Tratatul reprezinta “actul juridic care exprima acordul de vointa între doua sau mai multe state, sau

alte subiecte de drept international în scopul de a creea, modifica sau stinge drepturi si obligatii în raporturile dintre ele” . Ansamblul normelor care reglementeaza încheierea, aplicarea, respectarea, interpretarea, modificarea, cazurile de nulitate si de încetare a tratatelor constituie dreptul tratatelor. Regimul juridic al tratatelor este reglementat în doua documente internationale de referinta – Conventia privind dreptul tratatelor încheiate de catre state (Viena, 1969) si Conventia privind dreptul tratatelor încheiate de catre state si organizatii internationale (Viena, 1986). Conform primei Conventii, tratatul reprezinta “un acord international încheiat între state în forma scrisa si guvernat de dreptul international, fie ca este consemnat într-un singur instrument sau în doua, ori mai multe instrumente conexe si oricare ar fi denumirea sa particulara”.

Incheierea tratatelor internationale
Incheirea tratatului international este o conditie fundamentala al personalitatii juridice internationale. Fiecare stat dispune de capacitatea juridica de a incheia tratate internationale. Capacitatea juridica a organizatiilor internationale de a incheia tratul international reies din regulile proprii ale acestei organizatii. Incheierea tratatului international este un proces complex care sa desfasoare etapa. Acestea sunt : 1. elaborarea textului tratatului 2. negocierea acestuia 3. exprimarea consimtamintului statului de a se lega prin tratat. Acestea la rindul lor pot avea si subetape. Totodata nu este necesar ca fiecare tratat sa treaca toate aceste faze. Particularitatile ordinii si fazelor de incheiere a tratatelor internationale sunt determinate atit de continutul textului cit si de calitatea participantilor la aceasta. Astfel in privinta organizatiilor internationale nu se aplica procedura ratificarii. Statele incheie tratate internationale in persoana autoritatilor lor publice, abilitate prin constitutie si alte acte normative. De fapt actele autoritatilor publice nu sunt altceva de cit actele unor reprezentanti speciali ai statului in vederea incheierii unui tratat international. Aceasta capacitate trebuie sa derive de la autoritatile competente a fiecarui stat in conformitate cu dispzozitiile constitutionale sau cu alte acte normative interne. Documentele respective poarta denumirea de „deplinele puteri”. 1

In deplinele puteri sunt consumate imputernicirile uneia sau mai multor persoane de a negocia si semna un tratat international : 1. presedintele prim-ministru ministru MAE 2. Este scutit de prezentarea deplinelor puteri acel functionar al organizatiilor internationale care in virtutea regulilor acesteia are calitatea de a reprezenta aceasta organizatie. In cazul tratatelor multilaterale negocierile se incheie cu adoptarea textului acestuia care se exprima printr-o procedura speciala de votare in cadrul careia reprezentantii statelor isi expun pozitia lor vis-a-vis de textul tratatului in ansamblu sau pe articole. 2. Prima faza obligatorie la incheierea tratatelor internationale este elaborarea textelor. In aceasta faza intra convenirea textului tratatelor (in cazul celui bilateral) si adoptarea textelor tratatelor multilaterale. Odata cu convenirea asupra textului tratatului este necesara certificarea faptului ca textul elaborat este definitiv si nu poate fi modificat. La incheierea tratatelor internationale bilaterale reprezentantii statelor fac schimb de depline puteri in timp ce la incheierea tratatelor multilaterale se creeaza organe speciale pentru controlul valabilitatii acestora. Metoda principala de elaborare a textului este metoda negocierii acestuia de catre reprezentantii statelor care incheie acest tratat. Negocierile pot avea loc: 1. prin cai diplomatice obisnuite prin intermediul MAE si misiunilor diplomatice. putine persoane sau delegatii speciale imputerniciti sa negocieze tratatul. in caz contrar actiunile lor nu vor avea actiune juridica. Aceasta procedura se numeste autentificarea textului. Reprezentatii statelor la incheierea tratatului international trebuie sa actioneze in baza si limitele deplinelor puteri. seful misiunilor diplomatice numai pentru negocierea si incheierea tratateleor bilaterale intre statul acreditant si cel acreditar 3. Organizatiile internationale incheie tratate internationale prin intermediul organelor lor competente care sunt stipulate in actele constitutive sau alte acte. reprezentantii acreditati ai statelor la o conferinta internationala sau pe linga o organizatie internationala pentru adoptarea textului unui tratat la aceasta conferinta. Aceasta se stabileste fie in tratat fie pe calea acordului intre partile contractante. 3. 2 . Eliberarea deplinelor puteri functionarilor organizatiilor internationale este reglementata de dreptul intern a oricarei organizatii.Ultimile reprezentind defapt o autorizatie eliberata de autoritatea statului in numele careia se incheie tratatul international. Acest mod este specific pentru tratatele multilaterale iar in cazul tratelor bilaterale negocierile se incheie cu convenirea unanima a celor 2 parti asupra textului. la conferintele internationale si in cadrul organizatiilor internationale. A doua faza autentificarea textului tratatului.

