You are on page 1of 11
AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATH IN EXCATAMANTUL SUPERIOR THE ROMANIAN AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER FDUCATION « Gerapecan pene stsigararcse Calta i avian Super = ENG ARAGIS Membre cm creprurt deptine ia cabicagc ia hvaqarniouud Stporior -EQAR ns pew pont Strada Spiru Maret ne. 12, sector 1, Bucuresti, Romania RAPORTUL Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamdantul Superior tipul evaluarii EVALUARE PERIODICA programul de studii universitare de licent’ MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,,Titu Maiorescu“ din Bucuresti <-TDomeniul de licenta - Sanatate Forma de invatamant cu frecventa 29.01.2015 RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS srivind evaluarea periodicé a programului de studi universitare de licen MEDICINA Facultatea de Medicin’ Universitatea ,Tity Maiorescu” din Bucuresti > CONSIDERATII GENERALE Prin cererea inregistrat la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, cu nr. 2976, din data de 04.06.2014, Universitatea ,Titu Maiorescu” din Bucuresti solicits evaluarea periodic’ a programului de studii universitare de licens MEDICINA din cadrul Facultatii de Medicina Dosarul a fost inregistrat la ARACIS cu numarul 2978 din data de 04.06.2014. Verificarea indeplinirié cerintelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta si a standardelor specifice a fost efectuata de Comisia de experti permanenti de specialitate ~ Stiinte Medicale ~ a Consiliului ARACIS. Raportul de evaluare a fost elaborat in conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externa (aprobata prin HG nr. 1418/2006) si a Ghidului activitatilor de evaluare a calitatii programelor de studi universitare sia institutiilor de invagamant superior. > REZULTATELE EVALUARII EFECTUATE DE CATRE COMISIA DE EXPERT! PERMANENTI DE SPECIALITATE |. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII Sunt indeplinite urmétoarele cerinte normative obligatorii Cadrul juridic de organizare si functionare, misiunea si obiectivele institutiei 1. Institutia de invamant superior are statut juridic propriu, stabilit prin actul de infiingare. / 2. Misiunea didactica si cea de cercetare stiintificd ale institutici sunt bine;precizate. 3. Misiunea institufiei de invatdmént superior contine si elemente de'specificitate si oportunitate, in concordant cu cadrul national al calificarilor. \ Personalul didactic 4. Personalul didactic indeplineste cerintele legale pentru ocuparea posturilor didactice. 5. Personalul didactic titularizat in institutia de invagamant superior unde are functia de baz’ este luat in considerare la evaluarea periodicd pentru o singuré norma didactica, constituita conform legii. 6. Personalul didactic titularizat in invatamantul superior nu acopera, intr-un an universitar, mai mult de trei norme didactice, indiferent de institutia de invigamant in care isi desfasoara activitatea 7. Personalul didactic titularizat in invatémantul superior conform legli, pensionat la limita de varst sau din alte motive, acoperd o singuri norma didacticd in institujia respectiva de invatamant. (lo programul de studii evaluat mai existé 5 cadre didactice cu varsta de att RAPORTUL CONSILIULU! ARACIS privind evaluarea periodic’ @ programului de studii universitare de licen MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,Titu Maioreseu din Bucuresti pensionare, dintre care un cadru didactic are statut de titular; fa evaluarea precedenté existau 12 cadre didactice cu varsta de pensionare) 8. Furnizorul de educatie are cel putin 70% din totalul posturilor din statul de functii, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate in invatamantul superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel putin 25% sunt profesori sau conferentiari universitari, dar nu mai mult de 50%. 9. Numarul de cadre didactice titularizate in invatémantul superior, conform normelor legale, este cel rezultat tinandu-se seama de posturile intregi din statele de functii si de fractiunile de posturi pe care le acopera acestea in structura sau programul respectiv. 10. Personalul didactic asociat care nu este titularizat in invatimantul superior ocups temporar un post vacant din statul de functii al institutiei de invatamant superior supuse evaludrii de citre ARACIS numai dac& satisface ceringele legale pentru ocuparea postului respectiv. 11. Titularii de disciplina au titlul stiintific de doctor sau sunt doctoranzi disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice au pregatirea initiala si competente in in domeniul domeniul disciplinei predate. 12. Titularii de disciplind au facut dovada c au elaborat cursuri gi alte lucrari necesare de invatimant, care acoper’ integral problematica disciplinei respective, prevlzuta proces! in programa analitics 13. Conducerea institutiei de invagamant superior asigur’ multiplicarea lucrérilor sus mentionate si punerea lor la dispozitia studentilor intr-un numar corespunzator. 14, Cadrele didactice asociate au obligatia de a face cunoscut, prin declaratie scrisé, conducatorului institutiei la care au functia de baz, precum si celei la care este asociat, numérul orelor didactice prestate prin asociere 15. Cadrele didactice care ocup8 posturi de preparator sau asistent au pregatire pedagogic’ atestata. (in prezent, nu existd la programul de studii evaluat asistenti universitari core nu au statut de cel putin doctorand, in comparatie cu evatuarea precedents céind existau 19 astfel de cazuri) 16. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, specialisti de inalt8 clas’ intr- un anumit domeniu, care au depasit varsta de pensionare, nu reprezinté mal sult de 20% din numérul total de posturi din statul de functit 17. Personalul de conducere al institutiei de invatamant superior decan, prodecan, prodecan, precum si efi de catedra) sunt cadre didactice:titulatizate in invayimantul superior, cu norma de baz in institute, respectiv structufa; interns’ de conducere la care functioneazi, sunt profesori sau conferentiari universitari titulari gi nu se is . (rector, prorector, afla in conditii de rezervare a postului 18. Institutia de invitmant superior asigurd acoperirea pe cel putin un ciclu de licenta a activititilor previzute la disciplinele din planul de invatamant cu cadre didactice competente. Continutul procesului de invatamant 19. Planurile de invétamant cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate in domeniu $i discipline complementare, grupate la randul lor in discipline obligatori, optionale si facultative, in conformitate cu cerintele normative stabilite pe plan national. 20. Disciplinele de studiu din planurile de invatamant sunt prevazute intr-o succesiune logic’ si definesc precis competentele generale si de specialitate pe domenii de studil universitare de licenta, in corelatie cu competentele corespunzatoare ale studiilor universitare 3/11 RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS Universitatea , Titu Maiorescu" din Bucuresti de masterat, asigura compatibilitatea cu cadrul de calificiri national si compatibilitatea cu planurile si programele de studi similare din statele Uniunii Europene si din alte state ale lumii, ponderea disciplinelor find exprimata in credite de studi ECTS. 21. Disciplinele de studii cuprinse in planurile de invayamant au programe analitice in care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic de baza, repartizarea numarului de ore de curs, seminar si activitati aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studentilor, bibliografia minimala 22. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse in planul de invatémént si continutul acestor discipline, precizat prin programele analitice, corespund domeniului de licenta si programului de studii pentru care s-au elaborat planurile de invat&mant respective si sunt conforme misiunii declarate, 23, Anul universitar este structurat pe doud semestre a cite 14 siptiméni in medie, cu 20 ~ 28 ore / siptamana, pentru ciclul 1 studii universitare de licengd, in functie de domeniile de pregétire universitara, 24, Fiecare semestru are cate 30 credite de studiu transferabile in sistemul European (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, pentru forma de invatémant cu frecventa. 25. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii in care sunt prevazute in planul de invayamant, se incheie cu ,proba de verificare”, iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. 26. Raportul dintre orele de curs si cele privind activitatile didactice aplicative laboratoare, proiecte, stagii de practic’ etc.) este de 1/1, cu 0 abatere admisa de + 27. in programul de studii universitare de licengé pentru care s-au elaborat planurile de invatamant sunt prevazute stagli de practic’ de 2 ~ 3 saptamAni pe an, Incepand cu anul Il de studi, precum si stagii pentru elaborarea lucrarii de licenga, la ultimul an de studii. 28. Pentru stagiile de practic’, institutia de invatimént superior a incheiat conventii de colaborare, contracte sau alte documente cu unitatile baze de practic’ 29. Cel puyin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevazute in planul de invatémant sunt examene. Studenti 30. Recrutarea studentilor se face prin proceduri de admitere proprii./(de fa data ultimei evaludri a progromului, au fost admisi studenti, conform cifrei de scolarizare aprobaté prin HG) 31. inscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente. 32. Formatiile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate incat sa asigure desfasurarea eficient a procesului de invatamant. 33. Din orarul facultatii pentru programul de studi supus evalusrii rezult8 posibilitatea desfasurarii normale a procesului de invagamant, in conditile legil 34. Promovabilitatea studentilor pe fiecare an de studiu este de cel putin 40% din numarul total de studenti din anul respectiv. 35, Rezultatele obtinute de student pe parcursul scolarizérii sunt atestate prin Foaia matricola, 36. Institutia are reglementata procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu in altul, in functie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum si procedura de aft RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS srivind evaluarea periodic’ a programului de studi universitare de licent MEDICINA Facultatea de Medicin’ Universitatea ,Titu Maiorescu' din Bucuresti promovare a doi ani de studiu intr-un singur an. (lo programele reglementate sectorial, nu pot fi promovati doi ani de studiffntr-un singur an) 37. Transferul studentilor intre institutiile de invayimant superior, facultati si specializari este reglementat prin regulamente interne gi nu se efectueazi pe parcursul anului de invagamant. 38. Conferirea certificatelor si a diplomelor de studii respecta legislatia in vigoare. Cercetarea stiintifica 39. Domeniul de licenta, respectiv programul de studi supus evaluarii, dispune de plan de cercetare stiintifica propriu, inclus in planul strategic al facultatii si, respectiv, in cel al institutiei de care apartine, atestat prin documente aflate Ia catedre, la departamente, la facultate ete. 40. Temele de cercetare cuprinse in plan se inscriu in aria st licent3, a programului de studii ete. supuse evalua 41. Personalul didactic propriu desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul disciplinelor cuprinse in norma didactica pe care o acoper’ 42. Personalul didactic si de cercetare propriu desfigoara activitati de cercetare stiingificd valorificate prin publicayil in reviste de specialitate sau edituri din tard, recunoscute de CNCSIS, sau din strdinatate, comunicéri stiintifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din tard si/sau strainState, contracte, expertiz3, consultanta etc., pe bazd de contracte sau conventii incheiate cu parteneri din tard si/sau strainatate, cu evaluare atestata de c&tre comisii de specialitate etc. 43, Rezultatele cercetiirii stiintifice efectuate in cadrul laboratoarelor de cercetare proprii structurii de invatamant supuse evaluarii sunt valorificate prin lucraristiintifice tific’ a domeniului de publicate, brevete etc, 44. Facultatea organizeaza periodic, cu cadrele didactice, cercetatorii 51 absolventii, sesiuni stiintifice, simpozioane, conferinte, mese rotunde, iar comunicarile sunt publicate in buletine stiintifice cotate ISBN, ISSN sau in reviste dedicate activitatii organizate. 45, Facultatea dispune de un centru de cercetare stiintific’ recunoscut 46. Universitatea dispune de editura proprie pentru publicatii cu ISSN si ISBN._ 47, Personalul didactic si de cercetare este implicat in granturi de cercetaré:nationale, si internationale. 48. Dotarea laboratoarelor corespunde exigentelor temelor abordate. Echipamentele existente permit realizarea unor cercetari de anvergura pe plan national si internigtional: Baza materiala 49. Baza materiali a instituti standardelor care asigura desfasurarea unui proces de invajimént de calitate. 50. Institutia de invatamant superior a facut dovada cu acte corespunzatoare (acte de proprietate, contracte de inchiriere, inventare, facturi etc.) ci pentru programul de studi supus evaluarii dispune de spatii adecvate procesului de invatamént in proprietate sau prin inchiriere. (nw existé laboratoare de simulare) 51. Institutia de invatimant superior a facut dovada ca dispune de laboratoare proprii sau inchiriate, cu dotarea corespunzatoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de invatamant care au prevazute prin programa analiticd activitati de acest gen. de invatimant superior supuse evaludrii corespunde 5/11 RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind evaluarea periodic’ a programului de studii universitare de licen MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,Titu Maiorescu" din Bucuresti 52. Institutia de invatémant superior a facut dovada cé dispune de programe informatice (software) corespunzatoare disciplinelor de studiu din planul de invatamant si cd poseda licenta de utilizare a acestora 53. Institutia de invat3mant superior a facut dovada ci dispune de bibliotec’ dotati cu sali de lecturd si fond de carte propriu, corespunzator disciplinelor prevazute in planurile de invtSmAnt pe cicluri de studi universitare (licenta si masterat}. 54. Capacitatea spatiilor de invatmant pentru programul de studii supus evaluarii este de: minim 1 mp./loc, in salile de curs; minim 1,4 m’/loc, in sélile de seminar; minim 1,5 n*/loc, in salile de lectur din biblioteci; minim 2,5 m*/loc in laboratoarele de informatica si in cele ale disciplinelor de specialitate care utilizeazi calculatorul; minim 4 m*/loc, in laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic, experimental, de proiectare etc. 55. Numérul de locuri in sdlile de curs, seminar si laborator este corelat cu marimea formatiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educatiei Nationale 56. Se asigura desfésurarea lucrarilor aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de invitimant in laboratoare dotate cu tehnicé de calcul, astfel incat la nivelul unei formatii de studiu exist cate un calculator la cel mult 2 studenti pentru ciclul de licenté. 57. Bibliotecile institusiei de invSyamént asigurd un numar de locuri in silile de lecturd corespunzator cu cel putin 10% din numérul total al studentilor (de Ia precedenta evaluare, numédrul de locurl in sdlile de lecturd a crescut de Ja 40 de locuri pentru 723 de studenti, la 200 de locuri pentru 700 de studenti). 58. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate romana si strdina exista intr- un numar de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de invatamant si din care cel putin 50% reprezinta titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluarii, aparute in ultimii 10 ani in edituri recunoscute. (partial indeplinit: numérul de exemplare tipdirite este insuficient) 59. Fondul de carte din biblioteca proprie exist intr-un numar suficient de exemplare pentru acoperirea necesititilor tuturor studentilor aflati in ciclul si anul de studiu la care este prevazut8 disciplina respectiva (partial indeplinit ~ fondul de carte din biblioteca proprie nu exist intr-un numér suficient de exemplare tipdrite, dar este sustinut de cel in format electronic pentru acoperirea necesitatilor tuturor studentilor). 60. Bibliotecile institutiei de invatamant asigur’ un numar suficient de publicatii si periodice romanesti si strdine, corespunzator misiunii asumate. | aoniamente la ‘Nu sunt indeplinite urmétoarele cerinte normative obligatorii (se compteteaza doar dacé este cazul) Il. STANDARDE SI INDICATORI DE PERFORMANTA, Sunt indeplinite urmétoarele Standarde si urmatorii Indicatori de performanga 4. CAPACITATEA INSTITUTIONALA A. 1. Structurile institutionale, administrative si manageriale 1. Instituia este infiintatd si functioneaza conform legii 2. Facultatea are un cod al eticii si integritatii academice prin care apara valorile libertatii academice, ale autonomiei universitare si ale integritati etice si dispune de practici si mecanisme clare pentru aplicarea codului el RAPORTUL CC. privind evaluar Facultatea de | Universitatea , 3. Fa domenii ale» asumat sunt F A. 2, Baza ma: 1. Fac concordant c 2. Fac corespunzaito 3. Sai predare si cor student. 4 Lal corespunzatoe 2, EFICACITATE B. 1. Continute! 1. Insts anuntata pub! competentele « 2. Ade studii preceder 3. Un include: obiec: 4. Pls studiu ECTS si 5. Pre respectiv rezu profesionale si 6. Mc rezultatele pla 7. Mo pe un examer conform calific 8. Pro rent 9, Rele dar se de ritmul dezve calificarilor. 10. Fac cunoasterii tra’ profilurile califi B. 2. Rezultate! 1. Cel s absolvirii la nive 2. Cel: de licenta sunt ULUI ARACIS riodicé a programului de studi universitare de licenté MEDICINA ina Jaiorescu'" din Bucuresti tea dispune de practici de auditare interna cu privire la principalele t8til universitare, pentru a se asigura ci angajamentele pe care $i le-a ctate riguros, in conditii de transparent publica io tea asigura spatii de invatimant pentru predare si seminarizare, in mativele in vigoare. tea asigur’ spatii pentru laboratoare didactice cu 0 dotare tehnicé rogramului de studii. de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de invatare, care, care faciliteaz’ activitatea cadrului didactic si receptivitatea fiecan woarele de cercetare dispun de echipamente si mijloace de functionare xigentelor minime. DUCATIONALA ogramelor de studii ia aplic’ o politicé transparent a recrutarii si admiterii studentilor, 1 cel putin 6 luni inainte de aplicare. Admiterea se bazeaz exclusiv pe emice ale candidatului si nu aplicé niciun fel de criterii discriminatorii,. rea intr-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza djpfomei de tinand cont de ordinea ierarhic3 a mediilor de absolvire fs zram de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care generale si specifice ale programului \ Je invitémant confine ponderile disciplinelor exprimate prin credite de -ciplinele ordonate succesiv in timpul de scolarizare. rele tematice sau fisele disciplinelor sunt incluse in planul de invatamant, e in invatare exprimate in forma competentelor cognitive, tehnice sau tiv-valorice care sunt realizate de o disciplina. je examinare si evaluare la fiecare disciplina este realizat tinand cont de te, Je organizare si confinutul exemenului de finalizare a studillor se bazeaza nnativ, care certifica asimilarea competentelor cognitive si profesionale niversitare. rele de studii sunt unitare ca structurd, indiferent de forma de invayamant, in realizare, in functie de mijloacele utilizate in forma de invatamant. sa cognitiva si profesionala a programelor de studiu este definita in functie i cunoasterii si tehnologiei din domeniu si de cerintele piefei muncii si ale tea dispune de mecanisme pentru analiza colegiala anuala a acti ise $i asimilate de studenti si pentru analiza schimbirilor care se produc in or si in impactul acestora asupra organizarii programului de studi ratarii n 50% dintre absolventi sunt angajati in termen de doi ani de la data alificarii universitare. 1 20% dintre absolventii ultimelor dou’ promotii ale studillor universitare si la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu wm RAPORTUL CONSILIULU! ARACIS privind evaluarea periodica a programului de studi universitare de licenté MEDICINA, Facultatea de Medicina Universitatea , Tity Maiorescu din Bucuresti 3. Mai mult de 50% dintre studenti apreciaz pozitiv mediul de invatare / dezvoltare oferit de citre universitate si propriul lor traseu de invatare. 4. Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor si a mediilor de invatare centrate pe student, cu mai putin accent asupra responsabilitatii traditionale de a transmite doar informatit 5. Relatia dintre student si profesor este una de parteneriat, in care fiecare isi asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor invataril, Rezultatele invatSrii sunt explicate si discutate cu studentii din perspectiva relevantei acestora pentru dezvoltarea lor 6. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personala de web pentru tematic’, bibliografie, resurse in format electronic si dialog cu studentii) si materiale auxiliare, de la tabla, la flip chart si videoproiector. 7. Cadrele didactice au ore de permanenta la dispozitia studentilor si personalizeazs indrumarea la cererea studentului, Exist indrumatori sau tutori de an sau alte forme de asociere intre un profesor si un grup de studenti B. 3. Activitatea de cercetare stiintifics 1. Strategia pe termen lung si programele pe termen mediu si scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat si Consilille facultatilor, odaté cu specificarea practicilor de obtinere si de alocare ale resurselor de realizare si a modalitatilor de valorificare. 2. Cercetarea dispune de resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele propuse. 3. Cercetarea dispune de resurse logistice suficiente pentru a realiza obiectivele propuse. 4, Cercetarea dispune de resurse umane suficiente pentru a realizobiectivele propuse, 5. Cercetarea este valorificat’ prin: publicatii pentru scopuri didactice, .publicatii stiintifice, transfer tehnologic prin centre de consultant’, parcuri stiintifice saw alte steucturi de valorificare, realizarea unor produse noi etc, 6. Fiecare cadru didactic si cercetitor are anual cel putin 0 publicatie sau -realizare didacticd sau stiintifica. 3. MANAGEMENTUL CALITATII C. 2. Proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodic’ a programelor si activitatilor desfasurate 1. Exist si se aplicd un regulament privitor la initierea, aprobarea, monitorizarea $i evaluarea periodic a programelor de studiu. 2. Programele de studiu si diplomele sunt elaborate si emise in functie de cerintele calificirii universitare. C. 3. Proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii 1, Facultatea are un regulament privind examinarea $i notarea studentilor, care este aplicat in mod riguros si consecvent. La examinare participa, pe lang titularul cursului, cel pufin inc un alt cadru didactic de specialitate. 2. Fiecare curs este astfel proiectat incat sd imbine predarea, invatarea si ‘examinarea. Procedeele de examinare si evaluare a studentilor sunt centrate pe rezultatele invatarii si anuntate studentilor din timp i in detaliu. C. 4, Proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral 1. In functie de specificul programului de studii, facultatea stabileste acel raport pe care ill consider optim pentru obiectivele si nivelul propriu al calitatii academice intre 8/11 RAPORTUL CONSILIULU! ARACIS privind evaluarea periodic’ a programului de studi universitare de icenté MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,Titu Maiorescu" din Bucuresti numérul de cadre didactice titulare cu norma de baza in universitate si numarul total de studenti inmatriculati. in evaluarea calitatii se considera cA un cadru didactic are norma de bazé intr-o singurd universitate. 2. Evaluarea colegiala este organizata periodic, fiind bazata pe criterii generale si pe preferinte colegiale. 3. Exist un formular de evaluare de catre studenti a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, care se aplic’ optional dup’ fiecare ciclu semestrial de instruire si ale ca rezultate sunt confidentiale, find accesibil doar decanului, rectorului si persoanei evaluate. 4. Cadrul didactic se autoevalueazd si este evaluat anual de catre seful de catedra. €.5. Accesibilitatea resurselor adecvate invatar 1. Facultatea asigur’ resurse de invatare (manuale, tratate, referinte bibliografice, crestomatii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu in biblioteci, centre de resurse etc, in format clasic sau electronic gi in mod gratuit, 2. Biblioteca universitatii dispune, pe lang’ accesul electronic, de un numar corespunzator de volume din tar’ si strinatate si de abonamente la principalele reviste de specialitate din tard si strdinatate pentru fiecare disciplina care defineste un program de studiu. Fiecare bibliotecd are un program si resurse de procurare a c&rtilor si revistelor. 3. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studentilor, forma de invatamant si criterille de calitate predefinite. 4, Facultatea dispune de programe de stimulare a studentilor cu performante inalte in invatare si de recuperare a celor cu dificultati in invatare, 5. Facultatea, prin universitate, dispune de un numar minim de servicii sociale, culturale si sportive pentru studenti, cum sunt: spatii de cazare pentru cel putin 10% din studenti, baza sportiva, diferite servicii de consiliere, care dispun de un management eficient (partial indeptinit ~ facultatea asigurd numai 40 de focuri de cazare pentry studentit propri, dar acoperé toate cererile de cozare, in anul precedent fiind doar 17) C. 6. Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii 1. Institutia are la nivelul facult3tii un sistem informatic care faciliteaz’ colectarea, prelucrarea si analiza datelor si informatillor relevante pentru evaluarea si /agigurarea institutionalé a calitaii €. 7. Transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de stutit-si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite 1. Facultatea ofer’ informatil si date, cantitative si/sau calitative, actuale si corecte, despre calificarile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic si de cercetare, facilitatile oferite studentilor si despre orice aspecte de interes pentru public, in general, si pentru studenti, in special. C.8. Functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii 1. Exist la nivelul facultatii o comisie pentru evaluarea i asigurarea calitatii 2. Procedurile si activitatile de evaluare privind calitatea educatiei au fost elaborate si aprobate de Senatul universitar. Comisia elaboreazé Raportul anual de evaluare interna 1 i face public prin afigare sau publicare, inclusiv in format electronic, si formuleazé propuneri de imbunatitire 2 calitatii educatiel o/s RAPORTUL CONSILIULU! ARACIS privind evaluarea periadicd programului de stu universitare de licen} MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,Titu Maiorescu” din Bucuresti Observatii: = Dacé la evaluarea precedenté s-a remarcat un absenteism ingrijorator al studentilor la activitatile didactice, atét la cursuri cat sila lucrdrile practice, negdsindu-se niciun student la lucrarile practice de anatomle, fiziologie, histologie, imunologie, biochimie, bacteriologie previizute in orar, in cadrul acestel evaludri, prezenta studentilor atat la activitati didactice, c6t sila activitdti practice s-a constatat a fi aproximativ 70%; >» PROPUNEREA COMISIEl DE EVALUARE Propunerea Comisiei de experti permanenti de specialitate — $tiinte Medicale, adoptata in sedinja din data de 22.01.2015 a fost: acordarea calificativului _,incredere” programului de studii universitare de licents MEDICINA, pentru forma de invai frecventa, cu 360 de credite si cu 0 capacitate de scolarizare in primul an de studiu de 125 de studenti, conform Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei si Figelor de evaluare, inregistrate la ARACIS cu nr. 1 din 22.01.2015. > EVALUAREA iN CONSILIU $1 AVIZUL_CONSILIULU! ARACIS Consiliul ARACIS 2 apreciat ci procesul de evaluare s-a deéfagurat conform prevederilor Metodologici de evaluare externa si a Ghidului activitatilor de evaluarg a calit3tli programelor de studi universitare si a institutiilor de invatamAnt superior Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor inaintate de comisia de experti permanenti de specialitate si a avizului Directorului Departamentului de Acreditare privind respectarea procedurilor, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior a constatat cé: Programul de studii universitare de licenta MEDICINA satisface cerintele normative indicatorii de performanta si standardele specifice. obligatorii, standardele 10/11 privind evaluarea periodicé a programului de studi universitare de licen MEDICINA Facultatea de Medicina Universitatea ,Titu Maiorescu” din Bucuresti > AVIZUL CONSILIULU! ARACIS {in Raportul Agentiei Romane de Asigurare a Calit3tii in invatamantul Superior, elaborat si aprobat in conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, se propune => ACORDAREA CALIFICATIVULUI ,iNCREDERE” programului de studii universitare de licent& MEDICINA; => domeniul de licent’ - Sandtate; de Med = din cadrul Facultat => Universitatea ,Titu Maiorescu” din Bucuresti => forma de invatdimént cu frecventa; = numar de credite ~ 360; => capacitatea de scolarizare in primul an de studiu: 125 de studenti Raportul Agentiei Romane de Asigurare a Calitaii in invayimantul Superior si solusia propusd au fost discutate si aprobate de Consiliul ARACIS la data de 29.01.2015. Biroul Executiv al Consiliului ARACIS LQ. A L Prof. univ. de. lordan PETRESCU Pregedinte = Director Departament de Prof. univ. dr. lon POPA acreditare t Prof. univ. dr, Vasilica STAN i Acest aviz este valabil pand la data de 22.01.2020 (cinci ani de fa Sedinta Consiliului ARACIS de avizare). Cererea de evaluare periodicé se va depune cu trei luni inainte de expirarea termenului de valabilitate sub sanctiunea intrérii in lichidare a programului de studit universitare de licenta. Acest aviz se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii $tiintifice in vederea elaboriirii Hotdrarii de Guvern si spre luare la cunostingé Universita ,,Titu Maiorescu" din Bucuresti. Bucuresti, ianuarie, 2015 wyos 002/14 aja

Rate