You are on page 1of 13

PROGRAMUL

de acțiuni consacrate Anului Lucrătorului Medical,


elaborat și aprobat în baza art.3 din Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 1575-VIII din 25 mai 2020
Nr. d/o Acțiunea Perioada Responsabili de realizare/parteneri Indicatori de realizare

FORTIFICAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

1. Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Trimestrul IV, Ministerul Sănătății, Muncii și Strategia elaborată și aprobată
Sănătate 2020‒2030. 2020 Protecției Sociale prin hotărâre de Guvern.
Academia de Științe a Moldovei
Organizația Mondială a Sănătății
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
Comisia pentru sănătate din cadrul
Consiliului Societăţii Civile pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova
2. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Planul de acțiuni aprobat.
pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Protecției Sociale
Ministerul Finanțelor Numărul de instituții medico-
instituțiilor medico-sanitare publice din țară prin
Compania Națională de Asigurări în sanitare dotate cu dispozitive
dotarea cu utilaj, dispozitive medicale
Medicină medicale performante.
performante și ambulanțe pentru anii
Autoritățile publice locale
2020‒2023. Numărul de dispozitive medicale
intrate în dotarea instituțiilor
medico-sanitare și cel al
ambulanțelor.
3. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Planul de acțiuni aprobat.
pentru consolidarea bazei tehnico-materiale și Protecției Sociale
didactice a instituțiilor de învățământ medical Universitatea Stat de Medicină și Număr de instituții de învățământ
Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” medical dotate.
pentru anii 2020‒2023.
Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
Autoritățile publice locale
4. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni de Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Planul de acțiuni aprobat prin
modernizare a sectorului de producere a Protecției Sociale hotărâre de Guvern.
medicamentelor, consumabilelor și preparatelor Ministerul Finanțelor
biomedicale sanguine pentru anii 2021‒2023. Agenția Națională pentru Sănătate
Publică
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale
Centrul Național de Transfuzie a
Sângelui
5. Actualizarea cadrului normativ pentru Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Norme metodologice elaborate.
eficientizarea mecanismului de achiziții în Protecției Sociale
scopul satisfacerii necesităților sistemului Agenția Medicamentului și
sănătății. Dispozitivelor Medicale
Centrul pentru Achiziții Publice
Elaborarea normelor metodologice privind Centralizate în Sănătate
eficientizarea mecanismului de:
a) planificare a procedurilor de achiziții publice
centralizate de medicamente, alte produse de uz
medical, dispozitive medicale pentru necesitățile
Beneficiarului;
b) introducere în listele de medicamente, de alte
produse de uz medical, de dispozitive medicale
aprobate de către Prestator a necesităților de
medicamente, de alte produse de uz medical, de
dispozitive medicale prezentate de către
Beneficiar;
c) supravegherea și monitorizarea executării
contractelor de achiziții publice privind
procurarea de medicamente, alte produse de uz
medical, dispozitive medicale pentru necesitățile
Beneficiarului.
6. Revizuirea alocațiilor din bugetul de stat pentru Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Suma alocațiilor din bugetul de
acoperirea financiară a necesităților reale ale Protecției Sociale stat revizuită.
sistemului de sănătate. Ministerul Finanțelor
Casa Națională de Asigurări Sociale

7. Elaborarea foii de parcurs privind actualizarea Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Foaia de parcurs elaborată.
cadrului normativ referitor la stabilirea Protecției Sociale
principiilor de activitate, a mecanismului de Organizațiile neguvernamentale cu
protecție a angajaților din sistemul de sănătate activitate în domeniul de sănătate
(malpraxis, drepturi și responsabilități ale
lucrătorilor medicali).
