PROIECTAREA SEISMICĂ CONFORM P100-1:2006

Concepte şi metode

• •

Intervalul de timp scurs de la apari ia precedentei edi ii a Codului (P100/92) a marcat modificări conceptuale în proiectarea seismică. În pofida progresului ştiin ific înregistrat de ingineria seismică poten ialul distructiv al cutremurelor nu se reduce semnificativ: creşterea popula iei urbane şi dezvoltarea economică nu sunt contrabalansate de o creştere corespunzătoare a gradului de pregătire. Experien a ultimilor cutremure majore: Loma Prieta 1989, Northridge 1994, Kobe 1995, Taiwan 1999.

PROIECTARE BAZATĂ PE PERFORMAN Ă

Conceptul proiectării seismice bazate pe performan a seismică. - Controlul comportării construc iilor la mai multe stări limită definite de obiective de performan ă. - Obiectivul de performan ă reprezintă asocierea

• Unui nivel de performan ă (siguran a oferită ocupan ilor
clădirii, durata întreruperii func iunii, costurile şi fezabilitatea lucrărilor de consolidare, impactul economic, arhitectural şi social etc.) cu un Nivel de hazard seismic (un cutremur cu un anumit interval mediu de revenire).

Contribu ia documentelor FEMA (Federal Emergency management Agency)

OBIECTIVE (CERIN E) DE PERFORMAN Ă - FEMA
Nivel de performan ă OPERA IONAL (OP) OCUPAN Ă IMEDIATĂ (IO) SIGURAN A VIE II (LS) PREVENIREA PRĂBUŞIRII (CP) Toate func iunile sunt opera ionale Degradări neînsemnate Clădirea rămâne sigură pentru ocupan i Repara ii minore Structura rămâne stabilă şi are rezerve de rezisten ă Stabilitatea componentelor nestructurale este controlată Construc ia rămâne în picioare, sus inând încărcarea gravita ională. Degradări şi pagube oricât de mari. Nivel de hazard ( IMR ) 72ani

225ani

475ani

2475ani

OBIECTIVE (CERIN E) DE PERFORMAN Ă – P100-1/2006
Nivel de performan ă LIMITAREA DEGRADĂRILOR (DL) Degradări structurale şi nestructurale controlate. Clădirea nu este scoasă din uz. Nivel de hazard ( IMR )

30ani

SIGURAN A VIE II (LS)

Structura rămâne stabilă şi are rezerve de rezisten ă. Stabilitatea componentelor nestructurale este controlată. Clădirea este reparabilă în condi ii economice

100ani

STĂRI LIMITĂ
În planul practic al proiectării cerin ele de performan ă sunt satisfăcute îndeplinind condi iile asociate stărilor limită. STAREA LIMITĂ ULTIMĂ Exigen e de rezisten ă rigiditate ductilitate stabilitate histeretică STAREA LIMITĂ DE SERVICIU Exigen e de rigiditate

Control explicit Control implicit

Control explicit

METODE DE PROIECTARE BAZATE PE DEPLASARE

Mărimea deplasărilor – parametrul esen ial pentru aprecierea calită ii răspunsului seismic

RELA IA REZISTEN Ă-DUCTILITATE. CLASE DE DUCTILITATE
Răspuns elastic MD (ductilitate medie) HD (ductilitate înaltă)

F2

F = el q2
F el q1

F1 =

d el = q1d y 1 = q 2 d y 2

• alcătuirea elementelor asigură o anumită ductilitate • for ele seismice de proiectare se stabilesc pe baza unui coeficient de comportare (reducere) q, corelat cu ductilitatea poten ială a structurii

REPREZENTAREA AC IUNII SEISMICE PENTRU CALCUL
S-a modificat formatul spectrului seismic de calcul în acord cu formatul interna ional Parametrii de care depinde răspunsul seismic (ag, β) au fost îmbunătă i i ca urmare a prelucrării complete a datelor instrumentale disponibile pentru diferite zone ale teritoriului Pentru prima dată se dau date referitoare şi la cutremurele crustale din Banat

SURSELE FACTORULUI DE REDUCERE
Fel F3 F2 F1 Fcod
qovFcod qov1qov2Fcod qov1qov2 qov3Fcod

qov1 – qov2 – qov3 –

rezultă din aplicarea măsurilor constructive rezultă din diferen a între rezisten ele efective şi rezisten ele de proiectare rezultă din redundan a structurală (articula iile plastice nu se formează simultan) αu  αu q≤ În cod:   α q α1  1  max

ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU. CONDI II DE CONFORMARE
Traseu clar, direct şi neîntrerupt al for elor seismice până la terenul de fundare

b)

a)

c)

ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU. CONDI II DE CONFORMARE
Redundan a structurală

F
Fy ~ Fu

F
Fu Fy

d

d

ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU. CONDI II DE CONFORMARE
Regularitate pe verticală
Limitarea (evitarea) concentrării deforma iilor induse de cutremur: Reguli referitoare la: - geometria (reguli pentru retrageri) - distribu ia pe verticală a rigidită ii structurale - distribu ia pe verticală a rezisten elor elementelor - distribu ia pe verticală a maselor

Regularitate pe orizontală
- forme simple, compacte, simetrie - rigiditate pe două direc ii - evitarea (limitarea) efectelor de răsucire de ansamblu (decuplarea modală): reducerea în cât mai mare măsură a excentricită ilor dintre centrul maselor şi centrul de rigiditate, respectiv centrul de rezisten ă.

MODUL DE CONSIDERARE A REGULARITĂ II STRUCTURALE

ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU. CONDI II DE CONFORMARE
Controlul interac iunilor dintre • clădiri vecine (evitarea sau limitarea efectelor coliziunii) • componentele structurale şi nestructurale • structură şi terenul de fundare Alcătuirea ca diafragmă orizontală a planşeelor
Rolul planşeelor.

• asigură ac iunea solidară a elementelor structurale
verticale. Rigiditatea infinită a planşeelor pentru for e în planul lor permite controlul prin calcul al deplasărilor orizontale şi a eforturilor în elementele structurii. •colectează for ele de iner ie şi le transmite la elementele verticale ale structurii.

ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU. CONDI II DE CONFORMARE
• Transmiterea
încărcărilor seismice le elementele structurii verticale

• Calculul eforturilor
în planşee cu modele de grindă perete sau ferme (strut and tie)

ROLUL FUNDA IILOR
• Realizează transferul eforturilor dezvoltate la baza structurii la
terenul de fundare. For ele ce trebuie transmise la teren corespund mecanismului structural de disipare de energie. Solu ii între două limite: (i) funda ii individuale sub fiecare element vertical al structurii

a)

b)

(ii) Infrastructura (funda ie comună) pentru toate elementele verticale ale structurii

c)

d)

Un sistem de fundare corect este esen ial pentru: - asigurarea unei comportări seismice favorabile - economicitatea solu iei în ansamblu

Impunerea unui mecanism favorabil de disipare de energie:
- zone plastice numeroase distribuite uniform în grinzi - capacitate mare de deforma ie în articula iile plastice - evitarea ruperilor fragile Instrument: ierarhizarea rezisten elor elementelor (“capacity design method”)
 T Sd =   Sa  2π 
2

deforma ii ample localizate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful