ALA1 MU5Ik NU5AN1AkA

LAÞCkAN
ula[ukan unLuk memenuhl Luaas
dalam pela[aran Senl Muslk

Cleh
AsLl Þuspa uewl Pandavanl 10111197
larsha Azlzl 10111204
Pelda uwl 8aLnasarl 10111209
8eza Þrlma SapuLra 10111218
vera uLaml uewl 10111223

kelas x 7

5MA Neger| 1 karawang
Ia|an Iendera| Ahmad ¥an| 22
1elepon ť (0267) 402333ţ lax ť (0267) 417339
eŴmall ť smansa_karawana«vahooŦcomţ WebslLe ť wwwŦsmun1ŴkrwŦschŦld
2010
%#$
lŦ uafLar lsl
1Ŧ ÞenaerLlan kebudavaan naslonal
2Ŧ lunasl Muslk nusanLara
3Ŧ MacamŴMacam AlaL Muslk uaerah dan Laau uaerahnva
3Ŧ1Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah SumaLera
aŦ Aceh (nŦAŦu)
bŦ SumaLera uLara
cŦ SumaLera 8araL
dŦ 8lau
eŦ !ambl
fŦ SumaLera SelaLan
aŦ Lampuna
hŦ 8enakulu
3Ŧ2Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah !awa
aŦ 8anLen
bŦ ukl !akarLa
cŦ !awa 8araL
dŦ !awa 1enaah
eŦ ?oavakarLa (uŦlŦ?)
fŦ !awa 1lmur
3Ŧ3Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah 8all
3Ŧ4Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah kallmanLan
aŦ kallmanLan 8araL
bŦ kallmanLan 1enaah
cŦ kallmanLan SelaLan
dŦ kallmanLan 1lmur
3Ŧ3Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah n11
3Ŧ6Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah n18
3Ŧ7Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah Sulawesl
aŦ CoronLalo
bŦ Sulawesl uLara
cŦ Sulawesl 1enaah
dŦ Sulawesl 1enaaara
eŦ Sulawesl SelaLan
fŦ Sulawesl 8araL
3Ŧ8Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah Maluku
3Ŧ9Ŧ AlaL Muslk dan Laau uaerah Þapua

ALA1 MuSlk nuSAn1A8A
1Ŧ ÞLnCL81lAn kL8uuA?AAn nASlCnAL
kebudavaan naslonal adalah kebudavaan vana dlakul sebaaal ldenLlLas
naslonalŦ ueflnlsl kebudavaan naslonal menuruL 1Al Mlk NoŦll toboo 1998ţ vaknl
kebudavaan naslonal vana berlandaskan Þancaslla adalah perwu[udan clpLaţ karva
dan karsa banasa lndonesla dan merupakan keseluruhan dava upava manusla
lndonesla unLuk menaembanakan harkaL dan marLabaL sebaaal banasaţ serLa
dlarahkan unLuk memberlkan wawasan dan makna pada pembanaunan naslonal
dalam seaenap bldana kehldupan banasaŦ uenaan demlklan Þembanaunan naslonal
merupakan pembanaunan vana berbudavaŦ
kebudavaan naslonal dalam pandanaan kl Pa[ar uewanLara adalah ºpuncakŴ
puncak darl kebudavaan daerah"Ŧ ueflnlsl vana dlberlkan oleh koenL[aranlnaraL
dapaL dlllhaL darl pervaLaannvať ºvana khas dan bermuLu darl suku banasa mana pun
asalnvaţ asal blsa menaldenLlflkaslkan dlrl dan menlmbulkan rasa banaaaţ lLulah
kebudavaan naslonal"Ŧ SeperLl halnva alaL muslk daerah dan laau daerahnvaŦ
keduanva [uaa merupakan conLoh kebudavaan daerah dan kebudavaan suku banasa
vana blsa menlmbulkan rasa banaaa baal orana lndonesla [lka dlLampllkan unLuk
mewaklll ldenLlLas bersamaŦ

2Ŧ lunCSl MuSlk nuSAn1A8A
Secara umumţ funasl muslk baal masvarakaL lndonesla anLara laln sebaaal
sarana aLau medla upacara rlLualţ medla hlburanţ medla ekspresl dlrlţ medla
komunlkaslţ penalrlna Larlţ dan sarana ekonomlŦ

aŦ 5arana upacara budaya (r|tua|)
Muslk dl lndoneslaţ blasanva berkalLan eraL denaan upacaraŴ upacara
kemaLlanţ perkawlnanţ kelahlranţ serLa upacara keaaamaan dan keneaaraanŦ ul
beberapa daerahţ bunvl vana dlhasllkan oleh lnsLrumen aLau alaL LerLenLu dlvaklnl
memlllkl kekuaLan maalsŦ Cleh karena lLuţ lnsLrumen seperLl lLu dlpakal sebaaal
sarana kealaLan adaL masvarakaLŦ

bŦ 5arana n|buran
ualam hal lnlţ muslk merupakan salah saLu cara unLuk menahllanakan
ke[enuhan aklbaL ruLlnlLas harlanţ serLa sebaaal sarana rekreasl dan a[ana
perLemuan denaan waraa lalnnvaŦ umumnva masvarakaL lndonesla sanaaL
anLuslas dalam menonLon paaelaran muslkŦ !lka ada perun[ukan muslk dl daerah
merekaţ mereka akan berbondonaŴ bondona mendaLanal LempaL perLun[ukan
unLuk menonLonŦ

cŦ 5arana Lkspres| D|r|
8aal para senlman (balk penclpLa laau maupun pemaln muslk)ţ muslk
adalah medla unLuk menaekspreslkan dlrl merekaŦ Melalul muslkţ mereka
menaakLuallsaslkan poLensl dlrlnvaŦ Melalul muslk pulaţ mereka menaunakapkan
perasaanţ plklranţ aaaasanţ dan clLaŴ clLa LenLana dlrlţ masvarakaLţ 1uhanţ dan
dunlaŦ

dŦ 5arana komun|kas|
ul beberapa LempaL dl lndoneslaţ lnsLrumen muslk daerah LerLenLu
memlllkl arLl LerLenLu baal anaaoLa kelompok masvarakaLnvaŦ umumnvaţ bunvlŴ
bunvlan lLu memlllkl pola rlLme LerLenLuţ dan men[adl Landa baal anaaoLa
masvarakaLnva aLas suaLu perlsLlwa aLau kealaLanŦ AlaL vana umum dlaunakan
dalam masvarakaL lndonesla adalah kenLonaanţ bedua dl mas[ldţ dan loncena dl
aere[a

eŦ Þeng|r|ng 1ar|an
ul berbaaal daerah dl lndoneslaţ bunvlŴ bunvlan lnsLrumenL muslc daerah
dlclpLakan oleh masvarakaL unLuk menalrlnal LarlanŴ Larlan daerahŦ Cleh sebab lLuţ
kebanvakan Larlan daerah dl lndonesla hanva blsa dllrlnal olehmuslk daerahnva
sendlrlŦ

3Ŧ MACAMŴMACAM ALA1 MuSlk uAL8AP 8LSL81A LACu uAL8APn?A
Ŧ1Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah 5umatera
aŦ Aceh
8eberapa alaL muslk darl Aceh dlanLaranva valLu ť

4rbob
lnsLrumen lnl Lerdlrl darl 2 baalan valLu Arbabnva sendlrl (lnsLrumen lnduknva)
dan penaaeseknva (sLrvk sLock)Ŧ lnsLrumen lnl memakal bahan ť Lempuruna kelapaţ kullL
kamblnaţ kavu dan dawalŦ Arbab lnl dlperLun[ukkan pada acaraŴacara keramalan rakvaLţ
seperLl hlburan rakvaLţ pasar malam dsbŦ Sekarana lnl Lldak pernah dl[umpal
kesenlan lnlţ dlperklrakan sudah mulal punahŦ 1erakhlr kesenlan lnl dapaL dlllhaL pada
zaman pemerlnLahan 8elanda dan pendudukan !epanaŦ

8onosi 4/os
8anasl Alas adalah se[enls lsnLrumen Llup darl bambu vana dl[umpal dl daerah
Alasţ kabupeLen Aceh 1enaaaraŦ Ada [uaa 8anasl kepunvaan orana kava vana serlna
dlbunakus denaan perak aLau suasaŦ


5erune ko/ee {5erunoi)
Serune kalee merupakan lnsLrumen
Lradlslonal Aceh vana Lelah lama berkembana dan
dlhavaLl oleh masvarakaL AcehŦ Muslk lnl populer dl
daerah Þldleţ Aceh uLaraţ Aceh 8esar dan Aceh8araLŦ
8lasanva alaL muslk lnl dlmalnkan bersamaan denaan
8apal dan Cendrana pada acaraŴacara hlburanţ
Larlanţ penvambuLan Lamu kehormaLanŦ 8ahan dasar
Serune kalee lnl berupa kavuţ kunlnaan dan
LembaaaŦ 8enLuk menverupal serullna bambuŦ
opoi
8apal LerbuaL darl bahan dasar
berupa kavu dan kullL blnaLanaŦ 8enLuknva
seperLl rebana denaan warna dasar hlLam
dan kunlna mudaŦ Se[enls lnsLrumen muslk
pukul (percussl) vana berfunasl penalrlna
kesenlan LradlslonalŦ 8apal lnl banvak
[enlsnva ť 8apal Þasee (8apal aanLuna)ţ 8apal
uabolhţ 8apal Ceurlmphena (rapal macam)ţ
8apal ÞuloL dan 8apal AnakŦ
Serune kalee bersamaŴsama denaan
aeundrana dan 8apal merupakan suaLau
peranakaLan muslk vana darl semen[ak [avanva kera[aan Aceh uarussalam sampal
sekarana LeLap menahlasl/mewarnal kebudavaan Lradlslonal Aceh dlsekLor muslkŦ

6eundrono {6endono)
Ceundrana merupakan unlL lnsLrumen darl peranakaLan muslk Serune kaleeŦ
Ceundrana Lermasuk [enls alaL muslk pukul dan memalnkannva denaan memukul
denaan Lanaan aLau memakal kavu pemukulŦ Ceundrana dl[umpal dl daerah
Aceh 8esar dan [uaa dl[umpal dl daerah peslslr Aceh seperLl Þldle dan Aceh uLaraŦ
lunasl Ceundrana nerupakan alaL pelenakap Lempo darl muslk Lradlslonal eLnlk AcehŦ

1ombo

Se[enls Lambur vana Lermasuk alaL pukulŦ 1ambo lnl dlbuaL darl
bahan 8ak lboh (baLana lboh)ţ kullL sapl dan roLan sebaaal alaL pereaana kullLŦ 1ambo lnl
dlmasa lalu berfunasl sebaaal alaL komunlkasl unLuk menenLukan wakLu
shalaL/sembahvana dan unLuk menaumpulkan masvarakaL ke Meunasah auna
memblcarakan masalahŴmasalah kampunaŦ

1oktok 1rieno
1akLok 1rlena [uaa se[enls alaL pukul vana LerbuaL darl bambuŦ AlaL lnl dl[umpal dl
daerah kabupaLen Þldleţ Aceh 8esar dan beberapa kabupaLen lalnnvaŦ 1akLok 1rlena
dlkenal ada 2 [enls ť
?ana dlperaunakan dl Meunasah (lanaaarŴlanaaar)ţ dlbalalŴbalal perLemuan dan
dlLempaLŴLempaL laln vana dlpandana wa[ar unLuk dlleLakkan alaL lnlŦ [enls vana
dlperaunakan dlsawahŴsawah berfunasl unLuk menauslr buruna aLaupun seranaaa laln
vana menaancam Lanaman padlŦ !enls lnl blasanva dlleLakkan dlLenaah sawah dan
dlhubunakan denaan Lall sampal ke danaau (aubuk LempaL menunaau padl dl sawah)Ŧ

8ereouh
8ereauh nama se[enls alaL Llup LerbuaL darl
Landuk kerbauŦ 8ereauh mempunval nada vana
LerbaLasţ banvakanva nada vana vana dapaL
dlhasllkan 8ereauh LeraanLuna darl Leknlk menlupnvaŦ
lunasl darl 8ereauh hanva sebaaal alaL komunlkasl LeruLama apablla berada
dlhuLan/ber[auhan LempaL anLara seorana denaan orana lalnnvaŦ Sekarana lnl 8ereauh
Lelah [arana dlperaunakan oranaţ dlperklrakan Lelah mulal punah penaaunaannvaŦ

onono
ÞerkaLaan Canana dapaL dlarLlkan
dalam beberapa penaerLlanŦ uarl
beberapa alaL kesenlan Lradlslonal Acehţ
Canana secara seplnLas lalu dlLafslrkan
sebaaal alaL muslk vana dlpukulţ LerbuaL
darl kunlnaan menverupal aonaŦ
lunasl Canana secara umum sebaaal
penaalrlna LarlanŴLarlan Lradlslonal serLa
Canana [uaa sebaaal hlburan baal anakŴanak aadls vana sedana berkumpulŦ 8lasanva
dlmalnkan seLelah menvelesalkan peker[aan dl sawah aLaupun penalsl wakLu
senaaanaŦ

e/empono
Celempona adalah alaL kesenlan Lradlslonal vana
LerdapaL dl daerah kabupaLen 1amlanaŦ AlaL lnl Lerdlrl darl
beberapa poLonaan kavu dan cara memalnkannva dlsusun
dlanLara kedua kakl pemalnnvaŦ
Celempona dlmalnkan oleh kaum wanlLa LeruLama
aadlsŴaadlsţ Lapl sekarana hanva orana Lua (wanlLa) sa[a
vana dapaL memalnkannnva denaan sempurnaŦ Celempona
[uaa dlaunakan sebaaal lrlnaan Larl lnalŦ ulperklrakan
Celempona lnl Lelah berusla leblh darl 100 Lahun berada dl
daerah 1amlanaŦ

O/ioŴo/io
Merupakan alaL muslk darl suku alas vana LerbuaL darl [eraml padl vana baru
dlpanen vana dlbaluL denaan daun kelapaŦ 8lasanva alaL muslk lnl dlperaunakan dl sawah
vana menandakan bahwa masvarakaL sedana melakukan panen serenLak dan hasll panen
lLu sanaaL berllmpahŦ

Laau daerah asal nanaroe Aceh uarussalam dlanLaranva valLu 8unaona !eumpaţ
Lembah Alas dan Þlso SurlLŦ


bŦ SumaLera uLara

6orontuno
CaranLuna (baca ť aaraLLuna) adalah [enls pukul vana LerbuaL darl wllahan kavu
(xvlophone) vana LerbuaL darl kavu lnaol (LaLln ť ŧ) dan dosl (LaLln ť ŧŦ)Ŧ CaranLuna Lerdlrl
darl 7 wllahan vana dlaanLunakan dl aLas sebuah koLak vana sekallaus sebaaal resonaLornvaŦ
AlaL muslk lnl dlmalnkan denaan menaaunakan dua buah sLlk unLuk Lanaan klrl dan Lanaan
kananŦ SemenLara Lanaan klrl berfunasl [uaa sebaaal pembawa melodl dan pembawa rlLmeţ
valLu Lanaan klrl memukul baalan Lanakal aaranLuna dan wllahan sekallaus dalam
memalnkan sebuah laauŦ

esek
Pesek adalah lnsLrumen muslk pembawa Lempo uLama dalam ensambel muslk
aondana sabanaunanŦ Pesek lnl merupakan alaL muslk perkusl konkuslŦ Pesek lnl LerbuaL
darl bahan meLal vana Lerdlrl darl dua buah denaan benLuk samaţ valLu seperLl cvmbalţ
namun ukurannva relaLlf [auh leblh kecll denaan dlameLer leblh kurana 10Ŵ13 cmţ dan dua
buah alaL LersebuL dlhubunakan denaan LallŦ namun sekarana lnl alaL muslk lnl Lerkadana
dlaunakan sebuah besl sa[aţ bahkan kadanaŴkadana darl boLol sa[aŦ

6ordono
Cordana adalah aendana vana pallna besar
vana LerdapaL pada masvarakaL 8aLak 1obaţ valLu
aendana vana dlleLakkan pada sebelah kanan pemaln
dl rak aendana LersebuLŦ Cordana lnl blasanva
dlmalnkan oleh saLu orana pemaln denaan
menaaunakan dua buah sLlkŦ Cordana adalah
merupakan baalan darl aendana vana laln (Laaanlna)Ŧ
Cordana merupakan aendana saLu slsl berbenLuk konls
denaan Llnaal leblh kurana 80 Ŵ 120 cm denaan dlameLer baalan aLas (membran) leblh
kurana 30Ŷ33 cmţ dan dlameLer baalan bawah leblh kurana 29 cmŦ Cordana lnl LerbuaL darl
kavu nanaka vana dllobanal baalan dalamnvaţ kemudlan dlLuLulp denaan kullL lembu pada
slsl aLasţ dan slsl bawah sebaaal pasak unLuk menaencanakan Lall (laclna) vana LerbuaL darl
roLan (raLLan)Ŧ 8aalan vana dlpukul darl aendana lnl bukan hanva baalan membrannvaţ
LeLapl [uaa baalan slslnva unLuk menahasllkan rlLem LerLenLu secara berulanaŴulanaŦ
8lLemnva leblh berslfaL konsLanŦ

1ooonino
1aaanlna adalah drum seL melodls (drumŴchlme)ţ valLu Lerdlrl darl llma buah
aendana vana aanLunakan dalam sebuah rakŦ 8enLuknva sama denaan aordanaţ hanva
ukurannva bermacamŴmacamŦ ?ana pallna besar adalah aendana pallna kananţ dan semakln
ke klrl ukurannva semakln kecllŦ nadanva [uaa demlklanţ semakln ke klrl semakln Llnaal
nadanvaŦ 1aaanlna lnl dlmalnkan oleh saLu aLau 2 orana denaan menaaunakan dua buah
sLlkŦ ulbandlna denaan aordana vana rLelaLlf konsLanţ maka Laaanlna adalah melodlsŦ

O/eŴO/e
CleŴole adalah alaL muslk Llup vana sebenarnva Lermasuk ke dalam [enls alaL muslk
berslfaL solo lnsLrumenŦ AlaL muslk lnl LerbuaL darl saLu ruas baLana padl dan pada panakal
u[una dekaL ruasnva dlpecahŴpecah sedemlklan rupaţ sehlnaaa pecahan baLana lnl men[adl
alaL penaaeLar udara sebaaal penahasll bunvlŦ AlaL muslk lnl [uaa Lerkadana dlbuaL lobana
nada pada baLananvaŦ 8anvak lobana nada Lldak beraLuran LeraanLuna kepada pembuaL dan
nadaŴnada vana lnaln dlcapalŦ Þada panakal u[unanva dlauluna daun Lebu aLau daun kelapa
sebaaal resonaLornvaţ sehlnaaa suara vana dlhasllkan leblh keras dan blsa Lerdenaar [auhŦ
AlaL muslk lnl berslfaL muslmanţ valLu keLlka panen LlbaŦ

8eberapa conLoh laau daerahnva seperLl An[u Ahuţ 8unao 8anasoţ Clkala Le
Þonaponaţ 8unao 8anasoţ 8uLeLţ uaao lnana Saraeţ Llsolţ Madekdek Maaamblrlţ Marlam
1omonaţ nasonana uohlLa naduaţ 8ambadlaţ SenakoŴSenakoţ Slboaa 1aclnLoţ Slnanaaar
1uloţ Slna Slna So dan 1aplan naullŦ

cŦ SumaLera 8araL

5o/uono
Saluana adalah alaL muslk Lradlslonal
khas Mlnanakabauţ SumaLra 8araLŦ ?ana
mana alaL muslk Llup lnl LerbuaL darl bambu
Llpls aLau Lalana (SchlzosLachvum
brachvcladum kurz)Ŧ Crana Mlnanakabau
percava bahwa bahan vana pallna baaus
unLuk dlbuaL saluana berasal darl Lalana
unLuk [emuran kaln aLau Lalana vana
dlLemukan hanvuL dl sunaalŦ AlaL lnl
Lermasuk darl aolonaan alaL muslk sullnaţ
Lapl leblh sederhana pembuaLannvaţ cukup
denaan melubanal Lalana denaan empaL
lubanaŦ Þan[ana saluana klraŴklra 40Ŵ60 cmţ denaan dlameLer 3Ŵ4 cmŦ Adapun keaunaan
laln darl Lalana adalah wadah unLuk membuaL lemanaţ salah saLu makanan Lradlslonal
MlnanakabauŦ

1o/empono
1alempona adalah sebuah alaL
muslk pukul khas suku banasa
MlnanakabauŦ 8enLuknva hamplr sama
denaan lnsLrumen bonana dalam
peranakaL aamelanŦ 1alempona
dapaL LerbuaL darl kunlnaanţ namun ada pula vana LerbuaL darl kavu dan baLuŦ 1alempona
lnl berbenLuk bundar pada baalan bawahnva berlobana sedanakan pada baalan aLasnva
LerdapaL bundaran vana menon[ol berdlameLer llma senLlmeLer sebaaal LempaL unLuk
dlpukulŦ 1alempona blasanva dlaunakan unLuk menalrlnal Larlan perLun[ukan aLau
penvambuLanţ seperLl 1arl Þlrlna vana khasţ 1arl Þasambahanţ dan 1arl CelombanaŦ
1alempona [uaa dlaunakan unLuk melanLunkan muslk menvambuL Lamu lsLlmewaŦ

Laau khas daerah lnl dlanLaranva adalah Avam uen Lapehţ 8arek Solokţ uavuna
Þallnaaamţ kambanalah 8unaoţ kampuana nan !auh ul MaLoţ ka Þarak 1lnaaaţ Malam
8alkoţ lndana Sunaal Carlnaalana dan 8ana 1aluŦ


dŦ 8lau

6endono Ponjono
Cendana pan[ana lnl kedua slslnva dlLuLupl
kullLŦ Selalu dlmalnkan dua buahţ vana besar dlsebuL
lnduk dan vana aaak kecll benLuknva dlsebuL anakŦ
1erbuaL darl kavu merbau vana keras dan Lahan lamaŦ
Cendana anak LerbuaL darl kullL kamblna sedanakan
aendana lnduk LerbuaL darl kullL kerbauŦ
unLuk memalnkan aendana pan[ana lnl
dlperlukan keahllan Lanaan dan [arlŴ[arl llncahţ
kecepaLanţ dan pandal menlnakah menuruL lramaŦ Muslk lnl blasanva dlaunakan unuLuk
menalrlnal sllaLŦ 8lasanva aendana pan[ana lnl dlpukul denaan dua buah roLanŦ

6ombus Me/oyu


Laau khas daerah 8lau vana Lerkenal valLu Soleram dan 1an[una kaLunaŦ


eŦ !ambl

6ombusLaau khas daerah lnl dlanLaranva valLu 8aLanaharlţ Þlnana Mudaţ ln[lLŴln[lL semuL dan
Selendana MavanaŦ
Cambus Melavu 8lau adalah salah saLu [enls
lnsLrumenLal muslk Lradlslonal vana LerdapaL hamplr dl
seluruh kawasan MelavuŦÞeraeseran nllal splrlLual dan
kebersamaan dalam masvarakaL Melavu dl Þekanbaru
vana Ler[adl pada wakLu ke wakLu menvebabkan
perubahan pandanaan masvarakaL Lerhadap kesenlan
Cambus dan ZaplnŦMuslk Cambus berallh funasl men[adl
penalrlna Zapln dl penLasţ dan leblh berkembanaŦ

Sama halnva seperLl aambus blasaţ Cambus [ambl
pun merupakan alaL muslk peLlk seperLl mandolln vana
berasal darl 1lmur 1enaahŦ Þallna sedlklL aambus
dlpasanal 3 senar sampal pallna banvak 12 senarŦ
Cambus dlmalnkan sambll dllrlnal aendanaŦ Sebuah
orkes memakal alaL muslk uLama berupa aambus
dlnamakan orkes aambus aLau dlsebuL aambus sa[aŦ
Crkes aambus menalrlnal Larl Zapln vana
seluruhnva dlbawakan prla unLuk Larl peraaulanŦ Laau
vana dlbawakan berlrama 1lmur 1enaahŦ Sedanakan
Lema
llrlknva adalah keaaamaanŦ Llrlk laaunva berbahasa
Arabţ lslnva blsa doa aLau shalawaLŦ
fŦ SumaLera SelaLan

4kordeon
Akordeon merupakan alaL muslk se[enls oraanŦ
AlaL muslk lnl relaLlf kecllţ dan dlmalnkan denaan cara
dlaanLunakan dl leherŦ Þemuslk memalnkan LombolŴ
Lombol akord denaan [arlŴ[arl Lanaan klrlnvaţ sedanakan
Lanaan kanannva memalnkan melodl laau vana
dlbawakanŦ
Þada saaL dlmalnkanţ akordeon dldorona dan
dlLarlk unLuk menaaerakkan udara dl dalamnvaŦ
Þeraerakan udara lnl dlsalurkan ke lldah akordeon
sehlnaaa menlmbulkan bunvlŦ

8eberapa [udul laau khas daerah SelaLan lnl adalah Cuk Mak llanaţ uek
Sanakeţ Cendlna Srlwl[avaţ kablleŴblle dan 1arl 1anaaalŦ

aŦ Lampuna

8ende

hŦ 8enakulu
o//
AlaL muslk Lradlslonal 8enakulu lnl LerbuaL darl
bonaol buah kelapa aLau pohon nanakaŦ
MasvarakaL 8enakulu sanaaL akrab denaan alaL
muslk dolŦ Mereka blasanva bermaln dol secara
berkelompok dl rumahŴrumah aLau sanaaar
kesenlanŦ8ende aLau canana adalah se[enls aona kecll
vana dapaL dl[umpal dl hamplr seluruh kepulauan
nusanLaraţ darl SumaLera hlnaaa Maluku dan
ÞapuaŦ Þada masa laluţ bende blasanva dlaunakan
unLuk memberlkan penanda kepada masvarakaL
unLuk berkumpul dl alunŴalun LerkalL lnformasl darl
penauasaţ unLuk menverLal kedaLanaan ra[a aLau
penauasa ke daerah LersebuLţ aLau unLuk menandal
dladakannva pesLa rakvaLŦ SaaL lnlţ bende blasanva
dlaunakan unLuk menandakan adanva keramalan
seperLl Lopena monveL aLau pesLa rakvaL vana lalnŦ
Laau khas daerah lnl dlanLaranva valLu Lalan 8elekŦ


Ŧ2Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah Iawa
aŦ 8anLen
Þrovlnsl 8anLen baru berdlrl Lahun 1999Ŧ ul provlnsl lnl maslh sanaaL
[arana LerllhaL clrl khasnva dalam muslk daerahŦ SaLu saLunva laau khas daerah lnl
vana dlkeLahul hanva uavuna SampanŦ

6endono 8onten
Cendana adalah alaL bunvlan vana
dlperbuaL darlpada kullL blnaLana seperLl
kerbauţ kamblna aLau lembuŦ la merupakan
salah sebuah alaL muzlk dalam keluaraa
aenderanaŦ
SeLlap banasa seperLl Clnaţ Melavu dan
lndla mempunval aendana denaan nama vana
LersendlrlŦ Cendana boleh dldapaLl dalam
pelbaaal salz dan keaunaanŦ Ada aendana vana
dlaunakan unLuk persllaLan baal orana MelavuŦ
Ada aendana dlaunakan baal Larl menarl dan
ada [uaa vana dlaunakan unLuk menvambuL peravaan aLau perLabalan ulra[aŦ

bŦ ukl !akarLa
8anvak sekall laau darl !akarLa aLau 8eLawl lnl vana sudah Lldak aslna dl
Lellnaa masvarakaL vana Lldak hanva masvarakaL !akarLa lLu sendlrl bahkan
masvarakaL luar !akarLa pulaŦ 8eberapa dlanLaranva valLu klclrŴklclrţ !allŴ[allţ
Lenaaana kanakunaţ keroncona kemavoranţ Surllana dan 1erana 8ulanŦ

1ehyon
1ehvan lLu sendlrl seLelah aue carlŴcarl
lnformaslnvaţ dl Wlklpedla adalah salah saLu alaL muslk
penalrlna darl LeaLer Lradlslonal 8eLawlţ valLu LenonaŦ
nama muslk vana menalrlnal lenona adalah Cambana
kromonaŦ Cambana kromona Lerdlrl darl alaLŴalaL muslk
laln seperLl aambanaţ kromonaţ aonaţ kendanaţ kemporţ
sullnaţ dan kecrekanŦ Sedanakan Lehvan lLu sendlrl
LernvaLa alaL muslk vana berunsur 1lonahoaŦ Selaln
Lehvanţ ada alaL muslk lalnnva vana seLelah aue llaLŴllaL
aambarnva mlrlpŴmlrlp sama Lehvan [uaaŦ namanva
konaahvana dan sukonaŦ


cŦ !awa 8araL

o/uno
Caluna adalah alaL muslk Sunda vana
merupakan proLoLlpe (purwarupa) darl4nok/uno
Anakluna adalah alaL muslk Lradlslonal
vana berasal darl !awa 8araLţ LerbuaL darl
bambuţ vana dlbunvlkan denaan cara
dlaovanakan (bunvl dlsebabkan oleh benLuran
badan plpa bambu) sehlnaaa menahasllkan
bunvl vana beraeLar dalam susunan nada 2ţ 3ţ
sampal 4 nada dalam seLlap ukuranţ balk besar
maupun kecllŦ Laras (nada) alaL muslk anakluna
sebaaal muslk Lradlsl Sunda kebanvakan adalah
salendro dan peloaŦ


eouno
Ada anaaapan laln semenLara orana bahwa kaLa ueauna berasal darl kaLa
raLuŴaauna aLau LumenaaunaŦ Ada pula vana menvebuLkan ueauna berasal darl kaLa
ºuea naadea ka nu Aauna" vana menaanduna penaerLlan klLa harus senanLlasa
menahadap (berlbadah) kepada 1uhan ?ana Maha LsaŦ ualam bahasa Sunda banvak
LerdapaL kaLaŴkaLa vana berakhlran auna vana arLlnva menun[ukan
LempaL/kedudukan vana Llnaal dan LerhormaL mlsalnva ť Þanaaunaţ Aaunaţ
1umenaaunaţ dsbnvaŦ Sehlnaaa ueauna memberlkan aambaran kepada orana Sunda
sebaaal sesuaLu vana aauna dan LerhormaL vana dlaemarl oleh ÞanaaaunaŦ
8eberapa laaunva pun sudah Lldak aslna dl Lellnaa masvarakaL khususnva
masvarakaL sundaŦ ulanLaranva 8ubuv 8ulanţ Clna Canakellnaţ Ls Llllnţ karaLaaan Þahlawanţ
Manuk uadallţ Þanon Pldeunaţ Þeuveum 8andunaţ Þlleuleuvan [uaa 1okecanaŦ
anaklunaŦ 8erbeda denaan anakluna vana
dlmalnkan denaan cara dlaovanakanţ cara
menabuh caluna adalah denaan mepukul
baLana (wllahanţ bllah) darl ruasŴruas (Labuna
bambu) vana Lersusun menuruL LlLl laras
(Lanaaa nada) penLaLonlk (daŴmlŴnaŴLlŴla)Ŧ
!enls bambu unLuk pembuaLan caluna
kebanvakan darl awl wuluna (bambu hlLam)ţ
namun ada pula vana dlbuaL darl awl Lemen
(bambu vana berwarna puLlh)Ŧ

kecopi
kecapl merupakan alaL muslk peLlk vana
berasal darl !awa 8araLţ blasa dlaunakansebaaal
penalrlna sullna sunda aLau dalam muslk
lenakapţ sampal saaL lnl maslh Lerus dllesLarlkan
dan dl[adlkan kekavaan senl Sunda vana sanaaL
bernllal baal masvarakaL asll !awa 8araLŦdŦ !awa 1enaah
Laau daerah !awa 1enaah valLu Cambana Sullnaţ Cek keprlveţ Cundul Þaculţ
lllrŴlllrţ !amuranţ 8apak Þucuna dan ?en lna 1awana Cno llnLanaŦ

5itor

SlLar adalah salah saLu [enls alaL muslk
vana berasal darl Asla SelaLanŦ AlaL muslk klaslk
PlndusLan vana menaaunakan dawal/senarŦ
AlaL muslk lnl menaaunakan dawal slmpaLeLlk
bersama denaan dawal blasa dan ruana
resonansl menaaunakan –ootJ (se[enls buahŴ
buahan vana dlkerlnakan dan beronaaa dl
dalamnva) sehlnaaa menahasllkan suara vana
unlkŦ SlLar merupakan alaL muslk vana serlna
dlaunakan dalam senl muslk klaslk hlndusLan se[ak Zaman ÞerLenaahanŦ


6ome/on lowo
Camelan adalah ensembel muslk vana blasanva menon[olkan meLalofonţ
aambanaţ aendanaţ dan aonaŦ Camelan adalah muslk vana LerclpLa darl paduan
bunvl aonaţ kenona dan alaL muslk !awa lalnnvaŦ rama muslk vana lembuL dan
mencermlnkan keselarasan hldup orana !awa akan seaera menvapa dan
menenanakan [lwa bealLu dldenaarŦ Camelan !awa Lerdlrl aLas lnsLrumen berlkuL
kendanaţ 8onanaţ 8onana Þenerusţ uemunaţ Saronţ Þeklna (Camelan)ţ kenona Ǝ
keLhukţ SlenLhemţ Cenderţ Conaţ Cambanaţ 8ebabţ SlLerţ SullnaŦ

eŦ ?oavakarLa (uŦlŦ?)
ÞlLlk 1ukunaţ Slnomţ Suwe ora !amu dan 1e kaLe ulpanah adalah laau
daerah darl uaerah lsLlmewa ?oavakarLaŦ

6endono

fŦ !awa 1lmur
Laau asll !awa Llmur valLu keraban Sape dan 1anduk Ma[enaŦ

8onono

8onana adalah salah saLu lnsLrumen
aamelan vana berLuaas dl baalan laauŦ
Cara menabuhnva adalah denaan cara
dlpukul denaan dua blndhl pada baalan
pencu/penconnvaŦ


ŦŦ A|at Mus|k dan Lagu Daerah 8a||

Pereret
ÞerereL adalah alaL muslk kuno se[enls LrompeL
vana LerbuaL darl bahan kavu vana dlbenLuk
sedemlklan rupa sehlnaaa men[adl LerompeLŦ
ÞenaaslhŶaslh adalah aunaŶauna ( peleL ) sedanakan
[odoh adalah pasanaan vana lavak sebaaal suaml aLau
lsLrlŦ AlaL muslk lnl banvak dlbuaL dl daerah !embranaţ
8allŦ 8lasanva alaL muslk lnl dlaunakan unLuk
menalrlnal kesenlan Sewo CaLlŦ Cara menaaunakan
ÞerereL lnl adalah denaan menlup alaL LersebuL
sehlnaaa keluar suara vana sanaaL merdu dan
menawan haLlŦ
Cendana adalah alaL bunvlan vana dlperbuaL
darlpada kullL blnaLana seperLl kerbauţ kamblna
aLau lembuŦ la merupakan salah sebuah alaL muzlk
dalam keluaraa aenderanaŦ SeLlap banasa seperLl
Clnaţ Melavu dan lndla mempunval aendana
denaan nama vana LersendlrlŦ Cendana boleh
dldapaLl dalam pelbaaal salz dan keaunaanŦ Ada
aendana vana dlaunakan unLuk persllaLan baal
orana MelavuŦ Ada aendana dlaunakan baal Larl
menarl dan ada [uaa vana dlaunakan unLuk
menvambuL peravaan aLau perLabalan ulra[aŦ
6ome/on 8o/i
Camelan adalah ensembel muslk vana
blasanva menon[olkan meLalofonţ aambanaţ
aendana dan aonaŦ ul 8all lnlţ lsLllah aona leblh
dlanaaap slnonlm denaan aamelanŦ Camelan
8all memlllkl banvak lnsLrumen berbllah
darlpada berpencuŦ Loaamnva pun leblh Lebal
sehlnaaa dapaL bersuara leblh nvarlnaŦ
enoceno
Cenacena adalah alaL muslk khas vana dlmlllkl oleh aamelan ballŦ Cara
menaaunakannva seperLl slmbalŦ Cenacena lnl bunvlnva nvarlna dan cepaL sehlnaaa
membuaL muslk 8all berbeda darl muslk !awaŦSedanakan laauŴlaau daerahnva valLu Me[anaeran dan 8aLu AnomŦ


Ŧ4Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah ka||mantan
aŦ kallmanLan 8araL
Laau khas kallmanLan 8araL vana serlna Lerdenaar valLu ClkŴclk Þerluk

1umo

bŦ kallmanLan 1enaah
kalavar dan 1umpl Wavu adalah laau daerah kallmanLan 1enaahŦ

lopen


cŦ kallmanLan SelaLan
AmparŴampar Þlsanaţ Þarls 8aranLal dan SapuLanaan 8apucu AmpaL
adalah laau darl kallmanLan SelaLan vana sudah serlna Lerdenaar bahkan Lldak [arana
dlperkenalkan melalul buku pela[aran kesenlanŦ Apalaal seperLl halnva laau AmparŴ
ampar plsanaţ baal anakŴanak nusanLara sudah Lldak aslna laal karena laau lnl serlna
dl[adlkan sebaaal medla bermalnŦ

Pontino


dŦ kallmanLan 1lmur
uarl kallmanLan 1lmurţ klLa menaenal laau khasnva valLu lndunaŴlndunaŦ

5ompe

AlaL muslk lnl adalah alaL muslk vana sanaaL
khas darl suku uavakŦ Cara memalnkan alaL muslk lnl
sama denaan cara memalnkan alLarŦ ?alLu denaan cara
dlpeLlk kemudlan berbeda denaan cara memalnkan
melodl alLarţ karena [arlŴ[arl Lanaan hanva ada pada
saLu senar vana sama beraeser ke aLas dan ke bawahŦAdalah muslk Lradlslonal darl suku
8an[arŦ ulsebuL muslk panLlna karena
dldomlnasl oleh alaL muslk vana dlnamakan
ÞanLlnaţ se[enls aambus vana memakal
senarŦ
Ŧ5Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah N11
lol Mereţ Sasando dan keloko adalah alaL muslk vana LerdapaL dl nusa
1enaaara 1lmurŦ

5osondo

Secara harflah nama Sasando menuruL asal
kaLanva dalam bahasa 8oLeţ sasanduţ vana arLlnva alaL
vana beraeLar aLau berbunvlŦ 8aalan uLama sasando
berbenLuk Labuna pan[ana vana blasa LerbuaL darl
bambuŦ Lalu pada baalan Lenaahţ mellnakar darl aLas
ke bawah dlberl aan[alanŴaan[alan dl mana senarŴsenar
(dawalŴdawal) vana dlrenLanakan dlLabunaţ darl aLas
kebawah berLumpuŦ Can[alanŴaan[alan lnl memberlkan
nada vana berbedaŴbeda kepada seLlap peLlkan senarŦ
Lalu Labuna sasando lnl dlLaruh dalam sebuah wadah
vana LerbuaL darl semacam anvaman daun lonLar vana
dlbuaL seperLl klpasŦ Wadah lnl merupakan LempaL resonansl sasandoŦ

Laau daerahnva pun cukup banvak dlanLaranva Anak kamblna Savaţ Cras Loro
Mallrlnţ Sonblloţ 1ebe Cnanaţ Cfalanaaaţ uo Pawuţ 8oleleboţ Lewo 8o Þlrlna Slnaţ
8enau 8e Le ka[uţ Aku 8eLanaţ Calla 8uma 8adhaţ uesakuţ llobamora dan ÞoLona
8ebek AnasaŦ

Ŧ6Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah N18
Pelele u Ala ue 1eanaţ Moreeţ CrlenŴorlenţ Þal Mura 8ameţ 1ebe Cnana
dan 1uLu koda adalah beberapa laau khas nusa 1enaaara 8araL lnlŦ

5erunoi
Serunal adalah nama alaL muslk
aerofonlk vana dlkenal dl lndonesla sebaaal
alaL muslk masvarakaL MlnanaŦ 8aalan unlk
darl serunal adalah u[unanva vana
menaembana berfunasl unLuk memperbesar
volume suaraŦ

Ŧ7Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah 5u|awes|
aŦ CoronLalo
Po/opo/o
AlaL muslk polopalo adalah alaL muslk
vana bahan dasarnva LerbuaL darl bambuţ
benLuknva menverupal aarpuLala raksasa
dan Leknlk memalnkannva vaknl denaan


bŦ Sulawesl uLara
ko/intono
kollnLana aLau kullnLana adalah alaL
muslk khas daerah Mlnahasaţ Sulawesl uLaraŦ
kollnLana dlbuaL darl kavu lokal vana rlnaan
namun kuaL seperLl Lelurţ bandaranţ wenanaţ
kaklnlk kavu cempakaţ dan vana mempunval
konsLruksl flber paralelŦ nama kollnLana berasal
darl suaranvať Lona (nada rendah)ţ Llna (nada
Llnaal) dan Lana (nada blasa)Ŧ ualam bahasa
daerahţ a[akan ºMarl klLa lakukan 1CnC 1lnC
1AnC" adalahť " Manaemo kumollnLana"Ŧ
A[akan LersebuL akhlrnva berubah men[adl kaLa
kollnLanaŦ

Lsa Mokanţ C lna nl kekeţ Sl ÞaLokaan dan SlLara 1lllo adalah beberapa
laau darl provlnsl berlbukoLa Manado lnlŦ


bŦ Sulawesl 1enaah

koku/o
Muslk kakula vana klLa kenal sebaaal salah saLu senl muslk Lradlslonal suku
kalll khususnva dan masvarakaL Sulawesl 1enaah pada umumnva sudah sanaaL sukar
menenLukan kapan mulal dlkenal oleh masvarakaL dl daerah lnlŦ
Þerkembanaan Muslk kakula 8apak AlmŦ Pasan MŦ 8ahasvuan adalah seorana
senlman muslk kakula Lradlsl (pemaln) dlsamplna sebaaal pemaln muslk [uaa sebaaal
penclpLa LarlŦ SeLelah beberapa Larlnva berhasll dllrlnal oleh seperanakaL alaL muslk
kakula vana maslh penLaLonlsţ Lerdlrl darl Lu[uh buah kakula denaan nada maslnaŴ
maslna laţ doţ reţ mlţ solţ laţ slţ doţ 6 1 2 3 3 6 7 1
memukulkan ke baalan anaaoLa Lubuh
valLu luLuLŦ namun sekarana polopalo
dlbuaLkan sebuah pemukul darl kavu vana
dllaplsl kareL aaar mempermudah dalam
proses mempermalnkan ÞolopaloŦ
Þolopalo dlmalnkan pada wakLuŴwakLu
LerLenLu vana menuruL masvarakaL
CoronLalo merupakan harl speslal unLuk
menun[ukkan rasa aemblra merekaŦ
6ondo


1ope Cuau dan 1ondok kadadlnaku adalah dua laau vana berasal
darl Sulawesl 1enaahŦ

cŦ Sulawesl 1enaaara
Laau vana berasal darl Sulawesl 1enaaara valLu Þela 1awaŴ1awaŦ

odoŴ/ododŦ Sulawesl SelaLan
8eberapa lnsLumen muslk daerah vana LerdapaL dl Sulawesl SelaLan
adalah Alosuţ Anak 8eclnaţ 8aslŴ8aslţ Þopondlţ kesoŴkeso dan LembanaŦ !uaa
beberapa laau daerah vana berasal darl provlnsl lnl dlanLaranva valLu Sulawesl
ÞarasanaanLaţ Analn Mamlrlţ Þakarena dan Ma 8enconaŦ

kecopi
Salah saLu alaL muslk peLlk Lradlslonal
Sulawesl SelaLan khususnva suku 8ualsţ 8uals
Makassar dan 8uals MandarŦ MenuruL se[arahnva
kecapl dlLemukan aLau dlclpLakan oleh seorana
pelauLţ sehlnaaa benLuknva menverupal perahu
vana memlllkl dua dawalţ dlambll karena
penemuannva darl Lall lavar perahuŦ 8lasanva
dlLampllkan pada acara pen[empuLan para Lamuţ
perkawlnanţ ha[aLanţ bahkan hlburan pada harl
ulana LahunŦ

4/osu
AlaL muslk vana berupa koLak anvaman darl daun kelapa vana dldalamnva dl
lsl bl[l bl[lanŦ

4nok 8ecino
AlaL muslk vana LerbuaL darl baLana loaamţ benLuknva seperLl pendavunaŦ

8osiŴ8osi
Se[enls alaL Llup LerompeL vana dlpasana ranakapŦ

Popondi
AlaL muslk vana LerbuaL darl kavu vana berbenLuk busur seperLl Landuk
kerbau aLau Landuk sapl vana berLumpu pada sebuah Lempuruna kelapaţ dl u[unanva
aLas baalan Landuk dlpasana 1 buah senar dan dlmalnkan denaan cara dlpeLlk (1ana
1ora[a)

kesoŴkeso
Se[enls rebab (alaL muslk aesek) darl daerah 1ora[a

embono
Se[enls serullna va pan[ananva 30 Ŵ 100 cm dan denaah aarls Lenaah 2 cmţ
dlu[unanva dlpasana Landuk kerbau aLau sapl [d menverupal cerobona (1ana 1ora[a)


eŦ Sulawesl 8araL
8eberapa laau daerah darl provlnsl Lerbaru dl pulau Sulawesl lnl
dlanLaranva valLu 8ulu Londonaţ Malluvaţ loŴlo dan MaƌpararukŦ

kecopiŦ8Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah Ma|uku
llolLţ naflrlţ 1oLobuana dan 1lfa adalah lnsLrumen muslk vana berasal darl
MalukuŦ unLuk laau daerahnva pun cukup banvakŦ 8eberapa dlanLaranva valLu
1anaseţ Sarlnandeţ 8asa SavanaŴSavanaeţ C ulaLeţ Cle Slohţ Avo Mamaţ 8uka ÞlnLuţ
8uruna 1anLlnaţCoroŴCoroneţ PuhaLeeţ MandeŴMande dan koleŴkoleŦ

u
1ifo

1lfa mlrlp seperLl aendana vana
cara dlmalnkannva denaan dlpukulŦ
1erbuaL darl sebaLana kavu vana
dlkosonal aLau dlhllanal lslnva dan pada
salah saLu u[unanva dlLuLupl dan
blasanva penuLupnva dlaunakan kullL
rusa vana Lelah dlkerlnakan unLuk
menahasllkan suara vana baaus dan
lndahŦŦ9Ŧ A|at Mus|k dan Lagu Daerah Þapua
lnsLrumen muslk vana LerdapaL dl Þapua valLu ALowoţ 1lfa dan luŦ LaauŴ
laau vana sudah serlna Lerdenaar dl masvarakaL nusanLara vana berasal darl
Þapua dlanLaranva Apuse dan ?amko 8ambe ?amkoŦ

1ifo

1lfa mlrlp seperLl aendana vana cara dlmalnkannva
denaan dlpukulŦ 1erbuaL darl sebaLana kavu vana
dlkosonal aLau dlhllanal lslnva dan pada salah saLu
u[unanva dlLuLupl dan blasanva penuLupnva dlaunakan
kullL rusa vana Lelah dlkerlnakan unLuk menahasllkan
suara vana baaus dan lndahŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful