You are on page 1of 6

c 

c

 .

     c  c  c.

 c  .

.

TEKS UCAPAN.

YAB TAN SRI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHAMAD YASSIN .

TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA .

.

PELANCARAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN 2009 .

PERINGKAT KEBANGSAAN.

SARAWAK . STADIUM PERPADUAN PETRA JAYA. 6 OKTOBER 2009.

.

.

.

. Bismillahirrahmanirrahim.

.

Assalamu¶alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. . salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

.

YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Ma hmud.

Ketua Menteri Sarawak .

.

YB Tan Sri Dr Koh Tsu Koon .

Menteri di Jabatan Perdana Menteri .

.

George Chan Hong Nam . YB Datuk Patinggi Tan Sri Dr.

Timbalan Ketua Menteri Sarawak .

.

) Alfred Jabu anak Numpang . YB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.

.

Timbalan Ketua Menteri Sarawak .

.

Tan Sri Dato¶ Allimuddin Bin Mohd Dom . YBhg.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia .

.

. Ybhg. Dato¶ Termuzi Abdul Aziz.

Ketua Pengarah .

Dewan Bahasa dan Pustaka .

.

. Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Tan Sri-Tan Sri. Datin-Datin. Dato¶-Dato¶.

.

w. .t. kita dapat bersama -sama berhimpun dalam majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 peringkat Kebangsaan pada hari i ni. 1. Pertamanya. marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s. kerana dengan limpah izin dan kurnia -Nya.

.

Abdul Taib Mahmud. . serta warga Sarawak yang hadir pada pagi ini untuk turut sama memeriahkan acara penting ini. atas kesudian kerajaan negeri Sarawak menjadi tuan rumah bagi sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan pada t ahun ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pegawai -pegawai kerajaan dan pihak urusetia yang telah berusaha untuk menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi -tinggi terima kasih kepada Pehin Sri Hj. Ketua Menteri Sarawak. 2.

.

Pelbagai acara yang dianjurkan sepanjang bulan ini memberikan kita peluang untuk menghayati dan menghargai khazanah bahasa dan persuratan kebangsaan kita sebagai bahasa utama di negara ini. sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan yang berlangsung sepanjang bulan Oktober ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan bahasa dan persuratan kebangsaan. . 3. kita bukan sahaja dapat memupuk rasa cinta kepada Bahasa Kebangsaan. tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya kita menggunakan Bahasa Kebangsaan dalam urusan seharian. Melalui cara ini. Sesungguhnya.

.

.

Bahasa Jiwa Bangsa .

.

4. Tema ini mengajak kita warga Malaysia untu k menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan . Tema Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun ini ialah ³Bahasa Jiwa Bangsa´.

.sebagai jiwa bangsa kita dan cerminan jatidiri kita. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingku ngan tanah air yang dipunyai secara bersama. Sesungguhnya jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya.

.

Ini bermakna. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita. bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. maka yang akan terpancar daripa da bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. 5. dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. . Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan. bersinarlah jiwa kebangsaan kita.

.

1Malaysia . 1Bahasa.

.

tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluas oleh rakyat. Di negara kita. Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan terhadap kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Kedudukan istimewa ini kemudiannya diterjemahkan pula melalui penggubalan dan pelaksanaan pelbagai dasar kerajaan yang memartabatkan Bahasa Kebangsaan. . Dengan melaksanakan dasar -dasar ini. kita dapat memastikan bahawa kedudukan istimewa Bahasa Kebangsaan tidak hanya termaktub dalam Perlembagaan. 6. Dasar Bahasa Kebangsaan misalnya mengiktiraf Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang mesti digunakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan. Dasar pendidikan kita juga menetapkan bahawa Bahasa Kebangsaan adalah bahasa penga ntar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.

.

Dengan menggunakan satu bahasa. budaya dan bahasa ibunda. gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita YAB Dato¶ Seri Mohd. Selain dari itu. 7. agama. Sekiranya ini dapat kita lakukan secara bersama dan bersungguh - sungguh. tidak kurang pentingnya juga ialah hakikat bahawa Bahasa Kebangsaan adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum. Najib Tun Abdul Razak boleh kita jayakan melalui penghayatan dan penggunaan satu bahasa. Ini menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai wahana perpaduan yang penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. . kita akan dapat memupuk dan menyuburkan perasaan kebersamaan antara kita dan sekaligus melupakan perbezaan.

.

Memartabatkan Bahasa Kebangsaan .

.

kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan pelaksanaan dasar baru dalam sistem pendidikan kita iaitu dasar . Dalam usaha untuk memartabatkan bahasa kebangs aan. 8.

Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).Memartabatkan Bahasa Malaysia. . Dasar ini bertujuan untuk memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilm u dan pada masa yang sama memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar melalui penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Ia juga selari dengan hasrat Penyata Razak 1956 yang bercita - cita untuk menyatupadukan rakyat Malaysia melalui sistem pelajaran kebangsaan dengan menggunakan bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Dasar ini adalah seiring dengan matamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) kita yang menjadikan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai teras pertama program membina negara bangsa.

.

bukanlah semata-mata bergantung kepada sistem bahasa itu. Keyakinan ini berasaskan kepada bukti bahawa keluaran sistem pendidikan kita yang berteraskan pendidikan bahasa kebangsaan telah berjaya menjadi pemangkin kepada kemajuan negara selama ini. adalah berdasarkan kepada keyakinan kita terhadap keupa yaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Pers epsi bahawa bahasa kebangsaan tidak berupaya untuk menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan merupakan tanggapan yang meleset. 9. Pemartabatan sesuatu bahasa sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. komitmen kita untuk memartabatkan Bahasa Malaysia. . Selain daripada itu. teta pi turut berkait dengan faktor peradaban dalam kalangan pengguna bahasa itu sendiri. baik dalam bidang pendidikan atau dalam bidang -bidang yang lain.

.

Kalau di Barat ada Chaucer. 10. di Alam Melayu ada Hamzah Fansuri dan kalau di Barat pada kurun ke 14 ada Canterbury Tales. tetapi telah berjaya mengungkapkan falsafah dan budaya tinggi yang menggambarkan tahap intelektual bangsa kita sejak zaman-berzaman. tradisi keilmuan dan persuratan bangsa kita cukup gemilang. Persoalannya. Hukum Kanun Melaka dan Hikayat Hang Tuah adalah antara contoh karya agung bangsa kita yang diungkapkan dalam bahasa Kebangsaan. apakah sejarah peradaban berbahasa Malaysia itu sangat kerdil sehingga tidak mengizinkannya mencipta ilmu? Jika kita mengimbas sejarah. di Alam Melayu ada Hikayat Raja -Raja Pasai. Ini sekaligus membuktikan bahawa bahasa Kebangsaan kita telah mencapai tahap bahasa ilmu tinggi. . Ini menunjukkan bahasa kita pada ketika itu bukan sekadar digunakan sebagai alat pertuturan sahaja.

.

Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Imu .

.

tanggungjawab kita sekarang ini ial ah untuk mempertingkatkan fungsi bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Kita tidak perlu terus bernostalgia . 11. Maka.

tidak lagi releven dengan keperluan semasa. tanpa melakukan usaha yang bersungguh -sungguh untuk mencapai matlamat ini.tentang kegemilangan masa lampau. lama kelamaan bahasa kita akan hilang kepentingannya. dan akhirnya akan pupus. jika ianya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. .Tidak guna lagi kita bernostalgia dengan keagunga n dan kehebatan lampau bahasa kita. Kita perlu sedar ba hawa jika bahasa kebangsaan kita tidak lagi menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan.

.

agensi -agensi pelaksana dasar bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM). . 12. Justeru. Institusi -institusi pengajian tinggi. usaha-usaha yang lebih agresif dan tersusun perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemaj uan. terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi. Ini termasuklah dengan menghasilkan lebih banyak karya -karya ilmiah dalam bahasa kebangsaan. Bagi saya inilah cabaran paling besar dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. serta para ilmuwan perlu mewujudkan sinergi bagi menghasilkan karya -karya ilmiah bermutu tinggi dalam bahasa kebangsaan.

.

usahasama strategik dengan masyarakat penutur bahasa Melayu di Indonesia. kita mempunyai peluang yang baik untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam lingkungan yang lebih luas. 13. Dengan kedudukan bahasa Melayu pada tempat kelima sebagai bahasa utama dunia dengan bilangan penutur seramai 300 juta orang. Brunei Darussalam dan Singapura boleh diwujudkan untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Di samping itu. .

.

Kesedaran .

.

. 14. Sempena Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan pada hari ini. suka saya mengingatkan bahawa segala usaha kita untuk memartabat dan memperkasakan bahasa kebangsaan tidak akan berhasil sekiranya tiada kesedaran yang tinggi di kalangan rakyat untuk menghormati dan menggunakan bah asa kebangsaan dalam urusan seharian. Segala usaha kita akan menjadi sia -sia jika kita tidak menanamkan kesedaran yang tinggi di dalam hati sanubari kita dan meyakini tentang kepentingan dan keupayaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu yang utama.

.

kerajaan telah membuat keputusan untuk mengisytiharkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan. Justeru. . dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan bahasa kebangsaan. Sehubungan itu. 15.

semua kementerian. . Kegiatan -kegiatan bahasa dan persuratan kebangsaan akan dipertingkatkan sepanjang bulan ini untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di kalangan masyarakat kita. kerajaan negeri dan agensi kerajaan bermula pada tahun 2010 akan melaksanakan program Bulan Bahasa Kebangsaan pada peringkat masing -masing sepanjang bulan Oktober.

.

16. . bahasa kemajuan dan bahasa budaya tingg i. Anugerah ini akan disampaikan kepada penerima yang layak sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mulai tahun 2010 kerajaan akan memperkenalkan Anugerah Tokoh ilmuwan Negara. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan kepada ilmuwan negara yang memberikan komitmen dalam usaha mengangkat martabat bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu.

.

Dewan Bahasa dan Pustaka dan semua pihak yang telah berpadu tenaga dan daya usaha untuk menganjurkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 Peringkat Kebangsaan ini. saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 ini. khususnya kepada Jawatankuasa Penyelenggara di peringkat urusetia pusat. 17. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi -tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sebagai tuan rumah pada kali ini. kita akan lebih menghargai keindahan dan ketinggian nilai bahasa kita. Akhirnya. kerajaan-kerajaan negeri dan wilayah. Mudah-mudahan dengan adanya usaha -usaha seperti ini. kementerian -kementerian. .

.

Yang kurik itu kendi. Yang merah itu saga. .

Yang elok itu budi. . Yang indah itu bahasa.

.

18. Dengan lafaz a   saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 Peringkat Kebangsaan. .

.

i  .

      .

  .

.

.

.