PROF.

G J U R O

SZABO

SREDOVJEČNI
u HRVATSKOJ I

GRADOVI
SLAVONIJI.

IZVANREDNO

IZDANJE

MATICE

HRVATSKE.

U ZAGREBU. TISAK KR. ZEMALJSKE TISKARE 1920.

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji.
U našoj domovini Hrvatskoj i Slavoniji ima kojih dvjesta razvalina sredovječnih gradova (burga), a uz to ima i nekoliko još prilično saču­ vanih i znatan broj pregrađenih i dograđenih gradova. Istina, svi ti gra­ dovi i njihovi ostaci nisu još potanje ispitani, za to će trebati još kroz decenija rada, nu kako je ipak najveći dio ispitan, može se učiniti pri¬ kaz naših sredovječnih gradova. A to h o ć e da bude ovaj sastavak. Svrha je ovoj knjižici, pokazati, da razvaline naših gradova ne mogu biti samo objektom r o m a n t i č n o g snatrenja, već da se u p o z n a zadatak ovih građevina, da se u p o z n a , kako su ove gomile kamenja svjedoci ži¬ vota već davno minulih generacija, a bez rada ovih ne bi bilo ni našega sadašnjega kulturnoga stanja. A opet ne misli nitko, da u posmatrača ubije ono voljko osjećanje, koje m i s a o n o g a čovjeka snađe, kad ugleda koju razvalinu u r o m a n t i č n o m kraju: nasuprot ova će knjižica pokušati, da nauči vidjeti i one, koji su jedva vikli gledanju. O n a želi uputiti bez nasilnoga dociranja, da onaj golemi rad, onaj tegotni, često nevjerovatno tegotni rad, nije bio hir pojedinca, već da je taj rad p r o u z r o č e n n u ž d o m vremena, koje mi danas jedva tek kao kroz maglu razabiramo. N a š e je doba spojilo nevjerovatno čvrsto i najudaljenije prostore našeg planeta i svezalo ih nerazrješivim vezom, ali ni ono n e m a sile, da spoji čvrsto o n o , što je vremenom r a z d a l e k o : tu je svaki uspjeh tek teškim radom i z n u đ e n . I nijemi kamen može m n o g o pričati, ali će to razumjeti samo onaj, koji se potrudi, da taj govor i razumije, dok će svakomu drugom ostati kamen tek k a m e n o m , a razvalina bit će mu pusta rpa kamenja. Nu to nije jedina zadaća, koju h o ć e ovaj spis da p o l u č i . Za onoga, koji ne razumije govor prošlosti, što se čuje magički iz onog ziđa, za onoga je razvalina sve prije no zanimljiva: on se ne će žacati, da u zgod¬ n o m času upotrebi ove ostatke kao građevni materijal ili izvrsno sredstvo za pošljunčenje cesta. Nu onaj to sigurno ne će učiniti, koji dobro znade, da su ti ostaci isto takovi, nerijetko i važniji dokumenti prošlosti od onih pisanih na pergameni, koji znade, da svaki narod, ako želi da bude smatran kulturnim n a r o d o m , mora imati i dokumente, da se je razvio od nižega do višega kulturnoga s t e p e n a : jer svako je kulturno stanje samo
Prof. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. 1

2 rezultanta svega dojakošnjega razvoja, a ovi su s p o m e n i c i svjedoci, da je i naš narod prošao dugim fazama razvoja do sadašnjega stanja. T k o to spozna i osjeti, ne će nikada bez n u ž d e uništavati tih razvalina, bilo da ih poruši, bilo da ih k a k o m glupom nazovi-restauracijom učini bez¬ vrijednima, da im o d u z m e m o ć tajanstvenoga govora, kojim nose glase iz dalekih stoljeća u naše dane. Jer u većini slučajeva ne m o ž e m o mi ništa drugo učiniti, već priječiti, da vandalizam neukih ljudi ne pospješi djelovanje vremena, koje kule niz kotare gradi, kule gradi pa ih razgra¬ đuje. Šta znade pastirče, da čini ludo, kad lomi gotsko kružište prozora propaloga grada, tko će ga prekarati, kad i tobožnja inteligen¬ cija ne čini često ništa drugo, samo to krsti boljim nazivljem! Nu još je j e d n a svrha ovome djelu. J e d a n ljudski vijek nije do¬ statan ni za to, da ispita samo nabrzo ni same naše gradine, a opet treba, da se u p o z n a d e m o i sa tuđim s p o m e n i c i m a , koji su u m n o g o č e m bili našim drevnim majstorima uzorom u radu. Z a t o bi ovo djelo bilo rado putokaz k daljem radu, ono bi htjelo stvo¬ riti nove ozbiljne saradnike i na tom polju. Ovdje je upotrebljen sav dojakošnji rad m n o g i h od m n o g o godina, nu opet ostaje još m n o g o i m n o g o neriješenih problema, n a m e ć u se sve češće novi problemi, nova pitanja, a samo dalja istraživanja, koja se ne mogu zamisliti bez požrtvov¬ noga rada, unijet će u ovu tamu n o v o g svijetla, riješit će mnogu SI. 1. Prosjek kroz branič kulu (berchfrit). Ulaz u I. spratu; u prizemlje (tamnicu) ulazi zagonetku i postaviti nove pro¬ bleme — koje mi danas ni na¬ se samo na otvor u stropu. slutiti ne m o ž e m o . D r u g i , sretniji narodi imadu dosta djela ove vrsti, u nas je takovo djelo još sasvim manjkalo. D a k a k o , ti su sretniji narodi živjeli oduvijek u boljim životnim prilikama, pa kako su i brojem veći bili, našao se u njih i u drugim vremenima obilan broj radnika. I u nas je radnika bilo, pa ću im djela kasnije prikazati, nu svi su ti radovi nastali u novije vrijeme, dok je prošlost u tom za nas gotovo posvema izgubljena. Mi i m a d e m o samo neznatna p o m a g a l a iz prošlih vijekova, dok su n. pr. Nijemci imali

Slovenci svoga Valvasora.) dao je i knez Raymond Montecucculi sabrati i nacrtati sbirku prikaza starih naših gradova. pa sama Rijeka." nalazi se danas u Ljubljanskom R u d o l finumu. koje nam toliko dragocjenih bilježaka i prikaza iz¬ nose. da se sebe samog radi zainteresuje za naše gradove. vijeku p o s t a o tisak i drvorez o p ć e n i m d o b r o m naroda. Schlofiern und Stadte. Izvještaji su kratki — tek o Karlovcu i Rijeci nešto su p o v e ć i — nu ipak d o n o s e m n o g u značajnu crtu. 1660. u kojima su oni nikli. to su u X V I I . arkiv. čega ne bi bilo bez one naivnosti. pa je P i e r o n i ocrtao u svojim izvještajima isključivo te krajeve. nije z a č u d n o . pa kad o n o j e d n o m dovrši pretraživanje i ispitivanje zemlje. da po višem nalogu u p o z n a stanje naših gradova. naročito L e n k o v i ć a . a to se u XVII. Pred osam g o d i n a osnovan je u Z a g r e b u p o s e b a n institut za proučavanje i čuvanje tih spo¬ m e n i k a : zem.3 svoga Vischera. koja i danas služe na čast onima. prolazio je našim stranama vojni inžinir Ivan Pieroni. ma da i nisu njihovi bezbrojni bakrorezi o n o . kad vidimo. 1636. M e r i a n a . 29. . do 1639. dok će naj¬ veći dio ostati za istraživanje m o ž d a sretnijih generacija. vijeku ipak najvažnija p o m a g a l a opširni izvještaji generala. vijeku još sve više činilo. Senj s Nehajem. kraj od Senja do Rijeke. Baš u ovih zadnjih dvadesetak g o d i n a otkrilo se m n o g o toga. da u p o z n a d e m o barem nekako naše gradove i životne prilike. Ne z n a m o . Vrlo lijepu zbirku ovakovih slika posjeduje zemalj. koji se poglavito dotiču gradova i ure¬ đaja njihovih. a potanje ga je prikazao E. Tu je prikazan K a r l o v a c . pa gradovi od K a r l o v c a do Senja. a priloženi nacrti objašnjavaju te izvještaje vrlo d o b r o . Nu kud i kamo su važniji i brojniji origi¬ nalni nacrti. Ogledat ćemo ovdje malo potanje ona pomagala. dodavši i nacrte i tlocrte. što su nam ih osta­ vili pređi naši. U to su vrijeme bili ponajviše važni krajevi od K a r l o v c a do mora. koje smo mi tekar u najnovije doba mogli tek dijelom u p o z n a t i . Ne mislim ovdje upozoravati na brojne zbirke starih isprava. vijeku nastala divot-djela. N e k a k o u isto vrijeme (oko god. a uz taj zavod i arkeološki odjel n a r o d n o g a muzeja u Z a g r e b u . rasijani po svim većim knjižnicama i zbirkama E v r o p e . Ovdje ću s p o m e n u t i samo ponajglavnija. m o ć i će kasniji radenici sabrani znatni materijal upotrebiti za dalje izučavanje. koji su upravo ču­ desna golema djela stvorili. pa se ta sbirka nalazi u b e č k o m ratnom arkivu pod n a p i s o m : Vierzig zwey saubre Abrisse verschiedener Granzfestungen. R a t o v i su s T u r c i m a primorali strani svijet. Pa opet je to naivno prikazivanje krajeva i pojedinih gradova često iznijelo baš o n o . kako brojni letači d o n o s e i slike i tek¬ stove. povjerenstvo za očuvanje spomenika umjetnosti i povijesti. Od g. a kako su u borbi s T u r c i m a postali i naši gradovi važniji. Pa dok su nam za poznavanje gradova u X V I . što mi danas tražimo od vjernoga prikaza grada. Veliko njegovo djelo »Relazioni di anno 1639. već samo na onake izvore. T e k a r je u X V I . što su ih izrađivali. Laszowski u „ S t a r i n a m a " knj.

svjedoči i eksistencija analognih slika u drugim arkivima. izmedju kula obram­ beni hodnici. pa nekoliko istarskih gradova. arkiva" X.4 po kakovim su p r e d l o š c i m a narisani ovi prikazi — ima ih 29 na broj — nu svakako su gdjekoji iz znatno starijega vremena. U prvom su prikazani gradovi od V a r a ž d i n a do Petrinje. a u drugom od Karlovca do Trsta. 2. čuva se u rukopisu u bečkoj dvorskoj knjižnici potanje prikazao Laszowski u „Vjesniku zem. Munition dess anderen Zeugss Requisiten auch wass zu Ausstehung einer dreymonatlichen Belagerung noch . preko nje vodi most do vrata u Bakačevoj kuli. pr. 1660. a p o d br. Naslov je odugačak. Zidovi imaju strijelnice. arkivu u Karlsruhe. Najljepše je djelo ove Martina Stiera. dasz in jeden Orth vorhandenen Geschitz. Varaždina. Koprivnice i Zagreba (to je do sada p o z n a t a najstarija slika grada Z a g r e b a ) . Legrada. Za nas vrijedi oso­ bito prikaz Čakovca. I to je djelo vrsti iz XVII. 8608. 197. do g. vijeka veliki izvještaj inžinira učinjeno u vrijeme od g. jer je za ono doba z n a č a j a n : „Abrisz und Relationen tiber die windische und Banatische Grantzen. Rekonstrukcija: oko tornjeva graba. 1657. str. nu priopćujem ga. prikaz Varaždina u gen. To je djelo u velikom folio formatu. n. wie sich solche anietzo befinden vor eines Feindes Gewalt in etwas verbessert undt dann Realiter konnten fortifiziert — werden mit der dartiber formirten Landtkarten und angehenckter Tabellen. koja su do biskupa Vrhovca bila jedini ulaz do crkve. a razdijeljeno je u dva dijela. Utvrde oko stolne crkve zagrebačke. a da su učinjene po n e k o m predlošku. SI.

35. . 75. 59. Karlobag. str. plan Prozora i Brloga u Lici. vidimo sliku i planove Otočca s forticom. str. 39.5 darinen zu verschaffen vonndten". — 104.. Bihaća. 48. i str. U drugom dijelu nalazimo na str. planove Ivanića. prikazan je SI. On je to i u č i n i o : ostavio nam često izvrsne slike i tlocrte i opise. Senja (na p o s e b n o m listu). povjerenstvo za oču­ vanje spomenika u Zagrebu. l . 86. sliku Senja s p l a n o m i pri¬ kaz Nehaj-grada. sliku Belaja i Velemerića.—114. Siska... 57. i 36. planove Siska. na str. i pla¬ nove. kojima dodaje na str. 43. plan Barilovića. isto za Koprivnicu. str. Sudačkoga. str. — 121. str. planove Karlovca. 102. Virovitice. Tovunja. 83. U koliko se do sada moglo ustanoviti. prikazan Brinj vrlo li¬ j e p o . Barilovića i Skrada. plan Gjurgjevca. 107. Na str. 87. 3.. plan Petrinje. svesci toga g r a n d i o z n o g a djela za ono d o b a nalaze se opisi naših mjesta i gradova. često vrlo opsežni. U IV. ne spomenuvši izvora. a Brinja (Briindel) na str. Zvečaja. 117. Petrinje.9 9 . Stierove su bilješke dragocjene: on je kao stručnjak inžinir poslan u ove strane. 49. str.. Lede­ nicom. nisu njegovi. 66.1) Poslije Stierova djela m o r a m o s p o m e n u t i Valvasorovo: „ E h r e des H e r z o g t u m s K r a i n " . i 84. nu u koliko je m o g a o upotrebio je Pieronijeve nacrte.—74. gdje je opet jasno ) Fotografske kopije nacrta i slika ovog djela čuva zem. P o k r e t n i most. Na str. nalazimo vrlo lijepe slike Slu¬ nja. fablanac. tek je nekoliko sitnijih detalja doista p r i h v a ć e n o .. Oštarija (sa slikom). K a k o vidimo.—80. plan Svihovca. U kratko ću iznijeti sadržinu djela. Plan Ogulina nalazi se na str. već da učini predloge za modernizovanje tada već zastarjelih utvrda. Slunja. d o n o s i plan Varaž­ dina i predlog za pregradnju. 47. Sličan je napis i pred drugim dijelom ogromnoga izvještaja. Karlovca (na p o s e b n o m listu). 52. plan i predlog za pregradnju Križevaca. Tovunja i Ogulina. a na ovećem listu prikazana je sisačka bitka. 89. Modruša (sa slikom). predloži za r e n o vaciju nigdje provedeni. 91. na str. 110. pa su d o d a n e i slike: Zagreba. dok je na 92. u ovom dijelu svoga djela n e m a slika mjesta i gradova. Rijeka s Trsatom. Na str. 53. 85. ne samo da konstatuje sadašnje stanje utvrda. Na str. 40. 56. 9 3 .

8655. Osim karte Hrvatske i Slavonije nalazimo tu nacrte Dabra. Bihaća.) M a t t h . Slunja (vrlo dobra slika). Zvečaja. *Cirkvena. 1748. R u k o p i s ima 41 list. Zvjezdicom o z n a č e n i nacrti bolji su radovi. U istoj se knjižnici p o d br. Ostale ne trebam ni spominjati. U bečkoj dvorskoj knjižnici čuva se rukopis (br. Spominjem samo Kladusu (vrlo lijep akvarel). naslikani su naši gradovi: Trsat. Zrina. Furjana i Modruša. 1744. Jesenke. većina ih je gotovo djetinjasto slabo nacrtana. Dubice. do 17. Zagreba — taj je dapače vrlo dobar —. 14. jer si s onim slabim n a c r t o m u Valvasora ne bi nitko nikakove slike m o g a o stvoriti. koji nam nacrt tek podaje pravu sliku grada. Siska. *Mittergradac in Croatia. Barilovič. Na 60 listova (većina nalazi se u kopijama i u zem. koje je već Pieroni na¬ crtao n. Weiss: Relatio germanica de statu li­ mitom contra Turcas in Croatia cum mappa. 3. a napis mu j e : Mappae geographicae regni Hungariae adjectis ichnographiis. I on sadržava nacrte i slike (većinom akvarele) naših gradova. Labaci et illorum in Hungaria. *Brinj. Slunja. * Zagreb (plan). Brinja. D a k a k o da tu ima i brojnih slika madžarskih gradova. K a r l o v c a i okolice. a vrlo je bliz djelu Weissovu. XVIII. vijeka. Ovi su nacrti svi redom va¬ ljani. a iz g. potječe prikaz Krstinje. 8609 u istoj knjižnici. Zagreba*.6 nacrtan sisački grad. Bihać. I tu sam zvjezdicom označio vrednije k o m a d e . pa sve dalje do M o d r u š a i nekih gradova u Lici i Krbavi. *Zrin. arkivu) prikazani su nacrti primorskih gradova. Većina slika loši su akvareli. Bečki ratni arkiv ima u odsjeku Kartenabteilung G l a zbirku nacrta pod naslovom: „Sammlung einiger Plane und insbesondere alter Schlosser von Croatien. Otočac. iz g. pa slike Rijeke s Trsatom. 1729. *Drežnik. Zrina. Iz g. * Križevci. nu bolji su prikazi: Varaždina. pr. koji potječe iz XVIII. vijeka. Vrlo je blizu ovomu rukopisu drugi p o d br.—35. Senj. 1746. ostalo je tekst. Od str. čuva i rukopis n e z n a n a autora p o d napisom: Quadraginta ichnographiae et delineationes propu­ gnaculorum Graecii. Dabar. adjectis simul delineationibus et prospectibus propugnaculorum et arcium. Gjurgjevca. Nu i ovako nije Valvasorov rad bio u z a l u d a n : na tim slabim slikama vidimo ipak i promjene što su se zbile na onim gradovima. Ant.. U istom su arkivu sačuvani i pojedini nacrti gradova naročito iz X V I I I . Kopriv¬ nice i Crkvene. vijek nije zaostao za XVII. kod Tovunja. ako i nisu u svem p o t p u n o dovršeni. Slankamen. Sisak. Koprivnica (plan). Drežnika. Holstein und Weiss zu befestigen projectiert und gezeichnet worden sind". *Tržac. *Gjurgjevac. . Senja. Croatia et Dalmatia contra Turcas. a slike su na str. Hrastilnice. Križevaca. Otočca. prikaz Klokoča i Slunja. 8607. pa Budački. Gradca i *Topolovca. Slike su te vrlo nejednake vrijednosti. a najbolja je slika Senja. welche fir die damalige Landesdefension gegen die Tirken wahrend der Jahre 1640—1740 durch die Ingenieure Tobias Breistaller.

Virovitice.. a izdao ih je pokojni Tadija Smičiklas u svojoj 200-godišnjici oslobođenja Slavonije. vijek. .". K a k o se vidi. tri nacrta Vukovara. već se istinitost njihova m o ž e još i danas usta¬ noviti. 1608. što ih sadržavaju službeni popisi. 1819. arkiva X I I . a to je potraživanje p o č e l o tek u n e t o m minulim g o d i n a m a . p r i o p ć e n o je u Vjesniku zem. učinjeni o d m a h poslije reokupacije Slavonije g. 1702. To je tek j e d a n dio p o m a g a l a i izvora. iznijet će se u ovom djelu iz najglavnijih zbiraka barem po j e d a n nacrt ili slika. i Csaplovics: Slavonien und zum Teil Kroatien. Nu kolikogod su nam dobro došle. premda su vrlo lijepo izrađene. 1777. d o n o s e vijesti o turskim gospo¬ darima i u koliko je to još bilo m o g u ć e o prijašnjoj kršćanskoj vlasteli. nije uspjeh potraživanja uzmanjkao. J o š se našao nacrt Požege sa starom utvrdom. koji se čuva u knjižnici grofa Khuen-Hedervaryja. a da se i čitatelji u p o z n a d u s n a č i n o m prikazivanja ovih risača. pa Piller i Mitterpacher u svom puto¬ p i s n o m djelu: Iter per Poseganam Slavoniae provinciam. . Beschreibung d. pa ostavio svoj putopis. Ti n a m popisi d o n o s e opise tadašnjega stanja naših gradova. Kdnigreichs Slavonien und des Herzogtums Syrmien. vrlo dobar nacrt Petrovaradina iz vremena. koje smo potonje našli i drugdje. koji su se pozabavili ovim s p o m e n i c i m a . tek u lijepom i zanimljivom rukopisu Prandstetterovu nalazimo vrlo dragocjenih prikaza. kako je opisao Pigafetta g. Fait en MDCCLI (1751). Schmalkalder. M a k s . Vrlo se dragocjenih prikaza našlo u g e n e r a l n o m arkivu u Karlsruhe. pa su nam p u t o p i s c i ostavili dosta bilježaka o srijemskim grado¬ vima. Markgrof Badenski vojevao je u vrijeme oslobađanja Slavonije u ovim stranama. gledeći dakako ponajpače na historiju naših gradova. und geogr. B u d a e 1771. A sad treba da se s p o m e n u najglavniji pisci. R u k o p i s se nalazi u ratnom arkivu u Beču (B. ) . Lpz.. Prije svega valja da u p o z o r i m na v e o m a važne p o d a t k e . P o d kraj XVIII. nu slike. 1687. u Carigrad. Chateaux et Abbayes. 205. N a c r t e je narisao S. pa nacrt Valpovačkoga grada i k o n a č n o nacrti Cernika. a još nekoliko drugih Sparr u velikom ruko¬ pisnom djelu: Atlas du Cours du Danube. qui se trouvent le long du Cours de ce fleuve depuis Ulm. W i e n . jusque Widdin dessine sur le lieux. Vues et Perspectives des Villes. pa nam je valjda on sačuvao izvrstan prikaz staroga Slankamena. avec les Plans. a što se god nas tiče. Baš su ovim stranama prolazila brojna poslanstva iz B e č a u Carigrad kroz cijeli X V I . najmanje n a m je sačuvano slika gra¬ dova u Slavoniji. Iloka. . N e k o l i k o nacrta donio je Marsigli u svom a g r o m n o m djelu „ D a n u b i u s . dok još nije bio tvrđavom već je bio utvrđen o n a k o .7 K a k o se vidi iz ovoga prikaza. G V I . Prandstetter p u t o v a o je kao tajnik carskog poslanika A d a m a Herbersteina g. IXb 113. Zagreba i Varaždina. i to očito po naravi i nisu to nikakove fantastičke risarije. vijeka ostavili su nam dobre bilješke naročito Taube u djelu: Hist. opet manjkaju risarije. nisu sasvim istinite. .

a k tomu su u ono doba naši gradovi bili daleko bolje sačuvani. što su v e ć i n o m vrlo dobri i točni. On se prvi u nas potanje osvrće na građevni sastav tih spomenika. ma da i ona sadržavaju nerijetko gdjekoju dobru vijest. Bilježio je. u kojem je prikupio svoje rasijane radove. a to je tek sačuvani dio cije¬ loga rada. izdao Neke gradine i gradovi u kra¬ ljevini Hrvatskoj. 1869. koji i m a d e m o daleko bolja p r o m e t n a sretstva. U t o m je djelu opisao cijelu Liku i Krbavu. arheološkog društva". već je god.8 Ova su djela pisali naobraženi ljudi velikoga znanja i poznavanja svijeta. Drežnik. /. izdao je Truhelka svoje djelo: „Naši najljepši gradovi". djelo p o d na­ s l o v o m : Vollst. Turskoj Hrvatskoj. pisao. istraživao svakuda i na sve strane. sv. U p r a v o je ogroman njegov neizdani rad. mjerio.) p o č e o izlaziti i „ V i e n a c " . risao. To je djelo bilo zamišljeno kao p o č e t a k oveće serije sličnih djela. gdje su prikazani bosanski sredovječni gradovi i njihove razvaline. Ozalj. U to je doba (g. 1835.). sveske. da ju preda „ S a v r e m e n i k u " . (XII svezaka) pribrao sam silu materijala i napisao uzornu monografiju: Dogođaji Medvedgrada (u III. a god. . dopunio je Laszowski. A pet je go¬ dina kasnije izdao to djelo p o m n o ž a n o sa fotografijama S t a n d l o v i m : Fo¬ tograf ijske slike iz Dalmacije. zv. a što sam nije više m o g a o učiniti. „Vjesnik hrv. Vienac. U 25 p o giavja opisao je L o p a š i ć sav kraj oko Kupe i K o r a n e . K a k o g o d su ovi pisci važni naročito za Slavoniju. Osobito je vrijedan radnik bio major Mihajlo Sabljar1). koji je u šezdesetim g o d i n a m a prolazio n e u m o r n o radeći cijelom našom zemljom. Ne samo da je u svom Arkivu za jugoslavensku povjesnicu. te u tom djelu o p i s a o : Susedgrad. D r u g a manje važna djela ne spominjem. u kojem je pisac monografije Karlovca. Krapinu. 1904. 1896. to je ipak Lika i Krbava najranije p o t p u n o opisana. pa to tako. izađe djelo Rade Lopašića: Bihać i Bihaćka krajina. pa su i danas zadržala svoju vrijednost. i 1870. Zagreb 1875. pa sav kraj oko Slunja. Senj. Topographie der Karlstddter Militargrenze. Ivan je Kukuljević i na tom polju vrlo marljivo radio. Trakošćan i V. Kalnik. 818. G. izdavač bezbrojnih pisanih spome¬ nika. Slunj. 1895. arkiva". koji je sve do svoga k o n c a donosio prikaze naših gradova. S a m o b o r . a kasnije je tu zadaću preuzela i „ P r o ¬ svjeta". a opisi su mu zato veoma važni. šteta ] ) H i r e : Spomen-listak Mijatu Sabljaru. pa „Vjesnik zem. nu i u tom je djelu priku¬ pljeno toliko dobrog materijala. a nekih je međutim i sasvim nestalo.. Brinj. nije došlo dalje od I. ocrtao povijest gradova u t. Fras izdao je g. tako da mu se i danas m o r a m o diviti i mi. da se taj svezak može smatrati osebnim djelom. 1869. 1890. Hrvatske i Slavonije. Veliko zamišljeno djelo Laszowskovo: Hrvatske povjesne građevine. nu već slijedeće djelo: Oko Kupe i Korane. izašlo g. „ S t a r i n e " sabrale su obilje zanimljiva materi¬ jala. nije sam R a d e dokrajčio. kako do danas nije ni jedan drugi kraj naše d o m o v i n e .

1877. Pišući o Frankopanima iz­ nosi on spomenike iz njihova vladanja. da je ilustrativno slabo uspjelo. a Magdić je god. Za nas je važno. Samobora g. 1860. dok Srbi upotrebljavaju za ovo potonje varoš. izdao djelo: Topografija i povjest grada Senja. gdje su naši umjetnici nastojali prikazati zanimivosti grada. x .). od 22 prikaza cijeloga djela otpada 12 baš na gradove ovoga kraja. veoma bliza grčkoj riječi nop^og toranj i lat.9 samo. nu žalibože nije se osvrtao na ostala pitanja. Uz to je naročito za ličke gra­ dove pribrao silu historijske građe. 4. a za grad Za­ greb priredio je Ivša Tkalčič upravo monumentalnu monografiju u uvodima u svoje Spomenike grada Zagreba. kao da bi varoš ili var bila riječ madžarskoga porijetla. 1 G r a d (burg ) jest sredovječni utvrđeni stan. iznoseći studiju o Duvanjskom polju. On je imao biti ujedno ) Riječ je indoevropska. Miinch.. piše Ebner: Beschreibung der k. 1912. a tako i u drugim brojnim djelima. Mi Hrvati nemamo napose riječi za burg. burgus = manja utvrda. o Krapinskim gra­ dovima. koji nisu posebno pisali djela ove vrste. treba istaći naročito brojne radove Klaićeve. Noršić napisao je monografiju grada SI. Bp. koje je već prije opisao Lopašie. koji je nastao.. 1912. kaku može napisati čovjek go­ lemog znanja. kad su prilike onoga doba zahtijevale njegovu eksistenciju. U zadnje vrijeme bavi se direktno ovim pitanjima. 0 pojedinim gradovima nastale su i monografije. Horvat monografiju grada Petrinje. koji je tijekom stoljeća pregrađivan. Od onih naših istraživača. bilježeći izvatke isprava za građu ličko-krbavske županije u srednjem vijeku. Vrste zidova u jednom gradu. napose za urbs. a Klaić je napisao kao uvod monografiju. Petrovaradin. 1905. Kukuljevića iz g. Freistadt Varasdin. Piper: Burgenkunde. O. Ze­ mun. K6ny6ki J. o Zelini. koja se tiču gradova. V. Kukuljević je napisao monografiju Senja (u „Leptiru" g. U najnovije je doba izdao sam grad Zagreb djelo. jer su tu prikazani i gradovi u Turskoj Hrvatskoj. to su tek riječi. kozepkori varak. o plemićima Zemčejevcima itd. koji piše i s mozgom i sa srcem. pa već g. Krivo se uzimlje. što su ih Madžari posudili. Stadt. Rijeka pa Karlovac imadu također svoje monografije. A. 1883. 1827. Grad Zrin i njegovi gospodari monografija je Iv. Nekoliko studija objelo­ danio je i pisac ovog djela. donosi svu silu važnih vijesti.

Dakako da je bilo u vanjskom svijetu golemih burga sa velikim dvoranama i brojnim prostorijama sa sjajnim kapelama. koje je vlast uzela u svoje ruke. tako da je boravak u njima bio i za ono doba sve prije no udoban. koji su bili neobično stiješnjeni. zgrade za stanovanje tek su sporedna stvar. na kojemu su građeni. učinjene iz nasipa i graba. Kad je nastao dvor. da se svaka točka grada može lako obraniti. koje su samo pregrađene rimske utvrde. Prostor. sasvim napušteni. a kod nas ih je najveći broj. Moramo se promatrajući gradove kloniti svakoga romantičnoga veličanja života u gradovima. pa je često prevladavala u gradnji briga za utvrđenjem svaku drugu brigu. da se danas teško može pojmiti. to su već prelazi do kasnijih dvorova. Samobor. uvijek bi se pazilo. a za obranu gradova nije se moglo upotrebiti mnogo ljudi. Sredovječni je grad sazidan ponajviše na visini. već su nasuprot visoki tornjevi bili izvrstan cilj. kad je artilerija postala savršenijom. T e k pod kraj srednjega vijeka nastaju prostranije građevine. zadržani neko vrijeme kao dekorativni elemenat. Dakako da su se i u nas upotrebljavali ostaci rimskih građevina i za gradnju gradova.10 i tvrđava i stan. tornjevi. (okolni zidovi sa strijelnicama. pa je morao grad biti tako stisnut. potrebni za obranu. borba je bila uvijek glavno. da se je sredovječni grad razvio iz rim­ skih utvrda. izvedenih na daleko s bastijonima u obliku peterokuta. kojeg svijet također obi­ čava nazivati gradom. tek je sporedno. Za obranu služe odsad tvrđave. a konačno su ti dijelovi. a i u gdjekojim se na­ šim gradovima dalo i udobno boraviti. Orahovica. A razlogu se nije teško domisliti. a koliko sam mogao sam ispitati. ili se smjestio barem na pristupačnijem mjestu. i tu je redovno bio krut život. Nu zato je sve građeno neobično čvrsto. nu ima i takovih. Dugo su vremena mislili. po­ najviše na bregovima. pa je glavna postala zgrada za stanovanje. dok su dijelovi. te zidova. Ta još u tursko doba traže komandanti kra­ jine tako neznatan broj stražara za gradove. ako se ikako moglo. Prvo i najglavnije bila je čvrstoća i otpornost grada. dižu se do znatne visine. u nas nema uopće takih građevina. po­ glavito glavna kula. nu te su posvuda rijetke. nestalo je potrebe dijelova lih za obranu. nu to već i nisu pravo gradovi. pa naročito kule). u nizinu. jer su se tako mogli lako braniti sve do vremena. kako je taj neznatni broj i onda mogao dostajati. Ribnik). Grad je sagrađen na osobito zgodnom mjestu. a tvrđava se priklonila sasvim ravnini terena. dapače i kasnije prelazni . redovno je veoma malen. pa je sav stisnut i svi se dijelovi grada privinuli jedan do drugoga. gdje se je pobrinulo dovoljno i za udobnost. Zato je u sredo­ vječnom gradu sve ponajprije i ponajbolje udešeno za obranu. što se zove udobnost. (Medvedgrad. I doista ima i takovih utvrda. te su jedva bedemi odskočili od tla. Grad se (burg) veoma razlikuje od dvora. sve. Dvor se spustio. nu to su ipak iznimke. da ga i ona šaka ljudi uzmogne braniti. te visina nije više podavala nikakve sigurnosti. Dakako da je bilo dosta gradova.

Luka Ilić pripovijeda. ili D a ­ ruvar. Možda je barem dijelom rimska građevina ruševina Lopar kod Novoga Vinodolskoga. kako to vidimo u gradu Sisku. gdje je nekad stajao rimski utvrđeni gradić Bassianae. Nu i tu ima i znatnih razloga. Slankamen = Acumincum). gdje se je nekad nalazio golemi rimski tabor. t. To vrijedi na­ ročito za osamljene tornjeve. a danas je jezgra grada Splita. Ima dapače i takovih lokaliteta.11 oblici sagrađeni su barem dijelom od takova materijala. a u srednjem vijeku nije taj lokalitet bio utvrđen. kako je na Kamengradu lugar otkrio tri kamena s napisima. gdje se nalazi sijaset rimskih opeka. te se u mnogom približavaju sredovječnom obliku grada. pa dalje do Taurunuma (Zemun). premda je osnovna vrsta utvrda bila uvijek ona. dapače i klesanoga kamenja. a opet ne možemo ustvrditi. koji su tvrdili. koje su sagrađene na teško pristupačnim mjestima pa su sasvim drugačijega oblika. a ono miješanje stučene ciglje u maz moglo je zaostati u onim stranama do srednjega vijeka po tradiciji. da je ta zagonetna utvrda postala u srednjem vijeku. sredovječnom gradu nedaleko B a s taj a u Slavoniji. Nu Piper je u svojem djelu Burgenkunde upozorio s pravom na dosta česte rimske utvrde. a *) Jedan od najznatnijih limesa je gornjo-germanski i raetijski limes od Rajne do Dunava. gdje je kamenje poredano u zidu u koso na lijevo i na desno poput ribljih kosti ili poput zrna u klasju. kojim su dva puta prolazila unakrst. zvane specula (izgledišta). Za mnoga mjesta znademo pouzdano. koje su branile važnu cestu iz Optuja (Poetovium) do Osijeka (Murse). kako se na Stupčanici. opus spicatum. Ovaj se je odnošaj naših gradova prema rimskima morao istaći. Petrovci u Srijemu. našla rimska ploča s napisom. na što upućuje upotreba stučene ciglje u mazu (mortu). U Dalmaciji će biti i drugih primjera: Dioklecijanova je palača sagrađena sasvim prema osnovi rimskoga utvrđenoga logora. tako su i utvrde bile raznolike. nigdje nisam našao onoga značajnoga načina zidanja rimskih zidova. što je kod rimskih građevina redovno bivalo. spojen nasipima i zidovima. prolazili raznolikim terenom. n. da se nalaze na istom mjestu. gdje su stajala i rim­ ska (a sigurno i predrimska) naselja (Banoštor = Bononia ili Malata. a u kasnije doba je mjesto ostalo pusto. da su sve sredo­ vječne utvrde u nas rimskoga podrijetla. pri­ povijeda. gdje je morao biti znatan broj utvrda. Kako su limesi 1 ): pogranični niz utvrda. Dakako da je tu bilo i hoti­ mičnih neistina. zv. jer i u nas se je našlo i ozbiljnijih ljudi. pr. što je naličila rimskom taboru: kvadrat. jer se nalaze samo antikni fragmenti. . Ilok = Cuccium. da se je išta od rimskih građevina sačuvalo u kasnijim građevinama. koji govore. jer je tu veza s Italijom ostala življa sve do današnjega dana. Štogod sam gradina u Hrvatskoj i Slavoniji prošao. U našim je stra­ nama postojala također neka vrst limesa uz Dravu. gdje se još i danas nalaze znatniji ostaci rimskoga naselja.

Ilok i Vukovar. Ilok je sav izgrađen od sre­ dovječne ciglje. znali su dobro u gorskom sklopu odabrati pravo brdo za gradnju i svojski ga utvrditi. Ti ostaci pomalo su jačali. Rimljani su posvuda našli već autohtonu kulturu. ali ma da je ona potrajala i tisuću godina. da tamo nije bilo utvrde. da tamo nije postojala rimska utvrda.12 kad tamo: sve te napise sastavio je sam Luka Ilić po napisima na rim­ skim novcima. raz­ vijala dalje do sredovječnoga grada. da bi takova nastala nad grobom iz rim­ skoga doba. grobova i drugih starina na mjestima sredovječnih gradova ne dokazuju ništa. koja se je kasno oslobodila od Turčina. kako je nestalo svega turskog n. dok bi unutar tih šančeva dogradili prebivalište od suhozida ili drveta. jer i u to je doba graditelju najbolje pristajao onakav teren. što je tuđa rimska kultura nametnula. rimskoj nema ni traga. koji su oslobođeni od turskoga gospodstva. kao n. ona je u mnogom bila barem ravna samoj rimskoj kulturi. pr. nađen u ruševinama Krčin-grada nad Kozjak-jezerom kod Plitvica. po koja riječ i pet. dok je u Bosni malo svijeta. u Srbiji i Bugarskoj: kad je ugnjetavač Turčin izniknuo. Osobito se dobro sačuvale takove utvrde na Glasincu kod Romanije planine u B o s n i . Gdjekad prevlada da­ kako tuđinski upliv. Često dapače dokazuju takovi nahođaji. rimski grob. kad je nestalo pritiska i nastale nove potrebe.pređašnje kulture. pr. Nerijetko je iz takovog prethistorijskoga utvrđenja nastao sredovječni grad. a ta nije bila nipošto neznatna. šest građevnih ostataka svjedoči. oni su znali vrlo dobro izabrati gradilište za svoje utvrde. ma da je stalno tu bio rimski Cuccium. kao što n. u Slavoniji. jer je slabo vjerovatno. dokazuje. U cijeloj su Evropi poznate takove utvrde: na zgodnom brijegu učinili bi šančeve i bedeme i prilagodili ih terenu. kao što se to zbilo u Rumunjskoj ili u Bosni. Nešto — dakako tek u malom — slično zbilo se n. dapače. a ono malo tragova turskoga doba uskoro će nestati. pr. koji znade turski. koji je postojao i prije Turčina. ostao je opet isti narod. Slankamen. pa su se u srednjem vijeku. pa su se pojavili ostaci. da je taj kraj bio sasvim poturčen. Prethistorijski su ljudi bili neobične inteligencije. pokazuju posve turska mjesta s džamijama i karavanserajima. U nijednom sredovječnom gradu u Hrvatskoj (izuzevši grad Sisak) nisam našao nigdje rimskoga ciglja. pr. pa odbacili ili pro­ gutali sve. stara načela za gradnju postojala su pod onim narinutim i nametnutim tuđim pokrovom. Nahođaji rimskih novaca. kako se je to zbivalo i u prethistorijsko doba. koje je našao. Rimljanin je namijenio svoju kulturu tim narodima. Sporadički je samo upotrebljena po koja rimska ciglja kod grada Slankamena. . I doista je bio sav poturčen: stari nacrti mjesta. Tako mo­ žemo zamisliti i razvitak gradova: stare forme. opet je bila nametnuta. čim je ne­ stalo tuđinskoga pritiska. Mnogo je podesnije mišljenje. gdje samo po koji običaj. da se je sredovječni grad razvio iz prethistorijskih utvrda. nego da je i tamo pro­ lazio Rimljanin. tek je u Rumunjskoj prevladao ro­ manski jezik.

jer je poslije taj cijeli kraj opustio i nije se više naselio. na kojem je sazdan Medvedgrad. nijedno se ne može tako lako braniti kao ono. Nu nije svako brdo podesno. gdje će se graditi. da je tamo većina znatnijih gradova po­ stala od prethistorijskih utvrda. Zvonigrad ili Brinje. 6. a ta se predodžba učvrstila zato. da SL 5. koji se uzdigao na pećini na brdu. ravnica nije podnosila ruševina. smješten grad Okić. a baš se s toga mjesta vidi daleko u cijelu zagrebačku okolicu daleko u Turopolje. pa je razumljivo. opet mu sa svojom artilerijom ne bi bio mo­ gao nahuditi. koji su nastali u ravnici. ipak su na raznolik način bile utvrđene s grabama i bedemima. koji bi bili doduše u sklopu gor­ skom. na pr. što je daleko odmaklo od glavnoga gorskoga sklopa. da se na njemu gradi grad. i takove. kao što je na prethistorijskom tlu smješten i grad Kolođvar u virovitičkoj županiji. Sačuvali su se ti ostaci zato tako dobro. Nu i tamo ima pri­ mjera. Zagrepčanima je dostatno.13 ma da su jednostavne građevine. Taboru« SI. ponajbolje su toj svrsi odgovarali onakovi dijelovi gorja. Strijelnice n starim dijelovima grada Ribnika. pa se je samo s jedne strane moglo lakše doprijeti do . ali opet dostatno odijeljeni od njega. jer se zaista najveći broj gradova sačuvao u brdima. želja za iskorišćenjem terena uklonila je bezbrojne gradove. pa je više no vjerovatno. da se je koja prethistorička građevina upotrebljavala i u rimsko i u sredovječno doba. U široj se publici učvrstila nekako predodžba. Nijedno gorsko brdo nije tako odijeljeno od masiva gorskog. da se je najprije gledalo na lokalitet. da grad mora biti sazidan na brdu. Prozor s gotskim okvirom i pločom u V. za lijepoga dana zagledaju Medvedgrad. Po tom možemo razdijeliti gradove na ta­ kove. Kad se uspnemo na Sljeme. Sigurnost je grada bio prvi postulat kod gradnje. koja je s druge strane okruživala grad. Isto je tako n. koji su sagrađeni na brdu. pa baš s ove strane nije ni bilo ni gradske grabe. Slično su utvrđene bile terase za obitavanje Japoda u Lici. pr. vidi se taj odnošaj j o š jasnije i sve da je neprijatelj zaposjeo sve visove nad Medvedgradom.

dok je ravan pod njom 739 m.. Okić je na brdu visokom oko 500 m. tako je sazidan i grad Gjurgjevac u obliku nepravilnoga poligona. koja je iznutra četverostrana. Gradovi su u gorskim krajevima postavljeni na takove loka­ litete. Grebengrad 502 m. da okolni viši bregovi ne smetaju. Ruševina jugoistočno od Turjanskoga u Lici leži na visini od 1029 m. a pred ulazom postavile se j o š dvije kule za obranu. Udbina 849 m. Mali 466 m.. Zato i jesu ti gradovi drukčije gra­ đeni.. Lijep primjer takove gradnje daje grad Ribnik na Kupi. Visina brijega sama po sebi nije odlučna. Prema prostranom zaravanku okrenuo se grad u Orahovici (Ružica). pa mislim. najlakši bio napadaj. sagradili su tamo polukružni bastijon s 11 strijelnica za topove. Nitko ne će i ne može graditi grada na Sljemenu. Tako je sagrađen i grad Velika kod Požege: na vrhu brijega. Orahovica 387 m. pa naši gradovi nisu ni sagrađeni na znatnim visinama. Drivenik 181 m. Za druge gradove u raznim stranama Hrvatske i Slavonije iznosim visinu nad morem: Zvonigrad u Lici 392 m. koji je gra­ đen u okrug. nad podnožjem brijega. Dakako da su se gradovi morali graditi i u ravnici. ali to je tako odabrano. Tako je glavna kula grada Čak lovca (nedaleko Pakraca). Kalnik ..? Milengrad 465 m.. do kojega se lako dopiralo samo sa strane gore.. relativne visine nije u nas nikada sagrađen grad. Modruš 680 m. Dakako da nije uzmanjkala duboka graba.. prema kojoj je okrenut šilj. nad morem. da je to najviši lo­ kalitet. koja znatno oteščava dostatno utvrđenje grada.. naročito njegov odnos prema okolnim brdima. Cetin 314 m.. Medvedgrad je sagrađen na brdu visokom 587 m. pojačana zidom u šilj prema livadi. što se tamo stere. Stupčanica 409 m. — to je u ovim stranama najviši grad —.. nad mo­ rem.. Oštre u Zagorju 736 m.. a kad taj (9 metara debeli zid u šilj u) nije više do­ stajao za obranu. Turjan 298 m. ali rav­ nica je pod tim brijegom 665 m.. koji su zgodni za obranu. Starigrad nad Orahovicom 664 m. a prema toj je strani okrenuo grad svoju najjaču stranu.. tima se dapače graditelji uklanjaju uvijek. kako su tu duboke i široke grabe oko . Kalnik Veliki oko 600 m. visokom. Tu prikladnost daje položaj brda. Mrzin grad u Lici leži na brdu 1097 m. gdje je u nas nastao grad. dok se na Mrzin grad treba od podnožja penjati 432 m. tako da se je lakše mogao braniti sa sviju strana. Garić grad 356 m. Bilaj 638 m. Grad je Komić (1029) na brijegu 350 m. visoko. Tako je bilo i u nekim ličkim gradovima. a gdje nije bilo šilja. Tako su radili već ljudi u prethistoričko doba i upravo je začudno. okrenuo se četverostrani toranj jednim kutom prema najslabijem otpor­ nom mjestu.. Vrdnik 384 m. Lede­ nice 378 m. koji su nerijetko bili sasvim bez graba. To je tako uvijek bivalo i uvijek je od one strane..14 grada. koji se primaknuo do ravnice. Vrhovci kod Požege 443 m. Mislim. pa se baš ovamo okrenuo šilj grada.... redovno dublja i šira od graba oko gradova na bregovima.. od podnožja brijega. a dubok je samac odijelio grad od gorja.. tako da je grad sagrađen na brdu 290 m. da više od 600 m. Vočin 302 m.

zamjenik comesa kao suca. već su potpadali izravno pod kraljevski sud. koji su gradovi bili nekada župa­ nijski. pa su se tragovi tomu sačuvali još u kasnija vremena (n. je vijeka uredba županija poglavito vojnička. a uz njega bio je podžupan. pr. U toj je fazi razvitka plemstvo zadržalo svoj osobiti položaj: comes nije bio njihov sudac. . koje su se opet u tragovima sačuvale do današnjega dana. I u kasnija su se vremena gradile utvrde u ravnici drukčije: iz vremena prelaza od gradova do tvrđava postoji grad Sisak. bio castrum de Zagoria (valjda Krapina). Klokoč grad). Samo je tu birala župa svoga župana. te se brinuo. 1914. ali su dosta česti primjeri gradova. da se utjeraju kraljevski porezi. Žalibože. Grad je bio redovno sijelo gospodara okolnoga posjeda. a usred svake stranice toga četverokuta izbočila se polukružna kula. sijelo varaždinske žu­ panije. jednu je takovu župu — podgorsku — prikazao Laszowski (u Radu jugosl. tako je podjednako bilo i u Hrvatskoj. a comes je činovnik kraljev. u koje se dovodila voda. koje se spominju u spisima. gdje već odavna nema Slavena. da se iz njenih strijelnica uzmognu zidovi lako braniti na sve strane. kao središta županija. od kojih je jedna trećina pripadala njemu. maior ili dux exercitusy nadglednik vojske. ta mi ne možemo više ni sve županije. satnik i pristav. koji su imali drugoga vlasnika. 777. Danas ne možemo više odrediti. koji je bio glavni sudac comitata. Ta je uredba ple­ menskih župa nešto prastaro slavensko. Iz tih je župa nastao sistem županija. ili castrum de Vorosd. Rechtsgeschichte. kod Slakovaca u Srijemu. castellanus. gdje je centar života bio castrum.15 gradišta n. Grabe oko gradova na bregovima nisu bile dakako ispu­ njene vodom. kako je to n. 138). nastali su županijski gradovi. gdje se spominje g. akad. Nu nije bilo samo ovakih gradova u privatnom posjedu. l ) Akos Timon: Ung. baš se od gradova u ravnici sačuvalo tek malo njih. comes je i kao sudac i kao vojvoda podređen banu. Beri. vojvoda vojske županije. plem­ stvu je sudio samo s ovlaštenjem banovim. a okolni posjed (često i blizo mjesto istoga imena) pripadao bi drugomu gospodaru. comes. Verfassimgs u. župan Physso. sagrađen u obliku trokuta s tri kule na uglovima. Kad je uređen sustav županija. I tu je župan bio sudac neplemićima. u okolici Kremsmunstera. pa im tragove nalazimo i ondje. a grad je Varaždin okružen golemim zemljanim bedemima i opkopima. a poglavica župan. lokalizirati. pr. Županije su nastale jamačno svuda iz plemenskih župa. glavar grada i njegove oko­ line. pr. pr. kao n. jer je tu ban bio redovni sudac plemstva. pa niži sudbeno-upravni činovnici: pristaldL Tako je bilo u Ugarskoj 1 ). comes carialis castri. Iz kasnijega je vremena grad Konjščina u Zagorju: četverokut opasan grabom. Do XIII. Osim njega bilo je i drugih činovnika: iudex regis (bilotus) za manje važne sudbene stvari. već je u nas imalo i pojedino pleme svoj grad.

to jest. S jedne su strane kraljevi sami napuštali tu uredbu. Pravo gradnje gradova nastojali su u svako vrijeme vladari pridržati za sebe. da dogradi grad.. kako bi im ustrebalo. jer se veli i jobagiones regni. U današnjoj se varaždinskoj županiji spominje prvi put ca­ strum g. nastanjeni oko castra u varoši ili suburbium. Naziv jobagjon potpuno je nejasan. kad mu je vlasnik u doba razvratnosti postao prosti otimač. na pr. U nas su po­ stali tako autonomni: Varaždin g. u Turopolju i oko Kalnika. što ga je već počeo bio graditi. da pomoću njihovom organizira obranu zemlje. Vukovar g. pa Jastrebarsko g. koji su imali zemlje u županiji. da ih što jače vežu uza se. Tako je koncem XIII. Virovitica g. Baš se po . maior villae. u nas ponajviše njemačkoga. pa su morali zato obavljati stanovite službe.) Castrenses su bili jače vezani uz castrum. Križevci g. da hospites imaju pravo sami birati suca. 1242. (Dakako ne u kasnijem značenju kmet. 1209. 1257. jednaka njemačkomu Graf. pa im nitko drugi nema suditi do njega. Pomalo je ponestalo krute organizacije comitata. pa ona sad postaje privatno vlasništvo te porodice. 1 2 3 4 . Neispravno je nazivlje »viteški" grad. pa su si nakon tatarske provale ishodili u kraljeva redom privilegija slobodnih općina. 1231. Početkom novoga doba. a znači kmet.. Samobor g. hrvatskom knezu. Nu čini se. rihtardus. postali su posve neovisni od comesa i castra i stekli autonomiju. zalagali i prodavali. 1247. vijeka kralj Andrija poklonio župu Podgorje Radoslavu Baboniću. stečene u boju s Tatarima. da ne potječe iz madžarskoga jezika. da uzmognu podjeljivati dozvolu za gradnju onako. Tako nestade starih županija. samo su rijetki vlasnici bili doista vitezovi u smislu sredovječnom. kako je to njima najbolje odgovaralo. već oznaka odličnika. koji bi ih podjeljivali. madžarskoga i talijanskoga podrijetla. Hospites (cives) su kolonisti. tako je rod Celjskih knezova dobio županiju zagorsku i varaždinsku kao nasljedno imanje. U drugu su ruku ojačali hospites. već i starih plemenskih župa. U prvo je vrijeme bila većina gradova u ru­ kama vladara. darujući čitave županije pojedinim moć­ nim velikašima. naročito u vojsci. a krivo je nazivlje grad viteza otimača (Raubritterburg): svaki je grad mogao takov postati.. Na pr­ vom se mjestu u tim dokumentima uvijek ističe. Gradec do Zagreba g. a poslije njega sam je kralj posljednja instancija. a pri­ brajali bi ih i među castrenses. castrenses i hospites (u Ugarskoj bila je posebna grupa. dobiva pravo. 1242.. „udvornici" zvana).16 Narod se je u županiji dijelio — plemstvo je bilo izuzeto — na jobagjone. pa nisu morali redovno u vojsku. preuzela je mnoge gradove dr­ žavna vlast. da se već u samo doba srednjega vijeka krnjilo to kra­ ljevsko pravo. pa naslov comes nije više oznaka kraljeva činovnika. kad župan Farkaš za zasluge. tek je sasvim sigurno.. Jobagjoni su neplemići slobodnjaci. kad je Turčin zaprijetio ovim stranama. 1252. nu sve do danas sačuvali se ostaci ne samo tih državnih tvorevina.

J o š daleko kasnije. podigne u Hresnu kod Gline grad. čini se. tek nam nisu sačuvane takove isprave. . 2 . sazidao pod tim gradom utvrđeni dvor. Gvozdansko preporuča. Zrin. Hrastovicu. dok je banovac ostao na mjestu sve dotle. a za Svinicu. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. jer po toj je darovnici Farkaš već započeo s gradnjom. 1251. 1581. l ) Vjesnik hrv. . i 1516. daje se dozvola za gradnju grada u Siraču kod Daruvara. da je samo ispaljen. Pedalj. a na to provale služ­ benici banovca Gregorijanca kroz prozor u grad i spuste pokretni most. već utvrđeni kašteli. (Smičiklas: Cod. faciendi habeat facultatem et pecuniam suam ad opus castri in eadem expendere v a l e a t . Martina nedaleko Našica Aleksandru od plemena Aba g. ali da nije sasvim razvaljen. da se već u to doba nije marilo puno za pravne odredbe. arheol. Prof. Kad je Franjo Nelipić. gdje se n. Nitko se ne odazove. predloženi su mnogi na ru­ šenje. društva X. U ispravi od g. Pri tom se postupalo ovako — kako prikazuje Klaić u svojoj raspravi o krapinskim gradovima 1 ) —: Sam ban i banovac dođoše sa jedno 500 ljudi pred grad. da se poruše. pr. 1557. . da se taj kaštel poruši. Prekovrško. pr. da otvori gradska vrata. već ih je mogao dati i porušiti. koji je g. Nu uvijek se kralj smatrao vrhovnim gospodarom gradova. on je imao pravo ne samo gradove oduzimati. zak. 1514. kako je to učinio i kralj Matija. . Gore. od 1471. naloži kralj Vladislav. 382.. kojom Bela daruje Ivanu sinu Jaroslavovu zemlje oko Okića. Nu u to se vrijeme već slabo marilo za kraljeve naloge. i učinjeno. dok nije grad do temelja bio porušen (ad fundamentum esset destructum). 1471. pa je doista mnogo gradova po odredbi zapovjednika porušeno. vršio to staro vladarsko pravo. čl. a kad je taj bio porušen. dao radi nevjere porušiti gradove Blaža Huszara Farklevcz i Knesjevec u požeškoj županiji. Kasnije nala­ zimo slučaj. kao prorex. 1515. Gradiusu. da je ban. svoju zapovijed. da se „curia Šabac in modo fortalitii erecta" u blizini Krapine ima po­ rušiti. 39. pa je kralj opetovao g. pa tako dozvoljava ban Erdody. kako vidimo n. vrati se ban u Krapinu. da je vanredni sud pod predsjedanjem banovim zaključio. Za OberGradecz se javlja. što je g. nala­ zimo slučaj. veli s e : montem quendam Lipouch nomine contulerimus pro castro constituendo et idem suis propriis sumptibus et expensis ad honorem et confortationem regni fidelitate previa castrum extruxit. pa ban pozove upravi­ telja. u doba kad se burgi više nisu gradili. pa je ta odredba ušla u Corpus juriš hungar. 27. . uvijek bezuspješno. IV. ne mogavši natrag zadobiti svoj grad Dobru kuću. Ajtić.17 joj dozvoli vidi. a dozvola je došla post festum. Ne možemo ustvrditi. Kad su gradovi prešli u vojničku vlast. G. da su već porušeni. 1430. a slično se daje dozvola za gradnju grada kod sv. 1 3 1 2 — castrum edificare seu construere voluerit. . da se god. Jamnicu se javlja. da se nije kod gradnje drugih gradova tražila i dobila dozvola. iz Lenkovićeva popisa utvrda. diplom. za Čuntić.). Sad navale svi u grad i počnu rušiti krov. jer nije bilo sredstava ni za obranu ni za uzdržavanje njihovo.

pr. da su tada još po­ svuda postojale i u nas rimske utvrde od kamena ili ciglje.. Istina je. pr. možemo lakše odgovoriti. . kojima bi iz pisanih spomenika znali za godinu osnutka. gdje se po sastavu zida i po kakovim osebinama n. kada su građeni. što bi se moralo zbiti. 1247. da su se razvile iz daleko starijih utvrda. pa je polovica XIII. u kojem je nastala većina zidanih gradova. daje kralj Bela zagrebačkom SI. pr. Nema sumnje. po sastavu maza upravo ništa ne može odlučiti. pa se baš i u ovim stranama spominju izričito za obranu i sklonište podesni gradovi u ono vrijeme. nu s prestan­ kom rimske vladavine izgubila se je ne samo u nas. da je pojedini kameni grad već po­ stojao. možemo odrediti recimo godinu. kad se prvi put spominje. pr. da svako doba ima svoj način gradnje. da se opet počne zidati kamenom i cigljom. pa je trebalo tek ponovno stvo­ riti tim poslovima vješte ljude. da je castrum Nicola kod sv. koji grad nastao kasno zato. da su već davno u doba narodnih vladara postojale utvrde. a nešto je prije morao nastati Samobor. Ljudevit Posavski gradi grad kao sklonište svojima. Germana. pa moramo uzeti. dapače rekao bih.. gdje se spominju ili comes ili comitatus. Između sjedala strijelnica. možda danas Kalnik). Nu taj jači impulz nije izostao. Istina je. Nu mi nemamo iz kasnijega romanskoga vremena nijedan sigurni ostatak grada. kako su nekad pomišljali. sposobnost i sprema za gradnju iz tvrdoga materi­ jala. pa se svrnuti na ispravu. Sigurno znademo. pr.. kao n. a ne spominje nikako grada. 1245. da je n. nu možemo uzeti. 1209. ali opet ima toliko bezbrojnih slučajeva.—1250. kada se dižu uopće sredovječni gradovi. Cris. da su ti gradovi kao i crkvene građevine bile ponajvećim dijelom sagrađene od drva. da je takav sigurno postojao. Na pitanje. 1217.. 1209. isto tako castrum Gregorii (g. Posega. castrum Greben g. Medvedgrad postao u razdoblju od g. Veoma je malo gradova. da je n. te je trebalo jačega impulza. nego i u većih na­ roda. pa castra Graz ili Gradec. koja govori o tom kraju. kada je koji grad postao. Tako zvana provala Mongola primo­ rala je ljude.7. veoma je teško u većini slu­ čajeva dati približno ispravan odgovor: sasvim je nemoguće. kako se pravi ciglja i crijep. Ivana Zeline.18 Na pitanje. bio zidan. g. spo­ menut g. a ničim se ne da dokazati. ponovno otkriti. suditi po vrsti zidova o dobi postanja grada. jer se prije nigdje ne spominje. Walkow.. da posvuda grade čvrste gradove. Možemo uzeti. N. Prozor sa postranim sjedalima. za koje s pra­ vom sudimo. 1202. Susedgrad je morao postati poslije g. vijeka ono doba. Varasd. Za gdjekoje možemo približno sigurno naslutiti.

kad bi se vlasnik iznevjerio. Virovitica. Turske navale tražile su učvršćenje starih gradova na granici. Svakako su se prilike već početkom XVI. nu kod većine i to ne će biti moguće. da si onđe sagradi utvrdu (Popov turen). Ludbreg. koji su se i dalje mogli upotrebiti. Varaždinski grad primjer je građevine iz kraja XVI. omogućio. g. da se zaštite daleki prostori oko gradova. dobiva Ivan sin Irislavov mjesto i dozvolu za gradnju Lipovca. često bitno promije­ nila i modernizovala. naročito onda. Dobro očuvani Cetingrad nije g. kao što n. d. n. kao što se to zbilo s gradovima Farklevcz i Knezjevec u požeškoj županiji. Tako je pala Bakačeva kula u Zagrebu pred stolnom crkvom. vijeka u toliko promijenile. pr. bastijonima i t.19 kaptolu brdo Gradyz. Kadšto su velikaši dali srušiti koji grad. Valjda im nije više trebalo utvrde. oficirski i župnički stanovi i t. Utvrda gradova nestalo je. kasarne. To bi bili rijetki primjeri barem donekle datiranoga postanja sredovječnoga grada. Tako smo se domakli i pitanju. Lepoglavu. Spomenuto je. znademo. pr. koji ga je naravski dao porušiti. kad se grad počeo širiti i kad su i one postale sasvim suvišne. Guščerovac (i taj je porušen). među njima n. vijeka: tu su . da nije bilo uputno graditi nove gradove. koji su upropastili naše gradove. već se sav posao svraćao na izgradnju onakih gradova. da je kralj imao pravo odrediti porušenje grada. jer se je većina gradova. vijeka dalje već bitno različite od starih burga. Ovdje možemo odgovoriti i na pitanje. kad je nov način obrane u formi tvrđava s da­ lekim nasipima. Mnoge su utvrde srušene samo iz gluposti. pa kako ih nisu mogli pregrađivati. kad bi se međe neprijateljske pomakle ili bi se posjed priklopio drugom posjedu. a pravi nam uzroci nisu poznati. da su knezovi Celjski dali brojne svoje gradove srušiti. koja je četiri do pet stotina godina bila nastavana. već postoji kasniji dvor. 1866. bio više ni izdaleka sredovječni grad. te bi mogle j o š stoljeća potrajati. ali se u njem pokazivao sav razvitak u gradnji gradova do najnovijega doba. kada se prestaje s gradnjom gradova u nas. Nu o tom je već u javnosti izrečen sud. svojinom Blaža Huszara. a sada nema tamo od grada ništa. Nove su građevine od AVI. Te je iste godine osnovao Stjepan grad u Jablancu. pa ipak ga je krajiška vlast prodala na bubanj seljaku. Možda je katkad bilo i političkih razloga. d. da dobije svu kupovninu peterostruko iz bo­ gate drvene građe. a ta se ne­ prestano pomicala. koji su dakako preudesili gradove za svoje potrebe. prepustili bi ih njihovoj sudbini. 1251. da nisu pojedinci bili prepametni. koji nosi ime nekadašnjega grada. pa je sve više gradova došlo u ruke krajišnika. Ima i dosta takovih slučajeva. gdje se rano spominje koji grad. Kod pojedinih gradova moći ćemo po cijelom sastavu građevine približno odrediti vrijeme po­ stanka. bedemima. Drugi su gradovi izgubili važnost i vrijednost uslijed novoga načina ratovanja. uzanj se vezala uspomena na ce­ tinski izbor. pr. kako i kada se gradovi i utvrde ruše. Kamenjem drugih gradova gradile su se ceste.

a sačuvao se u slici od g. koji su redom nestali. U stare se gradove zidalo tada koješta: dvorišta su pomoću arkada pretvarali u renesanska dvorišta kao n. spominjući dva grada. u V. on je osjećao. Tu se nalaze već u velikom broju prostrane sobe za stanovanje. tu su j o š posvuda strijelnice. kad je svaka obrana s visine postala nemoguća. Tu je glavni dio trokatna palača u oblicima njemačke renesanse. pa opet u pre­ gledu napose svrnem na nje. Oko cijele te građevine bila je napuštena voda. I prije je jamačno imala ova općina svoj grad. Polovicom XVI. Nu već malo poslije misli vojnički inžinir Stier. Nu usavršenje je artilerije promijenilo znatno i stare gradove. ali i taj je grad zapravo tek noviji dvor. kako to vidimo kod grada Novoga u Vinodolu i kod Ogulina. U to je doba mogao nastati i petokutni bastijon samoborskoga grada. pak toranj nad gospodskim ulazom. Gotovo isti se način utvrđivanja upotrebio početkom XVII. da učine mjesto sadašnjem gradu. koji nije imao nikada prave obrambene vrijednosti. što su ga sazidali Zrinjski na sutoku Mure i Drave. ostav­ ljajući da druge promjene istaknem na drugom mjestu. vijeka nastaje sisački grad: tri teška okrugla baterijska tornja spo­ jena sa zidovima. da se je i malo mjesto zakrililo unutar tih utvrda. a spomenici to potvrđuju. tu se pomišljalo prije svega na obranu pomoću artile­ rije. Posljednja je utvrda ove vrsti današnji grad Lukavec. . koji sa postojali već od prije. pr. grad plemenite općine Turopoljske. Kasnije bi takove rondelle gradili uz glavnu kulu ili koju važniju drugu kulu. Sve su ove novogradnje kasnijih vijekova nastale u vrijeme. jer su topovi sve dalje nosili. kad je usavršenje artilerije učinilo stare burge suvišnima. djelo XVII. Taboru i gradu Varaž­ dinu. pa se kasnije urešava usko dvorište galerijom. koji je nastao tek sredinom XVIII. 1664. Taj je dvor opasan nasipom i grabom sa četiri omanja tornjića i petokutnim bastijonom pred ulazom u palaču. vijeka kod gradnje otočke fortice: opet tri tornja vezana zidom. tako. a opet je sva ta utvrda opasana grabom i nasipom sa četiri bastijona i dva rondela na ulaznoj strani. sa dva pokrajna tornja i jednim četverostranim tornjem u sredini. da je to zastarjelo. Malo ne u isto vrijeme sa sisačkim gradom nastao je Nehaj grad kod Senja: jedna jedinstvena gra­ đevina. Osobito je za­ nimljiv grad Novi Zrinj. da je ta cijela građevina posve zlo sa­ građena. uspomenom na nekadašnje braničkule. građena od drva. a nasipe su sa svake strane čuvali j o š i redovi palisada.20 sagrađeni teški baterijski tornjevi. tu je grad već za ono vrijeme moder­ nim bedemima utvrđen. tu se razabiraju ostaci graba i nasipa oko grada. vijeka. Tu su doduše četiri kule na uglovima. čvrsto i masivno građena održala se gotovo intaktno do današ­ njega dana. pa ću tu upozoriti na neke od tih promjena. a valjda je sagrađen i onaj u gradu Orahovici sa 11 strijelnica za artiieriju baš u to vrijeme. vijeka. I tu se pomišljalo prije svega na obranu pomoću topništva.

nepravilna jezgra obložena lijepo poredanim opekama na raznolik način. u okrug izvedena građevina sa strijelnicama i inim napravama za obranu. pa petokutnik za artileriju uz ulaz. nu ponajviše tako. a tad mu je tek valjalo proći grabu. a nije nipošto moguće po sastavu samih zidova odrediti postanje građevina. t. dočekali bi ga s lijeva s obzidanoga humka braniči. pa dogradnja Medvedgrada i t. rondel do florijanskih vrata. a jamačno je u to vrijeme nastala okrugla kula do ulaza u grad Kostajnicu. Tako i na gradu Sokolcu u Brinju. pa kako je plašta nestalo na nekim dijelovima. učinjeni su na sličan način. barbakan. Čini se. koja se s gornjih zidova dala . zv. Veliki je Tabor dobio valjda tek u to vrijeme treću najjaču kulu sa velikim strijelnicama u prizemlju. Osobito se pazilo na to. da se shema rimskoga načina gradnje u zidovima naših gradova ne razaznaje. koji bi uvijek omogućio. j. ali je za napadača bio kud i kamo nezgodniji. gdje su svi stariji dijelovi prekriveni pomno izrađenim plaštem. Rimski je maz bio često izmiješan komadićima opeke. da pripada kasnijem vremenu onaki način gradnje. koji su građeni od cigle. Ne­ rijetko je već prije ulaza u grad stajala kakova brana. a sa svake bi strane obložili zid plaštem od lijepo tesanoga ili barem pritesanoga kamenja. tek se te nisu sve sačuvale. Šarengrad. da se sredovječni zid uzmogne po svom sastavu razaznati od rimskoga i već je spomenuto. koji je doduše stanovnicima samim bio nezgodan. dok su noviji dijelovi izrađeni surovije. gdje je posljednji potres odvalio velike komade plašta s kapele. Takov se barbakan sačuvao na pr. Nema ni kriterija. Čim je došljak prošao prva vrata. ali ima i tako­ vih građevina. Buckelquaderima učvršćeni. u Garić gradu. vidi se dobro jezgra. jezgra sastoji od nabacanoga kamena lomljenca i morta. I oni zidovi. u tuđim je stranama nastao tu posebni građevni dio u tu svrhu. u Slankamenu. ima u svako doba dobro i pomno. Lijepe primjere te gradnje vidimo u Medvedgradu. a i loše građenih zidova. S toga razloga nije do sredovječnoga grada gotovo ni­ kada vodila prava cesta.21 Samobor dobio je petokutni baterijski toranj. koje su bile ožbukane. U glav­ nom nisu se zidovi ožbukali. t. t. Belec okrugli bastijon pred ulazom. d. da je i tu probijao kamen. uglovi t. Zidovi su Modrušgrada učinjeni isto tako. gdje bi između slojeva velikog kamenja umetali slojeve manjega kamenja: na pr. da se pristup do grada očuva i za obranu podesnim učini. dostajao je puteljak. u Krakovu. Primjere daje grad Ilok. zv. Orahovica velik bastijon sa 11 otvora za to­ pove. već bi samo reske izmazali. zv. Morović. U nas je zanimljivo smješten ulaz u Medvedgrad. Preduga je bila stanka između drvenih građevina u ranom srednjem vijeku i sredovječnih kamenih gra­ đevina. u okrugloj kuli na Cesargradu. Debeli su zidovi svi tako zvani Gussmauer. Kostelgrad dobio je okruglu kulu u istu svrhu. Cesargrad je pregrađen i pojačan za topništvo. pa je tako posvuda bilo pokušaja preudezbe gradova. nu to se nalazi i u kasno-sredovječnih građevina. Sastav sredovječnih zidova jest preraznolik.

koji je do biskupa Vrhovca bio uopće jedini put. koja u ruševinama postoji i sada. Samobor. ako je to postojalo. Vrlo je zanim­ ljivo smješten ulaz u grad Orahovim (Ružicu). Dalje je morao proći mimo oveće stražarnice. nu ima dosta gradova iz sviju vremena. a tek tada bi dopro do četvrtih vrata. pa obiđe kasnije sagrađenu okruglu kulu. na lijevo mu je bio čvrst zid bez ikakvoga otvora. Ljestvama se polazilo do povišega ulaza. Slično je branjen bio pristup do nutarnjega Vrhovačkoga grada. Vrlo je zanimljiv i ulaz u grad Pernu. pa je tek okolišajući mogao doći do ulaznoga dijela grada. gdje se još danas nad kućama mjesta koči desetak takovih braničkula. a kula je bila samo ljuska (Schale). Sličan je način ulaženja bio i kod grada Siska. Sačuvala se nije dakako ni jedna takova rešetka. . u San Giminanu u Toskani. koji za pravo ne spada više sredovječnim gradovima. i tu je valjalo proći vrlo dobro smješten ulazni trakt. a postavljena je na najopasnije mjesto (na pr. kad bi već prodro u ulaz. Stup>) U srednjem su vijeku imali pojedini plemići svoje kule i u samim varošima. pa se ulazilo drvenim ljestvama do čardaka. Bakačevu kulu. gdje ih u jednom mjestu nalazimo katkada u velikom broju. da se neprijatelj ne bi mogao učvrstiti u kuli. trebalo je da prođe ulaznom kulom. podajući mjestu osebujan karakter. gdje se osobito čvrsto građenom ulaznom kulom dolazilo u predvorje. Sama ulazna kula bila je redovno dobro građena. dok se gdjekoji (na pr. Slunj. kada su se gradovi gradili. Ta je kula najjači dio grada i služi po­ glavito za obranu 1 ). naročito u Italiji. Za sredovječni je grad značajna glavna kula ili branič kula (Berch|rit). Put do Kostelgrada vodio je uz bastijonsku kulu do zida. Posjetnik Okićgrada morao se proverati do ulaza. proviđen nekada jamačno hod­ nikom za obranu. ona na Trakošćanu moderna je imitacija. Klokoč. koji je zatvarao pristup. sveđer predan na milost i nemilost braniteljima. koji te kule nemaju. koje su se u onim stranama poradi krvne osvete uzdržale do danas. kojim se dolazilo u predvorje crkve. sam ulaz je branila nerijetko pomična rešetka s oštrim zupcima. što ga je Lopašić prerisao iz nezna­ noga arkiva). nakon što je prešao gradsku grabu. a odavle je valjalo mimo osobito čvrste kule proći do unutrašnjega grada. zv. Fallgitter. pa se odavle opet kroz posebnu zgradu dolazilo do same glavne kule. Kad je tko htio doći do prostorija za stanovanje u Cesargradu. a uz taj je ulaz bila smještena stražarnica. koji je nastao tako. Svakako se uvijek dolazilo najprije u predvorje grada. a odavle polazilo kroz visoko smje­ štena vrata ljestvama opet na tle. Mnogi su gradovi imali jednostav­ nije obranjene ulaze. gdje se je do ulazne kule dolazilo pokretnim mostom preko gradske grabe. Brinje i drugi. kao na pr. gdje se drvenim mostom valjalo popeti do ulaza u prvom spratu. Napose ističem i tu ulaz u t.22 izvrsno braniti. Kad je prošao kroz treća vrata i minuo grabu. t. Zvečaj i brojni drugi gradovi bili su sasvim opasani zidom. (ako je istinit nacrt. na pr. da se uzmogne doći u predvorje. Kule u današnjoj Albaniji nisu drugo no sredovječne braničkule. zv. da se malo otesao kamen živac. Velika kod Požege) mogu smatrati u cijelosti braničkulom. da se dođe do predvorja.

u Dobroj kući kod Daruvara. da se donekle tu radilo po lokalnoj tradiciji. gdje je zaštićena polukružnom pe­ ćinom.23 čanica. kako se to vidi na Stupčanici. gdje se uspinjalo najprije ljestvama do čar­ daka pred ulazom. pa u Driveniku. pa Viškovci i Vrhovci. na pr. već nalikuje većma na utvrđen -konak. ili u Vrdniku. Dobroj kući. Tabora. Caklovac) ili na najjače. U nas nema osim četverostrane i okrugle kule druge forme do braničkule u Čaklovcu i one u Vrdniku. tako je bio udešen i ulaz u mnoge druge gradove i u kasnije vrijeme. Osobita je braničkula grada V. samo u Čaklovcu nalazimo peterokut. Po obliku je u nas ta kula ili četverokut ili krug. na pr. da je između nje i okolnoga zida ostao uzan prolaz. koja je ujedno za stanovanje udešena. u Driveniku je najvećim dijelom odskočila iz ugla grada. ali u nas nema toga nikada. Gracu kod Gline. Broj okruglih braničkula nekako je podjednak broju četverostranih kula. akoprem se posvuda zapaža ista ideja kod gradnje. Tako je i sa braničkulama. Viškovcima. a čini se. Katkada se u ino­ stranim gradovima nalaze i po dvije braničkule. U njemačkim se stranama razlikuje braničkula određena samo za obranu i kula. U Viškovačkom gradu smještena je tako. nu i tu je iznutra kula četverostrana. a ovako se pokazuju i braničkule u Klokoču. ako se i mogu po svojim osobinama smatrati vrlo blizima. Ona je peterokutna. Slunj. četverostrane. tako su gradovi Požega. Vrdniku. Ulazilo se redovno ula­ zom u prvom spratu. pa prema materijalu. koji je iz prvoga kata sačuvane kule vodio do vrhunca brijega. u Orahovici. dva susjedna grada. U gradovima izvan Hrvatske ima brojnih drugih oblika braničkule. na pr. u koje se ulazilo već u pri­ zemlju (Medvedgrad). a Stupčanica i Dobra kuća. Prozoru. Kalnika stajala branič­ kula. koja ima oblik slova D. gdje je sazidana na klisuri. ni u nas nema dvije jednake. Takov se ulaz upotrebljavao i kod ulaza u sam grad. u Klokoč. po većoj prostranosti odaja i ne spada zapravo među braničkule. koja bi slu­ žila samo za obranu. Lapcu i Brlogu u Lici. nu po velikim i lije­ pim prozorima. . Uređaj je braničkule prilično isti posvuda. (Piper zove ove potonje: bewohnbarer Berchfrit. jer se uvijek gradilo prema zahtjevima terena i prilikama graditeljevim. gdje se drvenim mostom na očuvanim zidanim potpornjima dolazilo do ulaza u visini prvoga sprata.) Koliko se po današnjim ostacima može zaključit^ nije u nas nikada i nigdje bilo takove braničkule. moglo se do nje samo uskim hodnikom. u Vrhovačkom gradu iskače tek neznatno iz okolnoga zida. Nu ima dosta i takovih braničkula. Zvečaj. Ako je na najvišem mjestu V. Uopće nema dva grada na svijetu. kamo se dolazilo drvenim ljestvama ili stepenicama. imali okrugle braničkule. U Zrinju je ta kula ujedno štitnica ulaza. pa silazilo opet ljestvama do tla. a prema strani napadaja priklopljen je četverokutu još trokut od zida sa stubištem. koji bi bili jednaki. Drežnik. a to držim više no vjerovatnim. prošlo tim ulazom u zidu. osim možda na Medvedgradu i Samoboru.

u Furjanu. onda je taj konak bio na svaki način udešen za obranu. x . Žalibože sve su te građevine veći­ nom nesmiljeno razrušene. t. tako da se je cijeli grad pokazivao nekako kao veoma proširena braničkula. u gradu Novom u Vinodolu. Kamengradu. gdje osim te kule i nije bilo drugih znatnijih građevina u gradu. To je bila redovno tamnica. opazit ćemo. da se u svodu ostav­ ljala tek nevelika rupa. Prozoru. tu je redovno bio jedan prostor. tragova drugih većih zgrada redovno tu nema. Klokoču. Taboru. Gvozdanskom. Valpovo. Ako ogledamo sastav gradova sa braničkulama. Svi ovdje spomenuti gradovi sastoje u glavnom od braničkule. Kalniku. Medvedgrad. Ostatke nalazimo u V. Zvonigrad u Lici. T a k o je na pr. da je i u jednom našem doista sredovječnom gradu postojala kakova dvorana ovećih dimenzija. Dobra kuća kod Daruvara. Ne vjerujem. Samobor. gdje su po temeljima su­ deći osim glavne kule postojale samo još neznatne građevine. da su tu bile prostranije i udobnije odaje. 1 ) Zidovi su prema višim spratovima bili sve tanji. Udbini. Greben grad u Zagorju. Brinje. Velikoj kod Požege. gdje još staro krunište postoji. Tršcu. Kad po) Sasvim je naravski. Drugi su gradovi imali uz braničkulu poseban konak: Novi u Vinodolu. opasane zi­ dovima. Ako nije postojala bra­ ničkula. — ako uopće mo­ žemo sačuvanu okruglu kulu sa velikim svođenim prostorijama smatrati braničkulom. Takova se braničkula sačuvala u Bosiljevu. pa se je i plašt komina sačuvao na pr. da se u veoma razrušenim našim gradovima komini nisu baš često sačuvali. Perušiću i Karlobagu. — Bosiljevo. konak (palas). na Cesargradu. kad su se gradovi počeli pretvarati u dvorove. M. gdje se takova dvo­ rana sačuvala toliko. nu nutarnjost je posve izmijenjena. Vrhovci. na koje se oslanjalo krovište kule. Zvečaju. Lijep nam primjer daje za to stara braničkula grada Ribnika uz Kupu. s većim i lijepo izrađenim prozorima. nerijetko bi se branič­ kula završavala kruništem. Drugi su gradovi dakako imali osim glavn^ kule i posebne zgrade za stanovanje. da ih ima mnogo. Tako je bilo i u Driveniku. gdje je na strani napadaja silno pojačan zid. u Orahovici. ugrađenim radi tijesnoga prostora u stijenu. zv. da se i danas još upotrebljava. pa je sasvim uzaludno govoriti o njima. kako je to na pr. Novi u Lici. koja se nalazi do zazidanoga ulaza s frankopanskim grbom. Krstinji. Tu su bile bolje odaje. palača ili hiža. Modrušgradu. Bribir. Lapcu. pa nekoliko komina u Orahovici. Tu su pokrovci komina počivali na lijepo tesanim konsolama. Velikoj kod Požege. kako i pismeni spomenici potvrđuju. ono što nalazimo u nekim frankopan­ skim gradovima na pr. Gracu kod Gline. kroz koju bi puštali sužnjeve. to je ipak djelo kasnijega doba. Garić grad.m 24 Donji sprat braničkule pod ulazom nije redovno imao postrance nikakvih otvora. pa se na zidovima sačuvali i dijelovi pokrovaca. U gornje se spratove polazilo ste­ penicama. Viškovci. koji se dao i ložiti. tek se po analognim građevinama u drugim zemljama može zaključiti. a uvijek je gotovo svođen tako. u Stupčanici i Čaklovcu. u odaji drugoga kata braničkule u Čaklovcu.

a razumljivo je. pa je tako nastao znatan broj velikih odaja. da ima dosta gradova. koji kao posvemašnji individualiteti ne bi spa­ dali ni u jednu grupu tih gradova. ali to su i u onim krajevima tek izuzetni slučajevi.25 mislimo na pr. kao da se želi odštetiti za stiješnjenost prijašnjih dana. zv. romanski palas grada Heba (Eger) u Češkoj. kad je počelo graditi u drugo doba dvorove. da si je plemstvo. ali pravi sredovječni grad morao je biti u svem stiješnjen. zapravo palaču s velikom dvoranom u prvom spratu. Samobor. da su zahtjevi onih dana bili znatno manji od potreba kasnijih vremena. omašnost. Tako je morao biti veoma tijesan i Ozalj grad. stvorilo obilje velikih i veoma velikih prostorija. spoznat ćemo. Kalnik. Vrata sa kasnogotskim okvirom i komin u V. kad je polovicom XVI. da tu nije nikad moglo biti pro­ stranih dvorana. na pr. v. dok bi dakako ostalo još obilje gradova. gdje su i carevi i kraljevi boravili i prolazili. da ga uzmogne šaka ljudi braniti i obraniti. pa bi se nekako mogli odrediti i tipovi sredovječnoga grada u nas. Nikola Zrinjski sagradio t. gdje su si sami kraljevi gradili gradove. koje je u svemu nastojalo postići neku SI. Brinje. vidjesmo. no ih je ikada bilo. Modruš. a znademo. Prema tomu spadali bi u jedan red gradovi sa četverostranom braničkulom i posebnim konakom: Medved­ grad. Taboru. 8. Sve one građevine s bezbrojnim velikim odajama u prednjem dijelu grada Ozlja djela su baroknoga doba. u drugi gradovi s okruglom . Dakako da je drugdje. gdje se koji od tih dijelova ne nalazi. koje bi dostajale i za kud i kamo veći broj stanovnika. žitnicu. na Modrušgrad (Tržan) ili V. bilo i takovih s ogrom­ nim palačama. U ovom razmatranju spoznasmo dva glavna dijela grada. pa su sve te viteške dvorane u romanima bile mnogo skromnije no što i zamisliti možemo. Dobra kuća.

Grobnik. pa se tamo veći broj gradova i bolje sačuvao. koji imaju kao glavni dio braničkulu. Milengrad. Lapac. Uopće su frankopanski gradovi u mnogočemu građevine svoje vrsti. jer su smješteni u ravnici. Kamengrad u požeškoj župa­ niji. pa u rimsko doba jače razvijenu kulturu od ove u našim^stranama.. Udbina. Kostel. kod nas ih nema. Gvozdansko. u Bosni već u prethistorijsko. vrelu vodu i t. Što se tiče veličine gradova. dok Bakar. koji su sagrađeni u spiljama. A to nije ni čudo. Ali i u poredbi s gradovima B o s n e i Dalmacije naši su gradovi kud i kamo neznatniji i opsegom i sastavom od onih u tim zemljama. jer su dijelom ugrađeni u samu pećinu. u treći onaki gradovi. d. Krapinska je spilja prorovom spojena s gornjim dijelom grada. od kojih je najpoznatija spilja pod gradom Krapinom i ona nedaleko grada Tovunja. ali ima znatan broj za obranu udešenih spilja. u četvrti red oni gradovi. dok su se u nas jedva tri četiri grada tek nekako uzdržala. Vrhovci. Karlobag. Gjurgjevac i Slunj. pogotovo kad #se kroz cijeli srednji vijek Bosnom i Dalmacijom prolazilo na istok. Pakrac. U drugim zemljama ima i takovih gradova. gorući sumpor. recimo u Češkoj. Cernik. na ne­ prijatelja. nešto više od one u Brinju. Malo se sačuvalo od ulazne kule u Samobor. Mnogi su gradovi imali ulazne kule. ako ih usporedimo s onima u drugim stranama. Gračac. pa se trebalo braniti na sve strane.26 braničkulom i konakom: Barilović. (tu je zapravo ulaz pokraj kule u zidu grada). pa kad vidimo na pr. a morala su tu do ulaza pred braničkulu biti još troja vrata. Dri­ veniku. a drugo među tim se konzolama ostavile izlijevnice (Gusslocher). gdje su pri gradnji upotrebljene u velikom broju konzole. moramo i u srednjem vijeku očekivati znatnije građevine. Sasvim je za­ seban grad Orahovica. Prozor. Viškovci. Gdjekada i nema grad druge kule osim te ulazne. kako će se to vidjeti u preglednom prikazu tih gradova. koji imaju zapravo sama konak: Cesargrad. pa kasnije Konjšćina. Njemačkoj i Italiji. Oblik četverokuta s okruglim kulama na uglovima imao je grad Zemun. a nemaju p o ­ sebnog konaka: Krstinja. Kupinovo. Perušić. Dubrava. Grobnik i Ogulin možemo smatrati utvrđenim gradovima iz vremena prelaza k dvorovima. Klokoč. Kalnik razlikuju se ponešto od drugih gra­ dova. Požega. Belec. Od ulazne kule u Medvedgrad nije se sačuvalo gotovo ništa. Gradovi Okić i V. Ovim se postiglo dvoje: jedno su prostorije postale prostranije. Grebengradu. tako da na njima počivaju zidovi gornjih spratova. Prema posebnom položaju imaju posebne oblike gradovi: Ribnik. nu kod mnogih je ulaz bio raz­ mjerno slabo zaštićen. J o š bi valjalo dva grada napose istak­ nuti: Veliki Tabor i Vinicu. Mi vjerujemo u neprekidnost razvitka. iz kojih bi za obranu zidova lijevali rastopljenu smolu. I susjedna Kranjska i Štajerska imala je i veći broj gradova i kud i kamo znatnije građevine od naših. pa su te zemlje ostale u jačoj vezi s drugim zemljama. Movigrad. Slunj. a najbolje je saču- . naši su gradovi poprijeko malene gra­ đevine.

da bi dignuti dio mosta pristajao u okvir ulaznih vrata. preći preko grabe mimo okrugle kule na lijevo i oveće zgrade na desno. da se naročito kod gradova u ravnici gledalo. u Subockom gradu u pož. dok se je to u dru­ gim krajevima nerijetko zbivalo. Ribnik na Kupi. na pr. Izvrsno je zaštićen ulaz u Milengrad: preko duboke provalije vodio je most do ulaza. gdje i nema ničega drugoga do glavne kule. preko koje je vodio drveni most. kao i drugi ) Dakako. a k o j £ ispravan nacrt. tu dostaje strmina. Na tom stupu počiva i danas most preko grabe.27 vana ulazna kula u Ribniku na Kupi. pa ući u ulaznu prostoriju i tek zakrenuvši doći u dvorište grada. koji je po­ strance čuvala okrugla kula. U gradu su Gjurgjevcu dvije kule stajale za obranu ulaza. što ga je pok. 1 ) to se redovno i činilo. Zidani je most preko grabe nastao u kasno doba. To je vanredno lijepo izra­ đen stup s prostorijom u visini sprata. x . Oko Medvedgrada obilazi platno cijeli grad. koji je bio do ulaza. dignuti bilo lancima bilo gre­ dama i to tako. gdje se već znatno manje pazilo na obranu ulaza. tako te je potrebna bila građevina usred grabe za njenu obranu. otkuda se na sve strane mogla graba čuvati. Do nutrašnjosti Cesargrada valjalo je proći ulaznom kulom. Nerijetko je gradska graba zatrpana. u koje se dakako i nije nikako mogla dopremiti voda. nu stari na­ crt je j o š pokazuje i tako se može protumačiti uređaj velike ulazne zgrade.. tako je Konjšćina. na pr. 1S07. U našim stranama rijetko bi se dvije grabe nalazile. dok je katkada platno vanredno veliko. prema sjevernoj strani grabe. već su same po sebi služile za obranu. Veoma je pros|rana graba oko grada Ozlja. Gdje se je mogla graba ispuniti vodom. da se uzmogne i voda za obranu upotrebiti. koji se mogao u onom dijelu. da budu u blizini ka­ kove rijeke ili potoka. Morović u Srijemu. važan je dio gradskih utvrda. je vijeka sačuvana ulazna kula grada Ozlja. da ga tako odijeli. tako Gjurgjevac. u Sagovini. d. Iz XVI. gdje je danas sam ulaz sazidan. Oso­ bito je pomno zaštićen bio ulazu grad Perriu. nu većina gradova na bregovima opasana je grabama. Stara Gradiška i t. iskopana je barem tamo. Grad opasuje redovno gradska graba. a j o š ima i tragove naprava za dizanje po­ kretnoga mosta. Tako se nalazi još čunj. često veoma znatne dubine. da je graba uokolo suvišna. koja i danas osamljena stoji. drugi su gradovi sasvim okruženi grabom. koja je j o š i onda ostala. gdje se gradište priključuje okolnomu terenu. Katkada i nema za­ pravo tog platna. Okolni zid gradova. pa je baš tako pomno izrađen. Lopašić prerisao u nekom arkivu. kao na pr. a kad je grad sazidan na ta­ kovoj strmini. Tako je Varaždin bio optočen vodom do g. Medvedgrad nema na pr. tragovi su se posvuda još sačuvali. u Gračanici kod Baćindola. Pred svakim je ulazom bila graba. pogotovo tamo. kad je odavna nestalo grada. na kojemu je stojao grad. a jedan dio toga platna stoji i danas. županiji. I oko utvrda stolne crkve bila je sigurno nekad graba barem na zapadnoj strani. u Varaždinskom gradu. platno.

a tek od kordonskoga vijenca dizali se zidovi vertikalno u vis (na pr. koje su se katkad sačuvale. da se uzmogne taj gradski zid i postrance braniti. Slab je razmjerno zid predgrađa grada V. Kamengrad u požeškoj županiji očuvao je platno. d. naročito iz onoga vremena. 1 ) Trag ) Kasnije su polukružne kule imale redovno donji dio u koso građen. Šest ovakovih polukula nalazi se i u platnu grada Ozlja. nu tu su već upotrebljene druge naprave za obranu. pa opasava dalje i mjesto. kad je uslijed poboljšanja topništva prestao uopće svaki boj iz bliza. Na desno grb Lenkovićev. dok bi prije bio zid ravan ili bi ugradili okrugle kule. kruništa sa zupcima. u No­ vom okrugla kula (sada porušena r t . koji su davali zaštitu strijelcu. veliki prijoratski grad Pakrac opasavao je gradski zid sa sedam okruglih kula. Ozaljsko je platno također znatno. Taboru. nu i u potonje je vrijeme dosta tornjeva. obrambene trijemove (Wehrgang) i doksate. bilo je platno pojačano kulama i polukulama (Schalen). Uopće se čini. Cesargrad je razmjerno malena građevina. koji te osobitosti nemaju. Tako je sigurno nekada bio i Cetingrad opkoljen platnom. nije se moglo učiniti drugo već sve dijelove spojiti zidom u jednu cjelinu.28 dijelovi grada. da se uzmogne lakše braniti podnožje zida. kako ga nalazimo u jednakom položaju i na pr. koje zakriljuje cijelo gradište gradsko. ali jer su se mo­ rali spojiti s gradom vršci suprotnog brežuljka. Kod frankopanskih gradova opkoljuje platno i grad. tabije. Grbovi u Nehaj gradu kod Senja. u raznim visinama.). kamengradsko platno ima šest polukula. 9. orahovički grad ima samo jednu polukulu u gradskom platnu. tek su na uglo­ vima kule pretvorene u bastijone. Tabora. koji bi mogli biti opasni i samom gradu. Medvedgradsko platno nije trebalo toga pojačanja. da je redovno imalo naprave za obranu i strijelnice. u samoborskom gradu. u V. koje je (kao i u Vrdniku) po­ jačano izvanjskim otpornjacima. Gdje je trebalo. SI. nu posve je sigurno. gdje se do ulaza u šilju smjestio peterokutni baterijski toranj za težu artileriju. To su radili već i Rimljani (tornjevi Aurelijeva grada u Rimu). da su tek kasnije izvađali u gradskom platnu polukule. Danas je svako gradsko platno znatno porušeno. x .

a možda i neki lički gradovi kao na pr. koji bi od svoga postanja ostali nepromijenjeni. naročito oni u starijim građevinama. prozori su u našim gradovima vrlo rijetko sačuvani. Zvonigrad i Novi u Lici. U nas je to rijetkost. P o ­ vijest nam kazuje na pr. Veoma su veliki prozori očito iz kasnijega vremena i na sigurnim dijelo­ vima gradova upotrebljeni kao na pr. ranogotski dvostruki prozor postojao je do pred par godina na Medvedgradu. restauracija u profane zgrade umeću takovi prozori. da je tek Cetingrad imao takovo drugo predvorje. pokazuju nam brojni primjeri. u Šarengradu. U vanjskom bi svijetu pred predvorjem j o š jedan dio gradišta opasali zidom. Ti su veliki prozori bili samo na onim dijelovima zgrada. pa sklop kasarna. a tako je i u V. koliko je sigurno istraženo. i Cetingrad postao od sredovječnoga grada turska tvrđa. Tako je na pr. na pr. S a ­ mobor. da je Ozalj grad pripadao u XIII. koji je radi lakše obrane razdijeljen bio u pojedine odsječke. s pomno izdjelanim doprozornicima. Iz kasnijega se gotskoga doba sačuvalo nekoliko primjera lijepo urešenih prozora. koji nije morao ni biti u istoj ravnini s drugim dijelovima grada. Tako se događalo. kojih ima doista nerijetko pod stranim gradovima.. U našim stranama. pa su rijetki gradovi. pa mi se čini. koji ga dobiše iz kraljevih ruku. nema tim hod­ nicima danas traga.29 ovakovoga obrambenoga hodnika sačuvao se na platnu između kula oko prvostolne crkve zagrebačke. Ovi su kasnogotski prozori !) Vrlo se često spominju u tradiciji podzemni hodnici. Isto je tako u našim gradovima rijedak potajni izlaz. gdje su se sačuvali dijelovi i kamenih križeva prozorskih. 1 ) Mnogi su gradovi imali dva dijela: sam grad i predvorje. dok su drugi sačinjavali jedinstven sklop građevni. premda su se sigurno i tu nalazili. Taboru. u gornjem renesanske. tako je grad Novi u Vinodolu preinačen u pro­ strani dvor. u Samoboru u donjem dijelu pročelja prema ulazu gotske prozore. A najveći je dio grada. gdje je gospodar prebivao sa svo­ jom svojtom. tako je grad u Valpovu posvema pregrađen. sagrađen poslije Zrinjskih i Frankopana. od grada Babonića nije ostao valjda ni jedan kamen. Krstinja. kad se kod t. sasvim je pogrješno. pa tako vidimo na pr. da se od prvotnoga stanja nije sačuvalo gotovo ništa ili baš ništa. kasnije je grad Zrinjskih i Frankopana. i u bosanskim gradovima. zv. romanski se prozor nije nijedan sačuvao. . stoljeću Babonićima. Takovim Zwingerom možemo smatrati i obzidani prostor s južne strane Medvedgrada. kako danas postoji. Lijepo je uokviren kasnogotski prozor u gradu Ribniku na Kupi u drugom spratu kapele. drugdje su bili samo maleni prozorčići. da su se gradovi u toliko promijenili. zv. Kod kasnijih se dogradnja nisu nikada umetali gotski prozori. gdje se sačuvala i drvena greda u prozoru. u donjem dijelu srednje zgrade u V. na pr. Gotski prozori u šilj s križištem nalazili su se isključivo na kapelama. Taboru. Medvedgrad. pa tako stvorili jaču obranu t. već renesanski. koji nalazimo na pr. Kako su se gradovi dalje do novoga doba razvijali. u Malom Kalniku (u gornjem spratu). Zwinger.

zv. Gotski su graditelji poredali grede stropova veoma gusto (V. gdje je pod samim prozorom ostavljena okrugla strijelnica. Butzenscheiben. Obično su prostorije bile stropom odijeljene.30 imali redovno i kamenu ploču. vijeka sagradio N. U našim je gradovima sve suviše razrušeno. si. pa su ih učvr­ stili dijelom u zidu. gdje se nalazi i sada ostatak . u Šarengradu sačuvali komadi rebara staroga svoda. Prozori se u prijašnje doba nisu zatvarali krilima. da bi mogli odrediti. zv. ili bi na kamenite konzole metali gredu. b i z a p j e š a k e _^ učinili u tim velikim vratima manja vrata. jednostavna ploča zatvarala prozor tako. Zrinjski. da se u postranim žljebovima dizala gore. Taboru. kao na pr. kad bi vrata otvarali. ' Q b i j e n a f. tako su se na pr. što ju je polovicom XVI. gdje su ostaci balvana ostali do današnjega dana. a kako je zid i tu veoma debeo. Valpovu (u glavnoj kuli). Kasnogotski okvir vrata sačuvao se u ¥. redovno su tek donje prostorije bile svođene (na pr. pa naslon na vanjskoj strani. Zanimljiv je takov prozor u gradu Ribniku. Staklo se nije mnogo upotrebljavalo. u V. Svodovi nisu bili u sredovječnim gradovima česti. S nekom vjerovatnošću možemo to samo učiniti kod grada Orahovice u Slavoniji. bila su redovno teška drvena _ f a Nalaze s e u starom dijelu grada u Varaždinu. ostavili su u zidu do pro­ zora sa svake strane po jednu klupu. Vrata se nisu u starijim građevinama ni­ j < : a j c 0 sačuvala. žitnici grada Ozlja. Sasvim su sačuvani gotski prozori (s kamenitim prozornim križevima) u t. već je pro-4-^ zor bio oblijepljen prozirnom kožom. koja su visjela u kretaljkama. u Dobroj se kući sačuvao s bačvastim svodom prekriti donji dio grada). redovno okruglim ili mnogokutnim. d. Perušiču i t. tako su u Valpovu u glavnoj kuli sa polukulama svođene prostorije. koja su vodila u braničkulu. Jaka su bila vrata. jer je bilo vanredno skupo. J platnom ili su umetnuti bili komadići roga. 10. Cesargrad. svilom. a na ovu učvrstili balvane. a zatvarali bi ih rijetko bra­ vama. Kasnije je po današnjem načinu bilo i prozora sa dva krila. gdje se nekada kuhinja nalazila. Kalnik. a oveći su jamačno imali i posebne građevine u tu svrhu. ti su prozori u prizemlju. t. Klesarski znakovi. već je. Taboru. a tek na početku novoga vijeka dolaze prozori sa staklom u komadima. pa se ti žljebovi sačuvali na pr. Milengradu. gdje se kuhinja valjda nalazila između glavnoga dijela grada i postranoga cetverostranoga tornja na zapadnoj strani. već redovno balvanima. Ovako su veoma često bili izvedeni prozori: u Orahovici. Kalnik). a u dvorani nad tim prizemljem već su gore zaob­ ljeni prozori. a nekoliko gotskih dovratnika u drugim gradovima (V. u Dobroj kući kod Daru­ vara. koji bi se turnuli u žlijeb u zidu. Medvedgrad). ali se dakako i važnije prostorije svo­ dile. Kuhinje su svakako postojale u svim gradovima. ž d j e z o m < K a t k a d a .

a teško da je i jedan u nas imao kapu od kamena. naročito kod gradova u tuđim stranama. gdje nisu nikomu smetali. Jedan takov pri­ mjer pokazuje nam grad Ribnik na Kupi. ako nemamo starih tlocrta.31 komina. koji su na lokalitetima. U potonjem se slučaju sagradio posebni toranj nad izvorom. nu ima i oblika. vrlo teško izvedeni. da se lakše odbiju strijele i vijenci omazani go­ rućom smolom. U glavnom je krov dosta strm. jer je samo jedna ploha bila izvrgnuta napadaju. Vrlo se mnogo upotrebljavalo kod gradnje drvo. Brinje. Trebalo je ili kopati zdence. već radi toga. j o š se vide ostaci zgrade. pogotovo. Ponajviše je upotrebljavan strmi krov t. nu od starijeg se pokrovnoga materi­ jala nije do danas ništa sačuvalo do nekoliko komada u muzejima. nu nalazili se redovno ondje. još danas postoji u gradu Novom-Vinodolskom. što se zovu „Pechnase". Krovovi su bili pokriti slamom. naročito na zgradama za pre­ bivanje. Rijetki su gradovi. gdje se cisterna na­ XVII. Velika je cisterna po­ stojala u Garićgradu. U gdjekojim je krajevima uobičajeno bilo pokrivanje žljebnjacima kao u nas u Primorju i Bosni. lazila. a iz živca je ka­ mena istesana cisterna u Dobroj kući 14 me­ tara duboka. Pultdach. u kojima su označeni. a sad. tako da često mo­ X v/ žemo tek naslutiti mjesto. ^ X V . ali se to mišljenje pokazalo sasvim neispravno. Tornjevi su imali redovno visoke krovove. pa bi ga spo­ jili s gradom. ali ih dobro poznamo po sta­ rim nacrtima. koji je sve dalje u gotsko doba bivao sve strmiji. zv. Nekada se pomi­ šljalo. Crijep je sredovječni ponešto različit od današnjega. Ima mnogo zidova od kamena. v. gdje je grad sazidan. da su braničkule bile rijetko pokrivene krovom. J o š je teže odrediti u ovim pustim ruševinama zahode. kad su istrunule. ostali su kanali u zidovima. kako nam to pokazuju sačuvani nacrti. koji su nerijetko bili smješteni u doksatima. koja je postojala nad tom cisternom. pr. Nu na žalost je rušenje gra­ xv. nalik onima. koji su imali lako pristupačne izvore unutar grada ili u neposrednoj blizini. mjesto polukružno završuje nerijetko u šilj. ili sa­ graditi cisterne. Nu bilo je i u kasno doba naročito manjih kaštela od . zv. n. drvom ili crijepom. Veoma je važna opskrba grada vodom. u kojima su nekad bile usađene drvene grede. Satteldach. ma da je bilo i takovih. dova i te opet zarušilo. koji su današnjem bliži. 1 u nas nalazimo gdjegdje ta­ kovih zidova.X V I . Krovovi se nisu u nas nigdje sačuvali. rijetko se upotrebljavalo pokrivanje krovova na način rimski a još rjeđe se pokrivalo škriljavcem. a uz to je nerijetko upotrebljavan i t.

vijeku sazidano n. Na žalost se nije kod nas sačuvalo mnogo strijelnica. da su to sve prije no strijelnice. T e š k o je bilo iz ovakih strjelnica braniti podnožje zidova. vijeka.32 drveta. Smjestili bi ih ili u samom zidu. u gradu Varaždinu i drugdje. ulaz i uzlazi i u same gradove i u nutrašnjosti njihovoj. 1553. da su i prvi i drugi kaštel turopoljski (prvi oko g. a fotografija iz g. gdje su strijelnice bile smještene.. znamo. rijetko bi postojao u nas posebni tornjić sa stubama (Valpovo). jer strijelnicama se je mijenjala forma prema savršenosti oružja i po mjestu. Gotovo bih ustvrdio. Dapače i u Varaždinu bio je isprva grad od drva. primitivnu drvenu tvrđavu. Cetinu. Grad je Ilok imao silu strijelnica na zupcima kruništa: sve su te strijelnice samo uske pukotine. Dubica je nova na našoj strani također sabijena od drvenih balvana. koje izvana izgledaju kao kviz. obrambeni hodnici. koji su poslije izgradnje grada ostali u zidu. pr. pr. n. n. Kostajnici. u gradu Ribniku. još g. Ulazna kula grada Kostajnice imala je pod krovištem cijeli vijenac takovih kosih strijelnica. 1479. (StupčanicaCaklovac). Kasnije bi strijelnice pomnije izrađivali. Malene su kućice stisnute u četverokut jedna do druge na uglovima i u sredini četverokuta. pokazuje još drveni obranbeni hodnik pod krovom kule grada Klokoča. Na takov je način još u XVII. u ruševinama Rudinske opa­ tije. 1576. . a tako nalazimo i u starom gradu bi­ skupske palače u Đakovu. 98. kako to nalazimo u gradu Konjšćini.) bili od drva. gdje bi s vremenom istrunuli. a katkada bi u jednoj izdubli dvije takove strijelnice. v. kako ih nalazimo na Ka­ menitim vratima u Zagrebu. Zanimljive su strijelnice na tornju crkve u Moroviću. u Klokoću. pa pred ulazom stoji na stupovima po jedan čardak. Preraznovrsni su oblici strijelnica (Schiessscharte). a u drugim dijelovima grada dostajale bi drvene stepenice. onaj Lenkovićev od g. drugi oko g. V. koji se dolje proširuje u okrug. Od drva su bili izgrađeni brojni tornjići na gradovima sve do kasnoga doba. pa su dosta česte stri­ jelnice u koso. Stepenice su u braničkuli sigurnosti radi bile redovno smještene unutar zida. XIX. da je najčešća forma uskoga otvora. Od drva su bili načinjeni mostovi. to su ostaci u zid ugrađenih dijelova skela. Wallachisch dorff (XII. iz kojeg se puca. dok je sadašnji grad sagrađen tek u prvoj polovici XVIII.). pr. Kasniji popisi spominju često hiilzen Castell. koje su dakako raznolike i po vremenu gradnje. a već položaj i sićušnost tih „stri­ jelnica" pokazuje. jer je većina gra­ dova u nas veoma razrušena. da strijelac može gađati ne pruživši puške iz zida. sve je okruženo palisadama i optočeno vodom. a Valvasor donosi sliku. die von gezain gemacht was. T a ­ boru i Ribniku. Slunju. Često bi takove strijelnice izrezali iz jedne kamene ploče. veli celjska kronika: do was ein burg in einem egg daselbst. pa bi im ostavljali u zidu samom toliko prostora. kako ih nalazimo u gradu Konjšćini. pa bi ostao otvor u zidu. Često se u zidovima vide okrugli otvori u velikom broju. 1441. ponovno Rovišće u bjelovarsko-križevačkoj županiji. ili bi ih umetnuli poput prozora u strjeljačnice (Schiesskammern).

da je nekada bio na gradu Ribniku. a gdje je bio smješten frankopanski grb. 1562. vijeku nalazimo nekoliko zapisa s godinom. gdje je taj grb mogao postojati.33 dok je iza toga križa unutri niša za streljača. Na gradu Krapini navodno je postojao grb Ivaniša Korvina. u gradu Sisku. 3 . U starijim se građevinama svega toga uopće ne nalazi. već je jedino budi pismeno budi usmenom tradicijom sačuvana uspomena na njihovu eksistenciju. danas neodgonetnutih slova. vijeku nalazilo se češće zabilježenih godina: nad vratima u Trakošćanu zabilje­ žena je g. u kasnijim takovih sasvim nestaje. Vrlo je star onaj trostruki grb nad trećim vratima Medvedgrada. napis na crkvi sv. rijetko se gdje metao grb. a i od tih se nije mnogo sačuvalo. nad nu­ tarnjim ulazom grb Tome Erdoda s napisom i ubilježenom godinom 1592. a dugo je ležao u gradu Ozlju. pa Lenkovićev grb u Nehaj gradu. se vijeka dalje meću grbovi sve č e š ć e : nad ulazom u varaždinski grad grb je Erdody-Rakoczy od g. a na drugom mjestu toga grada g. U našim je gradovima sigurno bilo rijetko kakovih napisa. a danas je pohranjen u arheol. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. u Garić gradu. Spomenut je još grb kralja Matije i žene mu Beatrice u Kaštelu u Senju. koji je žalibože veoma rastrošen. što lome kruh. Nad sada zazidanim ulazom u grad Ribnik na Kupi stoji i sada frankopanski grb: šestero traka zvijezda. Grb Kaštelanovića resi ulaz grada Bisaga. ecclesiensis anno doi 1488. pa rijetko se nalaze i klesarski znakovi. U Nehaj gradu kod Senja nalaze se u donjem spratu strijelnice podijeljene tako. quique. a tek se u XVI. pa dok u starijim gradovima nalazimo samo male strijelnice. Tu je vanredno fino izdjelan grb biskupa Ernušta Čakovačkoga s napisom: Arma Sigismundi epi. Nu doista se nad ulazom nalazi danas pra­ znina. na pr. Čim je artilerija postala veća. koji prikazuje dva lava. Horvacka). U XVI. usjekli bi strijelnice koso u zid. nad prozorom glavne kule grb Erdod-Ungnadov. današnje t. kao na pr. muzeju u Zagrebu. nije sasvim sigurno ustanovljeno. zv. Od XVI. Rijetki su bili grbovi. vijeka rijetko poznate. (sada je u arheol. nu to više nisu burgi već dvorovi. Najljepši je grb bio smješten na gradu Gjurgjevcu (i taj je^ danas u Zagrebu). Meni je poznat samo napis nad vratima branič kule u Bribiru. morale su se dakako znatno povećati strijelnice. 1562. Uopće mi je poznat samo jedan napis s gradine. s nejasnim da­ ljim datumom.. što ga je opisao Baltazar Krčelić. 1705. Vida u Bakovcu kod Kosinja u Lici. (Novi dvori kod Klanjca. muzeju u Za­ grebu). arapske cifre bile su prije XIV. i XVIII. rijetko oznaka godine. Da bude sigurnost strijelcu veća. Godine su se pisale isprva rimskim pismenima. sasvim je nepoznat grb nad ulazom u Mali Kalnik. kako ih mi danas upotrebljavamo. gdje je ubilježena godina MDCCCII i nekoliko. Prof. da trojica mogu u isto vrijeme kroz isti otvor strijeljati. za koji vele. to su tek kasna vremena činila. od kojega se tragovi nalaze u blizini. vijeku oblik tih cifra ustalio onako. U XVII.

kako ih redovno u gotsko doba nalazimo u crkvenim građevinama. vlasnici Bijele Stijene sam papa do­ zvolio upotrebu takovoga oltara. osim možda onoga znaka na kamenu u razvalima Krčingrada nad jezerom Kozjakom kod Plitvica: f"1""! . za koji je do­ kazano. koja je imala šiljato završene prozore. Ne znamo pravo. pa i u ranogotsko doba. mnogo ih nalazimo na kamenju crkve u Oštarijama itd. dok opet ima takovih građevina. da je nastao među njima dosta oštar kut. kako to viđamo kod obrambenih crkava u Sedmogradskoj. u šilj završeni. pa su se vlasnici poslužili katkada prenosnim oltarima. ta je kapela posvećena bila sv. kako je na pr. I to je građevina na tri sprata. potjecati od te građevine. Bili su dakako poznati već u antikno doba. mnogi su kasnije prema­ zani. gdje nema nikakva znaka. ni gdje se je nalazila. neobično debeli zid. to je već skučeni prostor grada rijetko dozvoljavao. označivanje rada pojedinih klesara. pa je samo srednji dio bio prava kapela. Samobor je imao pravu gradsku kapelu: donji je dio udešen za obranu. možda zato. pa se je kapela na brdu sv. Bilo je takih znakova na kamenju stolne crkve zagrebačke. Filipu i Jakobu (File zvao se kanonik. da . Njihova je svrha bila. Ja mislim. Tlocrt je sasvim neobičan: zidovi su slomljeni tako. kako se danas općeno sudi. nu naši su sigurno svi kasnogotski. koje su zapravo crkveni kašteli. Tabora. Jakoba do danas sačuvala kao spomen na iščezlu kapelu. koji su imali svoje kapele. srednji za crkvu. možda je to učinjeno radi terena. donji i treći udešen je za obranu. koji su posuti tim znakovima. A opet je u mnogim gradovima bilo barem odaja prepuštenih bogoslužju. I ta je kapela nad svodom crkve imala prostoriju udešenu lih za obranu. Okič je imao kapelu. da svi ti znakovi potječu u nas iz kasnogotskoga doba. svetište je stalo u sam pročelni. pa u gradu Valpovu L? ^ . te se do sada nisu otkrili. Među nje­ mačkim se gradovima nalazi dosta takovih. prizidanu kod ulaza s polukružnom apsidom. a gornji nije sačuvan. a i tu su pro­ zori bili veliki. a što je meni poznato. muzeju u Zagrebu. Nisu brojni gradovi. Na profanim su gradjevinama još rjeđi. najveću je kapelu imao grad Orahovica. koji je upravljao gradnjom grada). koji je sačuvan u arheol. da je bio gradski toranj. Najljepša je građevina te vrsti svakako kapela grada u Brinju. nalaze ih i u romansko. nu po nacrtu oberstara Gideona Maretića morala je biti negdje na zapadnom dijelu. Cesargrad imao je kapelu u prvom spratu. Biskupska građevina Medvedgrad imala je dakako veću kapelu kao posebnu zgradu. a valjda će ranogotski kapitel. nu po ostacima sudeći bio je i on udešen za obranu. kako bi se plaća dala lakše ustanoviti. Inače su se našli takovi znakovi na starijim L I dijelovima Vel. tu je bila zapravo prava crkva/gotski svođena s otpornjacima izvana i velikim šiljem završenim prozorima.34 Klesarski znakovi nisu u nas uopće česti. na glavnoj kuli grada varaždinskog.

35 i kapela pridonese svoje za obranu grada. Prozori su u kapeli također gotski, izrađeni kao sva klesarija crkvena veoma lijepo i pomno, veoma su veliki, sačuvalo im se dapače i kružište. Posebno je građenu kapelu imao grad Ozalj, koja je danas uklopljena u sastav u gradu, ali je nekada sigurno bila više osamljeno postavljena. Ne možemo ustvrditi, da je ka­ pela u gradu smještena uvijek na određeno mjesto, ali sigurno bi je smje­ štali tako, da i ona posluži obrani, naročito obrani ulaza, kako to vidimo u Okiću ili u Orahovici. I drugdje su se nalazile kapelice n. pr. u gradu Novom u Lici, u Karlovića dvorima na brdu Komiću i t. d. U njemačkim krajevima imaju t. zv. dvogube kapele: gornja, redovito bogatije izvedena, i donja, mnogo jednostavnije građena. Obje su bile spojene otvorom u svodu, koji je dopuštao i onima dolje, da čuju sve­ ćenika. Prava svrha tih „Doppelkapelle", kojih ima jedno trideset na broj, nije sasvim točno ustanovljena; kod nas ih nema, pa ako i pomislimo na ponešto slične kapele u Brinju i Samoboru, opet postoji bitna razlika. Donji dio nije nikada uređen kao kapela, već je mogao služiti ili kao grobnica ili kao prostor za obranu. Ovdje treba upozoriti na brojne crkve, koje su služile za obranu, ali tih je pomalo ponestalo. 0 utvrdama stolne crkve reći će drugo po­ glavlje. Tu moram istaknuti kao osobit primjer crkvu u Moroviću u Sri­ jemu, gdje je toranj opremljen strijelnicama za manje strijelno oružje. Jedno od najžalosnijih poglavlja u nauci o sredovječnim gradovima pitanje je o rekonstrukciji ili bolje tako zvanoj restauraciji gradova. Ne možemo zanijekati, da je tu odlučan osjećajni momenat: svijet s pravom osjeća, da je s tim ruševinama skopčan jedan dio njegove prošlosti, sve ako ona i nije poznata, pa želi, da bude opet onako, kako si to zamišlja u mislima. Ali pri tom se događa, da je sav kras i sva romantičnost, koja se u velike mase ljudi veže uz te gradove, samo u njihovoj fantaziji, da je nije nikad uistinu ni bilo. To je tako onima, koji si stvaraju ljepotu Venecije u duši, a ne nalaze je, kad stoje u tom gradu: prebujna je fan­ tazija dovela do spoznaje, da njihova Venecija postoji samo u duši nji­ hovoj. Prava je znanost neumitna: ona hladnim radom prikazuje istinu, pokazuje, da je mjesto onoga umišljenoga čara i sjaja tu postojala samo teška borba za život, kako je onaj život bio prema današnjem u mnogom i mnogom kud i kamo kukavniji. Ipak se nisu ljudi htjeli odvratiti od misli, da se nešto, što je iščeznulo zauvijek, može opet stvoriti, nisu htjeli vjerovati, da je ta nova tvorevina uvijek nešto sasvim različno od onoga, što je nekada tamo postojalo, nisu htjeli ni mogli pojmiti, da se ono, što je odgovaralo našemu životu prijašnjih stoljeća, ne može učiniti po­ desnim za današnje doba, nisu htjeli uvidjeti, da oni svojim radom ne dočaravaju prošlost, već krnje sadašnjost, pokazujući njenu nemoć, a ruše svetost prošlosti: što je mrtvo, nek ostane mrtvo, da se na njem nov život razvija, a ne stvaraj tobože oživjele mrtvace: taj je život samo prividan.

36 Istina, istraživanje nam je pokazalo sve jasniju sliku sliku sredo­ vječnih gradova, ali nikad ne će nitko moći sa svim istraživanjem i svim

trudom i najmanju stvar onako sagraditi, kako je nekada bila. U pede­ setim su godinama Nijemci obnovili neke svoje gradove na Rajni (n. pn

37 Rheinstein), a domala se našla sličica grada, koja je dokazala, da ta t. zv. restauracija nema ništa zajedničko s istinom, ma da su graditelji bili uvjereni, da su sve ,,u stilu" restaurovali. A tako je bilo posvuda i ka­ snije. Car je Vilim dao Hochkonigsburg restaurovati — on je uopće živio u sjaju sredovječnoga „viteškoga" doba — s troškom od milijuna, a kad je djelo bilo gotovo, mogao se svako nepristran uvjeriti, da je tu gotovo sve učinjeno, što prije nije ni moglo postojati. Grof Wilczek, prebo­ gati austrijski velikaš, dao je u novije doba „obnoviti" svoj grad Kreuzenstein na Dunavu. On je dao pokupovati pravo sredovječno kamenje

SI. 12. Utvrđena stolna crkva u Zagrebu. Dio staroga tlocrta iz g. 1517.—29.

za gradnju, prave ciglje, stupove i t. d. A kad je vrlo fragmentarna ru­ ševina postala opet gradom, bilo je sve tu pravo i istinsko, a sve je skupa bila puka igrarija, nalik na kazališnu kulisu. A opet su se graditelji trudili, da sve, što znanost i iskustvo podaje, bude u tom dvoru prikazano. Kako je bilo vani, tako je bilo i u nas, samo mi, siromašan i malen narod, nemamo toliko takih restauracija, koje traže silne svote i velikoga oduševljenja. Mi te rijetke ljude, koji su se laćali ovakovoga posla, ne grdimo, mi im se možemo diviti, ali djela su im bila i ostala jalova.

38 Jedan je od prvih takovih ljudi bio grof Laval Nugent, tuđinac pod­ rijetlom, svjetski čovjek osjećajem. On je ruševine Trso^-grada „obnovio", stvorio opet grad, pometao kruništa, gdje ih nije nikad bilo, metao stu­ pove, grčke trijemove i t. d. — i nestalo je staroga stanja grada zauvijek. Tako je obnovio Dubovac, pometao i tu kruništa, a što ima taj grad sada zajedničko sa starim gradom, kako nam ga još slika pokazuje?! T a k o je i Bosiljevo restaurirano, a sad je ponovno promijenjeno, tako da od sta­ roga stanja nije ostalo gotovo ništa. Istina je, da su i u pređašnja vremena pregrađivali gradove, ali nikad nisu oponašali prošlo stanje, već bi nove dijelove stvarali u novim formama, koje pristaju svom vremenu, kako se je zbilo to kod bezbrojnih gradova: kod Ozlja, V. Tabora, Varaždina i t. d. Najpoznatija je u nas restauracija grada Trakošćana, što ga je u pede­ setim godinama XIX. v. Juraj Drašković s velikim trudom dao „obnoviti", ali ta je obnova učinjena sasvim u duhu onih obnova na Rajni, pa je gotovo sasvim uništila staro stanje grada. Sve kad bi nam uspjelo, da s današnjim poznavanjem obnovimo koji grad, — već bi bu­ duća generacija vidjela, da je i ta obnova kriva. Svakako je bolje, da se gradovi, odnosno ruševine uzdrže u njihovu stanju, koliko je to moguće, a nikako, da se stvara tobože staro, što zapravo i nije ni staro ni novo. J o š treba u nekoliko redaka spomenuti sredovječno oružje. Za napadaj i za obranu služili su lukovi 1 , od kojih su se dva primjerka sačuvala iz kasnijega vremena u zagrebačkom arheo­ loškom muzeju. Za razaranje zidova upotrebljavali su u sred­ njem vijeku isto oružje, koje su poznavali Rimljani: baliste i katapulte, pa ovnove i pomični toranj. Bilo je svakojakih kon­ strukcija tih sredovječnih bacala, a sva su bila sazdana po istoj ideji: jakim se uzetima pritegao čvrst balvan, pa kad bi naglo na­ petost užeta popustila, odskočio bi balvan i odbacio često veoma teško kamenje ili druge štetne stvari. Preraznolika su i imena tih naprava, od kojih se nije dakako ništa sačuvalo do starih slika. Razlikovao se triboc, blidda, onager, a ima i brojnih drugih naz : va. Kamenje, izbačeno iz teških naprava te vrsti, bilo je teško i do 12 centi. Sve se znatno promijenilo, kad su se stale upotrebljavati puške i topovi. To se je zbilo u početku XIV. vijeka: oko g. 1326. Fiorenca je dala načiniti topove, g. 1334. podsjedan je s ognjenim oružjem grad Meersburg na Bodenskom jezeru, ali uz to su se i dalje upotrebljavali 2 stari strojevi. Kako je u nas bilo, nije u spomenicima ubilježeno, ali za susjednu Bosnu znamo, daje za bosanskog kralja Tvrtka I. učinjen prvi top (bombarda) 3 u Dubrovniku g. 1378. , pa ih je domala bio tu i velik broj. Najstarije
) Lukom, a i drugim se napravama izbacivale strjelice, od kojih željezne šiljke, nalik na rimske, često nalazimo u ruševinama gradova. U te su šiljke umetali drvene drške s perjem. 2 ) Piper: Bugenkunde. 401. 3 ) Glasnik muzeja za Bosnu i Hercegovinu. 1914. 244.
1

a proširuje prednji (Haubitze). kukasta puška. pa se nije mogao općenito upotrebljavati. u dulju se stražnju cijev metao barut. no upotreba je za to­ pove novija. vi­ jeka potječu topovi. metao se ba­ rut. zv. sve to potječe iz kasnoga doba. U p oznije se doba skraćuje stražnji dio. kasnije kuglja. u stražnji dio (16 cm.). Hackenbiichse. a iz XV. vijeka. pa je u glavnom kod njih već moderna forma nađena. scioppo) javlja se ta­ kođer u polovici XIV.. koji se je skidao.39 su bombarde vrlo primitivne. kojih se nekoliko pri­ mjeraka sačuvalo u arheol. 1379. pa se upo­ trebljavao i za mini­ ranje zidova. no na­ skoro se počeo barut proizvađati u većim količinama. koja nije no dugoljasta cijev. Što se to­ pova našlo u našim starim gradovima. Puška (scolpo. Najstariji je oblik t. G. Lafette su kasnije upotreblja­ vane. Barut je star izum. Cijev (93 cm) okovana je jakim obručima. muzeju u Za­ grebu. U vri­ jeme turskih ratova li­ jevali su se topovi na bojištu samom.de pulvere pro bumbardis". a luntom se pri­ paljivalo. što bi se usadila otraga u jaki . u prednji širi dio kamen. dozvoliše Dubrovčani kralju Tvrtku deset libara . Isprva je barut bio skup.

kako se je u bezbrojnim primjerima sačuvala u muzejima. koplje. kraljevi se bore za posjed grada. Povijest gradova zapravo je redovno samo povijest izmjene gospo­ dara.40 drveni potporanj. Ne vjerujem n. grobni spomenici knezova iločkih. . po današnjem možda Šupljanica. a od XV. Forme štitova u našim stranama bit će da su bile jednake onim formama. vojno umijeće. d. Kurjakovića. uz koje se veže sva povijest zemlje. pa i privatni život i vlastele i kmetova. koje su nam sačuvane na stećcima u Bosni i Hercegovini. (N.) Inače se je u borbi upotrebljavao ravan mač s jednostavnim balčakom. luk. a mnogim se gradovima ne zna ne samo ništa iz njihove povijesti. Suploncha. Pri tom se očituje cijelo kulturno stanje pojedinoga odsjeka vremena. a najjasnije nam ih prikazuju nadgrobni spomenici. Medvedgrad. Soploncha. još jedino kamenje njihovo odaje nešto iz dana njihove prošlosti. lik T a hijev u župnoj crkvi u Stubici. Ili Cetin-grad. buzdovan i štit. što dolazi u ruke čas ovom čas onom velikašu. Frankopana. pr. već se i samo ime izgubilo ili sasvim promijenilo. Ali velik je broj onih. o kojima se ne može danas ništa više kazati. a sa kukom u prednjem dijelu u kaku gredu. n. Viteško doba poznaje isprva samo oklope od željeznih kolutića. pr. Koliko je gradova samo po tom do­ bilo cijenu. a Stupčanica je sigurno moderni pučko-etimološko protumačeni naziv grada. Nelipića i t. pr. gdje sve do najnovijega doba ne prestaje borba između križa i polumjeseca. koji se u starijim ispravama redovno zove Saploncha. koji imaju sudbinu zemlje u rukama. pravni na­ zori. Dakako da ima brojnih gra­ dova. što su bili svojina moćnih rodova Zrinjskih. Biskupi ga zidaju.. gdje se obavlja izbor kralja. da je Gračanica kod Baćindola u požeškoj županiji imala od iskona ovo ime. je vijeka upotrebljavana općenito željezna odora. Nekoliko primjeraka imaju bosanski i zagrebački muzej.

i II. Dakako. naselje. gdje je otkrito rimsko groblje. a sezalo je isprekidano gotovo do Stenjevca. 14. već samo za kasniji Kaptol. budući da je sisačke biskupije nestalo. Zagreb je svojom prošlošću neobičan grad. kule. C ostatci zgrada za stanovanje. pa je takovim ostao do današnjega dana. koji štiti ulaz kod 29. naročito to posvjedočavaju nalazi u današnjoj Petrinjskoj ulici. koji je u u srednjem vijeku već za rana postao važnim mjestom. dok je Gornji grad sačinjavao po­ sebni dio sve do najnovijega vremena. Nema sumnje. te se može lako braniti. DE okoliš grada opasan zidom.Sredovječni gradovi u zagrebačkoj županiji. B dvorište. ali jasni dokazi za istinitost te tvrdnje. . 1093. u prvo dvorište. tek su doslije na­ đeni samo omanji. da je tu od davnine moralo postojati mjesto: na ogranku zagrebačke gore. da je i u rimsko doba bio Zagreb nastavan. kad se u njem osnovala biskupija. Marka gradić. razvio se oko crkve sv. Nu taj naziv Zagreb nije bio za cijelo SI. oko g. kad je Gornji i Dolnji grad s Kap­ tolom ujedinjen u jedno tijelo. A prostor za braniče. da se tu i u prethistorijsko vrijeme nalazilo napučeno mjesto. J o š je jasnije. koji je sa tri strane teže pristupačan. I. Zagreb se spominje prvi put tek onda. F plateau za artileriju. da je u to doba bilo znat­ nije naselje u današnjem Šćitarjevu (Andautonia). Tlocrt ruševina Medvedgrada. Taj je Gornji grad ili Varoš na Gričkih goricah tako zgodno smješten.

Na sjeveru se digao Popov turen. nego su bitno pregrađena valjda u XVL vijeku. U dvorskoj je knjižnici u Beču pod br. ali o njoj ne znamo dalje ništa. vijek. da je bila nasu­ prot Dveraca. kako to jasno pokazuju građevni oblici. pa i ako je dosta naivno narisan. te možemo uzeti. koje su i kasnije opetovano popravljali. učinjen po svoj prilici lih u strateške svrhe. Ali cijelo je mjesto bilo utvrđeno. gdje je stajala. jamačno odmah iza provale Mongola. sačuvan nacrt grada Zagreba iz XVI. ipak se pokazuje u glavnom posve vjernim. da se u biti svojoj nisu te utvrde promijenile od svoga postanja. vijeka. Ban je stolovao neko vrijeme na Kaptolu.42 Pravoga burga nije Zagreb zapravo imao. Na starom nacrtu vidimo* . na zapad Surove dverce. Medvedgradske ruševine g. na istoku okrugla kula nešto p o ­ dalje od Kamenitih Vrata. ostali do današ­ njega dana. Nu Kamenita se Vrata nisu sačuvala u svojoj staroj formi. koja su se sačuvala do danas. premda tradicija hoće. kula. Mjestimice je taj zid i dvostruk. nije dapače ni posve stalno utvrđeno. Na sjever su vodila (kod Popova tornja) Nova Vrata ili „Frauenthor". valjda kod okrugle kule sjeverno od Kamenitih Vrata. Prozori su u drugom spratu nad prolazom u Dugu ulicu nastali tek u najnovije doba. vijeka. koja se spominju polovicom XIV. 9609. koja je stajala do današnje gimnazije sve u XIX. Oko grada vodi zid. koji se vijuga prema obliku brijega. Spominje se doduše i kraljevska palača. a prema zapadu je utvrđen sa pet četverostranih SI. 1889. prije su tu bile strijelnice. 15. pa su dije­ lovi tih utvrda. a na jugu nešto istočnije od Dveraca opet okrugla kula.

prema jugu. 1854. kojim se prolazilo. a do toga je tornja stajala kućica za stražare. 1510. smještena su bila poviše Streljačke ulice. Stjepana. a sve su kule oprem­ Nacrt majora Sabljara oko g. ljene strijelnicama za tešku artileriju. eccl. utvrdili su napose stolnu crkvu. (g. Kaptol je utvrđen kasnije. druga. zap. ima jedan „Pechnase". kako spominje Krčelić (Hist. 1792. zap.). i svojom veličinom i svojom poviješću. Na spomenutom je nacrtu Kaptol još utvrđen palisadama. kula SI. Emerika. Nacrt ruševina Susedgrada. 1850. svezana s povješću 2 zemlje. 1 ) I prema zapadu vodila su jamačno kakova vrata. kako spo­ menuti nacrt pokazuje. Pred stolnom je crkvom bila župna crkva sv. jedna prema sjeveru.) bila ni zatvorena ni pokrivena. Sredovječni su gradovi u sadašnjoj zagrebačkoj županiji brojni. jer nije Kaptol bio utvrđen. već je postojao samo onaj dio. 1335. zvanim Dverce. i sagradili Popov turen u Gornjoj Varoši. a onda bi se prola­ zilo kroz kulu kod Kamenitih Vrata. 181. sačuvala se u sjev. o koju su se kasnije bili ljuti bojevi.. Schale. 16. po­ stojala sve do polovine XIX. III. Kasnije je mjesto palisada sagrađen čvršći zid. Jaki zid opasao je cijelu građevinu. čija bi povijest tako tijesno bila. I Mesnička su vrata po­ stojala do prvih decenija XIX. na četiri su ugla postav­ ljene četiri jake kule. BakaČeva.ut cum prope Turcarum incursiones fierent capitulum sepibus munire et fossatis cingere ac propugnaculis se possit". Arkiv za povjest.) da se zbog turskih napadaja Kaptol utvrdi palisadama i gra­ bama: . Možda nema u svoj Hrvatskoj grada. Vrata su Dverce nastala oko g. pa i dosta znatni. zv. Ta nije u doba svoga postanka (godine 1517. bila su zapravo toranj. .. Baš su zato. već je bila t.43 da su i Kamenita Vrata kao i Dverce zapravo sastojali od nenatkrivene četverouglate zgrade. sjev.. kojom se jedino ulazilo u crkveno predvorje. uglu (iza Kaptolske škole) još i jedna kula. koji još dijelom po­ stoji i sada. a sačuvano je i ime vrata. kao u južnim vratima. 2 *) V. Kralj je Matija dozvolio.). jugosl. vijeka. kao što je povijest Medvedgrada ) nad Šestinama kod Zagreba. da tu biskup Bakač sazida poznatu kulu. koja se sačuvala i danas u susjednoj kući. a porušena su g. ) V. Dvoja su vrata. Kukaljevič: Dogođaji Medvedgrada. jer je Kaptol bio tako slabo utvrđen. nu toranj se i tu sačuvao do danas. u kojem se nalazi prastara kapela sv. na sjevernoj strani još jedna omanja u sredini. Na južnoj strani nije još bilo veli­ koga biskupskoga dvora. B a š zato. ali im ne možemo točno odrediti mjesto. u gradskom muzeju u Zagrebu. Vide se tra­ govi obrambenog hodnika. pa su je porušili (g. koja je najvećim dijelom sada zatrpana. vijeka. ili pokraj te kule. zagr. 1811. danas biskupska bogomolja. u koju je valjalo najprije ući. Sliku Zagreba iz g.

jer je kralj povratio bio grad biskupu Timoteju (g. dok oko g. Grad nije ostao dugo u rukama biskupovim. 1272. Samo par je go­ dina Gardun gospodar Medvedgrada. 1290. da je bi­ skupa Filu sklonulo na zidanje grada to. 1262. nu i pogled na zagrebačku goru s juga pokazuje to dostatno.) već u kraljevskim rukama. da opet zadobije grad. Osobito se taj zgodni položaj razabira s piramide na Sljemenu. koji je doduše u sklopu za­ grebačke gore. vijeka oko g. Torustija upraviteljem. a i s grada se je mogao razgledati dalek komad naše domovine Hrvatske. god. a sin Torustijev smatra grad svojim vlasništvom i prodaje ga rodu Babonića. Knezovi Celjski . 1323. Tragovi prethistorijskoga naselja na Medved­ gradu samo posvjedočavaju. tu gospodari župan Gardun. Ruševine grada Suseda g. 1297. 17. a onda je opet svojina kraljevska. da su već ljudi u kameno doba jasno i ispravno shvaćali važnost ove pozicije. Malo zatim nalazimo za neko vrijeme bana Mikca Prodanića gospodarom grada. nećacima biskupa Eberharda. koji je grad prekupio od biskupa Ivana I. 1870. uzima ga kralj Andrija. gradi biskup zagrebački taj grad. 1250. gradnje (oko g. da se može lako braniti.. — jer je malo poslije dovršene SI. Grad se vidi u veliku da­ ljinu sa sviju strana. a s okolnih viših bregova ne može se nikako s uspjehom napasti. djelo češkoga kralja Otokara.).44 Sredinom XIII. — misli se. postavlja Nik. ostadoše Babonići gospodari grada do god. ali se ipak tako poodmaknuo. što je u to doba nastao grad Samobor. dok ga kralj Sigismund ne pokloni Hermanu i Rudolfu Albenu. odabravši za smještaj grada zaravanak brijega. Ma da se kaptol trudio.

1657. F no­ slije provale Mongola. zapade i taj grad njihova vojvodu Jana Vitovca. da je i danas na brdu nad Medvedgradom kapela sv. zidove Medvedgrada. Filipa i Jakoba Zanimljivo je. da po njegovoj smrti postane svojinom Jurja Brandenburškog. da u njem (g. 1244. određuje sabor. pa taj proda grad Mariji. da je graditelj bio kanonik Benko. Tlocrt g r a d a u Samoboru. nije Stjepan Gregorijanec mogao ostati više u gradu^ ) Među ruševinama našao se je ranogotski kapitel. sazidao grad. a kad je izumro njihov rod. je dakle nastao u doba po­ A B polukule. Kad je g. (O gradnji drugih gradova ne­ mamo gotovo ništa ubilježeno). potres oštetia silno Medvedgrad. Već iz ovoga se kratkoga pregleda vlasnika Medvedgrada vidi. udovu grofa Sermaža. sa silnim rodovima. koji su odlučivali sudbinom zemlje. g. Pregledajmo još j e ­ dnom ono malo vijesti o gradnji Medvedgrada. koji je pohranjen u zagre­ bačkom arheološkom muzeju. 1436. kako je njegova povijest doista tijesno vezana s dogođajima stoljeća. G predvorje. Jakoba. a gradom će zavladati Zrinski.45 poželješe taj važni grad. popravlja Jerolim Arkonati. Nevjera Vitovčevih sinova nadade kralju Matiji Korvinu priliku. 1574. d. 18. i kupili. Garićgrad i t. a po svoj prilici potječe od kapele sv. po njemu spade grad — koji je već tada bio razvalina — na Julijanu Moskon. da se imaju prednji zidovi Medvedgrada opraviti. opet vrate ovamo. Poslije kobne bitke na Muhačkom polju kupi Medvedgrad Ivan Karlović. D kapela. koji pripade dakako Korvinovu sinu Ivanišu. 1 ) Grad SI. da prisvoji i Medved­ grad. se je i brijeg prozvao. G. ženi Ljudevita II.) i umre. i 1250. H peterokutni bastijon. da je biskup File izmedju g. a po Sermažima dođe u ruke da­ našnjega vlasnika grofa Kulmera od Rosenpichela. izumro rod Gregorijančev. te se g. dođu Zrinski po drugi put u posjed grada. pa je valjda on izveo i povišenje glavne kule s ciglom. da je u gradu bila kapela o s to /s ro -4 i 1 1 U2 sv. Filipa i Jakoba. 1610. Grad se dakako nije izgradio odmah sav. pa su ga god. koji je oženio udovicu Ivaniševu. C ostatak branič kule. J . kad je na­ stao i velik broj drugih gradova: Samobor. dade komora zaplijenjeni Medvedgrad Franji barunu ČikuUnu. za gospodovanja Stjepana Gregorijanca. nu založe ga grofu Tomi Mikuliću na neko vrijeme. koji su se svršili u Bečkom Novom Mjestu smrću Zrinskog 1 Frankopana. Vidjet ćemo. pa na neko vrijeme Erdddyjevi i Gregorijanci. O k i ć . u viji dio grada. Susedgrad. Poslije događaja. već se dograđivao i popravljao tijekom stoljeća. po kojoj. ono vrijeme. 1590. 1487. 1531. Kad je g.

kojim su bili zarubljeni uglovi. izrijekom spomenuto. te je već g. koje je na jugu odijeljeno zidom 9 od predvorja 0. čuvajući ulaz 3 1 . SI. gdje je nadesno zid (32) sasvim iščeznuo. nu žalibože je grb tako oštećen. Gradnja je potrajala više godina. a mi stupamo u prostor 6. da se tek u jednom može na­ slućivati grb Albena. Kod 34 valjalo je proći drugim vratima.46 već se preselio u dvor u Šestinama. koji pripadaju najsta­ rijoj građevini. Kod 35 bila su treća vrata. Na stotine je preostalo još takvoga kamenja. očito utvrđena kulom. Nalijevo se diže zid 29 do okolnoga zida. U nas ima sličnih kamenova samo j o š u onim dijelovima V. to su komadi duži od metra. Zid 28 postoji još i danas. što se pokazuje već po vrlo pomno tesanom kamenju. 1642. pa valjda nije nitko više u gradu prebivao. tu se je svršavala duboka gradska graba. a s krajeva pomno otesani (Bosselquader. koji je sada prenesen u arheološki odjel narodnoga muzeja. Buckelquader). širi od pol metra. da se tu podigne grad. Od ulaznih vrata (31) nije preostalo više mnogo zida. Sad se nalazimo u predvorju D — D . pa nije ni trebalo grabe. koja je okruživala cijeli grad od a do x. . pridružujući se predvorju F — E . pa je služio kao neka vrsta bastijona. tu se navodno nalazio onaj trogubi grb. Ruševine-grada u Samoboru. pokazuje činjenica. To je lijepa gotska radnja. koji je nekada bio utvrđen zidom (35). Svakako je i za gradnju Medvedgrada trebalo kraljeve privole. da je zemljište za gradnju sam darovao. 19. što okružuje grad. dok je na sjevernoj strani dostajala strmina brijega. Nalijevo se diže brežuljak sa zaravankom F F . da je Medvedgrad arx diruta. a kako je kralju bilo milo. Kalnika.

oveći prozor. Strateški vanredan položaj brda. SI. lazilo u predvorje. B kapela. 21. Tlocrt ostataka Kod 10 bila su mala vratašca. koji je bio prizemno. 20. gdje zidovi 6 i 7 zatvaraju predvorje E pridružujući se okol­ nomu zidu 8. 12 m visoka.47 Zid 27 veoma se porušio. vala se još najbolje. koji je izvrsno građen. koji je danas krcat ruševinama. pa je opremljen bio i obrambenim hodnikom. Zapadni se dio sasvim porušio. da je ova kula [služila i za prebivanje i za obranu (bevvohnbarer Berchfrit). kojima se pro­ grada Okića. koja se u novije doba gotovo sasvim zarušila. Prošavši mimo zida 18—19. Značajan primjer grada. nutrašnji prostor iznosi 7'45 m X 6*25 m. Poprečni zid 16 dijelio je prostor A od prostora B. nad ulazom. Zidovi su 2 4 0 m debeli. Ona je u dva sprata gra­ đena u prvo vrijeme. a još se do nedavna viđao dvogubi gotski prostor na . Nema sumnje. kakovim vratima nema danas više ni traga. još danas preko SI. gdje su sigurno postojala četvrta gradska vrata. Prema jugu ima kula samo uzane prozorčiće. saču­ A grad. zidovi su joj na uglovima utvrđeni sa . pa mimo lošijega zida 4. a nekad je služio lih za obranu grada. pa sad ulazimo u prostor A. Okić grad. u jednu cjelinu. Tu je stajala u kutu druga kula II. na kojem je sazidan. koji se gotovo srasao sa brdom. Izvana je kula 11*50 m široka.. pred kojim je spomenuta već duboka graba. Glavna branič kula I. dok je kasniji ciglom dozidani sprat utvrđen običnim kamenjem tesancem. tek se može sasvim točno razabrati kod nastavka 3. dolazimo do 6..Buckelquadrima".

Sa svake strane zida je lijepo obrađeno kamenje kao plašt. uglovi su bili jednostavno otesanim kamenjem učvršćeni. Nu Ivančan upozoruje na ispravu od g. x . Vjes. pred kojom je bio prostor C. quod edificari fecimus in portu Zaue". ) Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj. pa 20. 1299. Susedgrad1) je također star dozvoljava nikako. Tlocrt grada mnogo lošije izvedena od drugog ziđa. da po njima brijegu. 22 je osobito jak zid. pokazuje. Ivančan: Pleme Aka. gdje čitamo: „castra nostra Zumzed. ga danas nalazimo. palača. a između njega ziđe. nu i taj je zid Lipovca. tu nema više plašta. (Gussmauer). gdje je i danas sačuvan komad kule. kojim danas se fotografiji zapaža znatno više ziđa no SI. zem. str. Na Standlovoj grad. Grad Slavetić. 157. Prosvjeta 1898. Nacrt majora Sabljara iz g. i VII.48 zapadnoj strani. Kasniji dijelovi (zid 4. također ostatak nekakove gra­ đevine. 21) izrađeni su mnogo lošije. Ovaj je dio očito određen za prebivanje. što je očito kasnija prigradnja. 1855. I ta je kula na uglo­ vima bila pojačana pupčastim ugaonim kamenjem. 23. arkiva VI.: . Kada je grad sazidan? Karlo Robert veli g. Ziđe je manje pomno izrađeno. a ide i željeznica. 22. Vrbas et Galas".sub castro nostro. koji se lagano brani. učinjen u gotsko vrijeme. kojima se danas ni temelj ne može razaznati. da je grad imao prostrano predgrađe i gornji grad. 1316.. Tehnika je zidova u starim dijelovima posvud jednaka. kako to gotski prozor po­ kazuje. Ta se kula vrlo često opravljala i to većinom cigljom. Kod c c bile su oveće zgrade. nu ono malo trošnih ostataka ne išta sudimo. Zid 20 zanimljiv je stoga. SI. tu je bio „palas". Grad je smješten dobro na gospoduje putem u Zagorje. koja je znatno manjeg formata no današnja ciglja.. Tu je negdje morala opstojati i gradska kapela. U novije se vrijeme vrlo porušio.

ne poriče. da je i Jakov Sekelj Kevendski faktički posjedovao grad. vijeka nastao. pa se održi usprkos na­ valama Henningovaca. a sazdan je neposredno poviše mjesta Samobora. 1287. 1574. što i ona isprava od g. pa biskup Šimun Erdody. nu osim nešto temeljnih zidova nije se ni tu ništa sačuvalo. koji je kasnije prigrađen sada zapuštenom dvoru. dobiše doduše darovnice za Sused­ grad. 4 . 1 3 1 6 . da se je dugo održao. sve dok se Dora kći Ivanova ne uda za Andriju Henninga. koji su tek g. jer se međutim s uspjehom borili za Susjedgrad članovi familije Henning po ženskoj lozi. 24. Ovo Podgradie svjedoči. Stubici pokazuje mjesto. 1537. 32). Neko vrijeme zadrži silom Susedgrad Petar Keglević. gdje je stojao grad. tek se u Dolj.. — Noršić: Samobor. kad ga Ludovik predaje Nikoli sinu Grgura Arlandovića od ple­ mena Aka. ali nisu nikad grada doista posje­ dovali. 1 5 6 4 . 1345. jedan dio grada natrag dobili. pa u rukama te familije ostaje. koji s njom dobije i susedgradsko i stubičko imanje g. Jednu godinu dana gospodova tu Ivan Kocijan (Katzianer) g. U Gornjoj je Stubici također postojao grad. 1439. Kao većina gradova bio je i Susedgrad kraljevski posjed sve do g. S poviješću Susedgrada tijesno je vezana i povijest grada Stubice. slike str. koji su bili muževi žen­ skih članova porodice Henning. a tek po smrti Tahijevoj (g. 1912. Nu g.quandam particulam terre sue hereditarie sub P o d gradie contiguam aque Zawa". .) kupe nasljednici Si.. pa je grad s imanjem doista pripao Andriji Batoru i Andriji Teufenbachu.49 pa na ispravu od g. (Standlove: Fotogr. pa je to bio i uzrok. KaOstaci grada u Žumberku. snije je imanje prelazilo u ruke raznih po­ rodica. a don Pedro Lasa od Kastilije. Deeshaza. domogne se nasiljem Franjo Tahi grada. a jedan je dio posjeda pripao i banu Jelačiću. Prof. Lendave. Ivan Ungnad. Banfija od D. 1 5 7 1 . Grad Samobor1) spada među oveće podore sredovječnih gradova u Hrvatskoj. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi.. nu već slijedeće ga godine ubiše Zrinjski. većinom uslijed ženidbenih veza. gdje se spominje darovanje okolice Susedgrada cistercitima. mijenjajući se dakako prema potrebi 0 Kukuljević: Grad Samobor. da je grad već postojao.^ Henning-Teufenbach ovaj dio Tahijev. Nije vjerovatno. pa tu vidimo članove porodica Frankapana. zvanom Tot. nu od tog se nije ništa sačuvalo. Odsad su se brzo mijenjali gospodari grada. pa je valjda u trećoj četvrti XIII. a na to upućuju i ostaci grada sami.

6 . Grad je sačuvao dijelom svoju glavnu kulu C. koji je svakako veoma kasno prigrađen. 8 . tu su duboki i široki podrumi. Spojni zid između kule A i bastijona H proviđen je brojnim omanjim strijelnicama. 'i * v } k skoga. 5 . Kasniji vlasnici nisu određeni. Porušeni dijelovi grada. 1351. Iz kule A polazilo se u predvorje grada G.8 . 3. kad je nestalo potrebe. Mjesto je Samobor prastaro. a i na SI. a iz ovoga u kasnp dograđeni bastijon H s velikim strijelnicama za artileriju. nad kojim je bio sagrađen doksat za obranu (Pechnase). kako smo to u Medvedgradu zapazili. Do te kule prislonila se gradska kapela D. 25. g. a i ta je u donjim dijelovima mogla služiti i za obranu. Vjesnik hrv. Po katastralnoj mapi: 1. koliko je bilo pregrađivanje: u donjem su dijelu j o š mali uzani gotski prozorčići. to se danas više ne da ustanoviti: tu se isprepleću zidovi iz raznih epoha. da se grad Samobor sam brani. dobilo svoje sloboštine. sazidan na nosu bri­ jega. Na južnu se stranu prislonio građevni sklop F. Ma da se grad veoma često pregrađivao. da ga već par godina kasnije pokloni Ivanu Okićkom skupa s portarinom. nedalekom Gradišću gdje toranj (?). koja je imala više spratova. smješten tamo. zapravo konak N. arheol. žitnica. ulazna kula.. 7 . 2 kapela. 1242. gdje su prije postojali tek mali gotski prozorčići. Već pročelni zid. 1. a g. 2 ) Klaić: „Indagines" i „Portae" u Hrv. gdje je odvajkada bila blizu međa. ono je već g. društva. . 1 ) jer je Okićki oteo Samobor grad Otokaru. oko g. i Slav. morala je postojati nekakova utvrda. tu se uz krasno uokvi­ reni gotski prozor nalaze stupovi baroknoga doba. 1272. a u dva gornja sprata prostrani renesanski prozori. u barokno doba izgrađeni dijelovi s e n a i a z i a a n a s Kapela sv. Tlocrt grada Ozlja. 4. 6 . Što se još nalazilo u pro­ storu K i I. da je Samobor sazidao češki kralj Otokar II. gl. F i l i grada. Iz pred­ građa C izilazilo se dobro obranjenim vratima kod L iz grada preko pokretnog mosta. Sagrađen je na ogranku Samoborske gore. P a i Jakova. koji je samo s jedne strane bio lako pristupačan. dade kralj regiam villam Samobor Babonićima. do 1264. i one su dakako znatno pro­ mijenile svoje l i c e : i tu su kasnije učinjeni veliki renesanski prozori. t. 1260. Kukuljević drži. Sama je građevina izvedena većim dijelom na pećini. Prema zapadu iskaču dvije jake polukule A i B iz zida. Zrin. što od kapele vodi do ulaza kod L. a uređena je po prilici onako. VII. zv. To je bio pravi sredovječni grad. svjedoči. da je već otprije tu nekakova utvrda postojala.50 vremena. Nu nema dvojbe. ipak se vidi jezgra nje­ gova i dandanas.

Grad se međutim promijenio sasvim u . žena zarobljenoga N. sazida u mjestu samostan franjevcima i ostavi grad zetu Ivanu Ungnadu. vlasnik Ruda. da ga dade Barbari Frankapanki za grad Ormužd. Li­ povac. svečano uveden u posjed. 1534. 26. a kad se ovaj povratio iz zarobljeništva. je vijeku i Samobor u rukama knezova Celjskih. bude uveden u posjed grada (g. Gregorijanca. dok je drugi otkupio od B. Ivanu Henningu Susedgradskom. Na desno se vidi „žitnica". a ženidbom pređe vlas­ ništvo na Kiepache i Alnoche. pa bude SI. zapravo konak N. a ova ga proda g. pa Kulmeri. Frankapanka. Okić. Franjo Tahi. Zrinskoga. Grad Ozalj. pa Kristofor Ungnad.). Jastrebarsko. 1492. T o m o Bakač-Erdody. Kristofor Gruber. župan zagrebačke županije. koji ga založiše svojim rođacima Albenima. udata za Muskona. Jelisava rođ. Kerestinec. Frankapana. Drugo je sve pregrađeno u doba baroka. kupi tri godine kasnije grad. a kasnije ga navodno kupi od senjskoga kapetana Petra Tarnoka kralj Matija. Leonard Gruber. 1599.51 upravlja Samoborom meštar Petar. zet Ungnadov. 1395. a po njegovoj smrti dobi Samobor kći mu Jelena. suprug Klare Tahijeve. koji je opet sjedinio sve posjede Samobora. otevši jedan dio silom. od kojih prekupe grad Erdodyjevi. Ulazna kula iz g. kaštelan Mirko od Komte. Neko je vrijeme držala grad Katarina Brankovićeva. Petheo. 1513. a god. U XV. Polovicu grada kupi g. sjedini u svojoj vlasti Samobor. Kasnije zagospoduju gradom Auerspergi. 1534. g. Kasnije dobije Samobor Jelena Turijeva rodj. Ubrzo su se odsad mijenjali gospo­ dari uslijed obiteljskih veza i intriga: drugi muž Doroteje Gruberove Ni­ kola Frankapan Tržački.

Lipovca. koji se dobrano udaljio od Plešivice. jer je Okić bio suviše izvrgnut napada­ jima. u rukama kraljevim. a u ispravi. Ferdinand I. sazidali su Erdodyjevi pod Okićem dvor Kerestinec. protiv Tatara. 1393. 1349. Okićki. kao posjednik zemalja oko V. Ime se Okić1) spominje veoma rano: već gubernator Kalan govori o desetini Okića. koji je još g. 1494. Rod Erdoda zadrži grad i okolni posjed sve do kasnijih vremena. 1282. 1470. Hrastilnice. kupi ga Martin Frankapan Tržački. spominje i Ivan II. veli s e : hospites nostri de Zamobur. Kao prvi vlasnik Okića navodi se Jaroslav (Irislav). 1242. potvrdio. opet je kraljevski. a g. Krapine g. najlakše j o š sa zapada. Okić je bio već važan grad. . Podgorja. potvrdi Petru posjed Okića. dakle sve ako je kakova utvrda u Samoboru po­ stojala. bio i ban hrvatski. Pristupačan nije taj brijeg ni s jedne strane. Taj je Ivan dobio mjesto Samobor. Za Bele III. — Laszowski: Prosvjeta 1897. 1416. Kasnije dobiše dobro Pallavicinijevi. a sin njegov Ivan vojuje god. spodara Ivana Horvata od Saga i Jedinstvena građevina te vrste: na troBreze. 27 Mosni stup grada Ozlja. pa doskora nalazimo novoga go­ SI. pa odsad nema spomena tomu rodu. 1616. van dobi od kralja dozvolu. da si sazida Lipovac g. vijeka bio je navodno j o š cijel. Okić je izvrsno smješten na brijegu. 1183. što je kralj Vladidislavg. nu već g. pa je nacrt cijeloga grada još sačuvan.000 f. 1214. a g. Cesargrada. nu doskora se pretvorio u ruševinu. Sam je grad sagrađen na pećini. a u borbi protiv kralja Karla R o ­ be rta izgube Okić.. koji je g.52 dvor. God. (g. Sigismund dade Okić Tomi Bevenjudu za 10. 1575. Jaske. 1251. spominje se Okhuz. J o š se g. — Hire: Prosvjeta 1903. tako te s njom *) Kukuljević u koledaru Dragoljub g. Međutim su gradom zavladali Babonići. bio je stalno Okić već razvaljen. Zelina. koji su valjda kupom došli u posjed grada. ali je s njom ipak u vezi.). Kalnika. 1393. prope castrum Oclych existentes. Početkom XIX. 1864. Novi­ grada. a taj prodaje Okić Tomi uglastom donjem dijelu smještena pomoću konsola četverostrana sobica sa strijelnicama Bakacs-Erd6dyju. kojom se Samoborcima daju sloboštine g.

s koje se danas — tek su temelji ostali s a č u v a n i — vidi da­ leko do Zagreba. Posjed se Lipovački spominje rano: već g. Kasniji su gospodari grada vacki biskup Ivan i braća mu Rafael i Mihajlo de Mutina. Bela IV. Povj. jedna do druge. gospodar je grada Nikola Seč. jelio u dvoje. Kapela je sazidana na ma­ lom zaravanku. Odavle teče put strminom brijega do okrugle kule. God.ad honorem et confortationem regni". . kako su Babonići izgubili Li­ povac (oko g. 1209.. ali se je od ziđa pre­ malo sačuvalo. tamo gdje se put do grada utisnuo u liticu. proda županu Radoslavu od plemena Babonića. sinu Jaroslavovu. koji je grad dikulu grada Ozlja. imala je polukružnu apsidu. koji dobije s njom i taj grad. 1330. Da je kraj već u neolitičko doba bio nastavan. Sagrađen je na 589 m. kći Ivanova. koji sazida grad Lipovac . cognatus comitis Wratizlai. Jelena. sve dok mu ne sti­ gneš na domak. daruje posjed Ivanu. sin Ivana sina Tyboldova od ple­ mena Zemče-Svetački. 28. go­ spodari tu Strizmer. koja se je sastojala od tri prostorije. ostavio je među kršnim liticama tek neznatni puteljak. a ti su tad učinili Lipovac središtem župe. morao je biti znatnije visine. x ) Laszowski: Rad jugosl. 1599. a onda se mimo gradske kapelice ulazi u sam grad. svje­ doče nalazi iz tog vremena. tek * se opaža fragment poprečSI. Lipovac se ne vidi. te u nje­ govo ime gospoduje gradom Leukus. da bi išta mogli tačnije odrediti. akad.). Samobor 248 m). članak Podgorje. — Hrv. udala se za Martina Frankapana. Odsad je povijest grada vezana usko s poviješću grada Okića. da ga 26.53 čini gotovo jednu cjelinu. Po svom je sastavu Lipovac1) vrlo nalik na Okić grad. podloživši mu i neka mjesta podgorske župe. Gradjevine. Oblik se samoga grada priljubio obliku zaravanka brijega. a šilj je okrenut prema za­ padu. od koje se ra­ zabiraju tek fragmenti. 139. Sredovječni graditelj nije učinio nikakova pravoga puta do grada. X. otkuda se do grada može najlakše pristupiti. 1349. visokom brijegu (Okić je 495 m. Građevni napis na ploči. Dok je taj sazidan na vrlo vidljivu mjestu. pa je jedan dio grada sazidao znatno niže. Kako je grad bio dosta ma­ len. 1283. Iz g. uzidanoj u ulaznu noga zida. Tu je svakako bila stražarnica. pa sin Rafaelov Ivan. Nije jasno.

od koga se kod sela Drage sačuvao komad kule i nešto okolnoga ziđa. ) Laszowski: Hrv. Gradjevine I. Središtem postade grad Lipovac. sazidan posve po osnovi Okić grada. 1520. prilično po­ vršno. da je čuvao prelaz u goru. 15 sada sazidani glavni ulaz. Tu je već u srednjem vijeku stajao grad. SI. gdje su na lijevo bile prostorije za gradsku čeljad. 16. ta već g. 3. Grad je sav sazidan od kamena lomljenca. pominje se castrum. ulazi se u zidom odijeljeni dio grada B. posta ono nasljedno imanje toga roda. Laszowski u Radu jugosl. 138. 9. Drevna župa podgorska imala je svoj grad castellum Podgoria (1543. Tlocrt grada Ribnika. podario i Petrinji i Samoboru. 1881. te nije ni čudo. br. koji je vanjski šilj okrenuo prema pri­ stupačnoj strani. U Jastreharskom1) stoji danas kasniji dvor grofova Erdoda sa dvije kule na uglovima pojačan. kasnije prozva Turerf). Grad je smješten bio tako. T a d a se spominje samo oppidum. koje je kralj Bela IV. 23.). Iz dvorišta A. Kad je g. 151. 1. nad vratima grb Frankapana. Povj. kapela. sadašnji ulaz 2. koji donosi Jelena Muchyna sa Lipovcem. .. što ga je g. Kostajnicom i Komogovinom u miraz svome mužu Martinu Frankapanu g. 1293. 17 branič kula. a g. pa je kaštel Podgorje prestao biti središtem županije. 1257. da se nije sačuvalo više ziđa. J 2 ) Lopašić: Vienac. 1283. dobiva Jastrebarsko povlastice.4 zgrade za prebivanje. 1442.54 Lipovac je vrlo malen grad. 29. kupio Radoslav od Ivana sina Jaroslavova. akad. Mjesto je vrlo staro i oduvijek bilo dosta znatno. Radoslav Babonić dobio županiju podgorsku.

pokazuje i tu kasnu pregradnju. 99. jer se još sada pod krovom vidi ka­ menje (Kragsteine). ali ne možemo si više predočiti prijašnje stanje grada. 1898. Ime se Slavetić spominje rano. i već u XIII. kad je prešao u ruke Levina Raucha i ostao u vlasti te porodice sve do najnovijega vremena.55 Nedaleko Podgorja-Turnja nalazi se mjesto Slavetič1) sa svojim gradom. nu zapis na desnoj zgradi 1763. v. ne podijeli [kralj Matija Korvin Petru Horvatu s pridjevom: Oršić de Gorica. Građevni di­ jelovi. 1639. a na uglovima postavljeno rubno kamenje. 1487. Nu još se posvuda vide tragovi gotike: gotski prozorčići i gotski dovratnici. te su odslije Oršići Slavetićki ostali gospodarima grada sve do g. 1869. 18 m. ustanovilo je. 30. a tijekom stolje­ ća opetovano je pregrađivan i pomalo pretvoren u dvor. Tabor. bio u rukama Babonića. Tu su na granici stajala dva grada: Sichelberg i Sichelburg. sa dva doksata na uglovima prvoga sprata. također su pripadali starom gradu. dok ga g. Grad je smješten na zaravanku nevisokoga brijega. ovaj potonji imao bi biti stari grad Žumberak. Ribnik na Kupi. dugačak. Povj. koji se prislanjaju uz tu kulu. ) Tako je u isto doba urešen i V. a nešto se tragova sačuvalo i na kuli kod Kamenitih vrata u Zagrebu.. I Slavetić je pripadao podgorskoj županiji. da je taj grad bio 60 m. koje je nosilo iščezli doksat. 2 x . Gradjevine I. gdje je na desno sačuvana glavna kula 3 ) s uzanim prozorčićima i s dva „Pechnase". tada su na pročelju pod krovom naslikane strijelnice. a kasnije Frankapana. pa grad Varaždin. 2 ) Na lijevo je kasnija zgrada SI. Nad ulazom ubilježena je g. širok. dok je nad Poganom ) Laszowski: Hrv. Kad je g. Ruševine u Žumberku slabo su dosad ispitane. Prošavši ulazom dolazimo u tijesno dvorište. povjerenstvo istraživalo među. koji su pretvoreni u zahode.. 3 ) Ta je morala nekad biti znatno viša. čujemo za castrenses de Schlauetich.

1244. zapade Ozalj s Ribnikom. kog je prika­ zao naslikana Valvasor (XII 74).56 jamom stajao Sichelburg 1 ). Monarchie in Wort u. 1449. Tada su grad nemilice oplijenili. Prosvjeta 189fi. te grad ostaje tom rodu. Kroatien. XVIII. proda tome rodu. Str. 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane str. 193:. i onaj od g.000 for. a kad su ženidbom došli Frankapani u vezu sa Zrinjskima. Stiera iz pol. Oko g. pa nam slabo što kazuju. v. Bd. proda komora grad s posjedom ) Oster. 1 . pa se nacrt Pieronijev od g. da ga naskoro za 42. 73. Ung. 1701. dok ga nisu izgubili u borbi protiv Karla Roberta 1327. dijelom Senja i Krke Nikolu. u rukama je kraljevim. IXa. 377. Militargrenze str. pa ga Stjepan Babonić otimlje. Ruševine nad selom Žumberkom sasvim su neznatne. 1691. Tlocrt tvrđave Karlovca. Kralj ga SI.). Sigismund ponovno zalaže krčkim knezovima Frankapanima (g. Po nacrtu M. Bild. i 1399.. Kod diobe imanja g. 1550. Vidi i Fras: Topographie d. 1639. a valjda ga prikazuje i slika na jednoj karti u Kriegsarchivu B. koji se pomalo sasvim pretvorio u dvor. a kad je po­ sljednji Zrinjski Adam umro g. u bečkom Kriegsarchivu odnose na taj Sichelberg. Već je u prethistorijsko doba bio taj kraj nastavan. i si. dobije g. 31. 856. 433. 68. pa tad ostaje grad u njihovu posjedu sve do kobnoga ustanka. Nikola Zrinjski grad u svoje ruke. kako pokazuju nalazi u ozaljskoj spilji. Grižanima. Pjesmom proslavljeni grad Ozalp) lijep je primjer grada. 1398.

. j o š se do sada sačuvali koloturi toga mosta. koje se viđaju j o š na fotografiji Standlovoj iz g. a tek su u XVIII. još ne pokazuje. 1766. a konačno dođe u ruke obitelji Thurn i Taxis. 32.. gdje se ona prikučila polukružnoj grad­ skoj kuli. 1870. Tu se izvana vide u zidu pod prozo­ rima kapele uzidani konsoli. pa se opaža. na lijevo je pećina doprla do malne prvoga sprata. stajala je na lijevo gotska kapelica sv. bio je tu diživ most. Zgrada ima dva sprata. Na litici tik uz Kupu (tom liticom prolazi sada željeznica) diže se t. vijeku sagrađene. Antuna. stajale su neke zgrade. ma da ga je tek g. Ulazna je kula sagrađena g. 1725. remek-djelo klesar­ stva i ratnoga graditeljstva. arkivu. Tlocrt grada Dubovca. danas ruševina. jer ih nacrt grada iz g. • . Do g. Vrlo je kasno pregrađen istočni dio. kupi ga s Grobnikom i Brodom grof Rajmund Perlas. . koja ga i sada posjeduje. 1814. f ^ prije par decenija imala svoj krov. kako to svjedoči i zapis na podnožju kule u kutu na desno. kako to pokazuje napis na gotskim vratima prvoga sprata SI. 1821. . nad po­ drumskim vratima čitamo g. 1556. a za pravo pravi sredovječni palas. 33. koji imaju kameni gotski prozorni križ. 1770. Na dvorišnoj strani grada do kapele vide se gotski lukovi. dok je grad još čitav bio. tako te se mogao odavle braniti pristup u gradsku grabu. Dubovac (kod Karlovca).. 1556. tek je gradska kapela sačuvala svoj gotski dovratnik i gotske prozore. sazidao Nikola Zrinjski. 1599. koja je j o š . Usred te grabe nalazi se stup. Kad dođeš u predsoblje. kupi ga Th. Od staroga grada nije se baš mnogo sačuvalo. u tom je traktu bio nekad i nekakov samostan. što se čuva u zem. žitnica. G. Na trokutnoj osnovci sazidana je pomoću konsola četverostrana pro­ storija sa strijelnicama na svakoj strani. U drugom je spratu .» 57 Petazijevima i g. na desno je prostorija s ve­ likim četverostranim prozorima. Kad dođeš u unutrašnjost. Na desno SI. Sve je ostalo pregrađeno u dvor s prostranim odajama. Ulazi se u grad mostom preko gradske grabe. zv. kako je tu grad pre­ stajao. Bathyany. NICO COM ZR Slika iz vremena.

vi­ jeka. U samom se gradu sačuvala na stijeni slika. gdje je tijekom vremena nastao lijep dvor. u pri­ iz polov. Ivana PeranNacrt prof. vijeka. Iz predvorja su vodila spomenuta već vrata drvenim hodnikom do suprotne kule. 2 Sudbina je grada Ribnika ) na Kupi srodna sudbini grada Ozlja. XVII. a g. 34. strani (1). Poslije njihove propasti dobije Adam polovicu ribničkog imanja. kasnije Dovolića. 1394. da je to najstariji grb te vrsti. G. dobije grad general Filip Vukasović. Grad je smješten uz obronak brijega. prekupi grad knez Nikola Frankapan.58 osim predsoblja samo jedan veliki prostor s pet gore zaokruženih pro­ zora. a kasnije ga dobije Jos. Po nacrtu M. Pod grad Ozalj spadalo je i dobro Brlog1). skog i kasnije drugih gospodara. Povj. jer se sa sviju strana moSI. ka­ kav je bio sve do novijeg vremena. Danas je ulaz iz novijega doba Mrežnici. koja prikazuje grad. 35. Krambergera. Gradjevine I. i Lopašić: Oko Kupe i Korane 79. Poslije dade gradačka komora grad grofovima Petazzi u za­ mjenu za posjede u Istri. Novigrad na Dobri. da bi tu bio postojao kakov sredovječni grad. v. a kasnije je predijeljena drvetom služila kao žitnica. Brlog se spo­ minje tek u drugoj polovini XVI. ona 4 ima sazidanu strijelnicu u prizemlju. pl. Gal. koji su imali sjedala po strani. nu taj je sada prodan u seljačke ruke. . graditelj lujzinske ceste. a Lazowski misli. Cijeli je grad bio okružen zidom pojačanim s pet polukula. Prema tome je i udešen. zemlju razdijeljena na tri prostorije. Stiera na juž. Očito je to bila velika dvorana Zrinjskih. pa je najvećim dijelom razvaljen. Na desno je zgrada. kojim vodi cesta sasvim u ravnici. a sad je to sve poravnano. I tu su najstariji gospodari grada Babonići. Tu je u predvorju ležala dugo ploča od crvenoga mramora s kasnijim gr­ bom Frankapana (dva lava lome hljeb). pa u njihovoj vlasti ostaje grad do pod kraj XVI. kad prelazi u ruke Zrinjskih. E. 1839. nije nemoguće. 173. pa se nalazi u vlasti Zrinj­ SI. Nema traga.^ a ona 3 u prvom spratu okruglu 1 2 ) Laszowski: Hrv. skih. Tlocrt Zvečaj grada na ^rao braniti. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane 228. da je to bila stara braničkula.

nu da su utvrde preslabe. 4 učvršćeni su tesanim kamenjem. a u prizemlju ima iste onakove SI. pa se ovi modernizirali prema zahtjevu novoga doba. Prema istoku diže se braničkula.59 puškarnicu. stari grb Frankapana. Kapela je imala obrambenu zadaću. do njih se sada ne može doprijeti. gdje je taj hodnik zazidan. koji je također sagrađen u ravnici. kao n. Kod 13 ide se nekad diživim mostom preko gradske grabe. gdje je lijepo uokviren gotski prozor. Kod 14. Uz ovaj su toranj prizidali Frankapani kasnije ulaznu zgradu 15. J o š g. prva u svoj Hrvat­ skoj od g. stari grad plemenite općine strijelnice. kojima je nekad prolazio lanac diživoga mosta. 36. 3. na­ laze se gotski uokvirena vrata. U stijenama su brojne oveće strijelnice. Prostorije drugoga kata nad 6 i 7 jamačno su kasnije prigradnje. Stier. javlja inžinir M. nestalo je prava za opstanak sredovječnih burga. Varaždin. . Očito je hod­ nik obilazio u samom zidu do stri­ jelnica. dalje. bila je očito kapela za gospoštiju. koje su sada nepristupačne. a po svojoj biti najbliži je gradu Gjurgjevcu u bjelovarsko-križevačkoj županiji. 1579. a nad njima zvijezda u štitu. koja je očito prezidana u isto doba. debeo. a zidovi gradski okreću gotovo polukružno do braničkule. u prostoru 10 jedna. 1660. vijeka gradi se Karlovac. u drugom. ~ " ] ~ ~~ su tu dvije strijelnice usječene. da je tek nedavno sa 6 „Paluarden" od zemlje (Bollwerk) podignuta. šiljem je okrenuta prema napadaču. Nestalo je srednjega vijeka. U prostoru 7 probijen je zid. Lukavec. koja je u prizemlju presvođena bačvastim svodom: u tom je svodu četverouglasti otvor. Kod 16. te se mora braniti sa sviju strana. Karlovac je zamišljen i izgrađen kao tvrđava. nu kako je spomenuto. kako smo ih našli pri turopoljske. P o d kraj XVI. U prvom je spratu (gotski svod) bila kapela za služinčad. nalaze se pomno klesanim okvirom opremljena vrata. Nad tim se vratima vide otvori. sve uokvirene gotskim rezom. kud se nekad ulazilo u dvorište. Uglovi branič­ kule i zgrade 2. pa T. P o ­ drumska je prostorija 11 sada pra­ zna. Četiri oveće strijelnice brane taj ulaz. ili se posvema na­ puštali. Grad je raz­ mjerno dobro sačuvan. pr. starom ulazu. zid je tu 2*45 m. Iz prostorije 7 ulazi se u kasnije prezidanu kapelu 9. kad su Fran­ kapani sazidali ulazni dio grada. pa tu vodi 14 ste­ penica do prvoga sprata. K a r l o v a č k a je t v r đ a bila s početka slabo građena. I ta zgrada i bra­ ničkula i ulazna kula sazidana je u gornjem dijelu mnogo nehajnije.

valjda plemen­ Utvrda XVI. SI. još brojniji kojekakovi predloži za preinaku 1 ). Brojni su nacrti tvrđave karlovačke sačuvani. Auerspergova i Zrinjskog bastijona. ko­ ruškog. pa se tada grad ponešto opravio. kranjskog. i kralj. 1442. Sve zidovlje je tako slabo. a ne za obranu ostataka kraljevine Hrvat­ ske. Tlocrt grada Siska. Blagajski i od g. 38. 1777. Grad je u Dubovcu bio pravi Ulazilo se prije samo kroz previsoki ulaz u kuli B. Grad u Sisku. 37. zastupstvo grada Karlovca otkup grada Dubovca. Već g. Lavalov sin Artur Nugent dade SI. kojim su nadjevena imena: novog. Tvrđa je građena u obliku šesterokuta.. pa odsad upravljaju njim karlo­ vački generali. kralj Dubovac od Jurja Zrinjskog za 14000 for. Pomalo poče tvrđava svoju važ­ nost gubiti. 1582. l . turanjskog. Po ugovoru izmed Stjepana Frankapana i Nikole Zrinjskoga od g. dođe grad u ruke Zrinjskih. Koncem XIV. 1594. Iz g. 1837. vijeka za tešku artileriju sa tri skinuti s grada krov i providi grad kruništem. sačuvani su u djelu car. a pogotovo bude to od g. koji su konačno sasvim dobili grad u svoje ruke. ski grad dubovačkoga plemena. je vijeku bila u gradu smještena barutana. 1896. da je ta tvrđa podignuta u prvom redu za obranu Kranjske i Štajerske. 1544. prekupi g. 1639.60 da nose teške topove. imamo nacrte Pieronijeve. knezovi Frankapani. G. koji nijesu nikada izvedeni. U X IX . dobiju od kralja Ludovika zemlju oko Dubovca braća Zudar od Olnoda (Mirko je tada bio biskup jegarski) a domala dobiju i sam Dubovac. danas u c kr. 1650. dok nije g. vijeka. u kom se razvila vrlo živa trgo­ vina. Utvrda XVI. pa su pravo na taj grad zadržali i kasnije. sredovječni grad. Laval grof Nugent sazidao novu barutanu. da samo jedan čovjek za drugim može ići. dvorskoj knjižnici u Beču. da ne pruža baš ni­ kakve sigurnosti. pa je jasno. kad je Karlovac postao slob. zaključi baterijska tornja. inženjera Martina Stiera. a kad je sagrađena karlovačka tvrđa. kad su u gradu pospodovali Čupori Moslavački. morao se Karlovac odupirati turskoj navali. ) Nacrti iz g. gradom. a put na nasipu tako je uzak. Za izgradnju te tvrđave odabralo se mjesto na sutoku Kupe i Korane.. v. na svakom je uglu po jedan bastijon.

kako se razvio do toga vremena. ga general Herberstein dobi kao svoje vlasničtvo.61 Nacrt bar. Primjer najrani­ hove ruke. da ga ostavi maltežkom reda. koji x 2 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Nad Mrežnicom stoje ostaci Zvečaj ) grada. opasan palisadama. koji prikazuje tlocrt te utvrde XVI. a na druga tri polukružne kule. kad Houfnaglinsovu. bar. U rukama te obitelji osta Novi­ jih tvrđava u nas. zemalj. Scherndinga od g. 1146. Turku. daju sliku grada. Tlocrt Klinac g r a d a . Grad Turanj počeli su graditi g. Od njegovih ga nasljednika kupio hrv. da li je četverostrana kula stara braničkula. Maltežani prodadu grad barunu Stj. koja nije nikad izvedena. Grad je tako temeljito obnovljen. Temeljni je oblik nepra­ vilni četverokut. vijeka i ujedno projekte za izgradnju. akademije. i drugi nacrt od g. nije sigurno. kad ga je prodao Haraminčiću. te se diživim mostom ula­ zilo preko grabe u grad. Pijeronijev iz g. 0 Grad je smješten na brdu nad rijekom ^umiiiili/inlliiiliiil//}^ Dobrom. 1580. a tlocrt ga Pijeronijev predočuje još bolje. Scherdinga u ark. Novigrad1) na Dobri bio je posjed Fran­ kopana. kojem je na jednom uglu sagrađena četverostrana kula. 1809. koji je podigao knez Petar oko g. 1790. a bio je četverokut na dva sprata. Od Zrinjskoga grada na Švarči. 1660.).. Slika grada iz konca XVIII. 318. 39. i to onaj dio nad Mrežnicom. da se od obrambenih naprava nije sačuvalo ništa do nekoliko strijelnica. nije se ništa sačuvalo.. 180. nu nezna se. Restauracija Artura Nugenta pravi je primjer posve neistinske ob­ nove grada (isto tako Trsat). a na istočnoj strani iskače manja polu­ kula iz zida. jugosl. Četverokut. Postoji i sada nacrt Ant. na drugim su uglovima još dvije kule. 1639. Tlocrt Petrinje u kršćan­ skim rukama. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Po nacrtu grad sve do propasti roda Frankopana. vijeka p o ­ kazuje grad već znatno blizu kasnim dvo­ rovima. . a njegov ga je rod držao do g. Patačiću (g. 40. Nacrt SI. pokazuje grad pri­ lično dobro.. sagrađen u obliku nepravilna tro­ kuta. kada je dospio u nji­ SI. koja nema ništa zajedničkog na starim stanjem. Velika okrugla kula smještena je na šilju trokuta. pa pro­ dao karlovačkom veleposjedniku Franji pl. 1800. erar.

koji su g. pa tek oko g. pa su tek u vrijeme turskih napadaja sagradili oko g. 1544. Da je i taj ve­ oma kasni grad imao obrambenu zadaću. grad od drva. 281. Stara su vlastela bila rod Zvečajskih. kad su gradom gospodovali kralj Matija. svjedoče j o š brojne strijelnice u svim dijelovima grada. pa su do g. Gradca (kod Gline). 1474. . drugi muž B e a trice. Nad ulazom je toranj. a odavle se u prvom spratu ulazilo u grad. Tlocrt Ko­ četverostranim kulama. Nu grad je bio razvaljen. to je bilo sve. Sa karte Weigelove iz g. 1700. a njegovi su potomci tražili svoje pravo i kasnije. a u sredini okruglu glavnu kulu. 42. No uskoro se tamo smjesti medvedgradski gospodar Ivan Thuz od Laka. vijeka. žene Ivaniša Korvina. 8609. gdje i današnji stoji. Lukavca turopoljski grad Lukav ec1). u rukopisu dvor.—1479. Prastara je župa turopoljska imala SI. Ivaniš Korvin. Glavni dio braničkula s ulazom u prvom spratu. pa ga ostavi Zrinjskima. Polazeći od Zagreba prema Sisku ravnim Turopoljem vidimo kod D. knjižnice u Beču br. Taj je grad sa­ zidan u formi četverokuta. 1576. 1 Laszowski: Povijest Turopolja I. koji je stajnice. dobiju ovi svoj grad natrag. prije bio pokrit baroknom kapom. obećali vratiti grad Turopoljcima. komu su uglovi utvrđeni SI.62 na uglovima ima okrugle kule. koji je sazidan tek u prvoj polovici XVIII. Ta je vrst ulaza bila uobičajena i kod drugih gradova. Orig. nu od toga se nije ništa sačuvalo. Ivan Karlović Krbavski kupi s Medvedgradom i Lukavec. 1553. možda i prije svoj grad. kasnije dobiše dobro i grad Ozaljski Frankapani. Šematski prikaz V. a poslije pada te familije pripoji general Ivan Herberstein Zvečaj karlovačkomu generalatu. Ulazilo se drvenim stubama do čardaka izvan zida. pa markgrof Juraj Brandenburški. nu nisu toga učinili. 41. sazidali Turopoljci nov grad od drva na istom mjestu.

pa tlocrti Martina Stiera iz g. i kr. Po Weigelozid. 43. nu niti dva se ne slažu međusobom. koji i danas stoji. 1550. pa je na šilju tog novog trokuta sagrađen petovoj mapi iz g. kutni bastijon. G. a branilo ga 10 topova razne veličine. nu čim je ona postala te­ škom. Dok je artilerija bila slabija. 44. 1593. SI. 1545. ratnoga arkiva u Beču. da na sutoku Save i Kupe sagradi novi grad Sisak1) u vremenu od g. da se grade okrugli tornjevi (grad su gradili talijanski majstori). Kasnije je mjesto palisada učinjen Dubice. koji su od XV. 40 velikih i 4 manje puške. 1700. hodnici sa strijelnicama za obične puške. Povj. l ) Laszowski: Hrv. Tornjevi su imali tri sprata. Od sviju nacrta (osobito je loš Valvasorov) najviše će odgovarati istini onaj iz c. Gradjevine. do g.. pregledavao je prefekt pješaka zagrebačkih Grgur Mindszenti grad i ostavio točan opis grada.. mogli su još do­ nekle služiti svojoj svrsi. vijeka postali obi­ čajni. što ga je pri­ općio Lazowszki. U zidu tog novog trokuta bio je uz kulu B. u svakom su bile oveće strijelnice za artileriju. 1650. Doskora se naime uz postojeći tro­ kut učinio drugi od palisada. Tlocrt grada oblik četvorine. što ga je priopćio Klaić u svojoj Po vješti Hrvata. I. Iz raznih godina imamo u raznim djelima silu nacrta grada. Grad je bio sagrađen u formi trokuta sa tri bastijonska tornja. te nacrt iz g. smještene tako. pa je cijeli grad dobio SI. 1552. . Cijelo je prizemlje danas zatrpano. bila se ovdje glasovita bitka. nisu više ničemu služili. Možda se isprvine nije ni pomišljalo. Na zidovima između kula bile su drvene izgradnje. Grad u Kostajnici na Uni.63 Kad je propao Keglevićev grad Ustilonja. 181. 1672. u kojoj je potučen Hasan paša bosanski. nekad ulaz u grad. Već g. Grad je imao iz­ nutra još jedan sprat. primoran je Kaptol. da se je moglo na sve strane pucati.

64 Petrinja je starodrevno mjesto. 1596. 1240. pa se g. 1700. Kaptol je bio vlasnik Mitter Graza i Ober Gradacz. da je stara Petrinja stajala na mjestu današnje Petrinje. 1479. 1584. Po karti WeiKlinac grad postoji i danas. 417). To je petokutni gelovoj iz god. Ovaj je potonji g. 1563. I tu je tvrđavu narisao žalibože nepouzdani g. Zagrebački je biskup imao i dva grada u Hra­ stovicu gdje se oko stare (nedavno izgorjele) crkve sv. popaljen. Petrinja je stalno u hrvatskim rukama. toranj s puškarnicama. 1573. tvrđu: četverokut sa četverostranim tornjem: jedan iskače na svakom uglu. Kasnije (g. G.). po­ zivlje kralj Maksimilijan II. da se donja Hrastovica razori. Nu nije sigurno. Sliku nam je sačuvao iz g.) posta grad svojinom biskupa zagrebačkih. Houfnaglius g. . grad veoma zna­ tan. Od g. potvrđene g. koji i sada postoji. Tlocrt grada stovicu i Gradac porušio. 1583. pa je talijanski arhitekt Porta sagradio modernu tvrđavu u formi petokuta sa petokutnim bastijonima. Slika iz rukopisa bečke dvor. Houfnaglius. krajine II. 1563. koje je g. 8655. U svrhu obrane od Turaka podigao je g. hrv. koji je uz Sisak imao biti glavna utvrda na ovoj liniji (g. Thurn. 1242. predlaže.) dozvoljava kralj Rudolf. 1617. 1597. Zrina. da bolje čuva Hrastovicu. od kojih se nešto sačuvalo. bana i biskupa Jurja Draškovića. J o š g. 1578. da se „Klinbnagor" poruši. jedan usred zidova. 1552. koji tu podigoše tvrđu (Lopašić: Spom. a podigli su ga biskupi za­ grebački. Hrastovicu zauzeše Turci. knjižnice br. a biskupu pripadao je i grad Pecki (Thurn und ringmauer Potsch bey Hrastobiz). Duha vide trošni ostaci grada. ali gornja čuva. 45. dobilo od kralja povlastice. kojoj je dodao sličnu utvrdu (Hornwerk) na suprotnoj obali Kupe. Na ušću Petrinjčice u Kupu sagradi Hasan paša g. a po SI. Bubica. 46. kaptol i toranj u Čuntiću. 1592. da je razorio Hra­ SI. izvješćuje J o s . Kasnije (g.

G. 12 haramija.65 ali nije razoren. Gjuro Szabo. I u Gorama bio je grad. 1560. 1578. U dvor. 1242. nu od njega se nije ništa sačuvalo. pa je valjda od­ mah i porušen. a ovaj ga dade Zrinjskima. ponovno daruje kralj Matija „castellum nostrum Komogoyna". u posjedu familije Arlandovića de gen. u Beču br. Terram Gore po­ klanja Andrija samostanu Topuskom g. G. kojoj g. da se Turci u njem ne ugnijezde. . 1205. a za Mitter-Gradacz traži se još g. dozvo­ ljava se rušenje toga grada. dobiva grad kao miraz sa ženom Jelenom Muchyn de Lyppowch i castrum Koztanicha et Komogoyna x ) Szabo: Kostajnica. 1258. a kasnije dospije u ruke Barilovića i Banffyja. Ne­ kad je pripadao bisku­ pima zagrebačkim. Bliži grad Prevršac (Prekovrški) dao je Zrinjski g. a u XVI. (castrum Wiwar). 1211.. poklanja cijelu županiju. prastarom mjestu. Često se spominjao i grad u Blinji. 1442. G o r e su bile sijelo župe ili županije. sam razoriti. SL 47. 1577. a g. Brankovića i njegove že­ ne Barbare. Savremenik 1916. quoddam castrum episcopatus zagrabiensis Wynodol vocatum. a u zidu je veliki (šesterokutni) toranj. 1550. 1200. koje se spo­ minje već g. koji ga vrati kralju. Sredovječni gradovi. koja se spominje g. a g. knjiž. knjižnici u Beču narisan je u djelu Mappae geographicae regni Hugariae Mittergradaz: na brijegu nepravilan četverokut. 1579. u koji se ulazi ljestvama u prvi sprat i pod krovom ima drveni hodnik sa strijelnicama. U Vinodolu kod Petrinje imali su svoj grad Kerečenji. Prema Ko­ stajnici postojao je grad Komogovina. Grad se spominje u XV. 5 Prof. kad bi Gore morale pasti u obranbenu liniju protiv Turaka. jer se kasnije spominje samo kao castrum dirutum. pa sve dalje do g. jer se izričito veli g. u koji se ulazi utvrđenim vratima. spominje se već castrum de Guora. vijeku. 1485. koji je nekad dijelio sudbinu Bijele Sti­ jene u požeškoj županiji. 8655. Acha. u koliko nije bila templarska. Tako smo se primakli Kostajnici1). od kog su s e tek tragovi sačuvali. je vijeku pri­ padao Keglevićima. s t a f i p f i k a z g f a d a Z f i n a a bio je svojina Vuka p 0 originalu u dvor.

naslikao C Schutz i grad Dubicu. U prvo je vrijeme (od g. koji ima na uglu prema Uni četverokutu kulu sa strijelnicama. mape iz g. djelu: Weiss Relatio. da se je kraj oko grada znatno promijenio do današnjeg dana.) u rukama Babonića. nije se on mnogo obazirao ni na svoje darovnice. a kasnije dobije Ivan Bevenjud ipak K o ­ stajnicu natrag. 48. nu poslije ubijstva Kocijanova oni su faktički gospodari grada. koja je sezala daleko preko Save. Danas nema u Dubiti nikakova grada. Ulaz je na istočnoj strani. a na dva suprotna ugla dvije okrugle kule. vidimo tlocrt grada: četverokut. koji je skrenuo šilj prema strani. Tu su bili stari pavlinski i cistercitski SI. odakle se grad može najlakše napasti. već je grad poklonio Vuku Brankoviću. 1699. Kralj je Ljudevit premještao opasne mu velikaše iz Bosne i Dalmacije u hrvatske krajeve. ali jer imamo i tlocrt i nacrt grada. u turske ruke. 1328. a Gvozdanskoga. pade Kostajnica u turske ruke i ostade turska sve do g. da se stari grad nije bitno promijenio.. predao se Laudonu. Zadaća je grada Kostajnice obrana prelaza u Bosnu preko Une. u c. knjižnici u Beču) opazit ćemo. Sa 26. T a k o *) Kukuljević: Zrin grad i njegovi gospodari. Tom je prilikom Weig. Ako pogledamo staru sliku Kostajnice iz XVIII. Z. Grad je pao g. 1302. Zrinj meštrima Ivanu. pa s do­ zvolom Karla Roberta založi Ivan Babonić g. i kr. pa im odu­ zimao stare djedovske domove i darivao im u novoj domovini nove. vi­ jeka (u ruk. tek se oko njega sagradile moderne utvrde. To je mjesto bilo veoma znatno: po njem se prozvala stara županija dubička. Drugi toranj prema sjevero-zapadu ima oblik peterokuta. ali se grad ne vrati nikad više u ruke Babonića. Nu kad je kralju Matiji ustrebao grad. 1258. 1700. Kasnije dobije grad kralj. 1480.). Na vrlo solidnoj kamenoj supstrukciji uz Unu sagrađen je grad u formi ne­ pravilna trokuta. 1729. Tu su županiju dobili templari u zamjenu za grad Senj. 1883. a tako pokazuje Dubicu i Weissova slika iz vremena oko g. aug. kad je na hrvatskoj strani po­ stojala Nova Dubica: mali drveni kaštel. 1538. Lovri i Ugrinu za 250 maraka bečkih dinara na jednu godinu. koja ima gore strijelnice za kosi hitac. Grad je Zrin1) bio središte ogromnoga posjeda Zrinjskih u ovim stranama. a između njih su sagrađene prostorije od drveta. Tu je kasnije prizidana polukružna kula. Na sjevernoj strani sačuvala se dva četverostrana tornja. Južna je strana sva porušena. Na Weigelovoj karti karlovačkoga mira od g. dvor. Kako su kasnije došli Zrinjski u posjed Kostajnice. 1556. možemo ga spomenuti.66 Martin Frankapan. kog im je i sam kralj Ferdinand potvrdio darovnicom. pa vidimo. Tlocrt grada samostani. . 1788. Već g. nije jasno. da ga založi. a poslije njih dođoše tu do vlasti ivanovci i priorat vranski. 1689. spominje se castrum Dobicha. Već g. a onda pokloni Ivanu Bevenjudu Ostrožinskom (g.

Na nevisokom brijegu diže se grad u formi nepravilnika 1 2 ) Laszowski: Hrv. nala­ zimo prilično dobar tlocrt grada. . a dosadašnjem vlasniku Zrina Lovri Totu. do koje se dolazilo kroz predvorje. posta Zrin turski i ostade u njihovoj vlasti sve do konca XVII. Gradjevine I. Tu nije nikad ni bilo ovećih zgrada: jaki zid okru­ žuje ovalno zaravanak. 1699. Pedalj2) grad bio je veći od Gvozdanskoga. Gradjevine I. G. matere i vojvode Stjepana svoga brata. tražilo. u zamjenu za grad Ostrovicu. Grad je bio središte znatnoga rudarstva. Gvozdansko. pa tako je i 31. koja po­ kazuje grad još u dobrom stanju. 1347. G. pa se prikučila do desnoga ugla nasuprot ulaznoj kuli. Grad Gvozdansko. Gvozdansko1) bio je grad u formi četveroSI. a g. a u Weissovu rukopisu iz XVIII. te se prozvaše po tom posjedu Zrinjski. Ušavši u grad vidiš na lijevo još jednu kulu. 1577. Grad se Gvozdansko opirao dugo turskim navalama. što se od grada sačuvalo. premda se g. Ponovni pokušaj. među ostalima i Leonardu Gruberu Samoborskom. ostadoše bezuspješni. 1578. kad su svi branitelji izginuli. zauzmu Turci grad. pa je ostao u vlasti Zrinjskih. Šubići ostadoše do turske invazije gospo­ dari grada. ali grad se pretvorio u ruševinu. što od rana. Hrvatinićima i drugima. 49. 123. Glavna je kula bila okrugla. koji se postavio na brijegu nad selom istoga imena. vi­ jeka vrlo vjernu risariju. Jamnicu. s privolom kraljice Jelisave. ) Laszowski: Hrv. Pedalj. 1654. a valjda i sagrađen prije njega. darovao Grguru Šubiću i njegovu sinovcu jurju na vječna vremena grad Zrin. 1635. to bi po prilici bilo sve. Povj.67 je učinio s Kurjakovićima. 1563. Zrin je pravi sredovječni grad. jer se uvidjela važnost toga grada na turskoj međi. dođe u grad straža. kuta. što od gladi. 105. a ulazilo se u grad četverostranom ulaznom kulom. pa su davali rudnike u zakup. komu su uglovi bili učvršćeni polukružnim kulama. uspije osvojenje. a kod ulaza se uzdigla visoka i jaka kula. da se grad poruši. VII. Na mapi karlovačkoga mira od g. dade u zamjenu Rahoczu s Bakvom. a glavni toranj ima Još i krov. kad je Turčin bio konačno protjeran. U ovom su kraju imali j o š ne­ koliko gradova: Gorička. vijeka. Ilačom i Viljevom. kad je već Kostajnica pala. županu vašvarske i šopronjske županije. Rude su otkrili valjda tek Zrinjski. Rude su opet počeli razni zakupnici vaditi. da se stalno otme grad Turčinu. Povj. tek poslije g.

3 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. založi kralj Ludovik 2 *) Thaloczy-Barabas: Cod. Šubića i njegovoj svojti. . 1380. Najprije g. Blagay. Grad je tada već postojao i ostao u rukama Zrinjskih. zidom opasan i posebnim braničem C branjen. koji su grad opravili i zadržali ga do poslije g. Grad Gorička nije još ispitan. 210. nu opet bude grad opravljen. 1347. obristen zerschlaifft". grad „durch h. 1563. gdje su blagajski knezovi imali svoj grad od XIV. Ti peranski Šubići kao da nisu bili iste loze sa Šubićima Zrinjskim. 1637. Polazeći k zapadu dolazimo do Brub1 na ). vijeka. možda iz kojeg arkiva. a grad su zadržali do turske provale. stajala posada od 14 stra. Tlocrt grada Pedlja kroz ulaznu kulu a. da su to učinili zagrebački kanonici. a mogle se razabrati još tri kule i ostaci zgrada za stanovanje. Glavna se kula A ponešto sačuvala. županu zoljskom i rođacima njegovima. ljestvama do ulaza c u glavnu kulu d. pa je tada i Pedalj došao u ruke Zrinjskih. Sjeverozapadno od Perne nalazi se i sada podor grada Steničnfakaz)> a mjesto se do njega zove sada Sjeničak. po opisu Lopašićevu bio je veoma velik. darova kralj Ludovik Zrin Šubićima. I grad­ A.. koji pokazuje grad u obliku četverokuta. posve je razvaljena. koji prodaje posjed Babonićima. vijeka (Brumen. sina bana Rolanda. Posjed se Pedalj spominje rano. 267. G. te tragovi utvrđenoga ulaza. a ti gospoduju tu do g. kad su izgubili svoja imanja oko Save i Kupe. koji je i Pedalj dao razoriti. sinu Pavla bd Bribira od plem.68 sazidan. pa prodaju grad meštru Olivieru. B kule. 50. kao svojina meštra Ratolda. isti pukovnik. suprotna kula B. a iste godine daju taj posjed kralju u zamjenu za druge posjede. 1261. 1563. da je g. a Vuk Geczi javlja. Babonići su mu najstariji gospodari. pa je taj cijeli kompleks zgrada bio opasan zidom. Bruman) u kom je g. G. sko predvorje i sam grad opasavao je zid. a ulazilo se u gradsko predvorje SI. mjesta. ma da se mjesto spominje tek pod kraj XIII. grad Jamnim uz Unu porušio je g. Grad je sva­ kako veoma star. pa se kod b uspinjalo Po nacrtu majora Sabljara. 1287. 1327. C branič ulaza. Jugozapadno od Topuskog nalaze se neznatni ostaci grada Perne2). 1346. Kralj Sigismund dade Pernu Jakovu. jer je Lenković izvijestio. 1225. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Pernjani su prvi dobili sloboštine u svoj Hrvatskoj g. utvrđen okruglim i četverostranim kulama. Međutim pade i Pedalj u ruke Turcima. 1558.1 žara. U Lopašićevoj se zbirci našao preris tlocrta grada Perne. Grad se osovio na teško pri­ stupačnom brdu. G. pa su ga držali sve do g. oštete Turci i grad Pedalj.

1202. koji se diže na vanredno istaknutom brdu jedno šest kilometara od Bovića. a u rečenoj bilješci od g. nu g.). Ženidbom dođu u posjed imanja grofovi Draškovići. To je castrum Nicola2) u kraju oko sv.69 za 10. 13. krajine II. G. a kasnije je gospodar grada Ivan Zapolja. koji je već početkom XVII.• r žinski. Mnogo je sasvim iščezlih gradova u županiji zagrebačkoj. S. Pokupskog. Isto se tako ° R. koje spominje bilješka od g. bari u ruke Stjepana Kapitanića. a g. daruje Ferdinand castrum Zelyna Joannis de Zapolja Petru i Ivanu Mihaljeviću Sinjskom i Andriji sinu Petrovu. veliko imanje Banluk u torontalskoj županiji. pa su zato dobili g. 1334. došao grad u ruke hrvatskog bana i kasnijega palatina Tome Nadažda* koji je grad i dobro zadržao uza sve napadaje knezova Frankapana. 1334. Quirinus bit će identičan sa Kiringradom. Već g. 1435. z. . kćeri Ladislava Kanižaja. u Lopašićevim Spomenicima hrv. koji je ujedno bio i gospodar Bistrice. kćer Stjep. 1672. 1527. grad je u rukama familije Bychkele. Primjer dobro branjenoga ) O B e v e n j u d i m a O s t r o ž i n s k i m v. 1672. a tu darovnicu potvrđuje kralj 1. a po kćeri Ivanovoj Bar­ SI. Ivana Zeline (g. Spanougrad. a tako i od onih ostalih. poput kakova pisma. Vjes.000 dukata imanje Stjepanu Frankopanu. prozvani Oštro. gdje je g. Tu se nalaze još funda­ menti prastaroga grada. 1788. Nikole de Zelna.v. Frankapana. Kasnije gospodari gradom ban hrvatski Ladislav Egervarski. a po ženidbi zapade grad Kanižajeve. kupili Bevenjudi Okićki 1 ). V t ne vidi vise msta do gradišta J gradova. II. pa je taj došao udajom kćeri Ivana ^ Bevenjuda Katarine za Ivana Zempčaja u ruke tom rodu. Tlocrt grada Perne. G. Tu ću spomenuti samo jedan. a kad je izumro rod Celjskih. dobije grad Fridrik Celjski. nu samo za svog života. Sredičkog. društva XI. 1536. . 51. .Lopašić u neznanom A-v . Od g. 345. vijeka opustio. Kvirina de Bouvich. arheol. spominje se castellanus de Zelna. Od grada Ostrožina. lipnja 1535. 1434.. dok nije udajom Uršule. nije se Precrta sačuvalo ništa do rpe kamenja. Q u i r i n u s i Bowich. ark. 1320. ) Klaić u Vjesniku hrv. spominje se uz Degoj. 1543. bila crkva sv. u vlasti je Nikole sina Petra od Ludbrega. G. pa 1. koji se spominje u vrlo davno vrijeme. koji u l a z a su pripadali opatiji topuskoj: Bovića. a nema sumnje. Ovaj S. na ogromnim balvanima toga fundamenta usje­ čeni su čudni znakovi. 56. opozivlje kralj tu donaciju i daje Zelinu Ivanu Kaštelanoviću. koji je oženio Elizabetu. dobije Martin Frankapan Steničnjak. 1 2 arkivu. da je taj grad postojao u blizini Doljnje Zeline.. Poslije dobiva grad Petar Palffy. Neko su vrijeme držali Auerspergi u zakupu grad. . 1295. sinovac biskupa Šimuna Erdoda. VIII. spominje se crkva sv. 1415. koji su g. dok nisu odstupili najveći dio posjeda za regulaciju krajine.

Osvrnemo li se još jedared na svekolike gradove u prostranoj žu­ paniji zagrebačkoj. koji dosad još nije ispitan. ima ih dosta dobro sačuvanih. vidjet će. da se u tim gradovima. Sisak. a i takovih. Možda je identičan s podorom. što smo o našim gradovima uopćeno kazali. vijeku spominje se taj castrum kao posvema razvaljen. Tko pročita taj pregled. malne sve pokazuje. prostranih gradova. da su u tim gradovima gospodovali svi rodovi. Ima tu i velikih. koji su odlu­ čivali sudbinom zemlje. Zrin i Samobor. vidjet ćemo. koji su proživjeli stoljeća. a u XVII.70 grad je u rukama Kerečenja. Ima ih. Na tom se teritoriju nalaze naši najviđeniji i najvažniji gra­ dovi Medvedgrad. . Ozalj. koji su bili sijela pojedinih rodova. koji su bili i ostali svo­ jina plemena. udaljenim jedan sat od Sv. Ivana Zeline. pa i takovih. pa opet malenih. kojima se jedva tragovi još zapažaju.

komu su kasniji gospodari bili Andrija Paumkircher. da nemaju glavnu kulu (berchfrit). vijeku kao svojina plemića od Kunšperga. društva XII.Sredovječni gradovi u Varaždinskoj županiji. Danas je svojina kneza Windischgratza. nu to je tek izuzetan slučaj: uopće su svi ti gradovi maleni. a poslije gospodare tu i prebivaju članovi hrvatske familije Erdoda. koji i nemaju ništa do jedne kule. x . a kako su tu terenske prilike za svaki razvoj podesnije. Razdragan sjajnim prikazama fantazije zamišlja svijet svaki sredovječni grad raskošno i bogato uređenim. Ka­ snije nalazimo i taj grad u vlasti Hermana Celjskoga. da su se gotovo uvijek razvili gradovi s ove i one strane rijeke. jer Sutla je prastara međa. pa tako vidimo i u nas mnogo gradova. ali ima ih neko­ liko i u ravnici. a u ono se doba i nisu brinuli toliko za udobnost. T o m a Bakocz. koliko za sigurnost. Cesargrad i V. Prvi se put spominje g. tako da ih ne trebamo postavljati naposeb. Kao najznatniju osebinu možemo spomenuti. nu u glavnom se ipak i s njima po­ dudaraju. Tabor prikazani su potanje u Vjesniku hrv. od kojih preuzimlju grad Tattenbachi. koji su taj posjed zadržali do novijeg vremena. Taj grad ima na najvišem mjestu klisure sagrađen jak toranj. arh. Ova je stiješ­ njenost baš osobita značajka naročito starijih gradova srednjega vijeka. str. da su često opse­ gom znatniji od gradova u drugim našim stranama.. Gradovi se u varaždinskoj županiji razlikuju u mnogočemu od gra­ dova u drugima dijelovima Hrvatske. 1399. oko kojega se na tijesno privinule druge zgrade za prebivanje. 208. Važnije se zgode ne vežu uz spomen ovoga grada. Za seljačke ) Gradovi Kunšperg. i si. A u tvrđavi nema komforta. Prvi je na dohvatu grad Kunšperg1). kada ga kralj Sigismund dariva Hermanu Celjskomu. Stoga ćemo se morati barem katkada osvrnuti i na ove gradove prijeko u Š t a ­ jerskoj. Većina ih je i tu posagrađivana na bregovima. U ono je doba u glavnom svaki grad ujedno i tvr­ đava. kletvenika krčkih (Gurk) biskupa. često su se događale s njima znatnije građevne promjene. Polazeći Sutlom od Klanjca k sjeveru opažamo. koji se javlja već u XII. pa su i dugo vrvrijeme živjeli i razvijali se za sve to vrijeme. Cesargrad se razlikuje od susjednoga Kunšperga gotovo u svemu. pa Erdody de Monyorokerek.

se vijeku napušta. nu u XVII. a spratovi su bili odijeljeni gredama. a prostorije L M N tek tragove tih svodova. . kad je za obranu grad­ sku trebalo više ljudi. uz koji se prislonio bastijon E. da se je mo­ gao i s grada bra­ niti. Mimo oveće zgra­ de B prolazi se neutrtim putem do glav­ noga dijela grada. Kula H sačuvala je u prizemlju svoj svod. 52. Cesargrad je prostran. a taj je vrlo zgodno smješten. pa i više prostora. nastalih u kasnije doba. u koji se ulazi pokrajnim ulazom F. pa se čini vjerovatnim. Sa­ građen je na brijegu tako. Pred prostorom K na­ stao je neke vrsti hodnik J — I . Te | S u ^prostorije služile lih za obrambene svrhe. ali je kasnije ipak opravljen. da je s tri strane uspon do njega ve­ oma oteščan. pa se dolazi do grabe.72 je bune g. 1673. Cesargrad nema braničkule. gdje Položajni nacrt ruševina. otkuda se SI. te se po cijelom svom sastavu bitno razlikuje od susjednoga Kunšperga. Nutarnjost glav­ noga dijela sastoji iz dvorišta G. a za obranu protiv daljega prodiranja po­ dignuta je kasnije kula A (koja pokazuje i sasvim drugačiju gra­ đu). dolazi u odio K. da je ovo tip gradova. a od toga vodi zid do kule A. Iz daleka se vidi samo glavni dio grada. koju je nekada branio zid. Cesargrad. grad postradao. su jedino bile odaje za ^stanovanje. Ulazi se kroz kulu S. Prednji dio grada ima neobično debele zidove. učvršćen okru­ glim kulama.

iako da je cijeli prostor bio zatvoren. kojoj je svetište bilo u deblji­ ni pročelnoga zida. Ni jedan ni drugi nemaju braničkule. Sta. COMES P E R P E T U U S MONTIS CLAUDII 1603. To je tipičan dvor. te ga g. Kostel uzanu dolinu Sutinsko kod Pregrade. a grad g. dade on grad svomu sinu Ivanišu. Ime se Kostel spo­ minje prvi put u po­ pisu župa Ivana arciđakona iz g. proda Keglevićima. da su valjda u kasnije doba sazidani bastijon Px i P 2 .: ra slika grada sa sli­ ke Vischerove (Topographia Styriae 1682) jedva će i približno vjerno predočivati sta­ ri grad. Grad je dakako imao više spratova. a s udovicom Ivaniševom dobi ga Juraj Brandenburški. tek se od toga malo sačuvalo. kako veli napis nad ulazom u grad: THOMAS E R D O D Y .73 jer se tu trebalo pomišljati na navalu s artilerijom. U prvom spratu nad prostorijom N bila je kapelica. Kad su gradovi postali suvišni. 1523. da ostane Ivanu Vitovcu. % Cesargrad brani tjesnac Sutlin kod Klanjca. koji su ostali gospodari grada do propasti njegove. pa je razumljivo. građen u četverokut s kulama . Kad su se Vitovčevi sinovi od­ metnuli od Ivana Korvina. vojvodi kne­ zova Celjskih. od kojih su zidovi polazili prema ulaznoj kuli S i k sjevernomu zidu do P. 1398. kad ga dobivaju knezovi Celj­ ski. 1334.. nu slabo je sačuvan.. sagrade si Erdody Nove Dvore pod Cesarom. Kostel grad ne­ daleko Pregrade pravi je sredovječni grad.

pa ga je zadržala do izumrća g.. pa ga izgrađivali dalje. Tako nastaje pod K o stelom grad Gorica kod Pregrade. Ulazilo se u grad sa zapada. Kralj Franjo II. Nu Ratkaji su jamačno već nekakov grad tu našli. tek je nešto zemljišta preostalo. Danas mu je gospodarom slikar Oton Iveković. uperenima baš u dolinu Sutinsko. Postanak grada pada jamačno pod kraj srednjega vijeka. pregrađen je kasnije u dvor.. hodnicima i s lukovima u dvorištu. snabdjeven strijelni­ cama za topove. nu taj dvor nije ni­ kada bio dovršen. Novi Dvori kod Klanjca. već i klesarski znakovi na vanjskim kulama.. Na desno od te kule podignut je peterokutni bastijon za težu artileriju.. pa se naročito s istoka puna već odronilo. SI. 54. ako je htio do grada. U kasnije je vrijeme sazidan još najbolje uzdržani bastijon M. od kojega su ga prekupila braća Griinvvald. a kako je bio dugo nastavan. djelo Keglevića. Sada je sav gradski posjed rasparceliran. koje sad više nema. a sav je gradski prostor opasan slabim zidom. Kostel grad je vrlo slabo sačuvan.74 na uglovima. koji i sada postoji. te je imao samo jednu ugaonu kulu. 1502. Od sviju se gotovo sredovječnih gradova najbolje sačuvao grad V. koji su bili graditelji toga grada. Tabor dobila je porodica Ratkaj od Ivana Korvina g. kasnije postaje grad opet vlas­ ništvo komore. Grad je sagrađen na zaravanku brijega. . Žalibože ne znamo. pa financijalnoga erara. da je došljak morao obilaziti gradsko platno i proći kulu K. Pristup je do grada smješten bio tako. 1793. daruje ga ministru Thugutu. kako to svjedoče ne samo gra­ đevni oblici. Na ist°čnoj je strani smješten sam grad. gdje je postojala po­ sebna ulazna kula. kad ga je prisvojila komora. Tabor kod Desinića. Grad V.

a pred tim su šiljem postavljene dvije polukule E i F. koje su danas djelomice zazidane. kako je to bio običaj u dvorova XVI. Tu su još do nedavna bile prostorije s renesanskim stropovima. dok još nije bio podignut ovaj ulazni dio grada. e dok je gornji dio prigrađen u r e n e sansko doba. Tabora. da je u odajama te prizidine svršila život Veronika Desinićeva. Kas­ nije se grad sve više preobražavao u dvor. koji su do danas sačuvali gotske prozore. Tloris kostelgradskih ruševina. Ulazni trakt ima dva sprata. 55. Petra. . Usred toga dvorišta stoji ve­ lika peterokutna kula. jer je udešena ponajprije za udobno sta­ novanje a manje za obranu. gornji je udešen lih za obranu. Tabor. i XVII. Sam grad osta svojinom Ivaniša Korvina. Prošavši kroz vrata B stojimo u dvorištu grada. Isprave ga spominju ra­ nije od V. od kojih je jedan navodno od ministra Thuguta. da su gornji spratovi širi. a kako se je to zbog prostranosti moglo lako učiniti. U pokrajnoj kuli G smještena je u dva gornja sprata ka­ pela sv. 1497. imaju drugačije. Između svakog drugog para konsola ostavljen je izljev (Gussloch).75 Ulaz kod a) morao je 1 prije tu postojati. koja je tek do­ nekle bila glavna kula (Berchfrit). Zidovi dijela I prislonjeni su tek uz ziđe: tradicija priča. jer su sa­ građeni na konsolama. današnji raspored nutrašnjosti te kule potječe SI.. koje je kasnije do­ bilo renesansku galeriju. bogatije na drugim dijelovima građevine. iz kasnijeg doba. Peterokutnik je isprva imao samo dva sprata. daruje Ivan Korvin Nikoli Kotviću od Holdendorfa pristojališta toga grada. Dovratnik kod B po­ kazuje gotski rez. vijeka. koje su nešto niže. Značajno je za grad V. Prednje kule E i F. kako to po­ kazuju strijelnice. nije novi dvor pod V. Nad tim (baroknim) ulazom smještena su dva izli­ zana grba. nu ti su izljevi kasnije opet dijelom zatrpani. Prošavši pro­ storijama A i Hj prolazimo vratima B u dvorište. opet su drugačije. dakle prema naj­ slabijoj strani. tu je u najvišem dijelu bila i kućna kapelica sa slikarijama. Taborom nastao. Šilj je peterokutnika okrenut prema starom ulazu. Na ka­ menju zidova prednjih kula nalaze se kasnogotski klesarski znakovi. Velika kula H ima strijelnice za veću artileriju. proviđene strijelnicama. Nedaleko prišlinske crkve stoji Mali Tabor. jednostavnije konsole.

56. a g. Kralj Matija pokloni i Krapinu svomu sinu Ivanu Korvinu. 1399. u rukama Petra Hercega Gissingovca. Castrum se Krapina spominje prvi put g. grad rušiti. poče se SI. i si. 1524. Milengradu. od koje se može umjetno učinjenim kominom doprijeti do gornjeg dijela grada. nije više sredovječni grad. Po razmjerno neznatnim ostacima (danas se tamo učinilo šetalište) možemo još jedino zaključiti. kupuju Imreffyjevi i K e glevići Krapinu i Kostel s prostranim posjedima. utvrđena s tri kule i jednom zgradom za obranu ulaza. komu je u ovim stranama jedino Greben grad i Varaždin ravan bio veličinom. već po­ nešto za obranu udešeh dvor s dva krila. 1193. 1222. koje se spominje već g. Nema sumnje. Građevina. imala (g. 106. da je baš egzistencija spilje u gradu. arkeol društva. g. bila uzrokom. što danas tu postoji. Ruševine Kostelgrada kod Pregrade. 1523. Poslije Keglevića dopade grad u ruke obitelji baruna Lichtenberga. Konjšćini i Gotalovcu Vjes. Krapina1) je prastaro mjesto. Belcu.76 pa pređe u ruke Jurja Brandenburškog. u koje se ulazilo kod A. Već u XVIII. Loboru. U sredini kasnije prizidan toranj sa strijelnicama za artileriju. 1330. hrv. Kasnije je u kraljevskim rukama. Sada je vlasnik grada porodica baruna Kavanagha.) i svoj grad. kad se spominje kao županija de Crapuna. dok g. da je Krapina bila prilično velik grad. l . XIII. dok se kod B ulazilo u nutrašnji dio grada. Čini se. gdje je i ) Vidi o Krapini. da je Krapina. ne zavladaju i Krapinom knezovi Celjski. v. a kasnije je bio posjed baruna Ottenfelsa. Ladislava Ratkaja. Grad je imao predgrađe H H. da se je tu postavio sredovječni grad. sv. Oštrcu.

nije no više manje fantazija. U prednjem dijelu grada. T a b o r a . kad ga kraljica SI. 1259. a dva polukružna zida opasavala su dvorište i sav grad pred tim dijelom za prebivanje. da konačno postane svojina Petra Keglevića. Nacrt grada na starom akvarelu. Gtad je smješten na nosu brijega. gdje je prikazan grad još čitav. zatim Jakov Sekelj. stanovalo se. od kog su se sačuvali samo tragovi. 57. Berislavića. Kasnije dobivaju i Lobor knezovi Celjski. 1 ) Ostaci su grada neznatni. Sve je ostalo samo fragmentarno sačuvano.. Tlocrt prizemlja grada V. Marija daruje sinu Puchyninovu.77 rečena spilja i gdje se na starim supstrukcijama kasnije sagradila zgrada C. pređe u vlasništvo Fr. tako da se jedva može stvoriti ikakva slika. kojim se prolazi od L o bora do Lepoglave. x . pa je gradište uvalom odijeljeno od drugog dijela brijega. Na brijegu suprot ovomu gradu zabranio je prolaz do Krapine kasnije gradić (novum castrum ex opposito castri Castri Crapina fundatum). a g. u kojem su prebivali sve do najnovijih vremena. gdje se vide dva sprata. Lobor grad je smješten u uzanom defileju. ) Nedaleko mjesta Lobora sazidali su si Keglevići krasan dvor. Castrum Lobor spominje se g. pa Jan Vitovec i njegovi sinovi. 1504.

kad se je razvila artilerija. proviđenom s nekoliko strijelnica. dok u XVI. Podor grada Belec dosta je dobro sačuvan. ne zagospodova ovdje porodica Gjulaj. Ivana Korvina i drugih gospodara. a kasnije pade u ruke knezova Celjskih i Jana Vitovca.. gdje su se još sačuvali gotski prozori i dovratnici. K čine uski hodnik i brane grad prema istočnoj strani. Sa zapadne je strane pristup moguć. Kasnije je grad stigla ista sud­ bina. a po njoj obitelj Turoczy. pa kralj Matija zove g. na kojem je sagrađen grad. 1330. v. 1334. Oblik se grada prila­ godio formi zaravanka na nosu brijega. pa u prostorijama D — G . a ka­ snije četverostrana kula na suprotnoj strani. Čini se. God. stijon A prizidan je kasnije. s ostalih strana gotovo nemoguć. 58. da se grad Belec spominje prvi put g. Grad se podigao na šilju brijega. a spominje se g. Ostali su dijelovi grada suviše raspali. dobi . kad ga je (Bieltz) imao grof od Sanecka pre­ dati u vlast magistra Petra Gissingovca. u koje se ulazilo malom uskom kulom. glavni je ulaz bio kod 7. Zidovi H—H i K . Tu je na sjevernoj strani ziđa bila prizidana okrugla kula kao braničkula. Benedikta Turoczy de Ludbreg liber baro in Belecz. 1615. a da bi ih mogli potanje protumačiti. 1635. gdje su prozori sa sjedalima pretvoreni u strijelnice.78 Oštre grad nije bolje sačuvan. kao i druge zagorske gradove. Stanovalo se u najsigurnijem dijelu grada u prostoriji C. Gornji je dio ovalnog oblika. u vlasti P e ­ tra Hercega Gissingovca. Ba- Sl. Grad Veliki Tabor kod Desinića. dok ne zavladaše prostranim imanjem Oštre grada Keglevići. Donji je dio grada predgrađe.

Kasnije ga kupe Erdody za 12. Ta je kula smještena na naj­ slabijem dijelu grada. Na četvrtoj strani bio je utvrđen ulaz. pa proviđen još strijelnicama. Grad je prava sredovječna građevina. l ) Laszowski: Grad Belec. a sada je posjed Amona bar. Ulaz u grad V. Rukavine. gdje je i zid 3—3 neobično pojačan.79 s Ludbregom Tomo Mikulić i Belec. da je tu bio grad pre­ tvoren u dvor. Ime je dobio grad od baruna. Prema prostranomu dvorištu B B okre­ nuti su prozori tih zgrada. Erdody grad opravljati. 59. kad je Aleksandar Mikulić izgubio grad. još je g. Četverokut. U XVII. Prosvjeta 1914. . Tri prostorije G I E služile su za prebivanje. Hrv. u prostoru G saču­ vao se ostatak komina. u kojima se nalaze strjeljačnice (Schiesskammer). Preko duboke provalije K dolazilo se drvenim mostom u grad. dao Stj. pa prelazi ženidbom u ruke familije Patačić. Sjeverna je izvrsno obranjena zgodnim po­ ložajem nad dubokim ponorom. 33. Po starim nacrtima i fotografijama vidimo. 1544. vijeku spominje se kao arx diruta. Wildenstein. Grad je Gotalovec porušen u novije doba. ma da si pred njim. postavivši ga na zaravanku od vapnenca tako. da ga jedva zapažaš.000 for. u vlasti je obitelji Herkffy. a još je god. Stari ga je graditelj izvrsno smjestio. 1824. Otkako se spominje. str. nici daje nam grad Konjšćina. u koju se srušio g. To je sijelo porodice Gotala. bje­ žeći nakon izgubljene bitke. koji s tri strane ima izbočene polukružne kule u sredini zidova. a mala četverostrana kula G brani južnu stranu gradsku.. od fiska. T a b o r . a polukružna je kula A na lijevo branila zgodno taj ulaz. bio čitav. 1 ) Podor Milengrada (ili Melengrada) još je ponajbolje sačuvan. Lijep primjer grada u ravSI. 1864. J o š su se nekoliko puta promijenili vlasnici. Oko grada graba s vodom.

. koji su izumrli u XVI. da su se morali sazidati četiri nespretna stupa. gdje se i sada razaznaju zazidana vrata. Grad je smješten na zaravanku 502 m visokoga brijega od sj. koji se najranije spominju i najduže su bili nastavani. Pred glav­ nim ulazom kod 1. 36. taj je na uglo­ vima bio pojačan tesanim kamenom. koji s para­ lelnim zidom 15 čini uzak hodnik do drugoga dijela grada. Csanki: K6r6smegye. pa je pokriven krovom tako. gradjevine I. Litica. Tu je postojala jaka kula. povj. danas već gotovo sa­ svim zatrpana. Pogled na najveću polukružnu kulu se prozor s postranim sje­ V. bila je graba. spada Grebengrad1) nad Kamenom goricom. koje su branile taj prvotni ulaz. isCprema j. da je veća polo­ vica grada morala biti uklonjena. zahvata i u ovaj dio. zap. Nad dobro za­ štićenim ulazom kod 8 vidi SI. Danas je grad svojina nadbiskupije zagrebačke. Među zagorske gradove. iz kojega se kod 6 ulazilo u nutrašnjost. koji drže krov. 60. Nu nekada je bio glavni ulaz kod 2. na lijevo je litica s trošnim ostacima glavnoga dijela grada B. na kojoj je sazdan nutarnji dio grada.id. 30. dalima. koja svojom vrlo solidnom strukturom odaje drugo vrijeme gradnje. pa se vide znatniji ostaci utvrda. Tabora.80 kasnijih grofova Konjskih. str. da se mora ulaziti x ) Laszowski: Hrv. kog je potres tako oštetio. Danas je tako zarušena. Prošavši tim ulazom brani grad na desno jaki z. vijeku. Do toga je grada nastao kasnije omanji dvor. gdje nalazimo neko neznano gradište. gdje je kod 12 bila neka naprava za obranu toga dijela grada. Posebni je dio kapela C. Kroz taj se ulaz dolazilo u predvorje A. Odavle ide vrlo ruševan zid 13.

61. posini Baltazara Bacana g. U toj listini daje Gardun sin Gardunov i brat Wlkuslav neke zemlje Jurju sinu Braničevu i braći Mark. nu ta listina. da su j o š prije no su Vitovčevi sinovi grad izgubili. a kako Ladi1 slav. vojvoda knezova Celjskih. Fyle. VI. str. premda je tu moralo biti više zgrada. Miinch. Nikolu i Hermana. Sigurno su ovi gospodari Grebengrada sazidali lijepu gotsku crkvu (nekad franjevačku crkvu) u Remetincu pod Grebengradom. 1914. Nu čini se. 1322. kad ga osvoji Ivan Vitovec. Tlocrt ruševina grada Krapine. kako to svje­ doči silno krovno crepovlje. Grad se Greben spominje u listini od g. zahvaljuje Varaždincima. kojom kralj Andrija II. Njegovu sinu i sinovima Vukoslavovim Hektoru i SI. 221. pa ga preda svojim sinovima. Treći dio grada G j o š je niži. što uokolo leži. 1445. Puneku potvrdi kralj Karlo Robert g. a u njem nema danas ništa do kule F.. sve povlasticeo S malom stan­ kom ostadoše potomci Gardunovi (Petar.81 u grad ondje. S t e phan i Pows-u za grad i zemlje na vrelištu Lonje. sin Punekov) gospodari grada sve do g. koji su u velike prijateljevali s kraljem Andrijom. diplom. Njihov je grb zubato kolo s četiri žbice a nad njim kroči lav. 1481. gdje je nekad bio svod. ma da je neko vrijeme bio u rukama Ivana ) Punekov sin Lorand imao je dva sina.. Selk. 6 x . Prof. Laszovvski drži s pravom. I u povijesti Medvedgrada sasta­ jemo se Gardunom. Potomci ovoga su gospodari Grebengrada. a to ne može biti no Grebengrad. a danas je ta­ kođer sasvim prazan. 1209. 63. koja je također vrlo oštećena. (Cod. da se listina od g.) tiče Grebengrada. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Gardun i brat mu Vukoslav bili su znatni boljari. 1277. pa se pišu Hermanffjr de Gereben. Geschichte Bosniens und Serbiens in Mittelalter. Prostor E je nešto niži. koji zadrži grad. Vidi i Thalloczy: Studien z. nije imao djece. Vanjski su uglovi kapele zaobljeni. komu su se rebra upirala j o š na sačuvane konsole. ) posljednji toga« roda.. nije sasvim razjaš­ njena. ako i nije falsifikat. već stari vlasnici zadobili grad natrag.

Grad se Bisag2) spominje također veoma rano. Bradačima. 1621. SI. Original u grad. Gereczyma. Gjuro Bisaški bio je g. a sačuvao se tako. str. Grebengrad ruševina. muzeju u Zagrebu. ostadoše Kaštelanovići posjednici grada do svog izumrća. a pod njim se u ravnici diže dvor novomarofski. P a t a č i ć " nalazi se potpuno rodoslovje familije Bikszadi. 1445. podban. koji ga posjeduju i danas. pa že­ nidbom pređe grad u posjed Erdoda. Već je g. Frankopana. U djelu „Status fam. sinovi Mojsije Humskog) grada. Duha u današnjoj požeškoj županiji.82 Korvina. Ratkajevcima. . pa bude (nakon što je sastavljen inventar) uveden u posjed grada. Grb se Kaštelanovića nalazi i sada nad ulazom u grad. zauze po nalogu kraljevu ban Nikola Frankapan Greben 1 ) g. Petheovcima. Bacan bio pristaša Bethlenov. a kad je njegov sin Petar umro bez odvjetka. kako ženidbom dolaze u vezu s Kaštelanovićima. Stara slika mjesta Krapine s ostacima staroga grada. Status familiae Patačić u svšuč. pa vidimo. Ipak se domognu Bacani (i suvlasnici dobara Greben grada. Najstariji su mu vlasnici Bisaški (Bikszadi) rođaci gospodara grebengradskih. knjižnici u Zagrebu. 1710. 193. Budući je Fr. Ma da su se i Hermanffy de Gereben otimali poslije za to dobro. Gottalima. ) Csanki: Korosmegve. udatoj za Nikolu Kaštelanovića od Sv. Patačićima. dozvoli kralj Ma-' tija. x 2 ) Klaić: Banovanje kneza N. da se je pomalo pretvorio u dvor. 62. Zemčejevcitna. da preda imanje sestri Ani.

u gornjem široki pro­ zori s gotskim prozornim križem.83 Keglevićima. Kasnije je mijenjao svoje gospodare. koji su dobivali i dijelove posjeda bisaškog. 1581. Tlocrt ruševina surine. Vel. u najneprohodnijem dijelu. Bio je doista mali grada Lobora. Grad Mali Kalnik1) smjestio se baš na međi župe i varaždinske i bjelovarsko-križevačke. kad su okolna zemljišta rasparcelirana. Na istočnoj je strani prizidana gradska kapelica. osta u Malom Kalniku vlasnik Petar Balša. U novije je vrijeme bio grad svojina grofova Draškovića. Četiri okrugle kule razne veličine smještene su na četiri ugla gradska. Oko grada bio je dubok šanac. nepravilno polukružna oblika s jakom ulaznom četverostranom kulom. Rijeci Ivanu Gesztiju. 64. a kad je SI. dobi oba grada Vladislav Kosaca. i grad Rakovac. Ostaci Starog Lobora. Patačići su do­ ista neko vrijeme i posjedovali grad. nu sve je to kasnije modernizovano. M Grad je bio svojina Abrahama i Nikole sinova župana od Moravča. . Ti su ljudi od kralja dobili od g. 63. Vidi se. a g. Te su se gornje pro­ storije mogle grijati. Nikola Balša proda god. uze Fr. pa je osamljen ostao. pa se drvenim mostom dolazilo preko njega do ulaza. Mali Kalnik s posjedom u Gor. pa je do­ lazio u sve tješnju vezu sa susjednim Vel. gospodovao je tu neko vrijeme i Juraj Zrinjski. 1620. Oko g. 1556. što je kralj Bela g. G. koja se dosta dobro sačuvala. da je grad branio jedino njegov izvanredni položaj. Kalnikom. 1250. Kalnik prešao u ruke Gašpara Alapića. potvrdio. pa je stoga on i narisan u spome­ nutom djelu Status familiae Patačić. Podigao se na hrptu razderane i vrlo teško pristupačne kli­ SI. U donjem su dijelu uzani gotski pro­ zori. Od starog se sredovječnog grada sačuvalo tek nešto malo: donji dio ulazne kule. 1245. dok je od svega drugoga ostalo tek nešto fragmenata. koja je kasnije (za Draškovića?) znatno povišena. gradić. Grad je bio na dva sprata. 1870. a sad je prešao u druge ruke. Orel ) Kukuljević: Neki gradovi i gradine III. 1481.

kako priča njihova kronika.!) porušili znatan broj gradova. . *) Krones: die Freien v. da je to bila utvrda u Lepoglavi na onom mjestu na brdu Gorici. I taj je grad darovao g. potvrdio. da ga g. Među tim gradovima spominje se i „Schonhaupt. Kalnika. zašto su to učinili. 157. 65. ihre Chronik als Grafen v. nalaze se neznatni ostaci gradića Čanjeva. Ivana i gdje su se do nedavna nalazili još tragovi te građevine. Na brijegu nad crkvom u Kamenici nalaze se ostaci nekadašnjega kaštela: donji dio peterokutnoga tornja. II. zinu._ Nema sumnje. Cilli. 1435. pa opet oba Kalnika sjedini u svom posjedu. koje se tiču M. otkupi. Saneck u. 66. novi dvor. dasselbst bei haben sie ein Kloster Hermaniterorderisaufgehobenundgestifftet". a nije sasvim jasno. gdje je Gašpar Orehovački sazidao oko g. pa se u arkivu Keglevićevu sačuvalo dosta isprava. koji je kao bra­ nič čuvao prilaz u lepoglavsku ni­ SI. Mjesto je bilo izvrsno odabrano: osamljeni humak davao je svojini položajem izvrsno sredstvo za obranii. Knezovi su Celjski. Tlocrt ruševina grada Oštrca. Dijelove posjeda dobiše kasnije Keglevići i Patačići. a kad je darovnicicu g. Sigismund Hermanu Celjskomu. 1591. 1398. SI. U blizini Gornje Rijeke. Lobor dvor Keglevića. gdje se danas nalazi kapela sv.84 hovački grad u zakup. 1663. .

da je u Ivancu postojao u srednjem vijeku grad. 1463. 1730. valjda najstariji dio SI. 191. VIII. Ostalo je djelo Bastijon A kasnije prizidan. Kasnije dobije grad s posjedom Ivaniš Korvin. G. preko koje je vodio most. društva. Ivanec Ladislavu Erdodu. nad kojim je i sada grb Erdoda. već je taj kraj spadao pod posjed Ivanovaca u Beli. gdje se krasna gorska cesta iz Podruta spušta prema Beli. spominje se. spominje već kao razvalina. nalazi se podor Pusta Bela.1) koji čuva taj drevni prolaz. simul cum castello in eadem noviter exstructo. Oko dvora je bila graba. Nije vjerovatno. arheol. Tamo. uvedena je Frakcija Choron. a spo­ minje se u potvrdnici kralja Ferdinanda Ivancz. dok se g. pokloni Karlo VI. 1632. hrv.). 67. da je kaštel u Ivancu po tradiciji sagrađen iz ruševina stare križarske crkve. 1558. 68. kasnijih generacija. Kasnije dobiše taj dvor Kukuljevići kao potomci Petheoovaca. a desno od glavnoga ulaza. Kad je izumro rod Petheoovaca (g. Sačuvalo se l ) Laszowski: Vjes. g.85 bio je grad j o š čitav. 1740. . žena Benka Petheoa — obitelj Petheo de Gerse dobila SI. Ruševine grada Oštrca. stoji četverouglata kula. koji je popravljao dvor do svoje smrti. G. Tlocrt ruševina grada Belca. dvora. je Ivanec na poklon od Ivana Korvina — u posjed kaštela Ivanca.

ali nutrašnjost je sva rpa kamenja. a prije njih g. posvoji prior Matko Talovac Belu. Jedan sad sasvim na­ pušten ima dvije okrugle kule. sada sijelo bar. pa kasnije ju vlasništvo Ivana Korvina. pr. prior ordinis s. 1553. kog su držali ivanovci. templari. po­ kazuje se kao masivna zgrada. a da­ rovanjem familiji Petheo de Gerse. koji ima na četiri ugla Četiri omanje okrugle kule. G.86 dosta okolnoga zida. a drugi. gdje je bio ulaz. G. Johannis Jerosolimitani de Bela. Vitovca i njegovih sinova. Kasniji priori nose naslov de Bela. Ožegovića. . 1434. 1063. vidi se. izričito se spominje dirutum castrum Bela. Ivan od Paližne. I Bela dodje u ruke Jana SI. P o d gradom nastadoše dva dvora. n. 69. Ruševine grada B e l c a . okružena zidom. To je po svoj prilici središte posjeda Bela.

s druge jezero Bednje. g. Nema sumnje. U pedesetim godinama XIX. jer je mjesto kao stvoreno SI. Najpopularniji je od sviju zagorskih gradova svakako Trakoščan. 1899. tu se j o š vide ostaci zidova. 1244 oduzimlje kralj Bela IV. kada se je grad pregrađivao. 70. Centralkommission. v. 71. za takovu građevinu. dade kralj Maksimilijan II. 1353. S jedne strane strmina brijega. Najstariji je dio sagradio Baltazar Vragović g. Među gradovima. pa odsad ostade grad u vlasti Draškovića do danas. županu varaždinskomu.. današnji grad Trakošćan nema mnogo zajedničko sa starim gradom. svom podbanu Ivanu Gjulaju. koji se dalje izgrađivao tijekom XVIII. bratu zagrebačkoga biskupa. koji su sazidali sadašnji dvor. 1397. vijeku sagradi veliku kulu posjednik njegov Schlippenbach. vijeka. Klenovnik se rano spominje. kako ga pokazuje slika u samom gradu. ) Laszowski: Prosvjeta. osterr. 1856. I Maruševac je noviji dvor. Velikom i Zlogonjem Mihajlu. da je tu odavno postojao grad. stoljeća. Mitteilungen d. 435. koje su dobili knezovi Celjski. u rukama je kralja Sigismunda. G. vlasnik 0 Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj. ) Od grada se Vinice2) razmjerno dosta sačuvalo. Kasnije dobiše posjed Draškovići. grad Puchuni i daje ga zajedno s Loborom. pa Ivana Korvina. g.87 U Klenovniku stoji danas dvor iz početka XVII. str. posjed s gradom Gašparu Draškoviću. Tlocrt ruševina Milengrada. str.smje­ šten po jedan četverostrani toranj za obranu ulaza. pregradi ga podmaršal grof Juraj Drašković onako. Položajni nacrt grada Gotalovca iz god. koji ga po­ kloni g. i 1592. 2 . a u XIX. a kasnije je svojina Jana Vitovca. Nu kad je rod Gjulaja izumro. Nu sredovječni je grad stajao nešto dalje. Pred ulazom je na obje strane. spominje se prvi put. 1864. Na nekim starijim dijelovima još su ubilježene go­ 1 dine 1564. 1503. Nu to su sve igrarije. SI. spominje se i Tra­ koščan. koje pokazuju. gdje su se j o š saču­ vale strijelnice. 1618. kako ga danas vidimo. Kasnije je posjed Patačića. 234. god. 1391.

dobije jedan dio grada g. Tabor. 72. veliku dvoranu. koji ga pokloni svom podbanu Ivanu Gjulaju. kod 4 čini se da su postojala vrata. Dakako. Si. Posjed pređe kasnije u ruke Keglevića. a kule se od kordonskoga vijenca prema tlu znatno proširuju.. Nad tim (sada unutrašnjim) je vratima j o š grb nekadašnjih posjednika Bakica de Lak. U okolišu Vinice nastali su tijekom vremena veći dvorovi: Opeka i Zelendvor. Na granici prema Štajerskoj nalazi se dvor Križovljan. pa se još vide koloturi. Malakocijevih. Taboru tako je i tu posvuda prvi kat bio građen na vrlo lijepo tesanim konzolima. a u tornju (sa urom i zvonom) j o š dvije sobice. dok i taj grad ne dođe u ruke Ivaniša Korvina. Gornji dio grada okrenuo se šiljem prema ulazu. odavle se stubama pola­ zilo u palaču. Sada je vlasnik grada grof Bombelles. „. na zapadu branište (Wehrgang) i kupaonica. da taj opis nije dostatan. a poslije izumrea knezova Celjskih gospodari tu Jan Vitovec sa svojima sinovima. koji je bio u pred­ građu C Osim ulazne kule još su dvije polukružne kule A i B štitile ovu stranu grada. 1566. . kraj nje „stara kuća" sa peći. Draškovića. pa se njegov lik vidi na grobnoj ploči u starinskoj župnoj crkvi u Vinici. spavaonicu i sobu za boravak. glasoviti historičar Nikola Ištvanffy. Ban Benko Turoczi umre u Vinici. Kad je posljednji Gjulaj umro.„ Erdoda. U gornjem dijelu bila je kuhinja. Varaždinski je grad lijep primjer razvitka ratnoga graditeljstva. sijelo drevne županije varaždinske. popisana Gjulajeva imanja. da si stvorimo točnu sliku grada. Dolje kod ulazne kule stanovali su stražari. na ko­ jima se je digao most. dok drugi dobiše Turoczijevi. Od gornjega se dijela saču­ vala samo gomila kamenja. popisan je i opisan i grad Vinica.88 mu je Herman Celjski. a osim ovih postojao je još jedan ulaz. Od okolnoga su se zida sačuvali još pojedini dijelovi s ku­ lama D i E. koji je nekad bio branjen opkopom i diživim mostom. Kao u V. Tu je od davne davnine postojao grad. 1568. Kad su g.. Ruševine grada Gotalovca. Pod krovom iznad kuhinje bile su tri omanje sobice. sa sjevera su vo­ dila srednja vrata. Ostaci grada Vinice pod­ sjećaju u mnogom na grad Vel. Nad ulaznim vratima bio je toranj.

stoljece spominju imena zupana te zupanije. IX. 73. 1585. Do was ein burgg in einem egg daselbst. priSl. pa markgrofa Jurja Brandenburskog. Od toga se drevnoga grada ni je nista sacuvalo. SL 74. veli kronika celjska.). I taj grad dopade ruku Jana Vitovca. pade grada Konjscine. kasnije Ivanisa Korvina. poznamo dobro utvrde varosi i grada Varazdina. . pa ga posjeduju jos i sada. 1660. Iza Bathöryja dobi grad Ivan Ungnad. Povijest je grada Varazdina tijesno vezana s povijescu varosi varazdinske. Grad Konjscina (krov djelo novijega doba). die hette der graff Ulrich von Cilli machen lassen. die von gezein gemacht was. Krsto pod Varazdinom. Zatim ga dobije ugarski palatin Stjepan Bathöry. dobiju Erdödy grad. Po brojnim starim nacrtima. 27. a kad se kci Ungnadova Marija udala za bana Tomu Erdöda (g. 1441. inzenjera Martina Stiera iz g. 1528. pa je u to vrijeme grad pretrpio navalu ceta Krste Frankopana. Tlocrt prvoga sprata stalice Ivana Zapolje. drugoga muza udovice Korvinove. narocito po onom voj. da ni varos ni grad varazdinski nisu utvrdeni: Nu was dieselbe statt W a rasdin keinerley zain noch graben umbfangen.89 Kroz cijelo se XIII. J o s g.

utisnutima u maz. Kasnije je toranj povišen. osobito je čvrsto (trbušasto) građena. Zidovi su postojali sve do g. . kad se je grad opravljao. Potanjim je istraživanjem ustanovljeno. kojima su zasloni bili ukrašeni vanredno lijepom gotskom klesa­ njem. Tlocrt ruševina Grebengrada. T o m o Bakač prizidao je zapadni i sje­ verni dio grada. već su tu bile varoške dveri. grb Ungnadov pokazuje. Tako se mnogo očekivalo od tih tornjeva. Krov je kasnije tek metnut. da je najstariji dio grada četverouglali toranj na desno od okrugloga tor nj a > kojim se sada ulazi u grad. najčešće se ponavlja znak W. kojima su dvorišne stijene urešene bile na slikanim stupovima i ornamentima. Na lijepo tesanom kamenju nalazimo i više klesarskih znakova. Kula VI. Iz varoši dolazilo se u grad kroz stražarnicu.. kroz koje se i kolima prolaziti moglo. Nad ulazom je grb Erdody-Rakoczyjev iz g. U prizemlju je smješten dapače i komin za grijanje gradske straže. i VI. Zatim se dolazilo do ulazne kule. koje sada više nema. pa učinio tako dvorište. u koje je to doba učinjeno. Kroz okruglu se kulu polazi u grad. okruženo zgradama. kako smo slično vidjeli u gradu V. Ta okru­ gla kula ima u gornjem spratu tek strijelnice za omanje oružje. a sad je tek fragmenat ostao. te postao bastijonski toranj. 1592. (oko g. nu j o š u gotsko je doba načinjen svod s re­ brima.. a dvoja su vrata: Porta gegen Ungarn i Porta gegen Crobaten vodila iz grada mo­ stom preko gradske grabe. Taboru. I po treći put je toranj povišen. Napose je utvrđen grad Varaždin. 1705.90 Oko grada bili su zidovi s polukulama i bastijonima na uglu. 75. Taj je toranj bio sprva znatno niži. Jaki zemljani nasipi brane pristup sa sviju strana. gore za velike SI. dok je služio kao bastijonski t o ­ ranj. dolje za manju artileriju. Isprva nije bio taj prostor svođen. pa je njegova platforma opremljena za tešku artileriju i stari je toranj dobio velike strijelnice. 1807. nije dakako ni moglo biti krova.). koji se nisu baš nikako pokazali zgodni. U to su doba jamačno nastale one dvije bastijonske kule V. pa sada reže svod i dijelove onih klesarija nad klupama. koja je i sada j o š sačuvana. a zapravo nije pripadao gradu. J o š su sačuvani okrajni kamenovi (Prellsteine) S desna i lijeva bile su dvije kamene klupe. dok je gradska graba sva zasuta.

76.91 topove opremljena. Danas se tamo nalazi fragment okrugle kule do crkve. Već . kako smo to sasvim jednako našli u V. tek naknadno pokrivena krovom od crijepa. u kojem je kralj Andrija bio zatvoren. Ova nam kula ne kazuje ništa osobito. s tri druge kule. Uzano dvorište IV. dakako da je i ova kula i ona kula V. U ovoj je županiji još jedino mjesto Rasinja. Sat daleko od Varaždina nalazi se mjesto Kneginec. Taboru. kad ga je brat kralj Emerik svladao. gdje je nekad stajalo znatnije rimsko naselje. urešeno je galerijama na lukove. (fragment velikoga spomenika od bronca nalazi se u arheološkom muzeju u Za­ grebu). Mjesto je prastaro. koje se drži istovjetnim s mjestom Kene. nije sačuvao ništa od svoga sredo­ vječnoga grada. da je tu postojao grad SI. koje je osim dvora spasio barem jedan toranj sredovječne građevine. Glavna kula Grebengrada. kasnije vlasništvo Turoczijevih. a crkva da je ugrađena kasnije usred toga obzidanoga prostora. Ludbreg. a još postoji opravdana tradicija.

svoj grad templarima za pokoj duše svoje. koji su Rasinju zadržali. daje biskup Prodan templarima zemljište oko Rasinje. 78. parbi se Stj. 1329. Oko g. koje nosi drevno ime Budim. da je g. Gut-Keled bili su Bočkajevci i Apajfijevci. a pri­ padala im je i bliza utvrda Herbortjra. Krsto Frankapan razvalio Pekrijevu Ra­ sinju. vide se slabi tragovi grada Opoja (ili Apaja). Po nacrtu u djelu Status familiae Patachich. . poklonio je Opoj ban SI. 77. Osi s Ivanom radi posjeda Rasinje. Potomci Opoj bana de gen. Od g.92 oko g. oko g. vijest Istvanffijevu. 1527. gospodari su ovdje baruni Inkey de Pallin. L ) Csanki: Korosmegge. Tlocrt ruševina Maloga Kalnika. 1170. Na jednom brdu u blizini Rasinje. 1 } Iz kasnije povijesti grada bilježim SI. 12. Herbort de gen. 1746. Grad Bisag. 1326.

U zimsko doba nije pre­ stajao život. pa se baš tu razvila kultura svoje vrsti. Rimske su ceste samo poboljšani putovi. plemstva. pa moćni rod knezova Celjskih do­ biva te krajeve u svoj posjed. a uz to se j o š spominju omanje župe: hrašćinska i moravečka. ostaje plemstvo Zagorja u kurijama. To je ostatak sredovječnoga grada. U današnjoj je varaždinskoj županiji od pradavnih vremena bio ose­ bujan život. Pomalo nestaje i županija. koji ga nisu zaboravili.93 U samom selu stoji četverouglata kula. ta Rimljani su i u ovim stranama nadovezali na ono. a Rimljanin si ih je samo po svom preudesio. I kad je nestalo si. Tradicija tvrdi. koji su od davnine vodili ovuda. Tu je j o š u pradoba živio čovjek: u krapinskim spiljama u pješčenjaku povlačio se u paleolitsko doba. 79. sve se više diže polagano i nečujno stariji plemić toga kraja. pa se često spo­ minju kao via antiqua. da je pre­ govaranje Kolomana s Hrvatima bilo kod Drave. kad je ča­ mio u Knegincu. Varaždinske su toplice jamačno već i prije bile poznate. U srednjem vijeku nastaju tu omanje plemenske župe pa se pomalo stvaraju oveće žu­ panije: zagorska s glavnim gradom (valjda) Krapinom i varaždinska žu­ panija. koji je vrlo često pregrađivan. a najvećim su dijelom ostale u porabi do da­ našnjih dana. što su našli. srednjega vijeka. pa su gradovi iz­ gubili svoju važnost. taj zapravo naj­ svoje tlo — a i samih . a do nje zgrada općinskoga ureda. kako je bio opremljen za obranu. Ulazna kula g r a d a Maloga Kalnika. pa nam ne kazuje ništa o tom. pa opet uzima natrag dvorova pomalo već nestaje s površine zemlje. pa u brončano doba još je život bio bujniji: na brojnim su mjestima ostali tragovi toga života do današnjega dana. Važni su se događaji odigrali na tlu te županije. U kasnije mlađe kameno doba. Kralj se Andrija sjeća još zahvalno Varaždinaca. svojim novosagrađenim Ali pomalo nestaje toga seljak. Te su ceste ostale sve do srednjega vijeka.

Broj je gradova u današnjoj bjelovarsko-križevačkoj županiji sada razmjerno neznatan. kako to pokazuju nahođaji. j o š je veći broj mjesta bio utvrđen. gdje su u tlo­ crtu prikazana i utvrđena mjesta onoga kraja u ono vrijeme. 80. zv. klec i Vranilec zvanih. a vjerovatno je. M. P e trinianische und Banatische grantzen". Pro­ svjeta 1903. postojala utvrda. 1650. ) Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj. s Ve­ likim Kalnikom.l) Između dva gorska vrhunca odlo­ mio se u pravrijeme silan komad pećine: to je brdo Katalina između brda VuSI. No u plodnim je ovim krajevima (koji su sačinjavali u XV. vijeku dio ogromne županife krizevačke) bilo sva sila važnih gradova. Dvor u Ivancu. osobito koplje iz rimskoga vremena. Da­ pače se međa prema tur­ skom posjedu napose utvr­ dila t. Križa. Waldverhackima. da je i na nedalekom brijegu. pa od današnjega Bjelovara do ispod Gjurgjevca. a od ovih su jedva tri četiri znatnija grada. a kad se na izmaku srednjega vijeka pojavio Turčin. Počnimo s najstarijim gradom toga kraja. a .Sredovječni gradovi u bjelovarsko-križevačkoj županiji. C'sanki: X6rosmegye 7. Stier na „Mappa iiber die Windische. koji su u polukrugu pola­ zili od Koprivnice do Sv. kako je to narisao g. Od davne je davnine ta klisura upotrebljena za utvrdu: i prethistorijski i rim­ ski je čovjek tu obitavao. Starec zvanom.

a doljnji. nestalo. Vjerovatno je. a tradicija možda ima pravo.95 Sredovječni grad Kalnik nije nastao najednom. uglovi su utvrđeni tesanim kamenom t. pa se danas ne može do njega do­ prijeti. Katarini. veoma razrušeni dio noviji. Prizemlje je podijeljeno u dvoje: na desno je ostavljena pećina. na lijevo je bila prostorija. Najviši je dio poligon 10. da je cijeli kalnički kraj prastara plemenska općina poput one u Turopolju. jamačno je tu stajala uz utvrdu i kapela. a inače ih u cijeloj Hrvatskoj nema osim na Medvedgradu. da je gornji (romanski) dio stariji. sve je ostalo podrtina kasnoga dvora. zv. koje danas tu nalazimo. koje nalazimo i u zgradama 1 i 2. koji i sada postoje. nu arhitekt je pukotinu prekrio balvanima. sagrađen na raspukloj klisuri. Kula 7 bila je glavno obitavalište u gradu: vanredno je čvrsto građena. U kutu je stubište 8 s gotskim dovratnikom. 81. dvor XVIII. Taj je hodnik dovodio u gornji sprat te prostorije. vijeka. ma da je ziđa gotovo SI. Buckelquader. Prozori su . da je Kalnik stajao još u doba narod­ nih kraljeva. Već je Kukuljević opazio. Podnice prvoga sprata — po gotskom običaju vrlo na blizu metnute — počivale su dijelom u rupama. posvećena sv. B e l a . Taj je stari grad bio veoma malen. nu ispitivanje grada nije toga potvrdilo. da je to bila kapela. ma da su i kraljevi i kraljice opetovano boravile u njem. Nu ostaci. da je odavna na tom mjestu postojala utvrda i više je no vjerovatno. I on i drugi držali su. Iz toga se najvišega dijela polazi uskim hodnikom 9 — 9 do glavne zgrade 7. potječu iz daleko kasnijega vremena: samo je gornji dio razvaline pripadao starom sredovječnom gradu. dijelom na konsolama.

jer je Ochuz druga osoba. do nekoliko u živac tesanih stuba) to se danas ne može više ustanoviti. polukružno završeni. koji se sasvim ras­ pao. pa doista u mno­ gom podsjeća Kalnik na Okić. u listini. dakle je pogrešno učiniti Dioniža komesom „novoga grada Okića". 1243. a bio je znatno prostraniji od grada Kalnika.). . 3. . dipl. Sve drugo ziđe nije no ruševje kasnoga dvora. 2. koji je na daleko pred gradom zatvarao gradsko predvorje. Nije baš sasvim stalno. Kukuljević misli. koja veli. da se castrum Kalnik spominje prvi put g. . što prikazuje i zid. gdje se nalazi trošna gotska crkvica. (Cod. Meni se čini. pa i kula 6. da je kraljev grad Kalnik . Dva gotska otpornjaka jačaju zgradu. I tragovi se grabe j o š i danas razaznaju. Čemu su služile zapravo zgrade 1. gore široki. U zgradi 1 bilo je očito stubište. 191. Tu nema nigdje ništa više romanskoga. O c h u z . 82. ma da je njegova bila bliza Kamešnica. da su vlasnici Okić grada bili i vlasnici Kalnika. IV. da je ban Dioniz Ochuz posjedovao i Kal­ nik. Iz starijega vremena SI. (pravoga puta nema ni tu između tih zgrada.96 u prizemlju maleni. oba su grada uzidana u pećinu i na nju. comes Novi castri. U ispravama se čita ovako: Dionisius. tu je bio stari ulaz u grad. Položajni nacrt g r a d a Trakošćana. postoji jedna litografija. grad je možda nastao tik pred mongolsku provalu ili koji čas poslije nje.

pa ga Vukoslav Grebenski brani protiv Austrijanaca. po njima Patačići. U gradu su se brzo mijenjali gospodari. koji dade g. Zatim steknu pravo na grad Keglevići. Već g. 1270. Grad Trakošćan u sadašnjosti. koji se spominje god. G. 1453. pokloni kralj Stjepan Kalnik banu Rolandu od plemena Ratoldova. Nu ne za dugo. Taj je morao već biti otprije faktički posjednik Kalnika. Nasljedstvom dođu u posjed grada Draškovići i Orehovački. spominje se uvijek j o š samo terra Kemluk. Kasnije dobije grad Vuk Branković. da je dakle i Kalnik bio isprva svojina kraljeva.).. pa grad dođe poslije smrti zadnjega kneza Celjskoga u ruke Janu Vitovcu i malo kasnije kralju Mati j i. 83. 1244. (Ime Kalnik pisalo se u službenim spisima svakojako: Kalnik. grad je u rukama Ivaniša Korvina. a poslije skoroga izumrća toga roda opet je grad kraljev. Mali je Kalnik Prof. Nu i ta je darovnica sumnjiva.. pa ga proda zagreb. koji ga prodade Baltazaru Alapiću i Benku Bacanu. Kem­ luk i t. ali zagrebačka crkva podigne parnicu i dobije s njom grad natrag. spominje se comes de Kemnuk i iobagiones castri. 1481. U ispra­ vama od g.97 branio od Tatara Filip Bebek. najstarijem sinu Stjepana Kosače. pa konačno familija Ožegović. Ovi su sazidali novi drugi dio grada.: castellum muratum sub castro Nagy Kemlek situatum defuncti Ladislai Orechoczi. Kemnuk. 1245. SI. d. Grad Trakošćan prije restauracije. a župani ili ba­ novi upravljaju njim. Kad je kralj Matija umro. 7 . oba grada Vladislavu vojvodi od [sv. neko vrijeme uze ga kralj Sigismund opet u svoju vlast. 1264. Gjuro Szabo : Sredovječni gradovi. Si. osvoji Ulrrik Celjski oba Kalnika. možda samo Malog Kalnika. 1685. Save. Čini se. God. biskupu Ivanu Albenu. 84.

Pekrija. a drugima se išlo prema franjevačkom samostanu.. 1299. koji više nije bio !) Csanki: K6r6smegye.. što je to mjesto s posjedom pripadalo nekad opatiji tiirjejskoj u županiji zaladskoj. pa krvavi sabor g. od koje se sačuvalo spremište za sakramenat. vijeka nalazila se tu SI. Kalnik. utvrda.98 nastao jamačno kasnije. Sigismund odredi. . Nu već u drugoj polovici XV. 1390. pa se i posjed zove Kwsthyerolcz al. da se nutarnji grad utvrdi (g. Križevci su prastari grad. 1405. časom ima opet zasebnu povijest. Bedemom je bio cijeli grad opasan. ali su se sačuvali tragovi kasnijega utvrđenja. ivanovaca. Apatovac je dobio ime po tom. Zenthernye već g. U Guščerovctf) stajao je do pred par decenija dvor Ožegovića. Između toga Gradca i sela Oseka nalazila se gotska crkva sv. nom. petokutni bastijoni bili su na uglovima. koji je prodan i porušen. Od tih se utvrda nije sačuvalo ništa. Na brdu Gradcu su neispitani doslije ostaci utvrda s velikim opko­ pima. 1397. 1324.). a svojom je historijom čas vezan uz V. Glogovnica s drevnom crkvom bila je posjed templara. Kasnije je u vlasti Ljud. koju su podigli Kustyeri de Szent Erno. U kraju kalničkom ima dosta lokaliteta. 85. Tlocrt ruševina g r a d a Vinice. kasnije i isusovaca. Mihalja. koji je desetak godina poslije Zagreba dobio prava slobodnoga grada. 9. koji su sačuvali spomen prošlosti. Jedna su vrata vodila u grad. Važni su se sabori držali često u Križev­ cima: g.

a taj je u oporuci odredio. biskupu zagrebačkom. U popisu daća kraljevine Slavonije od god. U XVII. podijeli im te povlastice sam kralj Ludovik.. . još stare utvrde urisane.1) Mjesto je dobilo od Stjepana. ark. fortalicium novum Prasnycza Martini Keressy. tek se ne može stalno odrediti. Stiera iz g. da je ostavi svom sinu Ivanišu Korvinu. Kralj je Sigismund dao Koprivnicu s tvrđom u zalog Ivanu Albenu. 1650. Petru Čvrstecu (noviter erectum). a i u nedalekom mjestu Trema postojala je dugo vremena utvrda. 8607. 86. 1504. Od gradića u Lepavini nije ostalo ništa do gradišta. 1461. 8 3 ) spominju se utvrde u županiji križevačkoj u odjelu Ivana Gerdaka. fortalicium Reuche domine Laszowski: Vjes. g. D o ­ skora zadobiju i Koprivnicu knezovi Celjski. Nu daleko je važnija utvrda bila u Koprivnici. Quadraginta iehnographiae . 170. gdje je stajala. udove posljednjega Celjskog. pa je napose bila utvrđena. Tlocrt S t a r o g a grada u Varaždinu. Vitovec. u Sv. zvali su se bastijoni: popovski. 1303. a po njihovu izumrću Ivan SI. povla­ stice poput slobodnih varoši. zem. 1864. 1356.99 unutar opkopa. 215. gdje se danas nalaze neznatni ostaci i Staroga grada. Križa nije bila unutar utvrda. . brata kralja Ludovika I. 1. Nu osim varoši postojao je tu i grad Kuwar ili Kukaproncza. koji ju je posjedovao do g. fortalicium Konzka Georgii Wragoych. da grad Kuvvar ima zapasti njegova brata Rudolfa Albena. (Vjes. kad je utvrda nestalo do slabih osta­ taka. zem. U katastralnoj su mapi od g. Nacrt utvrđenoga mjesta nalazi se u dvor. dvorski i „Genssbiiller Pastey'\ U glavnom je ostala Koprivnica takova sve do druge polovice XIX. da li je stojao tamo. . Po nacrtu M. je vijeku bila Koprivnica pre­ tvorena u modernu tvrđavu s četiri bastijona i četiri „ravelina". pa se razaznaje j o š mjesto. od Katarine Brankovićeve. vijeka. I drevna crkva sv. knjižnici u Beču br. (po prilici sat daleko od Koprivnice) ili u Koprivnici samoj. a g. Kralj Matija uze Koprivnicu u svoju vlast. arkiva II. florijanski. koji je Koprivnicu s razvaljenim gradom „Kibrom" kupio g. 1543. IX.

sagrađen na uzvisini. Posjed Britvićevina ležao je blizu Trstenice u požeškoj županiji. od kog se danas razaznaje gradište. Bwschyncz Michaelis Zempchey. ark. z. koji ga dade Ivanu Karloviću. Zenth Pal Johannis Horwath. koja se je zvala vrbovečkom ili trsteničkom. Na zapadnoj strani županije nalazi se mjesto Rakovec. proda komora imanje Rakovec i Vrbovec barunu Baltazaru Patačiću. Chzyrquena Lad. 1531. potomci prvih gospo­ dara Rakovečkih. 1 . VIII. poka­ zuje već noviji dvor. V. fort.1) koje se prije zvalo Rakonog. dok su drugi dio držali knezovi Celjski. a pripadao je nekoč obitelji Borotva (Britvić). pa Vitovec. fort. fort Praschowcz Steph. a za bune od 1755. grad njegov nećak Nikola Zrinjski. pa nam je u ) Csanki: K6rosmegye 4. fort. 21. jugosl. 341. gdje se i sad razaznaju ruševine Britvić grada. fortalicium Iwanch. fortalicium Gwdowcz Chrystophori Megywrechey. nedaleko Raića. preko koje vodi diživi most. Praschowczy. 87. pa su ovi ostali gospodari grada do propasti svoje.100 relicte Dersfy. . Kerecheny. razorili su navodno seljaci i grad Rakovec. G. — Arkiv za povj. fort. opasanoj širokom grabom. Swybowcz. a imalo je svoj grad. — Lopašić: Urbari 166. Jedan su dio grada držali sve do g. Kao jedina uspomena na vladanje Zrinjskih postojao je do nedavno zdenac. 2 ) Csanki: K6rosmegye 6. Vrbovec2) je spadao nekada velikoj rakovečkoj gospoštiji. nu i toga je ne­ stalo. Johannis Bannffy. I vrbovečki je posjed došao u ruke Zrinjskih i kasnije Patačića. fort. Pučići.Vidi Vjes. Kochycze rel. 1540. SI. Slika sačuvana u rukopisnom djelu: v Status familiae Patachich". 1 i VIII. 1710. fortalicium Megywreche. Stariji prikaz grada Varaždina. zvan Zrinjski zdenac. Po njegovoj smrti dobije god. a po odmetnuću sinova Vitovčevih dobije i taj grad Ivaniš Korvin.

prikazuje se granica prema turskoj krajini. nu bliza Dubrava. načinjene nasipima u četverokut s kulama na uglovima. Možemo je smatrati dosta vjernom. preko koje vodi most. Topolovac. Weissenthurn (Virje?). 19. Tu je bio glasoviti sabor g. Grad Varaždin u sadašnjosti. Gjurgjevca i Rovišća sve su to ma­ lene utvrde. Koprivnice. da je i Belovar označen takovom utvrdom. Reucsa i slično) imalo je i u srednjem vijeku utvrdu. Drnje. Kakove je utvrde imao pra­ stari posjed zagrebačkih biskupa Gradec. od Čazme . vlasništvo Rakovečkih. ako povjerujemo nacrtu u zem.. 1527. bila je obro utvrđena. Mjesto je okruživao zid s devet polukula. U Lovrečini1) stojao je kaštel. Cirkvena. Legrad. arkivu u Zagrebu.Toproisa". z. Novigrad. Crkva je stajala pred gradom. Rovišće}) (Riucsa. R o višće.101 spomenutom djelu „Status fam. . Druge starije utvrde nisu u to doba imale strateške vrijednosti. pred kojim je bila oveća graba. arkiva VIII. kasnije (god. Osim Varaždina. Uz crkvu se prislonio trostrani dvor sa dvije ugaone kule. a u jednom je kutu bio grad u obliku četvorine s četiri ugaone kule. Patachich" sačuvana slika grada Vrbovca. koji je Ferdi­ nand darovao Ambrozu Gregorijancu g. sve zajedno okruženo grabom. Tu su unesene utvrde onoga doba na toj medji: Varaždin. pa Križevci. 88. danas više ne znamo. Na spomenutoj već karti Martina Stiera od g. jer su SI. Trema.) u vlasti !) Vjesnik z. a mjesto je središte veli­ koga posjeda. sačuvani objekti doista točno urisani. najprije u rukama kraljevim. Sigetec. Belovar. gdje su pristaše Ivana Zapolje njega izabrali hrvatskim kraljem. 1650. Zanimljivo je. Ivanić i s.. 1550. 1393. Koprivnica. Gjurgjevac. također vlasništvo biskupovo. Svibovec. Čazma.

U blizini današnjih Sredica stajalo je mjesto Svobočina. z. pa da u ogradi ima još mjesta za 40 kuća. 3 ). x . iznutra je do polovice plota nabacana zemlja. imali svoju tvrđu. 1559. da se dosadašnja jednostavna tvrđa izgradi daleko po modernom načinu. Vj. utvrđen na uglovima ba~ stijonima. koji se vrlo rano spominju. 1597. I današnji su Zdenci. Ivan. unutar toga prostora nalazilo se nekoliko kućica. Stari nacrt u zem. pa ju je kralj Sigismund g. gdje se castrum spominje već g. 5. arkiva VIII. gdje su oni podigli samostan i crkvu. dana familiji Fanč. izvješćuje Grasswein o gradnji Rovišća: visok plot opasuje utvrdu. Nu i osim ovih ima i drugdje ) Po nacrtu u rukopisu dvor. za­ ložio Mikcu Prodaviću za 8000 for. jer kapetan Laibacher (Starine 19. bio je Topolovac u četverokut zidani grad. te opasan grabom. 257.1) gdje su sa­ gradili utvrdu. u koji se ulazilo ljestvama u prvi sprat. očito današnji Dišnik. gdje je po svoj prilici sta­ jala utvrda Jdko-Szerdahely. 154). pokazuje nacrt u djelu M. a blizu Ilove Berivoy Sz. Čazma je pra­ stari posjed zagrebačkih biskupa. J o š se i danas razabiraju ostaci vrlo jakog zida od ciglje. 1455. 89. te više boravili tamo no u Zagrebu. vijeku. Jakob. razorio. 3 ) Starine IV. a po­ novno je sagrađena g. Na sličan je način bio građen i kasniji kaštel u Rovišću. da je utvrda u Čazmi bila četverokut. od Rače. U srednjem su vijeku bile u ovim stranama još druge utvrde. ist. koja je u pri­ jašnja vremena imala veoma veliku važnost. U blizini toga Novigrada ležale su i tvrđe Decse. četiri male bastije i jedna kod ulaza pojačavaju utvrdu. Musina grad nalazio se po mi­ šljenju Csankijevu sj. a ovomu na zapad grad Mogor. 1244. 8609. Stiera. i 163. Kako su utvrdu tamo cijenili u XVII. 69. da je kaštel gotov. Nu od sveg se toga nije ništa sačuvalo. koji je stavio predlog. okt. a oko grada ograđen je prostor drvom (palisade). 144. ma da je bilo sijelo županije. Novi grad (Ujudvar) traži Csanki negdje na zapad Palešniku. (WenczelVII. 1396. arkivu u Zagrebu pokazuje. kojem je pripadao i Svibovec2) gdje je i u srednjem vijeku stajao kaštel. a isto tako i Grđevac (Gordova). pa niti mjesto grada Garešnice nije poznato. knjižnice br. 2 ) Csanki: K6rosmegye 20. Desnicza. Toranj grada u Rasinji. Južno od Sredske nalazi se i danas sv.) javlja.102 Derzsfyevaca Sredičkih. Raca je također bila utvrđena. do čega nije nikada došlo. Utvrdu je Malkoč beg g. i pre- SI. koji su imali i posjed Topolovac.

Spominjem i ova mjesta iz susjedne viro­ vitičke županije.irKalnika. LR. da se po­ zabavimo pobliže s ono par po­ znatih ruševina.« . . . . Pogled na ruševine V. blizini Virja.1) Kraj je već u prethistorijsko doba nastavan. Preostaje dakle jedino. U XIV. a do nje Zidina. Nad Mikleuškom nedaleko Ku­ tine nalazi se također Gradina. đ i o s u o s t a d s t a r o g a b u r g a ^ d o n j i d i o j e znatno u srednjem vijeku. a nije poznato. tik današnjega Gjurgjevca. Neko se vrijeme zvalo mjesto Sušica ili je postojalo 1T . koji ga izgubiše zbog nevjere. Tlocrt ruševina V. jer su očito bila u nekoj vezi. otkuda ime selu Gračanici zapadno od Kutine. vijeku u vlasti je nasljednika bana Mikca Prodavića.103 tragova iščezlim utvrdama: nad Sirovom Katalenom nalazi se Gradina.s$ laziti i rimska cesta Podravinom. koje j e mjesto bilo Q o r n j . ™ ™ * v . zapadno od Špišić Bukovice Gradina. SI. i sada grad Gjurgjevac. Istočno od Koprivnice u ~. Tuda je morala pro. . nedaleko Šandrovea ostaci su neznane kule. . . koje još postoje. stoji o s t a t a k kasnijega dvora. 1^*1 SI. nad Turnašicom Gradačko brdo.r « . . u bližim se peskima našao kamen s rimskim napisom. a posjed dobi Detrik x ) Csanki: K6rosmegye 17. . Kalnika. 91. . 90.

koji ga založiše za 13. zato je građen u formi poligona.104 Bebek. 1549. pa grad ostaje u rukama njegove svojte poslije njegove smrti. Tlocrt grada Dubrave. Tlocrt tvrđave Koprivnice. v. Kasnije je pred ulaz postavljen toranj SI. Opis Gjurgjevca od g. zem. Martin Stier. s velikim strijelnicama na najvišem katu. kamo su se često zalijetali. muzeju u Zagrebu. Grad je sagrađen u ravnici. nu domala posta opet kraljevski grad. 1465. arkivu. Na mjestu te tvrđave stajao je valjda stari koprivnički burg. dvije okrugle kule štitile su l ) Csanki: Kor6smegye 14. dok ne dođe u vlast knezova Celjskih. Sliku Gjurgjevca sačuvao je rukopis dvor. koji je zamislio znatno proširenje utvrda. Jedan nacrt iz početka XVIII.000 for. 8607. daje Ernuštu Čakovačkomu. Po nacrtu M. knjižnice u Beču br. Pred ovim poligonom bio je zid u trokut. nalazi se u zem. arkiva XV. pa se morao sa sviju strana braniti. 92. koji ga g. U turskim je bojevima bio Gjurgjevac vrlo znano mjesto. quique ecclesiensis anno doi 1488. u Vjes.. Na gradu je do nedavna postojao van­ redno lijepo izrađen grb biskupa Sigismunda s napisom: Arma Sigismundi epi. v. XVII. Sad se taj fini posao nalazi u arheol. opet je kraljev. te izmijeni ponovno gospo­ dare. braći Talovcima. Stiera iz pol. 1660. nacrt je učinio g. Kasnije uze i taj grad Jan Vitovec. očito nekaki bastijonski toranj. a dosta je vjerna slika na nekoj mapi iz vremena oko g. 22. nu g. 1800. 1477. . 93. SI.

Svi su gotovo zidovi građeni od kamena lomljenca. 1256. da je Garić grad bio nekad župski grad u kraljevoj vlasti. koje je stajalo podalje na nekom otočiću. a spominje se kao castrum g. Kula je utvrđena na uglovima tesanim kamenjem. Pred ulazom bila je graba. pa branič-kula A i na najslabijoj strani SL 94. a vanjski okružuje grad tako. Zidovi su i tu debeli (oko 2*30 m). Ulaz je danas do zemlje. da se je nekad ulazilo u prvom spratu. Pravi je sredovječni grad Garićgrad. Iz kasnoga vremena. Danas je put do gradine teži: gusta je šuma sa­ krila razvalinu. u gornjem su strijelnice u koso u zid usječene. Zidovi su 2 5 0 m debeli. 1277. Nutarnji je dio grada gotovo potpuni oval. nu čini se. Ime se Garić opetuje često i u Hrvatskoj i u Bosni.Wasserburg". bio je Gjurgjevac donekle . velika iz kamena istesana cisterna C. Kako pokazuje nacrt iz rukopisa dvor. kao nekako pre­ dvorje. pa se biskupi pišu katkada comes de Garich. Stier također utvrditi. već se primiče tvrđavama. jer je dugački most vodio do mjesta. smje­ šten na kamenom brdu. pa samo komad gotskoga rebra pokazuje na vrijeme postanja grada. i grad i župu Garić na dar. ugrađena druga kula B. a preko nje je vodio pokretni most. U doljnjem je spratu oveća strijelnica za direktni hitac. U mnogom naliči na grad Ribnik na Kupi. građena od kamena. Usred Moslavačke gore. da na južnoj strani kod glavnoga ulaza ostaje veći prostor G. čini se da su vrata bila gore polukružno zatvorena. Utvrda u Čazmi. Unutrašnjost nutar­ njeg grada danas je za­ rasla velikim drvećem. Glavni je ulaz kod E bio veoma masivno građen. da strijelac bude zaštićen. na kojem se navodno također nalaze ostaci utvrda. a šilj je okrenut prema napadaču. nu j o š se jasno razabiraju zgrade kod ulaza D D F .105 uglove toga trokuta. Stubama se u zidu može j o š i danas prilaziti do viših spratova. Manja je kula B postavljena tako. koji je podignut pristajao u okvir vrata. a među njima bio je vanjski ulaz. knjižnice. Biskup Timotej dobi od kralja g. mjestimice i više. koja se pružila od jugozapada k sjeveroistoku. pa je među pojedinim sloje­ vima kamenja metnut po jedan sloj lapora. Nema sumnje. da se priljubila zidu.. nu popravljana je mnogo cigIjom. . Kula A je 12 m široka j o š jedno 18 m visoka. pa nedaleko Križevaca postoji Garić brdo. Danas je grad posve preudešen za školu. iz­ nutra je kula 8 m široka. Taj je otočić htio M.

1412. koji su svi do nekolicine umaknuli u Ivanić. Original u rukopisu bečke dvor. nu ta se nalazi nešto niže kod kote 161. a spadali su pod taj samostan i samostani u Strezi (Pavlin Kloštar) i u Dobroj kući (sv. a pred njim fundamenti okrugle kule.106 Grad je dakle nastao nekako u isto doba. žena kralja Sigismunda. G. cum villis Zenthamas. nalaze ostaci grada Bršljanca. gdje vojn. izdaje kralj Ludovik I. gdje je ubilježen naziv Crkvena. koji su odslije i ostali gospodari grada. 1380. što se već po njegovu sastavu vidi. u zamjenu za bosanski Ključ.. posjeduje ga Barbara Celjska. kod Bastaja). Nalazi se tamo. a kad je kralj Ludovik opasne plemiće (Šubiće. Ana SI.Quadraginta ichnographiae. ali sedam godina kasnije osvoji biskup Mihalj natrag Garić. Zato nalaže g. si. . čazmanskom kaptolu. Stari n a c r t g r a d a Gjurgjevca. formalnu darovnicu. nu Medvedgrad je kud i kamo gospodskije građen. g. Bršljanice bilježi ta karta znak razvaline i označuje sa „Crkvena".). 95. pade grad u turske ruke nehajstvom branitelja. . U biskupskim su se rukama našla oba grada. 1409. grad je kraljev. Marije pod Garičem. Sjeverozapadno od sela M. Isprva svojina kraljeva. . biskupa zagrebačkog. III. Nelipiće) preselio u one strane. te daje castrum nostrum Borsonovvch . 15. 1295. Zapravo je tu Crkvina. dade on Bršljanac Latku. Hrvatiniće. prodao je biskup Ivan oba grada Gardunu. g. G. Od tog se drevnog samostana sačuvao samo komad zida. 1363. knjižnice br. in qua . 1544. kad je nastao i Medved­ grad. koji spada među naj­ starije i najznatnije u Hrvatskoj (osnovan g. da ustanovi međe grada Bršćanovca. a tamo se. Grad se u novije vrijeme veoma porušio. tek se raza­ bira na nosu brijega obzidani četverokut. 8607. Dakako. 1364. a 5. da je taj veoma razvaljen. a j o š se više porušio samostan pavlina sv. Nu grad se taj u povijesti ističe.. pa opet je svojina biskupa. Sva dalja povijest grada nije no neprestana izmjena gospodara. sinu Vukoslavovu. 1290. da nitko ne može lako do njega doprijeti. . Smješten je tako u skrovište. karta bilježi oznaku Bela crkva..

107 ecclesia in honorem s. Thome apostoli constructa extitit item Zobochyna, in qua eccl. in honorem s. Johannis evangeliste extitit edificata, nec non Kotenya in qua eccl. in honorem 0. Sanctorum extitit. Zobochyna (koja se zvala i Latkovina) je, kako je gore spomenuto, bilo mjesto kod Sredica, a pripadao je k tomu mjestu i kasniji kaštel Svibovec God. 1366. izuze kralj Ludovik Latka od sudačke vlasti banove i palatinove, pa na­ laže g. 1367., da se protiv Latka ne izdaju inkvizitorni spisi. 1 ) Kasnije je grad u rukama Treutula Ivana od Nevne (Lev. Varoši). Kutina21) je prastaro mjesto, nu od svog sredovječnog grada nije sačuvala ništa do gradišta u šumi, okružena dubokim šancem. Jedan su dio posjedovali Bršljanovački, a glavni su gospodari grada bili Roh de Decse. Kasnije je Kutina u rukama Tome Bakača, a on ostavlja Kutinu s Moslavinom, Zarvaskoom (= Jelengradom), Dianvarom i Blodynom Erdodyma, koji su doista ostali vlasnici grada sve do novijega vremena (1521.). Gradište se grada Dijanovca j o š danas zna nedaleko Ilove, a Blodyn je utvrda južno od Kutine, gdje je na katastralnoj mapi zabilje­ ženo Balatin, dok narod zove grad Plodin. Među dva potočića nalazi se u okrug gradište, opasano dubokim šancem. 1529. tražio je Ivan Kaštelanović Dianvar, Plo­ din i opp. Kothin vlasništvo P. Erdoda uzaludno za sebe. U okolici se je kutinskoj našlo mnogo rimskih ostataka, naročito na oranici Crkvište kod Fratrice, nedaleko Repušnice. Ku­ SI. 96. Nacrt ruševina Garić grada. tina se spominje kao župa g. E gl. ulaz, G predvorje, D—D zgrade za sta­ 1334. i 1364., najprije s crkvom novanje, C cisterna, A gl. kula sa stubištem u sv. Svetih, g. 1488. sv. Kata­ zidu, B manja kula za obranu najslabijega dijela rine, a g. 1501. spominje se grada. samo pleb. de Kothenya. Sjeverno od Kutine nalaze se ostaci Kutinjca grada, koji je sazdan tamo, gdje vojn. karta bilježi kotu 184. To je sasvim neobično gradište: na ostrmom brijegu dva su cunja, pokrita ruševjem ciglje i kamenja, jedan do drugoga, svaki okružen dubokim šancem. Čini se, da su tu nekad stajala dva okrugla tornja. Moslavina ima dva novija dvora, sagrađena u doba, kad su tamo gospodovali Erdody. Od sredovječnoga grada nije se sačuvalo ništa više. Tu je već rano postojao grad, kako vidimo iz darovnice od 20. XII. 1316., kojom Karlo Robert daruje Ivanu B a b o n i ć u : posessionem Petri de ) Thalloczy: Studien z. Geschichte Bos. u. Serb. str. 337 i si. Glasnik z. mu­ zeja za Bos. i Herc. 1906. 401—444. Csanki: Korosmegye 28. Vjes. z. ark. 224. 2 ) Csanki: K6rosmegye 27. — Nadgrobna ploča jednog člana familije Roh de Decse s njihovim grbom prenesena je u arheološki muzej u Zagrebu.
1

108 Monozlou, cum castro similiter vocato, pa dalje: castrum Borsonouch c. possessione et villis Sup. et Inf. Gersunche, possess. Polosnycha (= Položitica) cum castro in com. de Garyg, poss. Megeryuche c. castro. U XV. je vijeku Moslavina vlasništvo Čupora Moslavačkih. Pavao Čupor bio je župan križevački, pa ban hrvatski g. 1412.—1415., Hrvoja ga je utopio zašivši ga u volovsku kožu. Sa Stjepanom Čuporom izumro je taj rod g. 1492., a dobra dobije T o m a Bakač, pa po njemu Erdodyjevi, koji nose i danas naslov Moslavački. Gjuro Čupor, miles Zagrabiensis, osnovao je prije g. 1460. u Varalji (Podgrađu, danas ostaci kod sela Hruškovice) samostan franjevački. Moslavina pade Turcima u ruke, ali je Tomo Erdody 1591. opet ote, pa zato svjetova general Grasswein, da se ta tvrđa opet opravi, jer Turci kane Jelengrad kod Moslavine opraviti. Podori Jelengrada i Košutgrada nisu još doslije ispitani. J o š bi dvije utvrde kasnijega doba u ovoj županiji zaslužile spo­ mena. Jedno je Ivanić tvrđa, drugo Cirkvena. Ivanić je staro mjesto, mlađe je Ivanić Kloštar, ali utvrđen nije bio sve do g. 1567., kad je u četverokut utvrđen velikim bedemima s četiri bastijona. Po nacrtu Martina Stiera vidimo, da je cijela ta utvrda bila u močvari, a most je vodio do biskup­ skoga grada, koji je Stier također htio utvrditi. Cirkvena je nekada bila dapače i kralj, i slobodni grad za kralja Leopolda, nu taj su privi­ legij izgubili, pa uzalud natrag tražili g. 1790.^ U rukopisnom djelu c. kralj. dvor. knjižnice br. 8607. narisan je kaštel u Cirkveni: velika kula s ulazom u prvom spratu, uz nju poveća zgrada. Oko cijele te zgrade podignut je zid od palisada, u kojem su bila dvoja napose utvrđena vrata.
l

) V. Vjes. zem. arkiva VIII. 193.

Sredovječni gradovi u županiji požeškoj.
Razmjerno se je mnogo gradova u ovoj županiji sačuvalo, naročito u gorskim stranama te županije. Ne smijemo zaboraviti, da je opseg te županije u srednjem vijeku bio znatno manji: gotovo cijela zapadna po­ lovica županije pripadala je staroj križevačkoj županiji. Gradovi su dakako iz raznih epoha opstanka sredovječnih gradova uopće, pa pokazuju i oso­ bine svoga vremena i osobine kraja, u kojem su nastale. Počinjem prikaz s gradovima sjeverozapadnoga dijela te županije, gdje je u rimsko, a sigurno i u predrimsko vrijeme postojala znatnija kul­ tura. Rimski tragovi vode od sela Kreštelovca prema Daruvaru (rimske terme) i dalje gore prema Bastajima. Stupčanica je gradina, sat daleko od mjesta Bastaja udaljena. Mjesto Bastaji nalazište je rimskih starina, naročito onoga rimskoga grobnoga napisa, što se čuva u dvoru u Daruvaru, kamo s j e donesen g . 1842. i z Bastaja. |K | ^

Gradić je Stupčanica sagrađen na tijesnom |,e ^ " • ^ I I T ^ ^ / **^!| zaravanku brežuljka tako, da se na daleko vidi. | Usred toga zaravanka diže se jedno 18 m vi» * >» ^ ^ \^ \ soko glavna kula (Berchfrit) 7 m široka. Vrlo je ^'^^^r pomno građena, a ulazilo se u nju vratima u S1 g? T l o c f t f u š e v i n a prvom spratu, donja prostorija nije imala ni vrata stupčanice. l. Branič kula, ni prozora. Unutra vode uzidane kamene ste- 7—10 zgrade za prebivanje, penice u prvi sprat, pa dalje u drugi, koji je kasnije nadozidan cigljom. U svakom je spratu samo po jedan prozor nad ulazom. Uglovi te glavne kule su pojačani tesanim kamenom, a oko nje je bilo prigradnja u kasnije doba, od kojih se tragovi razaznaju još i sada. J o š se nekoliko omanjih prostorija nalazilo na kraju uzanoga hodnika, nu svrhu im ne možemo razaznati. Prema jugu opada šilj bri­ jega, pa je tu grad čvrsto podzidan. Za obranu grada vrijedio je po­ najviše njegov položaj na teško pristupačnom brijegu, a zid prema jugu morao je baš zato i biti čvrst, što je tu pristup do grada prikladniji. Ovaj neznatni gradić ima veliku povijest. 1 ) U srednjem se vijeku zove u spisima „Soploncza", pa su u blizini te gradine postojala i dva
) Csanki: K6r6smegye XV. szazadban. Bp. Szabo: Vjesnik hrv. arheol. društva. XI. str. 40. Klaić: Plemići Svetački, naroč. str. 15.
a

110 mjesta: Gornja i Dolnja Soploncza. Sama je gradina od prvoga časa, kad se u povijesti javlja, u rukama plemena Tiboldovića; pa u njihovu posjedu ostaje i onda, kad je kralj Robert uzeo posjed Pavlu sinu Michalchovu od plemena Tiboldovića. Oko g. 1356. vlasnik je grada župan abaujske županije Petar Poharos, a oko g. 1408. u rukama je kraljevim. Sigismund pokloni grad ženi svojoj Barbari, nu još iste godine 1428. posta vlasni­ kom grada Nikola Gorjanski, rođak Sigismudov, ban hrvatski i palatin ugarski, pa je odslije Stupčanica po­ sjed Gorjanskih sve do g. 1481., kad je taj rod domro s Jobom Gorjanskim, a gradom i posjedom zavladaše Banfijevci de Also Lendva, pa ovi ostaju gospodari grada sve do turske invazije. Kralj je Ferdinand da­ rovao doduše g. 1527. castrum Soproncza, tada vlasnost Ivana Banfija, pri­ staše Zapoljina, Valentinu Toroku, ali to je tek papirnata darovnica, pa je isti Ferdinand g 1541. potvrdio Stje­ panu Banffyju sve posjede, pa i Viro­ viticu i Szopronczu. G. 1542. pade Stupčanica u turske ruke, te su se SI. 98. Stupčanica gradina kod Bastaja tu smjestili najgori turski age. Okolnedaleko Daruvara. noga je žiteljstva nestalo, pa si je Turčin amo dovukao Vlahe iz Bosne. G. 1702. opisuje popisivač i podor Stupčanice, te veli, da je posve raz­ rušena, zidovi goli, velik toranj bez krova, a Turci da su g. 1688. po_ ^ b j e g l i odavle u Gradišku. Tada su jr tu stanovali dva age Kassum i Murat sa 40 nefera (vojnika). Stanovnici su Stupčanice živjeli u vječnoj svađi s gospodarima su­ sjednoga grada Dobre kuće, koji je u srednjem vijeku spadao među naj­ važnije utvrde u ovom kraju, te se veoma često spominjao. Taj je grad SI. 99. Tlocrt ruševina Dobre kuće. bio u neku ruku središte svega života Na desno A branič kula, B, C, D zgrade u ovom nekada vrlo živom i bogatom za stanovanje, F cisterna; £ ulazna kula. k r a j u # Q r a d j e m o r a o n a s t a t i u X I V . vi­ jeku, možda nešto kasnije od Stupčanice, a spominje se prvi put g. 1335. Dok se podor Stupčanice na daleko vidi, Dobra je kuća sazidana na osamljenom brežuljku, okruženom sa sviju strana bregovima, pa je bila

Oko g. (pišu ga i Gregorij) kao kaštelan Dobre kuće. Poslije odlaska Turaka osta taj grad pust i razvaljen. dok ga g. od koje se jedva nešto sačuvalo. a crkva se tog samo­ stana sačuvala do danas.111 pravi refugium. 100. nisu više Nelipići. ne oteše Turci. Dobru kuću dade kralj Hrvatinićima u zamjenu za bosanski grad Greben. Na desno ostaci branič kule. I taj je gradić malen. javlja se njegov sin Georgij SI. sazidana na litici. . Jedan od gospodara Dobre kuće Benedikt Nelipič utemelji na svom pristojalištu ne­ daleko Bastaja g. Na lijevo od ulaza vidi se podor četiriju prosto­ rija. Ulaz E branila je kula. 1542. grad je u rukama Sekelja de Kevend. 1480. nu već je g. 1476. 14 m duboko isklesana iz živca kamena. sve dok nisi tik pod njom. Ane. te služi pravoslavnima kao proštenište. ti potomci Hrvatinovi. Grad je bio isprva kraljevsko dobro. Ruševina Dobre kuće kod Daruvara u Slavoniji. U dosta tijesnom dvorištu nalazi se cisterna. imala je ulaz u prvom spratu. pavlinski samostan sv. gospodari grada. već Ernušt Hampo. Glavna kula A. a prozori su bili na jednoj strani (kao i u susjednoj Stupčanici). sina Kurjakova. pod onom sa B označenom sačuvao se dijelom i svod podruma. a odavle je obilazio zid oko cijele građevine. koji su tu držali 30 vojnika. nu sva je građevina izvedena znatno slabije i površnije od one u Stupčanici. 1412. biskup pečuvski. Zidovi su glavne kule 1*5 m široki. jer se ne vidi. gospodar grada Gjurgjevca. tek kad je kralj Ludovik skršio premoć staroga Gregorija. 1358. a poslije g. preuzeo od goričkog i tirolskog grofa Meinharda grad Ratspurch.

koji su tu u blizini sazi­ dali manastir Pakru. žup. IX. 51. vijeka ostaviše nam Piller i Mitterpacher (iz god. jedno je kod Končanice. 201. Sa­ Sl. Vjes.112 U okolici ima još gradišta. kojemu je biJa zadaća braniti tjesnac. arheol. 6 Nešto južnije od Bijele leži mjesto Sirac ) s građevno neznatnom ruševinom sredovječnoga grada. sačuvalo se dosta tragova. Helene. požeš. jakim kulama sa strijelnicama. treće nedaleko Batinjana. a isprva se zvao samostan: monasterium Bela sive Grab. nu starije fotografije pokazuju još dosta od drevnih utvrda. društva. na zidovima. sva­ kako utvrđena građevina. drugo je kod Puklice. Vjes. Kasnije dođe u ruke svjetov­ njaka. Sam Daruvar nije iz srednjega vijeka ništa sačuvao. str. 1782. XI. udaljenoj. pa u tursku vlast. te je postojao već g. ) Szabo: Tri benediktinske opatije u žup. a poslije izgona Turaka ostade u ruka­ ma pravoslavnih. društva. arh. ) jedno dva -i sata od Daruvara prema j. hrv. arh. društva. 1234. 1 ) Nedaleko Daruvara stajala je na osamljenom brežuljku bene­ diktinska opatija sv. 101. i. Ruševine utvrđenoga samostana u Bijeloj djeli i drevne slikari je (požeš. Vjes. Sada stoji još samo dio tornja na lijevo. nu zato se i danas zapažaju ostaci rim­ skih građevina i utvrda u parku do kupališta.). pred kojim je na lako pristupačnim mjestima bila iskopana graba. koji su još vi­ SI. Ova velika i lijepa građevina djelo je članova obitelji Tiboldović-Zemče. a od okolnoga zida. . hrv. 33.). Tlocrt ruševina utvrđenoga samo­ mostan s crkvom bio je okružen stana u Bijeloj. Kud i kamo znatniji su ostaci druge benediktinske utvrđene 2 opatije u Bijeloj. 102. U novije je vrijeme dakako i tu mnogo porušeno. Lijep opis te građe­ vine iz XVIII. X. nu od nje su se sačuvali tek tragovi. ( n i 2 *) Szabo: Dobra kuća. zvano Otkope. hrv.

koji je također bio u vlasti Kaštelanovića i ostao njiho­ vim posjedom do g. nu od toga se nije ništa sačuvalo. od kojeg su potekli SI. 1430. kao possessio Zirch.1 I i 1 | jednom okruglom ijednom četvero­ stranom. tik uz potok Bijelu. vijeka. što ga zovu „zidina". U Sat daleko od Pakraca stoji na brijegu kod sela Dragovića (u kojem su se sačuvali ostaci male gotske crkvice) gradina Čaklovac. 1. da tu sazida castrum. Nije ispravno nazivati Pekrijevce „Pakračkima". što je pri­ padala plemenu Teteny. jeme kralja Ferdinanda igrao važnu ulogu. a g. opasan šancem tako.113 nad kojim je sagrađen. pa dođe opet u ruke Tiboldovića. da je tu pred nama ostatak Petrovine. spominje se mjesto: ad metas filiorum Bagin. dobi Gašpar Kaštelanović do­ zvolu. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. da je u stalnim razmacima polu­ kružna izbočina. je kaštel. Nu do samoga mjesta nalazi se u ravnici gradište. koji je položen tako. G. U glav­ nom je četverokut s dvije kule. u koji se mogla puštati voda. 104. Nacrt ruševina grada Željnjaka U susjednoj Badljevini1) bio kod Sirača. 1537. da brani prelaz preko gore. te je od njih Nikola Pekri za vri­ u pož. Kasnije postaje vlasništvo Kaštelanovića od sv. 1543. jer s Pakracem nemaju nikakva posla. 8 . Poslije zgona Turaka do­ bije grad Arsenije Carnojević na neko vrijeme. Isprva je tu stajao castellum. zauzimlju se staleži za očuvanje toga grada. Iz slabo sačuvanih ostataka jedva se može uspostaviti i u mislima slika toga grada. a spominje se od XIV. a pred tim je bio velik. Prof. 1542. Više je no vjerovatno. I taj je grad već g. Ziđa se i tu malo sačuvalo. društva XI. Obrambena vrijed­ nost toga gradića postojala je ponajpače u njegovu položaju: samo s jedne je strane grad bio pri­ stupačan. arheol. 103. Grad je bio *) Vjesnik hrv. ali su ostale znatne utvrde od zemlje. 1343. Sam je kaštel bio na četverostranom prostoru. SI. nepravilno četverast prostor. Sat hoda od Sirača u brdima nalazi se podor grada Zelnjaka (Solnock). I to je bio posjed Tiboldovića-Zemčejevaca. J o š g. Duha. 53. žup. pa Zapolja i Tahi. 1343. opasanom šancem. bio u turskim ru­ kama. g. Tlocrt grada Caklovca Pekrijevci. Tu su kasnije gospodovali Horvati Litavski.

ma đa su iste godine staleži u P o žunu tražili. U Pakracu je bila kratko vrijeme i kovnica novca. smatra Pakrac vlasništvom njihovim. vojvode Celjskih knezova i priorata pade tu g. gospodara Bijele Stijene. a prema j. Božjakovinu. vlasnik Kamengrada požeškog. te je ostala polovica petokutnika. arheol. branič Beograda. 1523. Ivana i priorata vranskog u ovim stranama. Albert. da se grad sačuva. društva XI.114 vjerojatno dobro priorata vranskog. te se još prije g. Uglovi su glavne kule utvrđeni napose tesanim kame­ njem. 1543. nu poslije gospodari i tu Tahi. Zloboschyna et Thernowa in regno nostro Sclavoniae. Pristup je do grada dosta tegotan. Poslije zagospodovaše Zrinjski opet barem *) U blizom selu Brasniku našao se rimski nadgrobni spomenik. u rukama Petra Keglevića. hrv. 1537. arheol. Uopće je građevina izra­ đena veoma solidno. is. 1439. 1446. Kasnije založi kralj Ludvik II. Od manjih se di­ jelova nije mnogo sačuvalo. 3 ) Poslije preuzima prioratska dobra Ni­ kola Zrinjski. vel in domo nostra Pukricsa". Tu su u velikoj i jakoj utvrdi stolovali priori vranski Filip od Kapne. leži pred njim poljana. 2 ) Vjes. da se je u tom naj­ tvrđem dijelu grada stanovalo : u srednjoj je prostoriji sačuvan ostatak kamina. Vidi se još i danas. Gredysthyerew. isklesan u got­ sko doba. Jovan Talovac. Po svojem sastavu spada grad u onu vrstu gradova. dok je g. a u ono je doba spadao Pakrac možda još u dubičku župa­ niju.. 105. kao gubernatoru priorata Pa­ krac. nalazimo tu i braću Talovce. muzej. Graz 83. nec non curiae Rasse. 3 ) Krones: Die Chronik der Grafen von Cilli. 1 ) Najznatniji je grad u ovom b e z sumnje Pakrac}) To je bilo sijelo vitezova reda sv. SI. 1476. bio je već Pakrac napušten. Šilj je petokutnika okre­ nut prema onoj poljani. otkud je pristup najlakši. Cornuto Baudon i Bebek . guber­ nator priorata. G. G. a u bitci između Jana Vitovca.in Puchruch. kako smo ih upoznali u Stupčanici i Dobroj kući. pa je tu odijeljen grad dubokim šancem i učvršćen jakim zidom. a glavna se kula porušila uzduž tako. pa se već god. spominje kao Csaktornya u prioratskom posjedu. k r a J u b i o . Branič kula grada Čaklovca okrenula šilj petokuta k pristupačnoj strani. koji je prenesen u hrv. 55. Ivanu Tahiju.

koji je bio proviđen strijelnicama za veće i . Arsenije Čarnojević učini Pakrac sijelom eparhije. 1559. manje oružje. ali još je do pred par godina bilo od njega znatnijih ostataka. Osim tih kula još su dvije postojale. Kasnije je gospodar Pakraca bio barun Imbsen. kula. Grad u Pakracu u vrijeme dok je postojala glavna kula. Po tom tlocrtu i po starijim fotografijama možemo si dosta vjerno predočiti cijeli grad. na međi županije. učinjen je tlocrt. 17.000 for. 106. kulica i nešto okolnoga ziđa. pa Kanižajevci. Tlocrt grada u Pakracu. 1864. kad su se pravile katastralne mape. ponešto potkovasta oblika. . a na uglovima su peterokuta bile okrugle kule. Marija Terezija pokloni Pakrac barunu Sandoru de Szlavnica. VI. 107. SI. pokazuje i pro­ zor na sačuvanoj kuli. a njegova ga udovica proda barunu Trenku za 96.115 na neko vrijeme gradom. 1760. Zrinyi I. Grad je Pakrac danas gotovo sav razvaljen. 1691. 513. X. predade se Pa­ krac carskom generalu Croyu. a g. 4 . Iza ove sačuvane kule bila je glavna " ^ i ^ S S SI. koji tu zaplijeni 40 konja. gdje su u srednjem vijeku gospodovali Morovićki. kako se to vidi iz jednoga pisma od 26. kako je viđamo još na starim fotogra­ fijama. 150 Turaka i 6 topova. *) Barabas: Cod. kupi ga tada­ šnji podžupan požeški Janković. jedna prema glavnom trgu sačuvala se do danas. Da je grad j o š u renesansko doba bio izgrađivan. 1 ) Pakrac postade sijelom sandžakata. Zapadno od Pakraca. nalazi se gradište grada Međurtća. Nepravilni peterokut opasan je čvrstim zidom. a g.

1476. castellum in possessione Megyeriche Grguru Steffkoviću i Gašparu Gusiću. 108. Tlocrt Gra­ Ivanu Hunyadu. gradište opasano zidom sa 6 polukula. SI. Prosvjeta g. II. Grad je danas posvema razvaljen. pa nije nemoguće. Frankapanki dobije grad Franjo Berislavić Grabarski. jedva se vide tragovi triju polu­ kružnih kula. koji je tu g. Sa karte WeiMatija Korvin Bijelu Stijenu srpskom despotu Zmaj gelove iz g. unutarnji grad.. kad je kralj Ladislav Posthumus darovao grad gubernatoru SI. jer je još danas sačuvan naslov opata sv. U nedalekom Ben­ kovcu gradište je nepoznatoga grada.116 a g. pa je kroz sve vrijeme turskoga gospodstva bio nastavan i ciljem brojnih navala. a valjda već g. pa se mjesto zove u službenim spisima „Vas megywrechye". koje narod zove Cogolj. Polazeći prema jugu dolazimo do neznatnih ostataka grada Bijele Stijene. a dolazi sprva pod imenom castrum nepotum Thyboldi. x . 1485. U staro se vrijeme ovdje kopala željezna rudača. Tlocrt ruševina Kamengrada. Nu svojim položajem bio je dostatno zaštićen. vijeka. U neposrednoj blizini toga grada ležala je nekad prioratska tvrđa Racessa (Rača). dotično kasnije prioratu vranskom. a u su) Csanki: K6rosmegye XV. umro. a kasnije ga se dočepa biskup Petar Berislavić. Marije de Bela Stena. koja je dala i ime potoku Rašaški. Istina. 1529. daruje kralj Ferdinand I. dade kralj diške.. Kasnije je Bijela Stijena glavno sijelo zname­ nitoga plemena Tiboldović-Zemče. Po njegovoj udovici Barbari rodj. Zagr. Laszovski. pa rod Banffy. szazadban. 1898. grad je bio i drugima podijeljen. 109. 1700. 1913. Ognjenom Vuku Greguroviću. da je tu doista postojala kakova opatija.1) Cijeli je ovaj kraj do Save pripadao nekad ivanovcima. 6 cisterna. Klaić: Plemići Svetački. ali ipak ostade u rukama toga plemena sve do polovice XV. I.

1536. spo­ minje se castrum dicti Michaelis Z e m p t h e i . 1471. Tu se veli. . a u Su­ zidani. Barabas: Zrinyi Miklos levelek es okiratok II. a n e d a i e k o Požege.1) gdje se na­ laze dva gradišta a nad se­ lom Roždanikom nalaze se ostaci Britvić grada. 110. 121). Vywar je dana­ šnja Novska. G. pod kojim se Nacrt ravnatelja E. „Borotva" de Verbovecz. Zombathel Wywar i Brytwychewina se spominju vima. opasan šancem. Subocki grad bio je sazidan na vrhu brijega tako. tim vadum Gradysche polazilo se od nepametara prema Jajcu. (Šilj okrekasnije je preuzeo upravu toga posjeda velikim n u t p r e m a napadaču). 1762. koji je pripadao Svetačkima. Stara Gradiška ima tvrđavu sazidanu g. To je mjesto prastari prelaz preko Save. koja je glavni po­ sjed imala kod Vrbovca blizu Križevaca. koji je nekada spadao familiji Britvić. već da valja Britvićevinu i Apparovac. 274. kao i u svem kraju oko Bijele Stijene. spominje izričito: „Zombothel. dijelom Ivan Tahi (V. Zemčej ne može svojih gra­ su od drva. koje treba utvrditi. Na sutoku Save i Une bio je grad Jasenovac. Tu je još jedno neznano gradište na­ SI. Jesenovacz vocatum. Na karti učinjenoj nakon karlovačkog mira narisan je tlocrt toga grada: nepravilan trokut opasan šancem. U kraju na zapadu Bijele Stijene bilo je brojnih utvrda. prolazilo do Subockoga grada. I taj je grad spadao familiji Zemče-Svetački. 1878. da Krsto dova čuvati. budući da su uništiti. među onim grado­ . nu sačuvalo se nije ništa. 1537. čunjevi opasani šancem s nešto ka­ mena. Brytwychewyna nobilium de Zemche". Taj je srednji dio *) Vidi Šišić: Sabori II.117 sjednom selu Cagama našlo se rimskih ostataka. što ga je Usref beg osvojio. Kamengrad u Slavoniji. pa se g. koji je bio napunjen vodom iz Save. vrh brijega. Vywar. za koji drži Klaić. spaliti. Na karti međa karlovačkoga mira narisan je i tlocrt stare tvrđice: tik do Save bio je četverokut sa dva bastijona. da je oko cunja načinjen dubok šanac. ne može se sasvim g. Kod Bujavice i kod Kukunjevca dva su druga gradišta. da je identičan s gradom Čubinom. koji bocki grad i Szenchewywar (== Novska). . Krambergera iz g. pa sada izgleda poput kratera. Nekad je taj sav kraj pripadao do ^ Pakraca ivanovcima. pa pnoratu vranskom.

vijeka. a iza bitke na Muhačkom polju boravi tu Krsto Frankapan. u koji se ulazilo pod tornjem 7. dobije grad ban Lad. 1535. Taj je dio grada opasan na daleko čvrstim zidom. Nad tim se mjestom dižu ostaci staroga grada Velike. Lopašić je u svojem djelu: Dva „Dva hrvatska junaka" priopćio i sliku Kraljeve Velike. gdje je nekad postojala i stražarnica. nu g. koji je pojačan s četiri polukule (Schalen) prema jugu. komu su u XV. Turci su tu držali 35 konjanika i 50 pješaka. oslobođen. 1435. nakon njega zagospoduju Kanižajevci. veoma razvaljen. leži mjesto Velika. Nešto prema j. Kasnije je vlasništvo roda Nadasdy. Sve su polukule proviđene strijelnicama za manje oružje. jedva se viđaju neki ostaci odaja. a ulaz u taj ob­ zidani prostor bio je na zapadu.. spominje ga popisivač kao sasvim ruševnu. a kralj Ferdinand dariva g. taj grad (papirnati dar) Ivanu Hoberdancu. G. 1528. danas bijedno selo. Početkom XVI. te bude tek g. dok je jedna polukula iskočila na sjevernoj strani. vijeka. 112. vijeka gospoduje tu kralj Ivan Zapolja. 1564. koje je sada sasvim nestalo. 1702. Ruševine grada u Velikoj u požeš. ist. G. nu po njegovoj smrti dosudi palatin Gorjanski grad kralju. koje su danas gustom šumom prikrite. Kraljeva Velika. vijeku gospodovali Velički i rođaci im Bekefijevci. kad je grad već odavna bio u turskim rukama. 1687. I u selu Buču postojala je malena utvrda. pa kad su si g. 1544. gdje se nalazila i cisterna. a Sigismund je pokloni Ivanu M o roviću i sinu mu Ladislavu. županiji. posjed dijelili. Nacrt Gradišća in Schiavonia u zem. nu ta je puka fantazija. a Franjo si dade taj posjed potvrditi još g. koji ostadoše tu go­ spodarima do XVI. Nutarnji je grad. imala je nekad važnu utvrdu. odstupa Ferdinand svoja prava Franji i Gjuri Tahiju. spominje se i . Egervarski. kako se to radilo pod kraj XVI. Ipak se domogne zet Treutulov Petar Čeh grada. a kad je taj rod domro. Polazeći od Pakraca prema Požegi. Tu su se sačuvale razmjerno znatne ruševine kasno sredovječnoga grada. pade u turske ruke. jer da je bio samo Nikoli Treutulu samom poklonjen. koja je sprva bila u rukama kraljevim. bogati plemić požeške i vukovske županije. arkivu u Zagrebu nije no fantazija. treba skrenuti kod Kamenskog mimo Striježevice (gdje su nađeni rimski spomenici) do Kamengrada. Vlasnik je grada bio Nikola Treutul. SI.118 bio utvrđen zidom u trokut sa bastijonima. jednom osobito čvrstom prema za­ padu.

koji je zamijenio diživi most. nekad samostanska. . a od svoga gradića sačuvalo je tek nešto ziđa. a kraj je prema . a na suprotnom je kraju u XVIII. I taj je završen okruglom kulom. za pravo samo oveća glavna kula. U trokutnom dijelu grada bilo je također prostorija za stanovanje. a prema onoj strani. vijeku sazidana lijepa crkva sv. od koga SI. Kutjevo. Popisivač od g. S. Jurja. pa se pro­ lazi kroz četverouglatu ulaznu kulu. a da su bila tu barem dva sprata. Gradić je malen. unum palacium stratum et longum. da je grad — srodan onom u Cerniku — nastao negdje pred tursku invaziju. I u Radovancima iska­ paju se rimske ciglje. Kod Vranića na­ đeni su i rimski novci na skupu. gdje su bili umetnuti balvani. Od ove je na lijevo jedan dio grada u ruševnom stanju s okruglom kulom na uglu. 113. nije od sredovječnoga svoga stanja ništa sačuvalo. U mjestu Velikoj postojale su nakon izgona Turaka dvije crkve. učinjen je šilj. koja danas služi kao magazin. . ali i u okolini Kutjeva našlo se obilje i predrimskih i rimskih ostataka. je i mjesto zadržalo svoje ime. I u prethistorijsko je vrijeme bio kraj dobro napučen. Na sje­ veru je zid pojačan polukulom. nekad glasovita opatija templarskoga reda. Grad je pripadao kaptolu požeškom. una turris tecturis carens ac in medio ejusdem castri quaedam domus seu camere deserte et una cisterna seu puteus". pristup do nje — ona leži na kljunu kamenoga brijega — vrlo je težak i danas. gdje se brijeg prislanja na susjedni brijeg. Kraj je ovaj u prošlosti imao daleko više utvrda. ulazi se danas zidanim mostom. koji je opasan bio dubokim šancem. Stari grad u Kaptolu. . da grad nije od pamtivijeka nastavan bio. pokazuju u zidu brojni otvori. 1702. U Londžici našlo se ostataka iz broncanog doba. očito prethistorijske kolonije. Srednji je dio bio jamačno također pregrađen. veli. kod Treštanovaca temelji rimske zgrade i rimske skulpture. sačuvala j o š nešto iz doba gotike. tu se j o š opažaju tragovi kamina. Utvrda je vrlo zgodno smještena. Svakako je bio središte velike gospoštije. aedificiis ornatum. a na desno je dio grada u novije vrijeme opet uspostavljen. koje su slu­ žile nekad za obranu grada. i s t od Kaptola nalazi se Pogana gradina. Ne vidi se više nikakovih naprava. koja je podijeljena bila u tri dijela. kod Vetova rimski spomenik. sadašnja je župna..119 Velika: . Bangradac i Gradac. U grad. U kraju sjeverno od Požege sačuvan je barem dijelom grad Kaptol usred istoimenoga mjesta. Gradište je također na­ lazište prethistorijskih ostataka. Po temeljnom rasporedu građevine vidi se.

Da­ nas nema od toga grada go­ tovo ništa. pravo patronata nad opatijom Rudinom i tamošnje posjede.. kako se izraziti]e jedva gdje vidi. došlo u ruke obitelji Dežefi. Od po­ četka XIV. nadbiskupu kaločkomu Ugriljestvama se ulazi do gornjega dijela. a od grada Stražemana. nu čini se. ma da se ne može ustvrditi. da se stvori še­ talište. kad je kralj SI. županiji). koje je dalo cijeloj žu­ paniji ime. Tlocrt grada u Požegi. 115. a ovilo oko gradskoga brijega (Burgberg). 1242. kao da je rimski Inicerum istovjetan s današnjom Požegom. poklonio Požegu Orig. 1423. vijeka nose Frankapani i naslov župana požeških. gdje je na nu. zap. Podvrško (u požeš. Andrija II. Tako smo se primakli mjestu. 114.. od Velike bio je u Poljanskof gotski samostan franjevačkoga reda. k prastaroj Požegi Mjesto seprivinulo uz požeška brda. da se uzmogne lakše obo­ desno okrugla kula. da je samo grad bio u njihovoj vlasti. Kad je Fr. kojoj zadnji ostatak staroga grada. dok je mjesto s okolišem Sl. Kraljica Jelisava boravi sa kćeri Marijom in Posegavara. riti na bogomile. ostala je rpa kamenja. a jamačno je tu postojalo naselje već od pradavnih vremena. u ark. a mati po­ sljednjega Arpadovića Tomasina Morosini boravi često u Požegi. su Hedervarijevi prodali za 6000 for. u Karlsruhe. gdje se kasnije digao lijep dvor. Na lijevo predgrađe. 1445.). Kasnije je Požega u rukama ugarske kraljice Ma­ rije od g. a g. Hedervar izgubio Beograd. da je opravdano mišljenje. Poslije g. J. Mjesto se s gradom spominje g. ubi erat curia reginalis. darova kralj Ferdinand Požegu Ivanu Haber- .120 jugu ostao do danas slabo ispitan. a i Sigismund daje povelje u Požegi. Borba Hrvoja Vukčića Hrvatinića sa Sigismundom do­ vršila se je tako. od koga se nešto zida sačuvalo. te izdaje odavle povelje. da je Hrvoje za­ držao Požegu do svoje smrti (1416.—1273. gospoduje u P o ­ žegi familija Tamasi (Vajdafi). tamo se redilo i planiralo. 1227. dosude velikaši Požegu Hedervarijevoj obitelji.

Nu kasnije su nađena i dva nacrta stare utvrde. do turskih vremena. pa si možemo sad grad prilično točno predsta­ viti. grada u požeš. pa je do g. 1702. 2 ) Prije par godina dao je vlasnik dr. žup.) za 100 ljudi na dva sprata. U donjem trokutnom di­ jelu bio je ulaz i stražarnica. Vraćajući se na zapad prema Kamen­ skom nalazimo kod mjesta Orljavca ostatke cigljom zidanoga gradića. ali o njegovoj prošlosti nema spomena.) dala nekako i slika grada stvoriti. Možda su i Iločki imali neko pravo na Požegu. je­ dan u ratnom arkivu u Karlsruhe. koja se spo­ minje od g. društva. Odavle se niže okolo Požege vijenac gradova i utvrda/od kojih su se neki dosta dobro sačuvali. bila u njoj i posada. 201. 1528. 1550. razbiti i kamenje x 2 ) Kempf: Požega. nema ništa za­ jedničko s istinskim stanjem grada. 116. arheol. 117. 1751. drugi u zem. . a odavle se drvenim ljestva­ ma ulazilo u gornji sprat. srodan drugima u požeškoj okolici. a taj se zid do danas sačuvao. koji je sezao do pod ra­ zinu samog mjesta Požege. Pregrađen od staroga grada. jer je kći Lovre Iločkoga dobila od kralja Ferdinanda g. arkivu u Zagrebu. a naročito onomu nad selom Viškovcima. Odmah do Orljavca nalazi se kod sela Čečavca nešto kamenja prastare benediktinske opatije R u d i n . Reiner zidove otkopati. Prema zapadu silazio je zid iz polovine gor­ njega dijela grada prema mjestu do Kamenitih vrata. 1 ) Tvrđa je požeška bila još g. a usred toga dijela zasuti bunar. Na kraju te zgrade bio je okrugli toranj.). junaka. G. gdje je prema jugu bila vojarna SI. arkivu u Zagrebu Possega in Schiavonia. 1770. Slika. Za malo je godina pala Požega u turske ruke (1536.). trebalo je tvrđu pregledati. ) Vjes. Tlocrt Gračanice. žup. pa se iz za­ pisnika o tom pregledanju (Kempf: Požega 371. IX. Sve u svemu bio je to pravi burg. a još je više fantazija nacrt u zemalj. reparabilis. pa ma da su bile na njima izvrsno sačuvane fresko slikarije. Dvor u Cerniku (pož. potvrdu i za grad Požegu. SI.121 danczu de Zalathnok (g. što ju je priopćio Lopašić u djelu: Dva hrv. 1210. Preko brda j o š je jedno oveće neznano gradište. hrv.

budući da se saču­ vala samo jedna okrugla kula. gdje je narisan grad Cernik. a tlocrt se njegov jedva može konsta­ tirati. učinjen valjda odmah nakon reokupacije Slavonije. gdje su prije par godina našli rimski nadgrobni spomenik. 1595. okružen grabom i drugim velikim. 1443. Grad je smješten u ravnici. Ipak se čini. 1413.. očito je i taj samostan bio utvrđen. a curia Podvarsa g. 118. Neki su komadi upotrebljeni pri gradnji crkve u blizom Čečavcu. a protiv toga prosvjeduje još g. a bilo je u vlasti Dežefijevaca. 2 1 . uvađa budimski kaptol Lovru Hedervarskog i sina mu Emerika u posjed. gdje se mora proći iz Požege do Save. a mjesto je bila sandžakom proglašeno.1) Mjesto se spominje već g. G. G. Ulazna kula grada Gračanice srednjem vijeku dosta često nedaleko Cernika u pož. založi Fr. Hedervari posjed za 3000 f. kad je kupuje Ivan de Thomassi. a kad je Hedervari izgubio Beograd. šancem uokrug. uze mu kralj za kaznu Pod­ vrško i dade uvesti Simeona Meršića u posjed te tvrđe. koji i danas nose pridjev de Csernek. Sav je drugi lokalitet utvrđen na daleko zemljanim nasipom s ba~ stijonima. G. Tu su u Cerniku sjedjeli najljući turski age. žup. Arhitektonski fragmenti po­ kazuju na doba ranije gotike. 1 2 6 4 . 2 Grad Cernik ) leži ne­ što južnije. arkivu u Karlsruhe nalazi se nacrt. Među tim kamenjem našlo se nekoliko lijepih klesanih komada našli se napisi i kamenje. da je grad bio slično građen s onim u Kaptolu i u Cerniku. zauzeše Herberstein i Lenković cernički grad. ) U voj. prijašnji vlasnik Lorantović. Petru Kegleviću.122 razvesti. Mjesto se u SI. u kojem su bile isječene strijelnice za manje oružje. Gradić je smješten pod brijegom. nu konačno se oslobodi od turske sile nakon poraza Turaka kod Beča. spominje. 1453. Nešto južnije leže ostaci tvrđe Podvrško. a ma da je pre­ građen. ipak je temeljnu osnovu zadržao do dana­ šnjega dana. 1521. ) Csanki: K6rosmegye.

a ujedno se može sav kraj od zakreta ceste iz Požege u ravnicu pregledati. stojalište iščezle tvrđe Orljave. Sačuvalo se nešto malo ziđa. među njima naj­ gore Caprara. Grad je bio svo­ jina Andrije Drežničkog. da je tvrđa bila veoma malena i služila za prebi­ vanje sve do u kasno vrijeme. koji je građen po onom načinu. U jednom i drugom dijelu grada bilo je dakako pregradnja.u.u. Badava tražimo u spisima išta. pa budući je on skrivio gubitak „finitimae arcis Zwechan". potvrdio Fr. što bi prošlost toga gradića osvijetlilo. Silber. kako je građen i grad u Subockoj. Hampel: A regibb kozepkor I. Gradić je izvrsno smješten.123 Sad su pak njemački generali bješnjeli u Cerniku. zv. Antiken Cabinets. na brdu Slavči kod N. koje pokazuje. zem. naušnica i t. opet opravili. alio nomine Eleskevv. Tu se našlo dosta predmeta iz rimskoga i ranijega srednjega vijeka. Miinz. Ludovik II. d. kojeg je dijelio poprečki zid u dvoje. 1 ) Zapadno od Cernika nalazi se kod mjesta Šagovine nešto ziđa isto­ imenoga grada. Gradiške našla se oveća neolitska kolonija. VII. turskog ^ J grada. Tu je bilo prstenja. 1525. Toliko se j o š sačuvalo. Britvićevina i t. (Vjes. tek mu fale zi­ dovi s prednje strane (kod F ) . d. ) Kraj je Cernički bio i u predrimsko doba nastavan. k. Na vrh brijega postavljen je gradić. a među pristojalištima toga castruma nalazi se i Dolac. Istočno od Cernika vidi se u gori podor Gračanice. je vijeku grad znatno pregrađen. Ostrožiću de Giletinci g. Pred vratima bio je diživ most. Na vrhu se brijega posadio grad na po­ ravnatom prostoru. 191. da se s ove točke vidi daleko k Savi. koje je priopćio Arneth 2 ) u svom Nacrt ostataka djelu pod br. još se i sada vidi okvir. u koji je dignuti most prista­ jao. Građen je u okrug. odlomaka grada D o l c a * fibula. 291. 2 1 0 — 2 2 2 . Grad je četverouglat. Možda je to za pravo castrum Brestovcz u požeškoj županiji. 1527. arkiva. U XVIII. Čini se. koja je viđena bila i u Zagrebu. x 0T\ . U srednjem je vijeku Dolac pri(„Turski grad"). 1537. tako. da se može dostatan tlocrt učiniti. Dežefiju cerničkom: castrum Brewsthowcz. k. oko kojeg je učinjen dubok šanac. 3 ) Thalloczy-Horvath: Also szlavoniai okmanytar. da je ta kula bila glavni dio grada za j / prebivanje. U zid je ugrađena okrugla kula E. 3 ) Istočno od Dolca nalazi se Vrhovački grad.) Turci su osvojeni gradić g. kojom se ulazilo. 1821. Nad barok­ nim je ulazom grb familije Marković. Monumente d. koji je g. Na zapadu je uzidana u okolni zid polukružna kula. y I Nad Dolcem sačuvali su se ostaci t. opasan šancem. kako otvori za balvane svje­ doče. a temeljna mu je osnova ostala: četverokut utvrđen sa 4 kule na četiri ugla. 2 ) Arneth: Die Antiken Gold. tako. uze mu kralj Ferdinand Šagovinu i dade je Nik.

mačvanske banove. Gračanica. 39. Kako se vidi iz dosadašnjih pri­ kaza. 1818. čl. Kobaš je imao također kaštel. 1470. nu nije nedvojbeno ustanovljeno. 1230. Ta je kula sazidana tako. bilježnika kr. 1536. uzeo Turčin. U po­ pisu tvrđa. l . kancelarije i brata mu Stjepana. izuzimlje kralj Matija Ivana Pleterničkog od Sz. Nikoli. To je prehistorijski nakit. br. Kubas a un Castelletto dishabitato che fuori ha da cento case et altretante persone. kojem je redu pripadala.124 da tek ponešto iskače iz zida. Ciglenik i Malino1) nalazišta su prethistorijskih starina. gdje su bile prostorije za stanovanje. pa se dosta dobro sačuvala. da se jedva čovjek može provući. čitamo na 7. ) G. u koji se ulazilo ulazom u prvom spratu. ali od staroga se grada nije ništa sačuvalo. da s e : „idem quod castella infrascripta Knesjevec (Knežci?) et Farklevec in comitatu posegano Blasii Huszar sub nota infidelitatis infra viginti quinque dierum spatio a die datorum huius decreti computando distraSL 120. nad Slatinikom. 1471. Kasnije su Berislavići došli u posjed toga grada. Vidi Gundrum: Prosvjeta 1905. mjestu i Kobach. Nedaleko sela Viškovci nalazi se podor utvrde. U Pleternici stoji j o š dvor iz vremena Trenkovih. G. a ka­ snije u vlasti Banfijevaca. Tu je još sačuvana u blizini gotska samostanska crkvica. U nedalekom selu Frkljevcima stojala je utvrda. bila je okrugla glavna kula bitna sastavina u gradovima Požega. ne znamo danas više. Kakova su gradišta kod Bzenice. (starine XVII. Nedaleko Stupnika vide se ostaci ne­ kog gradišta. koji se spominje već g. za koju su mu platili u Beču. Orioa". Tu su nekad gospodovali Pleternički i Toroki. Viškovci. Grad je sazidan u oval­ nom obliku. Danas se tu nalazi (na prehistorijskom tlu) sredo­ vječna gotska crkvica. Ratkovice i Bučja. ali je bez sumnje bio grad u Drenovcu. od svake županijske vlasti. preko 900 for. gdje je prelivena.: „castrum (regis) de P o s o g a Dornoch vocatum iuxta fluw. 148). kojoj su skinuli svod nad svetištem. koje je g. da je između nje i okolnoga zida ostalo toliko pro­ stora. Ostaci grada Dolca. da je kralj Matija naložio. gdje se veli. a malim četverostranim predvorjem ulazilo se u nutrašnjost. kako potvrđuje Georgiceo g. hantur et penitus aboleantur". Crkva je u Pleternici i sada posvećena sv. Miklosa. spominju se Vrhovci među pristojalištima grada Požege. 21 i 22. pa sazidali tu kulu na dva sprata za obranu. našao je graničar Ferić u Malinu „krunu" od zlata. Na suprotnoj je strani okrugla kula pravi sredovječni berfrit. gdje je sve učinjeno bilo. 1444. od g. o kojoj govori Corpus juriš z. da se otešča ulaz nepozvanom. Od g. Vrhovci. do 1500. Nu ulazilo se u grad kroz predvorje kod A. koja je građena od izvrsnog materijala. 1620.

Već je Mesić ispravno naslućivao. Turcos post SI. Cimbe. dolazimo do staroga prelaza u Bosnu kod Dubočca. 1516. 163. koje je uzeo Turčin g. 1536. 3 ) Berislavići su potomci Borić bana. sp. edificationem castelli Kobas Nad svetištem podignuta kula sa strijelnicama. Grad je bio vlasnost Berislavića barem neko vrijeme. U ispravi g.Ex litteris episcopi zagr. Entstehen d. Hrv. 115. Gesch. Brod je j o š u predrimsko vrijeme morao biti važan prelaz preko Save. Siče nahodišta su pret­ historijskih ostataka. spo­ minje sa na četvrtom mjestu: Brod — despoti. 2 ) Lešić: D. 118) nabraja se posjed Berislavića ovim redom: Brod. habetur.) veli s e : . Na onom se otočiću. (Sta­ rine V. Thomycza. Festung Brod a/S. Rimljani su tu našli mjesto. Militargrenze u. kad je turska vojska došla do Zapolja. U Vrbovi nalazi se gradište tvrđe. kojim je ovaj cijeli kraj do turske invazije pri­ padao. našlo rimskih novaca. koji je sačuvan u imenu potoka Mrsunje. a isto tako i Brod2) sa svom svojom okolinom. 1910. 1536. Kanila je nahodište prethistorijskih predmeta. 1536. ad ripas flumini Savi et ex~ pugnationem castelli de Brod in quo 1500 homines in presidiis reliquisse dicuntur". nazvali Marsonija. u koji je usađen stup mosta. Brod je u srednjem vrjeku bio vla­ stitost obitelji Berislavića Grabarskih. Starine V. Svrnemo li još pogled na zapad Orljave. Franjo B. U ispravi od g. 162. i Slav. Zagr. Polazeći uz Savu do Broda. Mačkovac. gdje je bila tvrđica. koju donosi Ivić (u.) nije Soliman dozvolio dalje pljač­ kanja. pa su ga po drevnom predrimskom na­ zivu. 1339. naći ćemo u Tisovcu spo­ menut grad. Dobochacz^ . a pišu se sve do pod kraj svoga vladanja „comes de Dobor" (na pr. 168). Stadt u. Dolina. koja je g. pa po Istvanffiju (XI. pala Turcima u ruke. A među onim gradovima. koja se spominje od g.. ) !) Ivić: Spomenici Srba u Ug. 121. Utvrđena crkva u Drenovcu požeškom. djelu s. 3 Taj despot bio je Berislavić. d. 1470.125 alio nomine Gyleth Kaštel 1 ). S. Oštri Vrh nad Petrovimselom nalazište je rimskih starina.. na listu od god. d. a nedaleko Zapolje smatralo se odavna za rodno mjesto Ivana Zapolje. N. otočić pred Brodom činio je taj prelaz laganim. 1914. da to nije bosanski Dobor. a kasnije u vlasti Gorjanskih. u posjedu S.

Hrwsthycza. možda prema Po-fi crkavlju. bila nalazimo kasnije je vlasti Berislavića. 01/ ulaz^kod A. koji se već g. uzidana u zid. *Boroschyan. Libuguschy. Paka. što ga je priopćia Ivić (sp. Možda sama utvrda niti nije bila u današnjem Kopaš. Novigrad. Zarwas et Petrocz in de Walko et Posega comitatibus aliisque. koje e možemo sigurno odrediti. E braničkula. Benedikta. Komoricza. a malo podalje tekla je Mrsunja u Savu. Dobor. Petra. Darnocz. Owari Zwyna. Hrwsewa. despoti et nobilium communis Plethernycze — despoti. 1536. (Csanki: Magyarorszag foldrajza II. Moreu. 1700. Petnja i Pleternica. jest posjed u blizini Broda. U kraju utvrdu. Dobowyk. a na s. Lyzko. a opasana je bila šancem. Zenth Laczlo. drugi put Ovaru (Starigradu). 1282. Garčin. ostali oko Pocrkavja. Boroschyan. *Mozuchky. trati. possessio Pethna cumturri u rukama u Veličkih i Bekefijevaca. 401). Stjepana. u kasnije ga 4 spomenici Berislavića. da se posjed Berislavića nalazio u okolici Broda i uz Orljavu. Lad. a pripadao je g. mjesto Brod bilo strane mjesto. To su omanje gotske crkvice. gdje je i prije stajala utvrda. Jarak. dj. je Ta je utvrda ležala baš pred otočićem u Savi. . U onom popisu zauzetih tvrđa. Valjda je i gradište nad Slatinikom ostatak utvrde Berislavića. utvrđeno: zid s bastijonima opasavao samo je sa tri prema Savi nije bilo utvrde. a malo podalje crkvica sv. Vinica je bila očito nad današnjim Podvinjem. a spadao je jednom gradu Orjavi. pa su zadržo svoj posjed sve do turske navale. zap. Nad Petnjom ziđa od potokom je ostalo nešto Posjed se spo­ a grada Petnje. Mjesto je pri­ padalo vukovskoj županiji. Nad Pocrkavjem je žalibože u novije vrijeme porušena crkva sv. pa možemo s pravom sma­ da je to j o š tvrđica iz predturskoga doba. sive castro. dva ugla imao iskočio je mali bastijon. T l o c r t grada u Vrhovcima. spominje kao terra Burstian. vijeku na istom Mi poznamo tlocrt te tvrđice po koji je na nacrtu na mapi karlovačkoga mira iz g.126 Danas se ruši u Brodu tvrđava. 1282. mjestu. Ogle­ damo li ta. *Ozonychky. Ta mjesta poznajemo i danas. U tom su zidu bila troja vrata. minje g. Herman. 163) navodi se : Arky — despoti Vywar — despoti Brod — despoti Garchyn — despoti Wynycz — despoti Pethnyewar.. gdje je stajao kaštel. Ono Zwyna bit će kasniji Svinjar. U tom je kraju morao biti i Dobor. današnji Davor.. Na istoku je još valjda zakupu. okrugle kule. Zalathnok. koji se zvao i Redemlye. su još gdje j o š rada danas naziv Gradina upućuje na iščezlu 1 f 7 U SI 122. Brod. Kasnije su Berislavići postali srpsk udespote (udova Vuka Brankovića preudala se za Franju Berislavića). kod Glogovice sačuvala se crkvica sv. sagrađena u XVIII. uglu I Četverokut. koja je pripadala bosanskim biskupima. mjesta vidjet ćemo. utvrda u Garčinu.

Gdje je bio Ovar (Starigrad). što smo u požeškoj županiji opazili. Šagovinu. Tlocrt tvrđe i zidova mjesta digla znatnija mjesta. vidjet ćemo.Foldrajza II. veliki redovi imaju tu svoje posjede: Kutjevo u rukama templara. Isprva je u rukama familije Treutul Čeh. 445. str. varoš Szent-Miklos (Pleternicu) i grad Csuckans. a od Gradiške do Pakraca sav je kraj u vlasti ivanovaca i kasnije prio­ rata vranskog. (Csanki: Tort. okmanytar. 123. da je tu od prethistorij­ skoga vremena bilo posvuda sve na­ pučeno. Pregledamo li j o š jednom sve. syjevi smatrali svojim j o š uvijek tvrđu Gradac. kao possessio Oryva cum castro suo. da su PakNa desno okrugla bra­ nič kula tik zida. Mi doduše zna­ mo pristojališta te utvrde (Csanki: Tort. Od g. ne znamo. Istočno od Požege kod Blackog vidio je Luka Ilić nekakovo crkvište s ostacima utvrde. U XV. 393). ako uzmemo.127 mjestu. Kroz cijeli srednji vijek bilo je u toj županiji veoma živo. rimske kulture viđaju na mnogim mje­ stima. . 304. gdje je i danas mjesto istoga imena. Orja grad i Csukancz.) iz raznih vremena. Sama kraljica vlasnica je grada Požege. Ka­ kova je to bila utvrda. vidimo. a u rimsko se doba ovdje SI. selo Orjavicu. a po ispravama sudeći nalazio se taj grad na brdu Trbošnjaku kod Šapne. U požeškoj je županiji bilo i drugih utvrda. kojima ne možemo od­ rediti točno mjesta. kralj Ivan Zapolja gospodar je Kamengrada. gdje se doista nalazi gradište. v. županiij. da ga moramo tražiti u okolici Broda. gdje karta bilježi Gardun grad. da je Gradac bio tamo do Pleternice. Benediktinci imaju tri znatna manastira. A iz u pož. gdje je stajala tvrđa Orljava. po kojoj dobiva familija P a k s y : g r a d a kod Viškovaca Gradac. 1290. u rukama Veličkih i Bekefijevaca. Možda je taj grad bio nad današnjim Orijovcem. ali ta imena su se dijelom izgubila. koju je dapače i narisao. a dijelom se ne mogu s današnjim stanjem identifikovati. a budući da je ta imala posjeda u Ple­ ternici. Nešto nam pomaže tražiti tu utvrdu darovnica Ferdinanda I SI. koja se spominje već g. pa se tragovi Broda. Nacrt ruševina od g. a danas se tamo nalazi samo gradište. a dalje se mi­ jenjaju gospodari dosta brzo. se vijeku spominje i castellum Terbus.*). 1442. 1700. popisa pod kraj XVII. ne možemo ustanoviti. vlasništvo Berislavića. Isto je tako teško odrediti. možda je ispravno mišljenje Csankijevo. foldrajza II. ne ćemo krivo poći. spominje se castellum Gradach. kojemu je gospodovala familija Pakosi. već podalje u gori. Sav kraj oko Broda 0 Thalloczy-Horvath: Also szlav. Po Weigelovoj mapi iz g. 124. 1560.

Po obliku (i po vremenu postanja) ima u ovoj županiji gotovo svih tipova sredovječnih gradova. Tu su najstarije forme u onim gradovima. a rod Tiboldovića. budući je stopedesetgodišnje tursko gospodstvo promijenilo tok života. U drugim se krajevima pod starim burgima kasnije podigli dvorovi.128 u rukama je obitelji Berislavića. Inače su vlasnici gradova većinom tuđinci. Dobra kuća. nu ovdje je to tek iznimno učinjeno. Ipak je i tu nastao na pr. pa oni omanji sredovječni gradovi: Gračanica. lijep dvor u Stražemanu. koji su drugačije građeni. . U kasnije doba nastaje Pakrac i Kamengrad. Viškovci i Vrhovci. jer su položeni u ravnici. centar prostrane gospoštije istoga imena. kasnije Zemče prozvani a konačno Svetački pokazuju već u toj promjeni imena približavanje autohtonomu pučanstvu. koji imaju glavnu kulu (berfrit) četverostranu ili petostranu: Čaklovac. Iz najkasni­ jega vremena bit će gradovi tipa grada u Kaptolu i Cerniku. Duha (danas Dežanovac) domaći plemići. koji ga zadržaše sve do pada pod tursku vlast. j o š su jedino Kaštelanovici od sv. dok je samoga grada posvema nestalo. Stupčanica.

Gorjanima. Bijelom brdu. njevaca u Virovitici g. Točno su ozna­ čene međe grada Virovitice (Wereuche) u ispravi od g. pa u Virovitici.. 1684. Tenja. koje joj je dalo i ime. God.) Satnici. 1290. 374-376. Mikleušu. 9 Prof. nalaze se i dominikanci u tom mjestu. ark. Dalja. 125. Viroviticu i daruje je kraljici Ani. uze mu Ferdinand g. VII. nije sa­ čuvala ništa do gradišta svoga sredo­ vječnoga grada. . pa je već god. gdje se danas l ) C. nu budući da je pristajao uz Zapolju. da druge i ne spominjem. Osijeka. potvrdi Ferdinand Stjepanu Banffyju sve njegove posjede. Satnice. pa među ostalima i Viroviticu i Stupčanicu u požeš. kojom kraljica Marija potvrđuje sloboštine Virovitici. G. da je već u predrimsko doba tu bio bogato napučen kraj: nahođaji u Marjancima. Nu g. 1243. Samatovcima. Virovitica je od davnine bila najznatnije mjesto te županije. dobilo sloboštine od kralja Bele. Prikaz oslobođenja Virovitice iz turskih ruku g. D. Lendave. jasno svjedoče za istinitost gore iznesene tvrdnje. U srednjem su vijeku opet i ti krajevi bili često spominjani. Ova ravna i bogata županija nije dakako sačuvala mnogo sredovječ­ nih utvrda: kultura je tu skrivila. 1 ) SI. Tu su prolazile i rimske ceste. Podgajaca (miljokaz). Pred turskom provalom bio je grad u rukama Ivana Banffyja od D. (Vjes. u Čepinu. županiji. poglavito ona uz Dravu do Osijeka i dalje prema Dalju. Grad se virovitički nalazio od iskona tamo. 1248. da ih je gotovo sasvim nestalo. Dalju. Bijelog brda. a ovdje je izdana i isprava. u ispra­ vama srednjega vijeka Bakva. Original u Rano se već spominje i samostan fra­ arkivu u Karlsruhe. Miholjcu. 184 i 259). 1527. Đ a ­ kovu.Sredovječne utvrde u županiji virovitičkoj. 1541. Naši­ cama. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Valpovu. A to prirodno bogatstvo bit će uzrok. IV. Budincima. 1280. kojom te sloboštine dobiva i grad Zagreb. bogati nalazi u Bizovcu (80 kom. Glavni nahođaji iz rimskoga doba našli su se kod Đakova. z. Današnja Špišić Bukovica.

ne spada pod nje­ govu jurisdikciju 8 ). kad ga je general Leslie g. g. nu ta je više no fantastična. *) Vjes. novi dvor 2 ). oteo Turcima. Kako su se u to doba veselili toj pobjedi. Ostaci grada u Vočinu. koja je bila uvijek napunjena vodom. Novaki bilo je nekad sijelo župe. izdan tom prigodom. što je nekad pripadao grani Gorjanskih. a diživim se mostom prelazilo preko široke grabe.130 nalazi dvor. 276. Vaška je bila ne­ kada posjed biskupa zagrebačkih. cijelu tu župu svom vjernom banu Prijezdi. 1463.—1804. zem. str. Sjeveroistočno od Virovitice dva su važna mjesta u srednjem vijeku. danas pusta sela. da je Gyula d.. koja je opkoljena bila i palisadama. Za posjed se toga mjesta često bili ljuti bojevi. što je po­ daren templarima. Bio je obzidan zidom sa bastijonima na uglovima te imao četiri tornja. pro­ dan knezu Schaumburg-Lippeu.—1684.) nu ni od toga se nije ništa sa­ Izvana su zidovi obloženi tesanim ka čuvalo. ) Graditelj je bio N. 1684.Wasserburgom". dokazuje i SI. 1532. Kan Novake dao nekada templarima. 1904. J3 rtno>sac 2 *) O toj stvari v. samo onaj dio. 1255. III. 1800. Nedaleko Sopje je također imalo svoj kaštel. prikaz u Prosvjeti od g. Kraj nedalekoga Mikleuša nalazile su se još u drugoj polovini XIX. vijeka ostaci grada (vojn. karta bilježi tu uz znak ruševine Ruine Zrinyi). pa saziđe g. . žup. koji pri­ kazuju grad u vrijeme. Mi ga donekle poznajemo iz nacrta. bio u turskom posjedu: zapovjednik grada Brodarić nije ga mogao od Turaka ni bra­ niti. Poslije reokupacije kupi grof Pejačević grad. 1193. 1 ) kod Drenovca u virov. a može se donekle smatrati . a spominje se već g. Iz ratnoga arkiva u Karlsruhe imamo sliku opsade Lesslijeve. a bio je malena zgrada. koji bude g. Roth. što su ga sazidali grofovi Pejačevići. Sam je grad bio unutar te utvrde. kao ni od kaštela u Slatini menjem. 1841. 237. vlasništvo Ivana Rachkusa i Martina Betlena (ili Beglina) koji se zovu sopjanski (g. Isprava od 30. SI. 126 Tlocrt ruševina grada njemački Flugblatt. veli. Grad je od g. a sada dariva Bela IV. arhiva VIII. Ulaz je bio napose utvrđen. 127. a da­ nas je vlasništvo grofa Draškovića.

Odslije se ta grana Gorjanskih prozvala Bänffy de Därnocz. daje Egyd od plem. 1484. G. ) Od grada se Drenovca 2 1 sacuvalo dosta malo ostataka. ) Csänki: Körösmegye 52. ) Povijest grada Drenovca vezana je s povijescu grada Vocina. da nam pokazu sasvim neobican sastav gradine. dobiju Gorjanski i srodnici im Kishorvati-Hlapcici cijeli posjed./85. God. Kasnije dobise jedan dio grada i posjeda drenovackoga Desa i Ivan Gorjanski.131 koji su posjedovali i Drenovac. nu i ti dostaju. a g. smjestene na tesko pristupacnom brdu povrh sela Drenovca. gospodar je drenovacki Sigismund Vocinski. sinu Lovre od plem. Na uzanom plateauu navrh brda poredale se tri okrugle 2 0 Csänki: Körösmegye 54. . 1308. Aba grad u bastinu. Moslavackog svom zetu Nikoli. 1418.

sama tvrđa bila je posve razvaljena. Kad je s Jobom rod Gorjanskih domro. a najmanja C još je naj­ bolje sačuvana. 1508. a osobito je jak i dobro uzdržan branič zid E — E . taj posjed. od kojih se najveća A dobro razaznaje. 73. opet je uspjelo. grad je u rukama Batthyana. 1424. Nu oko g.) Ta je familija ogranak plemena Aba. a i u Posavini nedaleko Kupinova nalazimo Vočinsku baru. koji je sagrađen na najpristupačnijem mjestu. arhiva III. Vočinski1) se grad spominje od početka XV. Othyn.132 kule. Po opisu Ibrahim paše Merimbegovića imao je Vočin 70 kuća i davao je 70 vojnika. 2 bio se ovdje ljuti boj. te je ostalo tek nešto nutarnjih zidova. ) Kad su konačno Turci morali grad ostaviti. Isto se tako zove i današnji Šarengrad. pa se i Vočin spomi­ nje među posjedima Matijina sina Ivaniša Korvina.. 10. Turski osta do g. uze grad kralj Matija. 1538. vijeka u vlasti familije de Atina. da Turci nisu lako pustili grada. ) Smičiklas: 200 godišnjica oslobođenja Slavonije II. pa im je i sam kralj odstupio svoja prava na grad za 6000 f. Materijal je građevine bila ciglja. Ma da im je kralj Sigismund i oduzeo dijelove dobra vočinskog. (Vočin se zove u ispravama: Athyn. Na­ ziv se nalazi i u Moslavačkoj gori. pa osta njihov do g. Sve tri kule spajao je zid. 1686. dok se od srednje sJabi tragovi nalaze. a kad je taj umro bez potomstva. Dakako. da je g. Sigismund Vočinski sve dobro posjedovao. koja i for­ mom i sastavom živo sjeća na rimsku ciglju. sept. Turci su i krasni samostan — ) Csanki: K6r6smegye 50. 2 x . koje se je za Anžuvinaca dostalo znatna ugleda. dobiše Gor­ janski g. kad ga zauzeše Turci. nije ni 10 kuća ostalo pošteđeno. 1434. 1687. 154. Vjes. zem.

133 crkva se gotska do danas barem dijelom sačuvala — upotrebljavali kao kamenolom. Iza Turaka dobije posjed s tvrđom general Caraffa (g. 1793.), nu domala zagospodova opet fiskus, dok nije g. 1776. kupio imanje Erdody, te je od ovih prešao posjed na grofove Jankoviće. Grad se osovio na brdu nad Vočinom, koje se dalo dobro braniti. Od tog je grada preostao samo komad zida, građen od kamena i ciglje, a izvana obložen vrlo lijepo tesanim kamenom. Tlocrt se po ovim slabim ruševinama više ne može učiniti. Ako nije najveća gradina u svoj Hrvatskoj, a ono je svakako jedna od najvećih ona kraj Orakovice,1) što je na­ rod zove Ružica. 2 ) S ime­ nom Orahovice sasta­ jemo se u historiji prvi put g. 1228. u međašnom listu, kojim se od­ ređuju međe neznanoga mjesta Aszuagy. (Da­ kako da ni ime Orahovica ne smijemo dovo­ diti u vezu s orahom, to ime dolazi svako­ jako pisano Raholcza, Rahocia i slično.) Grad se u Orahovici spominje g. 1357. kao kraljevski posjed. Knez je Ivan Blagajski (odnosno njegov zet Petar Herczeg d. g. Heder) založio g. 1328. Lovri, Ugronu i Ivanu svoj grad Zrin, nu nije grada nikad iskupio, već SI. 130. Ruševina gotske crkve g r a d a Ružice su sinovi Lovrini palatin kod Orahovice. Nikola Kont i Leukus i rođaci g. 1357. Zrin prepustili kralju, da ga on preda Šubićima, kako to posvjedočava kralj 28. III. 1357., a zato su ovi prijašnji vlasnici Zrina dobili Orahovicu. 3 ) Nikola je Kont (ime ovo svakako je u vezi s gradićem ) Szabo: Orahovičke gradine. Vjes. hrv. arheol. društva XIII. 94. ) Ime Ružica nema s ružom dakako ništa zajedničkog, te mu je tek pučka eti­ mologija dala to značenje. U srednjem se vijeku spominje Rosoncz u kraju oko Ča­ đavice (kako misli Csanki: K6r6smegye 52), a nije nemoguće, da je to ova ista gradina. 3 ) Vjes. zem. arkiva VIII. 250.
2 x

134 Kontovci nedaleko Grubišnogpolja, koji je do turske invazije pripadao tom rodu) član familije kasnijih knezova iločkih, pa je grana toga roda držala Orahovicu i prozvala se Raholezai t. j. Orahovički, nu i sami go­ spodari Iloka smatrali su se barem donekle gospodarima i Orahovice. Kad

SI. 131. T l o c r t Staroga grada nad Orahovicom.

je na posljednjeg kneza Iločkoga Lovru zavojštio kralj Ladislav, umaknuo je Lovro iz Iloka u Orahovicu, koja mu je j o š jedino preostala. Tu ga u kraljevo ime podsjedne despot Vuk, a branič te tvrđe, za koju veli Istvanffi: ,,arx natura et arte egregie munita", Lad. Backocz nije mogao grada obraniti. Kasnije se Lovro izmiri nekako s kra­ ljem, koji mu ostavi Oraho­ vicu. Kad se Lovrina druga žena Magdalena de Bakowcz preudala za Ladislava Morea de Chula, brata pečujskoga biskupa Filipa, dobije on s njom Orahovicu. More je bio tako opak čovjek, da su ga oba kralja i Ferdinand i Ivan Zapolja proskribovali, a Zapoljevci ga opsjednu u Orahovici, dignu lagumom gradske zidove u zrak, sasijeku sve branitelje, ali More umače. Ma da je Orahovica bila dana braći Rafaelu i Ivanu Podmanickom, osta faktičkim po­ SI. 132. Ostaci Bedemgrada nedaleko Našica. sjednikom grada i nadalje More, pa piše odavle o kret­ njama turske vojske g. 1536.; bio je dapače još g. 1543. u gradu. Odavle je konačno uzmaknuo u Gornju Ugarsku, ali ga Turci uhvatiše i odaslaše u Carigrad, gdje je prešao na islam. J o š g. 1550. potvrdi kralj Ferdinand

135 Katarini, kćeri Magdalene More, pravo na dobra iločkih knezova, pa se tu spominje i Raholcza. G. 1685. budu Turci kod Orahovice razbijeni, a g. 1687. izvješćuje Diinewald, da je Orahovicu zauzeo bez velikog na­ pora. Službeni popis od g. 1702. opisuje i grad Orahovicu. Zidovi su j o š bili visoki, nu krova nije nigdje bilo. U donjem dijelu grada bilo je devet odaja sa stropom, a tri odaje nisu više ni stropa imale. Gornji grad bio je sav razrušen, tek su postojali krasni podrumi. Dosta velika kapela imala je još svod. Pod gradom su bile ruševine plemićke kurije. Cijeli spahiluk dobi bar. de Cordua, g. 1723. kupi ga bar. T. Fleischmann, da ga doskora prepusti grofovima Pejačevićima, od kojih ga za 35.000 f. kupi Dimitrija Mihalović. Grad je Orahovica zapravo i grad i dvor i tvrđa. Danas se ulazi u grad kroz provaljenu kulu A., nu tu nije od prije bilo ulaza, već je trebalo preći mostom, kojemu su se sačuvale supstrukcije kod 14, 15 i 16. do ulaza u prvom spratu, te bi ovako dospjeli u predvorje O-O. Na desno je tu stajala kapela B, gra­ đena u gotskom slogu s otpornjacima, koja je nad svodom (s rebrima) imala prostoriju za obranu. Kasnije je kapela dobila bačvasti svod, ali i taj se već sasvim raspao. Kod 4. ulazi se u veliko predvorje E, gdje se vidi trag uzanog hodnika. Iz te prostorije, koja je tijekom vremena bila opetovano pregrađi­ vana, polazilo se na desno u četiri prosto­ rije F, koje su služile za stanovanje, pa imale velike prozore sa prostranim sjedalima. Na protivnoj je strani osam manjih prostorija, koje su dijelom i svodove sačuvale. Tu je prema jugu zid izrađen u šilj, komu je naj­ veća debljina 9 metara, a učinjeno je to zato, si. 133. Stari tlocrt grada u jer je na toj strani pred gradom prostrana Valpovu. Original u arkivu u livada. Sa polukružnim je zidom tu nekada Karlsruhe. grad bio završen i dubokom grabom odijeljen od drugoga dijela brijega. Na zapadnoj je strani prigrađen gradu toranj L sa renesanskim prozorima i teško protumačivim rovom kod 9. Polukula M štiti još napose prostor N N, koji se prislanja na bastijon I, uređen za težu artiljeriju i pojačan sa tri cunju slična otpornjaka. Toranj H spajao je zid 0 - 0 sa sakristijom kapele. Nu kad je artilerija teža postala, nisu te naprave dostajale, pa je učinjen polukružni zid na južnoj strani P P sa 11 ovećih strijelnica, koje su tako smještene, da se može svaka točka spomeuute opasne ravnine unišaniti. Sav je grad građen gotovo isključivo od kamena lomljenca, ovaj je dio sazidan ponajviše cigljom, tek je donji dio od kamena. Kako je pomno izrađivana ta građevina, o tom svjedoče

136 još pojedini dobro sačuvani tesani komadi: brojni konsoli po cijeloj vini, za koje dakako danas ne znamo, što su nosili. Na više je sačuvano tragova komina. građe­ mjesta

Sat daleko u gori baš nad samom Ružicom nalaze se ostaci Staroga grada, koji dužinom zidova gotovo prestižu i donji grad Ružicu. Dakako, taj je grad doista stariji, karakter je zidova posve drukčiji, a b a d a v a ćemo tražiti uređaj za raskošno stanovanje kao u donjem gradu. Tlocrt trošnih zidova pokazuje razdiobu grada u četiri dijela. Stari graditelj n i j e ni tu micao pećine, već ih je zgodno upotrebio za temelje svojim zidovima. Gradina se protegla od sjevera k jugu: na oba su kraja bili p o s e b n i ure­ đaji za što jaču obranu. Povijest ne zna ništa o toj građevini k a z a t i . Nekada se baranjskoj županiji 1 ) pribrajali gradovi i mjesta Našice, Matučina, Podgorač, Szeglak (kod Harkanovaca) i Valpovo. Našice (Nekche) spominju se već u XIII. vijeku, kad su tu gospodovali templari, nu uz ove imali su tu posjed i članovi plemena Aba, kojem kralj Karlo dariva g. 1310. i templarski po­ sjed u Našicama, p a g. 1312. i posjed s v . Mar­ tin kod Našica ( g d j e se i danas nalazi prastara crkvica). Tada dozvo­ ljava kralj Aleksandru od plemena Aba, da si „si in ipsa possessione Scenmortum . . . castrum edificare seu construere voluerit, faciendi habeat facultatem et pecuniam SI. 134. Glavna kula grada u Valpovu. suam ad opus castri in eadem expendere valeat tanquam in sua propria hereditaria possessione . . . V) Poslije ukinuća templarskoga reda preuzeše njihov posjed, barem u većem dijelu, Ivanovci. Za vrijeme kralja Sigismunda dobiše Gorjanski Našice, a ženidbom čini se da su Iločki došli u posjed grada, jer je god. 1499. Lovro Iločki od Fružine, udove Joba Gorjanskoga, dobio gradove Gorjan, Našice i Novigrad, a od Katarine, udove Ivana Krbavskoga grad Vočin. Protiv toga prosvjeduje Ivan Korvin 6. VII. g. 1499. 3 ) Te dvije žene bile su se­ stre Lovrine. G. 1532. padoše Našice u ruke Turcima. Da li je u samom mjestu Našicama postojao grad ili je našički grad bio podignut u nedalekim brdima nad selom Gradcem, gdje se danas vide
2

') Csanki: Foldrajza li. 456 i si. ) C. D. VIII. 329. 3 ) Vjes. z. ark. VIII. 265.

135. pa ostadoše gospodari grada. spominje i grad. Đakovo. da je tu opstojao vrlo lijepo građeni gotski grad: zidovi su dijelom tesanim kamenom obloženi. Valpovo (tu je navodno postojalo rimsko mjesto Jovalia) ima i danas sačuvane ostatke svoga grada. dobiva ga Ivan Morovićki. Zid između crkve i dvora ima krunište sa strijelnicama za kosi hitac. I Podgorač je bio vlasništvo Gorjanskih. vijeku u vlasti Motičinajevaca. g. nije lako odrediti. 1469. dok se od drugih građevina vidjaju tek temelji. Nu i ti ostaci pokazuju. koji se spominje od XV. dobili su stari gospodari grad i posjed natrag. 1467.). 1397. a g. spominje se castellamus Poygoracz. . pa se tu g. Utvrda u Motičini. 1481. Po smrti Matije Morovićkog dobiše grad Petar i Matija Gerebi od kralja Matije (g. Nu od tog se Bedemgrada sačuvao samo ulazni toranj. Najprije je posjed u vlasti Ivana Solyaga. vijeka.137 ostaci Bedemgrada. a dijelom su uglovi tesancem pojačani. SI. 1438. Matucsina spominje se već u XIV. i to tek dijelom. tek su neko vrijeme ovdje gospodovali Morovićki (Marot). nu g.

a odavde mostom do neke zgrade. Na kamenju stubišta i na prozorima. da se je sačuvalo i nešto staroga grada. pokloni kralj Bela to mjesto Ivanu de gen. jem. Naročito se sa stražnje strane prikazuje grad kao sačuvan u starom stanju: započetu modernu „restauraciju" zaustavio je svjetski rat. 1543. 1269. U sredini kupule prvoga sprata nalazi se grb navodno Mo­ rovićki. da je nekada bio taj toranj drugačije vezan s okol­ nim zgradama. prvi na stuba- . Tlocrt grada nije se bitno promijenio: oko dvorišta bila je galerija na stupovima. otkuda se tek ulazilo valjda u prvom spratu u grad. U vojnom arkivu u Karlsruhe sačuvao se nacrt grada iz XVII. 1512. gdje se žalibože saču­ valo samo gradište znamenitoga grada cijele velike familije Gorjanskih. vlasnik je grada ban i palatin Emerik Perenj. koja i danas postoji. svo­ đena niskom kupulom.. Kao terra Gora spominje se već g. a g. Doroszma. 1244. opsjedne Murat beg Valpovo i osvoji ga teškom mukom. U srednjem se vijeku piše Gora i Gara. vijeka. Kolođvar. Dva se krila spajaju tako. a po njemu naslijediše gospoštiju grofovi Normann Ehrenfelski. bio vitez zmajskoga reda..138 G. Poslije oslobođenja od turskoga go­ spodstva dobije g. a prikazuje se kao lijepa dvospratna građevina s tornjem nad ulazom. smještenim u posebnom tornjiću. Prozori su proviđeni sjedalima. ovijen zma­ SI. neku vrstu plotom ograđe­ noga predvorja. U prvom i drugom spratu nalazi se po jedna okrugla prostorija. da su od staroga grada ostali samo vanjski zidovi. Današnji dvor sagrađen je valjda i na starim temeljima. a po­ svuda se vide tragovi. Početkom XIX. 136. G. u koje se dolazi zavojitim stu­ bama. pa na dovratniku svuda se nalaze kasnogotski klesarski znakovi CP ma i prozoru nekoliko puta. a sjeverno od Đakova leži Gorjan. grad i dobro barun Petar Prandau. 1721. U okruglom su tornju tri sprata. a oko cijeloga grada gradska graba. Krećući prema jugu nalazimo neznane ostatke sredovječnoga grada kod Budimaca. ulazni okvir gotska je radnja. . jer je Morovićki Ostaci grada po akvarelu Hotzendorfovom. da se u sastavku tih krila sačuvala gotovo intaktna okrugla kula. pa sad osta grad u rukama njegovim i njegove svojte. vi­ jeka bude tu sagrađen dvor i to tako. dok su krila tako pregrađena. Mostom se dolazilo u „palatu".

građene iz ciglje. Martina) našlo se rimskih ostataka. castrum Gora. dobi jedan dio posjeda Zay de Csomor. 2 ) Smičiklas: 200-godišnjica oslobođenja Slavonije II. kojega isto se nahode nikoji temelji i zlamenje. 1536. Kad su domrli Gorjanski s Jobom Gorjanskim. proviđena u prizemlju na tri strane strijelnicama. Nu u prošlosti je od vajkada cijeli ovaj kraj bio veoma va­ žan i za naselja zgodan. spominje se Gara —Petri Markos. I u samom se Đakovu našlo rimskoga kamenja s na­ pisima. To je i izvrsno građena kula. 282. jer je cijeli kraj oko Đakova velika ravan. 1702. g. u Ivanovcima (gdje je u predtursko vrijeme postojala crkva sv. castellum Gara. Jugo­ istočno od Viškovaca nalazi se i predrimskih i rimskih starina. sa sviju strana prirodnom uzvisinom za­ tvorena kao bedemom. Erdutski grad prije restauracije. U Satnici su dva gradišta iz predrimskog vremena. U Selcima nađen je rimski mozaik. a u Štrbincima našli su se ostaci oveće zgrade s mozaikom. a nedaleko same gradine ostaci gotske crkve. pa i to je naselje samo nastavak predrimskoga mjesta. — Pavić: Glasnik đakov. da su u novije doba razvaljeni i kameni fundamenti. SI. 270. Među gradovima. ) Csanki: Tort. U okolici Gorjana nalazi se i prethistorijskih starina. 137. foldrajza II. se vijeku spominje č e š ć e : g. rim­ skih grobova i rimskih novaca. Tomu opisu ne može se ništa dodati. pali Turcima u ruke. U samom je mjestu kuća Jaić bega pretvo­ rena u crkvu. 316.139 praocu Gorjanskih. 1 ) U XV. te se sada viđaju samo porazbacane ciglje. tek to. te se uvjerimo o istinitosti te tvrdnje. pa je kamen četverostranoga grada rasprodan. a mjesto je i u srednjem vijeku bilo znano. da ogledamo kartu. a drugi palatinov dio Ivan Korvin. U Klokošici našlo se predrimNacrt slikara Hotzendorfa. 1467. 1408. iz rimskoga doba po­ tječe nalaz novaca u skupu. Opet nije taj pri­ rodni bedem nigdje priječio prometa. U službenom popisu Đakovštine od g. 2 ) opisuje se grad: ovdena u selu od starine jest grad bio. x . skih predmeta. koji sada sa svime jest ra­ zoren. okolo kojega i sada su grabe pojake. biskupije 52. Đakovo jest danas za pravo oveće selo. Dosta je. koji su g. Jedan je prozor zadržao u gornjem dijelu orijentalni luk.

Nema sumnje. a unutra u gradu bila je crkva za dosta velika. pa je tu sačuvano krunište. 1702. U srednjem su je vijeku pribrajali čas u požešku žu­ paniju. Kasnije je toga sredovječnoga biskupskoga grada u Đakovu nestalo. nu ja ih više nisam vidio. iz poja graba od grada i od onoga vrimena. i 1903. Zapadno od Đakova nalazi se mjesto Levanjska Varoš. dade kralj Matija i taj posjed kaločkom biskupu Gabrijelu i bratu mu Sigismundu Matučinskom (po današnjoj Motičini).in Dyaco. veli se izrijekom: . 3 ) Csanki: Tort. vijeku tu postojala biskupska crkva. veli s e : in turri de Newna. a staru je crkvu Strossmayer dao porušiti. arkiva II. 1474. koju nastavlja zid. Kralj je Sigismund dva puta u Đakovu boravio. 820. Bp. — Šišić: Županija virovitička u prošlosti. G. a pripadala je Treutulu od Nevne. U opisu Đakovštine od g.) nije dugo Bosni ostao. Stariji pisci spominju tu kraj sela ostatke sredovječnoga grada s bedemima. kako se u nas drugdje nije nigdje sačuvalo. Iz sada poznatih ostataka je­ dva se može zaključiti. gdje od XV. 1437. od kada je Turčin iz ovih strana odagnat". . pa je ženid­ bom došla u ruke Petra Čeha. U parku biskupskoga dvora nalazi se podor tornja. 1893. — Pavić: Glasnik biskupije đakovačke g. 281.Klaić: Vjes. 1526.in Dyaco.. koji je još vrlo bliz romanskom dobu. da je tu grad doista postajao i da je to 8 mjesto identično sa sredovječnom Nevnom ). G. izvedene iz ciglje.140 Kao possessio Dyacou spominje se Đakovo 1 ) prvi put u spomenicima g. a g. — Csanki: Tort. vijeka stalno boravi. čas u vukovarsku. . spominje se biskupska palača: . od kojega spoja duvarovi jesu za asnu dobri. Nu ipak je još jedan komadić o s t a o : spojni zid između crkve i dvora ostatak je staroga grada. 1399. pa ga je zamijenio novi dvor. dok se drugi dio još pod zemljom nalazi. . a nije sasvim objašnjeno. Kao castrum spominje se već g. već je g. a ovaj je dade u zalog Korođijevcima. — Hodinka: Tanulmanyok a bosnyak-diakovari piispokseg tortenetebol. kakovu su svrhu imale te građevine. II. 1486. z. 361. Već je u XIV. prope ecclesiam cathedralem". 103. 1355. koje temelji do sada nahode se . da je to tek jedan dio građe­ vina. koji su kasnije ostali gospodarima grada i posjeda. a između tih zubaca izbočeni su dijelovi za kosi hitac na obranu podnožja zida. 1898. 1355. foldrajza. 2 ) Od ove crkve potječe kapitel u arh. 1395. 1244. 285. in palacio solite nostre habitationis". a čini se opravdanim mišljenje.. U turske šake pade g. Pred tim ovećim tornjem nalazi se pod­ zemni hodnik. Neko je vrijeme Ču­ por Moslavački držao grad u zalog. muzeju u Zagrebu br. da sazida sadašnju katedralu. uz njega podor ovalne zgrade. u Đakovu. Zupci su kruništa uređeni za ravni hitac. 2 ) g. — Fermendžin: Acta Bosnae. zašto se ovamo preselio. pa dalje castrum Newnawara do g. Bosanski kaptol (osnovan g. *) Brunšmid: Kameni spomenici br. . foldrajza II. veli s e : „ovde jošte grad stoji. 1238.

Slav. gotovo je nepre­ SI. nu na njem se nije kasnije ništa više gradilo. a takovo prethistorijsko gradište s dubokim šancem nalazi se i kod današnjega mjesta Slakovaca u Srijemu. 1687. koji se spominje g. Original s oznakama u španj. G. 19. ma da zapušten. 1746. Danas je glavna kula snižena. a kasnije ga na­ lazimo u rukama familije Banffy od D. 1472. Drenovcu. g. napose upozorujem na crkvu sv. 1472. dok i taj grad ne dobiju Nikola Ču­ por Moslavački i Ivan Ungor de Nadasd. a g. 2 . g. Dimitrije u požeš. 1608. 60. spo­ minje se dirutum castellum Korogyvar. proviđena neistinskim kruništem sa malenim zupcima i pretvorena u grobnicu. To je nešto povišen humak. Grad je danas putopisac Prandstetter na­ sasvim iščeznuo. Od okolnih zidova sačuvali *) Csanki: Tort foldrajza II. Slično se do­ godilo valjda i drugdje. cuius dominus terrestris ignoratur tani turcicus quam Christianorum (Smičiklas: 200 god. Gradište s nešto ziđa postoji i danas južno od Osijeka. Od g. Cseh. šao je g. po smrti Čuporovoj dobije grad Ivan Pongracz de Dengeleg od kralja Matije. Zuaniju. vijeka). cijel sačuvan. koji si tu dade urediti grobnicu. nu kasnije su Korođijevci opet gospodari grada. castr. Povj. pa dođe u ruke komore. u rukama je Rozgonjijevaca. bude prodan Ivanu Palfyju od Erdoda. g. Od g. Drauwe. ) Csanki: Tort foldrajza II. 270. G. stoljeća grad Korođ1). 271. 138. 1730. 1290. nu u glavnom bio je ipak. 1697. koji se spominje g. ad quod nullus aditus ob palustria nisi hiberno gelido tempore. iz vremena oslobođenja od Turaka. 1526. Građevine I. bude i Erdut oslobođen. pa je još u srednjem vijeku poslužio za gradište. okružen dubokom grabom. u vlasti titeljske prepoštije. Taj je humak s grabom još u prethistorijsko doba načinjen. 1296. U Prandstetterovu je putopisu narisan grad Erdut sasvim šematički. castrum Koorong ultra fluv. vrlo lošem stanju. Nad Dunavom diže se nešto ostataka grada Erduta2). kao zalog Ivanu bar. grad u jeziku u arhivu u Karlsruhe. Lendave. Kourough. a na njem je u okrug sagra­ đen od ciglje grad.141 Porodica Korođijevaca držala je od XIII. J o š je najbolje saču­ vana okrugla kula s izbočenim gornjim dijelom (na konsolama. II. 1474. Tlocrt grada u Vukovaru kidno u turskim rukama. koje pod­ sjećaju na talijanske građevine XV. osi.). a ko­ načno dobije grad familija Adamovića Čepinskih i Ervin pl. Laszowski: Hrv.

a sudeći po ostacima i čestom spo­ minjanju bilo je to i tada veoma znatno mjesto. do g. 1526. vijeku (g. vijeka. Od sredovječnoga grada nema danas dakako ni najmanjega traga. U rimsko doba zvalo se mjesto Mursa. 1719. Od g. vijek. 1712.—1687. rano se spominje i tributum portus fluvii Draue. što pokazuju nahođaji iz neolitskoga doba. žalibože onako romantički. možda već i g.. I u srednjem je vijeku zadržao Osijek svoju važnost: već se rano spominje kao oppidum. Kad je umro Čupor. a poslije reokupacije bude od g. pa ga dade Gerebu Vingartskom. Kaštel se u Osijeku spominje u XV. a poslije njih Nikola Čupor i Ivan Ungor. Kad su ovi domrli. grad je u turskim ru­ kama. dobiše posjed Rozgonjijevci. 1472. dobije grad s posjedom budimski kaptol. koja se dobrim dijelom do danas sačuvala. l ) Csanki: T o r t foldrajza II. 1460. Najvažniji grad virovitičke županije i drugi grad cijele zemlje Osijek1) prastara je ljudska naseobina. kako je to ono doba tražilo. 282.142 su se samo poveći fragmenti. Slikar Hotzendorf narisao je grad u polovici XIX. Vlasnici mjesta i grada bili su Korođijevci od XIV. . pa sve kroz XV. tu sagrađena tvrđava. vijeka.).

Poslije smrti Vukove dobiše grad Georgije i Ivan. Vukovar SL m G r a d Castellum Athya daiz Prandstetterova putopisaa iz g. velik je broj gradišta sa­ čuvan. za koje ni mje­ sta ne znamo. U sred­ njem je vijeku bio veoma velik broj gradova u Srijemu. od ovih su se tek tra­ govi sačuvali. Csanki 1 ) je u biv­ šoj vukovskoj župa­ niji nabrojio 33 grada. rimski kanal još danas postoji (Jarčina). za 12.) vlasništvo je Alsana. našnji je Šarengrad. kad je narisao tlocrt toga gra­ dišta. onda mora taj kon­ tinuitet posvjedočiti srijemska županija. nalaze se i danas veliki opkopi grada. Ako ikoji kraj naše domovine Hrvatske svje­ doči. rimske se ceste vijugale mimo rimskih gradova. Hedervarijevih i Iločkih. Marsigli je našao isto tako malo ostataka. Kraj sela Berkasova. vlasništvo Tamasijevih. Velik je broj takvih utvrda. da je to današnja Ašanja.000 for. 1608. misli se. što ga svijet nazivlje Despotovcem. 1463. 268 i si. da je život uvijek bez ikakvoga prekida trajao. gdje je despot Vuk Branković gospodovao. 0 Tort. da za poznavanje gradova ne mogu ti ostaci mnogo značiti. Castrum Alsan (g. Bezbrojna su mjesta dala do­ kaze za život u svim prethistorijskim epohama. o kojima baš ništa ne znamo. foldrajza II. . od kralja Matije. Castrum Berekszo jest bez sumnje identičan s Berkasovom. ali se sačuvalo tako malo. bio je negdje kod Bosuta. Castellum Belethyncz. Sadašnja je srijemska županija nastala iz dviju sredovječnih županija: iz vukovarske i srijemske. sinovi Stjepana despota.Sredovječni gradovi u srijemskoj županiji. kasnije Morovićkih.

. U Smičiklasovoj: 200 godišnjici oslobođenja Slavonije ubilježeno je g. a u Nijemcima spo­ minje se castrum od g. Kosztormdn Sz. pa dalje g. Gyorgy) spo­ minje se kaštel g. castrum Nevna postojao je kod Levanjske Varoši u virovitič­ koj županiji. Tu je bio i znamenit samostan sv. gdje je nekad stajao kaštel (g. Er­ dut. Stj. Misle. Castrum Marot jest Morović. 1453. koji ga odstupaju Talovcima. Gereb-Vingardski. Dienes jest Kostroman. K o ­ ro đ. Duha. Kalatynch (g. utvrda. kad je Ferdinand darovao kaštel Valentinu Toroku. 1474. possessio Monostor.. Gdje je bio kaštel Leve i uz taj kaštel mjesto. a poslije smrti njihove od g. ali se lokalizirati taj kaštel ne može. 140.) ne može se od­ rediti. Spiritus nunc apud Nicolaum. neko vrijeme Nikola Čupor. 1435.) u vlasti Mirka i Filipa. kralj Matija. U Ivankovu (Ivanka Sz.): . do g. G. Castellum Neszth. vlastništvo Alšana. mogao bi biti današ­ nji Neštin. kad ga g. vlasništvo Gorjanskih. 1401. castrum Mikola možda je postojao kod Mikluševaca. koji su g. daje kralj Sigismund Petru Perenju. 1527. da je to ime postalo od castra romana. a vlasnici su mu bili Nikola Gorjanski. Kod Antina nalaze se na obali Vuke ostaci velikoga gra­ da. Ivaniš Korvin SI. 1491. Gdje je stajao kaštel Šarengrada.144 Kod Nuštra nalazi se gradina zvan lokalitet. pa i patronat nad benediktin­ skom opatijom. Lad. 1408. 1427.: castelum Nempthy iuxta Fluv. Korođ je spomenut među gradovima virovitičke županije. ne može se odrediti. Kasnije je grad u kraljevskim rukama. vlasništvo Iločkih. Osijek i Gorjani pripadaju danas virovitičkoj županiji. koji je imao i posjeda: 1377.. Bothos.exstat etiam in ruderibus castellum olim habitum dictumque Herman". bez sumnje ostaci Hermangrada. abbatis S. sinova Nikole. od koje se sačuvalo gradište kod Babine grede. 1461. preuzeli cijeli posjed u svoju vlast. Od grada u Cerni sačuvalo se nešto malo ziđa.. 1389. Jednom se spominje castrum regale Borcz. god. spominje s e : castrum et districtus Ceuerna ubi fluvius Bygh et Baza conjunguntur. Bozotha. pa opet Korođijevci. Đakovo. 1498. Castrum Palina daruje g. da je postojao kod današnje Trpinje. 1480.). 1697. 1481. kad je izumrla . (str. U današnjem Borovu bio je kaštel: castellum Boroh (g. dictum Berzethe. Csanki tek naslu­ ćuje. 1495.. pa Banfijevaca. nu u isto su doba imali dijelove posjeda Gorjanski. Tlocrt ostataka grada i druge familije. Andr. 45. Garčin požešškoj županiji. Po ovim gospodarima zove se kaštel Berzetemonostor.

) vlasništvo Horvata. U negdašnjoj srijemskoj županiji nabrojio je Csanki 1 ) 17 gradova. kasnije svojina Batorijevih. 141. vlas­ ništvo Gorjanskih. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Svakako je taj kaštel stajao u Virovcima kod Otoka. bio je kod Sotina. gdje se nalazio također grad. 10 Prof. kasnije posjed kaločkih biskupa. bit će da je postajao u današnjem Suseku. prepoštima Petru i Urbanu. . Castellum Zilzeeg. Castrum Szata. od kralja Sigismunda castrum seu ca­ stellum VJeruar. Kaštel Arky (1465. kasnije Talovaca. Familija Gorjanskih držala je kaštel u današnjim Slakovcima: castellum Zlaakowcz. Ilok i Vu­ kovar imali su utvrde. U Laslovu postojao je kaštel Berislavića Grabarskih. vlasništvo Gorjanskih. T e š k o da će biti ispravno mišljenje. 1437. što ga traži Csanki zapadno od Rače. gdje se i danas vidi gradište tik uz cestu. Laurencii iuxta aquam Baza (1408. Raškajevih i Gereba vingardskih. Ruševine g r a d a Šarengrada. vlasništvo Iločkih. gdje je bio castellum Sywycza. Gorjan­ skih. Castrum Vicahdalpenes Danubium (1408. koje se mogu potanje prikazati. vlasništvo Iločkih. koji su nakon smrti Ivana Alšana dobili g.). SI. Lorincz: ca­ strum S. Uz Bosut je negdje ležala utvrda Sz. U Podgrađu (Varalja) spominje se kaštel Alšanijevih. vlasništvo kaločkih biskupa. pa se i od tih jedva od triju sačuvali znatniji ostaci.) x ) Csanki: T o r t Foldrajza II. u vlasti Morovićkih. pa ga predali Klementu Berzsenyiju. postojao je kod mjesta Vučedola nedaleko Vukovara. da se je taj Kaštel nalazio u današnjim Vinkovcima. gdje je stajao Kaštel Poltos. ne može se odrediti. Ne može se odrediti ni mjesto.145 familija Bakonyai sa Stjepanom. 231.

da li je ležao u srijemskoj županiji. što se g. Batorijevaca. monast. jugosl. 1495. Vjes. a od g. Vidi i Arkiv za povjest. 1309. Da je u srednjem vijeku Banoštor. . Kod Šimanovaca. društva (stare serije) 1880. a za kaštel Martonics. 183. pokazao je Klaić u Vjes. Kupinovo (Kolpenv) spominje se kao castrum regale Kulpen g. pa g. S.146 posjed Morovićkih. Gdje je ležao kaštel Bdrdnd. stajao je u Jarku. !) O rimskim ostacima (tu je bilo mjesto Bononia ili Malata) v. gdje se nalazi Kuvalova bara. društva I. Na lijevo dolje samo. Civitas de Ku que alio modo Monasterium Bani nominatur. Kaštel de Dombo. 1388. kasnije despota Georgija i Ivana Brankovića. a ne Kamenica. Jurja. 148. arh. Karom (castellum SI. gdje se govori o svim znatnijim mjestima u Srijemu. pa V. stajao je valjda kod Dumbova. gdje je postojala opatija sv. Na desno gore jak bastijon. kasnije je vlasništvo despota i Hunjadijevaca. na desno palača knezova Odelscalchija. Stephani prothomartvris situm in loco. kaštel Arpatarro (1498. nekada posjed Moro­ vićkih. Petrovaradin. posjed Moro­ vićkih. spominje medju posjedima Iločkih. 1198. 221. hrv. stare serije g. traži Csanki u današnjoj Rumi. koji se spominje među posjedima kaločkih biskupa. IV.) s mjestom istoga imena.. Povjesničke crtiee Srijema od Ilije Okrugića. Vrdnik. to se ne može odrediti. Gorjanski pa kasnije Ivaniš Korvin držali su kaštel u Čereviću. Despotima je pripadao kaštel u Irigu. 142. Karom 1465. traži Csanki mjesto kaštelu Kovalu. U Banoštru1) (Ban monostora) imali su srijemski biskupi svoj kaštel. 1886. stan franjevaca. Mjesto se kao Ku (Ko) spominje vrlo rano: G. Tlocrt grada Iloka. 52.) stari je naziv za današnje Karlovce. u blizini Beočina.. qui dicitur Keu. koja spaja zid sa 2 polukule.. arheol. Kaločki su biskupi imali kaštel Barić negdje uz S a ­ vu. 65. ne može se odrediti položaj. a okolni zid sa 3 polukule i tri četverostrane kule okružuje grad do samostana. U podrumu jedne kuće nalazi se i sad lijepo tesani romanski stup s dobro sačuvanim kapitelom. 1477. Csanki dvoji.

Demetrius. 3 cd *3) g Castrum je u Vuko­ varu star.) u rukama Barinskih Szentgyorgyskih grofova. taj je na­ crt vrlo točan. 1567. J o š su prikazane mošeje i karavanseraj. U ratnom arkivu u Karlsruhe postoji nekoliko nacrta gra­ da i mjesta Vukovara. kasnije (god. U turske ruke pade Vukovar g. najprije je po­ sjed kraljev. pa odslije saznajemo za taj grad iz putopisa carskih poslanika u Carigrad. koji se vrlo rano spominje kao castrum Zemlen g. veleći. vlas­ ništvo Ivana Hunjada i despota Georgija Brankovića. 1173. da je to Teutoburgum. 1526. Napose je nacrtan profil grada. kasnije posjed Ni­ kole i Lovre Iločkoga (S. ja S o o *-* 43 iž *o rt cd . uči­ njenih od španjolskih mjer­ nika za vrijeme reokupacije. spominje putopisac Pigafetta Vukovar. 13 jx 13 . pa do tur­ skih vremena. U Georgiceovom opisu bosan­ skoga pašaluka veli se. koji su nam po­ znati iz starijih nacrta ili po znatnijim ostacima. ma do toga nije nikad došlo. koji ima . namjeravali su mjesto utvrditi kulama i zidom. a ko­ liko se može po današnjem stanju prosuditi.. 1231 dobiše hospites juxta castrum Walkow po­ vlastice od slavonskoga vojvode Kolomana. U Zemunu su sačuvani ostaci grada. bio i Jtf CD • a c3 cd •4-* V * . Mitrovica je imala svoj kaštel.147 Slankamen zaslužuju poseban prikaz. a pod kraj XV. f Tako ne preostaje dru­ go no prikazati ono malo gradova. 1382. G. vijeka u rukama Andrije Botha od Bajne. G. To je uopće najstariji tlo­ crt ikojega grada u Hrvat­ skoj. Po drugim nacrtima iz istoga arkiva sudeći. Karlo Rym spominje tu gradić na brežuljku i drži. da je Vukovar zidana varoš s gradom. da je velika varoš i da je tamo znatan most. Laurencii ducis castellum).

1608. Ilok u sadašnjosti. arcem l ) Vjesnik zemaljskog arkiva XII. gdje se danas nalazi samostan franjevaca. a kao varoš g. Dieser fluss ist sonst nit Schifreich. znatan skupni nahođaj na brdu Bašćine iz halštatskoga doba to po­ tvrđuje. Oko cijele te gra­ đevine bilo je gradsko platno. Humak pred gradom SI. 208. a od ovoga je humka vodio pokretni most preko grabe do ulazne kule. doch zimblich braidt. bawen lassen. dok se castellum Athya spominje po­ četkom XV.. Nu ime je Šarengrad niknulo u novije doba. wie der Augenschein gibt ein fein lustig und zimblich vest Hauss gewest. Šarengrad nad Dunavom sačuvao je dosta znatne ostatke svoga grada. Kad je i taj grad dopao u turske ruke. . I to je dakako mjesto već u predrimsko doba bilo napučeno. Dariiber ein lange Pruggen so Kheyser Solimanus. dok se je prije mjesto zvalo Athya. Potanje opisuje Vukovar Prandstetter (g. u gradu da ima nešto artilerije. : . • sein gleicwol zimblich viel Veldtstiickhel darinnen". ograđen je palisadama. Vrančić kaže g. a to je bio naziv i mjestu i gradu Vočinu u današnjoj virovitičkoj županiji. 1 5 5 3 . als er fiir Sigeth dies belegern gezogen. . saznajemo o njemu nešto iz putopisa. Othin ili u novijem obliku Vočin. okružena sa sviju strana zgradama za stanovanje. thief und sumpfig. pojačano jednom polukružnom i jednom četverostranom kulom. wie andere tiirggische Heiiser.148 u svem 100 kuća i 150 (!) stanovnika. unnd hat klein einiche Wohnung . tamo stoluje aga. vast alles ganzt verw(iest und unsauber. Prandstetter je narisao vukovarski grad.ad Athyavar. 144. wie es noch ein starckh gemeuer aussen herumb unnd seine Tacher hat. Prošavši tim ulazom dolazilo se do uzanoga dvo­ rišta. aber inwendig ist. Kao posjed Athya spominje se već g. 1481. 1275. vijeka. koji je bio sagrađen tamo. Južno od Šarengrada nosi neka rudina j o š i sada naziv Vočin. Das Schloss ist vor Jahren. und zeitlich auf Walkowar khomen. pa si po toj risariji i na­ crtima u Karlsruhe možemo predočiti sliku grada.) 1 ) „ • . alda der fluss Valko in die Thonau fleust. auf einem runden und freyen Perg ligent.. . ..

Tako pomnu radnju nalazimo i u ostacima grada Moro vica. vijeka. 1507. da se u ispravama spominje prvi put Šarengrad g. Sve što se j o š sačuvalo komadi su okolnoga zida: strijelnica i kruništa nema više. 1571. od ko­ jeg se nešto zidova sa­ čuvalo. da je tu postojalo i znatno rimsko mjesto: čini se.). S v a k i d r u g l d i o i m a stri elnicu konsol i komad rebra. Sjevernih dijelova grada već je odavna nestalo. Rym (g. .) spominje četverast gradić na brdu nazvan Athya. da gradinu Athiavar zovu domaći Otthin. veli grof Aspermont u jednom pismu: Wotschin oder in den Landtkarten Attina genannt Čini se. da se *) Laszowski: Hrv. David Ungnad zna također (g. nu ne možemo kazati. dok je u drugom spratu bila gotski svo­ đena prostorija. koji su j o š u XVI. 1 4 0 5 . Grad je sigurno djelo Ivana Morovićkoga. 57. Što se nalazilo u prostranom dvorištu grada. Gradjevine I. umro je na svom dobru Teleku (južno od Bapske). da ih nije ni bilo. 1917. Ochinum indigenae vocant". Kad je s Matijom Morovićkim domro taj rod. pa je pokopan u samostanu pod svojim gradom Athyom g. 1 Povijest grada Iloka ) prikazao sam u Savremeniku g. J o š se SL 1 4 5 u kutu vidi kasnogotski . pa napose obloženi plaštem od iz­ vrsno pečene ciglje. Već sam lokalitet svjedoči. kako ih u sredovječnom gradu nigdje ne nalazimo na takovom mjestu. Povj.149 dirutam. u koji će uljesti bosanski franjevci. Gereb. a drugo se drži još onako. koja je u donjem spratu bila bačvastim svodom pokri­ vena. 1687. a Salomon Schweiger spominje u „Vokingu" bijeli zid od razvaljena gradića i crkve. vijeku spomenuti kao vlasnici grada. Tik uz Dunav diže se k zapadu mjesta Šarengrada ruševina opasana dubokim šancem. K. S južne se strane ulazilo u onisko četverostrano predvorje. kako to pokazuje slika iz XVIII. zidovi su čvrsto izrađeni od ciglje. J o š g. 1572. danas više ne znamo. Ladislav III. a nahođaji govore z a t o . da je Ivan Morovićki osnovao u svom gradu „Athia nuncupato" samostan sv. pa se prostra­ nim vratima dolazilo u glavnu kulu B. da je tu odavna postojalo ljudsko naselje. i Ta je prostorija bila rasvijetljena velikim prozorima. dobiše grad Matija i Petar Gerebi Vingardski. nu sav dalji njegov izvještaj radi za pravo o Iloku..Krunište zidova grada u Iloku. nadbiskup kaločki. Duha. kad se javlja.

Za pravo tu moramo govoriti samo o sredovječnoj utvrđenoj varoši. Od g. Lovro nema više naslova kralja Bosne. po njegovoj SI. Na tom je mjestu nastala kasnija tvrđava.) Grad se Ilok podigao na brijegu nad Dunavom. u Karlsruhe. te je dapače kovao kao kralj Bosne svoje novce. Nikola nije uzmaknuo ni pred silnim kraljem Matijom. jer se grad knezova Iločkih nije sačuvao: današnji dvor knezova Odescalchi (koji su nakon reokupacije Slavonije dobili ogromni posjed iločki i naslov vojvode Srijema) stoji na mjestu sredovječnoga grada. pod uvjet. 1526.150 s pravom drži. 1365. On je posljednji član toga r o d a . smrti lobije najveći dio iločkih imanja njegova udovica Magdalena od Bukovice. Sin mu Lovro samo je slaba kopija očeva. Ladislav je imao tri sina: Ivana. kad se s njim izmirio. Na zapadnoj su strani bila . a možda je baš tu stajao i rimski castrum. ostali su tek fragmenti. praotac knezova Iločkih. kasniji palatin. Orig. da je tu bio Cuccium. gospodari Ilokom Nikola Kont. nu kralj mu ote Ilok. pa mu ga vrati. Nu po nacrtu iz arkiva u Karlsruhe poznamo dobro cijeli okolni zid. Tlocrt utvrda staroga Petrovaradina. koji je bio najznatniji član cijele familije. a za pravo se sav svoj vijek smatrao njemu ravnim. Stjepana i Nikolu. J o š se do danas uzdržao najveći dio okolnih zidova: samo na zapadnom dijelu. 146. pa je napokon dobio i naslov kralja bosanskoga. da se uda za Ladislava More-a de Chula. u ark. Već je godinu dana iza smrti Lovrine bio Ilok u tuđim rukama (g. obnašao brojne časti. i on se je usprotivio svomu kralju Vladislavu. gdje je duboka graba (Halsgraben) dijelila varoš od da­ ljega dijela brijega. pa mu se tek prividno pokorio. Predikat Iločki (Ujlaky) nose tek unuci Nikole Konta: Mirko i Ladislav.

koji je iščeznuo. koja međutim nikako ne odgovara onomu. Već g. a dvije polukule pojačavaju nepravilno izveden zid na sjevernoj strani. 1608. dok je na sjeverozapadu zid samo u fragmentima sačuvan. učinjena dijelom franjevačkoga samostana. danas Šaren­ grada. XIX. mjestimice svaki drugi zubac. Slika Petrovaradina iz p o č . bio omanji petokutnik uza zid. zatim zidom i grabom na zapadu.. i ona posve odgovara istini. 2 0 5 . Zupci kru­ tvrđave u Petroništa nisu posvuda isti: na sjevernoj su strani ma­ varadinu. a osim toga postoje dvoja manja vrata. do kojih se dolazi mostom. što možemo očekivati. samo mu manjka krov.151 vrata. nutarnji je sloj s manje pomnje izveden. koja i sada postoji. 1567. Na sjevero­ istoku stoji i sada okrugla kula. 147. Jugozapadno stoji i danas kolosalni bastijon. 1553. pa su u svakom obziru bili podesni. 1700. te je priložio ovom opisu i sliku turskoga Iloka. Iz doba reokupacije potječe i slika. nu s obje je strane bio zid oblo­ žen plaštem najbolje ciglje. str. kad se je ovdje učinio pristup do grada. Na toj se slici vidi j o š i grad knezova iločkih. : Grad da je sazidan na povišem brijegu. Rym meće opis Iloka pogrješno kod Athyje. Na istoku je ne­ daleko polukružne kule. u koliko to možemo danas prosuditi. pet ukoso ugrađenih kula i dvije polukružne pojačavaju zid s južne strane. Grad da SI. spominje Vrančić. 148. Pigafetta spominje Ilok g. Pokriveni su ukoso crijepom. v. Zidovi da imaju „starke und weite stant zur Wehr" — krunište. SI. a svaki drugi ima usku strijelnicu. Taj je dio putopisa priopćen u Vjesniku zem. 1572. da je grad Lovre Iločkoga tada zapušten* ali ga Turci pomno čuvaju. koju je narisao neki Schmalkalder. S karte Weigelove iz g. U vrijeme turskoga gospod­ stva donose putopisci i o Iloku dosta bilježaka. što ga je dao Prand­ stetter. da očuvaju strijelca. arkiva XII. koji su nekad mogli nositi drveni obrambeni trijem.. Tlocrt . Najkarakterističniji su zubci kruništa na istočnoj strani: svaki je 2*52 m širok. svez. Nešto je opširniji prikaz Davida Ungnada iz g. Zidovi su građeni od izvrsne ciglje. leni: tu je na vanjskoj strani niz konsola. gdje se nalaze velika vrata. dok K. Na zidu se je sačuvalo krunište. a najvažniji je prikaz Iloka iz god. Mje­ stimice imaju svi zupci strijelnice. koji je dosta dobro uzdržan. 2*35 m visok (s nutarnje strane). razmak između pojedinih zubaca iznosi 61 cm. zaštićen nach teutscher Manier.

1754. Belefontis de monte Waradinipetri (g. na kojoj se danas diže kasnija tvrđava. Koncem XV. Kad je skoro poslije Prandstettera putovao Ilokom biskup Katić. B ulazna kula. na Savskom otoku g. SI. Peterwardein. 1718..—1766. u njem se nalaze oštećene crkve i samostani. V. C predgrađe. Gor­ janski dobiva g. • Petrovaradin (rimski Cusum. koja je tu već g. 233. 2 ) Csanki: Tort. 1716. okružen posebnim zidom. jula g. držao je dvor ostatkom biskupskoga dvora.. nu Turci pokušaše j o š jednom sreću g. U gradu je bio i dvor.). Nad zakukom Dunava diže se klisura. Izvan grada je veliko selo. D braničkula s ulazom u 1. 1820. Svakako je tu posto­ jala i sredovječna utvrda. foldrajza II. primakne se grof Aspremont do Iloka. gdje kralj Bela daje cistercitskoj opatiji 1 ) dobra. na mjestu one. 1250. 1477. x . pa ostade turski do g. u Zagrebu g. 1277.. Od g. kad ju je Weigel na mapi karlovačkoga mira narisao. Mjesto je često promijenilo ime. 1688. gradi Marija Terezija tvrđu. 1699.. u Kutjevu g. G. VI. Peturwarad et regale palacium ibidem. od kralja Alberta grad i patronat nad opatijom. 236. 1687. Mjesto Petrovaradin i Kamenica pripadali su biskupima kaločkim. Locus ubi monasterium est constructum. . qui antea Ukurd sed modo Belefons appellatur . 1259. kako vidimo iz listine od 24.. ali Eugen Savojski porazi tu Ali pašu velikoga vezira hametom. 149. 1687.152 naliči na Ostrogon. spratu. — Schams: Topogr. . Beschreib v. 1237. u Samoboru g.. pade Ilok Caprari u r u k e .. M. ali taj je posve trošan.. Naziv Belefons ostaje i kasnije: Civitas Waradini Petri et abbacia B. 1439. U turske ruke pade g. pa i kraljevsku palaču u Petfovaradinu. Mačvanski ban Lad. 1526. 1205. postojala. . da je tu od iskona morala postojati utvrda. vijeka spadala je i utvrda po svoj pri­ 2 lici tim biskupima ). kasniji rcerpfaov) je smješten na tako zgodnom lokalitetu. ali tek 12. ) Cistercite nalazimo u Topuskom g. kamo je i opatija spadala. Tlocrt ruševina grada Vrdnika.

koji se visoko podizao. Gerlach putopisac D.153 Od putnika XVI. Poslaniku su Turci pokazivali tvrdoću kule i topove s grbom cara Sigismunda. Jaki je zid okruživao brdo. To je sve dakako iščeznulo. jednim se samo ulazom ula­ zilo u unutarnjost te utvrde. nu tlocrt. posvjedočava istinitost opisa putopisaca. gdje se možda kod Ratkovca nalaze ruševine opatije Dumbovo. gdje se je nalazio nutarnji grad s gotskom crkvom. koju su Turci pretvorili dijelom u mošeju. biskupa srijemskoga. pa spominje Petrovaradin. Rym (g. Braničkula staroga grada. na koru crke vidio je M 70 što drži godinom 1070. Vrdnik se spominje u srednjem vijeku kao Rednak. a drugi napis kralja Vladislava. 2 ) Csanki: Tort. tamo se nalazi još stara kršćanska crkva. Vrdnik u Srijemu. a dijelom u hambar. Schweiger opisuje put poslanika Sinzendorfa. Osim ulazne kule još su dvije četverostrane kule branile grad prema Dunavu. 150.00D ljudi. koja naliči turskoj mošeji. tu da su Turci za opsade izgubili 40. silu vreća s brašnom i tri topa. Rednuk. Podalje od prastaroga glavnoga puta uz Dunav nalaze se ostaci grada Vrdnika1) 14 kim. stara slika (nacrt) Petrovaradina nije ni­ malo vjerodostojna. 1567. a dvije polukule pojačavale su grad s protivne strane. od Rume. Tuda je nekada valjda vodila cesta iz Rume do Dunava. 254. od kojih je jedan imao grb Ivana Orsaga. nađen u Karlsruhe. a u sredini je tvrđica na isti način sagrađena. foldrajza II.) Pigafetta kao gradić na brijegu ograđen zidinama i kulama na okrug. nu on nije vidio ništa do u kuli. Ungnada noćio je g. Utvrdi stanuju sami T u r c i .) spominje Petrovaradin. 233. . u Petrovaradinu. sjev. 1573. stoljeća spominje Petrovaradin (g. 1572. 237. K. SI.

181. 1315. kod zgrade B. — Marsiglijevi nacrti u dijelu Danubius. — Arkiv za povj. u koju se ulazilo sa zapadne strane SI. Mjesto se Slankamen1) spominje vrlo rano. branič kula u formi potkove. Na zaravanku ostavio je stari graditelj klisuru. 1072. tek se u gornjim dijelovima vide opravci s cigljom iz kasnijega vremena. 1287. na kojem se danas ne vidi ništa do malo ciglje. pa je već g. i dalje. a pred nju sagradio (s juga) čvrst zid. pa kasnije g. a u rimsko je doba postojala tu varoš Acumincum. Sav je grad građen od smeđega kamena. Na istočnoj }e strani bio valjda ulaz u grad.154 Regnicz. Tlocrt ruše­ ulazom u prvom spratu. Prema zapadu nalazi iz g. Kameni okvir toga ulaza pokazuje got­ Slankamena. Nacrtao Schmalkalder. Zid je u funda­ mentu 2-90 m debeo. 151. podbočivši ga j o š otpornjacima. se nešto niži zaravanak. 1451. Sa karte Weigelove nutrina je potpuno ruševna. otkuda su stube vodile u vina utvrde kod gornje prostorije. imao svoje sajmove. to je pravi sredovječni berchfrit. IV. komu se može još pri­ lično odrediti sastav. Sredo­ vječna se tvrđa spominje g. 225. l . jugosl. Danas je veoma razvaljena i obraštena. Original u Karlsruhe. Uglovi su kule pojačani tesanim kamenjem. hrv. Nu mjesto je sigurno nastavano SI. ) Ruvarac: Stari Slankamen. gdje stoji glavna kula. čini se. kad ju je kralj Sigismund darovao ujedno s Kupinovom Gjurgju Brankoviću. ski rez. spominje ga Florianus. Slika utvrde i mjesta Slankamena iza oslobođenja od Turaka. 1425. 1700. — Vjes. u predrimsko doba.. 181. Na pećini sa­ zidao je graditelj okruglu kulu E za zaštitu glavnoj kuli D. 152. vlasnikom. nu ipak je u svem Srijemu za pravo jedini sredovječni grad. Grad se spominje po­ lovinom XV. arheol. Taj je zaravanak (suburbium) bio odijeljen zidom od višega dijela. Zemun 1892. Već g. koji se može sa svih strana lako braniti. Na sjeveru nema više zida. te se rimske starine j o š i sada nalaze i na samoj površini gradine. Gradina se posadila na vrh nevisoka brijega. a on je još g. vijeka u vlasti kaločkoga nadbiskupa. da se s temeljem urušio. društva 1.

1702. Barić. da se vrati SU g SlanBeograd. pa Mitrovicu. s s obzidanu tankim zidom u CD nizini. pa je odavle prema Moro vicu tekla granica poslije karlovačkoga mira.5 '> građena vrata. Marsiglijeva linija. da su njegove čete opustošile Berkasovo.. Drugi putopisci sla­ bo ističu Slankamen: Sal. varoš. u Slankamenu veliku 5 w) razrušenu crkvu. bila se tu osudna bitka. 292. JZ vidio grad na brdu. t. G. pa i dijelove 4> zida. Nejasno je. gospoduje tu Ivaniš Korvin. G. Kupinik. gdje su zapadno od mjesta urisani ostaci rimske utvrde. 8« C li 1577. £ 1 0 .) cd podaje sliku onoga. 1 5 2 L nisu mogli Fr. Sabac. Službeni • * cd popis od g. tek bez krova.5 cd CO Vrančić je g. Više je šematična slika Slankamena u c. da je >o c "5 slab i starim zidovima ogra­ iS 73 đen. a cd co dvije katoličke sasvim ruO cd T3 G ševne. ratnom arkivu u Beču. mjesto je u vlasti kraljevskoj: civitas regis Zalonkamen. a takov će biti i Marsiglijev nacrt u djelu „Danubius". Zemun. * 4 Schweiger spominje god. Petrovaradin i Ilok. Za grad veli. Kako je izgledao Slankamen poslije od­ laska Turaka pokazuje vrlo dobra slika Schmalkalderova (iz voj. 1502.I 155 Kasnije je u rukama Hunyada. a g. 1498. da je gradom gospodovao Peseyi. Hedervari i Blaž Šuljok obraniti tvrđe od Turaka. i kr. 1691. zv. Grad je bio posve o razrušen 131 hvat dugačak. 1553. Postojala je i turska kupka. Posla­ nici Ferdinandovi zatražili 1598. cd k a m e n . kako se kasnije još izrijekom ističe. Mjesto Slanka­ ca men imalo je troja dobro . pa sul­ tan javlja pobjedonosno. (SmičiI klas: 200 godišnjica oslo­ c« & co « > bođenja Slavonije II. a posred grada bila je lijepa crkva. što je a preostalo. Imalo je tri crkve. gdje su uneseni još dosta dobro sačuvani zidovi. Do danas se od svega toga ponešto sačuvalo. arkiva u Karlsruhe). . CL 67 hvati širok. G. Slankamen i Karlovce.

ostaci neznane građevine. Kad je taj rod domro. kako se to vidi po tlocrtu sa mape Weigelove od g. na stijenama u maz utisnuti ornamenti. Grad je Morović (Maroth) sagrađen na sutoku Studve i Bosuta u formi nepravilna četverokuta. U dru­ gim dijelovima nalazi se nešto rimske ciglje. od okolnoga zida. dade kralj Matija Morović . ban mačvanski. kojemu se mogu posvuda barem tragovi ustanoviti. 11*5 m široke crkvice. pa tu silazi lagano k Dunavu (jedno 90 m). Kulama ili drugim građevinama nema danas više traga.156 Ogromnu površinu praporastoga brijega uz Dunav okružuje danas sasvim trošan zid (oko 410 m dugačak). I taj je kraj od pravijeka nasta­ van: prethistorijski i rim­ ski nahođaji govore jasno o tom. veoma loše kvalitete. da je u podrumu župne kuće u Slankamenu sačuvana još turska kupka: u zidovima su cijevi (kao i u srodnoj kupki u Iloku). Sad je tu uokolo groblje. K jugoistoku je zid najbolje uščuvan. 1699. SI. u zidu. Možda su to ostaci vrata iz g. 1702. Tako je nastao nepravilno polukružni oblik toga utvr­ đenja. pa je kanalom bio odijeljen od mjesta. Tu je si­ SI 155. tek je u sredini toga prostora ruševina 20 m dugačke. koji se zovu Morovićki ili službeno Marothi. 1700. pa se domogli silne vlasti i ogromnoga posjeda u Hrvatskoj. Zanimljivo je. Ziđe je te crkvice naskroz različito. koji je mjesto opasavao. koji ga je zatekao još čitava. a narisao ga Weigel na karti karlovačkoga mira od g. tamo na zakretaju ceste Sa karte Weigelove put Novoga Slankamena. koju spominje opisivač g. vijeka. a nedaleko bližih Batrovaca sačuvana je neo­ litska kolonija. T l o c r t grada ta tu je bijesnila bitka g. 1699.. Gut—Keled. Materijal je ovoga grada svuda pješčenjak. Na cijelom terenu opažaju se veliki šančevi. a postojalo je već od XVIII. Naročito se istaknuo Ivan. gdje su krajne točke 140 m razdaleko. 1691. 154. osnivač -samostana u Šarengradu. Grad se smatrao važnim: Nikola Olah zove ga propugnaculum Slavoniae. jelo članova od plemena Toranj sa strijelnicama u obliku križa. da je to crkvica. pa nema sumnje. U samom su mjestu Morovića. Crkva u Moroviću.

1481. pa je već onda stajao usred tih ruševina drveni toranj za izgledanje. Umgebung. sa­ 156 T l o c r t fada građenog na brdu Gardošu (predSIg Kupinovahistorijski nalazi) sačuvalo se to­ liko. . na molbu Ivana Morovićkoga darovao prepozituru. Uz mjesto sačuvala se stara crkva s obrambeuim tornjem. Grad se spominje već g. taj je zid oko 2m debeo i potpornjacima utvrđen. Grad je bio u četvero­ kut zidan. I. 1173. opasana grabom. koje se spo­ minje kao castrum regale g. Save. Ruševine su gotovo kao danas narisane na slici Beograda od g. premda je 18. Od Kupinova. Od grada Zemuna1). tri su osmerostruke. koju je izravno sebi pod­ ložio. a bio je kasnije u vlasti Hunyadijevaca. da se može ustanoviti oblik građevine: četverokut od ciglje sa polukrajnim kulama na uglovima. vojvodi od Sv.. s kulama na uglo­ vima utvrđen. *) Soppron: Monographie von Semlin u. nešto više ostataka. Usred toga zidom opasanoga prostora stoji danas parohijalni stan.157 svom sinu Ivanišu Korvinu. Od grada se sačuvalo i danas nešto okolnoga zida. 1789.. izdao bio darovnicu Vladislavu. Danas je tamo neukusni milenijski spomenik. 1905. koju je narisao kapetan Mancini. 1388. Visoke su zidane bile do 4 m . 1890. stojalo je još g. Tu je papa Ivan 23. a kasnije je despotski grad. građena od vrlo dobre ciglje. Materijal je kamen lomljenac. nu većinom ciglja. u Floriana: castrum Zemlen. jedna je navodno bila okrugla.

u koji se ulazilo kroz ulaznu kulu.. Tribalj. Čakovac. dala ga je vojna oblast ruševinu sasvim porušiti. Naro­ čito treba istaknuti brdo Viničicu kod Čakovca. 1639. 1834. Otok. Bosiljevo. kasni Ogulin. Modruš. . Novi sačuvali su ostatke rimskoga doba. 1660. j e dobila ime jedna grana Frankapana: Tržački. Josipdol. tek se nisu još ni izdaleka istražile onako. Oko g. Grižani. 1535. Kad je g. ponajglavnija su nalazišta prethistorijskih predmeta. Duga gora. Slunj. Stier g. sudeći po nađenim ostacima. pa im je i kralj Matija potvrdio imanje oko Korane. Već u predrimsko doba bila je kultura u ovim dosta neprohodnim stra­ nama znatna. Perjasica. po koje^\ Iz Stierovog djela. Bribir i Novi. dade kralj Ferdinand grad Petru Kružiću. Novi. l ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Budački. Rijeka. Čakovac. Nekada je spadao Belaj pod Steničnjak. 1360. U ovoj su županiji gradovi neobično brojni i znatni svojom histo­ rijom. Od sredovječnih su gradova najznatniji Cetin. strani Tržac. Grižani. pa se poturčio. a na bosanskoj SI. 1639. spominju plemići Tomašići od plem. Glavnu kulu (četverokut) opasuje zid. pa uz more: Grobnik. Bakarac. Drežnik. Petar na Mrež­ nici. 1 Grada Belaja ) nema više. gdje je stojao japodski grad Metulum. Bakar. gdje se već od god. Nacrt je grada učinio Pieroni g. 43. Plaški.Sredovječni gradovi u modruško-riječkoj županiji. pod ko­ jim je u ravnici nastao rimski grad istoga imena. Sv. Rijeka. Gašpar Tomašić u Tursku pobjegao. kako bi to za­ služile. Mogorovića. Trsat. a po njem je učinio kopiju M. 157. Ali osim ispitanih gradova ima sila tragova neistraženih gradišta. Slika ruševina grada Belaja. Turci su opetovano napali Belaj. pa Grobnik. g. Munjava.

) našao u Bariloviću: „ vielmehr etliche ubrige stickgh von alten gemauer" a sam donosi nacrt dobro uzdržanoga grada. 80 momaka) sa vojvod­ stvima: Budački. po kojoj sudimo. . 1638. preuze Belaj Vojna Krajina. — Laszowski: Hrv. Do danas je sve sačuvano. gdje je po­ sljednji član umro god. 1564. 1672. Kad je g. opasan zidovima. 158. Su­ deći po nacrtu iz g. ) Oko Kupe i Korane. pade grad u turske ruke. Stierovom djelu. Od blizoga grada Velemerića nije se sačuvalo ništa do slike u M. 1584. smje sti tu kapetaniju (g. 1768. a F toranj na uglu grada. odoše Barilovački na svoje imanje kod Ozlja. 90. Kupom dobije posjed g. smještena je tu osma kumpanija slunjske regimente. Rudolf Paradeiser. da je bio dosta velik: nutarnji grad sa okruglom branič kulom. gdje je nekada bila straža. koji su navodno došli ovamo iz Budaka u Lici. 1690. kasnije zagospodova tu grof Fridrik Sauran. 1650. 1575. se stubama kod C u grad. 1701. danas uzdržan. uzela krajiška uprava grad. G. pa su taj grad i zadržali. grad je dosta dobro do S l . Tlocrt grada Barilovića. osim zgrade E (staje) i zgrade G. oteo na čas grad Gašparu Barilovačkom. M. U Valvasorovu je djelu priopćena slika gra­ da Barilovića. koji je sa dvije polukule bio pojačan. Danas je ti gradu općinski ured. daje (oko g. pa obitelj Prešern. Perjasica. Kad je krajiška uprava uzela grad. Skrad. 1749.159 nadje ga Pieroni pusta. Pilara. 35. 2 Od blizoga grada Sudačkoga ) nije se sačuvalo ništa. D zgrade za obitavanje. G. Građevine I. 219. ma da je sam nasilni Stjepan Frankapan g. Klokoč. B je okrugla glavna kula. nu to je sasvim neispravna djeti­ njasta crtarija. Ulazilo Snimak arh. ali ka1 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Stier spo­ minje. Grad je Barilović1) na na Korani posjed drevne familije Barilovačkih. a posljednji je umro g. God. 1596. To je bilo sijelo familije Budačkih. Povj.

komu kralj Matija g. a kad su g. te jednom četverostranom^ gdje je kaštelan stanovao. Valvasorova je slika djetinjasta risarija. za njima gospoduju knezovi Celjski. pa on preda g. i opet Frankapani. Nedaleko Budačkoga nalaze se danas ostatci Z/~ mić grada. Slunjskog Juraj Babonožić od pl. U Skradu ) su Fran­ kapani najstarija vlastela. preudešeno je tako. 1464. dok ga god. 159. već je g. 259. ma da je od toga grada sat daleko. 1790. a g. gdje je ka­ štelan prebivao. 1569. koga je Hanž zarobio. Grad se sastojao iz nutarnjega dijela. da je taj ulaz napušten.). zidana u [če­ tverokut sa četverostranom glavnom kulom. dade kralj Vladislav Skrad i Ostrožin Ivanu Bornemisi. koji ga zatim odstupi u zalog Hanžu Frankopanu. Oko polovice XVIII.160 snije ga oslobode i g. Skoro iza toga snimio je tlocrt grada inžinir Hollstein (g. Kasnije steknu Bevenjudi opet Skrad. Turci su češće bili pod Skradom.. koji je opasavao zid. domrli. da smije s gradom po volji raspolagati. 1686. koji je bio posvojio i Kostelgrad u Zagorju. pa je taj tlocrt sačuvan u bečkom ratnom arkivu. grad Ivanu. a bar. da pomogne Martinu. Grad Barilović. pa ga g. sinu T o m e Bevenjuda Ostrožinskog. vijeka narisao je grad Schiltinger prilično vijerno (i taj se nacrt nalazi u ratnom arkivu). vijeka *) Lopašić: Oko Kupe i Korane.. 1456. 1558. Mogorovića. soba za sluge. 1466. gospodaru Okića i Cetina. kuhinja i smočnica. nu već slijedeće godine ote grad Bernardin Frankapan. Schernding načinio je dobre nacrte oko g. grad bio zapu­ šten. SI. Iz XVIII. popale Turci grad i on osta razvalinom zauvijek. drvarnica. svojine plemićke porodice istoga imena. Valvasorova slika Skrada posve je neispravna: tu je Skrad narisan nasuprot Bariloviću. Kasniji su gospodari Zrinjski. U grad se ulazilo stubama kod F. 1585. do­ bije od Franje Frankapani. 1504. Nu opet ostade grad u rukama Martina Frankapana. urede za krajišku stražu. 1699. A. ne dobi od kralja Ladislava Andrija Kreiger. Tada je u prizemlju bila staja. 1790. u prvom spratu bile su tri sobe. a novi je učinjen tamo u kuli. utvrđen sa dvije omanje i jednom većom polukružnom kulom. u dru­ gom spratu sobe za kape­ tana. 1 . God. dozvoli.

1701. zgrade. 1865. zagospoduju tim gradom krčki knezovi Franka­ pani. To je pleme postalo g. pokazuje grad. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Kod ulaza bila je crkva. te sad spadne kape­ taniji barilovićkoj. 1224. vidi se. a tu se vide tek puste razva­ line. Stara slika grada Budačkoga. pa Jan Vitovec. Od svega se ponešto još sa­ čuvalo. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. krajiški grad.161 ima nacrt Skrada u ratnom arkivu u Beču. kad ga je Herberstein zauzeo i opravio. neovisno o tom castrumu. 11 . Poslije pada Bihaća ostaviše ga naši. Nešto je južnije grad Blagaj1) na Korani. a. Pod kraj XVI. a g. nu već je god. God.u Beču G Ia2. predvorjem i dvo­ kog iz g. oko kojega su postojale nuz.. dok se ova ne odijeli u Veljun. 51. pa postade sijelo blagajske kumpanije. u koji se ulazi stepenicama kod C. od kojega se zidovi odvajali dalje. Tlocrt grada od g. u svem sasvim po običaju frankapanskih gradova. Tlocrt ruševina grada Budačkulom (pačetvorina). zidan u trokut okružen zidom. a pomalo se SI. Četverostrani zid. 1584. poveljom kralja Bele IV. mašnja ruševina. AB nutarnji grad. 1557. God. vijeka stanuje u njem krajiški časnik. IX. pade cijeli kraj pod Turčina. kasnije stvori od njega posve­ Po originalu u bečkom Kriegsarchivu B. koji su držali i Blagaj u Bosni. 160. 1681. Poslije karlovačkoga mira bude grad opet opravljen. da je tu još sa­ čuvan sredovječni burg sa glavnom SI. a malo po­ slije g. grad je vla­ sništvo Ivana Karlovića. Tlocrt od g. u ratnom arkivu rištem. kakov je bio od svoga postanja. 161. pa on osta napušten do g. 142. istočno od B l a ­ gaja. 1530. Orig. da ih kasnije zamijene knezovi Celjski. Blagaj je posve razvaljen. pa dobije stražu od 40 momaka. da opašu cijelo mjesto. 1387. Do polo­ vice XIX. 1701. 170L pokazuje j o š grad u glavnom onako. Prof. vijeka bude po zaključku sabora opravljen. na jednom uglu odskače 2 *) Lopašić: Oko Kupe i Korane. Po nacrtu od g. drevni posjed blagajskih knezova. Središte plemena klokočkoga bio je Klokoč2) grad. 1701.

imala svoju župu. Ulaz kod F G. G. Drveni su čardaci bili na dva ugla grada sagrađeni. 197. bila porušena. pa dalje do ulaza u prvom spratu. zem. kad nam pokazuje fotografija grad. Klokoča ostali su još zidovi glavne kule i nešto ziđa grada Otmica. 1744. Ulazilo se u grad ljestvama do čardaka. U bečkom je ratnom arkivu sa­ čuvana slika grada iz godine 1746.. 162. Krstinja1) je g. da se opet siđe do tla. Tlocrt ruševina grada Blagaja polukulom. koja je već g. dobiva Krstinja krajišku posadu. 1863. arkivu u Zagrebu. ) Kukuljević: Neki gradovi i gradine. c inžinir. 1701. . A B D nutarnji grad. pa graba. (živo vrelo). 1701. Grad je od pada Bihaća ostao pust. povj. Tu je prebivalo pleme Ladihovića. — Klaić: Krčki knezovi Frankapani. P o d krovom glavne kule j o š je g. pa se i taj nacrt čuva u bečkom' ratnom arkivu. 1572. Oko grada palisade. Okrugla glavna kula opasana je uokolo zidom.162 okrugla glavna kula. 166. 1334. a iza njih pre­ uzima grad i posjed slunjska loza Frankapana. narisao je netko Krstinju. Pro­ strano predvorje okružuje zid s SI. na Korani g. a poslije g. grad je turski. građevine. narisao je dva nacrta i tri tlox 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. 163. preko koje vodi most. drveni obrambeni trijem. koji opasuju varoš do grada. Od god. 1585. Malo koji nam je grad sačuvan u tolikim i tako dobrim nacrtima kao grad Slunj. U blizini SI. pojačanim s tri polukule i ulaznom kulom.2) Martin Stier. — K ruševina crkve. Unutar zida drvene građevine. Tlocrt grada Skrada. — Laszowski: Hrv. sijela plemena otmićkog. Po originalu u kr. kasnije kupe to imanje Frankapani cetinski. — Od grada se odvajaju zidovi.

a ta slunjska loza domre g. pa je radi toga za­ loga došlo do svađe između Zrinjskih i Frankapana. Schernding učinio je oko g. 1660. knezu Fridriku III. . 165. 1572.) narisan je dobar tlocrt grada. njem. Kod diobe frankapanskih dobara g. dobije Slunj Dujam Frankapan.163 crta grada Slunja (g.. ne namirivši ih nikada. pa je tek poslije smrti nasilnoga Nikole Frankapana došlo do izmirbe. W e i s s : Relatio ^ H ^ m i n ^ germanica . 1449. Klokoč u sadašnjosti. 1790. Valvasor donosi sliku. župu U grad se ulazilo ljestvama preko čardaka D. God. K graba. ima u bečkom rat­ nom arkivu nacrt grada. 1701. 164 Tlocrt grada Klokoča iz g. tarni posjed. pa i bar. to­ čan nacrt Slunja. do­ bije na neko vrijeme Slunj u zalog Pavao Zrinjski. koja je očito narisana po kakovom tlocrtu i ne odgovara baš nimalo istini.). 1323. U rukopisu dvorske knjižnice u Beču br. B je drežničku sa gradom Slubranič kula. A. 1700. krčkim knezovima. narisana je izvrsna slika grada Slunja. G. a iz god. ka­ snijim Frankapanima. 8655. Zrinjskima grad. a na Weigelovoj mapi karlovačkoga mira (od g. 1746. 1193. . nu ne kao herediI je štit od palisada. jer su ovi uzeli iliiittiilii SI. preko koje vodi most kod L. podari Karlo Roberto SI. Sav je kraj oko Slu­ nja darovan navodno god. 1390.

1701. do 1775. dok je drugi Slunj nedaleko sela Zbijega). dan mu je oblik nepravilnoga šesterokuta. a . C. 1578.164 s Franjom Frankapanom. a kako se mo­ gao sa sviju strana braniti. 1454. udove Domše od Ladihovića. Svinicu i novi Slunj. Prvi put navale Turci g. 1744. 1746. a šest godina kasnije određuju štajersko-kranjski staleži 5000 for. postradao prigodom turske provale. uzaludno na Slunj. Kako je iz g. G. znamo samo iz A branič kula. pa je pregrađen prema tadašnjim potrebama. stojala je na mjestu današnje župne crkve. grada Slunja.. bio Slunj glavnim mjestom slunjske regi­ mente. Gradac. Niski krov nad nutarnjim gradom pokrivao je obrambeni hodnik. 1561. Prekovrški. nu g. koji je g. uništila je vatra grad. Na zgodnom je mjestu podalje od grada narisan na Stierovoj slici i „Polterturm". pa sad traju bojevi o Slunj gotovo ne­ prekidno. U grad se ulazilo ljeSl. . B cisterna. 856. urisan. posvećena sv. n a c r t a b a n Schernđinga od g. Na Stierovoj slici još je točno SI. pa je od g. 1671. 1822. već G zarušena vanjska vrata. gdje utječe ova u Koranu. što se čuva u ratnom B I X . 1442. Stara slika ruševina grada Krstin je iz g. pa kasnije spade pod Herendiće iz *) Lopašić: Oko Kupe i Korane. uze državna vlast grad Slunj sasvim u svoju vlast. arkivu u B e č u G I a 28. Tlocrt grada Krstinje stvarna preko čardaka do ulazne kule. a tlocrt je prikazan na onom Po originalu u bečkom Kriegsarchivu. dao opravljati. 1573. osam­ ljen stražarski toranj. kako je po­ stojao i nedaleko grada Brinja. za ponovno utvrđenje grada. odluče staleži. kad je Slunj postao sjedište krajiškoga zapovjedništva. zapovijedajući general u Hrvat­ skoj. Komogovinu. Istočno od Slunja nalazi se podor Kremen grada 1 ). 153. a g. a crkva mu. stajao je u Slunju barun de Vins. kupi Stjepan Frankapan o d l i k e . 1558. 1 7 8 8 — 1 7 9 0 . da kralj utvrdi i Zrin. opasana okolnim zi­ dom s četiri polukule. koji je malo kasnije postao krajiškom utvr­ dom. možda plemenski grad Ladihovića. 1790. bude u po­ sjed grada uveden Marko od Čave. 166. te ju nadvojvoda Ernest god. kako se to vidi na Stierovoj slici. Skoro pade na kratko vrijeme u turske ruke. Trojstvu. Poslije g. G. kćeri Blaža Kapitanića Kremen. F ulazna kula. 167. (koji se tu prvi put spominje. U Slunju je postojao / utvrđeni franjevački samostan. D polukule. bio izgrađen nutarnji grad. od g. Grad je Slunj sagrađen na brdu uz Slunjčicu. na uglovima smješteni su j o š drveni čardaci za lakšu obranu zidova.

uprave prodan i razoren. u kojem se birao kralj. komu je u šilj u ugrađena glavna kula. Kremen je turski. Napisi. Značajan pristup u grad po ljestvama do čardaka.165 Bužima u Lici. stanovao u gradu vojnički zapovjednik korduna. zaposjedne ga opet naša vojska. J o š je u katastralnoj mapi od g. 239. dok je j o š na kuli postojao dijelom krov. 1864. Po nacrtu inž. — „Prosvjeta". Kako je još do g. G. a sV^e*WdgeTov^Tz izvrstan se tlocrt iz vremena oko g. 1645. — Napisi sa Drenđule: Vjes. — Vjes. S Cetingradom1) za uvijek je združena uspo­ mena na izbor kralja Ferdinanda g. v. 101. 1527. društva. Slunj. ser. nekada vlasništvo Frankapana^ koje je spadalo pod Tržac. 49. pa ga Turci j o š g.Imanje je konačno ostalo frankapansko. Tlocrt pokazuje gradić u obliku nepravilnoga trokuta. „Vijenac" god. urisan čitav grad. Nešto prema jugoistoku leži kod Furjana gradić prozvan i Sokolac. 1790. arh. sa­ građena u obliku nepravilna trokuta. Grad sastoji od okrugle kule. III. Dakako. Stiera iz pol. — Lopašić: Oko Kupe i Korane. arh. s hrpom g# 1700. sačuvala se i fotografija grada iz ovih posljed­ njih dana. 396. i 1891. opraviše. a g. kasnijih tlocrta nalazi u arkivu zem. 1582. hrv. nije tada Kukuljević: Neki gradovi i gradine. . U dvorskoj se knjižnici u Beču sačuvao nacrt toga gradića. 169. koja polovicom iskače iz okolnoga zida. hrv. društva. M. n. i Kukuljević. 1866. 1897. 173.. 76. 1884. 1888. XVII. 1699. Na lijevo gore na pogibeljnom mjestu zaseban toranj čuvar. a grad je malo zatim po nalogu krajiške SI. povjerenstva za očuvanje spomenika u Zagrebu. od staroga Cetina.

u sredini Drenđula s drvenim .) Mehmed paša. a Hergarsku kulu g. J o š g. postade turski grad i bude opet sasvim opravljen. 1559. Nu čini se. da se Cetingrad pokazivao sasvim drukčije no ostali naši gra­ dovi: nema tu više okruglih kula i polukula. na sjev. 1739. Nije čudo. g. 1646. Sada otpadoše kasnije SI. 1581. a vole ih o s o ­ bito turski graditelji. osvojen i razoren. da su te tabije sagrađene na mjestu starih utvrda. 1670. između Hergarske tabije i Nebojše bio je pašin stan. kroz ciganska se vrata kod Hergarske tabije ulazilo u predvorje.000 for. Zanimljiva je slika zauzeća grada Cetina iz g. pokazuje grad sa sjevera: na lijevo Lenkovićev bastijon. već su na njihovu mjestu poligonalni bastijoni. a nalazi se u zem. na zapadu kod ciganskih vrata Hergarska. na­ pušten. arkivu u Zagrebu. (ili 1765. Tabije su se zvale: kod ulaza Begova tabija. 1638. temeljito obnovljen. zapadu Lenkovićeva tabija. prigrađeni zidovi. g.166 više mnogo postojalo: grad je g. pa se pomalja jezgra kule. Fotografija od g. koja prilično vjerno pokazuje Cetin. lagumom dignut u zrak. Ali paša b o ­ sanski. 170. vijeka. Cetin se grad pretvorio u turska tvrđavu. 1790. 1849. oko Drenđule kuće žitelja. muzeju) sagradio je glavnu kulu Drenđulu g. podignuta je u gradu velika kasarna za 50. Po turskim napi­ sima (sada u zagrebačkom arh. na jugu Nebojša. kao što je i glavna kula Drenđula očito samo pregrađivana i ona nije drugo već sredovječna branič kula (berchfrit). kakovi nastaju tamo od XVI. 1866. g. 1756.. Pred glav­ nim je ulazom bila mošeja. Ruševina grada Slunja u sadašnjosti. a kasnije u krajišku kasarnu.

ali bez uspjeha. sinu Ivanovu. Fotografske slike izdao Standl. Kad su se Frankapani zavadili sa Sigismundom i njegovim banovima braćom Talovcima. u dvor. što mu ih ostavi tast Ivaniš Nelipić. ali Turci ne zaboraviše grada. 1790. uzalud podsjeda careva vojska god 1737. pa Cetin pripade slunjskoj lozi. pred njom gradski zid s kruništem. Oko g. nu g. grad utvrditi. kupili Ostrožin kod Bovića i prozvali se Ostrožinskima.. knjižnici u Beču. te se odslije na zgrada. — Laszowski: Prosvjeta. lazio je već u predrimsko doba put do Po orig. 1449. a g. 1834. mora. B kula. i g. 1713. pa založi Cetin najprije Zrinjskima. jer se već g. Ivan Cetinski jem. o koji se veže uspo­ mena na izbor hrvatskoga kralja. 171. 1493. D drveni tri­ ta grana Frankapana zove cetinska. 1696. G. Lopašić: Urbari I. Tlocrt Kremen doše samo prava frankapanska imanja. 1670. dozvolu. jer je oslobodio kraljicu Mariju (g. Borba se ipak nastavila: Turci zauzmu Cetin g. pripao Jurju. 172 Furjan. E palisade. oteše Turci na neko vrijeme Cetin. ulaz s diživim mostom. Pokraj razvalina grada Modruša1) po­ SI. ~ " 1 g. osvoji general Wallisch grad. 1809. otkupe Frankapani Cetin. Bevenjudima Okićkim. Od g. 1521. 1646. a i zadnji je cetinski knez Ivan Franjo ob­ našao istu čast i umro g. Tek g. 1429.). 1739. .167 čardacima. nu Gašpar im ga Frankapan ote i razori grad.. 1638. 1894. opet domogoše na kratko vrijeme Cetina. ostave ga na neko vrijeme. 146. Grgur umre kao nadbiskup kaločki g. da će Cetin ostati pust. koji je kod diobe dobara A dvorište. 1536. koji su g. nu već . Sve u svemu: porušeni Cetin-grad tek je u naj­ manjem dijelu bio onaj grad.). Cetin je konačno turski. na desno Begova tabija. ovadobra. preuze ga kralj Rudolf. a Vuk Frankapan dobije g. sinu Nikolinu. 1584.. 1813. 1578. pogibe kod Udbine (g. Krčki knez Ivan dobi Cetin od Sigismunda na dar. a g. 1438. grada iz g. 1542. da grad digne lagumom u zrak. a sin Ivanov Nikola dobije ponovno potvrdu za Cetin od Sigismunda. 1387. 42—47. 1435. vezir paša Ećimović dade da­ pače g. Nikola Frankapan ugovori s bosanskim pašom. a u rimsko doba sigurno prava cesta. oteše ovi Anžu. ali Turci nisu za to marili. C drve­ g. l ) Klaić: Krčki knezovi Frankapani I. pa pokušaše sreću i g. bude trošan grad napušten.. pa mu osta­ SI. Cetin. 20—81.

pa ruševina gotske crkve sv. 1708. Pieroni pro­ lazio ovim krajem. a u spo­ menicima se spominje g. . Marije). odavle ode pred Turcima u Novi. nu razvaline. Poslije g. muzeju u Zagrebu. 1790. osta­ vio je opis grada Riceputi. pet mužara. U Modrušama prebiva biskup krbavski od g. 1786. ukinuo. G.. 1639. 1193. Tlocrt pokazuje g. Turke od Modruša. Marka (prije sv. § r a d J e posvema stanje grada. u njoj je stajala straža. koja se i danas razaznaje. ^ d ^ ^ h nu Po službenom planu vojne krajine oko god. 1380. Oko g. zapremi grad krajiška voj­ ska. u kojem je živjelo do 80 redovnika pavlina. 173. Uzalud su često tra­ žili Frankapani grad natrag. Antuna. Frankapani su u Modrušama gospodari do turske invazije. kad je Bela II. te opravio grad tako. dok je kapela sv. a sve do g. poklonio župu Modruše trškim knezovima Frankapanima. Grad se sam zvao Thersen. dozvoljen je za opravak Modruša i Ogulina iznos od 3000 for. pa se nalazi i u drugim krajevima. a po tradiciji i Širingrad i Trojangrad. Duha. 1791. Topographie spominje (na str. navodno nekad samostanska crkva. a opremljen je bio sa dva oveća topa. U kaštelu se moglo stanovati tek u sobi nad ulazom. opisao je i grad Modruš: posto­ jala je četverostrana kula bez krova. još i danas u porabi. da je daleko poslije njega ostao stolno mjesto. bila je SI. 1493. a Fras u svojoj Vollst. 31 puškom i 10 manjih pušaka.168 Ime je prastaro kao i mjesto. 1642. 1553. a car ga je Josip II. samo­ stan sv. 293) šest ruševina crkvi oko grad Modruša. Tržan. kad je morao odseliti iz Udbine. Nikole južno od Modruša. • «on Original u arheol. 1 4 6 0 . od kojih je najveća sv.. utemeljio je knez Ivan. koje danas postoje. pa je u njem bilo 12—20 momaka.! 7 2 0 . Matija Korvin potvrdi j o š posjed toga grada Stjepanu Frankapanu i sinu mu Bernardinu. obnovio pavlin Matevčić. te 10 centi praha. nu na žalost je ta darovina sve prije no vjerodostojna. što ga je g. T l o c r t grada Cetina. g. — 1 4 9 3 . ne potječu izravno od onoga samostana. napušten. već od onoga. Iz g. 1742. otac bana Nikole. Kad je g. koji je odbio g. koji se pretvorio u krajišku kasarnu.

. (u ratnom arhivu u Beču G I a 46) nije sasvim ispravan. koje su zidovi opasavali. 1663. Ma­ rije (kasnije sv. Od staroga se frankapanskoga grada. ali pokazuje glavne dijelove: veliku kulu A. sa­ mo kopija Pieronijeve. da je ta kula bila zvonik crkve. Petar Zrinj­ ski. visokoga cunja leži ruševina znatnoga nekada grada. glavni dio gra­ da. pa zi­ dove oko mjesta sa dva ulaza i tri polu­ kružna tornja. 1639. Stier misli. Sve je zidano od kamena. 1185. t. Gussmauer. a još se daleko kasnije spominje comitatus Plazy. gdje je stajala četverostrana kula. Stierova je slika iz g. U izbočini toga zida stajala je župna crkva sv. u predvorju stražarnicu E. 1701. od koje se sa­ čuvao tlocrt u ratnom arhivu. do nje zgrade za boravak. on je našao još ostatke kuća u podgrađu. Pieroni je vidio g. Tlocrt iz g. daleko više zidova. zv. zidovi su s obje strane oblo­ ženi plaštem od tesa­ nog kamenja. 1660. Mar­ ka).169 Na vrhu 680 m. a sazidao je god. dok je sredina samo masa lomljenca i maza. koja je pre­ tvorena u obrambenu kulu. pa se prikučili gradskim zidovima. koji se nalazi sat daleko od mjesta . Prelazeći iz M o ­ druša prema Plitvi­ cama dolazimo u mje­ sto Plaški. Parochia Plaši spominje se u krbavskoj biskupiji već g.

1 5 4 4 . Kasnije je tamo boravio časnik. građevine I. U njemu je g. povj. potvrđuje Matija Korvin knezu Nikoli Frankapanu posjed toga grada. nekad glavno mjesto istoimene župe. Već g. potvrdi. gospoduju tu Giissingovci. Glavni je dio nepravilan četverokut s okruglom kulom. U najnovije je doba svojina općine drežničke. Nu Frankapani su grad uvijek držali svojim vlasni­ štvom. Bela III. Nu borba za Plaški potraje i dalje. ma da ga je na neko vrijeme g. oteše ga Turcima i preudesiše za stanovanje časnika. Cetingradske ruševine u sadašnjosti. prvi put se spominje g. J o š se na fotografiji od g. pa je tek g. 1253. 1871. pa on bude g. vidi grad — dakako već sasvim pregrađen — j o š dosta dobro sačuvan. . 1788. 201. 1592. grad posvema napušten. Gradić sastoji od zgrade. 1683. SI. a j o š g. 2 ) Laszowski: „Hrv. darovao pređima knezova Nelipića. Nelipići dobiju doduše opet grad od Karla Roberta g. 1558. Tek g.170 Plaškoga.. bilo 40 ljudi. 1323. Herberstein osvojio. 1278. konačno turski i ostaje u njihovim rukama. a ula*) Laszowski: Hrv. koji predaju grad Babonićima. koju je g. 1321. 175. nu samo na kratko vrijeme. 1588. 1475. Carska vojska nije mogla obraniti Drežnika. 1592. a na uglu dvorišnoga zida nalazi se treća okrugla kula. veli procjembena isprava: castrum Plaaz est totale desertum. Sjeveroistočno od Plitvica — prolaz do njih bio je također utvrđen — leži mjesto Drežnik2). kojoj su na uglovima prizidane dvije okrugle kule. a sada je u njem smještena škola. što im kralj Andrija II. nalazi još ostatak glavne kule i nešto okolnoga ziđa. a skoro ga zatim posjedne krajiška vojska. 1914. u vlasti Dujma Frankapana. jer je već g. Prosvjeta". U Jesenki1) nastao je gradić Frankapana veoma kasno. opasan zidovima sa dvije četverostrane kule. nu g.

176 Modruški grad u početku XVII. dok ga Turci polovicom XVII. Već g. učvršćenim polukružnim kulama. G. a mjesto s crkvom naokolo opasivao je drugi zid s četiri polukule.). već ga je vjerovatno poslije razorenja Modruša sagradio Bernardin Frankapan. Već je na Weigelovoj mapi karlovačkoga mira nacrtani tlocrt grada označivao grad ruševine m (1700. 1625. 1590.M. a Lenković preporuča kralju. Po nacrtu Pieronijevu precrtao M. pa se već sin njegov Nikola zove Tržački. oplijeni ga Herberstein. Nu gradu Ogulinu nije bilo — kako Lopašić ispravno drži. Jalovik.171 žilo se u grad stepenicama do ulaza u visini prvoga sprata. 1551. 1588. vijeka. 1500. 1486. knjižnici sastojao je grad Tržac od okrugle kule. Mutnik i Drežnik 200 konjanika. koji je oko g. 1685. i V. 1530. bio je ipak još g. vijeka ne opraviše. Na Korani leži selo Tržac u staroj drežničkoj župi. Ogulinski je kraj od pravijeka nastavan: nedaleko mjesta svjedoče lokaliteti . Ma da se zaključilo g. do g.. da se grad ima SI. Modruš. Članak III.. da su Drežnik i Tržac Turci protiv ugovora opravili. nu g. javlja se. spominje. nu ostade pust. da su Turci grad oplijenili. čitav. opasane zidom. traga. porušiti. pa je knez Nikola dobio za gradove Tržac. osvoje Turci ipak grad i zadržaše ga neko vrijeme. Brinje. Sokol i Bihać Bartolu Franka­ panu. Gradišće". da se Tržac brani (g.). Po starom nacrtu u bečkoj dvor. Stier. Kod diobe dobara Frankapana pripade Tržac. mira u Gjarmatu od g. odredio međe grada Ogulina. 1576. uzevši nešto zemlje od Modruša i . pa „Gračac" za tu tvrdnju.

1500. možda ipak ostatak kakove pri­ jašnje utvrde. koji je za turskih provala iščeznuo. ostade Vitunj za uvijek pust. pokraj kojega je stajala kapela. po­ sjedu Frankapana.. 1575. utvrđen sa dvije kule. 178. 20 m široka. sazidali su Frankapani u Osta­ ri/ama1) veliku crkvu. Gomirje je spadalo pod Vitunj. Pred si. U susjednom Otoku postojao je frankapanski dvor. Na desno grad. što se radi ponora Dobre dao lako braniti. 1901. Lokalitet je za grad bio već zato podesan. 1701. 1701. dok je Valvasorova slika grada Ogulina neispravna. 10'55 m široko. tlocrt četverostranoga tornja: „die Temnitz. diobe dobara g. već je u doba Stierovo crkva bila razrušena. a kralj je Matija Korvin taj posjed potvrdio g. Grad J a s e n k a . 1449. koji i sada postoji. Tu je nekada bila katolička župa. već sa­ zidan bio Ogulin. Oko g. koji je za SI. J o š se u dobro sačuvanim fragmentima vidi golemost ovoga djela. a i u blizom Gomirju. U predvorju grada urisao je risač od god. Mostom se preko pro­ valije dolazilo do ula­ za. . Pieroni i Stier ostavili su tlocrte i nacrte te građevine. jednom je kulom grof Strassoldo dao načiniti rondel. bio je grad već zapušten. a svetište 24-80 m dugo. Q. u sve­ tištu je danas samom župna crkva.. koja se do danas sačuvala. a budući da je oko g. so aber'eingangen". gdje se nad selom toga imena vide i sada ruševine frankapanskoga grada. 177. a drugi potječe iz g. Pieroni je nacrtao tlocrt grada g. a kasnije osnuju pravoslavni žitelji iz Bosne tu svoj samostan. kojeg je davno ne­ stalo. g. 1451. stajao je kaštel. zapao Stjepana Frankapana. služi danas kao zatvor. 1639. u kojoj je ladja 32 m duga. 1481. br. 8..172 Vitunja. Vijesti društva hrv. Ruse\ine Modrusgtvda. inžinira i arhitekta.

gdje je knez Vuk Frankapan ute­ meljio kasnije samo­ stan dominikanaca) posvjedočuju to jasno. Stjepanu Frankapanu. rimske starine iz Čatrnje kod Lešća. 1577. Na jednom se uglu po­ digla jaka braničkula. pa ga je krajiška vojska g. Na Stierovu tlocrtu vidi se nasuprot glav­ noj kuli još jedna omanja okrugla kula. Iznimno je do­ bio u boravište krajiške straže. Tu je još u XV. (sa lijepom crkvom. glavna kula. vijeku živjelo pleme bosiljevačko. siljevo bilo je rimsko groblje.173 Sjeverno od Ogulina leži Tovunj1). B ulaz. Gradišće kod Bosiljeva. Neolitski hu­ mak kod sela Hrsine. 1334. Lopašić: Urbari 306. i II. bra slika u ValvasoIII. doslije neobjelodanjen nacrt toga grada. zaposjela. I. groblje kod Troš-Marije. tri humka kod Korenić sela. 1558. Tlocrt Drežnika oko g. građ. 1870. A i uz sam grad B o SI. I. 11. I taj je grad spadao g. I. Bosiljevo se spominje g. . kad je stari burg pretvoren. ) Laszowski: Hrv. Ostaci grada Drežnika g. rovu djelu: Ehre des Herzogtums Krain. Tlocrt od g. 180. zgradu. 1830. Tlocrti Pieronijevi i Stierov poka­ zuju gradić obzidan u četverokut zidom. a g. 1701. Kraj je oko Bosiljeva ) od iskona bio nastavan. 1481. povj. našlo ga je povjerenstvo praznog. j o š jednu prizidanu Tlocrt je učinjen u vrijeme. građ. 165. Unutar zidova postojale su drvene kućice stanovnika. nekada Tovunjska peć prozvan. 179. a u njegovoj je zbirci j o š jedan zanimljiv. kao župno mjesto u popisu župa te godine. po­ kazuje uz glavnu kulu SI. te se nije nikad više vratio u ruke Frankapana. povj. obrambeni tornjevi. a kada je grad 2 2 I? :f *) Laszowski: Hrv.

postoji invetar grada Bosiljeva. koji je nekad bio spojen s građevinom.174 sagrađen i kako je dospio u ruke Frankapana. nu kasnije nalazimo grad i dobro u vlasti tržačke loze Frankapana. druga i treća gradska vrata. Na jugozapadnom uglu grada stoji omanja nepravilno okrugla kula. U najnovije je doba došao grad u ruke Cossulicha. koje je grof SI. Pred ulazom u grad nalazila se stražarnica sa sićušnim kruništem. trabantnica (za trabante. a kod diobe dobara od g. pivnica pod velikom palačom. stisnule se zgrade. ne spominje se napose. U njihovim se rukama spominje prvi put g. do kojega se digla okrugla kula. 1862. koji je dao grad sasvim „obnoviti". pređe u vlast Erdoda. 181. a do nje stoji trospratni konak. spominje se most lančanik. gvozdena vrata. Pred gradom se spominje čardak. nije poznato. Glavni je dio grada jaka braničkula na tri sprata sa starim pravim kruništem. koje već odulje vremena nema. na lijevo je u uglu trokuta kapela s kulom. . a između konaka i kapele bilo je i drugih gradjevina. u kojem je grad potanko opisan. dolnja hiža. hrastova tamnica. stražare). nu ne mogu se pojedini dijelovi više točno odrediti. 1697. dijelom na stupovima. koja je u novoj restauraciji izgubila krov i dobila terasu! Na lijevo od ulaza. a ženidbom stekoše ga Auerspergi. Nugent preudesio. stara drobantnica. kakovo je grof Nugent postavio tamo i nad sam ulaz s dva sitna tornjića po strani. veletršca iz Rijeke. 1461. koje su već davno prije porušene. G. dolje sa štalom za konje.. Grad Drežnik u sadašnjosti. 1449. Iz g. od kojih ga kupi Laval grof Nugent. dijelom podzidan. 1648. za tamnicom turnić. koji je grad obnovio i u njemu umro g. Ušavši u prostrano dvorište.

sazidan u obliku trokuta.. Tradicija hoće. a u njegovo ime upravljahu gra­ dom podknežini. 182. 1725. pa ga ta familija drži do g. Taj je grad već zapravo prelaz do kasnijih dvorova. njihove propasti. Tu gradska kapela. 1558. postojao je već prije stvorenja zakonika vinodolskog (1288. 1766. a kad se javlja. do g. a g. 1580. tek g. u vlasti je Raimunda grofa Perlasa. vijeka. otkud su navodno g. Ne samo da je mjesto. O njima postoji monografija u ark. 1481. 1776. Stjepanu Frankapanu. gdje su nedaleko Skrada imali posjed Oršovac i Lipovac (Generalski stol). 1460. Oršić 2 ) dobije g. 1480. grad svojoj sestri Katarini. Nutarnji grad s branič-kulom i omanjim vrijeme drži posljednji Zrinjski kulama. gradačkoj komori. (Možda je to isto ono zvono. pa ga još neko 8609. te je kod diobe do­ bara g. pa ga g. 1560. pojačanim jednom kulom i trima polukružnim kulama. U vojnićkom se kotaru nalaze tragovi njihova Mrsingrada. kralj Matija Korvin. 130. a po njoj dobiše grad sinovi joj Nikola. 1449. u po­ SI. 1823. učvršćen kulama i polukulama i opasan zidom. da se je grad nekada zvao Zelengrad. Stjepanu i sinu mu Bernardinu. koje im je dobro darovao g. a zvao se Lukovdol po bližnjem selu. rodici Zrinjskih ostaje grad do Original u rukopisu dvor. Ivan fr. koja je postojala od g. okolo mjesto opasano zidom s polu­ Adam. 1550. Martina na Gorici. da potječe iz XIV. knjižnice u Beču. Polazeći u primorske strane početi moramo s Grobnikom. te patroni crkve sv. 1786. jugosl. Grad je star.). da su pod Grobnikom potučen tatarski čopori. od koje ga porodice kupi kneginja Viktorija Thurn-Taxis. koje je svojom formom odavalo. te stavio nanj spomenploču. a taj proda posjed g. a njegova ga udova preda kulama. pa u vlasti Frankapana ostaje posjed do propasti toga roda. g. Po tom se mjestu Severinu prozvala i županija. Nasljedstvom su dobili Lukovdol Zrinjski. Šematski prikaz T r š c a grada. Juraj i Krsto Zrinjski. posjed od kralja Leopolda. 1682. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. zapao Stjepana II. našli su procjenitelji u Lukovdolu veliku kulu. već je i njegova okolica veoma zanimljiva. odstupi Stjepan III. odstupiše Gašparu Frankapanu Tržačkom.175 Uz Kupu leži danas mjesto Severin1) s dvorom. grofu Theodoru Bacanu. Taj je posjed pripadao Frankapanima. G. Bili su vlastela u Gorici i Dolu kraj Krnjaka. ) Postojbina Oršića bila je u krajevima oko Karlovca. Sadašnji je dvor dovršio Ivan Oršić g. Grobnik je pravi frankapanski grad. prenijeli zvono u Slavetić. 249.. Kralj je Matija potvrdio posjed g.. kad ga proda Ambrozu Vraniczaniju. nalazimo ga u rukama Frankapana. i 1466. a prigodom snimanja kod rekvizicije je uništeno. 1803.) 2 1 . nu grad se ne spominje. b. akademiji I.

da je taj izvrsni lokalitet SI. povj. . osvojili i Rijeku i Trsat. 1. Dali je rimska Tarsatica istovjetna s današnjim Trsatom. Nedaleko grada nalazi se brdo Straža. restauracije grofa Nugenta izgubio svoje obilježje sredovječnoga grada. koje je nekad bilo također opasano starim zidom. Trsat baštini njegov unuk Stjepan Frankapan Ozaljski. Do njega se nalazi lokalitet zvan Grobišta. ote Bernardin Frankapan grad. zauze car Fridrih Trsat. Tlocrt g r a d a Ogulina. 1563. kasnijih Frankapana. pa g. već su Mlečani g. Grad je Trsat1) nakon t. zajednički vladali. a g. Po nacrtu M. da ga zadrži do svoje smrti g. pa se pokazuje kao maskerada. gospoduje tu Ivan Lenković sa svojim stražarima.176 Od grada se spuštahu zidovi oko cijeloga mjesta. zv. ali nije nevjerovatno. G. Svakako su si Frankapani odmah tamo sagradili grad. po svoj prilici prethistorijsko naselje. a stalno je. pa se grad smatrao svojinom Zrinjskih i Frankapana. a na jugu kod ulaza postojala je velika okrugla kula. a još nije ispitano. Tek u vrijeme gospodstva krčkih knezova. Stiera. nu kao važna utvrda ostade u rukama carske vojske. ne može se stalno odrediti. građevine I. 1533. 1449. 1490. gdje su do g. vać davno prije njih bio utvrđen. 1508. pa on ostade u njegovim rukama po ugovoru požunskom. 183. To se međutim ne dogodi. tek je nasljednik njegov Maksimilijan imao grad vratiti. a te godine predali grad Martinu Frankapanu. javlja se opet Trsat. 1509. Nadvojvoda Karlo založi grad *) Laszowski: Hrv.

Nakon tako zvane restauracije na­ stalo je tu nešto. 1660. što nema ništa zajedničko sa sta­ rim gradom. Silvio Gigante: Fiume nel Quattrocento. a i cisternu je valjalo opraviti. To znatno mjesto Liburnije možda Tersatica ) Topographie von Fiume u. U prostoru E bile su oveće zgrade za stanova­ nje. 1616. 1827. Stier. inžinir M. C je glavna kula. sjeverni dio. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Stier je našao grad dosta trošan. i stražnji. kojih nije prije kada bilo. kako se to vidi na Valvasorovoj slici. koju tradicija krsti rimskom ku­ lom. 1869. Prof. koju je grof Nugent dao kasnije izgra­ diti. Nu oko g. v. Na malenom zara­ vanku nad Rječinom diže se grad Trsat. da povjerujemo toj tradiciji. 1582. već su fa­ lili krovovi i stubišta. nu nema nikakvoga razloga. Pokraj polukule D učinio je Raab spomenuti već izlaz. Već je u rimsko doba Rijeka1) bila veoma znatno mjesto. Manzonijeva slika od g. G. gdje je i danas ulaz. Nasuprot ulaz­ noj kuli nalazila se polu­ kula B na uglu. koji je narisao i sliku grada s gradom Rijekom. grad u rukama Nikole Frankapana. barem za kratko vrijeme. Na sve strane pometana su neznatna kruništa. 1913. senjskom kapetanu Gašparu Raabu. W. Poslije njega dobije grad sin mu Artur Nugent (f 1897). kupi ga grof Laval Nu­ gent. pred glavnom je kulom C izgrađena grobnica s antiknim stupovima. 1826. hrvatskoga bana. što nam i novije iskopine potvrđuju. Tlocrt je narisao g. pokazuje podrtine grada dosta vjerno. koji je učinio vrata na zapadu grada i ostavio Trsat svom zetu Gašparu Knežiću. Umgebung. Grad se dijeli u dvoje: u prednji dio.177 g. pa ga dade po graditelju Pavonuzziju pregraditi. a i danas je ta porodica vlasnica grada. a odslije pod krajiškom upravom. 12 l . opet je.

po­ vrati Marija Terezija Rijeku Hr­ vatskoj. a od g. 1338. dobila Rijeka i svoj stijeg.. Grofovi Wallsee drže Rijeku do g. 1139. proglasi Karlo VI.178 uništio je g. 1776. Tovunj u vrijeme SI. 1779. Starinama sv. 185. do 1814. pa je g. 186. do­ bili Rijeku od Austrije grofovi Wallsee. kamo je Rijeka tada spadala. ljubljanskom Rudolfinumu. 1530. Divinski su knezovi odbili gospodstvo patrijarke akvilejskog. str. kad je grof Wolfgang odstupio caru Fridriku III. 29. a iz­ Tlocrt je učinjen prije nedavno izvedene teme­ vještaj je o Rijeci štampan u ljite restauracije. 187. Tlocrt grada Bosiljeva. se već i prije priznavalo.. potječe iz g. daju u leno knezovima divinskim. Rijeka je u rukama Frankapana kao zalog. a napose se ističe stolna crkva. samo je na jugoistoku jednostruk . a onda ju opet priklope Ugarskoj. pa to ostade do g. 1809. 1579.. a pokazuje grad opasan zidovima. do g. Tovunja.. spada pod Austriju. Karlo Veliki. kad ga biskupi u Pulju.. koji tu gospoduju do kraja XV. Od g. pa odslije upravljaju Rijekom do g. te prikazuje u glavnom grad. pa su g. sjeveru urisan je kaštel. Pieronijev tloris grada Rijeke iz g. dok se u pozadini diže kaštel. G. Tlocrt samostalno tijelo. G. kad je priklope kao corpus separatum Ugarskoj. Gigante donosi u svom djelu reprodukciju te slike kao naslov­ nu sliku. 1471. prizna kralj Ferdinand Rijeku kao SI. G. grad slobodnom lukom. Na kakov je bio za grofa Nugenta. do 1365. 1399. 1659. koji se tik do mora spuštaju. 1639. nalazi se u SI. 1728. vijeka.kako Valvasorovo. 1776. 1822. od ko­ jega vode dvostruki zidovi oko grada. gospoduju tu Francuzi. Najstarija se slika grada Rijeke nalazi u bečkom ratnom arkivu. carski namjesnici. 799. jer je Rambert od toga plemena bio suprug UH zadnje divinske kneginje Katarine. pa se opet javlja g. pa je Rijeka napose potpisala prag­ matičku sankciju. 17.

da se opravi sjeverni zid kaštela. koji zidove zove Haupt und Zwingermauer. Salvator: Der Golf v. isto da se pojačaju i zidovi nove bastije. nu koliko to vrijedi.179 zid. Posvuda treba dići bastije. g. usred kojega se diže braničkula. U rimsko je doba bilo tu znatnije mjesto. 37. Tako je po Pieronijevu nacrtu mogao grad izgledati. a i taj je dakako kasnije znatno pregrađen. x . Pogled na grad Bosiljevo prije restauracije u prošlom deceniju. 1875. učvršćeni na uglovima polukružnim kulama. Sušak. u djelu o Carnioliji. Veber: Bakar. koji je od toga kaštela sasvim različit. „Vijenac". — Sabljar: Bakar i Turopolje: Književnik. Već je sigurno u predrimsko doba postojalo naselje tamo. koja se u koječem razlikuje od Stierove. dižu se zidovi. jer ovako budući predaleko od bližnjega tornja ne štiti dovoljno zidove. 1649. Od svih tih utvrda stoji danas toranj sa satom na Corsu. str. 1896. SI. — Mažić M. 188. I na sjeveru treba izgraditi bastijone. Kaštel nema više vrijednosti. Sasvim je jednak nacrt inžinira Mart. što je riječki kaštel narisan sasvim jednako kao i Trsat grad. sve za težu artileriju. da se između njih učini platforma. a i toranj Sokol treba poput bastije izgraditi. niti obale. Prilozi za povijest gr. Do mora je mala fortezza. 30—35. vidi se po tom. gdje je sada grad Bakar1). (možda ) Ad. L. jer ne može ni grada braniti. Nu ipak će biti približno dobro prikazan tu riječki kaštel: oko četverostranoga zida. I Merijan je nacrtao Rijeku g. 495.38. pratilac Pieronijev. 1660. 1871. Stier je ostavio i dobru sliku grada Rijeke. traži. Tornjevi su tek dijelom dobri. Sličan je i izvještaj Stierov. br. I. Buccari. Stiera iz g. a iz nešto je kasnijega doba slika Valvasorova. pojačaju tornjevi. Kreuzthaler. Bakra.

Glavni je toranj do ulaza. Ali kralj Sigmund izda nalog g. Ugovorom predje g. morade grad povratiti Frakapanima. te se primaknuo tipu dvora. 1670.. oplijenili vojnički komesari. dobiju po kraljevoj smrti natrag. vijeka spominje grad u rukama Frankapana. čas pod onu upravu. 1435. G. da se ima Ulrik Celjski uvesti u posjed grada i ostati u njem dotle. dok Frankapani ne plate 32. društva od g. podijelili dobra. mape. grad u posjed Zrinjskih. nu kad je g. 1882. ote Frankapanima Bakar kralj Matija. ali ovi ga SI. pa su ga g. 1480. Frankapanski je grad u Bakru utvrda iz gotskoga doba. Položajni nacrt dvora u Severinu. o kojima izvješćuje S. O sredovječnom Bakru ima malo vijesti. 1405. 189. kćerju Stj. ubio svoju ženu. arheol.180 Volcera. zapade Bakar Martina Frankapana. 1422. 1449. te služio i kao bolnica i kao kasarna. nu u renesansko je doba posve izmijenjen. Treći . 1577. Odslije je Bakar podpadao čas pod ovu. Ljubić u Vjesniku hrv. pa je dobio Bakar. tu se našli brojni rimski spomenici. tek se u početku XV. Iz kat. Oko g. što odgovara glasovno riječi Bakar). Između ta dva tornja nalazi se u prvom spratu kapelica s ostacima gotike.000 forinti. uz njega se prislanja drugi u obliku potkove. Frankapana. oženio se Friderik Celjski s Jelisavom. Kad su si Frankapani g.

L.181 je toranj polukružan s glagolskim napisom. Tu su nađena tri rimska miljokaza za ceste. Salvator. sada sasvim preudešene. Nekad je zid polazeći od grada opasavao i mjesto Grobnik. 1530. Građevine I. a do te zgrade stoji i sada uzdržana kapelica. kapitan armade kraljevske svitlosti g. pa dalje preko Triblja u Novi. Der Golf v. U jugozapadnom je kutu sačuvano nešto SI. Sabljar je tu zgradu držao crkvom. a u sredini je mjesta velika građevina s tornjem. Oko malenoga dvorišta. frankapanskog grada. koji je gromom oštećen. koji veli. od kojeg obilaze zidovi oko cijeloga mjesta. 1699. U nedalekom Bakarca nalaze se doslije neispitane ruševine (40 m duge. sagrađena navodno g. na mjestu starije frankapanske l ) Laszowski: Hrv. nižu se druge zgrade. Buccari. da je tu bastiju dao učiniti Jerolim iz Zadra. široke). kao i Ledenice: mjesto nije više odgo­ varalo potrebama pučanstva. Hreljin1) je napušteno mjesto. 1854. u kojem se nalazi cisterna. Povj. koje su vodile iz Bakra u Bakarac. 3-5 m. 31. 190. Položajni nacrt grada Grobnika. Nacrt majora Sabljara iz g. .

sagrađena na rtu do mora u formi četvero­ kuta. a g. gore na oblim stupovima. J o š i danas. a gornje imaju plosnate lukove. G. U sredini je dvorište s arkadama. U ovom su Hreljinu krčki kne­ zovi često boravili. te darovan posljednjem Zrinjskom Adamu. Danas se mjesto pomaknulo dalje. gospodari tu Petar Zrinjski. potvrdi posjed Hreljina kralj Matija Stjepanu Franka­ panu i sinu mu Bernardinu. Drugo je dvorište još] veće. 1670. a pri diobi dobara g. kad je znatno preudešen — dignut je za vrijeme boravka isusovaca cijeli sprat — ostadoše tragovi bogatoga *) Laszowski: Hrv. remek djelo umjetnosti. G. Z. a tu su arkade u gornjim dijelovima za­ zidane. što se danas čuva u arheol. — L. A. oni su doista samo dvorovi. da po njegovoj smrti (f 1691. Novi grad je prava renesanska građevina. ali su lijepi primjeri graditeljstva iz onoga vremena. a priopćen je u Laszowskovom djelu. a zovu ga Piket: u župnoj se crkvi saču­ vala iz frankapanskih vremena divotmonstranca. dolje na četverostranim. u bitci kod Slankamena) i taj posjed uzme komora. Hreljin je zaplijenjen. 1481. Salvator: Der Golf v. a s jedne se strane prislonila crkva.182 crkvice. BuccarL . dobi Hreljin knez Ivan Frankapan. Povj. — nižu se prostrane odaje. 1449. 1649. okru­ žena arkadama. muzeju u Zagrebu. Građevine I. od kojih su doljnje polukružno završene. komu je na svakom uglu po jedna okrugla kula ugra­ đena. Dvorovi u Kraljevici1) ne spadaju za pravo u razmatranje o sredovječnim gradovima. 1651. P. Stari grad uz crkvu ima dva dvorišta. Tlocrt mjesta učinio je Sabljar. Oko toga dvorišta — u njem je cisterna s grbom Zrinjskih i napisom C. iz koje potječe lijepi kameni okvir za svetohranište. 137.

a navodno potječe s ove građevine. a većim odskočila od njega. Na rtu Srščici vide se ostaci fortice frankapanske. XVII. s prizidanom kulom i ulazom. koja se manjim dijelom utisnula u ugao zida. v. T l o c r t grada Trsata. bogato urešeni podovi i stu­ povi. Na južnoj se strani ulazi u grad kroz polukružno završena SI. a pred njom bio je podignut zid. Kula je izvana okrugla. Iz djela M. koji spominje g. iznutra četverostrana. 1449. vrata pod djelomice sačuvanim bačvastim svodom. izvrstan branič pristupa u Vinodol s ove strane. Na okretu ceste iz Drivenika u Crkvenicu stoji na brijegu Badanj grad. 1670. Grad je sagrađen u formi četverokuta s četiri polukule u zidovima i s glavnom kulom na jugo­ istočnom uglu. Stiera iz pol.Schale\ Strijelnice su gradske posve malene. Iz vinodolske se ravnice diže osamljeno sedlasto brdo: na jednom se njegovu kraju uzdigao stari grad Frankapana Drivenik. iza kojega se digla omanja građevina. na desno je glavna kula. gospodara Hreljina. 172. Na lijevo je štitila ulaz omanja kula. Gotovo polukružne kule na sjevernoj strani grada — sjeverni je dio dvorišta odijeljen zidom od većega dijela dvorišta. koji je nešto viši — nisu bile nikada posve zatvorene. Jugoistočna fortica i nije za pravo drugo no zid s brojnim strijelnicama. Na suprotnom .. vlasništvo g.. koja je po nacrtu majora Sabljara imala nepravilno četverostran oblik. Ulaz u kulu bio je u prvom spratu. U arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se komad kamena s gla­ golskim napisom.183 uresa grada. 1572. već za pravo samo . Ivana Frankapana. renesanski kipovi nad vratima. ma da su i taj grad nemilice poharali g.

oko kojeg se opet diže zid. koji g. Kad je Petar Zrinjski bio zatvoren u Bečkom Novom mjestu. ali poslije smaknuća Petra Zrinjskoga dobije grad Adam Zrinjski. Dunat. 1474. Grad T r s a t nakon nazovi-restauracije maršala Nugenta. Prije je Kotor. Badanj s Griža­ nima sačinjavao jedno imanje. Badanj je frankapanski grad. 193. u kojem su u najnovije doba učinjene strijelnice. tu je Petar Zrinjski imao 360 kmetova. Belgrad. tek Belgrad dade pavlinskom samostanu u Novom na brdu Ospu. pa gradačke komore i *) Lopašić: Urbari 82. SI. a pri diobi dobara Frankapana zapade Belgrad i Kotor kneza Martina. Crikvenica je tada bila luka grižanska. Damnjan satnik. . Po ugovoru glede zajednice dobara familije Frankapana i Zrinjskih postadoše Zrinjski gospodari grada. oplijeni grad senjski potkapetan Gali. da je i tu postojao grad. koji je u svojim ruše­ vinama sačuvao sliku sastava pravog sredovječnog grada: predvorje i glavni dio grada su ovalnoga oblika. U vrijeme stvaranja Vinodolskog zakonika postojao je već grad u Grižanima1): Ljuban i Petar popovi. a tradicija hoće. a Kotor dade franjevačkom samostanu na Trsatu. Dragomir i Vidomir Vlčić zastupaju Grižane. te još i danas dominira svojim položajem nad cestom.184 je brijegu Kotoru danas ruševina stare crkve. kupi i druge dijelove posjeda. te ga ujedini. Kasnije je grad u rukama ugarske.

SL 194. Rijeka i Trsat u XVII. dvije se dijelom sačuvale. da je grad posve propao. tonji posta gospodarom grada. 56. Po nacrtu Stierovu iz pol. te spade po ugovoru u vlast knezova Zrinjskih. i doživi jednaku sudbinu kao i grižanski grad. koji je ženidbom došao za neko vrijeme G. pa ovaj po° °rig. I Bribir1) je dao svoje zastupnike. v. . I to je grad Frankapana. Stiera. v. vijeka opet je u rukama Frankapana. Po onim osta­ cima sudeći imao je i taj grad četiri kule. 195. kad se je stvarao zakonik vino­ dolski. nu pod kraj XV. p Maroju Žunjeviču oteti. " djelu M. Utvrde grada Rijeke. 1480.185 konačno je upravljala njim Banco Gefohlen Administration im Herzgotgtum Krain und Littorale Austriacum tako. dade kralj Matija grad po senjskom kapetanu Blažu Mađaru i SI. XVII. l ) Klaić: Frankapani.

Glavno je mjesto Vinodola ođ 1 davnine Novi ). Buccari. da baš iz. što se tamo sačuvali narodni običaji. te je u profinjenoj formi svijetu dao. 225.. a SL 196. Vanredno lijepo i pomno sagrađena je glavna kula (četverostrana). zakonik vinodolski. Tradicija je narodna neobično jaka. sad je tek jedan dio još. glavnom mjestu Vinodola. koji kazuje. kad se gradila ženska škola. Od grada su išli zidovi. 1527. Iz djela Salvatorova: Der Golf v. G. povj. sačuvan. pa se žene redovno samo među sobom. 1891.186 U arheološkom se muzeju u Zagrebu nalazi ploča s glagolskim napisom. Mjesto je Novi nastavano u rimsko doba. u kojem se *) Laszowski: Hrv. dozidao grad. stvara se u Novom. age Čengića. J o š se i sada smatraju Novljani nečim poseb­ nim. koji je tu tradiciju u duši svojoj nosio. pa je razumljivo. J o š je do pred par decenija bio bribirski grad čitav. narodna nošnja i narodna pjesma. porušen je jedan dio. drugi g. G. koji su cijelo mjesto opasavali. kad se gradio općinski ured. a bilo je napučeno jamačno i u predrimsko vrijeme. ban Mažuranić. Novoga potječe tvorac Smrti Smail SI. 1288. odlično svojim polo­ žajem. . Tolcrt prizemlja grada Bakra. građevine I. Grad B a k a r . 197. osebujno po tom. da je knez Bernandin g. na jednim zazidanim vratima uklesano je Anno dni M C C C II i još neka neprotumačiva pismena. 1878.

Starigradom. 1647. kad je Markantun Venier navalio na grad i za neko ga vrijeme zauzeo. 1613. ali g.) ostavio bratu si Vuku. G. 1580. upravlja i njim Banco Gefohlen . 1481.187 kodificiraju tradicijonalni pravni običaji i uredbe. Kotorom i Bakrom. pa opet g. Već su češće dolijetali Turci pod Novi.) između Stjepana Frankapana i šurjaka mu Nikole Zrinjskog. 1670. 1544. otimlje grad kralj Matija. te ga po smrti (g. Nu knez ga je Nikola opravio. G. 1449. dođu Zrinjski u posjed grada.. I Novi je dakako u rukama Frankapana.. pa Novi spade pod komoru. i 1615. 1598. Bribirom. a Mlečani napadoše grad g. pa je tamo često boravio. a od god. 1692. da ga daruje Stjepanu Frankapanu i sinu mu Bernardinu. sjedini opet svu djedovinu u svo­ jim rukama. Franjo Krsto Frankapan. 198. odstupaju Juraj i Nikola Zrinjski grad Gašparu. a g. dobiva ga knez Martin s Okićem. SI. Nikoli i Jurju Frankapanu. zaposjedne grad senjski potkapetan Ernest Gali. Po uzajamnom ugovoru o zajednici dobara (g. posljednji toga roda. Razvaline mjesta Hreljina.

199. Iz katastr. Krunište je samo kasnija igrarija. U g r a d a i mjesta Drivedrugom je spratu velika dvorana s predsobljem nika. Novi posve preudešen prema zahtjevima kasnijega vremena. 1701. koje služe za SI. zatvor. a bez nužde je porušena. i pokrajnim prostorijama. 200. općinski ured. spremište. mape. D—G sobe. iz kojih se dolazilo do onoga krila. U to je doba bio grad okružen malim kućicama. Položajni nacrt stražarnicu. četverostrana branič-kula. Na suprotnoj je strani stajala okrugla kula. koje su se priljubile uz njegove zidove. a najstariji je dio jamačno „kvadrac". 1858. Tlocrt dvora u Kraljevici iz g.188 SI. Građen je u četverokut. C cisterna. U toj se dvorani sačuvao vrlo oštećeni Sam je grad . u kojoj su veliki prozori i vrata u prizemlju učinjeni u novije doba. Sačuvano gradsko krilo između tih dviju kula s nepravilnim pročeljem sklop je prostranih i omanjih odaja. B ulaz. Nekada je bio završetak tornja drukčiji. kako se i sada opaža. koji je još na katastralnoj mapi od g. koja je čuvala Vela vrata do nje. gdje je danas škola. Pred kulom bio je kasnije sagrađen „rondel". a tek u novije su doba odstranjene. stari uzani su dijelom sačuvani. urisan.

župna crkva. kamo ga je doveo biskup Kristofor. 1462. 21. osnivača slunjske loze Frankapana. 1916. Mjesto se oko grada SI 202. 1572. učinio je inžinir M. svojina kneza Dujma IV. 1827. Tu je g. tu je bila i gradska kapelica. jedna okrugla. Grad je bio g. da su i na sjevernoj strani bile dvije kule. I Ledenice imaju davnu povijest. učiniše ga senjski kapetani krajiškim gradom. sijelom modruškoga kaptola. Stjepana uzdržala i bila je sve do g. gdje je sada škola. od kojeg se je na groblju sačuvala crkvica. podori kućica zapažaju. 1660. Tu je bio do crkve ulazu mjesto i još su do nedavna stajala tu gotski uokvirena .. a g. a već odavna je napušteno. druga četverouglasta.189 stari drveni strop s bijelim ornamentima na modrom polju. i one su sudjelovale g. koji mu se učinio važnim. Grad Drivenik. J o š g. tek se grada kod Crkvenice. 1449. kojoj se g. kod sastava zakonika vinodolskoga. pa je i opravke preporučao. Nacrt ruševina Badanj savilo. Tradicija hoće. 1463. Samo se crkvica sv. Novi je postao g. U sam se grad ulazilo nekada tamo. SI. 1288. pa dva pro­ zora sa sjedalima. osnovao knez Martin Frankapan pavlinski samostan. svod urušio. Sjevernoga i istočnoga krila nema već odavna. Stier nacrt grada.

nu vide se još vanjski zidovi s dvije okrugle kule. Pri sastavu ovih dvaju dijelova vide se ostaci omanjih kula ili doksata na zi­ du. Prednji dio zida do mora fali. podi­ gnuta u pomorske svrhe. Ali sa svake strane postoje velike kamene ste­ penice.190 vrata. Na koncu mi je spomenuti zagonetnu ruševinu sa zagonetnim imenom Lopar kod Novoga. Pomišljalo se na škver. Poprečni zid di­ jeli cijelu građevinu u dvoje tako. . Ni­ gdje nema traga kakovim zgra­ dama za stanovanje. a prednji dio uz more čuva sa svake strane po jedna kula. uz koje se na­ slanja trokutni dio. Ili je samo stražarnica ili stovarište r o b e ? Možda će se u kasnije vrijeme to moći odrediti. da je to rimska građevina. da je do mora veliko četverostrano dvorište. a možda i nije nikada više zida postojalo do onoga. nu to je slabo vjerovatno. a dvije polukule iskaču iz gradskoga zida. komu je šilj okre­ nut prema cesti. Iz kojega je vremena ova građevina? Ima znakova. Sam grad je danas iznutra hrpa kamenja. a taj je nekada bio proviđen kruništem. da je to sredovječna frankapanska građevina. SI. 203. koje vode na zid. ali zadaća njena nije jasna. Unu­ tar zidova još je kamenito tlo u svom prirodnom stanju: nije ga nitko trebao dirati i ravnati. Oko te građevine velik je zid polukružno od mor­ ske obale do obale izveden. Diže se dosta dobro uzdržana tik uz more u obliku peterokutnika. što i sada postoji. nu opet se drugi tomu protive. koji upućuju na to. Vjerovatnije se čini. Grad Belgrad kod Grižana.

dr. arheološkom muzeju u Zagrebu. zv.) — Klaić: Krčki knezovi Frankapani. M. — Lopašić: Spomenici hrv. I—III. arheol. na desno svjedoči napis na pećini u Lomkvadrac Snimak arh. U prošlosti je Lika bila kud i kamo važnija: upravo je nepregledan broj nalazišta predmeta iz sviju epoha t. Lika je od pradavnih vremena sasvim posebnim životom živjela. željeznica prikučila pradavnom putu. sasvim osebujan svijet živio je tamo. hrv. 204. Ancus. Monetium. kako su se plemena Parentina i Ortoplina pogodili glede upotrebe vode. pa živi i danas. — Brunšmidove radnje u Vjesniku hrv. zv. skoj dulibi j. pi­ sani kamen. serije. Ausancalio. unska. svjedoče brojni nalazi. Po malo se javljaju u Lici sredovječne župe. — Frass: Vollst Topographie d. Pa nisu to samo pojedini nalazi: tu je u predrimsko doba bilo veoma velikih naselja: dostaje pogled u niz ormara s nalazima iz Prozora u hrv. — Klaić: Građa za topografiju ličkokrbavske županije u srednjem vijeku (Vjes. Drugi su poznati po imenu. Zeit W. ali o njihovoj egzistenciji SI. — Hire: Lika. tek se ne mogu točno lokalizirati. bile su već u predrimsko vrijeme. nebljuška. VI. pa se i moderno prometno sredstvo. kojima se da­ nas prolazi Likom. Pilara. Krasnoga. lapačka. arheol. krbavska. prethistorije 1 ). Tlocrt grada u Novom Vinodolskom. t. Sve glavne ceste. lička. danas se jošte upotrebljavaju. U tom se obilju može s Likom isporediti u nas možda jedino još Srijem. Vegium.Sredovječni gradovi u ličko-krbavskoj županiji. Arupium. . dok se brojni drugi gradovi uopće i ne spo­ minju. društva n. otučka. preživjele su rimsko doba. Epidotium. Karlstadter Militargrenze. U rim­ sko su doba nastali ili bolje tek proširili gradovi i gradići u Lici: Senia. VII. odnosno žu­ panije: odorjanska. *) Patsch: Die Lika in rom. 1900. J o š danas Na lijevo sada porušena okrugla kula. Curcum. krajine.

gačka. arheol. Pogled na pročelje i gl. koji su bili nastavani do turskoga doba. 1. . 478. pa se nekako začahurila i prividno obamrla. — Laszowski: Prosvjeta 1895. — Klaić: Vjesnik hrv. — Valvasor XII. U rimsko doba. SI. 202. ali domrla nije. senjska. Na nedalekom Humcu nalazi se terasa s predrimskim opko­ pima. 97. 205. Brinje1). postojao je tu grad Monetium. misli Patsch. brinjska i podgorska. već je u prethistorijsko doba bio nastavan. Grad u Novom u Vinodolu. Malo po malo ostaje Lika po strani velikih prometnih putova. pa je niknuo silan broj gradova. glavni grad brinjske županije. !) Devčić: Prosvjeta 1907. 1908. društva VI. 116. a za studij tih gradova trebat će život dugovječnoga marljivoga radnika. Žalibože ti su gradovi doslije slabo ispi­ tani. a danas se još veći dio istih nalazi u ruševinama. kulu. pa se mogu tek glavniji prikazati. I njoj se sprema novo doba. — Kukuljević: Neke gradine i gradovi.192 buška.

206. odseliti u najmijeni Kosinj.193 Grad se u Brinju zove Sokol ili Sokolac. da se izmire i zajedno krenu na krbavsko polje. Prof. gdje ih dočekao silan poraz. G. 207. Grad je ostao u rukama Frankapana do Matije Korvina.. kad se u Brinju sastaju Nikola Frankapan i Ivaniš Nelipić. te ovaj morade SI. 1493. 1411. Ulaz u grad Ledenice. a tek poslije smrti kralja Matije dobije grad natrag. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. slijedeće godine boravi u Brinju i kralj Sigismund. koji ga otme knezu Anžu. pa se spominje prvi put g. sastanu se vojske Frankapana s banskom vojskom. Tlocrt ruševina Lopara kod Novoga Vinodolskoga. a SI. 13 .

194 Ivan Anž osta do smrti g. 1521. u Brinju, a naslijedi ga sin Krsto, koji je bio na saboru u Cetinu kao pristalica Iv. Zapolje. Poslije Krstine smrti dobije brat mu Vuk Brinje; taj nasilni čovjek pogibe kao pristalica kralja

SI. 208. Ruševine Lopara kod Novoga u Vinodolu.

Ferdinanda g. 1546. Brinje spade g. 1537. pod vojničku upravu, pa se g. 1553. opravi grad na kraljev trošak. Turci su često dolazili pod grad (g. 1530., 1623., 1630., 1661.). G. 1613. grad je ruševan ,,an Gebaude zerissen und an anderen Kriegsnot,\\'!.W. "i/)„ durffen gar ode", a g. 1651. opet se opravljao, pa je tada i novi most učinjen. G. 1639. snimio g a j e carski inžinir Pieroni, a g. 1650. inžinir Mart. Stier, koji spominje, da je grad dobro sačuvan i ima dobre zidove. Unutar zidova ima mnogo drvenih kuća. Ulice su veoma uske. Obrambeni trijemovi na zidovima i podovi u kulama pro­ pali su. On predlaže opravak za 1850 for. Brinje je pravi frankapanski grad; sazidan na obranu mjesta, koje je zakriljeno zidovima grada, kao što sa SI. 209. Tlocrt grada Brinja i zidova gotovo svi oveći frankapanski gradovi. oko varoši. Po Pieroniju. Iz god. 1639. Nacrt Pieronijev (g. 1539.), Stierov (g, 1660.), nacrt iz g. 1701. (ratni a arhiv u Beču G. I 49.), slažu se u glavnom posvema. Pieronijeva je slika slabo risana, Stier je priložio izvrstnu risariju, Valvasorova je slika na­ risana samo na temelju tlocrta i posve je neispravna; dobar je šematički prikaz grada iz početka XVIII. vijeka u bečkoj dvorskoj knjižnici
r

195 (oko g. 1729.). U gradske zidove ulazilo se kroz čvrstu kulu, ulaz je bra­ nio mali doksat (Pechnase), četir polukružne kule, petokutnik i okrugli veliki bastijon (na Valvasorovoj slici je tu kula!) pojačavaju zidove. Sam grad sastojao je od branič-kule G, koja je bila vrlo pomno izrađena, pa u gornjim dijelovima lizenama raščlanjena. Na suprotnoj je strani bila kapela B, koja zaslužuje sama potanji prikaz, a između tih objekata bile su zgrade za prebivanje C. Spomenuti bastijon E branio je gradski zid, koji je spajao kapelu sa branič-kulom. Na Pieronovu su nacrtu urisane unutar zidova i skupine kuća: čini se, da se grad nije u bitnosti ništa promijenio do svoje propasti, pa je slika Stierova primjer grada i varoši i za daleko ranija vremena.

SI. 210. Brinje. Nacrt iz vremena M. Stiera, u pol. XVIII. v. Grad je čitav, na desno se vidi gl. kula i crkva.

Najbolje je od cijeloga drada sačuvana gradska kapela. Tlocrt joj je naskroz nepravilan. Kapela ima tri sprata: srednji sprat je prava kapela: rebra, okvir vrata, kružište prozora i doprozornici izvedeni su neobičnom pomnjom a sve upućuje na kasnije gotsko doba. I donja je prostorija svođena: strijelnica pokazuje, da se i tu pomišljalo na obranu, dok je gornji sprat s ovećim otvorima udešen lih za obranu. Sva je kapela građena od kamena, izvana je u znatnoj visini kordonski vijenac oko cijele građevine, a rubovi su njeni napose pojačani. U svem je ta kapela jedinstven spomenik graditeljstva, napose graditeljstva Frankapana. Gradina kod Starog Brinja nedaleko sela Lučana nije ispitana.

196 Glavno je mjesto senjske župe grad Senj1). Patsch drži, da je ime grada „keltsko". Rimskih spomenika našlo se dosta, gdjekoji su rimski napisi opet izgubljeni. Kod stolne crkve moralo je postojati rimsko groblje, a osim toga postojala su još dva rimska groblja. Jedan napis govori i o rimskim kupkama. U srednjem se vijeku spominje Senj rano: parochia (kotar senjski) već g. 1185. U to je nekako doba darovao kralj Bela II. (III.) Senj templarima, koji su ga držali tamo do godine 1269., kad ga je kralj preuzeo, a templarima dao u zamjenu dubičku županiju. Senj je odslije imao svoje knezove, načelnike i podnačelnike (potestates), suce i vijeć­ nike. G. 1271. izabrali su Senjani krčkoga kneza Vida IV. Frankapana i

SI. 211. Brinjski grad. Na lijevo kapela, na desno ostaci glavne kule. potomke mu nasljednim potestatima svoje općine, no već se doskora Dujam II. od g. 1302. poče nazivati knezom senjskim, prisvojivši si svu vlast nad gradom. Kralj Matija Korvin ote Frankapanima grad, pa on ostade kraljevskim gradom pod upravom kapetana, dok ga u XVIII. vijeku sasvim ne priklopiše krajini. Na kaštelu stoji i danas grb kralja Matije. Senj je također opasan zidom, g. 1558. porušeno je sve izvan grad­ skih zidova radi lakše obrane. Kako je duga borba s Mlečanima i Turcima ) M. Magdić: Topografija i poviest grada Senja 1877. — Kukuljević: Grad Senj (Leptir g. 1860.), pa kasnije u djelu: Neke gradine i-gradovi.- — Klaić: Krčki knezovi Frankapani.
l

197 Senj učinila poznatim i važnim mjestom, nije čudo, da su se sačuvali brojni nacrti i prikazi grada, tek se u svem ne slažu. Pieronijev nacrt

SI. 212. Slika grada Senja iz XVII. vijeka. Po nacrtu u djelu M. Stiera. Grad je opasan kulama, koje dijelom i sada opstoje, na desno je Nehaj grad, a pod njim crkvica Marije od Arta. potječe iz g. 1639., Stierov iz g. 1660,, a treći je iz g. 1701., prikazi su najbolji još onaj u Valvasorovu djelu r E h r e des Herzogtums Krain XII. 78." i u Stierovu rukopisu. Grad ima oblik pe­ terokuta; u jednom se je kutu smjestio ka­ štel Frankapana, današnji konvikt Ožegovićanum s četverostranim tornjem i okruglom kulom, što je Stier krsti Philippturm, pa dalje Turaš toranj, zlatni toranj (peterokut), Salapanock (okrugli to­ SI. 213. Tlocrt grada i utvrda oko varoši senjske. ranj), Trybenack (polu­ A mjesto, B kaštel. kružna kula), papinska kula (okrugla), St. Prossy Thurn, Turina, Šabac, naša Thurn i Mera Thurn 1 ). ) Lenković spominje g. 1550. druga imena. Na istoku: Radomerić, kulu kod v. vrata, na sjeveru Lipicu, rondel, papinsku kulu, na zapadu: barutanu, Lađarsku kulu, Gatsku kulu, Šabac, na južnoj strani Zvančić i Tulac.
l

SI. u donjem su najmanje strijelnice. sam grad se prema gore sužuje. Valvasor spominje. a opet male pod krovištem. treća na južnoj strani. Grad ima tri sprata. Šabac kula. 1701. za 3-struki građeno stubište. od kojeg su učinili nacrte Pieroni i Stier. Najdonje strijelnice su t. koje nije dopiralo do vrata. veće u drugom spratu. osim kaštela. . najveća u trećem. pa t. 1558. gdje je danas mlin. vijeka za težu artileriju i strijelce. zv. a uglove brane doksati na konsolima. druga na moru. zv. već se tek mostom moralo hitac u Nehaj gradu kod Senja. što je Leo X. dao sredstva za njenu izgradnju i držao za svoga života tamo stražu. U gradski se prostor ula­ zilo g. Nad ulazom je odulji doksat. za koju se upotrebljavao materijal porušenoga franjevačkog samostana i okolnih zgrada. od kojih je jedan strijela i oborila. prije je pred njim bilo sa­ Strijelnica (Hosenscharte). Nehaj-grad kod Senja. na troja vrata: jedna su bila kod kaštela. sačuvao još neki dio utvrda s papinskom kulom. 214. četverokut.198 Papinska kula je dobila ime po tom. koj i se nalazio poviše nad tlom? pre­ inačen.. Nehaj grad. Sada je taj ulaz. Tlocrt je te utvrde. Na pustom brdu nad Senjom sazidao je Lenković g. da je grad imao viel Thore. so zum Theil vermauert worden. preći od toga stubišta do ulaza. Danas se. Utvrda Lenkovićeva iz polovice XVI.

Nedaleko Brloga nalazi se Gusića grad na brdu Siminovcu. Stiera. Turcima u ruke. Nacrt M. U sredini dvorišta nalazi se cisterna. koji pade g. die tor. J o š se u sačuvanom dijelu vide tri strijel­ nice raznoga oblika. Ruševine postoje još kod Brezovice. kog je zajedno x 2 ) Mjesto je bilo i u rimsko i u predrimsko doba nastavano (Patsch 90). zidana od kamena lomljenca. Taj se castrum spominje g. Hosenscharten". Prosjek kroz Nehaj grad. koja na polovinu iskače iz zida. Stiera pol. Prostor je izvrsno izrabljen. Usred četverostranoga uskog dvorišta nalazi se cisterna. 215. Polazeći prema Otočcu dolazimo do Brloga1) grada nad Gackom. v. 1449. Zanimljive strijelnice t. dakle nekako bastijonski toranj. bewilligung dieses 61 jahr eingenommen. XVII.. Nacrt M. Ta kula postoji i sada (Šimšanovka SI. SI. dacher und wahr gebessert werden. 1563. a zidovi su nejednake debljine. wird mit vier knechte fiir ain skardt peseczt. kod mjesta Doljana. kod Babinpotoka.199 Hosenscharte. Tlocrt Nehaj grada. od kojih je onaj na lijevo (sa zmajem) grb Lenkovićev. ) Frass 256. . jer u isti čas mogu tu trojica strijeljati. zv. spratu trostruki grb. ali ga Senjani oduzmu. mjeri u opsegu 54 m. dvogube strijelnice osobite vrsti. Od frankapanskoga se Dabra malo sačuvalo. a Lenković opisuje Brlog g. Kod Vrhovina postojao je grad Stari Perušić. 1575. Stier je predložio daleke utvrde od palisada. . Četverokut s okruglom kulom. pa je stvoreno mjesta za brojne branitelje. i 1502. veli general L e n k o v i ć : Das od schloss Dabar an den guetigen Turkhen passen gelegen soli auf ir M. pa Petar Zrinski sagradi u Drenovu klancu2) kulu za obranu toga klanca. . 216. U gornjim je spratovima bila smještena artilerija. ovako: Dieser stargher thurm von tuffstain mit angehengkhten vieregkhedten ringmauern . je zovu) u ravnici. G. a pod jednim prozorom u II. 1550.

Otočac Sigismund. 1551. da je glavna kula ve­ oma rastrošena. 1581. opet su Turci ku­ šali grad zauzeti. Bolja je slika M. nu spome­ nuti nacrti i nacrt Jurja Frankapana od g. 1550..V Otočci našem gradu" kroz cijeli XV. kad Karlo II. da se graba iskopa.. da se nov zid saziđe i okrugla kula poruši. razbije P. 1660. Z). vijek. Stiera iz g. pre­ grade vrata i novi most sa­ gradi. koja je osamdeset godina opstojala. biskupiju s crkvom sv. Građ. Nikole. A branič­ kula. 1829. narisao je tlocrt grada. nu možemo ga smatrati donekle Wasserburgom. Otočac1) nije bio za pravo grad. Frankapani gospoduju tu . I. 1660. 1650. Dy kule. da je platno mje­ stimice propalo. pa 1623. pa Lenković traži. Utvrde Otočca porušene su do nekih ostataka g. za župu Gheczke . a kad je do diobe dobara došlo. G. nu inžinir Stier nije je više g. 85. potvrđuje knezu Dujmu posjede. l SI. 217. 1461. daju nam posve jasnu sliku tih utvrda. 1600. . T l o c r t utvrda grada Otočca. G. 1639. dobije g. Lopašić: Spom. samo je krivo ubilježio nad slikom fortezze ime Prozor.. 1300. C. Glavna je kula tada još postojala. 1578. našao. 100^ Kad je g. Prikaz mjesta daje nam Valvasor u svom djelu: Ehre des Herzogtums Krain. a g. G. 1449. Povj. bilo je sve u redu. . po­ novnu darovnicu daje kralj Karlo Robert g. da se učine palisade. tada je još glavna kula postojala. ) Laszowski: Hrv. (v. 310) te nacrt od g. E crkvica. te g. krajine II. Keglević Turke kod Otočca. 1535. dokinuta. Prvi se put spominje Otočac g. Kralj Matija uze grad Ivanu Anžu g. Otočac. item castrum Othochach cum terra Obrich.. Na brdu nad Kozjak jezerom kod Plitvica nalazi se neznani Krčin grad. već omanje utvrđeno mjesto. 1642. do­ šao inžinir Pieroni u Oto­ čac. . pa veli. 1486..200 s gradom u Crnoj Vlasti zauzeo i razorio Gašpar Frankapan g. 1639. pa sad upravljaju kaštelani gradom. Iz g. javlja se. 1586. kralj Sicilije. pa r ^ se grad ponešto opravio. — B. 1543. pa osnuje tu g. Lenković opisuje g. 1701. hrv. nu g. 50 o srušio se komad zida. nu g. . grad je trošan. Po Pieroniju. 1316.

koji je jedno osamdesetak godina prije nastao. 1619. 1861.201 Za obranu mjesta sagradili su g. svaki drukčije veličine. Stier veli (g.zanimljiva građevina. sazidana u formi trokuta na dva sprata. 1650. U svojoj biti sasvim je nalik na grad Sisak. a dolazilo se do njega najprije ljestvama. da je pred jedno 20 godina sagrađena s troškom od 30 tisuća forinti. Za tu fortezzu trebalo bi 60 ljudi. . a danas je ta utvrda razrušena. g.). Ulaz je bio 2 hvata nad zemljom. 1882. Svakako je ta fortica . 1804. bila je najveća kula pokrivena. g. fortica opravljena. kasnije drvenim stubama. onaj na istoku je najveći. J o š je g. tako da bi trebalo jednu stranu ponovno zidati. U svojim relacijama prigovaraju vojni inžiniri Pieroni i Stier toj građevini. Forticu na susjednom brijegu. Na svakom je uglu po jedan toranj. bila je čitava. da je loše zidana.

na suprotnom je unutar zida četvero­ marnih strani toranj. gdje je stajao Kosinj građ. pre­ uze Frankapan grad definitivno . (110). G. Grad je sagrađen u podobi četvero­ kuta. (106 i 249). kako ću ih kasnije arkivu. 3 ) Patsch 71. ) O tim nalazima: Vjesnik hrv. pa iz rimskoga doba: napisi. 1889. I blizu je Lešća nalazište starina iz halštatskoga vremena. 1701.202 Kraj oko današnjega mjesta Prozora bio je u prošlosti veoma znatan Nasuprot sredovj. 1408. Vital (557 m. 2 1 . Sredovječni se grad spominje g. Sinac]e mjesto nastavano već u neolitsko doba. Rimski je grad Arupium bio u ravnici. do kojeg se do­ lazilo ljestvama ili stubama. koje je služilo i dalje u latensko doba. Nedaleko mjesta nalaze se ostaci Karin grada (ne Carin grada): polukružna kula sa dva spoj na zida uzidana u liticu. B glavna kula. a kod ulaza. jer mu je kralj Matija oteo brinjski grad Sokolac. baza carskoga kipa itd. a g. iz rimskoga je vremena ostao relijef Mitre. 219. pa do rimskoga vremena. IX.. serije III. Tlocrt grada stan pavlina. variirati.. po­ novno utvrđen. društva n. ___ __ kapelica sv. kad ga je Anž Frankapan iznajmio na 7 godina od Jurja Kosinjskoga. (1). dok je predrimsko naselje bilo na brdu Tu se našlo ostataka velikoga hrama: sarkofag s napisom. arheol. Orig. in septem templis prius adorabat populus deum in hoc distričtu. — Vjesnik hrv. Uz cestu prema zapadu nalazi se Perušića. Mjesto je u predrimsko i rimsko doba bilo nastavano 3 ). samo će smještaj glavne kule trašnjost grada. 220. Grad se Kosinj spominje g. 1 7 0 1 . 236). kad «lit ga dobiva kod diobe Frankapana Sigismund s Otočcem. još je jedan SI. Tlocrt grada Prozora u tornjić. Tlocrt je grada sačuvan u Stierovu djelu. (Na tabli prikazan šematski položaj Vitla). brojne ličke gradove. 1887. arheol. Glavinić spominje u opisu Like g. na jednom uglu iskače jaka okrugla kula. da je indentičan s ostacima Bočaj grada. društva 1881. tantum castrum est in edito situm. d. gradini nalazi se Vel. koji na) Patsch: Lika 76. — Ljubić: Popis g. 2 ). Južno od Lešća nalazi se Kosinj Gornji. Ovaj je grad tipičan za mnogo­ Lici g. V. 1578. a kao villa Synacz spominje se g. Vida s glagolskim napisom. . . (185. X. 1449. 1889.: Kossin. — D ulaz stubama u nuspomenuti. u gatskoj župi. opsjedaju ga Turci.ki je v Bužah v B o ćaći i kneštvi Buškom". za koji drži Klaić. u bečkom rat. 1489. dva mitre ja i t. tu je bila japodska naselbina. 1619. (23). s velikim halštatskim grobljem na zapadnoj strani 1 ). 1696. Tu je u srednjem vijeku bio samo­ SI.). brojni drugi napisi. nu 1499. pa bude zapušten. a drugi je tlocrt iz god. (509). rudera modo supers u n t . (11).

Drugi je Ribnik sjeverozapadno od Metka. uzeše grad Turci. Građevine I. treća 1 3 5 1. . U ne­ dalekom mjestu Štitaru nalaze se ostaci grada. A nutarnji dio. istočno od Gospića. visoka. od kojih je Gašpar Perušić najpoznatiji. druga 7-95 1. Ckapela. drugi je istočno od Gospića. morali predati Herbersteinu. debeli. G. Do XVIII. vijeka bio je još grad čitav. Ostrovica je česti naziv lokaliteta u Lici (ima ih jedno dvanaest). 9. ali su ga g. koje su g. u širini 5*5 m. zidovi su joj do 1'60 m. koji bi posjetili crkvu D predvorje.203 vodno potječe od grada Ribnika (i taj je bio frankapanski grad). kad je bi­ SI.—1492. koje se steralo oko humka zvanog Megdan. 163. Tlocrt grada Novoga u Lici. ) Laszowski: Hrv.—1641. u sredini stoji razrušena okrugla kula. Grad je Perušić2) opasan dvostrukim zidom. B dio sv. 1685. 1372). 1341. građe. 1636. Turci su grad ponovno opravljali. 1899. — oprost onima. Pazarišta zap. od kojih je jedna držala 33*3 litre. 221. E pred­ utvrdom. Ta je još sada do 10 m. Tu je po svoj prilici stajalo mjesto Epiđotium. skup krbavski frater Radoslaus davao Po orig. od kojih dva imaju sjedala. gdje su se našli rimski mozaici i baza s nečitljivim napisom. 222. sin Novaka Disislavića ustupi Nikoli IV. pa ostadoše u njem osim u razdoblju od g. dok se mjesto spominje g. od Perušića. prevezene u Zagreb. Ime je dobilo mjesto po javnim rimskim kamenim mjerama. Taj se castrum spominje g. Ostaci grada Perušića. 2 ") Radić: Starohrv. Od prvoga se na strmom brijegu sačuvalo nešto ziđa u dužini od 16 m. a druga je u staroj ličkoj župi. J o š se razbiraju tragovi kruništa sa sjedalima. Petar Novaković. 1527. Ovo je Ostrovica u buškoj župi. postojbina Novaka Disislavića de Ostrovica de genere Mogorovich (g.. komu se ruševine i sad razaznaju 1 ). Jugoistočno leži mjesto Kvar te. 1482. prosvjeta II. Grad je sijelo familije Perušićkih. Dva se grada u Lici zovu tim imenom: jedan je kod D. Povj. u bečkom ratnon arkivu. koji se u sred­ njem vijeku ne spominje. Mihalja u Ostrovici pod istoimenom grada za stanovanje. U gornjem spratu kule SI. Ulazilo se sa zapada kroz poru­ šeni ulaz. tri su prozora.

U oko­ lici Kule spominje Sabljar 22 gradine. B konak. Od grada Mrsina kod Korenice. za koji veli Glavinić: mons vicinus turrim habet olim sibi impositam. Vjes. sačuvalo se tek nešto zidova. mjesta. posjeda krbavskih knezova (g. agrada Bilaja -u -Lici. Po tom se gradu prozvala jedna grana krbavskih knezova mrsinjski. U Turjanskom su ostaci Trojan grada: zidovi su 29 m dugački. društva IV. Kod Mušaluka postoji 6 m. E. da je to bio prostran grad.). Budak appelatam. javlja Krsto Frankapan. pa su Frankapani ostali gospodari grada. F predgrađa. rimski miljokaz i rimski napisi. s nešto preostaloga ziđa i ostacima dviju četverostranih kula. 20 visoki. 1403. u kojem su naCglav. središta sredo­ vječne župe istoga imena. 1468. satis altam et rotundam. tribus destructa contignationibus. Vrlo su brojni gradovi postojali i u južnom dijelu Like. sed tecto carentem (g. Po svoj je prilici tu postojalo mjesto Ancus. o kojoj piše Glavinić: perampla curia alta simul et rotunda. (g. a Fras veli. kojoj su vanjski uglovi bili zaobljeni. Sjeveroistočno od Grebenara nalazi se „Gradina kod razvala". U sjeveroistočnom dijelu Like ima još nekoliko omanjih podora. • / k \ . 75 m dugačka. Na istočnoj strani ima ruševina gradića. dok je grad Pro­ zor kod Otočca). vjerovatno rimskoga podrijetla. Mrsi nj i Komić). ovalna. 1701. visok zid grada Starog Budaka (danas ga zovu Bešić gradina). da bosanski paša utvrđuje Udbinu. Tu se našli pred­ meti halštatskog doba. arheol. ali ti su do— slije tek u najmanjem dijelu istraženi. 2 .). Budaka. na brdu Kozjanu nedaleko Bunića vide se ruševine u okrug sazidanog gradića. gradišta i crkvišta. a za blizu razvalinu Grebenar: accedit hic arx Grebenar e ruderibus suis vix prospiciens. o o Tlocrt D M • i Polazeći _ d Gospića k sjeveru dolazimo o SI. c i o 2 3 . Kralj Ladislav Posthumus i kralj Matija potvrdi im taj posjed 1 ). n 4 . grad se sastojao iz četverostrane kule. Po nacrtu iz g.204 Frankapanu castrum Ostroviza in provincia Like "u zamjenu za grad Ozalj (g. valjda ista. nu morali se odseliti pred Turcima.). Kod mjesta Nebljusi nalaze se ostatci Nebljuške gradine. koji se i kasnije spominje. 25 m široka građe­ vina. pa si sagraditi grad Budački južno od Karlovca. a kod diobe njihovih dobara dobi Ostrovicu Dujam IV. Nešto se sjevernije od Mrzina grada nalaze ostaci Prozora (zapravo se zove Prozorina. 177. a mjestimice su još 12 m visoki. vodno Budački imali svoj grad. Nešto južnije nalazi se neznana gradina na 1029 m. ) V. f do Po originalu u bečkom ratnom arkivu. . kula. visokom brdu. 1696. 1527. a pred njom je bilo oveće predvorje. Zapadno od kule nalaze se na 745 m l • y s 560. hrv.

Zthermechkym i Grahovcem .. po-svoj prilici sredovječnih građevina. . Barletama. Nutarnji je grad bio sagrađen u formi nepravilnoga peterokutnika.) u vlasti Ivana Karlovića. Lovincem. je vijeka (g. Dujmu IV. pripao kod diobe dobara g. 1906.. kojoj su zidovi 39 m dugački. Mnogima se od tih gradova zameo svaki trag. 1449. Južno od Gospića nalaze se kod sela Novi temelji istoimenogaf grada. 545. nekad frankapanska svojina. Ostaci grada Bilaja u Lici. provinciis". Grad Bužim1) nalazi se razrušen uz selo istoga imena na 654 ni visokom brdu.. nekad svojina knezova Frankapana (u buškoj župi)..Zlyvnykom". prema zapadu 30 m visoki. šurjaka Nikole Zrinjskoga. Novakima i Novigradom u ličkoj župi.. Zvonigradom. Mutnicom. Lukavcem. imao l ) Devčić: Prosvjeta. Sagrađen je u obliku četvorine. Komićem. na brdu Krčmaru do Smiljana vide se temelji grada. SI.in Hothuza et Odria. a početkom XVI. i kr. 1507. Sastav grada Novoga poznamo iz tlocrta u c.. Belajem. .205 visokom brdu ostaci Oteškoga grada. koji je. 224. s Počiteljem. Na istočnom je uglu kula 6 m duga 4*20 m široka. ratnom arhivu u Beču. str. prema istoku 2 4 7 m. Kod Smiljana bilo je prethistorijsko groblje. a i u samom mjestu Smiljanu pa u nedalekom Bogdaniću zapažaju se tragovi iščezlih.

. nika u Lici. grad ovako: Novi in inferiori Lika arx est in colle sat alto posita. Lika. F ulazna kula. te mu se obvezuje na službu. doklegod posjeduje castrum Osteruiza in com. Tlocrt g r a d a Udbine iz g. Glavinić naslućuje. G. a sastav nam njegov pokazuje tlocrt u bečkom ratnom arhivu. U Barletama spo­ minje Glavinić castellum. Glavinić opisuje g. Po svom je sastavu kula. vlasnik je grada Ivan Karlović.: castellum Faulo­ A glavna kula. U Mogoriču sačuvala se kula sredovječnoga grada i nešto tragova zidova. U neposrednoj se okolini grada našli bronsani prethistorijski predmeti. Tlocrt grada Rib. SI. opasano zidom. Po orig. a na sjeveru j o š omanje predvorje. odstupa Tomo Tvertkowich Petru Thallovczu.da je taj grad bio nekad rezidencija kojega veli­ steinovu u bečkom rat­ k a š a : ut valvarum et fenestrarum elegantius fabrenom arkivu. ćuje g. 225. usko dvo­ rište zatvarao je zid od glavne kule do nutarnjega ulaza. Glavinić primje­ Original u bečkom ratnom arkivu G l a 5 5 .206 toranj i konak. tvoreći tako predgrađe. . nešto podalje. pa i njegova sva oko­ lina. Vre­ bao je. uz koji se nalazila kapela. nalazište predmeta iz kame­ noga i halštatskoga. Oko toga dijela bilo je pred­ građe. 1696. banu hrvatskom. drugi Šupljača. Holl. Po . 1451. 1509. jam vero vix prostat ex ruderibus. da je tu možda bio rimski grad Ancus. 1696. 226.platno. quattuor habuit propugnacula dum floreret. Do glavne se kule (peterokutnik. Od grada se do danas malo sačuvalo. cestu iz Gospića u Gračac leži jugo­ istočno od Gospića grad Belaj ili Bilaj.neka kapelica postojala. Cijeli taj nutarnji grad opasavalo je gradsko ac -tSI. v r i 0 Blizu sela Barleta nalazi se podor grada. C ulaz nalik na susjedni grad Novi. koji okreće šilj prema najslabijoj strani) dignuo konak. 1740. Uz gl. G. Frass ostatke Krmpotića kule. što ga narod zove Županskom gradinom. Od sredo­ vječnoga se grada nije navodno ništa sačuvalo. svoj grad Belay in comitatu Like. muri adhuc assurgunt et iniuriis temporum sine tecto semper expositi. To je četvorina 10 m dugačka. pa rimskoga d o b a : neki drže. s 1*50 m debe­ lim zidovima. B glavna f a c tarum vestigia testantur . pred kojim je još. a tek tragovi gra­ dova kod Pavlovca: jedan više kuća Zorojevih. va c in gratioso colle. 8 m široka.

grad je svojina župana Jurja Vlaškovića. Glavinić opisuje g. sagrađena u okuki potoka Like. 1263. 1371. za koje veli Glavinić: Medak est arx vetus ad litora fluminis Likae exaedificata.—1260. Turris alta et integra adhuc perstitit. cetinskoga kneza Jovana Nelipića. namjerit ćemo se i na ostatke sredovječnoga grada. i sastaje se s većom zgradom. grad: arx et turris destructa. Grad se spominje prvi put g. Pred gradskim je platnom ostatak zgrade 12 m. str. 4 . duge.. Ostaci grada u Udbini. buški l ) Devčić: Prosvjeta 1907. Vraćajući se do Metka. SI. široke). a 6 m. duge. G. Zavoj Like bio je prokopan i utvrđen zidovima. koji prema zapadu ide 17 m.. taj se kraj „terrae Mogorovich" spominje kao međa terrae Tethacsics 1248. miljokazi dva sarkofaga s napisima. 1691. 467. Mogorović. široke zgrade. Nešto sjevernije nalaze se tragovi grada Ribnika. ingressus ad portam versus ecclesian veterem. 1332. dugačke. 227. široke. a g. gdje su se našli rim. tu se preko mosta dolazilo u grad ulazom. davši ih Petru od plem.. 1-3 m. probijenim u tom zidu. a narod ga zove Vuksanova gradina. a g. Po opisu Devčićevu sastojao je grad od tri dijela: jedne 13-5 m. pa od zida. Po Hollsteinovu tlocrtu u bečkom ratnom arkivu bio je to grad u obliku četverokuta s glavnom kulom na uglu. Među znatnije gradove u Lici moramo ubrojiti Počitelj1). komu se podor sačuvao podalje od mjesta Počitelja.207 svoj prilici postojbina plemena Mogorovića. kad je kralj Bela zamijenio grad Počitelj za neke druge zemlje. 4 m. gospodari tu Petar de Bellanti. 1345. od druge manje (10 m.

Glavna kula Ds po. v. Sačuvalo se do danas nešto okolnoga zida. ruševine. 1460. Uzalud je Andrija Auesperg udarao g. — Starine XVII. 1493. — Devčić: Pro­ svjeta. hrv. 1696. Grad je g. jer se na utvrdama vide isti uresi. 1620. pa se nešto podalje rimsko podiglo. stube su vodile do ulaza u prvi sprat. a potomci mu se zovu Kurjakovići i kasnije Karlovići. u rukama Ivana Karlovića. društva. SI. n. kao i na ostacima crkve. Oko g. Od g. pr. kneza krbavskoga. Dva velika predgrađa bila su zidom opasana: ulaz u grad bio je kroz ulaznu kulu nasuprot mošejh Kasnije su se unutar starih zidova posagradile vojničke zgrade. G. Nerijetko se tako doga­ đalo. Karlstadt. U današnjoj je Udbini našao već Rimljanin naselje. . 1491.Vjes. velike opkope. kako se to vidi po nacrtu barona Scherndinga iz g. Tlocrt je grada sačuvan u ratnom arkivu u Beču. da se predrimsko mjesto napustilo. Stolna je crkva stajala na brdu Kalauriji.Q. izvješćuje biskup Glavistojala je od prije. *) Fras: Vollsi Topographie d. Za vrijeme ustanka protiv kralja Sigismunda Počitelj je u rukama ustaša Ivana Paližne i braće Horvata. 1894. in campis Corbaviae sub oppido Uduina. Granze 177—184. da je Udbina identična s krbavskim gradom. drugo je sazdano veći. Glavna je kula okrugla. opsjede ga i prisili glađu grad na predaju. otkriveni mnogi ostaci. u bečkom ratnom arkivu. gdje su g. a dvostruki je zid uokolo opasavao tu kulu. pa je svoj grad podigao nešto sjevernije od današnjega mjesta.. 1829. 1790. dok je taj istoimeni grad Japoda bio na brdu. VII. na tvrdi turski grad Udbinu. Grad okružen a bilo je i pješadije i konjaništva. 144. kad su biskupi pobjegli pred Turcima u Modruše. S punim pravom drži Klaić. Fras je vidio još znatne ostatke grada. 1582.n i ć d a | e Udbina postala stražom nom u XVIII. da je grad sagrađen ili dograđen od ruševina crkve i biskupije. Tlocrt Zvonigrada u Lici. tek g. g.208 knez. a Krčki knez Ivan Frankapan V. 1689. Mil. Metulum kod današnjega Čakovca nedaleko Josipdola bio je u ravnici. Orig. oslobo­ đena je Udbina za uvijek turskoga gospodstva. (hrvatski Udvinac). — Patsch: 36. pa okrugli toranj. mjestom. sve do g. 1527. posto­ jala je tu turska varoš sa 300 kuća. koji drži i Komić i Podlapčec. ' ' t protiv Turaka. On je uvjeren. prope Uduinam. 133. 1509. 228. 1393. arheol. 678. U srednjem je vijeku u vlasti Kurjaka od plemena Gusić. pa donji dio glavne kule 1 ). koje se j o š za doba narodnih kraljeva spominje i koje je bilo dugo sijelo krbavske biskupije. čitamo: in Vrpille.—1527. Turci. Kad je grad došao u turske ruke opravljaju ga g. grad je vlasništvo krbavskih knezova Kurjakovića. obzidanim terasama. .

5 m široka. des Dorfes Komich. gdje se nalazio grad. dessen Gipfel eine Felsenmasse bildet. U kraju oko Konića nalaze se još ostaci kula podno Mirkače i na Samogradu. Ruševine Zvonigrada u Lici. u Podlapcu ostaci su castrum Podlapchec. 229. Po Devčićevu opisu sav je grad 90 m dugačak. bio u vlasti Ivana Karlovića i Nikole Zrinjskog.209 U kraju oko Udbine ima posvuda još neispitanih ostataka. U Lovincu spominje Glavinić (1696) castellum. prema podacima Frasovim prostrana gradina gra­ bama i šančevima opasana). U blizini je mjesta brdo Cvituša Prof. Polazeći od Udbine k jugu dolazimo do mjesta Komića. Fras spominje nad Visučem podor većega grada. a na polju pod ovom gradi­ nom nalazi se crkvica s građevnim ostacima nepoznate rimske naseobine. findet man die Schlossruiue des Grafen Johann Carlovich (Carlovicha dvori genant). stolica krbavskih knezova. 1466. koji je g. (t. Fras opisuje ruševine toga dvora potanko: Auf dem sehr steilen und ziemlich hohen Berg Sarancsa nachst SI. a drugi niže na jednom zara­ vanku. Sehr dichte mit schon ausgehauten Steinen teils umgestiirzte und teils noch stehende Mauern nehmen in verschiedenen Richtungen diesen hier befindlichen Raum ein. a spominje ga kasnije i Fras. 1509. nu do danas se nije ništa sačuvalo. 14 . kod Mutilića nalaze se predrimski grobovi i neznana gradina na Ivanovu vrhu. širok. Kapelica je 12 m duga. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Kod sela Kurjaka nalaze se tragovi grada. zv. jedan je dio na vrhu brijega. 60 m. a između Mekinjara i Udbine još je gradina na Crnom vrhu. kod Mekinjara (nekad Mekynjane g. za koji Klaić drži da je postojbina Kurjakovića.) nalazi se nad školskom zgradom ostatak predrimske utvrde. Rebrićka gradina.

do g. Danas se jedva razbiraju tragovi. 1220. nad Otučom potokom: nepravilnik. Dok pisani spomenici malo znaju za Rakovnik. da je taj grad nekada branio daleka polja. fautor hereticorum. Stiera. U staroj su se župi odorjanskoj prema dalmatinskoj međi sačuvala dva grada: Rakovnik. G. 82. Kod Raduča spominje Sladović i Fras gradinu. str. daruje Ivaniš Nelipić taj grad svojoj kćeri Katarini. 1895. supruzi Ivana Frankapana. našlo se rimskih ostataka. a spominje se od g. v. od druge gradine Petrovače nema navodno više ni tragova. 1509. 1412. 1302. kad se nalazi u posjedu Ivana Karlovića. 1699. U bečkom vojnom arkivu-nalazi se tlocrt grada iz g. Iz djela M. Kod Ploče. SI. Oko g. Tragovi grada Gračaca. vide se i danas nedaleko katoličke crkve na mjestu zvanom Gradina. gdje je Fras ruševine sviju kula naveo.210 s ostacima zidova. što ju zovu i Vinodol. vlasnik mu je Ivan Karlović. koji se digao na osam­ ljenom brijegu zrmanjske doline. 1435. gospodar je Zvonigrada Buysenus. Položajni nacrt grada Jablanca. 1509. a g. među kojima je castrum Zvonygrad cum contrata eius Odorya nuncupata. I tu je dakako postojalo naselje i u predrimsko doba. od koga stoji još dio okrugle glavne kule i nešto okolnog ziđa. *) Devčić: Prosvjeta. dozvoljava kralj Sigismund Ivanišu Nelipiću. g. i Zvonigrad. a Glavinić veli. da slobodno raspolaže svojim gradovima. . otkrila se halštatska nekropola. negda sijela otučke županije. sačuvalo se nešto vijesti o prošlosti Zvonigrada 1 ). u koji se ulazilo kulom. polovicom XVII. nobilis vir de Luca in Suinigrado. 230. Kasnije je grad u rukama Kurjakovića.

G. daje castrum Conuba. Grad je opasan na daleko zidovima. gdje je stajao castrum. koji je Ivan Nelipić g. koji su opet tako razdijeljeni. već u ono doba (g. g. a g. G. 1449. Orman). kad je župnik Brkić dao kamenje lomiti i mlin si graditi. Fras i izvještaji kasnijega doba upozoruju na Rađenovića gradinu. Sabljar je spomenuo ništa manje no 11 gradišta i nalazišta u okolici Srba.). 1345. 1396 spominje se suppanus đe Lapach. među Oblajem i Lapcem na brdu Kuku. našli su se ostaci starih šančeva. Kod mjesta Boričevca nalaze se ostaci grada. dobio ga Juraj Frankapan s Cetinom. Baskom i Ribnikom. spominje se kaštelan Georgij Kosatowyth castri Orman. 231. 1699. koji se spominje u lapačkoj župi. 1431.. a prigodom diobe g. Po tlocrtu na mapi Weigelovoj bio je to grad u četverokut s okruglom kulom nasuprot ulazu. identičan .211 Sabljar spominje. Glavno mjesto unske župe bilo je u srednjem vijeku Srb. dobio je knez Juraj Lapac i Rmanj. U bečkom ratnom arkivu postoji nacrt Zvonigrada iz vremena oko g. na Crkvini. 1449.) razrušen. a glavno je mjesto župe moralo biti D. kasnolatenskih predmeta itd. Lapac. nu od ovih se danas ne da ni četvrtina konstatirati. za­ lažu kralj Sigismud casi. nedaleko razvalina staroga srpskoga manastira. gdje je postojao grad. da je grad dobio dvostruko predvorje. nu nije istraženo.) stanovala je neko vrijeme u Rmnju i pisala se kneginja Rmanjska. Na Oblaju. Stiera polovinom X V I I . No j o š se razaznaje glavna kula. v. Ermen.. Udova Anža Frankapana (f 1436. Slika razvaljenoga Karlobaga iz djela strum Laab Nikoli knezu M . 1826. kad se grad znatno pregradio. 1699. što ga je kralj Sigismund založio Nikoli Frankapanu (g. pleme se Lapčana spominje od davne da­ vnine. 1525. Razvaline se nalaze i danas podalje od mjesta. nazvanoga Mišljenovac gradina. a valjda su i nove zgrade sagrađene na mjestu staroga konaka. iz kojega doba ova gradina potječe. da je grad bio dobro sačuvan do g. U lapačku je župu spadao grad Rmanj. (Ermin. građen u četvero­ kut s okruglom kulom na jednom uglu. morao ustupiti kralju Ljudevitu s gradovima Unac. Počitelj i Ezek. Frankapanu. 1431. Na Netečkoj gradini usta­ novljeni su rimski ostaci. Lapačka je župa stara. Klaić misli. lapačka i nebljuška. Uz bosansku su granicu u južnoj Lici postojale župe: unska.

Crnčić je pomišljao. pa tri brda. selo s nebljuškom gradinom na sjeveru. 1489. dobio knez Martin Fran­ kapan. U srednjem je vijeku pripadao Sv. nu između g. U Stinici našlo se rimsko groblje. a postojao je i veći komad gradskoga zida. „castrum latine Murula vocitatum.Ulazilo se . 1650. te se svađali s Rabljanima. U Starigraday kamo Patsch meće rimsko mjesto Ortopla zvano. jer se zbog zgodnosti mjesta mogao tamo podignuti kr. Prvi put se javlja Ablana (s jablanom nema ime toga mjesta ništa posla) g. J o š se moramo osvrnuti na gradove u hrvatskom Primorju niže Senja. a još ga Stier spominje g. 1455. Gotska se crkvica s ornamentiranim kamenjem još do nedavno u tragovima sačuvala. Grad je sam zasnovan g. Povijest grada Jablanca iznio je Brunšmid (Vjesnik hrv. Maličnik sin župana Borislava i njegovi rođaci sklapaju ugovor s Rabljanima radi paše i upotrebe crkve sv. društva V. Nikole. Za kralja P. glavna kula A. riječi Stinica = mala stijena. drugo 684 m visoko i treće 1083 m visoko s oznakom Gradina. do­ spio je grad u vlast kraljevsku. Kad je Stier do­ šao onamo. Stieru iz polovine XVII. a držao ga je i g. pa je g. P o M . 1072. 1469.: ein oedes kloster. imena kneza Celjskoga. U Sv.212 s Rmnjem. a na izbočini brijega j o s je postojala omanja utvrda. Po nacrtu majora Sabljara kroz kulu B. da SI. Juraj templarima. i 1480. . J e r i m s k o mjesto Murula tu p o stojalo. 1251. postoje i sada dosta znatne ruševine grada. da je na­ šao fortezzu ganzlich ruiniert und blos etwa wenigs Gemauer steht da. No sasvim je nevjerovatno mišljenje. Tlocrt g r a d a Karlobaga. sclavonice Stenice". U Kladi spominje Fras ostatke grada. bio je grad sagrađen u obliku nepravilnoga četverokuta s prigrađenom kulom. Jurju našlo se dosta ostataka predrimskoga i rimskoga doba. arheol. pa grad dobiva iste povlasti. 59). da je tu postojalo mjesto Lopsica. da bi ime Rmanj potjecalo od Hermana. ban cijele Slavonije. v. koji je tu doista svoje posjede imao. Krešimira spominje se g. Naziv Murula prijevod je hrv. bio neki Georgius kaštelan grada. Oko toga mjesta uokrug bilježi vojnička karta lokalitete crkvinu. 1179. pa Patsch misli. Kasnije su tu gospodovali Frankapani. koji je g. spominje. jedno 515 m visoko.. a osnovao ga je Stjepan. 1449.. što ih imađahu Trogirani i Šibeničani. kaštel za obranu tamoš­ njega pučanstva. Glavno mjesto nebljuške župe jest Nebljusi. 232.

samo tamo. arheol. gdje je vjerovatno bio ulaz. 1307. 1531. koje im je kralj Matija g.213 koje je štitio Pavao. gdje se utvrda u njem zove Novi. potvrdio. 105. nu j o š ga je Stier g. gdje je Patsch našao mnogo zi. uzeše ga knezovi Kurjakovići. jedan Stierov. 1639. Tu je vrh brijega opasan 2 — 4 m. obnovu Karlobaga. tuži se Nikola Frankapan Tržački. siječnja 1580. von Venetianern im vorigen Kriege ruiniert. 47. 1481. 1579. 1525.Vienac. nu g. pa se čini. G. Nu Jablanac je poznato nalazište i prethistorijskih predmeta: koji se bitno razlikuju od predmeta u drugim prethist. knez bribirski. — n. nalazi se jedno 10 m zida s mazom. utvrđenim sa četiri polukule. Sjeverno od toga brežuljka ide suhozid 10 kilo­ metara prema Velebitu. a mjesto Vegium. . da se odavle zapriječi ulaz u luku. posuđe. 1387. 1646. Sličan je slučaj kod mjesta Blinje. daje nadvojvoda Karlo novu varoš podići. imali svoje po­ vlastice.. pa grad ostaje dugo zapušten. G. m K u I a gimsanovka. da je grad imao ime Scrisia. u Cesarici spominje se castrum još g. a poslije g. našao u razvalinama.s . . Dva starija tlocrta. U rimsko se doba zvalo mjesto \egium. drugi u bečkom ratnom arkivu. G. 1891. Tu se našao rimski Značajne razne vrsti strijelnica. kako Patsch ispravno misli. okružena zidom. a žitelji tvrde. 1639. 1884. HI. G. debelim suhozidom. krasan brončani sarkofag. Danas zapušteni Karlobag1) bio je u pro­ šlosti kud i kamo važnije mjesto. prvi put spominje Karlobag. pokazuju grad u obliku nepravilnika. Mjesto se zove ka­ snije i Scrissa. da mu Herberstein otimlje od Turaka opustošeni Starigrad i Jablanac. Obnovljeni Karlobag napadne mletački general T i e polo. Stier spominje u svojoj relaciji: ein Schlol3 auf einer Hohe liegend.—170. a narisao ga je j o š Valvasor. 1537. dova i fragmenata od hrbina. a Mlečani traže porušenje grada. dozvoljava kralj Ferdinand HI. 1660. — Vjesnici hrv. Tekar g. premda g. 321. društva 1885. pa je obnova Patsch 106. 1889. a groblje je rimsko otkriveno u Baskom dolcu. 97. U srednjem onom razdjelu prema kopnu nalaze se ostaci japodskih kuća. ser. 150. pa se to mjesto protezalo oko Vidovgrada prema Drvišici. traže Bažani potvrdu svoga teritorija: .a parte boreali dicti burgi nostri Scrisie". popale Turci Bag. grad oteo. nakon što je g. grobljima Like i Krbave. napis. G. U Prizni se nedaleko župnoga stana i sada nalaze ostaci grada. pa se 26. da se taj zid može pratiti sve do Apatišanske kose i Kosinja. 1323. Bažani su od g. 1480. 1432. uzimlje ban Pavao Bag Tugomirićima. smjestio je Ferdinand posadu u grad: 1 Pfleger u. preporuča Herberstein obnovu grada. Takov je zid postojao i od Rijeke na sjever. 4 Knechte. Na brdu Klačenici j o š se danas nalaze prastari zidovi. a zid s dvije polukule bio je podno grada. fibule i t d . Taj je prostor razdijeljen s dva istosmjerna zida.

Grad je sagrađen na dva poda. dok ga Josip II. temelji crkve sv. Podgrađe je sasvim razvaljeno. dobiva novu župnu crkvu. g. Vanjski su zidovi široki 8 3 5 m. . a g. 1825. koji će se tek kasnije moći ispitati. Karla Boromejskog. U ovom su pregledu sredovječnih gradova ličko-krbavske županije istaknuti tek poznatiji lokaliteti. iz kojih bi se godimice mogla sila novca zaslužiti. ostavljajući grad i opasujući mjesto zidovima sa bastijonima. Od Senja do Veća branila bi ta utvrda Primorje. razrušeni su stari zidovi. Južno od Karlobaga nalazi se Vidovgrad. jer je prijašnja postradala za nasljednoga rata g. 1773. opet pripaja Krajini. Taj da je grad. veli on. — 1 7 7 6 . a južno od te crkvice tragovi su napuštenoga mjesta. utvrđenim s tri četverokutna tornja. G. Velika okrugla glavna kula s manjom utvrdom pred ulazom opasana je zidovima. u gradu. nu još je velik broj takovih. 1704. dade malu luku sagraditi. A za taj posao poslužit će i ovaj pregled. 1700. uglovi su tesanim kamenjem pojačani. a kralj Karlo VI. Na Baskom dolcu nalazi se zidom opasana ruševina nekakove crkvice. Ispod Videvgrada ruševna je crkvica sv. ulaz je bio sa zapadne strane u visini gornjega sprata. G..214 izvedena tek g. sagrađen u četverokut od tesanoga kamenja. Stier predlaže i plan za opravak grada. 1704. važan za obranu krasnih morlačkih šuma. bombarduje francuskošpanjolska flota grad. Marije još su postojali. isto gotska građevina. bombardira grad engleska flota. grad je slobodna luka. 1693. Marija Terezija podvrgnu grad intendanti u Trstu. medju ruševjem ima sila ciglje. 1672. Stier je nacrtao tlocrt razrušenoga grada. 1813. I za većku kulu predlaže modernizovani opravak. spominje biskup Brajković novosa­ građenu crkvu sv. ali je tu bila tada samo vojnička postaja. Vida. spade Bag pod komoru. 1712. g. G. 1788. Od g. Ivana i sv. Franjevci se spominju od g. dok sada Mlečani odnose u potaji mnogo drveta.

— Krovovi. str. — Veličina gradova. utvrda str. 41. 2 1 . 27. — Opskrba grada vodom. — Sredovječno oružje. 29. 29. str. str. str. 22.Sadržina djela: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. 1—9. str. 16. — Braničkula str. 40. . 31. 25. — Gradska graba. 30. — Pregledni prikaz lokaliteta i gra­ dova po županijama. 26. — Pravo gradnje gradova. — Kuhinje. — Restaurovanje gradova. str.. str. — Vrijeme postanja grada. str. str. str. str. — Strijelnice. grbovi. klesarski znakovi u gradovima.. str. 31. 30. str. — Svodovi. 24 — Tipovi sredo­ vječnih gradova. 35. str. — Kapele u gra­ dovima. str. str. — Okolni zidovi. Vrela. 13. — Vrata u gradovima. — Napisi. str. — Lokaliteti. str. 12. — Povijest gradova. str. 32. 20. 19. 30. na kojima nastaje grad. str. vrijeme i način rušenja. 18. str. 38. — Artilerija mijenja način gradnje gradova. — Prozori str. str. 11. 34. Zadatak djela. — Razvitak burga iz rimskih ili prethist. — Konak (palas). str. str. — Predvorje. 33. 15. — Župski i plemenski gradovi. 27. str. — Sastav zidova u gradovima.—214.

) Drenovac (virov. 183 113 119 181 146 146 159 206 137 85 • 158 78 143 112 116 206 82 161 65 211 113 69 . žup.) Bijela Stijena Bilaj (Belaj) u Lici Bisag Blagaj na Korani Blinja (Ujvar) Boričevac Bosiljevo Bović Bribir Brinje Britvić grad Brlog na Kupi . . . . . 110 . . . . . 185 192 117 58 199 125 . . Badljevina Bakar Bakarac Banoštor (Ku) Barand Barilović Barlete . Brlog nad Gackom Brod na Savi .) . Dolac (Turski grad) Dombo (Dumbovo) Drenovac (pož. . Bršljanac Brubno Budački Budak Bužim Cerna Cernik Cesargrad Cetingrad Cirkvena . . . . 143 144 145 146 .Imena lokaliteta i gradova. 123 . • . . 146 124 131 199 170 183 66 60 101 139 . Arpatarro (Ruma?) Badanj kod Crikvenice .) Drenov klanac Drežnik Drivenik Dubica Dubovac * Dubrava Đakovo 106 68 159 204 . Dijanovac Dobra kuća . .205 144 122 71 165 108 209 113 84 102 64 . Strana: Strana: Alsan castrum Antin (Hermangrad) Arky (Jarak) . .Bedemgrad Bela u Zagorju Belaj Belec Berkasovo Bijela (pož. koja se spominju u pregledu gradova po županijama. Crni Vrh (Rebićka gr. 199 . Čaklovac Čanjevo Čazma Čuntić Dabar . . 102 107 . . Decse (Dišnik?) . . . . . . .

) . Gomirje Gore . Garićgrad • . . . . . . . Hrastovica Hreljin Ilok Irig Ivanec Ivanić tvrđa Ivankovo Ivano Jablanac Jamnica Jasenovac . . . . . . . 161 Kneginec 91 Kobaš 124 Komić (Karlovića dvori) . 146. 209 Komogovina 65 Konjšćina 79 Koprivnica 99 Korođ 141 Kosinj gornji . . . . 59 Karom (Karlovci) 146 Kiringrad 69 Klada 212 Klenovnik 87 Klinac grad 64 Klokoč . . vci 108 144 139 212 68 117 Jastrebarsko (Jaska) Jesenice . . . . . . .217 Strana: Strana: Đurđevac Erdut Furjan Garešnica . . . . . . . . 65 Kostel 73 Kostroman (Kosztorman sz. 204 Kunšperg 71 Kupinovo . . Gotalovec Gračac Gračanica (pož. Mittergradacz) Gradec Gradiška Stara . . . . 157 Kurjak . Grebenar Grebengrad Grđevac . . . . . . . . . . 202 Kostajnica . . . . . . . . .) Gradac kod Gline (Ober Gradacz. Gorjan . Gorička . Grižani (Belgrad) Grobnik Gusića grad Guščerovac Gvozdansko . . . . 107 . 103 141 165 102 105 112 65 14 68 138 19 210 123 64 101 117 119 204 80 102 184 175 199 98 67 64 181 149 146 . . . . . . 209 Kutina 107 Kutinjac grad . . Dienes) 144 Krapina 76 Kraljeva Velika 118 Kraljevica 182 Krčingrad 199 Kremengrad 164 Križevci 98 Križovljan 88 Krstinja 162 Kula . . . . . . . 54 170 Kalnik V 94 Kalnik M 83 Kamengrad 118 Kamenica (varažd. Gradište (pož. . . Gorica k . Pregrade . . . .) 84 Kaptol 119 Karingrad 202 Karlobag 213 Karlovac . .

218 Strana: Strana: .

219 Strana: .

—1529.Pregled slika i nacrta. Vrata s kasnogot. • • • 44 18. Ostaci grada u Žumberku 49 25. B. Klesarski znakovi u starom dijelu grada u Varaždinu 50 (Nacrte 1—10 načinio dr. 1792. Utvrde oko stolne crkve zagrebačke. Tlocrt ostataka grada Okića • 47 2 1 . Utvrđena stolna crkva u Zagrebu • • • • • 37 13. Tlocrt grada Lipovca • • • • • 48 23. Tlocrt grada u Samoboru • 45 19. Ribnik na Kupi 55 3 1 . Taboru 13 6. Grbovi u Nehajgradu kod Senja • • • • -28 10. 1870. Rekostrukcija obrambenoga stanja • • 4 3. . Šenoa. Tlocrt grada Ribnika . uzidanoj u ulaznu kulu grada Ozlja * • • 53 29. Okić grad 47 22. Medvedgradske ruševine g. Tlocrt ruševine Susedgrada 43 17. . Grad Slavetić * • 48 24. 1517. Ruševine grada u Samoboru • • 46 20. okvirom i kamin u V . Pokretni most • 5 4. Ruševine Susedgrada g. Tlocrt grada Ozlja 50 26. . Strijelnice u gradu Ribniku 13 7. 39 14. 25 9. Tlocrt tvrđave Karlovca • • • 56 i f ! \ I k \ % \ l ): \ 1 l \ U l ^ \i !I 4 . 42 16. Strana: 1. 54 30. .*Mostni stup grada Ozlja • • • -52 28. Tlocrt Medvedgrada 41 15. Gornji grad Zagreb g.) 11. Prozor s postranim sjedalima 18 8 . . Prozor s gotskim okvirom u V. Vrsti zidova 9 5. Taboru . 1889. . Prosjek kroz branič-kulu 2 2. -36 12. Nacrt utvrđenoga Zagreba iz g. Grad Ozalj • 51 27. . Građevni napis na ploči.

Tlocrt grada Dubovca Dubovac • Novigrad na Dobri Tlocrt Zvečaj-grada na Mrežnici • • Lukavec. 69. grad na Uni Tlocrt grada Dubice • • • Dubica Tlocrt grada Zrina Stari prikaz grada Zrina • Tlocrt Gvozdanskoga • • • Grad Gvozdansko Tlocrt grada Pedlja Tlocrt grada Perne. 37. 34. 62. 68. 49. 45. Tlocrt grada Gotalovca • • 72. (Snimio arh. 50. Tabor kod Desinića Ulaz u V. 56. Tabora. 59. • • • • • • * . 41. . 42. 48. Ruševine Gotalovca 7 3 . . 54. 38. 47. 64. 39. 52. Pilar. Tabora Tlocrt ruševina grada Krapine Stara slika grada Krapine • Tlocrt ruševina Lobora • Ostaci Loborgrada Dvor Lobor • • Tlocrt Oštrc-grada Oštrc-grad Tlocrt grada Belca. 33. M. Grad Belec Tlocrt Milengrada • . Tlocrt grada Konjšćine 87 • • • 88 89 . 40. Gradca kod Gline Tlocrt Kostajnice • • • Kostajnica. ' • • 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 66 66 67 68 69 Tlocrt ruševina Cesargrada • • • • Pogled n a pročelje glavne zgrade Cesargrada . 46. 67. Novi dvori kod Klanjca Tloris ruševina Kostelgrada • • Kostelgrad kod Pregrade Tlocrt prizemlja V. 60. 43. 57. 55. 51. 44. grad u Turopolju Tlocrt grada Siska Grad u Sisku " • Tlocrt Petrinje Tlocrt Klinac grada Šematski prikaz V. 35. 36. 66. . 61. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 -83 84 84 85 85 86 87 71. 58. Tabor Pogled na najveću kulu V. . .) V.221 Strana: 32. 72 . 65. 70. 63. 53. .

kula • • 115 1 0 8 . Ruševine utvrđenog samostana u Bijeloj • . . 86. • . 82.. 85. Tlocrt Gradiške 116 1 0 9 . 88. . 77. . Podvrško • • • • • 120 1 . dvor XVII v. 83. . 95. Kalnika • Pogled na ruševine V. Ruševine Dobre kuće m 1 0 1 . 75. 93. . Tlocrt grada u Požegi • 120 1 1 5 . . (Po nacrtu u status fam. .'• • • • 112 1 0 3 . Tlocrt grada Pakraca 115 107. . Tlocrt grada Caklovca . . . 91.• . • . • • • 113 1 0 5 . Grad Pakrac u vrijeme. Kalnika Tlocrt grada Dubrave Tlocrt tvrđave Koprivnice Utvrda u Čazmi Stari nacrt grada Đurđevca • • • Nacrt ruševina Garić-grada • • • • 89 90 gi 92 92 93 94 • • • 95 95 97 97 98 99 100 101 -102 103 103 • • • 104 104 105 106 107 • • • 109 no 97. . Tlocrt ruševina Dobre kuće • • • no 100. Grad Konjšćina Tlocrt Grebengrada Glavna kula Grebengrada Bisag. Kamengrad u Slavoniji • 117 1 1 1 . 81.. 79.. 92.222 Strana: 74. 114 1 0 6 . . . Tlocrt ruševina utvrđenoga samostana u Bijeloj •• 112 102. Ruševine grada kod Velike 118 1 1 3 . 76. . . . . 94. 84. Tlocrt ruševina Kamengrada • • • 116 1 1 0 . . . . Patachich. dok je postojala gl. 90. 78. 80. 87. Tlocrt grada kod Velike 117 112. Stari grad u Kaptolu . Branič-kula grada Čaklovca .. 119 1 1 4 . Nacrt ruševina grada Željnjaka kod Sirca 113 104. . . Branič-kula Stupčanice 9 9 . 96. Kalnika Mali Kalnik Grad u Ivancu Bela. Tlocrt ruševina Stupčanice • • • 9 8 .".) • Tlocrt M. 89. . ' Položajni nacrt grada Trakošćana Grad Trakošćan Grad Trakošćan prije restauracije Tlocrt ruševina grada Vinice Tlocrt grada u Varaždinu • • • Stara slika grada Varaždina • Grad Varaždin u sadašnjosti • Toranj grada u Rasinji Tlocrt ruševina V.

. 136. 134 -135 136 137 138 139 . 130. . . 133 . . . 132. 134 . . . Stari tlocrt grada u Valpovu Glavna kula grada u Valpovu Đakovo Kolođvar Erdutski grad -• • • • 121 121 . 122. . . 134. . Slika Petrovaradina iz početka XIX. Tlocrt grada Iloka 146 143. Slankamen danas 155 154. Tlocrt Gračanice • Ulazna kula grada Gračanice Nacrt ostataka grada Dolca Ostaci grada Dolca Utvrđena crkva u Drenovcu požeškom • • Tlocrt grada u Vrhovcima • Nacrt ruševina grada kod Viškovaca Tlocrt tvrđe i zidova mjesta Broda Prikaz oslobođenja Virovitice god. Grad u Vukovaru god. Krunište zidova grada u Iloku 149 1 4 6 . 117. . . . 133. . . Dvor u Cerniku ' . . . Slika utvrde i mjesta Slankamena iza oslobođenja od Turaka • • 154 153. • Tlocrt ruševina grada kod Drenovca . . 138. 120. . 132 . 127. Stara slika grada Iloka • • • . Ruševine grada Ružice kod Orahovice . . . 157 . . . . 119. .22 123 124 • • 125 126 127 127 129 130 130 • 131 . 1684. Ostaci Bedemgrada nedaleko Našica • • . Tlocrt ostataka Šarengrada 144 141. . . . . . . Ruševina gotske crkve grada Ružice kod Orahovice . 126. Tlocrt ruševina utvrde kod Slankamena 154 152. . . . . . . . . . • . Ostaci grada u Vočinu Tlocrt ruševina grada Ružice kod Orahovice • • .223 Strana : 116. 124. . 123. vijeka • • • • • • 151 149. 128. 1608. . . « . . . Ruševine Šarengrada 145 142. . 147 1 4 4 . . Tlocrt grada u Vukovaru 141 139. . . . Tlocrt Staroga grada nad Orahovicom • • . . Ilok u sadašnjosti • • 148 145. 118. . . 131. . Tlocrt tvrđave u Petrovaradinu • -151 148. . 121.. . . . . 143 140. 137. . . Tlocrt grada Kupinova . . . . . 125. 135. . 129. Vrdnik u Srijemu 153 151. Tlocrt utvrda staroga Petrovaradina 150 1 4 7 . . Tlocrt grada Morovića • • • • • 156 # • 155. Tlocrt ruševina grada Vrdnika • • 152 150. Utvrđena crkva u Moro vicu • 156 156.1.

224 Strana: .

225 Prof. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful