You are on page 1of 1

Comisia municipalё ехtrаоrdiпаrй de sйпёtаtе publicб Belli

HoTARARB
cu privire 1а mёsurile de сопtrоl
gi combatere а infecliei cu COVID-19

пr.3 din 19.05.2020

in temeiul Legii privind suрrачефеrеа de stat а s5пйtйlii publice nr. 10-ХVI


din 03.02.2009, HotёrArii Guvernului пr. 820 din |4.|2.2009 ,,Cu privire Ia
Comisia nalionalё extraordinarё de sйпёtаtе рuЬliсй", dispoziliei Primarului
municipiului Вйl{i nr. 34 diп П.а2.2010 ,,Cu privire 1а арrоЬаrеа componenlei
nominale а Comisiei municipale extraordinare de sйnёtate рuЬliсй" сu modificйrile
ulterioare;
Ачбпd in vedere cerinlele ?naintate fа!ё de activitatea pielelor comerciale din
Republica Moldova stabilite in Dispozilia Comisiei pentru Situalii Exceplionale а
Republicii Моldочапr.27 din 08.05 .2020;
LuAnd in consideralie НоtйrАrеа Comisiei municipale extraordinare de sйпйtаtе
рчЬliсй Balti nr. 1 din 16.05.2020;
Comisia municipal5 ехtrаоrdiпаrй de sйпёtаtе publicй Bёlli,

HoTARAýTE:

1. Se арrоЬб cerinlele sanitare pentru activitatea pie{elor comerciale din


municipiul B6lti cu respectarea obligatorie а асеstоrа de сбtrе administratori,
comercianli, сumрйгйtоri in vederea reducerii rбspбndirii infecliei cu COVID-19:
1.1. rеsресtаrеа distan{ei sociale;
1.2. rеsресtаrеа distanlei intre locurile de соmеr[ de minim 2 (doi) metri;
1.3. monitorizarea stйrii de sйпйtаtе а comercianlilor gi а angajalilor;
1.4. dotarea personalului angajat cu echipamente de protec{ie;
1.5. asigurarea cu dezinfectante la intrare;
1.6. preluctarea cu produse dezinfectante а suprafe{elor 9i asigurarea regimului
de счrё!аrе umеdй de minimum de 3 (trei) оri ре zi.
2. Nerespectarea prevederilor/mйsurilor stabilite de Comisia municipalй
extraordinarй de sйпёtаtе publicё Вйlli, constituie pericol pentru sйпйtаtеа publicй
qi ча servi temei de trаgеrе ta rёsрчпdеrе contraven{ionalй 9i/sau репаlй а
persoanelor vinovate.
3. Prezenta hоtйrбrе iпtrй in vigoare din momentul emiterii gi se publicй ре
pagina oficialй а Рrimёriеi municipiului Belli.

Preqedinte а1 Comisiei,
Рrimаr al municipiului Вёlli Renato usatii

You might also like