1

“Một Giọt Máu Đào Hơn Ao Nước Lã”

GIA PHẢ

TỘC
NGUYỄN
ĐẠI HƯNG - ĐẠI LỘC
QUÃNG NAM

2

Công Ơn Tổ Phụ Nghìn Năm Khắc
Tình Nghĩa Cháu Con Vạn Tuế Ghi

GIA PHẢ TỘC NGUYỄN
Trung An xã, Hà Đông huyện, Thăng Ba phủ, Quãng Nam tỉnh
Trung Đạo, Lộc Bình, Thường Đức, Quãng Nam
Thôn 5, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quãng Nam Đà Nẵng
Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam

ĐINH HỢI - 2007
Được lưu trên internet tại địa chỉ:

http://tocnguyentrungdao.googlepages.com
http://vietnamgiapha.com/XemGiaPha/1946/giapha.html

1.0 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
2.0 NGUYỄN TRƯỜNG SANH
3.1 NGUYỄN VIẾT PHÚ
3.2 NGUYỄN VIẾT KHƯƠNG
4.1 NGUYỄN VIẾT TRINH
5.1 NGUYỄN VIẾT TƯỜNG
6.0 NGUYỄN VIẾT THẠNH
7.0 NGUYỄN VIẾT THỚI
8.1 NGUYỄN THỊ QUỲNH
8.2 NGUYỄN VIẾT NÊN
9.1 NGUYỄN VIẾT ĐỂ
10.1 NGUYỄN VIẾT TỬU
10.2 NGUYỄN VIẾT CHƯỚC
11.0 NGUYỄN THỊ CHƯỚC
10.3 NGUYỄN VIẾT NGỌT
11.0 NGUYỄN THỊ NGỌT
9.2 NGUYỄN VIẾT ĐÓ
10.1 NGUYỄN THỊ THỐNG
10.2 NGUYỄN VIẾT VINH
10.3 NGUYỄN THỊ LÂM
10.4 NGUYỄN VIẾT CHINH
11.1 NGUYỄN THỊ PHỨC
11.2 NGUYỄN THỊ TRUẬT
11.3 NGUYỄN THIẾT
11.4 NGUYỄN PHÙNG
11.5 NGUYỄN THỊ NỞ
9.3 NGUYỄN VIẾT KHUY

3

10.1 NGUYỄN THỊ THẮNG
10.2 NGUYỄN SẮT ……………………………page 22
11.1 NGUYỄN KIÊU
11.2 NGUYỄN THỊ TÁC
11.3 NGUYỄN THỊ CHỈ
11.4 NGUYỄN THỊ THỨ
11.5 NGUYỄN CƯU
12.1 NGUYỄN THỊ VĨNH
12.2 NGUYỄN THỊ BA
12.3 NGUYỄN THỊ NHỰT
11.6 NGUYỄN CƯ
12.1 NGUYỄN THỊ HUỀ
12.2 NGUYỄN THỊ TUYẾT BA
12.3 NGUYỄN MINH KỲ
13.1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
13.2 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
13.3 NGUYỄN MINH THIỆN
12.3 NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU
11.7 NGUYỄN THỊ TƯ
11.8 NGUYỄN NHẠC
12.1 NGUYỄN THỊ HỒNG
12.2 NGUYỄN THỊ LIỄU
12.3 NGUYỄN MAI
13.1 NGUYỄN PHẠM THANH HUY
13.2 NGUYỄN PHẠM THANH HOÀNG
12.4 NGUYỄN HUỆ
13.1 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
13.2 NGUYỄN THỊ
13.3 NGUYỄN THỊ
13.4 NGUYỄN THỊ
13.5 NGUYỄN PHẠM THỊ THANH HIỀN
12.5 NGUYỄN THỊ NỞ
12.6 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
11.9 NGUYỄN LỮ
12.1 NGUYỄN HIỆP
13.1 NGUYỄN PHƯƠNG
13.2 NGUYỄN NAM
12.2 NGUYỄN THỊ THU
12.3 NGUYỄN HỒI
13.1 NGUYỄN DUY
13.2 NGUYỄN PHÚC
12.4 NGUYỄN HƯỞNG
13.1 NGUYỄN HUY
13.2 NGUYỄN HÒA
12.5 NGUYỄN HIỀN
13.1 NGUYỄN THỊ TƯƠNG VY

4

13.2 NGUYỄN
10.3 NGUYỄN THỊ SÀNH
10.4 NGUYỄN THỊ TOÀN
10.5 NGUYỄN THỊ TÚC
10.6 NGUYỄN ĐỦ ……………………….……..page 28
11.1 NGUYỄN THỊ TRUNG
11.2 NGUYỄN CAN
11.3 NGUYỄN LONG HƯNG
12.1 NGUYỄN LONG THỊNH
13.1 NGUYỄN TRÍ QUANG
13.2 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN
13.3 NGUYỄN PHƯỚC DUYÊN
12.2 NGUYỄN THỊ HOÀI VĂN
12.3 NGUYỄN LONG CHẤN
13. NGUYỄN
12.4 NGUYỄN THỊ HOÀI VÕ
11.4 NGUYỄN THỊ THIỆT
11.5 NGUYỄN THỊ HUƠN
11.6 NGUYỄN THỊ THỤC
11.7 NGUYỄN LONG CHIẾN
12.1 NGUYỄN HỒNG TRANG
12.2 NGUYỄN HỒNG NHÃ
12.3 NGUYỄN HỒNG PHÚC
12.4 NGUYỄN HỒNG ĐỨC
12.5 NGUYỄN HỒNG NGỌC
9.4 NGUYỄN THỊ LỌ
9.5 NGUYỄN THỊ HẢO
8.3 NGUYỄN THỊ KẾ
8.4 NGUYỄN VIẾT BỬU
9.1 NGUYỄN VIẾT LÝ
10.1 NGUYỄN THỊ LIỄN
10.2 NGUYỄN VIẾT SỪNG ……………………page 32
11.1 NGUYỄN THỊ VI
11.2 NGUYỄN VIẾT THIỆN
12.1 NGUYỄN THỊ CẦU
12.2 NGUYỄN THỊ BA
12.3 NGUYỄN THỊ BẢY
12.4 NGUYỄN CHÚT
13.1 NGUYỄN THỊ KHOA
13.2 NGUYỄN VĂN THI
14.1 NGUYỄN
14.2 NGUYỄN
14.3 NGUYỄN
13.3 NGUYỄN HỮU BẰNG
14.1 NGUYỄN HỮU HOÀI SƠN
14.2 NGUYỄN HỮU HOÀI THANH

5

13.4 NGUYỄN THỊ HUỆ
12.5 NGUYỄN HỸ
12.6 NGUYỄN HỬ
12.7 NGUYỄN THỊ Ừ
12.8 NGUYỄN THẾ CHẮC
13.1 NGUYỄN THANH CHIÊU
13.2 NGUYỄN THANH HIỆU
13.3 NGUYỄN THANH HIẾU
13.4 NGUYỄN THANH THẢO
13.5 NGUYỄN THANH TRƯỜNG
13.6 NGUYỄN THANH SƠN
12.9 NGUYỄN THỊ MÓT
11.3 NGUYỄN VIẾT LẠC
11.4 NGUYỄN THỊ NGHỆ
11.5 NGUYỄN THỊ GỪNG
11.6 NGUYỄN VIẾT ÂN
12.1 NGUYỄN THỊ TẶNG
12.2 NGUYỄN CHUYỆN
12.3 NGUYỄN THỊ TIỆN
12.4 NGUYỄN MIỆN
12.5 NGUYỄN THỊ BÉ
10.3 NGUYỄN VIẾT SAU ………………….…..page 35
11.1 NGUYỄN THỊ TUẬN
11.2 NGUYỄN VIẾT BẮP
12.1 NGUYỄN THỊ NHIẾN
12.2 NGUYỄN THỊ NHỈ
12.3 NGUYỄN VIẾT THỈ
13.1 NGUYỄN THẢO
13.2 NGUYỄN THU
11.3 NGUYỄN VIẾT KHÁCH
11.4 NGUYỄN THỊ MẠI
10.4 NGUYỄN VIẾT LẪM ……………………page 36
11.1 NGUYỄN VIẾT BAO
12.1 NGUYỄN THỊ ÍCH
12.2 NGUYỄN VIẾT DƯỢC
12.3 NGUYỄN THỊ MỪNG
11.2 NGUYỄN THỊ BỊ
11.3 NGUYỄN THỊ TẤU
11.4 NGUYỄN THỊ TUÔI
11.5 NGUYỄN THỊ HOANH
11.6 NGUYỄN MÊNH
12.1 NGUYỄN THỊ HOA
12.2 NGUYỄN THỊ CÚC
12.3 NGUYỄN THẾ LÂN
12.4 NGUYỄN THỊ KIM MAI
12.5 NGUYỄN THẾ LIỄU

6

12.6 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
12.7 NGUYỄN THẾ QUANG
12.8 NGUYỄN THẾ SƠN
12.9 NGUYỄN THỊ KIM VINH
12.0 NGUYỄN THỊ THANH TÂN
12.1 NGUYỄN THẾ HỐI
12.2 NGUYỄN THỊ THANH MINH
11.7 NGUYỄN DU
11.8 NGUYỄN NGỌC ANH
12.1 NGUYỄN BÁCH
13.1 NGUYỄN
13.2 NGUYỄN
13.3 NGUYỄN
13.4 NGUYỄN
13.5 NGUYỄN
12.2 NGUYỄN THỊ NỮ
12.3 NGUYỄN THỊ LỢI
12.4 NGUYỄN THỊ TÂM
12.5 NGUYỄN THỊ HẢO
12.6 NGUYỄN THỊ
12.7 NGUYỄN THỊ
11.9 NGUYỄN THỊ DOAN
9.2 NGUYỄN VIẾT THUẬN
10.1 NGUYỄN VIẾT LÒNG ……………………page 41
11.1 NGUYỄN THỊ ĐÓA
11.2 NGUYỄN THỊ TY
11.3 NGUYỄN VIẾT SI
12.1 NGUYỄN THỊ LIỆU
12.2 NGUYỄN KHẮC TOAN
13.1 NGUYỄN THỊ PHIẾU
13.2 NGUYỄN THỊ NHÌ
13.3 NGUYỄN TỰ
13.4 NGUYỄN QUÊ
13.5 NGUYỄN THỊ BÉ
12.3 NGUYỄN THỊ DIỆN
12.4 NGUYỄN THỊ NHỰT
11.4 NGUYỄN THỊ SÔ
11.5 NGUYỄN VIẾT NHIỄU
12.1 NGUYỄN TRẦN
13.1 NGUYỄN THỊ BÊ
13.2 NGUYỄN THỊ XÊ
13.3 NGUYỄN THỊ LAN
13.4 NGUYỄN THỊ E
13.5 NGUYỄN VIẾT DŨNG
13.6 NGUYỄN THỊ Ơ
13.7 NGUYỄN VIẾT GỜ

7

13.8 NGUYỄN VIẾT VINH
12.2 NGUYỄN DIÊU
13.1 NGUYỄN ĐẠI XUÂN
13.2 NGUYỄN THÀNH BẮC
13.3 NGUYỄN THỊ MINH LỘC
13.4 NGUYỄN THỊ MINH THUẬN
13.5 NGUYỄN MINH HÙNG
12.3 NGUYỄN THỊ BÌ
11.6 NGUYỄN VIẾT QUA
12.1 NGUYỄN THỊ TÀI
12.2 NGUYỄN HỒNG MAI
13.1 NGUYỄN VIẾT LONG
13.2 NGUYỄN VIẾT THÀNH
13.3 NGUYỄN VIẾT THI
13.4 NGUYỄN VIẾT ĐI
13.5 NGUYỄN THỊ VÂN
12.3 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
12.4 NGUYỄN THỊ LAN CHÂU
10.2 NGUYỄN THỊ TỊNH
10.3 NGUYỄN THỊ DANH
10.5 NGUYỄN VIẾT TRÁCH …………………page 45
11.1 NGUYỄN NIÊM
12.1 NGUYỄN CHÂU PHONG
13.1 NGUYỄN
12.2 NGUYỄN PHỤNG
13.1 NGUYỄN HÙNG
13.2 NGUYỄN THỊ LOAN
13.3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
12.3 NGUYỄN VIẾT SƠN
13.1 NGUYỄN
12.4 NGUYỄN VĂN LINH
13.1 NGUYỄN
12.5 NGUYỄN THỊ XUYẾN
11.2 NGUYỄN THẾ KỸ
12.1 NGUYỄN VĂN THIỆU
13.1 NGUYỄN
11.3 NGUYỄN THỊ LƯỠNG
11.4 NGUYỄN KHẮC BIÊN
11.5 NGUYỄN THỊ HỶ
10.6 NGUYỄN THỊ THIỂU
10.7 NGUYỄN VIẾT THỜI …………………….page 47
11.1 NGUYỄN THỊ TỴ
11.2 NGUYỄN VIẾT DẬU
12.1 NGUYỄN XÂN
13.1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
13.2 NGUYỄN QUANG

8

13.3 NGUYỄN VINH
13.4 NGUYỄN VĨNH
13.5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM
12.2 NGUYỄN TÂN
13.1. NGUYỄN THỊ KIM SINH
13.2. NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN
13.3. NGUYỄN THỊ KIM SA
13.4. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
13.5. NGUYỄN QUÍ
13.6. NGUYỄN MẾN
13.7. NGUYỄN THỊ ÚT
13.8. NGUYỄN LỘC
13.9. NGUYỄN THỊ KIM OANH
12.3 NGUYỄN THỊ NGA
12.4 NGUYỄN VIẾT SÁU
13.1 NGUYỄN HUỲNH ÂN
13.2 NGUYỄN THỊ ÁI
13.3 NGUYỄN HUỲNH ANH .
13.4 NGUYỄN THỊ Ý
13.5 NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC
11.3 NGUYỄN THỊ HỢI
11.4 NGUYỄN DUY ĐÍCH
12.1 NGUYỄN DUY PHÚC
13.1 NGUYỄN DUY ĐÔNG
13.2 NGUYỄN DUY THỨC
12.2 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
12.3 NGUYỄN DUY KHANG
11.5 NGUYỄN VĂN THIỆT
12.1 NGUYỄN THỊ TÙNG
12.2 NGUYỄN THỊ LỆ
12.3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
12.4 NGUYỄN VĂN HOÀNG
12.5 NGUYỄN THỊ NƯƠNG (LAN)
12.6 NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG
11.6 NGUYỄN HỮU LỰC
12.1 NGUYỄN BÌNH
13.1 NGUYỄN HOÀNG
13.2 NGUYỄN THỊ LY
13.3 NGUYỄN THỊ BI
12.2 NGUYỄN MINH
12.3 NGUYỄN MẪN
11.7 NGUYỄN HỮU LƯỢNG
12.1 NGUYỄN HỮU TRUNG
12.2 NGUYỄN HỮU THÀNH
13.1 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
12.3 NGUYỄN HỮU PHÁT

9

13.1 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
12.4 NGUYỄN THỊ THANH TỊNH
12.5 NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH
12.6 NGUYỄN TỐ TRINH
12.7 NGUYỄN HỮU QUANG
9.3 NGUYỄN THỊ LỊCH
8.5 NGUYỄN VIẾT ĐƯỚC
8.6 NGUYỄN VIẾT NHUNG
9.0 NGUYỄN VIẾT TIẾP
10.0 NGUYỄN VIẾT TẾ ………………………page 53
11.1 NGUYỄN VIẾT VU
11.2 NGUYỄN VIẾT SỔ
12.0 NGUYỄN KIỀU
5.2 NGUYỄN VIẾT THANH
6.0 NGUYỄN VIẾT TRƯƠNG
7.1 NGUYỄN VIẾT HÃNH
8.1 NGUYỄN VIẾT KỈNH
8.2 NGUYỄN VIẾT CỬU
9.1 NGUYỄN VIẾT ĐOAN
10.1 NGUYỄN THỊ HỮU
10.2 NGUYỄN THỊ TÔ
10.3 NGUYỄN VIẾT CẨM ……………..……..page 55
11.1 NGUYỄN THỊ CHUNG
11.2 NGUYỄN HUÝCH
12.1 NGUYỄN THẠNH
12.2 NGUYỄN CU
12.3 NGUYỄN THỊ BÉ LỚN
12.4 NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ
9.2 NGUYỄN VIẾT TẾ
10.1 NGUYỄN THỊ GIÁC
10.2 NGUYỄN VIẾT KHAI
11.1 NGUYỄN THỊ HOÀI
11.2 NGUYỄN THỊ DỮNG
11.3 NGUYỄN THỊ CÓ
11.4 NGUYỄN THỊ CAM
11.5 NGUYỄN THỊ CỘ
10.3 NGUYỄN VIẾT ĐỚI ………………………page 56
11.1 NGUYỄN THỊ MAI
11.2 NGUYỄN THỊ BA
11.3 NGUYỄN HỮU THÀNH
12.1 NGUYỄN HỮU LONG
13.1 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
13.2 NGUYỄN HỮU DUY
12.2 NGUYỄN HỮU HUỆ
12.3 NGUYỄN THỊ LIỄU
12.4 NGUYỄN HỮU THU

10

12.5 NGUYỄN HỮU QUYẾN
12.6 NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN
12.7 NGUYỄN HỮU HÙNG
11.4 NGUYỄN THỊ MÓT
11.5 NGUYỄN THỊ CHÁC
10.4 NGUYỄN VIẾT NHẪN …………………..page 58
11.1 NGUYỄN THẪN
11.2 NGUYỄN ĐE
12.1 NGUYỄN HỮU TÂM
12.2 NGUYỄN HỮU TÂN
12.3 NGUYỄN THỊ KIM THOA
12.4 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
12.5 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
7.2 NGUYỄN VIẾT THÔNG
8.0 NGUYỄN VIẾT THAM
9.0 NGUYỄN VIẾT NGUYÊN
10.1 NGUYỄN THỊ QUÃNG
10.2 NGUYỄN VIẾT ĐẠI ……………………..page 60
11.1 NGUYỄN PHIÊN
12.1 NGUYỄN THỊ KHÓA
12.2 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNG
13.1 NGUYỄN THỊ LỢI
13.2 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC
14.1 NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG
14.2 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
14.3 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC
14.4 NGUYỄN NHẬT TÚ
14.5 NGUYỄN PHI CƯỜNG
12.3 NGUYỄN ĐỨC LĂNG
13.1 NGUYỄN THỊ BÁ LANH
13.2 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
13.3 NGUYỄN VĂN ĐỒNG
13.4 NGUYỄN VĂN TUẤN
12.4 NGUYỄN THỊ TRUNG
12.5 NGUYỄN THỊ TRÁC
12.6 NGUYỄN THỊ HẠNH
11.2 NGUYỄN THỊ BỬU
11.3 NGUYỄN THỊ RƠM
11.4 NGUYỄN THỊ TÁN
10.3 NGUYỄN THỊ HÂN
10.4 NGUYỄN VIẾT HẠT …………………….page 64
11.1 NGUYỄN THỊ VỌNG
11.2 NGUYỄN VIẾT KHIỂN
11.3 NGUYỄN VIẾT KIỂNG
12.1 NGUYỄN VĂN NHIÊN
13.1 NGUYỄN VĂN THANH

11

14.1 NGUYỄN NGỌC ẨN
14.2 NGUYỄN NGỌC HẢI
13.2 NGUYỄN THỊ DIỆU
13.3 NGUYỄN THANH TUẤN
14,1 NGUYỄN VĂN BẢO
14.2 NGUYỄN VĂN KIỆT
13.4 NGUYỄN THỊ THẮM
13.5 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
13.6 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
13.7 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
12.2 NGUYỄN THỊ BIỆN
12.3 NGUYỄN THỊ BỐN
12.4 NGUYỄN THỊ THUẬN
12.5 NGUYỄN THỊ HÒA
12.6 NGUYỄN THỊ HIỆP
11.4 NGUYỄN VIẾT QUYỂN
11.5 NGUYỄN VIẾT NHUYẾN
12.1 NGUYỄN VIẾT HƯỞNG
13.1 NGUYỄN ĐẮC DUY NHÂN
13.2 NGUYỄN VIẾT NGHĨA
12.2 NGUYỄN THỊ HIẾU
12.3 NGUYỄN THỊ HIỀN
12.4 NGUYỄN VIẾT HẬU
12.5 NGUYỄN THỊ LÀNH
11.6 NGUYỄN VIẾT TIẾN
12.1 NGUYỄN A
12.2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
12.3 NGUYỄN THỊ HOA
12.4 NGUYỄN THỊ XUÂN
12.5 NGUYỄN HUY
12.6 NGUYỄN HOÀNG
12.7 NGUYỄN THỊ TIỀN
12.8 NGUYỄN THỊ BÉ
12.9 NGUYỄN THỊ THÀNH
10.5 NGUYỄN THỊ PHIỆT
10.6 NGUYỄN VIẾT THẢNG
11.1 NGUYỄN VIẾT TRỢ
12.1 NGUYỄN THỊ TĂNG
12.2 NGUYỄN THỊ ĐÔNG
12.3 NGUYỄN THỊ PHÚ
11.2 NGUYỄN VIẾT KHUÊ
11.3 NGUYỄN VIẾT LÂU
11.4 NGUYỄN THỊ CẤN
5.3 NGUYỄN VIẾT LIÊM
6.1 NGUYỄN VIẾT TỰ
7.1 NGUYỄN VIẾT LÀI

12

8.1 NGUYỄN VIẾT LỎI
9.1 NGUYỄN VIẾT THỪA
10.1 NGUYỄN VIẾT VẬN ……… ………….page 72
11.1 NGUYỄN VIẾT THỜI
12.1 NGUYỄN TÍCH
12.2 NGUYỄN ĐỨC
12.3 NGUYỄN DI
13.1 NGUYỄN DƯƠNG
14.0 NGUYỄN THANH DŨNG
13.2 NGUYỄN CHÂU
13.3 NGUYỄN HOÀNG
13.4 NGUYỄN THỊ PHI
12.4 NGUYỄN MƯU
12.5 NGUYỄN KIỆM
13.1 NGUYỄN THANH
13.2 NGUYỄN TƯƠI
13.3 NGUYỄN NON
12.6 NGUYỄN THỊ TÍN
12.7 NGUYỄN THỊ TUYẾT
11.2 NGUYỄN VIẾT KHÁ
12.1 NGUYỄN THỊ ĐỀ
12.2 NGUYỄN HỮU NGỌC
13.1 NGUYỄN HUỲNH
13.2 NGUYỄN DIỆP
13.3 NGUYỄN LIỆP
13.4 NGUYỄN THỊ THIỆP
13.5 NGUYỄN SÁU
13.6 NGUYỄN THỊ BẢY
13.7 NGUYỄN THỊ CHÍN
13.8 NGUYỄN THỊ MƯỜI
12.3 NGUYỄN NGANG
12.4 NGUYỄN NGẠNH
12.5 NGUYỄN RÔ
12.6 NGUYỄN THỊ HANH
11.3 NGUYỄN THỊ DƯ
11.4 NGUYỄN THỊ ĐỒNG
11.5 NGUYỄN THỊ XỨNG
10.2 NGUYỄN THỊ CỰU
9.2 NGUYỄN THỊ PHẬN
9.3 NGUYỄN THỊ CHƠI
8.2 NGUYỄN VIẾT HÀI
9.1 NGUYỄN VIẾT NHUẬN
10.1 NGUYỄN VIẾT NHUẬN
11.1 NGUYỄN NGỌC TRIỄN
11.2 NGUYỄN THỊ TIỄN
11.3 NGUYỄN VIẾT CHUYỂN

13

11.4 NGUYỄN THỊ QUƠN
11.5 NGUYỄN THỊ NGỌA
10.2 NGUYỄN VIẾT TỊCH
11.0 NGUYỄN THỊ MẠI
10.3 NGUYỄN VIẾT BÚP
10.4 NGUYỄN VIẾT MẪN
10.5 NGUYỄN THỊ PHÁN
10.6 NGUYỄN THỊ RÁNG
9.2 NGUYỄN VIẾT TÌNH
10.1 NGUYỄN VIẾT TÁNH
10.2 NGUYỄN VIẾT CẬN
10.3 NGUYỄN VIẾT CHƯƠNG ……………..page 79
11.1 NGUYỄN QUÁT
11.2 NGUYỄN KHIẾT
12.1 NGUYỄN TUỆ
12.2 NGUYỄN THỊ NHIỄM
12.3 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
12.4 NGUYỄN THỊ LƯỢC
12.5 NGUYỄN CHIÊU
11.3 NGUYỄN KHÁI
11.4 NGUYỄN TẤT ĐẠT
12.1 NGUYỄN THỊ DUẪN
12.2 NGUYỄN VĂN DƯỢC
12.3 NGUYỄN THỊ KIM PHÔ
12.4 NGUYỄN THỊ KIM XOA
12.5 NGUYỄN HOÀI TRÂN
12.6 NGUYỄN THỊ THANH TÂM
12.7 NGUYỄN THỊ NGHĨA
12.8 NGUYỄN THỊ THANH TRANG
12.9 NGUYỄN NAM PHƯỚC
12.0 NGUYỄN THỊ THANH THỦY
11.5 NGUYỄN THỊ THOẢNG
10.4 NGUYỄN VIẾT TÁ ………………………page 82
11.1 NGUYỄN THỊ VỤ
11.2 NGUYỄN VIẾT NGÔ
12.1 NGUYỄN THÀNH LONG
12.2 NGUYỄN THỊ QUÍ
12.3 NGUYỄN THÀNH LÂN
10.5 NGUYỄN THỊ TRỢ
10.6 NGUYỄN THỊ KÍNH
10.7 NGUYỄN THỊ KINH
10.8 NGUYỄN VIẾT ĐỦ ………………….…..page 83
11.1 NGUYỄN THỊ MÃNH
11.2 NGUYỄN THỊ MẼO
11.3 NGUYỄN MỄNH
12.1 NGUYỄN NHỰT TÂN

14

12.2 NGUYỄN THỊ AN
12.3 NGUYỄN THỊ BA
12.4 NGUYỄN VĂN BỐN
11.4 NGUYỄN MĨN
12.1 NGUYỄN LIÊU
12.2 NGUYỄN DIÊU
12.3 NGUYỄN BÁ LANH
12.4 NGUYỄN THỊ LIÊN
12.5 NGUYỄN ĐỨC HÙNG
12.6 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
11.5 NGUYỄN MIỄN
12.0 NGUYỄN THANH DŨNG
11.6 NGUYỄN BẢY
12.1 NGUYỄN THỊ LIỂU
12.2 NGUYỄN ĐÀ SƠN
12.3 NGUYỄN PHƯỚC HẢI
12.4 NGUYỄN THỊ LIÊN
12.5 NGUYỄN VĂN PHÚ
12.6 NGUYỄN THỊ LỰU
10.9 NGUYỄN VIẾT LỄ …………….………..page 86
11.1 NGUYỄN KÝ
12.1 NGUYỄN KHAI TRƯƠNG
12.2 NGUYỄN CÔNG
12.3 NGUYỄN PHƯƠNG
12.4 NGUYỄN THỊ CƯƠNG
12.5 NGUYỄN THẠCH
12.6 NGUYỄN HỒNG ÂN
12.7 NGUYỄN NHÂN
11.2 NGUYỄN THỊ CHỈ
10.0 NGUYỄN VIẾT CHO
9.3 NGUYỄN THỊ HUẤN
9.4 NGUYỄN THỊ ỨNG
8.3 NGUYỄN VIẾT LỆ
9.1 NGUYỄN VIẾT TUYẾN
10.1 NGUYỄN VIẾT NHÀN …………………..page 87
11.1 NGUYỄN THỊ LẠC
11.2 NGUYỄN HÀ
12.1 NGUYỄN NGỌC
12.2 NGUYỄN THỊ NGÀ
11.3 NGUYỄN PHẨM
12.1 NGUYỄN CHỜ
12.2 NGUYỄN HÒA
13.1 NGUYỄN THỊ KHÁNH
13.2 NGUYỄN HOÀNG
13.3 NGUYỄN HIỆU
13.4 NGUYỄN THỊ XÍU

15

10,2 NGUYỄN VIẾT ĐẨU
11.1 NGUYỄN VIẾT VÒ
11.2 NGUYỄN VIẾT QUÁ
11.3 NGUYỄN THỊ HAY
10.3 NGUYỄN VIẾT LÊ ……………..………..page 89
11.1 NGUYỄN VIẾT TRANH
12.1 NGUYỄN THỊ SOÁN
12.2 NGUYỄN XA
12.3 NGUYỄN CHẠY
12.4 NGUYỄN THƠM
11.2 NGUYỄN THỊ SÕI
11.3 NGUYỄN THỊ SÀNH
11.4 NGUYỄN VIẾT LỤC
12.1 NGUYỄN THỊ CHÚC
12.2 NGUYỄN THỊ CÚC
12.3 NGUYỄN THỊ CUNG
12.4 NGUYỄN THỊ PHỤNG
12.5 NGUYỄN LÂN
13.1 NGUYỄN TRƯỜNG LANH
13.2 NGUYỄN ANH TUẤN
13.3 NGUYỄN THỊ TƯỜNG
12.6 NGUYỄN THỊ CHÂN
9.2 NGUYỄN VIẾT KỈNH
10.1 NGUYỄN VIẾT THẬN
11.1 NGUYỄN VIẾT PHỔ
12.1 NGUYỄN THỊ NHƯƠNG
12.2 NGUYỄN THỊ HỸ
11.2 NGUYỄN VIẾT NHẪN
10.2 NGUYỄN VIẾT QUÁN
11.1 NGUYỄN VIẾT TỒN
11.2 NGUYỄN VIẾT TRƯNG
10.3 NGUYỄN VIẾT CHUYÊN ………..……..page 92
11.1 NGUYỄN VIẾT LUẬN
12.1.NGUYỄN DIÊM
13.1 NGUYỄN THỊ LIỄU
13.2 NGUYỄN KHÁN
13.3 NGUYỄN VĂN BÌNH
13.4 NGUYỄN VĂN AN
13.5 NGUYỄN BAN
12.2 NGUYỄN THỊ ĐIỂM
11.2 NGUYỄN VIẾT TRÂM
12.1 NGUYỄN THỊ THẾ
12.2 NGUYỄN THỊ THẪM
12.3 NGUYỄN CHƯỚC .
12.4 NGUYỄN THỊ NHẪM
10.4 NGUYỄN VIẾT CHIỂU …………………page 93

16

11.1 NGUYỄN CHIỂU
11.2 NGUYỄN KIỂU
12.1 NGUYỄN TRUNG CHÍNH
12.2 NGUYỄN DIỆU
12.3 NGUYỄN NĂM
12.4 NGUYỄN THỊ BÉ
12.5 NGUYỄN THỊ ĐIỆN
10.5 NGUYỄN THỊ ĐIỆN
8.4 NGUYỄN VIẾT TỤY
9.1 NGUYỄN VIẾT THUẦN
10.1 NGUYỄN THỊ KẾ
10.2 NGUYỄN VIẾT BỒNG
11.1 NGUYỄN KIỂM
11.2 NGUYỄN THỊ ĐIỂM
9.2 NGUYỄN VIẾT TRIẾT
10.1 NGUYỄN VIẾT TRIẾT
11.1 NGUYỄN THỊ TRƯỢNG
11.2 NGUYỄN VIẾT CHI
12.0 NGUYỄN VIẾT NHỨT
10.2 NGUYỄN THỊ MANH
10.3NGUYỄN THỊ XANG
10.4 NGUYỄN THỊ THOAN
9.3 NGUYỄN VIẾT VỤ
10.0 NGUYỄN THỊ KIỆU
8.5 NGUYỄN THỊ CHỮ
8.6 NGUYỄN THỊ THIỆT
8.7 NGUYỄN THỊ CHƠI
7.2 NGUYỄN VIẾT TỈNH
6.2 NGUYỄN VIẾT LƯỢNG
7.0 NGUYỄN VIẾT TIẾN
8.0 NGUYỄN VIẾT TUẤN
9.1 NGUYỄN LÒ
9.2 NGUYỄN VIẾT SẮT
9.3 NGUYỄN VIẾT CÚC
9.4 NGUYỄN VIẾT SĂNG
9.5 NGUYỄN THỊ KIM
4.2 NGUYỄN … (1)
3.3 NGUYỄN VIẾT GIAI

(): Con bà vợ thứ, chưa rỏ tên, chỉ biết hậu duệ sau nầy là ông NGUYỄN LUYỆN 
NGUYỄN QUÁ (SỬU)  NGUYỄN HUNG, NGUYỄN HOẶC  con cháu là
NGUYỄN KIẾT, NGUYỄN KHỂ trước 1975 sinh sống tại Trúc Hà, Lộc Bình,
Thường Đức, Quãng Nam (Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam)
1

17

Mẫu thông tin chi tiết cá nhân:
x.y NGUYỄN …
(đời thứ x, con thứ y, y = 0 : con duy nhất)
- Tên khác:
- Ngày sinh:
- Sự nghiệp (học vị, chức vụ ...):
- Dịa chỉ:
- Vợ:
- Con:
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:
Nếu có điều kiện, xin vui lòng cập nhật / chỉnh sửa / bổ sung thông tin theo mẫu
trên, xin chia sẻ thông tin theo địa chỉ dưới đây – chân thành cám ơn.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Viết Hưởng
06, Nguyễn Lương Bằng,
P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu,
TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (511) 384 1101
Di động: 0935 327 167
Điện thư: nviethuong@gmail.com

18

4.1

NGUYỄN VIẾT TRINH

- Vợ: Lê Thị Khoán
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT TƯỜNG
2/. NGUYỄN VIẾT THANH
3/. NGUYỄN VIẾT LIÊM
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông tại Cồn Quán
Mộ bà tại Đông Bắc gò Ông Triệu, Là Ngà

5.1

NGUYỄN VIẾT TƯỜNG

- Vợ: Nguyễn Thị Kiên
- Con:
NGUYỄN VIẾT THẠNH
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông bà tại đám ruộng Đình

6.0

NGUYỄN VIẾT THẠNH

- Vợ: Lê Thị Khoáng / Khuyến / Phiếu
- Con:
NGUYỄN VIẾT THỚI
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông ở cồn Tranh, gần mộ ông Lòng.
Mộ bà ở cồn Đất Đỏ, gần mộ bà Phạm Thị Lơn

7.0

NGUYỄN VIẾT THỚI

- Tên khác: Nguyễn Văn Thái
- Vợ: 1/. Phạm Thị Lơn / Lãnh, con của ông Phạm Văn Châu, người cùng
làng
1/. Bà Quỳnh người ở Nam thôn
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ QUỲNH
2/. NGUYỄN VIẾT NÊN
3/. NGUYỄN THỊ KẾ
4/. NGUYỄN VIẾT BỬU
5/. NGUYỄN VIẾT ĐƯỚC
6/. NGUYỄN VIẾT NHUNG
- Ngày giỗ: 16 tháng 11 âm lịch
- Phần mộ: Mộ ông ở cồn Tranh
Mộ bà ở đầu đám (thửa ruộng) Bờ Đập

8.1

NGUYỄN THỊ QUỲNH

- Chồng:
- Con: Bà Thâm, bà Thực (mẹ ông Hội Tiếu)

19

8.2

NGUYỄN VIẾT NÊN

- Vợ: 1/. Lê Thị Để
2/. Nguyễn Thị Lắm
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT ĐỂ
2/. NGUYỄN VIẾT ĐÓ
3/. NGUYỄN VIẾT KHUY
4/. NGUYỄN THỊ LỌ
5/. NGUYỄN THỊ HẢO
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.1

NGUYỄN VIẾT ĐỂ

- Vợ: Lê Thị Tửu
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT TỬU
2/. NGUYỄN VIẾT CHƯỚC
3/. NGUYỄN VIẾT NGỌT
- Ngày giỗ: 16 tháng 12 âm lịch
- Phần mộ: Mộ ông ở hóc Cư, mộ bà Để ở thổ Huyến, mộ bà Lắm ở
vườn Trống.

10.1 NGUYỄN VIẾT TỬU
- Vợ:
- Con: không con
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
- Ghi chú

10.2 NGUYỄN VIẾT CHƯỚC
- Vợ:
- Con:

NGUYỄN THỊ CHƯỚC

11.0 NGUYỄN THỊ CHƯỚC
- Chồng:
- Con: Ngô Diệu, Ngô khiên

10.3 NGUYỄN VIẾT NGỌT
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN THỊ NGỌT
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
- Ghi chú

20

11.0

NGUYỄN THỊ NGỌT

- Chồng: Nguyễn Dậu
- Con: Nguyễn Tuất, Nguyễn Hợi

9.2

NGUYỄN VIẾT ĐÓ

- Ông Hội Hượt
- Vợ: Bùi Thị Diện
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ THỐNG
2/. NGUYỄN VIẾT VINH
3/. NGUYỄN THỊ LÂM
4/. NGUYỄN VIẾT CHINH
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

10.1 NGUYỄN THỊ THỐNG
- Chồng: Lê Thống, người Trúc Hà
- Con:
Lê Thóa, Lê Thị Sanh, Thị Nhứt, Thị Thiêm, Lê Vọng tức
Hồng

10.2 NGUYỄN VIẾT VINH
- Vợ: Nguyễn Thị Lịch
- Con: không con.
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
- Ghi chú

10.3

NGUYỄN THỊ LÂM

- Chồng: 1/. Nguyễn Ích,ở Đoài Sơn
- Con: Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Cư (các con: Nguyễn Thị Khôi,
Nguyễn Đồng,
Nguyễn Thị Xứng, Nguyễn Thị Đáng)
2/. Nguyễn Cửu
Cháu nội là Nguyễn Xá ở Đại Hiệp
3/. Richardson, người Pháp, quan một, trưởng đồn An
Điềm
- Con: Mục sư Thanh (có hai người con Pháp)
4/. Người ở Bình Long
- Con: Nguyễn Thị Xướng mẹ của Nguyễn Cầu.
5/. Nguyễn Mười, không con

21

10.4 NGUYỄN VIẾT CHINH
- Tên khác: Hương Phức
- Vợ: Lê Thị Gương
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ PHỨC
2/. NGUYỄN THỊ TRUẬT
3/. NGUYỄN THIẾT
4/. NGUYỄN PHÙNG
5/. NGUYỄN THỊ NỞ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:

11.1 NGUYỄN THỊ PHỨC
- Chồng:
- Con

11.2 NGUYỄN THỊ TRUẬT
- chết trẻ

11.3 NGUYỄN THIẾT
- Tên khác: Tiệm
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN THOA

12.0 NGUYỄN THOA
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:
- Ghi chú:

11.4 NGUYỄN PHÙNG
- Vợ: người Đoài Sơn, con ông Hương Tuất
- Con:

11.5 NGUYỄN THỊ NỞ
- Chồng: ở Lục Nam, bảy Phùng (con ông điển Tánh)
- Con:

22

9.3

NGUYỄN VIẾT KHUY

- Ông Hội Thắng
- Vợ: Phan Thị Lại, người Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ THẮNG
2/. NGUYỄN SẮT
3/. NGUYỄN THỊ SÀNH
4/. NGUYỄN THỊ TOÀN
5/. NGUYỄN THỊ TÚC
6/. NGUYỄN ĐỦ
- Ngày giỗ: Ông 20 tháng Giêng âm lịch, bà ngày 27 tháng 7 âm lịch.
- Phần mộ: Mộ ở cồn Đất Đỏ. (giỗ ông: 10 tháng 8?)

10.1 NGUYỄN THỊ THẮNG
- Vợ / Chồng: Võ Quan (Hương Thặng) ở Mậu Lâm
- Con: 1/. Võ Thị Thặng (Phấn), con: Nguyễn Phấn, Nguyễn Vấn…
2/. Võ Thị Tứ, chồng: Hương Câu ở Chấn Sơn con: Nguyễn Câu,
Nguyễn Liễu
3/. Võ Yến
Vợ 1: Lê Thị Huỳnh, Trúc Hà, con: Võ Thị Năm, Võ Thị Sáu.
Vợ 2: Lê Thị Xong, con: Võ Mười, Võ Đình Ba (Trận) vợ: Võ Thị Cửu,
con: Võ Thị Thia, Võ Địch. Võ Thị Nhệnh chồng là Lê Thuý người
Phiếm Ái, Võ Tường( Sỏ) không con, Võ Thị Mười có chồng Nguyễn
Nhỉ ở Đại Mỹ
- Ngày giỗ: 21 tháng 02
- Phần mộ:

10.2 NGUYỄN SẮT
- Tên khác: Hương Kiêu
- Vợ: Nguyễn Thị Lâm, người Đoài Sơn
- Con:
1/. NGUYỄN KIÊU
2/. NGUYỄN THỊ TÁC
3/. NGUYỄNTHỊ CHỈ
4/. NGUYỄNTHỊ THỨ
5/. NGUYỄN CƯU
6/. NGUYỄN CƯ
7/. NGUYỄN THỊ TƯ
8/. NGUYỄN NHẠC
9/. NGUYỄN LỮ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú

23

11.1 NGUYỄN KIÊU
- Chết trẻ

11.2 NGUYỄN THỊ TÁC
- Chết trẻ

11.3 NGUYỄN THỊ CHỈ
- Chết trẻ

11.4 NGUYỄN THỊ THỨ
- Chết trẻ

11.5 NGUYỄN CƯU
- Tên khác: Vĩnh
- Vợ: Tăng Thị Toán người Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ VĨNH
2/. NGUYỄN THỊ BA
3/. NGUYỄN THỊ NHỰT (Chết trẻ)
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

NGUYỄN THỊ VĨNH
1/. Thanh Dung người Đại Mỹ chết năm 1968
2/. Nguyễn Thoáng người Huế
Phan Thị Kim Long, Phan Thị Thu Thuỷ
Nguyễn Tuấn, Nguyễn Thị Kiều Loan, Nguyễn

Thanh Thuỳ

12.2

NGUYỄN THỊ BA

- Địa chỉ:
- Chồng: Phan Trường Sinh người Hội Khách
- Con: Phan Đức Dũng, Phan Đức Hùng, Phan Đức Chí, Phan Thị
Hoài Tâm

12.3
- Chết trẻ

NGUYỄN THỊ NHỰT

24

11.6 NGUYỄN CƯ
- Tên khác: Huề
- Vợ: Tăng Thị Trâm người Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ HUỀ
2/. NGUYỄN THỊ TUYẾT BA
3/. NGUYỄN MINH KỲ
4/. NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ HUỀ

- Địa chỉ:
- Chồng: Trần Quan con ông Trần Hiến ngưòi cùng thôn
- Con: Trần Thị Diệu Hương, Trần Thị Kim Thanh, Trần Văn Hoà,
Trần Thị Kim Lan,
Trần Thị Kim Huệ, Trần Thị Kim Liên, Trần Văn Lanh

12.2

NGUYỄN THỊ TUYẾT BA

- Địa chỉ:
- Chồng: Nguyễn Hoàng Minh người thôn 14 sinh
- Con: Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Minh Việt

12.3

NGUYỄN MINH KỲ

- Địa chỉ:
- Vợ: Hồ Thị Mừng người Quảng Trị
- Con là:
1/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
2/. NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
3/. NGUYỄN MINH THIỆN

12.4

NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU

- Địa chỉ:
- Chồng: Lê Văn Ngọc người Huế

11.7

NGUYỄN THỊ TƯ

- Chồng: Phan Tấn Tộ, con ông Xã Tủng
- Con:
- Ghi chú: Bà và con chết khi sinh

25

11.8

NGUYỄN NHẠC

- Tên khác: HỒNG
- Vợ: Nguyễn Thị Hỷ, con ông xã Nghiêm người Trúc Hà
- Con:1/. NGUYỄN THỊ HỒNG (không con)
2/. NGUYỄN THỊ LIỄU
3/. NGUYỄN MAI
4/. NGUYỄN HUỆ
5/. NGUYỄN THỊ NỞ
6/. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
- Ngày giỗ: 1968 (Mậu Thân)
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ HỒNG

- Địa chỉ:
- Không con

12.2

NGUYỄN THỊ LIỄU

- Địa chỉ:
- Chồng: Lê Quang Niên người Huế sinh
- Con: Lê Phương Linh, Lê Quang Phong, Lê Quang Quí, Lê
Quang Tâm

12.3

NGUYỄN MAI

- Địa chỉ:
- Vợ: Phạm Thị Tuyết Hồng người Bảo Lộc
- Con:
1/. NGUYỄN PHẠM THANH HUY
2/. NGUYỄN PHẠM THANH HOÀNG

12.4

NGUYỄN HUỆ

- Địa chỉ:
- Vợ: Võ Thị Lý
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
2/. NGUYỄN THỊ
3/. NGUYỄN THỊ
4/. NGUYỄN THỊ
5/. NGUYỄN PHẠM THỊ THANH HIỀN (Bác
MAI nuôi)

26

12.5

NGUYỄN THỊ NỞ

- Địa chỉ: Canada
- Chồng1: Trần Ngọc Trường
- Con: Trần Nguyên Thành…
- Chồng 2:.

12.6

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

- Địa chỉ: Canada.

11.9

NGUYỄN LỮ

- Tên khác: Hiệp
- Vợ: Tạ Thị Ba người Trúc Hà
- Con:1/. NGUYỄN HIỆP
2/. NGUYỄN THỊ THU
3/. NGUYỄN HỒI
4/. NGUYỄN HƯƠNG
5/. NGUYỄN HIỀN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN HIỆP

- Địa chỉ: Bình Thuận.
- Hiệu trưởng
- Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Oanh, giáo viên, người Nghệ An
- Con:
1/. NGUYỄN PHƯƠNG
2/. NGUYỄN NAM

12.2

NGUYỄN THỊ THU

- Địa chỉ:
- Chồng: Đào Ngọc Chung người Đồng Nai
- Con: Đào Thị Cẫm, Đào Thị Thạch

12.3

NGUYỄN HỒI

- Địa chỉ:
- Bác sĩ
- Vợ: Nguyễn Thị Ánh Huyền, y sĩ, người Phan Thiết
- Con:
1/. NGUYỄN DUY
2/. NGUYỄN PHÚC

12.4
- Địa chỉ:

NGUYỄN HƯỞNG

27

- Phó giám đốc nông trường
- Vợ: Dương Thị Thanh, giáo viên, người Quảng Nam
- Con:
1/. NGUYỄN HUY
2/. NGUYỄN HÒA

12.5

NGUYỄN HIỀN

- Địa chỉ:
- Giám đốc công ty
- Vợ: Thuý, phiên dịch, người Bình Dương
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TƯƠNG VY
2/.

10.3 NGUYỄN THỊ SÀNH
- Chồng: Lê Trứ người Trúc Hà
- Con: Lê Liêu (Thiêm), con là Lê Văn Diêm…
Lê Câu, tập kết ra Bắc, hi sinh, vợ là Phạm Thị Tư.
Lê Cứ, con là Lê Thị Thanh Vân, Lê Văn Ân, Lê Văn Thành…
Lê Thị Tồn, chồng là Nguyễn Tĩnh người Trúc Hà, con…
- Ngày giỗ: 6 tháng 8 năm 1968.
- Phần mộ:

10.4 NGUYỄN THỊ TOÀN
- Chồng là Đỗ Sau ở Chấn Sơn
- Con: Đỗ Bá Doãn, con là Đỗ Xuân Mai, Đỗ Bút
Đỗ Thị, bị chết vì chiến tranh, có vợ sinh một người con
gái
- Ngày giỗ: 12 tháng 02 năm 1971.
- Phần mộ:

10.5 NGUYỄN THỊ TÚC
- Tên khác: Y
- Chồng: Trần Cường cùng thôn
- Con: - Trần Thị Hý (chết trẻ)
- Trần Thị Chức (chết trẻ)
- Trần Hỷ, vợ Lê Thị Chín, sinh ra Trần Thị Sĩ, Thị Nông,
Quang Công, Thị Liên, Quang Nin, Thị Nga, Công Thành, Công Thuận.
- Trần Thị Tám
- Trần Chín
- Trần Thị Mười, chồng Trần Đình Ba
- Trần Một
- Ngày giỗ:.
- Phần mộ:

28

10.6 NGUYỄN ĐỦ
- Tên khác: Trung
- Vợ: 1/. Võ Thị Gia (con ông ban Lộc) người Mậu Lâm
2/. Lê Thị Xuẩn người Dục Đông
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TRUNG
2/. NGUYỄN CAN
3/. NGUYỄN LONG HƯNG
4/. NGUYỄN THỊ THIỆT
5/. NGUYỄN THỊ HUƠN
6/. NGUYỄN THỊ THỤC
7/. NGUYỄN LONG CHIẾN
- Ngày giỗ: ông mồng 3 tháng giêng, bà ngày 28 tháng giêng
- Phần mộ: Mộ ông, bà ở Bàu Giếng; mộ bà nhỏ ở Đồng Nai.

11.1

NGUYỄN THỊ TRUNG

- Chồng: Ngô Yến người Hà Tân,
- Con:
- Ghi chú: Chết bom 1946

11.2

NGUYỄN CAN

- Chết trẻ

11.3

NGUYỄN LONG HƯNG

- Sinh: 1932
- Chi trưởng Cảnh sát trong chế độ VNCH
- Vợ: Lê Thị Hoa người Hoằng Phước Bắc
- Con:
1/. NGUYỄN LONG THỊNH
2/. NGUYỄN THỊ HOÀI VĂN
3/. NGUYỄN LONG CHẤN
4/. NGUYỄN THỊ HOÀI VÕ
- Ngày giỗ: 1967
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN LONG THỊNH

- Địa chỉ: 34, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
- Vợ: Nguyễn Thị Nhường người Đà Nẵng
- Con:
1/. NGUYỄN TRÍ QUANG
2/. NGUYỄN HẠNH NGUYÊN
3/. NGUYỄN PHƯỚC DUYÊN

29

12.2

NGUYỄN THỊ HOÀI VĂN

- Địa chỉ: Quãng Nam
- Chồng: Trà Quốc Hùng (Cán) con ông Trà Quang Hoàng người
Đại An
- Con: Trà Thị Bích Giang, Trà Thị Bích Khê, Trà Thị Hồng Ngọc

12.3

NGUYỄN LONG CHẤN

- Kỹ sư
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Vợ: Nguyễn Thị Hoài Ân người Đà Nẵng.
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ THÀNH VÕ

- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Y sĩ
- Chồng: Bùi Hồng Văn, kỹ sư, người Hà Tây
- Con: Bùi Thị Thanh Thảo, Bùi Hồng Phước

11.4

NGUYỄN THỊ THIỆT

- Chết trẻ

11.5

NGUYỄN THỊ HUƠN

- Địa chỉ: Đồng Nai.
- Chồng: Lê Trê (con ông Lê Thể) người Hằng Phước Bắc
- Con: Lê Thị Mỹ, Lê Tấn Anh giáo viên, Lê Thị Pháp, Lê Tấn Đức,
Lê Tấn Bình, bác sĩ thú y, Lê Tấn Việt, Lê Thị Bé, Lê Thị Khanh

11.6

NGUYỄN THỊ THỤC

- Sinh: 1950
- Địa chỉ: Đại Lãnh, Đại Lộc, Quãng Nam
- Chồng: Ngô Thanh Bình, con ông Điển Pháp người Hà Tân
- Con: Ngô Thanh Khôi, Ngô Thị Đào, Ngô Thị Diễm, Ngô Thị
Hằng, Ngô Thị Hiền,
NgôThanh Kỳ

11.7
- Sinh: 1952

NGUYỄN LONG CHIẾN

30

- Địa chỉ: Đông Nai
- Vợ: Huỳnh Thị Kim Anh, con y sĩ Huỳnh Kim Anh người Kim
Bồng, Hội An
- Con:
1/. NGUYỄN HỒNG TRANG
2/. NGUYỄN HỒNG NHÃ
3/. NGUYỄN HỒNG PHÚC
4/. NGUYỄN HỒNG ĐỨC
5/. NGUYỄN HỒNG NGỌC

12.1

NGUYỄN HỒNG TRANG

- Địa chỉ: Sài Gòn
- Chồng: Phí Ngọc Kiểm người Hải Dương
- Con: Phí Ngọc Tuấn.

12.2

NGUYỄN HỒNG NHÃ

- Địa chỉ: Sài Gòn
- Chồng: Hà An Hiệp người Sài Gòn
- Con: Hà An Huy.

12.3

NGUYỄN HỒNG PHÚC

- Địa chỉ: Sài Gòn
- Kỹ sư

12.4

NGUYỄN HỒNG ĐỨC

- Địa chỉ: Sài Gòn
- Cử nhân

12.5
9.4

NGUYỄN HỒNG NGỌC
NGUYỄN THỊ LỌ

- Chồng: Ông Quyền Cương, ở Trúc Hà
- Con:
1/. Nguyễn Chấn
2/. Nguyễn Bảng.

9.5

NGUYỄN THỊ HẢO

- Chồng:
- Con:

Ông Biện Kinh, ở Chấn Sơn.

31

8.3

NGUYỄN THỊ KẾ

- Chồng:
- Con: 1/. Đoàn Ban ( có con là Đoàn Tron)
2/. Đoàn Thị Luộc ( có con là Cao Ngận )
3/. Đoàn Thị Cự ( con là Võ Thị Hơn, Thị Thông; Thị Tỏi)

8.4

NGUYỄN VIẾT BỬU

- Tên khác: Lý
- Vợ: 1/. Đặng Thị Lý
2/. Bùi Thị Dinh
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT LÝ
2/. NGUYỄN VIẾT THUẬN
3/. NGUYỄN THỊ LỊCH
- Ngày giỗ: ông 26 tháng 3; bà 27 tháng 12
- Phần mộ: Mộ ông ở gò Mả hướng tây nam, bà hướng đông bắc.

9.1

NGUYỄN VIẾT LÝ

- Tên khác: Liển
- Vợ: Tạ Thị Liễn
- Con:
1/.NGUYỄN THỊ LIỄN
2/. NGUYỄN VIẾT SỪNG
3/. NGUYỄN VIẾT SAU
4/. NGUYỄN VIẾT LẪM
- Ngày giỗ: ông 24 tháng 02, bà 27 tháng 12
- Phần mộ: ông, bà nằm ở thổ Má, Cồn Tranh
- Ghi chú

10.1 NGUYỄN THỊ LIỄN
- Tên khác: Hội Diên
- Chồng: Trần Diên người cùng làng
- Con: 1. Trần Diên (Hương Khiển), vợ: Phan Thị Cho, con: Trần Thị
Chuyển (mẹ của Nguyễn Hoá, Nguyễn Thuật,Nguyễn Lăng)
2. Trần Thị Cho, chồng là Phạm Tuý (Xã Túy) sinh Phạm
Lưu, Phạm Hải, Phạm Nhi, Phạm Thị Cừ, Phạm …
3. Trần Du (Mô), vợ là Nguyễn Thị Hữu con: Trần Tại,
Trần Khâm,Trần kinh, Trần Thị Toà.
4. Trần Thị Thọ, chồng: Nguyễn Ký (Hương Ký), con:
Nguyễn Trương, Nguyễn Thị Nhĩ.
5. Trần Thị Lộc, chồng là Nguyễn Lục (Hương Chúc), con
là Nguyễn Thị Chúc, Thị Cúc, Thị Cung, Thị Phụng, Thị Chân,
Nguyễn Lân.
6. Trần Suý ( Trí) cha của ông Trần Trí (Huệ)
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông bà ở thổ má nà Sen.
- Ghi chú:

32

10.2 NGUYỄN VIẾT SỪNG
- Tên khác: Hội Vi
- Vợ: Tạ Thị Vân
- Con:1/. NGUYỄN THỊ VI
2/. NGUYỄN VIẾT THIỆN
3/. NGUYỄN VIẾT LẠC
4/. NGUYỄN THỊ NGHỆ
5/. NGUYỄN THỊ GỪNG
6/. NGUYỄN VIẾT ÂN
- Ngày giỗ: ông .. tháng 7, bà ngày. 02 tháng 11
- Phần mộ: Mộ ông bà nằm ở cồn Tranh
- Ghi chú:

11.1 NGUYỄN THỊ VI
11.2 NGUYỄN VIẾT THIỆN
- Hương Cầu
- Vợ: Phan Thị Hoằng người Thạnh Đại
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ CẦU
2/. NGUYỄN THỊ BA (Thục)
3/. NGUYỄN THỊ BẢY (Nam)
4/. NGUYỄN CHÚT(Khoa)
5/. NGUYỄN HỸ (bị câm)
6/. NGUYỄN HỬ (chết trẻ)
7/. NGUYỄN THỊ Ừ
8/. NGUYỄN THẾ CHẮC
9/. NGUYỄN THỊ MÓT
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ CẦU

- Chồng: Nguyễn Giác con ông hương Học ở Phương Thới
- Con: Nguyễn Thị Cạnh, Nguyễn Trang, Nguyễn Thị Hè, Nguyễn
Thị Bốn,
Nguyễn Thị Năm

12.2

NGUYỄN THỊ BA

- Chồng: Lê Thi (Thục) người Hoằng Phước Bắc
- Con: Lê Thị Thục, Lê Tấn Nhựt, Lê Tấn Thành, Lê Tấn Thạo

33

12.3

NGUYỄN THỊ BẢY

- Chồng: Lê Tĩnh (Nam) người thôn tám
- Con: Lê Thị Nam, Lê Thị Nữ, Lê Tấn Quảng, Lê Tấn Trị,

12.4

NGUYỄN CHÚT

- Tên khác: Khoa
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Thiêm con ông hương Triêm
2/. Phạm Thị Tư con ông hương Thám
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ KHOA
2/. NGUYỄN VĂN THI
3/. NGUYỄN HỮU BẰNG
4/. NGUYỄN THỊ HUỆ

12.5

NGUYỄN HỸ

- Câm

12.6

NGUYỄN HỬ

- Chết trẻ

12.7

NGUYỄN THỊ Ừ

- Chồng: Nguyễn Phương con ông xã Quế người Thạnh Đại
- Con: Nguyễn Thị Lan, có chồng là Tô Sáu con ông Tô Long
trong làng,
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Hảo

12.8

NGUYỄN THẾ CHẮC

- Vợ: Đỗ Thị Nhàn (con ông Nhàn) Chấn Sơn
- Con:1. NGUYỄN THANH CHIÊU
2. NGUYỄN THANH HIỆU
3. NGUYỄN THANH HIẾU
4. NGUYỄN THANH THẢO
5. NGUYỄN THANH TRƯỜNG
6. NGUYỄN THANH SƠN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

34

12.9

NGUYỄN THỊ MÓT

- Địa chỉ: Quãng nam
- Chồng: Ngô Phùng con ông hương Tuế ở Đại Mỹ
- Con: Ngô Hoài Nhân, Ngô Mạnh Đức, Ngô Mạnh Hạnh,Ngô Thị
Diệu Hiền,
Ngô Thị Diệu Hoà, Ngô Thị Diệu Hoa, Ngô Thị Mỹ Lệ,
Ngô Thị Diệu Phước,
Ngô Quốc Việt

11.3 NGUYỄN VIẾT LẠC
- Chểt trẻ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.4 NGUYỄN THỊ NGHỆ
- Bà Thị
- Chồng: Lê Khiển người Hoằng Phước Bắc
- Con: 1/. Lê Tấn Chiếu, có vợ là Nguyễn Thị Bồng sinh con Lê Thị
Nhẫn, Lê Tấn Chí,
Lê Thị Điểm, Lê Tấn Cơ, Lê Tấn Cát
2/. Lê Thị Chính

11.5 NGUYỄN THỊ GỪNG
- Chồng: Đỗ Bá Tùng (cửu Sang)
- Con: Đỗ Thị Sang

11.6 NGUYỄN VIẾT ÂN
- Huynh, Cửu Tặng
- Vợ: Đỗ Thị Lọ
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TẶNG
2/. NGUYỄN CHUYỆN
3/. NGUYỄN THỊ TIỆN
4/. NGUYỄN MIỆN
5/. NGUYỄN BÉ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1
- Chồng:

NGUYỄN THỊ TẶNG

1/. Dương Ngọc Anh (Mãn) con ông Dương Hoá
2/. Trần Nhị con ông Trần Nhứt trong làng
- Con: Dương Ngọc Dũng, có vợ con hiện sinh sống tại Đồng Nai.

35

12.2

NGUYỄN CHUYỆN

- Chết trẻ

12.3

NGUYỄN THỊ TIỆN

- Chồng: Trần Tam con ông Trấn Nhứt trong làng
- Con: Trần Sơn, Trần thị Thu Thuỷ, Trần Thị Ánh, Trần Văn Vinh,
Trần Văn Giao, Trấn Thị Thu Kiều, Hiện sinh sống tại quê nhà.

12.4

NGUYỄN THỊ MIỆN

- Chồng: Lê Đông con ông Lê Khể ở thôn 14
- Con: Lê Đàn, Lê Thị Liếu, Lê Thị Liễu

12.5

NGUYỄN THỊ BÉ

10.3 NGUYỄN VIẾT SAU
- Tên khác: Thủ Tuận
- Vợ: Đỗ Thị Mỹ, con ông Đỗ Mỹ người Chấn Sơn
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TUẬN
2/. NGUYỄN VIẾT BẮP
3/. NGUYỄN VIẾT KHÁCH
4/. NGUYỄN THỊ MẠI
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:

11.1 NGUYỄN THỊ TUẬN
- Chồng: Phạm Lắm (Hương Máy)
- Con: Phạm Thị Hương, Phạm Thà (Diệc)

11.2 NGUYỄN VIẾT BẮP
- Tên khác: Nhiến
- Vợ: Võ Thị Quyến con ông Võ Tiến, Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ NHIẾN
2/. NGUYỄN THỊ NHỈ
3/. NGUYỄN VIẾT THỈ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ NHIẾN

- Tên khác: TIẾT

36

- Chồng: Trần Hiến (Tiết) trong làng
- Con: 1/. Trần Thúc Bảo, 2/. Trần Minh Chính, 3/. Minh Thiên, 4/.
Minh Tuấn

12.2

NGUYỄN THỊ NHỈ

- Tên khác: Chánh
- Chồng: Phạm Xuân Bổ con ông Hương Đốc trong làng
- Con: 1/. Phạm Quang Chánh, tỉ phú, hiện sinh sống tại Sài Gòn.
2/. Phạm Quang Phục, thầu xây dựng, hiện đang sinh sống tại Sài
Gòn. 3/. Phạm Thị Tâm. 4/. Phạm Thị Hồi

12.3

NGUYỄN VIẾT THỈ

- Vợ: Dương thị Minh con ông Dương Hoá người cùng thôn
- Con:
1/. NGUYỄN THẢO
2/. NGUYỄN THU

11.3 NGUYỄN VIẾT KHÁCH
- Chết trẻ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.4 NGUYỄN THỊ MẠI
- Chồng: Nguyễn Ngãi
- Chết khi sinh con

10.4 NGUYỄN VIẾT LẪM
- Tên khác: Thủ Bao
- Vợ: Võ Thị Lộc, con ông ban Lộc người Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT BAO
2/. NGUYỄN THỊ BỊ
3/. NGUYỄN THỊ TẤU
4/. NGUYỄN THỊ TUÔI
5/. NGUYỄN THỊ EM
6/. NGUYỄN MÊNH
7/. NGUYỄN DU
8/. NGUYỄN NGỌC ANH
9/. NGUYỄN THỊ DOAN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông bà ở cồn Tranh
- Ghi chú:

11.1 NGUYỄN VIẾT BAO

37

- Hương Ích
- Vợ: 1/. Võ Thị Thiều người Hà Dục không con
2/. Lê Thị No con ông Thủ Nho ở Trúc Hà
3/. Võ Thị Ngọc
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ ÍCH
2/. NGUYỄN VIẾT DƯỢC (chết bom cùng mẹ)
3/. NGUYỄN THỊ MỪNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ ÍCH

- Chồng: Nguyễn Lựu người Hoằng Phước
- Con: Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Hữu Đào, Nguyễn Thị Cam,
Nguyễn Thị Chanh,
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hữu Yên

12.3

NGUYỄN THỊ MỪNG

- Chồng: Trần Nam con ông Trần Kiên
- Con:

11.2 NGUYỄN THỊ BỊ
- Chồng: ông Thưởng ở Đại Mỹ
- Không con

11.3 NGUYỄN THỊ TẤU
- Chết trẻ

11.4 NGUYỄN THỊ TUÔI
- Chết trẻ

11.5 NGUYỄN THỊ HOANH
- Em
- Chồng: Lê Hoanh, Hoằng Phước
- Con: Lê thị Hoanh, Lê Thị Mầu

11.6 NGUYỄN MÊNH

38

- Tú tài Pháp, công chức hàng phó tỉnh trưởng chế độ VNCH
- Vợ: Dương Thị Hoàng (con ông quản Dương người Hội An)
- Con:1/. NGUYỄN THỊ HOA
2/. NGUYỄN THỊ CÚC
3/. NGUYỄN THẾ LÂN
4/. NGUYỄN THỊ KIM MAI
5/. NGUYỄN THẾ LIỄU
6/. NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
7/. NGUYỄN THẾ QUANG
8/. NGUYỄN THẾ SƠN
9/. NGUYỄN THỊ KIM VINH
10/. NGUYỄN THỊ THANH TÂN
11/. NGUYỄN THẾ HỐI
12/. NGUYỄN THỊ THANH MINH
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ HOA

- Chồng:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ CÚC

- Chồng:
- Con:

12.3

NGUYỄN THẾ LÂN

- Vợ
:

12.4

NGUYỄN THỊ KIM MAI

- Chồng:
- Con:

12.5

NGUYỄN THẾ LIỄU

- Vợ:
- Con:

12.6

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

- Chồng:
- Con:

12.7
- Vợ:

NGUYỄN THẾ QUANG

39

- Con:

12.8

NGUYỄN THẾ SƠN

- Vợ:
- Con:

12.9

NGUYỄN THỊ KIM VINH

- Chồng:
- Con:

12.0

NGUYỄN THỊ THANH TÂN

- Chồng:
- Con:

12.1

NGUYỄN THẾ HỐI

- Vợ:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ THANH MINH

- Chồng:
- Con:

11.7 NGUYỄN DU
- Đỗ tú tài Pháp (thời Pháp thuộc), tu hành chuẩn bị thành linh mục
đạo Công giáo thì bị bệnh qua đời tại Hà Nội.
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.8 NGUYỄN NGỌC ANH
- Bách, Núi
- Chi trưởng cảnh sát chế độ VNCH
- Vợ: 1/. Võ Thị Hấn (con bà phó Hấn) ở Hà Tân
2/. Nguyễn Thị Khánh ở Hà Tân
- Con:
1/. NGUYỄN BÁCH
2/. NGUYỄN THỊ NỮ
3/. NGUYỄN THỊ LỢI
4/. NGUYỄN THỊ TÂM
5/. NGUYỄN THỊ HẢO
6/. NGUYỄN THỊ
7/. NGUYỄN THỊ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

40

12.1

NGUYỄN BÁCH

- Vợ:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ NỮ

- Chồng:

12.3

NGUYỄN THỊ LỢI

- Chồng:
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ TÂM

- Chồng:
- Con:

12.5

NGUYỄN THỊ HẢO

- Chồng:
- Con:

12.6

NGUYỄN THỊ

- Chồng:
- Con:

12.7

NGUYỄN THỊ

- Chồng:
- Con:

11.9 NGUYỄN THỊ DOAN
- Non
- Chồng: Nguyễn Gioan (cha) con ông Câu Kiệm, Hoằng Phước
- Con: Nguyễn Doan, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Công Trang,
Nguyễn Thị Kim Ánh (vợ của Phạm Kỳ Anh,con ông Phạm
Xuyên), Nguyễn Thị Kim Tuyến

41

9.2

NGUYỄN VIẾT THUẬN

- Tên khác: Hội Lòng
- Vợ: 1/. Lê Thị Nhỏ
2/. Bùi Thị Ngự
- Con:
1/.NGUYỄN VIẾT LÒNG
2/.NGUYỄN THỊ TỊNH
3/.NGUYỄN THỊ DANH
4/.NGUYỄN THỊ ĐA
5/.NGUYỄN VIẾT TRÁCH
6/.NGUYỄN THỊ THIỂU
7/.NGUYỄN VIẾT THỜI
- Ngày giỗ: ông 4 tháng 11 âm lịch, bà 3 tháng 7 âm lịch
- Phần mộ: ông bà nằm ở cồn Tranh
- Ghi chú

10.1 NGUYỄN VIẾT LÒNG
- Hương Đoá
- Vợ: Võ Thị Đáng (con ông Võ Đáng) người Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ ĐÓA
2/. NGUYỄN THỊ TY
3/. NGUYỄN VIẾT SI
4/. NGUYỄN THỊ SÔ
5/. NGUYỄN VIẾT NHIỄU
6/. NGUYỄN VIẾT HOA (QUA)
- Ngày giỗ: ông 4 tháng 02, bà ngày 14 tháng 9
- Phần mộ: vườn Trống.
- Ghi chú:

