You are on page 1of 6
Comisia Electorali Central DECLARATIE* Subsemnata, Sandu Maia, deindnd functia de Pregedinte al PAS, candidat la functia de Presedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidengiale din 1 noiembrie 2020, in conformitate cu art.49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ci: 1, fn perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019 am realizat urmitoarele venituri Cine a realizat venitul rsa venitulu Servici ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul ersoanei generator de | fizice/juridice) venit 1. Venitul obtinut la locul de munck de baz 11 _| Sandu Maia Cancelaria de Stat salariu 111,786.25 MDL. 1.2_| Sandu Maia Parlament | salariu 50.335,52 MDI. 2. Venitul obfinut titi didactice, stiinfifice gi de creat 21 | Sandu Maia Teatrul National | susfinerea unei_ | 500 RON LL, Caragiale", | conferinfe, 2018 Bucuresti 22 | Sofullsofia sau - concubinul/coneubina 2.3 | Copii minori 2.4 | Persoanele aflate la intretinere ufiile financiare 3.1 | Sandu Maia Bank-Fund Staff | Dobindi 930,17 dolari Federal Credit SUA Union 3.2 | Sotul/sofia sau | concubinul/coneubiria = 3.3_| Copii minori 3.4 | Persoanele aflate la intrejinere 4. Venitul obtinut din ac 41 _ | Subiectul declararii 42° | Sotul/sotia sau concubinul/eoneubina 43 | Copiii minor 44 | Persoanele aflate la intrefineré 5, Venitul obfinut din donatii gi mosten 5.1 _| Subiectul declararii 5.2 | Soful/sotia sau concubinul/concubina 53 _| Copiii minori 5.4] Pérsoanelé aflate Ta intrejinere iale capitalul social al societitilor comerciale 6.1 | Subieotul declar’rii_———— 62 | Sotul/sofia sau |__| concubinul/eoncubina == 63 [Copii minori 6.4 | Persoanele aflate la intrefinere = 7. Venitul obtinut din instrainarea bunurilor mobile sau imo! 7.1 | Subieotul declararii | = 7.2 | Sotul/sotia sau += coneubinul/coneubina [7.3 | Copiii minori 7.4 | Persoanele aflate Ta intrefinere—| — 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizajii, premii, drepturi de | proprictate intelectualii ete.) 8.1 | Subiectul declararii = 82 | Soful/sofia sau concubinul/coneubina Copiii minori Persoanele aflate la intrefinere Modul de Suprafafa cadastral’ dobindire ** | dobindivii parte | bunutui*** Jocalitatea * Categorit: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorit de terenuri alate in| ctreuitul civil ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte transiative de poseste st de fotostns. | ** Valoavea bunului: 1) valoarea cadastrald, tn cazul tn care teremil a fost evaluat de organele cadastral sau 2) valoarea terenului conform documentulut care certified proveniensa acestuia, s**4Numele subjectului declardrii, al membrului de familte sou al concubinului/eoncubinei acestuia. Noid. Subiecfit declardrit care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmettoarele informarit: locatitatea, fra numeir cadastral; categoria bunului; modtl ce dobindire; anu! dobindi fai tinularul burutut. a ‘Modul de ‘Actal care numirul dobin- | dobin- | — fata ‘confirma cadastral dire ** provenienta Dunutui | ‘Apartamen | Propriette | 2003 | 74,5 10 | Centifieat de | 440,114.00 | Sandu Main t proprictate — —= * Categorii: (1) apartament; (2) cast de locuit; (3) vild; (4) spatiu comercial sau de producfie; (5) garaj: (6) | alte bunuri tmobile, inclusiv cele nefinalizate ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitagl; (6) alte contracte translative de posesie si de folosinfa. **** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, tn cazul in care bunul a Jost evaluat dle organele cadastrale, sat 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienta acestuia s** Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/eoneubinel acestuta. Notei. Sublecti declartirit care mu detin bumurile in proprietate vor indica urmétoarele informafti: adresa, frit numitr cadastral; cote Ide modelul | fabricatie | inregistrarii/ | dobin- dobindire* bunului rus numir de conform inmatriculare documentului care ii certifiea __ provenienta Toyota | 2007 3012 Proprietate 770,000.00 lei | Maia RAV4 Sancta * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte coniracie iranslative de posesie si de folosi ** Numele subiectulué declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Nr. | Deserierea Modul de Data transmiterii | Persoana eAreia | Valoarea | Titularul ert, | bunutui transmitere afost transmis | bunului | bunului transmis I transmis * 1 = Z - 3 = = = * Numele titwlarului bunului transmis: subiectul declardrii sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia, E. Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara de} Data Valoarea estima a bunului Nr. | Deserierea | Modul de cert. | bun dobindire Suma si] Dobindi | Titularul™™ banear/ date valuta divident despre fondul de investitiv/alte forme echivalente contul bancar, a fondului de investigii etcJadresa de economi 1 | Bank-Fund Staif Federal Contde —[24.270,93 | 192,26 dolari | Miia Sandu Credit Union, depozit | dolari SUA | SUA (YTD) Washington DC, SUA 2 | MobiasBancii, Chiginiw Cont | 1000 MDL 0 Maia Sandu curent 3 * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menjionind tipul acestuia); (2) deposit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investifi sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensti sau alte sisteme eu acumulare. ** Numele subiectului declardirit, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, ca ESribty ee ents Ge nape IavesU pH reHHe I raonedK nationald sau in valuth strAing, : Nr. ] Emitental itluluisocietatea To eave ‘Numirul de Dobinda persoana este actionar, fondator titluri/eota-parte Catego- ert. sau asociat/beneficiar de imprumut 1 | Harvard University, Cambridge | Cec 399,34 dolari SUA | 0 Maia Massachusetts Sandu 2 — 3 *Categorit: (1) hirtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) cecuri; (3) cambii; () certificate de imprumut; (5) alte forme de investitii directe. ** Numele subiectului declarciii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. C.Numerar in moneda nafionala gi/sau in yaluth strkind care depagegte suma a 15 salarii medi financiare gi alte documente care pe economie $i care nu face obiectul unor depuneri in institu incorporeazii drepturi patrimoniale es Z S } economic adresa activitate | cumpirare juridics Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garantii emise in beneficiul unor teri, imprumutuni si credite Creditor Anul Seadent la Rata Suma Valuta | Debi contractarii dobinzii initials AD Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomierciale sau societiti comerciale ori de membra in cadrul unor organizatii necomerciale sau internationale | Denumirea gi adresa Calitatea detinuta Documentul care certified calitatea respectivi Partidul Actiune gi Solidaritate | Presedinte Procesul-verbal al Congresului al doilea (extraordinar) PAS din 10 septembrie 2017 B. Contracte, inclusiy cele de asisten(a juridicH, de consultant’ si civile, incheiate sau aflate in derulare, finanate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate | cu societifi comerciale cu capital de set ss Nr. ‘Beneficiaral ert. contractul Tipul Data Durata | Valoarea organizatia | contractului | incheierii | contractului | totalia | Subiectul deciararii = 1 T 7 a Sojul/sotia sau concubinul/concubina ! Documentul care numirul licen{ei sau | certifick calitatea data respectivil desemnitrii/num Calitatea detinuti Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii 23 septembrie 2020 Semnitura *Declarajia se completeazi personal de candidat si va fi plasat& pe pagina web oficiala a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md)