UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI

CAIET DE PRACTICĂ
ANUL DE STUDIU II

STUDENT__________________________________ SPECIALIZAREA ___________________________

2010
1

3. Practica de specialitate durează 90 de ore. să cunoască caracterul tehnic.2. 2.1. În timpul practicii. 1. studenţii trebuie să-şi însuşească deprinderea de a lucra în serviciile funcţionale ale societăţii comerciale. Practica de specialitate face parte integrantă din procesul de învăţământ şi are ca scop completarea cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute la cursuri.1.INSTRUCŢIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE MANAGEMENT FINANACIAR CONTABIL BUCUREŞTI la UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1. să se familiarizeze cu organizarea şi desfăşurarea procesului de producţie. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PE PERIOADA PRACTICII 2. CONCEPŢIE ŞI ORGANIZARE 1. economic şi social al producţiei. Efectuarea Practicii de specialitate este obligatorie. Locul şi timpul desfăşurării practicii este fixat de către conducerea facultăţii sau este propus de fiecare student şi aprobat de decanul facultăţii. lucrări practice şi seminarii. 1.4. Verificarea cunoştinţelor dobândite de student în activitatea practică se face prin intermediul lucrării de sinteză Studenţii care nu obţin notă de promovare vor fi obligaţi să retrimită lucrarea de sinteză în sesiunile ulterioare. 1.5. 1. 2 . Trebuie să se încadreze în mod riguros în disciplina muncii din instituţia unde îşi desfăşoară activitatea de practică.

5.Alte însemnări privitoare şi la alte locuri de muncă unde au fost desfăşurate activităţi de practică. 2. . Conţinutul însemnărilor: . diagrame.Procesele specifice. Orarul va fi respectat cu punctualitate.să manifeste interes pentru practica în producţie şi să execute toate lucrările prevăzute în programul de practică. . 2.4. 2. 3.2. Se va prezenta la instituţie la data fixată prin convenţia de practică. 3.Consideraţii tehnico-economice. . Lucrarea de sinteză va fi redactată la sfârşitul stagiului de practică.2. Un loc important în cadrul însemnărilor va fi alocat problematicii de bază privitoare la tema practică elaborată pe timpul practicii în producţie. Însemnările cuprinse în caietul de practică formează materialul de bază pentru redactarea lucrării de sinteză privind practica efectuată. 2.3. alte reprezentări grafice. Nerespectarea acestora constituie abateri deosebit de grave. CONŢINUTUL ÎNSEMNĂRILOR FĂCUTE DE STUDENT 3. Se va păstra o atitudine respectuoasă şi sobră în relaţiile cu personalul unităţii. .Locul de muncă (descriere generală). . Va începe şi va termina lucrul după orarul schimbului respectiv.Principalele aspecte de organizare. . În cazul în care studentul are probleme medicale va prezenta responsabilului cu practica cerere de motivare însoţită de adeverinţa de la dispensarul sanitar.1. 3 . Aceasta se finalizează în timpul practicii şi va fi supusă aprecierii şi notării la sfârşitul perioadei de practică.3. 3.Date privitoare la mecanismele de funcţionare.Schiţe.

5.2. .4. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA PRACTICII 4. reprezintă documentul de bază pentru elaborarea lucrării de sinteză şi se păstrează de către student în vederea prezentării la solicitarea cadrului didactic evaluator numai în cazul în care lucrarea de sinteză nu este considerată suficient de elocventă.Posibilitatea pe care a avut-o studentul de a lucra efectiv prin participarea directă la procesul de producţie şi la activităţile funcţionale din societatea comercială şi felul cum a fost sprijinit de întreprindere în acest scop.4. Despre toate acestea va face referiri în cadrul însemnărilor şi în referatul de practică. 4 . Caietul de practică. Este de dorit ca studentul să participe la anumite reuniuni de lucru. Datele se culeg şi se completează în caiet zilnic şi se prezintă la control delegatului facultăţii şi delegatului societăţii comerciale.1. conducătorul practicii din întreprindere întocmeşte câte un scurt referat privitor la activitatea studentului. conţinând şi darea de seamă întocmită de student.Felul în care a fost realizat programul de practică şi eventualele cauze care au condus la nerealizarea unei părţi a programului de practică. Va fi redactată de fiecare student sub forma unui referat şi va cuprinde aprecieri cu privire la: . să audieze referate. 4. 4. 4. La încheierea practicii.3. 4.

PREZENTAREA ŞI PLECAREA DE LA PRACTICĂ Totalul zilelor de stagiu________________ Instituţia în care se face practica _______________________ _________________________________________________ Data prezentării ____________________________________ Semnătura managerului Totalul zilelor de practică efectuate (în cifre şi litere) ______________________________________ Semnătura managerului 5 .

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂ URARE A PRACTICII Instituţia__________________________________________________________ Durata practicii_________________________________________ Începută la________________ Terminată la_________________ Sectorul. locul de muncă sau activitatea de studiat Denumirea serviciului Temele lucrării Observaţii 6 .

ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII LA PRACTICA STUDENTULUI întocmită de către îndrumătorul de practică al instituţiei 12 .

13 .

deprinderea în producţie şi activitatea funcţională. participarea la activitatea economico-financiară a entităţii economice Semnătura conducătorului entităţii economice 14 . disciplinei. asupra comportării.CONCLUZII Aprecieri asupra activităţii studentului.

15 .

16 .

FOAIA DE CONTROL a delegatului Facultăţii de Management Financiar-Contabil Bucureşti Data Observaţii Semnătura 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful