CMYK

57ì72

www.amadermalda.com

÷±ùð± Îæù±ûþ üõDZ¿ñߠ۶䱿õþî Û¶ï÷ Î|¿íõþ õ±Ñù± Âó±¿Âß Âó¿Sß± / 28 ÍäÂS 1414 qSõ±õþ ✦ õø¸Ç 6 üÑàɱ 1 ✦ 11 ۿÛ¶ù 2008 ✦ 4 Âó±î± ✦ ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ëÂ×MËõþõþ ձ߱Ëú ¿üÒðÅËõþ Î÷â
¿õËúø¸ Û¶¿îÂËõðò Ð ëÂ×MËõþõþ ձ߱Ëú Õ±õ±õþ Õú±¿™LÃõþ ß±Ëù±
Î÷â/ õ±™¦¸Ëõ áî Îðh ðúËßÂõþÝ Îõ¿ú ü÷ûþ Õú±™LÃý× ÎïËßÂËå
Âó¿}Â÷õ˼õþ ëÂ×Mõþ ÕÑú/ ßÂÏö±Ëõ, ßÂËõ á¼±õþ ΦڱîÂ Û õþ±æÉËßÂ
ð¿Âíõ¼ Õ±õþ ëÂ×Mõþõ˼ ö±á ßÂËõþ ¿ðËûþËå î±õþ üÅ¿ò¿ðÇ©† ¿òâÇKéÂ
õù± ýûþî üyÂõ òûþ, ¿ßÂc Ûàò Û¶±ûþ üõþß±¿õþö±Ëõý× Ûý×
õ¼ö±áËß Î÷Ëò ÎòÝûþ± ýËûþËå/ ÷ý±ßÂõþËíõþ à±î±ûþ-ßÂùË÷
ýûþî Ûý× ðÅý× õ˼õþ Õ¿™¦¸Q Îòý×, ¿ßÂc ëÂ×Mõþõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ,
ëÂ×Mõþõ¼ õþ±©†˜Ïûþ Âó¿õþõýò – Ûüõ Îî± üõþß±¿õþö±Ëõý× ¦¤ÏßÔÂîÂ/
ßÂùß±î± ÎïËß ÷LaÏ-Õ±÷ù±õþ±Ý Õ±Ëüò ëÂ×Mõþõ¼ üôÂËõþ/
ëÂ×Mõþõ˼õþ ëÂ×i§ûþËò áêÂò ýËûþËå ëÂ×i§ûþò Âóø¸Çð/ Û õþ±ËæÉõþ
÷LaÏõþ±Ý õËù ï±ËßÂò Û¶±ûþúý× ëÂ×Mõþõ¼ ÕõËý¿ùîÂ/ ÕïDZÈ
ü±÷¿áèßÂö±Ëõ ß±áËæ-ßÂùË÷ ÂóÓíÇ ¦¤ÏßÔ¿î ò± ¿ðËùÝ
÷±ò¿üßÂö±Ëõ ¿ßÂc Õ±÷õþ± Âó¿}Â÷õ˼õþ Ûý× ðÅý× õ˼
¿õö±æòËß Î÷Ëòý× ¿òËûþ¿å/
Ûõ±õþ Îüý× ëÂ×Mõþõ˼õþ Õ¿™¦¸Q ¿òËûþý× é±ò±ËÂó±ËhÂò/ Õ±¿úõþ
ðúËßÂõþ Îúø¸ ¿ðËß ð±¿æÇ¿ùÑ Âó±õÇîÂÉ Ûù±ß± ¿òËûþ Îá±à±Çùɱ`Â
áêÂËòõþ ð±¿õËî Îû Õú±¿™LÃõþ q ýËûþ¿åù, î±õþ Îõþú äÂùËå
Õ±æÝ/ ÂóõþõîÂÏÇß±Ëù Ûõþ ü˼ Îû±á ýËûþËå Õ±õþÝ ðÅ¿é ÂóÔïßÂ
õþ±æÉ áêÂËòõþ Õ±Ëj±ùò/ ß±÷î±ÂóÅõþ ÛõÑ î±õþÂóõþ Îáèé±õþ
Îß±ä¿õý±õþ/ ÎúËø¸õþ ðÅ¿é õþ±æÉ áêÂËòõþ ð±¿õ Îî± ÛËß ÕÂóËõþõþ
â±Ëh ëÂ×Ëê ÂóËhÂËå/ Õï±ÇÈ ÛßÂé± ëÂ×Mõþõ¼Ëß ÎöÂËã ¿îÂò¿é ÂóÔïßÂ
õþ±æÉ áh±õþ æòÉ Õ±Ëj±ùò ÛõÑ Ûý× ¿îÂò¿é ձËj±ùËòý× qõþ
åjé± ¿åù õþÏ¿îÂ÷î ¿ýÑü±RßÂ/ ß±÷î±ÂóÅõþ ÂóÔïß õþ±æÉ áh±õþ
æòÉ ß±÷î±ÂóÅõþ ¿ÂóÂóùÄü Âó±¿éÇ •Îß ¿Âó ¿Âó— å±hÂ±Ý ÷±Ëê ÎòË÷
ÂóËh¿åù ß±÷î±ÂóÅõþ ¿ùõ±Ëõþúò ÕáDZò±ý×Ëæÿúò •Îß Ûù Ý—/
ý×ð±¿òÑ Îß Ûù Ý üLa±üõ±ðÏ üÑáêÂò ¿ýü±Ëõ ¿ò¿ø¸X ÎⱿø¸îÂ
ýËùÝ î±Ëðõþ àÅõ ÛßÂé± ð÷±Ëò± û±ûþ¿ò/
Âó±ý±Ëh Îá±à±Çùɱ` ձËj±ùËòõþ æiœð±î± üÅõ±ü ¿â¿üÑ
ÛßÂü÷Ëûþ ¿åËùò ß±¿ù¥óÑ, ß±¿úÇûþ±Ñ ÛõÑ ð±¿æÇ¿ùËãõþ ÛßÂBåS
Õ¿ñÂó¿îÂ/ ¿î¿ò û± õùËõò, Îüé±ý× Õ±ý×ò/ Âó±õÇîÂÉ Õ=ÁËùõþ
ÕïÇòÏ¿îÂõþ ÛßÂ÷±S ü¥¤ù ÂóûÇéÂò/ ¿ßÂc Îüý× ¿úËŠõþ
Âó¿õþß±ê±Ë÷±Ý ûï±ûïö±Ëõ áËh Îî±Ëù¿ò õþ±æÉ üõþß±õþ/ Ûå±h±
¿ú±, ¦¤±¦šÉ, ò±á¿õþß Âó¿õþËø¸õ± üõý× ¿åù ÕõËý¿ùîÂ/ ðÏâÇ¿ðËòõþ
Ûý× õ=Áò±Ëß ý±¿îÂûþ±õþ ßÂËõþ ÂóÔïß õþ±æÉ Îá±à±ÇùɱË`Âõþ ë±ßÂ
¿ðËûþ¿åËùò üÅõ±ü ¿â¿üÑ/ î±õþÂóõþ ò±ò± Âóï ÎÂó¿õþËûþ Ûàò ¿â¿üÑ
Û¶¿îÂZeÏ ýËûþ ëÂ×ËêÂËåò ¿õ÷ù &Ñ/ ÎöÂËã ¿áËûþËå ¿â¿üÑ-Ûõþ
¿æ Ûò Ûù ÛôÂ/ ¿â¿üÑ-Ûõþ ¿ýÑü±Rß ձËj±ùËòõþ ä±ËÂó
õ=Áò±õþ ÂËî ü±÷±òÉ ÷ù÷ ù±á±Ëò±õþ Î䩆± ýËùÝ, ¿ßÂc Îüý×
Î䩆±õþÝ ¿üÑýöÂ±á ¿áËûþËå ¿â¿üÑ ÛõÑ î±Òõþ â¿ò‡Â üýäÂõþËðõþ
ðàËùý×/ Âó±ý±h õþËûþ ¿áËûþËå î±õþ Îüý× ÂóÅõþËò± Õõ¦š±Ëòý×/

õ=Áò±õþ Ûý× ý׿îÂý±ü qñÅ Âó±ý±ËhÂý× Õ±éÂËß Îòý×, ëÂ×Mõþõ˼õþ
Õ±ò±ËäÂ-ß±ò±Ëä ß±ò Âó±îÂËùý× Îú±ò± û±Ëõ õ=Áò±õþ ü±îÂß±ýò/
¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±õþ ÎîÂù üÑáèý ßÂËõþ ÛËò õh ¿ÂóùüÅæ æ;±ù±Ëò±õþ
÷î ëÂ×Mõþõ˼õþ ÕËⱿø¸î õþ±æñ±òÏ ¿ú¿ù&¿hÂËß äÂßÂÄäÂËß ßÂËõþ
Îî±ù± ýËùÝ õ±¿ß ÕÑú ÕËòßÂé± ÕgÂß±Ëõþý× õþËûþ ¿áËûþËå/ Û
ßÂï± Õò¦¤Ïß±ûÇ, õ±÷ ú±üËòõþ ¿îÂòðúß Âóõþ, Û õþ±ËæÉ Âó=Á±Ëûþ¿îÂ
õþ±æ ä±ùÅ ýÝûþ±õþ Âóõþ ÕgÂß±Ëõþõþ âòQ ÕËòßÂé±ý× ¿ôÂËß ýËûþËå/
Û¶îÂÉ™Là áè±÷Ïí Ûù±ß±õþ ÷±òÅËø¸õþÝ Ã›¶îÂɱú±õþ-¦¤Ë›Ÿõþ æ±ûþá± Æî¿õþ

ýËûþËå ÛõÑ ü÷üɱõþ ß±õþíÝ ýËûþ ð±Ò¿hÂËûþËå Îüé±ý×/ Û¶ûÅ¿Mõþ
ûÅËá ëÂ×i§¿îÂËß Îðà± ÛõÑ Îõ±ç± û±Ýûþ±ûþ ¿òËæËß ò± Âó±Ýûþ±õþ
ûLaí±ûþ ÷ÅËhÂÝ ÎôÂù± û±ûþ/ Ûý× ¦¤›Ÿ ûLaí±é±Ëß àÅÒ¿äÂËûþ-汿áËûþ
àÅõ üýËæý× î±Ëß ձËj±ùËòõþ ÷ûþð±Ëò ÛËò ÎôÂù± û±ûþ/ õ±™¦¸Ëõ
î±ý× ýËûþËå/ ÂóÔïß ß±÷î±ÂóÅõþ ¿ßÂÑõ± Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±õþ õ±
Îá±à±Çùɱ` î±õþý× Âó¿õþí¿îÂ/
õU ö±ø¸± õ± üѦԨ¿îÂõþ ÎðËú ¿õËúø¸ ßÂËõþ ö±õþËîÂõþ ÷îÂ
áíLaß ÎðËú á¿õþˇÂõþ ä±ËÂó ù¿âË©†õþ Û¶±í ݇±áî ýËûþý×
ï±ËßÂ/ ôÂËù ù¿â‡Â ÕÑú ñÏËõþ ñÏËõþ ¿õùÅ¿lõþ ¿ðËß ۿáËûþ û±ûþ/

Õ¿™¦¸ËQõþ üÑßÂËé Îö±ᱠÛý×üõ üѦԨ¿îÂËß õ±Òä±Ëò±õþ Û¶ßÔ©†
ëÂ×Âó±ûþ î±Ëðõþ ¦¤±ñÏòö±Ëõ õ±hÂËî ¿ðËûþ S÷ú î±Ëß ÷Óù ΦڱËîÂ
¿÷¿úËûþ ÎðÝûþ±/ ûÅMõþ±©†˜Ïûþ ß±ê±Ë÷±ûþ Ûõþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æËò Îå±éÂ
Îå±é õþ±æÉ áêÂòÝ üyÂõ/ ¿ßÂc Ûý× æ±ûþá±ûþ ÎÂóÌÒåËò±õþ æòÉ
Ûß±¿ñß ÷±Âóß±¿ê õ± ÷±òð` ¿òñ±ÇõþíÝ æ¿õþ/ qñÅ ÛßÂé± ö±ø¸±
õ± üѦԨ¿îÂËß õ±Òä±Ëò±õþ ò±Ë÷ ÛßÂé± ÅÂ^ õþ±æÉ áêÂòÝ ûÅ¿Mü¼îÂ
òûþ/ Û¶±äÂÏòß±Ëù ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±æÉ ûîÂé± Ûù±ß±æÅËh ¿õ™¦¸îÔ Â ¿åù
îÂîÂé± Ûù±ß± æÅËh ձæËßÂõþ ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±ËæÉõþ ð±¿õÝ

Îß±òÝö±Ëõý× ûÅ¿Mü¼î òûþ/ ß±õþí üÑ¿−©† Îüý× Ûù±ß±ûþ
æòË᱇ÂÏáî õ± üѦԨ¿îÂáî ¿õö±æò Ûàò õU/ ÷Óù æ±ûþá±
ÎïËß Û¶±äÂÏò üѦԨ¿î Ûàò ÕËòßÂé±ý× üËõþ ÛËüËå/ õþ±Ë©†˜õþ
îÂõþËô Îæ±õþ ßÂËõþ 䱿ÂóËûþ ¿ðËûþ Îû÷ò üѦԨ¿îÂËß õþ±
ßÂõþ± û±ûþ ò±, ÎîÂ÷òý× ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±ËæÉõþ ð±¿õð±õþËðõþ 䱿ýð±
÷î õþ±æÉ áêÂò ßÂõþËù ëÂ×i§î üѦԨ¿îÂËßÂý× ¿Âóåò ¿ðËß ý±ÒéÂËîÂ
õ±ñÉ ßÂõþ± ýËõ/ Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±õþ ¿ßÂÑõ± Îá±à±ÇùɱË`Âõþ
ÂóÔïß õþ±ËæÉõþ ð±¿õõþ ÎÂËSÝ ÛßÂý× ßÂï± Ã›¶Ëû±æÉ/ õõþÑ
ëÂ×i§ûþËòõþ õU÷ÅàÏ õþ±™¦¸± àÅËù ¿ðËûþ, ¦¤±ñÏò üѦԨ¿îÂäÂä±Çõþ,

ö±ø¸±äÂä±Çõþ ðõþæ± ëÂ×iœÅM ßÂËõþý× Ûý× ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò üyÂõ/

òîÅÂò ßÂËõþ Õ±ú‚±õþ Î÷â
Ûüõ îÂMWßÂï± î±õþ± ÷±Ëò ò±, û±õþ±Ã ›¶¿î‡±ò¿õËõþ±ñÏ ùh±ý×Ëûþ
ÎòË÷ Â÷î±õþ ¦¤±ð ÛßÂõ±õþ ÎÂóËûþ û±ûþ/ Û ÎÂËSÝ î±õþ ÕòÉï±
Îòý×/ Û¶¿î‡±ò¿õËõþ±ñÏ ùh±ý×Ëûþ Â÷î±õþ Ze, Õ±Ëj±ùËòõþ ¿ðú±
¿òËûþ ÷îÂËöÂð, Ûüõ Îû÷ò Õ¿òõ±ûÇ, ÎîÂ÷òý× ÛüËõõþ ÎæËõþ
üÑáêÂËò ö±ãòÝ ß±ûÇî տòõ±ûÇ ýËûþ ÝËêÂ/ Âó±ý±Ëh ¿æ Ûò
Ûù Ûô ÎöÂËã Îõ¿õþËûþ ÛËüËå Îá±à±Ç æò÷Å¿M Î÷±ä±Ç ß±÷î±ÂóÅõþ
¿ÂóÂóùÄü Âó±¿éÇ éÅÂßÂËõþ± ýËûþ Îõ¿õþËûþËå ß±÷î±ÂóÅõþ Û¶Ëáè¿üö Âó±¿éÇÂ/
ö±ãò ñËõþËå Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±Ëõþõþ ð±¿õËîÂÝ/ Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±õþ
ÎëÂË÷±Sɱ¿éÂß Âó±¿éÇÂ, æò÷Å¿M Î÷±ä层 ÛõÑ ß±÷î±ÂóÅõþ Û¶Ëáè¿üöÂ
Âó±¿éÇ ÛõÑ î±õþ üýËû±áÏ áí üÑáêÂò&¿ùõþ üðüÉõþ± òîÅÂò ßÂËõþ
ÜßÂÉõX ýËBå ß±÷î±ÂóÅõþ ÛõÑ Îá±à±Çùɱ` Ûý× ðÅý× ÂóÔïßÂ
õþ±ËæÉõþ ð±¿õÂóÓõþËíõþ æòÉ/ Âó±ý±Ëh üÅõ±ü ¿â¿üÑËß Â÷î±äÅÂÉîÂ
ßÂõþ±õþ ÷î ðÅЦ¤›ŸËß üôÂù ßÂõþËî Âó±õþ±ûþ î±Ëðõþ ðÔ¿©† Û¶ü±¿õþîÂ
ÛõÑ î±õþ± ëÂ×Èü±¿ýî ÎûÌï Õ±Ëj±ùËò ò±÷ËîÂ/
ü¥x¿î ð±¿æÇ¿ùËã Ûý× ¿îÂò ðù ÛõÑ áí üÑáêÂò&¿ùõþ
Û¶¿î¿ò¿ñËðõþ ¿òËûþ Ûß ÆõêÂËß ¿üX±™Là ýËûþËå Âó¿}Â÷õ¼ ÎïËßÂ
ëÂ×Mõþõ¼Ëß ¿õ¿Båi§ ßÂõþËî ýËõ ÛõÑ ëÂ×Mõþõ¼ ÎöÂËã ðÅ¿é ÂóÔïßÂ
õþ±æÉ áêÂò ßÂõþËî ýËõ/ ý׿îÂ÷ËñÉ Îß±òÄ Îß±òÄ Õ=ÁùËßÂ
Âó¿}Â÷õ˼õþ ú±üò ÎïËß Îõõþ ßÂËõþ Ýý× ðÅý× ÂóÔïß õþ±æÉ áêÂò
ýËõ î±õþÝ ÛßÂé± ÷ɱÂó Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ Æî¿õþ ßÂËõþËåò òîÅÂò ÎûÌï
Õ±Ëj±ùËòõþ ÎòîÔÂQ/ Îüý×ü˼ î±Òõþ± ÛÝ æ±¿òËûþËåò î±ÒËðõþ
Ûý× Õ±Ëj±ùò ýËõ áíLaßÂ/ ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ ðÅö±ÇáÉ Õ±Ëå Ûý×
áíLaß ձËj±ùò ßÂÏö±Ëõ ÕáíLaßÂ, ¿ýÑü±|ûþÏ ýËûþ ÝËêÂ
î± Îðà±õþ/ ÛßÂõ±õþ òûþ, Ûß±¿ñßÂõ±õþ/ î±õþ ëÂ×Âóõþ üÅõ±ü ¿â¿üÑÛõþ ÷î Âó±ý±hÂÏ ¿õËåËß Â÷î±õþ õÔM ÎïËß ü¿õþËûþ ÎðÝûþ±õþ
ü±ôÂùÉ Ûý× Õ±Ëj±ùËòõþ ÎòîÔÂQËß ÕýÑß±õþÏ ßÂõþËîÂý× Âó±Ëõþ/
›¶ï÷ ûàò ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±ËæÉõþ ð±¿õËî ձËj±ùò q ýûþ,
îÂàòý× áêÂò ýËûþ¿åù ß±÷î±ÂóÅõþ ¿ùõ±Ëõþúò Õá±Çò±ý×Ëæÿúò •ÎßÂ
Ûù Ý—/ î±Ëðõþ ëÂ×ËVúÉ ¿åù ÂóÔïß ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±ËæÉõþ æòÉ
üú¦a ùh±ý×/ ÂóËõþ ÕõúÉ Ã›¶±ï¿÷ß ùÂÉ õðËù ¿áËûþ ð±Òh±ûþ
ΦÚô üLa±ü/ Ûõ±ËõþÝ Îû ÎîÂ÷ò ¿ßÂåÅ ýËõ ò±, Îü ßÂï± Îæ±õþ
¿ðËûþ Ûàòý× õù± üyÂõ òûþ/ Õ±õþ î±ýËùý× ëÂ×MËõþõþ Ûý× ¿üÒðÅËõþ
Î÷â Âó¿}Â÷õ˼ ¿õÂóûÇûþ Õ±õþ ðÅËû±ÇËáõþ âòâé± õËûþ Õ±òËõ
î±Ëî Îß±òÝ üËjý Îòý×/

ü£Ó˚ G˛úÑ˛
õ±Ñù±Ëðú õò±÷ ö±õþËîÂõþ ¿ü Û ¿õ Ûß±ðú
■ õ±Ñù±Ëðú ÕòÅñTÇ-15 ¿SËßÂé ðù õò±÷ ö±õþËîÂõþ ¿ü Û
¿õ Ûß±ðú/ 1 ۿÛ¶ù úýËõþõþ ¿ë Ûü Û ÷ûþð±Ëò æ÷æ÷±éÂ
¿SËßÂé ÷ɱËä ÕõúÉ æûþé± ¿å¿òËûþ ¿òËûþ Îáù õ±Ñù±Ëð¿ú
îÅ¿ßÂÇõþ±ý×/ éÂËü ¿æËî õɱé ñõþ±õþ Î÷±Â÷ ¿üX±˙LÃý× ¿ü Û ¿õ
Ûß±ðúËß ¿ß¿™¦¸÷±î ßÂËõþ Îðò õ±Ñù±Ëðú ¿éÂË÷õþ Õ¿ñò±ûþßÂ
ò±¿æî ձýË÷ð/ 47.3 Ýö±Ëõþþ õ±Ñù±Ëðú ÕòÅñTÇ-15 ðù
207 Φ¨±õþ à±h± ßÂËõþ/ Ý¿ðËß ÷±S 37.2 Ýö±Ëõþý× 158
õþ±Ëò &¿éÂËûþ û±ûþ ¿ü Û ¿õ Ûß±ðú/ ¿ü Û ¿õ Ûß±ðËúõþ
Õ¿ñò±ûþß տöÂËø¸ß õþ÷ò üËõDZBä 38 õþ±ò ßÂËõþò/
õ±Ñù±ËðËúõþ ýËûþ üËõ±ÇBä 78 õþ±ò ßÂËõþ õþ¿ßÂõ Õ±ýË÷ð ÷ɱò
Õõ ðÉ ÷ɱäÂ/

Õ±Ë÷õþ ÎõþßÂëÇ ôÂùËòõþ üy±õò±
■ 2008, Û Îæù±ûþ Õ±Ë÷õþ Õò ý×ûþ±õþ Õï±ÇÈ ëÂ×ÈÂó±ðò ö±ù
ýÝûþ±õþ Õ±ú±/ Îæù±õþ ëÂ×ðɱòÂó±ùò ðlõþ Û õåõþ Õ±÷
ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ùÂÉ÷±S± ñËõþËå 2.5 ù Î÷¿éªß éÂò/ Ææõ
ä±Ëø¸ Æõ:±¿òß ÂóX¿îÂËî ö±ù æ±ËîÂõþ Õ±Ë÷õþ ëÂ×ÈÂó±ðò
õ±hÂËù Îðú-¿õËðËúõþ õ±æ±Ëõþ ÷±ùð±õþ Õ±÷Ý ¿ôÂËõþ Âó±Ëõ
î±õþ ý+î ÎáÌõþõ, Ûý× Õ±ú±ûþ õÅß ÎõÒËñËåò Îæù±õþ Õ±÷䱿ø¸
ÛõÑ õÉõü±ûþÏõþ±Ý/

õø¸±Çõþ Õ±Ëáý× æ±îÂÏûþ ühÂß ü±õþ±ý×
■ òɱúò±ù ý±ý×ÝËûþ Õï¿õþ¿é Õô ý׿`Âûþ±õþ ý±Ëî ý™¦¸±™LÿõþîÂ

ýÝûþ±õþ Âóõþ 34 òÑ æ±îÂÏûþ ühÂËßÂõþ 437 ¿ß¿÷ õþ±™¦¸±
•ë±ùËà±ù± ÎïËß õ±õþ±ü±î— Îô±õþ Îùò ßÂõþ±õþ Âó¿õþߊò±
ÎòÝûþ± ýûþ/ Ûý× ß±æ 2009 ü±Ëùõþ ÷ËñÉ Îúø¸ ýÝûþ±õþ ßÂï±
ýËùÝ ÛàòÝ æ¿÷ Õ¿ñáèýËíõþ ß±æý× ü¥óÓíÇ ýûþ¿ò/ ü¥x¿îÂ
õþ±ËæÉõþ ÂóÓîÇÂ÷LaÏ ¿¿î Îᱦ¤±÷Ï Û Ã›¶ü˼ 汿òËûþËåò, ¿õ¿öÂi§
Îæù±ûþ æ¿÷ Õ¿ñáèýËíõþ ß±æ ÎúËø¸õþ ¿ðËßÂ/ àÅõ î±h±î±¿hÂ
Ûý× ß±æ Îúø¸ ßÂËõþ õø¸±Çõþ Õ±Ëáý× æ±îÂÏûþ ühÂß äÂù±äÂËùõþ
Îû±áÉ ßÂËõþ Îî±ù± ýËõ/

Îæù±ûþ ÎßÂfÏûþ ß±¿õþá¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ

ÎáÌhÂõ¼-¿õ«¿õðɱùËûþõþ Âóõþ Ûõ±õþ Îæù±ûþ ÎßÂfÏûþ
ß±¿õþá¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ/ ü¥x¿î ÎßÂf üõþß±Ëõþõþ ëÂ×ËðɱËá
÷±òõü¥óð ëÂ×i§ûþò ÷LaËßÂõþ Ûß Û¶¿î¿ò¿ñ ðù âÅËõþ ÎáËùò
æ¿÷ Âó¿õþðúÇò ßÂËõþ/ Æõøõòáõþ ï±ò± Ûù±ß±ûþ 34 òÑ
æ±îÂÏûþ ühÂËßÂõþ ñ±Ëõþý× ü±ëÂ×ï ÷±ùð± ßÂËùËæõþ ß±Ëå Ûß¿éÂ
æ¿÷ Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ ÷Ëò±òÏî ýËûþËå/ á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ
ý×k¿é¿éÂëÂ×é Õô ý׿?¿òûþ±¿õþÑ Õɱ` ÎéÂßÂÄËò±ù¿æËî ձá±÷Ï
æÅù±ý×-ÕáˆÂ ¿ú±õø¸Ç ÎïËßÂý× Âóh±qËò± q ýÝûþ±õþ
üy±õò±/

ified Page 2 BW:Classified Page

2

qSõ±õþ

07/04/2008

11 ۿÛ¶ù 2008

3:25 PM

Page 1

More on the Web

qSõ±õþ

amadermalda.com

’þyöìëû!îû
xy Ÿy öì˜ îû

õø¸Ç 6 üÑàɱ 1
qSõ±õþ
28 ÍäÂS 1414

I

ÂÕ¿öÂËø¸ß ç±

ãú Üv˛¸yˆÏFäÈ

ûîÂé± õ±ã±¿ù, î±õþ ÎäÂËûþ Îõ¿ú ö±õþîÂÏûþ Õ±õþ î±õþÝ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú
Õ±™LÃæDZ¿îÂßÂ/ Õ±÷õþ± ÛßÂý×ü˼ ÎÂ󱙦¸ Õ±õþ Â󱙦¸± à±ý×, ß±ÂóÅ¿äÂËò±üý
ÕõþßÅÂËé ձD± ¿ðý× üËõ±ÇÂó¿õþ, õ±ã±¿ù ÎïËß ‘õÑ’ ýËûþ¿å/ ý׿ùú-ôÅÂéÂõùõþüËá±{¡±-Õ±D±-¿÷¿åù Õ±õþ ö±îÂâÅË÷õþ õ±ã±¿ù ßÂòËü›I× ÎïËß àÅõ ^nîÂ
õðËù Õ±÷õþ± ΢−±õ±ù/ îÂËõ ßÂÏ æ±Ëòò, ÛßÂé± ßÂï± àÅõ ü¿îÂÉ/ ûîÂý× ÎÂ󱙦¸
Õ±õþ Â󱙦¸± ¿÷¿ùËûþ-¿÷¿úËûþ à±ý× Õ±õþ ÷ù ßÂòËüË›I× æ¿hÂËûþ û±ý× ò± ÎßÂò,
Îß±ï±ûþ Îûò ÛßÂé± õgÂò æ¿hÂËûþý× ÎõþËàËå Õ±÷±Ëðõþ¯ î± ò± ýËù, ü±õþ±
Îðú-ðÅ¿òûþ±ûþ ßÂî ßÂÏ âËé äÂËùËå, Îüüõ ÎåËh Ûý× Îúø¸ ÆäÂËSõþ ¿õËßÂùé±ûþ
Âóûþù± Æõú±Ëàõþ ßÂï± Õ±ù±ð± ßÂËõþ ö±õËîÂý× õ± õüõ ÎßÂò· ÛËßÂý× Îõ±ñ
ýûþ õËù õÑ-ß±ËòßÂúòį
Îß±òÝ¿ðò Õ±äÂ÷ß± Îö±õþõþ±Ëî âÅ÷ ÎöÂËã ÎáËù Îä±Ëà-÷ÅËà Õ±ùËî± åÅÒËûþ
û±ûþ Ûß çÂùß ê±`± õ±î±ü/ õüË™LÃõþ Îúø¸ Õ±õþ áèÏ˃õþ qõþ ¿ðËß Ûý×
Îúø¸õþ±ËîÂõþ ձ߱ú Õ±õþ ê±`± õ±î±ü àÅõ ÛßÂé± ÕËäÂò± òûþ/ õ±î±ü ÛàòÝ
îÂîÂé±  òûþ, õõþÑ Îûò ¿öÂËæ ¿öÂËæ/ Õ±äÂ÷ß± ÷Ëò ÂóËh û±Ýûþ± ÆúúõËßÂ
åÅÒËî ä±Ýûþ±õþ ÷ÅýîÓ ÇÂ&Ëù±õþ ÷îÂý× ¿öÂËæ ¿öÂËæ/ Îõù± õ±h±õþ ü˼ ü˼ý× üõ
¿¦§*î± ëÂ×ñ±Ý/ á±Ëåõþ Âó±î± ÎïËßÂÝ ñÅËù±õþ ç±ÒçÂ
ÎõËõþ±ûþ/ Õ±æß±ù üß±ùËõù±&Ëù± æ±ò±ò Îðûþ, Îü
¿ßÂc Õ±üËå/ îÂËõ ÛàòÝ ¿òöÔÂî ñÏõþ Âó±Ëûþ/
ö±ù ï±ßÂËõò õgÅÂõþ± üõ/

Âü Ñ ¦Ô¨ ¿îÂ

¿ú±õø¸Ç Îý±ß æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß ¿ëÂËü¥¤õþ ¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü
‘äÂù ò± Îá± Âó±ý±Ëh ¿ßÂ¥¤± ü÷ÅË^/ ý×ûþ±õþ Û¿`ÂÑ-Û Û¿õþûþ±Ëõþõþ ¿ßÂåÅ é±ßÂ±Ý ý±Ëî ÎÂóËûþ¿å/ ¿õDÅÂõþÝ Âóõþϱ Îúø¸/ üËõ÷±S ßv±ü ô±ý×Ëö ëÂ×Ëê¿å/ æ±òÅûþ±¿õþËî òîÅÂò Îüüò q ýËûþËå/ Õ‚Â ßÂõþ¿å, 1 ßÂh± ÎÂó±ûþ±á`±, ðÅý× ßÂh±
Õ±ñ±á`± ý×îÂɱ¿ð/ Ûõþý× ÷ËñÉ Ûù òîÅÂò ßÂËõþ ðú¿÷ËßÂõþ Õ‚Â Îúà±õþ Âó±ù± ø¸±ËéÂõþ ðúËßÂ/ Îüý× ÎïËß ձæ
ü±õþ±é± õåõþ Îî± à±h± õ¿h Îï±h ձõþ Îï±h õ¿h à±h±/’ üÅ¿ðÑ ÝËûþ ð±Ëûþ ¦¤±÷Ïõþ ‘õü™Là æ±áèî ÷Ëò’/
¿ßÂc Ý ÂóËÂõþ áù± àhÂà¿hÂËûþ ëÂ×êÂù – ‘Õ±÷±õþ Û¿ðËß ÷õþ±õþ ü÷ûþ Îòý×/ ÷±ñÉ¿÷ßÂ-ëÂ×BäÂ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ à±î± õûþËüõþ ÕñÇúîÂß ÎÂó¿õþËûþ ÛËü, õùËî Âó±¿õþ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ¿üËùõ±Ëüõþ Âó¿õþõîÇÂò-Âó¿õþõñÇò âËéÂËå/ Ûý×ö±Ëõý×
Îðà± ¦Å¨Ëùõþ ÕɱòÅûþ±ù Âóõþϱõþ à±î± î±õþ Îõþæÿ±ŒÂ Æî¿õþõþ ü±î üËîÂËõþ± ç±Ë÷ù± Õ±õþ Îî±÷±õþ Îî± Îðà¿å 80-õþ ðúËß ¿ú±õø¸Ç Âó±ËŒÂ ýù 1Î÷ ÎïËß 30ۿÛ¶ù ÂóûÇ™LÃ/ î±õþÂóõþ ÎïËß ձæ ÂóûÇ™Là Ûý× ¿ú±õø¸ÇËß ¿òËûþ
ò±ò± õ±ßÄÂ-¿õîÂ`± äÂùËåý×/ Îú±ò± û±ËBå, Õ±õ±õþ æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß Îüüò q ýËõ/ Âî±ýËù Û¶÷±¿íîÂ, æ±òÅûþ±¿õþüËàõþ Û¶±í áËhÂõþ ÷±êÂ/’
ÂóùËß ¦¤±÷Ïõþ ÷Åà Õ±÷¿ü/ õɱéÂõù ¿òËûþ ÎûËî ÎûËî ¿õDÅÂõþ :±òõ±íÏ, ÷±Ëûþõþ ¦Å¨ù Âóõþϱ à±î±... õ±õ± îÅ¿÷ ¿ëÂËü¥¤õþ ¿ú±õø¸Ç¿éÂý× ü¿êÂßÂ/
Õ±¿÷ Ûý× ¿ú±õø¸ÇËß ¦¤±áî æ±ò±¿Bå/ ðÅ’¿é ¿ú±õø¸ÇËßÂý× å±SÏ ÛõÑ ¿ú¿Âß± ¿ýü±Ëõ ÎðËà¿å/
¿ò¿}ÂË™Là ï±ßÂ/ Õ±÷±Ëðõþ Õ±õþ Îõh±Ëò± ÎéÂõþ±Ëò± ýËõ ò±/ ÕîÂÐÂóõþ EÂó¿¦Âò – âõþ ÕgÂß±õþ/
îÂàò
Û¶îÂÉ տöÂ:î±ûþ û± ÕòÅöÂõ ßÂËõþ¿å...
Õ±÷±Ëðõþ ÎåËùËõù±ûþ 24 ¿ëÂËü¥¤õþ ¿åù ÛßÂé± ¿õþ÷±ËßÇÂõÄù ÎëÂ/ ÛßÂõþ±ú ¿úõþÄ¿úõþ±¿ò, Îõþ±÷±=Á,
ö±õþËî Âó±}±îÂÉ ¿ú±õþ ÕáèðÓî ¿ú±¿õðÄ ¿õðɱùûþ Âó¿õþðúÇß ¿õðɱü±áõþ ÷ý±úûþ,
ձ¿òËûþ Îüý× Îõþæÿ±ŒÂ Õ±ëÂ×ËéÂõþ ¿ðòé±õþ ÕËÂó± ßÂõþî±÷/ î±õþÂóõþ õh¿ðËòõþ åÅ¿é ýý×õh¿ðËòõþ åÅ¿éÂõþ ¿ðò&Ëù±õþ
ö±õþîÂõËø¸Çõþ îÂï± õ±Ñù±õþ Õ±õý±Ýûþ±Ëß ùÂÉ ÎõþËà, å±S-å±SÏËðõþ ßÂï± ÷Ëò
UË{¡±h ձòj/ ü¥ói§õþ± ëÂ׿éÂ, ¿ü÷ù±, õþ±æ¦š±ò/ Õ±÷±Ëðõþ ÎðÌh õhÂËæ±õþ ßÂùß±î±/
ÛßÂé± ÷±Ëò ¿åù/ åÅ¿éÂõþ Õ±Ëáý× Îõþæÿ±ŒÂ
ÎõþËà áèσß±ùÏò Õõß±Ëúõþ Îû ÂóX¿î ä±ùÅ ßÂËõþËåò Õ±æÝ Îüý× éªɱ¿ëÂúò
ü¥x¿î q ýËûþËå ü±õþ±õåõþ ñËõþ ý×ëÂ׿òé ÎéÂˈÂõþ ¿ý¿õþßÂ/ Âóõþϱ õÉõ¦š±ûþ
ü÷±Ëò äÂËùËå/
áêÂò÷Óùß Âó¿õþõîÇÂò ýËîÂý× Âó±Ëõþ, ÛËî å±S-¿úÂß ü÷ÄõÈüõþ üäÂù ï±ËßÂ/ ¿ßÂc
Õ±ëÂ×é î±õþÂóõþ òîÅÂò ßv±ü Õ±õþ òîÅÂò õý×-Ûõþ
æ±òÅûþ±¿õþËî Îüüò ä±ùÅ ýËù å±S-å±SÏËðõþ üÅ¿õñ±ý× ýËõ/ õý×ÂóËSõþ
ÕüÅ¿õñ±é± Ûý×à±Ëòý×/ ۿÛ¶ù ÷±Ëü ûàò ¦Å¨ù&Ëù±õþ ÕɱòÅûþ±ù Âóõþϱ, î±õþ
áËg õÒÅð ýËûþ ÎßÂËé Îûî õ±¿ß ¿ðò&Ëù±/ ÛõþÂóõþ
ùß± ۶߱ú ÛõÑ ÎßÂò±ß±¿é 15 æ±òÅûþ±¿õþõþ ÷ËñÉý× Ã›¶±ûþ Îúø¸ ýËûþ
ßÂ’¿ðò Õ±Ëá õ± ¿êÂß Îüý× ü÷ûþ Îõ±ËëÇÂõþ ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþϱ Õ±õþ ß±ëÂ׿kËùõþ
ëÂ×BäÂ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþϱ/ Ûüõ Âóõþϱ&Ëù± ¦Å¨ù&Ëù±Ëî Û¶±ûþ ÛßÂý× ü÷Ëûþ äÂËù/ Âó±ù±õðù æ±òÅûþ±¿õþ-¿ëÂËü¥¤õþ ¿ú±õø¸Ç õðËù Ûù Î÷- û±ûþ/
æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß Î÷ ÛßÂé±ò± Ûý× ðÏâÇ Âó±ÒäÂ÷±ü, Û¶ßÔÂîÂö±Ëõ å±S-¿úÂßÂ
ÛßÂý×ü˼ ¿îÂò¿é Âóõþϱõþ à±î± ÎðàËî ýûþ/ Ûõþ ÷ËñÉ Îá±ÒËðõþ ëÂ×Âóõþ
¿õø¸Ëô±Òh±õþ ÷î ý×ûþ±õþ Ûò¿ëÂÑ-Ûõþ ý×òß±÷ éÂɱË'õþ ¿ýËüõ, ¿Âó ÛôÂ-Ûõþ ¿ýËüõ- ۿÛ¶ù/ ß±õþí ÂóÅõþËò± ¿ú±õËø¸Ç ò±¿ß ¿ú±¿ðõü ûË渚 ÛõÑ Âó±êÂÉÂóÅ™¦¸ËßÂõþ ü˼ Îû±á â¿éÂËûþ ¿ú±õþ ÷±ò õ±hÂËõý×/
Î÷-÷±Ëü ¿ú±õø¸Ç q ýËîÂý×, áèÏ˃õþ åÅ¿é æÅò ÎïËß q/ Õ¿ñß±Ñú
¿òËßÂú/ ¿úÂßÂ-¿ú¿Âß±áí ùɱËæ-Îá±õËõþ, ÎýËëÂõþ Îýë Âó±áù Õ±õþ Õ¿ôÂü
¿åù ò±/ ¿ßÂc Õ±õ±õþ õåõþ ßÅ¿h ÂóËõþ ¿ôÂËõþ äÂù
ÎÂËSý× Âó±êÂÉõý×-Ûõþ ü˼ Âó¿õþäÂûþ ýÝûþ±õþý× üÅËû±á ýûþ ò±/
ˆÂ±ôÂÝ ò±Ëæý±ù/
û¿ð ÂóÅõþËò± Îüý× ¿ðËòõþ ßÂï±ûþ ¿ôÂËõþ û±ý× Õ±÷õþ±, î±ýËù· ñõþ± û±ßÂ, ÂóÅõþËò±õþ é±Ëò ÕïÇ±È æ±òÅûþ±¿õþ-¿ëÂËü¥¤õþ ¿ú±õËø¸Ç ÛõþÂóõþ æÅù±ý× ÷±Ëü ¦Å¨ù Îà±ù±õþ Âóõþ ÎïËß ÎüË›I×¥¤Ëõþõþ ÷ËñÉý× ðÅá±ÇÂóÓæ±õþ
õ±æò± ÛõÑ ÖËðõþ åÅ¿éÂ/ Âóh±qò±õþ ¿îÂÂóÓõþí Õ±õþ üyÂõ ýûþ ò±/
Õɱß±Ëë¿÷ß Îüüò q ýù æ±òÅûþ±¿õþËîÂ/ ý×ëÂ׿òé Î鈠û±ý× ï±ß ձéÂé± Õïõ±
ÎôÂõþ±õþ ßÂï± õùËåò ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ×/ Ûõ±Ëõþõþ
óÅËæ±õþ åÅ¿éÂõþ ÂóËõþý× ÎòË÷ Õ±Ëü úÏËîÂõþ ÎåÒ±Ýûþ±/ úýËõþõþ ¦Å¨Ëùõþ ßÂï± Õ±ù±ð±,
Âó±ÒäÂé± î±Ëî ձÂó¿M Îòý×, ¿ßÂc æ±òÅûþ±¿õþËŨù&Ëù±Ëî ÕɱòÅûþ±ù Φó±éÇÂüÄ ßÂõþËîÂ
üÑàɱûþ î±ý× ÷ÅËà±÷Å¿à Õ±Ëù±äÂò±ûþ áè±Ë÷õþ ¦Å¨ù&Ëù±Ëî úÏîÂõ˦aõþ Õö±Ëõ ý±¿æõþ± ßÂ÷Ëî ï±ËßÂ/
ýûþ/ ÎôÂõènûþ±¿õþËî üõþ¦î¤ ÂÏ ÂóÅËæ±õþ Õ±òËj ö±Ëü å±S-å±SÏõþ±/ î±õþÂóõþ 23 æ±òÅûþ±¿õþ, 26
÷±äÇÂ-ۿÛ¶ù •ÆäÂS-Æõú±à— ÷±Ëü õ±Ñù±ûþ Û¶äÂ` áõþ÷ ý±Ýûþ± ‘ùÅ’ õûþ/ Ûý× ü÷ûþ ÕɱòÅûþ±ù
æ±òÅûþ±¿õþ – õåËõþõþ qËî Ûý×üõ Õòұò ¿ò¿õÇËâ® ÷ý±òËj ßÂËõþ ÎôÂù± û±ûþ/ î±õþÂóõþ
õËüËåò...
Âóõþϱ ÎðÝûþ± å±S-å±SÏËðõþ ß¿êÂò ýËûþ ÂóËhÂ/ æ±òÅûþ±¿õþËî Îüüò ýËù Ûý× ÂóõþÏ±é± ýËõ
Îæ±õþßÂðË÷ Âóh±qËò±/ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ý×ëÂ׿òé ÎéˆÂ, áõþË÷õþ åÅ¿é ðú¿ðò, ðÅËá±ÇÈüõ ü±î¿ðò
òËöÂ¥¤õþ-¿ëÂËü¥¤Ëõþ/
ÎðÝûþ±¿ù ü±î¿ðò/ ü±ßÅÂËùÉ 65 ¿ðò Îî± åÅ¿é Âó±Ëõ/ Îî±÷±õþ Âó±Òê± îÅ¿÷ ùɱËæý× ß±é ձõþ ÷ÅËh±ËîÂý×/ õh¿ðËòõþ
÷±ñÉ¿÷ß ÛõÑ ëÂ×äÂäÂ÷±ñÉ¿÷ß äÓÂh±™Là Âóõþϱ ðÅ’¿é û¿ð æ±òÅûþ±¿õþ-ÎôÂõènûþ±¿õþËî ýËûþ û±ûþ, îÂËõ üõÇö±õþîÂÏûþ ™¦¸Ëõþ
åÅ¿éÂé± û¿ð ü±î¿ðò ¿òËûþ ÎôÂù, ¿ÂóËêÂÂóÅ¿ùËî úÏîÂé± Õ±ËûþËüý× ß±ËéÂ/
¿ôÂËõþ ÎûËî ä±ý× æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß ¿ëÂËü¥¤Ëõþõþ Ûɱß±Ëë¿÷ß ÎüüËò/ ¿ôÂËõþ ÎûËî ä±ý× 24 ¿ëÂËü¥¤Ëõþõþ Îõþæÿ±ŒÂ Õ±ý× Ûü ¿ü ÛõÑ ¿ü ¿õ Ûü ¿ü-õþ ü˼ý× Âóõþϱ ÎðÝûþ± üyÂõ ýËõ/ ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ÛõÑ ë±M±¿õþõþ ÷î ¿õø¸Ëûþ Âóh±õþ
Õ±ëÂ×ËéÂ/ Îß±òÝ Âóõþϱõþ â±Ëh Îß±òÝ Âóõþϱ ÂóhÂËõ ò± î±ËîÂ/ ¦Å¨Ëùõþ Âóh±qËò±õþ ¿ðò&Ëù± ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ õÉõý±õþ üÅËû±Ëáõþ Îß±òÝ ÕüÅ¿õñ± ýËõ ò±/ Âóõþϱ-¿òõþϱ ÕËòß ýËûþËå/ Ûàò Ûß¿é ¦š±ûþÏ ¿ú±õø¸Ç æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËßÂ
¿ëÂËü¥¤õþ ÂóûÇ™Là ýÝûþ± ðõþß±õþ/
ßÂõþ± û±Ëõ/ üßÂËùõþý× ý+ðûþ-÷ò ÃàÅ¿ú àÅ¿ú/ ý×ëÂ׿òé ÎéÂˈÂõþ ¿ý¿hÂß ü±÷ËùÝ ¦Å¨ù&Ëù± üŇÅÂö±Ëõý× äÂùËõ/

¿úÛ¶± õü±ß ÎöÂÌ¿÷ßÂ, Û¶ñ±ò ¿ú¿Âß±, Õ±ý×Ëý±¸ ëÂ×BäÂîÂõþ ÷±ñÉ¿÷ß õ±¿ùß± ¿õðɱùûþ, ÷±ùðý

3

11 ۿÛ¶ù 2008

íy’þÅ

‘õÑ’ Îá± Õ±÷±õþ...
õ±ã±¿ù îÂàòÝ ‘õÑ’ ýûþ¿ò/ Õ±÷õþ± îÂàòÝ ü±ð±õþ ëÂ×ÂóËõþ ù±ù ¿éÂÂó ¿éÂÂó å±Âó
ôèÂß ÎåËh ßÂɱ¿Ã›¶ Âó¿õþ¿ò/ Îúø¸ ÆäÂËSõþ ðÅÂóÅõþ Õ±õþ ¿õËßÂù&Ëù± Õ±Ë÷õþ
÷ÅßÂÅ Ëùõþ áËg ÷±î±ù Õ±õþ Õ±÷õþ±Ý Îòú±áèË™¦¸õþ ÷î Âó±Ëûþ Âó±Ëûþ ÂóÅ¿ð’Îðõþ
Îð±îÂù±õþ âËõþ/ òîÅÂò ßv±ü q ýûþ¿ò õËùý× ðÅÂóÅËõþ ¿õþý±ü±Çù/ ÷±Ëûþõþ
ö±îÂâÅ÷ û±Ëî ò± ö±Ëã, Îü õÉõ¦š± üûËP ßÂËõþ Âó± ¿éÂËÂó ¿éÂËÂó õ±¿hÂõþ
ÎÂóåËòõþ ðõþæ± ¿ðËûþ ý±Ýûþ±/ Ûß Ûß ßÂËõþ õþ±æ±-Îüò±Âó¿îÂ-ê±ßÅÂõþð±ÂóÓ汿õþíÏ üõ±ý× ý±¿æõþ/ òõõËø¸Çõþ ¿õËßÂËù Âó±h±ûþ ô±Ñúò Õ±Ëå Îû¯ ΈÂæ
Âó±õþôÂõþ÷ɱk õËù ßÂï±/
Õ±õþ ÛßÂé± ül±ýÝ ÂóÅËõþ± ý±Ëî Îòý×/ Îæ±õþ ßÂðË÷ ¿õþý±üDZù.../ ê±ßÅÂõþð±õþ
Âó±éÇÂé± îÂ±Ý ÷±Ëç ÷±Ëç öÅÂù õËù ÎôÂùËå õ¿ò Õ±÷±Ëðõþ ü±ÒÝù ò±ËäÂõþ
áènÂóé± ÛàòÝ ¿êÂß ýù ò±/ ΈÂËæõþ ÎÂóåËò ÎéÂòÄúËò ÷Åà ù±ù ßÂËõþ ÂóÅ¿ð
ð±Ò¿hÂËûþ Õ±÷±Ëðõþ ù±ˆÂ ¿÷¿òé ü±ËæúÄò ¿ðËBå/ õ±õþõ±õþ Û¶¥óéÄ ßÂõþ± üËMWÝ
‘ùÂËíõþ ú¿MËúù’ Îõ÷±ùÅ÷ öÅÂËù ¿áËûþ ‘ÕæÅÇËòõþ ú¿MËúù’ õËù ¿ðù
Î÷±÷¿ð/ ÛîÂ&Ëù± ‘ò±’ îÂõÅ ëÂ×îÂËõþ Îûî±÷ Õ±÷õþ± Û¶¿îÂõåõþý×/ ÛõþÂóõþ
á¿hÂËûþ ÎáËå Û¶±ûþ ßÅ¿hÂé± õåõþ/ Õ±÷±Ëðõþ Îüý× úËàõþ ò±éÂËßÂõþ ðù ÎöÂËã
ä¿õþSõþ± üõ±ý× ÂóÔ¿ïõÏõþ Ûß Ûß Îß±Ëí ÛËßÂßÂæò/ ü÷Ëûþõþ ü˼ õðùé±ý×
Îî± ¿òûþ÷/
ÛàòÝ Âóûþù± Æõú±à Õ±Ëü/ Îúø¸ ÆäÂËSõþ ðÅÂóÅõþ Õ±õþ ¿õËßÂù&Ëù± ß±ËéÂ
Õ±÷±Ëðõþ û±õþ û±õþ ßÂ÷ǦšËù/ òõõËø¸Ç ò± Îý±ßÂ, ðÅá±ÇÂóÅÅËæ±õþ ÷`ÂËÂó õ± ÕòÉ
Îß±òÝ ¿ðò Õ±äÂ÷ß± Îðà± ýËûþ û±ûþ ß±õþÝ ß±õþÝ ü˼/ õÅ¿çÂ, Ûàò Õ±÷õþ±

¿÷ò¿î ðM ¿÷|, Û¶ñ±ò ¿ú¿Âß±, Õ±õþ±ÂóÅõþ Îæ±î ¿éÂÂó±æ±¿ò ձʱ¿ðòÏ Îâ±ø¸ ëÂ×BäÂ-õ±¿ùß± ¿õðɱùûþ, ÷±ùðý

¦¤ õþ+ Âó ÎÂó± V± õþ

òÅ¿h æ±á± ÛßÂé± òðÏà±î¼ ýÒ± ßÂËõþ ð±Ò¿hÂËûþ Õ±Ëå
ÛßÂé± õɱËõþæ¼ á±Ëûþ æù Îå±Âó Îå±Âó ð±á¼
õɱËõþËæõþ ÝÂó±Ëõþ ÛßÂé± ðÅõ¿ù-Âó±î¿ù òðϼ
ý×ø¸È üõÄËæ æù¼
ÛßÂé± ö±㱠Âó±ý×Âó ¿ðËûþ æù Îõ¿õþËûþ Õ±üËå¼
ðÅ’æò ÷±çÂõûþüÏ ÷¿ýù± ÷á ý±Ëî õËü¼ î±Ëðõþ
ä±õþÂó±Ëú Û¶äÅÂõþ ›−±¿ˆÂËßÂõþ Îì±Âó¼
ýùÅð, ù±ù, òÏù, üõÅæ¼
Ýûþ±é±õþ Âó±ßǼ æËùõþ Îô±ûþ±õþ±ûþ äÅÂÂóäÅÂËÂó ¿öÂËæ ðÅý×
îÂí-îÂíϼ üÓËûÇõþ Õ±Ëù±ûþ çÂßÂÄçÂß±ËBå î±Ëðõþ
â±ËhÂõþ ß±Ëåõþ ¿õjÅ ¿õjÅ æù¼
ëÂ×ÂóËõþõþ å¿õ&Ëù±õþ Îô±Ëé±Ëæ¿òßÂËòËüõþ õɱßÂEËÂó
ÛßÂé± Îõú õh áËm± õþËûþËå¼ äÅ¿õþõþ áËm±¼ õvÅ-Î᱋
õþ±ý±æ±¿òõþ áËm±Ý õù± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ Îá±ð± õ±Ñù±ûþ
æËùõþ ßÂËÂó±ÇËõþéÂÏßÂõþí¼ Õï±ÇÈ æù ¿òËûþ ÎõÝü±¼
áËm±é± ÎßÂò· ëÂ×Mõþé± àÅõ Îü±æ±¼
¿õ«õɱ˂Âõþ ÕòÅ÷±ò ÕòÅû±ûþÏ æËùõþ ¿õ«õ±¿íæÉ
Õ¿äÂËõþý× 800 ¿õ¿ùûþò ëÂù±Ëõþõþ ¿úŠËÂËS Âó¿õþíîÂ
ýËõ ÛõÑ ÕðÓõþ ö¿õø¸ÉËîÂý× Ûý× Õ‚Â ù±ô ¿ðËûþ
Îå±ÒËõ Ûß ¿éª¿ùûþò •Ûß ù Îß±¿é— ëÂù±õþ¼
üÅîÂõþ±Ñ... Âó±¿ò ¿õ¿ßÂ-¿ß¿ò¼
î±ýËù· äÂù, æù’Îß äÂù¼ ÎéÂ`±õþ ÎëÂËß ÎëÂËßÂ
¿õ¿S q ýù üõõþßÂ÷ æËùõþ¼ Õ±õþ æù ¿õ¿Sõþ
õýõþ ÎðËà Îû Îß±òÝ ÷±ò¿õßÂ-Îõ±ñü¥ói§ ÷±òÅËø¸õþ
¿ÂóËù äÂ÷Ëß ÎûËî õ±ñɼ ¿îÂõò™LÃÂóÅõþË÷õþ ß±Ëå
ß±¿?Ëß±hÄ ¿úŠ±=ÁËù öÓÂáËöÇÂõþ æù Îî± Îß±ò å±õþ,
÷±ûþ õÔ¿©†õþ æùÝ Îõüõþß±¿õþ ¿õ¿òËûþ±Ëáõþ ¿òûþLaËí
¿òËûþ û±Ýûþ±õþ ßÂï± Îâ±ø¸í± ßÂõþ± ýËûþËå¼ å¿MúáËhÂ
Ûß¿é ձ™¦¸ òðÏ ¿úëÂ×ò±ïËß ‘Îõþ¿ëÂûþ±ü Ýûþ±é±õþ
¿ù¿÷ËéÂëÂ’ ò±Ë÷ Ûß Îõüõþß±¿õþ üѦš±õþ ß±Ëå ÎõËäÂ
ÎðÝûþ± ýËûþËå¼ õ±õÅËðõþ qñÅ î±ËîÂý× ÷ò öÂËõþ¿ò
Îüý× üѦš±õþ ß±å ÎïËß ßÂ¥ó±ùÄü±¿õþ¿ù æù ÎßÂò±Ý
ýûþ¼ Õ±õþ Ûý× æù ÎßÂò±-Îõä±õþ à¿îÂûþ±ò ÎâÒËéÂ
õõÇõþîÂ÷ Îû ús¿é Âó±Ýûþ± û±ËBå î± ýù ‘æù
õÉõý±õþßÂõþÏ ü¿÷¿îÂ’¼ Îûò æù õÉõý±õþ ßÂõþ±õþ
Õ¿ñß±õþ Âóûþü± ÎôÂËù ÕæÇò ßÂõþËî ýËõ¼ Ûé± Îûò
¿ßÂåÅ Îù±ËßÂõþ õÉ¿Máî տñß±õþ, Õ±õþ õ±¿ßÂõþ±·
î±Ëðõþ ¿æöÂ-áù± q¿ßÂËûþ ß±ê Îý±ßÂ, îÂàò ü¿÷¿îÂõþ
üðüÉõþ± Ýûþ±é±õþ Âó±ËßÇ æùËß¿ùËî Î÷Ëî ï±ßÅÂß¼
òÏù õþÑ öÂÏø¸í ¿Ã›¶ûþ î±ý×...
î± æù õÉõü±é± ¿ßÂåÅËîÂý× ÷±ï±ûþ ìÅÂßÂËå ò± ¿ßÂåÅ
‘áÒ±Ýûþ±Ëõþõþ’¼ îÂÒ±õþ± îÂÒ±Ëðõþ ÎáÒ±ûþ±õþ-ÎáÒ±ü± ¿òËûþ î±h±
ßÂõþËùò ÛõþßÂ÷ Ûß æù-Îä±õþËß¼ Îä±õþé± öÂÏø¸í
Âó¿õþ¿äÂî ò±÷, ¿õ«õɱ˂Âõþ Îæ÷üÄ Îö±ùËôÂòúļ
ÎßÂõþ±ù±ËîÂÝ Û÷òý× ¿ßÂåÅ ‘á±ÒÝûþ±õþ’ Î߱߱-Îß±ù±õþ
æù-äÅ¿õþõþ ¿õËX î±ÒËðõþ üÏ¿÷î Â÷î± ¿òËûþ ÕüÏ÷
ú¿Mñõþ ßÂËÂó±ÇËõþËéÂõþ ü±Ëï ùh±ý× ßÂËõþ ÛõÑ ßÂÏ
Õ±}Âûǯ ¿æËîÂÝ û±ûþ¯¯¯ Õ±õþ Ûý× Îå±é Îå±éÂ
ùh±ý×&Ëù±õþ Îß±ù±Ëæ áËh ëÂ×ËêÂËå ‘õvÅ ›−ɱËòéÂ
Û¶Ëæ"’– æùËß Î÷Ì¿ùß տñß±Ëõþõþ ¦¤ÏßÔ¿îÂõþ
ð±¿õËî¼ Îðà± û±ßÄÂ, ßÂÏ ýûþ...

áî 27 ÷±äÇ ¿õ« ò±éÂÉ¿ðõü ëÂ×ÂóùËÂÉ
¿õËõß±òj SÏh±äÂËSõþ Û¶±¼Ëò ÕòÅ¿‡ÂîÂ
ýËûþ Îáù Ûß¿é ò±éÂÉügÂɱ/ û±õþ ÷Óù
ëÂ×ËðɱM± ¿åù ‘÷±ùð± ¿ïËûþé±üÇ ›−ɱéÂôÂ÷Ç’/
Ûå±h± ÕòɱòÉ üýËû±áÏ üѦš±&¿ù ¿åù
– ÷±ùðý ÷±ù=Á, ÷±ùð± E±÷±¿éÂß ßv±õ,
÷±ùð± üÔæò, ¦ójò ÷±ý×÷ Ûß±Ëë¿÷/
Õ±÷¿Laî Îæù±õþ Û¶±ûþ üõ ò±éÂÉðùý×
î±Ëðõþ ¿ò榤 Õòұò Âó¿õþä±ùò±
ßÂËõþ¿åù/ ÕòұËòõþ üÓäÂò± ßÂËõþò ‘÷±ùð±
¿ïËûþé±õþ ›−ɱéÂôÂ÷Ç’ ‘÷ýÏËòõþ &íßÂÏîÇÂò’
•¿îÂò Âóûþü±õþ Âó±ù± ò±éÂß— ÛõÑ ‘᱿æ
ü±ËýËõõþ ¿ßÂüÄü±’ ¿ðËûþ/
Û¿ðò ‘÷±ùð± ¿ïËûþé±üÇ ›−ɱéÂôÂË÷Çõþ
æÍòß üðüÉ ‘¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü’ ü¥óËßÇÂ
õùËî ¿áËûþ æ±ò±Ëùò, 1961 ü±Ëù
Û¶ïË÷ Îýù¿ü¿‚ ÛõÑ ÂóËõþ ¿öÂËûþò±ËîÂ
Õ±™LÃæ±Ç¿îÂß ò±éÂÉ üÑËâõþ òõ÷ üË¥œùËò
27 ÷±äÇ ¿ðò¿éÂËß ‘¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü’
¿ýü±Ëõ Âó±ùò ßÂõþ±õþ ßÂï± Ã›¶™¦¸±¿õî ýûþ
ÛõÑ ÂóõþõîÂÏÇß±Ëù õþ±©†˜üÑËâõþ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂßÂ
üÑáêÂò ý×ëÂ×Ëò˦¨±’õþ Z±õþ± Û¶™¦¸±õ¿éÂ
ÕòÅË÷±¿ðî ýûþ/
ÕòұòËß ÎßÂf ßÂËõþ Îû &íÏæËòõþ
Õ±üõþ õËü¿åù, î±ÒËðõþ ÕËòËßÂý× Õ±õÔ¿M
ßÂËõþò ÛõÑ ÕíÅ-ò±éÂßÂ&¿ùËî ÕÑú áèýí ❴ ßÔÂîÂ:î± ¦¤Ïß±õþ Ð ‘õvÅ Î᱋’, ÷Éðõ±õþËù±, é¿ò ßv±ßÇÂ, ÎùôÂéÄÂ
ßÂËõþò/ ‘¦ójò ÷±ý×÷ Ûß±Ëë¿÷’õþ æÍòß Ýûþ±‹Ç õÅßÂü ‘ù±ËöÂõþ æù Îù±ËöÂõþ æù’, ¿Âó ü±ý×ò±ï Ý ÕòɱòÉ,
÷òô¿ßÂõþ±, ‘ôèÂKéÂù±ý×ò’, ‘ðÉ ¿ýjÅ’ ÛõÑ ëÂõvÅ ëÂõvÅ
üðËüÉõþ õMÔî±õþ ÷±ñÉË÷ ÕòұËòõþ ÷Óù
ëÂõvÅ.ý׿`Âûþ±ˆÂɱéÂ.ßÂ÷Ä ❵
Îû õ±îDZ¿é ü÷±Ëæõþ ß±Ëå ÎÂóÌÒËå ÎðÝûþ±
ýù î± ýù ‘ò±éÂß ÷±òõ ü÷±Ëæõþ ðÂóÇí/ ✉ Ûý× ßÂù÷ ü¥óËßÇ ձÂóò±õþ ÷î±÷î üõþ±ü¿õþ æ±ò±ËîÂ
Ûõþ ÷±ñÉË÷ý× ÷±òÅø¸Ëß õðù±Ëò± û±ûþ/’ Î÷ù ßÂò newseditor@amadermalda.com

Âóh±Ëî ä±ý×
IV (Admn.) - VIII (Sc.), IX - XII
Bio-SC. õ±¿h ¿áËûþ “ ÛËü ûP
üýß±Ëõþ Âóh±ý×/ M.Sc., B.Ed. (1st
Class), Phone : 253710

ßÂ÷Ç౿ù
A Kolkata based reputed
concern ‘SUNFLAME’ needs
Marketing Executives for Malda.
Apply with Photo to PO Box No.4,
HPO, Malda - 732101

qSõ±õþ

More on the Web

11 ۿÛ¶ù 2008

amadermalda.com

CMYK

4

Õ± h ± Îù ¿ö Îù ò
òÏ ù± ? ò Îü ò & l
Îõþü¼ Ûß¿é ¿ý¿j ¿üËò÷±¼ é±òé±ò éÅÂý׈ ¿ðËûþ áËm± ö¿õþËûþ õ' Õ¿ôÂüÝ
ÎÂóËûþ ¿áËûþËå ý׿îÂ÷Ëñɼ Õ¿öÂòûþ à±õþ±Âó ò±¼ üõ ¿÷¿ùËûþ, ÂóÂóßÂòÇ ÷±ß±ÇÝ
ò±¼ ¿ôÂ{œ ÷ɱ᱿æËò Îõþ¿éÂÑËûþõþ Âó±î±ûþ Ûß±¿ñß ‘ö±ù’ ¿äÂý Âó±Ëõ õËùý×
÷Ëò ýûþ¼ ò±, Îõþü-Ûõþ ¿õþ¿öÂëÂ× òûþ¼ Ûõþ æòÉ Îõþü ÎðàËîÂý× ýËõ, Û÷òé±Ý
òûþ¼ ÎüËÂËS Âó±êÂËßÂõþ üÑàɱ ßÂË÷ û±Ýûþ±õþ öÂûþ ï±Ëß¼ ÎæËòqËò Îùà±õþ
¿õþë±õþ¿úÂó ÎßÂëÂ× ò©† ßÂËõþ·
Õ±õT±ü-÷™¦¸±Ëòõþ ‘Îõþü’-Û Õ±üù àùò±ûþËßÂõþ ÷Åà ¿ßÂc Âóð±Çõþ ü±÷Ëò
Îðà±Ëò± ýûþ¿ò ÛßÂõ±õþݼ ðÅý× ö±ý×Ëûþõþ ÕüŦš Û¶¿îÂËû±¿áî±õþ ÷ËñÉý× õþËûþ
û±ûþ å¿õõþ ¿äÂSò±éÂɼ ¿ßÂc, ÎßÂò Îüý× ÕüŦš Û¶¿îÂËû±¿áî±· ß±õþí Îà±Òæ±õþ
Î䩆± Õ±÷õþ± ß¿õþ ò±¼
õþíõÏõþ ¿üÑý Õ±õþ õþ±æÏõ ¿üÑý¼ õh ö±ý× •Îüô ձ¿ù à±ò ÝõþËô õþíõÏõþ—
ÎåËùËõù± ÎïËßÂý× ¿õ¿öÂi§ Û¶¿îÂËû±¿áî±ûþ Îå±é ö±ý× •ÕÂûþ à±i§± ÝõþËôÂ
õþ±æÏõ—-Îß ý±¿õþËûþ Îðûþ¼ Õ±õþ ÎåËùËõù± ÎïËßÂý× î±Ëðõþ õ±õ±, õhÂ
ÎåËùõþ Û¶úÑü±ûþ Âó=Á÷Å༠î±õþ ¿æËî û±Ýûþ±Ëß Îü¿ùËõèé ßÂõþËî Âó±¿éÇ Îïè±
ßÂËõþò¼ ðÅý× ÎåËùõþ ÷ËñÉ ÃÛßÂý×üË/ ›¶¿îÂËû±¿áî± Ý ¿ýÑü±õþ õÏæ õÂóò ßÂËõþ
äÂõþ÷ öÅÂùé± ßÂËõþò õ±õ±¼ ¿ßÂc î±ÒËß Îðà±Ëò± ýûþ¿ò Âóð±Çûþ õ±, î±Òõþ Ûý×
öÅÂù ¿òËûþ àÅõ ÛßÂé± ÷±ï±Ý â±÷±Ëò± ýûþ¿ò¼ ¿ßÂc Îû û±ý× õùÅß ò± ÎßÂò,
å¿õõþ Õ±üù àùò±ûþß õþíõÏõþ Õ±õþ õþ±æÏËõõþ õ±õ±ý×¼ ß±õþí îÂÒ±õþ æòÉý×
ÝËðõþ ÷ËñÉ ûî á`ÂËá±ù, Õ±õþ î±Ëß ÎßÂf ßÂËõþý× Îî± å¿õ Û¿áËûþ äÂùù¼
Õ±÷±Ëðõþ Õ±úÂó±Ëú Û÷ò ÕËòß õ±õ±-÷± Õ±Ëåò û±Òõþ± ¿òËæËðõþ ðÅý×
ü™LñËòõþ ÷ËñÉ ÛßÂé± ÕüŦš Û¶¿îÂËû±¿áî± Æî¿õþ ßÂËõþ Îðò¼ î±õþ ôÂù ýûþ
÷±õþ±Rß¼ Îû÷ò ýËûþËå Îõþü-Ûõþ ÎúËø¸ õþíõÏõþ Õ±õþ õþ±æÏËõõþ ÎÂËS¼ Îå±éÂ
ö±ý× àÅò ßÂõþËî Î䩆± ßÂËõþ õh ö±ý×Ëß¼ õh ö±ý× ÕËòß üÅËû±á ¿ðËûþÝ
Îúø¸Ë÷ú Îå±é ö±ý×Ëß ÷ÔîÅÂÉõþ ÷ÅËà ÎêÂËùÝ Îðûþ¼ õ' Õ¿ôÂü ÎôÂËé û±ûþ¼
¿ßÂc õþ±æÏõ •ÕÂûþ— ¿ß ü¿îÂÉý× ¿öÂËùò· Îü S÷ú ¿ýÑü±Âóõþ±ûþí ýËûþ
ëÂ×ËêÂËå¼ ß±õþí Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò ÎðËàËå, Û¶¿îÂËû±¿áî±ûþ ÎýËõþ ÎáËù ¿òËæõþ
õ±õ± î±Ëß ü±bLÃò± ò± ¿ðËûþ, ëÂ×Èü±¿ýî ò± ßÂËõþ õh ö±ý×Ëûþõþ æòÉ Âó±¿éÇÂ
Îðò¼ ÎåËùËõù± ÎïËßÂý× î±õþ ¿öÂîÂËõþ ý×òËæ" ßÂõþ± ýËûþËå Û¶¿îÂËû±¿áî±¼
Îü ¿úËàËå, Û¶¿îÂËû±¿áî±ûþ ÎßÂõù ¿æîÂËî ýûþ¼ ÎýËõþ û±Ýûþ± ÷±Ëòý×
æÏõËòõþ ß±Ëå ÎýËõþ û±Ýûþ±, ö±ùõ±ü±õþ ß±Ëå ÎýËõþ û±Ýûþ±¼ Ûý× ¿ú± Îî±
Îü ¿òËæ ¿òËæ ÕæÇò ßÂËõþ¿ò¼ î±Ëß Îúà±Ëò± ýËûþËå¼ î±ýËù î±õþ ð±ûþ
ýêÂ±È ßÂËõþ ¿úq õþ±æÏõ ¿òËîÂý× õ± û±Ëõ ÎßÂò· Ûý× ñ±õþí± ¿òËûþý× õh ýËûþ
ÝËê Îü¼ Îúø¸ ÂóûÇ™Là ð±ð±Ëß àÅËòõþ Î䩆± ßÂõþËîÂÝ î±õþ õ±Ëñ ò± ÛîÂéÅÂßż
ò± õ±ñ±ý× ¦¤±ö±¿õß¼ Õ±÷±Ëðõþ ä±õþÂó±Ëúõþ õ±õ±-÷±Ëûþõþ± û± Îð±ø¸ ßÂËõþò,
î±õþ ð±ûþ ÎßÂòý× õ± ÎòËõ ¿úqõþ±· ¦Å¨ù, Õұ߱õþ ßv±ü, üÒ±î±õþ, Õ±õÔ¿M
Û÷òßÂÏ õþõÏfü/ÏËîÂÝ Ã›¶ï÷ ýËîÂý× ýËõ¼ ò± ýËùý×, ü±bLò± õ± ëÂ×Èü±ý
Îî± ðÓõþ¦š±ò, Âó±Ëúõþ õ±¿hÂõþ ÎåËù õ± Î÷Ëûþ¿éÂõþ üË/ îÅÂùò± ßÂËõþ ßÂËõþ
ç±ù±Âó±ù± ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËõ ß±ò¼ Õ±õþ î±õþÂóõþ ûàò Îüý× ü™Lñò ‘Îû÷ò
ßÂËõþý× Îý±ßÂ’ Û¶ï÷ ýÝûþ±õþ æòÉ Îß±òÝ Ûß ÷±õþ±Rß ¿üX±™Là ¿òËûþ õüËõ,
îÂàò Îð±ø¸ ÎßÂõù î±õþ· ‘Õ±÷±õþ ÎåËù õ± Î÷Ëûþé± ÎßÂ÷ò ßÂËõþ Ûý× ß±`Â
âé±ù’... õù± å±h± îÂàò Õ±õþ ¿ßÂåÅý× ö±õËõò ò± õ±õ±-÷±Ëûþõþ±¼
Õ±õT±ü-÷™¦¸±ò ýûþËî± üËäÂîÂòö±Ëõý× Û¿hÂËûþ ¿áËûþËåò Õ±üù ¿öÂËùËòõþ
ß±¿ý¿ò¼ Îüý× ¿öÂËùò ¿òñËò ýûþî Îß±òÝ éÅÂý׈ ß±Ëæ Õ±üî ò±¼ Âóð±Çûþ
îÅÂËù ñõþËî ýî õ±õ±-÷±Ëûþõþ ò¢Ÿ ëÂ×Bä±ß±º±¼ ¿öÂËùò ¿òñò îÂàòý× ýîÂ
ûàò ÎöÂËã ÎôÂù± Îûî Îüý× ëÂ×Bä±ß±º±Ëß¼ Õ±õþ î± ö±ã±õþ æòÉ Õ±õþ û±ý×
Îý±ßÂ, õ' Õ¿ôÂü ß±ÒÂó±Ëò± Îß±òÝ áËŠõþ ¿äÂSò±éÂÉý× ûË渚 òûþ¼

✉ Ûý× ßÂù÷ ü¥óËßÇ ձÂóò±õþ ÷î±÷î üõþ±ü¿õþ æ±ò±Ëî Î÷ù ßÂò

newseditor@amadermalda.com Õïõ± SMS ßÂò 98300 13997 ò¥¤Ëõþ¼

Îü¿ðò ÆäÂS÷±ü, ¿á¿i§õþ Îä±Ëà ßÂîDZ
ÎðËà¿åËùò üõÇò±ú/ ÆäÂËSõþ ¿ä¿MËõþ ßÂîDZ
Îõä±õþ±õþ Îî± ßÂ±å± àÅËù û±Ýûþ±õþ
Îæ±á±hÂ/ ÷±ü ôÅÂËõþ±Ëî ÛàòÝ Îõú
ßÂËûþßÂé± ¿ðò,Û¿ðËß ÂóËßÂé áËhÂõþ ÷±êÂ/
Îý±ß ò±, î±Ëî ßÂÏ· ÆäÂS Îüù Îî±
ÂóÅËõþ±é±ý× Õ±Âóò±õþ âËõþ... ÂóÅËø¸±M÷ Âó¿GÂîÂ
ÆäÂËSõþ Îüù, ÷±ð±¿õþõþ Îàù - õɱÂó±õþ ÛßÂý×/ âõþö¿îÇ Ûý× ëÒ±ý× ßÅÂúòßÂö±õþ, õ±ð±Ë÷õþ õþɱÂó±õþ... ß±ùÝ ¿åù, Õ±æ
Îòý×/ äÂßÂÄäÂËß ÎäÂÌ¿ßÂËî ÷à÷Ëù Õ±õþ±÷, ý±ô ð±÷/ ñÅËûþ-÷ÅËå ü±ô ûî ձ¿ðÉõþ æ?±ù/ ßÂîÂDZõþ Z±õþ± ßÂ÷Ç ò± ýÝûþ± Õõ¿ñ
ý±Ëh ðÅËõT± á¿æËûþ å±h³Âò ¿á¿i§ üßÂù/ Æõú±Ëàõþ Õ±ðÅËõþ Õ±&Ëò ÎîÂËîÂÂóÅËh Îõ&ò ÷±à± ýÝûþ±õþ Õ±Ëá, Ûý× ÆäÂS ÎüËùõþ
ÛßÂËìÂұߠúÒ±Ëüõþ üõþõîÄÂ, Õ±ý±¯¯¯
ý×ßÂò¿÷õþ ÎïËß ձõþÝ ò÷Ä¿ßÂò ¿ßÂåÅõþ üg±Ëò ¿äÂMõþ?ò ÷±ËßÇÂËé ÎäÂÌø¸¿A Âó±ßÂ, ¿õ¿äÂS± ÷±ËßÇÂËé Æõ¿äÂËSÉõþ üg±Ëò ÷±õþ߱鱿õþ ¿öÂhÂ/ õ±õÅ Âó±ù ÎïËß Âó±mÅð±
ðÉ ¿ækÄ ß±Ëù"õþ, õ¦a õÉõü±ûþÏßÅÂËùõþ õþ±ËîÂõþ âÅË÷ î±h± ßÂËõþ ¿ôÂõþËå à¿õþV±õþËðõþ õ±ûþò±!±õþ Õ±î‚Â/
Îö±á÷ûþ æáîÂ/ Îö±áõ±Ëðõþ õ±¿ðÉ Ã›¶õù/ Õ±õþ üõ¿ßÂåÅý× Ûý× ÷±ûþ±÷ûþ æáËîÂõþ Õ±ò±äÂ-ß±ò±ËäÂõþ ü˼ ÎÛ¶÷÷ûþÏõþ Õ±ÒäÂËùõþ àÅÒËé õ±Òñ±/ îÂɱËáõþ õþ±™¦¸±ûþ Îû ðÅ’ßÂð÷
ÎýÒËé Û¶¿îÂ:± ßÂõþ± û±ûþ, ÆäÂËSõþ ÛËýò êÂ÷ßÂ-ê±÷ËßÂÝ äÂ÷ß±Ëõ± ò±, î± Õ±õþ ýËûþ ÝËê ò±/ ÆäÂS Õ±üõ Õ±üõ ßÂõþËå ûàò, Û¶d¿îÂ
îÂàò ÎïËßÂý×/ ÷±ûþ±-÷Å¿Mõþ ձÛ¶±í Î䩆±ûþ Õ±õ±õþ òîÅÂò ßÂËõþ ÷±ûþ± õgÂËòõþ Û¶ûþ±ü/ âËõþõþ î±õÈ ÷±ûþ± ß±¿éÂËûþ ÎôÂùËîÂ
ÎôÂùËî ýÒ±¿ÂóËûþ ëÂ×Ëê ëÂ×ôÂ-ôÂ-ôÄÂ/ Ûý× å±î±õþ õÒ±Ëé àÅh«qËõþõþ ¦œÔ¿îÂ, Ûý× Îõ±îÂËùõþ ¿å¿ÂóËî õÅõ±Ëòõþ ðÒ±ËîÂõþ ð±á,
õ±ïË÷õþ Ûý× Õ±ûþò±é±ûþ Ýò±õþ ÎÂóˆÂ - ïÅîÅ Îá±ù± Îå±Âó Îå±Âó, Ûý× ¿õå±ò±õþ ä±ðËõþ ÷±c Îå±éÂËõù±ûþ ßÂî ¿ýüÅ ßÂËõþËå,
Ûý× àÅ¿™LÃé± ßÂîÂõ±õþ |Ï÷±Ëòõþ ¿ÂóËê ÂóËhÂËå... Ûî ÷±ûþ± ÎåÒh± û±ûþ ò±/ îÂõÅÝ õ±ã±¿ù Ûý× ÷±ûþ± æáî ß±¿éÂËûþ Âóõþ÷
ßÂí±÷ûþ Ö«Ëõþõþ Õ±úÏõ±Çð ù±ö ßÂõþËõý×/ ÎëÂßÂõþ± ᱿h ëÂ×ÂóËä ëÂ×êÂËõ âõþ ëÂ×ÂóÅh ßÂËõþ ÎôÂù± ý±æ±Ëõþ± ¿õù±ü^ËõÉ/ î±õþ
õðËù âËõþ Õ±üËõ ßÔÂBåü±ñËòõþ òîÅÂò ëÂ×ÂóßÂõþí/ ÎîÂù å±h± ÎüX ¿äÂËõ±Ëî ÷±ý×ËS±ÝËûþöÂ/ áɱü õÒ±ä±Ëî Îõþ¿ë ôÅÂëÂ/
ÛËù±Ë÷Ëù± á¿ù ÎðÌËh±Ëò±õþ ä±ý×Ëî üõþù ü±ð±¿üËñ æÏõò Îö±õþ Îö±õþ/ Âó±Ëûþõþ òÏËä û±¿Laß Ýûþ±ß±õþ/ Ûå±hÂ±Ý âËõþ
û± ¿ßÂåÅ òîÅÂò, üõý× ÷±ûþ± õgÂòýÏò/ ÎüËù üõ ¿ßÂåÅý× ÎüËùõÄù/ ÂóËßÂËéÂõþ õùÝ ¿õËúø¸ Û¶Ëûþ±æò Îòý×/ ñ±Ëõþ ¿ßÂòÅò,
Âóûþù± Æõú±Ëà Îú±ñ ßÂõþËõò/ ðÅËé± ù±DÅ ձõþ ¿îÂòËé õþüßÂð÷ ¿ôèÂ/ ÎßÂò±ß±é±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþý× Îî±
Õ±Rq¿X âé±Ëò± û±ûþ/ ÆäÂËSõþ Õ±Ëá ÎïËßÂý× õþ±î¿ðò Û¶d¿îÂ, ç±hÂËÂóÒ±å/ ÆäÂËS ¿äÂMq¿XÂõþ
ü±æËá±æ/
îÂËõ Û÷òé± ö±õ± öÅÂù ýËõ Îû ÆäÂS Ûß±ý× ÛßÂú/ ÆäÂËSõþ ÎäÂý±õþ±é± ÕËòßÂé± òîÅÂò õëÂ×÷±õþ
÷îÂ/ ú±q¿hÂõþ ü±÷Ëò ¿áËûþ ‘æ±Ëòò Îî± ÷±...’ ßÂõþËå, Û¿ðËß Âóð±Çõþ Õ±h±Ëù ÎåËù ð±Ò¿hÂËûþ
qòËå õëÂ×é± ßÂï±é± &¿åËûþ õùËå ¿ßÂò±/ îÂËõ ¿õËúø¸ ëÂ׿Z¢Ÿ ýÝûþ±õþ ß±õþí Îòý×, ûÅá±õî±Ëõþõþ
Õ±üÏ÷ ßÔÂÂó±ûþ î±õþ± üßÂËùý× ÎäÂÌàü/ Ûà±Ëò ÎåËù ÕïÇ±È ÂóÅø¸¿é Û¶õù áèσ/ ÆäÂËSõþ Ûý× üÅõþéÅÂßÅÂ
õ±æËî ð±Ý/ Âóõþ÷ Æõú±à ÂóËhÂý× Õ±Ëå ÛàòÝ/ Âóûþù± Æõú±Ëàõþ ¿ðò õɱÂó±¿õþËðõþ ¿ò÷Laí Õ±õþ
î±ÒËðõþ õ±¿ß ßÂé± é±ß± &òËî &òËî ÎîÂËî ï±ß± é±ËßÂõþ &¿éÂßÂûþ äÅÂùÝ ¿òÂó±M± ýËõ/ î±õþÂóõþ
õ±¿h ¿ôÂËõþ Îü åÅÒhÂËõ ï±ù±õ±¿éÂ, ëÂ׿ò ö±ãËõò ß±ÒËäÂõþ õ±üò/ Ûàò ÎßÂõù, ÷±Ëûþõþ ü±÷Ëò ÷Åà Îô±ËéÂ
ò± õËù õëÂ×Ëß ۿáËûþ ¿ðËûþËå/
ÆäÂS ÕËòßÂé±ý× òõþ÷, Õ±ùËî±/ îÂËõ Ûß¿ðËß ÕõúÉý× çÂËhÂõþ Õ±ö±ü/ ÎüËùõþ õ±æ±Ëõþ
÷±àËòõþ ÷î ÂóËßÂé ß±éÂËî ÆäÂËSõþ æÅ¿h Î÷ù± ö±õþ/ ¿ßÂåÅý× Îî± ¿ß¿ò¿ò, Î÷±Ëé ò’à±ò± ú±¿hÂ
Îá±Ëåõþ õ±æ±Ëõþõþ Âóõþ õ±¿hÂõþ ‘üõ±õþ’ æòÉ ÛßÂõþ±ú Ûé±-Ýé±-Îüé±/ Õ±õþ Ûõþ ÂóËõþý× Õ±Ë™¦¸ ձ˙¦¸
÷±ü Îúø¸ ýËûþ Õ±Ëü/ Õ¿ôÂü ÎôÂõþî± Ûß¿ðò õ±¿hÂËî ìÅÂßÂËîÂý× ÷±ùÅ÷ ýûþ, Õ±ù±¿ðËòõþ ÆðîÂÉé±
õþ±î±õþ±¿î Âó±ËŒÂ ¿ðËûþËå üõ¿ßÂåÅ/ &¿ùËûþ ÎáËå ë±ò-õ±Ò/ Ûî¿ßÂåÅ òîÅÂËòõþ ÷±Ëç ¿òËæËßÂý× ÎßÂõù ÂóÅõþ±îÂò
÷Ëò ýûþ/ öÂûþ ýûþ ß±õþÝ, ýûþî üÅËû±á ï±ßÂËù ÆäÂËS úõþÏËõþõþ Îà±ù-òùËäÂéÂ±Ý Âó±ËŒÂ Îûî Îß±òÝ¿ðò/
Û÷ò ß±ð±Ëà±Òä± ÷Åà ¿òËûþ Îà±Òé± ¿ðËî ¿ðËî ¿á¿i§ õ±ûþò± ßÂõþËîÂý× Âó±Ëõþ Îß±òÝ¿ðò, ‘Ýê Îð¿à, ß±ù
ÎðËà ÛùÅ÷ Îüù ¿ðËBå/ Îî±÷±õþ õðòà±ò± Âó±ËŒÂ Õ±¿ò äÂù/’

÷Ó˚&Ó ˚ Ó îˆÏ ú ˆü ° Ï
õ±ã±¿ùõþ ëÂ×Èüõ/ ¿ß¿=ÁÈ ôÒÂɱäÂôÒÂɱäÄÂ/ üÅáöÂÏõþ ÎôÒ±üËôÒ±üÄ/ Ûé±Ý
ýûþî õ±ã±¿ùûþ±ò±/ òõõø¸Ç/ ßÂîÂé± ý±¿õþËûþËå· ò±-ÎùßÂ䱿õþÑ
ßÂõþËùý× ¿æö ¿îÂîÄÂßÅÂËéÂ/ áù±ûþ ¿ö¿'ûþ àÅüÄàÅüÄ/ õ±ã±¿ùõþ Âóõþõ÷ɱòÅûþ±ù Î÷Ëòý× õßÄÂ-õßÂË÷ – Õ¿öÂËø¸ß ç±

òÓÓ°Ï ≈ £ #ò ÓäȈ Ï Ó˚Ó˚ ≤Ããß√
ýÒɱ ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËî Îß±òÝ ÕüÅ¿õËñ õ± ù#± Îòý× Îû Õ±÷±õþ ßÂɱËù`±Ëõþ 14 õ±
15 ۿÛ¶Ëùõþ ý×ûþ± æ±õT± æ±õT± ü±ý×Ëæÿõþ üÑàɱõþ òÏËä &¿éÂ&¿é ýËûþ ÷éÄÂß± Î÷Ëõþ
ÎüÒ¿ñËûþ ï±Ëß Âóûþù± Æõú±à¼ òîÅÂò - òîÅÂò ág ÛßÂð÷ý× ï±Ëß ò±, ÷±Ëò Âó±ý× ò±
Õ±õþ ¿ß¼ ý±ùà±î±õþ ág· Îå±é Îõù±ûþ ÎÂóî±÷¼ ò±, ág ò±¼ õù± ö±Ëù±
ý±ùà±î±õþ ¦¤±ð¼ Îüý× ¦¤±ð Õ±üî ‘üËjú’ õ± ‘õþ±æËö±ᒠÎùà± ß±áËæõþ ÎäÂÌËß±Ëò±
õ±' ÎïËß – õþüßÂð÷ ›−±ü ßÂäÅ¿õþ ›−±ü ùɱÑä± ›−±ü ðÅ’ä±õþ ð±ò± qßÂËò± ÎõÒ±Ëð
›−±ü ý×îÂɱ¿ð ý×îÂɱ¿ðõþ â±Òé ÎïËß¼ Õ±õþ ÂóɱËßÂËéÂõþ üË/ á±ëDZËõþ Îá±é±Ëò±
ßÂɱËù`±õþé±· Ýý× ü™¦¸± ß±áæ ÛõÑ îÂËñß ü™¦¸± ¿äÂõþ ßÂɱËù`±õþé± ¿òËûþ Ûý×
ü÷Ëûþõþ ö±ý×-Îõ±Ëòõþ± ý±î±ý±¿î ßÂËõþ ò±, Ýé± ÎðËà ðÅá±ÇÂóÓæ± ßÂËõ Îõ±ç± û±ûþ ò±
õËù¼ Î÷±V± õɱÂó±õþé± Ûý× Îû Ûý× ü÷Ëûþ òîÅÂò õåõþ éªɱ¿ëÂúÄò±ù ÝËûþËî òîÅÂò
òîÅÂò ág ¿òËûþ Õ±Ëü ò±, ¿ßÂÑõ± ýûþî ձüËî Âó±Ëõþ ò±¼ î±ýËù·

50ù xö˛ÈÙÈ~Ó˚ ¢õÎ˚
Îß±ý× õ±î ò¿ý¯ ¿ôÂßÄÂõþ ßÂõþÄËò ß± æÿõþîÄ ¿ö ò¿ý ýɱûþ¯ Ûý× ü÷Ëûþõþ ß±å ÎïËßÂ
õåõþ û±ûþ¼ Õ±õþ ‘Îüý× õåõþ û±ûþ’-Ûõþ ág ձËå, Îë¿ô¿òéÄ¿ù ág ձËå öÂɱÂóü±
&Ë÷±é ág ñÅËù±ç±h± Îùð±Ëõþõþ ág &ÒËh± ÎïËß q ßÂõþ± õ±¿éÂËßÂõþ ág¼ Õ±õþ
Îüý× ág qÒËß qÒËß ágÂûË: ü±¿÷ù ýËî ÂóËßÂËéÂõþ Îõþ™¦¸ à¿üËûþ ý±¿æõþ± ¿ðËîÂ
Õ¿ôÂü-¦Å¨ù¿ôÂõþ¿î •õ± ß±é¿î— õ±ã±¿ù ÛßÂð÷ ô±ҿß Îðûþ ò±¼ ôÅÂéÂÂó±Ëï ý±ÒéÂËîÂ
ý±ÒéÂËî Ûý× ¿öÂhÂËß UæÅËá ¿öÂh õËù Õ±Âó¿ò û¿ð ò±ß ¿üÒéÂËß±ò, î±ýËù õ¿ù
¿òËæËß æÿÅ÷Ä-Õ±ëÂ×é ßÂò¼ ý×ûþ± ü±ý×Ëæÿõþ ü±ý×òËõ±ëÇ &Ëù±õþ ù±ù-òÏùËä ձö±õþ
îÂËù ¿Âóù¿Âóù±ËBå ÷±òÅø¸¼ ðÓËõþ ï±ß±ûþ ÎéÂõþ Âó±ËBåò ò± ¿ëÂÝ ¿÷¿|î â±÷-ág¼
ôÂɱß±Ëú ýùËð Õ±Ëù±õþ õþËã ñõþ± ÂóhÂËå ÎîÂùËîÂËù ÷Åà, ¿éÂ-Îæÿ±òé± äÂßÂÄäÂß ßÂõþËå
¿òÝò Õ±Ëù±ûþ¼ òîÅÂò õåËõþõþ ág ò±Ëß ձüËå ¿ßÂò± ÎðàÅò Îî±·

6 õø¸Ç 1 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ, ÷±ùð± - 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/
Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 92327 90070 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 94341 54440, ôÂɱ' Ð •03512— 273189, ý×Ké±õþËòé üѦ¨õþí Ð www.amadermalda.com/ RNI. No. WBBEN/03/13342, Postal Regn. No. WB/MDA-77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful