PROCEDURA DE INVENTARIERE

POLITICA PRIVIND INVENTARIEREA Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor prorpii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective,cantitativ-valoric sau numai valoric,dupa caz,la data la care aceasta se efectueaza. Gestiunile din cadrul societatii vor fi inventariate obligatoriu cel putin o data pe an. SCOP Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilot proprii,precum si a bunurilot si valorilor detinute cu orice titlul,apartinand altor persoane juridice sau fizice,in vederea intocmirii situatiilor financiare. Sarcina principala a controlului de gestiune este de a preintampina producerea unor fenomene negative si de a preveni pagubirea societatii. ACTE NORMATIVE Inventarierea se face cu respectarea stricta a urmatoarelor prevederi : Ordinul nr.2861/09.10.2009 Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata si modificata Ordinul nr.1752/2005 HG nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare - OMF nr.3512/2008 - Regulamentul de organizare si functionare - Fisa postului. DOMENIU DE APLICARE Inventarierea se desfasoara cu respectarea prevederilor OMF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii la SC. ………………………………….. PROCEDURA Conform Legii contabilitatii nr.82/1991,societatea are obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii detinute : 1. la inceputul activitatii 2. cel putin o data in cursul exercitiului financiar 3. in cazul incetarii activitatii (fuziunii) 4. in urmatoarele situatii : - ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune - cu prilejul reorganizarii gestiunilor

.masurare. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu : .componenta comisiei – presedinte (nume si prenume) .sortare.asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza (asezare. PREGATIREA INVENTARIERII Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere. . .detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilot aflate in gestiunea sa.numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune.tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea confruntarii datelor din aceste evidente.aceasta se efectueaza de catre administrator.potrivit Legii nr. .are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate in contabilitate. b) sa identifice toate incaprile in care exista bunuri . Gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul. .administratorul trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere.gestiunea supusa inventarierii . .cantarire. Pentru buna desfasurare a operatiunilor de inventariere. Decizia de inventariere emisa de catre administratorul societatii va stipula componenta Comisiei de inventariere. . La societatile al caror numar de salariati este redus.prin : .are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate . Masuri organizatorice care trebuie luate de comisia de inventariere : a) inainte de inceperea operatiunilor de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor.- in cazul modicarilor preturilor la cererea organelor de control sau late organe prevazute de lege oro de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere cazuri de forta majora. .metoda de inventariere utilizata .in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor primite cu sau fara documente .are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta . In conditia in care societatea nu are nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere.gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare .membrii societatii (nume si prenume) .codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft.a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale.organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni.modul de efectuare a inventarierii .raspunderea fiind a administratorului.numarare). Nu pot face parte din comisia de inventariere contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari. .data de inceput si terminare a operatiunilor de inventariere.o declaratie scrisa din care sa rezulte : .inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoane.82/1991 revine administratorului. Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionar si de catre comisia de inventariere.

Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice romane sau straine. d) sa verifice numerarul din casa.de depozitare sau pastrare a bunurilor prin numarare.gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti aflate in gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere.societatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia si sa comunice constatarile sale in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.careia ii apartin bunurile in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii.programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil.in leasing.fara miscare .c) sa bareze si sa semneze.membrii comisiei trebuie sa sigileze toate aceste locuri si cai de acces. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la : numarul si data actului de predare-primire.greu vandabile . Listele de inventariere utilizate sunt cele prevazute in anexa nr.deteriorate .3 la OMEF nr. .care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi.in urma verificarii existentei faptice a fiecarui bun inventariat.urmand ca proprietarul bunurilor respective sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listei de inventariere. Neprimirea confirmarilor privind bunurile existente la terti nu reprezinta confirmare facuta.cu exceptia locului in care a inceput inventarierea.dupa caz.societatea de leasing va putea constitui ajustari pentru deprecierea bunurilor.Pentru creante si obligatii incerte ori in litigiu.ale documentului de livrare.in prezenta sa.la ultima operatiune.fisele de magazie. Daca bunurile supuse inventarierii.spre prelucrare) se inventarieaza si se inscriu in liste de inventariere distincte. Pe ultima fila a listei de inventariere.gestionar sau gestionari in cazul gestiunilor colective.Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre : presedintele comisiei de inventariere. Listele de inventar se intocmesc pe locuri de depozitare pe gestiuni si pe categorii de bunuri.Pentru bunurile – depreciate . . Formularele specifice pe care se face inventarierea sunt listele de inventar. In caz de nepotrivire.documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri si sa mentioneze data la care s-au inventariat bunurile .se intocmesc liste de inventar distincte sau situatii analitice. In cazul cand listele de inventar nu sunt furnizate de catre utilizatori. . CONSTATAREA Se efectueaza la locurile de existenta.sau gestiunea are mai multe cai de acces. Inventarierea faptica se materializeaza prin inscrierea valorilor in formularul Liste de inventariere.primite in regim de consignatie.gestionate de catre o singura persoane.in custodie.cantarire sau masurare.dupa cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati sa ceara confirmarea privind bunurile existente la terti. Utilizatorii bunurilor sunt obligati sa efectueze inventarierea si sa trimita spre confirmare listele de inventariere .3512/2008 privind documentele financiar-contabile. Pe toata durata inventarierii. Bunurile existente in societate si apartinand altor societati (inchiriate.sunt depozitate in locuri diferite. Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor listele de inventar cu bunurile care fac obiectul contractului de leasing.

brevetelor.aprobarea de sistare si masurile ce se propun.in listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate.masurare. .stabilita cu ocazia inventarierii.pe gestiuni si pe categorii de bunuri.marcilor se efectueaza pe baza titlurilor de proprietate. INVENTARIEREA MATERIALA ELEMENTELOR CARE AU SUBSTANTA INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE Inventarierea licentelor. Imobilizarile in curs de executie se inscriu in liste de inventar separate.mentionandu-se cauzele sistarii sau abandonarii.care se compara cu valoarea lor actuala.cubare.se inscriu in liste separate. Particularitati privind inventarierea bunurilor : .bunurile aflate in ambalaje originale se desfac prin sondaj.mai putin ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare.mijloacelor de transport se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor in liste distincte.pe fiacre obiect in parte si va cuprinde : .si se compara cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii. Investitiile puse in functiune total sau patial se inscriu in liste separate.Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic.cantarire.instalatiilor.se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din gestiunea societatii sau prin confirmare scrisa primita de la societatea unde acestea se gasesc. INVENTARIEREA STOCURILOR Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere care se intocmesc pe locuri de depozitare. b) Inventarierea cladirilor . Lucrarile de investii care nu se mai executa fiind sistate sau abandonate. a) Inventarierea terenurilor .Terenurile se inventariaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate.in caz contrar acest fapt se va consemna intr-un proces verbal de constatare care se semneaza de comisia de inventariere si de catre gestionar.denumirea obiectului . In listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate mai putin ajustarile.pe baza de constatari faptice. Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor. c) La imobilizarile corporale si a altor elemente de natura activelor pentru care exista constituite ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare. . Materialele si utilajele primite de la beneficiari si neincorporate se inventariaza separat.utilajelor.valoarea determinata potrivit stadiului de executie pe baza valorii de deviz si in functie de volumul lucrarilor realizate. INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE Imobilizarile corporale care in perioada inventarierii se afla in afara entitatii.acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere .

Acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere . Inventarierea produselor in curs de executie si a semifabricatelor din productie proprie : a) inainte de inceperea inventarierii : . . Pentru obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate.bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate .materialele de masa : ciment.lucrarilor si serviciilor se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.c din Legea nr.toate produsele si semifabricatele a caror prelucrare a fost terminata . cu amenda de la 400-5.potrivit « Extrasului de cont » (cod 146-3) sau punctajelor reciproce scrise. .pentru semifabricatele necorespunzatoare.materialele.pe baza documentelor .continutul vaselor stabilit in functie de volum. . In listele de inventariere trebuie mentionat acest lucru.densitate.(2).fie prin masurare sau probe de laborator.pe baza constatarii la fata locului. . .produse agricole se inventariaza pe baza de calcule tehnice.fara miscare sau greu vandabile se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice . INVENTARIEREA CREANTELOR SI DATORIILOR Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea de 80% din totalul soldurilor acestor conturi.scule) se inventariaza si se trec in liste de inventariere distincte.bunurile aflate in expeditie se inventariaza de catre entitatile furnizoare. pct.la lichide.se includ in liste de inventariere distincte.bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament. La societatile care au activitate de constructii montaj.lit.a caror cantitate nu se poate stabili prin transvarsare si masurare. .se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin.respectiv lucrari executate.deteriorate.dar nereceptionate de beneficiar.41.000 lei.produse de cariera.se intocmesc documente de constatare .se preda la magazii.piesele de schimb aflate in sectii de productie si nesupuse prelucrarii.compozitie.specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor . . Nerespectarea procedurii privind inventarierea si refuzul de confirmare reprezinta abateri si se sanctioneaza conform art.se inventariaza produsele care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare.se colecteaza din sectii toate produsele reziduale si se intocmesc documente de constatare .aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate. Societatile care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de catre parteneri.pentru bunurile depreciate.pe categorii de lucrari si parti de elemente de constructii la care n-a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in devize..denumirea obiectivului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie. Materiile prime. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri. . b) pentru produsele in curs de executie : .iar bunurile in curs de aprovizionare se inventariaza de entitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere distincte.otel beton.tinandu-se cont de densitate.care se constata fie organoleptic.82/1991 republicata. Inventarierea produselor.diminuandu-se cheltuielile.se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase.

.muzee se face la valoarea lor nominala.are plusuri sau lipsuri in casierie despre a caror valoare are cunostinta . . Extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara.se ia de la casierul raspunzator de gestiunea valorilor banesti o declaratie scrisa din care sa rezulte daca gestioneaza valori banesti si in alte locuri de depozitare decat casa de bani .dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati.confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate.ce va constitui anexa la Procesul verbal ca document justificativ de inregistrare in registrul-inventar la 31 decembrie 2009.Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere. INVENTARIEREA NUMERARULUI Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. INVENTARIEREA DISPONIBILULUI AFLAT IN CONTURI Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate.cresa • bonurilor cantitati-fixe • biletelor de spectacole. Declaratia se semneaza de casier si de fiecare membru al comisiei.puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei statului vor purta stampila oficiala a acestora. . . Inscrierea in listele de inventariere a : • marcilor postale • timbrelor fiscale • tichetelor de calatorie • tichetelor de masa. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice in Procesul verbal privind inventarierea.primite cu sau fara documente .cadou. Comisia de inventariere va intocmi Lista de inventariere in ultima zi lucratoare a anului. Pe ultima fila a Listei de inventariere casierul trebuie sa mentioneze daca toate valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa.are valori banesti neplatite pentru care s-au intocmit documentele aferente . Principalele masuri organizatorice care trebuiesc luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele : .are documente de plata – incasare care nu au fost operate in registrul de casa si nu au fost predate la contabilitate. .inainte de inceperea operatiunii de inventariere.detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa . Listele de inventariere pentru numerar se intocmesc pentru fiecare moneda in parte. Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila.in afara valorilor banesti ale unitatii patrimoniale respective are in gestiune si altele apartinand tertilor. .dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice.in Procesul verbal privind rezultatele inventarierii.

B. Comisia de inventariere verifica Fisa de magazie a formularelor cu regim special daca este completata la zi cu toate documentele de intrare-iesire.inventar » (cod 14-1-2).ordin de compensare . .avize de insotire marfa A4.primte cu sau fara documente.chitantiere .ori de cate ori exista indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere . INVENTARIERI TIMPUL ANULUI PARTIALE. c) are plusuri sau lipsuri reprezentand formulare cu regim special despre care are cunostinta.A DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII CARE NU AU SUBSTANTA MATERIALA Pentru aceste elemente se intocmesc situatii analitice distincte. Pentru aceste inventarieri nu se completeaza Registru-inventar (cod 14-1-2).cazuri de forta majora.in cazul modificarii preturilor . La inventarierile de predare-primire a gestiunilor. . b) in afara formularelor cu regim special ale unitatii patrimoniale respective.INVENTARIEREA FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL Potrivit nomenclatorului cadru.predarea si respectiv primirea se face intre gestionarul care preda si cel care primeste in baza dispozitiei scrise de conducerea unitatii.A55.A5. C. .fise de magazie la formularele cu regim . e) a primit sau eliberat valori materiale sau banesti pe alte formulare cu regim special decat cele primite de la societate.autocopiative. Formularele cu regim special se inscriu in Listele de inventariere. La aceasta operatiune se intocmeste procesul-verbal de predare-primire care trebuie sa contina : .in ordinea codurilor pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora. d) are formulare neconforme cu legea.cu prilejul organizarii gestiunilor .are in gestiune si altele apartinand tertilor. Totalu situatiilor analitice intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare care se preiau in « Registrul.autocopiative . INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV.dupa cum urmeaza : .facturi fiscale A4.INVENTARIERI EFECTUATE IN Se efectueaza : .in categoria formularelor cu regim special se cuprind unele documente de uz general folosite in toate unitatile patrimoniale din intreaga economie. Inainte de inceperea operatiunii de inventariere se ia de la persoanele care gestioneaza si utilizeaza documente cu regim special o declaratie in care se precizeaza daca : a) detin formulare cu regim special in alte incaperi decat in cele in care isi desfasoara activitatea .ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune . Ele trebuie semnate de gestionar pe fiecare fila si indicarea seriei si a numerelor (de la – pana la).

in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar. si propune modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice rezultate in urma inventarierii. Listele cu sorturile de bunuri si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare se aproba anual de catre administratori.precum si stocului faptic preluat. Pentru bunurile la care sunt acceptate scazaminte.lipsurile de inventar . gestiunile inventariate conform inventarului si recunoasterea lui in scris de gestionarul primitor .in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. b) natura plusurilor .in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate. EVALUAREA CU OCAZIA INVENTARIERII La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei.urmaririi decontarii creantelor.semnatura predator-primitor si comisia de inventariere.aratand cauzele care au determinat aceste deprecieri.comisia de inventariere stabileste : a) natura lipsurilor. Pentru : . Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.cheltuieli de transport si aprovizionare).model) • diferentele constatate in plus sau minus sa se refere la aceeasi perioada de gestiune si la aceeasi gestiune. .scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. Prin semnarea Procesului verbal de predare-primire se recunoaste restituirea tuturor documentelor puse la dispozitia comisiei.plusurile de inventar . Plusurile in gestiune se evalueaza la valoarea lor efectiva. Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea din contabilitate. Cotele de scazaminte se aplica la bunurile la care s-au constatat lipsurile.pierderi din depasirea termenului de prescriptie a creantelor comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii bunurilor.potrivit caruia se tine seama de ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Pentru activele la care s-au constatat depreciere si au fost inscrise in listele de inventariere distincte – comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare.ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare. - .pierderilor si deprecierilor constatate . Lipsurile imputabile in gestiune se imputa persoanelor vinovate la valoarea lor de inlocuire (cost de achizitie care cuprinde pretul de cumparare la care se adauga taxele nerecuperabile inclusiv TVA. La stabilirea valorii debitului se are in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri.deprecierile constatate la bunuri .numele si prenumele gestionarului care preda si a celui care preia gestiunea . Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care aceasta este evidentiat in contabilitate.daca sunt indeplinute urmatoarele conditii : • sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material in ceea ce priveste aspectul exterior (culoare.

Normele privind limitele admisibile de perisabilitate nu se aplica anticipat.persoanele vinovate .disponibilitatile .depozitele bancare .propuneri de masuri in legatura cu persoanele vinovate . Administratorul va decide asupra solutionarii propunerilor facute.constatari privind pastrarea depozitarea. b) numele si prenumele membriulor comisiei de inventariere . . c) nr. Propunerile cuprinse in Procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii inventarierii.stocuri depreciate.creantele .datoriile trebuie evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR la data incheierii exercitiului financiar. Registrul inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor.procesele verbale de inventariere.datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioada de la data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar. Aceste elemente au la baza listele de inventariere. Elementele monetare exprimate in valuta cum sunt : .fara miscare. f) rezultatele inventarierii . . Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit Legii nr.propuneri din scoatere din functiune a imobilizarilor corporale. d) gestiunile inventariate . e) data inceperii si terminarii inventarierii .greu vandabile . g) concluziile si propunerile comisiei cu privire la : .cu cele din evidenta tehnico-operativa . REZULTATELE INVENTARIERII Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor : .capitalurilor proprii grupate conform posturilor din bilant. Cand inventarierea are loc in timpul anului.82/1991 republicata.cu cele din contabilitate. Aceste rezultate se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal.necorporale .constatate faptic si inscrise in listele de inventariere . Procesul verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente : a) data intocmirii .datoriilor. .cauzele plusurilor si minusurilor constatate .asigurarea integritatii bunurilor din gestiune.cu miscare lenta.situatiile analitice care justifica continutul fiecarui post din bilant. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii Procesului-verbal de inventariere de catre administrator.administratorului sau persoanei responsabile cu gestiunea societatii.si data deciziei de numire a comisiei de inventariere .propuneri de scoatere din uz a materialelor .ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora.

Extras de cont 4. Administrator. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) cod 14-3-12/a – pentru inventarierea marfurilor.separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati si se semneaza de gestionar.stocuri materiale.pe gestiuni. Declaratie gestionar 6. 3.. Aceasta procedura intra in vigoare la data de……………………………………. 2. Se intocmeste la locurile de depozitare.pe gestiuni si conturi de materiale si se semneaza de membrii comisiei de inventariere.gestionar si contabilul gestiunii. Lista de inventariere cod 14-3-12 si cod 14-3-12/b – pentru bunurile aflate in gestiunile unitatii (imobilizari.ambalajelor cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul. Se intocmeste la locurile de depozitare.FORMULARE 1. DISPOZITII FINALE Procedura va fi adusa la cunostinta personalului care executa activitatea de inventariere respectiva. Proces-verbal privind rezultatele inventarierii.membrii comisiei. Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea de inventariere. . Decizie inventar 5.alte valori).

anexa care face parte integranta din prezenta decizie.Legea nr./…………………. 2.SC ………………………………. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ………………………… pe baza instructiunilor emise de comisia de inventariere stabilita la pct. si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu.. 6.82/1991 republicata.inexactitatea datelor din documentele de inventariere.2.conform OMF 2861/2009. Adresa sediu social……………….precum si alte documente referitoare la inventariere. Inventarierea se va efectua in perioada …………………………….in conformitate cu prevederile Ordinului MF 2861/2009 si a Legii nr. …………………………… . 4.indrumarea..82/1991 republicata.Legea nr.2..declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii.la care se vor atasa decizia de numire a comisiei.pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor. Procesul-verbal va fi inregistrat si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere. 5. …………………………………… Capital social……………………. Administrator.instruirea.subsemnatul ……………………………………………..administratorul societatii DECID : 1.. Membrii comisiei de inventariere raspund material. In scopul asigurarii integritatii patrimoniului SC………………………………….supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din : a) …………………………………………………………………… b) …………………………………………………………………… c) …………………………………………………………………… d) …………………………………………………………………… 3.31/1990. DECIZIA NR…….listele de inventariere.. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinand altor unitati aflate in cadrul societatii.ORC …………………………. Nr. Pentru coordonarea. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Procesul-verbal. de catre comisia de la pct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful