Matinya Demokrasi Di Malaysia?

3RVWHGLQ%ORJJHUV8QLWHG0DOD\VLD3DNDWDQ5DN\DW5HIRUPDVLDWDPHUV8QLWHG0DOD\VLD3DNDWDQ5DN\DW5HIRUPDVLDW DPE\.HWXD3HUXVXK

$PDWVXVDKXQWXNNLWDPHPSHUNDWDNDQPHQJHQDLMDQJNDKD\DWGHPRNUDVLGL0DOD\VLDLQL0DQDWLGDNQ\DGLVXDWXSLKDN UDN\DW

DPDWPHQ\DQMXQJWLQJJLGHPRNUDVLEHUSHUOHPEDJDDQ\DQJPHQJLNXWOXQDVOXQDV\DQJGLWHWDSNDQROHK XQGDQJXQGDQJGDQSHUOHPEDQJDDQQDPXQGLVXDWXSLKDNODJL SHQJXDVD.

HVHODPDWDQ'DODP1HJHUL .QDPSDNQ\DEHUVXQJJXKVXQJJXKEHUVLDS VLDJDPHODFXUNDQGHPRNUDVLGHPLNHSHQWLQJDQWHPERORNGDQNXDVD\DQJDGD 5DN\DW0DOD\VLDWHODKODPDGLPRPRNNDQGHQJDQLVXSHUEDODKDQNDXPPDODKEROHKGLNDWDNDQVHQDQWLDVD GLSHUEDKDUXLLGHDLGHDSHUEDODKDQNDXPLWXROHKPHGLDPHGLD\DQJGLNXDVDLROHKSHPHULQWDK7LGDNFXNXSGHQJDQLVX SHUEDODKDQNDXPPDODKEHEHUDSDDNWDVHUWDRUGLQDQ\DQJWHUPDNWXEGDODPXQGDQJXQGDQJQHJDUDGLJXQDNDQXQWXN PHPXODVWHOLQJDUDN\DW $GDQ\D$NWD.6$.

DQ\DGLJXQD GHPLXQWXNPHQ\HODPDWNDQSHPHULQWDKGDULSDGDGLJXOLQJNDQROHKUDN\DWVHWHODKUDN\DWPHQGDSDWLEDKDZDSHPHULQWDK WHODKPHQ\DODKJXQDNDQNXDVD %DJLUDN\DW0DOD\VLDDSD\DQJPDPSXGLODNXNDQKDQ\DODKPHPEHEHOGLZDUXQJZDUXQJWHSLMDODQNHGDLNRSLNDQWLQ SHMDEDWPDKXSXQGLDODPVLEHU7DSLGLGDODPNHDGDDQ\DQJPHQFHPDVNDQLQLWHOLQJD WHOLQJDGDQPDWDSHPHULQWDKDGD GLPDQDPDQD$QGD UDN\DW0DOD\VLD.$NWD+DVXWDQ$NWD5DKVLD5DVPL$NWD3ROLVGDQSHOEDJDLDNWD DNWD ODLQGLJXQDSDNDLGHPLXQWXNPHQ\HNDWPDNOXPDWGDUL SDGDVDPSDLNHSDGDSHQJHWDKXDQUDN\DWPDUKDHQ.

EROHKVDMDGLWDQJNDSSDGDELOD ELODPDVDGLEDZDKPDQDPDQDDNWD\DQJVD\D VHEXWNDQGLDWDV-LNDDQGDEHUERUDN OHELKGDULOLPDRUDQJ.

PHPELQFDQJNDQSHOEDJDLSHQ\HOHZHQJDQ\DQJGLODNXNDQ ROHK.HUDMDDQ%DULVDQ1DVLRQDONHPXQJNLQDQXQWXNDQGDGLDQJNXWROHKSLKDNSROLVDGDODKWLQJJLVDPDDGDGLEDZDK $NWD+DVXWDQPDKXSXQ$NWD3ROLV -LNDVHNLUDQ\DDQGDPHOXDKNDQLVLKDWLDQGD\DQJVHFDUDODQJVXQJPHQJNULWLN.HUDMDDQ%DULVDQ1DVLRQDOGLDODPVLEHU LQWHUQHW.

KDV 6%.NHPXQJNLQDQSDGDELOD ELODPDVDDQGDEROHKGLMHPSXWROHK&DZDQJDQ-HQD\DK6LEHUDWDXSXQ&DZDQJDQ .

HVHODPDWDQ'DODP1HJHUL .6$.GLEDZDK$NWD+DVXWDQ$NWD0XOWLPHGLDPDODKWLGDNPXVWDKLODQGDEROHKGLWDKDQGLEDZDK$NWD .

HUDMDDQ\DQJPHPHULQWDK 3HULNDWDQ#%DULVDQ 1DVLRQDO. 6HVHEXDKQHJDUDDNDQPHQMDGLPDNPXUGDQWHUDWXUSHUMDODQDQQ\DELODPDQDNULWLN\DQJGLEXDWROHKPDQD PDQDSLKDN GLDPELOSHUKDWLDQGDQGLSHUEDLNLROHKSLKDNSHPHULQWDK1DPXQLQLWLGDNPHQMDGLNHQ\DWDDQGL0DOD\VLD-LNDDQGD PHQJNULWLNGDVDUGDVDUVHUWDWLQGDNDQ.HUDMDDQ%DULVDQ1DVLRQDO\DQJDQGDUDVDEHUFDQJJDKGHQJDQNHKHQGDN UDN\DWDQGDSDVWLQ\DEHUVHGLDXQWXN GLVHQ\DSNDQ 6HWHODKOHELKWDKXQ0DOD\VLDPHUGHNDWLGDNDGDZDODXVHNDOLSXQ.

PHPEHQDUNDQUDN\DWPHQJNULWLNGDVDUGDVDUGDQWLQGDNDQ\DQJGLEXDW6HWLDSNULWLNLWXSDVWLQ\DGLEDODV GHQJDQFDUDGLWDQJNDSGLEDZDKEHEHUDSDDNWD 'UDFRQLDQ \DQJSDGDSHQ\RNRQJ%DULVDQ1DVLRQDODGDODKDPDW EHUVHVXDLDQ .

6D\DWLGDNSDVWLELODPDVDQ\DVD\DSXODDNDQGLODPDUGLEDZDKPDQD PDQDDNWDLQL1DX]XELOODKMLNDLDQ\DEHUODNX NHSDGDVD\D 1DMLE5D]DNQDPSDNQ\DWHODKPHQJRUDNODQJNDKFHPHUODQJGDODPWHPSRKNXUDQJKDULPHQMDZDWMDZDWDQ 3HUGDQD0HQWHUL0DOD\VLDGHQJDQ PHQJLNDWPDQDPDQDPXOXW \DQJFHOXSDUPHQJNULWLNEHOLDX0HQJNXWPDNOXPDW \DQJVD\DGDSDWLOHELKGDULRUDQJDNDQGLDQJNXWROHKSLKDN3ROLVSDGDELOD ELODPDVDWHUGHNDWLQL $SD\DQJDGDSDGDUDN\DWNLQLFXPD GRD \DQJ.QV\D$OODKSDVWLQ\DDNDQGLNDEXONDQROHK$OODK6:7\DQJDNKLUQ\D DNDQPHQJHPEDOLNDQ0DOD\VLDNHDUDKGHPRNUDVL\DQJVHEHQDUQ\D .

tidak termasuk United Kingdom . menurut laporan kumpulan pemikir itu. mana gempak ekkkkkkkk .P . Buat masa ini. kat mesia guna HODORI. meningkatkan kos dan membawa kepada keputusan tidak adil.... Laporan menggesa rumusan lebih mudah. Malah mereka memberi amaran ia boleh melambatkan kes. laporannya menegaskan bahawa peraturan sedia ada sebagai ntikeluarga.. Disebabkan negara berbeza menawarkan pelbagai kel bihan kewangan kepada suami isteri dari e segi pembahagian kekayaan..dikatakan mahu menggunakan pelan Rome III itu. . kes cerai pasangan daripada negara EU berbeza boleh didengar di negara pertama salah seorang memfailkan dokumen perceraian. Sekurang-kurangnya sembilan negara EU .Agensi negara omputeh guna undang2 syariah. Ia bermakna mahkamah di England boleh mengendalikan kes menggunakan rangka perundangan Perancis atau memakai undang-undang Arab Saudi kepada suami isteri rakyat negara berkenaan yang tinggal di Britain.. Kumpulan pemikir Centre for Social Justice menyifatkan pembaharuan digelar Rome III itu sebagai mustahil dilaksanakan. Bagaimanapun.hakim kat Britain guna undang2 syariah!!! Hakim Britain mungkin guna undang-undang syariah LONDON: Hakim di Britain terpaksa mengguna pakai undang-undang syariah dalam sesetengah kes perceraian berikutan cadangan Kesatuan Eropah (EU) menggesa mahkamah keluarga di seluruh Eropah mengadili kes menggunakan undang -undang negara paling berkait rapat dengan pasangan terbabit. dengan setiap negara melaksanakan undang -undang sendiri dan kes didengar di negara paling berkait rapat dengan pasangan. usaha erlumba ke mahkamah di bidang kuasa kehakiman terbaik tidak menggalakkan pasangan untuk cuba menyelamatkan perkahwinan mereka.

Di dalam sejarah dunia. sekarang banyak disentuh oleh pihak PAS dalam ceramah-ceramah mereka di Surau serta Masjid. Oleh itu apabila dihubungkan dengan ekonomi. Perbezaan asas ini telah membawa implikasi yang besar terhadap masyarakat dan negara. matlamat dan aktiviti. apa sahaja yang sudah diterima dan diamalkan secara meluas dan berterusan´.Kapitalis ± Hadhari KEDAI KOPI | 25 MAR 2007 ³Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi konvensional : Suatu Perbandingan´. Tajuk ini. maka system ekonomi konvensional bolehlah dikatakan sebagai suatu system ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam sesebuah masyarakat. Manakala secara berseloroh. Di bawah system ini seseorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehinya. Mencegah orang lain dari menggunakan barang-barang itu dan memutuskan bagaimana barang -barang itu . Kapitalisme Sistem ini dikenali sebagai system perusahaan bebas. Terdapat sifat-sifat istimewa dalam Sistem kapitalis dan ianya di nyatakan secara ringkas dalam artikel ini. Kertas ini juga menjelaskan beberapa kaedah asas yang sewajarnya diberi perhatian di dalam sis ³kebiasaan mum. SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL : SUATU PERBANDINGAN Oleh Sabri Haron Abstrak Kertas ini cuba meninjau mengenai perbezaan asas antara system ekonomi Islam dan system ekonomi konvensional terutamanya dari segi sumber. dan bagi saya tajuk ini amat bersesuaian sekali ditengah kemelut kenaikan kadar tol dan caj caj yang bakal dikenakan kepada rakyat. saya ingin nyatakan sifat utama µKapitalis Hadhari¶ di Malaysia pula adalah membebankan rakyat bagi membantu perusahaan kerajaan dan syarikat -syarikat. Sekadar perkongsian maklumat saya sertakan sebahagi an artikel juga link kepada artikel penuh. terdapat beberapa system ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh antaranya: 1. Disebabkan ianya merupakan system manusia yang tidak tetap maka sudah tentulah ianya berbeza dengan Islam yang mempunyai piawai yang tetap iaitu bersumberkan wahyu di dalam kesemua bidang termasuklah ekonomi. Berdasarkan maksud ini ianya bolehlah dikatakan sebagai suatu system yang ditentukan oleh ma nusia di dalam sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai piawai yang mutlak tetapi bersifat anjal dan boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Berdasarkan takrif ini bolehlah dikatakan bahawa konvensional adalah suatu perkara yang sudah diterima pakai dan dipraktikkan di dalam sesebuah masyarakat.

Kuasa penentu dalam system kapitalisme dan demokrasi barat kebanyakannya mirip kepada pemilik modal 5. tetapi juga dengan bayaran-bayaran pengiklanan yang berlebihan 6. keseluruhannya hak -hak ini boleh dibatasi melalui tindakan masyarakat.diuruskan setelah dia mati. Faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu-individu tertentu secara terus menerus atau dipunyai oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui system saham 4. Oleh kerana hakhak memiliki harta dibenarkan oleh masyarakat. Sifat-sifat istimewa sistem ini ialah: 1. Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan ke atas aktiviti-aktiviti ekonomi dan seterusnya politik negara. Pengambilan riba iaitu peminjaman wang melalui institusi kewangan (bank dan industri kredit) yang mengenakan riba (faedah) 3. Persaingan dianggap sebagai daya penggerak untuk menghasilkan operasi yang cekap. syariat dan akhlak yang mulia 2. Dalam hal ini individu bebas berbuat apa sahaja dengan harta kekayaannya asal sahaja kegiatannya tidak mengganggu hak orang lain. Pada umumnya persaingan dalam system kapitalis ini merupakan daya yang kuat dan dibenarkan berjalan lebih bebas berbanding dengan system-sistem ekonomi yang lain. kerana adalah menjadi hasrat setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya . Kapitalisme mempunyai unsur-unsur mengasas monopoli. Sebahagian besar dari barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah system kapitalisme telah dibebankan bukan sahaja dengan faedah -faedah riba. Ia menolak nilai-nilai akidah.

Sistem yang bertentangan dengan ideologi ini ialah komunisme dan sosialisme. Takrif individu di sinitidak semestinya merujuk kepada orang perseorangan tetapi juga termasuk sekumpulan individu seperti syarikat. Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke oleh Karl Marx.Kapitalisme Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran. Amalan ekonomi kapitalis mengukuh di England di antara kurun ke-16 Masehi dan 19 Masehi. -19 pengasas komunisme. dan menjadi sistem ekonomi utama dunia yang menggerakkan era perindustrian. kos.[1] Dari England. Pasaran bebas dan sistem pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis. kapitalisme merebak ke seluruh Eropah dan pada abad ke-19 dan 20. saudagar Zaman Walaubagaimanapun telah wujud ciri-ciri kapitalis sejak dulu lain terutamanya di kalangan Pertengahan. Pengkritik sistem kapitalis berpendapat sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara yang kaya dengan yang miskin. Kapitalisme berasal dari perkataan kapital (bahasa Inggeris: capital) yang bermaksud "modal". pelaburan dan pendapatan.[1] Kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya eraFeudalisme. . penetapan harga barang dan perkhidmatan.

perkongsian (mufawada) seperti mudharabah. sentiasa ada kecenderungan untuk "mengangkut dan menukar barang kepada barang lain. pengumpulan modal. Perkongsian perniagaan akan dibuat untuk banyak penerokaan komersil. syarikat permulaan. perniagaan yang besar. menyebabkan harga tinggi apabila mencapai destinasi terakhir. pedagang dan peniaga pada masa itu. Di antara inovasi ini termasuk syarikat dagang. dan bentuk awal hutang kredit. akaun simpanan. lejer. keuntungan. kerugian. Manusia itu. Sementara itu teknik baru perniagaan dan bentuk organisasi yang inovatif diperkenalkan oleh pakar ekonomi. Setiap kali barangan melepasi bandar-bandar dalam rangkaian luar biasa ini. Orang Islam telah mewujudkan satu sistem ekonomi monetari dengan mengembangkan sistem pengedaran mata wang bernilai tinggi yang stabil (seperti dinar) dan menyepadukan bidang monetari yang dulunya bebas. amanah (wakaf). Konsep perusahaan yang sama seperti syarikat yang bebas daripada campurtangan negara juga telah wujud pada zaman pertengahan slam. Inovasi yang dibuat oleh orang Islam dan Yahudi membentuk asas kepada sistem ekonomi. Aturan ekonomi yang muncul dari peristiwa-peristiwa ini pada dasarnya bersifat komersil iaitu tumpuan lebih kepada pertukaran barangan daripada pengeluaran. dan pertalian yang erat membolehkan rangkaian dagangan terbentuk dalam jarak yang luas. sementara I institusi agensi juga ditubuhkan. Penekanan kepada pengeluaran tidak berlaku hingga kebangkitan perindustrian pada kurun ke -19.Kapitalisme Islam Asas asal kapitalisme dan pasaran bebas boleh dijejak kembali pada Zaman Keemasan Islam dan Revolusi Pertanian Islam. perdagangan antarabangsa jarak jauh. ." Kecenderungan kepada perdagangan danpertukaran ini digalakkan oleh beberapa siri Perang Salib dari kurun ke-11 hingga ke-13. bandar akan mengenakan cukai. [sunting]Di [5] [6] Eropah Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang difahami bermula di Eropah pada kurun ke-13. pertukaran bil. Sesetengah sarjana merujuknya kepada ³Kapitalisme Islam´. Sistem kontrak yang bergantung kepada pedagang juga sangat berkesan. dan saman . kata Adam Smith. kontrak. Penerokaan bangsa Eropah pada kurun ke-15 dan ke-16 menguatkan dorongan kepada perniagaan dan perdagangan. juru bank. Pedagang akan membel i dan menjual atas komisyen. pajakan. [3] di mana ekonomi pasaran pertama dan bentuk awal [4] kapitalisme perdagangan mula berakar di antara kurun ke-8 dan ke-12. menjelang akhir zaman feudal. Kristian dan Yahudi. dengan wang yang dipinjamkan kepada mereka oleh pelabur kaya. penukar mata wang. terutama berikutan kebanjiran logam berharga yang masuk ke Eropah selepas penerokaan dan penawanan Dunia Baru. yang membawa kepada sistem cek seperti pada hari ini. atau pelaburan bersama beberapa pedagang. Banyak daripada konsep awal kapitalis ini diambil pakai dan dibangunkan oleh Eropah dari kurun ke-13 dan seterusnya. yang selalunya mereka terdiri daripada orang Islam. modal (al-mal). Rangkaian yang terbina pada masa ini membolehkan sebuah dunia di mana wang dijanjikan oleh sebuah bank di Baghdad dan ditunaikan di Sepanyol.

stabiliti dan kesinambungan. dengan kelahiran negara-bangsa. Untuk itu. Bentuk ini mencapai tahap tertinggi di England. Perkembangan besar ini mengubah masyarakat dan membuka jalan kepada kemunculan negara-bangsa moden. bekerja dan menggaji . [sunting]Membeli. kapitalisme yang berkembang bukan hanya berbaur komersil tetapi ke arah merkantilisme. pertukaran dan penggunaan barang. Tanpa keamanan. Kerana masa depan tidak diketahui. Pada era merkantilis. Pertumbuhan ini dicapai melalui pengumpulan lebihan ekonomi oleh usahawan dan pelaburan semula lebihan ini ke dalam sistem untuk pengembangan. kerajaan mengawal kuat aktiviti pengeluaran. akan tetapi. kedua -dua risiko kerugian dan keuntungan wujud. peraturan. Seterusnya men ambahkan lagi emas yang masuk ke dalam kantung negara. Ciri paling menonjol merkantilisme adalah kesibukan negara mengumpul kekayaan dalam bentuk emas dan perak. menjual. Emas dan perak yang banyak diperoleh dari imbangan perdagangan akan menjadi perangsang kepada aktiviti ekonomi secara umum. Sistem merkantilis lebih kepada harta persendirian dan penggunaan pasaran untuk aktiviti ekonomi mudah. Jangkaan risiko ini adalah salah satu peranan khusus yang dimainkan oleh seorang usahawan. tetapi kemampuannya dalam pengeluaran. membolehkan negara mengenakan lebih cukai dan mendapat lebih perolehan. Kerana kebanyakan negara tidak mempunyai sumber asli ya banyak ng bagi logam berharga ini. Unsur penting dalam kapitalisme adalah menjalankan aktiviti dengan jangkaan yang ia akan menghasilkan keuntungan pada masa depan. proses ini tidak boleh berlaku. satu unsur penting dalam sistem kapitalis muncul: usahawan atau pengambil risiko.Sebelum masa itu. dan undang-undang yang penting bagi pertumbuhan kapitalisme. Negara luar akan membayar import dalam bentuk emas dan perak. yang kemudian membawa kepada keamanan. kekayaan sebenar sesebuah negara tidak bergantung kepada banyaknya emas dan perak. Negara merkantalis juga lebih gemar mengekalkan upah rendah kerana percaya ini akan tidak menggalakkan import dan menyumbang kepada lebihan eksport. Gerakan ke arah kapitalisme dari kurun ke-13 dan seterusnya dikuatkan lagi oleh Renaisans dan Reformasi. cara terbaik mendapatkannya adalah melalui perdagangan. Tetapi hanya beberapa negara yang mengamalkan merkantilisme memahami prinsip ini. Tumpuan utama merkantilisme adalah kepentingan negara dan bukan individu pemilik sumber ekonomi. Akan tetapi. [sunting]Merkantilisme Rencana utama: Merkantilisme Dari kurun ke-15 hingga ke-18. tujuan utama dasar ekonomi adalah menguatkan negara dan agendanya. Ini bermakna berusaha ke arah imbangan perdagangan yang menguntungkan iaitu lebih ekport daripada import.

orang lain juga erhak dala eli atau e inja ekono i kapitali yang tulen tidak perlu endapat izin daripada raja atau kumpulan tertentu. a yarakat ereka §  ©  £ ¦ ¦  © © © © ©©   £ ¥  £  © © © © © © © ¨ ¤   ¤   ££ ¢ ¡          ¨  ¨ ¨  . alam pasaran saham. [sunting]Pelaburan alam kapitalisme terdapat konsep pelaburan. mempunyai modal dan me ti ekerja untuk menyara hidup. Konsep ini berbeza dengan sistem ekonomi lain seperti feudalisme. ke anyakan orang adalah golongan pekerja atauproletariat). pel por i te e ono i apitali e ata pa aran e a elalui ukunya The Wealth of Nation . Se eorang oleh memilih untuk ekerja dengan e i apa ahaja dalam pa aran e a . alam kapitali me. di mana seseorang bekerja untuk tuan tanah mereka.ala kapitali e. kilang atau tanah. kita erhak e enjual atau e inja kan arang atau perkhid atan dan arang atau perkhid atan ter e ut. juga tidak melar ang indi i du dari melakukan sesuatu pekerjaan. ereka tidak   Perkataan modal apital) merujuk kepada arang atau wang yang dipunyai oleh e eorang dan  ©  © ¦ Ada S it . ini dipanggil modal juga. i ka e eorang mempunyai wang yang oleh dila ur. an Se agai contoh tanah. Indi i dui ndi i du boleh mengumpulkan duit bersama untuk membina atau membeli sesuatu dan mereka ini adalah tuan punya benda yang dilaburkan. Kerajaan tidak memberitahu indi i du kerja apa harus dibuat. mereka boleh membeli dan menjual saham. Kon ep ekonomi kapitali diperkenalkan olehAdam Smith dalam ukunya The Wealth of Nation . oleh digunakan untuk mengeluark le ih anyak arang atau mendapat le ih anyak wang. kedai dan me i n adalah modal. kilang.       ini dipanggil kapitali mer eka yang menyokong da ar kapitali me juga digelar kapitali ). alatan. ereka yang mempunyai modal oleh menggaji pekerja untuk ekerja di kedai.

Di beberapa bahagian di dunia. . Perkataan kapitalis boleh merujuk kepada mereka yang melabur. Selain itu. Wujudnya jurang yang luas kaya dan miskin serta mereka yang miskin dan bertambah miskin. contohnya mereka yang mencari risiko untuk melabur dalam perniagaan baru (venture capitalist). Di kebanyakan negara. mereka yang menyokong kapitalisme dipanggil libertarian. ini dipanggil "ekonomi campuran" dan bukannya sistem kapitalisme yang tulen. [sunting]Kritikan terhadap kapitalisme Golongan sosialis dan komunis adalah antara mereka yang menentang kapitalisme. sistem ekonomi ini dulunya dianut oleh negara miskin dan kekurangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Mereka mengatakan kapitalisme menjejaskan golongan pekerja kerana golongan kapitalis mendapat lebih banyak keuntungan sedangkan golongan pekerja mendapat gaji yang tidak setimpal. Mereka yang memulakan perniagaan atau melabur dalam perniagaan boleh mendapat banyak wang atau dipanggil keuntungan.Pelaburan adalah ciri penting kapitalisme. Mereka kemudiannya boleh melaburkan keuntungan dalam perniagaan lain atau membesarkan perniagaan sedia ada. Kebanyakan orang bersetuju bahawa kapitalisme akan berfungsi dengan baik dengan kawalan kerajaan. Karl Marx seorang pemikir komunis dari German dalam bukunya Das Kapital (The Capital) menulis bahawa kapitalisme hanya dapat disingkirkan apabila golongan pekerja mengambil alih kerajaan melalui revolusi. Apabila terdapat campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi pasaran. mereka dikenali sebagai liberal. Di Amerika Syarikat dan beberapa tempat. [sunting]Golongan kapitalis Terdapat pelbagai label untuk penyokong sistem kapitalisme. Mereka yang menyokong kapitalisme juga mempunyai perbezaan pendapat. kerajaan berusaha supaya urus niaga jual beli berjalan dengan adil dan tidak menindas pekerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful