You are on page 1of 6
Anexa nr. 9 la Regulamentul privind particularitatile de inregistrare a candidatilor la alegerile pentru funcjia de Pregedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotirarea Comisiei clectorale Centrale nr, 113 din 18 august 2016 modificata prin hotararea prin CEC nr. 4121 din 19 august 2020 Comisia Electorala Central DECLARATIE* Subsemnata, Violeta IVANOV, dejinand fimetia de deputat la Parlamentul Republ Moldova, candidat la funcjia de Pregedinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidengiale din 01” noiembrie 2020, in conformitate cu art, 49 alin. (1) lit,e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ci: in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019 am realizat urmitoarele venituri Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului Servieiul | Suma venitulut ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de - fizice/juridice) venit T. Venitul obfinut la locul de munca de bazi 1.1 | Ivanov Violeta Secretariatul ‘salariu 327724,98 MDL. Parlamentului 12 SRL "Balkan salariu 303230 MDL. Pharmaceuticals” [TI “lonel Ivanov” — | salariu 132000 MDL 13_ | Copii minor 1.4 [Persoanele aflate la i 2. Venitul obfinut din activitifi didactice, sti 2.1 | Subiectul declaritii fice si de creatie 22 | Sotul/sotia sau concubinul/concubina 23 _| Copiii minor 2.4 | Persoanele aflate la intretinere 3. Venitul obtinut din depuneri la institufiile financiare 3.1 | Subiectul declararit 3.2 _| Sojul/sofia sau concubinul/concubina 3.3_| Copii minori 3.4 _| Persoanele ailate la fntretinere 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societiti comerciale 4.1 | Subjectul declararii 42_| Sojul/sotia sau coneubinul/coneubina 43_| Copiii minori 4 | Persoanele aflate la intrefinere 5. Venitul objinut din donatii si mosteniri S:1__| Subiectul declaravit 5.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina | 53 _| Copii minori 5.4 | Persoanele aflate la intrefinere L 6. Venitul obtinut din instriinarea gi/sau definerca valorilor mobiliare gi/sau a cotelor-pirti in capitalul social al societitilor comerciale 6.1 _| Subiectul declararii 62 _| Soful/sofia sau concubinul/concubina 3 _| Copii minori 6.4 _| Persoanele aflate Ta inirejinere 7. Venitul obfinut din instrainarea 7.1_| Subiectul declaririi 7.2 _| Soful/sofia sau | coneubimul/coneubina 73_| Copiti minor 7.4 _| Persoanele aflate la inirejinere 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de proprietate intelectual ete.) unurilor mobile sau imobile 8.1 | Ivanov Violeta Secretariatul indemnizafie, | 7399938 MDL Parlamentului compensatii 82 | Sojul/sofia sa coneubinul/coneubina 83_| Copii minori — 8.4 | Persoanele aflate la inirejinere |A-Terenuri Oe : ce Ne. ‘Categoria* Modul de Anul Suprafata | Cota- Valoarea ‘Titularul**** cadastral’ dobindire | dobandivi parte | bunuluir* localitatea oe (9) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorit de teremur aflate in civcuitul * Categorit: (I) agricol; (2) forestier civil ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosintc +** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, ix cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, saw 2) valoarea terenului conform documentului care certifica provenienfa acestuia, ***+Numele subjectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Notdi. Subiectii declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica wrmétoarele informatii: localitatea, far’ numétr cadastral; categoria bumului: modul de dobdndire; anul dobdndirii; suprafaa yi titularul bunului, | B. Clidiri siconstructii ye ‘Valoares lara bunu- ‘Actul eare confirma provenienta numdirul | cadastral | bunului Contract [445000 | Ivanov de MDL. Violeta vinzare- ‘cumparare * Categorii: (D) apartament, (2) casdide Tocuit;, (3) vii: (4) spajiu comercial sau de produefie; (3) garaj; (0) alte bunuri imobile, inctusiv cele nefinalizate, ** Mod de dobéndire: (1) proprietate; (2) poseste; (3) ueufruct; (4) uz; (5) abitagie; (6) alte contracte translative de posesie side folosingd. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sat 2) valoarea bumutui conform documentului care certified provenienfa acestuia. +9 Numele subiectului declardri, al membrulut de familie sau al concubimului/eoneubinei acestuia. Not, Subieciii declardirii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informatit: adresa, fara numdir cadastral; categoria bunului: modul de dobéndire; anul dobandirii; suprafaja si titularal bunadui. Valoarea modelul | fabricatie | inregistririi/ dobindire* bunului rule numir de conform ‘inmatriculare documentului care ii certifies provenienta ¥ Mod de dobdndire: (1) proprietate; (2) posesie;(3) alte contracte iranslative de posesie si de folosin{a ** Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Fe ad Loe * Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Bacco outs au al concubinului/cor Descrierea ‘Modul de Data transmiterit | Persoana careia | Valoarea larul bunulut transmitere fost transmis | bunului | bunului transmis transmis * * Numele titularului bunului transmis: sublectul declardrii sau un membru de familie, sau | concubinul/concubina acestuia. E. Alte bunuri mobile Nr. | Deserierea | Modul de Valoarea estimati | ‘Titularul*™ ert. bunului i a bunului 1 Be — = 3... | A, Conturi bancare, plasamente in fonduri de investi economisire ra gi/sau tn strdinaitate Nr. Numirul contului | Catego- | Suma gi | Dobinda’ | Titularul™* ert, | careadministreazi | — bancar/ date ria* valuta | dividend contul bancar,a | despre fondul de fondului d eteJadresa forme echivalente de economisire _ 1] BCBCR SA/ Chigingu ‘Cont eurent | $4349 MDL ] - _fechivateme | _ _ 2 | BC Moldindconbanke SA7 Cont eurent | 253502 Chigina sau MDL echivalente 3 | BC Vietoriabank SAT ‘Cont eurent | 28581 MDL Chiginaa sau - echivalente - 4 | BC Moldindconbank SAT Cont curent | 185330,90 Twanov Violeta Chisinau sau MDL. echivalente _ S| BC Moldindconbank SAT Cont curent | 72,25 MDL Tanov Violeta Chisinau sau echivalente _ © | BC Mobiasbanea SAT ‘Cont curent | 0 MDL Twanov Violeta | Chisinau sau | echivalente * Categoril: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menjiondnd tipul acestuia), (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalemte, inclusiv fonduri private de pensii sau aite sisteme cw acumulare. ** Numele subjectului declardiri, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. B. Plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumuf, investifii directe in moneda nafionala sau in valuta straind Nr. | Emitentul titlului/societatea la eare | Catego- ‘Numitrul de Dobanda | Titula- ert, | persoana este actionar, fondator ria® titluri/eota-parte rule sau asociat/beneficiar de imprumut | | ¥ Categorii: (1) hartii de valoare (titluri de stat, certificate, obligajiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investi directe. ++ Numele subiectului declardrii, al membrului de familie saw al concubinului/concubinei acestuia C. Numerar in moneda nafionala si/sau in valuta straini care depAseste suma a 15 salarii medii pe economic gi care nu face obiectul unor depuneri in institutii financiare si alte documente care Sncorporeaza drepturi patrimoniale Denumirea agentului | Sediul, Titularul economic | adresa juridics Valoaren cade cumpirare participare ‘omer S2MDL Ea SRL *Furn style” mun, Chisinau, Durlesti str. Zavatin Boris, i wicca SA. "Floare-Carpet” ‘mun. Producere, | 198 MDL Chiginau, str, | comer, Gradina Bot juni Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unor terfi, imprumuturi gi oredite Creditor ‘Anul Seadent la Rata Suma Valuta | Debitor i dobanzii initial ‘A. Calitatea de asociat, de acfionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii ecomerciale sau societiti comerciale ori de membru in cadrul unor organiza{ii necomerciale sau intermafionale Denumirea gi adresa Calitatea definuti Documentul care certified organizatiei/societatii calitatea respectivi SRL Fumi-Style ‘asociat Contract = de ~—vinzare- cumparare SA. Floare-Carper acfionar Bonuti patrimoniale B. Contracte, inclusiy cele de asisten{a juridicl, de consultant’ s1 civile, incheiate sau aflate in derulare, finanfate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societii{i comerciale cu capital de stat. 2 Nr. Beneficiarul Tnstitutia/ ‘Tipul Data Durata | Valoarea crt. contractului organizatia | contractului | incheierii | contractului | total a | contractului| Subiectul declararii Calitatea definuti numirul licenfei sau data desemnarii/numirit Documentul care certificd calitatea respectivi Prezenta declarafie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii "22” septembrie 2020 Semnatura