You are on page 1of 21

แนะแนวข้ อสอบ O-NET แนวใหม่

เนื้อหาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-NET 2554


SECTION 1: Speaking and Writing Ability (Nos. 1-30)
Part 1- Speaking Ability (Nos. 1-10) 10 ข้อ
Part 2- Writing Ability (Nos. 11-30)
A. Writing (Nos. 11-20) 10 ข้อ
B. Usage (Error Identification) (Nos. 21-30) 10 ข้อ
SECTION 2: Reading Ability (Nos. 31-70)
Part 1- Vocabulary (Nos. 31-40) 10 ข้อ
Part 2- Reading Comprehension
Passage 1: Speed Reading (Nos. 41-45) 5 ข้อ
Passage 2-4: Short & Long Passages (Nos. 46-70) 25 ข้อ
Total 70
------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างกระดาษคาตอบข้ อสอบ O-NET ปี 2554

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 1
Speaking (10 ข้ อ)

ข้อสอบใน part นี้ เป็ นการดัดแปลงรู ปแบบเดิ มของข้อสอบ O-NET ปี ที่ผา่ นๆมาด้วยการผสมผสานระหว่าง
Conversation แบบยาว(ประมาณ 15 ข้อ) และ Situational Dialogs (ประมาณ 10 ข้อ) ให้กลายเป็ นบทสนทนาสั้นๆที่มีคน
พูดคุยกัน 2-3 คน วัดความเข้าใจของนักเรี ยนและการจับความสัมพันธ์ในการสนทนา เนื้ อหาส่ วนใหญ่ตอ้ งเรี ยนรู ้และจดจาจากรู ปแบบ
(Pattern) ที่เจ้าของภาษาเขาใช้กนั จริ งๆ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแบบสู ตรคณิ ตศาสตร์ที่จะประยุกต์ไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ คาถามและคาตอบ
ในการสนทนาบางคาหรื อบางประโยค เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจแปลตรงตัว (เหมือนหนังก็อป)ได้ เพราะแปลแล้วมันผิดความหมายค่ะ เนื้ อเรื่ องที่มกั
นามาเป็ นหัวข้อในข้อสอบ เช่น การพูดคุยทาง โทรศัพท์ การเสนอหรื อขอความช่วยเหลือ การถาม -บอกเส้นทาง การขอคาแนะนาเมื่อผูพ้ ดู
ประสบปั ญหา ฯลฯ
ตัวอย่างหัวข้ อการสนทนาทางโทรศัพท์ :
ข้ อสอบเก่า (Part: Situational Dialogs) ในข้ อสอบ O-NET ปี ทีผ่ ่ านมา
1. A secretary is on the phone and wants to know the callers name so she asks politely, “…,
please?” (March 2546)
1. Who do you want to call 2. Who are you
3. Who is saying that 4. Who‟s calling
2. You want your friend who is going aboard to telephone you. You say, “…” (March 2546)
1. Don‟t forget to email me. 2. Give me a ring as soon as possible
3. Drop me a line once in a while. 4. Please drop by if you have time.
3. There is a phone call for a person who doesn‟t work in your office. You answer the phone and
say, “…” (O-NET 2551:24)
1. Who are you talking to? 2. Isn‟t that a strange name?
3. Nobody by that name works here. 4. No one has ever seen him before.
ข้ อสอบ O-NET 2553 (Part: Speaking Ability)
1. Situation: A secretary is talking to a caller.
Caller: This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please?
Secretary: __A__
Caller: __B__
Secretary: I‟ll tell him as soon as I see him.
A. 1. Pardon me. I don‟t know him. 2. Can you talk to him now?
3. I‟m afraid he‟s just gone out. 4. Sorry. He doesn‟t want to speak to you
B. 1. Could I hold on? 2. Can you call me later?
3. Can you ask him to return my call?4. Could I return his call later?
2. Situation: Mr. Carson is talking to a new colleague, Wichit.
Mr. Carson: __A__
Wichit: __B__. I grew up there.
A. 1. Why were you at school? 2. How were you at school?
3. What did you do at school? 4. Where did you go to school?
B. 1. Often by bus 2. I enjoy watching TV at home
3. In New York 4. I stayed with my friend
“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 2
Error Identification (10 ข้ อ)

ลักษณะข้อสอบประเภทนี้จะให้ตวั เลือกมา 4 ตัวค่ะ นักเรี ยนต้องระบุว่าตัวเลือกไหนซึ่ งเป็ นคาตอบที่มีขอ้ ผิดพลาดด้านการเขียน


เช่น ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เรื่ องของความหมายของประโยค เป็ นต้น จากนั้นระบุลกั ษณะการเขียนที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่ขอ้ สอบ
ให้มา ตัวอย่างเช่น...
 24. A black hole is (A)a region of space (B)where the gravitational pull is (C)too strong
that (D)nothing can escape.
A. 1. some region of space 2. a region out of space
3. the region with spacing 4. any region for spacing
B. 1. by which the gravitational pull 2. while pulling the gravitation
3. when pulled by the gravitation 4. with which the gravitational pull
C. 1. strong so that 2. such strong power that
3. strong enough that 4. so strong that
D. 1. anything can escape 2. everything can be escaping
3. something can escape 4. nothing can be escaping

ข้อเตือนใจคือนักเรี ยนต้องมัน่ ใจในการระบุขอ้ ผิดพลาดในตัวเลือกใหญ่เลยค่ะว่าจะเอาข้อ A B C หรื อว่า D เพราะหากน้องๆ


ต้องมาวิเคราะห์ทุกตัวเลือกย่อยๆ (1 2 3 และ 4) ในแต่ละตัวเลือกใหญ่จะทาให้เสี ยเวลาและเกิดการไขว้เขวในการเลือกคาตอบได้
ข้อสอบที่ผ่านมายังไม่ปรากฏเรื่ องข้อผิดพลาดทางการเขียนในเรื่ องการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน (punctuation) และการใช้
คาฟุ่ มเฟื อย (Redundancy) แต่การใช้คาผิดหรื อสะกดคาผิดก็มีให้เห็นอยูบ่ า้ งประปราย ในแต่ละข้อ ผูอ้ อกข้อสอบจะกาหนด
ประโยคที่ยาววววววววววววววมาก แม้ว่าประโยคจะยาว นักเรี ยนต้องหา S+V ให้ได้เสี ยก่อนจากนั้นพยายามนึกถึงชนิด (Part of
Speech)และหน้าที่(Function) ของแต่ละคาว่ามันคืออะไร แล้วค่อยแปล/สรุ ปความหมาย/ความเข้าใจ (ของตัวนักเรี ยนเอง)ใน
ประโยคทีหลัง ลองหาจากประโยคดังกล่าว
 31. The man (1)who waited on us in (2)the restaurant (3)which we went yesterday was one of
(4)the slowest I‟ve ever seen.
โครงสร้างประโยค (S+V) ที่เป็ นใจความสาคัญคือ.......................................................................................
ข้อดีของการหา S+V ก่อนนั้นก็เพื่อทาความเข้าใจคร่ าวๆว่าประโยคของข้อสอบต้องการสื่ ออะไร จากนั้นค่อยหาความหมายและ
ข้อผิดพลาดทางการเขียน ความยากง่ายต่างกันออกไปค่ะ มีต้ งั แต่ง่ายมาก เช่น ข้อดังต่อไปนี้ ;
 71. (1)The sukothai gold chain is famous for (2)its use of basketry technique (3)to knit the
gold threads together and (4)unique because it was inspired by the artisan. (A-NET‟49)
 72. (1)Nowaday, pedometers are (2)surprisingly popular with young children, who (3)see
logging steps (4)as a game. (O-NET‟49)
หัวข้ อที่ ออกข้ อสอบบ่ อยๆใน Part นี ้ มีดงั ต่ อไปนี ้ค่ะ
1. Verb form 2. Word form 3. Word choice
4. Parallelism 5. Conjunction 6. Number
7. Pronoun 8. Comparison 9. Article
10. Verbal 11. Preposition 12. Word order
13. Redundancy
เราลองมาดูตวั อย่ างในแต่ ละหัวข้ อไปพร้ อมๆกับเจ๊ ริก้า และน้ องๆก็ต้องระบุการเขียนที่ ถกู ต้ องกากับบนข้ อที่ เป็ นคาตอบในแต่ ละข้ อ
ของนักเรี ยนด้ วยนะคะ...
1. Verb form ลักษณะของการเขียนที่ผิดพลาดในหัวข้อนี้ เช่น Subject-Verb Agreement, Tense, Finite or non-
finite, กริ ยาผิดรู ป

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 3
 The founding of the Boston Library in 1653 (1)demonstrate the (2)early Northern
colonists‟ (3)interest in books and (4)libraries. (CU-TEP:Ex)
 (1)Evidence of (2)this may be (3)saw in the (4)terrifying figures of family
decomposition. (TOEFL:Ex)
 26. The minutes of (1)last month‟s meeting (2)will deliver to all (3)the board members
(4)for approval.
 33. Electronics (1)are one of the most (2)recent and most (3)exciting branches of
(4)electrical science which is taught at most universities.
 29. (1)When Mr.Suki, the new representative from Japan, (2)starting his new job in
Thailand, he had (3)difficulty (4)communicating with the employees.
2. Word form เป็ นเรื่ องการใช้ Lexical Category (Part of speech) ผิดที่หรื อผิดชนิดซึ่ งคาที่ถูกและคาที่ผิดนั้นมักจะมา
จากรากศัพท์เดียวกัน เช่น beauty (n) beautiful (adj)  beautifully (adv) เป็ นต้น
 33. People with (1)seriously eye conditions (2)will be treated (3)at a hospital by a
doctor (4)who specializes in the eyes.
 89. I would like (1)to congratulate you on your (2)succeed and (3)in your (4)endeavors.
 32. (1) Environmental experts claim that (2)Planet Earth is steadily warming up (3)
because of human activities, and the developed world is (4) primary responsible for
this.
3. Word choice การเลือกใช้คา มักเป็ นการใช้คาๆหนึ่งแทนที่จะใช้คาๆหนึ่งซึ่ งถูกไวยากรณ์

 28. The flight was scheduled (1)to take off at 2:30 p.m., but (2)due to some
mechanical problems, it (3)was delayed for (4)mostly three hours.
 31. A firefighter has just crawled (1) across the (2) smoke-filled attic, trying to open a
window for (3) ventilating, but no one (4) can find him now.
 34. The soldiers who (1)had been marching (2)across the desert (3)nearly died of
thirst and (4)being exhausted.
4. Parallelism คือการใช้คาผิดชนิดหรื อโครงสร้างจากสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มของมัน

 87. Our policy for (1)dealing with (2)the media is(3)to respond quickly and (4)polite.
5. Conjunction แสดงความผิดพลาดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้;
5.1 ใช้ Correlation conjunction ผิดคู่ ซึ่ งการเขียนที่ถูกต้องเช่น either…or, not only …but (also), no
sooner…than
5.2 ใช้ Conjunction ผิดตัว เช่น ใช้ and เชื่อมคาที่มีความหมายขัดแย้ง เป็ นต้น
5.3 ใช้ Preposition แทน Conjunction เช่น ใช้ because of แทน because
 73. Although I (1)followed the instructions (2)carefully, (3)but I still could not (4)find
out how to operate the machine.

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 4
 31. The man (1)who waited on us in (2)the restaurant (3)which we went yesterday
was one of (4)the slowest I‟ve ever seen.
 The lungfish can live in (1)polluted water (2)but it (3)can breathe air at the (4)surface.
(CU-TEP:Ex)
6. Number หมายถึง จานวนนับซึ่ งแสดงออกที่คากริ ยาและคานามในรู ปของเอกพจน์และพหูพจน์ ในที่น้ ีจะกล่าวถึงพจน์ของ
นามที่เป็ นลักษณะการเขียนที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะ เช่น
-รู ปของพจน์ที่ตามหลังคาเหล่านี้ ได้แก่ a number of, both, several, each of, some, these, those, etc. ต้อง
ตามด้วยนามรู ป.........................................
-รู ปของพจน์ที่ตามหลังคาเหล่านี้ ได้แก่ a, an, an amount of, (a)little, a single, each, every, etc. ต้องตาม
ด้วยนามรู ป.........................................
-คานามบางคาเป็ นรู ปพหูพจน์อยูแ่ ล้วแต่ขอ้ สอบก็อาจจะหลอกนักเรี ยนด้วยการเอามาเติม-s เช่น child ข้อสอบที่เป็ นข้อ
ผิดก็จะเขียนเป็ น childs แทนที่จะเขียนให้ถูกต้องเป็ น children; หรื อตัวอย่างคาอื่นๆ เช่น furnitures, golds, teeths,
informations, datas, etc. (ข้อสอบแบบนี้มีนอ้ ยมากค่ะเพราะการเสนอคาผิดๆให้นกั เรี ยนเห็นนักเรี ยนมีโอกาสจาคาที่ผิด
มากกว่าการจาคาที่ถูกค่ะ)
-Compound Noun บางคาเติม s แบบผิดที่ผิดทางค่ะ เช่น „cars races‟ แทนที่จะเป็ น „car races‟ หรื อเขียนว่า
„three two-months courses‟ คานี้ผิดเพราะตัวแรกทาหน้าที่เป็ นคา ……………. จึงไม่มีรูปพหูพจน์เพราะไม่ใช่ Noun
ดังนั้นในกรณี น้ ีตอ้ งใช้รูปเอกพจน์กบั Noun ตัวแรกทั้งหมดเด้อค่ะ
-ใช้คาบอกจานวนที่ควรเป็ นรู ปพหูพจน์แต่เขียนผิดเป็ นรู ปเอกพจน์ เช่น เขียนผิดเป็ น hundred of…, thousand of
… แทนที่ควรจะเขียนให้ถูกต้องเป็ น hundreds of…, thousands of … เป็ นต้น (ส่ วนคาบอกจานวนที่ไม่ได้ตามมาด้วย
preposition „of‟นั้นจะกลายเป็ นคา Adj. จึงไม่ตอ้ งเติม s เช่น three thousand men)

 86. (1)Production has actually dropped (2)a few over (3)the last few years, although
profits have (4)held up.
 27. The secretary (1)asked the (2)twelve-years-old girl to (3)wait for her mother in
(4)the lobby.
 28. (1)Text messaging during the New Year festival period (2)surged to (3)new
heights with 59 million (4)SMS message sent this year.
 34. The hypothesis of (1)the psychological science study was that (2)the more power
a person has, (3)the less capacity he has to take (4)other person‟s perspective.
7. Pronoun ประเด็นความผิดพลาดในหัวข้อนี้อาจมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ค่ะ
-ความไม่สอดคล้องกันของคานามและสรรพนาม จากคานามเพศหญิง (girl, lady) กลายมาใช้คาสรรพนามเพศชาย
แทน (his, him)
-ใช้รูป Pronoun ผิดหน้าที่ เช่น she แทน her
-ใช้ Pronoun โดยไม่จาเป็ น

 35. (1)The first (2)passenger elevator (3)was installed in a New York hotel; (4)he
traveled up and down on a giant screw.
8. Comparison การเปรี ยบเทียบ เช่น ใช้รูปการเปรี ยบเทียบผิดกฏ

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 5
Irregular Comparison

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree


(as…as) (… than) (the …)
good
bad
many/much more most
little
far (ไกล) farther (ไกลกว่า) farthest (ไกลที่สุด)
far (เหนือชั้น สูง) Further(เหนือชั้นกว่า) furthest (เหนือชั้นที่สุด)

 34. The (1)finding of our study were (2)worst than we (3)had expected them to (4)be.
 29. The (1)more hardly his father tried (2)to force him (3)to study, (4)the lazier
Jimmy became.
 92. Hurricane Katrina, (1)a category 4 hurricane, was (2)the big storm ever (3)to hit
New Orleans (4)and the Gulf of Mexico.
9. Article มีความผิดพลาดทางด้านการเขียน เช่น
ึ ต้นด้วยเสี ยงสระ เช่น a hour, a aunt, a heir
-ใช้ Article „a‟นาหน้าคาที่ข้ น
ึ ต้นด้วยเสี ยงพยัญชนะ เช่น an university, an human
-ใช้ Article „an‟นาหน้าคาที่ข้ น
-ใช้ Article ผิดชนิด กล่าวคือ Indefinite article (a, an) แทน Definite article หรื อในทางกลับกัน (vice
versa) เช่น a sun, a moon
-ใช้ Article ในบริ บทที่ไม่ควรใช้หรื อในทางกลับกัน เช่น She likes to play piano.  (the หายไป)
 Longevity refers (1)to (2)the span of (3)life of (4)a organism. (TOEFL:Ex)
10. Verbal ความผิดพลาดเรื่ องกริ ยาไม่แท้ (Verbal or non-finite verb) มีประเด็นดังต่อไปนี้
-ใช้ Infinitive แทนที่จะใช้ Gerund (V.ing) หรื อในทางกลับกัน
-ใช้ Present Participle (V.ing) แทนที่จะใช้ Past Participle (V.3) หรื อในทางกลับกัน
-ใช้รูปVerbal แบบผิดๆเช่น to walking, to introducing
-ใช้รูป Gerund/ To Infinitive หลังคากริ ยาช่วย เช่น I can going, She must to go
 32. The majority of settlers (1)on the continent (2)were farmers, (3)supported
themselves as (4)much as they could by their own labors.
 33. Primitive people used dyes of (1)vegetable origin to colors (2)their bodies,
(3)believed that certain colors, (4)notably red, could drive out evil spirits or illness.
11. Preposition ประเด็นข้อผิดพลาดอาจเป็ นได้ดงั ต่อไปนี้
-ใส่ Preposition ในที่ที่ไม่ควรจะใส่ หรื อตัดทิ้งไปในที่ที่ควรจะมี
-ใช้ Preposition ผิดตัว
 27. (1)A few tiny primitive moths have (2)chewing mouth parts (3)for which they
(4)feed on pollen and spores.

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 6
 100. (1)Since the new film‟s reclusive director does not give (2)interview, he is happy
to let his movie (3)to speak for (4)itself.
12. Word order มีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่มีการใส่ คาตั้งแต่สองคาขึ้นไป เรี ยงลาดับสลับที่

 95. (1)If we don‟t know the meaning of word (2)but we know what it (3)contrasts
with, we (4)can guess often what it means.
13. Redundancy การใช้คาซ้ าโดยไม่จาเป็ น เกิดจากการใช้คาสองคาที่มีความหมายเหมือนกันในข้อความเดียวกันหรื อใกล้ชิด
กัน เช่น repeat / again, advance / forward, connect / together เป็ นต้น
 (1)Because helium is (2)extremely very light, it constantly (3)escapes from the
atmosphere and (4)drifts into space. (TOEFL:Ex)
 We have (1)lived here (2)for (3)almost nearly (4)a century. (TOEFL:Ex)

ลองทาข้ อสอบ Entrance 2538 (วิชาEnglish กขค)


Directions: Read the following sentences carefully. Each sentence has only one error. Choose the
error in each sentence from the underlined words.
69. (1)Excuse me, but could you (2)borrow me your pen? (3)Mine is (4)out of ink.

70. The rate at (1)which AIDS (2)is spreading in the United States has leveled off and the number of

new cases (3)reporting every year (4)is falling.

71. John heard Mary (1)tell you and (2)I about the (3)hidden treasure she (4)had found.

72. More (1)importantly, since many birds species on Doi Inthanon (2)are use to people, it is

(3)easier for me to find, watch, and (4)take photo of them.

73. Although I (1)followed the instructions (2)carefully, (3)but I still could not (4)find out how to

operate the machine.

74. One of my (1)brothers (2)want me (3)to buy a watch for (4)him.

75. The entrance examination (1)is generally considered to be (2)too hard for the students to pass

easily, (3)despite their working (4)hardly all year long.

คราวนี้ก็ลองทาข้ อสอบ O-NET 2553 เองละกันค่ะ

1. (A)The man sits in (B)the first row is (C)busy drawing a picture (D)of the visiting lecturer.
A. 1. A man sat 2. The man sitting
3. A man will sit 4. The man is sitting
B. 1. the row first 2. the row one
3. first row 4. one row
C. 1. busy draw 2. drawing busy
3. drawn busily 4. busily drawn
D. 1. for visited lecturer 2. by the visiting lecturer
3. about visiting lecturer 4. with the visited lecturer
“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 7
2. (A)No doctor will prescribe (B)any new drug (C)is he is confident enough (D)that it will

work.

A. 1. Any doctor is prescribing 2. A doctor prescribe


3. The doctor has prescribed 4. A doctor will not prescribe
B. 1. for some new drug 2. with new drugs
3. the drugs that are new 4. of the drugs which are new
C. 1. if he is with enough confident 2. unless he is confident enough
3. should he have enough confidence 4. if he will feel confident enough
D. 1. which will work 2. in order that it can work
3. that is working well 4. so that it might work well
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reading (30 ข้ อ)

ใน part „Reading Comprehension‟ นี้ เจ๊ริกา้ ขอแนะนาเทคนิคในการอ่านซึ่ งแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ


 Using context to guess words
คาหนึ่งคาบางครั้งเขียนเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน (Homonym) และอาจจะออกเสี ยงต่างกันด้วย เช่น คาว่า
„lead‟หากคานี้วางอยูใ่ นตาแหน่งต่างๆภายในประโยคแตกต่างกันไป นัน ่ หมายความว่า lexical category และ meaning ก็
ย่อมไม่เหมือนกันด้วย เจ๊ริกา้ มีคาจากัดความมาให้สองคาและให้นกั เรี ยนลองดูว่าคาไหนจะมีคาจากัดความว่าอย่างไร
a. to take s.o. (someone) by the hand
b. a very heavy silver-colored metal

1) In the circus, the clowns lead the children in a parade. _________


2) The lead in the bottle cap was soft and easy to blend. _________
1.1 Definition type สามารถบอกความหมายของคาศัพท์ได้ค่ะ มีคาดังต่อไปนี้
- verb to be -mean(s/ed) -consist of -refer to
-may be described as -what this means is -be called -called
-may be seen as -can be defined as -can be thought of
ลองดูตวั อย่างประโยคที่ให้เดาความหมายของคาดูค่ะ
 A pattern of stars visible to the naked eye in a small area of sky is called a
constellation.
„constellation‟: ____________________________________________
1.2 Restatement type

คาชี้แนะ ความหมาย เครื่องหมายวรรคตอน


or หรื อ ,………………….
that is นัน่ คือ ,………………….,
that is to say (i.e.) นัน่ คือ
in other words อีกนัยหนึ่ง ;…………………..,
to put in another way อีกนัยหนึ่ง (…………………..)

Example;
 Christopher can take an escalator, or a moving stair case, to go down to the platform.
„escalator‟:_________________________________________________
 The big cities need new sources of revenue, or income.
„revenue‟:__________________________________________________
“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 8
1.3 Example type
คาชี้แนะ เครื่ องหมายวรรคตอน
for example (e.g.)
for instance :
such as ,
such… as
Like
-
example ;
 Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, or
stamp collecting.
„avocation‟:________________________________________________
1.4 Comparison or contrast type
แสดงการเปรียบเทียบ แสดงความขัดแย้ง
as/ as…as but/ yet
similar to though/ although/ while
similarly on the other hand
correspondingly in contrast
in like manner conversely
compared with however/ nevertheless
like/ alike even though/ whereas
resemble on the contrary
likewise in spite of
in the same way despite
comparing
as if/ as though
 Bruce was voluble while his sister, Betty, was quiet.
„voluble‟:_____________________________________________________
 An elephant is immense, comparing to the mouse.
„immense‟: ___________________________________________________
1.5 Cause-effect type
คาแสดงเหตุ ความหมาย คาแสดงผล ความหมาย
because/ because of so/therefore/thus
Since/ For consequently/ as a result
On account of เนื่องจากว่า with the result that
ดังนั้น
As/ Now that เพราะว่า The final result is that
Owing to/ Due to so that/ in order that
hence/ accordingly
 Travelers needed food and shelter for the night, so inns were built and markets opened.
CAUSE:_______________________________________________
EFFECT:______________________________________________
CLUE:________________________________________________
„shelter‟:_______________________________________________
1.6 Modifier type
การใช้ who/which/where/that/with/without/ วลี (Phrase) ที่ข้ นึ ต้นด้วย V.ing หรื อ V.3 ก็ได้ สามารถ
แบ่งออกเป็ นลักษณะง่ายๆ ดังนี้;
- relative pronoun + phrase/clause
- verb + ing + phrase/clause
- verb 3 + phrase/clause
 J‟Rika was a pacifist, who loved peace.
„pacifist‟:____________________________________________________

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 9
1.7 Subjective type ใช้การตีความอย่างมีวิจารณญาณ
 Her dead body is kept at the cemetery behind the church.
„cementery‟:_________________________________________________
 Cremation is common in Asia; whereas, burial is in Europe. (burial:N, bury:V = ฝัง)
„cremation‟:__________________________________________________
Read the passage and choose the correct answer. (Context can help you guess the meaning of
the underlined word.)

According to the much debated theory proposed by father-son team Luis and Walter
Alvarez in 1980, an asteroid or comet slammed into the earth at the end of the
Cretaceous period 65 million years ago, spewing so much dust into the atmosphere
that sunlight was blocked for months. Temperatures plummeted, plants withered
and many species of life, including the mighty dinosaurs, perished en masse.
1. From the passage the word „plummeted‟ means__________.
1. dropped sharply 2. increased highly
3. remained constant 4. varied continuously

Many U.S. doctors believe that the evidence against alcohol is so strong that there should be strict
warnings. But others disagree and doubt that warning signs are justified.
2. The word „justified‟ means________.
1. strict 2. invalidated 3. reasonable 4. weakened

 Reading for topic


Topic คือ หัวเรื่ อง เวลาที่นกั เรี ยนอ่านเนื้อเรื่ องสักเรื่ องหนึ่ง นักเรี ยนควรถามตัวเองว่าเรื่ องนั้นว่าด้วยเรื่ องอะไร นัน
่ ก็คือ
พยายามหา topic ให้ได้นนั่ เอง
 Studying birds is one of the most interesting of all hobbies. Some people go on
bird walks just to enjoy the beauty and songs of birds. Other people list the birds they see
and take notes on their habits. Some bird watchers carry camera and take pictures of birds.
สรุ ปแล้ว topic ของเรื่ องนี้คือ __________________________________________

มาลองอ่านแบบบทสนทนากันนะคะว่า topic ที่พวกเขากาลังคุยกันนั้นว่าด้วยเรื่ องอะไร


A: Was it a girl or a boy?
B: A girl. She‟s eight pounds and very healthy.
A: When will they come home from the hospital?
B: I‟m going to bring them home tomorrow.
A: You will have to come for a visit. What a nice change for a neighborhood!
 What are these people talking about?_______________________
 Where are they?________________________________________
 Which words help you to get the topic?_____________________
 Reading for main idea
Main Idea คือ ใจความสาคัญหรื อใจความหลักของเรื่ อง ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของเรื่ อง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ครอบคลุมและ
ควบคุมเรื่ องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียงอันเดียว และถ้าเมื่อขาด

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 10
main idea ไปแล้ว จะทาให้ไม่เกิดเนื้อเรื่ องต่างๆ ขึ้น หรื อทาให้ไม่ทราบจุดประสงค์เรื่ องนั้นๆ แล้วทาให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนได้
3.1 Stated main idea คือ หลักใหญ่ใจความที่สาคัญที่สุดของเรื่ อง ซึ่ งผูเ้ ขียนบอกมาตรงๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหา
ของเรื่ องได้ท้ งั หมด จะต้องตั้ง main idea ไว้ในการเขียน และบรรยายหรื อธิบายโดยยึด main idea เป็ นหลัก ส่ วนที่ขยายหรื อ
บรรยายให้รายละเอียดต่อจาก main idea คือ supporting idea โดยปกติ ในเนื้อความหนึ่งๆ เรามักจะพบ state main idea
ได้ในตอนต้น ตอนกลาง หรื อตอนท้ายของย่อหน้า (paragraph)
Main idea -Supporting detail -Supporting detail
-Supporting detail -Supporting detail -Supporting detail
-Supporting detail Main idea -Supporting detail
-Supporting detail -Supporting detail -Supporting detail
-Supporting detail -Supporting detail Main idea

Bicycles are very popular today in many countries. Many people use bicycles for exercise. But
exercise is only one of the reasons why bicycle are popular. Another reason is money. Bicycles
are not expensive to buy. They do not need gas to make them go. They also are easy and cheap to
fix. In cities, many people like bicycles better than cars. With a bicycle, they never have to wait in
traffic. They also do not have to find a place to park. And finally, bicycles do not cause any
pollution!
 What is the main idea of this paragraph?
1. Bicycles do not cause the pollution.
2. Bicycles are better than cars.
3. Bicycles are popular today for many people.
4. Bicycles are a kind of vehicle.

3.2 Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผเู ้ ขียนไม่ได้เอ่ยมาตรงๆ ทันที เพียงแต่
แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น นักเรี ยนต้องวินิฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ชดั
Most children are excellent language learners. They can learn a second language quickly
and easily. Most adults, on the other hand, find learning a second language difficult. They must
study hard, and it usually takes them a long time to mater the language. Adults usually try to learn
a second language the same way they learn mathematics, science, history, or other subjects; but
children learn a second language the same way they learned their first language. The child
language learner has all the necessary skills to learn another language, but the adult language
learner often has to relearn these skills in order to learn a second language.

 What is the main idea of this paragraph?


1. Children are excellent language learner.
2. Adults find language learning difficult.
3. Children are better language learners than adults.
4. Children can learn more quickly and easily than adult.

 Reading for inference


Inference คือ การเดาหรื อลงข้อสรุ ปข้อมูลที่อ่าน
The warplane came roaring down from the sky, flying low over the field and
scattering the sheep in terror. Old McDonald shook his fist in violent anger, then set
about patiently to recover his sheep. 

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 11
What might be old McDonald‟s occupation?_________________________
 What‟s taking place, probably not far away, that bring the warplane across the pasture?
_________________________________________________

 Reading for implication


เนื่องจากคนเขียนไม่ได้ระบุโดยตรงว่าที่เขียนมานั้นน่ะหมายความว่าอย่างไร ทาให้เราต้องดูว่าคาพูดที่เอ่ยถึงนั้นหมายความ
ว่าอย่างไรหรื อดูว่าคนเขียน ตั้งใจจะบอกอะไรแก่เราหรื อจะบอกตรงๆก็คือว่าดูความหมายแฝงก็ได้จะ้ ดูตวั อย่างง่ายๆนะคะ...
According to the picture, how does the man feel?
He is ___________________ .

จากรู ปนี้นอ้ งๆก็คงเดาออกได้ใช่ไหมคะว่าชายคนนี้รู้สึกอย่างไรโดยที่พี่ไม่ตอ้ งบอกเป็ นคาพูดแต่สิ่งที่เขา


แสดงออกนั้นมันมีอะไรแฝงอยู่ การที่นกั เรี ยนเดาได้น้ นั ก็คือการหา implication นัน่ เอง อิอิ
(Ent2/2545: 56 & 57)

 56. The girl is ___________________ .


1. complaining 2. asking for advice 3. making an excuse 4. explaining
 57. What most likely happen before this?
1. Her grandmother told her a story. 2. Her mother punished her.
3. Her grandmother scolded her. 4. Her mother gave her a hug.
 Reading for pointing words
Pointing words (คาชี้นา) หมายถึง คาที่ผเู ้ ขียนใช้ทดแทนคาอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกล่าวซ้ าคาเดิม อาจจะเป็ น Personal
Pronoun (he, she, it, they, …) Demonstrative pronoun (this, that, …) Relative pronoun (who, whom,
which, …) Noun (e.g. this poetry, the method, the farmer, the letter, …) หรื อเป็ นกริ ยาช่วย (do, does, can,
…) เวลาอ่านข้อความ นักเรี ยนที่รักต้องพิจารณาว่า PWs นั้นอ้างถึง (refer to) อะไรในเนื้อเรื่ อง บางทีมนั อาจจะพูดถึงสิ่ งที่ผ่าน
มาแล้ว หรื ออาจจะกล่าวถึงในข้างหน้าก็ได้
Refer backward:
 Harness horses (used for pulling carriages), racing horses, and draft horses (used for labor) are
example of breeds classified in this way.
„this way‟ refers to _____________________________________________
Refer forward:
 Because they have very long, narrow bills, hummingbirds are able to reach into deep flowers.
„they‟ refers to _________________________________________________
 Reading for the author’s purpose(s) and mood
การเขียนหรื อการพูดมีจุดประสงค์เพื่อ...
1. to give or get information 2. to express feeling
3. to arouse feeling in others 4. to get someone to do something
5. to get someone to believe in something 6. to entertain or amuse someone
7. to hide or confuse meaning 8. to persuade someone
9. to share an experience 10. etc.
“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 12
 “warning: The Surgeon General has determined that cigarette smoking is dangerous to
your health.” (Notice must appear every package of cigarettes and in every cigarette
advertisement.)
What are the purposes of this following passage?
1) To inform smokers
2) To _________________________________________________
 Reading for prediction
นักเรี ยนต้องทานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโดยต้องอ่านเนื้อเรื่ องทั้งหมดแล้วทาความเข้าใจก่อนมานัง่ (เสี ยเวลา) นึกค่ะ
In my opinion, children who grow up in the country have happier, healthier lives than children
who grow up in a big city.
 A paragraph from this topic sentence will probably….
1. describe life in the city from children‟s point of view.
2. give reasons and examples to support the writer‟s opinion.
3. explain some good points about growing up in a big city.
เมื่อน้องๆได้แนวทางการทาข้อสอบ Reading ตามทีเ่ จ๊ริกา้ เสนอมาทั้งหมดแล้วลองเอามาใช้กบั ข้อสอบเหล่านี้กนั ค่ะ เริ่ มต้นด้วย
การ ใช้เทคนิคอันแพรวพราวในการอ่านแบบ Speed Reading ผสมกับ Using context to guess words ด้วยข้อสอบ
Entrance: Oct 2/2543: 46-50.

46. When the opposition won the vote of no confidence, the government resigned en masse.
a. as agreed b. at once c. in anger d. all together
47. He didn‟t hear me when I called him because he was so engrossed in his computer game.
a. occupied with b. confused by c. hungry for d. excited about

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 13
48. The enormity of his crime shocked us.
a. wickedness b. simplicity c. intention d. variety
49. Why he never married will always be an enigma to me.
a. disappointing b. puzzling c. pleasing d. tempting
50. Women use cosmetics to enhance their attractive.
a. show b. face c. increase d. succeed

คราวนี้เป็ นแบบผสมของการใช้ techniques ข้ อ 2-8 ค่ะ


O-Net 51 (item 85-90)
Give your dog relief from arthritis pain, and give your children back their favorite companion.
Now in easy-to-give chewable tablets
Arthritis is a painful disease that can develop in any dog. At anytime. So if your dog lags
behind when running or playing, seems stiff afterward, or has difficulty climbing stairs,
find out how Arthyl (carprofen) has provided real relief for over one million dogs with
arthritis! As with other pain relievers in this class, rare but serious side effects involving
the digestive system, kidneys or liver may occur. Refer to brief summary for important
information for dog owners, or call 1-800-720-DOGS
Ziefer Animal Health Arthyl
www.arthyl.com

1. All of the followings are signs of a dog suffering from arthritis EXCEPT………….
a. Climbing stairs with difficulty b. Running more slowly than its owner
c. Having stiff legs after moving around d. Having problems with blood circulation
2. Arthyl is a …………….
a. hospital b. pet food c. foundation d. brand name
3. The Ad is for dog‟s …………
a. owners b. trainers c. breeders d. catchers
4. The pain relievers may have a severe effect on all of the following EXCEPT……….
a. liver b. lungs c. stomach d. kidney
5. To treat arthritis, the medicine must be……………..
a. taken orally b. inhaled deeply
c. applied on the skin d. injected into muscles
6. To get further information , you can do any of the following EXCEPT………
a. write a letter b. surf the Internet
c. make a phone call d. read a leaflet for dog owners

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 14
O-Net 51 (item 76-84)
Berlin- Two German teenagers robbed a girl but accidentally left their own pictures behind for
police on a discarded mobile phone. After stealing a 15-year-old‟s shoes, money and mobile
phone, the two older girls gave her an old mobile phone, police in the western city if Bochum said
on Wednesday.
5 But the two 17-year-olds had forgotten that the phone had their own photos, striking
smiley poses, which police published online on Tuesday in an effort to find the culprits. The two
muggers turned themselves in when the pictures appeared on the evening news.

7. The best headline for this news article would be ………… .


a. Girl accidentally robbed b. Muggers leave shots
c. Mobile phone discarded d. Photos appear online
8. The word discarded (line 2) is nearest in meaning to ………… .
a. unattended b. unused c. unwanted d. unidentified
9. The unlucky girl was robbed of …………. .
a. her mobile phone b. her own pictures
c. her 15-year-old shoes d. a mobile phone with pictures on it
10. The word which (line 6) refers to………. .
a. the striking smiley poses b. the forgotten phones
c. the mobile phones with photos d. the girls‟ own photos
11. The word culprits (line 6) refers to……….. .
a. their own photos b. striking smiley poses
c. the two 17-year-olds d. shoes, money and mobile phone
12. When their pictures appeared on the evening news, the robbers ………… .
a. were arrested by the police
b. surrendered themselves to the police
c. took their pictures back form the news reporter
d. reported to the newspaper that published their news
13. This case is easy enough for the police because the robbers …………….. .
a. saw their pictures published online
b. gave their own mobile phone to the police
c. left their own pictures in the phone they gave to the victim
d. threw away their own mobile phone after stealing the girl‟s
14. All of the following statements are true EXCEPT…………………. .
a. the two robbers were German teenagers
b. the police arrested the robbers the following day
c. the incident took place in the western city of Bochum
d. the police solved the case with the help of the Internet
15. It can be inferred that ……………………………… .
a. the unlucky teenager was new to the city
b. the robbers were older than the girl who was robbed
c. the two German teenagers were smiling in the pictures
d. the unlucky girl‟s mobile phone was newer than the robbers‟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 15
ทบทวน Part of Speech, Word Family, and Sentence
1. Part of speech
1.1 Noun คือคาที่ใช้เรี ยกคน สัตว์ สิ่ งของ ทาหน้าที่เป็ นประธานหรื อกรรมในประโยค มักมี article (a, an, the) วาง
ไว้ดา้ นหน้าคา คาดังต่อไปนี้มกั ทาให้นกั เรี ยนทราบว่าคานี้คือ noun
-nce = resistance/ insistence -hood = childhood -ion = omission/ prevention
-ism = nationalism -ment = movement -ness = happiness
-or/er = investor/ loser -ure = exposure -ship = leadership

1.2 Verb ผันไปตามประธานกล่าวคือ ประธานมีท้ งั รู ปเอกพจน์และพหูพจน์ verb ย่อมเปลี่ยนรู ปตามประธาน และ


tense ในที่น้ ีจะกล่าวถึงการผันไปตาม tense ทั้ง 12 tenses
Simple S+
Perfect S+ V.to have=
PRESENT
Continuous S+ V.to be=
Perfect Continuous S + has /have been + V+ing
Simple S+
Perfect S+ V.to have=
PAST
Continuous S+ V.to be=
Perfect Continuous S + had been + Ving
Simple S+
Perfect S+ will have
FUTURE
Continuous S+ will / shall + be
Perfect Continuous S + will /shall+ have been + Ving

1.3 Pronoun คือ คาที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่ งของทาหน้าที่เหมือน noun ได้แก่


Possessive Possessive Reflexive
Subjective Objective
adjective pronoun pronoun
I my myself
You
We ourselves
They
He his his
She her herself
It its - itself

1.4 Adjective คาคุณศัพท์ที่ทาหน้าที่ขยาย noun และมักตามหลัง Verb to be (รวมถึง Linking Verb) ตาแหน่ง
การเรี ยง adjective มีคร่ าวๆดังต่อไปนี้ (จาคาว่า OPSHACOM นะคะเด็กๆ)
OP SH A C O M
opinion shape age color origin material Noun
ugly round new red American leather
P: Bomb  My ugly, round, new, red, American, leather shoes

Yours _______________________________________________
คา adjective มักลงท้ายด้วย...
-able/ ible = irreplaceable/ irresistible -al = international -ant/ent = resistant/ divergent
-ic/ical = dynamical/ historical -ful = meaningful -ish = foolish

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 16
-ive = active -less = priceless -ous = glamorous
1.5 Adverb หรื อที่เรี ยกว่าคาวิเศษณ์ทาหน้าที่ขยาย 3 สิ่ ง ได้แก่ verb, adjective และ adverb (ตัวมันเอง)
- Manner =We study hard. / Matthew performed well.
- Time =I must leave now. / She will see you later. / Ake will kiss J‟Rika soon.
- Frequency =J‟Rika usually plays football.
- Place =Here is the boy you are looking for.
- Direction =I move forward in the bus.
- Degree = Jackerine absolutely refuse to believe that story. / I‟m terribly sorry.

1.6 Preposition หรื อคาบุพบทที่ใช้เชื่อมคานาม / สรรพนาม หรื อคาอื่นๆ กับคาอื่นในประโยค เช่น


about above across after against at
before behind below beside between by
down during except for from in
into like near of on outside
over since through throughout till to
toward under until upon with without
according to because of in addition to in front of in spite of instead of

จงบอกชนิดคาดังต่ อไปนี้
occupationally occupational occupation occupy
significant significance significantly signify

2. Word Family
Verb Noun Adjective Adverb
repeat repetition repeated repeatedly
persuade persuasion persuasive persuasively
beautify beauty beautiful beautifully
Yours……………… ……………… ……………… ………………

Choose the answer that best complete the sentence.

1. Although the couch looks …………, it is extremely hard.


a. comfortable b. comfortably c. comfortableness d. comfort
2. The bodybuilder …………… tossed the child into the air.
a. easily b. easy c. ease d. eased
3. The ……. of landing men on the moon is unsurpassed in modern technology.
a. achievement b. achiever c. achieve d. achievable
4. The value of a society are reflected in its ………. .
a. tradition b. traditional c. traditionally d. traditionalize
5. The gardens that were planted this spring should ……….. the roadway.
a. beautify b. beautiful c. beautifully d. beauty
Write part of speech of each italicized word in the sentences.
(N = Noun, V = Verb, Adv = Adverb, Adj = Adjective, P = Preposition)
6. The students were attentive throughout the performance.

7. The amateur actors performed well.

8. Eventually she overcame her sadness.

9. We often camp within the boundary of state park.

10. A detective positioned himself among the protesters.


“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 17
3. Sentence
3.1 Simple Sentence: ประโยคจะสมบูรณ์ได้ควรมีองค์ประกอบคือ Subject ตามด้วย Verb (S+V) ขอให้
นักเรี ยนสังเกตโครงสร้างของประโยคแบบ Simple Sentence ทั้ง 5 แบบดังต่อไปนี้ค่ะ...
3.1.1 e.g.: Archavin kisses and hugs J‟Rika.
S+V
Yours________________________________.
3.1.2 -who …… e.g.: J‟Rika who is very sexy loves Zac Efron so much.
S-which …. +V
-that …… Yours________________________________.
(ส่ วนขยาย )
3.1.3 -…………- e.g.: J‟Rika, a sexy English teacher, loves you so much.
:…………:
S ;…………; + V Yours________________________________.
,…………,
(ส่ วนขยาย )
3.1.4 e.g.: The man in front of the class is very handsome.
S (Prepositional Phrase) + V
Yours________________________________.
3.1.5 S (Ving = ซึ่ง) + V e.g.: The man standing here is my boyfriend. ก
S (V3 = ซึ่งถูก) + V e.g.: The book bought from the shop is expensive. ก
Ving ……, S + V e.g.: Walking to the park, we saw a lovely guy.
V3………, S + V e.g.: Arrested by the police, he was sent to the prison.

เมื่อนาประโยคเดี่ยว (Simple sentence) มารวมกันตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป จะมีชื่อเรี ยกและโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่


3.2 Compound Sentence: ประโยคความรวม เกิดจากการเอาประโยคเดี่ยวรวมเข้าด้วยกันโดยใช้คาเชื่อมซึ งเรี ยกว่า
Coordinator ลักษณะสาคัญคือ ทั้งสองประโยคต่างเป็ นอิสระจากกัน สามารถแยกเขียนเป็ นประโยคเดี่ยวได้ ชนิดของ
Coordinator ที่เชื่อมประโยคในลักษณะนี้มี 3 ชนิดค่ะ ได้แก่
3.2.1 Punctuation (เครื่ องหมายวรรคตอน) เช่น (:) , (;) , (-) ,etc.
e.g. Mary was sick; she didn‟t go to school.
3.2.2 Conjunction Adverb (วิเศษณ์เชื่อม) เช่น moreover, consequently, however, otherwise, etc.
e.g. Mary was sick; therefore, she didn‟t go to school.
Mary was sick; however, she went to school.
3.2.3 Coordinate Conjunction (สันธานเชื่อม) เช่น and, or, but, so หรื อ both…and, not only…but
also, either..or, neither…nor, etc.
e.g. Mary both tired and hungry.
3.3 Complex Sentence: ประโยคความซ้อน เกิดประโยครวมกันโดยใช้คาเชื่อมที่เรี ยกว่า Subordinator โดยประกอบไป
ด้วยประโยคหลัก (Main Clause / Independent Clause) และประโยคย่อย (Dependent Clause / Subordinate
Clause) ลักษณะสาคัญคือ ประโยคย่อยนั้นไม่สามารถเขียนเดียวๆได้ ต้องอาศัยประโยคหลักเพื่อความเข้าใจ แบ่งออกเป็ น 3
ลักษณะได้แก่...
3.3.1 Noun Clause คือ ประโยคที่ทาหน้าที่เหมือนเป็ นคานามหนึ่ง (เป็ น S. หรื อ O.)
e.g. What will be will be. / He asked what time it was.
3.3.2 Adjective Clause คือ ประโยคที่ทาหน้าที่เหมือนคา Adj (ขยาย Noun, ตามหลัง V.to be)
e.g. This is the place where he lives. / That is the house that Jack built.
3.3.3 Adverb Clause คือ ประโยคที่ทาหน้าที่เหทือนคา Adv (ขยาย V / Adj / Adv)
e.g. I will not go if it rains. / Classes were canceled because there was so much snow.
วิเคราะห์ โครงสร้ างของประโยคดังต่ อไปนี้
“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 18
1. A man loves you.

2. A man who is sitting on the chair loves you.

3. One of my friends recently sold a short story to a reputable magazine.

4. Because of the amount of energy received from the sun is immense by any standard of

measurement devised by man, the energy in the wind system is correspondingly immense.

5. The man who waited on us in the restaurant which we went yesterday was one of the slowest

I‟ve ever seen.

ประโยคจากข้ อ 5 ส่ วนที่ ผิดคื อข้ อใด


“The man (1)who waited on us in (2)the restaurant (3)which we went yesterday was one of
(4)the slowest I‟ve ever seen.” นักเรี ยนเขียนให้ ถกู ต้ องโดยแก้ เป็ น........................

Additional Exercises

Exercise: Special Verb (Verb of Emotion)


1. John: Oh! I really hate the sound of cars moving.
Eric: Yeah, I agree. It‟s really……………. .
1. annoyed 2. annoying 3. annoy 4. been annoyed
2. I feel … of my works. They are really … .
1. tiring, tire 2.tiring, tire 3. tired, tiring 4. tired, tire
3. The film last night …. me a lot.
1. frightens 2. frightened 3. was frightening 4. was frightened
4. Jane: James, what have you said to Catherine. She looks happy.
James: I told her something and I think it …her.
1. is pleasing 2. was pleased 3. was pleasing 4. pleases
5. Anne is the most … speaker I ever listened to. I‟m always …every time she speaks.
1. bore, bored 2. bored, bored
3. boring, bored 4. bored, boring
6. Victoria: Did you know that my dog was dead last nigh?
Jason: Oh really! That‟s … .
1. shocking 2. shocked 3. shocks 4. to my shock
7. Peter‟s exams result was bad. He feels very … .
1. disappoints 2. disappointing 3. disappoint 4. disappointed
8. I didn‟t know that you …French. I can teach it to you.
1. interest 2. are interesting in
3. are interested in 4. interest in
9. The change of the flight … the passengers at the airport.
1. confused 2. confusing
3. is confusing 4. was confused by
10. The teacher was trying to console her … student.
1. frightens 2. frightening 3. frightened 4. frighten

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 19
READING ONET
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
Genetics plays a big role in the way our skin develops, determining its color,
pore concentration, thickness, even the number of veins and nerves situated in its
deepest layer. Yet your skin‟s well-being not only depends on a really efficient,
scientific skincare routine, but on a healthy lifestyle too.
5 Getting enough sleep is important, for example, because this is the time
when skin works especially hard at repairing itself. Lack of it leaves skin looking
dull. If you‟re suffering from insomnia, the chances are that stress is a significant
factor. Whereas happiness makes skin glow, stress makes skin show the worst side
of its nature. Spots, pimples, eczema, blotchiness and flakiness: these are just
10 some of the stress symptoms you may see in your skin.
Luckily, one of the best ways of reducing stress is also very beneficial to
skin: getting more exercise. Both aerobic exercise such as tennis, dancing, and
jogging, and anaerobic exercise like stretching and yoga, are highly beneficial,
because they improve circulation. And it is blood that brings the vitamins and
15 nutrients necessary for cell metabolism to the skin. For your general well-being,
it is always best to mix the two types of exercise.
If you are not eating healthily, it certainly becomes evident swiftly in your skin,
which loses its glow and shine. The problem can be as simple as a lack of vitamin
C, which plays a vital role in collagen formation and cell repair. Although vitamin C
20 is found in fresh fruit like melon, oranges, and even in tomatoes, the body cannot
store it. Therefore, it needs regular supplies. Other important vitamins are the B
group, especially B2 and B12 and vitamin E, along with zinc.
But vitamin and mineral supplements are not the complete answer. The best
way to obtain a balanced mix of vitamins and minerals is to eat the freshest, most
25 natural foods. A diet rich in unsaturated fats such as olive oil rather than butter,
unprocessed fiber, raw fruit and vegetables and low-fat protein such as fish and
chicken will provide everything your skin needs. If you can cut out caffeine, smoking
and alcohol, so much the better.
Do not forget to drink as much water as you can each day: six glasses at
30 least. It helps every organ in your body function better, aiding digestion, circulation
and even excretion of toxins through the skin‟s pores.
91. The best title for this extract is ____.
1. Keeping Skin Shiny
2. Good Skin from Within
3. How Your Skin Works
4. Healthy Food, Healthy Look
92. The main idea of the extract is ____.
1. genetics is necessary for our skin’s well-being
2. genetics plays a big role in the way our skin develops
3. a healthy lifestyle is really important to our skin’s well-being
4. our skin’s well-being depends on a really efficient scientific skincare routine
93. ____ is not good for the skin.
1. Collagen
2. Vitamin C
3. Insomnia
4. Exercise
94. According to the extract, it is TRUE that ____.
1. skin works hard at night to repair itself
2. oversleeping may have bad effects on skin
3. the most important vitamins for skin are the B group
4. aerobic exercise is the best way to improve the skin
95. Your skin loses its glow and shine swiftly if you ____.
1. exercise regularly
2. reduce your stress level
3. consume alcohol and caffeine

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 20
4. have a healthy, balanced diet
96. The phrase “its nature” (line 9) refers to the nature of ____.
1. skin
2. stress
3. sleep
4. lifestyle
97. The phrase “two types of exercise” (line 16) refers to ____.
1. stretching and yoga
2. aerobic exercise and dancing
3. jogging and anaerobic exercise
4. aerobic and anaerobic exercise
98. The word “it” (line 21) refers to ____.
1. the body 2. fresh fruit
3. vitamin C 4. cell repair
99. According to the last paragraph, water helps the body to do all of the following
EXCEPT ____.
1. digest food
2. circulate blood
3. eliminate toxins
4. overcome insomnia
100. The extract is primarily intended for ____.
1. people trying to live longer
2. women desiring to lose weight
3. people wanting to have youthful skin
4. women preparing to enter a beauty contest

“Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can do” 21