65ì80

9 ÎÂóÌø¸ 1415 õÔý¦ó¿îÂõ±õþþ ✦ õø¸Ç 6 üÑàɱ 9 ✦ 25 ¿ëËü¥¤õþ 2008

ü£Ó˚ G˛úÑ˛
ßÅ¿hÂËî Âó± ÷±ùð± õý×Ë÷ù±

✦6

ó±î± ✦ ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ëÂ×i§ûþò Îòý×, ¿úù±òɱü Õ±Ëå

■ ÂúÏËîÂõþ ðÅÂóÅËõþ ¿ÂóËê Îõþ±ð Î÷Ëà õý× ò±h±ä±h±õþ ¿ðò Ûù Õ±õ±õþ¼ æ±òÅûþ±¿õþõþ

6-12 ÷±ùð± ßÂËùæ ÷±Ëê ü±î¿ðò ñËõþ äÂùËõ 20îÂ÷ ÷±ùð± Îæù± õý×Ë÷ù±¼
ÕòɱòÉõ±Ëõþõþ ÷î Ûõ±ËõþÝ Ã›¶±ûþ 150¿é õÅ߈Âù ï±ßÂËõ¼ õý×Ë÷ù±õþ ëÂ×ËZ±ñËò
Õ±üËåò õþ±ËæÉõþ áèLš±á±õþ ÷LaÏ îÂÂóò õþ±ûþ¼ ëÂ×ËZ±ñËòõþ ¿ðò Õ±üËåò Û¶àɱîÂ
ü±¿ý¿îÂÉß ¿ßÂi§õþ õþ±ûþ¼ ‘Õ±÷±õþ ü÷ûþ, Õ±÷±õþ ü±¿ýîÂÉ’ úÇÏø¸ß ձËù±äÂò±äÂËSõþ Âóõþ
ï±ßÂËõ ÎùàßÂ-Âó±êÂß ÷ÅËà±÷Å¿àÂóõǼ õý×Ë÷ù±õþ ü±î¿ðò ¿õ¿öÂi§ Õ±Ëù±äÂò±üö± Ý
Û¶ðúÇòÏõþ Õ±Ëûþ±æò ßÂõþ± ýËûþËå¼ ï±ßÂËå ¿ùéÂù ÷ɱËáõþ Õ±ù±ð± ˆÂùݼ

Îæù±¦Å¨ù 150 Ð ÎæÌùÅø¸ýÏò ÂóÅò¿÷Çùò
■ ÂÕõü±ò ýù ÷±ùð± Îæù± ¦Å¨Ëùõþ ÎðhÂú õåõþ ëÂ×ðÄû±ÂóËòõþ¼ Û¶±ûþ Ûß õåËõþõþ

Û¶d¿î ÎúËø¸ 18 ¿ëÂËü¥¤õþ q ýËûþ¿åù ¦Å¨Ëùõþ ü±ñÇúîÂõø¸Ç ëÂ×Èüõ¼ ¦Å¨Ëùõþ Û¶±Mò
å±S õþ±ËæÉõþ ÕïÇ÷LaÏ ÕüÏ÷ ð±ú&l Û¿ðò ÷Óù ëÂ×ÈüËõõþ üÓäÂò± ßÂËõþò¼ õ±ËæËéÂ
â±é¿îÂõþ ðò ÎðhÂú õåõþ ÂóÓ¿îÇÂõþ õ±Ëæé ß±éÂåÒ±é ßÂËõþ ÎôÂù± ýûþ¼ ôÂËù
ü±î¿ðËòõþ Ûý× Õòұò ¿òî±™LÃý× Õò±hÂ¥¤õþö±Ëõ Îúø¸ ýù¼ ÂóÅò¿÷Çùò ëÂ×ÈüËõõþ
õ±ËæËéÂõþ â±é¿î Î÷é±Ëî տî¿õþM õÉûþö±Ëõþõþ Îõ±ç± ¿òËæËðõþ ß±ÒËñ îÅÂËù
¿òËûþËåò ¦Å¨Ëùõþ Û¶±MòÏõþ±ý×¼

Îæù±æÅËh öÂɱß¿üËòõþ üÑßÂéÂ

ü±õþ± õþ±ËæÉ äÂõþ÷ üÑßÂËéÂõþ ÷ÅËà öÂɱß¿üò Âó¿õþËø¸õ±¼ Îæù±æÅËhÂÝ î±ý×
¿úqËðõþ ¿ë¿é¿Âó öÂɱß¿üò Õ¿÷ù¼ öÂɱß¿üò Æî¿õþ õg ï±ß±ûþ üõþß±¿õþ ÂóûDZËûþ
Û¸õþ üõþõõþ±ý õg ձËå¼ û¿ðÝ Îà±ù± õ±æ±Ëõþ ¿ð¿õÉ Âó±Ýûþ± û±ËBå¼ Û÷¿òËîÂý×
÷±ùð±ûþ õåËõþ ¿úqæËiœõþ ý±õþ ÕòɱòÉ Îæù±õþ îÅÂùò±ûþ Îõ¿ú¼ Îûà±Ëò Ûý×
Îæù±ûþ öÂɱß¿üËòõþ ÷±¿üߠ䱿ýð± 47,000 Îë±æ, Îüà±Ëò áî ÷±Ëü ¿ë¿Âó¿éÂ
ÛËüËå ÷±S 18,500¼ ôÂùî ÷±ùð±õþ üÑßÂé ձõþÝ áöÂÏõþ¼ îÂËõ ¦¤±¦šÉðlËõþõþ
ßÂîDZËðõþ Õ±ú±, ÎôÂõènûþ±¿õþõþ ÷ËñÉý× Õõ¦š± ¦¤±ö±¿õß ýËõ¼

Õ±õ±õþ õ±ëÇ ôvů
■ ÂÎæù±ûþ Õ±õ±õþ õ±ëÇ ôvż Ûõ±õþ õ±ëÇÂ-ôvÅ ñõþ± ÂóËhÂËå ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ õvËßÂõþ
òõþý±A± áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ ü±îÂâ¿õþûþ± áè±Ë÷¼ Û ÷±Ëüõþ qõþ ¿ðËßÂý× Ýý× áè±Ë÷
÷Åõþ¿áõþ ÷hÂß q ýËûþ¿åù¼ Û¿ðËß 15 ¿ëÂËü¥¤õþ ÎïËß õ±ëÇ ôvÅ Îâ±ø¸í± ýËùÝ
÷Åõþ¿áõþ ÷±Ñü Ý ¿ëÂ÷ Îõä±-ÎßÂò± õg ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò Û¶ú±üò¼ Îà±ù±õ±æ±Ëõþ
Õõ±Ëñ äÂùËå ¿ëÂ÷ Ý ÷Åõþ¿á Îõä±-ÎßÂò±¼ ß±¿ùÑ Ý ÷¿ÂóÑ äÂùËå ûï±õþÏ¿î¼ ¿ßÂc
Û¶ú±ü¿òß îÂÈÂóõþî±õþ Õö±Ëõ õ±ëÇ ôvÅÂ’õþ ö±ý×õþ±ü å¿hÂËûþ Âóh±õþ ÂóïÝ Õõ±ñ¼

õþ±æÉ õÔ¿M Âóõþϱ
■ ¿ZîÂÏûþ, îÔÂîÂÏûþ Ý äÂîÅÂïÇ Î|¿íõþ õþ±æÉõɱÂóÏ õÔ¿M Âóõþϱ ÕòÅ¿‡Âî ýËõ 15
ÎôÂõènûþ±¿õþ¼ Ûý× Âóõþϱûþ õþ±æÉ¿ö¿Mß 60 æòËß õÔ¿M Û¶ð±ò ßÂõþ± ýËõ ÛõÑ
Îæù±™¦¸Ëõþ Û¶ËîÂÉß Î|¿íõþ Îüõþ± ðúæò ÛõÑ Âóõþϱûþ ÕÑúáèýíß±õþÏ Ã›¶¿î¿éÂ
¿õðɱùËûþõþ Û¶ËîÂÉß Î|¿íõþ üËõDZBä ò¥¤õþÛ¶±l ÂóõþϱïÏÇËß õþ±æÉ ÎïËß ¿õËúø¸
ÂóÅõþ¦¨±õþ Ý üÑõXÇÂò± æ±ò±Ëò± ýËõ¼

õÅõ±ý× ¦œÔ¿î ügÂɱ

7 ¿ëÂËü¥¤õþ ÷±ùð±õþ ü±ò±ëÂ×{¡±ýÄ ÷Ë=Á Îðõ±¿úø¸ •õÅõ±ý×— Îüò&Ëlõþ ø¸‡Â
÷ÔîÅÂÉõ±¿ø¸ÇßÂÏ Âó±¿ùî ýù Ûß¿é ÷Ëò±: ü/Ïî±òұËòõþ ÷±ñÉË÷¼ 1 ¿ëÂËü¥¤õþ
Îðõ±¿úËø¸õþ ÷ÔîÅÂÉ¿ðËò ß±ùÏîÂù±ûþ Ûß¿é ձõ ÷Ó¿îÇ ¦š±¿Âóî ýËûþËå îÒ±õþ
ò±÷±¿‚Âî ëÂ×ðɱËò¼ ÎÂóÌù÷Ï äÂSõîÂÏÇ, ÕËù±ß ö±ðÅ¿hÂ, üÅ÷ò± Âó±S, üÅà÷ûþ
÷æÅ÷ð±õþ Ý ý×f±íÏ õËjɱÂó±ñɱËûþõþ Âó¿õþËõúò± ÕòұËò Õ±ù±ð± ÷±S± Õ±Ëò¼
ü÷áè Õòұò¿éÂõþ ü=Á±ùò±ûþ ¿åËùò ü/Ïî¿úŠÏ ¿S¿ðõ üɱòɱù¼

¿õËúø¸ ÂÛ¶¿îÂËõðò Ð ¿õ¿öÂi§ ¿òõ±ÇäÂò ý×üÅÉËß ÎßÂf õ±¿ýòÏõþ Æî¿õþ ÎüîÅ¿éÂËß õÉõý±õþ ßÂõþËî ýûþ/ ôÂËù àÅËù ¿òËæËðõþ ÎýÂó±æËîÂý× ÎõþËàËåò/ ÂóÅ¿ùú Û
ßÂËõþ õîÇÂ÷±Ëò ¿õ¿öÂi§ Û¶ßÂËŠõþ ¿úù±òɱËüõþ ¿ý¿hÂß ÕüÅ¿õñ±ûþ ÂóËhÂò ¦Å¨ùÂóh³Âûþ± ÎïËß ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ ¿õø¸Ëûþ îÂð™Là ßÂõþËùÝ Îß±òÝ ü÷±ñ±òüÓS Î÷Ëù¿ò/
Îðà± û±ËBå/ Ûý× üÅËû±Ëá ¿õ¿öÂi§ õþ±æÍò¿îÂß ß±õþí üÏ÷±Ë™Là Ýý× ÎüîÅ¿é ÎßÂõù÷±S ¿õø¸ûþ¿é õþýüÉæòß ýËûþËå, ûàò ¿õ«¿õðɱùûþ
ðù&Ëù± ¿òËæËðõþ ß±Ëæõþ à¿îÂûþ±ò æòü±ñ±õþËíõþ üÏ÷±™LÃõþÂÏËðõþ õÉõý±Ëõþõþ æòÉý×/ Îüà±Ëò ü±ñ±õþí ßÂîÔÂÇÂó ÂóÅ¿ùúËßÂÝ ôÂùß¿é Îðà±Ëî Âó±Ëõþò¿ò/
ß±Ëå îÅÂËù ñõþËî õÉ™¦¸/ ¿òõ±ÇäÂËò Ûõþà Û¶îÂÉ õ± ÷±òÅËø¸õþ Õ¿ñß±õþ Îòý×/ üÏ÷±™LÃõþÂÏ õ±¿ýòÏõþ Ûß ëÂ×ˌ ¿õ«¿õðɱùûþ ßÂîÔÂÇÂó ¿õ¿öÂi§ üÑõ±ð÷±ñÉË÷õþ
ÂóËõþ± Û¶ö±õ ÕõúÉý× ¿ßÂåÅé± ÂóËhÂ/ ¿ßÂc ßÂî层 æ±ò±ò, ÷±ò¿õßÂî±õþ ౿îÂËõþ îÂÒ±õþ± õø¸Ç±ß±Ëù Û¶¿î¿ò¿ñËðõþ ÛßÂý±î ¿òËûþËåò/ ¿õ¿öÂi§ ¿õîÂËßÇÂ
۶ߊ&¿ù ÎßÂõù÷±S ¿úù±òɱËüý× Õ±éÂËß ï±ËßÂ/ æòáíËß Ûý× ÎüîÅ õÉõý±õþ ßÂõþËî Îðò ¿ßÂc ÛËî æ¿hÂËûþ Âóh± Ûý× ¿õ«¿õðɱùûþ Îû ßÂËõ ÂóÓíÇü±Ëæ
õåËõþõþ Âóõþ õåõþ ÎßÂËé û±ûþ ¿ßÂc Ãß±æ ü¥óÓíÇ ýûþ ¿òõþ±ÂóM±õþ çÅÂÒ¿ß õþËûþËå/ ÂóÓîÇÂðlõþÝ Ûý× ÎüîÅ ßÂËõ áËh ëÂ×êÂËõ î± ÎßÂõù ö¿õø¸ÉîÂý× õùËî Âó±Ëõþ/
ò±/ ÷±ùð±Ý Ûõþ õÉ¿îÂS÷ òûþ/ ¿ßÂåŠÛ¶ßŠ ü±÷±òÉ Æî¿õþ ýËõ î± õùËî Âó±õþËå ò±, ôÂËù Ûý×
ý׿îÂ÷ËñÉ Îæù±ûþ Îõú ¿ßÂåŠÛ¶ßÂËŠõþ ¿úù±òɱü
ÛËá±ËùÝ Õ¿ñß±ÑËúõþ ÛàòÝ ß±æý× q ýûþ¿ò/ ÎüîÅ¿ò÷±Çí Ûàò ¿õúõÒ±Ý æËù/
ýÝûþ±õþ ßÂï± ï±ßÂËùÝ ¿õ¿öÂi§ ß±õþËí î± õ±¿îÂù
à ›¶ïË÷ Õ±ü± û±ß úýËõþõþ ð¿ÂËí ΈÂéÂô±Ë÷Çõþ
2007 ü±Ëùõþ 30 ۿÛ¶ù ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ ù±Ëá±ûþ± ýûþ/ áî 14 òËöÂ¥¤õþ ý¿õõÂóÅõþ õvËßÂõþ ý±m±ò
Âó¿}ÂË÷ ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ ßÂï±ûþ/ Îæù±õþ ÷LaÏ
Î÷Ìæ±ûþ Ûß¿é òîÅÂò Õ±ý× ¿é ձý×
¿ýü±Ëõ à±ðÉ Ã›¶¿Sûþ±ßÂõþí Ý ëÂ×ðɱò ▼ ôÅÂëÂÂó±ËßÇ ðÅ-Ûß¿é õh Îá±ë±ëÂ×ò å±h±
ßÂËùËæõþ ¿úù±òɱü ßÂõþ±õþ ßÂï± ¿åù
Âó±ùò ðlËõþõþ ð±¿ûþQÛ¶±l ÆúËùò
Âó¿}Â÷õ¼ üõþß±Ëõþõþ îÂïÉ-ß±¿õþá¿õþ Ý
õ±¿ß ÕÑËú Îß±òÝ ß±æ ýûþ¿ò
üõþß±Ëõþõþ Õ±÷Ëù Ûý× ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ
Û¶ûÅ¿M ÷LaÏ ÎðËõú ð±Ëüõþ/ ¿ßÂc
¿úù±òɱü ýËûþ¿åù/ Û¶±ï¿÷ß ÂóûDZËûþ Ûý×
Õ¿òõ±ûÇ ß±õþíõúî Îúø¸÷ÅýÓËîÇ î±
ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ üÏ÷±ò± ÃÆî¿õþ ýËùÝ ÎöÂîÂËõþ ▼ ¿ZîÂÏûþ ÷ý±òj± ÎüîÅÂõþ ÕɱËÂó±ä Îõþ±ë
õ±¿îÂù ßÂõþ± ýûþ/
ÎßÂõù÷±S ðÅ-Ûß¿é õh Îá±ë±ëÂ×ò å±h±
ü±¥x¿îÂßÂß±Ëùõþ üõËäÂËûþ õh âéÂò±
Õ±æÝ Æî¿õþ ýûþ¿ò
õ±¿ß ÕÑËú Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× ýûþ¿ò/ ¿õ™¦¸ÏíÇ
›¶ñ±ò÷LaÏ ÷òË÷±ýò ¿üÑËýõþ ÷±ùð±
Ûù±ß±ûþ Îç±Âóç±hÂ Ý ß±úõò/
üôÂõþËß ¿âËõþ ÛßÂ&Bå ¿úù±òɱü
÷ý¿ðÂóÅËõþ Âó±áù±òðÏõþ ëÂ×Âóõþ ÎüîÅ ¿ò÷±Çí
¿õö±áÏûþ Õ±¿ñß±¿õþËßÂõþ± ü±Ñõ±¿ðßÂËðõþ ▼
Û¶ßÂËŠõþ/ ¿êÂß ¿åù Û¶ñ±ò÷LaÏ ÷±ùð±
›¶ßÂËŠõþ ß±æ qý× ßÂõþ± û±ûþ¿ò
ü±÷Ëò ¿õ¿öÂi§ ü÷Ëûþ Ûý× ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ
¿õ÷±òõjËõþõþ Ý ß±¿ùûþ±äÂËß Û¶ûþ±îÂ
ö¿õø¸Éî Âó¿õþߊò± æ±ò±ËùÝ ÷±S 5
ü±Ñüð Õ±õÅ õõþßÂî ձî±ëÂ×ù á¿íà±ò
úî±Ñú ß±Ëæõþ Îõ¿ú ¿ßÂåÅý× ýûþ¿ò/ ▼ ó¿}Â÷õ¼ ðÓø¸í ¿òûþLaí Âóø¸ÇËðõþ ‘Âó¿õþËõú
ÎäÂÌñÅ¿õþõþ ò±÷±¿‚Âî ÎßÂfÏûþ ß±¿õþá¿õþ
ý׿îÂ÷ËñÉ ÆúËùòõ±õÅõþ ðlõþ õðù
¿õ«¿õðɱùËûþõþ ¿úù±òɱü ßÂõþËõò/ ¿ßÂc
öÂõËòõþ’ ß±æý× q ýûþ¿ò
ýÝûþ±ûþ ôÅÂëÂÂó±ËßÇÂõþ Õáèá¿îÂÝ Õ±õ±õþ
ý׿îÂ÷ËñÉ üÅæ±ÂóÅõþ ¿õñ±òüö±õþ
÷Åà ïÅõËh ÂóËhÂËå/
ëÂ×Âó¿òõ±ÇäÂËòõþ ¿ðò Îâ±ø¸í± ýÝûþ±ûþ î±
ÛõþÂóõþ Õ±Ëü ÷ý±òj± òðÏõþ ëÂ×Âóõþ ▲ ÎáÌhÂõ/ ¿õ«¿õðɱùûþ
õ±¿îÂù ßÂõþ± ýûþ/ Îúø¸÷ÅýÓËîÇ Û¶ñ±ò÷LaÏõþ
¿ZîÂÏûþ ÷ý±òj± ÎüîÅ Æî¿õþõþ ¿õø¸ûþ¿éÂ/
÷±ùð± üôÂõþÝ ÷±S 2 âKé± Õ±Ëá õ±¿îÂù
2001 ü±Ëùõþ 28 ¿ëÂËü¥¤õþ Ûý× ▲ ý¿õõÂóÅõþ Õ±ý× ¿é ձý× ßÂËùæ
ýûþ Û¶±ßÔ¿îÂß ðÅËû±ÇËáõþ ß±õþËí/ û¿ðÝ
Û¶ßÂËŠõþ ¿úù±òɱü ßÂËõþ¿åËùò ÷ÅàÉ÷LaÏ
Ûý× ¿úù±òɱü ¿òËûþ Õ±ú±õ±ðÏ Îæù±õþ
õÅXÂËðõ öÂA±ä±ûÇ/ ßÂï± ¿åù 2003
ßÂÑËáèü÷ýù/ î±Ëðõþ ð±¿õ, Õ±á±÷Ï
ü±Ëùõþ ÷ËñÉ î± ü¥óÓíÇ ýËõ/ ÕËòß ▲ ÷±ùð± ¿õ÷±òõjõþ
æ±òÅûþ±¿õþ ÷±Ëü Û¶ñ±ò÷LaÏ ÷±ùð±ûþ
é±ùõ±ý±ò±õþ Âóõþ û¿ðÝ õ± ÎüîÅ¿éÂõþ
Õ±üËõò ÛõÑ ÂóÓõÇÂó¿õþß¿Šî ÕòұËò
¿ò÷±Çí ü÷±l ýûþ 2007 ü±Ëù, ¿ßÂc Ûý× ▲ ÎßÂfÏûþ ß±¿õþá¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ
ÕÑú ÎòËõò/ Ûõþ ôÂËù Õ±á±÷Ï
ÎüîÅÂõþ ÕɱËÂó±ä Îõþ±ë Æî¿õþ ßÂõþËî Û¶ñ±ò
Îù±ßÂüö± ¿òõ±ÇäÂËòõþ Õ±Ëá Îæù±
õ±ñ± ýËûþ ðÒ±h±ûþ ¦š±òÏûþ Ûß Û¶±ï¿÷ß ¿õðɱùûþ/ ÂóËõþ Õ±÷õ±á±Ëò Âó¿}Â÷õ¼ ðÓø¸í ¿òûþLaí Âóø¸ÇËðõþ ßÂÑËáèü Ûß ¿ìÂËù ðÅý×Âó±¿à ÷±õþËî ä±ý×Ëåò/
¿õðɱùËûþõþ ü÷üɱ ¿÷Ëé ÎáËùÝ ÎüîÅ¿éÂõþ ‘Âó¿õþËõú öÂõËòõþ’ ¿úù±òɱü ßÂËõþ¿åËùò õþ±ËæÉõþ Ûß¿ðËß ëÂ×Mõþ ÷±ùð± Îù±ßÂüö± ÎßÂËf Û¶ñ±ò÷LaÏËßÂ
Õ±òұ¿òß Îß±òÝ ëÂ×ËZ±ñò ýûþ¿ò/ æòáí ý׿îÂ÷ËñÉ Âó¿õþø¸ðÏûþ Ý Âó¿õþËõú ðlËõþõþ ÷LaÏ ÷±ùð±õþ öÓ¿÷ÂóÅS ðùÏûþ Û¶±ïÏÇ ¿ýü±Ëõ ðÒ±h ß¿õþËûþ ¿òËæËðõþ Îö±éÂõɱ‚Â
ÎüîÅ¿éÂËß õÉõý±õþ ßÂõþþËå ¿òËæËðõþ üÅ¿õñ±ËïÇ/
ÆúËùò üõþß±õþ/ ¿úù±òɱËüõþ ÎðhÂõåõþ ÂóËõþÝ õ±h±Ëò±, ÕòÉ¿ðËß Îæù±õþ ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëå ðËùõþ
îÂËõ ÷ý±òj± ÎüîÅÂõþ ÷î ö±áÉ Îòý× ÷ý¿ðÂóÅËõþ ß±æý× q ýûþ¿ò/ ëÂ×Âóõþc ôÂùßÂéÂ±Ý Îß õ± ß±õþ± ëÂ×i§ûò÷Óùß ß±æßÂË÷Çõþ à¿îÂûþ±ò îÅÂËù ñõþ±/ Ûàò
Âó±áù±òðÏõþ ëÂ×Âóõþ ÎüîÅ ¿ò÷±Çí ۶ߊ¿éÂõþ/ Ûý× ÎöÂËãäÅÂËõþ ¿òËûþ ¿áËûþËå/ ÕõúÉ Û Ã›¶ü˼ ðlËõþõþ üõé±ý× Ã›¶ñ±ò÷LaÏõþ ëÂ×Âóõþ ¿òöÇÂõþ ßÂõþËå/ ëÂ×Ë{¡àÉ
ÎüîÅ¿é Æî¿õþ ýËù ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ õvËßÂõþ ÷ý¿ðÂóÅõþ Ûß ձ¿ñß±¿õþËßÂõþ õMõÉ, äÅ¿õþõþ öÂËûþ îÂÒ±õþ± ÎßÂfÏûþ ÷LaÏ ï±ß±ß±ùÏò á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ ¿õ¿öÂi§
áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ 12¿é áè±Ë÷õþ ü˼ ß±¿ùûþ±äÂßÂ-1 ¿òËæõþ±ý× ò±¿ß ôÂùß¿é àÅËù ÎõþËàËåò/
ü÷Ëûþ Îæù±ûþ Îû üßÂù ëÂ×i§ûþò÷Óùß ß±æßÂ÷Ç
õvËßÂõþ æ±ùÅûþ±õ±ñ±ù áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ 7¿é áè±Ë÷õþ
Âó±ú±Âó±¿ú Îæù±õþ ÕîÂÉ™Là áËõÇõþ õU Û¶™¦¸±¿õî ßÂËõþ¿åËùò Îüý× éª±¿ëÂúò õæ±ûþ õþ±àËî õÉ™¦¸ Îæù±
÷±òÅø¸ ëÂ×ÂóßÔÂî ýËõò/ ý׿îÂ÷ËñÉ ¿îÂòõ±õþ Ûý× ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ¿úù±òɱËüõþ Âóõþ ôÂùß ßÂÑËáèü ÎòîÔÂQ/ îÂËõ ÛßÂï± ¿êÂß qñÅ ¿úù±òɱü
Û¶ßÂËŠõþ ¿úù±òɱü ýËûþ ÎáËùÝ Îß±òÝ äÅ¿õþõþ âéÂò± Õ±õþÝ ü±¥x¿îÂßÂ/ ÷ÅàÉ÷LaÏ õÅXÂËðõ ßÂËõþ Îß±òÝ ù±ö ýËõ ò±/ Îû õþ±æÍò¿îÂß ðùý×
Õ:±îÂß±õþËí Ûý× Ã›¶ßÂËŠõþ ß±æ q ßÂõþ± û±ûþ¿ò/ öÂA±ä±ûÇ áî 16 òËöÂ¥¤õþ Ûý× ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ëÂ×i§ûþËò Û¿áËûþ Õ±üËõ ù±ö î±Ëðõþý×/ îÂËõ ¿õ¿öÂi§
õîÇÂ÷±Ëò ðÅý× áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸ý× Ûß¿é ü õ±ÒËúõþ ÎüîÅ ¿úù±òɱü ßÂõþËùÝ ÷±S 7 ¿ðËòõþ ÷±ï±ûþ Ûõþ ôÂùß õþ±æÍò¿îÂß ðù&¿ùõþ Û¶¿îÂZ¿eî±õþ ÎæËõþ û¿ð Îõú
¿ðËûþ Âó±õþ±Âó±õþ ßÂËõþò û± õø¸Ç±ß±Ëù Âó±õþ±Âó±Ëõþõþ äÅ¿õþõþ ¿õø¸ûþ¿é òæËõþ Õ±Ëü/ û¿ðÝ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿ßÂåÅ òîÅÂò ۶ߊ Îæù±ûþ áËh ÝËê î±Ëî ձËàËõþ
ÕËû±áÉ/ ôÂËù Îüý×ü÷ûþ î±Ëðõþ âÅõþÂóËï üÏ÷±™LÃõþÂÏ ßÂîÔÂÂÇ óËÂõþ õMõÉ äÅ¿õþõþ öÂËûþý× îÂÒ±õþ±Ý ò±¿ß ôÂùß¿é ù±ö ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþý×/

Õ±ËüÇ¿òßÂ÷ÅM æù›¶ßŠ

Õ±ËðÌ ¿õ:±òü¥œî·
qö±¿úü Îüò
Õ±¿úõþ ðúËßÂõþ ÎúËø¸õþ ¿ðß ÎïËßÂý× ‘Õ±ËüÇ¿òßÂ’ Õ±Ëù±¿äÂî¼ ü±ñ±õþí æù™¦Ë¸ õþ
öÓÂ-áËöÇÂõþ 20 ¿÷é±õþ òÏËä ձËüÇ¿òËßÂõþ ëÂ×Â󿦚¿î¼ ÂóÅßÅÂõþ õ± òðÏ ü±ñ±õþíî 20
¿÷é±Ëõþõþ Îõ¿ú áöÂÏõþ ýûþ ò±¼ ÷ÓùîÂÐ òùßÓÂËÂóõþ æù ÎïËßÂý× Õ±ËüÇ¿òß Âó±Ýûþ±
û±ûþ¼ 20 ¿÷é±Ëõþõþ ßÂ÷ áöÂÏõþ òùßÓÂËÂóõþ æËùÝ Õ±ËüÇ¿òß ï±Ëß ò±¼
Õ±ËüÇ¿òßÂËß ÛßÂßÂï±ûþ ‘ëÂ×Âóñ±îÅÂ’ õ± ‘Î÷é±ùËûþëÂ’ õù± ýûþ¼ ձˢŸûþ¿úù±õþ
¿õËúø¸ ™¦¸Ëõþ Âó±Ýûþ± Ûý× ëÂ×Âóñ±îÅ ß¿êÂò Ý öÂ/Åõþ ä¿õþËSõþ û±õþ õþÑ ÕËòßÂé± õþ+ËÂó±
Ý ýצó±ËîÂõþ ÷±ç±÷±¿ç¼ Õ±ËüÇ¿òß Î÷Ìù ¿õ¿öÂi§ ëÂ×Âó±Ëûþ ÎûÌá Õõ¦š± ñ±õþí
ßÂËõþ æËù Î÷Ëú¼ üõ Û¶±íÏõþ ÎðËý Õ±ËüÇ¿òËßÂõþ ¿îÂõþ Âó¿õþ÷±íÝ Ûß òûþ¼
÷±òÅËø¸õþ úõþÏËõþ Ûý× ¿õËø¸õþ Õ™LÃöÓÂÇ¿M ¿òËûþ ¿õ«¦¤±¦šÉ üѦš± ü÷ϱ ßÂËõþ
汿òËûþËå Îû Îüý× Âó¿õþ÷±í ýù ¿ùé±õþ Û¶¿î 0.01 ¿÷¿ùáè±÷ õ± î±õþ Îõ¿ú¼
Õ±õ±õþ ö±õþîÂÏûþ ó±òÏûþ æËùõþ ÷±òð` ÕòÅû±ûþÏ Õ±ËüÇ¿òËßÂõþ ØXÇÂüÏ÷±
Û¶¿î¿ùé±Ëõþ 0.05 ¿÷¿ùáè±÷¼ Âó±òÏûþ æËùõþ üË/ Ûý× Âó¿õþ÷±í Õ±ËüÇ¿òßÂ
÷±òÅËø¸õþ ÎðËý ¿òûþ¿÷î ìÅÂßÂËù îÂËõý× ¿õø¸¿Sûþ± ýûþ¼
 ó¿}Â÷õË/õþ ÷Å¿úÇð±õ±ð-òðÏûþ±-õñÇ÷±ò-ý±Ýh±-UáùÏ-ëÂ×Mõþ Ý ð¿Âí 24
Âóõþáí±õþ ¿õ¿öÂi§ Õ=ÁËùõþ üË/ ÷±ùð±õþ õþîÅÂûþ±, ÷±¿òßÂäÂßÂ, ß±¿ùûþ±äÂß Ý
ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ õvËß ձËüÇ¿òËßÂõþ Û¶ö±õ Îðà± ÎáËå¼
Õ±ËüÇ¿òßÂâ¿éÂî Îõþ±Ëáõþ Ýø¸Åñ •¿ëÂÛüÛüÛ¿ëÂÛ÷¿ÂóÛü— àÅõ ð±¿÷ î±ý× Ûý× Îõþ±Ëáõþ ÎÂËS
Û¶ï÷±õ¦š±ûþ õÉõý±ûÉÇ æËùõþ ¿ðËßÂý× òæõþ ÎðÝûþ± ëÂ׿äÂîÂ
õËù ÷Ëò ßÂËõþò ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ±¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ õþ±ËæÉõþ
¿õ¿öÂi§ Îæù±õþ üË/ ÷±ùð±ËîÂÝ Õ±ËüÇ¿òß Û¶ö±¿õîÂ
Õ=ÁËù Õ±ËüÇ¿òßÂ÷ÅM Âó±òÏûþ æù üõþõõþ±Ëýõþ ëÂ×Âóõþ
&Q Õ±Ëõþ±Âó ßÂËõþËå¼ ÛõþæòÉ Îæù±ûþ Îõú ¿ßÂåÅ
۶ߊ ý׿îÂ÷ËñÉ Æî¿õþ Ý ä±ùÅÝ ýËûþ ¿áËûþËå¼ Ûý×üõ
۶ߊ ¿òßÂéÂõîÂÏÇ òðÏ õ± æù±úûþ ÎïËß æù îÅÂËù Âó¿õþ|nî ßÂËõþ î±
Âó±ý×Âóù±ý×Ëòõþ ÷±ñÉË÷ ¿õ¿öÂi§ Ûù±ß±ûþ üõþõõþ±ý ßÂõþËå¼ òðÏõþ æËù ßÂàòý×
Õ±ËüÇ¿òß ï±Ëß ò±, ôÂËù æù¿é Û¶ï÷ Õõ¦š± ÎïËß Âó¿õþ|nî Õõ¦š± ÂóûÇ™LÃ
ü¥óÓíÇ Õ±ËüÇ¿òßÂ÷ÅMý× ï±Ëß¼
ÕòÉ¿ðËß Ûý× Ã›¶ßÂËŠõþ ü¥óÓíÇ õÉûþö±õþ õýò ßÂËõþ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ¼ õ±™¦¸Ëõ
Õ±ËüÇ¿òßÂûÅM æùËß ձËüÇ¿òßÂ÷ÅM ßÂËõþ î± Âó±òÏûþ æù ¿ýü±Ëõ Û¶¿î¿ðò
üõþõõþ±ý ßÂõþËî Îû ¿õÂóÅù Âó¿õþ÷±í àõþä üõþß±õþËß õýò ßÂõþËî ýûþ, î± Îß±òÝ
ÎðËúõþ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ÂóËÂý× üyÂõ òûþ î± Îüý× ÎðËúõþ üõþß±õþ ûîÂý× ñòÏ
Îý±ß ò± ÎßÂò¼ ôÂËù õ±™¦¸Ëõ û± ‘Âó¿õþ|nî ¿õqX Âó±òÏûþ æù üõþõõþ±ý ۶ߊ’
ß±áËæ-ßÂùË÷ üõþß±¿õþ à±î±ûþ î±-ý× ýËûþ û±ËBå ‘Õ±ËüÇ¿òßÂ÷ÅM Âó±òÏûþ æù
üõþõõþ±ý ۶ߊ’¼ ¿õ¿öÂi§ õþ±æÍò¿îÂß ðËùõþ Îòî±õþ±Ý Û ¿õø¸Ëûþ ¿ò}ÅÂÂó, ß±õþí
¿òæ ¿òæ Ûù±ß±ûþ Îö±éÂõɱ‚ õ±h±Ëî õÉ™¦¸ îÂÒ±õþ±¼ Û ¿õø¸Ëûþ Îæù±õþ ßÂËûþßÂæò
¿õñ±ûþßÂËß Û¶Ÿ ßÂõþ± ýËù îÂÒ±õþ±Ý ¿õø¸ûþ¿éÂËß ÕòÉö±Ëõ õù±õþ Î䩆± ßÂËõþò¼
Îæù± ¿õ:±ò÷=Á Õ±ËüÇ¿òß ü¥¤Ëg áè±Ë÷ áè±Ë÷ Û¶ä±õþ ä±ù±ËùÝ Ûý× ¿õø¸Ëûþ
ßÂàòÝ üÝûþ±ù ßÂËõþò±¼ Û Ã›¶üË/ Îæù± æò¦¤±¦šÉ ß±¿õþá¿õþ ¿õö±Ëáõþ ¿òõ±ÇýÏ
õ±dß±õþËß ¿æ:±ü± ßÂõþ± ýËù ¿î¿òÝ ÎîÂ÷ò Õ±Ëù±ßÂÂó±î ßÂËõþò ¿ò¼ Îæù±
¿õ:±ò÷Ë=Áõþ Ûß üðËüÉõþ ÷ËîÂ, öÓÂáËöÇÂõþ 20 ¿÷é±õþ ëÂ×ÂóËõþõþ Õ±õþ 80 ¿÷é±õþ
òÏËäÂõþ æù ¿òõþ±Âóð, ß±õþí ü±ñ±õþíî 20 ÎïËß 80 ¿÷é±Ëõþõþ öÓÂáöǦš ™¦¸Ëõþ
Õ±ËüÇ¿òËßÂõþ ëÂ×Â󿦚¿î ùÂÉ ßÂõþ± û±ûþ¼ ôÂËù òðÏõþ æù Îß±òÝ÷ËîÂý×
Õ±ËüÇ¿òßÂûÅM òûþ¼ ¿î¿ò Õ±õþÝ õËùò, Ûý× Ã›¶ßŠ Æî¿õþ ßÂõþËî ü¥óÓíÇ é±ß±
ÕòÅð±ò Îðûþ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ Õïä õþ±æÉ üõþß±õþ î±Ëðõþ ß±Ëæõþ õh±ý× ßÂËõþ
Îûà±Ëò õþ±æÉ üõþß±õþ ÛßÂé±ßÂ±Ý ÕòÅð±ò Îðûþ ò±¼ ¿î¿ò ¿õ¦œûþ ۶߱ú ßÂËõþò,
õþ±æÍò¿îÂß Îòî±õþ±Ý Û õɱÂó±Ëõþ ¿ò}ÅÂÂó¯ îÂÒ±õþ± Õ±õþ ßÂËõ Îü±Bä±õþ ýËõò·

òðÏõþ æËù
ßÂàòý×
Õ±ËüÇ¿òßÂ
ï±Ëß ò±

2

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± õÔý¦ó¿îÂõ±Tþ ■ 25 ¿ëËü¥¤õþ 2008

fl¬˜«‡±ø˘

’øÙ¸ ˆ¬±h¬±

fl¬˜«‡±ø˘

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ÎüÌõþ¿õðÅÉÈ ä±¿ùî (Exide)
ü±÷áèÏ ¿õSËûþõþ æòÉ Sales
Executive (3000-7000 +
Incentive)
Õ¿ôÂüßÂ÷ÏÇ

•ß¿¥óëÂ×é±õþ—
ä±ý×/
ÎüÌõþú¿M, 1 òÑ áöÂÐ
ßÂËù±òÏ, ÷±ùð± - 03512645123,94349 86619

Œı˛˘
’Ú≈¸g¬±Ú 131“266000
øı˛Ê±Àˆ«¬˙Ú 138“266944

1211-HO 2/12

DTP Operator

ı±¸
¬Û±ıø˘fl¬ 252032

‘AMADER MALDA’ requires DTP Operator.
Attractive Salary Package. Apply sharp with
Bio-data to : Amader
Malda, Womens’ College Road, Pirojpur,
Malda 732101.

¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 252700“252295

’±ÀıÚ

’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛À¯∏ı±
¬Û≈ø˘˙ 100“252001/
˝±¸¬Û±Ó¬±˘
üðõþ 252947“252099
ÎõþùÝËûþ •266004/
’ø'ÀÊÚ
ÎúŒ±õþ Õô ÷±ùð± 94341 54314

ó¿õþ䱿õþß± ä±ý×

ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/

Îå±é üÑü±Ëõþ ¿úqõþ Âó¿õþäÂû±Ç
ÛõÑ áÔý¦š±ùÏõþ ß±Ëæõþ æòÉ
ßÂ÷Çê ¿ÂóåÅé±òýÏò Âó¿õþBåi§,
ð±¿ûþQúÏù, ÷±çÂõûþüÏ ÷¿ýù±
ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á Ð 97334
04880

ıv±Î¬ ı…±Ç¬ 221427/
ı˛±ÀÓ¬ı˛ ›¯∏≈Ò
¿ßÂÝõþ 250923“221630
Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
’…±•§≈À˘k 252947/
ù¨˙±Ú 248393/
Ê˘ ¸±õ≠±˝× 252560/

UNISOL Education &
Consultancy Services
invites application for
1) Business Executives:
Male Graduates with
pleasing personality. Attractive Salary Package.
2) Counsellor (Female)

ı˛±iß±ı˛ ·…±¸

ø˙é±

ø¸È≈¬ ·…±¸ 266181
’ø˜Ó¬ ·…±¸ 266999
˜± ·…±¸ 255359
ά◊Mı˛Ì ·…±¸ 268896
Ê˚˛¿ ·…±¸ 256958

ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±·

Smart graduates with good
communication skill.

Apply sharp with Biodata & Photograph to :
Unisol, No.1 Govt.
Colony, Malda.
Ph. 94341 30132

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

198“252911“266111

˜fl¬˘
˜±˘± 101“252054,
‰¬“±‰¬˘ 03513-255101

¤‡Ú

˜±S

Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ

˝◊À˘fl¬øȬ™ø¸øȬ

30 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú

˜fl¬˜¬Û≈ı˛ 252055
Ù≈¬˘ı±øh¬ 266520

√¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò
ı˛Ôı±øh¬ 266099

92327 90070 / 94341 54440

øÚ˜±˝◊¸ı˛± 266376

ø˙é±

˜±˘± •Û.ý×— 253455
Ú±ı˛±˚˛Ú¬Û≈ı˛ 260157
›ã ˜±˘± 260228

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸
ü¥Ú±éÂ
Ý ý™¦¸Ëõþ౿õð
•¦¤íÇÂóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ
÷±Ëüõþ 2 - 8 ÛõÑ 20 - 24
õþà ÷±ùð±ûþ òéÂõþ±æ
Îý±ËéÂËù •õþõÏf Û¿ö¿òëÂ×—
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí±
201 é±ß±/ Îô±ò Ð
220281“94341
39871/ Ûå±h± 9-19 Ý
25-01 õþà ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ
õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷ •ÂóÓõDZäÂù—
ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é±
ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò Ð
•033— 25268652/

ø˙é±

Œ‚±h¬±¬Ûœh¬ 266238
˜±øÚfl¬‰¬fl¬ 272324
√õ∂˙±¸Ú
øά. ¤˜ 252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó 252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó 253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó 252733
¤¸.øά.› ¬±‰¬˘ó253362
øά. ø¬Û. ¤˘. › 252083
¤¸. ø¬Û 252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛Mêó 252661
øά.¤¸.ø¬Û 252148
ø¸.’±˝◊ ï¸ı˛ó 252018
ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó 252224
ø¸.’±˝◊ ï·±Àʱ˘ó 235338
øά.’±˝◊.› 252349
Û≈ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 252001“252951
Û≈ø˘˙ ˘±˝◊Ú 252386 ¬
Û≈ø˘˙ ›˚˛±ı˛À˘¸ 252310
Œ˜±ı±˝◊˘ ¬Û≈ø˘˙ 94342 06708

¬Û≈ø˘˙ Œà¬˙Ú
˝◊—Àı˛Êı±Ê±ı˛ 252071
ı˛Ôı±øh¬ 266223
˜±˘± 260222
Δı¯ûıÚ·ı˛ 224530
ı±˜ÚÀ·±˘± 266324
‰“¬±‰¬˘ 252256
·±Àʱ˘ 235327
Œ·±˘±¬Û·? 242660
˝øıı¬Û≈ı˛ 252664
˝øı˛}¬f¬Û≈ı˛ 255215
fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬ 244310
˜±øÚfl¬‰¬fl¬ 272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬ 248655

ŒÊ˘± ¬Ûøı˛¯∏
255038“258725
¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬ 252684
¸˝ ¸ˆ¬±øˆ¬¬ÛøÓ¬ 252683

¬Û≈ı˛¸ˆ¬±
˝◊—Àı˛Êı±Ê±ı˛
3/1152-BS-17/24

ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252324
ö±ý×ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252029
›ã ˜±˘±
ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260235
ö±ý×ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260643

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ
÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõò
Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý
÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±
ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L×
ð¿Âí± 200 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò
¿êÂßÅÂæÏ, ßŇÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ± ýûþ/

Readers are recommended to
make appropriate enquires
and seek appropriate advice
before sending money incurring any expenses, acting on
medical recommendations or
entering into any commitment
in relation to any advertisement published in this publication. The Newspaper does
not vouch for any claims
made by the Advertisers of
products and services. The
Printer, Publisher, Editor and
Owner of the Amader Malda
shall not be held liable for any
consequences, in the event
such claims are not honored
by the Advertisers.

õÔý¦ó¿îÂõ±Tþ ■ 25 ¿ëËü¥¤õþ 2008 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

õÔý¦ó¿îõ±õþ ■ 25 ¿ëËü¥¤õþ 2008

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚

õø¸Ç 6 üÑàɱ 9
9 ÎÂóÌø¸ 1415
õÔý¦ó¿îõ±õþ

xy õy ˆÏî Ó˚

Ìyv≈˛

ÂÕ¿öÂ:±ò Îüò&l

ÎüËßÂ` ý׿òÑü q...
Õ±æ üß±Ëù ß±áæ àÅùËîÂý× Îðàù±÷,
‘ß±æ Îúø¸, Õ±¿÷ Õ±õ±õþ Õõüõþ æÏõËò’/
÷òé± à±õþ±Âó ýËûþ Îáù/ Õ±Bå±, ÎüÌõþöÂ
ᱼſù Õ±üËù ¿ß· ÛßÂæò õh æ±ËîÂõþ
õɱéÂü÷ɱò ò± Õ¿ñò±ûþß· ò±¿ß ÛßÂé±
ÎöÂËü û±Ýûþ± 汿îÂõþ ëÂ×X±õþßÂîDZ –
õ±ã±¿ùõþ æɱ™Là ձý×ßÂò/ ýûþî Ûý×
üõ&Ëù±ý× ÛõÑ Õ±õþÝ ÛßÂéÅ Îõ¿ú/ Îüý×
Îõ¿úé± ¿êÂß ßÂÏ· ÷Óùɱûþò ßÂõþ±é± ¿ß ÛßÂéÅÂ
Îõ¿ú ß¿êÂò· Õ±üËù âéÂò±é± ÕËòßÂé± òÅËòõþ ÂóÅîÅÂùËß û¿ð ü÷ÅË^õþ áöÂÏõþî±
÷±ÂóËî ÎðÝûþ± ýûþ, û± ýûþ... æËù Âó± ÎðÝûþ± ÷±Sý× áËù æù/ Õ±÷±Ëðõþ
Õõ¦š±Ý Îû ÕËòßÂé± î±ý×/ Îõý±ù± ÎïËß ùëÇÂü ûÒ±õþ õɱ¿l – îÒ±Ëß Îß±ò
áöÂÏËõþ ÎòË÷ ÷±ÂóËî û±õ· î±ý× Õ±õþ Î䩆±ý× ß¿õþ ò± Õ±÷õþ±/ üõ ü÷±Ëù±äÂò±ËßÂ
îÅ¿h Î÷Ëõþ ëÂ׿hÂËûþ õ±õþõ±õþ ¿òËæËß Û¶÷±í ßÂËõþËå Îû ÎåËùé±/ Îàù±õþ ÷±ËêÂ
ý±ëÂ×æÿ ðɱé õËù ÎäÒÂä±Ëî ÎðàËù Õ±÷±õþ ÷± õùîÂ, Âó±Ëúõþ õ±¿hÂõþ ÎåËùé± Âó±h±õþ
á¿ùËî õù ÎÂóé±ËBå ÷Ëò ýûþ/
ÛßÂé± ßÂï± ¿ß æ±Ëòò Îî±, Õ±÷õþ± ò±¿ß ձý×ßÂËòõþ ÎäÂËûþ Îù±ß±ù ¿ýËõþ±Ëðõþ
Îõ¿ú Âóåj ß¿õþ, ÂóÅËæ± ß¿õþ ÛõÑ ÷±ï±ûþ îÅÂËù ò±ä±ò±¿äÂÝ ß¿õþ/ ÎüÌõþö ¿ßÂc
qñÅ Õ±÷±Ëðõþ Îù±ß±ù ¿ýËõþ± òûþ, Õ±ËðɱÂó±™Là ÷±Ëå-ö±Ëî õ±ã±¿ùûþ±ò±õþ à±ü±
Õ±ý×ßÂò/ ÕËòß äÂS±Ë™LÃõþ ¿úß±õþ ýËûþÝ ¿î¿ò Õ±ý×ßÂËòõþ Âó±ðÂóÏËêÂý× Õ±Ëåò/

Ûî üýËæ ò±÷±õ ò±¿ß ÷±ï± ÎïËß· Õ¿öÂËø¸ß ÎïËß Õõüõþ – ü±ôÂùÉ ÛõÑ
¿õîÂßÇ üõý× îÒ±õþ ßÂÂó±Ëù æÅËéÂËå/ Ûß¿ðËß ¿î¿ò ‘Õô ü±ý×ËëÂõþ Ö«õþ’
ÕòÉ¿ðËß տöÂËû±Ëáõþ îÂÏõþ/ üõý× ü±÷ËùËåò ðÂî±õþ ü˼/ ý׿`Âûþ±ò ¿éÂË÷õþ
ð±¿ûþQ ¿ðËûþ îÒ±Ëß ßÂ÷ÇßÂîDZõþ± ý×Ëûþü÷ɱò õ±ò±Ëî ÎäÂËûþ¿åËùò, ¿ßÂc õÅçÂËî öÅÂù
ýËûþ¿åù îÒ±õþ ñ±îÅÂé± ÕòÉ ¿åù/ Õ±üù âéÂò±é± ßÂÏ, æ±Ëòò... Õ±æËßÂõþ ¿ðËò
ü¿îÂÉ ßÂï± õù± ÷±Ëòý× ¿õîÂßÇÂ/ Õ±÷õþ±Ý Õ±æß±ù ‘Âó¿ù¿éÂßÂɱ¿ù ß±Ëõþ"
ßÂɱËõþ"±õþ ýËûþ ëÂ×êÂËå/ ß±ëÂ×Ëß ò± ä¿éÂËûþ á± õÒ±ä±Ëò± ëÂ×Mõþ ÎðÝûþ±õþ Î䩆± ß¿õþ/
î±Ëî û¿ð ÂóÅËõþ±é± ü¿îÂÉ ò± õùËîÂÝ ýûþ, î±ý×-ý× üý×/ éªÅï ý×æÿ ¿õé±õþ – î±ý×
¿ß ÎüÌõþö ¿õî¿ßÇÂî· ¿ßÂc ¿î¿òý× Ã›¶ï÷ òhÂõËh õ±ã±¿ùõþ Õ±õþÝ òhÂõËhÂ
Õ±R¿õ«±Ëüõþ ¿öÂîÂé±Ëß úM ßÂõþËî ¿ú¿àËûþ¿åËùò, ‘ûîÂý× Îß±íê±ü± ýÝ ò±
ÎßÂò, îÅ¿÷ ¿òËæ Îúø¸ ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™Là ÕòÉ ÎßÂëÂ× Îî±÷±Ëß Îúø¸ ßÂõþËî Âó±õþËõ
ò±’/ Û¶îÂɱú±õþ Âó±õþð äÂhÂäÂh ßÂËõþ îÅÂËù ¿ðËûþ¿åËùò Îî± ¿î¿òý×/
û±ý× õùÅò, ¿õîÂËßÇÂõþ ñ±õþ ò± ñËõþ ÛßÂûÅËáõþ ù¥¤± ý׿òÑËüõþ ÎúËø¸ õ±ã±¿ùõþ
Õ±ËõáËß ëÂ×üÄËß ¿ðËûþ õþ±æßÂÏûþö±Ëõ ð±ð± Õɱò±ëÂ×kë ¿õþé±ûþ±õþË÷KéÂ/ õ±ã±¿ùõþ
÷±ï±ûþ Õ±õ±õþ ¿ä™Lñõþ Âó±ý±hÂ... ÂóõþõîÂÏÇ Õ±ý×ßÂò Îß· ÛßÂé± ý׿òÑü Îúø¸ ý’ù/
îÒ±õþ æÏõËò ¿SËßÂé ò± ï±ßÂËùÝ ¿î¿ò ï±ßÂËõòý× õ¼æÏõËòõþ Õ¼ ýËûþ/
Îùà±é± Îúø¸ ßÂõþËî ¿áËûþ ÷Ëò ýËBå, ¿SËßÂé±õþ ÎüÌõþöÂ
ò± ï±ßÅÂßÂ... ÎõþË™¦¸±õÒþ± ÷±¿ùß ÎüÌõþö ï±ßÅÂò, Îß±äÂ
ÎüÌõþö ï±ßÅÂò, ßÂË÷ËKéªéÂõþ ÎüÌõþö ï±ßÅÂò,
ÎüËßÂ` ý׿òÑü q.../

üLa™¦¸ ö±õþËî üLa±Ëüõþ òîÅÂò ÷Åà
Îß±ï±Ý ¿ßÂåÅ Îòý×/ Õ±äÂ÷ß± ¿õ˦£Â±õþí/ Õ±&ò, Õ±ýîÂËðõþ Õ±îÇÂò±ð, å¿hÂËûþ-¿å¿éÂËûþ
ÂóËh ï±ß± ÷ÔîÂËðý, Îðý±Ñú, ëÂ×X±Ëõþõþ õÉ™¦¸î±, ñTÑüdÂó/ ý±üÂó±î±Ëù Âó± ÎôÂù±õþ
æ±ûþá± Îòý×, Õɱ¥¤ÅËùËkõþ UKé±õþ ï±÷±õþÝ ùÂí Îòý×/ ýî±ýîÂËðõþ ¿öÂh ü±÷ù±Ëò±õþ
õÉ™¦¸î±õþ ÷ËñÉý× ¿öÂÕ±ý׿Âó, ¿ö¿öÂÕ±ý׿Âó-Îðõþ ëÂ×ÈÂó±î ý±üÂó±î±ù, ¦¤±¦šÉËßÂf&¿ùËîÂ/
î±õþÂóõþ îÂð™LÃ, ÕòÅüg±ò/ Ûõþ ÷±ËçÂý× Îòî±Ëðõþ ¿õõÔ¿îÂ, ú±üßÂ-¿õËõþ±ñÏ õþ±æÍò¿îÂßÂ
îÂõþæ±/ ¿ßÂåÅ¿ðò Âóõþ, Õ±Ëáõþ âéÂò±õþ Îõþú ß±é±õþ Õ±Ëáý× Õ±õ±õþ ÕòÉ ÛßÂé± æ±ûþá±
ëÂ×Ëê ձËü àõËõþõþ ¿úËõþ±ò±Ë÷/ ò±÷é±ý× qñÅ õðù±ûþ, õ±¿ß üõ¿ßÂåÅý× Ã›¶±ûþ ÛßÂý× ï±ËßÂ/
üLa±Ëüõþ å¿õé± üõÇSý× ÛßÂ/ üLa±üõ±ðÏ ÷Åà&Ëù±Ý/ qñÅ õðù âËé î±Ëðõþ ò±Ë÷, û¿ðÝ
î±Ëðõþ ¿òûþ™Lñõþ ò±÷ ÛßÂý× õþËûþ û±ûþ/
õþ±æ¦š±ò, ¿ð¿{¡, Õ±ýË÷ð±õ±ð, Îõ¼±ùÅ, Õü÷... âò âò Ûý× î±¿ùß±ûþ òîÅÂò òîÅÂò
ò±÷ ûÅM ýËBå/ ÛËßÂõ±Ëõþ ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ ò±÷ ÷Å¥ý¤ ×Ëûþõþ/ ¿õ˦£Â±õþí ýËBå/ ÷±òÅø¸ ÷õþËå/ 
¿î ýËBå õþ±Ë©†˜õþ ü¥ó¿Mõþ/ ¿ßÂc ÎßÂò Ûý× ýîÂɱùÏù±, î±õþ ü¿êÂß Îß±òÝ ß±õþí
üLa±üõ±Ëðõþ ýîÂö±áÉ ¿úß±õþõþ± æ±Ëòò ò±/ îÂËõ Ûõþ ÛßÂé± õɱàɱ ÕõúÉ Õ±Ëå/
÷ý±õþ±æ ý¿õþ ¿üÑ ¿åËùò ß±¿¬Ëõþõþ Îúø¸ ¦¤±ñÏò õþ±æ±/ ö±õþî ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ Âóõþ
ý¿õþ ¿üÑ îÂð±òÏ™LÃò Û¶ñ±ò÷LaÏ æÝýõþù±ù ÎòýËß ձËõðò ßÂËõþò ß±¿¬õþËß úî±ÇñÏËò
ö±õþËî ՙLÃöÅÂÇM ßÂõþ±õþ/ Ûý× ¿õø¸ûþé±ý× ¿åù Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ú±üßÂËðõþ ò±-Âóüj/ SË÷
ß±¿¬õþ ö±õþËîÂõþý× ÕÑú ýËûþ ï±ß±ûþ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ú±üßÂË᱇ÂÏ õ±Ëõþ õ±Ëõþý× Î䩆± ßÂËõþ
ÎáËåò î±Ëß Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ Õ™LÃöÂÅ ÇM ßÂõþ±õþ/ Ûý× ¿òËûþ ö±õþîÂ-Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ÷ËñÉ Ûß±¿ñßÂ
ûÅX ÛõÑ î±õþ ý׿îÂý±ü üõ±õþý× æ±ò±/ Îüý× Ã›¶Ë䩆± Õ±æÝ ÕõɱýîÂ/ Õ±õþ î±õþý× ôÂüù
Õ±æËßÂõþ üLa±üõ±ð/
ÛßÂü÷ûþ Âó?±õ, ß±¿¬Ëõþ Îû üLa±Ëüõþ æiœ ýËûþ¿åù, î± Õ±æ ÎðËúõþ ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþ
å¿hÂËûþ ÂóËhÂËå/ îÂàòß±õþ îÅÂùò±ûþ üLa±üõ±ðÏõþ± Õ±æ ÕËòß Îõ¿ú üÑá¿êÂîÂ, ÕËòßÂ
Îõ¿ú ÕîÂɱñÅ¿òß Õ˦a ü¿#îÂ/ ÕîÂɱñÅ¿òß Û¶ûÅ¿MËß ß±Ëæ ù±¿áËûþ ÷±õþí±Ë¦aõþ
õÉõý±õþ î±õþ± ÷±õþ±RßÂö±Ëõ ß±Ëæ ù±¿áËûþËå/ Îüý× ü˼ üLa±Ëüõþ æ±ùÝ ÕËòß ¿õ™¦¸îÔ Â

I

ßÂËõþ ÎôÂËùËå/ Õ±Ëá qñÅ Âó±¿ß™¦¸±ò ÎïËßÂý× Îá±é± ¿õø¸ûþé± ¿òûþLaí ßÂõþ± ýîÂ/ Ûàò
Îüý× î±¿ùß±ûþ ÎòÂó±ù, õ±Ñù±Ëðú, öÓÂé±ò, ÷±ûþ±ò÷±õþ ý×îÂɱ¿ð ÎðËúõþ ò±÷Ý üÑËû±¿æîÂ/
ü±Ëõß Îõ±÷±, õjÅËßÂõþ Âó¿õþõËîÇ ձõþ¿ëÂÛ'’Îß ¿õ˦£Â±õþß ¿ýü±Ëõ õÉõý±õþ ßÂõþ± q
ýûþ/ Õ±õþ ÕüË÷ Îî± Õ±õþÝ òîÅÂò ß±ûþð±ûþ òîÅÂò ¿õ˦£Â±õþß õÉõý±õþ ßÂõþ± ýù û±õþ
÷±õþí Ý ñTÑü±Rß Â÷î± Õ±õþ¿ëÂÛË'õþ ÎäÂËûþÝ ÕËòßÂ&í Îõ¿ú/ Îüý×ü˼ ¿äÂËò Æî¿õþ
ÕîÂɱñÅ¿òß զaÝ Ûàò 濼Ëðõþ ý±Ëî õþËûþËå/
ÛßÂü÷ûþ ÷±S ßÂËûþßÂé± 濼 üÑáêÂËòõþ ò±÷ Îú±ò± ÎûîÂ/ ¿ßÂc Ûàò Îüý× üÑàɱé±
ÕËòß Îõ¿ú ÎõËhÂËå/ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ &läÂõþ üѦš± Õ±ý× Ûü Õ±ý× üõþ±ü¿õþ ¿òûþLaí ßÂËõþ
Û÷ò üÑáêÂò å±hÂ±Ý ö±õþËîÂõþý× Îõú ¿ßÂåÅ ¿õ¿Båi§î±õ±ðÏ üÑáêÂËòõþ ü˼ Îû±á±Ëû±á
áËh îÅÂËù î±ËðõþÝ ü±ý±ûÉ ßÂõþËå Õ±ý× Ûü Õ±ý×/ Ûý× ñõþËòõþ õU üÑáêÂò, û±õþ± ö±õþîÂ
¿õËZø¸Ï, î±Ëðõþ ß±ûÇî Ûàò ÛßÂé±ý× ßÂ±æ – Îûö±Ëõý× Îý±ß ö±õþËîÂõþ ¿¦š¿îÂúÏùî±ËßÂ
ò©† ßÂõþËî ýËõ ÛõÑ Ûý× Âó¿õþߊò±õþ ÂóÅËõþ±é±ý× Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ÷¿™¦¸©¨Ã›¶üÓîÂ/ ÕïÇ±È Ûõþ
÷±ñÉË÷ ö±õþî üõþß±Ëõþõþ ëÂ×Âóõþ ä±Âó üÔ¿©† ßÂËõþ ß±¬ÏõþËß ¿õ¿Båi§ ßÂõþ±/
¿ßÂc õ±™¦¸Ëõ ¿ß Ûý× Âó¿õþߊò± ß±Ëæ Õ±üËõ· Ûõþ ÛßÂé±ý× æõ±õ/ ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý×
î± Îò¿îÂõ±äÂßÂ/ Ûà±Ëò ÛßÂé± ¿õø¸ûþ àÅõ &QÂóÓíÇ ÛõÑ ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ/ ¿õ« õ±¿íæÉ
ÎßÂËf Õ±ù-ß±ûþð±õþ ý±÷ù±õþ Âóõþ üLa±üõ±Ëðõþ ¿õËX ¿õ«Ëæ±h± Õ¿öÂû±ò q
ßÂËõþ¿åù Õ±Ë÷¿õþß± ÛõÑ Îüý× Õ¿öÂû±Ëò ú±¿÷ù ýÝûþ±õþ æòÉ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ú±üßÂ
Î᱇ÂÏËß ß±ûÇî ¿òËðÇú ¿ðËûþ¿åù Õ±Ë÷¿õþß±õþ õÅú Û¶ú±üò/ î±õþÂóõþ Õ±ôÂ᱿ò™¦¸±ò
ÛõÑ ý×õþ±ß տöÂû±Ëòõþ âéÂò± üõ±õþ æ±ò±/ õÅú Û¶ú±üËòõþ îÂõþËô üLa±üõ±Ëðõþ ¿õËXÂ
ùh±ý×Ëûþõþ ÕÑúý× ¿åù ¿õ¿öÂi§ Î᱇ÂÏ û±õþ± üLa±ü å¿hÂËûþ ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ëß üLa™¦¸ ßÂõþ±õþ
Âó±ú±Âó±¿ú üõþß±¿õþ ü¥ó¿M ñTÑËü õɱÂóÔîÂ, î±Ëðõþ ¿ò¿ø¸X î±¿ùß±õþ Õ™LÃöÅÂÇM ßÂõþ±/
÷±õþí±¦a ÷æÅî ßÂõþ±õþ ÕæÅý±î îÅÂËù û±õþ± ý×õþ±ßÂËß ñTÑü ßÂõþËî Âó±Ëõþ, î±õþ±ý× üLa±Ëüõþ
ÕÒ±îÅÂõþâõþ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ¿õËX ÛàòÝ ÂóûÇ™Là Îß±òÝ õÉõ¦š± Îòûþ¿ò/ Õïä Îû ö±õþîÂ
÷±õþ±RßÂö±Ëõ üLa±üõ±Ëðõþ ¿úß±õþ, Îüý× ö±õþËîÂõþ ü˼ý× î±õþ± áöÂÏõþ õgÅÂËQ Õ±áèýÏ/

Õ±üËù Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ Âó ÎïËß Îûö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ¿¦š¿îÂúÏùî± ñTÑü ßÂõþ±õþ äÂS±™LÃ
äÂùËå î±Ëî ÂóËõþ± ÷ðî õþËûþËå Õ±Ë÷¿õþß±õþÝ/ ß±õþí ðÅý× ÎðËúõþ ÷ËñÉ Æî¿õþ ü¥óßÇÂ
ûî¿ðò ï±ßÂËõ îÂî¿ðòý× Õ±Ë÷¿õþß±õþ Õ¦a¿õ¿Sõþ õÉõü±Ý ö±ù äÂùËõ/ ¿ßÂc Õ±õþ
ßÂî¿ðò ö±õþËîÂõþ ÷±òÅø¸ üLa±Ëüõþ Õ±î‚ÂËß ü¼Ï ßÂËõþ õ±ÒäÂËõ· ÎðËúõþ ò±á¿õþßÂËðõþ
¿òõþ±ÂóM±õþ ð±¿ûþQ û±Ëðõþ ßÒ±Ëñ òÉ™¦¸, îÒ±õþ±Ý Îõ±ñýûþ Û Ã›¶ËŸõþ ëÂ×Mõþ æ±Ëòò ò±/
üLa±Ëüõþ òîÅÂò ÷Åà Îðà± Îáù ÛËðËú/ Õ±Ëá ßÂàËò± û± ýûþ¿ò, üLa±üõ±ðÏËðõþ ð±ÂóéÂ
Õ±õþ Õ±îÂË‚Âõþ ý±h¿ý÷ ßÂõþ± Φڱî õý×Ëûþ ¿ðù ö±õþîÂõ±üÏõþ ¿úõþðÒ±h±ûþ/ Ûý× üLa±ü
ÎïËß ¦ó©† ýËûþ Îáù ú±üß õðù±ËùÝ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ÷Ëò±ö±Ëõ ÛîÂéÅÂßÅ Âó¿õþõîÇÂò
ýûþ¿ò/ Âó¿õþ¿¦š¿î Û÷ò ÂóûDZËûþ ÎÂóÌÒËåËå Îû õ±ñÉ ýËûþ ö±õþîÂËß ûÅËXÂõþ U÷¿ß ÂóûÇ™LÃ
¿ðËî ýËûþËå/ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ÷ýËùõþ ä±ËÂó ÷Å¥¤ý× üLa±Ëüõþ ÷¿™¦¸©¨ æ±÷±îÂ-ëÂ×ð-ð±Ýûþ±ËßÂ
¿ò¿ø¸X Îâ±ø¸í± ßÂõþËî Âó±¿ß™¦¸±ò õ±ñÉ ýËùÝ Õ±õþÝ Îûüõ ßÅÂàɱî üLa±üõ±ðÏ üÑáêÂò
Âó±¿ß™¦¸±Ëò õþËûþËå, î±ËðõþÝ ¿ò¿ø¸X Îâ±ø¸í± ßÂõþ± ÛõÑ üÑ¿−©† üõß¿é 濼 üÑáêÂËòõþ
Îòî±õþ ¿õä±õþ ö±õþËî ò± ýËùÝ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ձð±ùËî ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™Là Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ
õðù üyÂõ òûþ/ Îüý×ü˼ Îü ÎðËúõþ ÷±¿é ÎïËß Îûüõ 濼 üÑáêÂò üLa±üõ±ðÏ ß±æßÂ÷Ç
䱿ùËûþ û±ËBå î±Ëðõþ âÒ±¿é ÎöÂËã ¿ðËî ýËõ/ ÕõúÉ Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü±÷¿áèß õðù î±ËîÂÝ
ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ýËõ ßÂÏò± î± õù± Ûàòý× üyÂõ òûþ/ ß±õþí Îüò±õ±¿ýòÏ, ßÂAõþ ñ÷±ÇgÂ
Î÷Ìùõ±ðÏË᱇ÂÏ ÛõÑ üËõ±ÇÂó¿õþ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ú±üßÂË᱇ÂÏõþ ö±õþî¿õËõþ±ñÏ ðÔ¿©†ö¿¼õþ
Âó¿õþõîÇÂò âé±ò Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ ¦¤±ËïÇý× ÕîÂÉ™Là æõþÏ/
ÛßÂý×ü˼ Õ±õþÝ ÛßÂé± ¿õø¸ûþ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ü¥óËßÇÂõþ ÛõÑ ö±õþËîÂõþ ¿òõþ±ÂóM±õþ
ÎÂËSÝ &QÂóÓíÇ ýËûþ ëÂ×ËêÂËå/ Ûõþ Õ±Ëá Õ™LÃî õ±õþðËÅ ûþß Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ ÷±¿éÂËî ü¿Sûþ
üLa±üõ±ðÏ üÑáêÂòËß ¿ò¿ø¸X Îâ±ø¸í± ßÂõþ±õþ Û¶™¦¸±õ õþ±©†ü˜ ÑËâ ëÂ×êÂËùÝ ¿äÂËòõþ Õ±Âó¿MËîÂ
î± üyÂõ ýûþ¿ò/ Õï±ÇÈ ö±õþî¿õËõþ±ñÏ ß±ûÇßÂù±ËÂó ¿äÂËòõþ ÂóËõþ± ÷ðî õþËûþËå Ûé±
õù±õþ ü÷ûþÝ Îõ±ñýûþ ÛËüËå/ ôÂËù Õ±á±÷Ï ¿ðò&Ëù±Ëî ö±õþËîÂõþ ü±÷Ëò ÛßÂé±
ß¿êÂò Âóõþϱ ÕËÂó± ßÂõþËå/

üÑßÂËé ü÷ûþ¯
16 ÕË"±õõþ, 2008 – Õ±Ë÷¿õþß±õþ ‘ëÂ±Ý Îæ±k’ üÓäÂßÂ
ÎòË÷ Õ±Ëü 8,577.91 Õ˂¼ úî±ÑËúõþ ¿ýü±Ëõ ¿õáîÂ
ðÅý× ðúËßÂõþ ÷ËñÉ Ûé±ý× üõÇ¿ò¥§¼
æ±Âó±Ëòõþ ‘¿òË!Âý×’ Õ±æ 11 úî±Ñú Îõ¿ú ÂóËh û±ûþ,
ÛßÂý×ö±Ëõ û± ¿õáî ðÅý× ðúËßÂõþ ÷ËñÉ õÔýM÷ ÂóîÂò¼
ýÑßÂÑ-Ûõþ ýɱÑËüòÄ ÎòË÷ Õ±Ëü 15,230.20 Õ˂¼
ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂó ù`ÂËòõþ Ûô¿éÂÛüý×-100, Âóɱ¿õþËü ¿üÛü¿ü40, æ±÷±Ç¿òõþ ‘ô豂ÂôÅÂé ëÂɱk’ üÓäÂß ÂóîÂËòõþ ¿úß±õþ¼
ö±õþËî ÎüòËü' 21,000 ÷±ý×ùôÂùß åÅÒËûþ õîÇÂ÷±Ëò
8,000-Ûõþ òÏËä •9,162.62 Ûý× Îùà± ÂóûÇ™L×¼
óÔ¿ïõÏ üÑßÂËéÂõþ ü±÷Ëò, ÛßÂßÂï±ûþ ‘ü±õ-Û¶±ý×æÿ
S±ý׿üüÄ’¼ ÕïÇòÏ¿îÂõþ Âó¿õþö±ø¸±ûþ ÂóÔ¿ïõÏ æÅËh ^nîÂ
å¿hÂËûþ Âóh± Ûß ÷j±, û±Ëß 1929-32-Ûõþ ‘÷ý±÷j±’õþ
üË/ îÅÂùò± ßÂõþËåò ÕËòËßÂý×¼ S±ý׿üüé± Î÷ë ý×ò
ý×ëÂ×ÛüÛ¼ áÔýÙËíõþ ¿õÂóÅù Âó¿õþ÷±í ‘õËßÂûþ±’ ÛõÑ õg¿ßÂ
õþ±à± õ±¿hÂ&¿ùõþ ^nî ÷ÓùÉ ý˜±ü Õ¿îÂ^nî å¿hÂËûþ ÂóhÂù
Û¶ïË÷ Õ±Ë÷¿õþß±ûþ î±õþÂóõþ ü±õþ± ¿õË«,
¿õ«±ûþËòõþ ÎüÌæËòɯ
¿õ« ÕïÇòÏ¿îÂõþ ú¿õþß ýÝûþ±ûþ ÷j±õþ ÎìÂëÂ× ÛËü ÎÂóÌÒËåËåÂ
Õ±÷±Ëðõþ Îð±õþËá±h±ûþ¼ Îù÷ɱò õè±ð±üÇ, Î÷¿õþù ¿ù=Á,
ÛÕ±ý׿æ Û¶öÔ¿î õh õh ձ¿ïÇß üѦš±&¿ùõþ ÕïÇ
Õ±÷±Ëðõþ Îúûþ±õþõ±æ±õþËß ÂóÅ©† ßÂËõþ¿åù¼ ÎðëÂ׿ùûþ± õ±
Û¶±ûþ ÎðëÂ׿ùûþ± ýÝûþ±ûþ î±Ëðõþ ¿õ¿òËûþ±áßÔÂî ÕïÇ,
Õ±÷±Ëðõþ Îúûþ±õþõ±æ±õþ ÎïËß ^nî Îõ¿õþËûþ ÎûËî ï±ßÂù¼
ôÂËù Ûß¿ðËß Îû÷ò Îúûþ±õþõ±æ±Ëõþ Õ¿îÂ^nî Ûß¿éÂ
Õ¿õ«±Ëüõþ Âó¿õþËõú Æî¿õþ ýù, ÕòÉ¿ðËß õɱ‚Â&¿ùÝ
é±ß±-Âóûþü± ñ±õþ ÎðÝûþ±õþ ÎÂËS ÕîÂÉ™Là ü±õñ±òÏ ýËûþ
ÂóhÂù¼ üË/ ÂóíÉ Ý Âó¿õþËø¸õ±õþ õ±æ±Ëõþ 䱿ýð±õþ ^nîÂ
ÂóîÂò ÛõÑ ¿õ«õɱ¿Âó ¿õ¿öÂi§ Îß±¥ó±¿òõþ Îù±ßÂü±ò ÛõÑ
õÉûþ Ý ßÂ÷ÏÇ å±Òé±ý×Ëûþõþ àõõþ õ±æ±Ëõþ ÕËïÇõþ Îû±á±ò Îáù
ßÂË÷¼ Îúûþ±õþ ¿õ¿Sõþ é±ß±õþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ëÂù±õþ üÑáèý
ßÂõþ±ûþ ¿õþæ±öÇ õɱ˂Âõþ ý±Ëî é±ß±õþ Âó¿õþ÷±í Îáù ÎõËhÂ
û± ÕËïÇõþ Îû±á±òËß ձõþÝ ß¿÷Ëûþ ¿ðù¼ ÷j±õþ õ±æ±Ëõþ
^ËõÉõþ 䱿ýð± Ý î±õþ ð±÷ ÛßÂüË/ ßÂ÷±ûþ ëÂ×ÈÂó±ðËßÂõþ
ù±ö ßÂË÷ û±ËBå ^nî¼ ù±ö ßÂ÷±õþ Õ±ú‚±ûþ õ±æ±õþ
ÂóhÂËå¼ Õ±÷õþ±Ý ‘î±õþËùÉõþ ôÒ±Ëð’¼
õîÇÂ÷±Ëò ý× Û÷ Õ±ý× ä±¿ùî ò±á¿õþß æÏõò õþÏ¿îÂ÷îÂ
¿ä¿™LÃî¼ ¿ä¿™LÃî î±õþ±Ý û±Ëðõþ ß±Ëæõþ üÅËû±á ¿åù
¿õ¿öÂi§ õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òËî õ± Õ±õþÝ ÕËòß Îå±éÂ
Îå±é õÉõü±ûþ¯ î±Ëðõþ æòÉ üõþß±õþ Õ±Ëåò¼ ¿õþæ±öÇ õÉ‚Â
¿ü Õ±õþ Õ±õþ Ý ÎõþËÂó± Îõþé ß¿÷ËûþËå •û±Ëî é±ß±õþ
Îû±á±ò õ±Ëh—, ÷òË÷±ýò ¿üÑ 25,000 Îß±¿é é±ß±õþ
Âó¿õþß±ê±Ë÷±áî õÉËûþõþ ßÂï± Îâ±ø¸í± ßÂËõþËåò¼ Û÷òßÂÏ
¿õ¿òËûþ±áß±õþÏËðõþ Õ±«±üÝ ¿ðËûþËåò, î±ËîÂ
Îúûþ±õþõ±æ±Ëõþ ü±÷±òÉ ëÂ×O±òÝ ýËûþËå¼ ¿õ¿öÂi§
ÎðëÂ׿ùûþ±á虦¸ õÉ‚Â&¿ùËß ¿õ¿öÂi§ Õ±¿ïÇß ü±ý±ûÉ ÎðÝûþ±
ýËBå¼ ðÏâÇß±ùÏò ¿ö¿MËî ¿õ¿òËûþ±Ëáõþ ëÂ×ËVËúÉ ßÂ÷
üÅËð Îúûþ±õþ ¿ßÂòËåò õU Îå±é ù¿¢Ÿß±õþÏݼ Õ±ú± Õ±Ëå,
Û¶¿î¿é ÂóîÂËòõþ ÂóËõþ ëÂ×O±ò Õ±Ëå¼ îÂËõ Ûý× ÷ÅýÓËîÇÂ,
Îðõ± ò æ±ò¿™LÃ, ßÅÂî ÷òÅø¸É±Ð¼

î,¥ß›!•þîyîû ■ 25 !íˆÏ§¡∫Ó˚ 2008 | xyüyˆÏòÓ˚ àÓ≈ñ xyüyˆÏòÓ˚ xy¢y ÈÙÈ xyüyˆÏòÓ˚ üy°òy

!ÓK˛y˛õö ˆe´yí˛¸˛õe

5

xƒy!ö!üÎ˚y SÓ˚_´y“ï˛yV ÈÙÙÙÈ xӈϕ°y ܲÓ˚ˆÏÓö öy
✍ í˛yÉ ~§.~§.Ó˚yÎ˚ñ !ӈϢ£ÏK˛ !•üyˆÏê˛y°!çfiê˛

xƒy!ö!üÎ˚y SÓ˚_´y“ï˛yV !ܲ⁄

✎ Ó˚ˆÏ_´Ó˚ üˆÏôƒ !•ˆÏüyˆÏ@’y!ÓˆÏöÓ˚ ˛õ!Ó˚üyî ܲˆÏü ÎyÄÎ˚yˆÏܲ
Ó˚_´y“ï˛y ӈϰ– !•ˆÏüyˆ@’y!Óö •° Ó˚ˆÏ_´Ó˚ ˆ°y!•ï˛ Ó˚_´ ܲ!îܲyÓ˚
üˆÏôƒÜ˛yÓ˚ ~ܲ!ê˛ Ó˚Oܲ ˆ≤Ãy!ê˛ö– !•ˆÏüyˆÏ@’y!Óö x!:ˆÏçö Ó•ö
ܲˆÏÓ˚ ˆòˆÏ•Ó˚ §Ó ˆÜ˛yˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏôƒ ˆ˛õÔшÏåÈ ˆòÎ˚– ˆÎˆÏ•ï%˛ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚
¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚ §ühflÏ ≤ÃܲyˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛yˆÏ£ÏÓ˚ ˆÓшÏã˛ ÌyܲyÓ˚ Ä §!ë˛Ü˛ ܲyç
ܲÓ˚yÓ˚ çöƒ x!:ˆÏçö ≤ÈÏÎy˚ çöñ Ó˚_´y“ï˛y •ˆÏ° ¢Ó˚#ˆÏÓÓ˚ ˚ !Ó!û˛ß¨
ôÓ˚ˆÏöÓ˚ °«˛î ˆòáy ÎyÎ˚–

Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î ܲ#⁄

✎ ≤Ãôyöï˛ !ï˛ö ≤ÃܲyÓ˚ ܲyÓ˚ˆÏîÓ˚ çöƒ Ó˚_´y“ï˛y •Î˚ ÈÙÙÙÈ
♦ x!ï˛!Ó˚_´ Ó˚_´ Óy!•Ó˚ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y S•ë˛yÍ ˆÜ˛yö ܲyÓ˚ˆÏî

xï˛ƒy!ôܲ Ó˚_´«˛Ó˚î •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y ˆÎüö ˆÜ˛yö ò%â≈ê˛öy Óy
x˛õyˆÏÓ˚¢yˆÏöÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ Óy xˆÏöܲ!òö ôˆÏÓ˚ x“ x“ Ó˚_´ ˆÓÓ˚ •ˆÏÎ˚
ÎyÄÎ˚y ˆÎüö Ü,˛!ü •ˆÏ° xÌÓy ˆ˛õˆÏê˛ ây Óy xy°§yÓ˚ñ !ܲÇÓy
ˆ˛õˆÏê˛Ó˚ üˆÏôƒ ˆÜ˛yö ܲƒyö§yÓ˚ •ˆÏ° •Î˚V–
♦ x!ï˛!Ó˚_´ ˛õ!Ó˚üyˆÏî Ó˚_´ ˆû˛ˆÏD ÎyÄÎ˚y S!•ˆÏüy°y•z!§§‰V
ˆÎüö ÈÙÙÙÈ Ìƒy°y!§!üÎ˚yñ ˆfl≥˛ˆÏÓy˚ §y•zˆÏê˛y!§§‰ñ Auto immune
Hemolytic Anaemia •zï˛ƒy!ò–
♦ Ó˚_´ ˜ï˛!Ó˚ ܲü •ÄÎ˚y Óy ˜ï˛!Ó˚ öy •ÄÎ˚y
ˆÎüö ÈÙÙÙÈ ~ƒ≤’y!fiê˛Ü˛ ~ƒ!ö!üÎ˚yñ Ó˚ˆÏ_´Ó˚ ܲƒy™yÓ˚ñ !û˛ê˛y!üö Óy
xyÎ˚Ó˚ˆÏîÓ˚ xû˛yÓñ e´!îܲ ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ çöƒ–

Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ °«˛î ܲ# ܲ#˛⁄

♦ ò%Ó≈°ï˛yñ xÓ§yòñ ܲyç ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆàˆÏ° •yÑ!˛õˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚yñ
xüˆÏöyˆÏÎyà#ï˛y •zï˛ƒy!ò §yôyÓ˚îï˛ ˆòáy ÎyÎ˚–
♦ Ó˚_´y“ï˛y á%Ó ˆÓ!¢ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ° ÈÙÈ Ó%ܲ ôí˛¸˛õí˛¸ ܲÓ˚yñ Ÿªy§Ü˛‹T
•ÄÎ˚y ~üö!ܲ •yê≈˛ˆÏú˛° ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚–
♦ !ܲå%È !ܲå%È ˆÓ˚yà#Ó˚ xfl∫yû˛y!Óܲ áyòƒyû˛y§ SPICAV °«˛
ܲÓ˚y ÎyÎ˚– ÄÓ˚y ô%°yñ Óy!°ñ üy!ê˛ñ ÓÓ˚ú˛ •zï˛ƒy!ò Ó› ˆáˆÏï˛
÷Ó˚& ܲˆÏÓ˚–
♦ ˆòˆÏ•Ó˚ Ó˚Ç ú˛ƒyܲyˆÏ¢ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚yñ !çû˛ §yòy ú˛ƒyܲyˆÏ¢
•ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y–
♦ ü%ˆÏáÓ˚ ˆÜ˛yöyÎ˚ ây •ÄÎ˚y–
♦ öˆÏáÓ˚ xyÜ,˛!ï˛ ã˛yüˆÏã˛Ó˚ üï˛ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y–
♦ xˆÏ ö ܲ §üÎ˚ e´!öܲ ~ƒ!ö!üÎ˚ y ÌyܲˆÏ ° ÓyFåÈ y ˆÏ ò Ó˚
xüˆÏöyˆÏÎyà# •ˆÏï˛ Óy xfl∫yû˛y!Óܲ ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆòáy ÎyÎ˚–
♦ xyÎ˚Ó˚îÈÙÈ~Ó˚ xû˛yˆÏÓ ˆÎ ~ƒ!ö!üÎ˚y •Î˚ ˆ§áyˆÏö áyÓyÓ˚
!à°ˆÏï˛ x§%!Óôy •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚–

Ó˚_´y“ï˛y ˆÓ˚yà !öî≈Î˚ !ܲû˛yˆÏÓ Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚⁄

✎ Ó˚ˆ_
Ï ´Ó˚ Complete Hemogram ܲÓ˚ˆ°
Ï !•ˆÏüyˆÏ@’y!ÓöÈÙÈ~Ó˚
üyeyÓ˚ §ˆÏD §ˆÏD xyˆÏÓ˚y xˆÏöܲ =Ó˚&c˛õ)î≈ ï˛Ìƒ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚
ˆÎ=!° ˆÌˆÏܲ Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î §¡∫ˆÏ¶˛ áy!öܲê˛y xyû˛y§
˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚– ˆÎüö ÈÙÈ MCV, MCH, RDW, MCHC
•zï˛ƒy!ò– ÷ô% HB, TC, DC ܲÓ˚ˆÏ° ~•z§ühflÏ =Ó˚&c˛õ)î≈
ï˛Ìƒ=!° xçyöy ˆÌˆÏܲ ÎyÎ˚–
~Ó˚ §ˆÏD Retic Count ܲˆÏÓ˚ !öˆÏ° ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ ˆÎ Ó˚_´ ˜ï˛!Ó˚
öy •ÄÎ˚yÓ˚ çöƒ Ó˚_´y“ï˛y öy !ܲ Ó˚_´ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y Ó˚_´ ˆû˛ˆÏD
ÎyÄÎ˚yÓ˚ çöƒ Ó˚_´y“ï˛y–
~åÈyí˛¸y ˆÓ˚yà#Ó˚ §ˆÏD !ÓhflÏy!Ó˚ï˛û˛yˆÏÓ Ü˛Ìy ӈϰ detail history
~ÓÇ family history ˆöÄÎ˚y ~ÓÇ ˆÓ˚yà#ˆÏܲ û˛y°û˛yˆÏÓ ˛õÓ˚#«˛y
ܲˆÏÓ˚ ˆòáˆÏ° ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ ˆÎ ˆÜ˛yö ÓÇ¢àï˛ ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ܲyÓ˚ˆÏî
Ó˚_´y“ï˛y öy xöƒ ܲyÓ˚ˆÏî Ó˚_´y“ï˛y SˆÎüö Ó˚_´ «˛Ó˚ˆÏîÓ˚ çöƒ

Ó˚_´ ˆû˛ˆÏD ÎyÄÎ˚yÓ˚ çöƒ ܲƒy™yˆÏÓ˚Ó˚ çöƒ •zï˛ƒy!òV–
■ í˛z˛õˆÏÓ˚y_´ ˛õÓ˚#«˛y=!° ܲÓ˚ˆÏ°•z !ܲ §Ó Ó˚ܲˆÏüÓ˚
Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î ˆÓyé˛y ÎyÎ˚⁄
✎ ˆüyˆÏê˛•z öy– xyˆÏÓ˚y xˆÏöܲ ≤ÃܲyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚#«˛y SÓ˚ˆÏ_´Ó˚ ~ÓÇ

x!fliüIyÓ˚ ˛õÓ˚#«˛yV xyˆÏåÈ ˆÎ=!° öy ܲÓ˚ˆÏ° ˆÓ¢#Ó˚û˛yà
ˆ«˛ˆÏe•z Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ öy– !ܲv §Ó ˛õÓ˚#«˛y
~ܲ§ˆÏD ܲˆÏÓ˚ !öˆÏ° xÎÌy xˆÏöܲ xÌ≈ áÓ˚ã˛ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– ˆ§çöƒ
í˛z˛õˆÏÓ˚y_´ ˛õÓ˚#«˛y=!° ܲÓ˚yÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ ôyˆÏ˛õ ôyˆÏ˛õ !Ó!û˛ß¨ ˛õÓ˚#«˛y
ܲÓ˚y •Î˚ ˆÎüö ÈÙÙÙÈ
♦ !°û˛yÓ˚ ú˛yÇ¢ö ˆê˛fiê˛ SL.F.T.V ÈÙÙÙÈ !•ˆÏüy°y•z!§§‰ Óy
!°û˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ܲyÓ˚ˆÏî ~ƒ!ö!üÎ˚y •ˆÏ° çyöy ÎyˆÏÓ–
♦ HB Electrophoresis S HPLC method V É
̃y°y!§!üÎ˚y Ä xöƒyöƒ xfl∫yû˛y!Óܲ Hb ˆã˛öy ÎyÎ˚–
♦ Serum Iron Study (Serum Iron, TIBC, T.S. &
S. Ferritin) È ÙÙÙÈ Ó˚ˆÏ_´ ˆ°y•yÓ˚ xû˛yˆÏÓÓ˚ çöƒ Ó˚_´y“ï˛y

e´!öܲ ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ çöƒ ~ƒ!ö!üÎ˚y Ó˚ˆÏ_´ ˆ°y•yÓ˚ xy!ôˆÏܲƒÓ˚ çöƒ
Ó˚_´y“ï˛y ÈS•Ñƒy ï˛yÄ §Ω˛ÓV ÈÙÈ ˆ§ê˛y çyöy ÎyÎ˚–
♦ !§Ó˚yü !û˛ê˛y!üö B12, Folate ~ÓÇ RBC folate •zï˛ƒy!òÓ˚
˛õÓ˚#«˛y myÓ˚y !û˛ê˛y!üˆÏöÓ˚ xû˛yÓç!öï˛ Ó˚_´y“ï˛y ˆÓyé˛y ÎyÎ˚–
♦ x!fli üIyÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y ÈÙÈ Ó˚ˆÏ_´Ó˚ ܲƒy™yÓ˚ñ M.D.S.ñ ~ƒ≤’y!fiê˛Ü˛
~ƒ!ö!üÎ˚y Ä xyˆÏÓ˚y xöƒyöƒ ˆÓ˚yà ôÓ˚y ÎyÎ˚–
♦ ~åÈyí˛¸yÄ xyˆÏÓ˚y xˆÏöܲ Ó˚ܲˆÏüÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y xyˆÏåÈ ˆÎ=!°
ˆ«˛e!ӈϢˆÏ£Ï ܲÓ˚ˆÏï˛ •Î˚ ÈÙÈ ˆÎüö É
1. Osmotic Fragility Test.
2. Intrinsic Factor Antibody & Anti Parietal cell
Antibody.
3. HAM test, Sucrose Lysis Test.
4. Urine for Hemosiderin.
5. Thal mutation analysis.
6. DNA analysis for ß Thalassaimia.
7. Sicklig test, Hbs Solubility Test

•zï˛ƒy!ò–

Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ !ã˛!ܲͧyÓ˚ çöƒ Ó˚_´ ˆòÄÎ˚y !ܲ xyò¢≈
!ã˛!ܲͧy⁄

✎ ˆüyˆÏê˛•z öy– Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î xö%§¶˛yö öy ܲˆÏÓ˚ ˆ§ê˛yˆÏܲ
!ë˛Ü˛ öy ܲÓ˚ˆÏ° üy§áyˆÏöˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒ•z xyÓyÓ˚ Ó˚_´y“ï˛y •ˆÏÓñ
xÎÌy Ó˚_´ !òˆÏ° Ó˚_´Óy!•ï˛ !Ó!û˛ß¨ û˛Î˚B˛Ó˚ ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ SˆÎüö
AIDS, Hepatitis •zï˛ƒy!òV §Ω˛yÓöy ÌyˆÏܲñ ÓyÓ˚ ÓyÓ˚ Ó˚_´
!òˆÏ° Alloimnunisation •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚ Ó˚_´ ˆû˛ˆÏD ˆÎˆÏï õyˆÏÓ˚
~ÓÇ ˆÓ˚yà#Ó˚ !Ó!û˛ß¨ ˛õyŸª≈≤Ã!ï˛!e´Î˚y ˆòáy !òˆÏï õyˆÏÓ˚– xÎÌy
ÓyÓ˚ ÓyÓ˚ Ó˚_´ !òˆÏ° ˆÓ˚yà#Ó˚ ˆòˆÏ• xï˛ƒy!ôܲ ˆ°y•y çˆÏü !àˆÏÎ˚
!•ˆÏüy!§í˛yˆÏÓ˚y!§§‰ Ä ï˛yÓ˚ !Ó!û˛ß¨ ˛õyŸª≈≤Ã!ï˛!e´Î˚y •ˆÏï õyˆÏÓ˚–
~•z §ühflÏ !ö!ò≈‹T ܲyÓ˚î åÈyí˛¸y Ó˚_´ öy ˆòÄÎ˚y•z û˛yˆÏ°y–

Ó˚_´y“ï˛yÓ˚ §ühflÏ ˆÓ˚yà#ˆÏܲ•z !ܲ xyÎ˚Óî˚ ê˛!öܲ !òˆÏÎ˚
!ã˛!ܲͧy ܲÓ˚y í˛z!ã˛Í⁄

✎ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚•z öy– xyˆÏà ˛õÓ˚#«˛y ܲˆÏÓ˚ ˆòáy í˛z!ã˛Í Ó˚ˆÏ_´

ˆ°y•yÓ˚ xû˛yÓ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ !ܲöy– Ó˚ˆÏ_´ ˆ°y•yÓ˚ xû˛yÓ öy •ˆÏ°
xyÎ˚Ó˚î ê˛!öܲ çyï˛#Î˚ Ä£Ï%ô !òˆÏÎ˚ ˆÜ˛yö °yû˛ •ˆÏÓ öy ÓÓ˚Ç
¢Ó˚#ˆÏÓ˚ ˆ°y•yÓ˚ xy!ôܲƒÓ˚ çöƒ «˛!ï˛ •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚–
̃y°y!§!üÎ˚yñ !§í˛yˆÏÓy˚ Óœy!fiê˛Ü˛ ~ƒ!ö!üÎ˚y •zï˛ƒy!ò ˆÓ˚yˆÏà xyÎ˚Óî˚
ê˛!öܲ ˆòÄÎ˚y üyˆÏö ˆÓ˚yà#Ó˚ ≤Ãã%˛Ó˚ «˛!ï˛ Ü˛Ó˚y– ܲyˆÏç•z xyˆÏà
~ƒ!ö!üÎ˚yÓ˚ ܲyÓ˚î ˆçˆÏö ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ !ã˛!ܲͧy ܲÓ˚y í˛z!ã˛Í–

6

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ■ 25 ¿ëËü¥¤õþ 2008

õ%Ó˚!Ü úv˛¸y£z
òÏ ù± ? ò Îü ò & l
û±ý× õùÅò ò± ÎßÂò ÷Åõþ¿áõþ Îß±òÝ ¿é ձõþ ¿Âó Îòý×¼ õ±ëÇ ôvÅ ýËù ðÅ-ÛßÂõ±õþ
Îüý× àõõþ Îðà±Ëò± ÎûËî Âó±Ëõþ õhÂËæ±õþ¼ ÷Åõþ¿á ¿òñò ýËù, õ± ¿êÂß ü÷Ëûþ
¿òñò q ò± ýËù Õ±õþÝ õ±õþðÅËûþß¼ ¿ßÂc õ±ëÇ ôvÅ ¿òËûþ ü±õþ±¿ðò· Âó±áù¯¯¯
¿é ձõþ ¿Âó Îòý× õ¿'Ñ-Ûõþݼ ¿õ« õ¿'Ñ-Ûõþ Õ±üõþ ÎïËß Âóðß ¿æËî ¿ôÂËõþÝ
¿õ÷±òõjõþ ÎïËß õ±¿h ¿ôÂõþËî ýûþ éÂɱ¿' ñËõþ¼ Îü àõõþÝ ðÅ’ÛßÂõ±õþ äÂùËîÂ
Âó±Ëõþ¼ î±õþ Îõ¿ú òûþ¼
üõ±ý× ¿ß ձõþ ÷±õþ±Ëð±ò±· ßÂùß±î±ûþ ò±÷± ÎïËß û±õþ Û¶¿î¿é ÂóðËÂËÂóõþ ¦¤Q
¿õ¿S ýËûþ û±ûþ ¿÷¿ëÂûþ±ûþ¯ üõ±ý× ¿ß ձõþ üÅö±ø¸ äÂSõîÂÏǯ ù±à ù±à üõþß±¿õþ
é±ß± àõþä ßÂËõþ õ±Ñù±õþ Îàù±õþ ëÂ×i¿§ îÂõþ æòÉý× äÂËù û±ò Õ±õþõ-Õ±¿÷õþú±¿ýËî¯
üõ±ý× ¿ß ձõþ ÷òË÷±ýò ¿üÑ· ßÅÂûþ±ú±õþ æòÉ ÷±S ßÂËûþßÂâKé± Õ±Ëá õ±¿îÂù
ßÂËõþò ÷±ùð± üôÂõþ¯ Îß±¿é Îß±¿é é±ß± àõþä ýËûþ û±ûþ Û¶d¿îÂËî¼ Îß±¿éÂ
Îß±¿é ÷?Å-ò±¿ü÷±õþ± Âóõþ¿ðò ÷LaÏËß ÎðàËî ò± Âó±Ýûþ±ûþ ýî±ú ýûþ¼ ò± ¿éÂ
Õ±õþ ¿Âó Ýõþ± ò±¼ üÅîÂõþ±Ñ Îü ßÂï± ï±ß¼
Ûàò õõþÑ ¿ßÂåÅ¿ðò ÷Åõþ¿á à±Ýûþ± äÂùËõ ò± ü±õþ üîÂÉ Ûé±ý×¼ Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ
Ûõþ Îõ¿ú Õ±õþ ¿ßÂåÅý× ò± ÛËü ÎáËùÝ ÷Åõþ¿á õÉõü±ûþÏËðõþ ÷±ï±ûþ ý±î¼ ÕõúÉ
ÎßÂëÂ× àÅõ ÛßÂé± ö±¿õî òûþ¼ Û-õþ±÷ Û-õþ±÷ ýËõ ðÅ’ä±õþõ±õþ¼ òý×Ëù ý×ËBåüËQÝ
ÕËÂó± ßÂõþËî ýËõ, ÷Åõþ¿áõþ êÂÉ±Ñ ¿äÂËõ±Ëò±õþ æòɼ
Ûõþ÷ËñÉ ß±õþÝ õ±¿hÂËî Õòұò ï±ßÂËù ÛßÂéÅ ÷±ï±ûþ ý±î ÂóhÂËõ Æõ¿ß¼
౿üõþ ÷±ÑËü Îõ¿ú àõþä¼ Õ±õþ û±õþ± ÎàËî û±Ëõ, î±Ëðõþ ÎÂó±ûþ± õ±Ëõþ±¼
¿áôÄÂËéÂõþ ð±÷ ÛßÂý×¼ ¿ßÂc ౿üõþ áõþ÷ Îç±ù¼ ÎìÂßÅÂõþ ëÂ×êÂËõ¼ ÷Ëò ÷Ëò, ÎõÒËäÂ
ï±ß õ±ëÇ ôvż Âó±Ëú õü± öÂ^Ëù±ßÂËß ÕõúÉ Îü ßÂï± õÅçÂËî ¿ðËù äÂùËõ ò±¼
÷Åàé± áyÂÏõþ ßÂËõþ ¿ä¿™LÃî ¦¤Ëõþý× õùÅò, ‘ßÂÏ Îû ýËBå Û¶ËîÂÉß õåõþ...’
Îü û±ý× Îý±ß ò± ÎßÂò, ÷LaÏ Õ±¿òüÅõþ õþý÷±ò Îî± õùËåò, õ±ëÇ ôvÅ ¿òËûþý×
ò±¿ß ձ÷±Ëðõþ õ±ÒäÂËî ýËõ¼ Îû÷ò ÎõÒËä ձ¿å ÎëÂ/³-÷ɱËù¿õþûþ± üË/ ¿òËûþ¼
ùh±ý× äÂùÅß õ±Òä±õþ¼ äÂùÅß ¿é ձõþ ¿Âó ùh±ý×... ÕòÉ¿ðËß ձ÷±õþ-Õ±Âóò±õþ
÷Åõþ¿á ùh±ý×¼

✉ Ûý× ßÂù÷ ü¥óËßÇ ձÂóò±õþ ÷î±÷î üõþ±ü¿õþ æ±ò±Ëî Î÷ù ßÂò

amadermalda@gmail.com Õïõ± SMS ßÂò 98300 13997 ò¥¤Ëõþ¼

xy!Ì≈Ñ˛ õ®y⁄ ˆäÈyÉ
ýh±ü ßÂËõþ õɱù±k¿úé ÎéÂËò ¿òËûþ ü±ùî±÷±¿÷õþ ¿ýü±õ ßÂø¸Ëî õüùÅ÷/ ßÂÏ ÎÂóùÅ÷
Îõþ õ±õ± ü±õþ±õåõþ· ¿ü¼Åõþ-òjÏáè±Ë÷ Õú±¿™L,Ãà Îá±é± åËûþß ¿õ˦£Â±õþí Õ±õþ
ÛßÂá±ð± ¦¤æò ý±õþ±Ëò± Îðúõ±üÏ/ ÛîÂ&Ëù± ÷±òü ñ±!±õþ Âóõþ õåõþËúËø¸ Õ±õ±õþ
ÎÂóËé ñ±!±/ ¿õ«õɱÂóÏ Õ±¿ïÇß ÷j±/ ëÂ±Ý Îæ±Ëkõþ ñh±ü ÂóîÂò/ Ýûþ±ù ¿¦†˜éÂ,
ð±ù±ù ¿¦†˜é ÎðÝûþ±ù ñËõþ ðÒ±¿hÂËûþ Îáù/ Âóûþü±-Âó¿`ÂîÂËðõþ ¿õË−ø¸í, ðÅ’Îß±¿éÂ
ö±õþîÂÏûþ ß±æ-ý±õþ±Ëî äÂËùËå/ ù±Ý êÂɱù±¯ õU ß±æ–ÂóÏËõþõþ ÂóËßÂéÂ-ðõþá±ûþ
¿úõþ¿ò ä¿hÂËûþ ß±æ Î÷Ëù/ îÂ±Ý òé¯ ðÅ’Îß±¿é ä±ß¿õþ û±Ýûþ± ÷±Ëò ðÅ’Îß±¿é üÑü±Ëõþ
÷±òüö±ãò/ Îû ÎðËúõþ ðÅËé± ÷ý±ß±ËõÉ Îðõî±Ëðõþ õü™LÃõþæòÏõþ ôÂù ä±ø¸ ¿õ™¦¸õþ,
Îü ÎðËú ä±ß¿õþÝûþ±ù± ÎåÒ±h± ¿õËûþ ßÂõþËõ ò± î± ßÂàòÝ ýûþ· Îõß±õþ ÎõËh ýËõ
32 Îß±¿éÂ/ ÛËßÂõ±Ëõþ õþ±÷Û¶ü±ðÏ Ã›¶±í ßÒ±ËÂó ÷± ï±ßÂËî á±Ëå •÷±Ëò æÏõËò—
ÎßÂü/ îÂõÅ Õ±÷õþ± ÕßÅÂËî±öÂûþ/ Õ±÷õþ± ÷±ï±¿ÂóåÅ ¿îÂò é±ß± ¿æ¿ë¿ÂóÝûþ±ù± ÎðËúõþ
Îù±ßÂ/ ¿ö¿à¿õþõþ Õ±õ±õþ ùɱãé äÅ¿õþõþ öÂûþ¯ Îú±ò Îý ðÅ¿òûþ±õþ Âóûþü±-Âó¿`ÂîÂáí,
¿ZîÂÏûþ ¿õ«ûÅËXÂõþ Õî õh ÷ý±÷j±Ëß •îÂàò ý×ÑËõþæ äÅÂø¸Ëå Õ±÷±Ëðõþ— ýæ÷ ßÂËõþ
¿ðËûþ ÛàòÝ õU汿îÂß üѦš±&Ëù±Ëß ¿ð¿õÉ ù±ËöÂõþ ß¿h ü±›−±ý× ¿ð¿Bå/ Îû æòÉ
Âóõþ÷±íÅ Îõ±÷± ô±é±ËùÝ Õ±÷±Ëðõþ ü˼ Õ±¿h ßÂõþËî ü±ýü Âó±ûþ ò± ¿õ«ßÂîDZõþ±/
ßÂî ðÅ¿öÇÂÂ, õòɱ, ß±Ëù±õ±æ±¿õþõþ ý±ëÇÂù éÂÂóËß¿å, ý׿îÂý±ü ü±ÂÏ/ áèÏßÂ-úßÂ-UíÂó±ê±ò-÷Åâù-ßÂî çÂ@± ü±÷Ëù ¿òù±÷/ Îðà ò± ý±õÅù Âó±ê±Ëòõþ ÷î ù¥¤±, ß±õÅù
áèÏß ö±¦¨ûÇ, á±õùÅõþ UíÏûþ ò±ßÂ/ Õ±÷±Ëðõþ Õ±¿ïÇß ÷j±õþ öÂûþ Îð¿àÝ ò± õ±ÂóÅ/
Ûß ú±Ëûþõþ ¿ùËà ÎáËåò – ‘Î÷¿õþ Îðú¿ß ñõþ¿î Îü±ò± ëÂ×áËù, ëÂ×áËù ¿ýËõþÎ÷±¿îÂ.../ ¿ýËõþ-Î÷±¿îÂõþ ü˼ ëÂù±Ëõþõþ ùh±ý×· äÒ±Ëð Õ±õþ Îá±ð± õÒ±ðËõþõþ ÎÂóÒ±Ëð¯
ÎßÂü ýËûþ û±Ëõ Îû/ ý×Ëûþ ýɱûþ ý׿`Âûþ± Î÷¿õþ æ±ò/ Õ±üËî ð±Ý 2009/ Îðà,
ÎßÂ÷ò Îü¿ùËõèúò ß¿õþ/

ðÏÂóß ð±ü

ÓäÈÓ˚¶˛ˆÏÓ˚Ó˚ Ñ˛õúy !›˛˛ô‰›˛y
xÓˆÏüˆÏ°Ï xy‡˛y £y!Ó˚ˆÏÎ˚ ֈϢ
˛ôv˛¸ú– òì%˛ò ÓäȈÏÓ˚Ó˚ úyú
!›˛˛ô›˛y ~ÖòÁ Ñ˛˛ôyˆÏú
úyÜyˆÏòy £Î˚!ò– !eüB%˛ ~£z
xÓfl˛iyÎ˚ =!úˆÏÎ˚ ÎyÎ˚
¶)˛ì˛ÈÙȶ˛!Ó°Ïƒì˛– î%Û!îˆÏÑ˛£z
ì˛yÑ˛yˆÏì˛ Üúy Ñ˛y‡˛Ñ˛y‡˛– ˛
ôyˆÏÎ˚ !e´õ á°ÏˆÏì˛ á°ÏˆÏì˛
Ñ˛õúyˆÏúÓ%Ó˚ ˆÑ˛yÎ˚y õ%ˆÏÖ
â˛yúyò Ñ˛ˆÏÓ˚ !£ˆÏ¢ˆÏÓ Ó¢úyõ
xyüyÈÙÈ£ì˛yüyÓ˚ ˆÑ˛yúyˆÏãÓ˚–

õ±ð-áËgÂ

~õò Î!î ¢!ì˛ƒ £ì˛ñ xy£y Îûò ¿çÂ÷Ä ò± ñËõþ...
Õ¿ôÂü-¦Å¨ù-ßÂËùæ û±SÏ, ß±áæÝûþ±ù±, üõ¿æÝûþ±¿ù, ¿ö¿à¿õþ õþßÂ÷±¿õþ Îý±Ë÷±üɱ¿ÂóËûþËk ÛßÂé± ¿éÂËòõþ õ±' ê±ü±/ óõþ¿ðò üß±ù ü±Ëh ü±îÂé± ÛõÑ Îù±ß±ù
ÎéªËòõþ ß±÷õþ±– ö±õò±é±ý× õþ±ËîÂõþ âÅ÷ ÎïËß ¿÷¿òé ÂóËòËõþ±-ßÅ¿h ÎåÒËé ÎôÂù±õþ
ÂóË ûË渚/ ¿ßÂc ñÒ± ßÂËõþ Ûß ÕîÂÏõ ÷ýÈ Õ±ý׿ëÂûþ± ß±õþ ÷±ï±ûþ ¿ßÂù¿õù±Ëù±
¿êÂß õùËî Âó±¿õþò±, îÂËõ Õ±÷õþ± û±õþ± •¿ú±, ¿ä¿ßÂÈü±, ý×îÂɱ¿ð ö±-¿õþ ý×¥óéÇÂɱKé—
Û¶Ëûþ±æËò Û Îæù± Ý Îæù± ýËûþ ßÂùß±î± ß¿õþ, î±Ëðõþ ¦¤¿™¦¸õþ ¿òЫ±ü ÂóhÂËå
Îõ±Ò Îõ±Ò úËs.../ ÷±Ëò ÎéªËòõþ ¿çÂßÄÂçÂɱßÄÂ, õ±Ëüõþ öÂɱæõþÑ öÂɱæõþÑ òûþ/ Λ−ò/
Îù±ß±ù Λ−ò¯ Õ±Ëõþ ÷ú±ý×, Õ±÷Ïõþ-Ý÷õþ± Îý±÷h±-Îä±÷h± òûþ, Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ
ôv±ý×éÂÝ õ±áËë±áõþ± ÎïËß ÎéÂß ÕôÂÄ ßÂËõþ Îß±ä¿õý±õþ-÷±ùð±-ð÷ð÷/ î±õþÂóõþ...
ÎéÂßÄ 1 Îß±ä¿õý±õþ, üß±ù 7é± 45 Ð ...‘ýÒɱ ßÂËK骱ù ÷, õþ±òÝËûþõþ ëÂ×Âóõþ
äÂ!Âõþ ß±é¿å... ¿õþËÂó±éÇ ÎÂóËùý× ò±÷õ/’ ‘ýÒɱ ôv±ý×éÂÄ 132, ÛàòÝ ÂóûÇ™Là ðúé±/ î±õþ
÷ËñÉ ðÅ’Ëé± ß¿ôÂÝûþ±ù±, 1é± ç±ù÷Å¿hÂ, 1é± ß±áæÝûþ±ù±, ÷±Ëò ðÒ±h±ù ¿áËûþ
ðú ÷±ý×ò±ü ä±õþ, ÷±Ëò åûþ... î±ýËù ò±÷±õþ ðõþß±õþ Îòý×/ ò±... ò±... Ýý× Îî±
ðÅ’æò åÅËé ձüËåò... ò±÷Åò... ò±÷Åò.../’
ÎéÂßÂÄ 2 ÷±ùð±, üß±ù, 8é± 20 Ð ‘ôv±ý×é 132, Õ±æ Ûà±Ëò æò±ßÅ¿h/ ò±÷Ëõ
ßÂ’æò· ...¿îÂò/ ÷±S¯¯¯ ...î±ýËù ¿ü'¿é Âó±ËüÇKé ð±Ë÷ äÂh± ÎõËä ¿ð¿Bå...’/
ÎéÂßÂÄ 3, Îß±ä¿õý±õþ, üß±ù 9é± 20 Ð Õ±æËßÂõþ åÅ¿éÂé± ΦÚô ü±áõþðÏ¿âõþ Âó±ËhÂ
ý±Ýûþ± ÎàËûþ ò± ß±¿éÂËûþ ÎáÌhÂ-üjúÇËò ÎõËõþ±Ëù ÷j ýûþ ò±... Õ¿òõDZí ö±õËå/
ÎéÂßÄ 4, ÷±ùð±, õþ±î 11é± 30 Ð ÎùËÂóõþ ÝË÷ ëÅÂõ ¿ðËBå ¿Âóûþ±ùÏ/ Õ±ýį ß±ù
Õ±õþ õþ±î ¿îÂòËéÂûþ ëÂ×Ëê Îéªò ñõþËî åÅéÂËî ýËõ ò±/ ¿ð¿õÉ üß±ù Õ±éÂé±õþ ÷ËñÉ
ä±-æùà±õ±õþ ÂóõÇ ¿÷¿éÂËûþ, Λ−Ëò õ±áËë±áõþ±/ ðúé±õþ ÷ËñÉ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂ/ üÅîÂõþ±Ñ
Ûõ±õþ ¿ò¿}¿™LÃõþ âÅ÷ ò± ÎåÒËé Î÷Ìæ ßÂËõþ âÅË÷±ò/ qñÅ ÛßÂé±ý× öÂûþ/ ßÂËûþßÂõåõþ
ÂóËõþÝ Õ±õ±õþ Îûò Ûý× ¦¤›Ÿé± ¿òËûþ âÅË÷±Ëî ÎûËî ò± ýûþ/

Õ÷Ôî± üõþß±õþ

Õ±üËå 31¿ëÂËü¥¤õþ/ ÎÂóåËò-ü±÷Ëò î±ß±Ëò± 
¿éÂò÷±¿ôÂß ÎüËõþ ÎôÂù±/ ÃõåõþËúËø¸õþ ä±Ýûþ±
Ûý× ¿éÂòé± Îûò ü±÷Ëòõþ õåõþ Âó±ŒÂ±ûþ/ ûËLaõþ
÷î Û¶±ïÇò± ß¿õþ, Îûò Û õåõþé± üõ±ý×
ö±ùö±Ëõ ß±é±Ëî Âó±¿õþ, ÎðËúõþ Ãüõ ¿úq
ðÅ’Ëõù± ÎÂóé öÂËõþ ÎàËî Âó±ûþ, Îõè¿ßÂÑ ¿òëÂ×Ëæÿ
‘Õ÷Åß æ±ûþá±ûþ 濼ý±ò±ûþ ÷Ôî ÛîÂæò’ ÎöÂËü
ò± ÝËêÂ/ òîÅÂò õåËõþ Îûò ÎðàËî ò± ýûþ, õþ±™¦¸±ûþ
ïËõþ ïËõþ ÂóËh ï±ß± õÅËùé¿õX ¿òïõþ Îðý,
¿õ˦£Â±õþËí çÂùËü û±Ýûþ± ÷Åà, ¦¤æò ý±õþ±Ëò±õþ
ß±i§± Õ±õþ ß±Ëù± ÎñÒ±Ýûþ±ËîÂ Õ¦ó©† 106
õåËõþõþ Ü¿îÂýÉú±ùÏ ¦š±ÂóËîÂÉõþ ᥤÅËæ ð±ëÂ×ð±ëÂ×
Õ±&ò/ Õ±õ±õþ Îûò õùËî ò± ýûþ, ßÂËûþßÂæò
Õ¦añ±õþÏ ûÅõß ÎåËùËàù± ßÂõþù ¿õË«õþ ÕòÉîÂ÷
õÔýÈ áíLaß ÎðËúõþ ¿òõþ±ÂóM± ¿òËûþ/ ÷±Ëûþõþ
Îß±ù ÎïËß ÎåËùËßÂ, ¦aÏõþ ß±å ÎïËß ¦¤±÷ÏËßÂ,
Îõ±Ëòõþ ß±å ÎïËß ö±ý×Ëß Îûò ÎßÂËh ò± Îòûþ/
òîÅÂò õåËõþ õþ±æòÏ¿îÂ, üÑõþÂí, ñòÏ-ð¿õþ^,
¿ú¿ÂîÂ-Õ¿ú¿ÂËîÂõþ üõ¸ Îõh± ÎöÂËã, Û¶¿îÂËõþ±ñ
Æî¿õþ Îý±ß üLa±Ëüõþ ¿õËXÂ/ òîÅÂò üß±Ëù
ÿúqõþ üõþù ý±¿ü÷Åà Õ±÷±Ëðõþ Û¿áËûþ äÂù±õþ
ý×gÂò Îæ±á±ßÂ, 濼õþ õÅËùéÂÝ û±Ëß ¿òú±ò±
ßÂõþËî öÂûþ Âó±Ëõ/

q¿ä¿÷î± ð±ü

!õ¢‰ £zv˛z... £zò‰ £yv˛≈¢
‘... Îúø¸ ÂóûÇ™Là Îî±÷±Ëß ä±ý×’/ ¿ßÂc Îü qòù Îß±ï±ûþ¯ ò±ýį Îúø¸
Õõ¿ñ Îü ¿õð±ûþ ¿òù/ 2006-Ûõþ Îúø¸ ÎïËß 2008... æÏõËòõþ
Û¶ËîÂÉßÂé± öÒ±Ëæ ÎùÂóËé ¿åù ձ˩†ÂóÔˇÂ/ î±Ëß å±h± ¿õå±ò± å±hÂËîÂ
Âó±õþî±÷ ò±, î±Ëß å±h± ¿õå±ò±ûþ ÎûËî Âó±õþî±÷ ò±/ âKé±ûþ âKé±ûþ
•Õɱýׯ Ûé± õ±h±õ±¿h ýËûþ Îáù— ... ¿êÂß ձËå, âKé±ûþ-âKé±ûþ ò±
Îý±ß ... ëÂ×÷Ä÷Ä ... âKé±-ä±Ëõþß ՙLÃõþ î±õþ ÎàÒ±æ ¿òî±÷/ ÕïäÂ
üõ¿ßÂåÅËß îÅÂBå ßÂËõþ Îü ÂóÅBå Îá±é±ù/ Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ßÂï± ÛßÂõ±õþÝ
ö±õù ò±/ î±õþ æòÉ ßÂî ÷±ý×ù ýÒ±éÂù±÷ î±õþ ý×ûþM± Îòý×, ßÂîÂ
¿üá±Ëõþé ÎÂó±h±ù±÷ î±õþ ¿ýËüõ Îòý×/ î±Ëß ¿âËõþý× Îî± áËhÂ
ëÂ×Ëê¿åù äÂäDZõþ ¦¤ûþÑü¥óÓíÇ Î÷Ì¿ùß Ûß ú±à±/ ßÂîÂæËòõþ Û¶îÂÉÂ
ÛõÑ Õ±õþÝ ßÂîÂæËòõþ ÂóËõþ±Âö±Ëõ ö±îÂ-ß±Âóh æÅ¿éÂËûþ¿åù Îü/
Õ±¿õþßÂý× Îü ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ ÷õþ± á±Ëã Îæ±ûþ±õþ ÛËò¿åù¯ Õ±õþ qñÅý×
¿ß ßÂ÷ÇüѦš±ò¯ Îü ¿åù Õ¿õËBåðÉ õ±ã±¿ù-üѦԨ¿îÂ/ ÎõÌ¿XÂß •ðÅý×
ÕËïÇý× ¿òËî Âó±Ëõþò—, Õ±ñ±-ÎõÌ¿XÂßÂ, ò±-ÎõÌ¿XÂß üõõþßÂ÷ ÷±òÅËø¸õþý×
ßÂ÷òé ¿åù Îü/ õþõÏfò±ï, üÅö±ø¸äÂf, ¿õËõß±òj... •Õɱý× ü¿õþ¯
¿ü ¿Âó Û÷’é± öÅÂËù öÅÂËù õ±ð ¿áËûþ¿åù— å±h± õ±ã±¿ù æÏõËò Û÷ò
ÝîÂËÛ¶±îÂö±Ëõ æh±Ëî ßÂîÂæò ÎÂóËõþËå· î±Ëß ձ÷õþ± ¿ðËûþ¿åù±÷
汿îÂáîÂ-Õ±ý×ßÂòÄ-ˆÂɱé±üį î± Îüý×üõ Õ±ËõËáõþ îÅÂùîÅÂËù
òõþ÷î±Ëß ÷±¿hÂËûþ Îü äÂËùý× Îáù ÕõËúËø¸/
ýÒɱ, 2009 Õ±üËõ/ Îüà±Ëò òɱËò±-äÂäDZ ï±ßÂËõ ò±¯ Îü± Îý±ûþ±é·
ÎÂó±ˆÂ-òɱËò± Îî± ÛßÂõåõþ ÎéÂËò ÎðÝûþ± ÎûËîÂý× Âó±Ëõþ, ¿ß õËùò·

îyîyÊ ˆÎÁ òy !≤’ã¸
ÎüË›I×¥¤õþ, 2008 Ð ›−±æÿ÷±-üõÅæ ¦ÂÏËò õ±ëÂ×`±¿õþ Sü ßÂõþù ú±ßÂÉ
Îüò&Ëlõþ ÕôÂ-E±ý×öÂé±/ ‘ðÉéÄ ý×æÿ áëÂ’ Λ−é ÎïËß ÛßÂé± üËŒÂëÄÂß±æÅ ÷ÅËà ä±ù±ò ßÂõþËî ßÂõþËî ÎõþÒ±ûþ±ò-ëÂ×õ±ä Р‘õÅËûþä ð±ðÅ... Ûý×
ÎåËùé±ý× õ±ã±¿ù âõþ±ò±õþ ðÉ ÎõˆÂ’/ Ûò±ô ý×æÿ Ûò±ôÂ/ æù ÎïËßÂ
îÅÂËù ðÒ±îÂÂó±¿é ÂóhÂËùò ÎüÌ÷ÉòÏùõ±õÅ/ áù±àұ߱¿õþ ¿ðËûþ Õ±¿ú
õåËõþõþ õ±áÄûLa á÷Äá÷±Ëù±, ‘Õɱý× Îú±òį Îû âõþ±ò±é± õù¿ù, Ýé±
ûÒ±õþ ð±ò îÒ±õþ òËàõþ ûÅ¿áÉ ýËîÂÝ Îî± õU¿ðò ù±áËõ Ûõþ/ Õ±Ëõþ
ö±ý×, Õ±÷õþ± Îû ÎÂóò å±hÂ±Ý ý±Ëî ÕòÉ¿ßÂåÅ ñõþËî Âó±¿õþ Ýý× Îù±ßÂé±ý×
¦†Ñ˜ ¿ù Û¶ï÷ õÅ¿çÂËûþ¿åù... æ±÷± àÅËù ùëÇÂËüõþ õɱùß¿òËî Ýh±Ëò±...
õÅËßÂõþ Âó±é± ¿åù õËéÂ... U÷Ä îÅ¿÷ Îü¿ðËòõþ Îå±ßÂõþ±.../’
æÅò, 1996 Ð ¿ë¿ë Î÷Ë骱Ëî üÅÂó±õþ¿ýé ÷Åß±¿õù± ÎðàËå ò± ÎüÌ÷É/
÷±÷Ä, õ±¿Âó, Îü – üõT±ý× ý±îÂËæ±h ßÂËõþ... Õ±õþ ä±õþËé õþ±ò ê±ßÅÂõþ/
õ±ï÷ ÎÂóËûþËå ÕËòßÂÂí/ ÎäÂËÂóäÅÂËÂó Õ±Ëå Îü/ ò±ýÄ, Ûõ±õþ ÎûËîÂý×
ýËõ/ õ±ï÷ ÎïËß ÎõËõþ±Ëî ò± ÎõËõþ±ËîÂý× Îü±{¡±Ëü ß±Ëò Ûù
õ±¿Âó’õþ ¿äÂÈß±õþ Ð ÷±õþ ¿ðûþ± ÎßÂ{¡±/ ¿é¿öÂõþ ¦ÂÏËò îÂàò Îõþ±á±ËéÂ
ÎåËùé± ÎýùË÷é àÅËù ÎôÂËùËå/ õ±ýÄ Û Îî± ü¿äÂËòõþ ÎäÂËûþÝ ö±ù
ÎðàËîÂ, ÎüÌ÷É ÎÛ¶Ë÷ ÂóhÂËå/ ÎæÉêÅÂ÷¿íÝ ëÂ×Ëê ÛËüËå ˆÂ±¿ë ÎïËßÂ/
ÎêÒ±é ëÂ×ˌ õùËå, ‘ðÒ±h±/ ÛßÂé± ý׿òÑü ÎðËàý× Ûî ¿ßÂåÅ õ¿ùü ò±...
ðÅ’ä±õþ õåËõþý× ¿òËö û±ûþ ¿ßÂò± ÎðàÄ... Âó‚Âæ õþ±ûþ ýËî ÛàòÝ
‘÷±ý×ùüÄ éÅ Îá±...’ îÅ¿÷ Õ±õþ ¿ß õÅçÂËõ òÏùõ±õÅ/ îÅ¿÷ Îü¿ðËòõþ
Îå±ßÂõþ±.../’
¿ëÂËü¥¤õþ, 2008 Ð ú±ßÂÉ Îüò&l õU¿ðËòõþ ö¿õø¸ÉîÂ/ Âó‚Âæ õþ±ûþ
ÕËòß¿ðËòõþ ÕîÂÏîÂ/ Õ±÷±Ëðõþ é±éÂß± Âî ÷±ËçÂ÷ËñÉ ¿ä¿õþß ¿ðËûþ
ëÂ×êÂËå/ 2011 Õõ¿ñ ¿ß ü¿îÂÉý× é±ò± Îûî ò±¯

Õ¿öÂËø¸ß ç±

6 õø¸Ç 9 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ, ÷±ùð± - 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/
Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 92327 90070 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 94341 54440 / 98517 80088 , ôÂɱ' Ð •03512— 273189 ˝◊√-Œ˜˘ amadermalda@gmail.com/ RNI. No. WBBEN/03/13342, Postal Regn. No. WB/MDA-77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful