You are on page 1of 6

Dosarul nr.

21r-728/19 Judecător: Bularu Sergiu


1-19091667-02-21r-04092019
DECIZIE
În numele Legii
(dispozitiv)
03 octombrie 2019 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chişinău


Având în componența sa:
Președintele ședinței de judecată Ulianovschi Xenofon
Judecători Vrabii Silvia şi Teleucă Stelian
Cu participarea:
Avocatului Celac Ion
Condamnatului *****
Reprezentantului Penitenciarului nr. 9-Pruncul Cojocari Cătălin
judecând în ședință publică în ordine de recurs, recursul directorului adjunct
al Penitenciarului nr. 9-Pruncul, împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul
Ciocana din 27 iunie 2019, prin care a fost admisă plângerea condamnatului
*****, împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de
detenție, care conform jurisprudenței CEDO, afectează drepturile condamnatului
garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Procedura de citare fiind îndeplinită.
Verificând legalitatea încheierii atacate, pe baza materialelor din dosar, în
contextul motivelor invocate de recurent, conducându-se de prevederile art. 447-
449 alin. (1) pct. 1) lit. b) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de
Apel Chişinău,-
D E C I D E:

Respinge ca tardiv recursul directorului adjunct al Penitenciarului nr. 9-


Pruncul, și menține fără modificări încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul
Ciocana din 27 iunie 2019, prin care a fost admisă plângerea condamnatului
*****, împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de
detenție, care conform jurisprudenței CEDO, afectează drepturile condamnatului
garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Decizia este irevocabilă din momentul pronunțării.

Președintele ședinței Ulianovschi Xenofon


Judecător Vrabii Silvia

Judecător Teleucă Stelian

Dosarul nr. 21r-728/19 Judecător: Bularu Sergiu


1-19091667-02-21r-04092019
DECIZIE
În numele Legii
03 octombrie 2019 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chişinău


Având în componența sa:
Președintele ședinței de judecată Ulianovschi Xenofon
Judecători Vrabii Silvia şi Teleucă Stelian
Cu participarea:
Avocatului Celac Ion
Condamnatului *****
Reprezentantului Penitenciarului nr. 9-Pruncul Cojocari Cătălin
judecând în ședință publică în ordine de recurs, recursul directorului adjunct
al Penitenciarului nr. 9-Pruncul, împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul
Ciocana din 27 iunie 2019, prin care a fost admisă plângerea condamnatului
*****, împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de
detenție, care conform jurisprudenței CEDO, afectează drepturile condamnatului
garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Procedura de citare fiind îndeplinită.
Prima instanță: 26.04.2019-27.06.2019;
Instanța de recurs: 04.09.2019-03.10.2019.
Verificând legalitatea încheierii atacate, pe baza materialelor din dosar, în
contextul motivelor invocate de recurent, Colegiul penal al Curții de Apel
Chişinău,-

A CONSTATAT:

1. Prin sentința Judecătoriei Râșcani din 17.07.2011, ***** a fost condamnat


pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 al.(5), 149 al.(1), 188 al.(5), 84
CPRM la 17 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
2. Prin Decizia Curţii de apel Chişinău din 17.11.2011 pentru săvârșirea
infracțiunilor prevăzute de art. 42 al.(5), 145 al.(2) lit.b,i,k), 84 al.(1) CPRM la 20
ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
3. La data de 25.04.2019 în instanța judecătoriei Chişinău sediul Ciocana a
parvenit plângerea condamnatului ***** împotriva administrației instituției
penitenciare referitoare la condițiile de detenție care, conform jurisprudenței Curţii
Europene a Drepturilor Omului, afectează drepturile condamnatului garantate de
art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților
fundamentale In cadrul ședinței de judecată, condamnatul ***** şi avocatul
acestuia au susținut integral cererile înaintate din motivele expuse în acestea,
solicitând admiterea cererilor în condițiile formulate.
4. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 27 iunie 2019, s-a
admis plângerea condamnatului ***** împotriva administrației instituției
penitenciare referitoare la condiţiile de detenţie care, conform jurisprudenței Curţii
Europene a Drepturilor Omului, afectează drepturile garantate de art. 3 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Se constatat faptul că, *****, născut la 23.07.1986, a fost deținut în
Penitenciarul nr. 13 - Chişinău, în condiţii contrare prevederilor art. 3 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, în total
o perioadă de 926 zile, dintre care 681 zile în calitate de prevenit şi, respectiv, 245
zile în calitate de condamnat.
În condiţiile art. 4734 alin. (6) CPP, s-a dispus a reduce pedeapsa
condamnatului *****, născut la 23.07.1986, cu 1362 (una mie trei sute șaizeci şi
doi) zile, pentru perioada de 681 (șase sute optzeci şi unu) zile în care condamnatul
cu calitatea de prevenit s-a aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 -
Chişinău, cu calcularea a 2 zile de închisoare pentru 1 zi de arest preventiv.
În condițiile art. 4734 alin. (4) CPP, s-a dispus a reduce pedeapsa
condamnatului *****, născut la 23.07.1986, cu 72 (şaptezeci şi două) zile, pentru
perioada de 245 (două sute patruzeci şi cinci) zile în care condamnatul s-a aflat în
detenţie în Penitenciarul nr. 13 - Chişinău, cu calcularea a 3 zile de reducere pentru
10 zile de detenţie.
Termenul pedepsei definitive stabilită lui ***** prin Decizia Curţii de Apel
Chişinău din 17.11.2011, de 20 ani închisoare, s-a dispus a reduce cu 1434 (una
mie patru sute treizeci şi patru) zile.
În privinţa perioadei rămase de 5 (cinci) zile, calculate în condiţiile art. 4734
alin. (4) CPP (din perioada de 245 zile şi care nu au putut fi împărţite la 10), s-a
dispus a acorda cu titlu de despăgubire condamnatului ***** a.n. 23.07.1986,
suma de bani în mărime de 500 (cinci sute) lei, şi anume a câte două unităţi
convenţionale pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea condiţiilor
de detenţie, care s-a dispus a fi încasată din contul bugetului de stat prin
intermediul Ministerului Finanţelor al R.M.
5. Nefiind de acord cu încheierea în cauză, directorul adjunct al
Penitenciarului nr. 9-Pruncul la data de 22.07.2019, a înaintat recurs prin care
solicită admiterea acestuia, casarea parțială a încheierii Judecătoriei Chişinău
sediul Ciocana din 27 iunie 2019, dosar nr. 2lji-1578/2019, în partea reducerii
pedepsei de 1362 zile, perioadă în care s-a aflat în Penitenciarul nr. 13 în calitate
de prevenit.
6. În ședința instanței de recurs, avocatul Celac Ion cu condamnatul ***** a
pledat pentru respingerea cererii de recurs în sensul declarat de către directorul
adjunct al Penitenciarului nr. 9-Pruncul.
Reprezentantului Penitenciarului nr. 9-Pruncul, Cojocari Cătălin a pledat
pentru admiterea cererii de recurs în sensul declarat.
7. Verificând materialele cauzei, argumentele invocate în cererea de recurs,
ascultând părerile participanților la proces, Colegiul penal conchide că, recursul
declarat este depus peste termen.
Din conținutul articolului 230 alin.(2) Cod de procedură penal rezultă, că în
cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit
termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual şi nulitatea
actului efectuat peste termen. Această prevedere legală are caracter de garanție
egală pentru părțile din proces, fiind impusă obligația îndeplinirii în termen a
actelor procedurale, sub sancțiunea decăderii din acest drept procesual.
Conform art. 439 Cod de procedură penală termenul de recurs împotriva
hotărârilor, pentru care legea nu prevede calea de atac apelul, este de 15 zile de la
data pronunțării hotărârii. Aliniatul (2) stipulează, data de la care curge termenul
recursului, repunerea în termen, declararea peste termen a recursului şi retragerea
recursului se reglementează de prevederile art. 402-407, care se aplică în mod
corespunzător.
Raportând cele menționate la caz, se constată că încheierea Judecătoriei
Chișinău, sediul Ciocana a fost pronunțată la data de 27 iunie 2019, iar recursul
directorul adjunct al Penitenciarului nr. 9-Pruncul a fost declarat la data de
22.07.2019 (f.d. 37), după expirarea termenului legal de 15 zile pentru contestarea
încheierii.
Totodată, potrivit materialelor cauzei se atestă că, prin recipisa din 27.06.2019,
reprezentantul Penitenciarului nr. 9-Pruncul, Cojocari Cătălin a primit copia
încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana la data de 27 iunie 2019, (f.d.36).
Potrivit prevederilor art. 234 alin. (1) Cod de procedură penală, termenul omis
poate fi restabilit prin hotărâre a organului de urmărire penală sau a instanței de
judecată, în condițiile legii la cererea persoanei care a omis termenul procedural
din motive întemeiate.
Iar potrivit art. 403 alin. (1) Cod de procedură penală, apelul declarat după
expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă
instanța de apel constată că întârzierea a fost determinată din motive întemeiate, iar
apelul a fost declarat în cel mult 15 zile de la începerea executării pedepsei sau
încasării despăgubirilor materiale.
În acest sens instanța de recurs reține că, repunerea în termen a recursului
reprezintă mijlocul procesual prin care titularul dreptului la recurs, care nu a putut
declara recurs din cauze independente de voința lui, este repus în dreptul de care
fusese decăzut după expirarea termenului de recurs.
Prin întârziere motivată se înțelege, de regulă, un caz fortuit, un caz de forță
majoră, etc., astfel încât situația invocată de recurent să reprezinte în mod efectiv
un motiv temeinic de împiedicare a declarării recursului în termenul legal.
Prin urmare, se constată că întârzierea termenului de declarare a recursului nu a
fost determinată de motive întemeiate și, în atare situație, nu există temei pentru
repunerea în termen a recursului directorului adjunct al Penitenciarului nr. 9-
Pruncul, pentru a fi judecat în fond, situație juridică ce determină respingerea
recursului ca fiind depuse peste termen.
Respectiv, în situația când instanța de recurs respinge recursul ca fiind depus
peste termen, nu se expune asupra circumstanțelor de drept ale cauzei şi legalității
încheierii adoptate.
7. Conducându-se de prevederile art. 447-449 alin. (1) pct. 1) lit. b) Cod de
procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chişinău,-
D E C I D E:

Respinge ca tardiv recursul directorului adjunct al Penitenciarului nr. 9-


Pruncul, și menține fără modificări încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul
Ciocana din 27 iunie 2019, prin care a fost admisă plângerea condamnatului
*****, împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de
detenție, care conform jurisprudenței CEDO, afectează drepturile condamnatului
garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Decizia este irevocabilă din momentul pronunțării.

Președintele ședinței Ulianovschi Xenofon

Judecător Vrabii Silvia

Judecător Teleucă Stelian

You might also like