PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

__________________________________________________________ KPF5023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH
TAJUK:
KEPELBAGAIAI BUDAYA DAN ANALISIS BUKU TEKS

UNTUK PERHATIAN: EN. AB TALIB HASHIM

DISEDIAKAN OLEH: Bil. 1 2 3 Nama HENRITTA SUALAN JESSYLA@ASSAD BINTI SHAPRI MUNIRAH ANIS BT JAMLI No. matrik (L20101005806) (L20101005822) (L20101005820)

PROGRAM DIPLOMA LEPASAN IJAZAH (ATO3D)

0

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 KEPELBAGAIAN BUDAYA 2.0 KONSEP PENDIDIKAN BERDASARKAN BUDAYA 2.1 PEMBUDAYAAN 2.2 JANTINA 2.3 KAUM DAN ETNIK 2.4 BUDAYA 2.5 BUDAYA DAN AGAMA 2.6 GAYA PEMBELAJARAN 2.7 SOSIO-EKONOMI 3.0 PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA 3.1 ISU-ISU PENDIDIKAN BUDAYA 4.0 AMALAN PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA 4.1 MODEL SLEETER DAN GRANT 4.2 MODEL OLEH JAMES BANK 5.0 ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS 5.1 KONSEP DAN PENGERTIAN BUKU TEKS 5.2 OBJEKTIF ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS 5.3 KANDUNGAN BUKU TEKS 5.4 REKA BENTUK BUKU TEKS 5.5 ISU BERKAITAN BUKU TEKS 6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN 7.0 RUJUKAN 8.0 LAMPIRAN 26 27 16 - 25 11 - 15 10 - 11 MUKA SURAT 1-2 2 - 10

1

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

1.0 KEPELBAGAIAN BUDAYA

Secara umumnya kepelbagaian budaya adalah satu keseragaman budaya dalam satu komuniti. Satu komuniti ini merangkumi interaksi, toleransi dan integrasi. Pendek kata kepelbagaian budaya merupakan suatu fakta yang harus diterima dan difahami secara positif demi perkembangan kebudayaan. Konsep masyarakat kepelbagaian budaya diperkenalkan untuk membezakan pegertian masyarakat mono-budaya. Masyarakat mono-budaya adalah masyarakat asli atau etnik yang semua anggotanya mempunyai hubungan yang baik tanpa terikat secara paksaan berdasarkan nilai-nilai yang dominan dan kukuh dalam struktur masyarakatnya. Manakala masyarakat kepelbagaian budaya ini terdiri daripada masyarakat yang terdiri daripada etnik dan kebudayaan yang pelbagai ragam tetapi hidup secara bersama. Kehidupan komuniti mereka tidak berdasarkan oleh sistem budaya tunggal atau tertutup tetapi berdasarkan nilai-nilai yang pelbagai. Menurut kamu Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar. Perkataan budaya berasal daripada gabungan perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu µbudhi¶ dan µdaya¶ (Shamsul Amri Baharuddin, 2007;13). Perkataan µbudhi¶ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal. Perkataan µdaya¶ pula ialah perkataan Melayu Polunesia yang bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Mengikut Kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 212 menyatakan budaya membawa maksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Budaya merupakan antara faktor yang melahirkan sesuatu masyarakat dan bangsa yang dinilai berdasarkan di atas kejayaan dan kekuatan tamadun yang dibangunkan. Sebagai contoh kaum Cina di Malaysia merupakan kaum yang paling berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Negara Malaysia. Tidak ketinggalan juga kaum India telah berjaya bersaing dengan kaum Cina dan kaum Melayu sehingga mendapat tempat di dalam ekonomi dan politik Negara ini. Malaysia merupakan sebuah Negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya adat resam dan ciri-ciri keistemewaan yang tersendiri. Kepelbagaian budaya ini telah membentuk satu identiti Malaysia yang harmonis dan bersama-sama berganding bahu untuk

2

gaya pembelajaran. fizikal. namun mencemburui bapanya. tingkah laku.2 JANTINA Umumnya. 3 . Kesilapan dalam membentuk dan mendidik remaja akan menyebabkan wujudnya sifat negatif dalam diri mereka dan ianya akan terus menjadi salah satu sifat dalam personaliti mereka. Konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini boleh dikaji dari aspek jantina. iaitu lelaki dan perempuan. jantina manusia terbahagi kepada dua. Masalah ini menyebabkan kanak-kanak menghadapi isu mencari identiti peranan jantina apabila dewasa. kaum. pendidikan dan sosial. Dalam konteks kepelbagaian ini. Eric Erikson mangatakan remaja menghadapi krisis identiti dalam mencari peranan jantina sebenar. 2. latar belakang keluarga. sosio-politik & sosio-budaya. Justeru amalan positif atau negatif masyarakat tersebut bergantung kepada sejauhmana sistem budaya yang dilaksanakan dan kekuatan unsur-unsur yang terdapat di dalam budaya. sosial atau bakat dan aspek ± aspek lain yang mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. ekonomi.0 KONSEP PENDIDIKAN BERDASARKAN BUDAYA 2. moral. dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka.1 PEMBUDAYAAN Dalam konteks pendidikan di Malaysia. Ia juga adalah satu imapak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Menurut Sigmund Freud. 2007. budaya.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 mengekalkan keamanan dan kestabilan dari aspek politik. Kepelbagaian latar belakang pelajar ini merangkumi aspek jantina. status sosio-ekonomi. bugaya. Oedipus kompleks ialah kanak-kanak lelaki yang inginkan kasih sayang ibunya. emosi. Menurut Khairul Yusri. pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. kaum dan etnik. gaya pembelajaran dan sosio-ekonomi. Peranan jantina pelajar memberi pengaruh yang besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif. konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini adalah perkara asas dalam pembentukan pusat pembelajaran dan perkembangan pelajar. pandangan corak peranan lelaki dan perempuan berkaitan dengan Oedipus kompleks. Setiap pelajar mempunyai budaya. 2. Masyarakat yang yakin kepada amalan dan larangan yang terdapat dalam budaya tersebut.

2. serta Sabah dan Sarawak. bahasa. budaya. Bangsa pula bermaksud kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta sifat-sifat seperti bangsa melayu. stuktur dan sistem nilai. Kumpulan kaum atau etnik sememangnya membantu mengekalkan talian kumpulan dan mengukuhkan kumpulan etnik mereka. Perempuan lebih menonjolkan pencapaian gred yang terbaik di peringkat awal persekolahan tetapi ianya berlaianan apabila di peringkat sekolah menengah. Etnik pul berasal daripada perkataan Greek. Kebiasaannya. lelaki lebih baik dalam menyelesaikan tugasan matematik dan sains. Negara asal. India. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan kaum atau etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. 4 .3 KAUM DAN ETNIK Mengikut Kamus Pelajar bahasa Malaysia. Lelaki dan perempuan memiliki minat yang berbeza dan memilih alat permainan yang berbeza. sedangkan perempuan lebih cenderung ke arah kefasihan bercakap dan berbahasa. tradisi. Hal ini menyebabkan pelajar lelaki boleh bertindak sebagai pemimpin manakala pelajar perempuan lebih cenderung kepada kesusasteraan dan kesenian. keadaan boleh berlaku sebaliknya. Cetakan ke-sembilan 1993. Begitu juga dari aspek pencapaian. malah semakin ketara di sekolah menengah. perempuan belajar mengira pada peringkat umur lebih awal berbanding lelaki. kaum bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar yang dikenali berdasarkan ciri-ciri seperti warna kulit dan rambut. Pelajar lelaki melakukan yang terbaik dalam subjek yang mereka minati dan teruk dalam subjek yang tidak digemari. kejiranan dan rakan-rakan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang akrab. pelajar perempuan hanyalah mendapat keputusan yang biasa dalam semua matapelajaran. Namun. Cina. perempuan lebih suka bermain anak patung dan lelaki suak bermain permainan yang lasak. Perbezaan jantina ini bukan sahaja ketara di seolah rendah. budaya dan bahasa yang sama. Kaum atau etnik merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. Manakala. Kaum di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Secara umumnya.¶ethnos¶ yang membawa maksud kumpulan manusia atau bangsa yang mempunyai ciri-ciri seperti kewarganegaraan. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah.

cara pemikiran. Tafsiran klasik budaya selalu dirujuk kepada Tylor (1987) yang mengatakan budaya sebagai ³keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2. Pendidikan nilai misalnya amat diutamakan. Budaya sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. kepercayaan. Sekolah itu sendiri lahir daripada keperluan masyarakat. Bagi tokoh kontemporari Bourdieu. betul dan baik yang dikongsi bersama oleh sebahagian besar anggota masyarakat. perasaan dan aksi-aksi yang dipindahkan daripada generasi ke generasi merangkumi budaya material dan bukan material. Peranan sekolah sebagai agen pembudayaan sangat penting untuk mencapai matlamat pendidikan Negara. institusi dan sebagainya.4 BUDAYA Budaya secara ringkas merujuk kepada ciri-ciri dan hasilan tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya. pakaian. kapal angkasa. kereta. kepercayaan. gangsa. Budaya nonmaterial pula merupakan ciptaan-ciptaan abstrak seperti nilai. Begitu juga simbol mewakili makna objek dan subjek sementara bahasa merupakan sistem sosial berstruktur yang berdasarkan corak bunyi yang mempunyai makna khusus dan arbitrari dalam budaya masyarakat tertentu. Komponen-komponen budaya akan menentukan bentuk tingkah laku yang dijangka bagi anggota-anggota masyarakat. computer. Budaya sebagai proses sosial memberi peluang kepada guru untuk membentuk budaya melalui interaksi dengan pelajarnya. Norma misalnya menjadi peraturan sosial yang secara khusus menetapkan perangai yang sesuai dan tidak sesuai dalam situasi tertentu. Di sekolah. Budaya sebagai warisan social manusia. norma. symbol dan bahasa yang akan mencorakkan masa hadapan mereka. simbol. Murid-murid sejak mula masuk ke bangku sekolah terus didedahkan kepada norma. Budaya material wujud dalam maujud atau artifak fizikal seperti batu. Nilai pula merupakan idea-idea mengenai apa yang dikehendaki. moral undang-undang. budaya adalah proses sosial dengan masyarakat di sekeliling kita. Budaya adalah hak masyarakat kerana masyarakat ditakrifkan sebagai sekumpulan manusia yang hidup dalam satu wilayah dan mempunyai budaya yang sama. kanak-kanak dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakatnya. kesenian. keris. adat dan sebarang bentuk keupayaan dan kebiasaan yang diperolehi oleh seseorang sebagai ahli masyarakat´. adat serta adab. Seorang murid warganegara Malaysia adalah dikehendaki menerapkan nilai-nilai material dan bukan material ala Malaysia. bangunan sekolah dan sebagainya. Adalah menjadi peranan sekolah dan institusi-institusi pendidikan lain membentuk budaya yang dikehendaki oleh masyarakat. nilai. Sekiranya beliau 5 .

sembahyang. Terdapat beberapa perbezaan budaya antara sekolah-sekolah yang mempengaruhi murid-murid. sekolah perempuan dengan sekolah lelaki. Di samping itu. Murid-murid yang bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum mungkin mempunyai status yang tinggi dalam komuniti sekolah. majlis penyampaian hadiah dan sebagainya. penduduk di rumah dan sebagainya. kegiatan ko-kurikulum seperti persatuan-persatuan akademik. Seseorang yang memasuki banyak persatuan atau memegang jawatanjawatan penting akan dihormati oleh rakan-rakan. pembentukan budaya melalui kurikulum tidak formal berlangsung apabila sekolah mengadakan aktivit-aktiviti seperti gotong-royong. makan tengah hari. Keseluruhannya pengiktirafan bergantung sebanyak mana keahlian persatuan yang diceburi dan jawatan disandang. Waktu senggang mungkin dipenuhi dengan rakan sebaya. sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. Mereka boleh bersiar-siar. sarapan. Misalnya waktu-waktu untuk bangun pagi. kelab-kelab sukan. Di sebelah petang. waktu formal di sekolah lebih singkat. Perbezaan boleh dilihat antara sekolah-sekolah harian biasa dengan sekolah asrama penuh. Faktor pembudayaan sekolah tidak seketat sekolah asrama penuh. sukan. Rakan-rakan juga akan menghormati mereka. malam dan hujung minggu mereka bebas memilih budaya-budaya yang dianjurkan oleh rakan sebaya. Mereka dengan ketat tertakluk kepada budaya formal kehiduapan asrama. belajar malam. maka berlakulah penyelewengan budaya. Pembudayaan di sekolah dilaksanakan menerusi kurikulum formal dan kurikulum tidak formal. kelab-kelab sosial dan unit-unit beruniform dibentuk secara formal. media massa ataupun keluarga masing-masing. bertemu rakan. Mereka yang berada di sekolah asrama penuh dalam jangka waktu tertentu diasingkan daripada masyarakat luar. ke pawagam. Seorang yang juara dalam sukan. hari asrama. murid-murid yang mendapat markah tinggi dan terbaik dalam peperiksaan selalu mendapat sanjungan dan pujian guru. Kurikulum formal menentukan bidang akademik yang sesuai untuk membentuk budaya kerja Malaysia. riadah. hari terbuka. 6 . Budaya formal sekolah merupakan apa yang telah dirancangkan. Selain daripada aktiviti kurikulum. malahan mereka telah diasingkan daripada ibu bapa. Dalam kurikulum akademik. Sekarang kurikulum pendidikan Malaysia mengutamakan penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran yang tentunya bertujuan membina budaya masyarakat. menonton televisyen.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 mengingkari nilai-nilai berkenaan. rehat. Perbezaan budaya adalah ketara antara mereka yang berada di sekolah-sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah harian biasa. Bagi mereka yang berada disekolah harian biasa. masa persediaan dan tidur telah dijadualkan setiap hari. makan malam. sekolah Bandar dengan sekolah desa. kelas. selalu mempunyai ramai rakan dan peminat.

5 BUDAYA DAN AGAMA Berdasarkan kepada Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. 2006). kebebasan menganut agama lain dalam kalangan Melayu dan hakim bukan Islam di Mahkamah Syariah. malah semakin menerima pelbagai unsur kebudayaan µasing¶ termasuk yang dari Barat sebagai cara hidup seharian. Pengiktirafan kepada ketuanan tidak mungkin dapat 7 . telah ditetapkan bahawa terdapat tiga prinsip bagi membina kebudayaan kebangsaan iaitu kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal di rantau ini. Keberanian telah ditunjukkan dalam mencabar hak beragama dalam kalangan orang-orang Melayu. konsep kebudayaan kebangsaan telah semakin longgar apabila masyarakat Malaysia bukan sahaja berbangga dan meraikan budaya yang bukan berunsur peribumi. unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima untuk menjadi unsur kebudayaan kebangsaan dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2. Pada satu segi. Penampilan dan penerimaan budaya yang pelbagai telah mencerminkan kekuatan kumpulan etnik berkenaan mengetengahkan identiti mereka. Namun begitu dalam teori konflik. Kini. Namun dalam era moden kapitalis amatlah sukar mempertahankan ketuanan politik tanpa kekuatan ekonomi. Cabar mencabar dalam agama bukan sahaja melalui hujahan awam dan di mahkamah malahan juga ditonjolkan dalam aktiviti perkauman jalanan seperti peristiwa pelontaran anggota babi di masjid. Sejauh mana hak ketuanan Melayu wujud banyak bergantung kepada definisi hak ketuanan itu sendiri. golongan yang berjuang selalu akan melihat kelemahan pihak lawan dan akan menyerang kelemahan-kelemahan berkenaan (Amir Hasan Dawi. Usaha-usaha yang semakin berani menyentuh sensitiviti tradisional orang-orang Melayu antaranya seperti penggunaan kalimah Allah. Perjuangan menuntut hak kini memasuki fasa terjahan kepada perkara yang selama ini dianggap paling sensitif ia ini isu agama. Secara teorinya memang terdapat banyak faktor yang melemahkan sensitiviti etnik Melayu terhadap agama. adalah difikirkan keberanian mencabar hal agama mempunyai kaitan dengan semakin lemahnya sensitiviti agama dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri. Satu lagi status quo yang cuba dipertahankan oleh etnik Melayu ialah hak ketuanan Melayu. Justeru secara teori juga diramalkan pada masa akan datang sedikit sebanyak akan berlaku perubahan dalam struktur kepercayaan beragama dalam kalangan masyarakat Melayu. perarakan kepala lembu serta pembakaran gereja dan surau. Selama ini kemungkinan ketuanan mempunyai kaitan dengan kepimpinan yang berwibawa.

kerja amali. Pelajar yang tergolong dalam golongan visual merupakan pelajar yang suka belajar dengan melihat huruf atau perkataan. Sebaliknya bagi golongan bukan bumiputera yang mengusai ekonomi. Gagne.6 GAYA PEMBELAJARAN Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima. pembelajaran sebagai perubahan tingakah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan & tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Menurut Robert M. bercerita atau menghuraikan. Lantas ketuanan berkemungkinan hanya suatu simbol di mana dalam realiti ia tidak bermakna. nilai yang dipegang dan pendedahan pendidikan sewaktu membesar. Oleh itu dalam golongan bumiputera terdapat keperluan memperkukuhkan ekonomi jika mahu meneruskan 8 µKetuanan¶. Jenis gaya pembelajaran berkaitan dengan pengalaman. syarahan. benda. mengumpul dan memproses maklumat. membuat latihan. Golongan kinestatik merupakan golongan pelajar yang suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti menulis atau melukis. simulasi dan projek. berbual. penerangan. pemikiran vs perasaan serta mengadili vs mengamati. penguasaan mereka adalah suatu realiti ketuanan. Bagi pelajar daripada golongan audio. Dalam jangka masa panjang. (1970). Auditori dan Kenestatik atau lebih dikenali sebagai gaya pembelajaran VAK. terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu Visual. 2. menerangkan. mereka lebih suka mendengar atau bercakap seperti mendengar cerita. deria vs gerak hati. demonstrasi tindakan dan lakonan. huraian oleh guru atau pelajar lain. Terdapat empat kategori dalam mengelaskan pelajar mengikut MBTI iaitu eksrtovert vs introvert. 8 . Menurut MBTI. eksperimen. Pada asasnya. Tidak ada pihak yang rela menerima sifat ketuanan yang lemah. teori evolusi membuktikan ketuanan diterima adalah yang berlaku secara proses semula jadi. gambar atau gambarajah. lakonan. member pendapat. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) dicipta oleh Katherina Briggs dan Isabel Myers untuk mengukur pilihan-pilihan psikologi dalam bagaimana orang ramai melihat dunia dan membuat keputusan. kanak-kanak yang diasuh dengan penuh demoktari dan penuh kebebasanakan menunjukkan dengan jelas ciri-ciri ekstrovert.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 dipertahankan dalam masyarakat yang bertunjangkan kapitalisme sekiranya tidak disokong oleh kedudukan kewangan.

sensatif dan pemalu serta mempunyai ikatan persahabatan yang berpanjangan walaupun tidak mempunyai ramai kawan. gemar mengambil keputusan atau kesimpulan walaupun data atau maklumat tidak lengkap. peramah. Eksrtovert vs Introvert Ekstrovert merujuk kepada individu yang berkeinginan mencuba semua perkara terutamanya yang berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Mereka tidak gemar aktiviti sosial yang melibatkan hubungan interpersonal. Mereka sentiasa berusaha untuk melengkapkan maklumatmaklumat yang telah diperolehi. Deria vs Gerak Hati Deria ialah kumpulan individu yang bersifat praktikal.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 1. Manakala individu yang tergolong dalam golongan perasaan pula merupakan seorang yang cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang bersifat peribadi dan berkemanusiaan. Mereka mudah menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dengan cepat. bebas dari perasaan bimbang dan berminat dengan pelbagai sukan. Mengadili vs Mengamati Mengadili menerangkan seseorang yang berperibadi tetap. Golongan ini bersikap pasif. 9 . mudah berinteraksi. patuh dan mengikut peraturan tertentu. menumpu segala bentuk faktafakta yang sedia ada dan menjalankan tugas secara terperinci. 4. 3. 2. Gerak hati pula merupakan sekumpulan individu yang menitikberatkan kepada sesuatu pengertian dan kemungkinan. Pemikiran vs Perasaan Individu yang tergolong dalam golongan pemikiran merupakan seseorang yang cenderung untuk mengambil keputusan yang berasaskan logik dan mengikut prosedur. Introvert merupakan individu yang lebih memfokuskan dalam diri sendiri. Golongan mengamati ialah seseorang yang sentiasa berubah mengikut persekitaran.

berada di peringkat teratas dalam kelas sosial dan tinggal di kawasan bandar merupakan golongan yang mempunyai taraf sosio-ekonomi yang terbaik dan amat berbeza dengan golongan yang berpendapatan rendah dan tinggal di kawasan luar bandar. komitmen dan proses yang menggambarkan reality budaya majmuk sebagai budaya kehidupan di Malaysia. kumpulan dan komuniti. kemiskinan dan pendidikan yang diterima seseorang.7 SOSIO-EKONOMI Sharifah Alwiah Alsagoff. Slavin. pendapatan. Nilai pendidikan pelbagai budaya berbeza dan menggalakkan perkembangan kesedaran bagi perbezaan ini. Pemikiran masyarakat setempat yang masih lagi di takuk yang lama menyebabkan mereka merasa rendah diri apabila dikelilingi oleh golongan yangmempunyai status sosio-ekonomi yang tinngi. 1997). Status sosio-ekonomi tidak berkait dengan perbezaan kaum. (1985) menyatakan bahawa taraf atau status dipangkatkan mengikut ukuran-ukuran pencapaian pendidikan. 3. Masyarakat selalunya membuat rumusan bahawa mereka yang mempunyai pendapatan pekerjaan yang tinggi. Ia memerlukan komitmen para pendidik pada konsep asas kepelbagaian seperti yang dinyatakan melalui aspek dimensi etnik dan cara hidup budaya kumpulan. kelakuam 10 .0 PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA Pendidikan kepelbagaian budaya ialah struktur keutamaan pendidikan. Keutamaan pendidikan perlu memberi fokus pada perkembangan dan pengekalan kesedaran kepelbagaian budaya seperti yang digambarkan oleh individu. Pendidikan pelbagai budaya mengenal pasti pengekalan budaya penting bukan sahaja kepada kehidupan kumpulan tertentu. budaya dan etnik (Robert E. Ia adalah tanggungjawab pendidikan yang utama bagi menyemai sikap dan tingkahlaku yang penting bagi mengelakkan perlakuan yang tidak adil berdasarkan penampilan fizikal. kelas sosial. Status sosioskonomi amat berkait rapat dengn kelas ekonomi yang kebiasaannya dinilai menerusi perbezaan pekerjaan. pekerjaan. kemahiran. asal usul ras dan etnik serta faktor-faktor lain yang berkaitan. kedudukan politik. Status sosio-ekonomi adalah disebabkan keturunan. Ahli sosiologi mendefinisikan status sosio-ekonomi sebagai pendapatan seseorang. Ia mengenalpasti persamaan yang wujud antara individu dengan kumpulan. tetapi pada asas rukun yang menyokong demokrasi yang ideal. pendidikan dan pangkat seseorang dalam komuniti. kelas sosial dan tempat tinggal. pelajaran.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2.

Penghapusan amalan rasisme dan bersifat perkauman dalam masyarakat ini adalah tanggungjawab besar dalam institusi latihan perguruan dan sekolah. Peranan kerajaan khususnya kementerian pendidikan dengan 11 . Ia tidak mencukupi hanya dengan memahami perbezaan budaya yang mungkin berlaku. Pendidikan pelbagai budaya menyediakan banyak pengaruh dengan mengenal pasti kemajmukan etnik dan latar belakang budaya individu. Kebimbangan disini bukan sahaja secara langsung kepada guru pelatih ataupun guru tetapi termasuk pendidik yang bertanggungjawab. Faktor budaya akan difahami. bahan-bahan pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa keterbukaan antara kaum semakin kukuh khususnya dalam mendapatkan pendidikan dan secara tidak langsung perpaduan dapat dikukuhkan untuk mendapatkan peluang tersebut. Oleh itu. Sistem pendidikan vernakular yang berasakan kaum masih wujud contohnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan India. Setiap kaum bebas untuk mendapatkan pendidikan. membina.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 dan cara hidup. semua sekolah jenis kebangsaan tersebut tidak hanya memberikan peluang pendidikan kepada kaumnya sahaja. Konsep pelbagai budaya dalam pendidikan berkaitan dengan hubungan antara murid dengan guru. Ini bermaksud faktor kaum tidak lagi mempengaruhi peluang untuk pendidikan. ibu bapa dengan guru dan guru dengan komuniti. Pendidikan pada peringkat ini memberikan peluang kepada semua kaum. Apa yang diperlukan adalah sokongan yang positif bagi perbezaan-perbezaan ini. melaksanakan dan menilai program latihan perguruan. Hal ini kerana ada juga daripada kaum lain contohnya kaum Melayu menghantar anaknya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. 3. guru. Faktor utama pertimbangannya adalah kumpulan etnik dan factor budaya yang berkaitan dengan mereka. pengalaman menyediakan gur pelatih. Kurikulum. Namun begitu. suasana pendidikan akan diterapkan dengan kemudahan pendidikan pelbagai budaya. dan menerima kemajumukan dan membinanya.1 ISU-ISU PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA Peluang pendidikan selepas merdeka telah mengalami perubahan. dihargai dan dibentuk ke dalam semua pengalaman pendidikan dalam lingkungan system. guru dalam perkhidmatan dan pelatih guru perlu menggambarkan konsep pelbagai budaya. Kefehaman konsep pelbagai budaya perlu meliputi semua aspek latihan perguruan. Penerapan pendidikan pelbagai budaya dalam struktur pendidikan adalah melalui falsafah pendidikan.

Oleh itu. Kesan globalisasi dalam pendidikan menyebabkan peluang tersebut semakin luas. Dengan pelaksanaan sistem ini. dikongsi. Dalam bidang pendidikan turut dipengaruhi oleh pencapaian globalisasi ini. Sistem ini turut dilaksanakan dalam pemberian biasiswa. simbolik dan berpandangan semesta. pada peringkat pendidikan abad-21 ini faktor kaum tidak lagi boleh dikatakan mempengaruhi peluang pendidikan. Dengan penggunaan teknologi akibat lonjakan globalisasi membolehkan setiap kaum diberikan peluang pendidikan secara sama rata. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. boleh diwarisi.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 melaksanakan sistem sekolah seperti pembinaan sekolah wawasan yang menempatkan pelbagai kaum adalah satu langkah baik yang secara langsung menyebabkan faktor kaum tidak lagi mempengaruhi peluang pendidikan antara kaum. Globalisasi juga adalah satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik. Dengan menggunakan teknologi. 12 . Peluang pendidikan pada abad-21 juga mengalami kesan akibat daripada kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia. dalam pendidikan abad ke-21 ini peluang tersebut tidak lagi dapat dipengaruhi oleh kaum. Peluang pendidikan pada peringkat ini di pengaruhi oleh dua faktor iaitu faktor meritokrasi dan globalisasi. Meritokrasi adalah suatu sistem yang mengambil kira merit atau tahap kecemerlangan akademik seseorang dalam peperiksaan utama iaitu SPM dan STPM untuk berkelayakan memasuki sesuatu institusi pendidikan. Pelaksanaan sistem ini juga membolehkan pelajar-pelajar berkelayakan dan mempunyai tahap pencapaian akademik yang baik untuk diberikan peluang pendidikan. setiap pelajar tanpa megira kaum bebas bersaing untuk mendapatkan peluang tersebut. bersifat sejagat. Hal ini kerana pendidikan kini boleh dipelajari. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Kesimpulanya. Globalisasi menyebabkan peluang pendidikan tersebut semakin luas. dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. dan semuanya bergantung kepada setiap kaum tersebut sama ada ingin merebut peluang tersebut sememangnya tersedia ada. sosial. Peluang pendidikan yang tidak terbatas dengan perkaitan teknologi dengan pendidikan diaplikasikan. setiap kaum boleh menimba ilmu pengetahuan. sentiasa berubah. tidak ada lagi unsur yang berasaskan kaum. Pelaksanaan sistem ini menyebabkan wujudnya suatu persaingan untuk mendapatkan peluang bagi melanjutkan pengajian.

pembangunan bangsa dan perpaduan kaum dititikberatkan dalam agenda pendidikan kerana perpaduan nasional dan integrasi nasional merupakan dasar pendidikan negara. Pendidikan multibudaya merupakan satu sistem pendidikan yang mengamalkan kepada kepercayaan dan tingkahlaku di mana semua kaum saling menghormati dan mengiktiraf nilainilai perbezaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat sesebuah negara. maka tujuan pendidikan Malaysia mengutamakan pendidikan multibudaya untuk meningkatkan integrasi sosial di antara pelbagai etnik serta menghindari daripada diskriminasi kaum. 4.1 Model oleh Sleeter dan Grant Berdasarkan kepada Model Sleeter dan Grant. nilai-nilai. Dalam satu petikan yang diambil dari Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa ´untuk menanamkan dan memupuk kesedaran kebangsaan melalui pembinaan cita-cita bersama. Selain meningkatkan integrasi antara kaum cara ini juga boleh meningkatkan toleransi kaum dan interksi sosial. Berdasarkan kepada perkara ini. Di Malaysia.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 4. Selain itu terdapat juga beberapa etnik yang lain seperti bumiputera Sabah dan Sarawak. Justeru pendidikan diharapkan menjalankan fungsi-fungsi yang dikehendaki.nilai.norma dan kepercayaan yang mempengaruhi segala tingkahlaku dan kehidupan seharian mereka. masyarakat Malaysia telah menerima unsur-insur moden.Cina dan India. Keunikan sekolah di Malaysia berbanding negara lain adalah pelajar di sekolah-sekolah Malaysia terdiri daripada tiga kumpulan etnik yang berbeza iaitu Melayu. Kumpulan etnik ini mempunyai budaya. Guru perlu menunjukkan contoh pendidikan multibudaya iaitu bukan hanya memberi keutamaan kepada satu kaum sahaja dalam menberikan ilmu pengethuan. Bagi mencapai tujuan pendidikan multibudaya ini berjaya dilaksanakan para pelajar daripada kumpulan etnik berbeza ditempatkan kepada satu kelas agar mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. aspirasi dan kesetiaan perlu ada untuk membentuk kesatuan nasional dan identiti kebangsaan dalam suatu masyarakat '. pendidikan perlu mempunyai unsur-unsur yang menyokong kepada matlamat keseluruhan masyarakat. Pendidikan merupakan struktur yang menyumbang kepada keberlangsungan sesebuah masyarakat. salah satu komponen penting dalam pendidikan multibudaya adalah penglibatan daripada organisasi sesebuah sekolah itu. Sebagaimana yang berlaku dalam dunia maju.0 AMALAN PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA.adat resam. Sebaiknya seorang guru ataupun pentadbir sesebuah sekolah itu memberikan perhatian yang sama rata kepada semua 13 . Untuk mencapai kesejahteraan.

Beberapa sekolah di Ameriksa Syarikat hanya mengajar dan bukannya menekankan kepada amalan. Pada peringkat ini. Sleeter dan Grant menyatakan kebanyakan sekolah dan guru-guru hanya menunjukkan kurikulum.makanan pelbagai bangsa. Sekolah perlu membuat kerangka yang berbeza dari rujukan dan bahan kandungan daripada pelbagai budaya dalam rangka memperluaskan pemahaman pelajar. sekolah sepatutnya menekankan kepelbagaian budaya. pendidikan menumpukan kepada sumbangan jasa pahlawan. Pendekatan dengan menggunakan pengajaran tentang makanan.bahan-bahan. Pelajar akan dilatih untuk melihat sendri isu-isu dari perspektif pelbagai budaya. Berdasarkan Sleeter dan Grant. Peringkat keempat dalam model Bank adalah hubungan sosial.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 pelajar tanpa mengira bangsa dan kaum. untuk mengelakkan ketidakseimbangan prestasi akademik pelajar guru harus mengharapkan semua pelajar untuk berjaya dan tidak hanya mengharapkan kepada kelas. Peringkat pertama adalah mengenalpasti sumbangan. 4. Ini menyebabkan objektif pendidikan multibudaya ini tidak tercapai. Sleeter dan Grant bersetuju terhadap Pendidikan Multibudaya ini tetapi kurang bersetuju terhadap usaha yang dijalankan setakat ini.status sosial. Menurut Model Sleeter dan Grant. ekonomi dan bangsa pelajar.filem serta alat bantu mengajar setiap kumpulan budaya yang berbeza. jantina.dan unsur budaya diskrit. Pada peringkat kedua µAddictive¶ kurikulum ditambah dengan unit khas dalam etnik tertentu tetapi tidak terdapat sebarang perubahan kepada kandungan asas kurikulum yang terdahulu.Tujuan utama pendidikan multibudaya bagi Banks adalah untuk mempersiapkan 14 . Sikap ibu bapa yang mengamalkan sikap stereotaip terhadap bangsa lain perlu dibendung daripada menular kepada anak-anak mereka.pakaian dan cerita rakyat dari budaya lain tidak dapat mencapai objektif pendidikan multibudaya. bahasa. Tahap ketiga dalam model Bank.2 Model oleh James Bank James Bank telah mengembangkan satu model dimana pendidikan multibudaya terdiri daripada empat peringkat. perbezaan budaya perlu diajarkan kepada diri pelajar terutamnya konsep perbezaan individu itu.adalah transformasi. Sebuah sekolah perlulah mewujudkan suasana yang mengutamakan integrasi nasioanl dkalangan pelajarnya. Pelajar harus dididik bagaimana untuk meningkatkan integrasi antara kaum. Sepatutnya pelajar perlulah dilatih dan disarankan agar mengamalkan toleransi kaum dengan menghormati serta berinteraksi pada kaum yang berbeza. Menurutnya. Dimana pada peringkat ini sifat ingin tahu dipupuk dalam diri pelajar.

program bahasa dibina di atas bahasa dan budaya pelajar Afrika-Amerika. Guru perlu menghormati dan mempengaruhi pelajar agar membawa perasaan menghormati budaya lain dalam proses pengajaran agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat sekeliling. pendidikan multibudaya merupakan bidang kajian dan disiplin yang utama bertujuan untuk membuka peluang pendidikan yang sama bagi setiap pelajar yang pelbagai bangsa. dan Program matematik dan sains khusus untuk etnik minoriti atau pelajar perempuan. Banks (2001). Bank menggambarkan tiga cara dalam menjalankan pendidikan multibudaya: i. Pada pandangan Bank (1994) lagi . Pendidikan multibudaya ini adalah penting untuk membantu semua pelajar untuk mendapatkan pengetahuan. menyatakan kepelbagaian budaya yang semakin meningkat di Amerika Syarikat mencabar. kelas sosial dan kumpulan budaya. etnik. Program yang menggunakan gaya pembelajaran berasaskan budaya dalam usaha untuk menentukan gaya pengajaran untuk digunakan dengan kumpulan etnik Program Bilingual atau Dwibudaya. berunding dan berkomunikasi dengan masyarakat dari kumpulan yang pelbagai dalam menwujudkan masyarakat majmuk demi kebaikan bersama. ii. Berdasarkan Banks. iii. menyatakan pendidikan multibudaya adalah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai pelbagai etnik. Menurut Banks (1994). budaya serta kumpulan jantina. Peningkatan prestasi akademik juga dapat dinaikkan hasil daripada perkongsian serta interkasi pelajar dalam menyalurkan ilmu pengetahuan sesama mereka. Pendidikan multibudaya ini mempunyai peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang bersifat demokratik. mengelakkan berat sebelah serta pembelajaran kooperatif dikalangan pelajar.sikap dan kemahiran yang diperlukan untuk digunakan dalam ahli masyarakat yang demokratik dan ia juga melatih para pelajar berinteraksi. 15 . pendidikan multi budaya bukan sahaja untuk mengelakkan pengasingan kaum di sekolah tetapi juga adalah satu cara untuk memperkenalkan kepada pelajar kepada semua jenis bangsa yang pelbagai. menggalakkan penglibatan guru-guru minoriti.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 pelajar dalam masyarakat yang pelbagai pada hari ini.

telah menghasilkan karya agung beliau yang berjudul µRepublik¶ yang menjadi teks penting di pusat pendidikan yang diasaskannya iaitu Akademi. 16 . Selain itu buku teks merupakan unsur penting dalam proses pendidikan formal terutamanya di sekolah. Ia juga merupakan bahan atau sumber yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. tauhid. buku teks menjadi mekanisme untuk melaksanakan pendidikan dan menyalurkan ilmu yang diperlukan oleh generasi muda Abd Shukor Abdullah (1990:12). Menurut tradisi Islam. ZALAWATI BINTI SUFIAN PENERBIT TEMPAT TERBIT TAHUN TERBIT : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA : SELANGOR DARUL ESHAN : CETAKAN PERTAMA 2004 5. iaitu Al-Quran dan Hadis. yang menjadi teks induk dan merupakan sumber penghasilan teks lain dlam bentuk kitab tafsir. Pengajian yang berasaskan akidah dan syariah dilaksanakan dengan berasaskan teks yang menjadi nas.1 KONSEP DAN PEGERTIAN BUKU TEKS Buku teks mempunyai perkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. feqah dan lain-lain. Selai itu buku teks juga digunakan sumber maklumat mengenai mata pelajaran atau bidang tertentu serta mencerminkan nilai masyarakat. Peranan dan pengaruh buku teks ini merupakan penentuan penting dalam pencapaian pelajar. buku teks merupakan bahan dimana suatu yang penting bagi guru dan murid. harapan dan cita-cita sesebuah Negara. Oleh itu setiap guru atau calon guru hendaklah membekalkan diri masing-masing dengan ilmu pengetahuan tentang buku teks.0 ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS SUBJEK TAHUN PENULIS : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN : TIGA : ABDUL HAFIDZ BIN HAJI OMAR. Plato misalnya. HUSAIN BIN AYOB. buku teks juga menjadi bahan pendidikan yang penting.

buku teks merupakan alat pengajaran yang dapat diterima selagi 17 . sukatan pelajaran standard dan buku teks tertentu telah disediakan untuk pelajar. Buku ini digunakan dengan amat meluas sebagai bahan pengajaran dimana merupakan sumber utama untuk mendapatkan bahan pengajaran tertentu dan idea yang mungkin dapat dikembangkan dengan menggunakan bahan tambahan. mutu pendidikan perlu sejajar dengan arus perkembangan ini.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Buku teks adalah antara bahan pengajaran yang paling dominan dan senang digunakan sebagai sumber pemerolehan ilmu sejak sistem pendidikan formal di jalankan di sekolah. Buku teks hendaklah dilihat sebagai alat bantu mengajar dan bukan satu-satunya sumber pengajaran. Selain itu. Penyemakan dapat digunakan sebagai alat bantu utama dalam pengajaranpengajaran bilik darjah. Batasan Kerbergantungan pada buku teks banyak berpunca daripada penekanan pada bahan bertulis sebagai media utama pendidikan. menterjemahkan idea ke dalam bentuk perkataan. Dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia. buku teks bagi setiap peringkat persekolahan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya dari segi kualiti isi kandungan. Dalam konteks penulisan buku teks sekolah rendah. Selain itu. penyemakan sangat penting kerana penulisan buku teks melibatkan penyampaian pengetahuan dan pengalaman pengajaran-pengajaran yang bakal membentuk minda dan corak masyarakat pada masa hadapan. penulisan buku teks perlu menjadi contoh yang baik kepada pelajar dan guru. faktor masa untuk menyediakan bahan pengajaran turut menjadi punca. Proses mendapatkan idea. penyemakan merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan sebuah tulisan itu dapat disempurnakan dan dapat menepati tujuan serta cita rasa pembaca sasaran. Mulai tahun 2003 buku teks banyak mengalami perubahan. Dari aspek penulisan. Buku teks perlu disertai bahan lain yang diusahakan oleh guru. Selaras dengan pembangunan Negara yang begitu pesat. frasa. Buku teks merupakan buku khusus yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan tertentu bagi kegunaan pendidikan formal di sekolah. Dalam penyiapan sebuah tulisan. ayat dan melengkapkan penulisan idea perlu dijalankan untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat menepati tujuan penulisan dan dapat disampaikan serta diterima oleh pembaca sasaran. menyusun idea. banyak proses yang berlaku sebelum sebuah tulisan dapat dihasilkan. Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kebanyakan guru kekurangan masa atau latihan untuk menyediakan bahan baru dan sebagai bahan mudah mereka bergantung pada buku teks dan buku kerja. Pada hakikatnya.

5. Pemilihan. serta berdasarkan sumber rujukan berwibawa bagi mata pelajaran berkenaan. kematangan. Kesesuaian bahan dalam buku teks perlu dan harus dapat menarik minat pelajar untuk membaca dan meminati pelajaran tersebu. harmoni dan berakhlak mulia. lemah dari segi ilustrasi.3 KANDUNGAN BUKU TEKS Tinjauan terhadap kualiti buku teks di Negara ini mendapati bahawa banyak buku teks mengandungi fakta dan penggunaan bahan yang tidak tepat. keupayaan dan latar belakang sosiobudaya pelajar. penyesuaian dan penggunaan bahan di dalam buku teks mesti diteliti berdasarkan peringkat umur. kesesuaian buku mengikuti latar belakang murid ataupun berdasarkan kepelbagaian budaya. buku teks perlu disemak tentang perkara-perkara seperti kebolehan murid. 5. reka bentuk dan reka letak dengan variasi yang berbagai-bagai daripada buku teks bercetak hitam kepada buku teks bercetak berwarna penuh. Kualiti buku teks juga memperlihatkan masalah dalam bidang editorial. Doening dan Read 1998). 18 . Kandungan buku teks mestilah tepat mengikut piawaian penguasaan pendidikan. Selain itu. buku teks juga harus meliputi aspek-aspek intelek. Kandungan buku teks ini dipilih. dan aras bahasa yang kurang menepati kumpulan sasaran (Paxman.2 Objketif analisis dan penilaian buku teks Penilaian dan analisis buku teks ini adalah untuk mengkaji kesesuaian buku teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun Tiga dari struktur dalaman dan luaran teks.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 guru melakukan pemilihan bahan dengan teliti dan memanfaatkannya dengan perspektif yang betul sehingga tidak dianggap satu-satunya sumber pengetahuan dan tidak pula buku teks bertukar menjadi kurikulum (Ornstein 1990: 333). bilangan latihan dan sebagainya perlu diambil kira agar dapat memberi manfaat yang maksimum. disusun dan disesuaikan mengikut tahap dan keperluan sukatan pelajaran. rohani dan emosi murid untuk melahirkan insan yang seimbang. Menurut Hashim Mydin (1983: iv).

rohani. 19 . 5. Kelengkapan isi kandungan Keluasan isi kandungan Kedalaman isi kandungan Daripada ketiga-tiga intipati kandungan ini maka. memupuk sikap positif terhadap kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. permainan dan aktiviti sukan. Manakala afektif ini membolehkan nilai-nilai murni diterapkan pada diri murid melalui Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. i. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dilaksanakan dengan berkesan. Salah satu unsur yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini ialah buku teks yang berkualiti. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan mata pelajaran teras Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.1 Ketepatan isi kandungan Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan kini banyak mengalami perubahan sama ada dari segi konsep ataupun perkembangan intipati kandungannya. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan serta aspek-aspek kesihatan. Bagi memastikan kejayaan. ii. Hal ini kerana. khususnya dalam era Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR). buku ini juga ditulis seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menginginkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Buku ini ditulis berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP). Selain itu. Usaha ini dikukuhkan dengan harapan dapat melahirkan warganegara yang cemerlang. Kognitif membolehkan murid mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan kesihatan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Kerja kursus ini menumpukan perhatian pada analisis buku teks Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun Tiga. berdaya saing dengan kehendak pembangunan dan perkembangan teknologi maklumat serta komunikasi (ICT) sebagai memenuhi kemajuan Negara pada masa depan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama iaitu kognitif . Pendidikan kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan.3. emosi dan jasmani. Psikomotor mendedahkan murid tentang pergerakan. iii. psikomotor dan afektif. kesesuaian isi kandungan adalah selaras dengan tahap perkembangan murid Tahun 3.

5. tolong-menolong dan hormat-menghormati diterapkan dalam diri murid. Selain itu. Secara tidak langsung murid dapat mengaplikasikan kemahiran dalam kehidupan mereka seharian. Contohnya dalam tunjang Kesihatan Diri Dan Keluarga. ia dapat meningkatkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan yang melibatkan domaian afektif seperti bekerjasama. nilai seperti bertanggungjawab.4 Fokus kandungan Fokus kandungan dalam buku teks Tahun 3 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan lebih mendorong kepada murid dalam perkembangan kemahiran asas dan keseronokan dalam melakukan aktiviti. kesopanan.3.2 Kesesuaian dengan kehidupan Perkembangan dan kemampuan pelajar melalui aktiviti kecergasan fizikal adalah sesuai digunakan dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah sesuai digunakan dalam PJPK berdasarkan buku teks.3 Kepekaan terhadap nilai tempatan Berdasarkan kandungan buku teks. 5. buku teks ini juga menggunakan contoh.3. Mengembangkan kepekaan murid terhadap nilai-nilai gagasan atau wawasan Negara diterapkan dalam domain afektif pembelajaran iaitu menyemai semangat berpasukan serta menanamkan keyakinan dalam diri pelajar. 20 . hormat-menghormati dan banyak lagi diperjelaskan dalam Bab 4 iaitu Kesihatan Diri Dan Keluarga.3.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. Selain itu dalam mengembangkan daya kritikal dan kemahiran hidup juga diterapkan dalam diri murid berdasarkan pembelajaran kandungan buku teks ini. Keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar juga sesuai kerana dalam tunjang Pendidikan Kesihatan banyak menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. gambar dan kes tempatan yang sesuai kerana banyak menggambarkan cara hidup masyarakat di Malaysia.

4. v.psikologi. dan Klitguard 1983). bahagian paparan. Buku ini didapati memenuhi ciri buku yang sempurna dari segi struktur keseluruhan. bahagian isi dan bahagian penutup. 5.1 Struktur teks Struktur teks ialah susunan bahagian yang perlu ada dalam sebuah buku. Kementerian Pelajaran Malaysia).3 REKA BENTUK BUKU TEKS Reka bentuk adalah pelan tersusun yang merangkumi konsep rekaan sesebuah buku. jelas. 5. Analisis struktur teks ini akan menumpukan perhatian pada bahagaian. gaya dewan 1995. sosiologi. berfungsi. membaca mengikut urutan dalam sesuatu terbitan dan membezakan bahan-bahan utama dan bahan-bahan sekunder. pedadogi dan teknologi. Reka bentuk sesebuah buku teks juga merupakan factor penting yang dapat membezakan sesuatu terbitan dengan terbitan lain. Hal ini dapt memudahkan murid atau guru merujuk buku teks ini. iii. ii. Bahagian yang secara konvensional perlu ada dalam buku ialah bahagaian pendahuluan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 3. disamping mengambil kira ruang membolehkan pembaca merehatkan mata. Format persembahan pada keseluruhan buku hendaklah terancang. bahagian bahasa. Reka bentuk ini merupakan rekaan yang memaparkan teks atau bahan grafik atau bahan lain pada halaman buku. bahagian grafif dan bahagian akhiran (the Chicago Manual of Style 1993. Pendahuluan 21 . ramah pengguna serta mudah. bahagian isi. Prinsip asas reka bentuk buku teks ini melibatkan keseuaian kepada falsafah. Reka bentuk yang baik dapat memandu mata pembaca. Setiap ruang mestilah digunakan secara optimum.2 Bahagian pengenalan Bahagian pengenalan buku ini terdiri daripada: i. iaitu bermula dengan bahagian pengenalan dan diiikuti oleh bahagian isi dan bahagian penutup. iv. pengenalan.4. Halaman judul Halaman hak cipta dan Penghargaan Halaman kandungan Kata Pengantar (oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

Setiap unit pembelajaran tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan pelbagai bahan rangsangan dialog. Setiap pembelajaran disampaikan dalam bentuk ilustrasi yang menarik dan ditambah dengan maklumat tambahan dan aktiviti kemahiran berfikir sebagai mengukuhkan pemahaman murid. tunjang pembelajaran 1 iaitu Kecergasan Fizikal merangkumi kepada lima unit kecergasan fizikal iaitu Daya Tahan Kardiovaskular. Kesemuanya disampaikan menggunakan pendekatan konsep Sains Sukan. Kesukanan. Setiap tunjang ini memenuhi skop yang dinyatakan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Buku teks tersebut ditulis berdasarkan kepada enam tunjang pembelajaran seperti terdapat dalam Huraian sukatan Pelajaran (HSP) iaitu Kecergasan Fizikal. Imbangan dan Ketangkasan. senarai rujukan dan indeks.5 Jenis isi Isi sesuatu buku teks terdiri daripada beberapa aspek iaitu skop.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. imbangan. lagu.3 Bahagian isi Pada halaman kandungan diberikan maklumat yang memberi gambaran tentang isi teks dan item pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang diperincikan dalam bahagian teks. Contohnya. Setiap unit pembelajaran adalah untuk berperanan kepada pengolahan bahan. manipulasi peralatan.4. Didapati sebahagian besar bahan rangsangan dalam buku ini ialah menggunakan 22 . sesuai bagi memupuk kemahiran dalam pergerakan fizikal. isi. 5. urutan dan kesinambungan. integrasi. senarai rujukan dan indek penting sebagai panduan dan rujukan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan untuk menyatupadukan kandungan.4. permainan dan bahan grafik ( carta dan gambar).4 Bahagian Penutup Bahagian penutup buku ini pula tidak dinyatakan atau tidak terdapat dalam buku. Bahagian isi teks yang menjadi teras buku ini dibahagikan kepada enam tunjang pembelajaran. 5. Bahagian penutup ini iaitu glosari. amalan asas kesihatan dan nilai murni dalam diri setiap murid serta murid dapat menguasai Hasil Pembelajaran yang terdapat dalam sukatan. Koordinasi.4. Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan Dan Keselamatan Persekitaran. Hal ini. wujud integrasi isi antara unit-unit dan tunjang pembelajaran. Kemahiran. penerapan Sains dan Teknologi. merentas kurikulum dan pencarian maklumat daripada laman web. Bahagian penutup sebuah buku teks sepatutnya terdiri daripada glosari. Fleksibiliti. Kesihatan Diri Dan Keluarga.

pergerakan kreatif digabungjalinkan untuk menjadi satu pergerakan yang melibatkan kemahiran dalam sukan. Contohnya. psikomotor dan afektif pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan. Penggabungjalinan yang pertama meliputi gabung jalin antara kemahiran dengan manipulasi peralatan dan aktiviti dengan pergerakan yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Berikut adalah contoh konsep dan definisi dalam buku teks tersebut: i. aktiviti manipulasi peralatan dan grafik iaitu gambar Skip Secara Individu dan Skip Satu Kaki. interaktif. Hal ini sesuai dengan tahap murid Tahun Tiga.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 bahan grafik dimana bahan grafik ini lebih menarik minat murid untuk membaca. Buku teks ini juga mengambil kira aspek kesesuaian bahasa dengan perkembangan pelajar iaitubahasa yang digunakan dapat menjelaskan suatu konsep mestilah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif pelajar. (rujuk Lampiran). Contohnya ialah. Bahagian isi buku ini juga mengambil kira keseimbangan iaitu berdasarkan tahap kognitif. Penggunaan bahasa melibatkan beberapa aspek iaitu ketepatan. Buku teks ini menggunakan bahasa yang ringkas dan sesuai bagi murid Tahun tiga. komunikatif. 5. Berdasarkan penilaian buku teks ini. Isi buku teks ini juga disusun mengikut urutan iaitu susunan dari segi kognitif.6 Bahasa Penggunaan bahasa dalam penulisan buku teks perlulah mudah difahami oleh pengguna terutamanya murid dan guru.2 Fleksibiliti) 23 .4. Salah satu contonya adalah definisi konsep yang menggunakan bahasa mudah dan disertai dengan gambarajah. Dalam setiap unit terdapat strategi penggabungjalinan yang merupakan satu lagi teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Murid didedahkan kepada kemahiran asas seterusnya kepada kemahiran aras yang lebih tinggi. Penggunaan bahasa yang digabung dengan paparan gambar. Fleksibiliti ialah keupayaan merenggang otot dan kebebasan sendi untuk bergerak(Rujuk Lampiran 1. psikomotor dan afektif. kesesuaian dan logik. bahasa yang digunakan adalah lebih komunikatif.

pada unit 1 aktiviti Menyanyi Sambil Bergalop boleh meningkatkan keseronokan murid seterusnya meningkatkan motivasi diri mereka. Sebagai contoh.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. Oleh kerana itu isu-isu yang melibatkan hubungan antara kepelbagaian budaya perlulah difahami dan di hayati. Setiap unit dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dilakukan secara sistematik iaitu sebagai contoh pada bab satu. Selain itu. tentu sekali mengambil kira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya. berdasarkan paparan aktiviti dilakukan secara individu terlebih dahulu sebelum kepada aktiviti berkumpulan. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk persefahaman budaya. Dalam kata lain. Salah satu aktiviti dalam Unit 1 ini ialah Pelbagai Gaya Skip. bertolak ansur dan identiti kebangsaan yang bercirikan Negara bangsa. menarik. Bahagian Unit 1 dalam buku teks ini memberi paparan yang baik seterusnya membangkitkan motivasi pembaca untuk belajar kepada unit-unit seterusnya. Oleh sebab itu. variasi dan daya intelek. bermakna. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. Aktivitiaktiviti ini menunjukkan satu paparan yang sistematik.5 ISU BERKAITAN BUKU TEKS Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu Melayu. Buku Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan turut memberi cabaran kepada pembaca terutamanya murid Tahun 3 dimana setiap unit menyediakan pelbagai aktiviti fizikal 24 .inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). Setiap aktiviti yang dilakukan adala bermula dari mudah kepada sukar.4. aktiviti fleksibiliti diri dilakukan secarastatik dan seterusnya dilakukan dengan memanipulasikan peralatan.7 Paparan Paparan merangkumi kepada beberapa aspek iaitu paparan itu mesti sistematik. kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma masyarakat pelbagai etnik (Kepelbagaian budaya). 5. Cina dan India. kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum. sesuai.

membazir masa semasa menukar pakaian. Setiap unit mengajukan soalan bagi murid berfikir dan mencari penyelesaian soalan-soalan tersebut. Berdasarkan buku teks yang dinilai dan dianalisis.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 yang dapat memberi cabaran kepada murid-murid. Contohnya. Penggunaan buku teks secara cekap dan terancang oleh murid dapat menghasilkan mutu pembelajaran yang lebih berkesan. dalam Unit 2 iaitu Kemahiran murid dikehendaki melakukan Guling Hadapan. 25 . contoh boleh diambil dalam Unit 4 Kesihatan Diri Dan Keluarga. Isuisu ini masih diperkatakan sehingga ke hari ini dan pelbagai pendekatan. Beberapa contoh soalan iaitu seperti berikut: a) b) µCuba kamu fikirkan kebaikan berpakaian sopan. Aktiviti ini mencabar di mana murid perlu melakukan aktiviti dengan bantuan guru.dari segi kognitif. Apakah maksud ³Bersatu Teguh Becerai Roboh´? Soalan-soalan ini agak mencabar kognitif atau menjana murid tahap 1 untu berfikir. teknik dan kaedah yang telah digunakan mengatasai masalah ini. maklumat dan isi kandunganya mengikut perkembangan semasa. tidak bersungguh-sungguh semasa melakukan aktiviti dan murid kurang berdisplin serta tidak mematuhi arahan guru. Persoalannya adakan penggunaan buku teks itu cekap dan terancang dan adakah mutu pembelajaran berkesan. Beberapa isu yang disentuh dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan iaitu tidak membawa pakaian sukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

kos dan teknologi perlulah diatasi dan diperbaiki dari semasa ke semasa selaras dengan matlamat pendidikan dan Falsafah Pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun guru perlu membantu pelajar dengan penjelasan yang mendalam. isu buku teks yang tidak mencukupi. Penulisan buku teks juga perlu mengambil kira tentang konsep kepelbagaian budaya dimana penulisan buku teks yang baik dan boleh difahami oleh pengguna dari pelbagai budaya iatu salah satunya ialah latar belakang individu. dari sudut kandungan. 26 . Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Selain itu. kreativiti dan daya kritikal murid. Selain itu. Berdasarkan penilaian dan analisis buku teks tersebut. buku teks ini juga memberi dan menyediakan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan keseronokan dan minat murid serta hubungan sesama mereka berdasarkan aktiviti berkumpulan. jelas dan mengaitkan setiap kandungan yang sesuai dengan aktiviti kehidupan seharian.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Secara keseluruhannya buku teks merupakan salah satu sumber untuk kegunaan murid dan guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Penulisan buku teks ini juga mengambil kira matlamat pendidikan. Guru dan murid perlu merujuk buku teks dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kerana buku teks merupakan sumber. Kurikulum.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 6. buku teks menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran yang kandungannya disediakan mengikut keperluan dan penekanan pihak berkuasa pendidikan sesuatu tempat. ideologi. isi kandungan. aktiviti dan latihan yang diberikan dapat meningkakan kemahiran asas fizikal.

htm 27 .htm http://www.ericdigests. 35900 Tanjong Malim. KeberkesananPendekatanBerasaskan KepelbagaianBudayaTerhadapIntegrasiNasionalDalam Mata PelajaranSejarah. Abdul Razaq Ahmad.0 RUJUKAN Ahmad Ali Seman.edrev. http://www. Amir Hasan Dawi. 2009.com/doc/47221724/LAMPIRAN-II-analisis-buku-teks-table ONLINE 26JAN 2011 http://www.org/1995-1/multicultural. Zahara Aziz.info/reviews/rev237.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 7. Sekolah Dan Masyarakat. Quantum Books Peti Surat 55.scribd.

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 LAMPIRAN Gambarajah 1 28 .

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Gambarajah 2 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful