ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา โดยอาจารย์ถาปกรณ์ กาเนิดศิริ (พีเ่ ต๋ า

)
วิเคราะห์ เจาะลึกข้ อสอบ O-NET วิชาสั งคมศึกษา
วิเคราะห์ ภาพรวม
สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกท่านเอกสารที่นกั เรี ยนเห็นอยูน่ ้ ีเป็ นเอกสารภาพรวมประกอบการบรรยาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรี ยนจะต้องใช้ในการสอบทุก
คน และเป็ นวิชาที่มีความสาคัญมากในฐานะที่เป็ นตัวแปรคะแนนหลักของการสอบ ถ้าจะกล่าวโดยย่อแล้ว
สิ่งที่นกั เรี ยนต้องพบเจอในข้อสอบจะประกอบด้วยสาระการเรี ยนรู้ที่สาคัญ 5 เรื่ องคือ
1. ศาสนาสากล
2. หน้าที่พลเมือง การเมือง กฎหมาย
3. ภูมิศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์
5. ประวัติศาสตร์
ในทั้งหมด 5 สาระนี้จะมีการแบ่งเฉลี่ยออกข้อสอบอย่างละเท่าๆกัน เช่นถ้ามีขอ้ สอบ 100 ข้อ ก็จะแบ่ง
การออกข้อสอบออกเป็ นสาระละ 20 ข้อ แต่ถา้ เป็ นจานวนข้อสอบ 50 ข้อ ก็จะมีการแบ่งการออกข้อสอบเป็ น
เนื้อหาละ 10 ข้อเป็ นต้น
ในการวิเคราะห์ขอ้ สอบครั้งนี้ พี่เต๋ าจะได้แยกวิเคราะห์ขอ้ ส อบออกเป็ นแต่ละสาระเพื่อความชัดเจน
โดยจะมีการแสดงลายละเอียดว่าสาระนั้นๆข้อสอบจะมุ่งถามหรื อให้ความสนใจกับประเด็นเรื่ องไหนมาก
น้อยกว่ากัน
1. หัวข้ อศาสนาสากล ( 20% ของเนือ้ หาทั้งหมด)
Concept โดยรวม เรื่ องที่จะออกก็จะประกอบไปด้วยประเด็นเรื่ อง ความรู้เบื้องต้นทา งศาสนา , การ
แบ่งประเภทของศาสนา , องค์ประกอบของศาสนา , หลักธรรมที่สาคัญ ,พิธีกรรมที่สาคัญของศาสนา และ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศาสนานั้นเช่น แนวคิดเรื่ องพระเจ้า แนวคิดเรื่ องการบรรลุธรรม แต่ส่วนที่เน้ นๆมากจะ
เป็ นที่หลักธรรมนะครับ
1.1 ศาสนาพุทธ : ประกอบด้วยหลักธรรม Fight บังคับ คือส่วนใหญ่มาบ่อยมาก เช่น อริ ยสัจ 4 ขันธ์ 5
ไตรลักษณ์ นิยาม 5 สติปัฐาน 4 ฆารวาสธรรม 4 และมีหลักธรรมขาจร เช่น ทิศ 6 สังคหวัตถุ 4 เบญจ
ศีล เบญจธรรม รวมถึง ศาสนพิธีบา้ ง
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา (1)

ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา โดยอาจารย์ถาปกรณ์ กาเนิดศิริ (พีเ่ ต๋ า)
1.2 ศาสนาคริสต์ : ประกอบด้วยหลักธรรมที่สาคัญคือเรื่ องความรัก ,บัญญัติ 10 ประการ , ความรู้
เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลทั้งเก่าและใหม่, ศาสดา และจุดกาเนิดของศาสนา
1.3 ศาสนาอิสลาม : ประกอบด้วยหลักธรรมเรื่ อง หลักศรัทธา และหลักปฏิบตั ิของมุสลิม ,ความหมาย
ของคาว่ามุสลิม และอิสลาม, จุดกาเนิดของศาสนา
1.4 ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู : ประกอบด้วย หลักธรรมเรื่ อ ง อาศรม 4 ,หลักธรรมเรื่ อง ปุรุษารถะ ,
แนวคิดเรื่ องปรมาตมัน และอาตมัน, คัมภีร์พระเวท,ภาวะที่เรี ยกว่าการบรรลุธรรม(โมกษะ) และพิธีกรรมที่
สาคัญทางศาสนาเช่นพิธีสงั สการ(ออกข้อสอบบ่อยมาก)
2. หัวข้ อเรื่องหน้ าที่พลเมือง การเมือง กฎหมาย( 20% ของเนือ้ หาทั้งหมด)
2.1 หัวข้ อเรื่องหน้ าที่พลเมือง: จะมีจานวนข้อสอบที่ออกมาน้อยกว่าสองหัวข้อที่เหลือ คาถาม
หลักๆ ของหัวข้อนี้คือ โครงสร้างทางสังคม, การจัดระเบียบทางสังคม, การขัดเกลาทางสังคมและค่านิยม
ทางสังคม แนวคิดเรื่ องสิทธิ และหน้าที่
2.2 หัวข้ อเรื่องการเมือง : หัวข้อนี้จะมีเรื่ องค่ อนข้างมาก และเป็ นหัวข้อที่สามารถดึงคะแนน
นักเรี ยนได้มากที่สุด หังข้อนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ส่ วนที่เป็ นหลักการหรือ ทฤษฏี ประกอบด้วย แนวคิดเรื่ อง องค์ประกอบของรัฐ , ประเภท
ของรัฐ, ลักษณะการปกครองในประเทศไทย(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิน่ ) , ระบบการ ปกคราอง
ในโลก(ประชาธิปไตย+เผด็จการ) การเมืองภาคประชาชน
2. ส่ วนที่เป็ นประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย

ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัย

สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สนธิสญ
ั ญาเบอร์นี่ เบาว์ริ่ง

, การเปลี่ยนแ ปลงทางการเมืองสมัยรัชกาลที่

,

5 เพื่อเข้าสู่รูปแบบการ

Centralization อย่างเต็มรู ปแบบ และ การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย 2475
2.3 หัวข้ อกฎหมาย : ประกอบด้วยหัวข้อเรื่ อง ระบบกฏหมายที่สาคัญ , ประเภทของกฎหมาย
และการแบ่งประเภทของกฏหมายด้วยหลักการต่างๆ ,การจัดลาดับของความสาคัญของกฏหมาย,วิวฒั นาการ
ของกฏหมาย,กฏหมายในชีวิตประจาวัน, บุคคล, และความเป็ นโมฆะและโมฆียะของกฎหมาย

ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา (2)

ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา โดยอาจารย์ถาปกรณ์ กาเนิดศิริ (พีเ่ ต๋ า)

3. หัวข้ อเศรษฐศาสตร์ ( 20% ของเนือ้ หาทั้งหมด)
หัวข้อนี้เป็ นเป็ นหัวข้อที่นกั เรี ยนไม่ค่อยชอบเพราะมักจะต้องไปเกี่ยวข้องกับวิชาคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ อง
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งมักจะทาให้นกั เรี ยนพลาดคะแนนไปได้
- แนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยข้อสอบเรื่ อง
- ความหมายของวิชา
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
- เส้นเป็ นไปได้ของการผลิต
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค
- เศรษฐศาสตร์มหภาค
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
- กระบวนการทางเศรษฐกิจ
- หน่วยการผลิต
- ลาดับขั้นตอนการผลิต
- ปัจจัยการผลิต
- กลไกของราคา( อุปสงค์ อุปทาน)
- กฎของอุปสงค์ และกฎของอุปทาน
- ตลาด
- รายได้ประชาชาติ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ( GDP )
- การเงินการธนาคาร(เงินเฟ้ อ เงินฝื ด)
- ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆในโลก
- ดุลการชาระเงิน
- อัตราแลกเปลี่ยน
- ภาษี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง
4 . หัวข้ อเรื่องภูมศิ าสตร์ ( 20% ของเนือ้ หาทั้งหมด)
หัวข้อนี้จุดเน้นมีอยูส่ องประเด็นคือ เรื่ อง แผนที่ และเรื่ องภูมิศาสตร์กายภาพ
4.1 เรื่องแผนที่ จุดเน้นคือการดูแผนที่ให้เป็ น สังเกตว่าในการออกข้อสอบเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มกั จะมี
การให้นกั เรี ยนอ่านแผนที่เสมอ คือให้แผนที่มาแล้วถามจากแผนที่ เพราะฉะนั้นความรู้ที่นกั เรี ยนต้องมีคือ
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา (3)

ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา โดยอาจารย์ถาปกรณ์ กาเนิดศิริ (พีเ่ ต๋ า)
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เช่น การอ่านค่าเส้นละติจูด ลองติจูด การอ่านค่าสีและความหมายของแผนที่ การอ่าน
ค่าเส้นความชันของแผนที่ และการวัดระยะทางในแผนที่
4.2 เรื่องภูมศิ าสตร์ กายภาพ จุดเน้นคือ ลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตร์ภาคต่างๆ ตัวอย่างเช่น
ลักษณะของภูเขา ลักษณะของที่ราบ แม่น้ า ชายทะเลและที่

ราบสูง , ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะ

ภูมิอากาศที่สาคัญของภาคต่างๆ ทิศทางลมพายุ ลมมรสุมที่สาคัญของประเทศ รวมถึง การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร ในกรณี ของม .ต้นนี้ขอ้ สอบเรื่ องภูมิศาสตร์จะกินความถึงภูมิศาสตร์
ประเทศไทยและภูมิศาสตร์โลกด้วย ซึ่งทาให้สาระนี้มีเนื้ อหาที่ค่อนข้างจะมากกว่าสาระอื่น
5. ประวัตศิ าสตร์ ( 20% ของเนือ้ หาทั้งหมด)
หัวข้อนี้ขอ้ สอบจะออกถามความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สาคัญสองส่วนคือ ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย และประวัติศาสตร์ของโลก
5.1 ประวัตศิ าสตร์ ไทย : ข้อสอบจะถามเรื่ องคล้ายกับข้ อสอบ O-NET ของชั้นม . ปลาย คือ
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของยุคสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ แนวคิดเหล่านี้นกั เรี ยนได้เรี ยนแล้วในวิชา
สังคมศึกษาม 1-3 ในชั้น ม. ต้นนี้ขอ้ สอบจะให้น้ าหนักกับประวัติศาสตร์ของไทยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
ประวัติศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะได้รับน้ าหนักในการออกข้อสอบเมื่อนักเรี ยนขึ้นไปเรี ยนในระดับชั้นม .ปลาย
5.2 ประวัตศิ าสตร์ ตะวันตก : ข้อสอบจะออกเกี่ยวกับอารย ะธรรมที่สาคัญของโลกดังต่อไปนี้คือ
อารยะธรรมเมโสโปเตเมีย อารยะธรรมอินเดีย อารยะธรรม กรี ก โรมัน อารยะธรรมยุคกลาง (ยุคมืด ) อารยะ
ธรรมยุค Renaissance อารยะธรรมยุคใหม่ และอารยะธรรมยุคใหม่
ข้ อควรระวัง ในส่ วนอารยธรรมตะวันตกข้ อสอบอาจจะสามารถกินขอบเขตออกไปถึงเรื่องราวที่
เกีย่ วข้ องกับประวัตศิ าสตร์ ตะวันตกได้ เช่ นเรื่อง ศิลปะของตะวันตก เช่ นลักษณะศิลปะแบบต่างๆของ
ตะวันตกไม่ว่าจะเป็ นศิลปะยุคกรีก ,ยุค Renaissance, ศิลปะยุคใหม่เป็ นต้น เพราะฉะนั้นถ้ ามีเวลาว่าง
นักเรียนควรจะอ่านความรู้ตรงนีเ้ พิม่ เติมด้ วย

ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา (4)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful