You are on page 1of 29

“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO

2020-2021”

1. Datos do centro

Código Denominación
32013582 IES GARCÍA BARBÓN

Enderezo C.P.
RÚA ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ 32600
Localidade Concello Provincia
VERÍN VERÍN OURENSE
Teléfono Correo electrónico
988685085 ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal
Páxina web
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/
Índice
Medidas de prevención básica ................................................................................................................................. 3
Medidas xerais de protección individual ................................................................................................................. 6
Medidas de limpeza................................................................................................................................................. 7
Material de protección............................................................................................................................................. 9
Xestión dos abrochos ............................................................................................................................................ 10
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade ........................................................................................... 12
Medidas de carácter organizativo .......................................................................................................................... 12
Medidas en relación coas familias e ANPA .......................................................................................................... 14
Medidas específicas para o uso doutros espazos ................................................................................................... 15
Medidas especiais para os recreos ......................................................................................................................... 17
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres ........................................................................................ 17
Previsións específicas para o profesorado ............................................................................................................. 18
Medidas de carácter formativo e pedagóxico ........................................................................................................ 19

2
Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID


Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 686458904
desvío a un teléfono móbil)

Membro 1 María Soledad Gómez Cerradelo Cargo Vicedirector

• Nomear membros no equipo covid.


• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
Tarefas asignadas • Coordinación do equipo covid.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos

Membro 2 Santiago Férnández Rozada Cargo Xefe Dpto Mantemento


• Coordinar as entradas e saídas do alumnado
• Difundir a información
Tarefas asignadas

Membro 3 María Cruz García Remeseiro Cargo Tit 2º CS Administración


• Coordinar as entradas e saídas do alumnado
• Difundir a información
Tarefas asignadas

3. Centro de saúde de referencia


Centro CENTRO DE SAÚDE DE VERÍN Teléfono 988410195
Contacto Enfermeiro: Alberto Rodríguez Seoane
Médico1: Aurora Carrasco Cendón
Médico 2: Concha García Masid

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)
- Espazo destinado ó Viveiro de empresa. É un espazo ventilado, con cadeiras, axeitado para esta
función.

-Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras.


Dispón tamén de panos desbotables, dispensador de xel e de xabón.

3
5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total)
1º Bacharelato 31
2º Bacharelato 22
1º Ciclo Superior Administración e Finanzas 12
2º Ciclo Superior Administración e Finanzas 9
1º Ciclo Medio Coidados Auxiliares de Enfermería 20
2º Ciclo Medio Coidados Auxiliares de Enfermería 20
1º Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos Automóviles 6
2º Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos Automóviles 8
1º Ciclo Medio Mantemento Electromecánico 5
2º Ciclo Medio Mantemento Electromecánico 6
1º Ciclo Medio Xestión Administrativa 8
2º Ciclo Medio Xestión Administrativa 10
1º FP Básica Mantemento Vehículos 11
2º FP Básica Mantemento Vehículos 15
1º FP Básica Servicios Administrativos 9
2º FP Básica Servicios Administrativos 14
ESA 1 2
ESA 2
ESA 3 17
ESA 4

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)


Profesorado secundaria 22
Profesorado técnico de Formación Profesional 16
Orientación 1
Persoal non docente 5
Total 44

4
8. Medidas dentro da aula(con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras
acomodadas á realidade do centro e grupo)

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:

- Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos en función do número de


alumnos. En todos os modelos existen pautas para que a distancia de traballo aumente entre o
alumnado con respecto ao habitual.

- Formar grupos de traballo cooperativo estables, de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas
entre grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto directo unicamente se produza
entre grupos dun máximo de catro alumnos.

- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego
máis común).

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos
grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, ou saír ao patio, deberán respectar o
percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asignada.

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, reducíndoos aos que
sexan imprescindibles

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material, cando este sexa
gardado de xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material procederá á preceptiva desinfección de
mans antes de levalo a cabo.

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel
hidroalcohólico do rotulador que empregue.

Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no centro ao
mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis de seguridade na convivencia. Algunhas das
restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación require dun
pequeno esforzo.

Todo o profesorado que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de
mans.

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)
PROFESORADO:
- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid)
- Correo electrónico: ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal

Alumnado:
- Vía telefónica chamando ao instituto (988685085)
- Correo electrónico: ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal

5
10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)
Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un


específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19.

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar
no específico por covid-19 quedará a eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de
absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de
confirmación do caso.

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á
persoa que exerza a Xefatura de Estudos.

Ver anexo Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible.

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e


educativas)
- Aviso ao coordinador covid-19.
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias e
a familia do afectado:

• Chamada telefónica á familia do afectado/a.


• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
• Subida de datos á aplicación.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)
Mostramos a colocación dos pupitres, poden verse nas fotos que figuran nos anexos.

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)
As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:

- A distancia (Vía telefónica).

- Presencial: para aqueles casos nas que a vía telefóncica non sexa posible. Nesta modalidade, a
reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando
nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC
(abalarmóbil, teléfono)

6
16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)
- Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do instituto pasará a ser o portal onde
se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral.

- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as familias
descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle.

- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo
electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.

- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos a
empregar estas vías.

17. Uso da máscara no centro


- Uso obrigatorio en todo momento dentro de todo o recinto escolar. Se a normativa cambia ao longo
do curso, actualizarase o emprego da máscara en base ás modificacións que se realicen. Se existese
algún circunstacia especial que impedise o uso da máscara durante o tempo recomendado, deberá
comunícalo inmediatamente ó titor/titora; esa comunicación virá acompañada do correspondente
certificado médico, cunha xustificación exaustiva dese feito. No caso de que o alumno non poda facer
uso da máscara o centro tomará medidas especiais. Todo o persoal e alumnado do centro deberá
contar cunha máscara de reposto nun estoxo para gardala.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa


- O plan difundirase a través da web do centro e facebook, e pasará a formar parte da documentación
do centro.
- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería do
instituto: Abalarmóbil.

Id. Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

- Limpadora (mañá):
• Limpeza/desinfección dos baños de, polo menos, dúas veces ao longo da xornada lectiva.
• Limpeza dos pasamáns
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente.
- Limpador/as (tarde):
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
• Limpeza e desinfección dos despachos.
• Limpeza e desinfección da sala de profesores.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)
- Limpadora: de 10.30-12.30 h (xornada partida mañá e tarde)

- 2 limpadores/as de tarde:
- 1 limpadora de 15.00-21.00 (xornada continua)
- 1 limpadora de 17.00-21.00 (xornada partida mañá e tarde)

7
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo
este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección
ocular, ben sexan lentes ou pantalla.

- Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que
estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo
uso.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos


- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.

Ver modelo de checklist de limpeza de aseos.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)
- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas.

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist.

Ver modelo de checklist de ventilación.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos


- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal),
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral
(labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha
bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

8
Id. Material de protección

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro


- A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do
centro denominado “material covid-19”

26. Determinación do sistema de compras do material de protección


- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de
máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación
delas en videdirección.

- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será individual.
Entregarase a cada profesor/persoal non docente, duas bolsas con 5 unidades cada unha, que dan
para un total de 60 días lectivos, proveñentes da Consellería de Educación. Deberase asinar a
recepción das mesmas.

- Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou
nitrilo, que estarán situadas na aula de TCAE.

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición


- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do
material enviado pola consellería. Este material será entregado polo director e os receptores deberán
asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo.

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un
difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á dirección a


necesidade da adquisición do mesmo.

9
Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)
- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-
19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas
ou diagnosticada de COVID-19.

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia,
no caso de afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de
referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que
inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as
instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional
sanitario.

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto
sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da
canle informática sinalada no punto 2 do protocolo).
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu
domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.

- A familia dun alumno ou alumna con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica
co seu médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese
cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo
médico de atención primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o
desprazamento e acceso á instalación.

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura


Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función
do número de contactos identificados en cada abrocho.

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias
aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes
supostos:
• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o
caso, da totalidade do centro educativo.

- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración


obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas
que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades
sanitarias.

10
- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.

- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto
a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.

O modelo proposto establece catro fases:

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos)


Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta
primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as
actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:
- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga
unha distancia de máis de 1 metro entre eles.
- Redefinición dos circuítos de circulación interna.
- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada
- Reorganización das quendas para o horario da comida.

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos)


Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a
adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:
- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e
de hixiene de mans.
- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.
- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)


Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%.
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun
grupo máis numeroso.

Obxectivos:
- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado
de forma progresiva.
- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de
alumnos.

4. Fase 4 (Fase de reactivación)


Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro
da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas
necesarias no período de pandemia.

11
Obxectivos:
- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para
do alumnado.
- O recreo será realizado en dúas ou tres quendas.

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

- O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza o coordinador COVID, e na súa
ausencia, outro membro do equipo COVID.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)
- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade
entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo IV debidamente cuberto xunto coa
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou
enviándoa ao correo do colexio : ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial
correspondente, en espera da resolución da mesma.

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no


apartado observacións a casuística.
Id.
Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar
sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas;
no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como
tipoloxías anexos ao protocolo)
- O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os
tempos de espera nas entradas e saídas.

- O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto
polas familias como por parte do profesorado.

Horarios de entrada e saída:


8.50-14.20 para alumnado de Bacharelato, FP Básica e ciclos medios e superior
15.45-18.15 luns e martes, ciclos medios e superior
16.35-17.25 luns, FP Básica e Bacharelato
14.45-19.45 de luns a xoves, ESA
Ver anexo “portas de acceso”

12
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)
- Diferenciamos tres portas de acceso ao centro:

1. Porta principal. (1º, 2º Bacharelato, 1º de FP Básica de Mantemento de Vehículos e Servicios


Administrativos, 2º Ciclo Superior de Administración e Finanzas) e ESA.
2. Porta da aparcamento – fondo dereita. (CAE , 1º CM Electromecánica Vehículos Automóviles,
2º FP Básica Mantemento de Vehículos)
3. Porta da aparcamento – fondo esquerda. (1º e 2º de Mantemento Electromecánico, 2º de
Electromecánica de Vehículos Automóbiles, 1º Ciclo Superior de Administración e Finanzas), 1º
e 2º CM Xestión Administrativa.

Organización das entradas e saídas:

- Unha vez accedan o interior do recindo escolar, estará perfectamente indicado o itinerario a seguir
para chegar a porta de acceso o edificio. Uns alumnos entraran pola porta principal e outros polas
portas laterais situadas de cara ó aparcamento.
- O alumnado que entra a través do aparcamento terá unha pasillo marcado e que non deberán
abandonar en ningún momento, para evitar interacción entre alumando e vehículos.
- O profesorado de garda será o encargado de vixiar que se cumplen as normas de entrada e saída do
centro.

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)
- Colocouse cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería.

- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración propia.

- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do
mesmo.

Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro dos baños haberá
cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento.

34. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)

- Entradas:
1Profesor por cada porta

- Recreo:
3 profesores. Vixiaran a entrada e saída do alumnado. A continuación 1 deles quedará na zona
dos baños do piso inferior ,1 na entrada principal e outro no aparcamento.

Saídas:
1Profesor por cada porta

13
Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

37. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar


- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o
consello escolar está formado por 9 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que
garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a biblioteca reúne
estas condicións.

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias


- Fomentarase as titorías virtuais coas familias pedindo cita previa
- Empregarase o teléfono como medio para facer titorías
- Resolveranse dúbidas que lle xurdan ás familias empregando o a conta de gmail de cada titor/a
correspondente a conta do colexio.
- No caso de ser necesario unha titoría presencial, tomaranse as seguintes precaucións
- Pedir cita con anterioridade
- Enviarlles por correo e/ou abalar móbil unha serie de normas que deben cumprir para
asistir a reunión
- Ao chegar, debe situarse na zoa de espera ata que se lle indique por onde debe dirixirse
- Hixienizar as mans ao entrar na aula e situarse onde lle indiquen
- Ventilarase a aula da reunión tanto antes como despois e, na medida do posible, manterase
a ventá aberta durante a mesma
- No caso de ter que cotexar papeis, tanto o profesor como a familia deben ter unha copia para
non manipular o mesmo exemplar
- Reunións inicial de curso non hai previsión de realizalas.

39. Normas para a realización de eventos


- - Neste momento e tal como se está a desenvolver a pandemia non contemplamos o desenrolo
- de festivais como: magosto, nadal, entroido…
- - Os distintos equipos traballaran en propostas para levar a cabo estas celebracións mantendo as
condicións de seguridade.
- - En canto a actividades que se desenvolvan no centro por parte de persoas que podan vir do
- exterior, debemos tomar medidas: serán para uns grupos concretos, hixienizar e ventilar o
- espazo entre un grupo e outro, espaciar as actuacións,...
- - Respecto as saídas didácticas levaremos a cabo aquelas que se axusten aos obxectivos da
- nosa programación e sempre respectando o aforo establecido nos lugares que se visiten. De
- ser posible faremos visitas a lugares que se atopen ao aire libre

14
Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

43. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas,
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

- O pavillón debe ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste
xeito, terán a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos
desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.

- No caso do pavillón, e, ao ter que desprazarse o alumnado polo exterior do centro, o tempo de
ventilación transcorre mentres un alumnado se cambia nos vestiarios e se desprazan á aula, polo que
non é preciso ventilar 5/10 minutos entre clase e clase.

- Os vestiarios empregaranse unicamente ao finalizar a sesión, empregando os catro existentes e


organizando quendas en caso de ser necesario.

44. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

Todos sabemos a importancia que ten a Educación Física para o noso alumnado e o que significa
cando lles toca baixar ao ximnasio. Por iso mesmo debemos traballar con eles que non vai a ser un
espazo para relaxar as medidas de protección e que se deben seguir tendo, e ademais hai algunhas
específicas que se deben cumprir. Por iso debemos conciencialos na necesidade de extremar as
precaucións e propoñemos, durante o mes de setembro, traballar con eles a forma de subir e baixar ao
pabillón, entrada e saída dos vestiarios, emprego de material,...
Para disminuir os riscos na actividade física, poñeremos en práctica as seguintes pautas:
- O emprego da máscara é obrigatoria para o desprazamento ao pabillón, cambio de roupa e
- despois debe gardarla nunha bolsa específica dentro da súa mochila
- Na medida que o tempo e/ou o espazo o permita a sesión terá lugar ao aire libre
- Priorizar actividades físicas sen contacto
- Promover actividades que permitan manter a distancia de seguridade
- Deben levar posta a máscara para a realización das actividades programadas
- En caso de que haxa traballo por grupos respetar os que se forman nas aulas. Teremos un
documento compartido con todo o profesorado onde se reflexara os grupos que existen nas
aulas
- Cada alumno/a debe traer a súa propia botella de auga e non pode beber doutra
- Planilla semanal na que se indicará o material necesario para levar a cabo a práctica educativa
e con que grupos se vai a facer
- O material non pode estar accesible ao alumnado e só o pode repartir o mestre/a, buscando a
- maneira de evitar aglomeracións
- Para a recollida do material o alumnado que o está a usar o deixa no lugar que lle indiquen
para proceder a súa desinfección
- Prioriza o emprego de material facil de desinfectar
- Dar tempo suficiente para que se podan lavar e desinfectar as mans antes de subir a clase

15
45. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)
- Ao longo deste curso soamente se contemplan duas situacións nas que son necesarios cambios de
aula:
• Para ir ao ximnasio / pavillón
• Para ir ós desdobles de bacharelato

- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de
1m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.

- Para garantir que os espazos están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o
profesor os vaia buscar. O pavillón queda exento deste aspecto, xa que o tránsito para acceder ao
mesmo é na súa meirande parte no exterior e as dimensións do pavillón o permiten.

46. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)
- O Equipo da Biblioteca planificará os distintos escenarios que se poidan dar ao longo do curso coma
o cese das actividades presenciais, establecendo un horario de atención para profesorado e almunado.
- Actualizarase o espazo web da biblioteca.
- En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria, seguindo o Protocolo de
adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia, a Consellería
establece que o aforo sexa dun máximo do 50%, puidendo adaptarse en función da superficie
disponible e do número de alumnado do centro, sempre que se cumpran as condicións de seguridade e
distancia axeitadas.

- Retiraranse materiais que sexan difíciles de limpar como carteis ou outros obxectos.

- O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa e material de
oficina) será usado preferentemente polos integrantes do Equipo de Biblioteca, e desinfectarase
adecuadamente antes e despois de ser empregado.

-Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando impliquen un uso compartido
mentres dure a situación excepcional.

47. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)
- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese
intre con eses distintivos non poderán ser empregados.

- A limitación de aforo correspondese co número de retretes con que conta cada un dos baños
de alumnos (tres ou catro segundo o caso). E unha persoa nos baños de profesores.

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.

16
Id. Medidas especiais para os recreos

48. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)
- Realizaranse un recreo:
• de 11.20h a 11:50h
- Todo o alumnado empregará as rutas de entrada e saída que utiliza para as entradas e saídas do
instituto, polo que volve ser moi importante cumprir estritamente as normas.
- Non se permiten permanecer durante o recreo no hall de entrada ó centro.

49. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

- Durante as horas de entrada e saída haberá tres persoas de garda para controlas as tres portas de
entrada.
- Durante o recreo haberá tres persoas de garda, que controlarán as portas de entrada e saída, e a
continuación, unha delas quedará vixiando a zona dos aseos, outra a entrada principal, e outra a zona
do aparcamento.
- O resto de horas de clase procuraráse que estén duas persoas de garda.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

52. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

- Aula de informática
• Dispoñemos de 24 equipos, a cal empregaremos ó 100% dado que conta con mamparas que
nos permite unha separación entre o alumnado.
• Será empregada como medio de formación en aulas virtuais para os distintos grupos,
para o cal farase un calendario de uso para os distintos cursos e poder facilitar así a
formación neste aspecto do alumnado antes do 30 de setembro.

17
Id. Medidas especificas para o profesorado

55. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que
sexan oportunas en función do número de persoas e aforo dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de
actos, xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada.
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na biblioteca (sempre que participe
un número inferior a doce persoas).
• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou
ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.

Sala de profesores:
• Nos recreos e nas horas que non se teña docencia, pódese facer uso da mesma mantendo a
distancia de seguridade e para o cal estarán sinalizados os lugares que se poden ocupar
Cada profesor/a tanto antes de usar un espazo como despois debe proceder a súa
hixienización
• Neste espazo empregárase material propio e en caso, de compartir debe procederse a súa
• desinfección
• O emprego dos ordenadores da sala de profesores implica a súa desinfección tanto despois
como antes de usalos
• Retiraremos todos os papeis que haxa nesta sala, así como material que non se emprega

56. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)
Reunións dos órganos colexiados:
1. Claustro: levaranse a cabo no salón de actos nas condicións expostas no punto anterior. No
caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma
ofertada.

2. Consello escolar: neste caso empregarase a biblioteca, que permite que os 9 membros garden
a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade.
Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos.

18
Id. Medidas de carácter formativo de pedagoxico

57. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)
-Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte
á covid-19.
- Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de
Educación e Sanidade.

58. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).
- - Publicarase na páxina web do centro nos apartados: documentos do centro e no apartado
- específico: novidades COVID
- - O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por medio de abalar
- móbil
-

59. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Dixital e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)
- O coordinador do equipo Tics será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual (xestión
da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica), que, a día de
hoxe, xa está preparada para o comezo de curso cos cursos do 2020/2021 creados. O resto de
funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...)
tamén forman parte das tarefas do equipo Tics, polo que non supón ningún cambio.
- A Consellería de Educación, Universidade e FP facilita a todos os centros educativos unha Aula
Virtual a través do enderezo https://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/aulavirtual/, poderase
acceder a aula virtual do centro.O acceso á mesma estará na páxina web do centro educativo.
- -As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia e para o
alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da
actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que
poida por en funcionamento a consellería.
- Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de
ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores TIC
poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o
labor do profesorado con menor experiencia no uso). Tamén se impartirá un curso de actualización de
ferramentas tecnolóxicas para o profesorado interesado.
- Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira
posta en funcionamento da aula virtual.
- A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro.
- Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a
todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a o seu usuario e clave.
- O coordinador TIC divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do

19
persoal docente e dos contidos existentes.
- Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán
ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que
forman parte na plataforma .
- No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou
de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a
distancia, e o notificarán ao equipo directivo. o equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e
as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.
- Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o
funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o
ensino a distancia.

60. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)
- O equipo directivo elaborou o Plan de Acollida, que foi publido na páxina web para que a comunidade
educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recolle as datas e horarios de entrada e
saída do primeiro día, que serán escalonados para poder ter unha mellor organización e facilitar a
adquisición de hábitos recollidos neste plan.

61. 61. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)
- O plan de adaptación á situación covid será publicada na web do centro e enviado ás familias a través
da aplicación abalarmóbil e aos membros do claustro e consello escolar a través de mensaxería.

20
ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de
sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no
seu centro de saúde.

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON

Febre maior de 37,5ºC

Tose seca
Síntomas respiratorios

Dificultade respiratoria

Fatiga severa (cansazo)

Dor muscular

Falta de olfacto
Outros síntomas

Falta de gusto

Diarrea

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.

SI NON

cunha persoa COVID-19 +


confirmado?
CONVIVIU nas últimas
2 semanas?
cunha persoa en illamento por
sospeita de infección pola COVID-
19?

21
ANEXO II: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE

SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI: Teléfono:
Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :

Código Postal: Localidade:

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO


Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal: Localidade:
Posto de traballo:

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da


Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu
caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición de
persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de
2020

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no


seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.

, de de 2020

Sinatura:
DIRECTOR/A DO CENTRO

22
ANEXO III: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE
SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade


e Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do
curso 2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e
hixiene nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería.

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as


tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas
de protección existentes para o solicitante.

D./Dna. solicitou a súa


consideración como persoal sensible.

Polo exposto, D./Dna. , na


súa calidade de Director/a do centro de
ensino público ,

INFORMA:

Marcar con X ou tachar o que non proceda

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente,
persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría.

 Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a


hixiene das mans consonte ao protocolo.

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo
alumnado.

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha
separación de 1,5 metros entre os postos.

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5


metros diante das persoas que acoden ao centro.

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de .

Asinase o presente informe con data / /2020 (sinatura e selo)

23
ANEXO IV: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª ____________________________________________________________, con


DNI
número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a
______________________________________________, matriculado no curso
_________, do centro educativo
______________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de


Autoavaliación
clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento
preventivo domiciliario nos seguintes supostos:

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto


co
seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro
educativo.

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o


alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á
persoa coordinadora COVID do centro.

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.

ASDO. ______________________________________________________

24
ANEXO V: LIMPEZA ASEOS

Semana do de ao de ASEO MULLERES PLANTA BAIXA

Luns Martes Mércores Xoves Venres


Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

25
ANEXO VI: VENTILACIÓN AULAS
Semana do de ao de Aula:

Luns Martes Mércores Xoves Venres


Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

26
REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19

Grupo Data
ALUMNO/A
Persoa que realiza a
comunicación
Sintomatoloxía
descrita

Acudiu ao médico
Diagnóstico final
Medidas
aconselladas

27
REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19

Data
PROFESOR
Sintomatoloxía
descrita

Acudiu ao médico
Diagnóstico final
Medidas
aconselladas

28
29