8. Elaborarea Codului Sănătății al Republicii Trimestrul IV, Ministerul Sănătății, Muncii și Proiectul Codului Sănătății al
Moldova. 2020–trimestrul I, Protecției Sociale Republicii Moldova propus spre
2021 Academia de Științe a Moldovei adoptare.
Organizația Mondială a Sănătății
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
Comisia pentru sănătate din cadrul
Consiliului societății civile pe lângă
Președintele Republicii Moldova
Comisia pentru protecție socială,
sănătate și familie a Parlamentului
9. Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Nomenclatorul elaborat.
bunurilor și serviciilor cu risc sporit asupra Protecției Sociale
sănătății omului a căror comercializare va fi Organizația Mondială a Sănătății
supusă taxei pe viciu (taxe de nocivitate). Federația Sindicală ,,Sănătatea”
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
10. Elaborarea și prezentarea conceptului privind Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Conceptul elaborat și prezentat.
crearea Spitalului Universitar ‒ Centrul de Protecției Sociale
Excelență în Instruirea, Cercetarea și Asistența Academia de Științe a Moldovei
Medicală. Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
11. Elaborarea și prezentarea conceptului privind Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Conceptul elaborat și prezentat.
crearea Institutului Național de Cercetări în Protecției Sociale
Sănătate. Academia de Științe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
12. Aprobarea și aplicarea Cadrului Național al Trimestrul III, Ministerul Sănătății, Muncii și Cadrul Național al Calificărilor,
Calificărilor în medicină: stomatologie, farmacie, 2020 Protecției Sociale aprobat prin act normativ și
optometrie, medicină preventivă, asistență Ministerul Educației, Culturii și aplicat.
medicală generală. Cercetării
Academia de Științe a Moldovei
13. Elaborarea conceptului de dezvoltare a Spitalului Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Conceptul elaborat
Clinic Bălți în scopul fortificării capacităților Protecției Sociale
acestuia în preluarea asistenței medicale înalt Autoritățile publice locale
specializate și de performanță pentru nordul
republicii.
14. Promovarea principiilor de lucru în echipă cu Trimestrul Ministerul Sănătății, Muncii și Cadrul de reguli aprobate.
sporirea gradului de autonomie, implicare și IV, 2020 Protecției Sociale
asumare a responsabilităților lucrătorilor
medicali cu studii medii de specialitate și
integrarea în componența echipei a asistenților
medicali cu studii superioare.
15. Crearea mediului favorabil pentru instruirea Trimestrul Ministerul Sănătății, Muncii și Creșterea ratei de ocupare a
specialiștilor calificați în domeniile prioritare III, 2020 Protecției Sociale locurilor vacante pe domeniile
identificate de Ministerul Sănătății, Muncii și Universitatea Stat de Medicină și prioritare identificate.
Protecție Sociale. Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”
Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
16. Elaborarea unui studiu privind starea de sănătate Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Studiul realizat
a lucrătorilor medicali din țară cu identificarea Protecției Sociale
patologiilor-cheie și a cauzelor ce le Agenția Națională pentru Sănătate
influențează. Publică
17. Elaborarea conceptului de digitalizare a Trimestrul Ministerul Sănătății, Muncii și Conceptul elaborat
sistemului de sănătate. IV, 2020 Protecției Sociale
18. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de acte normative
metodic în vederea susținerii personalului Protecției Sociale metodice (protocoale clinice
medical pentru sporirea calității și siguranței Universitatea de Stat de Medicină și naționale standardizate noi și
serviciilor prestate (protocoale clinice naționale Farmacie „Nicolae Testemițanu” existente actualizate, standarde și
standardizate noi, actualizarea celor existente, algoritmi, ghiduri profesionale
standarde și algoritmi, ghiduri profesionale etc.). etc.) pentru ghidarea personalului
medical în actul medical,
elaborate și aprobate în anul 2020.
ACȚIUNI DE APRECIERE ȘI MOTIVARE A LUCRĂTORULUI MEDICAL
19. Revizuirea politicii salariale a angajaților din Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Politici salariale revizuite și
sistemul de sănătate, inclusiv a celor încadrați în Protecției Sociale aprobate prin act normativ.
sistemul asigurărilor obligatorii de asistență Ministerul Finanțelor Majorarea în valoare dublă a
medicală, prin majorare etapizată a salariilor. Compania Națională de Asigurări în salariului pentru angajații din
Medicină sistemul de sănătate, conform
Revizuirea politicii salariale a medicilor-
cercetători și angajaților din învățământul categoriilor de angajați.
superior medical. Norme de salarizare majorate
pentru personalul medical salarizat
din bugetul de stat, aprobate prin
hotărâre de Guvern și aplicate.
Norme de salarizare majorate
pentru personalul medical salarizat
din bugetul fondurilor de asigurare
medicală, aprobate prin hotărâre
de Guvern și aplicate.
20. Revizuirea cadrului normativ existent privind Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Cadrul normativ de reglementare
măsurile de protecție socială a lucrătorilor Protecției Sociale a măsurilor de protecție medicală
medicali în scopul creării condițiilor Compania Națională de Asigurări în și socială pentru lucrătorii
socioeconomice adecvate pentru exercitarea Medicină medicali, revizuit.
atribuțiilor de funcție, prin: Federația Sindicală ,,Sănătatea” Norme/instrumente/mecanisme de
a) sporirea măsurilor de protecție a acestora la Autoritățile publice locale stabilire și aplicare a măsurilor de
locul de muncă, în special pentru cei cu activitate Comisia pentru sănătate din cadrul protecție medicală și socială
în condiții de risc sporit pentru sănătate; Consiliului Societăţii Civile pe lângă pentru lucrătorii medicali,
b) extinderea măsurilor de protecție socială: Preşedintele Republicii Moldova conform gradului de risc stabilit,
identificarea mecanismelor de stimulare fiscală, elaborate și aprobate prin hotărâre
oferirea de mâncare gratuită la locul de muncă, de Guvern.
susținerea membrilor familiei acestora;
c) elaborarea mecanismului de
reabilitare/recuperare a lucrătorilor medicali
diagnosticați cu boli profesionale sau cu
sindromul epuizării profesionale;
d) facilitarea accesului lucrătorilor medicali la
programe de asigurare cu spațiu locativ;
e) identificarea instrumentelor suplimentare de
asigurare medicală și socială pentru lucrătorii
medicali cu activitate în condiții de risc sporit
pentru sănătate;
f) stabilirea indemnizației viagere pentru
familiile lucrătorilor medicali care și-au pierdut
viața ca urmare a activității profesionale în stare
de urgență în sănătate publică.
21. Motivarea personalului medical prin: Semestrul II, 2020 Aparatul Președintelui Republicii Numărul de distincții de stat
a) conferirea de distincții de stat lucrătorilor Moldova pentru lucrătorii medicali și
medicali, farmaciștilor, cadrelor științifico- Ministerul Sănătății, Muncii și cadrele didactice din sistemul de
didactice și cadrelor didactice din sistemul de Protecției Sociale sănătate.
sănătate, pentru performanțe și dedicație; Autoritățile publice locale
b) conferirea diplomei Președintelui Republicii
Moldova și a diplomei Guvernului;
c) menționarea lucrătorilor medicali și a
personalului științifico-didactic din cadrul
instituțiilor medico-sanitare, de știință și
învățământ de către fondatorii instituțiilor
medico-sanitare.

22. Revizuirea mecanismului de organizare a Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Mecanismul de organizare a
stagiului de practică pentru rezidenții pe post, Protecției Sociale stagiului de practică pentru
pentru elevii din colegiile de medicină, în Ministerul Educației, Culturii și rezidenții pe post, pentru elevii
temeiul solicitării instituțiilor medico-sanitare Cercetării din colegiile de medicină, în
publice (republicane, municipale și raionale) din Universitatea de Stat de Medicină și temeiul solicitării instituțiilor
țară. Farmacie „Nicolae Testemițanu” medico-sanitare publice
Autoritățile publice locale (republicane, municipale și
Centrul de Excelență în Medicină și raionale) din țară, revizuit,
Farmacie ,,Raisa Pacalo” aprobat prin hotărâre de Guvern.
