B. BiÕt A ph¶n øng ®îc víi dung dÞch NaOH vµ tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c.54 gam H2O. || | O CH3 9. BiÕt khi nung B víi NaOH r¾n thu ®îc khÝ K cã dK/O2 = 0.2g hçn hîp hai este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng dung dÞch NaOH 1M.Axit Acrylic C. C«ng thøc ph©n tö cña 2amin lµ: A. 0. Sè mol HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 lÇn lît lµ: A. 0. B.(CH2)2 . 2.

C« c¹n dung dÞch Y ®îc chÊt r¾n Z vµ hçn hîp h¬i Q. C17H33COOH C. Cả a.8atm. NÕu ®em ®un 2. Dùng H2SO4 đặc để xúc tác và hút nước. 18. CH2O2 C. 16. cho A tr¸ng g¬ng thu ®îc s¶n phÈm B. Este. ancol etylic 103. b. HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 C. Khi trộn 0. Thuû ph©n hoµn toµn 444g mét lipit thu ®îc 46g glixerol vµ 2 lo¹i axit bÐo. 104. X¸c ®Þnh CTCT cña X? A. Cho tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n ®¬n chøc m¹ch hë. C. 8. X cã CTPT lµ: A. 3. Công thức phân tử 2 este là … .7g nit¬ ( ®o ë cïng §K). Mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã CTCP lµ C6H10O4 m¹ch th¼ng. C17H33COOH . C15H31COOH . thu ®îc 2.12 B. 10. Khi ho¸ h¬i 1. CTCT thu gän cña X lµ: A. c« c¹n dd thu ®îc chÊt r¾n khan cã khèi lîng lµ: A. C17H35COOH 15. C17H35COOH B. ¸p suÊt trong b×nh lóc nµy lµ 0. C2H4O2 B. HCOOCH2CH2CH3 vµ CH3COOC2H5 21. HOOC – (CH2)4 – COOH B. Hçn hîp X gåm 2 axit h÷u c¬ HCOOH vµ CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1).2M.6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. 3 18. Polime. 5 đồng phân. B. 12. C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở phản ứng được với dung dịch NaOH? A. Chưng cất để tách este ra khỏi hổn hợp phản ứng .10 D. CH3COOC2H5 D. §èt ch¸y ht X. Y lµ: A. Sè p x¶y ra lµ: A. NaHCO3. thu ®îc 2 s¶n phÈm h÷u c¬ X vµ Y. ChÊt X lµ: A. 12. Cho glixerol t¸c dông víi hçn hîp ba axit bÐo gåm C17H35COOH. 5 C. 2 B. HCOOCH(CH3)2 20. 9. C2H5COOCH3 C. Trong mét b×nh kÝn chøa h¬i chÊt h÷u c¬ X (cã d¹ng C nH2nO2) m¹ch hë vµ O2 (sè mol O2 gÊp ®«i sè mol cÇn cho ph¶n øng ch¸y) ë 139.56g B. Tõ Q chng cÊt thu ®îc chÊt A. D. 8. Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no. X¸c ®Þnh CTCT cña X? A. Hai este ®¬n chøc X. c đều dùng. Ete D.05g muèi. C4H8O2 D.2 17. ¸p suÊt trong b×nh lµ 0. B. D.2g este X víi dd NaOH d.95atm. 7 đồng phân.9 0C. axit fomic D. 6. cần dùng các giải pháp sau : A.75g C2H5OH (cã xt H2SO4 ®Æc) thu ®îc mg hh este (hiÖu suÊt c¸c p este ho¸ ®Òu ®¹t 80%).3 g hhX TD víi 5. 8 đồng phân. LÊy 5. 14. 13. Y lµ ®ång ph©n cña nhau. NaOH. B.8g etylaxetat b»ng 200 ml ddNaOH 0. C3H6O2 19. C.48 C. C2H5COOCH3 vµ HCOOCH(CH3)2 D. Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH l¹i thu ®îc chÊt Z. XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o lipit thuéc lo¹i hîp chÊt nµo sau ®©y? A.1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0. B. CTCT thu gänu cña X.4g D. Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O . X ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch NaOH t¹o ra hai ancol ®¬n chøc cã sè nguyªn tö cacbon gÊp ®«i nhau. 8. HCOOCH2CH = CH2 B. Xµ phßng ho¸ 8.5. etyl axetat C. Sau khi p x¶y ra ht. D.2g 16. thu ®îc thÓ tÝch h¬i ®øng b»ng thÓ tÝch cña 0. Thuû ph©n este cã CTPT C4H8O2 ( víi xt axit). C. C17H33COOH . C2H3COOC2H5 vµ C2H5COOC2H3 B. CH3COOC – CH2 – COOC2H5. Cho chÊt X t¸c dông víi dung dÞch NaOH ®îc dung dÞch Y.28g C.85g X. 15. Hai axit bÐo ®ã lµ: A. 10. HCOO – C = CH2 D. 10. C. đồng phân. HCOOCH = CH – CH2 C. 106. 6 đồng phân. CH3COOCH = CH2 | CH3 11. CH3CH2OOC – (CH2)2 – COOH D. sau ®ã ®a vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu. X lµ mét este no ®¬n chøc. cã tØ khèi ®èi víi CH 4 lµ 5. HCOOCH2CH2CH3 B. T X cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra Y. C15H31COOH . Axit C. cã cïng CTPT C2H4O2 lÇn lît t¸c dông víi Na. C17H33COOH vµ C17H31COOH th× t¹o ra tèi ®a bao nhiªu s¶n phÈm trieste? A. Tăng nồng độ của axit hoặc ancol. ancol metylic B. CH3OOC – COOCH2CH2CH3. Để phản ứng chuyển dời ưu tiên theo chiều thuận. 4 D. C17H31COOH D. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.

Röa b»ng níc. C.56% H. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®îc 1. CH2=CH-CHO. (CH3COO)3C3H5. KÕt qu¶ kh¸c.44%O theo khối lượng. 3. A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Röa b»ng dung dÞch NaOH sau ®ã röa l¹i b»ng níc. 2. Xác định E. KÕt qu¶ kh¸c. B. CH3 – CH (NH2) – COOH D.5 mol O2. Khi thuỷ phân A bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng bạc. Ph©n tö amin cã liªn kÕt hi®ro víi níc. CH3CH2CH2OH. C. D. nªn dïng c¸ch nµo sau ®©y: A.CH3COOCH3 Amin . D. 111. Cã nguyªn tö N trong nhãm chøc. C4H8O2. CH3CH2OH.+ và xt Để thỏa mãn điều kiện trên thì X có tên là : A. C. n-propyl fomiat. Trimetylamin B. D. 4. b. 112. Amin tan nhiÒu trong níc. C4H11N vµ C5H13N. B. C3H6O2. X là este mạch hở do axit no A và ancol no B tạo ra. C. 5. C.Aminoaxit – Protit (Protein) 1. 5. C5H10O2. CH5N vµ C2H7N. C3H8O2 108. Công thức cấu tạo của X là … a. Để đốt cháy 1 mol B cần dùng 2. HCOO-CH=CH-CH3. Isopropylamin E. H2N – CH2 – CH2 – COOH B.835g muèi. Cho 0. Nguyªn tö N cã cÆp electron tù do cã thÓ nhËn proton. D. 2 2 4 7. 113. 9. 6. (HCOO)2C2H4. B. CH2=C(CH3)-CHO. B.8 gam muối.3 g muối .2M. A. 3. C2H7N vµ C3H9N C. TÊt c¶ ®Òu ®óng. (C2H5COO)2C2H4. (CH3COO)2C2H4. A vµ C ®Òu ®óng. B. Este X có công thức C4H8O2 có những chuyển hoá sau : . Amin cã tÝnh baz¬ do nguyªn nh©n nµo sau ®©y? A. c. d. Cho 13. Metyl propyonat. + H 2O . Công thức cấu tạo của A là … A. CH2 = CH – COONH4.01 mol aminoaxit A t¸c dông võa ®ñ víi 50ml dung dÞch HCl 0. dung dÞch H2SO4 vµ lµm mÊt mµu níc brom. X¸c ®Þnh CTCT cña hîp chÊt ®ã. §èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc m¹ch hë ta thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol nCO2 : nH2O = 2 : 3 th× amin ®ã lµ: A. §èt ch¸y hoµn toµn 2 amin no ®¬n chøc m¹ch hë ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc CO2 vµ H2O theo tØ lÖ sè mol nCO2: n H2O = 1 : 2.2 mol X phản ứng với NaOH thu được 32. Công thức cấu tạo của X là … A. B. C3H0N vµ C4H11N. B. 6. D. . Khi phân tích A thu được kết quả: 50% C. 103g/mol C. D. 89g/mol B. Etyl axetat C. 147g/mol D. E. Röa b»ng dung dÞch HCl sau ®ã röa l¹i b»ng níc. D. CH3CH2CH2COONa. 2. 44.2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12. B. 5. X¸c ®Þnh CTPT cña 2 amin? A. C.A. Propylamin C. Khi cho 0. 4. D. Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi CTPT C3H9N? A. Metyletylamin D. A.HCOOC2H5 D. 110. §èt ch¸y 1 mol aminoaxit NH2 – (CH2)n – COOH ph¶i cÇn mol oxi lµ: 2n + 3 6n + 3 6n + 3 A. Hîp chÊt C3H7O2N t¸c dông ®îc víi dung dÞch NaOH. Khèi lîng mol cña A lµ: A. C.+O2 X Y1 + Y2 Y1 Y2 H. Isopropyl fomiat.HCOOCH3 B. C. HCOO-CH=CH2. Cho sơ đồ: C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Röa b»ng xµ phßng B.CH3-COOC2H5 C. (HCOO)2C2H4. §Ó röa s¹ch chai lä ®ùng anilin. D.

C. HOOC – CH2 – CH(NH2) – CH2 – COOH D. KÕt qu¶ kh¸c. A.3 g XTD víi axit HCl d. Hîp chÊt C4H11N cã bao nhiªu ®ång ph©n amin? A. (CH3)3COH vµ (CH3)3CNH2 B. CH3 . CH3CH2 COONH4 C. amoniac B. §èt ch¸y ht mét amin ®¬n chøc X. NH2 (a) (b) (c) A. C4H9N 23. X¸c ®Þnh CTCT cña X? A. KÕt qu¶ kh¸c. 16. . Cho 10. (CH3)2CHOH vµ (CH3)2 CHNH2.aminoaxit X cã m¹ch cacbon kh«ng ph©n nh¸nh.NH2 NO2 . 8. khi cho 0. metyl amin. Cho mét α .125M vµ thu ®îc 1. anilin.NH2. amoniac C.4 lÝt khÝ N2 ( c¸c khÝ ®o ë ®ktc) vµ 10.94g X ph¶n øng võa ®ñ víi dung dÞch NaOH thu ®îc 3. 12. thu ®îc muèi B vµ khÝ C lµm xanh giÊy quú Èm.1M. CH3CH(NH2)COOH . C3H7N B.6 g H2O. HOOC – CH2– CH2 – CH(NH2) . ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 2. CH3 – CH(NH2) – COOH D. 21. H2NCH2-COOH C. X¸c ®Þnh CTCT cña A? A. 7.125g H2O. H2N – CH2 – COOH B. metyl amin. thu ®îc 13. Nhãm metyl lµm t¨ng mËt ®é electron cña nguyªn tö N.01 mol X ph¶n øng võa ®ñ víi 80ml dung dÞch HCl 0. 10.82 g muèi. B. amoniac D. C3H5(NH2)2COOH D. C2H5NH2 vµ C3H7NH2. C. 11. CTPT cña X lµ: A. Ph©n tö khèi cña metylamin nhá h¬n. Nung B víi NaOH r¾n vµ CaO thu ®îc mét hidrocacbon ®¬n gi¶n nhÊt. C.LÊy 2. 18.069. B. Mét hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc C 3H9O2N. CTCT thu gän cña X lµ: A.COOH B. A > c > b D. X¸c ®Þnh CTPT cña X? A. a > b > c B. Khi cho 0. ®un nhÑ. C3H9N D. metyl amin. CH3CH2CH(NH2)COOH D.01 mol X ph¶n øng võa ®ñ 80ml dung dÞch HCl 0. Cho ph¶n øng víi dung dÞch NaOH. anilin. b > a > c C. 9. .835g muèi. HOOC – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH 14. H2NCH2CH2-COOH B. α − aminoaxit X cha mét nhãm -NH2. CH3 – CH2 – CH (NH2).LÊy 0. (CH3)2CHOH vµ CH3CH2NHCH3 D. BiÕt X lµ mét aminoaxit. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµm giÊy quú Èm chuyÓn sang mÇu xanh lµ: A.95g muãi khan. C.01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn 200ml dung dÞch NaOH 0.COOH C. b > c > a.125M thu ®îc 1. D. 6. TÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau thay ®æi nh thÕ nµo? . Natri hidroxit 22. 19. Nhãm phenyl lµm gi¶m mËt ®é electron cña nguyªn tö N. TÝnh chÊt baz¬ cña metylamin m¹nh h¬n cña anilin v×: A. Thùc hiÖn ph¶n øng este hãa gi÷a aminoaxit X vµ ancol CH 3OH thu ®îc este A cã tØ khèi h¬i so víi kh«ng khÝ b»ng 3. C3H6(NH2)COOH. C¶ B vµ C. CH3COONH3CH3 B. H2N – CH2 – CH2 – COOH C.24 lÝt CO2 (®ktc) vµ 3. MÆt kh¸c. §èt ch¸y 2 amin no. C¶ A vµ B. C«ng thøc ph©n tö cña 2 amin lµ: A. Natri hidroxit. C3H5(NH2)(COOH)2. C2H5 (NH2)COOH B. CH3NH2 vµ C2H5NH2. B. D. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 D. C2H7N C. Natri axetat.835 muèi khan. . 1. 20. amoni clorua. HCOONH3 CH2CH3 D. HCOONH2(CH3)2 13. C.4 lÝt khÝ CO2. Ancol vµ amin nµo sau ®©y cïng bËc? A. thu ®îc 8.

§· cã sù t¹o thµnh andehit sau ph¶n øng.Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 Aminoaxit : Glixin và Alanin thu được tối đa bao nhiêu Đipeptít A. 60 D. B b. C2H5COOCH2CH2NH2 153. Trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o ruét phÝch. 6 c.5mol tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH. glixerin b.Công thức phân tử của A là: A. hexa metylen diamin (B) . nhận ra được: a.3 D. E c. A. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D.120 Gluxit (cacbonhi®rat) 1. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ A là: (C2H7NO2)n. Dùng dung dịch HNO3 đặc nhỏ vào các dung dịch trên.835 gam muối. nhng khi ®un nãng víi dung dÞch H2SO4 l¹i cã thÓ ph¶n øng tr¸ng g¬ng. B.125 M. H2N-CH2-CH2-COOH D. B. 24. H2N-CH2-COO-C3H7 C. 150 c. ax α-amino caproic ( C).5g B.25M. 8 144. 15.4 149. B. ngêi ta thêng thùc hiÖn ph¶n øng ho¸ häc nµo sau ®©y? A.C2H5COOCH2 NH2 b. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH C. C ®Òu ®óng. Cho andehit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3.7g 25.97 d. Cho các chất sau : etilen glicol (A) . 8. 150 B. Khi X TD víi NaOH thu ®îc s¶n phÈm cã muèi H2N-CH2-COONa. 16. hồ tinh bột . HCl b. H2N-CH2-COO-CH3 B. 0. CH3COOCH2CH2NH2 d. 151. C6H21N3O6 D. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl trên. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 3.01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ 80 ml dung dịch HCl 0. §ã lµ do: A. D. NaCl d. C. Cho 0. 75 C.56 lÝt khÝ N2 (c¸c khÝ ®o ë ®ktc) vµ 3.1 mol Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 2M. 120 B. axit ađipic (E). TØ khèi h¬i cña Z ®èi víi hidro b»ng 13. 147 b. C5H25NO3 D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH 150. C. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là: a. a&b đúng 146.15g H2O. Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O Vậy công thức cấu tạo của C4H11O2N là : a. C4H7N2O4 C. A là một Aminoaxit có khối lượng phân tử là 147.01 mol Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 0. Khối lượng phân tử của A là : a.ax CH3COOH 143. Dung dÞch saccaroz¬ tinh khiÕt kh«ng cã tÝnh khö.9g D. A. C8H5NO2 155.75. Kết quả khác 148. TÊt c¶ A. C.Cô cạn dung dịch thu được 1. D. Cho axetilen t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. H2N-CH2-COO-C2H5 141.48 lÝt hh Z (®ktc) gåm 2 khÝ ®Òu lµm xanh quú Èm). Cho axit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. 2. C5H9NO4 B. E. E d. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B.Khi thủy phân Tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các Aminoaxit A. C2H5OH c. A có khối lượng phân tử là: A. Cứ 0. Mặt khác 1. 5 b.2 C. Khối lượng phân tử của A là : A.5 gam Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0. Lòng trắng trứng d. Cho hh X gåm 2 chÊt h÷u c¬ cã cïng CTPT C 2H7NO2 TD võa ®ñ víi NaOH vµ ®un nãng thu ®îc dd Y vµ 4. C« c¹n dd Y thu ®îc khèi lîng muèi khan lµ: A. 90 C. Axit α-amino propionic pứ được với chất : a. 89 156. . 0.1 B. A. Biết 1mol A tác dụng vừa đủ với 1 molHCl. 7 d. Số đồng phân aminoaxit có cùng CTPT: C4H9O2N là : a. C2H5COONH3CH3 b. 80 154. Sacaroz¬ tr¸ng g¬ng ®îc trong m«i trêng axit C. B. 14. A có công thức phân tử là : A. hồ tinh bột c. C2H7NO2 B.3g C. Sacaroz¬ bÞ thuû ph©n t¹o thµnh glucoz¬ vµ fructoz¬. 0. 105 D. Có 4 dung dịch sau : dung dịch CH3COOH.36 lÝt khÝ CO2. lòng trắng trứng. CTCT thu gän cña X lµ: A.25M. glixerin . C4H14N2O4 C. axit acrylic (D) .

Cho m g tinh bét lªn men thµnh ancol ( ancol) etylicvíi hiÖu suÊt 81%. 12. Cho dung dÞch glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch Br2. D. Hå tinh bét. Toµn bé lîng CO2 sÞnh ra ®îc hÊp thô ht vµo dd Ca(OH)2. Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ: A. 21. 11. t0) cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng. t0) saccarozo còng nh mantozo cho cïng mét monosacarit. Cho glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. ®un s«i lªn thÊy mÊt mµu. dung dÞch KI. Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó chøng minh trong c«ng thøc cÊu t¹o cña glucoz¬ cã nhiÒu nhãm hidroxil? A. (II) Saccaroz¬ vµ mantoz¬. 810 C. AgNO3/NH3 C. Cho dung dÞch glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. fructoz¬. Cho ba dung dÞch: dung dÞch t¸o xanh. Gi¸ trÞ cûa m lµ: A. C. §un kÜ dd X thu thªm ®îc 100g kÕt tña. B. B. ®un nãng B. Cu(OH)2 trong dd NaOH.8g C. ®Ó nguéi l¹i xuÊt hiÖn mµu xanh. Trong h¹t c©y cèi thêng cã nhiÒu tinh bét. nãng. 17. 650 D. Thuû ph©n (xt H+. 3. Trøng ung cã mïi xèc cña khÝ CO2. Na. Kim lo¹i Na C. D. Thuèc thö nµo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt ®îc c¸c chÊt trong mçi nhãm cho trªn: A. NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Cu(OH)2/ NaOH B. B. dung dÞch t¸o chÝnh. Br2/H2O. Dung dÞch fructoz¬ hoµ tan ®ùoc Cu(OH)2 B. TÝnh khèi lîng Ag t¸ch ra? A. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. C. 42 B. 10 C. Nh÷ng chÊt trong d·y nµo sau ®©y ®Òu tham gia ph¶n øng thuû ph©n: A. 5 Cho 3 nhãm chÊt h÷u c¬ sau: (I) Saccaroz¬ vµ dung dÞch glucoz¬. 10. Saccaroz¬. C. ChÊt nµo sau ®©y ph¶n øng ®îc víi c¶ Na. xenluloz¬. §un nãng dung dÞch chøa 18g glucuz¬ víi AgNO3 ®ñ ph¶n øng trong dung dÞch NH3 (H = 100%). 15. Cu(OH)2/NaOH vµ AgNO3/NH3? A.7g xenluloz¬ trinitrat cÇn dïng dd chøa m kg axit nitric ( hiÖu suÊt p ®¹t 90%).6g. 30 D. Dung dÞch mantoz¬ TD víi Cu(OH)2 khi ®un nãng t¹o kÕt tña Cu2O. (III) Saccaroz¬. ®ã lµ lo¹i ®êng nµo? A. S¶n phÈm thuû ph©n xenluloz¬ (xt H+. B. Cho glucuz¬ t¸c dông víi Na thÊy gi¶i phãng khÝ H2. BÖnh nh©n ph¶i tiÕp ®êng (tiªm hoÆc truyÒn dung dÞch ®êng vµo tÜnh m¹ch). Nhá dung dÞch iot vµo mét l¸ chuèi xanh thÊy miÕng chuèi chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang mµu xanh nhng nÕu nhá vµo l¸t chuèi chÝn th× kh«ng cã hiÖn tîng ®ã. Glixerol. C. 750 18. D. Tinh bét. 16. ChØ dïng mét thuèc thö duy nhÊt nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt ba dung dÞch trªn? A. C. C. glucoz¬ D. Cho glucuz¬ t¸c dông víi Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é thêng. Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é thêng 19. 20. AgNO3(hoÆc Ag2O) trong dd NH3. ngêi ta cho glucoz¬ p víi: A. Saccarin. D. 8. 550 B. Glucoz¬. NaOH D. thu ®îc 550g kÕt tña vµ ddX. Nhá dung dÞch iot vµo hå tinh bét thÊy cã mµu xanh. Saccaroz¬. Glucoz¬. Etilenglicol. §Ó cã 29. KhÝ O2 B. §Ó chøng minh trong ph©n tö glucoz¬ cã nhiÒu nhãm hid«xyl. 21 .2g D. Xenluloz¬. mantoz¬ vµ an®ehit axetic. 4. D. KhÝ O3. Tinh bét. Xenluloz¬ trinitrat ®îc ®iÒu chÕ tõ xenluloz¬ vµ axit nitric ®Æc cã xt axit sunfuric ®Æc. C. D. ®un nãng D. Glucoz¬. fructoz¬ B. 10. Mantoz¬. 5.4g B. D.

A. kh«ng bay h¬i B. Thủy phân 1kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% Tính lượng glucôzô thu được: a.1gam b .]n Hîp chÊt nµy thuéc lo¹i polime nµo sau ®©y? A. Thực hiện phản ứng tráng gương có thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây: a.6gam b. Săcarozơ.88gam d. 4. Kh«ng tan trong x¨ng vµ benzen 6.3gam fructôzơ c. 200.Dung dich AgNO3 128. Polime nµo sau ®©y ®îc t¹o ra tõ ph¶n øng ®ång trïng ngng? A. ( C6H7O3(OH)3)n b. D. Butadien. 3. Kh«ng thÊm khÝ vµ níc D. TÝnh ®µn håi B.5gam 136.937. (C6H8O2(OH)2)n d.6gam d. Fructozơ.1. bÒn. Dung dịch AgNO3 d. Cho hîp chÊt sau: [-CO-(CH2)4 – CO – NH – (CH2)6 . Nilong – 6. Cao su Buna – S. C.503. 185.5gam 134. C.to c. Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong cây mía có tên là: a. C.NH . H2/Ni. 188. Bằng phương pháp lên men ancol từ glucôzơ ta thu được 0. §a sè nãng ch¶y ë mét kho¶ng nhiÖt ®é nãng ch¶y réng. 626. 39112 d. (C6H5O2(OH)3)n c.117. Polime ( −CH2 − CH(CH3) − CH2 − C(CH3) = CH − CH2 −)n ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng hîp monome nµo sau ®©y? . Biết khối lượng của ancol nguyên chất 0. Cu(OH)2 d. 43207 124. 526.gai có khối lượng phân tử 5900000 dvc a 30768 b. Phản ứng H2 /Ni. mét sè tan trong dung m«i thÝch hîp t¹o dung dÞch nhít. Những phản ứng nào sau đây có thể chuyển hoá Gluco. NhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña polime nµo díi ®©y kh«ng ®óng? A. Hîp chÊt nµo sau ®©y kh«ng thÓ tha gia ph¶n øng trïng hîp.25kg glucôzơ d. D. Nilong – 6 D. 120. hoÆc kh«ng nãng ch¶y mµ bÞ ph©n huû khi ®un nãng. T¬ nilon. Axitfomic và ancol êtylic c. §a sè kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng thêng. B. Phản ứng với Na 132. 190. b.1lít ancol êtylic (có khối lượng riêng 0. (C6H7O2(OH)3 )n 122. 198.8gam/ml và hiệu suất phản ứng là 80% a.aminoenantoic B.HÇu hÕt polime ®Òu ®ång thêi cã tÝnh dÎo. 782. c. Xác định công thức cấu tạo thu gọn đúng của hợp chất xenlulôzơ a. Tính số gốc glucôzơ trong đại phân tử xenlulôzơ của sợi đay . 0. Tất cả đều được 125.5 kg glucôzơ và 0. Caprolactam C. Xác định trường hợp đúng khi thủy phân1kg Sac ca rôzơ a. ChÊt dÎo.5 gam c.6gam Hîp chÊt cao ph©n tö (polime) vËtliÖu polime 1. Tính lương glucôzơ cần để điều chế 1lít dung dịch ancol êtylic 40o. TÝnh chÊt nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt cña cao su tù nhiªn? A. d.93 gam b. Dung dịch Br2 b.8gam c. Kh«ng dÉn ®iÖn vµ nhiÖt C. Mantozơ. 36419 c. Cao su. tÝnh ®µn håi vµ cã thÓ kÐo dµi thµnh sîi dai. Glucozơ. 195.5 kg fructôzơ b.3gamglucôzơ và 526. metyl metacrylat D. 178. 1. Fructozơ không phản ứng với chất nao sau đây a.3gam c. Sac ca rôzơ và Mantôzơ d. Phản ứng với Cu(OH)2 c.to b. Axit ϖ .65 gam d. 192. 1. Thuû tinh h÷u c¬. Frutto thành những sản phẩm giống nhau a. Glucôzơ và Sac ca rôzơ b. Tơ capron 2. B.8gam/ml) Biết hiệu suất lên men 80% Xác định khối lượng glucôzơ đã dùng a.3 5.25kg fructôzơ 129.6. HÇu hÕt lµ chÊt r¾n.

Nhùa phenolfomandehit ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol víi fomandehit . CH2=CH-CH=CH2. Nilon lµ mét lo¹i A. CH2=CH-CH=CH2.6 lµ s¶n phÈm trïng ngng gi÷a cÆp chÊt nµo sau ®©y? A. §a sè c¸c Polime ®Òu kh«ng bay h¬i do khèi lîng ph©n tö lín vµ lùc liªn kÕt ph©n tö lín 12. t¬ axetat C. Khi ®iÒu chÕ cao su Buna ngêi ta thu ®îc mét s¶n phÈm phô lµ Polime cã nh¸nh nµo sau ®©y? A. C. C6H5CH=CH2 C.len. 2915m3 D. polieste D. t¬ visco 157. Trong các chất sau.6.R. Tinh bét (C6H10O5)n . t¬ nilon. 40kg C. sîi b«ng. NÕu hiÖu suÊt toµn bé qu¸ tr×nh lµ 20% th× dÓ ®iÒu chÕ PVC ph¶i cÇn mét thÓ tÝch khÝo metan lµ: A. 42kg 14.metylbutadien-1. CH2 = C(CH3) − CH = CH2 D. Tinh bét (C6H10O5)n B Tinh bét (C6H10O5)n . t¬ nilon. 1414m3 B. 6 C. 172kg. t¬ visco.6 D. 85kg. HOOC − (CH2)4 − NH2 & H2N − (CH2)6 − COOH 11. cßn tinh bét th× kh«ng B.CO-)n 13. C. t¬ nilon kÐm bÒn víi nhiÖt nhng kh«ng bÞ thuû ph©n bëi m«i trêng axit vµ kiÒm C. C6H5CH=CH2 B.6. t¬ visco. cao su isopren (C5H8)n D.6 B.CO-)n ? A.144m3 10. 215kg. sîi b«ng. lu huúnh D. cao su isopren (C5H8)n. xóc t¸c b»ng baz¬. 5883. Lo¹i t¬ cã nguån gèc xenluloz¬ lµ: A. D·y gåm c¸c chÊt ®îc dïng ®Ó tæng hîp cao su Buna-S lµ: A. (−CH2 − CH(CH3) − CH2 −)n B. Trong sè c¸c Polime sau ®©y: t¬ t»m. CH2 = CH − CH3 & CH2 = C(CH3) − CH = CH2 7. Tinh bét vµ xenlulozo ®Òu lµ polisaccarit nhng xenlulozo cã thÓ kÐo thµnh sîi. Polime thiªn nhiªn nµo sau ®©y cã thÓ lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng ngng: Tinh bét (C6H10O5)n.3584 m3 D. 9. CH2=C(CH3)-CH=CH2. C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. 5500 m3 15. 6154.NH. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. HOOC − (CH2)6 − COOH & H2N − (CH2)4 − NH2 D. A. 5 18.6. t¬ nilon. 3500m3 B. PVC ®îc ®iÒu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn theo s¬ ®å: 15% 95% 90% CH4  → C2H2  → CH2 = CHCl  → PVC ThÓ tÝch khÝ thiªn nhiªn (®ktc) cÇn lÊy ®iÒu chÕ ra mét tÊn PVC lµ bao nhiªu (khÝ thiªn nhiªn chøa 95% metan theo thÓ tÝch). t¬ axetat B. t¬ visco. Trïng hîp 2.6. T¬ nilon-6.6. HOOC − (CH2)4 − COOH & H2N − (CH2)6 − NH2 C. 86kg. Ph¶n øng trïng ngng kh¸c víi ph¶n øng trïng hîp B. 84kg D.NH. t¬ poliamit C.6. 4 D. t¬ axetat 16. chất nào là polime: . Ph©n biÖt t¬ nh©n t¹o vµ t¬ tù nhiªn b»ng c¸ch ®èt. | CH = CH2 8. CH2 = CH − CH3 B. CH3-CH=CH2 17. t¬ visco. sîi b«ng.R. Cao su isopren cã thµnh phÇn gièng cao su thiªn nhiªn. HOOC − (CH2)4 − COOH & H2N − (CH2)4 − NH2 B. T×m c©u sai: A. t¬ nilon. CH2 = CH − CH3 & CH2 = C(CH3) − CH2 − CH = CH2 C. (−CH2 − CH(CH3)−)n C. 80kg B. Da nh©n t¹o PVC ®îc ®iÒu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn (CH4).A. 3560 m3 C. (−CH2 − C(CH3) − CH −)n (−CH2 − CH−)n D.242m3 C.96% clo vÒ khèi lîng. sîi b«ng.3 ®îc cao su Buna. 3 B. cao su isopren (C5H8)n. §Ó tæng hîp 120 kg polimetylmetacrylat víi hiÖu suÊt qu¸ tr×nh este ho¸ lµ 60% vµ qu¸ tr×nh trïng hîp lµ 80% th× cÇn lîng axit vµ ancol lÇn lît lµ ? A. CH2=CH-CH=CH2. t¬ t»m. t¬ t»m (. trung b×nh mét ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. Clo ho¸ PVC thu ®îc mét polime chøa 63. t¬ axetat. t¬ t»m. t¬ t»m (. t¬ tù nhiªn cho mïi khÐt D. D. Len.

C6H12O6(glucozơ). D. NaAlO2. A. Tính số mắt xích trong phân tử của loại tơ này: A: 113. B. C6H5NH2 vµ ba dung dÞch lµ: NH4HCO3.24. Hiệu suất của cả quá trình là 60%: A: 9. CH2=CH− CH=CH2 C. CH3CHO. dd Brom B. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc. CH3COOH. người ta có thể sử dụng: A.5.25. Nhựa PVC C. CH3CHO. ChØ dïng chÊt nµo sau ®©y cã thÓ nhËn biÕt ®îc tÊt c¶ c¸c chÊt trªn? A. D: Kết quả khác 188. 184.5. D: Kết quả khác 185. D: ( CH2 C ) n CH3 CH2 A: (−CH2−CH2−)n. A. Phản ứng trùng hợp. C17H33COOH D. (C6H10O5)n 159. C. 0 ChÊt nµo sau ®©y cã thÓ lo¹i bá ®îc t¹p chÊt ®Ó thu ®îc C2H4 tinh khiÕt? . 187 và 100 C. Có thể điều chế được bao nhiêu tấn cao su Buna từ 5. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ. 165. C6H5ONa. Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp có tách ra các phân tử nhỏ D. 2. Polime thu được từ propen là: * C: ( CH2 CH )n. C6H12O6(glucozơ). Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng có tách ra các phân tử nhỏ 161. B: (−CH2−CH2−CH2−)n. A. Để tổng hợp polime. stiren? A. Tất cả đều đúng 162. (3): Tơ tằm (−NH−R−CO−)n Polime nào là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng: A: (1). Thuỷ tinh hữu cơ D. Từ 100m dung dịch ancol etylic 33. B. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt ba chÊt láng kh«ng mµu lµ: benzen. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử monome phải có liên kết kép B. B. D: Kết quả khác 171. Khi ®iÒu chÕ C2H4 tõ C2H5OH vµ H2SO4 ®Æc ë 170 C th× khÝ sinh ra cã lÉn CO2 vµ SO2. Phản ứng trùng ngưng. C: 118. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước D. D: (1) và (2) 170. Polivinyl clorua C. C: 31. B: 14. Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. dd HCl D. Cã ba chÊt láng lµ: C2H5OH. C18H36 B.8 tấn n-Butan. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có từ hai nhóm chức trở lên C. Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng phân tử là 4984 đvC và của polisaccarit (C 6H10O5)n có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là: A. B: 3.C2H5OH. 178 và 1000 B. Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n A. dd H2SO4. B: (3). C: 5. Trong các polime sau. B. 186.69) có thể điều chế được bao nhiêu kg PE (coi hiệu suất 100%) A: 23. Khẳng định nào sau đây là sai: A. HCOOH D. 278 và 1000 D. dd BaCl2. CH3COOH. D: Kết quả khác Tæng hîp ho¸ hu c¬. C: (2). toluen. 1. B: 133. C. dd NaOH D. Tất cả đều đúng. Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng. CH3COOH.34% (D = 0. Polietilen B. 168. Caosubuna. ( 1): Tinh bột. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6 : 5 B. 3. D. C6H6. dd Ca(OH)2 C. Nhựa PE. dd NaOH B. C2H5OH. 178 và 2000 189. C15H31COOH C. dd KMnO4 C. Từ 13kg axetylen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%): A: 62. polime có thể dùng làm chất dẻo: A. C là mhững chất nào. Xenlulozơ 176. C2H5OH. C: 18. B: 31. A.4. (2): Cao su (C5H8)n. Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC.

Hoµ tan hçn hîp vµo x¨ng. Níc Br2 D. 6. Víi c«ng thøc ph©n tö C3H4O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n cã kh¶ n¨ng ph¶n øng ®îc víi dung dÞch NaOH? A. CuO D. B. dd NaHCO3 D. 6. Hîp chÊt C8H10O cã bao nhiªu ®ång ph©n tho¶ m·n tÝnh chÊt : Kh«ng ph¶n øng víi NaOH. Oxi ho¸ ancol thu ®îc andehit. Na B. §ª ph©n biÖt bèn chÊt trªn cã thÓ dïng nh÷ng ho¸ chÊt nµo sau ®©y? A. Na2CO3. glixerol. Quú tÝm B. Cu(OH)2/ OH− B. Tinh bét. Hoµ tan hçn hîp vµo dung dÞch HCl d. sau ®ã chiÕt t¸ch lÊy phÇn muèi tan råi cho ph¶n øng víi CO2 d. 3.3 g axit thø nhÊt vµ 3 g axit thø hai.46 g hçn hîp gåm HCOOH. Este fomiat tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c. B. C2H6 C. CH4. dd thuèc tÝm C. CH3COOH. Kim lo¹i Na B.D·y c¸c chÊt nµo sau ®©y ®Òu cã ph¶n øng thuû ph©n trong m«i trêng axit? A. ChØ dïng thªm mét chÊt nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt ®îc ba chÊt: glixerol. phenol. ChÊt bÐo D. níc brom 14. phenol vµ dung dÞch axit axetic. xenluloz¬. C6H5OH t¸c dông võa ®ñ víi 40 ml dung dÞch NaOH 1M. Tinh bét B. 1 B. 12 g D. N2 vµ h¬i H2O. A. D. polietilen 15. A lµ hîp chÊt h÷u c¬ chøa C. Trung hoµ X cÇn 50 ml dung dÞch NaOH 2M. O. CO2. dd CH3ONa 13. TÝnh tæng khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng? A. Xiclopropan D. níc brom. D. Cã mét hçn hîp ba chÊt benzen.§Ó t¸ch phenol ra khái hçn hîp láng gåm phenol. CaCO3 C. ancol etylic. HCOOCH3 C. protein. 19. glucoz¬ D. Tinh bét. xenluloz¬. A. 2 C. Tinh bét. Cu(OH)2. sau ®ã chiÕt t¸ch lÊy phenol. H. 3. protein. Cã bèn chÊt láng ®ùng trong bèn lä mÊt nh·n: Benzen.§Ó ph©n biÖt ®îc dd cña c¸c chÊt: glucoz¬. 5 E. níc brom. benzen vµ anilin cã thÓ lµm theo c¸ch nµo sau ®©y: A. TÝnh khèi lîng muèi thu ®îc biÕt c¶ hai axit h÷u c¬ ®Òu ®¬n chøc. TÊt c¶ c¸c ancol no ®¬n chøc t¸ch níc ®Òu thu ®îc anken. dd Br2 B. kh«ng lµm mÊt mµu níc Br2 vµ cã ph¶n øng víi Na gi¶i phãng H2 A. 7. 2 B.42 g D. Xenluloz¬ C.45 g C. HCl. níc Brom. saccaroz¬. Cho 2. Quú tÝm. etanol. Sau ®©y lµ c¸c bíc ®Ó t¸ch riªng tõng chÊt: . chiÕt t¸ch lÊy phenol. 8. Tinh bét. tiÕp tôc chiÕt ®Ó t¸ch phÇn phenol kh«ng tan. glucoz¬? A. chÊt bÐo C. dd KOH D. 6 8. Cho s¬ ®å sau: X  → A  → B  → An®ªhit 2 chøc 2 (1:1) to to X cã thÓ lµ: A. ancol etylic. polyvinylclorua. Propen B. CHO . §èt ch¸y chÊt h÷u c¬ X b»ng oxi thÊy s¶n phÈm t¹o ra gåm cã CO 2.Mét hçn hîp X gåm 2. 4 D. 4 E. CO2. SO2 9. Kim lo¹i Na 16. NaOH. §èt ch¸y hoµn toµn a mol A thu ®îc 3a mol CO2 vµ H2O. Hoµ tan hçn hîp vµo dung dÞch NaOH d. 5 7. O2 B. C. KÕt qu¶ kh¸c Br NaOH CuO 11. dd NaOH C. [Ag(NH3)2]OH C. HCOOH B. H·y chän ph¸t biÓu ®óng: A. NaOH C. dd K2CO3 4. tiÕp tôc chiÕt ®Ó lÊy phenol kh«ng tan.34g 18. Protein 10. xenluloz¬. Hoµ tan hçn hîp vµo níc d. 10. quú tÝm. forman®ªhit chØ cÇn dïng mét thuèc thö lµ A. Ancol bËc ba kh«ng bÞ oxi ho¸ C. saccaroz¬.COOH D. anilin. A lµ: A. CHO-CH2-COOH 17. N2. 3 C.52 g B. BiÕt A cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng víi NaOH. Thuèc thö nµo sau ®©y dïng ®Ó ph©n biÖt hai chÊt láng lµ phenol vµ dung dÞch CH3COOH? A. Buten-2 C. xenluloz¬.5 g C. sau ®ã chiÕt t¸ch lÊy phÇn tan råi cho ph¶n øng víi NaOH d. Xiclobutan 12. B.5 g B. 3 D. O2 D. Hçn hîp khÝ nµo sau ®©y kh«ng thÓ t¸ch ®îc ra khái nhau? A. Na D. saccaroz¬. 5. protein. Hái X cã thÓ lµ chÊt nµo sau ®©y? A.

p-crezol. Cho c¸c chÊt: axit propionic (X). Z D. 5 D. X. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau cña protit so víi lipit vµ glucoz¬ lµ: A. axit axetic (Y). chiÕt t¸ch riªng benzen. andehit axetic. phenol. 22. T C. lÊy muèi võa t¹o ra cho TD víi dd HCl l¹i thu ®îc Phenol C. C. C. Lipit lµ mét chÊt este.1 mol mét ch©t X( dÉn xuÊt cña benzen). C6H4(OH)2 41. muèi amoni cña axit cacboxylic(Y). D.D·y gåm c¸c lo¹i hîp chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi dd NaOH vµ ®Òu TD ®îc víi dd HCl lµ: A. C. c) Cho hçn hîp t¸c dông víi axit. Z. C. C2H5OH vµ C6H5ONa D. T. axit fomic. Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ: A. a) Cho hçn hîp ph¶n øng víi dd NaOH b) PhÇn cßn l¹i cho t¸c dông víi NaOH råi chiÕt t¸ch riªng anilin. Cho c¸c lo¹i hîp chÊt: aminoaxit(X). C6H5OH vµ C2H5ONa 21. Y. Cao su lµ mét hîp chÊt polime. butin-2 B. anilin. axit fomic. Dung dÞch Natri phenolat p víi khÝ CO2. Y. 38. Nic«tin D. lÊy muèi võa t¹o ra cho TD víi dd NaOH l¹i thu ®îc Anilin D. Kh«ng cã axit no ®¬n chøc nµo tham gia ph¶n ng tr¸ng b¹c.ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng g©y nghiÖn? A. MÖnh ®Ò kh«ng ®óng lµ: A. Trong c¸c chÊt nµy sè chÊt TD víi NaOH lµ: A. HO C6H4 CH2OH D. 23. X B. C2H5C6H4OH B. B. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu TD víi AgNO3(hoÆc Ag2O) trong dd NH3 lµ: A. T B. Nic«tin(C10H14N2) C. C¶ A. CH3COOH vµ C6H5ONa B. a) → d) → b) → c) 20. CTCT thu gän cña X lµ: A. Z. Y. Z . axetilen. Anilin p víi dd HCl. stiren ®ùng riªng biÖt trong 3 lä mÊt nh·n. dd NaOH D. Heroin B. Protit cã KLPT lín h¬n 43. Xµ phßng lµ hçn hîp muèi natri cña chÊt bÐo. Cafein(C8H10N4O2) D. Protit lu«n chøa chøc hidroxyl. anilin. 4 B. Cafein 36. d) → c) → b) → a) D. Phenol p víi dd NaOH.T. ancol(r¬u) bezylic. X. Y. CH3CH2COOCH=CH2 TD ®îc víi dd Br2 D. D. giÊy quú tÝm. T 44. a) → d) → c) → b) C. lÊy kÕt tña võa t¹o ra cho TD víi dd NaOH l¹i thu ®îc Natri phenolat. Z. Z. Z D. BiÕt r»ng. Protit lu«n chøa nit¬ B. Y. 1 mol X chØ TD víi 1 mol NaOH. andehit axetic. axetilen. butin-1. Dung dÞch phenolphtalein C.CÆp chÊt nµo sau ®©y cã tån t¹i ®îc trong dung dÞch níc? A. CH3CH2COOCH=CH2 cã thÓ trïng hîp thµnh polime. Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ: A. Cho c¸c chÊt: etyl axetat. este cña aminoaxit (T).ChÊt nµo sau ®©y cã nhiÒu trong thuèc l¸? A. d) ChiÕt t¸ch riªng phenolatnatri råi t¸i t¹o phenol b»ng dung dÞch HCl. a) → b) → c) → d) B. X C. X . X. etilen 39. CH3NH2 vµ C6H5NH2Cl C. 6 C. T.2g. Y. Cã 3 chÊt láng benzen. X. 3 42. Ancol(C2H5OH) B.. phenyl amoniclorua.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. HOCH2 C6H4 COOH C. níc brom B. Y. 40. vinyl axetilen. Cocain(C17H21O4N) E. CH3CH2COOCH=CH2 cïng d·y ®ång ®¼ng víi CH2=CHCOOCH3 B. etilen C. ancol(r¬u) etylic. 37. Axit axetic p víi dd NaOH. lÊy muèi võa t¹o ra cho TD víi khÝ CO2 l¹i thu ®îc Axit axetic B. X. T. Protit lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no D. Thø tù c¸c thao t¸c tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó t¸ch riªng tõng chÊt lµ: A. ancol (ancol) etylic (Z) vµ dimetylete (T). CH3CH2COOCH=CH2 TD víi NaOH thu ®îc andehit vµ muèi. Khi ®èt ch¸y 0. B. Mophin C. D·y gåm c¸c chÊt ®îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i lµ: A. propin D. amin(Z).