UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 174
AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 174 AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Menteri untuk memutuskan sesuatu soal tentang Ketua Eksekutif. BAHAGIAN II PIHAKBERKUASA-PIHAKBERKUASA TATATERTIB 4. Pihakberkuasa tatatertib berkenaan dengan kakitangan sesuatu Institusi. 5. Pihakberkuasa tatatertib berkenaan dengan pelajar sesuatu Institusi. 6. Kaedah-kaedah tatatertib pelajar-pelajar. BAHAGIAN III JAWATANKUA SA PERWAKILAN PELAJAR DAN LAIN-LAIN BADAN PELAJAR 7. Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. 8. Penubuhan lain-lain badan pelajar. 9. Pernbubaran JPP atau lain-lain badan pelajar. BAHAGIAN IV KESALAHAN-KESALAHAN 10. Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar dilarang bersekutu dengan persatuan-persatuan dsb. kecuali sebagaimana diluluskan oleh Menteri. 11. Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar dilarang memungut Wang.

ISusman Seksyen-seksyenl

4
Seksyen

AKTA 174
14. Penggantungan dan pembuangan pelajar yang dipertuduh atas sesuatu kesalahan jenayah atau terhadapnya suatu kesalahan jenayah adalah dibuktikan. 15. Kuasa Menteri untuk menggantung atau membuang pelajar daripada sesuatu Institusi. 16. Dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam sesuatu Institusi atau Universiti akan seseorang pelajar yang digantung atau dibuang. BAHAGIAN V PERALIHAN 17. Pelajar-pelajar yang menjadi ahli -ahli persatuan yang sedia ada. 18. Persatuan-persatuan pelajar yang sedia ada. 19. Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan, 1966 atau Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan. 20. Pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu Institusi. BAHAGIAN VI AM 21. Perwakilan oleh Menteri. 22. Pemakaian Akta bagi Institusi-institusi yang dinyatakan dalam Jadual Pertama, dan kuasa Menteri untuk meminda Jadual-jadual. 23. Kuasa Menteri untuk memakai peruntukan-peruntukan Akta atau peruntukan -peruntukan Jadual Kedua dan Ketiga bagi Institusiinstitusi. 24. Cawangan yang dibutirkan dalam Jadual Pertama disifatkan sebagai suatu Institusi yang berasingan. 25. Tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini berhubung dengan sesuatu Institusi yang kemudiannya dimasukkan Pertama. 26. Akta ini dan perundangan kecil yang dibuat di bawabnya hendaklah dipakai. JADUAL PERTAMA ... Institusi-institusi yang baginya Akta kena dipakai. JADUAL KEDUA ... JADUAL KETIGA ... Kaedah-kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-pelajar), 1976. Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. ke dalam Jadual

5

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 174 AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976

Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai perkaraperkara yang berkaitan dengan tatatertib dalam institusi-institusi pelajaran, dan mengenai perkara -perkara yang berkenaan dengannya. [ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976. 2. Dalam Akta ini, melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain"Institusi" ertinya sesuatu institusi, lain daripada suatu Universiti, yang memberi pelajaran, pengajaran atau latihan daripada apa-apa jenis kepada seseorang atau orang-orang, dan yang dinyatakan atau diperihalkan dalam Jadual Pertama; "Jawatankuasa Perwakilan Pelajar" atau "JPP" ertinya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar yang diadakan di bawah seksyen 7; "Jawatankuasa Tatatertib" ertinya Jawatankuasa Tatatertib sesuatu Institusi yang ditubuhkan di bawah seksyenkecil (1) seksyen 4; "kampus" ertinya kawasan atau kawasan-kawasan, bersama dengan segala bangunan atau lain -lain struktur di atasnya, yang dipunyai atau digunakan, samada untuk selama-lamanya atau selainnya oleh sesuatu Institusi;
Tajuk ingkas.

T afsiran.

[Bah. I-II, S. 2-4]

6
Akta30.

AKTA 174

"Kampus" mempunyai erti yang diberi kepadanya dalam seksyen 2 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971; "kakitangan" termasuk sesiapa yang digunakhidmat oleh atau dalam sesuatu Institusi; "Ketua Eksekutif" ertinya pegawai atau kakitangan Institusi yang bertugas sebagai pegawai eksekutif utama Institusi; "Menteri" ertinya Menteri yang bertanggungjawab bagi pelajaran; "Pegawai Hal Ehwal Pelajar" ertinya seseorang kakitangan sesuatu institusi yang dinamakan sedemikian oleh Menteri di bawah seksyen-kecil (1) seksyen 5; "pelajar" ertinya seseorang yang menerima pelajaran, pengajaran atau latihan daripada apa-apa jenis daripada atau dalam sesuatu institusi; "Universiti" ertinya sesuatu Universiti atau sesuatu Kolej Universiti yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. 3. Jika terbit sesuatu soal tentang siapakah Ketua Eksekutif sesuatu Institusi tertentu maka soal itu hendaklah diputus kan oleh Menteri dan keputusan Menteri mengenai soal itu adalah muktamad.

Akta 30. Kuasa Menteri untuk memutustan sesuatu soal tentang Ketua Eksekutif.

BAHAGIAN II PIHAKBERKUASA-PIHAKBERKUASA TATATERTIB
Pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan kakitangan sesuatu Institusi.

4. (1) Tertakluk kepada seksyen-kecil (4) , pihakberkuasa tatatertib sesuatu Institusi mengenai tiap-tiap kakitangan ialah Jawatankuasa Tatatertib Institusi itu yang terdiri daripada Ketua Eksekutif yang mana hendaklah menjadi Pengerusi dan dua orang ahli lain yang dilantik oleh Menteri dari dalam atau luar Institusi. (2) Pada menjalankan tugas-tugas tatatertibnya, Jawatankuasa Tatatertib itu adalah berkuasa mengambil apa-apa tindakan tatatertib dan mengenakan apa-apa hukuman tatatertib yang diperuntukkan di bawah mana-mana kaedah tatatertib yang dipakai bagi kakitangan, dan, jika kaedahkaedah itu tidak ada, di bawah mana-mana kaedah tatatertib yang dibuat baginya oleh Menteri dan disiarkan dalam Warta.

[Bah. II, S. 4-5 ]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 7 (3) Jawatankuasa Tatatertib itu boleh mewakilkan mana-mana daripada tugas-tugas tatatertib, kuasa-kuasa atau kewajipankewajipannya kepada mana-mana kakitangan, atau kepada manamana lembaga kakitangan berkenaan dengan seseorang kakitangan yang tertentu, atau berkenaan dengan sesuatu golongan atau kategori kakitangan, dan kakitangan atau lembaga yang diwakilkan dengan tugas-tugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan itu hendaklah melaksana, menjalan atau menyempurnakannya di bawah arahan dan kawalan Jawatankuasa Tatatertib yang mana adalah mempunyai kuasa untuk mengulangkaji, membatalkan atau mengubah apa -apa keputusan atau kesimpulan kakitangan atau lembaga itu: Dengan syarat bahawa tiada apa-apa perwakilan boleh dibuat di bawah seksyen-kecil ini untuk membolehkan seseorang kakitangan menjalankan apa-apa kuasa tatatertib atau menjadi seorang ahli sesuatu lembaga yang boleh menjalankan apa-apa kuasa tatatertib ke atas seseorang kakitangan yang berpangkat lebih tinggi daripadanya. (4) Jawatankuasa Tatatertib tidak mempunyai apa-apa bidangkuasa mengenai Ketua Eksekutif dan mengenai mana-mana kakitangan sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri. (5) Seseorang kakitangan yang tidak puashati dengan keputusan Jawatankuasa Tatatertib atau dengan keputusan seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan dengan tugas-tugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan itu di bawah seksyen-kecil (3) boleh merayu terhadap keputusan itu kepada Menteri atau kepada orang atau kumpulan orang yang ditentukan oleh Menteri melalui pemberitahu dalam Warta dan Menteri atau orang atau kumpulan orang itu boleh memberi apa-apa keputusan mengenainya sebagaimana yang difikirkannya patut dan wajar. 5. (1) Pihakberkuasa tatatertib sesuatu Institusi mengenai tiap-tiap pelajar sesuatu Institusi ialah seseorang kakitangan yang ditetapkan oleh Menteri; kakitangan yang ditetapkan sedemikian adalah dinamakan Pegawai Hal Ehwal Pelajar. (2) Pegawai Hal Ehwal Pelajar adalah berkuasa mengambil apa-apa tindakan tatatertib dan mengenakan apa-apa hukuman tatatertib yang diperuntukkan di bawah Jadual Kedua. (3) Pegawai Hal Ehwal Pelajar boleh mewakilkan mana-mana daripada tugas-tugas tatatertib, kuasa-kuasa atau kewajipankewajipannya kepada mana-mana kakitangan,
Pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan pelajar sesuatu Institusi.

[Bah. II, S. 5-6] 8 AKTA 174

atau kepada mana-mana lembaga kakitangan berkenaan dengan seseorang pelajar yang tertentu, atau berkenaan dengan sesuatu golongan atau kategori pelajar Institusi dan kakitangan atau lembaga yang diwakilkan dengan tugastugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan itu hendaklah melaksana, menjalan atau menyempurnakannya di bawah arahan dan kawalan Pegawai Hal Ehwal Pelajar itu yang mana adalah mempunyai kuasa untuk mengulangkaji, membatalkan atau mengubah apa -apa keputusan atau kesimpulan kakitangan atau lembaga itu: Dengan syarat bahawa tiada apa-apa perwakilan boleh dibuat di bawah seksyen-kecil ini kepada mana-mana kakitangan sebagaimana yang diarahkan secara bertulis oleh Menteri. (4) Seseorang pelajar yang tidak puashati dengan keputusan Pegawai Hal Ehwal Pelajar itu atau dengan keputusan seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan dengan tugas-tugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan itu di bawah seksyen-kecil (3) boleh merayu terhadap keputusan itu kepada Menteri dan Menteri boleh, jika difikirkannya patut, menolak terus rayuan itu. (5) Jika Menteri tidak menolak terus sesuatu rayuan di bawah seksyen-kecil (4), ia hendaklah melantik suatu jawatankuasa terdiri daripada dua orang atau lebih, dari dalam atau luar Institusi itu, untuk menimbangkan rayuan itu dan membuat syor-syornya kepada Menteri, dan, setelah menerima syor-syor itu, Menteri boleh memberi apa-apa keputusan mengenai rayuan itu sebagaimana yang difikirkannya patut dan wajar.
Kaedahkaedah tatatertib pelaiarpela)ar.

6. Kaedah-kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajarpelajar), 1976 dalam Jadual Kedua hendaklah dipakai bagi sesuatu Institusi, dengan syarat bahawa Menteri, boleh, menurut budibicara mutlaknya, membuat, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikirkannya perlu atau bermenafaat kepada Kaedah-kaedah itu dalam pemakaiannya bagi sesuatu Institusi atau kelas atau perihal Institusi tertentu.

[Bah. III, S. 7-9]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) BAHAGIAN III JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR DAN LAIN-LAIN BADAN PELAJAR

9

7. Sesuatu Institusi hendaklah mempunyai suatu Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan peruntukan-peruntukan Jadual Ketig a hendaklah dipakai bagi Jawatankuasa itu dengan syarat bahawa Menteri holeh, menurut budibicara mutlaknya, membuat, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikirkannya perlu dan bernienafaat kepadanya dalam pemakaiannya bagi mana-mana Institusi atau klas atau perihal Institusi tertentu. 8. (1) Tanpa menyentuh seksyen 7, maka adalah sah bagi tidak kurang daripada sepuluh orang pelajar sesuatu Institusi dengan mendapat kelulusan Pegawai Hal Ehwal Pelajar ter lebih dahulu yang diberi selepas mendapat persetujuan Menteri, dan tertakluk kepada apa apa had dan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar itu, menubuhkan sesuatu badan pelajar terdiri daripada pelajar-pelajar Institusi itu bagi menganjurkan sesuatu tujuan atau kepentingan tertentu dalam Institusi itu. (2) Peruntukan-peruntukan Jadual Ketiga, kecuali perenggan 1 dan 7, hendaklah dipakai mutaris mutandis bagi sesuatu badan pelajar yang ditubuh kan di bawah seksyen ini sebagaimana peruntukanperuntukan itu dipakai bagi JPP. 9. (1) Menteri atau Ketua Eksekutif boleh, menurut budibicara mutlaknya, tanpa memberi apa-apa sebab, menggantung atau membubar JPP atau mana-mana badan pelajar yang ditubuh kan di bawah seksyen 8, dan memberi apa-apa arahan yang berbangkit atau mengambil apa-apa langkah berbangkit sebagaimana yang perlu atau bermenafaat untuk menguatkuasakan penggantungan atau pembubaran itu. (2) Penggantungan atau pembubaran JPP atau sesuatu badan pelajar yang ditubuhkan di bawah seksyen 8 hendaklah berkuatkuasa dengan serta-merta selepas sahaja dibuat keputusan untuk menggantung atau membubarnya.

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar.

Penubuhan lain-lain badan pelajar.

Pembubaran JPP atau lain-lain badan pelajar.

[Bah. III- IV, S. 9-10]

10

AKTA 174

(3) Penggantungan atau pembubaran JPP atau sesuatu badan pelajar yang ditubuhkan di bawah seksyen 8 adalah muktamad dan tiada mahkamah mempunyai apa-apa bidangkuasa untuk melayani apa-apa langkah pembicaraan terhadap penggantungan atau pembubaran itu. BAHAGIAN IV KESALAHAN -KESALAHAN
Pelajar atau pertububann badan atau kumpulan pelajar dilarang bersekutu dengan persatuanpersatuan dsb. kecuali sebagaimana diluluskan oleb Menteri.

10. (1) Tiada sesiapa jua, semasa menjadi seorang pelajar sesuatu Institusi, boleh menjadi ahli, atau boleh dengan apa-apa cara bersekutu dengan, mana-mana persatuan, parti politik, kesatuan sekerja atau mana-mana jua pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang lain, samada atau tidak ianya ditubuhkan di bawah mana-mana undangundang, samada ianya adalah di dalam Institusi itu atau di luar Institutsi itu, dan samada ianya adalah di dalam Malaysia atau di luar Malaysia, kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh atau di bawah Akta ini, atau kecuali sebagaimana diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh Menteri. (2) Tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi, samada ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Akta ini, atau selainnya, boleh ada apa-apa gabungan, persekutuan atau apa-apa jua urusan lain dengan mana-mana persatuan, parti politik, kesatuan sekerja atau mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang lain, samada atau tidak ianya ditubuhkan di bawah manamana undangundang, samada ianya adalah di dalam Institusi itu atau di luar Institusi itu, dan samada ianya adalah di dalam Malaysia atau di luar Malaysia, kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh atau di bawah Akta ini, atau kecuali sebagaimana diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh Menteri. (3) Tiada sesiapa jua, semasa menjadi seorang pelajar sesuatu Institusi, boleh menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan, simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik atau kesatuan sekerja atau sebagai menyatakan sokongan atau simpati dengan mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang haram.

[Bah. IV, S. 10 -11]

INSTITUSI-INSTITUST PELAJARAN (TATATERTIB) 11 (4) Tiada suatu pertubuhan, badan atau kumpular pelajar sesuatu Institusi yang ditubuhkan oleh, di bawal atau mengikut Akta ini, atau mana -mana lain pertubuhan badan atau Kumpulan pelajar sesuatu Institusi bolel menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkar sebagai menyatakan sokongan, simpati atau bangkangar terhadap mana -mana parti politik atau kesatuan sekerja atau sebagai menyatakan sokongan atau simpati dengar mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yank haram. (5) Sesiapa jua yang melanggar atau tidak mematuh: peruntukanperuntukan seksyen-kecil (1), (2), (3) atau (4; adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya. 11. (1) Tiada seseorang pelajar sesuatu Institusi, atau tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi, boleh, di dalam atau di luar kampus. atau di dalam atau di luar Malaysia, memungut, atau cuba memungut, atau menganjurkan atau cuba menganjurkan apa-apa pemungutan, atau membuat apa-apa rayuan secara lisan atau secara bertulis atau selainnya, atau cuba membuat sesuatu rayuan itu untuk memungut apa-apa wang atau lain-lain harta daripada sesiapa jua, iaitu bukan wang atau harta yang genap atau hampir genap masanya dipungut di bawah atau menurut mana mana undangundang bertulis, kontrek atau lain-lain kewajipan di sisi undang-undang. (2) Sesiapa jua yang melanggar atau tidak mematuhi peruntukanperuntukan seksyen-kecil (I) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya. (3) Menteri boleh, dalam sesuatu kes tertentu, menurut budibicara mutlaknya, memberi pengecualian kepada sesiapa jua daripada kuatkuasa peruntukan-peruntukan seksyen-kecil (1), tertakluk kepada apa-apa had dan syarat dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkannya patut menurut budibicara mutlaknya.

Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar dilarang memungut Wang.

[Bah. IV, S. 11-12]

12

AKTA 174

(4) Tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan mana mana undangundang bertulis yang lain berhubung dengan perwakilan kuasa-kuasa, Menteri boleh, melalui pemberitahu dalam Warta, mewakilkan, berhubung dengan sesuatu Institusi tertentu, penjalanan kuasakuasanya di bawah seksyen-kecil (3) kepada Ketua Eksekutif mengenai pemungutan wang dalam kampus daripada orang-orang dalam kampus, tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan sebagaimana yang ditetapkan dalam pemberitahu itu. (5) Peruntukan-peruntukan seksyen ini adalah tambahan kepada dan bukan mengurangkan kuasa peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan p ungutan rumah ke rumah dan di jalan, pungutanpungutan awam, atau pungutan wang atau jualan lencana-lencana.
Tanggungan kejenayahan pemegangpemegang jawatan dlll pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar.

12. (1) Jika sesuatu kesalahan telah dilakukan di bawah manamana undang-undang bertulis, samada atau tidak seseorang telah disabitkan atasnya, dan kesalahan itu telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan atas nama atau bagi pihak, sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Akta ini atau mana-mana lain pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi, maka tiap-tiap pemegang jawatan bagi pertubuhan, badan atau kumpulan itu dan tiap-tiap orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusan pertubuhan, badan atau kumpulan itu pada masa berlakunya kesalahan itu hendaklah disifatkan sebagai bersalah atas kesalahan itu dan boleh dikenakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang bagi kesalahan itu, melainkan jika ia membuktikan dengan memuaskan hati mahkamah bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya dan bahawa ia telah menjalankan segala usaha yang sewajarnya untuk mencegah berlakunya kesalahan itu. (2) Seseorang pemegang jawatan mana -mana pertubuhan, badan atau kumpulan seperti tersebut dalam seksyen-kecil (1) atau seseorang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusannya boleh kena didakwa di bawah seksyen ini, walaupun ia mungkin telah tidak mengambil bahagian dalam melakukan kesalahan itu. (3) Dalam sesuatu pendakwaan di bawah seksyen ini terhadap seseorang pemegang jawatan mana-mana pertubuha n, badan atau kumpulan seperti tersebut dalam seksyen-kecil (1) atau terhadap seseorang yang menguruskan

[Bah. IV, S. 12 -13]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

13

atau membantu dalam pengurusannya, apa-apa dokumen yang dijumpai dalam milik seseorang pernegang jawatan pertubuhan, badan atau kumpulan itu, atau dalam milik orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusannya atau dalam milik seseorang ahli pertubuhan, badan atau kumpulan itu adalah menjadi keterangan prima facie mengenai kandungannya bagi rnaksud membuktikan bahawa sesuatu telah dilakukan atau berupa telah dilakukan oleh atau bagi pihak pertubuhan, badan atau kumpulan itu. 13. Dalam sesuatu pendakwaan di bawah Akta ini (a) tidaklah perlu bagi pihak pendakwa membuktikan bahawa sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan orang mempunyai sesuatu nama atau bahawa ianya telah ditubuhkan, atau adalah biasanya dikenali dengan sesuatu nama yang tertentu; (b) jika apa-apa buku, akaun, tulisan, senarai ahliahli, meteri, panji-panji atau insignia bagi, atau berhubung dengan, atau berupa sebagai berhubung dengan, sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan orang adalah dijumpai dalam milik, simpanan atau di bawah kawalan seseorang, maka hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahawa orang itu adalah seorang ahli pertubuhan, badan atau kumpulan itu dan pertubuhan, badan atau kumpulan itu hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai wujud pada masa buku, akaun, tulisan, senarai ahli-ahli, meteri, panji-panji atau insignia itu dijumpai sedernikian; dan (c) jika apa-apa buku, akaun, tulisan, senarai ahli-ahli, meteri, panji-panji atau insignia bagi, atau berhuhung dengan, sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan orang adalah dijumpai dalam milik, simpanan atau di bawah kawalan seseorang, maka hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahawa orang itu adalah membantu dalam pengurusan pertubuhan, badan atau kumpulan itu.
Anggapan.