23. Revizuirea și ajustarea cadrului normativ privind Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Norme metodologice de
cariera tinerilor specialiști din domeniul de Protecției Sociale organizare și realizare a carierei
sănătate. Ministerul Educației, Culturii și tinerilor specialiști din domeniul
Cercetării de sănătate, elaborate și aprobate
Academia de Științe a Moldovei prin act normativ.
Autoritățile publice locale
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
24. Încheierea acordurilor de colaborare și schimb de Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul acordurilor de
experiență cu alte state și/sau instituții medico- Protecției Sociale colaborare și schimb de
sanitare, agenții de stat specializate din alte țări Ministerul Educației, Culturii și experiență cu alte state și/sau
în domeniul științifico-didactic, management Cercetării instituții specializate din alte țări,
sanitar și medicină aplicativă. Academia de Științe a Moldovei încheiate.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE ȘI DE INSTRUIRE


25. Organizarea și desfășurarea congreselor și Trimestrul III, Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de congrese și conferințe
conferințelor tematice naționale și cu participare 2020 Protecției Sociale naționale/internaționale
internațională, consacrate Anului Lucrătorului Academia de Științe a Moldovei desfășurate.
Medical: Universitatea de Stat de Medicină și
a) Congresul studenților și tinerilor medici Farmacie „Nicolae Testemițanu” Numărul personalului medical
MedEspera, ediția a VIII-a; Trimestrul IV, Autoritățile publice locale participant la congrese și
b) Congresul Universității de Stat de Medicină și 2020 Asociația Studenților și Rezidenților în conferințe
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, consacrat Medicină naționale/internaționale.
aniversării a 75-a a fondării instituției; Trimestrul IV, Asociația de Nursing din Republica
c) Congresul Internațional în Oncologie, 2020 Moldova
consacrat aniversării a 65-a a fondării Societăți ale medicilor specialiști
Institutului Oncologic din Republica Trimestrul IV, Organizația Mondială a Sănătății
Moldova; 2020 Institutul Mamei și Copilului
d) Congresul Internațional al Societății Spitalul Clinic Municipal ,,Sfântul
Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Trimestrul IV, Arhanghel Mihail”
Psihologilor Clinicieni, ediția a II-a, cu 2020 Centrul de Excelență în Medicină și
genericul „Sănătatea mintală într-o lume Farmacie ,,Raisa Pacalo”
plină de provocări”; Trimestrul III, Organizațiile neguvernamentale cu
e) Congresul Naţional de Gastroenterologie şi 2020 activitate în domeniul de sănătate
Hepatologie din Republica Moldova, cu
participare internaţională;
f) Congresul al VII-lea al Neurologilor din Semestrul II, 2020
Republica Moldova, Ziua a II-a a Academiei
Europene de Neurologie în Republica
Semestrul II, 2020
Moldova;
g) Conferința științifică internațională
„Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea Trimestrul IV,
contemporană: studii inter și 2020
pluridisciplinare”, ediția a III-a;
h) Conferința on-line „COVID-19 în activitatea Trimestrul IV,
serviciului prespitalicesc de urgență,
experiență internațională și națională”; 2020
i) Conferința consacrată aniversării a 85-a a
ilustrului savant Ion Prisăcari în cadrul Trimestrul IV,
Centrului de Sănătate Cornești, raionul 2020
Ungheni; Trimestrul IV,
j) Conferința anuală ştiinţifico-practică ,,Zilele 2020
academicianului Natalia Gheorghiu”;
k) Conferință națională „Nursele ‒ o voce de Semestrul II, 2020
lider pentru o lume sănătoasă”, consacrată
Anului Internațional al Asistenților Medicali și
Moașelor;
l) Conferința națională ,,Calitate în
managementul sanitar”;
m) Conferința Institutului Mamei și Copilului în
domeniul urologiei endoscopice-pediatrice,
traumatologiei și chirurgiei nou-născuților, cu
participarea specialiștilor notorii din țară și de
peste hotarele țării.