adoptarea unei rezolutii speciale a organizatiilor internationale in care este consemnat textul tratatelor de exeplu rezolutiile care deschid spre semnare tratatele internationale multi laterale. acceptarea si aderarea. semnarea add-referendum (provizare) – cu confirmarea ulterioara de catre executivul sau alta autoritate abilitata a statului. 2. semnarea definitiva – este la fel o modalitate de autentificare a textului tratatului atunci cind tratatul urmeaza sa fie ratificat sau aprobat. Actiunile enumerate mai sus inca nu semnifica acordul statelor sau a organizatiilor internationale de a se lega printr-un tratat. . Semnarea va avea acest efect daca va intruni cumulativ urmatoarele doua conditii : 1. tratatul prevede expres acest lucru sau sa convenit ca statele negociatoare vor avea acest intentia statului de a da acest efect semnaturii care rezulta din deplinele puteri ale In trecut semnarea tratatului era insotita de aplicarea pe textul acestuia a sigiliului de stat iar acum este in deajuns semnatura imputernicitilor. ratificarea. Aceasta modalitate se aplica in privinta autentificarii textelor tratatelor bilaterale si cele multilaterale (cu un nr restrins ). De regula mijloacele de exprimare a consimtamintului sunt : 1. Aceasta este o forma specifica de exprimare a principiului 3 efect (semnatura) reprezentantului sau a fost exprimata in timpul negocierilor. La semnarea tratatelor bilaterale este necesar de respectat principiul alternantei textului. 3. 5. Confirmarea in acest caz se refera exclusiv la semnatura ne avind semnificatia confirmarii tratatului. Din momentul in care textul tratatului a devenit autentic si definitiv statele semnatare urmeaza sa si exprime consimtamintul de a deveni parte la tratat sau de a fi legat printr-un tratat. skimbul instrumentelor de ratificare.Practica cunoaste mai multe mijloace de autentificare a textelor tratatului international : 1. semnarea. semnarea actului final al unei conferinte internationale in care este consemnat textul tratatului multila teral 5. 2. 4. 4. 3. Semnarea ca forma de exprimare a consimtamintului. semnarea echivaleaza cu exprimarea consimtamintului de a fi legat prin tratat. aprobarea . In cazurile in care tratatele nu urmeaza sa fie acceptate sau aprobate. ea are de regula ca efect autentificarea acesteia elaborata prin negocieri. parafarea – care consta in inscrierea initialelor numelui imputernicitilor pe textul negociat. 2.

Conform legislaţiei RM. Potrivit acestei reguli in cuprinsul exemplarului de tratat care trebuie sa ramina fiecare stat este primul. 4. ca aceste state convenisera ca skimbul instrumentelor sa aiba acest efect. Ratificarea constituie un act juridic prin care un stat isi exprima consimtamintul prin intermediul autoritatilor competente de a fi legat printrun tratat international. 11 aliniatul 1. 3. când intenţia statului de a semna tratatul sub rezerva ratificării rezultata din deplinele puteri acordate reprezentantului sau. când însuşi tratatul prevede ca acest consimtamint se exprima prin ratificare 2. 4 . semnat de reprezentanţii săi. La semnarea tratatelor multilaterale principiul alternantei nu se aplica succesiunea semnaturilor fiind determinata de ordinea alfabetica a denumirii statelor. Ratificarea se materializează sub forma unor acte de drept intern. Reesind din conventia de la viena din 1969 nu exista stipulatii exprese care sunt acele documente prin care statele fac sckimb de instrumente in scopul inkeirii unui tratat. ratificarea era de competenta executivului.(lege hotărâre decret) si instrumente de drept internaţional (instrumente de ratificare) Viena in 1969. din legea RM privind tratatele internaţionale. când reprezentanţii statului au semnat tratatul sub rezerva ratificării.egalitatiii suverane a statelor. prevede următoarele cazuri cind un tratat urmează a fi ratificat. 1. Cel mai des sub forma skimbului de instrumente se incheie tratatele bilaterale insa nu este exclusa nici cele multilaterale. Important este ca in urma unui asemenea sckimb sa se realizeze acordul de vointa dintre parti. In sistemele mai vechi. La asezarea semnaturilor locul I se considera partea din stinga sub textul tratatului (pentru textele in araba semnatura se pune pe ultima pagina ). si autoritatea competenta pentru a efectua ratificarea este determinata de legislaţia interna a fiecărui stat. Dreptul internaţional nu stabileşte expres care tratat necesita a fi ratificat. Skimbul instrumentelor la fel reprezinta o modalitate de exprimare a consimtamintului statelor de a se lega printr-un tratat atunci cind instrumentele prevad ca skimbul lor va avea acest efect sau este stabilit pe alta cale. Odata cu expirarea acestui termen statele pot deveni participante la acesta prin aderare. parlamentul decide asupra ratificării. Tratatele multilaterale de obicei ramin deskise pentru semnare pina la o anumita data sau pina la intrarea lor in vigoare. acceptării. de regula alfabetul francez. Acest lucru este determinat de legislaţia fiecărei tari parte la tratat si de tratatele internaţionale. Ordinea ratificării. aprobării sau aderării RM la următoarele tratate: * tratate încheiate in numele RM (interstatale). când este stabilit pe alta cale ca statele parte la negocieri vor ratifica acest tratat. In general acestea sunt inglobate in categoria acordurilor simplificate. Conform art. ratificarea este efectuata de Parl RM.

Acordurile încheiate in cadrul org mond a sanatatii trebuie sa fie ratificate de statele membre ale acestei organizaţii in termen de 18 luni de la semnarea lui. cu enumerarea eventualelor rezerve daca ele sunt. fac excepţie acordurile sau convenţiile încheiate in cadrul unor organizaţii internaţionale ca de exemplu OMS. si care sunt contrasemnate de către Ministrul afacerilor externe. Organizaţia Internaţionala a Migraţiei. si care acorda fiecărui stat câte o copie certificata a documentului. in care se conţin angajamentele statului de a respecta .. Instrumentele de ratificare sunt semnate de către preşedintele statului. iar in cazul tratatele multilaterale aceste sunt depuse la depozitar care este determinat de participanţii la tratat. in care este indicata autoritatea statului care a ratificat tratatul b) Dispozitiva. nu prevede un termen pina la care tratatul ar trebui ratificat trebuie sa considere acest termen ca unul rezonabil. 5 . Depozitarul este statul care deţine originalul tratatului semnat. investite cu sigiliu de stat. in care este introdus textul tratatului. Dreptul internaţional. sau a controlului internaţional asupra armamentului f) ce ţin de asigurarea păcii si securităţii g) cu privire la teritoriu h) care fac necesara adoptarea unei noi legi sau revizuirea legislaţiei interne i) care vizează participarea RM la organizaţii internaţionale j) care implica un angajament financiar k) referitoare la drepturile si libertăţile fundamentale ale omului Drept documente ce confirma efectuarea ratificării servesc instrumente de ratificare: Acestea conţin 3 parţi a) Introductiva. De regula. Ele de regula specifica in sine o data concreta a intrării in vigoare a acelui tratat. exemplu daca RM ratifica acel tratat. el notifica statele despre orice schimbare in tratat. si in special dreptul tratatelor. Convenţiile încheiate in cadrul org mond a migraţiei trebuie ratificate de statele membre ale acesteia in termen de un an de la votarea lor. de la regula ca ratificarea tratatul internaţional nu este condiţionata prin termen.. depozitarul este obligat sa notifice celelalte state despre acest fapt. c) Finala. etc. tratatului respectiv. (Acel stat parte la tratat(sau OI) care depozitează originalul).* tratate internaţionale semnate la nivel de guvern si care se încadrează in una din categorii: a) de pace b) politice sau care implica un angajament politic c) cu caracter militar d) care vizează capacitatea de apărare a RM e) ce ţin de dezarmare. In cazul votării încheierii tratatelor bilaterale are loc schimbul instrumentelor de ratificare.

Momentul din care tratatul internaţional devine obligatoriu pentru partile contractante poarta denumirea de intrare in vigoare a tratatului. primeşte toate semnăturile statelor participante la tratat. Aderarea se refera numai la T unilaterale si produce aceleaşi efecte ca si ratificarea. Potrivit reglementarilor interne a fiecărui stat. sau daca aceasta rezulta din intenţia parţilor de a permite aderarea ulterioara a altor state. 3 La data indicata in tratat. Tratatul care nu necesita a fi ratificate sau aprobate. In cazul tratatelor multilaterale restrânse. examinează daca o semnătura sau un instrument este valabila si este întocmita conform DI. in cazul aprobării el nu necesita a fi ratificat. 2. in acest caz aderarea intervine numai după intrarea in vigoare a tratatului. 3. intra in vigoare la: 1 Momentul semnării. are loc conform modalităţilor si termenilor stabilite in tratat sau in acordul parţilor contractante. tratatul care nu implica angajamente politice majore. întocmeşte copii certificate conform textului originalului. Ordinea intrării in vigoare a tratatului ce urmează sa fie supuse ratificării este determinata de caracterul lor. dar care prevăd expres aprobarea lui. sunt supuse aprobării sau acceptării de guvern.Printre funcţiile depozitarului tratatelor internaţionale putem număra: 1. Asigura înregistrarea tratat la ONU. Intrarea in vigoare a tratatului. asigura păstrarea originalului textului acestuia. si nu se refera la domenii esenţiale exercitării suveranităţii de stat. el obţinând astfel valoarea unui act juridic. 6. aderarea altor state este permisa de regula numai cu acordul tuturor parţilor contractante. Anume din acel moment tratatul internaţional începe sa-si producă efectele. 2 La scurgerea unui anumit termen de la semnare. Aderarea la un tratat este actul unilateral de Drept intern al unui stat prin care acesta isi expune consimtamintul de a fi angajat printr-un tratat si de a deveni parte la acesta daca îl va semna iniţial. In general aprobarea tratatului tine de competenta guvernului. le comunica parţilor la tratat orice schimbare ce tine de tratat. Aprobarea Aprobarea reprezintă o modalitate exprimare a consimtamintului statului de a fi parte la tratat. 5. Actul de aderare al unui stat la tratat internaţional poate imbraca forma unor instrumente de aderare. 6 . 4. ceea ce nu este in cazul T multilaterale generale. Aderarea este posibila numai daca aceasta procedura este prevăzuta expres in textul tratatului.

Vol. 7 . Tratatele multilaterale intra in vigoare la: 1 la data acumulării unui număr de instrumente de ratificare. 2 la scurgerea unui anumit termen de la acumularea numărului necesar de instrumente de ratificare. tratatele sunt transmise secretariatului ONU spre înregistrare.Tratatul bilateral intra in vigoare: 1 La schimbul instrumentelor de ratificare. BIBLIOGRAFIE 1. II. 102 p1 prevede obligaţia statelor membre ale ONU. 3 la data transmiterii la depozitar a unui număr determinat de instrumente de ratificare cu indicarea concreta a statelor ale căror instrumente de ratificare necesita a fi depuse in mod obligatoriu. Editura: Didactica si pedagogicA. precum si spre publicare. Editura Fundaţiei “România de Mâine”. Tratatele sunt înregistrate intr-un registru special care este dus de secretariatul ONU. Grigore Geamănu. 80. de a înregistra tratatele internaţionale încheiate la secretariatul ONU. Vasile Creţu. 1999. 1999 2. pentru cazul de neînregistrare este prevăzuta sancţiunea in conformitate cu care partile unui asemenea tratat nu pot invoca in vreun tratat ale naţiunilor unite. După intrarea in vigoare a tratatului. “Drept internaţional public”. Aceasta regula de convenţie a fost prevăzut in Cartea ONU care in art. Bucureşti. conform art. “Dreptul internaţional contemporan”. 2 La scurgerea unui anumit termen de la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful