You are on page 1of 328

A

'

KELET NÉPE

1841

MÁSODIK KIADÁS.

NYOMTATTA WIGAND KÁROLY FRIDRIK,

1841.

»Jó hazafinak lenni nehéz, de hem lehetetlen « ')

Virág Benedek.

Kik emberi méltóságuk' érzetében anyagi kéjek elibe
1
teszik a lélek* gyönyörit és inkább ezek után szomja-
doznak, lehetetlen, hogy visszaemlékezvén nemzetünk'
15 — 20 évvel ezelőtti létére, örömrivalgásra ne fakad-
janak! Igen földiek! — Élünk még, nem vagyunk holt
nemzetnek szerencsétlen rothadt tagjai, nem «Elő szo-
bor» leirhatlan kinok közt. Becsületesen vívtunk; kicsi,
nagy, tehetsége szerint. 'S lám azon kevesek is, kik
lelkesedésünket fel nem fogak, nyelvünket érteni nem
birták, 's nem sejditvén, hogy embernek édesb eledele
is lehet, mint a* mindennapi kenyér, szorgalminkban nem
osztoztak, sőt utainkat állottak, ezen kevesek is mindin-
kább olvadoznak hazafiságra. Megmentettünk egy új
családot, egy lelkes nemzetet az emberiségnek; — 's hála!
«Annyi sziv hiában nem ónta vért, 's keservben annyi
hű kebel hiában nem szakadt meg a' honért0. Honunkra
hajnal derííl, 's akár mi legyen is sorsa a' magyarnak
ezentúl, rút önfertőztetés, gyáva lelki tiugyilkolás által
állatként veszni nem fog többé- Kivívtuk a' nagy ter-
mészetbem állásunkat, 's annak salakjához már nem
tartozunk. 'S bár mi legyen sorsunk — oh az érzéseknek
legédesebbje! — a' jövő kor, és magasb, az istenekhez
küzelb álló lények nem fognak undorodással emlékeze-
tünknél elfordulni, nem; mert mint bár parányi 's felette
szerencsétlen de derék nép még a* halál' küszöbén is erőt
leitank magunkban, a' tökéletes mégsem mi sédé 8 ellen
l*

szegülnünk, és a' nagy egyetemben! pályánk' keresztül
futására nemesen indulánk meg.
Ha a* bátorlétet, a' tulajdonnak szentségét, 's álta-
lában a' kifejlettebb, felmagasúlt polgárisodás' kisérőíi,
mint például, a' családi viszonyok' nemesb elrendezését,
's mind azon anyagi javakat és kéjeket kellő méltány-
latra akarjuk venni, mellyek az emberiség' legmagasb
fokán álló nemzeteknek sajátai, 's mellyekct kellőleg nem
méltáuylani buta állatiság, vagy hiú cynismus; akkor
mint becsületes emberek nem tagadhatjuk, hogy a' régi
zavarhoz képest, ujabb 's kivált az 1760 és 1790 LÍkE
időkben kimondhatlan előmenetelt tön Magyarország' la-
kosa. 'S ha elfogultság és altatás nélkül vesszük régibb
és ujabb honi állásunkat fontolóra, vagy más szavakkal:
ha sem állatként nem csúszunk örökleg, mint egyedüli
porra gasztvány, sem levegőben nemnyargalódzunk szünet
nélkül, mint testetlen lény, de e' kettő közt valamelly
egyensúlyt tartunk, meg kell vallanunk, mikép ujabb
időkben csakugyan növekedett Magyarországban a* meg'
elégülhet esnek 's szerencsének tömege* — Távul vagyok
ennél fogva, az akkori vezető egyesek, vagy az akkori
kormányok ellen legkisebb keserűséget érezni. Nem va-
gyok illy hangulatban, tudja Isten, nem, só't azt hiszem,
's erősen hiszem, hogy az, ki most fejlcdező körűimé*
nyeink közt — midőn a' legkisebb keseredés is tökéletes
elszakadásnak lehet oka — * keserű f í í az bizony vagy
néni tudja, mit mivel, vagy ha tudja, az mit elérni akar,
rá nézve tán igen is jó, hommkra bizonyosan nem hoz
áldást. Nem keserűséggel de haladattal emlékezem tehát
mind azokra, kik vagy a' kereszténység' sxelidebb ér-
zelmit terjesztek anyaíoidünkön, vagy erős karukkal
maga&bra emelek a' magyarnak hadi hír- 's nevét, vagy
kik bölcs eszközléseik által türhetó'bbekké tették af pór
és hatalmasb közti viszonyokat, 's így tovább. Hála é»

béke hamvaiknak! Mert Isten és ember előtt az ország
1

becsét emelték, a' Duna Tisza és Dráva Száva — közti
tért lakhatóbbá tevék. Annyi azonban bizonyos, hogy
alkotmányunknak, vagy inkább minden alkotmánynak 's
képviseleti rendszernek alapköve nihil de noOis sin e nobis
már már ki vala forgatva sarkaidul, nemzeti életünk
pedig, vagy jobban mondva: nemzetünk, mintha a' nagy
végórán már túl, csontmeredségben, hideg marasmu$ban
fekütt, el annyi rá, mi ke p néhány lelkes barátimmal én
legalább, tökéletesen holtnak, és semmi által többé fe!
nem éleszti)e tőn ék tartam a' nemzeti testet.
Azóta mind alkotmány mind nemzetiség mennyire
fejledezett, mennyire virult, mindenki előtt ismeretes,
úgy hogy akármilly érdemei leheteti ék eldődinknek ha-
zánk körül — mit tagadni vagy kértlésbe venni nem
akarunk — azon szerencse — hogy ne mondjam « di-
csőség » — még is nekünk ujabbaknak jutott, hazánk'
állását magasb szempontbul fogni fel; mihezképcst mi,
jóllehet anyagi kifejtéseket is elkerülheti én szükségesek-
nek tartunk, és azokban már becsületesen fáradozánk,
nemzeti jóllétünket még sem állítjuk anyagi sarkalatok-
ra, nem; mert nemzeti jóllétünknek t. i» olly jóllétnek,
mellyre a' lelkes magyar képes, egyedül nemzeti újjá-
születésünk, azaz alkotmányunknak tökéletes kiképzése,
'$ mindenek előtt: nemzetiségünk megmentése és jövendő
biztosítása szolgálhatnak alapul. Vagy más szavakkal:
ámbár mi felette magasra állítjuk mind azt, mi az em-
bernek legsürgetőbb szükségeit pótolja, és ekkép leg-
el ha tár /ott abb pártolói vagyunk az anyagi kifejtésnek;
ezen felül azt is felette jól tudjuk, milly szerencsés ha-
tása van sokszor az anyagi kifej J ásnék a' szellemi ki-
fejlés* előmozdítására: mi még is, nemzeti jeli e münkh ez,
állásunkhoz és egyéb körülményeinkhez képest — men-
nyire mi vagyunk képesek a' dolgok' mélyibe hatni —

csak ügy remélünk ránk és utódainkra nézve Üdvöt-
ha szellemi alapon nyugs/ik jelenünk és jövendőnk, ha
szellemi alapokon emelkedik anyagi kiképzésünk; és
nem viszont.
Sokan ezen különbőz te test nem fogják fel, mert
általában nem egészen könnyű, a' nemzeti élet' szöve-
vényes és néha felette egybebonyolított gombolagábul
kiszemelni és felvenni a' fonál' valódi végét, és világo-
san kitudni, mi a' hatás, mi a' következmény, és elha-
tározni, mikép 's mennyire hat, és hat vissza egyik a s
másikra; ezen felül valamint különböznek egyesek' sa-
játsagi, úgy száz meg száz árnyéklatban mutatkoznak
előttünk külön nemzetek' haji ami és végir anyai, minél-
fogva némeUyekben az a' legfőbb vágy, mi másoknál
kisebb 's csak mellékes tekintet, 's viszont, így például,
a' f rá 11 ez iá népnek — bármilly nagyon áltassa is e1
részben szüntelen magát — nem alkotmányos rendszer,
nem szabadság, legfőbb vágya, nem, én legalább nem
hiszem, és gondolom, még sokáig sem lesz, de ez csak
mellékes tekintet; mert ám adjad kezébe csak a* di-
1
csőség templomának kulcsát, 's Ön t s ed egyszermind a'
közvéleménybe azon biztos hiedelmet, hogy ő e' sxent
lakot fel is bírja nyitni, és a' két kamara rögtön két,
négy-fal közti, lelketlen teremmé alacsonyul le. Rázzad
viszont fel például a' nyugalmas törököt; irtsad ki belőle
az anyatejjel bcszítt praedestinatio szellemét és ehbu'I
folyó lelki csendét, Js megint innen származó komoly
elhatározottságát; ültesd viszont charybdis és scylla,
!
vagy máskép mondva: a kormányi csabok és nép-ke-
esek 's fenyegetések közti alkotmányos bárkára — nihil
de nobis $ine nobis — minden apály-és dagályivaL 's a*
szegény törököt a' nevetség' színpadára állítod! — így
van minden nemzetnek — valamint egyesnek — bizonyos
eleme. Vedd el egynek becsületét, 's nem élhet: másik

Ugyanis a ? népek1 bol- dogságát ábrándozó theoreticnsok. valamint egyeseknél úgy nemzeteknél egye- s dül az életszakokat. csak a' jö- f vőben keresi a* 11 aj t j alfa kádast. a' másik nem. miszerint régi népnek fő vágya nem lehet gyermek népnek főiránya. hogy alig van axióma-fényben járó képtelenség — 's pedig fájdalom. mint ön- magukban. sőt felette kártékonyán. sőt a' jelent is gazolván. de nem helyesen. az egyik felfogni már képes a' szabadságot. és ügyes orvos- ként a' baj* gyökérokai mellett az illetőnek még ídio- syncrasiai negéüjeibe — ha igy lehet mondani — is hatni elég philosophiával bírnának* — Az érintett csal- képzetnek ösvényén indulva. «Az élet* külön szakához. valamint az ifjú- ságiul pezsgő sem osztozhatik az érettebb vagy túlérett kor* h aj Ián ki bán>J. a1 másiktitl mé£ el kell tiltani azt: 's igy tovább n' képtelenségek' csór- . csak pénzét ne bántsa *enki. !s elaimyíra. mig a negyedik vissza soha nem tekint. és azért hozom azt itt közbeve tőleg fel. mert förtelmes csalkép- zet lappang okoskodásukban. Egy harmadik a' multkornak isméti eljátszását -tűzi ki ma- 5 gának életpályául. S igy tovább. ebben jár — melly több keserű kínoknak volna kútfeje. nem különben a* né- peket erővel boldogítani akaró hatalmasok' legtöbbjei annyira bízván ezen themának helyességében. és ez eleme. az egynek adhatni már befolyást maga dolgaiba.nélküle is jól vau. czélszerö vagy oktalan hatás. így okoskodnak a' fentebbiekről so- kan. másik még nem. a' he- lyett hogy egyesek. egy nemzet már érett in- gatlan-birhatásra.és nemzeteknek — ha azok bol- dogulására már csakugyan hivatást érzenek magukban — sajátságait iparkodnának kitanulni.' a* nemzetek' kiieilési j lépcsőjéhez van ez kötve. egyedül a nemzeti kifejtésnek lép- csőit veszik tanácsaik 4 és eszközléseik* alapjául. minthogy itt ágzik el a' népek* boldogságát eldöntő.

dultáig. Boldog Isten! Teremtésednek milliárdnyi meg
milliárdnyi számat> egyikét a' másiktul olly különbözőt.
*6 egymáshoz még is annyira hasonlót, ezernyi küluu
formáik- és vágyaikkal — melly kimondhat! an változa-
túiban, emberi felfogásunk szerint, Icgbámulatosb vagy,
és elősejdíteni engeded, hogy kimerithetleu különböző
alakokban, tudvn, nem tudva minden a' nagy egyetem-
ben csak egy ezéluák indul — illy ki mér hetién külön-
bözőségben ember embert ? mind egy formába önteni
butakotlik!
Lehetnek ennélfogva zagyvalék népek, minden nem-
zeti jellem és alkotmányos formák nélkül igen boldogok.
Hiszen a* kormányban rendszeres részesülés — a' nél-
kül hogy az országos erőnmv tiveszítné egyewsnlyát,
's vagy fejetlenségre vagy Önkényre dűlne, mint a' régi
görög és középkori ebbéli kísérleteknél szünet nélkül
történt — *s mi nem egyéb, mint a* képviseleti rend-
szer, csak később kori, néhány századdal ezelőtti ta-
lálmány. ?S hogy illy rendszer alatt nem létező ember
az előtt ne lehetett volna, vagy teljességgel ne lehessen
boldog, az képtelen se g *s egy á tála bán nem áll. — Sót
vannak népek — *s illy kevéssé függ a* nemzeti kifej-
lődés' lépcsőivel össze az alkotmányok* 's nemzetiség' ki-
fejtése iránti hajlam — kík vén korra és a' polgárisodat'
magasb fokára jutottak, és az emberi jóllét' sulya —
ha azt mázsálni lehetne — náluk felette nagy, a' nél-
kül még is, hogy nemzeti kifejlődést és a' kormányban
részesülést boldogságuk' feltételéül tűzték volna kh mi-
dőn viszont látunk népeket, korántsem legkifejlettebb
népeket, kik alkotmány 's független áflás nélkül, bár
mennyire fejtse uruk anyagi jóllétüket ki, még is csak
hamu színben látják a' természet* minden csudáit, és ckkép
Icirhatlan belső epedések éfi kínok közt élik le hosszú
é& izctlcn napjaikat.

Minden népnek valamint meg van geniusa. úgy meg
van saját eleme is, mellybül ha kicsik, vagy mellybül
ha kiveszed, ketté törik azon költői zománcz, melly
nélkül «rideg pálya a' hosszú élet'% és melly varázs-
nak megsemmisítésével szárnya szegetik a' bátor fele-
melkedésnek, és az emberi kebelben rejtező isteni szikra,
álom-kórságba súly ed.
Minekünk magyaroknak elemünk — *s itt van ideje,
hogy végre bajaink' legmélyebb gyökérokaiba eresz-
kedjünk — néni kereskedési elsőbbség, vagy dics-és
hírvágy, sem vallásosságbiü eredő elmélkedést szenv
vagy a* szép művészetek' köre, vagy a' magasb é*s
fellengző tűdományokbani búvárkodás, *s effélék, jóllehet
végirányunkban ez is mind ki van tűzve 3 de azért nem
elemünk, mellynek említésénél vérünket forrni, szivünket
dobogni, idegeinket mint-egy villany által érintve lenni
éreznok; mert illyes valami, szavakkal le sem is Írható
csak akkor megyén bennünk végbe, 's csak akkor emel-
kedünk földi erőnkön túl, és érezzük keblünket isteni
tuztüllievülni, mikor alkotmányos szabadszígunkrul, nem-
zetiségünk' fertőztetlenségérül van szó, mikor ezeket
fenyegeti veszély, midőn ezeknek megmentése kőiül
eped keblünk*
Alkotmányos szabadság, felemelkedett nemzetiség
A' mi elemünk, ez azon kútfő, meHybül mindennek folyni
kell. — Ismerjük meg végkép palládiumunkat, 's szűn-
jünk meg Őr Ökle g csak keringeni életünk' ezen egye-
düli kutforrása körül, mellyet vagy mindig másutt ke-
restünk, vagy eléggé becsülni és vele józanul élni nem
tudánk, 'S hogy ezt eddígelé — kivéve a' nemzet' lel-
kesbjeit, kik szinte fsak sejditék — a1 nagyobb rész
egy lélekkel egy akarattal el nem ismére- 's mindig té-
továzván, részint korlátlan függetlenségben kérésé sza-
badságát, részint nemzeti eletének mind nagyobb és

10

neiue&b kifejtése helyett, idegen elemekben kalandozott,
:
s idegen vért szíva ereibe, mint például a' latinságot
és gi'rmauismttst, maga magát tapodta örökleg — okozá.
mikép már bizony a? lélekharang' pillanatára jutott a'
mngyar, *s rá nézve a' koporsón kívül nem volt egyéb
hátra, mint egy szégyenteli elbukásnak emléke.
Oh milly sokszor Iá tani még mint gyenge fiú sze-
gény atyámat búba merülve, ?s már akkor villant lel-
kémen keresztül, hogy magasbnak, valami sokkal na-
gyobb érdekűnek kell hatni rá, mint családi vagy há»-
életi baják' keserűségeinek, Mert Epictetos' elveivrl
megbarátkozott keresztény férfiú, mint 6 vaia. illyféle
gyötrelmeket mosolylyal tűrt. Akkor nem birtam fel-
fogni bánatait* Céh nagyok lehettek azok! Később tu-
rlám 's most tudom, hogy nemzetmik' alacsony létét
gyászolta* A' magyarnak uapml napra mélyebbre sü-
lyedése, és azon reménynélküli nézet, miszerint nem so-
kára és elkerűlhetlenül fogna éltünk' végórája ütni* okozá
olly sokszori keserű epedésit. Fdfogá-e, hogy ránk
nézve csak ügy lehet még üdv. ha nemzetiségünk 7 meg-
mentését még alkotmányunk' szeplőtlensége elibe tesszük,
nem tudom. Táu nem tulajdonított a' mind inkább lan-
kadó testnek elég erőt 's életet halálos álmaibul kibon-
takozhatnia. 'S mióta annyi polgári erényekkel fénylő
atyám, mint ^magyar" reménytelen szállott sirjába, azóta
meg nem szünoleg hasonlitgatám más nemzetek' életjr-
ieit a? magyarnak életfonalával össze; mi ke p kiismer-
ném : v a n- e még feltámadása körííl remény vagy nincs- e
többé. Eletem' legmélyebb feladása ez vala. JíS minden-
ben tapasztalam, hogy e' keleti rajnak de éppen virága
mert salakja e' nemzetnek mint as legnemesbnek is
van — már már kétségbe esik, 's búban 's mély me-
landioliában eped mindig valami után. mi előtte is is-
meretlen. Míg más nemzetek a* jelenben látszanak élni,

11

's jellemzetük megelégedés és jó kedv, mintha már elér-
ték volna a* nagy természetbeni állásukat, osztályré-
szüknek már birtokában volnának; a' magyar — kinek
egész létét olly sötét titok fedi — vagy nem remél többé
semmit, 's a' múltban hiszi örökre eltemetve hir- *s ne-
vét, vagy a' nagy idők' folyamatul vár lelki sebeire írt,
's néha fle csak átfutó csillámként, a3 messze jíiveu-
dobén sejti nemzeti fényét, 's látja megnyílni egét, —
Figyelmezz a' németnek társasági szellemére, figyelmezz
zenéjének jellémére, a' zenének^ mellybül olly valódi-
lag tükrödzik ki a1 külön nemzetek' legbelsőbb érzelme;
'$ fogod-e tagadhatni, hogy a? német &* jelenben éls a'
jelennek szedi virágit, soha sem epedvén a' jövendőnek
koczka-játéka körül. Halljad zenéjét 's akaratod ellen
vigalomra gerjedsz, az utolsó húr 7 elhangzása után
azonban vége a' varázsnak, telkedben nem marad semmi
nyom* Laktam sokat németek közt ; természetüket ma-
gamra alkalmazni iparkodván, 3s köztök a' napnak, az
egyébként kellemesen töltött napnak bejártával elvágva
érzem a* jövendőt, míg a' jövő 24 óra, a' szinte kéjek
közt leélt 24 óra végével minden jövendőbeli vágy nélkül
szinte megint ott allék, hol tegnap* — Mit érzek viszont
magyarok közt, magyarok közt, kiknek lelkét nem
bélyegzé még meg az elkorcsulás* szégyene ; mit érzek
messze a' világ' zajátnl magamba vonulva? Bánatot és
reményt! Zeuditsd meg <V nemzeti dal* gyász-húrjait, ss
a* múltkor' mélyeibe sülyedve édes kinek közt Berzsenyi-
vel elsírom bús e le gí ám át, *s ki nem vesz semmi azon
hiedelembül, hogy a! magyar nemzet «volt JJ . Fel fel hasad
ismét előttem az ég, és édeni kéjjel reppen telkemen ke-
resztül üly szózat: „Epedésid nem holtakat illetnek, bús
hatigjaid nem halotti zene, a' jövendő lehet korod*" O
mennyei öröm! *S íme sötétre borúi szemeim előtt az
idórk* folyama megint, 's őrült gyanánt kínok és kéjek

12

kíízt hanykodva fogyasztom magamat, élteuiuek nagy
része bánat, a' reménynek sugárjaí vajmi gyéren önínek
pályámra fényt*
%y fogam fel — ahhoz képest, mit keblemben ér-
zek 's mit mondani olly igen szeretnék, felette száraz
3 1
ecsettel röviden előadva— a magyarnak, a magyar nép'
jobbjainak más nemzetekhez és kivált a' némethez olly
!
kevéssé hasonló lényegét, S tagadhatjuk-e — ha bel-
sőnkbe szálluiik 's magunkban tisztába hozzuk, hogy

fény és mesterkélt öröm még korántsem m egeiéged és'*
— miszerint kiírniuk hosszúk és kéjeink felette rövidek
valának; mert úgyszólván az egész nemzet ál irányok-
ban te ved ezve, 's hiú fénytől elcsábítva mar már kerin-
gett azon örvényben, nielly minden sajátságot, minden
nemzeti jellemet örökre magába sodor, 's «mellybül az
oda egyszer elsülyedt nemzetiség, szabadság, becsület
soha, soha többé fel nem merül."
Ez azonban, hála az égnek, mind £ívoltjí+ Egyesek*
keserves panaszai, mhtt éles lélekharang, es köz haláli
álmon keresztül végre sok hű kebelben találtak visz-
hangra. 's mind inkább sejtjük, mind inkább hiszszük,
hogy nemzetünk még "lesz**. — Jóllehet még most is,
sokszor zárva előttünk az ég, és elhagy bennünket a'
remény, még is naprul napra gyérebbek lesznek a' hi-
betőségnek azon kínos számai, hogy tfvoltunk*, 's kifrj-
lődésünknek minden symptomái 's kivált azon erő, mellyrt
nemzeti testünk minden rosss nedvet 1s idegen anyagot
mngiíbul kivetni törekvő küzdésében fejt ki, nyilván 's
egyenesen arra mutatnak, miszerint ha nemzetünk, fáj-
dalom tán nem "lesx" is, de minden esetre és szoros
számolásilag w leheti
Mivel azonban gyalázatosán a* nemzetek sorábul
ki nem Ifiről tétünk többé — miért áldom sorsomat, f s
Örömkönvüket sírhatnék, mert hála, nékem is volt beimé

13

csekély részem — még korántsem következik az, hogy
jövendőnk teljesen biztos lenne. De ha biztos volna is
az, *s hosszú időkre terjedne, éppen nem foly, miszerint
nemzeti kiképzésünknek azért okvetlen nemesnek, nem-
zeti terebélyedésüiiknek az emberiségre nézve okvetlen
s
nyereségnek, s általános létünknek a* nagy egyetem'
fehlicsőitésére biztos lépcsőnek is kellene okvetlen lenni,
Nem, nem, mind ez legkevésbé sem következik.
A* pont, mellyen most állunk s az, vagy jobban
mondva: nemzeti létünk körül tudomásunk ma csak az,
hogy nemzetünk él, 's hihetőleg élni f o g j tovább semmi.
Mi kép én fejlődik azonban, becsülettel, haszonnal, disz-
szel fogja-e futni keresztül pályáját, vagy az emberiség-
nek azon számos vén népeihez lesz-e sorozva, mellyek
előtt a' szabadság, noha elemük, mindig fejletlen pro*
blema maradt, n s mellyek ekkép csak a' farkasnak füg-
getlenségi köréig valának képesek felemelkedni; vagy
viszont azon nemzetek' osztályába jut-e a* magyar,
me Ily éknek fő tengelye az anyag, 's csak mindig csak
az anyag, irgahnas Isten! ez még mind homályban
rejtezik.
p
Én nem tartozom azok közé, kik 15, 10, sőt még
kevesebb évvel ezelőtt azt gondolván „Nem él Éöbbé a'
magyar" pipáikat szolgáik által megtöltetni parancsol-
ták 3s ólomként ültek az ébredező hazán, vagy külföldre
szívták a' hon 9 vérét; ?s kik most éppen annyi bölcse-
Béggel megint azt hiszik: „Nincs veszélyben többé a*
magyar" és ennél fogva ismét, jóllehet most tán keve-
sebbé füstölve 's idegeneskedve mint azelőtt, de még is
tlologtalan unalomban ölik a1 hont; — sem azon gyáva
osztályhoz, melly azelőtt sem, most sem Js soha sem
akar helybül mozdulni, 's azt tartván, mikép holta után
— de akkor nem bánja — következnék be az egész em-
beriséget elsodorva a' nagy özön, hazai erőmüvünk' meg-

midőn a' legnagyobb rész még alutt. van irlő az itt ott lappangó *s még most táit igen. de lélekben eró'sb. 's hangosan azt hirdetni. nem tétovázok jobbra balra. 's egye- dül hazafiul kötelességemnél !s férfiúi meggyőződés em- uéi fogva a* nemzetet halálos álmábul kíméletlenül fel- riasztani. ismét remeg 's természeténél fogva mindig remeg. halálmadárként szakadatlan azt huhogák: „Minden- nek vége már« és egész erejüket bánáti képzelgésekben meritek ki. ennél fejem következetesb. *s azt harsog^ tatom az egekbe megint — bár induljanak holt testemen keresztül. hanem a j mi- ként akkor. — sem azok közé. a' honiul elvonni bűnnek tartom. — bár hallanák. hogy szaporábban érne ezélt! Nem. úgy nem szököm kéíségbeesésbül rögtön elbizottságrat 's mint hóbortos politikai költftncz híg vele- jével. de később tíibbé nem fékezhető tü/eket oltani. most Uogy egy kissé rendezni kellene azt. bármilly csekély legyen is az. midőn még sötét volt. 14 indultakor is remegett. hogy a'magyarnak még «lenni kelP: azonképeu kiállók szinte ma is síkra. kik ezelőtt. 's még is olly erős önhittséggel. de még van idő a' felébredésre. ezen osztályokhoz nem tartozom. meg nem emésztett theoriáival. sok azonban már nincs J 5 * . sok azonban többé nincs": úgy most megint azt mondom. hogy a' magyar még *IeszJ>. szám ős b évekkel vénebb ugyan. de van még idő a' bal irányok' elejét venni. bátorkodám. *B csak a* lelkesebbek nem estek kétségbe. kiknek anyaföldünk drága -^ «Zavar- nak vezéreltetik a* nemzet.és jó híremben — "Veszély fenyegeti a'magyart. 'S valamint akkor mon- dám — 's errül Ítéljen a' jövő kor — « Alomkórságban dermedez nemzetünk. tűzzel vassal késztik az alig lábaiiozó nemzetet szinte futásra. 's valamint erőmet. most megint mert hajnallik egy kissé. 's így töröttebb testtel. bár gázoljanak becsület.

sőt hihetőleg el is vesztjük — milly kincs volna ez — ha a j legmélyebb bölcseséggel nem folytatjuk diadalmi pályánkat. halandó Illyést soha nem visz végbe* Az istenek azonban — ne felejtsük— megunják érdemtelen buta csoportokat boldogságra ügy szólván szűntél én kényszeríteni. jövendőnknek alapja nem egyéb mint: N e m z e t i s é g ü n k * b i z t o s í t á s a . gordusi csomóként egybebonyolított mivolta* bán alkotmányos féríhíságra emelni. ismét az élők közé vissza- lépni látni — az emberiség1 évrajzaiban hallatlan esett 's közvetlen isteni befolyás —: ügy nem távul esik a* oeudátul. mint diada- los hadat győzelem. mit eddigi előmeneteleink után biztosan várhat- nánk.. Valódi elemünket megismertük. üdvözlet! ürömmik azonban. ue ámítson el. 's végkép egyedül azokat veszik pártold- . Hála. bár méltó. gyáva f>n- gyilkolás által el nem veszünk többé. n e m e & b k i - fejtése* Mennyivel édesb tehát jelenünk búsan leélt napjainknál. sőt még ellene is fordulhat az ingó szerencse. drága Földiek. ha minden gonilok- bul idő előtt kibontakozik: úgy mi is elveszthetjük még — ha becsületünket a* világ előtt többé nem is — mind azt. nemzetünket olly felette szövevényes körülmé- nyei között. ezt mind elveszthetjük. Igen a* legmélyebb bölcsességgel. mert valamint csuda volt nem- zetünket olly közel a' sírhoz. Igen.Igen. Istenért ne! Mert valamint ez veszt- heti ismét el a' diadal' legszebb gyüm ülései t. 'S ha istenek nem könyörülnek.

A' magyar népnek — mint én fogom feí. mikép Magyarországnak né- hány keményebb útja támadjon. a' budapestiit kivül még egy pár hidacskája legyen. *s ha nem táplálna gyermek koromtul fogva ezen remény. kik legszebb ajándékukat — az elmebeli tehet- séget — becsülni. egy két vasút. fs ezen remény nem emelkedett volna férfiúi koromban éltem* leghatározóbb pontján eldönthetlen szent hitté. melly. de gondos előrelátással élik éltüket. *s bátat fordítottam volna rég' szánakozással az egésznek. ha tán bukdosnék vagy eldülne. soha &em szólottam volna. hogy va- lami provinciális ephemer fényre vergőfljék né miké p feí: ám akkor hajtsa. 16 síik alá. mint képviselni — Európában egyedüli heterogén sarjadék — ásziai böl- csőjében rejtező. rigy aT hazai mozgonyt. mert ha csak illyesrül volna. kifejteni tudják. egy két vízcsatorna szeld élj e síkjait keresztül. mit árt? Majd lesz erős kéz. Gazdasági Egyesülete tagjaiban növekedjék. másutt keresem szerencsém'. melly szintúgy «kény és kedve J? szerint mozgásba és rendre bozza azt ismét. én. 's nem vakon vagy szenvedelmeíktül ostorozva. sajátságit egy törzsök- fajnak. 3s más elemben költőm éltemet. korbácsolja kiki kénye és kedve szerint — ehhez nem nagy bölcs eség kel] — miit t iskolás nö- vendék csigáját. gzéva]. Ha arrul volna szó. jóllehet mindent maga előtt ledöntet da- . De itt nincs tllyesrü] szó. —»jóllehet mind ez tagadhatatlanul szép és hasznos f el ülepít meny — büszke érzéssel mondom. mocsarainak része csapoltassék le. eddigelé sehol ki nem fejlett. nem szólnék. ha csak illyesrül lehetne szó. *s férfiúi becsem' öntudatában hátat fordítnék. itt ott némi gyár emel- kedjék fel. a' jiyilvá- nyos élet' mezejére fel soha nem lépek — a' magyar népnek nincs csekélyebb hivatása. sehol érettségre nem virult sajátságit.

kérdem. öröki sötétség után. nem emelkedik-e a' mindennapi unalmak' nyomorult körén telketek magasan túl. erényeit. már nagy boldogság. nem derül-e. 's ha csak mint hangya illy megdics öltéshez egy paránynyal is járul- hatni. nem reszket-e bennetek a' szív. minden emberi méltóságbul egészen ki nem vetkeztetett még. édesb osztályrész? Kiképzett nemzet. csakhogy mint azoknál úgy ennél is? kü- lön sajátsági árnyéklatokban: a' korlátlan tűznek nemed hévre. kérlelhetetlen idő. lehet-e ennél minden késettül tisztább érzés. van-e ennél emberek közt. 's mindig csak mint ál fény kínO- . bizonyosan annyi különöst. s Így egészen új. ha mincsaláduiik' újjászületés! szent küzdésében vehetünk munkás részt. sőt biztosan — bár mcsz&ze távulságban — tünteti élőnkbe a' sikert! Oh Ti hazánk1 reményei. hát ha még saját vérünk' feldicsőítésé- hez járulhatunk. s fel fel bőszülésiben mint isten' ostora mindenütt vérrel járt. olly dicső. eddig soha nem ismert. anyatejjel beszítt elfogultságok 's álnevelés. a' termesz e t- tül. 's erejénél fogva. felemelkedni' Az emberiségnek egy nemzetét megtartani. a! vad erőnek bajnoki szilárdságra. a' romboló ittasságnak nagylelkűségre kell tisztulni. az emberiség' feldicsöitéséhez vezetni. 's illy édeni kéj túl nemcsak el nem tilt minket a' mar lefolyt. hogy illy kiképzésnek kör ebül. bár minden vérrokonság nélkül ís kitagadva nem lenni. eddig nem ismert alakokban kiképezve. mint az emberi nemnek akármelly lelkes és erős családja. 17 gályként már több ízben gyászba boritá földgolyónk' f legkíképzettebb részeit. bizonyosan annyi jót és nemest rejt magában. érettségi fényében. az istenektül nyert diadaliban olly nagy. annyira bámulandó. saját- ságait mint ereklyét megőrizni 's szeplőtelen minemüsé- gében kifejteni. végezéljához. kiket száza- dok' korcs szelleme. kiktü] telki örömök el nem zárvák. nemesíteni erőit.

nem érzitek-e nyilván minden ereitekben azon varázsnak megszűntét. több szerencse rejtezik az együgyűség' lépcsőin anyagi kéjek közt. mint átok századokig legszebb re- mény ín ken feküttj nem hangzik-e bennetek nyilván isteni szózat. már már minden bizodalomnak elzárt kebletek. Merjetek nagyok lenni' Ti. kik egy szebb jövendőnek lehettek urai. Lépjetek végkép valódi hazátokba. végkép. Ismerjétek meg a ? lélek' örömeit. kik valami jobbra vagytok meghíva. mint a' ki- fejlettnek erkölcsi körében. Minél inkább távozik ember az anyagtul !s emel- kedik felsőbb lények felé. nem olvadoz-e haláli fagytul összezsugoro- dott. az anyagi világ minden kincseinek birto- kában. mihez képest ha lépcsőrül lépcsőre lejebb ereszkednénk. mint valami ismeretlen nyavala szakadatlan dűlt nyomom!t hazánkon. nincs az ellentétben az anyag' kéjeivel. 18 san kecsegtető világsugár bennetek végkép mint biztos remény fel. hogy hivatástok nem sybaríti állatiság. állati szenvedelem uralkodik. mint kinek lelkén. ?s bár mint volna mosolyi ránczba szedve ajka mindig. sőt valamint munkás ember nagyobb kéjjel kiéli száraz kenyerét mint af dologtalan fűszerezett lakomáit. ha tombolással nem jelenti is ki belső ké- jeit. Ti egy fejtetlen törzsükfojt képviselni. a3 természet' legkisebb adományának is inkább. bár mint rugná is maga alatt pezsgő negédtől fel a' port. annál inkább tágul boldog- sági köre. mint tavaszi langytul ihletve. 's így bizonyos — bár mit mondjanak a7 régi iskolák' némi sáfári. melly elődeink' büneitül ránk szállva. úgy örül a' lel- kében tiszta.'' Ne engedjétek magatokat kitagadni as halhatlan ember T legnemesb igazibul. a' medvének kel- . eddig soha nem érzett ciles melegre. kik szerint. születve. nem ha- totti tornak meg nem szűnő rest ünneplése? De Ti vagy- tok meghíva egy sarjadék népet megmenteni. «mellyen kívül nincs számotokra hely.

és ekkép természetünkhöz képest ar tö- kélynek annál magasb lépcsőjére emelkedünk. hogy a' polgárisodásnak minél magasb fokára emelkedik nemzet. egyedül szellemi ala- pokra állítva érhetjük el. mint emberi helyzetünknek megfelelni. ügy üljünk ünnepet. boldogságának súlya is annál nagyobb* Lepergett már a' régi iskolák' azon tana. és elismert igazság3 fényében áll elenleg előttünk. minél több és nagyobb eré- nyeket fejt ki. emberi hivatásunknak úgy felelünk meg leginkább. 19 lene irigy leni barlangi létét. '$ tudjuk . *s ha igaz. mint Istent imádni. és ekkép kétoldalú. hogy Isten' adomáuyit kifejteni és azok- kal józanul élni nem egyéb ss éppen annyit tesz én. miszerint másokat vagy saját magunkat minden ok nélkül sanyar- gatni kellene. összetett természeténél fogva. hogy azon boldogságot. mellyre milétüuknél fogva emelkedni képesek vagyunk. annál izletesebben éldeli a' föld* minden kincseit is. 's iparkodunk részesülni m inni agunk is* Fejtsük ki tehát az anyagnak is minden kéjeit tar- tózkodás uélküU^ sőt részesüljünkíj 's rész e s ültessünk ma- sokat is azokban lehető legnagyobb változatban. 's ne az anyagnak olly hamar el- hervadó kincsei. minden kétségen ttíl fekvő 's tökéletesen eldöntött dolog. miszerint erény volna ma sok túl vagy min- magunktul megtagadni a' föld' javait* A* zavart eszmék ezen időszaka lefolyt. 'S ha igaz. 's nem eovárgani Newtonok. az Isten- nek minél több mind lelki mind anyagi adományibait iparkodunk részesültetni embertársainkat. Galileik7 felszentelt veiéi után 3 milly képtelenség! — Js így bizonyos. hogy miután boldogság utáni vágy leg- végsőbb irányunk. a* léleknek kifejtett gazdagságai szolgáljanak bol- dogságunk' alapjául. hiszen ez által egyedül a3 nagy természet' törvényeit teljesítjük: csakhogy — 's itt a K elválasztó határ — a* maradandó- nak.

vagy ahhoz többé legkisebbé sem kellene járul- nunk. ezek előtt is felfogásom jobbára rejtély maradt. mikép arra ébreszteném a' figyelmet. úgy hiszem. vagy még többszer annyi fiatal magyarnak a' sok olvasás és kevés emésztés utáni saját szerzeménye. mind azon bizonyos jót. melly. mit a' magyar kiképzettebb nemze- tekkeli sitrlódása által Európának tisztább legében már . hogy illy felette szövevényes munkát nem ronthatunk cl. a'Icgdiosőbb dolog- ban. mintha az el nem volna ront- ható. mit rejt lelkem. mint eredeti sajátságunkat kiképezve. mit azonban csak kitűz (H t terv szerint érhetnénk el.— Sokan nézeteimben egyedül a' képzelődő tehetségnek nyavalyás kinövéseit látták. 's mind inkábbi eró're virúL mellynek tagjai vagyunk. min- den emberi szerencsének talpköve. hogy hivatásunk nem csekélyebb. a' világot egy új nemzettel gazdagítani meg. tárva előttünk. mintha én valami sajátsági de hasztalan nimbusimk. valami képzelt javaknak elé- rése végett akarnám feláldozni mind azon hasznost. mert fiatal még a*nép. 20 sorsunkat. mikép minden összefüggés nélküli rögtönzések vagy se- hol nem sikerült 's csak könyvekben létező kísérletek által fognók a! magyar nemzet' dicsőségét következtetni: akkor vagy éppen nincs. mintha én a* durva. mintha az már mint valami növény maga magá- iul nőne. mindenben 4 hátra maradt. de szavaim nem találtak nagy viszhangra. fáj- dalom. annyi régi magyarnak öröksegi tulajdona. Tárva. Darabosan oda vetve már több ízben felszólalék illv* hangon. J S ha tán némi kebel sejté is. azon hazai bajt. vagy azon szánakozó hóbortosságban élünk. egy nemzet felemelésében vehetünk munkás részL Ha azonban azt gondoljuk. 's így a' legnemesb. drága Rokonok. vagy ittas lázban van velőnk. mert a' szellemi legnagyobb boldogság. kivált lelki ki fejlésben pangó Ázsiának vadamba akarnám visszarántani Európa4 fej ledé zo népét a* magyart.

vagy azo- kat olly nyomorult kútfőkből fakadóknak hitték sokan. Hideg. a* magyar sphaerábul kiesett német-magyar pedig gúnykaczajjal illet. csal- hatlaji számok — mert nemzeti élet' symptomáinak is vannak csalhat Ián számai — azt mutatják. lehetőségét sőt hihetőségét is látám feltámadás — és nemzeti újjászületésünknek. mert valóban itt van ideje Themistoclesként felkiáltani „Üssetek bar. de hallgassatok meg. mert ugyan miért nem szóló 11 ám világosan. jóllehet már hosszú évek előtt derül bennem fel. vagy jobban mondva. a' millyenE a' 24 órai ész. titok ne legyen többé köztünk. de száraz felfogás szerint. a' rozsdáiban elsűlyedett magyar nem is képzelhet. i. ki mondhat Lm vágy létezik lelkemben. és ha félre értetem. a* civilisált világnak Szinte minden népei elérték már t ét őp ont n ka t. mikép nem csak költői képzelgés. Ezt azonban miért nem cselekedtem. melly minden gyakorlati tapintat nélkül. miké p szo- katlan ömledezésekkel erős és különös *s még is semmit sem mondó 's így egy pártot sem sértő állításokkal ^Éljen** nádasokraj gerjeszteni a' karzatot. 's olly nyara. vérünk' egyedül azon töredéke foghat fel. örökké fheoriákban és szebb jövendőben kalandozik. 's vénü- lésnek indulnak. hogy midőn Európának. és í aj dalom. 21 sajátjává tön. Magyarország' kifejtése . az ész' többsége csak távul- rul sem sejt. olly fénye fog bekövetkezni. műiden lepleg nélkül tökéletesen kimerítőiig. már bír. Azon remény azonban. megmondom. a' magyar nemzet* feldicsői- tése él minden csepp véremben." Mióta élek. — Mások puszta fecsegésnek. mmt érintem — tán magam vagyok legfőbb oka. és a* millyent csak néhány lelki rokon. a' magyar népnek csak most derííl hajnala. 's rejtélyesek valának nyilatkozásim. lett volna minden czél- zatom* Én azonban mind ezt nem akartam. csak később. a' . t. hiti viszketegtiek vevék illyféle kifakadáshnat.

jóllehet méltóbb osztálya. melly az anyag' alacsony sági bú l soha ki nem bon- takozhatik. ha bár vesznem kell is. vagy ha igen. kimondhatlan 's több napi belső küzdések után. mikor látám. mikép ő fogna mellettem hű kebellel állani. midőn minden részektül félreértve. mínt az. ha egy nemes lény nem Ígéri. ha nem romlott. és semmivel több jóslói tulajdon nem kell. a f nyil- ványos élet1 tövis-mezejére. minek jövendölésére egyedül fontolgatás. mindent el fognék követni. hátra maradó éltemel a3 hazának szentelvén. ha bár magam maradok is. ezen szebb létre mikép lehetne jutni is. férfiul szí* lárdságomban annál többet bízván. sőt ártalmasb. idővel termő Tölgyfa lesz. mint előre megmondani. hogy miután világo- san mutatkozának lelkem előtt nem csak a* feltámadás- nak. csak senki el ne gázolja" mi 13 évvel ezelőtt első munkámnak vala jelszava. Minden jelenetek jövendő fényt mutatnak nemzetünknek. hogy senki azon tán egy kissé magasb néző pont- rul nem fogja fel nemzetünk állását mint én. mert tudja az ég. nem mer. hogy "A kisded Makkbul. te- hetségemben semmit. és ekkép nemzetünknek nem^ hasznosb. 'S így lön. ez nem hiti el bizottság 1 szüleménye vala — azon komoly . fejedelmemhez Jcgh/ibb 17 évi katonáskodás után. hogy vagy 16 évvel ezelőtt. 's csak akkor. 's itt meg kell vallanom — boesássatok meg drága hazafiak. 22 nélkül hogy hideg vérrel kiszámítni birná. más nemzetek' kifejlődésének ismerete és nemzetünkkeli egy be hasonlítása. de nemzetünk' egykori nagy kifejthetőségének is legbizonyosb jelei. mit e' ket- tős czélnak elérésére cselekedni lelkem sugaL És akkor lépek. bizonyos órában — és soha el nem határozom magamat. 's újraöntés helyett mindig csak nyomo- rult foltozás van napi renden. végkép egészen ma- gamra volnék hagyva — megesküszöm magamnak. tiszta szándékomban.

hogy én fognám. mint a* jelenben.elhatározottsággal. félre most. azaz: általán véve inkább a kifejlett magyart szeretem és becsülöm. mint én* És ez mennyire igaz. jóllehet senki — *s remélem ez majd ki fog tűnni — senki nem tekinte mélyebben a' szándékiott kivitelnek lehetlenséggel határos tömkelegébe. . vagy leg- alább ezen czélnak szentelni vég lihegésemig földi pá- lyám* A* nemzeti testben egy parány. minthogy — és ki kell végkép ezt is kereken mondanom — véremnek felette keveset tudtam szeretni becsülni több évvel ezelőtt. és más alkalom- mal minden lepleg nélkül előadandom. alacsony helyen álló kapitány nem csekélyebbet tííztem ki magamnak* valóban nem. a? milly e n ő Isten segítségével lenni fő g m int szó- retem és becsülő m a1 magyar t. ha senki más. mellyel — 's félre minden túl s serény - fiéggel. ítéljen itteni állítá- saimnil a' jövendő. nem- zetüuk* egykori fényének megvetni alppját. de kütelességérzés utáni elszántságául. de minden lép- teim. a'milly én nagy része még ma. Addig is azonban annyit mondhatok. és ezt eldönthetlen bizonyság- gal mutathatom be. midőn mindenre még a* legellenségesb felfogásra is el kell szánva lenni — érzem. hogy semmit sem tettem rögtönzésként vagy pillánati felhevülés* küvétkezésében. minden tetteim — habár lelkesedésem néha az egekbe ragadott — egy előre kiszamlált niesszeható tervnek szü- leményei* Vérem meggondolatlanul \s kitűzött elveimmel ellenkezőleg — bár. mind ezt most. *s én mennyire fogam fel kimondhat- ián szövevényes körülményeink közt a' teendők sorát. és czélaimhoz milly keserves utakon közelietek. ss pedig^ mert nem szenvedelembül lép- tem a1 nyilványos élet' mezejére. tudom. 's mi minden van még leltemen. f s néhány lelkes barátimon ?s hazánknak fiatal reményein kívül. vajmi sokan hitték ezt — soha el nem ragadott. hogy földi pályám *s itt létem némileg egybeszőve van. általán véve a1 magyar nemzetet inkább a* jövendőben szer etem.

*s illyféléket tervezem. polgári. *s illy 's még . ugyan kérdem. mikor magyar mág- násnak legalább ujabb korban férfias fellépte még olly s divatkünti. magnásí. mert honunkat veszélynek indulni látom. hogy hazánk3 erei központosaljának. előítélet nélküli emberi velő mijidinkább növekedjék. tizenöt évvel ezelőtt min* den lépcső. hanem fő czélom az. noha egy úttal mind ezeket is kifejteni felette hasznos. és dicsőbb a' fejedelmi szék. *s kellő helyére emeltessék. mit ma is kínosan 's csak azért cselekszem. ?6 így erősb legyen a' haza. azt mondom: korántsem az végczélom. és ékké p minden tekinteteknek szűnni kell. a' lóverse- nyeket. a' kiképzett.. 's így tovább. mikor számosb kormány' embere előtt a hon- bál ványzónak *s híí jobbágynak ugyanazonsága még ae- m g ma volt? Ha akkor. tizenöt évvel ezelőtt. mikép társasági kellemeiteket neveljem. az ember nem mindig czíme és állása. midőn a* casinókat. nemzeti 'sa't. városi. de mint ember belbecse s után latolUssék \ elmesurlódások által a nemzeti leg- nagyobb kincs. legkisebb előrelátást — mellyekkel némi- leg birni szinte szerénység5 megsértésével dicsekedem — ha azt. a' lótenyésztést mozdítsam elő. a1 megyei. mutatott-e volna legkisebb körül- ményismeretet. minden hozzászoktat ás nélkül egyszerre tá* rom fel3 Tiz. mí- kép felébredjen af köziélek. nemesi. külÖnzé- sek egy magasb czélra olvadozzanak össze. tíz. vallási. de azért még is csak mellékes tekintet. Ha mind ezt.

hogy saját felszimíségem leplezéséül a' kor- mány' utamba állására fogjam bajomat } vagy egy kis vigasztalás végett én is nagy lelkesedéssel hangoztassam a' hazai nótát. nem pangnnek-e szárnya-szegett én is a' hígveleju javaslattevők' azon sorában. vagy legalább a? magas képzelgésben levőnek soha eszébe nem jutott. 25 messzebb ható nézetimet dobra verem. *s végre a' helyett. átszükhetem-e mind azon korlátokon. hogy egy kilépett félig meddig cldorongolt kapitány ollyas- miriil de még tervet is merészel koholgatni. előre juvendelgetem. 's miknek e l múlhatatlan ül és szo- ros tudományilag be kellett következniük. melly miatt annyi nsárral mocskol tatám . mint mikor színpadon hal meg hónáért . sót némi egyéb miujkálkodásim si- kere mellett ablakaim alatt ülöm egy mind inkább fejíedező szinte szövevényei* tervem' ünnepét." gúny mon- dását. a1 nagy tümeg viszont." Közdolgokbai avatkozásom nem volt alkalmi darab rövid jelenése. kiknek semmi nem sikerül. 's nem volnék-e *i |fs — mint sok más megbukott tervező — arra szo- e• ^ rítkozva . miket esen íntézvények 's általában hatásom eddigelé maguk után holtak. melly mindig a' legköze- lebbi benyomásnak áldozatja. mellyeket élőmbe raknak. az elszigetelt Oligarcha pedig. az annyiszor megcsalt és ekkép olly annyira bízod álmatlan magyar nem f ordít-e nékem rög- tön hátat. nem gyul-e haragra. 's mind azon gyümölcsöket előre prognosticálom. de lelki megelégedéssel tekinthetek vissza nem egészen hiába élt napjaimra. minek nem sokára szintúgy min- den Jepleg nélkül közlendem történetét. hogy most bár tíirött testtel. kérdem Őszin- tén . „Minden elveszett már Mohácsnál 'sa't. melly előtt minden elsőbbség halálos bűn. mi neki a' magas hivatalban. de mírül nem is álmo- dott. nem hangoz tatja-e néhány J «Eimésditül * vezérelve a* minden sikereden erőlködés- re olly igen illő „Sokat akar a' szarka 'sa't.

26 a* hős. tulajdonkép nem tudja. de hideg megfontolás !s férfiúi érett elhatározás utáni kis közéleti pályámat olly hangulatba)! kezdem meg. hogy akkor Isten. mellynel fogva szüntelen hangzott belsőmben „Ha nem te. elsüti pistolyát. vagy bizonyos dagály- nak munkálódiisa. megleli etó's fővel és ép tenyérrel ellátva. mire. Isten mentsen. mintha nékem valami vezető szerep jutott volna osztályrészül. birtokkal. mint másokat vezetni akarni ahhoz kivántató tulajdon nél- küL" — Lélekisincretem azon stigalasát tehát. illy szerepeket uem játszám. minek. mint inikor hajótörésnek induló szerencsétlen család* . de kötelességének teljesítése helyett súly edai engedi vérét. Sem nem volt a* magyar közélet* mezejére léptem valami hirtelen véletlennek következése. — bár tennék mások is — hogy fí nincs vétkcsb elfogult- ság . Igen jól tartom emlékezetemben és tartam mindig. száműzetik a1 sza- badság. *s íUy kútfőkből nem vévé eredetét mun- kásságom. nem. vagy ismét Bécs vagy alvásnak indul. hol a* felébredt magyar «neki rohanw. 's melly több földi bajáknak volna kútfeje. melly engem akaratom ellen odébb sodor? vagy végkép a5 megbántott hiúságnak és ekkép valami keserűségnek szüleménye. mert ennek vallásos magambatérés *s földi állásom' megismerése' következtében egyedül lélek- ismeretem' azon szózatja szolgált alapul: hogy ha a' ma- gyar kiváltságos fő nemes. nem azon bohózatok. vagy is inkább azon dráma* egyike. miért más" korántsem oda magyarázám. és fél órával később jó ízűn vacsorái. irigylésre méltó helyzetében nem tesz a7 hazáért semmit. Nem. szinte nem tudja tulajdonkép. és ekkép nyert babér-koszorúin már felhőkbe re- pül. 's ekkép ha elhal a' nemzet. sót annak sülyesztésében még maga is vészen részt. az főkép ő bűne. és ember előtt nincs joga a' kormányban vagy népben találni hi- bát.

általános bízódalműnk. hol mind a* két rész olly tulajdonokkal bír. — Mint házassági összeköttetésben. de egyedül tiszta szándékában bízó hajós ül gyenge csolnakára. de az a* részek* véralkati különbségei miatt még sem egészen az. Becsületesen küzlegénykedni vala e/élom. mindent fontolóra véve leg- több igazi hasznot hajthatni. el vá- lási eszmét is. *ö magunkat és a' világot e' tekintetben szinte kölcsönösen számtalanul már rászedénk.ín el ly ét a' félénk látni képzelt. hogy a n nem* zeti erő! kifejlődése korántsem láz sőt örvendetes jel. habár az nem tetszenék is.ha min- denben nem találná is el mindig a' czélt. mintha őt olvasztgatni. 's min- denek előtt azon li J erezet eloszlatni. oda fent viszont nem ke- vesebben a' legkisebb élet1 jeleiben is bűnös czímbora- ságot bírtak szemlélni csak. mikép felette boldog lehetne az ö Unio >J . látván hogy másuiman jobb segítség nem jő. sőt még elszakadási. mihezképest. 27 mentése végett. száz ár- nyéklntban mindig azon themán indulnék. belea- vatkozási utiin rendszerint nem urat is: úgy. ha becsületes ba- rátként oda f én t . habár nagy köszönetet. vesénk* legeirejtettebb redőiben egymás iránt még sem volt. hittem és hiszem most is. mikép a' kormány. fs mellyrül száz árnyéklatokban meg nem szünőleg folyt a* mese . azon lidérczct eloszlatni ? miszerint ide lent sokan mindig szívtelen combina ti ok át láttak Bécs- ben forralni a' magyar ellen. a' gaz pétiig mint valóban letezó't hirde- tett. azért szándéka . jóllehet szüntelen félszó- lítánk egymást kölcsönös birodalomra. csudákat mivel- hét az emberséges barát. a' millycnnek t. rabigára fűzni volna a1 terv. ide lent viszont azt pengetném külön változatokban szün- telen ? bár tetszenék bár ne. nem ám magamnak« de mind hazámnak mind fejedelmemnek. fognék én. u alkotmányos kormány és alkotmányos nemzet közt lenni kellene. erejében nem.

ha magunkhoz hasonlóktól vagy magasb állásuaktul 's nem idegeiiektül vagy éppen alul- rul nyujtatik az. minthogy gyakorlatilag eldönthetlen igaszág marad az. és azon igen egyszerű okbul. itt ott lappangó 's eldíribolt erS- iick egy egy czélra egyesülő varázsa által előmozdítani. de melléje rendszerint egy kis számolást is ragasztottam. és így támadának. hanem hogy mint rokon 's ugyanazon színű vagy inkább ugyanazon egy soron álló. azt még is inkább tűrjük. — A' nemzeti mind szellemi mind anyagi gazdagságot. mindig volt valami berniem. majd engesztelőbb nyomtatvány™. mindig hallgatott a* vér. ha kellett. 's ekkép lelkem' parancsára. s vala fő eszmém. mi nemzeti sülyedésünket ollyannak szemlélteié. 'S miután a fő és nemesi rendek' el- korcsultában véltem látni nemzetünk' legnagyobb baját. mert méltányos engedményekre ohajtám lassanként csá- bitgatni kiváltságos rokonimat* Mér ha azt mondom: . mikép ezen osztályt szinte korcs és kötelességét felejtő személyemmel szaporítsam só't még grófi czímem vagy kamarás kulcsomtul fel is fuvalkodjam. és makacs fejességre nem olly könnyen fajulunk. nagyobb sikerrel mondom. a* nagylelkűséget mindenütt erőm szerint kitüntetem. 28 még sem volna rósz. az időhez 3s körül- ményekhez alkalmazva — mennyire birta tehetségem — majd csípősb. — A* hazafiságot. 's nem azért. hogy Isten éppen ezen sorra kegyeskedett mély bölcseségében állitni. Mun- kássági körömet a' messze jövendőbe tűztem. melíybúl mint lassú nyavalábul ismét csak lassan lehetne kiemelkedni. annak Örültem leginkább. nagyobb sikerrel hathassak nemzeti csa- ladunk' ezen leghatalmasb és aránylag még is leghátra- maradtabb részére. minthogy bármilly sokszor voltam is közel — előmenetelünk' csiga- haladását tapasztalván — béke tűre tlenségemb én bőröm- bül pattanni. hogy ha- bár fáj is a' megérdemlett gúny és a1 méltó leczkézés.

mert az olly számtalan legsürgetőbben tenni va- lók* sorát. részint. kivált középszerű tehetségemhez képest. a halhatlansagrul szólok. mi azonban nem lett volna legnagyobb baj. hátra hagyott. ha részint felíílrül szárnyam nem szegetik. legjobb akaratból folyó. akarom hinni. minthogy szinte sok ha- zámfia szintúgy nem t eszén semmit. megun nem teszek emberismeretileg. 29 milly hasznos a' «<to üt </é^-nek themáján a' czélszerű engedmény.nagyobb rendszerrel lépek fel. ha «magányban * nem érez egy kis hasznot. és alkalmazási te- kintetben fejtem vala már ki egy egészen be végzett systetnára. mert ° nyi l vány bán * egye- dül haszonért nem teszea semmit sok magyar. é& ez em* . va- lóban nehéz volt. miszerint már a' puszta jó számolás is pa- rancsolja Illyések' minél előbbi eszközlését. mert nem tartam tanácsosnak. természetesen mindent hátulrul nézek csak . a3 bennem tökéletes egy hangzásban levő — jó vagy rósz. szembúi vesztett. mert hala- dási tekintetben lábaimmal iparkodtam volna pdtolgatni megperzselt tollaim1 töperejét. az más kérdés. de felfogásom szerint vajmi rosszul fékezett tulhévtül hajt- va. úgy tartom. ha ellen- ben egyedül a' nagylelkű tettrül. úgy hiszem. Közleményeim darabosak valának ?s természe- tesen. miké p minden combinatio- imbul kiforgatva magamon túl éraeném dagadozni — mert elsodorni nem engedem magam — a'felbőszült árt* Már most mmt elért. 's még azért is. ha nem jő hazai mozgonyunk. f s máig az eddigelé általánosan előadottakat bizonyosan részletesen. az emberi kíHelessé- s gekrül. roskadó hazánkba úgy szólván kapustul rohanni be* Későbben azonban — mint tudva van —. következetes összefüggésben adni elő. de mindenesetre tökéletes egy hangzásban levő— tervvel. koránt- sem árt. olly rendetlen mozgásba. nem cselekszem czélszerűleg. 's így ollykor a3 leghasz- nosbra is adni egy kis halhatatlansági köntöst.

nyil- ván azt mutató. de hazai lelkesedésemnél fogva — mellynek ki mindent alárendelni nem tud. miután nincs itt szó. ter- mészet-adta fogékonyságáéul nem vetkeztettek ki. sem a' korai szerelmek 's efféléknek bűnei. Ezek helyett tehát ólmot kötöttem lábaimra. mint a' millyenek — mint mondják 's én szívesen hiszem ~ K u pár ül szállottak reánk. i. sőt ma sincs még be végez ve nemzeti életünknek szalma tűzi és egymásnak útba állási idő-. fekíigyék le — ezen kis hiúságsér- tésbül csak hamar kigyógyulok. hogy Magyaror- 5 szágnak göröngyös ütain a közbirodalom' annyi régi választófalai közt ott sötétben. használni. ki legyen első. ollyféle hos- szú sarkantyúkat. ma- gára hagyatik a* dolog. 's hogy ekkép valamelly álta- lános combinatio. hogy ezen gyorsabb iramlás. hajtsa csak kiki tátosát. legyen szabad mondani: gyermekszaka. ki második. hogy így minél előbb éressek el az ígéret hóna* — De az ötven- hez közeli és jóllehet bizony csak közönséges velőm. mint párduczos eldődmknek vad raja. megvallom. és azt mutatta szinte bécsi és magyaror- szági helyzet. sem a' honi iskolák- nak 's a* szajkóként! betanulásnak emésztetlen zagyva- léka. nálunk még lehetetlen* De miután tud- tam. ha abban néhány egyes kitöri is nyakát. itt ködben. minthogy még korántsem volt akkor. ereje és sarkantyújának hosszasága szerint. az egészet nem nagy veszélybe fogná hozni. sőt véremnek a* csigáé- val éppen ellenkező mi voltához képest felette nagy ked- vem jő a' sebesebben haladó lobogók után iramlani. milly sebességgel látszik még messzirül hazai erő- . mellyet azonban hála az Istennek. nem vezet czélhoz. ha t. nem jól estk. 's most egyedül ósághuváraink* gyűjteményeibe valók. nehogy engemet is ezen olly nehezen korlá- tolható 's engedelmeskedni olly keveset szerető magyar vér elragadjon. 30 béri gyarlóságomhoz képest. — Tudtam ugyan.és körülmény-ismer etem is.

mellyben olly sokszor nyomor- gék — holott nem félénkség. mikép a* legjobb sem volna maga ideje előtt jó. búba merült. azt csak az ég tudja és én. ! ! művünk forogni — s itt furcsa: a távulság ellentétben 1 áh* a magassággal. de azon bizonyosság tar- tott vissza . míg végre — mert egynek themája útin sem akarok indulni. iparkodtam megmutatni. mint egyedül álorczás czimborát szemlélni vélt — és innen azon kétes világ. hitelem mind oda fent mind ide lent n aprít l napra csökkent. de mind hiába. miután olly hosszú álomkórságban fekutt honunk. Tisztán állott lelkem előtt némi nagy haza- finak erény telje s szánitoka. de egyszersmind nem cse- kélyebb világban latáni azt is. mint nemzeti újjászületésünk' hajnala. hogy a7 hazánkra derülő bíbor nem volna egyéb . milly sor- vasztó bú rágódott lankadó éltemen. szintúgy szólék fel jobbágyi hűségem érzetében. minthogy magas helyrü!3 mint pél- dául szent István' tornyárul minden kisebbnek látszik — és tudtam azt is. 's mennyire zavarja néha Össze a' fejledezo élet' egy kissé kicsapongóbb pezsgöségeit valami jiyavalai lázzal. mint bűnös és ékké p tiltott vágyóknak kifakadása fogna tekintetni. Felemeltem a' leglmbb barátság őszinte szavát. milly félénkké válik könnyen négy fa- lai közt a* politikának némi tanára. de szinte hatástalan. a' leg- szomorúbb elősejditések által összezsugornlt keblem* — Mennyit szenvedtem ezen kínos időszakban. sőt miután az egyik rész .csupán félénknek tartott. « heterogén}> egy beköt te tésünknél fogva. *s egyedül nemzetünk' nagy- ságára czélzó férfias küzdése. *s így mint boszantói negéd végre tán meg is boszul- tatni. mikép az igen is gyenge jégen korcsolyá- zók okvetetlen be fognának törni P a1 kormányrúdhoz közel álló útmutatóknak pedig nála m na l senki lisztább lélekkel meg nem monda az igaz szót. egynek . hogy mind ezen szép tö- rekvés. a' másik bennem viszont sem- mit.

ElszánasnáL be ke tű résnél. *s okvetlen minden erőmbül kivetkeztet. vágok oda* természet szerint jobbadán négy szem közt. betűszerint. Lelkemnek legtisztább vágyaihoz képest. vagy kibékitő tulajdonokkal eléggé el nem látott. hogy végkép. i. zászlója alá sem akarok állani. 's látván.illy különös időtöltést mulatságnak nevezhe- tünk . majd a" nyugoti majd a1 ke- leti szelektül csapkodva. felette kínosan esett az illyféle két szék közti helyzet. ha nem tart fen azon öntudat. ott is gáncsolok — politikai helyzetem. két pad közti lön. mint lapta szüntelen a' levegő- ben — jóllehet nem a ? legrosszabban — érzem magamat lebegtetni. sőt a* helyett hogy itt is dicsérnék. 's van benne mit nevetni — az egyedül az volt. nehogy a' hiúságon ejtett sebek a* nagyobb ^nyilvány ősség" által szinte nagyobb ingerültségbe jöjjenek. a' hányt vetett embernek azon egyedüli biztos horgonya. soha nem sülyed el méltósága 5 niikép annál több okot leltem belsőmben magammali megelégedésre *s önbecsü- lésre. sőt bajnoki e J szánáss a l vágok ide. *s mindent a' men- nyei gondviselésnek átengedésnél egyéb most nem marad . hogy a* korláttan buzgalom és a' vak szenvedély kettészaka- dásig fognák elágaztatni a* részeket. a bekövetkezendő bajnknak elejét venni semmi mód nem bírnám — '$ pedig iiiilly könnyít lett volna mindent a* legüdvosb vágásba hozni — meg- vallom. miután mind a* két rész kitiltott szenve- délyes tanácsának titkaibul. itt is gáncsolok. mint sokan felette ügyesen és felette hasznosan. Napjaim ezen fog- lalatosság közt azonban minden haszon nélkül kelnek *$ alkonyodnak. 's én félreismert 's eléggé íiem méltatott. 's ha vala bennük rám nézve mulatság — ha t. ott is dicsérnék. minél nagyobb becsmérléssel sőt megvetéssel for- dultak tőlem a1 tulságoknak 's innenségeknek hősei "s hősnői — Eltiporni magamat illy öntudattal tehát nem engedem. melly míg ketté nem törik.

noha néma forrongásba jön most as hon. és sok becsületes kebel eped. hogy a* miiiemüségén túl csigázott erőműnek ki bice zenései lassú rend be hozás helyett. a* szenvedélyek' árján milly nehezen tör keresztül magának utat az ész. jóllehet ideig óráig elnyomáks elvégre még magasbra emelek. mikép jó végében még a' leg- vérmesb sem bízik. Vagy más szavakkal. hogy magok a' kormányok legyenek a' nemzeti mozgalmak* indítói — homlokegyenest állván az Ído! árjának kicsa- pongásai ellen. Majd esztendeig foly a'gyűlés. és némi szelelők* elhir- telenkedett becsukása következtében még nagyobb bí- caegésekre fajultak. 5 a fejedelmi tekintet koczkáztatása nélkül kibékítni a' re- széket. bátra. Nagy. a' történteket felejteni. erőltetett állásban sokáig teli a' legkönnyebben lángra lobbanó ingerültséggel. A* szenvedelmeket csüapítni. a' helyett. némi rugók' rügttfni megzsibbasztása. hogy az akkori tanácsadók és az akkori hatalmasok a* Magyarországban fejledező erőknek kormáuyrudját fog- ták volna eró's kezeikbe— mi éppen nem annyit teszen — és itt kérek: «figyelmet^ — mint azt követelni. 's mi több. és így pang. ezeket. mit egy szere n esetlen apostol. irántuk köz sympathiát gerjesztének. míg súlyos aggodalmak közt végkép ránk virad az 1839-íkí országgyűlés. mi kép több száz bölcs alig birja rendbehozni mind azt. látván. Szövevényes súlyos tiszt. Sötét felhő borong a' magyarnak olly ritkán tiszta és annyi ziva- tarról telt egén. kire a' P ál fordulás* napja nem világíta még. 's bizony nem minden ok nélkül. mellyek a' franczia forradalomnak 3 . — És így lön. mert egy részrül aggasztólag mutatkoznak több ízben és mindig nevekedve egy tökéletes lobba indulásnak ép- pen azon symptomái. ez volt most a* fő feladat. vak buzgalmában elmecsevít. 's néha olly ingerültségre emelkedik. és azon régi igazságnak új meg új bizonysága.

kezdet volt még az egész. azon parancsoló felhevíilése. mellybül menckedni mindegyik kívánt. mikor mar mindent megemésztett. utolsó pillanatig azonban őszintén bizony csak felette kevés remélt* 'S ím. hogy egy vagy más i'észrül kettépattanásig vonassék meg a* húr. sok illyes fő nem csekély belső gyötrelem- mel kérdé már magában. egy lélekkel töri ketté lánczait és szabad i úgy har- . ugyan hol fogna végződni. nem ímlulánk-c gyors léptekkel azon pont felé* mellyre a* convent' szónokai f elken y- szerítve csak ligy bírtak hatni. szerencsés véletlentül vezérelve egyszerre. hogy valamint az egyszer erőre kapott láng csak akkor lankad. mclly magát csalni nem tudta. de azért sok tiszta fő. melly a' lehető leg- nagyobb egyes hatalomnak is daczol. sok jeles fő buzgott. núlly óriási hatása van egy kis fénynek sok magyarra. 34 : is előzvényei valának. *s mi Ily könnyen szed el g veleje soknak a : legkisebb fclmagasztalástul is* — Illy körülmények közt igazainkat szeplőtelen minőségükbe visszahelyezni. 's végkép köz- f-ök az lön a' napnak hőse. a' féltékenységnek 's személyes érdekeknek annyi 3 s olly külön árnyéklatai közt a' nélkül. ki legnagyobb erőszaknak vala apostola. ha. úgy tér a7 megfontolás' ideje is csak akkor vissza. a hallgatóknak t. mellyaek elkülönözve egyike sem mer. i. fék- telen beszédeik által tiilhaladák egymást. igaz. egy szív- vel. mint felbó'szült szélvész min- dent maga előtt lerombol. mint árverésen. mikor a1 min- den fékbüi kitört szenvedelem magasbra fajulni többé már nem bír. minthogy korlát- lan szenvedelemtül hajtva. és a' jelenkor' olly sürgető kivánatinak ez élsz érül ég meg- felelni. mint mikor valami zsarnoktul rég fékezett 's néma félelemben tartott nép. ez vala azon kigázolhatlan tömkeleg. — Szikra. 's tagadjuk ha merjük. hol lelni határt mind ez? Más részrül nem tapasztaltuk-e bús kebellel. a' karzatoknak. — 'S múljunk kebleinkbe.

és az istenek* közvetlen beleavatkozása veszi kezdetét legott* kérdés u g y a n . inint például Parisnak a' szí) vétség e s ék általi legelső bevétele. mikép emberek' befolyása nem nyom sokat tülibé. úgy itt is. Voltam mind a» egyik mind a' másik nagy eseménynek. kimondhatlanul szebb alakokban sajátunkká tenni. mikor a'földi dolgok úgy annyira bonyolódnak egybe." 'S meg van mentve a* hon? 's feldicsőítve a* király ? — <l 7 Megmentve pedig a síért. annyi hiba követte tett el — mi gyarló emberi természetünknél fogva olly igen sok he- terogén részek közt valóban nem vala csuda — mikép csak egy hajszálon függi3tt. ingyrn lehetne. mint isteni sztkrátiil í egyszerre egy szívvel. nemzetünk' ezen elhatározó pillanatának olly üdvös bekövetkezése. ugyan — nyúljunk belsőnkbe — hová vezet nálunk eddigelé a' népszerűségnek sokaknál valóban már rá- kén ysz e rí tett hajhaszata. és hála mind az akkori mind a' mostani vezetőknek. Országgyűlésünknek végszaka. de — elég hiú vagyok hinni — nem legala- csonyabb felfogású tanúja. hogy 3* . az Wők J liosszű folyaminak azon pillanaíihoz tartozik-e. mit nekünk. ingyen kellene. jóllehet aln- csony állású. 's milly zavart körülmények kö- zött vagyunk ma? *s melly «Nec pltts ultrát* mert más nemzetek nem mondták ülő időben ki — nézzük a'kül- földet — vérpatakokkal vásároltatott mrg n á l u k mind az. mert ha ezen \ vc plu$ uífrat^ ezen * Ennél ne fmiábbat*^ hazánk' le^lníbb fiai. legjobb fejei egy szívvel egy lélekkel egyszerre ki nem mond- ják. szinte egy hajszálon csak. de valamint ott. mind belülriil mind kivülrül any- nyi következetlenség. 35 sogtatják a' legjobb fok. *S tisztelet 's becsület. de én erősen hiszem: igen. hogy Francziaországbul is- mét ki nem sepcrtetíink. ha hiába nem folytak le előttünk az emberi kilVjlesjiek minden eseményei. egy lélekkel „Enné! tovább ne.

és ha fíildiolötfi befolyásnak tulajdonítafik földi esemény. mimfan íisz- szeköttetés nélküli . 's hogy éppen ellenkező nem volna megfogható.'s köztünk a 9 legnagyobb sem sokkal rgyéb már mint engedelmes eszköz. mit kezével foghat meg^ és ckkép nem hiszi. Rám más benyomást tön'. — Sok. és valamint Paris* falai kő/t úgy Pozsony- ban ax ot^íiggyülés'vég küszöbén is minden csepp vé- reinbon azt sejtem. mit azonban J künnyen magyarázhatni t s pedig. és alkalmasint e] is szakad ezen hajszál. i* mint elszigetelt. a' növekedő bajt viszonlag egymásra hárifgatak. mert íéletté sok csak azt foghatja meg. tnagasb kézben. mikép t. ha nincs ff a' nagy WóV eseményében kijelelve: Élni fog a' ma- gyar még. lelkem legbelsőbb mélyében tisztán 1 azt érzem — nem akarnám egyesek érdemeit ez altul legkisebbé is csonkitni — hogy láthatatlan h a t a l m n k ve- zetnek.» Sokan akkor mint most ujabban is. tudom kaczag vagy szi'mukoznsra gerjed. 36 re infecta Pandora-szelenczéjű provisoriumnak nem in- dulunk. nem Is képzelhető «valami* minden anyagi 's szellemi pgybeköttetés nélkül a* nagy termé- szetnek egyedül mi volnánk számkivetettjei. és más érze- ményeket gerjesztett e' két íclefte nevezetes esemény- nek fordulata. vagy legalább bámul illy fellengős nem niindrnnapi állításnál. ha nincs a' nagy idők' könyvébe írva: «A* népnek' árja le- fogja dönteni a' felhőkbe emelkedő halványt*. nem látja: milly szoros egybnkőtteté. alig mutatkozott azonban égi segítségs *s a' legkisebb is rog- ton — ugyan Sfcánakflzásra vagy mosolyra vagy-e méltó gyarló ember? — maga személyében kezdi tisztelhetni a' nagy orvost. mind addig míg a1 dolgok mind inkábbi egybebonyolóriásnak ínriulának.sben va- gyunk 's kell lennünk mind anyagi mind erkölcsi tekin- tetben a' nagy egyolemnek anyagival és szellemivel.

de annyi bizonyos. és 6 fogja mindig. nem tán elszigetelve valami magas hegyekben. az a' sors* nagy könyvében van irva. ha nem könyörül annyiszor a' hányszor nemzeti nem tőnks a* ^magyarok* 5 istene* szegény fejünkön? ?S azt hisszük. 's -öröki . 's minél kevesebbé van ez a* gyermekkor* szakában kifejtve még. ha földinél erősb kéz néha nem ragadja meg gyenge bárkánk kormányrudját. mi olly felette ügyeden hajósok. az mind- egy. elrendelni dolgainkat. f S itt mennyire mutatkozik a* nép-szójarások' olly- kor bár iiem is sejtett. annyi szirtek és sziklák. Akár mondják tehát: földre szálltak az istenek. ritkán méltatott. ű Nemtőt B és ct Értelmet». annál fiatalabb azon nép. szabadsá- gunkat. Js tenger- zivatarjaink. bár szemeink előtt láthatatlanul is. annál többszer nyújt segédkezet amaz. de ki a' síkra állítva nagy és egészen más elemben létező nemzetek közé. minthogy két kalauzt adtak az istenek az emberi nemnek. láthatatlan hatalmak vezetnek. Mennél inkább folynak pedig láthatatlan lények va- lamelly népnek sorsára be. alkotmányos állásunkat ennyi századokig annyira mennyire fentartjuk-e mi egy maroknyi nép. hogy magasb szellemi egybe- íuggés nélkül olly kevéssé létezik. és néha még is olly mély értelme. vagy ez a' csillagok- ban. olly kevéssé létez- hetik földi tekénk' szellemi része. nem sülyedünk-e már régóta el. 's ennél nemzetekre nézve nagyobb fiatalsági symptoma nincs. — A* magyarok istenére hivatkozunk minden bajainkban. ha mi azok- kal nem bírunk többé* 'S kérdem— üssük csak fel évraj- zaink' lapjait — azt hiszszük. valamint anyagi része minden bizonnyal sőt láthatólag függ össze a' véghetetlen egyetemnek anyagival. minden babonáskodást és efféle ábrándokat félretéve: nemzetiségünket. ha most már enye- légve említjük is ezt.

mit viszont a* vén ifjak' . melly Illyést még nem ér fel. olly világosan mutatkozott közelebbrül lefolyt országgyűlésünk* végnapjaiban. olly félre nem is- mcrhctŐleg. s gyermekbül közvetlen aggastyán lesz. felsőbb hatalom segédkezet annyiszor nem nyújt. vagy aggastyán. 38 sonlásaink küzt valami magasb láthatatlan hatalom nem ment meg hajótöréstől minduntalan? Már régóta el volna r temetve a' legutolsó magyar. míg a' gyermeki életszakot felváltja a' férfikor. el is fogadák: ez magyarázhatja. Mert adott Nemtőt és Értelmet az egek* ura embernek *s nemzetnek ugyan. sőt illyesmínéf gúnymosolyba redődzik ajkuk. hála és üdvözlet nevükre. és az értelemnek sugalását nem követi. sem ember sem növény — már ha a' férfikor soha be nem kivetkezik. mint azt hazánknak — keserű fájdalom — nem egé- szen kis számú — hazug — reményiben látjuk. só t egykori létünk' emlé- kezete is Örökre elsiilyesztve már. de más részrül ezen kéz' intését hazánk* azon fiai. kik legközelebb állának e1 nagy esemény' fordultához. ki illyes iránt már eltompult. mi- előtt még megcsalvák. akkor minden kalauz nélkül. *s mellyek minden szép és nagy iránt. és nemzeti jövendőnkre nézve olly elhatározóknak. de nemtóje mind egyikét mind má- sikát csak addig kiséri *s nem tovább. ha éltünk* gyermek- szakában. ezen szerencsétlen faj. azon fia- tal főkben aggastyán vállakou. hitetlenek. mint gyermek. már elítélnek. vagy inkább azon ifjak- bait a' vén képekkel. mielőtt még fel- fogtak volna. Már ha a* férfikor soha be nem következik. miért tartom én az érintett pillanatokat oUy üdvösök- nek. f& gyermekbül közvetlen aggastyán lesz. és vissza még nem vo- nult . vagy a' férti- korba lépett még mindig nem tőjében bízikt ki azonban mar elliagyá. mellyek már bizodolmatlanok. a1 jó és rósz közti valami közép £ílzé*?. 'S hogy ezen kéznek befolyása.

hányatik ember és nemzet mint kormány nélküli hajó* míg elsülyed. ha nem akarjuk mondani. miszerint a' « dicső (!) magyar alkotmánynak épül e t ebül egy morzsát sem kellene meg- rendítni. mint Paris. vagy idegen partra vetve bizonyos zsákmánynyá válik. vagy a* fér- fikornak indulván naprul napra mind inkább. az ágyú* szája nem sokára — vigyázzunk csak — alkal- masint be. hogy haladnunk kell. hol. de tökéletes kijavítást legsürgetőbben azért meg- kívánó építmény. minden alkotmányos népek 1 leg- alacsonyabb lépcsőjén álló. mikor egyedül a* hideg. ffmindent" nemtőjéiiek köszönhet Tá- maszkodhatik-e azonban még rá ezentúl is. ha igazán várrá válik. vagy nemieknél tán igen is mély értelmű machiavellt cselnek varázsa. De e' tekintetben is egészen új időszak derül ha- zánkra az utolsó országgyűlés ói a* El van döntve. mit még soha el nem hihetek. szenvedelem nélküli értelmet kellene venni kalauzul. melly varázs. ha még jókor ti e már szinte utolsó pillanatban ketté nem töretik. hogy nem 24 órai felfogásokként fognak a' hazai hajó 1 reyedékei betumetni ezentúl. mert már olly igen régóta dicső (!) vagy — és e' tekintetben hála Isten soha rá nem szed- tek — olly féle javítást nyer a' régi vár. míg az alatt . nehogy minden útmutató nélkül ingadozzon: ez a'nagy kérdés. nehogy romba dűljön az egész". De nií több: el látszik hatá- rozva lenni. okvetlen pusztulásnak indul a' — nem bánom — dicső. nincs-e már itt a' pillanat. edd ige lé legtöbbet.nem kifelé áll. 's itt is ott Is czélszerü javítás rögtön nem tétetik. 's megsemmisítve azon pompás jóllehet értelem nélküli szójárásnak. seregében látunk naponként. melly szerint az istenek is megunják végkép lábaikon állani soha nem tudó soha nem akaró népek' pártolását. A' magyar nép. előmenetelünk' ezen legátkozottabb gátja. és szin- tén egy nép-közmondásra emlékeztet.

40 ujak és ujak támadnak szüntelen — egy szakadatlan fol- tozás és mázolás —. de e' helyett ke- ff vesebbek által fog előleges és elégséges" siirlódások után valami tökéletes rendszer készülni. de hiszem valóban félig meddig úgy volt — nem vagyunk ezentúl mi néhányan alacsony állásban köz- legénykedok kénytelenek. nem az «éljen>> hajhászata. .. úgy szólván horatius-cocles- kedni erőnk' fogytáig. minthogy már jó induló- ban van a' hazai nagy cromuv. és ekkép — minden hiúság nélkül legyen mond- va. mi ükét egy kissé saját szárnyainkra hagyni — mellyeket sem a' nyugoti sem a' keleti szél egyenes állasukbul ki nem forgat. hogy az agitíitíonak szüksége ideig óráig megszűnt. nemzetiség* és alkotmány' dol- gában. *s végkép rész- letenként a' sok aktul megvizsgáltatni. az annyiszor hallott „Systematice. és e' szerint cselekednek is. nem mindig találta tik egybeházasitva— felfogván nemzeti létünk' diagnosisának most egészen megváltozott sőt egészen ellenkező létét. sem nem fog egy tökéletes rend- szer. de a! mindennapi rendes hangyamunka van a' teendők során* Teremt óm! Milly kéj érzés. systematiee** tana szerint őz országgyűlésen in pleno több száz szó- nok' ékes szóllásai (!) közt felvétetni. bátran ki mon- dák. dagály és orkán ellen. félrevettetni 'sa't. mintha a3 kormány nem volna attul idegen. de egyszersmind legegészségesb velejű fiai — mi fájdalom. 's mi még több: hatalma- sak. hogy mind ezeket elérni engeded* Férfikorra látom lépni azon nemzeti családot. de végkép olly önálló egész testü- lerektül hordozott zászlók után indulhatunk — 's ügy lát- szik. *S mi mind ezeknél még sokkal több: bas&ánk* néhány leghűbb. 's ekkép most honunk' kifejlődését tekintve nem a' s»ónok]ati babérokat szom- jazó hév. helybenhagy a t ni* javitatni. a' királyi székhez közel állók lépnek hazánk' leg- jobbjaitul üdvözölve a' nemzetiség' és alkotmány szent mezejére.

mclly mögött nemzeti elsülyédesünk' szégyenteli képe mutat* között. 's mi- eló'tt még késő volt. rendesen. lethargiábul agyafurt dühüsségbe. olcsó áron sőt ingyen iparkodunk —'s legroszabb esetben ezért megküzdünk— emelkedni oda. biztosan. Meg van azonban végkép téve c gy jó? egy nagyszerű kezdet. de más nemzetek' bukásain okulva. oh fiatal magyar nép. elég nemesszívüek valánk. hogy nemzeti kifejlődésünkben nem szökünk — mint más előbbi tapasz- talás után nem indulhatott nemzetek — egy tulságbul a' másikba. ?s azért Örök hála néked Egek* ura. és midőn az egész természet kezd élőnkbe mosolygam. és csak lassanként fog Fo- rogni és emelkedni olly sebességre. És még elég erősek. vagy csak félig meddig jutottak. minthogy fejledező férlikoviwkban egyedül az értelem lehet vezetőnk. te (elkes keleti raj ! . 's szerencse rád. 41 mellynek noha csekély de hu tagja vagyok* Láthatatlan hatalmak pártolták eddig kisded kord honunkat. — És így remélhetni. de jól megindított honi mozgonyunk megakadás vagy túlgyorsalkodás és tökéletes lepergés helyett. magunkba térve elaljasodásunkon pirulhatnunk* Ketté- törtük az elfogultságok bilincseit. — A' véletlen' koczka-negédjeinek sem adjuk át ezentúl jöven- dőnk' gyeplőit. egy ujj ásü ül etett nép. milyenre az élet* minden javai kőit felvihető a' magyar nemzet ütereje* — Elérve azonban koránt sincs még minden. hová az előttünk tapint- gatók csak felette drágán vagy éppen nem. álombul pajzán viszketegségbe. elünk ismét az em- beriségnek f éld ie s öltésére. sőt a'legtöbb temiivaló még teendő. más nemzetek* tapasztalásit felkincselve. felemelek előttünk a' fátyolt.

mint ií gyet l éti barát. egészségesb és annyi reményekkel dús. illy hangulatban dagadozott mellem a* múlt ország- gyűlés óta eddigelé soha nem értett kejektül. 's a1 hiú csalódás1 gyötrelmeit érzem kivételként* 'S ha voltak aggodalmim. kiknek felsőbbségét el nem viselhető. annak « ha tárvon alkénti* bevégzését — noha nékem arra alig vala befolyásom. megint biztos életünk* képe fényük előttem rendszerint. melly. vagy íiíkáhb a1 bűvésznek egészen . azok könnyű felhőkként csak szaporán el- tűnő árnyékot vétenek olly szép reményim' sugárira. vagy mert nem sült el neki a* vezéri szerep. vagy végkép az üressé vált erszénynek ha- zafiságba takargatása f és tán annak egy íf csendes kis forradalom^ által isméd betöltést vége t L mindent elkö- vetett majd nyilványban majd suttonban azon előkelők' homályba tételére és tiszta szándékuk' gyanúba hozata- lára* mit csak elkövethetett. 's minden részektül kerülgetve köz emberi érzelmet szerint inkább megbántva lehetett volna hiúságom — mikép azelőtt jóllehet fiatalabb. tudja Isten. hiú- ságbul-e. és olly magasra állítám nemzeti újjászületésünk' tekintetében. Fenmaradt t. az országgyűlés óta viszont bar annyiban törött reményű Icvék. rendszerint holtnak *s csak kivételként látám nemzetünket élőnek. vagy Lamennais-i — akarom hinni — őszinte mámortul ostorozva. L nemzeti kifejlődésünk' e' rendes vágásba tétele után bizonyos túlzó rész. va^y kiknek mély nézeteit fel nem fogván.

minthogy az érintett túlzó hő- söknek erőlködéseit.'s nevét forradalmi időkben akárkinek "s kivált annak. és így egy kis embert velővel is. mert hiszen közisme re tű dolog. olly sikernélküliekitck tapaszta- lam. Nem csekély aggodalmat szült bennem ezen jóllehet külön ániyéklatü. *& mint vert had kisebb meg kisebb testületekbe szakad óz a* nemzet. a' nemzeti ér- dekek' 7s erők' elosztására munkáló szándék nélküli és szándékteli töredék. ki magát mint lel- ketlen törzsök af felbőszült szenvedelmek* árjáiul ide 's tova hányatni nem engedi. a' mindennap fej ledé zö értelmi súly és közvélemény között. azt hittem. valóban nem csekélyét. ntikép külön hajlamaik. de még is egy czélra. árnycklataik *s irányzataik által úgy U elkülönözve. mikép az- tán midőn senkiben mariiéin bízik többé a s felforrt soka- (ialorn. vagy végkép mert azt gondolta. homályba állítni a" legfényesbet is3 milly csekély mesterség kell ahhoz. bármi! [y szerényen is. és a' Icgfelülctesb ujoncz előtt sem titok vagy legalább nem kellene titoknak lenni. milly nehéz viszont. és „g rá f a snper&enietj quae non #pűrabtiur7 hóra" 'sat. 43 ki nem tanult apródja valami rendes világ' frnhírt/vsa helyett szent vagy bal hevében házat gyújtani indul.A' leghatalmasbat is megorli a' sok féreg".. milly közel áll szinte a'lehetet- lenhez. bár mennyi isteni szikrát rejtene „gutta cavat lapidem" és „nulla die& síné tinea-i mí ís tán csak elvégezzük. fényieden Aggó J ál mim' borúi azonban lassanként ismét leg- szebb reményre derültek. szeplőtlen megóvni jó hír. a* szóban levő tulxú résznek ál osztálya: ? . bem öcs kölni még as legszentebbe t is. csak hamar végkép .. mílly tónnyii. „accidis ín puncfo quod nvn apara- tttr in anno^ azaz minden akadály nélkül kényünk ked- vünk szerint aratgathatunk a' nagy homályban. vagy kiben valami a1 selej- teseket mindig olly annyira sértő f elsőbbség.

de rendszerint olly kimondhatatlan keserű kínok közt.fMeg van nyerve a* nagy csata. mint az anyagi napnak sugari is legbíztosabban. olly hosszú nyavolyábul visszatérő nemzeti testünk' erősíté- sére. tán mint a' maratnom diadal' hirét vivő bajnok. kik körül már abban állapodott meg a' köz- vélemény. mert szavaik leg- kisebb hatás nélkül hangzanak el. s részint magukba résziat előbbi sötétségekbe visszavonulva azoknak hagyni sza- bad pályát. 'S annyira éldelem ezen szép tiszta csendes nyári iiapok' sugárit. kivétel nélkül belétüru Tökéletes tisztának mutatkozik hazánk' ege megint. egészen felfogva tán senkit ül ? fél- . félígmeddig alkotmányos szöve- v é n y b u l emberhez illő m i n d e n ál fénytül ki- t i s z t u l t k é p v i s e l e t i r e n d s z e r r e . 's elán nyír a. és én örömtül. egyedül saját személyeiket mocskolák be. tisztulnak a* vesék. ni iké p h a z á n k n a k m i n d e n i n g a d o z á s nélküli á t v a r á z s l a t a egy elkopott félig med- dig feudális. rágalmaik ha valakit. szmtolly jóltevőleg hatnak mindinkább lábaáozó. majd csak hogy ki nem tárom az egész nagy természet előtt. igaz. *S így lön. elragadtatástul magamba alig férve. annyira él- delem. meílyek habár nem nagy pompával is. ő seb- tül. el van érve a' nemes czél! í4 És minil az. minden ingado- zás nélküli átvarázslata mondom — egy kimondhatlan szép 's epedő merengéseimben ezelőtt többször sejtett kép — már már legnagyobb tisztaságban áll előttem. jóllehet titkos csudák által érlelik a' búzát. mit hosszú évek' során keresztül hordok keblemben néha annyi kéjek. mondom. hogy csakugyan kitüuobb vezéri tulajdonokkal volnának ellátva. késük pedig mindenbe. én Őrömkéjtül összeroskadva . akármibe fogának is. ezen szép nyári napokat. mint ők. 44 ! ki fognának fáradni 's dűlni. hogy még anyagi részem is javul: tisztul a* máj. minélfogva a' legszebb reményekre melegszik keblem ismét.

mint akármi egyéb. nem könnyen ugyan. fajtánk és alkotmányunk* felvirágzását minden köny. türelemre. te olly sokszor balgatagúi szá- moló. 's így valósítva látni re- ményeim' legvakmerőbblkét. mi éltem1 legjobb részének nem vala csekélyebb feladata. mennyit ront. már kitörök. annyi kéjtül árasztja olly sok évig összezsugo- rodott 's kéjre örömre csak későbbi időkben tágult keb- lemet. a* legszentebbnek is idő előtti dobraverése. ezen kép annyi őrömtül. mikép ha szinte nem állítja élőmbe. valóban én . mind az feles ordaltig árad óz lelkem' 3 fenekébül a legédesb kéjekre. 45 reértve annyi túl. a' tapasztalásnak ámítás nélküli szelleme belsőmben így zengedeztetí intő szavát: csendülj le felhevült vér 's térj nyugalomra ol- vadozó szív. minden emberi áldozat nélkül. mert va- lósítva látni már megnyert diadalunk. s mit magammal panaszlítn a* sírba vinni vélek.onyolodott állapotunknak még átmenetelét is. midőn az élet* annyi keserű iskoláin keresztül ment éveim sora . de te ész lépj parancsnoki székedbe. elérve a1 nemzeti két nagy érdeket. *s nem tapaszta- lom annyiszor már azt is. egy mindenkinek lehető legigazságosb 's ekkép leghasznosb rendszerre. nemzeti ujj ászul e- tésünk után. mint viszont egyedül a* mindenen felülemelkedni tudó értelem biztosíthatja csak annak si- kerétj ha nem látom tisztán mind ezt. engedelmeskedni nem tudó hanem a' hideg vér azt js. sőt e' gyönyörteli jövendőt éppen olly könnyen ronthatja meg a" legkisebb is. hogy mind ez még ^niues" hanem csak * lehet'*. ne rontsad. 's intsed az érzelmek' arjait fékre. b. mind nz. *s már nem vagyok Örö- mömnek ura. 7s i n g a d o z á s n é l k ü l i á t m e n e t e l é t . nemzetem' leghatalmasbjaitul. pillán ati kéjért hosszú jövendőnek örömteli nap- jait. mennyit sem- misít meg a' lehető legjobbnak is idő előtti kifecsegése. § mit évekig némán tűrök. S S magamba térek. de nem a* felhevült.

de tán egészen meg is sem- rni&ithelnc fejludczíí jövendőnket. tán nem volna az em- beri rejtélyek egyikének Icgfénytelencbb feloldása. csak fecsegni tudnak. melly sok nép előtt ed- iiigí>Ié csomó maradt. de hallgatni nem. 's ez által minden érde- keket ellentétre 's tűhegyre felcsigázni)m. vagy sokakkal elhitetni akarják. mint azt sokan gondolják. azon ÍVlette nagy crrii»kü reilclynek. mdlynek fölfede- zése messzo hátra vethetné. és egye- dül a ? rendbontók iránt hutaién. Oröimmet tehát til nem árulom ? de köblömben fél- tékenyül mint olly titkot őrizem meg. mellyet ingyen soha nőm lehet. mellynek megtagadás: éle- meny. minthogy egybebonyolodott. sőt bátran kiallhatjft az égi napok- nak minden \ilagit. szóval uu'lly nem ajakrul peng de szív- ben ül. egy az emberi méltóságra mint nem különben gyakorlatra cs fel kincseit tapa$zta~ lásra állított rendszerrel. de polgári erény áltat fejthetni meg legbizto- rabban. minthogy leggyönyörűbb vágásban. is azok sorába sülyedek« kiknél legkisebb gerjcdmény- re tüstént zablát tör a j nyelv. polgári erény által. jóllehet lelkem' vágya egy cseppet sem rút. nem volt okom többé icllármázni nemzeti testünk' minden bajait. iiaprul napra szüvcvcnyosb állapotunknak kicserélése. '& a3 leg- magasb usísorávnl költött emberi lét* És ha ez iga/ . 's a* közjó: leg- nagyobb kincs. :s inijiek nirgohldsában habár tán sikcretlenül is munkálóthii. kik fecsegni ss jóllehet fe- lette ékesen. de egyszersmind hű az emberiség* minden lépcsőin keresz- tül a* Irgalantibb soron álló ügyofogyotthoz is. melly hű a' fejedelemhez. könyökkel ?* vérrel feloldani pedig öl krrül hetién ül nem kell. valóban nem. legszebb kifejlésben volt a ? honi test egy béketeli reformationak jóllehet nem nagy ünnepélyességgel kilámpázott sebes posta utján. . mimlcn ingadozás nélküli kicserélése. valóban a' legszebb emberi tiszt. elszántság: második természet.

de azért nem kevesebbé örül- tem diadali élőm én ét cl ünk Ön belsőmben. 's ekkép erkölcsi hitelünk' Öregbítése nemzeti- setlés dolgában valóban többet segítne rajtunk. erőnket cldiriboló hév 's felette rósz számolás. Én tehát néma valék. egyedül ez olvaszt egybe. 's ekkép mennyivel fognák túl- haladni honunk* reményei a jelen nemzedéket. « miniódon és mennyire*. meny- nyit ígér. 's már most is mennyire állítja árnyékba. milly nagyon fognának lealáztatni 's elpirulni némi elleneink — min már olly jó ízűn kaczagtam — kik minket egy túlzó népnek tartván. tartozzék minket utánozni. meny- nyire fogna növekedni erkölcsi hitelünk. nemzetünk' tökéletes kifejléséhez 's egykori Icgmagasb felvirágzá- sához. 's mint illyest köt- jük fel. sze- ! retetre méltóvá tétel s ügyünkhezi édesgetés helyett mint kötelességet sine gua n0n. tültüze: egy kissé sza- porább mozgásba hozni sC hazai művet. 's így mennyivel közelítnénk legfőbb czélunkhoz. és azon elosz- lató. 47 de annál biztosabb 's rövidebben czélra vezető Ösvé- nyén. Kimondhatlan gyönyörrel élvezem előlegezve. csak ea vonz. Nemi egyesnek heveskedése. minthogy egye- dül felsübbség csábít. nem volna képes magára hagyatva kormányozni magát és érni czélk Milly jól esett lelkemnek előlegezni. milly isteni ihletestül hévül. *s ha mind ezt. mikép mindenki tartozzék minekünk hódolni. melly nem tudja. csekély fejemmel együtt honi ujabb iskolánk' megkezdőit. mint azon minden legkisebb közbevetés nélküli követelés. 's ez által meny- nyire volna előmozdítva a' niagyarodás. vagy éppen verjük be. « mit és hová". Nem kevesebbé boldogít az is. melly azelőtti «soha semmit» helyére a' «mindent egyszerre" . tartozzék minket szeretni. valamint vén Peniginot is elhomulyosttá ifjú Rafael. látni mint tágul itt ott némi hazafinak veleje. tekintjük.

mint én taphitám. ha mindegyik bár elkülönüzve i$ előre tor. de ezt rögtönözni buzognak. 's annak jelei még mindig erősen mutat- kozának. ha látta volna. töbszer vala szerencsém őket. míg t. mert noha bár az egy sorra állított erő a* legnagyobb Js az egyedüli. mint a' régi bajáknak ollykori 's magoktul múló feltűnései. mellyekbül a' magyar ki nem gyógyulhatna. sokkal több . melly valami nevezetesbet kivisz. milly lel- ketlen test vala 10. — Mí pedig azon ifjabb gyógyászokat illeti. — Ezek azonban. midőn kegyed nem volt ember vagy nem volt férfiú még. habár tán csak ideig óráig is. megvallom néha nem kevéssé törte meg béketüré- semet. hátravonul. jóllehet most már tán. kik — a' mit olly természetesnek tartok — be nem bírják várni a' nemzeti test' tökéletes helyreállását. sőt nem ritkán egy kis aggodalommal is töltött el. nem legroszabb és egykor felette jóra fordulható jelek. azért még is többet ér. hogy a* magyar soha nem bírna kiemelkedni azon gyengeségből. sőt némi és kivált nemzeti tekintetben. illykép némi sikerrel le- c&ilapítni: «Drága collega úr. úgy nemzeti testünkben. 48 hozá. el nem ragadá őket ismét a" vér vagy a' taps. i. jóllehet egy testben. mint én láttam. 15 évvel ezelőtt e' hazai test. miszerint mindegyik a' legkisebb is. hogy ne mondjam. mint ha a' na- gyobb szám. és ekkép nem nyughatatlan!tó jelek. elöljáró kolompos vezér kí- vángatna lenni. is nem egyebek. a' büszke lelkű férfiúhoz nem illő azon gyermeki hiúságbul. 's magát mint gyulpontot egy kis nim- bustul körülfényleltetni. midőn látám. mint minden láb adó zónái. ha hidegült tetemeit saját kezeivel tapintgatá.

3 s vannak még most is néha rémítő gyuladások. nem ugyan nyilványban A* nagy közönség előtt. *S ím egyszerre 's nem tudom ki által *s mi módon. ingerlő tapaszokkal és a' keserűk- kel 'saUJÍ 'S miután tudom. a* régicbbek' számosabbja szólt így. ki is jelelné a' szoros tudományok' fonalán azon határva- nalt. inga- dozás nélküli reformationak előestéjén volnánk. hogy egy csendes. jó akarat Js munkára való kedv. enyhít- getve: a' nemzeti test* munkálkodása. mellye- ket ki most lát legelőször. azon ötlet jut szőnyegre. mellyen se innen se túl* 4 . annak magábani küzdése sem zavartatott meg mi részünkről az ország- gyűlés óta. de így szólá- uak több régiebbek négy szem közt esdekelve. ha rendes 's mind rendesebb munkálódásiban nem zavartatik — félni ezentúl többé nem kell. Félre azért Istenért érvagasokkal. és abban törekednék tartani a' hazai erőmüvet. fény nélküli türelmet. a' legjobb fők- nek egy egy tárgyra összepontosítása mellett. a' hosszú erények* gyakorlását magasztalgatni *s ajánl- gatni nem nagyobb sikerrel jár. 's vissza nem tekint a'mult- IB. nem vol- na-e üdvös olly nemzeti hírlapot szerkeztetní. melly mint a5 haladó 's a' múlt országgyűlésen 's kivált ennek vé- gén valami vezér-testiiletet képző résznek orgánuma a' hon' minden intelligentiáit egybepontosítná. Js annyiban a' mennyiben nemzeti kifejtésünk' része nem annyira a' kormányt. a* hihető- seg mérlegét arra sülyeszté. 's tökéletes visszaeséstul — fel- téve. melly mindünnen mutatkozott. ugyan nem volna-e jó. nehogy a' kormányt legjobb akaratja ellen is valami beavatkozásra kényszerítse. mint inkább egyenesen a' nemzetet illeti. hol a' béketürést. az állhatatos. a' nemzeti test' vég vonaglatínak fog hinni. és azon köz éberség. azért egészben előre megy. mint hosszú gyűlések- ben csendet és különüs rendet követelni.

's általában minden erőT minden érdek' sőt minden szenvedelem is egy czél felé lenne vezérelve. olly lap. felséges terv. de . a' szerencsésb születésünket kimelettel áldozatok' tételére csábítgatni. ma a' szenvedelmek* leesilapitására hatna légin- kábbj majd ha tán ísméti álomkórságba merülne a' nem- zet— miiül azonban olly hamar félni volóban nem kell — vagy ha szolgairányt venne. egyol- dalúság és szenvedelem nélkül. melly a5 körülményekéhez képest majd halkai. majd gyorsabban izgatná a' nemzeti testet. 's kötelesség-teljesítésre felriasztaná. íT végi teleti tárogatóként életre. az alantabb állókat őszinte részve ítél viszont még egy kis béke tű- résre édesgetni törekednék. melly nem egyéb. 50 dit Nagy eszme. ?s a'teendők cddig- rlé olly sokszor egyedül pillanat! hév-sugta sorát vég- kép okszerinti logikába szorítni és azon felette nehéz «Egymásutánt w kijelelni ügyekeznék. mi vi- szont utánzásra méltó. olly lap szóval. azt ismét 's ha szükség. melly az elkülönöasött részek'egy- más iránti viszonyait felvilágosítni. fgy czél felé. melly cldiribolt erőnket egy egy czélra egyeztetni. i. melly nem arrul vitatkoznék: «Valljon kell-e tenni^ mert ea rég elismerve 's a s tőbbségtül már rég elfogadva van. ugyan lehet-e ennél felemelted e ttebb gondolat! lehet-e ennél iídvösb czél és erre biztosabban vezető eszköz. mint olly lap. mellynek az volna legfőbb mííködési köre. és vnlóban a* 19 ! felfogásához illő! Ariadne' fonalaként a legjobb főktül nyújtva biztos rést nyitni. *s ekkép olly lap. nemzetiségünk' és alkot- fnányunk' mindinkábbi kifejtésére. dús és szegény. hogy a* régi külföldnek tapasztalást kincseit sajátjává tevén. mint tökéletes biztosítás mind a' despotismus mind az anarchia szörnyetege ellen. t. mellyen honi téboldónkban nagy és kicsi. mi volna kettős czélunk' elérésére. közüs érdekeiket ve- lük jobban megismerteim. rendre kijelelné. olly lap. mi kerülésre.

ha az alkalmazásban nem történik hiba. Azt hiszem. *s ezt mi módon". de bennem —meg- vallom — nem csekély aggodalmakat gerjesztő Pesti Ilirlap' születési napját* . jó országos emberként magasb szempontbul volna felfogva. 'S így lön. 's sza- kadatlan rend bei j egy pontra vezérelve az egész. jó hadi vezér. 51 azt tenné fejtegetés! tárgyáril. hogy a' legszebb várakozások közt ültük e' folyó 1841 évi Január hónap 2*An. miszerint egyes esetek'. a' kormánytul engedelmeseit és sok jó hazafi' buzgó óhajtásával kisért. egyes kivételek1 aprólékosságit mellőzvén. időszerűb- bet megindítni valóban nem volna könnyű. feltéve. enné] üdvösb czclt kitűzni. ctMit kelljen mívelni.

könnyű lenne akkor minden. minthogy a* . Ehhez valóban nem mindennapi felfogás. fellármázva. 's alkalma- sint soha semmit sem érő ^quam p&rva saptentta regatur mttndu*" mi azonban sokáig és sok helyen látszott di- vatozni. zápor- J tul. de még fele sem.JMilIy éles szem. csak ne fo- rogna egyéb fen. nem rövid tapasztalás. hogy most. úgy hogy ide az ismeretes. niüly gyengéd tapuitat. és a' körülmények' nem félszeg isme- rete szükséges. mint terjeszteni művészetet és tudo- mányt. olly anyai gonddal ápolt ültetvényeinket hidegtál. hogy most ne csak minden munka ok- szerinti lánczolatban kezdődjék meg 's folytattassék víg kedvvel és így jó sikerrel. milly felette mély tekintet kívántatik olly annyira szövevényes körül- ményeinkben. de eddigi csekély vetéseinket. nem votna akkor baj\ lenne csak az kérdésben. mikép lehessen a* lehető legnagyobb számot anyagilag gazdagítni. az alvó munkások t. feidorongolva vannak — miben én is ipar- kodtam eljárni becsületesen — a' szántás is végbement itt ott. vagy csak arrul szó. mikép kelljen azt tágítni. i. és vajmi hamar érnénk ezélt* Mind ez azonban feladásunknak csak fele. de legtávulabbrul sem alkalmazható. a'lehető legtöbbre ruházni. miután a* gorombább munka ügy szólván már meg van téve. Volna egyedül alkotmányunk veszélyben. '$ annyi s olly külön ámyéklatu elleneiktől óvjuk *s őrizzük is. némi csekély* tán nem legnemtelenebb mag is el tón már vetve.

hogy megszűnjünk e* tekintetben is — mióta gőzöseink naprul napra szaporodnak— az ide- gen előtt kénytelenül görbedni. a . ha tán ismét a1 latint nem akarjuk bevenni — akkor semmi keveseb- bel mint egy magyarság-olvasztóval. a'másik ennél nem cse- kélyebb sőt még jóval nagyobb tekintet. jó magyarok képződnek. *S természetes.'7 Nem fogjátok fel ezt Barátim? Az első esetben. még most sem tehetem. de szoros tudományilag — és in- nen nincs mennekvés — a' jó eró'míívészség' rovására. J s pedig: í(Ha magyar nyelvre állitom az iskolát — és e* tekintetben Istenért ne mystificáljuk mindig magunkat. mert a'ma- gyarság'ma még mindenben olly könnyu. de hi- ! hetőleg elpattant katlan tül légbe repülend az ember.olly szellemi csak. hogy ha valami mással összekapcsolva njujtatik. még is így van. 53 w magyarságot óvni. *s tutija az ég. kifejteni". vagy ha megmarad. ellentétben áll az anyagi javak ?s kivált a1 művészet' 's tudomány' de még némileg az alkotmány' terjesztésével is. és azért itt közbevetőleg egy példa. — Értsük egymást. vagy még jobban mondva: (<egy mesterségesen felállított magyarság-ol- vasztó intézettel» szaporítom a' honi erőmüvet. *s ha illy mélyen nem bírunk Látni körülményeink' szövedékibe. nehogy örökké mystificáljuk a' szerencsétlen hont — ak- fcor a* hazában e' részbeni legtöbb 3s minden külföldi intelligentiát kirekesztek. ha ellenben német nyelvre ál- lítom — és e7 kettő közt választás nincs. akkor a* másikbul nem marad semmi is hátra. és lépjünk le a'politika' mezejéről— a'magyarság' terjesztése mondom. De az itt kijelelt dilem- ma miatt nem tettem. meglehet. Régóta gőz-erőműveseket óhajtok kiképezni ^ és e' végett iskolát állít ui. elpárolg. mennyire nem vettetik most hátra ezen időpont. De a* magyar- ság' terjesztése — ez akármilly paradoxnak látszassák is lenni. mikép meg lesz általa mentve ugyan a* magyar. akkor vegyünk inkább ekeszarvat kezeinkbe.

és nincs ennél semmi magasb szempont: bizony egy cseppet se ! vesződjünk a magyarsággal. tudományt. 's tán ennyi sem. Ha művészetet. a* művészet a' magyarsággal. 54 másik esetben viszont bizonyosan jó erőmfívesek fognak kiképeztetnip de megint — *s itt is ki nem bujbatólag — a' magyarság' rovására. valóban hal- latlan eset az emberiség' évrajzaibaji! A* magyarságnak mostani állása — jóllehet a' ma- gyar nyelv a' törvény' nyelve. nem világlik-e ki csak e* ke* vé&bül is. 's óriási alapot nyer az al- kotmány. 5s természetesen minden efféle esetek- nél. Ontsuk régi alkotmányunkat végkép német nyelvbe. és ezeknek kicsirázásit. hogy az ország minden lakosa vegye át nyelvét. Az ország1 anyagi kincseit akarjuk nevelni. milly kevéssé jár kar- öltve. 's nem nyujt-e ez világot annyi másra: milly ellentétben van itt. terjesszünk német értclmességet. csakhogy alatta örökre el lesz temetve a3 magyar. miheaképest csak e5 kettő' közt van a' választás. és én inkább ez utóbót választani! És kérdem. és úgy 's olly hamar érüiik czélt* mint akármelly nép. vállalato- kat. 's engedjük csak sőt mozdítsuk elő. sajátságit és szokásait. *$ ezen felül nincs más tekintet. és efféléket akarunk terjeszteni 7s felállitni. vagy eró'művészeti tekintetben még egy da- rabig az idegennek maradni zsoldosa. vagy csorbát ütni as ma- gyarságon. ám tűzzük ki honunk német lakosit például. gyárokat. szövevényes állapot. mikép tígy szólván t»neltyííűl szolgál- . de a' diák is az volt (í) — még nem ollyan. ha a n 2 X 2 = 4-et feje- sen nem akarjuk tagadni. sőt mennyire küzd még egyik a* másik ellen. "s nem sokara virágzik a' hon — mint József császár tervezé — de belőle a* magyarnak nem ját több mint sírjára egy virág. miszerint ezen esetben ismét az eroműves lesz in salvo^ de annál bizonyosabban és sza- porábban elviszi a5 magyart az ördög. *s rögtön polgárosítva lesz a' nép. Milly keserves.

ehhez is szép volna járulni. mondom. Ez csak későbbi időkben történhetik. közipari. az ősi privilégiumok' Js af mindent elválasztó régi falak' tötnkelegi építményében honunk' olly sok nyelvű. 55 hatna más dolgok' megkedveltetésére. ligy hogy ha túlhajtatik. a mattul is rút lenne elállani. 1 Szövevényes létünk csak egy kis töredékének rajzíi. mellyhez képest itt ís kellene ott is kellene tenni. vagy rög- tön művészeti. akkor vagy guta üti a* magyart. olly külön vallásu. De nem ám azon mindennap 's min- denben's anynyitul hallott felszínes számolás' útmutatása szerint. Valóban mind ebbül diadalmasan kigázobii. egyáltalában ki nem rekeszthetni. mert ugyan milly egybebonyolódott még. 's valóban sajnál- nám Illyésekkel ölni a' mindig 's kivált most annyira drága időt. kereskedési lombt- kokba szoritatik. eddígelé egybeolvadni éppen nem akaró tarkabarkasága. de hű jóllehet elég felszínes rajza szöve- vényes létünk' egy kis töredékének. 's magyarok közt is vajmi kevés. akármit mondunk ís. jóllehet nem holt mint a* latin vala. '& ekkép elv szerint me- J gint itt a* f elsőbbség* Milly ellentételes szövevény sat. mellyct magyaron kívül úgy sem foghat senki is fel. mellyekbül aa német értelmességct. 'saí. majd nem lehetetlen* De azért még is kell *s lehet is: '. vagy megsemmisííl l Nem szőrszálhasogatás mind ez. ott ellenben nem. de azért még sem erős és általános életű még. nálunk vi- szont alkotmány. mikor a' magyar nyelv — mert a* törvény' nyelve — az egész haza' minden ereibe el is fog oszlani. a' magyarság5 e' lehető legnagyobb olvasztóját. magyarod* ni 's csinosodni egyszersmind.s mert lehet. azért kell. *s egynek rovására sem. tudományi. Ma még akadoz azonban e' vér. . 's hát milly szövevényes állapot még az austriai birodalom' egyéb részeivel! viszonyunk! Ott tettíeg a' felsőbbség és mi tettleg provincia.

ki lehető legotrombábbul fecsérli idejét. értelmi súlyt. az idő. 's mihez képest százszor többször «igen mint K >? 1 nem markunkba szorítjuk a'nagy <*Semmit*. következmény nyel — t. és a két nyúl után kidűlt agárként elszalasztunk <* Mindent *\ Az idővel. értelmi súlylyal. ez midőn bajaink' egy igen mély kútfejébe enged pil- Umtni. hiúság nélküli önismerettel pedig még sokkal kevesebb bír* Mihezképest a' magyarodást. hanem. ahhoz is kellene adakozni. 's kiállító tehetség jóval becsesb mint a* pénz. értelmi súly. 's kiállító tehetséget is erre. sőt szigorúbban. szoros igazságilag. minthogy ezek még most némileg 's bizonyos esetekben teljes ellentétben lé- . 's annyi úgy nevezett «jó gazda}> van hazánkban. felette könnyen magyarázható — bár lehetne min- dent illy könnyen magyarázni— ?s pedig: mert pénzét kiki kezével számlálhatja. 's csak pénzét szám- lálja szünetlen — ha számlálja — azokat pedig soha sem. 's kiállító tehetség' meg. emezt is kötelesség volna v pártolni. 'S hogy olly kevés tekintett még a* gazdál- kodás' e1 felette egyszerű elvébe. Ts tökéletes körülmény* ismerettel csak felette kevés. értelmi súly. 's így ez mint valami lehetetlen mathematice el van tiltva : szintolly kevéssé fordíthatni időt. mihez még is tán olly >J igen szorosan nem kivántatnék meg « sas-szem vagy «Newtoni velő^. kiállító tehetséggé] úgy kell gazdálkodni mint pénzzel. 's keze kinekkinek van. mint általán Téve mi magyarok szoktunk mind ezzel gazdálkodni — mind ezt csak egy egy tárgyra költhetni egyszerre. közc&inosodást 's a] kormányunk' tágasb alapokra tételét. i.f s felszámí- tásához ellenben tökéletes ábránd és hiúság nélküli un- 's körülményismcret szükséges. 's mindenüvé egyszersmind. ér- telmi súlyát 's kiállító tehetségét. sikerrel. arra. nem úgy. És ekkep valamint például egy forintot egy- szerre erre *s arra nem fordíthatni. mert az idő.

ott is. minthogy a' kettő némileg ellentétben áll. alkotmányos lét nélkül viszont úgy nyomorog nemzet. és a' lelkes együttmtmkálástul még mindig olly messze. sze- retném mondani. a" legjobb akarat. már már pusztulásra fajult méhraj. de nem lígy. vagy szolgásáéba sülyed- jtink. egy magában irigykedő. üszponto- suliii időnk. hogy nagy érdekeink' egyikét is feláldozzuk. 's ott vinni elő dia- fiaimi zászlóinkat. 's kiállító tehetségünk'. hol legnagyobb a' veszély. mind értelmi súlyunk. habár illusioiban szabad is. sem eszközölhetni egyszerre 5 de va- lamint a' forint — szoros igazsagilag — csak egy felé fordulhat egyszerre sikerrel. vajmi nemes sebektül vérző oroszlán. mint mi magyarok tengünk hoszszú századok óta. kettős felada- tunk' egyikének mindenek eló'tti tökéletes biztosifására* Kettős feladatunk' egyikének. szoros tndományilag lehetetlen* Választanunk kell tehát. úgy teng szerencsétlen nép. szembe tartva mindent. mondom. mikép itt is haladni diadalmasan. 's ezen felül mind klónk. Fel- hevült vér. férfiú és hölgy a* haza' puszta em- ütésén ? mint nyomorog a' dicső lengyel. hogy t* ú fel is váltsa ma* gát egyenlő beesü áruval: ügy kell fordulni. Themistoclesként kell egy szárnytul a3 másikhoz repülnünk. *s vagy as magyarsá- gon engedjünk ütni csorbát. habár irigylésre méltólag hévül is ott nagy és kicsi. értelmi súlyunk. agyarkodó. . olvasztja egy- be. szabadság.teznek egymással. a' legszilárdabb elszánt- ság erre azonban korántsem elég. Meg kell. melly a* legalantabb állónak utolsó csepp vérét is egy nagy nemzeti érdekre hevíti. mind kiállító tehetségünk annyira meg- határozottak. legutolsó fillérének is. itt egyedül hideg vér és a* csalhatatlan szám vezethet üdvös öbölbe. meg lehet menttni mind a* kettőt. az Egekért ne! mert nemzetiség nélkül. nemzeti- ség nélkül.

úgy marad nekünk Nagy Pál után is vajmi sok és annyi szép tennivaló még. ne tagadjuk meg tőle azon babért. mikor annyi közülünk már rég felejtve 's Örökre elsülyedve lesz a* néma idők' tengerébe. Számos évek előtt mondom felszólalt Xigy. még lübbet. 58 Számosb évek ezelőtt. ha ő többe nem lesz. méltatlan lealacsonyíts helyett iparkodjunk inkább ép- pen annyit tenni. és azért vegyük le süvegín- ? két. azon ismert fontos és nemzeti életűnkre olly nagy befolyású szavakat monda. felszólalt egy Nagy férfiú. és az akkori latin hősök* nem csekély boszaukodására. és ez volt ám még a' sú- lyos Horatius-Cocleskedés. vagy ha Isten segít. minthagy a' nemzetiség' hű me- gőrzése legbiztosabb tál p köve volna a' szabadságnak . neheztclési mormolásaik közt. de adjuk meg azt is mi e Nagy hazafié. inkább a' nemzetiség' mint a' szabadság3 nem- tőjéhez ragaszkodnék. mint honi nyelvünk ügyét. és Magyarország lakosinak hivatali nyelve kire- kesztői ég a' magyar lön. — Hogy ezen hosszá idöj . hiszen nemzetiségünk' megmentésében ő az első bajnok 3 's melly babér. ai>uyi visz- hangra talált a' kimondáskor olly ellenséges érzelemmel fogadott szó. míg végre hosszas meg nem szűnő esdeklései után kivívta az örök természettűl nyert jogát. bár akarjuk bár ne. nemzetiségében sülyedczö nemzet viszont legszebb sza- badságainak daczára Ss csak hamar rabigába görbéd- 4í ne És azóta Js leginkább azóta. vagy minden tekintetben még felette kicsinyek valánk. mely- Jyet érdemié. olly szilárd elszántsággal. adjuk meg mi Istené. mikor mi vagy éppen nem. sőt írigykedés. még akkor is fog Zühlelni halántékt körűi. hi- szen valamint Phílippos elég tag dicsőségi kört hagyó ti: Nagy Sándornak. hogy semmit sem szó rgo l m ázott vérünk olly állhatatos béketüréssel. miszerint „ha választania kellene.

!s ma — mint magyar— tán már nem is volna többé! 1 A* bölcseség vagy erőtlenségünk* szüleménye volt-e azonban ezen előlialadási terv és az ennek küvétkezé- sében! diadal. vagy erőtlensége miatt nem tehetett a* magyar. de csak lassú léptekkel közelíte czéíjához. vagy legalább közvetlen veszély- nek kitéve nincs. okvetlen elfajulását okolta volna a' nemzeti testben létező olly sok idegen nedveknek. . — Min- den rögtönzés. és ha így: mire pontosítsuk Össze minden tehetséginket legelőször is? w Fontos. mikép jó vagy hiányos feloldása. mert lassú elaljasodasának követ- keztében annyi 's olly külön nyavalyákba esett. okvetlen nyert vagy vesztett csatát. Mihezképest most. fejledező életet vagy bizonyos hálált következtet. mellyen a' nemzetiség' dolgá- ban. elég hogy eljutottunk azon pontra. legdrágább érdekinkbe vágó kérdés. mint a' mai ülő áll. az a' fő kérdés: «két czélunknak tökéletes eléré- sére valljon oszolva. és ekkép kettős ér- dekünknek egyike 's pedig az annyival fontosbja félig meddig biztosítva van. bölcseségében nem tett. 59 bán. és a' magyar. aa végkép már csak egyes lelkesek szűk köreibe. vagy központosítva és egymás után. mikép í( valamint chronicus» bajt sem lehet máskép orvosolni. habár nem is tökéletes egészségben és virágzólag. úgy 6 is csak lassan tisztulhata ki sorvasztó és annyira cgybebonyolodott már már erőt vett mirigyeibül. leg- nagyobb szerencse. most nem akarom vizsgálni. de valamikép csak' <(megvagyunk^. és elamiyira. a' visszahatásnak kivételt soha nem szén- védő törvényei szerint. elágozva dolgozzunk-e és egyszerre. pór kunyhókba és istállókba szorítatott magyar alkalmasint nem bírt volna elég erővel diadalmasan ki- forrni mind ezen bajai búi. szapo- rábbat. elvesztett vagy inkább saját lábai- val elgázolt e' jogának visszanyerésére többet.

hely- ben megáll. És e tekintetben modorom szerint. mellynek fó'- alapja a5 fí kíJzpontosítás ?> . ha — és itt képzeljük nemzeti állásunkat mint egy hadnak ! két szárúját— a bal szárny ^a' magyarság" ti. kirekesztőleg a'jobb szárnynak t* L az alkotmánynak olíy állásba tételére . sőt azt olly bévé* hetiemié tegye *s erősítse fel. jobbra balra élűre hátra. 's melly ekkép mint minden léptemben tapasztalni vagyok kénytelen. És ha viszont minden tehetség. minden mástul megóv a megőrizve. kiállító erő kettőz tetve. elrendel- f nünk. hogy nyert helyzetéből ismét ki ne verettessék. mint az nálunk magyaroknál még a' legmélyebben életbe ható dolgoknál ís olly min- dennapi eset. minden figyelmét^ minden szorgalmát. homlokegye- nest ellenkezik a' honban áfufánosan divatozó számo- lási *s itt ott. cselekvési mód- dal — modorom hogy ne mondjam "tactikám" szerint. s pillanat! heveny- zések szerint cselekedni. minthogy egy- szerre jobbra és balra nem fordulhatni. 's a* bizonyos sikerért még becsületemet is zálogul ajánlani kész vagyok. de arra bizonyosan vezetőnek is. sőt ha lehet százszorozva* vagy pedig mert ebbül egy sem lehet. nem kellene a* dolgot 7 a* puszta * véletlennek" átengedni. idő. "s ennyire a* bal szárny. Mindenek előtt azt hiszem. azt hinném legtanácsosb- nak sót a' végképi diadalra azt elkerülhetlenül szük- ségesnek. min- den kitelhető erejét egyedül arra fordítja. hanem munkásságunkat okokra állítva ki- merített terv szerint volna illő és czélszerű. minek apo- dicticai igazságáért élni és halni. és a j mennyire felfogni bírom fl a* logikai egymásután". 's eló'nyomulás helyett magát védlő hely- zetbe téve. olly kifejtésre pontosít a tik össze. mikép ennél fúhassuk meg a1 hala- . értelmi súly. mint a' török ellen Ko- márom vala pajzán tréfát űző szüzével. és a f jelen esetre alkalmazva.

?s mi több. úgy fog előbb utóbb kisülni igazsága annak is. 's viszont. hogy U l. ezen óriási súly — vagy tán máskép vau? — egy felette csekély súly ellen* Kér* dem most — és én nem foghatom meg. vagy más szavakkal. mert theoriáznak praxis nélkül. mert kicsi- nyek. hogy egyéb sorvasztóirul később szóljak. hogy általában honosimnak oUy kevés istenáldásuk vau ezen átkot át nem látni — kérdem józan tactika-e. ha = egy font magyarsággal nagy hetykén kiállunk. vagy más szavak- kal : valljon jó tactika-e. ezzel nyomulhassunk elé diád alj hihető- seggel. Igen. Elhiszem. és ezt nem kerülgetjük inkább. melly szerint a* bal számyníik — a f magyarságnak — egyedül védlo. Ue egyszersmind azt is Liszem. ezért nem sikerül soknak sok. okaim ezek. kicsinséges külön bő z tété s-. vagy practizálnak doleges theoria híjával. a* jobb szárnynak — az alkotmánynak — viszont haladó szellemben kellene működni. mit most mondok. A' magyarság' ellenében. nem ritkán megint a' szintolly világos cselnek áldozati. ha ezen kis súlyt szüntelen! egybeütközésbe hozzuk a' határtalanul nagyob- bal. valamint a* kér- désben levő bal és jobb szárnyi nézetem' helyességét — ha erőm bírja — meg fogom mutatni. azért nyernek az emberek ez életben általán véve olly kevés kis és nagy csatát. mert semmit nem képesek magasb *s mintegy költői szempontbul fogni fel.dási tárogatót. és ez vívja ki nagy csatánk 5 sikerét* fl Rosz költői kép-. 's abban el akarunk olvasztani . hol nagynak kellene lenni. hol jobb volna gyalog járni. a*németség áll. hasztalan sopliismakéut* fog bizonyosan a* most előadott sok által becsméreltetni. Mi pedig a' kitűzött csatarendet illeti. hiábavaló theoria-. azért sikerül nekik olly kevés 's törik annyiba késük. "s viszont felhőkben nyargalódznak ott. mivel végre sokszor a' légvilágosb igazságnak sem engednek.

hogy az efféle vegytan-elleni vagy inkább bölcseségtan-ellení kísérletek által az egy font magyar fog olvadozni okvetlen és nem viszont. mások éppen nem látnaks vagy nem akarnak látni. 's a' németnél értelmi súlyban annyival köny- iiyebbck» és ue kételkedjünk. mint bizonyos a' meggyőzetek Hol mutat- kozik itt isteni szikra. de ellenben felette jól lá- tom azt. 60 font szlávval egybefüggő tótot. mit. velünk lehető legnagyobb összefüggésben levő németet. de to- vább a' családi élef köreibe — ha magáiul jő. mi viszont leggyengébbek vagyunk. 's ha találok valamit. de még a* legközönségesb ész- nek is működése? Bizonyára én sem szikrát sem velőt ebben nem találok. szinte % fonttal egybefüggő olá- lioi. őrizzük ezt. nehogy a' visz- szahatás* törvényei szerint tűzzel vassal ismét vi&sza- verettessunk 's megsemmisittessünk. 02 = *A font tótot. hála az égnek — ne kényszeritsük tűzzel vassal. fenyítéket érdemlő gyer- mekekként gyenge fazekunkat minden fazék sőt a' szláv és német kőedény ellen is. rüvid idő alatt törött cse- rép lesz a' magyar* Miért pezderkedni tehát ott megtamadólag. — Hol vannak itt a' bihc- tőség számai. hol ígérkezik itt siker? Én sem hihctő- séget sem sikert nem látok. 's hogy üssük csak lágy velejü. hol az ellenség éppen legerősb. és ekkép részünkre a* győzedelem éppen olly lehetetlen. úgy látszik. Ví font görögöt. Várjunk valamit att időtíil is? és mindenek fölött — 's ez a* "józan tactika* — vigyük honunkban! más népékkel! súrlódásunkat olly me- fjj hol mi vagyunk erősebbek 's ők a' felette gyengéks . és végkép 40 font németet. V* font oláhot. mi számban annyival cseké- lyebbek. 40 font vallásrokonnal egybcfiiggó' gö- rögöt. az valóban valami egészen más* "Nyelvünk* tör vény és kése által a* magyarságot ille- tőleg meglehetős állásba juttüüunk.

Mi Ily felszínes. németnek azt mondom: "légy ma- gyar". szlávnak. kérdem .rászedésck. 's ha rongyos födelén nem esik keresz- tül az eső. lehető Icggyalázatosb tettnek hirdetjük és kiáltjuk ki. miután mi is leggyengébb oldalunkkal akarjuk őt behálózni. minden esetre künn fog ázni a' szabad (!) ég alatt. minket viszont az Ő constitu- tiojára (!) csábítgatni. mert hiszen még most is mindennap történik. vagy jobban mondva "történik". melly alatt 80 ezer kivált- ságos család áll. miután mi ötét magyarságunkra csábítgatjuk. És a ? magyarsága illyfélc nógatásink közt nem jut- hatna-e eszébe németnek.ss — fájdalom — haza . és egyeli semmit. mi nála a' leggyengébb oldal. ő azonban a' csábítandó vagy a' már megcsábitott. a'magyarságot maglikba. és más argumentumot neki felhozni néni vagyok képeSj mínt „stat pro ratione voltmtas" vagy hogy az valami különös nagy boldogság régi magyarnak születni. i. de hatóm mögött nem fog-e ka- czagni. hogy ők ismét bevegyenek minket. Előre tehát a'jobb szárnynyal! Ha most tótnak. kevéssé megemésztett nyers fogások mind azok. szárazon áll. mikép ő abbnl magát kivetkeztesse — nem- zetiségébül — míbül a' kivetkezést mi. nem volna-e jó gondolat. és ha eszébe jutna. ha vérünk által történnék.1. az az. . mint <*légfogások'% ön. vagy új magyarnak felkenetni. ha o viszonlag azt akarná velünk elfogadtatni. és ekkép a' régi koro- nának tagjává válni. 's valljon miért vetkez- tesse ki magát? Egyedül azon ok miatt. mert az ország- nak alkotmányos födele van.1 az alkotmányira. mik e'részben elkövettetnek. de még hahotára is fakadni azon. mind tót mind német ha szembe nem is T mi egyébiránt szinte meglehet sőt hihető. különös kö- vetelésen. t. de azért nem is egyebek. vagy más szavakkal: vegyük be őket alkotmányunkba.

sőt teremtésének közbevetése által imádni. rokonszeretetre olvadozhasson is. néki azt végre inkább mint valami felette becses árut ajánljuk: nemde egy kissé jobban értjük a' dolgot. és ekkép minden velő. németet 'sat. mi a' nyilványos élet* körébe vág. mint kiki legin- kább győzi szuszszal. és így cselekedve. a' nagy természet. ha illy módon édesgetjük a* tótot. hogy a* magyarságot mindig mint valami ha- szontalan terhet akaruók határa csatolni. némethez. és a* magyarhon' egyéb véreihez így szólok: «Hazátok nektek oda kun is van. csak ide ben. németül. és ennek fő vonási legyenek ezek: Beszél- jen kiki tótul. némethez 'sát.ügyüukkez. miieden hilü^ kölcsönös meg- becsülésre. valamint a' négy fal közti szabadon gya- korlott vállasok is az Isten' egének tág boltozatja alatt mindig csak egy érzelemre olvadozzanak. de arra is. görögül. és azért lépjünk egyezésre. és az Istennek nyílt ege alatt minden nézetű. oláhul. egy nagy nemzeti érdekre forrhasson egybe: ám terjesztessék Hunnia határai közt a' magyar alkotmánynak áldása mindenkire. honszeretet és a'dicsőség gerjeszt. még is elhas- son végre jótevő melege* " Ha így szólunk tóthoz. vagy fia. azaz. bár- milly csekély részben 's milly lépcsőkön. ügy hogy aj legkisebb se legyen abbul kizárva. és a* helyett. mellyet az erény. de bírunk mi. sőt sanscrit nyelven bár házi körében . nem különben kinekkinek legtö- kéletesb szabadságában álljon négy falai közt a' iiagy Istent közvetlen. Ezen gyönyörű engedményekért folyjon viszont mind az kirekesztőleg magyar nyelven. egy kissé mélyebben hatunk a' következmények' gyöke- . latinu]. és azt nem erőltetve de szívesen cselekedhesse is sok. minden kebel. a* szent háromság. de nekünk nincs sehol. alkotmányt viszont Ti nem birtok. — Hogy pedig legyen is ok magyarul beszélni. francziául. 64 Ha ellenben tóthoz.

az ügyeden kisértőn jó ízűt kaczag* Mind addig. nem könnyen mondhatni "hová: büntető vagy őrült-házba inkább illő* tettei 's agyafúrtságai némi kormányozni csekély magukat nem tudó. Antal pedig af szegény ördögön . melly köz alkotmányi kifejtés által. németnek 'sat* apárul fiúra átszállt bizony már igen rósz szagú ereklyeként csak azt pengetik ííilébe. szóval: mindent elkövet. mi egyedül a' köz megvetés mindent lesújtó hatalma által történhetik. ki elidegenít. csak azt törik meg nem szünőleg orra alá. mind addig ne követeljünk hozzánk hajlamot. a' csinosodásnak ma- gasb fokára is emeli a' magyart. azt az erőszak' legrémítőbb láng- tizönében törtetik elő. de koránt- ? sem a magara hagyott időnek. mint cselekszik sz+ Autói' némi képei után itél* ve — minek csinyját egyébiránt soha nem tudtam fel* fogni — bizonyos és szerep eb ül tökéletesen kiesett csá- bító. 's ekkép nem cselekszenek kü- lönben. sz. Jövendőnk* biztosítása végett tehát most mindenek előtt alkotmányunk' minél előbbi Js minél tökéi ét esb ki- fejtésére. ijeszt. émelygést okozó. hogy szelíd. megkedveltető világba állít- nák a' magyarságot. mint hazánknak üstökös csillaghoz hasonló azon propagandistái — ej be szeretnék nevezni néhányat — kik a' helyett. és aunak a' lehető legnagyobb számra ruhá- 5 . hogy a' tót nem ember. graeca ftdes nulla fidesf és a* svábot elijesztő vázként már a' gyermeki velőbe csepegtetik be mint valami felette ocsmányt. 's csak egyet felejt: *nem csábít5* és azért— német példabeszéd szerint — elvégre ^hosszú orral" odébb is áll. míg illy 's számtalan efféle. hanem azon jövendőnek. vagy éppen irántunk őszinte részvé- tet* Mind ez csak az időnek lehet munkája. szorongat. mind ad- dig. míg tótnak.reibe. *s még is nemzeteket refor- málni akaró elhízottaknak a* divatbul gyökérig ki nem kopnak. kétségbe hoz ugyan. kínoz.

mellybiil mostani állá- sunkat. a' görögnek kincse. okvetlen semmi többet nem lesznek sajátink. mellyel a' tótnak száma.— Az alkotmányi szárnynyal tehát elő. mint saját magunk. és mint az ed- dig. de éppen ellenkezőleg. de ezen előbb utóbb 's tán hamarább mint gondolnók. És ez volt azon szempont. és a* két legnevezetesb érdekünk közti elsőbb- éget fogak fel honunk* legjobbjai. azt hiszem. már el volt 's el van döntve. és melly nyo- másnak ellent soha nem áll — kivált most midőn semmi nem alszik többé. hogy t e n n i k e l l . jóllehet felette darabosan Js korántsem fcimerítőleg előadottakkal. mihczképest miután az. mellyék a' ke- leti kérdés' megbomlása előtt még mieink. 66 zására kell törekednünk. hogy midőn mindenkit maggunkkal Jdbékrl- tetüuk. és azon napokat hasztalan engedjük peregni le. Js pedig: mert semmi egyéb által nem kedveltethetjük meg mind a* magyarságot mind önmagunkat könnyebben és többekkel. éppen nem azért. sőt minden tuléberségre forradoz — ha az alkotmányos sáncz mögött <HEa' magyar szó a' törvény' szava M nem áll. elég tisztán kiviláglik. és ekkép semmi egyéb által nem mozdíthatjuk olly sikeresen elő vala- mint nemzeti ügyünket j úgy saját hasznunkat is. nehogy időt veszítsünk. és a* németnek ér- telmi súlya olly aggasz tói a g gyakorol rá. hogy a' magyarság az alkotmányi szárnynak dia ti ál a s eló're- vitele által kibontakozhassak azon nyomás alul. csak arról forgott a' kérdés 's még ma is csak arrul fo- rog: mit kelljen tehát alkotmányunk' kiképzésére tenni? és ezen «mit w mi módon és milly rendben volna esz* küzlent legczélszerűbb. ha addig nemzetiségben és nemzeti- ig meg nem szilárdulunk. bekövetkező ese- mény után viszont. mik körül forog az egész. 's melly sánczbul ha ittas oe- . legfőbb palládiumunkat a' magyarságot elhanya- goljuk. 's ugyanis azért.

vagy jobban mondva vérünk' pri- vilegíalt (!) töredéke mindenünnen. ha mondom. ne szorítsuk végkép még jó időben Hunnia* min- den népét emberszerető szívünkhöz. ne használjuk azt emel- tyűül. de végkép abbul is kiveretik ismét: mert boruljon csak ránk az északi népek3 áradásival a1 keleti kérdés megbomlása. vagy azon tűi kalandozni otrombáskodik a' magyar. ne kételkedjünk: elkerülheti énül olly szűk szigetre fog szó- rítatni végkép vérmik. ez azon elhatározó mindenek előtt fontos kérdés. becsület'. mint bármilly dicső hős tettektül. sót még saját fajtánk ! által is. hogy még azon túl is ha- ladjon. még nem tévé. míhez- képest mindenek előtt azt kell vizsgálni: tulaj . mellynek neve koporsó* 'S azért a' honszeretct'. okvetlen nem csak a* sánczig vissza. vegyünk ki addig — magyar* Ságunk* mindenkire felkényszerítése által — mindenkit béketürésébül. mint a leghosszabb 's legdicsobb életnek induló is. és ne féljünk. mint a' be nem tanult bármi fényes bajnokság: úgy függ nemzeti haladásunk is sokkal erősebben tactíkánk' józanságaiul. az erény* szavá- nál fogva. az érintett tőr vény' sáncza mögött nem áll. mielőtt a'jobb szárny némileg ki uem vívta már s a nap* sikerét. Hideg meggyőződésein szerint. mellynek jó vagy rósz megfejtése körül forog jüvendó'nk. Js viszont ne tegyünk alkotmányilag sem- mit. előre a'jobb szároynyal — az alkotmányival* — De valljon mikép? És ez a' napi renden levő. idő előtt leli magát egy felette szűk és felette sötét hat deszka közti űrben. vagy Ikarosként erején túl emelkedni bizakodik. valamint igazi csa- tának sikerét inkább a* jó számolás és mesterség dönti el. azaz: szabad foglyokká önkény alatt álló rabok helyett. és a' magyarság' elleneit nagy számban w "alkotmányi foglyokká .gédtül ostorozva kilépni mer. ne tágítsuk annak alapját. ha az önfertőztetés bűneibe sűlyed.

's az alkotmányi mezőn egy szép diadalt nyerni a' másik után. — azon ttrodalmi kör. miszerint millióknak ftrömkönyííkkel rivalgott hálája között az egész emberiségnek tapsát és saját legnagyobb hasznát biztosítod magának. mert hiszen az nem egyéb mint Magyar- ország' alkotmányos rendé. senki kétségbe nem hozhatja. E' feltétel' megfejtése. biztosan lehetne haladni is. '$ kivált annyi és olly mély tudományokkal szorosan egy- beszőtt * valami*. hogy tulajdonkép mi ezen szárny 's mibül áll. a* tiszta akarat nem elégséges többé. 'e valami kis ^hivatalra* emelkedni. *s mellyben csak felette szor- galmas 's állhatatos munka után lehet egy kissé fény- degelni. Igen. a' felelet nem nehéz. nem csak nem könnyű. ugyan mibül *s milly elemekbül áll. só't — mert egye- dül számok dönthetik itt el a' kérdést — a' szív még olly nemes ömled ezé sínek. kinek esze félig meddig kellő helyén ül. olly szövevényes. a' rendbontó selejteseket sújtva. 's másodszor kitervezni: ezen elemeket mi módon lehetne annyira kifejteni. 's azt véle meg kedveltetni. de olly súlyos. Már a' második feltétel megfejtése nem olly könnyű. jóllehet arra felette sok különös ügyes* séget képzel birni. mellyet sokan mint a3 nem legmulatságosbat. azaz: melly a' * nihil de no- bis sine nobi» w paizsa alatt van* — És ezt. olly egymást értő. mondom. a* hazafiság még olly szent gerjedelminek varázsa is határát leli. hiszem. nagy kő* . egy mást védtf tömött phalanxba egybeolvasztani. 68 mi ezen alkotmányos jobb szárny. míkép azzal aztán a' királyi széket védve. hogy t* i* mikép lehetne ezen egy 's még is olly külön árnyéklatú testületet legszebb hivatásával megismertetni. hatalmának határát leli itt az olly könnyen a' józan tit' vágásibul félrevezethető szív. hogy itt útmutatóul a9 tiszta szándék. — Mi az elsőt illeti. és közvetlen Js kirekesztői ég a* min- den szenvedelmekbül kibontakozott észnek kezdődik uro- dalmi köre.

az itt ott mutatkozó túlhév a' rendes korhűi ki ne törjön. 69 vetkezetességgel kerülnek. valljon mit fog ta- uácslani ? — Okvetlenül azt. a' sokkal nagyobb Számot felette hasznos és ekkép illő vagy legalább meg- bocsátható. sőt le ne peregjen. midőn a'kivált- ságos rendnek leghatalmasbjai és a* nagyobb szám teli . És eszünk. midőn minden jelenség mutatkozik inkább mint az álom- kórságé. *s mellybe ehhezképest lépni kínekkinek hasznos. ha- nem rendes forgásban tartva. nagyobb számokban boldogitni bu- zognak. melly azonban még is. vagy más szavakkal: a' helyett hogy. de ne is ingadozzon. hogy valamint 10. habár ez titokban nem is. nehogy hevük rósz számolás miatt több átok- nak mint áldásnak legyen forrása. hogy t. a' túláradozó élet határt leljen. azok- nak pedig a* lehető legszentebb kötelessége. okkal móddal a' legélén- kebb mozgásra emeltessék. szóval: hogy a* megindított erőmű ne csak haladjon. a' feltett ^niiképre^ néz- ve. szóval: valódi és tartós jó áradozhat. minden szenvedelem hallgat. lehető legerősebben fel- riasztani. mint 10. sőt egyenesen kötelesség volt. mellybül az emberiségre becsület. kik ember- társaikat boldogítni. És ekkép e'körbe kell lépnünk. gyáva önfe- ledésébiU erősen. 12 évvel ezelőtt ezen rendnek mély álomkórsága a'felébresztést. hogy af szenvedelmek csilapítassanak. felkínozni. erősebben. azaz: eszünket minden szenvedelem nélkül kell használnunk. mi módon haladhassunk honunk9 alkot- mányos rendével l égd i ártalmasban. dicsőség. minden mellékes tekintet. akár- 3 ki mit mondjon — s ez később tán jobban ki fog világ- lani — azon egyedüli. ismét azon kell iparkodni mindenek felett. 12 évvel ezelőtt a' kiváltságos rend' kötelesség-felejtett tagjait. és csak a9 szabad ég alatt történhetek: ügy ma. ha bennünk minden hajlam. i. ar felrázást tette legsürgetőbben szükségessé: úgy ma. t* i. haszon.

mint nem kevésb bn'n cselekedni. tenni kötelesség volna. illy körülmények között. fel&íuzá&ok. vagy nehezebben halad. sót tökéletesen meg is állapodik. és azon még sokkal fontosb tekintetnél fogva — melly a' 10. ember nem isten. és csak azon 3 múlik a dolog. másokat cselekvésre buzdítui. *s szintúgy min- den anyagi mint nemkülönben minden szellemi dolgokra az egész világi egyetemben. miszerint például a' túlhajtott gőzerőmünek sem kőszén sem tűz. vagy a' szemrehányás' fiilánkit. Mihezképest nem tenni. és pedig azon felette egyszerű okbul.fs úgy fog holta után ~ mert élőrül élők közt nincs igazságos Ítélet — emlékezete áldva vagy átkozva lenni. illyes felriasztások. hogy kétszer kettő nem tizenkettő. helytelenül erejét ismerve vagy azt túlbecsülve — és azért itt magába téréssel és komoly figyelemmel kiki tartozik önmagának — úgy fogja kiki mellében érezni a' megelégedés melegét. 70 van a' legjobb akarattal «mindent tenni». . 12 év előtti időkre úgy illik mint a' mai napokra. mi természetes hajthatóságán túlhajtatik. de éppeü ellenkezőleg gőzkirekestés kell. éppen olly bűn. helyesen. de meg sem bocsáthatók. egy nap nem nyolcz nap. vagy kénytelen megbomlam. midőn az «ab- banhogyás* lenne szoros tiszt. *s ekkép parányi kis ma- gyar erőművünkre is — hogy minden. 's ezt a'mint ki felfogja. mikor tenni kellene. nem csak nem hasznosak és nem illők.

és ekkép hátat fordítván gondnak. nem azért küzd lelkem. honunk1 állását: megsemmisítésre vezeti a'magyart. Valóban nem. ha leg- nevezetesb czikkeiben homlokegyenest megfordított. mellynek ők tagjai. mintha magammal tisztában nem volnék. vagy felhevült és se- hogy sem fékezett képzeletüknél fogra. magyar egün- kön égi háború és zivataros idők helyett a* tavasznak legcsendesbj leggyönyörtelíbb napjait látják hazánknak jó szívü de hibás szemű optimistái. kik valamint ilem vették észre. 's mi Ily nevetséges volt akkori hajlama. 's magasb szem- pontbul nem fogja fel nemzetünk' egybebonyolodott lé- tét. Nem úgy én . f is szaporábban mint gondolnék j más részrül kínosan . tö- kéletesen ellenkező tactikát nem követ. kínaim' oka: «látni mint ború! hazánkra vész j ss nem lelni magamban annak elmcllőzésére vál- tig eróV Világosan áll előttem — *s mennyire irigylésre mél- tók lehetnek azok. már már rothadásiak indult: úgy most sem vesznek észre semmit. jóllehet felette szűk. De nem azért epedez keblem. hogy a' Pesti Hírlap . müly szórakozásra méltó szerepet játszott M* The rés iá alatt a* magyar. hogy azon test. később ismét azt nem vették észre. kebellel és kimondhattad bel küzd es ék közi Írom e* sorokat. alkot- mányt és nemzetiséget tekintve. mert — világosan áll előttem. de rajok nézve még is elég tág körében. víg kedvvel keringnek felfogásuk'.

tán az istenek. így beszélnek *s kérdik: „valljon mi nagy jót tett a 5 hazának^ Ujjhuzása a' kormánynyal nemde majd végzavarba hozott. korlát- lan mint a' képzelet. Mint áldozat mutatkozik ő a* fiatal képzeletben. Nem fog ezen bálvány* ereje ugyan mindig tartani. hogy megljasonlásnak ? elágzásnak oka ne én legyek. olly világosságban s olly kímélettel állíthatni. mert valamint mindennek sőt a1 legjobbnak. ő mibe bonyolított volna már. ft' körülmények' játszi fordu- lata. kik őt a* felhőkbül csak hamar leszállítandják a' földre. 's bi- zonyosan termem is. áldozat. tigy neki is megvannak ellenségei. *S íme innen származik kimondhatlan keseríí elcsüg- gedésem. magát szereti-e inkább. érzem az agyag' súlyát — oh miért -nem bnntakozhatik ki lelkem belőle! — és kétkedem: ki fogom-e azt. *s nem törik. melly polgári pályámnak eddig is kalauza volt. kiket a' véletlen. ki tudja. *s hagjj veszni inkább. melly a j nemzet' legszentebb jogaiért szenvedett. 's ha nem segítnek a' nagy istenek. tiem szakad-e eddigelé minden? f i f — ^Szen- vedett ő négy falai közt" — mondjak — „de mit szen- vedett? hiszen soha elzártnak jobb és kényelmesb dolga nem volt. mint az ömledező szívnek határ- talansága. 's ekkép hatalma korlátlan. ha szünet nélkül nem hallanám bel- sőmben azon szózatot.Könnyen jutott ő ezen oelebritáshoz". — 5 . mi- nek igazságáért halni sőt becsületemet kész volnék kocz- s káztatni. *s mellynek ék kép most is akarok engedelmeskedni* Vezess tehát ma is biztos öbölbe isteni ihlet. mint ártani a' köz ügynek! A* Pesti Hírlap' szerkesztője —és ki fog viJáglani. vagy a 3 hazát — azon halandók 1 egyike. mit szenvedett ahhozképe&t mennyit tní szén- . egy különös és a' szokottnál ma- gasb fény körbe állítanak. mellynek soha sem tudtam ellent- állni. midőn hallgatni 's egészen visszavonulni a' nyilványos élet' mezejérül volnék leghajlandóbb.

tartós vagy múlandó. melly végkép mindent megtör. és némi . ő a'kedvencze: ő adott mindcjinek jobb for- dulatot. mint a' millyenre felemel a'sokadalom' képzeletereje. hallgassanak csak rá. az országi szolgálatnak szentelvén?" JS ekkép. mert száz illy hang emelkedik ellene 's még száz. minthogy annyi minden esetre bizonyos. Ma azonban a' fiatalabb legpezsgobb vérű nemzedéknek ő a' hőse. ő fog minden bajainkbul kirántani. a' dicsőség* és valóság' isteni lakába vezérleni a? magyart! Szavai tehát. és el- hiszik . szavai tehát. ?s százszorta szerencsés az. minden fúldi gyarlóság 3 elá- rulása nélkül. és nem kételkednek. ő menté meg a' hazat. 's mielőtt a1 közvélemény' varázsa ismét megszűrni éks míg az illy magasra felemelt az embereket sokszor tud- tok tán akaratjok ellen is szerencséjükre vezethetné. ön- ként zárkózva négy falaink közé. fény és köszönet ? s a' nélkül. hogy e* fénykor e3 pillanatban — és Magyarország' pillanatai drágák — környezi őt. bíívereje sem fog tartós lenni. *s ő fogja. de annál dicsőbb arra nézve. diadalmasan csak addig is fentarthatni. 1 ki fényköre elébe teszi az emberiség hasznát. sórt rögtön kettétöri annak varázsát.ved tünk hosszú évek során keresztül. ezen varázs tart. kik e' bűvölet' köré- ben léteznek — és ezek1 száma nem kicsi — axioma- fényüek. Valóban felette nehéz tiszt. és mind azoknál. ígérje nekik magát a' mennynek országát. az mindegy. ha abban egyedül a* nép T tümjénzése. — ígérje nekik a' foltV minden kincseit. éltünket az országi tudománynak. mert legyen bár e' fénykör érdemlett vagy bitor- lott. hogy valaki csak észre is vette volna. és ckkép mindig kész abbul kilépni. Mert vajmi nehéz tiszt olly magas röptét. — Illy hatalommal emelni lehet d« sülyeszteni is a' hazát. és csak a' ntibbc nem levőre» nincs hatása. má- zsanehézségüek.ki- nek illy szép hivatás közt az első sikerül. míg ezen fa s cin a ti o.

1 bal de kedvencz ítéletek megerősítése. szepló'tlen tisztaságuaknak. ki minél erősebben érintetek köz taps által. hol a' közértelem' súlya olly parányi.) — mind inkább Ts inkább bele is édesgettetik. felfogásai axiómáknak. annál inkább kétkedett felfogása* helyességén. vágyai. . *s abba elvégre úgy belé is sülyesztetik. kivált ha érzelmei szent s ugatásoknak. *s viszi és sodorja Őt. hanem azon ki nem gázolható tévútakba. i. Népszerűséggel egész életén keresztül soha senki uem használt az emberiségnek *s hazafiainak -annyit. szenvedelmeit követő. sem lehet népszerűséggel ilíy lelkesedés nélkül használni sokat. tle nem ám azon képzelet! mennybe. hajlamai. és szaporábban mint gowlolnók. ^Első $%av&nál eyg nemzet* figyelme vomií rtd> egy nvm- %ef bfaalnia fordul föté. rs e/fő léptében felkarolja öt urna roppant erv£í (Pesti Hírlap I4 dife sz. és az ész' kö- rébe vissza nem tért nép — de egyetlen egyet sem véve ki — okvetlen eljutott. mennyit használhatott volna.) — igen — í)^*ű" rolja ót ama roppant érv fi(. *s melly téviitakba ennél fogva aas olly kevéssé kifejlett magyar is minden bizonynyal eljut. a% ébredéi korában^ egy nemzet- tel yifteresen még atak jót sem tehetni^ (Pesti HírL 14-ík sz. *s mennyit tán használt ma- gának. ha magát mint lelketlen törzsök felkarol- tatni engedi. ha népszerűségét valami tartós jónak elérése végett áldozatul hozza vagy erre legalább mindig kész voltj és ekkép Magyarországban. t. és az ábrán- dozások1 illy édes mámorába a* nép — Aminthogy nép- sxerüség nélkül ma már. meri ha valahová. mely- lyet a" forró vér olly szép színekkel fest. vagy legalább "kiszcpítése* által tarthatja fen magát. mellyekbe eridigeié minden féket szakasztott. irányai végre okvetlen üd- vösséges czélra vezetőknek és minden kivételen túlé- rnél ke de ttckn ék hirdettetnek bálványai által. a1 népszerűség. mikép jaj annak aztán. valóban ide illik Phocion* nézete.

mint valódilag használtak az emberiség' kifejté- sének azon bajnoki — és azért hálaérzésse] rebegi ne- vüket nagy és kicsi. mettt/ nép&zerü&éggt mint c%élt Vü- ftáitss^—igaz. kik az igazságnak vol- tatok felszenteltjei. ?s rsak holt testü- kön keresztül indulhatott a* szenvedelem odébb* „ Hiú törpe lélek. soha áldozatul nem hozák. jóllehet nem olly ritka — „rfe roas számolö) ki a&f könnyelműn . vérükkei vásárolják meg az örök igazság' diadalát. '$ valamint rablánczaiban hírdeté egyik közületek a' föld1 keringését. magas és alacsony — kik? ha kel- let. azt soha nem koczkáztaták. valljon nem sodortatmk-e el a1 feledékenység' tengerébe. mint fejedelmek' kegyelmit lábaikkal tapodtat. f nem. vakon nőm lióflol. vagy nem használták-e a? sokaság3 ittas felhevülését inkább Sítját énes cselük* elérésére. «minél tovább ne». kik életkori népszerűségüket mindig 's a' sírig féltékenyen őrizve. de az egész emberiséggel is szembe szálltak. — Üdvözlet nevetekre ti feldicsőúlt árnyak. az állandó jónak Őszinte eszközlésére. s szent f elmarasztalásukban a* népszerűséget úgy. sőt „népszerűségét mint ros% számoló még könnyelműen cl is jáfsza^* (Pesti HírL ik I4' fiz. kitűzni a' határt. *s kimondhatlanul rút. hogy hazajutnak. vagy a' rom-istennek áldozatára. mintsem a1 köz. a* néppel nem kevésbé mint a* hatalom' fénykürével. 1 ki a nép — olly csalhatatlan (!) — ^inspíratioinak* va- kon nem hisz. íiz emberiségnek tübb hasznot haj- tottak. 's jó hatásuknak semmi nyoma. Nevezzük meg őket — e' sírig népszerűeket — 5s mutassuk meg. hogy ember- társaik' javára 's ha másként nem lehetett.) Nézzünk vissza — mert élőrül élők közt nincs igaz- ságos ítélet — 's nevezzük meg azokat. és tömlöczébe löké vissza őt n' butaság: ügy mertétek ti is daczolva a" asantok1 mint nemkülönben daczolva a7 nép' dühének.

mikor 's milly áron váljék meg mind az egyik mind a'másik hatalom' körétül. még szoros kötelesség is. mint a* hatalom' fénysugara. és a' nép tömjéné. kik földünk' mind anyagi mind szellemi kimivelödését leginkább eszköz- 1 lékj 's kiknek lépteit Berzsenyiként „A jobb 's nemesb lelkeknek útján. merre erőnk "s inaink vihetnek" kö- vetni kinekkinek kötelessége volna. t. i* az Önniegbecsülhetés 's as lelki csend: mindaddig hatalmi fényt *s népszerűséget bátran alkuba bocsáthatni. melly mint minden szívom- ledezés száz árnyéklatú. száz negédu. i* a nép- j szerűség. illyest. Az emberiségnek azon előkelői. mihezképest egyedül arrtd fo- roghat véleményi különbség. sőt azt alkuba boesátni még kell. mi felette becses. mi tu- lajdonkép nem sajátunk. valljon ki. t. hanem mennyire bírtak olly drága áron adák el. mivel bizonyos pontig felette sok jót inivelhetni. ü könnyeimül ég vagy egyáltalában eljátszani* nemcsak otrombaság. sok- kal kíváiiatosb is van. dlk (Pesti Hírl* 14 sz.) ez sem kevésbé igaz. Míg tehát emberek közt valami sokkal édesb. mert kön- nyelmüleg ollyas valamit eljátszani. csakhogy 1 w itt az a' kérdés: «mi a könnyelmű eljátszás . mi kinekkinrk ön t api nta tatul 's önbelátásátul i csak hogy éppen ii^y fo^ja a' jövő kor kárhoz- . kik őket semmivel sem gazdagíták. nem érdemiének — de még ajándékban sem. ha a' szenvedelem vagy felíű- rul vagy alúlrul akarja az igazság és a' való ellen gya- korolni undok hatalmát. az istenektül ránk bízott tőke. kinaik és vérük az emberiség' valódi hasznáért a' lehető legnagyobb uzsorával kamatozzanak vissza. de valódi bűn. a' f véletlentül. miszerint vágásbuli kivetésük. mondom. a' nép kegyelme. de jobbára ránk bizott töke. a' nép* vagy a* ha- talmasok' kegyét azonban korántsem játszották el — mert hiszen így embertársaik* háláját mint ollyanok.

arra is kész — *s nálamnál roszabb lenni nem fog — hogy valamint én mertem. ka- tonai fenyítékhez szokott. de hazámért lelki függetlenségemen kívül mindennemet koczkáztatni mindig kész valék és kész leszek: szintúgy van és szintúgy lesz a* Pesti Hír- lap3 szerkesztője is mindig lelkesítve. mellybe Őt jeles tulajdonai 's kitűnő elmebeli . tudom a* Pesti Hírlap' szerkesztője hátrahagyatni magát nem fogja engedni — sem felülről nem függék ekkoráig. lelki felemelkedésben. sem határtalanra ki nem tüzek. és bizony mondom. és magas lel- kesedésénél fogva hiszem. még hazájának boldogságáért sem bírt kilépni fénykörébül. de a'lehető legvilagosb ég alatt szembeszállni a' nép* legfelmagasztaltabb kedven- özeivel. 3s mindezekre ha- sonlóan kész—egy cseppet sem kételkedem — miszerint fénykorét. A' Pesti Hírlap' szerkesztője mind ezekben — ha személyét nem állítja a' köz ügy fölé. nem is fogok hordoztatni síromig. 's alkalmasint egyedül azokat fogja dicsérni. kik ingyen vagy csupa képzel e ti semmiért áldozák fel magukat. sem alulrul nem hord óz tatám porté- ka gyanánt eddigelé. és ehhezképest kisszerű szőr s zálhaso gátasokba le nem ereszkedik — tígy hiszem . hatáskörüket sem igen szűkre. 's egyedül lelki sugalásumtnl kész t ve. és soha fíiggm nem fogok. sem azon túl nem bíztak. mondom — kiiiil nemes- ségben. hazafiságban. ma viszont szintúgy me- J rek s item titokba leplezve.tatui azt. 's ezekhez képest cselekedtek. ki semmi áron. mint szánakozással tekint a* világ mind azon számnélküli hasztalan mártírjaira. valamint én. egy időben hangosan felkiáltni! „halálos se- bekkel illette törvényeinket az önkény CS ss velőmet el nem szédíté a3 hatalmi sugár. '& most is egyedül lélekismeretemtül vezérelve. kik önerejüket sem nem becsmérlék. veszítsem bár a' még tan hátramaradt népszerűségemet* sőt éltemet bár. velem tökéletesen egyetért.

ez lehetetlen. sőt tán előre kitűzött terv szerint illyest csak egyetlen egy magyar is cselekedhetnék: akkor mind az. azért le- hetetlen . mert ha illyest csak egy magyar is eszközölhetne öntudattal. és olly messze van azon puha velőktül. nem. mint bátran és őszintén úszott a* hatalom' fo- lyamával is szemközt. Nem kételkedem tehát. sőt erősen hiszem — *s miért kételkedném. azon lelki sze- gényektől. miért ne hinném. kik egyedül felűlrül nem engedik betörni a* vészt. minden kétségen kívül tehát alulrul éppen olly független leend. keserű hazugság. legőszin- tébb iparral. készakarva s s ellenséges indulattal de csak egy hajszálát is érin- teni szándékozzék. nem. kik csak azt tartják függőnek. Js éppen olly őszintén fog úszni a j né p-dagály ellen. azt vigyázatlamil gázolta. mert ha azelőtt midőn holtnak hitte sok a' hazát. csak azokat önállóknak. tehetsége mellett körülményeinek nem mindennapi for- dulata helyzék. egyedül nemzetünk' feldicsőitéséres egyedül s a magyarnak valódi hasznára fogja fordítni. mindig legtisztább szándékkal. hideg vérrel. hogy magyar a* mai nap olly szépen viruló. mint- hogy függetlenségének már legszilárdabb jeleit adá Ő. motszanni sem mernek. ha viszont alulról jő. 's mik előttem olly biztos fényben állítják nemzetünk' egykori legdicsőbb . mind az. mit nem- zeti életünk és nagygyáilövésünk' jelenségeiről ofly őszinte szorgalommal egybeillesztek. annyit Ígérő kisdedet készakarva gyilkolni. azt néha irgalmatlanul sújtotta is némi kores. 's ha bukni kel- lene is. mit nemzeti uijászülctésünkrül évek óta olly édesen álmodám. ki ve- lök vagy tőlük nem függ. tudom. és a? világon e' két zászlón kivül több egy sem létezhetnék. mirül an- nál erősebben még azért is jneg vagyok győződve. mintha bizony az Ön- kény1 zászlójánál a3 semmi vagy téviitakra vezető zászló dicsőbb ?s szentebb volna.

de mennyire csak képes. . és azon tőkét. de ennyi gyalázat köztünk bizonyosan nem léte- fcik — nem kételkedem tehát sőt erősen hiszem.í í felvirulását. 's valóban nem ke- vesb. roszra nem fordítni. hogy az annyi hatalommal felruházott szerkesztőnek keblét egyedül a' legtisztább szándék hevíti: * emberségesen J s ereje szerint megfelelni gyönyörű hivatásának». rám nézve tökéletes elcsüggedést 's csak hamar halált okozó csalódás volna. mellyet istenek és emberek tettek le ke- zeibe. kitűnő tehetségeit t* i* és népszerűségét cl nem fmzarlani. hazánk javára adni ki a* lehető legmagasb uzsorával.

hinni szeretem: az irány. nem. roszra vezető szándékot látnak és tesznek fel. homlokegyenest hajtja szerencsét- len . és a' helyet hogy gyönyörű állásábul. nem olly igen «szükvelejüleg >y — *s jaj dúlok fel mindegyre azért.JVorántsem osztom én esteknél fogva azok' véleményét. mert magamat ineg nem csaíhatólag. közvetlen az önkénynek hajó- törő szirtjei felé* — Én kevesebbet ennél. de szoros igazságilag be kell következni— mert hiszen tönkölybül mindenütt tftnköly . 's ha Isten segít. mivel hinni akarom. hatalmi köréből lassanként de bizto- san ránk vírasztná — mi most tán némileg kezében van — a* nemzetisedé^*. hogy az egyiknek vagy a* má- siknak okvetlen. vagy mi hihetőbb. milly egészen elhi- bázott szempontbui fogja fel a* szerkesztő körülménye- ink' olly annyira egybebonyolodott és újjászületésünk' nem kevésbé szövevényes kérdését. jóllehet ma még magva hintetik csak az egykori olly keserű gyü- mölcsnek. meg is mutatom. hanem azért jajdultam fel a' Pesti Hírlap' megjelenésekor olly keserűn. csinosodás* irigylésre legméltóbb napjait. nemzetté virulni csak most akaró népünket az anarchia' mindent elsüJyesztő Örvé- nyébe. e9 helyett. milly felszínes. csak most lábadozó. mint valami magasb de eUenséges hatalomtul ostorozva. nem látok. kik a' Pesti Hírlapban rósz irányokat. 's ha tetszik: *olly szűkkeblűiig y> — de tán ki fog világlani. 5s bizonyos vagyok. látom. a' szándék kristálytiszta.

's alkotmányunkkal. és már itt a' jó szándék és kivált a' magyar pezsgő vér és a' fiatal lelkesedés könnyen és biztosan érhetne czélt* — Nem. tengő nép marad a' ma- gyar. az örök való'azon paizsa. mert vajmi ki- . 's olly könny elm ül ég. nem az ömledezó' asszonyi szív 24 órai rögtönzésekként sugal. csak saját bűne* Fájdalmasan jajdulék fel. igen: tacti- kát. mit nem kevés — közbevetőleg legyen itt mondva — utálatig hígvelejű suhan ez. olly játszi ne- J fl géddel építik s döntik ezeket. tökéletesen ellenkező taetikát nem követ. hiú ön-tnlbecsülésében még hirdet is. vagy agyafúrt vi- feionariusokhoz illő felszínségekkel. hogy miiulad- dig nép. szóval azon dicső nemzet. könnyen elolvasztható. nem — és félre mind ezen lágyvelejü és kicsapott iskolásokhoz. meílyre meghíva van. és ke tsz ér ke t tő mindenütt négy — ha a* szerkesztő úr legncvezetesb czikkjeíben homlokegyenest megfordí- tott. a' véletlentül majd fel majd alá hányatva. mintha bi- zony tiszta lélek. vagy mintha nemzetünk' üdvös öbölbe ve- zérlése. tiszta szándék elég volna. — s legyen végkép elismerve köztünk. de soha nem lesz belőle a'fejedelmi szék'azon támasza. míg józan tactika után nem indul a* magyar. de mellyet a1 tapasztalás által kiképzett hideg ész jelel ki szoros tiidományilag egybeillesztett terv szerint. férfiúhoz nem illő fogásnak. kik kártyaházak - vagy spanyol kastélyokként bánnak nemzetiségünk. 81 lesz. igaz. mint azokat. az emberiség* azon disze. 's kimondhatlan cpedések közt jajdulok ma is mindegyre fel. hogy mindaddig. 's mi több. a' magyar 3 újjászületés! diadala ezeknél könnyebb eszközlés volna. rnellyet nem a* liiú tapasztalatlanság. mintha csak jó aka- rat '$ lelkes buzgalom kellene a' sakkjáték sikeres el- játszására. valami szo- ros tudományi probléma felocíására. olly tactika után. *s melly ha belőle nem lesz. nít tekervényes útnak képzeí buta felfogásában.

Tudtam. kisugárzó hírlap olly felette *s rendkívül éles fegyver. és ehhez képest milly elkerülhetlen szükséges — ments meg uram — a* mai magyar elme- szülemények' olly sok száraz szalmája közt. milly neliéz olly annyira szövevényes állapotunkban. de a* lehető legnagyobb veszélynek is hajthatni a* hazát. Tudtam ezen felül. annyi megrögzött^ megcsontosult és ellentétben levő érdekek közt — mint ezt Magyarország* csipke bokrában vagy inkább darázsfészkében műiden lépteinknél tapasz- talnunk kell — diadalmasan keresztül törni. egy kissé magas b röptét annyi ólom lelkek közt fentartani. — Mint vén « gya- kornok » vagy inkább "gyakorló* felette jól tudom mind ezt. felborso2nu felfuszerezni azon eledelt. hogy itt zátonyra ne vergődnénk.' mennyit T kell sokszor tenni ad captandam benevolentiam. ott sziklaormokkal egybe ne csapnánk. mellyet a' közönséggel dicsérő fejcsóválás közt elfogadtatni buzgimk. vagy hogy saját nyakun- kat ne szegjük az emberi erőt ezen majdnem túlhaladó kísérletben. Milly szép reményekkel. jóllehet tisztán állott előttem a' szerkesztői tisztnek majdnem ktgázolhatlan bokrosságu felad ás a. milly súlyos. a'siker 5 öblébe eljutnunk: milly szinte lehetet- len. és azért. mellyel csudákat is mi vélhetni ugyan. <V haza legtávulabb 's legheterogenebb ereibe közvetlen ható. mennyi szeretettel csiig- gött e' lap' áldásteíi befolyásán honunk9 jobbjainak sze- me ! még én is szerettem reméleni. jóllehet senkinek nálamuáí magasb véle- ménye a' Pesti Hírlap' szerkesztője' roppant elmebeli . Nem is vártam ezért már eleinte nagy csudákat. csak hogy meghal- gassák az embert. és elérni az üdv'ez élj át. és mintegy a* népszerűség' fénykor ebül kiömledező. 3s úgy hogy* innen is *jaj» onnan is ^jaj* szilárdságunkat meg ne törje.hogy egy Imíap. mert eiitapnsztalásbul vajmi jól tudom. nosan teltek be elosejdítésenY aggodalmai.

minden érdeket éllel egymás ellen állító. ez más kérdés — de eddigelé hírlap- ban a ? könyvvizsgálat tágabb kört nem engedett még. nem vártam. mélyebbet. mint mondom. kiművelt és szenvedelem nélküli észnek diadalát. *s pedig már hosszacskább idő óta — mintegy in $&Ud\im jót kel* lene állni. *s hol a* magyar könnyebben !s szebb fény- ben állíthatná a' tapasztalás által felgazdagult. Hát ez azon lap — kérdeni magamban — mclly a' magyar haladási résznek. minthogy a f pangó rész. de igazság is! — érettebbet. mert eddigclé — jól vagy roszul-e. éles fclfogásárul. Naxos szigeti körülményeink közt. Szemeimnek alig tudtam hinni. de — már a ! legelső négy öt lap f s kivált ezeknek veaér- czikkei után ítélve — olly minden terv nélküli. Aggódtam nagyon. 3s peéttg azért. ? és mcllynek helyességeért nekünk. fclhevülés' vagy pillant! irgalom* sugtábul ide oda kapkodó. kik szoros és lélekismerctes kö- vetkezetességgel faradunk a* hon java körül. becsület. — Ennél — tisztelet. meg a' külföld e* lapot bizonyosan értelmi súlyunk' és ország- lási képességünk' mértékének tartandja. 6* . és a1 szomszéd. megvallom. 's megjelenését az elóVe felhőkbe emelt lapnak alig bírtam bevárni. vagy legalább annak fogja hirdetni. körülményeinkhez egy kissé illőbbet vártam. szövevé- nyes körülményeinkbe olly kevéssé ható. És kimondhatta* írni elszomorodtam. tág ismeretirül 's tere- bélyes olvasottságárul nincs. a* magyar értelmességnék volna ügy szólván orgánuma. azért nagy csudákat. a' szegényeket a* gazdagok ellen felingerlő. íeluszító lapra — már csakugyan meg kell vallanom — legtávulabbrul sem voltam elkészülve. szinte a haladás' embereinek*— nekünk.tehetségérül. a' legsajno- Síibb csalképzetekkel megtelt. mellyben a' szabadelmüség szabadabban gyakorolhatná lelki erejét. a* kicsinyeket a5 nagyok ellen.

's így még használna is. úgy veszne a' túlzó lapnak is hatása csakhamar. inkább kijózanítja. a' ve- szély olly nagy . némileg ele- nyészett. minden felingerlés. mint a' kitül annyit követel a! haza és méltán. olly hatást gyakorol. sőt még összepontosítna 's egy sorra állítná a' haza. melly rész eddjgelé egyiránt óvakodék fölfeléi mint lefeléi túlzástól. mindig érzelgő és csak felette ritkán gondolkozó. 84 Lenne más lapban. kik a' dolgoknak mindig egy ol- dalát látják csak. melly- rüi fentebb szőlek. mint- hogy ez azon mérsékleti rész képviselőjének tartatifc. csak hogy nem mindennap születik Pythagoras. a' helyett hogy elcsábítná. ha most ujonan lábra nem kap. 7s melly. mellyhez nem kapcsoltatik a5 gyökeres és kimerített «?uüf esset ergo faciendumtíf magával hordja a' legsikeresb gyógyszert. i* az embereket. s azoknál. min- den mocskot feltaláló . tán azon túlzó pártnak. mint Pythagorás- nak «űtúríJf Épec-ja# is egykor vakon és ellenvetés nél- kül fogadtatott el engedelmes tanitványaítul. és még ennek /p«-ja» után is — soknak véleménye szerint vakon indulni éppen olly gyávaság^ mint a* Pesti Hírláp* szerkesztője haladási modorját vakon nem dicsérni bűn. mert valamint minden túlzás . 's más emberiül irva. ő tanácsolja J> számtalan. 's az annyi tehetséggel felruházott szerkesztőnek hatalmas toll a által hirdetve. ő állítja. *s mert fény- körébül «ő mondja. mind az . lenne mon- dom ezen pártnak lapjában. vagy illy érzelmek közt legalább olvasok én. nem volna akkor baj. de egynek elejét venni sem biró ! seregnél. miszerint a' mérsékelt résznek mint- egy firmája alatt. mit a' Pesti Hírlapban '& mi több. és ekkép olly erős hitelben is áll. ezen lap «vezérczikkei- benw csudálkozva. hala az ég. t. — De nem úgy a' Pesti Hírlap. bámulva olvasunk. elkülönzött érdekeit. . *s annak is illenék lennie.

mi ezekben egy rakásra fel van hordva. hogy a' vezérnek — 's többi közt a' ve- zérczikkiiek eszméje. dgy hogy maga belé ne fűljön. és soha nem tapasztalt jelenés. minden létezőnek helyességét kérdésbe venni. 5s a'magyar közmondás „megszokom vagy meg- szököm" szerint ez utolsót rögtön ne tenné egy szép nagy szám . mint af millyen a' Pesti Hírlap' eddigelé csak 18 darabjában mutatkozik. miszerint vzérczikkbül tüstént <la' vezérnek czikkjeMön. 85 Valóban illyes törekvés. mindenkit gyanússá tenni. hazánk' municipalitásait lehetőleg elnépszeríítlc- níteoi. jóllehet meglehetősen jártas vagyok még Gall iá* for- radalmi szakában is. bizo- nyos és némi vagy inkább ö annyi w követeléssel járó czikket vezérczikknek keresztelni. s mind egyszerre néhány hét' leforgása alatt. nohabár nekem is ez kenyerem — 's kétlem: tíz Herkules valljon megbirta volna-e az illy egyszerrei működést. Js egyetlen egy tökéletesen kimerített "javítási* recipe nélkül. *s általa- . f s ezt most így tekinti a* mindenfelé 's kivált tévútakba olly könnyen iramló sokaság. 's "nek^-et ragasztott a' czikhez. nem a7 legszerencsé- sebb ötlet volt. minden aljast szőrszálhasogató- f lag feltúrni. nincs lelkesedés. kinek valamié van. A' helyett. kivált nem ő általa választottat nem kedvel sok magyar. Augias' istállóit én illy modor szerint még soha nem láttam tisztítani. és végre istállóiban egyedül Augias király ne önkényeskedhétnek kénye kedve szerint. minden piszkot. hol — nem tagadhatni — elég kü- lönös és elég szapora történt. illyes törekvés. mert itt bizonyos egyedeknek elmcncz- sége tüstént tfa*-t. vagy az egész légkört annyi mostoha bűzzel élne tölt seT mikép aztán nincs hazafiság. vezért pedig. 's mind az. melly ezt kiállja. vagy is inkább azon eszme. előttem legalább egészen új. minden felsőbbet a' gyűlölet' pelen- gérjére állítni.

kevesebbre tegyem mint a' vezért. kivált ba őszinte. melly csapbul azonban vész ömledcz a' sokaságra. 's nagyobb vonásokkal tűzné ki ? a* ma- gyarnak mint nemzetnek mi voína nyavalyája. és viszont. mellyek csatával járnak. holott vezérnek csatákat kellene nyerni 's nem sebeket kötözgetni . fs kivívja a1 lehető legnagyobb részre aídást hozó diadalt. mellyet követve észreveszi ugyan mind azon részletes sebzodéseket is. hogy a* vezérnek sas-szeme egy nagy czél felé volna irányozva. de ezekkel hatását ki nem merítve. majd egy nószívő érzelgővel. 86 bán beimé a' legkisebb középszerűséget sem. nem ritkán emelkedtek fel haj- szálim a' vezércikkben foglalt némi talpra esett *s nagy hatással járó rajznál. csakhogy mísericordianus ne akarjon vezér lenni. méltányolva ugyan a' részletes hátramara- dásokat te. *s tisztelet becsü- let! mert megvallom. ezek helyett ugyan kivel ta- lálkozunk? Majd egy — akarjuk hinni: felette becsüle- tes — jnisericordianus fráterrel. egyene- seo ss mindenek előtt af legfőbb nemzeti bajákra hor- dana írt. a' helyett. csakhogy részletek miatt — milly . 's annál inkább tétovázásokat nem könnyen tőr — a* helyett mon- dom. hogy magasb szerapontok- bul fogná fel. de velük nem bíbelődik. kinek hatásköre egyes sebek* békötözésével már kimerítve. hogy mint való- dilag felkent statusember minden oldalrul megfontolt terv szerint. imkep egy szomjúhozón könyörfüjön. hogy én a' misericordianus frátert. *s ezen segftni mi módon lehetne. ki a' himlostani mesének irgal- mas növérjeként felnyitni buzgalkodik bizonyos és felette fatális csapot. és elönte- e tít gy eg^sz város 5 holott stutusomberaek nem egyes de nemzeti kínokat kellene enyhítni — 's csak ne ke- verjük a' szerepeket össze! — itt megint VictorHugóval a' borzadalmak* olly mesteri festőjével. szóval af helyett. és Istenért csak el ne téveszszük a' szerepeket — és senki »e gondolja.

mit azonban előbb tan még is jó volna egy kissé megvizsgálni. a* másikát ellen- ben «3%tvteten ffaxdának" neveznéT mmt illyes valami.. vagy felsegítésükre még valami ráfi- zetéssel is járulni. és nem annak gyűlöletessé tétele. a* másiknak pedig semmi sem volna zsebében. minthogy rég eldöntött dolog— f s valóban kínos illyes tökéletesen keresztül csépelteket. mielőtt a1 tollbul —és bizonyo- san csak felrázóbb hatás végett — olly könnyen kicsú- szik a' « szívtelen*. jóllehet mhidiiunen volna inkább tanácsos elfogadni statusreformatioi recipét. ha teszem lapjait napesti munkája 's annyi éjjeli viraszlása után azon sok becsü- letes de felette szegény családoknak fele áron sőt ingyen nem akarná adni. kénytelenül még egyszer keresztül csépelni — hogy a' birtoknak pártolása hajt af nagy sokaságra legnagyobb hasznot. f s kik tőle mint a* birtoknak — akárhol legyen U — szi- lárd megvetójétül bizonyosan nem csak nedves barlan- guk*. de e a mindegy. de még a' földi mennyországnak megnyitását Is biztosan várják. ** . mihez adjon Isten nagy szerencsét. És néha még azon spanyol hőssel is egy bej Övünk — gondolná-e az ember mai időkben — ki. többi közt a' Pesti Hírlap 18dit számában a' harmadik hasáb elején is igen szépen mutatkozik. 8T lelket felemelők vagy borzasztók legyenek — is rend- szerint szembúi vesztjük az egészet. bi- zonyosan ezen utolsónak fogná partját. mikép felette igazságtalan is volna például a' Pesti Hírlap' szerkesz- tőjét szívtelennek nevezni. mint az "ifJuGalliának" ezen a* gyakorlati életbe valóban (!) olly igen mélyen beható apostolától. kiket 6 olly nemeslelküleg felkeres. az egy forint nél- küli pedig — igen könnyen meglehet — nappal is alutt. ss csak ne kever- jük a'szerepeket egybe! majd megint 's legtöbbször jó szívu Lamennais-vel akadunk. jóllehet a* «&zív- telén gazda » tan dolog közt éjjel ezé 11. ha egynek egy forintja volna zsebé- ben.

nincs más segítség. egybe ne keverjük a' szerepeket! Valóban. mert a' he- lyett. miszerint aztán a* magyarra végre nem vár más sors. 88 vajba e' szegények dologtalan ábrándozásaik közt meg ne csalódjanak. olly aggasztó számra végre fel ne nőjjenek. mint nyilván mutatkozik. hogy e'szerencsés vágás- ban iparkodnék fentartani a* honi erőműt. 'S ez iránt a' Pesti Hírlap szerkesztője. miután a' mennyei gondviselés és nemi nagy hazafinak mély felfogása és szerencsés tapintata 5 által a lehető legjobb vágásba bicczent a' honi ertfmíí. vagy legalább általam fel nem foghatói ág abban gya- korolja erejét ~ *s fájdalom. és ekkép a» eddig ollóként élükkel egymás ellen álló részek itt ott kibékülve már csekély együttimmká- lásra olvadoznak. 's megint az egész . egybe ne keverjük a' szerepeket. valami nemzeti (!) nagy kór- házzá váljék. mert ereje nagy — hogy minél gyűlöletesebbé te- gye a s fő rendeket a1 nemesi rend. hol a'dologtalanság leli jutalmát. mikép Magyarország egy egészségteli. sőt annak mindinkább! egyensúlyba hozása t. a* helyett. és a' helyett hogy ügy is eléggé egybebonyolodott állapotunk valami mód csak kibontakoznék. mint fuladás vagy ctidegen 3 kéz". mintsem azt mindig egyik a' másik* nyakába vetné. csakhogy fejledezó' nemzetünk* kedvéért. mun- káiul pezsgő méhkasbnl. nem hiába fogja gyako- rolni. mi az üdv felé legelső de legbiztosabb lépés. 's minden részek végre egy kissé inkább magukban kez- 1 dik keresni a hibát. L a j részek' miadin- kábbt kibékeltetése körül fáradna: fel nem foghatólag. mert ha ezt teszszük. hogy most. és bizony Isten és ember fogja üdvözleni a j szerkesztőt.. és mindig másokban bizakodván. az végkép olly zagyvalékká válik. mindig másokra támaszkodván. koránt sincs tisztában. és koréból mindenki más körébe lép* ak- kor okvetlen egybekeveredik az egész.

*s kivált a* potencirozott saturnaliákban imdo- koskodó Sardanapalokat — nem tudom egyébiránt. mint te. nehogy fizok ismét a' te üstttkfklet fogják. melly azt tartja: „Segít Isten. franczia országlási recipé- jének nagy csomójábul egyet kihúzna. Js tán festeni is tudnám — mert hiszen jóllehet nem Corrégió én is képíró vagyok* —: némi elszigetelt csárda- . és ezért nem is szerzettek öreg: napjaikra és családuV szá- CJ l +t mára annyit mint te. mikép munka után neked is legyen. hogy az emberi nemben lappangó. dö markukban és erszényükben takaré- kos ?s takaróikkal megegyező és ekkép azokhoz illő életmódjuk' következtében még van egy kicsike — olly utalatos vagy — mit is mondok — inkább olly **ízletes» színben í'estegeti. mert számtalanul többek «— minthogy a se- lejtesek 7 száma mindenütt nagyobb mint a' derekaké — ? és ekkép ne bontsad meg a rendet. de azért uáladnál még is sokkal f eró'sebbek. némi talpra esett közgazdasági axiómával enyhítgetné. kit értett. mi azonban nem annyit tesz. nem kétlem. de légy inkább szi- lárd védője í j . hogy illyeseket csepegtetne szép móddal és ügyes orvosként a' nép felfogási köré- be — és ez volna ám a* lehetcV leghasznosb «Useful knowledge* terjesztése — a* helyett a' birtokot. kik nem fáradának annyit. ha segítesz magadon". de an- nyit jelent: «használd Isteniül nyert eszedet és két te- nyeredet. és itt például. kiknek szerencsét- lenségükre házuknál még nem kopogott be az ízetlen képű scquester. a' helyett. A' hdyett. miszerint somogyi vagy bakonyi <( szegény legényként» másét ingyen volna szabad elvinni. 89 kiváltságos rendet a* nagy tömeg előtt. másoknak azonban hajszálát se bántsad. sőt a* magyarban éppen nem lappangó de vajmi ocsmanyui kitűnő irigységet. nühezképe&t elevenen látom. és a* sült galambra sovárgó illy igen különös étvágyat. hol csak létezik. táu a' szegény mágnásokat.

betek hite el- végre az önmegismerés* tükrébe. hogy ezeket még inkább édesgesse a' hazá- hoz. Pál' udvarában tanult jó móddal és egymás után ezen felette hasznos toiletti procedúrára késztené. a* Rinaldo' tükrébe eddigelé pedig még nem néztek. vajmi szebb fénybe allitim sok magyart a* felhozott tükörbei tekintés. tón kel- lemes botlást és megakadást kiveszünk — viselt sar- kantyúért cserélt «glacée kesztyű^ íáa mocskos keze- ken. Logy ezeket édesgesse. mint Mazeppa' képében a' fcésa áldozat. bau. a' Pesti Hírlap af mindennapi lap. hattyú éneket rejtő nagyságoson. tudom. a'helyett. jóllehet ez csak pipere. mint fénylenek sok gyönyörű fekete szemek és vajmi szép fehér fogak. de ahhoz vajmi gyöngéd ta- (imtat kell. kiknek nagy része mint Umalrfo Armida' kertjében. fényíízési czíczoma. — A* helyett hogy hazánknak vagyonosbjait. jóllehet komolyabb fénybe állítna sok magyart. hála az égnek. vagy f legalább az én ízlésem szerint. 's eldődeirül rá szállt bűnein nagylelkíűeg nemcsak elpirult. mint sok gondolja. de az emberek közt példátlan lelkesedéssel szinte a' józanság határin túl még a' « saját* szentségének elvét is koczkáztatá. hol napi renden a' munka «neni*> de a1 keserű nóta ^igen3^ 's hol most. sokkal szebb s vajmi Tiemesb. a' helyett. melly tudja az ég. '& a' . íiaprul napra gyérebb sorát. mi azonban. ügy itt a3 kész lakoma a! kész kincs után. nézni nem akar- tak sorát. i* ezen toiletti procedúra. számos gazda azért sem többet sem ke- vesebbet még sem l á t j mind ezeknél mondom. minthogy az orron akár lóg akar nem. és a' magávalt őszinte megismerkedés. némi «statusgazdasági* kurta kocsmában. mint af sarkantyúért annyi ideig minden haszon nélkül -— ha némi botlást. t. 24 fontos ágyugo- lyóbls — Domine parce nobis — nagyságú rficséret-pilu- lákkal nem eszközölhető. sőt elvégre még 5 mint a békateknöbe foglalt pápaszem is.

91

helyett, hogy illyesre, illyes toiletti procedúrára kész-
tene, ugyan mit tesz? Semmi űdvusségesebbet, mint
azon grönlandi szakács, ki, hogy megcsípje a' nap* fé-
nyével összebaratkózni nem tudó vakondokat és őt meg-
virgázza, nemes mdignafJójában feldúlja a* fél kertet, 's
olly erőseket üt és csap maga körül — midőn a' vakon-
clokot, jól vigyázz! meg neiu csípi, de elszalasztja —
mikép Ht véres ajk, ott behorpadt orr, itt megint kilö-
kött szem, amott megsebbzett fíilek 'sat. mutatkoznak;
és az így érintettek a* nélkül, hogy valami ügyes or-
vost hívnának meg consiliumra, maguk adják meg ma-
guknak a* consilium abcundit és maguk praescribálják
maguknak a* császárfürdőt, de nem ám a' budait, mert:
Éunt certi denigue fine* 'sat, mihezképcst a' túlvít vagy
ügyetlen dorongolás még a' hazafiul kötelességektől is
táii némileg felold. — A* helyett, hogy műit okszerinti
erőniűves, most miután elég a' gőz — min azon kívül,
'kinek gőznél más áruja nincs, tán senki nem kételke-
dik — jó móddal arra tauítgatná a1 leggyönyörűbb lel-
kesedéssel hevülő reményeit hazánknak, kik azonban
még korántsem j<r eró'muvesek, hogy valamint azelőtt,
még mikor holthideg vala az erőmű, tüzet lobbantani,
azt hevülésre bírni, és a' részeket mozgásba hozni volt
s
a feladás: úgy most, miután az erőmű már forog, és
égényben,* tüzelőkben, fúvókban, hála az égnek, többé
éppen nem szűkölködünk, síit a' felébredtek, mintha
régi fagyos álmuk után éppen néni tudnának valami
mérséklete melegre hevülm, különös szorgalommal 's
magyarban alig gondolható állhatatossággal (!) iíítnek
mindegyre, miszerint inkább, ha valamitől, előbb tuz-
vessüélytül — assecurálva pedig semmi sincs — kell tar-
tani, mint a' tűz' isméti elalvásátul \ miután ez így van
és nincs máskép, most megint az van a* teendők' során,
nehogy az erőmű ingadozzon, vagy éppen — mitül Isten

őrizzen — a* katlan égbe pattanjon, vagy ennek elmel-
lőzése végett kénytelenül az olly szépen fejledezett tűzre
hideg vizet kelljen Önteni; az van a*teendők*során, hogy
az erőmű0 részei közt megszűnjék minden recsegés, min-
den csikorgás, és az egész a9 lehető legszorosb ősz-
hangzásban működjék, a9 gőz pedig, melly mint tűz,
mint víz nagy áldás de fertelmes átok is lehet, olly el-
rendezéssel használtassak, mikép minden felesleg rögtön
elpárologva legkisebb kártétel nélkül 3 a* szabadon lelje
útját* — A* helyett, hogy hatalmas tollával *s varázs*
ecsetjével a' nevetség' színpadára állítná mind azon * lo-
gikusokat", 's elméssége* csalánival jól megkorbácsolna
— 's pedig hány van, kiknek illyes műtét vajmi jóté-
kony volna — kik hatalmas logikájuknál fogva azon
erőművészt dicsérnék és azt emeluék egekbe, ki mivel
megindította, vagy annak megindításához járult, azt most
hajtsa, hajtsa, *s annyira hajtsa is, mikép apotneo&i&át,
L i. a* logikusok által neki szánt ^egekbe emelést * an-
ihál szaporábban és én 4>0- érje el; és ezek helyett mit
tesz? Valóban nem sokkal többet, mint ekkoráig hason-
ló körülmények közt sehol nem tapasztalt mozgékony*
ságot fejt ki, mikép a* már úgy is izzó katlan nemcsak
belüMrül de még kivülrüi is, és nemcsak fával de a* lég-
könny ebben lobba induló égénynyel *g minél több által
mindegyre fűtessék; miszerint tökéletesen élőnkbe, vagy
legalább szemeim elé állítja azon víaszaijesztő képet —
bár tanulnánk rajta, és ne volna némi «heves** *s efféle
vármegyékhez olly szembetünóleg hasonló — hol bizo-
p
nyos lelkes yankev eró'mííves, ki hajúját a nagy Missi-
sippin hajtva, mert tán megunta életét, vagy hogy minden
7
más hajók elébe vágván, magának *s társulatának kivívja
a* hír' koszorúját 's a' halhatatlanságot, annyira tüzeli
a' mozgonyt, és katlanába még mesterséges szurokko-
szorúkat i& vet, a' ment&ég-szellentyftre pedig a' helyett

hogy azt könnyítné, 's azon a' már s^jnnii által nem
korlátolható gőzt kib^csátná, a' me^ségszeUenlyüre mon-
dom, mint trónra még ra^lsTST, *s jóllehet, súlya nem
nagy, még is elég hogy magával felemelje, de fájdalom,
nem halhatatlanságra, hanem idóelö'tti enyészetre a' szám-
talan veié munkai ót és benne bizakodót. — A* helyett,
hogy az alkotmányi vár' őrhadát — t, i. Magyarország'
kiváltságos rendét — olly annyira elkütönzött és közős
érdekét felfogni még olly kevéssé tud*, részint rest, ré-
szint gyermek viszketegü, részint félénk vak-légy bá-
torságú, részint fiiletetett, részint felette éhes őrhadát
egy kis kézfogásra, egy kis vall vetésre bizgatná — mi
egyébiránt valóban nem könnyű, és semmi esetre nem
lehet szapora munka — és általa, alkalmi, jól válasz-
tott — mi azonban szinte nem könnyű — egyesüléseknél
fogva lassanként némi gyakorlatokat egyszerre végbe-
vitetDi, némi evolutiokat bizonyos öszhangzásként esz-
közöltetni iparkodnék, külveszélylyel azonban, nehogy
kétségbeessék vagy magát fejesen megbicsakolja — mi
szinte meglehetne — vagy hogy meg ne oszoljék — mi
nem kevésbé volna lehető — külveszélylyel mondom, csök
felette kényes tapintattal ijesztgetné, mikép aztán a* regi
várt nemcsak szóval és a* nagy könyvbe írott törvények-
kel , de tettel, a' legtávnlabbi életbe szivárgó tettel is
nemcsak ^minden században egy kurta lépttel9 de az
időnek> ezen mindennél nagyobb kincsnek lehető legsi-
fceresb meggazdagodásával, minélelőbb de gyökeresen,
's nem mindig mázolva, foltozva lehessen tágítni, refor-
málni, és úgy hogy omladozó boltozati alatt egy éló' se
vesztse életét, hanem nagy és kicsi, hatalma* és gyenge,
gazdag é* szegény, és ki csak szíja Hunnia* levegőjét,
dicsőül felemelkedő falai közt fellelje hónát, és egy se
legyen, ki gyönyörtelve ne mondhassa: „nekem is yan
hazám"; és a' helyett, hogy illyest mfvelne — oh irgal-

94

más Isten* miért vagyok elkárhoztatva, hogy mindig és
mindig TantaW kínait szenvedjem! hazánk9 boldogsá-
gára vehető üt olly közel, és attul plly annyira vissza-
ISkve ismét! — és a! helyett, hogy iflyest mivelne, illyest
esakozlene ? ugyan mit tesz ? A* régi vár* tarkabarka
seregét ídohez és körülményekhez nem illő f tapintat
nélküli indiscretioi által egymás iránt még gyamísabbá,
még bízod álmatlan abba teszi, mint azelőtt vala, 's mi
több; a1 várt, miiit megbukott Varsónál volt áss eset, ki-
vfilrül ijeszti, kívüli erők által nyomasztja , minél fogva
valamint a' lengyel fővárosnál sem következtetett nagyobb
egyetértést, szorosb kézfogást* mindenen győaő lelke-
sedést e' kivölruli nyomás ? de a5 vélemények' megosz-
lását okozá, meghasonlást, árulást és kétségbeesést szült,
míg végre idegen kézre került a* birodalom: úgy fogja
afc alkotmány9 falain kun levő erők* feJbigerlése és a1
vár felé uszítása is megtörni honi alkotmányos pTialanx-
unkal; minthogy akkor, midőn a? baják fcül- és tűlnyo-
más által nagyon is felcsordúlnak, soha nem marad el
a4 makacs megbicsakolás, és ennek ellentéte, a* gyáva
f élénkség; a7 magát túlbecsülő elbizottság, és ennek el-
lentéte a' tüstént! kétségbeesés; némi egyeseknek iste-
nekhez hasonló felemelkedése, és eimek ellentéte az ala-
csony árulás — üssük csak fel nemzeti életünk évlapjaít
— és ekkép soha nem marad el a9 tökéletes elbomlás,
és ennek ellentéte — jól vigyázz — a* kényuralkodás
is. — A* helyett végre, hogy díadalosaii kiviláglanék^
mennyire hirtelenkedett a' kormány némi egyesek* meg-
zsibbasztása által, 's memjyivel lett volna bölcsebb a1
dolgot magára hagyni, és jtfveudó'ben is ezt celekedni;
a* helyett, hogy megmutatná a* magyar — és az a'
baj > hogy mindnyájunkat egybekeveraek, és a' Pesti
Hírlap — miut sokan hiszik — honunk' legmagasb hitel-
ben álló capacitásitul szerkezteivé, azon résznek organu-

mául tartatík; mellyel mi józanabbnak nevezünk, mellyel
cn nemcsak nevezet szerint, de valósággal is a* józanabb-
nak szeretnék tudni és tudatni is az egész világ előtt,
és mellyet valósággal — némi kivételekkel — a* legjóza-
nabbijak tartok is; a' helyet, hogy megmutatná a7 magyar,
mikép a' sajtószabadsággal, az emberiség ezen lehető
legnagyobb kincsével, fs mellyet elv szerint soha nem
eresztett ki birtokábul a* magyar, mikép a? sajtószabad-
sággal ezen gyönyörű fegyverrel, életszaka, egészen
még fel nem erősödött léte, szövevényes körülményei
közt bölcsen tudna élni, és a1 nélkül hogy maga sértse,
maga magát sebezze azzal; — a' helyett mi világlik ki
— és mifly keserves Illyéseket örök titokban nem tart-
hatni, de nem én leplezem fel azt, hanem a* nyomtatott
Japck; milly kincs rám nézve illycseknek kimondására
kényszerít e tűi; de meg kell történnie — ugyan mi világ-
lik ki? hogy a* kormány' féltékenysége nem volt tán
olly igen oknélküli, midőn bizonyos felhevülési árnak
gátot vetni óhajtott; 's hogy legyünk csak magunkra
hagyva, legyen csak a* sajtónak éles fegyvere minden
vagy elég korlát nélkül kezünkben: és pezsgő vérünk,
roszul fékzett képzeletünk *s anyafölrlüuk ittas bálvány-
zása, melly a' hideg fó'J uralkodásán túltör, nem enged-
endij miszerint sajátunkkal m ín magúnV károsítása, min*
magunk' megsértése nélkül, rendesen és tartólag éljünk;
nem eiigedendí. miszerint a' rendes és biztos czélhoz
vezető' vágásbul ki ne zökkenjen a* hazai erőmű. Csak
egy kissé szabadabban ? és már szedelg fejük! Oh men-
nyire nem csökkenti ez nemzeti hitelüíjfeet-, mennj^e nem
gyengíti ez azon irígy hiedelmet, njelly szerint f éllé tte
eokj munieipafís rendszerünket — mihez képest legjob-
ban elvégezni magunk tudnék magunk9 dolgát — olly
magasra sót még példának is állítja; melly rendszer
ha azon komolysággal *** józan tgpintattal 'g férfiúi méi-

96

lósággal jár, melly a* keleti oépek sajátja, minden árnyé-
koldalai mellett — miktül semmi «emberi" nem ment —
valóban a' legszebb remekmű; melly sajátság azonban
ha minket elhagy,, miután mennyire tolunk függött, job-
badán annak köszönhetjük nemzetünk9 fenmaradását, ha
minket elhagy, vagy inkább ha abbul felszínes Galliá*
nak éretlen viszketegit és könnyelmű változékonyságát
magunkra ruházva, mimagunk lépünk ki: akkor az olly
annyira okszerű és egyenesen as természetből folyó re-
mek-rendszer a' legutalatosb zsarnoksággá, vagy a'
fejetlenség5 legbtirjánzóbb mételyévé ralik, 's uj bizony-
sága, milly közel 9 milly hajszálnyi közel áll sokszor a*
legdicsobbhez az ocsraány!

üdv telibb czélt ismernének* és ez utáu leg~ ősziiitebb léinkké) ne BOTároguáuak. aa «tv. mintha ennél édest). kik iUy hazában nem iáknak* és. ilEyeaeknek hirdetietaek. mert ezeit hon miod«d<lig €J>ak k^pzeleti hon . mint üemzeli kdvetélések. kik csalfa ítoánrrításlul menten száraz míség szerint és minden ol- daírnl fogják fel honi körűimé nycÍFtk* azftvevényefi létét. de azért oem lak- nak . mintha kérdésbe veheüeusé^üket már nagy cs kiesi. hol bizonyos követelések^ az üg^y. és erősen meg- vagyok győz üdve j mín*l azokra is tevének. és már a' nemzetet látja a1 nagyot é& dicsőt. nem azért nem Jaknak. kiváltöágo^ és pár* szóval finmdcu iTtagyai\ sót Hnuiua' mioden lakása nedv. nem csekélyebb mint átkot érdemlő köz botnuiy* — A sokra j kik nem ébtík ezeu képi elv t-a] kotta oa^e-baii. szegény és gtizJag. 's nemzeti féuyktfrábül emelt képzelet* erejének flntudattal járó szarát. ügyek és elvek tűnnek elő.'s vé- rében hordazuá ? kikelni nem válna kevésb miut haláloa bűn. irgalmas Isten. ez nzon benyomás — fájdalommal mondom — mellyet a' Pesti Hírlap* eddigi számai rám tettek. egys Magyarország közepette létezőt csalkopekkel teli oose* ba«. mellyek egyedül néliány szerencsés álmodok' és vei üt s&or«$b Összeköttetésben levők4 álmai. hol a4 mi üdén ftzépre kitárt fiatal kcbeU ax olly sokáig siámüzfltt lelkes magyar a1 Ir^édc^b keserérzések közt végre feltalálni véli hónát. 's kik nem élnek maguk-atkotta képjel éti világban. fs . '« mellyek ellen.

hogy kültőí képekkel festenénk egy tfuálld erős hontj *s fd 's felcsigázva magunkat már a*jelenbeu láüJÚk ás t — . sőt &2. legcrö&b. e' közleményből kiviláguland. de ott is tsak a* vtilétien és vezettek arra 7 vagy vezettek attiil d. ueiu követünk egy testtel egy lélekkel bizonyos utat.V hideg és^j a' csalhatlaa számok' fonalán. éppen olly kevéssé fog Jdí elolt enyészni. 1 míg a helynti. é» ekkóp a' Icghalalmasb. legbi'ito&übbati. *& tiem éri azt uemzeti nehézlelés^ ki ab bú l kitér. kinek kezében a' legelesb. ttti mindaddig — *s táti Örökre — képzelet! hon marad is. esen csak most fejle- dcaő keleti raj. nálunk. felette fájdalmas benyomást tita a P esti 4 Hírlap. '& kiknek ahyaíuldüjjk g^ent. vállat vetve3 néni alkotunk elvégre egy ** valóságos * és mioden képzele- ten ttílemelkeriő dkscí Imát. sót mindaddig szoros ígazságHag »em küvetkéífiljetik be? míg eszküxl<teinkl>en míudnyájan. távul műiden üiirmiítá&tu)? kezet fogva. ** mit kiiíveszély nem érint. melly utal néha uétiaÍC véletlenül" kíJfveténk ngyai^ edíligeléj 's azért egészen hátra nem estünk még. mint a' nagy természetben minden. Kik így éreznek. sót néha egycdüJUeg re- zető e J isin ér vő3 és ckkép szoros korlátok kftzi kijelelve. melly e t lia kí>vet a' magyar nép. cs sejtik mi van Iflkemeu. minthogy tisztán látják. mi saját magát nem emészti. hogy illy dicső. ha erőm engedi és tatéit segít.iiitugy fng egész&egos éreíís^gre virulni. rneüy azonban tökélyre csak a* jövendőben ífjlodlieük ki. melly ih azokban ok&EeríiJeg kimutatva. 1 kik vagyunk. 's melly üt. de alkalmasint ü1 világnak még egy népénél egy sem volt. *s vi^ont. legjobb hatást gya- korolható fegyver rm>st. és ekkéy a 7 Pesti líírl ap szerkesztője is. mínt üdvre legrövidebbéit. nem a de a' valóságban létező haza alkalmasint nem következik be. mondom. aaok&t . mind íiaokrfl> kik így 1 éreznek. és kik folyó szavaim' igazságárul meggyőződnek.

annyi magyar tekinti m tiniig hónát — és nem gytilnn vérem. "felemeli a hazát". c&ik fájf tahim* benjontóssal érinthetek a' Festi Hírlapok. hogy beiuie az országos ember. 1 melly »2«rujt mim ó' hiszi. niM>t a* fűidhez ragadt íiiii sokaság. Mik után azt hiszem. és legalább fel ne 7* . 99 mondáin. *s tehetsegem szerint a* ves^n^k eJ- hárítása végett minden t nem Lennek. mit újra és újra ki- jelentek. mulassa mc hogy itikábh szrrrti a' lioiit niiut ÖJimagnt. Ezen ponton forog a* ^fel* «s az *nlá*- É» azért legyen a* Pesti Hírlap' szerkesztője lelkű. iietnactünk' egykori feleméi- kedvéért c^ikoniya n^lkQJi egyenes báná«mvtlom : ? egy kissé netalán! érzékenyebb vágásimat* De milly kötelosaég. nem forrna v*Jom. midőn a' magyarnak élete kürti l forog a" kérdés. J égéi te ab atyai ér- zések közt jobbadon magaméinak ismerem. és tűrje a' ktfujó. vngy annak szerencsétlen elhibáztál. ne szálljon azon magast fok rul le. műiden fékező u<lvarj$ággal4 '$ szemközt előre — ha karkut- csői v a ncmáii ne K Lein én t — mint szégyen és uldlat. m\\ly gyáva te- r*mtiné«y volnék — *s félre itt. minden tekintet t el. mellyre őt magyar* tavaszi rtszének egy ré&zí emelt.fel ej tetle hazafi. liogy 7 rái n Festi Hírlap' szerkesztőjének szándéka* tisztaságii- rul de legkisebbé sem kételkedem. mint j> hiszem viszem l én ^sírbíi duiili a* nmg^art * Illy magasra áfítlom. hogy azokat legnagyobb részben magaméivA teszem* &tft. elveit is jobbadán és legfőbb vonásaikban osz- tom. hogy mftga&bait üli és büázlcébb. só't egy cseppet snm vonakodom ezennel kinyilat- koztatni. mint &'&£ukkürü jogász. illy elválasztó polcnak tartom 1 nyoloilntt körülményeink közi a modornak ok- fdfogíisíif. elég világosan kítíinik. és ekkép egyedül *oíon n^odor" 11 len lehet ús vau kifogásom. legyen szabad mondani.

és véu velőmet cl J eu súlyba ne vessem a' frliievüJt vér éft thcoriákT árja ellen. most^ midőn ujjaseíUetési titkainkba olly keve«^ adatott kezek veszéíyeztetik néma e tünk* életét. olly sok *pedés*k éa olly tenger baják kűzt remmi álld meg nem tűrhető állhatatos*ággal ápolt an- nyi őeainte kedtly. ki néháuy lelkesekkel tudtam őrizni & meg U az olly níhexen kelcf. 100 1 jftfdutaék. míüy aggasi- tólag hajú tik sülyedfsre. 's bár tudom *6 jobban mint akárki. midőn látom. a legkeserűbb panaszra ne fakadnék. mit azoubfiu könnyen tűrök — és ekkép létem tökéletesen k«t pad k^zti lett t mi kép rigy U elég csekély hatásom . rníért midőn magflsb Leiyeken hitelem bomlott. mit lio&szú éveken keresztül olly anyai gonddal. ennél haza fiúi k5t«lességituet jobban isme- rem. mert ember és hazámhoz hu yagyok — A* nél- kül hogy oda fent járulna — mi olly természetes. dic^rt is a1 méltányló hon. mint a'mi Ily én ék megmérésére «l«g ££ÍrkAtommftl bírna mindenki — én fel ne jaj dúljak? £n. «»ak ki ne irtwi Reokij mint sok rövidlátó sejtené — némi hatalmas ura* ságok fs ez*lgA-főportáik" gondatlan 's táji irigy el- gázláöitul. amiyi fenyegetett. én fel iie A£ÓliiÍ jogom B€ legyen most. hogy most fe- ntét ide lent fog vágkép megtérni hít«lem — min vérzik fitrrem. Nem. magftgb erényeit kezdem már régóta 3 h outiamnak kitűzni. de lassanként rúég is viruló kiaded uövé- tiyeínket — mcllyekbül nítgyobb ksz. ki mint becsületes magyar napszámos é* emberséges a* köa restség éf tOz elaljasodis* undok Ic5- 1 a* tmzafi&ág'. ha töb- bet termi képes nem vagyok. midőn halál és élet közti ponton latom állni a* hazát. olly gyenge. e l szán ás éti ax Cíimegtagad ásnak. És én — büszke érzéssel mnndom. ** mint töri a* szenved elem* vas kéz* — és a* nélkül tón* togy csak észre tó venne — mind azt ketté. bizony mondom.

vagy mi hihetőbb. saját &írkflvére pedig. ss egyéb körül meny eijkél fogva elég erős iá kigáaolni illy forrougásbul. mcIlynek majorja a* nagy birtokosok7 gyűlöletessé tétele. és condusiojai olly zavar. — '* hogy ckkép egy tGktíletej» ér isisnek kéimá eritett bek öv étkezését kevés szamtuik^ -^ ezer különböző érdekeink-. 101 végkep egy valóságos szánté vető <Je azért korántsem megvett* és megvetendő* körére fog elszigetelteim. még ott ÍH a f leghosszabb át. de a&e*rt lelkes ambemek anuá] nem sokkal kellemetesb. mikor még a' halvány isién e ket is egyedül vérrel lehetett engesztelőre binn ? nemzeti nagy reformáltok1 diadalára még saiikséges volt — mit <ez úttal tiem vizs- gálok — ma azonban semmi esetre nem szükséges.. de Isten neki. sem semmi. más ÚÉat nem választ — a KOD rerolu- tíoriftritis syllogismus* antecedense. sót niég ott is. Gatlicift és Lodomeria' fényére *a álla pótja rá emeli a* magyart. míg ídü van. Jiol egy nemzet' nagy soáma* egy szín ősege. és száradon ki ne mondjam: miszerint a' Pesti Hírlap1 — ha. hogy a' mai zavarók' sírkövére írhatja. minorja a* kisebb' vagy minden birtokosnak szinte e' sorsra juttatása. Mert hogy egy tökéletes crisisnek kéiiysaeritett bekövetkezést— m«lJy tán régibb időkbenf mielőtt a' sajté* isteni áldása a* földre szállott volua. és a1 legdrágább ár. tenger ha- . vagywmik elkobzása. műit Dante-nek isteni vagy is inkább pokol beJi színdarabjában &% rí t ár* hozott. de bár a' halál sem hátráltathat T hogy ezennel kereken. mint vísszatmlekeni boldog napokra Öno- toata nyomoruságban". mert tán annyira «sak n«m megy.: * ma- gyarok. hol Magyarország* *zíne. ^iiinc^ nagyobb kín. egy vallása. röviden. szabadok: voltunk". azért sem ez. *s mennyire Jehet. melly Magyarországot vagy ÍV BéU* idejére löki vissza — '« kiTált ax orsxág* síkját fogja énií a* leghálálosb c&ftpás. ki aztán azzal vigasztalhatja magát.

mint a'víz öt ín foJy felfele. és ék kép vajmi kínos volna á' . ki akar. 's ekkor milJy kín teli volna mind azoknak felébredése. sem a' csillagok nem esnek alá* Kételkedjek ezea egjtíjiríijit. kikre most gondolok. Ti.. nincsenek arra a* nagy természettöi elítélve. és végkép. <íe legüaebb életre emelni af magvart. és esed ezé m becsületünk-. 'g nem tiílte- tem pedig azért. Éa azért hazánk 7 reményei. mit mojiííokj mind bő is küvctktKirék. ne ISrná meg a' legutolsó magyart. h fi számol ásim nem l^miéuek hibásak^ ha űz. de annyiért ezeknél is csedezéin. feUzáimtJiatlan irányzatunkhoz képest ki bírnók állni. egy mázsa nehezb mint egy font. hogy abba semmi ckos- kodás tübbé be nem fér. 102 -. niü mon- dok. ok. mert ezer több mint száz. ba meg ÍA nekem vohm igazam. niiSKerint okoskodni i Ily esőkkel sem időm sem kedvem. azt suli a nem hihet em. nemzeti életünknél fogva i Nyomják erősen fejükbe é* emlékezzenek arml. e*s az ilfy nyavalyával járó ezer bajáknak ^ s z i o l g a serege J > . kik jeles tulajdonaik-^ hű keblük-. magas lelküle- tüknél fogva nem arra vajának. hogy mi lenne ab biti *e mi lenne lia/ánkbul. csuda pedig a' tizen* kilenczedik században éppt'ii v\]y kevés van. legalább Tinniagatokon í Bi^opy bJünny kételkedjetek Tlnmngatokan ? mert . has^taían. hogy meggyilkolják a" hazát. Ti "vén fők fiftlaJ vál- iakon^. Ti «ép lelkek ép t«$c«kbeo# értsetek pétiig nem fi isitek ssavahnimk. és annyi tudja Isten mi. szerit hivatásuk. kik' kezeiben a" jüvendcíj és TI keresek. én nem tehe- tek ftmil^v ba egy ios^s palaozkbnn el nem ftir egy pinlj vagy a+ tág ^öla*aLbnji annyi ulva^otteágj íitiiiyí képze- let van. csuda volna.. fe véle ne oltaná el a* legutolsó alkotmányi szikrát. hogy üly gyászos vógnck ok Tálának szerzői. mert lia az. nem türtenuék. kik nem tagad- hatnék. és a* sok heterogén tiedv.

de i m g von felni! eii^ digeié nem igen tudtam. ft szabadságnak mttgtürhciJen törje. hol minden van csak nlkotmány nincs* a* Itelyett hogy egy új dicső nemzettől. de tüstént megijed- nék. 103 ha annyi hű kebel' megszakadta után véletlenül — és fuiliy keserít véletlen volna ez — még te ídcgcn kerülne a* hon. 's hiszem. csnk horgonyt vetm sietiickj ha <?gy kissé erősebben fuj a' szél. 's horgonyt. szepegnek. azt hiszem. liol múulcn él csak magyar nem. kik éllük1 fogytáig mindig csak ft* ^lassnt" járják s vagy mint fa so)m hely bűi s e TŰ mozdulnak. Természetem nem a' reszketóTthoi tHrttíó^ *$ feljii €dtí igeié. habár megijedni igen is. Ts és fik egyen esnek felette szaporát) tiil. sem nem tartozom azcit csign \vrufk ás az üti nft- vényféle felebarátok vngy inkább «(ft»l** emberek* koae. vdjmí nagyobb kin volna t niiiit eJ evénen sirba szállni — niit n* Testi 1 Hírlap szerkesztője olly boraaszttilag fest —'s ott arány* 1 lag rövid küzdés u t á n . Nem t art g zöm én tehát azon tiO'sGkhcz. vngy jubban m^nrlva. kik mint Sancho kívánkoznak > de mufó'u észreveszik. hogy nincs hanem egy kiesé mozog. midőn e a. vagy ha ügy kis idt'i provinciális fényre» *s tán egy kissé nagyobb anyagi kényelemre vergődnek fel Hunnia. melly ftílytül azonb^Ti a h illái kevés eseten kívül senkit soha ftíl nuni ol<U dsüeiid^- rühií csakhamar. melly az igazság- T nak paizsa. sem a^ou hajósok- hoz. egy- bíÜ felette szaporát! ki: honosik1 emlékese t cbüL . mozgatni kezdené inait5 íj Britéit tők elfordul- nak. azt 1 "ide de oda * szolgálnák. gazda- gítnfnék a* fold* — így felébredni ts tüstént el nem vesz- teni az eszmélet* tehetségei. nem is igen fogok solia. sem a' Frankenstein-féle z alchymistákhox. míg idegeim tüketetesen el nem gyengülnek. éa kik a' hazát szolgáim vélik. kik a* szabad t Nigerre T Agynak. kik életet Öntenek tC csontvázba.

mert e^t kővttelí a* nemzet — oh Isten. egy órában egy mérföldet háta (tat hisz józaMJiak. vagy végkép "Horgony. Nem kiáltok ÜLI cim«l fogva. és az iíío'k árja ellen győzedelmesen haladbat«a ft' törpe en»ber. és te v lkakba bő* nyelődik. — * Jelszavam eddigelc miuüig "haladás" volt. a1 sas ví&zoiit villám s^bes* segű röptét hiazi a* józan ha láda s' körének. vagy * Megállj. l^gtis^bbet sem jdenla> sok nagy és sok kicsi úr túl éppen nem kicsi liánom fvlcttc követeléssel járó és felette büíeseu Imngxó. 104 ezek fcftzé — érzem. év az lesi síromig. !>ár forogna még jóval saa^ porábban. vasmftcska—*. h bek a' bő)nap sem sajátja és annál kevesebbé a' tegnap. megállj* — mintha állva már biztosítva volim ás élet — . de ezen utolsót Eejdíthetui nekem vajmi édes érzés — nem tartozom* Nem azepegek. a1 vakondok snjál felette szerény köret tartja. egy tettének sem bírja ki* u mutatni valódi okát * Lassan 's mindig csak lassan — mintha bizony la&san kvUene halaifj^ óit. de ásón okbul ijedek meg — Lanem azért 3 még ttem félek — mert a jó vágásból bizonyosan kibic- eién "vagy mkább már kibicczent*. elvétben mindig következetes. 's bocsáiiat. roeily egy nézetének. mint sok <5 szemű *s új vel*jtí goiidolja. hol vagy te itcmzet meg — czt ki- vauja az ügy — bárcttúk tudnám. a? másik dlc D ben. «s nem azon. miszerint aa egyik. igen tísztáo érzem. egy csep- pet is* mivé) hont erőművünk szaporábban forog mint azelőtti sőt azt óhajtanám. vagy a1 mi minden kepteíenségrt1 l^gféuye&b diadala vissza"— mintha bizony Jiorgoj*yon vasntncskúu a biztos űbülpe klietne djulni. és ezek küzt a' süáiseaer árnyéLJat. minő ügy — mert . nem remegek én tehát. hol jó aziit—. de semmi többet mint egy nagy «Semmit w momté saerintj miké p mlikdenkt A o f >fea» halattátnak 's metty felette józan józanság iiláu. mmt aison gyáva sereg. engedek.

cs szoros iga^&ií^Ua^ TaUmtut az tfuzru Iwlc&fit. vnJaniíut a' ho^a T oltárára tett kítftség' kindÁsáiuik. és őt ék kép t! JÓZAN ha J ad ág L elveiből* kivc&feik. ké^g kívül kikerülőre. *& Icezet caókol. ha idegen kccw odébb viszi. A K rsoieks^ík okszerülfg. miot nem kevésbé mékó a* szárny&£Z£gett. hóna1 ségét tár^yftüora egfla^ erszényét í* kiurjtiM kéaz. — Miszerint ftlly oevetségeö a4 vakoudok. mint okét* cselrksuik az. ki egy sem vet a1 Diiujilm és inkább eljutsza. ituírt nínc* ^iti melly gürüiigyüs úton ill^ sebt^eu )iajtlminn f hogy szi ha nem is ik'i egész termésűét* de a1 SKonis/^J T gthty- teli Imii G tája kíJzt — minthogy fektte ií^yetl^u kot&i- soktmk tart — gyalog érkezik a' megakadt csoport.színIQÍniyit aldosfi hasztalanra. egy 4ra olfttt hat földet. d£ ismeretlen előt- tem czcii ttycív — ö* mjtaik mofidum. meg fel nem erő- éfi magyar ra^ndú sár utakra vergődiitt sas. IL^MMÍ kát mjigával vinni aknr. vbaont liat mérföl* det e#y órábaiL hisz azon sebességnek. 105 kép ezt jeleli ki az elv — snjjiálom. ki rti€gijit itt '# illy kUrüJméuyek küzt erulkfrÜk repübii villamkúnt. mellyen az fgrsz trrmt&zet kaczag. ki vasuEoiij göíkocsin las- sau €^ak lassan kívánkozik ha [adui. e jÓKftii ItaiadíUi elvéuüi* fog^'a. oks3terj ütmek ke J] Jeimi« Mi kép éppen olly okellehüVg tejeit őz. de kűzhasBikitra. 's t^m mt?g t^y darabot ho^zá. é* ez^n ő. — És így e$ik» Jia az etetí vasútra kerül és őt L^V mér fii Jd un keresztül egy óránál szapo- rábban átvíftaik. . hogy olly híihgos "megállj'' harsog az egbt. ki fezmtolly kedvvel . vngy mi liiliktól)b. l^ogy imnét va^y ^{ipeii nem harsog a^ egekbe S4einmi ? mert az ^gtísz tiirsaság ki* törte nyakát. mellyel józan- nak lehelne dicsérni. hasznosra. A1 liaJatlÁskiak. Ui jór rösx? sőt tévúton egyforma júr. hn éli énben a* ma* sík megint magyar ihra vergődik.

ki j<5 ütőn olly sebesen vág t fit mint bírja. rügimi saját : k t^ngdye körül mpgfonlu].i kezdi páJ va- : ját. mint oií ? hol nx esz n \ i l v m i nzt mutatja fl rbbul lrs» va- lami tiíiN/jios*. soktul ncni sok- kol molyebb JV1 Jogásza l Imitek el potyogni. ni óm íj a el istenadta pitty- pnt^ttyát — valóban nem forog NKJ'cic pitlyprilatty kf^rQ] 1 : a dolog.svoiiykedjii szt'^ví1!!* niivc:! lessé^-sértrs. nirtly^k diadalmaskodni mk kcILj. mullyik^n lohiH hnlmhii Doboson. tiívllyik^n csak óvakodva. ho&szu kanyargásuk helyett.s? mc'ílyi'k úLiink * ^*H mrlly^k a' mrg brxnrlak. indult. . dó n'A fi* k<irdi . tudj A INI negf-iikril. nii^zvrint flí cdüi^iuon- ra cs «' tíO l|k lapon érinlcit t-SAtar^nrlro vissznu- viin f rövid vonásnkkíil tl& n . up. tovútnkoti de egy lepett ftpm halad. ti öl r^püJní í^ fkki_ : |i kel J ^ ne. m<Tt liajtíti megröviilítéa. linimljunk. mk biüony Isten. rósz úton viszont csak halkan. nehéz t 8ük iiiut kíván. mdJ^rk a' mnr kinyíltak.on szako árnyrklAtU kinuitalJit. 106 inkább Aniiyarog: úgy tesz az is l <»gh ölesebben. szerímh'bben. mint a* paj- zán f ű r . e|ipen olJy vétt'k. hogy axt íVíli^ n^tíilig a Dunába v«si$ck — pedig lncluék M$ Ulyfrle vá) La tatokat elősoroljii — éppen olk b ű n . aránylag rövid ímtíiriljnji cl HÜIU fér. *f& oiLittit a* jri útba (i rvt iL iijr.ha ez rí t érni akanihk. fo. sót lm tü^ii nrtalAn már nyomuli volna.n vr^ro csuk ii^» mint a1 ríííszíil HÓ'.v Jnssan haUuim. ^N e^y. itliiielfbgvft sokat átdo/rti. Kit kijeiül ni . mert idütsorbítáSj mtnl linjinní *s lifljínni a' nagyart. *s ód A k pf bon- . nkndniyink* n/. nnfg tű bit mint bűn — meró'otrombft«ig+ Nőm azon tínnpa <íl kíirül forog tebat a* dolog? hogy haladjunk. le^ragmhtsL útján nyakrn f<írt»j Eia jól Taltryrand SKÍTÍJH. mrllyi- kt. és egyezerre minden íjtfézke- dc^ribm a' viliig' m mii szellemi mind anyngi gyüslj. Lkjaid k.

vftgy nem bánom akármi t ül nyert koronámat fejemen csak Jfv is ilh-lné elletiségileg. minthogy minden árny ék old Mai mellett többet ér a* közvélemény alatt álló 'A általa magyarázott törvény — most mid un a' közvélemény napnil napra j ó z a n u l . de lm t pénzecske zsoldon ibu l. és én legalább bár üssenek agyon. akkor ki- rúgunk . vagy felette kevéssé van ragasztva közvetlen súrlódás és iskola. és azt a* sajté egészen viss/nesni nem engedi többe — mint egy kissé hosszabb n a n t i k * során a1 legszentebb emberi Önkény. és népemnek nem volna képviseleti alkot- mánya. Ha köz- katona vő 11 kékt elkínozhatuáiiak. agyon l oh ebiének bár tízszer is. ki TsEmiűl. anyagi kifejlésünkre szolgáló vállalatokkal felette óvakodva 's csak úgy kell haladnunk. *s ugyan. mint az emberi társaság eddigelé legtGkéletcsh kormány-mód orjaba. ha senki indiscrete erőn- kön túl iicin hajt. és ílly han- gulatban remélem elemi síromat is. vagy a* "véletkntül*. de többé helybül sem mozdulok. ha magyarság-olvasztókká nem válnak. mondom egyet sem. mellyen Icgbizto&abban 'K lehető legrövidebben el is érjük a* czélt. mellyékhez nincs. mellyen khetó' legsebesebben kell előnye múlnunk. míg élük. kivált ha senki nem állja utunkat olly szándékkal vagy csak olly l á t s z a t t a l is ^ hogy azt tőlünk erővel vegye el. tehát egyedül öl lyfélékkel. egyet sem venne el ló'Jcm senki is. és hogy végkép az alkotmányi út azon út. i-n iktatnám abba be. j a j f u t u n k ! adni fognék . 10? arra pontosító m össze vélekedésemet *hogy a' magyar uyclv terjesztésében megállapodnunk. de jaj ununk. mert ha valaki teszi ezt. m Ín ék átadására ügy is olly készek vagyunk. illy hangulatban vau szerencsém élni. HA ki- rály volnék. mellyvt azonban jó kedvemben tán koldusnak nyújtanék. mint- hogy ez azon regi törött út. Mert küzbevetőlcg legyen mond- va. és mellyét javitni annyira buzog nagy éa kicsi.

elég udvariatlan volna. király sem vagyok hala Kg. ha— nem bánom . úgy gúnyolga tnám eJménczséggcl enmagamat még in- kább . 108 mindent. véletlen nyert szépséget. vagy nem bánom nkármi. 's jobbadán felette kellemetlen és súlyos torhni-k érzem azt. vajmi bágyadtán fénylő gyémánt. éa a* természet- nek vajmi ocsmány kis pontja a* * csupa magyar ma* guás». de ha az volnék is. véletlen Öröklött erőt. mint valóban felette csekély kincs. véletlen nyert népszerűséget* véletlen nyert jó feleséget 'sat. a' "véletlen*. t* e ni púpot mi üt sajátomat véd ti i nem tisztem. erővel tőlem ki esi kartat ni nem engednék sem- mit. mint a' véletlenül Öröklött pénzt. minthogy az hátúi lóg. vagy ha egyenként clkülönözve és roszul vannak alkalmazva. ügy nevetnék magamon. XIV Lajos' nem tudom többé milly púpos hátú maréchalja szerint: esküszöm. valamint ma sem ige a magasra helyzem porhüvelyemet. púpo- mat. ha csatává körül ne a' dolog. és ucm is irigylem egy halandónak is ezen Súlyos tisztet. mielőtt magam nyitnám meg a" tréfát. véletlen nyert KKC roncsét. éppen olly kevéssé tartom. rögtön vége azonban mmak — v n gy nekem — ki az anya termeszeit ül nyert kis "halmomért*. és ekkép sem hat pén- zecskét. sem koronát. ha még valami mással is kisérve nincsenek. 's végre soha uem mondták hngy püpoti vagyok. Miután azonban közka- tona nem f voltam. gúnyra fakadni elég ár- ez átírni. hó n ti ni na k javára éppen . és ezen Isten' ajándékát éppen öl l y szent sajátnak tartom. nem is vagyok. 'a azzal szinte Soha meg nem vagyok elégedve.a' "véletlentől* nyert saját- ját néni adja ki pmbertárwiinRk. sah a sem látná a' fel ingerlők* egyike is. ct gaudeanl bene iiati tt bene provisi: felette nagy kincsnek mind ezeket azon- ban. de valami csak felruházott. HA végre púpos hálii volnék. miután mind ez azonban nem vagyok. de viszont fő nemesi joggal ruházott fel az Isten. véletlen nyert jó f üt.

miszerint egyik nUy saját mint a* másik. midőn például a1 víz' színére csapta te- nyerét. 's magában egy &em rút. minden teher' köz- hordására nyill. sem király. de inkább sértő dicséretei által szaporábban hajta- na azon czélboz. mennyire tárt kehiem és erszényem kézfogásra. mellyuek mindenek előtti tökétatea ismerete nélkül országember mai nap vajmi kis ember. a' mint azt kiki éppen. gyűlöletes se tétele. mert most itt &zűk a' hely. a* honfi gprjedelcmtül felruházott népszeru'ségct a1 népszerű. hogy még a* lágy víz iá. a' mennyei la- kosoktul Öröklött szépséget a' szép. és ügy is alig birok ki bonyolódni a* va- lóban magyar mérföldet legyőzte szóalkutbul — con- structtobul — később. ijesztgetései. még mielőtt tudomásunk lett volna róla és mielőtt híre ke- letkeznék: az ugyancsak felszínesen és német szójárás szerint * gazda nélkül* számol. mint a* vélctlentül nyert pénzét a' pénzes. a* eherubi seregiül ajánriéklott velejét a* velős? nz istenektől küldött sze- rencsét a' szerencsés. hogy az ellenhatás* törvényeinek tudó* máuyába. 's legcsulhatlunabb bi- zonyságát adja. nem. ha azonban el bizottsága* bán valaki azt hiszi. aknr tessék akár nem. hogy dorongolásai. ugyan nem igen mélyen hatott be. és mennyire nyílt. roszul vagy jól ha szí m íj a ? szanakozásra. melly egy . és a/ ángya l ok túl sugalt ma- gas érzelmeit a' hű feleség. mik rósz rá fordít va éppen olly boszo'itók lehetnek. sem püpo*. erszényem miiiden engedményre tárt. de főnemesi jogart l felruházott vagyok: keblem. gynlnzatra vagy dicséretre méltó. 's majd megint c&ábírgatásra kigon- dolt. melly régóta ki volt tűzve már. 's akkor alkalmasint fent éa nem lent okozok botrányt. és ez fajt. de egyedül alkalma* zása ólul lehet. szfuVitül nyert erejét fiz erős. — miután tehát sem közkatona. azt. mert hiszen máskép észre- vehette volna. 109 olly magas uzsorával. lepleg nélkül és tökéletesen kitárom. váll vetésre.

bideg okokkal megmutatja. Minden Illyés hangulatú férfid. még a JPortfj |-«ae Itt. 9-"*^ is kilenczsxer nente^b „niftit dt nobU *ine nübi*" vényétj és ki ízen gyOktürvényt nemcsak foga fel és gyakorolja. ha valíiki "jő móddal % és nem a' képzelethez. az erőszaknak ellem- áll. de hiszem. miszerint éppen olly kevéssé tűn — bár az elet'. tudom. sót tökéletesen meg vagyok gyó'zó'd- ve: minden férfiú így érez. ki latinjával megtanulá vagy 1 nem felejté el — vagy másutt jutott hozzá — a „ jWfum 1 oc fenacem" 'fiat. nem ft* szívhez. mert sziute elhibáz- . És ílly hangulattal nemcsak én érzem keblemben J az Önálló s hajtani magát nem engedő ember* méltó- ságát. miszerint polUicaí pályán is sokkal könnyebben és ékkép szaporábban haladhatni *egy kis* vagy inkább "bizonyos jó móddal* mint erőszakkal. 110 kb JA módnak oJJy könnyei) euged. a* legkeményebb fejű mágnás is engedj nyomásiul. «em egyet szalasztottam én is el. csép mint szurony felé. vagy — 's jól vigyázauitk. mit vajmi jól tudok. édesörümest még arra is rááll mindnyája. eróltcí estül viszont a' legvizenyősb velejü is felfortyan. melly kürQJ forog okoskodásom — h& valaki az ésebez szólva. o. alsrf vagy akármelly erőszak tütali kirántá&át is. midőn velem együtt felette könnyen meg* juhászkodva. hauem az észhez szólva — és látjátok drága honoaim azon tengelyt egy kissé megint előtűnni. hogy egészen megtfyirjék. hogy azért mert megnyírik az embert. mert néhai be- veskedéseim áttal az oks^eriuti vágá&bul kiesvén. mint fiz olly mindennapi és olly Igen számos tapi. ügy van lelkeftedve mint én. de csak akkor. a* viliig* és a1 haza* akármelly lépcsőjén álljon is a1 legu- tolsó napszámostul fel a' trónig — de csak egyetlen egy hajszálának felső. és miszerint ok- nak mádnak meg p. de foga' fejérét ani»yir/i késs mutatni le-niijrt felfelé.

hanem az észhez szólva mint valóságot. tévcsábok. azért mint Sámson — minthogy ezt alvótag csípték meg — korántsem gyengül ő még el. sőt. a1 gydiyöralokú szerencsét ül környezve lenni. i. nem. ónnál nagyobb a* köz buldogság. minél többen engedik magukat nyirctni— és a sok nyi rés sűri ti a* szőrt — annál előbb jár egy egész nemzet* posztóban **. hogy eldődink* mondása '& felette otromba szokása szerint abban — a' csizmában — végezze. minden felül a'mosolygó megelégedés- tül. alkot ma nyila g. '& pedig korántsem azért. de nem a'képzeleteket f el riasztva. é& annál erősebben gazdagul a' gazdag mindegyre. mert ugyan fe- hét-e annál becsületes emberre. tévmoffórok. mi "okszeriii- tí* és nem * előítélet! csalfabáb* . míg valami csak fel* csordul belőle a1 közjóra. liaaem kéjérzé&tül. képzclcti felforrasztások nem h aggnál tatunk. ezt megmutatni felette könnyű — és rögtön elolvadunk. földi pályánkon tisztább kéj. még mindig bocskoi bán levő magyar végre n'csizmát. a* nélkül. hogy magunkon kárt tennénk. mint mindenét oszthatni embertársaival. mutassa meg ezt valaki — *s pedig. és Itt egy felette veszélyes *fei vagy alá11 vau — azért mert meghagyja a saját tfényiley9 nyíretni magát az ember. de a* légutálatofib éuesre nézve is nagyobb öröm. sőt a'czipüt ts. ha a* szenvedelmek fel nem tüzeltctnek. a' szén ved el- meket felingerel ve mint álmát. t. 's mind gyérebb gyérebb lesz a' poré atyás — a' tollban maradt a' "g" — azaz annál előbb húzza fel a ? bocs- korban kezdő. hogy igazán csak most kezdje meg * tisz- telettel felruházva* polgári életét! Mutassa csak meg valaki. és az erre vczetff út helyett tévutnk. de nem ám nemzetí- leg. hanem éppen ellenkezőleg. mint tőré- . sőt azon jutal- 1 mazó érzés közt. hogy inhiél nagyobb az igazság valahol. minél inkább félpénzesül a1 szegény is. Ül tam. mindent. miszerint magunk állását is emeltkők. lehet-e kérdem.

112 kény emberi kis csolnakunkba. hogy őt a9 nagy természet arcával. vagy a*helyett. kirül halhatatlan Schiller *) annyi irigylésre méltót mond. mert ugyan. mi- szerint egyik a' másiknak tartozzék pártolni sajátja t. *á la Pere Eiifantin». míg olly dicső gályára magasul az fel. a' lelki-és testileg ép férfiúval. beteges. miután az ész'. 1 hogy valaki nem abban helyezné a legfőbb igazságot. és ek- kép születési jogok nem kevésbé álljanak a' köz pár tolás alatt. meg még nyomorultabb czímeit és előjogait is el kellene kobzani. de valóban egészen egyoldalú igaz- ságs^ere te tűknél fogva nivellálni. mint erősödik barkánk és mint tágul '& mint kényelmesből mindinkább. egyoldalú mondom. ügyesség* *sat. ér6% egészség*. Istentfii nyert kiváltságait nem állíthatják egy nive* au-ra. a* birtokot meg a* születést akarják. ész 'sat. és ékké p kér- désbe nem vonható megmutatása helyett. minden őr őt. a nélkül. Ha i l Ívest . minél többet vesz mik abba be. mellyben családostul ülünk. műiden kincset. mi Ilyenek: pénz. ügy is sokkal lentebb állnak mint ez. a' másiknak viszont jobb gyomrot adott. mint a' természet' színtolíy véletlen anyagi és erkölcsi 9 ajándékai. 9 mi ke p azt nem törheti meg a tengernek árja. vagy politikai tanáruk. hogy szívünk' még közelb- jeit abbtil kitaszítni. és ekkép itt is kitűnik azon száz ámyékl&tu igazság. hogy az Isten egynek jobb szaká- csot. szeretem hinni felette jószívű. sőt tapasztal ni. l ágy esz íí 'sat* banquier. erő. a' szél veszek* dühe többé. Ha ellenben ennek okszerínti. 1 másokat is bevehetni. vagy éppen illy kevéssé felruházott gróf — pedig több i Ny ést tudok — miszerint meg nyomorult pénzét. arány súlyba hozzak^ midőn a&ok minden pénzeik és jogaik mellett. vagy magunk is sülyedni kénytele* nek volnánk. minden jogot egyedül maga személyében és tcttleg akar pgybepcmtosítni. ha a" helyett a hatalmas önkény minden fényt. btflcséletileg — philosophice — szólva an- nyira ki válttá gos-e a' gyenge.

illyes gyászos végeknek elejét venni. és nz idők folyamatai J semmit nem tanult volna a' magyar. ha illycs ktivetkeznék be. ki magyaron kí- vül miig mást is ért. de öntermé- szetokiul ki vetkeztetni. talpra esett hon ősim használni is fogják. '5 ez időt. és Ti a' rablók/*— *S hogy len- nének. mint tC mokkoi kávé. 's vagy egyes erőiül. de azért még is mi vagyunk a' becsületesek. Mert valamint nemzetek vannak — és illyes volt a' magyarnak virága műidig. alsó vagy akdrmclíy önkény. Ha pedig még is hiába mentek vohm más nem- zetek ^lőttünk. de azért mi va- gyunk a' becsületesek. fs magasan állsz. ki ezt engpdfii sehogy sem fogja. mert van még idő bár sok nincs. le- ezek én. megtűrtetek. kik mint Ibykus *) az egekbe fogják liarsogni — és a'Nemesis megboszúl mindent— „ Erősebb vagy. ha dliozatja. 113 akar elkövetni felső. az illy fele ke t tán egy kissé feldicsümém — kiket rabigába d&utheUz. lesznek ollyanok. vagy „Erősebbek vagy- tok. és ha nem lesznek.— Míg azonban ennyire jutna a* dolog. hogy AZ alkotmányi út nzan út. remélem. vagy a* sokak* siilyátul borítatnánk el: akkor. tudom. 's reánk nézve liiába munkálódott volna 1 eddigdé a sajtó. annyira *ajátjn. mind fdfrlé illy han- gon szólók. mitü) azonban tán csak megmentjük minmagunkat. és tudom mindig illyes lesz — úgy vannak em- berek is — *d ha magamban nem ereznem e" melegítő édes valamit. megtűrni őket soha de soha nem fogod. és Te a'rabló". meggyilkolhatsz. egy cseppet sem kétlem. mully mindejikinek. súly tok eU ül y esztett. mellyen legszaporábbftn 'i 8 . azt isjnútlem most. át- kor tudmn felette sok lesz. mikép az önkényeknek ellent nem állhaínánk. megtörtél. a* pitty- palattyi haladóknak — 's számolhatnak rá — még több- ször be kell ütni fejüket* Mihezképest a' 107 * Tápon elhagyott 's ott felve- hető fonalam' végérc utalva. ak- kor.

de éppen ellenkezőt eszközöl. mi- nek elérése azt hiszem. és egyenesen mint az alkotmányt veszélyez- teti mind a' magyart. vagy más szavakkal. mikép lehet al- kotmányunk lehető legtöbb áldásit. és ekkép most egyedfii a' korul foroghat kérdés. . sót olly ütőn indul. minek elérésében azonban ^ és nem "szerény nézet» de sakkjátéki szoros számolás szériát. &* Pesti Hírlap* szerkesztőjének is bizonyoson fő vágya * fő óhajtása. Js fajdalom olly útra vezet ? mellyen nem hogy tágabb körre áilítná az alkotmányt *s ezzel a' magyart. Hunniának lehető leg- több lakosira ruházni lehető legrövidebb idő alatt. ő nemcsak legrövidebb utat nem választa. mint én látom. 114 legbiztosabban érünk magyar honunkra nézve fidvös czélt. valljon ez úton miké p és mi módon leintsen haladni legszaporábban.

'B feje sem sokkal jobb. mint áüUítják. mint mondják 50. többi közt. míg a' gyujtogató csak egyszer: a* következ- mény után ítélve^ & róla egyenesen azt lehetne gondol- ni. a* borodinoi ütközetnek. modorja^ tactifcája azonban hibás vala. és csatákat soha sem nyert. ki az ulmi árpát főzte meg 5 mint mondják? felette jó szívvel bírt. de igazság is! — hogy valamint a' vigyázatlan háromszor gyújtja fel a' házat. ha akkor már létezik 8* . Bonaparte viszont rósz szivünek montlatik. hogy szíve és esze' da- czára mindegyre verték őt. és így lön. Diesőteljes emlékezetű Mack tábornok. és esze is ugyancsak kellő helyén ült. mert hiszen roppant fs valóban ritka elmebeli teliet- ségirül senki csak legtávulabbrul sem kételkedik* Hanem tactikája. mit az egész haza. szüleihez vonzó fiúi gerjedclminél fogva köz tapssal méltánylani is tudott. megetetni engedé a1 szegény dög- mirigy esek et? *s aztán Enghien herczeget fejbe lőni tűre. becsület.000 holt em- ber-vértfil füstölgő csataniezején pedig — boldog Isten I — és jobbadán ártatlan muszka adózó és ártatlan francziA conscriptj és e' két nemzetnek aránylag csak kevés fö- rendü testei koat^ azt monda — milly gyönyörű anyag lett volna ez egy vezérczikkre. mert Egyp- tusban. sem velejében nincs a'hi- ba.A? Pesti Hírlap' szerkesztőjének nem szivében van a* baji mert az bizonyosan nemes. moclorja hibás.E' korul forog a' dolog. De ez annyira hibás — tisztelet. Logy szíve éppen nem jó.

116 a' Pesti Hírlap— „Ez ám már a" dicső nap". nem tudom. mert azt óriásinak hiszi mindenki . arf. mo- dorja hibás volt. mint köny&rüle- 1 tes barát vagy a fiatallal ellenkező asszony. ha ma és köztűnk élne. hanem tactikája. — Aiistotelesnek fejérül úgy gondolom kár egy szét is veszteni. nehogy rósz szivéről tán commentárok írassanak. minden csepp Térnél fel. az első igen alant. mert inkább legépebb létben. és azért habár nem jajdult is. mert annyi évek után a* szív* működési jelei nem igen szoktak mutatkozni ? *s szívi tekintetben tudtomra főbb emberek közül — mert a9 kisebb rendűek kivétel nélkül bizonyosan mind igen jő ezívüek (!) — senkit nem idéz- nek mint Titust. több a' felemelkedés. inkább Napóleont óhajtanám vezérül. mert egynek tactikája. de még sem ez tette Őt nagy ve- zérré. mellyben több az elszántság. a' jó módon És csak Istenért ne ke- verjük a' szerepeket össze! — Van-e nemzet. magát övéivel va- lódi nagylelkűséggel megcsipetni engedé: azért még is. akármit mondjanak te azok. kik e* nemzetrül úgy ítélnek mint vak aj szin- rul. feje azon- ban meglehetős volt. 's kitüíiőbb az elmebeli tehetség. ki Jerusalemben egy kissé megper* zselte a* zsidókat. Az lebilincselve. ez szabad mint a' gondolat. fájdalom. emberileg szólva — mert tökéletesség sehol sincs — lehető legmagasabban áll. . erosb a* szív. — És még is. én legalább. modorja. af másiké ellenben jó. 'S pedig. tán nem igen volna az emancipációnak ügyvéde. és ez után Ítélve. kérdem. az angol viszont. Mack ellenben úgy látzik igen irtózott a* vérontástul. mint a1 dicső lengyelben? Alig hiszem* —• Aa angolm! viszont azt mondják — jóllehet én nem hiszem — hogy felette ke- í( vés benne a* felemelkedés — de tan annál több a'péna* — és nem igen könnyen olvad szíve — de «tán annál jobban tanácsol neki esze* '&at. Eny- nyit ér a' tactika. mert ez vala kiüönS- sec ji. szíve jó volt-e.

ée mind e' szép és igen tün- döklő tulajdoni mellett felette nagy sötétben bolyonghat éa vezetheti embertársait. t. i. 's nem. *s melly ét Bacon* modorja jelelt ki. mondom* nem tudom. kigazolhatlan tévutakon. jó modorral ellátva. ma kérdésbe többé éppen nem vett dolog. igazságok kikuta- 1 tására. ezen az igazságnak józan utbani keresésére vezető gyönyörű modor. melly bizony felér még Prometheusnak mennyekbül őrzött tö&ével is. ée a' lehető legjobb útban járó és vezető megint valaki más. mel- lyen biztosan és nem csak véletlenül feltalálhatni azt. modorja. leggyönyörűbb enthusiasmus. analytikat rendszere a legvisszásb vala. és ekkép a' leg&züvevényesb téviítakra ? vezeté az emberi nemet — s századokig — mellyekbúl alig vala többé kigástolás. csakhogy nem ismére halandó azon utat. kirül azt hirdetik. mint sok ó -szemű hiszi. és a* czélra *s czéltul vezető utakrul. jóllehet benne viszont nincs annyi enthusiasmus 5 benne . legol- vadozóbb sziv és legfényesb és»* daczára felette ügyet- len tacticus lehet valaki. ha- 1 nem hogy problémák' megfejtésére. gyönyörű modorja eléggé nem magasztalható. melly jóllehet csak ujabb kori. úgy lehet viszont jó tactikával. hogy valamint a' lég- szebb felemelkedés. olly utat nyitott aa emberiségnek. de még szinte becsületes ember sem volt egészen. hogy nem csak jószívu. feje iá néha egy kissé zavart vala. az kozismeretü. hogy tökély felé indul az emberi néni. 11Í szíve Amtotelesnek jó volt-e. tactikája — imluctiv rendszere — által L i. t&ctikája. mivel az isteni szikrát nem szükség olly messze keresni. — Verulami Baconnak el- lenben. Miszerint tökéletesen kiviláglik. vi- s ennyit a* jó és hibás taktikám!* az okszerínti *s okelleni modorrul. mindenütt létezik az. magunkban mint a* legkisebb nö- vényben. roppant következményeinél fog- va már is csalhatlan bizonysága.

melly azon még híresebb csábítói "Let Jidf«0ft* dan$ereu*et" munkának pémet ma- fi óla tj a. 118 uitics aonyi képzelet! tehetség. benne nem lakik olly lágy szív 'sat. kifejtési* 's alkotmányunk* felnemesité&i tekintetében Steigentesch báróként epedö kebellel azt rebegem magamban satfíkkeblüleg. mit az emberek itt nem tudnak. mi sok helyre és sokra nem roazul illik. és ki felette sok talpra esett elmén ez ségei közt bizonyos városrul — de. őszintébb védője nincs: é& kivált ezentúl — mert úgy látszik. Távul vagyok ennél fogva — mert hiszen a'lengyel nemzettel. és flltm- ni magát inkább egészen ki. bár ne sza- kitna éjjeli rövid nyugalmából annyi órákat cl. Nem akarom tehát csorbítni tulajdonit. mert nálaronál a' "sajátnak*. bizonynyal állíthatom. bár ne volna «lly magas lelkülete. legalább b egypár százezer bölcset lehet- ne felkészftni." '8 ugyanis Steigentesch báró — az. felette nagy étvágya — szilárdabb bajnoka nálamnál bizonyosan nem is lesz. legyen ez bár a* véletlennek adománya vagy ön&zerzemény. valóban felette távul. ki azon híres ff Marié" czímű novellát irta. soknak van a' tíz parancsolat9 9 Ts Ifr1* pontjának ellenére a' feleségen 'sat. de Magyarország'újjászületés!. úgy hiszem — Steigentesch bárd beteges állapotban le- v vén. túl a* sajátra . Kifnondhatlan jók . 's ott "kos^tba egy íotül talpig be- molnárcsaládhoz ttzegődötí. Tatára mént. jobb tactikát. Aristotelessel egy sorra állitatni tán nem valami megrövidítés. *s pedig azért is. de e'helyett követne jobb modort. bár hol létezzék is az. azért rí- mánkodom az egekbe szűkszívüleg: „Bár volna roszabb szíve. nem Buda- pestről — azt monda: hogy abbul. és vezetne févutak helyett inkább a* jó útba. nem valami szégyen — a* Pesti Hírlap1 szerkesztőjének szép sajátít legkisebbé csorbítni akarni.

legnagyobb indignatíora fakad. és a* molnárcsalád' minden figyelme és éjjeli óráinak megrövidítése mellett. úgy hogy minden szívesség. 119 és Jámborok va)áu$k e* család* tagjai. és lennének inkább jobb szaka- ősök*** És ebben van. egy tehet- . míg bizonyos alkalommal bizonyos nagy úri dáma jó szíve* és szép keble* sugtában a' molnárcsalád* nagy erényei- nek dicsérésére meg nem ered. sem irányzatai. de annál keményebb volt a* lúd *&&t. bár ne törné meg saját magát annyi éj. mert hol jó a' szándék. sem eddigelé ki tűntetett leg- több elvei. de csak szomorúan feljajdulok: <(Bár lenne a* Pesti Hírlap' szerkesztője kevésb tehetséggel felruház- va. ott egyedül elazomorodásnak khet. de volna modorja. mit a1 szegény báró' asztalára raktak. tiszta a" lélek. sőt midőn felette sajnál- T oém. bár botrankozzék azon akárki — nem indignatioval az ónban. és az igaz egyenes szónak van helye — miszerint én ki nem pattanok. szilárd lelkülete. a* rósz ebéd.*s napi mun- kával . miiül Isten ment- sen. mikor a' báró ezt többé nem állhatván. — valóban * drága hazánknak ». és e1 bot- ránkozíató szavakat ejté ki: „Bár volnának tolvajok e* becsületes molnárok. és ekkép egy velőnek. bizony van egy kis bölcselet — phi- losophía — és hazánk1 életéért csak egybe ne keverjük a' szerepeket! — Miszerint én is. komoly elszánása nem gyümölcsöznék drága hazánknak. sem általában a1 Pesti Hírlap ellen legkisebb kifogásom is. De ö túrt. volna taetikája inkább jobb** Nincs tehát nekem — mint újra meg újra kinyilat- koztatom — sem személye. mint- ff hogy azt * olcsón* sőt tán ingyen* bizonyára nem emelhetjük maga&bra. igazi Philemott és Bánóis-fél e szfvüek. de még te félre vezet. és a* nem jobb vacsora után bizony napról napra hitványabb lön a* már sírhoz közel járó nyavalgó. ha a Pesti Hírlap' szerkesztőjének szép tehetsége.

melly- ben már i» olly sok jó van. le- gyetek bizonyosak. okelleninek. mint azon sötét alak. hogy állításom mint a' német mondja. Ti. bagolyi huhogástok több műit egy . mint azt tán sok ifjú a* vén képpé]. ki- mutatni. legó'szintébben óhajtom. fejéret. tetteit megbánt. mikép meg is mutassam. a" dicső lengyel 5 és Aristoteles' — cüdderunt in proftmdum — tactikáji* Míhezképest. most az a* tisztem. nincs a' ^légbül kapva*. vagy éppen megijesztett. és ezzel mint valami nemes emberhez valóban igen illő ügyességgel még büszkélkedni is mertek. mellynek teker vényeiben. hogy ez az én munkám! — mini] azonban majd ke* sőbb — Ti is hirdetitek. sem nem szűkkeblű személyeskedés. Ti a' rabulának gyáva szolgái — és higyetek. vajmi jól ismerlek benneteket — kifc a* nagy könyvbiü. és Ti is tudom hirdetitek. pereputtyát féltő. életet 's halált tudtok. nagy bűvészek é$ mesterileg jártasak vagytok. sőt va- lódi köz csapásnak tartanám annak megszüntet. mint azon sötét alak mondom — és azért térjetek inkább ma- gatokba. egy lelkületnek sem kellene. midőn a* Pesti Hírlap* szerkesztőjé- nek egyedül modorjat és tactikája t állítom helytelennek. olly vfez- szás. 120 aégnek. elvesznie — midőn mondom fe- lette sajnálnám ezt: a' Pesti Hírlap* folytatását. nem hiú és ékké p gyáva versengés- nek okozatja. kik faa azt mondjátok. csak- hogy a' feuforgó kérdéshez és honi körülményeinkhez alkalmazva. és melly honunkra nézve valódi kincsesé \ ál hátik. a* kereszthez csúszó mászó szegény Csókát akart a' szar- ka* mágnásnak üdvös apostasisa. és annál kevésbé ollyannak mint az Övé. lángot és jeget tud kénye kedve szerint a körül- ményekhez alkalmazva torkábul okádni* Nem fogja. mielőtt még késő lenne — ki meleget és hide- 1 get. ne legyen tactikája olly hiányos. vagy sok vén a' fiatal fővel gyanitgatja. mint valának jámbor Mack3. hibádnak. nincs tagadás. feketét.

mennyit erőtök csak győz. valamint rátok megint szánakozva tekintek Ti nyomorult lelkek. kérlelhetlen számokra állított okosko- dásnak eredménye: mit megmutatni tisztem. 121 negyed századi szilárd és következetes elveimet. nem lelki szegénységnek okozata. állításom valósággal néni ellenséges indulat- nak. ám dob- jatok rám sárt. midőn a' mindinkább felingcrlett képze- letnek *s feltüzelt szenvedelemnek árja közt már már alig törhet keresztül a' hideg számolaj Isten* segítsé- gével tán diadalrnam is lesz* . Ti nemzeti testünk •• rothadt 's rothadó syinptoméi. mert tudom. lemossa azt rólam az idő. de egyenesen megczáfolhatlon. *s vélvén. ím kihívlak. mint rátok is Ti törpe ke- velykék. 's ha tehet- ségem megfelel a* súlyos feladatnak. minek eldönthetlen bizonysága kezeimben. kik egyedül idegen nap' sugárinak köszönhettek egy kis fényt. megtörni és azért megvetlek. bár legnagyobb veszélylyel járna is az. 's bár mint 's 9 hová sodorna is benneteket. hogy majd Ti fogjátok irányozni azt. kik polgári erényt nem ismertek 's ezért azt senkiben nem is bírjátok felteimi. kik hiű viszketegtül hajtva. ha Ti gyávák nem vagytok többé* Nem. bujdosó csillagra ültök. és Titeket felej- teni vagy utálattal fog nevezni Hunnia. melly csak ak- kor lehet. és annál súlyo- sabbnak most. csak akkor lesz magas.

midőn aránylag könnyű a'múltnak titkait leplezni. meg miveletlcn és tövisteli. inkább a'jövendőt. és melly ezen felül. nem volna akkor a' megfejtés mondom még is olly nehéz. mellyen legtöbb kincs fekszik. Volna az kérdésben. és tán az. a'jövendőnek legkisebb eseményeit is kiszámolni pedig vajmi nehéz. némi rendszerrel sehol és senki által tudtomra legalább ki nem miveltetett még. Mind e' mellett ko- rának is tartom mind azt. A* mező azonban. *s már több oldalilag és többek által meghányt tárgyakra! fo- rogna szó. valamint mind! . állításnak okszerűi ti bebizonyítása azonban felette súlyos. vagy a' jelennek szövevényeit bontani fel. hazánkat tekintve. mi az által még súlyosabbá lesz. vagy végre niiért vezet egye- 3 dül Baconnak rendszere a természet* titkaiba biztosan: nem volna akkor a' megfejtés olly nehéz. mint látni alkalmunk lesz. mint a'jelent *s multat illeti. mert olly mezőbe vágj nielly eddigelé. jóllehet nem maradt egészen parlagul. jóllehet erre is csak meglehetős diadal végett roppant tehetség. miu fordult Napóleon* tactí- kája. mellyre én lépek. -hogy rendszeres gyümölcsöztetése. felette szövevényes tiszt. noha olly régi mint a* világ. mit kitárandok. telisded teli van a' legrnegrögzöttebb ellbg IL l tsá gokkal. vagy min fordult az an- gol* léte oliy magasra. és ekkép kifejtése nem könnyű. 's mi tette azt helyessé. inert lettdolgokrul. sok idő és tág tér kellene.

tűzkezdetnél egy korsó víz. És ez oka. hogy egybefüggő tervem- bül másodszor kizavarva. általános és szapora vonatokkal fogom ezennel — jóllehet mi is megrövidíteni* éjjeli v$i/ is íatíArc mért óráinkat^ ég e*t flwír igen régóta te*%s%üki mit a* nagy közönségnek mint va- 5 lami különös nagy ember különös sajátságát és áldo- zatát tudni. bár menjen füstbe — nehogy tán későn jöjjek cs munkám egészen hiábai legyen— csak rövid. és a* királynénak idő- előtti mozgása tönkre teszi a' királyt. mert mindennek megvan maga ideje. mit ez alkalommal már elmondék. hallgatni arany" — mit soknak nem ártana jegy- zékbe venni — hallgatok is. vagy jobban mondva. és azért bár legyen e* közlemény sokra nézve korsó víz. hogy rész- letes és kimerítő lehessek. mellyet annyi év óta rejt keblem. midőn jó időbeit még a' közvitéz is elhatározza — sakkjátékban — a* dia- dalt. mihezképest a1 török* módjára. nem vehetek magamnak ahhoz időt. ezennel miut tán éretlen babot. de azétt még is kitárom a' mondandót. most kötelesség szólni. mert többet ér. És azért légy én É Ez alkalommal azonban nincs időm. csak hallgassatok meg*. t hogy előbb meghaljon az. arra kérlek benneteket és azért esedeaem előt- tetek. mint * bajai* lángözunben egész Balaton. iic. vagy tán meghaljak én. kénytelenül és kényszerítve* azon eszmét. Ti hazánknak klkesebbjei. most bűn a* hallgatás. melly szerint «üssetek.' vázlatát* Mikor az itt következő könyörgése- mén felül. hogy nemzetünk' . hogy ha valaha. ki is bocsátom a' világba. azt hiszem. mert ha valaha. ki azt tartja „szólni ezüst. ha nem hangzik bennem ezüstnél. vajmi érdekes és vajmi becses lehet — csak általános vonatokkal fogom ezennel előterjeszteni rend- szerem. aranynál *s minden földi kincsnél még sokkal magasb valami 5 a" mi tisztán hallatja velem. 123 azt is korállom.

*s már azelőtt nem kis hír- névre kapott. mikép tudom — ha velem ül a' Batavián — sok komoly spectabilis. és tűrjétek. hogy mindenek előtt számos és itt nem meseként felhozott. hová az ottani fejedelem által volt meghiva. és lép- jetek csak. és értsetek ott is. és pótoljátok. ki egyébkor kivált lefelé. mert nagyon fútt a' szél. de valóság- gal történt kalandjaim' egyikét ezennel elmondjam* Számosb évvel ezelőtt Hamburgbul Amsterdamba utaztam gőzösön* Nem kevéssé göröngyös volt a' ten- geri út. — Lehető legjobb theo- ria után volt készítve az egész. de * tűrtem. csakhogy mint mondom f működni nem akart Bezárta ennél fogva a3 gőzerímifi-épület* körébe a* felhozott műves magát — és egyedül magát* mert mesterségét a* legalantibb fokon kezdvén. ki Berlinbül. melly. míg e* közleménynek olvasása tart. ha mi magunk nem rontjuk meg. de mozogni sehogy sein akart. hol gyarlósá- gom vagy más körülmények nem engedik a* minden rejtély nélküli kibontakozást. sőt még sok méltóságom ÜlustrissÍRms is. nohabár legtisztább szándékkal járó. hazánk' egykori legdícsöbb kifeflésénél fog- va. hogy t. i dolgozik és dől- . de még sok nagyságos magnificus. éppen An- gliába vala visszamenendö. hajthatatlan. még re- szelni *s rá&polni is mesterileg tudott. melly igazi remekmű vala. *s pedig 3 mert Parisban bizonyos nagy gőfcönyt. csend elüljetek pillanatra le. egy kissé megtűrve *s megjuhaszkodva érzette volna magát. képze- leti körötökből ki. hogy én szárazföldi magyar sem voltam igen jól. vártam» és végre bizonyos angol erőművessel keveredtem beszédbe. és ez meg- akadás nélkül működik is azóta. de még is felette gyenge tehetségemet egy kis jó akarattal. 124 születésénél. és az egyes részek is hibátlanul végezve. csak szaporán mozgásba hoza. miben leginkább és szinte iSgy büszkélkedett. *S igy lön. bizonyosan be fog következni.

's ki lön fizetve a' fényes ju- talom. nielly körül forog a' fel és ? alá. s tán innét szár- mazik a' sok megállapodás és a' nem kevésb zavart És ím egy kis előzmény. vállalatokat veszek észre — és illyfélét köztünk sokat veszek észre — mindig azt gon- dolom magamban. igen. a j nemzeti újjászületés* sikeré* 7 nek és a nemzeti halálnak. egy észre veheti én* vagy inkább fl bizonyos. „Itt ott egy kis csavar igen is ineg volt húzva ? itt ott pedig kelletén is túl fityegett. ha pedig itt ott. 125 gozott. sőt roszul is. a' tompa és éles borotvának. sőt valóban legtöbbször valami felette kicsi szüli a'sikert. És ha nem akarjuk tagadni. egy bizonyos valami. és elvitte magával af titkot ö miért nem ment előbb. és azóta nagy vigyázattal vagyok a* csa*- varokra. hogy a' gyakorlati életben sokszor. és viszont. mint oka és gyökéroka a'jó és rósz levesnek. mint sok azért büszke vagy tán jobban mondva ^kevély^j mert soha nem dolgozott. miért megy most* az angol inozgonyár* „Ugyan mit csinált rajta. jóllehet gyönyörű de mozdulni nem akaró machinákat. sem soha nem dol- gozik — bezárta egyedül magát mondom néhány órára. ebben volt az egész" és ez lön az egész felelet is* — Csekélység magában. melly a siker körül határoz. de rám néssye ez igen nagy be^ nyomást tön. míg végre kilép.??ugyan mondja meg nekem w . vagy csak meglehe- tősen. és nem ritkán szintúgy oka ss gyökéroka a' nyert é& vesztett csatának. ss „tüzeljetek most" ezzel köszönti a* nagy számban kun álló f ránézi a machinistákat (!)* És felségcsen forgott a' mű. ha nem akarjuk tagadni . vágj J igen is fityeg valahol bizonyos csavar. niíndeukitül észre nem vett va- lami^ teszi azon tengelyt. azon igen egyszerű okbul. hol volt a7 faiba?" igy kérdezem. hogy valljon sokszor miért forog valami éppen nem^ vagy jól. mert sokszor sőt legtöbbször egy kicsiség. "táa igen is meg van húzva.

minélfogva. Bűt elkerülhetlenöl meg kell akadnia. mert a' legkisebb téve- dés tökéletes homályba boríthatná okoskodásomat. legtávulabb- rul sem. 126 mondom ezt: akkor m4fg inkább meg kell engednünk. a* Pesti Hírlap* alkotó rcszei. Nem beszélek én a* Pestí Hírlap* általános irányzatára]. hogy hibáznék* Az irányzat — a* Pesti Hírlap' irány- zata — nem más. nem áldást fog terjeszteni. Vezérczikkei és ezek fény- körében álló egyéb czikkei ni ás irányba nem helyeztet- nek: szoros tudományilag nem hasznot fog hajtani. és az ő vagy in- kább Hírlapja' nevében én jelelek ki ? és nem hiszem. t. körülményhez képest ok&zerintileg szorítva. az egyébiránt itt ott felette becses sőt kitűnő részek — mit hódolva elismerek — sincsenek jó irányba helyezve . tágítva — mi azonban csak mellékes tekintet — de a' részek sincsenek. mellyet a* most érintett é& általam gáncsolt aránytalan fekvésé- vel némi részeknek lehetne egybekeverni. minthogy az irányzat bizonyosan helyes. nem áldást. sót elsülyesztő átokba bonyolítaná mindnyájun- kat a' Pesti Hírlap* Értsük egyébiránt egymást. nemcsak nem működhetik rendesen az egész. de ha ez nem volna . de kimondhatlan kárt hó zárni ha- zánkra. s5t ezt némi következetességgel még kérdésbe sem ve- hetjük. míg e1 részek. de kárt sőt átkot következtet mulhatlan* Nemde Már a* Pesti Hírlapban sem a* csavarok nincsenek helyhez. i. miszerint ha visszásán állnak a* még olly töké- letes részletek is. vagy ha illy mibenlétben még is hajtatik. nem hasznot. 's mellyet minden nctaláni félreértés1 eímellőzése végett itt még egyszer — mert volt már errül szó — a j Pesti Hírlap' szerkesztőjének enged elme vei. mint az emberiségnek megmenteni egy nemzetet. minthogy egy kiképzett új nemzettel több: valódi nyereség az egész világnak .

és azért mert ma- gyar. *$ mi több. és ekkép a' magyarnak is ha magyar. é& ha veri őt a' zápor. hanem élni. 127 is így. meleg. szerencsésért és dicsőséggel. mert férfiú. kik- ként a* szerencse relatív — ember mindaddig szerencsés de még csak jdégedett sem lehet. jóllehet legnevezete&b része. mert csak a' gyáva engedi sűlyesztetni magát. 's pedig az anyagi javakban jól helyzeti részét. élni is kell nemzetünknek. és míg még száz- féle és éppen nem negédes viszkctegbül vagy káraka- tonakénti *) soha jóllakni nem tudó sovárgásbul eredt. veszni. * megmenteni minden esetre magunkat *. leli et ne-e ott dicsőség. hogy megmentsük magunkat* Be ez csak része. míg fáj neki a'hideg. a' magyarságot. mivel nemzeti élet nélkül ocsmány pálya a* rideg élet. míg a1 szer elem* édes kínai. mihezképcst a* ki váltsa gtalán és űgyefogyott . de egyenesen és szorosan ember' létéhez. ha szívvérét kellene is áruba bo- csátói bán Az irányzat tehát az. mivel nem elég af haláT karjaiból kiragadtatnij nem elég gyalázattal többé el nem bukni. mezítlen jő a* világra. a* férfiúnak is ha férfiú. És ekkép most ennek elérése a' feladat* Lehetne-e ott azonban szerencse. ál bukseség és ál szokás is megrövidíti az embert. vagy meg kell mentem fajtá- ját. míg gyomra van. míg biztosság után szomjaz. és a'házasság és szülét Örömök utáni vágyak nincsen ék kioltva benne. testi és lelki miscgéhez ragasztott szükségei többé kevesebbé kipó- tolva nincsenek. midőn a* bátor még a* halállal is szembeszáll. azon szellemi gyönyörtűl <* minden embert a'sze- rencse1 utján láthatni. hol a* természetnek ugy is annyi rövidségei közt még ál tudomány. miután mind ez koránt sincs még ki- pótolva. az űgyefogyott részét viszont meg- rövidíti többé kevesebbé még azon anyagi javakban isf mellyek nélkül — egyes boldog álmodok a t kivéve. mellyen csak menni keIK hogy annak lakát elérje^.

éppen 1 ellenkezőjét kell mind annak szülniök. mit én erősen hiszek ? és birodalmamat tiszta lelkületé- be «. hogy t. feldics Sít essék a' magyar* És ennek elérése a' Pesti Hírlap' szerkesztőjének irányzata. ismét belé jö- vünk okoskodásom fonalába. melly ország- . or- száglási rendszeremnek kulcsa! Melly rendszerrel már régóta eléáÜok. miután némi előzményekre állíthatom okos* kodásomat. ss ekkép. mik után azt hiszem. — Az irányzat ellen tehát nekem nincs és nem lehet legkisebb kifogásom. így magyarázom. mit a Pesti Hír- lap* szerkestóje — ha nyilván és b&na fide játsza kártyáit. mellyet minélclobb elérni törekedik a* Pesti Hírlap. hogy a* képzelet' és gerjedelmek' fegyverével dolgozik és nem hideg számokkal. nem az általános irányzatban van a' hiba^ de abban 5 miszerint as Pesti Hírlapnak egyes <le legnevezetesb részei visszásán van- nak rakva. hogy irányzatát így fogom f e]. miben hibáa a* Pesti Hírlap* szerkesztője: Egyedül abban. i. ha meg nem fordítatnak. 128 szenvedj de mi kiváltságosak és vagyonosak Is szenve- dünk. valamint tudom ? vagy legalább remélem. T s ez azon czél. És most. itt megint és megint kijelen- tem — elérni óhajt és elérni vél. és így felette tavid vagyunk a9 köz szerencsétülj *s még távul abb nemzeti dicsőségt ül: hová hamarább azon kell lennünk. mert a' köz szerencse aT T legnagyobb nemzeti dics. a helyett hogy az észhez szólna* És ím a' Pesti Hírlap elleni kifogásaim' 's gán- csaimnak és egyúttal fent érintett rendszeremnek. és ekkép. hogy Hunniában a" lehető legnagyobb szám min élei óbb miiül szellemi mind anyagi tekintetben szerencsés Jegyen. a' Pesti Hírlap* szerkesztőjének sincs sok kifogása az ellen. elvégre egyenesen megmondom. mert ez azon egyedüli. mint a' közéletben a* bevett 1 szójárás szerint mondani szokták: a' szívhez szól. mint eddig mindenütt. vagy is.

ez vajmi büszke sző. ^ész cs szívriíP már egy kissé bóvebben érte- kezem . 's annál kéve* sebbé hiszem hazámfiát illy okoskodásra fogékonynak most. én általánosan nem hiszem. Érett-e vcrrokonomj hazámfia már most annyi lágy szívü Js asszonyfejü. alig yolt már szívem. és azon felül. a' Világ czímü munkámban pedig még egyszer megpróbálván szeren- cséméi. és olly könnyen olvadostó egyének közt illy tárgyrul hidegvérreli súrlódásra. hogy Uly okoskodásra a' magyar nem érett még. szívem nem jó. mivel ez némi esetekben soha. mit telietek róla — már rég eléállok vele mondom. só't fájdalom szinte bizonyos nem vagyok. mert a* magyarnak e5 tulajdona nem egyéb? mint fiatal- ságának egy új symptomája. kérdés. mi által azonban vérro* konimaU hazámfiait korántsem czélom sérteni. mint sújtott Orosz. vajmi sok lelkes hazafi hidegül t irántam el. meg mások. és azért. *s ugyanis. min nincs mit búsulni. e? tekintetben vénebb nemzetek sem sza- badabbak áss elfogultság* bilin cseitüK — Már Hitel czímü munkámban megpendítem a? dolgot f és Shylocknak a* szívtelen vcleuczeí zsidÚJiak taglaltatám. miiül szinte nem tehetek. sőt hány fordult el tőlem még fizáuakozással is f mert azt hitte. mellyel úgy 9 . és kívüle más nincs — érzem. másokban pedig csak ritkán bírta elragadni belátásom1 gyeplőjét. ha akar bizonyosan kigyógyulhat. rigy hiszem. miszerint ha ^jószívíi ast em- ber". és mint csépelt. mert csekély politikai Ösvényemen inkább CherubLoz mint Seraphhoz szegőd- tem . mert belője. már mindenre alkalmas az ember. mert a' többségnek gyermek- kori képzeletébe csepegtetek mindeddig — 's onnan mint itatás papírostul nincs kivakarás — miszerint ha "jó a* szív*j már minden jó. ha nem gyanítom. mintán elmebeli tehetségének egyike. de lia előttem úgy áll mint a' kétszer kettő négy. 129 lásbau ftdvre veaet.

a1 ^kép- zelet* benne mindegyre felingereltetik. 's fájdalom. nem kellene tartanom. — Ám tehát az Isten' nevében. és ezért mit nem tűrhetni* még is fáj. ingereltetek fel. mellyet Horathisként egy kissé he* vertetni kívánt ám. ha tűrhetni is azt a' közjóért. bizonyosan ma sem szólnék 3 ba az idő olly annyira ostorozva szinte nem repülne ? Js így az igen is későtűi. 130 ís egy kissé felcsordul. jobbadán az itélo tehetség1 rovására* *s mellynek ábrándozásai olly szoros kapcsolatban vannak a' szív* Ömledezéseivel . 's habár lassan. még is rágódik az életen — *s hallgat- nék mélyen 3 '$ ügy inínt ekkorig. és édesörömest ki is kerülöm soknak rend- szeremmel járó giínykaczaját * és még többnek tőlem theoriámmal járó tökéletes elfordultál — mi. Mihezképest korállom is most* miüt már érintem. 's altul. mi már iiem egygyel történt meg. és melly azért most el is fog alkal- masint hevergetni ttrökleg. és a' Pesti Hír- lapnak eddigi 21 számú kettős íve által valóban leg- alább is annyit ha többet nem. mint a* legközelebb lepergett 21 évnek lefolytában . hogy végre iratommal kiesem. . es tekintetben! fel- léptemet.

egyedill az észnek szabad működni * a9 szívnek ellenben jóra. valamint például a* gyógytanban.Urszáglási rendszeremnek alapja az. Már mikép működik az emberben a* velő Js milly összefüggésben. és mikép *s milly összefüggésben a* szív. hogy az észnek is külön működési köre van. mit senki nem fog tagadhatni: ligy van az emberben érzés és számolási tulajdon is ? és szintén elkölönözve. mind ez rám nézve nem egyéb. 's hogy valamint a' képzelet működhetik és működik az emlé- kezet és itélőteketeég' tökéletes kizárásával. a' ssaív ellenben niás-e. és egyébiránt olly dolog. mint bizonyos eszmékhez kötött ki- tétel. a* szívnek is. A* lettdolog. de e* helyett verulámi Bacon' inductiv renűszcre' útmutatá- sához képest minden keringés nélkül egyenesen és rfig- tíiü e' lettdalog* sarkalatjára állok. mint egy **sok inakbul álló darab hús5>. mellyek azonban igen igen külön állnak egymástul. nemesre gerjesztésen kívül még motszanni sem* Ebbiíl áll az egész. mellyet mostani ezélom' J elérésére néni szükség tudnom s ekkép nem szükség fejtegetnem* Nem kívánok ennélfogva e' jelenetek kitün- tetése só't éppen megmagyarázása végett az aristotelesi analysis boiiezmezejére lépni. anyag-e vagy mi. a* vi- lágos factmn pedig azt mutatja* hogy valamint képzelet. és hogy or- száglásban. és ezen 9* . mi a* velő. emlékezet és itélőtehetség van egy emberben. azon tévesztő tömkelegbef melly a* szorszálhasogatásnak és rabuláiiak hazája.

mi belsejében mutatkozik. úgy műkőd- hetik és működik az érzés is a' számolási tehetségnek tökéletes kirekesztésével s és viszont. &6't nem ritkán a* ke- belben magában is vannak. mintha mind az. innen sorvasztó habzásink. milly kűlönczseg egyébiránt már többször megtörtént. mert ugyan ki tagadhatja. sőt elvégre saját magának létét is. annyi minden esetre bizonyos marad — és ezt. tisztán *s élesen el is volna bennünk küJönözve.. és raellytül el nem üt senki. ki tagadhatja. mi a' főben történik és megint a* kebelben. hogy valahol több kén- zeleti tehetség de egyszersmind több nyavalgö képzelet is létezzék ? mint magát szünet nélküli álmokban hin- t ázni szerető Hunniában. f élelmink* ten- ger árnyéklatai néha mint elkűlönzőit egybecsdpó ha- dak állanak egymás ellen ? és sokszor belsőnk valódi harczmezóVé válik. . hogy felfogásaink.. — Nem akarom azonban ez alkalommal azt erősítui. 132 lelki attribútumok magok közt viszonlag. mellyre állok. hogy az. vágyaink. mert nincs tagadás. ki skeptikai negédében vagy fikeptikai meggyőződésében — és illyes meggyődések is vannak — nem tagadja mind azt is. szóval. mi külsőké p érzé- keire hat. és azért köztünk éppen úgy? sót még könnyebben ismét megtSr- teuhetik . mellyét el nem szakít senki. egészen különböző. ki nem ta- gad mindent. ez azon horgony. és mintha annyi és olly külön színű szen- vedelmeink" chaosában lelki tulajdoniul egy egy határba volnának szigonílag elszorítkozYaj jóllehet igen fontos okokat lehetne még e' mellett is felhozni. mint nemkülönben a' főben magában egymással ellenkező hatások. és innen zsibbaszto kétségeink. mi szellemileg lakik belsőnkben. mellyhez ragaszkodom. mind ezt nem akarom ez úttal vitatni* Mert hiszen. Ea azon sarkalat. Nehogy kicsínséges súrlódások által kimerítsem azon- ban az időt. érzelmeink.

mint az "értel- messég" és a5 ^ szeretet". 133 agy tartom. legalább két lelki talajdon olly annyira és olly tisztán el van különözve egymástul az emberben. azért rósz szem. senki kétségbe nem fogja vonni. és ekkép a' szere- tetnek. már rósz szív volna. é& nekem ez alkalommal nem kell egyéb — hogy ha több nem. mert valljuk meg. noha "absurd" létükrül belsőnkben tökéletesen meg vagyunk győződve: ligy nem örömest kelünk ki az el- fogultság1 azon árja ellen is* noha szinte ügy meg va- gyunk annak alaptalanságára! is belsőnkben győződve. és annál kevesebbé azt egyenesen. és a' szív azért mert nem okoskodik. vagy elég okát nem látjuk némi vallási előítéletekkel vagy inkább képtelenségekkel szél és dagály ellen szembeszállói. és nem olly gyűlöletes színben helyezné a' dolgot. . és tán nem olly gyűlöletes színben és ekkép jobban kifejezné as dolgot: az «értelem és áss érzelem** Hasonló la g kitenné. azért egyik a' másik* működési körébe még sem vág. működésüket tekintve. mellytül sodorva a' máskép legcrtelmesb is? az úgy ne* vezett ^jó szívet» nem meri sújtani. és tán még roszabbul választott kifejezés szerint: az «ész és szív?>* Igen> az ész és szív^ az értelmesség és szeretet. hogy valamint elég bátrak nem vagyunk. a' fíilnefc még látni is kellene. roszul magyarázott felfogás. és az egyik mint másik saját és külön hatási körrel bír. és mintha a* széni. a' szívnek. az érzelemnek is kellene bírni az ész és értelem* minden tulajdonival. ha működési körén túl kalandozik. mondom. mert nem hall. mintha bizony a' szemnek még hal- lani. mint szem és fül sem függ. de nem is vághat* És e* két tulajdon nem egyéb. egy cseppet is össze. és jóllehet egy léleknek műszerei. vagy a' mi éppen úgy. vagy a1 közönséges de felette rosziil értett. ín int az élet' némi viszonyaiban valami felette veszélyest és rósz át kárhoztatni.

és egyik a9 másik* körébe éppen oliy kevéssé vág de nem is vághat. minél élesebbek és elkűlítnzöttebbek őt érzékeink. vagy legalább báláihoz hasonló dermedtség. melly ellen kifo- gás nincs. szintúgy. minél inkább eltompulnak és egybekeverednek. Rendszeremnek alapja tehát. sőt ha kézzelfoghat* öt . mert ezt úgy szólván kézzel foghatjuk. És ekkép az mductionak biztos fonalán indulva. vagy hogy a* quintalismus' törvénye alatt nem létezhetünk. ki kevés vagy semmi érte- lemmel sem bír. nem szorszálhasogatásí viszketeg. sót. rendszeremnek ezen alapja mon- dom tehát nem képzeled báb. mint szem és fíil. vagy világo- sabban mondva5 hogy az értelem nem olvadoz de nem is ölvadozhat* az érzelem viszont nem okoskodik de nem is okoskodhatik. mi maró' képtelenség. hogy t* i* az értelem és az érzelem az emberben éppen olly elkülunzStteu működik. hogy néki azért egyénbűi kettény- nyé kellene válnia. Üt érzékiünknél fogva emberi létünkre nézve még a' quintalisnmst is meg kellene engednünk. ám miért neveznŐk tehát azon fogalmat. m íg egybeolvadásukkal. melly szerint értelem és érzelem kíüön körökben forogna . de nem is vághatnak. mert lettdolog. hogy nem lehetetlen. hogy annál erősebben elünk. megszűntökkel vagy tökéletesen megszűnik az élet is és bekövetkezik a* halál. és ezek egymás" köreibe nem vágnak. annál kevesebbé vi- szont. mi- kép az értelem és az érzelem ifi külön működjék az emberben a' nélkül. de valami «lehető*. duafismusnak? mert La ezt teszszük. hogy valamint az igen jólátású sokszor nagyot hall de még egészen süket is. szoros ígazságilag következik. mint nagy érze- lemben is lehet valaki dús. ügy lehet nagy értelem is kevés érzelemmel pár ősi tv a vagy nélküle is azon egyben. 134 Hogy Öt érzékünk van. azt tudjuk. és viszont.

azaz az egyiknek is más hatásköre van. És ék ke p tökéletesen alkalmatlan a* szív problémák* fejtegetésére. ügy hogy csak arrul lehet saó. 135 érzékeink után Ítélünk. és így hang- zik: «a' szív mind arra tökéletesen alkalmatlan. úgymint. minek sikere számoláson alapul". S erre a felelet olíy egy- szerű. Miknek alkalmazása az. mint a* szem nem Lali és a' fül nem Iát. és lelkűnknek aránylag olly alárendelt tulajdonai. hol a f szívnek ille- tősége nem nagyobb. f '$ e szerint a' legszövevéoyesb és legfőbb számolással járó erőmű1 forgatására is. mechanicára. pél- ? j dául hangászati tekintetben. és melly égé* szeo ellenkező irányt tart értelem és érzelem 2 és ha elvégre az emberi nemnek cselekvényit tekintjük egyes tagjaiban mint nagy tömegeiben. olly világos és olly szoros igazsági — én legalább annak látom — mint a' kétszer kettő négy. vall- jon inellyek azon lelki működések. itélotehetség. akkor még "bizonyossá>J is válik rendszeremnek alapja. emléke- zet. mi nem egyéb mint az . minthogy a' szív éppen ollv kevéssé számolhat mint a' szem nem hallhat. sakkjátékra 's a t. és az értelem és érzelem9 működéseit vizsga szemmel tartjuk. hallásra még eem valá f és viszont: úgy a1 szív is valami felette dicső íehet? a* nélkül hogy a* léleknek némi működéseire alkalmas legyen. nagylelkűség *sat. azaz tökéletesen bizo- nyosak leszünk ? hogy az értelem éppen olly kevéssé érez és az érzelem éppen olly kevéssé okoskodik. jnég valami * felette hihető is*. astronomiára. mint a* szemnek illetősége. a1 képzelet. gyógy tanra. a4 másiknak is. *s hogy e' szerint az értelem ügy forog saját clkülönzött hatarai közt. Mit nem vehetni kérdésbe. hogy valamint a* szem bár- miily jó legyen is. mert mennyivel nemesb és ekkép subtilisebb attribútumai vannak a* léleknek az öt érzéknél. mint az érzelem a' maga körében. mellyek elkűJönÖzve mííködnek. számolási tehetség.

ki eszének tanácsa helyett szíve tanácsát fogadná. hanem arrtil. szemeit virá- gok9 szaglására. orrát tapintásra és Ízlését hangász atra forditná. a* szívnek geijedelmei után méri a' csillagok* keringésit. rajmt szerencsétlen mechanicua volna. lehet-e az érintett ellen kifogás. sakkban még a* ma- lomjátszó túl is megverettetnék f és az országiadba rend helyeit zavart ? *s es szerint &' községre áldás helyett átkot hozna. "mikép tegyünk*. És valljon. a* szívhez irányozná szavait. mit kézzel nem foghat ? rendszerint nem képes helyesen megkülönböz- tetni. az t. de egyedül számolás vezethet. mihez nem gerjedelem kell. melly körül ő keringne. és ekkép mindig azon tévedésben van. senki nálánál erősebben nem Tiépesítné a' teme- tőt. lehető leg- bizonyosabban — és innen sincs menekvés — soha egy problémát sem fejtene. 136 "országlás*. és a9 szív' tehet- ségeihez nem ragaszt vagy nem bír ragasztani még va- lami más tehetséget is: az nem cselekszik józanabbuJ — és itt nincs tagadás — mint az. inert az ember általában azt. Őszintén szólva. hogy tegyünk-e. T£ így eh- hez szükség fordulni. sőt ez árthat. 's ekkép az ? ki így cselekednék. ki jó szíve* súgta után gyakorolja orvosi tisztét. ki felemelkedett szívvel ül sakkjátékához. ki a* helyett. i*. lehet-e ennél világosb? Nem hiszem* ÍJ s még is miért nem okoskodik magában mímlejikí így? Egye- dül azért. ki füteit. a* holdon kívül. ki szívömledezéssel fejt problémákatt ki szíve* tanácsát fogadja meclianieá- baD. holott mindennek jó vagy rósz léte jobbadán az "alkal- . miszerint legyen valami csak jó* *s az már ^mindenütt jó lesz*. ki végre jó szívvel pótolja országlási eszközléseit. és ezt akkor fs olly eset- ben cselekedne — és e* tengely körül forog a' dolog — mikor már nem arrnl van szó. 's minél fogra ast. hogy az észhez szólna. egy pla- néta' keringését sem számlálná ki.

állásához illő szempontját. a* mennyiben modorban és mennyiségben többet vagy ke- vesebbet illik idohez. előttünk áll országlási rendszeremnek fő vázlata és egyszersmind az is . és így az érdelem' minden m ódoni lehető legnagyobb felébresztése is ugyancsak maga rendén van. melly annyiban helytelen. de legfertelinesebb átokká is vá l hátik alkalma- zása által: úgy lebet bizojiyos alkulomban és mennyi- ségben még a* leggyilkolóbb méreg is üdvös. mikor a* test jól felelevenűl már és készségtűi buzog. viszont pedig az érzelemgerjesztés egészen idő 's hely elleni *s ekkéjj okvetlenül lázba is bonyolító. mennyire téveszti el a* Pesti Hírlap. helyhez és körülményekhez* így például valamint a* víz és tűz kétségkívül a* legnagyobb áldássá. 137 mázastul* függ. . Js élttelei»gyakorlá«ra uinc3 többé vagy *még" nincs idó f . midőn lankadó teltben alig teng élet már. Valóban le gfok ép az alkalmazástúl. mint vi- szont bizonyos körülmények közt az emberiségnek két legnagyobb java: ^a* szó és sajtószabadság" is lehető legkár takony abba válhatik.— És ím. czélra vagy czéltnl vezető.

És jaj azon egyénnek. mellyel ez nem bir^ parlagon hagy- ja. melly életének már tavaszkorában fu- kar számoló. ki embertársa eó't min- den érző lény bajain nem olvadoz. vagy azok megszüntetésére. még mindig szíve9 andalgásai után indul. — Mindennek megvan ezéíj a *& iránya? és az ér- telemnek kell parancsolni. Férfiúkorban levő egyénnek és nemzetnek tehát. mikor még az értelemnek nagy köre nincs *& 1 minden benyomás sírig hat. A szív1 tehetségit kifejteni. *s ki keblében nem hord vágyat e' bajokat örömmel váltani fel. kivált az élet7 gyermeki korában. ki nem érez. De jaj és kétszertc jaj viszont azon egyénnek és kivált azon nemzetnek is. ha tettleges részt akar az életben venni. azon nemzetnek. lelkületének zománcza nincs. a* nemes érzelmek alapját minél erősebben vetni meg. — Szoros kötelesség is ennél fogva mind egye- sekre raiud nemzetre nézve. 's emberre fs kivált nemzetre nézve illy lágyvelő szülte létnél utálattelibb nincs. mert legszebb tulajdonát. melly férfiúkorba lépvén. kiképezni* neme&ítni legfőbb tiszt. mert ugy jár mint t rücsök. melly nyáron danái ?s télen koplal. mert ember. mikor az értelem uradalmának kellene kezdődnie. hogy azon később a' férfiúi kor* dicsősége emelkedhessek. AZ értelem' nro- . az még az oktalan állatnál is alantibb. mert lelkének. vagy ha ez teljességgel nem lehetne? legalább lehető legnagyobb enyhítésére törekedni ereje szerint.

Ám nézzük a* nagy természetet. a* Cherub viszont fentartja a' menny' boldogító világát — a* házi szerencsének leg- szebb eszménye> hol a' férj gondoskodik a* családért. t honnan minden következményes hatás veszi eredetet. mert ezek csak a*cselt tűzik ki. értelem és bölcseség szüli azon nagy egy- behangzást. . mclly tolunk sokszor éppen fel nem fogott utakon^ eszközli a* lehető legnagyobb számnak lehető legnagyobb bol- dogságát. v és mi ha így van. a* bolcseség az. mennyire a* határtalan miiiden&égbe földi szemeink betekinteni birpak. mert a* magát átkozó és ék* kép múlandó romangyal és romember szeretet helyett gyülölaéget rejt keblében* A* Seraph szeret *s egyedül szeretete által boldogít. és mi ha így nincs. midőn epedo kebellel naponta majd egy szíveszakadt anyával sirat- juk édes magzata' elragadtat. majd egy jó hazafinak kora elhunytán bdsongiwk magunkért és a9 hazáért. azon egyedíUibül. és az értelem. a* csillag- világba. 139 dalmi körébül kell hatnia. és az asszonyi szív voa mindenre bájt és szellemi írt. pokol a föld. az alkotó léleknek mondom. azon csudálatos harmóniát > mellyé t még akkor is bámului vagyunk kénytelenek. tán érzelem és andalgás? Éppen nem. nézzünk. és mit fogunk ott tapasztalni? A' legnagyobb egybehangzást! De ugyan mi kormányozza mind azt. mellynek kormányozni fccll? is ha fí 5> Ézfv javasló^ szeretném mondani jó feleségi szerepén túl kalandozik — melly szerep azonban leggyönyörűbb — már kész a1 természetellem&ég és ekkép a' zavar. éden. Vajmi szép képben állítja élőnkbe a' seraplií és oherubí esz ín e a^ alkotó *s ekkép el néni uiuló lélek- nek két fő attributumátj a* szeretetet és értelmet. majd megint egész városokat látunk víztül elsodorva vagy láng túl emésztve* Az értelem az.

a* következményre . és ekkép ko- moly zarándoka lelkülettel nem tétovázva jobbra balra. ha nemesen érez. ki magasb számolásánál fogya egyes sebekre nem figyel* de csatákat nyer. kik Seraphként szeretettel ápoljátok hu de sokszor — és mi tagadás van benne — nálatok nélkül már már kétségbeeső lelkesedésünket > és szikrát gyujtatok ottf hol az élet csak lappang még. ha kikalando&uék köréből. — Mindennek meg van saját Szerepe. A' szív tehát. mellyifc as dicsőbb angyal? Valóban mind a' kettő egyejilő. a' tö- kély éppen olly magas fokán állhat Js ekkép éppen olly tiszteletre méltó lehet. 140 Már ezek kftzfil mellyik a* nemesb. és nem kevesebbé az. mint azon fővezér. és maga nemében egyik olly dicső mint másik. bármilly fényes legyen is ez. — Üdvüzlet nektek azcrt honunk 3 tisztelt leányai. és ránk nézve bizonyosan a' feltámadhatónak sírja felé. vagy azon statusember. sót minden jó tulajdoni mellett tán annyira sem. és azért nagyobb tiszteletre sem méltó. de nem kevésb üdvözlet rátok is. léptek szakadatlanul elő a' megváltó. mellyik a' szebb szerep. ha őszintén és esüggedés nélkül kötözgeti felebarátainak sebeit. mikep egy könyőrűletes barát. egyenesen. habár szívetek sokszor fáj. ki a* lehető legnagyobb számnak és nem pillanat! de tartós boldog- ságát tartván szeme előtt. de azért magasabban még sem áll. *s mellybiil a* kivettotés vagy más szerepbe lépés szintúgy veszélyeztet mindent. mint az ész. kik chenibi felfogással egy messze czélt tűztök ki magatoknak y mert csak a* messze távúiban viradhat ránk igazi üdv. ha is- teni ész helyett seraphi szív kormányozná azt. egyes panaszok által uem hagyja tervébűi kivettetni magát. sokszor vérzik is. Ti hazánk" reményei. mint a* világ is kibontakoznék sarkaibul hovahamarább. a j Seraph pedig. vajmi dicső.

rendszerezve nincs — balfogása sok kor- mánynak. hogy mindig hibáz a* kormány. és a5 baj mellé mindig. és aztán. és innen ered — mert ez elismerve. minél nagyobb részt vesz ab- ban. és ha a*határtalan tennivaló részleteket kétségbehozó csoportban állítja elő. azaz « szívével működve". de elól égé- sen kitűzött terv szerint fel. . még a' legnagyobb zavarba is hozhatja az egészet. az állítás nem ritka lettdolog. a j hideg számolásnak körébül. ki szíve súgta után vesz az országiadban részt^ és annál erősebben hibáz. mellyet mézzel meglökhetni. 141 nézve tenger szeretete mellett szoros tudományilag egyen- lővé válnék az ármány nyal* Országlással nincs máskép. mert legelsőben is. és üly követeléssel mun- kálkodik is. ha minden egyes eseteket felkeresve y minden egyes sebeket felleplezve. ügy hogy az. egyesek miatt szembül szalasztja a* nagy szám9 javát: akkor azt is meg kell engednünk. és nem pillanat i felhevulés vagy könyörül ét. ki helyzeténél és körülményeinél fogva az országiásnak irányt adhat. melly pillanat! kőnyörület vagy egyesek iránti gyűlölségtül elragadva. a* jó hangulatban levő méhek magukban bizuának is. azt hiszem. senki nem kételkedik. érzelminek köréből törekedik T 5 vezérleni a'közvéleményt? a helyett hogy a hideg számo- lás* értelmi körébul a3 nemzeti legnagyobb sebeket hozná. és egyes esetek miatt szembúi szalasztja a* sokak* érdekét^ és így kivételek miatt maga töri meg a' közrendet. kilép az értelemnek. ha gzívszen ved elem által kiragadta tván a'hidegvérű számolás* körébül. és kivált ná- tink nem kételkedik senki azért. mert nálunk még mindig nagyobb divat —és nagyobb mint akárhol— más- ban keresni és találni fel a' hibát. Ha azonban akármilly okbul is megengedjük. a' helyett hogy mint szemes gazda egyszer egyszer csak oUy nagyságú kast mutatna ki. Ezen. hogy mind az is hibáz. egy kis orvosló irt is ragasztana.

mint a' lehető legélesb fegyver. mit vártunk. mellyre meg van híva minden magyar. sőt még ez sem elég. *s pe- dig szoros tudományilag azért. az ész3 szavával *s nem a* szív an- dalgásival kell kormányozni: mílly nagyon mutatkozik ennek lehető legsürgetőbb szüksége még honunkra néa- ve. és mi több: a* szerkesztőnek edd igei ó más hazafiaknál alig tapasztalt mmhusánál és szintúgy eddigelé nem tapasztalt könyvvizsgálati tágabb körénél fog^ra. *S most kérdem. nem operálnif nem mirígyeibüí kitisztítni. irányt adó lapot. meIlynek benyo- mását azonban eltörli a' nap. mindennapi. és egy kissé mulatságost és jobban felpiperézett *s némileg részletesb újságot az eddigieknél. de meggyilkolni fogja a' hazát. 142 És ha mindenütt áll azon országlásí rendszernek helyes léte. és ekkép köz- vetlen hatást fogna gyakorolni az országlásban ? Kér- dem. illyes ujságot vártunk-e? vagy olly hírlapot. melly nevettet > felriaszt. mit vártunk mindnyájan? Közönséges. hogy t. mert Kossuth Lajos" kezében egy az ország1 legtávnlabb részeibe és rögtön elható hetenkénti hírlap nem leliet egyéb. az életbe éppen nem vágó. verni mit valánk fel is jogosítva? Nem kevesbetj ft mint életbe i vágá. de mind az egyiket mind a' má- sikat lehető legtágabb alapra állítni azon dicső tiszt. de ez. i. fajdalom. hol álla dal mi — ha csalni nem akarjuk magunkat — még mindig felette gyenge lécünk daczára nem egyet de kettőt: nemzetiséget és alkotmányt kell mentenünk meg.. és .* *És illyest nycr- tiink is. mit vártam éo. ezzel nem dicső jöven- dőbe vezérli.melly a1 vélemények' megigazítása és tisztázása által jóllehet közvetett de még is egyenes 1 befolyást fogna venni a törvényhozásra. mit várt a* haladó közönség a' Pesti Hírlap* szerkcsstójétűl fe lapjától. de okvetlen sírba dönti a'magyart. mert az érzelem" 's nem az értelem9 kör ebül emeli roppant hatású szózatát. .

olly kéjjel élvezi kínait. értelem* hideg kétszer-kettó'-négjje gátot nem vetnek* 3 a! térirány* És így válhattk a meginduláskor legtisztább lélek j ha a* szívi ábrándok5 és érzelmek* határtalansá- gába merül. de e1 helyett egye- nesen franczia modor szerint működik ? melly modor — bármilly különösnek és szokatlannak tessék is állítá- som — az érzelem' kör ebül működik. mint mimleu álfcnyü tőm* kelegnek kezdete. báj t el!. és most jobbadáa mint embervért szomjazó szörnyetegek említetnek átokként ? holott politikai pályájuk kezdete- kor — és ezt megmutathatni — mindenek felett feleba- rátaik' *s a z emberiség iránti szeretet' szomja b évi te ? keblüket* —^Ennyire vezets ha a körülmények vagy a/. mint mikor mártír szenved a 9 . mintegy jó vágásban levő. Pere Enfantiii-nel *sat* kik egyenként jobbadán jók.Just ? Marat 3 Robespierre egész a> mai franczia propaganda hőseiig szívandalgo Lameimais-vel. de a' szív* és érzelmek* tévútaiba keveredvén. sőt ba itt ott tövisre akad. St* . hol megálla- podás többé nincs — és ez a j legfőbb szempont — 's mellyeken történetesen senki nem állottá útjokat. és az abban andalgó. édes megelégedés közt folytatja Htját. és nem inas mint az | melly után indultak Mírabeautul kezdve Camille Desmoulins 3 Danton . és ez sérti haladó lábait. végro olly vakbuzgó tébolyságba estek? hogy nyavalygó ábrán- duk Szerint az emberiség* diszerej felebarátaik' jólíétére fülcsordultig fertőztetek embervérrel a* hazai oltárt. sőt többen közűlök megvesztegethetlek becsületüek és cyiiikai egyszerííségüek valának. a* mindig növekedő szenvedelmek5 árján keresztül végre legutá- f latosb ármónynyá* — A kezdet. és semmi fel nem tartóztatja. 143 ekkép az országiásnak vagy az abbai beavatkozásnak nem azon rendszerét követi^ melly a* legegyszerűbb hely- zetben is az egyedüli üdvös. és annál elkerfilhetlenebb felette szövevényes körülményeinkben.

melly magában a* lehető legjobb. és ebben ne tegyen a* kormány akadályt. mikép azzal mindenki kénye kedve szerint élhessen: 's vala- mint a* korhely. az Isten1 legszebb adományait magára és másokra nézve méreggé változtatja. ki czélt és mértéket nem ismer. és sokáig meliet és nem kevés kéjek közt^ mint néha sokáig tart *s felette édes az álom i&. Vagy más szavakkal. és ő maga magát* mint lapjaiban több helyen mű* tatkozik. még könyőrületet sem ismer. és nem kevéssé élvezi ezen édes- keser kínt. de alkalmazása által lehető legroszabb is lehet. úgy lesz köztünk elég. szilárd 1 ehzánásra buzdítgatja és lelkesíti fel. a* legkérlell tétlenebb zsarnokká nem válik. midőn mindűnnen dicséret nem háramlik lap- ja rá. és aa Auto-da-fé-nek úgy leszen mint a'GuilIoti- nenak szerzője és felállít ója* És éljünk csak a' sajtóval. és a* Pesti Hírlap* szerkesztője nem kevéssé él ezen édes illusióban. 144 közjóért. közáldozatkent állhatatos munkásságra. mert a' s£Ív? lia fanatizmusra buszul. a9 gyujtogatónak kanóczánál nagyobb átokká fog válni. És megyén a tévúton! andalgás egy darabig meglehetősen. a*gyilkosnak gyil- káiiál. és bő csat hasson mindent akánnilly for- mában és kiterjedésben sajtó alá. *s mint- hogy érzelemnek nincs hatara — és ebben fekszik gyö- kéroka "miért nem alkalmas kormányzásra" — és a* képzelet nem ismeri az tf ennél ne iovábbaU. mert szenvedelem korbácsolja akkor a5 szenvedelmet. írhasson mindenki honunk- ban mit akar. és mi se Hízzunk ki legkisebb határt "s czelt: csak hamar árnyékba fog állítatni a* . melly előtt nincs kíhiyörület. kinek kezében a* sajtójog. ha versenytársak lépnek fel. mellyet szül. de rögtön vége minden ha- ladási időmértéknek. és engedjük csak. mig elvégre a* kö- vetkezmény szerint. ezen legszebb emberi jog. minden czel és határ nélkül. mindin- kább féket ragad a* tévedező szív.

és sok becsületes. ha az értelem körébe lép és felébredj nem tagadhatja. 145 Pesti Hírlap. több embervérrel járó ál- T dozatnak szerzője volt-. mint a legszívtelenebb. mint szélvésztől vert. de ehhez is csakhamar hozzászokik az ábrán- dozó nép. legalább aélesb}> hangja húzza fel azon általános és tulajdonkép semmit sem mondó. vagy az önkény* szirtéihez csapódik. mellyek minden forradalomnak kísérői. ezt is csat szaporán megunja 3 míg elvégre — minthogy a'szív. azon egyedüli eledel. hogy több ke- serű köny. minden emberi érzésekbül kivetkezett bandíto* LelietŐ legnagyobb bűn is ennél fogva — mert em> berköny. mert a1 Bzívgerjedelmcknekf a' képzeletnek nincs határa. tengerártul sodrott? korinányiiél- kuli gálya. köre pedig határtalan — a* legfcllengősb. as közjó' leggyülöletesb ellenségeinek tartván. embervér mennyekbe kiált. mclly még fűszeresebbet nyújt. 1 erényteíij de tévutakra vergődött ember. mclly után a1 lázba lobbant szív szomjadoz. míhezképcst a' szívömlede- zési dráma' végén és berekesztésként a' közálloniány. az érzelem nem okos- kodhatik. másokat vezetni. még «tisztább % vagy ha ezt nem is . az andalgás. legyen az készaka- 3 rat vagy vezetői hiúságnak okozatja — lehető leg- nagyobb bún mondom. kormányozni akarni ahhoz való tulajdon nélkül. több kínos cpedés. vagy inkább azon körbctépés nélkül — mert ezt tenni többet kevesebbet 10 . de olly nagy fényben járó *s a' józan lítrul annyira el- csábító nép-sententiákat. vagy a 5 tökéletes elbomlás* örvényébe siilyeá. mint a* legingerlőbb és ekkép legízle- tesb. és ekkép csakhamar szalmaszáraznak fog mind az találtatni. melly ittas mámorában minden segít- séget vis£zalük? sőt az értelem korébül saóló barátit a1 hazának. mi most a" Pesti Hírlapban mint erósb íiigerű olly jó Ízűn esík^ és kétségtelenül támad olly lap. a1 legvadabb lesz. még áldozatul is jeleli ki.

ha többé nemcsak saját ma- gunkml van szó — inert ha egyedül magunkról forog kérdés és hatásunk senki mást nem érint. értelemnek kBre. lehetetlen egyete- mi zavar. minden változhatlan rend- ben forog. mert a* legfőbb bölcse- ség: az élő* soha nem változható és örökké fenmaradó mathesisi szabály* — És ha ennek büntetlenül soha nem sértett létét a* természet' minden de legkisebb működé- siben látjuk. mint . 140 p mindenkinek hatalmában ál — melly kört a világi egye- tem. 's nem tagadhatjuk* hogy nem érzelgések. a ke- resztény vallás is jelel ki. ám marad- junk akkor a' szívőnűedcsck* contcmplativ kiír ében bár mindig — de ugyan miért nem lépünk m and óm e' kör- bfil az értelem* körébe. benne min- den mathesisi rendre mutat. mellybül kormányozni szabad sőt «lehetségest A5 világi egyetem. azaz miért nem lépünk ki a' szívömle- dések és érzelmek9 kör ebül. boldogságára az egészet: ugyan miért nem követjük e* példát ember kormányzási hatá- sunkra nézve t$. és azért lehetetlen annyi. a* hideg szám kormányozhatja a' természetet. a' világot egybehangzás- ban. ha többé nemcsak saját ma- gú nkrul van szó. Miért nem követjük a* nagy természet' út- mutatását itt is? Hiszen legszebb találmányaink. mint az észnek. 1 mint az el nem romlott férfiúi kebel is leplez fel. mára elő. és melly nem egyéb. és azon egyedüli. é& még egy isten sem lök- heti a* mai időt tegoapra vissza 3s a* tegnapot. de egyedül az értelem . teljes lepergéSj mert mindenütt őrt áll a1 hajt* hatatlan kétszer-kettő-négy. hanem atyai. a* nagy természet ügy szab élőnkbe példaként. de ezt nem is akarhatja. és igy — in ultima analysi — a3 lehető legtöbbnek tökélyére ? jóllétére . as nagy természet a* szoros igazsá~ gi. nem andalgások. a* szoros tani körbül veszi mozgalmát. gyami^ kormány ói szere- pet veszünk át? Uiyben akarunk járni el ^ vagy iUyesre állít a* sors.

de ezzel az előítéletek. ?s melly meny- nyeí ihletés egy villanás alatt. meDy a3 ke- resztény vallásnak gyönyörű emblémájaként lemossa az emberi nemről az eredeti bűnt. elfogultságok és vak szenvedelmek* részint átvett ré- szint szerzett. De ugyan nem szól-e a* leg- kisebb rirágtul kezdve. éfi ezen szent forrásnak vize az. Miért nem cselekedünk tehát kormányzási tekintetben is így. 147 ujabb korban a* gőznek és az elveszett áe megint fel- lelt archimedesi hydraulik sajtónak. tamdtabbá. nem Sz<51-e5 nem ma- tatja-e ezt világosan azon szózat. de hasonÜthatlamtl nagyobb és több bű- iieit is egyúttal *s egyszersmind * Vegyük ennél fogva . és jóllehet elpetyeghetők gépii ég vajmi nagy pompával és ékes szavakkal. nedv. míg halandó az örök természet3 papjává felkeirve nincs. mig tudományát másunnan mint a* változhatlan igazság* forrásábul me- ríti* Innen háramlik bökscscg és boldogság az emberi nemre. bámulatos kifejtése szintén a' természet' útmutatása szerint eszközöltetek. raik mindannyi holt betíík. a* csillagok' dicső seregéig min- den legvilágosabban hozzánk. mikor a' hű kebel előtt megnyílik az ég. nem olvashatjuk-e a*ter- mészet' olly könnyen olvasható írásában. sem embcrbetükkel kijelelt útmuta- tás nem fekszik előttünk. és miért nem követjük a j nagy természet* útmutatását sael- lerai tekintetben is.*s vérbe átmenni és lelket emelni Js tágitni mindaddig soha nem fognak . azoú írás. mellyel egy világot dönthetni ki *arkaibul. és egyedül ez kormányoz- hat mindent as világi egyetemben. bölcsebbé teheti az embert* mint hosszú évek* négy fal közé szorított iskolái. hogy okvetlen a1 legfőbb szellemi értelem. mint egész könyvtároknak véres verítékü szorgalommal ki- kutatott kincsei. mellyel minden romlatlan kebel olly könnyen ért. ha anyagi útmutatásának fonalán indulva olly üdvös czélt érünk? ígaz. kézzel itt nem foghatjuk a* példát.

mert valamint felette szaporán elhervad virága a' szívüinledés szerinti tettnek. hanem változhatlan rendszabályok és elvek szerint működik. vagy inkább ffaz egyedüli jó » . midőn ellenben az . mert már igen fe megszoktak négy fal és rakásra ha Int ózott. eddig is megelé- gedéssel tölti keblünket. és annál inkább fogja illy ér- zés melegítni azt még jövendőben. *s pillant- sunk eddig leélt^ bármilly kevés napjainkra vissza. mit a nemesen érző szív je- lelt ugyan. már is okunk vala meg- bánni. és hol minden bizonyos vég* kft vétke zmériy re *s as lehető legtöbbnek tökélyére és ekkép jóllétére van kiszámítva. ke telkedbe tünk-e 3s legkisebbé vonakod- hatunk-e megismerni azt is ? mikép annak a* köztársa- ságra nézve szintolly jónak. a' társasági vi- szonyok olly igen egybebonyolított miségében még annál jobbnak sőt annál el kerülheti én ebbül szükségesnek kell . mellyet értelem nem ellen oroz: úgy édesedik a* nemes szív súgta de SL kormányzó ész irányozta cselekedetnek gyümölcse évrűl évre mindinkább. és erre sejtésként a* jövendőben még több okunk 1 lesz. minthogy annak. hol minden nem andalgá- sokj nem érzelmek. és ha minden Önismeret híjával nem vagyunk^ legtisztábban fog állni előttünk és nem fogjuk tagadhatni. de az értelem módosított és tervezett ki elóV lég hosszabb időre és bizonyos czélra. sorra állított betűk közt keresni bölcseséget és világi tudományt: ám nyiiljunk őszintén keblünkbe. hogy azt. sőt még uélkülözhc ti énebb- nek kell lenni. mi az egyénnek arány- lag egyszerű létében jó só't szükséges. mit érzelmünk9 sugtában rögtöni felfogás utáii cseleke* (lénk. És ha saját magunkra nézve az értelem' kormánya a'jobb. 148 mind anyagi mind szellemi tekintetben egyedül a* ter- mészet útmutatását kalauzul. többször igen mint nem. Ha azonbon af nagy ter- mészet' írásában nem vagyunk képesek olvasni.

? f mint a gyakorlati politikának. de jól illik ide néha a* «fele» nem egyet rekeszt ki az üdv- ből j nem egyre szórja anathemája* villámit. 's e* szerint éppen nem azért öröki — mi körül sok felette nagy homályban van — mert sok nem egy felebarátját állítja a' másik aH — fájdalom. mint te um agad át. sem keblfinV tükrében nem látunk semmit: akkor vegyük a3 keresztény vallás' alaptör- vényeit. alapoktatásit stnórmértékül. míg ember létezik. és ekkép «add meg a' királytnl lefelé a' koldusig mindenkinek a j magáét». hogy más tegyen neked ^ te se tedd másnak« mi nem egyéb. a' türelmetlenség' ördögéiül el nem ferdí- tett és eredeti tisztaságban hűn megőrizett keresztény vallásnak alaptörvényeit. 'sat. és az Istennek a* mi az Istené". 'sat. hanem a' nagy Teremtő* pél- dája szerint szoros tanilag azt tanítja: „A J mit uem akarsz. mert azt tanítja: „Add meg a* császárnak a' mi a* császáré. . mint az örök igazságnak és a* leg- nagyobb türelemnek emberi létünkhöz szabott. és biztos körből fog- juk elrendelni saját fs felebarátink* dolgait. de azért fogja kiállani. mert azt tanítja: „Saeresd az Istent. ísSze> resd felebarátodat. igen a' ke- resztény vallás. műiden MóV esemé- nyit — mi szintén sok előtt sötét titok — mert nem af hm andalgásofc és szívbeli nyers viszketegek kóréhül szól a» emberi nemhez. és ebben áll revelatioja. a status tudománynak és minden józan törvények* alkalmazásának lehető legmé- lyebb kútfeje. a* legfőbb értelmet és bölcseséget. mi megint nem egyéb. alap oktatásit. megszel- lemesített mathcsisi szabálya. *s pedig azért — és e' tengely körül forog szelleme — mert a* keresztény hit nem az érzelemnek de az értelemnek hite. 149 lenni Ha pedig elvégre sem a' nagy tennésaétf Írását nem bírjak kibetűzni. mindenek felett". ele a' szenvedelem nélküli^ urasági ittas- eágtul ment. mint tcnmagadat** — de nem ám jobban.

egykor mint a' lehető legszebb eszme illeni fog. még valódilag sehová sem fllet. de bízom. niidon a* be- csületet a* monarchia . metly a* szív* ömledésirej a* képzelet' andalgasíra egyedül ja* vaslatkép hallgatván. fájdalom. 150 9 1 Országlási rendszerem helyességét tehát mind a világi egyetemnek működése. hol egyben kBzpontosítatik a' legtöbb erő és a* legtöbb értelem. és azon nemzet lesz az. és végkép az erényt a' respublica vezérelvének állítá. ügy hogy oda. de. a' félelmet a* zsarnoki önkény. félelem és erény által irány02tatnak. hol pedig többekben de még sem mindnyájában rejtezik az értelmi legnagyobb súly. ndhezképest csalhatatlanul kivi- l ágiik. mellyre illeni fog leginkább. mind az el nem romlott 1 férfiúi kebeF sugalása. a* hová aa illik. azaz: hol egynek több ereje és több értelme 's több kormányzói tehetsége van miot mindnyájának^ oda a* zsarnoki önkény. midőn a* respublica ed- íligelé. hol végre a' közvélemény mindig és minden kö- rülmények kfizt a* legjózanabb vélemény. oda megint a' képviseleti rend- szer. mert mind ezek nem okok hanem okozatok. de még a' zsarnoki Önkény is. minthogy ezen külön kormány! módok éppen nem be- csület. még ezen utolsó is illett ekkoráig még sokhová. az emberi nemnek tökély felé indulásánál fogva. a' képviseleti rendszer. *s pedig egyedül a* népnek nem eléggé kifejtett értelmi súlya miatt. hogy Montesquieu s jóllehet azon bányászoknak egyike volt — *s azért tisztelet becsület nevére — kik felette sok kincset kutattak ki. mind a keresztény vallás' szel- leme tisztán mutatja. egyenesen a' több és kevesebb értelmi súlynak követ- kezményei. ceteri$ pariftiw. legkizáróbblag fogja kormányozni magát a* mindenen uralkodó értelemnek kÖrébüK . oda megint a' respublica illik lég óbban* És azért éljen a* respublica. 's pedig. még is valami fényesen hangzónál semmivel sem mondott többet.

azt hiszem. 151 És ím rövid. nem as leghiábavalóbb kulcs azou rejtély megfejtésére is: a zsarnoki önkénytül kezdve a1 kormánymódok' minden lépcsó'ÍD és árnyéklatin kérész* tül a* respublicáig miért olíy termeszetelleni állású és örtkleg pangó állapotú némi uép. és egy úttal. és miért olly felette nevetséges viszont némi más nép magát respublicázni akaró erőlködéseiben* . jóllehet még is tán igen hosszadalmas vonásokkal előadott rendszeremnek csontváza.

és inkább Spanyolországnak kellene a' legnagyobb magasságon állni. félre tehát ezen még . és miért nagyobb mint minden más nemzet? Egyedül azon gyökérok* következtében5 hogy habár nem U rendszerezve. mert ez volt legközelebb a' kész aranynak for- rásíhoz. vall- jon miért olly nagy. vagy «tudja mi- j nek* tulajdonítják.súrlódásra is alkalmatlan koponyákkal — és nézzük az angolt. minél kifejlettebb és tágabb ezen kormány- zási köre. a* dolog' hártyáján ke- resik a* gyökeret j és azért itt is az okozatot kevervén össze az okkal. Nézzük az angoltf miért olly nagy —? é& félre most mind azon vizenyős híg koponyákkal. üdvre egye- dül il ég vezető elv 62érint — mi egyébiránt meglehet. de nékem arrul tudományom nincs — legalább valami . sem senkitől ajándékba nem nyeré. miszerint ha az egyik vagy a niá" sík volna nagyságának valódilag gyökéroka — és itt tűnik elő a' híg koponyái csalfa felfogás — ügy már Július Caesar alatt is némileg nagynak kellett volna lennie? holott akkor felette kicsi vala még. mint el ismert. az angol nemzet" nagyságát jobbadán geographiai helyzetének.. aranyának.. holott Anglia sok pénzét sem magával nem hozá a' világra. és annál inkább lesz azzá. ha az értelem9 körcbül kormányoztatok. sem Peru' bányáiban ké- szen nem leié. inel- lyefc mindig a' dolog' felszínén. IMagy ? boldog és dicső egyedül ügy lesz nemzet. sem Selinecz.és Körmífczben.

csak ke- véssel ezelőtt Örök vadonságban zsamoklott vizeiben és efféle elsőségeiben. hogy Amazon és Rio de la Plata vizei és déli Amerikának anyagi elsősége szintifly kő vétke zitrá- nyeket nem szültek. arány- lag olly rSvid idő alatti? bámulásra méltó előmenetelé- nek? Mi oka. mi jól működik és rendszerébe illik is. éppen azon tapintattal Mr. és efckép 3 a* szívömledések és képzeled bábok tévutain nem igen kalandozik. ne keressük franczia példabeszéd szerbit a' delet 14 óra- kor. *s ez okbul aránylag kitünőbb nagyságú. mert ha illyesekben keresnőfc az amerikai nép* eló'menetelét? ugyan mi ke p tiidnók ma- gyarázni. és ennél fogva Ohio *s MissUippL 'sat. hogy minden hihetőséghea képest. ha lígy halad mint eddig. minden esetre nagyobb mér- tekben cselekszij mint akármelly más nemzet. mint földi tekénk* akár- mellyik nemzete* Pillantsunk aa amerikai szövetség* népére* Vall- jön mi oka eddigelé sehol és soha nem tapasztalt. áí talán osb boldog- ságu és magasb tehetségű is. és ezt. sok beszédii kísérletekkel. 153 nemzeti köztapiotatnál vagy bizonyos szerencsés vélet- lennél fogva — miriil viszont a1 mindennapi lettdolog szolgál csalhatlan bizonyságéi — jobbadán az értelem* kör éh ül kormányozza magát. jobbadán angol ivadék létére. . hogy az északamerika t nép. és álljunk inkább a' gyökerükhöz. hogy ennek tapasztaláéit ügy szólván áss aratásnál lelvén meg és tevén sajátjává. mídóu az abbul kikalandozókat a5 gúny* és torzolat* legélesb fegyverei- vel kérlelhet l énül sajtja. éppen olly vágásban jár. mint az. mint pél- dául mi magyarok. jnelly nem egyél). ki nem meríti idejét és erejét. de tüstént átveszi azt. és abban még szülőjénél szcreiiesésb.'mint az angol. de legtöbbnyire az értelem' köréből igaz- gatja magát. az emberiség* minden nemzetin túl fog emelkedni ? Ne keressük messze ennek okát.

alig Franklinnak halandónál magasb értelmi köre. csakhamar vége lesz a* rabáruság és rabszolgaság' iszonyatínak is szörnyeteg-gondolta Lyüch-í5rvényeivel? mik a* be- csületes. de minden akadály nélkül. minden kurta számolásiul ment fcfi- rébfil kormányozza magát. hazánk Reményei. nem bájol sőt n gy undorít. ügy undorít aj kűlfény. és ekkép műiden szükségnek megfelelő dicső épületet emelhet tűs- téiit. és bizonyosan olly dicső nemzetté válik. mint akár- mellyik a* világon — ha egyedül az értelemnek. mint a* csalép&égu féreg-rágta gyümölcs 3 — és ezt. sőt még boszantóvá is válik. csak ügy fog az amerikai szövetség családilag elszakadó dicső nemzetek' bölcső- . vagy jobban mondva. min- den szenvedeleméül. minden öl darui megfontolt. minthogy a1 legfenjségesb is elveszti bűve- rejét. is alig még halhatatlan Washingtonnak polgáré* rényei is. hogy a leg- nagyobb küifény. és szívben ébredt 's főben józan embert annyi utálattal töltik cl. honunk jővédőjéért mé- lyen véssük szívünkbe — igen. mert ílly teremtés felejti vagy nem is bírja felfogni. 154 és az angolnál azon tekintetnél fogva is kedvezőbb be* lyzetü. ha igen közel áll aa undokhoz. vagy azzal éppen még egybevegyitve is van. és annál kevés ebbé. lebontani egyet fs mást. La bűnt rejt a* belső. é& azért csak ügy válhatik dicső nemzetté az ame- rikai. vasutat és egyéb anyagi kifejtései — mikért 1 ez angol sarjadákot bámulja a híg koponya. és ha magában legbecsesb volna is. alig BunkershUl6) dicsősége. nem kénytelen előbb itt ott leszedni. mikép az amerikai néppel alig bé- kéltethetik öt ki függetlenségi háborújában napvilágra tűntetett felemelkedése 's elszántsága. mit ha teend. hogy új építéshez rögtön foghasson. mivel felfogván a* jobb tervet» még mielőtt világi lakhelye erős falakkal egészen fel volna építve. még sem gerjeszt sympathiát. valóban annál kevesebbé gőzhajói.

annyi turedelem és olly szilárd szorgalmatosság van. 5s aránylag valóban nem a* legerosb nép. annyi elevenség. hogy mennyire hatott nép népre> '* mit sajátított egyik a' másiktul magára ^ ha mind ezen . 155 jévé leonl. hogy e' két faj. És valljon mi ennek oka? és mi oka annak. mellyek még az angol nemzet* fényét is túl- haladaudják. nem több. és viszont az angol azóta kezd tán egy kissé kalandozni és ábrándozni. annyi mozgékonyság. hogy a* franczíábul és németből országlási tekintetben csak azóta kezd leuni valami. noha felette itlan — nfichteni — még sem áll olly magasan mint az angol íaj ? jóllehet ez nem mindig olly igen itlau? és mi oka végre. a' mi lehetne — némi ephemer dicső- séget kivéve — vajmi alárendelt utakon botorkál j a* német megint roppant értelmi és szorgalmi súlyának daczára ? a* helyett. miért nem osztja e5 két nép roppant számának hozzájárultáTal — ha kedve jóoe — maga közt egye- nesen fel a* fdldtekét? És e' helyett a* világ* színpadán ugyan niilly szerepet játszik mmd az egyik mind ft* másik? — A* gallus. a* másikban viszont annyi értclmesség. lehető legfényesb annyira csábító tulajdoninak daczára a* szabadságban örökleg ujoricz. aránylag ahhoz. hogy az emberiségnek uralkodó nemzetévé váljék 7 bizony akárki mit mondjon is. az angol viszont gallus piperét és német ábrándot ölt ma- gára. irodalmának módosított jel- lemével* és őzt. mióta a* gallus és német angol vágásba bicczen néha néha. És ha a* civilisált világnak az utolsó 40t 50 év' lefolyta alatti eseményeit. lia egyedül az értelemnek minden szenve- delem és minden kurta számolás nélküli kürébul fogja kormányozni magát. mint darabokra eldiribolt. mikép csudáik ózni lehet. Figyelme zzunk viszont a* francziára és nem étrep az emberiség* e3 két felette nevezetes népére* Az első- ben annyi lélek.

és miért lesz azzá mindinkább. vagy ezen irányba valami ellentállhatlan mánia ra- gadna — mint azt sok és kivált sok magyar hiszi. de szorosan és ki- refcesztoleg csak az. és részletekbe el nem merülve. hogy mind a1 franczia min rí a* német faj országiam! tekíutetbeii. szóval: mióta az emigratióval a* népekre ruházott fhmczia sa- preraatia helyébe az angol f elsőbbség lépett. még Is jobbadán az érze- lem7 és képzelet* körében forog. és ennélfogva magával el is hiteti. ő lesz a' játszi divat' . — És ugyan ini oka ezen feteőbb&égnek. sem a' népek' különös jel* lemé. hogy a* fran- czia kikopott. meg annak. egyedfii az általátiyos következményre tekin- tünk: tagadhat}nk-e. jóllehet külön színek* ben *& kfáön árnyéklatokban. mintha az angolon volna most a' sor. számos és éppen nem dicsér- hető kinövéseivel. mióta.mind háztartásban okszeríntibb alapokra ál- lani. 's ugyan* ís korántsem azért. habár mostani sár-poraibul ki sem bontakozik. miért közdivatű most az angol szellem. és az angol szellem lesz a* mindinkább közdívatu? Valljon mi mind ennek gyökéroka? Valóban Bein az éghajlat. az angol viszont több- nyire az értelemnek és szoros számoknak határai kSzt. minthogy ez ís más rovatba való. és általában csak azóta kezd &zára^fö]dí mind országlás. sem a* földleirá&i fekvés. sem semmi más. az anglománja lön közdivatri. sem valami különös véletlen. csak az egészre. 156 jeleneteket és lettdolgokat egy nagy össaehangzó képben állítják magunk elé. mióta az angol szellem gyakorolja hatását * vagy ha a* gyűlöletes j de közönséges nevére! akarjak meg- nevezni a1 dolgot. hogy majd rá is kerül a1 sor. *« majd akkor o lesz az ünneplett. mert ezek csak alárendelt feltételek. hogy csak azóta kezd Európa őr- fczáglási tekintetben egy kissé okulni *s gyakorlatibb úton mozogni. mi megint ónnak nemző oka. meg a* franczia és német aránylagi alacsony állásnak.

hanem mind- nyáját a' közjóért. mint a' német. számolóbb hajlamánál. nem valami véletlennél fogva ? de mint üdvre egyedül vezető és illyesnek közönségesen elismert elv szerint keringene. csak kettő vethet véget: as halál. . ésakármilly mániát ajánlani. ha pillanat! kéjjel jár is. és ha kimutatni törekedem. vagy a' halálnál még kínosb fel- ébredés. mindig nyavalyás állapot. mint a j tébolyodott- nak is vannak kéjperczet. 157 királya — hanem egyenesen azért. a* ma- iriátul mint hazánkra nézve legroszabbtul pedig. hogy kitüntessem . ezt azért cselekszem . mellynek^ ha erőre kapott. mint a' gallus. hosszabb időre kiterjesztve. min- den emberi szenvedelmeken keresztül a? ház a szer e tét* ittasságáig. és az élet' bizonyos pillaua- tiban rövid időre. jóllehet tán csak véletlen vagy bizonyos nem- zeti tapintatnál fogva mozog rendszerint az értelmi kör- ben. a* szerelem t ül kezdve. miért áll az angol. mílly fel* sőbbséget szül nemzetre nézve már az is. de egyet sem saját magáért. mint teszem megtámadásoknál felette hasznos sőt dicső is. mert hiszen embert és nemzetet külön jelleménél fogva annyi ámyék- oldalaival együtt egészben példaként kitűzői valóságos mánia volna. mert a* kétszcr- kettó'-négy elvégre mindent nieggyóz. mánia pedig. szeret- ném mondani: szívrércmmel volnék kész megóvni min- den magyart. ha tan csak szerencsésb tapintatnál fogva működik. országlási és ál- talában rendtartási tekintetbent az értelem* körébül job- badán. mert az értelmi kör parancsának elvégre minden hódol* Nem pártolóul én ennélfogva — mint a* mondot- takéul úgy gondolom elég világosan kitűnik — az an- glomaniát. 's felette távul vagyok az angolt mint angolt kitűzni például. melly nem hidegebb vérénél. Nein ajánlom tehát például az angolt. és ekkép tökéletesen kivüágoljéfc: milly felsőbb- séget biztosítua még azon nemzet magának a* foldtekén. sokkal magasabban.

ha liittem és vártam. 158 kormányzást. E* tengely körül forog népek' elete. illy dicső munkára édesgetni *$ egyesítni az eloszlott f és eddigclé mindig eloszlotton dolgozni szerető magyart. ha az értelem* szózatját követi: mint viszont a* szám szerint legnagyobb nép is idő eló'tt semmisül meg. hogy a magyar. ha azt hittem. 's a férfiúi kebel' J ihletése s a' keresztény vallás' iStinutatása szerint. nagysága. és az után epcdett lelkem: «bár fogná valahára fel tapasz- talt fő viruló vállnkon" — mi a' Pesti Hírlap' szerkesz- . vagy ürükleg szolganépként pang* ha országos dolgok körül érzelmi 's képzelet! mámorinak enged ? és ezek után IiuluL 1 És ha lelkem az után sovárog. nagy 's dicső legyen. felfogásom szerint «talpkőnek al- kalmas vagy sorban következőJ> téglát. hogy a* Pesti Hírlap fogna előrelátó építészként gondosan kidolgozott és tökéletesen egybehangzó terv szerint ki* mutatni okszerinti <*egymásutánt'. 's a' mindenható' példájára. mint a' magyar értelmi súlyf orgánuma. ha ílly alap rakásához bit — ámbár soknak czirkalma szerint táií szűk — kebellel én is iparkodom hordogatni egyegy. mikcp erős. azt remélettem. rendtartási. és egykor fdsobbségct gya- koroljon. hogy aj Pesti Hírlap fogná ritka iiim* busához 3s szerkesztőjének nem kozíinségesb tehetsé- géhez és tiszta számlékákoz képest. és valamint Heracles lett erőssé. ujjászülctési vagy inkább föléledési fáradalmában — minthogy * ugyanazzá>? ujra kétszer semmi nem szüle- tik — az értelem' biztos alapján emelkedjék. egye- dül az értelem* kóréhül igazgatná magát. nagy és halhatatlan. és ha azt hittem. mert az erény' és nem a* puhaság* pályáját vá- lasztá: ügy lesz az emberiség' bármi kis népe is erős. szóval: minden köztársasági működéseire nézve mindig és kirekesztőleg az értelem* } körében. nagygyá cs halhatat- lanná.

kevés praxis. számon túli javasló 9 számon aluli végrehajtó. több parancsoló mint szótfogadó. i* milly vágyakat rejt kiki keblében. sok theoria. valljon nehez- telhet-e asért valaki rám? és itt fekszik a' dolog' veleje. nem egy tanácsadó? egy tanács sem.9s körül- mény-isme rét. hogy ezen várakozásnak meg is feleiemi. minek elérése után ha sovárg lel- kem. a' jövendőben mondom. mert ez volna azon kisdedóvó-intéz ét. ritka pecsenye.itiellyek eléréseért nemzett és alkotmányi létünket tesszük koczkára — tartós nagy- ságra és halhatatlan dicsőségre kívánjuk cniHni a' ma- gyart ? 's pedig a' csallmtlan számokra állított lehető legbiztosabb alapon. tágabb önszeretet mint haza- fiság. elégtelen ítélet. sat* 'sat*^. több hiúság mint büszkeség. és ha a* Pesti lap* vczérlététii] illy nagyot vártam. azon useful knowledge^ J mellyre legnagyobb szükségünk volna. milly czclt. és a* zenészét" minden szerein: ű szfík ítélet. sós levesj elég esz- me. és ha szerkesztőjét olly magasra állitám? inikép hittem. milly magasságot tűz ki Magyarországra nézve kiki a* jlív^udőbcn. hosszú gyűlés. kurta ered- mény. Líg velő. mert hogy . napirendi rögtönzés ^ kivételként! következetes- ség. sok szó. 159 tőjének eajáta — az országlási rendszernek talpra esett létét. más szemében mindig gerenda? magun- J kéban soha szálka 'sat. számosb oktató mint tanuló. csu- pa szív és csupasz esz. s melly valódi csudákat mivelne ? ha egy kis Imi ? napig tartó részlef* kénti kifejtés és fény. szűk kebel. minden időmértékbeii. és a* meg nem szűnő «szűk kebel. ez azon űd- VÖsséges SQltt&ry confinement. keményen és lágyon. 's tán egy kissé nagyobb anyagi kéjek és illyesfélék helyett —. számos vadász. kevés tett. szűk kebel9 helyett változtathatná inkább minden han- gon. szélesb akármicsoda ismert mint ön. számtalan szakács. lassú- ban és szaporában. hogy t. azon Mátyás' szobra.

Nyúljunk azonban keblünkbe — és ebben nincs baj. milly fényben óhajtaná ez és az látni a* magyart. és ha illy lelkűlet. a' legvérmesb kép- zelgő sem képzelheti. és valóban már most. nem azon okbul vagyunk minden- ben hátra. mintha ezen nem pirulna legalább felette nagy rész. ha Illyések véletlenül hatható- sabban vágnak eleiünkbe. midőn viszont bizonyos az. 's ha tisztán tükrözi lelkem vissza. "s tehetségűnk határozott — nyúl- junk keblünkbe *s tagadjuk ha merjük. valódi és tartós nemzed nagyság után eped lelkem 9 és ennek elérésére a* 24 órai szív-sugta és képzelet-dictáíta rögtönzéseket nemcsak czéliránytalauoknak. nemzeti és alkotmányos lé- tűnk9 végnapját fogják elkerulhetlenül. rövid napig tartó fénye ki nem elégíti magasb és tartósb üdv után sovárgó keblem' szomját. miután magunkhoz jöttünk. mihez fogjunk előbb. hogy illy magas. mikép még félig meddigi fényre sem emelik tervnélküli rög- tönzések a* magyart. milly magasságban. de az emberi feladások9 lehető legszövevényesbje. van-e azon ujabb kori Javaslatokban és kezdeményekben. de lehető legyemedelme- sebbeknek tartom-. Miszerint ha Magyarországnak félig meddigi felemel- kedése. sőt. mert hála Isten ea elég tág. mintha ezt akarnók. és szaporábban mint gondolnók. és általában nemzeti nagyságnil és fényrül ennek és annak milly felfogása van. illy gyö- nyörű czél el is érhető. mintha ezt szerein ok. illy felfogás bűn. 160 vagy kevés idő alatt csak félig meddig is felmagasod- h a ss ék Magyarország^ azt hiszem. és neheztelést érdemel: ám érje akkor fejemet nemzeti anathema. abban fekszik a* dolog' veleje mondom. ha mondom. és ennek elérésére ez és amaz milly utakat tart legszaporábbán és legbiztosabbau czélhoz vezetőknek. hanem azért. mellyeknek né- . mert annyi tennivalóink közt nem tudjak. idézni elő.

annyira fcimerítné. 1 Minden munka. költségűnket *sat. 161 liányait most felhoztam. mint tengeri ár és apály. Gellért hegye. és nemes de számolni nem tudó szívünk' pülanati felhővülésének „ vagy pedig annak. ha ez őket sérteDe. ám kövezze- nek meg— hiszen éppen arra illik nevem— és a*visz- szahatás' törvényénél fogva nekem tán több hasznot mint kárt teendenek. van-e bennük valami lánczolat. mi bozta napvilágra. mellyek valami később emelendő felűlé- pítmény végett rakattak. kiket ez illet. *s meflyek. hogy illy működés által egyenesen nemzeti sírunkat ás- 11 . melly életet és mozgást hoz a kő- z5itségbe. kérdem? Valljon alapok-e azok. csakhogy illy felette nagy gödörásás és betöltés. — hasznos volna ez nagy ÓDt nem tagadhatni. felette kevés kivétellé). *« tagadják ha merik. és egy úttal kis hal- hatatlansági repkényt is fíizögetúunk halántékink körüL— Szálljanak magukba azok. nem tagadhatni — jóllehet kis porunkat egy kissé még nevelné — ha teszem az idén Rákos mezején olly gödör ásatnék. vagy előre gondosan kiszá- molt sakkjátéki buzások-e azok. meDyben elfér Sz. mert véletteufil éppen kedvűnk cso&szant <*va- lamit* a1 közjóért cselekednünk. egy századon ke- resztül évenként fel és alá. hasznos. nem egyenes szülemenyei-e pezsgő vérünk9. valami terv? Mi volt foganzá&nk oka. És ekkep annak iá volna hasz- na. mert külSnOs eddi gélé nem ismert életet és mozgást hozna a* közönségbe. 1842-bei1 bM> az ismét betOlteluék. 1843~ megint felnyitatnék. mint ügy szólván valami nemzeti ügy f nemzett pártolás alá állítatának. Engem periig. mint szinte minden efféle gödörásási és ismét betöltési működések — és boldog Is- ten ! mennyi van illy én hazánkban — többet kevesebbe t? minden időnket. mellyek ké&öbb törté- nendő húzások' szoros lánczolatában biztosítják a* vég- diadalt? vagy tán. és és így menne. Igaz.

mellyek nélkül Mátyás* szobrával együtt minden építményeink homokra lesznek állítva ttröklegj és a' sok portul. — mi azonban éppen nincs. habár tud- lünk nélkül és sejílítlen. ha nem segít egy kissé a* «képzelet*? ezen a3 cli inai t is csúffá tevő magyar « mákony ». több talpra esett legény a f gáton. 162 ó k j és ekkép ásunk sírunkon lassanként. nem tagadhatni. volna több kész pénzűnk. hogy nem pénz a' valódi kincs. jmnek képét a' pénz viselhesse is. soknak közülünk. míg közönségesen el nem fogjuk ismerni. meg sincs annyi üres vagy inkább szabad ren- dé l kézi) ctésr e álló ideje — cs ezt megmutathatni — mint van például Broughairmak. intézvények *sat. 0' Connellnek vagy Russél- nek 'sat. hogy megrakjuk azon sarkköveket. Volna több időnk. által js ? mellyek többet kevesebbet kimerítik időnket. gazdálkodni jobban mint akármi egyébbel. nagyobb értelmi . meri hazai erőművünk* szövevényességénél és időnknek ál- talánosan felette helytelen elosztásánál fogva ^ *s mint- hogy az Wővel sem tudunk. a* sok honi portul bizony alig lesz látszatjuk. hanem az. hogy akkor némi iflőküntit. több practicus ember mint látón vítgy magyar tudós: '« nem mondom. tán azért mert ingyent. jóllehet semmit sem mozdít.súlyunk. és mindaddig nem is lesz. némi sorban nem levőt. — mi hasonlókig nincs. minden terv és ü&szeliangzás nélküli javaslatok. mikor jól irányzott és szakadatlan munka után kiállítunk sokat V mindenfélét. tágasb világi tapasz- t ál ásunk. csorbítják tehetsé- gűnket *sat. szárazon és röviden: volna több tóga ét sayo darus köztünk ? vagy magyarosan monclva. néha néha csak mozdítanak valamicskét elő. *& mintha soha el nem fogyna. volna több tehet- ségünk. noha ezek. és így egyenesen leLetetleimc teszik. a* szív' sugalata után vagy pajzán uegéilbül nem volna szabad megpendítnünk . mit a* pénz képviselj és ék- kép pénzünk csak akkor lehet.

és ítéletem szériát e' tulajdona érdemesíti légin* kább szoborra. 163 és életbe emelnünk ollykor o Ily kor. midőn a* még csak lába- doKÓnak a* legkisebbre is vigyázni kell ? és sziiitugy el van tiltva attul is sok. és meg inkább azon becses időt. százezernyi tennivalóink közt. mivel egészségi súlya egyensúlyban tartja őt: ligy tehet az is kár nélkül vajmi sokat 5 kinek ideje. felséges eszmei És bár volnánk már azon ponton — ki éldelné azt inkább mint én. li * . alkalmasint egy garast sem adna.000 forintot. meg azon csábító tehetséget. Nagy Htmyady- nak emlékszobor—kij köxbevetöleg legyen mondva. ha t. mint én fogom fel őt. valódi dicsőségre. azon 100. és velem együtt tudom keserűn megsiratná 9 ha valami mást nem tenne. r Kisdcíl óvó-intéz ét. ki miml ezen érintett elsőséggel felruházva még nincs. váltig van. i. — és mindig e? körül forog a' fő kérdés — valami kis ephemer dics és fény helyett. meg azon vas-szorgalmat ? melly e' pénz* aláíratásához *s kivált behajtásához kivántatott. ezekkel felette f< szűkkeblűi ég» kell gazdálkodnunk. kiállító tehetségben *sat. kész pénze: értelmi súlya *sat. mert valamint az egészséges kicsaponghat néha néha egy kissé büntetlen. mert iní magyarok felette szűkölködünk időben. de esafc most iparkodik egy kissé felruházni magát. vagy meg tán csak ezután kí- váotatandik meg. lia most élne. melly egyébiránt szinte nincs biztosítvaj sőt alkalmasint illyes sem Ies2 elérve. mihezképest. jól gazdálkodva. minthogy ennyi idővel 5 ennyi lelke- sedéssel. és minden viruló élet gyümölcsöznék hazánknak. tartós boldogságra óhajtjuk emelni Hunniát. most midőn Magyarország* élete van kérdésbeiij holt szoborra. kire olly nagy szám kisdedet bízott az ég — hogy ezen &vo- nás» nemzed sakkjátékunkba már illenék is. pénzben. ennyi szilárd állhatatossággal a3 nemzet' leg- távnlabbi *s legkisebb ereibe eltérj esss t ve.

megvan nemzeti elismerése. — nagy Hunyadynak emlék- szobor! valóban felemelkedett gondolat. 164 hazánkra nézve sok hasznost lehetett volna bizonyára. vagy lehetne még alkotni. ki azon nő- vénynedvö teremtmény. ki irigy kiírnál nem éldelné a* nemzeti nagyság1 fidvérzetet. irigylésre méltó nemzett állás! 's milly kín. Oh felemelkedett nagyság. meöyre egy idő óta. cs ha ezt teljességgel nem teheti. és számtalan ülyféle szívemelő 's utánzásra gerjesztő közt halhatat- lan Nelson' szobra alatt az abukiri csata* előestéjén adott hadi parancsát olvassa: „Britannia mindenki t fii köteles- sége1 teljesítését várja". Oh milly kebel-melegítő javaslat! és ki azon szörnyeteg5 ki nem sovárogna ép ed ő kebellel azon nap- nak minél előbbi felviradása után. ember emberen azonban kirefcesztőleg csak javítson. mikor az állati szeu- zsarnok olt ember a' legutolsóig — mint far- . kevés kivétellel. minden erénynek. mint a* francaiát. 's kinek leflt^ nem eped olly nemzeti állás után. minden kitűnő tehetségnek. Nem egyebet.ős üdvös példaadásként annyi nagy emberek* emlékszobrát mutatja elő dicső AJbion. mielőtt késő volna már. ?s mennyivel nagyobb még az. ki azon csí* gafaj. hogy ez nálunk bi- zonyosan soha de soha sem is lesz így. és már ki van víva a' diadal. midőn minden lépten hálás jutalom. kinek ereiben nem forogna szaporábban a* vér Westminster* felszentelt falai fcözt? hol annyi halhatat- lanságnak emel háladatos Anglia emléket. annyi oldalrul vezettetünk rendesen (!). holj mint Britanniá- ban. A' tömlöczök' oksze- rínti elintéüésej és azoknak boszulói barlangokbul javító- intézetekké átvarázslataj mikép csak a'NemesU büntessen a' halandót. ha még jókor. hogy ez nálunk még nincs igy. nem követünk más utat. őt egyedül a* köztársaság' bátorsága és példaadás' kedvéért sújt- hassa. ha- záért ontott minden csepp vérnek jutalmilag megvan maga emléke.

aimyi sivatag mindenünnen. Lehet-e ennél em- beribb. és a' méltányos- 4 ság. meg oenj szökik. * Hasznos ismeretek* terjesztése" milly szívet emelő Öt- 1 let . írni. és a* kuzálladalom* jóllétére 's dicsőségére tagi tűi lelkét. inkább huszonöt huszonöt pengő forintokká t nyomhatnánk. hol végre a' legnagyobb rész olvasni. nem. és kinek hatalmában van odébb is állani *s mást választhatni. de még csak betűzni sem tud. lelenczház 'st. csakhogy olly ország- ban? hol a' nagyok sincsenek megóv a. müly gyönyörű lét volna az. és hol egy igen nagy része a7 legbecsületesebb honi lakosoknak vajmi szűken él. mert ugyan merre vannak honunk' számtalan fiai 1 — hol kór ház. számolni. bot. és nagyobb része de még egy talpalattüyi földet sem bír. de a* soknak igen jótevő — huszonöt helyett. a' benne rejtező Dew est in nobi* halhatatlan szikráját kiművelni. pedig éppen niuc$. becsület és erény szava többet nyomna. mikor a* mostani ollykor még felette szükséges — egynek igen FoszteYÓ'. miszerint a legszűkebb körben született is. hol — az erkölcsi mocskok* tengeréről ez úttal nem szólva — legszebb városaink9 legszebb piaczaln annyi porj annyi sár van* meg annyi mocsár. hol ez így van. sőt bálái. kire az ráférne. a* kurta emberi létet tekintve — mert sokat sok ember soha meg nem szokik — igazán ritka tett. mi lesz hazánkban még sokbulj 's kivált * romlásnak induló hajdan* gyönyörű muuicípmmainkbul. mint a3 lettdolog mutatja. 165 kas Britanniában — ki volna irtva már. bolond- ház. hogy illy országban. mikép ha a' jobbhoz szokott. és e* hiány miatt tudja az ég. aránylag alig van. eff. nem tagadhatni. dologház *st. és níucs máskép. valóban igen ritka tett. ff.. úgy szólván meg lenne híva. és hol szinte minden más te körülbelül illy m aga*só gn lép- . mint búr- tön. de lehet-e ennél angyalibb eszme? Mind felséges. 1 minden felebarátunk kezébe.

hogy ott egész országra kény szerí te11 kUdedÓYÓ-intézet. és pil- lantás alatt el van határozva — *s pedig nem útmutató nélkül. kinek honunk' rliagnosisa csak félig meddig is tisztán áll szemei előtt. Js nem fogja e lMimi senki is. azt — tisztelet.000 pengő forint áru *s porba sárba sülyesztendő Mátyás-szobor ? amerikai mintára állított ezer meg ezer nemesi curíáuál kényei- mcsb tórnlüez9 vagy inkább ö gondoskodó-intézet». és megesik sok szív. áll ott példaként — hogy a? mennyire csak lehet. csakhogy magok sem veszik észre. mdlyre annyian sze- retnek hivatkozni. és korántsem útmutatás vagy régibb nemzetek9 ka- lauzulasa nélkül. minden hazai erők kisde dóvóin tézet ékre poii~ tosítassanak Össze* Nincs szegény kis Ferenczynknek kenyere. chemiátj astronomiát Jsat. bámailly felségesek is magukban. 100. napi renden levők. 164* csőn és illy kitűnő színben áD. mert hiszen megint ott áll Britannia. *s megesik rajta szívük. és nemzeti sakkja tékuukban kiszámított terv utáni vonások is legyenek. okszerinti alapkövek. míg végre a' szülő nem lesz fiatalabb a' szülöttnél* Nem is egyebek illyféle egybehangzás és terv nél- küli erőlködések. míg kétszer kettő négy maradj míg a* tegnap nem esik a' ma és a' ma a9 holnap után. de igazság is! — mindaddig el nem hiszem. mint mondják? a1 leg- ármányosb — lám rögtön a' Mátyásszobori esssme tá- mad fel a' magyarnak egén mint a* legfényesebb nyári nap. becsület. me- zei gazdaságot. mellyre hivatkozni 's meílyct szinte majmolni — és iily . mert a* hiúság' kísérteié. 's nincs máskép. inert hiszen nagy Anglia. a1 nép mindéit osztályiba terjesztő egyesületek. mint az Ömledező szívnek egy kis hiú* sággal összeházasított rögtönzései* — Látnak egy meg nem óvott gyermeket. *s hogy neki kenyere legyen — és egyúttal nekik egy kis halhatatlanság is jusson. mathcsist.

vagy mert respu- blícai fényben j jóllehet egy kissé igen nagyon is bitor- lottban járó — Amerika* — Látnak tudatlanságot jobbra balra. ki félig meddig belé van avatva a' nemzeti kifejlődés tactikájába^ és tökéletesen bele van avatva a' magyarnak fejletlen létébe is. kényelmes tSmlÖczöket. hol a' 10-** század1 botrányára. 800 esztendős alkotmányán ülő vagy inkább alvó és egyes tagjai után ítélve. *s ezt ne felejtenék — és ím tüs- tént születik a* useful knowtedge gyermeke5 és az sem a1 levegobül kapva.5s csakhamar minden felsőbbség' hegyibe növő- két korlátozni. egy illynek sem jutna mondom eszébe3 ott kisdedóvd-intézeteketj nemzeti szo- brokat. Itt? okoskodási vágások vagy tnkább vágó okoskodásuk engemet is illetnek. Föltűnik nekik nemi tamlöezozSttnek sápadt képe. áll as legsürgetőbb napi renden. ott áll nagy Britannia ezernyi emlékszobraival. kit Baját fegyvereivel kelt mjtani — mellyet majmolni mondom ma olly divatos. belső szerkezetében ismeretlenebb. És ez mind Anglia mind Amerika* útmutatása szerint történik. elfeesérlenij hol a' fel- nőtteket. useful knowted$e-tüv&a~ ságokat javaslanij tervezni ^ és illyfélék által az ügy is felette gyér közerőt eldiribolui.. megesik szívük rajta. milly édes ámítások közt tartod mindig magyar teremtésedet! Csakhagy tán egyetlen egy angolnak cs egyetlen egy amerikainak sem jutna eszébe. és kicsapongásiktul megóvni a* hazát. mi kettő com- petens Ítéletre egy iránt szükséges. de szintúgy a* régi. és rögtön a* tömlüczok' javítása kerül legelső sorra. olly annyira elbizott nép szabadsági álomkórságáuak *s oyavalgó képzeleté- . Felséges! Boldog Isten. és ezen megesik szívük — bár valahára magokon is megesnék egyszer.'s pedig korántsem elolegcs példa nélkül. mert hiszen megint ott áll Britannia ? sőt mi még több. aj tapasztalt Anglia vezérlete alatt. mert tán távollevőbb.

hol angol és ameri- kai most áll. mint daru ügy áll érnély- geto mocsáriban ?s undok por-sivatagig 's még is mintha a la Nagy Sándor. 's mint kacsa úgy ül. ígeii. mert valamint araiiynyal gazdagítá meg az 6 vi- lágot az új világrész* felfedezése. nem egy czélirányos tüiniüczíH. Nincsenek miud Illyések nálunk napi renden még* J *s fajdalom. mit ők tettek akkor. mint súlyos uyavalyábnl az életre visszaforduló! 5 csak lassanként és a* legkéfiyesb tapintottál szabad nyomorult mibeulétcvel megismertetni. *s csak azért t mert vagy semmi vagy visszás logikában lépett elő? *s többet akart mintsem bírt. nem egy nemzett emléket. úgy háramlik a? szá- razföldre Amerikából és Britauniábul aranynál becsesb kincs. áttört volna már a* Graiiicuson. 168 nek örök rabja csak még $ár~utaibul sem bír kigázöl- ni soha. Angliának. hol a" becsü- letes embereknek nagy része dinnyével 's maiéval él. hogy uincseuek. nem ritkán uűf! kettepattanásig fel f új a magát. midőn nem egy nép lépett le a* világi színpadról. mikor nemzeti állásukot tekintóleg körülbelül olly lépcsőn va- lának mint mi vagyunk ma> 9s melly józan logikájuknál fogva oda is emelkedtek^ hol fénylenek. vagy azon csak alá- rendelt sót egyedül szolga szerepeket játszik. hajót húz 's kuncsorog. mint nemkülönben az anglomán iával járó nem ritkái háborto&ságot. Amerikának példáját követni sokban jó. állítsunk nálunk is nem egy kisdedóvó-intézetet. 's hol csak most kezd szürkül* ni azon idő — *s erre vigyázzunk — mikor a* népet. ma pedig — és ez a" dolognak még in- kábbi veleje — azt tegyük. de ezeket csak akkor tegyük — és itt a' dolog* veleje — mikor ott állunk. s még nagyobb fájdalom. . vagy éppen semmit sem akart és így legkisebbet sem bírt. és ekkép elkerül ven az új világi aranynyal jött sok nyavalyát. nem egy «hasznosokat ** terjesztő társaságot.

és fogunk is síi- . és ennélfogva nemcsak azon magasságot el ne érhesse soha. mikép a* hazai pyramis alap nélkül szánt- szándékkal felforclítva rakassék. vagy ha úgy akarjuk. mihezképest ma nem is egyebek. még mikor idő van: s vagy a mindennap növekedő álomjárás. vagy a' neta- lán valabol lappangó Maccliiável okvetlen lángba lob- baiitja és Örök gyászba sftlyeszti a' hazát* Kezdetek ezek egyébiránt mind. míg alapjuk meg nem rakatik. 169 hogy mindaddig nem is lesznek. valamint nem tagadhatni azt is. mellyet sok észre sem vesz. raelly után annyi hű kebel szomj ad óz ? de még azon kicsi is hegyünkbe dűljön. nem főj tátik elf mindent lángba borít. vagy ujabb időkben emelkedett egy kissé az Isten-adta. ha. mielőtt erőre kap. 's ha segítség iiem nynjtatik. és a tágkeblüekct maguk * alkotta meimyországokbul illy szűkkeblűi ég ki- zavarnom . nem tagadhatm. hogy nagy sikerük ed- di gélé nem volt. ezen az emberi eseményekbe olly mélyen beható ész. mint a' szá- molni és ekkép kormányozni nem tudó. hogy a' sokak azt észreven- nék f szép szavakba és szép köntösökbe burkolt ár- mányterve. tudom. magát mindig ámító 's inasokat örökleg csábító érzelemnek kisdedei. súly édesünket jövendőié. és egy szikra tűz. gát nem vettetik rögtön. csakhamar. a1 kép- zelet* szárnya kímoudhatlan sebes. de ábrándozás ragadóst) mint mirigy. }s ekkép felette kicsiny- sége snek látszhatik — megengedem — illyféle kis eről- 1 ködések miatt sok lármát ütnöm. hála az ég. tnitül velem együtt viszont. mi a* régi elég alacsony épitménybül feuniaradt. a* magyarvér szerzetté hazai fold- ttaincu fel. így fo- rog hazánk" léte is egy felette kényes tengely körül* Herder. nem egy hazai kebel retteg* 'S e5 kettő közt nincs közép. vagy néhányaknak — és ez is meglehet. de én soha nem hüietem — a' nélkül.

vagy inkább «azok kezri- ben * van fajtátik' sorsa. mellyen függünk. lehet.vagy csak kevés idő alatti elsülyédesig kik féuykO- .lyedíii okvetlen — mert. semmi más erő nem: csak mí magunk hibázhatjuk el a j józan vonást. hogy csak mi magunk vághatjuk ketté azon hajszálat. a1 magyurnak egykori magas icte. cs ebben fekszik felvi- rulhatásunk1 titka. dicső nemzetté emelni. mert azon nép. nagyj erős. f s melly már sejteni kezdi: mi nemzeti nagyság. mi nemzeti ödv* az> habár csak egy maroknyi volna is. melly már megízlelte az arany szabadságnak lelket emelő ké- jét. és egyedül a* minden szenvedel- mektől ment. sőt minden elhibázott vonás. mi tagadás benne* nemzeti és alkotmányos létünk hajszálon fiígg — ha megmene- 3 kettesünk kimomlhatlan $26vevényés^ valóban a' csu- dálatossal határos létét el nem ismerj fik. egy elhibázott vonás — és minden helyrehozhatlanul cl vaii veszítve. és minden ábrándnak *s szívgerjed elemnek parancsoló «hideg ész>? jelelheti ki emjek útját"* Egy hajszálon függ az egész. senki más nem. bár mondaná cl magának minden? és kivált a' másokat vezetni akaró honfi nap- onta sőt óránként ezeket: „A1 magyar népet a' világnak megtartani. mclly kiviürül hatna ránk — *s annyira iió'ttünk fel mar — csak erő- situc. és nem* csak megtartani. de az emberiség' díszére nemzetté. csak maga sérthetit egyedül saját kezeivel gyilkolhatja meg magát. de ez a* lő- het étien seggel határos. nemzeti és al- kotmányos tétünk elleni minden vágás. drága Honos iák. és az önkény *s anarchia közti olly szíík utunkat csak egy kissé is elhibázzuk. mellyken felébredt az emberi méltóság' érzete. Minkezeinkben van tehát. — Ez állapotunk diagnosísa* De azért néni vagyunk gyengék. ínÍkép e' közleménynek Virág Benedcktíd kölcsönzött jelszava szerint. csak szilárdítod létünket. korántsem.

és — hogy ne Öljek azon ellenséges kitétellel. tisztelet be- c&filct. sem egy nézetű. véletlentől saját sorsod is. mert éppen lS'm Bru- maire-re emlékestet. így! jól van. mint míllyen valami négy milliói jó ajkú ugyan. mint véletlenül szíÜetett magyar. azon napra^ nieily "t. mint véletlenül született szőkehoju és fekete szemű! véletle- nen függ hazád' léte. És most jer ide kedves Fiam. mellyik számot huztad? |g-dikata Sajnálom? mert ezzel akartam bcvégezni ez úttal sorai ma t? azonban még sem árt. egy vallásű test.gy csapással>J — és harmiiicz millió egy ajkú. mellyel a j főrciidüek bűntetteinek sokak által születé- sükért minden alkalommal. 171 rükné). húzz ílam r liogy kissé közclebbríil tekinthessük. de sem egy vallásit. véletlenül akár- mellyikét. olly csapást tarthat ki. és a j le* hető legélcsb fegyverrel vannak ellátva. *s nézzük. az eddig megjelent Pesti lapnak 22 száma közül. te éppen olly vélet- lenül született gróf. köz- be vetóleg legyen mondva. 's egy idő óla különös gond- dal t* L a' (t véletlennel 5 * — if/en nagyon mtyérdümlvlt fiépszerüséfrüknél fogva} a' kolompot viszik elé. sem egy irányzatú t és te esket ügy csap agyon mint legyet — melly nap mondom <cegy csapással0 a respublica* helyébe ál- lítá — mert hiszen respublica tíz egésznek csak függczí- mere volt — aa önkényt* .

melly clorzás* megelőzése végett van oda be s« Öv e* És az a* baj. tán még sem volna ujságlapban czélravezeto azért. ki pedig untatja a* közönségeí? és azt kelletin tiíl leczfcézi. hogy éppen a* szerkesztőnek soraibut 's okoskodásibul tűnik <( elő a" tévútakra vezető ezen veres fonál'% ezen szív- sugalá&i modor. mint a' szakadatlan axiómaként! elő- adás.Kezdjük tehát a* 18-dlt lappal. ha ez jól meg- emésztett kész anyagnak mindig! elégséges léte miatt lehetséges lenne is. mi kép ezt nem is kívánhatni. mért hogy olly laptml ? melly minden nézetnek. és az mindig 's kirekesz* töleg csak talpra esettet nyújtson: az teljességgel lehe- tetlen. akármellyikkel kezdjük. az a' felette nagy baj. mint az angol tengeri had* minden *s legkisebb kötelein keresztül bizonyos tíveres fóliái^ tűnik elő. minden iránynak Js aj felfogás' minden lépcsői- nek nyittatékj tökéletesen ki Jegyen küszöbölve minden középszerű és míuden f áll aciá-. mert a* szerkesztőnek saját kezével irt akármellyik sorábul — szinte mondhatni — egyenlően és éppen lígy kitetszik az ö ml cde20 érzelem utáni felfogásnak okozatja. *S valóban mindegy. elvégre Hó- ralin s' egy pontját sem nyeri el* — Nem gáncsolom . sőt. minthogy semmi sem untatja a* kő* zönséget inkább. mert ilíyes nagyon könnyen megy pedantisrmisbíi át ? és száraz léténél fogva könnyen bizonyos doctora- lis és leczkéző hangot is Sít magára.

minden él már. magyar egünkön eddigelé soha nem látszott tünemény. valami jótevő. *s kivált. a* nemzetnek rigy szólván tulajdona. szor- goskodni* mellyel aztán. felvehetőnek tartom én ennélfogva a* Pesti Hírlapban eddigelé közlött majd nem minden czik- ket De nem a? szerkesztőtől várom — és e* körül forog a* dolog — a' csalképzetek* felhordását. sőt mint mondom f ezt még czclirányosnak tar- tom. eli- jeszt. még azon eszmét is gerjeszti alkalma sinr. mert semmi sem íamilságosb és egyszersmind jobb időtöltés is. mint egykor Babylon' bálványai is leomlanak az Isten9 űrök szabályait hirdető jóslók' sza- vai elottt — Helybeiihagyha tónak. «ó't nemzeti íoléb- redésünk' tekintetében olly dkerülhetlenül szükséges lett volna. vagy hogy világo- sabban mondjam. a* képzelet* tág körében álló bi- torlásokat mint szállítja le zsarnoki trónjokrul a' hideg Asz' hatalma. mindent érlelőd szelíden világító J nap tűnjék fel 's hasson reánk. vagy tán egy kissé félénkebbek. 173 tehát egy cseppet is. mint valami ezentúl szükségtelent á Híti iá élőnkbe. mulattatóbb fallaciákat is fel- vészen. melly veszélylyel fenyeget 3 és a1 helyett hogy melegítne. kik előrelátóbbak. korlátúik és gá- taink' számtalanságát. mint látni. nem volna-e tana* esős: Noéként valami mentő 's szabadulásra vezető bárkának előleges elkészítése körül. a1 helyett hogy hazai kötelékink. míg idd van.. nemcsak ó rakodásra int. mert nálunk olly kevés tökéletesen megemésztett anyag létezik mégj hogy a s Pesti Hírlap y tnelly mint minden hírlap. melly lap. 's látni. hanem éppen 5 homlokegyenest ellenkezőleg? azon lap szerkesztőjétől várom a9 csalképzetek' minden módom megigazítaná t. midŐii majd bétiirík a' ránk . sőt azokban. hogy most ? mintán minden felébredt. és ekkép olly kívánatos. g nem cometa. mint olvadoz végre a* legfényesb körben századokig gyökeret vert mámor is az értelem' Sugaraiul ügy el.

ki bona ftde éppen azt tartja. vagy inkább Semmi*. minek következésében. hogy «valószínűlegJ> és mint T a* Pesti Iap szerkesztője mondani meri ^kétségteleniir* Bay J. fs még vezérczikkek* nimbusával is ellátja magát. Most. sok íllyen van. melly egyedül má&okbul szed és ttompilál. t* i. *s annál inkább természete annak. hogy vezérczikk bizonyos kö- veteléssel nem jár. 174 kényszerűéit Özön. miután minden felébredt.fi a s szív. minden tartózkodás és lepleg nélkül kitárt — a9 Pesti Hírlap9 18* számának vezérczikkje egy mesterül festett kép. minden él honunk- ban? ílly melegítő. A' Pesti Hírlap1 18-41* számának vezérczikkje — *$ csak senki ne mondja. '$ bogy ez úttal . és mit ő mint ^pütore*- ftie" nagy hatással járó borzadaltnat egy kissé moh<5cs- kán. ez természete minden hírlap* nak. ligy hogy "színnélkfili" hírlap mai nap többé nem léte- zik. mint később mutatkozéfc. és rám felette nagy benyo- mást tön. család-és vagyonostól tán csak el lehetne érni valami Araratnak biztos partját. minden kisded érdeket egy nagy nemzeti érdekbe szelíden összeolvasztó világ lett volna <( napi renden. azon sors — az elevenül eltemettetés — meilyet a' Pesti lap* szerkesz- tőjének valami levelezője mesélt. éri is azon szerencsétlenek* egyike vagyok? kik fejökbul nem verhetik ki néha az elevenen eltemettetés! felette ag- gasztó prognostikont f mikép nem ritkán én is érzem. raefly okos- kodik. *s még annak is. én azon szerencsétlenekhez tartozom — egyébiránt úgy hiszem. felfogott — igen. mert megvallom. milly haogosau (?) koczog keblemben oldalbordáimhoz a* férfias s vagy tán éppen olly jól mondva a* képze- let . hogy egy- nek szí nézet e? árny éld ata gyöngéd *s burkolt. a* másiké ellenben nyilván. vagy ha nem jár is ? hogy legalább bizonyos színt nem visel. szörnyű sorsa vár rá. és csak abban áll az egész különbség.

és ekkép tán hármos koporsóba szorítva befalaznak ügy. vagy a' német felette jó példabeszédként. mi ma napi rendű. fs ha csak önzésből volna is. mennyire bántam meg a' pálinkaégetok elleni kikelésemet (!) — oh irgalmas Isten. ne hagyj minket még el. aaon előttem éppen nem váratlan — . tén évekig. *s minden szenvedelmek beírnunk nyugalomra nem tértek — miután mondom kialuttam magamat^ a1 dolog gyakorlati részét kezdem fontolgatni "s fejtegetni ? hogy valljon valami hasznot fog-e hajtani aa érintett "Halottas Lázakról* szóló vezérczikk. mikor okoskodásom' fonalán odébb és odébb indulva. és egy felső kínzó hatalom elég erőt ád ? illy szíík körben napokig. niíg előbb egyet nem alvánk a' felveendő tárgyak felett. mi azonban tökéletesen még sem nyugtat meg. *s mentsd meg magyar népedet még ezennel is — előlegcsen el is rendelem: temetésem előtt kivegyék sokszor gyanúba vett és most. mi- szerint ha valaki. 175 megmutassam. Miután azonban k i a l u t t a m m a g a m a t borza- d á s o m b u l — mit a* Pesti lap* szerkesztője azon szem* pontbul látszik kártoztatiii. bizonyosan én óhajtanám. *s üvegbe szorítva pálin- kában furösaszék. mert hátha elfelejtik kérésem. mikép még csak a' sírbolt' ajtajához se hurczolhassam magam. mirül — ha igaz — szintén van példa. vagy ren- deletemet « azért sem teljesítik »s mert rendelem. tökéle- tesen hitelét vesztő szívemet. és ef tekintetben tökéletes igaza van. *) Oh már ismét hallom (!) koczogiii férfias szívemet. bogy illyféle kialvások után régi n y u g a l o m m a l s e m m i t sem t e s z ü n k . hogy minden elkövettessék az eleve- nen sírba ereszték örök el mellőzésére. a' kárhozatnak emberi erővel el nem bírható kínai kosit létezhetni. tudom. és én csak azon óhaj- tást szeretnem hozzáragasztani: bár életbe vágót soha se tennénk s míg egészen nem alattuk ki magunkat.

ki látni akar. bevégezai vérző keblemben vissza- tűkrodzött értelmem* szózatát f mikép fajtám iránti kö- telességemet teljesítsem lélekteméretem szerint én. más részrül ellenben több illy czikk. de igazság is — Illyésekhez érzelgo szívüknél fogva nem értenek — ez oka. becsület. lia elbírom. férfiaim — 5s néni ám asszonyaim! kik — tisztelőt. és annyi felébredt hű kebel előtt ismét és őrükre bezáródnék az egy idő óta anyafóldünkre olly szép reményekkel nyiladozó ég. ha a' benne lappangó szikra fogékony anyagra talál *s oltó kéz nem segít. de tartok én. mik ép a* felet- tünk leszakadó boltozatként íuggö veszély viszont. mint ha egész nemzetünk temettetnék el. mert azzal akarám és azzal fogom bevégezni. hogy ezen czikk raiatt alkalmasint egyetlen egy eleven emberrel sem fog kevesb ezentúl eltemcttetni Magyar- országban. és egyedül egy kis borzadalom' festése végett. ki látni még dík bír ? hogy ha nemzeti családunk* bár minden 1000- tagja taszítatnck ís elevenen sírba. és így haszna a* pillanat! ideg f elesik Ián- dozáson kívül = 0. tnitül bofc nem tart. hogy a* véletlen (lásd 17 l-ik lapon) éppen az « Elevenen sírba sülyesztési czikket0 vonata magzatommal legel- soben. miért sajnálom. 's e'vég- . de csak az érintett czikk is imtig elégséges lehet. ha bírom. ez úttali kínos epedének közt írott soraimat. 176 mert igen ismerem az i Ily f cl e themákat — de tán má- sok előtt felette váratlan következményekre jutottam. lm más néni. és illy kínos végnek elejét vehesse. mi- kép világosan álljon aa eló'tt. és ha nem hisztek szavaimnak drága Rokonok ? legalább <£ kételkedj etek Tinmagatok* tiszta felfogásán!w Ezzel akarám és ezzel fogom. határtalan* É& ez oka. az ebbül következő nyomornak summája még sem volna olly nagy. és ennélfogva annak bonczolásával teszem a' kez- detet. az egész most fejledező magyar nemzetet homlokegyenest dönteni sírba.

mikor én is inkább emel* kedém a j költészet' szárnyain — jóllehet soha magaméin. és ék- ké p errül ez alkalommal hallgatok. hogy bnrniilly nagyon kívántam volna. tán minden embernek megvolt azon időszaka. hogy egy kis látogatással megbecsülte volna nem éppeji Tamás* de más részrül viszont nem könnyen minden mesének J s minden árnynak hitelt adó személyemet. sokszor felette émelygős űtain izzad ózt ám volna szívesen. volt idő. sőt még necromantiával is. adós ma- radok. a' magyar. de mindig csak máséin — mintsem liogy a' prosának. — Miket tapasztaltam é' tekin- tetben j miket nem. kivált a' magyar pirosának. őt mind az iránt különösen szenved el messe tévé. Én is éltem ezen korszakban. a* szellem-világ' Összeköttésérül föl- dünkkel. vagy lia akarjuk. mi- kor a9 közönséges napnak sokszor olly zsibbasztó for- dulatát és annyi unalmakkal járó árnyéklatit én ifi aT Ö kfil0n0sjiek» és a* ^csudálatosnak* felkeresésével tőre- r kedém euyhítgetni. ha akarja. az nem ide való. hogy egykor megle- hetősen sokat foglal a toskodám sornnambulismussal. vagy min m agunkkal. mikor a' képzelet' ereje belsejében leginkább működvén. Ezzel tehát. és volt idő. nehogy a* véletlentűi kijelelt sorozatot megbontsam. és mi általában fogalmam a' más. hihetőleg semmi vagy tán csak felette csekély hasznot fog baj tani. mint mondám. miké p lángba borítson mindent. mi a' költészet* és a? csudálatosnak körébe vág. 177 veszélytfii ? mellybe okvetlen belebonyolódik. Annyit azonban mondhatok. *$ bár mindent el is kő vetek. megment- hesse magát. valljuk meg. Sok. más rcszrul azonban olly fáklya ? mellyuek csak «anyag" kell 'ü "hátráltatlan működés*. addig is a* 18-*1* szám vezérezíkfcére visszatér- vén. és ez úttal annyit is mondhatok. E s így történt. mi csak hatalmamban volt: soha «lélek* annyi figyelemre nem méltatott. melly. hogy saját gyakorlatomban soha 12 .

mint mi közönségesek a* kávéba való szarvasi. de csak egyetlen egynek is <* elevenen sírba sülyesztéséríü^ jóllehet mondhatom. so- kat forgolódtam egy időben haldoklók > halottak. ha figyes. jóllehet pokoli. vagy mint valami mellékes haszon' elérésére alat- tomosan koholt furfangok tűnnek elő. sem semmit nem kíméltem — és vajmi sok sírboltnak felnyitásánál valéfe jelen ? és vajmi sok mendemondának jártain végére — csakhogy valami jelét. Mik azonban egy kissé fcrfiasb vizs- gálatot ki nem állván. mert mindenütt tisztán mutatkozott a' mese. kin fegyver nem fog fsat.és sem időt. mellyek pánczclán kívül tisztán felemésztet- ték a1 szerencsétlen vasas németet. vagy tán ^vén asszony őst . meg azon zsivány. különös szorgalommal voltam. meg a' farkasok. sfít mi üdén fahmak megvannak illy- féle meséi. de éppen azért csak pillánati . teme- tők és felnyitott sírboltok körül. sót ez utolsó tekintet- ben j mert valóban sokszor kinzá fiatal képzelődésemet illyes végnek kétségbeejtő pokla. meg azon erős em- ber j ki Ügy töri a' patkót. « bizonyosnak* mint parókát letépte bőröstül koponyájáról haját. vagy egyedül valami ámí- tásra tervezett koholmány* Minden tájnak. bár legkisebbét is találjam az időelotti eltemettetésnek. és a' pajzán neged. de hasztalan . mikép azon. íufelrázó '& idegrezgető borzadalmak közt húzni. 178 legkisebb jelt sem találtam. valamint lelkek is mutatkoznak néha néha itt ott. sem fáradságot. és ne t alánt hasz- nok egyedül abban központosul3 hogy jobb anyag' híjá- 3 5 val. Illyésekkel kénye szerint fagyba me- revít némi kfe-? vagy éjfél tájai i paplanát közt jól meg* B izzaszt nemi vén-asszony t. meg a1 medve minden határban. 'sat. a rövid napok estéit ki lehet azokkal. rendszerint mint hasztalan plety- kák . Egész Európában alkalmasint nem temettetík ele- venen el 20 év' leforgása alatt egynél több.

Kár is volt ez okbiil azon lap' vezérczikkében illy aránylag csckcly érdekű tárgj-at felhozni. hanem inelJy nyomor legfokép emberi ál felfogások és ál ren- tf T> s deletek következésében cri r *s nem az egyet fle a Csókát**. 's bár meg uc csalattassék. nem is járhat Illyésekben jó sikerrel 5s haszonhaj- t ássa l el. mikép az asszonyi szív vagy aj képzelet-iias velő? mellynek nincs szigorú gaz- dája. 's pedig azon egyedüli. mellyek most napirendiek. mellyel 02 ^egy* bizonyosan szenved. hogy a' Csókák" ér- <( dekíSárt. azaz tüstént kész feláldozni a5 sokat az ogyért. nemde úgy. melly képzeletére egy kissé erősben hat és szívanflal- gásra mozdít. arány- lag csak egy igen kis töredék a' nyomornak azon nagy summájához képest. és 1 mi legkiilönösbnck látszó. mclíy nemcsak az emberi sorshoz van kötve felsőbb 's láthatatlan liatalmnk által. fle Inszem. nem volt egyéb. mert minden f gyes esetnél ? minden kivételm-l. valóban kár volt 's legfokép azért. mindig azon édes altatások közt. mi bizonyosan nem történik* még akkor is az elevenen sírba szállítás aránylag csak kis toredék volna* Ám pedig tón a' ^soknftk^ és nem az ö egynek1* üdvét eszközié ni elölegesen. 's melly ék csak egy kissé hosszabb idoforgás alatt úgy hat- 12* . mint a szívom!édesek* szoros láiiczolatban levő következménye. mert még e* tekintetben is nézetem szerint több kárt mint hasznot hajtott. melly la p túl Magyarország1 újjászületését várja sok magyar. az életbíÜ vett okbnl. 179 nyomor. jóllehet nem egyéb. mit késííbb a*23 l k szán* 186jk lapján be kellett vallani. mert az rgész egyébiránt mesteri kézzel festett kép a-tul z-ig. mint azon rnystificatiok* egyike. De ha minden évben még 10 temettetnék is elevenen Európában el. az ország- tudomány' fő elve. tüstént kész mégse m m isi t ni a* fő szabályt. a* sokak * jóllétéért hadakozik — tán tiem volna rőszül mondva <*hadarász?>.

bár sejdítlen <*egyért* feláldozá a7 «sokatw. sőt még kelletén túl is teljesítek tisztüket. mert mindig mesének tartja a9 zajt. mi okbul veszélyes is annak sugaláea után ide oda kap- kodní? kivált Magyaroraágbau. az czak abban ál- land — mert az ember. hol férfiúi feltámadás és alkotmányos nemxctísedés. meg szokta bicsak ölni magát. hogy az. kivált ha iliyesnek semmi egyéb. hogy ed- digelé is nemcsak nem hibáztak. kő xhe ve tol ég legyen mondva* jó volna néha néha egy kissé megemlékezni — hogy a' halotti deszkán fekvőket ezentúl még szaporábban fog- ják koporsóba szegezni 's a' gyászos gödörbe súly ész- té ni az illetők^ míkép tettleg megmutassák. mint egy vastag koholmány szolgái alapul. ha méltatlanul illetik. fs szerkesztője valami jobbat miért nem . mikor bona fid*> gazdálkodik a9 uyájban a1 farkas j és ék kép ezen gyakorlati okoskodás fonalán indulva. t. és ha távoznak. 180 oak af közönségre. akkor sem indul. a' lehető legnehezebben fel* oldható problémák közé tartozik *sat* Távul vagyok azonban vitát kezdeni. sietne farkast kergetni. miszerint a f halottakkal vagy tetszholtak- kal mai nap foglalkozók visszalökvén a* rájuk. bogy az. az érintett és a* magyar életbe vágó vezérczikk után sem lesz most semmi esetre több. ki bár akarva. i. végre. de alkalmasint sokkal kevesli gond a' halotti visz gála t kö- rül . mikor valósággal dúl a* tűz.. miért nem 3 dlk választott a 18* vezérczikk' számára becsesb themát a' Pesti lap. mire. kit sokszor hiába fellármáztak: menne tüzet oltani. hogy jól végzi dől- gát? és ekkép nem szeret magán paczkáztatni. elvégre még az Begynek1* sem has^náK A* szív okos- kodása pedig elmulhatltmil mindig illy kelepcéébe hoz. Mibűl azt tanulhatni. azértsem fognak az eddigi eljá- rás mód túl távozni. ítéletük szerint nem illő vádat. mint a5 sót tűzre <ss a* sok farkasra kiáltás. mert kiki azon altatásban van.

mind ezt meg akarom Mengedni. sőt meg akarom engedni^ hogy a* szóban levő borzadalom-festésnek következésében a* jó l él e kis- méretű és becsületes emberek* száma. csak „örvendhetni fog" éljen! — mindenütt halot- tas házakat építendnek. mikép e' hajszálakat fel- merevítő felszólítás után a' községekben. és illő párja lesz azon lett- dolognak. sőt megengedem még azt is. mi franezía példabeszéd szerint valóságos „német vita" volna. meg akarom engedni még azt is. ml valódi nyereség. a' tehetetlenebb helységekben pedig halottas szobák fogják ez$^ híját pótolni.mint az élőkre. nehogy várakozásán hinert marartjoTi. ki többet tesz mint sem bír". mert erősebben gyűlöli másban a j fény£s mint szomjazná as hazait. 181 irt. minek kis oka egyedül az. akkor kezdi szer^ni honosát csak. mint a* tudo- mányosokra. hogy ezen borzadalmi kép után a* gazdagabb községek h Ja Hufeland— mílly gondosságnak a' Pesti Hírlap szerkesztője. mit me- gint a' német mond. és „rósz ember. több gond fog fonlítotni a" holtak. mint uem egy nép. kikre a* Pesti lap' szerkesztő- jének az érintett czikk' második hasábja 45-ík során lát- ható nézete szerint. hic salfa!**— meg akarom engedni. Isten mentsen! Hat pira ét poma '$at mint a* latáu mondja. kik illy tárgyak- kal bajlódnak. annyira fog tűre- . a Pesti Hírlap* szerkesztőjének reménye és buMítasa következésében. mihez éii azt ragasztom „A&? Rhodus. kinek az orvosi politia* országos főnökévé neveztetését az 9 egész nemzet kuz Örömmel fogadta. inkább van szükség. mint mond- ja. hol ezentúl mindenki azt hiendi: bizonyosan ő maga vagy kedve- seinek egyike jut a* megfertőz t* tett Vestakénti áldozat sorsára. miszerint nem egy magyar még inkább. tavai vagyok azért minden e* pont körüli vitáiul. mikor már holt. "hogy afcon köztiszteletben rilló ki ke s hazánkfia. nőni fog. mellyjuík távulrul sem vagyok barátja.

Js őket minden pil- lanatban érinti. bánnilly nagy legyen is. még sem több. de valami valósággal megtörténten alapulna* 's aránylag felette becses is volna. Js ekkép bizonyára nagy figyelemre méltó szempont. de még is borzasztó irtózattul. csakhogy ezen nyereség. és rögtöa több megelégedett és szerencseteü kép mo- solyogna élőnkbe anyaf&Idünk' határai közt* A f kérdésben levő czíkk is tehát dicséretre méltó? a9 mennyiben a1 köz szerencse' nagy summájához bizo- nyos részecskével járul. mert az e9 tekin- tetben teendő javítások a* nemzeti jóllétnek nagy sum- májához egyedül kis fractiokként járulnak. inellyet eszméleten levő ember feltörhetlea sírboltban érezhet > *s már nagy a' nyereség. mit a* Pesti Hírlap* szerkesztője 18-*'11 számú lapjában az eleveneknek sírba sulyesztc&crül mond. e* nyereség nem több. ha a* szenved esek' azon roppant summájához áll ítátik. Isten őriz- zen! hiszen a 9 kis fractiokbul leszen a' nagy summa. ha a1 s z e r k e s z t ő t i s z t á n n y ú j t a n á a' . — Igen. melly az élőket és a1 sokakat illeti. mint egy kis fractio. 182 kedni. nemzeti *s fenálló kínokhoz állítva. és egyáltalában elhanyagolhatónak míud azt. mint vajmi kis fractio! Korántsem tartom én azonban — és értsük egymást — a' halottas házak kör ulti javítást azért elhanyagolható- nak. csak hamar más képet mutatna Hunnia. mikép ezentúl hazánkban de egyetlen egy telsz- holt se ternettessék el soha is**. melly h ez bizonyosan járulna is. ha tartalma nem koholmányon. sőt orvoslásukra edd ige lé legkisebb sem tétetett. és jót állok. és bár teljesítőé lélekisméretesen é» becsületesen — séd hie RkoduHj kic itatta l — kiki saját körében kötelességét. 's mit foguuk nyerni? Nein csekélyét ugyan? mert ha csak egyetlen egy em- bertársunk mentetik is meg azou habár egy perczig tartó. *s mellyck nemcsak orvosolva nincse- nek.

És ha csak eaieii czikk kalandoznék Ulyféle veszé- lyes themákba 5 ám hagjján. és nem ragaszta- na semmi mást h o z z á .000 és sokkal hihetőbben bekövetkezeiMlo. hanem nagy deficit-be bonyo- lít-. egynek egynek a* lábára ne hágna. mint kotle- vél sem nyuj t nyereséget. sokat beszél. mintsem hogy bek8vetkeztetné az = 100 hasznot.000. Igen tó a* 18-ük számbeli vezérczikknek lehető haszonhajtása = 100. hogy ezentúl vélt-holt nálunk többé el ne temettessék. és így az aránylag! szép hasznot a' magyar- nak tisztán nem nyújtani. kin néha meg nem esnék. . vagy inkább igru hosszú farka és még hosszabb füle ne volna. hagy valamit hozzáragaszt. sokat ii> olly kor nicg iu* botoljék. sőt vigyázatlanságból még a' házat is néha ne hozná tííavesfcélybe. 's néha néha ollyast ne írjon. és ez által honunk actív lé- tét egyenesen nem emelni. de egyszersmind 10Ö. bizonyosan ide ilíík a1 hanc ocm&m petimus damusy&v rticix&imj mert iiogy az r ki sokat mozog. ez mindenkin megesik. mLkép a* mox- góbbakat tekintve. 183 magában becses részecskét. mellynek se füle se farka. és ezeji Miozzáragasztás" olly deficit-be helyzi a' netaláni nyere- ségnek kis fractioját az érintett czikkben. mclly = 100. t* i. nyerve őt soha el ne ragadja.0(H) foríat passiv adósságrul is szól. itt ott ne sértene. mellyek ha köz tapsot nyernek — mint én Ik fogom fel a' dolgot — a' Pesti Hírlap 18 szómu ve- zércaikkje által a* tán és csak tán nyújtandó = 100 haszon* hegyibe olly veszélyt hozaiulnak hazánkra. liiheto károkozása pedig ™ 100. de a* helyett olíy themákba divagálni. lift valahová. De a' baj az. hogy egy kissé el ne hibázná a'czelt. Kár volt ennélfogva a' felvett themánál meg nem állapodni. mert hiszen ki az. ha péídául 100 forint aetiv.

hányszor botjpin ma. 's mi tSbbj alkalmasint as szerkesztőnek tudta sőt sejdítéfie nélkül foly ki pennájábul. sze- mélyemet kövekkel tetotűl talpig elborítni.da$» 'sat. annyi* rá saturalvák bizonyos themákkal — és ez teszi kitá- uő mesteri természetüket. akármirül irjon i$5 kitűnik bizonyos ^kedvencz eszmes. vala- mint most teszem. Íteletem szerint csak a' magyarnak eltörlé- sével eszközölhetek: akkor —jóllehet ezt is a* véletlen és éppen nem valami rósz akarat vagy szántszámlék* okozatának tartom — nem mulaszthatom el. 184 emberi gyarlóságunknál fogva tökéletesen lehetetlen.. és felfogásom szerint ezen kedvencz eszmes ezen yeres fonál. ne há»zám. gyulasztó anyag. 3s rendszerint a9 nélkül. Vannak némi virtuózok. Ámde a'Pesti Hírlap* szerkesztőjének^ nem mondom éppen minden. '& hányszor botlandom alkalmasint még ezentúl! Ha azonban minden themába belé van illesztve bizonyos ^kerlvencz eszme* ha a* legegyszerűbbnek látszó szóalkatbul kitűnik bizonyos * veres fonál'% ha műiden themábul kiféuylik bizonyos Cürthagmem cen*e& £**£ defendam*mi. kik annyira telvék. a' veszélyharaugot erőm szerint meg. mint mondám. korántsem valami szántszándéknak. Nem dobok én ennekokáértj as jó urtmli néha megeshető kitérések miatt senkire is követ. hogy . de egyedül a* puszta véletlen* nek okozata. de valóban csaknem miíjden sorábul. minthogy hiszen ez által mindenkit feljogosítnék. és akárhol *& akármin kezdjék is a' nótát. minden csepp nedv* é& vérükben létező áriába esnek át. elvégre mijulig a'ked- vencz. bizonyos ^ veres fonál ^ bizonyos ^eenseo e**e dulendoa st. és bizonyos eltörlések. mi egyébiránt. távul legyen ez tőlem. mert irgal- inas Isten ! hányszor botlottam én. hogy. mivel egész erejük egyre van központosítva — hogy bár akarják bár De. és úgy látszik.

így Byron. mellybül merítenek ezek. melly nem egyéb. belőle meuekedés. akár melly gyermekén. De ezt nem teszi valami rósz száudékbul. mint az andalgó szívnek. mU kép alig van. és azért olly veszély teli. m i n d e n f e l s o b b s é g n e k g y a n ú b a h o z á s a . jóllehet felbuzdításra és czélk t tűzésre gyöiiyörüj de kormányzási tekintetben átkot terjesztő forrása! Ez azon forrás. *s ki csak egyetlen egy müvé- nek hatott is bájtitkaiba. . melly az emberiségre valódi Pandora' szelenczéjekéut elvégre legtöbb átkot te íj esz t. az olvadozó érzelem- nek. mert az ember-szeretetnek és az irgalomnak seraphi tisztaságába állított büvcreje által. még is mindig csak egy themát variál. Isten mentsen! — hanem éppen úgy sodortatik ezen themába — 's 1 meg vagyok győződve. a nélkül hogy maga is Uulná. műit < c Minden b i r t o k n a k . A' Pesti Hírlap' szerkesztője éppen ez esetben vau. bár akarja bár ne. gyű- l ö l e t e s s é tétele*. a1 fiatal kebelre olly varázszsal hat. ha egyszer erőre kapott "s szabadon bu- zog. Js melly kútfő nem egyéb. a5 jobb. mindig kitűnik soraibul elvégre bizonyos tí veres fonál».. így például Bellini noha ezer árnyéklatu. melly körül varia) a* Pesti Hírlap* szerkesztője a' határtalanig. a* nélkül hogy csak észre is venné — mint sodorta- tának a' ír&Jiczia forradalom* hősei egykor. mindenütt ráismer az angyali kar* biil kiragadott ugyanazon egy magzatra. — Igeiij ez azon tliema. mert kezdje bár tliemáját akárhol és akármin. vagy csak legmesszebbiéi! is észre vennék. és -szinte *s tökéletesen ugyanazon egy kiitfobul meríti S is tanít- mányit. 185 ezt tudnák. mennyire fűzte legyen is azt virágokkal körül. előre kitervezett valami mellékes czélbul—Isten őrizzen. és ki csak úgyszólván egy versét olvasta volua is e' h ál aTI- dónak. egy kissé mélyebb tekintettel rög- tön feltalálja a* fekete sereg5 fejékességét: a' kis szarvat.

's legelőször életében: ára igen ulértenu hogy rögtön haza fiit és édes anyjának hosszú értekezést ír az emberi méltóságra). de fájdalom. liogy már már zsebébe nyul> onnan valamit a* nyomor és iuség* enyhítésére ki markolandó. és még most is kiemelkedhetnék abbul legnagyobb része. „ é$ <?' mértért — t* i. szent czélja. mit látott légyen saját szemeivel. ha éppen be nem fogadná a' nyomort. csak illyféle zsugori harpaxoknak sí íj fása és magukba térítése volt a3 Pesti lap* szerkesz- tőjének nemes. egyszerre kitűnik valamint Byronnál a' ^kis -szarvacska % lígy itt a j í( veres fonalacska". mikor . vagy mámoros ittasságában. a' nagyoknak ördögi . lehet mondani. ha olvassa. a* nyo- mort és Ínséget honos rejtekében há%ankint meglátogatni^* Az előadás mesteri és annyira f el rá BÚJ míkép a* legzsu- goribb harpax is. tlly dolgozni iinn akaró kóborlók miatt — kiknek ki len ez tizede saját bímf! *s barfímisága által sfilycdt nyamorúságba. minden bizonynyal ugy megindul. 186 A' l&drti számbeli vezérczikkben Bay J.szörnyű 80igának leírása után. És eddig jól van. kinek szíve van.^tegnap egyik külvárosban vata. átmegyea a* Pesti lapnak szer- kesztője annak elbeszélésére. a1 szívtelen gazriákrul. Tán jobb szivü volna. bele toppan a' nyomorítsa g* i Ily fel e barlangiba. ha- csak akarna — feláldozná magát és elsülyesztné snját övéit! Ha egy fiatal tanuló. és tudom. de még esze 111 nos. melJy a5 3-űíL hasáb* 4-*ik sorában kezdve így foly. hogy a' liázbirtokos beveszi hasába as lefestett nyomort és ín- séget — méff itt & — 3 forint háxbért kénytelen hetenkittí a szívtelen gazdának fizetni!cc Itt van kitárva egész fényességében a* gyönyörű 0 veres fouál^ a' vajmi mély forrásbul kutatott ^gyö- nyörű politika !>J }}A* $%ívteten gazda !** *S ugyan miért? szeretném tudni.

mert heves a*fiatol vér. 's igen bámult az ottani közönség illy csuda körülti tudatlanságán 's csigavérén. és rögtön testestfii lelkestűi Lameimais* apródjáva lesz. *s melly most mint egy nagy fáklya világít honunk felett: az. de így. ki nem tudott eléggé csudálkozni. mit mivelnek — egyedül a* legmélyebb szomorúságba sü- lyesatő! Az érintett szapora felfogási czikkbül. Tudok egy fiatal francz- honit. mert valóban nem tudjak. és mezít- lett ajkának daczára rögtön kész lándzsát törm az ország- tudománynak sorompjai közt-. és nem egy. 187 szivarul. valóban a? *legnagyobb gyűlöletet érdemlené?>. de ha olly lap' ve z erezik kében. ha hideg vérrel olvassuk azt át* tisztán tűnik elu. természetszeriiit csak saját őt sértette és senki mást. 's inilly hasznos volna annak ter- jesztése honunkban". történni. mint a' kézben repedtf puska. mintha itt éppen senki sem gon- 9 dolkozott voüia a dofogrul még ? és nekem monda ezt . a' hatóságok* undok restségérül. mellytül nemzetének újjászületését várja sok magyar. egy kis rüpczikket e3 nagy felfedezésről * de az. mintha ügy szól- ván ő találta volna fel mind ezen nyomort és ínséget. ha szálltszándékos volua. 's kezdőben Ulyes megbocsátliató bűn. ki axt hitte: a' híres kamioliai s t alactit barlangot — mert f el öle nem hallott még semmit — ő lelte fül legelőbb. "meimyi szederfa van Olaszországban. mellyet ő olly inesterileg fest. mert csak véletlen — ss boc&áss meg Isten uckik. írt is? ha nera csa- latkozom. — Illyés^ kivált felínge- rűlt állapotban sokszor meg szokott de meg a'legoko- sabb embereknél is. hogy a1 Pesti lap* saerfce&ztúje azon altatásban él. az ezüst szakálu és arany becsit tapasztalással — ezt elértem. de szinte minden ve- zérczikkében fordul elő Illyés anatliema a5 birtok ellen. — Valami három évvel ezelőtt találkoztam egy ^jó haszonnal0 utazott honfi- val.

ha mégis itt ott vett észre piszkot. csak vajmi kis töredéke vagyok AB itteni hatóságnak. még is a1 baják azon $o~ . hogy éjjelen át és hajnalkor mennyi szemetet. mert az emberek itt még nem szokták meg a* min* €len aranyozás nélküli ^igaz^ és főfcép "koholt" lab- dacsokat — kifc azon muszkft várparancsnokra emlékez- tetnek. nem egy be- csületes jóllehet í4 hivatalban IevŐ>? ember szívzsugoroíl-" ? va érzi. miként Magellan a3 szorost. *s már annyira tornyosult fel. nem vette észre. de áll elé 's cselekéi IjcL" — Ismerek végre egy an- golt is. A'Pesti lap'szerkesztője azonban igen csalatkozik^ Ha azt hiszi. és melly minden nagyító üveg nélkül is felette nagy. a* két porost. mikép ve- lem együtt. ügy találá fel o Buda- Pestet. ha nem múlja is fel a3 hazai köze rút.— Van illy íinámítás sok a1 vilá- gon. irgalmai]anul szitkozódott. és azon hiedelemben lévén. ha személyes* ségektül nem tartanék — miktül igen kell nálunk tar- tani. mert ezen baj. 188 éppen. mikép a* köz- ségi elöljáróság éppen semmit sem tett — mert mindent egyszerre tenni uem bírt — a* restég. ínség és nyomor^ melly Pest varosában létezik. mennyi mocskot. nélm néha egy dögöt is vit- tek ki. ki e' tekintetben már régóta gyakorlom az is inert amerikai szójárást: ^Don^t talk* overlastingly. 's minden költészeti decla* matio nélkül is felette sztvreliató. Logy azon temérdek baj. ki. Valóban ezt nem tette *s nem is tehette . ki későn kelvén vagy későn nézvén ki ablaké-* nál. eaen nyomor aggasz tóla g nő naprn] napra. pedig egy nagy tudományát. és szívesen megneveznék többet. mi körülbelül amiyit tesz: „Ne fecsegj örok- leg. 6w£ f/o ahead". ki lona ftde azt hitte. s nem rögtöni felfogás de érett megfontolás utál i j hogy az e1 tekintetbe m gyökeres segítség. mi h t választott kis polgár. frmyaság és meg-* vesztegethetés' pelengérére állítá azt. elkerülte volna a1 11íi t óság ok figyelmét.

a* fiatal sápiak városa. és ekkep a' keveset és könnyet dolgozni szerető heréje is az országnak jobbadán ide kerül. hogy az. mintha ott soha semmi nevezetesbnek többé nem kellene bekövet- kezni. mi- kép a'két város számost). mint Pesten. a* kér- dések m úulíg csak egy részét bit jak feloldani f vagy mint a5 magyar latán mondja. a* kereset arány- lag könnyű. Magyarországban nincs pont. mindig azt érez tété velem. de mind a1 ket- tőt nem. 189 rába esik j mellyek* valódi és nemcsak ideig óráígi *& egyedül ámítgatási enyhítésére. kivált azoknál. meghiszem. azt hiszem. mellyre aránylag több lieiiyéla. és megengedem. mintha itt valami jövendőnek be kellene következni. most «semmi* nem történik* Távul ettül! De a' baják tömege olly nagy. 's most tisztán tudom okát is. Ram legalább Pest miudig illyes benyomást tett. több korhely. hol az életnek na- gyobb jelei mutatkoznának. és így esik — mert az elet. olly alapok1 rakása szűk- séges? mellyek egyesek5 vagfy egyes városok' és egyes vármegyék' körét túli ml adják* Ne higye azonban a' Pesti Hírlap1 szerkesztője. mintha e' pontnak okvetlen nőm kellene. vagy egyedül a* cliarybdist. mintha ebbül vnlami nagyobbnak kellene lenni. aránylag £í sem- minek» látszik. példáid Padua^ valahány- szór voltam ott. még is hiszi. és azért mert illy nagyot nem vihetni végbe tüstént. mi történik. midőn. kik mint az angol mond- ja. az ifju&ág' melege mindent magá- hoz vonz — hogy nincs pánt Magyarországban. tfibb valóságos ügyefogyott is tódulna. hét hatóságainak díki daczára (!!!) és kivált az 183S' árvíz* hozzájárulta . a! dolognak miutlig csak egy oldalát látják. mert illy nagyobb nem- zeti j a vita sok reggele néni tűnt még fel. egyedül scyllát képesek kikerülni. hogy azért. Pest a'jövendőnek. Ezt szinte érez* hetuL És ne fejtegesse az ember ennek okát bár 3 ne lássa át.

de vala- mint jó erőmű vésnek úgy jó országembernek legtávii- labbruí sem tartom. mint vajmi szép szívü és jó fejű. meűy el% lett volna egy Hőjében félig meddig lepergett várost félszázadra lökni vissza. mikor az ^enyím és fied» kfirfil forog a* kérdésj és ollyasruí-. valóban feíctte kellemetlen dilemmába helyezve? azon dilemmába. nem egy kis láta — revue — követ* kezesében hoz ítéletet. ögyefogyottakkal betű szerint elfulaszszák Pestet. 190 után. vagy — hátra az agarakkal — volna kisded földi golyónk csak félig medilig olly tö- kéletes. tisztelek. és crrfil oem egy kis séta. mi azokat. mi ezen körbe vág. és a* szeretet *s irgalmasság* nevében szegényekkel. a5 sok tolvaj. és fejledező Humria* fővárosát Pestet betű szerint a'pest-isnefc gynlpontjává sülye&zszék. a'fél ország selejtese itt gyűl össze. ki csak félig meddig van is avatva a' pesti sze- gények* és a' pesti szegény legények* dolgaiba. az irgalmat- lan kéts2er-kettő-négynek szava szerint. kik a* bakon ülnek és e& erőművet tartják. olly sokszor zsibbasutja a' gyarl& és mindennek elejét venni nem tudd embert Oh rolita a1 világ. milly dilemmában a 1 röpiró ét C-° helyezve szerencséjére nincs — mert alkal- masint 8 szintúgy vagy még előbb megakadna — hogy ők az emberi és természeti jogok. melly egyébiránt emberi események közt.és kóborlóval együtt véletlenül néha néha egy egy szenthez közel álló űgyefogyottat is flnsorsánafc engedjenek át. ugyan nem érzi-c magát sokszor a' most érintett.. sőt tökéletesen tönkre verni. *S kérdem. azon meg nem szűnő dilemmába helyzi. kit szeretek. becsülök. de kormány- zási tekintetben még sem elég mélyen látó hazánkfia azt óhajtaná. — ej beh dicső volna az! egy olly paradicsom — oh mennyei érzés! — melly ínég Rousseau- . vagy a? szoros kénytelenség.

hol senki sem kényt elén" iz- zadni. ki nem ment soha^ valóban nem. tág. Oh beh dicső volna mind ez! A* baják" azon tengerébül azonban* mellyek Ide lent ogyagsorsunkhoz kötvék. hol minden — csak a' becsület többé nein — még hajszalon függ* Nyomor és Ínség az emberi nemet mindig fogja nyomni. a" férfiúban lakó cherubí szikra. a? legfőbb értelem— *s nem az asszonyi érze- lem. *& a* tökélyeseclés* btánnilly progrcssiv lépcsőjén fejlődjék ís ki léte. de minden egyenlő'. r Es illy re v pár töt földi golyónkon mindenütt nem vé- letlenül. Itt egyedüj* és az is csak bizonyos pontig. 191 nak az ember* primitív' létérül festett kepét Is tjlhnlad- na 9 hol nincs első.szám legyen bol- dog. J s hol mind én j mint egy nagy család. hol a* szükségek egyszerűek. és a' köz Szerencsének fő summája legyen a' le- hető' legnagyobb* Ügy látszik. flly antlalgás. legalább nekem.és rokon- keblüleg üdvözli a* teremtőt meg nem szűnő imában. nincs utolsó. «furia» — vezethet egyen- ként és annál inkább egész népeket a' gyarló emberi erővel elérhető üdvnek révpartjába. hol a* gyenge test ki nem tart erős crisist. míg e9 földet lakja. illy mámor te! nem emel. addig míg P!. szeretet uralkodik csak. mert még az orosz- tanok is szénával cinek és annál inkább az emberek. mert mindent a* nagy —és egyedül a* romlásnak induló em- bertől később tnegfertó'ztetett — természet önként nyújt. egy csepp ver sem foly soha. és dolgozni sem kel]. egyesnek mint népnek boldogsági köre határzott IceiuL A' feloldandó országtudományi csomó tehát mindig csak az marad. a' nyavalyák. ez ff egészséges aíap»» . melly^ ha eléri akmejct. de értelem által érhetni el legbizto&abban 5 és annál inkább kis Hunniában. a' társaság 1 e* kinövései ismeretlenek. hogy a' lehető legnagyobb .

de éppen ellenkezőleg annak el nem éré- sére . azért természetes pedig. vagy abba csak lassú lépcsőnként sfilyéd. "Egy. jutni sovárogtok. tehát egy ütőn vagyunk. szegény fajtára nézve az ígéret' hónát. hova Ti jutni véltek. bizony ez". de nem is sejtik. hol minden ámítás. hogy ezt észre nem veszik. vagy legalább nem azon út az. sót abban. mellyek szerint cselekszik. 's melly ékkel prosdytáz. kik a* Pesti Hírlap* themájáo indul- nak. egy * ütőn!** Gondoljátok? Én azt mondom azonban "nem*. mert ez nemcsak egyenesen oda nem vezet. minden csalfa báb. ügy-e. de felette természetes — hogy mind azok. ki abban már sokáig lakik. vagy mint alchymistai és szerelmi illusioi közt Faust sem sejdité. de nem lítaitok. melly ét a9 Pesti Hírlap' szer* kesztóje mutat. hogy valami rósz bűzben van. szívömledező. de olly- féle útt mellyen a1 magyar még kerüléssel sem éri el soha is. vagy legjobb esetben annak csak késő és ve- szélyteli elérésére dolgoznak. csak észre sem veszik. Áldott gyermekek. mert ki egyszer a4 szívandalgási kör' határt nem ismerő sphaérá- jában kering. hogy nem czéhtk* egyenes elérésére. hogy üdvének legutolsó kártyáit el- játszá? 's többé nem niagáé. örülök rajta. és nemcsak el nem ismeri. Való- ban soha! f E& müly különös j vagy csak inkább ennek látszó — mert éppen nem különös. müly felette ve- T szélyes elem ez. hanem vnlaki másé mán . az végkép any- nyira bonyolódik az érzelmek' tömkclegibe. mert csak czélotok az 5 melly enyim. érzelgő Barátim chorus- bán felkiáltanak: . mint az sem veszi ésfcre. azt a lég dics óbb emberi pályá- nak tartván^ még c&n a mór e hó'sO&ködik is. hogy elvégre tudta nélkül szintúgy él ál felfogások és ál t he őri ák közt. mert hiszen nekem is csak ez a'czélom.?%en ez az egészséges alap! Ez. 192 "S tudom.

mint a' száraz 2 X 2 = 4. Ez a'ezél ugy-e? '& most nézzük» mikép dolgoz- nak annak elérésére* Vagy jobbadán ^kivételek* kQrfil réazle- teskednek. it ftxon optimisták-. philanthro- pók* és ideologoké. 's pedig elkerülheti én öl — mert hiszen hét ezer több száj mint hét &záj* hét ezer gyomor több gyomor mint hét gyomor. mellyrfll mind Pálnak mind Péternek. v a g y mint Krisztns: jobbadán «a' már megfogott de csak n é h á n y darab halat. mi* nek következése az ? hogy okvetlen mindig azon jószí- vfi falusi borbély' szerepébe esnek? ki a' kocsmábul ki* szabadultnak vagy inkább "kivUtnek" mindig csak láb- ujj át kötös&gette. 193 1 Hogy pedig a* szívbajaokok czéluk elérésére nem- csak nem dolgoznak egyenesen^ de annak elérését ne* hezítík. a* néhány darab halat illetőleg pedig. ha bölcs reodelke- zésökre hagyatnék az üdvözítő* csudatétele. vagy nem sokára. azt lenék. bár apostol bár nem appsto]. mi illyféle philanthrop éretlenségeknek vagy tán inkább tűiére ti- 13 . ez ezerek k Q z t b u z g ó l k o d n a k felosztani*. Be diám.. 's kfttözgette mindig. hátra lökik. Pál ügy ítélhet. mi az optimisták. Vácznak téboly- dóira — mi ezek végczélja? kérdem* Aat hiszem. mikor ez már többé nera is volt. nem 1 egyéb t roüit a lehető legnagyobb számnak lehető' leg- raagasb és legtartósb boldogsága. kik őszinték. mert ez tűnt neki leginkább fel. remélem. bár akarja bár nem. philanthropok és ideolo* gok* végczélja? — t. sőt e zen ve ti elmés játékosként még tökéletesen el is koczkázzák. de oHy lettdolog. hét hal pedig — kivált ha nem ozethal — nem hét ezer hal — azt eazkfizlenék mondom. és kik mint hóbortos utópisták nincsenek tökéletesen minősülve Charenton. mellyrűl Péter így. szorul szóra egyenlően ítélni kell* 'S ugyanis. nem vé- lekedés? tárgy. az nem felfogási.

még elég szégyenteli állását. végre olly hosszií képpel néz viszonlag egymásra. Ti be* csuletes. vágyainkat éppen ki nem elégítő és felette késő lehet. mert ha tudnátok. kik nem bírjátok most. melly bennetek lakik. vagy Magyarország' aránylag felette csekély kincseinek kisebb darabok' elosztására valótörekedésj mihezképest eszközléstek' végeredménye legjobb esetben is csak parányi. és a' legelső gőzkocsira felugrani készek vagytok. Illyést cse- lekedtek Barátim. 104 stégeknek. és Senkinek sincs * és a' Pere Enfantíni "polgár ideál» az illyféle országgalasági drámának utóké felvonásában. azon komoly kitúrni tudás. mikor elfogyott a* valami jótevtf szélvész lerázta dió és magyar-ó! Illyést cselekesztek Barátim. sőt. ha sikerűinek» mindig eknulhatlan követke- zése szokott lenni: hogy Neked sincs. lehetséges volna-e. mit mi- veitek. mi- után jól felébredtetek 3 eltűrni — 's oh mennyire tudom felfogni sót még méMnylani is ezen lelkesedést. valóban illyest. melly jól irányozva lehető legnagyobb csudákat visz végbe — honunk' alacsony. Nekem sincs. még mindig valóban. igen alacsony. mint Demerara' s) erdeiben bizonyos hosszú szőrű család' egyénei néznek a' legfurcsább képekkel és csodálkozva magok körül. hogy mindazon gyönyörű hazaszeretet-. csakhogy minél előbb ér- jétek el Hunniával a* dicsőség* szentlakát. erényteli Rokonok. és a' nélkül hogy tudnátok. mindazon polgári erény. törik vagy szakad. mellyek egy idő óta — fájdalom mondani ? de úgy vao — némi magyar publicistákat annyira jellemeznek* *$ pedig eszközlés- tek* nagy summája valóban nem egyéb. mint részletek utáni ide oda kapkodás. ama vízbe faládáéhoz hasonló ide *s oda kapkodáso- kat egy kissé ne ígazítná meg. mert a* kivéte- . és e' miatt kapkodtak jobbra balra.

mennyire ez gyarló emberek közt föMi pályáiikon csak lehetséges. mert honunk erre alkalmas és csak tőlünk függ. valóban itt van ideje. cs egymásét szentnek tartva.lek mindig sértik az egészet. okvetlen visszás és min- dent gyászba sülyesztő leérni. mindenek felett igazságtalan. miszerint megszűnjék valaha már a* mostani közboldogság* dgy is elég kis summájának eldiriboltatására naprul napra növekedő és már alig burkolható irigy sovárgás. mellytul ihletve nagy és kicsi. a' szántszándékos roszracsábítók érezzék. de ezek te csak szelíden a 3 "nagy szamok" felett Őrke<lő . crrjc szerint tű rekedjék — és ebben lelje szomjának legédesb kielégítését — lehető legmagasbra fejteni ki a' haza mindé J i kincseit. a' szerencse' bájlaka. ugyanaz maradna A' régi summa. de legjobb esetben Pál3 vagyonát Péterre ruházván át. if leg- utolsó ögyefogyottig. jóllehet csak egy idő óta. holott azt hiszem — 04 itt egy kis figyelmet kérek — itt volna ideje már. és utoljára mindent sarkaibul szükségkép kíd8nttí **gyermek veleju^ és igen * szűkkeblű5* étvágyat. de imprul napra kítünőbb irigy spvárgásnak. ni eIly problémának feloldása. hogy vége szakadjon eaen. vajmi könnyű. egymást bocsülve vagy legalább kiméivé. w ekkép a* magyar boldogság 's dicsőség' summája iiövekcfljtík naponként . vagy inkább <*másnak tulajdona utáni vágyak" helyébe napi rendre álljon el- végre polgíiri erény és köz lélek. minek netalán! kielégítése semmi esetre sem nevelné a' hozai kincset. mindenkinek af lehető legnagyobb mértékben megnyitassék a' megelégedés. és az effélo nyomorult. az egészre *s csak az egészre lenni tekintettel. és egyedül a* szántszándékos rend* bontók. miké p a1 király1 szent személyétül kezdve. és felol- dani elvégre azon Magyarországban olly könnyen fel* oldható problémát.

Mert egye- dül Isten büntethet embert. 196 1 büntetését. az ál prófétákat is csak annyiban érintse a* tör vények' hatalma. és élőnek élők közt töké- letes igazsága soha sincs. mi kép a9 < ( nagy s z á m egyesnek* soha fel ne legyen áldozva. az "egy a' nagy s z á m n a k " * . ha kell és ez semmi mód el nem kerülhető. vagy csak kivételként vau. Nem! Még ezt sem. de in- kább. <É& ekkép a 9 rendbontókat.

ki jótéte- menyiben és azokra buzdftájiban nem óvakodó. mert a helyett. kik nálukná! gazdagabbak. rai által mindig meg- sértik a'fí? szabályt. valódi szerencse. kinek ok azonban rendszerint azon ürügy alatt semmit sem. kogy illyest eszkSzOI- r oefc. illyest? Korántsem! Ők osak altatásban vannak az iránt. habár mtmkátlauság miatt. JbszkSa81-e azonban a' Pesti Hírlap' szerkesztője és azok. job- badán kivételekre szorítkoznak. ^s ín ultima an&lyxi még egyének- nek sem hajtanak hasznot. védö'i. miutbogy nem olly gazdagok tnint azok. . kik themájáa indulnak. vagy csak felette titkán *s csak egy kévéseikét adbftfc. miot- h°gy egyénekre is valódi haszon fs így valódi megelé- gedés. miknek tartják magokat. hogy a* nagy számnak volnának szónokai. 's ám tegyenek illyeet a ífí nagyek ? a'gazdagok* kíktű] az kitelik. *s volna hatalmukban — és csak üe csalják magukat — elvennék ettfil az Ő felfogások sze- rint — melly azonban mindig csak felszínen marad» és nem ritkán egy kis irigy adaggal is vegyült— a*«feles- leges t* és adnák az emberiség szent ügyének nevében az G gye fogyottnak. csak a* kozboldogsági forrásbul háramolhatik bőségesen és tartólag* Látnak bús koldust és megesik rajta szívük. kikért lándzsát törnek. pártolói. mellyé t kiki előmozdít. a* mel- létté csinos hintában vígan elhajtó ellen viszont keserű- ség támad bennük.

196

zerre nőne is fel csak Pesten a1 szegények* száma. A*
bús koldus többnyíre: nem valami semmire való gazem-
ber, nem valami kitanult hypocrita-e — mit vakon em-
bertársárui hinni , kirül mindig a s legjobbat kell hinni,
bűn ugyan, de azért, mielőtt igen mélyen nyiilnánk zse-
beinkbe, nekünk, kiknek Illyésekben sok praxisunk, *s
vállunkört, jóllehet magában nem sok, de gyenge eró'nk-
hez képest felette sok teher van, tán föltennünk még
is csak szabad; mert hiszen valamint nem minden arany,
mi fényük: ügy vajmi sok varázsló külső vajmi sok pe-
Icngérre való belsőt takar, 's kiki legjobban maga tudja,
és más éppen nem, hol szorítja őt a' saru — a' bűs kol-
dus egyébiránt, mint mondom, nem valami semmirevaló,
nem valami hypocrita-e, az mindegy, az nem vízsgál-
tatik; mert hiszen «az emberi méltóság" *sat.; a'csinos
hintában \igan elhajtó viszont nem valami meleg em-
berbarát-e, százaknak nyújt kenyeret, és ezreknek nyúj-
tana, ha a& ísten-adták csak egy kicsit akarnának ke-
vesebbet henyélgetnij csak egy kissé akarnának többet
dolgozgatni,
i ez is mindegy, és még kevesebbe vizsgái-
tátik ; mert hiszen itt megint a' «napi renden levő mél-
tatlanság" *sat. Elég az, hogy az elsőnek nincs semmije,
és tán ezért jó benyomást, a 5 másiknak ellenben van va-
lamije, miért ez megint *«visszás benyomást» tön, kivált
1
La lova eső után a rósz kövezeten gödröcskébe cstiszik
és- valftkt illy baleset által egy kissé megfecskendezte-
tit, és azért a5 ^tollvitel' tehetsége szerint>? proteetío
j j
az elsőnek, és anathema a másikra, és "éljen a nyil-
váno$fcág»; mclly, mint ebbül láUzik, mindig és minden
w
esetben éppen annyit jelent, mint; «orSk igazság és
f
soha nem egyéb, miut a «jos&aii utbul soha ki nem vágó
csalhat atlí*nság»j Ts ék kép minden népnek, minden hoit-
nak^ akár szakálatlan még, akár fogatlan már, egytráut
3
azon istápja, mellv nélkül ^nem *! Ámen,

199

Összeakadnak projectánssal, valami ujiiak feltalá-
íf
lójával, vagy inkább valami újnak világra hozása közti
f
vajúdóval*, s tűstént áthatja Őket a* nagy eszme* Me-
teort látnak feltűnői a* magyar* egén, és jaj ? ha a*

nagyok, a' gazdagok »5 kiket illyféle nagy eszmék nem
hatnak olly sebesen keresztül, és kik közt hála Isten*
van még némi Tamás, ki nemcsak nem hisz mindent,
s>
sőt azt sem his^i> hogy minden Hollvitelben tehetséges
és Ellrieh szerint hozzá szeretném tenni: minden Ver-
p
unglímpf'VirÉuúSy ki is tudná jelelni nemz éti sakkjá-
tékunkban az ok- és időszerinti vonást*; jaj, mondom,
<{
ha a* nagyok és gazdagoka — *s usztí rajok az Acherón-
nak minden tollas és pennás hősei — jaj ha kétszer,
háromszor iiem adakoznak illy meteorok' f eltartására*
és ha aas egész kísérletnek terhét saját vállukra nem
vesfcifc, *s pedig meglehety tán csak azon gyöngéd ér-
zésbül nem vesaik, mikép a' szívandalgó képzelet' hősei
se legyenek kirekesztve illy fidvbül^ de ők is részesül-
hessenek az emberiséget ezentúl minden hajaibul min*
deD bizonynyal (!) kirántó nyilványosság* szent oltára*
nak felemelésében. Vagy tán mindenkor és mindenben
csak a' ftnéháiiy* vívja ki illyesfélék körül a* csatát,
és ha nem bírja kivívni azt, még sárral is dobáltassék,
miért nem győzött?
lustán ti át nyújt nekik valaki, és erős szárnyuk' hat-
hatós pártolása alá áll, és íme már olvadoz a' jó de ma-
gának egy kis <c udvart csináltatni» olly igeu szerető
fiz í v , sC panaszlott ellenben mint hajthatlan kőkemény
zsarnok mutatkozik a* képzeletben j lia a1 kérelem le-
vélnek gyökéroka pedig «testület*, aktor mindnyáját
m corporti illeti a' ^damnetur^^ és a* kivétel úgy tűnik
elő rendszabályként, de természetesen mmclig csak a'
képzeletben és aztáu a' papiroson, inint bizonyos tűrök
utazó, ki Londonba vasárnap érkezvén, az tudta, a' dó-

200

lóg kivétel ott ea a' henyélés napi rertd, vagy mint sok
magyar lívlybeufilo megint azt hiszi a' testamentum sze-
rint; vagyonosabb körben mindéi) erény kivétel, és csak
a' bűn napi rend, midőn a' szegénység9 hajlékában miu-
den erény és minden kristálytiszta.
Holt testet lelnek az utczán, vagy ha iHyest nem
lelnek is, hanem ezt csak hallják, csak olvassák, és
tustént, 5s a* helyett hogy megvizsgálnák egy kissé elöbbs
valljon nem koholmány, nem valami szemkáprázá&i ni>
mány-e az egész: reszket kezük, szemük rögtön kön*
nyékbe borul, 's jóllehet fí ügy elvonulhat fejük fölött
papfény és zivatar, miként a'szikla fölött",, mint mond-
ják, és illy óriást lelkülettel, nielly mindent felülmu^ mit
JtaJaudó magárul még mondott, mllly csudákat lehetne
miveJuí; még is görcsösen összeszorul fájdaloiutuJ szivük
egy puszta 's később visszavonandó hírtül: és a5 far*
sang, melly annyi embernek, a* lámpa-gyermektől és a*
hideget tűrő fi a kk értül kezdve száz kezeken át af liaj-
fodrászig, annyi keresetet, és ekkép ki keresi ? annyi
kenyeret ifi ad, ^baromi ás gyönyör-mámor, potenctro-
3EOü romai saturnaliak* színében tűnik el fi — termeszét-
szerint csak az ittas és magát túlbecsülő képzeletben —
f
és kész a* mesterileg festett borzadalmi kép3 és a ter-
me szetázcrint igen sok üdvöst szülő malasztteli függ-
czimer, mellyet azonban csak egy kissé később aligba
helyben hagy a' *kis biró*? és ha lehetue, tán szívesen
kivakarna, és mellyen, ha megtudja, bizony jó íaut ne-
vet, Tnint efféle magyar ró dóm ootád okon szokott é& mél-
tán, a* kfiJÍSH; meg még Ádám Snrith, vagy nem bá-
nom Smith Áriám t koporsójában, habár tán kivették is
előbb fiíívet, ntcg ís feleszmél, hogy a1 borzadalmak*
legnagyobb kínai közt ismét elszenderfiJjtin* És éljen a'
nyilványosság, melly mint állítatik? alkotmányunk9 lobo-
góján veres fonálként vonul keresztül; miről nékem

szint ezen fölfogásom van s csakhogy ezen * veres fo-
nnlaU nem éppen annyira ónak, mint inkább újnak tartom.
Huszonötöt kap egy szerencsétlen; *$ irániét szó-
járásként betű szer int nadrágukba esik szívük — milly
szerencse, hogy szoknyát nem viselnek, mert hova jutna
még akkor a* szív — és az igen is czifra poroszlók,
kik alkalmasint becsületes, szinte szegény, de jó vise-
letű emberek, ^s azon kb czífraságót, mellyet viselnek,
megint más szegény családok készítik, mint igazi ördö-
gök jelennek meg, természetszerűit cgyedfd a* szíván*
dalgó, szép theoriákban elmerült képzeletnek, 's volna
csak hatalmuk — mert hiszen ez ugyanazon lajtorja,
mellyen Marat és Robespierre kezdették pályájukat 's
emelkedtek egy kis lépcső-kezdettel lassan vagy inkább
olly felette sebesen olly magasra — 's volna mondom
csak hatalmuk, és a' szennyes rongyokba burkolt sápadu
elfonnyadt arczű rabok, kik mint meg annyi ártatlan
áldozatok jelennek meg a' romlott vagy Spartacus! kép-
zelő tehetség' tükreiben, a' rabok mondom nyernék a*
czifra öltözetet, 's alkalmasint a' poroszlók a* huszon-
ötöt; *s hát a' tanács, ntelly illy embertelent rendelt,
valljon mit nyerne még az? Tán az> utolsó viaticumot,
s
és mind őzt a gyönyörű *s utánzásra olly igen ajánl-
Látó franczia példaként, ésEllrich' állítása szerint «con
amuré ! w
Statariumrul szól valaki; és vagy elájulnak — mert
olly szép az élet, *s több o Ily a nők át ismerek, kik csir*
kevér-ön t ásnál is rendszerint ájuldoznak jó szívűleg, de
ezért még is igen nagyon szeretik, hauein mondom is
éppen a* * sül t galambot*, de minden esetre a* * sültetw
— vagy olly indígnatioval fordítnak hátat, hogy majd-
nem az kerül statárium alá, ki se nem rabolt, se nem
fllt, se nem gyujtogatott, és kit m ftagranti meg sem
csíptek — pedig béli szép a' becaíiletes emberre nézve

202

is az élet, kivált a3 jneg nem zavart élet — hanem ki,
sajnos, és nemcsak saját, de Angliának sőt Amerikának
példája szerint — hol szinte felakasztják a3 "képzelet
iiek ártatlan emberét*, de még az ártatlant is, ha túl
liberális, megszurkozzák és megpamutozzák felette fur-
csáig sőt halálig — azt meri állítani, miután a3 soknak
bátorsága nagyobb szempont mint az egynek jólléte sőt
élete is, hogy statárium — fájdalom — még néha tán
szükséges, míg polgári lét, nevelés, megigazított köz-
vélemény (!!!) 's illyes felette hasznos 7 sőt tán nem
egészen <*szükségtelenw előzmények az illy irtózatokatj
miknek én is tartom, más és humánusabb óvszerek
által gyökeresen kipótolva- tökéletesen és Örökre szük-
ségtelenekké nem teeiidik *sat+ *sat* *sat.
Mikor még éltem' tavaszában voltam, és Schiller*
«Ideál w -ja melegíté fejledező keblem1 vágyait, Js min-
den iránt f kivált mi nem valami fesz, korlát, rend és
fenyíték* szigorú képeiben/elén t meg, olly tágbízodalmú
vala szeretetdds kedélyem: akkor tudom sokszor nem bír-
tam felfogni, miért lehet olly kegyetlen a* bíró, és miért nem
olvadoz szíve felebarátjának kínain, mell y ék et fi dictált, és
csak egy szóval enyhíthetne, 's szívernbül gyűlöltem min-
den birót; akkor minden pénzes ember is utálat9 tárgya
volt szivemnek, mert láttam, m illy nehezen keresi ga-
rasát a' szegény napszámos, midőn a' banquíer *s vajmi
dtflyfös uraság gyönyörű házban arany, ezüst és lako-
mák közt éjjelezj és többet nem tesz — gondolám —
mint számlálni's élire verni a4 sok pénzt,
*
és mejrfiurad-
O O

tam ? ha majd én teszek egykor elég (!) pénzre szert,
többé tudom nem lesz sem szegény? sem koldus; ak-
kor a' király ok-'s kivált tanácsadóiknak, bizony mon-
dom, nem igen jó embere vagy inkább nem igen jó
gyermeke, de megrögzött republicaims voltam; meri

203

vérzett szívem azon méitatlanságon: miért lehetnek a*
trónon ülő fejedelmek 's kivált szűkkeblű tanácsadóik
oHy kegy étiének j és miért nem boldogítnak mindenkit;
miért nem törlik mindenekelőtt azon igen is <c nyílva-
nyes » négy oszlopu nyári palotákat el, meüyefc a* közép
kor5 undok maradványai; miért nem szabadítják elóle-
gesen ki mind azon szerencsétlen rabokat töralöczeik-
biÜj, kik olly írtóztatólag csörtetik láiiczaikat, mik ifjú
képzeletemre leginkább hatottak; miért nem veszik a1
szegény adóst a* szívtelen hitelezők, ezen nagylelkű
nzsorások ellen még a' törvényeken túl is pártfogásuk
alá, jóllehet már a' honi törvények is — meg kell
vallani — <«szépen» és elég «tágkeblfileg» gondoskod-
tak az adósokrut, de, mint akkor gondolám, még sem
elégségesen; mert úgy történt, hogy szinte mindig az
adósokkal voltam egy categoriában, és ha jól emléke-
zem, soka a* hitelezőkkel, míkép ezekkel akkor nagy
Oütipathiát, amazokkal pedig felette nagy sympathiát
érzett fe jó szívem. Valóban illy szép vágyakkal volt
teli fiatal keblem, *s megcsküttem magamban, hogy
majd egy kor, mikor tán engem is ki fogna hallgatni
a* király *s legközelebbi tanácsadói, olly szépen de olly
szépen fognám kérni őket, hogy ne hagyják a* sze-
gény népet olly nyomoníságban > hanem tegyenek min-
denkit ^szerencséssé^ — mit olly könnyen eszközöl-
hetnének őnerszényeikbűl — ha pedig ezt tenni még
sem akarnák, flectere $i negueo sttpervs ssat* ám ven-
nék el mindazon szívtelen kereskedőkéül, azon szív-
telen uraságtul, kik henyélés közt dó'szülnek 's kimerit-
hetlen arany-és ezüsttel bírnak, af fölösleget és adnák:
a' kiuek nincs, miben aztán én is fognám segitni őket
tágkeblüleg 'sat. 'sat, sat*
Később azonban, midőn a* mindennapi sssárax fa-
ctum kegyetlenül szétpatteutá az illyféle gj'fliiyorií

Messieurs — vagy mit is mondok. mint ha azok a? szívomledezóV és a* mindenkit szerencséssé tevóV felfogása szerint forognának: akkor nem tndtam tagadni? hogy érzelmi kiömlések csak költészetre vagy mások* íny st ifi ca ti ójára valók. kik másoknak l ege] rejtettebb veséikbe iűy mélyen hatnak be- Igen ? illyeseket álmodtam gyermekkoromban^ 's különös. mit meg kellett ismernem. roilly ő'szinte 's müly szeretetre méltó volna is egyébiránt — pedig sok íllyest tisztelek honunkban — kormányzási tekintetben in ultima anaty$i többet árt mintsem haszuál. hogy így czcl- jait könnyebben érje el. de még is jóval tOvistelenebben és simábban mennek. hogy az emberi Seraph. melly felfogás később. vajmi kínos tapasztalások után bennem végre azon szilárd hitté vált? meJlytűI cl nem dönt ezen- túl serami. olly simáit. *s jóllehet eped ő de még is tiszta kebel- lel valék kénytelen tapasztalni. az minden egyéb *s inkább akármicsoda. És vannak. nem kép* teleti nyavalya. mit állítok. hogy az emberi dolgok nem mehetnek olly tövistelen. hogy most f jóllehet már régóta felébredtem. mint azt as jó szív óhajtaná. de még is nem egyéb mint csak gyermek . melly által legkönnyebben juthatni a* éokasagnak. az pedig. csak Seraph nem. fg nem fcÖltStt de valóságos tragoediaként tukrödznéiick ki lel- kem felé. ki a* Seraphot csak szerepként játsza. és egy cseppet sem álmodom többé. mert az. *s mondhatom. a' népnek kegyeibe. de végfel vonásaiban vajmi borzasztó. 204 ábrándok' bárraílly édeoi.vagy nyavalgó képzeletben létező szap- panbuboréké. de már rám iá ragad a1 franczía — «Uraim*! hanem lett- rfolog. minthogy ez azon szerep. mintha ebbéli ál- maim most honunk9 színpadárul némileg kecsegtető ugyan. mert hiszen nincsenek-e napi renden ezen ke* . de kormányzásra vagy abbai avatkozásra éppen nem. És úgy van.

raí- kép francfcia szójárás szerint dana rernbarra* de richette* nem könnyű az elhatározás: minek adni elsőbbséget. és az efféle kincsek' mennyisége olly nagy. mint a' legmélyebb. 205 pékj mellyefcet ábrázolék? és mutati* mutandis nőm M másai-e. Valóban teliden teli van a* Festi Hírlap fllyféle fű- ezerrel. mert af mesteri ecsettel festett tortúrák itt ott honunkban kivé- telként még léteanet — egyébiránt szászor* ső't mond- hatni ezerszer kevesebbé léteznek. legyenek azok aztán bár a* szerkesztőiül magáiul. és hol a* szerkesztőnek bú- zánkra nézve még különös nézetei is vannak^ Js mellyek valóban igen különösek. háta az ég. mellyek szerint ma megint annak orra alá törd a* borsot. mint ezé- ló'tt csak 10 évvel is5 mi ktfzhevetóleg legyen mondrn: . mint a* szerkesztőnek csontain.és nem vezér csikkéiben előtűnnek. mellyek olvasásán mi csontunkon bizonyosan még inkább keresztül futott a* hideg. 's melly originálok. bár adepéjeitfil írva. mert mi nem érezzük olly szikla-erőseknek magunkat. mikép fejünk föfött napfény és zivatar ártá&talantü vonulhatna el. és még a' legjózanabbaknak látszókat is — ennyire ragadós a' &zÍY0mledési bűvölet — már már minden hidegrérfi Íté- v letnek hozhatásátul megfosztják. kinek Tála- mije van. és ki valami társasági polcztm áll. vagy a7 „ni/ilpání/ossáff^ és a1 „txeltd £0rfura"~czikkcknek-e. 's minket a* viszontagságok még annyira meg nem edzet- tek. a* „pens* aístífeWfr^-e. legfidvü&b politika. $ mellyek a* Pesti Hírlap' szinte minden vezér. melly vezérczikkben a1 kalmárvilág fceféltetik nyerészkedőnek. themában és kivált ama mindenen keresztül szőtt veres fonálban azon origbiáloknok. de éppen nem azért futott meg a4 hideg. mi- nek oHy felette mely bőlcseségét én azonban csekély eszemmel sóba sem tudtam és most sem tudom felfogni. sokaknál mindent felmuló varázszsal bírnak.

hol — ha ez még sokáig így megy — alkalmasint min* den hazai kapcsolatok tökéletesen ketté fognak sza- kadni 'sat. niikdp nálunk magyaroknál a5 nemzeti veszély — mert én is a* Pesti lap' szerkesztójektínt. 206 nem rogz «*0fff«* — hanem azért borzadoztunk 's bor- zadozunk mindegyre az iszonyatos kepéktől vissza. nem sok- kal egyebdkj mint tlörgések. nemzeteket csak öngyilko- lás által hiszem m pgh alhat óknak — sokkal mélyebb gyö- kereitben rfjteáik mint abban. hideg számokat hasz- nálván. korbács"\ vagy a5 „/tero- ig^ melly €zikkben as szerkesztő a? vcszjö- veiKlőuek előéletében egy istenszózat5 hatalmas hang- jával szeretné a' magyar nemzet* fülébe dörgeni. miszerint én nem dörögve? de mennyire csafe lehet. vagy nem érdemelne-e inkább elsőseget. mint hatott egykor az ígéret' országába vezető Josuenak szava a' napra.. melly szózat aranyiba foglalva ? vagy mint a* jericlioi trombita. ha meg\'esztegettetni engedi magát* *s lelkét vásárba bocsátja a* magyar". félek. és a* cortescknek a* nyilványosság* e* hőseinek uralkodása elérné az által valahol a' n^v plus ultra-i^ — csakhogy dorgó' szavak e5 számoló jelenkorban. liogy a1 tökéletes sz*?gény- ségre jutott nemesember elkótyavetyéli egyedüli kis va- gyonát. bíír hatna a* magyarra olly hatással. és felette kevés haszon jár. tf szabad (!) voksát!» mivel ez éppen nem ^ok* hanem ebedül «okozat^. sok villám. mellyekkel sok zápor. mert felette kevés kivétellel a' társaság 1 minden kötelék!t 's viszonyait látjuk ? 's egyszerre felvonva oliy kínpadra. hogy űz: „Öugyilkolás. a* „nemzeti játek&xin ügye" vagy a* *gyermvkltQrftá%"9 vagy a* „birtoktalanság"} vagy a' „faV<tetfűWtf*S vagy a? „A/- vagy a* íybo^ vessző. *s melly ncmzct-siilycsztcsi gyökérokoknak egyike megfordítva tán éppen az. annak megmutatására fogok törekedni. hogy «*kelletéit tiíl vitt nyilványosság' kíSvetkexésében —mint- .

hogy Damocles' kardja le nem szakadt. a1 hajótörésnek hajtott recsegő vén gályának. vagy tán meg jobban mondva. ha a' szívbajnokok hajtják a' hazai müvet még csak egy darabig ? elmulhatlan Js nem sokára —- min egyébiránt azt hiszem. egy részrül keve- sebb fíterv szerinti felfogás*. más részríil kevesebb í( országtuclomány » . azon okbiű. „mikor és mikép dűljön az ősiségi ügy fíigg néhány akó savanyti boron. 20? hogy annyi. mint függött DamoeleV kardja hajszálon ? azon különbséggel min dazá Ital. mint tapasztaljak. Teli minden lap a' legdúsabb következményeket Ígé- rő. valóban senki egy cseppet sem kételkedik. mellybe minden oldalról víz umledez. mikép az embernek — mint a' szomszéd mondja — igazán szinte a* „szíve fópS mellyikhez nynljön legelőbb* És ez legyen apológiám. és nem tudja. hogy valamint nem tudja. csak <*egyet» sújt. és nem kevés követeléssel járó 5s nem csekély pom- pával nyújtott anyaggal. mellyik lyukát tömje be előbb a' kétségbeeső hajós. mi ha megtörténik is. miért távoztam el annyira a* Pesti Hírlap lS-dlk számának közelebbi f ejtegetését ül.. a' teljes világhoz még nem szokott szem és velő. egy részrül több ^mesterileg festett kép*. iígy hogy valóban nehéz lenne meghatározni: mellybra van egy részrül több * ember- szeretet^ más részrül több "bors*. "s éppen ellenkezőleg. a'sok szalma . ki csak egy pillanatig is ki akar és még ki bír lépni a3 mystificatiok' bíívkörébül — minden törik és minden szakad. más részrül szakadatla- nabb &veres fonál». olly igen ka p ráz ik és szé- delg — olly kérdések' elhatározása például. mi- dőn na Inuk. nem az * egynek* j de a* p soknak** kárára. leginkább csak embarras deríe/ies*e&miatt. egy részrül kevesebb ffuj építmény*. egy részrül több ff$eraphi andalgás7>3 más részrül kevéslb öchernbi felfogás^ *sat* 'sat. tf ö más részrül több delcatúr »-ra vezető előkésüítmény».

Péter amiígy ítélhet. mit én állítok. a* Pesti Hírlap nem egyéb. hazánk* állását és körülmé- nyeit éppen nem fogja fel raagasb fizernpontbul szöve- vényes körülményeinkbe korántsem hat elég mélyen be. mit ir? veres fonallal van keresztül szőve. minden aljast. mint valami változhatlan problémáról egyformán Ítélni kell. kivételeket rendszabályok- ként korhol. nem véleke- dési tárgy. úgy ma megint a1 nálánál többet bírónak. hogy csak tudná is. de in- kább azokat élükkel egymás ellen állítva. *s a* min- denütt már már lobra fakadó szikrát: bizony szintúgy valék Js vagyok én is kínos zavarban. és egye- dfii pillanat! felhevfilés és rosznl értett. mit tesz. irgalom . a* . vala- mint azt is. minden felsőbli- scget p^lengéire állítni. minden municipiumot lehető legnagyobban depopularísálm törekszik. 208 és széna közt hol kezdje a' megijedt háztelkes oltani *s elnyomni a* mindenüvé elszórt gyulanyagot.okozta ide oda kapkodásokkal. a* szegényeket a*gazdagok. hol és mi módon tűntessem elé legjobb haszonhajtással. mellyrii] Pál így. hogy minden piszkot. hogy most. mint egy nagy revolutioi syllogísmns^ mert nem az értelemhez de az érzelemhez szól. nem olvasztja hazánk* százezer kis érdekeit egy nagy nemzeti érdekbe Össze. legki- sebb tapíntat nélkül feltúr. nemcsak Péternek. *s mintha abban lelné legfőbb hivatását. de a' ka- leiidárionV minden szentéinek. hanem mellyrfi] nemcsak Pálnak. a* resteket az ipar- kódok ellen feluszítja. Miután azonban könnyű azt állítnf. hogy a' mit én mondok. a'hazánk fölött mindinkább Össze vonuló bőrűt. hogy t. mind ezt könnyű állítani. valamint azelőtt a* németnek. tökéletesen ellenkező tactíkát követ. hogy a* Pesti Hírlap* szerkesztője homlokegyenest megfordított. i. a1 kicsinyeket a' nagyok. de e9 helyett teli a' legsajnosb csalképzeiekkel. 's mind ezt teszi a* nélkül.. minden vagyont gyanússá. minden.

de úgy van — semmi által nem eszközöltetik olly szaporán *s olly biz- 5 tosan. de a5 még több által nem is s ej dí tét t rejtélynek kulcsa. mint sok másokban — már megleljük az egyet és mást: ám akkor kezünkben a' rejtélynek7 a* sok által fel nem oldható. mint nevelni az olvasók' és ekkép saját közön- ségének számát. de bebizoiiyítui nem olly könnyű: ám fogjuk fel a' kérdés- ben levő 18-dik v ez erezik két psyehologíai t ekin tétben és nézzük: mit akar általa elemi a 7 Pesti lap' szerkesztője. mellyen. mielőtt még megvizsgálta vohta. kivált most újsága' megindításakor. más részről a1 0 veres fonál». mert ezt a* nagy szám.. 's ezért felette elfogadható volt rá né savé a' levelezője által beküldött történet. mint mulatságos 's kivált a szívre és a* képze- letre ható elbeszélések által. És hogy ezt tette. mohón is kapott. nem lehet nagyobb 's közelebb érdeke. mert hiszen ezen fogassal a'franczia Clmrivaritul kezd- ve többé kevesebbé minden lap él a* terjedelmes angol Timesog. hogy minden osztálynak nyújtson ele* 14 . A' szerkesztő tehát kapott az alkalmon. mi — és sajnos megvallani. vagy legalább bi- zonyos szám. melly. és egy úttal miíly benyomást kénytelen az illyféle sza- valás tenni mostani körülményeink közt a' mai magyar* országi közönség' külön osztályira. nem veszi tekintetbe. természetes. mellybül a' meg nem szűnő t néma buzog* A' szerkesztő mindenek előtt valami felrázó képet kívánt festeni. nein valami mystificatio-e az egész. Ha ezen czikkbcn — mellyben korántsem tűnik egyébiránt elő olly kézzel foglmtólag egy részrül aT szívömledés. mit egy cseppet sem roszalhatni. 209 nálánál magasabb helyen állónak törné a* borsot orra alá J sat. koholmány-e. az mindegy. alapúk való-e. mellyel aztán műidig könnyű lesz felnyitni azoa kútfőt. mint ta- pasztaltuk. miután mondom mind ezt könnyű állítní. Mert a* szerkesztőnek.

— természetszerűit a 9 szív. és azoknak is*1 legyen*. ki hatni akar. és in- kább csak úgy szikráznak kifelé. némileg a* közönséghez kell alkalmazkodnia. raellyet senki nem olvas. minthogy a' szivhez szól. mit a* külföld' példája szerint. felette kedves is. mindig valami politikai fő* szert is ragaszt hozzá. és a' magyar közönség* pezsgőbb részét jól ismérv én. mint a* tűz is rend- . — a9 hajszál t. mellyel elérni akart * mit nem helyesleni lehetetlen ? valamint azt is. de a' magyar életbe is hasson. *s aztán ki magának nem jó em- ber e j akárki mit mond is. bizony másnak és a' közön- ségnek sem jó embere soha. még különös "írtózatkoholókat* is fizet j mint tadva van> kik aztán a* munkának Ádám Smitbtűl kijelelt elosztása szerint — mit a' magyar min- dig practizál. nincs szív kebelben — de természetsze- rűit csak a* szívandalgók* és a* képzelet! eledellel jól- lakók során — melly fel nem állana. 210 delt. de nem «itélnek». és egy úttal népszerű- ségét 's közönségét nevelje. mellyet ügy szólván minden újság használj hogy magát minél kebvesebbé tegye a* község előtt. Js még nagy Lameimaís is elvégre kiesik a* kSzkegybul. és mi több. és végkép mit ér olly bír- Iap? melly untat. hogy azt Oly módok által akará elérni. — Public urnának nevelése volt tehát legelső ez élj a a'pesti szerkesztőnek. mert ugyan miért ne élne a* Pesti lap* szerkesztője is azon kiváltsággal. — 's melly nem koczogna.mere- vítő koholmányok4 gyártásában * hogy aztán nincs haj- szál koponyáű. kik csak * képzelnek». melly. felette éles tapintattal tett is a* szerkesztő. csakhogy még Francz iá országban is — jóllehet ott a' nagy crisís utáo az efféle politikai bor- zadalmak uaprul napra divatküutiebbek lesznek. de nem ám Smith Ádám ss érint — elvégre olly mesteri Ügyességet érnek el felrázó és ideg . úgy hogy minden Írónak. i. nehogy egyedül borzadalmi lap maradjon a' Pesti lap.

meg még a' több szalma közt. jó irány-adásra és üdvös öbölbe! vezetésre van 's pedig legsürgetőbb szükségünk. mint eddigi lapjaibal látszik. hogy ott a* nagy szám nevet az embereknek *s kivált asszonyok- nak egy kis felrakására és levegőben nyargaltatására számított borzadalmak és politikai kísérletek' koholmányul újry. midőn nálunk a" sok széna. Mórt hiszen nekünk magyaroknak mai állapotunkban — ss hiszen azt nem tagadja senki —. mint fizon mindennapi psychologíai eset. 211 1 szerint kártétel trólkfil fut ki az ottani kőházak kémé* nyíii. melly szerint ha kö- zelebbi érdekeink jőnefc ellentétbe tóviilabbi érdekeinkké^ U* . Hogy pedig a' Festi Hírlap* szerkesztője nem fordítá legfőbb figyelmét arra. a' biztosító társa- ságok pedig csak egy pillanat alatt annyi vízzel szol- gálnak — t* i* Angliában — hogy ott ideig óráig legalább nincs mit félni valami nagyobb conflagratiotul. t. i. a' hírlapi fák- lyát. mozgásba tételre — minthogy ezen már átestünk — mint inkább itéletigaasításra. noha ennek rá nézve ugyan nem^ de ránk nézve a* lehető legfontosabb szempontnak kellet volna lenni. illyféle készítmények nem helyzik-e honun- kat éppen azon veszélybe^ mint. majorjaink *sat« minden szalma* és nád-viskóba belé v ín rí ők a5 ^nyílva- nyosságnak minden bajainkra olly bizonyosan (!) írt hozó léténél fogva' a* lehető legvilágosb. és inkább a' körül álló boglyákat 'sat. az nem egyéb.nem annyira képzclet-feíhevítésre. niint itt megint a3 kisebb száni kaczag a' felhevült vagy felhevített képzelet' furfangain. nem tudom. felbuzdításra. nem fordított fő figyelmet. és a' közért elemnek súlya. Erre azonban a* Pesti Hírlap' szerkesztője. ha mielőtt egy kissé jobb anyagim! volnának építve házaink. vagy legalább nem tette uddig Í*ZÉ? mi D C k ü n k legközelebb. veszélyez- teti — bizony még Francziaországban is nagy veszélyt okozhat illy anyag. legalább eddígelé tán csak vén Angliában oűy nagy.

És lássuk csak. egy . azaz újságát &coúte que coáte* «teljék mibe telik* vagy ma- gyarosan mondva «bár törik bár szakad* népszerűvé kívánta tenni. a' jobb ember a* gyarló port j mikép felette ritkán sikerül te halandónak élete' illy pont- jaiban elhatározni a3 «se innenit «se túl»-tí És ezt a' Pesti Hírlap* szerkesztője ez alkalommal vagy — ezikkeit tekintve — legalább eddi gélé. az egészségi politiának általán véve honunkbani legnyomo- rultabb lábon állását hozza elős miben mint valami min- den által éppen olly ismeretesben. mint- ha bizony minden levegő. 212 és kivált ha az «enyim» és a*«tied* jön ellentétbe: ak- kor rendszerint. A* Pesti Hírlap' szerkesztője e' pontnál hibázta el a1 jó utat. és az által gondol hazai kincstárunkba én rev&nche egy felette becses rit- kaságot letenni. mint a* mellynek becsét itélotehet- ség bírálná. mert eddigelé ? felette jól sejtvén. mellyek emberi létünkben tán a' iegki ser többek. felbuzdítósnál. hogy az országnak szinte egy ötödrésze pangó mocsár. minden moz- gás *s minden könyv p* o. olly árii kelendőbb fogna lenni. hogy nálunk. mint például. olly nehezen győai meg illy alkalmaknál. alig tett egyebet «képzelet-felhevítésnél. még a* franczía Justín *) is hasznos volna. és itt tévedett az érzelmek1 — politikában — olly szerencsétlen mezejére. edd igeié legalább tö- kéletesen szembúi szalasztá. mozgásba tételnél». hogy azt. mert a3 kö- zelebbi érdek a' rá nézve «enyim» felé túlhajolt. mi Magyar- országra nézve volna fő tekintet. hol százszorta több az érzelem mint az értelem. minden táplálék. «hogy az olvasók' számát nevelte ». a' nélkül hogy csak tudnók is? az első felé hajiunk. — Miután felrázá az olvasót Bay J. sorsának leírása által. a1 hideg számolás a' szenvedelmet. és ezen rá nézve fő tekintet felé annyira hajolt és bizonyosan tudta nélkül. elhibázta. melly- nek becsét kép/elet.

— Már kik illy mély belá- tásu. mert köteles- ségteknek. mert vérzik a? szer- kesztőnek szíve. de a j legegyszerűbb emberi hivatástok- . 213 Ötödrésze pedig hasztalan sivatag. kinek szabott bére évne- gyedenként 4 (?) pengő forint. nem. és azon politia ellen. ki- vált ha illyfele dolgokba minden avatatlan belé nem kot- tyan^ ne éppen azok keljenek ki legerősebben. és alkalmasint rég eszközlőtt volna már. Te Hely tartó-Tanács. hogy im itt kitű- nik egy részről az emberszeretet. És* miután ennek okát a' legelső szóalkatban senkire sem tolja. és kezet fog kivétel nélkül mindenki. mert illy állítás más szavakkal bizony nem sokkal többet tesz. Ti mindnyáján any- nyit nem értek. hogy nem sokára *s nem piuni desideriumokként. ha rém gyanánt hóhért állítunk a7 háttérbe. illy messzire kiható gondolok kik nem. hogy a' gyermekgyilkolás ellen és az anyátlan gyermekek' rimánkodásinak megszüntetése vé- gett. 2-KM hogy mf azt gondoljuk: teljesítők kötelességünket Illyésnek eleje vétele iránt. melly Illyéseket esz- közlene. de tett- lég az országnak mind anyagi mind erkölcsi egészsége növekedjék. ám vale&t qnantum valere pofást^ és adja Isten. elég a/. mint: Te vá- rosi Tanács. mint egy pipa doháuy. megtettünk mindent* a1 mit tennünk kell. kik aii- nafc nem létét most annyira sinlik* De a' két következő szóaikatban mit látunk? l-**ör azon állítást. Te vármegyei hatóság. hogy az egészségi politia* nyomorult láboni állása idézi elé — *s per exeellentmm — a' gyermek gyilkolást. és 3*MorLogy mi azt gondoljuk. Ti ha/ánk* gazdag semmirekellői 'sat. de nem is vizsgálom. más részrűl viszont kibújik as «veres fonál». ha azokat bérdajkálioz adtuk. azt nem tudom. és fcjenkint 4 pengő forint. vele tökéletesen ke- zet fogunk. midőn anyátlan gyermekek' gyámol- talan serege segélyért sír fel az égre 's az emberekhez. nem áll liazánkbaa még fen jobb szer mint hóhér a' háttérbeji.

nagyobb szorgalommal tán csak el fog járni mind ezekben *sat. mint mindazon gondolat. egyedül szívtelen zsarnokát látja — . ha gyökeresen segítvo nem leend is. ha felrázza a' kő ny őrület* hur- j a i t j ennek hatása majd az lesz. mellycek verázskürc cs hitek nagy. és ekkép az Ő oecononiia-politikijánál fogva rendszerint tökéletesen meg van győződve. a* vármegye > a* belytartó-tanács valami ezélírá- nyosbat csak ki fog gondolni .. 's ekkép mind az mi onnan jő. 's ugyanis.és szd-raoslék* mellyekkcl annyi magauiit megajándékozza as világot. a* 4 pen- gőről még is S-T* emeltíndik a? fejenkénti dajkabért. a'nagyok pedig és a* gazdagok. hogy minden jól menne a* vitágon* ? csak azok a gazdagok ne költcnének annyit. Igcn 5 psychologice véve egészen más hatást szoktak illyfólc vádak szülni. mi ok. 214 nak sem feleltetek legtávulabbrul is meg. Tis adja Isten áldását az Hly cnráhozí csakhogy psycliologicc véve. mi okozat. illyféle vádak egészen más következményeket szoktak szülni. O azt hitte. kivált ha olly helyrül jőnek. — Ezt azonban nem gondolta.. de adnák inkább a'szegényeknek. nem csúszik figyelem és benyo- más nélkül a' közönségeit úgy keresztül. — kiknek igen szívesen megadjuk a' «véletlenül» nyert nagy czímet. ha orszényeikrül dispo- i) alga tűn ük — ha többet nem cselekszenek tán. és minden fclsobbségben. c& 3 ugyanis: a népben tökéletesen eltörlik a' felsöbbségek iránti minden bizodalmat. hogy ezentúl a' városi tanács. ba szegény —ki nem tudja de nem is tudhatja az emberi társaságban mikcp vág egy karika aa másikba. minden hódolatot. cs így értetni bizonyosan nem akart a1 szerkesztő. kivált melly szigorú rendet követel és szenvedelminek kíc&a- pougásit uem tííri. mi által aztán. mit nekem fognak kö- szönhetni 'sat. ísőt vcgrtí áss igazságot is. a j gazdagok iránt pedig luegsemmknek mmrlcn méltánylást. as sze- gények' sorsa ineg is enyhült ml.

tán három fő osztályba oszthatni őket még is« Vaunak. '& kiket ékké p sem dicséret sem gáncs nem mozdít. mi ha elmarad. hogy a' gyermek- gyilkolásnak eleje vétele végett máskép nem intézkedtek a' hatóságok. melly kivülrül jő. Van- nak megint 3 kik ha nem sovarognak is jutalojn és di- cséret után. mint egy hóhérnak rém gyanánti háttérbe állítása által. t* i* olly dicséret *s olly gáncs. kik milliókat költenek hiábavalóságra. mondom. melly ezeket egy mástul megkülönbözteti.. és kész kivágni szemét— milly gyönyörű képét as szerkesztőnek köles Ön ve uni bátorkodom? csak- liogy éppen ellenkezőleg alkalmazva — akárkinek. hogy. jtingés kiséri. de olly gyűlölet és meg- vetés fejlődik ki minden felsőbbseg? minden vagyonos iránt. Jiém. vagy mit: lia . hogy 100 illy szert'iicsétlcn közt 80—9(1 elhal. hogy lelkében olly anthipathia. Ezer arnyéklat közt. miszerint aztáii nem kell egyéb > mint egy kis al- kalom és egy kis vezér. Essek jobb vagy rosaabb kedvvel mindig eljárnak emberi kötelességükben. mert b i z o n y o s a n ő m i a t t a c x p o u á l t a jnagát (!) érette szenvedett: és néni természetes-e. mégis megkívánják az dismeréftt. ki szenvedett mint ő— mi rá nézve már elegendő ok sympathiára — ki. de még legnagyobb jótevőjének is . kérdem. a* megmentett 10 pedig tán az ufczán fagy meg í ha mind ezt hallja. „lelkesules kezdi. 215 ha ílly szegény. *$ ollyastul hallja. a" mél- tánylást. kik nem má- sok' de magok" sugtábul cselekszenek. azt hallja. mert lei t dolog. *5s megbájiás követi a' forradalmakat* A' hatóságok* és nagyobb birtokosok' egyéneire periig milly hatást tesanek illy könnyelmű meg nem gondolt toll-exercitiuniók ? megmondom. ha azt hallja. kire halványai csak uszítják. ok. hogy 4 forintnál a 9 dúsgazdagok többet pem akarnak adni egy szegény ártatlan gyermek* meg- mentésére . Js im keselyű-hosszúra vonul- nak körmei.

vitézfii tartják magukat* — És most summázzuk össze a9 hasznot* A' jófc rósz kedvbe tétettek. ha felütjük az emberiség* év rajzai t? nem fogjuk ta- gadhatni. ha vaskéz nem töri ketté af még mindig gyenge és inkább csak most fejledező művet. minél nagyobbak és sűrűbbek az iiidíscretiok. de az viszont a* legkisebb indiscretio által is va- lódi méreggé válhatik. míg a* szánt szándékos c&ak egyszer. azt hiszem. ki- vált valami fény körben léte 20 hírlap. kik soha másnak vagy a' közönségnek hasznost nem tesznek. Vannak végre oHyanok. hogy azon iíts mellyet kimuta- . jó. mint malitia által. és ha erre erővel hajtatnak. malitiábol azért sem teszik. És való- ban. hogy iiuliscretiok által sokkal több nyomoníság háramlott az emberi nemre. 216 korbolás. mint másoknak de csak legkisebb irányt is adni akarni. hála az ^g. mibül azt hövetkeztelbetni. elég- ségesen kiviláglik? milly felette éles fegyver hírlap. a' selejtesek pedig még inkább megbicsaklák magu- kat . hogy mncs $z emberi események közt nagyot felclet-teherrel járó prae- sumtio. és fokép olly hon- ban ? tol a* közvclemcjiy még olly kevéssé van kifejtve és ok szerinti alapokra állítva. mint Magyarországban: mikép valóban azzal legnagyobb csudákat is mi vélhetni ugyan. sót még roszabbat tesznek. a* harmadik osztálynak végre mind szűkebb körre szige- telvék ugyan. sót rágalom pótol ? jó kedvüket vesztvén el- fordulnak. a' másik osztály. 's t ér mész et szerint annál erősebbé. Az elsóV száma nálunk T mint min- den gyermek népnél még felette kicsi. hogy a* gondolatlan há- romszor gyújtja meg a' házat. hogy aE f mit tanítunk. a* meglehetősek elkedvetlení- tettek. mint másokat vezetni akarni. mielőtt '$ minden ámítgatás nélkül egészen tisztában volnánk magunkkal. mi más . mint az. hol azonban meg kell vallani. naprul napra nőj és ebbul emelkednek az- tán az első osztályba.mibül ? közbevetőlcg legyen mondva.szavakkal nem egyéb.

Múltba bizony az ügyetlen operatort. 21? h tünk. 's erősre és magasra emelni a' magyart könnyebb műtétei volna. és miké p ehnulLatlaiiul meg- nyerje a' szavazatok' többségét — minthogy alkalma- . és ki ekként csak egyeseket sújt. mint egyént operálni5 's helyre állítani vagy legalább kifoltozní porhüvelyét. mit a tóvatá&rul szóló vezércikkében miníen kétségen tül bebizonyít. mondom. minden bizonynyal üdvös czélra rfis&et is. se- gédjei flgyesek *sat«. vagy inkább «elánil»: hogy népszerűség nélkül nem használhatni. szerszámai nem valának tiszták. mint egykor ekeszarvánál lepte meg Cinciimatust a* consuli rőzsc". hadesbe küldi. kimentené az. hogy nem volt elkészülve. a* háttérbe állított hóhérral és &* fejenkénti 4 pengő forint dajka- bérrel már ügy is annyira biztosított magának a* nép- nél . mert — miiit állítják — ^tiem volt elkészülve a s dologra ? és őt úgy lepte meg egyéb foglalatosságai közt az újságszerkesz- tés. csak akarjon az ember. ki az életbe visszavarázslás helyett azokat. holott igen sokat lehet hasz- nálni "népszerűség néikfil". A* szerkesztő azonban « népszerűség utáni szomjá- ban*— mellynefc napi divat szerint mindent alárendel. mint az? kinek egyéni mfi- tételek nem sikerülnek. kik azzal gondolják minden felelőség' terhétfil fs pedig ugyancsak diadal- masan felmentem a* Pesti lap' szerkesztőjét. valóban igen sokat. melly körül ekkép mindenkinek szabad sót dicsőséges íenne kontárkodni. kik szerencsét- len kése alá kerülnek. 1 minthogy sok magyarral azon altatásban van. és csak e' körül forog a* kis különbség — a' szerkesz- tő. népszerűség utáni szomjában azonban meg nem elégszik azon sympathiával 3 mellyet. de még tovább megy. ini me- gint azoknak szolgáljon feleletül. *s mintha Magyarország* jövendőjét bfzto&ítui. ss mintha kevesebb felelőség fekünnék azon^ ki nemzeti mii- tételeket hibáz el és Így ezreket. de ^fényiem* éljeneket aratni nem".

mellyen keresztül a' szegényebb mindig szívtelen Lar- paxot ]át a* birtokosban> ss ennek több vagyonát. soha nem keresi nagyobb értclrness^gébeu és nagyobb szorgalmában — mire öt figyelmeztetni tán nem volna éppen rósz* — Mílly sajnos következménye- ket szül egy fejlerlező országra. 218 sínt mindenütt. egy kissé megkorbácsolni*. kik általán véve szinte nem fe- lette pénzes emberek. ki* két Pest9 ifjitságí varázsereje olly aggasztó számban vonz magához3 hogy tőlük már már alig van szabadu- lás. és vajmi szép világba helyzi a' szerkesztőnek jó szívét. vala: « mennyire lehet. kár hogy a* házgazdákra. inert ingyen nem engedik át házaikat mind azon szerencsétleneknek. nemes czélja csak az. de a1 helyett jóformán nevelte a* népnek. és egyáltalában megnyitni a* vagyonosabbaknak szívét és erszényét ügyefogyott felebarátaik iránt. vannak többségben — an- dalgó. kihez nincs szerencsénk. A' czél t ellát szent. de nem ritkán nagy családukat házuk bérébűi mint egyedüli jövedelmükből tengetik bajosan. de Magyarországban bizonyosan a'res- tek. leszállítm a* szegényeken vett házi bért. *s ki — elhiszszük nagyon — megérdemli a1 büntetést. bizonyosan nem. kivált af külvárosiakra. ha illyféle anti~oeco<* nomia-polítikaí elvek csepegtetnek az irgalom' szent . fs a* nyomort és ínséget házanként! meglátoga- tásában^ a* szerencsétlen gazdákat állítja pro cor&nide raint szívteleneket a1 pelengérre. alkalmasint nem a* várt hatást szolt e ezen *festemény». több tehetségét. de ki tán előtte ismeretes. & ha kezébe jut a' lap.— Ő azonban oeni akart roszat. a' munkakerülők 7sat. tán javítói is fogja magát. vagy tan bizonyos egyes gazdát. 3s pedig egyedül azon felette mély országtudományi okbul. minden kész vagyonra ügy is naprnl napra növekedő étvágyát 3 és így jót tágított azon irigy szemüvegen.

adakozóbbak fognak a' birtokosok lenni. mikép a* községre nézve csak egy kissé hosszabb i<l ölt forgás alatt jobb volna. legalább illyesnek meg van vetve elvégre valami jobb alapja (!) é» fnindünnen . és készakarva kiáltana a* munkás- ságra ^ a5 szorgalomra auathemát. mikép az egész «viszásait rakott készítmény*. 's valami jobb egészségi politia* behozatalát is megkedvelendi a1 község. valamint tán azt is elhiszi. és a* hatósá- gok is ezentúl jobban megfogják magokat becsülni — mert Iiiszen mindenik kikapta a'magáét. azt tán minden megmutatás nélkül elhiszi mindenki. mint egyedül és egyenesen az érzelmek' tömkelegében keringető felfogás* magzat- jainak azon egyike. miszerint bizo* nyesni) nem sokára leleiicz-és kórház is épülend min- cleiiütt. szavánál fogva a' népbe. és mi legfőbb. mi tán nem olly igen nagy áldozat volna. vagy illyféle hideg számolónak tisztes képében «az értelem» semmit nem dorgott fülébe y 's melly illy- féle jótékony dörges* híja miatt édes atyjának tollábul bona fidű és azon édes illusioi közt folyt ki. hogy a* Pesti Hírlap5 18-dik czikkének következésében ezentúl kevésb. rendszeri h t kínos verítékkel s/erzctték azt. mcllyjick Artliur Yoimg.. tán senki nem fogja szenvedni az elevenen t eme t tét és' borzadalmit. mert hiszen íík sem lopták vagyo- naikat ? de felette kevés kivétellel. *s szántszándékkal gyiijtmia a' mimkátlanságnak s a' henyélésnek gyertyát^ az terebélyes olvasottságánál Js különös elmebeli tehet- ségénél fogva teljességgel lehetetlen. ki csak egy puszta meggondo- lásra akar magának elegendő időt és elegendő fárad- ságot venni. vagy ha nem is tüstént. 'S pedig hogy illyest a* szer- kesztő ue tudna. ha a' helyett j hogy a' tehetséges gazdák m hit szívte- lenek állítatnak pelengérre 3 Ők inkább példa gyanánt volnának kimutatva. a' « minden tervnélküti sakk vonás» nem is egyéb. Ádám Sniith.

220 valósul azon édes érzet. magával annyira megelégszik. a1 magára hagyott jó szívnek termékei ellenben csak kivételként é& felette rövid időre jók. köz nyava- lyává nevelt *szívborjazás*? mi sok magyarnál kik kö- zül sok néha és nemiekben igen jó tapinlattal bír.vezévczíkkét illetőleg. mítép aztán ki nem számol- hatni mondom. és nem irgalom. hanem javulnak. 5s a' gyö- nyörű képnek annyira örvend. legott kész tüstént mega- jándékozni a7 hazát ismét valami aj és szintolly sza- porán készült köz szerencséi *s köz dicsőség! phantas- tnagoriával. «ész- borjazás* alatt ismeretes. és kölcsönös *s vcgkép kótyavetyekénti felingerlés által lázzá fajult ^szivboijaxáfj^. m e Ily úgy szólván minden aik szegletből. de éppen nem j<S philologos se nem jó psychologos. de vajmi hibásan. Js gondolván: felette hasznosan Js ekfcép felette dicséretcsen (!) járt el tisz- tében. milly progressiobaii no és mílly téboly- dókba bonyolít az illy egyszer köz nyavalyává nevelt. mílly téboly- dókba bonyolít az illyféle köz bajjá vált. milly progressioban nő. illy módon hangoztatná szavát. a* Pesti lap'18. hogy roppant léptekkel halad Hunnia! És mind ezt a9 jó szív tisztán látja. hogy alig bírja magát. hol 7 a* hatóságok nem roszabbulnak. és egyre olvadozván. 's kivált olly időben. mert a' magára hagyott jó éfiz5 termékei mmclig. fí Utópia emberek közt nincs. s ki egyes fösvények miatt minden birtokost (igyekszik gyű- lolet1 színében festeni> és kivált olly időben? hol a* bir- tokosok uemcsak szabadabb pályákat nyitnak keresetre . ki fígyes esetek miatt egész hatóságokat törekedik gyanúsakká tenni. de muitka a' közgazdagság' talpkövej és azért az. ha nem létezik a' kössvéle- mény ben olly értelmi súly. mellynek édeni léte — mert mit nem kép- zelhetni — olly ellentállhatlaii varázszsal ragadja ma- gával a* honnak számtalan «szíveseit»f mikép aztán ki nem számolhatni.

a' Pesti Hírlap* állagunkhoz szabott becsének méltánylására." Mibűl az föly. hyperbolán. sőt némileg a* kész vagyont készek velük osztani. az. hogy ott. ki így cselekszik. mint önmaguknak volt. az nem vezet jó útra. ott mindent elmondhat bár a* leg- nagyobb auctoritas is kártétlen. *s bármilly szépeket. bánrrílly becsületes ember. nagyo- 3 kat *s bizonyosokat ígérne is a sokaságnak. kikre mint oraculumra tekint az ítélni néni tudó. melly létezik. ott megint sokat teljességgel el nem mondhatni «kártétel nélkül». mint Magyarországban. . hol illy szilárd alappal bír as közvélemény. vagy az. *s ki- vált ollyasok nem mondhatnak el sokat «kártétel» só't mindent veszélybe hozás nélkül. hypothesiscn és f álla ciá- kon alapul. bármilly nagy talentum volna is egyébiránt. 221 1 a' birtok talonok számára. és az inkább szívének enge- dő mint eszét fárasztani szerető sokaság* ? 3 S ím a kulcs. niint például Biiíanniá- bánj hol ellenben éppeo nem létezik közvélemény. az nem jó tanácsadó.

. *s egyébiránt mint látszik. mint akánnellyikbűl. melly egye- dül Pest városa9 egy igen érdemes polgárának szavai- ból véré eredetét.. minélfogva olly rögtönzéssel fogja is . mellyik? A' 12-** lap. He nézzük a* Pesti lapnak valami más számit* 'S lás- suk. mellybül mint valóban felette jó ízubül már bátorkodánk itt ott egy kissé csipkedm. vagy ha ezen kitétel nem tetszik. — Jól van. nem felette nagy syllabizáló talentummal csörtet elő — ét ainti que Fon gauverne ét que fon régén&re fct ") — tán minden egyébre alkalmasb. ki azonban. vala- mint Maestro Rossininek sem jár egy darabja is bizo- nyos eretcendv és impetuoso nélkül* Az egész czikk' alapja. a' nép* szenvedésivei aympathizálá. szinte * kohol mány *. és miért áldja meg az egek* ura — melegebb emberbarátot nem ismer. A' vezérczikk „Rátái <í* nyomor". kinél a' Pesti Hírlap1 szerkesztője mint mondja — '$ mit hiszünk. Ebbfil ifi lígy ki fog tűnni. vagy inkább a* nép szen védelmivel coquettírozó thema. vagy * nemzeti vezérezíkkek* sngá- ftára. Ezen körülmény azonban elkerüli a* Pestí Hírlap* szerkesztőjének figyelmét. mint éppen hírek' átbocsátására. mikép híre sem lehet rósz. mit szinte hiszünk — mert mint látszik *homo prímáé informati&nis*. azt sem bánjuk «egy ártatlan kis tévedés*. és hogy ne? mert hiszen az ó't meglátogató emberbarátnak szíve olly jó.

'& kivált az. mint nálunk. bizony prés alá jutott az utczán talált szegény 280 halott* És éljen a' sajtószabadság. mielőtt mondom az éretlen gyer- meknek életben tartása végett többet és sikeresebbet le- hetett yolna tenni. bi- zony nem tudnak jel olvasni. midőn a' szenve- delmek' pipa&zemein néznek keresztül. kis betűkkel irt kis visszavonást vagy kisimítást ragasztani. mielőtt vezérczikkezDÍ kez- dene? bizonyos 's csak most érintett operatiot. melJy — tán csak egy kis kísérletül — némileg maga szárnyára hagyva. Oh irgalmas Isten! és az. ki ha nem is keselyű-szemű. hogy ktbontakofc- tnuk a' holt latán' sorvasztó karjai közül. de csak egy kissé bír hideg megfontolással tenger-szövevényü körülménye- tokrfil ítélni. hogy rögtön.. és kinek hóna csak egy kissé drága. de megesik az embereken *s pedig még a j legkitűnőbb egyé- neken ifi> hogy ss&ívandalgó állapotban. '» mielőtt többet lehetett vala tenni a5 ft szegény halottak » vagy mit is mondok: a* «szegény hatóságok* büntetésé* nek egy kis enyhítésére. évrajzaink1 inkább azon időszakát illeti — ha ismét nem akarjuk magánkat csalni — mi- kor hazáért és szabadságért karddal küzdve. mikor tán TörftkországbaB is — ba csalni 's örökké csalni nem akarjuk magunkat — több valódi nyilvónyosság vala. de még csak tisztán syl- lábizalni sem mindig *sak — 's így lön. nem tudnak. 223 fel a* mágust hatással járó vezérczikk* alapját. melly nOgOtt messze marad hátra még a' patroclusi hecatom- be i&* mikép S is elfelejt. az fel ne jajduljon? — Csak ^néhány éve. mert hiszen azon «veres fonál % melly a* Pesti szerkesztő szerint nemzeti lobogóinkon villogott mindig keresztül. . mellyet a* közéletben ^syllabizálással^ a* mostani divat szerint pedig <*betűzéssel» szoktunk kitenni — és furcsa. mellyen tűi még «ne*. nem találja saját tapintatunkban azon határt. mint a* nagy betűkkel kitűzött vezérczikkhez egy.

liogy szinte több nyil- ványosság vala Törökországban. hanem ki kénye kedve szerint meríthet az ég-adta forrásbul 'sat. mikép egyedül ^közmegmamorasítás^ és ebbüj folyó . mint szüretkor a* szőlős gazda. ha azt állíták a' felsőbbek "még nem nekünk való. csakhogy ő ismét kialuszsza magát. mellyért küzdénk. mellyet mindig sajátunknak hittünk. miután e* tekintetben eddigelé ügy szólván. 'S valljon ki merít ezen kdtfőbül. ezen legszebb istenadományuak szü- löttje. mclly akkor inkább tet- tek mint vélemények fölött létezett. és mellynek meg- mentéséért soha nem mulattuk el a* rajtunk elkövetett sérelmek' fájdalmas harangját keserű panaszszal meg- húzni. előttünk a j száz akós hordó. kinek messze- lyénként nem szabják elébe az éltető nedvet. természetére nézve egészen különbözik azon nyilványosságtul. mint nálunk. azon szem azon* baiij melly sokáig. mint nemzeti életünk* akár melly korszakában — ugyan ki az. hála az ég. turfja Isten a' lehető legnagyobb jó — én is ennek tartom. 5s tán a' mennyország sem egyéb — csakhogy lépcsőnként szoldia tik hozzá '$ emelkedhetik oda a ? gyarló ember. melly. melly a' saj- tószabadságnak. csak néhány éve mondom. ki olly «lelkesedéssel" merít e' kútfó'bül. teliát kevesb korlát! és ágy járunk.sőt százezerszer sas-szem volna isf megvakul. mert azzal magunk' károsítása nélkül nem vol- nánk képesek éliii^ *s melly most — tán csak egy kis kísértétől vagy inkább kísérletül — ha nem is tökéle- tesen. 224 elme súrlódás nem vala *s nőni leLctc még napi renden> és ekkép azon nyílváuyosság. habár ezerszer keselyű. felette sokáig volt igen nagy sötét- ben. ha rögtön nagy világosságba állít* jak. de sokkal nagyobb mértékben 's kiterjedésben van saját t apin tatunkra és saját discr étiünk rá hagyva. *s íme. egy mész- szely vala egy adagi engedményünk.

mi- kép némi (< lelkes" segédeinek hozzájárul tavai meg is nyitja a' csapot úgy — és fcár. kit:«nem edzettek még meg a* víszontagságokj ki fölött napfény és vihar el nem vonult még haszon- nal^? és ki ekkép azon édes hiszemben él: vajmi jóté- konyan mg egyet az <( elvnekv. s illyes nem lehet. és egészségileg elkülőnözni de csak egy fél század alatt is bírná. melly a* lehetőségek' egy beállít ásibul kisül? ugyan ki azon ügyes. És erre mit válaszolhatunk? Oh fájdalom! Oh min- denek felett kínos érzés! Nem azt: hogy ezt valami súly és Mteí nélküli túlbuzgó cselekszi. valóban sokkal több. milly <( tágkcblüleg» nyitná meg azt — ilgy megnyitja mondom a' csapot. mintsem hogy azt nemzeti testünk haszonnal magába szívni. azon felette szerencsés dispensa- riufij ki nemzetünket ezen olly annyira kéjteli dilemmá- ba helyzi. és kinek szavát mint felette gyengét ekkép hatástalan' elvinné a1 játszi szellő. mint egy cvnegyeő' lefolyta alatt több szem- >J káprázási. kinek 3 világi tapasztalása nincs. hogy alig több. hogy SrSmtiil betű szerint bőrébűi szeretne pattanni az ember. valljon ki ezen jó lélek? Alkalma- sint valami tavasz-életkori. áss ff ügynek " Js a? ö nem- zetnek ^ előmozdításán. táplála- tilag megemészteni. Nem. nem hathatott. több szemfényvesztés! «világosság buzog az eaeló'tt csak kevéssel tökéletes sötétségben élt is tartott magyarra. *s hatástalan' cltörlené a 5 nap. tapasztalás nélküli jámbor andalgó. ezt 15 . ha mennyire bírja. ki nemzeti fel- ébredésünk' titkaiba nem hatott. 225 chtaw— melly atkalommal aztán könnyebben «el lehetne végezni* egyet és mást — vagy az isméti "adagként! egy messzely engedményre tétel» azon kirekesztő elő- látmány. hogy még mindig van idegen kés af csapon * mert ám* ha ollyas éppen nem volna rajta f még akkor láhiók. megnyitja a» eddigelé mindig olly szilárd kézben tartott csapot.

milly magasság csak kecsegtető al- maiknak vala néha néha sejtett keser-édes rajza* Igen azon férfiú cselekszí mind ezt. — Oh Egek! a* nem- zeti nagy kedvencz mivel illyest* kit olly korlátlan bt- zodalommal ruház fel nemzetünk' tavaszi osztálya. kinek felemelésére és különös nimbnsba állítására olly ritka esetileg fognak kezet a1 valóság — mert ki merne kételkedni roppant elmebeli tehetségén — és a' képzelet — mert hiszen tán azt sem merné tagadul senki. az el- gyengültnek szeme. kinek roppant tehetségén és nem kisebb népszerűségén olly édes '& olly fiús reményekkel csűgg az aggastyánnak . hol az kezeikbül kiesek. . azt hiszem *megérdemleUenw is. kt~ nek minden részeket egyeztető. kiben a' magyar legszentebb jogainak megsértését vélte szemlélni. 226 nem válaszolhatjuk. a' cselekedni olly annyira buzgó férfid. nincs hatalom. 's mind belülről mind kiyülrül pro aris ét focit is a* magyar: jót állok. melly csorbát ütne nemzeti *s alkotmányos szüzeségén. ha valakittil. vagy csak felette ^keservesen* tarthatja fen magát. és ő fogná tetdeg a* dicsőség és boldogság* azon magasságára ve- zetni a' magyart. és mint *Macbeth*-ben a& Úr* imádságához nem ragaszthatjuk az * Áment*. mert. Igen o mivrl ülyest. mert hi- szen azon érett férfiú miveli mind ezt. és kiért ekként felette sok hasznosnak elmeiló'zésével *& felette sok szép drága idő feláldozásával. kitfil annyit várt a* haza és méltán. milly gyönyörű lelkesedéssel ha mindenkoron megvív. kivált egy kissé hosszabb ideig éppen nem. olJy lelkese- déssel vívott meg a' legtöbb hatóság és számos egyes. minden hazai erőket f Öszpontosító vezérletéhez olly édesörömest állna a tenni. hogy majd ő fogná felfogni ap fo- nálnak végét ott. tán nem legjobb vagy legalább nem Meghasznosb* barátjai — hol halandó. hogy nem egy állítja őt olly magasra — és kik így cselekszenek.

de férfiúit is vár. ez ránk «haladókra" nézve valóban a*lehető? legkeserűbb körülmény volna. midőn Európa kezd ránk tekinteni. hol az utolsó jelenet mindig a' divat* bul esés. m$lly közvéleményt alapítson és azt kiképezze* Pedig ez lett volna a' Pesti Hírlap* szerkesztőjének hivatása. valóban ezt. És pedig okvetlen illyes* se fog sulyedm a* Pesti lap. és elfelejtés vagy megsemmisülés> ha iUyes történnék. most. és tolűjik felette sokat^ 's ekkép uem csak emberit. *s nem csak a* külföld. minthogy hitelünket min- den módon nevelni azon szempont. ha Uly ritka capacitást a1 hazának e' tekintetben ügy is felette szerény tőkéjéből olly kevés haszonnal. minden elméncz. mert ha lapja egy közönséges pletyka- é& koholmány-lapra sfilyed. hol csaknem olly sűrű a* visszavonás és a* mett culpa^ mint az állítás és a11 tua cuipa. és hitelét napról nap- ra soványabbra őrölvén a1 közönséges gtinymosolynak színpadára állíthat. ezt vártuk. Búba merül a* lélek 's egészen elcsfigged. mellyet minden irkafirká&z. sót annyi kár- ral látja kiadatni uzsorára. az őt oliy szilárdul védíe honnak. ő legalább is any- nyiyal adósa. azt hiszem. *s tái> csak az — legalább engem csak az — nyugtathat meg némileg. ha. meUyben ki kering. nem csak Európa. sem vezérnek. és éppen olly kevéssé orgánumnak. de nemzetünknek azon jó hiszcmu be- csületes része is bizodalmasan vár. melly netuzeíies jövendőnknek egyedüli alapja. min- den ^nem legjobb akaró * — pedig Tiány van illyen — ki nem bujhatólag mege^áfolhat. 227 valóban 3 tőle telik ki még a' legnehezebb is. mellync! magasb ránk nézve most nincs. és óéra kevesbet. és mi a'megérdentlettet illett. raig idő van — de 15' . mint a* haza neki. ha többel nem. sem országembernek nem való. ez valóban fájdalmas. hogy van még idő kilépni a* szívandalgások és szívsiigalásak* azon örvényébül.

míg ideje vanf ki nem lép a* Pesti lap* szerkesztője. togy például tonkölybül mindig tönköly. vagy tökéletes kétségbeesés. kik szinte nem jóslók. lapjának el múlhat Ián sorsa* — Ezt jövendölni merem — és emlékezzék meg szavaimra — jóllehet egy cseppet seai tartom jóslónak magamat. aa érzelmi andalgások és szívsugalások* azon örvényé- bűi a' szerkeszt ős mellyben most kering. 's tán előbb. úgy tudom én is előre m cg mondám. most. a' szívandalgá&i körbül egészen ki. ha a* szerkesztő. és végkép Őrjöngésre fajulva. okvet- len mindig zavart cs veszélyt szülnek. 228 felette sok már nincs — ki nem lép. csennakkbui mindig cserfa lesz. hírlapjét tekintve. de azért} valamint más emberek is tudják. fS mert ez edd igeié mindig és kivétel nélkül mindenütt így tör- tént. és a3 csal- .Igen? ez leszen. mellynek szint- olly okvetlen végeredménye a* többé alig vagy éppen ki nem pótolható kár. a? megbánás* tiak sőt a' közátoknak marczora büntetése egykor. szédítő és végkép elsülyeszto tán tori tásábul el- végre ki nem bír mértekedül még a5 legszerencsésb ál- kotásu. és szinte ezen ta- pasztalást kulcs szerint aM is tudom? hogy az érzel- meknek az értelem által fékben nem tartott ömledezései. ha gátot sehol nem találnak — és illyest magukban soha nem találhatnak. bármilly fényes és ragyogó legyen is pályájá- nak kezdete j bármilly sokat mozdítson és milly nagy következményeket húzzon is maga után. mint sok gondolná. és a' legdúsabban felkészített fő is. mivel magukban nincs határ — kicsapongásokra. a' sajtószabadság' isteni áldásának következésében naprul napra inkább jő di- vatba az ész1 uralkodása. és mellynefc csábító. vagy csak illycs lehet. midőn hála az ég. a' Pesti Hírlapot is okvetlen elérendt. és tévutakra vezérlő körből. és az ezzel szorosan egybefüggő keserű megbánás. mfg ideje van. ha az érintett önmagát fs másokat csábító.

L ' ' 829

hatatlan számú értelemnek körébe egészen be nem lép*
Vegye tekintetbe szavaimat, vagy legalább emlékezzék
meg azokrtil egykor. — *S most meglátjuk; a* Pesti
Hírlap5 szerkesztője nagyobb cmber-c^ mint nagy ügyész;
valósággal magasabban áll-e ^ mint hazánkban egykor
olly nagy 'fényben állott 3s itt ott még niost is eléggé
fénylő hősei a* rabulának; *s végkép hazánk' javát, a'
magyarnak felemelkedését szomjazza-e inkább, mint sa-
ját iiimbusáuak «teljék mibe telik^ fentartását, és van-e
dót te magasb szempont, mintsem hogy eddigi modorját,
eddigi tactikáját védje,
J
S most, mielőtt a* Pesti lap* 12-* számának to-
vábbi syllalnzalgatására mennék át, azt kérdem: köz
dolgaink* latán pertractatiojV korszakában, melly ügy
szólván szinte csak tegaapelőtti, volt-e sok nyilványos-
ság honunk*köz egén? Mire a'felelet nem lehet egyéb,
mint az j hogy világunk valóban nem volt sokkal több,
mint mikor éjjel a! hold és néhány csillag monopolizál-
ja azt, és minden, mint politia nélküli kis városban, vi-
lágítás nélkül az álom' legvastagabb mákonyát éld éli,
*s tán csak itt ott pislog egy kis imíes, mcllynél ritka
hazafi eseng Isten5 oltára előtt a'honért, vagy mellynél
még ritkább bölcs viraszt; mi után megint azt vagyok
bátor kérdezni; ugyan üdvre vcsset-e a1 ^saltus in natu*
7
ra»? cs nemzeti kifejlődés a természet* nem azon leg-
sscflvevényesbj legkényesb működésinek egyike-e? melly
olly ritkán éri el befejezését, miszerint alig látunk va-
lódi férfiúságra fel virult nemzetet; és kérdem tovább:
?
olly sötétséghez képest, melly ben a latánság* zsíbbasz-
to bilincsei századokig tartanak, és a* szegény magyar-
nak sorsa nem igen volt különb és híresebb, mint híres
Ka&par Hauseré — *s köszönet azoknak, kik illy ke-
gyesen tártának, hogy orrunkra ne bukjunk* *s kik tán
azért T mert a* Pesti Hírlappal nem tartok 3 most azt

Z30

hiszik: megtértem és velük tartok; miut nem kulttiibeír
üdvözlet és halliatlan név azon német-magyar ver&fir-
kálaknak is, kik, mert műit mondják, rnár férfiak lettek,
sínlik azon sötétséget, mellybeii valáuk, 's meUyuek
alapján tán könnyebb lenne saját személyileg emelkedni-
Ők — illy sötétséghez képest mondom, melly szemeiu-
két századok' leforgása alatt minden nagyobb világiul
tökéletesen elszoktatá, nem lehető legnagyobb "taltus*
volna-e a' minden korlát nélküli sajtószabadság1? Mikbül
azon következményt húzom — *s Istenért, vegyük vég-
kép a' dolgokat, nem miut azokuak «leiuu kellene*,
hanem tniat «azf>k vannak* — J*ogy nálunk V a l a m i -
nek még kell korlátozni e' világítót, mert hozzá még
nem szokva bizony elszédül un k >$ egy bek evére dunk, é*
ezen * valaminek ^ — oh magyar! ne verd mindig ten-
magad a' tort kebledbe — ezen «valaminek^ mondom,
«magunknak» kell tenni; mert máskép az idegen kéz*
beavatkozását iní magunk tesz szűk szükségessé, ha vak
azenvedeletntül, vagy tudja Isten milly szenvedelemtől
hajtva, nem kívánjuk egyenesen azt, hogy minden foto l
talpig felforduljon. 'S mire nézve midőn az angol moz-
gonyárral az egy kissé tágabb és szorosabb csavarok-
rul 124-iklapo« felhozott <<!velem történtet* ez alkalom-
mal emlékezetbe visszahozni bátorkodnám, és a9 sajtó-
szabadságról keblemben hordottak' részlet esb ki tárását
máskorra hagynám, addig is az Üt következő előleges
kis okoskodással végzem be a9 Pesti lap1 12-*** számá-
tnl eltérésemet* *S ugyanis:
A' sajtószabadság olly világ, mellynél bár a1 leg-
gynlassstóbb anyagok kttzt is lehető legnagyobb bátor-
ságban problémákat fejt a4 bölcs, és meUynél eddigelé
még csak nem is sejdített fokozatban közeli t end az em-
beriség a' tökélyesedés* czéljához, mellyben azonban
felette könnyen megperzseli magát a' világossághoz nem

Í31

•zokott, de őzt h a són lól a g lehető legnagyobb jónak tar-
tó, és azért abba olly buzgón Ts olly lelkesedéssel siető
Mégy1*, Mihez azon őszinte kis óhajtást ragasztom:
«oh magyar, hogy erős, nagy és dicső légy, soha '»
kivált most ne légy magadat megperzselő légy!* *S hoz-
táragasztom engedelemmel még azt: valamint egyén,
dgy nemzet is megszerezheti magának a j természet*
minden kincseit, és ekkcp a* sajtószabadság gyönyörű
áldását is , de egyedül bölcs e ség által; minek Injával
viszont af levegőtől kezdve, mi tán legártatlanabb, af
nagy természet* minden adományáig, minden méreggé,
sót minden átokká válliatik; és a* sajtószabadság, ezen,
a* szó után lehető legnagyobb áldás, okveilcu olly fegy-
verré válik fe., meíly számtalanszor több egészségest
gyilkol meg, mintsem mű tételezne — operaluft — rothadt
részeket*
Térjünk azonban a' 12^ laphoz vissza, hol azon
pontnál maradtunkj hogy az egy kissé hirtelen sylla-
bízálás' következtében bizony prés alá került az utczaii
talált szegény 280 halott*
Mér miután fáma ereseit eimdto, és félig meddigi
igazsággal nem követelhetni, mikép a* szegény sorsú,
kinek számára nincs még iskola, nincs nicg tanító, job-
ban syllabizáíjon mint a* pesti meleg emberbarát, vagy
a' Pesti Hírlap' olly ritka tehetségű szerkesztője maga,
és ezen felül lélektanilag véve, a* gyarló ember mindig
szeret elbeszéléseihez egy kis hyperboláf skát ragasztani»
hogy az, mit embertársának ^jószíviileg* nyújt, egy
kissé fzletesb legyen: alkalmasint Soroksáron már azt
beszéli valaki: 2,800 holt testet találtak a? pesti utczá-
kon, af Kunságon keresztül Erdélyig pedig tán már
28,000-re nő a5 szám — és ez nem olly lehetetlen, mert
hiszen mindig csak egy kis nullácskát ragasztok hozzá —
míg végre egy franczhoni igazgató, vagy is inkább

232

"Izgató" lap 28fl?000-re teszi az utczán halva talált
szerencsétlenek* hírét; mi aztán, ha illyes pestis által
túrt ént? a* magyar határszéli veszteglő rendőrséget, ha
pedig csak iigy minden dögmirigy nélkül történt, és ha
nem nagyítva, de csak az originális textus szerint nyer
is hitelt: a* kormányt és a' budapesti hatóságokat, hol
nádor, helytartó-tanács, vármegyei 's városi hatás *sat.
helyben^ valóban igen saép világba helyzi; és lélektani-
lag véve — 5s kivált, ha úgy szólván minden lapban
van illyes vagy legalább ilíy színű— erősen kénytelen —
minthogy ügy is kész mindenik fltenni ^ és ekkép tán
nem ártana annyi különöst nem irni ? és annyi embert
el nem kedve ti euítni — erősen kénytelen mondom, ne-
velni azon egy e ate tői és kézfogási kapcsot, melly nél-
kül anarchiába igen, de jobb állapotba bizony át uem
megyünk P 5s mellyct — hiszem é/i, de tán nem hiszi
sok más — czélul tűzött ki magának a* Pesti Hírlap'
szerkesztője*
Hly hiedelmeket, illy híreket nagyítni, felczifráziri,
fel paprika zu i, valóbap kár, *s kivált ^vezérczikkck^
által; mert a' hatóságok* azon egyéniben, kik becsüle-
teseit iparkodnak eljárni recsegő vén machinánk ? vala-
miképeiíi összetartásában, felette rósz vért okoz illyes;
a' közöflségben pedig, melly ülyföléfcet elhisz, egyenesen
azon gondolat* alapját veti meg: nem volna-e jobb az
egészet felforgatni egy egészen uj kezdet' tétele végett;
mert ott, hol egy ország1 fővárosában a* 19-d* század-
ban, egy télen át, minden habom, dögmirigy és efféle
nagy esemény nélkül azon «Botennelfement comique*
vagy inkább azon # sülennvn&msnt tragique" eset adhatja
magát elő j és úgy szólván «napirendileg» 5 hogy 280
holt ember t ést találtassak a'nyílt utczákon, ott valóban
olly ebül, sőt olly kutyául állnak a* dolgok, hogy már
nagyobb zavar nem Ichetj f s ekkép bizony be se várjuk

233

egy csigaraenésü reformationak annyi unalmas renddel
ránk lassanként systematisált, és minden sült galam-
bocska nélküli bekövetkezését; de üssünk dobra, kótya-
vetyézési dobra — mint mikor valamit el áruin a k^ valamit
eladnak a» emberek— mert hiszen okos ember mai idő-
ben nem revoltál, és szüntessük, bár törik bár szakad,
a* régi zavart, és segítsük emelni az egészet jobb rend-
be; aa az: népesítsük helységeinket? mint a* «Xeruen&-
nefc magyart gázoló5 Írója javasolja, tüstént svábokkal,
*s ne th e őri ázzunk sokat hiába valói ág? de legyünk j<5>
szófogadó németek, kivált ha ő kéről parancsnoki szék-
be ; hiszen több rend lesz akkor 's több csendesség ha-
zánkban, bizony több, de tudja az ég, kevesebb valódi
"élet* is, és — bár mennyi poéta pengesse is fímando*
línját» — sokkal fcevesb «valódi poesis is». És azért
honunk9 egykori szebb állása kedveért, hazánk1 Rémé-
Q«r f

ayeí se ^túl*, de Istenért — mint a* «gázoló* — csak
w
innen* se!
Vagy ha nem hiszi a* közönség a512*dík lapban fel-
hozott Valmont-i; „Cheréhez moi la misére" 12) féle
themákat? mi egyébiránt könnyen megtörténik, ha ily-
lyesek sokszor találtatnak feT, «s azt veszik az olva-
sók észre? hogy az efféle étkek csak festett étkek, vagy
csak olly készítmény, de semmi eledel, mint a' mitlyent
az angol halász köt horgára, és bizony szintúgy vagy
még jobban megfogja vele a1 pontyot, a* csukát, a*
meny halat, meg a' pisztrángot ? mint mi: akkor már
sölyed a f Pesti lap, mit csak most érintek — és ez volna
legelső stádiuma — a* pletyka- és koholmány-lapok' so-
rába, és aztán feljaj dúl a* szerkesztő, és a'nii leg&zebbj
ó' másba 11 mindig mindent, magában soha semmit sem
vesz észre; h onnét Magyarország áleli én ében a* <(mar-
tírságot* muitlia némileg monopolizálni U kívánná, '&
ft
panaszló rimáTigással azt hozza elő, hogy fe^ajdult

ellene a* szűkkebtfitfég** „ Jtfttufcftfó — ügy mond —
fiöj hozzunk napfényre hiányokat'; de csak azokat ney mely-
Ujek a% ó beetes személyét érdeklik, mert a% a* ki* ftvr,
mellyben drága önje mozog^ *%ent. miként 0* földly mellyen
Mózes állt; e* ki* kör* kü*%Öbén fo a* sarukkal, mint <f mu-
zulmán, ha f^obába lép; érintsünk bajokat ^ mik orvos-
lásért kiáltanak^ de — Istenért! — csak a%okat ne^ mellyek
tf vagy ama testülett e' vagy ama *rend» gyöngéjét meg-
illetik; ehhez na köxelítevn vakmerő ujaival a9 nyitványos-
lllytín a* mi helymetünk^ uraim lfi*
Már ki azon fímindenki*, ki bír olly különös *gu-
olly ritka étvágygyal, ki azt akarná, hogy nap-
fényre hozzon a'szerkesztő minden hiányokat és pedig
irt *upvrlativo gr adui azt nem tudom; valamint ahhoz
stncs szerencsém é& azt sem tudom, ki az, ki csak be-
cses személyét veszi ki a* fő szabálybul, jóllehet Ulyes
a' szerkesztő úrra tán éppen olly jól illenék, mint akárki
másra; annyí azonban, iioha orvos nem vagyok f még
is világosnak látszik előttem, hogy hányta tó jó lehet,
ha kivált az adag nem olly nagy, és ím ezen tapintót-
tul függ az egész, ezen bizonyos p tus eű minux-on forog
a* dolog, mi kép a' testben létező mocskok mellett még
a* test? orgauicits részei is min fi kifelé kényszerítés s ének,
mi néni volna üdvös? jóllehet ez aztán ugyancsak min-
dent kihozna a' lehető legnagyobb világosságra, de ép-
pen ez otbul — cár lég extrémé* 96 töveként — csak sza-
porán a* lehető legnagyobb sötétséget t* i. a' halált is
bekövetkeztetné, Felfogom; tán érvágás is jó lehet, ha
az álom mély és nehcz, 's nem ollyan, mint a* mtuika
után pihenőé; de semmi esetre nem hiszem t mint a*
franczia mondja, att blanc azaz a* fehérig való lecsapo-
fást jótékonynak, kivált olly testben, melly csak képze-
letben "nagy*, de valóságban igen «piczi», és raellynek
sokkal több heterogén nedve* műit homogén vére vau 'fiat.

^mikép nem jótékonyság. mellynél nehéz mesteribbet kés zí tűi a 9 ha- tóságok és pénzesek* utálato&b világba állítására *s ék* kép gyűlöletesbe tételére a' nép előtt. mind azt hasoulólag nem tudom — jóllehet nem ritkán tapasztaltam az életben. *s ki és milly egyes utáo ítél a5 szerkesztő ft' nagy számra illy felette nagy igazságilag Ts illy felette mély felfogásilag. Ki kell neki ennekokáért mondania is: mint azt a' kérdésben levő lap1 harmadik hasábján ol- vasni szerencsénk van. é& magát *s övéit mindig egészen elfelejtvén? mindig kész. valódi cynícng életet éjvéa. én lég* alább. már illyfülé* el- . de annyit ez alkalommal bátor vagyok állítni— és itt kérek figyel- met — noha egyszer. 235 let&-e ama 280 kálót f ügyében néhány *%ót txolanunk?" Ezen szerény kérdéssel folytatja most a' szerkesztő koholmányra állított előadását. hogy sok gyakran maga után itél másokról— mit azonban távul vagyok a' szerkesztőről állítiii akarni. valóban mintha Nini ve városában laknánk és Sardauapal volna a* mosta- niak* halványa. másokkal osztani. hogy a? tíz garattal. mire. mtkép az írtóztató vagy is inkább «irtóaatos» mesének alapján egy otty képet fest is. mint emlékezem. de csudálkozva azt válaszolom: fí tessék*. mint- ha igen kért volna szabadságot valaminek végbevite* lére. ki illyes tíz garas vagy egy forint árut gondol. mije van. csu- dálkozva pedig azért ^ mert legalább az én tudtomra a* szerkesztő cddigelé nem igen mutatta annak jeleit. ki — tudom — minden életkellemeíriU lemondván. mellyen &% attixony-egyestiMi tánczvigatombor egy sors- jegyet váltottunk^ a% egy forinttal^ mellyel a% vjévi kö- rzöntgeté* alkalmatlanságát nyakunHrul leráztuk t már fte- töltöttük l*téri* törvényét) melly felebarátunkat szeretni parancsolja mint mínmayimkat^ Már megint ? ki azon * szűkkeblű». mire magában hivatást érzett. hanem léfekitmeref elaltatá&a a%t gondolni.

szűkkeblüek. de egyenesen az. nem lehetett idő. vagy mit is mondok. vagy a'hivatalosok ^elsotül utolsóigw vagy csak «nagy részint* is alkalmatlanok lennének — t. valóban egyedül érzel- meinek feicsordulása által hibázott Miért ébreszti tehát af Pesti lap? szerkesztője tűzzel vassal benne éppen azt. hogy nálunk annyi a* szegény. oem volt. hogy «tehetségünk» elégtelen. és annyi a? hátramaradás: mintha szűkkeblű volna a' gazdagabb. mert alapítvány tornyosul alapítványra. hanem hivatalukat te- kintve — niit igen szeretnek gondolni. és nem is lehet máskép? mert olly sokáig aluttunfc. és mióta fel- ébredénk. yagy mintha be* csületes és jó lélekisraeretü hivatalosoknak tökéletes hí- jával volnánk. £36 mondtam. i. mint magyar honunk. annyi ügyefogyott. melly annyi visszás intézkedéseihez képest és rop- pant számú más fajták közt örökleg olvadozva. hogy alig van ország a' világoD. hogy nem azért van nálunk annyt szegény. mivel azok. valóban nem ez. mibe lépéstül és miaek ben efici urnái t ül azonban — rej- tett veséikben — nem olly igen idegen mindnyája.. valóban nem az oka. és . 5 Nemes érzelmekben soha nem maradt el a magyar. alkalmatla- nok f nem némi jó gyerekeket. mihexképest nem ^rosz akarat^ ezen mint s^ámtalan egyéb bajainknak oka. még is olly annyira megőrizte volna « emberségét». de azért van ez mind rigy. sót elmondhatni. és alig vaii nép. mindent. a5 franczia szó- járás szerint „éle tói deih pour que jé mjy mette* már többször volt elég szemfelnyitó részünk. mi egy kis részében iigy sem alutt egészei* soha is. kiknek van. milly tapa&talásban minekünk magyaroknak. mint vérünk. *s még néha as legtágabb keblűefc is ? fó'kép ha nincsenek livatalban. és mikor hibázott. melly annyi bőkezűségnek mutatná jeleit. de még 5 csak a legsürgetőbbet Is elvégeznünk. de vajmi sokszor hagyá magát éppen érzelmei által el- ragadtatni.

jó építőmesterek* híja miatt ? rnilly alacsony kis tornyocskára olvadoztak. és éppen olly ffmélyen kigondolt* tervek sze* rint szólítfttunk fel. „ azért maradt el annyira mindekkorig^ mert meg- volt Önmagárul segát erejével nem gondoskodni j mey- .ÍC Ha mind . még inkább felforrasztam? és ugyan míért idézi csak. mintha ezen legnetne&b hiba nem volna n a g y o n k á r t é k o n y hiba. mindent^ a* mit teap^ mátok* kegyvlmétül várni 7 és nem jutott Gl meleg érzetére a* gQndolatnak: h&g*/ a* tei ma- gán tegítem igyekszik ^ a%t Isten tegíti meg 'sat. mint a' Pesti Hírlap' érintett helyén ol- vassuk. hanem annyit tesz. mintha valami mód' ezen munkánkról részletesebben értesítve volna már a' szerkesztő. adjatok min- deiküvé». 237 mi most a*nagyobb részben tökéletesen felébredt? miért akarja tehát ó't — mondom — éppen e* tulajdonában. egyébiránt megleltet. és tudná: az egymásra tornyosult alapít- ványok. és ekkép az ellen dolgoznék. hogy most ismét szünet nélkül « adjatok erre. adjatok arra. és miért nem követi az általa felhozott Bulíumak felette jeles szavait: „Ín eíner tíbel géfeltéten WQhltkátigkeit hesteht dér edelste? átfér nickt dsr unschad- Ifahsfe Fe&ler dér Zeit**\ mi nem annyit tesz. és ha tuclaá. ét qu& nos beaux e»prits se rencvntrent — mint harpaxok mutattatunk be a* nép- nek. és 6* szerint sajátunk. melly nép. m e Ily ben úgy is felcsordul. mit Bulau* ha ismerné kö- rülményeinket. míg kibocsátva iiiiicfr. és ha nem győzzük — 's valóban minden & előre látható romra» nem is szívesen adako- zunk— akkor mint szívtelen zsugori harpaxok mutatta- be a" népnek. és melly nek túlpezsgese az emberi életben olly szükséges í( óvakodáson* rendszerint csorbát fit.* melly^ mint a3 mai napon megjelent számú Hírlap3 veaérczikk3 negyedik hasábján ol- vassuk — melly 32*** lap előttünk úgy tűnik elő. hogy ezen hiba a5 mai időknek nem l e g k i s e b b h i b á j a . hogy ez csak véletlen.

a* poteijcirozott romai satut- naliák ktizé**. mintha nekik azt mondanák: °Ti jót de felette rest gyermekek vagytok^ és lássátok. hogy az emberi vagy inkább az «asszonyí" irgalmat felpiszkáló Pesti lapban ó' ifi fényük. de tudom a* néptűi egészen más értelemben vett sorokban a* szerkesztő: akkor tudom Magyaror- szágról azt mondaná: # Wer unter *o tótén Gehorsam- banden> só weniger Ehrfurcht für aUe» Hóhéré^ und 90 groaseffi Hang %nm Mu^^iggang^ wie dermafen in Ungarn 90 allgemein wird7 die Hóhérén ín lffa*se oktte atte Dí$ere~ tíon herabwürdiget. és bajotok keveredni fog* 'sat. *s e* szerint railly nagyon feltartóztatd- lag sőt visszalökoleg hat. nrnit auctoritas. s mis részrűl ismerné Hajmia keverék T népét. kivált ha értésére jutna egy úttal még az is. bajatok- nak ez legfőbb óba. és itt ügy látszik — mert hogy jó éppen az & mondása a 9 „baromias gyönyör mámor. egyébiránt igen hi- . was ér in teinem Wahne be- ginnt" — És hát ha még tudná Bulau: mennyire vagyunk készek minden engedményre. mivel hiszen ő egészen ellenkezőt tanít. hogy nem ezen értelemben fogják tán veum sokan a* szerkesztőnek. ám dolgozzatok többet. mellynek rest indolentiáját olly graphíce festi a most idézett. 238 f 1 ezt tndná Bálán. mér olly szépen fejle- dezett kiképzésünkre. valóban nem igen érthető — mintha tán megint a* syllabizálásnál törtétit volna egy kis rögtön- zés *sat« h Hogy pedig a* népnek némi *s tán nem felette kis fizárnu egyénei nem azoa értelemben veendik a' most érintett sorokat. ugyan mit mondana még akkor.. és ekkép mtlly nagyon visszásán esik. oder weiss wirhlich nicht. és okvetlen kell hatnia min- den efféle tűlhajtásnak nemzeti. jóllehet mint bitorló. und die Armuth dér niedvren Kíassen dér Nachla$8Í<jk£Ít oder dem Geiz dér Beamten oder dér Reiehen torwirft: dér liebt entweder tein Vaterland nitht.

az az. min- den akadályoztatással. kivált ollyas. ám az utolsószor idézett két vezér- 1 czikfc által pedig annyira feleszméitettetik a nép. ki még szívében honija azon méltatlauságot. és mert . miszerint félre ^ szokással». de egyedfii "elidegenít- hetlen jogainak visszaadása. korbéc* (26. és ekkép minden rcuddet 'sat* mert "mi uraim. de csak igazságot ke- resünk ? csak igazságot. mit a' Pesti Hírlap' szer- kesztője olly jószívűleg és egyez t ét 611cg. 239 •sem. hogy neki sem planum tabutaref Bem gratia^ de tán még sza- bad birtok e& gratia sem kell.számú yezérczikkek által pedig — és ha a* most érintett czíkkek helyett másoknak kihu- s^ását parancsolja a* nyájas olvasó. ^prae* scriptiovaU *sat. valami roszul syllabizálri — és ez megesik néha az emberen — falusi doctrinaire. mert megszoktuk. min- dent.gzáin) 'sat. és olly ország- éin be rí keselyű-éles tekiotettleg 14-ik számú lapjában olly szépen előhord: — és ím kész a* leggyönyörűbb. vezcrczikkek által s már olly jó hangulatúvá olly fogeTconynyá tétetett a k nép} a* Birtüktalansági 9-^ számú. legjobb szájiriékbul folyó leczkéitc azt abbul gya- nítom — és tán p&ychologice véve nem egészen hibásan — mert a'jgrffó tortúra (7-* szám) Nyilványosság (S-* Szám) ik Botj W99&Ó. hallják az urak.» mikép csak szóljon tovább. csak igazsá- got *sat. a* P esi Hírlapban szorul szóra előforduló dictio. félre minden akadálylyal. mert mindenikben elég « előre >J készítő anyag van* azt sem bánom — vagy ha meg- elégszik ezekkel is. mellyé t a* nagyok követtek el a s szegény ártatlan pórokon Zemplényben. emberi méltóságába (!) visszahelyeztetése". az Aprócska kény- dík ura ff-hoz szóló 18. minthogy nem szük- ség a' nagy válogatás. mert megszoktuk volt önmagunkról saját erőnkkel nem gondoskodni. 'S ugyanis: „ Pajtások f tudj a t ok-e miért maradtunk ín ind ék korig annyira el9 Azért. mit kaptunk. mások1 kegyelmétfii várni. nem koldulunk.

és ne kíméljük a' kaputost" fsat* 'sat. hiszen a' "tolvaj-szarka » operá- ban is szinte felakasztják a' szarka helyett a7 szegény leányzót— de nálunk rendszerint és általánosan. — milly kegyelmeket várhatnánk illy szűkkeblű ektül 5 és azért ne is kérjünk t ne is Tárjunk kegyelmet senkiiül is. hogy a9 ki magán segítm igyekszik. meg a* két^ három vagy négy oszló pn léglak Vat. 8-fc szám) Js kik minket Mittermayer' «Mtn&chenwürde und Prtf^/^-je daczára nem négy fal közt. mint eh öle rá9 ideje alatt. öroi fényes*} éa kik minden nyiíványosság nél- kül kínfaggatuak (Pesti Hír]. 240 nem jutottunk még el a' gondolatnak azon meleg érzetére. 26-* sz. és azért ne várjunk kegyelmet másoktól. és mind a j két részre nézve olly felette hasznos vége : megint a* sok hiába ontott embervér. *s megint a' sok bot^ bitó. mit ha nem tennének. és kivált nyolczat. nemcsak szemeknek. — míg as drá* mának vége. de nyíiványosan b okozta ínak.) mi ellen egyébiránt alkalmasint protestálnak a* nyílva- nyosságnak — tine qua non — felszentel tjei. de kOssfink frigyet a9 császárral. 's milly kegyel- met várhatnánk is azoktul. vesz- szó'ztetnekj korbácsoltatnak. kilenczet kö- zülünk kisérne egy pandúr. kik minket kényük kedvük szerint az "ütlegvirtuózok* által számlálatlanul veret- nek. holott még az austriai bün- tető törvénykönyvben is világosan benne van 5 hogy illycs- nek a* fogház' falai közt kell történnie (Pesti Hírl. de min- dennek. de mit mi így «syllabizálunk» — kik minket «hegedubc» vonatnak. azt Isten segíti meg. . alkalma sín t keselyű-hosszu- ra nőtt körmeinkkel — jó kormos gyermekek lévén — mindennek neki szöknénk.. bakba huzalnak ? gűsba köttetnek (Pesti Hírlap' 7~dLk szám) 's p e fii g nem ám « ki ve t élként* — mi min- denütt megesik a'világon. mit a* Pesti Hírlap* szerkesztője ugyan nem mond.

és kinek eddi gélé nem tudtam felnyitni szemét. legalább rám nézve. ha éppen kedvünk csosszanna* más czikkekbea is ne c&ipkednénk — egyenesen az e* pillanatban utolsó 32-ik? és az ezzel szorosb kapcsolat- ban levő 14-*^ számú vezérczikkek1 mezej^re^ minthogy ezekben még inkább kitűnik azon általános *detendo&* és ^delendas^-féle thenia. és nem tudom > millyféle és honnan jövő. « Vontra ri &ju& ta A1 32-** számú lap' vezércikkében. annak én legalább nem bírom felnyitni soha is* vagy legalább ez egyszer nem.blatt* bán meg- jelent ^Xenien^ egy kis taglalására is. betíík alatt a* *Pesther Tage. miután az agi- tatío. melly el mész ül e- mény mint igazi istcná Irtás valóban soha nem jöhetett volna illőbb időben szőnyegre. de ma- laszttcli ihletén után — oh bár érkezett volna ez atár- 16 . ha nem is az egész álla- dalomra. ntelly a' Pesti Hírlap' szer- kesztőjének ír a ti b ül — ha körmöt hanggal lehetne Össze* hasonlítani — ^ex ungve íeonem ^-ként kíhangzík. Halad azonban az idő. mi kép itt ott. vastagszik a* könyv . És hasz- náljuk ez alkalmat egyszersmind a' néhány nappal ezelőtt annyira a tempo^ mintha * meghagyás* után készült vol- na G* T. áiscussio és cselekvés* stádiumait fejtegeti a' szer* kész t ó. minthogy felette sókat k&nnyítend annak megmutatásán ? mikép ba nálunk a* sem jój az ft innen yy még roszabb. és azért lépjünk berekesztésül — de ezért nem ígérjük.

de sokra nézve még is már ott vagyunk". azon kapocs. miben — t* U hogy az agítationak stádiumán már túl vagyunk — tö- kéleteseit kezet fogok vele \ végre miután eddigelé job- badán «érzelmi táplálékkal^ jobbadán csak *szívese- inegékkel* tartatánk jól. soha nem leltet az értelem elég nagy* A' kár csak az. mikor azokat fiestó. af harma- dik stádiumon pedig néni mindenre nézve vagyunk még. tudom — tán csekély személyem is fel- tűnt emlékezetében. t. hogy miután mesterileg festi a' szerkesztő a* mostani magyar közönség* némi árnyéklatit. és végkép a* felpap- rikázott. sót augyalilag is szólva. tá- vul ettiil. mellyen. és abban látszik megállapodni. de csak előbb — ezt mondja: ^minden fő kérdésekben a% ehó stádiumon—az ágit átlónak stádiumán— mar alkalmasint egészen túl vagyunk". a' 32-** számú lap* 3-Jík hasáb- ján. fdborsozott raezőriil af hidegvérü discussio' me- zejére jutunk — miután mondom. ezen felette örvendetes. hála az égnek. tán vala- hára megtörténik af bekanyarulás. minthogy az ih- letés alkalma sínt az tí a l ka l ni a s i ti t" helyett "egészen » -t sugalt. mert íni ez azon kapocs. ^kik az agitatio* korában magokat tzabadelföü javífonafe mllottá/t. a* szerkesztő valódi oraculumként vagy ülye&nek súgta után szól. i*af diseussio' stádiumának vagyunk derekán. mert emberileg. és azok mellett. és legalább előttem felette * váratlan* sorokat olvassuk. az alkalma- sin tót azért valék bátor kitunőbb betűkkel szabad sajtó alá bocsátót. 243 Tiomifln Is. rfte da kommen solten" — *s P^áíg sok illy * kíváncsi * van. de csak egy kis szibrácskájában is csorbítni kivánnók. '# a' . „Az értelem' világa ollyan mint a? n&p^ a%t nem lehet olajlampaként egy fordítással m^ s t lobogtatni^ majd lefojtani vagy éppen el is oltani tet~ trésünk *%&rinl^ És Isten mentsen f hogy az é r t e l e m ' n a p j á t . „die d&r Dinge harren. „hogymost a'második stádiumnak.

jóllehet illy emelés felette magas. and ihaf* t/iepoin^ minthogy legalább mechamcában. azaz. csak az kár mondom. illy fenhéjázónak látszó módon. ha a' Pesti Hírlap' szerkesztőjéhez fordulva. i. korántsem szédített el. ekő lép- tedben felkarolnak" — és magátul értetődik: "hordanak a' hová akarnakw. meg mikor azokat ábrázolgatja „ Átír ft Aaí tpeci&tttatt títetek ki czétut magoknak^ *sak. 249 *»* (/> di$cw*io* korában vittzatxmutnak" 'satt. hogy azon imént idézett sententiát. ha ő a' Nemzet előtt. vagy — mondjuk ki tartózkodás és minden tétova nél- kül — mintha egyenesen hozzám így szólna — és azt tán senki szerényteleuségnek nem tartja. ha ti i* a* szerkesztő végkép az « érzelmek» üstökös csillaga helyett * az értelem » végre mindennek parancsoló napját tűntet* né fel magyar egujjkOu. ée jobbára engeinet illetőleg. „az értelem* világát nem olthatni elemin t olajlámpát" *sat* éppen nem azon értelemben vette a* szerkesztő. mikép t. mi azonban. vagy mit is mondok: Pest vármegye* 1840 Novem- ber 19-*1 közgyűlésén a' «legnagyobb magyarrá* engem fel nem emel. a' felkaroló visz és nem a' felkarolt Jsat» — „ha volna — és az tán Te* volnál— ki túlságos ünhitt* tégben a* vilagkereket (!!!) — tán csak nem a' Pesti Hírláp* szerkesztője által forgatott kereket—megafe&sz 16* . annyira örülnék. De ő körülbelül olly értelem- ben adja sententiáját. mintha a'velem egy nézetüekhez. sőt rendkivülileg éreztete velem: becsületes szándékomon kívül milly felette #pi- czike» vagyok — mintha egyenesen így szólna hozzám: Te riasztottad fel a* nemzetet (!) halálos álmából. magyarázgatom mondásat. melly értelemnek annyira örülök én. mit valóban nem is tennék. Te gynjtád meg a' haladás7 fáklyáját. miért akarsz tehát megállni (?) *s miért ellenzcd Te azokat irigy szukkeblfi- 6éggel5 kik — ós most a ? lá-ik vezérelikk* 2-ík hasábjára megyek át — „bízodalommal feléd fordulva.

hiszen JítOdik kerékre sehol nincs szükség — &* nekik tetszik. i. i." JS most menjünk megint a* 32-^ lap* általános értelmére. illyes körül hiába ne pazaroljad erődet. tökéletes Mepergésig* — vele- tek. inert az ollyan. mellyben a' szerkesztő a* fenérintett. a* megkezdett munkát bevégezni . mérsékelni vagy irányozni akarni. ha nektek tetszik. ha kell« — ha t. ha volna Hlyen de Ais&en mi erősen his%a%üfc? hogy nincs. — Á^* mi más szavakkal körülbelül ez. Mi szívesen azon ámításban akarunk Titeket hagyni. általatok. mint a* nap s mellyet nem lehet olajlámpaként egy for- dítással most lobogtatni y majd lefojtani. nélkülük sőt eUenök^ ha üell. ha ellenben etóg kö- vetkezetlenek vagytok. mellyet Nektek szántunk. fs melly igen nagyon emlékezetbe hozza az egykori boldogemlékezetű Dózsa* féle diadali járadaíomnak kezdetét. Í. többé el nem olt- ható nap kftrülti mondását nyújtja* *s ugyanis „Ne tö- rekedjél eimek okáért — azaz én ne törekedjem — azon világot. a* merre mi akarjuk — és ekkép ba az ország' hasznára és a1 nemzet* dicsőségére ezen valóban férfiúhoz illő gyönyörű szerepet. mellyet gyujtál. t. vagy éppen el is oltani tetszésünk szerint *sat. 244 a*j0£nn(???) haladásnak^ mettyee kormányb&lcseség (???) íeor* szüksége (?) parancsol*. el akarjátok fogadni: ám akkor «veletek és általatok». nemzeti lelkesedés (!!!) intéz. vagy nélkületek sőt ellenetek is. * fejetekre nőtt a* gon- dolat cs a* kor f mellynek kegyelem nem kell (!í) mint- hogy az csak jogot és igazságot követel (!!!) és azért — 's most ugorjunk megint a? 14-^ vezérczikk' 2-ik ha- sábja sorainak: értelmére egy kissé vissza— menjen az egész míg megy— t. azon értelemre át. utjÁi állam akarná. nektek nem kell. hogy vezetőink vagy- tok — mindaddig t* L míg arrafelé nyomultok. Ha van e9 nemzetnek rm- deUeté&e — van pedig — ezt minden esetre jó tudni — ás bizonyára teljesülni fog velők és általaié (?) — miért általuk.

Xemen-jében. melly in- neni extréme-inek prototypusát viszont legszebb világá- ban leljük G* T. éri azt kit ér. mint bizonyos magyar eníhusiasták' lobogói felírása. és mellyet Ti tüzeltetek fel. vagy legalább annak meggyújtásához járult? annak az általá- nos lobba menést is el kell tűrnie. ineüy azelőtt jéghideg vala. és csak aztán közvetve a j scyllának ormára^ midőn a' másik extrém^ ennél tán practieusabb ? *s maga hasznát jobban értő. és mi nem egyéb. kik azt hiszik. már testestül lelkestől cladá magát a* kormánynak. ket- tépattanásig mindegyre nem tüzelni: akkor ^nélkületek**. vagy ha nem hiszik is. L soknak nézeteként — a* meggyujtott vi- lágot mérsékelni. hogy az. gyújt mit gyújt. bármilly érett férfiú. hogy lássa a* . sőt « ellenetek' is!» És ím előttünk prototypusa azon fftálénak. mások- kal hitetik el. sőt egyenesen a' rósz léleknek. és ki azt nem teszi* vagy «szűkkeblű* vagy fthy- pocrita»* így hangzik a1 tftúl»-párt* okoskodása. mint a* kézből hajított ko ? esik hová esik. ki feltétlen velük nem tart. és ekfcép ki azt meggyujtá. mintta e' közt. azon katlant. só't még. vagy legalább &elhitetni akarják*. mefly szerint — t. mint valami felette üdvösségest. *s feltétlen mindén hó- bőrtokban nem osztozik. vagy hogy világosabb legyek. éppen bizony. melly *iiinen»-uek. és «jáinborságuk*> vagy inkább * éretlewségüka közt «férfiúnak» nem volna egyéb választása- És az egyik extrémé^ melíy legelsőben is charyb- dísbe vezeti a' magyar nemzeti gályát. irányzatú nem lehet. é» aaéit. mert az ollyas. 245 nem akarni. vagy máskép mondva. mellybül aztán uj díszben tünend fel a* hazai test — mert „H faut saigner de temp* á autr& le génre humain" ia) még elómozdítui is szent köteles- ség. *s bármilly jeleit adta legyen is hazafiságáíiak 's hajtatUm jellemé- nek. minden keringés nélkül egyenesen tart a* scylJának.

mint a* mennyit G* T* 45 dystichonjaiban fel- hord. vagy jobban mondva í£ mos- tam szökéseinkhez* képest több igazat. És ezt jó számolásüag » valóban jó tapintatilag cselekszí. kiket ért nyájas {£. — a9 le$öbh hazafiakat'. de azt tnoiiffják. miként sokan 6t vagy boldogságának kifejtésében túl-hajtant. hogy bizonyos Pest-városi kfivet felette jó hazafi. — mindig visszatartani sót rántani töre- kednek : ám fordítsuk figyelmünket G. csakhogy valamint as Festi lapban. mert ha annyi **prosát» és olly kevés *poe- sist*>. a' «tií]». T*. mint a' mennyit Xeriien-jébeii iiyujtj prosában nyúj- tana. T. vagy azon elcmtul. aligha a* nagyobb szám. Á t . nálunk. . hogy mostam állásunklioz. i. 246 szegény magyar. a' «ve rés fonál* tűnik mindenütt elő: úgy itt viszont — a'Xenien-t tírtem — níintleuűjinen az «ionén »y és a9 rnunicípalis autonómia helyett mindennonen a' mimicipium nélküli autocratia. sőt egy cseppet sem vonakodom itt egyenesen kijelenteni. jóllehet nem éppen mondhatni: giHheí tisztaságuakban. mellybcn egyedfii lehet boldog — nemzeti és alkotmányos felvi- rágzásától t. bizonyos fl fekete-sárga fonál» bújik ki. legalább náhtnk — a1 pro- sának legvastagabb bőseit kivéve — igen is nagyon pro- saicusuak nem találná. tdbb lettdolgot. több tanulságosat egy lapra Összesaráglyázva .L a* fícsupa anyagit»> távul ettül. de versekben adja elő mondókáját a' szerző. alig ol- vashatni .-uek olly alkal- mas idolén nyújtott positiv verseire* Versekben. Nem becsmérlem én azonban a* bizonyos jó czélbul nyúj- tott «prosát» t. „ Kérde%%ed — úgymond Xenieji Nro* 7. hot ar törzsök csak azt termi nektek^ tní a* földnek^ a* fa nemének é* a% éghajlat- nak megfelel^ de e%t hőségben termi és díszben (Xenien Nro* 10) de így elősegíti as prósát aT fellongzo költészet. a' legfőbb^ af Icgbuzgóbb kiaháták&t — nem tudjuk tisztán. melly szinte dós a* legtalpra-esettebbekben.

most midőn az az ember. melly planéta létére fényt sugározhatna. *$ bár volna Magyarország' lakosa „csupa munkás^ békeszerető és szót fogadó nép. T. és nem mindenki által engedi kön- nyen * befogatni száját» mikép népesítik meg a* falut. és ha emlékezetem egészen ineg nem csal. 24? éles hanggal ta bír. ki- oek pénze van — és az az okos. midőn tévedőleg azt gondolta — miben több másokkal közös. meg őt te- kintve de éppen nem vakultam el. i. — Xemen Nro 6 — hogy ^nem tok&rék~pénztárok. a' mindenünnen kibújó fekete-sárga fonál. melly azt senki nem vesri észre. bár vinné is azért a* " mind ezen felette alkalmatlao magyar enthusia&tákat — de Inszen minden magyar: enthu&iasta — kik minden bajainknak okai. kinek van — t. nem kevéssé fáj t mert hiszen egykor. lóversenyek^ easínoff — és itt szegény fejemet sújtja ? mi. nem szédültem. mint ezt a' keblében fel- fogott szurouyok tették halhatatlanná. az okos ember mai időben paszta képzelet után fog va- dászni. nem azért fáj pedig . majd bizony. ki a7 hivatalos. melly a* vesék' legeirejtettebb redőíben — fs vannak Tannak. kik eló'tt némi emberek* veséi egészen tárva állnak — körülbelül illy féle themát rejt: Nemzetiség! ssaép szó^ larifari. mint magát oapsugárzó krokodil. és még jókor #fordult* — én volnék azon nap. megvallom. és ki parancsoló székben íd. melly ét újra megalapünak — errichteo — és megváltják a* honi nyele minden tiszteletének daczéra^ németeket t?a- munkás békeszerető &* nép «**). úgy o engem t5 versei által emelt felhőkbe. nagy Win- kelríeddel hasonlítván egybe. előttünk az illy praeticusok* politikai hitvallása és rejtett szíwágya. magamat tekintve." Professorilíig elő is hoz^a azért G. mit azon- ban különös jó taptntatánál fogva csak szaporán észre- vett. És lm. ) melly ékben azonban hála az ég. felém gravitált.

a* positivitasnak olly annyira lépnek mezejére. de az fáj szívemnek annyira. kik telt a* leguemesb vágyakkal. az rajta sokkal több jót követ el? mint az. mint legalább én tapasztaltam eddígelé. hogy olly kevéssé feleltem meg várakozásának. *s úgy s z ó l v á n s a j á t Ö s z t ö n e után — pedig tán ez . vagy mert ő most rá nézve bizonyosan czélszeríiebb nap felé gravitál. egy puszta parancs után. milly jószívüleg kívánjon is illyest dicsőteljes em- lékezetű Henry IV. legalább j ó k c d v ű l e g . mi kép őket tán ^vers- csinálásaikon kívül» minden költészet elhagyja. ki még a* kész sültet rakná is asztalára^ miután munka az emberi meg^ elégedésnek egyik legfőbb alapja. báraúlly nagy energiával pa- rancsoljon is illyest bár a* legnagyobb városi tanácsnok is. ha ezen gyönyörű 's felette jóízű kívánat mellé iiem ragaszt niég valami egyebeket is Henry IV. 's tudja Isten mikép. mintha verseit súileném. holott azon férfiú> kit én tartok férfiúnak. de ugyan költészeti eledel nélkül sem létezhetik — nem takarék-pénztárok. csakhogy tán egy kissé túlköltés zctileg ind ül van meg az élet3 pályáján. ügy. saját tű&htílyeife* megalapítói legjobban alapítják meg a? kozbirodalmaL^ lcj( És ezen Nro 6. prosai nélkül sem. és még inkább fáj az ? és ez tudja Isten. Tegyétek v£ munkássá: és gazdaggá és szerenc&é&sé teszitek őt. minden tréfán kívül valóban nagyon fáj — mert illyes honunk* rothadási symptomáihoz tartozik — hogy ő is azon némi magyarországiaknak egyike. felette sofc practicus nézetet fogtál magában. 248 sújtott fejem. lóversenyek^ cayinok^ hírlapok—-Úgy- mond —javítják az ország* állását} nem Hlye s ék teszik af népet megelégedetté. ki a* népet munkássá teszi. kihez felemelt. mert valóban. csakhogy valamint nem támad tyuk minden szegény ember' fazekában rög- tön. t a r t ó s a n . Pál apo&tolilag rögtön. sem igen lesz. sz. oUy nagyon maradtam költészeti hősén Innen.

ezt megelőző egybepontosítás. de haszonhajtással is muiikálódni kívánunk3 melly tér- nek elkészítése egyébiránt természetesen egészen más országgazdasági elvek szerint történhetik s mint ha va- laki csak önmagáé s kának törekednék megvetni ágyacs- káj át H mint lia a* nemzet* feldicsőítéséhez járulása he- ly cttj valaki csak saját személyét felemelőleg topren- kednék felmászni az uborkafácskára* Hogy azonban casi- nok. ezt megelőző elmesurlódás. meg néni boronáltatik. mellyen a közjóért nemcsak parancsolással. és annál kevesebbé aránylag olly p i ez ínyek* pezder ke elesei. de még azon hiába való takarékpénz- tárok is ollyas előzményekhez tartoznának. biztos bírtok. gyom túl — és annál több gyomot táplál a* fő W minél jobb. T. mi a* nép* ben azon szellemi szinte sz* Páli. ezt megelőző jó törvény. de az érintettnél sak- kal dicsőbb. hogy egy rest. raellyck af népet pa- rancs és fenyíték nélkül munkássá *s ekkép gazdaggá. a* millyenek például: szabad. mit Magyarországban untig tapasztalunk — ki nem tisztitatik 'sat* míkép még József császár' energiája sem szül elokészitmények nél- kül sikert. és ekkép — mint G. 249 f volna a* szegnek feje — igen munkás a nép. lóversenyek. mint a' mi Ily én ék mi vagyunk. ha még 1 valami egyéb nem ragasztatik a parancshoz. ezt megelőző kedvessé tétele a9 hazának és bizonyos helyeknek *sat. melly fordulat azonban. mondja — szerencséssé is tennék: . éppen olly kevéssé megyén bizonyos elokészitniények nélkül végbe. habár rögtön tán nem is olly hasznos for- dulatot megtegye. ha egy kissé el nem készítgetjük elolegesen j azon tért. habár még városi tanácsnokok és egyszersmind poéták is vagyunk. mint búza sem igen terem bár a* legjobb földben is. tanya állati testbül. ha a z eddigi világtapasztalás nem hazudik. minthogy nem felsőbb parancsok' kifolyásai. kiképzett lelkes ember legyen. ha ez elolegesen fel nem szán- tatik.

T. jóllehet sok enthusiasták azon édes altatásban élnek. 10. f ki igen fogékony vagyok a szentirás szerint akárkitől is elfogadni a'jó tanácsot. *s mi több. mintha azok a9 nagy egész- hez és ennek kifejtéséhez. mint- hogy azt olvasom a* Xeníen Nro* 8. Ás ha — mi- ként G. és még akkor is szintolly tökéletesen és őszintén osztaná. kivált ha gyakoroltatik. az önmegelégedes* bizonyos kéjér- aésévcl még ekkép is elmélkedni: ^Bér tenne nemzeti méhkasunkban mindenki ereje szerint csak amjyit. melly tan felette gyönyörű. 250 azt nem vagyunk elég arczátlanok erosítni akarni — tá VB! ettől. habár a* tanácsadó maga nem cselekszik is szerinte — hogy: „ távul legyen az erőszak^ é* mindene fe előtt a* létektimereten gyakorlott kínos errf- #££i*3 ) és ekkép természetszerűit a* politika-vallás kö~ 1T rfilti lélekismereten gyakorlott erőszak is. 3-^ versében — ín. *s mintha a* takarék-pénztá- rok igen nagyon segítnék a'munkás takarékosság*szelle- f mét a népben elő. Xenien Nro. Labor a* pangás* központjábul venné 3 is eredetét a takarék . melly köz dicsőség után mi sovárgunk — korántsem tartók valami nagy előzményeknek: azért megvaltjuk. 2-tk verse1 végén felette gra- phice. még is azon édes illusioban vaiánk. melly én thasia sinust szegény fejem is tö- kéletesen osztja. bár . valóban szinte nyulat fekvésébűi ugratófcént mond- ja— nem hordo%tatih fényeién egyedül a?—magát olly sok- szor nemcsak gyanússá? de néha felette nevetségessé is tevő — sxájbanS*' lö) Jóllehet azonban a9 most érintett és egyéb kis válla- latinkat mi — hazánk3 egykori dicsőségét tekintve. mintha a'casinok és lóversenyek csak hoztak volna c e Sy gy garast a'nép közé. scíi — én legalább. egy egy kis téglácskaként tán még is járulhatnának. 3-* verg ") — még olly hiú ás olly balgatag is valék.pénztárok' életbe hozása. és mi tagadás benne — dőlő gí a Ián u n a l m i m b a n — Xeuien Nro 12.

hogy bár kínosan* de tökéletesen felnyitá szemeinkéi. ha nem rögtön is. gőzmalom. versenyek. meg- valtjuk. mellyékkel gazdagító a* hont. ekkoráig bennünk nem kevés botrányt szült — miért nem járult G* T* pesti polgár. a* halhatatlanság' azon repkényét is füze érdemteljes pol* gár-halántéki körfii — miért mar áldja őt a' jelenkor. pesti kikötő. mivel ő mindezeket egyedfii nyavalgó képzelet9 szüle- menyinek. 's mennyivel édesb az. 251 vinne kiki tiszta lelküleg. ha többet nem. ügy a'fel- ébredésnek iá ideje. kit tisztelet Ulet hogy több közvet- len munkát szerzett ugyan a* népnek G. vagy oda fent szúrtak szemet. sót ezek. pesti tanácsnok. egyedül hiú viszketegek* nek tartá3 mik ép inkább magasb *& tisztább s p ha e rák- ban gyakorid is talentumait hol nagy uzsorával költé azokat. '$ így Ifin. elvégre már most azt is felfoghatjuk — mi. mert számtalan versei? parancsai és közhasznú intézkedései mellett. melly eló'tt ismeretes ez. csak ügy mint gyenge vállam. oh vajmi más sze- repet játszana Európa* színpadán a' keleti raj! mint ha egyedül nemzeti költészet nélküli versekben ülnstrál- tatoék és íráayoztatnék léte*» Megvan azonban valamint az álomnak. mirül goníom nekem lesz. T* Xenien-je ál tált és most mi- dőli látjuk. ha véletlenül népszerűtlenek valának. annál kí- nosb ez. milly kevés haszonhajtással éltük le napja- inkat. de egykor bizonyosan^ más fényben ragyogna. mert tisz- telet annak. G. őbenne Derének tökéletes ér- telmét miért lelek olly állhatatosán? Csak azon okbul. magyar hóbortoknak. egy egy kis mákszemet a' haza* felerősítésére. T„ mint akár- . gőzhajók. *& Illyésekhez soha is. casinok. sem ez álló híd. és a' jó (!) utbul kikalandozókat olly orthodox senten- tíakkal sújtó létére: soha de egy mákszemmel is sem takarék^pénztárok. tán aztán. és miért őt még inkábfc áldani fogja a1 jövő kor.

és néha néha indíscret negéd* jűkben belőlük ínég a* kevesebbé mély belátásnak' szá- mára is teljes világban kifakad > míg t. T-t. jó volna egy kissé kímélni. miat van anibítioí szomjuk. nem egy. vajmi áhitatos képpel tudnak haj- longanií habár az emberismerő észreveszi is. i* * Semmik*. 4~lk verseként „Igen is gyantis a* Ti ha- talmas k i a b á l g a t á s t o k " S1 )ha mondom. hogy az által gazdagabbá és szeren- csésebbé is tette volna azt.ik yersében 20) gúnyol. majd csúszhatna *s mász- hatna a* porban kis fejedelmi székük előtt. hogy *s tán csak azon városiak" kincseit nevelje. hogy minden hihetó'&ég' ellenére többször igen mint nem. mennyire kaczag belsejük. mert máskép a*Xeni- en Nro 9. rögtön C betubül a* pompás D betű imposant formáját öltik azonban. g^diit £B ^. kit legalább azoknak. ha volna velük dolga. de ha ritka volna is* azért mindig felette sajnos tapasztalás valóban azt mutatja. ha már * valamik*. kivált hit és politikai vallásban tólüfc böző. és kik bókolás-* bán nagy mesterek. kik szinte semmire sem adóznak — és itt felhívom G. kiket Xenien-je Nro 11. t* i* némellyek. gyűlölt nemes illyféle keüemek* megvásárlása végett nem szeret igen mélyen nyúlni zsebébe. éppen azok lesznek a* legnagyobb lármázok és önkén ykedők. tán míg még nem azok. ugyan adózott-e már valamire éltében egy garast is? — Ae vajmi szívesén beszedik a' *do i*í des* tb e máján ma- gokra nézve az a-dó-t. mint azok. *S a1 nem ritka. midőn minden esetre százszor nagyobban nevelte a' városi port. kik éppen azzá kívánnának lenni. miszerint tán raegbo- csátható. vagy általán Téve javította legyen az ország fővárosának és így az országnak lé* tét. ha a* szegény nemes. magukra y fs volna csak annyi hatalmuk. a*szegény irigylett. sőt ül. 252 ki más j de kétlem. éppen azok- bul válnak a'legcsinosb kis despoták» ha egyszer rájuk .

vagy ha igen: magokat mindig elég szaporán össze is bírják szedni iámét. — Sokan azt vetik szememre í mintha mind szavaim-mind irataimmal igen is sokat forgolódnám saját drágalátos személyem körül. 's nem volna jól nevelthez vagy legalább Uly kflvetelésael járóhoz egy cseppet is illó'. de ebben felette dicséretes példaként elől is jár — miért nem is nmlaszthatám el ez alkalommal kötelességem szerint. közbevetőleg nagy érde- meit egy kissé kitüntetni — valóban igen következetes mondom? míkép G* T. ki nemcsak hiszi — Xenien Nro 6. raihezképest míg helye D kívü- liek * a' legnagyobb szelídség* szerepét 18 játszák állha- tatosán. mellyberi mi magyarok igen nagyon szenvedünk^ és ekkép bizonyosan szenvedek én is. mint választott pesti polgár. <4 leginkább botránkoztat. 4-* vers — hogy a' B a j á t t ű z h e l y é n e k megalapítója leg- inkább m e g a l a p í t j a a* k ö z b i r o d a l m a t . tst azonban egyedül a' napnak hirdetne. ne nehexteft tehát^ ha mott éget é$ megperzsel **) ----- -r_ *S most legyen szabad egy félréugrást tennem. azon fatális nyavalyára. 253 kerül a' sor. mint- hogy habár nem választásUag i^ de magyar vagyok. T. «VILÁG* vato a'jelszé. csekély fejemet még erősebben sujtdlag — Xenien Nro 12 — ím ezeket hozza elő: előidétá a? mélybül a1 lelkeket a* mtré*% de fékezni azokat rendszerint nem btr erővel: & igy opponál gyakran Némi* csupa dologtalan unal&mbul — az ember azt gondolná. misze- rint G. "uDdlombuI* inkább verse- ket csioál az ember — é* axtán igen bámul a' *%&pora tiieeren. És igaz: illyes rendszerint nagy hiúságra mutat. ha L L magokra! néha el nem felejtkeznek. mikor még soron kfintiek. Igéü következetes e* nézeteknél fogva tehát. mi nem volna szerény. 's . De ezzel saját személyemnek tartozom. kiket ülyes.

mindig minden hiúság-keverék nélküli is. vak hevében még az intelligemia* sajátát is megtámadja. belőlem legalább. utána rivaig több más hírlap is — *s igazi Döbrögi szellem- beo mint rablókat állítja pelengérre. jóllehet igen óvakodom töle? meöynek be- folyásánál fogva egy kissé túl szoktuk becsülni magun- kat mi magyarföldiek. melly f el ma- gasztalt bnzgós%ában. mint mikor hírlapja Sí-** számában olly irgalmatlanul snjtja Egressyt és még azon édes hiszemben. és éljen a* száraz szenvedelem nélküli discussio. *$ . melly legszentebb. vagy is prosaban mondva. mi minden nem történik ne- dlk vedben. éljen a* szerénység. minthogy ahhoz fárad- ság és munka után többé kevesebbé a9 legszegényebb legény is juthat^ *s melly legszebb tulajdont. mivel «ez a' színpadi martyr űr vele. noha mások által el nem zárt — igaz — de alkalmasint önként sokszor elzárt négy falak és sok stúdium után kiképzett talentumaikat. 254 mivel az vagyok.lapjában a* szerencsétlen magyar szíuésssekben támadja meg — mit mint hallom. mellynek stádiuma a* Pesti Hírlap' szerkesztője által olly bölcsen és olly utánzásra méltálag ki tón tűzve. hogy igen sze- rény — t. melly mint tapasztaljuk. hogy valamint £* Pesti Hírlap9 szerkesztője azon altatásban van — mit sehol sem tüntet elő olly kézzel foghatólag. ép- pen vele s z e m k ö z t mer i l l y h a n g o n s z ó l a n i * — lásd nyájas olvasó ezen valóban felette nevezetes elucu- bratiot. i. ő maga a* sújtó — sújtja pedig Egrcssyt azért. az értelmi 3 ? kiképzettseget a Pesti lap* szerkesztője a haza* nevé- ben — oh szegény haza. 's valljon miért? mert olly drágára tartják. 's mennyi megy rovásodra — 19. és éljen mindenek felett azon fellengős reformátor! szellem. azon sajátot. soha más nem is le&z* Én is alkalmasint sinlek tebát ezen csúnya nyavalyában. jót állok. de éppen nem csudái kő zöm rajta. és így meglehet.

mint éppen rám. holott meglehet* hogy senkire nem gon- dolt kevesebbé.bizonyod taxáért mint béresek nem akarnak beállani* Vagy a* talentumokat is nivellálni akarja a'szerkesztő? ki. L Te indítottal! meg a* mozgonyt. hogy a* Pesti Hírlap* szerkesztője azon íUusiobaö van. és így tán a* körül is csak önkecsegtető Ulusioban vagyok. pedig tán azt hiszi. és ugyan is ha nem mondja a' Pesti Hírlap9 szerkesz- tője: «Te Sz. rögtön megint azok ellen rét papirosra fel- rázó pbilippikát. nagy színpadán játszott szerepe. ha szabott árok. é» . így szólván fejedelmi szerep volna azon kis Bfcolga-cső port szerepekhez képest. mintha a* f?«Jfc- merő AőWx#? a? dűlogtalan maga-unt opponens által cse- kély sEemélyemetj és a1 nagy betűkkel kitűzött «VILÁG" által pennámbul folyt olajmécsec^kémct akarta volna Wiukelriedileg érinteni G. tudom. annyira fénylik már felmagasztalt fejére a' fejedelmi nap' sugara. ezentúl is még többször és még hosszasabban csekély Személyemmel a1 nyájas olvasónak terhére ne legyek.. T. tariffák és czéhek ellen ragad tol* lat. *s ugyancsak mint a' német mondja. G* T. hogy a'Pesti Hírlap1 szerkesa^ tóje engem forgatott eszében. illy középkor -gondolta békók és bilincsek közt tartani merészük — valamiül mondom. mikép a* haza. mellyekbe a* sors Egressyvel együtt számtalan más kis nuIlitásokat hely- zett. kik a' hazát. nem mu- laszthatom elj hogy valamint már eddig untig tettem. holott szintén úgy meg* lehet. hogy az ő szenvedései a' hazáért olly nagyok Tálának. Kin Wort GÍI $einer Zeit ivarét úgy tán én is azon tllusioban vagyok. mikép a* fi w velejébfil pattant Minerva 's ennek versek által kibo- csátott szava nagy súly. midőn 32-^ és 14-dik vc- ^érczikkeit írá. Legyen a* dolog egyébiránt akármiként. hogy neki sem volt esze-ágacskájában is csekély- segecsfcém. hihető.

miért nem ülök az érzelmek' táto&ára fs miért nem vezetem a* szittya fajt a3 magyarnak már Bessc is kereste de nem találta — pénzemet vitte ?& vissza nem adta. 's szintúgy van még számtalanabb jóakaró. ha mint ügy szólván két oldalrul vádolt dzlinquens. ha illy és kis műtétei botrány jiélkül történhet- nék. 256 ckkép csak hajtsad tovább is». vagy inkább tőlem igen savanyú képpel el- fordulván. i Ily és t mond. szűkkeblű oligarchá- nakj csak színlelt szabiidé Imiinek. hypocrytáuak nyilat- koztatva megint más rcszrulj 's ma holnap. édes-örömest.. ki tudja — mert Vappvtit víent én mangeant — nagyobb világosság megszokása végett tán még egy kissé valami lámpácská- lioz is felvonva. nem vcendi tán senki is rósz néven ^ és részemrül szerény tel enségnek. vagy legalább in effigie fellépek is? hogy raegme- nekedjem azon jó szív gondolta — de hisaen a' szív nem gondolhat. rósz hazafinak. — illy körülmények közt mondom. én is a* bécsi zsemlét. — *s illy körülmények közt iibenti&sime felfüggesztve egy részrul. korholva viszont a' veres foiialasoktul. de azért nevemet szabad sajtó alá bocsátotta — hónába. mentségeim közt néha ín per- sona. korholva a* felette . ki hozzám fordulván. hol ligy szólván — mint a1 szegény uj magyarral volt az eset. még is a* fő szerepet ő játszá — saját bőröm körül fo- rog a* kérdés. bizonyosan van sok más JÓ barát ^ ki engem illy magasra állítván. ha G* T* nem monrlja: «Kár volt vakmerőén világot gyújtani.sárga fonalasokig miért nem ettem megelégedve és csendesen mint ők. de althoz gyengécskék vagyunk. az egyene- sen csak a'Te munkád*! —Nem mulaszthatom el ennél- fogva. és ekkép ha most minden zavarban Tnegy. mellyben sok any- njira igazságo^ é» még inkább jól nevelt olly igen szí- . megint azt mondja. ki bizonyos alkalommal 3 noha a' legkisebb vala. most per se visz- sza szeretnők tartani azt. tehát súgta — dilemmáim).

akkor megint e* szavak esnek ki a' jó nevelést követelő. hanem ft mellyet mini tűH» mind ^mnení* ragasztott rám egyen- lőleg. ? Aha!—úgymond felette mély felfogást áruló képpel — rosa a* lélekismer e te? bá- mészkodik. akkor: . elismeri tehát bűnét. 257 vesén szeretne mindig tartant* 'S ugyanisi ha vádlott sze- mélyemet nem védem. tán mert idó'sb mint sok más. *s ugjTanis: a'jószívfi ^túli** azért) hogy kicsapongasainak — mellyeket^ luiut állítja. mér- sékelni nem volna mindenkire (!) nézve hasznos — alap- jául személyemet mutassa be a' hazának. megijedt a' mozgalmon. nem mer válaszolni. é* annál inkább ? mivel tulajdonkép nincs rólam sző. és széttépe te- ftcmmel — de tán csak nem a' keselyű-körmökre kinyúló ujjakkal! széttépetésemmel — fenyeget. „Ej be szemtelen hhí ember ezen $z* I*. jólleliet kctféle oktml. és ék kép lígy szólván egye- díil csak csőimé vagyok a* dolognak. mert hiszen én semmit nem indítottam meg. a*még jobb szívíi **inneni* p^^ig azért ragasztja rám a' hazai baják4 czí- 17 . de én csak. mintha bizony sokat nyomna. vagy függetlenebb. és elckep nagy udvarisággal ránczba szedett szájbul. mit ha elis- merni vonakodom. ha pedig védelmemre kelek. "vagy tán hibátlanabbal mondva. egye- • dűl alakot adtam a* köz sejtésnek r egyedül szavat a' sokakban levő gondola tnak. vagy mert más nem tette. szerénység* megsértése néí* fcül. nem mérsékelhetni. és nagy bölcsen hallgat* pedig ő mindennek oka**. néha saját kis személyemet a* beszédbe szőni. és ő volna valami nevezetesbnek oka!" — *S kérdem őszintén. sem nem adok. mindig magárul szol. melly czí m e t egyéb- iránt szintén nem én magam adtam magamnak. és illy imputatíot indignattoval lökök vissza f gyáva következetlenséggel vári öl. sem semmit nem tartandok fo! 5 sem semminek irányt sem nem adtam. nincs-e így ? vagy tán máskép van? Legyen tehát szabad.

még egy utolsó ki* kíserletet teheséeo. 158 mét nagylelkűiig. illy körülmények tehát. hofy a1 negfay magyarnak tgykori Kft0p«r Bauaer-fék vakart. de egészen ellen- kexőleg: ctngem lebilÍMHelfit# ^ mozgalmink* By*v*Jygó» fcmövégeit rám keimi *karó *jó«zívüsegböl* aaemélyem némileg a* köz űgygyel azouosítva lön. általa* nos közbirodalmi astímUatioU : Hly körülmények ktizt. hol *$ mint látjuk. de h* Un nem Tolna még késő. • • . még mindig egy maga^b (!) s^empontbul felfogott. egy kis fátyolt TOHJOD. míkép őt • ne csak ne érje méltatlan (?) boszű. mondom — Istenben bízom — lesz mag ma- egifik alatt igft|gAgw wnfcer. . éppen nem valami felmagasztaltatást vágybul. neUybeu a* Merenetótlent tartani ü kegyeskedett.. 14 nüg^ tflkái«te- aen helyzetembe gondéiváa — *» c»ak így ftriBietni mU- ml igazságosan — megboc*itftndj&? ha m per*&n& állok ki mind a* veres mind a' fekete-sárga z&inórosák ellen a' eíkro* +~ . vall- jon nem lehetne-e e*zkdzleui é& végbeviniii valami mód1.

míkép efémzen's tagadhatjanul kimutatta toüít. hogy tjff kiffte felingarlettfik. buzonrőiök és gyümöl- csöző kamatok c sirkai ma jzerint. de a'halandó nemeab • ' \ " ' . fel *«m oldható é§ ekkep előtte.. de nem táblabirák. jó. Az 1832-* évi Február* 13-*" — azon idó'tájbaii mi* kór legelőször öltük a* most épülésnek indult budapesti élJó hid' névnapját — névnapját. de Bemzeti*é|f. '» mo*t legalább mindegyik rész a' felső és al«ó is tudja. '« bár mikép bomgtam i§ öt m' kOltéuei* maga»b körébe felcsigázol egy kífw. nemzeti kifej lé*. minthogy születésnapja jóval előbbre érik — '» többen az általam meghívott ülnökök. . *met*oyit oem akarna a'szarka* 'sak -^1832-** Február* meglátogattam Pesten bizonyos kereskedőt. mit már rég gyanítgatánk. okoa gazdag V fráter. 17* . hogy nem veheti hasznát!" — Igen* 4Ík*loi&BÍfit iüy aententiában ponto*uland össze a* két irívUnü keleté. •* tő ö most alkalmasint fölöttem mint két részrül ílly han- gú ítéletnek hallom hozását: „Aha! teli át a5 <fju*te mi- Utu* ho*e az űr. hol nem méretik minden a* 24 órát *zük$égck. ** bér íHy éfybehangzrilag öDy tárgyak kőről ii ö»*ae? mellyek a j hazának nagyobb érdekeit illetik. igen nagyon lekaczagtak. hanem csak hid-ülnökök kS^ül azt gondolván: nagyon érett szegény főm már a' soha meg oem érő Váczra. keres- kedői SS0lf ét* Hatot tabeUák.

és ne nyargalődznám annyit a* levegőben*. de még is némi szánakozással illyest monda rólam: milly gyönyö- rű gróf voluék éu ? «bár csak egy kissé practicusabL volnék. csak "fél ember» leszesz. vagy inkább mind a1 kettő — egyik üres kebellel. de csak egy pillanatra is levonni a3 24 órai élet- unalmak' mezejére. de nekem az emberek felette sokat meg szoktak súgni — hogy a1 felhozott* vagy jobban mondva. a3 fel sehogy sem hozható kereskedő sok tisztelettel ugyan. azonban hiába. melly vágy egyébiránt ide lent mindig ellenkezőleg sikerül* azaz. és ez vala czélöm— de csak egy hüvelknyi magasságú fel- emelkedésre is számoló asztalátul. mint em- ber. de még is némi saáuakozá&sal megint ekkép nyilatkozott felőlem: „hiszen . melly mező rideg ugyan. akár tetszik akár nem. de szintén hasztalan. k e v e s e b b . vajmi szép zománczozatu teremtés ^ csakhogy ezt megint sehogy sem valék képes a' költészeti kör- bül. sőt: ez tart inkább engem. 260 vágyainak is olthatja némileg szomját. Biz én elszalasztani mind a' kettőt. ezt pedig azért keresem fel: Tenne egy kis részvényt valami anyagi vállalatomban. mert véletlenül5 de biztos kútfőből értésemre jutott — 's tudja Isten miért. raellyhez leszögezett- nek látszék* Más nap ? 1832-^ Február' 14>é* megint bizonyos táblabirót keresek fel ? ki viszont kfilöjiüs lel* kületii. ha nem akarsz t ü b b lenni. a' táblabíró viszont szinte sok tisztelettel. Miii<kn haszon nélkül azonban még sem pergett le előttem e' kis jóllehet mimlejmapi* de rendszerint még sem mindig nagy figyelemre mél- tánylott tapasztalat. miszerint egyenlő lépttel teste és lelke is nőne a' honnak. mert hiszen polítiát nem tartok. keresztül gázolnod el- kerülhetleiiül kell. mellyen azonban. a1 másik üres kézzel — engem szalasztott el. nem érté nyelvemet^ *s nem bírtam ó't — mikép nemzeti felébretlésünk' tekintetében az Ő részvétét is megnyerjem.

mindig íllyféle ritomellre kerül vissza. a*szép lelkületű táb- labiró viszont tanulja elvégre meg — mi egy cseppet sem fog ártani. annak megint bonyolódott helyzetünk1 annyi külftü tekintetek által feltételezett kér- .és a* gnmpoldskíroheni kocsmárosként. csak ne volna olly pénz után hajhaszó banquier lw J S im — legjobb old a írül tekintve? minden későbbi. oh. mi magyarul annyit tesz tnint «kell*j szenvcdésteli kelepczéjébe jut ? honnét nincs kibújás* 'S ki ezt nem érti. eledelét". 261 Igaz. minthogy a* becsi jobb a* pestinél — de ám ide a* jó ügygyel. kivált a' gyakorlati értelem' súlyát tekintve. vagy ha tetszik a' közép hasábon álló megint azt mondom: „Ide a* tehénhussal — én nem bánom. ha ez bécsi is. éljen bennünk a' számoló banquier. bár csak ne me- titné ki minden tehetségét aránylag olly alárendelt anya- gi kifeji és ék korul. mint a'Tuliaknak néhány fő vonásokkal ábrázolt rajza. Az egyik azt mondja: ?f hagyjátok békét az enthusiasmussal4% . minthogy a' szellem ad nemzetnek életet és erőt. hadd lakjam inkább jól elvvel és ügy- gyei". de néha pegasusra is az érintett kereskedő. midőn én a j harmadik. szenvedőié g mutatko- zik. és hogy az. és együnk tchénhust". a'másik viszont: „kíméljetek meg illy anyagival. sót elkér 51heti énül szükséges — a' Solt és Habén kettős számolási könyvvitelt. ? de azért a fcültö se alugyék el j szóval: adjuk meg — a* mint számtalanszor ^ 5s hol csak lehetett.nak. pengetem már — a* testnek ügy mint a* léleknek is. igazí sokat fárad ezen jó gróf. kire nézve a* «JTdten». rendszerint kő leső n Ős viszontorlasbul eredet t keserűség és indulatosság' keveréke nélkül — az Inneníekjiek tígy. az okvetlen a* * Soll* . mi- szerint üljön nem ám számoló asztalához miudig. hogy nálunk annyi tekintetben kettőn áll a' vásár. „beszéljünk egyszer okosan. mihezképest sóba ne felejtse el. a* szeplőtelen szabadsági elvvel is.

*S most alkalmazzuk A4 mondottakat azon kettős. saját haszna sőt legsürgetőbb sztilt&ége végett nem nyitja fel szemét. nincs annyi ér- lelem bennük: egymás felé hajlani. i. míg idő van. vagy legalább egy- más" hajiamit kímélni ** kellő tekintetben tartani. ha személyes hajlnmok mellett még politikai nézetek is feltüzelik. A* másik ellenben a* veres lobogóban. fel- szenvedelmezík a* közönjét f hol az egyik rész csak a' sárga -fekete. miOy Meroglypfc vtU * kereskedőre nézve. az élet' olly kín téli napjaira Tnérgesül minden társasági lét. i. ha a' társak külön elemöek. a9 dolog' könnyebb fejthetése végett csat ugyan gyenge iíe mélyem ét akarjuk a* magyar nemzeti felébredés9 óa az nj«bb mozgalmak'egyik okául kitűzni. bizonyo- san Magyarországban éri el ezen ^ élsz akadó zás>? ezen «egymás t nem érthetés* legkönnyebben és leghitietóV ben. azon akmét — ha t. a* másik a* puszta levegőben véli fel tálaiba tűi üdvét. ha dgy moodhfttn! i a e m a« t-kő l- téizeti n y e l v ű n k * Az emberek mindenütt így BZakadoznak: protakk- • b " ' • 3 r& é« poétákra. . nem egyesül — melly akmére. felszenvedelmeatvc lesz A kftzdö^g: elvégre olly nyomorra. 4 p déle olly hieroglypb. melly akmére mondom ha fel- f tüzelve. vagy inkább két oldalú gáocsra. részint saját heterogén létünknél fogra — mert Bem egyedül magyar lakjft Hunniát — ha valahol. külön irányúak> ** nincs annyi felfogás. melly szegény fejemet infad a' ftárga * frkot* mind a* T«TM MftrfnMk' r黫érftt éri. ÓB egymás hajlaminak mzonlag engedve. egyik nem érd a mimknak nyelvét. ha t. ég annál bizonyovabbait hoounknak olly kevert létef mint a* házaft élet' körülményei iá ok- vetlen pokoliakká válnak. igaz. az egyik a* száraz földön. mind a9 két színezet. ciakhogy részint heterogén e§ybek$ttetéftfiiikfiél.

még is a* le^feusége^bhez is felemelkedő lelkem!— Törjék. csak az én mondasioinak viszhaugja.gyar vagyok. — fS Ti lelkesek. Elaljaaodásunkat. mintha. *' Xeotea* Írója. és *' vele egy Bginónm le* vök *zz*l vádolnak: „miért indítani meg a* hazai erő- művet. miért írtam a'Hitelt. . el&egesen kiszámitett terv szerint cselekszem. fű ennyire csak bírta gyarló erőm — mozgásba L hozni a* magyart.. minek ma vagyunk szemtanúi. de én mi]id azt.>• " Mind azt? mit tevék. még a' tösténti haléi is azáMzorta jobb. mit tet- v lem. mert ftmieti ÖB- fertó'jtteté* okozta korcsWtnél minden jobb. nem egyedül valami pillanat-sugta szép álomnak következ- ményei volnának cselekvéseim. miért nem hagytam mind ezt a" kor- mánynak át? most borúra sötétednék az ország*s veszély fenyegetne miudenüunen. megvetést f«tit. alig vala már. vagy legalább egyénhez aránylag még i« igen nagy eseméuyekaek moeíító oka: holott én alig voltam a* nemzet' csak egy töredékének is csak érzelmi tolmácsa ís *.feleletem égi . nem bírta eltörni. egyedül azért tev™3 mert ma- . Induljon tehát az egé&z rom- nak vagy ojjáBKfiletósnek. V G* T. szakadjon bár — gondolám magam- b*n ^ te «gta» rtég w k nyer**éf.tí Mire feleletein — mindig föltere. Stádiumát *sat. vatóaúggal szegény fejem lett voln* íüy nagy. habár olly sokkor az agyagra »ülyedcít de néíia jóllehet csak villámként. taellyfaéfi «nemzeti költészet". sgégyeuteli áliásunkat. a' Világot. minélfogva ha nem egyedül roszul fékezett entlmsiasjtmeuak. mit jobbadán csuk nekem le- hetne köszönni. kik értitek 1 e* nyelvet. csak az én muukámbul tükröd* zik ki. egyes lelkeset'kínos pa- naszait kivéve. mit ma olvasnak. mert mind az. kikben a' lélek fenségét nem nyoma még. terv. miért törekedtem szóval és tettel — Js tudja az ég: éjjel és nappal. akkor valóban minden jobb goiidolkozusunak (!) megér* demleiiém gyűlöletét.

a* banquier — nyen Csak akkor. a* magyar még ^lebet>? és ez bennem nem volt andalgó szíyábránd- nak csalfa képe. elolvasztád? Igen. ha némi kis kocz- káztatássol járna is. mert ?) vedd el szabadságát. gyilkold meg benne a* nemzeti- f séget. midőn illy világban tűnt előttem fel nemzetünk* állása. mint például a5 veres. hogy dynastiáuknak soha nem volt valodilag hasznos híve azf ki a* magyarnak elaltatását. mint sok más: „Nem kegyelmet. a' legmélyebb combinatio is csúffá lesz. miszerint felébresztése honunknak. hol ügy is annyit szőlek magamrul. hogy alkalmasint gáncsnak teemlem ki magamat. elől égésen kiszámolt terv ." — csak akkor. s azt hiszed. míg nem fénylett előttem. csak igazságot kö- vetelek " — noha azonban hosszú évekig hordtam mon- dom. de én is felkiálthatok. de értelem mutatta-ki reménysu- gár. hol egyedül a' vak véletlen uralko- dik. de sem enthusiasmusbul 7 sem álomjárás- bftn. noha hosszú évekig hordtam — mbt már fentebb érintem. még sem volna olty «szerencsejá- ték*.. a* tegkíiiosb fájdalmakat keblemben. a* többiekkel lassanként! összeolvasztását tanácsié. midőn tisztán állott előttem mind ez. de korcs soha sem lesz. és oem érzelem súgta. vagy akkorrul szólva inkább <cfekvése ». de nem a* keleti független rajnak virágát s melly megsemmisülhet ugyan. megtőréd. de hidegvérú% sok keserű tapasztalá- son megtűrt velőm1 mutatványa: akkor nagy enthusias~ mussal ugyan. '& hogy a* magyarban van még feltámadhatasi erő. selej- tesét. mivel az Isten kezébűl tisztán született magyar létemre illy érzelmek- től hevfilt keblem? Én azonban. *s tán több joggal.és feketének 33) vagy a' pharaonak játéka. és hol el- végre csak mindig egy — t* i. hanem mennyire bírtam. >s tisztán állott előttem az is. kitörni azokat mindaddig még sem engectém. Z64 s egészen el a mindennapi kenyér utón fejledezo testi 1 anyag! ugyan bűnhodjék-e fejem azért.

csak a* legnagyobb kínok közt fért epedo keblembe: azért még sem bírta e? vágy kettétörni soha is azon emberi szent kötelességet. mit csekély erőmhez képest csak tehetek> hogy végre felébredjen as magyar. És kérdem: mióta mi ujabbak lépénk fel. é& a* ma- gyar nemzetiség' dolga biztosb lábra tétetett. De egy-pillanattal sem tevém ezt előbb . és az al- kotmány többszöri súrlódások alá került. szóval: mióta felébredt a* magyar. nem. — az egész. és országtudományilag csak errul lehet sző. melly szerint olly sokáig magamba fajtám nemzeti nagyság után sorárgó szomjamat. vagy emberileg szólva — mert ugyan hol nincs kivofel — a' lehető legnagyobb szám fogna nyerni. — Minden csepp véremben sejtéin. de még a* tiszta csalhatlan számok Is azt mutatók. ba a* kiképzett nemzetek' sorába állna a* magyar. mert noha szabadsági bálványzásom. csak a' mienk. és mellyet ha megkedveltétől lehet. 265 szerint. és azon kimondhatlan vágy: nemzetünket felemelkedve látni. mondom. mielőtt ezen tiszta ismerethez nem jutottam volna. lelkem' legbelsőbb rejtekiben érzem azonban. egyedfii lassanként. sőt azon kötelességérzet támadt bennem legélénkebben fel: tenni. minélfogva nem csak feloldva érzem magamat azon kí- nos bűvölet alul. valljon vesztett-e az egész. *s egyedül győfcő okok által kedv éltethetni meg. sokszor. mert hogy egyesek még a* lehető legüdvösb *s lég- . másokat erővel cily elembe ragadni akarni — például a' prosait a* költé- szetibe. mennyi erőt az Isten csak adott. szintúgy nem kis vétek. logy a' frjedelemtul lefelé Hunniának minden lakosa. és a* fellengősöket viszont a* rideg élet' me- zejére— melly elem nem az övék. melly szerint valamint felette nagy bűn másokat vezetni akarni ahhoz való hivatás nélkül. megindítói tö- rekedem a* honi erőmüvet— egy cseppet sem tagadom. mert ki nem törhető.. valóban nem.

aee csendesebb átmenetetekben U. mint ha ezt nem hinnék? sőt elkn- kezó't hinnének. mint legalább e* földön Iá tjük ^ sokszor megrövidít az egésznek java végett egyese- ket. aa kun fekszik a' gyarló ember1 sót táo még az Isten* tehetségén is. e&trs gátiam non est vita Tsat*. ha nem akarunk ezen költés^etí képekben tökéletesen elmerülni. sokkal több pedig azért. de «volna baja*. hol a* kflxOnség a* leg- nagyobb zavar. mint például járókelőket az utakat elrontó. öe a* nagyobb számnak üdvös esők által ssat.. csakhogy rákféle enthusiasniusokat. úgy nemzetnél is sokkal nagyobb tekintet az^ hogy "ne legyen baja*. — ugyan Tesz- tett-e az egész? kisebbedeU-e Magyarország1 tekintete. mind ezen szép. Mátyás9 budai p aló Uja Tölt a' Leghiresb. Vagy felléptünk óta tán csorbult a* kttzbirodalom' hatalma? vagy tán a* ve- lünk egy honban lakó más fajtájú nemzetségek' természeti jogain űttetett seb? vagy végre: az emberiség' közös jogai egyesek' nagyobb bitorlásai alá kerültek-e azóta? Én nem hiszem. Szent István volt a' legbölcsebb országaiapító? a* magyar al- kotta a7 legelső boszorkány-elleni törvényt. és felette mély gyakorlati észbű] forrt nézeteket nem osztjuk. ha azt hiszik is: * van baja*. és némi min- den vágásból «kic»a|»oi)gtfrftl» *zt hlmí. mert ha nem akarunk azon édes köl- tészeti képekben elmerülő! — mellyek azonban koránt* sem azon nemzeti nagyság* költészeti képei? mellyek után én sovárgok — miszerint Visegrádnak felette &»űk ormain ült a9 legnagyobb király. mert easer évig tudnak valamit róla. mondom. kár hogy romjának egyetlen egy — kissé tiszteségesb — kövére 'nem akadunk. legalább ideig óráig éppen ne Ipa- rosi tassanak . *s mi ennél sokkal több. ti. <'becssülya». és a' . é& ekkép Bem lehet belőle már serami. mert valamint egyesnél.és sötétoégbűl a' legnagyobb rendre és világosságra tér át. l»gyM*fy*r- ország már vén. ha.

/ béren. »e nemzeti. 5» most »em szállja tán meg mindnyáját. még is felette bizonytalan körébül ? hogy a' tör- vények' ha nem is tökéletes. Ifitt nem szállta meg a* kormány* embereit. *S valljon nem az ujabb idóV szülcménye-e az is. Js ekkép nincs oka valamihez támaszkodni vagy mástul koldulni fényt. cgy- iránt M nemzethez 's koronás fejedelméliez. azon részén. és ellenkezőleg a' kíizállomány' legvilágosb érdekeit mindig félreértett régiebbekkel. csak azóta emelkedik némileg belbecse. '& főkép mióta a' D ima használata javí- 9 tott félig meddig honunk zsák-létén ? kezd egy kissé is- meretesb kuni Hunnia. sza- kadatlanul nem gázolni a' magyarnak épptm virágán. az an> striai birodalom' ezen legkifejthetőbb kincsét örökleg parlagon nem hagyni. és Magyarországot. niellyet nzonban csak sajátsága szerint használhatni* vagy se- hogy sem. melly ktfzvettoji . mióta a* birtoknak biztossága nőtt némileg. hogy csak újabb idők óta. ségre só alkotmányra nem tartó része. és nem sokárai tökéletes megalapulást ígér. ám akkor nehéz lesz tagadni. 26? külföldet b nem csak könyvek *s mappák után. mi- kép a* kormánynak némi jelesb férfiaíban mintegy isteni ihletés által feltámadt elvégre azon mély felfogást eszme is — bár szaporodnék számuk és növekednék hatalmuk — helyrehozni a' regi hibákat. melly isteni ihletés egyébiránt: méltáiiylani f s megbecsülni tudiri a* nemzetnek olva&55tatni? szabad- d^Hml magát kívétkettetní nem engado réstót. mert volt hazánknak mindig bizonyos prosat. de minden esetre biztosb " mezejére állíttassanak a* polgári élet9 minden viszonyai. de tett- lég ismerjük. valóban nem csuda.. fen e*e* . melly önálló.. *s mert az. Js egyáltalában minden kötelék lassanként kivétetik a' patriarchális nexus- nak noha nagyon szépen hangzó 's regékbe vajmi szé- pen illő ? de míg szenvedelem uralkodik a* gyarló em. *s csak mióta az w Enyim* és "Tied* közti viszony.

ss nem akar alattomosan el- s nyomni. a' görögf kinek új hazája tá- mad . állánk. a' német. oh bizony nem veheti rusz néven a5 szláv. ha félig meddig igazságos. felteve. nem őket. kinek szintén van saját elkölöuzött böl- cseje és hazája. milly dicső lehetne még a* magyar **telivér1*. *s téged hívlak bizonyságul nemzetünk9 nemtóje. német. kinek nemzetiségi uradalma Pétervártul Ragiisáig terjed. mikor a legkisebb nyomás ellen olly élénken kikel. minden nemzeti zománczátml magát ki vetkeztetni mindig pára- U&simus ét obseqiwntijunmuz vala. &z soha nem vala a' ml ugyanazon politicai hitvallású eldodiuk* hibája y sem nem saját hibánk. anyagi kéjekért t némi kis álfényért. és mi is szeretnénk élni. az oláh. ha ezt af kormány ki nem bírta látni mondom. hol leginkább magyar gázolta a' magyart. ?S valljon a* honunkban létező szláv. a* kormány' segítsége nélkül kezdénk meg és iparkoriánk végbevínni. 's most is elég van illyes. iiem lehete sokat vánvimk. a' holt helyett az élő — ás egyedül csak Hun- niában élő — magyar nyelvnek vívtuk ki a1 hivatalos állást? A* szláv. ha nemzeti kifejtésében 's olly nemes szabadsági vágyá- ban m ágas b szempontilag scgítetnéfc elő afl nemzet. mikep ha af kormány ki nem bírta látni a5 mindenhez simulok* a' legtökéletesb amalgamizálásra mindig készek- uek zavart vegyületéből . habár érdé- metleníil. de a' la tán t meg- támadva. görög és oláh nemzet- ségekre sebet üténk-e mi ujabbak az által3 hogy miután ok anyanyelvük* dolgában úgy is olly annyira biztosít- vák. 268 haszonért. oh az nem veheti rósz néven. azt Isten és igazságos ember előtt nem ro- sz ál Itatja senki. mit kifejtésünkre nézve üdvösnek tartánk. minthogy a9 kormány tű] azon ros^ szag- és hitelnek következtében ? mellybeo előtte. német* . ha egyet és mást. és ezen élet- kérdés körfii sok foember még ma is ingatloz: ám tudja az ég. kí Grönlandtól Brassóig függ szakadatlan lánczolatbau. — És azért .

és a' M* Theresiai magyar. 's ám. ha a' magyar is élni akar. melly iiem csak hogy ki yala egészen zárva az emberiség' legszebb jogaibul. már már. és felébredés! "e életmentést küzdésIbeii egyes tagjai a" kölcsönös igaz- ság 's méltánylat* határiu néha túl törnek. minden lépcsó'zetet? *S ha vissza- tekintünk ős apáink1 sas-röptére. a* lehetff legnagyobb uzsorára iparkodám adni ki. mikor a9 nemzet csak pihent. és egyszersmind a' 18-** század* derekán élt szoba-idomított haj poros ma* gyárnak nevetséges képe is feltűnik élőnkbe. sem heréje. pcnz-fecsérlőj időt és nemzetet ölő unalom- teli tengése: valljon — 's legyünk igazságosak nemcsak le* de felfelé is — nem ügy látszik-e ^ mintha a9 mai szerencsést) születésű ivadék még visszaüthetne ük apáira. *s feltűnik továbbá. hogy körülményeim kedvezőleg fordultak. de mintha úgy szólván sokak által készakarva tartatott yolna sötét butaságban. 's ke* t el ess égem* érzete bennem^ még mielőtt rám nézve késő lett volna? tettleg is felébredt. hála az ég. nem jelenik-e inegj mintha egyedül dajkája lett volna a4 mai nemzedéknek? Nem csak legkisebb megbánást nem érzek tehát?hogy az Isteniül rám bízott tőkét fajtám3 megmentése *$ felemel- kedése végett ? mennyire bírtam. kik Hun- nia* minden lakosinak barátságos kezet nyújtván. nem lépett-e ki már némileg a' kényuraság* undok ha- talma alul. de áldom sor- sómat. kidőlő magyárkaink' kártya közti. a3 haza- fiság' szent kötelékével iparkodánk körülfu'zni és egyez- tetni minden vallást. 's nem valánk-e mi ujabbak azok. valóban nem. bár jojek még százszor . 269 gÖrög? oláh. kiknek Berzsenyiként érez buzogány rezegett kezeikben. mit azonban a* meggondol t abb rész a' „guod tibi non vi$ fi éri ^ 'sat- törvénye szerint soha nem hagyott *s nem is hagyand helyben* — ?S kérdeni elvégre: hazánk3 lakosinak azon nagy száma. *s nem valék hazámnak sem korcsa.

nem javulhat.'« jobbra balra jót e» roszat egyeuloen fliijt. midőn egyszersmind kér- dezem. életük' alkonyán alkalmasint magok U rá jőiiek — és ez okbul kár volna unalmukra válni. minthogy. az 1 1 nem egyéb. roellyben. kik. mint a túlhajtani visszahatás szoros tudo- mány ila g bekövetkezni kénytelen okozatja — kérdem. Í70 még asáuzor a* világra Oly körülmények között. *g ezt ünnepélyesen nyilatkoztatom. mi joggal meresztenek ó'k nekünk szemrehányást te mii. a' Pe«íi Hírlap' szerkesztője é* annyi más CDgedodzik. nem volna-e nekűqk. holott nemzeti kifejlődésünk legfőbb kérdéseiben már már megnyertük a* diadalt. f s kivált hatalmast rokon keblueit szintén felelet* terhe alá vonni. ugyanazt cse- lekedeudem mindenkory jnit csekkvím eddigelé. Az egészen meg nem csoatomlt-félék pedig. nem volna-e nekem Js a'velem egynézetüekoek. hazámat *s politikai hitvallás ómat tekintve. a'csonttá vált prosát soha nem olvasathatja fel többé semmi. ha tán még akarna is járulni. De e'joggal élni. kik fiatal kő- rak bán tefi Taliuak poe»íssal? férfi korukban TÍ»ao*t pro* satui csordulnak fel. hazámhoz és magamhoz változatlanul hű.miatt már rég elsűlyedett volna. egye§ makaetoluit még mindig a} tBMw%- !• uek tArtyán. mert ezen osztálynak megrögzött része. vagy inkább időt hiába veszteni nem akarok. és ha éppea nem is mindent — mert ugyan inelly halandó nem kalfiudoiótt néha ki a* józan útbul — de legfőbb vonásokban. és tőlük viszont azt tudakolni. ők. mint mondják. uem. valljon rai joggal meréfzleoefc ők ™ kiknek a9 haza "MBtmU" de éppen * seramit* nem köszönhet. vagy inkább Telek bajlódni — hogy valamint semmi . csakhogy tén az ö makacsságuk okozása jobbadán azon vis*2ahatási tuba- gót. de minden pillanatban örökre elsűlyedhetné a* magyar. és ha ismét visszalüketujik. szintúgy jogunk G» T-t a' Xemen' Íróját.

minthogy azr úgy hiszem a' moodot- takbul eléggé kiviláglik. még is sóvárgott lelkem a' legoemesb felé. minek szükségét fiatalság! hevében. 171 £mb«r M. midőn elpárolognak fta illusiok. soha saját. míg magyar Demzetüűket tekintve ? inkább kevesebb veiteket farag- ván. egy ki&sé kOl teszi ebben nem éreznek. a' világi egyetemben egy féreg. és velük soha semmi politikai egyfittmunkálásra kexet nem fogok. oaját dicsőségem után. kincs és bókolás közepette még iá mindig nélkülez? t. 'S hogy illy korülinéiiyek közt a? desideria-k }sat. de mindig e»ak az eró'sbnek viseli czímét. ver* 4: Saját tú%helyeW megafa- pitéi légJoUtm tUptiják vwp &* közbirodalmat — úgy. gyarló emberi felfogásom* következté- ben még is tévutakba bonyolódtam volna. W tíntíi. egy íflzrevehetetlen parány. írói és mngasb társaik rám ntm tartbttoak s*áinoÉ. Ha azonban. " ' • iáik — Xeitien Nr* 6. mellyekbül nem volna menekvés. legyen nevemen utálat' bélyege. azt tán nem szükség eró'sítnem. ambitioi ittas- ságában sok nem érzi ugyaij. 1s tévutakba csábít ám a* magyart. szél hordja el por gyanánt halandó részemet. dft begyet. ki mindig csak másra támaszkodván. *s legyen sorsom meg- •ammisfilés. eltűrő m. egyet a'legnagyobb fény. lm nem kevesb. — Nem szomjaztam felemelésem. i* az ü n m e g b e - csölhetést. érje nevemet átok. becsületesen elrendelni nem törek- "" . és e* gyászos borút én idéztem volna fel hazánk' egére: ám akkor törjék velőmet ketté. mint félember me- gint az. és ha porhüvelyem9 elbomtása után . bizonyosan nem is több. mi felvisz ugyan néha felette magasra ^ ha jó tapintottál jár. *s mellyekeo ő ellentál] ha dánul sodortatnék végveszély- be. czélom őszinte éft nemes vola. mi nélkül azonban annál kínosabbak az agg korúak napjai. e* bűntűl ment vagyok.

a* megdícsőültek" raeoy- nyei kéjeit: »em ragadhatja el. é& emberi gy^rlóságim árja fcSzott honomért mindig hűn dobogott szívein. mert eléggé ki nem képzett és eléggé ki nem ttsztnlt lelkem nem bírhatná el az örök égnek világosságát. azon öntudatot. míg eszmélek f tőlem semmi erő azon kéjérzetet. hogy előt- tem is megnyílt néha az ég. .. 272 soha nem ébredek is fel többé.

meg van indítva a a erő- mű . — mind est csekély logikám szerint én valóban nem látom át* — „Mindenütt így ment" — mondják — „azért nálunk is így kdl menni. és ektép nálunk is csak illy áron találhatni azt fel. és a' ki nem fejlett népek fölött tévedésbui vagy előbbi tapasztalás' híja miatt az érte- lem* világa helyett mindig az emelem' világát gyujták fel? melly világot a' Pesti Hírlap' szerkesztője is örftkleg 18 . miért volna azért kénytelen elleiítállhatlan rohanni végveszélynek. hol fejünkre nó'tt af gondolat* *s érzelmünket sérti a? kor. 's végre. miért kclleno annak egész kettépaftanásig is pe- regnie. és így a* magyar sem vásárolhatja meg e* köz áldást olcsóbban." Egyedül emberveszteség találtató fel as mentség-szelkntyűt. min- denütt embenrérrel vásároltatott meg a* köz szabadság. némi káros korlátok' meggyengítésében> a5 honi erőműnek feltüzelésében *s megindításában reszt vettem. mert felébredt a' magyar és létét érzi. melly jogot 's igazságot követel. mellynek kegyelem nem kell. és azt Illyéssé mó- dosítui törekedünk. mert fel van tüzelve. ugyan miért kellene éppen nekem illy tulságokhoz járul- nom. mert érezzük és átlátjuk. hogy honi lakunk — — a' nagy számot tekintve — felette szűk. 's nem olly ezélszcrü *s kényelme^ mint lehetne. mert a' magyar* felébresztésé- ben.— Valóban gyönyörű okok! Mert másutt ró- szül mentek a* dolgok. miért volna elkerülhetlen annak tfi- kéletes felforgatása. azért.

mikor már már 1 w f> közeik a köz polgárosodás gyönyörű öblébe. mint medve. melly neki ügyesen rakatík és ásatik. midőn mindig a' másikat lobogtatja. ha most. egykori angol és ujabbi franezia forradalmak' vonaglásiba — *s ne felejtsük. Js er- rfll osak szól. sót földgömbünknek medvékkel és farkasokkal el- látott teremtése óta! 'S kivált azok' ajkai közt hang- zik illy tökéletes f el ráz ásnak 's mindéit mocskok' egy- szerre! felhordásának szüksége nagyon szépen. mint oktalan állat a' tűznek: akkor olly bizonyosan bekövetkezik a' kihiyek* sűrű zápora. melly- nefc a* sokáig sötétségben tartott közönség olly vissza- tartózhatlan rohan. 's táo még éppen annyi embervér- rel is vásároljuk meg a' czélszerübb 's általános pol- gári állomány1 állásit. és csak azzal világít. magának annyi századok óta csudateli f én tartása után. mert másutt roszul mentek. — Valóban fejledezo nemzetünknek igen nagy becsületére válnék. mint farkas. de még embervérnek gyászos ontása is. ha az érsselem* fáklyája világít. vagy inkább vajmi "gyami-szépen»» kik annyi lelkesedéssel fogják fel *s olly költészeti ecsettel festik az emberi . melly ma ügy esik kelepczébe vagy verembe. 2T4 összekever — és ez boné — az értelem' világával. hogy ugyanazon ok min- denütt ugyanazon okozatot szült — mint cholcra* idejé- ben egy ostoba falu a* másik ostoba falut követé kicsa* pongásiban a' nélkül. okelknileg fejlődtek a5 dolgok. ez felette szép volna! 'S pedig. hogy az érzelemnek határa *s maga ereje általi megállapodása nincs. és tán mi is éppen olly keserű könyökkel.. azért. úgy es- nék az. mint földgolyónk' előttünk járt népei a» emberi közcsinosodásnak olly sötét lépcsőin vásáriák meg mostani állásukat? Valóban. azért nálunk is így menjenek. mint bizonyos az. hegy csak legkevésbé is okult '& tanult volna tapasztalásán. egyedül azzal csábít. mint esett NoeJ sikeres hají- zása.

De éppen azért. ha mi is bukunk. Iia nií te esünk. haf míg idő van. meUvhez képest nekünk kellene tulajdonitni 18* . a" bún csak azoké. — Tökéletesen el is távolítom ennélfogva személyem- mel együtt a* velem egy véleményuektül azon méltatlan ráfogást. Én is a' t&kélyesfilhe- tésüek vagyok szószólója. mert hiszen tárva előttünk más nemzetek1 ed- digi tapasztalása. az emberi nemnek ttikélyeatihetését. Js a' magyarnak ed- digi riharaibul semmi mélyebb tapintatot nem merítvén. 275 méltóságot. as Lamennais-i szívábránduak veres lobogóját hordozzák elől. előttem is szent az ember méltósága. és a' sajtószabadság1 isteni adományát. de azért még is roppant haszna. mikép. mert magam is ember vagyok j én is az em- berek által nyert minden diadalmaknak elébe teszem a' sajtószabadságnak az emberiség1 jogait bizonyosan ki- vívó áldását. mert illy világban tünteti élőmbe áss emberiség' kifejtését. tárva a' sajtószabadságnál^ habár csak eddig külföldi. nem gyújtja fel az « érzelmek* minden érdekeket visszás helyzetbe tevő fáklyája helyett — mellyet egyene- sen el kellene oltani — az értelem* minden részeket ősz- ezeegyesíto napját*. Mostani létünknek minden erőlte- tett crisis nélküli átmeneteiét egy jobb íétre pedig azért hiszem lehetőnek} jóllehet egy cseppet sem gyermeki játéknak. mint az előt- tünk járt — alkotmányi tekintetben — minden előbbi ta- pasztalás cs minden útmutatás nélküli népek. vagy jól meg nem emésztvén. a' szabad sajtó' eddigi gyümölcseit nem ismer- vén. 's az erre szolgáló lég- sífceresb eszközt velőm* éppen azért hiszem mostani létünk1 átmenetet egy jobb létre* minden olly erőltetett crisis nélkül lehetőnek 5 mint a* mellyet a1 Pesti Hírlap* szerkesztője okvetlen hazánkra kényszerít. és mindenek felett bennünk még — ha szavára hallgatni akarunk — annyi viharok közt szerzett Öntapintatiwk. kik a' régibb tapasztalásnak ssavára nem hall* gatván.

nehogy egészen elveszítsem népszerűségemet. én is az igen te * túl * -bán kezdem.'s fényem* emelése. ha ezen mámor egyszer megszfi- . nemzetiség és alkotmány* feladatában kivihető *s valódi jót. de az érzelmi kŐrbíU ki. milly fe- lével aztán. kik azt jéghideg létbül felmelegít ék. 276 a'uetalán bekövetkező teljes conflagratiot. — És kérdem. ha politikai pályán éppen nem ? vagy más utón indulok. oh irgalma s Isten. most. de vajmi nagyra nőhető cometa által sodortatni. vagy is inkább a* nemzeti nagy áldozat alá. valóban ugyan sok szé- pet lehetne nrivebii (!!) — kérdem: nem kellene-e min- den jobb magyarnak. Nem is hallgathatok ezért. ha. nem csak nem emelném a'tapasztalás* intő szavát. de azért még sem követi — az agitationak. egyedül áss értelem9 körében eszközölhetünk nemzetünkre nézve kettős. minden intést gyanifezinbe állítván. mert valamint bííii lett volna. mint sok más. édes ön-túlbecsülésükben mindegyre hordják hordják a* tüzet a' katlan. mintha azok okoznák a' gőz katlan1 kettépattanását 's az azzal járó átkot. vagy legalább én annak tartanám. maguktul lökvén. midőn néni vagyunk már — mint a' Pesti Hírlap' szerkesztője is felette bölcsen észreveszi. ha én is engedném magamat a" most felette kicsi. és onnét az igen is * innen* -re estem volna át: szintúgy hinném magamat bűnösnek f *s mindeo férfiúi követke- zetesség *s minden jellem nélkülinek. vagy más czélok* elérése végett használva> mé*g én vinném elöl a* mindent ok- vetlen lobba hozó érzelmek* és szívábrándok* lobogóját. ha most a* nép* szerűség' varázsaiul elragadtatva. 's egyedül hiúságom- nak áldozva. 's én la *ínneu» maradok. éppen bizony. sőt honfitársaim* szenvedelmeit saját ephemer kis hír. a* feltuzelésnek stádiumán. ós nem-e inkább egyeneseit azok. kik minden tapaszta- lást félretevén. és még sokkal nagyobb bűn. min- den segítséget mint félelem* okozatát.

*& mintha nekünk te. attul sem vonakodom egy cseppet is. költészeti. mint a' milljtenbeo. ezennel légiimiepélyesebben kinyilatkoz- tatni . minden idegen kéztül rakott alabor csak visszahatást okozna. és nem az élet bűi? de theoriábul merített rögtön zésiv el oíly me- zőre viszi a' magyart. más nem- . mint a' melly úton a* külföld érte el mostani állását. nik. mintha újjászületésünk' folyamatának éppen azon dton kellene történni. önmaga saját szántából pedig azért. mert minden felsőbb megszorítás. annak elenged hetién köte- lessége tffBggetlenfil * szólalni «lefelé» is. mellyben már már támadnak Őt is túlhaladó hősök. hogy felfogásom szerint nagy nimbusánál fogva bizonyosan tönkre teszi a' Pesti Hírlap' szerkesztője a' magyart — ha rögtön ki nem lép az érzelmi szenvedel- mek* felttjgerlo korébűi. minthogy nem kevesebbet várt. Mit midőu állítok. kik prosai felfogá- suknál fogva mindig csak a* "hasznosbhoz". ha kell. Va- lamint nem vagyok tehát azoknak barátja. TUÍ felett ha valakinek^ valóban as Pesti Hírlap9 szerkesztőjének volna tiszte őrködni. *s kivált most. mert ő megint szíváhrándí.És csak Istenért ne ámítsa magát. miután itt van ideje. mellyen a-túl z-ig mindennek le kell peregni. szánako- zással? sőt az utálat' legmegvetobb érzésével tőlem el- fordulnia? minthogy annak — Ítéletem szerint — ki füg- getlenül felszólalt * felfelé*. sőt valóban nem igen nagy becsben tartom őket. ha azon munkálaton átestünk. 's nem rit- ka esetilegt mindig csak a' ^basznosh baráthoz" szí- nak: ügy nem fogok a* Pesti Hírlap' szerkesztőjével is kezet. és éii de csak nem is motazojitam volna. hogy egy kissé saját lábainkra hagyassunk. de azokon állni meg is tanuljunk valaha már. de azt — rfgy hiszem — megérdomletten is várta tőle a* haza. olly kifejlés é& olly magas állás jutna osztályrészül. azon korhűi. és ha ezt Ö n m a g a rögtön saját s z á n t á b ó l nem cseíekszi.

spanyol kastélyok-. mint azt Franczia. nemzetiségűnket t* i». de ám akkor még is eltűrhetném. mint — ha csalni nem akarjuk ma* gunkat és a" világot — ingadoz az nálunk. *s mert mint szokták mondani: "több veszett Bécs alatt*. kényszeritett forrásba jő. tűrném és némileg meg- barátkozhat nám a' gondolattal. hogy aztán abbul újra Öntve szebb alakbaű lépjen ki: meglehet ugyan. kitűzött kettős czélnnknak érdekesbét.'s kiyált Angol országban látjuk: ám menne akkor minden zavar- nak 's tökéletes forradalomnak. végkép meg volna valamikép vá- sárolva a* szebb polgári lét. sem országgyűlés. felsőbb segítség' szüksége. forrásba. Ts természete- sen. sőt hátra!Okok. mikor sem muuicipium. *s kivált a' földgolyónak parancsoló országa. 278 cetekhez aranyozva áll Gallia. azon el- fojtott keser és savany.— Ha n e m z e t i s é g ü n k erős lábon állna. még akkor is irtóznám minden erősza- kos szerektől.. de min- denütt vészharang. de kérdem: ingadozott-e ott nemzetiség úgy. minthogy habár felette drága áron is. lehetetlen. és a' végett. Nem. minthogy ha mind azon keser és savany. provizó- rium *sat*. de a' magyart hiába fogja keresni az illy műtéteit kisérlo vegytan ár a* lombikban. mint fognának magok körül kapkodni a1 hosszú álom- . kérdem ezt? Mihezkép és t ha mostani állásában szorítatik a' ma- gyar az ujjászfiletési forradalom' lombikába. kártyaházakként valóban nem játszhatni af magyar' olly szövevényes létével* Előre látni nem volt egyébiránt nagy mesterség. hogy végkép el ne olvaszsza 's tö- kéletesen meg ne semmisítse a* magyart. raelly nél- kül — ne felejtsük — vajmi rideg pálya a9 hosszú élet! 'S ím ezt a* Pesti Hírlap* szerkesztőjén ék lelkére kötöm. mert azok szükségtelenek. tnelly annyi kebelben lappang a j szegény magyar ellen. egészen újjászületve lép abbul valami nemzet ki. hol megálla- podása csak hosszabb időnek lehet munkalatja. Britannia.

279 •. mi bajunk — minél fidv5sbet nem csak ránk. nehogy azt ismét szo- rosabbra vonják. e* sorban. *s ekkép el is vártam. de az austriai közbiro- dalomra nézve H elérni alig lehetne. ss ebben legalább még most — de nem fog sokáig tartani. nincs akkor ifibbé megállapodás. mert ba azok nem élnek a5 hatalommal jól. mint felruhá- ZÁ a'Pesü Hírlap1 szerkesztőjét5 most. mostj midőn saját lábainkon egy kissé szabadabban áJIni. ha tudni akarjuk. midőn olly . most. ránk kisebb hatalmu- nkra nézve nem sisyphusí munkává lesz-e aiiyaföldfink1 kifejtése korűlti minden törekvésünk. mikép bizo- nyosan nem sokára rajta is túltesznek mások — hogy fft e* sorban legalább még most legelöl lássam. kóraágbul felébredek. *s a' mén* tesére sietot magával húzni az Örvénybe* Mind ennek az emberi természet' egy tulságbul másikba rögtön szökni szokott tulajdonánál fogva elkerülhetlen be kellett követ- kezni. legnagyobb szomorúságba sülyeszt. *s mint fogná sok — mint vízbe fuladá cselekszik haláliszoDyatában — még vísszalöküi is a" aeki segítségül nynjtott keaet. vagy visszahatás! czélbol egészen ne- ki ereszszék: oh akkor kérdem. De hogy a* Pestí Hírlap* szerkesztőjét is. és nemzet-kifejlési dolgainkat sajátlag reníelgetni el voLia az — mert hiszen mi magya- rok tudhatjuk leginkább. só't azzal visszaélnek. mert ha szén vedelem korbácsol szenve- delmet. az. kiket a' közvélemény olly hatalommal ruházott fel. midőn heterogén flsszeköttetésünknél fogva lehető legnagyobb érdekifcafc azt parancsolja: csak Istenért semmiben se ragadni el 1 a gyeplőt. még szánako- eást is alig érdemlő eLsűlyedéshez. ha egyszer észre fognák venni: mílly közel valának niár a* leggyávább. kié oflj magasra emelt a* közvélemény. *s nem válik-e illy minden tapintat nélküli eszközlések által nemzeti létünk valódi tantalusi kínná. hol az megtágítaték. ha — megvallom — előttem nem vala is egészen váratlan.

szívén fekszik a* kis- ded. illy tapíntát nél- kül? üdvös alap9 rakására! de csak álmodni sem lehet. olly okvetlen jut vezető kézbe. diplomák és elvek után. melly tapin- tattal ki mai időben nem bír. de tökéletes sajátságában f "s nem csak papiroson. 280 szép indulásba jött már honi erőmüvünk. valljon rnikep lehetne as sikernek de csak legtávulabbí liihetőségévrl U rakni. ha a? haladó rész* vezetői. mikor 5 mimleu elnyo- más!} elolvasztasz szándékkal őrökre felhagyva. a* fejledezö közvéleménynek leghathatósb iríinyasói. i«. 's melly alapnál ránk nézve üdvösségéét nincs. de azért még is külön 's egy m ás túl független pályát. mellyen Magyarország miiH az austriai birodalomnak integráns része ugyan. és aztj mert néha alkalmatlankodik. valamint a* gyermeknek sem oldja feí jérszala- gát a' dajka mindaddig — ha t* i. hanem egy- mást barátságosan elősegítve. 's ne nyargaljunk e j kérdés körül a' légben. lily üdvös alapot azon bán f mellyen emberi prosa nemzeti költészettel karöltve emel- kednék. nein bírnak azon saját kormányzási tapiutattal. nem bír egy kissé saját lábacskáján is állni biztosabban. azoa alapnak t. Nem. tökéletesen napi reuden van ís már — rfgy hiszem — azon alap' megrakásához járulni elvégre* mellynek ed- digelé rnhiiiigi híjával valánk. mert máskép — bizony mondom — soha ki nem bír lépni a' magyar a' provinciális fénykíirnek vajmi ha- lavény holdvilágából. végre őszintén kezet fogna magyar és nem ét y 's nem egymásnak útjába állva. egymást viszoníag tisztelve. nem gyűlöli — míg mindenbe fejét nem ütvén. futnák a* végzéstől ren- delt egymás melletti ugyan. de ismerjük meg végkép a* dolgok7 valódi fekvését száraz mílétük- ben. . de tettleg és egé- szen kifejlett életi lég emelkednék a* saját 's ke ve rétien zomáiiczozatu nemzetek' sorába.

a' Stádium *sat. mint a* mennyi kell. ki mindig irgalmatlanul yágatá keze alatt lévő lovainak ereít. kik közt némi felette komoly tekintetű — mit megint bizonyosan tudok — azt mond- ják: „Hiszen mit a3 Pesti Hírlap tart. 281 Nemzeti hitelünket ne vélniy ina ez a' legfőbb fela- dat.fi* — Felséges utánzás! ügyes- ség. azt a1 Hitel. hiszen éo csak úgy cselekszem mint Robinson **) 's azért soha nem is vágok eret. és saját. hiszen már alig másznak. <le — kivált nemzeti lég érezve — nem felette dicső házi szerencséjére kerül* A5 Pesti Hírlap' szerkesztője azonban — mint hal- lom — és felette sok más. saját fcgyverimmel sujtatnám le. „Istenért — igy szólék egy- szer hozzá — bizony megöli lovait. mellyen. még is jóízű t kell kaczagnom. akkor csak egyenesen saját állításimmal ezáfoltatnam meg.En? — vala a* felelet — én csapolnám Jé ? Korántsem. galambocskám mit mivelt?" „Csak én i» lígy megfőztem. rég megpendíté már. hiszen az mindegy!" — &PGr amorem . vajmi mély felfogás! — „Mi a'tatái*! nem üthetem fel a* tojást. miért csapolja le minden vérüket!" -. Saját kormányzási tapintat'híja azonban nemzetek' hitelét nem igen szokta nevelni? valóban utm^ de rigy állítja azokat sequestrum alá^ valamint a' péwzf hitelét vesztett egyed is a* seqnestnimi házasság* vajmi csen* des ugyan. mint éppen csak annyit.fií Dicsőséges logika. minthogy tökéletesen emlékezetembe hozza bizo- nyos angol idomár* felette mély kútfőből eredt yeteri- uariüS tudományát. jóllehet felette szomo- rú lelkem. mint csak akkor. és akkor sem eresztek soha is több vért. mint a* szakács. mikor ^kell*. miszerint ba én merném szavamat a* Pesti Hírlap ellen emelni. 3s ennél meg- czáfolasi bevezetésnek valóban nem cs eleked hete m egye- bet. a' Világ. egykor olly annyira fcörmölo körmeimmel szakitatnáni ketté. hogy tán egy kissé továbbá főtt.

légyütés és a'légy helyett ember-ütés közt. de a' gazdát ugyancsak jól eltalál- ta I Jsat. azért egyenlő szárny mert egy font és ezer mázsa ha- sonlólag súly.. azért ugyanazon súly. mert egy palaczk bor üdvös és kedvemelő lehet. a5 közönség-felostoro- zási és felkmzási miitételeknek is. bizonyos árnyéklatai és lépesozetei. mikor a9 legyet gazdája f<*jén akarta agyonütni bizonyos komornok. tojásfőzés és tojásfőzés." — Vagy több példát is hozzak elő? tán azt. igaz s 101 darabot. mintha csak . kérdem^ mi- bűi még inkább kivilágoljék: hogy^ valamint érvágás & érvágás. 282 megfuladok!" „Mi baja?" „Fánkocskát ettem a' Vice- Ispáuy úr* példájára. azért ha nem tud is úszni. mert a3 hat láb hosszú felette kényelmesen fürdik tit láb mélységű vízben. minden következmény nélküliek. az igen is sok pedig még roszabb. mellyek szint- rigy> mint az igen is kevés étel is rósz.jóllehet a3 thema mindig ugyan- azon egy: ügy lehetnek és vannak a'politikai mozgal- maknak is. mcllytul a' halak kiugróinak a' vfzbül. vagy más szavakkal. vagy legkisebbé azt követelni. Ne moíiflja tehát senki. vagy következményük nem fcevesb. nem állít annál de legkisebbé is b öles ebbe t?ni int ha azt akarná erősít ni? hogy mivel e g y . fankevés és fánkok evése. mint lángba lobba- nás és okvetlen halál. igen ígeu nagy különbség van. mint aT hány ágyiit el szoktak lőni urunk* születés napfán *sat. azért egy hordó bornak is üdvösnek *s kedvemeló'nekj és tán még öregbítő foko- zatban annak kell lenni. száz is szám. bátran belé lökhetni öt a' Danába akar* hol is 'sat *$at* Távul vagyok azonban mind ezek által azt mon- dani akarni. tíz. a* felébresztő szertől kezdve a' heleborusíg. — még több példát hozzak elő. hogy a* Pesti Hírlap is csak azt miveli. a' mit én miveltem. *s 8* legyet elhibázta. mert ha ezt mondja.

ki mint valami nemzeti ordinarius monopoli- zálni merhetném a' magyarnak helyreállítását. gyűlöletessé tehet ugyan. csak én vol- nék azon ezermester. keblében rejtező árját. ítéljen ró- lunk a* jövő kor. ám akkor tán megszünend. mert ezt mindig kereken tagadni fogom*'S ím ezért — mert igazolásomra sem ok. kik neki nem hódobak. sőt gyűlöletnek. vagy egye- dül én Tolnék az ügyes szakács.. ítéljen erről. csak ő is azion utón jár. bár kutathatná ki legrejtettebb gondolatimat: Js vajmi éde- een érzi keblem. 's ki tudja> lia egyszer con amore és minden tar- tózkodás nélkül kitálalhatja az olly nehezen elfojtott Deheztelésnek. lega- lább a* szenvedelem nélküli igazságos rész előtt. kellőleg megfőzni a' tojást. mind ezt nem követelem. azon szerencsétlen egymá&ra . hogy a* Pesti Hírlap szerkesztője csak azt mivcli. vagy egyedül «n bíruám kiszabni minden gyo- morra a* fánkok* aránylagi üdvös számát. sem hely — ezennel felszó- lítom as Pesti Hírlap* szerkesztő jer? álljon ki a* síkra. mikor és mennyit kellene a* veres nedvl>ül lecsapolni. a' mit én nmeként. Ám bonczolja politikai pályám' minden lép* teít. csak én tudnám. lígy elütui a' gazda orrárul a1 legyet.ss i rá simát. hogy széttéphet> a' nagy szám előtt gyanússá. hogy orra* vére igen nagyon meg ne eredjen. írez keble* ben. vagy végre csak én volnék azon nagy hóm oeo-vagy allo-patfaa. de politikai követ- kezetlenséget minden ügyessége mellett sem fog. valamint a j Pesti Hírlap' szerkesztője kosit és köztem. egy hai'madik. 283 éo értenék az érvágáshoz. rám bizonyíthatni soha is* És azért arljon bátran szabad utat azop falónknak — hiszen ngy sem bírja elég ügyesen rejtem — meílyet minden felsőbb 3s kivált a7 szer én esetlen fö rendűek ellen. mellyen é» jártam. hozza napra minden niouilásun. hol úgy szeretne — mint momlj/ik — velem szemközt találkozni. csakhogy ne mondja senki is.

mintha ez által. mikép . 284 fogási és vtsÉDiitorlasi szenvedélyességét. miután a* most legközelebbi 37-ife Hírlapban a' 304-ík lapon ma- ga a'szerkesztő Hllítja felette bölcsen azt. mint végvo- uaglásjiak induló testben. *s minden érdekeket ellentétbe hozó themának valóban bámulatos muiikás^áorfraj ~~ coni- ponált változataittiK melly ék ha nem variálnak minket fejledező állapotbul lazlobba.'s tán megSKabaíul a'haza azon. *S azért pontosítsa össze a' Pesti Hírlap' szerkesztője mind azon nemes indignatiot. Csakhogy senki ne mondja. napnil napra inkább (Hágzó Örvény azóta százszorta agga&ztóbban. mióta egün- kön feltámadt a" Pesti Hírlapnak lángosíhie? Néhány hónapja c&ak. minthogy tán H akkor felébrederid azon édes illusiobul. melly a1 fő rendek és a1 nemesi rmfl kfízt valódi átokként már úgy is olly élénken létezik. egyenesen rám. ki meri — ugyan nem tátong-e ezeu eloszlás!. még nevelni. mint vert had. és wem szakadozuuk-e kézfogási. és kérdek minden elfogulatlant — 's tagadjfi. *s miként siet már most is. naprul napra kisebb csoportokra. Öntse felette jó de sokak ellen felette elkeseredett szivének min Jen íulcsordnltát fejemre. egyetafcarási tekintetben. és meglehetős tág fcörbíil felette sssűk körre. és akkor e' dicsőség kirekesztőleg a' 1 Pesti Hírlap szerkesztőjéé lesz. mit én miveltem. nrintlia mi — a' Pesti Hírlap* szerkesztője és én — ugyanazon egy utón jár- nánk. tudja az ég. minden egy tökéletes szét- bomlásnak. és Ő is csak azt mivelité. akkor azok éppen ellenkezőjét fog- ják szülni mind annak. mi nagy jót nem tenne a' hazának. mellyet sze- mélyében rejt. mi elleti — remélem — annol kevesb kifogás lesz. minden szen- vedelmeket fclmgcrlo. mit ccMigelé a' viszszahatás* tőr vényei szerint mindon tnlxások okvetlen hoztak az emberi nemre.

hogy o? két fonal örökös hősszét 7 mellyé fene ff egyike égnek. mivel af Pesti Hírlap ugyanott! felszólítását ösztönül veszem. 285 ritka dolog. hogy egymás iránt türelemmel legyünk a* véleményben* . mintha én af fonál* végét az egekbe orsózni tudó ügyességet követelnémf hanem csak azért. másika pokolnak t»**2. ugyanazon egy git- xtalyrul orsfatult"$ mit egyébiránt korántsem az oktmí hozok fel.

mit eszközlék én. mit az én törekedésem ho- zott maga után. és nem ment>e azóta a1 nagyobb szám az igenis ínnenbül 's legmélyebb alvásbul. é& nem vesz-e nemzeti gályánk. ha én fel felébreszgetém a' mélyen alvókat. az o működése is csak azon hatást fogja szülni. liogy S is csak azt eszközli. naprul napra aggasztóbb irányt a' más partnak érvényei és sulyesatő . hogy. mit nehéz lesa belrizonyítni. ha szorul szára. '* a'hoiii erorníí'jéghideg katlana alá tüzet hordottam. a* Pesti Hírlap* szerkesztője a'már tökéletesen felébredte- ket lázba. Ugyao lehetne-e ezt igazsággal mon- danij kérdem? vagy nem sül-e inkább ellenkezőleg az ki — ha t. betüriil betűre. 10 — 15 év* leforgása <5ta nemzeti diagnostsunk homlokegyenest ellenkezőleg. az jgems tülba. a j már ligy is elég meleg katlant szétpatta- násra hajtja \ mert ugyan — ?s tagadja ezt ki meri — nem áll-e néhány. 's éppen annyi mennyiségben 's tointazon vegyületben teszi is adomá- nyát a* Pesti Hírlap' szerkesztője a1 haza oltárára. lehetne-e azért mondani. K emlékezetünkbe akarjuk hozni: mikor írtam5 mikor agitáltam én. va- lamint én nyujtám azt af közönségnek. a* JehetŐ legnyugtalanabb éber- ségre át. és ha lioni körülményeink* akkori és mostani egészen megváltozott miségét felfogni Is képesek vagyunk — nem sül-e akkor tökéletesen ki. midőn egy partnak szerencsésen elkerülénk ormait. és mikor teszi mint ezt a s Pesti Hírlap* szerkesztője.

mikor az ^ Extra Hungáriám fww est tttfó" nevetséges döiyfc vala napi renden. kérdem? — Mire azt felelhetni: csak azok nem. nyugtató szereknek szüksége tép a* teendők sorába. mint a' magyar szokta mondani «vérszemet kaptak". melly ék az erőszak és önkény által csak kevés- sel ezelőtt aiiyafúldünkün végbevítettek. felébresztő szerek valának az illők. mint mondják. mikép ligy szólván bámulást sőt irigy versenygést köve- telt a* külföldiül: akkor* azt hiszem. és nem csak felébredt. Istenem! ha visszatekintünk mind azon borzadal- makra. vakon dicsérni kötelesség vagy legalább közdivat vala ? hibát találni viszont és kereken ki is mondani azt alig merte valaki. sót tökéle- tes helyreállítási küldésiben nyughatatlanságtul kaszt- ve saját erején ttíí akar cselekedni: akkor én legalább csekély eszemmel azt hiszem ? nem csuk égető spanyol viasznak nincs helye Uíbbé. hanem ezentnl megint legkisebbé sem tud pihenni. de midőn marasmusálml már egy- szer felébredt a' nyavalygó. még spanyol viasz* szál is szokták égetni talpát. ingerlő. tfíi. szóval midőn aonzeti és alkotmányos tekintet- ben azon vastag álmát alutta a' magyar. Néhány évvel ezelőtt. miszerint azokkal ügy tartom egy kissé bátrabban is szabad vala eloállatii. lehet-e nem pi- rulnunk. mi- kor a* Pár (is 1-mae Titulus 9-*us? kis szigetében minden lehető veszélytfii menten biztosan elérni reméktte vég- napját a* kiváltságom mikor miudcntj mi magyar. 287 zátonyai felé? Ki nem lát itt különbséget. és nem látnak semmit józanul többé. *s nem áll-e tis&tán előttünk — mert minden . — Ha mo* rasmnsbul nem akar ébredni valaki. sokszor felette jól sikerült. kik szenvedelemtől tüzelve. esi- lapító. de éppen ellenkezőleg. melly —ha csalni nem akarjuk magunkat — közel járt haláli álom- hoz. és ő még is annyira egészségesnek hitte magát.

. és közjavulásra. mit fiaját Uéletem szerint elérnünk kell — mert hiszen még ma is állatilag teng Térünk1 legnagyobb része. de azért úgy verik. 288 embertelen tettnek beérkezik boszuló órája — annyi bűnök. úgy töinloci&özik. és jól- íehet sokkal kisebb mértékben. mint nevetség őt saját lábaira állít ni és minden pol- gári jogokban részesülésre felemelni akarni — — — most azonban. lehető legsürgetőbb szükségünk van5>. de bizonyosan a1 nagyobb rész átlátja ss elismeri niár ? hogy "sok bún terheli a1 hont. úgy korbácsolják. ügy akasztják őt. Nem mondom. hogy. és mi több: annyi el n e m i s m e r t bíínok közt. kivált polgári viszonyainkban már elértünk volna valami nevezetesb lépcsőt. és szintén oüy alant áll ő még most is. mi már életbe lépett volna. nehogy tönkre dűlne az egész. Tökéletesen megfordult azonban e* tekintetben a' közvélemény^ és ha nem is mindenki. és még nem jutott minden magyar emberhez illőbb állásra. mihezképest «teljék mibe telik* ketté is kellett szakítatni azon elbizott önámításnak. *s egyáltalában mindennek. Isten* áldása nem lehete anyaföldünkön. távul éttul. mellyek terhelek as hont. vessző. az nem azért van. sőt tökéletesen meg volt győződve arrul. ha mátui holnapra nem lép Hunniában mindenki magasb lépcsőre. mi szokássá csontosult Magyarországban. nem értünk még el — legalább ahhozkopest. mint azelőtt. okvetlen változatlanul meg kellene maradni. hiszen úgy szólván semmit. akasztófa éppen olly szükséges a* magyar pór- nak. mikep bot. de azon fordulaton csakugyan átestünk már — és e' tengely körül forog honi létünk9 egészen megváltozott cliagnosi- aa — hogy ezelőtt a' nagyobb rész éppen nem kételke- dett. melly szerint ha nem is mindenki? de a1 sokkal nagyobb rész azt hitte: mind azon szivtelenségeknek. meUyekkel em- ber fllete embert. ha élni akarunk.

mint annak javaslása és papirosra vetése. milly kéj érzés minden felebarátját szerető szivéhez szo- ríthatni saját károsítása nélkül. 289 mintha illyest a' nagyobb rész tőle ezentúl te megta- gadni akarna. inkább ellenszegülést szül. hanem azért. mert az eszme" te t ti égi al- kalmazása nem olly könnyű. hogy a' leg- nagyobb igazság a* leghasznosb tett is. mintha a" több- ség még mindig nem a k a r n a . minthogy k é n y s z e r í t é s kettétSri azftnmegelégedés. aaaz szívesen be- venne alkotmányi bárkájába mindenkit. mert nem látja még át. ha tudná. de nem tudva. és csak azért vonakodik. Magyarország* kiváltság talán és tehetetlenebb része iránt olly hangulatban vagyunk. hogy nem fogván fel hont létünk9 általános létét *$ voltát. mint valánk ujabb időkben a* lengyelek iránt: fíTeli készséggel segít ni rajtuk. de nem tud. előre men- ni. Mi kiváltságosok és magunkat jobban bírók most. Az akarat már megvan: kezet fogni. mert ha megízlette az ember egyszer. hála az ég. ezen legszebb jutalom utáni sovárgásnak minden báját. liogy aj többség már akar. és becsületesség- nél jobb számítás e* földön nincs. bizonyos tenni nem akaró. *s e' tekintetben egyedül a5 tulhajtás lökhetne ismét vissza. ezt rnikép eszközölhetné saját elmerülese nélkül. azon különbséggel minrt- azáltal. makacs egyéneket tart egyedül szeme előtt. és a3 helyett. hogy előmozdítna. miszerint mindig azon hiedelemben van. semmi nem tartja őt illy Bröni megszerztjsétül többé vissza — a* hogy a ! tapasz tálas mutatja — mint tapmtat nélküli k é n y s z e r í t é s . hogy legjobb akarattal sem vala igen tehetsé- 19 . és Magyarország egykori dicsőségnek talpkövét meg- vetni. tnikép». 1 E* körül forog a' dolog! És abban csalatkozik a Pesti Hírlap* szerkesztője súk mással. holott jót állok.

vágás. kimutatni t. vagy legalább az én logikám szerint. a' nagy rész pedig egészen ki van zárva fedele alul. midőn saját vérünkön bi- zonyosan segíthetünk 's nem magunk3 megrövidítésével. hanem «valami jobb újnak ok szerinti kimuta- tása*. piocza Tsat» Mit mond azonban most a* nagyobb rész? „Bizony felette rósz lak ezen régi lak. atticus swij szúrás. 'S ezért most megint mi van a* teendők során? Nemde. és a*«réginek mindaddigi megtartása. jóllehet már az is felette nevetséges. mellyben laktunk is most is lakunk. sőt ezen érzelemtől kel) étén túl fel is -csordul. mert valóban. kár volna csak egyetlen egy tégláját is kimozdítni heJyé- bfil íc . de <* tudás** kell — ki bírjuk jelelni as "miképen'M* Ez van tehát napi renden. i. a1 kevésnek sincs aránylag kényelmes és biztos helye benne. hajiéin éppen ellenkezőleg saját létünk7 felemelésével. míg d'kész ujat és valósággal jobbat helyibe is l ebessen állítni — ha kívántatik — rögtön*. csak kevéssel ezelőtt a' nagyobb rész azt állítá. milly gyógyszer illett illy állapothoz? Nézetem szerint a' felmgerlo. éppen 4 nem a régi építménynek túlságos gáncsolása többé. Felette szűk és nedves házunkrui. szűk és nedves lakban "palotai illu&iok közt dSbrögicskedni". azt már nem csak elismeri a' nagyobb rész. romboljuk azért le. azért még sokkal uevet- ségesb tetotíll talpig lerombolni a* bármi Ily szűk é& ned- . a* "mi* fcépenM. ha a' szfvábrándozási korhűi kilépvén — minthogy illy szövevényes műtétei- hez <*akarat" nem elég. biztosításával ---de csak akkor. 290 güakben segitní a* lengyelen. észrehozó bors. mert annak hibás részeivel a' benne levő minden jó is az egy 1 tufeágbul a másikba menő sokaságnak auaíheraája alatt fekszik. mert Iiögy tennünk kell *s tennünk hasznos. ^ mi Ily dicső lak ezen régi lak. — Kérdem. és építs ü ük ujat 's di- csőt".

mint bizonyos 3 ^négylábúnak * esete. 291 vés lakot is. azért a' "bolcseségnek dia* dala": a' nyakra főre tanulókat. melly az árnyékért elejtó a fogai közt levő kouczot. azért völgynek le még szükségesebb a1 fel- tüzelés és az ostornak meg nem szűnő pattogása. ki például nyájas udvaraággal ebédre hír. hogy aztán az egész nemzet szabad -•-- igen* a' szabad ég alatt lelje magátj mielőtt az nj vagy a' reformálandó építmények' rakása nem csak megkezdve nincs. de még U férfiúi elszántsággal védői al- kotmíinytink1 alapjait minden sőt fejedelmi megtámadár 19* . milly szerepben éu legalább magyar rokonomat látni nem kívánnám! Ha valaki tehát azt mondja: «a* Pesti Hírlap" szer- kesztője tís én csak egy methodust követünk ** az kő* rfilbelfil illye»eket is elmondhat éppen annyi logikával: Mert igen hasznos és szükséges az indulni nem akaró vagy rest lónak egy kis sarkantyút adói. azért szeme közé kell annak csapni. noha illendőséggel. Mert a' tudatlannak és még is elbizottnak néha néha egy kis leczkét adni tán czélszerfi. azért a' jó indulóban levőt kétszeresen. hogy aztán annál inkább megszeressék 9* vad szabadságért ajánlott cserét. leczkézni vég- telenig. Mert czéJirányos: jó móddal és ahhoz való síppal a* madarakat a'háló közelihez csábítgatni. azért "felette mély fejfogáfi w — mint kótyavetyén — dobra verni. mi más szavakkal vagy más képpel előadva nem volna egyéb. sőt terve sem kész még. a' hazat bűneiken mindegyre pirulákat leczkézni. leczkézni. a* kantárt ragadót pedig háromszorosan kell sarkantyuzni* Mert hegynek fel ostor-bontás és A* csapatnak összeszedése nem árt ftó't «züksége&.Mert Istentül adott állásunk szerint mi- nekünk kiváltságosoknak szabad sőt kötelességünk. Mert tökéletesen rendén van az illetlen bánás* módot férfiúilag elintézni f és elégtétel nélkül becsület- eértést túrni a" jobb vér nem fog.

hogy részint sajá^ részint mások hibája által olly mély- re sülyedt. mit akarunk? azon keserűséget ciiylritm-e — cs mint a' német mondja ^uns Luft ma- ctten* — mclly kcsciiíségct tiiimlcn mngyar. Mondják tehát. keblében hord» hord periig azért. hogy ő áldást terjesztesd a' hazára 3 midőn én annak csnk kárt tevék: ám legyen. 292 sok ellen is. melly naponta ny új tátik. mert érzi. ha szereti hazáját. hogy egy utón já- runk. és az ő metliodusa az enyim* A* fő kérdés az. hogy a* Pesti Hírlap* szerkesztője eltalálta a'czélt. és ái elhibázám azt. azért ugyancsak talpra esett következetes- ség minden kormáiiyi lépés és intézvény ellen mint vak légy szegülni. ám akkor toljuk egymásra 's kivált a1 kormányra hát- . ki nem felette jó ha- szonnal tölté idejét ? és ekkép ha a* jobb érzés őt égé- szén el nem Jiagyá még.*sat* 'sat. ítéljen köztünk a' jö- vendő. mi- dőn a1 hetenkénti két új ságlap meg nem szűnő inger- lésben tartja a*közönségnek nem csak érettebb. míkép bizony nincs min Ürülnie^ minthogy' egy olly egyénhez hasonlít h a t ó. eltűröm. és abban keresni független tartást — mint van köztünk némi uraság — hogy Urimfc *s feje- delmi családja 3 egyéneivel szemközt egyenesen áll mint. nincs-e különbség könyv és ujságlap közt? — Az ^gyik egyszerre. nyárs fsat. *S éljen a' jó logika. csakhogy senki ne mondja. Egyébiránt kérdem. és csak az érettebb közönségnek uyujtatik f dgy szólván mint * pezsgő'!> nagyobb alkalmaknál. hogy o józanabb szempontbul foga fel honunk'diagnózisát mint én. bizonyos Sszsze- fűggésben. de illy elő- deihez el nem ké&zült nagyobb részét is^ raikép oíly hatás- sal is van3 mJut pezsgő és fűszer. sem helyzetével sem magával egészen meg nem elégedhetik. ha ez legfőbb czélunk. és mindenek előtt a' mély felfogás* O' Cotinellnck e* tekintetben — sejtem — finomabb tapintata 3s jobb logikííja van.

törjünk borsot mindéi] orrok alá. fs élni 's mint nemzet nagyra nőni kívánunk. &őt itt ott még a* megszégyenítés is. — Ha azonban ezé- lünk ennél magasb. de ez inkább egyenesen a j *mikepen»-t mutassa ki jó sscámolásilag^ melly szerint mostani aránylag alacsony állásabul biztosan magasra emelkedjék Hunnia. 293 rauaradásuiik' okát. uralkodjunk szén védelminkén. mennyire bírjuk. mint a' Pesti Hírlap. mellyek után még most U annyira síulóJik a* magyar* És azért ne ingereljünk ? no ébreszszönk szenve- delmeket.. azt nem akarom állítni. csakliogy illyes ne legyen. füvattyúzzufc a1 viszálkodás és türelmetlenség' bonunkban mar otly sok szépet és dicsőt (!!) végbevitt tűzet. boszantsuk egymást 's mindenkit tehetségűnk szerint. a* mostam nemzedék. kivált olly lapnak meg nem szűnő themája. kire még igen illik — jólle- het kiestünk már idejebül — mindenféle «szelíd tortura». . ingereljük. és minden nemesre kész. mint a3 Pesti Hírlap' szerkesztője\ syste- matice Js szakadatlan mondom. rövidebb idő alatt mint gojidoliiókj megnyílik előttünk as sír. azért van még elég selejtes is anyaföldunk* határai közt. melly olly nagy nimbiishan áll. mert hogy itt ott 's ki- vételenként nem volna többé szükséges a* kis buzdítás. 3s jóllehet gyönyörű lel- külettel bír honunk* reménye. Mimién még tenni való. és emeljünk a* szívsugalási szen- vedelmek daemonáiiak oltárt: 's higyfik el. akkor adjunk búcsút minden lágyszívű gyer- meki andalgásnakj nyomjunk el keblünkben minden ke- serű negédet. melíybcn habár nem díszes is ? még is enyhülésre néimil elvégre minden képzelt és valóságos kín. és ezeket ne uszítsuk egymásra systematice. 's szakadatlan. 's hozzuk józan *s hideg vér ű számolásink által helyre nemzeti éle- tünkön ütött mind azon csorbát.

bála az ég. mint ér a* szántó vetőn ék min- den tanú és taps nélküli csak egy órai szántása is* Csonka munkát vagyok tehát kénytelen benyújtani a* közönségnek. *s jobbadán: mert. és mik propylaeumokúl szolgaijá- nak azon ** Miként w-nék. 1 Mielőtt berekesztném azonban e soraimat. 3s mit — mennyire tehet- fiégem és a' körülmények engedni fogják — min él előbb közitélet alá bocsátni szándékozom* . ha t* i* tettbe és életbe nem megy át haszouhajtolag. szép — még sem tett.s? ki tiszta szándékomat félre nem ismeri. okkal móddal folytatandok. nem mű* laszthatom el itt még nemieket felhozni. de csak Alkalmazása áltól válik hasznos. 's csak annyiban neveli a* nemzet' szellemi *s anyagi kincsét 's ekkép hátai mát? a* mennyiben hasznos tettre gerjeszt. valóban felette csonkát és csak általá- nost.vagy károssá. minthogy szó és betű nem több mint szerszám. melly szerint én hiszem a'ma- gynraak felemelését lehetőnek. mint szón okolni *s irkafirkáim cgyedüL mi noha szép — ha t. mik a* mon- dottakkal szorosb. is mondhatom jobb *s tán egy kissé hasznosb dol- gom is van. más. melly magában semmi. ha élek *s csak egyetlen egy magyar van í. i. mellyet azonban. meg a9 legnagyobb díva tű köuyv ftem ér valótlilag annyit. és részemriU úgy szólván igéreti össze- köttetésben vannak. miké p sokszor a' legélénkebben éljenezett szó- noklat és dcclamatio. • Az ídőbfil kifogytam. *# hasztalan 's káros tetteknek elejét veszi.

's ek- kép nem válaszolok és csak mosolylyal hallgatám az antiliberalis atithropophng atrocításit — qua&i re benvgcxta azon tanácscsal végzé be jó szándéku. mint ugyanazon egy kaptafára vont. *s miként eszik mézet ha szert tehet rá. Néhány évvel ezelőtt egy híres prókátort látogaték meg Pesten. Alig végzettük magunk közt a* tísztelke- dési szóváltást. i. melJyrül egyrül mint másikrul. egy kis «hiva- taliö — minthogy ez józanabb volna. és — mert feketék* mosásává] igen* de szerecsenek' mosásával nem szoktam bajlódni. 's inkább Mztosítna J köz megtiszteltetést. vagy szcnvedelmcs anti- Itberalismusa mellett valósággal nem bírta felfogni. Megtérítésemre czél- zott aj derék ügyész. más birtoka ? s kivált felesége után sovárgó. practicns szívességét: Bar szereznék inkább egypár jö- vedelmcs Mzat. minden felstfbbséget bemoeskoló. mellyek . mintsem Tiogy köz dolgokban fáradnék* és én is iparkodnám lenni * valami >? — t. rablónál.S így elérthető. s s tán itt ott néha néha okkal móridal egy egy ezüst kaJán- kát vígyázadanságbul vagy természeti 5sztönbül magá- val vivő izé j és nincsen nemes. el lehet bizonyos fornuilare után petyegni hazáját. és ennek nincsenek bizonyos árnyéklatai. miért gyülölé Ő annyira a'liberálist. gy«j- togatónál. anthropophagnál feketébb színekké] festi a1 szerencsétlen liberálisokat. La télen J más mulatsága nincs. szokásait^ ösztöneit. 9s 111 ikont nyalja viszont talpát. erény teli liberó lismus. minden bevett elvet *s szokást lábaival tapocló. min- den vallást becsmérlő. m e Ily — ha jól emlékezem — körülbelül e' czíin alatt: nW$9 ist ein tiberafer?" mint valódi szörnyeteget. mint mcníígíírie- ban szokás. bizonyos német könyvet ad kezeimbe. mint a* liberalizmus 'sat* — A jó öreg Ycrboczianus nem akarta. mert La a* l i b e r á l i s valóban uem egyéb. hogy a! liberális nem ollyan elhatározott valami* mint például medve. mindent hely ebül kimoz- dító. ss mint monda.

jóllehet mind az ^igenis inneninek^ mind az "igenis túlinak'* czéliránytalanságát a' régi Sangrado' és Brown* *5) sy- stemáitul kezdve a' politikának ujabb szövevényes pá- lyójáig. de tettleg gyakorolva. nevetségessé tett *jv*ft «ií«ef*»-vel is. tehát egy fa-nemnek sem lehet e' czélra venni 9 hasznát . 's elannyira. mint néha néha egy kis krajczárka alamizsnát. És így van a1 profanáit. ^Mert felette sok gyűlöletes em- ber van —* minthogy ember csak ember — az emberi- ö ségre uj vízozQnt kell előidézni*. mindenben tapasztaljuk. 290 rfilményektűl 's akaratiuktul föltételez vek: akkor.' mint például: "Mert fenyőfa nem alkalmas fa szebb bútorra. .r nagyobb szerencsét is bírnak az emberiségre *s hazára árasztani. kik az Isten* műiden terem- tésével őszinte rokonszenvet éreznek^ és kik ember sze- retetet nem csak ajkon hordva. mert mindaddig? míg ez nem történik — *s iíly szoros elhatározások1 nem léte: oka annyi emberi nyomornak — barát *s testvér meg nem szünól e g fog egymás keblében dúlni. hogy alig meri valaki magát a* re'gi #médium tenucre beati* papjának vallani. meg még több sült bolond jár. és túl&ágig a o ti liberális leszen* Ámde w exen szó «Liberális éppen olly kevéssé elhatározott szó. Mert végkép a'libe- ralismus' ember szere t Ő köntösében sok hypocrita lap- pang. tudom. mint például <*fa» t «Iial*9 sőt «ember». mihezfcé- pest ha ki azt mondja: „gyűlölöm a' liberálisokat". mi a* philosophia.. azért mind azokat is Auto-da-fe-ra kell elitélni. sőt egy kis czápa sem le- >? het gyomorháborító . "Mert egy kis menyhal alkalmas táplálék a* gyengébb emésztenek. minden becsületes ember r&gtdn hátat fordít minden liberalizmusnak. tehát — minthogy hal csak hal — bizonyosan egy kis harcsa. az éppen olly józanul Oly következményeket is vonhat.9 Meg kell határozni előbb szorosanf mi a' liberális- mus.

nálunk azt szokták juxte mitieu" hősének ne- 5 1 veasirij ki sem a' kormány sem a divat' bálványinak színét nem viseli. ha kell — de minden esetre munkát. megtörheti én állhata- tosságot. ha az. ki az embert mint ember csak félig akarja emelni ki 1 a' lelketlen portéka és állati tengés miségébül 'sat. azon mezőt. 297 j De ugyan ki a « közepes*? — Ha az. ki felebarátját csak fél testtel rántja ki a* tffzbul. egy sem méltatott sokra. ámbár ezekkel is. ki a* rábízott sajátot éppen e* szabály kö- vetkezésében ? csak feliben őrzi híven meg. és neki az ő képzelte «ju*te milieu^ szabályai szerint 50 forintot ajánl. ha az. meíly őszintén nyujt kezet nemzeti *s alkotmányos fölemelkedésünkre* Ha ezt azonban nem cselekszi: oppositio* tagja vagyok 5 de tisztelő megbecsüléssel mindig* mert dynastiánfc' leg- több tagját nem csak mmt előkelőt. mint mondják. mi Istené. hanem mint embert is tisztelem. mellyen a' kormány és haza közt én állok. mint már többször tevém. ha nem is hizelkedve» de szoros igazság szerint. ám akkor leli torokkal: Ki —Le — sőt Felf vele! Én azonban más értelemben veszem a* « közepest*. mi az . mert vérrel és élet vesztés- sel nem használhatni mindenkor. nappali verítéket és éjjeli virasztást Jegőszin- tébben síromig azon kormánynak. ha az. és ekkép nem háladatbul vngy valami kedvelésnek fejében szó- lok így. egytül sem várok semmit fe. minden bizony nyal fogok is* Vért és eletet — vagy. és melly mezon halni is remélek. és ha erőm tökéletesen cl nem hagy *s idióta nem leszek. <f és miután. ha illyes a'<* közepes". ki 100forint- T tal tartozik Isten s ember előtt valakinek. egynek sem kö- szönök sokat. minélfogva. bennük soha nem bízhatni tökéletesen: ez úttal ismét és ismét kijelelem. hanem mert meg akarom adui. 's éppen így a* fejedelemtől lefelé minden embertársomnak.

hogy később lep- leg nélkül és tökéletesen ki fognám tárni. síromig. erőtűi pezsgő. pedig vannak varinak: sok ílly- féle jó lelkek. tudomány és tapasztalás jelelte-ki utón a9 nemzetiség' és alkotmány' lobogóját vissii elól. most pedig azért nem szólhatok részletesen ás okokkal támogatva a* dologrul. mint uralkodni elnyomott. habár af lehető legnagyobb singularisban is. erszényem minden engedményre tárt t minden teherhor- dásra nyílt". 's mert nem hihetem. mert ma a' felvilágosodás* idejében. ki ész. mert kifogytam az idő- büL Elmellőzui minden szó nélkül azonban az egészet még sem akarom. milly nagyszerű sikerlcteket terveznek. még is már respub l Icákat. végkép ne vezetné dy- nastiánkat azon űtra. 's jóllehet felette egyszerű viszonyaikat sem bírják elrendelni féríhíilag. Övé. de ugyan a'franczia propaganda bűze sem tetszik. *s egy úttal azt ígérem. magát emésztő népen. 's házaikban nem ők. és azért addig is. melly rá nézve is a* leghasznosb és legdiesobb. lígy hiszem ? nem csak határtalanul dicsőbb. a' polgári let' akár mii ly alacsony lépcsőjén álljon is. — Szintugy esküszöm hűséget és ajánlok fáradhatlan f s legőszmtebb. hogy okszerinti de illendő ellenzés. míg ismét gyakor- . és illy értelemben «közepes» voltam. hol arra szükség van. de minden két* ség nélkül hasznosb is. Nekem sem a' sárga-fekete lobogó nem kell. vagyok és leszek is. midoji croni szerint munkás léén- defc azok' felébresztésében. és mint personífieált indítványok. meri szíík vala a' hely. dtí a» asszony és házi barát az tír. egy lelkű nemzetet kormányozni. egy testű. mennyire nyílt keblem és erszényem kézfogásra. Ts bármilly aláren- delt együttnumká]ást minden hazámfiának. váll vetésre* — Rész- letesen errtíl azért nem szólék fentebb. E J közlemény' 109-dík lapján ezt mondám: „Keblem. kik alig bujának még a* tojasbul ki. *s tudja az ég. erővel akarják új mintába önteni a* bont.

mellyek- rül később. miután Ulyes tehát mai körülményeink közt életbe nem fog lépni: ám pengessük csak szép hanggal. és m i n d a d d i g leg- k i s e b b f e l e l e t t c h e r ' k í v á n á s a n é l k ü l Új míg az ő a d ó j á r u l s e m s z á m o l n a k . vagy inkább "máskor. nem bizonyos terhek- ken egyedül. mint a9 zsidó. latílag alkalmazva és az életbe hozva fogok okoskod- hatni a' tárgyrul: általános szabályokban ím ezekkel ajánlkozom. mi más szavakkal nem egyéb ezen — egyébiránt senkit. ki csak egy kissé okosabb. a' haza9 terhét testvéríteg vagyok kész hor- 1 dani hazám minden szülöttjével. csak felelettel tartoznék a' mimster. többé rá nem szed- hető— syllogismusnál: Ö A* ministeriumot papiroson tán igen. de midőn soha nem kívánok és nem fogok dolgozni a' rest- ért . némi föltételek alatt raiudazaltal.Saíveseu adózom. a' rám vett adónak mire fordítását sem kívánom ellenórözni m i n d a d d i g . Js nem szabad ajánlkozásként egyedül. mint például a' házi pénztár* yiselésében. de törvényes köteles- ségileg. és szerzeményemet mindenki ellen erőm szerint yédendem. mert — köztünk maradjon a' szó — egyedül neni-fizctésí ürügynek tartom.* Kész vagyok aránylagosan minden köz te rh ékben részt venni. de gyakorlatilag f ele lei teher alá nem vehetjük. míg a' p o l g á r és pór i l í y e s b ü l ki van s z o r í t v a . semmi nem . mint a* pór. de ugyan- w csak constítutionalLs szagában áll unka'többség előtt 'sat* Illy olcsón sőt <* ingyen» én legalább nem kívánom meg- vásáriam vagy inkább bitorlani a3 liberalitas' színét. mint a' polgár. *s azt hiszem. — Legyünk ebben tökéletesen egy lábra állítva. *s nem egyébnek mint hypocrísisnek ezen sokszor hal- lott sznjárást: í. ha felelős a* nwiiste- rium". 'S értsük egymást. és a9 liberalitas' nem csak legszebb. hogy édesö- römest mi is úgy vis elnök a' kftz terhet. *s mi több. hanem kivétel nélkül minden lehető terhekben.

i* minden ország- gyűlésen szintiigy ellen őrség nélkül kivetni magamra is az adót. V szívesebben síilyedek köz teher alatt ha nemzeti. mert hányszor nem halljuk. köz rokookeblu összetartás nem bírja kivívni magának az eBenőrség* jogait . midőn in- kább — nekem legalább úgy látszik — az lenne dicseke- dési tárgy. a* gyalázatnak is van bizonyos hiúsága. mílly fen- hangon *s mUly megelégedett büszke negeddel emlegeti sok. mintha ki lehetne küszöbölni közülünk mindeti állati büntetést. míg tö- kéletesen felnemzetesül a* magyar. állati kicsapongásit és elszórt életét. Illyés alkotmányos fő elv azonban csak akkor léphet életbe *s igazi gyakorlatba. és szűnjék meg végkép azon bo- tránkoztató különbség. de a-twl z-ig az egész nemzet követel *adó-mire-forditási számadást". t. marul holnapra. mit sokszor tapasztalhatni. és mielőtt köz nevelés kiemelé legalább a' nagyobb részt» az állati lengés* köreibűi . miiit most vetjük ki azt Magyarország* kivált- ságtalan lakosira * Büntető törvényt rám. És áin addig. így sok azzal dicsekszik — mi Magyarországban nem felette ritka the- ma — hogy soha semmit közhaszonra nem dolgozott. de józan irányba hozassék más részrül a^on puh aszívü ábrándozás is. családomra és az ország* minden lakosira egyenlőt. és saigorút kívánok. mefly szerint éppen az legyez- tetik egyben? mi irgalmatlanul s új t atik másban. és soha semmit közhaszonra nem adózott. és amaa nem volna egyéb. három évrül három évre. soo fog testvéri 'a nemzeti «gybeoIvasztáBunkra sikeresebben p f működni f A* hiányok sokfélék. s még a bűnnek. bfiutettessék állatilag. mikor oem csak egy része af nemzetnek. kész vagyok ^ mint mondám. mint ^fitogatás^ ÉJI mindenek felett gyfi- ICl8m a* herének szerepét. Ki állati. ha valaki igen sokat dolgozik és igen nagy részt vesz a* köz terhek7 hordásában.

jóllehet régi mint a* világ. ki csak félig meddig bír gyakorlati cszszelj melly válasz- nak csontváza körülbelül volna. sem nem hallottam más által előadva még — e' sy stéma l is ez TI t tál térj ed elmésben . . Leginkább sajnálom. és ekkép ennek is később szándékozom adni tökéletesb felvilágosítását. mert egy fóssé több üres idó'vel felette sokat hozhattam volna fel annak megmutatása rá? milly időküuti és mostani nem* zeti diagnózisunkhoz éppen nem illő mndor szerint. 301 A' haza védelmére írják össze velem és fiaimmal együtt az ország9 mi üdén lakosit különbség nélkül. i. hadd húzzunk sorsot mindnyájan Jsat* 'aat* 3sat* Sy s témámat. hogy a' Pesti ih Hírlap 9. hogy t. mint javaslóit ? felbtizdí* lóit) és egyedül a* hideg észt illeti a* kormányzás — melly systemat. de csak azért. elég szerény- telenül ^ s y s t e m á m n a f c ^ nevezem.cs kürté-elndonn — által. sajnálom pedig azért. de nem győztem. a* szívnek országlásban más szerepet nem szabad játszani. m a g y a r * de nem n e m e s . Ne nevettesse ki magát. de azért és tán éppen azért még is felette nevetséges deci a ma ti ójára nem válasxoltatha- tok részletesen és ex asxe akárki — nem bánom a' leg- közönségesb bécsi alma. Mi pedig a* Pesti Hírlap' czikkeit Js kivált vezér- czikkcit illeti: hogy ezeknek is sokkal nagyobb rcszct guasi re infecta kell ez úttal és mindig csak a* hely és idő* szűke. *s könnyen *s szaporán dolgozni éppen nem tudó túl aj dómnál fogva minden érintés nélkül hagyni* különösen sajnálom. va- lóban nagyon pompás. ke- zelte <V Pesti Hírlap* szerkesztője köz polgárosodásunk* le géni eke sb themáit.számú vezérczikkébeni azon t i s z t e s Öreg- nek. mert a' szív1 működéseinek teljes kirekesztésével minden te* tova és habzás nélkül rendszerezve azt soha sem nem olvastam. és alkalmazási tekintetben kívántam volna szőnyegre hozni. ki mint mondja.

de keressen inkább pénzecskét zse- bében. k i k . liogy a* nemtelen nem bír Magyaror- szágban ingatlant. fi sült galambot váró tunya. hogy megczáfolhatlanul adhassam elő. és már már csak hajszálon függ az osiség.* . és kár azt gyengébbekkel beködözm 's betömkelegezin. ha van pénze. minthogy sok ollyan ember van. ez* 7-dít §-* — mindenki s z e r e z h e t úrbéri ingatlant Magyarországban.- Azért szerettem volna pedig ez életkérdésrfil rész- letesben szólni. 's csak most venné tá* tott szájjal észre. az ártatlan szénáiul is megijed. mikor aztán szerezhet maga is. ki mint ló. untig valót. hóbortos ?st. mint kérges fuvattyú. hogy illy és az úr előtt titok maradt. bizony mintha nem tudná. Ne lamentáljon tehát oJly színházi* és szívsz a ggatólag. eff* színezetűek közt egyenlőn^ sóba nem vala senkinek is számtoka? azokat tán kivéve. mellyen függ az osiség. jó öreg űr. az űr talán azon magyar. ne is keres- sen elavult adatokat a' codcxben. minthogy a' közös haszonnak argumen- tuma már győzött. tudatlan. is másokat feliugerta praedícatíok helyett vásá- roljon urbéri telket *s majd hamar aJlodiumot.ik ügy tet- teti magát. minthogy <*ingyen" elosztani a* hazat és minden szerzeményt. lia túlhajtják a* dolgot és jacobinus sapkát von- nak hegyibe. mintha néni tudná — hogy a' legutolsó or- szággyűlés óta — 18*y40 9-lls t. és csak az által erősödhetik azon hajszál. az árnyéktul sőt mindennapi eledelétül. mert hiszen az már nem szükséges. é& bizonyára nem sokára le is szakad. ismét erősebb kötéllé. a 4 ^mit és miképen kellene tehát eszközleni* hosszú . 302 's hagyjon fel illy szívandalgási felcsordulással. vagy tán csak csintalanul rfevajkőrlik és cs. ki Napó- leont felemelkedés! phasisaiban csak a' corisukágig kí- 2G sérte )f és ha az: ám megsúgom az urnák — mert hiszen már a? bécsi közpiaezon is megtudtuk mindnyájan. és ekkép csuda.

mert hasznuk bizonyos és elismert. és ekkép egyedül egy kis prékátori tudománynak fitogatása végett előidézni. valami jó és világos mezőrül soha nem kell valamit rósz és ködös mezére vonni. *s pedig egyedül azon egyszerű okbul. mellyek köz bedvezést nyerének. hogy U i. . és módosítatnának idóYül időre *g okkal móddal nemzetünk* növéséhez annyira. hogy OHy tárgyakat. a1 legszerencsétlenebb tactika. f s már már ki lehet tűzni felettük a9 diadali dandárt. bár lennének törvényeink olly vilá- gosak. minthogy — és e' körül ne csajuk ma- gunkat — lift B talál idomtalan könyveinkben valamire argumentumokat. mellynek a' többség nem. 303 során mennyire volna azon óvakodás is felette szüksé- ges. nem csak a1 most fentebb érintett okbul. hogy azoknál erősebb gyámokokat ne kellene keresni. 5s nem alacsonyul-e le a' legtisztább és leggyün^rűbb országkérdés egy szövevényes prőká* tori vitatásra. de legfőkép azért is. és kész minden szőve vény ivei és idő- veszteségivei a* tabuiaris por. olly okszerintiefc. mint például az ősiség dolga* bán. ámde elavult törvényeket 's kivált. — Nem mondom. de csak egyes ügyesek szegülnek ellen. 5s mig l a t o l á s b a n vau az elv. sőt azt óhajtanám. ha azokra már nincs szük- ség. korántsem állítom ezt. hogy tiszta elhatárzott törvényeinket gyámokul ne hozzuk f e l ? f s kivált ott ? hol még győzni kell. ámde ha a3 világos oknak nyilvános me z ej ér ül a* Corpus Jurisaak éppen nem nyilvános me- zejére vitetik a* kérdés. kiknek hasznuk nem íi* köz haszon. kteu mentsen. a* Corpus Jurisnak tömkelegibe többé vissza ne vigyünk. mivel a9 mostani században a T közhaszon olly ofe. *s riítul ki van játszva a'köz kívánat. teng sőt bukik az íigy. nem játszatik-e az egész dolog egyenesen illy egyes ügyesek4 kezeibe. C fog ismét elleu-argumeritumokat ta- lálni bizonyosan.

. mi emberek közt a* stabilitásnak legerosb és leg- több esetben egyedüli sarkalatja — olly kevéssé tökéle- tes az emberi lét — ám akkor igen sokat vesztünk. valóban nem —. és elavult törvény eV kikeresése *s ügyes magynrázgatása. 304 mert ha mi magunk rázzuk meg a' praescriptionak alap- ját. minthogy anyaföl- dünket sem bírjuk más jognál. mint a' praescriptionak jogánál fogva* Nem is menti meg ésb emeli fel hazán- kat es szerint 5 valamint mást sem emel soha is fel* «ügyészi Sgyesség». mint országtudományi maga&b felfogás. fs mi nem egyéb. illyes uagyobb- szeríí sikerére ennél több kell. sőt Magyarországot is egyenesen és rögtön a* szláv nem- vétségnek kezére kell szolgáltatnunk.

de olly mód fial jár el ezen minden ma- gyarnak legszentebb tiszteben. ~ E* kérdést egyébiránt most se rész- letesebben se világosabban nem magyarázhatom* 2t) . melly aristocratiai létünknél fogva az a l k o t m á n y b a n 'önera az a l k o t m á n y o n kun fekszik. mit solia uern szabad felejtenünk. K' helyett azonban az a l k o t m á n y n a k min- dé oki re t e r j e s z t é s e mozdítanék elő lehető legse- bee ebben? mi természetezerint éppen nem eszközöltetik <Hiílhajtés% hanem egyedfii azon lépesőzet által.A*«Mi»-nek és «Mikéntinek minélcló'bb életbe léptető sorát illetőleg pedig szintén legnagyobb általánosságban. de szöve- vényes áBapotunk. mikép eszközlésének nem haladást. A* magyarság" terjesztésével. anarcbiábul pedig ránk nest ve uemzedség' te- kinteteben soha nem forrhat ki újjászületés. *s kfiz neheztelés érje azt * vagy iukább köz ellenzés. ki bár legtisztább Bzándékbul is . hanem okvetlen visszahatást kelljen következ- tetnie. és addig is. ím ezeket tűzöm ki ez ott ál is némi propy* laeumokul. és egyebeket 's fontosabbakat. míg minden tárgyra egyenként ismét vbsza- joni alkalmam lesz. mmtliogyakármennyire terjedjen is vágyunk m ullirfia analyti^ anarchia nélkül nem haladhatunk egyéb formákban elő mint aristocra- tiaikbaD. felette csumyán kell haladni.vagy inkább nyavalyánknál fogva okvetlen be kell következni a' halálnak. csak- hogy jelenleg nem annyira napi rendüeket is hozhatok e z ön y e gr e. mint már fentebb érintem.

hogy kevés év* leforgása alatt senki rá nem foghatna ismerni Buda. erőink' egy egy czélra Ösz- végett elmulhatlanul központot kell alkotni. igazi tu- lajdon pedig és ősiség üsszcférhetleii ellen tét* . és a* fisealitási jogok csorbítása nélkül egyébiránt. melly parancs nélkül és egyedül varázsa által minden színű *s minden körülményi! magyart uélia magába vonz- zon. nagy hypothekája azon- ban mindaddig Magyarországban általán véve a' fold- birtokosjiak nincs. de minden magához vonzó varázszsal is ellátni. e SE t be tudom bizonyítui. f s ha máskép nem lehetne. 9s engedjenek szabad kezet. de nemzeti kifej* lés tekintetében egyedül Buda és Pest válhatik a* ma- gyarnak természetes gyűl pontjává. 306 Ereink1 vagy inkább. melly mumcipális alkotmányunk' következménye* Bécs központja a* közbirodalomnak ugyan. Budát és Pestet kell tehát. fs mind nyári mind téli lakásra e* két varos Európának legkellemcsb vá- rosaihoz lenne a'legszigorúbb igazság szerint sorozható. és hosszabb idffre is ott tartson. vcgbc is viszem. 's pártoljon csak a* nemzet okszerűi tileg. nemzeti közerővel vagy legalább uemzeti pártolással nem csak minden le- hető és kivált víz veszel v tűi gyökeresen megóvni. Az ó'siségnek az ország' belbecsét 's ekkcp egész- ségi erejét elnyomó zsibbadéka — minden visszaható erő. okkal móddal — mirül szinte máskor — miiicl előbb küszöbül- tessék ki anyafüldünkrüL — Emeltyűre van szükségülik. 's mennyire lehetséges sőt aránylag könnyű ennek eszköz- lése j *s clannyira. de valódi kuzgazdagságot. míg igazi tulajdona umcs. mind azon kincsek kiemelése végett ^ mellyeket most sivatag és mocsár fínL A' földbirtokost kell tehát hypo- thekával megajáurléko^iH mindennek előtt — ez a> szeg- nek feje — mert csak ez vonz maga után nem mester- kélt. minthogy egye- dül illy központ hozhatja illő arányba azon szétagzást.és Pestre.

mi kép a* válla* latnak száztól öt tiszta jövedelmét minden esetre bizto- sítsa a* Lön. bár vízcsatorna. nem bírják az irtó" mostoha fordulatának. mtut gondolom s ennek híja miatt. úgy álljanak az ország' pártolása alatt. mert bár hol mutatkozzék is a* nemzeti testben rotha- dási jel — tönkre dűlő vállalatok pedig nem egyebek — az egész test sínlik utána* 20* . és ne csak papi- roson veszszenek el. melly- D ék ereiben szabadon 's élénken nem foroghat a' vér: készüljön — minthogy hazánkat lehető legjobb egész* ségre emelni műiden mórion kell. i. ha t. annak legalább helybenhagyásával mindenki által volna fizeteurtő* — A f már tervezett. legyen az bár kő. vagy mi több: már életbe lépett közlekedési módokat pedig. de csak hervadélag teng. vagy már kezdetkor bukjanak meg. mellyek azonban. mi hely és körülmény szerint legczélszerfibbnek fog mutat- kozni* Ezek'eszközlése társulatokra legyen bízva. vagy ha illyes részletekbe nem kivárnia eresz- kedni. és ehhez minden ma- gyarnak as íegnagyobbtul a* legkisebbig tehetsége sze- rint járulni legszentebb kötelessége — készüljön mondom. vagy inkább 5 a mesterségesen (!) ráiik hozott eseményeknek most egyszerre olly rögtön berohanó árja ellen sajíítlag. mellyek azon- ban köz bizoclalom 's egyedül.bár vas-út. Magyarországon keresztként átvezető biztos közlekedés keletrül nyugotnak és éjszakrul délnek Pesten kérész* tül. 307 Miutáu szabad é$ biztos közlekedés nélkül éppen bágyadt egészségű és beteg a* hon. hogy meg is alakulhassanak. mint azon test sem pezseghet eró'tűl. az efféle hasznos vállalatokat is szintilly pártolásra méltassa az ország. a' nemzeti ellftnó'rség alatt álló válla- latok nem vergődhetnének legalább is i Ily és jövedelemre azon vámpénz utan ? meUy a* törvényhozás meghatá- rozásával. min- 1 den segítség nélkül kivívni a sikert. mint például as Pozson-Nagyszonibati vasút.

hol van több lappangó. mi tán nem egy fényes indítványnak legmélyebb sarkalata. hol erre bizonyos hypotheka van. és csupán csak pénz' híja miatt annyi ki nem fejlett kincs. mert valamint nem tartom jó logikának — pedig csak . mint valft. mert kedvem éppen így csosszant. kiket ezen rt vakod ási sor illet. 308 Miután nemzetet tekintve éppen olly balfogás pénzt nem venni fel. mint mikor a* töl- tött puskának csője be van hegedve *& elsül. mint balfogás adós- ságokba vergődni. 's nem csak haszonhajtást de hypotheka-nyírj thatásl tekintetben is: ugyan hol volna annak helye inkább mint Magyarországban* mert kér- deni. vagy rósz hatást véréi). felette nagy szerencsétlenséget okozhat. vagy papiros p én át kibocsátni. hol viszont arra hypotheka nincs. miszerint. *& ckkép a3 cselekvési és kiállítási vágy is sokkal nagyobb beírnunk. se nem csak a j köz meggazdagulás olly fontos tekinteténél. legjózanabb vágy is bizony csak vágy ma- rad Őrükleg. hanem egyedíü azért. vagy mesterséges pénzt nem készíti)!. minthogy illy elóleges hypomoclion nélkül a* legszebb. áni alakuljon legalább is 60 millió pengő forintnyi mesterséges pénzt kibocsátó nemzett bank. miután vérünk is sokkal élén- kebben kering most. minthogy ha illy kibocsátásoknak van helye valahol a' világon. előlegezett pénzero nélkül azonban illy mező meg nem nyílhat. mint éppen Magyar- országban* Életbe i& kell ezért léptetni illy intézetet mi- nél hamarább. f tágabb cselekvési s erejét valamiben gyakorlói mezőt is kell nyitni a5 magyarnak.. mint a* millyenuel e<ld igeié bírt. mit jó volna azoknak. mint azelőtt. néha egy kis gondoló rá Tenni* De sokkal fontosb mind ezeknél a4 köz nevelés* tárgya* — Én csak kevéssel ezelőtt az általános nevelés ellen valék — mit sok tudom borz adass ál fog hallani — de nem külunczségbül valék ellenes vagy azért. hanem azon még sokkal fontosabb oknál fogva is.

sót ezt mozgás? gyakorlás *s egyáltalában gymnastica által még neveim is lehessen. mikep nem csak semmi ne hátráltassa uövését. sőt kell ezentúl már gondoskodni. és a* nélkül hogy szét- szakadjon a* köntös: úgy azt sem tartom józan logiká- uak— ha t. hanem ingadozás nélktll kívánunk nagy nemzetté emelkedni — ha nevelés által még mester- ségesen is tagi tátik as már magátul is mindegyre növe- kedő nemzeti test. és e* tekintet- ben már már meg van nyerve némileg a' csata.legszentebb tárgynak okszeriuti vizsgája savai is eléállok minéleló'bb. nemzeti élet pedig a" legfőbb czél. mar előlegesen tagi tatja ruhák. 's adjon Isten erőt^ *s ezen legfontosb. és ek- kép hála az ég? valamint a* terhes nyavalyábul kilépett- nek. majd megtágítjuk köntöseit azután". mielőtt elég tág köntösei azaz ^elég tág politikai léte* volna. ám reformáljuk tehát magunkat ingadozást okozó crisis nélkül. szabad morogni. és egygyel mással élni is. — Forradalom ránk nézve legreszélyesb halálos betegség. belé is lehetne nevelni. 809 ea visz alma utón czélhoz — ha valaki n 6 vendéke t illető* lég azt mondaná: "csak iiőjjön. ha valaki. mi csak kevéssel ezelőtt tilos vala: úgy a* lialáli álmábul felébredt magyarnak neveiéserül is lehet veszély nélkül. ügy is tudván hogy oŐiii fog a* növendék' teste. mellybe azt megbomlást ve- szély nélkül úgy szólván. mellynek józan logika . de azt tartom jó logikának. K egy tökéletes forradalmon nem akarjuk áthajtani a'nemzetet. csak erősödjék > csak vastagoljon előbb. ha bizonyos fokra felerősödött. Jóllehet első felfogásra 9 sőt hosszabb megfontolás 9 után is a nevelés' tárgya mutatkozik nagy nemzeti sakkjátékunk' azoii vonásának. mert hiszen tfkczd kezd lenni^ sőt van van Magyarország' minden lakosinak tágacskább politikai léte már". ha most némi nemzeti sakkjátszók* tű l-tüze de i n n e n i felfo- gása miatt nem megy minden ismét veszendőbe.

— valóban mindenhez ér- tőkuek *s igazi ezermestereknek kell lenni. mellybul minden hivatalra *s minden dologra lehetne találni elég. mi azonban korántsem lelki tulajdonunk vagy értelmi súlyunk liijábul. kik köztünk életbe vágóbb szerepet kivannak játszani* ki- vált hivatali tekintetben — mert annyi a* törvény. sehol sincs annyi "sokat tanult" *s még is annyi égé szeri liaszonvehetlen ember. mert ha nem akarjuk tagadni. vagy egyedül nagyokat s kicsapongó- fcat tervező van általánosan köztünk. iniutáu már már tágul az általános politikai líit. bajaink* legfőbb oka tán az. mert valóban t ha csalni nem akarjuk magunkat. és hibázik viszont azon józan. hanem egyedfii nevelésünk' fonák és még is olly bonyolódott létéből veszi eredetét. és minden fórma 's pompa nélkül tenni 's cselekedni tudó osztály. ren- <leletp szokás. ligy lát- szik. ha rögtön meg nem akarnak akadni. vagy ki nem esni. de e helyett inkább csak szó- J uok. hogy nincs hazánkban. tudnivaló 'sat. etóg «gátra j való alkalmas legény». mihc^képest olly vonások . de mind e1 mellett a' nevelés' tárgya még sem a j most teendő legelső vonás. mert ezen tárgynak idó'vesztés nélküli 's talpra esett elrendelése uem fíigg egyedül magunktul. mint nálunk. bogy a* nemzeti politikai kuatüs noha sokkal tágabb már f meg sem elég tág még — és sima utón emelni af hont a' legfőbb szfimpoiit — hanem íegfőkép azon okbul nem a' legelső vonás. neveié- sfiuk egészen elhibázott. *s nem csak azon logikai. némfleg még most is álló okbul. választásra alkal- mas egyént. azoknak pedig. 's ej szerint a' legjóza- iiabb logika után is minden kettészakítani veszély nél- kül lehet növeszteni a* nemzeti testet és lelket. és így mint mondám. 's kivált most. mintha semmi nem lehetne sürgetőbb. 810 szerint minden más vonást alá kellene rendelni. mint szokás mondani. mint ennek niinélelobbi elrendelése. irkaíirká&z.

fejledezo nemzetünket tekintve. mellyek ha nem volnának is telje- sen szabad kézileg a* leglogikaibb vonások. mikép ha tettleg életbe lépnek. melly ekén magunk is fogunk csndálkpzni* kivált ha nem mulasztjuk el az ennél nem kevesebbé sőt tán még udvösb vonást is minél előbb életbe lép- tetni.nek felébresztése és közönségessé tétele. egy cseppet se kételkedjünk. clmulhatlan be fog következni hazánkra boldogság és nemzetünkre dicsőség* 'S ugyanis. au vannak napi renden.'s azért tegyük ezt minél eíö'bb *s minél töb- ben. Ne toljuk ezentúl a' hibákat Js nemzeti hátramara- dásunk* okát. bár na- gyot bál* kicsit. mert ha nem le- iünk is minden hibát és hátramaradási m i n d e n o k o t magunkban. hogy ennél. legyünk errfil bizonyosak. az által lesz- nek azokká. miken ha javítunk. 's kivált a* kormányra. általán véve mindig egymásra. mert semmi. mint . mint Bizonyos « k 6t e l e s s é g é r z e t * . rögtön óriási előmene- telt tesz honunk. illy jó gondolatra — és nőm hiszem. *s viszont. ám találunk váltig valót. vala m e Ily nem- zetnek valódi erejét annyira — cs erre van szükségünk — mint ha minden tagja ugyancsak derekasan betölti és férfiasán megállja maga helyét. melly nem egyéb. jobb gondolat lehetne — azonban csak akkor szokott jó'ni az ember. mint eddigelé vala szokás. bajnoki érzéssel kössön hazájához. mikor mindigí másutt keresés és másra tolás helyett. míg e' nagy nemzeti kérdés megérik. melly hátráltathatna Más két tüsténti vonást ajánlok tehát addig iá. de egyáltalában semmi nem neveli. és felette rövid idő alatt olly előmeneteleknek le- szünk tanúi. és eszköz- lésükben nincs hatalom. meUy minden magyart. jóllehet ezt igen sokszor teh e tn ok igazsággal: de kc- ressük azokat egyenesen magunkban. hogy egészen tőlünk függnek. magával számoló hangulattal saját keb- lébe nyul. 's jót állok.

holt betűkkel. az f ha nem ál- ezik — és jó volna e' részben elvégre egészen felébred- nie — ha nem alszik mondom. minden segítség nélkül magára hagyni as gyámoMst még mindig annyira megkívánó hont. 's nem csak szóval. éB mások* cselekvéseinek gáncsolásávalj de hasznos tettel is neveljük a* köz állomány' egészségét* Ébreszszük és tápláljuk lelkűnkben e* zarándoki érzést minden alkalommal. 's védtóst 's pártolást még mindig annyira megkívánó honhoz. kík- bin az még nem létezik. mint fényleni sajáttog. bármiHy magas. és éber létben képes . mellyné] fogva in- kább abbahagyni mint ártani. 312 egy elhagyott. *& Ontsuk azt azokba is be. ha nem alszik vagy nem felejti el magát. és nem szégyenli elhagyotts még Annyira gyenge vérének nem fogni bajnokilag pártját. Álína honunk erős lábon. melly minden derekben. de egyenesen — a* mennyire né- hány szóval kitehetni illy felette fontost — bizonyos zarándok! komoly magamegíag&dás. és melly megtagadási hangúja t nál fogva sóba bármilly kicsire is. minden lépteiben tettleg ét: *Védni as gyengét*.. mi a' hazát illeti? igen nagyoknak nem. 4 magét meghíva lenni. sokkal inkább használni a' bonnak. az. vagy éppen a mai nagy divatű cor- te&kedés. míg ügy szólván szokássá nem válik az bennünk. minek következtében minél előbb ki bírjunk lábolni nemzeti életünk' azon atadiu- mábul. melly sze- rint ügy szólván. kívánunk *g töreke- dünk. — Ámde kit magyarrá teremtett a'legmagasb Úr. de mindenre inkább igen kicsinyeknek és elégte- leneknek hiszszük magunkat.. ám akkor némileg fel volnánk oldva azon hóslelkü köteleeségér- zettül. éppen nem. fényes helyzetű legyen is — legalább az én szótárom szerint — nem derék* Bajnoki pártolása Ilonunknak azon* bán korántsem azon fellengós entliiisiasmíjs. hol még nem a' néma és csendes kiállító erő . mindenki a' kolomp* elővitelére hiszi.

kivált a1 sírhoz közelebb. mód nélkül fáj. igen könnyen köszörülhető fegy- vere ellen. de kötelességemnek érzem tenni . minden tetteinkben. ügy hiszem. ám induljon azért a* csonka mun- ka bevégezteleiuil sorsának* Mi személyemet illeti. valamint több előkelő nemzetek. természeti hangulat és régibb súrlódás után felette sok- ban. mert gyandssátétel. Legyen vérünk' jobb része. 313 látszik tetszeni annyira. lehetetlen győzni hetenkénti ujságlapnak éles. egy szabad ég alatti Valhallát. midőn gyengülnek áss idegek. *s ékkép ha lehet mindenben: az "oknak népe". *s e5 felett természetes. és igaz lehet. — T8bb barátim és jóakaróim* tanácsa sőt kérése ellen indultam ez útnak « sok keserű pillanatot fognék a* jövendő- ben magamnak készítői. és a* háttérben kész ebédet fest. ezt jósiák. s legyünk. hogy annak több és tapsolóbb közönsége Tan. legyünk mi a' kelet* népe elv szerint. kiuek ehhez kedve van > balálban legalább egyesülve. a a értelem* f mezejére. melly csak ront de nem alkot -----. ki a' szívandalgások* gőzkocsi- jával ajánlkozik a5 közönségnek.és Álljunk eimekokáért mindenek felett. legyeo as magyar. a* hazafiak' elhidegiilése. mint a* maga bőrébe férni tiem tudó ifjúsági negcd. fél- reismertetés. mint ki a9 hideg észnek lassú társzekerével áll egyedül elő. *s mennyire csak képesek vagyutok. vagy ha buknunk kell. A* budai hegyekben állítsunk temetőt. és ha eltompult. tőlünk elfordulása *sat. magamra veit tisztem máshová hív. ha szándékommal fel nem hagy- nék*. 's csak felette sok munka után ígér ki- ki maga fó'zte levest ez azonban mindegy. sejtem sokak általi lesujtatá- soma t? minthogy szenved elmek t ül forró időkben könyv- vel. ha nem tudott élet- ben egyesülni és nem bírta értelme által az elsülyedés- tül megmentem magát---* Most azonban fceaernbül esik a5 toll.

mint tévé eddig- elé. Ha kiviláglik ez. 814 mtt teszek. mi kép némileg eltaláltam vagy legalább egészen el oem hibáztam legyen azon czélt. mi- kép Isten és ember előtt sokkal nagyobb érdem is azon éppen nem h álad m. ki még maga lábán áll. olly anüyira volna for- radalmi anyaggal sátoraivá. nem akarom hinni* Miszerint azon ke* réssel Tegzem is be e' soraimat. ám akkor tán óyakodóbban fog ezentúl némi. de nem sokára többe nem lesz.— Még mindenre van idő. tígy oda van élet is és minden remény. mint elemi azt: mikép kívílágoljékf hogy a* magyar népnek ezen Európában olly annyira elkülönzött ^s el- szigetelt heterogén keleti rajnak kifejtése és virágzó nemzetre! felemelése neirt olly felette könnyű. hogy tépje bár szemé- lyemet a' hogy tetszik minden ceremónia nélkül. mind szívsugalási andalgások és képzelet! phantasmagoriák után indulni* A* Pesti Hírlap* szerkesztőjéről Sokan azt hiszik: legjobb akarattal sem tudna többé «engesztelő és csen- des reformatíoi szellemben írni. mint azt eok igen szép lelkületű és meleg kedélyu gondolja. baladni. minthogy a1 magyar politikai pályán bizonyos kártétel nélkül valóban csak a'lehető legnagyobb körülnézéssel haladhatni. Én azon- ban nem tudom-. . és azért iparkodtam min él előbb lépői fel. mert mindennek megvan bizonyos pilla- oatoj melly ha lepergett. valamint Örökre oda van erény *s becsület. minek nyeresége felette nagy leend. és azért bizony csak magam tanácsa szerint teszek* — Adja az ég. mikép ez már nedv-fs vé- rébe ment volna ét* És ez könnyen meglehet. inellyet ez úttal kitűztem magamnak/s melly nem egyéb. de csak Istenért ne használja nimbn&át és népszerűségét Magyar- országnak zavarba hozására.

mikor — fájdalom — kirekesztőié^ csak latin seüleuüákűt tapasztalok e* raagyaréigűak ozentelt emléktárában^ ^ már visz-' Azá« érzétfiel fé1rete«zem. mintha az egek* ura az angol nem- zetnek nagyobb értelmi súlyt osztott ugyan. a' magyar életbal olly m éljen ku- tatott « emléksora". annyi réazvélet mutatott. ezen dicső honpolgárnak e* kézvonalmiit. ki magyar irodalmunk iránt. mellyek' borangds létérül a' szárazföld1 lakomának alig lehet fogalma. szíves volt engem felkeresni. jóllehet nonyival érdemetleaebb. é* k u l t ö r ü l - m é n j e k által mé^ te üimyival azerencoéab állapotba helyzeti nálánál — k ü l t ö r ü l m é o y e k a l t u l rooodom. meri . hol nevezete«b magyar az érzőink" többjei neveikkel saját kezű- leg feljegyezve vattnak. ha véletleafil — úgy hiszem. — Hí Ily keseréde* klóra olvadozolt azívem. úgy érzem. "s mikor pékem lega- lább mindig úgy rémlett. de ennek rovására gyérebben szolgáltatta volna ki a* oap* augárit mint más népek- nek. mint köz Is mé- retű dolog. a4 legu- tolsó lapon <— nem fény lik élőmbe Virág Benedeknek e* közle- ményem* jelszavául választott. Felütöm a*kfínyvel. f« noha távul a'hontűi. mintha vérrokonim lebegnének körülöt- tem. W éltében annyit nél- külözőit. Mr. öbb évvel ezetött Londonban Vésd ászszel azon sötél k£d6« napok' egyikének roggeléa. 's mint élő olly kevessé volt méllatva^ nem moinlhalom. kezében emlékkönyvével. *0 ez idő <ita. Bowring. mi tép ne- vemmel é& egy kis jó gondolattal én is azaporitnám emlékköny- vében foglalt hoDoainT sorát. 1) J.

és melly. 2) Frankenstein: czíme bizonyod angol regénynek^ melly- ben bizonyos hocug^pocus szerint valami *élo lény* készül. melly azonban nem jól üt ki. bizonyos gémnek faja. 4) IbykuS) midőn az olympíai játékokhoz sietne. mit sokan mint ollyast erősilnek. mint mondják. Bár volna az életben is minden baj ellen illy 9üha nem hibázó specificum { . de a' fölötte elvonuló daruk. soha nem bír jóllakni. ed saját ügyét te- kintve jót segített magán.bűvészek. melly őket mély alvásba eulyeszti Ha ez igaz. — de ez aztán felette jó — mint vagy szívét venni ki vagy fejét vágni le min- den ettemetendonek. mifcep a* tnrbani felébredés ellen nincs is jobb specificum. e l áru Iák gyilkosait* 5) Kára-katona. hol af füg- getlenségért küzdött éjszak -amerikai nép hidegvérű's jól irány- zott puskalövései álfái igen kitunttíté magát. mindig olly éhes. mi bizonyos azerek' okozatja. meggyilkol- tatott. ám akkor természet' utján v é l e t l e n ü l is megtörténhetik néha az. j. hogy Kelet -Indiában bizonyos díjért 14 sót több napokra is el hagyják temettetm magokat bizonyos fiikír. kik azonban oHy altató szert vesznek be előbb. 7) Azt mondják. de a' helyett "csinálójára üt>% *s irgalmatlanul. 8) Nézzed Schillernek ^Qie Mánnerwürde" czímft köl- teményét. Jó hazafinak lenni vajmi nehéz *a kivált Magyarországban ? dó azért még: nem lehetetlen". 6 J Bunker shill: Boston" közelében fekvő domb.e r é n y e i n é l f o g v a lelkében Alkalmasint boldogabb volt mtat én — az idő óta imádságként naponta elmondani én is mint ő . melly nem ritka Magyarországban. melly eket boszítra felhítt.

9) Justín: a* franczia forradalom* idejében megjelent. az elnflkné pedig ezt va- lami véletlen által megtudná } és niegcsudalván szép lelkületét. ulá- lalos képekkel megtelt. hálójába esnék. T. i. ugyanazon kés által halántékiiD körül fűzőit virágokkal . hogy megnyerné a' c&ábítáAi czélba vett elnőknének olvadni nem kony^ nyen akaró szívét. 317 8) Demerarai déli Amerikának bizonyos nagy erdeje. ." 12) Vatmonf: a" híres ?yLe* liaigons dangereuses" — e 1 Veszély és össze kollelés«k& — czímu regénynek hőse. így alakítják újra a népebet.7Fr*g' FatrioteQ hnr m». tnellyet ő aztán ^jószíviileg^ ápolna. die eifrí gátén Scbreier. mi meg is történt — a* franeíhoní regényben t. Und «Í« geateh'n troís tller Verehrung dér heimiaehen Spric1tít Deutsche wihlen $ie aích.Corberon-nak legújabban megjelent munkájábuL 11) „'S így kormányozzák. mikor meglehetősen allék G. T» irU összehasonlítását Elé^. igazi sodoma-gomorrhai könyvnek czíme. hogy volt idő. Wie $ie be vő Iker n d*jí Bor F. kiküldi komornokát. gratiájában. 10) „ír' enthomiűsme commence^ te déUr& aczompagne] íf le r&pentir suit les repoiiUíons gr. misze- rint láthassa az olvasó. míg ez tán előjő — má&. hogy azzal jelenleg nem szolgál ha t úk* Szolgálhatok azonban — addig is. üeiaííg i^ fríedlich Nem tudom: c«al-e emlékezetem. vagy nem kereshe- tem fel saját kis személyemnek nagy Winkelrieddel G. keresne EivomoftitfágoL. die beaten. — . — 13} „Az emberi nemnek néha néha érvágás mellj recipét bizonyos Marat híres nemzeti orvos találta fel. d&a sie errjchten aufa peu.

Einer jener Selteneren ist er. seine Habe. Weno wir ihn in «einer Totalität auffassen. was ihm die Natur Um- fassendes an Talenten gab. die Trägeo aus dem dunklen Schlaf zur lichtvollen That rütteln. das er mit emsiger Sorgfalt wahrt und nuzbringend anlegt j dessen Fruchte aber der insua Hüter nicht ffir sich. gleichsam Wekuhren des fortschreitenden Zeitgeistes. die.) entblättert den Bannt d« rigenea Leben» det Bis «r Im L*öde gepfcnit schattig* Palmen des Wohl«. sein nirnmersattes Herz endlose Nahrung*. Talent uud Merz scheinen ihm al« ein vom Vaterlande anvertrautes Gut zu sein. Vom Grafen Stephan Sz«SchenyL 1831. eeiD Stand und Reichthum . noch ihr Theü einbüßten. 00 er dem mächtigen Schiffe zu vergleichen ? das mit vollen n und prangenden Wimpeln 9r bald von dieser*^ bald von . Hier fam! seift durstender Geist. Was ihm der Zufall Bedeu- ten de« au Glük und Macht zuwarf. (Licht. in der Ueberfülle jugendlichen Dranges nach heil und Lebensgenuß weder untergingen. die er anderwärts fruchtlos gesucht > und an dem himmelan- strebenden Werke der Beglükung «eine» Vaterlandes arbeiten rastlos seither alle seine Kräfte. was Segen volles der Himmel in sein Herz gelegt: g* ist nicht sein Eigenthum. Nach verbranseter Jugend sammelte er alle seine Kräfte.kJ 90 6* 9l-4* äzintaiban ezek olvaahatok: „Literatur. wenn ea Noth thul. sondern aus den Feuern der Erkenotnias ihre Seele wie Asbest unversehrt und flekenlos herauszogen. ^ Graf 8z<£chenyi L§t jener wenigen Männer einer. Irta Gr<Sf Sz^cheDji Istväm 1831. nur für die theure Hei- math sammelt. ihrer Heimath nicht nur mit allmächtigem Fortrukeii treu die ein- porlauchenden Augenblike angeben. und trieb ihn mit Macht dem vielgeliebten Vaterlande zu. Vilig. die nur voller Angeschwollen waren. 318 A' BwUra megjelent „Der Spiegel** czimu diratlap* I83t. sondern auch. die im des Glüta. zu einem Strome.

mit neuen kostlicheren miemvudet an- langt. ein Feind der Schwächen. Er fordert alle Partheien in die Schranken. und weist mit tref- fender Hand auf seinen betrübten ZuaUtid in politischer. Um uns In den engen Ranra. Wir glaubten der Bcurtheihmg gegenwärtigen Werkes dies Bild de» Verfassers. pu- blicistischer. nnd neben der Fülle. Mängel und Vor* urtheile Aller. da«s alle Vorrechte den hohem Ständen keine auf fremdes Eigenthum geben und begreift unter lezte- rem «o^ar äufigeliehene Gelder. Er hebt den Sehleier^ den Heuchelei um die wahren Fleken des Landes geschlungen. und man friedlich neben einander wandelnd eine groa&ere zum Ziele zurutlege^ als in ewiger gegenseitig-er Be- fehdung. Er glaubt. weil seine Schriften und Lehren ei o Theil adnes Lebens eind? und dieses jene forlsezt and ergänzt. die es aa Schien und langent- behrten Gütern mit sich führt t des Geschüze* furchtbare Wehr za Kampf und Vertheitligung im Innern hegt. Er nennt ein Schuldenmachen solcher Art Betrug und meint. wie es sich in seinen Thaten und litera- rischen Werken abspiegeil) voraussenden zu müssen. Er n i eint. wollen wir den aufgehäuften Heichthum des Werkes in zwei Abteilungen ÄU~ tiammenfasaen. Die eine mochten wir des Verfassers Tendenzen und deren Postulate nennen 7 die andere dt« philosophischen Ideen desselben im Allgemeinen ? obachon beide. im innigsten Zusammenhange stehen. dose dieser &e)b*t durch lebens- . Auch diesmal tritt der Verfasser gleich bei Beginn des Werkes. da ss wenn un&re Torfahren sich noch so trefflich auf tkn Streitkolben verstanden t wir bei aller Verehrung der&el- hen ein M^eiteres zu thun hätten. der in behaglicher Ruhe forlvegetirenden Halbheit und SelbstAuctt entgegen^ und reiast ihr die gleissende Heuchlerlarvc ab. weil sich in ihm Mensch nnd Schriftsteller innigst verschmelzen. ja von jeder Gegend ctaherzieht. und fort und fort köal- liche Guter abladend. 319 jener. nur noch geharnischter und angreifender. kommerzieller und intellektueller Hinsicht. zu fugen. in Wechsel* Wirkung begriffen. als drein zu schlagen. den gegenwärtige Blätter bedingen.

. indem er ihnen mit eben so vielem Scharfsinn als Gewandtheit beweist. Daher wekt er schonungslos den höchsten Stand aus dem lethargischen Schlummer. dass der Bürger vieler Orte ein Fremder im Lande 0ei. wenn er ihn er mahnt. beim Namen and hei&st sie ein Eulengcschlecht. 320 wlerige Prozesse zu nichts Edlerem sich verstehe. was beide fordert. Daher räth er über die vielfach zerstukte Nation den Zauberatab vaterlän- discher Sprache zu schwingen. damit sie sich ganz und leben- dig als majestätische Riesen seh lange weder erhebe. die er für so viele auf ihn gehäufte Segnungen dem Vaterlande schuldet* Daher greift er mit starker Hand an die verjährten VorurtheHe des Adels. und wünschte dessen Herz dem Ungarthume und die Lippen dem süssen Wohllaute der Heimalhspräche zu erschHessen. erklinge von dem Katheder. in den er verfallen. das er mit seiner strahlenden Leuchte auf- scheucht. die im Dunkeln schleichen. Daher bedauert er. fast schon als K lögeton nur mehr über den Gräbern der Ahnen verhallend. Das leitende Doppelgestirn auf der Bahn der Besserung ist dem Verfasser Nationalität und Gern ein!« telligenz. beruhigt und gewinnt er auch die Zag- haftesten und Selbstsüchtigsten. Für Alles. das« ihr eigener Vortheü Hand in Band mir dem Gemeinwohl gehe und sich steigere. Daher wird er E um feurigen Anwalt des aker bauen den Stande«. iß den Sälen der Tribunale 5 an den gesezgebendun Tafeln des Reichstags. spricht er mit Flammenzungen der Begeisterung. und zieht die scharfe Linie zwischen wahrer Freiheit und einseitiger Ziellosigkeit. Nachdem er dergestalt den Veratand in sein voriges Hecht emgeaezt und unwiderlegbar die IVothwcndigkeil eines Fort- schrilles dargelhan. seiner höheren Sendung und der Rechenschaft ein- gedenk AD sein. Er ruft Jene. waa sie bemmt. und redet nachdrükliche Worte der Wahrheit. erbaue und veredle von einer Nalionalbfiltne herab. in der ekelhaften Blasse niedriger Selhslsucht. das die zerklüfteten Theile vor gänzlichem Zer- fallen zusammenhält. Der theure Laut. gegen Alles. und werde ein fegte« Band. Er zeigt die Verfechter des Status quo m ihrer ganzen Erbärmlichkeit..

waa der Verfasser über Zufriedenheit. als die urerläesliche Bedingung seiner und der allgemeinen Wohlfahrt. Hierunter begreifen wir. Dazu seien die Wachbar-* stadte Pesib und Ofen der beste ConcentrationspunkL Hier könne und goü man die Hände vielfach zu Vereinen und Zusammen-» Wirkungen jeder Art verschlingen. den Günstlingen des Gluks lieg' es ob. und Institute. unter die Arme JEU greifen und hierbei liast sich der Verfasser in die praktischen Anweisungen ein. vorzüglich jenem mit Wolle. als den ihm die enge Umzäunung der Felder gönnt. die wir oben philofiophfeche Ideen im Allgemeinen nannten. des Landes Wünsche zu verwirklichen. Zwischen Thron und Volt sich stellend. die vier GrmuUtnzen. Aber er verhehlt e« nicht. das National C äs i ru>. Holz. Wir kommen nun auf die zweite Abtheilang. das« die Regierung ihrer La^e nach. vielmehr mit dein Volke miterstarke. worauf er sie zurükfuhrt T ferner über den Schopfiingghang und da« ßfre- ben nach Nuzcn. Mineralien. Die« die Tendenzen desselben. 321 Atr9 an den Pflug gefesselt. das Wellrennen seien aus demselben Zweite entsprungen und haben vorzugaweite dies Ziel zu verfolgen. alt Triebfedern menschlicher Handlungen. Weinen. fibtr GeUl und Herz mit ansprach* 21 . versucht er es> heider Hände zum ewi- gen Bunde versöhnend ineinander zu legen. Charakterfestigkeit. Nachdem er so dem Lieblingswnnsche der Ungarn nach Kräftigung der Nationalität^ nach dauerhaften Garantien für ihre Existenz begeistert das Wort geredet. die man ihm und dem übrigen Gespann zur Bearbeitung überlassen. keinen weiteren Gesichtskreis kennt. Daher dringt er mit dem Hechte der Vernunft und dem Scharf- hlike der Erfahrung und ahnender Voraussicht auf Eigenthiims- recht für das Volk. Auf gleiche Weise sei dem gelähmten Handel. dass sie bei Entwiklung und dem Aufschwünge der Nationalität nicht gefähr- det fiei. Dem Einflußreichen also. Daher erhebt er sich gegen die Zehnten und Frohnarbeiten. dadurch bereits die Hand geboten ? das* §ie rie nicht dagegen erhebt. wie die DU- gariscLe Akademie. ober Sprache. ver* ficht er es nicht minder tapfer vor der Regierung.

den Stand und RcichtUum des Verfassers. Wir müssen aufrichtig geatelten. Wenn man die tiefgewurzelten Gebrechen des Landes. den widerstrebenden Geist mancher Partheien. denen «r sich durch sein« Vorschläge unterzieht. als ob Graf 8z£chenyi mit zermalmenden Keulen nach pikenden Vögeln schleu- dere. dasa e* uitsy«t«mati0ch cu viele Kreise auf einmal beschreib«. behaupten. wenn an seinem unerschütterten Fusse die dunkeln Wogen in Graus und Nacht sich «türmend zerschlagen. weil es uns vorkommt. 822 losem Tiefblike» oft ebenso überraschend als ehrenvoll für seine Gesinnung. Die illiberale Tendenz. die geringe Beweiskraft des An- griff» hätten ihn von seihst zu nichte gemacht. schlägt er noch den Angriff des sonst um Land und Literatur hochverdienten Grafen Desewffy zurük. welcher Machthaber« und dem Volke d«n Weg zum neugebornen Heiland weist. dasa wir diesen Kampf für einen ungerechten halten. die Grosse der Opfer. Wüstenei zum gelobten Lande leitet j die Dämmerung strahlenden Sternes. doch ist ande- rerseits zu erwägen. der sich selbst sein volles Recht spricht. den wir voll kaustischer Pfeile zu gammeln hatten. es sei ein Leucht- thurm. die uns Ungarn dereinst durch eine unfruchtbare. die der Verfasser In die- aem Werke verfolgt. wenn man erwägt. vorträgL Somit hätten wir in Hauptzugen den reich- haltigen Inhalt des Werkes gegeben. Dies gern zugestanden^ sind wir doch immer in Verlegenheit mit dem überflüssigen Köcher. der auch dann noch seine tröstend« Kelle w&ithiu sen- det. Ein zweiter möglicher Einwurf gegen da« Werk wäre. wenn wir von diesem L i c h t e . . die bisherige Taub- stummheit der berechtigten Wortführer bedenkt. es sei ein Vorhole der Feuercäule. Sollte bei so g rosse m Lichte kein Schatten sein? Wir wollen sehen. Ausser den hohem Zweken. dass die gewichtigen Ziveke des Vikitf keinen noch ao unerheblichen Anfall und Widerspruch nnberulo sichtigt lassen konnten. dem vor liegenden Werke. dass er der erste und eben so allein als einzig die Stirn- me erhob: so ist es nur ungenügend.

*) Der hochherzige Verfasser des erfolgreichen „fllTEL" und „V1LAG" ward« dftn 2t. das« Gememouzen. um in unseret Blesse nicht wahrgenommen zu werden. ihr Ihr. gebet euch zierlich die Bind Uni Z Ar t farbigen aijetttt umdufteud s e i n Haupt zu Uoa inmnthtger Schur. dass «uch wir sie kennen und daran &ind.. «ach purpuraen ihr. den freien. schirmenden Tempel seines Systems u ach und nach aufzuführen gedenkt. wenn wir vor demselben eing-eätehen. Kindern gleich^ Mund und Aogen verschliessen. mionücher S«bvne Symbol. 323 und diese willtfibrKeh in einander verschlinge. wie auf den bereits geatzten und noch zu aezenden. dieses aber allmählig* heranzubilden war. indem er mit Resignation den anlötenden Kranz für ein umfassendes Ganzes zurftk&chob. Jedoch wie wenig haltbar dieser Einwurf sei. (Sz^chenyU „Viläg" ist in Wigand'n (jetzt HeckenartV} Buchhandlang in Pesth EU haben. von Michael Paziazi zu erwarten. vom Ver- fasser mitdurchg-e&ehenc. nur durch das mffglfch grfsste Publikum 211 erreichen. des Werkes nächster Zwei. •Udt P««ib von der ehrstmen Wihlbärgerirchtft mit 80 unter 9l WibLendej^ ca ihrem Mitglied« erwihlt- 21* . dadurch einen grossera auf sein Haupt drükte.. erteilt daraus. ^ Ugyanazon divatlap^ugyanazon ävi QT^szdmibänpedfg „Graf Stephan Szeehenyi * H i e Blume* Reicht euch in pf fugen dem Kreise znm Kranz. worauf der Verfasser. dass der Verfasser. dasa endlich auch dies Werk nur eine Säule tat. Wir freuen uns dessen^ weil wir uns vor dem Auslande der Gebre- chen und Mängel der Heimath weniger EU schämen haben. indem er schnell gab» Nach Anzeige des Verfassers steht eine deutsche Ueber- sezung des Werkea? und zwar die einzige authentische. dass er der hungrigen. Vielmehr müssen wir bekennen.) Tr. November 1831 in der kSnigl. entblössten Ge- genwart doppelt gab. ihnen abzuhelfen^ als wenn wir.

welche dem Dulder gebührt. Ihm. So wie er ehemals schwang muttiig das Kriegende Schwert. 324 De* Krittlig and ctalzbühn fuhrt e r den Lehmiden Griffel Air Heimatlt. diese vom ewigen Grün Treffer« . m&clitig verlakender Bie Kielte» Heiser verschling' ich. Knospende Zwillingsbranze verflecht' ich aus rauschenden Aesten. Die Dornen* Hift»? schwieriger Neid T giftvolle. in bläulicher Oede des Hi Bildet ein Lichtdiadem bellen und lauteren Strahls. PTrum ÄU lötiDendem Kranz wittü7 ich bescheidenes GrOo. Heimatliche beseelt ihn. dem Küatler and Schirm freien begtükeoden Worts. D Vom umfnnkeln seid Haupt wir. schattig mit kräftigem Laub. dem Strebenden schmüke daa Haupt Ihm. D 14« Immergrün* Jeglicher Schimmer erbleicht. sprosnende Zweige des Wipfel*. verfolgende Schmähung Harrt sein. die Himmetgeböme. Werth an rühmen vereint Thaten des Griffels und Schwert»* Die Strahlen* Ebren und Reichtttum goss iliro der räthseElaunige 7nf*ll An« bimtwimmeln de 10 Hörn reichlich bei seiner Geburt. ihr Pilger. dem Freunde des Lichts. besitzt er. Ernst zu schmiikeD sein Haupt. Welche der Oernn« liiU über »ein rinnendes er wlbtet nur xwei «ns all dem gleis senden Jene von Dorne a gedroht. Sanfte. Mit hin leuchten dem Scheut. die zli 11 einfache. Ab«r crrotheud ersch»Qt er alle die Kronen and Kränze. f Seelen begeisternde Kraft. Der Stern« Fugt euch zusammen. Aber ich dauere fort n immer vergänglichen Sciieias* Schaffende Bürger tagend . schmiegsam gesammelt zum Nitnbn«. D'rum verseil finge t euch dicht ^nr dürrem und schmerzenden Kroae 7 Die den Mutlngeu ziert. denn er verficht gleiches ? gemeinsames Recht. des Frühlings Sprüsslinge welken.

ma eh ét gewalligen „ Oir zu verdáchtig is t sonat éttér gewiltígea Schrei'n... A bér zn b^ndigen sie..führet i h r gtanzend im 19) ?J So oppoikirt őrt Mán cher bloa aus m üss ígér SÓ) ^ Aber énre Persan tragt keinen Heller hinzu beí 7 NüCst das PAaster HŰT &b. u ? 7 JLÍrht w»r die Loaung.* . . 's szeré- nyen kérdem : valljon incllyikünk a* máa irányt vett. Űz évvel ez elolt j 's most olvassuk a* tíz évvel később született Xenien~t." 23) ^Rtiuge ét nőiről szerencsétlen szerencsejáték. 325 Oh Istenemi railly iszonyú magasítás^ vagy iá inkább mtllj 30 minden mérték nélküli « felhőkbe repülés! *s pedig szegíny fejemet nftm kevesebbé illustrálta G. a* más felé graviláló ? ügyem roazabbult-e annyira 3 vagy tulajdonkép mi. ki nélia eltér az igaz-szol ás* utjárul — mint a' J a tán közmondás igen helyesen tartja — de 1 Í4 politikai versiroknak iá felelte hasznos a jó emlékezet*. T.. teMeí ibm meífiteos dl e Só oppOKirt űft Manch^r btos un 8 müásiger Und crstaunet dán D sehi über deo raschen Ér főig. WettrennéD. Mtchet és arheitsairíj só tua^ht ihr és reich und auch glüklicb £ Crüíider des eígenea Herd'a grundén ám bestén den Stn*t*(í 1 7) í?Fern sei Zwang^vor Allém dér peinliche Zwan^ des 1 8 ) jí . 16) „Nicht Spnrcasseij-Yerem*. CasínoX Journalé Bes&ern die I>age de s Lmid'a^ uiachen ziifriodf^n djisVolk. weoosienim«ticht und vereengt. mini- hogy máskép felette gyanúsak legoszintébb szavaik is. tloch dies i&t ja nnr dér Sonne Und só gr öl (e denu nicht. vagy inkább ki roszabbult? Tálában nemcsak annak. 24} Nem „Bobínson Crusoe" s bánom egy newmarketi idomár." 22) » K^clc entlockpt dér K luft die GcUter dér kühne Bescbwörer.

26) Bizonyos tisztes öreg — a* milljen. mi az ingatlanbirhatáft' tárgyában tortént köz tant ujabb időkben. 's anuak eseményeiről nem sokat tudva. Brown borral gyógyított leginkább. kivált egy kissé ez előtt küzdi vatu Tála. ám csak mondana még is valami ujat.a* 9-^ vczérczikk' hő- se nem tudott vagy nem akart ludni seramit is mind arról. *8 illves néha megesik* j Jvtúu* Gr. Bzmtúgy nem kísérte ezen jegyzet hűae Napóleont 10 fC ságnál tovább. e' szavakat ejté a' tisztes magyar: „Mellyik Napóleoni? tán caak 1 nem azt a consult? " — Valamint t i. Törökországban is több nyilványosság vala mint nálunk — elvo- nulva a' világtól. 326 25} Sangrado — mint mondják —• vízzol. ismét 's ism ét sürget tétek a' magyar patriarchátnl. míg elvégre ez azun mindenki által ismert eaeménynyel állott e!6s hogy bizony Elba szigetére vívék Napóleont Min felette candalkozva. Széchenyi litván. mikor mi a* latánaág biliacaei közt lévén. tuda- kolá egykor öt meglátogatott é& házánál magyar vendégszeretettel fogadott ácséiul: „ugyan mi lyság volna?** mire ez semmi különöst előhozni nem tudván. .

— píUaaCi — — pi lUniti 88. ón t* helyett öl v«id: onta 16.— ^reaatk — — — 7. — m* h«lyrt — — ** helyett — 14* — tnínt — -^ ttiiítd — Sí. — 15. Javítások. — 83 — bíláli 63* — 0' — •rgumcatomot — — Argóm éntumt 66. — hanem —* — b* n«m 208* — »0< — tfbhé* — — ifibbé — J 3. — «' 1Í9. — Ismert 161.H— isii*í — «— Aisitl 80. — 89. — Sí. — ő Í01. — nem —• ÍS* — £45. — 4*. — . — 13 — véletlenül — — véJetlealt 177. — 8* — íltföbbégci — — «l*6bbaéget 66. — — 18. — jó 18 1 * — fcO. £» Itp 13. tor. — 256 — 10 — felette — — ffthttf 886 — II. — Í7. — »»£giiÉikkil — — ntgcuifckit 70 — 8* — gózkjrekciié* 75* — Íl. — mint — — mind — — 15.— 9. — érdemli 59. — 19 — nemi -^ — ü*fnl 9i. — ib> — télvit — <— talvitt — 6* — veié — — vele — 90. — ca*luk — — e&étak 8 8 . — £5. — c eleké diii — — cselekedni — 5.— 10.

Martonné Vágó Magdolna Műszaki szerkesztő: dr. dr.5 (A/5) ív ISBN 963 221 644 X ISSN 0236—5561 . Fébó László Műszaki vezető. Győr 85. Sárdiné Czakó Katalin Formátum: 132X190 mm Terjedelem: 20. K—453 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató KR—5232* Budapest.A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK MAGYAR KLASSZIKUSAI Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Reprint Idád ás A kiadásért felelt Dalos Vilmos igazgató Széchenyi Nyomda. 1985 A szerkesztéséit feleli dr.