[Bah. IV, S. 14]

14
Penggantungan dan pembuangan pelajar yang dipertuduh atas sesuatu kesalahan jenayah atau terhadapnya suatu kesalahan jenayah adalah dibuktikan.

AKTA 174

14. (1) Jika seseorang pelajar sesuatu Institusi dipertuduhkan atas suatu kesalahan jenayah maka ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi seorang pelajar Institusi itu dan ia tidak boleh, dalam masa menunggu keputusan pembicaraan jenayah itu, berada di dalam atau memasuki kampus Institusi itu atau kampus mana-mana Institusi lain, atau Kampus mana-mana Universiti. (2) Jika mahkamah dapati sesuatu pertuduhan atas suatu kesalahan jenayah dibuktikan terhadap seorang pelajar sesuatu Institusi, maka pelajar itu hendaklah selepas sahaja daripada itu terhenti menja di seorang pelajar Institusi itu, dan ia tidak boleh berada di dalam atau memasuki kampus Institusi itu atau kampus manamana Institusi lain atau Kampus mana-mana Universiti. (3) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang ditahan, atau yang tertakluk kepada apa-apa perintah yang mengenakan sekatan-sekatan ke atasnya, di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan tahanan pencegahan atau keselamatan dalam negeri, hendaklah, selepas sahaja daripada itu terhenti menjadi seorang pelajar Institusi itu dan ia tidak boleh berada di dalam atau memasuki kampus Institusi itu atau kampus mana -mana Institusi lain atau Kampus mana-mana Universiti. (4) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang digantung daripada menjadi seorang pelajar Institusi itu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen-kecil (1) tidak boleh, semasa ia digantung sedemikian, diterima menjadi seorang pelajar mana-mana Institusi lain, atau pelajar manamana Universiti, dalam Malaysia tanpa kelulusan bertulis Menteri, dan jika Menteri memberi kelulusan itu, Menteri boleh mengenakan apa-apa had dan syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan menurut budibicara mutlaknya. (5) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang terhenti menjadi seorang pelajar Institusi itu di bawah peruntukanperuntukan seksyenkecil (2) atau (3) tidak boleh diterima menjadi seorang pelajar Institusi itu atau pelajar manamana Institusi lain, atau mana-mana Universiti, dalam Malaysia tanpa kelulusan bertulis Menteri, dan jika Menteri memberi kelulusan itu, Menteri boleh mengenakan apa -apa had dan syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan menurut budibicara mutlaknya.

[Bab. IV, S. 14] INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 15 (6) Seseorang yang berada di dalam atau memasuki kampus sesuatu Institusi atau Kampus mana-mana Universiti bersalahan dengan peruntukan -peruntukan seksyen -kecil (1), (2) atau (3) atau yang dapat masuk menjadi pelajar sesuatu Institusi atau mana-mana Universiti bersalahan dengan peruntukan-peruntukan seksyen -kecil (4) atau (5) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya. (7) Peruntukan -peruntukan seksyen-kecil (1), (2), (3), (4) dan (5) hendaklah dipakai bagi seseorang walaupun keputusan masih ditunggu dalarn mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihakberkuasa lain mengenai apa-apa permohonan, petisyen, rayuan, atau apa-apa jua langkah pembicaraan lain yang dibuat olehnya atau oleh mana-mana orang lain berkenaan dengan pembicaraan jenayah, tahanan, atau perintah yang mengenakan sekatansekatan itu, mengikut mana yang berkenaan Dengan syarat bahawa selepas sahaja diputuskan per mohonan, petisyen, rayuan atau lain-lain langkah pembicaraan itu Menteri boleh, menurut budibicara mutlaknya, memberi perhatian kepada keputusan itu dan memberi pengecualian kepada pelajar itu daripada kuatkuasa peruntukan -peruntukan seksyen-kecil (1), (2), (3), (4) atau (5), mengikut mana yang berkenaan, atas apa-apa had dan syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan menurut budibicara mutlaknya. (8) Menteri boleh, pada bila -bila masa, dalam sesuatu kes tertentu, menurut budibicara mutlaknya, memberi pengecualian kepada seseorang daripada kuatkuasa per untukan -peruntukan seksyen -kecil (1), (2), (3), (4) atau (5), mengikut mana yang berkenaan, sarnada tanpa syarat, atau atas apa-apa had dan syarat, atau bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkannya patut menurut budibicara mutlaknya. (9) Tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan mana-mana undang undang bertulis yang lain berhubung dengan perwakilan kuasa-kuasa, Menteri boleh, melalui pemberitahu dalam Warta, mewakilkan penjalanan mana-mana daripada kuasa-kuasanya di bawah seksyen ini kepada Ketua Eksekutif, tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan sebagaimana yang ditetapkan dalam pemberitahu itu.

[Bab. IV, S. 15]

16
Kuasa Menteri untuk menggantung atau membuang pelajar daripada sesuatu Institusi.

AKTA 174

15. (1) Menteri boleh memerintahkan secara bertulis supaya mana-mana pelajar sesuatu Institusi digantung daripada menjadi pelajar Institusi itu bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakannya dalam perintah itu atau dibuang daripadanya jika, apabila rayuan dibuat oleh Institusi itu, ia berpuashati bahawa adalah perlu berbuat demikian bagi kepentingan Institusi itu, dan pelajar itu hendaklah selepas sahaja daripada itu, digantung atau dibuang sedemikian, mengikut mana yang berkenaan. (2) Seseorang pelajar yang mengenainya Menteri telah memberi suatu perintah secara bertulis di bawah seksyenkecil (1), boleh dalam masa satu bulan dari tarikh perintah itu, membuat rayuan kepada Menteri untuk perintah itu dibatalkan atau diubah. (3) Menteri boleh memberi apa-apa keputusan sebagaimana yang difikirkannya patut dan wajar, berkenaan dengan apa-apa rayuan yang dibuat di bawah seksyenkecil (2), dan keputusan itu adalah muktamad. (4) Sesuatu perintah untuk menggantung seseorang pelajar di bawah seksyen-kecil (1) boleh, dari semasa ke semasa, dilanjutkan selama sesuatu tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri berkenaan dengan tiap-tiap satu perlanjutan. (5) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang digantung daripada menjadi pelajar Institusi itu, atau yang dibuang daripada Institusi itu di bawah seksyen ini, tidak boleh, dalam masa penggantungan itu atau selepas pembuangan itu, mengikut mana yang berkenaan, berada di dalam atau memasuki kampus Institusi itu atau kampus mana-mana Institusi lain, atau Kampus mana -mana Universiti, kecuali dengan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Menteri, dan jika Menteri memberi kelulusan itu, Menteri boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan, menurut budibicara mutlaknya. (6) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang digantung daripada menjadi pelajar Institusi itu di bawah seksyen ini tidak boleh, semasa ia digantung sedemikian, diterima masuk sebagai pelajar mana-mana Institusi lain atau pelajar manamana Universiti, tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Menteri, dan jika Menteri memberi kelulusan itu, Menteri boleh mengenakan apa -apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan, menurut budibicara mutlaknya.

[Bah. IV, S. 15-16]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

17

(7) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang dibuang daripadanya di bawah seksyen ini tidak boleh diterima masuk sebagai pelajar Institusi itu atau sebagai pelajar mana-mana Institusi lain atau sebagai pelajar mana-mana Universiti, tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Menteri, dan jika Menteri memberi kelulusan itu, Menteri boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan, menurut budibicara mutla knya. (8) Seseorang yang berada di dalam atau memasuki kampus mana-mana Institusi atau Kampus mana-mana Universiti bersalahan dengan peruntukan-peruntukan seksyen-kecil (5), atau yang mendapat diterima masuk ke mana -mana Institusi atau Universiti bersalahan dengan peruntukan-peruntukan seksyen-kecil (6) atau (7) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama ternpoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara itu keduaduanya. (9) Sesuatu perintah untuk menggantung atau membuang seseorang pelajar daripada sesuatu Institusi di bawah seksyen ini, boleh, pada bila-hila masa, dibatalkan oleh Menteri dan Menteri boleh, menurut budibicara mutlaknya, mengenakan apa-apa syarat yang difikirkannya patut dikenakan ke atas pembatalan itu. 16. Jika seseorang pelajar digantung atau dibuang daripada sesuatu Institusi di bawah Akta uti, Ketua Eksekutif sesuatu Institusi atau Naib Canselar sesuatu Universiti, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah mengambil atau menyebabkan diambil segala langkah yang perlu untuk mempasti atau mendapatkan supaya pelajar itu dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam Institusi atau Universiti itu, mengikut mana yang berkenaan, dengan bantuan mana-mana pegawai atau pekerja Institusi atau Universiti itu, mengikut mana yang berkenaan, dan boleh meminta mana-mana pegawai polis menolong dalam mempasti atau mendapatkan pelajar itu dikeluarkan daripada atau ditahan daripada ma suk ke dalam Institusi atau Universiti itu,mengikut mana yang bagi maksud sebagairnana yang tersebut di atas, menggunakan apa -apa kekerasan yang menasabah atau selainnya sebagaimana yang perlu ke atas pelajar itu atau ke atas mana-mana orang lain.
Dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam sesuatu Institusi atau Univ ersiti akan seseorang pelajar yang digantung atau dibuang.

[Bah. V, S. 17-18]

18

AKTA 174 BAHAGIAN V PERALIHAN

Pelajarpelajar yang menjadi abli-ahli persatuan yang sedia ada. 13/66,

17. (1) Jika sebelum sahaja mula berkuatkuasanya Akta ini seseorang pelajar sesuatu Institusi adalah seorang ahli manamana persatuan yang disifatkan di bawah Akta Pertubuhan, 1966, ia hendaklah, dari tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini, terhenti menjadi ahlinya melainkan jika, dalam masa empat belas hari selepas tarikh tersebut, ia mendapat kelulusan Menteri secara bertulis untuk terus menjadi ahlinya. (2) Seseorang pemegang jawatan mana-mana persatuan yang, selepas tamat tempoh empat belas hari dari mula berkuatkuasanya Akta ini, berupa sebagai ada seseorang pelajar sesuatu Institusi sebagai ahlinya bersalahan dengan seksyenkecil (1) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, kena dihukum denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit.

Persatuanpersatuan pelajar yang sedia ada. 13166. Ord. P.T.M. 33;48, Ord. Sabah 3158, Sarawak Bab 66.

18. (1) Jika pada tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini ada didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan, 1966, atau Ordinan Syarikat Kerjasama, 1948, Malaysia Barat, atau Ordinan Syarikat Kerjasama, 1958, Sabah, atau Ordinan Syarikat Kerjasama, Sarawak, sesuatu persatuan atau syarikat kerja sama, mengikut mana yang berkenaan, yang ahli-ahlinya adalah kesemuanya atau kebanyakannya pelajarpelajar daripada satu Institusi atau lebih maka persatuan atau syarikat kerjasama tersebut, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah terbubar apabila tamat tempoh empat belas hari dari tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini, melainkan jika dalam masa tempoh itu kelulusan bertulis Menteri adalah diperolehi dan difail dengan Pendaftar Pertubuhan atau dengan Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan, mengikut mana yang berkenaan. (2) Jika sesuatu persatuan dibubarkan di bawah seksyenkecil (1) peruntukan-peruntukan seksyen 17 Akta Pertubuhan, 1966, hendaklah dipakai mengenainya mutatis mutandis seolah-olah ianya adalah suatu persatuan yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah Akta tersebut. (3) Jika sesuatu syarikat kerjasama dibubarkan di bawah seksyenkecil (1) Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan hendaklah melantik seorang yang layak untuk menjadi pelikwidasi syarikat kerjasama itu, tertakluk kepada arahan dan kawalan Pendaftar Syarikat Kerjasama dan

13/66.

[Bah. V, S. 18 -19]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

19

peruntukan-peruntukan Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan hendaklah dipakai bagi syarikat kerjasama itu seolah-olah ianya adalah suatu syarikat kerjasama yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah Ordinan itu dan pelikwidasi tersebut telah dilantik sebagai pelikwidasinya di bawah seksyen 41 Ordinan itu. (4) Jika seseorang yang telah menjadi ahli sesuatu persatuan atau sesuatu syarikat kerjasama semasa is seorang pelajar sesuatu Institusi telah terus menjadi ahlinya selepas is telah berhenti daripada menjadi seorang pelajar sesuatu Institusi, maka is hendaklah, bagi maksud menentukan di bawah seksyen ini samada ahli-ahli persatuan atau syarikat kerjasama itu adalah kesemuanya atau kebanyakannya pelajar-pelajar daripada satu Institusi atau lebih, disifatkan sebagai seorang pelajar sesuatu Institusi. (5) Apa-apa soal tentang saniada ahli-ahli sesuatu persatuan atau sesuatu syarikat kerjasama, mengikut mana yang berkenaan, adalah kesemuanya atau kebanyakannya pelajarpelajar daripada satu Institusi atau lebih hendaklah diputus kan oleh Pendaftar Pertubuhan atau Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan, mengikut mana yang berkenaan, dan keputusannya mengenai soal itu adalah muktamad d an tidak boleh dipersoalkan atau diulangkaji dalam mana-mana mahkamah. 19. (1) Peruntukan-peruntukan seksyen 17 dan 18 hendaklah dipakai berhubung dengan sesuatu persatuan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan, 1966 walau apapun yang berlawanan yang terkandung dalam Akta itu, dan jika ada apa-apa percanggahan di antara peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen tersebut dengan peruntukanperuntukan Akta tersebut, maka peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen tersebut hendaklah dipakai. (2) Peruntukan-peruntukan seksyen 18 hendaklah dipakai berhubung dengan sesuatu syarikat kerjasama walau apapun yang berlawanan yang terkandung dalam satu yang berkaitan daripada Ordinanordinan Syarikat Kerjasama yang tersebut dalam seksyen itu, dan jika ada apa-apa percanggahan di antara peruntukan-peruntukan seksyen tersebut dengan peruntukan-peruntukan Ordinan yang berkenaan yang tersebut, maka peruntukan-peruntukan seksyen tersebut hendaklah dipakai.
Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan, 1966 atau Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan. 13 /66.

Ord. P.T.M. 33/48. Ord.Sabah 3/58, Sarawak Bab 66.

[Bab. V, S . 20]

20
Pertubuhanpertubuhan dan badanbadan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu institusi.

AKTA 174

20. (1) Pada tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini, semua pertubuhan dan badan pelajar yang sedia ada sebelum sahaja tarikh itu di dalam sesua tu Institusi dan yang baginya seksyen 18 tidak dipakai hendaklah terbubar. (2) Semua apa jua wang, harta, aset dan hak semua pertubuhan dan badan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu Institusi sebelum sahaja mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini dan tanpa apa-apa jua pindahak, serahak atau pindahmilik, terletakhak secara berikut: (a) jika Institusi itu adalah suatu perbadanan, atau adalah kepunyaan suatu perbadanan, samada suatu perbadanan tunggal atau suatu perbadanan kumpulan ianya hendaklah terletakhak pada perbadanan itu; (b) jika Institusi itu bukan suatu perbadanan dan juga bukan kepunyaan suatu perbadanan, ianya hendaklah terletakhak pada orang atau orang-orang yang mempunyai Institusi itu, atau pada pemegang amanah atau pemegang-pemegang amanah Institusi itu, jika ada, dan hendaklah digunakan bagi faedah pelajar-pelajar Institusi itu dengan cara sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Eksekutif menurut budibicara mutlaknya. (3) Seseorang yang ada dalam miliknya atau dalam simpanan, kawalan atau jagaannya apa-apa jua wang, harta, aset atau hak yang tersebut dalam seksyen-kecil (2), atau apa-apa dokumen berkenaan dengannya, hendaklah serta merta menyerahkan wang, harta, aset, hak atau dokumen itu kepada dan ke dalam milik perbadanan, orang, orang-orang atau pemegang amanah atau pemegangpemegang amanah yang padanya wang, harta, aset, hak atau dokumen itu terletakhak mengikut seksyen-kecil (2), dan is hendaklah melakukan semua perbuatan atau perkara yang perlu untuk menyempumakan penyerahan atau pemilikan itu. (4) Perbadanan, orang atau orang-orang, atau pemegang amanah atau pemegang-pemegang amanah yang padanya perletakhakan itu adalah dilakukan mengikut seksyen-kecil (2) adalah tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungan untuk menunaikan apa-apa jua bayaran, hutang, kewajipan

[Bab. V-VI, S. 20 -21]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

21

atau tanggungan mana-mana pertubuhan atau badan pelajar yang tersebut dalam seksyen-kecil (2) Dengan syarat, walau bagaimanapun, bahawa Ketua Eksekutif Institusi itu boleh, menurut budibicara mutlaknya, membuat keputusan untuk menggunakan apa-apa jua wang, harta, aset atau hak yang terletakhak seperti tersebut di atas mengikut seksyen-kecil (2) bagi menunaikan, apa-apa bayaran, hutang, kewajipan atau tanggungan mana-mana pertubuhan atau ba dan pelajar itu jika difikirkannya adil dan wajar berbuat demikian. (5) Dalam seksyen ini 'orang' termasuklah Kerajaan Malaysia atau sesuatu Kerajaan Negeri. (6) Menteri boleh dengan perintah yang disiarkan dalam Warta membuat apa-apa peruntukan yang difikirkannya perlu atau bermenafaat bagi maksud menguatkuasakan peruntukan-peruntukan seksyen ini atau untuk menghapuskan apa-apa kesulitan yang disebabkan oleh peruntukanperuntukan itu. BAHAGIAN VI AM 21. (1) Tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan seksyenkecil (4) Perwakilan seksyen I1 dan peruntukan-peruntukan seksvenkecil (9) seksyen 14, oleh Menteri. Menteri boleh mewakilkan, tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan sebagaimana yang ditentukannya, mana-mana daripada tugas-tugas, kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipannya di bawah Akta ini, kecuali kuasa untuk membuat perundangan kecil di bawah Akta ini. (2) Sesuatu perwakilan yang dibuat di bawah seksyenkecil (1) boleh dibuat samada secara am atau berhubung dengan mana-mana Institusi atau klas atau perihal Institusi tertentu dan is boleh dibuat kepada mana-mana orang atau kumpulan orang. (3) Sesuatu perwakilan di bawah seksyen ini boleh dibatalkan oleh Menteri pada bila -bila masa. (4) Tiada sesuatu perwakilan apa-apa tugas, kuasa atau kewajipan di bawah seksyen ini boleh menyentuh atau melemahkan kuasa Menteri untuk melaksanakan tugas itu atau menjalankan kuasa itu atau menyempurnakan kewajipan itu.

[Bah. VI, S. 22-25]

22
Pcmakaiao Akta bagi Institusiinstitusi yang dinyatakan dalam Jadual Pertama, dan kuasa Menteri unluk meminda Jadualjadual.

AKTA 174

22. (1) Peruntukan-peruntukan Akta ini hendaklah dipakai bagi sesuatu Institusi yang dinyatakan dalam ruang dua Jadual Pertama setakat yang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang tiga Jadual itu atau sebagaimana dinyatakan dalam suatu perintah yang dibuat di bawah seksyen 23. (2) Menteri boleh, dari semasa ke semasa, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, menurut budibicara mutlaknya, menambah kepada, memotong daripada atau dengan apa-apa cara meminda Jadual Pertama, Kedua atau Ketiga. 23. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, menurut budibicara mutlaknya, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, mengarahkan supaya mana-mana peruntukan Akta ini termasuk peruntukan-peruntukan Jadual Kedua atau Ketiga, sebagaimana yang dinyatakannya dalam perintah itu, tidak dipakai bagi sesuatu Institusi atau klas atau perihal Institusi tertentu, atau supaya peruntukan-peruntukan itu dipakai baginya, dengan apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikir kannya perlu dan bermenafaat. 24. Jika sesuatu cawangan Institusi atau apa -apa jua subsidiarinya yang lain adalah dimasukkan dalam Jadual Pertama sebagai suatu butiran berasingan Jadual itu, maka cawangan atau subsidiari lain itu hendaklah, bagi segala maksud Akta ini, disifatkan sebagai suatu Institusi yang berasingan daripada Institusi yang baginya suatu cawangan atau ia adalah subsidiari itu. 25. Sesuatu sebutan dalam Akta ini mengenai tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah, dalam pemakaiannya bagi sesuatu Institusi yang dimasukkan ke dalam Jadual Pertama selepas tarikh berjalan kuatkuasanya Akta ini, dibaca sebagai suatu sebutan mengenai tarikh kemasukan Institusi itu ke dalam Jadual Pertama mula berkuatkuasa.

Kuasa Menteri untuk memakai peruntukan. pemntukan Akta bagi Institusi inatitusi dengan ubahsuaian, dsb.

Cawangan yang dibutirkaa dalam Jadual Pertama disifatkan sebagai suatu Imtitusi yang berasingan.

Tarikh mula berkuaa kuasanya Akta ini berhubung dengan sesuatu Imtitusi yang kemudiannya dimasukkan ke dalam Jadual Pertama,

[Bah. VI, S. 26, Jad. 1 -2, Bah. I, K. 1-2]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

23
Akta ini dan perundangan kecil yang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai.

26. Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peruntukan-peruntukan Akta ini atau mana-mana perundangan-kecil yang dibuat di bawahnya dengan peruntukanperuntukan mana-mana undang-undang persekutuan lain atau perundangan-kecil yang dibuat di bawahnya berhubung dengan pelajaran atau institusi pelajaran atau sesuatu institusi pelajaran tertentu, maka peruntukan-peruntukan Akta ini dan perundanga nkecil yang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai.
JADUAL PERTAMA (Seksyen 2, 22, 24 dan 25) INSITIUSI-INSTTTUSI YANG BAGINYA AKTA KENA DIPAKAI RUANG RUANG DUA RUANG TIGA SATU Butiran Nama atau perihal Institusi Peruntukan-peruntukan No. Akta yang kena dipakai l. Institiut Teknologi MARA, Shah Alam dan Petaling Jaya. Selangor ... ... 2. Institiut Teknologi M A R A (Cawangan Perlis) ... ... ... ... .. 3. Institiut Teknologi M A R A (Cawangan Trengganu) ... ... ... ... 4. Institiut Teknologi M A R A (Cawangan Sarawak) 5. Yayasan ... ... Sabah-Institiut ... ... ... Seluruh Akta Seluruh Akta Seluruh Akta Seluruh Akta Seluruh Akta

... ... Teknologi ... ...

MARA, Kota Kinabalu ...

JADUAL KEDUA (Seksyen 6, 22 dan 23) KAEDAH-KAEDAH INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR), 1976 BAHAG I IAN PERMULAAN 1. Kaedah -kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah -kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-pelajar), 1976. 2. Dalam Kaedah -kaedah ini, melainkan jika kandungan ayatnya meng hendaki makna yang lain "arahan lalulintas" ertinya apa-apa perintah, arahan atau petunjuk yang diberi oleh seseorang berkuasa kepada seseorang yang mengguna kan jalan atau kereta di dalam kampus; "asrama" ertinya apa-apa perumahan, dengan apa jua nama disebut, yang disediakan oleh Institusi untuk kediaman pelajar-pelajar;
N.ama

Tafsiran

[Jad. 2, Bah. I, K. 2 ]

24

AKTA 174

"bilik tatatertib" ertinya suatu bilik yang diuntukkan bagi maksud menjalankan pembicaraan tatatertib amnya atau bagi maksud sesuatu pembicaraan tatatertib tertentu; "Bursar" ertinya ketua pegawai kewa ngan sesuatu Institusi, tidak kira samada ia dipanggil Bursar atau dengan apa -apa nama -jawatan lain:
Ord. P.T.M. 30/32.

"dadah" ertinya apa-apa dadah atau benda yang pada masa itu dinyatakan dalam Jadual Pertama kepada Ordinan Dadah Berbahaya, 1952: "Institusi " termasuklah seseorang atau sesuatu kumpulan orang yang diberikuasa untuk bertindak bagi pihak Institusi; "judi" ertinya bermain sesuatu permainan nasib atau permainan kepandaian, atau permainan nasib campur kepandaian, untuk mendapatkan wang atau sesuatu yang boleh dinilaikan dengan wang dan termasuk pertaruhan atau apa-apa loteri; "kakitangan" termasuklah mana -mana pekerja Institusi; "kereta" ertinya sesuatu binaan yang boleh bergerak atau digerakkan atau digunakan untuk membawa seseorang atau sesuatu benda dan yang menjijak tanah bra bergerak; "kereta motor" ertinya segala jenis kereta yang didorong dengan cara pesawat yang terkandung di dalamnya dan dibina atau disesuaikan supaya boleh digunakan di atas jalan. dan termasuklah apa-apa kereta yang ditarik oleh suatu kereta motor samada atau tidak bahagian daripada kereta itu ditempatkan di atas kereta motor yang menariknya itu; "kesalahan tatatertib" ertinya suatu kesalahan tatatertib di bawah Kaedah-kaedah ini; "liquor" ertinya apa -apa liquor yang mempunyai kekuatan alkohol; "meletak kereta" ertinya memberhentikan sesuatu kereta dan menyebabkan ia menunggu sesuatu maksud, lain daripada maksud untuk mengambi atau menurunkan orang, barang-barang atau barang-barang penumpang; "prang berkuasa" ertinya seseorang yang diberikuasa dengan sewajarnya untuk bertindak bagi pihak Institusi: "pegawai" ertinya seseorang yang menyandang sesuatu jawatan dalam Institusi atau dalam sesuatu badan yang ditubuhkan oleh atau di bawah Institusi atau yang bertugas di Institusi, samada jawatan itu jawatan sukarela, atau untuk mendapat saraan, atau selainnya; "pegawai perpustakaan" ertinya seseorang yang menjaga perpustakaan dengan sewajamya di dalam Institusi pada bila -bila masa; "pelajar biasiswa" termasuklah seseorang pelajar yang belajar dengan sesuatu biasiswa, dermasiswa, pinjaman, anjuran, cuti bergaji atau cuti tanpa gaji atau dengan pemberian apa -apa kemudahan lain, daripada mana-mana Kerajaan, Institusi, pihakberkuasa berkanun, pertubuhan perdagangan atau perniagaan atau badan lain;

[Jad. 2, Bah. I-11, K. 2-3]

INSTITUSI-INSIITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

25

"pelajar menetap" ertinya seseorang pelajar yang tinggal daan sesuatu asrama; "pembicaraan tatatertib" ertinya pembicaraan tatatertib di bawah Kaedah-kaedah ini; "pihakberkuasa tatat ertib" ertinya Pegawai Hal Ehwal Pelajar atau di mana berkenaan, seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilka n oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dengan tugas -tugas, kuasa-kuasa atau kewajipankewajipan tatatertib di bawah seksyen-kecil (3) seksyen 5; "racun" ertinya apa-apa benda yang dinyatakan namanya dalam ruang Ord. satu dalam Senarai Racun dalam Ordinan Racun, 1952 dan termasuklah P.T.M. apa-apa sediaan, larutan, sebatian, campuran atau benda semulajadi yang 29/52. mengandungi benda itu; "tanda lalulintas" termasuklah apa-apa syarat, tiang tanda amaran, tiang arahan, tanda atau alat yang didirikan atau diadakan di atas atau berhampiran dengan jalan untuk maklumat, panduan atau arahan orangorang yang menggunakan jalan; "Warden" ertinya pegawai utama yang menjaga sesuatu asrama dan termasuklah seseorang yang diberikuasa dengan sewajarnya untuk bertindak bagi pihaknya atau untuk membantunya.

BAHAGIAN II TATATERTIB AM 3. Seseorang pelajar tidak boleh(a) berkelakuan, samada di dalam atau di luar kampus, secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau namabaik Institusi, atau kepada kepentingan, kesentosaan atau namabaik mana-mana pelajar, kakitangan, pegawai, atau pekerja Institusi, atau kepada ketenterarnan atau keselamatan awam, atau kepada akhlak, kesopanan atau tatatertib; (b) melanggar mana-mana peruntukan mana-mana bertulis, samada di dalam atau di luar kampus; undang-undang
Laranganlarangan am.

(c) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu, atau menyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu, apa-apa pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerja pentadbiran. atau apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi, atau melakukan apaapa perbuatan yang boleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu; (d) menahan, menghalang atau mengganggu atau menyebabkan ditahan, dihalang atau diganggu, mana-mana kakitangan, pegawai atau pekerja Institusi atau seseorang yang bertindak di bawah arahan atau kebenaran kakitangan. pegawai atau pekerja itu, daripada ntenjalankan kerja, kewajipan atau tugasnya, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penahanan. penghalangan atau penggangguan itu;

[Jad 2, Bah. II, K. 34]

26

AKTA 174
(e) menahan atau menghalang, atau menyebabkan ditahan atau dihalang. mana-mana pelajar daripada menghadiri sesuatu kuliah, tutorial atau klas atau daripada mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti yang sah, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penahanan atau penghalangan itu; (f) mengorganisasi, mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan, kuliah, tutorial, klas atau lain-lain aktiviti yang sah yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi; (g) merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebab dirosakkan dengan apa-apa cara apa-apa harta Institusi, atau melakukan apaapa perbuatan yang bo leh menyebabkan kerosakan itu; (h) mengusik, mengganggu, mengalih atau dengan apa-apa cara melakukan sesuatu ke atas apa-apa jua benda, objek. barang atau harta, atau dengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau menyebabkan apa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuan untuk menyebab atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang; (i) melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan atau kehendak pegawai perpustakaan, seseorang kakitangan perpustakaan atau lainlain pekerja perpustakaan mengenai penggunaan per pustakaan, bukubukunya dan lain-lain kemudahan di dalamnya; (j) membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas, dokumen atau gambar, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, atau menerima apaapa buku, kertas, dokumen atau gambar daripada mana-mana orang lain semasa di dalam bilik peperiksaan itu. kecuali bahawa seseorang pelajar boleh. semasa is di dalam bilik peperiksaan itu, menerima daripada penyelia apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau lainlain benda yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif Institusi; (k) berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan dengan apa-apa cara jua pun.

Kehadiran di kuliah.

4. Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, is hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada kakitangan yang menjaganya dan melainkan jika halkeadaan tidak mengizinkan ia untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang menasabah kerana tidak hadir, dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah, dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya. memberitahu kepada kakitangan itu dengan memuaskan hatinya, sebab sebab is tidak hadir dan mendapatkan kelulusan mengenainya.

[Jad. 2, Bah. II, K. 5-8 ]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

27

5. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk Masuk sesuatu peperiksaan dan ianya tidak tersekat daripada masuk pepe - peperiksaan. riksaan itu, ia hendaklah masuk peperiksaan itu melainka n jika ia mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jika hal-keadaan tidak mengizikan ia mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab dan alasan yang menasabah kerana tidak masuk peperiksaan itu, dan dalam hal yan g demikian pelajar itu hendaklah, dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu kepada Ketua Eksekutif dengan memuaskan hatinya sebab-sebab ia tidak masuk peperiksaan itu dan mendapatkan kelulusan mengenainya. 6. (1) Tertakluk kepada perenggan (2), seseorang pelajar tidak boleh menggunakan teks sesuatu kuliah atau pengajaran yang disampaikan kepadanya di Institusi kecuali bagi maksud mengikuti kursus pengajiannya; khususnya, is tidak boleh menyalin dengan apa-apa cara kesemua atau mana-mana bahagian daripada teks itu bagi maksud penerbitan atau pengedaran samada untuk mendapatkan bayaran atau tidak. (2) Tiada apa-apa jua dalam kaedah ini boleh disifatkan sebagai menyekat budibicara Ketua Eksekutif untuk membenarkan sescorang pelajar atau sesuatu pertubuhan atau badan atau kumpulan pelajar, membuat salinansalinan teks sesuatu kuliah atau pengajaran di bawah kawalan dan arahan Ketua Eksekutif atau mana-mana kakitangan Institusi sebagaimana yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif, dan pada memberi kebenaran itu Ketua Eksekutif boleh mengenakan apa-apa had dan syarat yang difikirkannya perlu atau bermenafaat. 7. (1) Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran Ketua Eksekutif atau kebenaran seseorang yang dibenarkan sccara bertulis oleh Ketua Eksekutif untuk memberi kebenaran itu, boleh mengadakan, mengorganisasi, memanggil atau mcnyebabkan diadakan, diorganisasi, dipanggil atau dengan apa-apa cara terlibat dalam mengadakan, mengorganisasi, memanggil atau dalam menyebabkan diadakan, diorganisasi, dipanggil, atau dalam melakukan apa -apa perbuatan untuk mengadakan, mengorganisasi. memanggil, sesuatu perhimpunan seramai lebih daripada lima orang di mana-mana bahagian kampus atau atas mana-mana tanah atau dalam mana-mana bangunan yang dipunyai oleh atau yang ada di bawah milik atau kawalan Institusi atau yang digunakan hagi maksud-maksud Institusi. (2) Pada memberi kebenaran yang tersebut dalam perenggan (1) Ketua Eksekutif at au orang yang diberikuasa olehnya untuk memberi kebenaran itu boleh mengenakan apa-apa sekatan, had atau syarat yang difikirkannya perlu atau bermenafaat berhubung dengan perhimpunan yang dicadangkan itu. (3) Tiada seseorang pelajar boleh dengan diketahuin ya menghadiri atau menyertai sesuatu perhimpunan yang diadakan bersalahan dengan perenggan (1) atau (2). 8. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar boleh mempunyai, atau menggunakan, atau ada dalam milik, jagaan atau kawalannya, sesuatu pembesarsuara, pelaung, penguatsuara, atau lain -lain alat yang seumpamanya: Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif, atau seseorang yang diberikuasa olehnya secara bertulis, boleh membenarkan secara bertulis,
Sekaten mengensi penggunaen teks, kuliah, dll.

Mengorganisasi dsb perhimpunanperhimpunan.

Mempunyai, memiliki dan menggunakan pembesar suarapembesar suara, dsb..

[Jad. 2, Bah, II K. 8-12]

28

AKTA 174

apa -apa alat untuk dipunyai, digunakan atau dimiliki oleh seseorang pelajar atau sesuatu pertubuhan pelajar untuk apa -apa maksud dan tertakiuk kepada apa -apa sekatan, had atau syarat sebagaimana yang difikirkan oleh Ketua Eksekutif atau orang yang diberikuasa olehnya sebagaimana tersebut di atas perlu atau bermenafaat dikenakan pada memberi kebenaran itu.
Membuat, 9. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau mengguna, kumpulan pelajar boleh menunjukkan, (a) membuat atau menyebabkan dibuat atau melakukan sesuatu mempunyai dsb., perbuatan untuk membuat atau menyebabkan dibuat atau panji-panji plakadplakad dsb.

(b) mengibar, mempamir, menunjukkan atau dengan apa-apa cam menggunakan, atau menyebabkan dikibar, dipamir, ditunjukkan atau dengan apa -apa cara digunakan; atau (c) mempunyai atau ada dalam milik, jagaan atau kawalannya,

sesuatu bendera, panji-panji, plakad, poster. lambang atau lain -lain alat yang boleh menggalakkan perbuatan-perbuatan melanggar tatatertib, kekacauan, keengkaran atau pelanggaran terhadap Kaedah -kaedah ini.
Menerbitkan dsb dokumen. dokomen.

10. (1) Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan , badan atau kumpulan pelajar boleh menerbitkan, membahagi-bahagi atau mengedarkan apa-apa dokumen di dalam atau di luar kampus: Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif, atau seseorang yang diberikuasa olehnya secara bertulis, boleh membenarkan secara bertu lis sesuatu dokumen tertentu diterbitkan, dibahagi-bahagikan atau diedarkan untuk apa apa maksud dan tertakluk kepada apa -apa sekatan, had at au syarat sebagaimana yang difikirkan oleh Ketua Eksekutif atau orang yang diberikuasa olehnya sebagaimana tersebut di atas perlu atau bermenafaat dikenakan pada memberi kebenaran itu. (2) Kebenaran yang dikehendaki di bawah kaedah ini adalah tambahan kepada apa-apa lesen, permit atau lain-lain bentuk kebenaran yang mungkin dikehendaki di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain.

Aktiviti-aktiviti pelajar di luar kempus.

11. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, boleh mengorganisasi, menjalankan atau menyertai sesuatu aktiviti di luar kampus, kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis Ketua Eksekutif terlebih dahulu dan dengan mematuhi dengan sewajarnya apaapa sekatan, had atau syarat yang difikirkan oleh Ketua Eksekutif perlu atau bermenafaat dikenakan: Dengan syarat bahawa tiada apa -apa jua dalam kaedah ini boleh disifatkan sebagai menghalang seseorang pelajar perseorangan daripada aktiviti yang berupa semata -mata keperibadian atau persendirian.

Pelajar bertugas dalam pekerjaan, dsb.

12. Tiada seseorang pelajar, di dalam atau di luar kampus, boleh bertugas dalam apa-apa pekerjaan, perniagaan, perdagangan atau aktviti lain, samada sepenuh atau separa masa, yang pada pendapat Ketua Eksekutif adalah tidak diingini.

[Jad. 2, Bah. II, K 13 -18 ]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

29
Rayuan-rayuan berhubung dengan Institusi dab.

13. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, boleh membuat, berhubung dengan apa-apa perkara berkaitan dengan Institusi atau dengan kakitangan atau pelajar-pelajar Institusi itu, alas sifat mereka sebagai demikian, atau berkaitan dengan dirinya alas sifatnya sebagai seorang pelajar Institusi itu, apa-apa rayuan atau apa-apa perhubungan lain, samada secara hsan atau secara bertulis atau dengan apa -apa cara lain, kepada seseorang pegawai awam, atau kepada akhbar, atau kepada orangramai dalam masa sesuatu syarahan, ucapan atau pemyataan awam atau dalam masa sesuatu penyiaran dengan suara atau gambar. 14. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, boleh membuat apa -apa bantahan secara lisan atau secara bertulis atau dengan apa -apa cara lain terhadap kemasukan seseorang, badan atau kumpulan orang ke dalam kampus, atau terhadap kehadiran orang, badan atau kump ulan itu dalam kampus, atau terhadap pengeksklusian atau penyingkiran orang, badan atau kumpulan itu dari kampus.

Bantahan pelajar terhadap kemasukan. pengekskIusian dsb. orangorang daripada. kampus.

15. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau Judi dalam kumpulan pelajar, boleh mengorganisasi, mengurus, menjalankan atau kampus. membantu dalam mengorganisasi, mengurus atau menjalankan, atau menyertai, apa-apa judi, pertaruhan atau loteri dalam kampus. 16. (1) Tiada seseorang pelajar boleh meminum atau ada dalam miliknya atau di bawah jagaan atau kawalannya apa -apa liquor di dalam kamp us. (2) Seseorang pelajar yang didapati dalam keadaan mabuk di dalam kampus adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib.

M inum atau memiliki liquor dan mabuk.

17. (1) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam miliknya atau di bawah Bahan-bahan jagaan atau kawalannya apa -apa bahan lucah di dalam kampus. lucah. (2) Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, boleh membahagi-bahagi, mengedar atau mempamirkan, atau menyebab dibahagi-bahagi, diedar atau dipamirkan atau dengan apa apa cara mengambil bahagian dalam membahagi-bahagi, mengedar atau mempamir apa -apa bahan lucah di dalam kampus; seseorang pelajar adalah disifatkan sebagai membahagi-bahagi, mengedar atau mempamirkan sesuatu bahan lucah, tidak kira samada pembaha gian, pengedaran atau pemamiran itu adalah kepada satu orang sahaja atau lebih daripada satu orang dan tidak kira samada atau tidak pembahagian, pengedaran atau pemamirant itu adalah untuk mendapat bayaran atau apa -apa balasan lain. (3) Tiada seseorang pelajar boleh melihat atau mendengar secara sengaja apaapa bahan lucah di dalam kampus. 18. (1) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam miliknya atau di bawah jagaan Dadah dan atau kawalannya apa-apa dadah atau racun. racun. (2) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam miliknya atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakas, alat, radas atau barang yang, pada pendapat pihakberkuasa tatatertib, adalah direkabentuk atau dimaksud untuk digunakan bagi memakan atau meminum atau menghisap atau menyedut atau memasukkan ke dalam badannya dengan jalan cucuk atau dengan apa-apa jua cara lain apa-apa dadah atau racun.

[J ad. 2, Bah. II, K. 18-23]

30

AKTA 174

(3) Tiada seseorang pelajar boleh memberi, membekal, mengadakan atau menawarkan atau bercadang hendak memberi, membekal, mengadakan atau menawarkan apa-apa dadah atau racun kepada mana-mana orang. (4) Tiada seseorang pelajar boleh makan atau minum atau menghisap, atau menyedut, atau memasukkan ke dalam badannya dengan jalan cucuk atau dengan apa-apa jua cara lain, apa-apa dadah atau racun. (5) Tiada apa-apa jua dalam kaedah ini boleh disifatkan sebagai melarang seseorang pelajar daripada menjalani apa-apa rawatan oleh atau di bawah tentubatan seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan, 1971. (6) Seseorang pelajar yang didapati di bawah pengaruh apa-apa dadah atau racun adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib.
Kebersihan di dalam kampus.

Akta 10.

19. Seseorang pelajar tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menjejas kebersihan dan kekemasan tempat tinggal seseorang pelajar di dalam kampus atau kebersihan atau kekemasan mana-mana asrama, dewan kuliah, jalan, taman atau kebersihan atau kekemasan mana-mana lain bahagian kampus atau kebersihan atau kekemasan mana-mana bangunan atau binaan lain di dalam kampus. 20. Seseorang pelajar tidak boleh membuat apa-apa bunyi atau bising, atau menyebabkan diterbitkan apa-apa bising atau bunyi, dengan apaapa jalan atau dengan apa-apa cara, jika bising atau bunyi itu menyebabkan atau mungkin menyebabkan kegusaran atau gangguan kepada orang-orang lain di dalam kampus. 21. Tiada seseorang pelajar boleh menggunakan atau menyebab di gunakan mana-mana bahagian kampus atau mana-mana bahagian daripada mana-mana bangunan di dalam karnpus sebagai tempat tinggal atau tempat tidur, kecuali tempat yang disediakan baginya dalam asrama dalam Institusi.

Membuat bunyi yang mengusarkan dan menganggu. Tempat tinggal a t a u tempat tidur di kampus.

Memauki 22. Seseorang pelajar tidak boleh memasuki mana-mana bahagian bahagian-bahagian kampus atau mana-mana bahagian daripada bangunan di dalam kampus larangan kampus jika pelajar-pelajar amnya atau pelajar atau golongan pelajar-pelajar atau bangunan- yang berkenaan, khususnya, adalah dilarang masuk ke dalamnya. bangunan. Kad pelajar.

23. (1) Institusi hendaklah mengeluarkan kepada tiap-tiap pelajarnya suatu kad pengenalan yang disebut Kad Pelajar yang mana hendaklah ada padanya foto pelajar itu dan berupa dan mengandungi apa-apa butir sebagaimana yang ditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. (2) Tiap-tiap pelajar hendaklah ada Kad Pelajamya dalam miliknya pada setiap masa di dalarn kampus dan hendaklah mengemukakannya apabila dikehendaki berbuat demikian oleh seorang orang berkuasa. (3) Seseorang pelajar hendaklah memakai Kad Pelajarnya dengan apa-apa cara, pada bila -bila peristiwa dan pada bila -bila masa sebagaimana yang diarahkan, dari semasa ke semasa, oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar.

[Jad. 2, Bah. II-III, K. 24-29]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

31
Keengkaran.

24. Jika seseorang pelajar tidak mematuhi atau melanggar sesuatu arahan atau kehendak yang sah yang diberi atau dibuat oleh mana-mana kakitangan, pegawai atau pekerja Institusi yang diberikuasa untuk memberi atau membuatnya dalam kampus. maka pelajar itu adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. BAHAGIAN III TATATERTIB ASRAMA 25. (1) Tiada seseorang boleh memasuki atau berada dalam bilik yang diduduki oleh seseorang pelajar menetap kecuali pelajar menetap itu sendiri : Dengan syarat bahawa perenggan ini tidaklah dipakai bagi seseorang kakitangan, pegawai, pekerja atau ejen Institusi yang memasuki bilik itu bagi maksud menjalankan tugas-tugas, kewajipan-kewajipan atau tanggungjawabtanggungjawabnya, atau bagi seseorang yang memasukinya atau berada dl dalamnya mengikut sesuatu kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak Warden: Dan selanjutnya dengan syarat bahawa perenggan ini tidak boleh disifatkan sebagai melarang seseorang pelajar daripada memasuki bilik seseorang pelajar menetap dari jantina yang sama untuk lawatan bagi maksud sosial yang biasa. (2) Adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab seseorang pelajar menetap mempastikan supaya sekatan-sekatan dalam perenggan (1) dipatuhi dengan semestinya berkenaan dengan bilik yang diduduki olehnya itu. 26. Seseorang pelajar menetap tidak boleh melakukan sesuatu untuk menghalang, merintang atau menahan seseorang kakitangan, pegawai, pekerja atau ejen Institusi daripada memasuki bi lik pelajar menetap dan menjalankan tugas-tugas, kewajipan-kewajipan atau tanggungjawabtanggungjawabnya di bilik itu. 27. Seseorang pelajar menetap tidak boleh berada di luar asrama selepas pukul 11.00 malam kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak Warden.

M e m asuki atau berada dalam bal i k pelaj ar meneta p.

Menghalang dsb . , pegawai pegawai dll., daripada masuk dan menjalankan tugas -tugas. Berada di luar asrama pada waktu malam.

28. Selepas pukul 11.00 malam, kecuali pelajar-pelajar menetap dalam asrama mereka masing-masing, tiada seseorang pelajar lain boleh berada dalam premis asrama kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak Warden. 29. (1) Ses eorang pelajar hendaklah menggunakan premis asrama dengan ceramat yang sewajar dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mencacatkan, mengotorkan atau menyebabkan apa-apa kerosakan lain kepada mana-mana bahagian taman atau bangunan atau apa-apa benda atau lekapan di dalamnya. (2) Dalam menggunakan premis asrama dan kemudahan-kemudahan di dalamnya seseorang pelajar hendaklah berhemat cermat bagi mempastikan supaya is tidak dengan demikian itu menyebabkan apaapa kesusahan, kegusaran, halangan atau kacauganggu kepada mana mana orang lain.

Berada di dalam premis asrama selepas pukul 11.00 malam. Cermat pada menggunakan premis dan larangan mengenai kacauganggu.

[Jad. 2, Bah. III- IV, K. 30 -33]

32
Pelajar tidak bo leh berpindah bilik tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu. Pelajar Menetap hendaklah mengosongkan atau berpindah tempat tinggal a pabila dikehendaki oleh Institusi.

AKTA 174

30. Jika seseorang pelajar diuntukkan sebuah bilik untuk tempat tinggalnya oleh Institusi. ia tidak boleh menukar tempat tinggalnya ke mana -mana bilik lain tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu yang diberi oleh atau bagi pihak Warden.

31. (1) Seseorang pelajar menetap tinggal di sesuatu asrama mengikut budibicara dan kesukaan mutlak Institusi. (2) Institusi boleh menghendaki seseorang pelajar menetap mengosongkan tempat tinggalnya atau berpindah ke tempat tinggal lain yang disediakan oleh Institusi pads bila -bila masa tanpa memberi apa -apa sebab. (3) Jika seseorang pelajar menetap dikehendaki di bawah perenggan (2) mengosongkan atau berpindah dari tempat tinggalnya,ia hendaklah berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Institusi dan hendaklah dalam tempoh itu mengeluarkan semua barang kepunyaannya daripada tempat tinggal yang is dikehendaki mengosongkan atau dari mana ia dikehendaki berpindah itu. 32. Warden atau mana-mana orang lain yang diberikuasa olehnya boleh, dari semasa ke semasa memberi, secara lisan atau secara bertulis. apa-apa perintah atau arahan yang difikirkannya perlu atau bermenafaat untuk memilihara ketenteraman dan tatatertib dalam asrama, dan perintah atau arahan itu boleh pada amnya mengenai semua pelajar atau sesuatu golongan atau perihal pelajar atau seseorang pelajar tertentu, dan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pela jar yang mengenainya perintah atau arahan itu diberi mematuhi dan melaksanakannya. BAHAGIAN IV

Kuasa warden untuk memberi perintah atau arahan berkanun dengan ketenteraman dan tatatertib.

Kebenar an bertulis, bagi pelaiar-pelaj ar yang menyimpan. memiliki atau mempunyai kereta motor di dalam kampus.

TATATERTIB LALULINTAS JALAN 33. (1) Seseorang pelajar yang bercadang hendak menyimpan. memiliki atau mempunyai apa-apa kereta motor di dalam kampus hendaklah, pertamanya, memohon kepada Pegawai Hal Ehwal Pelajar dan mendapatkan daripadanya suatu kebenaran bertulis berkenaan dengannya: permohonan dan kebenaran bertulis itu hendaklah dalam borang sebagaimana yang ditetapkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar, tertakluk kepada perenggan (2). (2) Permohonan untuk kebenaran itu hendaklah dibuat oleh pelajar itu secara bertulis menyatakan perihal kereta motor itu dan hendaklah disertai dengan lesen kereta motor itu yang berkuatkuasa pada masa itu dan polisi insuran pihak ketiga yang berkuatkuasa pada masa itu berkenaan dengan kereta motor itu dan suatu lesen memandu yang sab berkenaan dengan pemohon itu; pemohon itu hendaklah juga menyatakan apa-apa kesalahan tatatertib yang ia telah didapati bersalah atasnya pada bila-bila masa. (3) Kebenaran bertulis Pegawai Hal Ehwal Pelajar itu hendaklah diberi dalam borang sebagaimana yang diarahkannya dan hendaklah sentiasa ditunjukkan dengan mudah dilihat pada kereta motor itu. (4) Kebenaran bertulis itu hendaklah dibaharui pada tiap-tiap tahun dan p e runtukar-peruntukan perenggan (1) dan (2) hendaklah dipakai mutatis mutandis bagi permohonan untuk membaharui kebenaran bertulis itu.

[Jad. 2 B ah. IV , K. 33-41]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIH)

33

(5) Pegawai Hal Ehwal Pelajar boleh enggan memberi kebenaran di bawah kaedah ini atau boleh membatalkan apa-apa kebenaran yang telah diberi di bawab kaedah ini jika ia berpuashati bahawa adalah berlawanan dengan kepentingan Institusi bagi pelajar itu memang kebenaran itu. 34. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah mengarahkan supaya suatu daftar Daft ar ke reta disenggara bagi semua kereta motor yang disimpan, dimiliki atau dipunyai kereta motor oleh pelajar-pelajar dalam kampus mengikut bentuk yang difikirkan patut pelajar. oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. 35. Tiada seseorang pelajar boleh memandu sesebuah kereta motor dalam Had laju. kampus selaju lebih daripada yang ditunjukkan oleh sesuatu tanda lalulintas. 36. Tiada seseorang pelajar boleh memandu sesebuah kereta motor di manamana tempat melainkan di bahagian jalan yang digunakan sebagai jalanlalu bagi kereta-kereta motor; knususnya tiada sesebuah kereta motor boleh dipandu oleh seseorang pelajar di atas siarkaki berturap, bahu jalan, tepi rump ut, lorongkaki atau lain-lain tempat, samada di sisi jalanlalu bagi kereta-kereta motor atau selainnya, yang biasanya tidak dimaksudkan atau tidak disediakan khas untuk jalanlalu bagi kereta-kereta motor.
Kereta motor hendaklah dipandu atas jalan kereta sahaja.

37. Tiada seseorang pelajar boleh memandu atau menunggang sesuatu Memandu kereta kereta di atas koridor, beranda, kakilima, halaman berkepong atau dalam motor dialas koridor, dab. mana-mana bahagian daripada mana -mana bangunan. 38. Tiada seseorang pelajar boleh meletak apa-apa kereta di mana-mana tempat Meletak kereta atau dengan apa -apa cara yang men yebabkan bahaya, halangan atau secara menghalang. kesusahan kepada mana -mana orang atau kereta lain. 39. Jika sesuatu ruang letak kereta diuntukkan bagi sesuatu kereta motor tertentu, Menggunakan tiada seseorang pelajar boleh meletak sesuatu kereta motor yang lain dalam ruang letak kereta ruang letak kereta itu. yang diuntukkan. 40. (1) Seseorang pelajar yang memandu sesuatu motosikal beroda dua tidak Membonceng. boleh membawa lebih daripada satu orang di atas motosikal itu. (2) Tiada seseorang pelajar boleh membawa seseorang di atas sesuatu motosikal beroda dua melainkan jika orang i u duduk tercelapak di belakang t pemandu itu atas suatu tempat duduk yang direkabentuk dengan sempurna yang dipasang kepada motosikal itu dengan kukuh. (3) Seseorang pelajar tidak boleh membenarkan dirinya dibawa di atas sesuatu motosikal beroda dua oleh seseorang, samada orang itu pelajar atau bukan, bersalaban dengan perenggan (1) atau (2). 41. Seseorang pelajar hendaklah mematuhi semua arahan lalulintas dan semua tanda lalulintas.
Arahan dan tanda lalulintas hendaklah dipatuhi .

[J ad. 2, Bah. IV, K. 42 -45]

34
Mengemukakan lesen memandu den Kad Pelajar apabila diminta. Ord. P.T.M. 49/58. Sabah ord. 10/63, Swk. Ord. 14/60. Menghalang perjalanan Ialulintas. Pemakaian Ordinan Lalulintas j a l a n , 1958 dalam kampus Ord. P.T.M 49/58

AKTA 174

42. Mana-mana pelajar yang memandu atau menjaga atau mengawal sesuatu kereta hendaklah membawa bersamanya suatu lesen memandu yang masih sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Ordinan Lalu lintas Jalan, 1958 atau, di Sabah atau Sarawak, di bawah undang-undang yang bersamaan yang dipakai dalamnya, dan juga Kad Pelajarnya dan hendaklah mengemukakannya untuk diperiksa oleh seseorang berkuasa apabila jua dikehendaki berbuat demikian. 43. Seseorang pelajar tidak boleh berkelakuan dengan apa -apa cam atau melakukan apa-apa perbuatan, yang menghalang atau mengganggu pergerakan lalulintas yang licin dan teratur di dalam kampus. 44. (1) Peruntukan-peruntukan Ordinan Lalulintas Jalan, 1958 dan semua perundangan kecil yang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai bagi pelajar-pelajar di dalam kampus seolah -olah jalan -jalan di dalam kampus adalah jalan awam dalam Wilayah Persekutuan dan kesalahan -kesalahan di bawah Ordinan tersebut dan di bawah perundangan kecil yang dibuat di bawahnya itu adalah kesalahan -kesalahan tatatertib berhubung dengan pelajar-pelajar dan boleh dikenakan hukuman sebagai kesalahan -kesalahan tatatertib, dan oleh hal yang demikian tiap -tiap pelajar hendaklah mematuhi peruntukan -peruntukan itu di dalam kampus.

(2) Tiada apa-apa jua dalam perenggan (1) boleh mengurangkan Ord. P.T.M. tanggungan mana-mana pelajar atau mana-mana orang lain di dalam kampus 49/58. Sabah Ord. 10/6 3, bagi apa -apa kesalahan di bawah Ordinan Lalulintas Jalan, 1958 atau manaSwk. Ord. 14/60. mana perundangan kecil yang dibuat di bawahnya, atau, di Sabah atau Sarawak, di bawah undang -undang yang bersamaan yang dipakai dalamnya.
Hukuman tatatertib oleh pihakberkuasa tat atertib.

45. (1) Pihakberkuasa tatatertib boleh, menurut budibicaranya, sebagai ganti mengambil tindakan tatatertib di bawah Bahagian V, mengenakan hukuman tatatertib teru s, iaitu amaran atau denda tidak lebih daripada dua puluh lima ringgit ke atas mana-mana pelajar yang melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawah Bahagian ini di hadapan atau dalam penglihatan pihakberkuasa tatatertib itu: Dengan syarat bahawa sebelum hukuman itu dikenakan ke atas pelajar itu, pihakberkuasa tatatertib itu bendaklah memberitahu kepadanya tentang kesalahan tatatertib yang telah dilakukan olehnya dan memberi ia peluang untuk membuat rayuan lisan berkenaan dengannya. di situ juga, kepada pihakberkuasa tatatertib itu. (2) Setelah mengenakan hukuman yang tersebut dalam perenggan (1), pihakberkuasa tatatertib hendaklah dengan serta -merta menyerahkan kepada pelajar itu suatu notis bertulis mengenai hukuman yang dikenakan itu dalam suatu borang mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar, dan jika hukuman yang dikenakan itu adalah denda, peruntukan-peruntukan kaedah 61 dan 62 hendaklah d ipakai. (3) Peruntukan-peruntukan kaedah ini hendaklah dipakai walau apapun peruntukan lain yang berlawanan dengannya dalam Kaedah -kaedah ini.

IJad. 2, Bah. V, K. 46-51]

INSTITUSI-1NSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)
BAHAGIAN V ACARA TATATERTIB

35

46. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan Hukuman tatatertib. tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman-hukuman yang berikut atau man a-mana dua atau lebih hukuman -hukuman itu disatukan sekali: (a) amaran; (b) denda tidak lebih daripada dua ratus ringgit; (c) penggantungan daripada mana -mana daripada atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan; (d) pengeksklusian daripada mana -mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan; (e) pembuangan daripada Institusi. 47. Jika pada pendapat pihakberkuasa tatatertib seseorang pelajar telah Hadir di hadapan melakukan sesuatu kesalahan tatatertib, pihakberkuasa tatatertib hendaklah, pihak berkuasa samada secara lisan atau secara bertulis. menghendaki pelajar itu hadir di tatatertib. hadapannya di sesuatu bilik tatatertib, pada sesuatu tarikh dan pada sesuatu masa sebagaimana yang ditentukan oleh pihakberkuasa tatatertib itu. 48. Jika seseorang pelajar tida k hadir di hadapan pihakberkuasa tatatertib mengikut sesuatu kehendak di bawah kaedah 47 ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus; penggan tungan itu hendaklah berterusan sehingga pelajar itu bersetuju untuk hadir di hadapan pihakberkuasa tatatertib dan, sebenamya, hadir di hadapan pihakberkuasa tatatertib pada tarikh dan masa yang ditentukan oleh pihakberkuasa tatatertib selepas pelajar itu bersetuju untuk hadir di hadapan pihakberkuasa tatatertib. 49. Dalam pembicaraan tatatertib di dalam bilik tatatertib, pihakberkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan kepada pelajar itu fakta-fakta mengenai kesalaban tatatertib yang dikata telah dilakukan oleh pelajar itu dan meminta ia membuat pengakuan atas kesalahan itu.
Akibat tidak hadir di hadapan pihakberkusa tatatertib.

Fakta-fakta kesalahan bendaklah dijelaskan dan pengakuan hendaklah diambll.

50. Jika pelajar itu mengaku bersalah, pihakberkuasa tatatertib hendaklah Pcngakuan bersalah dan acara menjelaskan fakta-fakta kes itu kepadanya; jika ia mengaku kebenaran fakta- berbangkit. fakta ini pihakberkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahan tatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan. 51. Jika pelajar itu mengaku tidak bersalah atas kesalahan tatatertib atau tidak atau enggan membuat pengakuan atau tidak mengaku kebenaran fakta fakta kes itu, pihakberkuasa tatatertib hendaklah memeriksa mana-mana saksi atau apa -apa dokumen atau apa-apa jua benda lain bagi menyokong kes itu terhadap pelajar itu; pelajar itu hendaklab diminta menyoal saksi itu dan memeriksa dokumen atau benda itu, dan pihakberkuasa tatatertib boleh memeriksa semula saksi itu.
Acara bagi perbicaraan jika pelajar mengaku tidak bersalah.

[Jad. 2, Bab. V, K. 52-5 8 ]

36
Keterangan pelajar.

AKTA 174

52. Selepas keterangan yang tersebut dalam kaedah 51 diterima. pelajar itu hendaklah diminta memberi keterangannya, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-ap a dokumen atau apa-apa jua benda lain untuk pembelaannya; pihakberkuasa tatatertib bo leh menyoal pelajar itu atau mana-mana daripada saksi-saksinya den memeriksa mana-mana dokumen atau benda itu, dan pelajar itu boleh memerikse semula mana-mana daripada saksi-saksinya. 53. Pihakberkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semula manamana saksi pada bila -bila mas a sebelum ia mengumu mkan kepu tusannya.

Pihakberkuasa tatatertib menyoal dan memanggil semula saksi

M engumumkan 54. Selepas mendengar saksi-saksi itu dan memeriksa dokumen-dokumen atau keputusan.

lain-lain benda yang dikemukakan di hadapannya, plhakberkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan keputusannya dalam kes itu, dan jika ia memutuskan bahawa pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tatatertib itu ia hendaklah meminta pelajar itu membuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukuman ringan.

Mengenakan hukuman.

55. Selepas pelajar itu membuat rayuannya, jika ada, untuk mendapat hukuman ringan di bawah kaedah 50 atau kaedah 54, mengikut mana yang berkenaan, pihakberkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajar itu satu daripada hukuman -hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 46 atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. 56. (1) Pihakberkuasa tatatertib boleh memerintahkan supaya mana -mana dokumen atau apa -apa jua benda lain yang dikemukakan di hadapannya dalam perjalanan sesuatu pembicaraan tatatertib disimpan dalam simpanannya atau simpanan seseorang sebagaimana yang ditentukannya sementara menunggu pembicaraan tatatertib itu tamat. (2) Pihakberkuasa tatatertib hendaklah, apabila tamat pembicaraan tatatertib yang dihadapannya itu, membuat apa -apa perintah yang difikirkannya patut untuk melupuskan apa -apa dokumen atau apa-apa jua bends lain yang dikemukakan di hadapannya dalam perjalanan pembicaraan tatatertib itu, dan boleh mengarahkan bahawa perintah itu hendaklah berkuatkuasa samada dengan serta -merta atau pada sesuatu masa sebagaimana yang ditentukannya. (3) Kuasa pih akberkuasa tatatertib di bawah perenggan (2) adalah termasuk suatu kuasa untuk memerintahkan supaya dokumen atau benda itu dilupuskan atau dilucuthak kepada Institusi.

Menyimpan den melupuskan eksibit-eksibit.

Nota-nota bertulis mengenai perbicaraan tatatertib hendaklah dibuat.

57. Pihakberkuasa tatatertib yang mengambil tindakan tatatertib terhadap seseorang pelajar di bawah kaedah-kaedah 47 hingga 56, termasuk keduaduanya, hendaklah membuat atau menyebabkan dibuat nota-nota bertulis mengenai pembicaraan itu. tetapi nota-nota itu tidak perlu dibuat sepatah demi sepatah. 58. Nota-nota yang tersebut dalam kaedah 57 hendaklah disimpan dalam simpanan Pegawai Hal Ehwal Pelajar.

Menyimpan nota.

[Jad. 2, Bab. V, K. 59-63]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

37

59. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semua Daftar pembicaraan tatatertib yang dijalankan di bawah Kaedahkaedab ini; daftar itu pembicaraan hendaklah merekodkan nama pelajar, butir-butir kesalahan tatatertib, kemajuan tatatertib. dalam perjalanan pembicaraan, keputusan pembicaraan, dan apa-apa maklumat atau butir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar tersebut. 60. (1) Jika seseorang pelajar telah didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib, Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menghantar suatu lapuran berkenaan dengan pembicaraan tatatertib itu kepada ibubapa atau penjaga pelajar itu dan kepada Menteri, dan, berkenaan dengan seseorang pelajar biasiswa, kepada pihakberkuasa atau badan penaja atau pemberi biasiswa itu. (2) Ibubapa atau penjaga pelajar itu aiau pihakberkuasa atau badan penaja atau pemberi biasiswa itu, mengikut mana yang berkenaan, adalah berhak mendapat suatu salinan yang diperakui bagi nota-nota pembicaraan yang dibuat di bawah kaedah 57 dengan membayar suatu bayaran yang ditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dan, walau bagaimanapun, bayaran itu tidak boleh lebih daripada lima puluh ringgit. (3) Suatu salinan yang diperakui bagi nota-nota pembicaraan tatatertib yang dibuat di bawah kaedah 57 berkenaan dengan sesuatu kes tertentu hendaklah diberi oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar kepada Menteri jika Menteri berkehendakkannya. 61. Jika pihakberkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke atas Membsyar pelajar itu, pihakberkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu denda. dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada Bursar. 62. Jika pelajar itu tidak membayar denda itu dalam tempoh yang ditentukan di Akibat tidak bawah kaedah 61, is hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung membayar daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau denda. memasuki kampus: penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar. 63. (1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawah membayar kaedah 55, pihakberkuasa tatatertib boleh, sebagai tambahan, memerintahkan pelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnya pampasan. berkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaan dengan apa-apa kerugian atau bencana kepada mana -mana orang atas mana pelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab olch pihakberkuasa tatatertib dalam pembicaraan tatatertib itu; seseorang pelajar boleh diperintahkan membayar pampasan di bawah perenggan ini tidak kira samada harta yang rosak itu kepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. (2) Amaun pampasan yang ditetapkan oleh pihakberkuasa tatatertib di bawah perenggan (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan menasabah denean memberi perhatian kepada segala hal-keadaan kes itu dan hal-keadaan orang -orang yang terlibat di dalamnya. (3) Pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) hendaklah dibayar oleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukar oleb pihakberkuasa tatatcrtib.
Perintah untuk Laporan perbicaraan kepada Ibubapa. Menteri, dll..

[Jad. 2, Bah. V-VI, K. 63-67]

38

AKTA 174

(4) Peruntukan-peruntukan Kaedah 62 hendaklah dipakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidak membayar pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) dalam tempoh yang ditenaukan di bawah perenggan (3). (5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajar di bawah perenggan (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihakberkuasa tatatertib sebagai berhak menerimanya. (6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawah kaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambil langkahlangkah pembicaraan sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkan gantirosak atau pampasan berkenaan dengan kerosakan, kerugian atau bencana yang tersebut dalam perenggan (1) atau adalah tidak menyentuh hak seseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampasan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan, kerugian atau bencana itu.
Orang-orang yang boleh hadir dalam 64. Tiada seseorang boleh hadir dalam sesuatu pembicaraan tatatertib k e c u a l i perbicaraan (a) pihakberkuasa tatatertib dan kakitangannya; tatatertib. (b) pelajar yang terhadapnya langkah-langkah tatatertib adalah

diambil; (c) ibubapa atau penjaga pelajar itu; (d) seseorang saksi semasa ia memberi keterangan, atau apabila dikehendaki oleh pihakberkuasa tatatertib; dan (e) seseorang lain sebagaimana yang dibenarkan hadir oleh pihakberkuasa tatatertib kerana sesuatu sebab khas. BAHAGIAN VI RAYUAN-RAYUAN
Notisrayuan.

55. (1) Jika seseorang pelajar tidak puashati dengan sesuatu keputusan pihakberkuasa tatatertib, ia boleh memberi notis secara bertulis tentang °adangannya hendak merayu terhadap keputusan itu dengan memfail Jengan Pegawai Hal Ehwa l Pelajar suatu notis rayuan dalam dua salinan dalam masa lima hari dari tarikh keputusan itu telah diberi. (2) Notis rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan-alasan rayuan itu.

Menyampaikanrayuan kepadaMenteri. 56. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah, apabila menerima notis rayuan

itu, mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota nota pembicaraan tatatertib yang berkenaan dengannya notis rayuan itu diberi.
TTindakan Menteriatas 57. (1) Menteri boleh, apabila menerima notis rayuan itu dan nota-nota rayuan. pembicaraan tatatertib daripada Pegawai Hal Ehwal Pelajar, meminta apa-apa

maklumat atau butir lanjut yang difikirkannya patut berkenaan dengan pembicaraan tatatertib itu. (2) Jika Menteri menolak secara terus rayuan itu di bawah seksyenkecil (4) seksyen 5. keputusan Menteri itu henda klah disampaikan kepada pelajar itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar,

[Jad. 2, Bah. VI-VII, K. 67 -69]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

39

(3) Jika Menteri melantik suatu jawatankuasa di bawah seksyenkecil (5) seksyen 5, untuk menimbangkan rayuan itu, keputusan Menteri mengenai rayuan itu yang dibuat selepas menerima syor-syor jawatankuasa itu hendaklah disampaikan kepada pelajar itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar. 68. Sesuatu ravuan Yang dihuat oleh seseorang pelajar adalah tidak berkuatkuasa sebagai menggantung pelaksanaan hukuman yang dikenakan di bawah kaedah 55 atau sebagai menggantung pembayaran apa-apa pampasan yang diperintah supaya dibayar di bawah kaedah 63. melainkan jika Pegawai Hal Ehwal Pelajar atau Menteri mengarahkan sebaliknya.
Rayuan tidak berkuatkuasa. sebagai menggantung pelaksanaan.

BAHAGIAN VII AM 69. (1) Jika sesuatu kesalahan talatertib telah dilakukan di bawah Kaedahkaedah ini, samada atau tidak seorang pelajar telah didapati bersalah berkenaan dengannya dan kesalahan tatatertib itu telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan atas nama atau bagi pihak sesuatu pertubuhan, badan atau kurnpulan pelajar Institusi yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Akta ini atau mana-mana lain pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Institusi, maka tiaptiap pemegang-pemegang jawatan bagi pertubuhan, badan atau kumpulan itu dan tiap-tiap pelajar yang menguruskan atau membantu dalarn pengurusan pertubuhan, badan atau kumpulan itu pads masa berlakunva kesalahan tatatertib itu hendaklah disifatkan sebagai bersalah alas kesalahan tatatertib itu dan boleh dikenakan hukuman baginva, melainkan jika ia memhuktikan dengan memuaskan hal pihakberkuasa tatatertib yang berkenaan bahawa kesalahan tatatertib itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya dan bahawa ia telah menialankan segala usaha yang sewajarnya untuk mencegah berlakunya kesalahan tatatertib itu. (2) Tindakan boleh diambil di bawah kaedah ini terhadap seseorang pemegang jawatan mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan seperti tersebut dalam perenggan (1) atau terhadap seseorang pelajar yang menguruskan atau membantu dalam pengurusannya, walaupun is mungkin telah tidak mengambil bahagian dalam melakukan kesalahan tatatertib itu. (3) Dalam sesuatu pembicaraan tatatertib di bawah kaedah ini terhadap seseorang pemegang jawatan mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan seperti tersebut dalam perenggan (1). atau terhadap seseorang pelajar yang menguruskan atau membantu dalam pengurusannya, apa apa dokumen yang dijumpai dalam milik seseorang pemegang jawatan pertubuhan, badan atau kumpulan itu, atau dalam milik seseorang pelajar yang menguruskan atau memb antu dalam pengurusannya, atau dalam milik seseorang ahli pertubuhan, badan atau kumpulan itu adalah menjadi keterangan prima facie mengenai kandungannya bagi maksud membuktikan bahawa sesuatu telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan oleh atau bagi pihak pertubuhan, badan atau kumpulan itu.
Tanggungan tatatatertib pemegangpemegang jawatan dll. Pertubuhan , badan a t a u kumpulan pelajar.

[J ad 2, Bah. VII, K. 70-72, Jad 3, Per. 1]

40
Anggapan

AKTA 174

70. Dalam sesuatu pembicaraan tatatertib terhadap seseorang pelajar (a) tidaklah perlu membuktikan bahawa sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar mempunyai sesuatu nama atau bahawa ianya telah ditubuhkan atau adalah biasanya dikenali dengan sesuatu nama yang tertentu; (b) jika apa-apa buku, akaun, tulisan, senarai ahli-ahli, meteri panji-panji atau insignia bagi, atau berhubung dengan, atau berupa sebagai berhubung dengan, sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan orang adalah dijumpai dalam milik, simpanan atau di bawah kawalan seseorang pelajar, maka hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebalilmya, bahawa pelajar itu adalah seorang ahli pertubuhan, badan atau kumpulan itu dan pertubuhan, badan atau kumpulan itu hendaklah dianggap. sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai wujud pada masa buku, akaun, tulisan, senarai ahli-ahli meteri, panji-panji, atau insignia itu dijumpai sedemikian; dan (c) jika apa-apa buku, akaun, tulisan, senarai ahli-ahli, meteri, panjipanji atau insignia bagi, atau berhubung dengan, sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan orang adalah dijumpai dalam milik, simpanan atau di bawah kawalan seseorang pelajar, maka hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahawa pelajar itu adalah membantu dalam pengurusan pertubuhan, badan atau kumpulan itu.

Kesalahankesalahan tatatertib

71. Seseorang pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap, atau yang tidak mematuhi, atau yang melanggar. mana -mana daripada kaedah kaedah ini atau mana -mana sekatan, syarat atau had yang dikenakan di bawah Kaedah -kaedah ini atau mana-mana perintah atau arahan yang diberi di bawah Kaedah -kaedah ini adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. 72. Tiada apa-apa jua dalam Kaedah-kaedah ini boleh mengurangkan tanggungan seseorang pelajar atau seseorang lain bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

Kaedah-kaedah ini tidak mengurangkan tanggunggan kejenayahan.

JADUAL KETTGA (Seksyen 7, 8, 22 clan 23) JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR
Pemilihan JPP.

1. (1) Pelajar-pelajar sesuatu Institusi hendaklah memilih suatu Jawatankuasa Perwakilan Pelajar secara berikut: (a) berkenaan dengan sesuatu Institusi yang mengadakan suatu kursus pengajian hanya dalam satu lapangan tertentu selama tempoh beberapa tahun, pelajar-pelajar bagi tiap -tiap satu tahun tertentu hendaklah memilih dengan kertas undi rahsia, yang dijalankan oleh Pegawai Hal Ebwal Pelajar, sesuatu bilangan yang sama banyak sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif daripada pelajar-pelajar yang belajar dalam satu-satu tahun itu untuk menjadi wakil-wakil dalam JPP; atau

[Jad. 3, Per. 1-7]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

41

(b) berkenaan dengan sesuatu Institusi yang mengadakan beberapa kursus pengajian dalam berlain -lainan lapangan, pelajar-pelajar tiap-tiap satu lapangan tertentu hendaklah memilih dengan kertas undi rahsia, yang dijalankan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar, sesuatu bilangan yang sama banyak sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif daripada pelajar-pelajar yang belajar dalam satu-satu lapangan itu untuk menjadi wakil-wakil dalam JPP; pembahagian mengenai pelajaran yang diadakan oleh sesuatu Institusi kepada berbagai lapangan pengajian bagi maksud-maksud perenggan-kecil ini hendaklah dibuat oleh Ketua Eksekutif dengan kelulusan Menteri. (2) Apa-apa soal tentang samada perenggan-kecil (a) atau perenggankecil (b) perenggan (1) dipakai bagi sesuatu Institusi hendaklah ditentukan oleh Menteri dan penetuan itu adalah muktamad. 2. JPP hendaklah memilih dari antara ahli-ahlinya seorang Yang PemegangDipertua, seorang Naib Yang Dipertua. seorang Setiausaha d seorang pemegang an Bendahari, yang mana sahaja hendaklah menjadi pemegang -pemegang jawatan JPP. jawatannya. 3. Ahli-ahli JPP dan pemegang-pemegang jawatannya hendaklah dipilih untuk satu tahun.
Tempoh jawatan JPP dan emegangpemegang jawatannya. .

4. Keputusan -keputusan JPP hendaklah diambil dengan undi terbanyak Keputusandengan tidak k urang daripada dua par tiga daripada ahli-ahli hadir dan keputuan dengan undi terbanyak. mengundi. 5. JPP boleh menubuhkan, dari semasa ke semasa, dengan terlebih Jawalankuaaa ad hoc. dahulu mendapat kelulusan secara bertulis Pegawai Hal Ehwal Pelajar, jawatankuasa-jawatankuasa ad hoc dari antara ahli-ahlinya untuk maksudmaksud atau tujuan-tujuan tertentu. 6. (1) Tiada seseorang pelajar yang keputusan pembicaraan tatatertib terhadapnya masih ditunggu, atau yang telah didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib, boleh dipilih atau masih menjadi seorang ahli JPP atau seorang pemegang jawatan mana -mana badan atau jawatankuasa pelajar, melainkan jika dibenarkan secara bertulis oleh Ketua Eksekutif. (2) Seseorang pelajar yang belum lagi memasuki peperiksaan per tamanya berkenaan dengan kursus pengajiannya, atau yang telah gagal dalam, atau yang tidak masuk, peperiksaan yang lalu yang diadakan berkenaan dengan kursus pengajiannya sebelum sahaja mana -mana pemilihan atau pemilihan -pemilihan yang dicadangkan bagi JPP atau oleh JPP atau bagi atau oleh mana-mana pertubuhan atau badan pelajar lain, adalah hilang kelayakan daripada dipilih dalam pemilihan atau pemilihan-pemilihan itu. 7. Tujuan -tujuan dan tugas -tugas JPP ialah (a) membantu dan menggalakkan, tertakluk kepada arahan Ketua Eksekutif, kemajuan kemudahan-kemudahan bagi pelajarpelajar seperti kemudahan-kemudahan rekreasi dan pembekalan makanan dan minuman;
Hilang kelayakan berkenaan dengan JPP, badan pelajar, pertubuhan atau jawatank uasa pelajar

Tujuan-tujuan dan tugas-tugas JPP.

[Jad. 3 , Per. 7-12]

42

AKTA 174
(b) membuat rayuan kepada Ketua Eksekutif mengenai perkara-perkara berhubung dengan keadaan -keadaan dalam mana pelajar-pelajar tinggal dan belajar; dan (c) mengusahakan apa-apa aktiviti lain sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif dari semasa ke semasa.

Perbelanjaan JPP. 8. JPP tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulanwang atau membuat apa-

apa pungutan apa-apa wang atau harta daripada man a-mana sumber jua pun tetapi apa-apa perbelanjaan yang menasabah sebagaimana yang dibenarkan terlebih dahulu secara bertulis oleh Ketua Eksekutif untuk dilakukan oleh JPP boleh dibayar oleh Institusi jika tuntutan-tuntutan bertulis yang mu nasabah dengan disokong dengan resit-resit dan baucer-baucer adalah dikemukakan oleh JPP kepada Ketua Eksekutif dan diluluskan olehnya.
Akaun JPP.

9. Bendahari hendaklah menyimpan akaun-akaun JPP dengan sewajarnya dan tidak lewat daripada tiga bulan selepas akhir tiap -tiap tahun kewangan, iaitu tahun kewangan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif, suatu salinan akaun -akaun tersebut yang diodit o leh seseorang yang dilantik oleh Ketua Eksekutif hendaklah dikemukakan oleh JPP kepada Ketua Eksekutif untuk diluluskan. 10. (1) JPP hendaklah mengadakan mesyuarat -mesyuarat dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkannya perlu dan adalah menjadi kewajipan Setiausaha menyimpan minit tiap-tiap mesyuarat JPP dan minit itu hendaklah disahkan dalam suatu mesyuarat yang kemudian. (2) JPP atau sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah, tidak kurang daripada empat puluh jam sebelum mengadakan sesuatu mesyuarat, memberi notis mengenai tarikh dan masa mesyuarat itu dan juga ajendanya kepada Ketua Eksekutif. (3) Tiap-tiap mesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah diadakan hanya di suatu tempat yang disediakan bagi maksud mesyuarat-mesyuarat itu oleh Ketua Eksekutif. (4) Ketua Eksekutif atau wakilnya hendaklah hadir dalam tiap -tiap satu mesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP, melainkan jika Ketua Eksekutif memutuskan sebaliknya berkenaan dengan sesuatu mesyuarat tertentu. (5) Suatu salinan minit tiap-tiap satu mesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah diberi oleh JPP atau jawatankuasa ad hoc itu kepada Ketua Eksekutif dalam masa tujuh puluh dua jam selepas tiap-tiap satu mesyuarat.

Mesyuarat mesyuarat JPP.

Pemeriksaan rekod-rekod.

11. Rekod-rekod JPP atau rekod-rekod sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah sentiasa terbuka untuk diperiksa oleh Ketua Eksekutif atau wakilnya. 12. Bagi maksud Jadual ini "pelajar" ertinya seseorang, lain daripada seseorang pegawai awam, yang mengikuti kursus pengajian dalam Institusi Dengan syarat bahawa seseorang adalah terhenti daripada menjadi pelajar dalam erti perenggan ini mulai dari tarikh peperiksaan akhir bagi kursus pengajiannya bermula. jika is masuk peperiksaan ilu.

Takrif bai ‘pelajar ’ bagi maksud jadual ini.

[Jad. 3, Per. 13]

INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB)

43
Pertikaian tentang pemilihanpemilihan.

13. Jika timbul sesuatu pertikaian tentang samada seseorang ahli atau pemegang-jawatan bagi JPP atau bagi sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP telah dipilih atau dilantik dengan sewajarnya, mengikut mana yang berkenaan, atau adalah berhak menjadi atau masih menjadi ahli atau pemegang-jawatannya, maka periikaian itu hendaklah diputuskan oleh Ketua Eksekutif atau oleh seseorang yang dilantik olehnya bagi maksud itu, dan keputusan Ketua Eksekutif atau keputusan orang itu mengenainya adalah muktamad.

LAWS OF MALAYSIA
Act 174
EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE) ACT 1976

3

LAWS OF MALAYSIA Act 174 EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE) ACT 1976
ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY Section 1. Short title. 2. Interpretation. 3. Power of Minister to decide any question as to Executive Head. PART II DISCIPLINARY AUTHORITI ES 4. Disciplinary authority in respect of staff of an Institution. 5. Disciplinary authority in respect of students of an Institution. 6. Students' disciplinary rules. PART III THE STUDENTS' REPRESENTATIVE COMMITTEE AND OTHER STUDENT BODIES 7. Students' Representative Committee. 8. Establishment of other student bodies. 9. Dissolution of the SRC or other student body. PART IV OFFENCES 10. Prohibition on a student or a students' organization , body or group associating with societies. etc., except as approved by the Minister. 11. Prohibition on collection of money by a student or by an organization. body or group of students.

[Arrangement of Sections]

4
Section

ACT 174

12. Criminal liability of office-bearers, etc. of a students' organization, body or group. 13. Presumptions. 14. Suspension and expulsion of a student charged with a criminal offence or against whom a criminal offence is proved. 15. Minister's power to suspend or expel a student from any Institution. 16. Removal or exclusion from an Institution or University of a suspended or expelled student. PART V TRANSITIONAL 17. Students who are members of an existin g society. 18. Existing societies of students. 19. Sections 17 and 18 to prevail over Societies Act, 1966 or relevant Co operative Societies Ordinance. 20. Existing organizations and bodies of students in an Institution. PART VI GENERAL 21. Delegation by Minister. 22. Application of Act to Institutions specified in the First Schedule, and Minister's power to amend Schedules. 23. Minister's power to apply provisions of Act to Institutions with modifications, etc. 24. Branch itemized in the First Schedule deemed to be a separate Institution. 25. Date of commencement of this Act in relation to an Institution subsequently included in the First Schedule. 26. This Act and subsidiary legislation made there under to prevail. FIRST SCHEDULE ... Institutions to which Act is applicable.

SECOND SCHEDULE Educational Institutions (Discipline of Students) Rules, 1976. THIRD SCHEDULE ... Students' Representative Committee.

5 LAWS OF MALAYSIA Act 174 EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE) ACT 1976
An Act to provide for matters related to discipline in educational institutions, and for matters connected therewith. [ ]

BE IT ENACTED by the Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong with the advice and consent of the Dewan Negara and Dewan Rakyat in Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows PART I PRELIMINARY 1. This Act may be cited as the Educational Institutions (Discipline) Act 1976. 2. In this Act, unless the context otherwise requires "campus" means the area or areas, together with all buildings or other structures thereon, which belong to or are used, whether permanently or otherwise, by an Institution; "Campus" has the meaning assigned thereto in section 2 of the Universities and University Colleges Act 1971; "Disciplinary Committee" means the Disciplinary Committee of an Institution constituted under subsection (1) of section 4; "Executive Head" means the officer or member of the staff of the Institution who functions as the principal executive officer of the Institution; "Institution" means any institution, other than a University, which provides education, instruction or training of any description to any person or persons , and which is specified or described in the First Schedule; "Minister" means the Minister responsible for education; "staff" includes any person employed by or in an Institution;

Short title.

Interpretation.

Act 30.

[Pt. I-Il, S. 2 -4 ]

6

ACT 174

"student" means a person receiving education, instruction or training of any description from or in an Institution; "Students' Affairs Officer" means a member of the staff of an Institution who is designated as such by the Minister under subsection (1) of section 5; "Students' Representative Committee" or "SRC" means the Students' Representative Committee provided under section 7;
Act 30. Power of Minister to decide any question as to Executive Head.

"University" means a University or a University College established under the Universities and University Colleges Act 1971. 3. Where any question arises as to who is the Executive Head of any particular Institution the question shall be decided by the Minister whose decision thereon shall be final. PART II DISCIPLINARY AUTHORITIES

Disciplinary authority in respect of staff of an Institution.

4. (1) Subject to subsection (4), the disciplinary authority of an Institution in respect of every member of the staff shall be the Disciplinary Committee of the Institution which shall consist of the Executive Head who shall be the Chairman and two other members appointed by the Minister from within or without the Institution. (2) In the exercise of its disciplinary functions, the Disciplinary Committee shall have the power to take such disciplinary action and impose such disciplinary punishment as may be provided for under any disciplinary rules applicable to the staff, and, where there are no such rules, under any disciplinary rules made therefor by the Minister and published in the Gazette. (3) The Disciplinary Committee may delegate any of its disciplinary functions, powers or duties to any member of the staff, or to any board of members of the staff, in respect of any particular member of the staff, or in respect of any class or category of members of the staff, and the member of the staff or the board delegated with such functions, powers or duties shall carry out, exercise or discharge them

[Pt. 11, S. 4-5]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

7

under the direction and control of the Disciplinary Committee which shall have the power to review, rescind or vary any decision or finding of such member of the staff or such board: Provided that no delegation shall be made under this subsection so as to enable a member of the staff to exercise any disciplinary authority or to be a member of a board which may exercise any disciplinary authority over a member of the staff who is superior to him in rank. (4) The Disciplinary Committee shall have no jurisdiction in respect of the Executive Head and such members of the staff as the Minister may direct. (5) Any member of the staff who is dissatisfied with the decision of the Disciplinary Committee or of any person or board delegated with functions, powers or duties under subsection (3) may appeal against such decision to the Minister or to such person or body of persons as the Minister may specify by notification in the Gazette and the Minister or such person or body of persons may give such decision thereon as he or it deems fit and proper. 5. (1) The disciplinary authority of an Institution in respect of every student of an Institution shall be such member of the staff as the Minister may designate; the member of the staff so designated shall be known as the Students' Affairs Officer. (2) The Students' Affairs Officer shall have the power to take such disciplinary action and impose such disciplinary punishment as provided under the Second Schedule. (3) The Students' Affairs Officer may delegate any of his disciplinary functions, powers or duties to any member of the staff, or to any board of members of the staff in respect of any particular student, or any class or category of students of the Institution, and the member of the staff or the board delegated with such functions, powers or duties shall carry out, exercise or discharge them under the direction and control of the Students' Affairs Officer who shall have the power to review, rescind or vary any decision or finding of such member of the staff or such board Provided that no delegation shall be made under this subsection to such members of the staff as the Minister may direct in writing.
Disciplinary authority in respect of students of an Institution.

[Pt. II-III, S. 5-8]

8

ACT 174

(4) Any student dissatisfied with the decision of the Students' Affairs Officer or of any person or board delegated with functions, powers or duties under subsection (3) may appeal against such decision to the Minister who may, if he deems fit, summarily reject the appeal. (5) Where the Minister does not summarily reject an appeal under subsection (4), he shall appoint a committee of two or more persons, from within or without the Institution, to consider the appeal and make its recommendations to him, and, upon receiving such recommendations, the Minister may give such decision on the appeal as he considers fit and proper.
Students disciplinary rules.

6. The Educational Institutions (Discipline of Students) Rules, 1976 in the Second Schedule shall apply to an Institution, provided that the Minister may, in his absolute discretion, make, by order published in the Gazette, such modifications, adaptations, additions, deletions or amendments thereto in the application thereof to any particular Institution or class or description of Institutions as he may deem necessary or expedient. PART III THE STUDENTS' REPRESENTATIVE COMMITTEE AND OTHER STUDENT BODIES

Students' Representative Committee.

7 . An Institution shall have a Students' Representative Committee and the provisions of the Third Schedule shall apply to such Committee, provided that the Minister may, in his absolute discretion, make, by order published in the Gazette, modifications, adaptations, additions, deletions or amendments thereto in the application thereof to any particular Institution or class or description of Institutions as he may deem necessary or expedient. 8. (1) Without prejudice to section 7, it shall be lawful for not less than ten students of an Institution with the prior approval of the Students' Affairs Officer given after obtaining the concurrence of the Minister, and subject to such terms and conditions as the Students' Affairs Officer may specify, to establish a student body consisting of students of the Institution for the promotion of a specific object or interest within the Institution.

Establishment of other student bodies.

[Pt. III- IV, S. 8 -1 0 ]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

9

(2) The provisions of the Third Schedule, except paragraphs 1 and 7 thereof, shall apply mutatis mutandis t o a student body established under this section as they apply to the SRC. 9. (1) The Minister or the Executive Head may, in his absolute discretion, without assigning any reason therefor, suspend or dissolve the SRC or any student body established under section 8, and give such consequential directions or instructions or take such consequential steps as may be necessary or expedient to give effect to the suspension or dissolution. (2) The suspension or dissolution of the SRC or a student body established under section 8 shall take immediate effect upon the making of the decision to suspend or dissolve same. (3) The suspension or dissolution of the SRC or a student body established under section 8 shall be final and no court shall have any jurisdiction to entertain any proceedings against such suspension or dissolution. PART IV OFFENCES 10. (1) No person, while he is a student of an Institution, shall be a member of, or shall in any manner associate with, any society, political party, trade union or any other organisation, body or group of persons whatsoever, whether or not it is established under any law, whether it is in the Institution or outside the Institution, and whether it is in Malaysia or outside Malaysia, except as may be provided by or under this Act, or except as may be approved in advance in writing by the Minister. (2) No organisation, body or group of students of an Institution, whether established by, under or in accordance with this Act, or otherwise, shall have any affiliation, association or other dealing whatsoever with any society, political party, trade union or any other organisation, body or group of persons whatsoever, whether or not it is established under any law, whether it is in the Institution or outside the Institution, and whether it is in Malaysia or outside Malaysia, except as may be provided by or under this Act, or except as may be approved in advance in writing by the Minister.
Prohibition on a student or a students' organisation, body or group associating with societies, etc. except as approved by the Minister. Dissolution of the SRC or other student body.

[Pt. IV, S . 1 0 -11]

10

ACT 174

(3) No person, while he is a student of an Institution, shall express or do anything which may be construed as expressing support, sympathy or opposition to any political party or trade union or as expressing support or sympathy with any unlawful organisation, body or group of persons. (4) No organisation, body or group of students of an Institution which is established by, under or in accordance with this Act, or any other organisation, body or group of students of an Institution, shall express or do anything which may be construed as expressing support, sympathy or opposition to any political party or trade union or as expressing support or sympathy with any unlawful organisation, body or group of persons. (5) Any person who contravenes or fails to comply with the provisions of subsection (1), (2), (3) or (4) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both such fine and imprisonment.
Prohibition on Collection of money by a student or by an organisation, body or group of students.

11. (1) No student of an Institution, or any organisation, body or group of students of an Institution, shall, in or outside the campus, or in or outside Malaysia, collect or attempt to collect, or promote or attempt to promote any collection of, or make any appeal orally or in writing or otherwise, or attempt to make any such appeal for, any money or other property from any person, not being money or property due or about to fall due under or by virtue of any written law, contract or other legal obligation. (2) Any person who contravenes or fails to comply with the provisions of subsection (1) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both such fine and imprisonment. (3) The Minister may, in any particular case, in his absolute discretion, grant exemption to any person from the application of the provisions of subsection (1), subject to such terms and conditions and for such period as he may, in his absolute discretion, deem fit.

[Pt. IV. S. 11-1 2 ]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

11

(4) Without prejudice to the provisions of any other written law relating to the delegation of powers, the Minister may, by notification in the Gazette, delegate, in relation to any particular Institution, the exercise of his powers under subsection (3) to the Executive Head in respect of collection of money within the campus from persons within the campus, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed in such notification. (5) The provisions of this section shall be in addition to and not in derogation from the provisions of any written law relating to house to house and street collections, public collections, or collection of money or sale of badges. 12. (1) Where any offence has been committed under any written law, whether or not any person has been convicted in respect thereof, and such offence has been committed or purports to have been committed in the name or on behalf of, any organisation, body or group of students of an Institution which is established by, under or in accordance with this Act, or any other organisation, body or group of students of an Institution, every office-bearer of such organisation, body or group and every person managing or assisting in the management of such organisation, body or group at the time of the commission of such offence shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to the punishment prescribed by law therefor, unless he establishes to the satisfaction of the court that the offence was committed without his knowledge and that he had exercised all due diligence to prevent the commission of the offence. (2) Any office -bearer of, or any person managing or assisting in the management of, any organisation, body or group as referred to in subsection (1) shall be liable to be prosecuted under this section, notwithstanding that he may not have taken part in the commission of the offence. (3) In any prosecution under this section of an office bearer of, or any person managing or assisting in the management of, any organisation, body or group as referred to in subsection (1) any document found in the possession of any office-bearer of, or person managing or assisting in the management of, such organisation, body or group, or in the possession of a member of such organisation, body or group shall be prima facie evidence of the contents thereof
Criminal liability of office bearers, etc. of a students' organisation, body or group.

[Pt. IV, S. 12 -14]

12

ACT 174

for the purpose of proving that anything has been done or purports to have been done by or on behalf of such organisation, body or group.
Presumptions.

13. In any prosecution under this Act (a) it shall not be necessary for the prosecution to prove that an organisation, body or group of persons possesses a name or that it has been constituted or is usually known under a particular name; (b) where any books, accounts, writings, lists of members, seals, banners or insignia of, or relating to, or purporting to relate to, any organisation, body or group of persons are found in the possession, custody or under the control of any person, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such person is a member of such organisation, body or group, and such organisation, body or group shall be presumed, until the contrary is proved, to be in existence at the time such books, accounts. writings, lists of members, seals, banners or insignia are so found; and (c) where any books, accounts, writings, lists of members, seals, banners or insignia of, or relating to, any organisation, body or group of persons are found in the possession, custody or under the control of any person, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such person assists in the management of such organisation, body or group.

Suspension and expulsion of a student charged with a criminal offence or against whom a criminal offence is proved.

14. (1) Where a student of an Institution is charged with a criminal offence he shall immediately thereupon be suspended from being a student of the Institution and shall not, during the pendency of the criminal proceedings, remain in or enter the campus of that or any other Institution, or the Campus of any University. (2) Where a court finds that a charge for a criminal offence is proved against a student of an Institution, the student shall, immediately thereupon, cease to be a student of the Institution, and shall not remain in or enter the campus of that or any other Institution or the Campus of any University. (3) A student of an Institution who is detained, or is subjected to any order imposing restrictions on him, under any written law relating to preventive detention or internal

[Pt. IV, S. 14]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

13

security, shall, immediately thereupon, cease to be a student of the Institution and shall not remain in or enter the campus of that or any other Institution or the Campus of any University. (4) A student of an Institution who is suspended from being a student of the Institution under the provisions of subsection (1) shall not, while he is so suspended, be admitted as a student of any other Institution, or of any University, in Malaysia without the written approval of the Minister, and if the Minister grants such approval, the Minister may impose such terms and conditions as he may, in his absolute discretion, deem fit to impose. (5) A student of an Institution who ceases to be a student of the Institution under the provisions of subsection (2) or (3) shall not be admitted as a student of that or any other Institution, or of any University, in Malaysia without the written approval of the Minister, and if the Minister grants such approval, the Minister may impose such terms and conditions as he may, in his absolute discretion, deem fit to impose. (6) Any person who remains in or enters the campus of any Institution or the Campus of any University in contravention of the provisions of subsection (1), (2) or (3) or who obtains admission to any Institution or University in contravention of the provisions of subsection (4) or (5) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both such fine and imprisonment. (7) The provisions of subsections (1), (2), (3), (4) and (5) shall apply to a person notwithstanding that there may be pending in any court or before any other authority any application, petition, appeal, or other proceeding whatsoever by him or by any other person in respect of the criminal proceedings, the detention, or the order imposing restric tions, as the case may be Provided that upon the determination of such application, petition, appeal or other proceeding the Minister may, in his absolute discretion, have regard to such determination and grant exemption to the student from the application of the provisions of subsection (1), (2), (3), (4) or (5), as the case may be, upon such terms and conditions as he may, in his absolute discretion. deem fit to impose.

[Pt. IV, S. 14-15]

14

ACT 174

(8) The Minister may, at any time, in any particular case, in his absolute discretion, grant exemption to any person from the application of the provisions of subsection (1), (2), (3), (4) or (5), as the case may be, either unconditionally, or upon such terms and conditions, or for such period, as he may, in his absolute discretion, deem fit. (9) Without prejudice to the provisions of any other written law relating to the delegation of powers, the Minister may, by notification in the Gazette, delegate the exercise of any of his powers under this section to the Executive Head, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed in such notification.
Minister's power to suspend or expel a student from any Institution.

15. (1) The Minister may, where upon representations made by any particular Institution, he is satisfied that it is desirable to do so in the interest of that Institution, order in writing that any student of an Institution be suspended from being a student thereof for such period as the Minister may specify in the order, or be expelled from it, and such student shall, immediately thereupon, be so suspended or expelled, as the case may be. (2) A student in respect of whom the Minister has given an or der in writing under subsection (1) may, within one month from the date of such order, make representations to the Minister for the revocation or variation of the order. (3) The Minister may give such decision with regard to any representations made under subsection (2) as he may deem fit and proper, and such decision shall be final. (4) An order to suspend a student under subsection (1) may, from time to time, be extended for such period as the Minister may specify in respect of each extension. (5) A student of an Institution who is suspended from being a student thereof, or who is expelled from the Institution under this section, shall not, during the suspension, or after the expulsion, as the case may be, remain in or enter the campus of that or any other Institution, or the Campus of any University, except with the prior written approval of the Minister, and if the Minister grants such approval, the Minister may impose such conditions as he may, in his absolute discretion, deem fit to impose.

[Pt. IV, S. 15-1 6 ]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

15

(6) A student of an Institution who is suspended from being a student thereof under this section shall not, while he is so suspended, be admitted as a student of any other Institution, or of any University, without the prior written approval of the Minister, and if the Minister grants such approval, the Minister may impose such conditions as he may, in his absolute discretion, deem fit to impose. (7) A student of an Institution who is expelled from it under this section shall not be admitted as a student of that or any other Institution, or of any University, without the prior written approval of the Minister, and if the Minister grants such approval, the Minister may impose such conditions as he may, in his absolute discretion, deem fit to impose. (8) Any person who remains in or enters the campus of any Institution or the Campus of any University in contravention of the provisions of subsection (5), or who obtains admission to any Institution or University in contravention of the provisions of subsection (6) or (7) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both such fine and imprisonment. (9) An order to suspend or expel a student from an Institution under this section may, at any time, be revoked by the Minister and the Minister may, in his absolute discretion, make such revocation subject to such conditions as he ma y deem fit to impose. 16. Where a student is suspended or expelled from an Institution under this Act, the Executive Head of an Institution or the ViceChancellor of a University, as the case may be, shall take or cause to be taken all such steps as may be necessary to secure or obtain the removal or exclusion of the student from the Institution or University, as the case may be, with the aid of any officer or employee of the Institution or University, as the case may be, and may call upon any police officer to assist in securing or obtaining the removal or exclusion of the student from the Institution or University, as the case may be; such police officer may, thereupon, for the purpose as aforesaid, use such reasonable force on the student or any other per son or otherwise as may be necessary.
Removal or exclusion from an Institution or University of a suspended or expelled student.

[Pt. V, S. 17-18]

16

ACT 174 PART V TRANSITIONAL

Students who are members of an existing society. 13/66.

17. (1) Where immediately before the commencement of this Act a student of an Institution was a member of any society registered under the Societies Act, 1966, he shall, as from the date of commencement of this Act, cease to be a member thereof unless, within fourteen days after the said date, he obtains the approval in writing of the Minister to continue to be a member thereof. (2) An office-bearer of any society which, after the expiry of fourteen days from the commencement of this Act, purports to have a student of an Institution as its member in contravention of subsection (1) shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to be punished with a fine not exceeding one thousand ringgit.

Existing societies of students. 13/66. F. T.M. Ord. 33148 Sabah Ord. 3/58, Sarawak Cap. 66.

18. (1) Where on the date of commencement of this Act there stands registered under the Societies Act, 1966 or the Co-operative Societies Ordinance, 1948 of West Malaysia, or the Co-operative Societies Ordinance, 1958 of Sabah, or the Co-operative Societies Ordinance of Sarawak, any society or co-operative society, as the case may be, whose members are wholly or predominantly students of one or more Institutions the said society or co-operative society, as the case may be, shall stand dissolved upon the expiry of fourteen days from the date of commencement of this Act, unless during that period the written approval of the Minister is obtained and filed with the Registrar of Societies or with the relevant Registrar of Co-operative Societies, as the case may be. (2) Where a society is dissolved under subsection (1) the provisions of section 17 of the Societies Act, 1966 shall apply in respect thereof mutatis mutandis as if it were a society the registration whereof had been cancelled under the said Act. (3) Where a co-operative society is dissolved under subsection (1) the relevant Registrar of Co-operative Societies shall appoint a competent person to be, subject to the direction and control of such Registrar of Co-operative Societies, liquidator of such co-operative society and the provisions of the relevant Co-operative Societies Ordinance shall apply to such co-operative society as if it were a cooperative society the registration whereof had been cancelled under that Ordinance and the said liquidator had been appointed a liquidator thereof under section 41 of that Ordinance.

13/66.

[Pt. V, S. 18 -20]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

17

(4) Where a person who was a member of a society or a cooperative society when he was a student of an Institution had continued to be a member thereof after he had ceased to be a student of an Institution, he shall, for the purpose of determining under this section whether the members of the society or co-operative society are wholly or predominantly students of one or more Institutions, be deemed to be a student of an Institution. (5) Any question as to whether the members of any society or cooperative society, as the case may be, are wholly or predominantly students of one or more Institutions shall be decided by the Registrar of Societies or the relevant Registrar of Co-operative Societies, as the case may be, and his decision thereon shall be final and shall not be questioned or reviewed in any court. 19. (1) The provisions of sections 17 and 18 shall apply in relation to a society registered under the Societies Act, 1966 notwithstanding anything to the contrary contained in that Act, and where there is any conflict between the provisions of the said sections and the provisions of the said Act, the provisions of the said sections shall prevail. (2) The provisions of section 18 shall apply in relation to a cooperative society notwithstanding anything to the contrary contained in the relevant one of the Co-operative Societies Ordinances referred to in that section, and where there is any conflict between the provisions of the said section and the provisions of the said relevant Ordinance, the provisions of the said section shall prevail. 20. (1) On the date of commencement of this Act, all orga nisations and bodies of students which were existing immediately before such date in an Institution and to which section 18 does not apply shall stand dissolved. (2) All moneys, properties, assets and rights whatsoever of all organisations and bodies of students existing in an Institution immediately before the commencement of this Act shall, on the date of commencement of this Act and without any conveyance, assignment or transfer whatever, vest in the following manner: (a) where the Institution is a corporation, or belongs to a corporation, whether a corporation sole or a corporation aggregate, they shall vest in the corporation;
Sections 17 and 18 to prevail over Societies Act. 1966 or relevant Cooperative Societies Ordinance. 13/66. F.M. Ord. 33/48, Sabah Ord. 3/58. Sarawak Cap. 66.

Existing organisations and bodies of students in an institution.

[Pt. V-VI, S . 20-21]

18

ACT 174

(b) where the Institution is neither a corporation nor belongs to a corporation, they shall vest in the person or persons to whom the Institution belongs, or to the trustee or trustees of the Institution, if any, and shall be used for the benefit of the students of the Institution in such manner as the Executive Head may, in his absolute discretion, direct. (3) Any person having in his possession or under his custody, control or charge any money, property, asset or right whatsoever referred to in subsection (2), or any document pertaining thereto, shall forthwith give delivery and possession of the same to the corporation, person or persons, or trustee or trustees in whom the same are vested in accordance with subsection (2), and shall do all such acts or things as may be necessary to effect such delivery or possession. (4) The corporation, person or persons, or trustee or trustees in whom the vesting is effected in accordance with subsection (2) shall not be responsible or liable to meet any dues, debts, obligations or liabilities whatsoever of any organisation or body of students referred to in subsection (2): Provided, however, that the Executive Head of the Institution may, in his absolute discretion, decide to use any money, property, asset or right whatsoever vested as aforesaid in accordance with subsection (2) to meet any due, debt, obligation or liability of any such organisation or body of students if he deems it just and proper to do so. (5) In this section "person" includes the Government of Malaysia or a State Government. (6) The Minister may by order published in the Gazette make such provision as he may consider necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this section or to remove any difficulties occasioned by them. PART VI GENERAL 21. (1) Without prejudice to the provisions of subsection (4) of section 11 and subsection (9) of section 14, the Minister may delegate, subject to such conditions and restrictions as he may specify, any of his functions, powers or duties under this Act, except the power to make subsidiary legislation under this Act.

Delegation by Minister.

[Pt. VI, S. 21 -25]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

19

(2) A delegation made under subsection (1) may be made either generally or in relation to any particular Institution or class or description of Institutions, and it may be mad e to any person or body of persons. (3) A delegation under this section may be revoked a any time by the Minister. (4) No delegation of any function, power or duty under this section shall affect o r derogate from the power of the Minister to carry out such function or exercise such power or discharge such duty. 22. (1) The provisions of this Act shall apply to an Institution specified in the second column of the First Schedule to the extent specified against it in the third column of that Schedule, or as may be specified in an order made under section 23. (2) The Minister may, from time to time, by order published in the Gazette, in his absolute discretion, add to delete from or in any manner amend the First, Second of Third Schedule. 23. The Minister may, from time to time, in his absolute discretion, by order published in the Gazette, direct that such provisions of this Act, including those of the Second or Third Schedule, as he may specify in the order, shall not apply to any particular Institutio n or class or description of Institutions, or that the same shall apply thereto with such modifications, adaptations, additions, deletions or amendments as he may deem necessary or expedient. 24. Where a branch or other subsidiary whatever of an institu tion is included in the First Schedule as a separate item of that Schedule, such branch or other subsidiary shall, for all purposes of this Act, be deemed to be a separate Institution from the institution of which it is a branch or other subsidiary. 25. Any reference in this Act to the date of commencement of this Act shall, in its application to an Institution which is included in the First Schedule after the date of coming into force of this Act, be read as a reference to the date on which the inclusion of such Institution in the First Schedule takes effect.
Application of Act to Institutions specified in the First Schedule, and Minister's power to amend Schedules.

Minister's power to apply provisions of Act to Institu tions with modifications, etc.

Branch itemized in First Schedule deemed to be a separate Institution. Date of commence mental this Act in relation to an Institution subse quently included in the First Schedule.

[Pt. VI, S. 26, Ist-2nd Sch, Pt. I, R. 1 -2 ]

20
This Actand subsidiary legislation made there under to prevail.

ACT 174

26. In the event of any inconsistency or conflict between the provisions of this Act or any subsidiary legislation made thereunder and the provisions of any other federal law or subsidiary legislation made thereunder relating to education or educational institutions or any particular educational institution, the provisions of this Act and the subsidiary legislation made thereunder shall prevail.
FIRST SCHEDULE (Sections 2, 22, 24 and 25) INSTITUTIONS TO WHICH ACT IS APPLICABLE
FIRST COLUMN SECOND COLUMN THIRD COLUMN

Item Name or description of Institution No. 1. Institiut Teknologi MARA, Shah Adam and Petaling Jaya, Selangor ... ... ... 2. Institiut Teknologi MARA (Cawangan Perlis) 3. Institiut Teknologi M A R A (Cawangan Trengganu) ... ... ... ... 4. Institiut Teknologi MARA (Cawangan Sarawak) ... ... ... ... ... ...

Provisions of Act applicable The whole Act The whole Act The whole Act The whole Act The whole Act

5. Yayasan Sabah-Institiut Teknologi MARA, Kota Kinabalu ... ... ... ... ...

Citation.

SECOND SCHEDULE (Sections 6, 22 and 23) EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE OF STUDENTS) RULES, 1976 PART I PRELIMINARY 1. These Rules may be cited as the Educational Institutions (Discipline of Students) Rules, 1976.

Interpretation.

2. In these Rules, unless the context otherwise requires "authorised person" means any person duly authorised to act on behalf of the Institution; "Bursar" means the principal financial officer of an Institution, regardless whether he is styled as Bursar or by any other designation; "disciplinary authority" means the Students' Affairs Officer or, where applicable, any person or board delegated by the Students' Affairs Officer with disciplinary functions, powers or duties under subsection (3) of section 5; "disciplinary offence" means a disciplinary offence under these Rules; "disciplinary proceeding" means a disciplinary proceeding under these Rules;

[2nd Sch., Pt. I, R. 2]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

21

"disciplinary room" means a room allocated for the purpose of the conduct of disciplinary proceedings generally or for the purpose of a particular disciplinary proceeding; "drug" means any drug or substance which is for the time being comprised in the First Schedule to the Dangerous Drugs Ordinance, 1952; "gaming" means the playing of any game of chance, or of skill, or of mixed chance and skill, for money or money's worth, and includes any wagering, any betting or any lottery; "hostel" means any accommodation, by whatever name called, provided by the Institution for the residence of students; "Institution" includes any person or body of persons authorised to act on behalf of the Institution; "librarian" means any person duly in charge of the library in the Institution at any time; "liquor" means any liquor of any alcoholic strength; "motor vehicle" means every description of vehicle propelled by means of mechanism contained within itself and constructed or adapted so as to be capable of being used on roads, and includes any vehicle drawn by a motor vehicle whether or not part of the vehicle so drawn is superimposed on the drawing motor vehicle; "officer" means a person holding any office in the Institution or in any body constituted by or under the Institution or functioning in the Institution, whether such office is voluntary, or for remuneration, or otherwise; "parking" means the bringing of a vehicle to a stationary position and causing it to wait for any purpose other than that of immediately taking up or setting down persons, goods or luggage; "poison" means any substance specified by name in the first column of the Poisons List to the Poisons Ordinance, 1952 and includes any preparation, solution, compound, mixture or natural substance containing such substance; "resident student" means a student residing in a hostel; "scholarship student" includes any student who is studying on a scholarship, bursary, loan, sponsorship, leave with or without pay, or on a grant of any other facility, from any Government, institution, statutory authority, commercial or business organisation, or other body; "staff' includes any employee of the Institution; "traffic direction" means any order, direction or instruction given by a n authorised person to any person using a road or a vehicle within the campus; "traffic sign" includes any signal, warning sign post, direction post, sign, mark or device erected or provided on or near a road for the information, guid ance or direction of persons using the road;
F .M. Ord. 29/37. F . M Ord. 30/52

[2nd Sch., Pt. I- II, R. 2 -3 ]

22

ACT 174

"vehicle' means a structure capable of moving or being moved or used for the conveyance of any person or thing and which maintains contact with the ground when in motion. "Warden" means the principal officer in charge of a hostel and includes any person duly authorised to act on his behalf or to assist him; PART II GENERAL DISCIPLINE
Genera Prohibitions.

3. A student shall not (a) conduct himself, whether within or without the campus, in any manner which is detrimental or prejudicial to the interests, well-being or good name of the Institution, or to the interests, well-being or good name of any of the students, staff, officers, or employees of the Institution, or to public order, safety or security, or to morality, decency or discipline; (b) violate any provision of any written law, whether within or without the campus; (c) disrupt or in any manner interfere with, or cause to be disrupted or in any manner interfered with, any teaching, study, research, administrative work, or any activity carried out by or under the direction of or with the permission of the Institution, or do any act which may cause such disruption or interference; (d) prevent, obstruct, or interfere with, or cause to be prevented, obstructed or interfered with, any staff, officer or employee of the Institution or any person acting under the direction or permis sion of such staff, officer or employee, from carrying out his work, duty or function, or do any act which may cause such prevention, obstruction or interference; (e) prevent or obstruct, or cause to be prevented or obstructed, any student from attending any lecture, tutorial or class, or from engaging in any legitimate activity, or do any act which may cause such prevention or obstruction; (f) organise, incite or participate in the boycott of any examination, lecture, tutorial, class, or other legitimate activity carried out by or under the direction or with the permission of the Institution; (g) damage in any manner or cause to be damaged in any manner any property in the Institution, or do any act which may cause such damage; (h) tamper, interfere with, move, or in any manner deal with, any substance, object, article or property whatsoever, or knowingly do any act or cause any act to be done in the campus, so as to cause or be likely to cause any obstruction, inconvenience, annoyance, loss or damage to any person; (i) contravene or fail to comply with any instruction or require ment by the librarian, a member of the library staff or other library employee in respect of the use of the library, its books and other facilities therein:

[2nd Sch., Pt. II, R. 3.7]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

23

(j) take any book, paper, document or picture, except those authorised by the examiner, into or out of an examination room, or receive any book, paper, document or picture from any other person while in the examination room, except that a student may, while he is in the examination room, receive from the invigilator such books, papers, documents, pictures or other things as may be authorised by the Executive Head of the Institution: (k) communicate with any other student during an examination by any means whatsoever. 4. Where a student is required to attend any lecture, tutorial, class or other instruction relating to his course of study, he shall not absent himself therefrom without the prio r permission of the member of the staff in charge thereof, unless the circumstances do not permit such prior permission to be obtained and there is reasonable cause or excuse for the absence, in which case the student shall, as soon as possible thereafter, satisfy such member of the staff with regard to the absence and obtain approval in respect thereof.
Attendance a lecturer.

5. Where a student's course of study entails his appearance for an Appearance examination and he is not otherwise debarred from appearing for such for examination, he shall not fail to appear for such examination without the examinat i o n s prior permission of the Executive Head, unless the circumstances do not permit such prior permission to be obtained and there is reasonable cause or excuse for the non-appearance, in which case the student shall, as soon as possible thereafter, satisfy the Executive Head, with regard to the absence and obtain approval in respect thereof. 6. (1) Subject to paragraph (2), a student shall not make use of the text of any lecture or instruction imparted to him in the Institution except for the purpose of pursuing his course of study; in particular, he shall not reproduce in any manner the whole or any part of such text for the purpose of publication, distribution or circulation, whether for payment or not. (2) Nothing in this rule shall be deemed to restrict the discretion of the Executive Head to permit a student, or an organisation, body or group of students, to make copies of the text of any such lecture or instruction under the control and direction of the Executive Head or such member of the staff of the Institution as the Executive Head may authorise, and in giving such permission the Executive Head may impose such terms and conditions as he deems necessary or expedient. 7. (1) No student, and no organisation, body or group of students, shall, Organizing, without the prior permission of the Executive Head or of a person etc. of authorised in writing by the Executive Head to grant such permission, hold, assemblies. organ se, convene or call, or cause to be held, organised, convened or called, or be in any manner involved in holding, organising, conve ning or calling. or in causing to be held, organised, convened or called, or in doing any act towards holding, organising, convening, or calling, any assembly of more than five persons in any part of the campus or on any land or in any building belonging to or under the possession or control of the Institution or used for the purposes of the Institution.
Restriction on use of text of lecture, etc.

[2nd Sch., Pt. II, R. 7-11]

24

ACT 174

(2) In granting the permission referred to in paragraph (1) the Executive Head or the person authorised by him to grant such permission may impose such restrictions, terms or conditions in relation to the proposed assembly as he may deem necessary or expedient. (3) No student shall knowingly attend or participate in an assembly held in contravention of paragraph (1) or (2).
Ownership, possession and use of loudspeakers, etc.

8. No student, and no organisation, body or group of students, shall own, or use, or have in his or its possession, custody or control, any loud-speaker, loud-haile r, amplifier, or other similar appliance: Provided that the Executive Head, or a person authorised by him in writing, may permit in writing such appliance to be owned, used or possessed by a student or an organisation of students for such purposes and subject to such restrictions, terms or conditions as the Executive Head or the person authorised by him as aforesaid may deem necessary or expedient to impose in granting such permission.

Making, using, 9. No student, and no organisation, body or group of students, shall displaying, (a) make or cause to be made or do any act towards making or owning. ate. of causing to be made; or banners. (b) fly, exhibit, display or in any manner make use of, or cause to be placards. etc.

flown, exhibited, displayed or in any manner made use of; or (c) own or have in his or its possession, custody or control,

any flag, banner, placard, poster, emblem or other device which is conducive to the promotion of indiscipline, disorder, disobedience or contravention of these Rules.
Publication, One. of documents.

10. (1) No student, and no organisation, body or group of students, shall publish, distribute or circulate any document within or without the campus: Provided that the Executive Head, or a person authorised by him in writing, may permit in writing the publication, distribution or circulation of a particular document for such purposes and subject to such restrictions, terms or conditions as the Executive Head or the person authorised by him as aforesaid may deem necessary or expedient to impose in granting such permission. (2) The permission required under this rule shall be in addition to any licence, permit or any other form of authorisation which may be required under any other written law.

Student's activities outside campus.

11. No student, and no organisation, body or group of students, shall organise, carry out or participate in any activity outside the campus, except with the prior written permission of the Executive Head and in due compliance with any restriction, term or condition which the Executive Head may deem necessary or expedient to impose: Provided that nothing in this rule shall be deemed to restrain an individual student from activity of a purely personal or private character.

[2nd Sch., Pt. II, R. 12-18]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

25
Student engaging in occupation etc.

12. No student shall, within or without the campus, engage in any occupation, employment, business, trade or other activity, whether whole -time or part -time, which in the opinion of the Executive Head is undesirable. 13. No student, and no organisation, body or group of students, shall make, in relation to any matter pertaining to the Institution or to the staff or students thereof in their capacity as such, or to himself in his capacity as a student thereof, any representation or other communication, whether orally or in writing or in any other manner, to any public officer, or to the press, or to the public in the course of any lecture, speech or public statement or in the course of any broadcast by sound or vision. 14. No student, and no organisation, body or group of students, shall make any objection orally or in writing or in any other manner to the entry into, or the presence in, or the exclusion from, or the expulsion from, the camp us of any person, body or group of persons. 15. No student, and no organisation, body or group of students, shall organise, manage, run or assist in organising, managing or running, or participate in, any gaming, wagering, lottery or betting within the campus. 16. (1) No student shall, within the campus, consume or have in his possession or under his custody or control any liquor. (2) Any student who is found in a state of drunkenness within the campus shall be guilty of a disciplinary offence. 17. (I) No s tudent shall, within the campus, have in his possession or under his custody or control any obscene article. (2) No student, and no organisation, body or group of students, shall distribute, circulate or exhibit, or cause to be distributed, circulated or exhibited or be in any manner concerned with the distribution, circu lation or exhibition of, any obscene article within the campus; a student shall be deemed to distribute, circulate or exhibit an obscene article, regardless whether such distribution, circulation or exhibition is to only one person or to more than one person and regardless whether or not such circulation, distribution or exhibition is for payment or for any other consideration. (3) No student shall voluntarily view or hear any obscene artic le within the campus. 18. (1) No student shall have in his possession or under his custody or control any drug or poison. (2) No student shall have in his possession or under his custody or control any utensil, instrument, apparatus or other article which, in the opinion of the disciplinary authority, is designed or intended to be used for consuming any drug or poison orally, or by smoking or inhaling, or by introduction into the body by injection or in any other manner whatsoever.

Representat ions relating a Institution, etc.

Student's objection entry exclusion, etc. of person from campus. Gaming in campus.

Consumption or possession of liquor and drunkenness. Obscene articles.

Drugs and poisons.

[2nd Sch., Pt. II, R. 18-24]

26

ACT 174

(3) No student shall give, supply, provide or offer or propose to give, supply, provide or offer any drug or poison to any person. (4) No student shall consume orally, or smoke, or inhale, or introduce into his body by injection or in any other manner whatsoever, any drug or poison. (5) Nothing in this rule shall be deemed to prevent a student from undergoing any treatment by or under the prescription of a medical practitioner registered under the Medical Act, 1971. (6) Any student who is found under the influence of any drug or poison shall be guilty of a disciplinary offence.
Cleaness within campus.

Act 30.

19. A student shall not do anything which may be prejudicial to the cleanliness and neatness of a student's living accommodation within the campus, or of any hostel, lecture theatre, road, grounds or of any other part of the campus, or of any other building or structure within the campus.

Making of 20. A student shall not make any sound or noise, or cause any sound or noise annoying or disturbing noise. to be produced, by any means or in any manner, where such noise or sound

causes or is likely to cause annoyance or disturbance to any person within the campus.
Living or steeping in the campus. Entry into prohibited parts of campus or buildings. Student Card.

21. No student shall use or cause to be used any part of the campus or any part of any building within the campus as living or sleeping accommodation, except the accommodation provided for him in the hostel by the Institution. 22. A student shall not enter any part of the campus or any part of any building within the campus the entry into which is prohibited to students generally or, in particular, to the student or class of students concerned. 23. (1) The Institution shall issue to every student thereof an identification card to be called the Student Card which shall bear the photograph of the student and be in such form and contain such particulars as may be determined by the Students' Affairs Officer. (2) Every student shall have his Student Card in his possession at all times within the campus and shall produce same when required to do so by an authorised person. (3) A student shall wear his Student Card on his person in such manner, on such occasions and at such times as may, from time to time, be directed by the Students' Affairs Officer.

Disobedience.

24. Where a student fails to comply with or contravenes any legitimate instruction, direction or requirement given or made by any staff, officer or employee of the Institution authorised to give or make same in the campus, he shall be guilty of a disciplinary offence.

[2nd Sch., Pt. III, R. 25-31]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)
PART III HOSTEL DISCIPLINE

27

25. (1) No person shall enter or remain in a room occupied by a resident student except the resident student himself:

officer, employee or agent of the Institution who enters such room for the purpose of carrying out his functions, duties or responsibilities, or to a person who enters or remains therein in accordance with any permission given by or on behalf of the Warden: And provided further that this paragraph shall not be deemed to prohibit a student from entering the room of a resident of the same sex for a visit for a normal social purpose. (2) It shall be the duty and responsibility of a resident student to ensure that the restrictions in paragraph (1) are strictly observed in respect of the room occupied by him.

Entering or remaining in a resident student's Provided that this paragraph shall not apply to a member of the staff, an room.

26. A resident student shall not do anything to obstruct, impede or Obstruction etc., prevent a member of the staff, an officer, employee or agent of the to entry and Institution from entering the resident student's room and carrying out his carrying out of functions by functions, duties or responsibilities therein.
officers, etc.

27. A resident student shall not, after 11.00 p.m., remain outside the hostel except with permission given by or on b ehalf of the Warden.

Remaining outside hostel at night.

28. After 11.00 p.m., save for resident students in their respective hostel, Remaining within no other student shall remain within the hostel premises except with hostel premises after 11.00 p.m. permission given by or on behalf of the Warden. 29. (1) A student shall use the hostel premises with proper care and shall not do anything which disfigures, defaces or causes any other damage to any part of the grounds or buildings or to any article or fixture therein. (2) A student shall, in using the hostel premises and the facilities there in, take all care to ensure that he does not thereby cause any inconvenience, annoyance, obstruction or nuisance to any other person. 30. Where a student is allotted a room for his residence by the Student not to Institution, he shall not change his residence to any othe r room without the change room without prior prior permission in writing given by or on behalf of the Warden.
permission. Care in use of hostel premises and prohibition nuisance.

31. (1) A resident student resides in a hostel at the absolute discretion and Resident student pleasure of the Institution. to vacate or transfer (2) The Institution may require a resident student to vacate his residence on being residence or to transfer his residence to a different accommodation required by Institution. provided by the Institution at any time without assigning any reason. (3) Where a resident student is required under paragraph (2) to vacate or transfer his residence, he shall do so within the time set by the Institution and shall within that time remove all his belongings from the accommodation which he is to vacate or from which he is to transfer his residence.

[2nd Sch., Pt. Ill-IV, R. 32 -37]

28
Warden's power to give orders, instructions or directions as. regard, good order and discipline.

ACT 174

32. The Warden or any other person authorised by him may, from time to time, give orally or in writing, such orders, instructions or directions as he may deem necessary or expedient for the maintenance of good order and discipline in the hostel, and such orders, instructions or directions may relate generally to all students or to a class or description of students or to a particular student, and it shall be the duty of every student to whom such orders, instructions or directions apply to comply with and give effect thereto.

PART IV ROAD TRAFFIC DISCIPLINE
Written authorization for students keeping, possessing or owning motor vehicles in campus.

33. (1) A student intending to keep, have in his possession or own any motor vehicle in the campus shall, in the first instance, apply for and obtain from the Students' Affairs Officer a written authorisation in respect thereof; the application and the written authorisation shall be in such form as the Students' Affairs Officer may, subject to paragraph (2). determine. (2) Application for such permission shall be made by the student in writing specifying the description of the motor vehicle and shall be accompanied by the current motor vehicle licence and the current third party risks insurance policy in respect of the motor vehicle and a valid driving licence in respect of the applicant; the application shall also set out any disciplinary offence in respect of which he may have been found guilty at any time. (3) The written authorisation of the Students ' Affairs Officer shall be given in such form as he may direct and shall at all times be displayed conspicuously on the motor vehicle. (4) Such written authorisation shall be renewed annually and the provisions of paragraphs (1) and (2) shall apply mutatis mutandis to an application for such renewal. (5) The Students' Affairs Officer may refuse to grant authorisation under this rule or revoke any authorisation granted under this rule if he is satisfied that it would not be in the interest of the Institution for the student to hold such authorisation.

Register of students' motor vehicle. Speed limit.

34. The Students' Affairs Officer shall cause to be maintained a register of all motor vehicles kept, possessed or owned by students in the campus in such form as the Students' Affairs Officer may deem fit. 35. No student shall drive a motor vehicle in the campus at a speed in excess of that indicated by a traffic sign.

Motor vehicle, to be driven only 36. No student shall drive a motor vehicle on any place other than on that on carriageway of part of the road which is used as a carriageway for the passage of motor vehicles; in particular, no motor vehicle shall be driven by a student on road.

the pavement, side -table, grass verge, footpath or other place, whether alongside the carriageway or otherwise, which is not ordinarily intended or specifically provided for the passage of motor vehicles.

Driving vehicles 37. No student shall drive or ride any vehicle on any corridor, verandah, five on corridors. etc. foot way, courtyard or in any part of any building.

[2nd Sch., Pt. IV, R. 38-45]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

29
Obstructive parking. Use of allotted parking bays. Pinion riding.

38. No student shall park any vehicle at any place or in any manner so as to cause danger, obstruction or inconvenience to any other person or vehicle. 39. Where a parking bay is allotted for a particular motor vehicle no student shall park a different motor vehicle in such parking bay. 40. (I) A student driving a two-wheeled motorcycle shall not carry more than one person on such motorcycle. (2) No student shall carry a person on a two-w heeled motorcycle unless such person is sitting astride the motorcycle behind the driver on a properly designed seat securely fixed to the motorcycle. (3) A student shall not allow himself to be carried on a two-wheeled motorcycle driven by any person, whether a student or not, in contravention of paragraph (1) or (2). 41. A student shall comply with all traffic directions and with all traffic signs.

Traffic directions and signs to be compled with. Production of driving licence and Student Card no demand. F.M. Ord. 49/58 Sabah Cap. 128. Sarawak 14/60. Obstruction to traffic flow. Application of Road Traffic Ordinance. 1958 within the campus. F.M. Ord. 49/58

42. Any student who is driving or is in charge or control of a vehicle shall carry with him a valid driving licence issued to him under the Road Traffic Ordinance, 1958 or, in Sabah or Sarawak, under the corresponding law applicable therein, and his Student Card and shall produce same for inspection by an authorised person whenever required to do so. 43. A student shall not conduct himself in any manner, or do any act. which obstructs or interferes with the smooth and orderly movement of traffic within the campus. 44. (1) The provisions of the Road Traffic Ordinance, 1958 and all subsidiary legislation made thereunder shall apply to students within the campus as if the roads within the campus are public roads within the Federal Territory and the offences under the said Ordinance and the subsidiary legislation made thereunder are disciplinary offences in relation to students and punishable as such, and every student shall. accordingly, comply with such provisions within the campus. (2) Nothing in paragraph (1) shall derogate from the liability within the campus of any student or other person for any offence under the Road Traffic Ordinance. 1958 or any subsidiary legislation made thereunder, or, in Sabah or Sarawak, under the corresponding law applicable therein. 45. (1) The disciplinary authority may at its discretion, in lieu of taking disciplinary proceedings u nder Part V, impose a summary disciplinary punishment of a reprimand or a fine not exceeding twenty -five ringgit upon any student who commits a disciplinary offence under this Part in the presence of or within the sight of such disciplinary authority: Provided that before such punishment is imposed on the student, the disciplinary authority shall inform him of the disciplinary offence committed by him and give him an opportunity to make, on the spot, oral representations thereon to such disciplinary authority.

F.M. Ord. 49/58 Sabah Cap. 128. Sarawak 14/60. Summary disciplinary punishment by disciplinary authority.

[2nd Sch., Pt. IV-V, R. 45 -50]

30

ACT 174

(2) Upon imposition of the punishment referred to in paragraph (1), the disciplinary authority shall forthwith deliver to the student a written notice of such imposition in such form as the Students' Affairs Officer may direct, and where the punishment imposed is a fine, the provisions of rules 61 and 62 shall apply. (3) The provisions of this rule shall apply notwithstanding any other provision to the contrary in these Rules.

PART V DISCIPLINARY PROCEDURE
Disciplinary punishment.

46. A student who is found guilty of a disciplinary offence shall be liable to any one or any appropriate combination of two or more of the following punishments: (a) reprimand; (b) a fine not exceeding two hundred ringgit; (c) suspension from any or all of the facilities of the Institution for a specified period; (d) exclusion from any part of the Institution for a specified period; (e) expulsion from the Institution.

Attendant before disciplinary authority. Consequence of failure to attendant before disciplinary authority.

47. Where it appears to a disciplinary authority that a student has committed a disciplinary offence, the disciplinary authority shal l, either orally or in writing, require the student to attend before it at such disciplinary room, on such date and at such time as it may specify. 48. Where a student fails to attend before the disciplinary authority in accordance with a requirement under rule 47 he shall immediately thereupon be suspended from being a student of the Institution and shall not thereafter remain in or enter the campus; such suspension shall continue until the student offers to attend before the disciplinary authority and does, in fact, attend before the disciplinary authority on the date and at the time which the disciplinary authority may specify after the student has offered to attend before the disciplinary authority. 49. At the disciplinary proceeding in the disciplinary room, the disciplinary authority shall explain to the student the facts of the disciplinary offence alleged to have been committed by the student and call upon him to plead thereto.

Fact of disciplinary offence to be explain plea taken

Plea of guilty and 50. If the student pleads guilty the disciplinary authority shall explain to him consequence the facts of the case; if he admits these facts the disciplinary authority procedure. shall pronounce him guilty of the disciplinary offence and invite him to

make any plea he may wish to make for lenient punishment.

[2nd Sch., Pt. V, R. 51-58]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

31
Procedure for hearing where student plead, not guilty.

51. If the student pleads that he is not guilty of the disciplinary offence or fails or refuses to plead or does not admit the facts of the case, the disciplinary authority shall examine any witness or any document or other article whatsoever in support of the case against the student; the student shall be invited to question such witness and inspect such document or article, and the disciplinary authority may re-examine such witness.

52. After the evidence referred to in rule 51 has been received, the Student's student shall be invited to give his evidence, call any witness or produce any evidence. document or other article whatsoever in his defence; the disciplinary authority may question the student or any of his witnesses and inspect any such document or article, and the student may re-examine any of his witnesses. 53. The disciplinary authority may question or recall any witness at any time P ower of before it has pronounced its decision. disciplinary
authority to question or recall witness.

54. After hearing the witnesses and examining the documents or other articles Pronouncement produced before it. the disciplinary authority shall pronounce its decision of decision. in the case. and if it decides that the student is guilty of the disciplinary offence it shall invite the student to make any plea he may wish to make for lenient punishment. 55. After the student has made his plea for leniency, if any, under rule 50 or Imposition of 54, as the case may be, the disciplinary authority shall impose on the punishment. student one of the punishments specified in rule 46 or any appropriate combination of two or more such punishments. 56. (1) The disciplinary authority may order any document or other Custody and article whatsoever produced before it in the course of any disciplinary disposal of proceeding to be kept in its custody or in the custody of such person as it may exhibit. specify pending the conclusion of the disciplinary proceeding. (2) The disciplinary authority shall, upon the conclusion of the disciplinary proceeding before it, make such order as it deems fit for the disposal of any document or other article whatsoever produced before it in the course of the disciplinary proceeding, and may direct that such order shall take effect either immediately or at such time as it may specify. (3) The power of the disciplinary authority under paragraph (2) shall include a power to order the destruction of any such document or article or the forfeiture thereof to the Institution. 57. The disciplinary authority which takes disciplinary action against a student Written notes under rules 47 to 56 inclusive, shall make or cause to be made written of disci plinary proceedings to notes of the proceeding, but those notes need not be verbatim.
be made.

58. The notes referred to in rule 57 shall be kept in the custody of the Students' Custody of Affairs Officer. notes.

[2nd Sch., Pt. V, R. 59-63]

32
Register of disciplinary proceeding.

ACT 174

59. The Students' Affairs Officer shall maintain a register of all disciplinary proceedings taken under these Rules; such register shall record the name of the student, the particulars of the disciplinary offence, the progress of the proceeding, the result of the proceeding, and such other information or particulars as the said Students' Affairs Officer may direct.

Report of proceeding, to 60. (1) Where a student has been found guilty of a disciplinary offence, the parent. Minister, Students' Affairs Officer shall send a report in respect of the disciplinary proceeding to the student's parent or guardian and to the etc.

Minister, and, in the case of a scholarship student, to the scholarship sponsoring or scholarship-granting authority or body. (2) The parent or guardian, or the scholarship -sponsoring or scholarship granting authority or body, of such student, as the case may be. shall be entitled to a certified copy of the notes of the proceeding made under rule 57 upon payment of a fee determined by the Students' Affairs Officer, which fee shall not, in any case, exceed fifty ringgit. (3) A certified copy of the notes of the disciplinary proceeding made under rule 57 in respect of any particular case shall be supplied by the Students' Affairs Officer to the Minister if the Minister requires same.

Payment of flue.

61. Where the disciplinary authority imposes a punishment of a fine on the student, it shall specify the period within which the fine shall be paid and the student shall pay the fine within the said period to the Bursar.

Consequence of 62. If the student fails to pay the fine within the period specified under rule 61, he shall immediately thereupon be suspended from being a student of the failure to pay Institution and shall not thereafter remain in or enter the campus; such not.

suspension shall continue until the fine is paid.
Order to pay compensation.

63. (I) Where any punishment is imposed on a student under rule 55. the d isciplinary authority may, in addition, order the student to pay such compensation as it may fix in respect of any damage to any property or any loss or injury to any person for which the disciplinary authority may find the student, in the course of the dis ciplinary proceeding, to be responsible; a student may be ordered to pay compensation under this paragraph regardless whether the property which is damaged belongs to the Institution or to any other person. (2) The amount of compensation fixed by the disciplinary authority under paragraph (1) shall be a just and reasonable amount having regard to all the circumstances of the case and of the persons involved therein. (3) The compensation fixed under paragraph (1) shall be paid by the student to the Bursar within such period as the disciplinary authority may specify. (4) The provisions of rule 62 shall apply mutatis mutandis where the student fails to pay the compensation fixed under paragraph (1) within the period specified under paragraph (3). (5) The Bursar shall pay out the compensation paid by the student under paragraph (3) to such person as the disciplinary authority may certify as being entitled to receive payment thereof.

[2nd Sch., Pt. V-VI, R. 63-68]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

33

(6) Any compensation payable or paid under this rule shall be without prejudice to the right of any person to institute civil proceedings in a court of law for damages or compensation i respect of the damage, loss or injury n referred to in paragraph (1), or the right of any person to receive any payment or compensation under any other written law in respect of such damage, loss or injury. 64. No person shall be present at a disciplinary proceeding except (a) the disciplinary authority and its staff; (b) the student against whom the disciplinary proceeding is taken; (c) the parent or guardian of such student; (d) a witness while he is giving evidence, or when required by the disciplinary a uthority; and (e) such other person as the disciplinary authority may for any special reason authorise to be present.
Persons who may be present at a disciplinary proceeding

PART VI APPEALS 65. (1) Where a student is dissatisfied with a decision of a disciplinary Notice of appeal. authority, he may give notice in writing of his intention to appeal against such decision by filing with the Students' Affairs Officer a notice of appeal in duplicate within five days of the date on which the decision was given. (2) The notice of appeal shall set out clearly the grounds of appeal. 66. The Students' Affairs Officer shall, upon receiving the notice of appeal, Transmission of submit the same to the Minister together with a copy of the notes of the appeal to Minister. disciplinary proceeding in respect of which the notice of appeal is given. 67. (1) The Minister may. on receiving the notice of appeal and the notes of Action by Minister the disciplinary proceeding from the Students Affairs Officer, call for such on appeal. further information or particulars in relation to the disciplinary proceeding as he may deem fit. (2) If the Minister summarily rejects the appeal under subsection (4) of section 5, the decision of the Minister shall be conveyed to the student through the Students' Affairs Officer. (3) Where the Minister appoints a committee under subsection (5) of section 5 to consider the appeal, the Minister's decision on the appeal made after receiving the recommendations of the committee shall be communicated to the student through the Students' Affairs Officer. 68. An appeal by a student shall not operate as a stay of execution of the Appeal not to punishment imp osed under rule 55 or as a stay of the payment of any operate as stay of execution. compensation ordered to be paid under rule 63, unless the Students' Affairs Officer or the Minister otherwise directs.

[2 nd Sch., Pt. VII, R. 69 -70]

34

ACT 174

Disciplinary liability of office bearer etc. of a student; organization. body or group.

PART VII GENERAL 69. (1) Where any disciplinary offence has been committed under these Rules, whether or not a ny student has been found guilty in respect thereof, and such disciplinary offence has been committed or purports to have been committed in the name or on behalf of any organisation, body or group of students of the Institution which is established by, under or in accordance with this Act or any other organisation, body or group of students of the Institution, every office-bearer of such organisation, body or group and every student managing or assisting in the management of such organisation, body or group at the time of the commission of such disciplinary offence shall be deemed to be guilty of such disciplinary offence and shall be liable to punishment therefor, unless he establishes to the satisfaction of the appropriate disciplinary authority that the disciplinary offence was committed without his knowledge and that he had exercised all due diligence to prevent the commission of the disciplinary offence. (2) Any office-bearer of, or any student managing or assisting in the management of, any organisation. body or group as referred to in paragraph (1) shall be liable to be proceeded against under this rule, notwithstanding that he may not have taken part in the commission of the disciplinary offence. (3) In any disciplinary proceeding under this rule aga inst an office bearer of, or any student managing or assisting in the management of, any organisation, body or group as referred to in paragraph (1), any document found in the possession of any office-bearer of, or student managing or assisting in the management of, such organisation. body or group, or in the possession of a member of such organisation, body or group shall be prima facie evidence of the contents thereof for the purpose of proving that anything has been done or purports to have been done by or on behalf of such organisation, body or group.

Presumptions.

70. In any disciplinary proceeding against a student (a) it shall not be necessary to prove that an organisation, body or group of students possesses a name or that it has been constituted or is usually known under a particular name; (b) where any books, accounts, writings, lists of members, seals, banners or insignia of, or relating to, or purporting to relate to, any organisation, body or group of persons are found in the possession, custody or under the control of any student, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such student is a member of such organisation, body or group and such organisation, body or group shall be presumed, until the contrary is proved, to be in existence at the time such books, accounts, writings, lists of members, seals, banners or insignia are so found; and (c) where any books, accounts, writings, lists of members, seals, banners or insignia of, or relating to, any organisation, body or group of persons are found in the possession, custody or under the control of any student, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such student assists in the management of such organisation, body or group.

[2nd Sch., Pt. VII, R. 71-72, 3rd Sch., Para. 1 -6 ]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

35

71. Any student who commits a breach of, or fails to comply with, or Disciplinary contravenes, any of these Rules or any restriction, condition or term offences. imposed under these Rules or any order, instruction or direction given under these Rules shall be guilty of a disciplinary offence. 72. Nothing in these Rules shall derogate from the liability of any student or other person for any offence under any written law. THIRD SCHEDULE (Sections 7. 8, 22 and 23) STUDENTS' REPRESENTATIVE COMMITTEE 1. (1) The students of an Institution shall elect a Students' Represen tative Election of SRC. Committee in the following manner: (a) in the case of an Institution providing a course of study only in one particular field extending over a period of years, the students of each particular year shall elect by secret ballot, conducted by the Students' Affairs Officer, such uniform number of students studying in the respective year to be representatives in the SRC as may be determined by the Executive Head; or (b) in the case of an Institution providing several courses of study in different fields, the students of each particular field shall elect by secret ballot, conducted by the Students' Affairs Officer, such uniform number of students studying in the respective field to be representatives in the SRC as may be determined by the Executive Head; the division of the education provided in an Institution into various fields of study for the purposes of this sub-paragraph sha ll be made by the Executive Head with the approval of the Minister. (2) Any question as to whether sub-paragraph (a) or (b) of paragraph (1) applies to an Institution shall be determined by the Minister and such determination shall be final. 2. The SRC shall elect from among its members a President, a Vice President , a Office -bearer, of Secretary and a Treasurer, who shall be its only office bearers . SRC. 3. The members of the SRC and its office-bearers shall be elected for one year.
Term of office of SRC and its officebearers These Rules not to derogate from criminal liability.

4. The SRC's decisions shall be taken by a m ajority vote with not less Decision, by majority vote. than two -third of the members being present and voting. 5. The SRC may form, from time to time, with the prior approval in Ad hoc writing of the Students' Affairs Officer, ad hoc committees from among its committee,. members for specific purposes or objects. 6. (1) No student against whom disciplinary proceedings are pending, or Disciplinary in who has been found guilty of a disciplinary offence, shall be elected or respect of SRC remain a member of the SRC or an office-bearer of any student body or expect , student body, student committee, unless authorised in writing by the Executive Head. organizat ion of
committee

[3rd Sch., Para. 6-11]

36

ACT 174

(2) A student who has not yet appeared for his first examination in respect of his course of studies, or who has failed, or who did not appear for, the last examination held in respect of his course of studies immediately prior to any proposed election or elections to the SRC or by the SRC or to or by any other student organisation or body, shall be disqualified from being elected at such election or elections.
Objects and functions of the SRC.

7. The objects and functions of the SRC shall be (a) to assist and encourage, subject to the direction of the Executive Head, the development of facilities for students such as recreational facilities and the supply of meals and refreshments; (b) to make representations to the Executive Head on matters relating to the conditions in which the students live and study; and (c) to undertake such other activities as may be determined by the Executive Head from time to t ime. 8. The SRC shall not maintain any fund or make any collection of any money or property from any source whatsoever but such reasonable expenses as the SRC may be authorised in advance in writing by the Executive Head to incur may be paid by the Institution where reasonable written claims supported by receipts and vouchers are submitted by the SRC to the Executive Head and are approved by him. 9. The Treasurer shall keep proper accounts of the SRC and not later than three months after the end of every financial year, being a financial year as specified by the Executive Head, a copy of the said accounts which shall be audited by a person appointed by the Executive Head shall be submitted by the SRC for approval to the Executive Head. 10. (1) The SRC shall hold meetings from time to time as it may deem necessary and it shall be the duty of the Secretary to keep minutes of every meeting of the SRC and such minutes shall be confirmed at a subsequent meeting. (2) The SRC or an ad hoc committee of the SRC shall, not less than forty-eight hours before holding any meeting, give notice of the date and the time of the meeting and its agenda to the Executive Head. (3) Every meeting of the SRC or of an ad hoc committee of the SRC shall be held only at a place provided for the purpose of such meetings by the Executive Head. (4) The Executive Head or his representative shall be present at each meeting of the SRC or of a n a d h o c committee of the SRC, unless the Executive Head decides otherwise in respect of any particular meeting. (5) A copy of the minutes of each meeting of the SRC or of an ad hoc committee of the SRC shall be furnished by the SRC or the a d h o c committee to the Executive Head within seventy-two hours of each meeting.

Expenses of SRC.

Accounts of SRC.

Meetings of SRC.

Inspection of records.

11. The records of the SRC or of an ad hoc committee of the SRC shall at all times be open to inspection by the Executive Head or his representative.

[3rd Sch., Para. 12-13]

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCIPLINE)

37

12. For the purpose of this Schedule "student" means a person, other than a public officer, following a course of study in the Institution:

Definition of "student" for the purpose of Provided that a person shall cease to be a student within the meaning of this schedule.

this paragraph from the date on which the final examination for his course of study commences, if he sits for such examination. 13. If any dispute arises as to whether any member or office -bearer of the Disputes as to SRC or of an ad hoc committee of the SRC has been duly elected or elections. appointed, as the case may be, or is entitled to be or to remain a member or office -bearer thereof, the dispute shall be decided by the Executive Head or by a person appointed by him for the purpose, and the decision thereon of the Executive Head or of such person shall be final.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful