~~ ß ~~

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç
~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç
~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
®ççÆj$ççcçÉlç
³çç iç´bLçç®ççÇ Hççjç³çCç Hç×çÆlç

01
lçí
DçO³çç³ç
07
lçí
DçO³çç³ç
13
lçí
DçO³çç³ç
19
lçí
DçO³çç³ç
23
lçí

06
12
18
22
34

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÒçLçcç
çÆoJçmç
oÓmçjç
çÆoJçmç
çÆlçmçjç
çÆoJçmç
®ççÌLçç
çÆoJçmç
Hçç®çJçç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆoJçmç
mçnçJçç
çÆoJçmç
mççlçJçç
çÆoJçmç

DçO³çç³ç
35
lçí
DçO³çç³ç
43
lçí
DçO³çç³ç

42
53

DçO Hç"Cç kçíÀu³ççvçí HçÀ}
DçO Hç"Cç kçíÀu³ççvçí HçÀ}
³çç³
³çç³
ç
ç
1
Içjçlç
MççblççÇ
vççbolçí 28 çÆJçJççn DçvçákçÓÀ} Jç MççÇIç´
mçáKçç®ççÇ ÒçççÆHlç
nçíC³ççmç
2
cçvç:kçw}íMç çÆvçJççjCç
29 çÆHçlçÉ oíJçlççb®çí DçççÆMçJçç&o
3
vççiçoçíøç
çÆvçJççjCç, 30 GpJç} YççÆJç<³ç nçíC³ççmç
mçblççvç-ÒççÆlçyçbOçkçÀoçíøç çÆvçJççjCç
4
cçá}çÇvçç
³ççíi³ç
Jçj 31 çÆJçÐçç, Síéç³ç& ³ççb®ççÇ ÒççHlççÇ
ÒçççÆHlç,
içá©çÆvçvoçoçíøç-çÆvçJççjCç
5
çÆJçIvç
oÓj
nçíC³ççmç, 32 mçodiçá©
kç=ÀHççkçÀìç#ç
oíJçlçç
kçÀçíHççHççmçÓvç
ÒçççÆHlç mçç"çÇ
cçáÊçÀçÇ
6
çÆHçlçÉ
MççHççHçmçÓvç 33 DçvçákçáÀ} çÆJçJççn nçíC³ççmç
çÆvçJçÉÊççÇ
7
Dç%ççvç
çÆvçJçÉÊççÇ, 34 $ç+Cç cççí®çvççbmçç"çÇ
çÆJçJçíkçÀ ÒçççÆHlç
8
mçblççvçÒççHlççÇ, }#cççÇ- 35 Jçççqkçwmç×çÇ mçç"çÇ
kç=ÀHçç-kçÀìç#ç }çYç
9
ÒççjyOç-kçÀcç&-vççMç
36 DçvçákçÓÀ}
oçcHçl³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç'' iç´bLç箳çç Òçl³çíkçÀ
DçO³çç³ç-Hç"Cçç®çí HçÀ}

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

oçÌYçç&i³ç-vççMç
37
oáiçá&CççHççmçÓvç
38
cçáÊçÀçÇ
MçjçÇjçjçíi³ç ÒçççÆHlç
39
³çJçmçç³ç JçÉ×çÇ, HçMçá- 40
JçÉçÆ×
DççHçoç-çÆvçJççjCç,
41
Glmççn-JçÉçÆ×
DçkçÀçjCç kçÀ}n çÆvçJççjCç, 42
HçÓJç& pçvcç kç=Àlç oçíøç
çÆvçJççjCç
OçvççkçÀøç&Cç-MççÆÊçÀ- 43
JçÉçÆ×
çÆmç×
Hçá©øççb®çí 44
DçççÆMçJçç&o
HççHçkçÀcç祮çç
vççMç, 45
Yççi³ç JçÉçÆ×
cççvççÆmçkçÀ
kçw}íMç 46
çÆvçJççjCç
kçÀ<ì-vç<ì-çÆvçJççjCç
47
DçO³çççqlcçkçÀ }çYç, HçáC³ç 48
JçÉçÆ×

22

kçÀcç&oçíøç çÆvçJççjCç

49

23

Síéç³ç&-ÒçççÆHlç

50

24
25

oçbHçl³ç-mçáKç
51
DçççÆLç&kçÀ
mçcçm³çç 52
oÓçÆjkçÀjCç
oáozJç vççMç, mçlmçblççvç- 53
ÒçççÆHlç
Síéç³ç& }#cççÇ ÒçççÆHlç

26
27

mçHç& oçíøç-çÆvçJççjCç
DçmççO³ç
kçÀç³çç&lç
çÆcçUC³ççmçç"çÇ
}çíkçÀçÆvçvoç-HççÆjnçjçLç&

³çMç

njJç}í}í cçÓ} mççHç[C³ççmç

Dç<ìÌéç³ç& ÒçççÆHlçmçç"çÇ
GpJç} YççÆJç<³ççmçç"çÇ
>mçJç& #çí$ççlç JçÉçÆ×
lJççÆjlç çÆJçJççnmçç"çÇ
mçJç& MçáYçHçÀ} çÆcçUC³ççmç
Dççlç&, DçLçç&Lçça, çÆpç%ççmçá,
cçácçá#çá
³ççbvçç
®ççjçÇ
Hçá©øççLç& çÆmç×çÇmçç"çÇ
mçcçmlç
kçÀcç&-oçíøççHççmçÓvç
çÆvçJçÉçÆÊç
içá©çÆvçvoç kçíÀu³ççcçáUí Dçç}í}í
oççÆjêîç oÓj nçíC³ççmç
pç}içb[ççÆokçÀçHççmçÓvç j#çCç
mçJç& mçcçm³çç DçÒç³çlvççvçí oÓj
nçílççÇ}
cçnçHççHç-OJçbmç nçíC³ççmç

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

10
11

pççÇJçvççmçç"çÇ
pççÇJçvççlç mLç̳ç&
DççlcçmLç̳ç&

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
ß mçJç&pçiçê#çç³ç içá© oÊçç$çí³çç³ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
Hçjcççlcçvçí vçcç:

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
®ççÆj$ççcçÉlç
cçÓ} iç´bLç j®ççƳçlçç
ÞççÇ MçbkçÀj Yçì
(ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mçcçkçÀç}çÇvç)

MçbkçÀjYçì çÆ}çÆKçlç lçí}áiçá Òçlç GHç}yOç kçÀªvç
çÆo}çÇ
ÞççÇ cçuuççoçÇ iççíçEJço oçÇçÆ#çlçá}á, YççÇcççJçjcçd.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

cçjç"çÇ DçvçáJçço
ÞççÇ nçÆjYççT pççíMççÇ çÆvçìÓjkçÀj (YççT cçnçjçpç)
nÌojçyçço

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇ içá©Jçí vçcç: ~~ ~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí
~~
DçO³çç³ç -1

ÞççÇ cçnçiçCçHçlççÇ, ÞççÇ cçnçmçjmJçlççÇ, ÞççÇkç=À<Cç
YçiçJççvç, mçJç& ®çjç®çjJççmççÇ oíJççÇ-oíJçlçç DçççÆCç mçkçÀ}
içá© HçjbHçjí®³çç ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ nçíTvç, cççÇ l³çç
Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[ vçç³çkçÀ ÞççÇ oÊçÒçYçáb®³çç,
kçÀçÆ}³çáiççlççÇ}, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç DçJçlççj
}çÇ}çb®çí JçCç&vç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç Dççní.
DçvçmçÓ³çç-DççÆ$çvçbovç YçiçJççvç ÞççÇ oÊçç$çí³ç ³ççbvççÇ
DççbOç´ ÒçoíMççlççÇ} HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç iççJççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj Içílç}ç. l³ççb®³çç
çÆoJ³ç ®ççÆj$çç®çí JçCç&vç ³çLçç³ççíi³ç kçÀjCçí DçvçíkçÀ
HçbçÆ[lççbvçç, çÆJçÜçvççbvçç mçá×ç pçcçuçí vççnçÇ. lçí
kçÀjC³çç®çí cççÇ Oçç[mç kçÀjçÇlç Dççní, lçí kçíÀJçU
DççHçCççmççjK³çç Lççíj, çÆJçÜçvç Þççíl³ççb®³çç
DçççÆMçJçç&oçcçáUí®ç.
cççÇ MçbkçÀjYçf, oíMçmLç kçÀvçç&ìkçÀçÇ mcççlç& yç´çïçCç.
cççPçç pçvcç YççjÜçpç iççí$ççlç Pçç}ç. cççÇ ÞççÇkç=À<Cç
oMç&vççmçç"çÇ ``G[HççÇ'' lççÇLç&mLççvççÇ içí}çí Dçmçlççvçç
lçíLççÇ} vç³çvç cçvççínçjçÇ, cççíjcçákçáÀìOççjçÇ kç=À<Cççvçí
cç}ç cçb$çcçáiOç kçíÀ}í. l³ççvçí cç}ç kçÀv³ççkçáÀcççjçÇmç
pççTvç kçÀv³çkçÀç HçjcçíéçjçÇ®çí oMç&vç IçíC³çç®ççÇ Dçç%çç
kçíÀ}çÇ. l³ççÒçcççCçí cççÇ kçÀv³ççkçáÀcççjçÇmç pççTvç
çÆ$çJçíCççÇ mççiçjçlç mvççvç kçÀªvç ÞççÇkçÀv³çkçÀç oíJççÇ®çí
oMç&vç Içílç}í. cçbçÆojçlççÇ} HçápççjçÇ cççí"îçç
YççÆÊçÀYççJççvçí oíJççÇ®ççÇ HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçç. cççÇ
DççCç}í}í }ç} HçÓÀ} l³ççvçí cççí"îçç Þç×ívçí oíJççÇmç DçHç&Cç
kçíÀ}í. oíJççÇ Dçbyçç cççP³ççkçÀ[í cççí"îçç mvçínHçÓCç& vçpçjívçí
Hçnçlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. lççÇ cnCçlç nçílççÇ ``MçbkçÀjç,
lçáP³çç DçblçjbiççlççÇ} YççÆÊçÀYççJççJçj cççÇ ÒçmçVç Pçç}í
Dççní. lçÓ kçáÀjJçHçÓj #çí$ççmç pçç DçççÆCç ÞççÇHçço
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇ J³ççIçí´éçj Mçcçç&®çç JçÉÊççblç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçmçí pççíjçvçí Dççíj[}çí. l³çç çÆvçpç&vç DçjC³ççlç cççP³çç
DççjçíUçÇ®çç ÒççÆlçOJçvççÇ çÆlçlçkçw³çç®ç cççí"îçç
DççJççpççlç SíkçÓÀ Dçç}ç. l³çç DççJççpççvçí l³çç içánílçÓvç SkçÀ
JçÉ× lçHçmJççÇ yççníj Dçç}í DçççÆCç cnCçç}í ``yççyççjí, lçÓ
Oçv³ç Dççnímç. ³çç DçjC³ççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç
vççJçç®çç ÒççÆlçOJçvççÇ Dçç}ç. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbvççÇ
kçÀ}çdzçáiççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççbJççvçí DçJçlççj
Içílçu³çç®çí ³ççíiççÇ, %ççvççÇ, Hçjcçnbmç }çíkçÀçbvçç®ç
cççnçÇlç Dççní. lçÓ Yççi³çJççvç Dçmçu³ççvçí ³çç HçáC³çmLçUçÇ
Dçç}çmç. lçáP³çç mçJç& kçÀçcçvçç HçÓCç& nçílççÇ}. lçá}ç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®çç }çYç nçíF&}. ¿çç
içání®³çç oçjçpçJçU yçmç}í}ç JççIç SkçÀ %ççvççÇ cçnçlcçç Dççní.
l³çç}ç vçcçmkçÀçj kçÀj.'' cççÇ Dçl³çblç vçcç´YççJççvçí l³çç
JççIççmç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³çç JççIççvçí }içí®ç ß kçÀçjç®çç
G®®ççj kçíÀ}ç. l³çç DççJççpççvçí mççjç cç©lJçcç}Ì HçJç&lç
oácçoácç}ç. vçblçj l³çç J³ççIç´çvçí ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb
ÒçHçÐçí'' Dçmçí mçámJçjçlç ÒçYçÓbvçç DççUçÆJç}í. ³çç®ç JçíUçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç oMç&vççvçí DççHçu³çç pççÇJçvçç®çí
mççLç&kçÀ kçÀj. l³ççb®³çç oMç&vççvçí cçvçç}ç, Dçblçj
Dççlc³çç}ç pççí Dççvçboç®çç DçvçáYçJç ³çílççí, lççí
DçJçCç&vççdzç Dçmçlççí.'' Dçbyççcççlçí®çç DçççÆMçJçç&o IçíTvç
cççÇ ÒçJççmç DççjbYç kçíÀ}ç DçççÆCç Lççí[îçç DçblçjçJçj
Dçmç}íu³çç ``cç©lJçcç}Ì'' ³çç iççJççÇ ³çíTvç HççínçW®ç}çí. }
bkçíÀlççÇ} jçcç-jçJçCç mçbiç´çcççlç }#cçCççmç FbêpççÇlçç®ççÇ
MççÆÊçÀ }çiçÓvç lççí Dç®çílçvç DçJçmLçílç Dçmçlççvçç, ÞççÇ
nvçácçblççvçí mçbpççÇJçvççÇ yçáìçÇmçç"çÇ êçíCçççÆiçjçÇ
HçJç&lç G®ç}Óvç DççCç}ç nçílçç. }#cçCç mçbpççÇJçvççÇ
yçáìçÇvçí mçpççÇJç Pççu³ççJçj nvçácçblç lççí HçJç&lç
mJçmLççvççÇ IçíTvç pççlç Dçmçlççvçç l³çç®çç SkçÀ cççí"ç
lçákçÀ[ç ³çíLçí Hç[}ç. l³çç®çí®ç vççJç ``cç©lJçcç}Ì'' Dçmçí Hç[}í.
ní mLççvç Dçl³çblç jc³ç Dççní. ³çíLçí DçvçíkçÀ içánç DçmçÓvç
l³ççlç çÆmç× Hçá©øç içáHlç©Hççvçí lçHç½ç³çç& kçÀjçÇlç
Dçmçlççlç. cççÇ mççN³çç içání®çí oMç&vç IçíC³ççmç DççjbYç
kçíÀ}ç. SkçÀç içání®³çç Dççlç içí}çí lçíJnç Dççlç SkçÀ JççIç Mççblç
yçmç}í}ç çÆomç}ç. l³çç}ç Hçnçlçç®ç cççP³çç Dçbiççlç kçÀçHçjí
Yçj}í DçççÆCç Iççyç©vç cççÇ SkçÀocç ``ÞççÇHçço !
ÞççÇJçuuçYçç !''

SkçÀ ®çcçlkçÀçj Pçç}ç. l³çç JççIç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ SkçÀ çÆoJ³ç
kçÀçblççÇcççvç Hçá©øç Òçiçì Pçç}ç. l³ççvçí l³çç JçÉ×
lçHçmJ³ççmç mçç<ìçbiç ÒççÆCçHççlç kçíÀ}ç DçççÆCç
#çCççOçç&lç DççkçÀçMç cççiçç&vçí çÆvçIçÓvç içí}ç. l³çç JçÉ×
lçHçmJ³ççvçí cç}ç l³ççb®³çç içánílç cççí"îçç Dççiç´nçvçí vçí}í.
içánílç içíu³ççJçj l³ççbvççÇ kçíÀJçU mçbkçÀuHççvçí DççÆivç
ÒçpJççÆ}lç kçíÀ}ç. l³ççlç DççnálççÇ oíC³ççmçç"çÇ }çiçCççjí
HççÆJç$ç mçççÆnl³ç, cçOçáj HçÀUí ³ççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ
kçíÀ}çÇ. JçÌçÆokçÀ cçb$ççí®®ççjçmçn ³çç HçoçLç祮ççÇ
DççÆivçlç DççnálççÇ çÆo}çÇ.
lçí JçÉ× lçHçmJççÇ mççbiçÓ }iç}í, ``³çç kçÀ}çÇ ³çáiççlç ³ç%ç,
³ççiç mçlkçÀcçx mççjí }áHlç Pçç}í Dççnílç. Hçb®çYçálççlcçkçÀ
mçÉ<ìçÇlçÓvç mçJç& }çYç kçÀ©vç I³çç³ç®çç, Hçjblçá l³çç
oÌJçlççb®çí cçç$ç çÆJçmcçjCç kçÀjç³ç®çí Dçmçç cççvçJçç®çç
Oçcç& Pçç}ç Dççní. oíJççb®ççÇ ÒççÇçÆlç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ
³ç%ç kçÀjçJçílç Jç l³ççbvçç mçblçá<ì kçÀjçJçí. l³ççb®³çç
kç=ÀHççÒçmççoçvçí®ç Òçkç=ÀlççÇ DçvçákçáÀ} nçílçí.
Òçkç=ÀlççÇcçOççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ MçÊçÀçÇ®çç ÒçkçÀçíHç
cççvçJç mçnvç kçÀ© MçkçÀlç vççnçÇ. Òçkç=ÀlççÇcçOççÇ}
MçÊçÀçÇb®ççÇ cççvçJççvçí ³çLçç³ççíi³ç cççiçç&vçí MççblççÇ
kçÀjçJççÇ, vçmçlçç DçvçíkçÀ mçbkçÀìí GodYçJçlççlç. cççvçJççvçí
Oçcçç&®çjCç vç kçíÀu³ççmç Òçkç=ÀçÆlç MçÊçÀçÇ l³çç®ççÇ
çÆMç#çç ³çLççkçÀç}çÇ oílçí. }çíkçÀçÆnlççmçç"çÇ cççÇ nç ³ç%ç
kçíÀ}ç Dççní. ³çç ³ç%çç®çí HçÀ} mJçªHç cnCçÓvç lçá}ç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí oMç&vç nçíF&}. pçvcçpçvcççblçjçÇ®çí
HçáC³ç HçÀUçmç Dçç}í cnCçpçí Dçmçí }çYç Iç[lççlç.'' l³çç JçÉ×
lçHçmJ³ç箳çç cçáKççlçÓvç JçnçCççN³çç ³çç HççÆJç$ç
JççkçdÀiçbiçç ÒçJççnçvçí cççÇ DçiçoçÇ YççjçTvç içí}çí DçççÆCç
Dçl³çblç vçcç´lçívçí l³ççbvçç mçç<ìçbiç ob[Jçlç Iççlçuçí. cççÇ l³çç
lçHçmJ³ç箳çç ®çjCççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ ``ní $ç+øççÇJçj, cççÇ
HçbçÆ[lç vççnçÇ, ³ççíiççÇ vççnçÇ, mççOçkçÀ vççnçÇ, cççÇ SkçÀ
DçuHç%ç Dççní. cççP³çç cçvççlççÇ} mçboínç®ççÇ çÆvçJçÉÊççÇ
kçÀ©vç DççHçCç DççHç}ç Jçjonmlç cççP³çç cçmlçkçÀçÇ "íJççJçç.''
l³çç cçnçHçá©øççvçí cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç
kçÀjC³çç®çç cçvççío³ç oMç&çÆJçuçç.
cççÇ cnìuçí ``ní çÆmç× cçáçÆvçJç³çç&, cççÇ kçÀv³çkçÀç
oíJççÇ®çí oMç&vç Içílççvçç oíJççÇvçí mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ
kçáÀjJçHçájçÇ pççTvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

³çç DççbOç´ ÒççblççlççÇ}, iççíoçJçjçÇ cçb[}çlççÇ} Dç$ççÇ
cçávççR®ççÇ lçHççíYçÓcççÇ DçMçç vççbJççvçí ÒççÆmç×
Dçmç}íu³çç Dçç$çí³çHçÓj iç´çcççlç SkçÀ kçÀçM³çHç iççí$ççdzç yç
´çïçCç kçáÀìábyç JççmlçJ³ç kçÀjçÇlç nçílçí. l³ççbvçç Hçjcçíéçj箳çç
kç=ÀHçç Òçmççoçvçí SkçÀç Hçá$çç®çç }çYç Pçç}ç. yç´çïçCç
Dçl³çblç çÆJçÜçvç, Dçç®ççj mçbHçVç nçílçç Hçjblçá Hçá$ç cçç$ç
cççÆlçcçbo nçílçç. DççF& JççÆ[}çbvççÇ l³çç®çí vççbJç J³ççIç´íéçj
Dçmçí "íJç}í. J³ççIçí´éçj cççí"ç nçíT }çiç}ç. Hçjblçá l³ç箳çç
yçáçÆ×®ççÇ Jçç{ cçç$ç nçílç vçJnlççÇ. çÆHçl³ççvçí l³çç}ç
çÆMçkçÀçÆJçC³çç®çí KçÓHç Òç³çlvç kçíÀ}í. Hçjblçá l³ççmç
mçbHçÓCç& mçbO³ççJçbovç mçá×ç kçÀjlçç ³çílç vçmçí. SJç{îçç
çÆJçÜçvç yç´çïçCçç®çç Hçá$ç Dçmçç Dç%ççvççÇ, DçMççÇ
iççJççlççÇ} }çíkçÀçb®ççÇ mççjKççÇ ìçí®çCççÇ l³çç}ç Dçl³çblç
oá:Kçoç³çkçÀ Jççìí. SkçÀç yç´ïçcçánÓlçç&Jçj l³ççmç mJçHvç Hç[}í,
l³ççlç l³çç}ç SkçÀç çÆoJ³ç yçç}kçÀç®çí oMç&vç Pçç}í. lçí yçç}kçÀ
DççkçÀçMççlçÓvç Kçç}çÇ ³çílç nçílçí. l³çç®çí ®çjCç kçÀcç}
YçÓcççÇmç }çiçlçç®ç YçÓcççÇ mçá×ç çÆoJ³ç kçÀçblççÇcççvç
Pçç}çÇ. lççí yçç}kçÀ nUÓ nUÓ HççJç}í ìçkçÀçÇlç J³ççIç´íéçjçkçÀ[í
Dçç}ç DçççÆCç cnCçç}ç, cççÇ Dçmçlççvçç lçá}ç Yç³ç
kçÀMçç®çí ? ³çç iç´çcçç®çí Jç cççPçí $ç+CççvçáyçbOç Dççnílç.
lçÓ çÆncçç}³ççlççÇ} yçoçÆjkçÀçjC³ççlç pçç. lçíLçí lçáPçí mççjí
MçáYç nçíF&}. SJç{í mççbiçÓvç lççí yçç}kçÀ DçblçOçç&vç
HççJç}ç. l³çç çÆoJ³ç yçç}kçÀ箳çç mçboíMççvçámççj J³ççIç´íéçj
Mçcçç&
çÆncçç}³ççlççÇ}
yçoçÆjkçÀçjC³ççlç
pççC³ççmç
çÆvçIçç}ç. cççiçç&lç l³ççmç DçVçHççC³çç®ççÇ kçÀçnçÇ®ç
Dç[®çCç Hç[}çÇ vççnçÇ. ÞççÇoÊç kç=ÀHçívçí l³çç}ç JçíUíJçj
DçVçHççCççÇ çÆcçUí. cççiçç&lç SkçÀ kçáÀ$çç Yçíì}ç Jç lççí
l³ç箳çç yçjçíyçj yçojçÇJçvççHç³ç¥lç mççíyçlç nçílçç. ³çç
ÒçJççmççlç l³ççbvççÇ GJç&MççÇ kçáÀb[çlç mvççvç kçíÀ}í. ³çç®ç
JçíUçÇ SkçÀ cçnçlcçç DççHçu³çç çÆMç<³ç mçcçáoç³ççmçn
GJç&MççÇ kçáÀb[çlç mvççvççmçç"çÇ Dçç}í. J³ççIç´íéçjçvçí l³çç
içá©Jç³çç¥vçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç DçççÆCç cççPçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

oMç&vç I³ççJçí. cççÇ lçíLçí pççC³ççmçç"çÇ çÆvçIçç}çí Dçmçlççvçç
cççiçç&lç DççHç}í Jç J³ççIç´ªHççÇ cçnçlc³çç®çí oMç&vç Pçç}í. lçí
kçÀçíCç nçílçí ? lçmçí®ç oÊçÒçYçÓ cnCçpçí kçÀçíCç ? ³çç
çÆJçøç³ççÇ kç=ÀHç³çç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiççJçí '' lçíJnç
l³çç JçÉ× lçHçmJ³ççvçí mççbiçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ.

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Òçl³çíkçÀ çÆMç<³ç箳çç SkçÀç Jçøçç&lç Pçç}íu³çç ÒçiçlççÇ®çç
lçí Dçç{çJçç Içílç nçílçí. SkçÀç içání®³çç Dççlç içí}í, lçíLçí l³ççvçç
SkçÀ JççIç O³ççvçmLç yçmç}í}ç çÆomç}ç. l³ççbvçç Dçl³çblç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

çÆMç<³çlJç çqmJçkçÀçjçJçí DçMççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. l³çç
cçnçvç içá©Jç³çç&vçí çÆMç<³ç kçÀ©vç IçíC³çç®çí cççv³ç kçíÀ}í
DçççÆCç Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ lçlkçÀçU yçjçíyçj Dçç}í}í lçí
kçáÀ$çí DçblçOçç&vç HççJç}í. l³ççJçíUçÇ lçí cçnçlcçç cnCçç}í ``ní
J³ççIçí´éçjç
lçáP³ççyçjçíyçj
Dçç}í}ç
lççí
éççvç
lçáP³çç
HçáJç&pçvcççlççÇ} kçíÀ}íu³çç HçáC³çç®çí ÐççílçkçÀ nçílçí. l³ççvçí
lçá}ç Dççc箳çç mJççOççÇvç kçÀªvç lçí DçblçOçç&vç HççJç}í.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç kç=ÀHçí cçáUí®ç lçÓ ³çíLçí
Dçç}çmç DçççÆCç ³çç HçáC³çÒço kçÀbá[çlç mvççvç kçÀ©
MçkçÀ}çmç. nçÇ vçjvççjç³çCç箳çç JççmlçJ³ççvçí HçávççÇlç
Pçç}í}çÇ lçHççíYçÓcççÇ Dççní. ³ççJçj J³ççIçí´éçj cnCçç}ç ní
içá©oíJçç, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç ? l³ççbvççÇ
cççP³ççJçj SJç{çÇ kç=ÀHçç kçÀç kçíÀ}çÇ ? içá©oíJç cnCçç}í ``lçí
mçç#ççlç oÊç ÒçYçÓ®ç Dççnílç. $çílçç³çáiççlç YççjÜçpç
cçnøççavççÇ ``mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ ®ç³çvç'' vççJçç®çç cçnç³ç%ç
ÞççÇ #çí$ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí mçbHçVç kçíÀ}ç nçílçç.
l³çç ³ç%ç ÒçmçbiççÇ çÆMçJç HççJç&lççRvçç DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í
nçílçí. l³ççJçíUçÇ çÆMçJççvççÇ cçnøççAvçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç
kçÀçÇ
``lçác箳çç
kçáÀ}çcçO³çí
DçvçíkçÀ
cçnçlcçç,
çÆmç×Hçá©øç, ³ççíiççÇHçá©øç DçJçlççj IçílççÇ}'' DçvçíkçÀ
pçvcççb®³çç HçáC³ç kçÀcçç&vçí oÊçYççÆÊçÀ®çç DçbkçáÀj
HçáÀìlççí Jç lççí Hçá{í mççlçl³ççvçí Jçç{lç içíu³ççmç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí oMç&vç nçílçí. l³ççb®³çç ®çjCç
mHçMçç&®çí, mçbYççøçCçç®çí Yççi³ç }çYçlçí. ní J³ççIç´íéçjç
lçáP³ççJçj mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç Pçç}çÇ Dççní. cççÇ Dççlçç
cççP³çç içá©oíJççb®³çç oMç&vççmç pççlç Dççní. Hçávç: SkçÀ
Jçøçç&vçí ³çíF&vç. lçácnçÇ lçác箳çç içánílç Dççlcç%ççvç
ÒççHlççÇmçç"çÇ lçHç½ç³çç& kçÀjçJççÇ.'' Dçmçí mççbiçÓvç lçí
cçnçvç içá©oíJç êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lççkçÀ[í içí}í. J³ççIç´íéçj
içánílç O³ççvç kçÀ© }çiç}ç Hçjblçá l³çç®çí mççjí O³ççvç J³ççIç
´©HççkçÀ[í®ç Dçmçí. ³çç®çç Dçmçç HççÆjCççcç Pçç}ç kçÀçÇ
l³çç}ç Fçq®slç Dçmç}í}í JççIçç®çí ªHç®ç ÒççHlç Pçç}í. SkçÀ
Jçøçç&®çç kçÀçU }çíì}ç. içá©oíJç ³çç$çç kçÀ©vç Hçjlç Dçç}í.
l³ççbvççÇ mçJç& içánç yççÆIçlçu³çç.

Dçç½ç³ç& Jççì}í. l³ççbvççÇ Dçblç%çç&vççvçí DççíUKç}í kçÀçÇ lççí
JççIç oámçjç kçÀçíCççÇ vçmçÓvç J³ççIç´íéçj®ç Dççní. J³ççIç
´ªHçç®çí®ç mçlçlç O³ççvç kçíÀu³ççvçí l³çç}ç J³ççIç´ªHç®ç ÒççHlç
Pçç}í, ní l³ççbvççÇ pççCç}í. l³ççbvççÇ l³çç}ç DçççÆMçJçç&o oíTvç
ß kçÀçjç®çç cçb$ç çÆMçkçÀçÆJç}ç Jç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb
ÒçHçÐçí'' nç cçb$ç pçHçC³ççmç mççbçÆiçlç}ç. içáªDçç
%çívçámççj J³ççIç´íéçj l³çç ªHççlç®ç cçb$çç®çç pçHç kçÀª }çiç}ç.
JççIç箳çç ªHççlç®ç l³ççvçí kçáÀjJçHçÓj}ç Òç³ççCç kçíÀ}í.
³çLççkçÀç}çÇ lççí kçáÀjJçHçÓj iç´çcççpçJçU ³çíTvç Hççínçí®ç}ç.
cçO³çí kç=À<Cçç vçoçÇ Jçnçlç nçílççÇ. lççí DççÆ}kçÀ[çÇ}
lççÇjçJçj yçmçÓvç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' ³çç
cçb$çç®çç pçHç kçÀª }çiç}ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçáÀjJçHçÓj
iç´çcççlç DççHçu³çç çÆMç<³ççmçn yçmçuçí nçílçí. lçí SkçÀocç
G"}í DçççÆCç cççPçç Hçjcç YçÊçÀ cç}ç nçkçÀ cççjlççí Dççní
Dçmçí cnCçÓvç vçoçÇ®³çç HçÌ}lççÇjçmç ³çíC³ççmç çÆvçIçç}í. lçí
HççC³ççlçÓvç ®çç}lççbvçç l³ççb®³çç HçokçÀcç}çb®ççÇ
çÆ®çvní HççC³ççJçj Gcçìlç nçílççÇ Jç lççÇ HçÀçj®ç mçáboj
çÆomçlç nçílççÇ. mJççcççÇ HçÌ}lççÇjçJçj Hççínçí®çu³ççJçj, J³ççIç
´íéçjçvçí l³ççb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççbJçj DççHç}í cçmlçkçÀ "íTvç
Dçl³çblç YçÊçÀçÇYççJççvçí vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. mJççcççRvççÇ
Dçl³çblç Dççvçboçvçí l³çç JççIçç®çí cçmlçkçÀ kçáÀjJççU}í Jç l³ççJçj
mJççj nçíTvç HççC³ççlçÓvç lçí kçáÀjJçHçÓj}ç Hççínçí®ç}í. JççIççJçj
yçmçÓvç Dçç}íuçí yçIçÓvç mçJçç¥vçç Dçç½ç³ç& Jççì}í. lçí
JççIççJç©vç Glçjlçç®ç l³çç JççIç箳çç MçjçÇjçlçÓvç SkçÀ çÆoJ³ç
Hçá©øç yççníj Dçç}ç. l³ççvçí DççHçu³çç oínç®çí J³ççIç´ççÆpçvç
(JççIçç®çí kçÀçlç[í) mJççcççRvççÇ Dççmçvç cnCçÓvç mJççÇkçÀçj
kçÀjçJçç DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. lççí ÞççR®³çç ®çjCççÇ
Dçl³çblç YççÆÊçÀYççJççvçí vçlçcçmlçkçÀ Pçç}ç. l³çç®çí Dç<ìYççJç
pççiçÉlç nçíTvç ÒçícçYççJççvçí l³ççvçí mJççcççR®³çç ®çjCççbJçj
DççHçu³çç vçí$ççlççÇ} DçÞçbÓvççÇ DççÆYçøçíkçÀ kçíÀ}ç.
cççí"îçç ÒçícçYçjçvçí mJççcççRvççÇ l³ççuçç G"çÆJç}í DçççÆCç
cnCçç}í, ``ní J³ççIç´íéçjç ! lçÓ SkçÀç pçvcççlç Dçl³çblç yç}Mçç}çÇ
Dçmçç cçuuç nçílççmç. lçíJnç lçÓ JççIççbMççÇ ³çá× kçÀªvç
l³ççbvçç DççÆlç¬çÓÀjlçívçí JççiçJççÇlç nçílççmç. l³ççbvçç JçíUíJçj
DçVç HççCççÇ mçá×ç oílç vçJnlççmç. l³ççbvçç mççKçUçÇvçí
yççbOçÓvç }çíkçÀçb®³çç ÒçoMç&vççmçç"çÇ "íJççÇlç nçílççmç.
³çç oá<kçÀcçç&cçáUí lçá}ç DçvçíkçÀ vççÇ®ç pççÇJç pçblçáb®³çç
³ççívççÇlç pçvcç I³ççJçç }çiç}ç Dçmçlçç Hçjblçá cççP³çç Dçvçáiç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

´nçvçí lçí mççjí oá<kçÀcç& njCç Pçç}í Dççnílç. lçÓ oçÇIç&kçÀçU
J³ççIç´ªHççlç jççÆnu³ççcçáUí lçá}ç F®sívçámççj JççIçç®çí ªHç
OççjCç kçÀjlçç ³çíF&} Jç mççí[lççnçÇ ³çíF&}. çÆncçç}³ççlç
çÆkçÀl³çíkçÀ Jçøçç&HççmçÓvç cççPççÇ lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç
cçnçvç çÆmç×çb®çí lçá}ç oMç&vç nçíF&uç DçççÆCç
DçççÆMçJçç&onçÇ çÆcçUlççÇ}. ³ççíiç cççiçç&lç lçÓ Dçl³çblç Òç
%ççJçblç nçíMççÇ}.'' Dçmçç mJççcççRvççÇ DçççÆMçJçç&o çÆo}ç.
mJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í ``lçÓ çÆncççuç³ççlç SkçÀ JççIç Dçl³çblç
Mççblç Dçmç}í}ç HçççÆn}ç nçílççmç vçç ! lççí SkçÀ cçnçlcçç
Dççní. lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç mçblç Hçá©øççbvçç mççcççv³ç }
çíkçÀ Jç Flçj Jçv³ç ÒççC³ççbHççmçÓvç $ççmç nçíT vç³çí cnCçÓvç
l³ççvçí lçí J³ççIç´ªHç OççjCç kçíÀ}í nçílçí Jç lççí l³ççb®çí mçbj#çCç
kçÀjçÇlç nçílçç. içánílççÇ} lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç mçblççb®çí
HçjmHçj Jçlç&cççvç kçÀUçÆJçC³çç®çí kçÀçcç mçá×ç lççí JççIç
cççí"îçç Dççvçboçvçí kçÀjçÇlç Dçmçí, nçÇ mçiçUçÇ oÊç
ÒçYçÓb®ççÇ }çÇ}ç®ç.''
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -2

cççÇ cç©lJçcçuçÌ ³çç HçáC³çmLçUçÇ Iç[}íu³çç jçícçnøç&kçÀ
DçvçáYçJçç®çí cçvçvç kçÀjçÇlç, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
mJççcççR®çí mcçjCç kçÀjçÇlç Hçá{çÇ} ÒçJççmççmç
ÒççjbYç kçíÀ}ç. cççiçç&lç DçvçíkçÀ HçáC³ççlc³ççb®çí, Lççíj
mçblççb®çí oMç&vç Içílç cççÇ cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

çÆmç× ³ççíi³çç®çí oMç&vççÆJççÆ®ç$çHçájçÇ®çç JçÉÊççblç

nçílççí. ³çç ÒçJççmççlç Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ
kçÀçÇ, kçÀçbnçÇ vç cççiçlçç Yççípçvç çÆcçUlç Dçmçí.
Hççb[îç oíMççlççÇ} kçÀobyç Jçvççlç pççF&Hç³ç¥lç cççP³çç
MçjçÇjç®çí Jçpçvç ¬çÀcçç ¬çÀcççvçí kçÀcççÇ nçílç nçílçí.
³çç Òççblççlç DççÆlçpççiçÉlç Dçmçí çÆMçJççE}iç nçílçí.
l³çç®çí cççÇ oMç&vç Içílç}í Jç çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ
çÆMçJçç}³ççlç Lççí[ç JçíU Lççbyç}çí. vçblçj ÒçJççmç
kçÀjC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. cççiçç&lç cç}ç çÆmç×
³ççíiççRê
vççJç箳çç
SkçÀç
cçnçvç
lçHçmJ³ççb®çç
DççÞçcç
}çiç}ç.
cççÇ
DççÞçcççlç
pççTvç
l³çç
cçnçHçá©øççb®çí ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí. l³ççbvççÇ
cççí"îçç Jççlmçu³çHçÓCç& YççJççvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj
nçlç "íJç}ç DçççÆCç ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç oMç&vç
ÒçççÆHlçjmlçá'' Dçmçç lççW[Yçªvç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç.
l³ççb®³çç
®çjCçmHçMçç&vçí
cççPçí
MçjçÇj
kçÀçHçmççÒçcççCçí n}kçíÀ JççìÓ }çiç}í nçílçí. lçí
cçnç³ççíiççÇ cç}ç cnCçç}í ``lçÓ oMç&vç Içílç}í}í lçí
çÆMçJççE}iç Dçl³çblç pççiçÉlç Dççní''l³çç®ççÇ kçÀLçç
mçá×ç cççí"çÇ jbpçkçÀ Dççní. oíJçWêçvçí DççHçu³çç
mççcçL³çç&vçí DçvçíkçÀ jç#çmççbvçç cççªvç ìçkçÀuçí.
Hçjblçá l³ççb®³ççlççÇ} SkçÀ jç#çmç HçUÓvç içí}ç Jç l³ççvçí
cçnçoíJçç®ççÇ lçHçm³çç kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. lççí
O³ççvçmLç
Dçmçlççbvçç
Fbêçvçí
l³çç
jç#çmççmç
çÆvço&³çlçívçí "çj kçíÀ}í. l³ç箳çç nl³çícçáUí Fbêç®çí mççjí
lçípç }çíHç HççJç}í Jç lççí çÆvçmlçípç çÆomçÓ }çiç}ç. ³çç
HççHçç®çí #çç}vç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí DçvçíkçÀ
lççÇLç祮çí oMç&vç Içílç}í. Hççb[îç oíMççlççÇ} kçÀobyç
Jçvççlç lççí Dçç}ç DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç& lçíLççÇ}
çÆMçJççEuçiç箳çç ÒçYççJççcçáUí lççí HçÓJççamççjKçç
kçÀçblççÇcççvç, lçípçmJççÇ çÆomçÓ }çiç}ç. l³çç}ç Dçl³çblç
Dççvçbo Pçç}ç Jç l³çç #çí$çç®çí cçnçlc³ç pççCçÓvç
IçíC³çç®ççÇ GlkçÀb"ç }çiç}çÇ. Fbêçvçí lçí Jçvç cççí"îçç
GlmçákçÀlçívçí
HçççÆn}í.
lçíJnç
l³çç
çÆoJ³ç
çÆMçJççE}içç®çí oMç&vç Pçç}í. cççí"îçç YççÆÊçÀYççJççvçí
l³ççvçí l³çç®çí HçÓpçvç-Dç®ç&vç kçíÀ}í. vçblçj l³çç
mJç³çbYçÓ çÆ}biççJçj ní mçábojmçí oíJçç}³ç yççbOç}í. ní
Fbêçvçí ÒççÆlç<þçHçvçç kçíÀ}í}í çÆMçJççE}iç mçcçmlç
HççHççb®çí njCç kçÀjCççjí DçmçÓvç, Dçl³çblç cçbiç}
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oç³çkçÀ Dççní. HçáC³çJçblççbvçç®ç, ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç
YçÊçÀçbvçç çÆJçvççmçç³ççmç ³çç®çí oMç&vç Iç[lçí. cççÇ
l³çç cçnç³ççíi³çç®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç Dçl³çblç
jçícççbçÆ®çlç Pçç}çí nçílççí. cççí"îçç Þç×çYççJççvçí
l³ççb®çí ®çjCçkçÀcç}çÇ cççÇ vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. lçíJnç
l³ççbvççÇ l³çç çÆMçJççE}içç®çí Hçávnç SkçÀoç oMç&vç
IçíC³ççmç mççbçÆiçlç}í. cççÇ l³ççb®³çç DççoíMççvçámççj
Hçávnç l³çç Jçvççlç içí}çí lçíLçí cç}ç DççÆlçMç³ç mçáboj
Dçmçí çÆMçJççuç³ç çÆomç}í HçCç cççÇ HçççÆn}í}í
çÆMçJçcçbçÆoj

vçJnlçí®ç.
cç}ç

cçbçÆoj
ÞççÇcççÇvçç#ççÇ
mçábojíéçj箳çç
cçbçÆojçmççjKçí
DçÒççÆlçcç Jççì}í. cççÇ cççí"îçç Þç×ívçí çÆMçJççE}içç®çí
oMç&vç Içílç}í Jç ÞççÇ çÆmç׳ççíiççRêçkçÀ[í ³çíC³ççmç
çÆvçIçç}çí. lçíLççÇ} HççÆjmçj pçvçmçcçáoç³ççvçí Yçj}íu³çç
SkçÀç MçnjçmççjKçç Jççì}ç. ÞççdzççíiççRêç®ççDççÞçcç
cçç$ç mççHç[}ç vççnçÇ. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
mJççcççR®çí cçvççblç çE®çlçvç kçÀªvç Hçá{í ÒçJççmç
kçÀjC³ççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç lçíJnç mçÓ³çç&mlç nçíTvç
DçbOçkçÀçj
®ççíçÆnkçÀ[í
Hçmçj}ç
nçílçç.
cççÇ
cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç®ç nçílççí. cççP³çç cççiçÓvç
ÒçkçÀçMçç®çç Pççílç Dççu³ççmççjKçí Jççìu³ççvçí cççÇ
cççiçí JçUÓvç HçççÆn}í. cççP³çç cççiçí lççÇvç çÆMçjí
Dçmç}í}ç SkçÀ mçHç& ³çílç nçílçç. l³ç箳çç cçmlçkçÀçJçj
lççÇvç çÆoJ³ç cçCççÇ nçílçí. l³ççb®çç®ç ÒçkçÀçMç cç}ç
cççiç& oçKçJççÇlç nçílçç. cççÇ Dçl³çblç Yç³çYççÇlç Pçç}çí
nçílççí. cççP³çç Ëo³çç®çí mHçbovç Jçç{lç nçílçí. cççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç箳çç çÆoJ³ç vççcçç®çç G®®ççj
kçÀjçÇlç
Hçá{í
®çç}}çí
nçílççí.
l³çç
mçHçç&®çç
Gpçí[ cççiç& ÒçoMç&vç kçÀjçÇlç nçílçç. MçíJçìçÇ cççÇ
kçÀmççyçmçç
ÞççÇçÆmç׳ççíiççRê箳çç
DççÞçcççlç
Hççínçí®ç}çí. lçíJnç lççí çÆoJ³ç mçHç& Jç l³çç®çç ÒçkçÀçMç
lçlkçÀç} Dç¢<³ç Pçç}ç. ÞççÇçÆmç׳ççíiççRêçvççÇ cççPçí
cççí"îçç Òçícççvçí mJççiçlç kçíÀ}í Jç kçíÀUçÇ®³çç Hççvççlç
Yççpç}í}í içjcç içjcç ®çCçí Òçmçço cnCçÓvç çÆo}í. cççÇ lçí
HççíìYçj Kççuuçí Hçjblçá cççP³çç Ëo³ççlççÇ} Oç[Oç[ kçÀcççÇ
Pçç}çÇ vçJnlççÇ. lçíJnç l³çç o³ççcçÓlçça ³ççíçÆiçéçjçvççÇ
cççí"îçç ÒçícçYççJççvçí cççP³çç Oç[Oç[l³çç sçlççÇJçj nçlç
çÆHçÀjçÆJç}ç,
vçblçj
lççí
çÆoJ³ç
nmlç
cççP³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçmlçkçÀçJçªvç çÆHçÀjçÆJç}ç Jç cççP³çç [çíȳççbvççnçR
ÒçícçmHçMç& kçíÀ}ç. l³çç kçÀ©Cççcç³ç mHçMçç&vçí
cççP³çç Ëo³ççlççÇ} mççjçÇ Oç[Oç[ Hççj HçUÓvç içí}çÇ.
lçmçí®ç cçvççlççÇ} JççF&ì çÆJç®ççj, oá<ì mçbkçÀuHç
yççníj çÆvçIçÓvç pççlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. Ëo³ç SkçÀç
DçvçççÆcçkçÀ Dççvçboçvçí Yçªvç içí}í.
ÞççÇ oÊçcççÆncçç, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çç
Dçvçáiç´n mçbHççovç kçÀjC³ççmç ³ççíi³çlçç
³ççJçíUçÇ çÆmç׳ççíiççÇ cnCçç}í ``lçÓ Dçiççíoj oMç&vç Içílç}í}í
çÆMçJççE}iç
DçççÆCç
l³çç
vçblçj
oMç&vç
Içílç}í}í
ÞççÇmçábojíéçjç®çí cçbçÆoj, nçÇ oçívç JçíiçJçíiçUçÇ oíJçç}³çí
vççnçÇlç. lçá}ç DçMçç ÒçkçÀçj®çç DçvçáYçJç Iç[JçÓvç DççCççJçç
DçMççÇ ÞççÇoÊçç$çí³ççb®ççÇ Dçvçá%çç nçílççÇ. cnCçÓvç lçá}ç
DçMççÇ JçíiçJçíiçUçÇ cçbçÆojí oçKççÆJç}çÇ. ÞççÇoÊç箳çç
kç=ÀHççÒçmççoçvçí kçÀçUçmç cççiçí vçíTvç oWJçWêçvçí
ÒççÆlçmLççHçvçç kçíÀ}í}çÇ cçÓçÆlç&, l³çç JçíU®çç HççÆjmçj
lçá}ç oçKççÆJç}ç. lçÓ HçççÆn}í}çÇ mççjçÇ mçÉ<ìçÇ (mçÉ<ìçÇ
Dçmçí mçcçpçCçí nç SkçÀ cçç³çí®çç KçíU®ç Dççní. mçJç&
kçÀçbnçÇ ®çÌlçv³çmJçªHç Dççní.) ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç kçíÀJçU
mçbkçÀuHççvçí YççÆJç<³ç, Jçlç&cççvççcçO³çí yço}á MçkçÀlçí,
Jçlç&cççvç kçÀçU YçÓlçkçÀçUçlç Jç YçÓlçkçÀçU Jçlç&cççvççlç
HçjçJççÆlç&lç nçíT MçkçÀlççí. YçÓlçkçÀçUçlççÇ} Iç[}íu³çç
mççN³çç Içìvçç, Jçlç&cççvç kçÀçUçlç Iç[lç Dçmç}íu³çç Jç
YççÆJç<³çkçÀçUçÇ
Iç[CççN³çç
mççN³çç
Içìvçç
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç mçbkçÀuHççvçámççj Iç[lççlç. SKççoçÇ iççí<ì
Iç[Cçí

Iç[Cçí
DçLçJçç
JçíiçȳççÒçkçÀçjí
Iç[C³ççmç
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çç mçbkçÀuHç®ç kçÀçjCççÇYçÓlç Dçmçlççí.
p³çç mçbkçÀuHççvçí mçÉ<ìçÇ®ççÇ GlHççÆlç, çqmLçlççÇ Jç }³ç
nçílççí,
l³çç
cçnçmçbkçÀuHçç®çí
ÒçCçílçí
Òçl³ç#ç
ÞççÇoÊçÒçYçÓ®ç
Dççnílç.
lçí®ç
mçiçáCç
ªHççlç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç #çí$ççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç
vççJççvçí DçJçlçj}í Dççnílç. lçíLççÇ} }çíkçÀçbvççÇ l³ççb®çí
mçl³çmJçªHç pççCç}í vççnçÇ, Hçjblçá kçáÀjJçHçÓj ³çíLççÇ} cççmçí
HçkçÀ[CççN³çç kçÀçíUçÇ }çíkçÀçbvççÇ l³ççb®³ççJçj çÆvçlççblç
Þç×ç "íJç}çÇ Jç DçuHç%ç DçmçÓvçnçÇ lçí mJççcççR®³çç kç=ÀHçç
Òçmççoçvçí YçJçmççiçj Dççvçboçvçí Hççj kçÀªvç içí}í. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ
kç=ÀHçç
mçbHççovç
kçÀjC³ççmçç"çÇ
DççHçu³ççlççÇ} DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí vçççÆnmçç Pçç}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HçççÆnpçí. p³çç JçíUímç DççHç}í Ëo³ç kçÀçcç, ¬çÀçíOç, }çíYç,
cççín, cço, cçlmçj, ³çç øç[dçÆjHçálçÓvç cçáÊçÀ nçíTvç Mçá×
nçíF&} l³ççJçíUçÇ mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç nçíC³ççmç cçáUçÇ®ç
çÆJçuçbyç }çiçCççj vççnçÇ.''
oíJçWêçbvçí ÒççÆlç<þççÆHçlç kçíÀ}í}í lçí çÆMçJççE}iç
Oçvçbpç³ç vççJç箳çç SkçÀç J³ççHççN³ççvçí HçççÆn}í. l³ççvçí l³çç
çÆMçJççE}içç®çç cççÆncçç DççHçu³çç oíMçç®çç jçpçç
kçáÀ}MçíKçj Hççb[îççmç mççbçÆiçlç}ç. nçÇ çÆMçJçç%çç®ç
cççvçÓvç l³ççvçí l³çç cçbçÆojç®çç pççÇCççx×çj kçíÀ}ç Jç lçíLçí
SkçÀç vçiçjç®ççÇ mLççHçvçç kçÀªvç l³çç}ç ``cçOçájçvçiçj'' Dçmçí
vççbJç çÆo}í. kçáÀ}MçíKçj ³çç®çç Hçá$ç cç}³çOJçpç DççHçu³çç
çÆHçl³ççÒçcççCçí®ç F&éçjYçÊçÀ nçílçç. l³ççvçí
mçblççvçÒçççÆHlçmçç"çÇ ``Hçá$çkçÀçcçí<ìçÇ'' ³ç%ç kçíÀ}ç
nçílçç. l³çç ³ç%çkçáÀb[çlçÓvç SkçÀ lççÇvç Jçøçç&®ççÇ
DççÆlçMç³ç }çJçC³çJçlççÇ kçÀv³çç DçJçlçjçÇlç Pçç}çÇ. çÆlç}ç
Hççnèvç jçpçç Jç ³ç%ç kçÀjCççjí mççjí çÆJçÒç, $ç+øççÇiçCç
Dçl³çblç DççvçbçÆolç Pçç}í. nçÇ kçÀv³çç cnCçpçí®ç
cççÇvçç#ççÇoíJççÇ. çÆlç®çç çÆJçJççn Hçá{í mçábojíéçjçyçjçíyçj
Pçç}ç. ³çç çÆJçJççnçlç Òçl³ç#ç YçiçJççvç çÆJç<CçbávççÇ
kçÀv³ççoçvç kçíÀ}í nçílçí. }ivç mççínUç Dçl³çblç Lççìçcççìçvçí
mççpçjç Pçç}ç nçílçç. çÆMçJç箳çç pçìícçOçÓvç çÆvçIçç}í}çÇ
JçíiçJçlççÇ vçoçÇ, cçOçájçvçiçjçÇlçÓvç Jçnçlç nçílççÇ Jç çÆl箳çç
HççÆjmçjçlççÇ} ÒçoíMç Dçl³çblç mçáçÆHçkçÀ nçíTvç çÆvçmçiç&
jc³ç Pçç}ç nçílçç. ÞççÇçÆmç׳ççíiççRê Hçá{í cnCçç}í Dçjí
yççyçç ! mçÉ<ìçÇcçOççÇ} Òçl³çíkçÀ JçmlçácçOçí mHçbovç nçílç
Dçmçlçí. çÆYçVç çÆYçVç ÒçkçÀçj®³çç mHçbovççcçáUí J³ççÆÊçÀJ³ççÆÊçÀ cçO³çí DççkçÀøç&Cç lçj kçÀçnçÇ cçO³çí çÆJçkçÀøç&Cç
nçílçí. HçáC³ç kçÀcç&, GÊçcç Dçç®ççj DçççÆCç çÆJç®ççjçbvççÇ
mLçÓ}, mçá#cç DçççÆCç kçÀçjCç oínçlç HçáC³çªHççÇ
ÒçkçÀbHçvç nçílçí. HççHç kçÀcçç&vçí HççHçªHççÇ ÒçkçÀbHçvç
nçílçí. cçvçá<³ç箳çç HçáC³ççF&vçí HçáC³çMççÇ} J³çÊçÀçÇb®çç
mçbiç DçLçç&lç mçlmçbiçç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí,
HçáC³çmLç}çb®çí oMç&vç Iç[lçí, HçáC³ç kçÀcçç&lç DççmççÆÊçÀ
Jçç{Óvç HçáC³çç®ççÇ JçÉ×çÇ nçílç pççlçí Jç HççHççb®çç vççMç
nçílççí. ³çç mçJç祮çí HçÀuçmJçªHç cnCçÓvç ÞççÇoÊçÒçYçÓJçj
YççÆÊçÀ pç[lçí. Dçjí yççyçç MçbkçÀj Yçfç, lçáP³ççJçj ÞççÇ
ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ DçHççj kç=ÀHçç Dçmçu³ççcçáUí®ç lçÓ
³çíLçí ³çíT MçkçÀ}çmç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççP³çç mçodYççi³çç®çí cç}ç®ç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí. ÞççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®ççÇ lçUcçU oj #çCççÇ
Jçç{lç nçílççÇ. kçíÀJnç SkçÀoç kçáÀjJçHçájçÇ pççTvç ÞççR®³çç
®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ nçíF&vç Dçmçí Pçç}í nçílçí. DçMçç
çqmLçlççÇlç®ç cç}ç çÆvçêç }çiç}çÇ nçílççÇ. oámçN³çç
çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ G"}çí lçj Dçç½ç³çç&®çç OçkçwkçÀç®ç
yçmç}ç. cççÇ SkçÀç Gb®çM³çç ìíkçÀ[çÇJçjçÇ} çEHçHçU箳çç
Pçç[çKçç}çÇ nçílççí. pçJçUHççmç kçÀçíCççÇ cççCçmçí vçJnlççÇ.
cççÇ jç$ççÇ p³çç ÞççÇçÆmç׳ççíiççRêçb®³çç DççÞçcççlç
jççÆn}çí nçílççí, lççí DççÞçcç çÆomçlç vçJnlçç. cç}ç Jççì}í jç$çYçj
p³çç DççÞçcççlç jççÆn}çí, ÞççÇ çÆmç׳ççíiççÇ®³çç
Jç®çvççcçÉlçç®çç DççmJçço Içílç}ç, lççí SkçÀ Yç´cç nçílçç
kçÀç³ç ? Dçmçí vççvçç çÆJçkçÀuHç cçvççblç ³çíT }çiç}í lçíJnç cççÇ
DççHç}í mççcççvç DççJçªvç IçíTvç Hçávnç ÒçJççmç mç᪠kçíÀ}ç.
mçkçÀçUçÇ çÆvçIçç}í}ç oáHççj Pçç}çÇ lçjçÇ ®çç}lç®ç nçílççí.
Lççí[îçç®ç JçíUçlç SkçÀ }nçvçmçí iççJç çÆomç}í. cç}ç Dçl³çblç
YçÓkçÀ }çiç}çÇ nçílççÇ. cççÇ yç´çïçCççb®³çççÆMçJçç³ç Flçj
kçÀçíCçç®çí IçjçÇ DçVç iç´nCç kçÀjçÇlç vçmçí. l³çç iççJççlç
SkçÀnçÇ yç´çïçCç vçJnlçç. lçí SkçÀ çÆiçjçÇpçvç }çíkçÀçb®çí iççJç
nçílçí. l³ççb®çç cçáK³ç cççP³ççpçJçU Dçç}ç Jç cnCçç}ç Dççc箳çç
iççJççlç kçÀçíCççÇnçÇ yç´çïçCç vççnçÇ. DççcnçÇ lçá}ç HçÀUí Jç
cçOç oílççí. l³ççÒçcççCçí l³çç JçÉ× içÉnmLççvçí cç}ç HçÀUí Jç cçOç
DççCçÓvç çÆo}í. cççÇ lçí KççCççj SJç{îççlç SkçÀ kçÀçJçUç G[lç
Dçç}ç DçççÆCç cççP³çç [çíkçw³ççJçj ³çíTvç yçmç}ç Jç
®ççW®ççÇvçí [çíkçw³ççmç Fpçç kçÀª }çiç}ç. cççÇ l³çç}ç
nçkçÀ}C³çç®çí KçÓHç Òç³çlvç kçíÀ}í Hçjblçá J³çLç& içí}í.
lçíJç{îççlç yççpçÓmç Dçmçuçíu³çç Pçç[çJçªvç SkçÀocç ®ççjHçç®ç
kçÀçJçUí Dçç}í lçí cççP³çç nçlççJçj, KççbÐççJçj yçmçÓvç
®ççW®ççÇvçí nçlççHçç³ççbvççpçKçcçç kçÀª }çiç}í. cççÇ lçíLçÓvç
HçÀUí, cçOç ìçkçÓÀvç HçUç}çí. lççí JçÉ× içÉnmLç cnCçlç nçílçç,
cççÇ kçÀçíCçç çÆmç× Hçá©øçç®ççÇ çEvçoç kçíÀ}çÇ Dçmçí}
l³ççcçáUí®ç nç kçÀçJçȳççb®çç $ççmç YççíiççJçç }çiç}ç. cç}ç
Dçç"Jç}í, cççÇ l³çç çÆmç׳ççíiççRêç yçÎ} cçvççblç MçbkçÀç
Içílç}çÇ nçílççÇ, l³çç®ç DçHçjçOçç®ççÇ nçÇ çÆMç#çç nçílççÇ.
cççPçí MçjçÇj jÊçÀyçbyççU Pçç}í nçílçí. cççÇ HçUlç nçílççí,
kçÀçJçUí Hçç"uççiç kçÀjçÇlç®ç nçílçí. cççÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ cçvççícçvç ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ Jç ³çç
mçbkçÀìçlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lçíJnç cç}ç mçcççíj SkçÀ DççÌoábyçjç®çí Pçç[ çÆomç}í. cççÇ l³çç
Pçç[çKçç}çÇ çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ yçmç}çí, l³ççJçíUçÇ cç}ç
pççCçJç}í kçÀçÇ cççP³çç MçjçÇjçlçÓvç SkçÀ ÒçkçÀçj®çç oáiç¥Oç
³çílç Dççní. l³çç JççmççcçáUí pçJçUHççmç Dçmç}íu³çç
Jçç©UçlçÓvç mçHç& yççníj Dçç}í DçççÆCç obMç kçÀjC³ççmç
mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. l³ççb®³çç l³çç çÆJçøççvçí cççÇ cçÉlçÒçç³ç®ç
Pçç}çí. lççW[çlçÓvç HçíÀmç ³çílç nçílçç. Ëo³çç®çí "çíkçíÀ cçbo
içlççÇvçí ®çç}}í nçílçí. kçíÀJnç cçÉl³çá ³çíF&} lçí mççbiçlçç ³çílç
vçJnlçí. mçç³çbkçÀçU Pçç}çÇ nçílççÇ. OççíyççÇ kçÀHç[í OçáTvç,
JççUJçÓvç, kçÀHç[îçç®çí içç"çí[í içç{JççJçj "íTvç lçí IçjçÇ pççlç
nçílçí. cççPççÇ çqmLçlççÇ Hççnèvç l³ççbvçç o³çç Dçç}çÇ.
l³ççbvççÇ cç}ç SkçÀç içç{JççJçj yçmççÆJç}í Jç l³ççb®³çç
iççJççlççÇ} ®çcç& JçÌÐççkçÀ[í IçíTvç içí}í. l³çç JçÌÐççvçí JçvççlççÇ}
kçÀçnçÇ cçáȳçç®çç jmç kçÀç{Óvç cç}ç çÆHçC³ççmç çÆo}ç.
mçHç&obMç Pçç}íu³çç pççiçíJçj Lççí[çÇ Hççvçí yççbOç}çÇ.
çEHçHçU箳çç kçÀçíJçȳçç Hççvççb®çç jmç kçÀç{Óvç lççí
pçKçcçíJçj }çJç}ç. cççP³çç oçívnçÇ kçÀçvççlç çEHçHçU箳çç
Hççvçç®çí oí" "íJç}í nçílçí. çÆJçøç pçmçí pçmçí çEHçHçU箳çç
Hççvççlç Glç© }çiç}í, lçMçç lçMçç Jçíovçç Dçmç¿ç nçíTvç cççÇ
Dççíj[Ó }çiç}çí. çÆJçøç HçÓCç& Glçªvç içíu³ççJçj cç}ç yçjí Jççì}í.
lççÇ jç$ç cççÇ JçÌÐç箳çç IçjçÇ®ç kçÀç{}çÇ. lççí JçÌÐç
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çç YçÊçÀ nçílçç. lççí jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ
DççHçu³çç kçáÀìábçÆyç³ççbmçn cçOçáj DççJççpççlç oÊç
ÒçYçáb®çí Yçpçvç iççlç nçílçç. cççÇ Hç}biççJçj çÆvçpç}çí nçílççí.
l³ççb®³çç l³çç jmçYçjçÇlç kçÀçÇlç&vç-içç³çvççvçí cççPçí Ëo³ç
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç DçvçákçÀbHçívçí Yçªvç Dçç}í nçílçí. l³çç
JçÌÐççvçí kçíÀuçíu³çç GHç®ççjçbvççÇ cççÇ HçÓCç& yçjç Pçç}çí
nçílççí. l³çç®çí ní GHçkçÀçj kçÀmçí HçíÀ[çJçí ní cç}ç mçcçpçlç
vçJnlçí. Yçpçvç mçbHçJçÓvç lççí JçÌÐç cççP³ççkçÀ[í Dçç}ç. l³çç®çí
vçí$ç kçÀ©Cççjmçç®ççÇ pçCçÓ Jçøçç&®ç kçÀjçÇlç nçílçí. lççí
cnCçç}ç, ``cççPçí vççbJç JçuuçYçoçmç Dççní. cççÇ
®çcç&kçÀçjçb®çç JçÌÐç Dççní. cççÇ vççÇ®ç pççlççÇ®çç Dçmç}çí
lçjçÇ cççÇ pççCçlççí kçÀçÇ lçácnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
oMç&vççmçç"çÇ çÆvçIçç}ç Dççnçlç. lçácnç}ç kçÀçJçȳççkçÀ[Óvç
$ççmç Pççuçç Jç mçHç&obMç kçÀç Pçç}ç lçí mçá×ç cç}ç
cçççÆnlç Dççní. DççHç}í vççbJç MçbkçÀj Yçf Dççní lçí cççÇ
pççCçlççí.''
l³ç箳çç ³çç Dç®çÓkçÀ JçkçwlçJ³ççvçí cççÇ DçJççkçÀ®ç Pçç}çí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cç}ç Jççì}í l³çç JçÌÐççmç p³ççíçÆlçøç Mççm$çç®çí %ççvç
DçmççJçí. nç çÆJç®ççj cçvççlç ³çílçç®ç JçuuçYçoçmç cnCçç}ç,
``cççÇ p³ççíçÆlçøççÇ vççnçÇ. ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cnCçpçí
HçbçÆ[lççb®çí cççníj Içj. ``mççbiçJçíoçLç& mçcç´çì'' DçMççÇ
HçoJççÇ çÆcçUçÆJç}í}í ÞççÇ cçuuççoçÇ yççHçVçç DçJçOççvç}á
³ççbvççÇ mçá×ç ³çç HçáC³çYçÓcççÇlç çÆvçJççmç kçíÀ}ç nçílçç.
Hçjblçá ní Òçiçç{ Jçío%ççvç Dçmç}í}í HçbçÆ[lç DçnbkçÀçjçcçáUí
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çí Kçjí mJçªHç pççCçÓ MçkçÀ}í vççnçÇlç.
Mçá<kçÀ Jçíoçblç, DçLç&nçÇvç lçkç&À-çÆJçlçkç&À kçÀjCççjí
HçbçÆ[lç, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç箳çç kç=ÀHçímç Hçç$ç nçíT
MçkçÀ}í vççnçÇlç. lçá}ç ìçí®çÓvç pçKçcçç kçíÀ}í}í kçÀçJçUí ní
HçÓJç& pçvcççÇ®çí HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLççÇ} cçnç
DçnbkçÀçjçÇ HçbçÆ[lç®ç nçílçí. l³ççbvççÇ DççHç}í pççÇJçvç ÞççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí cçnçlc³ç vç pççCçlçç DççHçu³çç
%ççvç箳çç DçnbkçÀçjçlç®ç J³çLç& Içç}çÆJç}í. lçí cçÉl³çávçblçj
mJçiç& }çíkçÀçmç içí}í. lçíLçí Fbêçvçí l³ççb®çç JçíoHçbçÆ[lç
IçvçHçç"çÇ cnCçÓvç mçlkçÀçj kçíÀ}ç. Hçjblçá pçíJnç l³ççbvçç
YçÓkçÀ }çiç}çÇ Jç pççÇJç YçákçíÀvçí J³ççkçÓÀU Pçç}ç, lçíJnç
l³ççbvçç KççC³ççmçç"çÇ kçÀçíCççÇ kçÀçnçÇ®ç çÆo}í vççnçÇ.
Fbê cnCçç}ç, lçácnçÇ HçÉLJççÇJçj Dçmçlççvçç oçvç Oçcç& kçíÀ}ç
Dçmçlçç lçj SkçÀç oçC³ççmçç"çÇ npççj oçCçí Dççc箳çç kçÀ[Óvç
çÆcçUç}í Dçmçlçí. Hçjblçá lçácnçÇ kçÀçíCçç}ç kçÀçnçÇ oçvç
çÆo}í vççnçÇ. lçíJnç lçácnç}ç DççcnçÇ kçÀçnçÇ®ç oíT MçkçÀlç
vççnçÇ. lçácnçÇ ³çç }çíkçÀçlç mJçí®sívçí çÆkçÀlççÇnçÇ kçÀçU
jçná MçkçÀlçç.'' Hçjblçá DçVç HççC³ççJçç®çÓvç Flçj mJçiç&mçáKçí
KçjçíKçj çÆMç#çí mççjKççÇ nçílççÇ. Fbê Hçá{í cnCçç}ç ``ní
HçbçÆ[lççbvççí lçácnçÇ Hççoiç³çí mççjK³çç HççÆJç$ç mLçUçÇ
jçnèvç mçá×ç Þç×ç, YççÆÊçÀ, çÆvç<þívçí DççHçu³çç
çÆHçlçjçbvçç çÆHçb[oçvç kçíÀ}í vççnçÇlç. DççF& JççÆ[}çb®çç
³ççíi³ç lççí mçvcççvç vç kçÀjlçç l³ççb®³çç DççÌøçOç
HççC³ççmçç"çÇ SJç{ç Kç®ç& Pçç}ç Dçmçí kç=ÀlçIvçlçí®çí
Godiççj lçácnçÇ JççjbJççj kçÀç{}í.ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç
ÞççÇoÊçÒçYçá®çí DçJçlççj vç cççvçC³çç SJç{í lçácnçÇ DçbOç
Pçç}çlç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç vççcçmcçjCççvçí HççÆJç$ç
Pçç}íu³çç YçÊçÀç®çí jÊçÀ ÒççMçvç kçíÀu³ççJçj®ç lçácnçmç GÊçcç
içlççÇ }çYçí}.''
JçuuçYçoçmç mççjçÇ kçÀnçCççÇ mççbiçlç nçílçç. lççí cnCçç}ç
``MçbkçÀjYçfç ! ní kçÀçJçUí, lçí mçHç& HçÓJç& pçvcççÇ®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçnbkçÀçjçÇ HçbçÆ[lç nçílçí. l³ççbvççÇ lçáPçí jÊçÀ ®ççKç}í Jç
GÊçcç içlççÇmç ÒççHlç Pçç}í. JçuuçYçoçmç Hçá{í cnCçç}ç'' yç
´çïçCç mçl³ççÆvç<þ DçmççJçç, #ççÆ$ç³ç Oçcç&yç× DçmççJçç.
JçÌM³ççbvççÇ J³çJçmçç³ç, J³ççHççj, iççF&®çí j#çCç, ¬çÀ³ç
çÆJç¬çÀ³ç DçççÆo J³çJçnçj kçÀjçJçí. MçÓêçvççÇ ÒçícçmJçªHç
jçnèvç mçíJçç kçÀjçJççÇ. YçiçJçblç箳çç YççÆÊçÀmçç"çÇ cçç$ç
JçCç&, pççlç, kçáÀU, ÞççÇcçblç, içjçÇyç, m$ççÇ, Hçá©øç Dçmçç
YçíoYççJç vçmçlççí. YçiçJçblç YçÊçÀç®çç kçíÀJçU ÒçícçYççJç, Þç×ç,
oÉ{ çÆJçéççmç Hççnlççí. cççvçJç kçÀçíCçl³ççnçÇ JçCçç&lç pçvcç}ç
lçjçÇ l³ççvçí mJçOçcçç&vçámççj kçÀcç& kçÀjçJçí.
JçuuçYçoçmç Hçá{í cnCçç}ç, lçÓ }nçvç Dçmçlççbvçç
çÆJç<CçÓcçÓlçça®çí O³ççvç M}çíkçÀç®çí Hç"Cç kçÀjçÇlç
nçílççmç, l³ççJçíUçÇ lçÓ çÆJçvççíoçvçí SkçÀç M}çíkçÀç®çç
®çÓkçÀ DçLç& DççHçu³çç çÆcç$ççbvçç mççbiçlç nçílççmç, lççí
M}çíkçÀ Dçmçç nçílçç ``Mçákçw}çbyçjOçjb çÆJç<Cçáb
MççÆMçJçCç¥ ®çlçáYçá&pçcçd~~ ÒçmçVç Jçovçb O³çç³çílçd
mçJç& çÆJçIvççíeHçMççblç³çí.~~''
³çç®çç çÆJçvççíoçLç& kçíÀ}í}ç DçLç& ÞççÇoÊçÒçYçÓbvçç
DççJç[}ç vççnçÇ. l³çç®ççÇ çÆMç#çç cnCçÓvç lçá}ç OççíyççÇ }
çíkçÀçbvççÇ içç{JççJçj yçmçJçÓvç DççCç}í. MçíJçìçÇ
®çcç&kçÀçjçb®³çç iççJççlç Hççínçí®ççÆJç}í . lçáPççÇ DçMççÇ
oáiç&lççÇ kçÀjC³ççcççiçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç
çÆJçvççíoçyçjçíyçj lçá}ç kçÀçbnçÇ Hçç" çÆMçkçÀJçÓvç
lçáP³ççlççÇ} DçnbkçÀçj oÓj kçÀjC³çç®çç cççvçmç nçílçç. l³çç
o³ççIçvç ÞççÇiçá© ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ Òçl³çíkçÀ
#çCççÇ DççHçu³ççJçj oÉ<ìçÇ Dçmçlçí, nçÇ iççí<ì O³ççvççlç
DçmçÓ oí.
ÞççÇ JçuuçYçoçmççb®³çç çÆnlççíHçoíMççvçí cççÇ kç=Àlçkç=Àl³ç
Pçç}çí. cççP³ççlççÇ} yç´çïçCç Dçmçu³çç®çç DçnbkçÀçj
vçççÆnmçç Pçç}ç. cççÇ JçuuçYçoçmççb®çç HççnáCç®ççj
mJççÇkçÀçj}ç. oçívç lççÇvç çÆoJçmç jçnèvç Hçá{í çÆ®çobyçj}ç
pççC³ççmç çÆvçIçç}çí.çÆ®çobyçj}ç Hççínçí®çC³ç箳çç Dçiççíoj
çÆJççÆ®ç$çHçÓj vççJçç®çí iççbJç }çiç}í. l³çç iççJç箳çç
vççJççÒçcççCçí jçpççnçÇ çÆJççÆ®ç$ç Jçlç&vç kçÀjCççjç nçílçç.
l³çç jçpççmç SkçÀ cçá}içç nçílçç. Hçjblçá lççí cçákçÀç
Dçmçu³ççvçí jçpçç vçíncççÇ Goçmç Dçmçí. l³çç}ç Jççìí kçÀçÇ yç
´çïçCççbvççÇ }çíHçYçÓF<ì (³ç%ç kçÀcç&}çíHç) Dçmçç ³ç%ç
kçíÀu³ççvçí l³çç®çç cçá}içç cçákçÀç Pçç}ç. lççí yç´çïçCççb®çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçHçcççvç kçÀªvç l³ççbvçç içç{JççJçj yçmçJçÓvç l³ççb®ççÇ
cçjJçCçÓkçÀ kçÀç{çÇlç Dçmçí. yç´çïçCççbvçç oçvç cnCçÓvç
jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ oílç Dçmçí. l³çç jçp³ççlç yç´çïçCç
DççHç}ç DçnbkçÀçj çÆJçmçªvç DçiçoçÇ o³çvççdzç çqmLçlççÇmç
ÒççHlç Pçç}í nçílçí. SkçÀç çÆJçÜçvç yç´çïçCççmç jçpççvçí cçÓkçÀ
YççøçíJçj iç´bLç çÆ}çÆnC³çç®ççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. l³çç
jçpçç%çívçámççj lçí jçpçiçá© yç´çïçCç cçÓkçÀ YççøçíJçj
mçbMççíOçvç kçÀ© }çiç}í nçílçí.
MçbkçÀj Yçf DçççÆCç jçpçí cçnçjçpççb®çç mçbJçço
jçpç箳çç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ cç}ç DççHçCç yç´çïçCç Dççnçlç
kçÀç Dçmçç ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç. cççÇ nçíkçÀçjçLçça cççvç
nç}çÆJçlçç®ç ``DççHçCççmç Dççc箳çç cçnçjçpççb®çí Dççiç
´nç®çí Dççcçb$çCç Dççní'' Dçmçí cnCçÓvç jçpçJçç[îççlç
³çíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. cççÇ l³ççb®³ççyçjçíyçj jçpçç
mçcççíj GYçç jççÆn}çí. cç}ç YççÇlççÇvçí Iççcç mçáì}ç nçílçç. cççÇ
lçíJnç cçvççícçvç ÞççÇ ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ ÒççLç&vçç
kçíÀ}çÇ Jç vççcçmcçjCç kçÀª }çiçuççí. jçpççvçí cç}ç HççÆn}ç
ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç,`` lçíJç{îççmç SJç{í lçj SJç{îçç}ç çÆkçÀlççÇ
nçíF&uç ? cççÇ içbYççÇjHçCçí GÊçj çÆo}í ``SJç{îçç}ç SJç{í®ç''
cççP³çç GÊçjçvçí jçpçç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç lççí cnCçç}ç
``cçnçlcçvçd DççHçCç cççí"í HçbçÆ[lç Dççnçlç. DççHçu³çç
oMç&vççvçí cççÇ Oçv³ç Pçç}çí.'' jçpççvçí DççHçu³çç
HçÓJç&pçvcççlççÇ} Dçç"JçCççÇ mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ.
lççí l³çç pçvcççÇ SkçÀ yç´çïçCç nçílçç. l³ç箳çç IçjçÇ jçpçiççÇjç
çÆHçkçÀlç Dçmçí. lççÇ YççpççÇ lççí mçJçç¥vçç cçáÊçÀ nmlççvçí
oílç Dçmçí. l³ç箳çç mçnçO³çç³ççÇ yç´çïçCçç kçÀ[Óvç
³çpçcççvççb®³çç IçjçÇ HçÓpçç, Dç®çç&, DççÆYçøçíkçÀ DçççÆo
kçÀjJçÓvç Içílç. ³çpçcççvççbvççÇ çÆo}í}çÇ oçÆ#çCçç cçç$ç
mJçlç: IçíTvç DçiçoçÇ DçuHçMççÇ l³çç içjçÇyç yç´çïçCççmç oílç
Dçmçlç. l³ççb®³çç Içj®ççÇ jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ mçá×ç
HçáÀkçÀì®ç Içílç. kçÀç}®ç¬çÀ çÆHçÀjlç içí}í. oámçN³çç pçvcççÇ
lççí içjçÇyç yç´çïçCç, jçpçç cnCçÓvç pçvcç}ç DçççÆCç l³çç}ç
$ççmç oíCççjí, }áyçç[Cççjí yç´çïçCç oámçN³çç pçvcççÇ mçá×ç
l³çç®ç jçp³ççlç yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcç}í. lççí jçpçç HçÓJçça®³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

pçvcççÇ çÆo}íu³çç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®³çç oçvç箳çç
kçÌÀkçÀHçì ³çç pçvcççlç oçvç oílç nçílçç. l³çç}ç Dç®ççì oçvçç®çí
HçÀU kçÀç³ç çÆcçUí} ³çç®çí GÊçj nJçí nçílçí. cççÇ jçpçç}ç
cnCçç}çí ``cçnçjçpç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ çÆkçÀlççÇçÆn
oçvç kçíÀ}çÇ lçjçÇ çÆl箳çç MçbYçj HçìçÇvçí lççÇ®ç YççpççÇ
DççHçCççmç çÆcçUí}. mçO³ç箳çç HççÆjçqmLçlççÇlç jlvç,
cççÆCç, mççívçí DçççÆo oçvç kçÀjCçí lçáP³çç çÆnlçç®çí Dççní.''
cççP³çç GÊçjçvçí jçpççmç Dççvçbo Pçç}ç. Dççlçç oámçjç ÒçÍvç
cçÓkçÀ Yççøçí®çç nçílçç. jçpçiçá©bvççÇ cççPççÇ HççÆj#çç
IçíC³ççmçç"çÇ DççHç}çÇ oçívç yççíìí oçKçJçÓvç SkçÀ kçÀç oçívç
Dçmçí KçáCçívçí®ç çÆJç®ççj}í. l³ççbvççÇ cç}ç SkçÀìç®ç
Dçç}çmç kçÀç mççíyçlç kçÀçíCççÇ Dççní, Dçmçç ÒçÍvç JççìÓvç
cççÇ SkçÀìç®ç Dçç}çí Dçmçí oMçç&çÆJçC³ççmç SkçÀ®ç yççíì
oçKçJçÓvç KçáCçívçí®ç GÊçj çÆo}í. l³ççvçblçj l³ççbvççÇ lççÇvç
yççíìí oçKççÆJç}çÇ. lççÇvç mçbK³çç Hçnçlçç®ç cç}ç
oÊçç$çí³ççb®ççÇ $çÌcçÓçÆlç& Dçç"Jç}çÇ. lçácnçÇ oÊçYçÊçÀ
Dççnçlç kçÀç, Dçmçç ÒçÍvç Jççì}ç. cççÇ YççÆÊçÀ nçÇ içáHlç
DçmççJççÇ Dçmçí pççCçÓvç nçlçç®ççÇ cçÓ" yçbo kçÀªvç
oçKççÆJç}çÇ Jç YççÆÊçÀ nç çÆJçøç³ç Dçblçjbiçç®çç Dççní Dçmçí
mççbçÆiçlç}í. vçblçj jçpçiçá©bvççÇ iççí[ HçoçLçç&®çç,
çÆcç"çF&®çç Yçb[çj®ç cç}ç oílç Dçmçu³çç®ççÇ KçÓCç cnCçÓvç
lçmçí nçlçJççjí kçíÀ}í, Hçjblçá cççÇ nçlççvçí lçí vççkçÀçj}í Jç
cççP³çç pçJçU Dçmç}í}í Hççíní Hçáj®çáb[çÇlçÓvç kçÀç{Óvç
l³ççbvçç çÆo}í. cç}ç iççí[ HçoçLçç&Hçí#çç Hççíní®ç pççmlç
DççJç[lççlç, lçácnçÇ mçá×ç ³ççb®ççÇ ®çJç Hççnè MçkçÀlçç,
Dçmçç cççPçç YççJç nçílçç. cççP³çç GÊçjçbvççÇ jçpçiçá©
DççÆlçÒçmçVç Pçç}í DçççÆCç jçpççmç cnCçç}í ``jçpçç nç HçÀçj
cççí"ç HçbçÆ[lç Dççní. nç cçákçw³ççb®³çç Yççøçílç mçá×ç cççí"ç
HçbçÆ[lç Dççní.''
oçívç HççÆj#ççbcçO³çí lçj cççÇ mçHçÀ} Pçç}çí nçílççí. Dççlçç
çÆlçmçjçÇ HççÆj#çç [çíȳççmçcççíj Yçí[mçççÆJçlç nçílççÇ.
jçpçiçá©bvççÇ mççbçÆiçlç}í ``®çcçkçÀ'' cçOççÇ} M}çíkçÀ
Jçç®çÓvç l³çç®çç DçLç& mççbiççJçç. cççÇ ÞççÇHçço
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇJçuuçYççb®çí cçvççícçvç mcçjCç kçÀjçÇlç SkçÀ SkçÀ Í}çíkçÀ
Jçç®ç}ç Jç l³çç®çç DçLç& mçYçímç mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlç}ç.
cççÇ mççbçÆiçlç}í}ç DçLç& Dçmçç nçílçç ``SkçÀç®çcçí'' cnCçpçí
SkçÀ. ``çÆlçñç½çcçí'' cnCçpçí SkçÀç}ç lççÇvç pççí[}í Dçmçlçç
®ççj nçílççlç Jç l³ççb®çí Jçiç&cçÓU oçívç ³çílçí. ``Hçb®ç®çcçí''
cnCçpçí ®ççjçlç Hçç®ç çÆcçmçUu³ççmç vçT nçílççlç l³çç®çí
Jçiç&cçÓU lççÇvç ³çílçí. ``mçHlç®çcçí'' Jçj Dçç}íu³çç vçT cçO³çí
mççlç çÆcçmçUu³ççmç mççíUç ³çílççlç Jç l³çç®çç Jçiç&cçÓU ®ççj
³çílççí. ``vçJç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} mççíUç mçbK³çílç vçT
çÆcçmçU}í Dçmçlçç Hçb®ççÆJçmç ³çílççlç Jç l³çç®çç Jçiç&cçÓU
Hçç®ç ³çílççí. ``SkçÀçoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} Hçb®ççÆJçmç
cçO³çí DçkçÀjç çÆcçmçUu³ççmç sÊççÇmç ³çílççlç Jç l³çç®çí
Jçiç&cçÓU mçnç ³çílçí. ``$ç³ççíoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} sÊççÇmç
mçbK³çílç lçíjç çÆcçmçUu³ççmç SkçÀçíCçHçVççmç ³çílççlç Jç
l³çç®çí Jçiç&cçÓU mççlç. ``Hçb®çoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ}
SkçÀçíCçHçVççmç mçbK³çílç HçbOçjç çÆcçmçU}í Dçmçlçç
®ççQmç<ì nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU Dçç" ³çílçí.
``mçHlçoMç®çcçí''®çç DçLç& JçjçÇ} ®ççQmç<ì mçbK³çílç mçlçjç
çÆcçmçU}í Dçmçlçç ³çíCççjçÇ mçbK³çç SkçwkçíÀSbíMççÇ
DçççÆCç l³çç®çí Jçiç&cçÓU vçT ``vçJçoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ}
SkçwkçíÀSWMççÇ mçbK³çílç SkçÓÀCççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç
MçbYçj nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí onç.
``SkçÀçÆJçbMççÆlç½çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} MçbYçj ³çç mçbK³çílç
SkçÀçÆJçmç çÆcçUçÆJçu³ççmç mçbK³çç SkçÀMçí SkçÀJççÇmç
nçílçí Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓUí ³çílçí DçkçÀjç.''
``$ç³ççíçEJçMççÆlç½çcçí'' JçjçÇ} SkçÀMçí SkçÀçÆJçmç mçbK³çílç
lçíJççÇmç çÆcçUçÆJç}í Dçmçlçç SkçÀMçí ®çJJçí®ççUçÇmç
nçílççlç, l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí yççjç.
``Hçb®ççÆJçbMççÆlç½çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} SkçÀMçí
®çJJçí®ççUçÇmç mçbK³çílç Hçb®çíJççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç
SkçÀMçí SkçÀçíCçmçÊçj nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí lçíjç.
``mçHlççEJçMççÆlç½çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} SkçÀMçí
SkçÀçíCçmçÊçj cçO³çí mçÊççJççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç SkçÀMçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MçnçCCçJç nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí ®ççÌoç.
``vçJççEJçMççÆlç½çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} SkçÀMçí MçnçCCçJç cçO³çí
SkçÀçíCçlççÇmç çÆcçmçUu³ççmç oçívçMçí Hçb®ççÆJçmç nçílççlç
Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU HçbOçjç ³çílçí.
``SkçÀçE$çMç®®çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} oçívçMçí
Hçb®ççÆJçmç cçO³çí SkçÀlççÇmç çÆcçUçÆJç}í Dçmçlçç oçívçMçí
sHHçVç ³çílççlç DçççÆCç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí mççíUç.
``$ç³ççEm$çMç®®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} oçívçMçí sHHçvç cçO³çí
lçínlççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç oçívçMçí SkçÀçíCç vçJJço ³çílçí,
l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí mçlçjç. cççPçí ní ÒçJç®çvç cç}ç®ç
Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jççì}í. cççÇ ní pçí yççí}}çí lçí mçJç&
mçÉ<ìçÇ®³çç HçjcççCçÓ®çí jnm³ç nçílçí. lçí kçÀCçço $ç+øççRvçç
cçççÆnlç nçílçí. HçjcççCçÓb®³çç mçÓ#cç kçÀCççb®³çç
YçíoçcçáUí®ç çÆJççÆJçOç Oççlçá®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ nçílçí.
cççPçí ÒçJç®çvç ojyççjçlççÇ} mçJçç&vçç®ç KçÓHç DççJç[}í.
jçpç箳çç mçJç& ÒçÍvççbvçç mçcçHç&kçÀ GÊçjí çÆou³ççcçáUí Jç
ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçívçí cççÇ l³çç
çÆJççÆ®ç$çHçÓj vçiçjçlçÓvç mçájçÆ#çlçHçCçí yççníj Hç[}çí.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -3

JççÆ®ç$çHçÓj mççí[Óvç cççÇ lççÇvç çÆoJçmç ÒçJççmç
kçíÀ}ç. cççiçç&lç DçVç-HççC³çç®ççÇ J³çJçmLçç
F&éçjkç=ÀHçívçí nçílç nçílççÇ. ®çJçL³çç çÆoJçMççÇ Dçiç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

HçUvççÇmJççcççÇ oMç&vç - kçáÀjJçHçáj®çí
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇb®çç
mcçjCç cççÆncçç

´nçjHçÓj}ç Hççínçíb®ç}çí. lçíLççÇ} SkçÀç yç´çïçCç箳çç
Içjçmçcççíj GYçí jçnèvç ``ß çÆYç#ççboínçR'' Dçmçí cnCçÓvç
çÆYç#çç cçççÆiçlç}çÇ. l³çç IçjçlçÓvç SkçÀ DççÆlçMç³ç
¬çÀçíOçç³çcççvç Pçç}í}çÇ SkçÀ m$ççÇ yççníj Dçç}çÇ. lççÇ
cnCçç}çÇ, Yççlç vççnçÇ, }çlç vççnçÇ. cççÇ Lççí[ç JçíU lçmçç®ç
oçjçmçcççíj GYçç jççÆn}çí. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç IçjçlççÇ}
içÉnmLç yççníj Dçç}í DçççÆCç cnCçç}í cççP³çç HçlvççÇvçí
jçiççvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj cççlççÇ®çí cç[kçíÀ HçÀçí[}í Jç
Dççlçç l³ç箳çç çEkçÀcçlççÇ SJç{í HçÌmçí DççCçÓvç Ðçç Dçmçí
cnCçÓvç IçjçlçÓvç yççníj Içç}çÆJç}í. cççÇ DççHçCççyçjçíyçj
³çílççí. oçíIçí çÆcçUÓvç çÆYç#çç cççiçÓ ³çç. cççÇ cnì}í
mçcçmlç pççÇJççbvçç DçVç-HççCççÇ HçájçÆJçCççjí
mçJç&J³ççHççÇ Dçmç}í}í ÞççÇoÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç.
mçcççíj®³çç çEHçHçU箳çç Pçç[çKçç}çÇ yçmçÓvç DççHçCç
l³ççb®çí çE®çlçvç kçÀ© ³çç. DççcnçÇ oçíIçí l³çç çÆJçMçç}
çEHçHçU箳çç sç³çílç yçmçÓvç, ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çí Yçpçvç
kçÀª }çiç}çí. YçÓkçÀ }çiçu³ççvçí DççJççpç mçá×ç DçiçoçÇ
yççjçÇkçÀ ³çílç nçílçç. Flçkçw³ççlç lçíLçí çÆJççÆ®ç$çHçÓj®³çç
jçpçç®çí oÓlç Dçç}í. lçí cnCçç}í Dççc箳çç ³çáJçjçpççbvçç
yççí}lçç ³çíT }çiç}í Dççní. jçpçímççníyççbvççÇ lçácnç}ç IçíTvç
³çç DçMççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ Dççní. DççHçCç Dççc箳ççyçjçíyçj
Iççí[îççJçj ®ç}çJçí. cççÇ cnCçç}çí ``cççÇ SkçÀìç ³çíCççj vççnçR.
cççP³çç yçjçíyçj cççP³çç çÆcç$ççmç ³çíT oílç Dçmçu³ççmç cççÇ
³çíF&vç.'' l³çç jçpçoÓlççbvççÇ cççPççÇ çÆJçvçblççÇ cççv³ç
kçíÀ}çÇ. Dççcnç oçíIççbmç Iççí[îççJçj yçmçJçÓvç lçí oÓlç
jçpçJçç[îççkçÀ[í çÆvçIçç}í. l³çç iççJç®çí }çíkçÀ Dçç½ç³çç&vçí
Hçnçlç nçílçí. jçpçJçç[îççlç Hççínçí®çu³ççJçj, jçpççvçí Dççcç®çí
mJççiçlç kçíÀ}í Jç cnCçç}ç, ``lçácnçÇ içíu³ççvçblçj Dççcç®çç
³çáJçjçpç SkçÀçSkçÀçÇ yçíMçá× Hç[}ç. DççcnçÇ Iççyç©vç
içí}çí. jçpçJçÌÐççbvçç yççí}çJç}í, Hçjblçá lçí ³çíC³ç箳çç
Dçiççíoj®ç ³çáJçjçpç Mçá×çÇJçj Dçç}ç. l³ççvçí [çíUí GIç[Óvç
``çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç'' DçMçç
cçb$çç®çç G®®ççj kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. Lççí[îçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçíUçvçí ³çáJçjçpççvçí mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ lççí yçíMçá×
Dçmçlççvçç SkçÀ mççíUç-mçlçjç Jçøçç&®çç Dçpççvçyççná
Dçl³çblç oÌçÆoH³çcççvç kçÀçblççÇ®çç SkçÀ ³çlççÇ Dçç}ç.
l³ççvçí ³çáJçjçpç箳çç çÆpçYçíJçj çÆJçYçÓlççÇ Iççlç}çÇ
DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ l³çç}ç Jçç®çç ÒççHlç Pçç}çÇ. jçpççvçí
çÆJç®ççj}í lçí ³çlççÇ kçÀçíCç nçílçí ? ÞççÇoÊçÒçYçÓbMççÇ
l³çç®çí kçÀç³ç vççlçí Dççní ? ní mççjí çÆJçmlççj HçÓJç&kçÀ
mççbiççJçí.''cççÇ mççbçÆiçlç}í ³çáJçjçpçç}ç çÆomç}í}í
mççíUçmçlçjç Jçøçç&®çí çÆoJ³ç mJçªHç ³çlççÇ, ÞççÇ ÞççÇHçço
ÞççÇuuçYç nçílçí. l³ççbvççÇ®ç ³çáJçjçpççmç Jçç®çç Òçoçvç
kçíÀ}çÇ. lçí ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} DçJçlççj
Dççnílç. l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ®ç cççÇ kçáÀjJçHçÓj
#çí$ççÇ pççlç Dççní. cççiçç&lç DçvçíkçÀ HçáC³ç Hçá©øççb®çí
mçblç cçnçlc³ççb®çí oMç&vç nçílçDççní. ojyççjçlççÇ} mçJç& }
çíkçÀçbvççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç SkçÀcçáKççvçí
pç³çpç³çkçÀçj kçíÀ}ç. jçpççvçí cç}ç Jç cççP³ççyçjçíyçj Dçç}íu³çç
l³çç içÉnmLççmç mçáJçCç&cçáêç oçvç çÆou³çç. l³çç IçíTvç
DççcnçÇ çÆvçIçç}çí. jçpç箳çç jçpçiçá©vçí cnì}í
``DççHçCççcçáUí Dççcç®çç %ççvççío³ç Pçç}ç Jç oÊçcççÆncçç
kçÀU}ç. DççcnçÇ DççlççHç³ç¥lç JçÌ<CçJç Jç MçÌJç ³çç Yçíoçlç
HççHç®ç kçÀjçÇlç nçílççí. DççHçCç®ç Dççcnçmç Kçjç cççiç&
oçKççÆJç}ç.'' Dççc箳ççyçjçíyçj cççOçJç vçbyçáêçÇ vççJçç®çç
SkçÀ yç´çïçCç mçá×ç kçáÀjJçHçájçmç ÞççÇ mJççcççR®³çç
oMç&vççmç çÆvçIçç}ç. DççcnçÇ çÆlçIçí çÆJççÆ®ç$çHçÓj
mççí[Óvç Dçiç´nçjHçÓj ³çç iççJççÇ Dçç}çí. cççP³ççyçjçíyçj
Dçç}íu³çç Dçiç´nçjHçÓj®³çç içÉnmLççvçí, jçpççvçí çÆo}u³çç
mçáJçCç& cçáêç DççHçu³çç HçlvççÇmç çÆou³çç. lççÇ Dçl³çblç
DççvçbçÆolç Pçç}çÇ. çÆlçvçí mçJçç¥vçç ³çLçí®s Yççípçvç
çÆo}í. l³ççvçblçj lççÇ ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ
YçÊçÀ Pçç}çÇ.
cççÇ DçççÆCç cççOçJç vçbyçáêçÇ çÆ®çobyçjcçdkçÀ[í
pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. mçO³ç箳çç içábìÓj (içlç&HçájçÇ)
cçb[}çlççÇ} vçbyçá© iççJççlç DçvçíkçÀ çÆJçÜçvç yç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÀCçço cçnçÆø祮çç kçÀCç - çÆmç×çblç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

´çïçCççb®çí JççmlçJ³ç nçílçí. cççÆU³ççU oíMççlççÇ} jçpççvçí
vçbyçá© ³çíLççÇ} DçvçíkçÀ çÆJçÜçvç HçbçÆ[lççbvçç
DççHçu³çç oíMççlç yççí}çJçÓvç l³ççbvçç jçpççÞç³ç çÆo}ç
nçílçç. ní®ç yç´çïçCç vçbyçáêçÇ yç´çïçCç ³çç vççbJççvçí
ÒççÆmç× Pçç}í. ní Dçç®ççj mçbHçVç DçmçÓvç HçjcçíéçjçJçj
oÉ{ Þç×ç Dçmç}í}í JçíomçbHçVç yç´çïçCç nçílçí. Hçjblçá
cççP³ççyçjçíyçj Dçmç}í}ç cççOçJç vçbyçáêçÇ }nçvçHçCççÇ®ç
cççlçç-çÆHçl³ç箳çç s$çç}ç cçákçÀ}ç Dçmçu³ççvçí çÆvçj#çj
nçílçç. l³çç®ççÇ ÞççÇ oÊçÒçYçábJçj cçç$ç içç{ Þç×ç nçílççÇ.
çÆ®çobyçjcçç}ç içíu³ççJçj lçíLçí ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ
vççbJçç®çí SkçÀ çÆmç× cçnçlcçç Dçmçu³çç®çí kçÀU}í.
l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ HçJç&lççJçjçÇ} l³ççb®³çç
SkçÀçblççlç Dçmç}íu³çç içáníkçÀ[í içí}çí. içání®³çç ÜçjçpçJçU
pççlçç®ç HçUvççÇmJççcççRvççÇ Dççcnç}ç yçIçÓvç
``cççOçJçç ! MçbkçÀjç ! oçíIçí çÆcçUÓvç Dçç}çlç ! Dççcç®çí
DçnçíYççi³ç'' Dçmçí cnCçç}í. ÒçLçcç YçíìçÇlç®ç vççJç cçççÆnlç
vçmçlççvçç Dççcnçmç vççbJççvçí nçkçÀ cççjCççjí ní çÆmç×
cçnçlcçí Dççnílç, ³ççlç çÆlçUcçç$ç mçbMç³ç vçJnlçç. mJççcççÇ
cnCçç}í ``yççyççbvççí, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç
%çívçámççj cççÇ nç oín l³ççiçÓvç oámçN³çç lç©Cç DçMçç
oínçlç ÒçJçíMç kçÀjCççj Dççní. lççÇ JçíU Dççlçç Dçç}çÇ Dççní.
cççÇ ³çç MçjçÇjçlç lççÇvçMçí Jçøç&í Dççní. ³çç oínç®çç l³ççiç
kçÀ©vç vçÓlçvç MçjçÇjçlç Hçávnç lççÇvçMçí Jçøçx jnçJçí
DçMççÇ ÞççÇHççoçb®ççÇ Dçç%çç Pçç}çÇ Dççní.
pççÇJçvçcçáÊçÀ Pçç}í}í pçvçvç-cçjCç ªHç mçÉ<ìçÇ ¬çÀcçç}ç
DççÆlçlç Dçmç}í}í DçççÆCç mçcçmlç mçÉ<ìçÇ}ç
®çç}çÆJçCççjç cçnçmçbkçÀuHç cnCçpçí®ç ÞççÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç ! Hçá{í HçUvççÇ mJççcççÇ cnCçç}í, ``Dçjí
MçbkçÀjç ! lçÓ çÆJççÆ®ç$çHçájçÇlççÇ} kçÀCçço
cçnçÆø祮³çç kçÀCçço çÆmç×çblçç çÆJçøç³ççÇ yççí}}ç
nçílççmç, l³çç®çí JçCç&vç kçÀ©vç mççbiç.''

mJççcççR®³çç ÒçÍvçç}ç GÊçj oílççvçç cççÇ cnCçç}çí
``mJççcççÇ cç}ç #çcçç kçÀjç. kçÀCçço cçnçÆøç&®³çç
çÆJçøç³ççÇ Jç l³ççb®³çç çÆmç×çblç箳çç yççyçlççÇlç cç}ç
HçÀçj®ç Lççí[çÇ cçççÆnlççÇ Dççní. cççÇ mççbçÆiçlç}í}çÇ
cçççÆnlççÇ nçÇ ÞççÇ oÊçÒçYçávççÇ®ç cççP³çç lççW[Óvç
JçoçÆJç}çÇ nçílççÇ. ní lçj mJççcççRvçç %ççlç Dççní®ç''
kçÀ©CççmJçªHç HçUvççÇ mJççcççRvççÇ kçÀCç çÆmç×çblç
mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. lçí cnCçç}í, ``mçcçmlç
mçÉ<ìçÇ mçá×ç Hçjcç cçÓ} DçMçç DçCçÓbvççÇ çÆvçcçç&Cç
Pçç}çÇ Dççní. l³çç HçjcççCçÓbHçí#çç mçÓ#cç DçMçç
kçÀCççb®³çç DççqmlçlJççvçí, çÆJçÐçálç MççÆÊçÀ GodYçJçlçí.
ní mçÓ#cç kçÀCç cçnçJçíiççvçí DççHççHçu³çç kçÀ#çícçO³çí
HççÆjYç´cçCç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. mLçÓ} mçÓ³çç&YççíJçlççÇ
iç´n DççHçu³çç çÆYçVç çÆYçVç kçÀ#çílçÓvç HççÆjYç´cçCç
kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. l³çç®çÒçcççCçí ní mçÓ#cç kçÀCç mçá×ç
DççHçu³çç kçíbÀêçÆyçoÓmç Dçvçámç©vç HççÆjYç´cçCç
kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ³çç mçÓ#cç kçÀCççHçí#çç mçÓ#cç DçMçç
çqmLçlççÇlç ÒççCççÇcçç$ççb®çí mçcçmlç YççJççíodJçíiçç®çí
mHçbovç ®çç}Ó Dçmçlçí. mHçbovçMççÇ} DçMçç pçiççlç
kçÀçnçÇ®ç çqmLçj vççnçÇ. ®çb®ç}lçç nç ³çç®çç mJçYççJç
Dççní. #çCççí#çCççÇ yço}Cçí ³çç®çç mJçYççJç Dççní. ³çç
mHçbovççHçí#çç mçÓ#cç çqmLçlççÇlç oÊç ÒçYçÓb®çí
®çÌlçv³ç Dçmçlçí. ³ççJçªvç cç}ç mçJçç&lç cçnlJçç®çí cnCçpçí
mçÓ#cç Dçmç}íu³çç mçiçȳççbHçí#ççnçÇ mçÓ#cç
Dçmç}íu³çç ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n çÆcçUçÆJçCçí
çÆpçlçkçíÀ mççíHçí Dççní, çÆlçlçkçíÀ®ç kçÀ"çÇCç mçá×ç
Dççní. ÒççÆlç kçÀCçç®çí Dçvçblç Yççiç kçíÀ}í Dçmçlçç, SkçÀ
SkçÀ kçÀCçç®çç Yççiç MçÓv³ççmçcççvç nçílççí. Dçvçblç DçMçç
MçÓv³ççb®çí HçÀ}mJçªHç®ç nçÇ ®çjç®çj mçÉ<ìçÇ Dççní.
HçoçLç& mçÉ<ìçÇ p³ççÒçkçÀçjí nçílçí, l³çç®çÒçcççCçí
J³ççÆlçjíkçÀçÇ HçoçLçç&®ççÇ mçá×ç Dçmçlçí. ³çç oçínçí®çí
çÆcçÞçCç Pççu³ççmç J³ççÆlçjíkçÀ HçoçLç祮çç vççMç nçílççí.
HçoçLçç&®çí içáCççlç mçá×ç HçÀjkçÀ nçílççí. Dç®çç&Jçlççjçlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÒççCçHççÆlç<þç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç, lççÇ cçÓlçça ®çÌlçv³çJçblç
nçíTvç YçÊçÀç®ççÇ cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç& kçÀjlçí. mçJç&
cçb$ç kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀcçO³çí Dçmçlççlç.
içç³ç$ççÇcçb$ç mçá×ç ¿çç MçÊçÀçÇcçO³çí mççcççJç}í}ç
Dçmçlççí. içç³ç$ççÇ cçb$ççlç lççÇvç Hçço Dççnílç Dçmçç
mçJç&mççOççjCç mçcçpç Dççní. Hçjblçá ³çç cçb$ççlç ®ççÌLçç
Hçço mçá×ç Dççní. lççí Dçmçç ``HçjçíjpççÆmç mççJçoçícç''
®çlçá<Hçço içç³ç$ççÇ çÆvçiç&áCç yç´ïççmç mçÓçÆ®çlç
kçÀjlçí.
kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀ ®ççíJççÇmç lçlJççHççmçÓvç ³çç
çÆJçéçç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjlçí. içç³ç$ççÇ cçb$ççlç
®ççíJççÇmç Dç#çjí Dççnílç. ®ççíJççÇmç mçbK³çí}ç iççíkçáÀU
Dçmçí mçá×ç vççbJç Dççní. ``iççí'' cnCçpçí oçívç ``kçáÀU''
cnCçpçí ®ççj. yç´ïçmJçªHççlç kçÀçíCçlçç®ç yço} nçílç vççnçÇ.
``HççÆjJçlç&vççlççÇlç'' Dçmçlçí cnCçÓvç lçí vçT ³çç mçbK³çívçí
mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í pççlçí. Dçç" nçÇ mçbK³çç cçnçcçç³çí®çí
mJçªHç oMç&çÆJçCççjçÇ Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çí
YçÊçÀiçCç l³ççbvçç ``oçí ®ççÌHççlççÇ oíJç}#cççÇ'' Dçmçí
cnCçlç Dçmçlç. mçJç& pççÇJççb®çç HççÆlçmJçªHç Hçjyç´ïç®ç
Dççní. cnCçÓvç HççÆlçoíJç cnCçpçí vçT mçbK³çç. }#cççÇ
cnCçpçí Dçç" mçbK³çç, oçí cnCçpçí oçívç mçbK³çç ®ççÌ cnCçpçí
®ççj mçbK³çç mçÓçÆ®çlç kçÀjlçí cnCçÓvç ``oçí ®ççÌ HçlççÇ }
#cççÇ'' ³çç®çç DçHçYç´bMç nçíTvç ``oçí ®ççÌHççlççÇ
oíJç}#cççÇ'' Dçmçç Pçç}ç. ní mçJç& pççÇJççbvçç 2498 ³çç
mçbK³çí®ççÇ Dçç"JçCç kçÀªvç oílç Dçmçí. iççíkçáÀUçcçO³çí
Hçjyç´ïç HçjçMççÆÊçÀ ní ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççvçí®ç
Dççnílç. ÞççÇkç=À<Cç Hçjcççlcçç ní ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç
Dççnílç. içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí mJçªHç l³ççb®³çç çÆvçiçá&Cç
HççoákçíÀmçcççvç Dççní.'' mJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í ``yççyçç
MçbkçÀjç, mLçÓ} cççvçJç MçjçÇjçlç yççjç ÒçkçÀçj®çí Yçío
Dççnílç. mçJçç¥vçç DçvçáYçJççmç Dçç}í}í mLçÓ} MçjçÇj
mçÓ³çç&®³çç ÒçYççJççlç Dçç}í}í Dççní.'' ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç çÆHççÆ"kçÀçHçÓjcçd ³çíLçí cççvçJçMçjçÇjçvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçJçlççj IçíC³ççHçÓJçça mçácççjí 108 Jçøçx ³çç ÒçoíMççlç Dçç}í
nçílçí. l³ççbvççÇ cççP³ççJçj Dçvçáiç´n kçíÀ}ç nçílçç. mçO³çç
p³çç ©Hççlç lçí kçáÀjJçHçÓj #çí$ççlç Dççnílç l³çç®ç ªHççlç
lçíJnç lçí ³çíLçí Dçç}í nçílçí. l³çç JçíUçÇ Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç
Iç[}çÇ. çÆncççuç³ççlççÇ} kçÀçnçÇ cçnç³ççíiççÇ yçêçÇkçíÀoçj
lççÇLç& #çí$ççlççÇ} yçêçÇvççjç³çCçç®ççÇ yç´ïçkçÀcçUí
DçHç&Cç kçÀªvç HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçí. lççÇ
yçêçÇvççjç³çCç箳çç ®çjCççÇ JçççÆn}í}çÇ yç´ïçkçÀcçUí
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®çjCççbJçj ³çíTvç Hç[lç. ní oÉM³ç
DççcnçÇ mJçlç: vçí$ççvçí HçççÆn}í nçílçí.
HçUvççÇmJççcççÇ®³çç l³çç çÆoJ³ç JçÊçÀJ³ççvçí cççÇ DçiçoçÇ
YççjçJçÓvç içí}çí. DçbiççÇ jçícççb®ç G"Ó }çiç}í. cççÇ l³ççbvçç
çÆJç®ççj}í, yç´ïçkçÀcçU cnCçpçí kçÀç³ç ? lçí kçÀçí"í
çÆcçUlççlç ? l³çç HçáÀuççbvççÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç
ÞççÇoÊçÒçYçÓ mçblçá<ì nçílççlç Dçmçí DççHçu³çç
mççbiçC³ççJç©vç kçÀUç}í. lçjçÇ kç=ÀHçç kçÀªvç DççHçCç
cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀjçJçí.

cççP³çç çÆJçvçblççÇ}ç cççvç oíTvç ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ
mvçínHçÓCç& vçpçjívçí cççP³ççkçÀ[í Hçnçlç cnCçç}í ``ÞççÇ
cçnççÆJç<CçÓbvççÇ ÞççÇ mçoççÆMçJçç®ççÇ yç´ïçkçÀcçUçvçí
HçÓpçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. ÞççÇ çÆJç<Cçáb®³çç vççYççÇlççÇ}
kçÀcçUç}ç mçá×ç yç´ïçkçÀcçU Dçmçí®ç cnCçlççlç. çÆoJ³ç }
çíkçÀçlççÇ} yç´ïçkçÀcçUçmçcççvç YçÓcçb[}çlççÇ}
çÆncçç}³ççcçO³çí ní kçÀcçU mççHç[lçí. mçácççjí yççjç npççj
HçáÀìçJçj çÆncçç}³ççlç Jçøçç&lçÓvç SkçÀoç®ç ní Gcç}lçí.
DçOç&jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ ní HçÓÀuç Gcç}lçí DçççÆCç Gcç}lç
Dçmçlççbvçç mçYççíJçlçç}®çç HççÆjmçj DçodYçÓlç
mçáJççmççvçí Yçªvç pççlççí. çÆncççuç³ççlççÇ} mççOçkçÀ
cççnçlcçí DçMçç yç´ïçkçÀcçU箳çç MççíOççlç Dçmçlççlç. Mçjo
$ç+lçáHççmçÓvç Jçmçblç$ç+lçá Hç³ç¥lç ní yçHçÀç&cçO³çí®ç
Dçmçlççlç. ®çÌ$çcççmç箳çç DççjbYççÇ ní yçHçÀç&lçÓvç
yççníj Hç[lçí. iç´çÇ<cç $ç+lçácçO³çí ³çç®ççÇ
çÆJçkçÀçmçç®ççÇ ÒççƬçÀ³çç Iç[lçí DçcçjvççLç cçOççÇ}
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

yç´ïçkçÀcçUç®çí mJçªHç

Dçcçjíéçj çÆncççE}içç®çí oMç&vç ÞççJçCç Mçá×
HççíçÆCç&cçímç nçílçí DçççÆCç ³çç®ç JçíUçÇ DçOç&jç$ççÇ ní
HçÓCç& çÆJçkçÀçÆmçlç nçíTvç Gcç}lçí. çÆncçç}³ççlç®ç
lçHçm³çç kçÀjCççN³çç lçHçmJççÇ çÆmç× Hçá©øççmçç"çÇ Jç
mççOçkçÀçbmçç"çÇ nçÇ HçjcçíéçjçÇ DçodYçálç }çÇ}ç nçílç
Dçmçlçí. yç´ïçkçÀcçU箳çç oMç&vççvçí mçJç& HççlçkçÀçb®çç
vççMç nçílççí. ³ççíiç çÆmç×çÇlççÇ} çÆJçIvçí vç<ì nçílççlç. ³çç
kçÀcçU箳çç oMç&vççvçí ³ççíiççÇ, lçHçmJççÇ, çÆmç× Hçá©øç
DççHççHçu³çç cççiçç&lç G®®ç çqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀjlççlç.
p³çç YçÊçÀçb®³çç Yççi³ççlç ³çç yç´ïç kçÀcçUç®çí oMç&vç
Dçmçlçí, l³çç mçJç祮çí oMç&vç IçíCçí Pççu³ççJçj ní kçÀcçU
DçblçOçç&vç HççJçlçí.''
ÞççÇ HçUCççÇmJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í. ``yççyçç MçbkçÀjç !
cççÇ onç çÆoJçmç mçcççOççÇlç yçmçC³çç®çí "jçÆJç}í Dççní.
oMç&vç IçíC³ç箳çç Dççlç& F®sívçí kçÀçíCççÇ YçÊçÀ
Dççu³ççmç cççP³çç mçcççOççÇlç Yçbiç vç Hç[Ó oílçç l³ççbvçç
MççblçHçCçí oMç&vç kçÀjJçç. mççHç ®ççJçÓvç cçÉlç Pçç}í}í
kçÀçíCççÇ Dççu³ççmç l³ççbvçç cççÇ mçcççOççÇcçO³çí
Dçmçu³çç®çí mççbiçÓvç cçÉlç oínçmç vçoçÇ®³çç ÒçJççnçlç
DçLçJçç pççÆcçvççÇlç Hçáªvç "íJççJçí, DçMççÇ cççPççÇ Dçç%çç
Dççní, Dçmçí mççbiççJçí.''
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ yçmç}íu³çç DççmçvççJçj
mçcçççÆOçmlç Pçç}í. cççÇ DçççÆCç cççOçJç oçíIçí çÆcçUÓvç
³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç oáªvç Dçl³çblç MççblçHçCçí oMç&vç
Iç[JçÓvç DçççÆCçlç nçílççí. oMç&vççmç Dçç}íu³çç kçÀçbnçÇ
YçÊçÀçbvççÇ lççboáU, oçU, HççÇ" Dçmçí mçççÆnl³ç
mJççcççRvçç DçHç&Cç kçÀjC³ççmçç"çÇ DççCç}í nçílçí. lçí
Hççnèvç cççOçJçvçí mJç³çbHççkçÀ kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í.
mçjHçCççmçç"çÇ GHç³ççíiççlç DççCçC³ççmçç"çÇ l³çç}ç
pçJçU®ç Hç[}í}í SkçÀ JççU}í}í cççí"í vççjU箳çç Pçç[ç®çí
Hççvç çÆomç}í. lçí DççCçC³ççmçç"çÇ lççí l³çç HççvççpçJçU
içí}ç. l³ç箳çç yçjçíyçj SkçÀ YçÊçÀ mçá×ç nçílçç. cççOçJçvçí lçí
Hççvç G®çuçÓvç KççbÐççJçj "íJç}í, Flçkçw³ççlç l³çç
HççvççKçç}çÇ yçmçÓvç çÆJçÞççblççÇ Içílç Dçmç}í}ç SkçÀ
mçHç& jçiççvçí l³çç}ç kçÀ[kçÀ[Óvç ®ççJç}ç. l³çç mçHçç&®çí
çÆJçøç SJç{í oçnkçÀ nçílçí kçÀçÇ cççOçJç lçlkçÀçU
kçÀçUççÆvçUç nçíTvç cçÉlç Pçç}ç Jç pççÆcçvççÇJçj Hç[}ç.
oçíIççlçIççvççÇ çÆcçUávç l³çç}ç içání pçJçU DççCç}í. lçí ¢<³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Hççnèvç cççÇ Iççyçªvç içí}çí. kçÀç³ç kçÀjçJçí lçí mçá®çívçç.
lçíbJnç mJççcççR®³çç DççoíMççvçámççj l³çç}ç pççÆcçvççÇlç
HçÓªvç "íJçC³çç®çí "jJçÓvç SkçÀ Kç·ç KççíoC³ççmç mçáªJççlç
kçíÀ}çÇ. Flçj YçÊçÀçbvççÇ cç}ç cçolç kçíÀ}çÇ. l³çç Kç·îççlç lççí
cçÉlçoín "íTvç cççÇ Dçç}çí. lçíJç{îççlç lçíLççÇ} iççJççlççÇ}
kçÀçbnçÇ }çíkçÀ SkçÀç mçlçjç Dç"jç Jçøçç&®³çç,
mçHç&obMççvçí cçÉlç Pçç}íu³çç cçá}çmç IçíTvç Dçç}í. ÒçLçcç
cççOçJç®ççÇ oáIç&ìvçç, vçblçj nçÇ oámçjçÇ Içìvçç Hççnèvç
cç}ç j[Ó DççJçjívççmçí Pçç}í. cççÇ kçÀmçí yçmçí l³ççbvçç
mJççcççR®ççÇ Dçç%çç mççbçÆiçlç}çÇ. iççJççlççÇ} }
çíkçÀçbvççÇ içánípçJçU®ç SkçÀ Kç·ç KççíoÓvç l³çç cçá}çmç
l³ççlç PççíHççÆJç}í. jçípç mJççcççR®³çç oMç&vçç}ç lççÇvç®ççj
}çíkçÀ ³çílç Dçmçlç. l³ççbvçç cççÇ oMç&vç Iç[JçÓvç DçççÆCçlç
Dçmçí. Dçmçí onç çÆoJçmç içí}í. DçkçÀjçJ³çç çÆoJçMççÇ yç
´ïçcçánÓlçç&Jçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ DççHçu³çç
mçcççOççÇlçÓvç yççníj Dçç}í DçççÆCç cççOçJçç ! cççOçJçç !
DçMçç nçkçÀç cççª }çiç}í. cççÇ j[lç j[lç Pçç}í}çÇ Içìvçç l³ççbvçç
mççbçÆiçlç}çÇ. mJççcççRvççÇ cç}ç mçcçpççÆJç}í. l³ççbvççÇ
³ççíiçoÉ<ìçÇvçí cççP³ççkçÀ[í HçççÆn}í. lçíJnç cççP³çç
Hçç"çÇ®³çç kçÀC³ççlç Lççí[í ®ç}vç Jç}vç Pççu³ççmççjKçí Jççì}í
Jç lçí oáKçÓ }çiç}í. vçblçj Hçávnç SkçÀoç DçiçoçÇ ÒçmçVç
çÆ®çÊççvçí cççP³ççkçÀ[í HçççÆn}í, DçççÆCç cççPççÇ mççjçÇ
Jçíovçç vç<ì Pçç}çÇ. mJççcççÇ cç}ç cnCçç}í yççyçç MçbkçÀjç !
cççOçJç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç mLçÓ}
MçjçÇjçvçí nçíCççj vçJnlçí. l³ççcçáUí l³çç®çí mçÓ#cç MçjçÇj
içíu³çç onç çÆoJçmççbHççmçÓvç kçáÀ©JçHçájçlç Dçmç}íu³çç
ÞççÇ ®çjCççb®³çç mçççÆVçO³ççlç Dççní. kçÀçbnçÇ Pçç}í
lçjçÇ l³çç®ççÇ F®sç HçÓCç& Pçç}çÇ. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ }çÇ}ç DçiççOç Dççní. lççÇ kçÀçíCççÇ
DççíUKçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. kçÀçU, kçÀcç&, kçÀçjCç ³ççb®çí
jnm³ç kçÀçíCççÇ pççCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ ní®ç Kçjí. lçí kçíÀJçU
mJççcççÇ®ç pççCçÓ MçkçÀlççlç cççOçJç}ç Hçávnç mLçÓ}
MçjçÇjçlç DççCçC³çç®çí kçÀçcç ÒçYçÓbvççÇ cçpçJçj
mççíHççÆJç}í Dççní. Dçmçí ÞççÇ HçUCççÇmJççcççÇ cnCçç}í,
mJççcççÇb®³çç DççoíMççvçámççj cççOçJç®çç cçÉlç oín yççníj
kçÀç{Óvç DççCç}ç Jç oçÆ#çCçíkçÀ[çÇ} Içvçoçì Dçmç}íu³çç
lçç[箳çç Pçç[çpçJçU pççTvç cççí"îççvçí cnì}í ``cççOçJççmç
obMç kçíÀ}íu³çç vççiçjçpçç ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

%çívçámççj lçÓ HçUvççÇmJççcççR®³çç pçJçU ³ççJçí.'' DçMççÇ
mçço Iççlç}çÇ.
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ DççHçu³çç Jçm$ççlçÓvç ®ççj
kçÀJç[îçç kçÀç{u³çç Jç l³çç cçÉlç oín箳çç ®ççjçÇ yççpçÓmç
"íJçu³çç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç kçÀJç[îçç Gb®ç G[çu³çç Jç
DççkçÀçMççlç ®ççjçÇ çÆoMççvççÇ içíu³çç. Hçç®ç onç
çÆcççÆvçìçlç®ç
GÊçjí
kçÀ[Óvç
SkçÀ
mççHç
Dçç}ç.
mJççcççR®³çç ®ççj kçÀJç[îçç l³ç箳çç HçÀC³ççlç ©lçÓvç
yçmçu³çç nçíl³çç. l³ççcçáUí lççí $çmlç nçíTvç HçáÀmç, HçáÀmç
Dçmçç OJçvççÇ kçÀjçÇlç nçílçç. mJççcççRvççÇ cççOçJ箳çç
MçjçÇjçlççÇ} çÆJçøç kçÀç{Óvç IçíC³ççmç mççbçÆiçlç}í.
mçHç&obMç p³çç çÆ"kçÀçCççÇ Pçç}ç nçílçç. lçíLçÓvç®ç
l³ççvçí
mçJç&
çÆJçøç
kçÀç{Óvç
Içílç}í.
ÞççÇ
HçUvççÇmJççcççRvççÇ
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbvçç
cçvççícçvççÇ vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç Jç l³çç mçHçç&Jçj cçb$ççíokçÀ
çEMçHç[}í. lççí mçHç& mJççcççR®³çç Hço kçÀcç}çbvçç
mHçMç& kçÀªvç Jç l³ççbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç IççuçÓvç
çÆvçIçÓvç içí}ç.

ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjç, nç mççHç
içíu³çç pçvcççÇ SkçÀ m$ççÇ nçílçç. çÆlçvçí Dçç³çá<³ççlç Lççí[í
HççHç, Lççí[í HçáC³ç kçíÀ}í nçílçí. çÆlçvçí SkçÀç oÊçYçÊçÀç}ç
pçíJçÓ Iççlç}í nçílçí. nç HçáC³çç®çç Yççiç nçílçç. . ³çLççkçÀç}çÇ
çÆlçvçí oín mççí[u³ççJçj ³çcçoÓlç çÆlç}ç ³çcçjçpççbkçÀ[í IçíTvç
içí}í. çÆlç}ç ³çcçjçpç cnCçç}í, ``lçÓ SkçÀoç SkçÀç
oÊçYçÊçÀçmç pçíJçCç çÆo}ímç, l³çç®çí çÆJçMçíøç HçáC³ç
lçá}ç }çYç}í Dççní. lçá}ç HççHç ÒçLçcç Yççíiçç³ç®çí Dççní
kçÀç HçáC³ç HçÀ} ? lççÇ m$ççÇ cnCçç}çÇ, ``Lççí[í Dççní lçí
cççÇ ÒçLçcç Yççíiçlçí.'' l³ççÒçcççCçí çÆlç}ç HççHç³ççívççÇlçmçHçç&®³çç ³ççívççÇlç pçvcç çÆcçUç}ç. çÆlç®ççÇ JçÉÊççÇ
mçJçç¥vçç nçvççÇ kçÀjC³çç®ççÇ Dçmçu³ççvçí Jççìílç pççí
kçÀçíCççÇ Dçç[Jçç ³çíF&} l³çç}ç lççÇ ®ççJçlç Dçmçí. lççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇoÊç YçÊçÀçbvçç DçVçoçvç kçíÀu³çç®çí HçÀU

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

m$ççÇ, cççvçJç pçvcççlç jpççíiçáCççÇ Dçmçu³ççvçí çÆl箳çç
kçíÀJçU pçJçU içí}íu³çç cççOçJççmç çÆlçvçí obMç kçíÀ}ç nçílçç.
çÆl箳çç HçÓJç& HçáC³ççF&vçí®ç cççOçJççmç çÆlçvçí obMç
kçíÀ}ç nçílçç. cççOçJç cçç$ç HçÓJç& pçvcççÇ®³çç HççHççcçáUí
cçjCççmçVç DçJçmLçílç içí}ç nçílçç. kçÀç}çblçjçvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç
kç=ÀHçívçí
l³çç
m$ççÇ®ççÇ
mçHç&³ççívççÇlçÓvç cçáÊçÀlçç Pçç}çÇ.
³ççíi³ç J³çÊçÀçÇmç kçíÀuçíu³çç DçVçoçvçç®çí HçÀU
ÞççÇoÊçÒçYçÓ DçuHçmçblççíøççÇ Dççnílç. Lççí[îçç mçíJçíJçj lçí
YçÊçÀçmç
ÒçmçVç
nçíTvç
DçcççHç
HçÀU
oílççlç.
ÞççÇoÊççb®³çç vççJççvçí kçÀçíCççnçÇ J³çÊçÀçÇmç DçVçoçvç
kçíÀu³ççmç Jç pçj lççÇ J³ççÆÊçÀ ³ççíi³ç Dçmçu³ççmç l³çç
DçVçoçvçç®çí çÆJçMçíøç HçÀU }çYçlçí. DçVç箳çç Lççí[îçç
Yççiççvçí cçvç yçvçlçí. DçVçoçl³çç®çí cçvç, yçáçÆ×, çÆ®çÊç,
DçnbkçÀçj MçjçÇj cçbiç} mHçbovççvçí Yçªvç pççlçí. ³ççcçáUí
l³ç箳ççlç
}çíkçÀçbvçç
DççHçCççkçÀ[í
Dççkç=À<ì
kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ GlHçVç nçílçí. Hçá{í HçUvççÇmJççcççÇ
cnCçç}í ``Fçq®slç JçmlçÓ®ççÇ mçcçÉ×çÇ cnCçpçí®ç }
#cççÇ®çç kç=ÀHçç kçÀìç#ç. nçÇ mçÉ<ìçÇ mçiçUçÇ®ç
mçÓ#cç mHçbovççvçí mçÓ#cç çÆvç³çcççbvççÇ ®çç}lç
Dçmçlçí.''

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç uç#cççÇ, Oçvç,
SíMJç³ç&, mçcççOççvç Òçoçvç kçÀjCççjí Dççní. l³ççb®³çç
Dçvçáiç´çÆnlççb®³çç Yççi³çç®çí kçÀç³ç JçCç&vç kçÀjçJçí !
ÞççÇ
®çjCççb®³çç
Dçvçáiç´nçvçí®ç
onç
çÆoJçmç
pççÆcçvççÇlç Hçáj}íu³çç cççOçJ箳çç MçjçÇjçmç kçÀçbnçÇ
Pçç}í vççnçÇ. l³çç}ç ÒççCçoçvç kçÀjCççN³çç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ
kçÀ©Cçç,
o³çç,
YçÊçÀÒçícç

MçyoçbvççÇ JçCç&vç kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. cççOçJççcçO³çí
®çÌlçv³ç ³çíT }çiç}í l³ççvçí lçnçvç }çiçu³ççcçáUí HççCççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç cççÆncçç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçççÆiçlç}í. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ l³çç}ç mçcçpççJçÓvç
ÒçLçcç lçÓHç çÆHçC³ççmç çÆo}í. lçí Içílçu³ççJçj HçÀUçb®çç
jmç çÆo}ç DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçvçí HççCççÇ çÆo}í.

cççOçJç HçávççÆpç&çÆJçlç Pççu³ççvçí. Dççc箳çç Dççvçboç}ç
mççÇcçç jççÆn}çÇ vççnçÇ. cççOçJççvçí DççHç}ç DçvçáYçJç
mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ, ``cççÇ mçÓ#cç MççÆjjçvçí
kçáÀjJçHçájçlç
Hççínçí®ç}çí
DçççÆCç
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Içílç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
Dççpççvçáyççná Dççnílç. l³ççb®çí vçí$ç çÆJçMçç} Dççnílç. l³çç
vçí$ççcçO³çí pççÇJççb®³çç ÒççÆlç kçÀ©Cçç, o³çç, Òçícç
çÆvçjblçj ÒçJçççÆnlç nçílç Dçmçlçí. cççÇ mLçÓuç oínOççjçÇ
vçmçu³ççcçáUí lçíLççÇ} mLçÓ} oínOççjçÇ YçÊçÀçbvçç cççÇ
çÆomçlç vçJnlççí. ÞççÇJçuuçYççbvççÇ ``kçáÀjJçHçájçlççÇ} l³çç
ÜçÇHç箳çç cçO³çYççiççÇ pçç,'' DçMççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ.
cççÇ ÞççÇ JçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjlç l³çç ÜçÇHç箳çç
cçO³çYççiççblçÓvç Kççí}çcçO³çí içí}çí. YçÓcççÇcçO³çí Kççí}çblç
YçÓkçíbÀêçpçJçU DçvçíkçÀ Òççmçço, Jçjçb[í Dçmçu³ççmççjKçí
Yççmç}í. lçí HççlççU }çíkçÀ®ç Dççní DçMççÇ Kçç$ççÇ Pçç}çÇ.
mLçÓ}lçç HçnçCççN³çç}ç mLçÓuçªHç HçoçLç&®ç çÆomçlççlç.
cççP³çç mççjK³çç mçÓ#cçªDççní DçMççÇ Kçç$ççÇ Pçç}çÇ.
mLçÓ}lçç HçnçCççN³çç}ç mLçÓuçªHç HçoçLç&®ç çÆomçlççlç.
cççP³çç mççjK³çç mçÓ#cçªHç OçççÆjlç MççÆjjç}ç mçÓ#cçªHç
Dçmç}í}í
}çíkçÀ
çÆomç}í.
lçíLçí
DçmçCççjí
}çíkçÀ
vççiçpççlççÇ®çí DçmçÓvç kçÀçcçªHçOççjCç kçíÀ}í}í nçílçí.
l³ççbvçç F®sç Dçmç}í}í ©Hç OççjCç kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ
nçílççÇ. l³ççbvçç mççOççjCçlç: vççiç©Hççblç®ç mçb®ççj
kçÀjCçí DççJç[í. lçíLçí cççÇ DçvçíkçÀ cçnç mçHçç¥vçç
HçççÆn}í. kçÀçbnçÇ mçHçç¥vçç npççj HçÀCçí nçílçí.
HçÀC³ççJçj cçCççÇ DçmçÓvç l³çç cçC³ççlçÓvç çÆoJ³ç lçípç
ÒçmçççÆjlç
nçílç
nçílçí.
Dçv³ç
vççiç
³ççíiçcçáêílç
Dçmçu³ççmççjKçí HçÀCçí GkçÀuçávç cççÌvç cçáêílç nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

vççiç}çíkçÀçb®çí JçCç&vç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ l³ççlç®ç SkçÀ cçnçmçHç& nçílçç. l³çç
mçHçç&}ç npççj HçÀCçí nçílçí. l³çç cçnçmçHçç&Jçj ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç ÞççÇcçnççÆJç<CçÓbmççjKçí Mç³çvç kçÀjçÇlç
nçílçí. lçíLçí Dçmç}í}í cçnçmçHç& Jçíoiççvç kçÀjçÇlç nçílçí.
çÆ®çoçvçbo mJçªHççvçí mJççcççÇ lçí içç³çvç SíkçÀlç nçílçí.
cççP³çç yççpçÓ}ç Dçmç}íu³çç SkçÀç cçnçmçHçç&vçí ÞççÇoÊç
ÒçYçáb®çç cççÆncçç mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ.
ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çç cçnçcççÆncçç

lççí cçnçmçHç& Hçá{í cnCçç}ç,``yççyçç ! cççOçJçç ! Dççcnç}ç
``kçÀç}vççiç $ç+çÆøçéçj'' cnCçlççlç. ÞççÇ oÊççvçí npççjçí
Jçøç& jçp³çç®çí HççÆjHçç}vç kçíÀu³ççvçblçj l³ççbvççÇ
l³ççb®³çç ªHççmç içáHlç "íJçC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. lçí
kçÀçbnçÇ Jçøçx vçoçÇcçO³çí Dç¢<³ç jççÆn}í. l³ççvçblçj lçí
HççC³ççJçj Dçç}í. DççcnçÇ Dçvçá®çj, Hçjlç Dççc箳çç yçjçíyçj
³çílççÇ} cnCçÓvç lçíLçí®ç Jççì Hçnçlç nçílççí. Hçjblçá lçí
Dççc箳çç HççmçÓvç }HçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçí. lçí
Dççcnç}ç cççnçÇlç nçílçí. lçí Hçjlç pç}mçcççOççÇlç pççTvç
Lççí[îçç kçÀç}çblçjçvçí (Jçøçç&vçblçj) Jçj Dçç}í. ³çç JçíUímç
cçç$ç l³ççb®³çç nçlççlç cçOçáHçç$ç nçílçí. oámçN³çç nçlççlç
16 Jçøçç&®ççÇ mçáboj kçÀv³çç nçílççÇ. cçOçáHççvç kçÀªvç
mçoÌJç içábiççÇlç DçmçCççN³çç DçççÆCç m$ççÇ®³çç oçm³ççlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

lççí cnCçç}ç ``ÞççÇ oÊçÒçYçá vçíHççU oíMççlç Dçmçuçíu³çç
çÆ®ç$çkçáÀìçlççÇ}
``DçvçmçÓ³çç
HçJç&lççJçj''
Dç$ççÇ
DçvçmçÓ³çí®³çç Hçá$ç ªHççvçí HçÓJç&³çáiççlç DçJçlçj}í. lçí
DçJçlççj

mçbHçJçlçç
mçá#cçªHççlç
vççÇ}çÆiçjçÇ
çÆMçKçjçJçj,
ÞççÇMçÌ}
çÆMçKçjçJçj,
MçyçjçÆiçjçÇ
çÆMçKçjçJçj, mçnîççêçÇcçO³çí mçb®ççj kçÀjçÇlç Dçmçlççlç.
l³ççbvççÇ
vççLç
mçbÒçoç³ççlççÇ}
iççíj#çvççLçç}ç
³ççíiçcççiçç&®çç GHçoíMç çÆo}ç. %ççvçíéçj vççJç箳çç
³ççíi³çç}ç
Kçí®çjçÇ
cçáêílç
yçmç}íu³çç
çÆvçjçkçÀçj
³ççíiççǪHççlç oMç&vç çÆo}í. ÞççÇ oÊçÒçYçá oíMç kçÀçUçnèvç
DçlççÇlç Dççnílç. ÞççÇ ÒçYçÓb®³çç mçççÆVçO³ççlç Dççcnç}ç
YçÓlç, YççÆJç<³ç, Jçlç&cççvç ní JçíiçJçíiçUí çÆomçlç vççnçÇlç.
mçiçUí®ç çÆvçl³ç Jçlç&cççvç®ç Dçmçlçí.''
DçvçIçç mçcçílç oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ÞççÇ®çjCççbvçç cççÇ Dçl³çblç
vçcç´YççJççvçí vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³çç JçíUçÇ ÒçYçá Dçl³çblç
kçÀ©CççHçÓCç& Dçblçjbiççvçí cnCçç}í. ``Jçlmçç ! ní çÆoJ³ç
YçJ³ç oMç&vç cnCçpçí®ç HçÀçj cççí"ç Dç}Y³ç ³ççíiç®ç Dççní.
lçá}ç yççí}}í}ç SkçÀ cçnçmçHç& ³çíCççN³çç MçlççyoçÇlç
p³ççílççÇ jçcççEuçiçíéçj mJççcççÇ ³çç ªHççvçí DçJçlçªvç
p³ççílççÇ ªHççvçí®ç DçblçOçç&vç HççJçí}. lçáP³ççMççÇ
yççí}}í}ç®ç oámçjç cçnçmçHç& mçoççÆMçJç yç´ïçWê ³çç
vççJççvçí ³çíCççN³çç MçlççyoçÇlç YçÓcççÇJçj DçJçlççj IçíTvç
DçvçíkçÀ }çÇ}ç oçKçJçí}. ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçÓj mçá×ç
cççPçí Dçl³çblç çÆÒç³çmLççvç Dççní. HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçlç
cççÇ pçvcç}íu³çç cççP³çç cççlçí®³çç içÉnçlç®ç cççP³çç
HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç nçíF&}. cççPçç pçvcç,
kçÀcç& Dçl³çblç çÆoJ³ç Dççní, lçí SkçÀ iççíHçvççdzç jnm³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

Dçmç}íu³çç J³ççÆÊçÀmç DççHçCç DççlççHç³ç¥lç Yç´cççvçí
DççHç}í oÌJçlç cççvç}í nçílçí ³çç çÆJç®ççjçvçí DççcnçÇ lçíLçÓvç
Hçjlç}çí. l³çç®çJçíUçÇ lçí oçíIçínçÇ Dç¢M³ç Pçç}í. lçí Dç¢M³ç
Pççu³ççJçj®ç Dççcnç}ç %ççvççío³ç Pçç}ç. l³ççb®³çç nçlççlççÇ}
cçOçáHçç$ç ní ³ççíiççvçbo mJçªHç Dçmç}í}í DçcçÉlç DçççÆCç
lççÇ mçábojçÇ çÆ$çMççÆÊçÀ ªçÆHçCççÇ DçvçIçç}#cççÇ
oíJççÇ Dççní, ³çç®çí Dççcnç}ç mcçjCç Pçç}í. HçávçjçÆHç
l³ççbvççÇ ¿çç YçÓcççÇJçj DçJçlççj I³ççJçç ³çç mçç"çÇ DççcnçÇ
Iççíj
lçHç½ç³çç&
kçíÀ}çÇ.
Dççc箳çç
lçHç½ç³ç&í®çí
HçÀ}mJçªHç
ÞççÇ
oÊçç$çí³ççbvççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj Içílç}ç.''
ÞççÇ kçáÀ©JçHçájç®çí JçCç&vç
ÞççÇoÊçç$çí³çÒçYçÓ
l³çç
çÆoJçMççÇ
p³çç
pççiçílç
mvççvççmçç"çÇ HççC³ççlç Glçj}í nçílçí lççÇ®ç pççiçç cnCçpçí
ní Dççpç®çí Hçjcç HççÆJç$ç kçáÀjJçHçáj Dççní. lçí
pç}mçcççOççÇcçO³çí Dçmçlççvçç DççcnçÇmçá×ç Dççc箳çç
mçÓ#cçmHçbovççvçí
¿çç
mçÓ#cç}çíkçÀçblç
³ççíiç
mçcçççÆOçcçO³çí
nçílççí.
kçÀçÌjJççb®çç
DçççÆCç
Hççb[Jççb®çç
cçÓU
Hçá©øç
``kçáÀ©''
cçnçjçpçç}ç
%ççvççíHçoíMç Pçç}í}í kçáÀjJçHçáj®ç ní HççÆJç$çmLçU Dççní.
yççyçç ! cççOçJçç ! ¿çç kçáÀjJçHçájç®çí cçnçlc³ç JçCç&vç
kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& DçççÆoMçíøççmç mçá×ç vççnçÇ.
mçoççÆMçJç yç´cnWêçb®ççÇ HçÓJç&iççLçç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dççní. lçÓ ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} cççP³çç HççoákçÀç
ÒççÆlç<þçmLçUçHççmçÓvç HççlççUçlç pççTvç, lçíLççÇ}
lçHççíçÆvç<þ Dçmç}íu³çç kçÀç}vççiççb®ççÇ Yçíì IçíTvç ³çí.''
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cçbonçm³ççvçí cnCçç}í ``yççyçç !
cççOçJçç ! HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} kçÀç}vççiççbçÆJçøç³ççÇ
®ç®çç& vçblçj kçÀª. DççHçCç mçlJçj®ç mvççvçç®ççÇ HçÓlçça
kçÀªvç O³ççvççmç yçmççJçí. DçMççÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ Dçç%çç Dççní''
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

DçO³çç³ç -4

ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmLççvççlç nçíCççN³çç }çÇ}ç
HçUvççÇmJççcççR®³çç
Dçç%çívçámççj
DççcnçÇ
O³ççvç
kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ
cnCçç}í, ``yççyçç ! cççOçJçç ! Jçlmçç ! MçbkçÀjç DççHçCç
çÆlçIçínçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç%çívçámççj
O³ççvçmlç
nçíTvç
DççHçu³çç}ç
Iç[}íu³çç
O³ççvççvçáYçJççb®ççÇ ®ç®çç& kçÀª ³çç. ¿çç DçJçmLçílç
DççHçCççmç SKççoç Glkç=À<ì DçO³çççqlcçkçÀ HççÆjCççcç
DçvçáYçJççmç ³çíF&}. YççÆJç<³ç kçÀçUçlç nèCçMçkçÀ
(FmçJççÇmçvç)

J³çJçnçjçlç
Dçmçí}.
Dççpç
nèCçMçkçÀçvçámççj çÆovççbkçÀ 25-5-1336. Mçá¬çÀJççj
Dççní. Dççpç®çç çÆoJçmç DççHçu³çç pççÇJçvççlççÇ} HçÀçj
cçnlJçç®çç Dççní. cççÇ cççP³çç mLçÓ} MçjçÇjç}ç ³çíLçí®ç
"íTvç mçÓ#cçMçjçÇjçvçí kçáÀjJçHçájçmç pççF&vç. SkçÀç
JçíUímç ®ççjHçç®ç çÆ"kçÀçCççÇ mçÓ#cç ªHççblç çÆJçnçj
kçÀjCçí cç}ç yççu³ç¬çÀçÇ[ç Jççìlçí. DççHçCç mçiçUí®ç
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç
O³ççvççlç
Dçmçlççvçç,
l³ççb®ççÇ Dçç%çç Pççu³ççJçj cççÇ mçÓ#cç MçjçÇjçvçí
kçáÀjJçHçájçlç l³ççb®³çç mççbçÆvçO³ççlç pççF&vç.''
mJççcççR®çç Dçvçáiç´n çÆcçUJçC³çç®çí çÆJçOççvç
ÞççÇ mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÀu³ççJçj cç}ç içbcçlç Jççì}çÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

kçáÀjJçHçájçlç JççmçJççbçÆyçkçíÀ®çí
oMç&vç

cnCçÓvç
çÆJç®ççj}í,
``mJççcççÇ
!
cççOçJççvçí
ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHçç®çí oMç&vç Içílç}í
Dççní. DççHçCç mçoÌJç ÞççÇJçuuçYççbyçjçíyçj mçÓ#cçªHççvçí
çÆJç®çjCç kçÀjlçç, cç}ç cçç$ç l³ççb®çí vççJç®ç cççnçÇlç
Dççní, ªHç cççnçÇlç vççnçÇ. cçiç O³ççvç kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ?''
l³ççJçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cçbonçm³ç kçÀçÆjlç cnCçç}í.
``yççyçç ! ÞççÇHççoçb®ççÇ YçÊçÀçÇ Dçmçu³ççmç mçiçUí®ç
çÆmç× nçíF&}. ÞççÇHççoÒçYçá mçJçç&lç ÒçLçcç DççHçu³çç
YçÊçÀç®çí kçÀçmçJç箳çç çÆHç}çÒçcççCçí Hçç}vç kçÀjlççlç.
kçÀçmçJç DççHçu³çç çÆHç}çHççmçÓvç çÆkçÀlççÇ oÓj Dçmç}í
lçjçÇ l³ç箳çç çÆJç®ççj lçjbiççvçí®ç l³çç çÆHç}çb®çí j#çCç
nçílçí. Lççí[çÇ GVçlççÇ Pççu³ççJçj cççbpçjç®çí çÆHç}çb
ÒçcççCçí YçÊçÀç®çí Hçç}vç kçÀjlççlç. pçmçí cççbpçj l³ç箳çç
çÆHç}ç}ç DççHçu³çç lççW[çlç Oç©vç SkçÀç IçjçlçÓvç
oámçN³çç Içjçlç IçíTvç pççlçí. l³çç çÆkçÀMççíjçbmçç"çÇ pçíLçí
mçáj#ççÇlç mLççvç Jççìlçí lçíLçí®ç l³çç çÆHç}çmç "íJçlçí.
l³ççvçblçj cççkçÀ[ç®çí çÆHç}çb ÒçcççCçí YçÊçÀçb®çí Hçç}vç
nçílçí. DçMçç Hçç}vççlç çÆHçuuçè l³ççb®³çç DççF&mç DççÆlç
Òç³çlvççvçí çÆ®çìkçáÀvç Dçmçlçí. DççÆOçkçÀ GVçlççÇ
Pççu³ççJçj DççF& cççmççíUçÇ yçjçíyçj DççÆlç mJçí®sívçí
Dççvçboçvçí çÆJçnçj kçÀjCççN³çç yçç} cççM³çç mççjKçí YçÊçÀ
ÞççÇiçá© mçcçJçílç Dçmçlççlç. lçÓ O³ççvççlç yçmçu³ççJçj lçí®ç
oMç&vç oílççÇ}. Dççpç 25-5-1336, Mçá¬çÀJççj mçJç&
MçáYç³ççíiç çÆcçUÓvç Dçmçuçíuçç ³ççíiç. mçbHçÓCç& Dçmçç
cçnçíÊçcç çÆoJçmç Dççní. ÞççÇJçuuçYççbvççÇ DççÆlçcçáK³ç
Dçmçç YççÆJç<³ççÆvçCç&³çkçÀjC³çç®çí "jJç}í Dçmçávç, cç}ç
mçÓ#cçªHççblç kçáÀjJçHçájçmç ³ççJçí Dçmçí mççbçÆiçlç}í
Dççní. O³ççvçmLç Dçmçlççbvçç l³ççb®ççÇ Dçç%çç kçÀçíCçl³çç
#çCççÇ nçílçí l³çç®ç #çCççÇ cççÇ kçáÀjJçHçájçmç pççCççj.
lçíLçí SKççoçÇ cçnlJçç®ççÇ Içìvçç Iç[Cççj Dççní. lççÇ cççP³çç
[çíȳççvçí HçnçC³çç®ççÇ mçbçÆOç ÞççÇoÊçÒçYçáb®³çç
kç=ÀHçívçí®ç
çÆcçUí}''
Dçmçí
cnCçlç®ç
ÞççÇ
HçUvççÇmJççcççÇ O³ççvçmLç Pçç}í. cççÇ DçççÆCç cççOçJç
mçá×ç O³ççvçmLç Pçç}çí.
DçMçç ÒçkçÀçjí O³ççvççlç onç lççmççb®çç JçíU içí}ç.
O³ççvççvçblçj
ÞççÇHçUvççÇmJççcççÇ
Dçl³çblç
GunççÆmçlç
çÆomçlç nçílçí. cççÇ DçççÆCç cççOçJçvçí ÞççÇ mJççcççRvçç
l³ççb®³çç O³ççvççvçáYçÓlççÇyçÎ} mççbiçç DçMççÇ ÒççLç&vçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçíÀ}çÇ. l³ççJçj mJççcççRvççÇ nmçlç cçáKççvçí mççbiçC³ççmç
mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ.
çÆMçJçMçcçç&®ççÇ iççLçç - ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí
çE®çlçvçç®çí HçÀU
lçí cnCçç}í, ``³çç kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} }çíkçÀçb®çí çÆkçÀlççÇ
cçnlçd Yççi³ç Dççní. kçáÀjJçHçáj iççJç ní HçÀçj }nçvç Dçmç}í lçjçÇ
mJççcççR®³çç cçnÊçímç pççCçÓvç JçíoHçbçÆ[lç mçodyç´çïçCç
çÆMçJçMçcçç&, Yçç³çç& DçbçÆyçkçíÀ mçn kçáÀjJçHçájçlç®ç jnçlç
nçílçí. kçáÀjJçHçájçlççÇ} SkçáÀ}lçí SkçÀ Dçmçí ní yç´çïçCç
kçáÀìábyç nçílçí. lçí ÜçÇHç Dççí}çb[Óvç ³çíTvç yç´çïçCççíçÆ®çlç
kçÀç³ç&kçÀcçç&vçí Oçvççpç&vç kçÀªvç jçípç kçáÀjJçHçájçmç Hçjlç
³çílç Dçmçlç. lçí HçÀçj cççí"í çÆJçÜçvç Hçb[çÇlç nçílçí. lçí
Dçvçá<þçvççÇjlç, kçÀçM³çHç iççí$ççílHçVç, ³çpçáJçxoçdzç yç
´çïçCç nçílçí. çÆMçJçMçcçç&mç Pçç}í}çÇ mçblççvçí Lççí[îçç®ç
kçÀç}çJçOççÇlç çÆoJçbiçlç nçílç Dçmçlç. kçÀmçç yçmçç SkçÀ
cçá}içç Jçç®ç}ç. oáozJççvçí lççí cçá}içç pç[, cçboyçáçÆ×®çç
nçílçç.
çÆvç<Òç³ççípçkçÀ
mçblççvç
ÒçççÆHlçcçáUí
çÆMçJçMçcçç&
oá:KççÇ
nçílçí.
SkçíÀ
çÆoJçMççÇ
ÞççÇJçuuçYççb®³çç mçcççíj JçíoHç"Cç kçÀªvç lçí cççÌvçHçCçí GYçí
jççÆn}í. ÞççÇ mJççcççRvççÇ l³ççb®çí cçvççíiçlç DççíUKçÓvç cçbo
nçm³ç kçÀjçÇlç lçí cnCçç}í, ``çÆMçJçMçcçç& ! oámçjçÇ mçiçUçÇ
çE®çlçç mççí[Óvç çÆvçjblçj cççPçí®ç O³ççvç kçÀjCççN³ççb®çç
cççÇ oçmç Dçmçlççí. lçáPççÇ F®sç kçÀç³ç Dççní lççÇ mççbiç.''
l³ççJçj çÆMçJçMçcçç& cnCçç}í, ``mJççcççÇ ! cççPçç cçá}içç
cççP³ççHçí#ççnçÇ cççí"ç Hçb[çÇlç, JçÊçÀç JnçJçç DçMççÇ cççPççÇ
F®sç nçílççÇ. Hçjblçá lççÇ HçÓCç&HçCçí jmççlçUçmç içí}çÇ.
cççPçç cçáuçiçç Dçl³çblç cçbo yçáçÆ×®çç Dççní. mçJç&
®çjç®çjçlç,
mçiçȳçç
IçìçIçìçlç
J³ççHçÓvç
DçmçCççN³çç,
mççcçL³ç&Jçblç Dçmçuçíu³çç DççHçCççmç l³çç}ç HçbçÆ[lç
kçÀjCçí, çÆvç<þçJççvç kçÀjCçí kçÀçnçÇ®ç DçJçIç[ vççnçÇ. SJç{çÇ
cçpçJçj
kç=ÀHçç
kçÀjçJççÇ.''
l³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``yççyçç ! kçÀçíCççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ
cççí"ç Dçmçuçç lçjçÇ HçÓJç&pçvcç kçÀcç&HçÀ} DççÆvçJçç³ç&
Dçmçlçí. mçiçUçÇ mçÉ<ìçÇ mçá×ç Mççmçvçç®çí GuuçbIçvç vç
kçÀjlçç ®ççuçlç Dççní. çÆm$ç³ççbvçç HçÓpçí®çí HçÀU cnCçÓvç
vçJçjç çÆcçUlççí. oçvçç®çí HçÀ}mJçªHç cçá}íyççUí nçílççlç.
mçJç&oç oçvç mçlçdHçç$ççÇ kçÀjçJçí. oçvç IçíCççjí mçlçdHçç$ççÇ
vçmçlççÇ} lçj çEkçÀJçç oçvççmç ³ççíi³ç Dçmçí vçmçlççÇ} lçj
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DççÆvç<ì®ç mçbYçJçlçí. mçodyçá×çÇ Dçmç}íu³çç J³çÊçÀçÇmç
pçíJçÓ Iççlçu³ççmç l³ççvçí kçíÀ}íu³çç HçáC³çkçÀç³çç&yçÎ} ÒççHlç
nçíCççN³çç HçáC³ççlççÇ} Lççí[ç Yççiç DçVçoçl³ççmç çÆcçUlççí.
oáyçá&×çÇ Dçmçuçíu³çç cççCçmçç}ç DçVç çÆou³ççmç l³ççvçí
kçíÀ}íu³çç HççHçkçÀç³çç&cçáUí çÆcçUç}íu³çç HççHçç®çç Lççí[ç
Yççiç DçVçoçl³ççmç çÆcçUlççí. oçvç kçÀjlççvçç cççCçmççvçí
DçnbkçÀçj jçÆnlç nçíTvç oçvç kçÀjçJçí. lçíJnç®ç l³çç®çí ®ççbiç}í
HçÀU çÆcçUí}. HçÓJç&pçvcççÇ®³çç kçÀcç& HçÀUçvçí®ç lçá}ç
cçboyçá×çÇ®çç
cçá}içç
pçvcç}ç.
lçácnçÇ
oçcHçl³ççvçí
DçuHçç³çáøççÇ mçblççvç vçkçÀçí HçÓCçç&³çáøççÇ®ç Ðçç Dçmçí
cççiçCçí kçíÀ}í nçílçí. HçÓCçç&³çáøççÇHçá$ç çÆo}ç. l³çç®çí
HçÓJç& pçvcççÇ®çí HççHç çÆvçJççjCç kçÀªvç l³çç}ç ³ççíi³ç Dçmçç
HçbçÆ[lç kçÀjçJç³çç®çí cnCçpçí kçÀcç&mçÓ$çç}ç Dçvçámçªvç
lçÓ oínl³ççiç kçÀjC³ççmç çÆmç× Dçmç}çmç lçj cççÇ l³çç}ç ³ççíi³ç
Dçmçç HçbçÆ[lç kçÀjívç.'' l³ççJçj çÆMçJçMçcçç& cnCçç}í,
``mJççcççÇ ! cççPçç JçÉ×çJçmLçícçO³çí ÒçJçíMç Pçç}í}ç®ç Dççní.
cççÇ cççPçí pççÇJçvç l³ççiçC³ççmç çÆmç× Dççní. cççPçç kçáÀcççj
yçÉnmHççÆlçmççjKçç HçbçÆ[lç, JçÊçÀç Pççu³ççJçj cç}ç oámçjí
kçÀç³ç
nJçí ? mçbHçÓCç& ®çjç®çjç}ç, IçìçIçìç}ç J³ççHçÓvç jnçCççjí
mççcçL³ç&Jçblç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í, ``yçjí ! lçáPçç
uçJçkçÀj®ç
cçÉl³çá
nçíF&}.
cçjCççblçj
mçÓ#cç
oínçvçí
OççÇMççÇ}ç
vçiççjçcçO³çí
(mçO³çç®çí
çÆMç[ça)
çEvçyçJçÉ#ç箳çç Hçç³çL³ççHççMççÇ Dçmç}íu³çç YçÓiçÉnçblç
Lççí[çkçÀçU lçHç½ç³ç&ílç jnçMççÇ}. l³ççvçblçj HçáC³çYçÓçÆcç
Dçmç}íu³çç cçnçjç<ì> oíMççcçO³çí pçvcç IçíMççÇ}. ¿çç
çÆJçøç³ççÇ lçÓ lçáP³çç yçç³çkçÀçí}ç Lççí[í mçá×ç kçÀUÓ oíT
vçkçÀçímç.''
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç YççJççÇpçvcçç®çç çÆvç½ç³ç
(DçççÆJç<kçÀjCç)
}JçkçÀj®ç çÆMçJçMçcçç& cçjCç HççJç}ç. DçbçÆyçkçÀç çÆl箳çç
cçá}çmçn
çÆYç#ççìvç
kçÀªvç
pçiçlç
nçílççÇ.
Mçípççj
Hççpççj®çí }çíkçÀ nmçlç, çEìiç} G[JççÇlç. l³ççmç Dçblç®ç vçmçí.
l³çç cçryç´çïçCç cçá}çmç DçHçcççvç Dçmç¿ç nçíTvç lççí
Dççlcçnl³çç kçÀjC³ççmçç"çÇ vçoçÇkçÀ[í HçUlç mçáì}ç. l³çç®ççÇ
cççlçç mçá×ç Dçmçnç³çHçCçí Dççlcçnl³çç kçÀjC³ççmçç"çÇ
cçá}箳çç
cççiçí
HçUlç
mçáì}çÇ.
l³ççb®³çç
HçÓJç&HçáC³ççF&®³çç ÒçYççJççvçí Jççìílç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mJççcççÇ mççcççíjí Dçç}í. l³çç oçíIççbvççnçÇ l³ççbvççÇ
Dççlcçnl³çí®³çç
Òç³çlvççlçÓvç
mççí[çÆJç}í.
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
mJççcççRvççÇ
l³ççb®³çç
DçHççj
kçÀ©Cçç
kçÀìç#ççvçí l³çç cçÓKç& yçç}kçÀç}ç cçnçHçbçÆ[lç kçíÀ}í.
DçbçÆyçkçíÀvçí Mçíøç pççÇJçvç çÆMçJç HçÓpçílç Içç}JççJçí Dçmçç
DççoíMç çÆo}ç. MççÆvçÒçoçíøç Jç´lçç®çí cçnçlc³ç mççbiçÓvç
Òçoçíøç mçcç³ççmç kçíÀ}íu³çç çÆMçJçHçÓpççvçç®çí HçÀU
kçÀmçí çÆcçUlçí ¿çç®ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ çÆo}çÇ.
Hçá{çÇ} pçvcççÇ DçbçÆyçkçíÀ}ç ``cççP³çç mççjKçç®ç cçá}içç
nçíF&}'' Dçmçç Jçj çÆo}ç. Hçjblçá l³ççb®³çç mçcç ³çç çÆlçvnçÇ }
çíkçÀçblç kçÀçíCççÇnçÇ vçmçu³ççvçí ÞççÇmJççcççÇvççÇ Hçá{çÇ}
pçvcççlç çÆl箳çç Hçá$ç ªHççlç pçvcç IçíC³çç®çç çÆvç½ç³ç
kçíÀ}ç.
vçÉçEmçnmçjmJççÆlç DçççÆCç mJççcççÇ mçcçLç& ³ççb®çç
pçvcçmçbkçÀuHç
mçcçmlç
kçÀu³ççCçkçÀçjçÇ
içáCççbvççÇ
³çáÊçÀ
DçMçç
JççmçJççbçÆyçkçíÀmç
ÞççÇHçço
ÒçYçÓ
cnCçç}í
``lçáPçç
mçbkçÀuHç çÆmç× nçíF&} ! cççÇ DççCçKççÇ 14 Jçøç&í cnCçpçí
³çç MççÆjjç}ç 30 Jçøç& ³çíF&Hç³ç¥lç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç
ªHççblç®ç jçnÓvç l³çç vçblçj içáHlç nçíF&vç. l³ççvçblçj mçbv³ççmç
Oçcçç&®³çç G×çj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ
¿çç vççJççvçí DççíUKç}ç pççF&vç. ¿çç oámçN³çç DçJçlççjçlç 80
Jçøçx jçnçÇvç, ³çç DçJçlççj mçcççHlççÇvçblçj kçÀoUçÇ Jçvççlç 300
Jçøç& lçHççíçÆvç<þílç jçnÓvç Òç%ççHçájçlç (DçkçwkçÀ}kçÀçíì)
mJççcççÇ mçcçLç& ³çç vççJççvçí DçJçlççj OççjCç kçÀjçÇvç.
DçJçOçÓlç
DçJçmLçílç
çÆmç×Hçá©øççb®³çç
ªHççvçí,
DçHççÆjçÆcçlç DçMçç çÆoJ³çkçÀçblççÇvçí, DçiççOç }çÇ}ç,
oçKçJççÇvç. mççN³çç pçiçç}ç Oçcç& kçÀcçç&}ç Dçvçámçªvç, l³çç
çÆJçøç³ççÇ DççmççÆÊçÀjçÆnlç kçÀjçÇvç.''
HçUvççÇmJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í pçMççÇ-pçMççÇ ³çáiçí yço}lççÇ}
lçMççÇ-lçMççÇ cççvçJçç®ççÇ MççÆÊçÀ kçÀcççÇ nçílç pççF&}.
l³ççmçç"çÇ HçjlçÊJç $ç+øççÇéçjçb®³çç F®sívçámççj Kçç}®³çç
mLççF&Jçj Glçªvç ³çíF&}. MççÆjjOççjçÇ ÒçYçÓb®çç DçJçlççj
cnCçpçí mçbHçÓCç& Dçvçáiç´nç®çí mçÓ®çkçÀ®ç nçí³ç. DçMçç
jçÇlççÇvçí ÒçYçÓlçÊJç Kçç}®³çç HççlçUçÇJçj GlçjC³ççvçí Lççí[îçç
Þçcççvçí cççvçJççmç GÊçcç HçÀU ÒççHlç nçíF&}. cnCçÓvç®ç
kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} cççvçJç Oçv³çDççnílç. kçíÀJçU mcçjCç
cçç$çí®ç oÊçÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçíF&}. cççvçJçç®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Hçlçvç nçíC³ççmç pçíJç{í cççiç& Dççnílç, ÞççÇ®çjCççb®çç
Dçvçáiç´n ÒççHlç nçíC³ççmç l³ççnçÇHçí#çç DçmçbK³ç cççiç&
Dççnílç. ní®ç Hçjcç mçl³ç Dççní. mcçjCç, Dç®ç&vç kçíÀu³ççcçáUí
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÒçYçÓbMççÇ DçvçámçbOççvç Iç[lçí.
³ççcçáUí mççOçkçÀçb®çí HççHçkçÀcç&, oçíøç, çÆJçøç³çJççmçvçç,
mçbmkçÀçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®çÌlçv³ççlç ÒçJçíMç
kçÀjlççlç. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç YçÊçÀçbvçç Þçí³çmkçÀj
MçáYçmHçbovççb®çç }çYç nçílççí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ
mççOçkçÀçb®³çç ®çÌlçv³ççlç ÒçJçíMç Pçç}íu³çç HççHç
mçcçáoç³çç®çí HççÆJç$ç vçoçÇ®³çç mvççvççvçí®ç
çÆvçcçÓ&}vç kçÀjlççlç. lçmçí vç kçíÀu³ççmç l³ççb®³çç
³ççíiççivççÇvçí®ç l³çç HççHççbvçç pççUÓvç Yçmcç kçÀjlççlç. lçí
mJçlç: lçHç kçÀªvç l³çç lçHçç®çí HçÀU l³ççb®³çç YçÊçÀçbvçç
oílççlç. kçÀcç&mçÓ$çç®çí DççÆlç¬çÀcçCç vç kçÀjlçç YçÊçÀçb®çí
j#çCç kçÀjlççlç. l³ççbvçç DççJçM³çkçÀ Jççìu³ççmç çÆkçÀlççÇnçÇ
pç[mJçªHççÇ kçÀcç&HçÀ}çb®çí MççíøçCç kçÀªvç DççHçu³çç
YçÊçÀçbvçç çÆJçcçáÊçÀçÇ®çç Òçmçço oílççlç. #çCççí#çCççÇ
l³ççb®³çç kçÀcç祮çç OJçbmç kçÀjlççlç. cnCçávç®ç, l³ççb®³çç
YçÊçÀçb®ççÇ, l³ççb®³çç vç kçÀUvç®ç kçÀcç&yçbOçvççlçÓvç
mçáìkçÀç nçílçí. cçáçÆÊçÀ çÆcçUlçí. ³çç HçUvççÇmJççcççR®³çç
JçÊçÀJ³ççvçblçj mçá×ç cççP³çç cçvççlççÇ} ÒçÍvç çÆcçì}ç vçJnlçç.
cççÇ l³ççbvçç DçpçÓvç SkçÀ ÒçÍvç çÆJç®ççjC³çç®çí mççnmç
kçíÀ}í. ``mJççcççÇ ! mçç[ímççlççÇ®³çç $ççmççlçÓvç
MçbkçÀjç®ççÇ mçá×ç mçáìkçÀç Pçç}çÇ vççnçÇ Dçmçí SíkçÀ}í
nçílçí. iç´nçmçbyçbOççÇ $ççmççlçÓvç ÞççÇiçá© mççJç&YççÌcç
kçÀMçç ÒçkçÀçjí mçáìkçÀç kçÀjlççlç, ¿ççyçÎ} cçççÆnlççÇ ÐççJççÇ
DçMççÇ ÒççLç&vçç.'' ³çç Jçj HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í.
``yççyçç ! MçbkçÀjç ! Kçiççí}çlççÇ} iç´nçbvçç pççÇJççbMççÇ
çÆcç$çlJç çEkçÀJçç Mç$çálJç Dçmçí vçmçlçí®ç. cççvçJç
pçvcç箳çç JçíUçÇ l³ç箳çç ÒççjyOç kçÀcçç&}ç Dçvçámçªvç iç´n
cçno&Mçívçí pçvcç Içílççí, l³çç iç´nçbvçç Dçvçámçªvç
MçáYççMçáYç HçÀU l³çç}ç çÆcçUlç Dçmçlçí. iç´nçb®³ççcçáUí
³çíCççjí mçÓ#cççÆkçÀjCç DçMçáYç HçÀU oíCççjí Dçmçu³ççmç,
l³ççb®³çç oçíøç çÆvçJççjCççmçç"çÇ cçb$ç, lçb$ç, ³çb$ççvçí
kçÀçnçÇ HçÀU vç çÆomçu³ççmç, pçHç, lçHç nçícçç®çç DççÞç³ç
I³ççJçç. ³çç GHçç³ççvçí mçá×ç GHçMçcçvç vç Pççu³ççmç ÞççÇiçá©
HççoákçÀçbvçç MçjCç pççJçí. ÞççÇ®çjCç mçJç&MççÆÊçÀ
mçbHçVç Dçmçlççlç. MçkçwlççÇcçO³çí ®ççbiçu³çç DçççÆCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JççF&ì MçkçwlççÇ Dçmçlççlç. l³çç l³çç MçkçwlççÇkçÀ[Óvç
çÆvçIçç}í}çÇ mHçbovçí MçáYç DçMçáYç Içìvçç Iç[JçÓvç
DççCçlççlç. Òçl³çíkçÀ iç´nçmç cççvçJç MççÆjjçlççÇ} Lççí[îçç
çÆJçMçíøç YççiççJçj DççÆOçHçl³ç Dçmçlçí. iç´nyççOçç
Dçmçu³ççmç cççvçJç箳çç MççÆjjçlççÇ} kçÀçíCçl³çç YççiççJçj l³çç
l³çç iç´nçb®çí DççÆOçHçl³ç Dçmçlçí, lçí®ç çÆHççÆ[lç nçílççlç.
çÆJçéç®çÌlçv³ççHççmçÓvç ÒçJçççÆnlç mçÓ#cç mHçbovçç
cçáUí®ç F<ì DççÆvç<ì HçÀUçb®ççÇ çÆmç×çÇ nçílçí.
mHçbovççbcçáUí DççkçÀøç&Cç çEkçÀJçç, çÆJçkçÀøç&Cç nçílçí.
mçppçvççb®çç mçnJççmç DçmçCççN³çç J³ççÆÊçÀmç oápç&vç
mçnJççmç Iç[u³ççmç DçkçÀçjCç kçÀ}n, yçbOçáçÆJç³ççíiç,
kçáÀìábyççlççÇ} mçom³ççbMççÇ Jçço-çÆJçJçço nçílççlç. ní mççjí
DççkçÀøç&Cç MçkçwlççÇ kçÀcççÇ Pççu³ççvçí çÆcçUCççjí
DççÆvç<ì HçÀU Dççní. çÆJçMJçMçkçwlççÇkçÀ[Óvç
mHçbovçç®ççÇ çÆvçjblçj GlHççÆÊç nçílç Dçmçlçí. lçí Lççí[îçç
kçÀç}çJçOççÇHç³ç¥lç l³çç cççCçmççJçj ÒçYççJç Hçç[C³çç®çí
kçÀç³ç& kçÀjlççlç. kçÀçU nç MçkçwlççÇ-mJçªHç Dççní. Lççí[îçç
kçÀç}çblçjçvçí lççÇ mHçbovçí l³çç cççCçmççmç mççí[Óvç
çÆJçOççÇjçÇl³çç ÒçYçççÆJçlç nçíCççN³çç cççCçmç箳çç MçjçÇjçlç
ÒçJçíMç kçÀjlççlç. kçÀç}®ç¬çÀç}ç Dçvçámçªvç l³çç®çí HçÀU
çÆcçUlç Dçmçlçí. cççvçJçç®ççÇ oÌJçYççÆÊçÀ pççiçÉlç nçíTvç
pçHç, lçHç kçíÀu³ççmç iç´nçb®ççÇ lççÇJç´lçç Lççí[îççÒçcççCççlç
kçÀcççÇ nçílçí. cçnçlcçí }çíkçÀ çÆJçéçkçÀu³ççCçç®ççÇ F®sç
kçÀªvç çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®çí ³ç%ç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç.
l³ççb®³çç lçHçç®çí HçÀU mçá×ç oçvç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ¿çç
ÒççƬçÀ³çívçí çÆJçMJççlç GodYçJç}í}çÇ DççÆvç<ìkçÀçjkçÀ
DçMççÇ mHçbovçí SkçÀç cççCçmççvçblçj oámçN³çç cççCçmçç}ç
kçÀ<ì vç oílçç lççÇ pçíLçÓvç GodYçJç}çÇ lçíLçí®ç Hçjlç pççlççlç.
cnCçpçí cçÓU çEyçoámLççvççlç pççlççlç. ¿çç}ç çÆlçjçíOççvç
cnCçlççlç. Lççí[í HçáC³çkçÀç³ç& kçíÀu³ççyçÎ} çÆJçMçíøç MçáYç
HçÀU çÆcçUçu³ççmç l³ççmç Dçvçáiç´n Dçmçí cnCçlççlç. mJççcççÇ
Hçá{í cnCçç}í ``yççyçç! çƬçÀ³çç³ççíiç çÆmç×çblççÒçkçÀçjí
mçÉ<ìçÇ, çqmLçlççÇ, }³ç ³çç çÆlçjçíOççvç Dçvçáiç´nçbvçç cççÇ
mHç<ì kçíÀ}í. lçÓ O³ççvççlç Dçmçlççvçç HçççÆn}íu³çç ³çJçvç
YççmçCççN³çç mççOçÓcçO³çí YççÆJç<³ççlç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ MççÆÊçÀ çÆJçMçíøçjçÇl³çç ÒçJçççÆnlç
nçíF&}. çEvçyçJçÉ#ç箳çç pçJçU Dçmç}íu³çç, YçÓiçÉnçblççÇ}
®ççj vçboççÆoHççbvçç lçÓ Hççnè MçkçÀ}çmç nçÇ DçmççOççjCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆkçÀcç³çç Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvççÇ kçÀçíCçl³ççlçjçÇ
cçnçvç GÎíMç箳çç ¢<ìçÇvçí®ç lçá}ç Dçmçç DçvçáYçJç çÆo}ç.
l³ççb®ççÇ DççblççÆjkçÀ kçÀuHçvçç kçíÀJçU l³ççbvçç®ç cççnçÇlç
Dççní. l³ççb®³çç }çÇ}ç HçÀçj Dçiçc³ç Dçmçlççlç. içá{çLç&
Òç³ççípçkçÀ Dçmçlççlç. l³ççb®³çç J³ççÆlççÆjÊçÀ oámçN³ççbvçç
l³çç®çç cççÆlçlççLç& pççCçlçç ³çílç vççnçÇ. l³ççlç mçá×ç
oíJçjnm³çí DçmçÓ MçkçÀlççlç. l³ççb®³çç DçvçácççÆlçvçí®ç cççÇ
lçá}ç l³çç®çí çÆJçJçjCç kçÀ© MçkçÀ}çí. mçcçmlç mçÉ<ìçÇ
l³ççb®³çç vçpçjíKçç}çÇ®ç Dçmçlçí. l³ççb®çí lçí®ç ÒçcççCç
Dççnílç. l³ççb®³ççlç lçí®ç Þçí<þ Dççnílç. çÆJçéççÆvç³çblçç
mçá×ç lçí®ç Dççnílç, ³ççíiççÆmç× Dççnílç, Dçcçí³ç Dççnílç. lçí
HççÆjCççcççbvçç, cççípçcççHççbvçç, HççÆjçÆcçlççÇ}ç mççO³ç
nçíCççjí çÆJçøç³ç®ç vççnçÇlç.''
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççR®³çç ³çç JçCç&vççvçí cççPçí cçvç
Dççvçboçvçí yçnªvç içí}í. cççÇ G[áHççÇ #çí$ççnèvç çÆvçIçç}çí.
kçáÀjJçjHçájçmç pççlççvçç cçO³çí®ç çÆkçÀlççÇlçjçÇ çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçMçç Içìvçç Iç[lç ®çç}u³çç nçíl³çç. ³çç mçJç& içb
´LçmLç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇiçá© mççJç&YççÌcççb®ççÇ
DçvçácççÆlç I³ççJççÇ ³çç çÆJç®ççjçvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vççíÊçj l³ççb®³ççMççÇ çÆJç®ççj
çÆJççÆvçcç³ç kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í.
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ cççP³çç cçvççlççÇ} YççJçç}ç }
çÇ}ívçí®ç mçcçpçávç Içílç}í lçí cnCçç}í ``lçáP³çç cçvççlççÇ}
YççJç cç}ç DçJçiçlç Pçç}í}ç Dççní. YççÆJç<³ççlç YçÊçÀçb®³çç
çÆnlççmçç"çÇ ÞççÇÒçYçÓb®³çç ®ççÆj$çç®çí çÆ}KççCç
kçÀjC³çç®çí lçÓ "jJç}í Dççnímç. lçí pçªj lçáP³çç Òç³çlvççbvçç
DçççÆMçJçç&o oílççÇ}.'' l³ççvçblçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ
cççOçJççmç l³ç箳çç O³ççvççvçáYçJçççÆJçøç³ççÇ mççbiç Dçmçí
cnCçç}í. cççOçJççvçí DççHç}í DçvçáYçJç mççbiçC³ççmç mçáªJççlç
kçíÀ}çÇ.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí pçvcçmLççvççÇ, ÞççR®³çç
HççoákçÀç, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç,
ÞççÇoÊçç$çí³ç DçççÆCç ÞççÇ vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ
³ççb®³çç cçÓçÆl祮ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç
ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í, ``yççyçç ! MçbkçÀjç, lçÓ oMç&vç
Içílç}í}í
ÞççÇJçuuçYççb®çí
cççlççiçÉn®ç
lçáP³ççlççÇ}
mçJç&MçkçwlççRvçç DççkçÀçÆøç&lç kçíÀ}í}í mLçU ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí
pçvcçmLççvç
Dççní.
lçíLçí
Dçmç}íu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HççoákçÀçb®³çç
Kçç}çÇ
HççlççUçlç
DçvçíkçÀ
mçnm$ç
Jçøçç¥HççmçÓvç lçHççlç yçmç}í}í $ç+øççÇ Dççnílç. lçÓ
HçççÆn}íu³çç ÞççÇJçuuçYççb®³çç pçvcçmLççvççlç®ç kçíÀJçU
ÞççR®³çç HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç kçíÀ}çÇ pççF&}.
HççoákçÀçb®³çç ÒççÆlç<þHçvçí vçblçj kçÀçnçÇ Jçøçç&vççÇ
DççÆlç Òç³çlvççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ®ççÆj$ççcçÉlç
ÒçkçÀççÆMçlç nçíF&}. lçÓ yçmçÓvç O³ççvçkçíÀ}íu³çç pççiçílç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç l³ççb®çç HçÓJç& DçJçlççj Dçmç}í}í
ÞççÇoÊçç$çí³ç, l³ççb®çç vçblçj®çç DçJçlççj ÞççÇvçÉçEmçn
mçjmJçlççR®³çç cçÓçÆlç& mLçççÆHçlç kçÀjC³ççlç ³çílççÇ}.
l³ççvçblçj
l³çç
#çí$ççlç
çÆJçmlççjçvçí
}çÇ}ç
nçílççÇ}.''
l³ççvçblçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ Lççí[ç JçíU cççÌvç Oçj}í.
Dççc箳çç içání®³çç pçJçU®ç Dçmç}íu³çç vçJç³çáJçkçÀç®çí Òçílç
yççníj kçÀç{C³ççmç mççbçÆiçlç}í. Òçílççmç yççníj kçÀç{u³ççJçj
ÒçCçJçç®çç
G®®ççj
kçÀjC³ççmç
mçá©Jççlç
kçíÀ}çÇ.
``ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' J³ççIç´íéçj Mçcçç& pç³çIççíøç
kçÀjçÇlç nçílçç. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ vçJç³çáJçkçÀ箳çç
MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. Jç³ççíYççjçvçí çÆMçLççÇ} Pçç}íu³çç
JçÉ× MçjçÇjçmç, J³ççIç´ªHççblç Dçmç}íu³çç J³ççIç´íéçj Mçcçç&vçí
pçJçU
Dçmçuçíu³çç
vçoçÇlç
ìçkçÀC³ççmç
vçí}í.
vçÓlçvç MççÆjjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}íu³çç HçUvççÇmJççcççRvççÇ Dçç
%çç kçíÀ}çÇ, ``lçácnçÇ ³çç #çCççÇ®ç ³çíLçÓvç pççJçí. yççyçç !
cççOçJçç ! lçÓ lçáP³çç çÆJççÆ®ç$çHçájçmç pçç. yççyçç !
MçbkçÀjç ! lçÓ çÆlç©HççÆlç ³çç cçnç#çí$ççmç pççJçí. cççOçJçç !
lçÓ
lçáP³çç
mçÓ#cç
MçjçÇjçvçí
HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ}
HçáC³çJçblççb®çí oMç&vç Içílç}ímç, lçí®ç lçá}ç ³çç pçvcççlç
Hçájí.
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
Dçvçáiç´n
ÒçççqHlçjmlçá.''
lçíJnç®ç cççOçJç çÆJççÆ®ç$çHçájçkçÀ[í, cççÇ çÆlç©HçlççÇkçÀ[í
Òç³ççCççmç çÆvçIçç}çí. ÞççR®³çç }çÇ}í®çç Dçblç }çiçlç vççnçÇ
ní®ç Kçjí.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçO³çç³ç -5

ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nçvçí MçbkçÀj Yçfç®ççÇ
MççÆvçHççÇ[ç çÆvçJççjCç
cççÇ
cççP³çç
ÒçJççmççlç
Hçjcç
HççÆJç$ç
çÆlç©HçlççÇ
cçnç#çí$ççmç
Dçç}çí.
cççP³çç
cçvççlç
kçíÀJnçnçÇ

DçvçáYçJçuçíu³çç MççblççÇ®çç DçvçáYçJç Dçç}ç. çÆlç©HçlççÇ
cçnç#çí$ççlççÇ}
Hçá<kçÀjCççÇ®çí
mvççvç
kçÀªvç
ÞççÇ
JçWkçÀìíéçjç®çí oMç&vç Içílç}í. cçbçÆoj箳çç DçbiçCççlç®ç
O³ççvçmLç
Pçç}çí.
O³ççvççlç
ÞççÇ
JçWkçÀìíéçjçbvçç
m$ççÇcçÓçÆlç&ªHççlç HççÆn}í. yçç}çÆ$çHçájmçábojçÇ ³çç
ªHççlç
HçççÆn}í}çÇ
cçÓçÆlç&
Lççí[îçç
#çCççb
lç®ç
Hçjcçíéçj箳çç ªHççlç yço}}çÇ, DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçvçí
cçnççÆJç<Cç᮳çç ªHççlç yço}}çÇ. O³ççvççlç Dçmçlççvçç®ç
kçÀçnçÇ JçíUçvçí lççÇ cçÓlçça ®ççÌoç Jçøçç&®çí Jç³ç Dçmç}íu³çç
DççÆlçmçáboj kçÀç³çç OççjCç kçíÀ}íu³çç yçç}³çlççÇ®³çç ªHççlç
ÒçkçÀì Pçç}çÇ. l³çç yçç} ³çlççÇ®ççÇ ¢<ìçÇ DçcçÉlçcç³ç
Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. vçí$çܳççlçÓvç npççjçí cççlçí®³çç
Jçç®su³ççvçájçiçç®ççÇ pçCçá Jçøçç&®ç nçílç nçílççÇ. SJç{îççlç®ç
l³çç yçç}³çlççÇpçJçU kçÀçȳçç jbiçç®çç SkçÀ kçáÀªHç cççCçÓmç
Hççínçí®ç}ç. lççí l³çç yçç}³çlççÇmç cnCçç}ç, ``ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç Hç´YçÓ ! DççHçCç mççN³çç pçiçç®çí çÆvç³çb$çCç
kçÀjCççjí Dççnçlç. lçácç®çç YçÊçÀ Dçmç}íu³çç MçbkçÀj Yçfç}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

MçbkçÀj Yçfç®çí çÆlç©HçlççÇ}ç
Hççínçí®çCçí
kçÀççÆCçHççkçÀçlç
çÆlç©cç}oçmççb®ççÇ Yçíì

DççpçHççmçÓvç mçç[ímççlççÇ®çç ÒççjbYç nçílç Dççní. ³çç
çÆJçéççlç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®çí kçÀ<ì Dççnílç lçí cççÇ l³ç箳çç
DçvçáYçJççmç DççCççÇvç. ÒçYçÓb®³çç Dçç%çímçç"çÇ ³çíLçí GYçç
Dççní.'' kçÀ©Cççbmççiçj ÒçYçá cnCçç}í, ``Dçjí Mçvçí½çjç ! lçÓ
kçÀcç&kçÀçjkçÀ Dççnímç. pççÇJççbvçç kçÀcç&HçÀçÆ}lççb®çí
DçvçáYçJç kçÀjJçÓvç l³ççbvçç kçÀcç&çÆJçcçáÊçÀ kçÀjlççímç. lçÓ
lçáP³çç Oçcçç&}ç Dçvçámçªvç kçÀlç&J³ç kçÀj. DçççÆÞçlç
pçvççb®çí j#çCç kçÀjCçí nçÇ cççPççÇ ÒççÆlç%çç Dççní. cnCçÓvç
MçbkçÀj Yçfç}ç cççÇ lçáP³çç HççmçÓvç Pçç}íu³çç kçÀ<ìkçÀçUçlç
mçnç³³ç kçÀªvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç oílççí lçí lçÓ yçIç.''
ÞççÇHçço cçnçjçpç DçççÆCç Mçvç̽çjç®çí Dçmçí mçbYççøçCç
Pççu³ççJçj oçíIçínçÇ cççP³çç O³ççvççlçÓvç çÆvçIçÓvç içí}í. Hçjblçá
vçblçj YçiçJçvcçÓçÆlç&®çí O³ççvç kçÀjCçí kçÀ"çÇCç Pçç}í. cççP³çç
kçÀ<ìkçÀçUç®ççÇ mçáªJççlç Pçç}çÇ. ÞççÇHççoçbkçÀ[Óvç cççPççÇ
kçÀ<ìçlçÓvç mçáìkçÀç nçíF&} ³çç®çç oÉ{ çÆJçéççmç nçílçç. cççÇ
çÆlç©cç}çnávç
çÆlç©HçlççÇ}ç
Dçç}çí.
çÆlç©HçlççÇ®³çç jml³ççJçj cçvçç}ç Jççìí} lçmçí ®çç}}çí nçílççí.
cçvç ®çb®ç} nçílçí. SkçÀ vnçJççÇ cç}ç yçUpçyçjçÇvçí LççbyçTvç
cnCçç}ç, ``lçÓ JççÇmç Jçøçç&HçÓJçça IçjçlçÓvç HçUÓvç içí}í}ç
mçáyyç³³çç Dççnímç vçç ? lçáPçí DççF&yççHç kçÀçUpççÇ kçÀjçÇlç
Dççnílç. lçáPççÇ Yçç³çç& jpçmJç}ç Pçç}í}çÇ Dççní. lççÇ Jç³ççlç
Dçç}çÇ
Dççní.
lçÓ
çÆl箳çç
yçjçíyçj
mçbmççj
kçÀj.
cçá}çyççUçmççÆnlç mçáKççÇ jnç. lçíJnç®ç cççÇ cnCçç}çí,
``Dçnçí, cççÇ MçbkçÀjYçf vççJçç®çç kçÀVç[ oíMççlç jçnCççjç yç
´çïçCç. Jççìmçª Dççní DçççÆCç HçáC³ç#çí$ç mçb®ççj kçÀjçÇlç
³çílç Dççní. cççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. ÞççÇ oÊçÒçYçÓ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç ³çç vççcçªHççvçí DçJçlçj}í Dççnílç, Dçmçí SíkçÓÀvç
kçáÀªiç·çÇ}çÒç³ççCç
DççjbçÆYç}í
Dççní.
Hçjcç
HççÆJç$ç
içç³ç$ççÇ®ççÇ MçHçLç IçíTvç mççbiçlççí, cççÇ yç´ïç®ççjçÇ Dççní.
cççÇ lçácnçÇ cnCçlçç lççí mçáyç³³çç vnçJççÇ vççnçÇ.''
Hçjblçá cççPçç DççJççpç SíkçÀCççjí kçÀçíCççÇ vçJnlçí. lçíLçí
Hçá<kçÀU }çíkçÀ pçcçç Pçç}í nçílçí. Òçl³çíkçÀpçCç kçÀçíCçl³çç vç
kçÀçíCçl³çç jçÇçÆlçvçí cççPççÇ çEvçoç®ç kçÀjçÇlç nçílçç. cç}ç
mçáyyç³³çç vççJç箳çç cççCçmç箳çç IçjçÇ vçíC³ççlç Dçç}í.
mçáyyç³³çç®çí
DççF&
Jç[çÇ}
cç}ç®ç
l³ççb®çç
cçá}içç
mçcçpçÓvç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí cççPççÇ mçcçpçÓlç Içç}çÇlç
cnCçç}í, ³çç Hçá{í Dççcnç}ç mççí[Óvç pççT vçkçÀçímç. jpçmJç}ç
m$ççÇ}ç mççí[Óvç pççCçí nç cçnçDçHçjçOç Dççní. l³ççlççÇ} SkçÀ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççCçÓmç cnCçç}ç, ``mçáyyç³³çç oç{çÇ DçççÆCç çÆcçMççbvççÇ
PççkçÀ}ç
içí}ç
Dççní.
³çç®çí
#ççÌjkçÀcç&
kçíÀu³ççmç
HçÓJçça®ççÇ kçÀUç ³çíF&}.'' cççÇ mçáyyç³³çç vççnçÇ Dçmçí
DçvçíkçÀoç mççbçÆiçlç}í Hçjblçá cççPçí SíkçÀCççjí kçÀçíCççÇ®ç
vçJnlçí. yçUpçyçjçÇvçí cççPçí #ççÌj kçÀcç& kçÀjC³ççlç Dçç}í.
içáUiçáUçÇlç içáb[Ó kçíÀ}ç. oç{çÇ, çÆcçMçç HçCç kçÀç{Óvç
ìçkçÀu³çç. cççP³çç içȳççlççÇ} HççÆJç$ç ³ç%ççíHççÆJçlç mçá×ç
kçÀç{Óvç ìçkçÀ}í. cççP³ççmçç"çÇ l³ççb®³çç cçççÆnlççÇlçu³çç
SkçÀç
YçÓlç
JçÌÐçç}ç
yççí}çJçC³ççlç
Dçç}í.
l³ççvçí
çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçMççÇ JçíMçYçÓøçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ.
l³ç箳çç Yç³çbkçÀj ¢<ìçÇvçí®ç cççP³çç Ëo³ççlç kçÀçbHçjí Yçj}í.
cç}ç yççbOçÓvç ®ççkçÓÀvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj Jççj kçíÀ}ç içí}ç.
l³ççJçj çE}yçç®çç jmç DçççÆCç çÆJççÆJçOçÒçkçÀçj®çí jmç
Dççílç}í içí}í. cç}ç lççí $ççmç mçnvç nçílç vçJnlçç. nç mçiçUç sU
Pççu³ççJçj mçáyyç³³çç}ç yç´çïçCç YçÓlççvçí Hçsç[}í Dççní,
cnCçÓvç®ç nç pççvçJçí Içç}Óvç cçb$ç yçjUlççí Dçmçç çÆvçCç&³ç
IçíC³ççlç Dçç}ç. çÆlç©HçlççÇlç Dçmç}í}í yç´çïçCç mçá×ç
mlçyOç®ç Pçç}í nçílçí. ¿çç vçiçjçlç Dçç}í}ç Jççìmçª mçáyyç³³çç®ç
Dççní, l³çç}ç SkçÀç yç´ïçjç#çmççvçí yççOç}í Dççní Dçmçí®ç lçí
mçcçpç}í. cç}ç l³çç iççJççlççÇ} cççí"îçç Þçí<þ yç´çïçCççbkçÀ[í
vçí}í içí}í. cççÇ kçÀVç[ oíMççdzç mcççlç& yç´çïçCç Dççní, YççjÜçpç
iççí$çç®çç Dççní. vçcçkçÀ ®çcçkçÀ cç}ç ³çílçí, mçbO³çç Jçbovç
HçCç kçÀjlççí Dçmçí cççP³çç mççbiçC³ççJçj l³ççb®çç çÆJçéççmç®ç
vçJnlçç. mçáyyç³³ççmç SkçÀç kçÀVç[ yç´çïçCç YçÓlççvçí PçHççì}í
Dççní, l³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç çÆ®ççÆkçÀlmçç kçÀªvç Hçjlç
HçÓJççamççjKçí kçÀjçJçí. Dçmçí l³çç Þçí<þ yç´çïçCççbvççÇ
mççbiççÇlç}í.
IççJççvçí Pçç}íu³çç $ççmççvçí cççÇ ®ç¬çÀçTvç içí}çí. cççPçí ©ovç
kçíÀJçU DçjC³ç©ovççmççjKçí®ç Pçç}í. Mçá×çÇJçj Dçç}çí lçíJnç
cççP³çç mçcççíj cççP³çç mççjKçç®ç kçÀçUí lçípç Dçmç}í}ç SkçÀ
çÆJçkç=Àlç DççkçÀçjç®çç cççCçÓmç yçmç}í}ç Dççní Dçmçí
Jççì}í. lççí cççP³ççMççÇ kçÀçnçÇ vç yççí}lçç cççP³ççcçO³çí
mçcççTvç içí}ç. cççP³ççMççÇ lçoçkçÀçj Pçç}ç. mçç[ímççlççÇ®³çç
ÒçYççJççvçí mçç[ímççlç Jçøç& cççPçç kçÀ<ìkçÀçU Dççní. ³çç®ççÇ
kçÀuHçvçç cç}ç Dçç}çÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç ³çç
kçÀ<ì箳çç kçÀçUçlç cççPçí j#çCç kçÀjlççÇ} Dçmçç cç}ç ¢
{ çÆJçéççmç nçílçç. lçíJç{îçç lççHççlç mçá×ç cççÇ cçvççlç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç nçílççí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇ®çjCççb®çí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççyçjçíyçj cççPçç $ççmç
kçÀcççÇ nçíC³ççmç mçá©Jççlç Pçç}çÇ. YçÓlçJçÌÐç cçç$ç
kçÀçWyç[îçç, yçkçÀN³ççb®ççÇ yçUçÇ oílç, çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç
HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçç. cç}ç cçç$ç HçL³çç®çç Dççnçj çÆo}ç
nçílçç. mçáyyç³³çç}ç yç´çïçCç YçÓlççvçí yççOç}í Dççní, l³ççcçáUí
l³çç}ç MççkçÀçnçj®ç çÆo}ç HçççÆnpçí Dçmçí cççbçÆ$çkçÀçvçí
mççbçÆiçlç}í. ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nçvçí®ç cç}ç
MççkçÀçnçj çÆo}ç içí}ç, ³çç®çí cçvçç}ç yçjí Jççì}í. lççÇvç
çÆoJçmç cççÇ lççÇJç´vçjkçÀ ³ççlçvçç Yççíiçu³çç. l³çç mçbkçÀìçlç
mçá×ç cççÇ ÞççÇ®çjCççb®çí mcçjCç vç ®çákçÀçÆJçu³ççcçáUí
®ççÌL³çç çÆoJçmççHççmçÓvç mçbkçÀìí ³çíCçí yçbo Pçç}í. lçí }
çíkçÀ cççP³çç MççÆjjçJçj çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç Dçmçí Òç³ççíiç
kçÀjçÇlç nçílçí. cççbçÆ$çkçÀ cçOçÓvç cçOçÓvç ®ççyçkçÀçvçí
cççjlç nçílçç. ``ÞççÇJçuuçYçç MçjCçb MçjCçb'' DçMççÇ oçÇvçlçívçí
nçkçÀ cççjçÇlç cççÇ j[lç nçílççí. ÞççÇoÊçç®ççÇ Dçvçv³ç
YççÆÊçÀvçí mçíJçç kçÀjCççN³çç}ç nçÇ DçMççÇ vçjkçÀyççOçç
kçÀMççÇ Dçmçlçí, ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí.
lçíJç{îççlç®ç çÆJççÆ®ç$ç Iç[}í. cççP³çç MççÆjjçJçj
®ççyçkçÀç®çç cççj yçmç}ç Hçjblçá cç}ç çEkçÀçÆ®çlç mçá×ç
$ççmç Pçç}ç vççnçÇ. lçíJnç cççbçÆ$çkçÀ®ç j[Ó }çiç}ç. lççí cç}ç
cççjlç nçílçç, HçCç l³ç箳çç cççjç®çç $ççmç l³çç}ç®ç nçílç nçílçç.
ní kçÀmçí Iç[lçí ní l³çç}ç mçcçpçlç vçJnlçí. lççí cççP³ççkçÀ[í Jçí[mçj
vçpçjívçí Hççnçlç nçílçç. cççÇ cçç$ç nçÇ ÞççR®ççÇ®ç }çÇ}ç
Dççní Dçmçí mçcçpçÓvç nmç}çí. cççÇ HçL³çç®çí®ç pçíJçCç
pçíJçlç nçílççí Hçjblçá lçí mçá×ç cç}ç cçOçáj Jççìlç nçílçí. cççÇ
HççíìYçj pçíJçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. pçíJçCç ÞççÇHççoçb®³çç
Dçvçáiç´nç®çç Òçmçço mçcçpçÓvç pçíJçlç nçílççí. lççí
cççbçÆ$çkçÀ cçç$ç l³ç箳çç DççJç[çÇ®çí kçÀçWyç[îçç yçkçÀN³çç
Kççlç Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç lçí çÆJçøççmççKçí®ç Yççmçlç nçílçí.
l³çç®ççÇ lçy³çílç HçCç #ççÇCç nçílç nçílççÇ. lççí cç}ç $ççmç
oíC³çç®çí mççí[Óvç kçíÀJçU cçb$ç, HçÓpçç JçiçÌjí kçÀªvç JçíU
Içç}JççÇlç nçílçç. cççPçç F}çpç mç᪠Pççu³ççHççmçÓvç Hçç®çJ³çç
çÆoJçMççÇ l³çç®çí Içj pçUÓvç içí}í. l³çç Içjçlç DçivççÇ vçJnlçç®ç,
lçjçÇmçá×ç mçiçUîççb®³çç oíKçlç®ç DçivççÇ ÒçkçÀì Pçç}ç
DçççÆCç #çCççlç®ç mçiçUí jçKç Pçç}í. mçnçJ³çç çÆoJçMççÇ lççí
çÆKçVçlçívçí mçáyyç³³ç箳çç IçjçÇ ³çíTvç cnCçç}ç,
``mçáyyç³³çç}ç uççiç}í}í yç´çïçCç YçÓlç cççbçÆ$çkçÀ nçílçí.
l³ççvçí cççP³çç Içjç}ç cççbçÆ$çkçÀ Òç³ççíiççvçí oiOç kçíÀ}í.''
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçílççU JçiçÌjí DçvçíkçÀ #çáêMççEÊçÀvçç ÒçmçVç kçÀjC³ççmç,
DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®³çç HçÓpçç kçÀjçJ³çç }çiçlççÇ}, l³ççmçç"çÇ
DççÆOçkçÀ OçvçjçMççÇ }çiçí} Dçmçí l³ççvçí mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í.
cçb$ççlçb$çç®çç kçÀçnçÇ®ç GHç³ççíiç vçJnlçç. cççbçÆ$çkçÀ
Oçvç箳çç DççMçívçí Dçmçí Jççiçlç nçílçç ní cç}ç cçççÆnlç nçílçí.
çÆJççÆOç®çí çÆJçOççvç cççvçÓvç cççvç Kçç}çÇ Içç}Óvç,
mçáyyç³³ç箳çç HçlvççÇ}ç cççPççÇ®ç HçlvççÇ cnCçÓvç
mJççÇkçÀçj kçÀjC³çç®ççÇ JçíU Dççu³ççmç l³ç箳ççHçí#çç
DççÆOçkçÀ }ççÆpçjJççCççÇ HççÆjçqmLçlççÇ kçÀç³ç DçmçCççj ?
l³ççHçí#çç cççí"ç çÆJçéççmçIççlç kçÀçíCçlçç DçmçÓ MçkçÀlççí.
³çç®ççÇ cç}ç Kçblç Jççì}çÇ. çÆJçOççÇ cççP³çç pççÇJçvççMççÇ
SJç{îçç ¬çáÀjlçívçí kçÀç KçíUlç Dççní mçcçpçlç vçJnlçí, G}iç[lç
vçJnlçí. cççPçí kçÀçUçÇpç kçÀçHçlç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç ³çílç
nçílçç. cççÇ mçáyyç³³ç箳çç DççF&-yççHççbvçç cnCçç}çí,
``cççPçí cçç³ç yççHç ! lçác箳çç mçJç& mLççJçj mçbHççÆÊç®ççÇ
çÆJç¬çÀçÇ kçÀªvç ³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç cçç³ççpççUçlç Hç[Ó
vçkçÀç. cççPççÇ lçyyçílç ®ççbiç}çÇ®ç Dççní. cççÇ lçácnç}ç
DççF&-yççHççmççjKçí®ç cççvçlççí.'' lçíJç{îççJçj®ç cç}ç
cççbçÆ$çkçÀçkçÀ[Óvç cçáçÆÊçÀ çÆcçUç}çÇ. mçáyyç³çç®çí
DççF&-Jç[çÇ} Dçl³ççvçboçÇlç Pçç}í. l³ççb®³çç [çíȳççlççÇ}
Dççvçbo HççnÓvç cççPçí [çíUí HçCç Dççí}í Pçç}í. Hçjm$ççÇ
cççlçímçcççvç Dçmçlçí cnCçÓvç ³çíCççN³çç mçbkçÀìçlçÓvç
cççPççÇ j#çç kçÀjçJççÇ. Oçcç& Yç´<ì nçíT oíT vç³çí, DçMççÇ
Dçl³çblç oçÇvçHçCçí cçvççlçu³çç cçvççlç®ç ÞççÇHççoçb®ççÇ
ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç nçílççí.
cççPçç F}çpç mç᪠Pççu³ççJçj Dçç"J³çç çÆoJçMççÇ cççPççÇ mçíJçç
kçÀjCççN³çç mçáyyç³³ç箳çç HçlvççÇ}ç yçIçÓvç cnCçç}çí.
``cççP³çç yççyçlççÇlç lçÓ kçÀç³ç mçcçpçlçímç ? cççÇ Kçjç Kçjç
mçáyyç³³çç®ç Dççní ³ççJçj lçáPçç çÆJçéççmç Dççní kçÀç ?'' l³ççJçj
lççÇ cnCçç}çÇ. ``cççÇ oçívç Jçøçç&®ççÇ Dçmçlççvçç cççPçí }ivç
Pçç}í. Dççlçç cççPçíJç³ç 22 Jçøç& Dççní. DççHçCç cççPçí HçlççÇ
Dççnçlç kçÀç vççnçÇ lçí l³çç Hçjcçíéçjç}ç®ç cççnçÇlç, oámçN³çç
kçÀçíCçç}ççÆn cçççÆnlç vççnçÇ. vçÓlçvç ³ççÌJçvççblç HçoçHç&Cç
kçíÀ}íu³çç HçlvççÇmç HççnÓvç Hçáªøç çqmLçj jçnÓ MçkçÀlç
vççnçÇ. DççHçCç FlçkçÀç $ççmç mçnvç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç
mçá×ç cç}ç HçlvççÇ ³çç vççl³ççvçí çqmJçkçÀçj}í vççnçÇ. mHçMç&
kçíÀ}ç vççnçÇ, ní mçiçUí GÊçcç mçbmkçÀçj DçmçCççN³çç}ç®ç
Mçkçw³ç Dççní. lçác箳çç çÆJçøç³ççÇ cç}ç kçÀmç}çÇ®ç YççJçvçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vççnçÇ. cççÇ kçáÀUç®çjç}ç Dçvçámçªvç Oçcçç&vçí®ç pççÇJçvç
kçÀb"ç³ç®çí "jJç}í Dççní. DççHçCç cççPçí HççÆlç Dçmçu³ççmç ³çç
®çjCç oçmççÇ}ç mççí[Óvç pççT vç³çí. cççPçç vçJçjç HçUÓvç
pççTvç 20 Jçøçx Pçç}çÇ. cççPçç çÆJçJççn yçç}HçCççlç®ç Pçç}ç
lççí cç}ç vçkçÀUlç®ç. ³çç kçÀçjCççmlçJç lçácnçÇ cç}ç DççHç}çÇ
HçlvççÇ cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçÀª MçkçÀlçç. cççÇ lçác箳çç
cççiç&oMç&vççKçç}çÇ®ç jçnçÇvç. lçácnçÇ vçíncççÇ mcçjCç
kçÀjlçç lçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mcçjCç kçÀjçÇvç. l³çç
mçodiçá©b®³çç ®çjCççÇ ¿çç pççÆì} mçcçm³çí®çí
Oçcç&mçccççÆlçHçÓJç&kçÀ çÆvçJççjCç kçÀjçJçí DçMççÇ cççÇ
ÒççLç&vçç kçÀjçÇvç.''
çÆlç®çí JçÊçÀJ³ç cç}ç ³çáçÆÊçÀ mçbiçlç Dçmçu³ççmççjKçí Jççì}í.
cççÇ cnCçç}çí, ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ®ç
Dççnílç. ³çç kçÀçÆ}³çáiççlç l³ççbvççÇ DçJçlççj Içílç}ç Dççní.
Òçmlçálç lçí kçáÀjJçHçájçblç®ç Dççnílç. DççHçu³çç
YççÆÊçÀYççJççmç Dçvçámçªvç l³ççb®çí Jçlç&vç Dçmçlçí.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç mçodiçá© ³çç ªHççvçí mcçjCç
kçíÀu³ççmç mçodiçá©mççjKçí®ç DçvçáYçJç ³çílççlç. Hçjcççlcçç
³çç ªHççvçí mcçjCç kçíÀu³ççmç, lçí®ç Hçjcççlcçç Dççnílç Dçmçí
çÆmç× kçÀjlççlç. lçÓ mçá×ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí
vççcçmcçjCç kçÀj. Dç®çÓkçÀ kçÀlç&J³çç®çç yççíOç nçíF&}.
mçiçȳççbvçç Dççvçbocç³ç HççÆjCççcç }çYçlççÇ}.''
l³çç çÆoJçMççÇ Jçç[îççlç YççÆJç<³ç mççbiçCççjç SkçÀ cçç}ç
pçbiçcç Dçç}ç. pçbiçcç箳çç JçíMççlç Dçmç}íu³çç l³çç
cççCçmççkçÀ[í lçç[Hç$ççÇ iç´bLç nçílçí. Dççc箳çç Jçç[îççlççÇ}
mçJç&pçCççbvçç Lççí[îçç®ç kçÀç}çJçOççÇlç lççí HçÀçj
DççojCççdzç Pçç}ç. l³çç}ç Yçíì}íu³çç mçJç& YçççÆJçkçÀçbvçç lççí
YçÓlç YççÆJç<³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ Dçl³çblç DçodYçÓlç ÒçkçÀçjí
mççbiçlç Dçmçí. l³ç箳ççpçJçU®çí lçç[Hç$ç iç´bLç ní vçç[çÇ iç
´bLç DçmçÓvç, l³çç}ç jcç}Mççm$ç Dçmçí vççJç nçílçí. l³ççlççÇ}
çÆJçøç³ç Dç®çÓkçÀ DçmçÓvç l³ççlç mççbçÆiçlç}íu³çç Içìvçç
yçjçíyçj Iç[lççlç Dçmçí lççí mççbiçlç Dçmçí. mçáyyç³³ç箳çç
pçvçkçÀçb®³çç mçcçpçÓlççÇmçç"çÇ lççí Dççc箳çç IçjçÇmçá×ç
Dçç}ç. cççP³çç nçlççlç Lççí[îçç kçÀJç[îçç oíTvç l³çç Kçç}çÇ
ìçkçÀC³ççmç mççbçÆiçlçu³çç, l³ççvçblçj iççÆCçlç Iççuçávç
l³ç箳çç lçç[Hç$ç箳çç iç´bLççlçÓvç SkçÀ Hç$ç kçÀç{Óvç l³ççvçí
Jçç®çC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. ``ÒçMvç kçíÀ}í}ç cççCçÓmç
MçbkçÀjYçf vççJçç®çç kçÀVç[ yç´çïçCç Dççní. oÊççJçlççjçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®ççÆj$çç®çí çÆ}KççCç nç®ç
kçÀjí}. HçÓJç&pçvcççÇ nç DçççÆCç ³çç®çç SkçÀ çÆcç$ç
kçÀboákçÓÀj ¿çç Mçnj箳çç Lççí[îçç®ç oÓj Dçmç}íu³çç
cççíiç}çÇ®ç}ç& ¿çç iç´çcççlç pçvcç}í. pçáiççj KçíUC³ççlç
l³ççb®ççÇ çÆJçMçíøç DççmççÆÊçÀ nçílççÇ. l³çç iç´çcççlç SkçÀ
ÒççÆmç× mJç³çbYçÓ oÊçç®çí oíTU nçílçí. nç ÞççÇ oÊç
oíJçç}³ç箳çç Dç®ç&kçÀ箳çç YççJç箳çç ªHççlç pçvcççmç
Dçç}ç. cççí"îçç YççJç箳çç DçvçáHççqmLçlççÇlç HçÓpçç JçiçÌjí
nç®ç kçÀjçÇlç Dçmçí. oÊç oíJçç}³ç箳çç ÒççbiçCççlç nç DçççÆCç
³çç®çç çÆcç$ç oçíIçínçÇ pçáiççj KçíUC³ççlç cçivç Dçmçlç. nç
çÆkçÀlççÇ Dçvçç®ççj Dççní ³çç®ççÇ l³ççbvçç Kçblç vçJnlççÇ
l³ç箳çç çÆcç$ççyçjçíyçj SkçíÀ çÆoJçMççÇ KçíUlççvçç l³ççvçí
çÆJççÆ®ç$ç DçMççÇ Dçì "íJç}çÇ. l³çç®çç çÆcç$ç
çEpçkçÀu³ççmç nîççvçí KçíUçlçnj}í}çÇ jkçwkçÀcç ÐççJççÇ
DçççÆCç nç çEpçkçÀ}ç lçj l³ç箳çç çÆcç$ççvçí DççHçu³çç
HçlvççÇmç ¿çç}ç ÐççJçí Dçmçí "j}í. ³çç kçÀjçjç}ç mçç#ç cnCçpçí
ní oÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç Dçmçí cççvçÓvç ÒçcççCç kçÀªvç pçáiççj
KçíUC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. ''
DççHçu³çç mçcç#ç Dçl³çblç JççF&ì KçíU ®çç}Ó Dçmç}í}ç
oÊçÒçYçÓ yçIçlç®ç nçílçí. KçíUçcçO³çí MçbkçÀjYçf çÆJçpç³ççÇ
Pçç}ç. MçbkçÀj箳çç çÆcç$ççvçí l³ç箳çç HçlvççÇmç l³çç}ç
oíC³çç®çí vççkçÀçj}í. Yççb[Cç cççí"îçç cççCçmççbHç³ç¥lç içí}í.
kçáÀUçlççÇ} mçá%ç }çíkçÀ SkçÀçÆ$çlç pçcç}í. HççÆJç$ç DçMçç
oÊçÒçYçÓbmçcççíj SJç{í cççí"í oá<kç=Àl³ç Iç[}í, nçÇ Dçl³çblç
KçíoHçÓCç& Içìvçç nçílççÇ. Hçjm$ççÇ®çç cççín kçÀªvç çÆlç}ç
Jç¬çÀcççiçç&vçí ÒççHlç kçÀªvç IçíC³çç®ççÇ F®sç oMç&çÆJçu³çç
yçÎ} MçbkçÀj ³ç箳çç [çíkçw³ççJçj içjcç içjcç lçí} Içç}çJçí. lçmçí®ç
KçíUçcçOçí DççHçu³çç HçlvççÇmç HçCçç}ç }çJç}íu³çç ¿ççb®³çç
çÆcç$çç}ç vçHçábmçkçÀHçCçç ³çíC³ççmççjKçí Dçbiçsíovç
kçÀjçJçí. Dçmçí kçíÀu³ççJçj l³çç oçíIççbvçç iç´çcççlçÓvç
yççÆn<kç=Àlç kçÀjçJçí Dçmçç v³çç³ç mçÓ%ççbvççÇ çÆo}ç.
l³ççb®³çç v³çç³çç®ççÇ Dçbcç}yçpççJçCççÇ kçÀjC³ççlç Dçç}çÇ.
MçbkçÀjYçfçvçí l³ç箳çç HçÓJç&pçvcççÇ Lççí[çkçÀçU oÊç mçíJçç
kçíÀu³ççcçáUí ¿çç pçvcççÇ oíJçYççÆÊçÀ Dçmç}í}ç pçvcç ÒççHlç
Pçç}ç. l³çç®çç çÆcç$ç mçáyyç³³çç ³çç vççJççvçí #ççÌj kçÀcç&
kçÀjCççN³ççb®³çç IçjçÇ HçjcçHççÆJç$ç DçMçç çÆlç©HçlççÇ
#çí$ççlç pçvcç}ç. l³çç®çí cçvç ®çb®ç} Pççu³ççcçáUí Jçí[ç nçíTvç
uçivç Pççu³ççvçblçj HçUÓvç içí}ç. YççíUmçj Dçmç}í}çÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçáyyç³³çç®ççÇ HçlvççÇ çÆvçoçxøç Dççní. çÆl箳çç HçççÆlçJç
´l³ç箳çç ÒçYççJççvçí mçáyyç³³ç箳çç cçvçç®ççÇ ®çb®ç}lçç
kçÀcççÇ nçíTvç ní jcç} Mççm$ç SíkçÀu³ç箳çç oámçN³çç
çÆoJçMççÇ mçáyyç³³çç Hçjlç ³çíF&}. l³çç çÆoJçMççÇ
MçbkçÀjYçfç®ççÇ mçáìkçÀç nçíF&}. MçbkçÀjYçfç}ç Dçmç}í}çÇ
mçç[ímççlççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçvçáiç´nçvçí
mçç[ímççlç çÆoJçmççblç®ç çÆvçIçÓvç pççF&}. YçiçJçblçç}ç
mçç#ç "íTvç DçvçáçÆ®çlç mçbkçÀuHç kçíÀu³ççmç DçLçJçç,
DçOçcç& kçíÀu³ççmç oÊçÒçYçÓb®³ççkçÀ[Óvç kçÀ"çÇCççlççÇ}
kçÀ"çÇCç çÆMç#çímç Hçç$ç nçílççlç. mçáyyç³ç箳çç cçvç
®çb®ç}lçí®³çç HççÆjnçjçmlçJç MçbkçÀjYçf箳çç HçáC³ççlççÇ}
Lççí[ç Yççiç Kç®ç& Pççu³çç®çí çÆ®ç$çiçáHlççvçí çÆ}çÆn}í
Dççní. kçÀcçç&®çç ÒçYççJç Dçl³çblç mçÓ#cç jçÇçÆlçvçí kçÀçcç
kçÀjçÇlç Dçmçlççí, ¿çç mçl³çç®ççÇ pçççÆCçJç nçíTvç pççÇJççvçí
mçoÌJç mçlkçÀcç&®ç kçÀjçJçí. oá<kçÀcç& kçÀOççÇçÆn kçÀª
vç³çí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç pçvcç HççÆ$çkçíÀÒçcççCçí
l³ççb®³çç DçJçlççj mçcççHlççÇ vçblçj Lççí[îçç MçlçkçÀçbvççÇ
çÆ$çHçáj oíMççlççÇ} Dç#ç³çkçáÀcççj ³çç vççJç箳çç pçÌvç
cçlçmLççkçÀ[Óvç ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç ÞççÇ ÒçYçÓb®ççÇ
cçççÆnlççÇ Hççínçí®çí}. l³çç Dçiççíoj çÆJç}çmççb®ççÇ
cçççÆnlççÇ oíCççjí `ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç' ³çç
vççJçç®çç iç´bLç ÒçkçÀçMççÇlç nçíF&}.''
ÞççÇJçuuçYççb®³çç kçÀ©Cçí®çí JçCç&vç kçÀmçí kçÀjçJçí ?
oámçN³çç çÆoJçMççÇ®ç mçáyyç³³çç mJçiçÉnçmç Hçjlç}ç.
l³ç箳çç cçvçç®çí ®çb®ç}lJç HçÓCç&HçCçí çÆcçìÓvç lççí
mJçmLççÆ®çÊç Pçç}ç nçílçç. mçáyyç³ç箳çç HçlvççÇmç cççÇ
cççPççÇ yççÆnCç cççvç}í. mçáyyç³³ç箳çç cççlçç-çÆHçl³çç®ççÇ
HçjJççvçiççÇ IçíTvç cççÇ çÆ®çÊçÓj çÆpçunîççlççÇ}
kçÀççÆCçHççkçÀb iç´çcççmç HççínçW®ç}çí.
kçÀççÆCçHççkçÀb ní iç´çcç çÆ®çÊçÓjnÓvç Lççí[îçç®ç DçblçjçJçj
Dççní. l³çç iç´çcççlç Jçjojçpç mJççcççR®çí oíTU, cççÆCçkçÀb"íéçj
mJççcççR®çí oíTU, JçjçÆmç×çÇ çÆJçvçç³çkçÀç®çí oíTU Dççní.
cççÇ oíJçoMç&vç IçíTvç yççníj Dçç}çí. çÆlçLçí SkçÀ Gb®ç kçáÀ$çí
GYçí nçílçí. cç}ç YççÇlççÇ JççìÓvç cççÇ
JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oíJçUçlç Hçjlçiçí}çí. Lççí[çJçíU
oíJçç®çí O³ççvç kçÀªvç yççníj Dçç}çí. l³çç kçáÀ$³ççyçjçíyçj
DçpçÓvç SkçÀ kçáÀ$çç lçíJç{îçç®ç Gb®ççÇ®çç nçílçç. Dççpç ¿çç
kçÀç}YçÌjJççkçÀ[Óvç ®ççJçCçí ní çÆvççƽçlç®ç Dççní DçMççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

YççÇçÆlç Jççì}çÇ. Hçjlç JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç
cçbçÆojçlç içí}çí. cçbçÆojçlççÇ} HçápççN³çç}ç cççPçí Jçlç&vç
çÆJççÆ®ç$ç Jççì}í. ``yççyçç lçÓ IçìkçíÀ IçìkçíÀ}ç yççníj pççTvç
Hçjlç cçOçí ³çílççí Dççnímç ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ?'' Dçmçí l³ççvçí
çÆJç®ççj}í. cççÇ cççP³çç YççÇlççÇ®çí kçÀçjCç mççbçÆiçlç}í. ``lçí
çÆvç<kçÀçjCç kçÀçíCçç}ç kçÀçbnçÇ Fpçç kçÀçÆjlç vççnçÇlç. lçí
SkçÀç Oççíy³çç®çí HççUçÇJç kçáÀ$çí Dççnílç. lççí OççíyççÇ
oÊçYçÊçÀ Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççcççvçí
ÞççÇoÊççbvççÇ ³çç YçÓcççÇJçj DçJçlççj Içílç}ç Dççní, Dçmçí lççí
mççbiçlç Dçmçlççí. Oççíy³ççbvçç oíJçç}³ççlç ÒçJçíMç çÆvççÆøç×
vççnçÇ, lçjçÇ mçá×ç lççí ³çç oíJçUçcçOçí ³çílç vççnçÇ. l³ç箳çç
kçáÀ$³ççmç Hçç"Jçlççí. cççÇ mJççcççR®³çç Òçmççoç®çí içç"çí[í
yççbOçávç oílççí. lçí IçíTvç lçí l³çç}ç oílççlç. lçÓ oçívç®ç kçáÀ$çí
HçççÆn}í Dçmçí mççbçÆiçlç}ímç. SkçÓÀCç ®ççj kçáÀ$çí
Dççu³ççJçj®ç cççÇ Òçmçço oílççí. DçpçÓvç oçívç kçáÀ$çí Dçç}í
kçÀç lçí Hççnè ³çç'' Dçmçí lççí HçápççjçÇ cnCçç}ç. DççcnçÇ yççníj
³çíF&Hç³ç¥lç ®ççj kçáÀ$çí nçílçí. HçápççN³ççbvççÇ Òçmççoç®çí
içç"çí[í kçÀªvç çÆo}í. lçí ®ççjçÇ kçáÀ$çí cççP³çç ®ççjçÇ
yççpçábvççÇ Dçç}í DçççÆCç l³ççvççÇ cç}ç Içíj}í. HçápççjçÇ
cnCçç}ç ``kçáÀ$³ççb®³çç cçpççaÒçcççCçí lçÓ l³çç Oççíy³ççkçÀ[í
pçç. lçá}ç MçáYçkçÀçjkçÀ®ç nçíF&}.''
cççP³çç pççÇJçvççlççÇ} Òçl³çíkçÀ Içìvçç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆvçoxMççvçí®ç Iç[lç Dçmçlçí Dçmçç cççPçç
çÆJçéççmç nçílçç. mçáyyç³³ç箳çç Içjçlç Iç[}íu³çç Içìvçí Jçªvç
kçáÀU, cçlç Yçío vçmççJçç Dçmçí cç}ç Jççì}í. SkçÀ ®ççb[çU yç
´çïçCçkçáÀUçlç pçvcç IçíT MçkçÀlççí. ³çç pçvcççlççÇ} yç´çïçCç
oámçN³çç pçvcççlç ®ççb[çU ªHççvçí pçvcç IçíT MçkçÀlççí. cççvçJç
DççHçCç kçíÀ}íu³çç HççHçHçáC³çç®çí içç"çí[í IçíTvç
pçvcçpçvcççblçj箳çç kçÀcç& ÒçJççnçlç Jççnlç pççlç Dçmçlççí.
MçbkçÀjYçf DçççÆCç çÆlç©cç}oçmççb®çç mçbJçço
cççÇ Oççíy³ç箳çç jçnl³çç içuuççÇlç Dçç}çí. çÆlç©cç}oçmç
Dçmçí vççJç Dçmç}í}ç lççí jpçkçÀ 70 Jçøçç&®çç cnçlççjç nçílçç.
lççí l³ç箳çç PççíHç[çÇlçÓvç yççníj Dçç}ç. cççÇ Içjçlç içíu³ççJçj
l³ççvçí cç}ç SkçÀç Hç}biççJçj yçmçJç}í. yç´çïçCçpçvcçç®çç cççPçç
DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí içí}ç nçílçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí
YçÊçÀ kçÀçíCççÇnçÇ Dçmç}í lçjçÇ cç}ç Dçççqlcç³ççbmççjKçí®ç
çÆomçlç nçílçí. JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oíJçUçlççÇ}
Òçmçço çÆlç©cç}oçmççvçí cç}ç KççC³ççmç çÆo}ç. cççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Òçmçço iç´nCç kçíÀ}ç. vçblçj çÆlç©cç}oçmççvçí mççbiçC³ççmç
mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ.
DççFvççÆJççÆuuç®çí içCçHçlççÇ®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
cnCçÓvç DçJçlçj}í
lçí cnCçç}í ``yççyçç ! Dççpç®çç çÆoJçmç cççP³çç Dçl³çblç
Yççi³çç®çç Dççní ! DççHçu³çç oMç&vçç®çç }çYç Iç[}ç. lçácnçÇ
cççP³ççkçÀ[í kçÀOççÇ ³çç}, cççu³ççêçÇHçájç®çí DçççÆCç
ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçáj ³çíLççÇ} çÆJçMçíøç Jççlçç& kçÀOççÇ
mççbiçç} ³çç®ççÇ GlmçákçÀlçívçí Jççì Hççnçlççí Dççní. yççyçç !
MçbkçÀjYçfç ! JçjçÆmççÆ× çÆJçvçç³çkçÀç®çç Òçmçço Içílç}çmç.
lçÓ Dççp箳çç çÆoJçMççÇ®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
®ççÆj$ççcçÉlçç®çç ÞççÇiçCçíMçç kçÀj. lçá}ç ÞççÇJçuuçYççb®çç
DçççÆMçJçç&o kçáÀjJçHçájçlç }çYçí}. çÆlç©cç}oçmççvçí ¿çç®çç
HçÓJç& JçÉÊççblç mççbiçç³ç}ç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. cççÇ
HçÓJç&pçvcççÇ SkçÀ ÒççÆlççÆ<þlç Jçío HçbçÆ[lç nçílççí. Hçjblçá
Hçjcç}çíYççÇ nçílççí. cççP³çç cçÉl³çámçcç³ççÇ vçákçÀlçí®ç
pçvcç}í}í iççF&®çíJççmçª pçáv³çç çE®ççÆOçmç ®çIçUlççvçç
HççnÓvç l³ççmç pçHçÓvç "íJçC³ççmç cçá}çbvçç mçÓ®çvçç
çÆo}çÇ. cçjlçíJçíUçÇ cççÆ}vç Jçm$ççJçj vçpçj "íTvç cççÇ
ÒççCçl³ççiç kçíÀ}ç l³ççcçáUí jpçkçÀ箳çç pçvcççmç Dçç}çí.
cçjlçíJçíUçÇ p³çç mçbkçÀuHççvçí ÒççCçl³ççiç nçílççí l³çç}ç
Dçvçámçªvç
l³çç}ç
oámçjç
pçvcç
çÆcçUlççí.
cççP³çç
HçÓJç&HçáC³ççF&vçí®ç
içlç&HçájçÇ
(içábìáª)
cçb[UçlççÇ}
Hçu³çvçç[Ó ÒççblççlççÇ} cççu³ççêçÇHçájçlç cççÇ pçvcç}çí. lçí®ç
cçu³ççêçÇHçáj kçÀç}çblçjçvçí cçuuçççÆo ³çç vççJççvçí DççíUKç}í
pççT }çiç}í. l³çç iç´çcççlç cçuuçççÆo vççJçç®ççÇ oçívç IçjçCççÇ
nçílççÇ.
cçuuçççÆo
yççHçVççJçOçççÆvç
³çç
vççbJçç®çí
cçnçHçbçÆ[lç
nçÆjlçmç
iççí$çç®çí
nçílçí.
cçuuçççÆo
ÞççÇOçjDçJçOççvççÇ ³çç vççbJçç®çí cçnçHçbçÆ[lç kçÀçÌçÆMçkçÀ
iççí$ççÇkçÀ nçílçí. ÞççÇOçjDçJçOççvççÇ ³ççb®ççÇ yççÆnCç
jçpçcççbyçç çÆn®çç çÆJçJççn yççHçVççJçOççvççÇ ³ççb®³çç
yçjçíyçj
Pçç}ç.
iççíoçJçjçÇ
cçb[}çblçiç&lç
Dçmç}íu³çç
``DççFvççÆJççÆuuç''
³çç
iç´çcççlç
Pçç}íu³çç
içCçHçlççÇ
cçnç³ççiççmç oçíIçínçÇ içí}í nçílçí. Mççm$ççÒçcççCçí MçíJç쮳çç
DççnálççÇ®çç içCçHçlççÇ DççHçu³çç mççbí[ílç çqmJçkçÀçj
kçÀjçÇ} DçççÆCç DççHç}í mJçCç&kçÀçblççdzçáÊçÀ mJçªHçç®çí
oMç&vç oíF&} Dçmçí HçbçÆ[lççb®çí cçlç nçílçí. ³ç%ç箳çç
MçíJçìçÇ mJçCç&cç³çkçÀçblççÇvçí içCçHçlççÇvçí oMç&vç çÆo}í.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MçíJçì®ççÇ DççnálççÇ DççHçu³çç mççW[ílç Içílç}çÇ DçççÆCç cççÇ
mJçlç: mçbHçÓCç& kçÀ}ívçí içCçíMç®çlçáLçça®³çç çÆoJçMççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççvçí DçJçlççj IçíF&vç Dçmçí Jç®çvç
çÆo}í. ³ç%ççmç Dçç}í}í mçiçUí®ç }çíkçÀ Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç
Pçç}í. l³çç mçYçílç çÆlçIçí vçççqmlçkçÀ nçílçí. lçí cnCçç}í,
``çÆomçlçí lçí mçiçUí®ç Fbêpçç} Dççní kçÀçÇ cçnWêpçç} Dççní,
HçCç içCçHçlççÇ cçç$ç vççnçÇ. lçmçí Dçmç}í®ç lçj Hçjlç SkçÀoç
l³çç®çí oMç&vç Iç[JçÓvç DççCççJçí.''
kçÀççÆCçHçÓj çÆJçvçç³çkçÀç®çç cççÆncçç
nçícçkçáÀb[çlççÇ} çÆJçYçÓlççÇvçí cççvçJçç®çç DççkçÀçj Içílç}ç.
l³ççvçblçj lççÇ cçnçiçCçHçlççÇ mJçªHççlç ªHççblççÆjlç Pçç}çÇ. lçí
ªHç yççí}á }çiç}í. ``cçáKçç&vççí ! çÆ$çHçájçmçáj箳çç
JçOç箳çç JçíUçÇ çÆMçJççvçí, yççÆ}®ç¬çÀJçlçça®çç çÆvçiç´n
kçÀjC³ççHçÓJçça lçmçí®ç çÆMçJçç®çí DççlcççEuçiç IçíTvç
pççCççN³çç jçJçCççmç çÆJçjçíOç kçÀjlçí JçíUçÇ YçiçJççvç
çÆJç<Cçávçí, cççÆnøççmçájç®çç JçOç kçÀjC³ç箳çç mçcç³ççÇ
HççJç&lççÇvçí, YçÓYççj IçíC³ççHçÓJçça DçççÆoMçíøççvçí, mçJç&
çÆmç×çÇ çÆmç× nçíC³ççHçÓJçça çÆmç×cçávççRvççÇ,
ÒçbHç®ççJçj çÆJçpç³ç mççOçC³ç箳çç çÆvççÆcçÊççvçí
cçvcçLççvçí, ³çç®ç ÒçcççCçí mçkçÀ} oíJçlççbvççÇ cççPççÇ
DççjçOçvçç kçÀªvç®ç DçYççÇ<ì ÒççHlç kçíÀ}í. mçiçȳçç
MçkçwlççR®çí cççÇ®ç Yççb[çj Dççní. cççÇ mçJç&MççÆÊçÀcççvç
Dççní, jç#çmç MççÆÊçÀ mçá×ç cççP³ççcçO³çí®ç Dççní. mçJç&
çÆJçIvçkçÀlçç& cççÇ®ç, mçJç& çÆJçIvçnlçç& mçá×ç cççÇ®ç
Dççní. oÊçç$çí³ç cnCçpçí kçÀçíCç mçcçpç}çlç ? nçÆjnj Hçá$ç
Dçmç}í}ç Oçcç&Mççmlçç lççí®ç. çÆJç<CçáªHççlç yç´ïçç©ê ªHç
çÆJç}çÇvç Pçç}í lçí®ç oÊçªHç nçí³ç. Oçcç&MççmlççªHççlç
içCçHçlççÇ, øçCcçáKç ªHç çÆJç}çÇvç Pçç}í}í ní ªHç mçá×ç
oÊçªHç®ç Dççní. oÊçç$çí³ç ní mçJç&kçÀçU çÆ$çcçÓçÆlç&
mJçªHç®ç Dçmçlççlç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççlç
cçnçiçCçHçlççÇ Dçmçu³ççvçí içCçíMç®çlçáLçça®³çç
çÆoJçMççÇ®ç l³ççb®çç DçJçlççj nçíF&}. l³ççb®³çç cçOçí mçáyç
´ïçbC³çç®çí lçÊJç Dçmçu³ççvçí lçí kçíÀJçU %ççvç DçJçlççj cnCçÓvç
DççíUKç}í pççlççÇ}. Oçcç&Mççmlçç lçÊJççcçáUí lçí ªHç mçcçmlç
Oçcç&, kçÀcçç&®çí DçççÆo, DçççÆCç cçÓU Dçmçí mçcçpç}í
pççlççÇ}. nç DçJçlççj cççlçç-çÆHçl³ç箳çç mçb³ççíiçç®çí HçÀU
vçmçí}. p³ççíçÆlçmJçªHç®ç cççvçJççkç=ÀlççÇ®çí ªHç IçíF&}.''
ÞççÇ içCçHçlççÇ Hçá{í cnCçç}í cççÇ lçácnç}ç MççHç oílç Dççní.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçl³çmJçªHç Hççnávç mçá×ç lçí Dçmçl³çDççní Dçmçí cnCçç}çlç,
l³ççcçáUí lçác箳çç HçÌkçÀçÇ SkçÀ DççbOçUç pçvcçí}.
mçl³çmJçªHçç®ççÇ ÒçMçbmçç vç kçÀjlçç çEìiç} kçíÀu³ççcçáUí
lçác箳çç HçÌkçÀçÇ SkçÀ cçákçÀç pçvcçí}. SJç{ç pçvçmçcçáoç³ç
çÆvçpçYçÊçÀ, l³çç mçl³ç箳çç yççyçlççÇlç mççbiçlç Dçmçlçç
oá}&#ç kçÀªvç vç SíkçÀu³ççcçáUí lçác箳ççHçÌkçÀçÇ SkçÀ
yççÆnjç pçvcçí}. lçácnçÇ çÆlçIçí yçbOçáªHççvçí pçvcçç}. cççP³çç
mJç³çbYçÓ cçÓlçça®çí oMç&vç Içílçu³ççJçj®ç lçácnçÇ oçíøçjçÆnlç
Jnç}.
yççyçç ! lçí çÆlçIçínçÇ ³çç kçÀççÆCçHçájçlç YççJçb[箳çç ªHççlç
pçvcç}í. çÆ$çcçÓçÆlç&vçç oÓøçCç çÆou³ççmç, Iççíj DçvçLç&
nçílççí. nçÇ lççÇvç YççJçb[í, SkçÀ SkçÀj pççÆcçvççÇlç, ³çç®ç iç
´çcççlç GlHçVç kçÀç{çÇlç Dçmçlç. l³çç Mçílççlç Hçç³çL³çç}ç SkçÀ
çÆJçnçÇj nçílççÇ. cççíìí®³çç mçnç³³ççvçí çÆHçkçÀçbvçç HççCççÇ
oíC³çç®ççÇ mççí³ç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. SkçÀç Jçøçça oá<kçÀçU
Hç[}ç. pççÆcçvççÇlççÇ} HççCççÇ JççUÓvç içí}í. SkçíÀ çÆoJçMççÇ
çÆJççÆnjçÇlç Dçmç}í}í HççCççÇ mççjí Kç®ç& Pçç}í, HçÀçJç[ç
IçíTvç çÆlçIçínçÇ JççUÓ kçÀç{C³ç箳çç Òç³çlvççlç nçílçí. l³çç
HççC³ççKçç}çÇ} Yççiççlç Dçmç}íu³çç oiç[çJçj HçÀçJç[ç }çiçávç
jÊçÀç®çç HçÀJççjç Jçj Dçç}ç. jÊçÀ nçlçç}ç uççiçu³ççvçí
cçákçw³çç}ç Jçç®çç HçáÀì}çÇ. HççCççÇmçá×ç çÆJçnçÇjçÇlç
³çLçççÆJçOççÇ Yçª }çiç}í. HççC³ç箳çç mHçMçç&vçí
yççÆnN³çç®çç oçíøç içí}ç. çÆlçmçN³çç DççbOçȳççvçí l³çç
HççC³ççlççÇ} oiç[ç}ç mHçMç& kçíÀu³ççcçáUí l³çç®çí DçbOçlJç
vççnçÇmçí Pçç}í. l³çç mJç³çbYçÓ çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oiç[çÇ
cçÓlçça®³çç [çíkçw³ççJçj HçÀçJç[ç }çiçÓvç jÊçÀñççJççmç DççjbYç
Pçç}ç. lççÇ mJç³çbYçÓ cçÓlçça yççníj kçÀç{C³ççlç Dçç}çÇ.
l³çç JçjçÆmç×çÇ çÆJçvçç³çkçÀç®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç
kçÀjC³ççmç mçl³ç$ç+øççÇéçj Dçmçí vççcççblçj Pçç}í}í
yççHçVççJçOççvççÇ DçççÆCç l³ççb®çç cçíJnCçç
ÞççÇOçjçJçOççvççÇ ³çç iç´çcççmç Dçç}í nçílçí. JçjçÆmç×çÇ
çÆJçvçç³çkçÀ l³ççbvçç cnCçç}í. ``cçnçYçÓcççÇ cçOçÓvç ³çç }
çíkçÀçlç Dçç}çí. HçÉçqLJçlçÊJççJçj DçJçlççj Içílç}ç. ní lçÊJç
kçÀç}çblçjçvçí DçvçíkçÀ ªHççblç ªHççblçj nçíF&}. pç}lçÊJççlç,
DçivççÇlçÊJççlç, Jçç³çálçÊJççlç, DççkçÀçMçlçÊJççlç cççPçí DçJçlçjCç
Pçç}í}í®ç Dççní. DççFvççÆJçuuççÇ cçOçí lçácnçÇ kçíÀuçíu³çç
cçnç³ç%ççlççÇ} Yçmcççvçí®ç ní ªHç OççjCç kçíÀ}í. vçblçj®³çç
kçÀlç&J³çç®çí DççoíMç oílççí. ÞççÇMçÌu³ççcçOçí kçÀUç kçÀcççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dççní. mçÓ³ç&cçb[UçlççÇ} lçípçç®çç lçíLçí MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç
HçççÆnpçí. lçácnçÇ ÞççÇMçÌu³ççcçOçí MççÆÊçÀHççlç
kçíÀu³ç箳çç çÆoJçMççÇ®ç iççíkçÀCçç&cçOçí, kçÀçMççÇcçOçí,
yçojçÇcçOçí, kçíÀoçjçcçOçí, SkçÀç®ç JçíUçÇ cççP³çç çÆJçMçíøç
Dçvçáiç´nçvçí MççÆÊçÀHççlç nçíF&}. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlçjCçç®çç mçcç³ç çÆvçkçÀì ³çílç Dççní.
ÞççÇOçjç lçáP³çç Içj®çí vççbJç ÞççÇHçço cnCçÓvç yço}lç Dççní.
kçÀçÌçÆMçkçÀ iççíçÆ$çkçÀ lçácç®çí JçbMçpç DççpçHççmçÓvç
ÞççÇHçço ³çç Dç[vççJççvçí DççíUKç}í pççlççÇ}.''
yççyçç ! MçbkçÀjç ! cçu³çççÆoHçájçlçÓvç mçl³ç $ç+øççÇéçj
DçççÆCç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç çÆvçJççmç
kçÀjC³ççmç içí}í. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçvçíkçÀ
yçç}}çÇ}ç HçççÆnu³çç. GÐçç cççÇ lçá}ç l³çç mççÆJçmlçj
mççbiçívç. cççP³çç HççÆnu³çç yçç³çkçÀçíHççmçÓvç cç}ç SkçÀ
cçá}içç Pçç}ç. l³çç®çí vççbJç jçÆJçoçmç Dççní. lççí kçáÀjJçHçájçlç
jçnçlç Dççní. ÞççÇHççoçb®ççÇ ³çLççcçlççÇvçí mçíJçç kçÀjçÇlç
Dçmçlççí. cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Dçç%çívçámççj
kçÀççÆCçHçájçlç®ç oámçN³çç HçlvççÇ DçççÆCç cçá}çyçjçíyçj
kçáÀ}JçÉÊççÇ}ç Dçvçámçªvç jnçlç Dççní.
lçÓ ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç DçvçíkçÀ cçnçvçáYççJççbvçç
YçíìMççÇ}. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ vççJç箳çç J³ççÆÊçÀmç
YçíìMççÇ} lçWJnç DçvçíkçÀ cçnlJç箳çç çÆJçøç³çç yçÎ}
cçççÆnlççÇ çÆcçUí}. ÞççÇ Þçí<þçRvçç ÞççÇHçço ÒçYçá,
JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ ³çç ìçíHçCç vççJççvçí nçkçÀ cççjçÇlç
Dçmçlç. ÞççÇ Þçí<þçR®³çç JçbMççJçj ÞççÇHççoçb®çç DçYç³çnmlç
Dççní. JçlmçJççF& Dçmçí GHçvççcç Dçmç}íu³çç vçjçEmçn
Jçcçç¥vçç mçá×ç Yçíì. l³ççb®çç ÞççÇHççoçbMççÇ IççÆvç<ì
mçbyçbOç Dççní. lçáP³ççkçÀ[Óvç j®çu³çç pççCççN³çç
ÞççÇHççoçb®³çç ®ççÆj$ççmç ÞççÇ®çjCççb®çç
DçççÆMçJçç&o }çYçí}. lçÓ çÆ}nçÇ}íu³çç iç´bLççKçíjçÇpç oámçjç
kçÀçíCçlççnçÇ iç´bLç ÞççÇHççoçb®çí ®ççÆj$ç mçbHçÓCç&
jçÇçÆlçvçí cçççÆnlççÇ oíCççjç DçmçCççj vççnçÇ, nçÇ ÞççÇ
®çjCççb®ççÇ Dçç%çç Dççní.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -6
oámçN³çç
çÆoJçMççÇ
mçkçÀçUçÇ
pçHçO³ççvçççÆo
HçÓCç& Pççu³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í. ``yççyçç !
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ®çjç®çj mçÉçÆ<ì®çí cçÓ}
Dççnílç. lçí JçìJçÉ#ççmççjKçí Dççnílç. l³ççb®çí DçbMççJçlççj
mçiçUí®ç çÆJççÆJçOçlçç Dçmç}íu³çç Hççjby³çç ÒçcççCçí
Dççnílç (Pçç[çlçÓvç çÆvçIçç}í}í cçÓU). lçí®ç cçÓU Hçjlç
YçÓcççÇcçO³çí pççTvç mJçlçb$ç lçÊJç Dçmçu³ççmççjKçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

vçjmççJçOççvççR®çí JçÉÊç

çÆomçlçí, Hçjblçá l³ççbvçç DççOççj JçìJçÉ#ç®ç Dçmçlççí.
oíJçoçvçJççHççmçÓvç
mçcçmlç
ÒçççÆCçcçç$ççbvçç
l³ççb®çç®ç DççOççj Dççní. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç®ç mçcçmlç
MçkçwlççRvçç DççÞç³ç ÒççHlç nçílççí. HçávçjçÆHç l³çç
MççÆÊçÀ l³ççb®³ççlç®ç çÆJç}çÇvç nçílç Dçmçlççlç.
HçJç&lç çÆMçKçjçJçj Hççínçí®ç}íu³çç J³ççÆÊçÀmç mçiçȳçç
Jççìç SkçÀ mççjK³çç®ç Jççìlççlç. l³çç®ç ÒçcççCçí mçiçȳçç
ÒçkçÀçj®³çç mççbÒçoç³çç®çí }çíkçÀ oÊçlçÊJççcçOçí®ç
mçcçvJç³ç
HççJçlççlç.
Òçl³çíkçÀ
ÒççCççÇcçç$ççmç
kçÀçblççÇ®çí
SkçÀ
Jç}³ç
Dçmçlçí.
cççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç jnçlç Dçmçlççvçç lçíLçí SkçÀ ³ççíiççÇ
Dçç}ç. lççí çÆJçiç´n箳çç kçÀçblççÇJç}³çç yçÎ} cçççÆnlççÇ
mççbiçlç
Dçmçí.
l³çç}ç
J³çkçwlççÇ®ççÇ
kçÀçblççÇ
kçÀçíCçl³çç
jbiçç®ççÇ
DçmçÓvç
çÆkçÀlççÇ
oÓjJçj
J³ççHçÓvç Dççní lçí mççbiçlçç ³çílç Dçmçí. l³ççvçí ÞççÇ
kçáÀkçwkçáÀìíéçjç}³ççlç ³çíTvç mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ
mçÓ#cçkçÀçblççÇ
çÆkçÀlççÇ
oÓj
J³ççHçÓvç
Dççní
DçççÆCç kçÀçíCçl³çç jbiçç®ççÇ Dççní, ¿çç®ççÇ HççÆj#çç
kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í l³çç ³ççíi³ççmç mJç³çbYçÓ oÊç箳çç
çÆ"kçÀçCççÇ ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Pçç}í. l³ççb®³çç
cçmlçkçÀ箳çç
YççíJçlçç}çÇ
çÆJçÐçáuuçlçí®³çç
lçá}vçí®ççÇ OçJç}kçÀçblççÇ DçÒççÆlçcçHçCçí J³ççHçÓvç
nçílççÇ. l³çç OçJç} kçÀçblççÇ®³çç YççíJçlççÇ Kçç}®³çç
Yççiççlç J³ççHçÓvç Dçmç}íu³çç çÆvçU³çç jbiç箳çç
kçÀçblççÇ®çí l³ççmç oMç&vç Pçç}í. lççÇ cçÓçÆlç& l³çç
³ççíi³ççmç yçIçÓvç cnCçç}çÇ, ``yççyçç ! oámçN³ççb®çí
mçÓ#cç MçjçÇj çÆkçÀlççÇ oÓj J³ççHç}í}í Dççní ³çç®ççÇ
cçççÆnlççÇ kçÀç{C³ç箳çç Òç³çlvççlç DçcçÓu³ç pççÇJçvç
kçÀçU J³çLç& Içç}JçÓ vçkçÀçímç. ÒçLçcç lçáP³çç çÆnlçç®çç
çÆJç®ççj kçÀj. Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç lçáPçç cçÉl³çÓ
nçíCççj Dççní. mçodiççÆlç mçbHççovç kçÀjC³çç®çç
çÆJç®ççj kçÀj. mçJç& mçl³ççb®çç, mçJç& lçlJçcçÓ}çb®çç
cçÓ} Dçmç}í}ç oÊç cççÇ®ç Dççní. ¿çç kçÀçÆ}³çáiççblç
Hççoiç³çç
#çí$ççlç
cçnççÆmç×Hçá©øççb®³çç,
cçnç³ççíi³ççb®³çç,
cçnçYçÊçÀçb®³çç
ÒçícçYççÆjlç
DççJnçvççvçí®ç cççÇ ³çíLçí DçJçlççj Içílç}ç Dççní.''
mJççcççR®³çç ³çç GHçoíMççvçí l³ç箳ççlççÇ} HçÓJç&
Jççmçvççb®çç vççMç Pçç}ç. mçÓ#cç MççÆjj箳çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³çç ³ççíi³çç®ççÇ çÆJçÞççblççÇ Pççu³ççJçj Þç×çHçÓCç&
®ç®çç& mç᪠Pçç}çÇ. ®çlçáJç&Cç& çÆJçYççiç Dçmç}íu³çç
mçá#cç MçjçÇj箳çç kçÀçblççÇ®çç Yçío¢<ìîçç çÆvçCç&³ç
I³ççJçç kçÀçb ? çEkçÀJçç pçvcççÆmç× kçáÀ}iççí$ç箳çç
¢<ìçÇvçí çÆvçCç&³ç I³ççJçç ? kçÀçíCçl³çç JçCçç&®çç pçvcç
Dçmç}ç lçj JçíoçíÊçÀ Hç×lççÇvçí GHçvç³çvç kçÀjçJçí ?
kçÀçíCçl³çç JçCçç&®³çç }çíkçÀçb®çí Mççm$ççíkçwlç
cnCçpçí HçájçCççíkçwlç GHçvç³çvç kçÀjçJçí ? GHçvç³çvççlç
YçÉkçáÀìçÇ cçO³çí Dçmç}íu³çç çÆlçmçN³çç [çíȳçç®çç
mçbyçbOç Dçmçlççí kçÀçb ? vçmçí} lçj kçÀçbnçÇ
çÆJçMçíøç Dççní kçÀçb ? cçíOççJççÇ }çíkçÀ cnCçpçí
kçÀç³ç ? DçMççÇ ®ç®çç& yçjç®ç JçíU içjcç içjcç ®çç}}çÇ
nçílççÇ Hçjblçá HçbçÆ[lççb®çí cçlçÌkçw³ç nçílç vçJnlçí.
mçl³ç$ç+çÆøçéçj ³çç vççJçç®çí cçuuçççÆo
yççHçVççJçOççvççÇ ``HççÇçÆ"kçÀçHçáj yç´çïçCç
HççÆjøçoW®çí'' DçO³ç#ç nçílçí. l³ççbvçç yççHçVçç Dçç³ç&
Dçmçí mçá×ç }çíkçÀ Þç×ívçí cnCçlç Dçmçlç. lçí cçáK³çlç:
mçÓ³çç&®ççÇ, DççÆivç®ççÇ GHççmçvçç kçÀjçÇlç.
HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Pçç}íu³çç SkçÀç ³ç%çç®çí
DççÆOçHçl³ç kçÀjC³çç®ççÇ l³ççbvçç çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ
nçílççÇ. ³ç%ç箳çç MçíJçìçÇ kçáÀbYçJçÉ<ìçÇ Pçç}çÇ,
DçLçç&lç Jçøçç& Pçç}çÇ. mçkçÀ} pçvç mçcçáoç³ç
Dççvçbo}ç. ÞççÇ ®sJççF& vçjçEmçn Jçcçç& ³çç vççJç箳çç
#ççÆ$ç³ç içÉnmLççbvççÇ ÞççÇ mçl³ç$ç+çÆøçéçjçbvçç
l³ççb®³çç iççJççlç jnçJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ.
Hçjblçá ³ç%ç³ççiççlç çÆcçUç}í}í Oçvç çÆMçOçç lçíJç{í®ç
ÞççÇyççHçVçç Dçç³ç& Içílç Dçmçlç. l³çç êJ³ççmç Mçá×çÇ
vçmçí} lçj lçí mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç vçmçlç. ÞççÇ Jçcç祮³çç
çÆJçvçblççÇmç l³ççbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç, ÞççÇ Jçcç祮ççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

kçÀçblççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆcçUçÆJçC³çç®ççÇ l³çç®ççÇ
MççÆÊçÀ ÞççÇJçuuçYççblç®ç çÆJç}çÇvç Pçç}çÇ, lççí
ÞççÇJçuuçYççb®çí l³ççb®³çç®ç mJçiçÉnçlç oMç&vç IçíTvç
Oçv³ç Pçç}ç. mJç®s DçMççÇ OçJçuçkçÀçblççÇ Dçmç}í}í
ÞççÇJçuuçYç çÆvçcç&U DçmçÓvç, mçbHçÓCç& ³ççíiççJçlççj
Dççnílç.
çÆvçȳçç
jbiçç®ççÇ
kçÀçblççÇ
DçmçCççjí
ÞççÇÒçYçÓ Dçvçblç Òçícççvçí, kçÀ©Cçívçí Yçj}í}í Dççnílç
DçççÆCç ¿çç içáCççb®çí ní jbiç çÆvçoMç&kçÀ Dççnílç.

Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmç}í}çÇ kçÀçÆHç}ç içç³ç nçílççÇ.
lççÇ®çí vççbJç içç³ç$ççÇ Dçmçí nçílçí. lççÇ YçjHçÓj oáOç
oílç Dçmçí. lççÇ Dçl³çblç mçáMççÇ} DçççÆCç mççOçá
mJçYççJçç®ççÇ nçílççÇ. SkçÀoç içç³ç$ççÇ çÆomçívççmççÇ
Pçç}çÇ. kçáÀ"ílçjçÇ njJç}çÇ. jmlçç çÆJçmçj}çÇ Dçmçí
Jçlç&cççvç ÞççÇ Jçcçç¥vçç kçÀUç}í. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³ç&
p³ççíçÆlçøç Mççm$çç®çí HçbçÆ[lç Dçmçu³ççvçí
Jçcçç¥vççÇ l³ççbvçç içç³ç$ççÇ®³çç #çícç-kçáÀMç}ç
mçbyçbOççÇ ÒçMvç kçíÀ}ç. lçWJnç ``M³ççcç}çbyççHçájcçd
(mççcç}&kçÀçíìç) cçO³çí Kççvçmççníyç vççJçç®çç
kçÀmççF& Dççní. l³ç箳ççkçÀ[í lççÇ Dççní. }içí®ç vç
içíu³ççmç çÆlç®çç JçOç nçíC³çç®ççÇ YççÇlççÇ Dççní
yççHçVçç Dçç³ç& cnCçç}í. Jçcçç¥vççÇ Mççcç}çbyççHçájçmç
cçvçá<³ççmç Hçç"JçC³ç箳çç Òç³çlvççlç yççHçVçç
Dçç³çç¥vçç SkçÀ Dçì Iççlç}çÇ. yççHçVçç Dçç³ç祮³çç
Jç®çvççvçámççj içç³ç$ççÇ çÆcçUç}çÇ lçj, Jçcçç&vççÇ
lççÇvç SkçÀj YçÓcççÇ, çÆvçJççmççmç ³ççíi³ç Dçmçí Içj
yççHçVççDçç³çç¥vçç l³ççb®³çç HççbçÆ[l³çç®çç yçnácççvç
cnCçÓvç ÐççJçí. yççHçVçç Dçç³çç¥vççÇ l³çç®çç
DçbçÆiçkçÀçj vç kçíÀu³ççmç iççínl³çí®çí HççlçkçÀ ÒççHlç
nçíF&}. yççHçVçç Dçç³ç& mçbkçÀì çqmLçlççÇlç Hç[}í.
l³ççbvççÇ ní oçvç pçj vççnçÇ Içílç}í lçj, Jçcçç& l³çç
iççF&®ççÇ nl³çç nçíT oílççÇ}. l³ççcçáUí iççínl³çí®çí
HççlçkçÀ }çiçí}. iççínl³çç HççlçkçÀçHçí#çç HçbçÆ[lç
yçnácççvçç®çç çqmJçkçÀçj kçÀjCçí®ç Þçí³çmkçÀj "j}í
DçççÆCç içç³ç$ççÇ®ççÇ j#çç Pçç}çÇ.
HççÇçÆ"kçÀçHçájJçççÆmç³ççb®çí vçMççÇyç GIç[}í. ÞççÇ
yççHçVççJçOççvççÇ lççÇvç Kçb[çÇ Oççv³ç oíCççN³çç
YçÓcççÇ®çí cçç}kçÀ Pçç}í. l³ççbvçç çÆvçJççmççmçç"çÇ
Içjç®ççÇ J³çJçmLçç Pçç}çÇ. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³çç¥vçç
JçWkçÀìçJçOççvççÇ vççJçç®çç cçá}içç Jç mçácçlççÇ
vççJçç®ççÇ cçá}iççÇ Pçç}çÇ. çÆl箳çç pçvcçHççÆ$çkçíÀlç
mçJç& MçáYç }#çCç DçmçÓvç lççÇ ®çç}lçí JçíUçÇ
cçnçjçCççÇmç }çpçJççÇ} DçMççÇ ®çç} DçççÆCç }®çkçÀ
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ Dçmçí
çÆlç®çí vççcçkçÀjCç Pçç}í.
ÞççÇyççHçVçç Dçç³ç祮ççÇ kçÀçÇçÆlç& Lççí[îçç®ç
kçÀçUçlç oçnçÇ çÆoMççbvçç Hçmçj}çÇ. IçbçÆ[kçÀçíìç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dç[vççJçç®çç DçHHç}}#cççÇ vçjçEmçnjçpç Mçcçç&
vççJçç®çç YççjÜçpç iççí$ççÇ, DçHçmlçbYç,
JçÌçÆokçÀMççKçí®çç SkçÀ yçç}kçÀHççÇçÆ"kçÀçHçájçblç
Dçç}ç. l³ççb®³çç IçjçÇ kçÀç}ççÆivçMçcçvç vççJççvçí
DççíUKç}çÇ pççCççjçÇ oÊçç®ççÇ cçÓçÆlç& nçílççÇ. lççÇ
oÊçcçÓçÆlç& Hçápçí®³çç JçíUçÇ mHç<ì yççí}lç Dçmçí.
DççoíMç mçá×ç oílç Dçmçí. }nçCçHçCççÇ®ç DçHHç} jçpçÓ
Mçcçç&®çí cççlçÉ-çÆHçlçÉ s$ç njJç}í Dçmçu³ççvçí lççí
HççíjkçÀç Pçç}ç nçílçç. HçÓpçç mçcç³ççÇ
kçÀç}ççÆivçMçcçvççvçí ``lçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç pççTvç
nçÆjlçmç iççíçÆ$çkçÀ, DçHçmlçbYç mçÓ$ç箳çç
JçÌçÆokçÀ MççKçí®çí cçuuçççÆo yççHçVççJçOççvççÇ
³ççb®³çç kçÀ[í çÆJçÐççY³ççmç kçÀjçJçç'' Dçmçç DççoíMç
çÆo}ç. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³çç&vççÇ
oÊç箳ççDççoíMççvçámççj DççHçu³çç IçjçÇ çÆJçÐççLçça
cnCçÓvç Dçç}íu³çç jçpçMçcçç&mç cççOçákçÀjçÇ vç cççiçÓ
oílçç, DççHçu³çç®ç Içjçlç Yççípçvçç®ççÇ J³çJçmLçç kçíÀ}çÇ.
ÞççÇ yççHçVçç Dçç³ç& MççÆvçÒçoçíøç mçcç³ççmç
çÆMçJççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçlç. IçjçlççÇ} çÆm$ç³çç
MççÆvçÒçoçíøçççÆoJçMççÇ çÆMçJçç®çí Jç´lç kçÀjçÇlç
Dçmçlç. HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ vçbo³çMççíoívçí
MççÆvçÒçoçíøç, çÆMçJççjçOçvçç kçíÀu³ççcçáUí®ç
mçç#ççlçd ÞççÇkç=À<Cçç®çí }ç}vç Hçç}vç kçÀjC³çç®çç
mçá³ççíiç Iç[Óvç Dçç}ç. yççHçVçç Dçç³çç&yçjçíyçj
mçáoÌJççvçí ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç&, ÞççÇ JçWkçÀìHHç̳³çç
Þçí<þçÇ, DçççÆCç Lççí[í ÒçcçáKç JçÌM³ç }çíkçÀ mçnYççiççÇ
nçílç.
ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj mJççcççR®³çç cçáKççlçÓvç
çÆvçIçç}í}çÇ JççCççÇ
mçácçlççÇ DçççÆCç DçHHç}jçpçá®çç çÆJçJççn
SkçíÀ JçíUçÇ MççÆvçÒçoíMç çÆMçJççjçOçvçç Pççu³çç vçblçj, ÞççÇ
kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç çÆMçJççE}iççcçOçávç
çÆJçÐçálçdkçÀçbçÆlç ÒçkçÀçMçlç nçílççÇ. l³ççJçíUçÇ l³ççlçÓvç
JççCççÇ Pçç}çÇ. ``yççyçç ! yççHçvçç³çç&, çÆvç:mçboínHçCçí
lçáPççÇ cçá}iççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇmç DçHHç}jçpçá
Mçcçç&mç oíTvç çÆJçJççn kçÀj, l³ççcçáUí }çíkçÀkçÀu³ççCç
nçíF&}. nç oÊçÒçYçÓb®çç çÆvçCç&³ç Dççní. ¿çç
cçnççÆvçCç&³çç®çí GuuçbIçvç kçÀjC³çç®çç ¿çç ®çjç®çj
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçÉ<ìçÇcçO³çí kçáÀ"u³ççnçÇ J³çÊçÀçÇbmç DççÆOçkçÀçj
vççnçÇ.'' nçÇ oíJçJççCççÇ JçWkçÀìHHç³çç Þçí<þçÇ}ç vçjçEmçn
Jçcçç&}ç, lçíLçí DçmçCççN³çç mçJç& pçvç mçcçáoç³ççmç
SíkçÀC³ççlç Dçç}çÇ. mçiçUí Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}í.
iççíoçJçjçÇ cçb[}çblçiç&lç DççFvççÆJçuuççÇ ¿çç iççJççlççÇ}
jçpçJçcçç&®çí yçbOçáçÆcç$ç HççÆjJççjçmç Jçlç&cççvç Hçç"Jç}í.
çÆJçJççnç®çç çÆvçCç&³ç Pçç}ç. jçpçMçcçç&}ç Içjoçj vçJnlçí.
l³ççcçáUí Lççí[ç çÆJç®ççj ®çç}}ç nçílçç. ÞççÇ JçWkçÀìHHçç
Þçí<þçÇ cnCçç}í, ``cç}ç Hçá<kçÀU Içjí Dççnílç l³ççHçÌkçÀçÇ
SKççoí cççÇ jçpçMçcçç&mç oíF&vç.'' jçpçMçcçç& oçvç IçíC³ççmç
lç³ççj vçJnlçí. ÞççÇ Þçí<þçRvççÇ jçpçMçcç祮³çç
mççí³çN³ççbyçjçíyçj yççí}Óvç jçpçMçcçç&}ç çÆcçUCççN³çç
JççÆ[}çíHçççÆpç&lç içÉnYççiçç®ççÇ çEkçÀcçlç }çJç}çÇ. lççÇ
SkçÀ Jçjçn (pçáv³çç kçÀçUçlççÇ} vççCçí) "jçÆJç}çÇ içí}çÇ. ÞççÇ
Þçí<þçR®³çç Içjç®ççÇ çEkçÀcçlç yççjç Jçjçn çÆvççƽçlç
kçíÀ}çÇ. DçkçÀjç Jçjçn oíC³ççmç cççP³ççkçÀ[í SkçÀ HçÌ HçCç
vççnçÇ Dçmçí jçpçMçcçç& cnCçç}í. lçmçí Dçmçí} lçj cççÇ cççP³çç
Içjç®ççÇ çEkçÀcçlç 1 Jçjçn cçç$ç®ç "jJçÓvç çÆJçkçÀlççí.``oçvç
IçíC³ççmç lçácnçmç mçbkçÀçí®ç Dçmçí} lçj 1 Jçjçn cç}ç oíTvç ní
Içj çÆJçkçÀlç I³çç'' Dçmçí Þçí<þçÇ cnCçç}í. Þçí<þçÇvççÇ pçí
mççbçÆiçlç}í lçí Oçcç&mçccçlç Dççní Dçmçç mçiçȳççbvççÇ
nçíkçÀçj çÆo}ç. ÞççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçççÆCç ÞççÇ
DçHHç} }#cççÇ vçjçEmçn Mçcçç& ³ççb®çç çÆJçJççn
cçnçHçbçÆ[lççb®³çç JçíoIççíøççvçí, cçbiç} JççÐç箳çç içpçjçlç
cççí"îçç Lççìçcççìçlç Hççj Hç[}ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç
DçJçlççj Dç%ççvç箳çç DçbOçkçÀçjç}ç oÓj kçÀjC³ççmç®ç Pçç}ç
Dççní. l³çç kçÀçjCççvçí ÞççÇ ÒçYçÓbvççÇ kçÀç}oíJçlçí}ç,
kçÀcç&oíJçlçí}ç MççHç çÆo}ç. l³çç MççHççmç Dçvçámçªvç Dç
%ççvççbOçkçÀçjç®çí ÒççÆlçkçÀ mJçªHç pçvcççbOç çÆMçMçá,
DçççÆCç DçÒççkç=ÀçÆlçkçÀÒçiççÆlç®çí mJçªHç
oMç&çÆJçCççjí }biç[í yçç}kçÀ DçMççÇ oçívç yçç}kçíÀ
jçpçMçcçç&mç ÒççHlç Pçç}çÇ. DççHç}çÇ oçíçqvn cçá}í DçMçç
jçÇçÆlçvçí DçHçbiç Dçmçu³ççvçí mçácççÆlç DçççÆCç
jçpçMçcçç& Dçl³çblç oá:KççÇ nçílçí. DççFvççÆJççÆuuç iççJççblç
SkçÀ ÒççÆmç× çÆJçIvçíéçjç®çí oíTU Dççní. ÞççÇjçpç Mçcçç&
³ççb®³çç oá:Kçç®çç HççÆjnçj kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççb®çí
vççlçíJççF&kçÀ lçíLççÇ} cçnçÒçmçço HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç IçíTvç
Dçç}í. mçácçlççÇ DçççÆCç jçpçMçcçç&vççÇ lççí Òçmçço
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dççojçvçí Içílç}ç. l³çç çÆoJçMççÇ®ç jç$ççÇ mçácçlççÇ
cçnçjçCççÇ}ç mJçHvççlç SíjçJçlçç®çí oMç&vç Pçç}í. vçblçj
kçÀçnçÇ çÆoJçmç MçbKç, ®ç¬çÀ, içoç, Hç¨ç, çÆ$çMçÓ},
çÆJççÆJçOç oíJçlçí®çí, $ç+çEøç®çí, çÆmç×Hçá©øççb®çí,
³ççíi³ççb®çí DçMççÇ DçvçíkçÀ oMç&vçí çÆlç}ç mJçHvççlç nçílç
nçílççÇ. kçÀçbnçÇ çÆoJçmççbvççÇ pççiçÉlççJçmLçílç mçá×ç
çÆlç}ç çÆoJ³ç oMç&vç nçíT }çiç}í. [çíUí PççkçÀ}í çÆkçÀ
Hç[ÐççJçjçÇ} çÆ®ç$çHçìçmççjKçí çÆoJ³çkçÀçblççÇcç³ç
lçHçmçcççOççÇlç cçivç Dçmç}í}í ³ççíiççÇ, cçávççÇ, DçodYçálç
oMç&vç oílç.
oíJçlççb®çí pçvcçvç#ç$ç DçççÆCç mçácçlççÇ®³çç
ÒçmçJçmçcç³çç®çí vç#ç$ççlç
Dçmç}í}ç mçbyçbOç
mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí DççHçu³çç çÆHçl³ççmç çÆoJ³ç
DçvçáYçJççyçÎ} mççÆJçmlçj mççbçÆiçlç}í. lçí cnCçç}í, ``nçÇ
mçJç& }#çCçí cçnçHçá©øç箳çç pçvçvçç®çí MçáYçmçÓ®çkçÀ
Dççnílç.'' mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí cççcçç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç
cnCçç}í ``yççF& ! mçácçlççÇ ! jçÆJç (mçÓ³ç&) ®çí pçvcçvç#ç$ç
çÆJçMççKçç®çç DçççÆCç ÞççÇjçcççJçlççjç®çç mçbyçbOç Dççní.
kç=ÀçÆlçkçÀç ní ®çbêç®çí pçvcçvç#ç$ç Dççní. ¿çç®çç
DçççÆCç ÞççÇ kç=À<CççJçlççjç®çç mçbyçbOç Dççní.
HçÓJçç&øçç{ç ³çç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç DçbiççjkçÀç®çç
ÞççÇuç#cççÇvçjçEmçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní. ÞçJçCç
vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç yçáOçç®çç, yçá×çJçlççjçMççÇ mçbyçbOç
Dççní. HçÓJçç&HçÀçuiçávççÇ vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç içá©®çç
çÆJç<CçáDçbMççMççÇ mçbyçbOç Dççní. Hçá<³ç vç#ç$ççJçj
pçvcç}íu³çç Mçá¬çÀç®çç Yççiç&JçjçcççMççÇ mçbyçbOç Dççní.
jíJçlççÇ vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç MççÆvç®çç
kçáÀcçç&Jçlççjçyçjçíyçj mçbyçbOç Dççní. YçjCççÇ vç#ç$ççJçj
pçvcç}íu³çç jçnè®çç Jçjçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní.
DççM}íøçç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç kçíÀlçá®çç, cç®sçJçlççjçMççÇ
mçbyçbOç Dççní. lçÓ cç}ç ÒçMvç kçíÀ}í}ç mçcç³ç oÌJççÇ
jnm³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççní. kçÀçíìîççJçOççÇ iç´nçbvçç,
vç#ç$ççbvçç yç´ïççb[箳çç çqmLçlççÇ içlççÇ}ç çÆvçoxMç oíCççjí
oÊçÒçYçÓ®ç pçvcççmç ³çílççÇ} Dçmçí cç}ç çÆvççƽçlç Jççìlçí.''
oÊçÒçYçá ní çÆvçl³ç JçÌYçJç çÆJçYçÓçÆlç
DççHç}í çÆoJ³ç DçvçáYçJç DçççÆCç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç ³ççb®çí
cçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí jçpçMçcçç&mç mççbçÆiçlç}í. lçíJnç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

jçpçMçcçç& cnCçç}í, ``cççÇ HçÓpçç kçÀjlçí mçcç³ççÇ
kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççbvçç çÆJç®ççjlççí. kçÀç}çivççÇMçcçvç
oÊçç$çí³ççb®ççÇ HçÓpçç nçílç Dçmçlçç kçÀçíCçl³çççÆn
cççCçmççvçí lççÇ HççnÓ vç³çí Dçmçç çÆvç³çcç Dççní.
HçÓpçívçblçj oÊç ÒçYçá cççvçJç箳çç ªHççlç mçcççíj yçmçÓvç
yççí}lççlç. vçblçj Hçjlç l³çç cçÓçÆlç&cçO³çí çÆJç}çÇvç nçílççlç, nç
jçípç®çç Dççcç®çç çÆvç³çcç Dççní. mççcççv³ç çÆJçøç³ç çEkçÀJçç
mJççLç&YççÆjlç mçcçm³çç DççcnçÇ oÊçç}ç çÆvçJçíovç kçÀjçÇlç
vççnçÇ.'' l³çç çÆoJçMççÇ HçÓpçí mçcç³ççÇ oÊçcçnçjçpç ÒçmçVç
nçílçí. HçÓpçívçblçj lçí cççvçJççÇ ªHççlç mçcççíj yçmç}í DçççÆCç
ÞççÇOçjç ! ³çç ! Dçmçí yççí}çÆJç}í. oÊçcçÓlççacçOçÓvç SkçÀ ªHç
yççníj Hç[}í DçççÆCç l³ççb®³çç mçcççíj O³ççvçmLç yçmç}í. Hçjlç
DççHçu³çç yççíìçvçí mçbkçíÀlç kçÀjçÇlç ÞççÇOçjç ! ³çç ! Dçmçí
cnCçç}í. lçlkçÀçU lçí ªHçl³ççb®³ççlç®ç çÆJç}çÇvç Pçç}í.
jçpçMçcçç&}ç ní mçiçUí®ç Dçç½ç³ç&pçvçkçÀ nçílçí.
ÞççÇoÊçÒçYçÓ cnCçç}í, ``lçÓ Dççlçç HçççÆn}í}í ªHç ³çíCççN³çç
MçlççyoçÇlççÇ} ³çíCççjç SkçáÀ}lçç SkçÀ DçbMççJçlççj®ç Dççní.
cççP³ççlç }çÇvç Pçç}íu³çç pççÇJçvcçáÊçÀçbvçç mçá×ç cççÇ
yççí}çJçlçç®ç ³ççJçí }çiçlçí. DçççÆCç pçç DçMççÇ Dçç%çç
Pççu³ççmç Hç[ÐççDçç[ Pççu³ççmççjKçí pççJçí }çiçlçí. cççP³çç Dçç
%çí®çí Hçç}vç kçÀjCçí l³ççbvçç ®çákçÀlç®ç vççnçÇ. cççP³çç }
çÇ}ç çÆJçYçÓçÆlç kçíÀJçU YçÓçÆcçJçj®ç HççÆjçÆcçlç vççnçÇlç.
ní yç´ïççb[ mççjí®ç cççP³çç nçlççlççÇ} KçíUC³ç箳çç
®çW[ámççjKçí Dççní. cççÇ SkçÀç Hçç³ççvçí }ÊççÒçnçj kçíÀu³ççmç
kçÀçíìîççJçOççÇ ³ççípçvçí Hççj kçÀjlççí. cççÇ pçvcç cçÉl³çÓ®³çç
DçlççÇlç Dççní, Dçmçí cnCçlç ÞççÇ ÒçYçÓvççÇ jçpçMçcçç&®³çç
YçÓcçO³ççblç mHçMç& kçíÀ}ç. }içí®ç jçpçMçcçç&}ç
HçÓJç&pçvcçç®ççÇ mcçÉçÆlç Pçç}çÇ. l³ççvçí SkçÀç ³çáiççlç
çÆJç<CçáoÊç ³çç vççJççvçí pçvcç Içílç}ç DçmçÓvç l³çç®ççÇ
HçlvççÇ mçácçlççÇvçí mççícçoíJçccçç vççJççvçí pçvcç Içílç}ç nçílçç
Dçmçí %ççlç Pçç}í. ÞççÇ oÊçcçnçjçpç Hçá{í cnCçç}í, cççÇ oÊç ³çç
ªHççvçí oMç&vç oíTvç lçácç®ççÇ kçÀç³ç F®sç Dççní Dçmçí
çÆJç®ççj}í nçílçí. l³ççJçíUçÇ çÆHçlçÉÞçç×箳çç çÆoJçMççÇ
pçíJçç³ç}ç ³ççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ lçácnçÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ.
mçÓ³çç&çÆivç yçjçíyçj cççÇ Þçç×ç®çí pçíJçCç kçíÀ}í. lçác箳çç
çÆHçlçÉoíJçlççbvçç Mççéçlç yç´ïç}çíkçÀçb®ççÇ ÒçççÆHlç kçÀªvç
çÆo}çÇ. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj IçíTvç
içíu³çç 100 Jçøçç&HççmçÓvç ¿çç YçÓcççÇJçj ³ççíi³ççbvçç,
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçnçHçá©øççbvçç oMç&vç oílç®ç Dççní. HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç
mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀ ®ç³çvç (nçícç) YççjÜçpç cçnççÆøç&vçí
$çílçç³çáiççlç kçíÀ}ç nçílçç. lçíJnç®çí l³çç nçícçç®çí Yçmcç
HçJç&lççmççjKçí pçcçÓvç yçmç}í. kçÀç}çblçjçvçí lçí Yçmcç
êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lççJçj çEMçHç[}í içí}í. cççªlççÇ êçíCçççÆiçjçÇ
HçJç&lç IçíTvç pççlç Dçmçlççvçç SkçÀ sçíìç Yççiç içbOçJç&Hçájçlç
(iççCçiççHçáj) Hç[}ç. içbOçJç&vçiçj YççÇcçç, Dçcçjpçç HççÆJç$ç
vçÐçç®çç mçbiçcç ÒçoíMç Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
DçJççlçj mçcçççÆHlçvçblçj cççÇ cççÇvçDçbMç, cççÇvç }ivççJçj
kçÀjbpç vçiçjçÇlç Mçákçw} ³çpçáJçxoçdzç Jççpçmçvçí³ç
cççO³çbçÆovç MççKçílç, vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ³çç vççbJççvçí
pçvcç IçíTvç, içbOçJç&vçiçjçlç DçvçíkçÀ }çÇ}ç kçÀjçÇvç. ÞççÇ
MçÌu³ççlççÇ} kçÀoUçÇJçvççblç 300 Jçøç& lçHççímçcççOççÇ vçblçj,
mJççcççÇ mçcçLç& ¿çç vççbJççvçí Òç%ççHçájçlç çÆvçJççmç
kçÀjçÇvç. pçíJnç MççÆvç cççÇvçílç ÒçJçíMç kçÀjí} lçíJnç l³çç
MççÆjjç®çç l³ççiç kçÀçÆjvç.''
oÊçÒçYçáb®çí ní JçjçÇ} JçÊçÀJ³ç jçpçMçcçç&vçí DççHçu³çç
Oçcç&HçlvççÇmç mççbçÆiçlç}í. l³ççJçíUçÇ mçl³ç$ç+øççÇéçj
yççHçvçç³ç& cnCçç}í ``yççyçç ! jçpçMçcçç& ! lçáP³çç
HçÓJçça®³çç ³çáiççlççÇ} pçvcççlç ÞççÇ oÊçÒçYçÓbvçç,
mçÓ³çç&}ç, DççÆivç}ç ÞççOo Yççípçvç çÆo}í}ç lçÓ HçáC³ççlcçç
Dççnímç. ¿çç pçvcççlç kçÀçíCçl³çççÆn ªHççblç oÊçcçnçjçpç
Yççípçvç Ðçç Dçmçí çÆJç®ççjlççÇ}, lççí çÆoJçmç
çÆHçlçÉÞçç×ç®çç Dçmç}ç lçjçÇ kçÀmç}çnçÇ çÆJç®ççj vç
kçÀjlçç yç´çïçCç pçíJçç³ç®³çç Dçiççíoj®ç ÞççÇ oÊççvçí Yççípçvç
çÆJç®ççj}í lçj pçªj Jçç{çJçí.'' yççF& mçácçlççÇ ! nçÇ iççí<ì }#ççlç
"íJç.''
yççyçç ! MçbkçÀjYçfç ! oÊçÒçYçáb®³çç }çÇ}ç Dç}çÌkçÀçÇkçÀ
Dççnílç. DççlççHç³ç¥lç kçÀOççÇnçÇ vç SíkçÀ}íu³çç DçççÆCç
DçHçÓJç& Dççnílç. cçnç}³çç DçcççJçm³çí®çç çÆoJçmç nçílçç. jçpç
Mçcçç& çÆHçlçÉÞçç×箳çç lç³ççjçÇlç nçílçí. oçjç mçcççíj
``YçJççÆlç çÆYç#ççboínçÇ'' Dçmçç DççJççpç SíkçÀ}ç DçççÆCç
l³çç DçJçOçÓlçç}ç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí çÆYç#çç Iççlç}çÇ.
kçÀçnçÇ cççiçCçí cççiç, Dçmçí cnCçCççN³çç DçJçOçÓlçç}ç
mçácçlççÇ cnCçç}çÇ. ``yççyçç DççHçCç DçJçOçÓlç Dççnçlç.
DççHç}í Jççkçw³ç cnCçpçí çÆmç×Jççkçw³ç®ç Dççní. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj }JçkçÀj®ç ³çç YçÓcççÇJçj nçíF&}
Dçmçí çÆJçÜçvç }çíkçÀ mççbiçlççlç. oÊçÒçYçÓ Dççlçç kçÀçíCçl³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ªHççlç mçb®ççj kçÀjçÇlç Dççnílç? ³çç MçbYçj
Jçøçç&HçÓJççaHççmçÓvç ¿çç YçÓçÆcçJçj ÞççÇ oÊçÒçYçÓ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççlç çÆHçÀjlç Dççnílç Dçmçí
%ççlçnçílç Dççní. DççHçCç cç}ç ``kçÀçnçÇlçjçÇ cççiç'' Dçmçí
cnì}ílç. cç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç HçnçC³çç®ççÇ
HçÀçj lççÇJç´ F®sç Dççní.''
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DççÆJçYçç&Jç (ÒççkçÀìîç)
ní Mçyo SíkçÓÀvç l³çç DçJçOçÓlççvçí YçáJçvçí oCççCçÓvç
pççC³ççmççjKçí, YçÓkçÀbHç Dççu³ççmççjKçí çÆJçkçÀì nçm³ç
kçíÀ}í. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ}ç çÆl箳çç mçYççíJçlççÇ®çí
mçcçmlç çÆJçéç SkçÀç #çCççlç®ç Dç¢<³ç Pççu³ççmççjKçí Jççì}í.
mçcççíj 16 Jçøç&í Jç³ç Dçmç}í}ç mçáboj yçç}kçÀ ³çlççÇ®³çç
ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}ç. DçççÆCç cnCçç}ç ``DççF& ! cççÇ®ç
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
Dççní.
cççÇ®ç
oÊç
Dççní.
DçJçOçÓlççb®³çç ªHççlç Dçmçlççbvçç ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç
HçnçC³çç®ççÇ F®sç J³çÊçÀ kçíÀ}çÇmç. lççÇ F®sç HçÓCç&
kçÀjC³ççmç lçá}ç ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç oMç&vç çÆo}í.
ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç Dçmçuçíu³çç cç}ç kçÀçíCçlçínçÇ
cççiçCçí cççiçá MçkçÀlçímç. lçÓ cç}ç pçíT Içç}Óvç lçÉHlç
kçíÀ}ímç. pçí cççiçMççÇ} lçí Jçjoçvç ÐççJçí DçMççÇ F®sç Dççní.
³çç pçiççlççÇ} }çíkçÀçbvççÇ mçbkçÀuHç ªHççvçí HççHçkçÀcç&
kçíÀu³ççmç HççHççb®çí HçÀU®ç ÒççHlç nçílçí. mçbkçÀuHççvçí
HçáC³çkçÀcç& kçíÀu³ççmç HçáC³çkçÀcçç&®çí HçÀU ÒççHlç nçílçí.
çÆvç<kçÀçcç kçÀcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀu³ççmç l³çç}ç DçkçÀcç&
cnCçlççlç. lçí mçákçÀcç& nçÇ vçmçlçí DçLçJçç oá<kçÀcç& nçÇ
vçmçlçí.
DçkçÀcçç&mç
HçáC³ç
çEkçÀJçç
HççHç
Dçmçí
kçÀçíCçlçí®ç HçÀU vççnçÇ cnCçÓvç oámçjí®ç HçÀU ÐççJçí }
çiçlçí. lçí YçiçJçblçççÆOçvç Dçmçlçí. Dçpç&ávççvçí DçkçÀcç&
kçíÀu³ççcçáUí®ç
ÞççÇkç=À<Cççvçí
l³çç}ç
kçÀçÌjJççbvçç
cççjçJç³ççmç mçbççÆiçlç}í. lçmçí cççju³ççmç HççHç }çiçCççj
vççnçÇ Dçmçí ÞççÇkç=À<Cççvçí Dçpç&ávççmç mççbçÆiçlç}í
nçílçí. kçÀçÌjJççb®çç mçbnçj nç YçiçJçblç çÆvçCç&³ç®ç nçílçç.
lçácnçÇ obHçlççRvççÇ HçCç çÆJçMçíøç Dçmçí DçkçÀcç& kçíÀ}í
Dççní. cnCçávç }çíkçÀçÆnlççLçç&vçí kçÀçnçÇ lçjçÇ ÒççÆlçHçÀU
çÆo}í HçççÆnpçí. çÆvçmçboínçvçí lçáPççÇ F®sç cç}ç mççbiç, vç
®çákçÀlçç lççÇ HçájJççÇvç.''
ÞççÇ oÊççb®³çç oMç&vççvçblçj mçácçlççÇ cçnçjçCççÇí}ç
mHçáÀj}í}ç mçbkçÀuHç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lççÇ çÆoJ³çcçbiç} cçÓçÆlç& HççnÓvç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí
HççoççÆYçJçbovç
kçíÀ}í.
ÞççÇJçuuçYççbvççÇ
mçácçlççÇ
cçnçjçCççÇ}ç G®ç}Óvç GYçí kçíÀ}í Jç cnCçç}í ``DççF& !
cçá}箳çç Hçç³çç Hç[Cçí ní Dç³ççíi³ç Dççní. ³ççvçí cçá}ç®çí
Dçç³çá<³ç
#ççÇCç
nçílçí.
lçWJnç
mçácçlççÇ
cnCçç}çÇ,
``ÞççÇJçuuçYç ÒçYçÓ ! DççF& cnCçÓvç yççí}ççÆJç}ílç. DççHç}í ní
çÆmç×Jççkçw³ç Dççní lçí®ç yççí} Kçjí kçÀjçJçí. lçÓ cççPçç cçá}içç
cnCçÓvç
pçvcççmç
³ççJçí.''
³ççJçj
ÞççÇoÊç
ÒçYçÓbvççÇ
``lçLççmlçá'' Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç Jç cnCçç}í ``cççÇ
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççvçí lçáP³çç içYçç&lç ³çíF&vç.
DççF&vçí }íkçÀjçb®³çç Hçç³ççJçj Hç[Cçí ní }íkçÀjç®çí Dçç³çá<³ç
#ççÇCç nçíCçí®ç nçí³ç. cnCçÓvç cççÇ Oçcç&kçÀcçç&®³çç
mçá$ççb®³çç G}ì pççlç vççnçÇ. cççÇ Hçá$ç ªHççvçí 16
Jçøçç&Hç³ç¥lç pççÇJçvç J³ççÆlçlç kçÀjívç.'' l³ççJçj mçácçlççÇ,
cnCçç}çÇ kçíÀJç{ç nç DççÆJç®ççj 16 Jçøçç&Hç³ç¥lç®ç Dçç³çá<³ç
!''
Dçmçí
cnCçÓvç
çÆJç}çHç
kçÀª
}çiç}çÇ.
l³ççJçj
ÞççÇ®çjCççbvççÇ mççbçÆiçlç}í, ``DççF& ! 16 Jçøçç&Hç³ç¥lç
lçácnçÇ, mççbiçç} lçmçí SíkçÓÀvç jçnçÇvç. ``ÒççHlçí lçá øççí[Mçí
Jçøç&í Hçá$çb çÆcç$çJçoç®çjílçd'' Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní.
16 Jçøçx Jç³ç Dçmç}íu³çç cçá}çyçjçíyçj çÆcç$çç mççjKçí®ç Jççiç}í
HçççÆnpçí. DççHçu³çç F®sçb®çí o[HçCç l³ç箳ççJçj DççCçÓ
vç³çí. cç}ç }ivç kçÀjC³ççmçç"çÇ yçbOçvç Içç}Ó vç³çí. cç}ç ³ççÆlç
nçíTvç mJçí®sívçí çÆJçnçj kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ ÐççJççÇ.
cççP³çç ³çç mçbkçÀuHç箳çç çÆJç©× lçácnçÇ yçbOçvç Iççlç}í lçj
cççÇ Içjçlç jçnCççj vççnçÇ.'' Dçmçí mççbiçÓvç lJççÆjlç oÊç ÒçYçá
DçoÉM³ç Pçç}í.
mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçJççkçdÀ Pçç}çÇ. çÆlç}ç kçÀçbnçÇ®ç
kçÀUívççmçí Pçç}í. Iç[}í}ç mççjç JçÉÊççblç çÆlçvçí DççHçu³çç
HçlççÇmç çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbçÆiçlç}ç. lçíJç{îççlç®ç
DçHHç}jçpçÓ cnCçç}í, ``mçácçlççÇ çÆJç®ççj kçÀª vçkçÀçímç,
ÞççÇoÊç cçnçjçpç ³çç ÒçkçÀçjí DççHçu³çç IçjçÇ çÆYç#çímç
³çílççÇ} Dçmçç çÆJçøç³ç lçáP³çç Jç[çÇ}çbvççÇ mçÓ®çvçç
cnCçÓvç Dçiççíoj mççbiçÓvç "íJç}ç nçílçç. ÞççÇoÊç ní kçÀ©Cçí®çç
cçnçmççiçj Dççnílç. ÞççÇJçuuçYççb®çç pçvcç nçíT oí, vçblçj
DççHçCç çÆJç®ççj kçÀª'' DçHHç} jçpç᮳çç IçjçÇ DçJçOçÓlç
Dçç}í nçÇ Jççlçç& mçiçȳçç iççJççlç Hçmçj}çÇ.
çÆHçlçÉoíJççb®ççÇ Dçl³çblç ÒçcçáKç Dçmç}í}çÇ cçnç}³ç
DçcççJçm³çí®³çç çÆoJçMççÇ yç´çïçCç pçíJçç³ç®³çç DççOççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçJçOçÓlççmç çÆYç#çç çÆo}çÇ ¿çç çÆJçøç³çç®ççÇ ®ç®çç&
Pçç}çÇ. ÞççÇ yççHçVççJçOççvççÇ cnCçç}í. ``ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çç pçvcç nçíCççj ní mçiçUí®ç cnCçlççlç !
DçJçOçÓlççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀjCçí çÆJçnçÇlç®ç
Dççní ! l³ççcçO³çí mçácçlççÇ®çç kçÀçnçÇ®ç oçíøç vççnçÇ.
Hçá$çªHççvçí pçvcçu³ççJçj l³çç}ç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj
kçíÀu³ççmç yçç}kçÀç®çí Dçç³çá<³ç #ççÇCç nçílçí. Hçjblçá
DçJçOçÓlç Jçíøççlç Dçmçlççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀjCçí
®çÓkçÀ vççnçÇ.'' ³çç Òçmçbiççvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ}
mçJç& yç´çïçCççb®ççÇ F<³çç& Jçç{}çÇ çÆJçMçíøçlJççvçí
vçjmççJçOççvççÇ ³çç vççJç箳çç HçbçÆ[lççb®ççÇ.
DçcççJçm³çí®³çç çÆoJçMççÇ mçiçUí®ç çÆHçlçÉkçÀç³çç&cçO³çí
çÆvçcçivç Pçç}í}í nçílçí. Yççíkçwl³çç®çç oá<kçÀçU®ç nçílçç, nçÇ
HçÀçj cççí"çÇ mçcçm³çç®ç Hç[}çÇ. ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vççÇ
DçHHç}jçpç᮳çç IçjçÇ cçç$ç çÆvççÆJç&IvçHçCçí kçÀç³ç& Hççj
Hç[í} Dçmçí mççbçÆiçlç}í. ÞççÇ jçpçMçcçç& kçÀç}çivççÇ
Mçcçvççb®çí (oÊçç®çí) O³ççvç kçÀjçÇlç nçílçí. çÆlçlçkçw³ççlç
YççíÊçÀí cnCçávç lççÇvç DççÆlçLççÇ Dçç}í. DçççÆCç
çÆHçlçÉkçÀç³ç& çÆvççÆJç&IvçHçCçí Hççj Hç[}í.
yççyçç ! MçbkçÀj Yçfç ! l³çç çÆoJçMççÇ JçÌM³ççbvçç JçíoçíÊçÀ
GHçvç³çvç kçÀjC³çç®çç DççÆOçkçÀçj Dççní kçÀç ? vççnçÇ ?
Dçmçç çÆJçøç³ç ®ç®çxlç cçáK³ççbMç nçílçç. yç´çïçCççb®ççÇ
HççÆjøço pçcç}çÇ. yçbiçç} oíMççlççÇ}, vçJçÜçÇHççnÓvç
DççMçálççíøç ³çç vççJçç®çí HçbçÆ[lç Hççoiç³çç #çí$ççmç Dçç}í
nçílçí. l³ççb®³ççkçÀ[í Dçl³çblç Òçç®ççÇvç vçç[çÇ iç´bLç nçílçí.
l³ççbvçç oíKççÇ} HçbçÆ[lç HççÆjøçoí®çí Dççcçb$çCç nçílçí.
yççHçVçç®çç³çç¥vççÇ mççbçÆiçlç}í, çÆvç³çcççÆvç<þícçO³çí yç
´çïçCç, #ç$ççdzç, JçÌM³ç mçcççvç®ç Dçmçlççlç.
ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmçcç³ççÇ ¢iiççí®çj Pçç}í}í
DçodYçÓlç ¢<³ç
Flçkçw³ççlç cççÇ cnCçç}çí ``cçnçjçpç, ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }
çÇ}ç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiçÓvç cç}ç Oçv³ç kçÀjçJçí.'' Dçjí
MçbkçÀj Yçfç ! vçjmççJçOççvççÇ yççHçVçç³çç&Jçj ¬çÀçíçÆOçlç
Pçç}í Jç ³çívçkçíÀvç ÒçkçÀçjíCç l³ççb®çç DçHçcççvç kçÀjC³çç®çí
l³ççbvççÇ
"jçÆJç}í.
l³ççb®ççÇ
(vçjmççJçOççvççR®ççÇ)
yçiç}çcçáKççÇ mççOçvçç çÆJçHçÀ} nçíC³çç®çí SkçÀcçíJç kçÀçjCç
yççHçVçç³ç&®ç Dççnílç Dçmçí l³ççb®³çç cçvççvçí "çcçHçCçí
Içílç}í
nçílçí.
lççbçÆ$çkçÀ
Òç³ççíiççvçí
yççHçVçç³çç&vçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHççoçb®³çç yçç}}çÇ}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

l³ççb®ççÇ
cçb$ççÆmççÆ×
çÆvç<ÒçYç
kçíÀ}çÇ
Dçmçç
kçáÀÒç®ççj kçÀjC³ççmç l³ççbvççÇ mçájJççlç kçíÀ}çÇ. vçç[çÇ içb
´Lççlç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjççÆJçøç³ççÇ pçí çÆJçJçjCç
nçílçí lçí l³ççbvçç çÆJç®ççÆ}lç kçÀjçÇlç nçílçí. vçç[çÇiç´bLç nç
cçá}lç:
DççÆJçéçmçvççdzç
Dççní.
yççHçVçç³çç&vççÇ
cçlm³ççnçjçÇ yç´çïçCççmç Yççípçvç çÆo}í, nç Dçvçç®ççj Iç[}ç
Dçmçç vçjmççJçOççvççÇ ³ççbvççÇ Jçço cççb[}ç. cçvçá<³ç
HçÓCç&yç´ïçç®çç DçJçlççj kçÀoççÆHç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. lçj
lççvní yççU ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçJçç¥lç³çç&cççÇ, mçJç&%ç,
mçJç&MççÆÊçÀcççvç Dçmçí ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çí kçÀmçí yçjí
DçJçlççj nçíT MçkçÀlççÇ} ? ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DçiçoçÇ }nçvç
Dçmçlççvçç kçíÀ}í}ç ÒçCçJççí®®ççj, HççUC³ççlç Dçmçlççvçç
kçíÀ}í}ç Mççm$ç Òçmçbiç, DçççÆCç Jç³ççmç vç MççíYçCççjí Òç
%çí®çí ÒçoMç&vç vçjmççJçOççvççRvçç Hçì}í vççnçÇ. SKççoç
çÆJçÜçvçyç´çïçCç ÞççÇHçço箳çç MçjçÇlççlç ÒçJçíMç kçÀªvç
Dçmçí yççí}lççí Dççní Dçmçç l³ççbvççÇ Òç®ççj kçíÀ}ç. ÞççÇ
kçáÀkçwkçáÀìíMJçj箳çç cçbçÆojçlç Dçmç}í}í mJç³çbYçÓ lçí®ç
Kçjí oÊçç$ç³ç Dççnílç. lçí®ç Jçj Òçoçvç kçÀjCççjí Dççnílç. ³çç
yçç}kçÀçmç oÊçmJçªHç cççvçCçí ®çákçÀçÇ®çí Dççní. Dçmçç
vçjmççJçOççvççÇ ³ççbvççÇ mçJç祮çç mçcçpç kçÀªvç oíC³çç®çç
Òç³çlvç kçíÀ}ç.
ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççvçblçj mçlçlç vçT çÆoJçmççHç³ç¥lç p³çç
pççiçíJçj l³ççbvçç çÆvçpçJçlç Dçmçlç l³çç pççiççÇ SkçÀ lççÇvç
HçÀC³ççb®çç vççiç DççHç}ç HçÀCçç GYççªvç yççUçJçj sç³çç
kçÀjçÇlç Dçmçí. ÞççÇHçço cççlçí®³çç içYçç&lçÓvç mççOççjCç
yçç}kçÀç ÒçcççCçí pçvcççmç vç ³çílçç p³ççíçÆlç mJçªHççvçí
DçJçlçj}í nçílçí. pçvcç nçílçç #çCççÇ®ç cçnçjçCççÇ mçácçlççÇ
cçÓçq®s&lç Pççu³çç. ÒçmçálççÇiçÉnçlçÓvç cçbiç} JççÐççb®çç
OJçvççÇ ³çíT }çiç}ç. Lççí[îçç JçíUçlç DççkçÀçMçJççCççÇ Pçç}çÇ Jç
mçJçç&vçç yççníj pççC³çç®çç DççoíMç Pçç}ç. ÞççÇHççoçb®³çç
mçççÆvçO³ççlç ®ççj Jçío, Dç"jç HçájçCçí DçççÆCç cçnçHçá©øç
p³ççíçÆlç ªHççvçí Òçiçì Pçç}í Jç HççÆJç$ç Jçíocçb$ççb®çç Iççíøç
yççníj mçJçç¥vçç SíkçÓÀ ³çíT }çiç}ç. Lççí[îçç JçíUçvçí mçJç&$ç
Mççblçlçç Hçmçj}çÇ. ³çç DçodYçÓlç Içìvçç yççHçVçç³çç&vçç
mçá×ç Dçiçc³ç Jç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jççìu³çç.

ÞççÇHçço Dççlçç SkçÀ Jçøçç&®çí Pçç}í nçílçí. lçí Dçç" onç
cççÆnv³ççb®çí
Dçmçlççvçç®ç
l³ççb®çí
Dççpççíyçç
yççHçVçç³çç&yçjçíyçj
HçbçÆ[lçHççÆjøçoímç
pççlç
Dçmçlç.
Dççpççíyçç
DççHçu³çç
vççlçJçç}ç
yçjçíyçj
IçíTvç
pççlç.
vçjmççJçOççvççÇ DççHçu³çç IçjçÇ jçpççÆiçN³çç®çí HççÇkçÀ
kçÀç{çÇlç. jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ Dçl³çblç ©®çkçÀj
Dçmçlçí. iççJççlççÇ} }çíkçÀ vçjmççJçOççvççÇvçç lççÇ YççpççÇ
oíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçÀjçÇlç. Hçjblçá lçí lççÇ YççpççÇ
kçÀçíCçç}ç®ç oílç vçmçlç. kçÀçíCççkçÀ[Óvç kçÀçnçÇ çÆJçMçíøç
kçÀçcç kçÀªvç I³çç³ç®çí Dçmçu³ççmç l³çç}ç lçí lççÇ YççpççÇ oílç
Jç Fçq®slç kçÀçcç kçÀªvç Içílç. ÞççÇHççoçbvççÇ SkçÀoç
DççHçu³çç DççF&mç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ kçÀjC³ççmç
mççbçÆiçlç}í. lççÇ YççpççÇ mçá×ç vçjmççJçOççvççÇ®³çç
Içj®ççÇ®ç l³ççbvçç nJççÇ nçílççÇ. Hçjblçá ní kçÀçcç kçÀ"çÇCç
nçílçí. ÞççÇHçço }nçvç Dçmçlççvçç®ç mJçí®sívçí ®çç}lç
vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ pççlç Dçmçlç. l³ççb®³çç IçjçÇ
Mççm$çççÆJçøç³ççÇ ®ç®çç& kçÀjçÇlç, lçmçí®ç çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç }çÇ}ç kçÀjçÇlç. HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç SkçÀç
cçnçHçbçÆ[lçç®çç cçÉl³çá Pçç}ç nçílçç. l³çç HçbçÆ[lçç®çç
Òçílççlcçç ÞççÇHççoçkçÀ[Óvç çÆJççÆ®ç$ç-kçÀç³ç& kçÀjJçÓvç
Içílç Dççní. ³çç yçç}kçÀçmç ³ççíi³ç lçí GHç®ççj vç kçÀjlçç
yççHçVçç®çç³ç& Jç jçpçMçcçç& ní oçíIçí ³çç yçç}kçÀçmç
oÊççJçlççjçÇ mçcçpçlç Dççnílç, Dçmçí vçjmççJçOççvççÇ mçJçç&vçç
mççbiçlç. HççÇçÆ"kçÀçHçÓj ní Hççoiç³çç #çí$ç DçmçÓvç
çÆHçlçÉoíJçlççb®çí
ÒçOççvç
mLççvç
Dççní.
çÆJçiçlç
Dççlc³ççbMççÇ mçbHçkç&À mççOçÓvç mçbYççøçCç kçÀjC³çç®çí
mççcçL³ç&
Dçmç}í}í
lçÊJçJçíÊçí
³çíLçí
jçnçlç
Dçmçlç.
ÞççÇHççoçb®³çç MçjçÇjçlç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ cçnçHçbçÆ[lçç®çç
Dççlcçç®ç Jççmç kçÀjçÇlç Dççní DçççÆCç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç
Dçiçc³ç DçMçç }çÇ}ç kçÀjJçÓvç Içílç Dççní, DçMççÇ OççjCçç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd
cçO³çí
oÉ{
nçílç
nçílççÇ.
cççÇ
cç}³ççêçÇHçájcçnèvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí Dçç}çí lçíJnç
ÞççÇyççHçVçç³ç& DçççÆCç jçpçMçcçç& ³ççb®³çç Içj®çç jpçkçÀ
nçílççí. vçjmççJçOççvççÇ®³çç Içj®çç pççí jpçkçÀ nçílçç lççí
JçÉ×çJçmLçívçí cçjCç HççJç}ç nçílçç. l³çç jpçkçÀç®çç cçá}içç
Jçç³çmçHçÓj
Dçiç´nçj
(mçO³çç®çíkçÀççÆkçÀvçç[ç)
³çíLçí
çÆvçIçÓvç içí}ç nçílçç. ³ççcçáUí l³ççb®³çç Içj®çí jpçkçÀç®çí
kçÀçcç cç}ç çÆcçUç}í nçílçí. cççÇ }nçvçHçCççHççmçÓvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

yççHçVçç³ç&á}᮳çç mçnJççmççlç Dçmçu³ççvçí cççP³ççlççÇ}
mçlÒçJçÉÊççÇ pççiçÉlç Pçç}çÇ nçílççÇ Jç DçO³ççlcçç®ççÇ p³ççílç
ÒçpJççÆ}lç
Pçç}çÇ
nçílççÇ.
p³çç
çÆoJçMççÇ
cççÇ
vçjmççJçOççvççRvçç Hçnçlç Dçmçí l³çç çÆoJçMççÇ cç}ç Hççíìç®çç
çÆJçkçÀçj nçíTvç DçVç iç´nCç vç kçÀjC³ççFlçkçÀçÇ cççPççÇ oçÇvç
DçJçmLçç nçíF&. vçjmççJçOççvççÇ®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: vç
Oçálçç cççPçç cçá}içç jçÆJçoçmç lçí OçÓlç Dçmçí. mçççqlJçkçÀ
ÒçJçÉlççÇ®³çç }çíkçÀçb®çí®ç kçÀHç[í cççÇ mJçlç: OçÓlç Dçmçí.
çÆlç©cç} oçmççbJçj ÞççÇHççoçb®çç çÆoJ³ç Dçvçáiç´n
vçjmççJçOççvççR®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: vç OçÓlçç lçí cççPçç
cççí"ç cçá}içç jçÆJçoçmç OçÓlççí, nçÇ Jççlçç& l³ççb®³çç kçÀçvççÇ
içí}çÇ. l³ççb®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: OçÓJççJçí DçMççÇ l³ççbvççÇ
Dçç%çç kçíÀ}çÇ. lççÇ Dçç%çç cççvçÓvç cççÇ
vçjmççJçOççvççÇ®çí kçÀHç[í mJçlç: OçáT }çiç}çí. cççÇ kçÀHç[í
OçÓlç Dçmçlççvçç ÞççÇHççoç®çí vççcç mcçjCç kçÀjçÇlç Dçmçí.
cççÇ Oçálç}í}í kçÀHç[í IçíTvç jçÆJçoçmç vçjmççJçOççvççRkçÀ[í
içí}ç. cççÇ Oçálç}í}í kçÀHç[í pçWJnç mçiçȳççbvççÇ Iççlç}í,
lçWJnç kçÀçíCçç}ç®ç kçÀçnçÇ Pçç}í vççnçÇ. Hçjblçá
vçjmççJçOççvççRvççÇ p³çç JçíUçÇ lçí kçÀHç[í Iççlç}í, lçWJnç
l³ççbvçç l³ççb®³çç DçbiççJçj çEJç®çÓ, iççícç mçjHçìlç
Dçmçu³ççmççjKçí Jççì}í. l³çç kçÀHç[îççcçO³çí l³ççb®çí MçjçÇj
DçivççÇJçj "íJçu³ççÒçcççCçí HççíUÓ }çiç}í. vçjmççJçOççvççRvççÇ
cç}ç yççí}Jç}í Jç lçí jçiççvçí cnCçç}í, kçÀçíCçl³ççlçjçÇ #çáê
çÆJçÐçí®çç, cçb$çç®çç Òç³ççíiç cççÇ kçÀHç[îççJçj kçíÀ}ç Dççní.
l³çç DçHçjçOççyçÎ} l³ççbvççÇ cççPççÇ v³çç³çççÆOçMççkçÀ[í
lç¬çÀçj kçíÀ}çÇ. Hçjblçá ®çlçáj v³çç³çççÆOçMççbvççÇ cç}ç
çÆvçoçxøç pççnçÇj kçÀªvç mççí[Óvç çÆo}í. cççÇ Dççvçboçlç
IçjçÇ Dçç}çí. Lççí[îçç®ç JçíUçlç ÞççÇHçço ÒçYçÓ SkçÀç mççíUç
Jçøçç&®³çç ³çáJçkçÀ箳çç ªHççlç Dççc箳çç IçjçÇ Dçç}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓ Jççìí} l³çç ªHççlç ³çíTvç YçÊçÀçbvçç oMç&vç oílç
Dçmçlç. cççÇ Dçç½ç³çç&vçí cnCçç}çí, ``cçnçjçpç DççHçCç GÊçcç
DçMçç yç´çïçCç kçáÀ}çcçO³çí pçvcç}í}í Dççnçlç, lçWJnç
Dççc箳çç mççjK³çç jpçkçÀçb®³çç JçmlççÇlç ³çíCçí kçÀçbnçÇ
³ççíi³ç vççnçÇ.'' lçíJnç ÒçYçÓ cnCçç}í ``vçjmççJçOççvççÇmççjKçí
HççHçç®çí içç"çí[í [çíkçw³ççJçj JççnCççjí yç´çïçCç Kçjí lçj
jpçkçÀçbHçí#çç kçÀcççÇ opçç&®çí Dçmçlççlç. Hçjblçá
lçáP³ççmççjKçí yç´çïçCççb®ççÇ Dççí{ Dçmç}í}í jpçkçÀ
l³ççb®³ççHçí#çç Þçí<þ®ç Dçmçlççlç.'' ÞççÇHççoçb®çí lçí Mçyo
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

SíkçÓÀvç cççÇ l³ççb®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí
DçççÆCç {mçç {mçç j[}çí. ÞççÇÒçYçÓbvççÇ cççP³ççkçÀ[í DçcçÉlç
¢<ìçÇvçí HçççÆn}í Jç DççHçu³çç çÆoJ³ç nçlçç®çç mHçMç&
kçÀªvç cç}ç G"çÆJç}í. vçblçj l³ççbvççÇ DççHç}ç GpçJçç nçlç
cççP³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ cç}ç
HçáJçça®çí pçvcç Dçç"Jç}í. cççP³ççlççÇ} ³ççíiç MçkçwlççRvçç
®çç}vçç çÆcçUç}çÇ. kçáÀb[ççÆ}vççÇ MççÆÊçÀ mçá×ç pççiçÉlç
Pççu³çç®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ nUÓ nUÓ
HççT}í ìçkçÀçÇlç DçblçOçç&vç HççJç}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççHçu³çç DççF&pçJçU jçpççÆiçN³çç®ççÇ
YççpççÇ kçÀªvç oíC³çç®çç nf kçíÀ}ç. l³ççbvçç
vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçlççÇ} YççpççÇ nJççÇ nçílççÇ. Hçjblçá
lççÇ iççí<ì DçMçkçw³ç Jççìlç nçílççÇ. ³çç JçíUçÇ yççHçVçç³ç&
cnCçç}í, ``ÞççÇHççoç ! GÐçç mçkçÀçUçÇ cççÇ lçá}ç
vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ IçíTvç pççlççí. lçÓ mJçlç: l³ççbvçç
jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ oíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçÀj. Hçjblçá
pçj l³ççbvççÇ lççÇ YççpççÇ oíC³ççmç vçkçÀçj çÆo}ç lçj
l³ççYççpççÇmçç"çÇ Hçávnç kçÀOççÇ nf kçÀª vçkçÀçímç.''
oámçN³çç çÆoJçMççÇ yççHçVçç³ç& yçç}kçÀ ÞççÇHççoç}ç IçíTvç
vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í içí}í. l³ççb®³çç IçjçÇ pççlçç®ç
yççHçVçç³ç& ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í, ``ÞççÇHççoç ! cççí"îççbvçç
vçcçmkçÀçj kçÀªvç l³ççb®çí DçççÆMçJçç&o I³ççJçílç.
vçjmççJçOççvççÇ yççníj DççímçjçÇJçj yçmç}í nçílçí. l³ççb®ççÇ }
çbyç çÆMçKçç Hçç"çÇJçj ©Ulç nçílççÇ. lççÇ vçjmççJçOççvççRvçç
Dçl³çblç çÆÒç³ç nçílççÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ vçjmççJçOççvççRkçÀ[í
yççÆIçlç}í Jç oçívç nçlç pççí[Óvç l³ççbvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç.
ÞççÇHççoçb®ççÇ lççÇ#Cç vçpçj vçjmççJçOççvççR®³çç Hçç"çÇJçj
çÆJçmççJç}íu³çç çÆMçKçíJçj Hç[}çÇ DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç&
lççÇ DççHççíDççHç içUÓvç Kçç}çÇ Hç[}çÇ. lççÇ Hççnèvç
vçjmççJçOççvççÇ DçiçoçÇ iççWOçUÓvç içí}í. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço
cnCçç}í, ``Dççpççíyçç ! vçjmççJçOççvççÇ Dççpççíyççb®ççÇ
Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmç}í}çÇ çÆMçKçç içUÓvç Hç[}çÇ. Dççlçç
l³ççb®³ççkçÀ[í jçpççÆiçN³ççb®ççÇ YççpççÇ cççiçCçí ³ççíi³ç
nçíF&} kçÀç³ç ? ®ç}ç DççHçCç IçjçÇ pççT.'' ÞççÇHççoçbvççÇ
jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ Hçávnç kçÀOççÇnçÇ çÆJç®ççj}çÇ
vççnçÇ.
ÞççÇHççoçb®³çç vçcçmkçÀçjçcçáUí Pçç}í}í vçákçÀmççvç
vçjmççJçOççvççR®³çç }#ççlç Dçç}í. lçí O³ççvççlç yçmç}í Dçmçlçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³ççb®³çç MçjçÇjçlçÓvç l³ççb®³çç mççjKçí®ç çÆomçCççjí SkçÀ
lçípççíJç}³ç yççníj Hç[}í. vçjmççJçOççvççRvççÇ l³çç lçípççíJç}³ççmç
çÆJç®ççj}í ``lçÓ kçÀçíCç ? kçÀçí"í ®çç}}çmç ?'' l³çç lçípç:Hçábpç
vçjmççJçOççvççÇ mççjKçí çÆomçCççN³çç Dççkç=ÀlççÇvçí GÊçj
çÆo}í ``cççÇ lçáP³ççlç jçnCççjí HçáC³çMçjçÇj Dççní. lçÓ
DççlççHç³ç¥lç çÆkçÀlççÇlçjçÇ Jçío Hç"vç kçíÀ}í}í Dççnímç.
mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇmç, Hçjblçá
mçç#ççlç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çç DçHçcççvç kçíÀ}çmç. lçá}ç lçáP³çç
çÆMçKçíJçj, jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇJçj Dçmç}í}í Òçícç,
DççmçkçwlççÇ®³çç SkçÀ }#ççbMç Òçícç pçjçÇ ÞççÇHççoçb®³çç
çÆJçøç³ççÇ Dçmçlçí lçj lçáP³çç pçvcçç®çí mççLç&kçÀ Pçç}í
Dçmçlçí. Hçjblçá cççínHççMççbvççÇ mJçlç:mç yççbOçÓvç IçíTvç
cççí#çç®ççÇ SkçÀ çÆoJ³ç mçbçÆOç Içç}Jç}çÇmç . lçÓ }JçkçÀj®ç
oçÆjêçÇ nçíMççÇ}. l³çç oççÆjêîçç®çí njCç kçÀjC³ççmçç"çÇ®ç
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lçá}ç ``MççkçÀoçvç'' cçççÆiçlç}í nçílçí.
l³ççbvçç pçj lçÓ lçí oçvç çÆo}í Dçmçlçímç, lçj lçá}ç Dççlçç ³çíCççjí
oççÆjêîç vç ³çílçç GÊçcç Síéç³ç& ÒççHlç Pçç}í Dçmçlçí. lçÓ mJçlç:
DççHçu³çç nçlççbvççÇ nçÇ mçbçÆOç oJç[}çÇmç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ
kçÀªCçí®çí mççiçj Dççnílç. nç DçJçlççj mçbHçu³ççJçj lçí oámçjç
vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ vççbJççvçí DçJçlççj iç´nCç kçÀjlççÇ}.
l³ççJçíUçÇ lçÓ SkçÀ oçÆjêçÇ yç´çïçCç箳çç ªHççlç pçvcç
IçíMççÇ}. l³çç pçvcççlç mçá×ç lçÓ IçjçÇ jçpççÆiçN³çç®ççÇ
YççpççÇ çÆHçkçÀJçMççÇ}. l³ççJçíUçÇ ³ççíi³ç mçcç³ç Hççnèvç cççÇ
Hçávnç lçáP³çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçÀjçÇvç. l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço
ÒçYçÓ lçáP³çç IçjçÇ çÆYç#çímçç"çÇ ³çílççÇ}. lçÓ Òçícççvçí
Jçç{}í}çÇ çÆYç#çç IçíTvç lçá}ç lçí Síéç³ç& Òçoçvç kçÀjlççÇ}.
mçO³çç cçç$ç cççÇ lçáPçí MçjçÇj mççí[Óvç pççlç Dççní. ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvççÇ kçíÀ}í}ç vçcçmkçÀçj lçá}ç vçJnlçç lçj lçáP³ççlççÇ}
HçáC³ç mJçªHççlç JççmlçJ³ç kçÀjCççN³çç cç}ç nçílçç.
l³ççbvççÇ cç}ç, lçá}ç mççí[Óvç oíTvç l³ççb®³çç mJçªHççlç }çÇvç
nçíC³çç®ççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. l³ççvçámççj cççÇ
ÞççÇHçço箳çç mJçªHççlç }çÇvç nçíC³ççmç pççlç Dççní. Dççlçç
lçáP³çç MçjçÇjçlç kçíÀJçU HççHç Hçá©øç®ç Gj}ç Dççní.'' Dçmçí
yççí}Óvç lççí HçáC³ççlcçç ÞççÇHççoçbcçO³çí çÆJç}çÇvç Pçç}ç.
kçÀç}çblçjçvçí vçjmççJçOççvççR®ççÇ Òçkç=ÀlççÇ #ççÇCç nçílç
içí}çÇ. }çíkçÀ l³ççb®³çç Mçyoçb®çç çÆvçjçoj kçÀª }çiç}í.
l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj çÆJç}mçCççjí çÆJçÜÊçí®çí lçípç }çíHç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HççJç}í. ³çç®ç JçíUçÇ HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçlç çÆJçøçÓçÆ®ç
(kçÀç@}jç®ççÇ) mççLç Hçmçj}çÇ. ³ççlç DçvçíkçÀ iç´çcçJççmççÇ
³çç jçíiççmç yçUçÇ Hç[}í. oÓçÆøçlç HççC³ççcçáUí nç jçíiç yçUçJçlç
Dçmçu³çç®çç çÆvç<kçÀøç& iççJççlççÇ} JçÌÐççbvççÇ kçÀç{}ç.
Yç³çYççÇlç Pçç}íu³çç iç´çcçJçççÆmç³ççbvççÇ ³ççcçnçcççjçÇ®³çç
jçíiççJçj Mççm$ççdzç jçÇçÆlçvçí çÆvçcçÓ&}vç Hç×lççÇ
kçÀç{çJççÇ DçMççÇ ÒççLç&vçç ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vçç kçíÀ}çÇ.
ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ DççHçu³çç Dçblçj oÉçÆ<ìvçí pççCç}í
kçÀçÇ cçnçcççjçÇ pç}oçíøççvçí Pçç}í}çÇ vçmçÓvç Jçç³çácçb[}
kçÀ}áçÆøçlç Pççu³ççvçí Pçç}çÇ Dççní. Hçjblçá yççHçVçç³çç&®çí
ní cçlç iççJççlççÇ} JçÌÐççbvçç Hçì}í vççnçÇ. iç´çcçmLççvççÇ iç
´çcçoíJçlçímç HçMçáyç}çÇ oíTvç lççbçÆ$çkçÀçkçÀ[Óvç
çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®³çç HçÓpçç, cçnçcççjçÇ®³çç
çÆvçcç&Ó}vççmçç"çÇ kçíÀu³çç. HçMçÓ®çç yçUçÇ çÆou³ççvçí
l³ççb®³ççlççÇ} ÒççCçMççÆÊçÀ yçUpçyçjçÇvçí yççníj kçÀç{}çÇ
pççlçí Jç çÆlç}ç cçb$ççí®®ççjçvçí JçMç kçÀªvç Içílççlç.
ÒççCçMçÊçÀçÇmç JçÉçE×içlç kçÀjC³ççmçç"çÇ ³ççíiç箳çç
ÒççƬçÀ³çç çEkçÀJçç mçççqlJçkçÀ DççjçOçvçí®çç DçJç}byç
kçÀjCçí DççÆOçkçÀ ³ççíi³ç Dççní Dçmçí ÞççÇ yççHçVçç³ç祮çí
cçlç nçílçí. l³ççbvççÇ iç´çcçJçççÆmç³ççbvçç Dçmçí mçá®ççÆJç}í
Hçjblçá DçbOçÞç×ívçí l³ççbvççÇ HçMçáyçUçÇ oíC³çç®çí
LççbyçJç}í vççnçÇ. iççJççlççÇ} kçÀçbnçÇ cçb[UçRvççÇ
HçMçáyçUçÇ®çç çÆJçøç³ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbHçá{í kçÀç{}ç.
l³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``iç´çcçoíJçlçímç çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ
Dççní kçÀçÇ çÆlçvçí HçMçáyçUçÇ®çç mJççÇkçÀçj kçÀª vç³çí.''
ÞççÇHççoçb®³çç Dçç%çívçámççj iç´çcçoíJçlçç mçcçáêmvççvç
kçÀjC³ççmç içí}çÇ Dççní. Dççlçç oÓOç GlçÓ Içç}Óvç oíJçlçímç
vçÌJçíÐç DçHç&Cç kçíÀu³ççmç ³çç jçíiçjçF& HççmçÓvç lçácç®ççÇ
mçáìkçÀç nçíF&}. kçÀççÆ}kçíÀ®çí ªHç OççjCç kçíÀ}í}çÇ iç´çcç
oíJçlçç Mççblç nçíF&}. nçÇ Jççlçç& iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀçbvçç
kçÀUçÆJçC³ççmçç"çÇ SkçÀç ®çcç&kçÀçjçmç yççí}çJçÓvç
®çcç&JççÐççJçj oJçb[çÇ çÆHçìçÆJçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. oJçb[çÇ
kçÀçíCççÇ çÆHçìç³ç®ççÇ Dçmçí çÆJç®ççju³ççJçj ÞççÇHçço
cnCçç}í çÆJçøçáçÆ®ç jçíiççvçí iç´mlç JçWkçÀ³³çç ³ççvçí oJçb[çÇ
çÆHçìçJççÇ, Dçmçç cççPçç çÆvçjçíHç l³ççmç mççbiçç. lçí mçJç& iç
´çcçJççmççÇ JçWkçÀ³³ççpçJçU içí}í, lççí cçjCççmçÊçÀ nçílçç. l³çç}ç
nç çÆvçjçíHç oílçç®ç lççí cçÓçq®s&lç Hç[}ç. SkçÀç IçìkçíÀvçblçj
pçíJnç lççí MçáçÆ×Jçj Dçç}ç lçíJnç lççí HçÓCç&HçCçí yçjç Pçç}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nçílçç. nçÇ yççlçcççÇ nç nç cnCçlçç mçbHçÓCç&
çÆHç"çHçájcçcçO³çí ®ç®çx®çç çÆJçøç³ç Pçç}çÇ. J³çbkçÀ³³ççvçí
iççJççlç çÆHçÀªvç ®ççíçÆnkçÀ[í oJçb[çÇ çÆHçì}çÇ.
yççHçVçç³çç&vççÇ DççHçu³çç mçíJçkçÀçmç, HççC³ççvçí Yçj}í}í
SkçÀ cççí"í Yççb[í l³ççb®³çç mçcççíj DççCçÓvç "íJçC³ççmç
mççbçÆiçlç}í. Jçç³çácçb[}çlççÇ} çÆJçøççjçÇ çÆkçÀìçCçÓb®çç
vççMç kçÀjC³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç l³çç cçb$çç®çí mçbOççvç kçíÀ}í.
DçççÆCç lçlkçÀçU nJçílççÇ} çÆJçøççjçÇ çÆkçÀìçCçÓ HççC³ççlç
ìHç ìHç ³çíTvç Hç[}í. DçMçç ÒçkçÀçjí Jçç³çácçb[} Mçá× Pçç}í
DçççÆCç cçnçcççjçÇ jçíiçç®çí çÆvçcçá&}vç Pçç}í.
ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççÆlçLççÇmç (Jçç{çÆoJçmç箳çç
çÆoJçMççÇ) jçpçMçcçç& Hççqlvçmçn ÞççÇHççoçbvçç IçíTvç,
yççUç®çí Dççpççíyçç ÞççÇ yççHçVçç³ç& ³ççb®³ççkçÀ[í Dçç}í.
p³çç p³çç JçíUçÇ yççHçVçç³çç&vççÇ ÞççÇHççoçb®³çç
®çjCççJçjçÇ} MçáYççÆ®çvní HçnçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç, l³çç
l³çç JçíUçÇ l³ççbvçç kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ mçÓ³çç&®³çç
lçípççqmJçlçí®çç DçvçáYçJç ³çíF& Jç lççÇ MçáYççÆ®çvní l³çç
lççÇJç´ ÒçkçÀçMççlç çÆomçlç vçmçlç. ³çç®çí l³ççbvçç jçnèvç
jçnèvç Dçç½ç³ç& Jççìí. Hçjblçá l³çç çÆoJçMççÇ Gøç:kçÀç}çÇ
mççUçÇ®³çç kçÀçW[îççJçj çÆoJ³ç Dçmçí HçoçÆ®çvn çÆomç}í.
l³ççbvççÇ DççHç}çÇ kçÀv³çç mçácçlççÇmç çÆJç®ççj}í, ``yççU ³çç
kçÀçW[îççJç©vç kçÀçíCç içí}í. lçácç®çç }ç[kçÀç vççlçÓ®ç
³çíLçÓvç içí}ç. DççCçKççÇ kçÀçíCç yççyçç'' mçácçlççÇvçí GÊçj
çÆo}í. lçí HçoçÆ®çvn øççí[MçJçøçça³ç kçáÀcççj箳çç
HçoçÆ®çvnçmççjKçí nçílçí. DççpççíyççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç
DççHçu³çç cççb[çÇJçj Içílç}í Jç l³ç箳çç ®çjCç kçÀcç}çb®çí lçí
çÆvççÆj#çCç kçÀª }çiç}í. ³çç JçíUçÇ l³ççbvçç çÆoJ³ç ÒçkçÀçMç
vç çÆomçlçç cççÇ®ç mçç#ççlç oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj Dççní
Dçmçí mçÓçÆ®çlç kçÀjCççN³çç mçámHç<ì DçMçç çÆ®çvnçb®çí
oMç&vç Pçç}í. l³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®çí yççHçVçç³çç¥vççÇ
kçÀçÌlçákçÀçvçí ®çábyçvç Içílç}í. nç yçç}kçÀ ÞççÇ oÊçç$çí³çç®çç
DçJçlççj Dçmçu³çç®çç l³ççb®çç çÆvçOçç&j ¢{ Pçç}ç. l³çç®ç
JçíUçÇ l³ççb®³çç cçáKççlçÓvç ÞççÇ oÊç箳ççmlçálççÇHçj Hço
DççHççíDççHç çÆvçIçç}í. l³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®³çç oMç&vççvçí
yççHçVçç³çç&®³çç DçbiççÇ Dç<ìYççJç çÆmç× Pçç}í. l³ççb®³çç
[çíUîççlçÓvç DççvçboçÞçÓ Jççnè }çiç}í. lçí ÞççÇHççoçb®³çç
içç}çJçj DççíIçU}í DçççÆCç cççíl³ç箳çç çEyçoá mççjKçí
®çcçkçÀlç nçílçí. DççpççíyççvççÇ DççHçu³çç GHçjC³ççvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nUáJççjHçCçí ÞççÇHçço箳çç içç}çJçjçÇ} lçí LçWyç Hçámç}í. ³çç
JçíUçÇ ÞççÇHçço cnCçç}í. Dççpççíyçç lçácnçÇ mççÌjcçb[}çlçÓvç
MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç lççÇ MççÆÊçÀ ÞççÇMçÌu³ççqmLçlç ÞççÇ
cççÆuuçkçÀçpçá&vç çÆMçJççE}iççlç DççkçÀçÆøç&lç kçíÀ}çÇ
nçílççÇ. l³çç®ç JçíUçÇ mçÓ³ç&cçb[}çlççÇ} lççÇ MççÆÊçÀ
iççíkçÀCç& cçnçyçUíéçjçÇ Jç Hççoiç³çç #çí$ççÇ çqmLçlç
Dçmç}íu³çç mJç³çbYçÓ ÞççÇoÊçç$çí³ççb®³çç "ç³ççÇ mçá×ç
DççkçÀçÆøç&lç Pçç}çÇ. iççíkçÀCç& cçnçyçUíéçj #çí$ççmç
DççÆOçkçÀ MççÆÊçÀmçbHçVç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç Dççní.
ÒççCççÇ cçç$ççlçÓvç pçí DççÆvç<ì mHçbovç yççníj Hç[lççlç l³çç
mHçbovççvçç cççP³ççlç }³ç HççJçÓvç, pçí cççPçí mççOçkçÀ,
DçççÆÞçlç Dççnílç l³ççb®³çç ÒççÆlç MçáYç mHçbovççb®çí
ÒçmççjCç JnçJçí Dçmçç cççPçç mçbkçÀuHç Dççní. iççíkçÀCç&
cçnçyçUíéçj ní Hçjcçíéçjç®çí ``DççlcççE}iç'' Dççní. l³ç箳çç
kçíÀJçU oMç&vççvçí cçáçÆÊçÀ mççO³ç nçílçí. lçmçí®ç
ÞççÇMçÌu³ç箳çç oMç&vççvçí mçá×ç cçáÊçÀçÇ®çí HçÀU ÒççHlç
nçílçí. ³çíLççÇ} cççÆuuçkçÀçpçá&vççmç MççÆÊçÀ mçbHçVç
kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç Dççní. lçácnçÇ mçl³ç$ç+øççÇ Dççnçlç.
cççÇ ³çlççÇ®³çç ªHççlç nçílççí lçíJnç DççF&vçí cç}ç vçcçmkçÀçj
kçíÀ}ç, l³ççcçáUí cççÇ DçuHçç³çáøççÇ nçíCççj Dçmçí DççHç}í cçlç
nçílçí. Hçjblçá DççF&vçí cç}ç ÞççÇHçço ªHççlç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç
cnCçÓvç cççÇ DçuHçç³çáøççÇ nçíCççj Dçmçí cnCçç}çí lçWJnç
DççHçu³çç oçíIççb®çínçÇ cnCçCçí Kççíìí nçíT vç³çí cnCçÓvç cççÇ
kçíÀJçU mççíUç Jçøçx Hç³ç¥lç lçác箳çç IçjçÇ jçnC³çç®çí "jçÆJç}í
Dççní. mçbmççj yçbOçvççlçÓvç cçákçwlççÇ®ççÇ F®sç
kçÀjCççN³çç cçácçá#çÓbvçç Dçvçáiç´n oíC³çç®çí kçÀç³ç& Hçá{í
Dççní. cççÇ çÆ®çjbpççÇJç DçmççJçí Dçmçç lçácç®çç mçbkçÀuHç
Dççní, lççí cççÇ HçÓlççamç vçíF&vç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ní
mJçªHç içáHlç kçÀjívç. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ nç DçJçlççj Içílç}ç
lçjçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHç ní®ç çÆvçl³ç mçl³ç ªHç cnCçÓvç
jçnçÇ}. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®çí DçJçlççjkçÀç³ç& HçÓCç& kçÀªvç
ÞççÇMçÌu³ççmç Dçmç}íu³çç kçÀo}çÇJçvççlç lççÇvçMçí Jçøç&í
Hç³ç¥lç lçHç½ç³çç& kçÀªvç Òç%ççHçÓj (DçkçwkçÀ}kçÀçíì) ³çíLçí
mJççcççÇ mçcçLç& ªHççlç ÒçkçÀì nçíF&vç. lçíLççÇ}
JçìJçÉ#ççcçO³çí cççPççÇ ÒççCç MççÆÊçÀ ÒçJçíMç kçÀjJçÓvç
cççÆuuçkçÀçpçá&vç çÆMçJççEuçiççlç çÆJççÆ}vç nçíF&vç.
yççHçVçç³çç&vçç ní mçiçUí Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jç DçodYçÓlç
Dçmçí Jççì}í. Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ HççÆnu³çç Jçøçça®çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Jçç{çÆoJçmç DççÆlç Dççvçboçlç Jç Lççìçvçí mççpçjç Pçç}ç.
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç l³çç çÆoJçMççÇ DççCçKççÇ SkçÀ
Dçç½ç³ç& Iç[}í. vçjmççJçOççvççÇ, oíJçUç®çí HçápççjçÇ DçççÆCç
DçpçÓvç kçÀçbnçÇ cçb[UçÇ kçáÀkçwkçÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç
oMç&vçç}ç içí}í Dçmçlççvçç, l³ççbvçç lçíLçí mJç³çbYçÓ
oÊçç$çí³ççb®ççÇ cçÓlçça çÆomç}çÇ vççnçÇ. cçbçÆojçlççÇ}
cçÓlçça çÆomçívççMççÇ Pççu³çç®ççÇ Jççlçç& iççJççlç
oçJççvç}çmççjKççÇ Hçmçj}çÇ. vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçª×
Dçmç}í}ç SkçÀ lççbçÆ$çkçÀ cçÓlçça Dç¢M³ç nçíC³çç®çí kçÀçjCç
vçjmççJçOççvççR®ç Dççnílç Dçmçí cççí"îçç lççJççlççJççvçí cnCçÓ }
çiç}ç. vçjmççJçOççvççÇ #çáê çÆJçÐçí®çí GHççmçkçÀ Dççnílç
l³ççbvççÇ®ç cçÓlçça Dç¢M³ç kçíÀ}çÇ, Dçmçç Òç®ççj iççJççlç
kçÀjC³ççmç l³ççvçí mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. çÆHç"çHçájc箳çç yç
´çïçCççbvççÇ vçjmççJçOççvççR®³çç Içjç®ççÇ Pç[lççÇ IçíC³çç®çí
"jçÆJç}í. lçí yç´çïçCç ÞççÇ yççHçvçç³çç¥vçç Yçíì}í Jç Pçç}í}ç
ÒçkçÀçj mççbçÆiçlç}ç. lçíJnç yççHçVçç³ç& l³çç yç´çïçCççmç
cnCçç}í, mçl³ç Òçl³ç³ççmç ³çíF&Hç³ç¥lç cççÌvç jçnçJçí. ³ççíi³ç
JçíUçÇ ³çç ÒçÍvçç®çí mçcççOççvç nçíF&}. vçjmççJçOççvççR®³çç
Içjç®ççÇ Pç[lççÇ IçíTvç mçbMççƳçlç mLçUçÇ KççíokçÀçcç
kçíÀu³ççJçj lçíLçí cççvçJç kçÀHçç} Jç #çáê çÆJçÐçímç GHç³ççíiççÇ
Hç[CççN³çç kçÀçbnçÇ Jçmlçá mççHç[u³çç, Hçjblçá
ÞççÇoÊçç$çí³ççb®ççÇ cçÓlçça cçç$ç çÆcçUç}çÇ vççnçÇ. ÞççÇ
vçjmççJçOççvççÇ cçÓlçça®³çç ®ççíjçÇ®³çç DççjçíHççHççmçÓvç
cçáÊçÀ Pçç}í. Hçjblçá lçí #çáê çÆJçÐçí®çí GHççmçkçÀ
Dçmçu³çç®çí çÆmç× Pçç}í. çÆoJçmçWçÆoJçmç l³ççb®ççÇ
Òçkç=ÀçÆlç #ççÇCç nçílç nçílççÇ. l³ççb®³ççkçÀ[í SkçÀ JççbPç
içç³ç nçílççÇ. çÆlç}ç yçÌ}çÒçcççCçí MçílççÇ®³çç kçÀçcççmçç"çÇ
JççHçjçÇlç Jç JçíUíJçj oçCçç-HççCççÇ mçá×ç oílç vçmçlç. SkçíÀ
çÆoJçMççÇ, vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçª× Dçmç}íu³çç
lççbçÆ$çkçÀçvçí l³çç içç³ççÇ®³çç MçjçÇjçlç #çáoç´ MççÆÊçÀ®çí
DççJççnçvç kçíÀ}í. l³ççcçáUí l³çç içç³ççÇvçí Kçábìç®çí yçbOçvç
lççí[Óvç ìçkçÓÀvç lççÇ Içjçlç çÆMçj}çÇ Jç Içj®³çç }çíkçÀçbvçç
çEMçiççvçí cççª }çiç}çÇ. vçjmççJçOççvççRvççÇ DççÆlçÒçícççvçí }
çJç}í}ç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®çç cçUç çÆlçvçí GOJçmlç
kçíÀ}ç. l³çç içç³ççÇ®³ççpçJçU pççTvç çÆlç}ç oçíjçÇvçí yççbOçCçí
kçÀçíCççmç®ç Mçkçw³ç Pçç}í vççnçÇ. l³çç®ç çÆoJçMççÇ
vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ l³ççb®³çç DççF&®çí Þçç× nçílçí.
Þçç×ç®çç mçbHçÓCç& mJç³çbHççkçÀ Pçç}ç nçílçç. Þçç×箳çç yç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

´çïçCççb®çí Yççípçvç Pçç}í nçílçí. Içj®³çç cçb[UçÇ®çí cçç$ç
pçíJçCç DçpçÓvç Pçç}í vçJnlçí. l³çç içç³ççÇvçí mççjí DçVç Jç Jç[í
KççTvç ìçkçÀ}í. ³çç®ç JçíUçÇ yçç}kçÀ ÞççÇHçço ÒçYçá DççHçu³çç
JççÆ[uççbvçç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ IçíTvç pççC³çç®çç nf
kçÀª }çiç}í. ÞççÇjçpç Mçcçç& l³ççbvçç IçíTvç
vçjmççJçOççvççR®³çç Içjçmçcççíj pççTvç GYçí jççÆn}í. lçíJç{îççlç
lççÇ içç³ç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçlçÓvç yççníj Dçç}çÇ. çÆlçvçí
DçbiçCççlç GYçí Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç
Iççlçu³çç Jç vçblçj l³ççb®³çç ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çÇ Jç
l³çç®ç DçJçmLçílç içlçÒççCç Pçç}çÇ.
³çç Òçmçbiççvçblçj iççJççlççÇ} }çíkçÀ DçvçíkçÀ cçlçí J³çÊçÀ kçÀª }
çiç}í. içç³ççÇvçí Kççuuçíu³çç Jç[îççcçO³çí çÆJçøç nçílçí Jç lçí
Kççu³ççvçí içç³ç cçjCç HççJç}çÇ. Dççlçç vçjmççJçOççvççRvçç
iççínl³çí®çí HççlçkçÀ }çiçí} Dçmçí vççvçç }çíkçÀçHçJçço G"Ó }
çiç}í. ³ççcçáUí vçjmççJçOççvççÇ $çmlç Pçç}í nçílçí. l³çç içç³ççÇvçí
ÞççÇHççoçbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç Jç vçblçj l³ççb®³çç
®çjCççbJçj cçmlçkçÀ "íTvç ÒççCç mççí[}í. l³çç kçÀçjCççvçí
ÞççÇHçço ní oÌJççÇ DçJçlççj Dçmçu³çç®ççÇ mçJç& }çíkçÀçb®ççÇ
Kçç$ççÇ Pçç}çÇ. jçpçMçcçç&vçç Dçç³çáJçxo Mççm$çç®çí %ççvç
nçílçí. lçí vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçvçblççÇvçámççj l³ççb®çç
DççÌøçOççíHç®ççj kçÀjçÇlç nçílçí. Hçjblçá l³ççb®³çç oáOç&j
jçíiççJçj DççÌøçOçç®çç kçÀçbnçÇ HççÆjCççcç çÆomçÓvç ³çílç
vçJnlçç. vçjmççJçOççvççR®ççÇ Òçkç=ÀlççÇ Kçç}çJçlç®ç içí}çÇ
DçççÆCç l³çç jçíiççlç®ç l³ççb®çç SkçíÀ çÆoJçMççÇ oínçblç Pçç}ç.
vçjmççJçOççvççR®³çç cçÉl³çÓcçáUí iççJççlççÇ} }çíkçÀ ÞççÇ
jçpçMçcçç&vççÇ l³ççbvçç GÊçcç DççÌøçOç çÆo}í vççnçÇ. l³ççcçáUí
lçí DççHçu³çç pççÇJççmç cçákçÀ}í Dçmçí yççí}Ó }çiç}í.
kçÀçbnçÇpçCç cnCçÓ }çiç}í kçÀçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í jçípç pççlç Dçmçlç. lçí pçj oÊççJçlççjçÇ
Dçmçlçí lçj vçjmççJçOççvççR®çç cçÉl³çá kçÀmçç Pçç}ç ?
DçvçíkçÀçbvççÇ iççínl³çí®çí HççlçkçÀ®ç l³ççb®³çç oínçblçç®çí
kçÀçjCç Dçmçu³çç®çç çÆvçJçç&Uç çÆo}ç. vçjmççJçOççvççR®³çç
kçáÀìábçÆyç³ççb®çí mççblJçvç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇ jçpçMçcçç&
Jç ÞççÇHçço içí}í Dçmçlççvçç vçjmççJçOççvççR®³çç HçlvççÇvçí
l³ççb®çç nçlç Oçªvç cnì}í ``Dçjí yççUç ÞççÇHççoç ! çÆ®çcçáìYçj
mççÌYççi³çç®çí JççCç IçíC³ççmçç"çÇ cççÇ oÓj oÓj Hç³ç¥lç nUoçÇ
kçáÀbkçáÀJççmç pççlç nçílçí. lçÓ oÊçç$çí³ç®ç Dççnímç lçj
vçjmççJçOççvççÇ Dççpççíyççvçç çÆpçJçblç kçÀjCçí lçá}ç Mçkçw³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vççnçÇ kçÀç ?'' Dçmçí cnCçÓvç lççÇ cççG}çÇ j[Ó }çiç}çÇ.
vçJçvççÇlççmçcç cçÉoÓ Ëo³ç Dçmç}íu³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ
l³çç cççlçí®çí DçÞçá Hçámç}í. MçJç³çç$çç mç᪠Pçç}çÇ.
jçpçMçcçç& Jç ÞççÇHçço l³çç DçbçÆlçcç ³çç$çílç mçnYççiççÇ
Pçç}í. vçjmççJçOççvççÇ®³çç p³çí<þ Hçá$ççvçí çÆHçl³ç箳çç
çÆ®çlçímç DçivççÇ oíC³ççmçç"çÇ DçivççÇ nçlççlç Içílç}ç. l³çç®ç
JçíUçÇ ÞççÇHççoçb®³çç vç³çvççblçÓvç oçívç Lçbíyç yççníj Hç[}í.
³çç®ç JçíUçÇ cçíIçiçpç&vçímççjK³çç DççJççpççlç ÞççÇHçço cnCçç}í
``Dçnçnç ! cçÉlç Pçç}íu³çç çÆHçl³ç箳çç MçjçÇjçmç DçivççÇ
oíCççjí Hçá$ç lçj HçççÆn}í. Hçjblçá çÆpçJçblç çÆHçl³ççmç
DçivççÇ oíCççN³çç Hçá$ççmç HçççÆn}í vççnçÇ.'' ní JçÊçÀJ³ç
SíkçÓÀvç mcçMççvççlç pçcç}í}í mççjí }çíkçÀ çÆvçmlçyOçlçívçí
ÞççÇHççoçbkçÀ[í Hççnè }çiç}í. ÞççÇHççoçbvççÇ çÆ®çlçíJçj
Dçmç}íu³çç vçjmççJçOççvççR®³çç Yç´ÓcçO³ççJçj Dçbiçá<þçvçí
mHçMç& kçíÀ}ç, l³çç çÆoJ³ç mHçMçç&vçí vçjmççJçOççvççR®³çç
Dçbiççlç ®çÌlçv³ç mHçáÀª }çiç}í DçççÆCç Dçç½ç³ç& Dçmçí
kçÀçÇ kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç lçí çÆ®çlçíJçªvç Kçç}çÇ Glçj}í.
l³ççbvççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç.
vçblçj lçí mçJç& }çíkçÀçbyçjçíyçj IçjçÇ Hçjlç}í. l³ççbvçç mçpççÇJç
IçjçÇ Dçç}í}í Hççnèvç l³ççb®³çç HçlvççÇmç Dçl³çblç Dççvçbo
Pçç}ç. ÞççÇHççoÒçYçÓb®³çç Dçbiçá<þ mHçMçç&vçí
vçjmççJçOççvççRvçç kçÀcç&mçÓ$çç®çí mçÓ#cç %ççvç Dçç}í.
l³ççb®³çç IçjçlççÇ} cçÉlç Pçç}í}çÇ JççbPç içç³ç, nçÇ içlç
pçvcççlççÇ} vçjmççJçOççvççR®ççÇ cççlçç nçílççÇ. l³ççb®³çç IçjçÇ
Dçmç}í}ç yçÌ} ní l³ççb®çí çÆHçlççÞççÇ nçílçí. ³çç iççí<ìçÇ®çç
yççíOç vçjmççJçOççvççRvçç Pçç}ç. cçjlçí mçcç³ççÇ l³çç içç³ççÇvçí
ÞççÇHçço ÒçYçábvçç DççHç}í oáOç l³ççbvççÇ H³ççJçí DçMççÇ
çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ. Hçá{®³çç pçvcççÇ pçWJnç JççbPç
cnÌmç cnCçÓvç lççÇ pçvcçç}ç ³çíF&} l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçá
vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç çÆlç®çí oáiOçHççvç kçÀjlççÇ}.
ní ÞççÇHççoçvççÇ içç³ççÇmç çÆo}í}í Jç®çvç vçjmççJçOççvççRvçç
kçÀU}í. p³çç lççbçÆ$çkçÀçvçí vçjmççJçOççvççRJçj Òç³ççíiç kçíÀ}ç
nçílçç, l³çç®çç cçÉl³çá }JçkçÀj®ç nçíCççj DçmçÓvç, Hçá{®³çç
pçvcççÇ lççí yç´ïçjç#çmç箳çç ³ççívççÇlç pçvcç IçíCççj DçmçÓvç,
l³ç箳ççJçj ³ççÆlçªHççlç Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçb®çç Dçvçáiç´n
nçíF&} Dçmçí mçÓ#cç }çíkçÀçlççÇ} çÆJçøç³ç
vçjmççJçOççvççRvçç ÞççÇHçço箳çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí %ççlç
Pçç}í. l³ççbvçç mJçlç:®³çç Hçá{çÇ} pçvcçç®ççÇ cçççÆnlççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçá×ç kçÀU}çÇ. Hçá{çÇ} pçvcççlç l³ççb®³çç IçjçÇ ³çlççǪHççvçí
ÞççÇHçço ÒçYçá ³çíTvç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç jçpççÆiçN³ç箳çç
YççpççÇ®ççÇ çÆYç#çç mJççÇkçÀçªvç, jçpççÆiçN³çç®çí HççÇkçÀ
mJçnmlçí vç<ì kçÀªvç, l³ç箳çç cçáUçMççÇ Dçmç}í}ç
mççív³ç箳çç vççC³ççbvççÇ Yçj}í}ç nb[ç l³ççbvçç oílççÇ}. nçÇ
YççÆJç<³çJççlçç& vçjmççJçOççvççRvçç ÞççÇHççoçb®³çç
Dçbiçá}çÇ mHçMçç&vçí kçÀU}çÇ nçílççÇ.
ÞççÇHççoçb®çç ®çínjç DççÆlçMç³ç mçççqlJçkçÀ, mçáboj,
oÌçÆoH³çcççvç Dçmçç nçílçç. l³ççb®ççÇ lçá}vçç®ç nçíT MçkçÀlç
vççnçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçábvççÇ vçjmççJçOççvççÇ DçççÆCç
l³ççb®³çç HçlvççÇmç kçíÀ}í}ç GHçoíMç, l³ççb®çç Dçvçáiç´n
kçíÀ}í}çÇ çÆJçOççvçí cççÇ lçá}ç GÐçç mççbiçívç. Dççlçç DççHçCç
l³ççb®çí mcçjCç kçÀjçÇlç Yçpçvççlç jbiçÓvç pççT ³çç. p³çç
çÆ"kçÀçCççÇ l³ççb®çí vççcçmcçjCç, Yçpçvç, kçÀçÇlç&vç nçílçí,
l³çç çÆ"kçÀçCççÇ ÞççÇHçço ÒçYçá mçÓ#cç ªHççvçí mçb®çjCç
kçÀjçÇlç Dçmçlççlç, ní Dç#çj mçl³ç Dççní.
çÆlç©cç}oçmççmççjK³çç
YçÊçÀ箳çç
mçlç
mçbiçlççÇvçí
Dççvçboçvçí DççcnçÇ Hçá}çÆkçÀlç Pçç}çí.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -7

Kçiççí} JçCç&vç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlçç®çç cççÆncçç

vçjmççJçOççvççÇ cçÉl³çácçáKççlçÓvç yççníj Hç[u³ççJçj
l³ççb®³ççlççÇ} DççkçÀøç&Cç MççÆÊçÀ #ççÇCççJç}çÇ.
HçÓJçça mççOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçlççbvçç p³çç
cçvçá<³çç®çí lçí O³ççvç kçÀjçÇlç lççí çÆkçÀlççÇnçÇ oÓj
Dçmç}ç lçjçÇ DççkçÀçÆøç&lç nçíTvç l³ççb®³çç pçJçU ³çílç
Dçmçí. lççÇ MççÆÊçÀ mçá×ç Dççlçç #ççÇCççJç}çÇ nçílççÇ.
pçí }çíkçÀ HçÓJçça l³ççbvçç Iççyçjlç nçílçí, lçí Dççlçç
DççÆpçyççlç Iççyçjívççmçí Pçç}í. JçíU Hç[u³ççmç l³ççb®çç
GHçnçmç kçÀªvç l³ççbvçç oáKçJççÇlç Dçmçlç. l³ççb®ççÇ
DçççÆLç&kçÀ çqmLççÆlç mçá×ç Kçç}çJçlç ®çç}}çÇ
nçílççÇ. oçívç JçíU®³çç HççíìYçj pçíJçCçç®ççÇ mçá×ç
kçÀçbnçÇ JçíUç Yç´çblç Hç[lç Dçmçí. DçMçç kçÀ<ìcç³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

Hçnçìí ÞççÇ çÆlç©cç} oçmççbvççÇ DççHç}í DçççqvnkçÀ
GjkçÓÀvç mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçí cnCçç}í
``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! ÞççÇHçço JçuuçYççb®çí çÆoJ³ç
®ççÆj$ç DçodYçálç, Dçlçkçw³ç& Jç DçHçÓJç& Dçmçí Dççní.
lçáP³çç Jçj l³ççb®çç DçHççj mvçín Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí
l³ççb®çí çÆoJ³ç ®ççÆj$ç çÆ}KççCç kçÀjC³çç®çí
cçnodYççi³ç lçá}ç }çYç}í Dççní. Dçmçç nç çÆoJ³ç ³ççíiç
ÞççR®³çç mçbkçÀuHççvçí lçá}ç }çYç}ç Dççní.''
ÞççÇHççoç®çí SkçÀç®ç JçíUçÇ DçvçíkçÀ çÆ"kçÀçCççÇ
ÒçkçÀì nçíCçí

DçJçmLçílç lçí Dçç¬çÀçíMç kçÀjçÇlç Içjçyççníj Dçç}í.
l³ççJçíUçÇ cçnç®çç³ç& yççHçVçç®çç³çá&}á l³ççb®³çç
vççlçJççmç kçÀ[íJçj IçíTvç DççHçu³çç IçjçkçÀ[í pççlç nçílçí.
jçpçMçcçç&®³çç IçjçkçÀ[Óvç JçUmçç Içílçu³ççJçj pççí cççiç&
³çíF& lççí Lçíì yççHçVçç®çç³çá&}᮳çç IçjçkçÀ[í pççlç
Dçmçí. ÞççÇHçço yçç}HçCççÇ DççHçu³çç IçjçHçí#çç
DççÆOçkçÀ JçíU DççHçu³çç Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ®ç
jçnçlç. ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç& Jç ÞççÇ JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ
³ççb®³çç IçjçÇ mçá×ç mJçí®sívçí pççlç. ÞççÇHççoçbMççÇ
yççí}çJçí Dçmçí vçjmççJçOççvççR®³çç cçvççlç Dçç}í. l³çç
iççW[mç DçççÆCç }çÆ[JççU DçMçç çÆoJ³ç yçç}kçÀçmç
SkçÀoç lçjçÇ kçÀ[íJçj IçíTvç }ç[ kçÀjçJçí Dçmçí l³ççbvçç
Jççì}í. vçjmççJçOççvççR®ççÇ ¢<ìçÇ ÞççÇHççoçJçj Hç[}çÇ.
ÞççÇHççoçbvççÇ vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í Hççnèvç cçbo
çqmcçlç kçíÀ}í. lçí çqmcçlç nçm³ç Dçl³çblç cççíçÆnlç
kçÀjCççjí nçílçí. vçjmççJçOççvççÇ çÆYç#çímçç"çÇ
Þçí<þçR®³çç IçjçÇ içí}í. lçíLçí ÞççÇHçço Þçí<þçR®³çç
cççb[çÇJçj KçíUlç Dçmç}í}í çÆomç}í. vçjmççJçOççvççRkçÀ[í
Hççnèvç ÞççÇHçço çÆcççqmkçÀ}HçCçí nmç}í.
vçjmççJçOççvççÇ çÆYç#çç IçíTvç lçí vçjçEmçn Jçcçç&®³çç
IçjçÇ içí}í. lçíLçí l³ççbvçç ÞççÇHçço vçjçEmçn Jçcçç&®³çç
KççbÐççJçj KçíUlç Dçmç}í}í çÆomç}í.
vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í Hççnèvç ÞççÇHçço Hçávnç
çÆcççqmkçÀ}HçCçí nmç}í. SkçÀç®ç JçíUçÇ yçç}kçÀ
ÞççÇHçço, Þçí<þçR®³çç IçjçÇ, Jçcçç&®³çç IçjçÇ Jç
Dççpççíyçç yççHçVçç®çç³ç&á}á ³ççb®³çç IçjçÇ nçílçí.
vçjmççJçOççvççRvçç ní mJçHvç Dççní kçÀç çÆJç<Cçácçç³çç
Dççní ? ní kçÀUlç®ç vçJnlçí
iççJççlççÇ} }çíkçÀ vçjmççJçOççvççR®çç sU kçÀª }çiç}í.
Hççoiç³çç #çí$ççlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ cçÓlçça Dç
¢<³ç nçíC³ççcççiçí vçjmççJçOççvççR®³çç nçlç Dççní,
DçMççÇ }çíkçÀ çEvçoç kçÀª }çiç}í. ³çç }çíkçÀçEvçoívçí
HççÇçÆ[lç nçíTvç vçjmççJçOççvççÇ Yç´çÆcç<þçmççjKçí
IçjçÇ Hçjlç}í. l³ççbvçç DçMçç çqmLçlççÇlç Hççnèvç
l³ççb®ççÇ HçlvççÇ Dçl³çblç oá:KççÇ Pçç}çÇ. çÆl箳çç
cçvççlççÇ} Jçíovçç ÒçkçÀì kçÀjC³ççmçç"çÇ lççÇ oíJçIçjçlç
içí}çÇ. lçWJnç çÆlçvçí HçççÆn}í}í ¢M³ç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ
nçílçí. l³ççb®³çç oíJçIçjçlç ÞççÇHçço yçmç}í}í nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³ççbvçç Hççnèvç l³çç HçlççÇ-Hççqlvç}ç DççÆlçMç³ç
Dççvçbo Pçç}ç. l³çç GYç³çlççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç
jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®çí Yççípçvç kçÀjC³çç®çç Dççiç
´n kçíÀ}ç. Hçjblçá ÞççÇHççoçbvççÇ pçíJçC³ççmç vçkçÀçj
çÆo}ç. kçÀç}, kçÀcç& DçççÆCç kçÀçjCç ³çç çÆlçvnçR®çç
SkçÀç®ç JçíUçÇ mçb³ççíiç Pççu³ççmç Dçmçí Dç}Y³ç ³ççíiç
pçáUÓvç ³çílççlç. çÆJçJçíkçÀJçblç DçMçç ³ççíiççb®çí }çYç
kçÀªvç Içílççlç. lçj DççÆJçJçíkçÀçÇ ³çç }çYççmç cçákçÀlççlç.
ÞççÇHçço ÒçYçábvççÇ l³çç HçlççÇ-Hççqlv箳çç
çÆJçvçblççÇmç nçíkçÀçj çÆo}ç, Hçjblçá ³çç pçvcççÇmçç"çÇ
vçmçÓvç Hçá{u³çç pçvcççÇmçç"çÇ. Hçá{u³çç pçvcççÇ lçí
cçnçjç<ì>箳çç HçáC³ç YçÓcççÇlç
ÞççÇvçÉçEmçnmçjmJçlççÇ®³çç DçJçlççjçlç l³ççb®³çç IçjçÇ
DçJçM³ç Yççípçvç IçílççÇ} Dçmçí l³ççbvççÇ Jç®çvç çÆo}í
nçílçí. SKççoí mçcç³ççÇ mçÓ³ç& ®çbê箳çç içlççÇ yço}Cçí
mççO³ç nçíF&}, Hçjblçá ÒçYçÓb®³çç Jç®çvç箳çç çÆJçª×
pççCçí Hçb®çYçálççmççÆnlç kçÀçíCçl³çç®ç pççÇJççmç
Mçkçw³ç vçmçlçí. pçiç pçjçÇ çEnoçíU}í, ³çáiç pçjçÇ Hçç}ì}í,
lçjçÇ ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç çÆvçl³ç, mçl³ç Jç çÆvçl³ç
vçÓlçvç Dççnílç. oíJçIçjçlç yçmçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçbávççÇ
vçjmççJçOççvççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç Oçcç&HçlvççÇmç
çÆnlççíHçoíMç kçíÀ}ç. nç GHçoíMç oÊçYçÊçÀçbvçç Dçl³çblç
GHç³ççíiççÇ Dçmçç Dççní.
vçjmççJçOççvççÇ Jç ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç cçO³çí
Pçç}í}ç>
mçbJçço Jç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç GHçoíMç
ÒçMvç :- lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? oíJçlçç ? ³ç#ç ?
cççbçÆ$çkçÀ ?
GÊçj :- cççÇ cççÇ®ç Dççní. Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ
mçÉ<ìçÇlççÇ} DçCçájíCçÓcçO³çí çÆJçÐçcççvç Dçmç}í}çÇ
Dç¢M³ç MççÆÊçÀ lççÇ cççÇ®ç. HçMçá Hç#³ççmççÆnlç
mçcçmlç ÒççCççÇcçç$ççcçO³çí cççlçÉ Jç çÆHçlçÉ
mJçªHççvçí çqmLçlç Dççní lççí cççÇ®ç.mçkçÀ}
mçÉ<ìçÇ®çç içá©mJçªHç HçCç cççÇ®ç Dççní.
ÒçMvç :- lçÓ ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çç DçJçlççj Dççnímç kçÀç ?
GÊçj :- çÆvç:mçbMç³ççvçí cççÇ oÊç®ç Dççní. lçácnçÇ
MçjçÇjOççjçÇ Dçmçu³ççvçí lçácnç}ç cççPççÇ DççíUKç
HçìC³çç mçç"çÇ cççÇ MçjçÇj OççjCç kçíÀ}í Dççní.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JççmlçJççlç cççÇ çÆvçjçkçÀçj Jç çÆvçiçá&Cç Dççní.
ÒçMvç :- cnCçpçí lçá}ç DççkçÀçj Jç içáCç vççnçÇ SJç{í®ç
vçç ?
GÊçj :- çÆvçjçkçÀçj DçmçCçí mçáá×ç SkçÀ DççkçÀçj®ç
Dççní. lçmçí®ç çÆvçiçá&Cç DçmçCçí nç oíKççÇ} SkçÀ
içáCç®ç Dççní. mççkçÀçj Jç çÆvçjçkçÀçj, mçiçáCç Jç
çÆvçiçá&Cç ³ççb®çç DççOççj lççí cççÇ®ç Dççní DçççÆCç
l³ç箳çç HççÆ}kçÀ[í Dççní Dçmçí pççCç.
ÒçMvç :- mçJç&mJç lçÓ®ç Dçmçlççvçç ÒççCççÇcçç$ççvçç
mçáKç-oá:Kç kçÀç mçbYçJçlççlç ?
GÊçj :- lçáP³ççlç Dçmç}í}ç ``lçÓ'' pççÇJç Dççnímç Jç
lçáP³ççlç Dçmç}í}ç ``cççÇ'' Hçjcççlcçç Dççní. lçáP³ççlç
kçÀlçÉ&lJçYççJçvçç DçmçíHç³ç¥lç ``lçÓ'', ``cççÇ'' nçíT
MçkçÀlç vççnçÇ. pççí Hç³ç¥lç lçáP³ççlç kçÀlç&ÉlJçYççJçvçç
Dçmçí} lççí Hç³ç¥lç mçáKç-oá:Kç, HççHç-HçáC³ç DçMçç
ÜbÜçlçÓvç lçáPççÇ mçáìkçÀç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ.
lçáP³ççlç}ç ``lçÓ'' vç<ì nçíTvç lçáP³ççlççÇ} ``cççÇ'' G®®ç
oMçílç Dçmçívç, lçíJnç lçÓ cççP³çç çÆvçkçÀì DçmçMççÇ}.
pçmçí pçmçí lçÓ cççP³çç çÆvçkçÀì ³çíMççÇ} lçmçç lçmçç
lçÓ mçáKç-oá:Kç, HççHç-HçáC³ç ³çç ÜbÜçlçÓvç cçáÊçÀ
nçíMççÇ}. lçÓ cççP³çç DççÞç³ççÇ Dçmçlçç mçáKç mçbHçVç
nçíMççÇ}.
ÒçMvç :- pççÇJççlcçç Jç Hçjcççlcçç ní JçíiçJçíiçUí Dççnílç
Dçmçí kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní, pççÇJççlcçç Jç
Hçjcççlc³çç®çí IççÆvç<ì mçbyçbOç Dççní Dçmçí
kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní, lçj pççÇJç®ç Hçjcççlcçç Dççní
Dçmçí kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní ³ççlççÇ} Kçjí kçÀç³ç ?
GÊçj :- lçÓ JçíiçUç Jç cççÇ JçíiçUç DçMççÇ çÆYçVçlJçç®ççÇ
YççJçvçç Dçmç}çÇ lçjçÇ njkçÀlç vççnçÇ. lçáP³ççlç}ç
DçnbkçÀçj vççMç HççJçu³ççJçj DççHçCç oçíIçí ÜÌlççlç
çqmLçlç Dçmçlçç Dççvçboç®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}.cççP³çç
Dçvçáiç´nç cçáUí mçiçUí ®çç}lç DçmçÓvç, lçÓ kçíÀJçU
çÆvççÆcçÊçcçç$ç Dççnímç ³çç lçlJçç®çí DçvçámçjCç
kçíÀu³ççvçí mçá×ç Dççvçbo çqmLçlççÇmç HççJçMççÇ}.
cççínç®çç #ç³ç Pççu³ççvçí ÜÌlç çqmLçlççÇcçO³çí
Dçmçlççvççmçá×ç lçÓ cççí#ççÆmç×çÇ HççJçMççÇ}.
lçáP³ççlç DçççÆCç cççP³ççlç Dçl³çblç mçççÆcçH³ç
Dçmçlççvçç cççÇ lçáP³çç Üçjí mJçlç:mç J³çÊçÀ kçÀjlççí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççP³ççlççÇ} mçJç& MçÊçÀçÇ lçáP³çç Üçjí DççÆYçJ³çÊçÀ
nçílç Dçmçlççvçç, lçáP³ççlç}ç DçnbkçÀçj vççMç HççJçÓvç,
cççín#ç³ç Pççu³ççvçí ³çç çÆJççÆMç<ì Dçmçuçíu³çç DçÜÌlç
çqmLçlççÇcçO³çí HçCç Dççvçboç®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}.
cççín vçmçu³ççcçáUí nç mçá×ç cççí#ç®ç nçí³ç. lçáPçç
DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí vççMç HççJçu³ççvçí,
kçÀlç&ÉlJçç®ççÇ YççJçvçç vççnçÇMççÇ nçíF&}. lçáP³ççlç
``lçÓ'' vçmçÓvç, kçíÀJçU ``cççÇ''Dçmç}íu³çç l³çç
çqmLçlççÇlç cçvç箳çç kçÀuHçvçívçí DççkçÀ}vç vç
nçíCççN³çç yç´ïççvçboç®çç DçvçáYçJç kçÀjlç Dçmçlççí.
cnCçÓvç, DçÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç lçjçÇ cççí#ç
ÒççHlççÇ kçÀª MçkçÀlççí. ÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç lçjçÇ,
çÆJççÆMç<ìçÜÌlç çEkçÀJçç DçÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç
lçjçÇ cççí#ççÆmç×çÇ/yç´ïççvçboçqmLçlççÇ cçç$ç SkçÀ®ç.
lççÇ çqmLçlççÇ cçvç-Jçç®çç ³ççbmç Dçiççí®çj Dççní.
kçíÀJçU DçvçáYçJççvçí pççCç}í pççlçí.
ÒçMvç :- DçJçOçÓlç çqmLçlççÇlç Dçmç}í}í kçÀçnçÇ pçCç
lçí mJçlç: yç´ïç Dçmçu³çç®çí mççbiçlççlç, lçj lçÓ DçJçOçÓlç
Dççnímç kçÀç ?
GÊçj :- vççnçÇ, cççÇ DçJçOçÓlç vççnçÇ. cççÇ yç´ïç Dççní.
DçççÆCç yç´ïç mçJç&mJç Dçmçu³çç®çí DçJçOçÓlççb®çí
DçvçáYçJç Dççnílç. lçj cççÇ yç´ïç DçmçÓvç cççÇ
mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dçmçu³çç®ççÇ çqmLçlççÇ cççPççÇ
Dççní.
ÒçMvç :- lçjçÇ ³çç çEkçÀçÆ®çlç Yçíoç®çí jnm³ç cç}ç
Gcçpç}í vççnçÇ.
GÊçj :- mçcçmlç mçbmççj yçbOçvççblçÓvç cçáÊçÀ Pçç}í}í
DçJçOçÓlç cççP³ççlç }çÇvç nçíTvç yç´ïççvçbo mçáKçç®çç
DçvçáYçJç Içílççlç. l³ççb®³ççlç J³ççÆÊçÀlJç vççnçÇ.
J³ççÆÊçÀlJç vçmçu³ççvçí lçí mçbkçÀuHç jçÆnlç Dçmçlççlç.
³çç mçÉ<ìçÇ®³çç cçnçmçbkçÀuHççlç, cçnçMçÊçÀçÇlç cççÇ
Dççní. pççÇJç cnCççÆJçCççN³çç cçç³ççMççÆÊçÀlç HçCç
cççÇ Dççní. cççP³ççlç }çÇvç Pçç}í}í DçJçOçÓlç mçá×ç ``lçÓ
Hçjlç pçvcç Içí'' DçMççÇ cççPççÇ Dçç%çç Pççu³ççmç
l³ççbvçç pçvcç IçíCçí Yççiç Dççní. mçbkçÀuHç³çáÊçÀ mçl³ç%ççvççvçbo mJçªHç cççPçí Dççní. lçj mçbkçÀuHçjçÆnlç
mçl³ç-%ççvççvçbo mJçªHç l³ççb®çí Dççní.
ÒçMvç :- yççÇpççmç Yççpçu³ççvçí Hçjlç DçbkçáÀçÆjlç nçílç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vççnçÇ lçmçí®ç yç´ïç%ççvç ÒççHlç kçÀªvç yç´ïçcç³ç
Pçç}íu³ççbvçç Hçjlç pçvcç IçíCçí kçÀmçí yçjí mççO³ç nçíF&}.
GÊçj :- Yççpç}íu³çç yççÇpççb®çí HçávçjbkçáÀçÆjlç vç
nçíCçí nç mçÉ<ìçÇ®³çç Oçcç& Dççní. Yççpç}íu³çç
yççÇpççbvçç HçávçjbkçáÀçÆjlç kçÀjCçí ní
mçÉçÆ<ìkçÀl³çç&®çí MçÊçÀçÇmççcçL³ç& Dççní. Kçjí
Hççnlçç cççPçç DçJçlççj ³çç çÆmç×çblççÜçjí mçl³çOçcç&
çÆvçªHçCç kçÀjC³çç HçÓJçça Pçç}ç Dççní.
ÒçMvç :- oÊç ÒçYçÓ ! ÞççÇHççoç ! çÆJçJçjCç kçÀjçJçí.
GÊçj :- YçÓlç, YççÆJç<³ç, Jçlç&cççvç ní DçJçmLçç$ç³ç
lçmçí®ç mçÉ<ìçÇ, çqmLçlççÇ }³ç Fl³ççoçÇ $ç³ççb®çí
DççÆlç¬çÀcçCç kçÀªvç Jç[çÇ} Dç$ççÇcçnøçça ÒççÆmç×
Pçç}í. mçÉ<ìçÇlççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ pççÇJçççÆJçøç³ççÇ
çEkçÀJçç kçáÀ"u³ççnçÇ JçmlçÓçÆJçøç³ççÇ DçmçÓ³çç,
Üíøç }íøçcçç$ç vçmçu³çç kçÀçjCççvçí, cççlçç DçvçmçÓ³çç
çÆJçK³ççlç Pçç}çÇ. yç´ïçç, çÆJç<CçÓ, ©ê ³ççbmç DççOççj
Jç DçlççÇlç Dçmç}íu³çç l³çç Hçjcçp³ççílççÇ mJçªHçç®çí
oMç&vç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dç$ççÇ cçnøççavçí Iççíj
lçHç½ç³çç& kçíÀ}çÇ. l³çç Hçjcçp³ççílççÇ mJçªHç
Hçjcççlc³ççvçí DççHçu³çç DçcçÉlç¢<ìçÇvçí mçÉ<ìçÇlççÇ}
Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççmç Jç JçmlçÓmç DçJç}çíkçÀvç kçÀªvç
Dçvçáiç´n kçÀjçJçç ³çç nílçÓvçí, DçvçmçÓ³çç cççlçívçí
lçHçç®çjCç kçíÀ}í nçílçí. kçÀcç&mçÓ$ççbÒçcççCçí HççHçHçáC³ççbmç Dçvçámçªvç mçáKç-oá:Kç ÒççHlç nçílç
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, cçnçHççHçç®çí HçÀU mJçuHç Jç
mJçuHç HçáC³çç®çí HçÀU DççÆOçkçÀ JnçJçí ³çç
mçbkçÀuHççvçí DçvçmçÓ³çç ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç Dçmçí.
kçÀ"çÇCç DçMçç }çínKçb[çmç, çÆpçJçblç Jç KççC³ççmç
³çíçi³ç DçMçç ®çC³ççcçOçí DççHçu³çç lçHççíyç}çvçí
cççlçívçí ªHççblçj kçíÀ}í. KçvççÇpççlççÇ} ®çÌlçv³ç çÆvçêç
DçJçmLçlç Dçmçlçí. lçª-içáucççoçÇ cçO³çí
DçOç&çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. HçMçácçO³çí
HçÓCç&®çÌlçv³çç®ççÇ çqmLçlççÇ Dçmçlçí. KççÆvçpç
cnCçÓvç pçvcççmç ³çíJçÓvç cçjCç HççJçCçí, vçblçj, JçÉ#çílçj
pçvcç IçíTvç lçovçblçj, HçMçá pçvcç HççJçÓvç MçíJçìçÇ
cçvçá<³ç pçvcç Içílç}íu³çç cççvçJççvçí, çÆJçJçíkçÀ, %ççvç Jç
JçÌjçi³çJçblç nçíJçÓvç l³ç箳ççlç mçáHlç Dçmç}íu³çç
HçjcççlcçMçÊçÀçÇmç pççiçÉlç kçÀªvç cççí#ç ÒççHlç kçíÀ}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HçççÆnpçí. Òçkç=ÀlççÇlççÇ} HççÆjCççcç¬çÀcçç®çç
Oçcç& Hçjcççlc³ççb®³çç Dçvçáiç´nçvçí yço}Ó MçkçÀlççí
Dçmçí cççlçívçí çÆmç× kçíÀ}í. çÆ$çcçÓlççÇ&®³çç ªHççlç
Dçmç}í}í ®çÌlçv³ç pççiçÉlç DçJçmLçílç
Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí, çÆvçêçJçmLçílç yço}Óvç, l³ççbvçç }
nçvç yçç}kçÀçb®çí ªHç çÆo}í. çÆ$çcçÓçÆl祮³çç
MçÊçÀçÇ SkçÀJçìÓvç DçvçIççoíJççÇ ªHç OççjCç kçíÀ}í.
oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj IçíJçÓvç DçvçIççoíJççÇ®çç
DçOçç¥çÆiçvççÇ cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççJçlççjçÇ, JççcçYççiççÇ DçvçIççoíJççÇ Jç
oçÆ#çCç YççiççÇ oÊçç$çí³ç DçmçÓvç DçOç&vççjçÇéçj
ªHççvçí ÒçYçáb®çç pçvcç Pçç}ç. DçMçç cçnçíÊçj
mçÉ<ìçÇmç DççHçu³çç mçbkçÀuHçcçç$ççvçí mçÉpçvç
kçÀjC³çç®çí MçÊçÀçÇmççcçL³ç& Dçmç}íu³çç ÒçYçÓmç
DççJçM³çkçÀlçívçámççj mçÉçÆ<ì Oçcçç¥cçO³çí yço}
Iç[çÆJçCçí mçnpç Mçkçw³ç Dççní, Dçmçí lçÓ pççCç.
ÒçMvç :- ÞççÇHççoç ! mçÉ<ìçÇ Oçcçç&cçO³çí yço}
Iç[çÆJçC³çç®çí mççcçL³ç& Dçmç}í}ç lçÓ cççP³çç
oççÆjêîçç®çí njCç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ kçÀç ?
GÊçj :- DçJçM³ç lçáPçí oççÆjêîç njCç kçÀjçÇvç. Hçjblçá
lçáP³çç Hçá{®³çç pçvcççÇ. Lççí[íHçÀçj oççÆjêîç
Yççíiçu³ççJçj! jçpççÆiçN³çç®çç çÆJçøç³ç DçiçoçÇ
#çáuuçkçÀ nçílçç. lçjçÇ lçá}ç jçpççÆiçN³ççJçj FlçkçÀç cççín
nçílçç. DççF&, Jç[çÇ} çEkçÀJçç Dççpççíyçç kçÀçíCççkçÀ[Óvç
³çç®çvçç kçíÀ}çÇ vçJnlççÇ. cççP³çç mççjK³çç yçç}kçÀç®çç
Dççnçj DçmçCççj lççí çÆkçÀlççÇ ? jçpççÆiçN³çç®ççÇ F®sç
Pççu³ççyçjçíyçj lçÓ çÆo}í Dçmçlçí lçj Dççpç®ççÇ
çqmLççÆlç GoYçJççÆ} vçmçlççÇ. HçCç Dççlçç lççÇ JçíU
içí}çÇ. lçáP³çç cçvççlççÇ} cçç}çÇv³ç oÓj kçÀjC³ççmçç"çÇ
lçáPçí ní pççÇJçvç HçájCççj vççnçÇ. Òçl³çíkçÀcçvçá<³ç
DççHç}í HçáC³çHçÀ} Dçç³çá<³ç, Síéç³ç&, kçÀçÇlçça, Oçvç,
mççQo³ç& Fl³ççoçÇ ªHççvçí HççJçlççí. HççHçç®çí HçÀ}
cnCçÓvç oççÆjêîç, DçuHçç³çáøççÇ, kçáÀªHç, kçáÀK³ççlççÇ
Fl³ççoçÇ HççJçlççí. lçáP³çç HçáC³çç®çç DççÆOçkçÀ Yççiç
kçÀç{Óvç lçá}ç Dçç³çá<³ç çÆo}í, pçíCçí kçÀªvç lçáPçí
HçáC³ç Kç®ç& Pçç}í. Dççlçç lçáPçí HççHç pççmlç
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí oççÆjêîç Yççíiç}í HçççÆnpçí. lçjçÇ
mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³çç kçÀçjCççvçí,
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oççÆjêîç Dçmç}í lçjçÇ, oçívç JçíU®çí DçVç lçá}ç }çYçí}
Dçmçç lçá}ç cççPçç DçççÆMçJçç&o Dççní.
ÒçMvç :- ní ÞççÇHççoç ! JçCçç&Þçcç Oçcçç&ÒçcççCçí
Jçlç&vç kçÀjçJçí Dçmçç Mççm$ççb®çç çÆvçOçç&j Dççní.
lçác箳çç DççpççíyççbvççÇ JçÌM³ççbvçç HçCç JçíoçíÊçÀ
Hç×lççÇvçí GHçvç³çvç kçÀjlçç ³çíF&}, Dçmçç pççí
çÆvçCç&³ç çÆo}ç, lççí ®çákçÀçÇ®çç vççnçÇ kçÀç ?
GÊçj :- mçl³ç$ç+øççÇéçjçb®³çç çÆvçCç&³ççlç Kççíì
MççíOçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀu³ççcçáUí lçáPççÇ çÆpçJnç
sçìÓvç ìçkçÀ}çÇ HçççÆnpçí. Dççpççíyçç cnCçpçí lçá}ç
kçÀçíCç Jççìlçb ? lçí mçç#ççlç YççmkçÀjç®çç³ç& nçílç !
çÆJç<CçÓoÊç Jç mçáMççÇ}ç, mJççLç& cnCçpçí kçÀç³ç
"çTkçÀ vçmç}í}í Hçjcç HççÆJç$ç DçMççÇ obHçlççÇ.
l³ççbvçç cççPçí cççlçç-çÆHçlçç cnCçÓvç pçvcççmç Içç}çJçí
Dçmçç DççoíMç cççÇ kçÀç} Jç kçÀcç&oíJçlççbvçç çÆo}ç.
vçjçEmçn Jçc³ç祮çí HçÓJç&pç ÞççÇ uç#cççÇ vçÉçEmçn
mJççcççR®çí Dçvçv³ç YçÊçÀ. çEmçnç®ç}çÇ nçílç
Dçmç}íu³çç ³ç%ç-³ççiççlç çÆJççÆMç<ì DçVç oçvç kçíÀ}í}í
HççÆJç$ç IçjçCçí. cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ pçvcç
IçíC³ççHçÓJççaHççmçÓvç SkçÀç ¬çÀcçHç×lççÇvçí nçÇ
Içìvçç Iç[JçÓvç DççCç}çÇ. l³çç lççÇvç IçjçC³ççMççÇ Dçmç}í}í
$ç+CççvçáyçbOç SkçÀç pçvcççlç HçíÀ[}í pççT MçkçÀlç
vççnçÇlç çEkçÀJçç SkçÀç DçJçlççj kçÀçUçlç mçcççHlç
kçÀjC³çç mççjKçí vççnçÇ. cççPçí Jçjonmlç l³ççb®³ççJçj
JçbMççíJçbMççÇ Dçmçí}. cççP³çç s$ç-sç³çílç lçí çÆvççE½çlç
jçnlççÇ}.
YçÊçÀçbmç ÞççÇHççoçb®çí DçYç³ç
Dççlçç cççP³çç çÆJçøç³ççÇ yççí}ç³ç®çí Dçmç}í lçj
kçÀççÆnnçÇ çEkçÀcçlç vçmç}í}ç jçpççÆiçjç lçÓ cç}ç oíT
MçkçÀ}ç vççnçÇ. cççÇ Yççípçvç kçíÀu³ççmç }çKç yç´çïçCç
Yççípçvçç®çí HçáC³ç lçá}ç }çYç}í Dçmçlçí. lçÓ Kçjç®ç
oáozJççÇ Dççnímç. Oçcç& kçáÀ"}í, DçOçcç& kçáÀ"}í ³çç
çÆJçøç³ççÇ Jçço Dçmçí} lçj Mççm$ççb®çç DççÞç³ç Içílç}ç
HçççÆnpçí. Mççm$ççÒçcççCçí Dçç®çjCç kçÀjçJçí çEkçÀJçç
kçÀª vç³çí ¿çç çÆJçøç³ççÇ çÆcçcççbmçç nçílç Dçmçí}
lçWJnç, çÆvçcç&} Dçblç:kçÀjCç Dçmç}í}í mçlHçá©øççb®çí
cnCçCçí Mççm$ç "jlçí. lçí cnCçlççÇ} lçí
JçíoJççkçw³ççmçcççvç DçmçÓvç Oçcç& mçccçlç Dçmçlçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³ççbvççÇ DçOçcçç&vçí çÆvçCç&³ç Ðçç³ç®çç Òç³çlvç pçjçÇ
kçíÀ}ç lçj, Oçcç&oíJçlçç, l³ççbvçç DçOçcç& cççiçç&vçí
HçjçJçÉÊç kçÀªvç Oçcç& mçccçlç Dçmç}í}í çÆvçCç&³ç
oíC³ççmç yççO³ç kçÀjlçí. çEnmçç kçÀjCçí HççHç Dççní
Dçmçí Mççm$ç mççbiçlçí. HçCç ÞççÇkç=À<Cç
Hçjcççlc³ç箳çç mçcç#ç Pçç}í}í ³çá× Oçcç&³çá× Pçç}í.
kçÀçÌjJç Hççb[Jççb®çí ³çá× Oçcç&³çá× Jç ³çá× Pçç}í}í mLç}
Oçcç& #çí$ç cnCçÓvç ÒçK³ççlç Pçç}í. ³ç%ç kçÀjCçí
HçáC³çHçÀ}Òço Dççní. Hçjblçá, Hçjcççlc³çç®çí mJçªHç
Dçmç}íu³çç çÆMçJççmç DççJççnvç vç kçÀjlçç kçíÀ}íu³çç
o#ç箳çç ³ç%çç®çí MçíJçìçÇ ³çá×çlç ªHççblçj Pçç}í.
o#çç®çí çÆMçj Oç[ç JçíiçUí Pçç}í vçblçj l³çç}ç Dçpçç®çí
çÆMçj }çJçC³ççlç Dçç}í. jçíi³ççmç çÆHçÊç ÒçkçÀçíHç
Pççu³ççmç, JçÌÐç çE}yçÓ, DççJçUç Fl³ççoçRvççÇ GHç®ççj
kçÀjlççí. MçjçÇjç®çç pçj SKççoç Yççiç vççmçu³ççmç, lççí
Yççiç Mçm$ççvçí síoÓvç, jçíiçç®çí çÆvçoçvç kçÀjlççí. cççÇ
HçCç lçmçç®ç Dççní. cççP³ççlç oíJçlççb®çí DçbMç Dççnílç
lçmçí®ç jç#çmççb®çí DçbMç HçCç Dççnílç. cççÇ
GvcçlççmççjKçç, çÆHçMç箳ççmççjKçç, jç#çmççmççjKçç
HçCç J³çJçnçj kçÀjlççí.
cççP³çç Dçblçiç&lç pççÇJçççÆJçøç³ççÇ Dçl³çblç kçÀ©Cçç
Dçmçu³ççcçáUí, lçácç®çí mJçYççJç, lçácç®çí MçáYççMçáYç
kçÀcç& ³ççmç Dçvçámçªvç cççÇ Jçlç&vç kçÀjçÇlç Dçmçlççí.
Dçvçv³ç MçjCççiçlç Pçç}íu³çç cççP³çç YçÊçÀçb®çí nçlç cççÇ
mççí[çÇlç vççnçÇ. oÓj oíMççÇ Dçmç}íu³çç cççP³çç
YçÊçÀçbmç cççP³çç #çí$ççÇ DççCçlççí. $ç+øççR®çí kçáÀU
Jç vçoçÇ®çí cçÓU çÆJç®ççª vç³çí. DççoçÇ HçjçMçÊçÀçÇ
kçÀv³çkçÀçHçjcçíéçjçÇ®çí JçÌM³çkçáÀUçlç DçJçlçjCç Pçç}í
vççnçÇ kçÀç ? çÆmç× Dçmç}íu³çç cçávççÇlç JçÌM³ç
cçávççÇ vççnçÇlç kçÀç ? yç´çïçCç, #ç$ççdzç, JçÌM³ç®ç vçJní
lçj MçÓê pçjçÇ çÆvç<þívçí çÆvç³çcç Hçç}vç kçÀjCççjç
Dçmçí} lçj JçíoçíÊçÀ GHçvç³çvççmç DççÆOçkçÀçjçÇ Dççní.
GHçvç³çvç mçbmkçÀçjçvçí çÆlçmçjí vçí$ç (%ççvç vçí$ç)
GIç[}í HçççÆnpçí. Dçblç:kçÀjCç Mçá× nçíTvç yç´ïç%ççvççlç
cçvç cçivç Pçç}í HçççÆnpçí. lçáPçí cçvç MççkçÀ
%ççvçççÆJçøç³ççÇ HçÓCç&HçCçí cçivç Pçç}í Dççní. yç´ïç ní
kçÀç³ç yççpççjçlç çÆJçkçÀlç çÆcçUCççjçÇ JçmlçÓ Dççní ?
³çç pçvcççÇ yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcççmç Dçç}í}ç Hçá{®³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

pçvcççÇ ®ççb[çU pçvcç HççJçÓ MçkçÀlççí. lçmçí®ç ³çç
pçvcççÇ ®ççb[çU cnCçÓvç pçvcççmç Dçç}í}ç Hçá{®³çç
pçvcççÇ yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcççmç ³çíT MçkçÀlççí. yç
´ïçJçmlçá kçáÀ}, cçlç, oíMç, kçÀç} ³ççb®³çç DçlççÇlç
Dçmç}í}í jnm³ç Dççní Dçmçí lçÓ pççCç. oíJç YççJççÆÒç³ç
DçmçÓvç yçç¿ç çÆÒç³ç vççnçÇ. lçáP³çç YççJççmç
Dçvçámçªvç oÌJç kçÀç³ç& kçÀjçÇlç Dçmçlçí. yç´ïç
%ççvçç®çç GHçoíMç kçÀjçÇlç Dçmçlçç cççÇ yç´çïçCç
Dçmçlççí. YçÊçÀçb®çí ³ççíiç#çícç Jç Dçvçáiç´n
kçÀjC³ççmçç"çÇ ojyççjçlç Dçmçlççí lçWJnç #ç$ççdzç
Dçmçlççí. Òçl³çíkçÀ pççÇJç DççHççHçu³çç HççHç-HçáC³ç
kçÀcçç&ÒçcççCçí HçÀU HççJçlççí. Òçl³çíkçÀ pççÇJçç®çç }
íKçç-pççíKçç cççP³çç pçJçU Dççní. lççí}Óvç cççHçÓvç
HççHç-HçáC³çç®çí HçÀ} JççìHç kçÀjlççvçç cççÇ JçÌM³ç
Dççní. YçÊçÀçb®çí kçÀ<ì DççHçu³çç MçjçÇjçJçj IçíJçÓvç
l³ççbvçç mçáKç-MççblççÇ Òçoçvç kçÀjC³çç®çç mçíJççOçcç&
cççÇ OççjCç kçíÀ}ç Dçmçlçç MçÓê Dçmçlççí. pççÇJç cçÉl³çÓ
HççJçu³ççJçj, çÆ®çlççivççÇ oíTvç l³ç箳çç MçjçÇjçmç
YçmcççÇYçÓlç kçÀªvç GÊçcç içlççÇ ÒççHlç kçÀªvç oílç
Dçmçlççvçç cççÇ [çícç Dçmçlççí. Dççlç lçÓ cç}ç mççbiç
cççÇ kçÀçíCçl³çç kçáÀUç®çç Dççní ?
ÒçMvç :- ÞççÇHççoç ! #çcçç kçÀjç. cççÇ Dç%ççvççÇ Dççní.
DççHçCç mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ Dççnçlç. mçcçmlç
pççÇJççb®çç DççÞç³ç lçÓ®ç Dççnímç. Kçjí Hççnlçç ³çç
mçÉ<ìçÇ®ççÇ j®çvçç kçÀMççÇ Pçç}çÇ ³çç®çí çÆJçJçjCç
kçÀªvç cç}ç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí.
}çíkçÀç}çíkçÀ JçCç&vç :GÊçj :- Dççpççíyçç, mJçiçç&lç 88 npççj içÉnmLç cçávççR®çç
Jççmç Dçmçlççí. HçávçjçJçÉÊççÇ nçíCçí l³ççb®çç Oçcç&
DçmçÓvç Oçcç& Òç®ççjçmçç"çÇ yççÇpçªHççvçí lçí
çÆJçÐçcççvç Dçmçlççlç. Hçjcççlc³ç箳çç
DççÆvçJç&®çvççdzç DçMçç MçÊçÀçÇ®³çç SkçÀç mJçuHç
DçMçç DçbMççvçí pçiçlç mçÉ<ìçÇ j®çC³ççmçç"çÇ yç
´ïçoíJçç®ççÇ GlHççÆÊç Pçç}çÇ. Hçjcççlc³ççHççmçÓvç
¬çÀcççvçí mçJç&J³ççHççÇ Dçmçí pç} çÆvçcçç&Cç Pçç}í.
Hçjcççlc³ç箳çç lçípççvçí, l³çç pç}çlç kçÀçíìdîççJçOççÇ
mçáJçCç&kçÀçbçÆlç³çáÊçÀ Dçb[ GlHçVç Pçç}í. l³çç Dçb[çlç
SkçÀ Dçb[ DççHçCç çÆvçJççmç kçÀjçÇlç Dçmç}í}í yç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

´ïççbC[ Dççní. ³ççlççÇ} Dççlç}í Yççiç DçbOçkçÀçjcç³ç
DçmçÓvç lçíLçí Hçjcççlc³çç®çí lçípç cçÓlççacççvç
Pççu³ççvçí DççÆvç©× ní vççJç çÆJçK³ççlç Pçç}í. l³çç
Dçb[îççlççÇ} DçbOçkçÀçj Hçjcççlc³ççvçí DççHçu³çç lçípççvçí
vççnçÇmçç kçíÀ}ç. çÆnjC³çiçYç&, mçÓ³ç&, mççÆJçlçç,
Hçjbp³ççílççÇ DçMçç DçvçíkçÀ mçb%ççvççÇ Jçíoçblç
l³ççb®çí JçCç&vç Dçç}í Dççní. $çílçç ³çáiççlç
HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç YççjÜçpç cçnøççavççÇ, SkçÀ kçÀçíìçÇ
yç´ïççbC[çlç Yçj}íu³çç oÊçç$çí³ççb®³çç lçípççmç GÎíMçÓvç
mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀç®çí Dçç³ççípçvç kçíÀ}í nçílçí.
mçl³ç}çíkçÀçlç çÆvçjçcç³çmLççvç vççJçç®çí SkçÀ mLççvç
Dççní. çÆ$çKçb[ mççíHççvççlç Jçmçá, ©êççÆol³ç vççJççvçí
çÆHçlçÉiçCççb®çç ³çíLçí Jççmç Dççní. çÆvçjçcç³ç
mLççvçç®çí mçbj#çkçÀ cnCçÓvç lçí kçÀç³ç&jlç Dçmçlççlç.
kçÀçjCç yç´ïç}çíkçÀ cnCççÆJçCççN³çç ³çç mLççvççlç,
®çlçácçá&Kç yç´ïçç®çí çÆvçJççmç mLççvç Dççní. l³ççmç
çÆJçÐççmLççvç çEkçÀJçç cçÓ} Òçkç=ÀçÆlç mLççvç Dçmçí
pççCç}í pççlçí. l³ççJçj ÒçK³ççlç Dçmç}í}í ÞççÇvçiçj Dççní.
l³ç箳ççJçj cçnç kçÌÀ}çmç, l³ççJçj kçÀçjCç JçÌkçáÀC" Dççní.
mçl³ç}çíkçÀçlç HçájçCçHçáj vççJçç®çí çÆJçÐççOçj mLççvç
Dççní. lçHççí}çíkçÀçlç DçbpçvççHççÆlçHçáj cçO³çí
mççO³ççb®çç Jççmç Dççní. pçvç}çíkçÀçlç
DçbyççJççÆlçHçÓj ³çíLçí mçvçkçÀ mçvçbovçççÆo
$ç+øççR®çç çÆvçJççmç Dççní. cçn}çxkçÀçlç
p³ççíçÆlç<cççÆlçHçájç cçO³çí çÆmç×ççÆo içCççb®çç
Jççmç Dççní. mJçiç&}çíkçÀçlç DçcçjçJçlççÇHçájç cçO³çí
oíJçWêççÆo oíJçlçç içCçç®çí JççmlçJ³ç Dççní. Kçiççí}çMççÇ
mçbyçbçÆOçlç iç´n-vç#ç$çççÆo Dçmç}í}í YçáJç}çxkçÀçlç
jLçblçjHçájçcçO³çí çÆJçéçkçÀcçç& vççJçç®çç oíJççÆMçuHççÇ®çç Jççmç Dççní. Dççpççíyçç ! YçÓ}çíkçÀçlç
oçívç Yççiç Dççnílç. cççvçJççb®çç çÆvçJççmç Dçmç}íu³çç
SkçÀç Yççiççmç YçÓiççí} Dçmçí cnCçlç. ¿ç箳çç çÆMçJçç³ç,
cçnçYçÓcççÇ cnCççÆJçCççjç oámçjç Yççiç Dççní. nçÇ
cçnçYçÓcççÇ Yçáiççí}kçÀ箳çç oçÆ#çCçímç Hçç®ç
kçÀçíìçÇ yç´ïççC[ ³ççípçvç oÓj çqmLçlç Dççní. cçl³ç&}çíkçÀ
cnCçpçí, YçÓ}çíkçÀ Jç YçáJç}çxkçÀ DçmçÓvç l³ççlç
cçnçYçÓcççÇ®çç HçCç mçcççJçíMç Dççní. HççlççUçlç,
Dçlç}, çÆJçlç}, mçálç}, jmççlç}, lç}çlç}, cçnçlç} DçççÆCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Hççlçç} DçMçç ÒçkçÀçj®çí mççlç }çíkçÀ Dççnílç.
Lççí[kçw³ççlç, ³ççmç mJçiç&, cçl³ç&, HççlççU Dçmçí cnCçlç.
DççHçCç jçnlççí ³çç YçÓiççí}箳çç Kçç}®³çç yççpçÓmç
cçnçYçÓcççÇ Dççní, çÆpç®çí cçO³çYççiççlç Gb®çJçìç
DçmçÓvç ®ç¬çÀçkçÀçj Dççní. l³ççcçáUí l³ç箳çç
GHççÆjlç}çJçj mçÓ³ç& ®çbê mçoÌJç PçUkçÀlç Dçmçlç.
mçlçlç ÒçkçÀçMçcççvç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí, lçíLçí
kçÀç}cççvçç®çí çÆvçCç&³ç vççnçÇ. ³çç cçnçYçÓcççÇJçj
mçHlç mçcçáê, mçHlç ÜçÇHç Dççnílç. pçbyçáÜçÇHç ³çç
cçnçYçÓcççÇJçj Dççní. YçÓ}çíkçÀ Jç YçáJç}çxkçÀ ³ççb®ççÇ
mçb³çáÊçÀ mçb%çç cçl³ç&}çíkçÀ DçMççÇ Dççní.
YçÓ}çíkçÀçlç cçnçYçÓcççÇ Jç YçÓiççí} Dçmçí oçívç ÒçkçÀçj
Dççnílç.
mçÉ<ìçÇ®³çç ÒççjbYççÇ mçcçmlç }çíkçÀ pç}cç³ç nçílçí.
ÒçpççHçlççÇvçí mçÉ<ìçÇ j®çC³ç箳çç nílçÓvçí lçHçç®çjCç
kçíÀ}í lçWJnç pç}çJçj lçjbiçlç Dçmç}íu³çç Hçá<kçÀj
HçCçç&®çí oMç&vç Pçç}í. ÒçpççHçlççÇvçí Jçjçn ªHç OççjCç
kçÀªvç Hçá<kçÀj HçCçç&pçJçU HççC³ççlç yçá[çÇ cççj}çÇ.
Kçç}çÇ l³ççmç cçnçYçÓcççÇ Dçç{U}çÇ. lçíLçÓvç Lççí[çÇ
Dççí}çÇ cççlççÇ kçÀç{Óvç DççHçu³çç Oççjoçj
mçáUd³ççbvççÇ l³çç cçÉçÆÊçkçíÀ®çí oçívç Yççiç Hçç[}í.
SkçÀ Yççiç HççC³ççJçj DççCçÓvç Hçá<kçÀj HçCçç&Jçj
"íJçu³ççvçí ``HçÉLJççÇ'' Pçç}çÇ. Dççpççíyçç ! ¿çç}ç YçÓiççí}
Dçmçí cnCçlç. cçnçYçÓcççÇHççmçÓvç Yçáiççí}ç®çí Dçblçj
5 kçÀçíìçÇ yç´ïççbC[ ³ççípçvçí Dççní. cçnçYçÓcççÇ®çç
çÆJçmlççj 50 kçÀçíìçÇ ³ççípçvçí Dççní. pçbyçáÜçÇHç
vççJçç®çí ÜçÇHç ³çç cçnçYçÓcççÇ Jçj Dççní. l³ç箳ççlç
vçJçKçb[ Dççnílç. oíJçKçb[çÇ oíJçlçç Jç içYçml³çKçb[çÇ
YçÓlççb®çç çÆvçJççmç Dççní. Hçá©øçKçb[çÇ çÆkçÀVçj,
YçjlçKçb[çÇ cççvçJç, MçjYçKçb[çÇ çÆmç×, içbOçJç&Kçb[çÇ
içbOçJç&, lççcç´Kçb[çÇ jç#çmç, MçíªKçb[çÇ ³ç#ç Jç
FboÓKçb[çÇ HçVçiççb®çç çÆvçJççmç Dççní.
cçnçYçÓcççÇJçj Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHç箳çç
oçÆ#çCçímç Dçmç}í}í YçjlçKçb[çÇ, YçjlçHçájçÇ, JçÌJçmJçlç
cçvçÓ YçÓ$ç+øççÇ Jç cççvçJççmçcçJçílç jçp³ç kçÀjçÇlç
Dççnílç. cçnçYçÓcççÇJçj pçbyçáÜçÇHç Dçmçu³ççÒçcççCçí
YçÓiççí}çJçj mçá×ç pçbyçáÜçÇHç Dççní. cççPçç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççJçlççj HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ nçíC³çç Dçiççíoj
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

100 Jçøçç¥HçÓJçça ³çç cçnçYçÓcççÇlç cççPçí Dççiçcçvç
Pçç}í. cçnçYçÓcççÇJçj Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHçç®çç
çÆJçmlççj }#ç ³ççípçvç Dççní. pçbyçáÜçÇHççJçj kçíÀJçU
Yçjlç Kçb[çÇ JçÌJçmJçlç cçvçÓ Dççnílç. Flçj
Kçb[çlç oíJç³ççívççR®çç Jççmç Dççní. kçÀçíJçU³çç
GvnçmççjKçç ÒçkçÀçMç DçmçÓvç lçíLçí çÆoJçmç çEkçÀJçç
jç$ç ³çç®çí Yçío vççnçÇ. }JçCç mçcçáêç®çí }#ç ³ççípçvçí,
H}#ç ÜçÇHçç®çí oçívç }#ç ³ççípçvçí, F&#çájmç
mçcçáêç®çí oçívç }#ç ³ççípçvçí, kçáÀMç ÜçÇHçç®çí
®ççj }#ç ³ççípçvçí, mçájç mçcçáêç®çí ®ççj }#ç ³ççípçvçí,
¬çÀçQ®ç ÜçÇHçç®çí Dçç" }#ç ³ççípçvçí, mçHçça
mçcçáêç®çí Dçç" }#ç ³ççípçvçí, MççkçÀÜçÇHçç®çí 16 }#ç
³ççípçvçí, oOççÇ mçcçáêç®çí 16 }#ç ³ççípçvçí, Mçucç}çÇ
ÜçÇHçç®çí 32 }#ç ³ççípçvçí, #ççÇj mçcçáêç®çí 32 }#ç
³ççípçvçí, Hçá<kçÀj ÜçÇHçç®çí 64 }#ç ³ççípçvçí, Mçá×pç}
mçcçáêç®çí 64 }#ç ³ççípçvçí, ®ç}ç®ç} HçJç&lçç®çí 128 }
#ç ³ççípçvçí, ®ç¬çÀçJçUçÇ HçJç&lçç®çí 256 }#ç
³ççípçvçí, }çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lçç®çí 512 }#ç ³ççípçvçí,
lçHççíYçÓçÆcç®çí 1250 }#ç ³ççípçvçí Dçmçç
çÆJçmlççÇCç& Dççní. }çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lç箳çç
HççÆ}kçÀ[í mçÓ³ç& jMcççÇ pççT MçkçÀlç vççnçÇ. cnCçÓvç
}çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lç Jç Dçb[çblç ³çç cçO³çí DçbOçkçÀçj
Hçmçj}í}ç Dçmçlççí. Dçb[çblçç®çí çÆJçmlççj kçÀçíìçÇ
³ççípçvçí Dççní. JçjçnçJçlççj çEkçÀJçç vçÉçEmçnçJçlççj
YçÓcççÇmç J³ççHlç kçÀjCççjí Dçmçí DçJçlççj vççnçÇlç. Jçjçn
cnCçpçí mçákçÀj vçmçÓvç SkçÀ mçÓUç Dçmç}í}ç
Kç[diçcçÉiç Dççní.
ÜçÇHç, ÜçÇHçççÆOçHçlççÇ, ÜçÇHçççÆOç oíJçlççb®çí
JçCç&vç :cçnçYçÓcççÇlç Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHççmç mJç³çbYçÓ
cçvçÓvçí ®ç¬çÀJçlçça cnCçÓvç ÒçLçcç Hçç}vç kçíÀ}í.
l³ççb®çí mççlç Hçá$ç mççlç ÜçÇHççb®çí DççÆOçHçlççÇ
Pçç}í. H}#ç ÜçÇHçç®çí cçíOçççÆlçLççÇ, Mçucç}
ÜçÇHçç®çí JçHçá<cçblç, kçáÀMç ÜçÇHçç®çí
p³ççíçÆlç<cçblç, ¬çÀçQ®ç ÜçÇHçç®çí ÐçáçÆlçcçblç,
MççkçÀ ÜçÇHçç®çí nJ³ç, Hçá<kçÀj ÜçÇHçç®çí mçJçvç ní
HççÆn}í ®ç¬çÀJçlçça nçílç. H}#ç ÜçÇHççlççÇ}
®ççlçáJç&Cç& - Dçç³ç&kçÀ, kçáÀjj, çEJçokçÀ, YçççÆJçvç ³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vççJççvçí ÒççÆmç× Dççní. ®çbêçkç=ÀlççÇlç Dçmç}í}í
çÆJç<CçÓ l³ççb®çí DççjçO³ç oÌJçlç Dççnílç. Mçucç}
ÜçÇHççÇ kçÀçÆHç}, ®ççjCçkçÀ, HççÇlç Jç kç=À<Cç Dçmçí
®ççj JçCç& Dççnílç. l³ççb®çí DççjçO³ç oíJç çÆJç<CçÓ Dççní.
kçáÀMç ÜçÇHççlç ocççÇ, Mçá<cççÇCç, mvçín Jç cçboín
Dçmçí ®ççj JçCç& Dççnílç. l³ççb®çí DççjçO³ç oíJç yç´ïçç
Dççní. ¬çÀçQ®ç ÜçÇHççlç, Hçá<kçÀj, Hçá<kçÀ}, Oçv³ç Jç
çÆHç<³ç Dçmçí ®ççj JçCç& DçmçÓvç l³ççb®çí DççjçO³ç
oÌJçlç ©ê Dççní. MççkçÀ ÜçÇHççlç cçbiç, cççiçOç, cççvçmç
Jç cçbo Dçmçí JçCç& DçmçÓvç mçÓ³ç&YçiçJççvçç®ççÇ lçí
GHççmçvçç kçÀjçÇlç. Hçá<kçÀj ÜçÇHççlç cçç$ç
®ççlçáJç&Cç& vççnçÇ. mçiçUí oíJçlççb®³çç mççjKçí, jçíiç Jç
MççíkçÀ cçáÊçÀ DçmçÓvç Dççvçboçvçí kçÀç}¬çÀcçCç
kçÀjlççlç. l³ççb®çí DççjçO³ç oÌJçlç yç´ïçç Dççní. DççHçu³çç
YçÓiççí}çlç, pçbyçáÜçÇHççcçO³çí, Yçjlç Jçøç&,
çEkçÀHçá©øç Jçøç&, nçÆj Jçøç&, kçíÀlçácççu³ç Jçøç&,
F}çJçÉÊç Jçøç&, Yçêçéç Jçøç&, jc³çkçÀ Jçøç&, çÆnjC³çkçÀ
Jçøç&, kçáÀ© Jçøç& ³çç vççJççb®çí Yççiç Dççnílç.
cçnçYçÓcççÇ iççí}çkçÀçj DçmçÓvç, cçO³çYççiççÇ,
kçÀçmçJç箳çç Hçç"çÇ ÒçcççCçí Tb®ç Dççní. ¿çç
Gb®çJçìdîççmç YçÓcçb[U Dçmçí cnCçlç. YçÓiççí} cçç$ç
çE}yçç mççjKçí Dçmçlçí. cçnçYçÓcççÇ cçí© jíKçímç JçUmçç
IçíTvç yç´ïççb[箳çç ìçíkçÀçHç³ç¥lç J³ççHçÓvç Dççní.
YçÓiççí} cçç$ç p³ççíçÆlç½ç¬çÀ箳çç mçcççvççblçjçJçj
cçO³çYççiççÇ çqmLçlç Dççní. cçnçYçÓcççÇ®³çç
cçO³çYççiççÇ Dçmç}í}í cçí© jíKçí®³çç YççíJçlççÇ
pçbyçáÜçÇHç Dççní. l³ç箳çç YççíJçlççÇ, mçHlçmçcçáê
ÜçÇHçççÆo Dççnílç. YçÓiççí}箳çç GÊçjçOçç&mç oíJç Yççiç
Jç oçÆ#çCççOçç&mç Dçmçáj Yççiç Dçmçí cnCçlç.
cçnçYçÓcççÇ®³çç cçO³çYççiççÇ cçíª oíçÆoH³çcççvç
DçmçÓvç, pççÇJççbmç Hçç}vç kçÀjCççN³çç cçvçÓ®çí
çÆvçJççmç mLççvç Dççní. YçÓiççí} pççÇJççb®çí çÆvçJççmç
mLççvç Dççní. cçnçYçÓcççÇ®³çç YççíJçlççÇ Dçmç}í}í
®ç¬çÀJççU HçJç&lççÆMçKçjçÇ p³ççíçÆlç½ç¬çÀ çqmLçlç
Dççní. YçÓiççí} cçç$ç ³ççHçí#çç çÆYçVç Dççní.
mçHlç kçÀ#ççbvççÇ DççJçÉÊç Dçmç}í}í p³ççíçÆlç½ç¬çÀ
YçÓiççí}ç®ççÇ jçípç SkçÀ ÒçoçÆ#çCçç kçÀjçÇlç Dççní.
cçnçYçÓcççÇlç, MççÇlççí<Cç JççlçççÆo kçÀcççÇ DçmçÓvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçoÌJç ÒçkçÀçMçcççvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, çÆvçl³ç
çÆoJçmç Dçmçu³ççvçí kçÀçUç®çí J³çl³ççmç vççnçÇ.
YçÓiççí}çlç ¿ç箳çç çÆJçHçjçÇlçDççní. cçnçYçÓcççÇ
kçíÀJçU HçáC³çHçÀ} DçvçáYçJçC³ççmç ÒççHlç kçÀjC³çç
³ççíi³ç Dççní. mLçÓ} MçjçÇjçvçí DçÒççH³ç Dççní. YçÓiççí}
HçáC³ç çÆcçUçÆJçC³ççmçç"çÇ Dçmç}í}çÇ kçÀcç&YçÓcççÇ
DçmçÓvç mLçÓ} MçjçÇjOççjçÇ jçnC³çç®ççÇ YçÓcççÇ nçí³ç.
cçnçYçÓcççÇJçj cçvçá Òç}³çç çÆMçJçç³ç oámçjí Òç}³ç
GodYçJçlç vççnçÇ. YçÓiççí}çlç, ³çáiç Òç}³ç, cçnç³çáiç Òç}³ç,
cçvçá Òç}³ç Fl³ççoçÇ Iç[lççlç.
cçnçYçÓcççÇmç, Oçç$ççÇ, çÆJçOçç$ççÇ DçMççÇ vççJçí
Dççnílç. YçÓiççí}çmç, cçnçÇ, TJçça, çÆ#ççÆlç, HçÉLJççÇ,
YçÓcççÇ DçMççÇ vççJçí Dççnílç. Dççpççíyçç ! HççlççU }
çíkçÀççÆJçøç³ççÇ mççbiçlççí, SíkçÀç ! Dçlç} ³çíLçí
çÆHçMçç®®ç içCç, çÆJçlç} }çíkçÀçlç içá¿çkçÀ, mçálç} }
çíkçÀçlç jç#çmç, jmççlç}çlç YçÓlç, lç}çlç}çlç ³ç#ç,
cçnçlç}çlç çÆHçlçj Jç HççlççUçlç HçVçiççb®çç Jççmç Dççní.
}çíkçÀçblççÇ} çÆvçJççmççÇ, }çíkçÀççÆOçHçlççÇ Jç
Kçb[çb®çí çÆJçJçjCç :çÆJçlç} }çíkçÀç®çç Jç vçJççÆvçOççR®çç DççÆOçHçlççÇ
kçáÀyçíj Dççní. nç yç´ïççb[ç®çç kçÀçíøçççÆOçHçlççÇ
DçmçÓvç, GÊçj çÆoMçímç Dç}kçÀçHçájçÇ ³çíLçí ³çç®çç
Jççmç Dççní.
çÆJçlç} }çíkçÀ箳çç cçíª®³çç Hççƽçcçímç
³ççíçÆiçvççÇHçájçlç cç³ç jçnlççí. nç jç#çmççb®çç
çÆMçuHççÇ DçmçÓvç l³ççvçí çÆ$çHçájçmçájçbmç
DççkçÀçMççlç Tb®ç çÆJçnçj kçÀjC³ççmç ³ççíi³ç Dçmçí
çÆ$çHçáj çÆvçcçç&Cç kçÀªvç çÆo}í.
mçálç}çlççÇ} JçÌJçmJçlçHçájçlç, ³çcçç®çí DçççÆOçHçl³ç
Dççní. nç oçÆ#çCç çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ Dççní. ³çç
vçiçjçlç ÒçJçíMç kçÀjC³ççHçÓJçça, DççÆivçnçí$çç vçoçÇ
Dççní. ³çç vçoçÇmç JçÌlçjCççÇ Dçmçí cnCçlççlç.
HçáC³çJçblççmç nçÇ vçoçÇ mçá}Yç jçÇçÆlçvçí Dççí}çb[lçç
³çílçí lçj HççHççlc³ççbmç DççÆlç kçÀ<ìoç³çkçÀ "jlçí.
jmççlç}çlç HçáC³çvçiçj ³çíLçí çÆvç$ç+&çÆlç vççJçç®çç
oÌl³ç jçp³ç kçÀjlççí. nç vçÌ$ç+l³ç çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ
Dççní. lç}çlç} }çíkçÀçlç OççÆvç<þçHçájçlç çÆHçMçç®®ç
içCççyçjçíyçj, JçílççUç®çí jçp³ç Dççní. cçnçlç}çlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÌÀ}çmçHçájçÇ, mçJç&YçÓlç içCççmççÆnlç
kçÀçl³çç³çvççÇHçlççÇ F&Mççvç Dççní. lçí F&Mççv³ç
çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ nçí³ç. HççlççUçlç JçÌkçáÀC"vçiçj
Dççní. l³ççlç ÞççÇcçVççjç³çCç, HççlççUçlç Dçmç}íu³çç
DçmçájçbmççÆnlç, JççmçákçÀçÇ Fl³ççoçÇ
mçHç&Þçí<þçbyçjçíyçj, MçíøçMçç³ççÇ nçíTvç çÆJçjçpçcççvç
Dççnílç. ¿ççmç éçílçÜçÇHççlç Dçmç}í}í kçÀç³ç&JçÌkçáÀC"
Dçmçí cnCçlç.
HççlççU }çíkçÀçlç çÆ$çKçC[mççíHççvç Dççní. ÒçLçcç
Kçb[çlç Dçvçbiç pççÇJççb®çç çÆvçJççmç Dççní. çÆÜlççdzç
Kçb[çlç Òçílç içCççb®çç Jççmç Dççní. lçÉlççdzç Kçb[çlç
³ççlçvççcç³ç MçjçÇj ÒççHlç Pçç}í}í pççÇJç oá:Kççvçí
Dçç¬çÀçíMç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç.
cçnçYçÓcççÇcçO³çí mçHlç mçcçáê, mçHlç ÜçÇHç Dççnílç.
³ççb®³çç cçO³çYççiççÇ, pçbyçÓÜçÇHç Dççní.
pçbyçÓÜçÇHçç®çí vçJç KçC[çcçO³çí çÆJçYççpçvç Pçç}í
DçmçÓvç, oçÆ#çCçímç Dçmç}íu³çç KçC[çmç Yçjlç
KçC[ Dçmçí cnCçlç. YçjlçKçC[çlç YçjlçHçáj ³çíLçí, mJç³çbYçÓ
cçvçÓ jçnlç Dçmçí. DçvçíkçÀ HçáC³çpççÇJç, $ç+øççÇ
Fl³ççoçÇ, mJç³çbYçÓ cçvçÓ®³çç jçp³ççlç Jççmç kçÀjçÇlç.
lçí }çíkçÀçb®çí lçmçí®ç Oçcç&ç®çí ³ççb®çí Hçç}vç
kçÀjçÇlç. cçnçYçÓçÆcçJçj mçHlçÜçÇHççYççíJçlççÇ, ®çjç®çj,
®ç¬çÀJççU }çíkçÀç}çíkçÀ Dçmçí HçJç&lç
mJçiç&}çíkçÀçHç³ç¥lç J³ççHçÓvç Dççnílç. ní kçÀçblççÇ
çÆkçÀjCççbmç DççHçu³ççcçOçÓvç kçÀOççÇ®ç ÒçmçççÆjlç
nçíT oílç vççnçÇlç.
cçnçYçÓcççÇ®³çç Kçç}çÇ mççlç DçOççí}çíkçÀ Dççnílç.
¿ççmç mçHlç HççlççU Dçmçí cnCçlç. Dçlç} }çíkçÀçlç
çÆHçMçç®®ççb®çç çÆvçJççmç Dççní. çÆJçlç} }çíkçÀçlç
Dç}kçÀçHçájçÇlç kçáÀyçíj Dçmçlççí Jç ³ççíçÆiçvççÇHçájçlç
jç#çmççbmçcçílç cç³ç Dçmçlççí. mçálç} }çíkçÀçlç jçpçç
yçUçÇ DççHçu³çç HççÆjJççjçmçn Dçmçlççí. JçÌJçmJçlçHçÓj
³çcçç®çí çÆvçJççmç mLççvç DçmçÓvç ³çíLççÇ} vçjkçÀçlç,
HççHççÇ pççÇJç ³ççlçvçç Yççíiçlççlç. jmççlç} }çíkçÀçlç
HçáC³çHçÓj ³çíLçí çÆvç$ç+&lççÇ YçÓlç içCççmççÆnlç
çÆvçJççmç kçÀjlççí. lç}çlç} }çíkçÀçlç OççÆvç<þçHçájçlç
JçílççU jçnlççí Jç kçÌÀ}çmçHçájçÇ ©ê. cçnçlç}çlç çÆHçlçÉ
oíJççb®çç Jççmç Dççní. HççlççUçlç éçílçÜçÇHçJçÌkçáÀbC"
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dççní. ³ççlç vççjç³çCçç®çí çÆvçJççmç Dççní. cçíªmç }
çiçÓvç DçOççíYççiççÇ, DçvçbiçpççÇJç, ÒçílçiçCç Jç
³ççlçvççoín Dçmçlççlç. çÆvçjç}byç mçÓ®³çiç´mLççvççlç
cçnçHççlçkçÀçÇ Dçmçlç. YççípçvççblççÇ ``jçÌjJçí
DçHçáC³ççÆvç}³çí Hç¨ççyçá&o çÆvçJçççÆmçvççcçd ~
DççÆLç&vççcçd GokçÀcçd oÊçcç#ç³³çcçáHççÆlç<þçÆlç
~~'' cnCçÓvç GÊçjçHççíøçCççlç GokçÀ ³ççbmç Òçoçvç
kçÀjçÇlç Dçmçlççí.
}çíkçÀç®çí vççJç, l³ççb®çí çÆJçmlççÇCç& çÆJçJçjCç :YçÓ}çíkçÀçlç Dçmç}í}í Yçáiççí} Jç cçnçYçÓcççÇ çÆYçVç
Dççnílç. ³çç®çí mHç<ìHçCçí mçcçpçÓvç Içí. YçÓiççí}
çEyço᮳ççJçj TOJç& Oçá´Jç mLççvççHç³ç¥l箳çç
ÒçoíMççlç cçí©jíKçímç ÒçkçÀçMçcççvç kçÀjCççjí mçÓ³ç& }
çíkçÀ nçí³ç. ní mçÓ³ç&oíJçlçí®çí }çíkçÀ DçmçÓvç mçÓ³ç&iç
´n cçb[} vçJní. ³çç®ç ÒçcççCçí, ®çbê }çíkçÀ, DçbiççjkçÀ }
çíkçÀ, yçáOç }çíkçÀ, içá© }çíkçÀ, Mçá¬çÀ }çíkçÀ, Mçvç̽çj
}çíkçÀ, jçM³ççoçÇ oíJçlçç }çíkçÀ, vç#ç$ç oíJçlçç }çíkçÀ,
mçHlç$ç+øççÇ }çíkçÀ, TOJç& Oç´áJç }çíkçÀ, Dçmçí Dççnílç.
³çççÆMçJçç³ç DççCçKççÇ DçJççblçj }çíkçÀ mçá×ç Dççnílç.
YçÓcçO³ç çEyçoÓHççmçÓvç mçÓ³ç& }çíkçÀ, }#ç yç
´ïççb[ ³ççípçvç Dççní. ní mçÓ³ç& iç´nç®çí DççÆOçHçlççÇ
Dçmç}í}í mçÓ³ç& oíJçlçí®çí mLççvç Dççní. YçÓcçO³ç
çEyçoÓ HççmçÓvç ®çbê }çíkçÀ, oçívç }#ç yç
´ïççb[ ³ççípçvçí, DçbiççjkçÀ }çíkçÀ 3 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí,
yçáOç }çíkçÀ 5 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí, içá© }çíkçÀ 7 }#ç
yç´ïççb[ ³ççípçvçí, Mçá¬çÀ }çíkçÀ 9 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí.
MçvçÌMJçj }çíkçÀ 11 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí, jçM³çççÆo
oíJçlçç }çíkçÀ 12 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí, vç#ç$çççÆo oíJçlçç
}çíkçÀ 13 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí, mçHlç$ç+øççÇ }çíkçÀ
14 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí, Oç´áJç }çíkçÀ 15 }#ç yç
´ïççb[ ³ççípçvçí Dççní. ³ççÒçcççCçí, YçÓcçO³ç
çEyçoÓHççmçÓvç çÆJççÆJçOç DçblçjçJçj, mJçiç&}çíkçÀ,
cçn}çxkçÀ, pçvç}çíkçÀ, lçHççí}çíkçÀ, mçl³ç }çíkçÀ Dççnílç.
YçÓcçO³ç çEyçoÓ HççmçÓvç yç´ïççb[çmç YççíJçlççÇ
çEYçlççÇ mççjKçí cnCçpçí, Dçb[çblççHç³ç¥lç, 24 kçÀçíìçÇ,
50 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvççb®çí Dçblçj Dççní. YçÓcçO³ç
çEyçoÓHççmçÓvç, Dçb[çblç箳çç yççníj Hç³ç¥lç, 25
kçÀçíìçÇ, 50 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvççb®çí Dçblçj Dççní.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Yçá}çíkçÀ, YçáJç}çxkçÀ Jç mJç}çxkçÀ Òç}³çkçÀçUçÇ vççMç
HççJçlççlç. mJç}çxkçÀçJçjçÇ} cçn}çxkçÀ, Lççí[íHçÀçj vççMç
HççJçÓvç Lççí[í çqmLçj jçnlççlç. l³ççJçj Dçmç}í}í pçvç, lçHç
Jç mçl³ç }çíkçÀ yç´ïç箳çç Dçç³çá<³ç箳çç DçblççÇ vççMç
HççJçlççlç. mJçiç& cnCçpçí, mJç}çxkçÀ, cçn}çxkçÀ, pçvç }
çíkçÀ, lçHççí}çíkçÀ, mçl³ç}çíkçÀ Jç Dçb[çblççHç³ç&lç®çç
ÒçoíMç.
oÊç cnCçpçí kçÀçíCç ?
Dççpççíyçç ! oÊç lçlJç lçá}ç DçvçáYçJçç³ç®çí Dçmçí} lçj }
#çJçíUç pçvcç Içílç}í HçççÆnpçí. kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç
´ïççb[çmç J³ççHlç kçÀªvç l³ççb®çí DççÆlç¬çÀcçCç kçÀªvç
Dçmç}í}í SkçÀcçíJç lçípççícçnçjçMççÇ cnCçpçí oÊç Dçmçí
mçcçpç. lçí oÊçÒçYçÓ®ç lçáP³çç mçcççíj Dçmç}í}í
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç Dçmçí pççCç.
ÞççÇ ®çjCççbvççÇ kçíÀ}í}ç çÆnlççíHçoíMç SíkçÓÀvç
vçjmççJçOççvççÇ Jç l³ççb®ççÇ HçlvççÇ ®ççÆkçÀlç Pçç}í.
SkçÀ Jçøçç&®³çç yçç}kçÀçvçí mçççÆOçkçÀçjçvçí, ³çíJç{í
cçnlJçHçÓCç& Jç içnvç Dçmçí çÆJçøç³ç mççbiçCçí Jç mJçlç:
oÊç Dçmçu³çç®çí çÆvçªHçCç SíkçÀu³ççJçj vçjmççJçOççvççÇ
Jç l³ççb®³çç HçlvççÇmç jçnJç}í vççnçÇ. lçí {mç{mçç j[Ó }
çiç}í. l³çç çÆoJ³ç çÆMçMçÓ®çí ÞççÇ®çjCç mHçMç&
kçÀjçJçí DçMççÇ F®sç J³çÊçÀ kçíÀ}çÇ. l³ççmç
ÞççÇHççoçbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç. vçjmççJçOççvççÇ Jç
l³ççb®ççÇ HçlvççÇ pççi箳çç pççiççÇ çÆKçUávç jççÆn}í.
ÞççÇHçço Hçá{í cnCçç}í - cççÇ oÊç Dççní.
kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç´ïççb[çlç J³ççHlç Dçmç}í}í
SkçÀcçíJç lçlJçcççÇ®ç Dççní. çÆoiçd ní®ç Jçm$ç cnCçÓvç
çÆoiçbyçj Dççní. pçí kçÀçíCççÇ çÆ$çkçÀjCçMçá×çÇvçí oÊç
çÆoiçbyçjç ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç !
vçjçEmçnmçjmJçlççÇ çÆoiçbyçjç ! cnCçÓvç Yçpçvç,
kçÀçÇlç&vç kçÀjlççlç lçíLçí cççÇ mçÓ#cç ªHççvçí mçoÌJç
Dçmçlççí. cççPçí cççlççcçn Dçmç}í}í ÞççÇ yççHçVçç³ç&,
HçjÒççblççlçÓvç Hççoiç³çç #çí$ççÇ Þçç×çoçÇ kçÀcç&
kçÀjC³ççmç Dçç}íu³çç }çíkçÀçbmç mçíJççLççJççvçí Yççípçvç
Jç jçnC³çç®ççÇ mççí³ç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç kçÀçbnçÇ }
çíkçÀçbvçç Dçç#çíHç Içílç}ç kçÀçí"í Dççnílç lçácç®çí
mJç³çbYçÓ oÊç ? Dç¢M³ç Pçç}í vçç ? lçWJnç ÞççÇHçço
cnCçç}í, ``lççí oÊç cççÇ®ç Dççní. cççÇ pçvcç Içílç}íu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HççÆJç$ç içÉnçlç jçnC³ççmç Dçç}í}í vçkçwkçÀçÇ®ç
HççÆJç$ç nçílççÇ}. çÆHçlçÉ oíJçlççbmç DçJçM³ç HçáC³ç }
çíkçÀçb®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}. pççÇçÆJçlç Dçmç}í}í
pççÇJççb®çí, lçmçí®ç cçjCç HççJç}íu³çç pççÇJççb®çí
³ççíiç#çícç Jçnvç kçÀjCççjç ÒçYçÓ cççÇ®ç Dççní. cç}ç
pçvcç cçjCç oçívnçÇ mçcççvç Dççnílç. lçjçÇ lçÓ mJç³çbYçÓ
oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³çç®çí HçÀU ní®ç kçÀç ?
DçMççÇ J³çLçç lçáP³çç cçvççlç Dççní. lçáP³ççJçj Dçmç}í}í
DççU vççnçÇmçí kçÀjC³ççmç mJç³çbYçÓ oÊçç®çí oMç&vç
MççÇIç´ nçíF&}. DçççÆCç cçÓlçça®ççÇ ÒççÆlçmLççHçvçç
nçíF&}. lçá}ç cççÇ Dçç³çá<³ç çÆo}í. oÊç O³ççvççÇ DçmçÓ
oí. Hçá{®³çç pçvcççÇ lçá}ç Dçvçáiç´n nçíF&} Dçmçí
Dççéççmçvç oílççí. ³çç pçvcççÇ cççP³çç HççoákçÀçbmç
mHçMç& kçÀjC³çç®çí cçnçHçáC³ç lçá}ç vççnçÇ.
kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç´ïççb[ç®çí mçÉpçvç, j#çCç Jç }³ç
kçÀjCççjç SkçÌÀkçÀ ÒçYçÓ Dçmçç cççÇ cççP³çç Jçjo
nmlççbvççÇ lçá}ç DçççÆMçJçç&o oílççí.'' cçnç Yç³çbkçÀj
DçMçç OJçvççÇvççÇ ÞççÇ®çjCççb®çí MçjçÇjlççÇ} DçCçá
HçjcççCçÓ çÆJçIççÆìlç nçíTvç, ÞççÇHçço Dç¢M³ç Pçç}í.
yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! ÞççÇHççoçbvççÇ mJçlç: l³ççb®³çç
vççcç箳çç MçíJçìçÇ çÆoiçbyçjç vççcç pççí[Óvç pçHç
kçÀjC³çç®çí cçcç& ³çç ÒçkçÀçjí çÆvçjçíçÆHç}í. l³ççb®çí
mçJç& J³ççHçkçÀ lçlJç, çÆvçjçkçÀçj Dçmç}í}í lçí lçlJç,
mççkçÀçj ªHççlç Dçmçí DçJçlçjçÇlç Pçç}í ní DççHçu³çç
kçÀuHçvçí®³çç yççníj Dççní. }nçvç cçá}箳çç ªHççvçí,
iççbí[mç ªHç OççjCç kçÀªvç Dçç}íu³çç l³çç
pçiçlÒçYçÓ®³çç }nçvçHçCççHççmçÓvç kçÀjçÇlç
Dçmç}íu³çç }çÇ}çbvçç Dçblç kçÀçí"í ?
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

oÊççJçlççjç®çí JçCç&vç
Dççlcçmçç#ççlkçÀçj kçÀmçç Iç[lççí ? yç´ïç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -8

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

%ççvççmçç"çÇ lçHç kçÀjCççjí Kçjí yç´çïçCç

çÆJçOççl³ççvçí ÒçLçcç ÒççCççb®ççÇ mçÉ<ìçÇ kçíÀ}çÇ.
ÒççCç cnCçpçí mçbHçÓCç& çÆJçéççlç çÆJçÐçcççvç
Dçmç}í}çÇ ÒççCç MççÆÊçÀ nçí³ç. l³çç ÒççCç MççÆÊçÀmç
mçÓ#cççlcçç,
çÆnjC³çiçYç&
³çç
vççJççvçí
mçá×ç
mçbyççíçÆOç}í pççlçí. ÒççCçcç³ç kçÀçíøççcçO³çí çqmLçlç
pççÇJçOççlçá MçÊçÀçÇ}ç MççÆÊçÀ MçjçÇj Dçmçí cnCçlççlç.
ÒççCçcç³ç ®çÌlçv³ççmç mçblçáçÆ}lçjçÇl³çç ÒçJçççÆnlç
kçíÀu³ççmç
cçvçá<³ççb®çí
YççÌçÆlçkçÀ
oá:Kççb®çí
çÆvçJççjCç nçílçí. cçvçá<³çç®çç mLçÓ} oín jçíiççÇ
nçíC³ççHçÓJçça ÒççCçcç³ç MçjçÇj jçíiçiç´mlç nçílçí. l³ç箳çç
vçblçj mLçÓ} MçjçÇj jçíiçiç´mlç nçílçí. mçÉ<ìçÇ®³çç
ÒççjYççb®çç çÆvç½ç³ç Pççu³ççJçj Hçb®çcçnçYçÓlççb®çç
DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç. ³çç Hçb®çYçÓlççb®çí DççkçÀ}vç
kçÀjC³ççmçç"çÇ Hçb®çWçÆê³ççb®ççÇ j®çvçç Pçç}çÇ.
¿ççb®çí
mçbOççvç
kçÀªvç
J³çJççqmLçlç
kçÀçcç
kçÀjC³ççmçç"çÇ Hçb®çWçÆê³ççb®ççÇ ³ççípçvçç Pçç}çÇ.
³çç onç FbçÆê³ççJçj cçvçç®çç lççyçç Dçmçlççí DçççÆCç
cçvç ní Dççnçjç HççmçÓvç yçvçlçí cnCçÓvç cçvçá<³ççvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

oámçjí çÆoJçMççÇ çÆlç©cç}oçmç DççHç}í çÆvçl³ç
vçÌçÆcççql³çkçÀ Dçvçá<þçvç Pççu³ççJçj cnCçç}í ``Dçjí
MçbkçÀjYçfç Dççlcçmçç#ççlkçÀçj pçíJnç nçílççí l³ççJçíUçÇ
HçbOçjç kçÀ}ç DççHçDççHçu³çç Yçálçç cçO³çí }³ç HççJçlççlç
l³çç l³çç oíJçlçç cçÓ}YçÓlç MççÆÊçÀ Dçmç}íu³çç ®çÌlçv³ççlç
}çÇvç nçílççlç. Dççlcç%ççvç, kçÀcç& Fl³ççoçÇ yç´ïç
mJçªHççlç
}³ç
HççJçlç
Dçmçlççlç.
DçMçç
yç´ïç
%ççvççmçç"çÇ pççí HççÆjÞçcç kçÀjçÇlç Dçmçlççí, lççí
KçN³çç DçLçç&vçí yç´çïçCç nçí³ç. ÒççCç, çÆJçéççmç,
DççkçÀçMç, Jçç³çá, DçivççÇ, pç}, YçÓcççÇ, FbçÆê³çí, cçvç,
DçVç, yç}, çÆJç®ççj, cçb$ç, kçÀcç&, }çíkçÀ, }çíkçÀçblççÇ}
çÆJççÆJçOç vççJçí l³ççbvçç DççÆivç mççíUç kçÀUç Dçmçí
cnCçlççlç.
ÞççÇHçço
ÒçYçÓ
øççí[Mç
kçÀ}çbvççÇ
HççÆjHçÓCç& Dçmçí Hçjyç´ïççJçlççj Dççnílç.''
DçVç ní®ç cçvç nçí³ç - mçççqlJçkçÀ DçVç箳çç
mçíJçvççvçí
cçvçç®çí çÆvçcç&}lJç ÒççHlç nçílçí

DççHçu³çç Dççnçjç çÆJçøç³ççÇ Dçl³çblç mççJçOç Dçmç}í
HçççÆnpçí. kçÀçjCç Dççnçj箳çç mçÓ#cç Yççiççvçí®ç
(mçá#cççbMççvçí) cçvççlççÇ} YççJçvçç ÒçkçÀì nçílççlç.
pçmçí Dççnçjç®çí içáCç l³ççÒçcççCçí DççHç}í çÆJç®ççj
nçílççlç. cçvççlççÇ} çÆJç®ççj箳çç Oççjímç ¬çÀcçyç×
kçÀªvç çÆvç³çbçÆ$çlç kçÀjCçí ³çç}ç®ç ``cçb$ç'' Dçmçí
cnCçlççlç. ³ç%ç-³ççiçççÆokçÀçb®çí çÆJççÆOçHçÓJç&kçÀ
Dçç®çjCç
kçÀjçÇlç
l³çç
l³çç
kçÀcç&kçÀçb[çlç
mççbçÆiçlç}í}í
cçb$ççí®®ççjCç
çÆJççÆOçHçÓJç&kçÀ
kçÀjCçí
¿ççmç
``kçÀcç&''
Dçmçí
cnCçlççlç.
çÆJçéççÆvççÆcç&lççÇ®çç DççOççj kçÀcç&®ç Dççní.
vççcçªHç çÆJçJççÆpç&lç pçiç DçmçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.
DççHçu³ççcçOççÇ}Òçl³çíkçÀ FbçÆê³ççmç SkçÀ SkçÀ oíJçlçç
Dçmçlççlç. ³çç oíJçlçí®³çç ÒçYççJççvçí lççÇ lççÇ FbçÆê³çí
kçÀç³ç& kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. mçcçççÆOçmlç Dçmç}íu³çç
³ççíi³ççmç pçWJnç Dççlcç mçç#ççlkçÀçj nçílççí l³ççJçíUçÇ
mççíUç kçÀ}ç, cçÓ}lçlJççlç }³ç HççJçlççlç. ³ççíi³ç箳çç
YççÌçÆlçkçÀ
FbçÆê³ççlççÇ}
®çÌlçv³ç
MççÆÊçÀ
çÆJçéççlççÇ} ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀcçO³çí }çÇvç HççJçlçí.
kçÀcçXçÆê³çí Jç %ççvçWçÆê³ççvçí ³çáÊçÀ Dçmç}í}ç
cçvçá<³ç kçÀcç& vç kçÀjlçç jçnè MçkçÀlç vççnçÇ.
DçnbkçÀçj vç<ì Pççu³çççÆMçJçç³ç cççí#çç®ççÇ
ÒçççÆHlç nçílç vççnçÇ
cçvçá<³ç箳çç
DçnbkçÀçjçcçáUí
kçÀcçç&®çjCç
Iç[lç
Dçmçlçí. Dçnb cnCçpçí cçvç DçççÆCç yçáçÆ× ní Dç
%ççvç箳çç DççJçjCççbvççÇ Dçç®sççÆolç Pçç}í}í DçMçá×
®çÌlçv³ç®ç nçí³ç. Dççlcçmçç#ççlkçÀçj Pçç}íu³çç ³ççíi³ççmç
pçvcççblçjç®çí kçÀcç&HçÀ} Mçíøç jçnçlç vççnçÇ. DçnbkçÀçj
HçÓCç&HçCçí
vççcçMçíøç
Pççu³çççÆMçJçç³ç
Dççlcçmçç#ççlkçÀçj nçílç vççnçÇ. ³ççíi³ççmç pçWJnç
Dççlcçmçç#ççlkçÀçj nçílççí lçWJnç ÞççÌlç kçÀcç& DçççÆCç
l³ç箳çç
ÒççÆlçHçÀ}ç®çí
kçíbÀê
cçno
DçnbkçÀçj
DçmçÓvç, cçç³ççpçç}çmççÆnlç Mççéçlç Hçjcççlc³ççcçO³çí }
çÇvç nçíTvç J³ççÆÊçÀlJç jçÆnlç nçílççí. Hçjcççlcçç
J³ççÆÊçÀlJç mççÆnlç MççÆÊçÀ mJçªHç nçíTvç jççÆn}ç
Dççní. kçÀcç& Jç l³ç箳çç HçÀ}ç®çç vççMç HççTvç ³ççíiççÇ
çÆmç×çJçmLçímç ÒççHlç kçÀjlççí. pçjçÇ ³ççíiççÇ kçÀcç&
HçÀ}ç®çí Yççíiç mLçÓ} oínçvçí Yççíiçlç Dçmç}ç lçjçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oínççÆYçcççvç
vçmçu³çç
kçÀçjCççvçí,
lççí
mçlçlç
cçáÊçÀçJçmLçílç çqmLçlç Dçmçlççí. Hçjcççlcçç ³ççíi³ççb®³çç
Üçjí DççHçu³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí ÒçkçÀìçÇkçÀjCç kçÀjçÇlç
Dçmçlççí. ³ççíiççÇkçÀ MçkçwlççÇ®çç DçnbkçÀçj SKççÐçç
³ççíi³ççmç Pçç}ç Dçmçí} lçj mçJç& MçkçwlççR®çí njCç
kçÀªvç l³çç®çç içJç& njCç kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç&
Hçjcççlc³ççlç Dçmçlçí. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ ÞççÇMçÌu³ç
#çí$ççÇ Dçmç}íu³çç ÞççÇ cççÆuuçkçÀçpçá&vç DçççÆCç
iççíkçÀCç& #çí$ççÇ çqmLçlç cçnçyçUíéçj Jç Flçj kçÀçbnçÇ
çÆ"kçÀçCççÇ mççÌj cçb[}çlçÓvç MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç
nçílçç. mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ GlmçJç cçÓlçça lçmçí®ç
Dç®ç&vç cçÓlççalç mçá×ç MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç nçílçç.
DççÆivçmçbyçbçÆOçlç Dçmç}íu³çç ³çç MçkçwlççÇmç
MççblççÇ çÆJçOççvç kçÀjçJçí }çiçlçí. lçmçí vç kçíÀu³ççmç
Dç®ç&kçÀçmçn
Dç®ç&vçç
kçÀjçÆJçCççjí
mçá×ç
Dç®ç&vçç cçÓlçça®³çç ÒçKçj lçípççvçí çÆMç#çímç Hçç$ç
nçíTvç l³ççbvçç DççÆvç<ì HçÀ} ÒççHlç nçílçí. mJç³çbYçÓ
oÊç cçÓlçça cçO³çí Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlçç®çí jnm³ç
kçíÀJçU Dçblçj %ççvççÇ Dçmç}í}í ³ççíiççÇ®ç pççCçÓ
MçkçÀlççlç. ÞççÇMçÌu³ç cççÆuuçkçÀçpç&ávç mLççvççÇ
MççÆÊçÀHççlç, npççjçí }çíkçÀ GHççqmLçlç Dçmçlççvçç
ÞççÇ yççHçVçç³ç祮³çç DçOJç³ç&lJççvçí Pçç}ç nçílçç.
mçÓ³ç& cçb[UçlççÇ} lçípç yççníj Hç[Óvç mçJç祮³çç
mçcç#ç cççÆuuçkçÀçpçá&vç箳çç çE}iççlç lçí }çÇvç Pçç}í.
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
³ççb®çç
DçJçlççj


MççÆÊçÀHççlç nçÇ oçívç Dçl³çblç iççíHçvççdzç DçMççÇ
oÌJççÇ jnm³çí Dççnílç. lççÇ kçíÀJçU cçnç³ççíi³ççvçç
mççbiçC³ççmççjKççÇ

l³ççbvççÇ®ç
pççCçC³çç
³ççíi³çDççnílç. ÞççÇMçÌu³ççlç Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlçç®çí
MççblççÇ çÆJçOççvç kçÀjC³ççlç Dçç}í. ³ççlç npççjçW®³çç
mçbK³çívçí DçVçoçvç Pçç}í. l³çç ³ççíiççvçí pç"jçivççÇ Mçbçlç
Pçç}ç. Giç´lJçç®ççÇ MççÆÊçÀ çÆMççÆLç} nçíTvç MçbçlççÇ
lçlJççlç }çÇvç Pççu³ççcçáUí mçJç& kçÀç³ç& Mççblç Jç
MçáYçÒço
Pçç}í.
çÆHç"çHçÓj
³çíLççÇ}
mJç³çbYçÓ
cçÓlççaJçj Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlççmç Òçl³ç#ç mçç#ç Jç
oçKç}ç vçmçu³ççkçÀçjCççvçí lçíLçí MççblççÇ çÆJçOççvç
çEkçÀJçç DçVçoçvç Pçç}í vççnçÇ. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ
DçVçoçvç
kçÀjC³ççmç
mçá®ççÆJç}í
Dçmçlçç,
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆHç"çHçájçlççÇ}
yç´çïçCç
HçbçÆ[lççbvççÇ
lçkç&À,
çÆJçlç&kçÀ kçÀªvç ÞççÇ yççHçVçç³çç&®ççÇ mçÓ®çvçç
HçíÀìçUÓvç }çJç}çÇ.
ÞççÇHçço øççí[Mç kçÀ}ç HççÆjHçÓCç&
kçÀçU DççHçu³çç içlççÇvçí ®çç}}ç nçílçç. ÞççÇHççoçb®çí
Jç³ç Dççlçç oçívç Jçøçç&®çí Pçç}í. ³çç oçívç Jçøçç&®³çç
kçÀç}çJçOççÇlç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçCç øççí[Mç
kçÀ}çbvççÇ HççÆjHçÓCç& Dçmçu³çç®çí DçvçíkçÀ
yçç}}çÇ}çÜçjí oçKçJçÓvç ³çç ³çáiççlççÇ} cçnç DçJçlççj
Dçmçu³çç®çí çÆvçoMç&vççmç DççCç}í nçílçí. Jç³ç箳çç
mççíUçJ³çç Jçøçça ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ çÆHç"çHçÓj
mççí[}í. l³ççvçblçj lçí ®ççÌoç Jçøç&í Hç³ç¥lç kçáÀjJçHçÓj Jç
DççCçKççÇ kçÀçbnçÇ #çí$ççlç jççÆn}í. Hçjblçá l³ççb®ççÇ
MçjçÇj³ç<ìçÇ mççíUç Jçøçç&®³çç çÆkçÀMççíjçÒçcççCçí®ç
nçílççÇ.
ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí øççí[Mç DçJçlççj :
mççíUç ³çç mçbK³çímç SkçÀ JçÌçÆMç<"îç Dççní. ÞççÇ
oÊçç$çí³ççvççÇ HçÓJç& ³çáiççlç mççíUç DçJçlççj OççjCç
kçíÀ}í nçílçí. lçí Dçmçí 1) ³ççíiççÇjçpç, 2) DççÆ$çJçjo, 3)
çÆoiçbyçjçJçOçÓlç, 4) kçÀç}ççÆivçMçcçvç, 5) ³ççíiççÇpçvç
JçuuçYç, 6) }çÇ}ç çÆJçéçbYçj, 7) çÆmç×jçpç, 8)
%ççvçmççiçj, 9) çÆJçéçbYçjçJçOçÓlç, 10)
cçç³ççcçáÊçÀçJçOçÓlç, 11) DçççÆoiçá©, 12)
mçbmkçÀçjnçÇvç çÆMçJçmJçªHç, 13) oíJçoíJç, 14)
çÆoiçbyçj, 15) oÊççJçOçÓlç, 16) M³ççcçkçÀcç} }çí®çvç.
ÞççÇoÊç ÒçYçÓ Yççíiç Jç cççí#çç®çí oçlçí nçílç. l³ççb®ççÇ
DççjçOçvçç kçÀjC³ççmçç"çÇ kçíÀJçU l³ççb®³çç
HççoákçÀçb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç Hçájí.
®ççjçÇ Jçío éççvç ªHççvçí l³ççb®³çç HççoákçÀç pçJçU
mççN³çç DçHççÆJç$çlçímç HççÆJç$ç kçÀjçÇlç l³ççb®³çç
®çjCç kçÀcç}çÇ Hç[Óvç Dçmçlççlç. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®³çç
HççÆJç$çlçí®ççÇ kçÀuHçvçç kçÀjC³ççmç cççvçJç lçj kçÀç³ç
oíJçlçç Jç mçHlç$ç+øççÇ mçá×ç DçmçcçLç& nçílç.
³çáiççblçjçÇ pçWJnç JççcçvççJçlççj Pçç}ç lçWJnç l³çç®çí
mçcçkçÀç}çÇvç Dçmç}í}í ÞççÇ JççcçoíJç cçnøçça®çç
mçá×ç pçvcç Pçç}ç. l³ççb®³çç pçvcç mçcç³ççÇ cççlçí®³çç
içYçç&lçÓvç kçíÀJçU çÆMçj yççníj Dçç}í Jç ®ççjçÇ
çÆoMçbí®çí DçJç}çíkçÀvç kçÀªvç Hçávç: içYçç&lç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆvçIçÓvç içí}í. lçWJnç oíJçlçç Jç $ç+øççÇiçCççbvççÇ
ÒççLç&vçç kçíÀu³ççJçj ÞççÇ JççcçoíJççvççÇ Hçávnç pçvcç
Içílç}ç. lçí pçvcçlç: Mçá× yç´ïç%ççvççÇ nçílçí.
l³çç®çÒçcççCçí ÞççÇHççoçb®³çç pçvcç mçcç³ççÇ mçá×ç
Iç[}í. lçí kçíÀJçU p³ççílççÇ mJçªHç nçílçí. ³ççÒçcççCçí oçívç
JçíUç pçvcç Içílçu³ççvçí lçí Dççpçvcç çÆÜpç nçílçí. lçí
mçbHçÓCç&, DçKçb[, Dçvçblç, DçÜÌlç,
mççÆ®®çoçvçboIçvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí ³çç DçJçlççjçlç
l³ççbvçç iç᪠DçMççÇ J³ççÆÊçÀ vçJnlççÇ. JççmlçJççlç, lçí
çÆ$çcçÓlçça®çí mçb³çáÊçÀ ªHç vçmçÓvç $çÌcçÓlçça®³çç
DçlççÇlç Dçmç}í}í SkçÀ çÆJççÆMç<ì lçlJç nçílçí. cnCçÓvç
l³çç $çÌcçÓçÆlç&mç DçlççÇlç Dçmç}í}í ®çlçáLç&lçlJç
Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççbvççÇ
®çlçáLççamç DçJçlççj Içílç}ç. cççlçí®³çç içYçç&lçÓvç yççníj
³çíTvç Hçávnç içYç&mLç Pçç}í Dçmçlçç, cçnç³ççíiççÇ,
çÆmç× Hçá©øç Jç oíJçlççb®³çç ÒççLç&vçímç ÒçmçVç
nçíTvç Hçávnç pçvcçu³ççcçáUí lçí Dççpçvcç yç´ïç%ççvç
mçbHçVç nçílçí. çÆ®ç$çç vç#ç$çç®çç DççÆOçHççÆlç
DçbiççjkçÀ (cçbiçU) Dççní. lççí iç´n HççHç (vççÇ®ç)
mLççvççÇ Dçmçlçç mçkçÀ} pççÇJç jçMççÇmç Dçcçbiç}Òço
"jlççí. mçkçÀ} DçcçbiçUç®çí njCç kçÀªvç MçáYçcçbiç}lJç
Òçoçvç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÒçYçÓbvççÇ çÆ®ç$çç
vç#ç$ççcçO³çí pçvcç Içílç}ç. çÆ®ç$çç vç#ç$ç
Dçmçlççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí HçÓpçvç kçíÀu³ççmç
çÆJçMçíøç HçÀ}Òço "jlçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçç#ççlç
Oçcç&Mççmlçí Dççnílç. lçí njçÇ-njçlcçpç ÞççÇ Dç³³çHHçç
mJççcççÇ Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççbvççÇ
lçÓU jçMççÇcçOçí pçvcç Içílç}ç. lçí pççCçlç vççnçÇlç Dçmçí
Oçcç&Mççm$ç®ç vççnçÇ. Oçcç& mçbkçÀìçlç mççHç[}íu³çç
cçvçá<³ççvçí l³ççb®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀu³ççmçl³ççmç
Oçcç& HçLçÒçoMç&vçç®çç }çYç nçílççí. mçÓ³ç& nç iç
´nçb®çç DççÆOçHççÆlç Dççní. çEmçn }ivççcçO³çí pçvcç
Içílçu³ççcçáUí lçí mçkçÀ} çÆJçéçç®çí vççLç Jç ojyççj
YçjC³ççmçç"çÇ pçvcç Içílç}í}í pçCçákçÀçbnçÇ
®ç¬çÀJçlçça®ç Dççnílç Dçmçí mçÓçÆ®çlç nçílçí.
ÞççÇoÊçÒçYçÓHççmçÓvç çÆ$çcçÓlçça DçççÆCç
çÆ$çcçÓlççaHççmçÓvç lççÇvç kçÀçíìçÇ oíJç Jç l³ççb®³çç
HççmçÓvç lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ oíJçlçç GlHçVç Pççu³çç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cnCçÓvç kçíÀJçU ÞççÇoÊç vççcçmcçjCççvçí mçkçÀ}
oíJçlççmcçjCç kçíÀu³çç®çí HçÀ} ÒççHlç nçílçí.
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç yç´ïçcçáKççmç $ç+øççÇ HçÓpçvç
kçÀjçJçí. çÆJç<CçácçáKççmç, ÞççÇ mçl³çvççjç³çCç Jç´lç Jç
çÆJç<Cçá mçnm$ç vççcççvçí HçÓpçvç kçÀjçJçí. l³ççb®³çç
©êcçáKççmç, ©êççÆYçøçíkçÀçvçí DççÆYççEmç®çvç
kçÀjçJçí. ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç yç´ïçcçáKç箳çç çÆpçJníJçj
mçjmJçlççÇ®çç çÆvçJççmç Dççní. çÆJç<CçÓcçáKç箳çç
Jç#çmLçUçÇ }#cççÇ®çç Jççmç Dççní. ©êcçáKç箳çç
JççcçYççiççÇ iççÌjçÇ®çç Jççmç Dççní. mçÉ<ìçÇlççÇ}
mçkçÀ} m$ççÇ oíJçlçç MççÆÊçÀ ÞççÇHçço箳çç
JççcçYççiççÇ Jç Hçá©øç oíJçlçç MççÆÊçÀ oçÆ#çCç YççiççÇ
çÆJçjçpçcççvç Dççnílç. çÆlç©HçlççÇcçOççÇ} mçHlç
çÆiçjçÇJçj DçJçlçj}í}í ÞççÇ JçWkçÀìíéçj mJççcççÇ ní
mçç#ççlç ÞççÇ oÊçÒçYçÓ®ç. ``JçW'' kçÀçj ní DçcçÉlç
yççÇpç Jç ``kçÀì'' ní Síéç³ç& yççÇpç nçí³ç. cnCçÓvç ÞççÇ
JçWkçÀìíéçj ní DçcçÉlç Jç Síéç³çç&®çí Òçoçlçí Dççnílç.
``JçW'' cnCçpçí HççHç Jç ``kçÀì'' cnCçpçí Kçb[vç kçÀjCççjç
çEkçÀJçç njCç kçÀjCççjç Dçmçç DçLç& Dççní. ÞççÇ
JçWkçÀìíéçj DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Kçjí Hççnlçç
SkçÀ®ç DçmçÓvç DççÆYçVç Dççnílç. lçWJnç cççÇ cnCçç}çí
``ní çÆlç©cç}oçmç ! HçÓJçça JçCçç&ÞçcçOçcç&
kçÀçìíkçÀçíjHçCçí Hçç}vç kçÀjçJçç Dçmçí çÆJçÜppçvççb®çí
cnCçCçí nçílçí. Hçjblçá ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçlç ³ç箳çç
çÆJçª× nçílçí Dçmçí cç}ç Jççìlçí. lçj cççP³çç ³çç MçbkçíÀ®çí
mçcççOççvç kçÀjçJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ.''
yç´çïçCççb®çí }#çCç
³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``Dçjí yç´çïçCççbvçí yç´ïç
%ççvç箳çç DçvJçíøçCççlç (ÒççHlççÇmçç"çÇ) pççÇJçvç
Içç}çÆJç}í. lçj®ç lççí mçodyç´çïçCç cnCçJç}ç pççlççí.
çÆJççÆnlç Oçcç&, kçÀcçç&®çç l³ççiç kçÀªvç oájç®ççjçÇ
Pççu³ççmç lççí oá<ì yç´çïçCç nçíF&}. l³çç®çí oájç®ççj
Jçç{Óvç lççí iççí nl³çç Jç iççí-cççbmç Yç#çCç kçÀjC³ççmç
ÒçJçÉÊç Pççu³ççmç l³ç箳ççlççÇ} yç´çïçCçlJç }çíHç HççTvç
l³çç®çí yç´çïçlçípç mçbHçÓCç&HçCçí #ççÇCç nçílçí.
l³ç箳çç MçjçÇjçlççÇ} pççÇJçvç kçÀCççbcçO³çí yço} Iç[Óvç
lççí ®ççb[çUlJççmç ÒççHlç nçílççí. lçWJnç lççí yç´çïçCç nçíT
MçkçÀlç vççnçÇ. #ççÆ$ç³ççvçí yç´ïç%ççvç箳çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DççkçÀçb#çívçí çÆvçjblçj lçHçç®çjCç kçíÀu³ççmç yç
´çïçCçlJç ÒççHlç kçÀª MçkçÀlççí. #ççÆ$ç³ççb®³çç MçjçÇjçlç
pçvcçpççlç Dçmç}íu³çç pççÇJçvçkçÀCççlç lçHçç®çjCççvçí
yço} Iç[Óvç, l³çç}ç yç´çïçCçlJç ÒççHlç nçílçí. ³çç ÒçcççCçí
çÆJçéçççÆcç$ççbvçç yç´çïçCçlJç ÒççHlç Pçç}í nçílçí.
MçvççÇiç´nç®çí lççÇvç jçMççÇlç cnCçpçí mçç[ímççlç Jçøç&í
Hç³ç¥lç ®ç}vç Dçmçlçí. lçWJnç Òçl³çíkçÀ cçvçá<³ç箳çç
MçjçÇjçlççÇ} pççÇJçvçkçÀCççbcçO³çí yço} Iç[lççí. pçáv³çç
pççÇJçvç kçÀCççb®çç
vççMç nçíTvç vçÓlçvç pççÇJçvç kçÀCççb®çí mçÉpçvç nçílç
Dçmçlçí. ³çç®ççÇ cçvçá<³ççmç kçÀuHçvçç mçá×ç ³çílç
vççnçÇ.''
#ççÆ$ç³ççb®çí }#çCç
#ççÆ$ç³ççvçí #çç$çOçcçç&®çç l³ççiç kçÀªvç MççblççÇjmç
ÒçOççvç Dçmç}í}í kç=ÀøççÇ, iççímçíJçç, JçççÆCçp³ç,
DçMçç Oçcçç&®çí Hçç}vç kçÀªvç mJçkçÀcç& mççí[u³ççmç
l³ç箳ççlççÇ} #çç$çlçípç çÆìkçÓÀvç jçnlç vççnçÇ.
l³ç箳ççcçvç, yçáçÆ× Jç MçjçÇjçlç DçvçíkçÀ yço} Iç[Óvç
³çílççlç DçççÆCç lççí JçÌM³çlJççmç HççJçlççí. yç´çïçCççvçí
#çç$ç Oçcçç&®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í Dçmçlçç
HçjMçájçcççmççjKçç nçílççí. HçÓJçça êçíCçç®çç³ç&
DçççÆCç kç=ÀHçç®çç³ç& pçvcçlç: yç´çïçCç Dçmç}í lçjçÇ
l³ççbvççÇ #çç$ç Oçcçç&®çí Hçç}vç kçíÀ}í vçJnlçí kçÀç ?
kçáÀmçácç Þçí<þçÇ JçÌM³ç Dçmç}ç lçjçÇ l³ççvçí #ççÆ$ç³ç
JçÉÊççÇ®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í vçJnlçí kçÀç ? pçvcçlç: Mçáê
DçmçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHçívçí cç}ç yç´ïç
%ççvç ÒççHlç Pçç}í vççnçÇ kçÀç ? çÆvçjblçj Òç³çlvççvçí
(lçHçç®çjCççvçí) MçÓê mçá×ç JçÌM³ç, #ççÆ$ç³ç çEkçÀJçç
yç´çïçCç nçíT MçkçÀlççí. kçíÀJçU SkçÀç çÆJççÆMç<ì
JçCçç&lç pçvcç Pçç}ç cnCçpçí ³çcç, Oçcç&, çÆMç#çç
Dçç®çjçÇlç Dççní çEkçÀJçç vççnçÇ Dçmçí vçmçÓvç,
DççHçDççHçu³çç MçáYç kçÀcçç&®³çç HçÀ}çJçj DççHç}ç
JçCç& DçJç}byçÓvç Dççní. pçvcçlç: MçÓê Dçmç}íu³çç cç}ç
Hçá{®çç pçvcç yç´çïçCçç®çç çÆcçUÓ MçkçíÀ}. lçmçí®ç
pçvcçlç: yç´çïçCç Dçmç}íu³ççmç Hçá{®çç pçvcç Mçáêç®çç
mçá×ç çÆcçUÓ MçkçÀlççí. mççcçççÆpçkçÀ
kçÀçjCççmçç"çÇ JçCç& J³çJçmLçç kçÀjC³ççlç Dçç}çÇ.
Hçjcççlc³çç®çí cçáKç yç´çïçCçlJç, yççnè #ççÆ$ç³çlJç, T©
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆvçjblçj ÞççÇHççoçb®çí vççcçmcçjCç Jç O³ççvç
kçíÀu³ççvçí ³çíLççÇ} HççÆjmçjçlççÇ} JççlççJçjCç MçáYçÒço
DçççÆCç HççÆJç$ç DçMçç mHçbovççvçí Yçj}í Dççní.
pçvcçlç: vçjmççJçOççvççÇ yç´çïçCç Dçmç}í lçjçÇ l³ççb®³çç
Içjçlç YççÌçÆlçkçÀ, cççvççÆmçkçÀ Jç DçO³çççqlcçkçÀ
mHçbovçí çÆJçøçHçÓçÆjlç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí lçíLççÇ}
Jçç³çácçb[} kçÀ}áçÆøçlç Pçç}í nçílçí. ³çç kçÀçjCççvçí®ç
ÞççÇHçço ÒçYçbÓvççÇ l³ççb®³çç DççÆlçL³çç®çç
mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç vççnçÇ. ³ççlççÇ} ní jnm³ç Dççní yçjí kçÀç
! pççÇJç HççÆjCççcç ¬çÀcççvçí çEkçÀJçç çÆJçHççÆjCççcç
¬çÀcççvçí kçÀcç&mçá$ç箳çç Dçvçámççj pçvcç IçíC³ççmç
JçCç& DççJçM³çkçÀ Dççní. vççnçÇ kçÀç ? ³ççmçç"çÇ
JçCçç&Þçcçç®ççÇ ³ççípçvçç Pçç}çÇ. pççBvç, nç pçcç&vççÇ
oíMçç®çç jnJççmççÇ DçmçÓvç mçá×ç l³çç}ç yç´ïç
%ççvçç®ççÇ Dçl³çblç çÆpç%ççmçç }çiç}çÇ nçílççÇ.
HççÆjCççcç ¬çÀcç箳çç MçíJç쮳çç DçJçmLçílç l³çç}ç
kçáÀjJçHçájçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Pçç}í Jç
DçcççíIç DçMçç Dçvçáiç´nç®ççÇ ÒçççÆHlç Pçç}çÇ.
vçjmççJçOççvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçcçO³çí DçmçÓvç
mçá×ç ÞççÇHçço, ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dççnílç ní
pççCçC³ççmç l³ççbvçç çÆkçÀl³çíkçÀ Jçøçx }çiç}çÇ. ní
pççCçu³ççvçblçj mçá×ç mççOçvçç¬çÀcçççÆMçJçç³ç ÞççÇ
oÊççb®³çç Dçvçáiç´nçmç ÒççHlç nçíCçí DçMçkçw³ç nçí³ç.
³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ DççHç}í cnCçCçí Dçmçí
Dççní kçÀçÇ Òçl³çíkçÀ pççÇJçkçÀCççbcçO³çí yço} Iç[lç
Dçmçlççí. lçj Òçl³çíkçÀ pççlççÇmç SkçÀ Dççlcçç Dççní
kçÀç³ç ? HççJç&lççÇ oíJççÇ nçÇ çÆncçHçJç&lçç®ççÇ
kçÀv³çç Dçmçí cnCççlççlç. Dçmçí cnCçC³çç®çí kçÀçjCç
kçÀç³ç ?''
³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``Òçl³çíkçÀ pççlççÇmç SkçÀ
Dççlcçç Dçmçlççí. lççí MççÆÊçÀmJçªHççlç Dçmçlççí. lççÇ
MççÆÊçÀ, çÆoJ³ççlcçç Dçmçu³çç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

JçÌM³çlJç Jç Hçço MçáêlJçç®çí mçÓ®çkçÀ Dççnílç Dçmçç
ÞççÇHççoçbvççÇ SkçÀ Hç³çç&³ç mççbçÆiçlç}ç. lçÓ cççP³çç
DççÆlçL³çç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀ}çmç. cççP³çç Içj®çí
Yççípçvç ní yç´çïçCç箳çç Içj®çí®ç Yççípçvç nçí³ç.
kçÀcç&jnm³ç

cçOçÓvç yççníj Dçç}í}çÇ Dççní. mçoÌJç ³çç MççÆÊçÀ®çç
mçbyçbOç Hçjcççlc³ççMççÇ Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, lççÇ
cçnçMççÆÊçÀ nçí³ç. pççlç ³çç Mçyoç®çç DçLç& lçÓ pççí
mçcçpçlççímç lçmçç vççnçÇ. çÆpçJçblç J³ççÆÊçÀcçO³çí
pçmçí ®çÌlçv³çJçblç Dçmçí pççÇJçkçÀCç Dçmçlççlç, Dçmçç
Dççní. l³çç®çÒçcççCçí mççcçáçÆnkçÀ/mççbçÆIçkçÀ
J³ççÆÊçÀcçlJççcçO³çí Dçmç}íu³çç Òçl³çíkçÀ J³ççÆÊçÀ®çí
MççÆÊçÀ-mççcçL³ç& içáCçiçCç Dçblç}çavç nçíTvç
Dçmçlççlç.
lçmçí®ç Òçl³çíkçÀ iççJççmç, Òçl³çíkçÀ Mçnjçmç, Òçl³çíkçÀ
jç<ì>çmç SkçÀ Dççlcçç Dçmçlççí. DççHçCç jçnlççí l³çç
YçÓcççÇmç mçá×ç Dççlcçç Dççní. YçÓcççÇ®ççÇ pççÇ
DççÆOç<þçvç oíJçlçç lççÇmç DççHçCç YçÓcççlçç'' Dçmçí
cnCçlççí. lççÇ®³ççlççÇ} Dççlc³çç®çí, Hçjcççlc³çç®çí DçbMç
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí lççÇ cççvççÆmçkçÀ mçbyçbOç
Dçmç}í}çÇ cçnçMççÆÊçÀ Dççní. lçmçí®ç
çÆncçHçJç&lç箳çç "ç³ççÇ DççÆOççÆ<þlç Dçmç}íu³çç
oíJçlççMçÊçÀçÇmç çÆncçJçblç Dçmçí mçbyççíçÆOçlç
kçÀjlççí. l³çç çÆncçJçblçç®ççÇ Hçá$ççÇ nícçJçlççÇ nçí³ç.
mçJç&mçç#ççÇ mçÓ³ç& YçiçJççvççb®çí Hçá$ç ³çcçOçcç&
Dçmçí cççvçu³ççmç, pççÇJçjçMççÇ®³çç MçáYççMçáYç
kçÀcçç&vçámççj v³çç³ç kçÀªvç HççH³ççbvçç çÆMç#çç
kçÀjCççjçÇ oíJçlçç MççÆÊçÀ Dççní Dçmçç DçLç& nçílççí.
pçiççlççÇ} mççjí ÒççCççÇcçç$ç, DççHçDççHç}í kçÀç³ç&
kçÀjC³ççmçç"çÇ mçÓ³çç&HççmçÓvç Gpçç& ÒççHlç
kçÀjlççlç. DççkçÀçMççlç çÆJçjçpçcççvç Dçmç}í}í mçÓ³ç&
çEyçyç JçíiçUí Jç l³ç箳ççlç DççÆOççÆ<þlç Dçmç}í}í oíJçlçç
mJçªHç oíJçlççlcçç JçíiçUí. ÞççÇHçço JçuuçYç Jç³ç箳çç
çÆlçmççJ³çç Jçøçça içáHlç nçílççÇ} Dçmçí cççÇ lçá}ç
mççbçÆiçlç}í nçílçí. lçí Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[çlç
Dçmç}íu³çç DçCçá-jíCçá cçO³çí çÆJç}çÇvç nçílççÇ}. lçí
mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dççnílç vçç ? Hçávnç çÆJç}çÇvç nçíCçí
cnCçpçí kçÀç³ç ? Dçmçç ÒçÍvç lçÓ çÆJç®ççª MçkçÀlççímç.
lçí mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dçmç}í lçjçÇ l³ççb®³çç MçÊçÀçÇ®³çç
ÒçYççJççHççmçÓvç Lççí[îçç DçblçjçJçj kçÀçíìîççJççÆOç yç
´ïççb[í Dççnílç. l³çç yç´ïççb[çlççÇ} HççÆjYç´cçCççb®çí
J³çJçmLççÇkçÀjCç kçÀjC³ç箳çç GÎíMççvçí l³ççb®³çç
MççÆÊçÀ ÒçYççJççvçí l³çç yç´ïççb[çmç DççHçu³çç pçJçU
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lçWJnç cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ ! DççÆnu³çç, êçÌHçoçÇ,
mççÇlçç, lççjç, cçboçíojmlçLçç ~ Hçb®çkçÀv³ççcçd
Hç"íçÆVçl³çcçd cçnçHççlçkçÀ vççMçvçcçd ~~''-Dçmçí
cnCçlççlç. nç çÆJçøç³ç cç}ç mçá}Yç jçÇçÆlçvçí mçcçpçlç
vççnçÇ cnCçÓvç ¿çç®çí çÆJçJçjCç kçÀjçJçí nçÇ ÒççLç&vçç.
çÆlç©cç}oçmç ³ççJçj cnCçç}í - ``Dçnu³çíJçj Fbê cççíçÆnlç
Pçç}ç nçílçç Jç çÆlç}ç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí
cçç³çí®çç GHç³ççíiç kçíÀ}ç, kçáÀkçwkçáÀì ªHç OççjCç
kçÀªvç l³ççvçí yççbiç çÆo}çÇ. Hçnçì Pçç}çÇ Dçmçí
mçcçpçÓvç iççÌlçcç $ç+øççÇ Dçvçá<þçvççmç yççníj içí}í.
HççÆlçJç´lçç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí Fbê Dçnu³çímç
mHçMç& kçÀª MçkçÀlç vçJnlçç. Fbê oíJçlçç
oíJçMççEÊçÀmçcHçVç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, l³ççvçí Dçnu³çí
cçç³çí®ççÇ Dçnu³çç GlHçVç kçÀªvç l³çç cçç³çí®³çç
Dçnu³çíMççÇ mçcççiçcç kçíÀ}ç. cçç³çç Dçnu³çí®³çç
MçjçÇjçlççÇ} pççÇJççCçÓ Fbê箳çç lççÇJç´ DçMçç
F®sçcçáUí GlHçVç Pçç}çÇ nçílççÇ. cçç³çç Dçnu³çç Jç Fbê
mçcççiçcççÇ Dçmçlçç iççÌlçcççvçí HçççÆn}í Jç ¬çÀçíçÆOçlç
nçíJçÓvç l³çç oçíIççbmç MççHç çÆo}ç. Dçnu³çç cnCçç}çÇ
``ní cçávççÇJçj, DççHçCç ní kçÀç³ç kçíÀ}í ?'' DçO³ççlcççlç
Dçnu³çç iççÌlçcççHçí#çç G®®ç mlçjçJçj nçílççÇ.
Dçnu³çí®³çç MççHççcçáUí iççÌlçcç $ç+øççÇ 12 Jçøç¥Hç³ç¥lç
Yç´çÆcç<þ nçíTvç lçovçblçj çÆMçJçç®ç&vçç kçÀªvç
mJçmLç Pçç}í. Dçnu³çí®ççÇ cçvç:MçÊçÀçÇ pç[ Pççu³ççvçí
çÆlç®çí MçjçÇj HçCç pç[lJç HççJçÓvç MççÇUç Pçç}çÇ.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

DççkçÀçÆøç&lç kçÀjlççlç. mçbHçÓCç& mçÉ<ìçÇlç
HççÆjCççcç oMçílç SKççoçÇ çÆJçHçlkçÀçjçÇ çqmLçlççÇ
GlHçVç Pçç}çÇ Dçmçlçç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj
nçílçí. ®çábyçkçÀ }çínç®çí DççkçÀøç&Cç kçÀjlçí. Hçjblçá }
çínçJçj cçççÆ}v³ç Dçmçu³ççmç ®çábyçkçÀç®ççÇ
DççkçÀøç&Cç kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ Dçl³çblç yç}nçÇvç
nçílçí. cççÆ}vçlJççmç vççnçÇmçí kçÀªvç, mçÉ<ìçÇlççÇ}
Òçl³çíkçÀ DçCçá®çí DççkçÀøç&Cç kçÀªvç,
çÆJçéçHççÆjCççcççmç vçÓlçvç çÆoMçç oíC³çç®çç
mçbkçÀuHç pçWJnç nçílççí l³ççJçíUímç cçç$ç Dçmçí DçJçlççj
nçílççlç.
Hçb®ç kçÀv³ççb®çí çÆJçJçjCç

ÞççÇjçcç箳çç ®çjCç OçáUçÇvçí Dçnu³çí®çí MççHç
çÆJçcççí®çvç Pçç}í. cnCçÓvç Dçnu³çç Hçjcç HççÆJç$ç
Dççní Dçmçí pççCç.''
MççHçiç´mlç Pçç}í}ç Fbê Hçb®ç Hççb[Jç cnCçÓvç
pçvcççmç Dçç}ç. Hçç®ç ªHç, Hçç®ç cçvç Dçmç}í lçjçÇ,
l³ççbmç DççOççjYçÓlç Dçmç}í}ç Dççlcçç SkçÀ®ç ! nç SkçÀ
çÆJççÆ®ç$ç Dçmçç çÆJçøç³ç Dççní. Mç®ççÇoíJççÇ®çç
DçççÆJçYçç&Jç ³ç%çkçáÀb[çlç êçÌHçoçÇ®³çç ªHççvçí Pçç}ç.
lççÇ Dç³ççíçÆvçpçç Dççní.
KçN³çç mççÇlçímç DçivççÇoíJççvçí DççHçu³çç içYçç&lç }
HççÆJç}í Jç cçç³çí®³çç mççÇlçímç jçJçCççvçí }bkçíÀmç
vçí}í. DççÆivçÒçJçíMç kçíÀu³ççJçj cçç³çí®ççÇ mççÇlçç
içáHlç Pçç}çÇ Jç KçjçÇ mççÇlçç yççníj Dçç}çÇ. cnCçÓvç
mççÇlçç cçnçHççÆlçJç´lçç Dççní Dçmçí pççCç.
YçÓ®ç¬çÀçlç 12 jçMççÇcçO³çí 27 vç#ç$çí Dççnílç. ³çç 27
vç#ç$ççb®ççÇ pççÇ DççÆOç<þç$ç oíJçlçç Dççní çÆlç®çç
pçvcç lççjçoíJççÇ cnCçÓvç Pçç}ç. lççÇ Yçj ³ççÌJçvççlç
Dçmçlççvçç, içá© iç´nç®çí DççÆOç<þç$ç oíJçlçç Dçmç}í}í
yçÉnmHçlççÇ, cççíçÆnlç Pçç}í Jç çÆl箳ççMççÇ çÆJçJççn
kçíÀ}ç. JçÉ× HççÆlç ³ççÌJçvçJçlççÇmç lçÉHlç kçÀª MçkçÀlç
vççnçÇ. nç çÆJçøç³ç Oçcç& çÆJç©× Dççní. cnCçÓvç
çÆJçJççnmçcç³ççÇ kçíÀ}í}í MçHçLçí®çí GuuçbIçvç
Pççu³ççmç #çlççÇ vççnçÇ. lççjçoíJççÇ®³çç cçvççlç
yçÉnmHçlççÇ çÆJçøç³ççÇ kçÀOççÇ®ç HçlççÇ Dçmçu³çç®çí
YççJç GlHçVç Pçç}í vççnçÇlç. lççjçoíJççÇ®³çç cçvççlç
HçlççÇ®çí YççJç GlHçVç kçÀjC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ
yçÉnmHçlççR®ççÇ nçílççÇ. lçmçí vç kçÀjlçç mçkçÀ}
Oçcç祮çí %ççlçí Dçmç}í}í yçÉnmHçlççÇvçí, Oçcç&
çÆJç©× Dçç®çjCç kçíÀ}í. lççjçoíJççÇ®³çç MçjçÇjçlççÇ}
pççÇJççCçÓb®çí çÆl箳çç cçvç:ÒçJçÉçÆÊç ÒçcççCçí yço}
Iç[}í. çÆl箳çç cçvççlç ®çbêç®çí ªHç çqmLçj Pçç}í
DçmçÓvç çÆlç®çí Ëo³ç ®çbêçOççÇvç Pçç}í nçílçí. ¿çç
ÒçcççCçí yço} Iç[}í}çÇ lççjçoíJççÇ Jç HçÓJçça
yçÉnmHçlççÇmç çÆJçJççn kçíÀ}í}çÇ lççjçoíJççÇ çÆYçVç
nçílç. cnCçÓvç lççjç-®çbê ³ççb®çí çÆcç}vç ní Oçcç&
çÆJçª× vççnçÇ. mçÉ<ìçÇ çÆvç³çcççÒçcççCçí 27
vç#ç$ççblçÓvç Yç´cçCç kçÀjCçí nç ®çbêç®çç Oçcç& nçí³ç,
içá© iç´nç®çç vçJní. pçj içá©iç´nçvçí Dçmçí kçíÀu³ççmç,
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Oçcç& çÆJçª× nçíF&}. kçáÀ"u³ççnçÇ Oçcç& çÆJçª×
kçÀç³çç&®ççÇ DçOççíiçlççÇ nçílçí. cnCçÓvç 27
vç#ç$ççb®ççÇ DççÆOç<þçvç oíJçlçç lççjçoíJççÇ, ®çvê
cçb[}ç®çí DççÆOç<þçvç oíJçlçç Dçmç}íu³çç ®çbêçmç
HççJçCçí nç®ç Oçcç& nçí³ç. yççyççjí ! ¿çç
Oçcç&mçÓ#cççmç Dçvçámçªvç lççjçoíJççÇ cçnçHççÆlçJç
´lçç nçí³ç.
YççÇ<cçç®çç³ç& MçjMç³³çíJçj Dçmçlçç,
³çáçÆOççÆ<þjçbmç çÆnlççíHçoíMç kçíÀ}ç. YççÇ<cç
cnCçç}í ``kçáÀkçÀcç& Iç[lç Dçmçlçç, Mçkçw³çlççí l³çç®çç
çÆJçjçíOç kçíÀ}ç HçççÆnpçí çEkçÀJçç DçOçcç& Iç[lç
Dçmç}íu³çç l³çç mLç}ç®çç l³ççiç kçíÀ}ç HçççÆnpçí.'' ³ççJçj
êçÌHçoçÇ KçáokçÀvçd nçmç}çÇ. l³ççJçj YççÇ<cç cnCçç}í,
``p³çç JçíUçÇ êçÌHçoçÇ®çç cççvçYçbiç Pçç}ç, lçWJnç cççPçí
JççiçCçí DçvçáçÆ®çlç nçílçí. kçÀçjCç l³ççJçíUçÇ cççÇ
oá³ççxOçvç箳çç DççÞç³ççlç nçílççí. l³ç箳çç DçVç
mçíJçvççvçí, cççPçí jÊçÀ kçÀ}áçÆøçlç Pçç}í nçílçí Jç yçá×çÇ
Yç´<ì Pçç}çÇ nçílççÇ. Dççlçç lçí kçÀ}áçÆøçlç jÊçÀ cççP³ççlç
vçmçÓvç, yçá×çÇ kçÀucçøçjçÆnlç Pçç}çÇ DçmçÓvç,
%ççvççío³ç Pçç}ç Dççní.''
pççÇJç HççÆjCççcç oMçílç DçvçíkçÀ pçvcç Içílç Dçmçlççí.
Lççí[îçç pçvcççlç m$ççÇ lçj Lççí[îçç pçvcççlç Hçá©øç nçílççí.
cççvçJç pçvcççJ³ççÆlççÆjÊçÀ, HçMçÓ-Hç#³çççEo®çç
mçá×ç pçvcç Içílççí. pçvcççblçjçÇ, cçboçíojçÇ®çç Hçá©øç
pçvcç nçílçç, l³çç pçvcççcçO³çí çÆlç}ç SkçÀ ®çb®ç}
mJçYççJçç®ççÇ, SkçÀ oá<ì mJçYççJçç®ççÇ Jç SkçÀ cçÉoá
mJçYççJçç®ççÇ, DçMçç lççÇvç HçlvççÇ nçíl³çç. FnpçvcççÇ,
®çb®ç} mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ Jççvçj nçíTvç Jçç}çÇ
Pçç}ç, oá<ì mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ jç#çmç nçíTvç jçJçCç
Pçç}ç Jç cçÉoá mJçYççJç箳çç HçlvççÇ®çç çÆyçYççÇøçCç
cnCçÓvç pçvcç Pçç}ç. kçÀuHççblçjçÇ, ní çÆlçIçí
cçboçíojçÇ®çí Hçá©øçpçvcç Dçmçlçç çÆlç®çí HçlvççÇ
nçílçí. lçj lççÇ ³çç pçvcççÇ, ®çb®ç} JçÉÊççÇ Dçmç}í}ç
Jçç}çÇ ¿çç®ççÇ HçlvççÇ Pçç}çÇ Jç l³çç HççmçÓvç
Dçbiçoç®çç pçvcç Pçç}ç. lçovçblçj, oá<ì ÒçJçÉÊççÇ
Dçmç}íu³çç jçJçCçç®ççÇYçç³çç& Pçç}çÇ. jçJçCç
mçbnçjçvçblçj, cçÉoámJçYççJç Dçmç}íu³çç
çÆJçYççÇøçCçç®ççÇ HçìjçCççÇ Pçç}çÇ. lçj Jçç}çÇ®ççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HçlvççÇ Dçmçlççvçç, jçJçCçç®ççÇ HçlvççÇ Dçmçlççvçç Jç
çÆyçYççÇøçCçç®ççÇ HçlvççÇ Dçmçlççvçç çÆl箳ççlç}í
pççÇJççCçÓ çÆYçVç nçílçí. cnCçÓvç cçboçíojçÇ mçá×ç
cçnçHççÆlçJç´lçç nçí³ç !
lçWJnç cççÇ cnCçç}çí - ``mJççcççÇ ! m$ççÇmç SkçÀ®ç
HçlççÇ çEkçÀJçç Hçá©øç SkçÀHççqlvçJç´lç Dçmç}ç
HçççÆnpçí Dçmçí cnCçlççlç lçj yçnáYçç³çç& çEkçÀJçç
yçnáYçlç&ÉlJç çEvçovççdzç Dççní vçç ?''
kçÀcç&®ç¬çÀ HççÆjCççcç :
çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í - ``lçáPçí cnCçCçí Kçjí Dççní.
SKççÐçç Hçá©øççvçí çÆJçvççkçÀçjCç HçlvççÇmç $ççmç
çÆo}ç lçj mçHlçpçvcçHç³ç¥lç yçç} çÆJçOçáj nçílççí Dçmçí
mççbiççÇlç}í Dççní. SKççoç Hçá©øç ®ççj-Hçç®ç
çÆm$ç³ççbMççÇ çÆJçJççn kçíÀu³ççvçí, Hçá{çÇ} pçvcççÇ,
nç Hçá©øç m$ççÇ pçvcç Içílççí Jç l³çç ®ççj-Hçç®ç
çÆm$ç³çç, l³ççb®ççÇ kçÀçcçJççmçvçç Jç mçbmkçÀçj
#ççÇCç vç Pççu³ççvçí, Hçá©øç pçvcç IçíTvç l³çç m$ççÇ®çç
GHçYççíiç Içílççlç. SkçÀçpçvcççÇ Dçmçí Pççu³ççmç
J³ççÆYç®ççj oçíøç Iç[lççí. pçj çÆJççÆJçOç pçvcç IçíTvç
Òçl³çíkçÀ pçvcççÇ, SkçÀçMççÇ çÆJçJççn kçíÀu³ççvçí oçíøç
vççnçÇ. nç kçÀç}®ç¬çÀç®çç ÒçYççJç Dççní. Dçmçu³çç
çÆkçÀl³çíkçÀ Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç ³çç cçnç®ç¬çÀçlç
Iç[lç Dçmçlççlç. m$ççÇ pçvcç Içílçu³ççmç l³çç
pçvcççmçbyçbçÆOçlç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀ}í
HçççÆnpçí. Hçá©øç pçvcç Içílçu³ççmç l³çç pçvcçç
mçbyçbçÆOçlç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀ}í HçççÆnpçí.''
HçlççÇ-HçlvççÇcçO³çí kçÀ}n GlHçVç kçÀjCççN³çç
J³çÊçÀçÇ®çç Hçá{®çç pçvcç m$ççÇ DçLçJçç Hçá©øç vç
nçílçç, vçHçábmçkçÀ nçílççlç Jç mçbmççjmçáKççmç
JçbçÆ®çlç nçíTvç oá:KççÇ nçílççlç. cççbmççnçj çÆvççÆøç×
Dççní. mçcçpçç SKççoçÇ J³ççÆÊçÀ SkçÀç MçíUçÇ®çç JçOç
kçÀªvç ®ççj-®ççÌIççyçjçíyçj cççbmççnçj kçÀjlçí. l³çç
MçíUçÇmç ÒççCççíl¬çÀcçCç mçcç³ççÇ Dçl³çblç HççÇ[ç
nçílçí çÆlç®çí HççÇçÆ[lç mHçbovç Jçç³çácçb[}çlç JççJçjlç
Dçmçlççlç. yççyççjí ! Jçç³çácçb[}çlç HççÇ[çcç³ç Jç
Dççvçbocç³ç mHçbovçí Dçmçlççlç. mçlkçÀcçç¥cçáUí
Dççvçbocç³ç mHçbovçí Jç oá<kçÀcçç¥cçáUí HççÇ[çcç³ç
mHçbovçí GlHçVç nçílççlç. cçÉlç MçíUçÇvçí cççªvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Kççuuçíu³çç ®ççj-®ççÌIçç cççvçJççb®çç mçÓ[ I³ççJçç DçMçç
F®sívçí ÒççCç l³ççiç Pçç}íu³çç kçÀçjCççvçí, cççvçJç pçvcç
Içílçí Jç cççbmçYç#çCç kçíÀ}íu³çç cççvçJççb®çç,
MçíUçR®çç pçvcç nçílççí. cnCçÓvç, cççvçJççbvççÇ
#çcççiçáCçç®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í HçççÆnpçí. mçççqlJçkçÀ
J³ççÆÊçÀ MçíUçÇmç HçççÆnu³ççJçjnçÇ l³çç®çí cççbmç
Yç#çCç kçÀª Fçq®slç vççnçÇ. pçjçÇ lççÇ MçíUçÇ
HçáJç&pçvcççÇ cççj}íu³çç cçvçá<³ççmç #çcçç kçÀjçÇ} lçj
l³çç MçíUçÇmç ÒççCçoçvç kçíÀu³çç®çí HçáC³ç }çYçÓvç
çÆlç®çí kçÀcç&®ç¬çÀ Lççbyçlçí.
HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ®³çç jçÆnJççM³ççb®çí mççcçáçÆnkçÀ
HçáC³ç Jç mççcçáçÆnkçÀ HççHç SkçÀç®ç JçíUímç
HçÀçÆ}lç Pççu³ççvçí, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
pçvcççmç kçÀçjCççÇYçÓlç Pçç}í. HçáC³çJççvç }çíkçÀçbvççÇ
ÞççÇHççoçbmç ÞççÇ oÊçÒçYçÓ Dçmçu³çç®çí pççCç}í Jç
DççÆOçkçÀ HçáC³çHçÀ} ÒççHlç kçÀjlçí Pçç}í lçj HççHççÇ
pçvç ÞççÇHçço ÞççÇoÊç Dçmçu³çç®çí vççkçÀçªvç
DççÆOçkçÀ HççHçç®çí YçççÆiçoçj nçílçí Pçç}í. ÞççÇ
oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç DçmçÓvç ÞççÇHççoçb®ççÇ
çEvçoç kçÀjCççN³ççbmç jçÌjJçççÆo vçjkçÀç®ççÇ ÒçççÆHlç
nçílçí. çÆJçøç³ç vç mçcçpçu³ççmç cççÌvç OççjCç kçÀjCçí
GçÆ®çlç nçí³ç. HçCç l³çç çÆoJ³ç YçJ³ç DçMçç cçbiç}
mJçªHççJçj çEvçoçHçJçço }çoCçí ³ççíi³ç vçJní. l³ççb®³çç
cçáKççbmç cçbiç}çjlççÇ kçÀjçÇlç Hçç³ççbJçj çÆKçUí
"çíkçÀCççjí Dçmçí }çíkçÀ mçáKçJ³ççOççRvççÇ iç´mlç
nçílççÇ}. SJç{í®ç vçJní, ÞççÇ oÊçç$çí³ççbvççÇ
DççHçu³ççDçvçáiç´nçvçí SkçÀç çÆJççÆ®ç$ç DçMçç
³ççíiçMçÊçÀçÇ®çç mçcççJçíMç kçíÀ}ç. HçáC³çJççvç
pçvççbmç kçíÀJçU vççcçmcçjCççvçí DçÒç³çlvççbvçí mçJç&
cçvççíjLç HçÓCç& nçílç lçj HççHççÇpçvç ÞççÇHççoçb®ççÇ
çEvçoç kçíÀu³ççvçí l³ççb®³ççJçj vççvçç ÒçkçÀçj®çí çÆJçIvç
Jç DççÆvç<ì kçÀçímçUlç. ÞççÇHççoçb®çí DççÆivç mJçªHç
Dççní. l³ççbvççÇ OççjCç kçíÀ}í}í DççÆivç Jçm$ç nçí³ç. lçí
HççÆJç$ç ³ççíiçççÆivç mJçªHç DçmçÓvç l³ççb®³çç
HççoákçÀçb®çç cççÆncçç JçCç&vç kçÀjC³ççmç ³çáiçínçÇ
kçÀcççÇ Hç[lççÇ}. Jçío - GHççÆvçøço mçá×ç l³ççb®³çç
HççoákçÀçb®çí JçCç&vçkçÀjC³ççmç DçmçcçLç& Dççnílç.
çÆkçÀlççÇ ³çáiç Pçç}í ? çÆkçÀlççÇ kçÀuHç }çíì}í ? kçíÀJç{í
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçíUç mçÉ<ìçÇ, çqmLççÆlç, }³ç ¬çÀcç HçÓCç& Pçç}í ?
HçCç ÞççÇ oÊç lçí ÞççÇ oÊç®ç. lçí DççÆÜlççdzç DçmçÓvç
mçç#ççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç ! mçÉçÆ<ìlççÇ}
Òçl³çíkçÀ DçCçá ³çç Hçjcç mçl³çç®çí mçç#ççÇoçj Dççnílç.
mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç.
ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçmç SkçÀç DçJçOçÓlçç®çí
Dççiçcçvç Pçç}í. lçí GvcçÊç DçJçmLçílç Dçmç}í}í
çÆmç×Hçá©øç nçílçí. l³ççb®çí JççiçCçí DçlççÇ
çÆJççÆ®ç$ç nçílçí. kçÀçíCççmç DçççÆMçJçç&o Ðçç³ç®çí
Dçmç}í lçj çÆMçJççÇ-iççUçÇ kçÀjçÇlç Dçmçç l³ççb®çç
çÆJççÆ®ç$ç mJçYççJç nçílçç. kçÀçíCçç®ççÇ mlçálççÇ
kçíÀ}çÇ lçj l³çç J³çÊçÀçÇ®çí HçáC³ç #ççÇCç nçílç Dçmçí.
HççÇçÆ"kçÀçHçájJççÆmç³ççbvççÇ l³çç çÆmç×çmç
mJç³çbYçÓ oÊç kçÀçí"í Dççnílç Dçmçí çÆJç®ççj}í. lçWJnç lçí
çÆmç× Hçá©øç cnCçç}í kçÀçÇ, ÞççÇ oÊç mçkçÀ}
HçáC³ç#çí$ççlç mvççvç kçÀªvç mçO³çç SkçÀç vçoçÇlç
Dççnílç. YçÊçÀçbvççÇ KçÓHç MççíOçç³ç®çç Òç³çlvç
kçíÀu³ççJçj SkçÀç vçoçÇlç mJç³çbYçÓ ÞççÇ oÊçç®ççÇ
cçÓlçça mççHç[}çÇ. SkçÀç MçáYç cçánèlçç&Jçj l³çç
cçÓlçça®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç, mçJç&cçbiç}Òço DçMçç
mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ Jç yç´ïçlçípç Dçmç}í}í ÞççÇ
DççHHç}jçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ kçíÀ}çÇ. l³çç cçnçílmçJçç®çí
DçOJç³ç&Ó ÞççÇ yççHçVçç³ç& nçílçí.
çÆJçÐççjC³ççb®çí ÒççkçÀìîç :
cçbçÆojçlç cçÓlçça®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç Pçç}íu³çç
çÆoJçMççÇ, ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ, l³çç
çÆmç×Hçá©øççmç DççHçu³çç IçjçÇ çÆYç#çímç
³çíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ
l³çç çÆmç×çmç ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç Pçç}í. kçíÀJçU
oçívç Jçøçç&®³çç l³çç yçç}kçÀçmç HçççÆnu³ççJçj, l³çç
çÆmç×箳çç cçvççlç Hçá$ç Jççlmçu³ç GlHçVç Pçç}í.
ÞççÇHçço, cççlçá} ÞççÇ JçWkçÀìHHçç ³ççb®³çç KççbÐççJçj
yçmçÓvç l³ççb®³çç çÆMçKçíMççÇ ®çí<ìç kçÀjçÇlç,
çÆmç×çbkçÀ[í ¢<ìçÇ kçÀªvç nçmç}í. lçí nçm³ç Hççnèvç
çÆmç×çmç mçcççOççÇ }çiç}çÇ. mçcççOççÇ lçÓvç
J³çálLççvç Pççu³ççJçj, ÞççÇHçço cnCçç}í ``cççOçJçç ! lçáP³çç
F®síÒçcççCçí çEnoÓ mççcç´çp³çç®ççÇ mLççHçvçç, cççPçí
Jç³ç 16 Jçøçç&®çí Pçç}í Dçmçlçç, yçákçwkçÀjç³ç kçÀjçÇ}.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lçÓ nçÆjnj-yçákçwkçÀjç³ç ³ççb®³çç Hçç"çÇMççÇ mçoÌJç
Dçmç}í HçççÆnpçí. çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& ³çç vççJççvçí
lçáPççÇ K³ççlççÇ nçíF&}. lçáP³çç mçnçíoj
mçç³çCçç®çç³ç祮³çç JçbMççlç ³çíCççN³çç Mçlççyoçlç
iççíçEJço çÆoçÆ#çlçç®çç pçvcç nçíCççj Dççní. lççí iççíçEJço
çÆoçÆ#çlç kçÀçíCççÇ vçmçÓvç lçÓ®ç DçmçMççÇ} !
jçpçøçça nçíTvç lçbpççJçÓj mçbmLççvççlç cçnçcçb$ççÇ®çç
HçoYççj mççbYççUÓvç kç=Àlçkç=Àl³ç nçíMççÇ}.''
Dçmçí SíkçÀu³ççJçj Dççvçboçvçí çÆmç×箳çç [çíȳççlçÓvç
DçÞçÓOççjç Jççnè }çiçu³çç. l³ççvçí ÞççÇHççoçbvçç
DççHçu³ççpçJçU Içílç}í. Flçkçw³ççlç ÞççÇHççoçbvççÇ l³çç
çÆmç×箳çç ®çjCççb®çí Jçbovç kçíÀ}í. çÆmç×çvçí
Dçç½ç³ç& J³çÊçÀ kçÀjlçç®ç ÞççÇHçço cnCçç}í -``lçÓ
çÆJçÐççjC³ç ³çç vççJççvçí ÞçÉbiçíjçÇ HççÇ"ççÆOçHçlççÇ
nçíMççÇ}. lçáP³çç çÆMç<³çHçjbHçjílç çÆlçmçjç çÆMç<³ç
kç=À<CçmçjmJçlççÇ cnCçÓvç lçÓ®ç DçmçMççÇ}. lçáP³çç
cçvççlç cççP³çç çÆJçøç³ççÇ Hçá$ç YççJç GlHçVç Pççu³çç
kçÀçjCççvçí cççP³çç Hçá{çÇ} vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ³çç
vççJççvçí nçíCççN³çç DçJçlççjçlç kçÀçMççÇ #çí$ççÇ
kç=À<CçmçjmJçlççÇ nçíTvç lçÓ cç}ç mçbv³ççmç oçÇ#çç
oíMççÇ}. lçÓ mçbv³ççmç Oçcçç&®çç G×çj kçÀjMççÇ}.
³ççmç kçÀçMççÇ çÆJçéçíéçj Jç cççlçç DçVçHçÓCçç&
¿ççb®ççÇ mçç#ç Dçmçí}.
JççÆMç<þ MççÆÊçÀ HçjçMçj $³ççøçx³ç ÒçJçjççqvJçlç
HççjçMçj iççí$ççíodYçJç $ç+iJçíoçvlçiç&lç, JççpçHçí³ç³ççpççÇ
cççOçJçç®çç³ç& ní çÆJçÐççjC³ç cçnøçça vççJççvçí K³ççlç
nçílççÇ}. yççyççjí ! GÐçç lçá}ç DççCçKççÇ ®ççÆj$ç
mççbçÆiçvç Dçmçí cnCçÓvç çÆlç©cç}oçmççbvççÇ, l³çç
çÆoJçMççÇ®çí çÆvç©HçCç lçíLçí®ç LççbyççÆJç}í.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -9
Dççpç içá©Jççj Dççní. mçkçÀçUçÇ mçÓ³ççxo³ççmçcç³ççÇ,
içá©b®çç nçíjç ®çç}Ó Dççní. cççÇ Jç çÆlç©cç}oçmç
SkçÀç Kççí}çÇcçO³çí O³ççvçmLç yçmç}çí nçílççí.
mçÓ³çç&®ççÇ kçÀçíJçUçÇ çÆkçÀjCçí Kççí}çÇlç [çíkçÀçJçlç
nçílççÇ. kçÀç³ç Dçç½ç³ç& ! l³çç kçÀçíJçȳçç mçÓ³ç&
çÆkçÀjCççblç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Dççcnçb
oçíIççbmç oMç&vç Pçç}í. mçÓ³ç& çÆkçÀjCççb®³çç
ÒçJçíMççvçí DççcnçÇ YççvççJçj Dçç}çí. Hçjcç HçÓpçvççdzç,
Dçl³çblç cçbiç}Òço Dçmç}í}í 16 Jçøçç&®çí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç oMç&vç Iç[Cçí kçíÀJçU
HçjcçÒçYçÓb®³çç DçJ³ççpç kçÀ©Cçí®çí HçÀU nçí³ç.
#çCçYçj oMç&vç oíJçÓvç lçí ªHç DçblçOçç&vç HççJç}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç vçÌJçíÐç cnCçÓvç ®çCçí "íçÆJç}í
nçílçí. mçÓ³ç& çÆkçÀjCççb®³çç mHçMçç&vçí lçí ®çCçí }
çínKçb[çlç ªHççblçj HççJç}í. ¿çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç
cçvç oá:KççÇ HçCç Pçç}í. ÒçYçÓb®çí oMç&vç DçççÆCç
®çCçí }çínKçb[çlç ªHççblççÆjlç nçíCçí ní kçÀçnçÇ
çÆJçMçíøç mçÓ®çkçÀ Dççní kçÀç ? DçMççÇ cççP³çç cçvççlç
MçbkçÀç GtJç}çÇ.
ÞççÇ çÆlç©cç}oçmççbvççÇ Hçá{í mççbiçC³ççmç mçájJççlç
kçíÀ}çÇ. ``yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! Dççpç oáHççjçÇ cççPçí
DçççÆlçL³ç mJççÇkçÀçªvç lçÓ kçáÀjJçHçájçmç pçç, DçMççÇ
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®ççÇ Dçç%çç Pçç}çÇ. Yçj oáHççjçÇ ÒçYçÓ
oÊç #çí$ççlç çÆYç#çç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. nç kçÀçU
DççÆlçMç³ç MçáYçÒço Dççní.'' cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ !
jçípç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí mcçjCç, oÊçkçÀLçç Òçmçbiç
ÞçJçCççvçí kçÀçU Içç}çÆJçlç nçílççí. Dççpç vçÌJçíÐç cnCçÓvç
oçKççÆJç}í}í ®çCçí }çínKçb[ Pçç}í ¿ççb®ççÇ Kçblç Jççìlçí.
cççP³çç ³çç mçbMç³çç®çí çÆvçjmçvç kçÀªvç cç}ç
kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí nçÇ ÒççLç&vçç.''
ÞççÇ çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í - ``yççyççjí ! kçÀçbnçÇ
Mçlçççqyovçblçj kçÀ}çÇ ÒçyçU Pççu³ççvçí, vçççqmlçkçÀlJç
Jçç{í}. vçççqmlçkçÀlJçç®çí çÆvçcç&Ó}vç kçÀªvç
DçççqmlçkçÀlJçç®ççÇ mLççHçvçç kçÀjC³ççmçç"çÇ, ÒçYçÓ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

kçÀcç&HçÀ} çÆcçcççbmçç

çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç }çÇ}ç oçKçJçÓvç Dçvçáiç´n
kçÀjlççÇ}. YççÆJç<³ççlç Oçcç&mçbmLççHçvçímçç"çÇ
mçiçȳçç kçÀç³ç&¬çÀcççlç yççÇpç ªHççvçí ³çç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççjçlç Dçvçáiç´n kçÀjlççÇ}.''
KççÆvçpççbcçO³çí ®çÌlçv³ç çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí.
KççÆvçpççqmLçlççÇlç ÒççCç Dçblç}çavç nçíTvç jçnlççí.
KççÆvçpççcçO³çí DçvçíkçÀ jmçç³ççÆvçkçÀ
ÒççƬçÀ³ççcçáUí ÒççCçç®ççÇ GlHçÊççÇ nçílçí.
ÒççCççcçO³çí cçvç Dçblç}çavç Dçmçlçí. ÒççCçªHççlç
®çÌlçv³ç DçOç&-çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. ní lçá}ç
JçÉ#ççcçO³çí mHç<ì çÆomçí}. cççokçÀ êJ³ç箳çç
mçíJçvççvçí, cçvçá<³ç l³ç箳çç oínçlç ¿çç çqmLçlççÇ®çç
DçvçáYçJç kçÀjlççí.
ÒççCçMçÊçÀçÇ ªHççvçí J³çÊçÀ Pçç}í}í ®çÌlçv³ç lçlJç
HççÆjCççcç¬çÀcççvçí çÆJçkçÀçÆmçlç nçíTvç cçvç箳çç
cççO³çcççvçí kçÀcç& kçÀjC³ççmç DçY³çmlç nçílçí. nçÇ
çqmLççÆlç lçá}ç HçMçácçO³çí Dçç{Ulçí. HçMçÓ®çç
HçÓCç& çÆJçkçÀçmç lççí®ç cçvçá<³ç cnì}ç pççlççí.
cçvçá<³ççlç cçvç:MçÊçÀçÇ HçÓCç&HçCçí kçÀç³ç&jlç
Dçmçlçí. lçj cçvççmç DçlççÇlç Dçmç}í}í DççÆlçcççvçmç
SkçÀ Dççní. lçí Dçblç}çavç çqmLçlççÇlç Dçmçlçí. cççvçJç
³ççíiçmççOçvçívçí HççÆjHçÓCç& nçílççí. lççí cçÓ}çOççjçlç
mçáHlç Dçmç}íu³çç ®çÌlçv³ççmç mçnñççjçlç vçíTvç
mççÆJçkçÀuHç, çÆvççÆJç&kçÀuHç mçcçççÆOç
çqmLççÆlçmç ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. Hçjcç p³ççíçÆlçmJçªHç
Dçmç}íu³çç ÞççÇiçá©MççÇ lççoçlc³ç çqmLççÆlç®çç
DçvçáYçJç Içílççí. l³çç çqmLççÆlçcçO³çí
DççÆvçJç&®çvççdzç Dççvçboç®çç DçvçáYçJç Içílççí. lçj
l³çç®ççÇ Jçlç&vçÓkçÀ cçç$ç cçnçmçbkçÀuHççmç
Dçvçámçªvç Dçmçlçí. cnCçÓvç lççí
kçÀcç&yçbOçvççHççÓmçvç DççÆ}Hlç Dçmçlççí. l³çç
cçnçmçbkçÀuHçç®çí mJçªHç DççE®çl³ç, Dçiçc³ç Jç
kçÀuHçvççlççÇlç DçmçÓvç cçnçÒç®çC[ JçíiçJççvç Dçmçlçí.
DççÆlçcççvçmç ní kçíÀJçU ÞççÇ ÒçYçÓb®çí Dççní.
Òçl³çíkçÀ #çCççlç kçÀçíìîççJçOççÇ ÒççLç&vçç ÞççÇ ÒçYçÓ
mJççÇkçÀçj kçÀjlççlç. Oçcç&mçccçlç Dçmç}íu³çç
ÒççLç&vççmç lççlkçÀçU Òç®ççÇçÆlç oíTvç oá:Kç
çÆvçJççjCç kçÀjlççlç. Oçcç&yç× Dçmç}íu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççvçJçç®ççÇ oíJçççÆJçøç³ççÇ Dççí{ DççÆvçJçç³ç& Dççní
lçmçí®ç oíJç mçá×ç Dçvçblç HççÆjçÆcçlççÇvçç }çbIçÓvç
çÆvçcvçmlçjçlç pçvcç Içílççlç. ¿ççmç DçJçlçjCç Dçmçí
cnCçlççlç. nçÇ SkçÀ çÆvçjblçj ®çç}Ó Dçmç}í}çÇ
³ççíiççƬçÀ³çç Dççní. mçÉ<ìçÇ cçO³çí mçl³çç®ççÇ SkçÀoç
mLççHçvçç Pçç}çÇ kçÀçÇ lççÇ mJç³çbçÆmç×,
Òç³çlvçjçÆnlç kçÀç³ç&jlç Dçmçlçí. mçl³ç, %ççvç Dçvçblç
mJçªHç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ní DçvçíkçÀ
mçl³ççmç mçÉ<ìçÇ cçO³çí mLççHçvçç kçÀjC³ç箳çç
mçbkçÀuHççvçí çÆoJ³ç, YçJ³ç DçJçlççj Içílççlç. lçí mçç#ççlç
oÊçÒçYçÓ nçílç. cççÇ cnCçç}çí - ``mJççcççÇ !
DççHçu³ççMççÇ ®ç®çç& kçÀjçÇlç Dçmçlçç, cç}ç
çÆkçÀlççÇ lçjçÇ vçJççÇvç çÆJçøç³ççb®çç G}iç[ç Pçç}ç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

Òçl³çíkçÀçb®çç F®sç HçÓCç& kçÀjlççlç. cççvçJç箳çç
cçvçç®çç Jçíiç kçÓÀcç&içlççÇJçlçd DçmçÓvç ÞççÇ
ÒçYçÓb®³çç DççÆlçcççvçmçç®çç Jçíiç cçnçÒç®çC[ Jç
kçÀuHçvççlççÇlç Dççní. cçnçÒç®çC[ Jçíiç Dçmç}íu³çç
ÒçkçÀçMçç®çç Jçíiç HçCç l³ççb®³çç DççÆlçcççvçmç
JçíiççHçá{í kçÀcççÇ Hç[í}. cççvçJç çEkçÀJçç kçáÀ"u³ççnçÇ
ÒççC³ççvçí kçíÀ}í}çÇ }nçvçMççÇ ÒççLç&vçç, ÒçYçÓb®³çç
çÆoJ³ç lçípç:Hçábpçç Üçjí ÒçYçÓmç Hççínçí®çlçí. mçcçmlç
¢M³çç¢M³ç MçÊçÀçÇb®çç DççOççj ÒçYçÓ®ç Dççnílç. mçJç&
}çíkçÀ ÒçkçÀçMçcççvç nçíC³çç®çí kçÀçjCç l³ççb®³çç
MçjçÇjçlçÓvç yççníj Hç[Cççjí p³ççíçÆlçHçábpç DçmçÓvç
oámçjí kçÀçnçÇ vççnçÇ. DçvçíkçÀ kçÀçíçÆì yç´ïççC[çlç
ÒçkçÀçMçcççvç DçmçCççjí mçÓ³ç&, vç#ç$ççoçR®çí
mçb³çáÊçÀ ÒçkçÀçMç mçá×ç l³ççb®³çç lçípçç Hçá{í
mçÓ³çç&mç çÆoJçìçÇ oçKççÆJçu³çç mçcççvç nçí³ç. yççyççjí
! ní®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Kçjí-Kçájí lçÊJç nçí³ç.
Dçvçblç MçÊçÀçÇ, Dçvçblç %ççvç, Dçvçblç J³ççHçkçÀlJç,
Dçmç}íu³çç l³çç çÆvçiçá&Cç, çÆvçjçkçÀçj mJçªHççmç
mçÉçÆ<ìyçÎ} Dçmç}íu³çç DçJ³ççpç Dçvçblç kçÀªCçí
HççíìçÇ, mçiçáCç mççkçÀçj cçvçá<³ç oín OççjCç kçÀªvç,
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç oMç&vç oílç Dççnílç.
ní pççCçC³ççmçç"çÇ cççvçJççmç HççÆjHçÓCç&lçç Dçç}çÇ
HçççÆnpçí.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí çÆoJ³ç mJçªHç

lçjçÇ ÞççÇ içá© mJçªHçç®çç Dçblç }çiçlç vççnçÇ. l³ççb®çí
ní çÆoJ³ç Jç YçJ³ç ®ççÆj$ç kçÀmçí çÆ}nçJçí Jç l³ççbvçç
kçÀmç}çÇ J³ççK³çç ÐççJççÇ ní mçcçpçlç vççnçÇ. cççÇ
cçÓlçça ÒççÆlç<þíyçÎ} SíkçÀ}í Dççní. DççHçCç mçl³ç箳çç
ÒççÆlç<þíyçÎ} yççí}lç Dççnçlç. lçjçÇ cççP³ççJçj kç=ÀHçç
kçÀªvç mçl³ççyçÎ} çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiççJçí DçMççÇ
çÆJçvçblççÇ.'' ÞççÇ çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``yççyççjí !
lçáP³ççkçÀ[Óvç ÞççR®çí ®ççÆj$ç }íKçvç kçÀç³ç& JnçJçí
Dçmçç mçbkçÀuHç HçÓJçça®ç Pçç}ç DçmçÓvç, lçáP³çç
mçbHçkçÀç&lç ³çíCççN³çç ÞççÇHççoçb®çí YçÊçÀ
çÆMçjçícçCççÇ lçí DçvçáYçJç lçá}ç mççbiçlççÇ} ³çç
çÆJçøç³ççmç }íKçCççÇyç× kçÀj, lçáP³çç J³ççK³ççb®ççÇ FLçí
DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. ÞççR®çí ®ççÆj$ç mJçlç: ÞççÇ®ç
lçáP³çç }íKçCççÇ®³çç cççO³çcççlçÓvç çÆ}nèvç IçílççÇ}.
¿çç GHçj çÆJç®ççj kçÀjCçí J³çLç& Dççní.''
cçvçá<³ç vççvçç ÒçkçÀçj®çí DçVç mçíJçvç kçÀjlççí. mçíJçvç
kçíÀ}í}í DçVç DççHççíDççHç Hç®çvç nçíTvç MçjçÇjçmç
MçÊçÀçÇ Òçoçvç kçÀjlçí. ³çç Hçç®çvç çƬçÀ³çícçO³çí,
cçvçá<³çç®çç Òç³çlvç vçmçÓvç MçjçÇjç®çí kçÀçcç Dççní.
cçvçá<³çç®çí kçÀlç&J³ç kçíÀJçU DçVç mçbiç´n kçÀªvç iç
´nCç kçÀjCçí SJç{í®ç. Yççípçvç kçíÀu³ççJçj DçVç Hç®çJçCçí
ní MçjçÇjç®çí kçÀlç&J³ç nçí³ç. cnCçpçí, lçáPçí kçÀlç&J³ç
DçVç çÆcçUçÆJçCçí Dçmçç çÆJççÆOç®çç çÆvçCç&³ç
Dççní. Yççípçvç kçíÀ}í}í DçVç Hçç®çvç kçÀjC³çç®çí
kçÀlç&J³ç MçjçÇjç®çí Dççní. cçvçá<³ççlç cçvç Dçmçu³çç
kçÀjCççvçí, lççí mJçí®sí®çç DçvçáYçJç Içílççí. cnCçÓvç KçjíKççíìí, yçjí-JççF&ì oçívnçÇ Iç[C³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç Dççní.
MçjçÇjçmç lççÇ mJçí®sç vççnçÇ. pçíJç}í}í DçVç Hç®çvç
kçÀªvç MçjçÇjçmç MççÆÊçÀmçbHçVç kçÀjCçí ní®ç
MçjçÇjç®çí kçÀlç&J³ç Dççní, Dçmçç çÆJççÆOç®çç
çÆvçCç&³ç Dççní. cçvçá<³ççmç F®sç Dçmççí çEkçÀJçç
vçmççí, l³ç箳çç Òç³çlvçççÆMçJçç³ç MçjçÇj DççHç}í
kçÀlç&J³ç Hççj Hçç[lç Dçmçlçí. MçjçÇjç mçbyçbçÆOçlç
mçl³çç®ççÇ mLççHçvçç Pççu³çç kçÀçjCççvçí,
DçÒç³çlvççvçí, cçvçá<³ç箳çç mçbkçÀuHçç®çç Òçcçí³ç
vçmçÓvç lçí mçlçlç ®çç}Ó Dçmçlçí. Òçkç=ÀlççÇ cnCçpçí,
mçÉ<ìçÇcçOççÇ} mçiçȳçç çƬçÀ³çç-ÒççÆlççƬçÀ³çç,
³çç mçl³ç箳çç DççOççjçvçí Iç[lççlç. mçÓ³çç&ío³ç~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçÓ³çç&mlç, $ç+lçá®ç¬çÀ, iç´n-vç#ç$ççoçR®çí ®ç}vç
³çç mçl³ç箳çç DççOççjçJçj Iç[}í®ç HçççÆnpçí. ní
DçvçáuuçbIçvççdzç Mççmçvç Dççní. cnCçpçí ¿ç箳çç
çÆJçHçjçÇlç kçÀjC³çç®çí mJççlçb$³ç l³ççbvçç vççnçÇ.
mçJç& J³ççHçkçÀlJç Dçmç}í}í ÒçYçÓ mçÉ<ìçÇcçOççÇ}
ÒçççÆCçcçç$çççÆJçøç³ççÇ kçÀ©CçícçáUí mçÉ<ìçÇ
çÆJçOççvç mçájçÆUlç kçÀjlççlç. kç=Àlç³çáiççcçO³çí
mçbkçÀuHçcçç$çí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílç lçj
$çílçç³çáiççcçO³çí ³ç%ç-³ççiççvçí, ÜçHçj ³çáiççcçO³çí cçb$ç,
Mçm$ççm$ççvçí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílç lçj
kçÀçÆ}³çáiççcçO³çí ÒççcçáK³ççvçí lçb$ç Òç³ççíiççvçí,
kçÀçÆ}³çáiççÇ ³çb$ççvçí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç
nçílççlç. ³çáiçOçcçç&mç Dçvçámçªvç Jç cççvçJç箳çç
MçÊçÀçÇ-³çáÊçÀçÇb®çç mlçj ³çç DççOççjçJçj mçÉ<ìçÇ
çÆJçOççvç箳çç mçjUçÇkçÀjCçç®çç çÆvçCç&³ç nçílççí.
lççÇvç Dçnçíjç$ç çÆvçjblçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí
mcçjCç kçíÀu³ççvçí, l³ççb®çí O³ççvç kçÀjCççN³ççmç,
ÞççÇHçço mçMçjçÇj oMç&vç oíTvç Oçv³ç kçÀjlççlç.
cççvçJç箳çç Hçlçvççmç }çKç cççiç& DçmçlççÇ} lçj oíJç
l³ççb®³çç G×çjçmçç"çÇ onç }çKç cççiçç¥vççÇ Dçvçáiç´n
kçÀjlççí. ÞççÇ oÊçÒçYçÓ l³ççb®çí DçbMççJçlççj, çÆmç×,
³ççíiççÇ, cçnççÆmç× ³ççb®³çç kçÀjJççÇ, ³çç mçÉ<ìçÇ®çí
Hçç}vç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç.
HçÓJç&³çáiççlççÇ} ÞççÇ oÊç ní®ç ÞççÇHçço Dççnílç kçÀç ?
DçMççÇ MçbkçÀç lçáP³çç cçvççlç yççÇpçªHççvçí Dçmçu³çç
kçÀçjCççvçí, ÞççÇHççoçbvççÇ lçáP³çç MçbkçíÀ®çí
çÆvçJççjCç kçÀjC³ççmçç"çÇ vçÌJçíÐççmç oçKççÆJç}í}í
®çCçí }çínKçb[çlç ªHççblçj kçíÀ}í. cççlçç DçvçmçÓ³ççvçí }
çínKçb[ç®çí KççC³çç³ççíi³ç ®çCçí kçíÀ}í nçílçí. cççÇ Òçl³ç#ç
oÊç Dççní ní oMç&çÆJçC³ççmçç"çÇ Dçmçí kçíÀ}í. lçáP³çç
kçáÀb[}çÇlç içá© J³ççOççÇ mLççvççlç Dççní. içá© iç´nçmç
®çC³ççb®çç mçbyçvOç Dççní. içá© iç´nçcçáUí lçáP³ççJçj
³çíCççN³çç çÆJçHçÊççÇ, yççÇpç ªHççvçí DçmçÓvç, l³çç
DçbkçáÀçÆjlç vç nçíC³ççmçç"çÇ ®çC³ççb®çí }çínKçb[çlç
HççÆjJçlç&vç kçÀªvç lçáP³çç çÆvçoMç&vççmç DççCç}í.
ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç cççvçmç ®ç#çÓbvççÇ
DçJç}çíkçÀvç vç kçíÀ}í}çÇ kçáÀ"}çÇnçÇ JçmlçÓ ³çç
mçÉ<ìçÇlç GlHçVç nçílç vççnçÇ. lçmçí®ç, l³ççb®³çç çÆoJ³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oÉ<ìçÇmç Dççu³çççÆMçJçç³ç kçáÀ"}çnçÇ ÒççCççÇ ³çç
mçÉ<ìçÇlç pçvcç Içílç vççnçÇ, ní Hçjcç mçl³ç Dççní.
mçl³çJçmlçÓ mçbyçbçÆOçlç %ççvç mçáÒççÆlç<þçÇlç
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, l³çç %ççvçç®ççÇ ÒççHlççÇ Pçç}í}í,
³çç }çíkçÀçlçÓvç DçblçOçç&vç Pçç}í lçjçÇvççMç vççnçÇ.
l³çç %ççvççmç ÒççHlç kçÀjC³çç³ççíi³ç cççvçJç ³çç
mçÉ<ìçÇcçO³çí pçvcç Içílçu³ççJçj, lçí %ççvç DççHççíDççHç
l³ççmç nçílçí. oÌJçMçÊçÀçÇ, çÆ®çjbpççÇJç cçáçÆvç,
DçJçlççjçÇ Hçá©øç ní mçiçUí DççÆJçvççMççÇ lçlJçç®çí®ç
DçbMç Dççnílç. cççvçJç çÆJçvççMççÇ lçlJçç®çí DçbMç
Dççnílç. DççÆJçvççMççÇ lçÊJçç®çí %ççvç, çqmLçlççÇ,
içlççÇ, MçÊçÀçÇ SkçÀç çÆJççÆMç<ì ÒçkçÀçjí Dçmç}í
HçççÆnpçí Dçmçç çÆvç³çcç vççnçÇ. lçí mJçí®sç lçÊJç Dççní
HççÆjHçÓCç& Dççní. lçí Dçl³çblç Òçç®ççÇvç Jç çÆvçl³ç
vçÓlçvç Dççní. kçÀçjCç vçmç}í}í kçÀç³ç& nçíCçí DçmçbYçJç
Dççní. mçJç& kçÀçjCççbmç Jç mçJç& kçÀç³çç&mç SkçÀcçíJç
Dçmçí lçlJç®ç DççOççj Dççní. lçí DçlççÇlç Jç Dçiçc³ç Dççní.
l³çç}ç®ç oÊç lçÊJç Dçmçí cnCçlççlç. l³çç oÊçÒçYçÓbvççÇ
³çç kçÀçÆ}³çáiççlç DççHçu³çç mçbHçÓCç& kçÀ}çbvççÇ
HççÆjHçÓCç&, ÒçLçcç ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYççb®çç
DçJçlççj ³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Içílç}ç. DçMçç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí JçCç&vç kçÀjC³ççmç mçnñç HçÀCççÇ
DçççÆoMçíøççmç mçá×ç mççcçL³ç& vççnçÇ.
yççyççjí ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç, ÞççÇ vçÉçEmçn
mçjmJçlççR®çç DçJçlççj IçíCççj Dçmçu³çç®çí yçjí®çJçíUç
mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í nçílçí. çÆnjC³çkçÀM³çHççvçí
çÆJççÆ®ç$ç Dçmçç Jçj ÒççHlç kçíÀu³ççJçj Dççlçç l³çç®çç
cçÉl³çÓ DçmçbYçJç Dççní Dçmçí Jççìlç nçílçí. çÆo}íu³çç
JçjoçvçççÆJç©× vç pççlçç, kçÀuHçvççlççÇlç DçMçç
çÆJçOççvççvçí ÞççÇ vçÉçEmçn YçiçJççvççvççÇ
çÆnjC³çkçÀM³çHçç®çç JçOç kçÀªvç, HçjcçYçÊçÀ
Dçmç}íu³çç Òç¼çoç®çí j#çCç kçíÀ}í. ÒçYçÓ mlçbYççcçO³çí
çÆJçjçpçcççvç Dççnílç Dçmçç Òç¼çoçvçí çÆvçOçç&j
kçíÀ}ç. ÒçYçÓ mlçbYççlçÓvç Òçiçì}í. oíJç Dççní çEkçÀJçç
vççnçÇ ? Dçmçç mçbMç³ç ³çç kçÀ}çdzçáiççlç
yçnálçíkçÀçb®³çç cçvççlç ³çílççí. kçÀ}çdzçáiççlççÇ}
çÆnC³çkçÀM³çHççb®çç cço vççMç kçÀªvç Òç¼çoçmççjK³çç
YçÊçÀçb®çí j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇ oÊç ÒçYçáb®çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇ vçÉçEmçnmçjmJçlççR®çç DçJçlççj nçíCççj Dççní. oíJç
Dççní ní çÆmç× kçÀjC³ççmçç"çÇ vçjçEmçn DçJçlççjç®çí
JçÌçÆMç<"îç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Jç ÞççÇ
vçÉçEmçnmçjmJçlççR®çí DçJçlççj oÌJçoÓøçCç
kçÀjCççN³ççb®çí cço vççMç Jç oíJçYçÊçÀçÇ
kçÀjCççN³ççb®çí, [çíȳççmç HççHçCççÇmççjKçí, j#çCç
kçÀjCçí, ³çç oçívç ÒçOççvç GÎíM³ççvçí Pçç}í. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbmç mççO³ççmççO³ç Dçmçí kçÀçnçÇ vççnçÇ.
çÆlç©cç}oçmç yççí}lç nçílçí, cççÇ SíkçÀlç nçílççí. cççP³çç
cçvççlç SkçÀç mçbMç³ççvçí Içj kçíÀ}í. cççÇ YçÓpç&Hç$ççJçj
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ®ççÆj$ç çÆ}çÆnlç nçílççí.
YççÆJç<³çkçÀçUçlç, }çíkçÀ kçáÀ"u³çç Hç$ççJçj
mJççcççR®çí ®ççÆj$ç çÆ}çÆnlççÇ} yçjí ! MçççÆ}Jççnvç
MçkçÀ箳çç Dçblçiç&lç mçO³çç®çí J³çJçnçj ®çç}Ó Dççnílç.
nèCç MçkçÀ Òç®ççjçlç ³çíCççj Dçmçu³çç®çí mJççcççR®çí
cnCçCçí Dççní. Kçjí Hççnlçç ÞççÇkç=À<Cçç®çí çÆvç³çç&Cç
kçÀOççÇ Pçç}í ? ní kçÀçÆ}³çáiç kçÀçíCçl³çç çÆoJçMççÇ
kçáÀ"u³çç IççÆìkçíÀmç/çÆJçIççÆìkçíÀmç DççjbYç Pçç}í.
YççÆJç<³çkçÀçUçlççÇ} }çíkçÀçb®³çç kçÀç}içCçvçí
ÒçcççCçí, YççÆJç<³ççlç GHç³ççíiç nçíCççN³çç Hç$ççJçj pçj
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆ}nèvç oçKççÆJçlç DçmçlççÇ} lçj
ÞççÇHçço Kçjí®ç ÞççÇoÊçç®çí DçJçlççj Dççnílç ¿çç®çç cç}ç
çÆJçéççmç nçíF&}.
cççP³çç cçvççlç}ç mçMçb³ç çÆlç©cç}oçmççb®³çç Hçá{í
J³çÊçÀ vç kçÀjlçç, lçí pçí mççbiçlç nçílçí lçí SíkçÀC³çç®çí
mççWiç kçÀjçÇlç }çínKçb[çlç HççÆjJççÆlç&lç ®çC³ççbkçÀ[í
cççÇ yçIçlç nçílççí.lçíJç{îççlç çÆlç©cç}oçmççb®çí
kçÀb"mJçj #ççÇCç nçíTvç JççkçdÀMçÊçÀçÇ vç<ì Pçç}çÇ.
kçÀçvç"ȳçç yçmçlççÇ} Dçmçç Yç³çbkçÀj OJçvççÇ Pçç}ç.
lççí OJçvççÇ SíkçÀu³ççJçj cç}ç yççÆOçjlJç ÒççHlç Pçç}í.
SkçÀç #çCççlç cç}ç yççÆOçjlJç Jç çÆlç©cç}oçmççbvçç
cçÓkçÀlJç ÒççHlç Pçç}í. çÆlç©cç}oçmç yççí}C³çç®çç
Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçí HçCç l³ççb®³çç cçáKççlçÓvç Mçyo
çÆvçIçlç vçJnlçí. cççÇ SíkçÀC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç lçjçÇ
cç}ç kçÀçnçR®ç SíkçÓÀ ³çílç vçJnlçí. cçvççlç mççjKçç
SkçÀ®ç çÆJç®ççj nçílçç - vçkçÀçí lçí mçbMç³ç cçvççlç
Dçç}í Jç HççÆjCççcç yççÆOçjlJçççÆ®ç ÒççHlççÇ.
Dçç³çá<³çYçj Dççlçç yççÆOçj cnCçÓvç DçmççJçí kçÀç ?
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÀç³ç cççPçí vçMççÇyç ! cççÇ kçÀç³ç kçÀª ? Flçkçw³ççlç
vçÌJçíÐççmçç"çÇ "íJç}í}í ®çCçí, DçLçç&lç, }çínKçb[, lçí}áiçá
Yççøçílç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' DçMçç
Dç#çjçlç ªHççblçjçÇlç Pçç}í. l³ç箳ççJçj Hççb{jí MçáYç´
Dçmçí Hç$ç çÆomçÓvç Dçç}í. DççcnçÇ yçIçlçç yçIçlçç, l³çç
Hç$çç®çç DççkçÀçj Jçç{Óvç oçÇIç&®çlçájñç Pçç}ç.
YçÓpç&Hç$çç Hçí#çç DççÆlçMç³ç HççlçU, mHçMçç&mç
cçÉoá Jççìlç nçílçí. l³ççJçj, kçÀçȳçç jbiçç®çí mçáboj Dç#çj
Gcçì}í. lçí}áiçá çÆ}HççÇlç l³ççJçj Dçmçí çÆ}çÆn}í nçílçí ÞççÇ kç=À<Cçç®çí çÆvç³çç&Cç, çÆKçmlç HçÓJçça 3102
mçç}çÇ, HçíÀyç´áJççjçÇ 18 lççjKçímç jç$ççÇ 2 JççpçÓvç 27
çÆcççÆvçìí, 30 mçííkçÀoçmç Pçç}í. ÒçcççoçÇ vççcç
mçbJçlmçj, ®çÌ$ç Mçá× ÒççÆlçHçoç, Mçá¬çÀJççj,
DççÆéçvççÇ vç#ç$ç, ÞççÇkç=À<Cç çÆvç³çç&Cççvçblçj,
kçÀçÆ}³çáiçç®çç ÒçJçíMç Pçç}ç. ní çÆJççÆ®ç$ç
HçççÆnu³ççJçj cççP³çç Dçbiççmç oj-oªvç Iççcç HçáÀì}ç.
DççÆlç mJçíovççvçí, MçjçÇj MçÊçÀçÇnçÇvç Pçç}í. MçjçÇj
kçÀbHçç³çcççvç Pçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçoÉM³ç
ªHççvçí ³çíLçí®ç Dççnílç Dçmçç cçvçç®çç çÆvç½ç³ç Pçç}ç.
cçvççlç çÆJç®ççj Dçç}ç çÆkçÀ ``kçÀç³ç cççPçí oáozJç !
kçáÀjJçHçájçmç pççCçí Dççlçç SkçÀç mJçHvçç mççjKçí
Dççní. ÞççÇHçço vçjçEmçnçJçlççj OççjCç kçÀªvç cççPçç JçOç
kçíÀ}ç lçj kçÀçnçR®ç Dçç½ç³ç& vççnçÇ. Jçm$ç OçáJçÓvç,
çÆHçUÓvç JççUlç ìçkçÀlççlç lçmçí, MçbkçÀj Yçfçmç
OçáJçÓvç JççUlç ìçkçÀ DçMççÇ Dçç%çç çÆlç©cç}oçmççmç
Pçç}çÇ lçj cççÇ kçÀç³ç kçÀª ? çÆlç©cç}oçmç vçkçwkçÀçÇ
cç}ç Jçm$ççmççjKçí oiç[çJçj DççHçìÓvç çÆHçUávç JççUlç
ìçkçÀlççÇ}. yç´ïç%ççvçç mçbyçbçÆOçlç çÆJçøç³ççb®çç,
DççHçCç Dççlcç%ççvççÇ Dççnçílç ³çç®çç DççJç DççCçÓvç,
kçwJççÆ®çlç içá© DççHçu³çç çÆMç<³ç Jçiçç&mç yççíOç
kçÀjçÇlç. êJ³ççpç&vç nílçávçí SKççÐçç çÆMç<³çç®ççÇ
ÒçMçbmçç HçCç kçÀjlççÇ}. lççí çÆMç<³ç Dçcçkçw³çç
içá©vçí cççPççÇ ÒçMçbmçç kçíÀ}çÇ ³çç DçnbkçÀçjçvçí
çÆcçjçÆJçlç Dçmçlççí. içá©-çÆMç<³ç oçíIçínçÇ oçíøçç®çí
YççiççÇoçj nçílç. jpçkçÀ kçáÀ}çlç pçvcç Pçç}íu³çç
çÆlç©cç}oçmççb®³çç kçÀjJççÇ, yç´ïçkçáÀ}çílHçVç DçMçç
cç}ç yç´ïç%ççvçç®çç yççíOç nçíCçí, nç ÞççÇHççoçb®çç
®çcçlkçÀçj nçí³ç. HççÆjmçjçlççÇ} Flçj jpçkçÀ DççHçu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçÉÊççÇcçO³çí çÆvçcçivç nçílçí. l³ççb®³ççcçO³çí ³çç içnvç
®ççÆj$çç çÆJçøç³ççÇ ®ç®çç& kçÀjC³çç®ççÇ çEkçÀJçç
pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ F®sç HçCç vçJnlççÇ. Dççlçç cç}ç
ÞççÇHççoçb®³çç MçjCççÇ pççJçí }çiçí}.''
cççÇ çÆlç©cç}oçmççb®³ççkçÀ[í HçççÆn}í. l³ççb®çí cçáKç
yç´ïçlçípççvçí PçUkçÀlç nçílçí. cççP³çç cçvççmç Dçmçí Jççì}í
kçÀçÇ çÆlç©cç}oçmç yç´çïçCç DçmçÓvç cççÇ jpçkçÀ
Dççní. l³ççb®çç ®çínjç ÒçmçVç Jççìlç nçílçç. vçÌJçíÐççlç
oçKççÆJç}í}í ®çCçí }çínªHç l³çpçÓvç ³çLççJçlç Pçç}í.
ÞççÇHççoçbvççÇ cç}ç #çcçç kçíÀ}çÇ Dçmçí Jççìlç nçílçí.
kçÀçbnçÇ #çCççblç lçí MçáYç´ Hç$ç (kçÀçiço) DçoÉM³ç
Pçç}í. çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í - ``yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç !
kçÀçÆ}³çáiç }çín³çáiç Dççní. kçÀucçøçHçÓçÆjlç Dçmçí ní
³çáiç Dççní. cççP³çç oínçJçmççvççvçblçj, kçÀçbnçÇ kçÀçU
cççÇ çÆnjC³çç}çíkçÀçlç Jççmç kçÀªvç ÞççÇHççoçb®³çç Dçç
%çívçámççj Hçávnç cçnçjç<ì> oíMççlç pçvcç IçíCççj Dççní.''
``mJççcççÇ ! ÞççÇHççoçbvççÇ lçácnçmç HçCç cçÉl³çÓvçblçj
pçvcç IçíC³ççmç Dçç%çç kçíÀ}çÇ ? DçJçM³ç nç JçÉÊççblç
çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ kçÀLçvç kçÀªvç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí
DçMççÇ çÆJçvçblççÇ.'' çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``SkçÀoç
cççÇ ÞççÇHççoçb®³çç
cççlççcçnçb®³çç IçjçÇ l³ççb®çí Oçálç}í}í Jçm$ç IçíJçÓvç
içí}çí. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí cççcçç ÞççÇOçjçJçOççvççÇ,
ÞççÇHççoçbmç kçÀ[íJçj IçíJçÓvç KçíUçÆJçlç nçílçí. ``oÊç
çÆoiçbyçj ! oÊç çÆoiçbyçj ! oÊç çÆoiçbyçj ! DçJçOçÓlçç !''
Dçmçç Iççíøç kçÀjçÇlç nçílçí. ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç oçívç
Jçøçç&®çí nçílçí. lçí çÆkçÀ}kçÀçjçÇ kçÀjçÇlç KçíUlç nçílçí.
lçí ¢M³ç cçvççínj nçílçí. Dçvçç³ççmçí cççP³çç cçáKççlçÓvç
``ÞççÇHççoJçuuçYç ! oÊççÆoiçbyçj !'' Dçmçí çÆvçIçç}í.
ÞççÇOçjçJçOççvççRvççÇ cççP³ççkçÀ[í JçUÓvç HçççÆn}í.
Flçkçw³ççlç, ÞççÇHçço ``vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ ! oÊç
çÆoiçbyçj !'' Dçmçí cnCçç}í. lçí mçç#ççlç HçÓJçça®çí
oÊçÒçYçÓ DçmçÓvç, Òçmlçálç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Jç
Hçá{í vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç ªHççvçí ³çíCççj ³çç®ççÇ
mçÓ®çvçç DççHçu³çç çÆJççÆMç<ì MçÌ}çÇlç l³ççbvççÇ
mççbçÆiçlç}çÇ nçílççÇ.
mçcçLç& mçodiçá© çÆMç[ça mççF&yççyç箳çç
ªHççvçí DçJçlçjlççÇ}
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í-``ÞççÇkç=À<Cççvçí kçÀcçç&®çí
HçÀU Yççíiçu³çç çÆMçJçç³ç ®çákçÀlç vççnçÇ Dçmçí cnì}í
Kçjí, HçCç lçí kçÀcç&HçÀ} pççiçÉlççJçmLçílç YççíiççJçí Dçmçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®çç
DçJçlççj cçnçjç<ì> oíMççlç IçíC³çç®çç cççPçç mçbkçÀuHç
Dççní. çÆlç©cç}oçmççbmç mçá×ç cçnçjç<ì> oíMççlç
³çíC³ççmç mççbiçlç Dççní.'' ÞççÇOçjçJçOççvççÇ DçJççkçÀ
Pçç}í. cççÇ cnCçç}çí - ``kçáÀ"u³çççÆn pçvcççÇ,
kçÀçíCçl³ççnçÇ ªHççlç Dçmçlççvçç mçoÌJç cççPçí j#çCç
kçÀjC³çç®çç Yççj lçác箳ççJçj Dççní. cç}ç lçác箳çç
yççUkç=À<Cç ªHççJçj DççÆlçMç³ç ÒççÇçÆlç Dççní.''
ÞççÇHçço cnCçç}í ``çÆlç©cç}oçmçç ! lçÓ cçnçjç<ì>
oíMççlç içç[içí cçnçjçpç ³çç vççJççvçí jpçkçÀ kçáÀ}çlç pçvcç
IçíMççÇ}. oçÇvç oçÆ}lç Jç oá:KççÇ pçvççb®³çç mçíJçílç
HçávççÇlç nçíMççÇ}. OççÇMççÇ}ç vçiçjçÇlç ``mççF&
yççyçç'' ³çç vççJççvçí ³çJçvç Jçíøççlç cççPçç mçcçLç&
mçodiçá© ªHççlç DçJçlççj nçíF&}. lçá}ç ³çJçvç Jçíøççlç
mçcçLç& mçodiçá© Dçmç}íu³çç cççP³ççkçÀ[Óvç DçJçM³ç
Dçvçáiç´nç®ççÇ ÒçççÆHlç nçíF&}. lçá}ç yççUkç=À<Cç
ªHççbJçj ÒççÇçÆlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, ``iççíHçç}ç !
iççíHçç}ç ! oíJçkçÀçÇvçbovç iççíHçç}ç !'' ³çç vççcç
cçb$çç®çç pçHç kçÀjMççÇ}. ³çç MçjçÇj箳çç Hçlçvççvçblçj,
kçwJççÆ®çlç kçÀçU çÆnjC³ç}çíkçÀçÇ jçnèvç lçovçblçj,
içç[içí cçnçjçpç nçíTvç }çíkçÀçÆnlç kçÀjMççÇ}. ní lçá}ç
cççPçí Jçjoçvç Jç DçYç³çoçvç !'' ÞççÇOçjçJçOççvççÇ ³çç
mçiçȳçç mçboYçç&lç cçç³çí®³çç DççJçjCççlç nçílçí. l³ççbvçç
kçÀçnçÇ kçÀU}í vççnçÇ. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®³çç
nçkçíÀmçjMççÇ, l³ççb®³ççJçj Dçmç}í}í cçç³çí®çí DççJçjCç
oÓj Pçç}í. ÞççÇHçço mççcççv³ç yçç}kçÀ Dççnílç DçMççÇ
l³ççb®ççÇ OççjCçç Pçç}çÇ. cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ !
ÞççÇ kç=À<Cççvçí YçiçJçodiççÇlçílç mççbçÆiçlç}í nçílçí
kçÀçÇ kçÀcçç&®çí HçÀ} DççÆvçJçç³ç& Dççní. lçj ÞççÇHçço
³çç çÆvç³çcçç®çí GuuçbIçvç vç kçÀjlçç kçÀcç& vççMç
kçÀmçí yçjí kçÀjlççÇ} ?''
mçodiçá©, mçlHçá©øççbmç, ³ççíçÆiç³ççbmç
çÆo}íu³çç oçvçç®çí HçÀU

cnì}í vççnçÇ. lçí mJçHvççJçmLçílç mçá×ç YççíiçÓ MçkçÀlçç.
mLçÓ} MçjçÇjçvçí 10 Jçøç& YççíiççJç³çç®çí kçÀcç&,
cççvççÆmçkçÀ $ççmççcçáUí, mJçHvççcççÆOç}
cççvççÆmçkçÀ J³çLçícçáUí kçÀçbnçÇ IççÆìkçíÀlç YççíiçÓvç
kçÀcç&jççÆnl³ç ÒççHlç kçÀª MçkçÀlççí, mçlHçá©øççbmç,
³ççíçÆiç³ççbmç oçvç-Oçcç& kçíÀu³ççvçí, oÌJççÇ kç=ÀHçí
cçáUí HççHç kçÀcç祮çç #ç³ç nçílççí. oíJçlççcçÓlçça
HçáC³çmJçªHç DçmçÓvç l³ççb®³çç "çF& kçÀ©Cçç
Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí, DççHç}í HççHç kçÀcç&HçÀ}
l³ççb®³ççJçj Dççí{Óvç Içílççlç Jç l³ççb®çí HçáC³ç
DççHçCççmç oílççlç.''
HçáC³çHçá©øççbmç kçíÀ}íu³çç oçvç-Oçcçç&cçáUí,
çEkçÀJçç l³ççb®ççÇ mçíJçç kçíÀu³ççvçí HçCç DçMççÇ Dço}ç
yço}çÇ nçílçí. mçcçLç& mçodiçá©b®çí O³ççvç kçíÀu³ççvçí
O³ççvç箳çç cççO³çcççlçÓvç Dço}çyço}çÇ nçílçí.
mçodiçá© l³ççb®³ççMç<³ççkçÀjJççÇ mçíJçç IçíTvç
mçíJçí®³çç cççO³çcççvçí çÆMç<³çç®çí HççHç kçÀcç&
DççHçu³çç Jçj Dççí{ávç Içílççlç Jç DççHç}í lçHç:HçÀ}
çÆMç<³ççcçO³çí mçb¬çÀçÆcçlç kçÀjlççlç. Hçjblçá HççHç
kçÀcçç&®çí HçÀU Yççíiçu³çç çÆMçJçç³ç ®çákçÀlç vççnçÇ.
oíJç, mçlHçá©øç, mçodiçá©, DçJçlççjHçá©øç,
cçnçlçípççícç³ç DçmçÓvç DçivççÇmJçªHç Dçmçlççlç.
l³ççbvççÇ mJççÇkçÀçj kçíÀ}íu³çç HççHç kçÀcçç¥mç oiOç
kçÀjC³çç®ççÇ MçÊçÀçÇ l³ççb®³ççcçO³çí Dçmçlçí. l³ççbvçç
DççHçCç DçHç&Cç kçíÀ}íu³çç Hç$ç, HçÀ} Hçá<HçççEo®³çç
cççO³çcççvçí mçá×ç HççHç HçáC³çç®ççÇ Dço}ç yço}çÇ
Iç[lç Dçmçlçí. DççHç}çÇ Dççlç&lçç, YçÊçÀçÇ, MçjCççiçlççÇ
pçíJç{çÇ lççÇJç´ Dçmçlçí lçíJç{îçç®ç lççÇJç´içlççÇvçí nçÇ
Dço}ç yço}çÇ Iç[lç Dçmçlçí. kçÀçbnçÇ JçíUç ÞççÇHçço
l³ççb®³çç DçççÆÞçlççb®çí HççHç kçÀcç&HçÀ}, çÆvçpççaJç
Dçmç}í}í oiç[-OççW[îççJçj çÆHçÀjçÆJçlç. l³çç oiç[OççW[îççmç HçÀçí[Óvç, çEkçÀJçç vççvçç çÆJççÆ®ç$ç
cççiçç&vçí l³çç HççHçkçÀcç祮çí çÆvçcçÓ&}vç kçÀjçÇlç.
³ççmç Dçvçámçªvç SkçÀ ¢<ìçblç mççbiçlççí. }#çHçÓJç&kçÀ
SíkçÀ.
ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççHççmçÓvç l³ççbvçç Hçájímçí oÓOç
çÆcçUlç vçJnlçí. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DççHçu³çç
Hçá$ççmç Hçájímçí mlçvçHççvç kçÀjJçÓ MçkçÀlç vçJnlççÇ.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³ççb®³çç IçjçÇ SkçÀ içç³ç nçílççÇ. l³ççb®³çç IçjçÇ
Dçmç}íu³çç kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççmç vçÌJçíÐççHçájlçí
SJç{í®ç oÓOç Ðçç³ç®ççÇ. yççkçÀçÇ oÓOç DççHçu³çç
Jççmçjçmç Hççpçç³ç®ççÇ. l³çç iççF&®ççÇ nçÇ SkçÀ
çÆJççÆ®ç$ç ÒçJçÉÊççÇ nçílççÇ.
kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççmç vçÌJçíÐççmçç"çÇ "íJç}í}í oÓOç,
kçÀOççÇ kçÀOççÇ, vçÌJçíÐç oçKçJçç³ç®³çç Dçiççíoj
ÞççÇHçço HçÓpçç cçbçÆojçlç pççJçÓvç ÒççMçvç
kçÀjç³ç®çí. Dçmçí Iç[u³çç çÆoJçMççÇ, ÞççÇ DççHç}jçpç,
içáUç®çç Kç[ç vçÌJçíÐç oçKçJçÓvç GHçJççmç kçÀjç³ç®çí.
HççÆlç®çç GHçJççmç Iç[u³çç çÆoJçMççÇ mçácçlççÇ
cçnçjçCççÇ HçCç GHçJççmç kçÀjç³ç®ççÇ. SKççoí mçcç³ççÇ,
vçÌJçíÐç oçKçJçíHç³ç¥lç ÞççÇHçço Lççbyç}í l³çç çÆoJçMççÇ,
lçí oÓOç ÞççÇHçço ÒççMçvç kçÀjçÇlç. l³ççb®³çç JçbMççlç
pçvcç}íu³çç DçHçÓJç& Jç çÆoJ³ç çÆMçMçÓmç Hçájí} SJç{í
oÓOç DççHçCç oíJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ, ³çç çÆJç®ççjçbvççÇ
cççlçç-çÆHçlçç çE®ççÆlçlç nçílçí. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ
Jç vçjçEmçnjç³ç Jçcçç& ³ççbvççÇ, YçjHçÓj oÓOç oíCççjçÇ
SkçÀ içç³ç DççHç}jçpççbmç oçvç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç.
lçí mççjí Òç³çlvç J³çLç& Pçç}í. kçÀçjCç oçvç mJççÇkçÀçj vç
kçÀjC³çç®çí DççHçUjçpççb®çí Jç´lç nçílçí. oçvç Içílçu³ççvçí
HççHç mçbiç´n nçílççí Dçmçç l³ççb®çç DççÆYçÒçç³ç nçílçç.
lçí Jçío Mççm$ç mçbHçVç DçmçÓvç kçíÀJçU Jçío mçYçç
Dçmçu³ççmç l³ççlçÓvç çÆcçUç}çÇ lçíJç{çÇ oçÆ#çCçç
çqmJçkçÀçj kçÀjçÇlç nçílçí. HççÌjçíçÆnl³ççHççmçÓvç GlHçVç
kçÀcççÇ nçílçí. HçÀÊçÀ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ Jç
vçjçEmçnjç³ç Jçcçç& ³ççb®³ççkçÀ[í HççÌjçíçÆnl³ççmç pççlç
Dçmçlç. lçí oçíIçí oçÆ#çCçç pççmlç oíC³çç®çç Òç³çlvç
kçíÀu³ççmç l³ççb®³ççJçj jçiç kçÀjç³ç®çí. DççHç}jçpç
DççHç}í mççmçjí ÞççÇ mçl³ç$ç+çÆøçéçj (ÞççÇ
yççHçVçç³ç&) ³ççbpçkçÀ[Óvç HçCç kçÀçnçÇ Içílç vçmçlç.
kçÀççÆlç&kçÀ HççÌçÆCç&cçímç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çç
pçvcç çÆoJçmç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí éçmçájiçÉnçÇ
Yççípçvç kçÀjçÇlç. JçÌMççKç Mçá× lçÉçÆlç³çímç
DççHç}jçpççb®çí pçvcççÆoJçMççÇ HçCç ÞççÇ
yççHçVçç³ç祮³çç IçjçÇ Yççípç kçÀjçÇlç. kçÀç}çblçjçvçí
ÞççÇHçço pç³çblççÇ DçLçç&lç içCçíMç ®çlçáLççamç HçCç
l³ççb®³çç IçjçÇ pçíJçç³ç®çí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçáÀìábyç箳çç ³çç oáçqmLçlççÇ®çç çÆJç®ççj kçÀªvç
SkçíÀ çÆoJçMççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DççHçu³çç
HçlççÇmç cnCçç}çÇ ``vççLç ! Dççc箳çç cççníj®çí
mçbHçVç DçmçÓvç vçÌçÆ<þkçÀ ÞççÌ$ççdzç
mçbmkçÀçjç®çí Dççnílç. cçuuççoçÇ JçbMç ÞççÇcçblç
DçmçÓvç Dççcç®çí cççníj Dççní. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç SkçÀç
içç³ççÇ®çç mJççÇkçÀçj kçÀjC³ççlç cç}ç kçÀçnçÇ oçíøç Jççìlç
vççnçÇ. ÞççÇHççoçbvçç HççíìYçj oÓOç oíC³çç®ççÇ HçCç
DççHç}çÇ çqmLççÆlç vççnçÇ. DççHçCç ³çç çÆJçøç³çç®çç
Mçbçlç HçCçí çÆJç®ççj kçÀjçJçç nçÇ çÆJçvçblççÇ.''
DççHç}jçpç cnCçç}í ``mççÌYççi³çJçlççÇ ! lçáPçí cnCçCçí
yçjçíyçj Dççní. mçl³ç$ç+çÆøçéçj HççHçjçÆnlç DçmçÓvç
l³ççb®³ççkçÀ[Óvç içç³ç Içílçu³ççvçí oçíøç Iç[lç vççnçÇ. HçCç
³çç çÆJçøç³ççmç Mççm$ç mçccçlççÇ DçmçCçí DççJçM³çkçÀ
Dççní. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççHçÓJçça HççmçÓvç
DççpçHç³ç¥lç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç Iç[lç Dççu³çç.
ÞççÇHçço oÊçç®çí vçJççJçlççj Dçmçu³ççmç, DççHçu³çç IçjçÇ
Dçmç}íu³çç içç³ççÇvçí YçjHçÓj oáOç çÆo}í Dçmçlçí vççnçÇ
kçÀç ! çEkçÀJçç lçáP³çç mlçv³ç #ççÇjç®ççÇ mçcçÉ×çÇ
Pçç}çÇ vçmçlççÇ kçÀç ! yçjí ! cççí"ç cçá}içç ÞççÇOçjjçpç
Mçcçç& DççbOçUç Jç }nçvç cçá}içç jçcçjçpç Mçcçç& HçbiçÓ
Dççnílç. ÞççÇHçço l³ççb®çí Dçbiç JçÌkçÀu³ç vççnçÇmçí
kçÀªvç l³ççbvçç çÆJçcçáÊçÀ kçÀª MçkçÀlççlç vçç ! lçÓ ³çç
çÆJçøç³çç yççyçlççÇlç lçáP³çç JççÆ[}çbMççÇ ®ç®çç& kçÀj,
³çíTvç pççTvç cççP³çç çÆvç³çcççb®³çç GuuçbIçvçç®ççÇ
HççUçÇ cççP³ççJçj DççCçlçç ní GçÆ®çlç vçJní.''
mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí ³çç çÆJçøç³çç®çí çÆvçJçíovç
DççHçu³çç JççÆ[}çbmçcççíj kçíÀ}í. yççHçVçç³ç& cçbonçm³ç
kçÀjçÇlç cnCçç}í ``DçccçCççÇ ! ní mçiçUí ÞççÇHççoçb®çí }
çÇ}ç çÆJç}çmç Dççnílç. ÞççÇHçço mçcçm³ççb®çí
HççÆj<kçÀçj kçÀjC³ççlç®ç vçmçÓvç mçcçm³çç GlHçVç
kçÀjC³ççlç HçCç HçìçF&lç Dççnílç. ÞççÇHçço oÊç
Dçmçu³çç®çí ³ççíiç¢<ìçÇvçí cççÇ pççCç}í Dççní.''
DççHçu³çç IçjçÇ iççímçcçÉ×çÇ Dççní. içç³ç oíC³ççmç
kçíÀJçU cççPççÇ mçccçlççÇ vçmçÓvç, cçnçvçboÒço HçCç
Dççní. oÊçÒçYçÓbmç iççí#ççÇj Dçl³çblç ÒççÇçÆlçkçÀj
Dççní. lçáP³çç HçlççÇ®³çç cnCçC³ççÒçcççCçí
Mççm$çmçccçlççÇ DççJçM³çkçÀ Dççní. Dçnçí ! kçÀç³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆJççÆOç JçÌHçjçÇl³ç Dççní ! éçmçájçkçÀ[Óvç mçbHçlççÇ }
áyçç[C³ççmçç"çÇ vççvçç HçjçÇ®çí Òç³çlvç kçÀjCççN³çç
pççcççlççb®ççÇ ³çç pçiççcçO³çí kçÀcççÇ vççnçÇ. HçCç
cççPçç pççcççlç DççÆivçnçí$ççmçcççvç Dççní. l³ççb®çí
çÆvç³çcç Yçbiç kçÀjC³ççmç Òç³çlvç kçÀjCççjí DççHçCç Jçí[í
"jlççí. mçÉ<ìçÇlççÇ} Hçb®ç cçnçYçÓlççbvççÇ mHç<ì
jçÇlççÇvçí Dççcççíovç kçíÀu³çççÆMçJçç³ç lçáPçç HçlççÇ
iççíoçvç mJççÇkçÀçj kçÀjCççj vççnçÇ. ÞççÇHçço l³ççb®³çç
p³çí<þ yçbOçÓbvçç DçbiçJçÌkçÀu³ççHççmçÓvç çÆJçcçáÊçÀ
kçíÀu³ççmç lçác箳çç kçáÀìábyççMççÇ Dçmç}í}í l³ççb®çí
$ç+CççvçáyçbOç mçbHçlççÇ}. $ç+CççÆJçcçáÊçÀ Pçç}í}í
oÊç lçác箳çç IçjçÇ Hçá$çç ÒçcççCçí jçnè MçkçÀlç
vççnçÇlç. pçiçodiçá© nçíJçÓvç }çíkçÀçí×çjçmçç"çÇ Içj
mççí[Óvç pççF&}. cnCçÓvç ®çákçáÀvç mçá×ç l³ççb®çí
DçbiçJçÌkçÀu³ç oÓj kçÀjC³çç®ççÇ F®sç ÞççÇHççoçmçcççíj
F®sç oMç&JçÓ vçkçÀçí. mçiçUí kçÀç}çOççÇvç Dççní. kçÀçU
ÞççÇHççoçb®³çç DççOççÇvç Dççní. ÞççÇHççoçbvççÇ
mçbkçÀuHç kçíÀ}ç lçj lçáP³ççlç #ççÆj mçcçÉ×çÇ nçíF&}.
Hçjblçá ÞççÇHççoçb®çí lçáP³ççMççÇ Dçmç}í}í
$ç+CççvçáyçbOç mçbHçlççÇ}. $ç+CççvçáyçbOççlçÓvç
çÆJçcçáÊçÀ Pçç}í}í ÞççÇHçço DççHçu³çç kçáÀìábyççmç
mççÇçÆcçlç vçmçÓvç çÆJçéç içá©lJçç®çí kçÀlç&J³ç
Hçç}vççmçç"çÇ DççHç}í Içj mççí[Óvç Hç}ç³çvç kçÀjlççÇ}.
ÞççÇHççoçb®çç mçbkçÀuHç Pççu³ççvçí IçjçlççÇ} içç³ç
çÆlç®ççÇ çÆJççÆ®ç$ç ÒçJçÉçÆÊç mççí[Óvç Hçá<kçÀU
oÓOç oíF&}. cçiç nçÇ mçcçm³çç jçnCççj vççnçÇ. cnCçÓvç
lçÓ Lççí[ç kçÀçU OççÇj Oçj. oÊççbvççÇ GlHçVç kçíÀ}íu³çç
mçcçm³çí®çç HççÆj<kçÀçj oÊç®ç kçÀjlççÇ}.'' cççÇ
cnCçç}çí - ``mJççcççÇ ! ÞççÇHççoçb®³çç yçbOçÓmç Dçbiç
JçÌkçÀu³ç ³çíC³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ? JçbMçHçjbHçjívçí
Dçç}í}í kçÀcç& oçíøç Dççní kçÀç ?''
çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``ÞççÇ oÊçç®çç DçJçlççj mçç³çb
mçbO³çí mçcç³ççÇ Pçç}ç. ÞççÇHççoçb®çç Gøç:kçÀç}çÇ
Pçç}ç. Hçá{í nçíCççN³çç vçÉçEmçn mçjmJçlççR®çç DçJçlççj
Yçj oáHççjçÇ, DççÆYççÆpçlç }ivççJçj nçíCççj Dççní.
oÊççb®ççÇ }çÇ}ç DçiççOç Dççní. mçç³çb mçbO³çívçblçj
çÆlççÆcçjç®çí DççJçjCç ³çílçí. pççÇJçvç çÆvçêçJçmLçílç
Dçmçlçí. cnCçÓvç oÊçDçJçlççjçlç ³ççíiçmççOçvçí®³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HççÆjCççcç¬çÀcççvçámççj mçcçmlç pççÇJççb®çí Yççj
Jçnvç kçÀªvç pççÇJççbmç mçáKç çÆvçêço}çÇ. kçÀçí"í
pççJçí, kçÀç³ç kçÀjçJçí, HççÆjCççcçmJçªHç kçÀçíCçl³çç
çÆoMçímç pççJçí ³çç GodçÆJçivç cçvç:çqmLçlççÇlç pççÇJç
Dçmçlççí, nç®ç içç{ DçbOçkçÀçj Dççní. pççÇJççmç
vçkçÀUlç HççÆjCççcç çÆmççÆ× ÒççHlç kçÀªvç oíCçí
oÊççJçlççjç®çí JçÌçÆMç<ìîç. pççÇJç kçáÀ"}í Òç³çlvç vç
kçÀjlçç çEkçÀJçç çEkçÀçÆ®çlç Òç³çlvççvçí l³ççbvçç
vçkçÀUlç Dçblç:®çÌlçv³ç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ DçiççOç
HççÆjCççcç ÒççHlç kçÀjlççí ní kçíÀJçU YçÓcçb[Uçmç
mççÇçÆcçlç vççnçÇ. ÞççÇHççoçb®çí Dççiçcçvç
Gøç:kçÀç}çÇ Pçç}í. Gøç:mçcç³ççÇ, mçÓ³ç& YçiçJççvç
mçiçUçÇ MçÊçÀçÇ SkçÀç®ç JçíUçÇ Òç³ççíiç kçÀªvç
pççÇJççbmç HçáçÆvçlç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. ÞççÇHççoçb®çí
mçÓ³çç& ní ÒçlççÇkçÀ Dççní. pççÇJççblççÇ} çÆJççÆJçOç
Mççqkçwlç pççiçÉlç nçíJçÓvç vççìîç kçÀjçÇlç JçÌçÆJçO³ççvçí
HççÆjCççcççqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀjC³çç®çí ní ÒçlççÇkçÀ
Dççní. cçO³ççbçÆovç cççlçç¥[ç®çí ®çC[-Òç®çC[ mJçªHç
Dççní. Dççlcçç mçÓ³ç& DççHçu³çç mçbHçÓCç&
MçÊçÀçÇ®çç mçcçÉçÆ×vçí oMççÆoMççbmç Òçmççj
kçÀjlççí lçmçí pççÇJççbmç pççiçÉlç kçÀjC³ççmçç"çÇ
vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççj®çí Òç³ççípçvç Dççní. nç
çÆJçøç³ç l³ççb®³çç çÆJçéç J³ççHlç ®çÌlçv³çç®çç çÆJçøç³ç
nçí³ç. oÊççJçlççjçlç Jç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
DçJçlçjçbcçO³çí kçÀçUjç$ç nçílççÇ. çÆlç®çí kçíÀJçU
cçnçbOçkçÀçjç®çí mJçªHç nçílçí. l³çç®çí ÒçlççÇkçÀ
cnCçÓvç p³çí<þ yçbOçÓ Dçmç}í}í ÞççÇOçjjçpç Mçcç祮çç
pçvcç Pçç}ç. lççÇ jç$ç G}ìu³ççJçj, nçílççÇ lççÇ çqmLççÆlç
cnCçpçí, mçbMç³ç, vçççqmlçkçÀJçço, kçáÀlçkç&À,
Jç¬çÀYçç<³ç JçiçÌjí. ¿çç®çí ÒçlççÇkçÀ cnCçÓvç, }nçvç
yçbOçÓ ÞççÇjçcçjçpç Mçcçç& ³ççb®çç pçvcç Pçç}ç.
kçáÀ"}çnçÇ pççÇJç, DçbOçkçÀçjç mçç¢Mç lççcçmç
JçÉçÆÊç®çí çÆvçjmçvç kçÀªvç, mçbMç³ç, kçáÀlçkç&À,
Jç¬çÀYçç<³ç Fl³çççEo®çí l³ççiç kçíÀu³ççJçj, ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç kçÀjlççí. ¿ççlç}í jnm³ç
ní®ç nçí³ç. ní pçiççlççÇ} ÒççC³ççb®³çç HççÆjCççcç
oMçímç mçbyçbçÆOçlç çÆJçøç³ç Dççnílç.''
JçbMçHçjbHçjívçí Dçç}í}í kçÀcç&oçíøç mçá×ç Dççnílç. ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DççHç}jçpç Mçcçç& Jçí}vçç·§ cçb[}çlççÇ} JçÌçÆokçÀ yç
´çïçCç nçílçí. lçjçÇ l³ççb®³çç kçáÀìábyççmç iç
´çcçççÆOçHçl³ç nçílçí. ÞççÇHççoçb®çí çÆHçlççcçn
DççF&vççÆJçuuççÇ ³çç iç´çcçç®çí DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçí.
l³ççb®³çç kçáÀìábyççlç p³çí<þ Hçá$ççmç DççÆOçkçÀçj
oíC³çç®ççÇ HçjbHçjç nçílççÇ. ÞççÇHççoçb®³çç
çÆHçlççcçnçb®çí vççJç ÞççÇOçjjçcçjçpç Mçcçç& nçílçí. iç
´çcçççÆOçkçÀçj Dçmç}íu³çç yç´çïçCççcçO³çí DççHçu³çç
vççJççmç ``jçpç'' ³çç Mçyoçmç pççí[C³çç®ççÇ ÒçLçç nçílççÇ
Jç yç´çïçCç Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ Mçcçç&
³çç Mçyoçmç pççí[lç. iç´çcççlç HççÇkçÀ çÆHçkçÀ}í
çEkçÀJçç çÆHçkçÀ}í vççnçÇ lçjçÇ, kçÀj箳çç jkçÀcçí®ççÇ
YçjHççF& pççÆcçvçoçjçbvçç kçÀjCçí DççÆvçJçç³ç& nçílçí. iç
´çcçççÆOçkçÀçN³ççJçj kçÀj JçmçÓ} kçÀªvç oíC³çç®ççÇ
pçyççyçoçjçÇ nçílççÇ. ÞççÇOçj jçcçjçpç Mçcçç&vçç
l³ççb®³çç DççJç[çÇ çÆvçJç[çRmç yççpçÓ}ç mççªvç
pççÆcçvçoçjçb®³çç Dçç%çívçámççj, JçíU ÒçmçbiççÇ
çEnmçí®³çç Òç³ççíiççvçí kçÀj JçmçÓ}çÇ kçÀjçJççÇ }çiçí. ní
l³ççb®çí iç´çcççOççÇkçÀçjçÇ ³çç vççl³ççvçí kçÀlç&J³ç Oçcç&
nçílçí.
HçCç oÌJç箳çç ¢<ìçÇvçí ní HççHç kçÀç³ç& nçílçí.
DççHç}jçpççb®³çç p³çí<þ Yç´çl³ççmç iç´çcçççÆOçHçl³ç
ÒççHlç Pçç}í. çÆHçlççcçnçb®³çç HççHçkçÀcçç&cçáUí,
cççí"ç Dçmç}í}ç ÞççÇOçjjçpç Mçcçç& Jç OççkçÀìç
ÞççÇjçcçjçpç Mçcçç& ³çç GYç³çlççbmç Dçbiç JçÌkçÀu³ç
ÒççHlç Pçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç ÞççÇ
oÊççJçlççj Dçmç}í lçjçÇ çÆHçlççcçnçb®³çç mJçuHç HççHç
kçÀcçç&®çí ÒçYççJç l³ççbvçç HçCç DçvçáYçJççJçí }çiç}í,
cnCçÓvç l³ççbvçç oÓOçç®ççÇ mçcçm³çç GtJç}çÇ. çÆJçéç
ÒçYçÓbvççÇ j®ç}í}ç çÆvç³çcç mçJçç¥mç }çiçÓ nçílççí.
mJçlç: DçJçlççÆjlç nçíJçÓvç kçÀcç& HçÀ} l³ççbvççÇ HçCç
YççíiçÓvç DççHç}í cççiç&oMç&vç kçíÀ}í.
ÞççÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ Jç ÞççÇ JçlmçJççF& vçjçEmçn
Jçcçç&, ÞççÇHççoçbmç DççHçu³çç HççÌ$ççÒçcççCçí
cççvççÇlç, cnCçÓvç ÞççÇHççoçb®³çç oáOçç®ççÇ
mçcçm³çç vççnçÇmççÇ kçÀjC³çç®çç yçjç®ç çÆJç®ççj
kçíÀ}ç. ÞççÇ Jçcçç& Þçí<þçÇmç yççí}çJçÓvç cnCçç}í kçÀçÇ
³çç mçcçm³çí®çç HççÆj<kçÀçj lçácnçÇ kçÀjçJçç. ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vçjçEmçn Jçc³ç祮³çç ³çíLçí içç³ç$ççÇ ³çç vççJççvçí
ÒççÆmç× DçMçç iççF&®ççÇ mçblçlççÇ nçílççÇ. l³ççblççÇ}
mçJç&MçáYç }#çCç Dçmç}íu³çç SkçÀç iççF¥mç
Þçí<þçÇvççÇ Jçc³çç&kçÀ[Óvç ¬çÀ³ç kçíÀ}í. çÆJç¬çÀ³ç
kçíÀ}íu³çç Oçvççmç Jçcçç¥vççÇ DççHçu³çç pçJçU pçHçÓvç
"íJç}í. HççÌjçíçÆnl³ç箳çç çÆvççÆcçÊççvçí DççHç}jçpç
Jçc³ç祮³çç IçjçÇ Dçç}í. iççíçÆJç¬çÀ³ç kçíÀ}ívçí Oçvç
Jçc³çç¥vççÇ DççHç}jçpççbmç oçÆ#çCçç cnCçÓvç çÆo}çÇ.
mççOççjCç HçCçí HççÌjçíçÆnl³çççÆvççÆcçÊç
çÆcçUCççN³çç oçÆ#çCçíHçí#çç ní DççÆOçkçÀ nçílçí.
DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ Oçcçç&ÒçcççCçí pçíJç{í êJ³ç
oçÆ#çCçç cnCçÓvç I³çç³ç®çí nçílçí lçíJç{í®ç IçíJçÓvç
Gj}íu³çç Oçvçç®çç DççqmJçkçÀçj kçíÀ}ç. Jçc³çç¥vççÇ HçCç
çÆo}í}çÇ oçÆ#çCçç Hçjlç IçíC³ççmç vçkçÀçj çÆo}ç.
mçá#ç$ççdzç JçbMççlç cççPçç pçvcç Pçç}í}ç DçmçÓvç oçvç
çÆo}í}í êJ³ç Hçjlç IçíJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ Dçmçí cnCçç}í. nç
çÆJçJçço ÞççÇ yççHçVçç³çç&Hç³ç¥lç Hççínçí®ç}ç. yç´çïçCç
HççÆjøço yççí}çJçC³ççlç Dçç}çÇ. HççÆjøçoílç ÞççÇ
yççHçVçç³çç&vççÇ IççíøçCçç kçíÀ}çÇ kçÀçÇ ``DççHç}jçpç
Mçcçç&vççÇ DççqmJçkçÀçj kçíÀ}í}í ní Oçvç p³ççbvçç
I³ççJç³çç®çí Dçmçí} l³ççbvççÇ I³ççJçí.'' DçvçíkçÀ yç´çïçCç lçí
Oçvç DççHçCççmç çÆcçUçJçí ³çç nílçÓvçí l³ççb®³ççlç ®ç{çDççí{ mçá© Pçç}çÇ. ní mçiçUí®ç yçIçC³ççmç çÆJççÆ®ç$ç
Jççìlç nçílçí.
lçíJç{îççlç lç©Cç Dçmç}í}ç HççHç³³çç Mççm$ççÇ ³çç
vççJçç®çç yç´çïçCç cnCçç}ç ``ÞççÇHçço oÌJççbMçmçbYçÓlç
DçJçlççjçÇ Hçá©øç vççnçÇ. oíJç Dçmçu³ççmç DçMççÇ
çÆJççÆ®ç$ç HççÆjçqmLçlççÇ kçÀMççÇ kçÀç³ç Dçç}çÇ ?
ÞççÇ oÊç®ç Dçmçu³ççmç l³ççb®³çç oçíIçç YççJççb®çí
DçbiçJçÌkçÀu³ççHççmçÓvç j#çCç kçÀç yçjí kçíÀ}í vççnçÇ ?
p³çç kçÀçbnçÇ Içìvçç Iç[u³çç l³çç kçíÀJçU kçÀuHçvçç Dççnílç.
çÆlçUç®çí HçJç&lç kçÀªvç mççbiçCçí cçnçHççHç Dççní.
cççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. éçílççkç&Àj#çç HçCç içá©bkçÀ[Óvç
ÒççHlç kçÀªvç Içílç}çÇ Dççní. oj jçípç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ pçHç
kçÀjlççí. cççÇ kçáÀ"}ínçÇ oçvç Içílçu³ççvçí cçççÆ}v³ç ³çílç
vççnçÇ. ³ççíi³ç Dçmç}í}ç DçMçç cç}ç ní Oçvç ÐççJçí.'' yç
´çïçCç HççÆjøçoívçí HççHç³³çç Mççm$ççÇmç lçí Oçvç
ÐççJç³çç®çç çÆvçCç&³ç kçíÀ}ç. lçí Oçvç SkçÀç ®ççbiçu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

iççF&mç çÆJçkçÀlç IçíC³ççmç Hçájímçí nçílçí.mçYçç
mçcççHlç Pççu³ççJçj çÆJçpç³ç içJçç&vçí HççHç³³çç
Mççm$ççÇ IçjçÇ içí}ç. lçíLçí l³çç®çí cççcçç Dçç}í nçílçí.
kçáÀMç} ÒçMvç, F<ì iççí<ìçÇ Pççu³çç. Yççípçvç kçÀªvç
pççC³ççmç HççHç³³çç Mççm$ççRvççÇ l³ççbvçç çÆJç®ççj}í.
Hç³çç&³ççvçí Jçøçç&lçÓvç SkçÀoç Yççípçvç kçÀjlççí. mçO³çç
Yç箳ççkçÀ[í pçíJçCç kçÀjCçí pçcçCççj vççnçÇ Dçmçí
mççbiçÓvç IççF&-IççF&vçí lçíLçÓvç çÆvçIçávç içí}í.
cççcçç çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj, HççHç³³çç Mççm$ççÇ çÆJç®ççj
kçÀjçÇlç yçmç}í nçílçí. l³ççb®ççÇ HçlvççÇ pçJçU ³çíJçÓvç
cnCçç}çÇ ``mJççcççÇ ! Dççlçç Dçç}í}í lçácç®çí cççcçç
nèyçí-nèyç, içíu³çç Jçøçça Jççj}íu³çç cççcççbmççjKçí
çÆomçlççlç vççnçÇ kçÀç ?'' HççHç³³çç Mççm$ççÇ nço©vç
G"}í. l³ççbvçç SkçÀ®ç cççcçç nçílçí. lçí HçCç içlç Jçøçça
çÆvçOçvç HççJç}í. Dççlçç Dçç}í}í ní cççcçç kçÀçíCç ?
cççPççÇ yçá×çÇ kçíÀJç{îçç Yç´cççlç HçÀmç}çÇ ?
cççcç箳çç vççl³çç®çí Flçj kçÀçnçÇ vççlççÇ Dçmç}í lçjçÇ
MçbYçj ìkçwkçíÀ ³çç cççcçç mççjKçí çÆomçCççjí kçÀçíCççÇ
vçJnlçí. cçÉlç Pçç}íu³çç cççcççb®çç Òçílççlcçç lçj vççnçÇ
vçç cççÇ HçççÆn}ç ? l³ç箳çç Ëo³çç®çí "çíkçíÀ Jçç{lç
®çç}}í. YçÓlç Òçílç çÆHçMçç®ççb®³çç cçb$ç-lçb$çç
çÆJçøç³ççÇ l³çç}ç kçÀçnçÇ %ççvç vçJnlçí. l³çç®çí GHççm³ç
oÌJçlç Dçmç}íu³çç oÊççb®³çç Dçvçáiç´nç®çí Hçlçvç lçj nçílç
vççnçÇ vçç ? ³çíCççjç Hçá{®çç kçÀçU kçÀ<ì oç³çkçÀ lçj
vççnçÇ vçç ? cççcççbvççÇ pççlçç-pççlçç ``MççÇIç´ DççHçCç
YçíìÓ ³çç®ççÇ DçHçí#çç kçÀjlççí'' Dçmçí cnì}í}í Jççkçw³ç
mçlçlç l³ç箳çç cçvççmç Yçí[mççJçÓ }çiç}í. }çÌkçÀj®ç
DççHçCç cçjCç HççJçÓvç Hçj}çíkçÀçlç DççHçu³çç cççcççmç
YçíìCççj kçÀç ? ³çç çÆJç®ççjçbvççÇ l³çç®çí cçvç pç[ Pçç}í.
``ß êçb oÊçç$çí³çç³ç vçcç:'' cçb$çç®çç pçHç l³ççvçí mçá©
kçíÀ}ç. l³çç çÆoJçMççÇ cçb$ç pçHç kçÀjCçí mçá×ç SkçÀçiç´
çÆ®çÊççvçí nçílç vçJnlçí. ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç
cçbçÆojçlç mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç IçíC³ççmç
içí}ç. oÊç cçÓlçça®çí O³ççvç kçÀjC³ççmç yçmçu³ççJçj
O³ççvççlç çÆMçj vçmç}í}çÇ oÊç cçÓlççA çÆomç}çÇ.
çÆlçLçí HçCç pçHç kçÀjC³ççmç yçmçu³ççJçj cçvç çqmLçj
vçJnlçí. Dç®ç&kçÀçvçí Òçmçço çÆou³ççJçj Dçmçí Jççì}í
kçÀçÇ çÆJçøçHçÓçÆjlç kçÀ}MççlçÓvç kçÀç{Óvç çÆo}í
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆkçÀ kçÀç³ç. Dç®ç&kçÀ nmçlç nmçlç kçÀçbnçÇ cnCçlç
nçílçí. Hçjblçá HççHç³³çç Mççm$ççÇmç Dçmçí SíkçÓÀ ³çílç
nçílçí kçÀçÇ nç Òçmçço iç´nCç kçÀªvç }çÌkçÀj cçjCç HççJç.
lçí IçjçÇ Hçjlç Dçç}í lçWJnç l³ççbvçç l³ççb®³çç HçlvççR®³çç
kçÀHççUçJçj kçáÀbkçÓÀ çÆomç}í vççnçÇ.
cççÇ çÆpçJçblç Dçmçlççvçç kçÀHççUçJçj®çí kçáÀbkçÓÀ
kçÀç yçjí kçÀç{}ímç Dçmçí cnCçÓvç çÆl箳ççJçj çÆ®ç[}í.
©Hç³çç SJç{í kçáÀbkçÓÀ kçÀHççUçJçj çÆcçjçÆJçlç Dçmçlçç
HççHç³³çç Mççm$ççR®çí çÆ®ç[Cçí çÆlç}ç Lççí[í
çÆJççÆ®ç$ç®ç Jççì}í. HççHç³³ççbmç Jçí[ }çiç}í Dçmçí
cnCçÓvç çÆHç"çHçájçÇlç DçHçÀJçç G"}çÇ. çEkçÀJçoblççÇ,
DçHçÀJçç ³ççb®çí ÒçcççCç çÆHç"çHçájçlç pççmlç nçílçí.
HççHç³³ççmç cççvççÆmçkçÀ Jç YçÓlç çÆ®ççÆkçÀlmçç
mçá© Pçç}çÇ. l³ççbvçç Jçí[ vççnçÇ Dçmçí HççHç³³çç
HçoçíHçoçÇ mççbiçlç nçílçí, lçjçÇ }çíkçÀ cççvçC³ççmç lç³ççj
vçJnlçí. Jçí[ç HçCç kçÀOççÇ kçÀOççÇ lçkç&À³çáÊçÀ YççøçCç
kçÀjlççí Dçmçí cnCçç³ç®çí. HççHç³³ç箳çç HçlvççÇmç SkçÀ
GHçç³ç mçá®ç}ç. çÆl箳çç HçlççÇvçí Dç%ççvçJçMç
ÞççÇHççoçb®ççÇ çEvçoç kçíÀ}çÇ ³çç®çí kçÀcç& Yççíiç
Dççnílç Dçmçç çÆlç®çç çÆvçOçç&j Pçç}ç. HççøççCççlççÇ}
oíJççmç MçjCç pççC³çç SíJçpççÇ mçMçjçÇj Dçmç}í}í
ÞççÇHççoçb®³çç MçjCççÇ pççJçí Dçmçç çÆlçvçí çÆJç®ççj
kçíÀ}ç.
lççÇ ÞççÇHççoçb®³çç IçjçÇ içí}çÇ. ÞççÇHççoçbvçç çÆlçvçí
kçÀ[íJçj IçíJçÓvç }ç[ kçíÀ}í. kçÀçíCççÇ vçmçu³çç®ççÇ
mçbOççÇ mççOçávç çÆlçvçí ÞççÇHççoçbvçç DççHç}çÇ
oá:çqmLçlççÇ mççbçÆiçlç}çÇ. ÞççÇHçço cnCçç}í
``Dççl³çç ! ³çç mçiçȳçç®çç SkçÀ }nçvç GHçç³ç Dççní. lçÓ
cççP³çç cççlçímçcççvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí lçá}ç cççÇ ní
jnm³ç mççbiçlççí. lçÓ kçÀçnçÇ JçíU vç Içç}Jçlçç vçÓlçvç
içÉnç®çí çÆvçcçç&Cç kçÀj, lçÓ Jç cççcçç JççmlçÓHçÓpçç
kçÀªvç l³çç vçÓlçvç içÉnçlç ÒçJçíMç kçÀjç. }çiç}çÇ®ç
mçiçUí kçÀçnçÇ yçjí nçíF&}.''
ÞççÇHççoçb®ççÇ DçMççÇ Dçç%çç Pççu³ççJçj çÆlçvçí Dçmçí
mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ kçÀçÇ, nçÇ çÆJçHçoç
Yçç[îç箳çç Içjçlç jçnlç Dçmçu³ççcçáUí çÆl箳ççJçj
kçÀçímçU}çÇ. cnCçÓvç çÆMçIç´ççÆlçMççÇIç´ mJçlç:®çí Içj
yççbOçç³ç®çí Dçmçí çÆlçvçí DççHçu³çç yççbOçJççmç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HçìJçÓvç çÆo}í. cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç. kçÀçíCççÇ
SkçÀçvçí HççHç³³ççmç SkçÀ pççÇCç& Pçç}í}í Içj YçÓoçvç
cnCçÓvç çÆo}í. }çiç}çÇ®ç IçjçlççÇ} mçiçUçÇ mçbHçÊççÇ,
Oçvç Fl³çççEo®çç çÆJç¬çÀ³ç kçÀªvç pççÇCç& Içjçmç
Hçç[Óvç vçÓlçvç içÉn çÆvçcçç&Cç kçÀç³ç& mçá© Pçç}í.
içÉn çÆvçcçç&Cççmçç"çÇ $ç+Cç mçá×ç I³ççJçí }çiç}í.
HçJç&lççÆMç}ç DççCçÓvç l³ççb®ççÇ MçkçÀ}í kçÀªvç içÉn
çÆvçcçç&Cççlç JççHçjC³ççlç Dçç}çÇ. vçÓlçvç içÉn ÒçJçíMç
kçíÀu³ççJçj, HççHç³³çç Mççm$ççÇ mJçmLç Pçç}í.
yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! HççHç³³çç®ççÇ cçÉl³çá oMçç
®çç}Ó nçílççÇ. l³ççb®çí DçHçcçÉl³ç᮳çç
mçbkçÀìçHççmçÓvç ÞççÇHççoçbvççÇ j#çCç kçíÀ}í. l³çç}ç
cççvççÆmçkçÀ $ççmç, DçHçcççvç, OçvçJ³ç³ç Fl³ççoçÇ
kçÀ<ì oíJçÓvç kçÀcç& OJçbmç kçíÀ}ç. lçíJç{í®ç vçJní,
HççHç³³ç箳çç HççHçkçÀcç祮çí çÆMç}çbcçO³çí
DççkçÀçÆøç&lç kçÀªvç, l³çç çÆMç}çb®çí
MçkçÀ}íkçÀjJçÓvç HççHç kçÀcç祮çç vççMç kçíÀ}ç.
kçÀcç&OJçbmç kçÀjC³ççmç çÆmç×, DçJçOçÓlç çÆJççÆJçOç
Jç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç cççiç祮çí DçJç}byçvç kçÀjlççlç.
mJçmLç Pçç}íu³çç HççHç³³çç Mççm$ççÇmç ÞççÇHçço
cnCçç}í ``lçÓ kçíÀJç{ç yçá×çÇnçÇvç Dççnímç. lçÓ
cçvç:HçÓJç&kçÀ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmç}í}ç ÞççÇ oÊç
mçMçjçÇj ªHççvçí lçáP³çç mçcççíj GYçç Dçmç}ç lçjçÇ lçÓ
DççíUKç}í vççnçÇmç, cnCçpçí lçáPçí kçíÀJç{í oáYçç&i³ç.
kçáÀkçwkçáÀìíéçj cçbçÆojçlç Dçmç}í}çÇ HççøççCçcçÓlçça
lçáPçí j#çCç kçÀjçÇ} Dçmçç lçáPçç çÆvçOçç&j nçílçç.
cnCçÓvç lçáPçí mçbçÆ®çlç HççHç HçJç&lç çÆMçUçbJçj
çÆHçÀjJçÓvç l³ççb®ççÇ MçkçÀ}í kçÀjJçÓvç lçáPçí
kçÀcç&HçÀU vççnçÇmçí kçíÀ}í. lçá}ç vçÓlçvç içÉn kçÀªvç
çÆo}í. mçMçjçÇj Dçmç}íu³çç ³çç oÊççbmç MçjCç Dçç}ç
Dçmçlçç lçj lçáPçí mçbçÆ®çlç mçbmkçÀçj ³çç MçjçÇjçJçj
Dççí{ávç IçíJçÓvç lçáPçí kçÀcç& #ç³ç kçíÀ}í Dçmçlçí.
YçÊçÀ箳çç YççJçvçívçámççj YçiçJçblçç®çí Dçvçáiç´n HçÀ}
Dçmçlçí.'' nçÇ }çÇ}ç Iç[u³ççJçj HççHç³³ççvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç®ç oÊçç®çí DçJçlççj Dççnílç Dçmçí DççíUKç}í.
ÞççÇHççoçb®³çç oÓOç箳çç mçcçm³çí çÆJçøç³ççÇ, ÞççÇ
Þçí<þçÇ Jç ÞççÇ Jçcçç& çE®ççÆlçlç nçílçí. nç çÆJçøç³ç
IçíJçÓvç lçí ÞççÇ mçl³ç $ç+øççÇéçj (ÞççÇ yççHçVçç³ç&)
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

³ççbpçkçÀ[í pççJçÓvç cnCçç}í, ``ní jçpçøçça ! DççHçCç
jçpçç pçvçkçÀçÒçcççCçí mçbmççjçlç DçmçÓvç yç´ïç
%ççvççÇ Dççnçlç. yç´ïççcçO³çí }çÇvç Dççnçlç. Dççcç®ççÇ
SkçÀ }nçvçMççÇ F®sç Dççní. lççÇ DççHçCç HçÓCç&
kçÀjçJççÇ. ÞççÇ yççHçVçç³ç& cnCçç}í'' F®sç J³çÊçÀ
kçíÀu³çççÆMçJçç³ç kçÀmçí yçjí Jç®çvç oíJçÓ.
çÆvç:mçbkçÀçí®ç lçácnçÇ cç}ç lçácç®ççÇ F®sç mççbiçç.
lçácç®ççÇ F®sç Oçcç&yç× Dçmçu³ççmç çÆvççƽçlç
HçÓCç& kçÀjívç.'' ÞççÇ Þçí<þçÇ cnCçç}í ``cççÇ ÞççÇ
Jçc³çç¥kçÀ[Óvç içç³ç$ççÇ vççJç箳çç iççF&®³çç mçblççÆlç
cçOç}çÇ SkçÀ MçáYç }#çCççbvççÇ ³çáÊçÀ DçMççÇ SkçÀ
içç³ç çÆJçkçÀlç Içílç}çÇ. Dççcç®çí kçáÀ}HçájçíçÆnlç
Dçmç}í}í ÞççÇ DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbmç lççÇ içç³ç
oíC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç nçílçç. l³çç iççF&®çí #ççÇj
ÞççÇHççoçb®³çç mçíJçílç GHç³ççíiççÇ ³ççJçí ³çç çÆMçJçç³ç
Dççcç®ççÇ oámçjçÇ F®sç vççnçÇ.''
ÞççÇ Þçí<þçR®çí cnCçCçí Pççu³ççJçj, ÞççÇ yççHçVçç³ç&
cnCçç}í ``yçjí ! yçjí !, lçácnçÇ Dçmçí kçÀjç, lççÇ içç³ç
cççP³çç iççí"îççlç DççCçÓvç yççbOçç, cççÇ lççÇ içç³ç
DççHç}jçpççbmç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí.
MçáYç}#çCççÇ içç³ç DççHç}jçpççb®³çç IçjçÇ DçmçCçí,
oçl³ççmç Jç iç´nçÇlççmç MçáYçÒço Jç Þçí³çmkçÀj Dççní.''
iççícççlçímç yççHçVçç³ç祮³çç IçjçÇ DççCç}í. iççíoçvç
IçíC³ççmç DççHç}jçpççbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç.
çÆncçç}³ççlç mçlççíHçLç vççJçç®çç SkçÀ Òççblç Dççní. l³çç
ÒççblççlçÓvç ³çáçÆOççÆ<þjççEovççÇ mJçiçç&jçínCç
kçíÀ}í. lçíLçí ÞççÇ mççÆ®®çoçvçboçJçOçÓlç vççJçç®çí
cçnçlcçç nçílçí. l³ççb®çí Jç³ç kçÀçbnçÇ MçlççyoçR®³çç
Hçí#çç pççmlç nçílçí. lçí kçÌÀJçu³çMçÉbiççÇ ³çíLçí Dçmç}í}í
ÞççÇ çÆJçéçíéçjÒçYçÓb®çí çÆMç<³ç nçílçí. ÞççÇ çÆJçéçíéçj
ÒçYçÓ mJçlç: HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
ªHççvçí DçmçÓvç, l³ççb®çí yççu³ç ªHçç®çí oMç&vç
IçíJçÓvç, kç=ÀlççLç& JnçJçí Dçmçç DççoíMç ÞççÇ
mççÆ®®çoçvçboçmç Pçç}ç. ÞççÇ
mççÆ®®çoçvçboçJçOçÓlç HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçmç Dçç}í.
ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vççÇ l³ççb®çí Dççojçvçí mJççiçlç kçíÀ}í.
l³ççb®³ççHçá{í ÞççÇHççoçb®³çç oáOçç®ççÇ mçcçm³çç
Dçç}çÇ, lçWJnç l³ççbvççÇ "çcçHçCçí mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

³ç%ççjbYç nçílçç#çCççÇ YçÓcççlçívçí mçç#ç çÆo}çÇ.
ÞççÇHçço ÞççÇ oÊç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí DççHç}jçpç
Mçcçç& ³ççbvççÇ iççíoçvç mJççÇkçÀçj kçÀjçJçí.
éçmçájçbHççmçÓvç pççcççlççmç ÒççÇçÆlçHçÓJç&kçÀ
çÆo}í}í, ``oçvç'' nçílç vççnçÇ cnCçÓvç mçl³ç
$ç+øççÇéçjçbvççÇ ÞççÇ Þçí<þçÇkçÀ[Óvç oçvç I³ççJçí Jç Yçíì
JçmlçÓ cnCçÓvç pççcççlççmç ÐççJçí. ní YçÓcççlçí®çí
Jç®çvç nçílçí. ³ç%ççjbYç Pççu³ççJçj, ³ç%çmLçU mççí[u³ççmç
Flçj mLçUçÇ HççTmç Hç[lç nçílçç. nçÇ oámçjçÇ mçç#ç. ³ç
%ççlççÇ} nçÆJçYçç&iç mJççÇkçÀçjC³ççmç mJçlç:
DççÆivçoíJç Dçç}í Jç iççíoçvç Içílçu³ççvçí oçíøç vççnçÇ
Dçmçí mççbçÆiçlç}í. nçÇ lççÇmçjçÇ mçç#ç. ³ç%ç
cçb[HççJ³ççÆlççÆjÊçÀ, Flçj mLçUçÇ, Jçç³çÓoíJççvçí DççHç}ç
ÒçlççHç oçKççÆJç}ç. nçÇ ®çJçLççÇ mçç#ç.
DççkçÀçMççlçÓvç çÆoJ³ç JççCççÇ Pçç}çÇ kçÀçÇ ÞççÇHçço
mçç#ççlç ÞççÇ oÊç Dççnílç. nçÇ Hçç®çJççÇ mçç#ç. Dçmçí
Hçb®ç cçnçYçÓlç mçç#ççÇ Pççu³ççJçj DççHç}jçpççbvççÇ
iççíoçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç. iççíoçvçç®çí HçÀU
Þçí<þçÇmç ÒççHlç Pçç}í. l³çç kçÀçjCççvçí, iççF&®³çç
çÆJç¬çÀçÇ®ççÇ çEkçÀcçlç vçjçEmçn Jçcçç&vçí DççHç}jçpç
Mçcçç& ³ççbmç oíC³çç®çç çÆvçCç&³ç Pçç}ç. DçMçç
ÒçkçÀçjí, DçJçOçÓlççb®³çç mççÆVçO³ççlç Þçí<þçÇ Jç
Jçc³çç¥mç DçHçÓJç& DçMçç HçáC³çç®çç }çYç Pçç}ç.
YççÆJç<³ç kçÀçUçlç kçÀçíkçÀvço (kçÀççÆkçÀvçç[ç) ³çç
vççJççvçí Jçç³çmçHçáj Dçiç´nçj ÒççÆmç× nçíF&}.
M³ççcç}çbyççHçáj (mçcç}ç&kçÀçíìç) ÞççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçáj SkçÀ$ç nçíTvç cçnçvçiçjç®çí mJçªHç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

DççHç}jçpç Mçcçç&vççÇ iççíoçvç Içílç}í HçççÆnpçí.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç oÊç ÒçYçÓ DçmçÓvç,
J³çLç& Dçmç}íu³çç çÆvç³çcççb®³çç yçbOçvççlç Hç[Óvç
iççí#ççÇj DçHç&Cç kçÀjC³çç®çí cçntçi³ç DççHçu³çç nçlçÓvç
oJç[Ó vç³çí Dçmçí "çmçÓvç mççbiççÇlç}í.
yç´çïçCç HççÆjøçoívçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÞççÇ oÊç
Dçmçu³çç®çç HçájçJçç cççiççÇlç}ç. Hçb®ç cçnçYçÓlççb®çí
mçç#ç lçácnç}ç oílççí Dçmçí DçJçOçálççbvçí mççbiççÇlç}í.
ÞççÇHçço ní ÞççÇ oÊç Dçmçu³çç®çí Hçb®ç
cçnçYçÓlççb®ççÇ mçç#ç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

OççjCç kçÀjçÇ}. pçiççlççÇ} mçiçȳçç oíMççb®çí, mçiçȳçç
Oçcçç&®çí çEkçÀJçç HçbLçç®çí }çíkçÀ kçáÀ"u³çç lçjçÇ
pçvcççÇ, SkçíÀ çÆoJçMççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ ³çílççÇ} Jç
ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç IçílççÇ}. ÞççÇHççoçb®çí ®ççÆj$ç
mçbmkç=Àlç Yççøçílç çÆ}çÆn}í pççF&}. ``ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç'' nç iç´bLç ÞççÇHççoçb®³çç
DçççÆMçJçç&oçvçí ÒççÆmç× nçíF&}. YçÓpç&Hç$ççlç
çÆ}çÆn}í}í iç´bLç ÞççÇHççoçb®³çç mçbkçÀuHççvçí Dç
¢M³ç ªHççvçí ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmLççvççÇ mççlç
cçvçá<³ççb®³çç Gb®ççÇ FlçkçíÀ Kççí} çÆvççÆ#çHlç
jçnlççÇ}. l³ççb®³çç pçvcçmLççvççÇ ÞççÇ HççoákçÀçb®ççÇ
mLççHçvçç Jç cçbçÆojç®çí çÆvçcçç&Cç nçíF&}.
ÞççÇHççoçbmç iççíoçvç kçíÀ}í}í cçnç HçáC³çMçç}çÇ
JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ KçjçíKçj Oçv³ç Dççnílç. l³ççb®³çç
kçáÀìábyççlç Oçvç-Oççv³çç®ççÇ mçcçÉ×çÇ Dçmçí}. lçí
çÆnjC³ç}çíkçÀçlç Lççí[ç kçÀçU jçnèvç Hçávnç cçnçjç<ì>
oíMççlç SíMJç³ç&Jçblç JçÌM³ç kçáÀUçlç pçvcç IçíJçÓvç ÞççÇ
vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjç®çí mçá×ç oMç&vç IçílççÇ}.
yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! ní iççíoçvç Dçl³çççÆOçkçÀ
çÆJçMçíøç MçáYçÒço Dççní. lçÓ kçáÀjJçHçáj Òç³ççCçç®ççÇ
lç³ççjçÇ kçÀj. ÞççÇHçço ÞççÇuuçYç mçoÌJç lçáPççÇ j#çç
kçÀjlççÇ}.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -10
cççÇ çÆlç©cç}oçmççb®ççÇ Dçç%çç IçíJçÓvç
kçáÀjJçjHçáj箳çç çÆoMçímç cççPçí Òç³ççCç mçá© kçíÀ}í.
ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç cçvççlç Dçç"çÆJçu³çç kçÀçÇ Dçbiç
jçícççbçÆ®çlç nçíF&. cççiçç&lç Lççí[í oÓj içíu³ççJçj cç}ç
SkçÀ DçéçlLç JçÉ#ç çÆomç}ç. oáHççj®ççÇ JçíU Pççu³ççvçí
cççÇ YçákçíÀvçí J³ççkçáÀU Pçç}çí nçílççí. pçJçUHççmç yç
´çïçCççb®çí Içj Dçmçu³ççmç cççOçákçÀjçÇ cççiçÓvç
çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ HççÆJç$ç Dçmçç DçéçlLç JçÉ#ç Dççní
Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjçÇlç çÆvçIçç}çí. l³çç DçéçlLççKçç}çÇ
kçÀçíCççÇlçjçÇ çÆJçÞççblççÇ Içílç Dçmçu³çç®çí cç}ç
çÆomç}í. pçJçU pççTvç HççnçÇ}í lçj l³çç cçvçá<³ççvçí ³ç
%ççíHçJççÇlç OççjCç kçíÀ}í}í nçílçí.
cççÇ DçéçlLççpçJçU içí}çí lçWJnç l³çç J³çÊçÀçÇvçí Dççojçvçí
cç}ç yçmçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. l³ççb®çí vç³çvç
kçÀªCççjmççvçí Yçj}í nçílçí. l³ççb®³çç mçcççíj SkçÀ PççíUçÇ
nçílççÇ. l³ççlç KççÐç HçoçLç& kçÀçnçÇ vçJnlçí. Hçjblçá SkçÀ
lççcç´ Hçç$ç lçíJç{í nçílçí. lçí mçlçlç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcç mcçjCç kçÀjçÇlç nçílçí. cççÇ
l³ççbvçç ÒçMvç kçíÀ}ç ``cçnçMç³ç ! DççHçCç
ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®çí DçççÆÞçlç Dççnçlç
kçÀç ? lçácnçÇ l³çç cçnçHçá©øçç®çí oMç&vç Içílç}í kçÀç ?''
lçí cnCçç}í ``cççPçç pçvcç mçÜÌM³ç kçáÀ}çlç Pçç}ç
DçmçÓvç cç}ç mçáyyç³³çç Þçí<ìçÇ Dçmçí cnCçlççlç,
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

vçjçEmçn cçÓlçça®çí JçCç&vç

Dççc箳çç JçbMçç®çí vççJç ``iç´bLççÇ'' Dççní. Dççc箳çç
HçÓJç&pçç HççmçÓvç mçodiç´bLç Hççjç³çCçç®ççÇ
HçjbHçjç Dççní. cnCçÓvç Dççc箳çç IçjçC³ççmç iç´bLççÇ
Dçmçí vççJç Hç[}í. cççP³çç }nçvçHçCççÇ cç}ç cççlçççÆHçl³çç®çç çÆJç³ççíiç Pçç}ç. cççP³çç IçjçÇ Oçvç
mçcçÉçÆ× Dççní. cççÇ oÓj oíMççbmç pççJçÓvç DçvçíkçÀ
ÒçkçÀçj®çí J³ççHççj kçÀjlççí. ³çç çÆvççÆcçÊççvçí
Hçá<kçÀU JçíUç kçÀçb®ççÇHçájçmç pççC³çç®çç ³ççíiç
Dçç}ç. lçíLçí çE®çlççcçCççÇ ³çç vççJç箳çç SkçÀç
JçíM³çí®çç HççÆj®ç³ç Pçç}ç. KçÓHç Oçvç çÆl箳ççJçj
Kç®ç& kçíÀ}í. cçU³ççU (kçíÀjU) oíMççlç Hçç}kçwkçÀç[ ³çç
ÒççblççlçÓvç çÆyçuJçcçbiç} ³çç vççJçç®çç yç´çïçCç mçá×ç
J³ççHççj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí kçÀçb®ççÇHçájcç}ç ³çílç
Dçmçí. lççí mçáiçbOççÇ êJ³ççb®çç DçjyççÇ
vççiççÆjkçÀçbvçç çÆJç¬çÀ³ç kçÀªvç l³ççbpçkçÀ[Óvç
jlvçjçMççÇ Jç lçájbiç (Iççí[í) I³çç³ç®çç. kçÀOççÇ kçÀOççÇ
DççcnçÇ oçíIçí pçCç çÆcçUávç J³ççHççj kçÀjçÇlç nçílççí.
oáoÌ&Jççvçí, DççcnçÇ oçíIçí JçíM³çí®³çç mçbiçlççÇlç Yç´<ì
Pçç}çí.'' DçjyççbMççÇ Lççí[ç kçÀçU Dççcç®çç J³ççHççj
®ççbiç}ç ®çç}}ç. l³çç vçblçj DçjyççbvççÇ
Dççc箳ççkçÀ[Óvç G®®ç pççlççÇ®³çç Dçéççmçç"çÇ
DççÆOçkçÀ Oçvç IçíJçÓvç çÆvçcvçpççlççÇ®çí Içç[í
Dççcnçbmç çÆo}í pçíCçí kçÀªvç J³ççHççjçcçO³çí Dççcç®çí
vçákçÀmççvç Pçç}í. Dççc箳çç kçÀ[Óvç ®ççbiç}í Iççí[í,
jçpçí cçnçjçpçí çÆJçkçÀlç Içílç. J³ççHççjçlç vçákçÀmççvç
Pççu³ççvçí Dççcç®ççÇ mçbHçÊççÇ vç<ì Pçç}çÇ. cççPççÇ
HçlvççÇ cçvççíJ³çLçívçí cçjCç HççJç}çÇ. cç}ç SkçÀ
cçboyçá×çÇ Dçmç}í}ç Hçá$ç nçílçç. l³çç®çç
DçkçÀç}cçÉl³çá Pçç}ç. yççyççjí ! mçiçȳçç lççÇLçç¥lç Þçí<þ
DçççÆCç çÆJçK³ççlçDçmç}í}í Hççoiç³çç lççÇLç& #çí$ççlç
Dçmç}í}í HççÇçÆ"kçÀçHçáj Dççcç®çí cçÓU iççbJç. cççÇ Dç
%ççvççÇ Dçmçlççvçç oíJç-yç´çïçCççb®çí DççÆvç<ì kçÀjçÇlç
nçílççí. $ç+Cç JçmçÓ}çÇ kçÀjC³ççmç çÆvço&³çlçívçí Jçlç&lç
nçílççí. ÞççÇHççoçb®çí çÆHçlçç ÞççÇ DççHçUjçpççb®³çç
IçjçÇ DççF&vççÆJçuuççÇnèvç l³ççb®çí yçbOçÓiçCç
YçíìC³ççmçç"çÇ Dçç}í. l³çç mçiçȳççb®³çç Yççípçvçç®ççÇ
mççí³ç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççb®³çç pçJçU HçájíMçí Oçvç
vçJnlçí. lçí oçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀçÆjlç vçmçlç. ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçR®³çç IçjçlçÓvç DççCç}íu³çç
çÆYç#çívçí Goj çÆvçJçç&n Jç GçÆ®çlç J³çJçnçj kçÀçÆjlç.
Þçí<ìçR®çí kçáÀ} HçájçíçÆnlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí,
çÆYç#çí SíJçpççÇ Oçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀçÆjlç vçmçlç.
vççF}çpç cnCçÓvç l³ççbvççÇ SkçÀ Jçjçn ³çíJç{îçç jkçÀcçí®çí
çÆpçVçmç Dççc箳çç oákçÀçvççlçÓvç GOççj vçí}í.
yçbOçÓiçCç içíu³ççJçj cççPççÇ jkçwkçÀcç Hçjlç kçÀjC³çç®çí
DççHçUjçpççbmç cççÇ yçpççJç}í nçílçí. nçlççblç SkçÀ
kçÀJç[çÇ HçCç vççnçÇ cç}ç pçWJnç Oçvç çÆcçUí} lçWJnç
cççÇ DçJçM³ç Hçjlç kçÀjçÇvç Dçmçí jçpç Mçcçç& cnCçç}í.
cççÇ ®ç¬çÀçÇ-J³ççpç IçíC³ççlç lçjyçípç nçílççí. kçÀçU }çíì}ç.
J³ççpççJçj J³ççpç ®ç{JçÓvç Kççíìí çÆnMçíyç oçKçJçÓvç 10
Jçjçnç oíCçí yççkçÀçÇ Dççní Dçmçí jçpç Mçcçç&mç
kçÀUçÆJç}í. lçíJç{í Oçvç cç}ç oíC³ççmç jçpç Mçcçç¥vçç
DççHç}í jçnlçí Içj çÆJçkçÀçJçí }çiç}í. l³çç kçÀçUçlçu³çç ojç
ÒçcççCçí lçí Içj cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçu³ççmç jçpçMçcçç¥vçç
1-2 Jçjçnç oçÇu³ççvçí çÆnMçíyç yçjçíyçj Dçmçí cççÇ
DçvçíkçÀçvçç mççbçÆiçlç}í nçílçí. jçpçMçcçç¥vçç
içÉnçÆJçnçÇvç kçÀjCçí nç®ç cççPçç mçbkçÀuHç nçílçç.
cççPçç nç oá<ì çÆJç®ççj }#ççlç ³çílçç®ç
JçWkçÀìHHç³ççbvççÇ cççPççÇ çÆvçYç&lmçvçç kçíÀ}çÇ.
``Dçjí oájçlc³çç ! Oçvç箳çç cçoçvçí cçvççmç ³çíF&} lçmçí
Jççiçlç Dççnímç. Dççc箳çç kçáÀ} HçájçíçÆnlçç®çç
DçHçcççvç Pççu³ççmç Dççcç®çç DçHçcççvç Pççu³çç
mççjKçí. lçÓ lçáPççÇ JççiçCçákçÀ yço} vççnçÇ lçj Iççíj
DççHçÊççÇ mçbYçJçí}. DççÆivçnçí$ççHçí#çç HççÆJç$ç
Dçmç}íu³çç jçpç Mçcçç¥mç lçÓ Dçmç}í kçÀ<ì oílççímç ³çç
kçÀçjCççvçí jçÌjJççoçÇ vçjkçÀçmç pççMççÇ}.''
SkçÀoç ÞççÇHçço Þçí<ìçR®³çç IçjçÇ Dçmçlççvçç cççÇ
Þçí<ìçRvçç J³çbiççvçí cnCçç}çí-jçpç Mçcçç& pçj cççPçí
$ç+Cç HçíÀ[Ó MçkçÀlç vçmçlççÇ} lçj l³ççb®³çç
Hçá$ççbHçÌkçÀçÇ SkçÀçmç cççP³çç oákçÀçvççlç ®ççkçÀjçÇ
kçÀjC³ççmç Hçç"JççJçí çEkçÀJçç l³ççbvççÇ mJçlç: ®ççkçÀjçÇ
kçÀjC³ççmç ³ççJçí. SkçÀ cçá}içç DççbOçUç lçj oámçjç
HçbiçÓ, çÆlçmçjç nç ÞççÇHçço cçç$ç. lççÇvç Jçøçç&®çç
cççPçí $ç+Cç kçÀmçí yçjí HçíÀ[}í pççF&} ? Dçmçí SíkçÓÀvç
Þçí<ìçR®çí cçvç oáKççJç}í. l³ççb®³çç vçí$ççblçÓvç
DçÞçÓOççjç Jççnè }çiçu³çç. ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆoJ³ç nmlççvçí l³ççb®çí DçÞçÓ HçámçÓvç cnCçç}í
``Dççpççíyçç ! cççÇ Dçmçlççvçç Yç³ç kçÀmç}í ?
çÆnjC³çç#ç Jç çÆnjC³çkçÀM³çHççb®çç mçbnçj cççÇ®ç
kçíÀ}ç lçj mçáyyç³³çç®çí $ç+Cç HçíÀ[C³ççmç cç}ç
kçÀ"çÇCç kçÀç³ç ?'' Dçmçí cnCçÓvç cççP³ççkçÀ[í JçUávç
cnCçç}í ``Dçjí ! lçáPçí $ç+Cç cççÇ HçíÀ[çÇvç. ®ç} lçáP³çç
oákçÀçvççlç. oákçÀçvççlç mçíJçç kçÀªvç $ç+Cçç®ççÇ
çÆvçJçÉÊççÇ kçÀjçÇvç. $ç+Cç çÆHçÀìu³ççJçj cçç$ç lçáP³çç
IçjçÇ }#cççÇ jçnCççj vççnçÇ. çÆJç®ççj kçÀj.''
yçç} ÞççÇHççoçvçç IçíTvç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ
mçáyyç³³ç箳çç oákçÀçvççlç Dçç}í. lçí mçáyyç³³ççmç
cnCçç}í ``ÞççÇHççoçb®³çç SíJçpççÇ cççÇ lçác箳çç
oákçÀçvççlç kçÀçcç kçÀjlççí ®çç}í} kçÀç ? mçáyyç³³ççvçí
vçkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJç}çÇ Flçkçw³ççlç oákçÀçvççlç
SkçÀ pçìçOççjçÇ Dçç}ç. lççí mçáyyç³³çç Þçí<ìçR®çí
oákçÀçvç MççíçÆOçlç nçílçç. l³çç}ç SkçÀ lççby³çç®çí Yççb[í
çÆJçkçÀlç I³ççJç³çç®çí nçílçí. lççí Þçí<ìçRvçç cnCçç}ç'' cç}ç
SkçÀç lççby³ç箳çç Hçç$çç®ççÇ Dçl³çblç içjpç Dççní.
çÆkçÀcçlç Lççí[çÇ pççmlç Dçmçí} lçjçÇ ®çç}í}.
mçáyyç³³ç箳çç oákçÀçvççlç yçÊççÇmçlççby³çç®ççÇ
Hçç$çí nçílççÇ Hçjblçá lççí Kççíìí®ç cnCçç}ç ``cççP³ççkçÀ[í
SkçÀ®ç lççby³çç®çí Hçç$ç Dççní l³çç}ç onç Jçjçn oíT
MçkçÀlç Dçmçu³ççmç lçá}ç lçí çÆcçUí}. lççí mçbv³ççmççÇ
®çìkçÀvç kçÀyçÓ} Pçç}ç. l³çç®ççÇ SkçÀ®ç Dçì nçílççÇ
kçÀçÇ lçí Hçç$ç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçR®³çç cççb[çÇJçj
yçmç}íu³çç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç nçlççbvççÇ l³çç
mçbv³ççMççmç ÐççJçí. l³çç DçìçÇ ÒçcççCçí ÞççÇHççoçbvççÇ
mJçnmlçí lçí Hçç$ç l³çç mçbv³ççMççmç çÆo}í. ÞççÇHçço
ÒçYçá Hçç$ç oílççvçç nmçlç nçílçí. lçí cnCçç}í '' Dçjí lçáPççÇ
F®sç Dççlçç HçÓCç& Pçç}çÇ vçç ? lçáP³çç IçjçÇ }#cççÇ
mLççÇj jçnçÇ}. lçÓ lçáPççÇ mçbv³ççmç oçÇ#çç mççí[Óvç
oíTvç mJçiçÉnçÇ pçç ! lçáP³ççmçç"çÇ lçáPççÇ HçlvççÇ
DçççÆCç cçá}í Jççì Hçnçlç Dççnílç. lççí pçìçOççjçÇ
mçbv³ççmççÇ Dçl³çblç DççvçbçÆolç nçíTvç çÆvçIçÓvç
içí}ç. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ DçççÆCç DçHHçUjçpçÓ
Mçcçç& ³ççb®çç DçHçcççvç kçÀjçJçç DçMççÇ
mçáyyç³³çç®ççÇ F®sç nçílççÇ lççÇ HçÓCç& Pççu³ççvçí
l³ç箳çç cçvççlç Lççí[ç DçnbkçÀçj çÆvçcçç&Cç Pçç}ç nçílçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçççÆCç l³ççblç®ç lççí cnCçç}ç, ``Dççp箳çç çÆJç¬çÀçÇlç
cç}ç çÆJçMçíøç Oçvç}çYç Pçç}ç. DçHHçUjçpçÓ kçÀ[Óvç
³çç³ç®çí Dçmç}í}í onç Jçjçnç®çí kçÀpç&
çÆHçÀìu³ççmççjKçí cç}ç Jççì}í. ³çç #çCççÇ ÞççÇHçço jç³ç
$ç+CççlçÓvç cçáÊçÀ Pçç}í.'' JçWkçÀìHHç³³çç cnCçç}í, ``ní
pçí lçÓ mççbiçlççí Dççnímç lçí içç³ç$ççÇ®³çç mçç#ççÇvçí
mççbiç.'' mçáyyç³³ççvçí lçmçí kçíÀ}í. ÞççÇHçço ÒçYçá
DçççÆCç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ IçjçÇ içíu³ççvçblçj
mçáyyç³³ççvçí Dççlç pççTvç HçççÆn}í lçj SkçÀlççÇmç
Yççb[³ççHçÌkçÀçÇ kçíÀJç} SkçÀ®ç Yççb[í lçíLçí nçílçí.
ÞççÇHçço ÒçYç᮳çç }çÇ}ç DçvççkçÀ}vççdzç, DççE®çl³ç
nçíl³çç. l³ççb®³çç mçcç#ç pçí yççí}Ó lçí Jç®çvç Kçjí nçílç
Dçmçí. mçç#ççlçd oÊç ÒçYçáb®³çç kçÀjkçÀcç}çvççÇ
lççby³çç®çí Yççb[í IçíCççjç pçìçOççjçÇ Oçv³ç nçílçç.
ÞççÇHçço ÒçYçábkçÀ[Óvç Dçvçáiç´n箳çç mJçªHççlç
lççby³çç®çç çEkçÀJçç lççbyçí Dçmç}íu³çç Oççlçá®çç SkçÀ
lçákçÀ[ç çÆcçUç}ç lçjçÇ oçvç IçíCççN³çç}ç Yççi³çç®çí
Dçmçlçí lçWJnç Òçl³ç#ç lççby³çç®çí Hçç$ç çÆcçUçÆJçCççjç
lççí pçìçOççjçÇ çÆkçÀlççÇ Yççi³çç®çç DçççÆCç mçáyyç³³çç
çÆkçÀlççÇ oáozJççÇ l³çç}ç ³çíCçí Dçmç}í}í onç Jçjçnç®çí
oíCçí ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç }çÇ}ívçí çÆo}í Hçjblçá
l³çç #çCççHççmçÓvç l³ç箳çç kçÀ[í Dçmç}í}çÇ }#cççÇ
#ççÇCç nçíT }çiç}çÇ. SkçÀlççÇmç Yççb[³ççb®³çç
çÆ"kçÀçCççÇ kçíÀJçU SkçÀ®ç Yççb[í jççÆn}í nçílçí.
mçáyyç³³ççbvçí DçHHçUjçpçÓ kçÀ[Óvç onç Jçjçn ³çíCçí
Dççní Dçmçç Kççíìç®ç çÆnMççíyç oçKççÆJç}ç nçílçç. l³çç
HççHçç®çí HçÀ} DçMçç mJçªHççlç l³çç}ç çÆcçUç}í nçílçí.
MçbkçÀjYçf cnCçç}í ``Dçjí mçáyyç³³çç
mçÓ³ççxo³ççHçáJçça®çç DçççÆCç
mçÓ³çç&mlççHçáJçça®çç kçÀç} Dçl³çblç HççÆJç$ç
Dçmçlççí. Òççlç:mçbO³çí®³çç mçcç³ççÇ DçççÆCç
mççb³çmçbO³çí®³çç JçíUçÇ DçivççÇnçí$ç kçÀjCçí çÆJçMçíøç
HçÀ}oç³ççÇ Dçmçlçí. Òççlç:kçÀçUçÇ mçÓ³ç& YçiçJççvç
mçJç& MçÊçÀçÇb®³çç m$ççílççvçí çÆmç× Dçmçlççlç.
mçbO³ççmçcç³ççÇ ³çç mçJç& MççÆÊçÀ HçávçjçÆHç
mçÓ³çç&lç çÆJççÆ}vç nçílççlç.''
³ççJçj mçáyyç³³çç cnCçç}ç ``cçnçjçpç ! oçvç
mJççÇkçÀçju³ççmç HçáC³ç kçÀcççÇ nçílçí Dçmçí cççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

SíkçÀ}í nçílçí. Hçjblçá lçí çqmJçkçÀçj}í vççnçÇ lçj HççHç }
çiçlçí Dçmçí DççHçu³ççkçÀ[Óvç SíkçÀ}í nçílçí ³çç oáníjçÇ
Jççkçw³ççb®çç DçLç&yççíOç nçílç vççnçÇ. lçmçí®ç
ÞççÇHçço mJççcççÇ ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dçmçí
cnCçlççlç lçí®ç vçjçEmçn mJççcççR®çç DçJçlççj
MçbkçÀjç®çç DçJçlççj Dçmçí kçÀçnçÇpçCç cnCçlççlç.
çÆMçJççcçO³çí Dçvçámç³çí®çí lçÊJç kçÀmçí DçblçYçÓ&lç
Dççní lçí mçcçpçlç vççnçÇ. kç=ÀHç³çç ³çç mçJç祮çç
Kçá}çmçç kçÀjçJçç. Hçjblçá ³çç ÒçÍvççb®çç Kçá}çmçç
kçÀjC³çç Dçiççíoj mçJçç&vçç YçÓkçÀ }çiç}çÇ Dçmçu³ççvçí
pçíJçCçç®çç yçílç "j}ç Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ
kçÀçÇ l³çç }nçvçMççpççiçícçO³çí SkçÀç lççby³ççb®³çç
Yççb[³çççÆMçJçç³ç oámçjí kçÀçnçÇ®ç vçJnlçí. oçívç
kçíÀUçÇ®ççÇ Hççvçí mçáyyç³ççbvçí DççCç}çÇ. MçbkçÀjYçf
vçoçÇJçj pççTvç MçáçÆ®çYçÓ&lç nçíTvç Dçç}í.
pçíJçCççmçç"çÇ Yççlç DçççÆCç oçí[kçw³ç箳çç JçjCçç®çç
yçílç nçílçç. kçíÀUçÇ®ççÇ Hççvçí pçíJçCççmçç"çÇ Içílç}çÇ Jç
HçUmç箳çç Hççvççb®çí êçíCç lç³ççj kçíÀ}í. l³çç
pçìçOççjçÇ mçbv³ççMççvçí [çíUí çÆcçìÓvç #çCçYçj O³ççvç
kçíÀ}í DçççÆCç pçJçU®³çç lççy³ççb®³çç Hçç$ççlçÓlç
êçíCççlç HççCççÇ ìçkçÀ}í. l³ççvçblçj l³çç®ç Yççb[³ççlçÓvç
oçí[kçw³çç®çí ®çJçoçj JçjCç Jçç{}í Jç vçblçj Yççlç Jçç{}ç. lçí
DçcçÉlçç mçcççvç pçíJçCç kçÀªvç DççcnçÇ lçÉHlç Pçç}çí.
çÆjkçÀçc³çç Yççb[îççlçÓvç ÒçLçcç HççCççÇ vçblçj DçVç
³çíCçí nç SkçÀ oÌJççÇ ®çcçlkçÀçj®ç nçílçç. Yççípçvççvçblçj
lçí Yççb[ çÆjkçÀçcçí®ç nçílçí.''

ÞççÇHççomJççcççÇ
mçkçÀ}
oíJçlçç
mJçªHç
Dççnílç.
MççÆvçoíJç kçÀcç&kçÀçjkçÀ Dççnílç. iç´nçcçOççÇ} sç³ççiç
´n jçnÓ-kçíÀlçÓlççÇ} jçnè, MççÆvçcçáUí HçÀ} oílççí.
kçíÀlçÓ
cçbiçUçcçáUí
HçÀ}
oílççí.
kçÀcç&kçÀçjkçÀ
DçmçCççjç MççÆvç kçÀcç& mçç#ççÇ DçmçCççN³çç
mçÓ³çç&®çç
Hçá$ç
Dçmçu³ççvçí
MççÆvçJççj®ççÇ
mççb³çkçÀçU MççÆÊçÀcççvç Dçmçlçí ®çlçáLçça DçççÆCç
$ç³ççíoMççÇ
jçnámç
yç}Jççvç
Dçmçlççlç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

MçvççÇJççj Òçoçíøçmçcç³ççÇ kçíÀ}íu³çç
çÆMçJçç®ç&vçç®çí HçÀçÆ}lç

MççÆvç$ç³ççíoMççÇ®³çç
cçnçHçJç&
kçÀçUçlç
mçç³çbkçÀçUçÇ
çÆMçJç
DççjçOçvç
kçíÀu³ççmç
cççvçJç箳çç HçÓJç&pçvcççlç kçíÀ}íu³çç HççHççb®çí HçÀ}
vç<ì nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj cçbiçU iç
´n箳çç çÆ®ç$çç vç#ç$ççJçj Pçç}ç Dçmçu³ççvçí l³çç
vç#ç$ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ
Dçmçlçç mçJç&iç´n oçíøçç®çí Mçcçvç nçílçí. ³çá×, DççHçoç,
Mçm$ççm$ççbvççÇ ³çíCççjç DçkçÀç} cçÉl³çá, $ç+Cçiç
´mlçlçílçÓvç GodYçJçCççjçÇ mçbkçÀìí ³çç®çí kçÀçjCç cçbiçU
iç´n Dçmçlççí. çÆ®ç$ççvç#ç$ççJçj çEkçÀJçç cçbiçUJççjçÇ
ÞççÇHçço mJççcççÇ Dç©CçJçCçç&ÒçcççCçí ÒçkçÀçMçcççvç
nçílççlç. kçÀpç& cnCçpçí HççHç. Dç$ç+Cç cnCçpçí HççHç
vçmçCççjç (HççHç jççÆnlç). l³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço
ÒçYçÓ mçç#ççlç Dç©Cçç®ç}íéçjç®çí ªHç Dçmçlççlç.
JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ, vçjçEmçn Jçcçç&, DçççÆCç
yççHçvçç³çá&}á,
MççÆvçÒçoçíøç箳çç
çÆoJçMççÇ
çÆMçJççjçOçvçílç mçnYççiççÇ nçílç. l³çç çÆoJçMççÇ
DçHHçUjçpç
Mçcçç&
³ççbvççÇ
mçá×ç
cççí"îçç
Þç×çYççJççvçí l³çç DççjçOçvçílç Yççiç Içílç}ç nçílçç.
DçKçb[ }#cççÇ mççÌ. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ çÆMçJç
mJçªHççlççÇ} Dçvçámç³ççcçnçlçÊJçç®çí O³ççvç kçÀjçÇlç
Dçmçí.
l³çç
cçnçlçHçç®çí
HçÀ}mJçªHç
cnCçÓvç®ç
ÞççÇHçço mJççcççR®çç DçJçlççj Pçç}ç. ³çç kçÀçjCççvçí
JçWkçÀìHHç³³çç
Þçí<þçÇ,
vçjçEmçn
Jçcçç&
DçLçJçç
yççHçvçç³çá&}á kçÀ[Óvç Oçvç mJççÇkçÀçj}í lçí oçvç nçílç
vççnçÇ.
Hçjblçá
l³ççb®³çç
kçÀ[Óvç
Oçvç

çqmJçkçÀçju³ççmç cçnçHççHç Dççní Dçmçí ÞççÇHçço
mJççcççÇ DççHçu³çç çÆHçl³ççmç vç yççí}lçç mççbiçÓ
Fçq®slç nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçá mçkçÀ} oíJçlççb®çí mJçªHç
Dççnílç. mçJç& oíJçlççb®³çç DçlççÇlç DçmçCççjí ní cçnçvç
lçÊJç Dççnílç. l³ççb®çí oMç&vç, mHçMç&, DçççÆCç
mçbYççøçCç p³çç Yççi³çJçlççbvçç }çYç}í lçí Oçv³ç nçílç.
ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç DçmççOççjCç }çÇ}ívçí l³ççbvççÇ
DççHçu³çç çÆHçl³ççmç $ç+CçcçáÊçÀ kçíÀu³çç®ççÇ Jççlçç&
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd
iççJççlç
oçJççvç}çmççjKççÇ
Hçmçj}çÇ.
lççÇvç
Jçøçç&®³çç
ÞççÇHççoçbvççÇ
DçHHçUjçpçbÓvçç $ç+CçcçáÊçÀ kçíÀu³ççvçí l³ççb®³çç
vçí$ççlçÓvç Hçá$ç mvçínçvçí DçÞçáOççjç Jççnè }çiçu³çç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçnçjçCççÇ mçácçlççÇ DççHçu³çç Hçá$ççmç Ëo³ççMççÇ
kçÀJçìçUÓvç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ JçíU lçvcç³ç DçJçmLçílç
nçílççÇ. ³çç JçíUçÇ l³ççb®³çç IçjçÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ,
vçjçEmçn Jçcçç&, yççHçvçç³ç& DçççÆCç mçáyyç³³çç Dçç}í
nçílçí. mçáyyç³³ççvçí mçJç& JççÆ[}OççN³çç cçb[UçÇmçcççíj
ÞççÇ jçpçMçcçç&®çí $ç+Cç (oíCçí) çÆHçÀì}í Dçmçí
mççbçÆiçlç}í. ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``çÆHçl³çç}ç
$ç+CçcçáÊçÀ
kçÀjCçí
Hçá$çç®çç
Oçcç&®ç
Dçmçlççí.''kçÀçíCççÇlçjçÇ pçìçOççjçÇ ³çíTvç onç Jçjçn oíTvç
lççby³çç®çí Yççb[í IçíTvç içí}ç l³ççcçáUí cççPçí kçÀpç&
kçÀmçí çÆHçÀì}í Dçmçí jçpçMçcçç¥vççÇ çÆJç®ççj}í.
DçMçç
ÒçkçÀçjí
DçvçíkçÀ
jmçHçÓCç&
çƬçÀ³çç
ÒççÆlççƬçÀ³çç
Pççu³çç.
yççHçvçç³ç&á}ábvççÇ
ÞççÇHççoçbvçç
çÆJç®ççj}í
kçÀçÇ
``lçí
pçìçOççjçÇ
mçbv³ççMççÇ kçÀçíCç nçílçí lçí lçá}ç cçççÆnlç Dççní
kçÀç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í, ``l³çç pçìçOççjçÇ yçÎ}®ç
vççnçÇ lçj mçiçU³çç pçìçOççjçÇ mçbv³ççMççbyçÎ} cççÇ
pççCçlççí.

yççHçvçç³çá&}á ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í ``lçÓ lççÇvç
Jçøçç&®çç yçç}kçÀ Dççnímç Hçjblçá cççí"îçç cççCçmçç
mççjKçç yççí}lççí Dççnímç. mçJçç¥yçÎ} cçççÆnlççÇ
DçmççJç³ççmç lçÓ mçJç&%ç Dççnímç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj
ÞççÇHçço cnCçç}í, cççÇ lççÇvç Jçøçç&®çç Dççní Dçmçí
lçácnç}ç Jççìlçí Hçjblçá cç}ç lçmçí Jççìlç vççnçÇ. cççPçí Jç³ç
DçvçíkçÀ }#ç Jçøç祮çí Dççní. cççÇ ³çç mçÉ<ìçÇ®³çç
HçÓJçça nçílççí. Òç}³ççvçblçj mçá×ç jçnCççj Dççní.
mçÉ<ìçÇ®³çç çÆvççÆcç&lççÇ®³çç JçíUçÇ cççÇ nçílççí.
cççP³çç çÆMçJçç³ç mçÉ<ìçÇ®ççÇ GlHçÊççÇ, çqmLççÆlç
DçççÆCç }³ç nçíT®ç MçkçÀlç vççnçÇ. cççÇ mçç#ççÇYçÓlç
nçíTvç mçJç& J³çJçnçjç®çí DçJç}çíkçÀvç kçÀjlççí. ³ççJçj
yççHçvçç®çç³çá&}á cnCçç}í. ``ÞççÇHççoç ! }nçvç
cçá}çbvççÇ DççHçCç ®çbêcçb[Uçlç Dççnçílç Dçmçç kçíÀJçU
çÆJç®ççj kçíÀu³ççvçí DççHçCç ®çbêcçb[Uçlç Dçmçlççí
Dçmçí vççnçÇ. Òçl³ç#ç DçvçáYçJç DçmççJç³ççmç nJçç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço mJççcççÇ kçÀçíCç ? DçççÆCç l³ççb®çí
mJçªHç

mçJç&%ççvç, mçJç&J³ççHçkçÀlJç, mçJç&MççÆÊçÀlçÊJç ní
kçíÀJçU pçiççÆVç³çbl³çç®çí }#çCç Dççní.''
³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``cççÇ mçJç&$ç çqmLçlç DçmçCççjí
DçççÆolçÊJç Dççní. l³çç l³çç Òçmçbiççvçámççj l³çç l³çç
çÆ"kçÀçCççÇ DççJçM³çkçÀlçívçámççj cççÇ J³çÊçÀ nçílççí.
mççkçÀçj ªHççlç vçmç}çí lçj cççÇ vççnçÇ Dçmçí nçílç
vççnçÇ. pççÇJç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ cççÇ DçVçcç³ç,
ÒççCçcç³ç, cçvççícç³ç, çÆJç%ççvçcç³ç, Dççvçbocç³ç
kçÀçíøççlç çqmLçlç Dçmçlççí. cççP³çç DççqmlçlJççcçáUí ³çç
Hçb®çkçÀçíøççb®çí mçJç& kçÀç³ç&kçÀ}çHç nçílç
Dçmçlççlç. cççÇ çÆJççÆMç<ì kçÀçíøççlç Dççní DçMççÇ
DçvçáYçÓçÆlç lçá}ç çÆo}çÇ lçj l³çç kçÀçíøççlç cççÇ
Dçmçu³çç®ççÇ pççCççÇJç nçílçí. cççÇ lçá}ç cççPçç
DçvçáYçJç çÆo}ç vççnçÇ ³çç®çç DçLç& cççÇ lçíLçí vççnçÇ
Dçmçç cçç$ç nçílç vççnçÇ. cççÇ mçJç&J³ççHççÇ Dççní.
mçJç& %ççvç çÆJç%ççvç cççP³çç ®çjCççMççÇ }çÇvç
Dççnílç. cççP³çç kçíÀJçU mçbkçÀuHççvçí nçÇ
mçJç&mçÉ<ìçÇ çÆvçcçç&Cç Pçç}çÇ. cççÇ
mçJç&MççÆÊçÀcççvç Dççní. ³ççlç Dçç½ç³ç& kçÀç³ç Dççní ?
³ççJçj DçHHçUjçpç Mçcçç& cnCçç}í'' yççUç,
yçç}HçCççHççmçÓvç lçÓ cnCçpçí Dççcnç}ç SkçÀ kçÀçí[í
Dççnímç. lçÓ HçávnçHçávnç, ``cççÇ oÊçÒçYçá'', ``cççÇ
oÊçÒçYçá'' Dçmçí cnCçlççímç ``vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ'' ³çç
vççJççvçí Hçávnç SkçÀoç DçJçlçjçÇlç nçíF&vç Dçmçí
cnCçlççímç. }çíkçÀ lçj kçÀçJçUí Dççnílç. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
cçOççÇ} yç´çïçCç lçj vçjkçÀ}çíkçÀçlççÇ} }çíKçb[çÇ
kçÀçJçU³ççbHçí#çç mçá×ç Yç³çbkçÀj Dççnílç. lçí ³çç
mçiçU³çç}ç cçvç®ççb®çu³ç DçççÆCç yçáçÆ×Yç´<ìlçç
Dçmçí cnCçlççlç. DççHçCç yç´çïçCç Dççnçílç. DççHçCç
çÆJççÆOç³çáÊçÀ Oçcç&kçÀcçç&vçí Dçç®çjCç kçÀjCçí
®ççbiç}í Dççní. ³çç KçíjçÇpç lçá}ç oíJçç®çç DçbMç
Dçmç}í}ç DçJçlççjçÇ Hçá©øç Dççní Dçmçí cnCçCçí cnCçpçí
kçíÀJçU DçnbkçÀçjçvçí cnCçlççí Dççnçílç Dçmç lçí
cççvçlççlç.
³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``lççlç, DççHçCç mççbiçlçç
lçí cççÇ Dçcççv³ç kçÀjçÇlç vççnçÇ Hçjblçá Kçjí lçí
mççbçÆiçlç}í HçççÆnpçí vçç ? Hçb®çYçÓlççkçÀ[Óvç
mçç#ç oíC³çç®ççÇ JçíU Dççu³ççmç cççÇ oÊçÒçYçá vççnçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçmçí mççbiçCçí cnCçpçí Dçmçl³ç YççøçCçç®çç oçíøç }
çiçCççj vççnçÇ kçÀç ? vçYççícçb[}çlççÇ} mçÓ³çç&}ç lçÓ
mçÓ³ç& vççnçÇmç Dçmçí cnìu³ççvçí lççí mçÓ³ç& vççnçÇ
Dçmçí nçíF&} kçÀç ? mçl³ç oíMçkçÀç}çyçççÆOçlç Dçmçlçí.
DççHçu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} yç´çïçCç mJçlç:
oínOççjçÇ cçvçá<³ç mçcçpçÓvç pçmçí cçvçá<³çlJçç®çç
DçvçáYçJç Içílç Dççnílç l³çç ÒçkçÀçjí cççÇmçá×ç mçJç&
%çlJç, mçJç&MççÆÊçÀÊJç, mçJçç¥lç³çç&çÆcçlJç Dçmç}í}ç
oÊç Dççní ní lçlJç cççÇ mççjKçí, HçoçíHçoçÇ mçJçç&®³çç
DçvçáYçÓçÆlçmç DççCçÓvç oílç Dççní. ³çáiççcççiçÓvç
³çáiçí pççT MçkçÀlççlç. DçvçíkçÀ pçiçlç, mçÉ<ìçÇ
çqmLçlççÇ, }³çç}ç pççT MçkçÀlççlç. Hçjblçá mçç#ççlç oÊç
DçmçCççjç cççÇ oÊç vççnçÇ Dçmçí kçÀmçí nçíF&} ?''
³ççvçblçj yççHçvçç³ç&á}á cnCçç}í ``ÞççÇHççoç !
pçìçOççjçÇ ¢<ìçÇDçç[ Pççu³ççJçj mçáyyç³³ççkçÀ[í
Dçmç}íu³çç SkçÀlççÇmç lççby³ççb®³çç Yççb[³ççHçÌkçÀçÇ
SkçÀ®ç Gj}í. lçÓ kçÀçnçÇ ®çcçlkçÀçj kçÀªvç lçí Dç¢<³ç
kçíÀ}ímç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í mçJç&
Içìvçç kçÀçU箳çç, kçÀcçç&®³çç Dçvçámççj
kçÀçíCçl³ççlçjçÇ kçÀçjCççvçí Iç[lç Dçmçlççlç. kçÀçjCçç
çÆMçJçç³ç kçÀç³ç& nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. nç
çÆvçmçiçç&®çç DçvçáuuçbIçvççdzç çÆvç³çcç Dççní. ní
mçáyyç³³çç HçáJç&pçvcççÇ pçbiç} ÒçoíMççlççÇ} oÊç
HçápççjçÇ nçílçí. Hçjblçá pçbiç}çcçO³çí oÊçoMç&vç
kçwJççÆ®çlç®ç Içílç Dçmçlç. l³ççb®³ççlç m$ççÇJççmçvçç
Dçl³çblç ÒçyçU nçílççÇ. m$ççÇ}çí}áHç DçmçCççjç nç
HçÓpççjçÇ Òçç®ççÇvç kçÀç}çlççÇ} HçÓJç&HçjbHçíjlççÇ}
HçÓpçílççÇ} cççí"çÇ lççby³çç®ççÇ oÊçcçÓlçça
çÆJçkçÀC³ç箳çç çÆJç®ççjçlç nçílçç. l³çç ÒçcççCçí SkçíÀ
çÆoJçMççÇ l³ççvçí lççÇ cçÓlçça çÆJçkçÀ}çÇ Jç Dçç}í}í Oçvç
Jççcç cççiçç&vçí Kç®ç& kçíÀ}í. }çíkçÀçbcçO³çí cçç$ç ÞççÇ
oÊçç®ççÇ cçÓlçça ®ççíjçÇmç içíu³çç®çí Jçlç&cççvç
HçmçjçÆJç}í. pçìçOççjçÇ yçvçÓvç Dçç}í}ç mçbv³ççMççÇ
HçáJçça®³çç pçvcççlç }çÌçÆkçÀkçÀ J³çJçnçjçlç Dç[kçÀ}í}ç
mççívççj nçílçç. l³ççvçí Oçvç箳çç DççMçívçí l³çç
oÊçcçÓlççamç çÆJçlçUçÆJç}í nçílçí. ³çç pçvcççÇ lççí
pçvcçoçÆjêçÇ nçíTvç pçvcçç}ç Dçç}ç. oÊçcçÓlçça®ççÇ
HçÓpçç DçvçíkçÀ Jçøçx kçíÀu³ç箳çç HçáC³ççFvçí l³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HçápççN³ççmç ÞççÇcçblç DçMçç Þçí<þçÇ kçáÀ}çlç pçvcç
çÆcçUç}ç. ³çç oçíIççbvççÇ lççÇ cçÓlçça çÆJçjIçUTvç l³çç®çí
yçÊççÇmç lççby³çç®çí Yççb[í yçvçTvç çÆJç¬çÀ³ç kçíÀ}ç
nçílçç. l³çç mççívççj箳çç IçjçÇ vçjçEmçn oíJçç®ççÇ
DççjçOçvçç kçÀjlç Dçmçlç. vçjçEmçn oíJç箳çç cçÓlçça
mçcççíj nçÇ lççby³çç®ççÇ Yççb[çÇ Iç[Jç}çÇ nçílççÇ.
oÌJç箳çç mçbkçÀuHççvçí vçÉçEmçn箳çç yçÊççÇmç
DçJçlççj箳çç DçbMççvççÇ l³çç lççby³ç箳çç Yçç[³ççblç
ÒçJçíMç kçíÀ}ç nçílçç. ³çç pçvcççlç HçÓJç& pçvcçç®çí
%ççvç nçíTvç l³çç mççívççjçvçí cççPççÇ Dçvçv³ç
YççÆÊçÀYççJççvçí mçíJçç kçíÀ}çÇ. l³çç®ççÇ oççÆjêîç oÓj
kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí cçvççHççmçÓvç cççPççÇ ÒççLç&vçç
kçíÀ}çÇ. cççÇ ÒçmçVç nçíTvç oMç&vç çÆo}í DçççÆCç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ³çíTvç cççP³çç nçlçÓvç lççby³ç箳çç
Yççb[³çç®çç çqmJçkçÀçj kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlç}í nçílçí.
lçmçí®ç onç Jçjçn Þçí<þçÇ}ç oíTvç cç}ç yçbOççÆJçcçáÊçÀ
kçÀj Dçmçí mççbçÆiçlç}í nçílçí. lççí lçmçí kçÀªvç Oçv³ç
Pçç}ç. l³çç®ççÇ DçççÆLç&kçÀ mçcçm³çç oÓj nçíC³çç®çç
l³çç}ç cççÇ DçççÆMçJçç&o çÆo}ç nçílçç. l³ç箳çç
oíCçíoçjç®çç $ççmç ®çákçÀçÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççvçí
pçìçOççjçÇ mçbv³ççMçç®çç JçíMç Içílç}ç nçílçç. cç}ç
pçìçOççjçÇ yçÎ} mçJç&®ç cçççÆnlççÇ Dççní vçç ? nç
mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ Dççc箳çç kçáÀìábyççkçÀ[Óvç
KççíìíHçCççvçí onç Jçjçn JçmçÓ} kçÀªvç IçíCççj nçílçç. l³çç}ç
onç Jçjçn çÆcçUlççÇ} DçMççÇ J³çJçmLçç cççÇ kçíÀ}çÇ.
Hçjblçá ³ç箳çç yçou³ççlç l³çç®çí mçJç& HçáC³ç HçÀ} vç<ì
Pçç}í. ní mçáyyç³³çç ! çÆ®çblççcçCççÇ yçjçíyçj lçÓ kçíÀ}í}í
lçáPçí mçJç& ÞçÉbiççj ®ççUí cç}ç cççnçÇlç Dççnílç. lçáPççÇ
kçÀLçç cççP³çç kçÀLççcçÉlççlç nçm³ççmHço nçíF&}. lçÓ
PççíUçÇ IçíTvç }nçvç cçá}çbvçç }çiçCççjí KççC³çç®çí
HçoçLç& çÆJçkçÓÀvç DççHç}ç Goj çÆvçJçç&n
®çç}JçMççÇ}. lçáP³ççkçÀ[Óvç Içílç}íu³çç HçÌMççbvççÇ
cççP³çç cççlçç çÆHçl³ççvçí l³ççb®³çç vççlçíJççF&kçÀçb®³çç
Yççípçvçç®ççÇ J³çJçmLçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. lçáP³çç Hçí#çç
pççmlç cç}ç JççC³çç®çç çÆnMççíyç mçcçpçlççí.
pçíJçCççlççÇ} JçjCçYççlç Jç oçí[kçw³çç®ççÇ YççpççÇ
kçÀjC³ççlç®ç lçáPçí HçÌmçí mçbHçÓvç içí}í nçílçí.
yççkçÀçÇ®³çç Kç®çç&mçç"çÇ cççP³çç JççÆ[}çb®³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÀ<ìç®çí HçÌmçí Kç®ç& Pçç}í nçílçí. lçá}ç DçVççVç oMçç
Dçç}çÇ cnCçpçí lçáP³ççkçÀ[í Dçmç}íu³ççlççby³ç箳çç
Hçç$ççlçÓvç lçá}ç HççCççÇ, JçjCçYççlç Jç oçí[kçíÀ®ç ÒççHlç
nçílççÇ}. lçí lçÓ KççTvç Flçjçvçç KççT Içç}C³çç FlçHçlç®ç
çÆcçUlççÇ}.'' Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçá lççÇJç´lçívçí cnCçç}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçáKçcçb[} çÆoJ³ç ÒçKçj lçípçmJççÇ
Dçmçí çÆomçlç nçílçí. l³ççb®çí [çíUí DçivççÇ®³çç
iççíUb³ççÒçcççCçí }ç} çÆomçlç nçílçí. lçí Hçá{í cnCçç}í ``S
mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ ! Dççpç jç$ççÇ lçáP³çç Içj箳çç
oçÆ#çCç ojJççp³çç pçJçU SkçÀ cnÌmç ³çíF&}. lçáPçç
DçblçkçÀçU pçJçU Dççu³çç®çí lçá}ç kçÀUçJçí ³ççmçç"çÇ
³çcçOçcç&jçpççvçí Hçç"çÆJç}í}ç lççí çÆvçjçíHç Dççní. cççÇ
lçáP³ççJçj SkçÀ Dçvçáiç´n kçÀjçÇlç Dççní. lçÓ mJçlç:®³çç
nçlççvçí mJç³çbHççkçÀ kçÀªvç oçí[kçw³çç®çí JçjCç DçççÆCç
Yççlç l³çç cnMççÇ}ç KççT Içç}. l³çç cnMççÇ®ççÇ nçÇ
SkçÀ®ç F®sç lçÓ HçÓCç& kçÀj. lçí DçVç Kççu³ççJçj lçáP³çç
SíJçpççÇ lççÇ cnÌmç cçªvç pççF&}. Hçjblçá l³çç
#çCççHççmçÓvç lçÓ KçÓHç içjçÇyç nçílç pççMççÇ}. lçÓ
PççíUçÇ IçíTvç cççÇ mççbçÆiçlç}í}í kçÀçcç kçÀj. l³ççvçblçj
lçáPççÇ DçVççVç oMçç Pççu³ççJçj cççÇ Dçvçáiç´n kçíÀ}íu³çç
lççby³ç箳çç Yççb[³çç®çç lçá}ç GHç³ççíiç nçíF&}.'' Dçmçí
kçÀ[kçÀ Mçyoçlç ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í. l³ççJçíUçÇ
JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ jçiççlç Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçvçç
Hççnèvç Yç³çYççÇlç Pçç}í. l³ççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç Dçmçí
jçiççlç Dçç}í}í kçÀOççÇ HçççÆn}í vçJnlçí. lçWJnç ÞççÇHçço
cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! Iççyçj}çlç kçÀç ? cççÇ vçjçEmçn
cçÓlçça®ç Dççní. lçácnç}ç Jçj oíTvç lçác箳ççJçj kç=ÀHçç
kçÀjçÇlç Dççní. JççCççÇ kçáÀUçlççÇ} }çíkçÀçbvçç MççHç
oíF&vç Dçmçí DççHçCççmç Jççì}í kçÀç³ç ? cççPççÇ yçnçÇCç
JççmçJççÇvçí çÆl箳çç kçáÀ}çlççÇ} }çíkçÀçbvçç l³ççb®³çç
mççQo³çç&lç Lççí[çÇ $çáçÆì DçmçC³çç®çç MççHç çÆo}ç
nçílçç. cççÇ ÞççÇHçço l³çç®ç lçÊJçç®çç ! mçJç& JççCççÇ
çÆvçOç&vç nçílççÇ} Dçmçç MççHç oíF&vç DçMççÇ
DççHçCççmç çÆYçlççÇ Jççì}çÇ kçÀç³ç ? DççHçCç Iççyçª
vçkçÀç oÌJçç}ç pççlçkçÓÀU Dçmçí kçÀçbnçÇ vçmçlçí
lçmçí®ç YçÊçÀçvçç mçá×ç pççlççÇ kçáÀ} vçmçlçí. Dçç³ç&
JçÌM³ççb®çç DçççÆCç cççPçç DçvçáyçbOç HçÀçj pçávçç
Dççní. yççHçvçç³ç& HçáJçça®çí }çYçço cçnøçça®ç vçç ?
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JççC³ççbcçO³çí }çYçço cçnøçça iççí$ç vç<ì Pçç}í Dççní.
yççHçvçç³çç&®³çç mçJç& JçbMçpççvçç (DçiçoçÇ kçÀ}çÇ
³çáiç箳çç DçblççHç³ç¥l箳çç) cççPçí DçççÆMçJçç&o
Dççnílç. l³ççb®³ççJçj cççPçç Jçjonmlç mçlçlç jçnçÇ}.
lçácnç}ç çÆo}í}çÇ PççíUçÇ JçíiçUçÇ®ç Dççní. l³ççlç oÊç
çÆcç"çF& Yçªvç Dççní. çÆkçÀlççÇnçÇ çÆo}çÇ lçjçÇ
kçÀcççÇ nçílç vççnçÇ. Hçjblçá lççÇ kçÀçíCçç}ç [çíU³ççvççÇ
çÆomçCççjçÇ vççnçÇ. vçÉmççRn箳çç yçÊççÇmç
DçJçlççjçlççÇ} mçJç& }#çCçí cççP³çç "ç³ççÇ çÆJçjçpçcççvç
Dççnílç. yççHçvçç³çç&®ççÇ lçínlççÇmççJççÇ çÆHç{çÇ
®çç}Ó Dçmçlççvçç cççP³çç pçvcçmLçUçÇ cçnç
mçbmLççvçç®çí çÆvçcçç&Cç nçíTvç l³ççlç cççP³çç
HççoákçÀçb®ççÇ mLççHçvçç nçíF&}. lçác箳çç
JçbMççlççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ Hçá©øççvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆoJ³ç YçJ³ç ªHçç®ççÇ vçJççÆJçOçç
YçÊçÀçÇ®³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ cççiçç&vçí DççjçOçvçç
kçíÀu³ççmç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí éççvç Dç¢<³ç ªHççlç
l³ççb®çç mççbYççU kçÀjlççÇ}. Jçío, HçájçCç, GHççÆvçøçoí
nçÇ mçJç& éççvç ªHççlç Dç¢<³ç DçmçÓvç mçoÌJç j#çCç
kçÀjlççÇ}. Flçkçw³ççlç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçRvççÇ
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Òçícççvçí pçJçU Içílç}í. l³ççb®³çç
[çíU³ççlçÓvç DççvçboçÞçá Jççnè }çiç}í. yççHçvçç³çç&®³çç
lççW[çlçÓvç Mçyo HçáÀìlç vçJnlçí. mçácçlççÇ cççlçç ní
mçJç& mJçHvç Dççní kçÀç JçÌ<CçJççÇ cçç³çç DçMçç
mçboínçlç Hç[}çÇ. DçHHç}jçpç Mçcç祮çí cçvç
mlçbçÆYçlç Pçç}í. ÞççÇHççoçb®çí oçívnçÇ cççí"í YççT
l³ç箳ççkçÀ[í YççÇlç YççÇlç yçIçlç nçílçí nç Dççcç®çç
OççkçÀìç YççT kçÀçÇ oÊç ÒçYçÓ ? nçÇ kçÀç³ç
Yççvçiç[ Dççní Dçmçç çÆJç®ççj lçí kçÀª }çiç}í.
vçjçEmçn Jçcçç¥vççÇ ÞççÇHççoç}ç DççHçu³çç cççb[çÇJçj
Içílç}í. ÞççÇHçço Jçcçç¥vçç cnCçç}í ``Dççpççíyçç DççHçCç
oçíIçí GÐçç Iççí[çiçç[çÇlçÓvç DççHç}çÇ pçcççÇvç
HçnçC³ççmç pççT ³çç. lçíLççÇ} YçÓcççlçç cç}ç
çÆkçÀl³çíkçÀoJçmççHççmçÓvç lçáP³çç HççomHçMçç&vçí
cç}ç HççJçvç kçíbÀJnç kçÀjCççj ? DçMççÇ Dççlç&lçívçí
ÒççLç&vçç kçÀjlçí Dççní.'' ``Dççlç&$ççCç Hçjç³çCç'' ní
cççPçí Jç®çvç Dççní. lçWJnç Jçcçç& cnCçç}í, ``Dçjí
ÞççÇHççoç, cççPçí SkçÀ sçíìí mççbiçCçí Dççní. DççHçu³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççP³ççlç Dç%ççvç pçJçU pçJçU Yçj}í}í Dççní. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç, ``cççÇ mJçlç: ÞççÇkç=À<Cç Dççní'' Dçmçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

HççÇçÆ"kçÀçHçájcç pçJçU Dççcç®ççÇ pçcççÇvç Dççní
vçç ? lçíLçí®ç SkçÀ sçíìí iççbJç JçmçJçÓvç lçíLççÇ} }
çíkçÀçbkçÀ[Óvç MçílççÇ kçÀjJçÓvç I³ççJççÇ.
iççJçkçÀN³ççbvçç kçÀcççÇ HçÌMççlç MçílççÇ kçÀmçç³ç}ç
oíTvç pççÆcçvçoçjçÇ®çç J³çJçnçj HçnçC³ççmçç"çÇ lçáP³çç
JççÆ[}çbvçç kçáÀ}kçÀCççaHço ÐççJçí Dçmçç cççPçç
çÆJç®ççj Dççní. Hçjblçá mçO³çç ní kçáÀ}kçÀCççaHço
DççHçu³ççkçÀ[í vççnçÇ vçç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço nmçÓvç
cnCçç}í ``Dççpççíyçç lçácnçÇ lçác箳çç
pççÆcçvçoçjçÇ®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá cççP³çç
pççÆcçvçoçjçÇ®çç çÆJç®ççj vççnçÇ kçíÀ}ç. ní cç}ç cççv³ç
vççnçÇ. Dçiççíoj JççÆ[}çbvçç kçáÀ}kçÀCçça Hço kçÀjç
cnCççJç. l³ççvçblçj lçÓ kçáÀ}kçÀCççaHço mçbYççUç³ç®ç
Dççní Dçmçí Jçcçç& cnCçç}í. Içb[çÇkçÀçíìç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç jçpçMçcçç& DçcçákçÀ iççJçç®çç
kçáÀ}kçÀCçça nçílçç SJç{í®ç kçíÀJçU FçÆlçnçmççlç
çÆMçuuçkçÀ jçnçÇ}. pçí kçáÀ}kçÀCççaHçCç cççÇ kçÀjCççj
Dççní lçí çÆJçéççlcçkçÀ Dççní. cççPçí çÆnMççíyç cç}ç
Dççnílç. ojjçípç kçÀçíì³ççJçOççÇ HçáC³ç jçMççR®ççÇ G}ç{ç}
nçílççvçç çÆomçlç Dççní. cççP³çç DçJçlççjç®çí Òç³ççípçvç
çÆJçéçkçáÀb[çÆ}vççÇ}ç n}Tvç ìçkçÀç³ç®çí Dççní.
cççvçJççlç Dçmçu³çç ÒçcççCçí iççJçç}ç, Mçnjç}ç, HçáC³ç
#çí$ççbvçç mçá×ç kçáÀb[çÆ}vççÇ Dçmçlçí. mççbOç´
çEmçOçáJçío ³ççb®çí %ççvç p³ççbvçç Dççní DçMççvçç®ç
DçJçiçlç nçíT MçkçÀCççjí ní ³ççíiç jnm³ç Dççní.
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®ççÇ kçáÀb[çÆ}vççÇ yççHçvçç³ç&á}á,
JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç JçlmçJçç³ççÇ ³ççb®³çç
lçínçÆlçmççJ³çç çÆHç{çÇcçO³çí pççiçá MçkçÀlçí,DççÊçç®ç
kçÀç³ç IççF& Dççní ? oÌJçJçMççvçí lçácnç}ç }çYç}íu³çç ³çç
cçnçHçáC³ç kçÀçUçlççÇ} Òçl³çíkçÀ #çCçç®çç mçoáHç³ççíiç
kçÀªvç I³ççJçç.''
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççvçblçj l³ççbvççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç kçÀç³çcç®çí jçnçJçí Dçmçç vçjçEmçn
Jçcçç&vççÇ Òç³çlvç kçíÀ}ç nçílçç.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí JçÌYçJç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cnCçlç l³ççJçíUçÇ mççcççv³ç }çíkçÀçbvçç lçí nçm³ççmHço
Jççìí. l³çç Dç%ççvççlçÓvç®ç cççÇ ÒçÍvç kçíÀ}ç ``ÞççÇHççoç
! lçÓ mJçlç:}ç ÞççÇkç=À<Cç cnCçJçlççímç lçj Dç<ìYçç³çç&
mççíUç mçnm$ç iççíçÆHçkçÀç mçá×ç ³çç DçJçlççjçlç
Dççnílç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj cçbo nçm³ç kçÀªvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ
cnCçç}í
``cççP³çç
Dç<ìçÆJçOçç
Òçkç=ÀlççÇ®ç
Dç<ìYçç³çç&
Dççnílç.
³çç
cççP³çç
MçjçÇjçlçÓvç
oMçççÆoMççbcçO³çí
MççÆÊçÀmJçªHç
DçmçCççjçÇ
mHçbovçí #çCçç#çCçç}ç ÒçJççÆlç&lç nçílç Dççnílç. DçMçç
ÒçkçÀçjí Òçl³çíkçÀ #çCçç}ç SkçÀç SkçÀç kçÀ}ícçOçÓvç
MçjçÇj, cçvç DçççÆCç DççlcçlçlJççcçOçÓvç (10o10o10 †
1000) SkçÀ npççj mHçbovçí ÒçJççÆlç&lç nçílççlç. ³çç
ÒçkçÀçjí mççíUç kçÀ}çbcçOçÓvç SkçÓÀCç mççíUç npççj
mHçbovçí ÒçJççÆlç&lç nçílççlç. ³çç®ç cççP³çç mççíUç npççj
iççíçÆHçkçÀç Dççnílç. HçÓJçç&Jçlççjçlç l³çç mçJç& kçÀ}ç
cççvçJçªHççlç DççÆJçYçá&lç Pççu³çç nçíl³çç. ³çç DçJçlççjçlç
l³çç mçiçU³çç çÆvçjçkçÀçj ªHççlç mHçbovçMççÇ} Dççnílç.
çÆJççÆJçOç oíJçlççbÜçjç cççPççÇ HçÓpçç DççjçOçvçç
kçÀjC³ççlç kçÀçbnçÇ ®çÓkçÀ vççnçÇ. lççÇ cççPççÇ®ç
DççjçOçvçç
Dççní.
cççP³ççlççÇ}
çÆMçJçmJçªHç,
çÆJç<CçÓªHç, DçççÆCç yç´ïçmJçªHç ³ççb®ççÇ DççjçOçvçç
kçÀjlçç ³çílçí. ³çç ÒçcççCçí çÆJççÆJçOç oíJçlççbcçOççÇ}
mJçªHççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀª MçkçÀlççlç. JçíiçJçíiçU³çç
mççOçvç
Hç×lççÇ,
mççOçkçÀ箳çç
çÆJççÆJçOç
mççOçvççDçJçmLçç, kçÀç}, kçÀcç&, kçÀçjCç ³çç DçvçíkçÀ
pççÇJççb®³çç DçJçmLççbJçj ÒçYççJç ìçkçÀçÇlç Dçmçlççlç.

vçjçEmçn jçpçJçc³çç&}ç l³çç jç$ççÇ vçÉçEmçnçvçí
lçínlççÇmç ªHççlç oMç&vç çÆo}í nçílçí. lççÇ ªHçí DçMççÇ 1) kçáÀboHçço vçjçEmçn cçÓlçça 2) kçÀçíHç vçjçEmçn
cçÓlçça 3) çÆoJ³ç vçjçEmçn cçÓlçça 4) yç´ïççb[ vçjçEmçn
cçÓlçç 5) mçcçáê vçjçEmçn cçÓlçça 6) çÆJçéçªHç vçjçEmçn
cçÓlçça 7) JççÇj vçjçEmçn cçÓlçça 8) jçÌê vçjçEmçn cçÓlçça
9) ¬çÓÀj vçjçEmçn cçÓlçça 10) çÆyçYççÇlmç vçjçEmçn
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

vçjçÆmçnçb®ççÇ 33 ªHçí

cçÓlçça 11) OçÓcç´ vçjçEmçn cçÓlçça 12) JççÆÚ vçjçEmçn
cçÓlçça 13) J³ççIç´ vçjçEmçn cçÓlçça 14) çÆyç[ç}
vçjçEmçn cçÓlçça 15) YççÇcç vçjçEmçn cçÓlçça 16)
HççlççU vçjçEmçn cçÓlçça 17) DççkçÀçMç vçjçEmçn
cçÓlçça 18) Jç¬çÀ vçjçEmçn cçÓlçça 19) ®ç¬çÀ vçjçEmçn
cçÓlçça 20) MçbKç vçjçEmçn cçÓlçça 21) mçlJç vçjçEmçn
cçÓlçça 22) DçodYçÓlç vçjçEmçn cçÓlçça 23) Jçíiç vçjçEmçn
cçÓlçça 24) çÆJçoçjCç vçjçEmçn cçÓlçça 25) ³ççíiççvçbo
vçjçEmçn cçÓlçça 26) }#cççÇ vçjçEmçn cçÓlçça 27) Yçê
vçjçEmçn cçÓlçça 28) jçpç vçjçEmçn cçÓlçça 29) JçuuçYç
vçjçEmçn cçÓlçça. ³çç vçblçj®³çç lççÇmççJçí vçjçEmçn
cçÓlçça cnCçÓvç ÞççÇHçço JçuuçYççbvçç HçççÆn}í. 31 J³çç
DçJçlççjçlç ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç DçççÆCç
32 J³çç vçjçÆmçbn cçÓlçça ªHççlç Òç%ççHçáj®çí
(DçkçwkçÀ}kçÀçíì®çí) mJççcççÇ mçcçLç& ³ççbvçç
HçççÆn}í.
ÞççÇçÆvçJççmççb®çç JçÉÊççblç
kçÀv³çç cççmççcçO³çí ÞççJçCç vç#ç$ççJçj ÜçoMççÇ®³çç
çÆoJçMççÇ mççícçJççjçÇ çÆmç׳ççíiççJçj ÞççÇJçWkçÀìíMç
D箳ç& ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}í. JçÌMççKç Mçá× mçHlçcççÇ}ç
çÆJç}byççÇ vççcç mçbJçlmçjç cçO³çí l³ççbvççÇ kçáÀyçíjç
kçÀ[Óvç Oçvç mçnç³³ç IçíTvç $ç+CçHç$ç çÆ}nèvç çÆo}í.
ÞççÇ Hç¨ççJçlççÇ oíJççÇ cçÉiçMççÇjç vç#ç$ççJçj pçvcç}çÇ.
lçj ÞççÇçÆvçJççmç ÞçJçCç vç#ç$ççJçj DçJçlçj}í. JçÌMççKç
Mçá× oMçcççÇ}ç GÊçjç HçÀçuiçávççÇ vç#ç$ççJçj
ÞççÇçÆvçJççmççb®çç Hç¨ççJçlççÇ yçjçíyçj çÆJçJççn
mçbHçVç Pçç}ç. ÞççÇçÆvçJççmç ÒçYçÓ mçá×ç YççjÜçpç
iççí$çç cçO³çí DçJçlçj}í. Hççb[Jç箳çç JçbMççlççÇ}
mçáOçvJçç}ç vççiçkçÀv³çí Üçjç Pçç}í}ç Hçá$ç DççkçÀçMç
cçnçjçpç. ³çç®çç YççT lççW[cççvç. JçmçáOççvçá nç
DççkçÀçMç cçnçjçpççb®çç cçá}içç. ÞççÇçÆvçJççmç
ÒçYçÓvççÇ DçiçmlççÇ cçnøçça®³çç mçu³ççvçámççj DçOçx
jçp³ç lççW[cççvç}ç çÆo}í Jç DçOçx jçp³ç JçmçáOççvçá}ç
JççìÓvç çÆo}í. l³çç jç$ççÇ l³çç mçJçç¥vççÇ ÞççÇHçço
ÒçYçáb®³çç çÆoJ³ç vççcçç®çí mçbkçÀçÇlç&vç kçíÀ}í.
oámçN³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço箳çç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ }
çÇ}çb®çí JçCç&vç mççbiçC³çç®çí Dççéççmçvç oíTvç
mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ pçJçU Dçmç}íu³çç kçáÀìçÇcçO³çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MçbkçÀjYçfçmç IçíTvç içí}í. l³çç kçáÀìçÇlç oçívç
lçç[Hç$ççÇ®³çç ®çì³çç nçíl³çç. ®ççj kçáÀ$çí l³çç
kçáÀìçÇ®çí j#çCç kçÀjçÇlç nçílçí.
ÞççÇHççoçb®³çç mcçjCççvçí ÒççHlç nçíCççjí HçÀU
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Ëo³çbiçcç }çÇ}çb®³çç kçíÀJçU
mcçjCç cçç$ççvçí DçvçíkçÀ pçvcççlççÇ} mçç"}íu³çç
HççHççb®³çç jçMççÇ Yçmcç nçíTvç pççlççlç.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -11

oÊç DççjçOçvçíÜçjç mçJç& oÌJçlççb®³çç DççjçOçvçí®çí
HçÀU
ÞççÇHççoçb®çç pçvcç - Dçl³çodYçálç p³ççíçÆlçcç&³ç
oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇvççÇ
mççbiçC³ççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. lçí cnCçç}í ``ÞççÇ oÊç
ÒçYçÓ mçJç& oíJçlççb®çí mJçªHç Dççnílç. oÊççjçOçvçç
kçíÀ}çÇ Dçmçlçç mçJç& oíJçlççb®³çç DççjçOçvçç
kçíÀu³çç®çí HçÀ} ÒççHlç nçílçí. mçJç& oíJçlççbcçO³çí
oÊçÒçYçÓ®ç Dçblç&YçÓlç Dççnílç. ÞççÇ mçácçlççÇ cççlçç
DçvçmçÓ³çç lçÊJççcçOççÇ} HçjcççÆMçJçç®ççÇ MççÆvç
Òçoçíøç mçcç³ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçí. l³ççcçáUí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

mçáyyç³³ççÞçí<þçÇ, çE®çlççcçCççÇ,
çÆyçuJçcçbiç}
³ççb®çç JçÉÊççblç

ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbcçOççÇ} çÆMçJçlçlJç DçvçmçÓ³çç lçÊJççlç
ÒççÆlççEyççÆyçlç nçíTvç DçvçmçÓ³çç cççlçí mçcççvç
Dçmç}íu³çç mçácçlççÇ cççlçí®³çç GojçÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlçj}í. nçÇ SkçÀ DçodYçálç
³ççíiçÒççƬçÀ³çç®ç nçílççÇ. cççlçççÆHçl³ç箳çç
mçb³ççíiçççÆMçJçç³ç ³ççíiççÆvç<þícçO³çí Dçmçlççvçç
DçHHçUjçpç Mçcçç& Jç mçácçlççÇ cççlçí®³çç
vçí$ççbcçOçÓvç ³ççíiç p³ççílççÇ ÒçkçÀì nçíTvç l³ççb®çç
mçb³ççíiç nçíTvç mçácçlççÇ cççlçí®³çç içYçç&lç ÒçJçíMç
kçÀªvç vçT cççÆnv³ççvçblçj kçíÀJçU p³ççílççÇ ªHççvçí lçí
yççníj ÒçkçÀì}í. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç ÞççÇHçço
p³ççílççÇmJçªHç®ç nçílçí. l³ççbvççÇ çÆlçmçN³çç Jçøçça
Dçç½ç³ç& kçÀçjkçÀ }çÇ}ç kçÀjC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ.
kçÀç}çblçjçvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç SkçÀ yççÆnCç Pçç}çÇ.
çÆlç®çí çÆJçÐççOçjçÇ Dçmçí vççbJç "íJç}í nçílçí.
çÆJçÐççOçjçÇ®³çç pçvcççÆoJçMççÇ®ç
yççHçvçç®çç³ç&á}á®çí SkçÀ oÓj®çí yçbOçá cçuuççoçÇ
jçcçkç=À<CççJçOççvçá}á vççbJçç®çí SkçÀ cçnçvç
HçbçÆ[lç l³ççb®³çç IçjçÇ Dçç}í. l³ççbvçç ®çbêMçíKçj
vççbJçç®çç SkçÀ cçá}içç nçílçç. Içb[çÇkçÀçíìç ³ççb®³çç
IçjçÇ cçnç}#cççÇ®ç pçvcç}çÇ. lççÇ cçuuççoçÇ IçjçC³ççlç
mçÓvç cnCçÓvç ®ççbiç}çÇ Dççní Dçmçí lçí
vççlçíJççF&kçÀçblç cçáÊçÀkçÀb"çvçí mççbiçÓ }çiç}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç mçá×ç ní vççlçí Hçmçblç nçílçí.
l³ççb®³çç mçbkçÀuHççvçámççj ³çLççkçÀç}çÇ
çÆJçÐççOçjçÇ DçççÆCç ®çbêMçíKçj ³ççb®çç çÆJçJççn
cççí"îçç Lççìçlç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí mçbHçVç
Pçç}ç.''
ÞççÇ çÆJçÐççOçjçÇ vçblçj jçOçç vççJç箳çç yççÆnCççÇ®çç
pçvcç Pçç}ç. çÆlç®çç çÆJçpç³çJçççÆìkçÀç ³çç #çí$ççlççÇ}
çÆJçéçvççLç kç=À<CççJçOççvçá}á ³çç SkçÀç mçodyç
´çïçCççMççÇ çÆJçJççn mçbHçVç Pçç}ç. jçOççvçblçj
ÞççÇHçço ÒçYçávçç DçpçÓvç SkçÀ yççÆnCç Pçç}çÇ.
lççÇ®çí vççbJç mçájíKçç Dçmçí nçílçí. çÆlç®çç çÆJçJççn
cçbiç}çÆiçjçÇ ³çíLççÇ} lçç[HçuuççÇ oÊçç$çí³ç
DçJçOççvçá}á vççJç箳çç SkçÀ çÆJçÜçvç mç®sçÇ}
³çáJçkçÀç yçjçíyçj Pçç}ç.
ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç DçkçÀuHçvççdzç®ç Dççnílç. l³çç }
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÇ}çb®çí mcçjCç kçíÀ}í Dçmçlçç HççHç vç<ì nçílçí.
iççíoçJçjçÇ cçb[}çlç, lççìbkçÀHçÓj (lçCçákçáÀ) vççJçç®çí
iççJç Dççní. lçíLçí DçvçíkçÀ JççpçHçí³ççbcçO³çí HççQ[çÆjkçÀ
cçnç³ççiç kçÀjCççjç Hçjcç HççÆJç$ç Dçmçç SkçÀ JçbMç
Dççní. lçí JççpçHçí³ç ³ççpççÇ Dççnílç. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
cçOççÇ} cçuuçççEo®çç DçççÆCç JççpçHçí³ç ³ççpççR®çç
DçiçoçÇ çÆvçkçÀì®çç mçbyçbOç Dçmçu³ççvçí JççpçHçí³ç
³ççpççÇ ``Fob yç´nc³ç çÆcçob #çç$çcçd'' ³çç
çÆmç×çblççJçj çÆJçéççmç "íJçCççjí Dççnílç. lçí JççÆMç<þ,
MççÆÊçÀ, HçjçMçj $ç+øççÇ ÒçJçjççqvJçlç HçjçMçj
iççí$ççcçOçÓvç Dçç}í}í $ç+iJçíoçÇ lçj cçuuççoçÇ
³çpçáJçxoçÇ nçílçí. kçÀVç[ oíMççlç $ç+iJçío Hçç"
kçÀjCççN³çç yçç}kçÀçbmçç"çÇ çÆMçkçÀçÆJçCççjí GÊçcç
içá© vçJnlçí. l³ççcçáUí lççìbkçÀHçájçlçÓvç JççpçHçí³ç
³ççpççÇ cçç³çCçç®çç³çá&}á ³ççbvçç yççí}çTvç nçí³çMçç}ç
³çíLçí vçíncççÇmçç"çÇ JççmlçJ³ççmçç"çÇ vçí}í. lçWJnç
HççmçÓvç l³ççbvçç nçí³çMçç}ç yç´çïçCç Dçmçí mçbyççíOçÓ
}çiç}í. ³ççbvççÇ yç´çïçCçJçÉÊççÇ DçççÆCç #çç$çJçÉÊççÇ
mçcççvçlçívçí mJççÇkçÀçj}çÇ. mçvççlçvç Oçcçç&®³çç
j#çCççmçç"çÇ l³ççbvççÇ DçvçíkçÀ Dç[®çCççR®çç
mççcçvçç kçíÀ}ç. cçç³çCçç®çç³çç&vçç oçívç Hçá$ç nçílçí.
SkçÀ cççOçJçç®çç³ç& DçççÆCç oámçjç mçç³çCçç®çç³ç&.
ní oçíIçí cçnçvç HçbçÆ[lç nçílçí. mçç³çCçç®çç³çç¥vççÇ
JçíoçbJçj Yçç<³ç çÆ}çÆn}í. cççOçJçç®çç³çç¥vççÇ
cçnç}#cççÇ®³çç Dçvçáiç´nçmçç"çÇ lççÇJç´ lçHç kçíÀ}í.
``çÆJçMçíøç kç=ÀHçç kçÀìç#çç®ççÇ'' ³çç®çvçç kçíÀ}çÇ.
lçWJnç }#cççÇ oíJççÇ cnCçç}çÇ ``lçí ³çç pçvcççlç mççO³ç
nçíCççj vççnçÇ.'' lçWJnç cççOçJçç®çç³ç& cnCçç}í ``cççlçí !
cççÇ mçbv³ççmç Içílç Dççní DçççÆCç mçbv³ççmç cnCçpçí
cçvçá<³çç®çç oámçjç pçvcç®ç Dçmçlççí. l³çç vçblçj
oíJççÇvçí nJçç Dçmç}í}ç Jçj çÆo}ç. ³çç Jçj箳çç ³ççíiççvçí }
çíKçb[çmç mHçMç& kçÀjlçç®ç l³çç®çí mççívçí nçílç Dçmçí.
l³ççb®çí®ç mçbv³ççmççÞçcççlççÇ} vççJç
çÆJçÐççjC³çmJççcççÇ Dçmçí nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç
Dçvçáiç´n l³ççbvçç ÒççHlç Pçç}ç nçílçç. ³ççb®³çç
çÆlçmçN³çç çÆHç{çÇlç mçbv³ççmç DççÞçcç箳çç
HçjbHçjílççÇ} ÞççÇkç=À<Cç mçjmJçlççÇ ní ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç Hçá{®³çç DçJçlççjçlç - vçÉçEmçn
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçjmJçlççR®³çç DçJçlççjçlç mçbv³ççmç oçÇ#çç oíCççjí içá©
nçílççÇ} DçMççÇ YççÆJç<³ç JççCççÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ.
l³ççb®ççÇ YççíiççlççÇ} F®sç vç<ì vç Pççu³ççcçáUí
l³ççvçblçj®³çç MçlçkçÀçlç mçç³çvçç®çç³ç祮³çç JçMççblç
iççíçEJço oçÇçÆ#çlç ³çç vççJççvçí pçvcçç}ç ³çílççÇ}. lçí
lçbpççJçj Òççblç箳çç cçnçjçpççb®çí cçnçcçb$ççÇ Hço
mçáMççíçÆYçlç kçÀjlççÇ}. l³ççb®³çç
kçÀlç&J³ççÆvç<þí®ççÇ mççjçÇ kçÀ[í ÒçMçbmçç nçíF&}.
nçÇ YççÆJç<³çJççCççÇ cnCçpçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mçl³ç
mçbkçÀuHç®ç nçílçç. DçvçíkçÀ oíJçlççb®³çç DççjçOçvçç
kçÀjlççvçç ³çç oíJçlççbcçO³çí oÊçÒçYçÓb®çí ®çÌlçv³ç
ÒççÆlççEyççÆyçlç Pçç}í}í Dçmçlçí. lçí mççOçkçÀ箳çç
DçYççÇ<ìç®ççÇ HççÆjHçÓlçça kçÀjlçí. oÊçÒçYçÓb®çç
DçççÆÞçlç DçmçCççjç, p³çç oÌJçlçí®çç DçbMç Dççní
l³ç箳ççkçÀ[Óvç kçÀçíCçlçí kçÀçcç çÆkçÀlççÇ ÒçcççCççlç
kçÀªvç I³ççJç³çç®çí ní oÊçÒçYçÓb®ç "jçÆJçlç Dçmçlççlç. Oç
´áJççvçí kçÀ"çíj lçHç kçÀªvç ÞççÇ cçnççÆJç<CçÓbvçç
ÒçmçVç kçÀªvç Içílç}í. l³ççbvççÇ Oç´áJçç}ç
çÆHçlçÉJççlmçu³ç Òçoçvç kçíÀ}í. ÞççÇoÊçÒçYçÓ
mçiçáCçlçÊJç箳çç, çÆvçiçá&CçlçÊJç箳çç DçlççÇlç箳çç
DççOççjç®çí HçjcçlçÊJç lçí®ç, ®çjcçlçÊJç lçí®ç,
DçççÆolçÊJç lçí®ç, DçççÆo DçblçjçÆnlç lçÊJç lçí®ç Dççnílç.
ní mçJç& DçvçáYçJççvçí®ç pççCçÓvç I³ççJçí }çiçlçí.
MçyoçbvççÇ mçcçpççTvç mççbiçC³çç®çç nç çÆJçøç³ç
vççnçÇ. SKççoí kçÀçcç nçíCçí çEkçÀJçç vç nçíCçí, oámçN³çç
Hç×lççÇvçí nçíCçí ní mçJç& mççcçL³ç& ÞççÇHçço
JçuuçYççb®³çç DçJçlççjç®çí jnm³ç Dççní.''
ÞççÇHççolçlJç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJçlç: l³ççb®³çç IçjçÇ Dçmç}íu³çç
kçÀç}ççÆivç Mçcçvç oÊç ³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç
Dçmçlç. SkçÀoç yççHçvçç³ç&á}ávççÇ ÞççÇHççoçbvçç ³çç
çÆJçøç³ççÇ çÆJç®ççj}í. lçí cnCçç}í ``ÞççÇHççoç ! lçÓ oÊç
Dççnímç kçÀç oÊç GHççmçkçÀ Dççnímç ? lçlkçÀçU
ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í'' cççÇ oÊç cnCçlççí lçWJnç cççÇ
oÊç®ç Dçmçlççí. cççÇ oÊç GHççmçkçÀ Dççní Dçmçí
cnCçlççí lçWJnç oÊç GHççmçkçÀ®ç Dçmçlççí. cççÇ
ÞççÇHçço
JçuuçYç
cnCçlççvçç
ÞççÇHççoJçuuçYç®ç
Dçmçlççí. cççÇ pççí mçbkçÀuHç kçÀjlççí lçí®ç nçílç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçmçlçí. cççÇ pçMççÇ kçÀuHçvçç kçÀjlççí lçmçí®ç nçílç
Dçmçlçí ní®ç cççPçí lçÊJç.'' Dççpççíyççvçç ní mçJç&
Dçç½ç³ç&pçvçkçÀ Jççìlç nçílçí. ÞççÇHçço Hçá{í cnCçç}í
``lçácnçÇ DçççÆCç cççÇ SkçÀ®ç Dççnçílç. Hçá{çÇ}
pçvcççlç DçiçoçÇ lçác箳çç mççjK³çç®ç ªHççlç cççÇ
DçJçlççj
IçíCççj
Dççní.
lçác箳ççcçO³çí
mçbv³ççmç
IçíC³çç®ççÇ ÒçyçU F®sç Dççní Hçjblçá lçácnçÇ ³çç
çEkçÀJçç Hçá{®³çç pçvcççÇ mçbv³ççmç iç´nCç kçÀjCçí ní
cççP³çç mçbkçÀuHççlç vççnçÇ. lçblççílçblç lçác箳çç
mççjK³çç ªHççvçí DçJçlççj IçíTvç lçácç®ççÇ kçÀcç&
yçbOçvçí, Jççmçvçç ³ççb®çç vççMç kçÀjC³çç®çí cççÇ
"jçÆJç}í Dççní.'' ÞççÇHççoçbvççÇ, Dççpççíyççb®³çç Yç
´ácçO³ççlç mHçMç& kçíÀ}ç. lçí kçÓÀìmLç ®çÌlçv³çç®çí
mLççvç Dççní. l³ççvçç kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç çÆncçç}³ççlç
çÆvç½ç} lçHç mçcççOççÇlç DçmçCççN³çç yççyççpççR®çí
oMç&vç
Pçç}í.
lçí
kçÀçbnçÇ
JçíUçlç®ç
Òç³ççiç
cçnç#çí$ççlççÇ} çÆ$çJçíCççÇ mçbiçcççlç mvççvç kçÀjçÇlç
Dçmçu³çç®çí
DçççÆCç
l³ççvçblçj
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí
ªHç
çÆomç}í.
lçí
mJçªHç
kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç oíJçç}³ççlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊççlç
çÆJççÆ}vç Pçç}í. l³ççb®³ççlççÇ} DçJçOçÓlç mJçªHç
çÆvçIçç}í.
l³ççbvçç
yççHçvçç³ç祮ççÇ
kçÀv³çç
mççÌYççi³çJçlççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ çÆYç#çç Içç}çÇlç
Dçmçu³çç®çí çÆomç}í. l³çç DçJçOçÓlççvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí yçç}ªHç OççjCç kçíÀ}í Jç mçácçlççÇ
cçnçjçCççÇ®³çç cççb[çÇJçj lççv¿çç yççU箳çç ªHççlç
PççíHç}í}í
yççHçvçç³çç¥vçç
çÆomç}í.
cççlçí®³çç
cççb[çÇJçjçÇ} yççU Hçnçlçç Hçnçlçç mççíUç Jçøçç&®³çç
cçá}çlç ªHççblçjçÇlç Pçç}í. l³çç ³çáJçkçÀçvçí l³ççb®³ççkçÀ[í
oÉ<ìçÇ ìçkçÀçÇlç náyçínáyç yççHçvçç³çç& mççjKçí®ç ªHç
Içílç}í DçççÆCç lççÇ cçÓlçça mçbv³ççMçç®ççÇ nçílççÇ.
oçívç vçÐççb®³çç mçbiçcççJçj mvççvç kçÀªvç DççHçu³çç
çÆMç<³ççmçn
lçç"
cççvçívçí
®çç}Ó
}çiç}í.
lççí
mçbv³ççmççÇ yççHçvçç³çç¥kçÀ[í JçUÓvç cnCçç}ç ``cççÇ
kçÀçíCç Dççní ³çç çÆJç®ççjçlç Dçmçu³çç mççjKçí çÆomçlç
Dççnçlç. cç}ç vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ cnCçlççlç. ní
içbOçJç&HçÓj Dççní'' Dçmçí cnìu³ççJçj kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç
DççHç}í Jçm$ç vçoçÇJçj Hçmçj}í DçççÆCç l³ççJçj yçmçÓvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇMçÌu³çç}ç
içí}í.
lçíLççÇ}
kçÀo&UçÇJçvççlççÇ}
cçnçHçá©øççbvççÇ, cçnç ³ççíi³ççbvççÇ l³ççbvçç mçç<ìçbiç
vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³çç mçJçç¥vççÇ, cçnçÒçYçÓbvççÇ l³çç
Jçvççlç ³ççJçí ³ççmçç"çÇ DçvçíkçÀ MçlçkçÀç HççmçÓvç lçHç
kçíÀ}í nçílçí. ÒçYçÓb®³çç oMç&vççvçí lçí Oçv³ç Pçç}í nçílçí.
DçvçíkçÀ
Jçøç祮³çç
lçHç½ç³çxvçblçj
lçí
kçÀçíHççÇvçOççjçÇ JçÉ×箳çç ªHççlç çÆomç}í. lççÇ®ç
lçípçmJççÇ vçpçj l³ççbvççÇ yççHçvçç³çá&}áJçj jçíKçÓvç
Oçj}çÇ. lçí Hçá{í cnCçç}í ``¿çç cççP³çç ªHçç}ç mJççcççÇ
mçcçLç& Dçmçí cnCçlççlç. Lççí[îçç JçíUçlç®ç l³ççbvççÇ
ÒççCçl³ççiç kçíÀ}ç Jç ÒççCçMççÆÊçÀ JçìJçÉ#ççlç içí}çÇ.
l³ççb®çç
çÆoJ³ççlcçç
ÞççÇMçÌu³ççJçjçÇ}
cççÆuuçkçÀçpçá&vç箳çç
çÆMçJççE}iççlç
çÆJç}çÇvç
Pçç}ç. cçnçHççÆJç$ç Dçl³çblç MççÆÊçÀJçblç Dçmç}íu³çç
l³çç çÆMçJççE}iççlçÓvç cçíIç içbYççÇj mJçjçlç DççJççpç
Dçç}ç ``yççHçvçç³çç& ! lçÓ Oçv³ç Dççnímç. Dçvçblç,
kçíÀJç} Dç%ççvç mJçªHç, DççÆJçvççMççÇ DçmçCççjç cççÇ
lçáP³çç SkçÀç çƬçÀ³ççMççÆÊçÀ ³ççíiççcçáUí mçÓ³ç&
cçb[UçlçÓvç MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç ³çç p³ççíçÆlççÆ}¥iççlç
DççkçÀçÆøç&lç Pçç}çí. ³çç p³ççíçÆlççÆ}¥iççlç çÆJç}çÇvç
DçmçCççjí mççíUç mçnm$ç çÆoJ³ç Hçá©øç mçJç&oç
cççPççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ³çç p³ççíçÆlççÆ}
¥iç箳çç oMç&vçç}ç ³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç ní çÆoJ³ç
Hçá©øç
YççÌçÆlçkçÀ
DçççÆCç
DçO³çççqlcçkçÀ
ÒçiçlççÇcçO³çí mçnç³³ç kçÀjlççlç. çÆ$çcçÓlçça mJçªHç
DçmçCççjç cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç, vçÉçEmçn
mçjmJçlççÇ DçççÆCç mJççcççÇ mçcçLç& ³çç ªHççlç lçá}ç
Dçvçáiç´çÆnlç
kçÀjçÇlç
Dççní.''
Dçmçí
Mçyo
yççHçvçç³çç&vçç
SíkçÓÀ
Dçç}í.
³çç
Òçmçbiççvçí
yççHçvçç³çá&}á mlçyOç®ç Pçç}í. l³ççbvçç mçcççíj
çÆvçjçiçmç ®çínN³çç®çç nmçjç lççÇvç Jçøçç&®çç yçç}kçÀ
ÞççÇHçço çÆomç}ç. l³ççb®çí mçJç& DçvçáYçJç çÆoJ³ç
DçççÆCç cçOçÓj nçílçí. l³ççbvççÇ Òçícççvçí ÞççÇHççoç}ç
GjçMççÇ kçÀJçìçUÓvç Oçj}í. l³çç JçíUçÇ lçíoJ³ç lçvcç³ç
DçJçmLçílç içí}í. lçmçç çÆkçÀlççÇ JçíU içí}ç lçí kçÀU}í®ç
vççnçÇ. [çíUí GIç[}í lçWJnç DççÆivçnçí$ç kçÀjC³çç®ççÇ JçíU
Pçç}çÇ nçílççÇ. lçí l³ççmçç"çÇ G"}í, yççHçvçç³ç祮çí
DççÆivçnçí$ç
kçÀç³ç&
mçá×ç
DççÆYçvçJç
nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MçcççÇ®³çç çEkçÀJçç çEHçHçU箳çç }çkçÀ[çvçí DççÆivç
çÆvçcçç&Cç kçÀjlççlç, Hçjblçá yççHçvçç³ç& mççÆcçOçç
DççÆivçkçáÀb[çlç Içç}Óvç Jçíocçb$ççí®®ççjCç kçÀªvç
DççÆivç çÆvçcçç&Cç kçÀjçÇlç. DçHHç}jçpçÓ Mçcçç&
mçá×ç ³çç®ç ÒçkçÀçjí DççÆivçnçí$ç kçÀjçÇlç Dçmçlç.
l³ççb®³çç JçbMççlç DççÆivçHçÓpçç nçílççÇ. ÒçpJççÆ}lç
Pçç}íu³çç DççÆivçkçáÀb[çlç Glçªvç DççnálççÇ Içç}çÇlç. ní
çÆJçMçíøç GlmçJç箳çç JçíUçÇ kçÀjçÇlç. ³çç ÒçkçÀçjí
DççÆivçHçÓpçç
kçÀjlççvçç
l³ççb®³çç
Jçm$ççvçç

MçjçÇjçmç kçÀçíCçlççnçÇ $ççmç nçílç vçmçí. ní cçno
Dçç½ç³ç& nçílçí.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí DçIççÆìlç mççcçL³ç&
yççHçvçç³ç&á}ávççÇ DççÆivçnçí$ççmçç"çÇ l³çç
çÆoJçMççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ JçíUç Jçíocçb$ç cnì}í Hçjblçá
DççÆivç kçÀçbnçÇ ÒçpJç}çÇlç nçíF&vçç, lçí Iççcççvçí Dççí}í
çE®çyç Pçç}í Hçjblçá DççÆivç cçç$ç çÆvçcçç&Cç Pçç}ç
vççnçÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç Dççpççíyççb®ççÇ nçÇ
DçJçmLçç oáªvç HçççÆn}çÇ. lçí DççÆivçkçáÀb[çkçÀ[í
Hççnèvç cnCçç}í ``Dçjí DççÆivçoíJçç ! lçá}ç Dçç%çç
kçÀjlççí. Dççpççíyççb®³çç oíJçkçÀç³çç&cçO³çí Dç[LçUç
DççCçÓ vçkçÀçímç.'' DççÆivç lçlkçÀçU çÆvçcçç&Cç Pçç}ç.
yççHçvçç³çá&}ávççÇ kçÀ}MççlççÇ} HççCççÇ DççÆivç
kçáÀ[çlç Iççlç}í Hçjblçá çÆJçPçC³çç SíJçpççÇ DççÆOçkçÀ®ç
Yç[kçÀ}ç. Dççpççíyçç nç ®çcçlkçÀçj Hççnèvç Dç®çbçÆyçlç
Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í Dççpççíyçç, cççP³çç
DçJçlççjç}ç lçácnçÇ, JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ, vçjçEmçn
Jçcçç&, kçÀçjCç Dççnçlç. cnCçÓvç lçácnçÇ, cççP³çç
JççÆ[}çvççÇ JçWkçÀìHHç³³çç kçÀ[Óvç, vçjçEmçn
Jçcçç&kçÀ[Óvç Oçvçmççnç³³ç çEkçÀJçç OçvçíÊçj mççnç³³ç
çqmJçkçÀçju³ççmç lçí oçvççcçO³çí ³çílç vççnçÇ. l³ççÒçcççCçí
lçí mçnç³³ç vç Içílçu³ççmç oÌJç êçín mçá×ç nçíT MçkçÀlççí.
l³çç mçnç³³çç}ç Hçjcçíéçjç®ççÇ kç=ÀHçç mçcçpççJççÇ.
cç}ç pçvcç oíCççjçÇ cççlçÉcçÓlçça mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ,
cçuuçoçÇ®ççÇ®ç vçJní lçj JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ,
JçlmçJççnçR kçáÀìábyçç®ççÇ cççníjJçççÆmçCç Dççní,
Dçmçí mçcçpççJçí. nç cççPçç ob[kçÀ®ç Dççní. ÞççÇHçço ³çç
mçJç& iççí<ìçÇ mççbiçlççvçç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ
DçççÆCç DçHHçUjçpç Mçcçç& lçíLçí®ç nçílçí. lçmçí®ç ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç vçjçEmçn Jçcçç& mçá×ç
lçíLçí nçílçí. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççP³çç
mçbkçÀuHçççÆMçJçç³ç yççHçvçç³çç&mççjKçí cçnç
lçHçmJççÇ mçá×ç DççÆivç çÆvçcçç&Cç kçÀª MçkçÀlç
vççnçÇlç. cççPçí Jç[çÇ} DççÆivçkçáÀb[çblç Dççu³ççJçj
DççÆivç DççHç}ç ÒçlççHç oçKççÆJçlççí. cççPçç mçbkçÀuHç
pçj yço}}ç lçj JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ mçá×ç
çÆvç<kçÀçb®çvç nçílççÇ}. DçiççÆCçlç YçÓcççÇ
DçmçCççN³çç vçjçEmçn Jçc³çç&vçç GYçí jçnC³ççHçájlççÇ
mçá×ç pççiçç çÆcçUCççj vççnçÇ DçMççÇ l³ççb®ççÇ
DçJçm³çç nçíF&}. lçácnçÇ mçJç& cççP³çç mçbkçÀuHççcçáUí
³çç DçJçmLçílç Dççnçlç. cççÇ çÆYçkçÀçN³çç}ç cçnçjçpçç
kçÀª MçkçÀçlççí lçmçí®ç cçnçjçpçç®çí çÆYçkçÀçN³ççlç
ªHççblçj kçÀª MçkçÀlççí. cççPççÇ YççÆÊçÀ kçÀjCççN³çç
YçÊçÀç}ç lççí pççÇ F®sç kçÀjí} lçí cççÇ oíT MçkçÀlççí.
Hçjblçá oíC³çç Dçiççíoj lççí mççbYççUÓ MçkçíÀ} kçÀç lçí
cççÇ Hçnçlççí. l³ç箳çç MççÆÊçÀ mççcçL³çç&vçí }
çíkçÀçb®³çç GHçkçÀçjçmçç"çÇ®ç lççí lçí JççHçjlççí kçÀç
vççnçÇ ³çç yçÎ} cççÇ l³çç®ççÇ HççÆj#çç kçÀjlççí. cç}ç
içjpç Yççmçí} lçWJnç HçÉLJççÇ®çí DççkçÀçMççlç DçççÆCç
DççkçÀçMçç®çí HçÉLJççÇlç ªHççblçj kçÀª MçkçÀlççí.
yççHççvçç³ç&á}á kç=Àlç³çáiççlç }çYçço cçnççÆøç&
Dçmçlççvçç l³ççb®çç cçbiç} cçnçÆøç& vççJçç®çç
SkçÀ çÆMç<³ç nçílçç. lççí oYç& kçÀçHçlççvçç ®çákçÓÀvç
nçlçç}ç pçKçcç Pçç}çÇ DçççÆCç l³ççlçÓvç jÊçÀ Jççnè }çiç}í.
l³çç jÊçÀç®ççÇ içç" nçíTvç, mçáiçbçÆOçlç çÆJçYçÓlççÇ
cçO³çí lçí yço}í}í. Dçnç ! cççÇ çÆkçÀlççÇ cççí"çÇ çÆmç×çÇ
ÒççHlç kçíÀ}çÇ Dçmçí l³ç箳çç cçvççlç ³çíTvç içJç& Pçç}ç.
SJç{îççlç Hçjcç çÆMçJç Òçl³ç#ççlç lçíLçí DçJçlççÇCç& Pçç}í.
l³ççbvççÇ mJçlç:®çç nçlç n}çÆJç}ç çÆncççÆiçjçÇJçªvç
yçHç&À Hç[çJçç lçMççÇ çÆJçYçÓlççÇ çÆMçJç箳çç
nçlççlçÓvç Hç[lç nçílççÇ. HçjcççÆMçJç cnCçç}í
``$çílçç³çáiççlç YççjÜçpç $ç+øççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀç³çvç ³ç%ç kçÀjCççj Dççnílç. l³çç
cçnç®ç³çvççcçO³çí pçcçç Pçç}íu³çç çÆJçYçÓlççÇ HçÌkçÀçÇ
kçíÀJçU }Jçcçç$ç lçá}ç oçKççÆJç}í. SJç{îççvçí
cçbiç}cçnøçça®çç içJç& Hççj içUÓvç Hç[}ç. ÞççílçíiçCç,
DçJççkçÀ nçíTvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ pçí mççbiçlç nçílçí lçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

SíkçÀlç jççÆn}í. ÞççÇHçço cnCçç}í, ``¿çç
HççÇçÆ"kçÀçHçájc箳çç HççÆjmçjçlç HççG} "íJçCçí®ç
Dçvçblç pçvcçç®çí HçáC³ç HçÀ} Dççní. cççP³çç ³çç DçJçlççj
mçcç³ççÇ lçácnçÇ cççP³çç yçjçíyçj DçmçCçí, vç mççbiçlçç
³çíC³ççmççjKçí çÆJçMçíøç Dççní. cççPççÇ MççÆÊçÀ
DçvçáYçJçç}ç, Òçl³ç³çç}ç ³ççJççÇ cnCçpçí ÒçLçcç lçácnçÇ
GÊçcç mççOçkçÀ yçvççJç³ççmç nJçí. lçWJnç®ç cççPççÇ
MççÆÊçÀ, kçÀªCçç, Jççlmçu³ç, j#çCç, HççHççÆJçcççí®çvç
lçácnçmç DçvçáYçJççmç ³çíF&}. cççPççÇ pçvcçYçÓcççÇ
Dçmç}íu³çç ³çç yççHçvçç³ç祮³çç Içjçlç cççP³çç
HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç nçíF&}. cççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí Hçnçìí®³çç mçcç³ççÇ DççF&
mçácçlççÇ®³çç cççb[çÇJçj oáOç çÆHçF&vç. oáHççj®³çç
JçíUçÇ DççF& cç}ç oáOç Yççlçç®çí cçOçáj Dçmçí Iççmç
KççT Içç}çÇ}. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ mçácçlççÇ cççlçç
cççb[çÇJçj IçíTvç içJn箳çç jJ³çç®çç çÆMçjç KççT Içç}í}.
cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí Dçmçlççvçç
içbOçJç&Hçájçlç vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®³çç ªHççlç
Dçmçívç. oáHççj®³çç JçíUçÇ vçkçwkçÀçÇ®ç
içbOçJç&Hçájçlç çÆYç#çç IçíF&vç. Dçblç&oÉ<ìçÇ
DçmçCççN³çç YçÊçÀçvçç ní mHç<ì çÆomçÓvç ³çíF&}.
cççP³çç pçvcçYçÓcççÇlç cççP³çç ÞççÇHççoákçÀçb®ççÇ
mLççHçvçç nçíCççj Dççní. cçnçHçá©øç, cçnç³ççíiççÇ, mçJç&
oíMççblççÇ} }çíkçÀ cçábi³ççmççjKçí npççjçí®³çç mçbK³çívçí
cççP³çç oMç&vççmç ojyççjçlç ³çílççÇ}. lçí oÊç çÆoiçbyçjç,
oÊç çÆoiçbyçjç, ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç, vçÉçEmçn
mçjmJçlççÇ oÊç çÆoiçbyçjç Dçmçç lçvcç³çlçívçí pç³çIççíøç
kçÀjçÇlç vçÉl³ç kçÀjlççÇ}. cççÇ kçÀç} Hçá©øçç}ç
DçvçácçlççÇ oílçç®ç lçl#çCççÇ vç nçíCççjçÇ kçÀç³çx
#çCççlç Iç[lççÇ}. cççP³çç vççJççvçí SkçÀ cçnç mçbmLççvç
çÆvçcçç&Cç nçíF&}. cççPçç ÒçYççJç pçmççpçmçç Jçç{lç
pççF&} lçmçí lçmçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®çí cçnçlc³ç
Jçç{Óvç mççjí iççJç }çíkçÀçbvççÇ J³ççHçÓvç jçnçÇ}.
çÆJç¬çÀçÇmçç"çÇ Lççí[çÇ mçá×ç pççiçç çÆMçuuçkçÀ
jçnCççj vççnçÇ. cç}ç p³ççvççÇ ³çíLçí ³ççJçí Dçmçí Jççìí}
l³ççvçç cççÇ yçUpçyçjçÇvçí DççCççÇvç. çÆkçÀlççÇnçÇ
cççí"ç OçvçJççvç Dçmççí DçLçJçç cçnç³ççíiççÇ Dçmççí
cççP³çç mçbkçÀuHçççÆMçJçç³ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ³çíT
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MçkçÀCççj vççnçÇ. ní çÆvççƽçlç. cççP³çç
çÆvçpçlçÊJççmç mçcçpçÓvç, pççCçÓvç DççvçboçÇ Jnç. nç
#çCç Hçávnç ³çíCççj vççnçÇ. mçJç& oíJçlçç MççÆÊçÀ
cççP³çç®ç mJçªHççlç Dççnílç. kçÀçíCççÇ cç}ç oçÆ#çCçç
mçcççÆHç&lç kçíÀ}çÇ lçj lççÇ cççÇ MçlçiçáCççvçí,
MçlçHçìçÇvçí l³ççbvçç l³ççb®ç JçíUí}ç Hçjlç oílççí.
Oçcçç&çÆJç©× vç pççlçç Oçvççpç&vç kçÀjCççN³ççb®³çç
cçvççíkçÀçcçvçç cççÇ HçÓCç& kçÀjlççí. mçlkçÀcçç&®³çç
Dçç®çjCççvçí cççínç®çç vççMç nçílççí. Jç cççí#çç®ççÇ
ÒçççÆHlç nçílçí.'' ÞççÇHççoçb®çí ní DçcçÉlç Jç®çvç
SíkçÓÀvç mçJç&pçCç Oçv³ç Pçç}í.
oámçjí çÆoJçMççÇ vçjçEmçn Jçcçç& DççHçu³çç Iççí[ç
içç[çÇlçÓvç ÞççÇHççoçbvçç DççHç}í Mçílç, pçcççÇvç
oçKççÆJçC³ççmç IçíTvç içí}í. Jçcçç¥vçç HçÀçj cççí"çÇ
pçcççÇvç nçílççÇ. l³çç pççÆcçvççÇlç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®ççÇ
çÆHçkçíÀ nçílççÇ. l³ççlççÇ} oçí[kçw³ç箳çç Jçí}ç}ç HçÓÀ}
³çílç vçmçí. kçÀOççÇkçÀçUçÇ Dçç}í lçjçÇ mçákçÓÀvç
pççF&, içUÓvç pççF&. l³ççpççiççÇHçÀU ³çílç vçmçí. SKççÐçç
Jçí}çmç HçÀU }çiç}í®ç lçí FlçkçíÀ kçÀ[Ó Dçmçí kçÀçÇ
lççW[çlç Içç}Jçlç vçmçí. vçjçEmçn Jçcçç&vççÇ nçÇ iççí<ì
ÞççÇHççoçbvçç mççbçÆiçlç}çÇ. lçí ÒçmçVçlçívçí cnCçç}í,
Dççc箳çç IçjçÇ mçJçç¥vçç oçí[kçw³çç®çí JçjCç DççJç[lçí
cç}çmçá×ç DççJç[lçí. HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ SkçÀ
oÊççíHççmçkçÀ ³çç YçÓcççÇJçj lçHç kçÀjçÇlç Dçmçí. nçÇ
HççÆJç$ç YçÓcççÇ mçç#ççlç oÊç mJçªHç Dçmç}íu³çç
cççP³çç ®çjCç mHçMçç& mçç"çÇ lçUcçUlç nçílççÇ.
çÆlç®ççÇ lçUcçU lçácnç}ç kçÀUçJççÇ ³ççmçç"çÇ çÆl箳çç
Yççøçílç ³çç ÒçkçÀçjçvçí J³çÊçÀ kçÀjçÇlç nçílççÇ. ³çç
YçÓcççlçí®ççÇ F®sç cççÇ HçÓCç& kçÀjçÇvç. ³çç
YçÓcççÇ}ç cççPçç HççomHçMç& Pççu³ççJçj çÆn®³çç
YçÓcççÇlçlJççlç HççÆjJçlç&vç Iç[í}. ®ççbiçu³çç ©®ççÇ®çí
oçí[kçíÀ nçÇ YçÓcççlçç DççHçCççmç oíF&}. Dççpççíyçç
lçácnçÇ çÆvçYç&³çHçCçí Dççc箳çç IçjçÇ, ³çíLçí
çÆHçkçÀ}í}í oçí[kçíÀ Hçç"Jçç. Içj®³ççb®³çç yçjçíyçj cççÇ
mçá×ç lçí pçíJçCççlç IçíF&vç.
l³çç çÆoJçmçç HççmçÓvç oçí[kçw³çç®çí HççÇkçÀ YçjHçÓj
³çíT }çiç}í. lççÇ oçí[kçÀçÇ mçá×ç GÊçcç ÒçkçÀçj®ççÇ Jç
©®çkçÀj nçílççÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Iççí[ç içç[çÇlçÓvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Glç©vç kçÀçbnçÇ JçíU l³çç YçÓcççÇJçj çÆHçÀj}í. lçíJç{îççlç
lçíLçí kçÀçbnçÇ ®çb®çá (lçíLççÇ} DçççÆoJççMççÇ)
³çáJçkçÀ ³çáJçlççÇ Dççu³çç. l³çç mçJçç&vççÇ ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvçç cççí"îçç Þç×çYççJççvçí ÒçCççcç kçíÀ}ç.
ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç cçáKçkçÀcç}ç YççíJçlççÇ l³ççbvçç
SkçÀ çÆoJ³ç kçÀçblççÇ®çí lçípççíJç}³ç çÆomç}í. ÞççÇHçço
lçWJnç cnCçç}í, ``Dççpççíyçç ! ní mçJç& ®çb®çá}çíkçÀ
vçjçEmçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççnílç. lçí
cçnç}#cççÇ}ç yççÆnCççÇmççjKçí cççvçÓvç çÆlç®ççÇ
DççjçOçvçç kçÀjlççlç. lçácnçÇ vçjçEmçn mJççcççR®çí YçÊçÀ
Dççnçlç. lçácnçÇ ³ççbvçç MçjCç içíu³ççmç lçácnç}ç
vçjçEmçn箳çç oMç&vçç®çí Yççi³ç }çYçí}. ÞççÇHçço
içbcçlççÇvçí Dçmçí cnCçlç Dççnílç Dçmçí vçjçEmçn
Jçcçç&vçç Jççì}í. lçí cnCçç}í ``Dçjí ®çb®çá ³çáJçkçÀçvççí,
lçácnçÇ vçjçEmçn oíJççvçç HçççÆn}ílç kçÀç ? l³ççb®çç "çJç
çÆ"kçÀçCçç mççbiçá MçkçÀç} kçÀç³ç ? l³ççJçj SkçÀ
®çb®çá ³çáJçkçÀ cnCçç}ç lçí kçÀçíCçlçí cççí"í
DçJçIç[ kçÀçcç ? çEmçnç®çç ®çínjç cççCçmçç®çí MçjçÇj
Dçmç}í}ç SJç ³çáJçkçÀ ³çç pçbiç}çlç çÆHçÀjlç Dçmçlççí.
l³çç®çí Dççcç®ççÇ yççÆnCç ®çb®çá}#cççÇJçj Òçícç
Dççní. Dççc箳çç sçíìçÇ}ç mçá×ç lççí DççJç[lççí. l³ççb®çç
çÆJçJççn DççcnçÇ kçÀªvç çÆo}ç Dççní. lçácnç}ç nJçí
Dçmçu³ççmç ®çb®çá}#cççÇ DçççÆCç vçjçEmçnç}ç
lçác箳çç mçcççíj DççCçÓvç GYçí kçÀjlççí. ³çíJç{í yççí}Óvç
®çb®çá ³çáJçkçÀ, ³çáJçlççÇ çÆvçIçÓvç içí}í. vçjçEmçn
Jçcçç& ní mççjí Dçç½ç³çç&vçí Hçnçlç nçílçí. çÆlçlçkçw³ççlç
jml³ç箳çç cçO³çYççiççJç©vç SkçÀ ³çáJçkçÀ ³çáJççÆlç
³çílççvçç çÆomç}í. ÞççÇHççoçvççÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ}ç
pçJçU yççí}çJçÓvç Içílç}í Jç cnCçç}í ``lçí oáªvç ³çíCççjí oçíIçí
kçÀçíCç Dççnílç Dçmçí Jççìlçb ? lçí ³çíCççjí çÆyçuJçcçbiç}
DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ Dççnílç. Lççí[îçç kçÀçìkçw³ççb®çç
{çÇiç kçÀjç DççHçCç lçí HçíìJçÓvç içbcçlç Hççnè ³çç.''
vçjçEmçn Jçcçç&vçç lçj Oççcç HçáÀì}ç. lçí ³çíCççjí
çÆyçuJçcçbiç} DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ®ç nçílçí. lçí oçíIçí
içá©Jçç³çáj #çí$ççlççÇ} ÞççÇkç=À<Cççb®çí oMç&vç IçíTvç
³çílç Dçmçlççvçç kçáÀªjDçccçç vççJç箳çç
cçnç³ççíçÆiçvççÇ®çí oMç&vç Pçç}í. çÆlçvçí l³ççbvçç
mçnpç®ç ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç oMç&vç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÒçççÆHlçjmlçá'' Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. çÆl箳çç
DçççÆMçJçç&oçvçí l³ççb®³ççlç YççÆÊçÀ DçççÆCç
JçÌjçi³çç®çí yççÇpç Hç[}í. cçbiç}çÆiçjçÇ®³çç vçjçEmçnç®çí
oMç&vç IçíTvç lçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmçç"çÇ ³çílç Dççnílç. MçbYçj
Jçøçç&®ççÇ JçÉ×ç cçnç³ççíçÆiçvççÇ nçílççÇ cnCçÓvç
çÆl箳çç DçççÆMçJçç&o箳çç ÒçYççJççvçí ÞççÇHççoçb®çí
oMç&vç l³ççvçç FLçí®ç Pçç}í. kçÀçìkçw³çç pçUlç
Dçmçlççvçç çÆyçuJçcçbiç} DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ}ç
onvç mçbmkçÀçj nçílç Dçmçu³ççmççjKçç $ççmç Pçç}ç.
Lççí[îçç JçíUçmçç"çÇl³ççb®³çç®ç MçjçÇjçlçÓvç
l³ççb®³çç®ç DççkçÀçj箳çç oçívç kçÀçU³çç Dççkç=ÀlççÇ
yççníj ³çíTvç DççÆivçlç ªovç kçÀjçÇlç Hç[u³çç Jç
Yçmcçmççlç Pççu³çç. ³ççvçblçj lçí oçíIçí MçáçÆ×Jçj Dçç}í.
çÆlçlçkçw³ççlç ®çb®çá}çíkçÀ ®çb®çá}#cççÇ}ç IçíTvç
Dçç}í. vçjçEmçn oíJçç®çí nçlç cççiçí yççbOçÓvç
®çb®çá}çíkçÀçbvççÇ l³ççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbmçcççíj
DççCçÓvç GYçí kçíÀ}í nçílçí. DçMçç çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç
Içìvçç HçáJçça kçÀçíCçl³çç®ç ³çáiççlç Iç[u³çç vçJnl³çç.
ÞççÇHçço箳çç DçJçlççj kçÀç³çç&lççÇ} DçvçíkçÀ }çÇ}ç
®çcçlkçÀçj HçÓCç& Jç DçvççkçÀ}vççdzç Dççnílç.
ÞççÇHççoçvççÇ vçjçEmçn oíJçç}ç ÒçMvç kçíÀ}ç
``HçÓJç&³çáiççlççÇ} vçjçEmçn lçÓ®ç Dççnímç kçÀç ? nçÇ
®çb®çá}#cççÇ lçáPççÇ HçlvççÇ®ç vçç ?
çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®çç JçOç kçÀªvç Òçunçoç®çí j#çCç
kçÀjCççjç lçÓ®ç vçç ? l³ççJçj vçjçEmçn oíJç çÆ$çJççj nçí
cnCçç}í. l³çç®ç JçíUçÇ ®çb®çá}#cççÇ DçççÆCç vçjçEmçn
oíJççvççÇ oçíIççbvççÇ p³ççíçÆlçªHççlç ÞççÇHççoçb®³çç
MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. ®çb®çácçb[UçÇ DçblçOçç&vç
HççJç}í. çÆyçuJçcçbiç} cçnçYçÊçÀ nçíTvç çÆyçuJçcçbiç}
cçnçÆøç& Pçç}ç. çE®çlççcçCççÇ cçnç³ççíiççÇvççÇ Pçç}çÇ.
çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçMçç Içìvçç Iç[}íu³çç vçjçEmçn
Jçcçç&®³çç pççÆcçvççÇ Dçmç}íu³çç iççJççmç
``çÆ®ç$çJçç[ç'' Dçmçí vççbJç Hç[}í.''

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -12

kçáÀ}MçíKçj JçÉÊççblç

kçÀ}çdzçáiççcçO³çí kçÀ}çÇ®ççÇ Dçblç:o&Mçç Hçç®ç npççj
Jçøçç&lç mçbHçlçí. l³ççvçblçj Lççí[ç kçÀçU mçbOççÇ kçÀçU
Dçmçlççí.
l³ççvçblçj
kçÀ}çdzçáiççlç
mçl³ç³çáiçç®ççÇ
Dçblço&Mçç ÒççjbYç nçílçí. kçÀ}çdzçáiççlç SkçÓÀCç
®ççj}çKç yçÊççÇmç npççj Jçøçç&®çç kçÀçU Dçmç}ç lçjçÇ
Dçblço&Mçç, mçá#cçoMçç, çÆJçoMçç Fl³ççoçÇ Dçmçlççlç
nç ³ççíiç Mççm$ç mçcçpççCççN³ççvçç kçÀUC³ççmççjKçç
çÆJçøç³ç Dççní yç´ïçoíJççvçí Òçl³çíkçÀç}ç SkçÀMçíJççÇmç
Jçøçx Dçç³çá<³çcççvç çÆo}í Dççní Hçjblçá Òçl³çíkçÀ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ çÆkçÀlççÇ lçjçÇ vççÆJçvç
çÆJçøç³ç mçnpçHçCçí mçcçpççTvç mççbiçlç. l³ççb®³çç
mççbiçC³ççvçí SíkçÀCççN³ççb®çç Dççlcç çÆJçkçÀçmç nçílç
Dçmçí. lçí mççbiçlç Dçmçlç kçÀçÇ ÞççÇHçço JçuuçYç
mçç#ççlç JçWkçÀìíéçj mJççcççÇ®ç Dççnílç. kçÀ}çdzçáiççlç
lçí®ç kçÀukçÀçÇ DçJçlççj OççjCç kçÀjCççj Dççnílç.
mççOççjCç HçCçí kçÀç}içCçvçívçámççj kçÀçÆ}³çáiççlç
®ççj }çKç yçÊççÇmç npççj Jçøçx Dççnílç. Hçjblçá mççbOç´
çEmçOçá JçíoçÒçcççCçí kçÀçÆ}³çáiççlç Hçç®ç npççj
Jçøç祮çç kçÀçU }çíìu³ççJçj mççcççv³ç Òç}³ç nçíTvç
mçl³ç³çáiçç®ççÇ mLççHçvçç nçíF&}. ³çç mçbyçOççlç yç
´çïçCççvççÇ mççbçÆiçlç}í}çÇ cçççÆnlççÇ Þçí<þçÇvççÇ
mççbçÆiçlç}íu³çç cçççÆnlççÇ Hçí#çç çÆvçjçUçÇ®ç nçílççÇ
éççmçç®çç Dçç³çá<³ççMççÇ mçbyçbOç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

J³ççÆÊçÀ SkçÀMçíJççÇmç Jçøç&í pçiçí}®ç Dçmçí vççnçÇ
SkçÀMçí JççÇmç Jçøçç&lç çÆkçÀlççÇ éççmç-ÒçJççmç
mççcççv³ç çqmLçlççÇcçO³çí IçíT MçkçÀlççí lçíJç{í éççmç
Òçéççmç çÆo}í Dççnílç. cçvç ®çb®ç} DçmçCççjí jççÆiçì
mJçYççJçç®çí, IççF&IççF&vçí OççJçCççjí mçoÌJç oá:Kççlç
DçLçJçç Goçmç DçmçCççjí. oá<ìHçCççvçí JççiçCççjí }çíkçÀ
DççHç}ç éççmç kçÀcççÇ JçíUçlç mçbHçJçÓvç ìçkçÀlççlç.
mçJçç&lç kçÀcççÇ éççmç Òçéççmç IçíTvç kçÀçmçJç
lççÇvçMçí Jçøçx pçiçlççí. Dçl³çblç ®çb®ç} mJçYççJçç®çí
cççkçÀ[ DçuHçkçÀçU®ç çÆpçJçblç jçnlçí. éççmç-Òçéççmç
Içílççvçç DççHç}çÇ mçJç& FbçÆê³çí ®ççbiçu³çç DçJçmLçílç
DçmççJç³ççmç nJççÇ. ³ççíiççÇpçvç Jçç³çáb®çí kçáÀbYçkçÀ
kçÀªvç éççmç MçjçÇj箳çç DççlççÇ} Yççiççlç çÆHçÀjlç
jçnçÇ} Dçmçí kçÀjlççlç. ³ççcçáUí çÆkçÀlççÇlçjçÇ éççmç
çÆMçuuçkçÀ jçnèvç lçí oçÇIç& kçÀç}çHç³ç¥lç pççÇçÆJçlç
jçnlççlç. cçvçá<³ç箳çç MçjçÇjçlç çÆpçJççCçÓ HççÆjCççcç
¬çÀcççÒçcççCçí yço}lççlç.

onç Jçøçç&HçáJçça Dçmç}í}í MçjçÇj Dççlçç mççjKçí vçmçlçí.
pçáv³çç
pççÇJççCç᮳çç
çÆ"kçÀçCççÇ
vçJççÇvç
pççÇJççCçÓ pçvcç Içílççlç. vçJççÇvç MçjçÇj Yççiç pçvcçlççí
l³ççÒçcççCçí ÒççCçMççÆÊçÀ mçá×ç DçvçíkçÀ yço}çlçÓvç
pççlç Dçmçlçí. pççÇJçvçoç³çkçÀ vçJççÇvç ÒççCçMççÆÊçÀ
çÆvçcçç&Cç nçílçí. jçíiçì, pçávççÇ ÒççCçMççÆÊçÀ vççMç
HççJçlçí. l³çç®ç ÒçcççCçí cççvççÆmçkçÀ MççÆÊçÀ mçá×ç
DçvçíkçÀ yço}çlçÓvç pççlç Dçmçlçí. pçávçíYççJç yço}Óvç
vç<ì
nçíTvç
vçJççÇvç
YççJç
çÆvçcçç&Cç
nçílççlç.
vçJççÇvç
pçvcç}íu³çç
cççvççÆmçkçÀ
iççí<ìçÇcçO³çí
oÌJççÇMççÆÊçÀ,
oÌJççÇkç=ÀHçç
ÒççHlç
kçÀjC³çç®çí
mççcçL³ç& Dçmçlçí l³çç Üçjí cçvç, ÒççCç DçççÆCç MçjçÇj
mçá×ç
nçíT
}çiçlçí.
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
®ççÆj$ççcçÉlççmççjKçí iç´bLç mçç#ççlç Hçjcçíéçj mJçªHç
Dççnílç.
³çç
iç´bLççlççÇ}
Òçl³çíkçÀ
Dç#çjçcçO³çí
çÆmç×MççÆÊçÀ,
³ççíiçMççÆÊçÀ,
DçblççÆvç&çÆnlç
Dçmçlçí.
Dçmçí
içb´Lç
cççvççÆmçkçÀ
jçÇlççÇvçí,
JçççÆ®çkçÀ jçÇlççÇvçí DçLçJçç cççvçmç-JçççÆ®çkçÀ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço ®ççÆj$ççcçÉlç箳çç Hççjç³çCçç®çí HçÀ}

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oçívnçÇ cçO³çí mçcçvJç³ç nçíTvç Hç"Cç kçíÀu³ççvçí
ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®çí
çÆoJ³ç
cççvçmç
®çÌlçv³ç
DççkçÀçÆøç&lç nçílçí. iç´bLçç®çí Hççjç³çCç kçÀjCççN³çç
YçÊçÀçb®çí MçççÆjjçÇkçÀ, cççvçmççÇkçÀ ÒççCç, ªiCç,
yççOçç, kçÀ<ì ³çç mçbyçbçÆOçlç mçcçmlç mHçbovçí
ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç
cççvççÆmçkçÀ
®çÌlçv³ççlç
çÆJççÆ}vç nçílççlç. lçíLçí lçí Mçá× nçíTvç çÆoJ³ç Dçvçáiç
´nHçáçÆjlç mHçbovççb®³çç ªHççvçí mççOçkçÀçkçÀ[í Hçjlç
³çílççlç. DçMçç HççÆjçqmLçlççÇcçO³çí mççOçkçÀç}ç Fn-Hçj
mçáKçç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí.

iç´bLçç®çí Hççjç³çCç kçíÀu³ççJçj kçÀcççÇlç kçÀcççÇ
DçkçÀjç mçlçdHçá©øççbvçç pçíT Içç}çJçí DçLçJçç l³ç箳çç
Kç®çç& SJç{çÇ jkçwkçÀcç oÊç #çí$ççcçO³çí oçvç kçÀjçJççÇ.
mçlçdHçá©øççvçç Yççípçvç çÆou³ççvçí mççOçkçÀç}ç
Dçç³çá<³ç }çYçlçí. l³çç}ç DçpçÓvç Lççí[îçç kçÀçUçHç³ç¥lç
HçájCççjí DçVçOççv³ç DçJ³çÊçÀ ªHççlç GodYçJçlçí. SJç{í®ç
vççnçÇlçj mçlçdHçá©øç mçblçá<ì Pççu³ççJçj MççblççÇ,
Hçá<ìçÇ, lçá<ìçÇ, Síéç³ç& Fl³ççoçÇ®³çç mçbyçbOççlççÇ}
Yççíiç, ³ççíiç箳çç mHçbovçç®çç DçJ³çÊçÀ HçCçí GodYçJç
nçílççí. kçÀç}çblçjçvçí DçJ³çÊçÀ DçJçmLçílççÇ} yççÇpçí
J³çÊçÀ çqmLçlççÇcçO³çí DçbkçáÀçÆjlç nçíTvç
cçnçJçÉ#ççcçO³çí çÆJçjççÆpçlç nçílççlç. JçvçJççmççlç
Dçmçlççvçç êçÌHçoçÇkçÀ[Óvç DçVçç®çç SkçÀ kçÀCç
mJççÇkçÀçªvç ÞççÇkç=À<Cç Hçjcççlc³ççvçí oáJçç&mç
cçnçÆøç& DçççÆCç l³ççb®³çç onç npççj çÆMç<³ççvçç
HççíìYçj pçíJçCç çÆo}í. ÞççÇiçá©vçç Þç×çYççJççvçí
mçcççÆHç&lç nçíTvç mçcçmlç DçJ³çÊçÀçlççÇ}
yççÇpçªHççlç DçmçCççjí, kçÀç}çblçjçvçí J³çÊçÀ çqmLçlççÇlç
mççOçkçÀç}ç nJçí Dçmç}í}í mçcçmlç YççíiçYççi³ç Òçmçço
ªHççvçí ÒççHlç nçílççlç.
mççbçÆoHçvççÇ $ç+øççÇ®³çç DççÞçcççlç çÆJçÐççiç´nCç
kçÀjC³ççmçç"çÇ jççÆn}í Dçmçlççbvçç ÞççÇkç=À<Cç
DçççÆCç mçáoçcçç SkçÀoç oYç& lççí[Óvç
DççCçC³ççmçç"çÇ Jçvççlç içí}í. ÞççÇkç=À<Cç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

mçlçdHçá©øççvçç DçVçoçvç kçíÀu³çç®ççÇ HçÀUí

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

LçkçÀu³ççcçáUí mçáoçcç箳çç cççb[çÇJçj [çíkçíÀ "íTvç lçí
Lççí[çJçíU çÆvççÆêmlç Pçç}í. mçáoçcçç}ç YçákçÀ }çiç}çÇ
nçílççÇ. içá©cççlçívçí oçíIççbmçç"çÇ Lççí[í Hççíní çÆo}í
nçílçí. lçí lççí ÞççÇkç=À<Cççmç vç mççbiçlçç SkçÀìç®ç
KççT }çiç}ç. PççíHçí®çí mççWiç Içílç}í}í PççíHçílçÓvç
G"u³çç ÒçcççCçí DççJç DççCçÓvç cnCçç}í ``mçáoçcçç
YçÓkçÀ }çiç}çÇ Dççní. Içªvç ³çílççvçç içá© cççT}çÇvçí
cçá}çvçç YçÓkçÀ }çiçí} cnCçÓvç kçÀçbnçÇ lçjçÇ Kçç³ç}ç
çÆo}í kçÀç ?'' mçáoçcççvçí vççnçÇ cnì}í. ÞççÇkç=À<Cç
mçáoçcçç}ç cnCçç}í, ``lçÓ kçÀçbnçÇ lçjçÇ Kççlç Dçmçu³çç
mççjKçí Jççì}í cç}ç.'' mçáoçcçç cnCçç}ç ``cççÇ
çÆJç<Cçámçnm$ç vççcç cnCçlççí Dççní.'' ÞççÇkç=À<Cç
cnCçç}í ``Dççí nçí ! Dçmçí kçÀç³ç ! cç}ç SkçÀ mJçHvç Hç[}í
kçÀçÇ DççHçCçç oçíIççbmçç"çÇ içá© cççG}çÇvçí Hççíní
çÆo}í, lçí lçÓ cç}ç vç oílçç SkçÀìç®ç Kççlç Dççnímç.
SJç{îççlç mçáoçcçç cnCçç}ç, ``ÞççÇkç=À<Cç ! LçkçÀ}ç
Dççnímç vçç ? l³ççlçÓvç oáHççj®ççÇ JçíU ³çç JçíUçÇ
Hçç[}íu³çç mJçHvçç®çí kçÀçbnçÇ HçÀU vçmçlçí Dçmçí
Mççm$ç mççbiçlçí.'' ÞççÇkç=À<Cç çqmcçlç nçm³ç kçÀªvç
içHHç jççÆn}í.
kçÀç}çblçjçvçí mçáoçcçç içjçÇyç nçíTvç Dçl³çblç
Yççi³çnçÇvç Pçç}ç. l³ççvçí DççHç}í kçÀ<ì vççnçÇmçí
kçÀjC³ççmçç"çÇ çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíUç çÆJç<Cçámçnm$ç
vççcçç®çí Hç"Cç kçíÀ}í Hçjblçá kçÀçbnçÇ çÆJçMçíøç
HçÀç³çoç Pçç}ç vççnçÇ. MçíJçìçÇ ÞççÇkç=À<Cçç®çç
Dçvçáiç´n Pçç}ç. l³ççvçí mçáoçcççvçí DççCç}í}í Hççíní
Kççuuçí DçççÆCç l³çç}ç çÆJçMçíøç DçMçç jçp³ç JçÌYçJçç®çç
Òçmçço çÆo}ç. ÞççÇkç=À<Cççvçí mçáoçcç箳çç
cççb[çÇJçj [çíkçíÀ "íTvç Lççí[çJçíU çÆJçÞççblççÇ Içílç}çÇ
nçílççÇ. l³çç®ççÇ HçjlçHçíÀ[ cnCçÓvç®ç mçáoçcçç}ç
DççHçu³çç cççb[çÇJçj PççíHçTvç l³ç箳çç Hçç³ççlççÇ} kçÀçìí
kçÀç{Óvç l³çç®çí Hçç³ç oçyçÓvç çÆo}í. kçÀcç&mçÓ$ç
çÆkçÀlççÇ içá{lçívçí kçÀç³ç& kçÀjlçí ní ÒçYçávççÇ ¿çç Üçjí
mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í.

ÞççÇHçço ÒçYçÓ ®ççj Jçøç祮çí Dçmçlççvçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

cçuuç ³çá×çlç ÒççÆJçCç DçmçCççN³çç®çç içJç& njCç

HççÇçÆ"kçÀçHçájcçcçO³çí cçu³çç} oíMççlççÇ} SkçÀ cçuuç
Dçç}ç. l³çç®çí vççbJç kçáÀ}MçíKçj Dçmçí nçílçí. lççí
mçHlççÆiçjçÇ yçç}çpççÇ®çç YçÊçÀ nçílçç. Òçl³çíkçÀ
jçp³ççlççÇ} cçuuç³ççí×îççbvçç çEpçkçÓÀvç pç³çHçlççkçÀç
IçíTvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç Dçç}ç.
HççÇçÆ"kçÀçHçájc箳çç cçuuç ³ççí×îççbvçç DççHçCç
kçáÀ}MçíKçj kçÀ[Óvç cççj KççTvç DçHçcçççÆvçlç nçíCççj
Dçmçí çÆvççƽçlç Jççìlç nçílçí. l³çç cçuuççHçÌkçÀçÇ
kçÀçbnçÇ pçCççb®çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbJçj ¢{ çÆJçéççmç
nçílçç. lçí®ç DççHçCççmç ³çç mçbkçÀìçlçÓvç mççí[JçlççÇ}
³çç Þç×çYççJççvçí lçí ÞççÇHçço ÒçYçÓkçÀ[í içí}í DçççÆCç
MçjCççiçlççÇ cçççÆiçlç}çÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³çç
mçJç& cçuuççbvçç DçYç³ç Jç®çvç çÆo}í.
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí SkçÀ kçáÀyç[ç ³çáJçkçÀ nçílçç
lççí Dçç" çÆ"kçÀçCççÇ JççkçÀ[ç nçílçç Jç DçMçÊçÀ mçá×ç
nçílçç lççí kçÀçbnçÇ kçÀçcç kçÀª MçkçÀlç vçJnlçç lçjçÇ
l³çç}ç Þçí<þçRvççÇ Hçiççj oíTvç "íTvç Içílç}í nçílçí. lççí
ÞççÇHççoç®çç YçÊçÀ nçílçç Jç mçlçlç l³ççb®ççÇ DççHç}çÇ
çÆJçkç=ÀlççÇ oÓj kçÀjC³ççmçç"çÇ ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç
Dçmçí. l³ççJçj ÞççÇHçço l³çç ³çáJçkçÀçmç, YççÇcççmç,
cnCçç}í nçílçí ³ççíi³ç JçíU ³çílçç®ç cççÇ lçáPçí kçÀçcç
kçÀjçÇvç. ÞççÇHçço l³çç cçuuççbvçç cnCçç}í ``DççHç}ç
YççÇcç Dççní vçç ? kçáÀ}MçíKçjçmçcççíj pççC³ççmç lççí
³ççíi³ç Dççní. YççÇcççmççjKçí DççHçu³çç Hçç"çÇMççÇ
Dçmçlççvçç DççHçCççmç kçÀç³ç Yç³ç ? YççÇcçç®ççÇ
ÞççÇHçço ÒçYçÓbJçj Dç{U Þç×ç nçílççÇ.''
"ju³çç ÒçcççCçí YççÇcç DçççÆCç kçáÀ}MçíKçjç®çí
cçuuç³çá× mçá© Pçç}í. DçvçíkçÀ }çíkçÀ nç DçodYçÓlç
mççcçvçç HçnçC³ççmç pçcçç Pçç}í. kçáÀkçwkçÀìíéçj箳çç
cçboçÇjçlççÇ} ÒççbiçCççlç cçuuç³çá× mçá© Pçç}í.
kçáÀ}MçíKçj箳çç Òçl³çíkçÀ cççjçyçjçíyçj YççÇcçç®çí
MçjçÇj yç}Jççvç nçílç nçílçí. lççí p³çç çÆ"kçÀçCççÇ
YççÇcççmç cççjçÇlç nçílçç l³çç®ç çÆ"kçÀçCççÇ
çÆlçlçkçw³çç®ç pççíjçlç l³çç}ç cççj }çiçlç nçílçç.
kçáÀ}MçíKçj LçkçÀ}ç. YççÇcçç®çí kçáÀyç[ pççTvç lççí
yç}Jççvç Pçç}ç. kçáÀ}MçíKçj ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç MçjCç
Dçç}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í kçáÀ}MçíKçjç, cççvçJççÇ
MçjçÇjçJçj SkçÀMçí Dçç" cçcç&mLççvçí Dçmçlççlç ³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçJç祮çí %ççvç lçá}ç Dççní. YççÇcçç®çç kçíÀJçU
cççP³ççJçj çÆJçéççmç Dççní. cççÇ®ç l³çç®çç j#çkçÀ Dççní.
ní %ççvç l³çç}ç Dççní. lçÓ DçnbkçÀçjçvçí HçáÀiç}ç Dççnímç
DççpçHççmçÓvç YççÇcçç®ççÇ mççjçÇ oáyç&}lçç lçá}ç
oílççí Dççní. lçá}ç DçVç Jçm$çç}ç kçÀcççÇ Hç[Cççj vççnçÇ
lçáP³çç MçjçÇjçlççÇ} ÒççCç MççÆÊçÀ IçíTvç YççÇcç Dçl³çblç
yç}Jççvç Pçç}ç Dççní. çÆlç©HçlççÇ}ç DçmçCççjç cççÇ®ç
Dççní. kçáÀ}MçíKçj}ç #çCçYçj ÞççÇHççoçbvççÇ
ÞççÇJçWkçÀìíéçj箳çç ªHççlç oMç&vç oíTvç kç=ÀlççLç&
kçíÀ}í. ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç DççE®çl³ç Dççnílç
l³ççb®ççÇ kçÀªCçç ÒççHlç kçÀjCçí nç®ç DççHçu³ççmçç"çÇ
SkçÀ cççiç& Dççní.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -13
ÞççÇ MçbkçÀjYçf mççbiçlççlç ``cççÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ
³ççb®³ççkçÀ[Óvç DçvçácçlççÇ IçíTvç kçáÀjJçHçÓj®³çç
çÆoMçívçí Òç³ççCç mçá© kçíÀ}í. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ SkçÀç
iççJççlç Dçç}çí. cççOçákçÀjçÇmçç"çÇ kçÀçíCç箳çç IçjçÇ
pççJçí ³çç®ç çÆJç®ççjçlç nçílççí. l³çç®ç cççiçç&JçjçÇ}
SkçÀç
IçjçmçcççíjçÇ}
DççíìîççJçj
SkçÀ
yç´çïçCç
mçáKççmççÇvç nçíTvç MçípççN³ççbMççÇ yççí}lç Dçmç}í}í
çÆomç}í. l³ççb®çí [çíUí lçípçmJççÇ nçílçí DçççÆCç
l³ççlçÓvç kçÀçªC³ç jmç Dççímçb[Óvç Jçnçlç nçílçç. l³ççbvççÇ
cçç}ç Dççojçvçí Içjçlç yççí}çJç}í DçççÆCç pçíJçCççmç
Jçç{}í. HççíìYçj pçíJçCç Pççu³ççJçj l³ççbvçbçÇ mççbiçC³ççmç
mçájJççlç kçíÀ}çÇ lçí cnCçç}í ``cç}ç Dççbvço Mçcçç&
Dçmçí cnCçlççlç. cççÇ içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí Dçvçá<þçvç
kçÀjlççí. Lççí[îçç JçíUçHçÓJçça içç³ç$ççÇ cççlçç cççP³çç
Dçblç:¢<ìçÇ}ç çÆomç}çÇ DçççÆCç cnCçç}çÇ SkçÀ
oÊçYçÊçÀ ³çíCççj Dççní l³çç}ç HççíìYçj pçíT Içç}. oÊç
ÒçYçÓb®çí oMç&vç Içílçu³çç®çí HçÀU lçá}ç }çYçí}. çÆlçvçí
mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí DççHç}í oMç&vç IçíTvç cççÇ
kç=ÀlççLç&
Pçç}çí.''
³ççJçj
cççÇ
cnCçç}çí
``cççÇ
oÊçYçÊçÀ®ç Dççní. mçO³çç oÊçÒçYçÓ YçÓ}çíkçÀçlç
ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYç ³çç vççJççªHççvçí Dççnílç. ní
SíkçÓÀvç l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ cççÇ kçáÀjJçHçáj}ç
çÆvçIçç}çí Dççní. cççPçí vççJç MçbkçÀjYçf Dççní. cççÇ
kçÀvçç&ìkçÀçÇ yç´çïçCç Dççní.''
kçÀCJçcçávççÇ DççÞçcç kçÀLçç
cççPçí yççí}Cçí SíkçÓÀvç Dççvçbo Mçcçç& nmç}í Jç cnCçç}í
Dççc箳çç JççÆ[}çbvççÇ cççPççÇ cçbápç kçíÀ}çÇ lçWJnç
SkçÀ DçJçOçÓlç Dçç}í nçílçí. Dççc箳çç IçjçlççÇ}
mçJçç¥vççÇ l³ççb®ççÇ GÊçcç ÒçkçÀçjí mçíJçç kçíÀ}çÇ.
içç³ç$ççÇcçb$ççvçá<þçvçç yçÎ} l³ççbvççÇ yçN³çç®ç
iççí<ìçÇ mççbçÆiçlçu³çç. ``Hçb®çç}kçÀçívç'' YççiççlççÇ}
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

DççvçboMçcçç& ³ççb®çç JçÉÊççblç

ÞççÇ vçÉçEmçnç®çí oMç&vç IçíC³çç®çç l³ççbvççÇ DççoíMç
çÆo}ç. cççPçí JççÆ[} cç}ç Hçb®çç}kçÀçívç}ç IçíTvç içí}í.
lçíLççÇ} vçÉçEmçnç®çí oMç&vç Içílçu³ççJçj lçí O³ççvçmLç
Pçç}í. lçí O³ççvç mçkçÀçU HççmçÓvç jç$ççÇHç³ç¥lç ®çç}Ó
nçílçí. cç}ç YççÇlççÇ Jççì}çÇ Jç YçÓkçÀnçÇ }çiç}çÇ nçílççÇ.
kçÀçíCççÇ SkçÀç DçvççíUKççÇ içÉnmLççvçí cç}ç pçíJçCç
DççCçÓvç çÆo}í. lççí cçnçlcçç cç}ç IçíTvç oáiç&cç
Dçmç}íu³çç pçbiç}çlçÓvç SkçÀç [çWiçjçlççÇ} içánílç içí}ç
DçççÆCç lçíLçí lççí DçblççOçç&vç HççJç}ç. l³çç içánílç SkçÀ
JçÉ×
lçHçmJççÇ
yçmç}í}í
nçílçí.
l³ççb®çí
[çíUí
DççÆivçiççí}kçÀç ÒçcççCçí }ç} nçílçí. SkçÀMçí SkçÀ
$ç+øççÇ l³ççb®ççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç nçílçí. lçí JçÉ×
lçHçmJççÇ mJçlç: kçÀCJçcçávççÇ nçílçí. lççÇ l³ççb®ççÇ
lçHççíYçácççÇ
DçmçÓvç,
mçíJçç
kçÀjCççjí
l³ççb®çí
çÆMç<³ç nçílçí. lçí ³çáJçkçÀ çÆomçlç Dçmç}í lçjçÇ npççjçí
Jçøçç&®çí l³ççb®çí Jç³ç Dççní. DçJçOçÓlç ªHççlççÇ}
ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çí oMç&vç Iç[u³ççcçáUí lçí ³çíLçí ³çíT
MçkçÀ}í
nçílçí.
cç}ç
mçbYç´cç
Hç[Óvç
cççÇ
Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}çí DçççÆCç lççW[çlçávç SkçÀ
MçyoçÆn çÆvçIçívçç. MçjçÇj kçÀçHçÓ }çiç}í. lçíJç{îççlç
kçÀCJç
cçnçÆøç&
cnCçç}í
mçO³çç
oÊçÒçYçÓ
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç
Dççnílç. Dççc箳ççJçj pçjç kç=ÀHçç¢<ìçÇ Hç[ÓÐçç Dçmçí
l³ççbvçç
kçÀUJçç.
lçá}ç
}JçkçÀj®ç
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç HççoákçÀçb®çí oMç&vç nçíT oí Dçmçç
DçççÆMçJçç&o oíTvç l³ççbvççÇ cççP³çç [çíkçw³ççJçj
DççHç}ç Jçjonmlç "íJç}ç. cççÇ #çCçYçjçlç JççÆ[}çbpçJçU
Dçç}çí. l³ççb®ççÇ mçcçççÆOç Glçj}çÇ nçílççÇ. l³ççvçblçj
DççcnçÇ
Dççc箳çç
iççbJççÇ
Dçç}çí.
cç}ç
kçÀCJçcçnøççA®³çç DççÞçcççlç Dçç}í}ç DçvçáYçJç ÞççÇoÊç
ÒçYçÓb®çç vçJçç DçJçlççj HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Dççní ní
mçá×ç cççÇ cççP³çç JççÆ[}çvçç mççbçÆiçlç}í vççnçÇ.
jçpçcçnWêçÇpçJçUçÇ} Hçf§mçç®ç}ç HçáC³ç#çí$ç
kçÀçU
®çç}}ç
nçílçç.
kçÀCJçcçnçÆøç&®³çç
DçççÆMçJçç&oçvçí
cç}ç
O³ççvççblç
HççoákçÀçb®çí
oMç&vç nçílç Dçmçí. SkçÀoç Dççc箳çç IçjçÇ kçÀçbnçÇ
vççlçíJççFkçÀ Dçç}í. l³ççbvçç HçáC³çvçoçÇlç mvççvç kçÀªvç
HçáC³ç #çí$ççb®çí oMç&vç IçíC³çç®ççÇ F®sç nçílççÇ. l³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vççlçíJççFkçÀçbvççÇ cççP³çç JççÆ[}çbvçç l³ç箳çç yçjçíyçj
³çíC³çç®çç Dççiç´n kçíÀ}ç. lççí l³ççbvççÇ cççv³ç kçíÀ}ç Jç
cç}çmçá×ç ³çç$çímçç"çÇ yçjçíyçj Içílç}í. jçpçcçnbíêçÇ ní
iççíoçJçjçÇ vçoçÇ®³çç lççÇjçJçjçÇ} SkçÀ cçnçHçáC³ç #çí$ç
Dççní. jçpçcçnWêçÇ®³çç GÊçj çÆoMçímç Dçmç}íu³çç
[çWiçjçJçj kçÀçbnçÇ $ç+øççÇ lçHçm³çç kçÀjçÇlç nçílçí lçj
kçÀçbnçÇ
HçÓJç&çÆoMçímç
Dçmç}íu³çç
HçJç&lççJçj
lçHç½ç³çç& kçÀjçÇlç nçílçí. jçpçcçnWêçÇ HççmçÓvç Lççí[í
oÓj Dçmç}í}í ``Hçfmçç®ç}ç'' HçáC³ç#çí$ç iççíoçJçjçÇ®³çç
cçO³ççJçj Dççní. cçnççÆMçJçjç$ççÇ®³çç ³çç MçáYççÆovççÇ
kçÀçnçÇ $ç+øççÇ Hçfmçç®ç}ç ³çç #çí$ççÇ ³çílç lçj
kçÀçnçÇ
$ç+øççÇ
jçpçcçnWêçÇlççÇ}
kçÀçíìçÇçE}iç#çí$ççlç Jçíoçb®çí mJççqmlçJçç®çvç kçÀjçÇlç.
ní $ç+øççÇ HçjmHçj cçO³ç YççiççcçOçÓvç HçáJçxkçÀ[Óvç
³çílç. Hççƽçcç GÊçj DçççÆCç oçÆ#çCçí kçÀ[Óvç ³çíCççjí
$ç+øççÇiçCç ``³çíoáª}HçuuççÇ'' ³çç iççJççÇ pçcçlç Dçmçlç.
³çç ³çíoáª}HçuuççÇ iç´çcççmç DçiçoçÇ pçJçU DçmçCççN³çç
cçávççÇkçÓÀ[}çÇ iç´çcççcçO³çí çÆJçÞççcç IçíTvç HçjmHçj
®ç®çç&
kçÀjçÇlç.
cççP³çç
Yççi³ççvçí
cççP³çç
JççÆ[}çbyçjçíyçj cççÇ cçávççÇkçÓÀ[}çÇ iç´çcçç®çí oMç&vç
IçíT MçkçÀ}çí. nçÇ MçíJçìçÇ ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®ççÇ®ç }
çÇ}ç.
kçÀ}çdzçáiççlç ÞççÇoÊçç$çí³ççb®çí ÒçLçcç DçJçlçjCçÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
lçíLçí pçcç}í}í $ç+çÆøçiçCç Dçl³çblç içnvç DçmçCççjç
Jçíoçblç çÆJçøç³ç, ³ççíiç Mççm$ç, p³ççíçÆlç<³ç Mççm$ç
³ççb®³çç ®ç®çxlç mççqccççÆ}lç Pçç}í nçílçí. ³çç ®ç®çxlç
Yççiç IçíCççjí mçJç& cçnøçça cçáÊçÀkçÀb"çvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí DçJçlççÆjlç nçíTvç
kçÀ}çdzçáiççlççÇ} mçbHçÓCç& ÒçLçcç oÊççJçlççj Dççnílç
Dçmçí IççíçÆøçlç kçÀjçÇlç nçílçí. YççÌçÆlçkçÀ mJçªHççlç
l³ççb®çí
oMç&vç
IçíC³ççmçç"çÇ
mççí³ç
vçmçCççjí
O³ççvç箳çç
ÒççƬçÀ³çílçÓvç
l³ççb®³çç
l³ççb®³çç
Ëo³ççcçO³çí®ç oMç&vç kçÀjçÇlç nçílçí. nç DçJçlççj Dçl³çblç
Mçbçlçcç³ç DçmçÓvç kçÀªCç jmççvçí HççÆjHçÓCç& Dççní
Dçmçí
lçí
cnCçç}í.
cççPçí JççÆ[} cç}ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç IçíTvç içí}í.
Dççc箳çç yçjçíyçj Dçç}í}í HçbçÆ[lçJçÉbo Hççoiç³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lççÇLçç&lç
mvççvç
kçÀªvç
kçáÀkçwkçÀìíéçj
cçbçÆojçcçOççÇ} çÆJççÆJçOç oíJçlççb®çí oMç&vç IçíTvç
HçÓpçç
kçÀªvç
Jçíoçb®çí
Hç"Cç
kçÀªvç
ÞççÇ
yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç IçjçÇ pççC³ççmç çÆvçIçç}í. ÞççÇ
yççHçvçç³çá&}á
ÞççÇ
DçHHçUjçpç
Mçcçç&
l³çç
HçbçÆ[lçJçÉboç yçjçíyçj Jçío mJççqmlçJçç®çvç kçÀªvç
Dççcnç}ç Yçíì}í. lçí ¢<³ç Dçl³çblç cçvççínçjçÇ nçílçí. Dçmçí
çÆoJ³ç YçJ³ç oÉ<³ç HçnçJç³ççmç çÆcçUCçí ní mçá×ç
HçáJç&pçvcçç®çí mçákç=Àlç®ç. ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí
çÆoJ³ç cçbiç}
mJçªHç JçCç&vç
Dççcnç mçJçç¥mçç"çÇ ÞççÇyççHçvçç³çá&}áb®³çç IçjçÇ
cçípçJççvççÇ®çç
Lççì
kçíÀ}ç
nçílçç.
l³çç
JçíUçÇ
ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç Hçç®ç Jçøçç¥nèvç kçÀcççÇ®ç nçílçí.
mçákçÀçícç}, }nçvç Jç³çç®çç lççí çÆoJ³ç çÆMçMçá Dçl³çblç
lçípççíJçblç,
Jç®ç&mJççÇ,
mçáboj,
DçpççCçyççnè,
vçí$çܳççlç Dçvçblç Òçícç kçÀªCçç Yçªvç Dçmç}í}ç Dçmçç
nçílçç. p³çç®çí JçCç&vç kçÀjlçç Jçío LçkçÀ}í lçíLçí cççP³çç
mççjK³çç Hççcçjç®ççÇ kçÀç³ç kçÀLçç. cççÇ l³ççb®³çç ÞççÇ
®çjCççbvçç mHçMç& kçÀªvç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç lçWJnç
l³ççbvççÇ DççHç}ç DçYç³ç nmlç cççP³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç.
pçvcçpçvcççblçjç HççmçÓvç cççPçç Dçvçáiç´n lçáP³ççJçj
Dççní. Hçá{®³çç pçvcççÇ JçWkçÀì³³çç ³çç vççJççvçí
DçJçOçÓlç nçíTvç çÆvçjlçççÆivçnçí$ççÇ nçíTvç, oá<kçÀçU
Hç[u³ççJçj HççTmç Hçç[C³çç®çí mççcçL³ç& lçá}ç ÒççHlç
nçíF&}. lçmçí®ç mççbmçççÆjkçÀ }çíkçÀçbvçç nçíCççN³çç
$ççmççb®çí Mçcçvç kçÀjC³ççmç mçcçLç& nçíMççÇ}.
Dçmçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççMççÇJçç&o çÆo}ç.
cççÇ cnCçç}çí ``ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç DçodYçálç,
Dçiçc³ç DçççÆCç DçvççkçÀ}vççdzç Dççnílç. içç³ç$ççÇ
cçb$ç箳çç
mççOçvçílççÇ}
jnm³ç
G}iç[Óvç
oçKççÆJçC³çç®ççÇ kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ.''

Dççvçbo Mçcçç& cnCçç}í içç³ç$ççÇ MççÆÊçÀ çÆJçéçJ³ççHlç
Dççní. çÆl箳ççMççÇ mçbyçbOç mLçççÆHçlç kçíÀ}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço ÒçYçÓbkçÀ[Óvç içç³ç$ççÇ cçb$ç mçJçç&#çj
cççÆncçç

Dçmçlçç mçÓ#cç Òçkç=ÀlççÇ mJççOççÇvç nçílçí. çÆl箳çç
³ççíiççvçí YççÌçÆlçkçÀ, cççvççÆmçkçÀ lçmçí®ç
Dççlc³ççMççÇ mçbyçbOççÇlç #çí$ççlççÇ} mçJç&
ÒçkçÀçj®ççÇ mçbHçÊççÇ ÒççHlç nçíJçÓ MçkçÀlçí.
DççHçu³çç MçjçÇjçlç DçmçbK³ç vçç[îçç®çí pççUí Hçmç}í}í
Dççní. ³ççlççÇ} kçÀçbnçÇ vçç[îçç pçáUu³çç Dçmçlçç
l³ççbvçç ``içb´LççÇ'' cnCçlççlç. pçHç³ççíiççlç Þç×ç /
çÆvç<þç Dçmç}íu³çç mççOçkçÀçb®³çç cçb$ççí®®ççjçvçí
³çç iç´bLççÇ pççiçÉlç nçíJçÓvç l³ççlççÇ} mçÓHlç
MççEÊçÀ®çç ÒççoáYçç&Jç nçílççí.
``ß'' ³çç Dç#çjç®çç G®®ççj kçíÀ}ç Dçmçlçç
cçmlçkçÀçlççÇ} Yççiç ÒçYçççÆJçlç nçílççí.
``YçÓ:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí GpçJ³çç [çíU³ççJçjçÇ}
®ççj yççíìçb®çç kçÀHççUç®çç Yççiç pççiçÉlç nçílççí.
``YçÓJç:'' ®³çç G®®ççjCççvçí cççvçJç箳çç
YçÉkçÓÀìçÇ®³çç JçjçÇ} lççÇvç Dçbiçá}çÇ®çç Yççiç
ÒçYçççÆJçlç nçílççí.
``mJç:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí [çJ³çç [çíU³ççJçjçÇ}
kçÀHççUç®çç ®ççj Dçbiçá}çÇ FlçkçÀç Yççiç pççiçÉlç
nçílççí.
``lçlçd'' ®³çç G®®ççjçvçí Dçç%çç ®ç¬çÀçcçO³çí
Dçmç}í}çÇ `lçççÆHçvççÇ' iç´bLççÇlççÇ} mçÓHlç
Dçmç}í}çÇ `mççHçÀu³ç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí.
``mç'' ®³çç G®®ççjçvçí [çJ³çç [çíU³ççlççÇ} mçHçÀ}lçç
vççbJç箳çç iç´bLççÇcçO³çí mçáHlç ªHççvçí Dçmç}í}çÇ
`Hçjç¬çÀcç' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí.
``çÆJç'' ®çí G®®ççjCç kçíÀ}í Dçmçlçç [çJ³çç
[çíU³ççcçOççÇ} `çÆJçéç' iç´bLççÇcçO³çí çqmLçlç
Dçmç}í}çÇ `Hçç}vç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí.
``lçá'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç kçÀçvççlç
Dçmç}íu³çç `lçá<ìçÇ' vççbJç箳çç iç´bLççÇlççÇ}
`cçbiçUkçÀj' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí.
``Jç&'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí [pçJ³çç kçÀçvççlç
çqmLçlç Dçmç}íu³çç `Jçjoç' iç´bLççÇlççÇ} `³ççíiç'
vççJçç®ççÇ MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí.
`jí'' ®çç G®®ççj kçíÀ} Dçmçlçç vçççÆmçkçíÀ®³çç
cçáUçMççÇ çqmLçlç Dçmç}íu³çç `jíJçlççÇ' iç´bLççÇlççÇ}
`Òçícç' MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

``çÆCç'' ®³çç G®®ççjçvçí JçjçÇ} Dççí"çJçj Dçmç}íu³çç
`mçÓ#cç' iç´bLççÇlççÇ} mçáHlç MççÆÊçÀ `Oçvç' mçbO³ç
pççiçÉlç nçílçí.
``³çb'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí DççHçu³çç Kçç}®³çç
Dççí"çJçj Dçmç}íu³çç `%ççvç' iç´bLççÇlççÇ} `lçípç'
MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí.
``Yçj'' ³çç Dç#çj mçcçáoç³ç箳çç G®®ççjCççvçí kçÀb"çlç
Dçmç}íu³çç `Yçiç' iç´bLççÇlççÇ} `j#çCçç' MççÆÊçÀ
pççiçÉlç nçílçí.
``iççí'' ®çç G®®ççj kçíÀ}ç Dçmçlçç kçÀb"kçÓÀHççlç
çqmLçlç Dçmç}íu³çç `iççícçlççÇ' vççJç箳çç içb´LççÇlççÇ}
`yçáçÆ×' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí.
``oí'' ®³çç G®®ççjçvçí [çJ³çç sçlççÇ®³çç Jçj®³çç Yççiççlç
Dçmç}íu³çç `oíçÆJçkçÀç' iç´bLççÇlççÇ} `ocçvç' MççÆÊçÀ
ÒçYçççÆJçlç nçílçí.
``Jç'' ®çç G®®ççj GpçJ³çç sçlççÇ®³çç JçjçÇ} Yççiççlç
Dçmç}íu³çç `JçjçnçÇ' iç´bLççÇlççÇ} `çÆvç<þç'
MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× kçÀjlççí.
``m³ç'' ³ç箳çç G®®ççjCççvçí Hççíì箳çç JçjçÇ}
yççpçÓmç (p³çç çÆ"kçÀçCççÇ yçjiç[îçç pçáUlççlç)
çEmççÆnCççÇ vççJçç®ççÇ iç´bLççÇ Dçmçlçí. ³çç iç
´bLççÇlççÇ} `OççjCçç' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí.
``OççÇ'' ®³çç G®®ççjCççvçí ³çkç=Àlççlç Dçmç}íu³çç
`O³ççvç' iç´bLççÇlççÇ} `ÒççCçMççÆÊçÀ' çÆmç× nçílçí.
``cç'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí DççHçu³çç çqH}nç
cçO³çí Dçmç}íu³çç `cç³çç&oç' iç´bLççÇlççÇ} `mçb³çcç'
MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí.
``çÆn'' ®³çç G®®ççjçvçí vççYççÇcçOççÇ} `mHçáÀì' içb
´LççÇlççÇ} `lçHççí' MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí.
``OççÇ'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí Hçç"çÇ®³çç
cççiççÇ} kçÀjC³ç箳çç Kçç}çÇ} Yççiççlç Dçmç}íu³çç
`cçíIçç' iç´bLççÇlççÇ} `oÓjoçÆMç&lçç' MççÆÊçÀ®ççÇ
çÆmççÆ× nçílçí.
``³ççí'' ®³çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç YçÓpçílç çqmLçlç
Dçmç}íu³çç `³ççíiçcçç³çç' iç´bLççÇlççÇ}
`DçblççÆvç&çÆnlç' MççÆÊçÀpççiçÉlç nçílçí.
``³ççí'' ®³çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç YçápçícçO³çí çqmLçlç
Dçmç}íu³çç `³ççíçÆiçvççÇ' iç´bLççÇlççÇ} `GlHççovç'
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí.
``vç:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççbvçí GpçJ³çç
kçÀçíHçjçcçO³çí Dçmç}íu³çç `OççjçÇCççÇ' iç´bLççÇlççÇ}
`mçjmçlçç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí.
``Òç'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç kçÀçíHçjçlç
Dçmç}íu³çç `ÒçYçJç' iç´bLççÇlççÇ} `DççoMç&' vççJç箳çç
MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí.
``®ççí'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç cçvçiçìçlç
çqmLçlç Dçmç}íu³çç `G<cçç' iç´bLççÇlççÇ} `mççnmç'
MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí.
``o'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç lçUnçlççJçj
Dçmç}íu³çç `¢M³ç' vççbJç箳çç iç´bLççÇlççÇ} `çÆJçJçíkçÀ'
MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí.
``³ççlçd'' ³çç Dç#çj ܳççb®³çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç
lçUnçlççJçjçÇ} `çÆvçjbpçvç' iç´bLççÇlççÇ} `mçíJçç'
MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí.
DçMçç ÒçkçÀçjí içç³ç$ççÇ cçb$ççlççÇ} ®ççíJççÇmç
Dç#çjçb®çç, ®ççíJççÇmç iç´bLççÇ DçççÆCç l³ç箳çç
®ççíJççÇmç ÒçkçÀçj®³çç MççÆÊçÀ ³ççb®³ççMççÇ
çÆvçkçÀì®çç mçbyçbOç Dççní. vçT nçÇ mçbK³çç vç
yço}CççjçÇ DçmçÓvç yç´ïçlçÊJçç®ççÇ mçÓ®çkçÀ Dççní.
Dçç" nçÇ mçbK³çç cçç³çç lçlJçç}ç mçÓçÆ®çlç kçÀjCççjçÇ
Dççní.

ÞççÇHçço ÒçYçÓ l³ççbvçç DççJç[CççN³çç IçjçlçÓvç oçívç
HççíU³çç (®çHççl³çç) mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç Dçmçlç. lçí ``oçí
®çHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' Dçmçí cnCçC³çç SíJçpççÇ ``oçí
®ççÌHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' Dçmçí cnCçlç. ``oçí'' cnCçpçí
oçívç nçÇ mçbK³çç ®ççÌ cnCçpçí ®ççj. ``HççÆlçoíJç'' ³çç
Mçyoçlç pçiçlçdÒçYçá Dçmç}íu³çç Hçjcçíéçjç®ççÇ vçT nçÇ
mçbK³çç mçáçÆ®çlç nçílçí. ``}#cççÇ'' Mçyo cçç³çç mJçªHç
Dçmç}íu³çç Dçç" ³çç mçbK³çí®ççÇ mçÓ®çvçç oílççí.
cnCçÓvç 2498 mçbK³çç DçodYçÓlç mçbK³çç cççvç}çÇ
pççlçí. lçí®ç içç³ç$ççÇ mJçªHç Dççní. Hçjcççlcç mJçªHç
Dççní.
HçjçMççÆÊçÀ
mçá×ç
lçí®ç
Dççní

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

``oçí ®çHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' ¿çç Jççkçw³çç®çí
çÆJçJçjCç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ ³çç mçbK³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓ ³çç
Hç×lççÇvçí pççí[çÇlç Dçmçlç. lçWJnç cççÇ cnCçç}çí
``cçnçjçpç ! cç}ç içç³ç$ççÇ cçb$ççlççÇ} ®ççíJççÇmç
Dç#çjçbyçÎ} lçácnçÇ mççbçÆiçlç}í}í Lççí[ímçí mçcçpç}í. 9
(vçT) nçÇ mçbK³çç HçjcççlcçmJçªHç cnCçlçç Jç 8 (Dçç") nçÇ
mçbK³çç cçç³çç mJçªHçç®ççÇ cnCçlçç ní cç}ç lçíJç{ímçí
mçcçpçç}í vççnçÇ.''
vçJçcç mçbK³çç çÆJçJçjCç
Dççbvço Mçcçç& cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! Hçjcççlcçç
³çç çÆJçéçç®çç DççÆlçlç Dççní. lççí kçÀçíCçl³ççnçÇ
HççÆjJçlç&vççvçí yçççÆOçlç nçílç vççnçÇ. ``vçT''(9) nçÇ
mçbK³çç çÆJççÆ®ç$ç Dççní. 9 }ç SkçÀçvçí Yççiçu³ççmç
vçT®ç ³çílççlç. 9 }ç 2 vçí içáCçu³ççmç 18 ³çílççlç. 1
DçççÆCç 8 ®ççÇ yçíjçÇpç 9 ®ç ³çílçí. 9 }ç 3 vçí
içáCçu³ççmç 27 nçÇ mçbK³çç ³çílçí. 2 DçççÆCç 7 ®ççÇ
yçíjçÇpç 9 ®ç ³çílçí. ³çç ÒçkçÀçjí çÆkçÀlççÇnçÇ mçbK³çívçí
içáCç}í DçççÆCç ³çíCççN³çç mçbK³çí®çí DççkçÀ[í SkçÀ$ç
kçíÀu³ççmç 9 nçÇ®ç mçbK³çç ³çílçí l³ççcçáUí 9 nçÇ
mçbK³çç yç´ïçlçlJç mçÓ®ççÆJçlçí.''

içç³ç$ççÇ cçb$ç nç kçÀuHçlçªÒçcççCçí Dççní. ³ççlççÇ} ß
kçÀçj YçÓcççÇlçÓvç Jçj ³çíCççjç kçÀçíbyç cççvç}ç pççlççí.
YçiçJçblç Dççní ³çç®çí %ççvç HçjcçíéçjçJçjçÇ} çÆvç<þç ß
kçÀçj®³çç G®®ççjCççvçí ³çílçí. nç kçÀçWyç lççÇvç
MççKççbcçO³çí YçÓ: YçáJç: mJç: ³ç箳çç ªHççvçí Jçç{lççí.
``YçÓ:'' Dççlcç%ççvç çÆcçUTvç oíC³ççmç mçcçLç& Dççní.
``YçáJç:'' pççÇJç MçjçÇj OççjCç kçÀjlççí lçWJnç kçÀjç³ç®çç
kçÀcç&³ççíiç mçá®ççÆJçlççí. ``mJç:'' mçcçmlç ÜbÜç}ç
çqmLçjlJç oíTvç mçcççOççÇ çqmLçlççÇ oíC³ççmç mçcçLç&
kçÀjlççí. YçÓ: ³çç MççKçílçÓvç ``lçlçd mççÆJçlçá: JçjíC³çcçd''
³çç GHçMççKçç GodYçJçu³çç. MçjçÇjOççjkçÀç}ç pççÇJçç®çí
%ççvç kçÀªvç oíC³ççmç ``lçlçd'' GHç³ççíiççÇ Dççní.
MççÆÊçÀ}ç mçcçáHççpç&vç (çÆcçUçÆJçCçí)
kçÀjC³ççmçç"çÇ ``mççÆJçlçá:'' ³çç®çí mçnkçÀç³ç& nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí çÆJçJçjCç

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

``Dç<ìcç'' (8) mçbK³çí®çí çÆJçJçjCç
Dçç" nçÇ mçbK³çç cçç³ççmJçªHç Dççní ní DçvçIçç cççlçç
lçlJç Dççní. Dçç"çmç SkçÀçvçí içáCç}í Dçmçlçç 8 ®ç ³çílççlç.
2 vçí içáCçu³ççmç 16 ³çílççlç. ³ççlççÇ} SkçÀ Jç mçnç
çÆcçmçUu³ççmç mççlç (7) ³çílççlç. ní Dçç" Hçí#çç kçÀcççÇ
Dççnílç. 8 }ç 3 vçí içáCçu³ççmç 24 nçÇmçbK³çç ³çílçí.
³ççlççÇ} 2 DçççÆCç 4 ®ççÇ yçíjçÇpçkçíÀu³ççmç 6 ³çílççlç.
ní mççlççHçí#çç kçÀcççÇ Dççnílç. ³çç ÒçcççCçí
mçÉ<ìçÇlççÇ} mçcçmlç pççÇJçjçMççÇ cçOççÇ} MççÆÊçÀ
njCç mççcçL³ç& pçiçvcççlçílç Dççní. kçÀçíCççÇ
çÆkçÀlççÇnçÇ cççí"ç Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç }nçvç kçÀªvç
oçKççÆJçC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ cçç³çílç Dççní. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç içç³ç$ççÇ cççlçç mJçªHç Dççnílç, lçí DçvçIçç
oíJççÇ mçcçJçílç ÞççÇoÊç Dççnílç. l³ççb®ççÇ
cçvççíJççkçdÀkçÀç³çkçÀcçç&vçí DççjçOçvçç kçÀjC³ççvçí
mçJç& F®sç HçÓCç& nçílççlç.
içç³ç$ççÇ cççlçícçO³çí Òççlç:kçÀçUçÇ nbmççª{ Dçmç}í}çÇ
yç´çïççÇ MççÆÊçÀ Dçmçlçí. cçO³ççÚkçÀçUçlç
iç©[çª{ Dçmç}í}çÇ JçÌ<CçJççÇ MççÆÊçÀ Dçmçlçí.
mçç³çbkçÀç}çÇ JçÉøçYççª{ Dçmç}í}çÇ MççbYçJççÇ
MççÆÊçÀ Dçmçlçí. içç³ç$ççÇ cçb$çç®ççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

``JçjíC³çcçd'' cççvçJçç}ç pçblçáçqmLçlççÇlçÓvç çÆoJ³ç
çqmLçlççÇ}ç pççC³ççmç mçnkçÀçjçÇ nçílççí.
``YçáJç:'' ³çç MççKçílçÓvç ``Yçiççx, oíJçm³ç OççÇcçnçÇ'' ³çç
lççÇvç GHçMççKçç GlHçVç Pççu³çç Dççnílç. ``Yçiççx''
çÆvçcç&}lJç Jçç{çÆJçlççí. ``oíJçm³ç'' oíJçlççvçç®ç kçíÀJçU
mççO³ç Dçmç}í}çÇ çÆoJ³ç¢<ìçÇ çÆcçUJçÓvç oílççí.
``OççÇcçnçÇ'' vçí mçodiçáCççb®ççÇ JçÉ×çÇ nçílçí. ``mJç:''
³ççlçÓvç ``çÆOç³ççí'' cçáUí çÆJçJçíkçÀ, ``³ççívç:'' cçáUí
mçb³çcç, ``Òç®ççío³ççlçd'' cçáUí mçcçmlç
pççÇJçmçÉ<ìçÇ®çç mçíJççYççJç Jçç{çÇmç }çiçlççí.
³çç kçÀjçÇlçç içç³ç$ççÇ kçÀuHçJçÉ#ç箳çç lççÇvç MççKçç
Dççnílç. Òçl³çíkçÀ MççKçílç lççÇvç-lççÇvç GHçMççKçç ní
mçcçpç}í vçç ? cnCçÓvç 2498 nçÇ ÞççÇHççoçb®çí
mçÓ®çvç kçÀjCççjçÇ mçbK³çç Dççní. ³ççlççÇ} ``9'' vçG
mçbK³çí®çí çÆJçJçjCç lçá}ç mççbçÆiçlç}í.

DççÆOç<þççÆ$ç oíJçlçç mççÆJçlçç Dççní. $çílçç³çáiççlç
ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç YççjÜçpç cçnçÆøç&vççÇ
mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ ®ç³çvç kçíÀu³çç®çí HçÀUmJçªHç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççj Pçç}ç.
mççÆJçlççoíJçlçç Òççlç:kçÀçUçÇ $ç+iJçío ªHççlç Dçmçlçí
jç$ççÇ DçLçJç& JçíoªHççlç Dçmçlçí. DççHçu³çç [çíU³ççbvçç
çÆomçCççjç mçÓ³ç& kçíÀJçU SkçÀ ÒççÆlçkçÀªHç Dççní.
³ççíiççÇ pçWJnç cçnçGVçlç çqmLçlççÇ}ç Hççí®çlççlç lçWJnç
çÆ$çkçÀçíCççkçÀçj Dçmç}íu³çç cçnçpççpJçu³çcççvç
ÒçkçÀçMçcççvç yç´ïç³ççívççÇ®çí oMç&vç IçíT MçkçÀlççlç.
³ççlçÓvç®ç kçÀçíìîççvçd kçÀçíìçÇ yç´ïççb[ ÒççÆlç#çCçç}ç
GlHçVç nçílççlç. DçççÆCç ÒççÆlç#çCççÇ mçbj#çCç nçílç
Dçmçlçí, ÒççÆlç#çCçç}ç çÆJçOJçbmç nçílç Dçmçlççí.
DçmçbK³ç DçmçCççN³çç Kçiççí}çlççÇ} mçÉ<ìçÇ,
çqmLçlççÇ, }³ç Iç[çÆJçCççN³çç MççÆÊçÀ®çí
``mçççÆJç$ççÇ'' ní vççbJç Dççní. Dçmçí Dçmç}í lçjçÇ
içç³ç$ççÇ DçççÆCç mçççÆJç$ççÇ ³çç DççÆYçVç Dççnílç.
pççÇJçç®ççÇ DçO³çççqlcçkçÀ GVçlççÇ içç³ç$ççÇ cççlçí®³çç
Dçvçáiç´nçvçí nçílçí. Fn }çíkçÀçlççÇ} mçJç&
mçáKççíHçYççíiççb®çç DçvçáYçJç IçíC³ççmçç"çÇ,
Hçj}çíkçÀçlççÇ} çÆJçcçáÊçÀ çqmLçlççÇlççÇ}
çÆoJ³ççvçboç®çç DçvçáYçJç ³çíC³ççmçç"çÇ oçínçÇcçOçí
mçcçvJç³ç nçíCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. ÞççÇHççoçb®³çç
®çjCçççÆÞçlççbvçç Fn-Hçj }çíkçÀ oçívnçR®çç }çYç nçílççí.
Flçj oíJçlçç Jç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®³çç DççjçOçvçílççÇ}
HçÀjkçÀ nç®ç Dççní. cç}ç DççvçboMçcçç& cçnçío³ççbvççÇ
çÆo}í}ç mçuuçç çÆkçÀlççÇ DçHçÓJç& nçílçç. lçWJnç cççÇ
(MçbkçÀjYçf) cnCçç}çí cçnçjçpç lçácnçÇ çÆkçÀlççÇ Oçv³ç
Dççnçlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ pçWJnç vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ
DçJçlççj OççjCç kçÀjlççÇ} l³çç JçíUçÇ DççHçCç l³ççb®çí içá©
nçíTvç mçbv³ççmç oçÇ#çç Òçoçvç kçÀjç} l³çç pçvcççlç
DççHçCç ÞççÇ kç=À<Cç mçjmJçlççÇ ³çç vççJççvçí
mçbv³ççmç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçÀjçÇlç DçmçCççj. ³ççJçj
DççvçboMçcçç& cnCçç}í, ``YçiçJçblçç®çç DçJçlççj®ç
YçÊçÀçmçç"çÇ Dçmçlççí. lçí cççvçJçªHç OççjCç kçÀªvç
HçÉLJççÇJçj ³çíTvç DççHçu³çç DççoMç& Dçç®ççj mçbHçVç
pççÇJçvççvçí mçJç& cççvçJççbvçç çÆMçkçÀJçCç oílççlç. lçí
mJçlç: mçJç&%ç Dçmç}í lçjçÇ mçá×ç içá©b®çç mJççÇkçÀçj
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÀªvç mçcççpçç}ç içá©®³çç DççJçM³çkçÀlçí®çí cçnlJç
DççHçu³çç kç=ÀlççÇvçí mçcçpççTvç oílççlç. DçJçlççjçÇ
Hçá©øçç®çí içá© nçíC³çç®ççÇ #çcçlçç SKççÐçç}ç®ç }
çYçlçí. DçJçlççjçÇ Hçá©øç pçvcçç}ç ³çç³ç®çí cnCçpçí l³çç
JçbMççlç HçÓJçça®³çç SWMççÇ Hç{îççbvççÇ HçáC³ç
mçb®ç³ç kçíÀ}í}ç Dçmçlççí. lçmçí®ç DçJçlççjçÇ
Hçá©øçç®çí içá© nçíCççN³çç J³ççÆÊçÀ®çç JçbMç Hçjcç
HççÆJç$ç HçáC³çJççvç DçmççJçç }çiçlççí.''
yççHçvçç®çç³çá&}á DçççÆCç cçç³çCçç®çç³ç& ³ççb®³çç
JçbMçç®çí DçvçíkçÀ çÆHç{îççbHççmçÓvç mçbyçbOç nçílçí.
cçuuççoçÇ®³çç IçjçÇ cçá}iççÇ Pçç}çÇ lçj JççpçHçí³ç
³ççpçá}᮳çç Içj®ççÇ mçÓvç nçíCççj DçççÆCç JççpçHçí³ç
³ççpçá}᮳çç IçjçÇ cçá}iççÇ Pççu³ççmç cçuuççoçR®ççÇ
mçÓvç nçíCççj Dçmçí lçí içbcçlççÇvçí cnCçlç Dçmçlç.
yççHçvçç³çç&®ççÇ cçá}iççÇ mçkçÀ} mççÌYçi³ççJçlççÇ
mçácçlççÇ JççpçHçí³ç ³ççpçá}᮳çç IçjçÇ çÆo}çÇ vççnçÇ.
çÆlç®çç çÆJçJççn çÆJççÆOççÆ}çÆKçlç Dçiççí®çj
Dçmç}íu³çç çÆoJ³ç ``IçbçÆ[kçÀçíìç DçHHçUjçpçá Mçcçç&''
³ççb®³çç yçjçíyçj Pçç}ç.
mçç#ççlçd oÊççJçlççj ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYççbvççÇ
l³ççb®³çç cççlçí®çç jÊçÀ mçbyçbOç Dçmç}íu³çç JççpçHçí³ç
³ççpçá}á®çç mçá×ç G×çj kçíÀ}ç. cççOçJçç®çç³çç¥vçç
ÞççÇHçço ÒçYçÓbyçÎ} DççÆlç Jççlmçu³ç YççJç nçílçç. ní®ç
Hçá{í çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& Pçç}í. l³ççb®çí çÆMç<³ç
cç}³ççvçbo, l³ççb®çí çÆMç<³ç oíJçlççÇLç&, l³ççb®çí
çÆMç<³ç ³ççoJçWê mçjmJçlççÇ DçççÆCç ³ççoJçWê
mçjmJçlççR®çí çÆMç<³ç ÞççÇ kç=À<CçmçjmJçlççÇ.
çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& DçççÆCç kç=À<Cç mçjmJçlççÇ
³ççb®³çç cçO³çí içá© çÆMç<³ççb®³çç lççÇvç çÆHç{îçç
nçílççÇ}. ÞççÇ çÆJçÐççjC³ç ní®ç kç=À<CçmçjmJçlççÇ®³çç
ªHççvçí DçJçlçjçÇlç nçílççÇ} DçççÆCç lçí ÞççÇHççoçb®³çç
vçblçj®³çç DçJçlççjçlççÇ} içá©Hço MççíYççÆJçCççj Dççnílç.
ÞççÇHçço çÆvçl³ç mçl³ç Jç®çvç yççí}lç. l³ççvççÇ
G®®ççj}í}í Òçl³çíkçÀ Jççkçw³ç mçl³ç nçílç Dçmçí. SkçÀoç
mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ ÞççÇHççoçbvçç mvççvç Içç}çÇlç
nçílççÇ. lçíJç{îççlç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ lçíLçí Dçç}í.
l³ççvçç Hççnèvç ÞççÇHçço cnCçç}í ``DççHç}í iççí$ç
cççkç¥À[í³ç kçÀç ?'' ní SíkçÓÀvç GÊçj vç oílçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço Hç´YçÓ l³ççb®³çç ³ççíiçMçÊçÀçÇ}ç yççÆn&cçáKç
kçÀªvç m$ççǪHççlç oMç&vç oílç Dçmçlç. lçmçí®ç
l³ççb®³çç ³ççíiçMçÊçÀçÇ®çí oMç&vç mçá×ç DççHçu³çç
mççOçkçÀçvçç oílç Dçmçlç. ní çÆkçÀlççÇ DçHçÓJç& nçílçí.
kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀ DçMççÇ yççÆncçá&Kç kçíÀJçU
oÊçç$ç³ç YçiçJççvç®ç kçÀª MçkçÀlç. mççíUç Jçøçç&®³çç
Jç³çç®çí Dçmçlççvçç®çí vçJç³ççíÌJçvç obHççÆlçªHç
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ, l³ççb®³çç cççlçç-çÆHçlçç,
vçjçEmçn Jçcçç& HçlççÇ-HçlvççÇ, yççHçvçç³çá&}ájçpçcççcyçç, JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ oçbHçl³ç ³çç
mçJçç¥vçç DççHçu³çç DçodYçÓlç }çÇ}çMççÆÊçÀ®çí
mJçªHç oçKççÆJç}í. ÞççÇHççoçb®³çç mççíUçJ³çç Jçøçça
l³ççb®çç çÆJçJççn kçÀjçJçç DçMççÇ l³ççb®³çç cççlçç
çÆHçl³ççb®ççÇ HçÀçj F®sç nçílççÇ. Hçjblçá l³ççb®ççÇ
çÆvçjçMçç®ç Pçç}çÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ mçácçlççÇ cççlçímç
DçJçOçÓlç ªHççlç oMç&vç çÆo}í nçílçí lçWJnç mççbçÆiçlç}í
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHççoçb®çí iççí[ yççí}Cçí SíkçÓÀvç nmç}í.
JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç ÞççÇHççoçb®çí iççí$ç YççjÜçpç
nçílçí. ÞççÇHççoçbvçç Jççì}í JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ
mçá×ç DççHç}í iççí$çpç Dççnílç. mvççvççvçblçj mçácçlççÇ
oíJççÇvççÇ içáb[çÇlççÇ} HççCççÇ DççíJççUÓvç ìçkçÀ}í
DçççÆCç ``cççkç¥À[í³çç mççjKçç Dçç³çá<³çcççvç nçí''
Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. cççkç¥À[í³çç}ç mççíUç
Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç nçílçí. Hçá{í çÆMçJççb®³çç
DççMççÇJçç&oçvçí lççí çÆ®çjbpççÇJç Pçç}ç. ÞççÇHçço
ÒçYçÓ mççíUç JçøçxHç³ç¥lç®ç DççF&JççÆ[}çpçJçU jçnCççj,
ní Jçcç& iççÆYç&lç HçCçí mçá®ççÆJç}í nçílçí. mççíUç
Jçøçç&vçblçj cççkç¥À[í³ççbvççÇ içÉnl³ççiç kçíÀ}ç nçílçç Jç lçí
çÆ®çjbpççÇJç Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçá mçá×ç mççíUç Jçøçx
DççF&JççÆ[}çbkçÀ[í jççÆn}í vçblçj pçiçodiçá© Pçç}í. vçblçj
³çLççkçÀç}çÇ içáHlç Pçç}í. l³ççb®³çç MçjçÇjç}ç
çÆ®çjbpççÇçÆJçlJç }çYç}í. DççHçCç p³çç mJçªHççlç
ÞççÇHççoçbvçç Hçnçlççí l³çç®ç mJçªHççlç DççÆ$çDçvçmçÓ³çí®³çç kçáÀcççj箳çç ªHççlç lçí DçJçlçj}í nçílçí.
Dçmçí l³ççbvççÇ DççHçu³çç JçÊçÀJ³ççlç DçvçíkçÀ JçíUç
mççbçÆiçlç}í nçílçí.
ÞççÇHççoçb®ççÇ çÆJççÆJçOç ªHçí

nçílçí ``cççlçí ! lçáPçç cçá}içç mççíUç Jçøçç&®çç nçíF&
Hç³ç¥lç lçáP³ççpçJçU jçnçÇ}. l³ç箳çç çÆJçJççnç®çç
mçbkçÀuHç kçíÀ}ç lçj lççí SíkçÀCççj vççnçÇ. içÉnl³ççiç
kçÀªvç çÆvçIçÓvç pççF&}. l³ççmçç"çÇ l³ç箳çç cçvçç
ÒçcççCçí JççiççJçí. ÞççÇ DçvçIçç-oÊç ní DçççÆooçbHçl³ç
Dççnílç l³ççbvçç pçvcç-cçjCç vççnçÇ. lçí mçJç&oç }
çÇ}ççÆJçnçj kçÀjlççlç. lçí ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç ªHççlç,
vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç ªHççlç, mJççcççÇ mçcçLç祮³çç
ªHççlç DçOç&vççjçÇéçj nçíTvç jçnlççÇ}.''
cçb[}kçÀç} Dç®ç&vçç DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
®ççÆjlççcçÉlçç®çí Hççjç³çCç kçíÀu³ççvçí çÆcçUCççjí HçÀU
ÞççÇHççoçb®çç içCçíMç ®çlçáLççamç DçJçlççj Pçç}ç ní
çÆJçMçíøç Dççní. ``}çYç'' nç içCçíMçç®çç Hçá$ç SkçÀç
³çáiççlç }çYçço cçnçÆøç& ³çç vççJççvçí vççJççpç}ç nçílçç.
lççí®ç ÞççÇkç=À<Cç DçJçlççjçlç vçbo ³çç ªHççlç pçvcççmç
Dçç}ç. ÞççÇ JççmçJççÇ cççlçç ³çç YçÓcççÇJçj
YççmkçÀjç®çç³ç& ³çç vççbJççvçí DçJçlçju³çç. ``}çYç''
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççj kçÀç}çlç l³ççb®çí
Dççpççíyççb®³çç mJçªHççlç pçvcççmç Dçç}í nçílçí.
DççHçu³çç lçlJççcçO³çí çÆJçIvççÆJçvççMçkçÀ lçlJç çqmLçj
kçÀªvç ÞççÇHçço ÒçYçá DçJçlçj}í. lçí DçJçlçj}í lçWJnç
çÆ®ç$çç vç#ç$ç nçílçí. l³çç vç#ç$çç HççmçÓvç
mçÊçççÆJçmççJçí vç#ç$ç (nmlç vç#ç$ç) Dçmçlççvçç
kçáÀjJçHçájçlç Dç¢M³ç Pçç}í. pçvcçHççÆ$çkçíÀ ÒçkçÀçjí 27
vç#ç$ççlç Yç´cçCç kçÀjCççN³çç vçJçiç´nç HççmçÓvç
çÆcçUCççjí DççÆvç<ì HçÀ} çÆvçIçÓvç pççC³ççmçç"çÇ
ÞççÇHççoçb®çí YçÊçÀ cçb[} oçÇ#çç Içílççlç. SkçÀç
cçb[}çcçO³çí Þç×ç YççÆÊçÀvçí ÞççÇHççoçb®çí Dç®ç&vç
kçíÀu³ççmç çEkçÀJçç l³ççb®³çç çÆoJ³ç ®ççÆj$çç®çí
Hççjç³çCç kçíÀu³ççmç mçJç& kçÀçcçvççb®ççÇ çÆmççÆ×
nçílçí. cçvç, yçá×çÇ, çÆ®çÊç DçççÆCç DçnbkçÀçj ní SkçÀç
SkçÀç çÆoMçívçí DççHç}çÇ mHçbovçí DçççÆCç
ÒçkçÀbHçvçí mççí[çÇlç Dçmçlççlç. l³ççb®çí ÒçkçÀbHçvç
JçíiçJçíiçU³çç ®ççUçÇmç çÆoMççbcçO³çí ÒçmçjCç
HççJçlççlç. ³çç ®ççUçÇmç çÆoMççcçOçÓvç nçíCççjí
ÒçkçÀbHçvç LççbyçJçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓbkçÀ[í JçUçÆJç}í
lçj lçí ÞççÇHççoçb®³çç ®çÌlçv³ççlç çÆJççÆ}vç nçílççlç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lçíLçí lçí DççJçM³çkçÀ yço} Iç[JçÓvç mHçbovççcçO³çí
ªHççblçjçÇlç nçíTvç mççOçkçÀçkçÀ[í Hçávnç ³çílççlç.
³ççvçblçj mççOçkçÀ箳çç Oçcçç&vçákçÓÀ} mçJç& F®sç
HçÓCç& nçílççlç. ``Dçjí MçbkçÀjYçfç ! lçÓ ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®çí ®ççÆj$ç }íKçvç kçÀjMççÇ}, Dçmçí Dçblç:
¢<ìçÇvçí kçÀU}í Dççní. }çíkçÀçbcçO³çí J³çJçnçjçlç
Dçmç}íu³çç Hççjç³çCç iç´bLççlç }íKçkçÀçb®ççÇ
JçbMççJçUçÇ, kçíÀJçU cçvççblç vçmçlççvçç j®ç}çÇ içí}í}çÇ
mlççí$çí JçiçÌjí Dçmçlççlç. lçÓ çÆ}çÆn}íu³çç
ÒçYçÓ®ççÆj$ççcçO³çí lçáP³çç JçbMççJçUçÇ®ççÇ
DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. ÒçYçÓb®çí O³ççvç kçÀªvç lçáP³çç
Dçblçvçx$ççcçO³çí ÞççÇHççoçbvçç mçcççíj DççCçÓvç
mçJçç&vçç mçá}Yçlçívçí mçcçpçí} DçMçç jçÇlççÇvçí j®çvçç
kçÀjMççÇ} lçWJnç ÞççÇHççoçb®çí ®çÌlçv³ç lçáP³çç }
íKçCççÇ Üçjí pçí çÆJçJçjCç kçÀjí} lçí®ç mçl³ç nçíF&}. ³çç
ÒçkçÀçjí mHçÓÀlççavçí çÆ}çÆn}í}ç iç´bLç çEkçÀJçç
G®®ççj}í}í cçb$ç sboçíyç× DçmçC³çç®ççÇ
DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. kçÀçbnçÇ cçnçYçÊçÀçbvçç oÌJççÇ
mçç#ççlkçÀçj nçíTvç l³ççb®³çç l³ççb®³çç mLçççÆvçkçÀ
Yççøçílç mlççí$ç ÒççLç&vçç mHçáÀjlççÇ}. l³çç sboçíyç×
J³ççkçÀjCç ¢<ìîçç DçiçoçÇ yçjçíyçj DçmçC³çç®ççÇ içjpç
vççnçÇ. YçÊçÀ pççÇ Hçoí cnCçlççÇ} l³çç HçoçcçO³çí
Hçjcçíéçjçvçí mçblçá<ì nçíTvç Jçj çÆo}í}ç Dçmçu³ççvçí
l³ççcçO³çí Hçjcçíéçjç®ççÇ Dçvçáiç´n MççÆÊçÀ Dçmçlçí. l³çç
HçoçbcçO³çí Dçmç}íu³çç mlççí$ççb®çí DççHçCç Hç"Cç
kçíÀu³ççmç DççHç}í ®çÌlçv³ç lçlkçÀçU YçiçJçod
®çÌlçv³ççMççÇmçççÆcçH³ç HççJçlçí. Hçjcçíéçj YççJççÆÒç³ç
Dççní. Yçç<³ççÆÒç³ç vççnçÇ. YççJçvçç cnCçpçí MççMJçlç
MççÆÊçÀ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçuuççoçÇ,
JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç JçlmçJççF& ³çç lççÇvç
kçáÀìábyççbMççÇ Dçl³çblç mçK³ç nçílçí. SkçÀç mçCç箳çç
çÆvççÆcçÊççvçí JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇvççÇ DçHHçUjçpçÓ
oçbHçl³ççmç l³ççb®³çç IçjçÇ DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í nçílçí.
l³çç çÆoJçMççÇ Þçí<þçÇ yçjí®ç içbYççÇj çÆomçlç nçílçí.
l³çç}ç lçmçí®ç kçÀçjCç nçílçí. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçcçOççÇ}
SkçÀç mçáÒççÆmç× p³ççíçÆlçøççvçí Þçí<"çR®³çç
cçÉl³çÓ®ççÇ JçíU, çÆoJçmç, Jççj, çÆlçLççÇ mçJç&
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mççbçÆiçlç}í nçílçí. l³ççb®çí p³ççíçÆlçøç DççlççHç³ç¥lç
kçÀOççÇ Kççíìí "j}í vçJnlçí ní®ç kçÀçjCç Þçí<þçR®³çç
içbYççÇjHçCçç®çí nçílçí. l³çç p³ççíçÆlç<³ççvçí DçMççÇ
ÒççÆlç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ kçÀçÇ l³ççb®ççÇ
YççÆJç<³çJççCççÇ KççíìçÇ Pççu³ççmç lççí cçáb[vç kçÀªvç
içç{JççJçj yçmçÓvç iççbJçYçj çÆHçÀjí}. DçHçcçÉl³çÓìçUC³çç
mçç"çÇ DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& ³ççbvççÇ kçÀç}çivççÇ
Mçcçvçç®ççÇ HçÓpçç kçÀªvç l³çç®çç Òçmçço Þçí<þçRvçç
DççCçÓvç çÆo}ç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ
YçjpçjçÇ Jçm$çí HççÆjOççvç kçÀªvç ÞççÇHççoçmç IçíTvç
Þçí<þçRkçÀ[í Dçç}çÇ. lçíJç{îççlç Þçí<þçÇ®³çç Ëo³ççlç
Dçmç¿ç Jçíovçç nçíT }çiçu³ççvçí lçí cççí"îççvçí ``DççF&''
Dçmçí Dççíj[Ó }çiç}í. mçácçlççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í OççJçlç®ç
içí}çÇ. l³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHççlçu³çç mççOJççÇvçí
DççHçu³çç çÆoJ³ç ÞççÇnmlççvçí Þçí<þçÇ®³çç Ëo³ççJçj
mHçMç& kçíÀ}ç l³çç®ç JçíUçÇ ÞççÇHçço ``pçç'' Dçmçí
pççíjçlç Dççíj[}í. Þçí<þçR®³çç Içjçlç SkçÀ yçÌ} nçílçç l³ççvçí
lç[HçÀ[Óvç kçÀçnçÇ #çCççlç®ç DççHç}í ÒççCç mççí[}í
DçççÆCç Þçí<þçÇ Jçç®ç}í. nçÇ yççlçcççÇ kçÀUlçç®ç lççí
p³çççÆlçøççÇ OççJçlç®ç Þçí<þçR®³çç IçjçÇ Dçç}ç.
DççHç}çÇ YççÆJç<³çJççCççÇ ®çákçÀu³çç®ççÇ l³çç}ç Kçblç
Jççì}çÇ.
ÞççÇHçço l³çç p³ççíçÆlç<³çç}ç cnCçç}í.``lçÓ
p³ççíçÆlçøçç®çç KçÓHç DçY³ççmç kçíÀ}ç Dççnímç.Hçjblçá
mçJç& p³ççílççR®ççÇ p³ççílççÇ cççÇ Dçmçlççvçç
Þçí<þçRvçç cçÉl³çÓYç³ç kçÀmç}í. lçÓ çÆMçjçícçáb[vç
kçÀªvç içç{JççJçªvç çÆHçÀjç³ç®ççÇ içjpç vççnçÇ. lçá}ç
Hç½ççlççHç Pçç}ç ní®ç Hçájí. lçáPçí JççÆ[} çÆpçJçblç
Dçmçlççvçç l³ççbvççÇ Þçí<þçRkçÀ[Óvç kçÀpç& Içílç}í nçílçí.
lçí Hçjlç vç kçÀjlçç Kççíìí®ç içç³ç$ççÇ®ççÇ MçHçLç IçíTvç
mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ l³ççbvççÇ lçí Hçjlç kçíÀ}í. ³çç
HççHççcçáUí l³ççbvçç Þçí<þçR®³çç IçjçÇ yçÌ}ç®çç pçvcç
I³ççJçç }çiç}ç. nçÇvç ³ççívççÇlç Dçmç}íu³çç lçáP³çç
JççÆ[}çbvçç GÊçcç pçvcçç®çç Òçmçço çÆo}ç.
Þçí<þçR®³çç DçHçcçÉl³çá®çí kçÀcç&HçÀ} yçÌ}çkçÀ[í
JçUçÆJç}í. lçÓ ³çç yçÌ}ç®çç oçn mçbmkçÀçj kçÀªvç
DçVçoçvç kçÀj. lçáP³çç JççÆ[}ç®çí JççFì kçÀcç&HçÀ} vç<ì
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nçíTvç GÊçcç içlççÇ ÒççHlç nçíF&}. ÞççÇHççoçb®³çç
mççbiçC³ççvçámççj l³çç p³ççíçÆlçøççvçí kçíÀ}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓ DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí ÒççCç j#çCç kçÀª
MçkçÀlççlç. ÞççÇHçço ³ççíiçmçbHçVç DçJçlççj Dççnílç.
l³ççbvçç kçÀçnçÇ®ç DçmççO³ç vççnçÇ. G®sdJççmç,
çÆvçéççmç箳çç içlççÇ®çí çÆJç®síovç kçíÀu³ççvçí
cçáçÆÊçÀ ÒççHlç kçÀªvç IçíCçí mççíHçí Dççní.
çƬçÀ³çç³ççíiççÇ p³ççb®ççÇ ÒççCçMççÆÊçÀ, Dçç%çç,
çÆJçMçá× Dçvççnlç, cçCççÇHçÓj, mJçççÆOç<þçvç
cçá}çOççj ®ç¬çÀçlç çÆHçÀjTvç Jçªvç Kçç}çÇ, Kçç}Óvç Jçj
HççÆjYç´cçCç kçÀjlççlç. SkçÀç çƬçÀ³çí}ç }çiçCççjç JçíU
SkçÀç Jçøçç&cçO³çí mççOççjCç nçíCççN³çç DçO³çççqlcçkçÀ
çÆJçkçÀçmçç SJç{ç Dçmçlççí. jç$ç çÆoJçmç箳çç SkçÀ
lçÉlççdzççbMç JçíUçlç SkçÀ npççj çƬçÀ³çç Pççu³çç lçj
kçíÀJçU lççÇvç Jçøçç&lç mçnpçlçívçí Òçkç=ÀlççÇ Üçjç onç }
çKç Jçøçç&lç nçíCççjç HççÆjCççcç çÆomçÓvç ³çílççí.
Dççvçbo Mçcçç&®³çç ®ççbiçu³çç iççí<ìçÇ SíkçÓÀvç cç}ç
KçÓHç cçççÆnlççÇ çÆcçUç}çÇ. mçkçÀçU®çí DççÆÚkçÀ
DççìçíHçÓvç ÞççÇ Dççvçbo Mçcç祮çç çÆvçjçíHç IçíTvç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ kçáÀjJçHçÓj
kçÀ[í çÆvçIçç}çí.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -14
cççÇ (MçbkçÀjYçf) Lççí[í çÆoJçmç ÒçJççmç kçÀªvç
``cçáblççkçÀuuçá'' ³çç iççJççÇ Hççí®ç}çí. Jççìmçªvçç
çÆJç®ççj}í lçWJnçb kçÀU}í kçÀçÇ DçpçÓvç Lççí[îçç
çÆoJçmççlç®ç kçáÀjJçHçÓj}ç Hççínçí®çívç. ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç mçiçáCçmJçªHç箳çç oMç&vçç®ççÇ cç}ç
Dççí{ }çiç}çÇ nçílççÇ. p³çç cççiçç&Jçªvç cççÇ pççlç nçílççí
l³çç®ç cççiçç&Jçªvç SkçÀ J³ççÆÊçÀ nçlççlç lçç[çÇ®çí Hçç$ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

oÊçoçmççbvçç DçYç³ç Òçoçvç

IçíTvç ³çílç nçílçç. cç}ç l³çç lçç[çÇ®çç Jççmç Dçmç¿ç nçílç
nçílçç. lççí ìçUC³çç mçç"çÇ cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí
mcçjCç kçÀjçÇlç Jçíiççvçí Hçá{í ®çç}}çí nçílççí. lççÇ
J³ççÆÊçÀ mçá×ç DççHç}ç Jçíiç Jçç{JçÓvç cççP³ççpçJçU
³çíTvç Hççínçí®ç}çÇ. l³ççvçí çÆJç®ççj}í ``cççÇ lçáP³ççkçÀ[í
³çílç Dçmçlççvçç lçÓ Dçmçí oÓj pççCçí ³ççíi³ç Dççní kçÀç ?''
cççÇ lçíJç{îççlç cnCçç}çí ``S, lçÓ kçÀçíCç Dççnímç lçáPçí
cççP³ççMççÇ kçÀç³ç kçÀçcç Dççní.'' ³ççJçj lççí pççíjçlç
nmç}ç. l³ç箳çç lçç[çÇ®çç Giç´ Jççmç Dçç}ç. cççÇ kçÀçíCç
Dççní lçí pççCçÓvç IçíC³çç Dçiççíoj lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ?
kçÀçí"Óvç Dçç}çmç ? kçÀçíCççÇkçÀ[í ®çç}}çmç ní
pççCçÓvç IçíCçí ³ççíi³ç Dççní. lçç[çÇ çÆJçkçÀCççjí mçá×ç
JçíoçblççJçj yççí}C³çç SJç{í mçcçLç& Dççnílç Jççìlçb. l³ççvçí
jml³ççJçªvç ³çíCççN³çç }çíkçÀçbvçç nçkçÀç cççªvç
yççí}çJçÓvç Içílç}í. lçíLçí }çíkçÀçb®çç pçcççJç Pçç}ç.
l³ççbvçç lççí lçç[çÇJçç}ç içÉnmLç cnCçç}ç ``çÆcç$ççvççí,
cççÇ ³çç Òççblççlç lçç[çÇ çÆJçkçÀCççjç Dççní. cççÇ
Oçcçç&vçí pçiçlççí. lçç[çÇ®çí Pçç[®ç cç}ç kçÀuHçJçÉ#ç
Dççní. cççÇ Pçç[çJçj ®ç{Óvç lçç[çÇ DççCççÇ Hç³ç¥lç nç yç
´çïçCç cççPççÇ Jççì Hçnçlç GYçç nçílçç. cççÇ yç´çïçCç
DçmçÓvç mçá×ç lçç[çÇ çÆHçC³çç®ççÇ cç}ç mçJç³ç Dççní.
Hçjblçá cççP³ççkçÀ[í lçá}ç oíC³ççmç HçÌmçí vççnçÇlç.
Lççí[çÇ lçç[çÇ oíTvç HçáC³ç ÒççHlç kçÀj Dçmçí lççí cnCçç}ç.
cççÇ vççnçÇ cnCçç}çí. Hçjblçá pçWJnç cççÇ lç³ççj Pçç}çí
lçWJnç }çíkçÀçb®ççÇ ³çí, pçç mçá© Pçç}çÇ. ®ççj }
çíkçÀçbmçcççíj lçç[çÇ çÆHçu³ççvçí yç´çïçCçlJçç}ç oçíøç }
çiçí} Dçmçí JççìÓvç lççí vççnçÇ cnCçlççí Dççní. Dççlçç
cççPçç Jç®çvçYçbiç nçíTvç cççÇ cçnçHççHççÇ nçíCççj, Kçjí
Hççnlçç, Dççc箳çç kçáÀ}çlç nçÇ KçÓHç cççí"çÇ mçbOççÇ
Dççní. DçcçÓu³ç DçMççÇ lçç[çÇ yç´çïçCççmç çÆHçC³ççmç
oíC³ççvçí çÆJçMçíøç HçáC³ç }çYçí} ³çç cççP³çç DççMçíJçj
³ççvçí HççCççÇ HçíÀj}í. ní HçÓp³ç }çíkçÀnçí, lçácnçÇ ³çç yç
´çïçCçç}ç OçcççxHçoíMç kçÀjç DçççÆCç HççHçç HççmçÓvç
cççPçí ³çç j#çCç kçÀjç. lçíLçí pçcç}í}í mççjí }çíkçÀ lçç[çÇ
çÆJçkçÀCççjí iççÌ[ }çíkçÀ®ç nçílçí. l³ççbvççÇ l³çç lçç[çÇ
Jççu³ççmç oápççíjç çÆo}ç DçççÆCç l³çç lçç[çÇ Jççu³ççvçí
cç}ç lçç[çÇ yçUpçyçjçÇvçí HççpççÆJç}çÇ. l³ççvçblçj
mçiçUí }çíkçÀ çÆvçIçÓvç içí}í. cççÇ Dçl³çblç oá:KççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Pçç}çí. GÊçcç yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcçÓvç vççÇ®ç DçMççÇ
lçç[çÇ H³çç}çí. cççPçí yç´çïçCçlJç vç<ì Pçç}í. Hçjcç
HççÆJç$ç DçMçç ÞççÇHççoç®çí cçáKç kçÀcç} Dççlçç
kçÀmçí Hççnè ? pçU}b cççPçb kçÀcç&, vçMççÇyç cççPçí.
cççP³çç kçÀHççUçÇ çÆJççÆOç}íKç®ç Dçmçç nçílçç lçWJnç
JçíiçUí kçÀmçí nçíCççj ?
cççPçí Hçç³ç }[Kç[á }çiç}í. lççW[ç}ç Dçmç¿ç Jççmç ³çílç
nçílçç. cççP³çç vçMççÇyçç}ç oçíøç oílç, ÞççÇHççoçb®çí
vççJç Içílç ®çç}Ó }çiç}çí. cççiçç&lç SkçÀ lçHççíYçÓcççÇ
çÆomç}çÇ. lçíLçí kçÀçíCççÇ cçnçlcçç jçnçlç nçílçí. l³çç
HççÆJç$ç YçÓcççÇlç HççT} ìçkçÀC³ççmç cç}ç }çpç Jççìlç
nçílççÇ. cççÇ cççP³çç jml³ççvçí ®çç}}çí nçílççí.
çÆlçlçkçw³ççlç cççP³çç Hçç"çÇcççiçÓvç DççJççpç Dçç}ç,
``Dçjí MçbkçÀjYçfç ! Lççbyç, lçá}ç DççÞçcççlç IçíTvç
³çíC³çç®ççÇ oÊççvçbo mJççcççR®ççÇ Dçç%çç Dççní.'' cççÇ
oÌJçç®ççÇ }çÇ}ç Hççnèvç ®ççÆkçÀlç Pçç}çí. cç}ç ÞççÇ
oÊççvçbo mJççcççR®³çç Hçá{í DççCçÓvç GYçí kçíÀ}í.
kçÀªCççYççÆjlç vçí$ççbvççÇ cççP³ççkçÀ[í Hççnèvç }JçkçÀj
mvççvç kçÀªvç ³çíC³ççmç l³ççbvççÇ mççbçÆiçlç}í.
mvççvççvçblçj cç}ç cçOçáj HçÀUí KççC³ççmç çÆo}çÇ. ÞççÇ
mJççcççRvççÇ cç}ç pçJçU yççí}çJçÓvç cnì}í, ``Dçjí
MçbkçÀjYçfç ! oÊçç$çí³ççb®³çç vçJçJ³çç DçJçlççjçlççÇ}
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ lçáP³ççJçj kçíÀJç{çÇ kçÀªCçç
¢<ìçÇ Dççní. l³ççbvççÇ lçá}ç DççHçu³çç DçcçÉlç nmlççvççÇ
DçcçÉlç HççpçJç}í. l³ççbvçç lçÓ iççÌ[ kçáÀ}çlççÇ} lçç[çÇ
çÆJçkçÀCççjç mçcçpç}çmç. l³ççbvççÇ çÆo}íu³çç
DçcçÉlçç}ç Yç´cççvçí lçç[çÇ mçcçpç}çmç, çÆkçÀlççÇ nçÇ
Yç´çcçkçÀlçç !''
cççÇ HçççÆn}í}í mçJç& Òçmçbiç cççP³çç vçpçjí mçcççíj
SkçÀ SkçÀ ³çíT }çiç}í. l³ççvçblçj Dçvçblç ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀ
cçnçmççiçjçlççÇ} DçmçbK³ç }çìç cççP³ççJçj ³çíTvç DççoUlç
Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. Dçvçblç DçMçç l³çç
mçÊçç MççÆÊçÀcçO³çí Dçl³çblç nçÇvç Dçl³çuHç DçmçCççjç
cççPçç DçnbkçÀçj vç<ì Pçç}ç. ``cççÇ'' cnCçpçí kçÀç³ç ní
mçcçpçlç vçJnlçí DçççÆCç mçcçpçCççjí vçJnlçí. SkçÀç
çÆoJ³ç DççvçboçcçO³çí cççÇ yçá[Óvç içí}çí nçílççí.
cççP³ççcçO³çí HççÆjçÆcçlç DçmçCççjç ``cççÇ'' vç<ì nçíTvç
mçcçmlç mçÉ<ìçÇ mJçHvç®ç Dçmçu³çç ÒçcççCçí Jççìlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nçílççÇ.
lçíJç{îççlç mJççcççRvççÇ cççP³ççJçj cçbiç} pç} Òççí#çCç
kçíÀ}í. l³ççb®³çç çÆoJ³ç nmlççvçí HççÆJç$ç Yçmcçç®çí
cççP³çç kçÀHççUçJçj }íHçvç kçíÀ}í. cççÇ Òçkç=ÀlççÇ®³çç
DçççÆOçvç Pçç}çí. kçÀçnçÇ #çCç cççÇ çÆoJ³ççvçboç®çç
DçvçáYçJç Içílç nçílççí. Òçkç=ÀçÆlçmLç DçmçCççjç cççÇ }
içí®ç mLçá}lçlJççlç HçÀmçlç pççlç Dçmçu³çç®çí }#ççlç
Dçç}í.
ÞççÇ mJççcççÇ cnCçç}í, ``HçÓJçça®³çç SkçÀç pçvcççlç lçÓ
iççÌ[ kçáÀUçlç nçílççmç. pççmlç ÒçcççCççlç lçç[çÇ®çí
mçíJçvç kçÀjçÇlç nçílççmç. lçáPççÇ lçç[çÇ çÆHçC³çç®ççÇ
F®sç yççkçÀçÇ nçílççÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n
vçmçlçç lçj lçá}ç lççÇ JççFì mçJç³ç }çiç}çÇ DçmçlççÇ Jç lçÓ
HççÆlçlç Pçç}ç Dçmçlççmç. lçáP³çç HççÆ$çkçíÀlç DçvçíkçÀ
içb[çlçjí Dççnílç Hçjblçá ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçcçÉlç
¢<ìçÇvçí l³ççb®çç lçáP³çç vç kçÀUlç HççÆjnçj nçílççí. ÞççÇ
içá©b®³çç cççÆncçí®çí kçÀçíCç JçCç&vç kçÀª MçkçÀlççí ?
Jçío mçá×ç vçíçÆlç, vçíçÆlç cnCçlç cççÌvç Pçç}í.''
³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``ÞççÇHçço ÒçYçÓ mççjKçí cnCçlççlç
kçÀçÇ lçí vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ ªHççvçí DçJçlççj IçíCççj
Dççnílç. l³ççb®³çç }çÇ}çbcçOççÇ} iççÆYç&lç DçLç&
pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ cççPççÇ F®sç Dççní. ní SíkçÓÀvç
mJççcççÇ cnCçç}í ``Jçío$ç+øççR®çí lçÊJçJçíÊçíHçCçç®çí lçí
ÒçcçáKç }#çCç Dççní. DçO³ççlc³ççlççÇ} o[}í}çÇ
mçl³çJç®çvçí l³ççb®³çç mçnpç mççíH³çç MçyoçbcçO³çí
mçblççvççÇ mççbçÆiçlç}çÇ Dççnílç ní®ç Dççlcçmçl³ç.
Jçmlçálç: kçÀcç&kçÀçb[ç}ç Dçvçámçªvç J³ççK³çç kçÀjlççvçç
Dççlcçmçl³çç}ç®ç mçl³ç, ³ç%ç, pç}, DçVç Dçmçí JçíiçJçíiçUí
mçbyççíOçvç kçíÀ}í Dççní. DçMçç ÒçkçÀçjçbvççÇ®ç
mçjmJçlççÇ Mçyoç®çí mçá×ç HçÀçj JçÌçÆMç<ì³ç Dççní.
mçjmJçlççÇ vçoçÇ DçblçJçç&çÆnvççÇ Dççní. çÆn®çí
JçCç&vç kçÀjlççvçç mçl³çJççkçw³ççb®çç yççíOç kçÀjCççjçÇ,
cçnçCç&Jçç®ççÇ cçççÆnlççÇ mçcçpççTvç oíTvç
DççHçu³çç®ç çÆ®çÊçç}ç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjCççjçÇ
Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlç}í Dççní. ÞççÇ içá© cnCçpçí
SkçÀ®ç SkçÀ ÒçyççíOç MççÆÊçÀ, ÒçyççíçÆOçvççÇ ÒçJççn.
l³ççb®ççÇ mçl³çJççCççÇ DççHçu³çç çÆ®çÊçç}ç
ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjlçí lçmçí®ç Hçjcçmçl³ç DçççÆCç Dçblç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

%çç&vç DççHçu³ççlç çqmLçj kçÀjlçí. JçíoçlççÇ} ``³ç%ç'' ní
Dçblç:ÒçJçÉÊççÇ®çí yçç¿ç ÒçlççÇkçÀ Dççní. ³ç%ç Üçjç
cççvçJç l³çç®çí pçí mJçlç:®çí Dçmçlçí lçí oíJçç}ç DçHç&Cç
kçÀjlççí. l³çç}ç Òçl³çáHçkçÀçjç ÒççÇl³çLç& oíJçlçç iççíOçvç,
Dçéç oílççlç. iççíOçvç cnCçpçí lçípç mçbHçoç, Dçéç cnCçpçí
MççÆÊçÀ mçbHçoç, ³çç ÒçcççCçí oíJç DççHçCççmç lçHç
MççÆÊçÀ (Òçmçço) oílççlç. JçíoçlççÇ} %ççvç ³ççíi³ç
DçmçCççN³ççbvçç®ç mçcçpççJçí cnCçÓvç Dçl³çblç içáHlç
"íJç}í Dççní.''
DççÌoábyçj JçÉ#çç}ç çÆo}í}í Jçjoçvç,
vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç DçJçlççjç®çí JçÌçÆMç<ì³ç
ÞççÇcçnççÆJç<Cçá
çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®çç
mçbnçj
kçÀjC³ççmç DççÌobáyçj JçÉ#ç箳çç }çkçÀ[çÇ KççbyççlçÓvç
vçjçEmçnçb®³çç ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}í. l³ççbvççÇ Òç¼çoç®çí
j#çCç kçíÀ}í DçççÆCç çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®³çç JçOççvçblçj
l³çç}ç jçp³ççJçj yçmççÆJç}í. kçÀçbnçÇ kçÀç}çvçblçj
oáYçbiç}íu³çç l³çç Kççbyçç}ç Hçç}JççÇ HçáÀìÓ }çiç}çÇ
DçççÆCç Hçá{í l³çç®çí®ç DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççlç
ªHççblçj
Pçç}í.
Òç¼ço
çÆJççqmcçlç
nçíTvç
l³çç
DççÌoábyçj箳çç JçÉ#çç®ççÇ HçÓpçç kçÀª }çiç}ç.
Òçn}çoç}ç
SkçÀoç
DççÌoábyçj箳çç
Pçç[çKçç}çÇ
O³ççvçmLç DçJçmLçílç yçmç}íu³çç oÊçç$çí³ççvççÇ oMç&vç
çÆo}í nçílçí Jç %ççvç yççíOç kçíÀ}ç. Òç¼çoçmç
ÜÌlççÆmç×çblçç çÆJçøç³ççÇ DççmççÆÊçÀ Dçmçu³çç®çí
pççCçÓvç IçíTvç, ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbvççÇ kçÀçÆ}³çáiççlç
³çlççÇJçíMç OççjCç kçÀªvç oçÇvç pçvççb®çç G×çj
kçÀjMççÇ} Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç nçílçç. Hçjcç
HççÆJç$ç DçMçç DççÌobáyçj JçÉ#ççvçí cçvçá<³ççkç=ÀlççÇ
OççjCç kçÀªvç ÞççÇoÊççb®³çç ®çjCç kçÀcç}çJçj Hç[Óvç
cç}ç mçá×ç Jçj Ðçç DçMççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ lçWJnç
ÞççÇoÊçç$çí³ç cnCçç}í ``Òçl³çíkçÀ DççÌoábyçj JçÉ#ç箳çç
cçáUçMççÇ cççÇ mçÓ#cç ªHççlç jçnçÇvç. lçáP³çç cçOçÓvç
vçjçEmçn oíJç ÒçkçÀì Pççu³ççcçáUí kçÀçÆ}³çáiççlç cççÇ
vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ vççbJç OççjCç kçÀªvç DçJçlççj OççjCç
kçÀjçÇvç.
Dçmçí
cççPçí
Jç®çvç
Dççní.''
mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççÇ cnì}í ``cçnçjçpç
ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí
oMç&vç IçíC³ççmçç"çÇ DçççÆCç l³ç箳çç yçç}}çÇ}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

SíkçÀC³ççmçç"çÇ cçvç mçoÌJç }ç}®ççJç}í}í Dçmçlçí.''
ÞççÇHççoçb®³çç DçodYçÓlç }çÇ}ç
mJççcççÇ cnCçç}í, ``}nçvçHçCççÇ cç}ç mHç<ì yççí}lçç
³çílç vçmçí. Mçyo lççílçjí ³çílç. l³ççcçáUí mçiçUçÇ cçá}í
cççPççÇ Lçfç kçÀjçÇlç. cç}ç SkçÀ DçvçççÆcçkçÀ Dççpççj
Pçç}ç. Hççb®ç Jçøçç&HççmçÓvç lççí Jçç{Ó }çiç}ç. SkçÀ
Jçøç& }çíìu³ççJçj onç Jçøçx G}ìu³çç mççjKçí Pçç}í. cççÇ onç
Jçøçç&®çç Pçç}çí lçWJnç HçVççmç Jçøçç&®ççÇ }#çCçí
çÆomçÓ }çiç}çÇ. l³ççJçíUçÇ yççHçvçç³çá&}á
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ³ç%ç kçÀjçÇlç nçílçí. cççP³çç
JççÆ[}çbvççÇ ³ç%ççmçç"çÇ cç}ç vçí}í nçílçí. l³çç JçíUçÇ
l³ççb®çí Jç³ç mçnç Jçøçç&Hçí#çç pççmlç vçJnlçí. ³ç
%ççmçç"çÇ }çiçCççjí lçÓHç pçcçç kçÀªvç "íJç}í nçílçí. lçí
SkçÀç Jç³çmkçÀ yç´çïçCç箳çç mJççOççÇvç kçíÀ}í nçílçí.
lçáHççlççÇ} SkçÀ çÆ$çlççdzççbMç (1/3) Yççiç lççí yç´çïçCç
IçjçÇ }HçTvç "íTvç Gj}í}ç oçívç çÆ$çlççdzççbMç (2/3) Yççiç
³ç%ççmçç"çÇ DççCççÇlç Dçmçí. ³ç%çç}ç ÒççjbYç Pçç}ç
Hçjblçá lçÓHç Lççí[îçç JçíUçlç®ç mçbHçlç Dçç}í l³çç JçíUçÇ
lçÓHç lç³ççj kçÀjCçí kçÀ"çÇCç nçílçí.
nç çE®çlçí®çç®ç çÆJçøç³ç nçílçç. ÞççÇ
yççHçvçç³çá&}ávççÇ ÞççÇHççoçbkçÀ[í nílçáHçájmmçj
HçççÆn}í. lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í, ``kçÀçbnçÇ ®ççíj
cççPçí Oçvç DçHçnjCç kçÀjC³çç®ççÇ ³ççípçvçç kçÀjçÇlç
Dççnílç. Hçjblçá cççÇ l³ççb®çí Òç³çlvç mçHçÀ} nçíT oíCççj
vççnçÇ. ³ççíi³ç JçíUçÇ®ç l³ççbvçç çÆMç#çç oíF&vç.
l³ç箳çç IçjçÇ HçlvççÇ yçjçíyçj MççÆvçoíJççvçí jnçJçí
DçMççÇ Dçç%çç kçÀjlççí Dççní.'' SJçí{í yççí}Cçí Pççu³ççJçj
ÞççÇHççoçbvççÇ l³çç JçÉ× yç´çïçCçç}ç yççí}çJçÓvç
lçç[Hç$ççÇJçj Dçmçí çÆ}nèvç çÆo}í ``DççF&, içbiççcççlçí !
³ç%ç箳çç çÆvçJçç&nCççmçç"çÇ }çiçCççjí OçÉlç ÐççJçí.
lçáPççÇ yççkçÀçÇ cççPçí Dççpççíyçç JçWkçÀìHHç³³çç
Þçí<þçÇ oíTvç ìçkçÀlççÇ} nçÇ ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ
Dçç%çç'' ní Hç$ç l³ççvççÇ Þçí<þçÇvçç oçKççÆJç}í.
l³ççbvççÇ lçí cççv³ç kçíÀ}í. l³çç JçÉ× yç´çïçCççyçjçíyçj
®ççÌIçí yç´çïçCç Hççoiç³çç lççÇLçç&Jçj içí}í. lçí Hç$ç
lççÇLç&jçpçç}ç mçcççÆHç&lç kçíÀ}í DçççÆCç l³ççbvççÇ
vçí}íu³çç Hçç$ççlç lççÇLçç&®çí pç} Yçªvç Içílç}í. Jçíocçb$ç
cnCçlç lçí pç} ³ç%çmLçUçÇ DççCç}í. lçí pç} DççCçlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçmçlççbvçç®ç mçJç祮³çç mçcççíj l³çç®çí Mçá× lçÓHç
Pçç}í. l³çç IçÉlç箳çç DççnálççÇvççÇ ³ç%çç®ççÇ mççbiçlçç
Pçç}çÇ. mçJç&pçCç DççvçbçÆolç Pçç}í. Jç®çvççÒçcççCçí
Þçí<þçÇvççÇ l³çç Hçç$ççlç lçÓHç Yçªvç iç³çç lççÇLçç&mç
mçcççÆHç&lç kçíÀ}í. IçÉlç Dççílçlççvçç l³çç®çí HççCççÇ
Pçç}í nçílçí.
cççP³çç JççÆ[}çbvççÇ cççPççÇ oá:çqmLçlççÇ
ÞççÇHççobçvçç mççbçÆiçlç}çÇ. lçí cnCçç}í ``Lççí[çJçíU
Lççbyçç. jçíiçç®çí çÆvçJççjCç nçíF&}. lççílçjíHçCçç
kçÀç{Óvç ìçkçÀçÇvç. SkçÀ Içj pçUCççj Dççní. l³çç®çç
cçánálç& "jJçç³ç®çç Dççní. ÒçYçÓb®ççÇ çÆJçOççvçí
DçvççkçÀ}vççdzç nçílççÇ. lçíJç{îççlç lççí JçÉ× yç´çïçCç
Dçç}ç. lçÓHç ®ççíju³ççcçáUí kçÀçbnçÇ nçvççÇ Pçç}çÇ kçÀç
lçí HçnçC³ççmç Dçç}ç. kçÀçnçÇ Pçç}í lçjçÇ
ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççvçí ®ççbiç}í®ç Iç[í} Dçmçç
l³çç}ç oÉ{ çÆJçéççmç nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ l³ççmç
cnCçç}í, ``Dççpççíyçç ! lçácnçÇ cçánèlç& Mççm$ççlç
Hççjbiçlç Dççnçlç. SkçÀç Içjç}ç HçjMçájçcç ÒççÇlççÇ (vç<ì)
kçÀjç³ç®ççÇ Dççní l³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç cçánèlç&
kçÀç{ç³ç®çç Dççní'' lçWJnç lççí JçÉ× yç´çïçCç cnCçç}ç
içÉnçÆvçcçç&Cççmçç"çÇ, YçÓcççÇHçÓpçvççmçç"çÇ
cçánèlç& Dçmçlççlç Hçjblçá içÉnoçnç}ç cçánÓlç& vçmçlççlç
ÞççÇHçço cnCçç}í ``®ççíjçÇ kçÀjç³ç}ç, içÉn oçnç}ç
cçánèlç& kçÀmçí vçmçlççlç ?'' lççí JçÉ×yç´çïçCç cnCçç}ç
lçmçí cçánèlç& Dçmçu³çç®çí cççÇ SíkçÀ}í vççnçÇ.
ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! çÆkçÀlççÇ MçáYçJççlçç&
mççbçÆiçlç}çÇlç Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç ³ç%ççmçç"çÇ
pçcççÆJç}í}í lçÓHç SkçÀç OçÓlçç&vçí ®ççíªvç vçí}í.
DççÆivçoíJçç}ç YçÓkçÀ DççJçj}çÇ vççnçÇ. Oçcçç&vçámççj
l³ççvçç çÆcçUçJç³çç}ç nJçí Dçmç}í}í lçÓHç vç
çÆcçUçu³ççcçáUí lçí Içj pççUÓvç DççHç}çÇ YçÓkçÀ
YççiçJççÇlç Dççnílç. DççÆivçoíJçlçç Dççvçboçvçí G[d³çç
cççjçÇlç Dççnílç.''
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí yççí}Cçí SíkçÀu³ççJçj l³çç JçÉ× yç
´çïçCç箳çç ®çínjç Hç[}ç. ÞççÇHçço cnCçç}í ``lçáPçí Içj
Yçmcçmççlç Pçç}í l³çç®çí Lççí[í Yçmcç IçíTvç ³çí.'' ÞççÇHçço
ÒçYçÓ Dçvçáiç´n kçÀªvç Jçjoçvç oílççlç lçmçí®ç
mçblççHççvçí vç<ì kçÀjlççlç ní yç´çïçCççmç cçççÆnlç nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

lççí kçÀçnçÇ SkçÀ Mçyo vç yççí}lçç Yçmcç Pçç}íu³çç Içjç®çí
Yçmcç IçíTvç Dçç}ç. lçí Yçmcç HççC³ççlç ìçkçÓÀvç lçí
HççCççÇ çÆHçC³çç®ççÇ ÒçYçÓvççÇ cç}ç Dçç%çç kçíÀ}çÇ
DçççÆCç lççÇvç çÆoJçmç Hç³ç¥lç Dçmçí kçÀjC³ççmç
mççbçÆiçlç}í. DççcnçÇ ÞççÇ yççHçvçç³çá&}᮳çç IçjçÇ
lççÇvç çÆoJçmç jççÆn}çí. DçççÆCç lçí Yçmcç³çáÊçÀ
HççCççÇ çÆHç}í. cççPçç lççílçjíHçCçç HçÓCç&HçCçí
vçççÆnmçç Pçç}ç DçççÆCç cççÇ mJçmLç Pçç}çí. ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvççÇ DççHç}ç çÆoJ³ç nmlç cççP³çç cçmlçkçÀçJçj
"íTvç MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç cç}ç %ççvçoçvç kçÀªvç Oçv³ç
kçíÀ}í. l³ççvçblçj lçí cnCç}í ``DççpçHççmçÓvç lçÓ oÊççvçbo
³çç vççJççvçí ÒççÆmç× nçíMççÇ}. içÉnm³ççÞçcç
çqmJçkçÀçªvç }çíkçÀçbvçç lççjMççÇ}. Oçcç&yççíOç
kçÀjMççÇ}. lçÓ DçççÆCç nç JçÉ× yç´çïçCç çÆcçUÓvç
içíu³çç pçvcççÇ J³ççHççj kçÀjçÇlç nçílçç. J³ççHççjçlç JçÌøçc³ç
Dççu³ççvçí SkçÀcçíkçÀçb®çç vççMç kçÀjC³çç®çç oçíIçí
Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçç. SkçíÀ çÆoJçMççÇ ³çç JçÉ× yç
´çïçCçç}ç IçjçÇ yççí}çTvç Òçícççvçí KççÇj KççT Iççlç}çÇmç.
l³çç çÆKçjçÇlç çÆJçøç kçÀç}Jç}í}í l³çç yç´çïçCççmç
cçççÆnlç vçmçu³ççvçí l³ççvçí lççÇ KççÇj HçÓCç& KççuuççÇ
DçççÆCç kçÀçbnçÇ JçíUçvçí lççí cçjCç HççJç}ç. lçá}ç
cçççÆnlç vçmçlççvçç ³çç JçÉ× yç´çïçCççvçí lçáPçí Içj
kçÀçbnçÇ }çíkçÀçb kçÀjJççÇ pççU}í DçççÆCç lçí pçUÓvç
Yçmcç Pçç}í. lçáPççÇ HçlvççÇ l³çç DççiççÇlç pçUÓvç cçí}çÇ.
IçjçÇ Dççu³ççJçj mçJç&vççMç Pçç}í}ç Hççnèvç l³çç
Oçkçwkçw³ççvçí Ëo³ç yçbo Hç[Óvç lçÓ cçjCç HççJç}çmç.
HçÓJç&pçvcççlç çÆJçøç Òç³ççíiç kçíÀu³ççcçáUí ³çç pçvcççÇ
DçMçç çÆJççÆ®ç$ç J³ççOççÇmç yçUçÇ Hç[}çmç. lçáPçí Içj
HçáJç&pçvcççÇ ³ççvçí pççU}í Dçmçu³ççvçí l³çç®çí Içj ³çç
pçvcççÇ pçUÓvç KççkçÀ Pçç}í. ³çç }çÇ}ívçí cççÇ lçácnç
oçíIççbvçç lçác箳çç kçÀcç&yçbOçvççHççmçÓvç cçáÊçÀ
kçíÀ}í'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç kçÀªvç
cççÇ cççP³çç IçjçÇ Hçjlç}çí. l³ççb®³çç kç=ÀHçívçí
JçíoMççm$ç mçcHçVç HçbçÆ[lç Pçç}çí. l³çç JçÉ× yç
´çïçCççmç vçjçEmçn Jçcçç&vççÇ vççÆJçvç Içj yççbOçÓvç
çÆo}í. ÞççÇHççoçb®³çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí oçíIççb®çç
kçÀcç& yçbOçvçç®çç çÆJç®sío nçíTvç oçíIççb®çí Yç}í
Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç Dçl³çblç çÆoJ³ç Jç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçiççOç Dççnílç.
oÊççvçbo Hçá{í cnCçç}í, ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! mçJç& oíJçlçç
lçípççlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççu³çç Dççnílç. DççÆolççÇ cççlçç
nçÇ®ç mçJç& oíJççb®ççÇ cççlçç Dççní. oíJçlçç®ç
cççvçJç箳çç ÒçJçÉÊççÇ}ç, çÆJçkçÀçmçç}ç kçÀçjkçÀ
Dççnílç. oíJçlçç cççvçJçç}ç lçípç oílççlç cççvçJç箳çç
Dççlc³ççJçj çÆoJ³ç ®çÌlçv³ç mçbHçoí®çç Jçøçç&Jç kçÀjlççlç.
l³çç mçl³çHççíøçkçÀ Dçmçlççlç. lçí®ç mçl³ç }çíkçÀç®çí
çÆvçcçç&lçí Dççnílç. cççvçJç箳çç mçbHçÓCç& cççí#çç}ç,
DçJ³ççpç Dççvçboç}ç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílççlç.
yç´çïçCç-YçÓ}çíkçÀçÇ®³çç oíJçlçç
mçJç& oíJçlçç cçb$ç mJçªHç Dççnílç. ní çÆJçéç oíJççOççÇvç
Dççní. DçMçç ÒçkçÀçjí oíJçlçç cçb$ççOççÇvç Dççnílç. lçí
cçb$ç mçodyç´çïçCççb®³çç DççOççÇvç Dççnílç. cnCçÓvç yç
´çïçCç
YçÓcççÇJçj
oíJçlççmçcççvç
Dççnílç.
Mçyo nç mççOççjCç HçCçí Hçb®çíçÆê³ççbvççÇ iç´nCç
kçÀjlçç ³çílççí. Mçyo ÒçkçÀçMç, içcçvç, mHçMç&,
çÆMçlççí<Cç, çÆJçmcçÉlççÇ, yç} Òç³ççíiç, Jçíiç, içcçvç
JçiçÌjí Dçl³çblç Lççí[îçç ÒçcççCççlç Dçmç}í}í ÒççLçcççÇkçÀ
YççJç çÆvçJçíovç kçÀjC³ççmçç"çÇ cççvçJç箳çç GHç³ççíiççlç
³çílççlç. Yççøçí®ççÇ ÒçiçlççÇ nçílç Dçmçlççbvçç ¬çÀcççvçí
YççøçícçO³çí YççJçç®ççÇ çÆJççÆJçOçlçç, çÆvççƽçlçlçç
Jçç{çÇmç
}çiçlçí.
³ççmçç"çÇ
DçmHç<ìlçílçÓvç
çÆvççqM®çlç
Dçmçí
çÆvç½ç}lçlJç
YççÌçÆlçkçÀ
DçbMççcçOçÓvç,
cççvççÆmçkçÀ
DçbMççcçO³çí,
J³çkçwlççlçÓvç DçJ³çÊçÀ YççJçvçç DçMçç Hç×lççÇvçí
Yççøçí®ççÇ JçÉ×çÇ nçíTvç Jçç{Ó }çiçlçí.
HççÆJç$ç içb´Lç Hç"Cç çÆJçMçíøç HçÀ}oç³ççÇ
lçácç®çç
ÞççÇHçço
ÒçYçáb®çí
çÆoJ³ç
®ççÆj$ç
mçbmkç=Àlç Yççøçílç çÆ}çÆnC³çç®çç cççvçmç Dçl³çblç
mlçál³ç Dççní. nç mçbmkç=Àlç YççøçílççÇ} iç´bLç
kçÀç}çblçjçvçí lçí}áiçÓ Yççøçílç DçvçáJçççÆolç kçíÀ}ç
pççF&}. DçvçáJçççÆolç kçíÀ}íu³çç iç´bLç箳çç Hç"Cçç®çí
HçÀ} Jç cçÓUiç´bLç箳çç Hç"Cçç®çí HçÀ} mççjKçí®ç
Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ®ççÆj$ç kçÀçíCççÇnçÇ,
kçÀçí"ínçÇ Hç"vç kçíÀu³ççmç mJçlç: ÞççÇHçço ÒçYçÓ lçíLçí
mçÓ#cç ªHççvçí jçnèvç lçí ÞçJçCç kçÀjlççlç. ³çç
mçbyçbOççÇ®ççÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ mççbiçlççí. mççJçOççvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nçíTvç
SíkçÀ.
ÞççÇHçço mççlç Jçøçç&®çí Pçç}í. l³ççb®çç JçíoçíÊçÀ
çÆJççÆOçvçí GHçvç³çvç mçbmkçÀçj Pçç}ç. l³çç kçÀçUçlç
mçbHçVç içÉnmLç箳çç IçjçÇ Dçmçí kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmç}í
cnCçpçí ®ççíçÆnkçÀ[í Dçl³çblç Dççvçboç®çí JççlççJçjCç
Dçmçí. yççHçvçç³çá&}᮳çç Dççvçboç}ç lçj mççÇcçç
vçJnlççÇ. l³ççbvççÇ DççHçu³çç pççlççÇ yççbOçJççvçç
oÊç®ççÆj$ç SíkçÀC³ççmçç"çÇ DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í nçílçí.
lçí mçJç&pçCç cççí"îçç GlmçákçÀlçívçí oÊç ®ççÆj$ç
SíkçÀC³ççmç Dçç}í nçílçí. oÊçoçmççvççÇ oÊç®ççÆj$ç
mççbiçC³ççmç
mçájJççlç
kçíÀ}çÇ.
(lçí
cnCçç}í)
``HçÓJç&³çáiççlç DçvçmçÓ³çç DçççÆCç DççÆ$çcçnøçça ³çç
Hçjcç
HççJçvç
oçbHçl³çç}ç
SkçÀç
Hçá$çjlvçç®ççÇ
ÒçççÆHlç Pçç}çÇ. l³çç®çí®ç vççJç oÊçç$çí³ç Dçmçí "íJç}í
nçílçí.
lçí®ç
Hçjbp³ççílççÇ
oÊçç$çí³ç
mçO³çç
³çç
kçÀçÆ}³çáiççlç
ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç
³çç
ªHççvçí
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí DçJçlçj}í. l³çç cçnçÒçYçÓb®çí
Dççpç
GHçvç³çvç
Pçç}í.
GHçvç³çvççvçblçj
çÆoJ³ç
lçípçmJççÇ
Dçmçí
DççHç}í
ÒçYçÓ
DççÆOçkçÀ®ç
lçípç:Hçábpç çÆomçÓ }çiç}í. DçMçç oçÇvçpçvç G×çjkçÀ
DçmçCççN³çç ÒçYçÓb®çí çÆvçl³ç cççbiçu³ç nçíT oí.''
nçÇ®ç kçÀLçç lçí mççjKççÇ mççbiçlç nçílçí DçççÆCç Þççílçí
lçvcç³ç nçíTvç SíkçÀlç nçílçí. Dçmçí $çíHçVç (53) JçíUç
kçÀLçvç Pçç}í. oÊçoçmççbJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ
DçcçÉlç ¢<ìçÇ Hç[}çÇ. GHçvç³çvççvçblçj ÞççÇHçço lçíLçí
Dçmç}íu³çç yç´çïçCççbvçç cnCçç}í kçÀçÇ lçí }içí®ç
cçç}oçmçjçÇ®³çç IçjçÇ pççCççj Dççnílç. pççC³çç®çí
kçÀçjCç çÆJç®ççj}í lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í ``çÆJçMçá×
Dçblç:kçÀjCç Dçmç}í}ç oÊçoçmç cççPçí ®ççÆj$ç mççbiçlç
Dççní. l³ççvçí SkçÀoç mççbçÆiçlç}í}ç kçÀLççYççiç SkçÀ
DçO³çç³ç Dçmçí mçcçpçu³ççmç $çíHHçVç DçO³çç³ç HçÓCç&
Pçç}í Dççnílç. cççP³çç ®ççÆj$ççlççÇ} $çíHHçVç DçO³çç³ç
Þç×ívçí HçÓCç& kçÀjCççN³çç}ç oíC³ççmçç"çÇ Dçmç}í}í
mçÐç:HçÀ}çÇlç }içí®ç l³çç}ç Ðçç³ç®çí Dççní.''
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç YçÊçÀ Jççlmçu³çç}ç pççlççÇ
kçáÀ}ç®çç Yçío vççnçÇ
ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç oÊçoçmççbkçÀ[í pççC³ççmçç"çÇ yç
´çïçCççbvççÇ
DçvçácçlççÇ
çÆo}çÇ
vççnçÇ.
lçWJnç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

1) cççP³çç ®ççÆj$çç®çí Hççjç³çCç nçílç Dçmç}íu³çç
Òçl³çíkçÀ mLçUçÇ cççÇ mçÓ#cç ªHççlç Dçmçlççí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço
¬çÀçíOççJçíMççvçí
cnCçç}í
``lçácnçÇ
kçÀçíCçç}çnçÇ Hçb®çcç cnCçÓvç vççÇ®ç pççlççÇ®³çç }
çíkçÀçbvçç ¬çÓÀjlçívçí oçyçÓvç ìçkçÀçÇlç Dççnçlç Hçjblçá
l³ççb®³çç Jçj cççPçç kç=ÀHçç kçÀìç#ç pççmlç Dçmçu³ççvçí
³çíCççN³çç MçlççyoçRcçO³çí lçí GVçlç çqmLçlççÇlç jçnlççÇ}
DçççÆCç lçácç®çí yç´çïçCçlJç, lçácç®çí DççÆOçkçÀçj,
l³ççb®ççÇ mçíJçkçÀJçÉÊççÇ OççjCç kçÀªvç Oçcç&Yç´<ì
kçÀcç&Yç´<ì nçílççÇ}. cççPçí Jç®çvç cnCçpçí kçÀçU³çç
oiç[çJçjçÇ} jíIç Dççní l³ççlççÇ} SkçÀçnçÇ Dç#çjçlç yço}
nçíCççj vççnçÇ. lçácnç yç´çïçCçç cçOççÇ} pçí Oçcç&yç×
nçíTvç oÊçYçÊçÀçÇ kçÀjçÇlç DççHç}í pççÇJçvç J³ççÆlçlç
kçÀjlççÇ} l³ççb®ççÇ cççÇ [çíU³ççlç lçí} Içç}Óvç j#çç
kçÀjçÇvç.''
ÞççÇHççoçb®³çç ¬çÀçíOççJçíMçç}ç DççF& JççÆ[}çvççÇ
Mççblç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç. Lççí[îçç JçíUçvçí lçí
Mççblç
Pçç}í

l³ççvççÇ
cççÌvç
OççjCç
kçíÀ}í.
vçícçkçíÀ l³çç®ç JçíUçÇ oÊçoçmççb®³çç IçjçÇ ÞççÇHçço
JçuuçYççbvççÇ l³ççb®³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHççlç oMç&vç
çÆo}í. l³ççvççÇ ÒçícçYçjçvçí mçcçHç&Cç kçíÀ}í}çÇ cçOçáj
HçÀUí çqmJçkçÀçj}çÇ. l³ççbvççÇ çÆo}í}í oÓOç Òçícççvçí
Içílç}í. l³ççbvççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççvççÇ mçJçç&vçç
çÆcç"çF&®çç Òçmçço çÆo}ç DçççÆCç oÊçoçmççb®³çç
IçjçÇ DçmçCççN³çç Òçl³çíkçÀç}ç l³ççvççÇ DçççÆMçJçç&o
çÆo}ç.
``yççyçç
MçbkçÀjYçfç
HçççÆn}ímç
kçÀç
ÞççÇHçço
ÒçYçá®çí Òçícç. lçí YççJçvçívçí®ç mçblçá<ì nçílççlç. l³ççvçç
kçáÀ},
iççí$ççmççÇ,
YççÌçÆlçkçÀçlççÇ}
HççÆjçqmLçlççÇMççÇ mçbyçbOç vçmçlççí. oÊçÒçmçço
Dçbl³ç kçáÀ}çlççÇ} J³ççÆÊçÀvçí pçjçÇ DççHçCççmç çÆo}ç
lçjçÇ l³çç®çç YççÆÊçÀYççJççvçí çqmJçkçÀçj kçÀjçJçç.
l³ç箳çç
kçÀ[í
oá}&#³ç
kçíÀ}í
DçLçJçç
Òçmçço
DççqmJçkçÀçj kçíÀu³ççmç DççHçCç kçÀ<ì vç<ìçbvçç yçUçÇ
Hç[lççí.''
ÞççÇHççoçb®ççÇ YçÊçÀçbvçç mççbçÆiçlç}í}çÇ yççjç
DçYç³ç Jç®çvçí

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

2) cçvççí JççkçdÀ kçÀç³ç kçÀcç&Cçç cç}ç mçcççÆHç&lç
Dçmç}íu³çç mççOçkçÀçb®çç cççÇ [çíU³ççlç lçí} Içç}Óvç
mçbYççU kçÀjlççí.
3) ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí cççÇ ÒççÆlççÆovç
cçO³ççÚ kçÀçUçÇ çÆYç#çç çqmJçkçÀçjlççí. cççPçí ³çíCçí oÌJç
jnm³ç Dççní.
4) mçlçlç cççPçí O³ççvç kçÀjCççN³ççb®çí kçÀcç&, lçí
çÆkçÀlççÇnçÇ pçvcçpçvcççblçjçÇ®çí Dçmç}í lçjçÇ cççÇ lçí
Yçmcç kçÀªvç ìçkçÀlççí.
5) (DçVç ní®ç Hçjyç´ïç-DçVçcççíjçcç®çbêç³ç) DçVççmçç"çÇ
lçUcçUCççN³ççbvçç DçVç çÆou³ççmç, cççÇ l³çç oçl³ççmç
vçkçwkçÀçÇ®ç ÒçmçVç nçílççí.
6) cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççní. cççP³çç YçÊçÀçb®³çç
IçjçÇ cçnç}#cççÇ çÆl箳çç mçbHçÓCç& kçÀ}ívçí
ÒçkçÀççÆMçlç Dçmçlçí.
7) lçácç®çí Dçblç:kçÀjCç Mçá× Dçmç}í lçj cççPçç kçÀìç#ç
mçoÌJç lçác箳ççJçj Dçmçlççí.
8) lçácnçÇ p³çç oíJçlçç mJçªHçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjç},
p³çç mçodiçá©b®ççÇ GHççmçvçç kçÀjç} lççÇ
cç}ç®çÒççHlç nçíF&}.
9) lçácnçÇ kçíÀ}í}çÇ ÒççLç&vçç cç}ç®ç Hççí®çlçí. cççPçç
Dçvçáiç´n/DçççÆMçJçç&o lçácnçÇ DççjççÆOç}íu³çç
oíJçlçí®³çç mJçªHççÜçjí, lçác箳çç mçodiçá©Üçjí lçácnç}ç
ÒççHlç nçílççí.
10) ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç cnCçpçí kçíÀJçU vççcçªHç®ç
vççnçÇ. mçkçÀ} oíJçlçç mJçªHç mçcçmlç MççÆÊçÀ®çí
DçbMç çÆcçUÓvç cççPçí çÆJçjçì mJçªHç,
Dçvçá<þçvççÜçjí®ç lçácnç}ç mçcçpçÓ MçkçíÀ}.
11) ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç nç cççPçç mçbHçÓCç& ³ççíiç
DçJçlççj Dççní. pçí cçnç³ççíiççÇ, cçnççÆmç×Hçá©øç cççPçí
çÆvçl³ç O³ççvç kçÀjlççlç lçí cççPçí®ç DçbMç Dççnílç.
12) lçácnçÇ cççPççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ lçj cççÇ lçácnç}ç
Oçcç&cççiçç&®çç, kçÀcç& cççiçç&®çç yççíOç kçÀjlççí.
lçácnçÇ HççÆlçlç nçíT vç³çí cnCçÓvç mçoÌJç cççÇ lçácç®çí
j#çCç kçÀjlççí.

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -15

cççÇ (MçbkçÀjYçf) ÞççÇoÊççvçboçbkçÀ[Óvç HçjJççvçiççÇ
IçíTvç ÒçJççmçç}ç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. jml³ççvçí pççlççvçç
cç}ç lçnçvç }çiç}çÇ DçççÆCç cççÇ pçJçU®³çç SkçÀç
çÆJççÆnjçÇpçJçU içí}çí. HççCççÇ kçÀç{C³ççmçç"çÇ lçíLçí
SkçÀ Hççínjç mçá×ç nçílçç. cççÇ HççCççÇ çÆkçÀlççÇ Dççní
lçí HçnçJçí ³çç GÎíMççvçí Dççlç [çíkçÀçJç}í lçbíJnç cç}ç SkçÀ
çÆJççÆ®ç$ç ¢M³ç çÆomç}í. çÆJççÆnjçÇ®³çç Dççlçu³çç
yççpçÓ}ç Dçmç}íu³çç Pçç[箳çç HçÀçboçÇ}ç Oçªvç SkçÀ
J³ççÆÊçÀ Jçj Kçç}çÇ kçÀçí}çbìçÇ G[îçç Içílç nçílçç. l³çç
DçHççÆjçÆ®çlç
J³ççÆÊçÀvçí
cççP³ççkçÀ[í
cççí"îçç
ÒçícçHçÓCç& vçpçjívçí HçççÆn}í DçççÆCç cnCçç}ç, ``Dçjí
MçbkçÀj Yçfç !'' cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í cççPçí vççJç l³çç}ç
kçÀmçí kçÀU}í Dçmçí}. cççÇ l³çç}ç GlmçákçÀlççJçMç
çÆJç®ççj}í, ``DççHçCççmç cççPçí vççJç kçÀmçí kçÀUç}í.''
lççí DçHççÆjçÆ®çlç içÉnmLç cnCçç}ç ``vçámçlçí vççbJç®ç
vççnçÇ lçj lçÓ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç YçÊçÀ Dççnímç
DçççÆCç l³ççb®³çç YçíìçÇmçç"çÇ kçáÀ©iç·çÇmç pççlç
Dççnímç ní mçá×ç cççÇ pççCçlççí. lçá}ç YçíìC³ççmçç"çÇ®ç
cççÇ
lçáPççÇ
Jççì
Hçnçlç
Dççní.''
l³çç}ç yççníj kçÀmçí kçÀç{çJçí ³çç çÆJç®ççjlç cççÇ nçílççí.
cççP³çç nçlççlççÇ} oçíjçÇ cçpçyçÓlç vçJnlççÇ. cççP³çç
cçvççlççÇ} YççJç DççíUKçÓvç lççí HçáC³ç Hçá©øç cnCçç}ç,
``ÒççHçbçÆ®çkçÀ yçbOççvçí mçbmççj kçáÀHççlç Hç[}í}ç
cççvçJç lçÓ yçbOçjçÆnlç Dçmç}íu³çç ³çç çÆJççÆ®ç$ç
³ççíiçÒççƬçÀ³çí
cçOççÇ}
Dççlcççvçboçlç
cçivç
Dçmç}íu³çç cç}ç kçÀmçç yççníj kçÀç{á MçkçÀCççj ? cççPçç
cççÇ®ç G"ívç. DççHçu³çç}ç MççÆÊçÀ kçÀcççÇ Hç[u³ççmç
ÞççÇHçço ÒçYçÓ kçÀªCçívçí MççÆÊçÀ®çç Dçvçáiç´n
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

yçbiççjHHçç, mçábojjçcç Mçcçç&
JçÉÊççblç

kçÀjlççlç.''
Dçmçí cnìu³ççvçblçj çÆvççÆcçøççOçç&lç lççí cççP³çç
MçípççjçÇ GYçç nçílçç. cççÇ mçbYç´çÆcçlç Pçç}çí. lççí
cnCçç}ç ``cççPçí vççbJç yçbiççjDçHHçç. lçÓ lçnçvç}í}ç
çÆomçlççímç, cççÇ lçáPççÇ lçnçvç YççiçJçlççí'' Dçmçí
cnCçÓvç l³ççvçí l³çç HççínN³ççvçí YçjçYçj HççCççÇ kçÀç{}í.
DçççÆCç lççí mJçlç:®ç lçí HççCççÇ içìç içìç H³çç}ç. Hçjblçá
Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ HççCççÇ lççí H³çç}ç lçnçvç cçç$ç
cççPççÇ Yççiç}çÇ. ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í. vçblçj
DççcnçÇ oçíIççbvççÇ ÒçJççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. l³ççvçí
yççí}C³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ, ``cççÇ mJçCç&kçÀçj
kçáÀìábyççlççÇ}
Dççní.
cççÇ
cçb$ç
lçb$ççcçO³çí
ÒçççÆJçC³ç çÆcçUçÆJç}í nçílçí. cççP³çç cçb$ç箳çç
mççcçL³çç&vçí vççJç[l³çç J³çÊçÀçÇmç cççªvç ìçkçÀC³çç®ççÇ
çÆJçÐçç mçá×ç cç}ç DçJçiçlç nçílççÇ. YçÓlç-Òçílç,
çÆHçMçç®®ç
³ççb®³çç mçnJççmççlç
mçá×ç cççÇ
jççÆn}çí nçílççí. cççPçí vçámçlçí vççJç SíkçÓÀvç }çíkçÀ
Iççyçjlç. p³çç iççJççlç cççÇ pççF& lçíLççÇ} }çíkçÀ cççÇ YçÓlç
Òçílççb®çí Òç³ççíiç kçÀª vç³çí cnCçÓvç cç}ç çÆJçHçá}
Oçvç DççCçÓvç oílç. cççP³çç ®çínN³ççJçjçÇ} mççOççjCç
cçvçá<³ççb®³çç
®çínN³ççJçj
çÆomçCççjçÇ
ÒçmçVç
kçÀUç }çíHç HççTvç YçÓlç Òçílççb®ççÇ Dçmç}í}çÇ
çÆJçkç=Àlç kçÀUç, ¬çÓÀjmJçYççJç cççP³çç ®çínN³ççJçj
çÆomçÓ }çiç}ç. cççP³çç mçb®ççjçcçO³çí SkçÀoç HçÓJç&
HçáC³ççF&vçí
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
}çiç}í.
ÞççÇoÊç
ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjçcçOççÇ} HççÆJç$ç DçMçç vçiçjçÇlç
#çáê Dçmç}íu³çç kçáÀlçb$çç}ç, HçjmHçj kçÀ}nç}ç
kçÀçnçÇ kçÀcççÇ vçJnlçí. ÞççÇ yççHçvçç³çá&}á DçççÆCç
ÞççÇHççoçb çÆJçøç³ççÇ DçvçíkçÀ çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç
iççí<ìçÇ cççÇ kçÀCççxHçkçÀCçça SíkçÀu³çç nçíl³çç. cççÇ
mçJçç&lç ÒçLçcç yççHçvçç³çá&}ábvçç cççªvç ìçkçÀçJçí
Dçmçç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. cççÇ SkçÀç Dççí{îççpçJçU pççTvç
DççbípçUçÇ DççWpçUçÇvçí HççCççÇ HççÇlç nçílççí. cç}ç
cçvçá<³ççbvçç cççjC³ç箳çç DçvçíkçÀ çÆJçÐççb®çí %ççvç
nçílçí. l³çç HçÌkçÀçÇ SkçÀ p³çç J³çÊçÀçÇ®çç Dçblç
kçÀjç³ç®çç çÆlç®çí O³ççvç kçÀªvç HççCççÇ çÆHç}í lçj lçí
l³çç J³ççÆÊçÀ®³çç Hççíìçlç pççlç Dçmçí. cççÇ l³çç
Dççí{³ççlççÇ} HççCççÇ HççÇlç Dçmçlççvçç ÞççÇHçço ÒçYçá
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

yççHçvçç³ç祮³çç pçJçU nçílçí. ÞççÇHçço Òçícççvçí
yççHçvçç³çá&}᮳çç HççíìçJçªvç nçlç çÆHçÀjçÆJçlç lçWJnç
lççyç[lççíyç lçí HççCççÇ G[Óvç pççF&. cççÇ HççCççÇ
çÆHçTvç çÆHçTvç LçkçÀ}çí Hçjblçá yççHçvçç³çá&}ábJçj
l³çç®çç kçÀçnçÇ®ç DççÆvç<ì HççÆjCççcç vç nçílçç lçí
HçÓJççamççjKçí mçájçÆ#çlç®ç jççÆn}í. cççPççÇ çÆJçÐçç
kçÀç HçÀU}çÇ vççnçÇ ³çç®çí cç}ç oá:Kç Pçç}í.'

``cç}ç SkçÀ mçHç& cçb$ç ³çílç nçílçç. l³çç cçb$ç箳çç
³ççíiççvçí Fçq®slç J³ççÆÊçÀ®³çç IçjçÇ mçHç& pççTvç obMç
kçÀjçÇlç Dçmçí. cççÇ yççHçvçç³çá&}áb®çí O³ççvç kçÀªvç
lççí
cçb$ç
G®®ççjCç
kçíÀ}ç.
DçvçíkçÀ
mçHç&
yççHçvçç³çá&}᮳çç IçjçÇ içí}í DçççÆCç IçjçÇ Dçmç}íu³çç
SkçÀç Jçí}çJçj Hç[JçUçÒçcççCçí }çWyçkçÀUÓ }çiç}í. Hçjblçá
lçí yççHçvçç³çá&}ábvçç kçÀçnçÇ®ç kçÀª MçkçÀ}í vççnçÇlç.
oçívç cçánèlçç&®çç kçÀçU Pççu³ççJçj lçí pçíLçÓvç Dçç}í
nçílçí lçíLçí çÆvçIçÓvç içí}í. cççPçç oámçjç Òç³çlvç mçá×ç
HçÀmç}ç nçílçç. cççP³çç DçbçÆkçÀlç Dçmç}í}í YçÓlç-Òçílç
yççHçvçç³çá&}áb®³çç
IçjçpçJçU
mçá×ç
çÆHçÀjkçÓÀ
MçkçÀlç vççnçÇlç. nç mçJç& ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }
çÇ}çb®çç ®çcçlkçÀçj Dçmçu³çç®çí cç}ç kçÀUÓvç
®çákçÀ}í. SJç{í Pçç}í lçjçÇ cççPççÇ jç#çmççÇ ÒçJçÉÊççÇ
kçÀcççÇ Pçç}çÇ vççnçÇ. cççÇ mcçMççvççlç pççTvç
ÞççÇHççoçb®ççÇ kçÀCççÇkçíÀ®ççÇ yççná}çÇ kçÀªvç
l³çç}ç yçÊççÇmç pççiççÇ yçÊççÇmç mçá³çç ìçí®çu³çç. ³çç
cççjCç
ÒççƬçÀ³çílç
ÞççÇHççoçb®³çç
MçjçÇjçmç
yçÊççÇmç çÆ"kçÀçCççÇ pçKçcçç JnçJ³ççlç. SJç{í®ç vççnçÇ
lçj l³çç mçá³çç êJçªHç nçíTvç l³ççb®³çç MçjçÇjçlç
çÆJçøçç®çç HçÌÀ}çJç nçíTvç l³ççvçí l³ççb®çç Dçblç JnçJçç
Dçmçç oá<ì yçílç cççPçç nçílçç. Hçjblçá nç Òç³çlvç mçá×ç
HçÀmç}ç. SkçÀç jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ cççP³çç MçjçÇjçlç
HççCççÇ Yçjlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. l³ççvçí cç}ç
ÒççCççbçÆlçkçÀ
Jçíovçç
nçíT
}çiçu³çç.
yççHçvçç³çá&}áb®³çç IçjçÇ mççí[}í}í mçJç& mçHç&
cççP³çç
kçÀ[í
³çíTvç
cç}ç®ç
obMç
kçÀª
}çiç}í.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ #çáêçíHççmçkçÀçmç
çÆMç#çç

ÞççÇHççoçb®³çç çÆHç"箳çç yççná}çÇ}ç p³çç p³çç
çÆ"kçÀçCççÇ mçá³çç ìçí®ççÆJçu³çç nçíl³çç l³çç l³çç
çÆ"kçÀçCççÇ cç}ç Dçmçn³ç Jçíovçç nçíT }çiçu³çç,
vçjkçÀ³ççlçvççb®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. cççÇ ÞççÇHçço
JçuuçYççbvçç cçvççHççmçÓvç Dçblçcç&vççvçí MçjCç içí}çí.
cççP³çç Dçblç:¢<ìçÇ}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Pçç}í.
lçí cnCçç}í ``yçbiççjDçHHçç ! lçÓ kçíÀ}íu³çç cçnçHççHçç}ç
DçvçíkçÀ Jçøç&í Fn}çíkçÀçblç oá:Kç Yççíiçu³ççvçblçj
vçjkçÀçlç mçá×ç oá:Kçç®çç DçvçáYçJç I³ççJçç }çiç}ç
Dçmçlçç. Hçjblçá cççÇ lçáP³ççJçj kç=ÀHçç kçÀªvç ³çç SkçÀç
jç$ççÇlç Pçç}íu³çç ³ççlçvççbÜçjí kçÀcçç&®çç vççMç
kçÀjçÇlç Dççní. lçáP³çç mçJç& #çáê çÆJçÐççb®çç mçá×ç
vççMç kçÀjçÇlç Dççní. lçjçÇHçCç, kçÀçíCççÇ lçnçvçívçí
J³ççkçáÀU
Pçç}í}ç
cççvçJç
lçáP³çç
Dçblç:¢<ìçÇmç
çÆomçu³ççmç lçÓ mJçlç: HççCççÇ çÆHçTvç l³çç®ç lçnçvç
YççiçT MçkçÀMççÇ}. kçÀçí}çbìçÇ Kççlç Pçá}Cçí nçÇ SkçÀ
³ççíiç ÒççƬçÀ³çç Dççní l³çç®çç DçY³ççmç kçÀªvç lçÓ
Dççvçboç®ççÇ
ÒçççÆHlç
kçÀªvç
IçíMççÇ}.
DççpçHççmçÓvç mçççqlJçkçÀ ÒçJçÉÊççÇ®çç çqmJçkçÀçj
kçÀªvç pçiçMççÇ}. cççP³çç cççlçççÆHçl³ççb®³çç IçjçÇ
çEkçÀJçç
ÞççÇ
yççHçvçç³çá&}áb®³çç
Içjçlç
Hçç³ç
"íJçC³ççmç mçá×ç yçná pçvcççb®çí HçáC³ç DçmççJçí }
çiçlçí. lçá}ç ³çç pçvcççlç lçjçÇ lçmçí Yççi³ç vççnçÇ. pççÇJçvç
oíCççjç Hçjcçíéçj Dççní cnCçÓvç ÒççCç kçÀç{Óvç
IçíC³çç®çç DççÆOçkçÀçj mçá×ç l³çç®çç®ç Dççní. cççlçç
çÆHçlçç pçvcçoçlçí Dçmçu³ççvçí HçjcçHçÓp³ç Dçmçlççlç.
l³ççb®çç JçÉ×çHçkçÀçUçlç Dçvççoj kçÀjCççN³ççbkçÀ[í
cççPçç kç=ÀHçç kçÀìç#ç vçmçlççí. lçÓ DççHçu³çç #çáê
çÆJçÐçívçí çÆkçÀlççÇ lçjçÇ çÆvç<HççHç }çíkçÀçbvçç
DçkçÀç}çÇ cçÉl³çá çÆo}çmç. l³çç HççHçç®çí HçÀU lçá}ç
MçbkçÀjYçf
vççJç箳çç
kçÀVç[
yç´çïçCçç®ççÇ
Yçíì
nçíF&Hç³ç¥lç jçnçÇ}. vçblçj çÆvç:Mçíøç nçíF&}. lççí
MçbkçÀjYçf cççPçí ®ççÆj$ç çÆ}nçÇ} Dçmçí ÞççÇHçço
ÒçYçÓ cç}ç cnCçç}í nçílçí. nçÇ Içìvçç Iç[}çÇ lçWJnç
ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç mççlç-Dçç" Jçøçç&®çí nçílçí. l³çç
çÆoJçmççHççmçÓvç cççÇ lçáPççÇ Jççì Hçnçlç Dççní. Dççpç
cççPçç ®ççbiç}ç çÆoJçmç Dççní.'' Dçmçí yçbiççjHHçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cnCçç}í. nçÇ Içìvçç iççWOçUçlç ìçkçÀCççjçÇ nçílççÇ. vçblçj
cççÇ Dçmçbcçpçmç HçCçí cnCçç}çí, ``lçácnçÇ HççCççÇ
çÆHç}í lçj oámçN³çç®ççÇ lçnçvç kçÀMççÇ Yççiçlçí.
³ççlççÇ} cçcç& kçÀç³ç ?'' l³ççJçj yçbiççjHHçç cnCçç}í,
``SkçÀç ³ççíiç ÒççƬçÀ³çívçí cççÇ Flçj pççÇJç箳çç
ÒççCçcç³ç MççÆÊçÀcçO³çí DçvçámçbOççvç mççOçlççí.
l³ççÜçjí ní lççoçlc³ç YççJçvçívçí mççO³ç nçílçí. jçcçç³çCç
kçÀç}çÇ çÆkçÀçq<kçÀbOçç vçiçjçÇ®çç Jççvçj jçpçç Jçç}çÇ
³ççmç SkçÀç ³ççíiç ÒççƬçÀ³çí Üçjí l³ç箳çç mçcççíj
³çá×çmç Dçç}íu³çç ³ççí׳ç箳çç MçÊçÀçÇ®³çç oáHHçì
MççÆÊçÀ ÒççHlç nçílç Dçmçí. ³çç kçÀçjCççvçí®ç ÞççÇ
jçcççvççÇ Pçç[箳çç cççiçí }HçÓvç l³çç®çç JçOç kçíÀ}ç
nçílçç.''

mççOçvç cççiçç&lççÇ} mççlç YçÓçÆcçkçÀçb®çç
çÆJç®ççj
cççvçJç l³ç箳çç çÆJçkçÀçmççlç mçHlç YçÓçÆcçkçíÀlç
Dçmçlççí. HççÆnu³çç YçÓçÆcçkçíÀlç mLçÓ}oínWçÆê³çí,
mçÓ#cçoínWçÆê³çí SkçÀç®ç JçíUçÇ GHç³ççíiççlç DççCçÓ
MçkçÀlççí.
oámçN³çç
YçÓçÆcçkçíÀlç
mçÓ#cç
oínWçÆê³ççb®³çç DççOççjí mçÓ#cç ÒçHçb®ç DçvçáYçJçlç
sçíìí sçíìí ®çcçlkçÀçj kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& ÒççHlç nçílçí.
çÆlçmçN³çç YçÓçÆcçkçíÀlç mçÓ#cç MçjçÇj箳çç Üçjí oÓj
Òç³ççCç kçÀª MçkçÀlççí. çÆlçmçN³çç Jç ®ççÌL³çç
YçÓçÆcçkçÀçb®³çç cçO³çí JçMççÇkçÀjCç kçíbÀê Dçmçlçí.
JçMççÇkçÀjCççlç Dçmçlççvçç p³çç çqmLçlççÇlç Dçmçlççí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

çÆJçéçççÆcç$ç cçnøççAvççÇ jçcç }#cçCççbvçç yç}ç,
DççÆlçyç}ç
vççbJç箳çç
oçívç
Dçl³çblç
HççÆJç$ç
cçb$ççb®çç GHçoíMç kçíÀ}ç nçílçç. ³çç cçb$ççlççÇ}
mHçbovç箳çç
ÒçYççJççvçí
ÒççCçMççÆÊçÀ®ççÇ
çÆmççÆ× kçÀjlçç ³çílçí. cççvçJç箳çç MçjçÇj箳çç Mçá×çÇ
¬çÀcç箳çç yççjç DçJçmLçç Dççnílç. ÞççÇjçcççb®çç oín
yççjçJ³çç DçJçmLçílç nçílçç. ÞççÇHççoçb®çç oín mçá×ç
yççjçJ³çç DçJçmLçílç Dçmçu³ççvçí l³ççb®³ççlççÇ} Dçvçblç
MççÆÊçÀ,
Dçvçblç
%ççvç,
Dçvçblç
J³ççHçkçÀlJç
mçnpççÆmç× Dçmçí Dççní.

l³çç®ç çqmLçlççÇlç DççHçCç jçnlççí. iççÌlçcç $ç+øççRvççÇ
Dçnu³çímç MççHç çÆo}ç lçWJnç lççÇ Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç
Pçç}çÇ. çÆlç}ç DççHçCç MççÇ} ®çÌlçv³ççlç Dççnçílç Dçmçç
¢É{ çÆJçéççmç nçílçç. lççÇ ÞççÇjçcç箳çç oMç&vçç Hç³ç¥lç
l³çç®ç çqmLçlççÇlç jçnçÇuççÇ. DççÆnu³çí®çí MçjçÇj
çÆMç}ç çqmLçlççÇlç içí}í nçílçí lçmçí®ç çÆlç®çí cçvç l³çç
çqmLçlççÇlç içí}í nçílçí. cnCçpçí lççÇ çÆlçmçN³çç Jç
®ççÌL³çç
YçÓçÆcçkçíÀ®³çç
cçO³çí®ç
Dçmç}íu³çç
JçMççÇkçÀjCç
kçíbÀêçlç
jççÆn}çÇ.
ÞççÇjçcçç®ççÇ
Hçç³çOçáU
}çiçlçç®ç
lççÇ®çí
cçvççíHçá<Hç
çÆJçkçÀçÆmçlç Pçç}í. DçççÆCç lççÇ mJçlç:®³çç mçnpç
çqmLççÆlçlç
Dçç}çÇ.
®çJçL³çç
YçÓçÆcçkçíÀ}ç
Hççínçí®ç}íu³çç Dççlc³çç}ç DççÆlçMç³ç çÆJçmlçççÆjlç
³ççíiç MççÆÊçÀ }çYçlçí. ³ççmçç"çÇ DççHçu³çç ³ççíiç
MçÊçÀçÇb®çç
}çíkçÀkçÀu³ççCççLç&
Dçblçjçlc³ç箳çç
yççíOççvçámççj çÆJçvççdzççíiç kçíÀ}ç lçj G®®ççqmLçlççÇ
ÒççHlç nçílçí. Hçjblçá HççHç kçÀç³çç&}ç çÆvççÆcçÊç
nçíCççjí lçá®s mJççLç& Òç³ççípçvççmçç"çÇ nçÇ MççÆÊçÀ
JççHçj}çÇ lçj Hçlçvç DçJçmLçí}ç pççTvç çÆMç}ç ®çÌlçv³ççlç
Hç[C³çç®ççÇ çÆYçlççÇ Dçmçlçí. l³ççvçblçj DçvçíkçÀ npççjçí
pçvcçç vçblçj cççvçJç pçvcçç}ç ³çílçç ³çílçí. Hçç®çJ³çç
YçÓçÆcçkçíÀJçj Dçmç}í}í mççOçkçÀ mçbkçÀuHç%ççvççÇ
Dçmçlççlç. mçnçJ³çç YçÓçÆcçkçíÀJçjçÇ} mççOçkçÀ YççJç
%ççvççÇ Dçmçlççlç. mçbkçÀuHç%ççvççÇ mççOçkçÀ oÌJççÇ
mçç#ççlkçÀçjç
yçjçíyçj
ÒççHçbçÆ®çkçÀ
kçÀç³ç&kçÀ}çHçmçá×ç
®çç}çÆJçlççlç.
YççJç%ççvççÇ
mççOçkçÀçbvçç ÒççHçbçÆ®çkçÀ kçÀç³ç&kçÀ}çHçç®çç
O³ççmç
HçÀçj
kçÀcççÇ
Dçmçlççí.
mççlçJ³çç
YçÓçÆcçkçíÀJçjçÇ}
mççOçkçÀ
Hçjcççlc³ç箳çç
pçJçU
Dçmç}íu³çç %ççvçç®ççÇ ÒçççÆHlç kçÀªvç IçíT MçkçÀlççlç.
DçJçlççjçÇ Hçá©øç Jç mççOçkçÀçlççÇ} Yçío
yçbiççjHHççbvççÇ mççbçÆiçlç}íu³çç iççí<ìçÇ SíkçÀu³ççJçj
cççP³çç cçvççlç kçÀçbnçÇ mçboín çÆvçcçç&Cç Pçç}í
l³ççb®çí çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³ççmçç"çÇ cççÇ (MçbkçÀjYçf)
ÒçÍvç kçíÀ}ç ``cçnçjçpç, pççÇJçvççlç kçíÀJçU HççÆjCççcç
¬çÀcç Dçmçlççí kçÀç ? kçÀç³ç ní DçJçlççjçÇ Hçá©øççbvçç
mçá×ç }çiçÓ Hç[lçí ?'' ³ççJçj yçbiççjçHHçç cnCçç}í
``DçJçlççjçÇ
Hçá©øç
kçÀçU箳çç
cççÆnc³ççvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆvçcçç&Cç nçílççlç. cççvçJç pçWJnç YçiçJçblç nçílççí lçWJnç
l³çç}ç mçcçLç& mçodiçá© Dçmçí cnCçlççlç. oíJç cççvçJç
ªHççlç Dçç}í lçj l³ççbvçç DçJçlççjçÇ Hçá©øç cnCçlççlç. cç®s
HççC³ççlç Jçíiççvçí Hççínè MçkçÀlççí. kçáÀcç& HççC³ççlç Jç
pççÆcçvççÆJçj oçívnçÇ çÆ"kçÀçCççÇ jçnè MçkçÀlççí. Jçjçn
cnCçpçí Kç[diçcçÉiç YçÓçÆcçJçj mçnpçHçCçí ®çç}Ó
MçkçÀCççjç ÒççCççÇ. çEmçn nç pçvççJçjçlç mçJçç&lç Þçí<þ
ÒççCççÇ. vçjçEmçn DçJçlççjçlç YçiçJççvç çÆJç<CçávççÇ
çEmçnç®çí cçáKç DçççÆCç cçvçá<³çç®çí MçjçÇj Dçmçí
ªHç OççjCç kçíÀ}í nçílçí. ³çç®çvçç ÒçJçÉÊççÇ DçmçCççjç
lçcççíiçáCçÒçOççvç Dçmç}í}ç Jççcçvç DçJçlççj. jpççíiçáCç
³çáÊçÀ Dçmç}í}ç HçjMçájçcç DçJçlççj. mçlJçiçáCç ÒçOççvç
Dçmç}í}ç lççí jçcççJçlççj. çÆ$çiçáCççb®³çç DçlççÇlç
Dçmç}í}ç,
çÆvçiçá&CçlçlJç
ÒçOççvç
Dçmç}í}ç
ÞççÇkç=À<Cç DçJçlççj. kçÀcç&ÒçOççvç Dçmç}í}ç lççí yçá×
DçJçlççj. mçcçmlç mçÉ<ìçÇlççÇ} SkçÀlJççlççÇ} DçvçíkçÀlJç
DçççÆCç DçvçíkçÀlJççlççÇ} SkçÀlJç mJçlç:cçO³çí mçcççTvç
IçíCççjç,
Dçl³çblç
DçodYçÓlç,
Dçl³çblç
çÆJç}#çCç
³çáiççJçlççj cnCçpçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççJçlççj. ÞççÇHçço
ÒçYçbÓMççÇ $ç+CççvçáyçbOç vçmç}í}í ³ççíiçmçbÒçoç³ç,
cçlçí, Oçcç&, vççnçÇlç®ç. ÞççÇHççoçb®ççÇ çqmLçlççÇ
yçá×çÇJççvççbvçç mçá×ç mçcçpçC³ççmççjKççÇ vççnçÇ.
l³ççb®³çç mççjKçí lçí®ç Dççnílç. mçJç& çÆmç×çblççb®çç,
mçJç& mçbÒçoç³ççb®çç l³ççb®³ççlç®ç mçcçvJç³ç Dççní.
³çç mçÉ<ìçÇ®çç DçççÆo çEyçoá Jç DçbçÆlçcç çEyçoá
mçá×ç
lçí®ç
Dççnílç.
mHçbovçMççÇ}
Dçmç}íu³çç
pçiçodJ³ççHççjç®çí çÆvçjçÇ#çCç kçÀjCççjí, mçbkçÀuHç
kçÀjCççjí, #ç³ç kçÀjCççjí lçí®ç Dççnílç. ní içÓ{ Dçmçí
oíJçç®çí jnm³ç Dççní. mçHlç$ç+øççRvçç pçí mçcçpç}í
vççnçÇ lçí cççÇ kçÀç³ç mççbiçá ? yççyçç ! MçbkçÀjYçfç lçÓ
Oçv³ç Dççnímç. l³ççb®çí DçJ³ççpç kçÀç©C³ç }çYçí} lççí
Oçv³ç nçí³ç. Dçv³ç pççÇJç J³çLç& nçílç.
mçlkçÀcç& Jç oá<kçÀcç祮çí HçÀ} çÆJçJçjCç
cççÇ (MçbkçÀjYçf) çÆJç®ççj}í ``cçnçjçpç cç}ç SkçÀ
MçbkçÀç Dçç}çÇ Dççní. mçcçmlç kçÀcçç&®çç yççíOç
kçÀªvç oíCççjç lççí®ç Dçmçu³ççJçj }çíkçÀçbcçO³çí
Lççí[îççvçç ®ççbiç}í Lççí[îççbvçç JççF&ì Dçmçí pçvcçç}ç
kçÀç Içç}lççí ?'' l³ççJçj yçbiççjHHçç cççí"îççvçí nmç}í Jç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cnCçç}í,``lçÓ ®ççbiç}ç ÒçÍvç çÆJç®ççj}çmç. mçJç&
mçÉ<ìçÇ ÜbÜçlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pçç}çÇ Dççní.
cçÉl³çÓ®çí Yç³ç vçmçí} lçj pçvcçoç$ççÇ DççF& mçá×ç
cçá}çJçj Òçícç kçÀjCççj vççnçÇ. JçíoçbcçO³çí Hçá©øç nç
Mçyo Dççlcçç ³çç DçLçç&vçí JççHçj}ç Dçmç}ç lçjçÇ Dççlcçç
cnCçpçí Hçá©øç vçJní. Hçá©øç nç Mçyo oínçmç
mçÓçÆ®çlç kçÀjlççí DçççÆCç Dççlcçç nç oín vççnçÇ. lççí
oínçnèvç çÆvçjçUç DçmçÓvç Dçpçvcçç, DçJ³çÊçÀ,
DççE®çl³ç, DçççÆCç çÆJçkçÀçjjçÆnlç Dççní. cççvçJççlç Jç
ÒççCççÇcçç$ççlç SkçÀ®ç Dççlcçç Jççmç kçÀjlççí. cçvçá<³ç
DçççÆCç oíJç ³ççb®³ççlç cçç$ç Yçío Dççní. ³çç
YçíoçcçáUí®ç cçvçá<³ç oíJçlJç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ
Òç³çlvçMççÇ} Dçmçlççí. ³çç Òç³çlvççcçáUí®ç cççvçJçç®çç
çÆJçkçÀçmç nçílççí. oíJççcçO³çí kçíÀJçU ®ççbiçu³çç
mçÉpçvççlcçkçÀ MççÆÊçÀ Dçmçlççlç Dçmçí vççnçÇ lçj
kçÀçbnçÇ çÆJçIçìvçkçÀçjkçÀ, çÆJçvççMçkçÀçjkçÀ MççÆÊçÀ
mçá×ç Dçmçlççlç. l³çç l³çç MçÊçÀçÇb®çç
DççJçM³çkçÀlçívçámççj GHç³ççíiç kçÀªvç mçÉ<ìçÇ®çí
®ç}vç-Jç}vç mçáJ³çJççqmLçlç ®çç}çÆJçC³çç®çí kçÀcç&
oíJç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç.
cçvçá<³ççb®³çç pçvcççlç mçáKç DçççÆCç oá:Kç nçÇ
HçÓJç&kçÀcçç&vçámççj ³çílç Dçmçlççlç. oá:Kç ³çílç
Dçmçu³ççvçí cççvçJççmç mçáKçç®çí cçnlJç kçÀUlçí Jç lççí
mçáKç çÆcçUçÆJçC³çç®ççÇ®ç DççkçÀçb#çç kçÀjlççí.
mçÉ<ìçÇcçO³çí Dçmçí çÆomçÓvç ³çílçí kçÀçÇ DçvçíkçÀ
oá<ì, kçáÀkçÀcçça, vçççqmlçkçÀ, pçvçlçí}ç sUCççjí }çíkçÀ
Dçl³çblç mçáKçç®çí pççÇJçvç pçiçlççlç DçççÆCç
mçl³çJç®çvççÇ, ÒççcçççÆCçkçÀ, mçoç®ççjçÇ mç®sçÇ}
J³çÊçÀçÇvçç DçvçíkçÀ oáOç&j mçbkçÀìçbvçç lççW[ ÐççJçí }
çiçlçí. DçMçç çÆJçHçjçÇlç çqmLçlççÇ®çí kçÀçjCç Dçmçí
kçÀçÇ kçáÀkçÀcç& kçÀªvç mçá×ç Dçl³çblç mçáKçç®çç
GHçYççíiç IçíCççN³çç }çíkçÀçbvççÇ HçÓJçça®³çç pçvcççblç
kçÀçnçÇ mçlçdkçÀcçx kçíÀ}çÇ DçmçCççj DçççÆCç l³çç®çí
HçÀ}mJçªHç l³ççbvçç Dççpç Dçmç}í}í mçáKç ÒççHlç Pçç}í
Dççní. lçmçí®ç Dçl³çblç ÒççcçççÆCçkçÀ mç®sçÇ},
mçppçvç }çíkçÀ Dççpç pççÇ oá:Kçí Yççíiçlççvçç çÆomçlççlç
lççÇ l³ççb®³çç HçÓJç&pçvcççlççÇ} HççHç kçÀcç祮çí
HçÀ}mJçªHç®ç. cçvçá<³ççmç DççHçu³çç HççHç DçLçJçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çç vçiçjçÇlç Jçí}áÒçYçÓ vççJçç®çí
SkçÀ cçnçjçpç jçp³ç kçÀjçÇlç nçílçí. lçí JçíMç yço}Óvç
vçiçjçlç çÆHçÀªvç Òçpçí®ççÇ çqmLçlççÇ DçJç}çíkçÀvç
kçÀjçÇlç. SkçÀoç l³ççbvçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç
YçíìC³çç®ççÇ F®sç Pçç}çÇ. l³ççvççÇ DççHçu³çç
mçíJçkçÀçmç DçHHçUjçpç ³ççb®³çç IçjçÇ Hçç"JçÓvç
DççoíMç çÆo}ç kçÀçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvçç
lçlkçÀçU IçíTvç ³ççJçí. Içjçlç mJççcççR®çí Dççpççíyçç
yççHçvçç®çç³çá&}á nçílçí. mçíJçkçÀçvççÇ l³ççbvçç jçpçç
%çç mççbçÆiçlç}çÇ. DççpççíyççvççÇ mJççcççÇvçç
mççbçÆiçlç}í HççÇçÆ"kçÀçHçájc箳çç cçnçjçpççvçí lçá}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

HçáC³çç®çí HçÀU lçlkçÀçU çÆcçUlç vççnçÇ, l³ççmç
kçÀçnçÇ JçíU }çiçlççí. Hçjblçá HççHç çEkçÀJçç HçáC³ç
Dçl³çblç lççÇJç´ mJçªHçç®çí Dçmçu³ççmç l³çç®çí HçÀU }
JçkçÀj çÆcçUlçí. ®ççbiç}í DçLçJçç JççF&ì kçÀcç& kçÀjCçí
cççvçJç箳çç nçlççÇ Dçmçlçí. mçcççpççlç DçOçcçç&®ççÇ
Jçç{ nçíTvç oá<ì, oájç®ççjçÇ }çíkçÀçbkçÀ[Óvç
mçppçvççb®çç, mçblççb®çç sU nçíT }çiçlççí l³çç l³çç JçíUçÇ
YçiçJççvç mçiçáCç ªHççlç DçJçlççj IçíTvç HççHççÇ,
oájç®ççjçÇ }çíkçÀçb®çç vççMç kçÀªvç, Oçcçç&®çí, mçblç
mçppçvççb®çí j#çCç kçÀjlççlç.
npççjçí Jçøçç&HççmçÓvç DççkçÀçMççlç lççjí, iç´n,
®ççboC³çç nçíl³çç Hçjblçá l³çç mçO³ççÒçcççCçí,
mçáJ³çJççqmLçlç vçJnl³çç. kçÀç}çblçjçvçí ³çç lççjç
cçb[}çlççÇ} DçvçíkçÀ lççjí Kçç}çÇ Hç[Óvç l³ççb®çí oiç[çlç
ªHççblçj Pçç}í. DçvçíkçÀ iç´n SkçÀcçíkçÀçlç çÆcçmçUÓvç
içí}í. HçÉLJççÇmçn mççjí iç´n mçÓ³çç&YççíJçlççÇ HççÆjYç
´cçCç kçÀjlççlç. ³çç iç´nçb®³çç DççkçÀøç&Cç,
çÆJçkçÀøç&Cççvçí®ç mçÉ<ìçÇ ®ççÆ}lç Dççní. lççÇ
mçÓ³çç&YççíJçlççÇ HççÆj¬çÀcçç kçÀjçÇlç Dçmçlçí.
HçjcçíéçjççÆJçøç³ççÇ DççkçÀøç&Cççvçí }çíkçÀ DççqmlçkçÀ
nçílççlç Jç mçlçdkçÀcç& kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç nçílççlç. p³çç }
çíkçÀçbcçO³çí Hçjcçíéçjç çÆJçøç³ççÇ®çí DççkçÀøç&Cç
vçmçlçí lçí vçççqmlçkçÀ nçíTvç oá<kçÀcç&í kçÀjC³ççmç
ÒçJçÉÊç nçílççlç. ³çç oçívnçÇ ÒçkçÀçj®³çç kçÀcçç&vçç lçí
mJçlç:®ç DççOççj Dçmçlççlç.
Jçí}áÒçYçÓ cçnçjçpççb®çç içJç&Yçbiç

YçíìçÇmç yççí}çJç}í Dççní. ÞççÇHçço cnCçç}í ``lççlç
jçpç箳çç cçvççblç YççÆÊçÀYççJç vççnçÇ. lççí
DçnbkçÀçjHçÓCç& JçÉÊççÇvçí cç}ç ³çíC³çç®ççÇ Dçç%çç
kçÀjlççí Dççní. l³çç}ç Jççìlçí DççHçCç cçnçjçpç Dççnçílç
DççHç}çÇ mçÊçç mçJçç¥Jçj ®çç}lçí. DççHçCç cnCçÓ lçmçí
Pçç}í HçççÆnpçí. Hçjblçá cççPçí oMç&vç SJç{í mççíHçí
vççnçÇ ní lççí pççCçlç vççnçÇ. cççÇ cçnçjçpççb®³çç YçíìçÇ
mçç"çÇ pççCççj vççnçÇ.'' mJççcççÇ jçpç箳çç mçíJçkçÀç}ç
cnCçç}í ``lçácç®çí cçnçjçpç kçíÀJçU ³çç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®çí jçpçí Dççnílç Hçjblçá cççÇ lçj
mçcçmlç çÆJçéçç®çç ®ç¬çÀJçlçça mçcç´çì Dççní.
lçác箳çç cçnçjçpççvçç mççbiçç kçÀçÇ cççP³çç
oMç&vçç®ççÇ F®sç Dçmçu³ççmç mJçlç: DççHçCç Dççcç®çí
IçjçÇ ³ççJçí. ³çílççbvçç içá©oçÆ#çCçç Jç ®ç¬çÀJçlçça mçcç
´çìçmç MççíYçí} Dçmçç vçpçjçCçç IçíTvç ³ççJçí.'' ní
mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç, DçHHçUjçpç Jç l³ççb®çí
çÆHçlçç yççHçvçç®çç³ç&}á ³ççbvççÇ DççHçmççlç
çÆJç®ççj çÆJççÆvçcç³ç kçÀªvç mçíJçkçÀçbvçç çÆvçjçíHç
oíTvç Hçç"JçÓvç çÆo}í. mçíJçkçÀçbvççÇ mJççcççÇ®çç
çÆvçjçíHç jçpççmç kçÀUçÆJç}ç lççí SíkçÓÀvç cçnçjçpç
Dçl³çblç mçblçHlç nçíTvç cnCçç}í ``cççÇ ³çç vçiçjçÇ®çç
cçnçjçpçç Dççní. cççP³çç Dçç%çí®çí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
kçÀmçí GuuçbIçvç kçÀª MçkçÀlççlç lçí cççÇ Hççnlççí'' SJç{í
Jççkçw³ç yççí}lçç®ç YççíJçU ³çíTvç çEmçnçmçvçç Jçªvç
Kçç}çÇ Hç[}í. mççjí mçíJçkçÀ çEmçnçmçvçç pçJçU OççJç}í.
l³ççbvççÇ jçpççmç HççCççÇ HççpçÓvç mççJçOç
kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç Hçjblçá l³çç®ççÇ mçJç&
MççÆÊçÀ içíu³ççÒçcççCçí nçíTvç Yç³çbkçÀj DçMçç vçjkçÀ
³ççlçvçç nçíT }çiçu³çç. lçlkçÀçU jçpçHçájçíçÆnlç
ÞççÇkçÀçíìmçáboj Mçcçç& ³ççbvçç yççí}çJçCçí Hçç"çÆJç}í.
l³ççbvççÇ cçnçjçpçç®ççÇ HççÆjçqmLçlççÇ Hççnèvç mJçlç:
ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ Þç×ç YççJççvçí HçÓpçç kçÀªvç,
lççÇLç& Òçmçço cçnçjçpççvçç DççCçÓvç çÆo}ç Jç
çÆJçYçÓlççÇ kçÀHççUçÇ }çJç}çÇ. jçpçHçájçíçÆnlç cnCçç}í,
``HçççÆn}çlç vçç cççP³çç Dç®ç&vçí®çç HççÆjCççcç.
DççHçCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®ççÇ
F®sç kçíÀ}çÇ lççÇ J³çLç& Dççní. kçÀçjCç lçí mJçlç:®ç ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oÊç ÒçYçÓb®çí DçJçlççj Dççnílç. l³ççb®³çç HçÓpçívçí }nçvç
mçnçvç çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. yççHçvçç®çç³çá&}ávçç
mçá×ç l³ççb®³çç cçáUí®ç cçb$ç çÆmççÆ× ÒççHlç Pçç}çÇ
Dççní. ÞççÇ JçWkçÀìMççm$ççÇ nç OçÓlç& JçÌM³ç
mJççcççRvçç DçvçíkçÀ çÆmççÆ× ÒççHlç Dççnílç Dçmçç
Òç®ççj kçÀjçÇlç Dçmçlççí. cçnçjçpç DççHçCç yç}Jççvç
Dçmç}ç lçjçÇ ÞççÇ mJççcççÇvçç yççbOçÓvç DççCçCçí
³ççíi³ç vççnçÇ Jç lçí DççHçu³çç HçÀç³çÐçç®çí vççnçÇ.''
cçnçjçpç jçpçHçájçíçÆnlçç}ç cnCçç}í ``ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbvççÇ kçÀçbnçÇ oá<ì MçÊçÀçÇ®çç GHç³ççíiç
kçÀªvç Dççcnçmç $çmlç kçíÀ}í Dççní. ³ççJçj DççHçCç
kçÀçbnçÇ GHçç³ç mçá®çJççJçç'' jçpçHçájçíçÆnlç cnCçç}í
``cçnçjçpç DççHçCç çÆJçÜçvç yç´çïçCççbkçÀ[Óvç ÞççÇoÊç
HçájçCçç®çí Hççjç³çCç kçÀªvç I³ççJçí. mJç³çbYçÓ
oÊçç$çí³ççb®ççÇ HçÓpçç kçÀªvç mçcççjçOçvçç kçÀjçJççÇ
DçççÆCç yç´çïçCççbvçç YçÓoçvç, mçáJçCç&oçvç, DçVçoçvç
kçÀjçJçí. Dçmçí kçíÀ}í Dçmçlçç ÞççÇ oÊç ÒçYçÓ ÒçmçVç
nçíTvç DççHç}çÇ J³ççOççÇ HçÓCç& yçjçÇ kçÀjlççÇ}.''
jçpççvçí jçpçHçájçíçÆnlççb®³çç mççbiçC³çç ÒçcççCçí
çÆJçÜçvç yç´çïçCççb kçÀjJççÇ ÞççÇ oÊç HçájçCçç®çí
Hççjç³çCç ÒççjbYç kçíÀ}í. Hçjblçá Dçç½ç³ç& Dçmçí Iç[}í
kçÀçÇ Hççjç³çCç mç᪠kçíÀu³çç HççmçÓvç iççJççlççÇ}
®ççíjçb®çç mçáUmçáUçì DççÆOçkçÀ®ç Jçç{}ç.
l³ççb®³ççJçj DççUç Içç}Cçí jçpççmç kçÀ"çÇCç Pçç}í.
cçnçjçpççbvçç l³çç jç$ççÇ®ç mJçHvççlç DççHç}í çÆHçlçj
çÆomç}í. lçí DçiçoçÇ #ççÇCç DçMçÊçÀ DçççÆCç
oçÇvçJççCçí çÆomçlç nçílçí. lçí cnCçç}í ``Dçjí Jçí}Ó ! lçÓ
Dççcnçmç Þçç× Yççípçvç oílç vççnçÇmç Dççcç®ççÇ ³çç
Òçílç ³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjC³ççmç kçÀçbnçÇ
kçÀjçÇlç vççnçÇmç'' cçnçjçpçç cnCçç}í ``lççlç ! cççÇ
Mççm$ççvçámççj Þçç× kçÀcç& kçÀjlççí vçç'' çÆHçlçj
cnCçç}í ``Hçjblçá lçí Dççcnç}ç kçÀçnçÇ çÆcçUlç vççnçÇ. yç
´çïçCç cçç$ç KççTvç Hçá<ì nçílç Dççnílç. jçpççvçí Jç yç
´çïçCççbvççÇ oçíIççbvççÇ Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí
cçb$ççí®®ççjçmçn Þçç× kçÀcç& kçíÀu³ççmç Dççcnçmç
l³çç®ççÇ ÒçççÆHlç nçíF&}.'' çÆHçlçjçb®³çç JçÊçÀJ³ççvçí
jçpççmç jç$ççÇ çÆvçêç mçá×ç Dçç}çÇ vççnçÇ. ³çç®ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

JçíUçÇ l³çç®ççÇ GHçJçj, mçbáoj DçMççÇ kçÀv³çç YçÓlç
yççOçívçí çÆHççÆ[lç nçíTvç, kçíÀmç cççíkçÀUí mççí[Óvç
çÆJçkçÀì nçm³ç kçÀjçÇlç IçjçlççÇ} mçJç& Jçmlçá jçiççvçí Içjç
yççníj HçíÀkçÓÀ }çiç}çÇ. lççÇ pçíJçCççmç yçmç}çÇ kçÀçÇ
DçVççlç çÆkçÀ[í çÆomçlç Jç lçí DçVç lççÇ HçíÀkçÓÀvç oíF&.
çÆl箳çç DçbiççJçjçÇ} kçÀHç[îççbvçç SkçÀocç Dççiç }çiçí.
DçMçç ÒçkçÀçjí cçnçjçpççbvçç mçJç& yççpçÓvççÇ
mçbkçÀìçvççÇ Içíj}í. l³ççb®ççÇ çqmLçlççÇ Dçl³çblç
o³çvççdzç Pçç}çÇ.
jçpççmç mçnç³³ç kçÀjCççN³çç jçpçHçájçíçÆnlçç®ççÇ
çqmLçlççÇ mçá×ç Dçl³çblç Mççí®çvççdzç Pçç}çÇ nçílççÇ.
l³çç®ççÇ mççÌc³ç mççípJçU mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ
SkçÀçSkçÀçÇ Dçl³çblç ¬çÀçíçÆOçlç mJçYççJçç®ççÇ nçíTvç
HçlççÇ®³çç çÆMçjçJçj®ç Yççb[í DççHçìÓ }çiç}çÇ. l³ç箳çç
cçá}çvçí Òçl³ç#ç jçpçHçájçíçÆnlçç}ç®ç oçíjKçb[çvçí
IçjçlççÇ} SkçÀç Kççbyççmç yççbOçÓvç "íJç}í. l³çç}ç pçWJnç
YçÓkçÀ }çiç}çÇ lçWJnç l³ç箳çç mçcççíj SkçÀ içJçlçç®çç
Yççjç "íTvç lççí vç Kççuu³ççmç HççíUçÆJçC³ççmç mçájJççlç
kçíÀ}çÇ. Hççjç³çCççmçç"çÇ çÆvçJç[}í}í yç´çïçCç Hççjç³çCç
mçbHçTvç pçíJçCç kçÀªvç IçjçÇ ³çílçç®ç l³ççbvçç IçjçÇ
OçácççkçÓÀU Içç}CççjçÇ YçÓlç Òçílçí çÆomçlç nçílççÇ. lççÇ
Hççnèvç çÆyç®ççjí yç´çïçCç DçiçoçÇ Iççyçªvç pççlç. lççÇ
YçÓlçí yç´çïçCççvçç cnCçlç ``lçác箳çç cçnçjçpççbvççÇ
DçmçbK³ç HççHçí kçíÀ}çÇ. Dççcnçmç Dççc箳çç
HçlççÇHççmçÓvç oÓj kçÀªvç Dççlççívççlç sU kçíÀ}ç.
lçácnçÇ jçpççvçí Jççcç cççiçç&vçí çÆcçUçÆJç}í}í Oçvç oçvç
ªHççlç Içílç}í l³ççcçáUí DççcnçÇ lçácnçmç $ççmç
oílçDççnçílç. nçÇ mçJç& HççÆjçqmLçlççÇ Hççnèvç, yç
´çïçCç, jçpç HçájçíçÆnlç DçççÆCç mJçlç: cçnçjçpç DçiçoçÇ
Iççyçªvç içí}í. l³ççbvçç ³ççlçÓvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç
I³ççJççÇ ní kçÀUívçç. Dçl³çblç Yç³çYççÇlç nçíTvç cçnçjçpç
jçpçHçájçíçÆnlççbvçç cnCçç}í oÊç HçájçCç箳çç
Hççjç³çCççcçáUí mçJç& oá:Kçí vçççÆnMççÇ nçíTvç mçáKç
ÒçççÆHlç nçíF&} Dçmçí Jççì}í nçílçí. Hçjblçá mççjí
kçÀçbnçÇ çÆJçHççÆjlç®ç Iç[}í. l³ççbvçç Dççlçç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç mççcçL³çç&®ççÇ kçÀuHçvçç
Dçç}çÇ DçççÆCç DççHçCç kçíÀ}íu³çç kçÀjCççÇJçj
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Hç½ççlççHç Pçç}ç. cçnçjçpç jçpçHçájçíçÆnlç DçççÆCç yç
´çïçCççmç IçíTvç ÞççÇ mJççcççR®³çç oMç&vççmç içí}í. lçí
mçJç&pçCç mJççcççÇvçç MçjCç içí}í DçççÆCç #çcçç
³çç®çvçç kçíÀ}çÇ. #çcççMççÇ}, o³ççIçvç DçMçç ÞççÇHçço
jçpççbvççÇ cççí"îçç Goçj Dçblç:kçÀjCççvçí l³ççb®çí
DçHçjçOç #çcçç kçíÀ}í. lçí cnCçç}í ³çç mçÉ<ìçÇcçO³çí
Òçl³çíkçÀpçCç nç mçíJçkçÀ®ç Dçmçlççí. cççÇ pçWJnç
ÒçmçVç nçílççí lçWJnç l³çç mçíJçkçÀç}ç mçíJçí®çí pççmlççÇ
pççmlç HçÀU Òçoçvç kçÀjlççí. Hçjblçá DçÒçmçVç
Pççu³ççmç mçíJçí®çí DçiçoçÇ kçÀcççÇlç kçÀcççÇ HçÀU
oílççí. cçbçÆojçlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊç cççÇ®ç Dççní.
kçÀç}çivççÇ ªHççlç Dçmç}í}í lçí ÞççÇoÊçªHç cççPçí®ç
Dççní. cççÇ pççÇJççb®³çç G×çjçmçç"çÇ ³çç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç ªHççlç DçJçlçj}çí Dççní. Þç×ç³çáÊçÀ
Dçblç:kçÀjCççvçí cççPççÇ YçÊçÀçÇ kçíÀu³ççmç cççÇ
ÒçmçVç nçílççí. cççPçí DççF&JççÆ[} mççÌ. mçácçlççÇ
DçççÆCç ÞççÇ DçHHçUjçpç ní Òçl³ç#ç ÞççÇ}#cççÇ
DçççÆCç YçiçJççvç çÆJç<Cçá®ç Dççnílç. cççPçí Dççpççíyçç
SkçÀç pçvcççcçO³çí ``}çYçço'' cçnçÆøç& nçílçí. cççPçç
pçvcç içCçíMç ®çlçáLççamç Pçç}ç.''
cççÇ Hçá{çÇ} vçjçEmçn mçjmJçlççÇ®³çç DçJçlççjçlç cççPçí
Dççpççíyçç ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}ábmççjKçç çÆomçívç.
cççÇ l³çç DçJçlççjçlç pçWJnç içbOçJç&HçÓj ³çç #çí$ççÇ
çÆvçJççmç kçÀjçÇvç l³çç JçíUçÇ YçÓlç, Òçílççb®ççÇ
l³ççb®³çç ³ççílççÇlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjçÇvç. çÆJçHçá}
Oçvç, oçÌ}lç MççÆÊçÀ mççcçL³ç& Dçmç}í lçjçÇ l³çç®çç
içJç& kçÀª vç³çí. mçbHçÊççÇ nçÇ mçl³çcççiçç&vççÇ
çÆcçUçÆJç}í}çÇ DçmççJççÇ. Jççcç cççiçç&vççÇ
çÆcçUçÆJç}í}çÇ vçmççJççÇ. Jççcç cççiçç&vççÇ
çÆcçUçÆJç}í}çÇ mçbHçÊççÇ oá:Kç, kçwuçíMç, DçMççblççÇ,
JçÌcçvçm³ç, DççHçHçj YççJççmç®ç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílçí.
Òçl³çíkçÀ箳çç HççHç HçáC³çç®çç çÆnMççíyç
çÆ®ç$çiçáHlççkçÀ[í Dçmçlççí. lçácç®çí HççHç vç<ì
nçíC³ççmçç"çÇ cç}ç MçjCç ³çíTvç Dççlç&YççJççvçí ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYçç, oÊçç$çí³çç, çÆoiçbyçjç, DçMççÇ nçkçÀ
cççju³ççmç cççÇ lçác箳çç mçJç& HççHçç®çí onvç kçÀªvç
lçácnçmç HçáC³ççlcçç kçÀjçÇvç. ní cçnçjçpçç lçÓ mçl³ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçmç}í}í Dçmçl³ç mççbçÆiçlç}ímç DçççÆCç Dçmçl³ç
Dçmç}í}í mçl³ç ÒççÆlçHççovç kçíÀ}ímç l³ççcçáUí lçá}ç
Flçkçw³çç mçbkçÀìçbvçç lççW[ ÐççJçí }çiç}í. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çç ³ççíi³ç mçvcççvç vç kçÀjlçç l³ççb®ççÇ
çEvçoç kçíÀu³ççvçí ÞççÇ oÊç HçájçCç ³çç iç´bLçç®çí
Hççjç³çCç kçÀªvç mçá×ç l³çç®çí HçÀU vç çÆcçUlçç
vçámçlççÇ mçbkçÀìí®ç Pçí}çJççÇ }çiç}çÇ. ÞççÇoÊç ÒçYçÓ
mJçlç: ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç ní çÆ$çJççj mçl³ç
Dççní.

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -16
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®ççÆj$çç®çí mcçjCç
kçÀjçÇlç cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç nçílççí. mJççcççÇ
kçáÀ©iç·çÇ}ç (kçáÀjJçHçáj}ç) Dçmçu³çç®çí
kçÀUu³ççHççmçÓvç cççP³çç Dççvçboç}ç HççjçJççj Gj}ç
vçJnlçç. l³ççb®³çç oMç&vçç®ççÇ Dççí{ #çCççí#çCççÇ
Jçç{lç®ç nçílççÇ. cççiçç&lç SkçÀ Gmçç®çí Mçílç çÆomç}í.
Mçílççlç SkçÀ MçílçkçÀjçÇ Dççvçboçlç yçmç}ç nçílçç.
MçípççjçÇ®ç Gmçç®çç jmç iççUÓvç l³çç®çç içáU
kçÀjC³çç®çí kçÀçcç ®çç}Ó nçílçí. l³çç MçílççlççÇ} KççìíJçj
yçmç}íu³çç MçílçkçÀN³ççvçí cççí"îçç vçcç´YççJççvçí cç}ç
yççí}çTvç Gmçç®çç jmç çÆo}ç. lççí HçÀçj®ç cçOçÓj jmç
nçílçç. cççÇ ÞççÇ ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççmç pççlç
Dçmçu³çç®çí SíkçÓÀvç l³çç MçílçkçÀN³ççmç KçÓHç
Dççvçbo Pçç}ç lççí MçílçkçÀjçÇ cç}ç cnCçç}ç Dççnçí
kçÀçkçÀç ! cççPçí vççbJç ÞççÇcççvçd vççjç³çCç cçuuççoçÇ.
Dççcç®çí iççbJç cçu³ççoçÇHçájcç nçílçí Hçjblçá
kçÀç}çblçjçvçí l³çç®çí vççbJç cçuuççoçÇ Dçmçí DçHçYç
´bMççvçí Hç[}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Dççpççíyçç
ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}Ó ³ççb®çí Dçç[vççJç mçá×ç
cçuuççoçÇ Dçmçí nçílçí lçí yç´çïçCç nçílçí Hçjblçá DççcnçÇ
®ççÌOçjçÇ Dççnçílç. l³ççb®çí DçççÆCç Dççcç®çí DçiçoçÇ
pçJçU®çí mçbyçbOç Dçmçlççvçç DççcnçÇ cçuuççoçÇHçÓjcç
iççbJç mççí[Óvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççJççÇ Dçç}çí. l³çç
JçíUçÇ Dççcç®ççÇ HççÆjçqmLçlççÇ HçÀçj®ç çÆyçkçÀì
nçílççÇ. mççjçÇ mLççJçj pçbiçcç cçç}cçÊçç çÆJçkçÓÀvç
ìçkçÓÀvç, DçbiççJçjçÇ} SkçÀç kçÀHç[îççvçí DççcnçÇ ³çíLçí
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç Dçç}çí. ÞççÇyççHçvçç®çç³çá&}á
³ççbvççÇ Dççcnçmç cççí"îçç Òçícççvçí pçíT Iççlç}í l³ççb®çí
Mçílç kçÀjC³çç®ççÇ Dççcç®ççÇ F®sç DççcnçÇ l³ççbvçç
yççí}Óvç oçKççÆJç}çÇ. l³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço IçjçÇ
nçílçí. lçí cnCçç}í yççHçvçç®çç³çá&}áb®³çç IçjçlççÇ} DçVç
ní oíJç箳çç ÒçmççoçmççjKçí Dçmçlçí. oíJç箳çç kç=ÀHçí
çÆMçJçç³ç nç Òçmçço çÆcçUlç vççnçÇ.
yççHçvçç®çç³çá&}á®çí oMç&vç çÆcçUCçí mçá×ç oá}&Yç
Dççní. lçác箳çç HçáC³ççFvçí®ç Iç[}í Dççní.
yççHçvçç®çç³çá&}á Dççcnçmç cnCçç}í, ``DççcnçÇ
Dççcç®çí Mçílç kçÀjC³ççmç oámçN³ççbvçç çÆo}í Dççní.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇcçvçd vççjç³çCç JçÉÊççblç

kçÀçbnçÇ kçÀçjCç vçmçlççvçç l³ççvçç kçÀç{Óvç ìçkçÀCçí
Oçcçç&çÆJç©× nçíF&}. Dççlçç lçácnçÇ SkçÀ cçÓ"Yçj
GçÆ[o SkçÀç kçÀHç[îççlç yççbOçÓvç IçíTvç Hççƽçcç
çÆoMçWmç pçç. lçác箳çç cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç&
nçílçç®ç lçí kçáÀUçÇLç (G[çÇo) ìçkçÓÀvç Ðçç. Hçjcçíéçj
Dçl³çblç o³ççUÓ Dççní. lççí Kç[kçÀçlç Dçmç}íu³çç
yçí[ákçÀç}ç mçá×ç DçVç HçájçÆJçlççí lççí lçácnç}ç DçVç
HçájçÆJçCççj vççnçÇ kçÀç ? lçácnçÇ DççHçu³çç kçÀç³çç&lç
³çMçmJççÇ Jnç}.'' DççcnçÇ pçíJçCç kçíÀ}í Jç çÆvçIçlççvçç
Oççílçj箳çç mççíi³ççlç cçá"Yçj kçáÀUçÇLç yççbOçÓvç
IçíTvç HççƽçcçíkçÀ[í lççbí[ kçÀªvç çÆvçIçç}çí. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçívçí ÒçJççmççlç DçVç
HççC³çç®çç cçáUçÇ®ç $ççmç Pçç}ç vççnçÇ. vç cççiçlçç®ç
Dççcnçmç pçíJçCç çÆcçUlç nçílçí. ní kçíÀJç{í Dçç½ç³ç&.
®çç}lç ®çç}lç DççcnçÇ DççbOç´Òççblç Dççí}çb[Óvç
kçÀvçç&ìkçÀ Òççblççlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. cççiçç&lç Dççcnçmç
DçvçíkçÀ HçCç&kçáÀìîçç çÆomçu³çç. l³ççlç jçnCççjí }çíkçÀ
JçÉ×®ç nçílçí. l³ççb®³çç pçJçU Oçvç mçbHççÆÊç JçiçÌjí
kçÀçbnçÇ vçJnlççÇ. SkçÀç HçCç&kçáÀìçÇlç DççcnçÇ ÒçíJçMç
kçíÀ}ç lçíLçí SkçÀ JçÉ× pççí[Hçí jçnçlç nçílçí. lçí pççlççÇvçí
®ççÌOçjçÇ nçílçí. l³ççb®çç SkçáÀ}lçç SkçÀ cçá}içç mçHç&
obMççvçí cçjCç HççJç}ç nçílçç. l³çç cçá}ç®ççÇ HçlvççÇ
kç=À<CççvçoçÇlç mvççvç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç
HççC³ç箳çç ÒçJççnçlç Jççnèvç içí}çÇ nçílççÇ. l³ççvçç
mçblççvç vçJnlçí. ³çç JçÉ× obHçlççÇ}ç Dççlçç
kçÀçíCçç®çç®ç DççOççj Gj}ç vçJnlçç. l³ççb®çí MçípççjçÇ
cçç$ç l³ççb®³çç yçjçíyçj cçOçáj YççøçCç kçÀjçÇlç Jç JçíUçí
JçíUçÇ l³ççvçç cçolç kçÀjçÇlç Dçmçlç. ³çç JçÉ× pççí[H³ççvçí
Dççcç®çí GÊçcç DççojççÆlçL³ç kçíÀ}í Jç IçjçÇ "íJçÓvç Içílç}í.
pçíJnç pçíJnç DççcnçÇ Hçá{í pççC³ççmçç"çÇ çÆvçIçlç
DçmçÓ l³çç JçíUçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ Dç[®çCç ³çíF& Jç Dççcç®çí
pççCçí mLççÆiçlç nçíF&. MçíJçìçÇ SkçÀç MçáYç cçánèlçç&Jçj
DççcnçÇ çÆvçIçç}çí Hçjblçá l³çç®ç JçíUçÇ l³çç JçÉ×
içÉnmLççmç G}ìîççb®çç DçççÆCç pçá}çyçç®çç $ççmç
mç᪠Pçç}ç. lçíJnç Dççcnçmç jnçCçí Yççiç Hç[}í. SkçÀoçívç
çÆoJçmççlç l³çç içÉnmLççmç yçjí Jççìu³ççJçj DççcnçÇ
Hçá{®³çç ÒçJççmççmç çÆvçIçç}çí. Dççc箳çç lçíLççÇ}
®ççj Hççb®ç çÆoJçmççb®³çç JççmlçJ³ççvçí l³çç JçÉ×
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçáÀìábJç箳çç cçvççblç Dççc箳çç çÆJçøç³ççÇ ÒçícçYççJç
GlHçVç Pçç}ç nçílçç. Dççcnç}ç çÆvçjçíHç oílççbvçç
l³ççb®³çç [çíU³ççlç ÒçícççÞçÓ oçìÓvç Dçç}í Jç DççcnçÇ
mçpç} vçí$ççbvççÇ l³ççb®çç çÆvçjçíHç Içílç}ç.
Oççílçj箳çç mççíi³ççlç yççbOç}íu³çç kçáÀUçÇLçç}ç Dççlçç
Jççmç ³çíT }çiçu³ççvçí DççcnçÇ lçí HçíÀkçÓÀvç çÆo}í.
DççcnçÇ l³çç JçÉ× obHçlççÇ}ç cçolç kçÀjC³çç®ççÇ F®sç
J³çÊçÀ kçíÀ}çÇ Hçjblçá l³ççbvççÇ Dççc箳çç kçÀ[Óvç
kçÀçnçR®ç Içílç}í vççnçÇ. l³ççb®ççÇ çÆvççÆj®s JçÉÊççÇ
Hççnèvç Dççcnçmç DççÆlçMç³ç Dçç½ç³ç& Jççì}í. l³çç JçÉ×
obHçlççÇ®³çç HççÆj®ç³çç®çç SkçÀ p³ççíçÆlçøççÇ nçílçç.
l³çç}ç l³ççbvççÇ yççí}çJç}í. lççí IçjçÇ Dççu³ççJçj l³çç JçÉ×
içÉnmLççmç cnCçç}ç lçác箳çç IçjçÇ Dçç}í}í pçí
DççÆlçLççÇ Dççnílç lçí DççÆlçMç³ç DçcçbiçU Dççnílç
l³ççb®³çç JççmlçJ³ççvçí lçácnç}ç oççÆjê³ç ÒççHlç nçíF&}.
l³ççbvçç lçácnçÇ }JçkçÀjçlç }JçkçÀj Içç}JçÓvç Ðçç. lçí JçÉ×
obHçlççÇ cnCçç}í, ``HçbçÆ[lçpççÇ ! l³ççb®³çç JççmlçJ³ççvçí
Dçç}íu³çç oççÆjÐç´ç®çç HççÆjnçj kçÀjC³çç®çç
Mççm$ççmç kçÀçbnçÇ lçjçÇ GHçç³ç Dçmçí} vçç ? DççHçCç
lççí mççbiççJçç l³çç mçç"çÇ çÆkçÀlççÇnçÇ Kç®ç& Pçç}ç
lçjçÇ DççcnçÇ lççí oíT. l³çç DççÆlçLççÇ®çí Dçcçbiçu³ç vç<ì
kçÀjC³ççmçç"çÇ pççí HçÓpçççÆJçOççÇ Dçmçí} lççí
mççbiçC³çç®ççÇ kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ. Hçjcçíéçj箳çç
F®sívçí®ç mççjí çÆJçéç ®çç}lçí. mçJç& oíJççvçç
cçb$ç箳çç mçnç³³ççvçí ÒçmçVç kçÀªvç Içílçç ³çílçí.
Òçl³ç#ç yç´ïççmç ÒçmçVç kçÀªvç IçíC³çç®çí çÆJçOççvç
lçácnçÇ pççCçlçç. ³ççcçáUí OçjlççÇJçj lçácnçÇ F&éçj®ç
Dççnçlç. lçácnçÇ Dççcç®ççÇ F®sç HçÓCç& kçÀjç nçÇ
çÆJçvçblççÇ.'' l³çç p³ççíçÆlçøçç}ç l³çç JçÉ× pççí[H³çç®ççÇ
çÆJçvçblççÇ cççv³ç kçÀjC³çççÆMçJçç³ç cççiç&®ç vçJnlçç.
lççí p³ççíçÆlçøççÇ cnCçç}ç Oççv³ç GiçJçC³çç mçç"çÇ
HççC³çç®ççÇ içjpç Dçmçlçí l³çç mçç"çÇ Hçpç&v³ç ³ç
%çç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀj. ³ç%ç kçÀjCççN³çç J³ççÆÊçÀ}ç
oíJçlçáu³ç cççvçlççlç. Òçl³ç#ç oíJçmçá×ç ³ç%ç
kçÀjCççN³çç®ççÇ mlçálççÇ kçÀjlççlç. ³ç%çç®çí Hççb®ç
ÒçkçÀçj Dççnílç.
1) oíJç³ç%ç 2) YçÓlç³ç%ç 3) cçvçá<³ç³ç%ç 4) yç´ïç³ç%ç
DçççÆCç 5) çÆHçlçɳç%ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç }çÇ}ç Dçl³çblç DçodYçÓlç,
Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ nçíl³çç. l³çç JçÉ× oçbHçl³ççvçí
çÆo}íu³çç êJ³ç箳çç mçnç³³ççvçí çÆJçÜçvç yç´çïçCççbÜçjç
mçJç& kçÀç³ç& çÆmç×çÇmçç"çÇ ³ç%ç kçíÀ}ç. ³çç ³ç
%ççcçáUí Dççc箳çç pçvcç HççÆ$çkçíÀlççÇ} mçJç&
oçíøççb®çí çÆvçcçÓ&}vç Pçç}í. l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç
HçáC³ççFvçí Dççcnçmç Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç ³ç%çç®çí
oMç&vç Iç[}í. ³çç ³ç%ççlççÇ} nçÆJç<³ç Fbê DçççÆCç Flçj
oíJçlççbvçç DçHç&Cç kçíÀ}í nçílçí. Òçl³çíkçÀ oíJç箳çç
F®sívçámççj nçÆJç<³çç®çç Yççiç oíC³ççlç Dçç}ç nçílçç l³çç
Òçl³çíkçÀ oíJçlçívçí lççíb[ Yçªvç DçççÆMçJçç&o çÆo}í nçílçí.
içç³ç, Jçío, yç´çïçCç, HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³çç, mçl³ççÆÒç³ç
DçççÆCç oçvçMçÓj }çíkçÀçcçáUí HçÉLJççÇ®çí mçÉpçvç
kçÀç³ç& ®çç}lçí. MçílççÇ kçÀjC³ççmç p³çç ÒçcççCçí
yçÌ}ç®ççÇ çÆvçlççblç içjpç Dçmçlçí lçíJç{çÇ®ç içjpç
Fn}çíkçÀ çÆmççÆ×mçç"çÇ ³ç%ç ³ççiçç®ççÇ Dçmçlçí
DçççÆCç çÆlçlçkçÀçÇ®ç içjpç Hçj}çíkçÀ çÆmç×çÇmçç"çÇ
iççícççlçí®ççÇ Dçmçlçí. çÆMçJçç³ç içç³ççÇcçáUí
DççHçCççmç oÓOç, onçÇ, lçÓHç }çíCççÇ, Fl³ççoçÇ
KççC³çç®çí HçoçLç& lçj çÆcçUlççlç®ç.
YçÓcççlçí®çí mççlç içáCç
mçJç&Oçcç祮ççÇ lçlJçí JçíoçbJçj®ç DççOççj}í}çÇ Dççnílç.
OçjlççÇcççlçí}ç mçá×ç Jçíoçb®çç®ç DççOççj Dççní. yç
´çïçCç }çíkçÀ DççHçu³çç ³çpçcççvçç ×çjç ³ç%ç kçÀjJçÓvç
mçcççpççmç mçlkçÀcç& kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç kçÀjlççlç.
DçMçç mçlkçÀcçç&vçí YçÓcççlçímç mççcçL³ç& ÒççHlç
nçílçí. HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³çç DççHçu³çç HçççÆlçJç´l³ççvçí
Oçcçç&®çí j#çCç kçÀjlççlç. HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³ççbcçáUí
OçjCççÇcççlçç mçcçÉ× nçílçí. mçl³çYççøçCç kçÀjCççN³çç
mçl³ç-mçbkçÀuHççÇ
}çíkçÀçbcçáUí
mçá×ç
YçÓcççÇ
DççvçbçÆolç nçílçí. çÆvç}çxYççÇ }çíkçÀ DççHç}çÇ }
çíYççÇJçÉÊççÇ ìçkçÓÀvç oíTvç mçcççpççlç cççOçá³ç&
Jççìlççlç. lçj oçvçMçÓj }çíkçÀ HçáC³çcççiçç&vçí çÆcçUç}í}í
Oçvç oçÇvç-oáyçȳçç DçYççiççÇ }çíkçÀçbvçç JççìÓvç
Fn}çíkçÀ DçççÆCç Hçj}çíkçÀ oçívnçÇ mççOçÓvç Içílççlç.
³çç mçHlç içáCççbvççÇ ³çáÊçÀ Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbcçáUí
HçÉLJççÇ mçoÌJç ÒçmçVç, mççcçL³ç&Jççvç DçççÆCç
YçjHçÓj
DçVçHççCççÇ
HçájçÆJçCççjçÇ
nçílçí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

yççHçvçç®çç³çá&}á
mççjK³çç
cçnçHçá©øççbvççÇ
Dççcnç}ç çÆvççÆcçÊçcçç$ç kçÀªvç ³ç%çHçá©øç ÞççÇ
ÞççÇHçço JçuuçYç ¿ççb®³çç mçcç#ç Dççcnçmç Oçv³ç
kçíÀ}í.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbkçÀ[Óvç YçÊçÀçb®çí j#çCç
³ç%ç çÆvççÆJç&IvçHçCçí, cççí"îçç Dççvçboçlç mçbHçVç
Pçç}ç. lçí JçÉ× obHçlççÇ Dççcnçmç DççHçu³çç cçá}ç
mççjKçí cççvç oíTvç JççiçJççÇlç nçílçí. ní l³ççb®³çç YççT
yçboçvçç DççJç[}í vççnçÇ. Dççcnç}ç SkçÀ çÆcçj®ççÇ®çí
Mçílç nçílçí l³çç}ç ®ççjçÇ yççpçÓvççÇ lçç[çÇ®³çç Pçç[ç®çí
kçáÀbHçCç nçílçí. ³çç lçç[çÇ®³çç Pçç[ç®çç jmç iççÌ[ }çíkçÀ
³çíTvç kçÀç{Óvç IçíTvç pççlç. SkçÀoç cççÇ Mçílççlç içí}çí
Dçmçlççvçç Dççcç®çí YççTyçbo MçílççlççÇ} çÆcçj®³çç
lççí[Óvç Hççíl³ççlç Yçªvç yçÌ}içç[çÇlç lççÇ HççílççÇ "íTvç
IçjçÇ pççC³ççmç çÆmç× Dçmç}í}í cççÇ HçççÆn}í. cççÇ
SkçÀìç®ç nçílççí Hçjblçá lçí onç }çíkçÀ nçílçí. ³çç®ç JçíUçÇ
SkçÀ Dçç½ç³ç& Iç[}í. SkçÀ DçmJç} lçç[çÇ®³çç Pçç[çJçj
®ç{Óvç l³çç®çç jmç HççÇlç nçílçí. SJç{îççlç l³çç®çç
PççíkçÀ içí}ç DçççÆCç lçí Kçç}çÇ Hç[}í l³çç DçmJç}ç}ç
pçJçU Dçç}í}í Hççnlçç®ç Dççcç®çí YççTyçbo Iççyçªvç
HçUÓvç içí}í. DçmJç}箳çç çÆJçøççjçÇ vçKççbvççÇ
nçíCççN³çç pçKçcççb®ççÇ l³ççbvçç kçÀuHçvçç nçílççÇ.
cççÇ ÞççÇHççoçb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç yçÌ}içç[çÇlç
yçmç}çí Jç lççÇ içç[çÇ ®çç}Ó }çiç}çÇ. lçí DçmJç}
ÞççÇHçço箳çç vççcçmcçjCç箳çç DççJççpççvçí Mççblç
Pçç}í Jç Dççc箳çç yçjçíyçj ®çç}lç Dççc箳çç IçjçÇ Dçç}í.
l³çç DçmJç}ç}ç Hççnèvç l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç Içjç
pçJçU®çí MçípççjçÇ Dçç½ç³ç& ®ççÆkçÀlç Pçç}í. l³çç jç$ççÇ
DççcnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Yçpçvç kçíÀ}í lçj lçí
DçmJç}mçá×ç Dççc箳çç yçjçíyçj yçmçÓvç lçvcç³çlçívçí
Yçpçvç SíkçÀlç nçílçí. Yçpçvç mçbHçJçÓvç mçJçç¥vçç
Òçmçço Jççì}ç. lççí l³çç DçmJç}çvçí Dççvçboçvçí Kççuuçç.
³ççvçblçj lçí DçmJç} Dççc箳çç IçjçlççÇ} SkçÀ mçom³ç
Dçmçu³çç ÒçcççCçí jçnçlç nçílçí. lçí Dççc箳ççMççÇ
Òçícççvçí jçnçÇ Hçjblçá Dççc箳çç Mç$çbÓvçç l³çç®ççÇ
YççÇlççÇ Jççìí. l³ç箳çç YççÇlççÇcçáUí Mçílçç®çí j#çCç
kçÀjC³çç®çí kçÀçcç Dçvçç³ççmçí DçmJç}®ç kçÀjçÇlç.
Dççc箳çç IçjçÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç }çÇ}çkçÀLççb®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço mJççcççR®³çç }çÇ}ç cççí"îçç Dçiçc³ç Dççnílç.
l³ççlç kçÀç³ç&kçÀçjCç mçbyçbOç MççíOçCçí Dçl³çblç
kçÀ"çÇCç Dççní. kçÀçjCçç çÆMçJçç³ç kçÀçíCçlçínçÇ kçÀcç&
mçbYçJçlç vççnçÇ. Fbêç®ççÇ HçÓpçç
iççíkçáÀUJççmççdzççvççÇ, ÒççÆlçJçøçç&ÒçcççCçí vç
kçíÀu³ççcçáUí jçiççTvç, l³ççvçí iççíkçáÀUçJçj DççÆlçJçøçç&
kçíÀ}çÇ. lçWJnç ÞççÇkç=À<Cççvçí iççíJçOç&vç HçJç&lç
DççHçu³çç Dçbiçá}çÇJçj G®ç}Óvç Oçj}ç Jç l³çç Kçç}çÇ
mççjí iççíkçáÀUJççmççÇ mçájçÆ#çlç jççÆn}í. p³çç ÒçcççCçí
ÞççÇkç=À<Cççvçí mçJç& iççíkçáÀ}Jççmççdzççb®çí j#çCç
kçÀªvç DççHçu³çç iççíHçç} Oçcçç&®çí Hçç}vç kçíÀ}í
l³çç®ç ÒçcççCçí ÞççÇHçço JçuuçYççvççÇ
cççbçÆ$çkçÀ箳çç ³ççíiç MçÊçÀçÇ}ç çÆl箳çç Dçç%çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

kçÀçÇlç&vç DçççÆCç ÞççÇHççoç®çí vççcçmcçjCç çÆvçl³ç
vçícççvçí ®çç}í. SkçÀoç Dçmçí®ç Mçílççlç içíuçí
Dçmçlççbvçç lçí DçmJç} Mçílççlç Dçç}í. cççP³ççkçÀ[í cçç"îçç
Òçícççvçí HçççÆn}í. cççÇ ÞççÇHçço mJççcççR®çí vççcç
IçíC³ççmç mçájJççlç kçÀjlçç®ç lçí cççí"îçç Dççvçboçvçí
vçç®çÓ }çiç}í.
Dççc箳çç Mçípççj®³çç iççJççlç SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç
nçílçç. l³ççvçí kçÀçnçÇ GHççmçvçç kçÀªvç MçÊçÀçÇ ÒççHlç
kçíÀu³çç nçíl³çç l³ç箳çç ÒçYççJççlç ³çíCççN³çç }
çíkçÀçbkçÀ[Óvç lççí Oçvç }áyçç[Óvç IçíTvç mçbiç´nçÇlç
kçÀjçÇlç nçílçç. Dççc箳çç YççT yçboçvççÇ l³çç}ç MçjCç
pççTvç l³çç®çç DççÞç³ç Içílç}ç nçílçç. l³ççvçí DçmJç}çJçj
cçb$ç Òç³ççíiç kçíÀ}ç l³ççcçáUí l³çç®ççÇ mççjçÇ MçÊçÀçÇ
vç<ì Pçç}çÇ Dçmçu³ççÒçcççCçí DçiçoçÇ çÆvç®çí<ì nçíTvç
Hç[}ç. oámçN³çç cçb$ççvçí l³ççvçí DçmJç}箳çç mççN³çç
MçÊçÀçÇ mJçlç: DççkçÀøçÓ&vç Içílçu³çç. jçcçç³çCççlççÇ}
Jçç}çÇ ÒçcççCçí l³çç}ç SkçÀ çÆJçÐçç DçJçiçlç nçílççÇ
çÆp箳çç Òç³ççíiççvçí mçcççíjçÇ} Mç$çáHç#çç®ççÇ
DçOçça MçÊçÀçÇ l³ççmç ÒççHlç nçílç Dçmçí. ³çç
kçÀçjCççcçáUí®ç ÞççÇjçcççvççÇ Jçç}çÇ}ç Pçç[箳çç
cççiçí }HçÓvç yççCç cççj}ç nçílçç Jç l³ççvçí l³çç®çç Dçblç
Pçç}ç.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆMç<³ççbvçç
kçÀcç&yçbOçvççHççmçÓvç cçáÊçÀlçç

ÒçcççCçí kçÀª çÆo}í. DçmJç} l³çç MçÊçÀçÇ}ç yçUçÇ Hç[}í
l³çç®ççlççÇ} HçáC³ç DçbMççcçáUí lçí ÞççÇHçço
mJççcççR®çí YçÊçÀ Pçç}í nçílçí. l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç
MçÊçÀçÇ Òç³ççíiççvçí çÆvç®çí<ì Hç[}í}í DçmJç}
cçboiçlççÇvçí j[lç nçílçí. oá:KççÇ pççÇJççb®çí $ç+bovç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇbvçç vç ®çákçÀlçç SíkçÓÀ
³çílçí. lçí Òçl³çíkçÀ箳çç kçÀcçç&vçámççj
HççHçkçÀcçç&®³çç HçÀ}ç®ççÇ lççÇJç´lçç kçÀcççÇ
kçÀjlççlç. ÞççÇcçVççjç³çCç箳çç IçjçÇ oÊçkçÀLçç, ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYçç mJççcççR®çí vççcçmcçjCç, kçÀLçç,
kçÀçÇlç&vçí çÆvçl³ç vçícççvçí ®çç}lç Dçmçí. lçíLçí
³çíCççN³çç YçÊçÀçblç kçÀçnçÇ YçÊçÀ ÞççÇHçço箳çç
®çjCççÇ Dçvçv³ç YççJççvçí MçjCç pççCççjí nçílçí lçj
kçÀçnçR®³çç cçvççlççÇ} mçboín DçpçÓvç oÓj Pçç}í}ç
vçJnlçç. vççcçmçbkçÀçÇlç&vç ®çç}Ó Dçmçlççbvçç SkçÀ
DçodYçÓlç Içìvçç Iç[}çÇ. lçí cçÉlç-Òçç³ç Hç[}í}í DçmJç}
ÞççÇHççoçb®³çç vççcç Iççíøççvçí SkçÀocç ®çílçvçç pççiçÉlç
nçíTvç Dççvçbo çÆJçYççíj nçíTvç vçç®çÓ }çiç}í. ÞççÇ
oÊçç$çí³ççb®çí ³ççíiçmççcçL³ç& mçJçç&Hçí#çç kçÀçnçÇ
JçíiçUí®ç Dççní. l³ççb®³çç kçÀ©Cçívçí®ç l³çç DçmJç}ç®çí
ªHççblçj SkçÀç cçvçá<³ççlç Pçç}í Jç l³çç cççvçJç
lççbçÆ$çkçÀç®çí ªHççblçj SkçÀç DçmJç}çlç Pçç}í.
lçíLççÇ} }çíkçÀçbvççÇ l³çç DçmJç}çmç oçíjçÇvçí yççbOçÓvç
DçjC³ççlç mççí[Óvç çÆo}í. lçí cçvçá<³ç ªHççÇ DçmJç}
mçJç& }çíkçÀçbvçç GÎíMçÓvç cnCçç}í ``}çíkçÀnçí, cççÇ
içíu³çç pçvcççÇ SkçÀ mççJçkçÀçj nçílççí DçççÆCç J³ççpçç Jçj
HçÌmçí oíC³çç®çç J³çJçmçç³ç kçÀjçÇlç nçílççí. DççÆOçkçÀ
J³ççpçç®çç oj }çTvç cççÇ }çíkçÀçbvçç sUçÇlç Dçmçí. Oçvç
vç çÆou³ççmç l³ççb®çí Oçvç }áyçç[Óvç Içílç Dçmçí. DçMçç
oá<kçÀl³ççcçáUí cç}ç DçmJç}ç®çç pçvcç I³ççJçç }çiç}ç.
Hçjblçá cççP³çç HçÓJç& HçáC³ççF&vçí ³çç pçvcççÇ cç}ç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Iç[Óvç l³ççb®çç
Dçvçáiç´n ÒççHlç Pçç}ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÞççÇ
oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dççnílç. l³ççb®³çç Dçvçáiç
´nçcçáUí®ç cççPççÇ DçmJç}箳çç ³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç
nçíTvç GÊçcç Dçmçç cççvçJç oín ÒççHlç Pçç}ç. l³çç
cççbçÆ$çkçÀçvçí DçvçíkçÀ HççHçkçÀcçx kçíÀ}çÇ. l³ççvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççP³çç mççjK³çç cçÓkçÀ Dçmç}íu³çç DçççÆCç çÆJçMçíøç
cnCçpçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çç YçÊçÀ
Dçmç}íu³çç ÒççC³ççb®çç çÆJçvççkçÀçjCç sU kçíÀ}ç. ³çç
HççHçkçÀcçç&cçáUí l³çç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
mJççcççRvççÇ ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçíÀ}í. ``çÆMç<ìçb®çí
j#çCç DçççÆCç oá<ìçbvçç Mççmçvç'' Dçmçí yç´çÇo
Dçmç}íu³çç mJççcççÇ®ççÇ pçí Dçvçv³ç
YççJççvçí,Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí mçíJçç kçÀjlççlç
l³ççb®³ççJçj ÞççÇ mJççcççR®çí kç=ÀHççs$ç mçoÌJç
Dçmçlçí. oíJç DçççÆCç YçÊçÀçb®çbçÇ çEvçoç kçÀjCççN³çç
DçççÆCç Hçj-OçvççJçj DççmççÆÊçÀ "íJçCççN³çç }
çíkçÀçbvçç lçí ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçÀjC³ççmç ®çákçÀlç
vççnçÇlç. DççHçu³çç HççHç kçÀcçç&Jçj Hç½ççlççHç nçíTvç
Jç ³ççíi³ç lççÇ çÆMç#çç Yççíiçu³ççvçblçj kçÀçbnçÇ oá<ì }
çíkçÀ mJççcççR®çí YçÊçÀ Pççu³çç®ççÇ GoçnjCçí Dççnílç.''
lççí cçvçá<³çªHççÇ DçmJç} Hçá{í cnCçç}ç, ``cççÇ ÞççÇ
mJççcççR®³çç vççcçmcçjCç Hççjç³çCççvçí mçodiçlççÇmç
ÒççHlç Pçç}çí. cç}ç cççvçJççÇ oín çÆcçUç}í}ç Hççnèvç
mçJç& YçÊçÀ içCççbvçç Dçl³çblç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç
DççvçbonçÇ Pçç}ç. lçí ÞççÇmJççcççÇ®çç cççí"îççvçí pç³ç
pç³ç kçÀçj kçÀª }çiç}í.''
ní vççcç mçbkçÀçÇlç&vç ®çç}Ó Dçmçlççbvçç SkçÀ
DçodYçálç Içìvçç Iç[}çÇ DçkçÀmcççlçHçCçí lççÇvç vççiç
(oíJçlçç) lçíLçí Dçç}í DçççÆCç l³çç vççcçmçbkçÀçÇlç&vççlç
lçvcç³çlçívçí [çí}Ó }çiç}í. ³çç®ç JçíUçÇ l³çç cçvçá<³çªHççÇ
DçmJç}ç®çí ÒççCç Hçb®çlçlJççlç çÆJç}çÇvç Pçç}í. lçíLçí
Dçç}íu³çç vççiççbvççÇ l³çç cçÉlç oínçmç lççÇvç
ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç Jç çÆvçIçÓvç içí}í. lçí vççiç
kçÀçí"Óvç Dçç}í nçílçí. kçÀMççmçç"çÇ Dçç}í ³çç®çç
kçÀçíCçç}ç®ç DçLç&yççíOç Pçç}ç vççnçÇ. l³çç cçvçá<³ç
ªHççlççÇ} DçmJç}çJçj mçJç& Mççm$ççíÊçÀ Hç×lççÇvçí oçn
mçbmkçÀçj kçÀjC³ççlç Dçç}í.
Dççcnçmç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
vççcçmcçjCçç®çí®ç mçlçlç O³ççvç nçílçí Jç l³ççb®çç®ç
pççÇJçvçç}ç DççOççj nçílçç. lçí lççÇvç vççiç JçjçÇ}
Içìvçívçblçj Dççc箳çç IçjçÇ®ç jçnè }çiç}í. l³ççb®ççÇ
Dççcnç}ç Jç oámçN³çç oÊç YçÊçÀçbvçç çÆYçlççÇ Jççìlç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vçmçí Hçjblçá oámçN³çç }çíkçÀçbvçç cçç$ç l³ççb®ççÇ
çÆYçlççÇ Jççìí Jç lçí Dççc箳çç IçjçÇ ³çílç vçmçlç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç, Yçpçvç mçá© kçÀjlçç®ç
lçí vççiç lçvcç³çlçívçí [çí}Ó }çiçlç. l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç
IçjçpçJçUçÇ} kçÀçnçÇ pçcççÇvç l³ççb®³çç YççTyçboçvççÇ
Dçv³çç³ççvçí }áyçç[}çÇ nçílççÇ. l³çç pççiçímç Hçb®ççvççÇ
çÆJçJççoiç´mlç DçMççÇ IççíøççÇlç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. Hçjblçá
l³çç pçcççÇvççÇJçj YççpççÇHçç}ç }çJçC³çç®ççÇ
HçjJççvçiççÇ çÆcçUç}çÇ nçílççÇ. Dççc箳çç YççTyçboçvççÇ
iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç }çíkçÀçvçç Oçvçç®çí Òç}çíYçvç
oçKçJçÓvç DççHç}ímç kçÀªvç Içílç}í nçílçí. l³ççcçáUí l³çç
çÆJçJçççÆolç YçÓcççÇ®çç çÆvçCç&³ç mççjKçç Hçá{í
{kçÀ}}ç pççlç nçílçç.³çç çÆJçJççoçmHço pççiççÇ SkçÀ
vççiçç®çí JççªU nçílçí. vççiçHçb®çcççÇ}ç }çíkçÀ l³çç
JççªUçlç oÓOç DççCçÓvç Içç}çÇlç. oÓOç Içç}Cççjí
YçççÆJçkçÀ pçvç ``vççiçoíJçlçç vççiçoíJçlçç Dççcç®ççÇ
mçbkçÀìí oÓj kçÀj'' DçMççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç
Dçmçlç. oÓOç Içç}CççN³çç kçÀçbnçÇ }çíkçÀçbvçç cççnçÇlç
nçílçí kçÀçÇ l³çç JççªUçlç SkçÀnçÇ vççiç vççnçÇ. SkçÀoç
vççiçHçb®çcççÇ®³çç JçíUçÇ DççcnçÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbvçç vçÌJçíÐç oçKçJçÓvç vççiçç®ççÇ
ÒççLç&vçç kçÀjlçç®ç l³çç JççªUçlçÓvç lçí lççÇvç vççiç Dçç}í
Jç DççcnçÇ "íJç}í}í oÓOç çÆHçTvç Hçjlç l³çç JççªUçlç
çÆvçIçÓvç içí}í. ní ¢<³ç HçççÆnu³ççvçblçj cçç$ç l³çç
JççªUçlç oÓOç Içç}C³ççmç kçÀçíCççÇ Dçç}í vççnçÇ.''
vççiçHçb®çcççÇ®³çç çÆoJçMççÇ SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ
Dççc箳çç iççJççlç Dçç}ç. l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çí
iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç }çíkçÀçbvççÇ yççí}çTvç mJççiçlç
kçíÀ}í. lççí cççbçÆ$çkçÀ çÆkçÀlççÇnçÇ çÆJçøççjçÇ mççHç
Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç DççHçu³çç cçb$çmççcçL³çç&vçí JçMç
kçÀªvç Içílç Dçmçí. DçMççÇ l³çç®ççÇ ÒççÆmç×çÇ nçílççÇ.
lçmçí®ç mçHç&obMç Pçç}íu³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ J³çÊçÀçÇ}ç
DççHçu³çç cçb$çMçÊçÀçÇvçí çÆpçJçblç kçÀjçÇlç Dçmçí.
l³ç箳çç lçUnçlççJçj iç©[ç®çí çÆ®çvn nçílçí. DçMççÇ
iç©[jíøçç Dçmç}íu³çç J³çÊçÀçÇmç mçHç& JçMç nçílççlç
Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. nçÇ cçb$ç çÆJçÐçç l³ççmç
ÒççHlç Dçmçu³ççvçí mççjí iççJçkçÀjçÇ l³ç箳çç Hçá{í
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vçlçcçmlçkçÀ nçílç Dçmçlç. l³çç cççbçÆ$çkçÀçvçí
iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç J³çÊçÀçÇ yçjçíyçj ³çíTvç
Dççc箳çç IçjçpçJçU Dçmç}íu³çç JççªU箳çç ®ççjçÇ
yççpçÓvççÇ Dççiç }çJç}çÇ. lççí l³çç DççiççÇpçJçU yçmçÓvç
pççíj pççíjçlç cçb$ççí®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. Jç çÆJççÆ®ç$ç
nçJçYççJç kçÀjçÇlç nçílçç. l³çç mçHçç¥vçç cççju³ççmç HççHç
}çiçí} Dçmçí DççcnçÇ l³çç}ç oÓj GYçí jçnèvç mççbiçlç
nçílççí. Hçjblçá DççcnçÇ lçíLçí kçÀçnçÇ®ç kçÀª MçkçÀlç
vçJnlççí. l³çç JçíUçÇ DççcnçÇ l³çç çÆvçjHçjçOç mçHç祮çí
j#çCç kçÀjçJçí DçMççÇ ÞççÇHççoç®çí ®çjCççÇ ÒççLç&vçç
kçíÀ}çÇ. l³çç cçb$ç箳çç ÒçYççJççvçí lçí çÆlçvnçÇ mçHç&
JççªUçlçÓvç yççníj Dçç}í. Hçjblçá DççcnçÇ HçççÆn}í kçÀçÇ
l³çç cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ cçb$ççÆJçÐçç #ççÇCç nçílç
nçílççÇ. l³çç}ç kçÀçnçR®ç kçÀjlçç ³çílç vçJnlçí. lççí
cççí"îççvçí cçb$ççí®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç Hçjblçá l³çç®çç
kçÀçbnçÇ®ç GHç³ççíiç nçílç vçJnlçç. lçí mçHç& p³çç
çÆoMçívçí pççlç nçílçí lçíLççÇ} DççÆivç ÞççÇHççob箳çç
kç=ÀHçívçí Lçb[ Pçç}í}ç Dçmçí. DçççÆCç Dçç½ç³ç&
cnCçpçí DççÆivçoíJçlçívçí l³çç lççÇvnçÇ mçHçç&mçç"çÇ
cççiç& cççíkçÀUç kçÀªvç çÆo}ç nçílçç. lçí p³çç cççiçç&vçí
Dçç}í nçílçí l³çç cççiçç&vçí çÆvççÆJç&Ivç HçCçí çÆvçIçÓvç
içí}í. Lççí[îçç®ç JçíUçlç lççí DçivççÇ HçÓCç&HçCçí Mççblç
Pçç}ç. ní ¢<³ç Hççnèvç l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çí Dçvçá®çj
HçUÓvç içí}í. l³çç®ç JçíUçÇ iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç
J³çÊçÀçÇb®³çç cççí"îçç cçá}çmç mçHç& obMç箳çç KçáCçç
çÆomçÓvç Dççu³çç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç®çí MçjçÇj
mçHçç&®³çç çÆJçøççvçí kçÀçUí çÆvçUí Pçç}í. oámçN³çç
cçá}ç®ççÇ ¢<ìçÇ HçÓCç&HçCçí vç<ì Pçç}çÇ. l³çç
cççbçÆ$çkçÀçvçí Hçá<kçÀU cçb$ççí®®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá
kçÀçnçÇ®ç GHç³ççíiç Pçç}ç vççnçÇ. l³çç cççb$ççÇkçÀ箳çç
nçlççJçjçÇ} lççÇ iç©[jíøçç nUÓ nUÓ }nçvç nçílç Dç¢<³ç
Pçç}çÇ. iççJççlççÇ} }çíkçÀçbvçç KçÓHç YççÇlççÇ Jççì}çÇ.
³çç Yç³çbkçÀj mçbkçÀìçlçÓvç kçíÀJçU ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç®ç DççHç}çÇ mçáìkçÀç kçÀª MçkçÀlççÇ}
Dçmçç l³ççbvçç ¢{ çÆJçéççmç Jççìlç nçílçç. l³çç
cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ cçb$ççÆJçÐçç HçÓCç&HçCçí }áHlç
nçíTvç lççí çÆvçmlçípç nçíTvç pçcççÇvççÇJçj Hç[}ç.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ }çÇ}ç kçÀçíCçl³çç ÒçmçbiççÇ
kçÀMççÇ Jç kçÀçíCçç}ç mçnç³³çYçÓlç nçíF&} ní mçcçpçÓvç
³çílç vççnçÇ. iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀ OççJçlç OççJçlç ³çíTvç
DççíkçwmççyççíkçwMççÇ j[Ó }çiç}í Hçjblçá DççcnçÇ kçÀª
MçkçÀ}çí vççnçÇ. ``Dçvçv³ç YççJççvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç
MçjCç pççTvç l³ççb®çí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççmç lçácç®ççÇ
oçívnçÇ cçá}í HçÓJç& çqmLçlççÇlç ³çílççÇ}.'' Dçmçí
DççcnçÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlç}í. çÆvçmlçípç Pçç}í}ç
cççbçÆ$çkçÀ DçuHççJççÆOçlç®ç içlçÒççCç Pçç}ç. l³çç
cççbçÆ$çkçÀç®çí HçççÆLç&Jç MçjçÇj iççJçç
ÒçcçáKççb®³çç Içjçmçcççíj "íJç}í nçílçí. Dççcç®çí YççTyçbo
YççÇlççÇvçí LçjLçj kçÀçHçlç nçílçí. JççlççJçjCççlç mççjçÇkçÀ[í
oá:Kçç®ççÇ kçÀUç Hçmçj}çÇ nçílççÇ. l³çç
cççbçÆ$çkçÀç®çç cçÉlçoín mcçMççvçYçÓcççÇlç
Dçbl³ççÆJççÆOçmçç"çÇ vçí}ç. çÆ®çlçíJçj lçí MçjçÇj "íTvç
DççÆivç mçbmkçÀçjçmç ÒççjbYç kçÀjlçç®ç SkçÀ cççí"í
Dçç½ç³ç& Iç[}í. l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç cçÉlç oínçlç
®çÌlçv³çç®çç mçb®ççj Pçç}ç. lççí l³çç®çí DççÆivç
HççmçÓvç j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dççj[ç Dççíj[ kçÀª }çiç}ç.
ÞççÇHçço箳çç kç=ÀHçívçí l³çç cççbçÆ$çkçÀçlççÇ}
oá<ìYççJç DççÆivç®çç mHçøç& nçílçç®ç pçUÓvç KççkçÀ
Pçç}ç. DçççÆCç SkçÀ Mçá×çlcçç l³çç }çkçÀ[çcçOçÓvç
yççníj Dçç}ç. ní mçiçUí kçÀjC³ççcççiçí ÞççÇ mJççcççR®ççÇ
DçiççOç }çÇ}ç çÆomçÓvç ³çílçí; lçí mçppçvççb®çç G×çj
DçççÆCç oápç&vççvçç ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçÀjçÇlç
Dçmçlççlç.
lççí cççbçÆ$çkçÀ çÆ®çlçíJçªvç G"Óvç l³çç iççJç
ÒçcçáKççb®³çç IçjçÇ G[îçç cççjçÇlç®ç Dçç}ç. DççcnçÇ
mçJçç&vççÇ pçcçÓvç l³çç cçáK³ç箳çç IçjçÇ oÊç cçnçlc³ç
JçCç&vç kçÀjCççjí kçÀçÇlç&vç kçíÀ}í. l³ççvçblçj ``oÊçç
çÆoiçbyçjç, ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç'' ³çç Yçpçvççvçí
mççjç Dççmçcçblç Yçªvç ìçkçÀ}ç. ÞççÇHçço ÒçYçbÓ®³çç
mLçÓ} ªHççlççÇ} DçççÆCç mçá#cç ªHççlççÇ} çÆoJ³ç
çÆkçÀjCç mççjí JççlççJçjCç Dçl³çblç Mççblç DçççÆCç
HççÆJç$ç kçÀjçÇlç nçílçí. mççjçÇ yç´ïççb[í ³çç çÆoJ³ç
çÆkçÀjCççbvççÇ HççÆJç$ç Pçç}çÇ nçílççÇ. mJççcççR®³çç
mççÆ®®çoçvçbo DçÜÌlç mJçªHççlç Dçmç}í}ç cçnçkçÀçjCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oín cçnlç çÆJçÞççblççÇlç nçílçç. l³ççlçÓvç çÆvçIçCççjí
çÆoJ³ç çÆkçÀjCç mçç³çáp³ç, mçç}çíkçw³ç DçççÆCç
mçççÆcçH³ç cçáçÆÊçÀ Òçoçvç kçÀjCççjí nçílçí. DçJçOçÓlç,
DçbMççJçlççj DçççÆCç cçnççÆmççÆ× ÒççHlç cçnç³ççíiççÇ
mçá×ç ³çç çÆoJ³ç çÆkçÀjCççbvççÇ HççÆJç$ç nçílç nçílçí.
ÞççÇHççoçb®çí Dçl³çblç Þç×ç DçççÆCç YççÆÊçÀ³çáÊçÀ
Dçblç:kçÀjCççvçí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççmç, Dçiççí®çj
Dçmç}í}í mJççcççÇ ÒçkçÀì nçíTvç mçJçç&vçç oMç&vç oílç. }
nçvç yççUçmç DççHçu³çç DççF&®³çç kçáÀMççÇlç pçmçí
Dçç¼çooç³çkçÀ Dççjçcçoç³çkçÀ Jççìlçí lçmçí®ç
ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ nçíCççN³çç
YçÊçÀçbvçç Jççìlç Dçmçí. Dçl³çblç HççHççÇ Dçmç}í}ç lççí
cççbçÆ$çkçÀ ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç vççcçmcçjCççb®³çç
mçbçÆkçÀlç&vççlç jbiçÓvç içí}ç. l³çç}ç ÞççÇHççoJçuuçYç
çÆoiçbyçj DçJçmLçílç Dçmçu³çç mççjKçí çÆomçlç nçílçí
l³çç}ç Jççì}í kçÀçÇ DççHçCç kçíÀ}íu³çç HççHççb®çí
kçÀcç&HçÀ} cnCçÓvç mJççcççÇ lçmçí çÆomçlç Dççnílç.
çÆkçÀlççÇ lçjçÇ mçHç祮³çç l³ççvçí DççHçu³çç cçb$ç
çÆJçÐçívçí DççnáçÆlç çÆou³çç. DçvçíkçÀ cçnçvç
mçbv³ççmççÇ Jç çÆoiçbyçj çÆJçYçÓlççÇbvçç l³ççvçí $ççmç
çÆo}ç nçílçç. ³çç mçJçç&®çç l³çç}ç Hç½ççlççHç Pçç}ç
nçílçç. l³çç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç mJçªHçç®ççÇ
kçÀuHçvçç Dçç}çÇ nçílççÇ lççí ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççbJçj
vçlçcçmlçkçÀ Pçç}ç. pçWJnç l³ç箳çç cçvçç®çí
HççÆjJçlç&vç Pçç}í lçWJnç l³çç®çç ÜíøççivççÇ Mççblç
Pçç}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççHç}í GÊçjçdzç l³çç}ç
HççbIçjC³ççmç çÆo}í. lçí Içílçu³ççJçj lççí cççbçÆ$çkçÀ
Dçl³çblç Dççvçboçvçí vçç®çÓ }çiç}ç. mçá³ççxo³ç
nçíC³ççHçáJçça®ç l³çç iç´çcç ÒçcçáKç箳çç OççkçÀìîçç
cçá}çmç GÊçcç ¢<ìçÇ ÒççHlç Pçç}çÇ. ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç vçÌJçíÐç箳çç oáOççvçí cççí"îçç cçá}çmç
Mçá× Dçç}çÇ DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçlç®ç lççí HçÓJç&Jçlç
çÆvçjçíiççÇ Pçç}ç. lççí cççbçÆ$çkçÀ mçJç& mçbiç
HççÆjl³ççiç kçÀªvç mççOçá nçíTvç oÓjoíMççÇ çÆvçIçÓvç
içí}ç. iççJççlççÇ} Hçb®ççvççÇ l³çç JçÉ× obHçlççÇ®ççÇ
pçcççÇvç l³ççbvçç®ç çÆcçUçJççÇ Dçmçç v³çç³ç çÆo}ç.
lççÇvç mçHç&jçpç Dçmç}íu³çç JççªUçlçÓvç lççÇvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DççÌoábyçjç®ççÇ Pçç[í GiçJç}çÇ. kçÀçbnçÇ kçÀçUçvçblçj
oÊççvçbo DçJçOçÓlç mçbv³ççmççÇ Dççc箳çç IçjçÇ Dçç}í.
ní mçbv³ççmççÇ DççÌoábyçj JçÉ#ççKçç}çÇ O³ççvç kçÀjçÇlç
Dçmçlç. SkçÀç MçvççÇJççjçÇ mçç³çbkçÀçUçÇ
ÞççÇHççoçb®³çç vçÌJçíÐççmçç"çÇ kçíÀ}í}ç n}Jçç Òçmçço
cnCçÓvç mçJçç¥vçç oÊççvçboçvççÇ çÆo}ç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç }nçvç Dçmçlççvçç l³ççb®ççÇ DççF& l³ççb®³çç
Dççpççíyççb®³çç Içjçlç Dçmç}íu³çç DççÌoábyçj箳çç
JçÉ#ççKçç}çÇ yçmçÓvç ®ççboçÇ®³çç Yççb[îççlç n}Jçç oílç
Dçmçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç, ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ
DçççÆCç ÞççÇ mJççcççÇ mçcçLç& ³çç lççÇvç vççbJçç®çí
mçbkçíÀlçªHç Dçmçí lççÇvç DççÌoábyçj JçÉ#ç nçílç. (³çç
mçbkçíÀlçªHççÇ JçÉ#ç箳çç yççÇpççb®çí HçÀ}mJçªHç
cnCçÓvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççbJççlç SkçÀ DççÌoábyçj
JçÉ#ç Dççní. ³çç HçáC³çÒço JçÉ#ç箳çç iço& sç³çílç
JçÉ#ççKçç}çÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç cçÓlçça®çç
ÒççCçÒççÆlç<þç kçÀªvç l³ççJçj SkçÀ mçáboj mçí cçbçÆoj
yççbOçC³ççlç Dçç}í. ³çç cçbçÆojç®ççÇ DçMççÇ K³ççlççÇ
Dççní kçÀçÇ pçí YçÊçÀ MçvççÇJççjçÇ ÒçoçíøçkçÀçUçÇ
n}J³çç®çç vçÌJçíÐç oçKçJçlççÇ} l³ççvçç mçJç& mçáKçí,
mçbHçÊççÇ DçççÆCç Dçvçv³ç mçcççOççvç ÒççHlç nçíF&}.)
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç nç JçÉÊççblç SíkçÓÀvç
cççPççÇ YçkçwlççÇ DçpçÓvç ¢{ Pçç}çÇ DçççÆCç cççÇ
Hçá{®³çç ÒçJççmççmçç"çÇ kçáÀªiç·çÇ®³çç çÆoMçívçí
çÆvçIçç}çí.

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -17
cççÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç pççlç Dçmçlççvçç cççiçç&lç SkçÀ m$ççÇ kçíÀmç
cççíkçÀUí mççí[Óvç çÆJççÆ®ç$ç nçm³ç kçÀjçÇlç cççP³çç pçJçU
Dçç}çÇ. çÆlç®ççÇ cçvç:çqmLçlççÇ yçjçíyçj vçmçu³ççvçí lççÇ
kçÀçnçÇ lçjçÇ DçmHç<ìmçí Dççíj[lç nçílççÇ. lççÇ cççP³ççpçJçU
³çílçç®ç cç}ç çÆlç®ççÇ Dçl³çblç YççÇlççÇ JççìÓvç cççPçí nçlç Hçç³ç
LçjLçj kçÀçbHçÓ }çiç}í. çÆl箳çç cççiççícççiç nçlççlç kçÀç"çÇ IçíTvç
oçívç ¬çÓÀj yççÆ}<þ Hçá©øç ³çílç nçílçí. l³çç m$ççÇvçí cççP³çç
Hçç³ççJçj [çíkçíÀ "íTvç çÆlç®çí l³çç oçívç jçkçÀì Hçá©øççbHççmçÓvç
j#çCç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ lçí ¢<³ç Hççnèvç cççPçç
®çínjç Hççb{jç Hç[}ç. cççP³çç mççjKçç Içjçoçjç HççmçÓvç oÓj
DçççÆCç Hçj Òççblççlç Dçmç}í}ç yç´çïçCç, l³çç m$ççÇ®çí j#çCç
kçÀmçí kçÀª MçkçÀCççj nçílçç ? l³çç JçíUçÇ cççP³çç lççW[Óvç
Dç®ççvçkçÀHçCçí Godiççj çÆvçIçç}í ``ní cççlçí ! lçá}ç IççyçjC³çç®çí
cçáUçÇ®ç kçÀçjCç vççnçÇ. ³çç oá<ì, oájç®ççjçÇ }çíkçÀçbHççmçÓvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇvççcççvçboç®çí oMç&vç

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç lçáPçí vçkçwkçÀçÇ®ç j#çCç kçÀjlççÇ}. lçÓ
çÆvçYç&³çlçívçí G"Óvç GYççÇ jnç. l³çç m$ççÇ®³çç cççiçí Dçç}í}í
Hçá©øç cççP³ççkçÀ[í Dçç½ç³çç&vçí Hçnçlç nçílçí. l³çç oçívç
yç}Mçç}çÇ Hçá©øççb®³çç lçá}vçílç cççPççÇ MçjçÇj³ç<ìçÇ
DçiçoçÇ®ç çÆkçÀjkçÀçíU nçílççÇ lçjçÇ cççPçí Oç̳ç& DçççÆCç ¢
{lçívçí G®®ççj}í}í Dççéççmçvç SíkçÓÀvç lçí Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç
Pçç}í. lçí cnCçç}í,``ní yç´çïçCçç ! DççcnçÇ ³çç oájç®ççjçÇ m$ççÇ}ç
cççjC³ççmçç"çÇ Dçç}çí Dççnçílç. lçÓ pçj cçO³çí Hç[}çmç lçj lçá}ç
mçá×ç cççªvç ìçkçÓÀ. lçÓ ®ççbiçu³çç yççí}çvçí Dççc箳çç
cççiçç&lçÓvç oÓj nçí.'' l³çç oá<ìçb®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççP³ççlç
SkçÀç DçodYçÓlç MçÊçÀçÇ®çç mçb®ççj Pçç}ç DçççÆCç cççÇ
cnCçç}çí,``Dçjí, yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcç IçíTvç çÆvç}&ppçHçCçí
içç³ççÇ®çç JçOç kçÀªvç, iççícççbmç Yç#çCç kçÀªvç, cççÆojçHççvç
kçÀjCççN³çç lçác箳çç mççjK³çç oápç&vççbvçç cççP³çç yç
´çïçCçç®çç DçççÆCç ³çç çÆvçjHçjçOç m$ççÇ®çç JçOç kçÀjCçí
kçÀçnçÇ®ç kçÀ"çÇCç vççnçÇ.'' cççÇ Hçá{í ³çíCççN³çç mçJç&
HççÆjçqmLçlççÇmç mççcççíjí pççC³ççmç lç³ççj nçílççí. cççÇ Hçá{í
l³ççbvçç cnCçç}çí ``lçácnçÇ ³çç m$ççÇ®çç JçOç kçíÀu³ççmç
lçlkçÀçU kçáÀ<ì jçíiççvçí $çmlç Jnç}. mçJç& jçíiççbcçO³çí nç Dçl³çblç
Yç³çbkçÀj Dçmçç jçíiç Dççní. l³çç}ç lçácnçÇ mJçlç: DççHçu³çç
kçÀcçç¥vççÇ Dççcçb$çCç oílç Dççnçlç ³çç®ççÇ cç}ç kçÀçÇJç ³çílçí.
cççÇ ní mççjí lçác箳çç çÆnlççmçç"çÇ mççbiçlç Dççní.'' cççPçí ní
JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç lçí DççHç}í mççjí Içç[mç njJçÓvç DçiçoçÇ
çÆvçmlçípç Pçç}í. cççÇ mççbçÆiçlç}í}çÇ l³ççb®³çç yçÎ}®ççÇ
çÆJçOççvçí KçjçÇ Dçmçu³ççvçí, cççPççÇ YççÆJç<³çJççCççÇ
vçkçwkçÀçÇ®ç KçjçÇ nçíF&} Dçmçç l³ççbvçç ¢{ çÆJçéççmç Jççì}ç.
l³ççbvççÇ DççHçu³çç ®çákçÀç cççv³ç kçíÀu³çç. p³ççíçÆlç<³ç
Mççm$çç®çí kçÀçnçR®ç %ççvç vçmç}í}ç cççÇ l³ççb®³çç ¢<ìçÇvçí
SkçÀ çÆJçÜçvç YççÆJç<³çJçíÊçç "j}çí. pçJçU®ç Dçmç}íu³çç SkçÀç
JçÉ#ç箳çç sç³çílç DççcnçÇ yçmç}çí cççÇ l³ççbvçç l³ççb®çç
pççÇJçvçJçÉÊççblç mççbiçC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. lçí cnCçç}í
``cçnçjçpç DççHçCç çÆ$çkçÀç}oMçça Dççnçlç. DççHçCççmç Dç
%ççlç Dçmçí ³çç HçÉLJççÇJçj kçÀç³ç Dççní ? DççHçCç çÆJç®ççj}í
cnCçÓvç mççbiçlççí. DççcnçÇ çíIçí mçKKçí yçbOçá. Dççcç®çç pçvcç
yç´çïçCç kçáÀ}çlç Pçç}ç Hçjblçá yç´çïçCçlJç DççcnçÇ HçÓCç&HçCçí
çÆJçmçªvç içí}çí DçççÆCç Yç´<ì Pçç}çí. iççF&®çí cççbmç KççC³ççlç
Dççcnçmç Dççvçbo Jççìí. l³ççlç®ç cççÆojçHççvçç®çí Yç³çbkçÀj
J³çmçvç Dççcnçmç pç[}í. ³çç mçJç& oáiçá&Cççb®çç J³ççÆYç®ççjçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Jçlç&vççvçí kçÀnj®ç Pçç}ç. ³çç mçJç& oájç®ççjçcçáUí DççcnçÇ
oájçlcçç Pçç}çí. mçcççíjçÇ} ìíkçÀ[çÇJçj Hç¨ççmçvç Içç}Óvç
yçmç}íu³çç ³çç m$ççÇmç Hççnèvç Dççc箳çç cçvççblç JççF&ì
çÆJç®ççj Dçç}í Hçjblçá çÆlçvçí mHç<ì vçkçÀçj çÆou³ççvçí
Dççcç®çç DççÆYçcççvç oáKççJç}ç Jç DççcnçÇ jçiççvçí çÆl箳çç
cççiçí çÆvçIçç}çí. Hçjblçá Dççc箳çç mçáoÌJççvçí DççHçCçç
mççjK³çç cçnçvç Hçá©øç箳çç oMç&vçç®çç }çYç Pçç}ç.'' lçWJnç
cççÇ cnCçç}çí ``yççyççbvççí kçÀç³ç ®ççbiç}í, kçÀç³ç JççF&ì Dççní
³çç®çç çÆvçCç&³ç kçÀjCççjçÇ mçodmçlç çÆJçJçíkçÀ yçáçÆ×
oíJççvçí cççvçJçç}ç çÆo}çÇ Dççní. ®ççbiçu³çç cççiçç&vçí DççHçCç
içíu³ççmç ®ççbiç}çÇ HçÀUí çÆcçUlççÇ}, JççF&ì cççiçç&vçí içíu³ççmç
JççF&ì DçvçáYçJç ³çíCççj, ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. nçÇ m$ççÇ
mçoç®ççjçÇ Dçmçu³ççvçí çÆlçvçí lçácç®çí cnCçCçí cççv³ç kçíÀ}í
vççnçÇ. lçácç®ççÇ ¢<ìçÇ oçíøçHçÓCç& Dçmçu³ççvçí lçácnç}ç lççÇ
m$ççÇ oájç®çççÆjCççÇ Jççì}çÇ. lçácnçÇ çÆl箳ççkçÀ[í JççF&ì
YççJçvçívçí içí}ç nçílçç Hçjblçá Dççlçç lçácnçmç DççHçu³çç JççF&ì
kçÀcçç&®çç Hç½ççlççHç nçílççí Dççní. lçácç®ççÇ HççHçí Hçjcçíéçj
#çcçç kçÀjí} çEkçÀJçç vççnçÇ lçí cççÇ mççbiçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.
SkçÀ MçáYç Jççlçç& cçç$ç mççbiçlççí, $çÌ}çíkçw³çç®çí DççjçO³ç
oÌJçlç Dçmç}í}í çÆ$çcçÓçÆlç& mJçªHç DçmçCççjí ÞççÇ oÊçÒçYçÓ
mçO³çç cççvçJç ªHççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí
kçáÀ©iç·çÇ ³çç iççJççÇ JççmlçJ³ççmç Dççnílç. l³ççb®çí çÆoJ³ç ®çjCç
lçácç®çç G×çj kçÀjlççÇ}. l³ççb®³çç DçvçíkçÀ çÆoJ³ç }çÇ}ç cççÇ
SíkçÀu³çç Dççnílç.''
lççÇ m$ççÇ cnCçç}çÇ, ``DççHçCç cççPçí ³çç oá<ì HççHççÇ }
çíkçÀçbHççmçÓvç j#çCç kçíÀ}ílç. DççHçCç cç}ç çÆHçl³ççmçcççvç
Dççnçlç. cççÇ SkçÀ G®®ç yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcç}í. DçiçoçÇ }nçvç
Jç³ççlç®ç cççPçç çÆJçJççn Pçç}ç. cççPçí oáYçç&i³ç Dçmçí kçÀçÇ
cççPçç HçlççÇ cççPçç DççÆlçMç³ç sU kçÀjçÇlç Dçmçí. cççÇ cçç$ç
l³çç®ççÇ cçvççíYççJçí mçíJçç kçÀjçÇlç Dçmçí. lççí cççP³ççJçj vçkçÀçí
lçí oçíøççjçíHçCç kçÀjçÇlç Dçmçí p³çç cçáUí cç}ç Dçl³çblç
cççvççÆmçkçÀ HççÇ[ç nçíF&. l³çç®çí DççF&JççÆ[}, cççí"çÇ
cççCçmçí l³ççmç mçcçpççJçC³çç®çç KçÓHç Òç³çlvç kçÀjçÇlç. Hçjblçá
lççí kçÀçíCçç®çí®ç SíkçÀlç vçmçí.'' ní mççbiçvççvçç çÆl箳çç
[çíU³ççlçÓvç IçU-IçU DçÞçÓ Jççnè }çiç}í. Lççí[îçç JçíUçvçí çÆlçvçí
mJçlç:mç mççJçªvç Içílç}í Jç Hçá{í mççbiçÓ }çiç}çÇ, ``Dççc箳çç
iççJççlç SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç nçílçç. l³çç}ç
p³ççíçÆlçøçMççm$çç®çí ®ççbiç}í %ççvç nçílçí. l³çç}ç cççP³çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mççmçÓ mççmçN³ççbvççÇ yççí}çJçÓvç Içílç}í. l³ççvçí cççPççÇ
kçáÀb[}çÇ cççb[Óvç, çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç HçÓpççDç®çç& kçÀªvç
cnCçç}ç, ``nçÇ vççÇ®ç pççlççÇ®ççÇ m$ççÇ Dççní. çÆl箳çç
nçlçÓvç DçvçíkçÀ Dçcçbiç} kçÀç³çx Iç[}çÇ Dççnílç. l³ççcçáUí®ç
çÆl箳çç HçlççÇmç vçHçábmçkçÀlJç ÒççHlç Pçç}í. çÆlç}ç IçjçlçÓvç
yççníj kçÀç{u³ççJçj lçácç®çí mççjí içÉnoçíøç vççnçÇmçí nçílççÇ} Jç
cççP³çç HçÓpççDç®çç& HçÀçÆ}lç nçílççÇ}. çÆlç®çç HçlççÇ mçá×ç
®ççbiç}ç mçMçÊçÀ nçíF&}. vçblçj lçácnçÇ l³çç®çç çÆJçJççn
oámçN³çç kçÀv³çíyçjçíyçj }çJçÓvç Ðçç. l³ççbvçç ³çLççkçÀç}çÇ
mçblçlççÇ ÒççHlç nçíF&}.''
l³çç p³ççíçÆlç<³ç箳çç mççbiçC³ççJçj ¢{ çÆJçéççmç "íTvç cççP³çç
mççmçÓ mççmçN³ççbvççÇ cç}ç IçjçlçÓvç Içç}JçÓvç çÆo}í.
l³ççbvççÇ kçíÀ}íu³çç sUçcçáUí cççÇ Dçl³çblç $ççmçÓvç içí}í nçílçí.
cç}ç kçÀçnçÇ®ç cççiç& vçmçu³ççvçí cççÇ cççníjçÇ pççC³ççmç
çÆvçIçç}í. Hçjblçá lçíJç{îççlç lççí cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç DçççÆCç
l³ççvçí cç}ç Dçç[Jç}í Jç JççF&ì vçpçjívçí cççP³ççkçÀ[í Hççnè }çiç}ç.
cç}ç l³ç箳çç [çíU³ççlç oá<ì Jççmçvçí®çí pJç}blç Dçbiççjí çÆomç}í.
cççÇ Dçl³çblç ¬çÀçíOçç³çcççvç Pçç}í. cççP³çç MçjçÇjçlç
YçêkçÀç}çÇ®ççÇ MççÆÊçÀ Òçiçì Pçç}çÇ nçílççÇ. cççÇ pçJçU®ç
Hç[}í}ç SkçÀ cççí"ç oiç[ G®ç}}ç DçççÆCç l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç
çÆMçjçJçj cççj}ç. l³çç Yç³çbkçÀj cççjçvçí cççbçÆ$çkçÀç®çí [çíkçíÀ
HçáÀìÓvç lççí lçlkçÀçU cçÉl³çácçáKççÇ Hç[}ç. cççP³çç MççÇ}j#çCçç
mçç"çÇ cç}ç oámçjç cççiç& vçmçu³ççvçí cççÇ lççí oiç[ cççj}ç nçílçç.
Hçjblçá oáozJççvçí cççP³çç nçlçÓvç SkçÀç yç´çïçCçç®ççÇ nl³çç
Pçç}çÇ nçílççÇ. cççPçí cçvç Dçl³çblç DçMççblç Pçç}í nçílçí. kçÀç³ç
kçÀjçJçí, kçÀçí"í pççJçí lçí kçÀUlç vçJnlçí. cççÇ cççníjçÇ pççC³çç®çç
çÆJç®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá lçíLçí pççC³ççvçí. cççP³çç mçcçm³ççb®çí
mçcççOççvç nçíCççj vçJnlçí. cççP³çç DççF&JççÆ[}çbvççÇ Òçícççvçí
cççPçç mçbYççU kçíÀ}ç Dçmçlçç. Hçjblçá cççPçí yçbOçá, JççÆnvççÇ,
YççJçpç³ççÇ cççP³ççMççÇ ®ççbiç}í JççiçlççÇ} ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ
vçJnlççÇ. cççbçÆ$çkçÀçvçí cç}ç çÆo}í}ç $ççmç kçÀçíCçç}ç
mççbiçCççj nçílçí ? cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ kçíÀ}í}çÇ nl³çç iççJççlççÇ}
mçJç& }çíkçÀçbvççÇ HçççÆn}çÇ nçílççÇ. DçMçç yççlçc³çç
DççiççÇÒçcççCçí ®ççínçÇkçÀ[í HçìkçÀvç Hçmçjlççlç. ³çç
DççJççjçlç®ç SkçÀ DççÌoábyçjç®çí Pçç[ nçílçí. ní Pçç[ oÊç ÒçYçÓbvçç
Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmçu³çç®çí cççÇ SíkçÀ}í nçílçí. l³çç Pçç[çKçç}çÇ
yçmç}í Dçmçlççvçç cç}ç içç{ çÆvçêç }çiç}çÇ. Lççí[îçç JçíUçvçí
pççiççÇ nçíTvç HçççÆn}í lçj cççP³çç oçívç yççpçÓmç oçívç vççiç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççPçí j#çCç kçÀjçÇlç nçílçí. cççÇ l³çç oçívnçÇ vççiççbvçç
vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç lçWJnç lçí vççiç oámçjçÇkçÀ[í çÆvçIçÓvç içí}í.
cççÇ oÊç çÆoiçbyçj, oÊç çÆoiçbyçj, pç³ç içá©oíJç oÊç Dçmçç pçHç
kçÀjçÇlç nçílçí. oÊç ÒçYçÓb®çí vçámçlçí mcçjCç kçíÀ}í lçjçÇ lçí
YçÊçÀçb®³çç cçolççÇmçç"çÇ IççJçÓvç ³çílççlç Dçmçí cççÇ SíkçÀ}í
nçílçí. cççP³çç Yççi³ççvçí DççÌoábyçj箳çç kç=ÀHççsç³çílç
Dçmçlççvçç cç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí kç=ÀHççs$ç cççP³çç
çÆMçjçJçj Dçmçu³çç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ Dçç}çÇ. cççÇ vççcçmcçjCç
kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç SkçÀ Jççìmç© l³çç JçÉ#ç箳çç sç³çílç
çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ Lççbyç}ç cççÇ Yç³çYççÇlç nçíTvç l³çç}ç
çÆJç®ççj}í, ``lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? lçÓ ³çíLçÓvç çÆvçIçÓvç pçç.
lçÓ içí}ç vççnçÇmç lçj SkçÀ oiç[ IçíTvç lçá}ç cççªvç ìçkçÀçÇvç.
Lççí[îçç JçíUçHçÓJçça®ç cççÇ SkçÀç cççbçÆ$çkçÀç}ç cççj}í nçílçí.''
lççí Jççìmçª cnCçç}ç ``cççF&, cççÇ jpçkçÀ (OççíyççÇ) kçáÀ}çlç
pçvcç}í}ç jçÆJçoçmç, ÞççÇ oÊç ÒçYçáb®çç YçÊçÀ Dççní. cççÇ
kçáÀjJçHçájçlç jnçlç Dçmçí. ÞççÇ içá©oÊç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
ªHççlç YçÓlç}çJçj DçJçlçj}í DçmçÓvç mçO³çç lçí kçáÀjJçHçÓj #çí$ççlç
JççmlçJ³ç kçÀjçÇlç Dççnílç. oÓj oÓj Hçmçj}íu³çç oÊç YçÊçÀçbvçç nçÇ
Jççlçç& kçÀUçJççÇ cnCçÓvç lçí vççÆJçvç vççÆJçvç }çÇ}ç kçÀjçÇlç
Dçmçlççlç. cççÇ mçO³çç kçáÀjJçHçÓj}ç pççlç Dççní. lçáPççÇ F®sç
Dçmçu³ççmç cççP³çç yçjçíyçj ³çí. kçáÀjJçHçÓj ³çíLçÓvç pçJçU®ç
Dççní. cççÇ cççP³çç YççJççkçÀ[í pççTvç lçíLçÓvç Hçá{í kçáÀjJçHçÓj}ç
pççF&vç.'' lçíJnç cççÇ cnCçç}í, ``lçác箳çç yççí}C³ççJçj cççÇ kçÀmçç
çÆJçéççmç "íJçÓ ? lçácnçÇ mççbiçlç Dçmç}í}í ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç nç çÆJçøç³ç pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ
mçá×ç cç}ç içjpç vççnçÇ. lçí pçj oÊçcçÓlçça Dçmçlçí lçj l³ççbvççÇ
cççPçí j#çCç kçíÀ}í Dçmçlçí. lçí mJçlç: ÞççÇoÊç içá© Dççnílç ní
çÆmç× kçÀjC³çç®ççÇ pçJççyçoçjçÇ l³ççb®ççÇ®ç Dççní. cççÇ
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç vççnçÇ Hçjblçá ÞççÇ
oÊçç$çí³ççb®çí®ç vççcçmcçjCç kçÀjlçí. ³ççJçj pçí Iç[í} lçí cççÇ
HççnçÇvç. lçácnçÇ lçlkçÀçU ³çíLçÓvç çÆvçIçÓvç pçç vçmçlçç
kçÀçbnçÇ lçjçÇ Òçcçço Iç[í}.'' cççPçí JçÊçÀJ³ç SíkçÀu³ççJçj lççí
içÉnmLç jçíçÆnoçmç oÊççÆoiçbyçj, ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí
vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç çÆvçIçÓvç içí}ç. l³ççvçblçj SkçÀç ìíkçÀ[çÇJçj
cççÇ Hçodcççmçvç Içç}Óvç O³ççvç kçÀjçÇlç yçmç}í. l³çç®ç JçíUçÇ ní
oçívç oá<ì lçíLçí Dçç}í. l³ççb®ççÇ cççP³ççJçj çÆJçøççjçÇ vçpçj
Hç[}çÇ DçççÆCç lçí cççP³çç cççiçí }çiç}í. DççHçCç cççPççÇ ³çç oçívç
kçÀçcççÇ oá<ìçbHççmçÓvç j#çç kçíÀ}çÇ.'' lçíJnç cççÇ cnCçç}çí, ``ní
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççlçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHçívçí lçáPçí j#çCç Pçç}í. lçí
Dçblç³çç&cççÇ DçmçÓvç kçÀç}çlççÇlç Dççnílç. ³çç mçÉ<ìçÇcçO³çí
çÆJççÆJçOç kçÀç}çJççÆOçlç Içìvçç Iç[lç Dçmçlççlç. ³çç mçJç&
Içìvççb®³çç cççiçí lçí mJçlç: kçÀçjCçªHççvçí çqmLçlç Dçmçlççlç. ³çç
mçÉ<ìçÇlç kçÀçjCç vçmç}í}í kçÀçíCçlçí®ç kçÀcç& çÆomçlç vççnçÇ.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvçç çÆvçiçá&Cç, mçiçáCç,
çÆvçjçkçÀçj, mççkçÀçj ³ççmççjK³çç kçÀçíCçl³çç®ç DçJçmLçílç
kçÀçíCççÇ®ç pççCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. Òçl³ç#ç JçíoçbvççÇmçá×ç
l³ççb®³çç mçcççíj nçlç ìíkçÀ}í Jç vçíçÆlç-vçíçÆlç, DççcnçÇ pççCçlç
vççnçÇ Dçmçí cnì}í Dççní. Jçíoçb®ççÇ nçÇ DçJçmLçç Pçç}çÇ lçj
mççcççv³ç YçÊçÀ l³ççb®³çç yçÎ} kçÀç³ç pççCçÓ MçkçíÀ} ? l³ççb®³çç
mJçªHçç®çí %ççvç l³ççbvçç mJçlç:}ç®ç DçmçCççj ³ççlç çÆlçUcçç$ç
mçbMç³ç vççnçÇ. DççHçCç cçç$ç l³ççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç
içíu³ççmç l³ççb®çç Dçvçáiç´n vçkçwkçÀçÇ®ç nçílççí DçççÆCç
mçJç& oá:KççlçÓvç DççHç}çÇ cçáÊçÀlçç nçílçí.'' cççÇ, oçívnçÇ yç
´çïçCç DçççÆCç SkçÀ yç´çïçCççÇ-mçáMççÇ}ç DççcnçÇ ®ççÌIçí
çÆcçUÓvç kçáÀ©iç·çÇmç pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. cççiçç&lç DççcnçÇ
ÞççÇ oÊçÒçYçÓ DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Yçpçvç
kçÀjçÇlç, vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç pççlç nçílççí. jml³ççJçjçÇ} }
çíkçÀçbvçç DççcnçÇ Yçpçvç cçb[UçlççÇ} }çíkçÀ Dçmçu³ççmççjKçí
Jççìlç nçílçí. cççiçç&lç Dçmç}íu³çç vççcççvçbo mJççcççÇ ³çç Lççíj
cçnçlc³ççb®³çç DççÞçcççlç Hççínçí®ç}çí.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ªHç HççÆjJçlç&vç DçççÆCç çÆMç<³ç
vççcççvçboçmç Dçvçáiç´n
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççÇ ní çÆ$çkçÀç}%ççvççÇ cçnçlcçç Hçá©øç
nçílçí. l³ççbvççÇ Dççcç®çí cççí"îçç DççojHçÓJç&kçÀ mJççiçlç kçíÀ}í.
l³ççbvççÇ DççHç}ç HççÆj®ç³ç oíC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçí
cnCçç}í, ``cççP³çç JççÆ[}çb®çí vççbJç cçç³çVçç®çç³çá&}á
DçççÆCç cççPçí vççbJç mçç³çVçç®çç³çá&}á. Dççcç®çí iççí$ç
YççjÜçpç DçççÆCç DççcnçÇ JçÌ<CçJç mçbÒçoç³çç®çí Dççnçílç. cççÇ
mçbv³ççmç oçÇ#çç Içílçu³ççJçj cççPçí vççbJç vççcççvçbo Dçmçí "íJç}í
içí}í. mçbv³ççmççíÊçj cççÇ HçÓCç& JçÌjçi³ç OççjCç kçÀªvç
HçáC³ç#çí$ç DçççÆCç çÆmç×lççÇLçç&®³çç ³çç$çç kçíÀu³çç, vçblçj
mçodiçá©b®³çç MççíOççlç çÆvçIçç}çí. çÆHçÀjlç çÆHçÀjlç cççÇ
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. DççcnçÇ JçÌ<CçJç
Dçmçu³ççvçí ÞççÇ çÆJç<CçÓ®ççÇ®ç DççjçOçvçç kçÀjlççí. Dççcç®çí
mççWJçUí kçÀ[kçÀ Dçmçlçí DçççÆCç Dçç®ççj çÆJç®ççj G®®ç
Dçmçlççlç. HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcçd ³çíLççÇ} kçáÀblççÇ-cççOçJçç®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oMç&vç IçíTvç yççníj Dççu³ççJçj mçcççíj SkçÀ ®ççb[çU GYçç
Dçmç}í}ç çÆomç}ç. ®ççb[çUç®çí oMç&vç DççcnçÇ JççF&ì
mçcçpçlççí. lççí ®ççb[çU mçcççíj ³çíTvç G®®ç mJçjçlç cnCçç}ç
``Dççcç®ççÇ oçÆ#çCçç oíTvç Hçá{í pçç.'' cççÇ Dçç½ç³çç&vçí
l³ç箳ççkçÀ[í Hçnçlç®ç jççÆn}çí. iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀ nç
ÒçkçÀçj Hçnçlç nçílçí. kçÀçÆ}³çáiççcçáUí Dçmçç çÆJçHçjçÇlç
ÒçkçÀçj Iç[lç Dçmçu³çç®çí mçJçç¥vçç Jççìlç nçílçí. lççí ®ççb[çU
cççÆojçHççvç kçÀªvç ÞççÇ JçÌ<CçJççbJçj Dçl³çç®ççj kçÀjçÇlç nçílçç.
SJç{îççlç vççcççvçbo l³ççmç cnCçç}í,``Dçjí ®ççb[çUç, lçÓ kçÀçíCç
Dççnímç ? cççÇ SkçÀ JçÌ<CçJç yç´çïçCç Dççní. cççPçí vççbJç
vççcççvçbo Dççní. lçÓ cç}ç oçÆ#çCçç cççiçCçí ³ççíi³ç Jççìlç vççnçÇ.''
l³çç ®ççb[çUç®çí [çíUí }ç} Pçç}í nçílçí. l³çç®çç Yç³çbkçÀj ®çínjç
kçÀçíCççmçnçÇ Yç³ç JççìçJçí Dçmçç nçílçç. vççcççvçbo箳çç Mççblç
YççøçCççcçáUí lççí DççÆOçkçÀ®ç ¬çÀçíçÆOçlç Pçç}ç nçílçç. lççí
®ççb[çU vççcççvçboçbvçç cnCçç}ç ``lçÓ mçodiçá©®³çç MççíOççlç
Jçí[îççmççjKçç çÆHçÀjlç Dççnímç. lçÓ cç}ç DççíUKçlç vççnçÇmç.
cççÇ®ç lçáPçç mçodiçá© Dççní. cççÇ®ç lçá}ç mçbv³ççmççíÊçj
``vççcççvçbo'' Dçmçí vççbJç çÆo}í. lçÓ lçáP³ççpçJçU Dçmç}í}çÇ
mççjçÇ mçbHçÊççÇ cç}ç içá©oçÆ#çCçç cnCçÓvç DçHç&Cç kçÀj
DçççÆCç mçJçç&mçcç#ç cç}ç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀªvç içá©
cnCçÓvç cççPçç mJççÇkçÀçj kçÀj. lçÓ pçj Dçmçí kçíÀ}í vççnçÇmç lçj
cççÇ lçáPçç mçJç&vççMç kçÀjçÇvç. lçáP³çç MçjçÇjç®çí lçákçÀ[í
kçÀªvç lçá}ç cçjCçÒçç³ç ³ççlçvçç oíF&vç.'' ÞççÇ vççcççvçboçyçjçíyçj
l³çç ®ççb[çU JçCçç&lççÇ} J³ççÆÊçÀvçí DççÆlçMç³ç kçÀ[kçÀ J³çJçnçj
kçíÀ}ç nçílçç. lççí Hçá{í cnCçç}ç, ``cççÇ mççbiçívç lçmçí lçá}ç
Jççiç}í HçççÆnpçí. lçÓ oíJççb®ççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ DççjçOçvçç
kçíÀ}çÇmç lçjçÇ kçÀçíCççÇ lçá}ç cçolç kçÀjCççj vççnçÇ.'' SJç{í
yççí}Óvç lççí ®ççb[çU vççcççvçboçbJçj ®çç} kçÀªvç Dçç}ç.
vççcççvçboçb®³çç cçvççblç vçmçlççvçç, kçíÀJçU oámçjç GHçç³ç
vçmçu³ççvçí l³ççbvççÇ l³çç ®ççb[çUç®çí Hçç³ç Oçj}í. l³ççb®çí
mçJç&mJç l³çç ®ççb[çUç}ç içá©oçÆ#çCçç cnCçÓvç DçHç&Cç
kçíÀ}í. oíJçç®ççÇ DççHçCç pççÇ kçÀuHçvçç kçÀjlççí l³ççHçí#çç lççí
kçÀmçç çÆJçHçjçÇlç Dçmçlççí ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç vççcççvçboçvçç
Dçç}çÇ. Hçjblçá çÆlçlçkçw³ççlç®ç lççí ®ççb[çU mJççcççRvçç çÆoJ³ç
cçbiç} DçMçç mJçªHççlç oMç&vç oílç Dçmçu³çç®çç Yççmç Pçç}ç.
l³ç箳çç l³çç çÆoJ³ç vçí$ççlçÓvç Dçvçblç o³çç kçÀªCçç ³ççb®çç
Jçøçç&Jç Pççu³ççmççjKçç Jççìlç nçílçç. çÆoJ³ç cçbiç}cçÓlçça
Dçmç}íu³çç l³çç YçiçJççvççbvççÇ cnì}í ``cççÇ ÞççÇ oÊç Dççní.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçO³çç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mJçªHççlç cççÇ
çÆHççÆ"kçÀçHçÓjcç ³çíLçí DçJçlçjçÇlç Pçç}çí Dççní. lçÓ cççPçç
YçÊçÀ Dççnímç DçççÆCç cççÇ lçáPçç mçodiçá© Dççní. lçÓ cççPçí
mçJç&mJç Pçç}ç Dççnímç. cççÇ®ç mçlçd, çÆ®çlçd, Dççvçbo Dççní.
lçÓ GÐççHççmçÓvç vççcççvçbo vççcç OççjCç kçÀªvç Oçcç&Òç®ççj
kçÀj. lçá}ç mçáKç DçççÆCç MççblççÇ ÒççHlç nçíF&}. MçíJçìçÇ
cççP³çç Hçoçmç ³çíMççÇ}'' Dçmçí mççbiçÓvç ®ççb[çU箳çç JçíMççlç
Dçmç}í}í oÊç ÒçYçÓ DçblçOçç&vç HççJç}í.
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççRvçç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbkçÀ[Óvç Yççípçvçç®çí Dççcçb$çCç
DçMçç ÒçkçÀçjí vççcççvçbo mçbv³ççmççÇ çÆHççÆ"kçÀçHçájcç
³çíLççÇ} ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç IçíC³ççmçç"çÇ Hçá{í
çÆvçIçç}í. l³ççbvçç cççiçç&lç kçÀçíCççÇ çÆYç#çç çÆo}çÇ vççnçÇ.
YçÓkçíÀvçí l³ççb®çç pççÇJç J³ççkçÓÀU nçílç nçílçç. mçJç&pçCç
l³ççb®³çç yçÎ} MçbkçÀç Içílç nçílçí. l³ççbvçç Jççì}í nç SkçÀ Jçí[ç
Dççní. SkçÀ ®ççb[çU ³çíTvç ³ç箳çç kçÀ[Óvç içá©oçÆ#çCçç IçíTvç
içí}ç. nç yç´çïçCç DçmçÓvç ³ççvçí ®ççb[çUç}ç DççHç}ç içá© kçíÀ}ç
cnCçÓvç nç DçmHçÉM³ç Pçç}ç Dççní. cnCçÓvç ³çç}ç çÆYç#çç oíCçí
cnCçpçí
Mççm$ç
çÆJç©×
nçíF&}.
³çç
çÆJç®ççjçvçí
HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
iççJççlççÇ}
}çíkçÀçbvççÇ
vççcççvçbo
mJççcççRvçç çÆYç#çç Iççlç}çÇ vççnçÇ. çÆHçÀjlç çÆHçÀjlç lçí
DçHHçUjçpç Mçcçç&®³çç IçjçÇ Hççínçí®ç}í. Dçl³çblç YçákçíÀcçáUí
lççW[çlçÓvç Mçyo yççníj Hç[lç vçJnlçí. kçÀmçí yçmçí lçí ``ß
çÆYç#ççboínçÇ'' cnCçç}í. lçíJç{îççlç oçj GIç[Óvç IçjçlçÓvç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç DçVçç®çí Yçj}í}í lççì IçíTvç Dçç}í. l³ççbvçç DççímçjçÇJçj
yçmçJçÓvç l³ççbvççÇ mJçnmlçí vççcççvçbo mJççcççRvçç KççT Iççlç}í.
kçíÀJç{í lçí Yççi³ç ! çÆJçéç-çÆvç³çblçç DççHçu³çç YçÊçÀç}ç mJçnmlçí
pçíJçCç YçjçÆJçlç nçílçç. Oçv³ç lçí içá© DçççÆCç Oçv³ç lçí çÆMç<³ç.
pçíJçCç
Pççu³ççJçj
l³çç
Dçvçblç
MçÊçÀçÇ
mJçªHç
DçMçç
çÆJçOççl³ççvçí DççHç}ç nçlç vççcççvçboçb®³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç
DçççÆCç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç ``lçá}ç mçJç& çÆmççÆ× ÒççHlç
nçílççÇ}. kçÀMççmçç"çÇnçÇ lçá}ç nçlç HçmçjçJçç }çiçCççj vççnçÇ.
lçÓ kçÀçí"ínçÇ Dçmç}çmç lçjçÇ cççÇ lçáP³ççyçjçíyçj Dç¢<³ç ªHççvçí
Dçmçívç. cççÇ [çíU³ççb®³çç HççHçCççÇ ÒçcççCçí lçáPçí j#çCç
kçÀjçÇvç.'' Dçmçí DçççÆMçJçç&o DçççÆCç DçYç³ç Jç®çvç çÆo}í.
l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç Oçcç& Òçmççjçmçç"çÇ mçbv³ççmççÇ
nçíTvç vççcççvçbo Yç´cçCç kçÀjçÇlç nçílçí Dç¢<³çHçCçí ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®çç çÆoJ³ç nmlç mJççcççR®çí j#çCç kçÀjçÇlç Dçmçí. DçMçç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÒçkçÀçjí
mJççcççRvççÇ
Dççcnçmç
l³ççb®³çç
DççÞçcççlç
mJçlç:yçÎ}®ççÇ mçbHçÓCç& cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlç}çÇ.
®ççj ÒçkçÀçj®çí pççÇJçvçcçáÊçÀ ÒççCççÇ
vççcççvçbo mJççcççR®³çç DççÞçcççlç mçJç& çÆMç<³ç yçmç}í}í
Dçmçlççvçç SkçÀç çÆMç<³ççvçí içá©bvçç ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç,
``mJççcççÇ, ÞççÇ oÊççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³ççvçí MççÇIç´
cççí#çÒçççÆHlç nçílçí ³çç mçç"çÇ kçÀçbnçÇ mççOçvçç, cçb$ç,
çÆJçOççvçí Dççnílç kçÀç ? cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀªvç
cç}ç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí.'' l³ççJçj ÒçmçVç çÆ®çÊççvçí ÞççÇ
mJççcççÇ cnCçç}í ``ní Hçá$ç, Jççmçvçç l³ççiç cnCçpçí®ç cççí#ç
Dççní. MçjçÇj Hçlçvççvçblçj®ç cççí#ç çÆcçUlççí Dçmçç çÆvç³çcç
vççnçÇ. MçjçÇj ÒççjyOççvçámççj MçjçÇjç}ç çÆJççÆJçOç DçvçáYçJç
³çílç Dçmçlççlç. p³çç mçlHçá©øççb®çç pççÇJççlcçç cçáÊçÀ
DçJçmLçílç Dçmçlççí l³ççbvçç ``pççÇJçvcçáÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç.
DççHçu³çç F<ì oíJçlçí®³çç mçlçlç mçççÆVçO³ççlç jçnCçí ³çç}ç®ç
``mçç}çíkçw³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. ³çç DçJçmLçílç
mççOçkçÀ F<ì oíJçlççb®³çç }çíkçÀçblç jçnlççí. ³çç Hçí#çç
DççÆOçkçÀ HçáC³çJççvç YçÊçÀçbvçç F<ì oíJçlççb®³çç mçcççÇHç
jçnC³çç®çí Yççi³ç }çYçlçí l³çç}ç ``mçççÆcçH³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí
cnCçlççlç. l³çç Hçí#çç çÆJçMçíøç HçáC³ç kçÀjCççN³çç YçÊçÀçbvçç
F<ì oíJçlççb®çí®ç mJçªHç ÒççHlç nçílçí l³çç}ç ``mçç©H³ç
cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí vççcçççÆYçOççvç Dççní. ³çç Hçí#çç mçá×ç
G®®ç çqmLççÆlç ÒççHlç Pçç}çÇ cnCçpçí YçÊçÀ, F<ì oíJçlççb®³çç
®çÌlçv³ççlç®ç SkçÀªHç nçíTvç pççlççí. ³çç DçJçmLçímç ``mçç³çáp³ç
cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. ³çç DçO³çççqlcçkçÀ çE®çlçvççlç
oÊçYçÊçÀ Fn}çíkçÀçÇ jçnèvç®ç ``mçç}çíkçw³ç cçáçÆÊçÀ®çç''
DçvçáYçJç Içílç Dçmçlççlç. lçí MçjçÇjçvçí ÒççjyOçç®çí Yççíiç Içílç
Yççíiçlç
Dçmç}í
lçjçÇ
cçvççvçí
lçí
ÞççÇ
oÊçÒçYçÓb®³çç
®çjCççbMççÇ mçlçlç çÆvçcçivç Dçmçlççlç. l³ççbvçç mçoÌJç ÞççÇ oÊç
ÒçYçÓb®çí®ç O³ççvç Dçmçlçí. mçÉ<ìçÇ Oçcç& DçççÆCç
mçÓ#cçmçÉ<ìçÇlçnçÇ
kçÀç}®ç¬çÀ

®çç}Ó®ç
Dçmçlçí.
mçÉ<ìçÇ®çç çÆ®çodçÆJç}çmç Dçblç:¢<ìçÇvçí Hççnèvç oÊçYçÊçÀ
Dççvçboçvçí çÆJçYççíj nçílççí. mJççLç&jçÆnlç ³ççíi³ç箳çç çÆoJ³ç
MççÆÊçÀvçí çÆJçéç kçÀu³ççCç nçílç Dçmçlçí. l³ççlç l³ççb®çç
çÆvçmJççLççaHçCçç çÆomçÓvç ³çílççí. ³çç ÒçcççCçí nç ³ççíiççÇ
Fn}çíkçÀçÇ DççHç}í kçÀu³ççCç kçÀªvç ``mçççÆcçH³ç cçáÊçÀçÇ''
ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. Dçmçç YçÊçÀ ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }
çÇ}ç Dçblç:¢<ìçÇvçí Hççnèvç l³ççb®çí cçvçvç çE®çlçvç kçÀªvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

mçç}çíkçw³ç cçáÊçÀçÇHçí#çç Þçí<þlJç ÒççHlç kçÀªvç mçJççx®®ç
Dççvçbo ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. pççÇJç MçjçÇj yçbOçvççlç Dçmçlççvçç
l³çç}ç DçvçíkçÀ Jççmçvçç, F®sç DççHçu³çç yçbOçvççlç "íJçlççlç.
Hçjblçá pçWJnç l³çç}ç cçáÊçÀ DçJçmLçí®çí %ççvç nçílçí lçWJnç
l³çç}ç KçÓHç®ç n}kçíÀ n}kçíÀ Jççìlçí. ³çç ÒçcççCçí F®sç,
JççmçvççjçÆnlç }Içá pççÇJç Dççvçboçlç jcçcççCç Dçmçlççlç.
mçç³çáp³ç cçáÊçÀçÇ®çç }çYç Pçç}íu³çç oÊç YçÊçÀçbcçO³çí
ÞççÇoÊç}çÇ}ç ³çLçí®s cçç$çívçí Òçiçì nçílççlç. ³çç Yçkçwlççbvçç
DççCçKççÇ kçÀçbnçÇ ÒççHlç kçÀªvç I³ççJçí DçMççÇ F®sç®ç
vçmçlçí. ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí oMç&vç, mHçMç&, mçbYççøçCç
DçççÆCç Dçvçáiç´n ÒççHlç Pçç}íu³ç YçÊçÀçbvçç l³ççb®çí mçlçlç
j#çCç çÆcçUlç Dçmçlçí. Fn}çíkçÀçlç çEkçÀJçç Hçj}çíkçÀçlç ÒççHlç
nçíCççjí cçnoÌéç³ç& oçívnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇ®ç
oílççlç. cççvçJç çÆJççÆJçOç oíJçlççbvçç JçíiçJçíiçU³çç mJçªHççlç
Yçpçlççlç. lçí mçJç& oíJç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí®ç çÆoJ³ç DçbMç
Dçmçlççlç. l³çç l³çç oíJçlççbkçÀ[Óvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç l³çç
YçÊçÀçbvçç Dçvçáiç´n oílççlç.''
ÞççÇ oÊç DççjçOçvçí®ççÇ çÆJçMçíøçlçç
³ççJçj cççÇ cnCç}çí ``DççHçCç çÆJççÆJçOç ªHççlç Dçmç}íu³çç
oíJççb®ççÇ HçÓpçç Dç®çç& kçÀjçJççÇ kçÀç ÞççÇHçço
JçuuçYççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçJççÇ ? oíJç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbHçí#çç JçíiçUí Dççnílç ? ³çç yçÎ} DççHçCç kç=ÀHçç
kçÀªvç çÆJçM}íøçCç kçÀªvç mççbiççJçí '' ³ççJçj vççcççvçbo cnCçç}í,
``SkçÀç cçá}çÇ®çç çÆJçJççn nçíTvç lççÇ DççHçu³çç mççmçjçÇ
içí}çÇ. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççvçblçj l³çç cçá}çÇ®çí cççí"í YççT çÆlç}ç
Yçíìç³ç}ç içí}í. cçá}çÇ®ççÇ mççmçÓ cnCçç}çÇ ``lçácç®ççÇ
yççÆnCç Dççc箳çç IçjçÇ çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®³çç ®ççíN³çç
kçÀjlçí. oÓOç, onçÇ, }çíCççÇ, lçÓHç lççÇ ®ççíªvç Kççlçí. SKççoçÇ
®ççíjçÇ cççÇ mçnvç kçíÀ}çÇ DçmçlççÇ Hçjblçá Flçkçw³çç
®ççíN³çç ?'' lçWJnç l³çç yççÆnCççÇ®çç YççT çÆlç}ç cnCçç}ç lççF&
lçÓ ®ççíjçÇ kçÀjCçí mççí[Óvç oí. lçÓ kçíÀJçU oÓOç Içílç pçç cnCçpçí
lçáPççÇ mççmçá jçiççJçCççj vççnçÇ oÓOççlç mçJç& kçÀçnçÇ
Dçmçlçí. ³çç ÒçcççCçí SkçÀìîçç ÞççÇ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç
kçíÀu³ççmç mçJç& kçÀçbnçÇ çÆcçUlçí. }çíkçÀ DççHçu³çç
DççJç[çÇÒçcççCçí JçíiçJçíiçU³çç oíJççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjlççlç.
çÆMçJçç®ççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççvçí çÆJç<CçÓ ÒçmçVç nçílç vççnçÇlç
lçmçí®ç çÆJç<CçÓb®³çç Hçápçívçí çÆMçJç ÒçmçVç nçílç vççnçÇ.
mçiçáCç DçççÆCç mççkçÀçj oíJççb®ççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççvçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

YçÊçÀ箳çç kçÀcçç&ÒçcççCçí HçÀU çÆcçUlçí. DçvçíkçÀ pçvcççlççÇ}
kçíÀ}íu³çç HççHç-HçáC³çç®çí HçÀU #ççÇCç çqmLçlççÇlç Dçmçí} lçj
HçáC³ç cçnççÆJçMçíøç cçO³çí pçcçç nçílçí. ³ççJçíUçÇ
ÞççÇoÊçÒçYçÓb®ççÇ YççÆÊçÀ ÒççHlç nçílçí. DçMçç YçÊçÀç}ç
mçJç&çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. yç´ïçoíJççvçí çÆ}çÆn}íu³çç
ÒççjyOççmç kçÀçíCççÇ yço}Ó MçkçÀlç vççnçÇlç. Hçjblçá ÞççÇoÊç
ÒçYçÓb®³çç YçÊçÀçb®³çç yççyçlççÇlç cçç$ç ÞççÇ oÊç yç´ïçoíJçç}ç
DççoíMç oíT MçkçÀlççlç. pççÇJç箳çç MçççÆjjçÇkçÀ, cççvççÆmçkçÀ,
DçO³çççqlcçkçÀ çqmLçlççÇ}ç ÞççÇ çÆJç<CçÓ kçÀçjCççÇYçÓlç
Dçmçlççlç. DçHççÆjHçkçwJç DçJçmLçílç Dçmçlççvçç cçnç³ççíiç
MçÊçÀçÇvçí pççÇJççlç ÒçJçíMç kçíÀu³ççmç MçjçÇj, cçvç, yçáçÆ× l³çç
MçÊçÀçÇmç mççbYççUÓ MçkçÀlç vççnçÇlç DçççÆCç
DççÆivçpJçç}í®çç oçn Pççu³ççmççjKçí Jççìlçí. pççÇJçç®çí
pççÇJçvçcççvç mçájçÆUlç ®çç}C³ççmçç"çÇ YçiçJççvç çÆJç<Cçá
DççHçCççmç mçnç³³ç kçÀjlççlç, lçí Òçl³çíkçÀ箳çç kçÀcçç&vçámççj.
ÞççÇkç=À<Cç ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çí DççÆYçVç Dçbiç Dççnílç.
ÞççÇkç=À<Cççvçí iççíJçOç&vç HçJç&lç Dçbiçá}çÇJçj OççjCç kçíÀ}ç
nçílçç. ní mçJçç&vçç %ççlç Dççní®ç, iççíkçáÀUçlççÇ} mççN³çç
iççíHççÇ DçççÆCç iççíHç HçÓJç& pçvcççlççÇ} cçnçvç cçnçvç
$ç+øççÇ nçílçí. l³ççbvççÇ j®ç}í}í cçnçvç iç´bLç HçJç&lç ªHççvçí
DçJçlççÆjlç Pçç}í nçílçí. ³çç cçnçvç iç´bLççb®çí çÆJçYçíovç nçíTvç
l³ççlçÓvç Òç®çb[ cçnç³ççíiç MççÆÊçÀ çÆvçIçlçí lçWJnç pççÇJççmç
KçÓHç®ç n}kçíÀ n}kçíÀ Jççìlçí. ³çç mçÓ#cççqmLççÆlçlç pççÇJçç}ç
cçnç³ççíiççvçbo çÆcçUlççí. nç çÆcçUçÆJçC³ççmçç"çÇ kçÀ"çÇCç
lçHç½ç³çç& }çiçlçí. ÞççÇkç=À<Cç YçiçJççvç DççHçu³çç YçÊçÀçb®çç,
DçççÆÞçlççb®çç mçbHçÓCç& Yççj mJçlç: Hçí}Óvç Içílççlç. l³ççb®çí
iç´bçÆLç çÆJçYçíovç kçÀªvç l³ççbvçç MçÊçÀçÇ Òçoçvç kçÀjlççlç. ní
DççO³çççqlcçkçÀ jnm³ç Dççní. yççÌçÆ×kçÀ ¢<ìçÇvçí HçççÆnu³ççmç
ÞççÇkç=À<Cç iççíJçOç&vç HçJç&lç G®ç}Óvç mçJç祮çí j#çCç
kçÀjçÇlç Dççnílç Dçmçí Jççìlçí. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®çç lççí
mçbkçÀuHç®ç nçílçç. HççÆjçqmLçlççÇ}ç yço}ç³ç®çí, HççÆjCççcç
¬çÀcçç}ç MççÇIç´HçCçí kçÀjC³çç®çí DççoíMç lçí ÞççÇ
çÆJç<CçÓbvçç oílç Dçmçlç. ³çç ÒççƬçÀ³çílç YçÊçÀçb®³çç
ÒççjyOççcçáUí cççiçç&lç ³çíCççN³çç Dç[®çCççÇ, l³ççb®çí DçvçáYçJç
l³ççb®³çç vçkçÀUlç l³ççbvçç mçámçn³ç nçílç Dçmçlç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç DççHçu³çç YççjçÇ YçkçwkçÀcç çÆJçÐççbJçj YçÊçÀçb®çç
Yççj Jççnlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ çÆkçÀlççÇ o³ççUÓ DçççÆCç
kçÀçªC³ç cçÓçÆlç& Dççnílç ! ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjç®çí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçáK³ç }#³ç l³ççb®³çç yçjçíyçj mçç³çáp³ç çqmLçlççÇ
DçvçáYçJçCççN³çç ³ççíi³ççbvççÇ SkçÀ }çKç Hçb®ççÆJçmç npççj
Dçvçá³çç³ççÇ kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç nçílçç. l³çç®ççÇ
HçÓlç&lçç kçÀjCçí ní nçílçí. lçí kçÀcç&yçbOçvç箳çç mHçbovççlçÓvç
mçJçç¥vçç cçáÊçÀ çqmLçlççÇlç DççCçÓvç, ©ê箳çç DçbMç ªHççvçí
ÒçkçÀì nçíTvç kçÀçíìîççvçd kçÀçíìçÇ pçvcççvçblçj ³çíCççN³çç l³çç
pçvcççb®çç çÆJçvççMç kçÀªvç l³çç pççÇJççlc³çç}ç cçáçÆÊçÀ oílççlç.
l³ççb®³çç cçOççÇ} yç´ïçç, çÆJç<CçÓ DçççÆCç ©êç®çç DçbMç
mHçáÀì nçíTvç l³çç l³çç F&MJçjçÇ içáCççbvççÇ YçÊçÀçb®çí j#çCç
nçílçí. ní l³çç l³çç Dççlc³ç箳çç mçbkçÀuHççvçí nçílç Dçmçlçí.
YçÊçÀçbvççÇ mçbkçÀuHç çÆmççÆ×mçç"çÇ YççÆÊçÀcççiçç&®çç
DçJç}byç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. SkçÀoç çÆHç"çHçájcçd cçO³çí
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç SkçÀç YçÊçÀçmç, Iççí[³ççJçj yçmçlç Dçmçlçç
Iççí[³ççvçí Hçç[Óvç ìçkçÀ}í Jç Hçç³ççvçí lçá[çÆJç}í. l³çç}ç Yç³çbkçÀj
pçKçcçç nçíTvç lççí jÊçÀyçbyççU Pçç}ç. l³çç pçKçcççÇ YçÊçÀç}ç
ÞççÇHççoçvççÇ DççHç}ç DçYç³ç nmlç oMç&çÆJç}ç DçççÆCç l³çç®ç
#çCççÇ mçJç& pçKçcçç HçÓCç&HçCçí yçN³çç Pççu³çç. pçCçá
kçÀçbnçÇ Pççu³çç®ç vçJnl³çç. l³çç®ç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççbJçj ¢{ Þç×ç DçççÆCç YççÆÊçÀYççJç DçmçCççN³çç
SkçÀç YçÊçÀç}ç kçÀuHçvçç vçmçlççbvçç MçbYçj cççínjçbvççÇ
Yçj}í}ç SkçÀ nb[ç mççHç[}ç. ÞççÇ JçWkçÀì DçHHç³ççbvççÇ
ÒçYçÓbvçç ³çç IçìvçíçÆJçøç³ççÇ çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbiçC³çç®ççÇ
çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. l³ççJçj ÞççÇHçço mJççcççÇ cnCçç}í,``cççÇ
cççP³çç SkçÀç Dçvçv³ç YçÊçÀç®çí Dçç³çá<³ç JççÇmç Jçøçç&vççÇ
Jçç{çÆJç}í. l³ç箳çç YçÊçÀçÇJçj mçblçá<ì nçíTvç cççÇ l³çç}ç ní HçÀU
çÆo}í nçílçí. Dççpç l³çç}ç MçbYçj cççínjçbvççÇ Yçj}í}ç nb[ç
çÆcçUç}ç nç l³çç®çç cçnlçd Yççi³çç®çç çÆoJçmç Dççní. p³çç®ççÇ
cççP³ççJçj cçvççHççmçÓvç Dçvçv³ç YççÆÊçÀ Dçmçlçí l³çç®çç cççÇ
oçmç nçílççí. pçí YçÊçÀ cç}ç Ëo³ççlç ÒçmLçççÆHçlç kçÀjlççlç lçí cç}ç
Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmçlççlç. çÆ$ç}çíkçÀHçlççÇ Hçjcçíéçj mçá×ç
DçMçç YçÊçÀ箳çç DçççÆOçvç nçíTvç l³ççb®³çç yçjçíyçj®ç
mçb®ççj kçÀjlççlç.''
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççR®³çç çÆoJ³ç mçlmçbiçç®çç }çYç
Pççu³ççvçí mçJçç&vçç Dçl³çblç Dççvçbo Pçç}ç. lçí oçívç yç´çïçCç
vççcççvçboçvçç cnCçç}í,``DççcnçÇ kçíÀ}íu³çç HççHççb®çç
Dççcnçmç Hç½ççlççHç nçílç Dççní. DççHçCç Dççcnçmç GHçoíMç
ÐççJçç'' ³ççJçj ÞççÇvççcççvçbo mJççcççÇ cnCçç}í ``lçácnçÇ SkçÀYçáÊçÀ Jç´lç kçÀjç. kçÀ<ì kçÀªvç Oçvç mçbHççovç kçÀjç DçççÆCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³çç Oçvçç®çç GHç³ççíiç mçodyç´çïçCççbvçç DçVçoçvç
kçÀjC³ççmçç"çÇ kçÀjç. l³ççcçáUí lçác箳çç HççHççb®çí #çç}vç
nçíF&}. Dçmçí Jçlç&vç kçíÀu³ççmç ÞççÇHççoÒçYçÓb®çí Òçl³ç#ç
DçLçJçç mJçHvççcçO³çí oMç&vç nçíF&}. cçb$ççÆo#çç çÆcçUçu³ççJçj
mçá×ç lçácnçÇ mçoç®ççjçvçí Jççiç}í HçççÆnpçí. pçj lçácnçÇ
HçÓJçça®³çç mçJç³ççÇvçámççj Hçávnç oájç®ççjçmç ÒçJçÉÊç
Pççu³ççmç ÞççÇHçço mJççcççÇ lçácnçmç oáHHçì çÆMç#çç oílççÇ}
³çç®çí O³ççvç DçmçÓ ÐççJçí.''
oÊçç$çí³ççb®³çç DççjçOçvçí®çí HçÀ}
mçáçÆMç}ç vççbJç箳çç yç´çïçCç m$ççÇvçí ÞççÇ vççcççvçboçvçç
çÆJç®ççj}í ``mJççcççÇ ! mçbkçÀìçlçÓvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç
I³ççJççÇ ?'' l³ççJçj l³çç ÒçmçVç çÆ®çÊç vççcççvçbo mJççcççRvççÇ
mççbçÆiçlç}í, ``Dççlcçç nç çÆvçjblçj Dçmçlççí. l³çç}ç pçvcç cçjCç
vçmçlçí. l³çç}ç DççÆivç pççUÓ MçkçÀlç vççnçÇ, Mçm$ç Fpçç kçÀª
MçkçÀlç vççnçÇ. HççCççÇ l³çç}ç çÆYçpçJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. Jççjç
l³çç}ç mçákçÀJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. cçvçá<³ç cçç$ç kçÀçíìîççJçOççÇ
JçíUç cçÉl³çá HççTvç Hçávnç pçvcç Içílççí. lçÓ DçvçIçç oíJççÇ®çí Jç´lç
kçíÀu³ççmç lçÓ mçbmççjçlç mçáKççÇ nçíMççÇ}. lçmçí®ç lçÓ oíJççÇ
mçcçJçílç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvç kçÀªvç l³ççbvçç
mçblçá<ì
kçÀªvç
Içí.
Dçmçí
kçíÀu³ççvçí
ÞççÇ
oÊçç$çí³ç
vçkçwkçÀçÇ®ç
lçáP³ççJçj
Dçvçáiç´n
kçÀjlççÇ}.
ÞççÇ
yççHçvçç®çç³çá&}bávçç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç Iç[}í Jç
l³ççbvççÇ ``çÆmç×cçbiç}'' mlççí$ç çÆ}çÆn}í. Òçl³ç#ç oÊç箳çç
oMç&vç箳çç
DçvçáYçÓlççÇvçí
içççƳç}çÇ
pççCççjçÇ
³çç
mlççí$ççlççÇ} Dç#çjí Dçl³çblç ÒçYççJçMçç}çÇ Dççnílç. l³çç
Dç#çjçbcçOççÇ} ®çÌlçv³ç ní ³çáiççvçá³çáiçí çÆJç}mçlç jçnçÇ}. ³çç
mlççí$ççlç J³ççkçÀjCç ¢<ìîçç kçÀçíCçlççnçÇ oçíøç DçLçJçç $çáìçÇ
vççnçÇ. ³çç mlççí$çç®çí Hç"vç kçÀjC³ççmçç"çÇ kçÀçíCçlççnçÇ
çÆJççÆOççÆvçøçíOç
vççnçÇ.
cç}ç
lçí
mlççí$ç
ÞççÇ
yççHçvçç®çç³çá&}Ó®³çç cçáKççlçÓvç SíkçÀC³çç®çí Yççi³ç }çYç}í.
ní mlççí$ç cççP³çç Ëo³ççJçj DçbçÆkçÀlç Pçç}í Dççní.
çÆmç×cçbiç}mlççí$ç
1) ÞççÇ cçovçblç ÞççÇçÆJçYçáøççÇlç DçHHç} }#cççÇ vçjçEmçn
jçpçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
2) ÞççÇ çÆJçÐççOçjçÇ jçOçç mçájíKçç ÞççÇ jçKççÇOçj ÞççÇHççoç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
3) cççlçç mçácçlççÇ Jççlmçu³ççcçÉlç HççÆjHççíçÆøçlç pç³ç
ÞççÇHççoç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
4) mçl³ç$ç+øççÇéçjoáçÆnlççvçbovç yççHçvçç®çç³ç&vçálç
ÞççÇ®çjCçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
5) mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ®ç³çvç HçáC³çHçÀ}ç YççjÜçpç $ç+øççÇ
iççí$ç mçbYçJçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
6) oçÌ ®ççÌHççlççÇ oíJç }#cççÇiçCç mçbK³çç yççíçÆOçlç ÞççÇ®çjCçç
~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
7) HçáC³çªçÆHçCççÇ jçpçcççbyççmçálç içYç&HçáC³çHçÀ}mçbpççlçç
~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
8) mçácçlççÇvçbovç vçjnjçÇvçbovç oÊçoíJç ÒçYçÓ ÞççÇHççoç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
9) HççÇçÆ"kçÀçHçáj çÆvçl³ççÆJçnçjç cçOçácçlççÇoÊçç cçbiç}ªHçç
~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ
çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
Hçjcç
HççÆJç$ç
DçMçç
çÆmç×cçbiç}
mlççí$çç®çí
Hç"vç
DçvçIçç<ìcççÇ®çí Jç´lç kçÀªvç kçíÀu³ççmç mçnm$ç mçodyç´çïçCç
pçíJçÓ Iççlçu³çç®çí HçáC³ç ÒççHlç nçílçí. lçmçí®ç mJçHvççlç çÆmç×
Hçá©øççb®çí oMç&vç nçílçí. ³ç箳çç Hç"vççvçí cçvççlççÇ} mçJç&
kçÀçcçvçç HçÓCç& nçílççlç. pçí YçÊçÀ cçvç, kçÀç³çç DçççÆCç
kçÀcçç&vççÇ ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀªvç ³çç
mlççí$çç®çí Hç"vç kçÀjlççlç lçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
kç=ÀHçímç Hçç$ç nçílççlç. lçmçí®ç ³ç箳çç çÆvç³ççÆcçlçHçCçí
içç³çvççvçí mçÓ#cç Jçç³çácçb[}çlççÇ} Dç¢M³ç ªHççvçí mçb®ççj
kçÀjCççN³çç çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílççlç.''
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mçáçÆMç}í®³çç HçlççÇmç Dçvçáiç´n
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççR®ççÇ DçcçÉlçJççCççÇ SíkçÀu³ççJçj cç}ç
SkçÀ kçÀuHçvçç mçá®ç}çÇ. cççÇ ÞççÇ vççcççvçboçvçç cnCçç}çí.
``ní
mJççcççÇ,
³çç
mlççí$ç箳çç
Hççjç³çCççlç
ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí JçCç&vç ³çLçç Òçmçbiç mççbiççJçí
DçMççÇ DççHçu³çç ®çjCççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç Dççní.'' Dççcnç
çÆlçIççbJçj o³çí®çç mçlçlç Jçøçç&Jç kçÀjCççN³çç mJççcççRvççÇ
DççcnçJçj
Dççvçbo
¢<ìçÇ
ìçkçÀ}çÇ
DçççÆCç
Dççc箳çç
çÆJçvçblççÇmç cçÓkçÀ mçccçlççÇ çÆo}çÇ. l³çç jç$ççÇ DççcnçÇ
ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí vççcçmcçjCç kçíÀ}í. mJççcççRvççÇ }çÇ}ç
kçÀLçvç kçÀjçÇlç çÆmç×cçbiç} mlççí$çç®çí içç³çvç kçíÀ}í. l³çç
çÆoJ³ç DçvçáYçÓlççÇcçO³çí jç$ç kçíÀJnç mçbHç}çÇ lçí kçÀUç}í®ç
vççnçÇ. Gøç:kçÀç} nçílçç®ç ÞççÇHççoçb®ççÇ cçbiç} DççjlççÇ
kçíÀ}çÇ. Lççí[îçç®ç JçíUçlç DçVçmççcçáiç´çÇvçí Yçj}í}çÇ SkçÀ
yçÌ}içç[çÇ DççÞçcççlç Dçç}çÇ. içç[çÇJççvç Kçç}çÇ Glçj}ç. l³ççvçí
mççjçÇ KççÐç mççcçáiç´çÇ yçÌ}içç[çÇlçÓvç GlçjJçÓvç DççÞçcççlç
"íJç}çÇ. vçblçj lççí mçáçÆMç}ímç GÎíMçÓvç cnCçç}ç, ``Lççí[îçç®ç
JçíUçlç lçáPçç HçlççÇ, mççmçá mççmçjí oámçN³çç yçÌ}içç[çÇlçÓvç
³çílççÇ}.'' l³çç içç[çÇJççvç箳çç yççí}C³ççlç SkçÀ JçíiçUí®ç
cççOçá³ç& nçílçí. lççí çÆomçC³ççmç Flçj içç[çÇJççvççmççjKçç
vçJnlçç. mççjKçí l³çç içç[çÇJççvççkçÀ[í Hçnçlç jnçJçí Dçmçí Jççìlç nçílçí
Hçjblçá lççí mçcççvç GlçjJçÓvç, çÆvçjçíHç mççbiçÓvç lJçjívçí
çÆvçIçÓvç içí}ç. l³çç JçíUçÇ vççcççvçbo mJççcççÇ O³ççvç DçJçmLçílç
nçílçí. l³ççlçÓvç yççníj Dççu³ççJçj l³ççbvççÇ çÆJç®ççj}í, ``lççí
içç[çÇJççvç kçÀçí"í Dççní ?'' lççí mççcççvç "íJçÓvç çÆvçIçÓvç
içíu³çç®çí DççcnçÇ mççbçÆiçlç}í. lçí SíkçÀlçç®ç mJççcççÇ cnCçç}í
``lçácnçÇ çÆkçÀlççÇ Yççi³çJççvç Dççnçlç. cççÇ®ç DçYççiççÇ Dççní.''
lçí Hçá{í cnCçç}í ``HçjcçkçÀç©C³çcçÓçÆlç& ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
DççHçCççmçç"çÇ içç[çÇJççvç箳çç ªHççvçí DçVç mççcçáiç´çÇ IçíTvç
Dçç}í. l³ççbvççÇ lçácnç}ç oMç&vç çÆo}í.'' vçblçj mçáçÆMç}í kçÀ[í
JçUÓvç cnCçç}í, ``ní mçáMççÇ}í ! lçáPçí vçMççÇyç Go³ççmç Dçç}í.
lçáP³çç HçlççÇ®çí vçHçábmçkçÀlJç içí}í. lçáPçí mççmçámççmçjí
DçççÆCç HçlççÇ oámçN³çç yçÌ}içç[çÇlçÓvç ³çílç Dççnílç.''
çÆ$çkçÀç}%ççvççÇ vççcççvçboçvççÇ mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí
mççjí Iç[Óvç Dçç}í. mçáçÆMç}ç DççHç}ç HçlççÇ Jç mççmçá
mççmçN³çç yçjçíyçj DççHçu³çç IçjçÇ içí}çÇ. cççÇ DçççÆCç l³çç oçíIçç
yç´çïçCççbvççÇ ÞççÇmJççcççRvçç kçáÀ©iç·çÇmç pççC³çç®ççÇ
Dçvçá%çç
cçççÆiçlç}çÇ.
ÞççÇ
vççcççvçbo
mJççcççR®çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DçççÆMçJçç&o
çÆvçIçç}çí.

IçíTvç

DççcnçÇ

kçáÀ©iç·çÇ®³çç

cççiçç&vçí

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

mçblç jçÆJçoçmç DçççÆCç
ÞççÇHççoçb®çí çÆoJ³ç cçbiç} oMç&vç
cççÇ l³çç yç´çïçCçܳçç mçcçJçílç ³çLççkçÀç}çÇ kçáÀ©iç·çÇmç ³çíTvç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -18

Hççínçí®ç}çí. DçvçblçkçÀçíìçÇ yç´ïççb[ vçç³çkçÀ Dçmç}í}í DçççÆo,
cçO³ç DçççÆCç Dçblç vçmç}í}í ®çlçáo&Mç YçáJçvççb®çç
mççJç&YççÌcç Dçmçí }çÇ}çJçlççjçÇ YçiçJççvç-ÞççÇHçço ÒçYçá
kç=À<Cçç vçoçÇlç mvççvç kçÀªvç yççníj ³çílç nçílçí. l³ççb®³çç
çÆoJ³çcçbiç} mJçªHç箳çç DçkçÀmcççlç oMç&vççvçí DççcnçÇ
DçiçoçÇ YççjçJçÓvç içí}çí. l³ççb®³çç vçí$ççbcçOçÓvç DçHççj Òçícç,
kçÀ©Cçç, Jççlmçu³ç Dççímçb[Óvç Jççnçlç nçílçí. lçí cççP³çç pçJçU
Dçç}í. cççÇ YççbyççJçÓvç pççTvç kçÀç³ç kçÀjçJçí ní cç}ç mçá®ç}í®ç
vççnçÇ. lçí mJçlç:®ç cç}ç vçcçmkçÀçj kçÀjC³ççmç mççbiçlç nçílçí.
cççÇ l³ççvçç ®çjCçmHçMç& kçíÀu³ççJçj l³ççbvççÇ kçÀcçb[}álççÇ}
HççÆJç$ç pç} cççP³çç DçbiççJçj çEMçHç[}í. cççÇ çÆo][cçÓ{ Pçç}çí.
lçí DççHçu³çç cçOçáj JççCççÇvçí cnCçç}í ``yçíìç MçbkçÀjYçì, cççÇ
lçáP³ççJçj ÒçmçVç Pçç}çí Dççní.'' l³çç cçOçáj JççCççÇ®çí JçCç&vç
cççÇ Mçyoçlç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. l³ççb®ççÇ Jççlmçu³çHçÓCç&
¢<ìçÇ cççP³ççJçj Hç[}çÇ DçççÆCç cççÇ kç=ÀlççLç& Pçç}çí. mçcçmlç
YçÓlç}çJçjçÇ} DççHçu³çç Dçvçblç MççÆÊçÀvçí çÆJçjçpçcççvç
DçmçCççN³çç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHç}ç Jçjonmlç cççP³çç çÆMçjçJçj
"íJç}ç. cççPççÇ kçáÀb[çÆ}vççÇ MçÊçÀçÇ pççiçÉlç Pçç}çÇ DçççÆCç
cç}ç
çÆomçCççjçÇ
mççjçÇ
¢<³ç
mçÉ<ìçÇ
DçblçOçç&vç
HççJçu³ççmççjKççÇ DçvçáYçÓlççÇ Dçç}çÇ. npççj mççiçj SkçÀocç
³çíTvç cç}ç DççE}içvç oílç Dçmçu³çç®çç Yççmç Pçç}ç Dçvçblç
MççÆÊçÀ®çç çÆJçÐçálç ÒçJççn cççP³çç vçmçç vçmççbcçOçÓvç
Jççnlç içíu³ççmççjKçç JççìÓvç cççí"ç oçn Pçç}ç. cççPçí [çíUí
DççHççíDççHç çÆcçì}í içí}í, vçç[çÇ DçççÆCç Ëo³çmHçbovç oçívnçÇ
Lççí[îçç JçíUçmçç"çÇ Lççbyç}í nçílçí. cççPçí cçvç çÆvççÆJç&kçÀçj
DçççÆCç çÆvç½ç} nçíTvç Dçvçblç MçÓv³ççlç njJç}í. cççP³çç
Ëo³ççlççÇ} ®çÌlçv³ç Dçvçblç DçMçç çÆJçéç®çÌlçv³ççlç çÆJç}çÇvç
Pççu³ççmççjKçí Yççmç}í. ³çç DçJçmLçílç cççÇ Dçl³çblç Dççvçboçlç
nçílççí. l³ççb®çí JçCç&vç Mçyoçvçí kçÀjlçç ³çíCçí kçÀ"çÇCç Dççní. ³çç
Dçl³çá®®ç Dççvçbo箳çç DçJçmLçílç cççP³ççlçÓvç kçÀçíì³ççvçd
kçÀçíìçÇ yç´ïççb[, mçÉ<ìçÇ, çqmLççÆlç, }³ç HççJçlç Dççnílç Dçmçí
cç}ç Yççmçcççvç Pçç}í. cççÇ ³ççHççmçÓvç çÆYçVç vççnçÇ Dçmçç ¢
{ çÆJçéççmç Jççìlç nçílçç. `cççÇ' ®çç }³ç Pççu³ççcçáUí cççÇ
DçJ³çÊçÀ DçMçç Dççvçboçlç nçílççí. ní mçJç& cç}ç çÆ®ç$ç
çÆJççÆ®ç$ç
Jççìlç
nçílçí.
lçíJç{îççlç
ÞççÇHççoÒçYçÓbvççÇ
DççHçu³çç kçÀcçb[}ÓlççÇ} pç} cççí"îçç ÒçícçYççJççvçí cççP³ççJçj
Òççí#çCç kçíÀ}í. DçççÆCç cççÇ mçnpç çqmLçlççÇlç Dçç}çí.
mçbHçÓCç& çÆJçéçç®çí DçççÆoiçá© DçmçCççjí ÞççÇJçuuçYç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cççP³ççkçÀ[í npççj cççlççb®çí Jççlmçu³ç [çíU³ççlç DççCçÓvç Hçnçlç
cçbo cçbo çqmcçlç kçÀjçÇlç nçílçí.
³çJçvççbvçç ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç
cççP³çç
yçjçíyçj
Dçç}íu³çç
yç´çïçCç
ܳççbvçç
ÞççÇHçço
ÒçYçÓbyçjçíyçj yççí}Cçí çEkçÀJçç HççomHçMç& kçÀjC³çç®çí Oç̳ç&
vçJnlçí. ÞççÇHçço mJççcççÇ cç}ç cnCçç}í ``lçáP³çç yçjçíyçj Dçç}í}í ní
oçívç DçHççÆjçÆ®çlç kçÀçíCç Dççnílç ?''cççÇ cnCçç}çí ``ÒçYçÓ
DççHçu³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®çí oMç&vç IçíT Fçq®sCççjí ní oçívç yç
´çïçCç Dççnílç.'' l³ççJçj ÒçYçá cnCçç}í ``ní yç´çïçCç çÆomçlç
vççnçÇlç, iççícççbmç KççCççjí ³çJçvç çÆomçlççlç. Kçjí kçÀç Kççíìí ní
lçÓ l³ççbvçç®ç çÆJç®ççj. SJç{îççlç lçí yç´çïçCç cnCçç}í ``DççcnçÇ
yç´çïçCç vççnçÇ ³çJçvç Dççnçílç ³ççlç mçboín vççnçÇ. DççcnçÇ
kçáÀjçCç Jçç®çlççí'' l³ççb®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççJçj cççÇ mlçbYççÇlç®ç
Pçç}çí. ``ÞççÇHçço JçuuçYç vççJççvçí cçç³çç Jçíøççvçí mçb®ççj
kçÀjCççN³çç pçiçlçdÒçYçá ÞççÇ oÊçç$ç³ç mJççcççRvçç DççíUKçCçí
DçvçíkçÀ pçvcçç®çí HçáC³çHçÀ} Dççní. l³çç çqmLçj YççJççlç
YççÆÊçÀYççJç mçbHçÓCç& ªHççvçí JççìCçí cnCçpçí cçnodYççi³ç
Dççní. iççícççlçílç mçJç& oíJçlçç Jççmç kçÀjlççlç. içç³ççÇçÆJçvçç Içj
mcçMççvçç mççjKçí Dçmçlçí. Þç×ívçí iççímçíJçç kçÀjCççjí cç}ç KçÓHç
DççJç[lççlç.
içç³ççÇ®çí
oÓOç
Hçá<ìçÇoç³çkçÀ
DçççÆCç
lçá<ìçÇoç³çkçÀ Dçmçlçí. yç´çïçCç pçvcç IçíTvç iççícççbmç KççCççjç
çÆMç#çímç Hçç$ç Dçmçlççí. ³ç%ç ³ççiç kçÀjlççvçç MçíUçÇ®çí
yççÆ}oçvç çÆo}í pççlçí. ³ç%ç HçMçá cnCçÓvç MçíUçÇ DçLçJçç Flçj
HçMçámçá×ç l³ççb®³çç vççÇ®ç ³ççívççÇlçÓvç çÆJçcçáÊçÀ nçíTvç
Hçá{í GÊçcç pçvcç ÒççHlç kçÀjlççlç. ³ç%ç HçMçá}ç ®ççbiç}ç pçvcç
çÆcçUçJçç cnCçpçí ³ç%ç kçÀjCççjç cçnç³ççíiççÇ lçHççíyç} DçççÆCç
³ççíiç yç}çvçí mçcçÉ× DçmççJçç }çiçlççí. pçj lççí ³ççíiççÇ Dçmçç
mçcçLç& vçmçí} lçj l³çç}ç ÒççCççÇ nl³çç kçíÀu³çç®çí HççHç®ç }
çiçlçí. oíMç kçÀç}çvçámççj Oçcç&-kçÀcç&Hç×lççRcçO³çí Lççí[ç Lççí[ç
yço} nçílç Dçmçlççí. ³çJçvç DçmçCççN³çç lçHçmJççRvççÇ iççícççbmç
Yç#çCç kçíÀ}í lçjçÇ HçjcçíéçjçHç&Cç yçá×çÇvçí kçíÀ}í}í kçÀcç&
içç³ç DçççÆCç çÆl箳çç mçblçlççÇmç GÊçcç pçvcç®ç çÆcçUJçÓvç
oílçí. Hçjblçá Dçmçí vç kçíÀu³ççmç cçç$ç cçnçHççHç }çiçlçí cnCçÓvç
iççínl³çç
Mççm$ççvçámççj
cçnçvç
HççHç
Dççní.
kçÀçÌjJç
Hççb[Jç箳çç ³çá×çmçç"çÇ kçÀçíCçlçí #çí$ç Oçcç&#çí$ç Dççní
³çç®çç MççíOç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dçpçá&vç Jç ÞççÇkç=À<Cç
çÆvçIçç}í. l³ççbvçç SkçÀç Mçílççlç MçílçkçÀjçÇ HççCççÇ oílç
Dçmç}í}ç çÆomç}ç. HççC³çç®çç ÒçJççn Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ l³çç}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

SkçÀç cççí"îçç oiç[ç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç nçílççÇ. lççí DçMçç
oiç[箳çç
MççíIççlç®ç
nçílçç
Flçkçw³ççlç
l³çç®çç
cçá}içç
JççÆ[}çmçç"çÇ pçíJçCç IçíTvç Dçç}ç. pçíJçCç Pççu³ççJçj, HççCççÇ
Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ pçWJnç oiç[ çÆcçUç}ç vççnçÇ lçWJnç l³ççvçí
DççHçu³çç cçá}ç®çç JçOç kçíÀ}ç DçççÆCç l³çç®çí cçÉlç MçjçÇj
oiç[çÒçcççCçí HççCççÇ Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ "íJç}í. l³ççJçíUçÇ
MçílçkçÀjçÇ DçççÆCç l³çç®çç cçá}içç ³çç oçíIççlç cççjC³çç®ççÇ
çƬçÀ³çç kçÀjlççbvçç kçÀçíCçlççnçÇ YççJç vçJnlçç. lçí oçíIçí
çÆvççÆJç&kçÀçj nçílçí. Mçílç çÆHçkçÀJçÓvç mçJçç¥vçç Dççnçj
ÐççJçç SJç{í®ç l³çç MçílçkçÀN³ççmç %ççlç nçílçí. lççí®ç l³çç®çç
Oçcç& nçílçç. MçílçkçÀjçÇ HçÀUç®ççÇ DççMçç vç kçÀjlçç DççHç}í
kçÀcç& Dçl³çblç Þç×çYççJççvçí kçÀjçÇlç nçílçç. ³çç Mçílçç®ççÇ
pççiçç ÞççÇkç=À<CççbvççÇ Oçcç&#çí$ç cnCçÓvç çÆvçJç[}çÇ. Dçjí
vççcçcçç$ç yç´çïçCçç, iççícççbmç Yç#çCç kçÀjCçí kçíÀJnçnçÇ yçjçíyçj
vççnçÇ. HçÓJç&HçáC³ççF&vçí DçççÆCç HçÓJç&çÆHçlçÉoíJçlççb®³çç
ÒççLç&vçívçí lçmçí®ç cççP³çç DçHççj kçÀçªC³ççvçí lçácnç}ç cççP³çç
oMç&vçç®çç }çYç Pçç}ç. ní®ç lçácç®çí cçnodYççi³ç mçcçpçç.
lçácnçÇ kçíÀ}í}ç vçcçmkçÀçj cççÇ mJççÇkçÀçjçÇlç vççnçÇ. lçácnçÇ
cç}ç mHçMç& kçÀª vçkçÀç. cççP³çç kçÀcçb[}ÓlççÇ} HççCççÇ
lçác箳çç DçbiççJçj Içç}Cçí Mçkçw³ç vççnçÇ. lçácnçÇ ³çíLçÓvç
lçlkçÀçU çÆvçIçÓvç pçç. lçácnç}ç DçVç Jçm$ç çÆcçUC³çç®ççÇ
mççí³ç kçíÀ}çÇ Dççní. lçácnçÇ ³çJçvç m$ççÇyçjçíyçj çÆJçJççn kçÀªvç
³çJçvççÒçcççCçí jçnç. lçác箳çç nçlçÓvç cççju³çç içí}íu³çç içç³ççÇ
Hçá{çÇ} pçvcççÇ lçácç®ççÇ mçblçlççÇ nçíTvç pçvcççmç ³çílççÇ}
DçççÆCç lçácç®çç sU kçÀªvç lçác箳çç HçÌMççJçj mçáKççÇ
nçílççÇ}. cççP³çç oMç&vççvçí HçáçÆvçlç Pççu³ççcçáUí kçÀçbnçÇ
pçvcççvçblçj lçácnçÇ yç[í yççyçç DçççÆCç Dçyçoá} yççyçç ³çç
vççJççvçí DççíUKç} pçç}. cçnçjç<ì>çlççÇ} çÆMçj[çÇ iççJççlç
ÞççÇmççF&yççyçç vççbJçç®çí SkçÀ cçnçlc³çí DçJçlçjçÇlç nçílççÇ} lçí
lçácç®çç G×çj kçÀjlççÇ}. ní cççPçí yççí} kçÀçȳçç oiç[çJçjçÇ} jíøçí
ÒçcççCçí Dççnílç.'' Dçmçí yççí}Óvç ÒçYçÓbvççÇ l³ççbvçç pççC³ççmç
mççbçÆiçlç}í.
cççÇ DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓ oçíIçí®ç nçílççí. lçWJnç lçíLçí
jçÆJçoçmç vççbJçç®çç SkçÀ jpçkçÀ Dçç}ç. jçÆJçoçmç ÞççÇHçço
ÒçYçávçç mççjKçç ÒçCççcç kçÀjçÇlç nçílçç. Hçjblçá ÒçYçá
l³ç箳ççkçÀ[í oá}&#ç kçÀjçÇlç nçílçí. Lççí[îçç JçíUçvçí l³ç箳ççkçÀ[í
Hççnèvç ÞççÇHçço cçbo nmç}í. ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í.
ÞççÇHçço
JçuuçYç
mJççcççRvççÇ
cççP³çç
kçÀHççU箳çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

cçO³çYççiççÇ
pççíjçlç
oçyç
çÆo}ç.
lçWJnç
cççP³çç
vçí$ç®ç#çÓbmçcççíj çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç ¢<³ç çÆomç}í.
ÞççÇHçço mJççcççR®çç YçÊçÀçbJçj Dçvçáiç´n
jçÆJçoçmçç®ççÇ vççJç kç=À<Cçç vçoçÇlçÓvç kçáÀ©iç·çÇkçÀ[í pççlç
nçílççÇ l³çç vççJçílç SkçÀ JçíoMççm$ç HçbçÆ[lç yçmç}í nçílçí. Flçj
DçmHçÉM³ç pççlççÇ®³çç }çíkçÀçb®çç mHçMç& nçíT vç³çí cnCçÓvç
lçí SkçÀìí®ç l³çç vççJçílç yçmçÓvç pççlç nçílçí. lçí HçbçÆ[lç
jçÆJçoçmçç}ç cnCçç}í ``cççÇ cçnç HçbçÆ[lç Dççní DçççÆCç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇkçÀ[í pççlç Dççní l³ççvççÇ cç}ç
yççí}çJç}í Dççní lçí®ç lçá}ç vççJçí®çí Yçç[í oílççÇ}'' lçí SíkçÓÀvç
jçÆJçoçmççvçí nçíkçÀçj çÆo}ç. vççJç cççiç& Dçç¬çÀcçá }çiç}çÇ.
yççí}C³ç箳çç DççíIççlç l³çç HçbçÆ[lçç}ç kçÀU}í kçÀçÇ
jçÆJçoçmçç}ç HççÌjççÆCçkçÀ SíçÆlçnçmççÇkçÀ kçÀLçW®ççÇ
kçÀçnçR®ç cçççÆnlççÇ vççnçÇ. lççí HçbçÆ[lç cnCçç}ç ``Dçjí
jçÆJçoçmçç lçá}ç HçájçCç DçççÆCç FçÆlçnçmçç®çí kçÀçnçR®ç
%ççvç vççnçÇ cnCçpçí lçÓ lççÇvç ®çlçáLçç&Mç pççÇJçvç J³çLç&
Içç}çÆJç}í. jçÆJçoçmç lçí SíkçÓÀvç çÆvçjçMç Pçç}ç. vççJç
®çç}lççvçç SkçÀocç®ç HççC³çç®çç Jçíiç KçÓHç Jçç{}ç. l³çç Jçíiççvçí
l³çç vççJçímç SkçÀ çÆsê Hç[}í Jç l³ççlçÓvç HççCççÇ Dççlç çÆMçª }
çiç}í. jçÆJçoçmç l³çç HçbçÆ[lçç}ç cnCçç}ç ``cçnçjçpç DççHçCççmç
HççC³ççlç Hççínlçç ³çílçí kçÀç ?'' HçbçÆ[lç cnCçç}ç, ``Dçjí cç}ç lçj
Hççínlçç ³çílç vççnçÇ.'' jçÆJçoçmç cnCçç}ç ``cçnçjçpç cç}ç Hççínlçç
³çílçí Hçjblçá lçácnç}ç cçç$ç Hççínlçç ³çílç vçmçu³ççvçí lçácç®çí
pççÇJçvç MçbYçj ìkçwkçíÀ J³çLç& Dççní. mççjKçí Jçç{lç Dçmç}í}í
HççCççÇ Hççnèvç jçÆJçoçmççvçí ÞççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ®çí vççbJç
IçíTvç HççC³ççlç G[çÇ cççjC³çç®ççÇ lç³ççjçÇ kçíÀ}çÇ. Flçkçw³ççlç
l³çç}ç HççC³ç箳çç cçO³çYççiççÇ SkçÀ çÆoJ³çkçÀçblççÇ çÆomç}çÇ.
l³ççvçí DçççÆo Dçblç vçmç}íu³çç ÞççÇHçço mJççcççR®³çç cççÆncçç
JçCç&vç kçÀjCççN³çç DçvçíkçÀ }çÇ}ç-kçÀLçç SíkçÀu³çç nçíl³çç.
jçÆJçoçmççvçí l³çç çÆoJ³çkçÀçblççÇmç Dçl³çblç Þç×ç YççJççvçí
vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. vççJçílççÇ} HççCççÇ mççjKçí Jçç{Ó }çiç}í nçílçí.
Flçkçw³ççlç SkçÀ cçnoç½ç³ç& Iç[}í SkçÀ Dç¢<³ç nçlç l³çç vççJçílççÇ}
HççCççÇ yççníj ìçkçÀçÇlç nçílçç. HççCççÇ kçÀcççÇ Pçç}í DçççÆCç
vççbJç çÆkçÀvççN³ççJçj Hççínçí®ç}çÇ DçççÆCç lçí oçíIçí ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmç Dçç}í. jçÆJçoçmç ³çç HçÓJçça
ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmç kçÀOççÇ Dçç}ç vçJnlçç. Hçjblçá Dççpç
pçWJnç l³ççvçí mJççcççRvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç lçWJnç l³ççbvççÇ
ÒçmçVç cçáêívçí cçbo nçm³ç kçíÀ}í. l³çç HçbçÆ[lççkçÀ[í cçç$ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

oá}&#ç kçíÀ}í. Mççm$ç®ç®çç& kçÀjC³ççmçç"çÇ Dçç}íu³çç l³çç
HçbçÆ[lç箳çç cçáKççlçÓvç SkçÀ MçyonçÇ çÆvçIçívçç. ÞççÇHçço
ÒçYçÓ HçbçÆ[lççmç cnCçç}í ``Dçjí HçbçÆ[lçç lçá}ç
DçnbkçÀçjçcçáUí ³ççíi³ç kçÀç³ç DçççÆCç Dç³ççíi³ç kçÀç³ç lçí
kçÀUívççmçí Pçç}í Dççní. lçÓ cçnç HçbçÆ[lç DçmçÓvç
mçoiçáCççb®çç mçb®ç³ç kçÀjC³çç SíJçpççÇ HççHççb®çç mçç"ç®ç
kçÀªvç "íJç}çmç. DççHçu³çç mçáçÆMç} HçlvççÇ®çç sU kçÀªvç,
SkçÀç mçáKççÇ kçáÀìábyççlççÇ} jçCççÇ}ç DççHçu³çç HçlççÇ
HççmçÓvç HçjçJçÉÊç kçíÀ}ímç l³çç cçáU lççÇ lçá}ç mçlçlç MççHç
oílçí Dççní. lçáPççÇ Yçç³çç& SkçÀ mçodyç´çïçCççÇ DçmçÓvç
cççvççÆmçkçÀ sUçvçí #ççíçÆYçlç Pçç}çÇ Dççní ní mçJç&
HççHçkçÀcç& kçíÀu³ççJçj lçÓ cççP³çç kçÀ[í kçÀmçç DççkçÀçÆøç&lç
Pçç}çmç ? lçáP³çç HççÆ$çkçíÀÒçcççCçí Dççpç lçáPçç cçÉl³çá çÆovç
Dççní. DççpçHççmçÓvç cççÇ lçá}ç lççÇvç Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç
Jçç{JçÓvç oílççí. lçÓ lçáP³çç iççJççÇ pççTvç oáJç&lç&vç çÆJçmçªvç
®ççbiç}í Dçç®çjCç kçÀj. lçÓ SkçÀ HçbçÆ[lç Dççnímç ³ççlç
MçbkçÀç®ç vççnçÇ. lçáP³çç çÆJçÜlçíí®çí Òççl³ççÆ#çkçÀ
oçKççÆJçlççímç kçÀç lçá}ç çÆo}í}í lççÇvç Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç
Hçjlç kçÀjlççímç ? lçlkçÀçU GÊçj oí.'' mçJç&%ççvç mçbHçVç
Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçb®çí lçí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç l³çç
HçbçÆ[lç箳çç lççW[Óvç SkçÀ MçyonçÇ HçáÀìívçç. pçCçá kçÀçnçÇ
cçákçÀç®ç Pçç}ç nçílçç. l³ç箳çç cçvççlç Dçç³çá<³ç Jçç{çJçí
DçMççÇ®ç F®sç nçílççÇ. ÞççÇHççoJçuuçYç mJççcççÇ cnCçç}í,
``lçáP³çç cçvççlççÇ} F®sívçámççj cççÇ lçá}ç lççÇvç Jçøçç&®çí
Jçç{çÆJç}í}í Dçç³çá<³ç oílç Dççní. lçá jpçkçÀ箳çç m$ççÇmç
pçyçjomlççÇvçí HçUJçÓvç çÆlç}ç oçmççÇ kçíÀ}ímç. Hçjblçá
Hçá{çÇ} pçvcççlç lçí jpçkçÀ oçbHçl³ç cçnçjçpçç®çí mçáKç
JçÌYçJçç®çç DççmJçço IçílççÇ}. lçWJnç lçÓ l³çç jpçkçÀ HçlvççÇ®çç
oçmç nçíTvç l³ççb®ççÇ mçíJçç kçÀjMççÇ}. ³çç lççÇvç Jçøçç&lç
kçÀçbnçÇ mçlkçÀcç& kçíÀu³ççmç DçVç Jçm$ççmç kçÀçnçÇ kçÀcççÇ
Hç[Cççj vççnçÇ. DçççÆCç oá<kçÀcç& kçíÀu³ççmç vççvçç ³ççlçvçç
YççíiççJ³çç }çiçlççÇ}. cçjCççHççmçÓvç lçáPçí j#çCç kçÀªvç
cççP³ççkçÀ[í IçíTvç ³çíCççN³çç jçÆJçoçmçç}ç lçáPçí mçJç& HçáC³ç
çÆcçUí}. l³çç HçáC³ç箳çç HçÀ} mJçªHç lççí cççPççÇ mçíJçç
kçÀjçÇ}. lçÓ lçlkçÀçU ³çç HçáC³çYçÓcççÇlçÓvç çÆvçIçÓvç pçç.''
mJççcççR®³çç DççoíMççvçámççj lççí HçbçÆ[lç lçíLçÓvç çÆvçIçÓvç
içí}ç. jçÆJçoçmç cçç$ç DççÞçcççlç jçnèvç mJççcççR®ççÇ mçíJçç kçÀª
}çiç}ç. lççí ojjçípç mJççcççR®çí kçÀHç[í OçáTvç DçççÆCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

DççÞçcççlççÇ} DçbiçCç, Pçç[Óvç mJç®s kçÀjçÇlç Dçmçí.
Hçápçímçç"çÇ HçáÀ}í DççCçCçí ní lçj l³çç®çí DççJç[çÇ®çí kçÀçcç
nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçá mvççvççmçç"çÇ kç=À<CççvçoçÇJçj pççlç
Dçmçlççvçç lççí l³ççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj Içç}çÇlç Dçmçí.
DçççÆCç mJççcççÇ l³çç®çç vçcçmkçÀçj ÒçmçVç cçáêívçí
mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç Dçmçlç. jçÆJçoçmç箳çç çÆHçl³ççvçí l³ççmç
SkçÀoç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ ``ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçblç³çç&cççÇ
Dçmçu³ççvçí l³ççbvçç kçíÀ}í}ç SkçÀ vçcçmkçÀçj mJççÇkçÀçj
Pççu³ççmç lççí MçbYçj }çíkçÀçbvçç kçíÀ}íu³çç vçcçmkçÀçjç®çí HçÀU
çÆcçUJçÓvç oíCççjç Dççní.''
SkçÀoç jçÆJçoçmç kç=À<CççvçoçÇ®³çç çÆlçjçJçj GYçç nçílçç. l³çç
JçíUçÇ SkçÀç cççí"îçç vççJçílç l³çç iççJççlççÇ} jçpçç DççHçu³çç }
Jççpçc³ççmçn pç} çÆJçnçj kçÀjçÇlç nçílçç. jçÆJçoçmç l³çç jçpççkçÀ[í
SkçÀçÆ®çÊççbvçí Hçnçlç nçílçç. lçíJç{îççlç ÞççÇHçço mJççcççÇ
vçoçÇlç mvççvç DççìçíHçÓvç yççníj Dçç}í. jçÆJçoçmçç®çí
l³ççb®³ççkçÀ[í }#ç®ç vçJnlçí mJççcççRvççÇ l³ç箳çç KççbÐççJçj
nçlç "íJçÓvç Òçícççvçí çÆJç®ççj}í, ``kçÀç³ç Hçnçlç Dççnímç jí
jpçkçÀç ?'' l³ççb®³çç cçOçáj JççCççÇvçí jçÆJçoçmç SkçÀocç
iççWOçU}ç Jç mJçlç:}ç mççJçjçÇlç l³ççvçí mJççcççRvçç mçç<ìçbiç
vçcçmkçÀçj Iççlç}ç. mJççcççÇ cnCçç}í, ``l³çç jçpç箳çç JçÌYçJççkçÀ[í
Hçnçlç nçílççmç vçç ?'' jçÆJçoçmççvçí nçíkçÀçjçLçça cççvç
n}çÆJç}çÇ. lçí Hçá{í cnCçç}í, ``lçá}ç jçpçç nçíC³çç®ççÇ F®sç Dççní
vçç ? lçÓ Hçá{®³çç pçvcççÇ çÆJçoájç vçiçjçÇ®çç (mççO³çç®çí
yççÇoj) jçpçç nçíMççÇ}. l³çç JçíUçÇ cççÇ vçjçEmçn mçjmJçlççÇ ªHççlç
lçá}ç oMç&vç oíF&vç.'' lççí jpçkçÀ cnCçç}ç, ``ÒçYççí cç}ç jçpçç
nçíC³çç®ççÇ F®sç Dççní Hçjblçá DççHçu³çç ®çjCççb®ççÇ mçíJçç
cç}ç mçoÌJç çÆcçUçJççÇ.'' mJççcççRvççÇ jçÆJçoçmçç®ççÇ nçÇ F®sç
HçÓCç& kçíÀ}çÇ. lççí cçÉl³çávçblçj ³çJçvç kçáÀ}çlç pçvcç}ç
DçççÆCç ³çLççkçÀç}çÇ lççí çÆJçoájç vçiçjçÇ®çç jçpçç Pçç}ç. jçp³ç
JçÌYçJç GHçYççíiçÓvç pççÇJçvç箳çç Glççj Jç³ççlç l³ççmç ÞççÇ
vçjçEmçn mçjmJçlççÇ mJççcççR®çí oMç&vç Pçç}í. l³ççb®³çç®ç
kç=ÀHçívçí l³ççmç HçÓJç& pçvcçç®ççÇ Dçç"JçCç Pçç}çÇ DçççÆCç
lççí vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ mJççcççR®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ
Pçç}ç. l³ççvçí mJççcççRvçç DççHçu³çç jçpçOççvççÇlç vçíTvç cççí"ç
mçvcççvç kçíÀ}ç.
çÆKçjçÇvçí Yçj}í}í Dç#ç³ç Hçç$ç
DççcnçÇ mçJç&pçCç yçmç}çí Dçmçlççvçç SkçÀ lçªCç yç´çïçCç lçíLçí
Dçç}ç. lççí oáªvç Dçç}ç Dçmçu³ççvçí l³çç®çí Hçç³ç OçáUçÇvçí Yçj}í
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nçílçí. l³çç®çí vççbJç ``JçuuçYçíéçj Mçcçç&'' Dçmçí nçílçí. l³çç®çí
iççí$ç kçÀçM³çHç nçílçí DçççÆCç lççí DçHçmlçbYç MççKçí®çç nçílçç.
ÞççÇHçço ÒçYçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç ³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç
DççHçu³çç Dçççqlcç³ççb®ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ, l³ççb®çí
#çícçkçáÀMç} çÆJç®ççjçÇlç Dçmçlç. nç mçJç&%ççvççÇ
DçmçCççN³çç ÞççÇHççoçb®çç DççJç[lçç sbo nçílçç. JçuuçYçíéçj
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç Dçç}ç nçílçç. l³çç}ç mJççcççRvççÇ
DççHçu³çç vççlç}iççb®çí, mvçín mçbyçbçÆOçlççb®çí #çícç
kçáÀMç} çÆJç®ççj}í. cçO³ççÚç®ççÇ JçíU Pçç}çÇ nçílççÇ,
mJççcççR®çí çÆMç<³ç çÆYç#çç IçíTvç Dçç}í nçílçí. Flçkçw³ççlç
kçÀçbnçÇ lçjçÇ IçíC³ççmçç"çÇ mJççcççÇvççÇ DççHç}ç çÆoJ³ç nçlç Jçj
kçíÀ}ç DçççÆCç SkçÀ ®ççboçÇ®çí Hçç$ç nçlççlç Içílç}í. l³ççlç KççÇj
Yçj}í}çÇ nçílççÇ. lçíLçí pçcç}íu³çç çÆMç<³ççbvçç KççÇj JççìÓvç
çÆo}çÇ. Hçjblçá lçí Yççb[í çÆKçjçÇvçí Yçj}í}í®ç jççÆn}í. ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvççÇ çÆMç<³ççbvççÇ DççCç}í}çÇ mçJç& çÆYç#çç
vçoçÇ®³çç HççC³ççlççÇ} pç}®çjçbvçç oíC³çç®çç DççoíMç çÆo}ç.
l³ççvçámççj jçÆJçoçmç mçJç& çÆYç#ççVç IçíTvç kç=À<Cçí®³çç
lççÇjçJçj içí}ç. vçoçÇlççÇ} pççÇJçpçblçÓbvçç mçá×ç mJççcççR®çç
Òçmçço çÆcçUçJçç nç l³ççb®çç mçbkçÀuHç nçílçç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç cç}ç JçuuçYçíéçj箳çç pçJçU yçmçC³ççmç mççbiçlç
nçílçí. Hçjblçá l³ç箳çç pçJçU jçÆJçoçmç yçmç}ç nçílçç. cççP³çç
yççpçÓmç ``mçáyyçCCçç Mççm$ççÇ'' vççJçç®çç SkçÀ kçÀçvç[çÇ yç
´çïçCç yçmç}ç nçílçç. SkçÀ içjçÇyç yç´çïçCç DççHçu³çç cçá}çÇ®çí }
ivççmçbyçbOççÇ ÒçYçÓvçç çÆJç®ççjlç nçílçç. ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççÇ
Dçmçlççvçç lçácnç}ç kçÀçUpççÇ kçÀMçç®ççÇ ? pçí }çíkçÀ HççHççÇ
Dçmçlççlç l³ççbvçç®ç Yç³ç Dçmçlçí.'' ÒçYçá Hçá{í cnCçç}í ``nç
JçuuçYçíéçj Mçcçç& lçáPçç pççJçF& nçíC³ççmç DçiçoçÇ ³ççíi³ç Dççní.
mçáyyçCCçç Mççm$ççÇ l³çç}ç HççÌjçÆnl³ç çÆMçkçÀçÆJçlç Dççnílç.''
JçuuçYçíéçjçkçÀ[í JçUÓvç mJççcççÇ cnCçç}í lçáP³çç cççlçç
çÆHçlçjçb®ççÇ DçMççÇ F®sç Dççní kçÀçÇ l³ççbvçç çEHç[oçvç
kçÀjçJçí. Þç×çYççJççvçí DçççÆCç cçb$ççí®®ççjçmçn kçíÀ}í}í
çEHç[oçvç çÆHçlçjçbvçç Hççínçí®çlçí. çÆHçlçÉoíJçlççb®çç MççHç
IçíCçí ®ççbiç}í vçmçlçí. iç©[HçájçCççlççÇ} cçb$ç
G®®ççju³ççvçblçj®ç çÆJçJççn箳çç cçb$çç®çí G®®ççjCç kçÀjçJçí
Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. lçmçí®ç çÆJçJççn cççbiçu³ççmçç"çÇ
nUkçáÀb[ mJççÇkçÀçjçJçí. Dççpç lçácnç}ç çÆcçUç}í}ç Òçmçço
Dçl³çblç oá}&Yç Dççní. ``HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçO³çí cçuuççoçÇ }
çíkçÀ, JçWkçÀìHHçç, Þçí<þçÇ cçnçjçpç DçççÆCç Jçlmç cçnçjçpç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

vçÌJçíÐççmçç"çÇ KççÇj IçíTvç Dçç}í. lççí®ç vçÌJçíÐç lçácnç}ç Òçmçço
cnCçÓvç çÆo}ç Dççní. yç´ïçjç#çmç, cçnççÆHçMçç®®ç箳çç
yççOçívçí HççÇçÆ[lç Dçmç}íu³çç }çíkçÀçb®ççÇ yççOçç ³çç
Òçmççoçvçí lçlkçÀçU çÆvçJçÉÊç nçílçí. oççÆjêîç DçççÆCç oá:Kççvçí
HççÇçÆ[lç Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbvçç ³çç Òçmççoç®çç çqmJçkçÀçj
kçíÀu³ççvçí mçbHçoç DçççÆCç DççÆYçJçÉ×çÇ }çYçlçí.'' ní çÆoJ³ç
YççøçCç SíkçÓÀvç cççP³çç [çíU³ççlç DçÞçá oçìÓvç Dçç}í.
mçodiççÇolç Pçç}íu³çç kçÀb"çvçí ÞççÇ ÞççÇHçço mJççcççÇ cnCçç}í
``³çç lççÇvç JçbMççbMççÇ cççPçç $ç+CççvçáyçbOç kçÀç}ççÆlçlç
Dççní. l³ççb®³çç Jççlmçu³ç YçÊçÀçÇvçí cççÇ l³ççb®³çç DçbçÆkçÀlç
nçílççí. cç}ç kçÀçí"íçÆn pçíJçC³ççmç vç çÆcçUçu³ççmç cççÇ
mçÓ#cç ªHççvçí pççTvç lçíLçí ³çLçí®s pçíJçCç kçÀjlççí. pçí kçÀçíCççÇ
cççPççÇ Jççlmçu³çHçÓCç& YççJççvçí mçíJçç kçÀjlççlç l³ççb®³çç
Içjçmçcççíj cççÇ yççu³ç mJçªHççlç KçíUlç Dçmçlççí. cççP³çç
HççJç}çb®çç mçácçOçáj DççJççpç cççP³çç YçÊçÀçb®³çç Ëo³ççlç
ÒççÆlçOJççÆvçlç nçílççí. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ kçáÀ©iç·çÇ iççJççlç
cççP³çç mçbccçlççÇ çÆMçJçç³ç kçÀçíCççÇ jçnè MçkçÀlç vççnçÇ.
³ççÆ#çCççÇ, yç´ïçjç#çmç, cçnççÆHçMçç®ç cçnçDççjlççÇ®³çç
JçíUçÇ Dçç¬çÀçíMç kçÀjlççlç. cççÇ l³ççb®ççÇ l³çç çÆHçMçç®ç
³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç kçÀªvç vçJççÇvç oín ÒççHlç kçÀjJçÓvç oílççí.
oíJçlçç, içbOçJç&, ³ç#ç, Dç¢<³ç MççÆÊçÀ ³ççmççjKçí G®®ç Hçoçmç
Hççínçí®ç}í}í pççÇJç cççP³çç oMç&vççmç ³çílççlç. cçnççÆmç×,
cçnç³ççíiççÇ, lçHçmJççÇ cçnçHçá©øç cççPçí oMç&vç, mHçMç&, Jç
mçbYççøçCçç®çí Yççi³ç ÒççHlç JnçJçí DçMççÇ F®sç cçvççlç Oçªvç
DçvçíkçÀ kçÀ<ì Pçí}Óvç cççP³çç kçÀ[í ³çílççlç. lçácnçÇ Dççvçboçvçí
vççcç ªHçç}ç Dççí}çb[Óvç Hçá{í pçç}'' nçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ
DçvçáuuçbIçvççdzç Dçç%çç nçílççÇ.
DççcnçÇ, MçípççjçÇ Dçmç}íu³çç iççJççÇ pççTvç Hççínçí®ç}çí. l³çç
kçÀv³çí®çç çÆHçlçç mJçlç:®³çç Içjçmçcççíj JçOçá-Jçjçvçç yçmçJçÓvç
mçáyç´cnCç³çcç Mççm$ççÇkçÀ[Óvç cçb$ç cnCçJçÓvç Içílç nçílçç.
Mççm$ççRvçç çÆJçJççn mçbmkçÀçjç®çí cçb$ç ³çílç nçílçí. Hçjblçá
DçbçÆlçcç mçbmkçÀçj箳çç cçb$ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççvçç
vçJnlççÇ. ÞççÇHççoç®çí O³ççvç kçÀªvç mçáyyçCCçç yç´çïçCççb®³çç
mLççvççÇ yçmçuçí. l³ççb®³çç cçáKççlçÓvç DççHççíDççHç cçb$ç
G®®ççjCç nçíT }çiç}í. ³çç®çí l³ççbvçç mJçlç:}ç®ç Dçç½ç³ç& Jççìuçí.
³çç ÒçcççCçí mçJç& cçb$ççí®®ççjCç Pççu³ççJçj l³çç JçOçá-Jçjçb®çç
çÆJçJççn mçbHçVç Pçç}ç. kçÀv³çí®çç çÆHçlçç çÆvçOç&vç Jç
nçíCççjç HçlççÇ içjçÇyç Dçmçu³ççvçí l³ççvçí cçbiçUmçá$çç SíJçpççÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

nUkçÀbá[ oçíN³ççvççÇ yççbOçÓvç JçOç᮳çç içU³ççlç Iççlç}í.
çÆJçJççnçmçç"çÇ Dçç}í}í yç´çïçCç, çÆJçJççn mçbÒçoç³ççvçámççj vç
Pççu³ççvçí çEvçoç kçÀjçÇlç }ivç cçb[HççlçÓvç çÆvçIçÓvç içí}í.
JçuuçYçíéçjç}ç DççF& Jç[çÇ} vçJnlçí. cçá}çÇ®çí DççF& Jç[çÇ},
HçájçíçÆnlç DçççÆCç cççÇ Dçmçí Hççb®ç }çíkçÀ®ç }ivççmç
GHççqmLçlç nçílçí. çÆJçJççnçvçblçj vçJç oçbHçl³ççmçn DççcnçÇ
ÞççÇHçço mJççcççR®³çç oMç&vççmçç"çÇ içí}çí. ÞççÇHçço
mJççcççRvççÇ Dççcnç}ç DçççÆMçJçç&o oíTvç Dççvçbo J³çÊçÀ kçíÀ}ç
DçççÆCç Dççcnçmç l³ççb®³çç mçcçJçílç Lççí[ç JçíU O³ççvç OççjCçç
kçÀjC³çç®ççÇ Dçvçá%çç kçíÀ}çÇ. cççÇ O³ççvççlç yçmçlçç®ç
cççP³çç [çíU³ççmçcççíj JçuuçYçíéçj箳çç YççÆJç<³ççlç Iç[CççN³çç
Içìvçí®çí SkçÀ SkçÀ çÆ®ç$ç ³çíT }çiç}í. JçuuçYçíéçj SkçÀ J³ççHççjçÇ
Pçç}ç nçílçç. l³ççvçí çÆcçUCççN³çç vçHçw³ççlçÓvç kçÀçbnçÇ Yççiç
JçíiçUç "íJçÓvç l³çç®çç GHç³ççíiç kçáÀjJçjHçájçÇ mçnm$ç yç´çïçCç
Yççípçvççmç kçÀjC³çç®çç vçJçmç kçíÀ}ç nçílçç. Hçjblçá lççí
mçbkçÀuHç HçÓCç& kçÀjC³ççmç lççí çÆJç}byç }çJççÇlç nçílçç.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçáÀjJçHçáj #çí$ççÇ Dçblç&Oççvç HççJç}í. lçí
içáHlç ªHççvçí mçb®ççj kçÀjçÇlç nçílçí. kçáÀjJçHçáj ³çç #çí$ççÇ
ÒçYçÓb®³çç HççoákçÀç cçç$ç nçíl³çç. JçuuçYçíéçjçvçí Oçvç
mçbHççovç kçíÀ}í Jç lçí IçíTvç lççí kçáÀjJçHçájçÇ DççHç}ç
mçbkçÀuHç HçÓCç& kçÀjC³ççmçç"çÇ ³çíC³ççmç çÆvçIçç}ç.
cççiçç&lç l³ççmç ®ççj ®ççíj, ³çççÆ$çkçÀçb®³çç Jçíøççlç Yçíì}í. Lççí[í
Dçblçj yçjçíyçj ®çç}u³ççJçj l³çç ®ççÌIççHçÌkçÀçÇ SkçÀç ®ççíjçvçí
JçuuçYçç®çç³ç祮çç JçOç kçíÀ}ç Jç l³ççb®³çç pçJçUçÇ} Oçvç
IçíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀª }çiç}ç. çÆlçlçkçw³ççblç ÞççÇHçço ÒçYçÓ
lçíLçí çÆ$çMçá} OççjçÇ ³çlççÇ®³çç Jçíøççlç ÒçkçÀì Pçç}í. JçuuçYçíéçj
®ççíjçvçí cççjC³çç HçÓJçça ÞççÇHçço mJççcççR®³çç O³ççvççlç cçivç
nçílçç. DççHçu³çç YçÊçÀç®çí j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÒçYçÓ lçlkçÀçU
OççJçÓvç Dçç}í nçílçí. l³ççbvççÇ lççÇvç ®ççíjçbvçç DççHçu³çç
çÆ$çMçá}çvçí cççªvç ìçkçÀ}í. ®çJçLçç ®ççíj Dçl³çblç
kçíÀJççÇ}JççC³çç mJçjçlç mJççcççRvçç cnCçç}ç ``cçnçjçpç cççÇ ®ççíj
vççnçÇ.'' o³ççJçblç ÒçYçábvççÇ l³çç ®ççÌL³çç ®ççíjçmç DçYç³çoçvç
oíTvç çÆJçYçÓlççÇ çÆo}çÇ Jç cnCçç}í, JçuuçYçíéçjç®çí çÆMçj
DççCçÓvç l³ç箳çç Oç[çmç pççí[Óvç "íJç.'' l³ççÒçcççCçí "íJçlçç®ç
mJççcççRvççÇ l³çç cçÉlç oínçkçÀ[í DçcçÉlç ¢<ìçÇvçí HçççÆn}í.
oámçN³çç #çCççÇ®ç JçuuçYçíéçjç}ç vçJçpççÇJçvç ÒççHlç nçíTvç lççí
PççíHçílçÓvç G"Óvç yçmçu³çç ÒçcççCçí G"Óvç yçmç}ç l³çç ®çJçL³çç
®ççíjçvçí JçuuçYçíéçjç}ç Pçç}í}ç ÒçkçÀçj mççbçÆiçlç}ç. l³çç}ç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

ÞççÇHçço mJççcççR®çí çÆJçjçì mJçªHç
DççcnçÇ mçJç&pçCç [çíUí PççkçÓÀvç O³ççvççlç yçmç}çí nçílççí. cç}ç
JçuuçYçç®çç³ç祮³çç YççÆJç<³ççlç Iç[CççN³çç Içìvçí®çí çÆ®ç$ç
çÆomçlç nçílçí. çÆlçlçkçw³ççlç [çíUí GIç[C³çç®ççÇ ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvççÇ Dçvçá%çç çÆo}çÇ. lçí cnCçç}í ``kçÀçíCçlçínçÇ kçÀç³ç&
DçkçÀçjCç nçílç vççnçÇ. Òçl³çíkçÀ kçÀcçç&mçç"çÇ kçÀçnçÇ vçç
kçÀçnçÇ kçÀçjCç Dçmçlçí®ç. mçÉ<ìçÇ®çí çÆJçOççvç çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç Dççní. çÆvçiçá&Cç, çÆvçjçkçÀçj Dçmçç cççÇ
lçác箳ççmçç"çÇ mççkçÀçj ªHççblç DçJçlççÆjlç Pçç}çí Dççní. ní
Hççnèvç lçácnç}ç Dçç½ç³ç& Jççìí}. HççÆjçÆcçlç DçççÆCç
DçJçOçÓlç vçmç}í}ç cççÇ lçácnçmç HççÆjçÆcçlç DçççÆCç
DçJçOçÓlç Dçmçu³çç®çç Yççmç nçílççí Jç lçmçç DçvçáYçJç mçá×ç
³çílççí. nç HçÀçj içáblççiçálççÇ®çç çÆJçøç³ç Dççní. mçJç& MççÆÊçÀ
cççP³çç mJççOççÇvç Dççnílç. ³çç Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[çlç
Òçl³çíkçÀ DçCçÓ jíCçÓcçO³çí cççÇ®ç Yçªvç jççÆn}çí Dççní. DçCçá
jíCçábvçç SkçÀ$ç kçÀªvç "íJçCççjç mçbkçÀuHç mJçªHç cççÇ®ç
Dççní. ³çç DçCçÓ DçCçÓ}ç JçíiçJçíiçUí kçÀªvç vçÓlçvç mçÉ<ìçÇ®ççÇ
çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjC³ççmçç"çÇ pççÇ çqmLçlççÇ nJççÇ Dçmçlçí
l³ççmçç"çÇ ÒçU³çkçÀçU mççOçCççjç Dçmçç ©êªHç nçÇ cççÇ®ç
Dççní. ní %ççvç DçççÆCç ní Dç%ççvç ¿çç®çç lçácnç}ç yççíOç
kçÀªvç mçJç& pççÇJççbvçç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®ççÇ cçç³çç kçÀªvç
l³ççlç mçJçç&vçç yçbçÆomlç cççÇ®ç kçÀjlççí. pçWJnç pçWJnç YçÊçÀ
Dççlç&lçívçí cççPççÇ ÒççLç&vçç kçÀjlççlç Jç cç}ç mçnç³³ççmçç"çÇ
yççí}çJçlççlç lçWJnç lçWJnç cççÇ mçnm$ç yççnèbvççÇ l³ççb®çí
j#çCç kçÀjlççí. ní cççPçí DçvççoçÇ lçlJçnçÇ cççÇ®ç Dççní. Òçl³çíkçÀ
pççÇJç cçç$ççlç J³ççHçÓvç Dçmç}í}ç `cççÇ' lççí®ç `cççÇ' DçMçç
`cççÇ'
cçO³çí
Dçmç}í}í
MççÆÊçÀcçlJç,
mçJç&%çlçç,
mçJçç¥lç³çç&çÆcçlJç lçác箳çç ¢<ìçÇ}ç çÆomçlç vçmçu³ççvçí
lçácnçÇ Yç´çÆcçlç nçílçç. ³çç®çç lçácnç}ç DçvçáYçJç ³çíTvç lçácnçÇ
cç}ç J³çÊçÀ ªHççlç HçççÆn}ílç lçj Dçç½ç³ç& JççìC³çç mççjKçí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

Pçç}íu³çç Dççvçboç}ç mççÇcçç vçJnlççÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí
Òçl³ç#ç oMç&vçç®çí Yççi³ç vç }çYçu³ççcçáUí cçç$ç l³ççmç JççF&ì
Jççì}í. JçuuçYçíéçjçcçáUí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Iç[u³ççvçí lççí
®çJçLçç ®ççíj Dçl³çblç DççvçbçÆolç nçílçç. JçuuçYçíéçj
kçáÀjJçHçáj}ç ³çíTvç Hççínçí®ç}ç. l³ççvçí SkçÀ mçnm$ç yç´çïçCçç
SíJçpççÇ ®ççj mçnm$ç yç´çïçCç Yççípçvçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ
nçílççÇ.

kçÀçbnçÇ Dççní kçÀç ?'' Hçjyç´ïçmJçªHç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÒçYçÓ
³çç ÒçkçÀçjí mçcçpççJçÓvç mççbiçlç Dçmçlççbvçç Içbìçvçço SíkçÓÀ
Dçç}ç. mçiçUí Dçç½ç³ç& cçvç:çqmLççÆlçlç Dçmçlççbvçç lççí
Içbìçvçço Mççblç Pçç}ç.
ÞççÇHççoçb®ççÇ cççlçÉYççJçvçç
DççcnçÇ mçJç&pçCç yçmç}çí Dçmçlççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í
``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çç nç DçJçlççj HçÀ} oíCççjç cçnçvç
DçJçlççj Dççní. cççPçí vççcçmcçjCç kçíÀu³çç çÆMçJçç³ç kçÀçíCçlçç®ç
DçJçOçÓlç, HçÓCç& çÆmç×çÇ ÒççHlç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ.
lçmçí®ç cçnçvç ³ççíiççÇ mçá×ç çÆmç×çÇ ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ
cççPçí vççcçmcçjCç kçÀjlççlç. ní JçuuçYçíMçç lçáPçí DççF&Jç[çÇ} }
JçkçÀj®ç çÆvçJçlç&}í DçççÆCç lçáP³çç vççlçíJççF&kçÀçvççÇ lçá}ç
oácçç&içç&}ç }çJçÓvç lçáPççÇ mçJç& mçbHçlççÇ çÆnjçJçÓvç IçíTvç
lçá}ç çÆYçkçÀçjçÇ kçíÀ}í. ní Dççcnç}ç %ççlç Dççní. l³çç
vççlçíJççF&kçÀçb®ççÇ cçá}í mçá×ç lçáP³ççMççÇ JçÌjYççJççvçí
Jççiçlççlç ní DççcnçÇ pççCçlççí. lçáPçí lçí oá<ì vççlçíJççF&kçÀ
Hçá{çÇ} pçvcççlç ®ççíj yçvç}í. lçá Oçvç IçíTvç kçáÀ©iç·çÇmç ³çílç
Dçmçlççbvçç l³çç ®ççíjçbvççÇ lçáPçí Oçvç }áìÓvç lçá}ç cççªvç
ìçkçÀ}í. lçÓ Dççcç®çí mcçjCç kçÀjlçç®ç DççcnçÇ lçíLçí Òçiçì nçíTvç
Dççc箳çç çÆ$çMçá}çvçí lççÇvç ®ççíjçb®çç JçOç kçíÀ}ç. ®ççÌLçç
®ççíj Dççcnçmç MçjCç Dçç}ç l³çç®çç oçíøç nçÇ Dçl³çblç kçÀcççÇ
Dçmçu³ççvçí l³çç}ç DççcnçÇ pççÇJçvçoçvç çÆo}í.'' ÞççÇHçço
ÒçYçÓb®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç JçuuçYç箳çç HçlvççÇ®³çç
[çíU³ççlç HççCççÇ Dçç}í. lçí Hççnèvç ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í, ``ní
cççlçí ! Òçl³çíkçÀ m$ççÇcçO³çí Dççcnçmç pçvcç çÆo}íu³çç
DçKçb[ mççÌYççi³çJçlççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®ç çÆomçlçí. l³çç
cçnçvç cççlçí®³çç kçáÀMççÇcçO³çí vçíncççÇmçç"çÇ DççcnçÇ
yçç}kçÀ®ç Dçmçlççí. lçÓ oá:KççÇ nçíT vçkçÀçímç. cççÇ çÆo}í}í
nUkçáÀb[ pçHçÓvç "íJç. lçá}ç ³çç nUkçáÀb[çcçáUí mçoÌJç mççÌK³ç }
çYçí}. lçÓ DçKçb[ mççÌYççi³çJçlççÇ jçnçMççÇ}. Dççcç®çí ní Jç®çvç
kçÀçU³çç oiç[çJçjçÇ} jíøçíÒçcççCçí DçìU Dççní. l³çç}ç mçÉ<ìçÇlççÇ}
kçÀçíCçlççÇ®ç MçÊçÀçÇ yço}Ó MçkçÀlç vççnçÇ. cç}ç içç³ç$ççÇ
cçb$çç®çç GHçoíMç kçÀjCççjí cççPçí ÒçLçcç içá© cççPçí çÆHçlçç®ç
DçmçÓvç l³ççb®çí vççbJç çÆ®çjkçÀç} çÆìkçÓÀvç jçnçÇ}.
Dççc箳çç
Hçá{®³çç
DçJçlççjçlç
vçjçEmçn
vççbJççyçjçíyçj
mçjmJçlççÇ vççbJç pççí[Óvç vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ Dçmçí vççbJç
Dççcnçmç
}çYçCççj
Dççní.
Dççcç®çí
Dççpççíyçç
yççHçvçç®çç³çá&}á ³ççb®çí vççbJç mçá×ç Dçpçjçcçj kçÀjC³çç®çç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

Dççcç®çç cççvçmç Dççní. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç
Dççcç®çí ªHç Dççc箳çç Dççpççíyçç mççjKçí®ç Dçmçí}. Dççcç®çí
Dççpççíyçç cççPçí oámçjí içá© nçílçí. l³ççb®³çç kçÀ[í Jçío
Mççm$çç®çç DçY³ççmç kçíÀ}ç. lçácnçÇ Hçnçlç Dçmç}í}çÇ nçÇ Içbìç
SkçíÀ kçÀçUçÇ Dççc箳çç Dççpççíyççb®³çç Içjçlç nçílççÇ. lççÇ
cççP³çç mçbkçÀuHççvçí DçvçíkçÀ ÒçoíMççlç çÆHçÀªvç Dçç}çÇ
Dççní. lççÇ YçÓcççÇlççÇ} Yçá³ççjçÇ cççiçç&vçí mçá×ç pççlç Dçmçí.
ní MçbkçÀj Yçfç, lçÓ j®çvçç kçÀjçÇlç Dçmç}íu³çç lçí}áiçá
YççøçílççÇ} ÞççÇHçço JçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlççlççÇ} Dç"jçJçç
DçO³çç³ç ³çíLçí mçbHçlç Dçç}ç Dççní. lççÇ Içbìç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç
iççJççÇ ³çíTvç Hççínçí®ç}çÇ Dççní. nçÇ Içbìç DçvçíkçÀ DççkçÀçj
IçíTvç DçvçíkçÀ DççkçÀçj yço}Óvç cççP³çç mçbkçÀuHççvçámççj
Hçávnç ³çíLçí Dçç}çÇ Dççní. Dççc箳çç Dççpççíyççb®³çç mJçlç:®³çç
Içjçlç cççP³çç cçnçmçbmLççvçç®ççÇ mLççHçvçç nçíF&}. Dççc箳çç
Òçícçç®ççÇ KçÓCç cnCçÓvç nçÇ pç³ç pç³ç çÆvçvçço kçÀjCççjçÇ
Içbìç DççcnçÇ HççÇ"çHçájcçd}ç Hçç"çÆJç}çÇ Dççní.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -19
JçuuçYçíéçj Mçcçç& obHçlççÇ, mçáyyçCCççMççm$ççÇ DçççÆCç cççÇ
Dçmçí ®ççÌIçípçCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}çb®çí mcçjCç
kçÀjçÇlç nçílççí. l³çç®ç JçíUçÇ l³ççb®³çç IçjçÇ SkçÀ oÓj®çç
vççlçíJççF&kçÀ çE}içCCççMççm$ççÇ Dçç}ç lççí JçíoMççm$ç Hççjbiçlç
nçílçç. çE}içCCççMççm$ççÇ cnCçç}ç, ``cççÇ çÆHçl³ç箳çç
lçHç&CçççÆvççÆcçÊç, Hççoiç³çç Þçí$ççÇ, HççÆJç$ç Dçmç}íu³çç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd #çí$ççlç Dçç}çí. cççPçí Dççpççíyçç kçÀcç&"
yç´çïçCç nçílçí. lçí OçvçJççvç Dçmç}í lçjçÇ mJçYççJççvçí
çÆcçlçJ³ç³ççÇ nçílçí. lçí Mççm$ççlç mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí,
mçbkçÀìçlç Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbvçç kçÀçnçÇ GHçç³ç mççbiçÓvç
l³ççbvçç DççHç}ímçí kçÀªvç Içílç Dçmçlç. çÆHçlçÉ oíJçlççbvçç
mçblçá<ì kçÀjC³ççmçç"çÇ YçççÆJçkçÀ }çíkçÀ onç ÒçkçÀçj®çí oçvç
³çLççMçÊçÀçÇ oílç Dçmçlç. Hçjblçá cççPçí Dççpççíyçç Dçl³çblç
Lççí[îçç HçÌMççlç mçJç&çÆJççÆOç DççìçíHçÓvç mJçlç:®çç
DççÆOçkçÀççÆOçkçÀ HçÀç³çoç nçíF&} Dçmçí Hçnçlç. l³ççb®çç
J³çJçnçj yç´çïçCç Oçcçç&}ç mççpçímçç vçJnlçç. kçÀçnçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

ÞççÇ içá©®çjCç mçcççiçcç

kçÀç}çJçOççÇvçblçj JççO³ç&kçw³ççvçí l³ççb®çç cçÉl³çá Pçç}ç. cççPçí
JççÆ[} mçá×ç cççP³çç Dççpççíyçç mççjKçí®ç nçílçí. kçÀç}çblçjçvçí
l³ççb®çç mçá×ç cçÉl³çá Pçç}ç. cççÇ cçç$ç Mççm$ççvçámççj
DçççÆCç cççP³çç mççcçL³çç&vçámççj çÆHçlçÉoíJçlççb®çí
Þçç×lçHç&Cç DçççÆo kçÀcç&í kçÀjçÇlç Dçmçí. Dççc箳çç IçjçÇ
DçkçÀçjCç nçíCççN³çç iç´n kçÀ}nçcçáUí cççPççÇ cçvç:MççblççÇ
vçíncççÇ Yçbiç HççJçlç Dçmçí. HçjcçMççblç mJçYççJçç®çí cççPçí
DççHlççÆcç$ç Dççc箳çç Içjçlç HççT} ìçkçÀlçç®ç jçÌê mJçªHç
OççjCç kçÀjçÇlç. ³çç®ç JçíUçÇ cççPççÇ HçlvççÇ ©mçÓvç DççHçu³çç
cççníjçÇ içí}çÇ. cççPçç cçá}içç, cçá}iççÇ, pççJç³ççÇ ³çç mçJçç¥vççÇ
cççPçç HçoçíHçoçÇ DçHçcççvç kçÀªvç pççÇJçvç vçkçÀçímçí kçíÀ}í
nçílçí. cççPçí pççÇJçvç vçjkçÀcç³ç Pçç}í nçílçí. pççÇJçvççlç Oçvç
Dçmçí} lçj pççÇJçvç pçiçC³ççlç Dççvçbo Jççìlççí. Hçjblçá cççP³çç kçÀ[í
lçj Oçvç vçJnlçí®ç. çÆMçJçç³ç içÉnkçÀ}n. ³çç mçJçç¥vçç kçÀbìçUÓvç
cççÇ Dççlcçnl³çç kçÀjC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. Hçjblçá cçjCççvçblçj
çÆHçMçç®ç ³ççívççÇ ÒççHlç nçíC³çç®ççÇ çÆYçlççÇ Jççìlç nçílççÇ.
cççP³çç cçÉl³çávçblçj cççPççÇ Mççm$ççíÊçÀ Hç×lççÇvçí
DçblççƬçÀ³çç nçíCççj vççnçÇ ní çÆvççƽçlç nçílçí. SkçíÀ
çÆoJçMççÇ cççÇ iççíMççUílççÇ} mçJç& mççHçÀ mçHçÀçF&®çí
kçÀçcç DççìçíHçÓvç pçíJçCççmçç"çÇ ³çíTvç yçmç}çí. l³çç çÆoJçMççÇ
mçávçívçí çÆJçì}í}í DçVç Jçç{Óvç çÆo}í. l³çç}ç Jççmç ³çílç nçílçç.
l³ççlç Lççí[í çÆkçÀ[ímçá×ç çÆomç}í. iççíMççUílççÇ} kçÀçcççvçí cççÇ
Dçl³çblç LçkçÓÀvç içí}çí nçílççí. DçççÆCç YçákçíÀvçí [çíU³ççlç
DççmçJçí ³çílç nçílççÇ. cççPççÇ çqmLççÆlç HçÀçj®ç o³çvççdzç
Pçç}çÇ nçílççÇ. cççPçí DççHlç, mçKçí, Hçá$ç, kçÀçblçç, kçÀv³çç ní
Kçjí®ç cççPçí Dççnílç kçÀç ? nç mççjç cçç³ççpççU lçj vççnçÇ vçç ?
cççP³çç cçvççblç iççWOçU G[ç}ç nçílçç. DçççÆCç çÆJç®ççj
MççÆÊçÀ kçáÀbçÆ"lç Pçç}çÇ nçílççÇ. Flçkçw³ççlç SkçÀç
DçJçOçálççvçí cç}ç oMç&vç çÆo}í. kçÀ©Cçí®çç cçnçÒçJççn
l³ç箳çç vçí$ççblçÓvç Dççímçb[lç nçílçç. l³çç kçÀ©Cçç cçÓlççamç
Hççnèvç cççÇ }nçvç yçç}kçÀçmççjKçç l³ç箳ççkçÀ[í OççJçlç içí}çí.
nçÇ J³ççÆÊçÀ cççP³çç çÆ®çjHççÆj®ç³çç®ççÇ Dçmçu³ççmççjKçí
cç}ç Jççì}í. cççÇ l³çç DçJçOçÓlççb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççbJçj [çíkçíÀ
"íJçÓvç vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí. lçí çÆoJ³ç ®çjCç cççÇ Ëo³ççlç
mLçççÆHçlç kçíÀ}í. DçJçOçÓlççbvççÇ LççUçÇlççÇ} DçVççmç
mHçMç& kçÀªvç lçí Mçá× kçíÀ}í Hçjblçá lçí çÆJçìkçíÀ DçVç Dç¢M³ç
nçíTvç l³çç çÆ"kçÀçCççÇ ``n}Jçç'' vççbJçç®çç iççí[ HçoçLç& Dçç}ç.
l³çç LççUçÇlççÇ} Lççí[ç n}Jçç DçJçOçÓlççbvççÇ Kçuuçç DçççÆCç
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Gj}í}ç cç}ç Òçmçço cnCçÓvç çÆo}ç. lççí cççÇ Dçl³çblç Dççvçboçvçí
KççTvç lçÉHlççÇ®ççÇ {íkçÀj çÆo}çÇ. l³çç Òçmçço箳çç mçíJçvççvçí
cççP³ççlç vçJççÇvç MçÊçÀçÇ®çç mçb®ççj Pççu³ççmççjKçí Jççì}í.
DçJçOçÓlççbvççÇ vçblçj cç}ç SkçÀ Hçnçj çÆo}çÇ Jç F&Mççv³ç
çÆoMçímç KççíoC³ççmç mççbçÆiçlç}í. yçjç®ç cççí"ç Kç·ç Pçç}ç
l³ççlç oçívç kçáÀ$³ççb®çí DççqmLçHçbpçj oín çÆomç}í.
DçJçOçÓlççbvççÇ l³çç Kç·³ççlç lççboUç®ççÇ Hçípç ìçkçÀC³ççmç
mççbçÆiçlç}çÇ l³ççb®³çç DççoíMççvçámççj cççÇ l³ççlç Hçípç
ìçkçÓÀvç lççí Kç·ç yçápçJçÓvç ìçkçÀ}ç l³ççJçj lçí DçJçOçÓlç cnCçç}í
``lçáPççÇ çÆHçMçç®çyççOçí HççmçÓvç cçáÊçÀlçç Pçç}çÇ DçççÆCç
lçáP³çç Içjç®ççÇ Dççlçç mLç}MçáçÆ× Pçç}çÇ. Dççlçç lçá}ç mçJç&
iççí<ìçÇ DçvçákçÓÀ} nçílççÇ}. Hççoiç³çí ÒçcççCçí cççÆncçç
Dçmç}íu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç lçá}ç yççí}çJçCçí Dçç}í
Dççní. lçÓ lçlkçÀçU ÒçJççmçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀj yççkçÀçÇ J³çJçmLçç
cççÇ HççnçÇvç DççHçCç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí YçíìÓ''
DçJçOçÓlççb®³çç DççoíMççvçámççj cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç
pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. IçjçÇ kçÀçíCçç}ç mççbçÆiçlç}í vççnçÇ.
DçiçoçÇ DçbiççJçjçÇ} SkçÀç kçÀHç[îçççÆvçMççÇ çÆvçIçç}çí. Lççí[í
Dçblçj pççlçç®ç mçç³çbkçÀçU Pçç}çÇ. SkçÀç DççcçjçF&lç cççÇ
ÒçJçíMç kçíÀ}ç. lçíLççÇ} ³çpçcççvç vçjçEmçnHHçç ³ççvçí cççPçí
³çLççíçÆ®çlç mJççiçlç kçíÀ}í. KççC³ççmçç"çÇ Dççbyçí DçççÆCç Flçj
iççí[ HçÀUí çÆo}çÇ. lççÇ Kççu³ççvçí cççPççÇ YçÓkçÀ Mççblç Pçç}çÇ.
l³çç DççcçjçF&®³çç ³çpçcççvç箳çç çÆJçvçblççÇvçámççj cççÇ
jç$ççÇ lçíLçí®ç cçákçwkçÀçcç kçíÀ}ç. mçkçÀçUçÇ mvççvç
mçbO³ççoçÇ DççìçíHçÓvç Hçá{í pççC³ççmç çÆvçIçç}çí lçWJnç
vçjçEmçnHHççvçí cç}ç Dççbyçí SkçÀç Jçm$ççlç yççbOçÓvç çÆo}í.
DçJçOçÓlççbvççÇ mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí cççPççÇ KççC³çç®ççÇ Jç
jçnC³çç®ççÇ GÊçcç mççí³ç Pçç}çÇ nçílççÇ. l³çç DçJçOçÓlç箳çç }
çÇ}í®çí cççí"í Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí l³ççvçblçj lççí vçjçEmçnHHçç
cç}ç cnCçç}ç ``kçÀç}HççmçÓvç cççP³çç mJçHvççlç SkçÀ DçJçOçÓlç
³çílç Dççní. lççí DçJçOçÓlç cç}ç cnCçç}ç lçáP³ççkçÀ[í GÐçç SkçÀ
mçodyç´çïçCç ³çíF&}. l³çç®çí GÊçcç ÒçkçÀçjí mJççiçlç kçÀªvç
pççlççvçç l³çç}ç Jçm$çoçvç DçççÆCç oçÆ#çCççmçá×ç oí. cççiçç&lç
KççC³ççmçç"çÇ l³çç}ç lçáP³çç MçílççlççÇ} Dççbyçí oí. cç}ç Hç[}í}í
mJçHvç Dççpç Kçjí Pçç}í. lçácç®ççÇ mçíJçç kçÀjC³çç®ççÇ mçbçÆOç
cç}ç Yççi³ççvçí çÆcçUç}çÇ Jç lçácç®çí oMç&vç Pçç}í. cççÇ Oçv³ç
Pçç}çí.'' ³çç Iç[}íu³çç IçìvçíJçªvç cç}ç Dçmçí vçkçwkçÀçÇ Jççìlçí
kçÀçÇ lçí DçJçOçÓlç mççOççÇ-mçáOççÇ J³çÊçÀçÇ vçmçÓvç lççí
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

kçÀçíCççÇlçjçÇ çÆoJ³ç cçnçHçá©øç DçmççJçç.
cççÇ Hçá{®³çç ÒçJççmççmç çÆvçIçç}çí, vçJççÇvç Jçm$ç OççjCç
kçÀªvç, JçíomcçjCç kçÀjçÇlç ®çç}lç Dçmçlççvçç cç}ç cççP³çç oínçlç
çÆJçÐçálç ÒçJççn pççíjçlç nçílç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç Dçç}ç. l³çç
çÆJçÐçálç ÒçJççnçvçí cç}ç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ mçáKçç®ççÇ
DçvçáYçÓlççÇ nçílç nçílççÇ. cççP³çç mççíyçlç SkçÀ Jçío Hççjbiçlç
cçnç HçbçÆ[lç ®çç}lç Dçmçu³çç®çç cç}ç Yççmç Pçç}ç. lççí
JçíoçlççÇ} mçççÆJç$ççÇ cçb$ççb®çç G®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. cççÇ
mçá×ç l³ççb®³çç yçjçíyçj Jçío cnCçlç nçílççí. SJç{îççlç lççí cnCçç}ç,
``mçççÆJç$ççÇJçCç&vç cçáK³ç cçb$ç Dççní. $çílçç³çáiççHççmçÓvç
YççjÜçpç $ç+øççÇvççÇ mçççÆJç$ççÇ kçÀçìkçÀ ®ç³çvç kçíÀ}í. lçí
mçá×ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí®ç Iç[}í. kçÀçÆOçlçjçÇ kçíÀ}í}í
çÆJçOççvç Dççpç mçl³ç nçíTvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ÞççÇ
oÊçç$ç³ç ÒçYçÓ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlççÆjlç
Pçç}í Dççnílç. Jçío ní DçHççÌ©øççdzç DçççÆCç F&éçjçÆvççÆcç&lç
Dççnílç. Jçío Hç"vçç®çç DççÆOçkçÀçj yç´çïçCççbvçç®ç Dççní.
Hçjblçá JçíoçO³ç³çvç mçJç& JçCçç&®³çç }çíkçÀçbvçç kçÀjlçç ³çílçí. yç
´çïçCç kç=À<Cçç®ççÇ YççÆÊçÀ kçÀjçÇlç Hçjblçá kç=À<Cç cçç$ç yç
´çïçCççb®çç mçlkçÀçj kçÀªvç l³ççb®çí Hçç³ç OçáTvç lçí HççCççÇ
DççHçu³çç çÆMçjçJçj Òççí#çCç kçÀjçÇlç. lçá}ç
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç yççí}çJçCçí Dççní. lçÓ çÆkçÀlççÇ
Yççi³çJççvç Dççnímç !'' lçWJnç cççÇ cnCçç}çí, ``Dçnçí cçnçjçpç
ÞççÇHçço JçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç l³ççb®çç cççÆncçç cç}ç JçCç&vç
kçÀªvç mççbiçç} kçÀç³ç ?'' ``Dçjí yççyçç ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç
mçJç& HççHççb®çí #çç}vç kçÀjCççjí Dçmçlçí. lçí mçç#ççlç oÊçç$ç³ç
ÒçYçá Dççnílç. l³ççb®ççÇ pçvcçYçÓcççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç #çí$ç
Dççní. HçÓJç&³çáiççblç p³çç p³çç JçíUçÇ Oçcçç&}ç i}çvççÇ Dçç}çÇ
l³çç l³çç JçíUçÇ HçjcçíéçjçbvççÇ HçÉLJççÇJçj cççvçJççÇ DçJçlççj IçíTvç
mçppçvççb®çí j#çCç DçççÆCç oá<ìçb®çí nvçvç kçíÀ}í. l³çç
kçÀçUçÇ çÆJç<CçáoÊç DçççÆCç mçáçÆMç}ç ní SkçÀ HçáC³çJççvç
obHçlççÇ jçnçlç nçílçí. mçáçÆMç}ç SkçÀ mççOJççÇ m$ççÇ DçmçÓvç
DççHçu³çç HçççÆlçJç´l³ççvçí DçççÆCç mççOçvçç mççcçL³çç&vçí
lççÇ mçlççÇ DçvçmçÓ³çí mçcççvç nçílççÇ. çÆJç<CçáoÊç SkçÀ
Dçl³çblç çÆJçÜçvç Dçç®ççj mçbHçVç mç®sçÇ} yç´çïçCç nçílçç.
l³ççvçí DççHçu³çç mççOçvçívçí DçççÆCç çÆJçÜÊçívçí
DççÆ$ç$ç+øççÇ ÒçcççCçí mLççvç ÒççHlç kçíÀ}í nçílçí. ³çç GYç³ç
oçbHçl³ççbvççÇ mçlççÇ Dçvçmçá³çç DçççÆCç DççÆ$çcçávççÇ
yçjçíyçj lççoçlc³ç çqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀªvç Içílç}çÇ nçílççÇ. nçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

çqmLçlççÇ çÆvçjçkçÀçj DçmçÓvç vçí$ççbvçç Dçiççí®çj Dçmçlçí.
l³çç®çí JçCç&vç Mçyoçvçí kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. ³çç çqmLçlççÇ®çç
DçvçáYçJç cçç$ç Içílçç ³çílççí. çÆJç<CçáoÊç DçççÆCç mçáçÆMç}ç
Hçá{çÇ} pçvcççlç mçácçlççÇjçCççÇ DçççÆCç DçHHç}jçpç Mçcçç&
³çç ªHççlç pçvcççmç Dçç}í. l³ççbvççÇ kçíÀ}íu³çç lçHçç®çí HçÀ}
mJçªHç®ç l³ççbvçç ÞççÇHçço JçuuçYç ªHççvçí SkçÀç çÆoJ³ç
Hçá$çç®çç }çYç Pçç}ç. DçHHçUjçpç ní YççjÜçpç iççí$çç®çí,
DçHçmlçbYç MççKçí®çí kç=À<Cç ³çpçáJçxoçÇ yç´çïçCç nçílçí.
HçÓJç& ³çáiççlç }çYççê vççJçç®çí SkçÀ JçÌM³ç cçávççÇ nçílçí. lçí ÞççÇ
cççlçí®³çç JççmçJççÇ kçÀv³çkçÀç DçJçlççjçlç çÆlç®çí çÆHçlçç
YççmkçÀjç®çç³çá&}á nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç
DçJçlççjçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí çÆHçlçç nçílçí. lçÓ
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç l³çç cçnçvç Hçá©øççb®çí oMç&vç IçíT
MçkçÀMççÇ}. lçáPçí GÊçcç DççojççÆlçL³ç kçÀªvç oçÆ#çCçç,
Jçm$çoçvç çÆo}í}ç MçílçkçÀjçÇ HçÓJç& pçvcççlç,
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} JçWkçÀìHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç
l³ççb®çí JççÆ[} mçáyyçjçcç³³çç Þçí<þçÇ ³ççb®³çç IçjçÇ mçíJçkçÀ
nçílçç. Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç mçáyyçjçcç³³çç Þçí<þçÇ®³çç IçjçÇ
mçíJçç kçÀjC³ççvçí DçççÆCç lçí HççÆJç$ç DçVç iç´nCç kçíÀu³çç®çí
HçÀ}mJçªHç lççí SkçÀ Jçlçvçoçj nçíTvç mçJç& mçáKççb®çç }çYç Içílç
nçílçç. çÆHççÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} JçWkçÀìDçHHçç Þçí<þçÇ
vçjçEmçn Jçcçç& ní oçíIçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Dçl³çblç çÆÒç³ç
nçílçí. l³ççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Jççlmçu³ç YççÆÊçÀ®çç }çYç
Pçç}ç nçílçç.''
kçÀcç& yçbOçvç ní mçJç& yçbOçvççlç Dçl³çblç çqkçwuç<ì yçbOçvç
Dççní. ³ç%ç kçÀjlççbvçç ®çákçÓÀvç pçjçÇ HçJçcççvç Içì HçáÀì}ç lçj
³ç%ç kçÀjCççjç yç´çïçCç çÆMçj HçáÀìÓvç lçlkçÀçU cçÉl³çácçáKççÇ
Hç[lççí Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. Hçjblçá mçO³ç箳çç kçÀçUçlç
HçJçcççvç Içì HçáÀì}ç lçjçÇ ³ç%ç kçÀjCççN³çç yç´çïçCççmç kçÀçbnçÇ
nçílç vççnçÇ ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ? Dçmçç ÒçÍvç ÞççÇHçço
ÒçYçÓbvçç çÆMç<³ççbvççÇ çÆJç®ççj}ç. lçmçí®ç JçíoMççm$ççlç
mççbçÆiçlç}íu³çç ³ç%çHçÀ}mJçªHç MçáYç Içìvçç Iç[lççlç Hçjblçá
DçMçáYç Içìvçç cçç$ç Iç[lç vççnçÇlç. ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ?
ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``Hçá$çç, mçO³ç箳çç kçÀçUçlç ³ç%ç
mçbHçVç kçÀjlççvçç çÆJçÐçálç HçoçLç& çÆlçlçkçíÀ ÒççCçIççlçkçÀ
vçmçlççlç. ³ç%ç kçÀjCççjí HçájçíçÆnlç GÊçcç mççOçkçÀ DçmççJçí }
çiçlççlç. l³ççb®³çç pçJçU ³ççíiçççÆivç YçjHçÓj ÒçcççCççlç
DçmççJçç }çiçlççí.
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

l³çç DççÆivçvçí HçJçcççvç IçìçlççÇ} çÆJçÐçálç pçUÓ MçkçÀlçí.
cçnç³ççíiççÇ DçmçCççN³çç HçájçíçÆnlççvçí Mççm$ç
çÆJççÆOçHçáJç&kçÀ ³ç%ç kçíÀu³ççmç l³çç®çí ®ççbiç}í HçÀU
çÆcçUÓvç çÆJçMJçç®çí kçÀu³ççCç nçílçí. Hçjblçá Dçmçí vç
Iç[u³ççmç ³ç%çç®ççÇ ÒççƬçÀ³çç Iç[lçí Hçjblçá JçíoMççm$ççíÊçÀ
HçÀU cçç$ç çÆcçUlç vççnçÇ. ³ç%ççoçÇ kçÀcçç&lç oíC³ççlç ³çíCççjçÇ
oçÆ#çCçç ªHç³çí 16, 116, 1116 DçMçç mçbK³çílç®ç çÆo}çÇ pççlçí
³ççlç mçá×ç jnm³ç o[}í}í Dççní. iççí$ç ní çÆHçlçÉmçbyçbçÆOçlç
Dçmçlçí ní mçÉ<ìçÇ®³çç DçblççbHç³ç¥lç yço}lç vççnçÇ Oçcç& nç
mççlç Hçá©øççbcçO³çí®ç çÆHçÀjlç Dçmçlççí. mççEHç[ ní
cççlçíMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dçmçlçí. çÆJçJççn³ççíi³ç cçá}içç DçççÆCç
Oçvç nçÇ oçívç GÊçcç kçÀcçç&®ççÇ HçÀUí Dççnílç. m$ççÇ nçÇ
DççÆivçªHç Dçmçlçí lççÇ Òçkç=ÀlççÇlç DççJçM³çkçÀ®ç Dçmçlçí.''
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçÜÌlç cçlçç®çí HçájmkçÀlçx nçílçí. lçí
DçççÆo MçbkçÀjç®çç³çç&ÒçcççCçí Hç#çHççlç jçÆnlç nçílçí.
içáCçYçío vçmçCççN³çç ÞççÇHççoçbvçç kçáÀ}Yçío cçáUçÇ®ç
vçJnlçç. DçççÆo MçbkçÀjç®çç³çç&vççÇ DççHç}çÇ nícç çÆJçÐçç
mçlJçiçáCççÇ yç´çïçCçç}ç vç oílçç jpççíiçáCççÇ Dçmç}íu³çç
iççÌ[ kçáÀ}çlççÇ} }çíkçÀçbvçç çÆo}çÇ. MçbkçÀjç®çç³çç¥vçç Jççì}í
nícççÆJçÐçç pçj yç´çïçCççbvçç çÆo}çÇ lçj lçí Oçvççb®³çç cççínçvçí
l³ççb®³çç F<ì Oçcçç&®çí Hçç}vç kçÀjCççj vççnçÇlç.
MçbkçÀjç®çç³çç¥ ÒçcççCçí®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ pççlççÇ,
JçCç&, cçlç, Jç³ç ³ççb®çç YçíoYççJç vç kçÀjlçç Òçl³çíkçÀ箳çç
³ççíi³çlçívçámççj Dçvçáiç´n çÆo}ç. HçÉLJççÇ, DççHç lçípç Jçç³çá
DçççÆCç DççkçÀçMç nçÇ Hçb®ç cçnçYçÓlçí DçççÆCç cçvç,
yçáçÆ×, DçnbkçÀçj nçÇ Dç<ìOçç Òçkç=ÀlççÇ pç[mJçªHç Dççní.
SkçÀ (1) ní çÆ®ç$ç Òçkç=ÀlççÇ®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. 2 HççmçÓvç
10 Hç³ç¥lç Dçmç}íu³çç Dçç" mçbK³çç pç[ Òçkç=ÀlççÇ®³çç ÐççílçkçÀ
Dççnílç. MçÓv³ç (0) ní yç´ïçlçÊJçç®çí çÆoiçdoMç&kçÀ Dççní. vçG (9)
³çç mçbK³çílç HçÓCç& HçÉLJççÇ®³çç kçÀç³ç&kçÀ}çHçç®çí jnm³ç
o[}í}í Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç nmçÓvç cnCçlç ``oçí
®ççÌHççlççÇ oíJç }#ççÇ'' DçççÆCç oçívç HççíU³ççbmçç"çÇ çÆYç#çç
cççiçlç Dçmçlç. ní 2, 4, 9, 8, ³çç mçbK³çí®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní.
mJççcççR®³çç yççí}C³ççlç vççvçç DçLç& çÆomçÓvç ³çílç.
mçÉ<ìçÇlççÇ} mçJç& ÜbÜç®çí oçívç (2) ní ÒççÆlçkçÀ Dççní.
oínç®çí mLçÓ}, mçÓ#cç, kçÀçjCç DçççÆCç cçnçkçÀçjCç DçMççÇ
®ççj (4) ÒççÆlçkçíÀ Dççnílç. yç´ïçlçÊJç ní kçÀOççÇ®ç yço}lç
vççnçÇ. lçí vçG (9) ³çç mçbK³çí®çí ÐççÌlçkçÀ Dççní. cçnçcçç³çç nçÇ
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Page207

~~ ß ~~
~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç
çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~

Dçç" (8) ¿çç mçbK³çívçí oMç&Jç}çÇ pççlçí.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçOç&vççjçÇ vçìíéçj Dççnílç.
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí çÆJçjçìªHç
cççÇ yç´nlçdMççÇ}ç vçiçjçlççÇ} Hçívçáiççbí[ç iççJçç®çç jnJççmççÇ
Dççní. cççPçí vççbJç içCçHçlççÇ Mççm$ççÇ DçmçÓvç cççÇ
JçíoçO³ç³çvç kçÀjC³ççmçç"çÇ Jçç³çmçHçÓj (kçÀçkçÀçÇvçç[ç) iççJççlç
Dçç}çí. içá©b®ççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç cççÇ JçíoçO³ç³çvç kçÀjçÇlç
Dçmçí. cççP³çç içá©oíJççb®³çç IçjçpçJçU®ç l³ççb®ççÇ MçílççÇ
nçílççÇ. içç³ççÇ Jççmçjí nçílççÇ. cççÇ içç³ççÇ Jççmçjçbvçç
®çjC³ççmçç"çÇ jçvççlç IçíTvç pççlç Dçmçí. lçmçí®ç l³ççb®çí oÓOç
kçÀç{Óvç l³çç®çí JççìHç kçÀjC³çç®çí kçÀçcçmçá×ç Dççvçboçlç
kçÀjçÇlç Dçmçí. SkçíÀ çÆoJçMççÇ cççÇ içç³ççRvçç IçíTvç içí}çí
Dçmçlççvçç cç}ç onç Jçøçç&®çç SkçÀ Dçl³çblç lçípçmJççÇ yçç}kçÀ
çÆomç}ç. lççí Dççc箳çç Mçílççlç Dçç}ç. l³ç箳çç içU³ççlççÇ}
pççvçJçí Hççnèvç lççí yç´çïçCç®ç DçmççJçç Dçmçç ¢{ çÆJçéççmç
Jççì}ç. cççÇ l³çç}ç çÆJç®ççj}í ``lçáP³çç içU³ççlç pççvçJçí çÆomçlçí,
lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? l³çç Jçj lççí yçç}kçÀ cnCçç}ç cççÇ cççÇ®ç
Dççní. mçÉ<ìçÇlççÇ} mççjçÇ