26. Organizarea on-line a lecțiilor publice tematice Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de lecții publice
dedicate Anului Lucrătorului Medical, conform Protecției Sociale naționale/internaționale
Calendarului zilelor mondiale tematice, Academia de Științe a Moldovei desfășurate.
aprobate de Organizația Mondială a Sănătății, Universitatea de Stat de Medicină și Numărul personalului medical
și altor subiecte de interes medical. Farmacie „Nicolae Testemițanu” participant la lecțiile publice
Asociația Studenților și Rezidenților în naționale/internaționale
Medicină desfășurate.
27. Organizarea și desfășurarea activităților de Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de activități de formare
formare în psihopedagogie prin intermediul Protecției Sociale în psihopedagogie desfășurate.
Școlii mentoratului profesional (on-line și la Ministerul Educației, Culturii și
locul de muncă) a asistenților medicali din Cercetării Numărul personalului medical
instituțiile medico-sanitare publice. Centrul de Excelență în Medicină și participant la activitățile de
Farmacie ,,Raisa Pacalo” formare în psihopedagogie.
28. Crearea platformelor de cercetare și a Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Platformele de cercetare create și
mecanismului de realizare a acestora: Protecției Sociale mecanismul de funcționare a
a) platforma COVID-19 și boli transmisibile; Ministerul Educației, Culturii și acestora, aprobate prin act
b) platforma boli netransmisibile; Cercetării normativ.
c) platforma sănătatea mamei și copilului. Academia de Științe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Organizația Mondială a Sănătății
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
29. Perfecționarea nivelului de formare profesională Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul acțiunilor privind
a personalului medical, în baza acordurilor Protecției Sociale schimbul de experiență și
internaționale și/sau bilaterale instituționale Ministerul Educației, Culturii și transferul de cunoștințe realizate
încheiate prin organizarea: Cercetării de specialiștii în sănătate.
a) schimbului de experiență și a transferului de Ministerul Afacerilor Externe și Norme metodologice pentru
cunoștințe și practici între specialiștii înalt Integrării Europene asigurarea schimbului de
calificați de peste hotarele țării și specialiștii din Academia de Științe a Moldovei experiență și a transferului de
Republica Moldova, în cadrul instituțiilor de Organizația Mondială a Sănătății cunoștințe și practici între
învățământ și al clinicilor universitare de top în Organizațiile neguvernamentale cu specialiștii înalt calificați de peste
domeniul de sănătate; activitate în domeniul de sănătate hotarele țării și specialiștii din
b) transferului de cunoștințe și practici ale domeniul de sănătate din țară,
specialiștilor calificați și cu pregătire în precum și a transferului de
domeniul de specialitate în clinicile universitare cunoștințe și practici la nivel
internaționale către specialiștii instituțiilor național, elaborate și aprobate prin
medico-sanitare din țară. acte normative.
ACȚIUNI DE PROMOVARE A LUCRĂTORULUI MEDICAL
30. Organizarea campaniei naționale de informare și Semestrul II, 2020 Aparatul Președintelui Republicii
de promovare a Anului Lucrătorului Medical: Moldova Logoul elaborat și aprobat.
a) elaborarea și aprobarea logoului Anului Ministerul Sănătății, Muncii și
Lucrătorului Medical; Protecției Sociale Numărul de materiale informative
Comisia pentru sănătate din cadrul privind rolul lucrătorului medical
b) elaborarea și asigurarea distribuirii
Consiliului Societății Civile pe lângă în societate.
materialelor informative privind rolul Președintele Republicii Moldova
lucrătorului medical în societate; Compania TeleRadio Moldova Numărul de acțiuni (emisiuni,
c) mediatizarea la scară largă a tuturor acțiunilor Autoritățile publice locale reportaje, campanii, articole în
consacrate Anului Lucrătorului Medical. presă etc.) privind Anul
Lucrătorului Medical.
31. Creșterea nivelului de respect al oamenilor față Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Campania națională de promovare
de lucrătorul medical prin desfășurarea Protecției Sociale a imaginii lucrătorului medical cu
Campaniei de promovare a imaginii lucrătorului Comisia pentru sănătate din cadrul genericul „Recunoștință și
medical cu genericul ,,Recunoștință și apreciere Consiliului Societății Civile pe lângă apreciere lucrătorilor medicali”.
lucrătorilor medicali”. Președintele Republicii Moldova
Compania TeleRadio Moldova
Autoritățile publice locale
Federația Sindicală ,,Sănătatea”
32. Omagierea personalului medical în etate și a Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Campania națională „Caravana
dinastiilor de lucrători medicali, pentru Protecției Sociale recunoștinței pentru devotament
contribuția în domeniul de sănătate, experiență Comisia pentru sănătate din cadrul în sănătate”.
vastă și devotament în activitatea profesională, Consiliului Societății Civile pe lângă
prin realizarea Campaniei naționale cu genericul Președintele Republicii Moldova
„Caravana recunoștinței pentru devotament în Compania TeleRadio Moldova
sănătate”. Autoritățile publice locale
Federația Sindicală ,,Sănătatea”
33. Realizarea panourilor informative și de Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de panouri și materiale
publicitate socială, a materialelor publicitare cu Protecției Sociale publicitare realizate
prilejul Anului Lucrătorului Medical. Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Autoritățile publice locale
Comisia pentru sănătate din cadrul
Consiliului Societăţii Civile pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova
34. Turnarea unui documentar despre istoria Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Documentar realizat și difuzat la
sistemului național de sănătate, în contextul celei Protecției Sociale posturile TV din țară.
de-a 75-a aniversări a învățământului medical Ministerul Educației, Culturii și
superior din Republica Moldova, cu difuzarea Cercetării
acestuia la posturile TV. Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Compania TeleRadio Moldova
35. Promovarea profesiei de lucrător medical și a Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Numărul de interviuri realizate.
celei de farmacist, prin realizarea: Protecției Sociale
a) interviurilor cu medici/personalități Academia de Științe a Moldovei
notorii/specialiști renumiți în domeniul Universitatea de Stat de Medicină și
medicinei și al farmaciei și promovarea Farmacie „Nicolae Testemițanu”
performanțelor în domeniul didactic, științific Centrul de Excelență în Medicină și
și cel clinic, înregistrate de membrii Farmacie ,,Raisa Pacalo”
comunității universitare; Compania TeleRadio Moldova
b) campaniei de informare «Eu sunt promotorul Autoritățile publice locale Spotul social de informare «Eu
Universității de Stat de Medicină și Farmacie Comisia pentru sănătate din cadrul sunt promotorul Universității de
„Nicolae Testemițanu”» cu participarea Consiliului Societăţii Civile pe lângă Stat de Medicină și Farmacie
studenților, rezidenților, doctoranzilor, Preşedintele Republicii Moldova „Nicolae Testemițanu”».
angajaților și absolvenților Universității
„Nicolae Testemițanu”; Spotul social de informare „Eu
c) campaniei de informare „Eu sunt promotorul sunt promotorul colegiului
colegiului medical”, cu participarea medical”.
studenților, angajaților și absolvenților
colegiilor medicale din țară.
36. Organizarea Concursului național „Gala Decembrie, 2020 Aparatul Președintelui Republicii Concurs desfășurat
premiilor în medicină 2020” cu premierea Moldova
lucrătorilor medicali specializați în medicina de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție
familie, serviciul spitalicesc, serviciul Sociale
prespitalicesc, serviciul farmaceutic, serviciul de Comisia pentru sănătate din cadrul
diagnostic de laborator și instrumental, serviciul Consiliului Societății Civile pe lângă
obstetrical, sănătate publică, învățământul Președintele Republicii Moldova
medical profesional, învățământul medical Compania Națională de Asigurări în
superior etc. Medicină
Compania TeleRadio Moldova
Organizația Mondială a Sănătății
Federația Sindicală ,,Sănătatea”
ACTIVITĂȚI SOCIOCULTURALE
37. Emiterea unei mărci poștale în contextul Anului Trimestrul III, Întreprinderea de Stat „Poşta Mărci poștale tematice emise
Lucrătorului Medical și a unei mărci poștale în 2020 Moldovei”
contextul Anului Internațional al Asistenților Ministerul Sănătății, Muncii și
Medicali și Moașelor. Protecției Sociale
Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
Asociația de Nursing din Republica
Moldova
38. Omagierea savanților și medicilor iluștri care au Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Instaurarea și dezvelirea bustului
pus bazele învățământului superior medical și Protecției Sociale savanților și medicilor iluștri din
farmaceutic și care au contribuit la dezvoltarea Comisia pentru sănătate din cadrul Republica Moldova.
sistemului de sănătate. Instaurarea și dezvelirea Consiliului Societății Civile pe lângă
bustului personalităților notorii pe aleea Președintele Republicii Moldova
Universității de Stat de Medicină și Farmacie Academia de Științe a Moldovei
”Nicolae Testemițanu”. Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
39. Proiectarea și realizarea monumentelor care să Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Monumente proiectate și
reprezinte simbolul femeii dătătoare de viață, Protecției Sociale realizate.
precum și cel al lucrătorilor medicali din prima Primăria municipiului Chișinău
linie. Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
40. Realizarea plăcii comemorative în memoria Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Placa comemorativă instalată.
eminentului savant Ion Prisăcari ‒ renumit Protecției Sociale
organizator al sistemului de sănătate, și Consiliului Societății Civile pe lângă
instalarea acesteia pe fațada blocului în care a Președintele Republicii Moldova
locuit savantul. Primăria municipiului Chișinău
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”
41. Expoziții tematice în contextul Anului Semestrul II, 2020 Ministerul Sănătății, Muncii și Expoziții realizate.
Lucrătorului Medical: Protecției Sociale
a) de publicații cu genericul „Savanții iluștri Ministerul Educației, Culturii și
ai Republicii Moldova ‒ promotorii dezvoltării Cercetării
sistemului sanitar național”; Academia de Științe a Moldovei
b) de fotografii cu genericul „Lucrătorii Universitatea de Stat de Medicină și
medicali ‒ îngerii păzitori ai sănătății noastre!”; Farmacie „Nicolae Testemițanu”
c) de desene ale copiilor cu genericul „Vă Autoritățile publice locale
mulțumim că aveți grijă de sănătatea noastră!” Organizația Mondială a Sănătății
Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
42. Organizarea activităților sportive, a Semestrul II, 2020 Universitatea de Stat de Medicină și Activități sportive și concursuri
spartachiadelor și a concursurilor tematice Farmacie „Nicolae Testemițanu” realizate.
dedicate Anului Lucrătorului Medical. Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”
Autoritățile publice locale
Organizațiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul de sănătate
Federația Sindicală ,,Sănătatea”
43. Inaugurarea Complexului sportiv pentru elevi, în Semestrul II Ministerul Sănătății, Muncii și
aer liber, la Centrul de Excelență în Medicină și anul 2020 Protecției Sociale Inaugurarea complexului sportiv.
Farmacie ,,Raisa Pacalo”. Centrul de Excelență în Medicină și
Farmacie ,,Raisa Pacalo”

Notă*: Prevederile Programului de acțiuni consacrate Anului Lucrătorului Medical au caracter de recomandare pentru autoritățile publice centrale și locale, în
conformitate cu strategiile sectoriale și posibilitățile financiare existente.

You might also like