Dr .

Abdul l ah Behd` et


Dr. Abdullah Behd`et

@
@
E
E
L
L
I
I
[
[
L
L
I
I
P
P
O
O
S
S
T
T
A
A
T
T
I
I

M
M
I
I
L
L
I
I
J
J
A
A
R
R
D
D
E
E
R
R
?
?I
I
n
n
v
v
e
e
s
s
t
t
i
i
r
r
a
a
j
j
n
n
a
a
p
p
r
r
a
a
v
v
o
o
m
m
j
j
e
e
s
s
t
t
o
o
-
-
Prijevod:
Hafiz Fadil Bekta{Zenica, 2002. godine

Naslov originala: EL-ISTISMARUL EMSELU

Naslov prijevoda: @ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?
— Investiraj na pravo mjesto-

Prijevod: Hafiz Fadil Bekta{

Recenzija: Dr. Zuhdija Adilovi}

Lektura i korektura: Midhat Kasap

Izdava~: EL^I IBRAHIM-PA[INA MEDRESA U TRAVNIKU

Za izdava~a: Mr. Ahmed Adilovi}

DTP: Ja{arevi} Sabahudin ,dipl.in`.

Tira`: 2000 primjeraka

Godina izdanja: 2002.

[tampa: GRAFORAD, Zenica
CIP — Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

297.15

BEHD@ET, Abdullah
@eli{ li postati milijarder : investiraj na
pravo mjesto / Adullah Behd`et ; preveo Fadil
Bekta{. — Travnik : El~i Ibrahim-pa{ina medresa,
2002. — 108 str, ; 21 cm

Prijevod djela: El-istismarul emselu. —
Bibliografske i druge bilje{ke uz tekst

ISBN 9958-9633-6-1

COBISS/BiH-ID 11299078
Na osnovu mi{ljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Federacije Bosne i ercegovine, broj 02-15-6847/02, od 16.10.2002. godine,
ova knjiga spada u proizvode iz ~lana 19. ta~ka 13. Zakona o porezu na
promet proizvoda i usluga, na ~iji se promet ne pla}a porez na promet


3
RECENZIJ A Dr . ZUHDIJ E ADILOVI] A

Bismillahir-rahmanir-rahim

Zapadna materijalisti~ka civilizacija, ~iji smo sudionici,
danas name}e svoj na~in ` ivota i razmi{ljanja i poseban
` argon kojim se izra` avaju odre| ene vrijednosti. Nedvojbeno
je da smo du` ni uva`iti spomenutu ~injenicu prilikom govora i
pisanja o bilo kojoj temi, da bi nas oni kojima `elimo prenijeti
svoje ideje, lak{e razumjeli. Govoriti o ahiretu danas, kada je
ve}ina svijeta tako daleko od pomisli na njega zaista nije
lahko.
Pred nama se nalazi djelo dr. Abdullaha Behd` eta iz dva
dijela u kojem je, po mom skromnom mi{ljenju, uspio da se
obrati ~ovjeku dana{njice rije~nikom koji on razumije. U
prvom dijelu pod naslovom "Najve}a investicija" ili ”@eli{ li
postati milijarder” dr. Abdullah nudi konkretne projekte
najuspje{nijih investicija sa najve}im procentom sigurne
dobiti.
Ako je danas povoljna investicija kojom se ostvaruje
profit od 20 posto na ulo` eni kapital Allah d` .{. nam nudi
dobit od najmanje 700 posto i pove}ava kome On ho}e daleko
vi{e od toga. Ulagati u ahiretsku banku koja garantuje veliku
dobit i ~iji ulozi ne mogu niukom slu~aju propasti jeste prava
investicija. Ovdje je interesantno spomenuti da u ovom


4
investiranju nije potreban po~etni kapital kojeg ve}ina ljudi
kod nas danas nema. U toj investiciji su svi ljudi ravnopravni.
Zaista je veliko ~udo kako vjernici zapostavljaju
spomenutu ~injenicu i veoma malo ula` u u ovaj projekat.
U drugom dijelu ove knjige Dr. Abdullah Behd` et govori
o rezultatima te investicije, isto tako na vrlo upe~atljiv i
dana{njem ~ovjeku razumljiv na~in. Ako je mjerilo bogatstva
~ovjeka na ovom svijetu prelijepa vila u kojoj ` ivi, luksuzno
auto koje vozi, posjedovanje velikog broja nekretnina u raznim
dr` avama svijeta, pogotovo na obalama mora, jezera i rijeka,
onda je investitor u ahiretski projekat zaista uspio. Dvorci koji
ga tamo ~ekaju su daleko, daleko iznad ovodunjalu~kih,
tako| e vrtovi su sa daleko boljim i kvalitetnijim plodovima i
rijeke od mlijeka, meda i vina… A ako se radi o ~ovjeku koji
je sklon u` ivanju sa ` enama, ` ene koje ga tamo ~ekaju su
daleko ljep{e i u`itak sa njima }e biti daleko ve}i...
Ovo djelo zaista predstavlja pravo imansko osvje` enje i
poja{njava mnoge detalje vjerovanja u budu}i svijet na veoma
upe~atljiv na~in koji se veoma lahko urezuje u na{e pam}enje.
Zato ga toplo preporu~ujem svakom muslimanu i
muslimanki.


Dr. Zuhdija Adilovi},
Zenica, 11.10.2002 g.
5

RECENZIJ A ŠEJHA EBU BEKRA EL-DŽEZAIRIJ A

Nakon zahvale Allahu Uzvišenom, blagoslova i spasa na
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme i njegovu
casnu porodicu, kažem:
Dao mi je doktor Abdullah Behdžet, Allah ga sacuvao,
svoju knjigu u dva toma koju sam prelistao i našao da je od
najljepše napisanih djela koja se nude islamskom ummetu
zbog onog što sadrži od znanja i upute. Što se tice prvog dijela,
on se opcenito odnosi na šerijatske znanosti, vjerovanje, odgoj
i islamsko ponašanje.
Drugi tom opisuje Džennet, kucu mira, i sve što u njemu
ima od u` itaka pripremljenih za one koji budu samo Allaha
obožavali i vjerovali i koji budu dobra dijela cinili. Zato
pozivam sve one koji traže znanje da uzmu ovu knjigu, koja je
u dva toma, da je sa pažnjom procitaju i da rade prema onom
što u njoj procitaju, jer to je put koji vodi sreci na oba svijeta.
Molim Allaha Uzvišenog da nas sve uputi na pravi put a
pisca ovog dijela da nagradi najljepšom nagradom.

Šejh Ebu Bekr b. Džabir el-Džezairi
25.3.1422.h.g.6Uvod

vala Allahu koji je stvorio ljude i nije ih bez cilja
ostavio, i koje je namjesnicima na Zemlji ucinio.
On je smrt i život stvorio da ih iskuša ko ce bolje
djelo uraditi. Objavio je Svoju Veliku Knjigu kao svjetlo i
uputu i u njoj je pojasnio ljudima primjere za svako pitanje.
Neka je Allahov blagoslov i mir na našeg vjerovjesnika
Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, najcasnijeg od svih
stvorenja iz kojih je Allah Uzvišeni probrao Svoje
vjerovjesnike i poslanike.
A zatim:
Cijenjeni citatelj ce sigurno ocekivati od strucnjaka za
vodoprivredu da obraduje i piše u ovom radu o problemu pitke
vode na ovom dragom podrucju naše zemlje ili drugih
islamskih zemalja i da ponudi najbolju strategiju cuvanja tog
veoma važnog izvora i njegovo korištenje na najbolji nacin, jer
je voda izvor života, kao što je rekao Uzvišeni Allah: Zar ne
znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa
smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I
zar nece vjerovati?
1


1
Sura El-Enbija, ajet 30
H


7
Možda ce ocekivati da cu mu u ovom djelu ponuditi
najbolje postojece vrste investiranja na domacoj i svjetskoj
berzi za cuvanje i uvecavanje njegova imetka. Medutim, moj
cijenjeni brate, ukoliko promotriš ovaj život, vidjeceš
mnogobrojne probleme i razne nedace, pa da li postoji
sveobuhvatan pogled na cijeli život i rješenje za sve njegove
probleme? Doista, kada bismo popravili svoj odnos prema
Allahu i uradili ono što je do nas, od imperativa i zabrana, tada
bi svi problemi koji nas prate, uz Allahovu pomo}, nestali. A
zar Uzvišeni, govoreci o Nuhu, a.s, nije rekao: I on je govorio:
’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo
prašta; On ce vam kišu obilnu slati i pomoci ce vas imanjima
i sinovima, i dace vam baš~e, i rijeke ce vam dati.
1

Doista, sva rješenja sadržana su u jednom ajetu u kome
Uzvišeni veli: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i
grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje
slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su
zaradili.
2

Zato je, cijenjeni citatelju, najuspješnija i najbolja
investicija i najbolji oblik trgovine, opcenito, trgovina s
Allahom. Nema tog posla na cijelom svijetu koji nudi zaradu
iznad 10-20 posto ali u poslovanju s Uzvišenim Allahom nudi
ti se najmanja zarada od 1.000 do 70.000 puta. Allah daje i
više kome hoce! Procitaj u Allahovoj Knjizi, ako hoceš: Oni
koji imanja svoja troše na Allahovom putu lice na onoga koji
posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po
stotinu zrna. - A Allah ce onome kome hoce dati i više; Allah
je neizmjerno dobar i sve zna.
3

Cijenjeni brate, možda ce te privuci naslov knjige pa ceš
pomisliti to sam tražio, a zatim je procitati. Ako ne budeš od

1
Sura Nuh, ajet 10-12
2
Sura El-Araf, ajet 96
3
Sura El-Bekare, ajet 261


8
onih kojima je Allah podario vjersko osvješcenje i lijepo
slijedenje Allahove upute, možda ceš to postici preko ove
knjige, a možda postaneš i brižniji.
I, na kraju, ovo moje djelo je od Allahovih blagodati
prema meni, zato ga evo nudim, nadajuci se da ce koristiti
mojoj braci muslimanima i želeci time steci Allahovo
zadovoljstvo, pa ako sam u tome dobr o (hajr ) uradio to je od
Allaha, a ako sam pogriješio, to je od mene i od šejtana.
Molim Allaha Uzvišenog da nas uputi i okrene ka svemu
onome u cemu je za nas dobro i na ovom i na onom svijetu. I
neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova

Dr. Abdullah Behdžet
Ured za vodoprivredu9
NAŠE SAVREMENO DRUŠTVO

Izgubljeni u vr tlogu života
Oni koji su se prepustili svojim strastima
Oni koji su opsjednuti mnogim br igama
Oni koji imaju pr ed sobom r azlicite ciljeve
Oni pr ed kojima su se pomiješali putevi pa su se izgubili u
životnoj pustinji i utopli u životnim valovima.

rimjer spomenutih je onaj koji je posvetio svu svoju
pažnju i brigu trgovini pa se izgubio izmedu
proširivanja i zakljucivanja finasijskih poslova. Tu
spada i onaj cija je glavna briga vlastiti posao. On se izgubio i
potonuo pod teretom funkcije zbog place i povišice. Drugi je,
opet, posvetio vecinu svog vremena tražeci znanje od kojeg
nema nikakve koristi. I on se izgubio pišuci radove radi
sticanja diploma i poena.
Vecina takvih su u pijanstvu, nehajni i odsutni, osim ako
im taj posao nije radi ahireta. Ja necu da govorim o onima cija
je glavna briga kako ubiti sve svoje vrijeme u igri i pjesmi, u
trgovinama, gledanjem sapunica, igranju karti, itd.
P


10
Molim Allaha Uzvi{enog da nas sacuva od toga. Svi
navedeni su, nema sumnje, u gubitku, osim ako im se Allah
Uzvi{eni ne smiluje.
Pod tim mislim i na mnoge koji se pridržavaju vjere, ali
njima vlada duboka zauzetost u poslu i trgovini pa ih je bujica
odnijela i zamela u vrtlogu života.
Zaokupilo ih je sticanje imetka, diploma i položaja. Oni
sebe varaju, opravdavajuci svoju zaokupljenost dunjalukom,
pravdanjima koja stalno ponavljaju. Oni govore: Rad i zarada
su ibadet, traženje znanja je obaveza. Traži znanje od
kolijevke pa do groba. Vidjet }e{ kako su to oni koji su
sproveli svoj život u sticanju beskorisnog znanja ili imetka
koji im uopce nije potreban, ili položaja s kojim ne žele
Allahovo zadovoljstvo.
Me| utim, pitanje je - kada? Da li je gomilanje imetka
robovanje Allahu Uzvi{enom? Ili se robuje Allahu tra` enjem i
dubokim izu~avanjem narodnih obi~aja, ili po~etka izumrlih
civilizacija nestalih plemena, osnova nekih dijalekata u
odre| enim jezicima ili studioznim izu~avanjem [ ekspirove
poezije i pozori{nih predstava, ili djela nekog drugog? Ili mu
se robuje sticanjem visokih diploma ili studioznim nau~nim
radom na podru~jima za koja ne}emo biti pitani na Sudnjem
danu i od kojeg znanja nema nikakve koristi? Ili, da li robuje
Allahu rade}i pohvalne (mubah) stvari na {tetu obaveznih? U
tome mora da postoji granica koja ozna~ava {ta je dovoljno da
bi se zadovoljile nu` ne potrebe.
Nema sumnje da posao i traženje znanja može biti
ibadet. Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, rekao je tumaceci
Allahove rijeci «Zaokuplja vas nastojanje da što imucniji
budete«
1
, tj. zauzelo vas je to toliko da se ne mo` ete opravdati.
To u ovakvoj upotrebi ima opcenito znacenje i svako onaj ko

1
Sura Et-Tekjasur, ajet 1


11
je zaokupljen da što više postigne, osim u pokornosti Allahu
Uzvišenom i pokornosti Poslaniku, sallallahu alejhi ve
selleme, i cije sticanje mu se nece isplatiti na drugom svijetu,
ulazi u okvir ovih Allahovih rijeci. Mo`e se raditi o sticanju:
- imetka,
- ugleda,
- položaja,
- žena,
- govora,
- znanja,
- a posebno ako mu to nije potrebno i ako žudi da napiše
što više knjiga, djela, rasprava i ostalog što proizilazi iz
njih.
1

Poznato je da je osnovni razlog stvaranja ljudi da robuju
samo Allahu Uzvišenom i ja ne sumnjam da ima neko od
muslimana ko se ne slaže s ovim, ali cuješ šta ljudi govore,
zatim vidiš šta rade i ne možeš naci poklapanje u djelima i
rijecima osim kod onih kojima se Uzvišeni smilovao.
Ovaj rad smatram za tematsku diskusiju u kojoj se
postepeno iznosi, problematizira naše vjersko stanje u
vremenu gdje nas je materijalizam u potpunosti obuzeo a drugi
narodi se uz to urotili protiv nas. Povecala se nejasnoca
izmedu djela za ovaj i onaj svijet. Ovo je poziv za obracun sa
samim sobom i preispitivanje rješenja i rezultata.
Pocinjem prvo sa sobom, zatim pozivam cijenjene
citatelje, nadajuci se da }e Allah Uzvišeni otkloniti s naših
srca ono cime su pokrivena i s naših o~iju ono cime su zastrte
kako bismo zajedno vidjeli put istine i spasa.

1
Ibn-Kajim el-D` evzije: El-Fevaid, str. 54 i 55


12


PORUKA PEDESET NAMAZA

llah Uzvišeni je Muhammedovom, sallallahu alejhi ve
selleme, ummetu prvo propisao 50 namaza, kada se
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nalazio na
Mi'radžu. Da li smo se ikada upitali koja je mudrost u tome da
se spominje kako je Allah Uzvišeni propisao 50 namaza, a
zatim nam olakšao i taj broj smanjio na 5. Po mom shvatanju,
a Allah najbolje zna, to nam je propisano jer mi nismo u
mogucnosti da to obavljamo. Dan ima 24 sahata i da
obavljamo 50 namaza, namaz bi bio svakih pola sahata.
Ukoliko bismo ostavili 6 sati za spavanje tada, bi namaz bio
poslije svakih 20 minuta. Covjek bi, klanjajuci u džamiji, bio
zatecen stalnim klanjanjem novih namaza. Ne bi mogao uopce
da se udalji od džamije zbog blizine novog namaskog
vremena. Žena bi, isto tako, bila vezana za sedžadu i ne bi se
mogla odmaknuti od nje. Gdje bi bile u tom slucaju ostale
životne potrebe i kako bi se one mogle rješavati?
Dakle, koja je poruka u tome da se propiše 50 namaza a
zatim da se oprosti i smanji taj broj na 5 namaza?
To nije bez razloga spomenuto u hadisu. Uzvi{eni Allah
je cist od svih nedostataka i On je mudar u svojim rijecima i
djelima. Ono što se jasno vidi, a Allah najbolje zna, jeste da se
pojasni ljudima da su stvoreni na ovom svijetu samo radi
A


13
ibadeta - da samo Allahu robuju. Zato je obaveznim u~inio dio
tog ibadeta, a poželjnim da se cini što više ibadeta. Dakle, taj
hadis upucuje na sljede}e:
1. Potvrdu cilja zbog kojeg smo stvoreni, a to je da samo
Allahu robujemo i ibadet cinimo,
2. Da pojasni vrijednost propisanih namaza u odnosu na
druge i da podstakne na obavljanje što više dobrovoljnih
namaza, nafila, kao i svih ostalih ibadeta, shodno licnim
mogucnostima.
Isto tako, upucuje i na Allahovu milost prema njegovim
robovima gdje Uzvišeni povecava nagradu sa pet propisanih
namaza na 50 namaza. To pojašnjava da je osnovni razlog
stvaranja svih stvorenja robovanje Allahu, misli se na cisti
ibadet i iskreno obožavanje Allaha Uzvišenog.
S obzirom da nas je Allah stvorio kao ljude, a ne kao
meleke, mi nismo u stanju da cinimo ibadet 24 sahata dnevno
jer ljudi imaju odredeni dio mogucnosti i snage kao što imaju i
prirodne ljudske potrebe bez kojih ne mogu. Od tih potreba su:
1. Tjelesne potrebe: jelo, pice, tjelesni odmor. Poslanik,
sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: Ti imaš i pr ema
svome tijelu obavezu
1
.


1
Ovo je dio hadisa koji se prenosi od Abdulaha Ibn Amra ibn el-Asa, r.a.
On je postio stalni post (bez prekida) i cijelu no} je provodio u ibadetu, a
kada je Poslanik, s.a.v.s, saznao za to, rekao mu je: Nemoj tako vi{e
r aditi. Posti i mr si, nave~e klanjaj i spavaj jer ti ima{ obavezu i pr ema
svome tijelu, obavezu pr ema svojim o~ima, obavezu pr ema svojoj ` eni
i obavezu pr ema svome gostu. Zato ti je dovoljno da posti{ tr i dana od
svakog mjeseca. Za svako dobr o u~injeno djelo ima{ desetor ostuku
nagr adu i to je kao da posti{ nepr ekidno (~itavo vr ijeme). Prenosi
Buharija u poglavlju o postu, br. 1975.; Muslim u svojoj zbirci dodaje dio
hadisa: I ima{ obavezu pr ema svome djetetu, br. 1159


14
2. Društvene obaveze i potrebe: obavljanje porodicnih
obaveza, odgoj djece, posjecivanje rodbine, itd.
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: Ti
imaš obavezu pr ema svojoj ženi i imaš obavezu
pr ema svome djetetu
1

3. Materijalne obaveze: rad i traženje nafake kako bi se
zadovoljile osnovne potrebe za hranom, picem,
odjecom i stanom.
4. Vjerske obaveze: to su propisi koje musliman treba da
obavlja, a koje nalaže šerijat. Te propise možemo
nazvati donjom granicom za ibadet (ako je takav termin
ispravan). Kao što postoji gornja granica (a ne smatra se
od obaveza), a temelji se na mogucnostima prema
vjerozakonskim normama, tako da vjernik koliko god
cinio ibadet ne može to ciniti više nego što mu
dozvoljava šerijat. Tako, naprimjer, ne može stalno da
posti ili da klanja u vremenu zabrane, osim pod
odredenim uslovima, ili da klanja kada je džunup, ili
žena u stanju hajza i nifasa, kao što ne može ostaviti
testamentom više od jedne trecine svoga imetka.
Obavljanje prva tri zahtjeva na ispravan nacin, bez
izbjegavanja i pretjerivanja, ubraja se u ibadet. Ovaj ibadet
jednak je vjerskom ibadetu sve dok je nijjet (namjera) da se to
obavlja radi Allaha, kako bi se zadovoljila normalna prirodna
potreba bez koje se ne može i kako bi se duša odvratila od
onog što je zabranjeno i posvetila obavljanju ibadeta s elanom.
U to se ubraja i potreba za hranom i spolni nagon. Poslanik,
sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: I za spolni odnos s
vašim supr ugama imate nagr adu.
2


1
Vidi prethodni izvor.
2
Hadis bilje` i Muslim, vidi Nevevijev komentar br. 122


15
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:
Neceš ništa udijeliti želeci time Allahovo zadovoljstvo a da
te Allah nece za to nagr aditi, cak i za zalogaj hr ane koji
staviš u usta svojoj ženi.
1
Zato se, poslije svih spomenutih
obaveza, mora odrediti od preostalog vremena odredeni dio za
ibadet: kao što su dobrovoljni namazi, ucenje Kur'ana, post,
zikr (velicanje Allaha) kao i mnogi drugi ibadeti zbog kojih
nas je Allah Uzvišeni stvorio da ih praktikujemo.
Kaže Uzvišeni: Džinove i ljude sam stvorio samo zato
da Mi se klanjaju
2
.
Kaže Uzvišeni: Reci: Klanjanje moje i obredi moji, i
život moj, i smrt moja doista su posveceni Allahu Gospodaru
svjetova, koji nema saucesnika; to mi je naredeno i ja sam
prvi musliman.
3

Na osnovu toga, naš cjelokupan život bit ce posvecen
Allahu pod sljedecim uslovima:
- u svim poslovima koje obavljamo, svejedno da li se
ticu vjere ili ovosvjetskih potreba, naš nijet treba da
bude iskren i samo u ime Allaha,
- obavljanje obaveza bez pretjerivanja,
- od preostalog vremena, nakon izvršavanja neophodnih
obaveza, posvetiti se razlicitim dobrocinstvima i
dobrim djelima i ne prepuštati se mnogo dopuštenim
stvarima pretjerujuci u njima.
To ne znaci da covjek treba da se povu~e u neku
bogomolju u planini radi ibadeta i zanemari svoje ovosvjetske
potrebe kao što bi neki pomislili. To ne znaci, isto tako, ni
sputavanje svojih strasti i potpuno posvecivanje ibadetu, jer se

1
Buhari, hadis br. 3.721
2
Sura Ez-Zarijat, ajet 56
3
Sura El-En’am, ajeti 162-163


16
ljudi razlikuju u obavljanju propisanih obaveza, kao što se
razlikuju u tome koliko im vremena treba da ih obave. Neki
ljudi rade danonocno kako bi sebi i svojim porodicama
osigurali zalogaj hrane koji im može biti dovoljan dan ili
nekoliko dana. Za takve ljude nema prijekora, zato što vecinu
vremena provode u poslu, sve dok obavljaju ono što im je
Allah naredio da obavljaju od propisa, jer oni to vrijeme
provode kako bi se prehranili i osigurali ono bez cega ne bi
mogli živjeti. Razmisli o takvim ljudima, koliko im preostaje
vremena van tih obaveza. Možda samo da obave dva (kratka)
rekjata u noci kojima bi popunili svoje slobodno vrijeme u
ibadetu. U tu kategoriju ubraja se i službenik koji ima svoju
porodicu a radi u kancelariji, zatim dode kuci jede, malo
predahne, te se malo zabavi sa svojom ženom i djecom (to je
od propisanih obaveza, kao što smo spomenuli). On obavlja
ono što mu je propisano od namaza, tako da mu u tome prolazi
vecina slobodnog vremena, a ostaje mu veoma malo
slobodnog vremena da ga iskoristi za ahiret i povecanje svojih
deredža - stepena u Džennetu.
Ima ljudi kojima imetak dolazi bez ikakva napora ili
gubljenja vremena i oni su od onih kojima je Allah podario
imetak i mnogo slobodnog vremena, a možda i zdravlja. To su
najvece blagodati koje Uzvišeni daruje kome hoce, a na
covjeku je kako to iskoristiti, shodno svojoj pameti i razumu.
On može da taj imetak još više uvecava kroz razli~ite poslove i
investicije ~emu nema kraja, a njegov imetak postat }e puke
brojke u bankama. Mo` da se i zadovolji odredenim iznosom
koji je zaradio, posebno ako je to dovoljno za lijep život njega
i njegove porodice, pa udjeljuje od imetka koji mu je Allah
podario, a ostatak slobodnog vremena sprovodi na na~in kojim
}e Allah biti zadovoljan.
Prvi je zaveden, rob je svog imetka i njegov imetak mu
je nesreca. Drugi je dobitnik i on je rob Allahov koji se
približava svome Gospodaru a njegov imetak mu je blagodat.


17
Ljudi ce svojim djelima nadmašivati jedni druge u
džennetskim stepenima. Allah Uzvišeni odlikovao je neke od
svojih robova s te dvije odlike. Odlikovao ih je velikim
imetkom i s mnogo slobodnog vremena, da vide kako ce to
iskoristiti. Ako iskoriste svoj imetak i svoje slobodno vrijeme
odaju}i se strastima bit ce od onih za koje je Uzvišeni rekao:
Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u
njima uživali.
1

Spomenuti su dali prednost prolaznom nad vjecnim, što
je najveca propast jer se nisu okoristili blagodatima koje im je
Allah podario i s kojima ih je odlikovao. Oni su poput djeteta
kojem je dato nešto para i ono je nešto poderalo a nešto
potrošilo kupujuci slatkiše.
Ibret je u tome da su imetak i slobodno vrijeme od
najboljih blagodati, ako ih rob iskoristi u sticanju ahireta. A
ako ih ne iskoristi za to, onda su to dvije nesrece i razlog da
covjek zaboravi svoga Gospodara i onaj svijet.
Musliman je obavezan da strogo vodi racuna o svome
vremenu jer je odgovoran za njega. On je dužan da se potrudi
pronaci posao koji ce mu osigurati dovoljno imetka i vremena,
kako vrijeme ne bi trošio uzalud i kako snagu ne bi gubio
rade}i manje isplativ posao.
Poštovani citatelji, pozivam vas da zajedno pogledamo
našu sadašnju situaciju u kojoj su na{im `ivotima zavladale
tjelesne, materijalne i društvene potrebe, koje su ~ak i iznad
vjerskih obaveza. One su nas toliko zaokupile da nas
odvracaju od osnovnih ibadeta zbog kojih smo stvoreni.
Zanijelo i zavelo nas je to da što više imetka steknemo i što
bolje škole da završimo, da što više djece imamo i što bolje
položaje zauzmemo, a Allah nas je na sve to upozorio:

1
Sura El-Ahkaf, ajet 20


18
O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave
od sjecanja na Allaha. A oni koji to ucine, bit ce izgubljeni.
1

Neki od nas postali su robovi svega toga. Oni nisu samo
zaokupljeni time, postali su robovi dinara, dirhema, dobrog
položaja i visokih diploma, razlicitih strasti: za odjecom
stanom, autom itd. Tacno je pjesnik rekao:
Poslušao sam svoje strasti pa su me zarobile
a da sam se sustegao, sada bih bio slobodan.
Covjek ce se okrenuti i zaokupiti ne~im samo zato što to
voli više nego svoga Stvoritelja ili kako bi udovoljio svojoj
strasti. [ ejhul islam Ibnu Tejmije rekao je: «Ako je rob iskren
prema svome Gospodaru On ce ga ocistiti, oživjeti mu srce,
primaknut ce ga sebi, odstraniti od njega svako zlo i razvrat.
Iskreni ~ovjek bojat }e se da išta ružno ucini za razliku od
onog cije srce nije iskreno prema Allahu i koji stalno nešto želi,
traži i nešto nejasno voli. On hoce ono cemu ga strast vodi i
uporno srlja za tim, kao grana koju svaki vjetar povija.
Ponekad ga privlace zabranjene slike, ponekad nešto drugo i on
ostaje rob onog kojeg, kad bi ga uzeo sebi za roba, bila bi mu
to sramota, nedostatak i mahana. Ponekad ga, pak, privlaci
ugled i vodstvo pa ga jedna rijec udobrovolji a druga naljuti i
on postaje robo onog koji ga pohvali.»
2

Ili mnoge stvari obožava pored Allaha, a da i ne zna.
Tako npr. zna biti zaokupljen fudbalom, pa kada nastupi
namaz, ne klanja vec gleda u televizor i namasko vrijeme
prode. On je tako dao prednost lopti u odnosu na ibadet
Uzvišenom Allahu, a onaj ko ne~emu da prednost nad
Allahovim propisom, on je rob te stvari. Rekao je Ibnul Kajim,
Allah mu se smilovao: «Što se tice širka (višeboštva u
ibadetu), on je lakši od ovog širka i jednostavniji jer on potice
od onog ko vjeruje u šehadet – da nema Boga sem Allaha i da

1
Sura El-Munafikun, ajet 9
2
Ibn-Tejmije: Tibbul Kulub, str. 208


19
ne daje štetu niti korist, niti daje niti uskracuje osim Allah i da
nema božanstva sem Allaha i da je samo Allah Gospodar, ali
on svoja djela i ibadete ne obavlja iskreno radi Allaha. Nekad
to radi i radi sebe, nekad radi ovosvjetskih interesa, a nekad
da bi stekao visok položaj i ugled kod ljudi. On u svojim
djelima i svome trudu ima udio radi Allaha i udio radi sebe i
svojih interesa, udio radi šejtana i udio radi ljudi. Ovo je
primjer vecine ljudi i ovo je širk za koji je Resul, sallallahu
alejhi ve selleme, rekao: Šir k u ovome ummetu je skr iveniji
od hoda mr ava.»
1
:
2

Ista stvar je ako se covjek zabavi sporednim stvarima, što
je suprotno od propisane skromnosti, on nece dostici stepen
onih koji su Allahu najbliži. A ako se zabavi time pa zapostavi
neki vjerski propis ili ga to odvede u haram on je grješnik.
3

Zauzetost sporednim stvarima, koje su u osnovi
dozvoljene, makar to i ne odvra}alo od obavljanja obaveznih
propisa, smanjuje stepene u D` ennetu. Ko to od nas ne ` eli
uzvi{ena mjesta u D` ennetu? Mi smo opsjednuti tra`enjem
ovosvjetskih polo` aja, a uzvi{ena mjesta u D` ennetu samo su
na{e puste ` elje, ono {to mi samo sanjamo ` ele}i da budemo
me| u robovima koji su najbli` i Allahu.
Da li znaš, moj cijenjeni brate, kolika je razlika izmedu
stepeni (deredža) onih koji su Allahu bliski i onih koji su ni` e
od onih sretnih? To je brzo i pojednostavljeno poredenje kako
ti se te ni`e dered`e ne bi u~inile lahkim pa da se zadovoljiš
njima i da kažeš, kao što slabici govore, oni koje je dunjaluk
obuzeo: Želim samo da udem u Džennet i to mi je dovoljno.
Dr agi moj br ate, nemoj da ti želja za ahiretom bude mala
pa da se time zadovoljiš, i nemoj biti zadovoljan osim samo
velikim željama jer Resul, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:

1
Hadis bilje` i Ibn Hiban u svome Sahihu
2
Ibn Kajim: El D`evab el kjafi, str. 154-155
3
Ibnul tejmije: Tibul Kulub, str. 283-284


20
Kada od Allaha tr ažite nešto, tr ažite da vam dodijeli
Fir devs, jer to je sr edište Dženneta i najuzvišeniji njegov
dio, a iznad njega je Allahovo pr ijestolje i iz njega r ijeke
izvir u.
1

Uživanja Allahu bliskih robova pocinju odmah poslije
smrti i to su oni koje Allah spominje u svojim rijecima: One
kojima ce meleki duše uzeti - a oni cisti.
2

Oni su ~isti i o~i{}eni od grijeha sa svojom smr}u, slicno
ce biti, ali manje, nagradeni i oni sretni, jer ce imati manje
stepene - deredže od prve skupine. A oni koji su sami sebi
nepravdu ucinili bit ce u neizvjesnosti da li ce ih Allah kazniti
ili ce im oprostiti. Oni su, dakle, u velikoj opasnosti jer sebe
izlažu kazni u Berzahu (zagrobni život). Pa, ako im ne bude
dovoljna ta kazna i ne ocisti ih od grijeha oni ce biti kažnjeni na
Sudnjem danu prije nego što udu u Džennet sve dok se ne ociste
od grijeha. Kada se ociste i riješe tih grijeha, tek tada ce uci u
Džennet zajedno s onim za koje je Uzvišeni rekao: Mir vama,
od grijeha ste cisti, zato udite u njeg, u njemu cete vjecno
boraviti!
3

I oni koji su bliski i sretni razlikovat ce se u u`icima koje
}e imati spram svojih djela:

1
Hadis bilje` i Buhari.
2
Sura En-Nahl, ajet 32
3
Sura Ez-Zumer, ajet 73


21
Bliski
(El-mukar r ebun)
Sr etni
(Ashabul-jemin)
1. Rekao je Allah Uzvišeni u suri Er-
Rahman: (A za onoga koji se
stajanja pred Gospodarom svojim
bojao bit ce dva perivoja). Za
svakog Allahovog roba dvije baš~e
od zlata, kao što se spominje u
vjerodostojnom hadisu
Rekao je Uzvišeni: (Ispod njih bit ce
još dva neznatnija perivoja). Za
svakog Allahovog roba bit ce dvije
baš~e - dva perivoja, nešto neznatnija
u odnosu na baš~e onih Allahu bliskih
i one ce biti od srebra kao što se
spominje u vjerodostojnom hadisu
2. Rekao je Uzvišeni: (Puna stabala
granatih). U njima ce biti raznih
vrsta drveca i stabala s mnoštvom
grana, nakicenih raznim vrstama
voca. Ti perivoji (baš~e) bit ce
ogromni i veci od onih koji su ispod
njih
Rekao je Uzvišeni: (Modrozelena).
Sa mnogo drveca ispunjenog
zelenilom tj. bit ce toliko tamna zbog
prejake zelene boje
3. Rekao je Uzvišeni: (U kojima ce
biti dva izvora koja ce teci). Ti
izvori ce prskati poput fontana i
njihova voda ce u žuboru teci. Ona
ce mirisati raznim vrstama mirisa
koji ce dopirati do kuca stanovnika
Dženneta kao miris kiše ili
vodoskoka
Rekao je Uzvišeni: (Sa izvorima koji
prskaju, u svakom). Svaki od njih
bit ce pun vode i njihova voda
prelivat ce se i mirom mirisati, ali
tekuca voda koja ` ubori dok te~e bit
}e ljepša i bolja od ove.
4. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce
od svakog voca po dvije vrste biti).
Razne vrste voca ciji broj se ne može
izbrojati, po dvije vrste od svakog
voca. Neki su rekli: Jedna vrsta
poznatog a druga nepoznatog, jedna
vrsta svježeg a druga vrsta suhog
voca.
Rekao je Uzvišeni: (U njima ce biti
voca i palmi i šipaka). To govori da
ce biti ogranicen broj voca u njemu,
ne kao kod onih koji su iznad.22
5. Rekao je Uzvišeni: (Naslonjeni
na posteljama, cije ce postelje od
kadife biti, a plodovi u oba perivoja
na dohvat ruke ce stajati). Postelje
na kojima ce sjediti i na koje ce se
naslanjati, njihova unutrašnjost bit ce
od pozlacene kadife. Takva je
unutrašnjost (postava) a šta biste tek
rekli da vidite spoljašnjost?
Džennetsko voce ce im biti blizu i na
dohvat ruku. Ubirat ce ga kad god
zažele i ono ce im se nuditi kada
budu stajali, sjedili i ležali.
Rekao je Uzvišeni: (Oni ce biti
naslonjeni na uzglavlja zelena,
prekrivena cilimima, carobnim i
prekrasnim). Bit ce naslonjeni na
jastuke koji ce biti zeleni i lijepi,
gdje su prostrti najukrašeniji cilimi i
tepisi.
6. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce
biti one koje preda se gledaju, one
koje, prije njih, ni covjek ni džinn
nije dodirnuo..., bit ce kao rubin i
biser). Lijepe žene, ljepše i
privlacnije od onih koje ce biti u
nižim džennetskim perivojima. One
nece gledati, osim u svoje muževe, i
nece željeti druge ljude pored njih.
One ce u svojoj ljepoti, cistoti i
zanosu liciti na dragulje i merdžane.
Rekao je Uzvišeni: (U njima ce biti
ljepotica naravi divnih... hurija u
šatorima skrivenih... koje prije njih
ni covjek ni džinn nije dodirnuo).
Žene najboljih osobina, lijepog ahlaka
i izgleda koje ce samo svoje muževe
gledati. Nema sumnje da su one koje
same obaraju svoj pogled bolje od
onih kojima se tako naredi. Onim
bliskim bit ce dodijeljene one koje
preda se gledaju, a sretnim hurije u
šatorima skrivene.
7. Pit ce sa Tesnimskog vrela
Njihovo pice bit ce miješano s
drugim picima


23
8. Imat ce pice sa vrela koje se zove
Kjafur. Imat ce i mnoge druge vrste
pica, kao što su vino, mlijeko,
zendžebil, selsebil. Pice Kjafura, kojim
ce samo bliski biti pocašceni, moci }e
da razvode gdje hoce i kako hoce, po
svojim kucama i sjedeljkama. Rekao je
Uzvišeni: S izvora iz kog ce samo
Allahovi šticenici piti, i koji ce kuda
hoce bez muke razvoditi. Dakle oni ce
imati veca uživanja, prostranije baš~e
(perivoje), ljepše žene, veci broj žena,
ljepšu hranu i pice
Njihovo pice ce biti miješano sa
drugim picima. I oni ce imati razne
vrste pica ali ono što ce imati oni
bliski bit ce ukusnije i ljepšeg okusa.
9. A iznad svega toga, oni ce moci
gledati svoga Gospodara dva puta
dnevno
Gledat ce svoga Gospodara svakog
petka (džume)
10. Uzvišeni je za njih rekao:(Zar
nagrada za dobro ucinjeno djelo
može biti nešto drugo do dobro?!).
Posebno su, radi Allaha, trudili se i
radili i tako su posebno i nagradeni.
Nisu bili potpuno iskreni u svojim
djelima i zato nisu dobili potpunu
nagradu.
1


1
Ibnul Kajim: Hadi el-Ervah i Tefsir Ibn Kesirov, sure: Er-Rahman, El-
Insan i El- Mutaffifin


24OVOSVJETSKI POGLEDI I TEORIJE
KOJE ODGOVORAJU AHIRETSKIM
DJELIMA

dealni metod i mogucnost njegove primjene u ovosvjetskom
životu je put (nacin) koji se primjenjuje (slijedi) u svim
sferama života. U razvijenim zemljama poziva se na primjenu
tog idealnog sistema u svemu. On se ogleda u iskorištavanju
raspoloživih izvora na najljepši nacin kako bi se dobio najbolji
proizvod, sa što manje mogucih ulaganja ostvariti {to ve}i
dohodak, zaradu i korist na što duže staze. Kao {to je, naprimjer,
izgradnja brane ili neke fabrike, sa {to manje raspolo`ivih
sredstava, da bi se dugoro~no realizovala velika korist. U
stvarnosti, pribjegavanje najboljim (idealnim) rješenjima nije
proizvod samo Zapada. Islam tako| e poziva covjeka da nastoji biti
idealan u svemu: u svojim odlukama i svojim poslovima. To je
Uzvišeni Allah pojasnio u više ajeta: Da bi iskušao koji od vas ce
bolje postupati.
1
Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu.
2
Koji
Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu.
3
Eto, od takvih
cemo Mi dobra djela koja su uradili primiti.
4


1
Sura El-Mulk, ajet 2
2
Sura El-Isra, ajet 9
3
Sura Ez-Zumer, ajet 18
4
Sura, El-Ahkaf, ajet 16
I


25
Tako ovaj idealni nacin življenja možemo da
primijenimo u svim sferama života. Ovo je veoma bitna
problematika, najpre~a za izucavanje i primjenjivanje i temelj
kako riješiti svaki problem s kojim se susrecemo u životu.
Da odredimo taj problem
1
i da pojasnimo izvore kako
bismo za njih našli moguca rješenja, zatim da zajedno
izaberemo najbolje i idealno rješenje. Prije nego što pocnemo,
treba da naucimo kako cemo izabrati ispravan stav (odluku) u
odredenim okolnostima i na osnovu ispravnog znanja. Cesto se
u Kur'ani kerimu znanje spominje zajedno s mudrošcu, zato
što znanje bez mudrosti ne daje plod, a mudrost bez znanja
nije mudrost, tako da od njih nema koristi ako nisu zajedno.
Kada covjek poveca svoje znanje njegove odluke su mudrije, a
njegova rješenja su, u vecini slucajeva ispravnija. Zato covjek,
kako stari sve je bliži ispravnim rješenjima, jer iskustvo i
stalno ponavljanje odredenih problema uce covjeka odredenoj
vrsti mudrosti. Zato, npr. dijete koje nema tog iskustva uzima
vrelu peglu, oštar predmet ili padne s visine pa se ozlijedi. To
zato što nema prethodnog iskustva o tome i ne poznaje
mogu}e opasnosti. Ono o tome ni ne razmišlja jer ne posjeduje
dovoljno podataka na osnovu kojih bi razmišljalo.
Moguce je da se mudrost može steci. Razmišljajuci
ispravno, gradeci zakljucke na ispravnim mišljenjima, a što
cemo posebno pojasniti malo kasnije, covjek je dužan da
najprije upozna problem o kojem želi da zauzme svoj stav,
kao i da sakupi sve cinjenice u vezi s tim. Nakon toga treba da
odredi ciljeve, potom da sagleda sva mogu}a rje{enja i njihove
kratkoro~ne i dugoro~ne efekte, te jasne i skrivene obaveze
(terete), kao što su: psihicko opterecenje, sreca, nesreca... Sve
to dolazi kao posljedica gubitka ili zarade proistekle iz tog
problema. Kada sve to sagleda i izvaga, treba da izabere

1
Mo` da }e ~itatelj pogre{no shvatiti rije~ problem i pomisliti da je to pi{~eva
pogre{ka. @elio sam da rije~ju postavim zadatak sli~an matemati~kom, s
ciljem da se to {to bolje shvati i na realan na~in rije{i.


26
rješenje koje ce mu donijeti najbolji efekat, s najmanje
uloženog truda i napora, na osnovu ciljeva koje je postavio.
Naš sadašnji problem je naš život, kako ga proživjeti i
kako ga iskoristiti, kako biti zadovoljan svojim životom i
sretan u njemu?
To je veoma važan problem. Uzvišeni Stvoritelj
pomogao nas je dajuci izvore koji nam pomažu u rješavanju
ovog problema. Rekao je Allahov Poslanik: Nijedan covjek se
nece na Sudnjem danu maknuti ispr ed svoga Gospodar a
dok ne bude upitan za ~etir i stvar i: za svoj životni vijek - u
što ga je potr ošio, za mladost - u cemu ju je pr oveo, za
imetak - kako ga je stekao i u šta ga je tr ošio, te koliko je
postupao po onome što je naucio i saznao.
1
Rekao je
Allahov Poslanik, s.a.v.s,: Iskor isti pet stvar i pr ije dr ugih
pet: mladost pr ije star osti, zdr avlje pr ije bolesti, bogatstvo
pr ije sir omaštva, slobodno vr ijeme pr ije zauzetosti i život
prije smrti.
2

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s,: Mnogi ljudi ne
znaju iskor istiti dvije blagodati (i nemar ni su u tom
pogledu): zdr avlje i slobodno vr ijeme.
3

Iz spomenutog možemo izvuci sljedece zakljucke:
1. život primjeren vremenu, a posebno u slu~aju
mladosti i slobodnog vremena,
2. imetak,


1
Hadis bilje` i Et-Taberani u El-Mu’d`em el Kebiru, 20. tom str. 60. i 61. i
El-Bezar u Musnedu, broj 2.437. Hadis je vjerodostojan. Albani spominje u
Sahih el-D`ami’u sli~an hadis, broj 7.300.
2
Bilje` i El-Hakim u El-Mustedreku, tom 4, strana 306, od Ibn-Abasa i veli
da je hadis vjedostojan. S tim mi{ljenjem se sla` e i Imam ez-Zehebi. Albani
ga isto tako spominje u Sahihul D`ami’ , broj 1.077.
3
Bilje` i ga Buhari od Ibn-Abasa, broj 6.265.


27
3. znanje, i
4. zdravlje.
Prije nego što postavimo premise (rješenja) i damo
idealno rješenje moramo da potpuno spoznamo život i da
damo ispravne ciljeve na osnovu kojih cemo donijeti
odgovarajuci zakljucak.
Kur'ani kerim prenio je suštinu života, što ne ostavlja
nikakva prostora za sumnju. Rekao je Uzvišeni Allah: Sve što je
na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj,
Velicanstveni i Plemeniti.
1
; Život na ovom svijetu nije ništa
drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je - život, kada bi
samo oni znali!
2
; Život na ovom svijetu je slican bilju
zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona
izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja
ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da
su oni toga gospodari, dode zapovijed Naša, nocu ili danju, i
Mi to pokosimo, kao da prije niceg nije ni bilo. Eto, tako Mi
potanko izlažemo dokaze narodu koji hoce da razmisli.
3
Kao i
mnogi drugi, i ovi ajeti jasno govore da je ovaj svijet prolazan i
da ima svoj svršetak.
Postavlja se pitanje, kada je to?
Život (svijet na koji mislimo) život je pojedinca.
Dunjalu~ki ` ivot zavr{ava se smr}u. Koliko covjek može da živi
na ovom svijetu? Covjek s najdužim životnim vijekom danas ima
120 godina, a takvih je vrlo malo. Zato cemo uzeti prosjek od 80
godina koji se danas spominje. Moramo isto tako da znamo da se
racunanje ljudskog života ne svodi samo na prolazno,
ovosvjetsko, življenje vec da se produžava na drugi svijet. Duša
ne umire umiranjem tijela. Tijelo je, u odnosu na dušu,

1
Sura Er-Rahman, ajeti 26 i 27
2
Sura El-Ankebut, ajet 64
3
Sura Junus, ajet 24


28
prijevozno sredstvo koje covjek koristi da bi obavio odre| ene
poslove i ovaj svijet samo je prolazna stanica kroz koju cemo
proci do sljedece stanice Berzeha, a to je naš život u kaburu.
Zatim, Sudnji dan, a to je dan u kojem ce ljudima biti predocena
(njihova) djela za koja ce im se suditi. Allah Uzvišeni odredio je
dužinu tog dana na pedeset hiljada godina. Zatim, kuca vjecnosti
– Džennet ili Vatra. Covjek ce biti nagraden ili kažnjen shodno
svojim djelima. Sve to odnosi se na du{u, ne na tijelo.
Covjek cuje, vidi, razmišlja i uci dušom a ne tijelom.
Dakle, na osnovu spomenutih podataka treba da razmislimo i
donesemo ispravan zakljucak u vezi s na{im životom koji se
ne prekida dunjalu~kom smr}u. Treba da iskoristimo
prethodne izvore (zakljucke) na najbolji nacin kako bi se došlo
do idealnog rezultata, srece i zadovoljstva za na{u dušu, te
kona~no do Dženneta, koji je vrhunac naših želja, poslije
zadovoljstva Allaha Uzvišenog.
Allah Uzvišeni pojasnio je kakva rješenja su prihvatili
Njegovi iskreni robovi. On je pojasnio sva moguca rješenja a
na nama je samo da izaberemo idealno za nas tj. ono koje
vidimo kao najbolje. On nam je pojasnio da su se ljudi u vezi s
tim podijelili u cetiri skupine, a na osnovu dvije glavne
podjele:
Pr va podjela:
1. Skupina nevjernika koji pripisuju Allahu druga i ne
vjeruju u proživljenje. Ova skupina imat ce vjecnu kaznu u vatri
džehennemskoj i oni su u Kur’anu opisani kao nesretnici.
Rekao je Uzvišeni: A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni ce
biti – nesretnici, iznad njih ce vatra zatvorena biti.
1
i
2. Skupina koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan. Oni su u
suri El-Beled opisani kao sretnici naspram nevjernika koji su
opisani kao nesretnici. Allah Uzvišeni podijelio je ovu skupinu

1
Sura El-Beled, ajeti 19. i 20


29
vjernika u nekim surama na: Allahu bliske robove i cestite
sretnike, ne spominjuci grešnike me| u vjernicima, i to u
surama: El-Vaki’a, El-Insan i El-Mutafifin. Na drugom
mjestu ih dijeli u tri grupe, dodajuci im skupinu grešnika me| u
vjernicima, rijecima Uzvišenog: Mi cemo uciniti da Knjigu
poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo; bice
onih koji ce se prema sebi ogriješiti, bice onih cija ce dobra i
loša djela podjednako teška biti, i bice i onih koji ce,
Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti -
za to ce veliku nagradu dobiti.
1
Tako imamo ukupno cetiri
skupine ljudi:
1. Skupina nevjernika koji pripisuju Allahu druga i ne
vjeruju u proživljenje.
2. Skupina onih koji su se prema sebi ogriješili, od
vjernika.
2
To su oni koji su nehajni u vezi s pitanjem
svojih obaveza, farzova i vadžiba, koji su ustrajni u
griješenju i koji cine velike grijehe, da nas Allah
Uzvišeni sacuva od toga.
3. Skupina onih cija ce dobra i loša djela podjednaka biti,
a to su oni koji su se zadovoljili obavljanjem farzova i
vadžiba i koji su se klonili harama.
4. Skupina onih koji su svojim dobrim djelima druge
nadmašili. To su oni koji su na propisane obaveze
dodavali i druga djela približujuci se Allahu tim
djelima i izbjegavajuci sve što je pokudeno.

1
Sura El-Fatir, ajet 32
2
Nepravda prema sebi ima svoje stepene: najte` i stepen je nevjerstvo (kufr) i
vi{ebo{tvo ({irk). Isto tako, oni ~ija }e dobra i lo{a djela podjednaka biti
me| usobno se razlikuju u svojim stepenima, kao i oni ~ija }e dobra djela druge
nadma{iti, zato {to se ljudi razlikuju po dobru i zlu koje ~ine. Pod skupinom onih
koji su nepravedni prema sebi, a koji su spomenuti u ajetu, misli se na
muslimane, a ne na nevjernike, jer Allah Uzvi{eni je na po~etku ajeta rekao: “Mi
}emo u~initi da Knjigu naslijede oni Na{i robovi koje Mi izaberemo”


30
Kako je samo veliki gubitak za one koji su pali na ispitu,
koji su sva raspoloživa sredstva na ovome svijetu iskoristili
misleci da postoji samo život na ovome svijetu. Njih je dunjaluk
zaveo svojim ljepotama i oni su tu pali, ba{ kao što lešinar pada
na strvinu. Na osnovu toga izabrali su uživanja na ovome svijetu i
tako sami sebi ucinili najvecu nepravdu, ne vjerujuci u Allaha i
ne vjerujuci u proživljenje. Oni su se potpuno izgubili. Izabrali su
prolazna tjelesna uživanja na prvoj stanici ovoga života kroz koju
duša prolazi, a kako je samo loše za njihovu sadašnjost i
buducnost ono što su za sebe izabrali. A vjernici koji su se prema
sebi ogriješili veliki propust su napravili. Nisu ni probali obuzdati
svoje strasti i nisu prezali od upuštanja u harame pa su zalutali i
pred njima su se putevi izmiješali, tako da su se doveli u veliku
opasnost, osim ako im Allah ne oprosti. Žalosno je što u ovu
kategoriju spada vecina muslimana našeg vremena.
Što se ti~e trece skupine, njihova glavna briga bila je
samo da se spase od vatre i to na najlakši nacin, samo da se
oslobode presude i izbjegnu kaznu. To je, doista, veliki uspjeh
za onog ko ga realizuje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: Uspio je
ako ne slaže.
1
On ima dupli uspjeh. Uspjeh zato što se spasio
od vatre i uspjeh zato što je ušao u Džennet. On ce lahko racun
položiti i svojoj porodici ce se radostan vratiti.
Što se tice cetvrte skupine, ona je stavila ispred sebe
jedan cilj i trudila se da ga dosegne, a to je postizanje najvecih
stepeni u Džennetu. Trudili su se da iskoriste sve svoje
mogucnosti kako bi došli do tog cilja.
Razmisli, kako je život sastavljen od cetiri etape:
dunjaluka, Berzaha, Sudnjeg dana i Dženneta ili Džehennema.
Oni su radili i pobijedili u svemu tome. Nisu zabranjivali sebi ni
blagodati dunjaluka. Prilazio im je dunjaluk, nudeci im se sa svih
strana, ali im nije dolazio do srca. Ostao je samo u njihovim
rukama. Njihove strasti ih nisu sprijecavale od razmi{ljanja o

1
Muslim u Sahihu, poglavlje El-Iman, tom 1, strana 41


31
ahiretu. Doista su to istinski pobjednici, a za takve je Ibnul Kajim
rekao: Kada osvane i omrkne Allahov rob, a Allah mu je samo na
pameti, sve njegove potrebe Allah preuzima na sebe i uzima sve
njegove brige, a njegovo srce ispuni Svojom ljubavlju, njegov
jezik Svojim sjecanjem a njegove organe Svojom pokornošcu. A
ako osvane i omrkne, a dunjaluk mu je glavna briga, Allah mu
natovari sve njegove brige i tuge i prepusti ih njemu samom,
njegovo srce obuzme ljubav prema stvorenjima a ne ljubav
prema Allahu i njegov jezik ih spominje umjesto Allaha. On ga
odvrati od prave pokornosti pa ~ovjek služi drugima i time je
zauzet. On ce se naprezati kao životinja u služenju drugom i
njegov primjer je poput mijeha koji sav svoj zrak izbacuje
koristeci drugom i ko god se okrene od robovanja Allahu,
Njegove pokornosti i ljubavi iskušan je robovanjem stvorenjima
i ljubavi prema njima i postaje im sluga. Rekao je Uzvišeni:
Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog velicao,
Mi cemo šejtana natovariti, pa ce mu on nerazdvojni drug
postati.”
1,

2

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s,: Kome je ahiret
glavna br iga, Allah ce u njegovo sr ce bogatstvo dati i snagu
ce sakupiti a dunjaluk ce mu dolaziti pokor an, a kome
dunjaluk bude glavna br iga Allah ce mu medu oci
sir omaštvo upisati a njegovu snagu ce r azbiti i od dunjaluka
ce mu doci samo ono što mu je odr edeno
3

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s,: Kome je samo
jedna br iga glavna – br iga kako ce biti pr oživljen, Allah ce
ga poštedjeti dunjaluckih br iga. A onaj koga obuzmu

1
Sura Ez-Zuhruf, ajet 36
2
Ibnul Kajim: El-Fevaid, tom 2 strana 110
3
Et-Tirmizi: Sunen, poglavlje: Opis Sudnjeg dana, tom 4, strana 642, broj
hadisa 2.465, Ibn Mad` e: Sunen, tom 2, strana 1375, broj 4.105. Albani
ka` e da je hadis vjerodostojan.


32
ovodunjalucke br ige, Allahu ce biti svejedno gdje god tog
covjeka smr t zatekne.
1

Dakle, musliman je dužan da traži najbolje rješenje za
ahiret a ne samo da misli na ovaj svijet. Izbor najboljeg i
najljepšeg rješenja, želeci uspjeh samo na dunjaluku, gubitak
je ahireta i poniženje na Sudnjem danu.
Bez sumnje, na osnovu izloženog, najbolje i
najodabranije rješenje, je izbor puta onih koji su svojim
dobrim djelima druge nadmašili i koji ce biti na najvišim
stepenima u Džennetu. Oni ce uci u džennetske perivoje bez
polaganja racuna na Sudnjem danu, što je garancija da je Allah
Uzvišeni njima zadovoljan i da ce Mu biti bliski.
Pogledajmo ovu skicu radi pojašnjenja:
Ovo je pregled koji se bazira na približnim proracunima,
a Allah najbolje zna.
Oznake na skici:
Strelica ka gora zna~i dobit (uživanje),

Znak prekida (zbog ogranicenog prostora),

Strelica prema dolje zna~i gubitak (kazna)
∝ Znak za beskona~nost, može znaciti i ogroman broj
godina koje je vrlo teško izbrojati, tako| e znaci i
vjecnost.
Isprekidana strelica prema dolje, zna~i veliku mogucnost
kazne

1
Ibn Mad` e: Sunen, poglavlje: O zuhdu (skromnosti), podnaslov: Briga o
dunjaluku, tom 2, strana 1.375, broj hadisa 4.106. Albani ka` e da je hadis
dobar - hasen.


33
Stablo odlucivanja
34
Upoznavanje sa datom skicom
Ova skica je, u stvarnosti, naucno analiziranje
rješavanja životnog problema
1
.
Pocet cemo s investitorima koji su razumom obdareni.
Skica na prethodnoj strani, po sistemu analize (system
analysis), naziva se stablo odlucivanja (decision tree). Ovaj
sistem koriste analiticari prilokom usvajanja ispravnih
ekonomskih mjera kao i poslovni ljudi prilikom investiranja, a
posebno kada imaju ve}i broj mogu}ih rje{enja. Na taj nacin
im predlažu najbolju zamjenu da je izaberu i na nju se oslone.
Crtanjem linija skracuje se broj mogucih rješenja zatim
mogucnost proucavanja (analiziranja) svakog mogu}eg
rje{enja, posebno na nacin godišnjeg dohotka i gubitka za
odredeni period životnog vijeka (trajanja) te opcije,
posmatrajuci sve moguce negativne i pozitivne strane u toj
varijanti gdje ce se moci izbje}i svako pogubno rje{enje ili
ono ciji je kraj nepoznat. Ovdje }emo analizirati put koji nas
vodi do odredenog cilja Dženneta. Izabrat cemo ono {to }e
nam omogu}iti najbolji uspjeh, nakon što sagledamo procenat
dobitka i gubitka. Ovaj nacin zove se Benefel-Cost Ratio tj.
srazmjera dobiti i troškova (skraceno B/C Ratio). Što se
ispravnije postavi odnos dobiti i troškova, podaci do kojih
dodemo bit ce ispravniji, a i zakljucak koji se izvodi iz svega
toga bit ce ispravniji i mudriji.
2

Zatim cemo pogledati dobit i troškove; pod tim se ovdje
misli na nagradu i kaznu kroz cetiri stanice (etape) u ljudskom
življenju.


1
Spomenuli smo da pod problemom mislimo na matemati~ki problem koji
treba rije{iti, ako je ovakav izraz ispravan.
2
A {ta je ispravnije od rije~i iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog
Poslanika?!


35
Komentar skice
Tabela pojašnjava podjelu ljudi iz reda ummeta, u vezi s
njihovim odnosom prema ovom svijetu, na tri grupe koje smo
prije spomenuli.
Grupu nevjernika namjerno smo iskljucili zbog njihove
ocite propasti i njihovog skretanja od pravog cilja. Neki iz ovih
grupa su izoštrili svoje vizije (ideje) i uposlili svoju pamet radi
pravog cilja. Drugi su se na dunjaluku okrenuli ka slijedenju
svojih strasti. Neki se nekada pokoravaju svome razumu, a
nekada slijede svoje strasti. Svaki od njih izabrao je to na osnovu
vlastitog htijenja, vidjevši i misleci da mu to najviše odgovora.
Neki od njih su se prema sebi ogriješili, neki su izjednacili svoja
dobra i loša djela, neki su, opet, prestigli druge svojim dobrim
djelima. Na vrhu skice su cetiri životne stanice kroz koje covjek
prolazi na životnom putu do vjecnosti.
Prva od tih stanica je život na ovome svijetu. Pojasnili
smo prije da prosjecan ljudski život traje izmedu 70 i 100
godina. Nakon ove stanice dolazi Berzah (zagrobni život).
Ovaj period traje veoma dugo a ta dužina se razlikuje od osobe
do osobe i niko ne zna tacno trajanje ovog perioda, osim Allah
Uzvišeni. Ova životna stanica pocinje razdvajanjem duše od
tijela tj. sa smrcu. Poslije nje dolazi Sudnji dan, kao stanica na
kojoj ce se razdvojiti ljudi. Taj strašni dan ce trajati pedeset
hiljada godina i to se potvrduje u Kur’anu i sunnetu. Nakon
toga nastupa period ahireta (vjecnog svijeta) koji ce biti ili u
džennetskim perivojima ili u džehennemskoj vatri, da nas
Allah Uzvišeni sacuva od nje.
Vidimo da je covjek koji je sam sebi nepravdu ucinio
pogriješio u procjeni, jer je gledao trenutnim i kratkovidnim
pogledom na svoj ovosvjetski život koji mu se ucinio veliki i
on mu je dao prednost nad onim koji ga slijedi. Njemu se
umanjila vrijednost onoga svijeta pa mu nije posvetio dovoljno
pažnje. Zato je nastojao da na ovome svijetu stekne što više


36
koristi kako bi se maksimalno nasladivao u njegovim
uživanjima. I pored silnog nastojanja on nije postigao ono što
je želio na ovome svijetu. Možda ga je veoma teško proživio.
To se pokazuje na skici s okrenutim strelicama prema gore u
periodu života na dunjaluku. Rezultat njegove nehajnosti za
djela od kojih bi imao koristi na onom svijetu jeste da je platio
skupu cijenu, a to je propast koja se ne može procjeniti, koja se
manifestuje kao dugotrajna kazna ciju dužinu niko ne zna osim
Allaha Uzvišenog. On ce, na kraju, ipak uci u Džennet. Zato
smo u tabeli stavili znak 8 .
U tabeli su troškovi prikazani u vidu strelica koje su
okrenute nadolje u tri vremenska perioda. Da bismo sagledali
procenat koristi koji je neko zaradio, u odnosu na troškove koje
je napravio svojim izborom takvog nacina življenja, treba da
izracunamo ukupan zbir koristi kroz sva cetiri perioda, te da
vidimo rezultat svega toga. Gledajuci na putanju covjeka koji je
sam sebi nepravdu ucinio (na skici) vidjet cemo da je on imao
vrlo malo koristi i to samo u jednom periodu svoga življenja,
1

{to je najkraci period u njegovom životu, na putu ka vjecnosti.
Postigao je najvecu korist u vremenu koje se, u najboljem
slucaju, procjenjuje na sto godina. To je samo trenutak života
koji ga ceka na onom svijetu. Platio je veliku cijenu za ogromno
vrijeme kroz koje mora proci u sljedece tri etape.
Covjek nije u stanju da sracuna dužinu vremena u
džehennemskoj kazni, da li su to stotine ili hiljade godina, to
samo Allah Uzvišeni zna. U vezi s tim pitanjem Poslanik,
sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: Kada Allah htjedne,
smilovat ce se kome hoce od stanovnika Vatr e, nar edit ce
melekima da iz nje izvedu one koji su Allaha ikada obožavali
i oni ce ih izvesti iz Vatr e. Meleki ce ih poznati po tr agovima
sedžde. Allah je zabr anio Vatr i da uništi tr agove sedžde na

1
Sa ovom koristi mislimo na njegovo u` ivanje u strastima na dunjaluku, ovim
ne pori~emo njegovo vjerovanje jer }e on na kraju biti spa{en od vje~ne vatre.


37
njihovim licima i oni ce tako izici iz Vatr e. Vatr a ce izgor jeti
sve osim tr agova sedžde i tako izgor jeli bit ce izvedeni iz nje,
zatim ce na njih biti posuta voda života iz koje ce oni niknuti
i nar asti kao što nikne sjeme koje poplava ponese.
1

Oni ce se me| usobno razlikovati po dužini boravka u
Vatri. Neki od njih nisu klanjali ali ce izici iz Vatre zato što su
vjerovali da je samo Allah Bog. Neki su samo jednom klanjali
i zbog nehajnosti i lahkomislenosti ostavili namaz. Neki su
klanjali ali nisu postili, neki su klanjali i postili i svih pet
temelja islama praktikovali, ali su velike grijehe cinili i
ustrajavaju}i na njima umrli, da nas Allah sacuva.
Cjenjeni citatelju, nakon svega navedenog, zar takav
covjek doista nije obmanut i sam prema sebi nepravedan?!
Kada bismo sracunali koliko je uživao na dunjaluku u odnosu
na ogromnu kaznu koja ga poslije ceka, to bi izgledalo ovako:
1. Procenat uživanja u odnosu na patnju (B/C Ratio),

0 =

=
= =
o) (beskonacn
u`ivanja godina 100
slijede koji periode `ivotne kroz patnja Ukupna
godina) (100 svijetu ovom na u`ivanje Ukupno
Kazna
ivanje ` U

zato što bilo koji broj kada podjelimo sa beskonacnošcu
dobijamo kao rezultat nulu.
2

2. Vrijednost zarade = uživanje - patnja = zbir uživanja od
100 godina - patnja koja se proteže kroz sve periode gdje
se godine boravka u patnji ne mogu izbrojati (8 ) = zbir
uživanja 100 godina - 8 = - 8

1
To je dio hadisa koji bilje` i Buharija u Sahihu, poglavlje: Vrijednost
sed`de, 2/3
2
Znak 8 ovdje zna~i veliki broj koji je nemogu}e odrediti i on ne zna~i
nu` no vje~ni boravak u Vatri


38
Ako se bilo koji konacan broj oduzima od beskonacnog,
to je kao da ga nema.
Praktican dokaz za to je hadis Poslanika, s.a.v.s, u kojem
on kaže: “Bit ce doveden na Sudnjem danu covjek od
stanovnika Džehennema koji je imao najveca uživanja na
ovom svijetu, pa ce biti ba~en jedan tr enutak u vatr u i
izvaden iz nje, zatim ce biti upitan: O sine Ademov: Jesi li
imao ikad ikakva uživanja? Da li si ikada osjetio ikakvo
blagostanje? Ne, nisam nikad, moj Gospodar u, odgovor ice.
I bit ce doveden covjek s najvecim iskušenjima na
dunjaluku od stanovnika Dženneta pa ce biti uveden jedan
tr enutak u D` ennet a zatim upitan: O sine Ademov da li si
ikada imao pr oblema? Da li si pr olazio kr oz bilo kakve
nedace? Ne, nisam, moj Gospodar u. Nikakvih pr oblema
nisam vidio niti sam ikada pr olazio kr oz kakve nedace!
1

Ovaj hadis jasno kazuje da covjek, neovisno koliko je imao
mogucnosti za uživanja na ovom svijetu: od velikog imetka,
zdravlja, duševnog zadovoljstva, kao i raznih nasladivanja i
uživanja tokom cijelog života, makar bio i vladar ili na najvišim
položajima i s najvecim ugledom, sve te koristi i sva ta uživanja ne
znace ništa i odgovoraju nuli u odnosu na samo jedan trenutak u
Vatri. Pa šta mislite o onima koji ce biti u Vatri godinama, ili
hiljadama godina, pa makar poslije toga i izišli u D`ennet?
2

Kada je rijec o onome cija su dobra i loša djela
podjednaka, prije nego što damo definitivan stav o njegovom
putu, treba da sagledamo, kroz nekoliko aspekata, put kroz
koji on prolazi.

1
Muslim: Sahih, 4/2.162
2
Ovdje postoje i izuzeci zbog kojih ne mo` emo donijeti definitivnu
presudu, jer gre{nik mo` e biti isku{an te{kim isku{enjem i na ovom svijetu
i da ga Allah, d` .{, time o~isti prije smrti, a mo` da ka` e koju rije~ i time
stekne zadovoljstvo Allaha Uzvi{enog pa mu On zato oprosti.


39
Pr vi aspekt:
Opcenito gledajuci na najnižu granicu kojom je covjek
zadužen od propisa (ibadeta), kao i na prijetnju kaznom iz Kur’ana
i sunneta, vidjet cemo da mu je, ukoliko je potpuno obavljao svoje
ibadete, Kur’an zagarantovao spas. Medutim, onome koji nije
obavljao te ibadete (propise) kako treba, Kur’an prijeti kaznom.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Ima ljudi koji
klanjaju 60 godina, ali njihov namaz nije pr imljen. Možda je
upotpunjavao ruku’ (pregibanje preko polovine tijela), ali nije
upotpunjavao sedždu (spuštanje lica na tlo), ili je
upotpunjavao sedždu, ali nije upotpunjavao r uku’.
Prenosi Amar, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve
selleme, rekao: Ima ljudi koji obavljaju namaz a piše im se
samo jedna desetina namaza, ili devetina, ili osmina, ili
sedmina, i tako je nabr ajao do cijelog namaza.
1

Hasan Ibn Atija rekao je : Dva covjeka stoje u istom
namazu a izmedu njihovih nagrada razlika je kao izmedu
nebesa i Zemlje. Zato što je jedan svjestan da stoji pred
Allahom a drugi je odsutan, u svojim mislima.
2

Šta da kažemo za onog koji je protra}io život dopustivši
svojim strastima da ga nose poput valova, žudeci samo za
materijalnom stranom ovoga svijeta i sticanjem imetka,
upotrijebivši sve svoje potencijale i pamet kako bi napravio što
više transakcija, zakljucio {to vi{e ugovora i sagradio što više
nekretnina. Kako ce takav ~ovjek biti skrušen u namazu? Mi, u
ovom vremenu, ne opravdavamo ni siromašne, zbog priznanja
mnogih ljudi u vezi s pitanjem povecanja skrušenosti u namazu,
osim one kojima se Allah Uzvišeni smilovao pa kako da
opravdamo bogate?

1
En-Nesai: Sunen, 1/201, broj hadisa 613. Albani spominje ovaj hadis u
svome djelu Sahihul D`ami’ i ka` e da je vjerodostojan hadis
2
Ibnul Kajim el D` evzije: El-Vajil es-Sajib Minel Kelimi et-Taib, strana 36


40
Šta da kažemo za onoga koji je protra}io vrijeme
zabavljajuci se s prijateljima i jaranima, gledajuci televiziju,
mijenjauci satelitske kanale, tražeci sebi razonodu. Ne znamo da
li je uopce obavljao namaze na vrijeme, da ne govorimo o
skrušenosti u namazu, ili da li je takav covjek upotpunjavao svoj
post!? Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:
“Pr vo za šta ce covjek biti pitan na Sudnjem dana od svojih
djela je NAMAZ. Pa ako mu namaz bude ispr avan, uspjet ce
i bit ce spašen. A ako njegov namaz ne bude ispr avan, nece
uspjeti i pr opast ce. Ako mu bude falilo ne{to od far zova,
Gospodar Uzvišeni r eci }e melekima: Pogledajte da li ima
dobr ovoljnih namaza? S njima ce upotpuniti što je falilo
far zovima i pr ema tome ce se r avnati njegova ostala djela.
1

Zbog svega navedenog mudro bi bilo da prije nego što
nešto odlucimo sami sebe zapitamo: Šta ako nismo u stanju to
obaviti kako treba? Da li garantujemo da smo u mogucnosti
obaviti sve što nam je propisano od propisa, onako kako se
traži od nas, sa svim šartovima, ruknovima i vadžibima.
Dr ugi aspekt:
Nema sumnje da ljudsko vjerovanje uljepšava i ojacava
lijepo djelo, pa ako se smanje djela, smanji se iman, kao što se
smanji i spoznaja o Allahovim Uzvišenim imenima i atributima,
na osnovu cega se povecavaju mali grijesi. Takav covjek više se
oslanja na Allahov oprost i milost, potiskujuci i zaboravljuci
Allahovu srdžbu i kaznu zbog svog nedostatka ibadeta i
spoznaje o svome Gospodaru. Za to je Resul, sallallahu alejhi ve
selleme, naveo primjer: Pazite se i cuvajte se neznatnih
gr ijeha jer toliko ih se može sabr ati kod covjeka da ga mogu
upr opastiti. To je kao pr imjer covjeka koji je došao na neko
mjesto gdje su ljudi spr emali hr anu. Jedan covjek donio je

1
Et-Tirmizi: Sunen, poglavlje: Prvo za {to }e biti pitan ~ovjek na Sudnjem
danu, broj 413. Albani ka` e da je vjerodostojan.


41
jednu gr anu, dr ugi jedno dr vo i tako su svi donosili dok nisu
sabr ali gomilu dr va. Tada su naložili vatr u na kojoj su
ispekli ono što je bilo na njoj.
1

Ukoliko covjek umre s malim grijesima ne pokajav{i se
za njih, on ce propasti, osim ako mu Allah ne oprosti. Njegov
primjer je kao primjer dva umrla covjeka u mezarima pored
kojih je prošao Resul, sallallahu alejhi ve selleme, rekavši: Oni
su u kabur skom azabu i to ne zbog velikih gr ijeha.
2
Šta
cemo ako se povecaju naši grijesi? Šta cemo ako ne bude
dovoljno dobrih djela da pokriju naše grijehe i nedostatke?
Teško nama ako budemo imali više loših djela od dobrih!
Doista je to propast i najveca nesreca jer smo time sebe izložili
polaganju racuna i džehennemskoj kazni. Nema normalnog
insana da se ne plaši Vatre i prženja u njoj a da se zatim
zadovolji minimumom u ibadetu jer on ne zna da li je od
dobrocinitelja ili od grešnika, makar te ibadete obavljao
iskreno i redovno.
Prve generacije ashaba i tabiina obavljale su svoje obaveze,
ali su se u isto vrijeme bojale, da li ce te obaveze biti primljene.
Zato je pre~e i bolje za covjeka da se udalji od ruba
džehennemske provalije kako ne bi izgubio ravnotežu kad mu je
najpotrebnija i pao u vatru. Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve
selleme: … Kao pastir koji napasa svoje stado blizu tudih
meda gdje je veoma lahko da upadne u har am.
3

Ozbiljan ucenik koji se trudi da prode s odlicnim
uspjehom može i da ne postigne takav uspjeh, ali ako i ne prode
s odlicnim uspjehom nakon uloženog truda i napora proci ce s
vrlo dobrim, u najmanju ruku. To znaci da se spasio od
propadanja. Ali onaj koji nastoji samo da prode pa i s

1
El-Bejheki: Es-Sunen el-Kubra, broj 21.222. Sahih El-D`ami’ es-Sagir od
Albanija broj 2.687.
2
Buhari: Sahih, poglavlje: ^ i{}enje od mokra}e, broj 218.
3
Muslim: Sahih, 3/1.219


42
najslabijom ocjenom, on sam sebe izlaže mogucnosti da
propadne nakon cega može jedino sebe da kori.
Zato je prije dono{enja odluke potrebno razmotriti sve
raspolo` ive mogu}nosti. Ko na tom polju uspije, bit ce spašen, a
ko ne uspije bit ce s nepravednima.
Danas se mnogi izjašnjavaju o ovom pitanju govoreci i
misleci da }e oni uspjeti i biti spašeni (a Allah najbolje zna).
Medutim, mnogi od njih sebe su doveli do ruba podlokane
obale koja samo što se nije otisnula u džehennemsku provaliju.
Oni bi trebalo zato da se preispitaju i svoja djela izvagaju prije
nego što im na Sudnjem danu budu vagana i prije nego što
budu pitani. Kako bismo razumjeli vrijednost takvog stava,
racunajuci njegove posljedice i uzimajuci u obzir u mogu}nost
gubljenja (na Sudnjem danu), racun bi izgledao ovako:


(nemoguce je doci do rezultata; nepoznat je
vremenski period gubitka uzrokovanog nesmotreno{}u
covjeka koji se zadovoljio minimumom ibadeta).

? % =
∞ +
+
+
+
+
= =
= =
period) vrem. (nepoznat dunjaluku na godina 100 gubitak
(nula) 0 dunjaluku na dobitak
dunjaluku na godina 100 od gubitak
ahiretu na dobitak dunjaluku na godina 100 od dobitak
godina 100 od Gubitak
godina 100 od Dobitak
Gubitak
Dobitak
Ratio) (B/C dobitak na odnosu u gubitka rocenat P
50
1.


43
2. Vrijednost zarade = dobitak - gubitak = 50% (dobitak 100
godina + dobitak na ahiretu) - (gubitak 100 godina + 0) +
50%(dobitak 100 godina - gubitak 100 godina na ahiretu) = ?
(Nemoguce je dati tacan rezultat zbog nepoznavanja
vremenskog perioda trpljenja kazne (zbog gubitka, ako
postoji)

Cjenjeni citatelju, ovo je graficki prikaz (obrada) za
putovanje a ne razvrstavanje njegovih putnika. Prilikom
prikaza ovo putovanje moramo da podijelimo na dva pravca:
pravac onih koji misle da su uspjeli s minimumom ibadeta, a
nisu, i pravac onih koji su uspjeli na svom putovanju i koji ce
biti spa{eni.
Upitnik (?) slu` i za to da ukaže covjeku kako on ne zna od
koje je skupine. Opasnost od slijedenja takvog puta krije se u
tome što se covjek koji se krece njime, a zadovoljan je
minimumom u svome ibadetu, izlaže gubitku ili nedostatku
dobrih djela sutra, na Sudnjem danu. Ta dobra djela, kao i nafile,
mogla bi mu zatrebati da bi se spasio od propasti.
A što se tice onih prvih (ljudi koji su pretekli druge
svojim dobrim djelima), da li ti uopce znaš ko su ti ljudi?
To su oni koji su pametni i razboriti bili i koji su uvidjeli
vrijednost ovog svijeta u odnosu na onaj, te su spoznali
njegovu bezvrijednost i shvatili da je onaj, drugi svijet, vjecan.
Oni su zato radili za ahiret i natjecali se da što više (za ahiret)
zarade. Radili su iskreno, radi Allaha Uzvišenog, slijedeci put i
pravac Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. On je na skici
(prikazu), iako je uložio na ovome svijetu i žrtvovao više od
onih koji su bili nepravedni prema sebi i onih cija su dobra i
loša djela podjednaka, s tim da je sve što je uložio i uradio
gotovo nebitno - potpuno sicušno u odnosu na ono što je
zaradio i dobio kao nagradu koja ga ~eka u vjecnom životu.


44
Ako želimo da matematicki postavimo zadatak, prema toj
postavci zadatak bi izgledao ovako:
1. Procenat dobitka u odnosu na gubitak (B/C Ratio)
∞ =

=
=

=
dunjaluku na `ivota godina 100 gubitak
) (
dunjaluku na `ivota god. 100 kroz gubitaka svih Zbir
) ( `ivljenja etape sve kroz koristi i dobitaka svih Zbir
Gubitak
Dobitak

2. Rezultat zarade = dobitak - gubitak = zbir dobitaka (8 ) -
100 godina gubitaka = + (8 )
Koji god broj dodali ili napisali pored : rezultat je uvijek 8 .

Zato dragi citatelju, kako su samo slicni ispiti na ovom
svijetu i ispiti na ahiretu, uvažavajuci razlicitost u ovom
poredenju. Onaj ko na kraju prvog i drugog polugodišta
propusti priliku njegov uspjeh ce biti slab i on ne}e pro}i. Onaj
koji se odluci samo na završni ispit, propuštajuci priliku da
prisustvuje predavanjima, vje`bama, ne pristupi strucnim
istraživanjima i pisanju seminarskih radova i ne izade na
redovne rokove, on može to da uradi, ali na kraju godine i u tom
slucaju treba da postigne stopostotni uspjeh. Ali, ako uradi nešto
od prethodnih obaveza, to ce mu sigurno olakšati završni ispit i
podi}i prosjek ocjena. Veoma je teško uceniku postici
stopostotni uspjeh na ispitima i normalan ucenik nece se
prepustiti tome jer ne mo` e da garantira za sebe takav uspjeh.
Oni koji su se trudili da ispite spreme, obavljajuci sve što je od
njih zahtijevano, oni ce, u tom slucaju, sigurno proci i postici
visok prosjek u vecini slucajeva. Cudno je kako vecina nas
nastoji da prisustvuje predavanjima i piše strucne i seminarske
radove kako bismo sebi osigurali uspjeh na ovome svijetu, a
zaboravljamo najveci ispit - ispit na Sudnjem danu. Tu se
vecina nas zadovoljava onom najnižom granicom i tako se


45
zavarava. Šta je to s nama? Svi dunjalucki ispiti mogu se i
ponoviti ali za ahiretski ispit nema popravnog roka. Pa, zar nije
pre~e da se ozbiljnije i bolje pripremimo za taj ispit.
Rekao je Allah Uzvišeni: Da covjek ne bi uzviknuo:
Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu
propustio, cak sam se i izrugivao! Ili da ne bi rekao: Da me
je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne
sacuvao. Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: Da mi se samo
vratiti, dobra djela bih cinio!
1


Rezultat analize
2
životnog pitanja na najbolji nacin

Pr ocenat dobitak/
gubitak
(B/C Ratio)
Zar ada=dobitak
- gubitak
P=B-C
1.
Put onog koji je sebi
nepravdu ucinio
0 (nula)
3

(-8 )
4

2.
Put onog cija su dobra i
loša djela podjednaka
?
5
?
6

3.
Put onih koji su
svojim dobrim djelima
druge pretekli
(8 )
7
(+8 )
8


1
Sura Ez-Zumer, ajeti 56, 57 i 58
2
tj. matemati~kog problema koji rje{avamo (ako je ta~an ovaj termin)
3
Dobitak, a to je u` ivanje na ovome svijetu, u njegovim nasladama, ne
zna~i ni{ta u odnosu na kaznu koja ga ~eka (gubitak)
4
Ne postoji uop}e zarada (nagrada). Postoji samo kazna koja je bez kraja i
taj period jedino Allah zna.
5
Nemogu}e je znati ta~an rezultat zbog ta~nog nepoznavanja {ta ga ~eka
tamo (tj. da li ga ~eka kazna ili ne)
6
Nemogu}e je znati ta~an rezultat zbog ta~nog nepoznavanja {ta ga ~eka
tamo (tj. da li ga ~eka kazna ili ne)
7
U` ivanje (dobitak) bez kraja-vje~nost
8
Zarada(dobitak) koji nema vremenskog kraja i ~ija vrijednost je neprocjenjiva


46


POCETAK… OSLOBAÐANJE RAZUMA

judski razum upotpunjuje se odbacivanjem nepotrebnih
stvari.
1
Kada se upotpuni razum upotpuni se i
korištenje vremena i shvati njegova vrijednost. Zato,
ma koliko nastojao, neceš naci da je za osobu koja nije
upotpunila svoj razum vrijeme vrijedno, svejedno da li ga ta
osoba tražila u jelu, picu, odijevanju, spavanju, posjeti, govoru
ili nekim drugim svojim obavezama. Samo umjereni i odlucni
ljudi shvataju vrijednost vremena. Oni znaju da je prejedanje
uzrok dužem spavanju i da sitost zasljepljuje srce i slabi i šteti
tijelo.
2
Naš zadatak je: osloboditi naš razum i srca od okova
bezvrijednih stvari. To nam je cilj, ali, na koji nacin to postici?1
Dr. Haldun El-Ahdeb: Sevanih vete’emulat fi kimeti zemen (Dosjetke i
opa`anja o vrijednosti vremena) strana 67
2
Isto
L


47
Naša stvar nost - r azumjevanje cilja i sr edstava
Cilj: to je tacka ili mjesto prema kome ide natjecatelj s
namjerom da stigne tamo.
Sr edstvo (nacin): je izvršavanje odredenog posla kako
bi se stiglo do te tacke ili kako bi se ostvario taj cilj.
U ovom vremenu svi vidimo poremecaj u vrijednosti
stvari kao i miješanje shvatanja. Danas je cilj postao sredstvo a
sredstvo cilj. Umnožili su se ciljevi, time i sredstva, a izgubila
se mogucnost razlucivanja. Primjer:
- HRANA: Zašto previše jedemo? Zašto se mnogi od nas
žale na stomacne bolesti? Šta su savremene bolesti koje su
se pojavile na debelom crijevu, crijevima ili želucu do
posljedice pretjerivanja u uzimanju hrane. Zar nije rekao
Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Covjeku je dovoljno
nešto zalogaja koji ce mu kicmu uspr avnom dr žati.
1

Hrana je danas raznovrsna i postala je cilj nasladivanja,
prejedanja i pretrpavanja.
- IMETAK: Može li danas covjek kome je Allah Uzvišeni
podario imetak reci: Dovoljan mi je milion ili nekoliko
miliona i necu više da radim? On ce sigurno nastojati da
stekne milione, nakon što je stekao jedan milion. Iako takva
vrsta povecanja nece povecati njegovu utrobu zbog
stavljanja vi{e hrane u nju, niti ce mu omoguciti lagodniji
život od onog koji kao milioner ima. To je samo
nagomilavanje imetka i uživanje u njegovom zgrtanju, kao
i da se ponosi mnoštvom nekretnina, tvornica, firmi, bez
ogranicenja i zadovoljstva. Istinu je rekao pjesnik, kazavši:

1
To je dio hadisa koji bilje` i Ahmed u Musnedu, a bilje` e ga u svojim
djelima i Et-Tirmizi, Ibn Mad` e, El-Hakim i Ibni-Hibani. Et-Tirmizi ka` e
da je hadis hasen sahih. Albani ga spominje u djelu Sahih Et-Tirmizi, broj
2.380.


48
Vidim te kako ti bogatstvo povecava pohlepu
za dunjalukom, kao da nikada neceš umrijeti.
Da li imaš cilj do kojeg ceš doci jednog dana,
pa da kažeš dovoljno mi je s ovim sam zadovoljan.

- AUTO: Vidimo kako mnogi ljudi nastoje da imaju posljednji
model nekog auta. Neki, uporno, svake godine mijenjaju auto.
Njihov cilj je kako doci do dobrog auta i auto se kod njih ne
smatra samo sredstvom za prijevoz. Jedan od takvih, kada je
upitan šta bi želio imati, odgovorio je: Samo želim da imam
posljednji model mercedesa. Pogledajte ovodunjaluckog cilja,
i kako je to nisko razmišljanje!
- STAN: Ima ljudi koji podižu kamatne kredite od banaka s
ciljem da naprave sebi velike kuce koje prelaze njihove
mogucnosti. To je zato što su oni to sebi postavili kao cilj a
ne kao sredstvo, inace ne bi se toliko trudili da ulože sve što
imaju od imetka i da se tako zaduže kako bi sebi priuštili
visoki standard koji je daleko iznad njihovih mogucnosti.
- POSAO: Onaj posao koji se ne smatra sredstvom za ocuvanje
gole egistencije danas je postao cilj sam za sebe i to kao nešto
posebno važno u društvu. Napredovanje na poslu postalo je
cilj koji umrtvljuje ljudsku licnost zbog licemjerstva koje
pokazuje prema drugima da bi taj cilj i ostvario.
- NAUKA (znanje): Isto tako, i nauka - obrazovanje nije
oslobodena od svega toga. Malo je onih koji se bave
naukom da bi se približili Allahu i što više Ga spoznali kao
i onih koji uce radi nužne potrebe koju imaju oni ili
društvo. Mnogi ljudi uzeli su diplomu kao cilj kako bi se
sutra reklo: inženjer, doktor, profesor, on ima diplomu s tog
i tog univerziteta i on ima zapažene naucne radove u tom i
tom casopisu, itd. Sve to, ako i na šta upucuje, upucuje na


49
ovaj svijet. Mnoge i raznovrsne brige vezane su za ovaj
svijet dunjaluk. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao
je : Kome je jedna br iga glavna, a to je povr atak Allahu,
Allah ce ga osloboditi svih ovosvjetskih br iga. A onaj
koji se opter etio ovodunjaluckim br igama, Allahu je
svejedno kako i gdje taj covjek skoncao.
1
Rekao je Ibnul
Kajim, Allah mu se smilovao: Oslobodi svoj razum za
razmišljanje o onome što ti je naredeno i ne razmišljaj o
onome što ti je zagarantovano. Opskrba (rizk) i edžel
(smrtni cas) idu jedno uz drugo i, sve dok ti ne dode smrtni
cas, nafaka tvoja ce dolaziti. Ako ti Allah Uzvišeni zatvori
neka vrata nafake iz svoje mudrosti, sigurno znaj da ti je
otvorio druga vrata koja su ti korisnija od onih koja ti je
zatvorio. Tako Allah, naš Gospodar Uzvišeni, ne uskracuje
svome robu vjerniku od dunjaluka a da mu ne da bolje i
korisnije od toga. On tako daje samo vjerniku. On mu
uskracuje mali i bezvrijedni dio jer nije zadovoljan s njim
a daje mu ono što mu je bolje i vrednije. Covjek zbog
neznanja šta je bolje za njega i ne znajuci plemenitost
Svoga Gospodara, Njegovu mudrost i dobrotu, ne shvata
razliku izmedu onog što mu je uskraceno i onog što mu je
dodijeljeno i nestrpljiv je. @eli da ne{to ima {to prije, pa
makar to bilo i manje vrijedno, ne želeci da saceka ono što
je mnogo bolje.
2
Gdje smo mi kada su u pitanju rijeci
Uzvišenog: Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da mi
se klanjaju.
3
Uzvišeni nije rekao da trce tražeci sebi
opskrbu od rodenja do smrti.
1
Ibn-Mad` e: Sunen, broj 4.106
2
Ibn Kajim: El-Fevaid, str. 75
3
Sura Ez-Zarijat, ajet 56


50
Dokle ce nas odvesti savr emena r askoš u
islamskim zemljama?

Islamski ummet zna i vjeruje da postoji Džennet i
Džehennem. Uzvišeni kaže: I tako mi Gospodara neba i Zemlje,
to je Istina, kao što je istina da govorite!
1
Vjerujemo da ce Allah
Uzvišeni vjernike uvesti u Džennet i da se visoki stepeni
(deredže) u njemu ne mogu dostici osim ~injenjem dobrih djela.
Što se tice nemuslimana, oni se takmice kako bi oti{li
dalje u {to daljem uživanju na ovom svijetu. Oni, uistinu ne
vide daleko niti imaju jasnu predodžbu o stvarnosti Dženneta i
Džehennema, njihovih opisa i stanovnika. Zato je Džennet
nešto nedostižno za njih, jer ga ne mogu vidjeti. To pod
uslovom da vjeruju u njega, da ne govorimo o onima koji
sumnjaju, tako da ne treba da nas iznenaduje sva njihova ` rtva
i odricanje kako bi uljepšali svoje življenje na ovome svijetu,
rade}i na dunjaluku s uvjerenjem da ce na njemu vje~no
ostati. Rekao je Allah Uzvišeni, spominjuci Huda, a.s, kako
razgovara sa svojim narodom: Zašto na svakoj uzvišici palate
zidate, druge ismijavajuci, i podižete utvrde kao da cete
vjecno živjeti.
2
Kažu poznati tumaci Kur’ana (mufesiri): “Na
svakoj uzvišici su gradili ogromne gradevine, druge
ismijavajuci, tj. ne iz potrebe za tim gra| evinama, nego iz
zabave i kako bi javno pokazali svoju mo}.” Pa ih je korio za
to, jer to je ustvari samo beskorisno gubljenje vremena i
umaranje tijela bez ocite koristi, kao i bavljenje onim od cega
nema koristi ni na ovom ni na onom svijetu. Podižete tako
velike gradevine, kule i dvorce kako bi boravili u njima,
vjerujuci da cete živjeti vjecno, kao da nikada necete umrijeti.
3

Pa šta je to s nama? To je njihov džennet, kako je rekao Resul,

1
Sura Ez-Zarijat, ajet 23
2
Sura E{-[ uara, ajeti 128, 129.
3
Ibn Kesir: Tefsir


51
sallallahu alejhi ve selleme: Dunjaluk je zatvor za vjer nika a
Raj (Džennet) za nevjer nika.
1
To je zato što vjernik ima
granice koje ne smije prelaziti kao što i zatvor ima granice. Što
se tice nevjernika, za njega tih granica nema. Za njega nema
barijere koja }e ga ograni~avati u djelima i postupcima. Ništa
ga ne sprecava da pretjeruje u svemu, od kamate, od haram -
zarade, itd. Sve to ne utice puno na njegov život u vremenu
sloboda koje nemaju granica.
Kažem DA i s pravom pitam: Šta to mi imamo s njima?
Zašto ih slijedimo u svemu? Kada bi ušli i u gu{terovo leglo
mi bismo ušli za njima, tako nas je obavijestio Resul,
sallallahu alejhi ve selleme: Sigur no cete slijediti obicaje
onih koji su pr ije vas (dobili Knjigu), pedalj po pedalj,
ar šin po ar šin, pa kada bi oni ušli u gu{ter ovo leglo vi biste
ih u tome slijedili. Upitali smo: jevreje i kr šcane? Da -
odgovor io je.
2

Zaslijepio nas je tehnološki i naucni razvitak koji su
dostigli nevjernici. Trudimo se da prihvatimo sve što oni nude u
nacinu odijevanja ili friziranja. Zaboravili smo da oni imaju
vizije i ciljeve koji se razlikuju od naših pogleda i ciljeva.
Naši pogledi i ciljevi nikako se ne mogu podudarati s
njihovim. Njihova gledišta potpuno su materijalisticka a
njihovi ciljevi ovosvjetski. Naši pogledi i ciljevi moraju da
nadi| u dunjalucki život, a mi treba da se uzdignemo sa
zemlje kroz kosmos, preko sedam nebesa do Dženneta koji je
prostran koliko nebesa i zemlja. Džennet je istina, u to nema
sumnje, pa zašto se ne trudimo da do njega dodemo? Od nas se
ne traži da se razme}emo u raskoši. Mi ne treba da se
natjecemo s nevjernicima u vezi s onim do cega su oni došli u
svom razmetanju. Divno je neko kazao: Radi za dunjaluk
onoliko koliko ceš ostati na njenu i radi za ahiret onoliko

1
Muslim: Sahih, broj 2.956
2
Muslim: Sahih, broj 6.732


52
koliko ceš ostait na njemu. Pogledaj koliko ceš ostati na ovom
svijetu, a koliko na onom? Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve
selleme: Pr imjer dunjaluka u odnosu na ahir et je kao kada
neko stavi svoj pr st u mor e i pogleda šta je ostalo na
njemu.
1
Allah Uzvišeni pojasnio je u Svojoj Knjizi, da ne bi
povjerovali mnogi kratke pameti, da je ono što Allah daje u
obilju nekim ljudima, od silnog imetka i uživanja, dokaz da ih
Allah voli, da bi On Uzvišeni dao samo nevjernicima sve to
materijalno bogatstvo i uživanje. Medutim, iz Svoje velike
milosti, On to daje svima i onima koji su slabog imana
(vjerovanja) kako ne bi bili zavedeni i poveli se za
nevjernicima. Zato je najbolje za svakog kome je Allah
podario blagodat vjerovanja (imana) da bude umjeren u
ovosvjetskim blagodatima. Rekao je Allah Uzvišeni: A da
nece svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuca onih
koji ne vjeruju u Milostivog od srebra ucinili, a i stepenice uz
koje se penju, i vrata kuca njihovih i divane na kojima se
odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo
uživanje u životu na ovom svijetu. Onaj svijet u Gospodara
tvoga bit ce za one koji budu Njegova naredenja izvršavali, a
zabrana se klonili.
2

Ono na što se žali islamski ummet danas u stvarnosti je
veoma opasna bolest a to je zauzetost sporednim stvarima. Sve
je to zbog slijedenja i obožavanja strasti. Te stvari su, razlog
je to za zabrinutost, nagovjestitelji propasti. Zato je rekao
Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Tr i stvar i su znak velike
nesr ece: pokor nost pohlepi, slijedenje str asti i opcinjenost
covjeka samim sobom.
31
Ibn Mad` e: Sunen: 2/1.376, broj 4.108, Albani ka` e da je hadis vjerodostojan.
2
Sura Ez-Zuhruf, ajeti 33, 34, 35
3
Ovo je dio hadisa koji bilje` i Et-Taberani u El-Evsetu od Enesa, r.a, a
Albani ka` e da je hadis vjerodostojan u djelu Sahihul D`ami’, broj 3.039.


53
Natjecanje izmedu mašte i stvar nosti

Onaj koji bi posmatrao ovaj naš današnji svijet vidio bi
kako su ljudi gotovo uzeli druge za prsa potiskujuci ih iza
sebe, misleci kako su samo oni važni. Samo sam Ja bitan;
žurba i groznicava utrka prisutna je na svim poljima, medu
svim društvenim slojevima i to radi ovosvjetskih dobara, ko ce
više zaraditi. Zato nije ni cudo što se na tom putu dešavaju:
nepravda, laž, podvale, prevare, posredništvo, mržnja, zavist,
otimanje tudih imetaka, {to se krše osnovna ljudska prava, i to
sve radi prolaznih interesa. Allah Uzvišeni nije zabranio da se
covjek trudi i nastoji da stekne ono {to mu je potrebno za
osnovne potrebe. On ih na to cak i podsti~e, pozivajuci Svoje
robove rijecima: “Tražite i hodajte!” A kada se molitva obavi,
onda se po Zemlji razidite i Allahovu blagodat tražite i
Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite.
1

Rekao je Uzvi{eni: On vam je Zemlju pogodnom
ucinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što
On daje, Njemu cete poslije oživljenja odgovarati.
2
Allah
Uzvišeni nije rekao trcite, niti je rekao natjecite se. Medutim,
kada je spomenuo drugi svijet - ahiret i nastojanje da se traži
Džennet pozvao je Svoje robove rijecima: Požurite i
nadme}ite se. Požurite da zaslužite oprost Gospodara svoga i
Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one
koji se Allaha boje.
3
Nadme}ite se da u Gospodara svoga
zaslužite oprost i Džennet prostran koliko su nebo i Zemlja
prostrani.
4
Allah Uzvišeni uputio nas je na najuzvišeniju
stazu natjecanja na putu ka cilju, prema kojem kada se ide, ne
cini se nikom nepravda, grijeh, neprijateljstvo, mržnja itd.
Rekao je Uzvišeni: Dobri ce, zaista, u nasladama boraviti. Sa

1
Sura El-D`uma, 10 ajet
2
Sura El-Mulk, ajet 15
3
Sura Ali Imran, ajet 133
4
Sura El-Hadid, ajet 21


54
divana gledati, na licima njihovim prepoznat ceš radost
sretna života, dace im se pa ce pice zapecaceno piti, ciji ce
pecat mošus biti - i neka se zato natjecu oni koji hoce da se
natjecu!
1

Doista je ovo mjesto pravog natjecanja. Od Allahovih
blagodati jeste što je sakrio rezultate tog takmicenja na ovom
svijetu. Naši uzoriti preci takmicili su se žureci ka Džennetu,
kroz pokornost i približavanje Allahu Uzvišenom. Onaj koji je
želio da ih stigne morao je da da sve od sebe, da trci za njima,
inace bi potpuno zaostao. Danas ljudi idu kornjacinim hodom
ka Džennetu, samo da malo ubrzaš daleko bi ih iza sebe
ostavio. Što se tice trke za dunjalukom to je beskorisna stvar
jer covjekova nafaka na dunjaluku odredena je davno prije
nego što se rodio. Ma koliko se trudio na ovome svijetu i trcao
kako bi je povecao, nece mu doci od nje osim ono što mu je
propisano, a od svog trcanja i srkleta imat ce samo umor i
opterecenje. Mi trcimo za onim što nam je zagarantovano, a to
je nafaka, a zapostavljamo ono što nam nije zagarantovano,
kao da nam to ne treba, a to je Džennet.
To je nedostatak vjerovanja (imana), jer covjek vjeruje da
je njegov rad izvor njegove nafake i to ne prepušta Allahu, makar
i vjerovao u to rijecima, ali ne i djelima. On se zato takmici s
drugima sticuci imetak i varajuci druge kako bi ostvario taj cilj.
Zato ima mnogo onih koji otimaju od imetka sirocadi, krše
osnovna ljudska prava, kasne s isplatom tudih zarada i jedu
kamatu, i sve to da bi ostvarili li~ni profit. Bojimo se da je
njihova vjera kao i vjera beduina. Rekao je Allah Uzvišeni: Neki
beduini govore: Mi vjerujemo”! Reci: vi nevjerujete ali recite
mi se pokoravamo! Jer u srca vaša prava vjera još nije ušla.
2

Primjer za te su obi~ni musliman, i oni koji su rodeni kao
muslimani. Oni se drže nekih nacela svoje vjere, ali, u suštini,

1
Sura El-Mutafifun, ajeti 22, 23, 24, 25, 26
2
Sura El-Hud`urat, ajet 14


55
iman - pravo vjerovanje nije ušlo u njihova srca, a to se ostvaruje
postepeno, tj. ako ih Allah time pocasti. Šejhul islam Ibnu
Tejmije u svome djelu El-Iman kaže: Mnogi od njih ne dospiju
do iskrenosti u svome vjerovanju i, da im izneseš neku sumnju o
pitanjima islama, posmunjali bi. Da im narediš da idu u džihad,
ne bi išli (a nisu kjafiri - nevjernici, niti munafici - licemjeri). Oni
nemaju dovoljno znanja, spoznaje i uvjerenja cime bi od sebe
odbili te sumnje. Oni nemaju jaku ljubav prema Allahu i
Njegovom Poslaniku kojoj bi dali prednost nad porodicom i
imetkom. Ako ih Allah ne provjeri nekim iskušenjem kojim se
ispituju njihova srca i kojim se razotkriva njihova cvrstina i
strpljivost, pa umru u tom stanju uci ce u Džennet. Medutim, ako
ih iskuša, pokažu se njihova sumnja i oklijevanja, zatim umru s
tim podozrenjem oni su se svrstali medu licemjere, da nas Allah
sacuva takvog svršetka. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve
selleme, došao u Medinu svi Medinjani prihvatili su islam. Ali,
kada su poceli problemi i iskušenja došlo je do pojave licemjerja.
Da su umrli prije iskušenja licemjeri bi umrli kao muslimani.
Potvrda za to su rijeci Uzvišenog: Ima ljudi koji se Alahu
klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sreca, on je
smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraca se u
nevjerstvo, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet.
1
Kod njih su se
sastavili vjerovanje (iman) i licemjerstvo (nifak) tako da jedna
od tih osobina preovladuje. Kod te vrste ljudi preovladava
propuštanje namaza (farzova) i oni se upuštaju u harame.
2

Koliko je samo takvih u našem vremenu. Naci ceš
mnoge od njih da poste, klanjaju i obavljaju islamske propise,
a istovremeno su svoj novac orocili u bankama koje posluju s
kamatom. Oni rade djela koja dovode u pitanje njihov iman
(vjerovanje), tj. kao da vežu svoja srca za odredena zbivanja
koja pobjeduju njihov oslonac na Allaha.

1
Sure El-Had`d`, 11 ajet
2
Ibn Tejmije: El-Iman, str. 257


56
Uglavnom se to dešava kada su u iskušenju. Ibn Tejmije
za njih kaže: Od njih su oni ciji se strah povecava kod bolesti i
oni vjeruju da ih samo doktori mogu izlijeciti. Kada bi
upozorio jednog od njih da se iskreno okrene Allahu, moleci
Ga da mu pomogne i da pogleda šta je pripremio za sebe i da
zatraži oprosta za svoje grijehe, on bi ti se nasmijao i loše
pomislio o tebi. Poznato je da se takav stav suprotstavlja
obaveznom oslanjanju na Allaha. Allah Uzvišeni vi{e isti~e
naredbu da se na njega oslanjamo od naredbe da se
abdestimo i kupamo od džunupluka.
1

Medutim, danas vecina ljudi nije svjesna toga zbog cega
radi suprotno.
Rekao je Ibnul Kajim, pojašnjavajuci rijeci Uzvišenog
Allaha: Allah štiti vjernike.
2
Ako je covjek vjernik Allah ga
sigurno štiti i cuva. Allahova zaštita je srazmjena velicini
njegovog imana (vjerovanja) i što je potpuniji iman potpunija
je i zaštita, a ako je slab iman i zaštita je slabija. Ako se sjeca
Allaha ponekad i Allah njega štiti ponekad. Rekao je jedan od
naših uzoritih predaka: Ko se potpuno okrene Allahu i Allah
se njemu potpuno okrene, a ko se potpuno okrene od Allaha i
Allah se potpuno okrene od njega, a ko se ponekad okrece
Allahu i Allah se ponekad okrece njemu. Jedan drugi casni
predak je rekao: Ko se boji Allaha, njega se sve boji, a ko se
ne boji Allaha, boji se svega drugog.
3

Su{tina svega je: ukoliko covjek cvrsto vjeruje da mu
koristi upotreba odredenih sredstava Allah ce ga prepustiti tome,
shodno cvrstini njegovog ubjedenja u to. Kao što je spomenuto u
prethodnom primjeru, ako je bolesnik ubijeden da je doktor taj
koji daje lijek, Allah ce ga prepustiti tom doktoru, jer doktor je
covjek koji može da pogodi pravi lijek koji ce mu koristiti, a
možda i pogriješi pa mu da ono što ce ga uništiti.

1
Ibn Tejmije: El-Iman, str. 12-13
2
Sura El-Had`d`, ajet 38
3
Ibnul Kajim: Bedaiu el fevaid, 2/245


57PISMO INTELEKTUALCIMA

nogi obrazovani ljudi današnjice imaju pogrešno
mišljenje i pogrešnu sliku kada je u pitanju
razlikovanje uzroka i posljedica. Oni su stekli visoko
obrazovanje i imaju toliko znanja da sebe smatraju ekspertima u
odre| enim oblastima. Covjek iz vlasti (politicar) misli da je
upucen u sve državne probleme i on ubjeduje ljude dajuci im
obecanja da ce ispravnim planiranjem, uz dovoljno vremena,
riješiti najvece probleme. Inženjer geologije smiruje ljude
poslije prirodne kataklizme (zemljotresa i vulkana), govoreci
im: to se desilo zbog tanke zemljine kore na odredenom mjestu i
izlaže takve razloge javno, govore}i im da nema potrebe za
strahom i panikom. Ekonomista opravdava propast firme
razlozima kao što su: razlika u ponudi i potražnji na tržištu, ili
opravdava to poskupljenjem cijena na tržištu ili nekim drugim
slicnim opravdanjem. Meteorolog ljudima prenosi uzroke oluja
i rušilackih vjetrova, govoreci gdje je bio njihov epicentar zbog
jakog uticaja ciklona. On opravdava nedostatak padavina
pomankanjem prolaza hladnih vjetrova kroz odredenu
pokrajinu, itd. Doktor neosporno tvrdi {ta je uzrok u odredenoj
bolesti i upozorava bolesnika na pogoršanje stanja ili cak i smrt
ukoliko se ne bude pridržavao njegovih uputstava.
M


58
S njima se slažem i prihvatam vecinu njihovih
opravdanja i pojašnjenja, ali zašto se oni prvo ne okrenu
prvom uzroku Allahu Uzvišenom i ne zatraže da se njemu
iskreno obratimo? Allah Uzvišeni kažnjava ljude zbog
njihovih grijeha kroz nedace u imetku, životima i usjevima.
Sve to dolazi po jasnom kosmickom zakonu koji je Allah
Uzvišeni odredio prije nego što je stvorio kosmos. On je
sprijecio da u odredenom mjestu struje hladni vjetrovi kako bi
mu uskratio kišu. On je oslabio Zemljinu koru na odredenom
mjestu da bi se tu desio zemljotres. On je oslabio odbrambenu
moc tijela da bi ga zadesila odredena bolest.
Možda oni misle da sve što se dogodi i zbije na Zemlji
mogu pojasniti naucnim putem, kao da to nije od Allaha
Uzvišenog. Rekao je Allah Uzvišeni: Reci: “Sve je od
Allaha!’ Pa šta je tim ljudima?! – oni kao da ne razumiju
ono što im se govori!
1
I rekao je Uzvišeni: A nevjernike ce
nesreca neprestano pogadati ili ce se u blizini mjesta njihova
dogadati, zbog onoga što rade, - sve dok se Allahova prijetnja
ne ispuni. Allah ce, sigurno, održati obecanje.
2

Možda ce neko reci: Neosporna cinjenica da je sve od
Allaha, ali gdje su djela koja potvrduju razumijevanje lekcija i
prihvatanje pouka i savjeta? I rekao je Uzvišeni: A poslanike
smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešcu ih
kažnjavali ne bi li poslušni postali. Trebalo je da su poslušni
postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala
tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.
3
I Mi
nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali a da
stanovnike njegove neimaštimon i bolešcu nismo kaznili da bi
se pokajali.
4


1
Sura En-Nisa, ajet 78
2
Sura Er-Rad, ajet 31
3
Sura El-Anam, ajeti 42 i 43
4
Sura El-A’raf, ajet 94


59
Gdje je pokajanje? Gdje je zahvalnost na blagodatima i
umjerenost u svemu? Zar nije Uzvišeni rekao: A da su
stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi
bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su
poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.
1
Zar
Uzvišeni nije rekao govoreci o Nuhu, a.s: I govorio sam im:
Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo
prašta. On ce vam kišu obilnu slati i pomoci vas imanjima i
sinovima, i dace vam bašce, i rijeke ce vam dati.
2

Bojim se za nas da nismo kao oni za koje je Uzvišeni
rekao: Oni kojima je naredeno da prema Tevratu postupaju, pa
ne postupaju, slicni su magarcu koji knjige nosi.
3
Svi oni
zajedno imaju udjela u odvracanju ljudi od njihova Stvoritelja i
svi oni su pomogli da odvoje posljedice od njihova glavnog
uzroka. Ucinili su da ljudi zaborave oslonac na svoga Gospodara,
zato ih vidimo kako razloge i uzroke u zbivanjima ne vide kod
Allaha zbog velikih grijeha i griješenja. Uvijek pronalaze naucna
objašnjenja zbog straha kako ne bi bili optuženi kako su
neznalice ili da su zaostali za tekovinama savremene civilizacije.
Rekao je Seid Kutb: Medutim, savremena nauka
zamagljuje to razmišljanje ili presijeca tu sponu ljudskog srca
i Kosmosa koji razgovijetno govori, jer je ona u zaslijepljenim
glavama koje prekriva praznovjerje “naucnog metoda” ,
metoda koji prekida vezu izmedu Kosmosa i stvorenja koja u
njemu žive. Imanski metod nimalo ne umanjuje rezultate
“naucnog metoda” u spoznaji pojedinacnih cinjenica, ali mu
dodaje vezu izmedu tih, pojedinacnih cinjenica i njihovog
vracanja ka najvecim cinjenicama - istinama, spajanju
ljudskog srca s njima.
4


1
Sura El-A’raf, ajet 96
2
Sura Nuh, ajeti 10,11 i 12
3
Sura El-D`umu’a, ajet 5
4
Sejid Kutb: U okrilju Kur’ana, 26/195


60
Razlog svemu tome pronalazi se u vrelu s kojeg su ucili
te nauke. Oni su ih preuzeli iz neislamskih zemalja gdje su
stekli svoje diplome. Donijeli (nauke) su ih u svoje zemlje da
ih prakticno primjene i da druge njima poducavaju iskljucivo
naucnom metodom. Oni nisu dodali tim nauka vjersko
obilježje, niti su ih protkali islamom koji bi ih razlikovao od
ostalih znanosti. Oni te znanosti predaju svojim studentima
(ucenicima) kao suhoparne materijalisticke discipline kojima
nedostaje vjersko obilježje koje bi im podarilo dušu i ucvrstilo
vezu izmedu covjeka i njegova Gospodara.
Od svih naucnih oblasti najvjerodostojnija je medicina,
jer najviše utice na pojedinca u društvu. Druge znanosti tako| e
imaju odre| eni uticaj i važnost, ali kada ljekaru dodu bolesni i
iscrpljeni pacijenti i kada su najviše potrebni njegovih uputa i
savjeta, zamislite kako bi bilo da on kao ljekar samo spoji svoje
(naucno) znanje s vjerom u Allaha Uzvišenog. Da im propiše
lijek i posavjetuje ih da se obrate Allahu Uzvišenom iskrenom
dovom. Da ih podsjeti da rade dobra djela i da se klone grijeha
koji su izvor svih problema i nedaca. Bolesnik je pod velikim
uticajem ljekarovih uputa i savjeta, kada bi mu savjetovao da
ostavi vodu koja je za njega izvor života, pacijent bi je ostavio.
U siromašnim zemljama ljekari koji rade za misionarske
kršcanske organizacije imaju veliki uticaj u pokrštavanje
stanovništva. Bolesnik se obraca ljekaru kada je u najkriticnijem
stanju i u tim momentima on je pod najvecim uticajem njegovih
rijeci. Kršcanski misionari shvatili su važnost medicinskih
usluga i opsega njenih uticaja na bolesnike, a i ljude opcenito.
Kada bi ljudi to shvatili, smanjila bi se potreba za odlaskom
takvim ljekarima i kori{tenjem njihovih lijekova.
Nepovezivanje nauke s vjerovanjem, s gledišta islama, je
neznanje. Doista je tako. Ponekad doktor ili profesor, vrsni
ucenjak, može biti neznalica (džahil) i to nije nikakvo cudo.
On, pored svoga znanja, ne poznaje vezu izmedu nauke i
vjerovanja, izmedu posljedica i njihova uzroka (Allaha


61
Uzvišenog), izmedu stvorenja i Stvoritelja. Rekao je Uzvišeni:
“… ali ga je preuzeo covjek - a on je zaista, prema sebi
nepravedan i lahkomislen.”
1

Doista je covjek lahkomislen, ma koliko naucnog znanja
stekao i ma koliko se uspeo na stepenicama znanja, ukoliko ne
velica Allaha Uzvišenog onako kako Ga treba velicati. On
vjeruje da napredovanjem u naucnoj karijeri i sticanju
materijalnih bogatstava biva zapažen u svojoj sredini i da je
neko i nešto. Takvi ljudi su izdvojeni slabici. Oni su
zapostavili najdjelotvornije oružje - oružje nauke. Naoružali su
se tim oružjem a zaboravili su da se naoružaju oružjem vjere.
Samo oružje nauke nije dovoljno.
Oni su zato isloženi padu i porazu u svakom casu. Zbog
svega toga vidimo ih kako pobijaju svoje stavove i mišljenja s
vremena na vrijeme. Oni mijenjaju teoriju drugom cija greška
se poslije potvrdi. Ja ne tražim od ljekara da drži ders (vjersko
predavanje) prije svakog pregleda, ali tražim od njega da
pokuša kod svakog pacijenta uspostaviti vezu izmedu
medicinskog i vjerskog lijecenja. Vjersko lijecenje je ispravno
pouzdanje, a medicinsko lijecenje je mali nacin (sredstvo) za
smirenje bolesnika u odredenim slucajevima. To je cinjenica
koju treba da shvati svaki pacijent kako bi ljekar na njega
izvršio {to bolji uticaj.
Takav nacin lijecenja nedavno su otkrili strucnjaci u
Americi. Oni su uputili svoje pacijente koji boluju od teških
bolesti kao što je rak, molimo Allaha da nas sacuva od njega, da
se posvete i okrenu Bogu i da se pouzdaju da je izljecenje samo
od Njega. Oni su tako medicinske terapije lijecenja pojacali
vjerskim lijecenjem jer su u tome otkrili cudotvoran lijek. Allah
Uzvišeni odaziva se onom koji je u nevolji, pa makar bio i
nevjernik, ukoliko je dova upucena samo Njemu. To je potvrda
Njegove milosti, a šta misliš ako tu dovu uputi vjernik

1
Sura El-Azhab, ajet 72


62
musliman? Hocemo li i mi da otkrivamo taj metod u lijecenju
kao što su ga otkrili doktori na Zapadu? Ili cemo uciti od njih
kako bismo to poslije primijenili?
Rekao je profesor Muhammed Kutb: Ponekad treba da
ucimo od savremenog džahilijeta izvrsne metode u razvoju i
progresu. To su doista izvrsne metode, a mi smo prekinuli vezu
naše sadašnjice sa našom slavnom historijom. Kada je islamski
ummet bio najistaknutiji ummet na Zemlji i kada je na najljepši
nacin koristio svoje prirodne potencijale i mogucnosti. [ta se
dogada kada pošaljemo naše sinove da se školuju na zapadnim
koledžima i univerzitetima na mjestima progresa nastavnih
sredstava i ucila? Oni ne prenose samo te metode, kao što bi
trebalo biti, oni prenose metode u kojima su potpuno obojeni i
izmiješani i dobro i zlo i gdje zlo uglavnom preovladuje. Naši
sinovi, kada se vrate, nisu sposobni da iz svega toga izvuku
korist i naucne metode i ucila okrenu drugim ciljevima. Zato što
ih mi, u stvarnosti, šaljemo bez jasnih ciljeva i programa o
kojima bi razmišljali i koje bi slijedili, jer i mi u stvarnosti ne
doživljavamo islam kao životni program. I mi ne posjedujemo
ono po cemu bismo se razlikovali od vladajuceg džahilijeta
(neznanja) na Zemlji. Evropa je, prije svoje renesanse, slala
svoje sinove da izucavaju nauke na muslimanskim univrzitetima
u Španiji, Sjevernoj Africi, Siciliji i drugim islamskim kulturnim
centrima. Oni su tada uzimali samo nauku i naucne metode,
odbijajuci da uzmu i ponesu islamske ciljeve koji su istinska
Božija objava. Ustrajavali su tada na svojoj zabludi koja ih je
odvela do propasti. Hocemo li i mi danas pasti na tako niske
grane? Zar nismo u mogucnosti razdvojiti pogubne ciljeve koji
su prefarbani svim bojama i otrgnuti se da tvrdoglavo i
ustrajno ne slijedimo Evropu i Zapad na njihovom putu u ocitu
propast. Hej, pa mi imamo objavljenu Allahovu Uputu!?
11
Muhammed Kutb: Menhed`u et-Terbije el-Islamije, tom 2, str. 281


63


UZROCI NESRECE

ekao je Allah Uzvišeni: Kakva god vas bijeda zadesi,
to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i
oprosti.
1
Ako pa`ljivo analiziramo ovaj ajet vidjet
cemo da se nesrece koje pogadaju covjeka, zbog djela koje on
cini, mogu posmatrati s tri aspekta:
1. Ljudska nemarnost kada je u pitanju prihvatanje životnih
problema (izazova); Rekao je Uzvišeni: “… i sami sebe u
propast ne dovodite, i dobro cinite”.
2
Nesreca dolazi zbog
nemarnosti i zbog neprihvatanja ovog savjeta, kao kada covjek
baca sam sebe u propast i izlaže sebe i svoj imetak tome. U
tom slucaju on snosi posljedice onoga što ce mu se desiti.
Primjeri za to su: covjek koji ulazi u more a ne zna plivati,
onaj koji vozi auto po glavnom putu a nije položio vozacki
ispit, onaj koji puši duhan pa ga bolest zadesi. O tome govore
rijeci Uzvišenog: I jedite i pijete, samo ne pretjerujte.
3
To je
drugi savjet covjekovog Stvoritelja koji je njegov najbolji
poznavalac. Ukoliko ne bude poslušao ovaj savjet i bude
pretjerivao s hranom, što je slucaj mnogih ljudi danas, tada
covjek sam snosi posljedice svega toga, od bolesti kojima se

1
Sure E{-[ ura, ajet 30
2
Sura El-Bekare, ajet 195
3
Sura, El-Earaf, ajet 31
R


64
izlaže. Pogledaj koliko danas imamo razlicitih bolesti. Neke se
ticu samo želuca, neke srca, neke crijeva i stomaka a neke
napadaju cijelo tijelo, kao što je slucaj s rakom, da nas Allah
sacuva od njega. Zar ve}ina tih bolesti nije uzrokovana
neprihvatanjem ovog savjeta?
2. Griješenje i grijesi: Covjeka mogu zadesiti iskušenja i
nesrece bez njegova uticaja. On može preduzeti i sve mjere
predostrožnosti da ih izbjegne i ako ga tada zadese iskušenja i
nedace one su zbog griješenja i grijeha. Takva iskušenja dijele
se na dvije vrste:
Pr vo: Iskušenja koja dolaze kao kazna. Svakog ko
prkosi Allahu, svojim griješenjem, Allah Uzvišeni, ako hoce
odgodi mu kaznu, a ako hoce, žestoko ga kazni. Rekao je
Uzvišeni: To im je poniženje na ovom svijetu, a na onom
svijetu ceka ih patnja velika.
1

Dr ugo: Iskušenja koja dolaze kao nacin cišcenja i
uzdizanja Allahova roba. To se odnosi na Allahove miljenike,
dobre ljude kojima Allah želi dobro na ahiretu ali nisu zaradili
dovoljno djela koja bi im omogucili visoke deredže (stepene) u
Džennetu, tako da ta iskušenja za njih znace podizanje deredža
(stepeni), ukoliko se strpe. Poslanicima i dobrim ljudima to je
vid cišcenja i približavanja Allahu Uzvišenom. Sa’d ibn Ebi
Vekas rekao je: O Allahov Poslanice: Koji ljudi imaju
najteža iskušenja? Allahovi poslanici, zatim oni koji su im
najbliži. Allahov r ob ima iskušenja pr ema jacini svoje vjer e.
Ukoliko je jak u vjer i, veca su mu iskušenja, a ako je slabiji,
biva iskušan pr ema svome vjer ovanju. Allah ce dovoditi u
iskušenje Svoga r oba sve dok ga ne ostavi da hoda na Zemlji
bez gr ijeha.
2
U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu

1
Sura El-Maide, ajet 33
2
Ibnul Mad` e: Sunen, Poglavlje o isku{enjima, Tema: Strpljivost na
isku{enju, hadis broj 4.024; Albani je rekao za ovaj hadis da je
vjerodostojan (hasen sahih)


65
alejhi ve selleme, rekao je: Vjer nika i vjer nicu pogadat }e
iskušenja u njihovim životima, imecima i djeci sve dok se ne
sr etnu sa Alahom potpuno cisti od gr ijeha.
1

Kod covjeka se mogu sastati oba prethodna razloga: ljudski
nemar, kada je u pitanju prihvatanje ljudskih problema, i
grijesi i griješenje. Primjer za to su: pijenje alkohola, blud itd.
Molimo Allaha Uzvišenog da nas zaštiti od takvih poroka.


1
Et-Tirmizi: Sunen, Poglavlje o zuhdu, broj hadisa 2.399; Albani ka` e da
je hadis vjerodostojan (sahih)


66

NAŠ ODNOS PREMA
OVOM I ONOM SVIJETU

ekao je Allah Uzvišeni: I nastoj da time što ti je Allah
dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na
ovom svijetu.
1

Razmišljao sam o ovom ajetu i vidio da se rijec nastoj
spominje kao potvrda jednoj vrlo važnoj cinjenici. To je iskreno
robovanje Uzvišenom Allahu i korištenje svega što je Uzvišeni
dao covjeku u služenju svome Gospodaru. Razmišljao sam i o
konstrukciji: od onog što ti je Allah dao i vidio da upucuje na
cetiri stvari koje smo prije spomenuli, a za koje ce covjek biti pitan
na Sudnjem danu. To su: imetak, znanje, život i zdravlje i to smo
spomenuli u poglavlju pod naslovom: Ovosvjetski pogledi i
teorije. Razmišljao sam o rijecima: “a ne zaboravi” i vidio da
imaju više poruka: potvrda da je ovaj svijet samo sredstvo a
nikako cilj niti svrha, zato što sredstvo ne može biti važnije od
samog cilja. Isto tako, ne smije onaj ciji je cilj ahiret da zaboravi

1
Sura, El-Kasas, ajet 77. U Ibn Kesirovom tefsiru spominje se da se ovaj
ajet odnosi na Karuna, kada ga je njegov narod savjetovao da iskoristi ono
što mu je Allah podario od imetka, da se samo Allahu pokorava, te da ne
zaboravi svoj udio u onome što mu je Allah dozvolio na ovome svijetu od
jela, odijevanja, stanovanja i dozvoljenog uživanja u halal braku. Zna~enje
ovog ajeta je opcenito jer Kur’an je savjet i uputa svima i njegovi propisi
odnose se na sve propise i sva vremena.

R


67
nacin i sredstvo koji ce ga odvesti do cilja. Mogucnost zaborava
koja se spominje u ajetu: “a ne zaboravi”, potvrduje beznacajnost
i prezrenost ovog svijeta.
Okupiranost i briga za velikim stvarima cine da covjek
zaboravi drugorazredne ovosvjetske stvari i svoje potreba za
njima. Zato treba podsjetiti iskrenog Allahovog roba da se ne
posvecuje ibadetu u tolikoj mjeri da zaboravi na svoje potrebe
i obaveze na ovom svijetu. Oni koji traže i žele ahiret i zauzeti
su ibadetom svome Gospodaru ponekad mogu zaboraviti
ovosvjetske probleme i šta im sve treba pored ovodunjaluckih
ukrasa tako da je ova kur’anska opomena radi njih. Primjer
Ebu Hurejre, r.a, koji je nastojao da sve svoje vrijeme provodi
uz Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako bi što više
naucio od njega. On je govorio svojim ashabima: Zauzeo vas
je dunjaluk a ja sam zauzet slijedenjem Poslanika, sallallahu
alejhi ve selleme. Šta mislite kakav je to dunjaluk bio kojim
su se zabavili ashabi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve
selleme? Šta bi tek rekao Ebu Hurejre kada bi vidio nas?
Ahmed ibn Hanbel je klanjao tri stotine rekjata svaki dan,
hatmu bi završavao svakih sedam dana, mnogo je dova i zikra
ucio, a uprkos zauzetosti zbog traženja znanja, poducavao je i
druge. On je u dovi ucio: Gospodaru naš, nedaj da naša srca
budu okupirana onim što si nam ti zagarantovao.
1
Tu spadaju
i oni koje je ibadet okupirao do te mjere da su zaboravili i
zapostavili svoje žene, pa su upozoreni da imaju obaveze prema
njima. Što se ti~e nas, potreban nam je neko da nas podsjeti i
okrene prema najuzvišenijem cilju zbog kojeg smo i stvoreni.
Doista, treba nam neko ko ce nas što prije probuditi i podsjetiti
na onaj svijet. Da nam je Allah na pomoci! @alosno je, ali je
tako.


1
Vidi: Abdul Gani ed-Dakr: Ahmed ibn Hanbel - Imam suneta, strana 255, 259


68


NOVA RADNA MJESTA

udni li smo mi, cim neke novine objave konkurs o novim
radnim mjestima, makar im broj bio odreden i mali:
vozac, sekretar, inženjer, ljudi se takmice i hrle što prije
kako bi to mjesto ugrabili, tako brzo kao što vatra sagori
prostirku. Medutim, kada Kur’ani kerim objavi oglas ili
konkurs i to tako divan, o praznim mjestima gdje su
najuzvišeniji i najljepši položaji, ljudi poginju glave i okrecu
se odlazeci!!! Gdje su ti koji se natje~u i takmice, kako ih je
samo mali broj! Oni su malobrojni. Prazna mjesta su brojna,
ima ih dovoljno i mogu prihvatiti sve koji ih žele. Ali, malo je
onih koji hoce ta mjesta.
Rekao je Uzvišeni: Bit ce ih mnogo od naroda drevnih,
a malo od kasnijih.
1
Kada je velik broj kandidata za neko
mjesto, tada se povecavaju i pooštravaju kriteriji i uslovi, za
izbor najboljih i najsposobnijih. Zato su mnogi od prethodnika
(prethodnih naroda) sve svoje potencijale ulagali u ibadet
Uzvišenom Allahu. Oni nisu spavali noci, a danju su postili.
Sve svoje vrijeme posvetili su pokornosti svome Gospodaru
kako bi se spasili od griješenja. Svi oni htjeli su da uspiju i
dobiju to upražnjenjo mjesto, to uzvišeno i divno mjesto,

1
Sura, El-Vakia, ajeti 13 i 14
C


69
mjesto najbližih Allahu Uzvišenom. Kako je lijepo da se
istaknu oni najbolji, a svi oni su takvi. Njihov primjer je poput
primjera ucenika u razredu. Svi su oni probrani, isticu se
svojim trudom i radom želeci da postignu najbolji rezultat i
uspjeh. Medu njima je žestoko natjecanje; kako je samo teško
to natjecanje. Neki spajaju noc s danom uceci iz svojih knjiga
i podsjetnika da bi bili najbolji. Danas kada se broj
zainteresovanih kandidata smanjio za tim uzvišenim mjestima
(mjestima u Džennetu), smanjili su se i kriteriji i uslovi, tako
da ko god konkuriše na ovaj Allahov oglas biva primljen.
Primjer takvih je kao primjer razreda u kojem su svi ucenici
lijeni i nemarni, pa ukoliko se jedna skupina njih samo malo
istakne, ona s lahkocom prolazi.
Pogledaj kakvo je bilo natjecanje za prvi saf u doba
ashaba i tabiina. Onaj koji je želio da bude u prvom safu morao
je dobro da porani prije namaza i dode u džamiju. Danas stižeš
u prvi saf makar došao u vrijeme ikameta u mnogim
džamijama, a sve zato što je mali broj onih koji su konkurisali i
odazvali se na oglas za visoka mjesta u Džennetu.
Pored svega toga, takvi natjecatelji imaju pedeset puta
vecu nagradu od prvih trudbenika iz najboljih generacija.
Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, o ajetu: O
vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, nece vam
nauditi onaj koji je zalutao!
1
, pa je rekao: Vi medusobno
nar edujte dobr o i pozitivno i medusobno zabr anjujte
pokudeno i zabr anjeno sve dok ne vidiš da je se pokor no
pohlepi, da se str ast slijedi, da je data pr ednost dunjaluku i
da se svako uznosi sa svojim mišljenjem i stavom, onda se
br ini samo za sebe i kloni se svjetine, jer su iza vas dani u
kojima ce str pljivi biti kao onaj ko je stegnuo žar u šaci, ali
ce onaj koji bude r adio (i pr aktikovao islam) imati nagr adu
pedeseter ice koji r ade kao što vi r adite sad.

1
Sura, El-Maide, ajet 105


70
Abdullah ibn el-Mubarek, jedan od prenosilaca ovog
hadisa, kaže da neko drugi, pored Utbe u predanju dodaje: da je
neko upitao Allahov Poslanice: Nagr adu pedeseter ice ljudi,
od nas ili od njih? Nagr adu pedeseter ice od vas, odgovor io
je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme.
1

Ovdje se jasno vidi da je nagrada malog broja ljudi iz
posljednjih pokoljenja koja ce živjeti na ovom svijetu veca od
nagrade onih prvih. A kako da ne bude veca? Oni su imali
podršku na istini, a mi je danas nemamo.
2
Ovo vrijeme je
vrijeme nemarnosti. Ljudi su obuzeti iskušenjima, strastima i
poslovima. I kad god se poveca njihovo okretanje i nemar
spram Allahovih propisa, poveca se i umnogostrucava nagrada
onih koji te propise praktikuju i žive u skladu s njima. Možda ce
se neko zacuditi i upitati: Kako može covjek iz ovog vremena
da stigne do stepena najodabranijih Allahovih robova, a nije
radio niti blizu uložio truda kao što su najbolji iz ovog ummeta?
Odgovor je: Da je Allah Uzivšeni, Mudri i Pravedni i On, kada
svida racun Svome robu, gleda u njegovu sredinu i vrijeme u
kojem je živio. Šta misliš o profesoru koji bi ocjenjivao svoje
ucenike prema ucenicima kojima je predavao prije 30 godina,
naprimjer, i da im kaže: vaše radove cu ocjenjivati prema vašim
kolegama koji su ovdje ucili prije 30 godina. Oni su bili
izuzetno dobri ucenici. Bez sumnje da ce oni pasti na ispitu
ukoliko ne budu ocjenjivani savremenim mjerilima. A Allah
ima najuzvišeniji primjer. Nije obaveza za svakog ko bude

1
Hadis bilje` e Et-Tirmizi, Ibnul Mad` e i Ibnul Hiban u Sahihu, 2/108, broj
hadisa 385 i Ebu Davud u Sunenu. Albani ka` e da je hadis daif, s tim {to je
dio koji se odnosi na period, dane strpljivosti, vjerodostojan. On dodaje za
Tirmizijevu predaju da je jedan dio hadisa daif a drugi sahih.
2
Ovim se ne negira da je vrijednost ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu
alejhi ve selleme, ve}a od drugih. To zna~i da drugi imaju ve}u nagradu, a ne
i da su vredniji i bolji od njih. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:
Najbolji ljudi su u mom stolje}u, zatim oni koji }e do}i poslije njih, pa
oni poslije njih. Hadis bilje` i Tirmizi. Tako da nijedan od posljednjih ne}e
dosti}i vrijednost nekog od ashaba, ~ak ni polovinu te vrijednosti.


71
radio da stekne stepen najbližih Allahu robova (od posljednjih
generacija) da se njegova djela mjere prema djelima ashaba, r.a.
Svako od njih ima posebnu sredinu i vrijeme koje ga pomaže,
pa se posveti ibadetu ili ga potpuno zapostavi.
Ovdje je veoma važno da covjek nastoji nadma{iti svoje
sugradane, one u svom okru` enju, u izvr{avanju obaveza
prema Allahu. On je dužan, isto tako, da ustraje u svemu tome i
da ne malaksa sve dok ne stigne do glavnog cilja a to je
Džennet.
Ko postavi sebi Džennet kao cilj on nece malaksati kada bi
se ~itav svoj `ivot trudio da ostvari taj cilj. Svaki cilj, osim
Dženneta, covjek može ostvariti na ovom svijetu, a da ga poslije
obuzme malaksalost. Ukoliko mu ` ivot prode bez odredenog
cilja (koji je sebi odredio), covjek se umori i zasiti. Život mu
postane jednolican, dan mu je isti kao prošli i nema ništa što bi ga
podsticalo i navracalo da nastavi dalje. On nema cilja ka kojem
ide s rado{}u da ga i ostvari.
Jedan od ljudi koji se školovao u inostranstvu rekao je:
Trudio sam se da što prije dostignem doktorsku disertaciju i
kada sam to uspio, nije to bilo o~ekivano radovanje. Vratio sam
se u svoju domovinu i poceo da radim kao profesor. Proveo sam
život monotono i jednolicno. Život se kretao istim tempom,
narocito kada sam dobio zvanje redovnog profesora. Nisam
našao cilja kojem bih težio poslije toga. Poželio sam da se
ponovo vratim i budem student.
Zato, moj br ate, ako želiš da tvoj trud bude ustrajan, da
stalno ide prema pravom cilju i da se ne prekida, ucini da tvoj
nijjet (odluka) uvijek bude zadovoljstvo tvoga Gospodara i
Kuca vjecnosti. Kad god ostvariš neki manji cilj na tom putu
možeš smatrati da si prošao jednu od etapa na putu ka
najuzvišenijem cilju. Tako neceš osjecati zamor, cak i kada
završiš svoj ovodunjalucki posao koji si radio da bi postigao
Allahovo zadovoljstvo i nakon što si postao penzioner.


72
Zamisli da si sada na novom radnom mjestu pa da
iskoristiš znanje koje ti je Allah podario, pokoravajuci se samo
Njemu i da se potpuno usmjeri{ na cinjenje dobrih djela. Ako
razmisliš o dinamici života u ovom stoljecu, vidjet ceš da
pojedinac ba{ kao prva~i} ulazi u školu, zatim se penje i razvija
iz godine u godinu, sve dok ne stigne do univerziteta. Nakon što
završi odredeno školovanje traži posao, za taj posao koji na| e
opredjeljuje se kako bi osigurao svojoj porodici sredstva za
život. On tako radi i živi do {ezdesetih godina ` ivota. Kada ode
u penziju osjeti se beskorisnim i osjeca da mu se više nece
vratiti snaga na ovom svijetu. Cilj zbog kojeg se trudio kao da
je nestao, on je sada na marginama života. Da je samo shvatio
svoj posao kao sredstvo zarade, nakon što je postizao što mu je
bilo potrebno, da je koristio ostali dio vremena za ibadet, ne bi
imao takav osjecaj u penziji i ne bi osje}ao potištenost. Zato što
je shvatio da se borio i trudio da bi koristio drugim (svojoj
porodici) sada treba da se okrene sebi i trudi za svoj kraj.
Rekao je neki mudrac: Kada si bio dijete, loša djela ti
nisu pisana, kada si odrastao i postao lahkomislen mladic
vrijeme si uzaludno provodio, kada te vrijeme pregazilo postao
si nemocni i oronuo starac, pa kada ceš, ~ovje~e, robovati
svome Gospodaru?73


NAGRADA RADNIKU (TRUDBENIKU)

reba da znamo da se nagrada trudbeniku za njegova
djela povecava kod Allaha prema sljedecim kriterijima:


1. Prema poštenju trudbenika, jacini njegovog vjerovanja i
vrijednosti kod Allaha Uzvišenog. Kao što je rekao Ibnul Kajim,
Allah mu se smilovao: Doista je vrednovanje djela prema
vrijednosti onog što mu je u srcu od istinskog vjerovanja.
Bogobojazan i pošten trudbenik za isto djelo može dobiti vecu
nagradu od drugih. Zato što dobro djelo, kada se podigne Allahu
Uzvišenom, od iskrenog roba poznatog kod uzvišenih meleka na
nebesima po svojoj bogobojaznosti i osvjedo~enoj ljubavi prema
Allahu, Allah njegovo djelo prihvata i uvecava njegovu nagradu.
Zato što je to djelo cisto i iskreno, samo radi Allaha Uzvišenog i
zato što je to djelo poteklo od Allahu dragog roba, poznatog po
svojoj bogobojaznosti. U hadisi kudsi spominje se: Džibr il
doziva stanovnike nebesa govor eci im: Allah voli tog i tog pa
ga i vi volite i tako ga zavole stanovnici nebesa.
1
U drugom
hadisu spominje se: Kada me spomene u dr uštvu Ja ga
spomenem u boljem dr uštvu od tog dr uštva.
21
Buhari: Sahih, broj hadisa 5.901
2
Buhari: Sahih, broj hadisa 7.239
T


74
Takvo nagradivanje cesto je i po ljudskim mjerilima. Zar
nisi vidio kako odredene firme i bolnice daju mnogo vecu
platu inženjerima i ljekarima ukoliko su stekli profesorska
zvanja, ili ako su se proculi kao vrsni strucnjaci, neovisno od
njihovog posla, ali poznati i cuveni ljekar ima daleko bolju
placu. A u Allaha je najbolji primjer. Ako je takvo
vrednovanje na ovom svijetu kakvo li je tek na ahiretu. Rekao
je Uzvišeni: A na onom svijetu razlika u stepenima i
prednostima bit ce, doista, veca.
1

2. Prema mjestu ucinjenog djela zbog dva razloga:
a) Prema njegovoj koristi i ucinku, ili prema velicini
potrebe za njim, ili opcenito od njegove koristi za muslimane.
U hadisu se spominje: Najbolji covjek je onaj koji najviše
koristi ljudima.
2
Što god je veca korist od tog posla za
muslimane veca je nagrada kod Allaha za taj posao. Primjer za
to je osnivanje bolnica i humanitarnih organizacija cija korist
dolazi do mnogih ljudi. U to se ubraja i širenje korisnih knjiga
kao i ostala djela koja se ~ine iskreno, radi Allaha.
b) Prema obazrivosti Allahova roba, njegovoj
iskrenosti i cistoti namjere prema Allahu, jer ako on uradi
neko djelo nesvjesno, ali ima nijjet da se tako približi Allahu
tako da ga vidiš da je zauzet ibadetom, a srce mu je odsutno
negdje, inša-Allah, i to djelo primljeno je kod Allaha.
Rekao je Ibnul Kajim, Allah mu se smilovao: Ovakvo
djelo kada se podigne prema Allahu nece stati pred Allahom i
On nece u njega pogledati, nego ce biti ostavljeno i
pohranjeno gdje se pohranjuju ostala njegova djela. Na
Sudnjem danu ono ce se pokazati i on ce za njega biti
nagraden. On ce biti nagraden za takvo djelo dvorcima u
Džennetu, hranom, picem i lijepim hurijama. Me| utim,

1
Sura El-Isra, ajet 21
2
Et-Taberani: El-Kebir. Albani ka` e u svome djelu Sahihul d`ami’ da je
hadis vjerodostojan, pod brojem 3.289.


75
ukoliko je djelo iskreno radi Allaha i njegov vlasnik je stalno
vezan uz Allaha, njegovo djelo, kada se uzdgine do Allaha,
stane naspram Njega pa Uzvišeni pogleda u njega, primi ga i
sa njim postane zadovoljan, uveca ga i umnogostru~i, zatim
stepen i ugled njegova vlasnika poveca kod Sebe, a poslije ga
nagradi bez polaganja racuna, na Sudnjem danu.
1

3. Prema mogucnostima i trudu trudbenika. Pitali su Allahova
Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: Koja sadaka je
najbolja? Sadaka sir omaha (onog koji ima veoma malo).
2

Sadaku može dati onaj koji je snažan, zdrav, kao i onaj koji je
slab i nemocan, pa da Allah uveca nagradu slabom i obilno ga
nagradi jer on je dao sve što je mogao od sebe. Siromah može
da dâ nešto dirhema, želeci time Allahovo zadovoljstvo i da
tako postigne nagradu koju bogataš ne bi postigao kada bi
udijelio milione. To je zato što je siromah uložio najviše što je
mogao, najbolje što je imao i najdraže od sebe. Medutim,
možda je bogataš udijelio od najslabijeg dijela imetka koji
posjeduje i za cim više nema potrebe, a što mu ne znaci ništa u
odnosu na ogromni imetak koji ima. Zato je rekao Resul,
sallallahu alejhi ve selleme: Jedan dir hem pr etekao je sto
hiljada dir hema. Kako to Božiji Poslanice? Covjek ima
veliki imetak i on uzme iz njega sto hiljada i udijeli ih, a
dr ugi ima samo dva dir hema i on uzme jedan od ta dva i
udijeli ga u sadaku.
31
Ibnul Kajim: El Vabil es-Sajib, 2/38
2
Ovo je dio hadisa koji bilje` e: Ahmed, Ed-Darimi, Ebu Davud, Ibn
Hiban, El-Bejheki i drugi. U Ahmedovom Musnedu nalazi se u tomu broj
4, str. 419, broj 15.099. Albani ka` e da je vjerodostojan (u svome djelu
Sahihul d`ami ’, broj 1.112).
3
Ibn Hiban u svome Sahihu, tom 4/32, broj hadisa 3.312. Hadis bilje` e jo{
Ahmed, En-Nesai, Bejheki i El-Hakim. El-Hakim ka`e da je hadis vjerodostojan
po {artovima Imama Muslima. U Sahihul D`ami’ je pod brojem 3.606.


76
4. Vrijednost vremena i mjesta je kao vrijednost ramazana i
deset dana zul-hidždžeta nad ostalim mjesecima i danima,
ukoliko se u njima povecaju dobra djela. Od najboljih mjesta
kod Allaha u kojima se umnogostrucuju dobra djela su,
mekanski harem, Poslanikova džamija i Mesdžidul Aksa u
Palestini.
Djelo se mnogostruko nagraduje u nepoznatom mjestu i
nepoznatom vremenu. Što se više približava Sudnji dan
ljudska nemarnost i odsutnost dobrih djela se povecava kao i
udaljavanja od Allaha i njegova šerijata. Razlog za to je što se
povecava strast i otvaraju vrata razli~itih uživanja. Rekao je
Uzvišeni: I kada bi zaboravili ono cime su opominjani, Mi
bismo im kapije svega otvorili; a kada bi se onome što im je
dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom
svaku nadu gubili.
1

Dunjaluk se u ovom vremenu otvorio mnogim ljudima.
Zemlja je puna razli~itih blagodati koje nam Allah Uzvišeni
nije podario iz ljubavi i poštovanja prema nama, jer bi, u tom
slucaju, Allahov Poslanik i ashabi bili preci da uživaju te
blagodati od nas. Te blagodati su za nas kušnja i ispit.
Vidite, kada god grešnici grijeh kakav ucine, Allah im
podari još više blagodati sve dok se ne utope u njima i
uživanjima koja im pristižusa svih strana. Rekao je Uzvišeni:
Misle li oni - kada ih imetkom i sinovima pomažemo, da
žurimo da im neko dobro ucinimo? Nikako, ali oni ne
opažaju.
2

Ukoliko na brzinu pogledamo u naše zajednice (društvo)
vidjet cemo kako su te blagodati ustvari nesreca, osim za one
kojima se Allah Uzvišeni smilovao. Mnoge porodice kojima
je Allah podario te blagodati odale su se uživanjima i

1
Sura El-An’am, ajet 44
2
Sura El-Mu’minun, ajeti 55,56


77
lagodnom životu. Oni trce za svim što im dolazi sa zapada.
Oni slijede nevjernike u odijevanju, izgledu i frizuri.
Razgoli}enost, pokvarenjaštvo, porno filmovi sve to se ne
smatra monopolom nevjernickih zemalja, te prljave stvari
preplavile su i islamske zemlje.
Otkako su satelitske antene prekrile krovove naših kuca
naša srca prekrila je hrda i još više ih ocrnila a naše poglede
zaslijepila. Ljudi su se veselili satelitskim antenama i internetu,
a ja ih vidim kao najavu nesrece i crne oblake koji nas
podsjecaju na oblake naroda Ad koji im se obradovao i
obveselio govoreci: Ovaj nam oblak kišu donosi! Ne, to je ono
što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi.
1
To
govorimo, a dobro znamo šta sve te stvari nose sa sobom, kakvu
korist i kakvu štetu. Te koristi mogu se pronaci i na drugoj
strani, ali kada je u pitanju šteta ona je neprocjenjiva i
neprocjenjivo je ono što gubimo.
2
Vrijeme koje smo izgubili ili
cemo izgubiti na internetu ili uz satelitski program nemoguce je
povratiti. Poslije nam ostaju samo kajanje i žaljenje. Tada cemo
džaba žaliti i kajati se jer od toga nece biti koristi.
Kažemo, pored mnoštva iskušenja i izljeva strasti,
nagrada vjerniku u posljednjem vremenu povecava se i
umnogostrucuje zbog problema s kojima se susrece i koje trpi.
U hadisu se spominje: Vaš boravak na dunjaluku, u odnosu na
prethodne narode, je kao period izmedu ikindije do zalaska
sunca. Dobili su sljedbenici Tevrata Tevrat, i oni su radili i
trudili se do pola dana, zatim su iznemogli. Oni su nagradeni
kiratom. Poslije su dobili sljedbenici Indžila Indžil i oni su
radili i trudili se do ikindije, pa su iznemogli. Oni su

1
Sura El-Ahkaf, ajet 24
2
Ukoliko smo izgubili vrijeme u dozovoljenim stvarima od kojih nema koristi,
{ta da ka` emo za nedozvoljene stvari. Posljednje ankete potvr| uju da se
kori{tenje interneta u svijetu pove}alo za 70 posto. To se odnosi i na islamski
svijet {to je ` alosna utjeha. S napomenom, svima nam je jasno i to koliko mnogo
dobara se krije iz ova dva velika i mo}na medija interneta i satelitskih antena.


78
nagradeni kiratom. Poslije smo mi dobiliKur’an i radit cemo
do akšama. Mi cemo dobiti dva kirata. Sljedbenici Knjige reci
ce: Gospodaru naš nagradio si ih s dva kirata, a nas s jednim,
a mi smo više radili od njih. Na to ce Uzvišeni Allah reci:
Jesam li vam nepravedno uracunao nagradu. Nisi - odgovorit
ce. I On ce reci: Ovo je moja blagodat koju ja dajem kome
hocu.
1

Hadis ukazuje na to da su jevreji i kršcani više radili i
više se trudili od muslimana, ali su manje nagradeni od
muslimana. Allah Uzvišeni povecao je nagradu ovom ummetu
u odnosu na prethodne. Dozvolio nam je ono što je zabranio
jevrejima. Oni su bili u tuzi i brizi zbog svojih grijeha i bile su
im date te{ke zadace i obaveze kao što su: me| usobno
ubijanje, kako bi im se oprostilo i pokajanje primilo, te
odsijecanje odjece na kojoj je bila necistoca.
Isposnici iz reda sinova Israilicana poznati su po svome
isposništvu i odricanju od ovoga svijeta. Isto tako, kršcanski
monasi poznati su po celibatu (ostavljanju ženidbe) i po svojoj
povu~enosti u samostane. Sve to ne nalazimo kod muslimana.
Rekao je Uzvišeni: onima koji ce slijediti Poslanika,
vjerovjesnika, koji nece znati ni da cita ni da piše, kojeg oni kod
sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji ce od njih tražiti
da cine dobra djela, a od odvratnih odvracati ih, koji ce im
lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji ce ih tereta i
teškoca koje su oni imali osloboditi.
2

Kao što su djela jevreja i kršcana u pocetku bila veca, a
nagrada manja, ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve
selleme, u pocetku je imao više djela. Pojedinac je u pocetku
imao mnogo više dobrih djela od namaza, sadake itd. za
razliku od muslimana u posljednjem vremenu, koji ce za ista
djela imati pedeset puta vecu nagradu od prvih muslimana.

1
Buhari: Sahih, Poglavlje o namaskim vremenima, 1/204, broj hadisa 532
2
Sura El-E’araf, ajet, 157


79
Od mjesta gdje se pretežno ne spominje i uglavnom se
niko ne sjeca Allaha, dž.š, kroz sva vremena, a na kojima se
dobro djelo mnogostruko nagraduje su: pijace, mjesta
skupljanja ljudi. Ashabi i one bolje generacije vodili su racuna
da povecaju svoja dobra djela. Neki od njih su odlazili na
pijacu samo da Allaha Uzvišenog spominju i da Mu zikr cine,
kako bi uvecali svoju nagradu.
U hadisu se spominje: Ko ode na pijacu i r ekne: Lâ
ilâhe illallâhu vahdehû lâ šer ike leh, lehulmulku ve
lehulhamdu, juhjî ve jumîtu, ve huve hajjun lâ jemûtu, bi
jedihil-hajr u ve huve alâ kulli šej-in kadîr “Nema Boga
osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada
sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrcuje, i On je Živi,
Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On sve može” dobice
nagradu od milion sevapa, oprašta mu se milion grijeha i
njegova deredža poveca se za milion puta.
1
U drugom rivajetu
dodaje se: i napravi mu se kuca u Džennetu. Pametan i
inteligentan insan nastojace da iskoristi ovakve ponude kako bi
ga Allah Uzvišeni mnogostruko nagradio.


1
Et-Tirmizi: Sunen, i on ka` e za ovaj hadis da je garib. Albani ga smatra
vjerodostojnim, vidi Sahih Et-Tirmizi broj 3.428 .


80


NAJBOLJA INVESTICIJA
Pogled na milijar der e u našem vr emenu

rije dvadeset do trideset godina u zemljama bogatim
naftom, a i u drugim, današnji milijarderi uopce nisu
postojali, niti su se spominjali. Iskoristivši vrijeme
ekonomskog procvata i sve vece potražnje za naftom oni su
uspijeli da zgrnu i sakupe ogromna bogatstva, mada su ti
bogataši u pocetku bili prosjecni ljudi. Oni nisu imali
posebnog imetka koji bi ih izdvajao od ostalih ljudi u tom
vremenu. Kako su uspjeli steci toliko bogatstvo, a drugi nisu,
mada su svi imali približne uslove? Analizirajuci taj vremenski
period vidjecemo da su oni uložili svoj mali imetak u
investicije za koje je bio zainteresovan veoma mali broj ljudi.
Vecina ljudi oko njih uop}e se nije interesovala za takvo nešto.
Te investicije u pocetku nisu garantovale brzu zaradu, a bila je
prisutna velika doza opasnosti od totalnog bankrota. Mi
govorimo o investiranju u izgradnju na prostorima koja su tada
bila daleko od velikih naselja.
Uzmimo kao primjer grad Džidu u Saudijskoj Arabiji.
Džida je tada bila malo naselje. Parcele i zemlja za gradnju
bili su veoma jeftini. Metar kvadratni tada se bez problema
kupovao za nekoliko rijala. Niko tada nije vjerovao da je ono
što cine pojedinci prava investicija.
P


81
Ljudi nisu vjerovali da je to uopce isplativo. Vecina nije
željela da razmišlja o takvoj zaradi jer ta se zarada cinila
veoma dalekom. Mnogi su govorili da oni koji ulažu novac u
takve projekte nisu normalni i samo džaba troše svoj imetak.
Nisu mogli da shvate da ce izgradnja naselja na toj zemlji
podici veliku vrijednost tih parcela i tog zemljišta. Pojedinci
koji su ulagali svoj novac u to bili su dalekovidni. Nisu se
zadovoljavali jednostavnom i brzom zaradom. Oni su sa
svojim dalekovidnim poslovanjem postali prestižna skupina
ljudi po bogatstvu, zahvaljujuci strpljenju i poslovanju na duge
staze. Njihova glavna briga bila je kako skupiti što više
parcela, da bi, nakon dosta vremena, njihove cijene porasle na
stotine rijala po metru kvadratnom. Oni su danas najvideniji
ljudi u zemlji. To je uspješna generacija trgovaca u našem
društvu. Oni koji su do jucer napadani da su ludi i da badava
bacaju svoj imetak, postali su milioneri. Oni koji su ih
napadali na njih danas gledaju sa ushicenjem i prstima u njih
upiru. Oni su inteligentni sloj društva koji je pametno uložio
svoj imetak. Kada je roba na tržištu bila slabe prode i veoma
jeftina oni su je uzimali sve dok je nisu mnogo sakupili.
S današnjeg gledišta oni su bili pametni jer su pametno
iskoristili priliku. Uspjeli su da pohrane svoj imetak za sutra,
kada im se ukazala prilika koja se ne vraca.

Unosna (isplativa) r oba

O pametni, vi koji ste iskoristili priliku u periodu
ekonomskog skoka, u vremenu neshvatanja, da li želite zaradu
bolju od te zarade, i vece bogatstvo?
Vi ste mislili da se ta prilika treba iskoristiti prije nego
što zauvijek prode. Pazite, i danas imate priliku! Ponudena
roba može se prodati za daleko vecu i obilniju zaradu. Vi ste
smatrali da je vaša investicija najbolja, sebe ste smatrali


82
sposobnim i inteligentnim. Pogledajte malo i vidjecete da ima
onih koji su pronicljiviji i inteligentniji od vas. Oni vide jo{
dalje od vas, njihov pogled je vredniji i skuplji. Njihova
investicija su - dobra djela.
Doista nejasnoca o vrijednosti dobrog djela na ovom
svijetu ucinila je da mnogi ljudi ne vode racuna o dobrim
djelima. Buduci da ljudi ne mogu kupiti ništa, niti pridobiti
neku materijalnu korist, mnogi su nezainteresovani za njih.
Rijali, dolari, dinari, euri su materijalna sredstva. Danas im se
pridaje vrijednost na ovom svijetu, jer njima se vrednuju
materijalne stvari. Covjek se mjeri prema imetku koji
posjeduje. Ukoliko nema imetka on je siromah i nema nikakve
vrijednosti.
Pa kada na ovom svijetu, u ocima nekih, materijalno
bogatstvo uzdiže neke ljude, a druge ponižava, isto tako ce
važeca valuta na ahiretu sevap (dobr o djelo) vrednovati ljude
na Sudnjem danu. Allah Uzvišeni ce preko dobrih djela neke
ljude uzdizati, a druge ponižavati, Svojom dobrotom i milošcu.
Onaj koji bude gledao dalekovidno, kao što su ovi bogataši,
nastojace da ih što više pohrani i sabere za sebe, kao što su i
ovi uzimali i kupovali što više zemlje i nekretnina. Neovisno,
koliko jedan sevap u ocima ljudi izgledao jeftin i beznacajan,
kao što je kvadratni metar zemlje nekada bio nekoliko rijala, a
sada vrijedi hiljadama, na Sudnjem danu vrijednost jednog
sevapa bice veca od ovog svijeta i svega što je na njemu.
Da, upravo tako, jedan sevap više ce vrijediti nego cijeli
dunjaluk sa svim svojim bogatstvima, ukrasima i uživanjima.

83
Kako to da ce jedan sevap biti r avan cijelom
dunjaluku i svemu što je na njemu, cak i više?

Evo primjera za poja{njenje. Zamisli, moj cijenjeni
brate, da si ti sada na Sudnjem danu i da su se tvoja dobra
djela poravnala s lošim. Prisiljen si da tražiš samo jedan sevap
da bi se spasio od džehennemske vatre. Ovdje nam tek biva
jasno kakva je tek prava vrijednost sevapa. Ti }e{ biti spreman
da da{ sve {to ima{ od svoga imetka, a i vi{e od toga, samo da
bi dobio taj sevap.
Tada, u tom dugom danu koji ce trajati pedeset hiljada
godina, Sunce ce se spustiti na milju iznad ljudskih glava.
Ugasit }e se njegov sjaj, a pojacati vrelina. Džehennem ce se
približiti mracan i crn, iz njega ce dopirati ` estoka huka i
pucketanje paklene vatre. Džehennem ce imati sedamdeset
hiljada užadi i svako uže ce nositi po sedamdeset hiljada meleka
koji }e htjeti da se obruše na one koji su, kao i ti, bili nemarni
na ovom svijetu.
Ti si u tminama, u velikom strahu, a oko tebe su
milijarde golih ljudi. Nemoj govoriti kao što neznalice govore:
Zajednicka smrt je milost jer Allah Uzvišeni na to je još prije
odgovorio: Toga dana nece vam biti od koristi to što cete u
muci zajedno biti kada je jasno da ste druge Allahu ravnim
smatrali.
1

U tom nepreglednom mno{tvu ljudi cija tjelesa ce sliciti
jedna na druge, teško ceš raspoznati i svoje bližnje, medu njima,
ukoliko uopce i{ta mogneš vidjeti u toj mrkloj tami. Na tom
strašnom mjestu zamisli da tražiš svog dragog oca i da tražiš od
njega taj malehni sevap kako bi se spasio od vatre. I tako ga
tražiš i tražiš, pitaš za njega, a svako se zabavio sobom. Svako
želi da sebe spasi, svi traže isto {to i ti. Zamisli koliko vremena

1
Sura Ez-Zuhruf, ajet 39


84
ti treba medu tolikim milijardama ljudi, u tom strahu i mraku,
da nadeš svoga oca. I, kada ga nadeš, kako ceš se samo
obradovati, kao da si blago otkrio, misleci da si riješio svoju
brigu. Našao si svog voljenog oca koji je svoj imetak na tebe
trošio i ni u cemu nije škrtario kada si ti u pitanju. Ali, neceš
dugo pored njega tako radostan stajati, po{to ceš se ponovo
razocarati i okahariti nakon što cuješ od svog babe rijeci: Danas
mi je samo briga kako da se ja spasim i šta ce biti sa mnom.
Tada ce ti naumpasti tvoja nježna i osjecajna majka koja
je toliko i toliko žrtvovala na dunjaluku zbog tebe. Krenut ceš
nju da tražiš stotinama, a možda i hiljadama godina na takvoj
vrucini i žegi, sve dok je ne nadeš. Pitat ceš je da ti da samo
jedan sevap, sevap na koji nisi obracao pažnju na dunjaluku.
Toliko prilika si imao da mnoge sevape zaradiš, ali si ih
propustio. Kako ceš se samo razocarati i ražalostiti kada cuješ
od nje iste rijeci kao i od svog oca: Samo da mi je danas sebe
spasiti. Ne mogu ti dati sevap ne znam šta ce biti sa mnom.
Sjetit ceš se svoje voljene žene, majke tvoje djece koja ih je
odgajala, oblacila i hranila. Koliko ceš samo potrošiti vremena da
je nadeš u tom danu. Koliko dugih godina koje ce biti duže nego
tvoj život na ovome svijetu, samo da je nadeš. Medutim, kada je
nadeš na tvoju žalost i nesrecu cut ceš isti odgovor.
Tada ceš ici i tražiti svakoga onog koga se sjetiš ne bili ti
dao samo jedan sevap. Tražit ceš svoje dijete, sina, kcerku,
brata, sestru, daidžu, amidžu, ro| ake i uvijek ceš cuti isti
odgovor: Kako da sebe spasim?
Dr agi moj br ate! Glavnina tvog ` ivota pro{la je u
tra` enju jednog sevapa. Pedeset hiljada godina ceš tražiti taj
sevap. Imao si priliku na dunjaluku da zaradiš mnogo više
sevapa za nekoliko sekundi. Mogucnost da nadeš svoje
roditelje ili nekoga bližnjeg u tom periodu, medu milijardama
ljudi, veoma je mala. To traženje trajat }e hiljadama godina,
od pedeset hiljada godina koliko ce trajati Sudnji dan.


85
Kada bi racunao kolika i kakva je to mogucnost, vidio bi
da je to poput traženja loptice s crnom tackom medu
milijardama slicnih. To ce, bez sumnje, veoma dugo trajati.
Jesi li vidio sada kako dobra djela (sevapi) postadoše
veoma skupi?
Ba{ ti sevapi koji su bili tako jeftini na dunjaluku,
postadoše veoma skupi. Nisu ti vrijedili ni jedne cigarete koju
ispuši pušac za nekoliko minuta, a zatim je ugasi pod svojom
nogom. Koliko je potrošio vremena da je ispuši? Za taj mali
period ti si mogao hiljade i milione sevapa da zaradiš.
Evo, recimo da si uspio naci taj sevap kod nekog od svojih
bližnjih. Koliko si bio spreman dati imetka za taj sevap? Zar ne bi
dao sve što si imao na dunjaluku samo za taj jedan sevap? Preko
tog sevapa, i nakon Allahove milosti, ulaziš u Džennet i bivaš
osloboden od vatre. Rekao je Uzvišeni: Kada bi sve ono što je na
Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i htjeli da se
otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo.
1

Ovaj ajet odnosi se i na tebe ukoliko ti se ne smiluje tvoj
Uzvišeni Gospodar i ne bude htio prihvatiti od tebe ništa, pa
makar ti posjedovao sve što je na Zemlji, i još toliko, jer tada
ovodunjalucke materijalne vrijednosti uopce nece vrijediti.
Tvoje bogatstvo na taj dan nece ti koristiti i sigurno ceš tražiti
nešto da se iskupiš, kako bi se iskupio i samo jedan jedini
sevap treba za to iskupljenje. Rekao je Uzvišeni: Iako ce jedni
druge vidjeti. Nevjernik bi jedva docekao da se od patnje toga
dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom
svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na
Zemlji, - samo da se izbavi.
2
Taj jedini sevap bit ce ti skuplji
nego sve što je na Zemlji, i svi što su na Zemlji. Da si ti
vlasnik svega na Zemlji, sve bi dao za taj sevap.

1
Sura El-Maide, ajet broj 36
2
Sura El-Me’arid`, ajeti broj 11-14


86
Sigurno ne možeš da vjeruješ da jedan beznacajan sevap
može biti toliko vrijedan jednog dana. Na berzi Sudnjeg dana
bit ce skuplji od dunjaluka i svega što je na njemu.
O ti nehajni covjece! Ti koji sebe smatraš inteligentnim i
oštroumnim, zar ti se nije razjasnilo šta je uspješna ekonomija i
zarada kada je u pitanju samo jedan sevap nakon ovakvog
opširnog izlaganja u ~iju istinitost i opravdanost nema sumnje?
Ti si se brinuo za svoj imetak, o tome kako ga uložiti, i
nisi bio siguran u zaradu. To je bio primjer investicije gdje
možeš samo dobiti i zaraditi, nikako izgubiti. O nehajni i
nemar ni covjece! Požuri, prije nego se zatvore vrata za tvoje
sevape i kada ti se nece od tvog imetka ništa racunati kao
vrijednost, osim dobrih djela i sevapa. Koristi što prije svaku
pogodnu situaciju, jer to je uspješna trgovina i tamo je samo
jedna valuta važeca, a to je dobro djelo tj. sevap za ciju zaradu
danas nema ogranicenja. Niko ne može da obezvrijedi tu valutu.
Zato, moj br ate, dodi, dodi i ne boj se! Rekao je šejh
Muhamed el-Gazali: Poznajem mnoge ljude kojima nedostaje
ispravno mišljenje, iako posjeduju oštroumnost kojom
otkrivaju najskrivenije stvari. Oni nemaju koristi od svoje
razboritosti jer su neodlucni, pa ostaju na svom mjestu
ograniceni osjecanjima zbunjenosti i straha.
1
Do odustajanja i
straha da se pride dobrim djelima dolazi samo zato što se voli
strast koja se uvriježila u našim srcima. Mi zato griješimo i
pravimo velike greške, a mislimo da radimo dobra djela. Mi se
udaljavamo od pravog puta, a mislimo da smo na pravoj stazi.
Moramo da napravimo razliku izmedu onog što bismo mi
voljeli da bude i onog što zaista jeste. Tako smo obavezni
uraditi kako bismo nacisto znali gdje smo. Time bismo sebi
olakšali slijedenje istine u kojoj nema krivotvorenosti, jer ako
pogledamo u istinu kroz pogled strasti necemo vidjeti drugo
do tu strast, a mislit cemo da je istina.

1
Muhammed el-Gazali: Obnovi svoj `ivot, strana 54


87
Poštovani br ate! Da bi postao milijarder na ovome
svijetu moraš prona}i jedan od nacina zarade koja ce ti
omoguciti dobit od 10 do 100 puta, i 200 puta vecu od tvoje
glavnice. Takva dobit danas nije moguca. U brzom
ekonomskom razvoju pretekli su te milioneri. Oni su bili
malobrojni prvaci koji su ostvarili najvecu dobit pretekavši
tada mnoge druge.
Ti imaš priliku za još bolje ulaganje koje ce ti omoguciti
veliku dobit, vecu od njihove dobiti. Mnogi ljudi nisu svjesni
tog ulaganja. Zato ti budi od onih malobrojnih koji su uspjeli
preteci druge na tom polju. Rekao je Uzvišeni: Bit ce ih
mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih.
1
Malo je onih
koje je njihovo razmišljanje i vjerovanje u Alaha Uzvišenog
dovelo do takvog investiranja i takve investicije. Tvoja dobit i
zarada u toj investiciji bit ce od 10 do 700 puta veca od
uradenog dobrog djela. Zašto da ne probaš? Zar te nije strah da
ce ti ovaj svijet promaci i otici, a da ga ne iskoristiš?
Kroz tu investiciju sigurno neceš izgubiti dunjaluk koji
voliš, naprotiv dobit ceš i ovaj i onaj svijet. Od Ibnul Mesuda,
r.a, prenosi se da je neki covjek darovao žigosanu devu na
Allahovom putu, pa je Resul, sallallahu alejhi ve selleme,
rekao: Na Sudnjem danu ce dobiti za nju 700 žigosanih
deva.
21
Sura El-Vakia, ajeti 13 i 14
2
En-Nesai: Sunen, tom broj 6, strana 49, hadis broj 3.187. Albani ka` e da
je hadis vjerodostojan - sahih.


88


ZARADA O KOJOJ SMO MOGLI SAMO
SANJATI

laganje kapitala na dunjaluku i izvlacenje koristi iz njega
nije jednostavan posao. Takvo poslovanje zahtijeva
mnogo vremena i truda. Ali, poslovanje s dobrim djelima
daleko je lakše. Da bi sabirao sevape ne moraš cak ni s mjesta
ustati. Naprimjer: da prouciš ajet iz Kur’ani kerima i da za svaki
harf dobiješ 10 sevapa. Ako bi proucio Fatihu, cije ucenje nece
potrajati više od tridesetak sekundi, cak možda i manje, zaradio bi
1.430 sevapa, a Allah povecava još više kome hoce. To je potvrdio
Resul, sallallahu alejhi ve selleme, rekavši: Ko pr ouci har f iz
Kur ’ana za njega ima jedan sevap koji se nagr aduje
desetor ostr uko. Nisam r ekao Elif Lam Mim je har f, nego
kažem Elif je har f, Lam je har f, i Mim je har f.
1
Šejhul islam
Ibnul Tejmije je rekao: Nema vjernika koji zamoli Allaha i kaže:
Gospodaru moj, oprosti vjernicima i vjernicama, muslimanima i
muslimankama, živim od njih i mrtvim, a da za svakog od njih, od
vjernika i vjernica, od muslimana i muslimanki, od živih i onih koji
su pomrli, ne dobije po jedan sevap. Od Ubadeta, ra, prenosi se da
je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
selleme: Ko zatraži oprost od Allaha za sve vjernike i vjernice,
Allah ce mu oprostiti i dati za svakog vjernika i svaku vjernicu
po jedan sevap.
2


1
Et-Tirmizi: Sunen, broj hadisa 2.988. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan-sahih.
2
El-Hejsemi u Med`meul Zevaid, 10/210 sa vjerodostojnim lancem
prenosilaca {to potvr| uje i Albani u svom djelu Sahihul-D`ami’, 2/6.026
U


89
Postoje periodi i mjesta na kojima se umnogostrucuju
nagrade za dobra djela. Uz malo napora možeš da dobiješ
dvorce, perivoje, hurije i sluge u Džennetu, u kojem nema
kraja, niti ce propasti.
Ovosvjetski bogataši sakupljaju svoj imetak i godinama
ga pohranjuju da bi na koncu kupili s tim novcem dvorac ili
kakav divan park. Oni, zatim, svoj kratki ovosvjetski život
provode obilazeci te svoje nekretnine, sve dok ih smrt ne zadesi.
A ti, koji želiš ahiret - onaj svijet, možeš povoljno da kupiš više
dvoraca, opremljenih i dotjeranih u kojima hurije žive i stanuju,
oko kojih su divni parkovi i perivoji. Sve to tako veliko i divno
možeš postici i zaraditi na svojoj postelji, a da i ne ustaneš.
Kuce u Džennetu grade se zikrom, sjecanjem na Allaha
Uzvišenog i dobrim djelima. A kada covjek prestane
spominjati i velicati Allaha meleki prestanu da grade njegove
zadužbine u Džennetu. Onda im se vikne: Gr adite, a oni
kažu: Kada nam dode novi mater ijal.
1

Ko prouci Kul huvallahu do kraja 10 puta Allah Uzvišeni
mu sagradi dvorac u Džennetu.
2
Ko kaže Subhanallahil azim
vebi hamdihi – Uzvišen neka je Allah veliki i Njemu neka je
hvala, nikne mu palma u Džennetu.
3

Pa, šta misliš, moj cijenjeni brate, ako ustaneš iz svoje
postelje i abdestiš, zatim klanjaš koju nafilu, ili udijeliš
sadaku, ili dobrovoljno postiš, ili uradiš mnoga dobra djela?
Bit ceš, bez imalo sumnje, od pobjednika na Sudnjem danu,
ba{ kao što je obecao naš Uzvišeni Gospodar.


1
Ibnul Kajim: El-Vabil es-Sajib, strana 109
2
Ahmed ibnul Hanbel: Musned, 3/437, a Albani ka` e da je hadis
vjerodostojan, vidi Es-Sahiha, broj 589
3
Et-Tirmizi: Sunen, hadis je vjerodostojan, broj 3.602. Albani u Sahihu et-
Tirmizi, broj 6.465


90


TEŽNJA ZA DOBRIM DJELIMA

udro je i pametno da se covjek savjesno trudi u
pokornosti svome Gospodaru, da teži da zadovolji svoga
Uzvišenog Gospodara i da uradi dobro djelo kao što
nastoji steci imetak, i još više. On ce nastojati da uradi dobro djelo i
da to djelo bude što ljepše kako bi bilo mnogostruko nagradeno.
Allah Uzvišeni i njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme,
podsti~u nas da cinimo što više dobrovoljnih ibadeta, pojašnjavajuci
najbolja djela, spominjuci ih pojedinacno, izlažuci ih na razlicite
nacine, kako bi privukli što više ljudi da ih rade, kako bi usadili
vrijednost dobrog djela u dušama ljudi i kako bi pojasnili kolika je
vrijednost dobrog djela kod Allaha Uzvišenog. Od tih primjera su:
1. Spominjanje broja sevapa.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: Zar neko od vas
nije u mogucnosti da zar adi 1.000 sevapa? Pa ga je upitao
jedan od pr isutnih: Kako ce jedan od nas zar aditi 1.000
sevapa? Neka kaže 100 puta Subhanallah - Allah je Uzvišen, i
time ce mu se upisati 1.000 sevapa ili izbr isati 1.000 gr ijeha.
1

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: Ko
pr ouci har f iz Allahove knjige ima sevap, a sevap se

1
Muslim: Sahih, broj hadisa 6.802
M


91
nagr aduje desetor ostr uko. Ne kažem Elif Lam Mim je har f,
nego kažem Elif je har f, Lam je har f i Mim je har f.
1

2. Obveseljavanje Džennetom i povecavanje stepeni -
deredža u njemu, ili spominjanje šta se dešava u Džennetu
zbog odredenih dobrih djela.
Resul, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: Ko kaže
Subhanallahil azim vebihamdihi, u Džennetu mu naraste jedna
palma.
2
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, takode je rekao:
Nema nijednog muslimana koji klanja 12 r ekjata nafile svaki
dan, Allaha r adi, por ed far zova, a da mu Allah nece sagr aditi
kucu u Džennetu.
3
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je
rekao: Ko bude klanjao sabah i ikindiju uci ce u Džennet.
4

3. Usporedivanje u nagradi.
Kao što je rekao Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Ko nahrani
postaca ima istu nagradu kao i on, s tim što se postacu od
njegove nagrade nece ništa umanjiti.
5
Rekao je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve selleme: Ko se okupa na dan džume,
kupanjem od džunupluka, a zatim ode u džamiju, kao da je
darovao devu. A ko ode u drugom sahatu kao da je darovao
govece, a ko ode u trecem sahatu kao da je darovao rogata
ovna, a ko ode u cetvrtom sahatu kao da je darovao kokoš, a ko
ode u petom sahatu kao da je darovao jaje, a kada se imam
popne na mimber i meleki prisustvuju slušanju hutbe.
6


1
Hadis bilje` i Et-Tirmizi u Sunenu od Ibn Mesuda, r.a, i ka` e da je hadis
vjerodostojan, broj 2.988. Albani ka` e da je vjerodostojan. Vidi: Sahih Et-
Tirmizi, 2.910
2
Et-Tirmizi: Sunen, broj hadisa 3.602, hadis je vjerodostojan; vidi Sahih
et-Tirmizi od Albanija, broj hadisa 6.465
3
Muslim: Sahih, broj hadisa 1.646
4
Mutefekun alejhi, kod Buharije pod brojem 567
5
Et-Tirmizi: Sunen, hadis broj 801, hadis je vjerodostojan. Albani ga
bilje` i u Sahih et-Tirmizi, broj 807
6
Hadis bilje` e Buharija i Muslim. Kod Buharije je pod brojem 870


92
4. Objašnjenje kolika je vrijednost dobrog djela u odnosu na
nešto drugo.
Kao što su rijeci Resula, sallallahu alejhi ve selleme, o vrijednosti
sure Ihlas (Kul huvallahu ehad). Resul, sallallahu alejhi ve
selleme, rekao je: Sur a Ihlas je kao tr ecina Kur ’ana.
1

5. Brisanje grijeha i ucinjenih loših djela
Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Ko abdesti i
uljepša svoj abdest iz njegovog tijela izidu gr ijesi, pa cak i
oni ispod noktiju.
2

6. Skrivanjem nagrade, da bi se naglasila njena velicina,
odnosno velicina tog dobrog djela
Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve selleme, o postu: Svako
dobr o djelo koje ucini sin Ademov nagr aduje se od 10 do
700 puta više, osim posta. Rekao je Uzvišeni Allah: Jer ,
post je moj i ja posebno za njega nagr adujem.
3
Ovdje je
pojasnio da je post vredniji od 700 puta vece nagrade.
7. Spominjanjem primjera
Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Šta mislite kada
bi u dvor ištu nekog od vas tekla r ijeka i on se kupao svaki
dan pet puta, da li bi ostalo išta pr ljavštine na njemu?
Odgovor ili su: Ne bi ostalo ništa Allahov Poslanice. Pa, je
r ekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: Doista namaz
cisti od gr ijeha kao što voda cisti od pr ljavštine.
4

8. Procjenjivanje sevapa s materijalnom vrijednošcu na ovom
svijetu radi približavanja i lakšeg vrednovanja izmedu razlicitih
stvari kao što je spomenuo Resul, sallallahu alejhi ve selleme:

1
Muslim: Sahih, broj hadisa 1.836
2
Muslim: Sahih, broj hadisa 531
3
Muslim: Sahih, broj hadisa 2.660
4
Imami Ahmed: Musned, broj hadisa 520. Albani u svome djelu Es-Sahiha,
pod brojem 1.614 spominje ovaj hadis i ka` e da je vjerodostojan-sahih.


93
Ko od vas želi da ode u dolinu Bathane ili Akika i dovede
sebi iz njih dvije deve zajedno da ne ucini time nikakav
gr ijeh i ne pr ekine r odbinske veze? Odgovor ili smo: Svi
bismo to željeli Allahov Poslanice. Zato onaj od vas koji
r ano ode u džamiju pa nauci ili pr ouci dva ajeta iz
Allahove knjige bolje mu je to od dvije deve, a tr i ajeta od
tr i deve, cetir i ajeta od cetir i deve i od citavog kr da deva.
1

9. Spominjanje dobrote i vrijednosti onoga koji uradi
odredeno djelo
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: Najbolji od vas
su oni koji nauce Kur ’an i dr uge njemu poducavaju.
2

Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na ovu temu je tako| e
rekao: Uspjeli su pojedinci. Koji pojedinci, Allahov
Poslanice? – upitaše ashabi. Oni koji mnogo Allaha
spominju i one koje mnogo Allaha spominju i velicaju.
3

10. Zasluživanjem še’fata Resula, sallallahu alejhi ve selleme,
ili kur’anskog še’fata (zalaganje i zauzimanje kod Allaha na
Sudnjem danu).
Kao što su rijeci Resula, sallallahu alejhi ve selleme, na ovu
temu: Ucite Kur ’an jer doista ce on doci na Sudnjem dana
kao še’fadžija - zauzimac kod Allaha za one koji ga uce.
4

11. Blagoslovom meleka i njihovim traženjem oprosta kod
Allaha za odredenog covjeka
Resul, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: Meleki donose
salavat na svakog od vas sve dok se nalazi na mjestu gdje je

1
Muslim: Sahih, poglavlje: Namaz musafira i njegovo skra}ivanje, Naslov:
Vrijednost u~enja Kur’ana u namazu i njegovo podu~avanje, tom 1, strana
552, broj hadisa 803
2
Buhari: Sahih, tom 17, strana 5, broj hadisa 4.907
3
Muslim: Sahih, broj hadisa 6.759
4
Muslim: Sahih, tom 6, strana 74, broj hadisa 1.824


94
klanjao i dok ne izgubi abdest govor eci: Gospodar u naš,
oprosti mu i smiluj mu se.
1

12. Spominjanjem mjesta i stepena odredenog djela kod
Allaha Uzvišenog i da je On, Uzvišeni, s tim djelom zadovoljan
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: Doista Allah
voli od onog koji r adi kakvo dobr o djelo da ga upotpuni i
lijepo ur adi.
2
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je:
Allah Uzvišeni divi se pastir u kada je sam na ispaši s
ovcama i kada pr ouci ezan i klanja namaz.
3

Postoje ibadeti ciju nagradu je spomenuo i pojasnio Allah
Uzvišeni tako da bi ti ibadeti bili privlacniji ljudima. Neke
nagrade Allah Uzvišeni je sakrio iz svoje mudrosti i iz poštovanja
prema vjerniku kako bi ga iznenadio obilnom nagradom na
ahiretu. Zato musliman treba da u svim vrstama ibadeta ima
nagradu i udio. Ne treba da se zadovolji i koncentriše samo na
jednu vrstu ibadeta, propuštajuci druge, kako bi bio pozvan sa
svih 8 vrata Dženneta na Sudnjem danu. Trebalo bi da se svim
silama trudi kako bi što više uvecao svoju nagradu.
Neka djela se na odredenim mjestima i u odredenom
vremenu umnogostru~uju - mnogostruko nagraduju. Naprimjer, u
dva casna harema dobro djelo se višestruko nagraduje. U Mekki
dobro djelo nagraduje se sto hiljada puta vecom nagradom nego
na drugom mjestu. U Poslanikovoj džamiji u Medini 1.000 puta
više nego na nekom drugom mjestu. Spominje se u hadisu od Ibn
Abasa: O sinovi moji, izidite na hadždž iz Mekke pješice i
vr atite se pješice u Mekku jer sam ja cuo Allahova Poslanika,
sallallahu alejhi ve selleme, da je r ekao: Doista, hadžija koji
putuje na jahalici svakim kor akom koji napr avi njegova

1
Buhari: Sahih, broj hadisa 440
2
Hadis bilje` i El-Bejheki u [ uabul imanu od Kulejbija, a Albani ka` e da je
hadis vjerodostojan pod brojem 1.891
3
Ahmed: Musned, broj hadisa 16.985. Albani spominje sli~an hadis u djelu
Sahihul D`ami’ u kome dodaje odre| eni dodatak pod brojem 8.102.


95
jahalica ima 70 dobr ih djela. A hadžija pješak svakim svojim
kor akom ima 700 dobr ih djela od posebnih nagr ada u
mekkanskom har emu. Neko je upitao: Kakve su to posebne
nagr ade u mekkanskom har emu? Tu se za ucinjeno dobr o
djelo pi{e sto hiljada dobr ih djela.
1

Da li si znao, dragi moj brate, da je nagrada za jedan
namaz kod Kjabe u Mekki ista kao za pet miliona namaza na
drugom mjestu. Kada je Allah Uzvišeni propisao pedeset
namaza ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, a
zatim tu obavezu smanjio na pet namaza, ucinio je nagradu za
svaki obavljeni namaz kao da se klanjalo deset namaza. Time
vjernik, obavljaju}i svaki dan pet namaza, posti` e nagradu od
pedest namaza.
U vjerodostojnom hadisu spominje se: Svako dobr o
djelo nagr aduje se tako kao da ih je deset ucinjeno. Pedeset
namaza zapisano je vjer nicima u glavnoj knjizi, a oni
obavljaju pet.
2
Ukoliko pedeset namaza pomnožimo sa sto
hiljada dobit cemo cifru od pet miliona namaza. Nagrada na
ovom blagoslovljenom mjestu ne odnosi se samo na namaz,
ve} i na ostala dobra djela, kao što je u~enje Kur’ana gdje za
jedan prou~eni harf nagrada iznosi milion sevapa:
1x10(desetorostruka nagrada za dobro djelo)x100.000=1 milion.
Najbolji od nacina za povecanje dobrih djela jeste da
pogledaš u djela o kojima bi trebalo povesti racuna kao što je
ucenje Kur’ani kerima. Naprimjer, kada uciš Kur’an za svaki
prouceni harf imaš desetorostruku nagradu. Ako ga budeš

1
Vidi: Med`meu Zevaid, broj hadisa 7.825. El-Bejheki ga spominje u
svome djelu Es-Sunen el-Kubra i El-Hakim u svome djelu El-Mustedrek i
ka` e da je ovaj hadis vjerodostojan - sahih. Ibnul Huzejme u svome Sahihu
bilje` i ovaj hadis i ka` e: U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Isa ibn
Sevade kao {to bilje` i El-Bezar i Taberani i ka` e Isa ibn Sevade je
nepoznat ~ovjek, a ostali iz l anca prenosilaca ovog hadisa su pouzdani.
2
Buhari: Sahih, Poglavlje: Et-Tevhid, broj hadisa 7.079


96
proucio s abdestom ta se nagrada udvostrucuje. Ako ga budeš
ucio okrenut prema kibli nagrada se još više povecava, a ako
ga budeš ucio u namazu nagrada se jo{ vi{e povecava. Allah
opet uvecava nagradu kome On hoce, još više.
Od vremenskih perioda u kojima se nagrada posebno
povecava je korištenje vremena o kojem ljudi ne vode racuna
kada su nehajni i nemarni spram vremena. U tom periodu, ako
spominješ Allaha u sebi ili klanjaš neku nafilu, nagrada za taj
ibadet bit ce umnogostrucena i uvecana mnogo više nego kada
bi taj ibadet obavio onda kada su ljudi svjesni vremena i
obavljanja takvog ibadeta. Primjer takvih vremenskih perioda
je: kada se ljudi iskupe radi neke zabave, kada je vrijeme
spavanja, kada si na pijaci, caršiji… Na osnovu toga možeš da
iznadeš i vidiš još mnogo slicnih prostora i perioda.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: Ko ude
na pijacu i kaže: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ šer ikeleh,
lehulmulku ve lehulhamdu, juhjî ve jumîtu, ve huve
hajjun lâ jemûtu, bi jedihil-hajr u ve huve alâ kulli šej-in
kadîr - Samo je Allah bog. Njemu nije niko ravan. Njemu
pripada sva vlast i svaka hvala. On daje život i smrt i On je
živi koji nikada nece umrijeti. U Njegovoj ruci je svako dobro i
On je Svemocan i sve može. Ko prouci te rijeci upiše mu se
milion sevapa, i izbriše milion loših djela i podigne mu se
stepen za milion deredža.
1


1
Et-Tirmizi u Sunenu ka` e da je hadis garib, a Albani ka` e da je hadis
vjerodostojan. Broj hadisa je 3.428


97
Posebno voditi br igu o dobr im djelima,
da ih šejtan ne umanji

Šejtan ce stalno kvariti vjerniku njegov ibadet, uporno
nastojeci da mu smanji nagradu za njega. Pokušavat ce da mu
skrene misao s tog ibadeta, tako da ga nece obavljati skrušeno.
Donosit ce mu misli o ovosvjetskim stvarima i problemima
koje ce ga zaokupljati i smanjivati mu koncentraciju prilikom
obavljanja tog ibadeta. Ubacivat ce mu u srce želju da se istice
medu ljudima tim ibadetom ili ce mu ubacivat želju da mu je
drago da se pohvali za to pred ljudima.
Zamisli sebe da radiš u trgovini i da si zaradio milione,
zatim dode lopov i vecinu tog imetka ti odnese. Ima ljudi koji
bi se ubili u tim situacijama, da nas Allah sacuva, zbog težine
tog iskušenja i žalosti za tolikim imetkom, a toliko se odricao
da bi taj novac sakupio.
Primjer za takvog lopova je, moj dragi brate, primjer
šejtana. Zamisli da si zaradio pet miliona dobrih djela
klanjajuci namaz kod Kjabe. Za vrijeme tog namaza dode ti
šejtan, tvoje misli skrene na drugu stranu i tako ti upropasti tu
veliku nagradu i za taj namaz ne dobiješ nagradu poput drugih.
Iz tog namaza izvuceš samo nekoliko hiljada sevapa od pet
miliona, koliko ti je bilo na dohvat ruke.
Šejtan, treba da znaš, može da ti ukrade sve te sevape
ukoliko ne budeš vodio racuna o njima. Tvoja žalost, cemer i
jad tek ce se vidjeti na Sudnjem danu, kada otkriješ koliko
blago si izgubio. Plakat ceš tada, a od plakanja nikakve koristi
nece biti

98


POTPUNI POGLED PREMA OVOM
SVIJETU

d mudrosti je da potpuno sagledamo ono što nas
susrece, tako što cemo promotriti svaki problem u
potpunosti, analizirajuci ga sa svih aspekata i strana.
Covjek ne treba da zadrži svoj pogled na nekom mjestu ili
odredenoj tacki za koju on misli da je bitna i na osnovu toga
da dâ konacan sud za sve to. Nije ispravno da to ~ini na
osnovu promatranja samo jednog dijela. On mora da se
navikne na potpuno sagledavanje problema kojim se bavi i
koji rje{ava.
Mnogim ljudima nedostaje mudrosti i dalekovidnosti u
rješavanju problema. Neki ljudi, kada žele da grade kucu,
gledaju koliko imaju imetka, pa ako ima dovoljno da kupi
zemljište, napravi zgradu i opremi je, pocinje gradnju. Svim
raspoloživim silama nastoji da to ostvari. Takvi ljudi nisu
sagledali problem sa svih strana. Postoje još mnogi troškovi
koje je potrebno sagledati kao što su: održavanje ove zgrade i
njena upotreba. Zgrada, ukoliko je velika, iziskuje velike
troškove održavanja u {ta ulazi: troškovi struje, centralnog
grijanja, klima uredaji, ako postoje, voda, instalacije,
komunalije, zatvoreni bazeni i dr. Zatim, da li je supruga u
mogucnosti sama da održava tako veliku zgradu? Sve to
O


99
uslovljava i dodatne troškove, od angažovanja posluge i
kucnih pomocnica za spremanje hrane i pospremanje kuce.
Zato covjek treba da sagleda izvore zarade pa, ako je u
mogucnosti, da izdvoji potrebni iznos za održavanje i
korištenje takve zgrade, da je gradi, a ako nije da uopce ne
ulazi u takav posao. Kako kaže jedna poslovica: Pružaj se
onoliko koliko ti je jorgan dug.
Mnogi ljudi samo gledaju kako ce posjedovati svoju
kucu, a ne gledaju šta sve stoji iza toga. Ako ikako može da
sagradi kucu ~ovjek }e sve svoje mogucnosti iskoristiti da to
ostvari. Uzet ce kredit i zadužiti se kod ljudi kako bi svoj cilj
ostvario. Zatim ga vidiš kako je potišten zbog ogromnih
dugovanja i kako pati sebe i svoju porodicu živeci u oskudici.
Neki ljudi bivaju prisiljeni da sve to prodaju i to veoma jeftino.
Pa je li mudro takvo što uciniti?
Drugi primjer: Pogledaj u velike grešnike. Oni koji
sebi dopuste prostituciju ili koji piju alkohol, oni samo
stvari posmatraju s tacke nasladivanja, ne gledajuci uopce
ništa drugo sve dok im ne bude kasno. Pogrešno je, cak je i
glupo, jednostrano posmatranje stvari. Isto tako, pogrešno je
i glupo gledati samo na sada{nje koristi i troškove
zapostavljajuci i zaboravljajuci koristi i troškove koji ce
poslije doci.
Problem moramo sagledati sa svih strana kako bismo
donijeli ispravnu odluku, izbliza i izdaleka, nepristrasno.
Kakve sada koristi imamo a kakve nam vrijeme donosi?
Direktne i indirektne, vidljive i skrivene, itd. Zatim da
usporedimo koristi i stvarne troškove kroz odredeni vremenski
period. Zatim sagledavamo šta dobijamo s tim od uštede
novca, vremena i truda itd. Sve to da usporedimo s drugom
mogucnošcu i onda odlucujemo {ta ~initi.100
Trenutno posmatranje vodi do analiziranja koristi i
troškova na pocetku i za kratki vremenski period. Medutim
dugoro~nije gledanje vodi studiranju koristi i troškova tokom
trajanja odre| enog posla. To je, moj cjenjeni brate, put za
ispravno rješenje svih problema velikih i malih.
Istovrsan nacin može da se primijeni i u rješavanju
najveceg problema o kojem govorimo u ovoj knjizi, a to je
problem života, ako ga tako možemo nazvati. Pogledaj
sljedecu skicu.


Iskorištavanje truda, vremena i imetka
Pravilan raspored truda, imetka i vremena u skladu s
potrebama vremena - perioda
Kratkovidno
- trenuta~no
gledanje
Dunjaluk Berzah Sudnji dan D` ennet ili D` ehennem
Dalekovidno
- potpuno
gledanje
Dunjaluk Berzah Sudnji dan D`ennet ili D`ehennem


101
Gledajuci u problem i na ono cime raspolažemo od
mogucnosti za njegovo rješavanje dalekovidnim i potpunim
sagledavanjem vidjet cemo da se neki od nas odnose prema
ovosvjetskom življenju na na~in koji je za ne povjerovati, u
odnosu prema vjecnom životu na ahiretu. Takav odnos
proistice samo od onih koje optužujemo za ludilo ili mentalne
poremecaje.
Šta re}i za onoga koji želi da se preseli iz Mekke u
Medinu, koji je sakupio svoj imetak i ukrcao se u kamion
želeci da stigne u Medinu kako bi živio u njoj. Prije nego što
stigne do Medine zaustavi se u nekom selu, kupi što mu je
potrebno za gradnju kuce i pocne da je gradi i dotjeruje. Kada
bismo ga upitali: Šta je u osnovi planirao? Rekao bi: Hocu u
Medinu, ali ovdje cu da se malo odmorim. Naravno svi bismo
ga smatrali ludim i nenormalnim.
Cijenjeni br ate, nemoj se cuditi! Mnogi ljudi u ovom
našem vremenu, sa svojom pamecu, razmišljanjima i
porijeklom, koji se smatraju intelektualcima, misliocima,
gospodom, videnijom inteligencijom rade isto kao i ovaj
covjek. Poneseni svojom uobraziljom, predali su se onom što
imaju od imetka, ugleda i vremena u ovom životu, na
odredenom mjestu, gdje ce veoma kratko ostati, ne misleci na
život u vjecnom boravištu - ahiretu. Takav covjek može biti u
boljem položaju od svih navedenih jer procenat sati koje ce
provesti u selu, u odnosu na procenat sati života kojeg bi živio
u Medini, iako je veoma mali, možemo matematicki
izracunati. Ali, oni što su se usredsredili uz dunjaluk, njihov
procenat života na ovom svijetu, u odnosu na vjecni svijet koji
nema kraja, ne može se izracunati, cak ni porediti s
prethodnim.
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i casni ashabi
gledali su na ovaj svijet kao na hlad u koji se putnik sjedne da
se odmori. Oni su tako gledali na ovaj svijet jer su znali
suštinu i pravu istinu i na život na ovom svijetu, u odnosu na


102
onaj, gledali su cjelovito i dugoro~no. Rekao je Poslanik,
sallallahu alejhi ve selleme: Pr imjer mene i ovog svijeta je
kao pr imjer putnika koji se odmor i u hladu dr veta, zatim
ustane i ostavi ga.
1

Ja ovim ne pozivam asketizmu i ostavljanju ovosvjetskih
uživanja koja je Uzvišeni dozvolio, ve} pozivam da se ovaj
svijet potpuno sagleda i da se djeluje na osnovu prave slike i
temeljite analize.


1
Et-Tirmizi: Sunen, broj hadisa 2.417. Albani ka` e da je hadis
vjerodostojan. Vidi u djelu Sahih et-Tirmizi, broj 2.377


103
KAKO CEŠ MUDRO POSTUPITI
PRILIKOM ODLUCIVANJA?
Postoji 6 važnih etapa prilikom odlucivanja:
1. Definicija pr oblema:
To ceš uraditi sa prikupljanjem cinjenica o njemu, odredujuci
njegove granice i pojedinosti s mjesnih i vremenskih distanci.
2. Stavljanje ciljeva.
Cilj se može odnositi na sredinu, društvo, sigurnost i povecanje
kapaciteta. Cilj može biti i iskljucivo radi uživanja ili
ekonomskih interesa. Zato se, prilikom postavljanja ciljeva, mora
staviti naglasak na glavni cilj a ostale ciljeve (ako ih ima) uciniti
sredstvima, zatim se truditi radi ostvarenja tog glavnog cilja, zato
što više ciljeva ne rješava problem na najbolji nacin.
3. Definisanje jedinstvenih mjer ila.
Ako je cilj ekonomske prirode, treba ujediniti mjerila u valuti kao
što su rijal, dolar i sl. Ako je cilj lokalne prirode, jedinstvenost
mjerila bila bi npr. kroz stepen zagadenosti, a ako se cilj ti~e
ahireta onda bi jedinstvenost mjerila bila dobro djelo uz Allahovo
zadovoljstvo.
4. Pr i odlucivanju mor aju se sagledati i dr uge mogucnosti.
Ako hoceš da putuješ u neku zemlju, u tom slucaju pred sobom
imaš više izbora. Možeš putovati avionom, autom, vozom ili


104
brodom. Ako to želimo primijeniti u slu~aju onog svijeta - ahireta
pred nama su sljedece mogucnosti:
- pravac gubitnika (onog koji se prema sebi ogrije{io),
- pravac nerije{enog (onog ~ija su dobra i lo{a djela
podjednaka),
- pravac pobjednika (onog koji je svojim dobrim djelima
druge nadma{io).
Vidi skicu “Stablo odlu~ivanja”, izbor jedne od opcija koje
želimo slijediti do kraja života, strana 33.
5. Razmotr iti svaku opciju posebno uspor edujuci je s
dr ugom a zatim izabr ati najbolju izbor kako bismo
ostvarili postavljeni cilj. Treba voditi racuna da to ude
mogucnost sa najmanje obaveza i najviše koristi, trenutno i
dalekovidno, direktno i indikrektno, jasno i skriveno kao što
smo ranije spomenuli. Primjer: ne~iji cilj može biti kupovina
odredene stvari. On odmah kupuje najjeftiniju, ali taj izbor
možda i nije najbolji. Možda je ta stvar trenutno najjeftinija,
ali, u suštini, ona je, dugorocno gledano, najskuplja. Ona se
brzo kvari i on biva prisiljen da je se brzo riješi i kupi drugu.
Da ne spominjemo nošenje te stvari na popravak, placanje
svega toga kao i gubljenje vremena i truda. A da je kupio
odmah, na pocetku, dobru stvar, pa makar i skuplju, bila bi
dugorocno jeftinija. Na osnovu svega toga troškovi prve i
druge stvari su sljedeci:
105
Jeftina r oba Skupa r oba
Koristi Troškovi Koristi Troškovi
1. Jeftina prilikom
kupovine
1. Kratak vijek
trajanja
1. Dugo traje
1. Skupa prilikom
kupovine
2. Dobra prilikom
upotrebe na
pocetku
2. Cesto se kvari
2. Dobra je
prilikom upotrebe
i nije zahtjevna u
održavanju


3. Cesto se nosi na
opravak
3. Ušteda truda i
novca


4. Iziskuje stalne
troškove i napor i
ponovno
popravljanje
4. Duševni mir

5. Iziskuje ljutnju
i duševni zamor


6. I, na kraju,
covjek biva
prisiljen da kupi
drugu stvar


Ako usporedimo obje robe, dugorocno gledano na koristi
i troškove, vidjet cemo da je skuplja roba bolja od jeftinije.
1


Beznacajan cilj i veliki tr oškovi

Upitan je jedan od pušaca: Zbog cega se odlucio da
puši? On se nasmijao i odgovorio je: Zbog utjehe!
Hajde da riješimo ovaj problem! Problem je: da li pušiti
ili ne? Cilj je postici blagostanje, što je vid utjehe.
Jedinstvenost u zakljucivanju je blagostanje. Alternativa: izbor
ne~eg drugog što donosi, ustvari radost, i raspoloženje u duši
covjekovoj, kratkorocno i dugorocno. Dugoro~no posmatrano

1
Ovo je samo primjer i ne mora zna~iti da je uvijek skuplja roba bolja od jeftinije.


106
ovdje je pitanje: izabrati pušenje ili ga ostaviti? Treba izdvojiti
svaku mogucnost i izabrati najbolju od njih.

Pušenje Nepušenje
Kor isti Tr oškovi Kor isti Tr oškovi
1.Ugodnost i
raspoloženje za
odredeni
vremenski period
1.Problemi nakon
kratkotrajne ugodnosti
1.Cuvanje
zdravlja
1.Ne
postoje
2. Materijalni troškovi
otprilike 1,5 KM
dnevno x 365 dana
godišnje x 40 godina
prosjec~og života
1
=
22000 KM (otprilike)
2. Cuvanje
imetka i
njegova
upotreba za
ugodnije stvari


3. Odlasci u bolnicu
3. Spas od
ahiretske kazne


4. Dodatni troškovi za
lijecenje5. Mogucnost plu}nih i
sr~anih oboljenja6. Izlaganje samog
sebe smrti7. Izlaganje kazni na
onom svijetuDa li ovako beznacajan cilj zaslužuje ovolika ulaganja i troškove!!!


1
Prosje~an ` ivot


107
6. Što se ti~e šeste etape prilikom odlucivanja, to je stalno
popr avljanje i usmjer avanje što ce obnavljati stvari koje ce
sigurno promijeniti problem i izmijeniti ga ka boljem.
Poštovani br ate: Na pocetku odlucivanja prema ovim
etapama osjetit ceš opterecenje i prisilu ali kada se izvježbaš i
navikneš, vidjet ceš da ce ti to postati obicaj u svim poslovima
i važnijim odlucivanjima. Odabir ispravne odluke na pocetku
nece biti lahak, ali cesto ponavljanje ucinit ce da ce covjek
steci iskustvo u tome i da ce jednostavno koristiti ovaj tip
razmišljanja za sve odluke, male i velike.
I, ne znaci da je mudar svako ko slijedi ovih šest etapa
prilikom odlucivanja. Zato, moramo da pojasnimo da neki
ljudi mogu, prilikom odredivanja ovih šest etapa, da naprave
neku pogrešku i nedostatak zbog skrivene mudrosti koju samo
Allah Uzvišeni zna. Možda ne izracuna ispravno vremenski
period pri odredivanju problema, a možda slijedi svih šest
etapa i cilj mu bude pogrešan kao što je slucaj sa duhanom, tj.
pušenjem, jer on je taj cilj sebi postavio kao ugodnost i
razonodu a, u suštini takva razonoda nije ispravan cilj. To je
samo sredstvo i nacin da se opravda drugi razlog, a to je, kako
povratiti moral i snagu za daljnje aktivnosti i djelovanje na
najbolji nacin.
Kako bismo garantovali najbolju odluku, ne smijemo
prelaziti iz jedne etape u narednu sve dok je potpuno ne
proucimo i sagledamo a zatim postavimo ispravne ciljeve koji
opravdavaju ulaganja. U tome cemo uspjeti ako pokušamo
sagledati problem potpuno i dugoro~no.


108

ZAKLJUCAK
q Doista su nejasne odluke,
i ciljevi koje strasti žele,
i rješenja koja proizilaze iz duše koja je sklona zlu,
a koje odobrava i podržava šejtan pljeskanjem i zviždanjem;
sve je to izlaganje naših i života drugih ljudi opasnosti.
Poštovani br ate! Ne dozvoli drugima, onima koji to ne
zavre| uju, da uticu na tvoje odluke jer oni nisu vrijedni da na
tebe uticu. Tvoje odluke treba da proisticu od onog što ti je
podario Uzvišeni Allah: cistog razuma, cvrste vjere i živog
srca.
Jedan pjesnik je rekao: Iskušan sam s cetvoro. Okupiralo
me to zbog žestine moje nesrece i nevolje: Iblis, dunjaluk, moji
poroci i strasti. Gdje je izlaz, jer svi su mi neprijatelji?
Izlaz je, dakle, u usmjeravanju svoje vjere, razuma i srca,
u svim svojim poslovima, ka onom što je najbolje, ka Allahu.
Molimo Allaha da te uputi.

109

SADR@AJ

strana

Recenzija Dr . Zuhdije Adilovi}a ........................................3
Recenzija [ ejha Ebu Bekr a el-D` ezair ija ...........................5
Uvod .......................................................................................6
Na{e savr emeno dr u{tvo ......................................................9
Por uka pedeset namaza .....................................................12
Ovosvjetski pogledi i teor ije koje
odgovar aju ahir etskim djelima .........................................24
Stablo odlu~ivanja ..............................................................33
Komentar skice ...........................................................34
Po~etak..... osloba| anje r azuma ........................................46
Na{a stvarnost - razumijevanje cilja i sredstava.........47
Dokle }e nas odvesti savremena rasko{ u
islamskim zemljama.....................................................50
Natjecanje izme| u ma{te i stvarnosti ..........................53
Pismo intelektualcima.........................................................57
Uzr oci nesr e}e......................................................................63
Na{ odnos pr ema ovom i onom svijetu..............................66
Nova r adna mjesta ..............................................................68
Nagr ada r adniku (tr udbeniku) .........................................73


110

Najbolja investicija ............................................................ 80
Pogled na milijardere na{eg vremena......................... 80
Unosna (isplativa) roba............................................... 81
Kako to da }e jedan sevap biti ravan cijelom
dunjaluku i svemu {to je na njemu, ~ak i vi{e.............. 83
Zar ada o kojoj smo mogli samo sanjati ........................... 88
Te` nja za dobr im djelima .................................................. 90
Posebno voditi brigu o dobrim djelima da
ih {ejtan ne umanji ...................................................... 97
Potpuni pogled pr ema ovom svijetu................................. 98
Kako }e{ mudr o postupiti pr ilikom odlu~ivanja ........... 103
Bezna~ajan cilj i veliki tr o{kovi ....................................... 105
Zaklju~ak .......................................................................... 108

9 789 958 96 3360
ISBN 995896336-1

Dr. Abdullah Behd`et

@ E L I [ L I P OSTATI MI L I J ARDE R?
— Investiraj na pravo mjesto Prijevod: Hafiz Fadil Bekta{

Zenica, 2002. godine

Naslov originala: EL-ISTISMARUL EMSELU Naslov prijevoda: @ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? — Investiraj na pravo mjestoPrijevod: Hafiz Fadil Bekta{ Recenzija: Dr. Zuhdija Adilovi} Lektura i korektura: Midhat Kasap Izdava~: EL^I IBRAHIM-PA[INA MEDRESA U TRAVNIKU Za izdava~a: Mr. Ahmed Adilovi} DTP: Ja{arevi} Sabahudin ,dipl.in`. Tira`: 2000 primjeraka Godina izdanja: 2002. [tampa: GRAFORAD, Zenica
CIP — Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 297.15 BEHD@ET, Abdullah @eli{ li postati milijarder : investiraj na pravo mjesto / Adullah Behd`et ; preveo Fadil Bekta{. — Travnik : El~i Ibrahim-pa{ina medresa, 2002. — 108 str, ; 21 cm Prijevod djela: El-istismarul emselu. — Bibliografske i druge bilje{ke uz tekst ISBN 9958-9633-6-1 COBISS/BiH-ID 11299078
Na osnovu mi{ljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Federacije Bosne i ercegovine, broj 02-15-6847/02, od 16.10.2002. godine, ova knjiga spada u proizvode iz ~lana 19. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, na ~iji se promet ne pla}a porez na promet

Ulagati u ahiretsku banku koja garantuje veliku dobit i ~iji ulozi ne mogu niukom slu~aju propasti jeste prava investicija. ZUHDIJE ADILOVI]A Bismillahir-rahmanir-rahim Zapadna materijalisti~ka civilizacija. ~iji smo sudionici. po mom skromnom mi{ljenju. danas name}e svoj na~in `ivota i razmi{ljanja i poseban `argon kojim se izra`avaju odre|ene vrijednosti. nam nudi dobit od najmanje 700 posto i pove}ava kome On ho}e daleko vi{e od toga. U prvom dijelu pod naslovom "Najve}a investicija" ili ”@eli{ li postati milijarder” dr. Ovdje je interesantno spomenuti da u ovom 3 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? RECENZIJA Dr. Pred nama se nalazi djelo dr. da bi nas oni kojima `elimo prenijeti svoje ideje. Abdullah nudi konkretne projekte najuspje{nijih investicija sa najve}im procentom sigurne dobiti. uspio da se obrati ~ovjeku dana{njice rije~nikom koji on razumije. kada je ve}ina svijeta tako daleko od pomisli na njega zaista nije lahko. Abdullaha Behd`eta iz dva dijela u kojem je. Govoriti o ahiretu danas.{. Nedvojbeno je da smo du`ni uva`iti spomenutu ~injenicu prilikom govora i pisanja o bilo kojoj temi. lak{e razumjeli. Ako je danas povoljna investicija kojom se ostvaruje profit od 20 posto na ulo`eni kapital Allah d`.

2002 g. jezera i rijeka. Zaista je veliko ~udo kako vjernici zapostavljaju spomenutu ~injenicu i veoma malo ula`u u ovaj projekat. pogotovo na obalama mora. Zenica. Zuhdija Adilovi}. 11. Dvorci koji ga tamo ~ekaju su daleko. 4 . luksuzno auto koje vozi. Zato ga toplo preporu~ujem svakom muslimanu i muslimanki. Ako je mjerilo bogatstva ~ovjeka na ovom svijetu prelijepa vila u kojoj `ivi. U drugom dijelu ove knjige Dr. Ovo djelo zaista predstavlja pravo imansko osvje`enje i poja{njava mnoge detalje vjerovanja u budu}i svijet na veoma upe~atljiv na~in koji se veoma lahko urezuje u na{e pam}enje. onda je investitor u ahiretski projekat zaista uspio. posjedovanje velikog broja nekretnina u raznim dr`avama svijeta. U toj investiciji su svi ljudi ravnopravni. meda i vina… A ako se radi o ~ovjeku koji je sklon u`ivanju sa `enama. tako|e vrtovi su sa daleko boljim i kvalitetnijim plodovima i rijeke od mlijeka.10. Dr.. `ene koje ga tamo ~ekaju su daleko ljep{e i u`itak sa njima }e biti daleko ve}i.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? investiranju nije potreban po~etni kapital kojeg ve}ina ljudi kod nas danas nema. isto tako na vrlo upe~atljiv i dana{njem ~ovjeku razumljiv na~in. daleko iznad ovodunjalu~kih.. Abdullah Behd`et govori o rezultatima te investicije.

sallallahu alejhi ve selleme i njegovu casnu porodicu. vjerovanje. Drugi tom opisuje Džennet.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? RECENZIJA ŠEJHA EBU BEKRA EL-DŽEZAIRIJA Nakon zahvale Allahu Uzvišenom. Šejh Ebu Bekr b. Allah ga sacuvao. da je sa pažnjom procitaju i da rade prema onom što u njoj procitaju. odgoj i islamsko ponašanje. 5 . jer to je put koji vodi sreci na oba svijeta. on se opcenito odnosi na šerijatske znanosti.1422. Što se tice prvog dijela. koja je u dva toma. Molim Allaha Uzvišenog da nas sve uputi na pravi put a pisca ovog dijela da nagradi najljepšom nagradom. i sve što u njemu ima od u`itaka pripremljenih za one koji budu samo Allaha obožavali i vjerovali i koji budu dobra dijela cinili. Zato pozivam sve one koji traže znanje da uzmu ovu knjigu. kažem: Dao mi je doktor Abdullah Behdžet. kucu mira.h. blagoslova i spasa na Allahova Poslanika. Džabir el-Džezairi 25.g. svoju knjigu u dva toma koju sam prelistao i našao da je od najljepše napisanih djela koja se nude islamskom ummetu zbog onog što sadrži od znanja i upute.3.

A zatim: Cijenjeni citatelj ce sigurno ocekivati od strucnjaka za vodoprivredu da obraduje i piše u ovom radu o problemu pitke vode na ovom dragom podrucju naše zemlje ili drugih islamskih zemalja i da ponudi najbolju strategiju cuvanja tog veoma važnog izvora i njegovo korištenje na najbolji nacin.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Uvod vala Allahu koji je stvorio ljude i nije ih bez cilja ostavio. Neka je Allahov blagoslov i mir na našeg vjerovjesnika Muhammeda. najcasnijeg od svih stvorenja iz kojih je Allah Uzvišeni probrao Svoje vjerovjesnike i poslanike. i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar nece vjerovati?1 1 H Sura El-Enbija. On je smrt i život stvorio da ih iskuša ko ce bolje djelo uraditi. ajet 30 6 . sallallahu alejhi ve selleme. pa smo ih Mi raskomadali. Objavio je Svoju Veliku Knjigu kao svjetlo i uputu i u njoj je pojasnio ljudima primjere za svako pitanje. kao što je rekao Uzvišeni Allah: Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. i koje je namjesnicima na Zemlji ucinio. jer je voda izvor života.

pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. ukoliko promotriš ovaj život. ali. mnogo prašta. i rijeke ce vam dati. nestali. kada bismo popravili svoj odnos prema Allahu i uradili ono što je do nas. doista. Medutim. ako hoceš: Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu lice na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. pa da li postoji sveobuhvatan pogled na cijeli život i rješenje za sve njegove probleme? Doista. trgovina s Allahom. Nema tog posla na cijelom svijetu koji nudi zaradu iznad 10-20 posto ali u poslovanju s Uzvišenim Allahom nudi ti se najmanja zarada od 1. ajet 10-12 Sura El-Araf.s. On ce vam kišu obilnu slati i pomoci ce vas imanjima i sinovima.000 puta.A Allah ce onome kome hoce dati i više. nije rekao: I on je govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On. vidjeceš mnogobrojne probleme i razne nedace.3 Cijenjeni brate. od imperativa i zabrana. ajet 96 3 Sura El-Bekare. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. oni su poricali. najuspješnija i najbolja investicija i najbolji oblik trgovine. cijenjeni citatelju. možda ce te privuci naslov knjige pa ceš pomisliti to sam tražio. Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. uz Allahovu pomo}. ajet 261 7 . . opcenito. sva rješenja sadržana su u jednom ajetu u kome Uzvišeni veli: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili. tada bi svi problemi koji nas prate.2 Zato je. govoreci o Nuhu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Možda ce ocekivati da cu mu u ovom djelu ponuditi najbolje postojece vrste investiranja na domacoj i svjetskoj berzi za cuvanje i uvecavanje njegova imetka.000 do 70.1 Doista. Ako ne budeš od 1 2 Sura Nuh. a zatim je procitati. a. Allah daje i više kome hoce! Procitaj u Allahovoj Knjizi. i dace vam baš~e. A zar Uzvišeni. moj cijenjeni brate.

a ako sam pogriješio. zato ga evo nudim. Gospodaru svjetova Dr. Abdullah Behdžet Ured za vodoprivredu 8 . to je od mene i od šejtana. Molim Allaha Uzvišenog da nas uputi i okrene ka svemu onome u cemu je za nas dobro i na ovom i na onom svijetu. nadajuci se da ce koristiti mojoj braci muslimanima i želeci time steci Allahovo zadovoljstvo. I. I neka je hvala Allahu. pa ako sam u tome dobro (hajr) uradio to je od Allaha. ovo moje djelo je od Allahovih blagodati prema meni. a možda postaneš i brižniji. možda ceš to postici preko ove knjige. na kraju.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? onih kojima je Allah podario vjersko osvješcenje i lijepo slijedenje Allahove upute.

9 . opet. itd. gledanjem sapunica. nehajni i odsutni.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? NAŠE SAVREMENO DRUŠTVO Izgubljeni u vrtlogu života Oni koji su se prepustili svojim strastima Oni koji su opsjednuti mnogim brigama Oni koji imaju pred sobom razlicite ciljeve Oni pred kojima su se pomiješali putevi pa su se izgubili u životnoj pustinji i utopli u životnim valovima. Tu spada i onaj cija je glavna briga vlastiti posao. igranju karti. posvetio vecinu svog vremena tražeci znanje od kojeg nema nikakve koristi. u trgovinama. Vecina takvih su u pijanstvu. osim ako im taj posao nije radi ahireta. Drugi je. P rimjer spomenutih je onaj koji je posvetio svu svoju pažnju i brigu trgovini pa se izgubio izmedu proširivanja i zakljucivanja finasijskih poslova. I on se izgubio pišuci radove radi sticanja diploma i poena. On se izgubio i potonuo pod teretom funkcije zbog place i povišice. Ja necu da govorim o onima cija je glavna briga kako ubiti sve svoje vrijeme u igri i pjesmi.

Allah mu se smilovao.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Molim Allaha Uzvi{enog da nas sacuva od toga. ali njima vlada duboka zauzetost u poslu i trgovini pa ih je bujica odnijela i zamela u vrtlogu života. To u ovakvoj upotrebi ima opcenito znacenje i svako onaj ko 1 Sura Et-Tekjasur. Traži znanje od kolijevke pa do groba. osnova nekih dijalekata u odre|enim jezicima ili studioznim izu~avanjem [ekspirove poezije i pozori{nih predstava.kada? Da li je gomilanje imetka robovanje Allahu Uzvi{enom? Ili se robuje Allahu tra`enjem i dubokim izu~avanjem narodnih obi~aja. diploma i položaja. Nema sumnje da posao i traženje znanja može biti ibadet. ajet 1 10 . pitanje je . pravdanjima koja stalno ponavljaju. zauzelo vas je to toliko da se ne mo`ete opravdati. Me|utim. Zaokupilo ih je sticanje imetka. ili položaja s kojim ne žele Allahovo zadovoljstvo. Vidjet }e{ kako su to oni koji su sproveli svoj život u sticanju beskorisnog znanja ili imetka koji im uopce nije potreban. osim ako im se Allah Uzvi{eni ne smiluje. tj. opravdavajuci svoju zaokupljenost dunjalukom. nema sumnje. da li robuje Allahu rade}i pohvalne (mubah) stvari na {tetu obaveznih? U tome mora da postoji granica koja ozna~ava {ta je dovoljno da bi se zadovoljile nu`ne potrebe. Oni sebe varaju. traženje znanja je obaveza. Pod tim mislim i na mnoge koji se pridržavaju vjere. ili djela nekog drugog? Ili mu se robuje sticanjem visokih diploma ili studioznim nau~nim radom na podru~jima za koja ne}emo biti pitani na Sudnjem danu i od kojeg znanja nema nikakve koristi? Ili. rekao je tumaceci Allahove rijeci «Zaokuplja vas nastojanje da što imucniji budete«1 . Oni govore: Rad i zarada su ibadet. ili po~etka izumrlih civilizacija nestalih plemena. Ibn Kajim. Svi navedeni su. u gubitku.

1 Ibn-Kajim el-D`evzije: El-Fevaid. .imetka. djela. ulazi u okvir ovih Allahovih rijeci. nadajuci se da }e Allah Uzvišeni otkloniti s naših srca ono cime su pokrivena i s naših o~iju ono cime su zastrte kako bismo zajedno vidjeli put istine i spasa. rasprava i ostalog što proizilazi iz njih. 54 i 55 11 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? je zaokupljen da što više postigne. .ugleda. . . str.položaja. Povecala se nejasnoca izmedu djela za ovaj i onaj svijet.znanja.1 Poznato je da je osnovni razlog stvaranja ljudi da robuju samo Allahu Uzvišenom i ja ne sumnjam da ima neko od muslimana ko se ne slaže s ovim. problematizira naše vjersko stanje u vremenu gdje nas je materijalizam u potpunosti obuzeo a drugi narodi se uz to urotili protiv nas.žena. Pocinjem prvo sa sobom. zatim pozivam cijenjene citatelje. ali cuješ šta ljudi govore. . Ovaj rad smatram za tematsku diskusiju u kojoj se postepeno iznosi. i cije sticanje mu se nece isplatiti na drugom svijetu.govora. Mo`e se raditi o sticanju: . osim u pokornosti Allahu Uzvišenom i pokornosti Poslaniku. zatim vidiš šta rade i ne možeš naci poklapanje u djelima i rijecima osim kod onih kojima se Uzvišeni smilovao. . Ovo je poziv za obracun sa samim sobom i preispitivanje rješenja i rezultata.a posebno ako mu to nije potrebno i ako žudi da napiše što više knjiga. sallallahu alejhi ve selleme.

a Allah najbolje zna. Ono što se jasno vidi. jeste da se pojasni ljudima da su stvoreni na ovom svijetu samo radi 12 A . a Allah najbolje zna. bio zatecen stalnim klanjanjem novih namaza.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? PORUKA PEDESET NAMAZA llah Uzvišeni je Muhammedovom. nalazio na Mi'radžu. Po mom shvatanju. bi namaz bio poslije svakih 20 minuta. to nam je propisano jer mi nismo u mogucnosti da to obavljamo. Gdje bi bile u tom slucaju ostale životne potrebe i kako bi se one mogle rješavati? Dakle. sallallahu alejhi ve selleme. Uzvi{eni Allah je cist od svih nedostataka i On je mudar u svojim rijecima i djelima. namaz bi bio svakih pola sahata. bila vezana za sedžadu i ne bi se mogla odmaknuti od nje. Covjek bi. sallallahu alejhi ve selleme. ummetu prvo propisao 50 namaza. koja je poruka u tome da se propiše 50 namaza a zatim da se oprosti i smanji taj broj na 5 namaza? To nije bez razloga spomenuto u hadisu. Ukoliko bismo ostavili 6 sati za spavanje tada. Dan ima 24 sahata i da obavljamo 50 namaza. Da li smo se ikada upitali koja je mudrost u tome da se spominje kako je Allah Uzvišeni propisao 50 namaza. a zatim nam olakšao i taj broj smanjio na 5. kada se Poslanik. isto tako. klanjajuci u džamiji. Žena bi. Ne bi mogao uopce da se udalji od džamije zbog blizine novog namaskog vremena.

Posti i mrsi. rekao mu je: Nemoj tako vi{e raditi. sallallahu alejhi ve selleme. To pojašnjava da je osnovni razlog stvaranja svih stvorenja robovanje Allahu.v. On je postio stalni post (bez prekida) i cijelu no} je provodio u ibadetu. Poslanik. Tjelesne potrebe: jelo.da samo Allahu robuju. r. nafila. Zato ti je dovoljno da posti{ tri dana od svakog mjeseca. misli se na cisti ibadet i iskreno obožavanje Allaha Uzvišenog. kao i svih ostalih ibadeta. s. a to je da samo Allahu robujemo i ibadet cinimo. je rekao: Ti imaš i prema svome tijelu obavezu1 . a poželjnim da se cini što više ibadeta. S obzirom da nas je Allah stvorio kao ljude. a ne kao meleke. Isto tako. Zato je obaveznim u~inio dio tog ibadeta. 1 Ovo je dio hadisa koji se prenosi od Abdulaha Ibn Amra ibn el-Asa. a kada je Poslanik.a. Dakle.a. tjelesni odmor.. obavezu prema svojim o~ima. taj hadis upucuje na sljede}e: 1. Da pojasni vrijednost propisanih namaza u odnosu na druge i da podstakne na obavljanje što više dobrovoljnih namaza. saznao za to. 1975. 1159 13 . Muslim u svojoj zbirci dodaje dio hadisa: I ima{ obavezu prema svome djetetu. br. Potvrdu cilja zbog kojeg smo stvoreni. mi nismo u stanju da cinimo ibadet 24 sahata dnevno jer ljudi imaju odredeni dio mogucnosti i snage kao što imaju i prirodne ljudske potrebe bez kojih ne mogu. pice. Od tih potreba su: 1.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ibadeta . br. nave~e klanjaj i spavaj jer ti ima{ obavezu i prema svome tijelu.s. upucuje i na Allahovu milost prema njegovim robovima gdje Uzvišeni povecava nagradu sa pet propisanih namaza na 50 namaza. Prenosi Buharija u poglavlju o postu. Za svako dobro u~injeno djelo ima{ desetorostuku nagradu i to je kao da posti{ neprekidno (~itavo vrijeme). shodno licnim mogucnostima. obavezu prema svojoj `eni i obavezu prema svome gostu. 2.

Društvene obaveze i potrebe: obavljanje porodicnih obaveza. 4. tako da vjernik koliko god cinio ibadet ne može to ciniti više nego što mu dozvoljava šerijat. odjecom i stanom. kao što ne može ostaviti testamentom više od jedne trecine svoga imetka. ili žena u stanju hajza i nifasa. ili da klanja kada je džunup.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 2. 122 14 . Poslanik.2 1 2 Vidi prethodni izvor. sallallahu alejhi ve selleme. Obavljanje prva tri zahtjeva na ispravan nacin. sallallahu alejhi ve selleme. Poslanik. naprimjer. U to se ubraja i potreba za hranom i spolni nagon. vidi Nevevijev komentar br. kako bi se zadovoljila normalna prirodna potreba bez koje se ne može i kako bi se duša odvratila od onog što je zabranjeno i posvetila obavljanju ibadeta s elanom. Tako. 3. odgoj djece. Ovaj ibadet jednak je vjerskom ibadetu sve dok je nijjet (namjera) da se to obavlja radi Allaha. picem. je rekao: I za spolni odnos s vašim suprugama imate nagradu. Kao što postoji gornja granica (a ne smatra se od obaveza). je rekao: Ti imaš obavezu prema svojoj ženi i imaš obavezu prema svome djetetu1 Materijalne obaveze: rad i traženje nafake kako bi se zadovoljile osnovne potrebe za hranom. Vjerske obaveze: to su propisi koje musliman treba da obavlja. bez izbjegavanja i pretjerivanja. a temelji se na mogucnostima prema vjerozakonskim normama. osim pod odredenim uslovima. itd. posjecivanje rodbine. ne može stalno da posti ili da klanja u vremenu zabrane. a koje nalaže šerijat. Hadis bilje`i Muslim. ubraja se u ibadet. Te propise možemo nazvati donjom granicom za ibadet (ako je takav termin ispravan).

svejedno da li se ticu vjere ili ovosvjetskih potreba. isto tako. 3. ajet 56 3 Sura El-En’am. koji nema saucesnika. post. To ne znaci. obavljanje obaveza bez pretjerivanja. mora odrediti od preostalog vremena odredeni dio za ibadet: kao što su dobrovoljni namazi. - od preostalog vremena.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Rekao je Allahov Poslanik. zikr (velicanje Allaha) kao i mnogi drugi ibadeti zbog kojih nas je Allah Uzvišeni stvorio da ih praktikujemo. Kaže Uzvišeni: Reci: Klanjanje moje i obredi moji. nakon izvršavanja neophodnih obaveza. i smrt moja doista su posveceni Allahu Gospodaru svjetova. naš cjelokupan život bit ce posvecen Allahu pod sljedecim uslovima: u svim poslovima koje obavljamo. poslije svih spomenutih obaveza. naš nijet treba da bude iskren i samo u ime Allaha. hadis br. ni sputavanje svojih strasti i potpuno posvecivanje ibadetu. posvetiti se razlicitim dobrocinstvima i dobrim djelima i ne prepuštati se mnogo dopuštenim stvarima pretjerujuci u njima. ucenje Kur'ana.721 Sura Ez-Zarijat. To ne znaci da covjek treba da se povu~e u neku bogomolju u planini radi ibadeta i zanemari svoje ovosvjetske potrebe kao što bi neki pomislili. sallallahu alejhi ve selleme: Neceš ništa udijeliti želeci time Allahovo zadovoljstvo a da te Allah nece za to nagraditi. ajeti 162-163 15 . cak i za zalogaj hrane koji staviš u usta svojoj ženi. jer se 1 2 Buhari.1 Zato se. 3 Na osnovu toga. Kaže Uzvišeni: Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju 2 . i život moj. to mi je naredeno i ja sam prvi musliman.

Za takve ljude nema prijekora. a ostaje mu veoma malo slobodnog vremena da ga iskoristi za ahiret i povecanje svojih deredža . Drugi je dobitnik i on je rob Allahov koji se približava svome Gospodaru a njegov imetak mu je blagodat. jer oni to vrijeme provode kako bi se prehranili i osigurali ono bez cega ne bi mogli živjeti. pa udjeljuje od imetka koji mu je Allah podario. te se malo zabavi sa svojom ženom i djecom (to je od propisanih obaveza. Možda samo da obave dva (kratka) rekjata u noci kojima bi popunili svoje slobodno vrijeme u ibadetu. shodno svojoj pameti i razumu. Razmisli o takvim ljudima. To su najvece blagodati koje Uzvišeni daruje kome hoce. sve dok obavljaju ono što im je Allah naredio da obavljaju od propisa. zatim dode kuci jede. 16 . malo predahne. a njegov imetak postat }e puke brojke u bankama. Prvi je zaveden. a ostatak slobodnog vremena sprovodi na na~in kojim }e Allah biti zadovoljan. a možda i zdravlja. a na covjeku je kako to iskoristiti. tako da mu u tome prolazi vecina slobodnog vremena. Neki ljudi rade danonocno kako bi sebi i svojim porodicama osigurali zalogaj hrane koji im može biti dovoljan dan ili nekoliko dana.stepena u Džennetu. zato što vecinu vremena provode u poslu. kao što smo spomenuli). kao što se razlikuju u tome koliko im vremena treba da ih obave. rob je svog imetka i njegov imetak mu je nesreca. koliko im preostaje vremena van tih obaveza. Ima ljudi kojima imetak dolazi bez ikakva napora ili gubljenja vremena i oni su od onih kojima je Allah podario imetak i mnogo slobodnog vremena. On obavlja ono što mu je propisano od namaza. posebno ako je to dovoljno za lijep život njega i njegove porodice. U tu kategoriju ubraja se i službenik koji ima svoju porodicu a radi u kancelariji. Mo`da se i zadovolji odredenim iznosom koji je zaradio. On može da taj imetak još više uvecava kroz razli~ite poslove i investicije ~emu nema kraja.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ljudi razlikuju u obavljanju propisanih obaveza.

onda su to dvije nesrece i razlog da covjek zaboravi svoga Gospodara i onaj svijet. kako vrijeme ne bi trošio uzalud i kako snagu ne bi gubio rade}i manje isplativ posao. Allah Uzvišeni odlikovao je neke od svojih robova s te dvije odlike. a Allah nas je na sve to upozorio: 1 Sura El-Ahkaf. ajet 20 17 . Poštovani citatelji. Ibret je u tome da su imetak i slobodno vrijeme od najboljih blagodati. da što više djece imamo i što bolje položaje zauzmemo. Ako iskoriste svoj imetak i svoje slobodno vrijeme odaju}i se strastima bit ce od onih za koje je Uzvišeni rekao: Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali. ako ih rob iskoristi u sticanju ahireta.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Ljudi ce svojim djelima nadmašivati jedni druge u džennetskim stepenima. A ako ih ne iskoristi za to. materijalne i društvene potrebe. On je dužan da se potrudi pronaci posao koji ce mu osigurati dovoljno imetka i vremena. One su nas toliko zaokupile da nas odvracaju od osnovnih ibadeta zbog kojih smo stvoreni. koje su ~ak i iznad vjerskih obaveza. Musliman je obavezan da strogo vodi racuna o svome vremenu jer je odgovoran za njega. Oni su poput djeteta kojem je dato nešto para i ono je nešto poderalo a nešto potrošilo kupujuci slatkiše. Zanijelo i zavelo nas je to da što više imetka steknemo i što bolje škole da završimo. da vide kako ce to iskoristiti. što je najveca propast jer se nisu okoristili blagodatima koje im je Allah podario i s kojima ih je odlikovao. pozivam vas da zajedno pogledamo našu sadašnju situaciju u kojoj su na{im `ivotima zavladale tjelesne.1 Spomenuti su dali prednost prolaznom nad vjecnim. Odlikovao ih je velikim imetkom i s mnogo slobodnog vremena.

Oni nisu samo zaokupljeni time. Iskreni ~ovjek bojat }e se da išta ružno ucini za razliku od onog cije srce nije iskreno prema Allahu i koji stalno nešto želi. Covjek ce se okrenuti i zaokupiti ne~im samo zato što to voli više nego svoga Stvoritelja ili kako bi udovoljio svojoj strasti. autom itd. bila bi mu to sramota. [ejhul islam Ibnu Tejmije rekao je: «Ako je rob iskren prema svome Gospodaru On ce ga ocistiti. kao grana koju svaki vjetar povija.»2 Ili mnoge stvari obožava pored Allaha. ponekad nešto drugo i on ostaje rob onog kojeg. On je tako dao prednost lopti u odnosu na ibadet Uzvišenom Allahu. nedostatak i mahana. traži i nešto nejasno voli.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? O vjernici. on je rob te stvari. razlicitih strasti: za odjecom stanom. str. Ponekad ga. pa kada nastupi namaz. dirhema. a onaj ko ne~emu da prednost nad Allahovim propisom.1 Neki od nas postali su robovi svega toga. oživjeti mu srce. primaknut ce ga sebi. 208 18 . Rekao je Ibnul Kajim. zna biti zaokupljen fudbalom. Tako npr. dobrog položaja i visokih diploma. Allah mu se smilovao: «Što se tice širka (višeboštva u ibadetu). odstraniti od njega svako zlo i razvrat. A oni koji to ucine. ajet 9 Ibn-Tejmije: Tibbul Kulub. bit ce izgubljeni. On hoce ono cemu ga strast vodi i uporno srlja za tim. ne klanja vec gleda u televizor i namasko vrijeme prode. Tacno je pjesnik rekao: Poslušao sam svoje strasti pa su me zarobile a da sam se sustegao. Ponekad ga privlace zabranjene slike. kad bi ga uzeo sebi za roba. pak. sada bih bio slobodan. on je lakši od ovog širka i jednostavniji jer on potice od onog ko vjeruje u šehadet – da nema Boga sem Allaha i da 1 2 Sura El-Munafikun. privlaci ugled i vodstvo pa ga jedna rijec udobrovolji a druga naljuti i on postaje robo onog koji ga pohvali. neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjecanja na Allaha. a da i ne zna. postali su robovi dinara.

Dragi moj brate. smanjuje stepene u D`ennetu. on nece dostici stepen onih koji su Allahu najbliži.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ne daje štetu niti korist. A ako se zabavi time pa zapostavi neki vjerski propis ili ga to odvede u haram on je grješnik. oni koje je dunjaluk obuzeo: Želim samo da udem u Džennet i to mi je dovoljno. nemoj da ti želja za ahiretom bude mala pa da se time zadovoljiš. i nemoj biti zadovoljan osim samo velikim željama jer Resul. sallallahu alejhi ve selleme.»1 :2 Ista stvar je ako se covjek zabavi sporednim stvarima. makar to i ne odvra}alo od obavljanja obaveznih propisa. Da li znaš. ali on svoja djela i ibadete ne obavlja iskreno radi Allaha. koje su u osnovi dozvoljene. što je suprotno od propisane skromnosti. moj cijenjeni brate. 283-284 19 . Ovo je primjer vecine ljudi i ovo je širk za koji je Resul. Nekad to radi i radi sebe. ono {to mi samo sanjamo `ele}i da budemo me|u robovima koji su najbli`i Allahu. udio radi šejtana i udio radi ljudi. Ko to od nas ne `eli uzvi{ena mjesta u D`ennetu? Mi smo opsjednuti tra`enjem ovosvjetskih polo`aja. str. rekao: Širk u ovome ummetu je skriveniji od hoda mrava. niti daje niti uskracuje osim Allah i da nema božanstva sem Allaha i da je samo Allah Gospodar. a uzvi{ena mjesta u D`ennetu samo su na{e puste `elje. a nekad da bi stekao visok položaj i ugled kod ljudi. kolika je razlika izmedu stepeni (deredža) onih koji su Allahu bliski i onih koji su ni`e od onih sretnih? To je brzo i pojednostavljeno poredenje kako ti se te ni`e dered`e ne bi u~inile lahkim pa da se zadovoljiš njima i da kažeš. je rekao: 1 2 Hadis bilje`i Ibn Hiban u svome Sahihu Ibn Kajim: El D`evab el kjafi. nekad radi ovosvjetskih interesa. 3 Zauzetost sporednim stvarima. kao što slabici govore. str. 154-155 3 Ibnul tejmije: Tibul Kulub. sallallahu alejhi ve selleme. On u svojim djelima i svome trudu ima udio radi Allaha i udio radi sebe i svojih interesa.

od grijeha ste cisti. ajet 32 3 Sura Ez-Zumer. dakle. a iznad njega je Allahovo prijestolje i iz njega rijeke izviru.a oni cisti. A oni koji su sami sebi nepravdu ucinili bit ce u neizvjesnosti da li ce ih Allah kazniti ili ce im oprostiti.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Kada od Allaha tražite nešto. u velikoj opasnosti jer sebe izlažu kazni u Berzahu (zagrobni život). Oni su. jer to je središte Dženneta i najuzvišeniji njegov dio.2 Oni su ~isti i o~i{}eni od grijeha sa svojom smr}u. Kada se ociste i riješe tih grijeha. ajet 73 20 . tražite da vam dodijeli Firdevs. nagradeni i oni sretni. ali manje. u njemu cete vjecno boraviti!3 I oni koji su bliski i sretni razlikovat ce se u u`icima koje }e imati spram svojih djela: 1 2 Hadis bilje`i Buhari.1 Uživanja Allahu bliskih robova pocinju odmah poslije smrti i to su oni koje Allah spominje u svojim rijecima: One kojima ce meleki duše uzeti . slicno ce biti.deredže od prve skupine. Sura En-Nahl. Pa. ako im ne bude dovoljna ta kazna i ne ocisti ih od grijeha oni ce biti kažnjeni na Sudnjem danu prije nego što udu u Džennet sve dok se ne ociste od grijeha. tek tada ce uci u Džennet zajedno s onim za koje je Uzvišeni rekao: Mir vama. zato udite u njeg. jer ce imati manje stepene .

4. Svaki od njih bit ce pun vode i njihova voda prelivat ce se i mirom mirisati. Za svakog Allahovog roba bit ce dvije baš~e . Sa mnogo drveca ispunjenog zelenilom tj. Rekao je Uzvišeni: (Puna stabala granatih). Razne vrste voca ciji broj se ne može izbrojati. Ona ce mirisati raznim vrstama mirisa koji ce dopirati do kuca stanovnika Dženneta kao miris kiše ili vodoskoka Sretni (Ashabul-jemin) Rekao je Uzvišeni: (Ispod njih bit ce još dva neznatnija perivoja). ali tekuca voda koja `ubori dok te~e bit }e ljepša i bolja od ove. U njima ce biti raznih vrsta drveca i stabala s mnoštvom grana.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Bliski (El-mukarrebun) 1. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce od svakog voca po dvije vrste biti). Rekao je Uzvišeni: (U kojima ce biti dva izvora koja ce teci). 21 . ne kao kod onih koji su iznad. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce biti voca i palmi i šipaka). nešto neznatnija u odnosu na baš~e onih Allahu bliskih i one ce biti od srebra kao što se spominje u vjerodostojnom hadisu Rekao je Uzvišeni: (Modrozelena). Ti izvori ce prskati poput fontana i njihova voda ce u žuboru teci. nakicenih raznim vrstama voca. po dvije vrste od svakog voca. u svakom). kao što se spominje u vjerodostojnom hadisu 2. Ti perivoji (baš~e) bit ce ogromni i veci od onih koji su ispod njih 3. Za svakog Allahovog roba dvije baš~e od zlata. jedna vrsta svježeg a druga vrsta suhog voca. To govori da ce biti ogranicen broj voca u njemu.dva perivoja. Neki su rekli: Jedna vrsta poznatog a druga nepoznatog. Rekao je Allah Uzvišeni u suri ErRahman: (A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao bit ce dva perivoja). bit ce toliko tamna zbog prejake zelene boje Rekao je Uzvišeni: (Sa izvorima koji prskaju.

. njihova unutrašnjost bit ce od pozlacene kadife.. Rekao je Uzvišeni: (Naslonjeni na posteljama. prije njih. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce biti ljepotica naravi divnih. Takva je unutrašnjost (postava) a šta biste tek rekli da vidite spoljašnjost? Džennetsko voce ce im biti blizu i na dohvat ruku.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 5. ni covjek ni džinn nije dodirnuo. Njihovo pice bit ce miješano s drugim picima 7.. sjedili i ležali. koje prije njih ni covjek ni džinn nije dodirnuo). a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke ce stajati). One nece gledati. one koje. a sretnim hurije u šatorima skrivene. Nema sumnje da su one koje same obaraju svoj pogled bolje od onih kojima se tako naredi.. cistoti i zanosu liciti na dragulje i merdžane. i nece željeti druge ljude pored njih. bit ce kao rubin i biser). ljepše i privlacnije od onih koje ce biti u nižim džennetskim perivojima. 6.. Ubirat ce ga kad god zažele i ono ce im se nuditi kada budu stajali. Onim bliskim bit ce dodijeljene one koje preda se gledaju. Pit ce sa Tesnimskog vrela 22 . carobnim i prekrasnim). hurija u šatorima skrivenih. Rekao je Uzvišeni: (Oni ce biti naslonjeni na uzglavlja zelena. cije ce postelje od kadife biti. prekrivena cilimima. Žene najboljih osobina. osim u svoje muževe. lijepog ahlaka i izgleda koje ce samo svoje muževe gledati. gdje su prostrti najukrašeniji cilimi i tepisi. Bit ce naslonjeni na jastuke koji ce biti zeleni i lijepi.. Rekao je Uzvišeni: (U njima ce biti one koje preda se gledaju.. One ce u svojoj ljepoti. Postelje na kojima ce sjediti i na koje ce se naslanjati. Lijepe žene.

radi Allaha. prostranije baš~e (perivoje). moci }e da razvode gdje hoce i kako hoce. po svojim kucama i sjedeljkama.1 1 Ibnul Kajim: Hadi el-Ervah i Tefsir Ibn Kesirov. I oni ce imati razne vrste pica ali ono što ce imati oni bliski bit ce ukusnije i ljepšeg okusa. kojim ce samo bliski biti pocašceni. veci broj žena. sure: Er-Rahman. A iznad svega toga. Uzvišeni je za njih rekao:(Zar nagrada za dobro ucinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!). kao što su vino. Imat ce i mnoge druge vrste pica. Dakle oni ce imati veca uživanja. Posebno su. ljepšu hranu i pice Njihovo pice ce biti miješano sa drugim picima. Imat ce pice sa vrela koje se zove Kjafur. i koji ce kuda hoce bez muke razvoditi. Pice Kjafura. 9. Nisu bili potpuno iskreni u svojim djelima i zato nisu dobili potpunu nagradu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 8. ljepše žene. selsebil. oni ce moci gledati svoga Gospodara dva puta dnevno Gledat ce svoga Gospodara svakog petka (džume) 10. trudili se i radili i tako su posebno i nagradeni.Mutaffifin 23 . mlijeko. Rekao je Uzvišeni: S izvora iz kog ce samo Allahovi šticenici piti. zendžebil. ElInsan i El.

ajet 18 4 Sura. ajet 2 Sura El-Isra. U stvarnosti. 4 I OVOSVJETSKI POGLEDI I TEORIJE KOJE ODGOVORAJU AHIRETSKIM DJELIMA 1 2 Sura El-Mulk. od takvih cemo Mi dobra djela koja su uradili primiti. naprimjer. To je Uzvišeni Allah pojasnio u više ajeta: Da bi iskušao koji od vas ce bolje postupati. sa {to manje raspolo`ivih sredstava. Islam tako|e poziva covjeka da nastoji biti idealan u svemu: u svojim odlukama i svojim poslovima. izgradnja brane ili neke fabrike. sa što manje mogucih ulaganja ostvariti {to ve}i dohodak.3 Eto. da bi se dugoro~no realizovala velika korist.1 Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. On se ogleda u iskorištavanju raspoloživih izvora na najljepši nacin kako bi se dobio najbolji proizvod. U razvijenim zemljama poziva se na primjenu tog idealnog sistema u svemu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? dealni metod i mogucnost njegove primjene u ovosvjetskom životu je put (nacin) koji se primjenjuje (slijedi) u svim sferama života. ajet 16 24 . ajet 9 3 Sura Ez-Zumer.2 Koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. zaradu i korist na što duže staze. El-Ahkaf. Kao {to je. pribjegavanje najboljim (idealnim) rješenjima nije proizvod samo Zapada.

tako da od njih nema koristi ako nisu zajedno. nesreca. jer iskustvo i stalno ponavljanje odredenih problema uce covjeka odredenoj vrsti mudrosti. Sve to dolazi kao posljedica gubitka ii zarade proistekle iz tog l problema. Ovo je veoma bitna problematika. 25 . Prije nego što pocnemo. Zato covjek. oštar predmet ili padne s visine pa se ozlijedi. zatim da zajedno izaberemo najbolje i idealno rješenje. Razmišljajuci ispravno. Kada covjek poveca svoje znanje njegove odluke su mudrije. @elio sam da rije~ju postavim zadatak sli~an matemati~kom. s ciljem da se to {to bolje shvati i na realan na~in rije{i. covjek je dužan da najprije upozna problem o kojem želi da zauzme svoj stav. najpre~a za izucavanje i primjenjivanje i temelj kako riješiti svaki problem s kojim se susrecemo u životu. gradeci zakljucke na ispravnim mišljenjima. zato što znanje bez mudrosti ne daje plod. Nakon toga treba da odredi ciljeve. kao što su: psihicko opterecenje. dijete koje nema tog iskustva uzima vrelu peglu.. a mudrost bez znanja nije mudrost. Zato. Kada sve to sagleda i izvaga. kao i da sakupi sve cinjenice u vezi s tim. To zato što nema prethodnog iskustva o tome i ne poznaje mogu}e opasnosti. npr. kako stari sve je bliži ispravnim rješenjima. Moguce je da se mudrost može steci. Da odredimo taj problem1 i da pojasnimo izvore kako bismo za njih našli moguca rješenja. a njegova rješenja su.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Tako ovaj idealni nacin življenja možemo da primijenimo u svim sferama života.. te jasne i skrivene obaveze (terete). Ono o tome ni ne razmišlja jer ne posjeduje dovoljno podataka na osnovu kojih bi razmišljalo. potom da sagleda sva mogu}a rje{enja i njihove kratkoro~ne i dugoro~ne efekte. Cesto se u Kur'ani kerimu znanje spominje zajedno s mudrošcu. sreca. u vecini slucajeva ispravnija. a što cemo posebno pojasniti malo kasnije. treba da naucimo kako cemo izabrati ispravan stav (odluku) u odredenim okolnostima i na osnovu ispravnog znanja. treba da izabere 1 Mo`da }e ~itatelj pogre{no shvatiti rije~ problem i pomisliti da je to pi{~eva pogre{ka.

: Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti.u cemu ju je proveo.2 Rekao je Allahov Poslanik.v. na osnovu ciljeva koje je postavio. 2 Bilje`i El-Hakim u El-Mustedreku.300. broj 2. Hadis je vjerodostojan. broj 6.3 Iz spomenutog možemo izvuci sljedece zakljucke: 1.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? rješenje koje ce mu donijeti najbolji efekat. 3 Bilje`i ga Buhari od Ibn-Abasa.kako ga je stekao i u šta ga je trošio. i 61. a posebno u slu~aju mladosti i slobodnog vremena. imetak. kako ga proživjeti i kako ga iskoristiti. 60. strana 306. Uzvišeni Stvoritelj pomogao nas je dajuci izvore koji nam pomažu u rješavanju ovog problema.v. i El-Bezar u Musnedu.1 Rekao je Allahov Poslanik. 26 .s. Albani spominje u Sahih el-D`ami’u sli~an hadis. s. s. tom str. Rekao je Allahov Poslanik: Nijedan covjek se nece na Sudnjem danu maknuti ispred svoga Gospodara dok ne bude upitan za ~etiri stvari: za svoj životni vijek .a. s najmanje uloženog truda i napora. Albani ga isto tako spominje u Sahihul D`ami’ . život primjeren vremenu.437. 20. od Ibn-Abasa i veli da je hadis vjedostojan. slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.s. 1 Hadis bilje`i Et-Taberani u El-Mu’d`em el Kebiru.077. zdravlje prije bolesti. broj 1. broj 7.265. S tim mi{ljenjem se sla`e i Imam ez-Zehebi.u što ga je potrošio. bogatstvo prije siromaštva. tom 4. Naš sadašnji problem je naš život. kako biti zadovoljan svojim životom i sretan u njemu? To je veoma važan problem. te koliko je postupao po onome što je naucio i saznao. 2.: Mnogi ljudi ne znaju iskoristiti dvije blagodati (i nemarni su u tom pogledu): zdravlje i slobodno vrijeme.a. za mladost . za imetak .

Velicanstveni i Plemeniti. znanje.život. ajeti 26 i 27 Sura El-Ankebut. a takvih je vrlo malo.1 . Moramo isto tako da znamo da se racunanje ljudskog života ne svodi samo na prolazno. ajet 24 27 . a samo onaj svijet je . kao da prije niceg nije ni bilo. Prije nego što postavimo premise (rješenja) i damo idealno rješenje moramo da potpuno spoznamo život i da damo ispravne ciljeve na osnovu kojih cemo donijeti odgovarajuci zakljucak. Zato cemo uzeti prosjek od 80 godina koji se danas spominje. dode zapovijed Naša. kada je to? Život (svijet na koji mislimo) život je pojedinca. u odnosu na dušu. ovosvjetsko. Život na ovom svijetu je slican bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa. zdravlje. i Mi to pokosimo. Dunjalu~ki `ivot zavr{ava se smr}u. Koliko covjek može da živi na ovom svijetu? Covjek s najdužim životnim vijekom danas ima 120 godina. i 4. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari. što ne ostavlja nikakva prostora za sumnju. 1 2 Sura Er-Rahman.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 3. življenje vec da se produžava na drugi svijet. Tijelo je. Kur'ani kerim prenio je suštinu života. Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra. kada bi samo oni znali!2 . ostaje samo Gospodar tvoj. nocu ili danju. kojim se onda hrane ljudi i stoka. Rekao je Uzvišeni Allah: Sve što je na Zemlji prolazno je. tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoce da razmisli. ajet 64 3 Sura Junus. 3 Kao i mnogi drugi. Duša ne umire umiranjem tijela. Eto. Postavlja se pitanje. i ovi ajeti jasno govore da je ovaj svijet prolazan i da ima svoj svršetak.

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? prijevozno sredstvo koje covjek koristi da bi obavio odre|ene poslove i ovaj svijet samo je prolazna stanica kroz koju cemo proci do sljedece stanice Berzeha. Zatim. srece i zadovoljstva za na{u dušu. Rekao je Uzvišeni: A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše. kuca vjecnosti – Džennet ili Vatra. a na osnovu dvije glavne podjele: Prva podjela: 1. poslije zadovoljstva Allaha Uzvišenog. Allah Uzvišeni odredio je dužinu tog dana na pedeset hiljada godina. ono koje vidimo kao najbolje. Zatim. ne na tijelo. Treba da iskoristimo prethodne izvore (zakljucke) na najbolji nacin kako bi se došlo do idealnog rezultata. Skupina koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan. Oni su u suri El-Beled opisani kao sretnici naspram nevjernika koji su opisani kao nesretnici. koji je vrhunac naših želja. a to je naš život u kaburu. vidi. Dakle. Covjek cuje. razmišlja i uci dušom a ne tijelom. On nam je pojasnio da su se ljudi u vezi s tim podijelili u cetiri skupine. oni ce biti – nesretnici. na osnovu spomenutih podataka treba da razmislimo i donesemo ispravan zakljucak u vezi s na{im životom koji se ne prekida dunjalu~kom smr}u. Sve to odnosi se na du{u. te kona~no do Dženneta. Covjek ce biti nagraden ili kažnjen shodno svojim djelima.1 i 2. Skupina nevjernika koji pripisuju Allahu druga i ne vjeruju u proživljenje. Sudnji dan. i 20 28 . On je pojasnio sva moguca rješenja a na nama je samo da izaberemo idealno za nas tj. iznad njih ce vatra zatvorena biti. a to je dan u kojem ce ljudima biti predocena (njihova) djela za koja ce im se suditi. Allah Uzvišeni pojasnio je kakva rješenja su prihvatili Njegovi iskreni robovi. Allah Uzvišeni podijelio je ovu skupinu 1 Sura El-Beled. ajeti 19. Ova skupina imat ce vjecnu kaznu u vatri džehennemskoj i oni su u Kur’anu opisani kao nesretnici.

rijecima Uzvišenog: Mi cemo uciniti da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo.2 To su oni koji su nehajni u vezi s pitanjem svojih obaveza. dodajuci im skupinu grešnika me|u vjernicima. ne spominjuci grešnike me|u vjernicima. El-Insan i El-Mutafifin. koji su ustrajni u griješenju i koji cine velike grijehe. 3.1 Tako imamo ukupno cetiri skupine ljudi: 1. Pod skupinom onih koji su nepravedni prema sebi. kao i oni ~ija }e dobra djela druge nadma{iti.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? vjernika u nekim surama na: Allahu bliske robove i cestite sretnike. zato {to se ljudi razlikuju po dobru i zlu koje ~ine. 2. od vjernika. a to su oni koji su se zadovoljili obavljanjem farzova i vadžiba i koji su se klonili harama. bice onih cija ce dobra i loša djela podjednako teška biti. 4. Na drugom mjestu ih dijeli u tri grupe. a ne na nevjernike. Skupina onih cija ce dobra i loša djela podjednaka biti. Isto tako. bice onih koji ce se prema sebi ogriješiti. jer Allah Uzvi{eni je na po~etku ajeta rekao: “Mi }emo u~initi da Knjigu naslijede oni Na{i robovi koje Mi izaberemo” 29 . farzova i vadžiba. Allahovom voljom. Skupina nevjernika koji pripisuju Allahu druga i ne vjeruju u proživljenje. i bice i onih koji ce. 1 2 Sura El-Fatir. i to u surama: El-Vaki’a. misli se na muslimane. Skupina onih koji su svojim dobrim djelima druge nadmašili. To su oni koji su na propisane obaveze dodavali i druga djela približujuci se Allahu tim djelima i izbjegavajuci sve što je pokudeno. da nas Allah Uzvišeni sacuva od toga. svojim dobrim djelima druge nadmašiti za to ce veliku nagradu dobiti. oni ~ija }e dobra i lo{a djela podjednaka biti me|usobno se razlikuju u svojim stepenima. Skupina onih koji su se prema sebi ogriješili. a koji su spomenuti u ajetu. ajet 32 Nepravda prema sebi ima svoje stepene: najte`i stepen je nevjerstvo (kufr) i vi{ebo{tvo ({irk).

njihova glavna briga bila je samo da se spase od vatre i to na najlakši nacin.v. ba{ kao što lešinar pada na strvinu. Njih je dunjaluk zaveo svojim ljepotama i oni su tu pali. ona je stavila ispred sebe jedan cilj i trudila se da ga dosegne. ne vjerujuci u Allaha i ne vjerujuci u proživljenje. Ostao je samo u njihovim rukama. Izabrali su prolazna tjelesna uživanja na prvoj stanici ovoga života kroz koju duša prolazi. veliki uspjeh za onog ko ga realizuje. Trudili su se da iskoriste sve svoje mogucnosti kako bi došli do tog cilja.s. A vjernici koji su se prema sebi ogriješili veliki propust su napravili. tom 1. Što se ti~e trece skupine. doista. Oni su se potpuno izgubili. Žalosno je što u ovu kategoriju spada vecina muslimana našeg vremena. koji su sva raspoloživa sredstva na ovome svijetu iskoristili misleci da postoji samo život na ovome svijetu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Kako je samo veliki gubitak za one koji su pali na ispitu. Razmisli. samo da se oslobode presude i izbjegnu kaznu. poglavlje El-Iman. Poslanik. Prilazio im je dunjaluk. nudeci im se sa svih strana. Na osnovu toga izabrali su uživanja na ovome svijetu i tako sami sebi ucinili najvecu nepravdu. Sudnjeg dana i Dženneta ili Džehennema. s. ali im nije dolazio do srca.1 On ima dupli uspjeh. a kako je samo loše za njihovu sadašnjost i buducnost ono što su za sebe izabrali. Oni su radili i pobijedili u svemu tome. To je. tako da su se doveli u veliku opasnost. osim ako im Allah ne oprosti. Nisu ni probali obuzdati svoje strasti i nisu prezali od upuštanja u harame pa su zalutali i pred njima su se putevi izmiješali. kako je život sastavljen od cetiri etape: dunjaluka. je rekao: Uspio je ako ne slaže.a. Nisu zabranjivali sebi ni blagodati dunjaluka. Njihove strasti ih nisu sprijecavale od razmi{ljanja o 1 Muslim u Sahihu. Što se tice cetvrte skupine. a to je postizanje najvecih stepeni u Džennetu. On ce lahko racun položiti i svojoj porodici ce se radostan vratiti. strana 41 30 . Uspjeh zato što se spasio od vatre i uspjeh zato što je ušao u Džennet. Berzaha.

s. Allah ce u njegovo srce bogatstvo dati i snagu ce sakupiti a dunjaluk ce mu dolaziti pokoran. Doista su to istinski pobjednici. 2 Rekao je Allahov Poslanik. njegovo srce obuzme ljubav prema stvorenjima a ne ljubav prema Allahu i njegov jezik ih spominje umjesto Allaha. broj hadisa 2. njegov jezik Svojim sjecanjem a njegove organe Svojom pokornošcu.105. Allah ce ga poštedjeti dunjaluckih briga. On ce se naprezati kao životinja u služenju drugom i njegov primjer je poput mijeha koji sav svoj zrak izbacuje koristeci drugom i ko god se okrene od robovanja Allahu. broj 4.”1. A onaj koga obuzmu 1 2 Sura Ez-Zuhruf.a. strana 642.: Kome je ahiret glavna briga. s.a. Allah mu natovari sve njegove brige i tuge i prepusti ih njemu samom. a za takve je Ibnul Kajim rekao: Kada osvane i omrkne Allahov rob. Njegove pokornosti i ljubavi iskušan je robovanjem stvorenjima i ljubavi prema njima i postaje im sluga. Ibn Mad`e: Sunen. a dunjaluk mu je glavna briga. pa ce mu on nerazdvojni drug postati. s. On ga odvrati od prave pokornosti pa ~ovjek služi drugima i time je zauzet. tom 2.v. a njegovo srce ispuni Svojom ljubavlju. poglavlje: Opis Sudnjeg dana. A ako osvane i omrkne. Rekao je Uzvišeni: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog velicao. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan. tom 4. 31 . a Allah mu je samo na pameti. a kome dunjaluk bude glavna briga Allah ce mu medu oci siromaštvo upisati a njegovu snagu ce razbiti i od dunjaluka ce mu doci samo ono što mu je odredeno3 Rekao je Allahov Poslanik.: Kome je samo jedna briga glavna – briga kako ce biti proživljen. tom 2 strana 110 3 Et-Tirmizi: Sunen. ajet 36 Ibnul Kajim: El-Fevaid.465. Mi cemo šejtana natovariti. sve njegove potrebe Allah preuzima na sebe i uzima sve njegove brige.s.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ahiretu.v. strana 1375.

poglavlje: O zuhdu (skromnosti). broj hadisa 4.375. tom 2. Strelica prema dolje zna~i gubitak (kazna) ∝ Znak za beskona~nost.1 Dakle. zna~i veliku mogucnost kazne 1 Ibn Mad`e: Sunen. Allahu ce biti svejedno gdje god tog covjeka smrt zatekne. što je garancija da je Allah Uzvišeni njima zadovoljan i da ce Mu biti bliski. Albani ka`e da je hadis dobar . Bez sumnje. Oznake na skici: Strelica ka gora zna~i dobit (uživanje). a Allah najbolje zna. Isprekidana strelica prema dolje. najbolje i najodabranije rješenje. je izbor puta onih koji su svojim dobrim djelima druge nadmašili i koji ce biti na najvišim stepenima u Džennetu. Oni ce uci u džennetske perivoje bez polaganja racuna na Sudnjem danu. musliman je dužan da traži najbolje rješenje za ahiret a ne samo da misli na ovaj svijet. gubitak je ahireta i poniženje na Sudnjem danu. strana 1. Znak prekida (zbog ogranicenog prostora). podnaslov: Briga o dunjaluku. tako|e znaci i vjecnost.hasen. želeci uspjeh samo na dunjaluku. 32 . na osnovu izloženog. može znaciti i ogroman broj godina koje je vrlo teško izbrojati. Pogledajmo ovu skicu radi pojašnjenja: Ovo je pregled koji se bazira na približnim proracunima. Izbor najboljeg i najljepšeg rješenja.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ovodunjalucke brige.106.

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Stablo odlucivanja 33 .

podaci do kojih dodemo bit ce ispravniji. Ovaj d sistem koriste analiticari prilokom usvajanja ispravnih ekonomskih mjera kao i poslovni ljudi prilikom investiranja. rješavanja životnog problema1 .2 Zatim cemo pogledati dobit i troškove. 1 Spomenuli smo da pod problemom mislimo na matemati~ki problem koji treba rije{iti. a i zakljucak koji se izvodi iz svega toga bit ce ispravniji i mudriji. Ovaj nacin zove se Benefel-Cost Ratio tj. po sistemu analize (system analysis). 2 A {ta je ispravnije od rije~i iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika?! 34 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Upoznavanje sa datom skicom Ova skica je. posebno na nacin godišnjeg dohotka i gubitka za odredeni period životnog vijeka (trajanja) te opcije. posmatrajuci sve moguce negativne i pozitivne strane u toj varijanti gdje ce se moci izbje}i svako pogubno rje{enje ili ono ciji je kraj nepoznat. ako je ovakav izraz ispravan. pod tim se ovdje misli na nagradu i kaznu kroz cetiri stanice (etape) u ljudskom življenju. nakon što sagledamo procenat dobitka i gubitka. u stvarnosti. Ovdje }emo analizirati put koji nas vodi do odredenog cilja Dženneta. naziva se stablo odlucivanja ( ecision tree). Crtanjem linija skracuje se broj mogucih rješenja zatim mogucnost proucavanja (analiziranja) svakog mogu}eg rje{enja. Izabrat cemo ono {to }e nam omogu}iti najbolji uspjeh. srazmjera dobiti i troškova (skraceno B/C Ratio). a posebno kada imaju ve}i broj mogu}ih rje{enja. Skica na prethodnoj strani. Što se ispravnije postavi odnos dobiti i troškova. naucno analiziranje Pocet cemo s investitorima koji su razumom obdareni. Na taj nacin im predlažu najbolju zamjenu da je izaberu i na nju se oslone.

Ova životna stanica pocinje razdvajanjem duše od tijela tj. Poslije nje dolazi Sudnji dan. Drugi su se na dunjaluku okrenuli ka slijedenju svojih strasti. jer je gledao trenutnim i kratkovidnim pogledom na svoj ovosvjetski život koji mu se ucinio veliki i on mu je dao prednost nad onim koji ga slijedi. opet. Zato je nastojao da na ovome svijetu stekne što više 35 . sa smrcu. prestigli druge svojim dobrim djelima. Prva od tih stanica je život na ovome svijetu. a nekada slijede svoje strasti. vidjevši i misleci da mu to najviše odgovora. Vidimo da je covjek koji je sam sebi nepravdu ucinio pogriješio u procjeni. Ovaj period traje veoma dugo a ta dužina se razlikuje od osobe do osobe i niko ne zna tacno trajanje ovog perioda. Neki se nekada pokoravaju svome razumu. Na vrhu skice su cetiri životne stanice kroz koje covjek prolazi na životnom putu do vjecnosti. Grupu nevjernika namjerno smo iskljucili zbog njihove ocite propasti i njihovog skretanja od pravog cilja. Neki od njih su se prema sebi ogriješili. da nas Allah Uzvišeni sacuva od nje. kao stanica na kojoj ce se razdvojiti ljudi. Svaki od njih izabrao je to na osnovu vlastitog htijenja. Njemu se umanjila vrijednost onoga svijeta pa mu nije posvetio dovoljno pažnje. Pojasnili smo prije da prosjecan ljudski život traje izmedu 70 i 100 godina. Nakon toga nastupa period ahireta (vjecnog svijeta) koji ce biti ili u džennetskim perivojima ili u džehennemskoj vatri. u vezi s njihovim odnosom prema ovom svijetu. neki su izjednacili svoja dobra i loša djela. Taj strašni dan ce trajati pedeset hiljada godina i to se potvrduje u Kur’anu i sunnetu. osim Allah Uzvišeni. neki su. na tri grupe koje smo prije spomenuli. Nakon ove stanice dolazi Berzah (zagrobni život). Neki iz ovih grupa su izoštrili svoje vizije (ideje) i uposlili svoju pamet radi pravog cilja.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Komentar skice Tabela pojašnjava podjelu ljudi iz reda ummeta.

Allah je zabranio Vatri da uništi tragove sedžde na 1 Sa ovom koristi mislimo na njegovo u`ivanje u strastima na dunjaluku. te da vidimo rezultat svega toga. U vezi s tim pitanjem Poslanik. naredit ce melekima da iz nje izvedu one koji su Allaha ikada obožavali i oni ce ih izvesti iz Vatre. procjenjuje na sto godina. Možda ga je veoma teško proživio. Meleki ce ih poznati po tragovima sedžde. Rezultat njegove nehajnosti za djela od kojih bi imao koristi na onom svijetu jeste da je platio skupu cijenu. u odnosu na troškove koje je napravio svojim izborom takvog nacina življenja. to samo Allah Uzvišeni zna. Gledajuci na putanju covjeka koji je sam sebi nepravdu ucinio (na skici) vidjet cemo da je on imao vrlo malo koristi i to samo u jednom periodu svoga življenja. sallallahu alejhi ve selleme. Da bismo sagledali procenat koristi koji je neko zaradio. treba da izracunamo ukupan zbir koristi kroz sva cetiri perioda. 36 . u najboljem slucaju. Postigao je najvecu korist u vremenu koje se. Covjek nije u stanju da sracuna dužinu vremena u džehennemskoj kazni. ovim ne pori~emo njegovo vjerovanje jer }e on na kraju biti spa{en od vje~ne vatre. je rekao: Kada Allah htjedne.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? koristi kako bi se maksimalno nasladivao u njegovim uživanjima. To je samo trenutak života koji ga ceka na onom svijetu. U tabeli su troškovi prikazani u vidu strelica koje su okrenute nadolje u tri vremenska perioda.1 {to je najkraci period u njegovom životu. On ce. ipak uci u Džennet. da li su to stotine ili hiljade godina. na putu ka vjecnosti. na kraju. I pored silnog nastojanja on nije postigao ono što je želio na ovome svijetu. Platio je veliku cijenu za ogromno vrijeme kroz koje mora proci u sljedece tri etape. smilovat ce se kome hoce od stanovnika Vatre. Zato smo u tabeli stavili znak 8 . koja se manifestuje kao dugotrajna kazna ciju dužinu niko ne zna osim Allaha Uzvišenog. a to je propast koja se ne može procjeniti. To se pokazuje na skici s okrenutim strelicama prema gore u periodu života na dunjaluku.

Neki od njih nisu klanjali ali ce izici iz Vatre zato što su vjerovali da je samo Allah Bog. ali su velike grijehe cinili i ustrajavaju}i na njima umrli.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? njihovim licima i oni ce tako izici iz Vatre.8 1 To je dio hadisa koji bilje`i Buharija u Sahihu.2 2. nakon svega navedenog.patnja koja se proteže kroz sve periode gdje se godine boravka u patnji ne mogu izbrojati (8 ) = zbir uživanja 100 godina .1 Oni ce se me|usobno razlikovati po dužini boravka u Vatri. neki su klanjali i postili i svih pet temelja islama praktikovali.patnja = zbir uživanja od 100 godina . Procenat uživanja u odnosu na patnju (B/C Ratio). poglavlje: Vrijednost sed`de. 2/3 2 Znak 8 ovdje zna~i veliki broj koji je nemogu}e odrediti i on ne zna~i nu`no vje~ni boravak u Vatri 37 . U `ivanje Ukupno u`ivanje na ovom svijetu (100 godina) = = Kazna Ukupna patnja kroz `ivotne periode koji slijede 100 godina u`ivanja = =0 ∞ (beskonacno) zato što bilo koji broj kada podjelimo sa beskonacnošcu dobijamo kao rezultat nulu. Vatra ce izgorjeti sve osim tragova sedžde i tako izgorjeli bit ce izvedeni iz nje. to bi izgledalo ovako: 1. Neki su klanjali ali nisu postili. Cjenjeni citatelju. zar takav covjek doista nije obmanut i sam prema sebi nepravedan?! Kada bismo sracunali koliko je uživao na dunjaluku u odnosu na ogromnu kaznu koja ga poslije ceka. da nas Allah sacuva. zatim ce na njih biti posuta voda života iz koje ce oni niknuti i narasti kao što nikne sjeme koje poplava ponese. Neki su samo jednom klanjali i zbog nehajnosti i lahkomislenosti ostavili namaz.8 = . Vrijednost zarade = uživanje .

kroz nekoliko aspekata. Nikakvih problema nisam vidio niti sam ikada prolazio kroz kakve nedace!1 Ovaj hadis jasno kazuje da covjek. Pa šta mislite o onima koji ce biti u Vatri godinama.s. to je kao da ga nema. 4/2. pa ce biti ba~en jedan trenutak u vatru i izvaden iz nje. s. a mo`da ka`e koju rije~ i time stekne zadovoljstvo Allaha Uzvi{enog pa mu On zato oprosti. zdravlja. kao i raznih nasladivanja i uživanja tokom cijelog života. Praktican dokaz za to je hadis Poslanika.162 Ovdje postoje i izuzeci zbog kojih ne mo`emo donijeti definitivnu presudu. d`. put kroz koji on prolazi.{.v. 38 . u kojem on kaže: “Bit ce doveden na Sudnjem danu covjek od stanovnika Džehennema koji je imao najveca uživanja na ovom svijetu. time o~isti prije smrti. odgovorice. ili hiljadama godina. I bit ce doveden covjek s najvecim iskušenjima na dunjaluku od stanovnika Dženneta pa ce biti uveden jedan trenutak u D`ennet a zatim upitan: O sine Ademov da li si ikada imao problema? Da li si prolazio kroz bilo kakve nedace? Ne. moj Gospodaru. makar bio i vladar ili na najvišim položajima i s najvecim ugledom. duševnog zadovoljstva.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Ako se bilo koji konacan broj oduzima od beskonacnog. neovisno koliko je imao mogucnosti za uživanja na ovom svijetu: od velikog imetka. sve te koristi i sva ta uživanja ne znace ništa i odgovoraju nuli u odnosu na samo jedan trenutak u Vatri. zatim ce biti upitan: O sine Ademov: Jesi li imao ikad ikakva uživanja? Da li si ikada osjetio ikakvo blagostanje? Ne. nisam nikad. jer gre{nik mo`e biti isku{an te{kim isku{enjem i na ovom svijetu i da ga Allah. pa makar poslije toga i izišli u D`ennet? 2 Kada je rijec o onome cija su dobra i loša djela podjednaka. moj Gospodaru. nisam.a. treba da sagledamo. prije nego što damo definitivan stav o njegovom putu. 1 2 Muslim: Sahih.

ukoliko je potpuno obavljao svoje ibadete. ne opravdavamo ni siromašne. žudeci samo za materijalnom stranom ovoga svijeta i sticanjem imetka. rekao: Ima ljudi koji obavljaju namaz a piše im se samo jedna desetina namaza. Albani spominje ovaj hadis u svome djelu Sahihul D`ami’ i ka`e da je vjerodostojan hadis 2 Ibnul Kajim el D`evzije: El-Vajil es-Sajib Minel Kelimi et-Taib. zbog priznanja mnogih ljudi u vezi s pitanjem povecanja skrušenosti u namazu. Zato što je jedan svjestan da stoji pred Allahom a drugi je odsutan. sallallahu alejhi ve selleme: “Ima ljudi koji klanjaju 60 godina. Medutim. Kako ce takav ~ovjek biti skrušen u namazu? Mi. upotrijebivši sve svoje potencijale i pamet kako bi napravio što više transakcija.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Prvi aspekt: Opcenito gledajuci na najnižu granicu kojom je covjek zadužen od propisa (ibadeta).2 Šta da kažemo za onog koji je protra}io život dopustivši svojim strastima da ga nose poput valova. Rekao je Poslanik. Kur’an prijeti kaznom. i tako je nabrajao do cijelog namaza.1 Hasan Ibn Atija rekao je : Dva covjeka stoje u istom namazu a izmedu njihovih nagrada razlika je kao izmedu nebesa i Zemlje. onome koji nije obavljao te ibadete (propise) kako treba. strana 36 39 . ili je upotpunjavao sedždu. ili osmina. ili devetina. broj hadisa 613. da je Poslanik. ali nije upotpunjavao ruku’. Možda je upotpunjavao ruku’ (pregibanje preko polovine tijela). ali nije upotpunjavao sedždu (spuštanje lica na tlo). zakljucio {to vi{e ugovora i sagradio što više nekretnina. sallallahu alejhi ve selleme. vidjet cemo da mu je. kao i na prijetnju kaznom iz Kur’ana i sunneta. Prenosi Amar.a. ili sedmina. Kur’an zagarantovao spas. u ovom vremenu. u svojim mislima. ali njihov namaz nije primljen. r. osim one kojima se Allah Uzvišeni smilovao pa kako da opravdamo bogate? 1 En-Nesai: Sunen. 1/201.

mijenjauci satelitske kanale. naveo primjer: Pazite se i cuvajte se neznatnih grijeha jer toliko ih se može sabrati kod covjeka da ga mogu upropastiti. da ne govorimo o skrušenosti u namazu. Ne znamo da li je uopce obavljao namaze na vrijeme. Drugi aspekt: Nema sumnje da ljudsko vjerovanje uljepšava i ojacava lijepo djelo. smanji se iman. Takav covjek više se oslanja na Allahov oprost i milost. ruknovima i vadžibima. pa ako se smanje djela. Za to je Resul. Ako mu bude falilo ne{to od farzova. Albani ka`e da je vjerodostojan. ili da li je takav covjek upotpunjavao svoj post!? Rekao je Allahov Poslanik.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Šta da kažemo za onoga koji je protra}io vrijeme zabavljajuci se s prijateljima i jaranima. sallallahu alejhi ve selleme: “Prvo za šta ce covjek biti pitan na Sudnjem dana od svojih djela je NAMAZ. poglavlje: Prvo za {to }e biti pitan ~ovjek na Sudnjem danu. kao što se smanji i spoznaja o Allahovim Uzvišenim imenima i atributima. sallallahu alejhi ve selleme. Pa ako mu namaz bude ispravan. Gospodar Uzvišeni reci }e melekima: Pogledajte da li ima dobrovoljnih namaza? S njima ce upotpuniti što je falilo farzovima i prema tome ce se ravnati njegova ostala djela. nece uspjeti i propast ce. To je kao primjer covjeka koji je došao na neko mjesto gdje su ljudi spremali hranu. onako kako se traži od nas.1 Zbog svega navedenog mudro bi bilo da prije nego što nešto odlucimo sami sebe zapitamo: Šta ako nismo u stanju to obaviti kako treba? Da li garantujemo da smo u mogucnosti obaviti sve što nam je propisano od propisa. gledajuci televiziju. sa svim šartovima. uspjet ce i bit ce spašen. tražeci sebi razonodu. na osnovu cega se povecavaju mali grijesi. A ako njegov namaz ne bude ispravan. 40 . Jedan covjek donio je 1 Et-Tirmizi: Sunen. broj 413. potiskujuci i zaboravljuci Allahovu srdžbu i kaznu zbog svog nedostatka ibadeta i spoznaje o svome Gospodaru.

687. u najmanju ruku.3 Ozbiljan ucenik koji se trudi da prode s odlicnim uspjehom može i da ne postigne takav uspjeh.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? jednu granu. Sahih El-D`ami’ es-Sagir od Albanija broj 2. makar te ibadete obavljao iskreno i redovno. 2 Buhari: Sahih.219 41 . da li ce te obaveze biti primljene. Zato je pre~e i bolje za covjeka da se udalji od ruba džehennemske provalije kako ne bi izgubio ravnotežu kad mu je najpotrebnija i pao u vatru.1 Ukoliko covjek umre s malim grijesima ne pokajav{i se za njih. on ce propasti. To znaci da se spasio od propadanja. ali ako i ne prode s odlicnim uspjehom nakon uloženog truda i napora proci ce s vrlo dobrim.222. sallallahu alejhi ve selleme. 3 Muslim: Sahih. drugi jedno drvo i tako su svi donosili dok nisu sabrali gomilu drva.2 Šta cemo ako se povecaju naši grijesi? Šta cemo ako ne bude dovoljno dobrih djela da pokriju naše grijehe i nedostatke? Teško nama ako budemo imali više loših djela od dobrih! Doista je to propast i najveca nesreca jer smo time sebe izložili polaganju racuna i džehennemskoj kazni. Prve generacije ashaba i tabiina obavljale su svoje obaveze. osim ako mu Allah ne oprosti. Njegov primjer je kao primjer dva umrla covjeka u mezarima pored kojih je prošao Resul. ali su se u isto vrijeme bojale. Nema normalnog insana da se ne plaši Vatre i prženja u njoj a da se zatim zadovolji minimumom u ibadetu jer on ne zna da li je od dobrocinitelja ili od grešnika. Ali onaj koji nastoji samo da prode pa i s 1 El-Bejheki: Es-Sunen el-Kubra. Rekao je Resul. sallallahu alejhi ve selleme: … Kao pastir koji napasa svoje stado blizu tudih meda gdje je veoma lahko da upadne u haram. rekavši: Oni su u kaburskom azabu i to ne zbog velikih grijeha. Tada su naložili vatru na kojoj su ispekli ono što je bilo na njoj. broj 21. 3/1. broj 218. poglavlje: ^i{}enje od mokra}e.

Oni bi trebalo zato da se preispitaju i svoja djela izvagaju prije nego što im na Sudnjem danu budu vagana i prije nego što budu pitani. Ko na tom polju uspije. Zato je prije dono{enja odluke potrebno razmotriti sve raspolo`ive mogu}nosti. on sam sebe izlaže mogucnosti da propadne nakon cega može jedino sebe da kori. racun bi izgledao ovako: 1. 42 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? najslabijom ocjenom. Danas se mnogi izjašnjavaju o ovom pitanju govoreci i misleci da }e oni uspjeti i biti spašeni (a Allah najbolje zna). Medutim. Kako bismo razumjeli vrijednost takvog stava. bit ce spašen. Procenat gubitka u odnosu na dobitak (B/C Ratio) = Dobitak = Gubitak Dobitak od 100 godina = = Gubitak od 100 godina dobitak od 100 godina na dunjaluku + dobitak na ahiretu + gubitak od 100 godina na dunjaluku dobitak na dunjaluku + 0 (nula) + 50 % =? gubitak 100 godina na dunjaluku + ∞ (nepoznat vrem. a ko ne uspije bit ce s nepravednima. nepoznat je vremenski period gubitka uzrokovanog nesmotreno{}u covjeka koji se zadovoljio minimumom ibadeta). racunajuci njegove posljedice i uzimajuci u obzir u mogu}nost gubljenja (na Sudnjem danu).period) (nemoguce je doci do rezultata. mnogi od njih sebe su doveli do ruba podlokane obale koja samo što se nije otisnula u džehennemsku provaliju.

kao i nafile.gubitak = 50% (dobitak 100 godina + dobitak na ahiretu) . A što se tice onih prvih (ljudi koji su pretekli druge svojim dobrim djelima). Upitnik (?) slu`i za to da ukaže covjeku kako on ne zna od koje je skupine. Vrijednost zarade = dobitak . Ta dobra djela. On je na skici (prikazu). na Sudnjem danu. ako postoji) Cjenjeni citatelju. da li ti uopce znaš ko su ti ljudi? To su oni koji su pametni i razboriti bili i koji su uvidjeli vrijednost ovog svijeta u odnosu na onaj. iako je uložio na ovome svijetu i žrtvovao više od onih koji su bili nepravedni prema sebi i onih cija su dobra i loša djela podjednaka. a zadovoljan je minimumom u svome ibadetu. drugi svijet. i pravac onih koji su uspjeli na svom putovanju i koji ce biti spa{eni. Prilikom prikaza ovo putovanje moramo da podijelimo na dva pravca: pravac onih koji misle da su uspjeli s minimumom ibadeta. izlaže gubitku ili nedostatku dobrih djela sutra. 43 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 2.(gubitak 100 godina + 0) + 50%(dobitak 100 godina . a nisu. vjecan. mogla bi mu zatrebati da bi se spasio od propasti. Opasnost od slijedenja takvog puta krije se u tome što se covjek koji se krece njime. Radili su iskreno. te su spoznali njegovu bezvrijednost i shvatili da je onaj. ovo je graficki prikaz (obrada) za putovanje a ne razvrstavanje njegovih putnika.potpuno sicušno u odnosu na ono što je zaradio i dobio kao nagradu koja ga ~eka u vjecnom životu.gubitak 100 godina na ahiretu) = ? (Nemoguce je dati tacan rezultat zbog nepoznavanja vremenskog perioda trpljenja kazne (zbog gubitka. radi Allaha Uzvišenog. s tim da je sve što je uložio i uradio gotovo nebitno . slijedeci put i pravac Poslanika. sallallahu alejhi ve selleme. Oni su zato radili za ahiret i natjecali se da što više (za ahiret) zarade.

obavljajuci sve što je od njih zahtijevano. on može to da uradi. Onaj ko na kraju prvog i drugog polugodišta propusti priliku njegov uspjeh ce biti slab i on ne}e pro}i. Ali.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Ako želimo da matematicki postavimo zadatak. sigurno proci i postici visok prosjek u vecini slucajeva. `ivota na dunjaluku ( ∞) = =∞ gubitak 100 godina `ivota na dunjaluku 2. ako uradi nešto od prethodnih obaveza. Zato dragi citatelju. uvažavajuci razlicitost u ovom poredenju. ali na kraju godine i u tom slucaju treba da postigne stopostotni uspjeh. a zaboravljamo najveci ispit . propuštajuci priliku da prisustvuje predavanjima. prema toj postavci zadatak bi izgledao ovako: 1. Oni koji su se trudili da ispite spreme. Tu se vecina nas zadovoljava onom najnižom granicom i tako se 44 . ne pristupi strucnim istraživanjima i pisanju seminarskih radova i ne izade na redovne rokove. oni ce. Cudno je kako vecina nas nastoji da prisustvuje predavanjima i piše strucne i seminarske radove kako bismo sebi osigurali uspjeh na ovome svijetu.gubitak = zbir dobitaka (8 ) 100 godina gubitaka = + (8 ) Koji god broj dodali ili napisali pored : rezultat je uvijek 8 . Veoma je teško uceniku postici stopostotni uspjeh na ispitima i normalan ucenik nece se prepustiti tome jer ne mo`e da garantira za sebe takav uspjeh. vje`bama.ispit na Sudnjem danu. u tom slucaju. kako su samo slicni ispiti na ovom svijetu i ispiti na ahiretu. to ce mu sigurno olakšati završni ispit i podi}i prosjek ocjena. Procenat dobitka u odnosu na gubitak (B/C Ratio) Dobitak Zbir svih dobitaka i koristi kroz sve etape `ivljenja ( ∞ ) = = Gubitak Zbir svih gubitaka kroz 100 god. Onaj koji se odluci samo na završni ispit. Rezultat zarade = dobitak .

gubitak P=B-C 1. 5 Nemogu}e je znati ta~an rezultat zbog ta~nog nepoznavanja {ta ga ~eka tamo (tj. 3. Šta je to s nama? Svi dunjalucki ispiti mogu se i ponoviti ali za ahiretski ispit nema popravnog roka. Put onog koji je sebi nepravdu ucinio Put onog cija su dobra i loša djela podjednaka Put onih koji su svojim dobrim djelima druge pretekli 0 (nula)3 ?5 (8 )7 (-8 )4 ?6 (+8 )8 1 2 Sura Ez-Zumer. da li ga ~eka kazna ili ne) 6 Nemogu}e je znati ta~an rezultat zbog ta~nog nepoznavanja {ta ga ~eka tamo (tj. ajeti 56. zar nije pre~e da se ozbiljnije i bolje pripremimo za taj ispit. Pa.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? zavarava. 57 i 58 tj. cak sam se i izrugivao! Ili da ne bi rekao: Da me je Allah pravim putem uputio. matemati~kog problema koji rje{avamo (ako je ta~an ovaj termin) 3 Dobitak. da li ga ~eka kazna ili ne) 7 U`ivanje (dobitak) bez kraja-vje~nost 8 Zarada(dobitak) koji nema vremenskog kraja i ~ija vrijednost je neprocjenjiva 45 . Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: Da mi se samo vratiti. 2. a to je u`ivanje na ovome svijetu. Rekao je Allah Uzvišeni: Da covjek ne bi uzviknuo: Teško meni. ne zna~i ni{ta u odnosu na kaznu koja ga ~eka (gubitak) 4 Ne postoji uop}e zarada (nagrada). koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio. sigurno bih se Njegove kazne sacuvao. Postoji samo kazna koja je bez kraja i taj period jedino Allah zna. dobra djela bih cinio!1 Rezultat analize2 životnog pitanja na najbolji nacin Procenat dobitak/ gubitak (B/C Ratio) Zarada=dobitak . u njegovim nasladama.

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

POCETAK… OSLOBAÐANJE RAZUMA

L

judski razum upotpunjuje se odbacivanjem nepotrebnih stvari.1 Kada se upotpuni razum upotpuni se i korištenje vremena i shvati njegova vrijednost. Zato, ma koliko nastojao, neceš naci da je za osobu koja nije upotpunila svoj razum vrijeme vrijedno, svejedno da li ga ta osoba tražila u jelu, picu, odijevanju, spavanju, posjeti, govoru ili nekim drugim svojim obavezama. Samo umjereni i odlucni ljudi shvataju vrijednost vremena. Oni znaju da je prejedanje uzrok dužem spavanju i da sitost zasljepljuje srce i slabi i šteti tijelo.2 Naš zadatak je: osloboditi naš razum i srca od okova bezvrijednih stvari. To nam je cilj, ali, na koji nacin to postici?

1

Dr. Haldun El-Ahdeb: Sevanih vete’emulat fi kimeti zemen (Dosjetke i opa`anja o vrijednosti vremena) strana 67 2 Isto

46

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

Naša stvarnost - razumjevanje cilja i sredstava
Cilj: to je tacka ili mjesto prema kome ide natjecatelj s namjerom da stigne tamo. Sredstvo (nacin): je izvršavanje odredenog posla kako bi se stiglo do te tacke ili kako bi se ostvario taj cilj. U ovom vremenu svi vidimo poremecaj u vrijednosti stvari kao i miješanje shvatanja. Danas je cilj postao sredstvo a sredstvo cilj. Umnožili su se ciljevi, time i sredstva, a izgubila se mogucnost razlucivanja. Primjer: - HRANA: Zašto previše jedemo? Zašto se mnogi od nas žale na stomacne bolesti? Šta su savremene bolesti koje su se pojavile na debelom crijevu, crijevima ili želucu do posljedice pretjerivanja u uzimanju hrane. Zar nije rekao Resul, sallallahu alejhi ve selleme: Covjeku je dovoljno nešto zalogaja koji ce mu kicmu uspravnom držati.1 Hrana je danas raznovrsna i postala je cilj nasladivanja, prejedanja i pretrpavanja. - IMETAK: Može li danas covjek kome je Allah Uzvišeni podario imetak reci: Dovoljan mi je milion ili nekoliko miliona i necu više da radim? On ce sigurno nastojati da stekne milione, nakon što je stekao jedan milion. Iako takva vrsta povecanja nece povecati njegovu utrobu zbog stavljanja vi{e hrane u nju, niti ce mu omoguciti lagodniji život od onog koji kao milioner ima. To je samo nagomilavanje imetka i uživanje u njegovom zgrtanju, kao i da se ponosi mnoštvom nekretnina, tvornica, firmi, bez ogranicenja i zadovoljstva. Istinu je rekao pjesnik, kazavši:

1

To je dio hadisa koji bilje`i Ahmed u Musnedu, a bilje`e ga u svojim djelima i Et-Tirmizi, Ibn Mad`e, El-Hakim i Ibni-Hibani. Et-Tirmizi ka`e da je hadis hasen sahih. Albani ga spominje u djelu Sahih Et-Tirmizi, broj 2.380.

47

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

Vidim te kako ti bogatstvo povecava pohlepu za dunjalukom, kao da nikada neceš umrijeti. Da li imaš cilj do kojeg ceš doci jednog dana, pa da kažeš dovoljno mi je s ovim sam zadovoljan. - AUTO: Vidimo kako mnogi ljudi nastoje da imaju posljednji model nekog auta. Neki, uporno, svake godine mijenjaju auto. Njihov cilj je kako doci do dobrog auta i auto se kod njih ne smatra samo sredstvom za prijevoz. Jedan od takvih, kada je upitan šta bi želio imati, odgovorio je: Samo želim da imam posljednji model mercedesa. Pogledajte ovodunjaluckog cilja, i kako je to nisko razmišljanje! - STAN: Ima ljudi koji podižu kamatne kredite od banaka s ciljem da naprave sebi velike kuce koje prelaze njihove mogucnosti. To je zato što su oni to sebi postavili kao cilj a ne kao sredstvo, inace ne bi se toliko trudili da ulože sve što imaju od imetka i da se tako zaduže kako bi sebi priuštili visoki standard koji je daleko iznad njihovih mogucnosti. - POSAO: Onaj posao koji se ne smatra sredstvom za ocuvanje gole egistencije danas je postao cilj sam za sebe i to kao nešto posebno važno u društvu. Napredovanje na poslu postalo je cilj koji umrtvljuje ljudsku licnost zbog licemjerstva koje pokazuje prema drugima da bi taj cilj i ostvario. - NAUKA (znanje): Isto tako, i nauka - obrazovanje nije oslobodena od svega toga. Malo je onih koji se bave naukom da bi se približili Allahu i što više Ga spoznali kao i onih koji uce radi nužne potrebe koju imaju oni ili društvo. Mnogi ljudi uzeli su diplomu kao cilj kako bi se sutra reklo: inženjer, doktor, profesor, on ima diplomu s tog i tog univerziteta i on ima zapažene naucne radove u tom i tom casopisu, itd. Sve to, ako i na šta upucuje, upucuje na
48

3 Uzvišeni nije rekao da trce tražeci sebi opskrbu od rodenja do smrti.1 Rekao je Ibnul Kajim. rekao je : Kome je jedna briga glavna. a to je povratak Allahu. Ako ti Allah Uzvišeni zatvori neka vrata nafake iz svoje mudrosti. Opskrba (rizk) i edžel (smrtni cas) idu jedno uz drugo i. Poslanik. Tako Allah. broj 4. 75 3 Sura Ez-Zarijat. naš Gospodar Uzvišeni. Allah mu se smilovao: Oslobodi svoj razum za razmišljanje o onome što ti je naredeno i ne razmišljaj o onome što ti je zagarantovano.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ovaj svijet.106 Ibn Kajim: El-Fevaid. sallallahu alejhi ve selleme. sve dok ti ne dode smrtni cas. Mnoge i raznovrsne brige vezane su za ovaj svijet dunjaluk. Covjek zbog neznanja šta je bolje za njega i ne znajuci plemenitost Svoga Gospodara. On mu uskracuje mali i bezvrijedni dio jer nije zadovoljan s njim a daje mu ono što mu je bolje i vrednije. nafaka tvoja ce dolaziti. On tako daje samo vjerniku. sigurno znaj da ti je otvorio druga vrata koja su ti korisnija od onih koja ti je zatvorio.2 Gdje smo mi kada su u pitanju rijeci Uzvišenog: Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. 1 2 Ibn-Mad`e: Sunen. Allahu je svejedno kako i gdje taj covjek skoncao. ne shvata razliku izmedu onog što mu je uskraceno i onog što mu je dodijeljeno i nestrpljiv je. ne uskracuje svome robu vjerniku od dunjaluka a da mu ne da bolje i korisnije od toga. @eli da ne{to ima {to prije. Allah ce ga osloboditi svih ovosvjetskih briga. ne želeci da saceka ono što je mnogo bolje. str. Njegovu mudrost i dobrotu. ajet 56 49 . pa makar to bilo i manje vrijedno. A onaj koji se opteretio ovodunjaluckim brigama.

i podižete utvrde kao da cete vjecno živjeti. kao i bavljenje onim od cega nema koristi ni na ovom ni na onom svijetu. tako da ne treba da nas iznenaduje sva njihova `rtva i odricanje kako bi uljepšali svoje življenje na ovome svijetu. 129. Zato je Džennet nešto nedostižno za njih.2 Kažu poznati tumaci Kur’ana (mufesiri): “Na svakoj uzvišici su gradili ogromne gradevine.s. kako razgovara sa svojim narodom: Zašto na svakoj uzvišici palate zidate. Oni. da ne govorimo o onima koji sumnjaju. druge ismijavajuci. vjerujuci da cete živjeti vjecno. 1 2 Sura Ez-Zarijat. njihovih opisa i stanovnika. kako je rekao Resul. jer ga ne mogu vidjeti. ajeti 128. ajet 23 Sura E{-[uara. ne iz potrebe za tim gra|evinama. nego iz zabave i kako bi javno pokazali svoju mo}. kule i dvorce kako bi boravili u njima.” Pa ih je korio za to. kao što je istina da govorite!1 Vjerujemo da ce Allah Uzvišeni vjernike uvesti u Džennet i da se visoki stepeni (deredže) u njemu ne mogu dostici osim ~injenjem dobrih djela. oni se takmice kako bi oti{li dalje u {to daljem uživanju na ovom svijetu. uistinu ne vide daleko niti imaju jasnu predodžbu o stvarnosti Dženneta i Džehennema. Podižete tako velike gradevine. Rekao je Allah Uzvišeni. jer to je ustvari samo beskorisno gubljenje vremena i umaranje tijela bez ocite koristi. spominjuci Huda. To pod uslovom da vjeruju u njega. tj. rade}i na dunjaluku s uvjerenjem da ce na njemu vje~no ostati. a. kao da nikada necete umrijeti. to je Istina.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Dokle ce nas odvesti savremena raskoš u islamskim zemljama? Islamski ummet zna i vjeruje da postoji Džennet i Džehennem. Što se tice nemuslimana. Uzvišeni kaže: I tako mi Gospodara neba i Zemlje.3 Pa šta je to s nama? To je njihov džennet. 3 Ibn Kesir: Tefsir 50 . druge ismijavajuci.

broj 2. 2 Zaslijepio nas je tehnološki i naucni razvitak koji su dostigli nevjernici. Džennet je istina. preko sedam nebesa do Dženneta koji je prostran koliko nebesa i zemlja.732 51 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? sallallahu alejhi ve selleme: Dunjaluk je zatvor za vjernika a Raj (Džennet) za nevjernika. itd. Ništa ga ne sprecava da pretjeruje u svemu. u to nema sumnje. Njihova gledišta potpuno su materijalisticka a njihovi ciljevi ovosvjetski.1 To je zato što vjernik ima granice koje ne smije prelaziti kao što i zatvor ima granice. Zaboravili smo da oni imaju vizije i ciljeve koji se razlikuju od naših pogleda i ciljeva. Naši pogledi i ciljevi moraju da nadi|u dunjalucki život. Divno je neko kazao: Radi za dunjaluk onoliko koliko ceš ostati na njenu i radi za ahiret onoliko 1 2 Muslim: Sahih. Upitali smo: jevreje i kršcane? Da odgovorio je. Mi ne treba da se natjecemo s nevjernicima u vezi s onim do cega su oni došli u svom razmetanju. aršin po aršin. pedalj po pedalj. Trudimo se da prihvatimo sve što oni nude u nacinu odijevanja ili friziranja. od haram zarade. Naši pogledi i ciljevi nikako se ne mogu podudarati s njihovim. Što se tice nevjernika. sallallahu alejhi ve selleme: Sigurno cete slijediti obicaje onih koji su prije vas (dobili Knjigu). pa zašto se ne trudimo da do njega dodemo? Od nas se ne traži da se razme}emo u raskoši. a mi treba da se uzdignemo sa zemlje kroz kosmos. Kažem DA i s pravom pitam: Šta to mi imamo s njima? Zašto ih slijedimo u svemu? Kada bi ušli i u gu{terovo leglo mi bismo ušli za njima.956 Muslim: Sahih. Za njega nema barijere koja }e ga ograni~avati u djelima i postupcima. Sve to ne utice puno na njegov život u vremenu sloboda koje nemaju granica. broj 6. od kamate. pa kada bi oni ušli u gu{terovo leglo vi biste ih u tome slijedili. za njega tih granica nema. tako nas je obavijestio Resul.

iz Svoje velike milosti. Mi bismo krovove kuca onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra ucinili. Zato je rekao Resul. i ukrase od zlata bismo im dali. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan. jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? koliko ceš ostait na njemu. Te stvari su. Rekao je Allah Uzvišeni: A da nece svi ljudi postati nevjernici.a. ajeti 33. Zato je najbolje za svakog kome je Allah podario blagodat vjerovanja (imana) da bude umjeren u ovosvjetskim blagodatima. slijedenje strasti i opcinjenost covjeka samim sobom.3 1 2 Ibn Mad`e: Sunen: 2/1. razlog je to za zabrinutost. sallallahu alejhi ve selleme: Tri stvari su znak velike nesrece: pokornost pohlepi. broj 3. 35 3 Ovo je dio hadisa koji bilje`i Et-Taberani u El-Evsetu od Enesa.1 Allah Uzvišeni pojasnio je u Svojoj Knjizi. Sve je to zbog slijedenja i obožavanja strasti. 34. r. od silnog imetka i uživanja.039. da ne bi povjerovali mnogi kratke pameti.376. a i stepenice uz koje se penju. Pogledaj koliko ceš ostati na ovom svijetu. broj 4. da bi On Uzvišeni dao samo nevjernicima sve to materijalno bogatstvo i uživanje. sallallahu alejhi ve selleme: Primjer dunjaluka u odnosu na ahiret je kao kada neko stavi svoj prst u more i pogleda šta je ostalo na njemu.108. a zabrana se klonili. 52 .2 Ono na što se žali islamski ummet danas u stvarnosti je veoma opasna bolest a to je zauzetost sporednim stvarima. Sura Ez-Zuhruf. Medutim. nagovjestitelji propasti. dokaz da ih Allah voli. a koliko na onom? Rekao je Resul. a Albani ka`e da je hadis vjerodostojan u djelu Sahihul D`ami’. Onaj svijet u Gospodara tvoga bit ce za one koji budu Njegova naredenja izvršavali. On to daje svima i onima koji su slabog imana (vjerovanja) kako ne bi bili zavedeni i poveli se za nevjernicima. da je ono što Allah daje u obilju nekim ljudima. i vrata kuca njihovih i divane na kojima se odmaraju.

mržnja. laž. 3 Nadme}ite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani. zavist.1 Rekao je Uzvi{eni: On vam je Zemlju pogodnom ucinio. grijeh. posredništvo. Medutim. ko ce više zaraditi. misleci kako su samo oni važni. pripremljen za one koji se Allaha boje. neprijateljstvo. medu svim društvenim slojevima i to radi ovosvjetskih dobara. i to sve radi prolaznih interesa. prevare. žurba i groznicava utrka prisutna je na svim poljima. zaista.4 Allah Uzvišeni uputio nas je na najuzvišeniju stazu natjecanja na putu ka cilju. ne cini se nikom nepravda. mržnja itd. 10 ajet Sura El-Mulk. Sa 1 2 Sura El-D`uma. ajet 21 53 . Požurite da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja. On ih na to cak i podsti~e. otimanje tudih imetaka. ajet 15 3 Sura Ali Imran.2 Allah Uzvišeni nije rekao trcite.ahiret i nastojanje da se traži Džennet pozvao je Svoje robove rijecima: Požurite i nadme}ite se. Rekao je Uzvišeni: Dobri ce. u nasladama boraviti. podvale. niti je rekao natjecite se. Zato nije ni cudo što se na tom putu dešavaju: nepravda. Allah Uzvišeni nije zabranio da se covjek trudi i nastoji da stekne ono {to mu je potrebno za osnovne potrebe.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Natjecanje izmedu mašte i stvarnosti Onaj koji bi posmatrao ovaj naš današnji svijet vidio bi kako su ljudi gotovo uzeli druge za prsa potiskujuci ih iza sebe. prema kojem kada se ide. ajet 133 4 Sura El-Hadid. pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje. kada je spomenuo drugi svijet . Samo sam Ja bitan. onda se po Zemlji razidite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. pozivajuci Svoje robove rijecima: “Tražite i hodajte!” A kada se molitva obavi. {to se krše osnovna ljudska prava. Njemu cete poslije oživljenja odgovarati.

samo da malo ubrzaš daleko bi ih iza sebe ostavio. To je nedostatak vjerovanja (imana). dace im se pa ce pice zapecaceno piti. a od svog trcanja i srkleta imat ce samo umor i opterecenje. ali. jer covjek vjeruje da je njegov rad izvor njegove nafake i to ne prepušta Allahu. i sve to da bi ostvarili li~ni profit. 1 2 Sura El-Mutafifun. On se zato takmici s drugima sticuci imetak i varajuci druge kako bi ostvario taj cilj. Onaj koji je želio da ih stigne morao je da da sve od sebe. i oni koji su rodeni kao muslimani. 25. nece mu doci od nje osim ono što mu je propisano.2 Primjer za te su obi~ni musliman. ali ne i djelima.i neka se zato natjecu oni koji hoce da se natjecu!1 Doista je ovo mjesto pravog natjecanja. u suštini. Bojimo se da je njihova vjera kao i vjera beduina. a to je nafaka. ajeti 22. da trci za njima. Naši uzoriti preci takmicili su se žureci ka Džennetu. ciji ce pecat mošus biti . kasne s isplatom tudih zarada i jedu kamatu. a zapostavljamo ono što nam nije zagarantovano.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? divana gledati. Ma koliko se trudio na ovome svijetu i trcao kako bi je povecao. 24. 23. inace bi potpuno zaostao. makar i vjerovao u to rijecima. Što se tice trke za dunjalukom to je beskorisna stvar jer covjekova nafaka na dunjaluku odredena je davno prije nego što se rodio. Oni se drže nekih nacela svoje vjere. Zato ima mnogo onih koji otimaju od imetka sirocadi. kroz pokornost i približavanje Allahu Uzvišenom. Od Allahovih blagodati jeste što je sakrio rezultate tog takmicenja na ovom svijetu. Rekao je Allah Uzvišeni: Neki beduini govore: Mi vjerujemo”! Reci: vi nevjerujete ali recite mi se pokoravamo! Jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. 26 Sura El-Hud`urat. krše osnovna ljudska prava. Mi trcimo za onim što nam je zagarantovano. ajet 14 54 . a to je Džennet. kao da nam to ne treba. na licima njihovim prepoznat ceš radost sretna života. Danas ljudi idu kornjacinim hodom ka Džennetu.

ako ih iskuša. a ako zapadne i u najmanje iskušenje. on je smiren. niti munafici . Ali. a to se ostvaruje postepeno. Oni rade djela koja dovode u pitanje njihov iman (vjerovanje). Oni nemaju jaku ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku kojoj bi dali prednost nad porodicom i imetkom. tj. Da im narediš da idu u džihad. 1 2 Sure El-Had`d`.nevjernici.pravo vjerovanje nije ušlo u njihova srca. da im izneseš neku sumnju o pitanjima islama. pokažu se njihova sumnja i oklijevanja.1 Kod njih su se sastavili vjerovanje (iman) i licemjerstvo (nifak) tako da jedna od tih osobina preovladuje. klanjaju i obavljaju islamske propise. 257 55 . došao u Medinu svi Medinjani prihvatili su islam. Potvrda za to su rijeci Uzvišenog: Ima ljudi koji se Alahu klanjaju. sallallahu alejhi ve selleme. pa umru u tom stanju uci ce u Džennet. a istovremeno su svoj novac orocili u bankama koje posluju s kamatom. Medutim. Ako ih Allah ne provjeri nekim iskušenjem kojim se ispituju njihova srca i kojim se razotkriva njihova cvrstina i strpljivost.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? iman . Naci ceš mnoge od njih da poste. ali bez pravog uvjerenja. kada su poceli problemi i iskušenja došlo je do pojave licemjerja. 11 ajet Ibn Tejmije: El-Iman. Šejhul islam Ibnu Tejmije u svome djelu El-Iman kaže: Mnogi od njih ne dospiju do iskrenosti u svome vjerovanju i. ne bi išli (a nisu kjafiri . Oni nemaju dovoljno znanja.2 Koliko je samo takvih u našem vremenu. Kada je Poslanik. tj. kao da vežu svoja srca za odredena zbivanja koja pobjeduju njihov oslonac na Allaha. ako ih Allah time pocasti. da nas Allah sacuva takvog svršetka. pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. zatim umru s tim podozrenjem oni su se svrstali medu licemjere. Kod te vrste ljudi preovladava propuštanje namaza (farzova) i oni se upuštaju u harame. ako ga prati sreca. vraca se u nevjerstvo. Da su umrli prije iskušenja licemjeri bi umrli kao muslimani. spoznaje i uvjerenja cime bi od sebe odbili te sumnje. str.licemjeri). posmunjali bi.

Rekao je Ibnul Kajim. a ko se ne boji Allaha. jer doktor je covjek koji može da pogodi pravi lijek koji ce mu koristiti. Jedan drugi casni predak je rekao: Ko se boji Allaha. boji se svega drugog.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Uglavnom se to dešava kada su u iskušenju. Poznato je da se takav stav suprotstavlja obaveznom oslanjanju na Allaha. a možda i pogriješi pa mu da ono što ce ga uništiti. moleci Ga da mu pomogne i da pogleda šta je pripremio za sebe i da zatraži oprosta za svoje grijehe. Allah Uzvišeni vi{e isti~e naredbu da se na njega oslanjamo od naredbe da se abdestimo i kupamo od džunupluka. Rekao je jedan od naših uzoritih predaka: Ko se potpuno okrene Allahu i Allah se njemu potpuno okrene. Kada bi upozorio jednog od njih da se iskreno okrene Allahu. Allahova zaštita je srazmjena velicini njegovog imana (vjerovanja) i što je potpuniji iman potpunija je i zaštita. pojašnjavajuci rijeci Uzvišenog Allaha: Allah štiti vjernike.2 Ako je covjek vjernik Allah ga sigurno štiti i cuva. njega se sve boji. ako je bolesnik ubijeden da je doktor taj koji daje lijek. on bi ti se nasmijao i loše pomislio o tebi.1 Medutim. ajet 38 3 Ibnul Kajim: Bedaiu el fevaid. Ibn Tejmije za njih kaže: Od njih su oni ciji se strah povecava kod bolesti i oni vjeruju da ih samo doktori mogu izlijeciti. a ko se potpuno okrene od Allaha i Allah se potpuno okrene od njega. 1 2 Ibn Tejmije: El-Iman. Allah ce ga prepustiti tom doktoru. a ako je slab iman i zaštita je slabija. Ako se sjeca Allaha ponekad i Allah njega štiti ponekad. danas vecina ljudi nije svjesna toga zbog cega radi suprotno. 2/245 56 . Kao što je spomenuto u prethodnom primjeru. 12-13 Sura El-Had`d`. shodno cvrstini njegovog ubjedenja u to. str. a ko se ponekad okrece Allahu i Allah se ponekad okrece njemu.3 Su{tina svega je: ukoliko covjek cvrsto vjeruje da mu koristi upotreba odredenih sredstava Allah ce ga prepustiti tome.

Covjek iz vlasti (politicar) misli da je upucen u sve državne probleme i on ubjeduje ljude dajuci im obecanja da ce ispravnim planiranjem. Ekonomista opravdava propast firme razlozima kao što su: razlika u ponudi i potražnji na tržištu. Meteorolog ljudima prenosi uzroke oluja i rušilackih vjetrova. M 57 . Oni su stekli visoko obrazovanje i imaju toliko znanja da sebe smatraju ekspertima u odre|enim oblastima.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? PISMO INTELEKTUALCIMA nogi obrazovani ljudi današnjice imaju pogrešno mišljenje i pogrešnu sliku kada je u pitanju razlikovanje uzroka i posljedica. riješiti najvece probleme. govore}i im da nema potrebe za strahom i panikom. uz dovoljno vremena. On opravdava nedostatak padavina pomankanjem prolaza hladnih vjetrova kroz odredenu pokrajinu. Doktor neosporno tvrdi {ta je uzrok u odredenoj bolesti i upozorava bolesnika na pogoršanje stanja ili cak i smrt ukoliko se ne bude pridržavao njegovih uputstava. govoreci im: to se desilo zbog tanke zemljine kore na odredenom mjestu i izlaže takve razloge javno. ili opravdava to poskupljenjem cijena na tržištu ili nekim drugim slicnim opravdanjem. Inženjer geologije smiruje ljude poslije prirodne kataklizme (zemljotresa i vulkana). itd. govoreci gdje je bio njihov epicentar zbog jakog uticaja ciklona.

a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili. .sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni.2 Možda ce neko reci: Neosporna cinjenica da je sve od Allaha. On je oslabio Zemljinu koru na odredenom mjestu da bi se tu desio zemljotres. On je sprijecio da u odredenom mjestu struje hladni vjetrovi kako bi mu uskratio kišu. ali zašto se oni prvo ne okrenu prvom uzroku Allahu Uzvišenom i ne zatraže da se njemu iskreno obratimo? Allah Uzvišeni kažnjava ljude zbog njihovih grijeha kroz nedace u imetku. Allah ce. ajet 31 3 Sura El-Anam. On je oslabio odbrambenu moc tijela da bi ga zadesila odredena bolest. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali. zbog onoga što rade.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? S njima se slažem i prihvatam vecinu njihovih opravdanja i pojašnjenja. kao da to nije od Allaha Uzvišenog.3 I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali a da stanovnike njegove neimaštimon i bolešcu nismo kaznili da bi se pokajali. održati obecanje. ajeti 42 i 43 4 Sura El-A’raf. Možda oni misle da sve što se dogodi i zbije na Zemlji mogu pojasniti naucnim putem. ajet 94 58 . životima i usjevima. srca njihova su ostala tvrda. ajet 78 Sura Er-Rad. Sve to dolazi po jasnom kosmickom zakonu koji je Allah Uzvišeni odredio prije nego što je stvorio kosmos.4 1 2 Sura En-Nisa. sigurno. Rekao je Allah Uzvišeni: Reci: “Sve je od Allaha!’ Pa šta je tim ljudima?! – oni kao da ne razumiju ono što im se govori!1 I rekao je Uzvišeni: A nevjernike ce nesreca neprestano pogadati ili ce se u blizini mjesta njihova dogadati. ali gdje su djela koja potvrduju razumijevanje lekcija i prihvatanje pouka i savjeta? I rekao je Uzvišeni: A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešcu ih kažnjavali ne bi li poslušni postali.

Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Gdje je pokajanje? Gdje je zahvalnost na blagodatima i umjerenost u svemu? Zar nije Uzvišeni rekao: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili. Ucinili su da ljudi zaborave oslonac na svoga Gospodara. slicni su magarcu koji knjige nosi. On ce vam kišu obilnu slati i pomoci vas imanjima i sinovima. metoda koji prekida vezu izmedu Kosmosa i stvorenja koja u njemu žive.11 i 12 3 Sura El-D`umu’a. 26/195 59 . pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. ali. mnogo prašta. ali mu dodaje vezu izmedu tih. ajet 5 4 Sejid Kutb: U okrilju Kur’ana. savremena nauka zamagljuje to razmišljanje ili presijeca tu sponu ljudskog srca i Kosmosa koji razgovijetno govori. oni su poricali.4 1 2 Sura El-A’raf. i rijeke ce vam dati.3 Svi oni zajedno imaju udjela u odvracanju ljudi od njihova Stvoritelja i svi oni su pomogli da odvoje posljedice od njihova glavnog uzroka.2 Bojim se za nas da nismo kao oni za koje je Uzvišeni rekao: Oni kojima je naredeno da prema Tevratu postupaju. doista.istinama. spajanju ljudskog srca s njima.s: I govorio sam im: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On. ajet 96 Sura Nuh. pa ne postupaju. jer je ona u zaslijepljenim glavama koje prekriva praznovjerje “naucnog metoda” . zato ih vidimo kako razloge i uzroke u zbivanjima ne vide kod Allaha zbog velikih grijeha i griješenja. Rekao je Seid Kutb: Medutim. ajeti 10. pojedinacnih cinjenica i njihovog vracanja ka najvecim cinjenicama . a. 1 Zar Uzvišeni nije rekao govoreci o Nuhu. Uvijek pronalaze naucna objašnjenja zbog straha kako ne bi bili optuženi kako su neznalice ili da su zaostali za tekovinama savremene civilizacije. Imanski metod nimalo ne umanjuje rezultate “naucnog metoda” u spoznaji pojedinacnih cinjenica. i dace vam bašce.

Doista je tako. Nepovezivanje nauke s vjerovanjem. Donijeli (nauke) su ih u svoje zemlje da ih prakticno primjene i da druge njima poducavaju iskljucivo naucnom metodom. Oni te znanosti predaju svojim studentima (ucenicima) kao suhoparne materijalisticke discipline kojima nedostaje vjersko obilježje koje bi im podarilo dušu i ucvrstilo vezu izmedu covjeka i njegova Gospodara. je neznanje. U siromašnim zemljama ljekari koji rade za misionarske kršcanske organizacije imaju veliki uticaj u pokrštavanje stanovništva. niti su ih protkali islamom koji bi ih razlikovao od ostalih znanosti. s gledišta islama. smanjila bi se potreba za odlaskom takvim ljekarima i kori{tenjem njihovih lijekova. ali kada ljekaru dodu bolesni i iscrpljeni pacijenti i kada su najviše potrebni njegovih uputa i savjeta. Oni su ih preuzeli iz neislamskih zemalja gdje su stekli svoje diplome. Bolesnik je pod velikim uticajem ljekarovih uputa i savjeta. vrsni ucenjak. može biti neznalica (džahil) i to nije nikakvo cudo. On. Kršcanski misionari shvatili su važnost medicinskih usluga i opsega njenih uticaja na bolesnike. pored svoga znanja. a i ljude opcenito. ne poznaje vezu izmedu nauke i vjerovanja. Da im propiše lijek i posavjetuje ih da se obrate Allahu Uzvišenom iskrenom dovom. Kada bi ljudi to shvatili. Da ih podsjeti da rade dobra djela i da se klone grijeha koji su izvor svih problema i nedaca. jer najviše utice na pojedinca u društvu. Od svih naucnih oblasti najvjerodostojnija je medicina. Oni nisu dodali tim nauka vjersko obilježje. kada bi mu savjetovao da ostavi vodu koja je za njega izvor života. Druge znanosti tako|e imaju odre|eni uticaj i važnost. zamislite kako bi bilo da on kao ljekar samo spoji svoje (naucno) znanje s vjerom u Allaha Uzvišenog. Bolesnik se obraca ljekaru kada je u najkriticnijem stanju i u tim momentima on je pod najvecim uticajem njegovih rijeci. Ponekad doktor ili profesor. izmedu posljedica i njihova uzroka (Allaha 60 .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Razlog svemu tome pronalazi se u vrelu s kojeg su ucili te nauke. pacijent bi je ostavio.

Naoružali su se tim oružjem a zaboravili su da se naoružaju oružjem vjere. a medicinsko lijecenje je mali nacin (sredstvo) za smirenje bolesnika u odredenim slucajevima. Takvi ljudi su izdvojeni slabici. ali tražim od njega da pokuša kod svakog pacijenta uspostaviti vezu izmedu medicinskog i vjerskog lijecenja.”1 Doista je covjek lahkomislen.a on je zaista. pa makar bio i nevjernik. ukoliko je dova upucena samo Njemu. To je potvrda Njegove milosti. Ja ne tražim od ljekara da drži ders (vjersko predavanje) prije svakog pregleda.oružje nauke. Rekao je Uzvišeni: “… ali ga je preuzeo covjek . To je cinjenica koju treba da shvati svaki pacijent kako bi ljekar na njega izvršio {to bolji uticaj. ma koliko naucnog znanja stekao i ma koliko se uspeo na stepenicama znanja. Oni su uputili svoje pacijente koji boluju od teških bolesti kao što je rak. ajet 72 61 . Vjersko lijecenje je ispravno pouzdanje. Oni su tako medicinske terapije lijecenja pojacali vjerskim lijecenjem jer su u tome otkrili cudotvoran lijek. prema sebi nepravedan i lahkomislen. Oni su zapostavili najdjelotvornije oružje . Zbog svega toga vidimo ih kako pobijaju svoje stavove i mišljenja s vremena na vrijeme. izmedu stvorenja i Stvoritelja. Allah Uzvišeni odaziva se onom koji je u nevolji. Takav nacin lijecenja nedavno su otkrili strucnjaci u Americi. ukoliko ne velica Allaha Uzvišenog onako kako Ga treba velicati. Oni mijenjaju teoriju drugom cija greška se poslije potvrdi. da se posvete i okrenu Bogu i da se pouzdaju da je izljecenje samo od Njega. On vjeruje da napredovanjem u naucnoj karijeri i sticanju materijalnih bogatstava biva zapažen u svojoj sredini i da je neko i nešto. a šta misliš ako tu dovu uputi vjernik 1 Sura El-Azhab. Oni su zato isloženi padu i porazu u svakom casu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Uzvišenog). Samo oružje nauke nije dovoljno. molimo Allaha da nas sacuva od njega.

jer i mi u stvarnosti ne doživljavamo islam kao životni program. Kada je islamski ummet bio najistaknutiji ummet na Zemlji i kada je na najljepši nacin koristio svoje prirodne potencijale i mogucnosti. To su doista izvrsne metode. Hej. a mi smo prekinuli vezu naše sadašnjice sa našom slavnom historijom. tom 2. pa mi imamo objavljenu Allahovu Uputu!?1 1 Muhammed Kutb: Menhed`u et-Terbije el-Islamije. kada se vrate. kao što bi trebalo biti. I mi ne posjedujemo ono po cemu bismo se razlikovali od vladajuceg džahilijeta (neznanja) na Zemlji. [ta se dogada kada pošaljemo naše sinove da se školuju na zapadnim koledžima i univerzitetima na mjestima progresa nastavnih sredstava i ucila? Oni ne prenose samo te metode. str. Ustrajavali su tada na svojoj zabludi koja ih je odvela do propasti. Evropa je. Zato što ih mi. Hocemo li i mi danas pasti na tako niske grane? Zar nismo u mogucnosti razdvojiti pogubne ciljeve koji su prefarbani svim bojama i otrgnuti se da tvrdoglavo i ustrajno ne slijedimo Evropu i Zapad na njihovom putu u ocitu propast. Siciliji i drugim islamskim kulturnim centrima. u stvarnosti. prije svoje renesanse. Oni su tada uzimali samo nauku i naucne metode. šaljemo bez jasnih ciljeva i programa o kojima bi razmišljali i koje bi slijedili. oni prenose metode u kojima su potpuno obojeni i izmiješani i dobro i zlo i gdje zlo uglavnom preovladuje. slala svoje sinove da izucavaju nauke na muslimanskim univrzitetima u Španiji. Sjevernoj Africi.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? musliman? Hocemo li i mi da otkrivamo taj metod u lijecenju kao što su ga otkrili doktori na Zapadu? Ili cemo uciti od njih kako bismo to poslije primijenili? Rekao je profesor Muhammed Kutb: Ponekad treba da ucimo od savremenog džahilijeta izvrsne metode u razvoju i progresu. nisu sposobni da iz svega toga izvuku korist i naucne metode i ucila okrenu drugim ciljevima. Naši sinovi. 281 62 . odbijajuci da uzmu i ponesu islamske ciljeve koji su istinska Božija objava.

Primjeri za to su: covjek koji ulazi u more a ne zna plivati. ajet 31 63 . Rekao je Uzvišeni: “… i sami sebe u propast ne dovodite. O tome govore rijeci Uzvišenog: I jedite i pijete. to je zbog grijehova koje ste zaradili. i dobro cinite”. onaj koji vozi auto po glavnom putu a nije položio vozacki ispit.2 Nesreca dolazi zbog nemarnosti i zbog neprihvatanja ovog savjeta. El-Earaf. ajet 195 3 Sura. mogu posmatrati s tri aspekta: 1. U tom slucaju on snosi posljedice onoga što ce mu se desiti. tada covjek sam snosi posljedice svega toga. samo ne pretjerujte. Ljudska nemarnost kada je u pitanju prihvatanje životnih problema (izazova). a On mnoge i oprosti. Ukoliko ne bude poslušao ovaj savjet i bude pretjerivao s hranom. kao kada covjek baca sam sebe u propast i izlaže sebe i svoj imetak tome.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? UZROCI NESRECE ekao je Allah Uzvišeni: Kakva god vas bijeda zadesi.1 Ako pa`ljivo analiziramo ovaj ajet vidjet cemo da se nesrece koje pogadaju covjeka. ajet 30 Sura El-Bekare. zbog djela koje on cini. od bolesti kojima se 1 2 R Sure E{-[ura.3 To je drugi savjet covjekovog Stvoritelja koji je njegov najbolji poznavalac. onaj koji puši duhan pa ga bolest zadesi. što je slucaj mnogih ljudi danas.

Zar ve}ina tih bolesti nije uzrokovana neprihvatanjem ovog savjeta? 2. a ako hoce. Rekao je Uzvišeni: To im je poniženje na ovom svijetu. Takva iskušenja dijele se na dvije vrste: Prvo: Iskušenja koja dolaze kao kazna. Albani je rekao za ovaj hadis da je vjerodostojan (hasen sahih) 64 . Allahov rob ima iskušenja prema jacini svoje vjere. neke crijeva i stomaka a neke napadaju cijelo tijelo. tako da ta iskušenja za njih znace podizanje deredža (stepeni). On može preduzeti i sve mjere predostrožnosti da ih izbjegne i ako ga tada zadese iskušenja i nedace one su zbog griješenja i grijeha. veca su mu iskušenja. Poslanicima i dobrim ljudima to je vid cišcenja i približavanja Allahu Uzvišenom. Svakog ko prkosi Allahu. da nas Allah sacuva od njega.1 Drugo: Iskušenja koja dolaze kao nacin cišcenja i uzdizanja Allahova roba. kao što je slucaj s rakom. Tema: Strpljivost na isku{enju. Ukoliko je jak u vjeri. sallallahu 1 2 Sura El-Maide. ako hoce odgodi mu kaznu. ukoliko se strpe. žestoko ga kazni. Allah Uzvišeni. a ako je slabiji. svojim griješenjem. hadis broj 4. Griješenje i grijesi: Covjeka mogu zadesiti iskušenja i nesrece bez njegova uticaja. Neke se ticu samo želuca.2 U drugom hadisu Allahov Poslanik. biva iskušan prema svome vjerovanju. Poglavlje o isku{enjima. a na onom svijetu ceka ih patnja velika. neke srca. dobre ljude kojima Allah želi dobro na ahiretu ali nisu zaradili dovoljno djela koja bi im omogucili visoke deredže (stepene) u Džennetu.024. Pogledaj koliko danas imamo razlicitih bolesti. Sa’d ibn Ebi Vekas rekao je: O Allahov Poslanice: Koji ljudi imaju najteža iskušenja? Allahovi poslanici. ajet 33 Ibnul Mad`e: Sunen.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? izlaže. To se odnosi na Allahove miljenike. zatim oni koji su im najbliži. Allah ce dovoditi u iskušenje Svoga roba sve dok ga ne ostavi da hoda na Zemlji bez grijeha.

broj hadisa 2.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? alejhi ve selleme. kada je u pitanju prihvatanje ljudskih problema.1 Kod covjeka se mogu sastati oba prethodna razloga: ljudski nemar. 1 Et-Tirmizi: Sunen. Primjer za to su: pijenje alkohola. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan (sahih) 65 . imecima i djeci sve dok se ne sretnu sa Alahom potpuno cisti od grijeha. i grijesi i griješenje.399. rekao je: Vjernika i vjernicu pogadat }e iskušenja u njihovim životima. Poglavlje o zuhdu. Molimo Allaha Uzvišenog da nas zaštiti od takvih poroka. blud itd.

Razmišljao sam o rijecima: “a ne zaboravi” i vidio da imaju više poruka: potvrda da je ovaj svijet samo sredstvo a nikako cilj niti svrha. Razmišljao sam i o konstrukciji: od onog što ti je Allah dao i vidio da upucuje na cetiri stvari koje smo prije spomenuli. U Ibn Kesirovom tefsiru spominje se da se ovaj ajet odnosi na Karuna. odijevanja. a za koje ce covjek biti pitan na Sudnjem danu.1 Razmišljao sam o ovom ajetu i vidio da se rijec nastoj spominje kao potvrda jednoj vrlo važnoj cinjenici. El-Kasas. To su: imetak.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? NAŠ ODNOS PREMA OVOM I ONOM SVIJETU R ekao je Allah Uzvišeni: I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet. znanje. stanovanja i dozvoljenog uživanja u halal braku. To je iskreno robovanje Uzvišenom Allahu i korištenje svega što je Uzvišeni dao covjeku u služenju svome Gospodaru. kada ga je njegov narod savjetovao da iskoristi ono što mu je Allah podario od imetka. 66 . Isto tako. ne smije onaj ciji je cilj ahiret da zaboravi 1 Sura. zato što sredstvo ne može biti važnije od samog cilja. ajet 77. da se samo Allahu pokorava. život i zdravlje i to smo spomenuli u poglavlju pod naslovom: Ovosvjetski pogledi i teorije. Zna~enje ovog ajeta je opcenito jer Kur’an je savjet i uputa svima i njegovi propisi odnose se na sve propise i sva vremena. te da ne zaboravi svoj udio u onome što mu je Allah dozvolio na ovome svijetu od jela. a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu.

Da nam je Allah na pomoci! @alosno je.a. strana 255. potreban nam je neko da nas podsjeti i okrene prema najuzvišenijem cilju zbog kojeg smo i stvoreni. On je govorio svojim ashabima: Zauzeo vas je dunjaluk a ja sam zauzet slijedenjem Poslanika. Okupiranost i briga za velikim stvarima cine da covjek zaboravi drugorazredne ovosvjetske stvari i svoje potreba za njima. kako bi što više naucio od njega. 1 Vidi: Abdul Gani ed-Dakr: Ahmed ibn Hanbel .@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? nacin i sredstvo koji ce ga odvesti do cilja. sallallahu alejhi ve selleme. treba nam neko ko ce nas što prije probuditi i podsjetiti na onaj svijet. On je u dovi ucio: Gospodaru naš. 259 67 . hatmu bi završavao svakih sedam dana. sallallahu alejhi ve selleme? Šta bi tek rekao Ebu Hurejre kada bi vidio nas? Ahmed ibn Hanbel je klanjao tri stotine rekjata svaki dan. koji je nastojao da sve svoje vrijeme provodi uz Poslanika. Primjer Ebu Hurejre. Oni koji traže i žele ahiret i zauzeti su ibadetom svome Gospodaru ponekad mogu zaboraviti ovosvjetske probleme i šta im sve treba pored ovodunjaluckih ukrasa tako da je ova kur’anska opomena radi njih. pa su upozoreni da imaju obaveze prema njima. Zato treba podsjetiti iskrenog Allahovog roba da se ne posvecuje ibadetu u tolikoj mjeri da zaboravi na svoje potrebe i obaveze na ovom svijetu. a uprkos zauzetosti zbog traženja znanja.1 Tu spadaju i oni koje je ibadet okupirao do te mjere da su zaboravili i zapostavili svoje žene. sallallahu alejhi ve selleme. potvrduje beznacajnost i prezrenost ovog svijeta. Što se ti~e nas. mnogo je dova i zikra ucio. Doista. Šta mislite kakav je to dunjaluk bio kojim su se zabavili ashabi Allahova Poslanika. poducavao je i druge. Mogucnost zaborava koja se spominje u ajetu: “a ne zaboravi”. nedaj da naša srca budu okupirana onim što si nam ti zagarantovao. r.Imam suneta. ali je tako.

El-Vakia. tako brzo kao što vatra sagori prostirku. tada se povecavaju i pooštravaju kriteriji i uslovi. ima ih dovoljno i mogu prihvatiti sve koji ih žele. Svi oni htjeli su da uspiju i dobiju to upražnjenjo mjesto. 1 Sura. makar im broj bio odreden i mali: vozac. ajeti 13 i 14 68 . inženjer. Sve svoje vrijeme posvetili su pokornosti svome Gospodaru kako bi se spasili od griješenja. Prazna mjesta su brojna. kako ih je samo mali broj! Oni su malobrojni. za izbor najboljih i najsposobnijih. Ali. Zato su mnogi od prethodnika (prethodnih naroda) sve svoje potencijale ulagali u ibadet Uzvišenom Allahu. cim neke novine objave konkurs o novim radnim mjestima. kada Kur’ani kerim objavi oglas ili konkurs i to tako divan. C Rekao je Uzvišeni: Bit ce ih mnogo od naroda drevnih. a danju su postili. malo je onih koji hoce ta mjesta. Medutim.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? NOVA RADNA MJESTA udni li smo mi. o praznim mjestima gdje su najuzvišeniji i najljepši položaji. Oni nisu spavali noci. to uzvišeno i divno mjesto. ljudi poginju glave i okrecu se odlazeci!!! Gdje su ti koji se natje~u i takmice. sekretar. ljudi se takmice i hrle što prije kako bi to mjesto ugrabili.1 Kada je velik broj kandidata za neko mjesto. a malo od kasnijih.

isticu se svojim trudom i radom želeci da postignu najbolji rezultat i uspjeh. pa ukoliko se jedna skupina njih samo malo istakne. da je data prednost dunjaluku i da se svako uznosi sa svojim mišljenjem i stavom. onda se brini samo za sebe i kloni se svjetine. tako da ko god konkuriše na ovaj Allahov oglas biva primljen. smanjili su se i kriteriji i uslovi. a sve zato što je mali broj onih koji su konkurisali i odazvali se na oglas za visoka mjesta u Džennetu. Pored svega toga. ako ste na pravom putu. El-Maide. brinite se o sebi. a svi oni su takvi. ajet 105 69 . 1 Sura. Onaj koji je želio da bude u prvom safu morao je dobro da porani prije namaza i dode u džamiju. Upitan je Poslanik. Danas kada se broj zainteresovanih kandidata smanjio za tim uzvišenim mjestima (mjestima u Džennetu). Medu njima je žestoko natjecanje. ona s lahkocom prolazi. Kako je lijepo da se istaknu oni najbolji. jer su iza vas dani u kojima ce strpljivi biti kao onaj ko je stegnuo žar u šaci. sallallahu alejhi ve selleme. Primjer takvih je kao primjer razreda u kojem su svi ucenici lijeni i nemarni. nece vam nauditi onaj koji je zalutao!1 . kako je samo teško to natjecanje. Danas stižeš u prvi saf makar došao u vrijeme ikameta u mnogim džamijama.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? mjesto najbližih Allahu Uzvišenom. Pogledaj kakvo je bilo natjecanje za prvi saf u doba ashaba i tabiina. da se strast slijedi. Neki spajaju noc s danom uceci iz svojih knjiga i podsjetnika da bi bili najbolji. takvi natjecatelji imaju pedeset puta vecu nagradu od prvih trudbenika iz najboljih generacija. Njihov primjer je poput primjera ucenika u razredu. Svi su oni probrani. ali ce onaj koji bude radio (i praktikovao islam) imati nagradu pedeseterice koji rade kao što vi radite sad. pa je rekao: Vi medusobno naredujte dobro i pozitivno i medusobno zabranjujte pokudeno i zabranjeno sve dok ne vidiš da je se pokorno pohlepi. o ajetu: O vjernici.

Bez sumnje da ce oni pasti na ispitu ukoliko ne budu ocjenjivani savremenim mjerilima. jedan od prenosilaca ovog hadisa. dane strpljivosti. sallallahu alejhi ve selleme. Ibnul Mad`e i Ibnul Hiban u Sahihu. poveca se i umnogostrucava nagrada onih koji te propise praktikuju i žive u skladu s njima. Mudri i Pravedni i On. Nije obaveza za svakog ko bude 1 Hadis bilje`e Et-Tirmizi. To zna~i da drugi imaju ve}u nagradu. Poslanik. sallallahu alejhi ve selleme. A Allah ima najuzvišeniji primjer. 2/108. a nije radio niti blizu uložio truda kao što su najbolji iz ovog ummeta? Odgovor je: Da je Allah Uzivšeni. Možda ce se neko zacuditi i upitati: Kako može covjek iz ovog vremena da stigne do stepena najodabranijih Allahovih robova. i da im kaže: vaše radove cu ocjenjivati prema vašim kolegama koji su ovdje ucili prije 30 godina. On dodaje za Tirmizijevu predaju da je jedan dio hadisa daif a drugi sahih. kaže da neko drugi. I kad god se poveca njihovo okretanje i nemar spram Allahovih propisa. Albani ka`e da je hadis daif. sallallahu alejhi ve selleme. 70 . a mi je danas nemamo. Tako da nijedan od posljednjih ne}e dosti}i vrijednost nekog od ashaba. s tim {to je dio koji se odnosi na period. Hadis bilje`i Tirmizi. ~ak ni polovinu te vrijednosti. Oni su bili izuzetno dobri ucenici. gleda u njegovu sredinu i vrijeme u kojem je živio. broj hadisa 385 i Ebu Davud u Sunenu. od nas ili od njih? Nagradu pedeseterice od vas. ve}a od drugih. Ljudi su obuzeti iskušenjima. 2 Ovim se ne negira da je vrijednost ashaba Allahovog Poslanika. kada svida racun Svome robu. Šta misliš o profesoru koji bi ocjenjivao svoje ucenike prema ucenicima kojima je predavao prije 30 godina. zatim oni koji }e do}i poslije njih. strastima i poslovima. a ne i da su vredniji i bolji od njih. vjerodostojan. odgovorio je Poslanik. pored Utbe u predanju dodaje: da je neko upitao Allahov Poslanice: Nagradu pedeseterice ljudi.2 Ovo vrijeme je vrijeme nemarnosti.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Abdullah ibn el-Mubarek. naprimjer. pa oni poslije njih. je rekao: Najbolji ljudi su u mom stolje}u. A kako da ne bude veca? Oni su imali podršku na istini.1 Ovdje se jasno vidi da je nagrada malog broja ljudi iz posljednjih pokoljenja koja ce živjeti na ovom svijetu veca od nagrade onih prvih.

Ukoliko mu `ivot prode bez odredenog cilja (koji je sebi odredio). a da ga poslije obuzme malaksalost. pa se posveti ibadetu ili ga potpuno zapostavi. Vratio sam se u svoju domovinu i poceo da radim kao profesor. Poželio sam da se ponovo vratim i budem student. Svako od njih ima posebnu sredinu i vrijeme koje ga pomaže. da stalno ide prema pravom cilju i da se ne prekida. covjek se umori i zasiti. isto tako. Ko postavi sebi Džennet kao cilj on nece malaksati kada bi se ~itav svoj `ivot trudio da ostvari taj cilj. Proveo sam život monotono i jednolicno. osim Dženneta. ako želiš da tvoj trud bude ustrajan.a.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? radio da stekne stepen najbližih Allahu robova (od posljednjih generacija) da se njegova djela mjere prema djelima ashaba. dan mu je isti kao prošli i nema ništa što bi ga podsticalo i navracalo da nastavi dalje. Jedan od ljudi koji se školovao u inostranstvu rekao je: Trudio sam se da što prije dostignem doktorsku disertaciju i kada sam to uspio. cak i kada završiš svoj ovodunjalucki posao koji si radio da bi postigao Allahovo zadovoljstvo i nakon što si postao penzioner. On je dužan. ucini da tvoj nijjet (odluka) uvijek bude zadovoljstvo tvoga Gospodara i Kuca vjecnosti. Život se kretao istim tempom. 71 . da ustraje u svemu tome i da ne malaksa sve dok ne stigne do glavnog cilja a to je Džennet. Svaki cilj. covjek može ostvariti na ovom svijetu. narocito kada sam dobio zvanje redovnog profesora. u izvr{avanju obaveza prema Allahu. Nisam našao cilja kojem bih težio poslije toga. moj brate. nije to bilo o~ekivano radovanje. Tako neceš osjecati zamor. Zato. On nema cilja ka kojem ide s rado{}u da ga i ostvari. one u svom okru`enju. Ovdje je veoma važno da covjek nastoji nadma{iti svoje sugradane. Kad god ostvariš neki manji cilj na tom putu možeš smatrati da si prošao jednu od etapa na putu ka najuzvišenijem cilju. Život mu postane jednolican. r.

pokoravajuci se samo Njemu i da se potpuno usmjeri{ na cinjenje dobrih djela. on je sada na marginama života.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Zamisli da si sada na novom radnom mjestu pa da iskoristiš znanje koje ti je Allah podario. ne bi imao takav osjecaj u penziji i ne bi osje}ao potištenost. loša djela ti nisu pisana. ~ ovje~e. robovati svome Gospodaru? 72 . Rekao je neki mudrac: Kada si bio dijete. Nakon što završi odredeno školovanje traži posao. kada te vrijeme pregazilo postao si nemocni i oronuo starac. Zato što je shvatio da se borio i trudio da bi koristio drugim (svojoj porodici) sada treba da se okrene sebi i trudi za svoj kraj. Cilj zbog kojeg se trudio kao da je nestao. zatim se penje i razvija iz godine u godinu. pa kada ceš. Kada ode u penziju osjeti se beskorisnim i osjeca da mu se više nece vratiti snaga na ovom svijetu. vidjet ceš da pojedinac ba{ kao prva~i} ulazi u školu. On tako radi i živi do {ezdesetih godina `ivota. da je koristio ostali dio vremena za ibadet. sve dok ne stigne do univerziteta. nakon što je postizao što mu je bilo potrebno. za taj posao koji na|e opredjeljuje se kako bi osigurao svojoj porodici sredstva za život. Da je samo shvatio svoj posao kao sredstvo zarade. kada si odrastao i postao lahkomislen mladic vrijeme si uzaludno provodio. Ako razmisliš o dinamici života u ovom stoljecu.

od iskrenog roba poznatog kod uzvišenih meleka na nebesima po svojoj bogobojaznosti i osvjedo~enoj ljubavi prema Allahu.239 73 .2 1 2 Buhari: Sahih. poznatog po svojoj bogobojaznosti. Kao što je rekao Ibnul Kajim. Bogobojazan i pošten trudbenik za isto djelo može dobiti vecu nagradu od drugih. jacini njegovog vjerovanja i vrijednosti kod Allaha Uzvišenog. samo radi Allaha Uzvišenog i zato što je to djelo poteklo od Allahu dragog roba. Zato što dobro djelo. Zato što je to djelo cisto i iskreno. Allah njegovo djelo prihvata i uvecava njegovu nagradu. broj hadisa 5.901 Buhari: Sahih. Allah mu se smilovao: Doista je vrednovanje djela prema vrijednosti onog što mu je u srcu od istinskog vjerovanja.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? NAGRADA RADNIKU (TRUDBENIKU) T reba da znamo da se nagrada trudbeniku za njegova djela povecava kod Allaha prema sljedecim kriterijima: 1. Prema poštenju trudbenika. kada se podigne Allahu Uzvišenom.1 U drugom hadisu spominje se: Kada me spomene u društvu Ja ga spomenem u boljem društvu od tog društva. broj hadisa 7. U hadisi kudsi spominje se: Džibril doziva stanovnike nebesa govoreci im: Allah voli tog i tog pa ga i vi volite i tako ga zavole stanovnici nebesa.

Allah mu se smilovao: Ovakvo djelo kada se podigne prema Allahu nece stati pred Allahom i On nece u njega pogledati. ajet 21 Et-Taberani: El-Kebir. Na Sudnjem danu ono ce se pokazati i on ce za njega biti nagraden. Prema mjestu ucinjenog djela zbog dva razloga: a) Prema njegovoj koristi i ucinku. hranom. Primjer za to je osnivanje bolnica i humanitarnih organizacija cija korist dolazi do mnogih ljudi. i to djelo primljeno je kod Allaha. Albani ka`e u svome djelu Sahihul d`ami’ da je hadis vjerodostojan. ili ako su se proculi kao vrsni strucnjaci. Me|utim. Rekao je Uzvišeni: A na onom svijetu razlika u stepenima i prednostima bit ce. 1 2 Sura El-Isra. pod brojem 3. ili opcenito od njegove koristi za muslimane. b) Prema obazrivosti Allahova roba.1 2. picem i lijepim hurijama.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Takvo nagradivanje cesto je i po ljudskim mjerilima. ili prema velicini potrebe za njim. a srce mu je odsutno negdje. nego ce biti ostavljeno i pohranjeno gdje se pohranjuju ostala njegova djela. neovisno od njihovog posla. 74 . Zar nisi vidio kako odredene firme i bolnice daju mnogo vecu platu inženjerima i ljekarima ukoliko su stekli profesorska zvanja. Ako je takvo vrednovanje na ovom svijetu kakvo li je tek na ahiretu. ali ima nijjet da se tako približi Allahu tako da ga vidiš da je zauzet ibadetom.289. On ce biti nagraden za takvo djelo dvorcima u Džennetu. ali poznati i cuveni ljekar ima daleko bolju placu. inša-Allah. A u Allaha je najbolji primjer. radi Allaha. jer ako on uradi neko djelo nesvjesno. U hadisu se spominje: Najbolji covjek je onaj koji najviše koristi ljudima. doista. njegovoj iskrenosti i cistoti namjere prema Allahu.2 Što god je veca korist od tog posla za muslimane veca je nagrada kod Allaha za taj posao. U to se ubraja i širenje korisnih knjiga kao i ostala djela koja se ~ine iskreno. Rekao je Ibnul Kajim. veca.

kao i onaj koji je slab i nemocan. kada se uzdgine do Allaha. 2/38 Ovo je dio hadisa koji bilje`e: Ahmed. sallallahu alejhi ve selleme: Koja sadaka je najbolja? Sadaka siromaha (onog koji ima veoma malo).312. uveca ga i umnogostru~i.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ukoliko je djelo iskreno radi Allaha i njegov vlasnik je stalno vezan uz Allaha. broj hadisa 3. Bejheki i El-Hakim. Ibn Hiban. njegovo djelo. Kako to Božiji Poslanice? Covjek ima veliki imetak i on uzme iz njega sto hiljada i udijeli ih.3 1 2 Ibnul Kajim: El Vabil es-Sajib. 75 . na Sudnjem danu. U Ahmedovom Musnedu nalazi se u tomu broj 4. To je zato što je siromah uložio najviše što je mogao. pa da Allah uveca nagradu slabom i obilno ga nagradi jer on je dao sve što je mogao od sebe. najbolje što je imao i najdraže od sebe. broj 15. El-Hakim ka`e da je hadis vjerodostojan po {artovima Imama Muslima. tom 4/32. 3 Ibn Hiban u svome Sahihu. Pitali su Allahova Poslanika. a poslije ga nagradi bez polaganja racuna. Ed-Darimi. broj 1. U Sahihul D`ami’ je pod brojem 3. El-Bejheki i drugi. možda je bogataš udijelio od najslabijeg dijela imetka koji posjeduje i za cim više nema potrebe. primi ga i sa njim postane zadovoljan. str. sallallahu alejhi ve selleme: Jedan dirhem pretekao je sto hiljada dirhema. 419. Medutim. Prema mogucnostima i trudu trudbenika. a drugi ima samo dva dirhema i on uzme jedan od ta dva i udijeli ga u sadaku.2 Sadaku može dati onaj koji je snažan.606. En-Nesai. želeci time Allahovo zadovoljstvo i da tako postigne nagradu koju bogataš ne bi postigao kada bi udijelio milione. Siromah može da dâ nešto dirhema. zdrav. zatim stepen i ugled njegova vlasnika poveca kod Sebe.112). Ebu Davud. Zato je rekao Resul. Hadis bilje`e jo{ Ahmed. stane naspram Njega pa Uzvišeni pogleda u njega. a što mu ne znaci ništa u odnosu na ogromni imetak koji ima.099. Albani ka`e da je vjerodostojan (u svome djelu Sahihul d`ami’.1 3.

Vidite. ali oni ne opažaju. Rekao je Uzvišeni: I kada bi zaboravili ono cime su opominjani.1 Dunjaluk se u ovom vremenu otvorio mnogim ljudima. Allah im podari još više blagodati sve dok se ne utope u njima i uživanjima koja im pristižusa svih strana. da žurimo da im neko dobro ucinimo? Nikako. jer bi. Poslanikova džamija i Mesdžidul Aksa u Palestini. Što se više približava Sudnji dan ljudska nemarnost i odsutnost dobrih djela se povecava kao i udaljavanja od Allaha i njegova šerijata. Vrijednost vremena i mjesta je kao vrijednost ramazana i deset dana zul-hidždžeta nad ostalim mjesecima i danima. mekanski harem. Rekao je Uzvišeni: Misle li oni . Djelo se mnogostruko nagraduje u nepoznatom mjestu i nepoznatom vremenu. Allahov Poslanik i ashabi bili preci da uživaju te blagodati od nas.2 Ukoliko na brzinu pogledamo u naše zajednice (društvo) vidjet cemo kako su te blagodati ustvari nesreca. a kada bi se onome što im je dato obradovali. ajet 44 Sura El-Mu’minun. kada god grešnici grijeh kakav ucine. u tom slucaju.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 4. Te blagodati su za nas kušnja i ispit. Zemlja je puna razli~itih blagodati koje nam Allah Uzvišeni nije podario iz ljubavi i poštovanja prema nama. ajeti 55. Mi bismo im kapije svega otvorili.56 76 . Razlog za to je što se povecava strast i otvaraju vrata razli~itih uživanja. Od najboljih mjesta kod Allaha u kojima se umnogostrucuju dobra djela su. Mnoge porodice kojima je Allah podario te blagodati odale su se uživanjima i 1 2 Sura El-An’am.kada ih imetkom i sinovima pomažemo. ukoliko se u njima povecaju dobra djela. osim za one kojima se Allah Uzvišeni smilovao. iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu gubili.

{ta da ka`emo za nedozvoljene stvari. Oni su 1 2 Sura El-Ahkaf. ali kada je u pitanju šteta ona je neprocjenjiva i neprocjenjivo je ono što gubimo. Tada cemo džaba žaliti i kajati se jer od toga nece biti koristi. To se odnosi i na islamski svijet {to je `alosna utjeha. Oni slijede nevjernike u odijevanju. to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi. u odnosu na prethodne narode. pokvarenjaštvo.2 Vrijeme koje smo izgubili ili cemo izgubiti na internetu ili uz satelitski program nemoguce je povratiti. izgledu i frizuri. 77 . Poslije nam ostaju samo kajanje i žaljenje. porno filmovi sve to se ne smatra monopolom nevjernickih zemalja. a dobro znamo šta sve te stvari nose sa sobom. pored mnoštva iskušenja i izljeva strasti. Ljudi su se veselili satelitskim antenama i internetu.1 To govorimo. Posljednje ankete potvr|uju da se kori{tenje interneta u svijetu pove}alo za 70 posto. Poslije su dobili sljedbenici Indžila Indžil i oni su radili i trudili se do ikindije.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? lagodnom životu. U hadisu se spominje: Vaš boravak na dunjaluku. svima nam je jasno i to koliko mnogo dobara se krije iz ova dva velika i mo}na medija interneta i satelitskih antena. i oni su radili i trudili se do pola dana. ajet 24 Ukoliko smo izgubili vrijeme u dozovoljenim stvarima od kojih nema koristi. S napomenom. Kažemo. Oni trce za svim što im dolazi sa zapada. nagrada vjerniku u posljednjem vremenu povecava se i umnogostrucuje zbog problema s kojima se susrece i koje trpi. a ja ih vidim kao najavu nesrece i crne oblake koji nas podsjecaju na oblake naroda Ad koji im se obradovao i obveselio govoreci: Ovaj nam oblak kišu donosi! Ne. zatim su iznemogli. Otkako su satelitske antene prekrile krovove naših kuca naša srca prekrila je hrda i još više ih ocrnila a naše poglede zaslijepila. pa su iznemogli. Razgoli}enost. Te koristi mogu se pronaci i na drugoj strani. Dobili su sljedbenici Tevrata Tevrat. je kao period izmedu ikindije do zalaska sunca. kakvu korist i kakvu štetu. te prljave stvari preplavile su i islamske zemlje. Oni su nagradeni kiratom.

Na to ce Uzvišeni Allah reci: Jesam li vam nepravedno uracunao nagradu. koji ce za ista djela imati pedeset puta vecu nagradu od prvih muslimana. ali su manje nagradeni od muslimana. Allah Uzvišeni povecao je nagradu ovom ummetu u odnosu na prethodne. Sljedbenici Knjige reci ce: Gospodaru naš nagradio si ih s dva kirata.odgovorit ce. koji ce im lijepa jela dozvoliti. Dozvolio nam je ono što je zabranio jevrejima. Isposnici iz reda sinova Israilicana poznati su po svome isposništvu i odricanju od ovoga svijeta. koji nece znati ni da cita ni da piše. koji ce ih tereta i teškoca koje su oni imali osloboditi. ajet. zapisana nalaze. a od odvratnih odvracati ih.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? nagradeni kiratom. 1 2 Buhari: Sahih. Nisi . Sve to ne nalazimo kod muslimana. sallallahu alejhi ve selleme. 2 Kao što su djela jevreja i kršcana u pocetku bila veca. u Tevratu i Indžilu. ummet Muhammeda. a ružna im zabraniti. Oni su bili u tuzi i brizi zbog svojih grijeha i bile su im date te{ke zadace i obaveze kao što su: me|usobno ubijanje. a mi smo više radili od njih. a nagrada manja. Mi cemo dobiti dva kirata. 157 78 . vjerovjesnika. Rekao je Uzvišeni: onima koji ce slijediti Poslanika. Poslije smo mi dobiliKur’an i radit cemo do akšama. koji ce od njih tražiti da cine dobra djela. sadake itd. te odsijecanje odjece na kojoj je bila necistoca.1 Hadis ukazuje na to da su jevreji i kršcani više radili i više se trudili od muslimana. kojeg oni kod sebe. kako bi im se oprostilo i pokajanje primilo. u pocetku je imao više djela. 1/204. broj hadisa 532 Sura El-E’araf. I On ce reci: Ovo je moja blagodat koju ja dajem kome hocu. a nas s jednim. Isto tako. kršcanski monasi poznati su po celibatu (ostavljanju ženidbe) i po svojoj povu~enosti u samostane. Pojedinac je u pocetku imao mnogo više dobrih djela od namaza. za razliku od muslimana u posljednjem vremenu. Poglavlje o namaskim vremenima.

Neki od njih su odlazili na pijacu samo da Allaha Uzvišenog spominju i da Mu zikr cine. i on ka`e za ovaj hadis da je garib. Albani ga smatra vjerodostojnim. On proživljava i usmrcuje. Koji Sebi ravnog nema. mjesta skupljanja ljudi. lehulmulku ve lehulhamdu. kako bi uvecali svoju nagradu. U Njega je svako dobro i On sve može” dobice nagradu od milion sevapa. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost.1 U drugom rivajetu dodaje se: i napravi mu se kuca u Džennetu. a na kojima se dobro djelo mnogostruko nagraduje su: pijace. 79 . ve huve hajjun lâ jemûtu. vidi Sahih Et-Tirmizi broj 3. bi jedihil-hajru ve huve alâ kulli šej-in kadîr “Nema Boga osim Allaha Jedinoga. Koji ne umire.428 . Ashabi i one bolje generacije vodili su racuna da povecaju svoja dobra djela. Pametan i inteligentan insan nastojace da iskoristi ovakve ponude kako bi ga Allah Uzvišeni mnogostruko nagradio. 1 Et-Tirmizi: Sunen. oprašta mu se milion grijeha i njegova deredža poveca se za milion puta. U hadisu se spominje: Ko ode na pijacu i rekne: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ šerike leh. i On je Živi.š. dž.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Od mjesta gdje se pretežno ne spominje i uglavnom se niko ne sjeca Allaha. kroz sva vremena. juhjî ve jumîtu.

a bila je prisutna velika doza opasnosti od totalnog bankrota. a drugi nisu. Parcele i zemlja za gradnju bili su veoma jeftini. Te investicije u pocetku nisu garantovale brzu zaradu.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? NAJBOLJA INVESTICIJA Pogled na milijardere u našem vremenu P rije dvadeset do trideset godina u zemljama bogatim naftom. Iskoristivši vrijeme ekonomskog procvata i sve vece potražnje za naftom oni su uspijeli da zgrnu i sakupe ogromna bogatstva. Metar kvadratni tada se bez problema kupovao za nekoliko rijala. 80 . Džida je tada bila malo naselje. Kako su uspjeli steci toliko bogatstvo. današnji milijarderi uopce nisu postojali. a i u drugim. Oni nisu imali posebnog imetka koji bi ih izdvajao od ostalih ljudi u tom vremenu. Mi govorimo o investiranju u izgradnju na prostorima koja su tada bila daleko od velikih naselja. mada su svi imali približne uslove? Analizirajuci taj vremenski period vidjecemo da su oni uložili svoj mali imetak u investicije za koje je bio zainteresovan veoma mali broj ljudi. niti su se spominjali. Niko tada nije vjerovao da je ono što cine pojedinci prava investicija. mada su ti bogataši u pocetku bili prosjecni ljudi. Uzmimo kao primjer grad Džidu u Saudijskoj Arabiji. Vecina ljudi oko njih uop}e se nije interesovala za takvo nešto.

Vecina nije željela da razmišlja o takvoj zaradi jer ta se zarada cinila veoma dalekom. Oni koji su ih napadali na njih danas gledaju sa ushicenjem i prstima u njih upiru. Oni su sa svojim dalekovidnim poslovanjem postali prestižna skupina ljudi po bogatstvu. i danas imate priliku! Ponudena roba može se prodati za daleko vecu i obilniju zaradu. njihove cijene porasle na stotine rijala po metru kvadratnom.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Ljudi nisu vjerovali da je to uopce isplativo. nakon dosta vremena. u vremenu neshvatanja. postali su milioneri. Pazite. To je uspješna generacija trgovaca u našem društvu. da li želite zaradu bolju od te zarade. zahvaljujuci strpljenju i poslovanju na duge staze. Mnogi su govorili da oni koji ulažu novac u takve projekte nisu normalni i samo džaba troše svoj imetak. Oni koji su do jucer napadani da su ludi i da badava bacaju svoj imetak. kada im se ukazala prilika koja se ne vraca. Kada je roba na tržištu bila slabe prode i veoma jeftina oni su je uzimali sve dok je nisu mnogo sakupili. sebe ste smatrali 81 . Vi ste smatrali da je vaša investicija najbolja. Nisu mogli da shvate da ce izgradnja naselja na toj zemlji podici veliku vrijednost tih parcela i tog zemljišta. i vece bogatstvo? Vi ste mislili da se ta prilika treba iskoristiti prije nego što zauvijek prode. Oni su danas najvideniji ljudi u zemlji. Oni su inteligentni sloj društva koji je pametno uložio svoj imetak. Njihova glavna briga bila je kako skupiti što više parcela. Nisu se zadovoljavali jednostavnom i brzom zaradom. Unosna (isplativa) roba O pametni. Uspjeli su da pohrane svoj imetak za sutra. Pojedinci koji su ulagali svoj novac u to bili su dalekovidni. da bi. vi koji ste iskoristili priliku u periodu ekonomskog skoka. S današnjeg gledišta oni su bili pametni jer su pametno iskoristili priliku.

euri su materijalna sredstva. kao što su ovi bogataši. Ukoliko nema imetka on je siromah i nema nikakve vrijednosti. Rijali. kao što su i ovi uzimali i kupovali što više zemlje i nekretnina. Pa kada na ovom svijetu. nastojace da ih što više pohrani i sabere za sebe. a druge ponižavati. Doista nejasnoca o vrijednosti dobrog djela na ovom svijetu ucinila je da mnogi ljudi ne vode racuna o dobrim djelima. Oni vide jo{ dalje od vas. Da.dobra djela. Njihova investicija su . materijalno bogatstvo uzdiže neke ljude. Svojom dobrotom i milošcu. njihov pogled je vredniji i skuplji. dolari. Danas im se pridaje vrijednost na ovom svijetu. Allah Uzvišeni ce preko dobrih djela neke ljude uzdizati. jer njima se vrednuju materijalne stvari. a sada vrijedi hiljadama. 82 . na Sudnjem danu vrijednost jednog sevapa bice veca od ovog svijeta i svega što je na njemu. Onaj koji bude gledao dalekovidno. kao što je kvadratni metar zemlje nekada bio nekoliko rijala. upravo tako. Buduci da ljudi ne mogu kupiti ništa. u ocima nekih. isto tako ce važeca valuta na ahiretu sevap (dobro djelo) vrednovati ljude na Sudnjem danu. koliko jedan sevap u ocima ljudi izgledao jeftin i beznacajan. mnogi su nezainteresovani za njih. Neovisno. Pogledajte malo i vidjecete da ima onih koji su pronicljiviji i inteligentniji od vas. jedan sevap više ce vrijediti nego cijeli dunjaluk sa svim svojim bogatstvima. a druge ponižava. dinari. niti pridobiti neku materijalnu korist.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? sposobnim i inteligentnim. ukrasima i uživanjima. Covjek se mjeri prema imetku koji posjeduje.

a pojacati vrelina. moj cijenjeni brate. Ugasit }e se njegov sjaj. a i vi{e od toga. bili nemarni na ovom svijetu. Džehennem ce se približiti mracan i crn. ukoliko uopce i{ta mogneš vidjeti u toj mrkloj tami. Na tom strašnom mjestu zamisli da tražiš svog dragog oca i da tražiš od njega taj malehni sevap kako bi se spasio od vatre. I tako ga tražiš i tražiš. pitaš za njega.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Kako to da ce jedan sevap biti ravan cijelom dunjaluku i svemu što je na njemu. a oko tebe su milijarde golih ljudi. Nemoj govoriti kao što neznalice govore: Zajednicka smrt je milost jer Allah Uzvišeni na to je još prije odgovorio: Toga dana nece vam biti od koristi to što cete u muci zajedno biti kada je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. Sunce ce se spustiti na milju iznad ljudskih glava. medu njima. da si ti sada na Sudnjem danu i da su se tvoja dobra djela poravnala s lošim.1 U tom nepreglednom mno{tvu ljudi cija tjelesa ce sliciti jedna na druge. samo da bi dobio taj sevap. Zamisli. iz njega ce dopirati `estoka huka i pucketanje paklene vatre. Tada. Ovdje nam tek biva jasno kakva je tek prava vrijednost sevapa. a svako se zabavio sobom. teško ceš raspoznati i svoje bližnje. Prisiljen si da tražiš samo jedan sevap da bi se spasio od džehennemske vatre. u tom dugom danu koji ce trajati pedeset hiljada godina. Svako želi da sebe spasi. cak i više? Evo primjera za poja{njenje. Zamisli koliko vremena 1 Sura Ez-Zuhruf. u velikom strahu. Džehennem ce imati sedamdeset hiljada užadi i svako uže ce nositi po sedamdeset hiljada meleka koji }e htjeti da se obruše na one koji su. kao i ti. svi traže isto {to i ti. ajet 39 83 . Ti }e{ biti spreman da da{ sve {to ima{ od svoga imetka. Ti si u tminama.

Ali. brata. Toliko prilika si imao da mnoge sevape zaradiš. Sjetit ceš se svoje voljene žene. amidžu. od pedeset hiljada godina koliko ce trajati Sudnji dan. Imao si priliku na dunjaluku da zaradiš mnogo više sevapa za nekoliko sekundi. da nadeš svoga oca. Koliko ceš samo potrošiti vremena da je nadeš u tom danu. kao da si blago otkrio. neceš dugo pored njega tako radostan stajati. veoma je mala. a možda i hiljadama godina na takvoj vrucini i žegi.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ti treba medu tolikim milijardama ljudi. medu milijardama ljudi. ro|ake i uvijek ceš cuti isti odgovor: Kako da sebe spasim? Dragi moj brate! Glavnina tvog `ivota pro{la je u tra`enju jednog sevapa. Pitat ceš je da ti da samo jedan sevap. kada je nadeš na tvoju žalost i nesrecu cut ceš isti odgovor. Tada ce ti naumpasti tvoja nježna i osjecajna majka koja je toliko i toliko žrtvovala na dunjaluku zbog tebe. kada ga nadeš. oblacila i hranila. 84 . majke tvoje djece koja ih je odgajala. ali si ih propustio. Pedeset hiljada godina ceš tražiti taj sevap. Ne mogu ti dati sevap ne znam šta ce biti sa mnom. sestru. Medutim. sevap na koji nisi obracao pažnju na dunjaluku. kcerku. u tom strahu i mraku. sina. I. Kako ceš se samo razocarati i ražalostiti kada cuješ od nje iste rijeci kao i od svog oca: Samo da mi je danas sebe spasiti. misleci da si riješio svoju brigu. Našao si svog voljenog oca koji je svoj imetak na tebe trošio i ni u cemu nije škrtario kada si ti u pitanju. To traženje trajat }e hiljadama godina. daidžu. Mogucnost da nadeš svoje roditelje ili nekoga bližnjeg u tom periodu. Tražit ceš svoje dijete. po{to ceš se ponovo razocarati i okahariti nakon što cuješ od svog babe rijeci: Danas mi je samo briga kako da se ja spasim i šta ce biti sa mnom. Krenut ceš nju da tražiš stotinama. Tada ceš ici i tražiti svakoga onog koga se sjetiš ne bili ti dao samo jedan sevap. kako ceš se samo obradovati. sve dok je ne nadeš. samo da je nadeš. Koliko dugih godina koje ce biti duže nego tvoj život na ovome svijetu.

ajeti broj 11-14 85 . jer tada ovodunjalucke materijalne vrijednosti uopce nece vrijediti. Rekao je Uzvišeni: Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika. Tvoje bogatstvo na taj dan nece ti koristiti i sigurno ceš tražiti nešto da se iskupiš. ulaziš u Džennet i bivaš osloboden od vatre. Koliko si bio spreman dati imetka za taj sevap? Zar ne bi dao sve što si imao na dunjaluku samo za taj jedan sevap? Preko tog sevapa. i nakon Allahove milosti. i svi što su na Zemlji. Jesi li vidio sada kako dobra djela (sevapi) postadoše veoma skupi? Ba{ ti sevapi koji su bili tako jeftini na dunjaluku. ne bi im se primilo. veoma dugo trajati. Koliko je potrošio vremena da je ispuši? Za taj mali period ti si mogao hiljade i milione sevapa da zaradiš. i svima ostalima na Zemlji. Da si ti vlasnik svega na Zemlji. i bratom svojim. sve bi dao za taj sevap. a zatim je ugasi pod svojom nogom. ajet broj 36 Sura El-Me’arid`. Nevjernik bi jedva docekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim. i ženom svojom. i još toliko. i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu.samo da se izbavi.1 Ovaj ajet odnosi se i na tebe ukoliko ti se ne smiluje tvoj Uzvišeni Gospodar i ne bude htio prihvatiti od tebe ništa. i još toliko.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Kada bi racunao kolika i kakva je to mogucnost. vidio bi da je to poput traženja loptice s crnom tackom medu milijardama slicnih. i porodicom svojom koja ga štiti. To ce. pa makar ti posjedovao sve što je na Zemlji.2 Taj jedini sevap bit ce ti skuplji nego sve što je na Zemlji. kako bi se iskupio i samo jedan jedini sevap treba za to iskupljenje. recimo da si uspio naci taj sevap kod nekog od svojih bližnjih. 1 2 Sura El-Maide. Rekao je Uzvišeni: Iako ce jedni druge vidjeti. postadoše veoma skupi. . bez sumnje. Evo. Nisu ti vrijedili ni jedne cigarete koju ispuši pušac za nekoliko minuta.

Mi se udaljavamo od pravog puta. sevap za ciju zaradu danas nema ogranicenja. 1 Muhammed el-Gazali: Obnovi svoj `ivot.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Sigurno ne možeš da vjeruješ da jedan beznacajan sevap može biti toliko vrijedan jednog dana. prije nego se zatvore vrata za tvoje sevape i kada ti se nece od tvog imetka ništa racunati kao vrijednost. Moramo da napravimo razliku izmedu onog što bismo mi voljeli da bude i onog što zaista jeste. Oni nemaju koristi od svoje razboritosti jer su neodlucni. a mislimo da smo na pravoj stazi. strana 54 86 . Koristi što prije svaku pogodnu situaciju. Zato. zar ti se nije razjasnilo šta je uspješna ekonomija i zarada kada je u pitanju samo jedan sevap nakon ovakvog opširnog izlaganja u ~iju istinitost i opravdanost nema sumnje? Ti si se brinuo za svoj imetak. nikako izgubiti. Time bismo sebi olakšali slijedenje istine u kojoj nema krivotvorenosti. Tako smo obavezni uraditi kako bismo nacisto znali gdje smo. jer to je uspješna trgovina i tamo je samo jedna valuta važeca. Mi zato griješimo i pravimo velike greške. osim dobrih djela i sevapa. To je bio primjer investicije gdje možeš samo dobiti i zaraditi.1 Do odustajanja i straha da se pride dobrim djelima dolazi samo zato što se voli strast koja se uvriježila u našim srcima. jer ako pogledamo u istinu kroz pogled strasti necemo vidjeti drugo do tu strast. dodi i ne boj se! Rekao je šejh Muhamed el-Gazali: Poznajem mnoge ljude kojima nedostaje ispravno mišljenje. o tome kako ga uložiti. a mislit cemo da je istina. iako posjeduju oštroumnost kojom otkrivaju najskrivenije stvari. O nehajni i nemarni covjece! Požuri. O ti nehajni covjece! Ti koji sebe smatraš inteligentnim i oštroumnim. Na berzi Sudnjeg dana bit ce skuplji od dunjaluka i svega što je na njemu. a mislimo da radimo dobra djela. pa ostaju na svom mjestu ograniceni osjecanjima zbunjenosti i straha. i nisi bio siguran u zaradu. moj brate. a to je dobro djelo tj. dodi. Niko ne može da obezvrijedi tu valutu.

87 . tom broj 6.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Poštovani brate! Da bi postao milijarder na ovome svijetu moraš prona}i jedan od nacina zarade koja ce ti omoguciti dobit od 10 do 100 puta. Tvoja dobit i zarada u toj investiciji bit ce od 10 do 700 puta veca od uradenog dobrog djela. a malo od kasnijih.1 Malo je onih koje je njihovo razmišljanje i vjerovanje u Alaha Uzvišenog dovelo do takvog investiranja i takve investicije. sallallahu alejhi ve selleme. Zašto da ne probaš? Zar te nije strah da ce ti ovaj svijet promaci i otici.a.2 1 2 Sura El-Vakia. Ti imaš priliku za još bolje ulaganje koje ce ti omoguciti veliku dobit. Zato ti budi od onih malobrojnih koji su uspjeli preteci druge na tom polju. Mnogi ljudi nisu svjesni tog ulaganja. U brzom ekonomskom razvoju pretekli su te milioneri. Oni su bili malobrojni prvaci koji su ostvarili najvecu dobit pretekavši tada mnoge druge. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan . Od Ibnul Mesuda. ajeti 13 i 14 En-Nesai: Sunen. prenosi se da je neki covjek darovao žigosanu devu na Allahovom putu. r. vecu od njihove dobiti. strana 49. Takva dobit danas nije moguca. hadis broj 3. a da ga ne iskoristiš? Kroz tu investiciju sigurno neceš izgubiti dunjaluk koji voliš. pa je Resul.sahih. naprotiv dobit ceš i ovaj i onaj svijet.187. i 200 puta vecu od tvoje glavnice. rekao: Na Sudnjem danu ce dobiti za nju 700 žigosanih deva. Rekao je Uzvišeni: Bit ce ih mnogo od naroda drevnih.

Albani ka`e da je hadis vjerodostojan-sahih. Ako bi proucio Fatihu. Lam je harf. Nisam rekao Elif Lam Mim je harf.2 1 2 Et-Tirmizi: Sunen. od vjernika i vjernica. cije ucenje nece potrajati više od tridesetak sekundi. prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.026 88 . ne dobije po jedan sevap. To je potvrdio Resul. oprosti vjernicima i vjernicama. Od Ubadeta. a Allah povecava još više kome hoce. rekavši: Ko prouci harf iz Kur’ana za njega ima jedan sevap koji se nagraduje desetorostruko.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? U ZARADA O KOJOJ SMO MOGLI SAMO SANJATI laganje kapitala na dunjaluku i izvlacenje koristi iz njega nije jednostavan posao. 10/210 sa vjerodostojnim lancem prenosilaca {to potvr|uje i Albani u svom djelu Sahihul-D`ami’. ra. živim od njih i mrtvim.988. sallallahu alejhi ve selleme. Allah ce mu oprostiti i dati za svakog vjernika i svaku vjernicu po jedan sevap. 2/6.1 Šejhul islam Ibnul Tejmije je rekao: Nema vjernika koji zamoli Allaha i kaže: Gospodaru moj. Takvo poslovanje zahtijeva mnogo vremena i truda. a da za svakog od njih. poslovanje s dobrim djelima daleko je lakše. cak možda i manje. Ali. od živih i onih koji su pomrli. zaradio bi 1. Da bi sabirao sevape ne moraš cak ni s mjesta ustati. nego kažem Elif je harf. muslimanima i muslimankama.430 sevapa. El-Hejsemi u Med`meul Zevaid. od muslimana i muslimanki. Naprimjer: da prouciš ajet iz Kur’ani kerima i da za svaki harf dobiješ 10 sevapa. i Mim je harf. broj hadisa 2. sallallahu alejhi ve selleme: Ko zatraži oprost od Allaha za sve vjernike i vjernice.

šta misliš. Kuce u Džennetu grade se zikrom. vidi Es-Sahiha. nikne mu palma u Džennetu. Oni. Ovosvjetski bogataši sakupljaju svoj imetak i godinama ga pohranjuju da bi na koncu kupili s tim novcem dvorac ili kakav divan park. Uz malo napora možeš da dobiješ dvorce. a Albani ka`e da je hadis vjerodostojan. moj cijenjeni brate. zatim klanjaš koju nafilu. Sve to tako veliko i divno možeš postici i zaraditi na svojoj postelji.2 Ko kaže Subhanallahil azim vebi hamdihi – Uzvišen neka je Allah veliki i Njemu neka je hvala. Albani u Sahihu etTirmizi.onaj svijet. strana 109 Ahmed ibnul Hanbel: Musned. hadis je vjerodostojan. a da i ne ustaneš. A kada covjek prestane spominjati i velicati Allaha meleki prestanu da grade njegove zadužbine u Džennetu.465 89 . hurije i sluge u Džennetu. a oni kažu: Kada nam dode novi materijal. niti ce propasti. oko kojih su divni parkovi i perivoji. svoj kratki ovosvjetski život provode obilazeci te svoje nekretnine. A ti. ba{ kao što je obecao naš Uzvišeni Gospodar.602. ili dobrovoljno postiš.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Postoje periodi i mjesta na kojima se umnogostrucuju nagrade za dobra djela. sve dok ih smrt ne zadesi. 3/437. Onda im se vikne: Gradite. ili uradiš mnoga dobra djela? Bit ceš. sjecanjem na Allaha Uzvišenog i dobrim djelima.3 Pa. koji želiš ahiret . 1 2 Ibnul Kajim: El-Vabil es-Sajib. broj 589 3 Et-Tirmizi: Sunen. perivoje. zatim. broj 3. opremljenih i dotjeranih u kojima hurije žive i stanuju.1 Ko prouci Kul huvallahu do kraja 10 puta Allah Uzvišeni mu sagradi dvorac u Džennetu. ako ustaneš iz svoje postelje i abdestiš. bez imalo sumnje. možeš povoljno da kupiš više dvoraca. broj 6. u kojem nema kraja. od pobjednika na Sudnjem danu. ili udijeliš sadaku.

sallallahu alejhi ve selleme: Ko prouci harf iz Allahove knjige ima sevap. udro je i pametno da se covjek savjesno trudi u pokornosti svome Gospodaru.802 90 . spominjuci ih pojedinacno. pojašnjavajuci najbolja djela. izlažuci ih na razlicite nacine. Rekao je Poslanik. broj hadisa 6.000 sevapa ili izbrisati 1. a sevap se 1 Muslim: Sahih. podsti~u nas da cinimo što više dobrovoljnih ibadeta. da teži da zadovolji svoga Uzvišenog Gospodara i da uradi dobro djelo kao što nastoji steci imetak.000 grijeha. sallallahu alejhi ve selleme. sallallahu alejhi ve selleme: Zar neko od vas nije u mogucnosti da zaradi 1. kako bi usadili vrijednost dobrog djela u dušama ljudi i kako bi pojasnili kolika je vrijednost dobrog djela kod Allaha Uzvišenog.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? TEŽNJA ZA DOBRIM DJELIMA M 1. Allah Uzvišeni i njegov Poslanik. Od tih primjera su: Spominjanje broja sevapa. On ce nastojati da uradi dobro djelo i da to djelo bude što ljepše kako bi bilo mnogostruko nagradeno. kako bi privukli što više ljudi da ih rade. i još više.000 sevapa? Pa ga je upitao jedan od prisutnih: Kako ce jedan od nas zaraditi 1. i time ce mu se upisati 1.000 sevapa? Neka kaže 100 puta Subhanallah .Allah je Uzvišen.1 Rekao je Allahov Poslanik.

r. takode je rekao: Nema nijednog muslimana koji klanja 12 rekjata nafile svaki dan. a da mu Allah nece sagraditi kucu u Džennetu. Ne kažem Elif Lam Mim je harf. ili spominjanje šta se dešava u Džennetu zbog odredenih dobrih djela.1 2. Allaha radi.6 1 Hadis bilje`i Et-Tirmizi u Sunenu od Ibn Mesuda.602. i ka`e da je hadis vjerodostojan. hadis je vjerodostojan. a kada se imam popne na mimber i meleki prisustvuju slušanju hutbe.a.988. hadis broj 801. a ko ode u cetvrtom sahatu kao da je darovao kokoš. s tim što se postacu od njegove nagrade nece ništa umanjiti. kupanjem od džunupluka. Albani ga bilje`i u Sahih et-Tirmizi.4 3. a ko ode u trecem sahatu kao da je darovao rogata ovna.3 Poslanik. kod Buharije pod brojem 567 5 Et-Tirmizi: Sunen.910 2 Et-Tirmizi: Sunen. Usporedivanje u nagradi. sallallahu alejhi ve selleme: Ko se okupa na dan džume. a ko ode u petom sahatu kao da je darovao jaje. sallallahu alejhi ve selleme. Kod Buharije je pod brojem 870 91 . nego kažem Elif je harf. 2. broj hadisa 1. sallallahu alejhi ve selleme.465 3 Muslim: Sahih. kao da je darovao devu. Albani ka`e da je vjerodostojan. broj hadisa 3. broj hadisa 6. pored farzova. hadis je vjerodostojan.5 Rekao je Allahov Poslanik. je rekao: Ko bude klanjao sabah i ikindiju uci ce u Džennet. Lam je harf i Mim je harf.2 Poslanik. a zatim ode u džamiju. sallallahu alejhi ve selleme. Resul. broj 2. sallallahu alejhi ve selleme: Ko nahrani postaca ima istu nagradu kao i on. u Džennetu mu naraste jedna palma. Vidi: Sahih EtTirmizi. Kao što je rekao Resul. Obveseljavanje Džennetom i povecavanje stepeni deredža u njemu. je rekao: Ko kaže Subhanallahil azim vebihamdihi. broj 807 6 Hadis bilje`e Buharija i Muslim.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? nagraduje desetorostruko. A ko ode u drugom sahatu kao da je darovao govece. vidi Sahih et-Tirmizi od Albanija.646 4 Mutefekun alejhi.

Rekao je Uzvišeni Allah: Jer. post je moj i ja posebno za njega nagradujem. pod brojem 1.3 Ovdje je pojasnio da je post vredniji od 700 puta vece nagrade. da li bi ostalo išta prljavštine na njemu? Odgovorili su: Ne bi ostalo ništa Allahov Poslanice. Pa. 7. Resul.660 4 Imami Ahmed: Musned. sallallahu alejhi ve selleme: 1 2 Muslim:Sahih. rekao je: Sura Ihlas je kao trecina Kur’ana. pa cak i oni ispod noktiju. broj hadisa 531 3 Muslim: Sahih. broj hadisa 1. Objašnjenje kolika je vrijednost dobrog djela u odnosu na nešto drugo. osim posta. Spominjanjem primjera Rekao je Resul. sallallahu alejhi ve selleme: Šta mislite kada bi u dvorištu nekog od vas tekla rijeka i on se kupao svaki dan pet puta. broj hadisa 2.4 8. 92 . sallallahu alejhi ve selleme.2 6. da bi se naglasila njena velicina. o postu: Svako dobro djelo koje ucini sin Ademov nagraduje se od 10 do 700 puta više. sallallahu alejhi ve selleme: Doista namaz cisti od grijeha kao što voda cisti od prljavštine. Albani u svome djelu Es-Sahiha. sallallahu alejhi ve selleme. o vrijednosti sure Ihlas (Kul huvallahu ehad).1 5. sallallahu alejhi ve selleme: Ko abdesti i uljepša svoj abdest iz njegovog tijela izidu grijesi. odnosno velicina tog dobrog djela Rekao je Resul.836 Muslim: Sahih. Procjenjivanje sevapa s materijalnom vrijednošcu na ovom svijetu radi približavanja i lakšeg vrednovanja izmedu razlicitih stvari kao što je spomenuo Resul. Skrivanjem nagrade.614 spominje ovaj hadis i ka`e da je vjerodostojan-sahih. Kao što su rijeci Resula. sallallahu alejhi ve selleme.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 4. Brisanje grijeha i ucinjenih loših djela Rekao je Resul. je rekao Poslanik. broj hadisa 520.

na ovu temu: Ucite Kur’an jer doista ce on doci na Sudnjem dana kao še’fadžija . Zasluživanjem še’fata Resula. tom 6. broj hadisa 803 2 Buhari: Sahih.zauzimac kod Allaha za one koji ga uce. na ovu temu je tako|e rekao: Uspjeli su pojedinci. Koji pojedinci.759 4 Muslim: Sahih. Naslov: Vrijednost u~enja Kur’ana u namazu i njegovo podu~avanje. Blagoslovom meleka i njihovim traženjem oprosta kod Allaha za odredenog covjeka Resul. sallallahu alejhi ve selleme. a tri ajeta od tri deve. sallallahu alejhi ve selleme. tom 17. broj hadisa 4.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Ko od vas želi da ode u dolinu Bathane ili Akika i dovede sebi iz njih dvije deve zajedno da ne ucini time nikakav grijeh i ne prekine rodbinske veze? Odgovorili smo: Svi bismo to željeli Allahov Poslanice.4 11. sallallahu alejhi ve selleme. rekao je: Najbolji od vas su oni koji nauce Kur’an i druge njemu poducavaju. cetiri ajeta od cetiri deve i od citavog krda deva.2 Poslanik. strana 5. Allahov Poslanice? – upitaše ashabi. Spominjanje dobrote i vrijednosti onoga koji uradi odredeno djelo Poslanik.3 10. strana 552. broj hadisa 1.824 93 . strana 74. Kao što su rijeci Resula. sallallahu alejhi ve selleme. ili kur’anskog še’fata (zalaganje i zauzimanje kod Allaha na Sudnjem danu). broj hadisa 6.907 3 Muslim: Sahih. Zato onaj od vas koji rano ode u džamiju pa nauci ili prouci dva ajeta iz Allahove knjige bolje mu je to od dvije deve. Oni koji mnogo Allaha spominju i one koje mnogo Allaha spominju i velicaju. tom 1. rekao je: Meleki donose salavat na svakog od vas sve dok se nalazi na mjestu gdje je 1 Muslim: Sahih.1 9. poglavlje: Namaz musafira i njegovo skra}ivanje. sallallahu alejhi ve selleme.

rekao je: Doista Allah voli od onog koji radi kakvo dobro djelo da ga upotpuni i lijepo uradi. U Mekki dobro djelo nagraduje se sto hiljada puta vecom nagradom nego na drugom mjestu. da je rekao: Doista. a Albani ka`e da je hadis vjerodostojan pod brojem 1. u dva casna harema dobro djelo se višestruko nagraduje. U Poslanikovoj džamiji u Medini 1. rekao je: Allah Uzvišeni divi se pastiru kada je sam na ispaši s ovcama i kada prouci ezan i klanja namaz. 94 . Uzvišeni. propuštajuci druge.102. Trebalo bi da se svim silama trudi kako bi što više uvecao svoju nagradu. Neka djela se na odredenim mjestima i u odredenom vremenu umnogostru~uju . Spominje se u hadisu od Ibn Abasa: O sinovi moji. broj hadisa 16. sallallahu alejhi ve selleme.3 Postoje ibadeti ciju nagradu je spomenuo i pojasnio Allah Uzvišeni tako da bi ti ibadeti bili privlacniji ljudima. Naprimjer. Ne treba da se zadovolji i koncentriše samo na jednu vrstu ibadeta. Spominjanjem mjesta i stepena odredenog djela kod Allaha Uzvišenog i da je On.000 puta više nego na nekom drugom mjestu. broj hadisa 440 Hadis bilje`i El-Bejheki u [uabul imanu od Kulejbija. Albani spominje sli~an hadis u djelu Sahihul D`ami’ u kome dodaje odre|eni dodatak pod brojem 8. s tim djelom zadovoljan Poslanik.mnogostruko nagraduju. sallallahu alejhi ve selleme. Neke nagrade Allah Uzvišeni je sakrio iz svoje mudrosti i iz poštovanja prema vjerniku kako bi ga iznenadio obilnom nagradom na ahiretu. oprosti mu i smiluj mu se. izidite na hadždž iz Mekke pješice i vratite se pješice u Mekku jer sam ja cuo Allahova Poslanika. hadžija koji putuje na jahalici svakim korakom koji napravi njegova 1 2 Buhari: Sahih. sallallahu alejhi ve selleme.985. kako bi bio pozvan sa svih 8 vrata Dženneta na Sudnjem danu.891 3 Ahmed: Musned.2 Poslanik.1 12. Zato musliman treba da u svim vrstama ibadeta ima nagradu i udio.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? klanjao i dok ne izgubi abdest govoreci: Gospodaru naš.

sallallahu alejhi ve selleme. a oni obavljaju pet. dragi moj brate. da je nagrada za jedan namaz kod Kjabe u Mekki ista kao za pet miliona namaza na drugom mjestu.825.000=1 milion. posti`e nagradu od pedest namaza.079 95 . Time vjernik. 2 Buhari: Sahih. ucinio je nagradu za svaki obavljeni namaz kao da se klanjalo deset namaza. a ostali iz lanca prenosilaca ovog hadisa su pouzdani. Kada je Allah Uzvišeni propisao pedeset namaza ummetu Muhammeda. Naprimjer. Ako ga budeš 1 Vidi: Med`meu Zevaid. ve} i na ostala dobra djela.1 Da li si znao.sahih. El-Bejheki ga spominje u svome djelu Es-Sunen el-Kubra i El-Hakim u svome djelu El-Mustedrek i ka`e da je ovaj hadis vjerodostojan . U vjerodostojnom hadisu spominje se: Svako dobro djelo nagraduje se tako kao da ih je deset ucinjeno. Pedeset namaza zapisano je vjernicima u glavnoj knjizi. a zatim tu obavezu smanjio na pet namaza. broj hadisa 7. A hadžija pješak svakim svojim korakom ima 700 dobrih djela od posebnih nagrada u mekkanskom haremu. Ibnul Huzejme u svome Sahihu bilje`i ovaj hadis i ka`e: U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Isa ibn Sevade kao {to bilje`i El-Bezar i Taberani i ka`e Isa ibn Sevade je nepoznat ~ovjek. obavljaju}i svaki dan pet namaza. broj hadisa 7. Nagrada na ovom blagoslovljenom mjestu ne odnosi se samo na namaz. Neko je upitao: Kakve su to posebne nagrade u mekkanskom haremu? Tu se za ucinjeno dobro djelo pi{e sto hiljada dobrih djela. kao što je u~enje Kur’ana gdje za jedan prou~eni harf nagrada iznosi milion sevapa: 1x10(desetorostruka nagrada za dobro djelo)x100.2 Ukoliko pedeset namaza pomnožimo sa sto hiljada dobit cemo cifru od pet miliona namaza. Poglavlje: Et-Tevhid.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? jahalica ima 70 dobrih djela. kada uciš Kur’an za svaki prouceni harf imaš desetorostruku nagradu. Najbolji od nacina za povecanje dobrih djela jeste da pogledaš u djela o kojima bi trebalo povesti racuna kao što je ucenje Kur’ani kerima.

ve huve hajjun lâ jemûtu. Ako ga budeš ucio okrenut prema kibli nagrada se još više povecava. kada si na pijaci. Od vremenskih perioda u kojima se nagrada posebno povecava je korištenje vremena o kojem ljudi ne vode racuna kada su nehajni i nemarni spram vremena. Primjer takvih vremenskih perioda je: kada se ljudi iskupe radi neke zabave. ako spominješ Allaha u sebi ili klanjaš neku nafilu. Broj hadisa je 3. a ako ga budeš ucio u namazu nagrada se jo{ vi{e povecava. lehulmulku ve lehulhamdu. kada je vrijeme spavanja.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? proucio s abdestom ta se nagrada udvostrucuje. Njemu pripada sva vlast i svaka hvala. Allah opet uvecava nagradu kome On hoce. Njemu nije niko ravan.428 96 .Samo je Allah bog. U Njegovoj ruci je svako dobro i On je Svemocan i sve može. sallallahu alejhi ve selleme: Ko ude na pijacu i kaže: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ šerikeleh.1 1 Et-Tirmizi u Sunenu ka`e da je hadis garib. Ko prouci te rijeci upiše mu se milion sevapa. Rekao je Poslanik. nagrada za taj ibadet bit ce umnogostrucena i uvecana mnogo više nego kada bi taj ibadet obavio onda kada su ljudi svjesni vremena i obavljanja takvog ibadeta. juhjî ve jumîtu. On daje život i smrt i On je živi koji nikada nece umrijeti. još više. a Albani ka`e da je hadis vjerodostojan. bi jedihil-hajru ve huve alâ kulli šej-in kadîr . caršiji… Na osnovu toga možeš da iznadeš i vidiš još mnogo slicnih prostora i perioda. U tom periodu. i izbriše milion loših djela i podigne mu se stepen za milion deredža.

Plakat ceš tada. treba da znaš. može da ti ukrade sve te sevape ukoliko ne budeš vodio racuna o njima. a od plakanja nikakve koristi nece biti 97 . Tvoja žalost. Zamisli da si zaradio pet miliona dobrih djela klanjajuci namaz kod Kjabe. Ubacivat ce mu u srce želju da se istice medu ljudima tim ibadetom ili ce mu ubacivat želju da mu je drago da se pohvali za to pred ljudima. Zamisli sebe da radiš u trgovini i da si zaradio milione. tvoje misli skrene na drugu stranu i tako ti upropasti tu veliku nagradu i za taj namaz ne dobiješ nagradu poput drugih. Primjer za takvog lopova je.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Posebno voditi brigu o dobrim djelima. primjer šejtana. Ima ljudi koji bi se ubili u tim situacijama. Donosit ce mu misli o ovosvjetskim stvarima i problemima koje ce ga zaokupljati i smanjivati mu koncentraciju prilikom obavljanja tog ibadeta. Iz tog namaza izvuceš samo nekoliko hiljada sevapa od pet miliona. tako da ga nece obavljati skrušeno. Pokušavat ce da mu skrene misao s tog ibadeta. kada otkriješ koliko blago si izgubio. da nas Allah sacuva. moj dragi brate. cemer i jad tek ce se vidjeti na Sudnjem danu. Za vrijeme tog namaza dode ti šejtan. zatim dode lopov i vecinu tog imetka ti odnese. Šejtan. a toliko se odricao da bi taj novac sakupio. zbog težine tog iskušenja i žalosti za tolikim imetkom. koliko ti je bilo na dohvat ruke. uporno nastojeci da mu smanji nagradu za njega. da ih šejtan ne umanji Šejtan ce stalno kvariti vjerniku njegov ibadet.

kada žele da grade kucu. komunalije. klima uredaji.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? POTPUNI POGLED PREMA OVOM SVIJETU O d mudrosti je da potpuno sagledamo ono što nas susrece. ukoliko je velika. da li je supruga u mogucnosti sama da održava tako veliku zgradu? Sve to 98 . pa ako ima dovoljno da kupi zemljište. gledaju koliko imaju imetka. centralnog grijanja. Nije ispravno da to ~ini na osnovu promatranja samo jednog dijela. analizirajuci ga sa svih aspekata i strana. On mora da se navikne na potpuno sagledavanje problema kojim se bavi i koji rje{ava. pocinje gradnju. Zgrada. napravi zgradu i opremi je. Takvi ljudi nisu sagledali problem sa svih strana. ako postoje. Mnogim ljudima nedostaje mudrosti i dalekovidnosti u rješavanju problema. zatvoreni bazeni i dr. Svim raspoloživim silama nastoji da to ostvari. Neki ljudi. Covjek ne treba da zadrži svoj pogled na nekom mjestu ili odredenoj tacki za koju on misli da je bitna i na osnovu toga da dâ konacan sud za sve to. iziskuje velike troškove održavanja u {ta ulazi: troškovi struje. instalacije. tako što cemo promotriti svaki problem u potpunosti. voda. Zatim. Postoje još mnogi troškovi koje je potrebno sagledati kao što su: održavanje ove zgrade i njena upotreba.

Sve to da usporedimo s drugom mogucnošcu i onda odlucujemo {ta ~initi. a ne gledaju šta sve stoji iza toga. nepristrasno. itd. ne gledajuci uopce ništa drugo sve dok im ne bude kasno. Mnogi ljudi samo gledaju kako ce posjedovati svoju kucu. 99 . Kako kaže jedna poslovica: Pružaj se onoliko koliko ti je jorgan dug. oni samo stvari posmatraju s tacke nasladivanja. Oni koji sebi dopuste prostituciju ili koji piju alkohol. Isto t ko. Pogrešno je. Zatim ga vidiš kako je potišten zbog ogromnih dugovanja i kako pati sebe i svoju porodicu živeci u oskudici. Zato covjek treba da sagleda izvore zarade pa. Problem moramo sagledati sa svih strana kako bismo donijeli ispravnu odluku. Kakve sada koristi imamo a kakve nam vrijeme donosi? Direktne i indirektne. Neki ljudi bivaju prisiljeni da sve to prodaju i to veoma jeftino. a ako nije da uopce ne ulazi u takav posao. od angažovanja posluge i kucnih pomocnica za spremanje hrane i pospremanje kuce. da je gradi. jednostrano posmatranje stvari. Zatim sagledavamo šta dobijamo s tim od uštede novca. vidljive i skrivene. da izdvoji potrebni iznos za održavanje i korištenje takve zgrade. pogrešno je a i glupo gledati samo na sada{nje koristi i troškove zapostavljajuci i zaboravljajuci koristi i troškove koji ce poslije doci. cak je i glupo. Ako ikako može da sagradi kucu ~ovjek }e sve svoje mogucnosti iskoristiti da to ostvari. izbliza i izdaleka. Pa je li mudro takvo što uciniti? Drugi primjer: Pogledaj u velike grešnike. vremena i truda itd. Uzet ce kredit i zadužiti se kod ljudi kako bi svoj cilj ostvario. ako je u mogucnosti. Zatim da usporedimo koristi i stvarne troškove kroz odredeni vremenski period.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? uslovljava i dodatne troškove.

To je. vremena i imetka Kratkovidno . Iskorištavanje truda. Medutim dugoro~nije gledanje vodi studiranju koristi i troškova tokom trajanja odre|enog posla.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Trenutno posmatranje vodi do analiziranja koristi i troškova na pocetku i za kratki vremenski period. a to je problem života. put za ispravno rješenje svih problema velikih i malih. moj cjenjeni brate. imetka i vremena u skladu s potrebama vremena .potpuno gledanje Dunjaluk Berzah Sudnji dan D`ennet ili D`ehennem 100 . ako ga tako možemo nazvati. Pogledaj sljedecu skicu.trenuta~no gledanje Dunjaluk Berzah Sudnji dan D`ennet ili D`ehennem Pravilan raspored truda. Istovrsan nacin može da se primijeni i u rješavanju najveceg problema o kojem govorimo u ovoj knjizi.perioda Dalekovidno .

Ali.ahiretu. Takav covjek može biti u boljem položaju od svih navedenih jer procenat sati koje ce provesti u selu. Šta re}i za onoga koji želi da se preseli iz Mekke u Medinu. cak ni porediti s prethodnim. u odnosu na vjecni svijet koji nema kraja. Cijenjeni brate. u odnosu na procenat sati života kojeg bi živio u Medini.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Gledajuci u problem i na ono cime raspolažemo od mogucnosti za njegovo rješavanje dalekovidnim i potpunim sagledavanjem vidjet cemo da se neki od nas odnose prema ovosvjetskom življenju na na~in koji je za ne povjerovati. razmišljanjima i porijeklom. ne može se izracunati. Poneseni svojom uobraziljom. koji je sakupio svoj imetak i ukrcao se u kamion želeci da stigne u Medinu kako bi živio u njoj. videnijom inteligencijom rade isto kao i ovaj covjek. ugleda i vremena u ovom životu. nemoj se cuditi! Mnogi ljudi u ovom našem vremenu. sa svojom pamecu. na odredenom mjestu. i casni ashabi gledali su na ovaj svijet kao na hlad u koji se putnik sjedne da se odmori. koji se smatraju intelektualcima. predali su se onom što imaju od imetka. u odnosu prema vjecnom životu na ahiretu. Prije nego što stigne do Medine zaustavi se u nekom selu. kupi što mu je potrebno za gradnju kuce i pocne da je gradi i dotjeruje. Oni su tako gledali na ovaj svijet jer su znali suštinu i pravu istinu i na život na ovom svijetu. Takav odnos proistice samo od onih koje optužujemo za ludilo ili mentalne poremecaje. ne misleci na život u vjecnom boravištu . Naravno svi bismo ga smatrali ludim i nenormalnim. gdje ce veoma kratko ostati. misliocima. ali ovdje cu da se malo odmorim. u odnosu na 101 . Poslanik. sallallahu alejhi ve selleme. iako je veoma mali. gospodom. možemo matematicki izracunati. Kada bismo ga upitali: Šta je u osnovi planirao? Rekao bi: Hocu u Medinu. njihov procenat života na ovom svijetu. oni što su se usredsredili uz dunjaluk.

Rekao je Poslanik. Albani ka`e da je hadis vjerodostojan. zatim ustane i ostavi ga.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? onaj. sallallahu alejhi ve selleme: Primjer mene i ovog svijeta je kao primjer putnika koji se odmori u hladu drveta. broj hadisa 2.417. 1 Et-Tirmizi: Sunen.377 102 . ve} pozivam da se ovaj svijet potpuno sagleda i da se djeluje na osnovu prave slike i temeljite analize. Vidi u djelu Sahih et-Tirmizi. gledali su cjelovito i dugoro~no. broj 2.1 Ja ovim ne pozivam asketizmu i ostavljanju ovosvjetskih uživanja koja je Uzvišeni dozvolio.

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

KAKO CEŠ MUDRO POSTUPITI PRILIKOM ODLUCIVANJA?
Postoji 6 važnih etapa prilikom odlucivanja: 1. Definicija problema: To ceš uraditi sa prikupljanjem cinjenica o njemu, odredujuci njegove granice i pojedinosti s mjesnih i vremenskih distanci. 2. Stavljanje ciljeva. Cilj se može odnositi na sredinu, društvo, sigurnost i povecanje kapaciteta. Cilj može biti i iskljucivo radi uživanja ili ekonomskih interesa. Zato se, prilikom postavljanja ciljeva, mora staviti naglasak na glavni cilj a ostale ciljeve (ako ih ima) uciniti sredstvima, zatim se truditi radi ostvarenja tog glavnog cilja, zato što više ciljeva ne rješava problem na najbolji nacin. 3. Definisanje jedinstvenih mjerila. Ako je cilj ekonomske prirode, treba ujediniti mjerila u valuti kao što su rijal, dolar i sl. Ako je cilj lokalne prirode, jedinstvenost mjerila bila bi npr. kroz stepen zagadenosti, a ako se cilj ti~e ahireta onda bi jedinstvenost mjerila bila dobro djelo uz Allahovo zadovoljstvo. 4. Pri odlucivanju moraju se sagledati i druge mogucnosti. Ako hoceš da putuješ u neku zemlju, u tom slucaju pred sobom imaš više izbora. Možeš putovati avionom, autom, vozom ili
103

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

brodom. Ako to želimo primijeniti u slu~aju onog svijeta - ahireta pred nama su sljedece mogucnosti: pravac gubitnika (onog koji se prema sebi ogrije{io), pravac nerije{enog (onog ~ija su dobra i lo{a djela podjednaka), pravac pobjednika (onog koji je svojim dobrim djelima druge nadma{io).

Vidi skicu “Stablo odlu~ivanja”, izbor jedne od opcija koje želimo slijediti do kraja života, strana 33. 5. Razmotriti svaku opciju posebno usporedujuci je s drugom a zatim izabrati najbolju izbor kako bismo ostvarili postavljeni cilj. Treba voditi racuna da to ude mogucnost sa najmanje obaveza i najviše koristi, trenutno i dalekovidno, direktno i indikrektno, jasno i skriveno kao što smo ranije spomenuli. Primjer: ne~iji cilj može biti kupovina odredene stvari. On odmah kupuje najjeftiniju, ali taj izbor možda i nije najbolji. Možda je ta stvar trenutno najjeftinija, ali, u suštini, ona je, dugorocno gledano, najskuplja. Ona se brzo kvari i on biva prisiljen da je se brzo riješi i kupi drugu. Da ne spominjemo nošenje te stvari na popravak, placanje svega toga kao i gubljenje vremena i truda. A da je kupio odmah, na pocetku, dobru stvar, pa makar i skuplju, bila bi dugorocno jeftinija. Na osnovu svega toga troškovi prve i druge stvari su sljedeci:

104

@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER?

Jeftina roba Koristi Troškovi
1. Jeftina prilikom kupovine 2. Dobra prilikom upotrebe na pocetku 1. Kratak vijek trajanja 2. Cesto se kvari 3. Cesto se nosi na opravak 4. Iziskuje stalne troškove i napor i ponovno popravljanje 5. Iziskuje ljutnju i duševni zamor 6. I, na kraju, covjek biva prisiljen da kupi drugu stvar

Skupa roba Koristi Troškovi
1. Dugo traje 2. Dobra je prilikom upotrebe i nije zahtjevna u održavanju 3. Ušteda truda i novca 4. Duševni mir 1. Skupa prilikom kupovine

Ako usporedimo obje robe, dugorocno gledano na koristi i troškove, vidjet cemo da je skuplja roba bolja od jeftinije.1

Beznacajan cilj i veliki troškovi
Upitan je jedan od pušaca: Zbog cega se odlucio da puši? On se nasmijao i odgovorio je: Zbog utjehe! Hajde da riješimo ovaj problem! Problem je: da li pušiti ili ne? Cilj je postici blagostanje, što je vid utjehe. Jedinstvenost u zakljucivanju je blagostanje. Alternativa: izbor ne~eg drugog što donosi, ustvari radost, i raspoloženje u duši covjekovoj, kratkorocno i dugorocno. Dugoro~no posmatrano
1

Ovo je samo primjer i ne mora zna~iti da je uvijek skuplja roba bolja od jeftinije.

105

Spas od ahiretske kazne Troškovi 1. Izlaganje samog sebe smrti 7. Izlaganje kazni na onom svijetu Nepušenje Koristi 1.Cuvanje zdravlja 2. Pušenje Koristi 1.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ovdje je pitanje: izabrati pušenje ili ga ostaviti? Treba izdvojiti svaku mogucnost i izabrati najbolju od njih.Ugodnost i raspoloženje za odredeni vremenski period Troškovi 1. Cuvanje imetka i njegova upotreba za ugodnije stvari 3. Odlasci u bolnicu 4.Problemi nakon kratkotrajne ugodnosti 2. Dodatni troškovi za lijecenje 5.Ne postoje Da li ovako beznacajan cilj zaslužuje ovolika ulaganja i troškove!!! 1 Prosje~an `ivot 106 . Materijalni troškovi otprilike 1.5 KM dnevno x 365 dana godišnje x 40 godina prosjec~og života1 = 22000 KM (otprilike) 3. Mogucnost plu}nih i sr~anih oboljenja 6.

kako povratiti moral i snagu za daljnje aktivnosti i djelovanje na najbolji nacin. Odabir ispravne odluke na pocetku nece biti lahak. Možda ne izracuna ispravno vremenski period pri odredivanju problema. a to je. jer on je taj cilj sebi postavio kao ugodnost i razonodu a.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? 6. 107 . tj. male i velike. moramo da pojasnimo da neki ljudi mogu. ali cesto ponavljanje ucinit ce da ce covjek steci iskustvo u tome i da ce jednostavno koristiti ovaj tip razmišljanja za sve odluke. ne smijemo prelaziti iz jedne etape u narednu sve dok je potpuno ne proucimo i sagledamo a zatim postavimo ispravne ciljeve koji opravdavaju ulaganja. u suštini takva razonoda nije ispravan cilj. Što se ti~e šeste etape prilikom odlucivanja. To je samo sredstvo i nacin da se opravda drugi razlog. a možda slijedi svih šest etapa i cilj mu bude pogrešan kao što je slucaj sa duhanom. vidjet ceš da ce ti to postati obicaj u svim poslovima i važnijim odlucivanjima. U tome cemo uspjeti ako pokušamo sagledati problem potpuno i dugoro~no. da naprave neku pogrešku i nedostatak zbog skrivene mudrosti koju samo Allah Uzvišeni zna. I. pušenjem. ne znaci da je mudar svako ko slijedi ovih šest etapa prilikom odlucivanja. Zato. Poštovani brate: Na pocetku odlucivanja prema ovim etapama osjetit ceš opterecenje i prisilu ali kada se izvježbaš i navikneš. prilikom odredivanja ovih šest etapa. to je stalno popravljanje i usmjeravanje što ce obnavljati stvari koje ce sigurno promijeniti problem i izmijeniti ga ka boljem. Kako bismo garantovali najbolju odluku.

razuma i srca. i ciljevi koje strasti žele. Molimo Allaha da te uputi. a koje odobrava i podržava šejtan pljeskanjem i zviždanjem.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? ZAKLJUCAK q Doista su nejasne odluke. sve je to izlaganje naših i života drugih ljudi opasnosti. u usmjeravanju svoje vjere. jer svi su mi neprijatelji? Izlaz je. ka Allahu. dakle. Okupiralo me to zbog žestine moje nesrece i nevolje: Iblis. Tvoje odluke treba da proisticu od onog što ti je podario Uzvišeni Allah: cistog razuma. 108 . i rješenja koja proizilaze iz duše koja je sklona zlu. moji poroci i strasti. Jedan pjesnik je rekao: Iskušan sam s cetvoro. Gdje je izlaz. dunjaluk. u svim svojim poslovima. cvrste vjere i živog srca. ka onom što je najbolje. onima koji to ne zavre|uju. da uticu na tvoje odluke jer oni nisu vrijedni da na tebe uticu. Poštovani brate! Ne dozvoli drugima.

..........................................3 Recenzija [ejha Ebu Bekra el-D`ezairija .........................66 Nova radna mjesta .......................................6 Na{e savremeno dru{tvo .....................50 Natjecanje izme|u ma{te i stvarnosti .....5 Uvod ............................................................................................................34 Po~etak..........................................................................razumijevanje cilja i sredstava ........................... osloba|anje razuma ......................................................................................63 Na{ odnos prema ovom i onom svijetu...............68 Nagrada radniku (trudbeniku) ...................... Zuhdije Adilovi}a ................................................................................................................73 109 ............................24 Stablo odlu~ivanja .......@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? SADR@AJ strana Recenzija Dr..............................................................................................33 Komentar skice ..........................................46 Na{a stvarnost ......57 Uzroci nesre}e................9 Poruka pedeset namaza ..............................53 Pismo intelektualcima...............47 Dokle }e nas odvesti savremena rasko{ u islamskim zemljama ..12 Ovosvjetski pogledi i teorije koje odgovaraju ahiretskim djelima ...

.................. ~ak i vi{e .... 81 Kako to da }e jedan sevap biti ravan cijelom dunjaluku i svemu {to je na njemu.......................... 83 Zarada o kojoj smo mogli samo sanjati ............................. 80 Pogled na milijardere na{eg vremena......................... 88 Te`nja za dobrim djelima ..................................................................................................................................................... 103 Bezna~ajan cilj i veliki tro{kovi ........... 97 Potpuni pogled prema ovom svijetu.. 108 110 ............................................................................... 80 Unosna (isplativa) roba.@ELI[ LI POSTATI MILIJARDER? Najbolja investicija ...... 105 Zaklju~ak ................... 90 Posebno voditi brigu o dobrim djelima da ih {ejtan ne umanji ................................ 98 Kako }e{ mudro postupiti prilikom odlu~ivanja ...................................

ISBN 995896336 -1 9 789 958 96 3360 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful