PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DEFINISI Program pembangunan dan pentadbiran sumber manusia untuk meningkatkan prestasi dan kualiti

di samping memenuhi keperluan dan kepuasan mereka

PSM

DEFINISI

Suatu sistem yang komprehensif dan bersepadu bagi mengurus tenaga kerja secara efektif dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi ±Courtland (1993)

PERANAN PSM

1. Mendapatkan pekerja dengan kelayakan dan kemahiran yang diperlukan.

2. Memastikan bilangan pekerja yang diperlukan dapat dipenuhi dan mampu menarik pekerja lain untukmenyertai organisasi.

3. Menyediakan program-program latihan dan pembangunan yang diperlukan untuk kakitangan.

4. Bertindak sebagai instrumen yang mengawal aktiviti serta menyelesaikan masalah. Cth; persoalan pampas an dan ganjaran kakitangan supaya mereka berdaya saing, wakil organisasi untuk menyelesaikan pertikaian industri dengan kesatuan pekerja

OBJEKTIF PSM

1. Menarik calon yang layak untuk memohon pekerjaan di BNN firma berkenaan. 2. Membangunkan tahap kebolehan dan kepakaran pekerja bagi mendapatkan tingkat prestasi

yang tinggi. 3. Mengekalkan kakitangan yang berkualiti dan berpotensi

AKTIVITI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 1. PERANCANGAN (spesifikasi kerja, huraian kerja) 2. PENGREKRUTAN 3. PEMILIHAN 4. ORIENTASI DAN SUAI KENAL 5. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN 6. PENILAIAN PRESTASI 7. PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN 8. KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

1. PERANCANGAN SUMBER MANUSIA ‡Melibatkan penganalisisan situasi pekerjaan sekarang dan masa depan serta membentuk strategi untuk memenuhi keperluan sumber manusia bagi organisasi.

‡Melibatkan 2 aktiviti: i. Analisis pekerjaan ii. Ramalan sumber manusia

i) Analisis Pekerjaan ‡ Kajian mendalam yang dilakukan bagi mengenalpasti tugas- tugas yang perlu disempurnakan oleh penjawat sesuatu jawatan serta syarat-syarat yang mesti ada sebelum seseorang individu menyandang sesuatu jawatan. ‡ 2 perkara yang akan diperolehi hasil dari pada analisis pekerjaan: a.Huraian kerja (JobDescription) b. Spesifikasi kerja (Job Specification)

a) Huraian Kerja Senarai bertulis yang menerangkan tentang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang penjawat. Cth

b) Spesifikasi Kerja Dokumen yang menerangkan tentang kemahiran, pendidikan dan pengalaman yang perlu dimiliki oleh seseorang individu yang akan menjawat sesuatu jawatan. Cth,

ii. Ramalan Sumber Manusia Melibatkan usaha membuat jangkaan ke atas keperluan semasa dan masa depan sumber manusia.Unjuran dengan teknik tertentu dan data sejarah digunakan.Kegagalan membuat ramalan mengakibatkan berlakunya masalah seperti lebihan pekerja pada masa beban kerja sedikit, ketiadaan kakitangan dengan kemahiran yang diperlukan dan kakitangan yang ada tiada kemahiran.

2. PENGREKRUTAN y Merupakan proses mengenal pasti dan menarik minat calon yang berkelayakan untuk mengisi jawatan kosong dalam organisasi.

y

Calon yang sesuai boleh diperolehi melalui sumber: - Pengrekrutan dalaman; kaedah tertutupdan terbuka - Pengrekrutan luaran; pengiklanan, agensi pekerjaan, kampus

Pengrekrutan Dalaman

‡ Tawaran pekerjaan dilakukan kepada pekerja di dalam organisasi itu sendiri ‡ Terbahagi kepada dua jenis: - Kaedah tertutup; pengurus akan memutuskan pekerja mana yang perlu dinaikkan pangkat setelah mengambil kira pandangan dari penyelia yang berkaitan.Pekerja berkelayakan boleh mengisi borang permohonan, mengambil ujian dan ditemuduga oleh pengurus.

- Kaedah terbuka; maklumat tentang jawatan kosong di hebahkan melalui papan buletin atau surat pekeliling organisasi. Pekerja yang berkelayakan bolehlah mengisi borang permohonan, mengambil ujian dan ditemu duga oleh pengurus.

Pengrekrutan Luaran

‡ Tawaran pekerjaan dilakukan kepada pihak luar dari organisasi. ‡ Pengrekrutan luaran diperolehi dari sumber; - Media Pengiklanan - Agensipe kerjaan, - Kampus Universiti dan Kolej. - Pejabat Buruh

3. PEMILIHAN

Proses mengambil pekerja yang terbaik dari pada sejumlah calon±calon yang memohon sesuatu pekerjaan. ‡Pekerja yang dipilih mestilah mempunyai kelayakan yang diperlukan berdasarkan spesifikasi kerja. ‡Antara kaedah lazim yang digunakan dalam melakukan pemilihan kakitangan: Borang permohonan Saringan Ujian Temuduga Semak rujukan dan latar belakang

-

Ujian fizikal dan kesihatan

Borang Permohonan ‡Calon yang berminat akan mengisi borang permohonan kerja. ‡Calon perlu menyertakan maklumat peribadi (resume) dan salinan sijil-sijil yang disahkan

Saringan ‡ Tapisan awal ke atas borang permohonanbagi memilih calon yang memenuhi syaratuntuk di pilih ke proses seterusnya

Ujian ‡Ujian dilakukan untuk memilih pemohon yang benar-benar mempunyai pengetahuan, kebolehan dan keupayaan untuk memegang jawatan yang ditawarkan.

Temuduga

‡ Calon yang sesuai dan memenuhi syarat akan dipanggil untuk temu duga. ‡ Ia adalah untuk mendapatkan maklumat yang terperinci daripada calon berhubung dengan kelayakan, pengalaman, kemahiran, sikap terhadap pekerjaan, komunikasi, idea dsb. ‡ Calon akan diberitahu tentang tugas- tugasnya, sekiranya ditawarkan tempat untuk berkhidmat, polisi syarikat, gaji yang ditawarkan dan aspek lain yang berkait rapat dengan organisasi.

Semak Rujukan Dan Latar Belakang ‡Bertujuan untuk memeriksa kebenaran penyata calon mengenai diri mereka dan mengetahui pendapat orang lain tentang diri calon. ‡Sumber rujukan adalah dari; syarikat pemohon terdahulu, nama rujukan yang dinyatakan dalam borang permohonan. Ujian Fizikal Dan Kesihatan ‡Bertujuan untuk memastikan calon tersebut sihat dan bebas dari pada penyakit dan merbahaya. Termasuk ujian dadah

4. ORIENTASI SUAIKENAL Calon-calon yang berjaya akan diberi orientasi. - Yaitu proses memperkenalkan, menyesuaikan dan membudayakan pekerja baru dengan suasana pekerjaan dalam organisasi. - Orientasi memperkenalkan pekerja baru dengan tugas, pengurus dan kumpulan kerja yang baru..

5. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN Usaha organisasi untuk membolehkan pekerja mempelajari pengetahuan, kemahiran atau gelagat yang berkaitan dengan kerja. Terdiri daripada: i. Latihan semasa kerja (On the job training) ii.Latihan di luar waktu kerja (Off the job training) i. Latihan Semasa Kerja (On The Job Training) ‡ Dijalankan semasa pekerja sedang bekerja. ‡ Jenis latihan yang biasa diamalkan ialah: a. Program perantisan b. Mentor c. Pusingan kerja a. Program Perantisan Pekerja baru dibimbing oleh pekerja lama dalam waktu bekerja.

b. Pusingan Kerja Latihan kepada pekerja melalui pemindahan secara sistematik dari satu bahagian ke

bahagian yang lain. Pekerja dapat memperolehi pelbagai kemahiran danpengetahuan ii. Latihan Di luar Kerja (Off The Job Training)

‡Latihan yang dijalankan di luar masa bekerja seperti di pusat-pusat latihan, bilik seminar atau di mana sahaja lokasi yang bukan tempat bekerja sebenar pekerja.

‡Terdapat jurulatih yang memberi petunjuk/penerangan kepada pekerja terlibat. PEMBANGUNAN PENGURUSAN (KERJAYA PEKERJA) ‡Program ini dijalankan bagi meningkatkan kemahiran konseptual, analitikal dan penyelesaian masalah. ‡Biasanya dijalankan oleh pengurus atau pakar seperti memberi latihan kepimpinan kepada pengurus bawahan

6. PENILAIAN PRESTASI ‡ Merupakan satu proses yang sistematik bagi menilai kekuatan/kelemahan pekerja dalam melakukan kerjanya. Tujuan: * Memberi maklumbalas kepada pekerja berhubung prestasi mereka. * Menyediakan langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan prestasi mereka. * Memberi asas kepada pihak pengurusan dalam menentukan ganjaran kepada pekerja. * Memberikan maklumat berhubung dengan keberkesanan aktiviti-aktiviti pemilihan, latihan dan pembangunan pekerja. * Memberikan maklumat kepada pengurus tentang kualiti sumber manusia yang ada untuk tujuan pertumbuhan organisasi.

Kaedah Penilaian Prestasi ‡Skala Perkadaran menggunakan borang yang diformatkan.Pekerja dinilai dari segi kualiti atau ciri-ciri lain.Setiap faktor diberi skala. Contohnya 1 (sangat tidak memuaskan) 5 (sangat memuaskan) dll. ‡Perbandingan Pekerja mengkelaskan pekerja berdasarkan faktor-faktor seperti prestasikerja dan nilainya kepada organisasi. Hanya seorang individu saja diletakkan di kelas tertentu. ‡Esei

Penilai menghuraikan prestasi pekerja yang merangkumi kelebihan dan kelemahan dalam bentuk esei, dikemukakan juga cadangan bagi membaiki prestasi pekerja.

PENTADBIRAN GANJARAN DAN PAMPASAN - Merupakan bayaran dan imbuhan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk ganjaran kewangan atau bukan kewangan sebagai pertukaran bagi pelaksanaan sesuatu kerja yang telah ditetapkan - Merupakan bayaran dan imbuhan yang diberikan kepada pekerja sebagai pertukaran bagi pelaksanaan sesuatu kerja yang telah ditetapkan - Boleh dilakukan mengikut senioriti atau merit pekerja Cth ganjaran ialah gaji, upah, bonus dll Cth pampasan, ganjaran persaraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful