Ζήηεζα από ην Θεό λα κνπ δώζεη Δύλακε, θαη Απηόο κνπ έδωζε δπζθνιίεο γηα λα ηηο μεπεξάζω.

Τνπ δήηεζα Σνθία, θαη Απηόο κνπ έδωζε πξνβιήκαηα λα κάζω λα ιύλω.

Τνπ δήηεζα Οηθνλνκηθή άλεζε, Καη Απηόο κνπ έδωζε λνπ θαη ηθαλόηεηα λα δνπιεύω.

Τνπ δήηεζα Θάξξνο, θαη Απηόο κνπ έδωζε θηλδύλνπο λα μεπεξλώ.

Τνπ δήηεζα Αγάπε,
θαη Απηόο κνπ έδωζε πξνβιεκαηηθά άηνκα λα βνεζώ.

Τνπ δήηεζα Χάξεο, θαη Απηόο κνπ έδωζε επθαηξίεο λα εθκεηαιιεπηώ.

Απ' όηη δήηεζα δελ πήξα Τίπνηα, Τίπνηα από απηά πνπ ήζεια.

Πήξα όκωο ηα Πάληα. Απηά πνπ πξαγκαηηθά ρξεηαδόκνπλ.

Η πξνζεπρή κνπ εηζαθνύζηεθε.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful