INI IERI SPECIALE TERA MAI REIKI Ini ierile speciale din Tera Mai Reiki nu se reg sesc

în nici un alt sistem clasic sau contemporan de vindecare. Primirea acestora se face , de regul , în cursul diverselor nivele de preg tire în Tera Mai Reiki sau Tera Mai Seichem deschizând ini iatului posibilitatea de a - i extinde spectrul de energii vindec toare la care acces. Workshopul cuprinde primirea a apte ini ieri i a trei simboluri cu ajutorul c rora practicantul poate s acceseze diverse tipuri de energii. INI IEREA ÎN ORDINUL LUI MELCHIZEDEC Melchizedec este un aspect al lui Christos i o parte a Con tiin ei Cre tine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucreaz Luminii care se afl în serviciul P mântului în mod specific cu Fiin ele i al altor planete i locuri de la un cap t

la altul al Crea iei. În anumit m sur aceste Fiin e ale Luminii servesc Crea iei Fizice i Planului Divin prin încarnare i lucrând ca i profesori i lideri spirituali. Ordinul lui Melchizedec a fost stabilit ca administrare în cre terea Luminii i a înva i platform de planificare, organizare i ajutor de i evolu ia spiritual . Membrii lui au ajutat la sus inerea i Ordinul lui Melchizedec este anterior cum a fost stabilit înainte de crea ia lor de Kath leen Milner

turilor spirituale deschise pentru încarnarea oamenilor de -a lungul

tuturor t râmurilor Crea iei. Melchizedec P mântului i altor planete i t râmuri, dup i pus pentru eventuala lor necesitate.

Ini ierea în Ordinul lui Melchizedec prin procedura transmis v conecteaz cu unul dintre Mae trii Ascenden i

i cu Planul Divin pentru

planeta P mânt. Prin ini iere se deschid canalele vindec toare i se declan eaz un flux natural al vie ii, care constituie baza altor lucr ri de vindecare realizate ulterior. Ini ierea este eviden iat de o extindere a con tiin ei, sim it ca o senza ie de cre tere a capului sau ca furnic turi în t lpi, pe m sur trebuie s sacre. fie ini iat la rândul ei i capabil s ce energia

este împ mântat . Pentru a oferi aceasta ini iere, persoana care o efectueaz oficieze ceremonia. Doar un s vâr irii acestei ceremonii maestru Tera Mai Reiki are capacitatea necesar

Copyright 2011, dr.Aurelian Curin acurin@gmail.com , www.reiju.org

care treze te calit ile inerente sufletului ce asist divina ia. în diminea a urm toare ea este deja solu ionat . Manifestare prin transformare a a ar putea fi poate fi folosit prin intermediul În gerilor Fl c rii Violete i cu definit succint aceast ini iere. www. i cunoa terea interioar ´Podul Curcubeu´. ceea ce înseamn dac treilea. Flac ra Violet este un instrument ce v ajut prin ridicarea frecven ei energetice . ochiul al de previziuni. INI IEREA ÎN SHAKTI PAC ajutându-l în procesul vindec rii prin con tientizarea profund Copyright 2011. Yod reprezint uman o ini iere per sonal . Flac ra Violet sau Saint Germain . chiar imediat dup în interiorul individului a problemelor Ini ierea va duce la dezvoltarea ideii de pace universal reale. poate fi utilizat accelerat în vindecare sau în c l toriile amanice. claraudi ie . Ea ajut la reconectarea cu restabilirea leg turii dintre inim .com . Flac ra violet i ruga i s sprijinul lui Saint-Germain. dezvoltare spiritual i trezirea con tiin ei. Înainte de culcare. Sinele Superior i suflet.org .INI IEREA ÎN ÎNGERII FL C RII VIOLETE Oricine poate lucra cu Îngerii Fl c rii Violete. De i simbolul Yod a fost reg sit în templele vechiului Egipt . pute i s -i chema i pe îngeri i s lucreze pentru problema care trebuie rezolvat .Aurelian Curin acurin@gmail. se pare c acestei ini ieri provine din alte lumi stelare. Daca problema e ste mai dificil este recomandat ca pacientul s repete procedura timp de 21 de nop i la rând. la fel ca i alte energii . Oamenii care se ocup perceap este vorba de astrologie. indiferent ini iere. INI IEREA YOD Ini ierea în Yod este considerat la dezvoltarea abilit prima ini iere în simbolurile Universale ajutând ilor psihice (clarviziune. Cel mai adesea. devin capabili s informa ii de o mai mare acurate e. tarot sau comunic ri telepatice. Energia Fl c rii Violete este profund transformatoare i .reiju. intui ie. cunoa tere originea interioar ) prin conectarea studentului la tipare superioare de gîndire. dr.

Se pare c originile acestei ini ieri sunt amanice ea reg sindu-se atât în templele tibetane cât i în ritualurile de vindecare practicate de maia i. Aurelian Curin : acurin@gmail. i t lpile picioarelor. Kathleen Milner spunea c a înv at aceste acordaje de la o persoan care a fost ini iat de un vechi membru al clerului catolic.Shakti Pac reprezint mai mult un proces al acceler rii vindec rii individuale decât un acordaj în adev ratul sens al cuvântului. i ulterior practicate din ce în ce Detalii la dr. În cadrul acestui workshop vor fi efectuate primele trei ini ieri enochiene i va fi dezv luit primul simbol cu ajutorul c ruia practicantul poate accesa aceast energie sacr . Celelalte trei ini ieri. Copyright 2011. dr. Se poate spune c fiecare prime te ceva diferit în cursul acestei ini ieri. Printre acestea se g sesc cunoscute ini ial în Biserica Cre tin mai pu in. Aceste ini ieri deschid com plet canalele energetice ac ionând în principal pe ochiul al treilea. plexul solar va desf ura în viitor. ce au o vechime de cîteva mii de ani.com .com.Aurelian Curin acurin@gmail. INI IERILE ENOCHIENE Exist anumite documente în interiorul Vaticanului care sunt inute în mare secret i la care au acces un num r restrâns de prela i ajun i la un înalt nivel în cadrul Bisericii Catolice. ce con in restul de trei simboluri vor fi efectuate într -un workshop ce se Timpurie i Manuscrisele Enochiene în care sunt descrise o serie de ase ini ieri .org .reiju. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful