You are on page 1of 21

SOALAN 3

o

c

D

01

B

C'

D'

E

i. Konsep pengecilan luas 0.5 K
F ii. Nisbah betul 0.5 M
iii. Garisan serenjang dibina 0.5A
iv Dua separuh bulatan 0.5 M
v. Dua garisan selari 0.5 M
vi. Garisan pancaran 0.5 M/K
vii. Butiran lurus (5xOA) 2.0 MIA
viii. Lengkok IBulatan (0.5 +0.5) x 2 2.0 MIA
JUMLAH 7.0 SOALAN 4 i) Separuh Parabola 4.5MIAV) J60 2.0 MIA
- BP dan CP dibina 0.5 - pusat ditentukan (0.5 +0.5) 1.0
- sisi BP dan CP dibhg. 4 (min 0.5 - titik tangen DE ditentukan 0.5
- titik ditentukan (5 @ 0.4) 2.0 - lengkuk dilukis 0.5
- lengkok dilukis 1.5 vi) Garisan Tangen FG 2.0 MIA
( 1 + 0.5 )
ii) J45 1.0 MIA - 1/2 bulatan dibina 0.5
- pusat ditentukan 0.5 - titik X ditentukan (J45) 0.5
- lengkuk dilukis 0.5 - titik tangen FG diperolehi 1.0
iii) J25 1.5 MIA (0.5 + 0.5)
- pusat ditentukan 1.0 - garisan FG dilukis 0.5
- lengkuk dilukis 0.5
iv) J20 1.0 MIA vii) Jx 3.0 MIA
- pusat ditentukan 0.5 - titik H ditentukan 0.5
- lengkuk dilukis 0.5 - pusat ditentukan 1.5
(3@0.5 )
- lengkuk dilukis 0.5
JUMLAH 15.0 X

A

SOALAN5

I~ I
r- /
I~ I
I~ l-: ic
-, 0/ V
-, Irc~ I
-, I I ~ ~
r- ~ ~ ~

I~ 1/
I~
~ 1/
-, /
<, /1
-. ~ 1
1
1
1
I i. Garisan unjuran + kedudukan betul (0.5 + 0.5)

ii. Butiran lurus (0.5 x 9)-

iii. Butiran lengkung

a) Titik-titik lengkung (0.3 x 5)

b) Lengkung dilukis (0.5M + 0.5A)

1.0K 4.5M/A 2.5M/A

JUMLAH

8.0

1
~I \ /
- r-- r. \ /
1 ~ \ V
I ~- -\ /
- I-- (~ 1\ /
(
_I /
-
1
1 ~
I~ 1/
I~
/ 1/
~ /
-. /1
-. .i> :
1
1
1
1 Peraturan Pemarkahan 55.

i. Garisan unjuran + kedudukan betul (0.5 + 0.5)

ii. Butiran lurus (0.5 x 9)

iii. Butiran lengkung

a) Titik-titik lengkung (0.3 x 5)

b) Lengkung dilukis (0.5M + 0.5A)

1.0K 4.5M/A 2.5M/A

JUMLAH

- 8.0

soalan 6

i. Paksi oblique 1.0 K
ii. Orientasi bersesuaian 1.0 K
iii. Cavalier oblique 1.0 K
iv. Penggambaran (1.0 + 1.0 ) 2.0V
v. Butiran ( 30 x 0.5) 15.0 MIA
JUMLAH 20 MARKAH SOALAN 7
(i) VP ditentukan 1.0 MIA
(ii) Garis Tinggi ditentukan 1.0 MIA
(iii) Garis TS ke PA
1.0 MIA
(iv) Persilangan (iv) pada SG 1.0 MIA
(v) TL ke G 1.0 MIA
(vi) Kotak Asas Perspektif 1.0 MIA
pp (vii) Butiran (29 @ 0.49 )
SG 14.0 MIA
HL JUMLAH 20.0
GU GB GL

SP

Peraturan Pemarkahan Soalan 8.

/ (

i. Konsep Pengorakan 5.0 K

a) Pengorakan Jejarian (1.0)

b) Pengorakan muka dalam (1.0)

c) Kelim betul (1.0)

d) Panjang sebenar (2.0)

ii. Garis lurus (0.8 x 11) 8.0M/A

iii. Lengkung 7.0 MIA

a) Titik diperolehi (0.6 x 7)

b) Lengkung dilukis (2.0 + 0.5 +0.5)

JUMLAH markah

20

K

SOALAN 8 i. Konsep Pengorakan 5.0K
a) Pengorakan Jejarian (1.0)
b) Pengorakan muka dalam (1.0)
c) Kelim betul (1.0)
/ d) Panjang sebenar (2.0)
Garis lurus (0.8 x 11) 8.5 MIA
Lengkung 5.5 MIA
( a) Titik diperolehi (0.5 x 7)
b) Lengkung dilukis (0.5 + 0.5)x2
Lengkok dilukis (0.5 + 0.5) 1.0 MIA
JUMLAH 20 K

K'

SOALAN 1

i. Titik C ditentukan dan BC dilukis 1.0 MIA
ii. Separuh bulatan CD 1.5 MIA
- titik D ditentukan 0.5
- pusat ditentukan 0.5
- lengkuk dilukis 0.5
iii. Titik E ditentukan dan AE dilukis 1.0 MA
iv. Lengkuk DE 1.5 MA
- pusat ditentukan 0.5
- pusat dipindahkan 0.5
- lengkok dilukis 0.5
JUMLAH 5.0M A

E

D

B

C

SOALAN 2

i . Penengah Aa dibahagi 3 dan titik x ditentukan (0.5 + 0.5) ii. Penengah Bb dac Cc dibahagi tiga (0.5 + 0.5)

iii.Titik B ditentukan (0.5 + 0.5)

iv.Titik C diperolehi

v. Segitiga ABC dilukis (0.5 x 3) JUMLAH

1.0 MIA 1.0 MIA

1.0M/A 0.5 MIA

1.5 MIA

5.0

c

A

B ~--------~--------~------~b

C~----------~------------~----------~c

~ Cc

C

x

~ Bb

SULIT

NAMA

TINGKATAN : .

Moklumot untul colon

1. Tuliskon NAMA don TINGKATAN podo ruong yong disediokon.

2. Kertos soolon ini disediokon dolom dwibohoso

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

3.

Kertos ini mengondungi duo bohogion Bohogion A don Bohogion B.

4. .Jowob semuo soolon.

Jowopon mesti dilukis dengon pensel di ruong yong disediokon podo kerlos soolon

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 3759/1

LUKISAN KEJURUTERAAN Kertas 1

Ogos

2~jam

5.

mencemikon setiop heloion kertos soolon

6.

Semuo unJLlron ortogrofik dilukis dolom unJuron sudut ketigo.

7.

Semuo ukumn dolom milimeter

mestiloh dilukis mengikut soiz penuh kecuoli dinyotokon

Duajam tiga puluh minit

8.

koedoh geometri boleh Jelos Gorison binoon

don condong

sesiku

semuo gorison mesti selori, gonson bontuon sesiku

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

9.

Jowopon tidok perlu didemensikon.

Pemeriksa
Bahagian Saalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
Saalan 1 5
Saalan 2 5
A
Saalan 3 7
Saalan4 15
Saalan 5 8
Saalan 6 20
B
Saalan 7 20
Saalan 8 20
Jumlah 100 10. Morkoh okon diberi bogi kefohomon konsep. koedoh yong betLiI don kejituon jowopon

11. Postikon ondo mengikot kesemuo heloion kertos soolon sebelum menyerohkonnyo kepodo pengowos peperiksoon

Kertas saalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 9 halaman tidak bercetak

3759/1 © Hakcipta JPN Jahar 201 0

[Lihat sebelah SULIT

.. - .. - ,._

::=...u

~.

~~~~

L ~E.:-~-= 1D L~r:::_

.~==-

~~.i=":-

Y",!",,::£:"0.0:£"=::-'"'

SULIT

2

3759/1

1. Redraw the template shown in Figure 1, using geometrical method.

The new position of line AB is as shown.

[5 marks]

Lukis semula pencontoh pada Rajah 1 dengan kaedah geometri. Kedudukan baru garisan AB ada/ah seperti ditunjukkan.

[5markah]

B C

~------------~-

Semi circle Separuh Bulatan

A

D

E

Figure 1 Rajah 1

NAMA:

TINGKATAN:

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

Section A BahagianA

Answer all questions Jawab semua soa/an

A

B

i
ii
iii
iv
- PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

3

3759/1

2. Figure 2 shows a triangle ABC.

The median Bb = 85 mm and Cc = 110 mm.

Draw the triangle in full size at the median Aa as shown.

[5 marks]

Rajah 2 menunjukkan sebuah segitiga ABC. Penengah Bb = 85 mm dan Cc = 110 mm.

Lukis mengikut skala saiz penuh segitiga itu pada penengah Aa yang ditunjukkan.

[5markah]

B

c

A

a

b

C

Figure 2 Rajah 2

i
ii
iii
iv
v
L__ NAMA:

TINGKATAN:

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

3. Figure 3 shows a template ABCDEF.

Reduce the template in the area ratio 3:5.

[7 marks I

3. Rajah 3 menunjukkan pencontoh ABCDEF.

Kecilkan pencontoh itu mengikut nisbah luas 3:5. [7 markah]

C

D

B

E

viii

A

F

Figure 3 Rajah 3

iii

iv

v

vi

vii

TINGKATAN:

PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

[Lihat sebelah SULIT

3759/1

SULIT

5

3759/1

NAMA:

4. Figure 4 shows a template ADCDEFGH.

A, D, E, F, G and H are tangent points.

FG is a tangent line. B is the vertex of the parabola.

Draw the template in full size starting from line AB as shown.

Rajah 4 menunjukkan pencontoh ABCDEFG. A, 0, E, F, G dan H ada/ah titik-titk tangen.

FG ada/ah garisan tangen. B ia/ah mercu bagi parabola. Lukiskan pencontoh itu mengikut skala saiz penuh bermula dari garisan AB yang ditunjukkan.

95

E

F

D

t>o

B

A

55

Figure 4 Rajah 4

C

[15 marks 1

[15 markah]

Half parabola Separuh parabola

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

TINGKATAN:

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
- A

B

PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

3759/1

Section B Bahagian B

Answer all questions Jawab semua soa/an

5. Figure 5 shows two views of an object A.

Draw the top view of the given object. Show the projection lines.

[8 marks I

Rajah 5 menunjukkan dua pandangan bagi objek A. Lukiskan pandangan atas bagi objek itu.

Tunjukkan garisan unjuran.

[8 markah]

OBJECT A OBJEK A

Figure 5 Rajah 5

iii

NAMA:

TINGKATAN:

PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

[Lihat sebelah SULIT

[20 marks]

6. Figure 6 shows three views of a block.

Draw B full size oblique cavalier view of the block. The size of the grid is 10 mm x 10 mm.

Choose the orientation which will reveal the most datall. Hidden datails need not be shown.

FlQureS _,

SULIT 375911

Rajah 6 menunjukkan tiga pandangan bagi satu bongksh. Lukiskan saiz penuh pandangan obIik kava/iet bagi bongkah itu. Salz petak grfd lalah 10 mm x 10 mm.

PiJih orientasi supaya dapat menunjukkan butiran trNperinci. Butiran tarlindung tidak parlu ditunjukkan.

II

\ "

I

f-,-- - -f-f--

375911 © HakclptaJPN Johor2010

I"

NAMA: I TINGKATAN:

[20mat1cah]

v

I

I

PERCUBAAN SPM 2010

3758/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

[Uhat .. balah SUUT

SULIT

8

PP _L L_ ~ _

SG

7. Draw one-point perspective view of the given object B in Figure 7. The station point (SP), picture plane (PP), horizon line (HL),ground line (GL) and a top view are given.

Do not show any hidden lines.

[20 marks I

Lukiskan pandangan perspektif satu titik bagi objek B pada Rajah 7. Kedudukan titik stesen (TS), satah gambar (SG), garis ufuk (GU) dan garis bumi (GB) sette orientasi pandangan atas telah diberi. Butiran ter/indung tidak per/u ditunjukkan.

[20markah]

OBJECT B OBJEKB

HL _

GU

Figure 7

GB GL

iii

iv

v

vi

vii

+SP TS

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

Rajah 7

NAMA:

TINGKATAN:

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 201 0

PERCUBAAN SPM 2010

[Lihat sebelah SULIT

3759/1

SULIT

9

3759/1

8. Draw in full development of the given object C in Figure 8.

K - K' as a seam. [20 marks 1

8. Lukiskan pengorakan penuh bagi objek C yang ditunjukkan pada Rajah 8.

K - K'ia/ah kelim. [ 20 markah J

L __ L_________j___------'

/ /

(

I

------

I

\

/

NAMA:

3759/1 © Hakcipta JPN Johor 2010

OBJECTC OBJEK C

K

i
ii
iii
iv
- K Figure 8 Rajah 8

TINGKATAN:

PERCUBAAN SPM 2010

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

KERTAS SOALAN TAMAT

'2:-=:=--=--

L E=''''S?--~_

-.--'

. "'~==~--.

-_=:'_--:..-::.==:.~.:==:=:.:..-"-"=.

"_I - .. -- ... ---:~

------------------------~

I

I