You are on page 1of 21

SMK SERI ISKANDAR

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Nama : Tarikh : Masa :


Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 4 : Graf, Carta Dan Rajah

1.

Berapakah nilai eksport sumber tenaga?


A RM10 juta C RM35 juta
B RM25 juta D RM45 juta

2.

Antara berikut, yang manakah menggambarkan data iklim di atas?

1
2
3.

Jumlah pengeluaran lada hitam dari tahun 2004 hingga tahun 2006 ialah
A 260 ribu tan
B 340 ribu tan
C 360 ribu tan
D 620 ribu tan

4.

Antara berikut, carta pai yang manakah paling tepat menggambarkan jadual di atas?

3
5.

Berapakah jumlah import jentera negara T pada bulan Mei?


A RM45.5 juta C RM60.8 juta
B RM56.3 juta D RM70.3 juta

6.

Antara berikut, kedudukan bumi yang manakah mengalami musim ekuinoks?


A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

7.

Rajah di atas menerangkan aktiviti berkaitan dengan


A padi C kelapa
B koko D kelapa sawit

4
8.

Berdasarkan carta pai di atas, berapakah peratus penggunaan sumber tenaga minyak tanah?
A 4%
B 6%
C 10%
D 12%

9.

Berdasarkan carta pai di atas, peratusan pelancong yang berasal dari negara jiran Malaysia ialah
A 25.5% C 65.3%
B 35.2% D 78.5%

10.

5
Jumlah pengeluaran koko dari tahun 2004 hingga 2006 ialah
A 260 ribu tan
B 340 ribu tan
C 360 ribu tan
D 610 ribu tan

11.

Maklumat di atas sesuai digambarkan melalui


A carta pai
B graf garis
C graf gabungan
D graf bar berganda

12. Data suhu tahunan dan hujan sesebuah tempat boleh dipersembahkan dalam bentuk
A graf gabungan
B graf palang mudah
C graf garis berganda
D graf palang majmuk

13.

Negara T banyak mengimport barangan berasaskan


A beras C bahan makanan
B jentera D sayur-sayuran

14.

6
Berapakah eksport Malaysia ke negara ASEAN?
A 6.2% C 19.2%
B 16.2% D 22.4%

15.

Apakah jenis graf yang paling sesuai untuk menggambarkan maklumat di atas?
A Graf garis berganda
B Graf bar majmuk
C Graf bar mudah
D Carta pai

16.

Rajah di atas menunjukkan aktiviti pertanian


A giat C campur
B pindah D bergilir

17.

Graf di atas menunjukkan


A carta pai
B rajah aliran
C graf gabungan
D graf bar majmuk

7
18.

Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas mungkin disebabkan oleh


A hakisan angin
B hakisan ombak
C pemendapan ombak
D pengangkutan sungai

19.

Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian


I empat musim
II pasang surut
III siang dan malam
IV perubahan kedudukan matahari
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

20.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Suhu minimum 20°C
II Bulan Mei sangat lembap

8
III Bulan Disember sangat kering
IV Suhu maksimum dua kali setahun
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

21.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Pengeluaran lada hitam semakin meningkat
dari tahun 2004 hingga 2006
II Jumlah pengeluaran koko melebihi jumlah
pengeluaran lada hitam
III Pengeluaran koko menurun pada tahun 2006
IV Jumlah lada hitam pada tahun 2004 ialah 200
ribu tan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Negara pengimport yang kedua terbesar ialah


A Jepun
B China

9
C Singapura
D Amerika Syarikat

23. Graf gabungan perlu dilengkapi dengan


I tajuk III petunjuk
II skala IV pemidang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

Pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan eksport negara X.


A Nilai eksport kelapa sawit mengalami
peningkatan dan penurunan eksport
B Nilai eksport mengalami penurunan antara
tahun 2006 hingga tahun 2007
C Nilai eksport keseluruhan tahun 2004 hingga
tahun 2007 berjumlah 350 juta tan
D Faktor iklim mempengaruhi pengeluaran hasil
pertanian negara X

25.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A hujan asid
B hujan bukit
C hujan perolakan

10
D hujan perenggan

26. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menunjukkan suhu dan hujan di sesuatu tempat?
A Carta pai
B Graf garis
C Rajah aliran
D Graf gabungan

27.

Nilai eksport hasil pertanian bagi negara S ialah


A 10 juta C 40 juta
B 30 juta D 50 juta

28.

Antara berikut, kawasan yang manakah menerima angin kering?


AI C III
B II D IV

29.

Rajah tersebut menunjukkan kejadian


A bayu darat
B kitaran air
C bayu laut

11
D siklon
Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah.
Daratan
Awan

30. Antara berikut, yang manakah paling sesuai menggambarkan eksport teh bagi lima buah negara pada tahun
2006?
A Peta
B Carta pai
C Graf gabungan
D Graf bar majmuk

31.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pembentukan


A delta
B permatang
C tasik ladam
D dataran mendap

32.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Hujan turun sepanjang tahun
II Hujan maksimum pada bulan Januari
III Hujan paling sedikit pada bulan September
IV Suhu maksimum pada bulan Mei
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

33. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf bar majmuk?
I Dapat menunjukkan perbandingan
II Dibahagikan kepada beberapa sektor
III Menggunakan skala yang berbeza untuk setiap
komponen
IV Menggabungkan beberapa jenis data dalam
setiap bar

12
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

34.

Apakah jenis awan yang terbentuk di atas?


A Awan sirus
B Awan kumulus
C Awan nimbostratus
D Awan kumulonimbus

35.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf di atas?


I Julat suhu tahunan kecil
II Hujan turun sepanjang tahun
III Suhu sekata sepanjang tahun
IV Mengalami kejadian empat musim
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A bayu laut C kitaran air

13
B hujan bukit D hujan perenggan

37.

Carta pai yang manakah menggambarkan data di atas dengan tepat?

14
38.

Pernyataan yang manakah paling sesuai untuk menerangkan negara Y?


I Negara kebajikan
II Negara membangun
III Bilangan penduduk muda ramai
IV Ekonomi berasaskan perindustrian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

39.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pemprosesan


A kelapa sawit
B kelapa
C getah
D nanas

40.

15
Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.
I Bilangan pelajar lelaki semakin bertambah dari
tahun 2003 hingga 2006
II Bilangan pelajar perempuan semakin
berkurang dari setahun ke setahun
III Jumlah pelajar semakin berkurang dari tahun
2003
IV Bilangan pelajar perempuan tidak meningkat
antara tahun 2003 hingga tahun 2006
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang ciri-ciri graf gabungan.


I Paksi menegak sebelah kiri dilukis untuk hujan
bulanan
II Paksi mendatar dilukis mewakili bulan
III Setiap bar perlu diwarnakan dengan warna
yang sama
IV Nilai suhu bulanan dilukis dalam bentuk graf
bar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42.

Berdasarkan carta pai di atas, yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi utama negara Q?
A Pengeluaran petroleum dan gas asli memberi
sumbangan yang besar terhadap ekonomi
negara Q
B Tanaman gandum merupakan pengeluaran
utama sektor pertanian
C Eksport utama kegiatan ekonomi negara Q
ialah pertanian
D Penyumbang eksport utama ialah sektor
pembuatan

16
43.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Julat suhu tahunan kecil
II Musim dingin yang lembap
III Musim kering yang amat nyata
IV Musim panas pada pertengahan tahun
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44.

Antara berikut, yang manakah benar tentang graf di atas?


I Julat suhu tahunan besar
II Suhu maksimum melebihi 20°C
III Hujan pada bulan Mac ialah 75 mm
IV Hujan turun paling lebat pada musim panas
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

45. Carta pai merupakan kaedah yang sesuai untuk


A menunjukkan perubahan suhu di sesuatu
kawasan

17
B menggambarkan taburan tanaman di sesuatu
tempat
C menunjukkan perbandingan beberapa
komponen dalam sesuatu jumlah tertentu
D menunjukkan peningkatan sesuatu pengeluaran
bagi tempoh beberapa tahun

46.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan graf di atas?


I Hujan maksimun turun pada bulan Februari
II Hujan minimum turun pada bulan Mac
III Jumlah hujan tahunan 2 030 mm
IV Suhu paling rendah 25°C
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47.

Pilih pernyataan yang benar bagi carta pai di atas.


I Ramai penduduk pekan X merupakan
kakitangan awam
II 30% penduduk bekerja di sektor swasta
III Sebahagian besar penduduk pekan X bekerja
sendiri
IV Pekan X terletak di kawasan perlombongan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

18
48.

Apakah kesan-kesan yang wujud akibat kejadian di atas?


I Bangunan akan terhakis
II Hidupan air akan mati
III Pertumbuhan pokok-pokok terbantut
IV Pertumbuhan manusia akan terbantut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49.

Hasil daripada bahan mentah di atas digunakan untuk membuat


I baja III tayar
II kain IV sarung tangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

50.

19
Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang iklim negara X?
I Suhu musim sejuk mencecah –10°C
II Bezantara suhu tahunan adalah besar
III Hujan turun lebat pada musim panas
IV Hujan banyak turun pada bulan Julai
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

20
Jawapan Unit 4

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 C 11 C 21 A
2 B 12 A 22 D
3 C 13 B 23 A
4 A 14 D 24 B
5 C 15 B 25 A
6 B 16 D 26 D
7 D 17 D 27 C
8 A 18 B 28 D
9 D 19 D 29 C
10 D 20 D 30 B

Question No: Answer: Question No: Answer:


31 C 41 A
32 A 42 A
33 D 43 C
34 D 44 A
35 A 45 C
36 B 46 D
37 A 47 B
38 A 48 A
39 A 49 C
40 D 50 D

21