11.1 NGUYỄN THỊ ĐÓA
- Chồng: Nguyễn Thời (ông Hương Trình)
- Con:
1/. Nguyễn Trình, rể ông Nguyễn Đoan có con tên Nguyễn
Mai.Nguyễn Đình, tức Hưng, rể ông cửu Liệp.
2/. Nguyễn Thị Chiểu, chết trẻ
3/. Nguyễn Trung
4/. Nguyễn Cầu, vợ là Nguyễn Thị Bào, người Vĩnh Phú, có 5 con.
5/. Nguyễn Thị Vọng, có chồng là Phạm Tài sinh con PhạmHùng,
PhạmDũng, PhạmCảm, Phạm Thị Thương, Phạm Thị Tình…

11.2 NGUYỄN THỊ TY
- Chồng: Hội Tuyết ở Đoài Sơn, không con

42

11.3 NGUYỄN VIẾT SI
- Liệu
- Vợ: Võ Thị Chưởng con ông xã Chưởng ở Hà Đông
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LIỆU
2/. NGUYỄN KHẮC TOAN
3/. NGUYỄN THỊ DIỆN
4/. NGUYỄN THỊ NHỰT
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ LIỆU

- Chồng: Trương Diên thôn mười bốn
- Con: Trương Xuân Huy, Trương Thị Đạm, Trương Văn Toại,
Trương Thị Hà,
Trương Hoàng Lạc, Trương Thị Lệ Trâm, Trương Thị
Hoàng Lan

12.2

NGUYỄN KHẮC TOAN

- Địa chỉ: Sài Gòn
- Vợ: Tăng Thị Mai con ông phó Đại người Trúc Hà
- Con:
1 NGUYỄN THỊ PHIẾU
2 NGUYỄN THỊ NHÌ
3 NGUYỄN TỰ
4 NGUYỄN QUÊ
5 NGUYỄN THỊ BÉ

12.3

NGUYỄN THỊ DIỆN

- Địa chỉ: Bình Thuận
- Chồng: Nguyễn Trưọng
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ NHỰT

- Chồng: Lưu Thành người Lục Nam
- Con:

11.4 NGUYỄN THỊ SÔ
- Chồng: Nguyễn Nữa
- Con: không con

43

11.5 NGUYỄN VIẾT NHIỄU
- Trần
- Vợ: Võ Thị Trình con ông Hương Trình
- Con:
1/. NGUYỄN TRẦN
2/. NGUYỄN DIÊU
3/. NGUYỄN THỊ BÌ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN TRẦN

- Địa chỉ: Đại Đồng, Quảng Nam
- Vợ: Nguyễn Thị Ba người Bàn Tân (Đại Đồng)
- Con:1/. NGUYỄN THỊ BÊ
2/. NGUYỄN THỊ XÊ
3/. NGUYỄN THỊ LAN
4/. NGUYỄN THỊ E
5/. NGUYỄN VIẾT DŨNG
6/. NGUYỄN THỊ Ơ
7/. NGUYỄN VIẾT GỜ
8/. NGUYỄN VIẾT VINH

12.2

NGUYỄN DIÊU

- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Vợ: Hà Thị Gấm người Thanh Hoá
- Con:1 NGUYỄN ĐẠI XUÂN
2 NGUYỄN THÀNH BẮC
3 NGUYỄN THỊ MINH LỘC
4 NGUYỄN THỊ MINH THUẬN
5 NGUYỄN MINH HÙNG
- Ghi chú: Năm 1954 tập kết ra Bắc

12.3

NGUYỄN THỊ BÌ

11.6 NGUYỄN VIẾT QUA
- Tài
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Út ở Đà Nẵng
2/. Nguyễn Thị Kiên, con ông xã Kiên ở Đoài Sơn, không sinh
con
3/. Nguyễn Thị Xưng (sáu Xưng)
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TÀI chết trẻ
2/. NGUYỄN HỒNG MAI

44

3/. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
4/. NGUYỄN THỊ LAN CHÂU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Chi chú: Ông là người rất giỏi võ nghệ, thích đóng tuồng hát

12.1

NGUYỄN THỊ TÀI

12.2

NGUYỄN HỒNG MAI

- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Vợ: Nguyễn Thị Diệu Hương
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT LONG
2/. NGUYỄN VIẾT THÀNH
3/. NGUYỄN VIẾT THI
4/. NGUYỄN VIẾT ĐI
5/. NGUYỄN THỊ VÂN

12.3

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

12.4

NGUYỄN THỊ LAN CHÂU

- Chồng: Võ Sinh
- Con: Võ Thị Thư, Võ Thị Phương

10.2 NGUYỄN THỊ TỊNH
- Chồng: Đỗ Tịnh (Kiếm)
- Con: 1/. Đỗ Thị Ang, vợ hai của Nguyễn Đình Xán (Nghè
Huynh)người Bàng Tân, sinh Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Đình
Cước;
2/. Đỗ Thị Đấu, dâu ông xã Triễn người An Định, sinh Đầu Thị Ký, Đầu
Thị Két, Đầu Văn Hát.
- Ngày giỗ: bà 20 tháng 3.
- Phần mộ:
- Ghi chú:

10.3 NGUYỄN THỊ DANH
- Hội Khải
- Chồng: Phạm Hồ (con ông Phạm Quyền) người cùng làng
- Con: 1/. Phạm Khải , vợ: Nguyễn Thị Duyên sinh Bố Anh, Bố Em đều
chết không con.

45

2/. Phạm Thị Nải chồng là thầy giáo Lâm, chết khi sinh
con.
3/. Phạm Thị Tiêu (chết trẻ)
4/. Phạm Thị Chuẩn chồng Võ Cù người Mâu Lâm sinh
Võ Khẫn,
5/. Phạm Thị Tổn (chết trẻ)
6/. Phạm Thị Phí, chồng là ông Tăng Hoán Trúc Hà, sinh
Tăng Cảng.
7/. Phạm Thị Yên chồng là Nguyễn Tô, không con, chết
1982
8/. Phạm Thị Kiên vợ của thầy giảng đạo Huỳnh Cảnh,
sinh Huỳnh Thị Hoàng . Chồng mất, bà lấy ông Nguyễn Lâm sinh
Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Kim.
9/. Phạm Thị Từ (chết trẻ)
0/. Phạm Liệu (chết trẻ)

10.4 NGUYỄN THỊ ĐA
- Chồng: Lê Hinh (Xã Dung)
- Con: 1/. Lê thị Yển; 2/. Lê Khẳng có vợ bà Nguyễn Thị Bốn( con ông
Nguyễn Thơ) sinh Lê Cư, Lê Thị Muộn, Lê Thị Hoà. 3/. Lê Thị Chuyển
có chồng ông Lương Thưởng sinh Lương Thị Lài, Lương Lệ. 4/. Lê Thị
Bồng có chồng Đoàn Tân sinh Đoàn Liên, Đoàn Thị Liễu, Đoàn Thị Bé,
Đoàn Sơn, Đoàn Hà.
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

10.5 NGUYỄN VIẾT TRÁCH
- Xã Niêm,
- Vợ: 1/. Tăng Thị Ái (Bốn), con ông Tăng Toại ở Trúc Hà, không con.
2/. Trương Thị Thuận, con gái ông Trương Thận
- Con:
1/. NGUYỄN NIÊM
2/. NGUYỄN THẾ KỸ
3/. NGUYỄN THỊ LƯỠNG chồng Tăng Bá Huynh
(con ông Tăng Chũy) người Trúc Hà, sinh Tăng Hoành
4/. NGUYỄN KHẮC BIÊN
5/. NGUYỄN THỊ HỸ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN NIÊM
- Lân
- Vợ: Lê Thị Phố con ông Lê Cổn Hoằng Phước Bắc
- Con:
1/. NGUYỄN CHÂU PHONG
2/. NGUYỄN PHỤNG
3/. NGUYỄN VIẾT SƠN
4/. NGUYỄN VĂN LINH

46

5/. NGUYỄN THỊ XUYẾN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN CHÂU PHONG

- Lân
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Vợ: Phạm Thị Biện
- Con:

12.2

NGUYỄN PHỤNG

- Vợ: Trần Thị Hường
- Con:1 NGUYỄN HÙNG
2 NGUYỄN THỊ LOAN
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

12.3

NGUYỄN VIẾT SƠN

- Vợ:
- Con:

12.4

NGUYỄN VĂN LINH

- Địa chỉ: Hoa Kỳ.
- Vợ:
- Con:

12.5

NGUYỄN THỊ XUYẾN

- Chồng:
- Con:

11.2 NGUYỄN THẾ KỸ
- Vợ: Trương Thị Phi, con ông Trương Phi ở Phú Xuân
- Con:
NGUYỄN VĂN THIỆU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú: Tập kết ra Bắc năm 1954, du học tại Liên Xô cũ, sau
30.4.1975 giữ chức Trưởng ban cải tạo công thương nghiệp tỉnh
Quãng Nam Đà Nẵng, chết vì bạo bịnh trong khi đang tại chức.

12.0
- Địa chỉ:
- Vợ:

NGUYỄN VĂN THIỆU

47

- Con:

11.3 NGUYỄN THỊ LƯỠNG
- Chồng: Tăng Bá Huynh (con ông Tăng Chũy) người Trúc Hà
- Con: Tăng Hoành

11.4 NGUYỄN KHẮC BIÊN
- Chết trẻ

11.5 NGUYỄN THỊ HỶ
- Sáu Hỷ, Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Chồng:
1. Nguyễn Văn Thuật, cán bộ tập kết
2. Đàm Mẫu, thầy dạy học
- Con: 1. Nguyễn Thị Thanh Xuân, chồng là Hoàng Xuân Cự người
Nghệ An làm giám đốc công ty cơ khí thuộc bộ quốc phòng, con là
Hoàng Xuân Bảo.
2. Nguyễn Thị Thanh Hiền, chồng là Phạm Văn Châu con là Phạm
Văn Tú, …
3. Đàm Xuân Diệu ( vợ là Nguyễn Thị Cúc, con là Đàm Xuân Cơ,
Đàm Thị Thanh Lan)
- Ghi chú:

10.6 NGUYỄN THỊ THIỂU
- Chồng: 1/. Lương Sính con: Lương Thị Ba ( chồng Trương Thệnh,
con: Trương Tuyễn).
2/. Nghè Huynh ( Nghè Chín) ở Bàu Phan, không con.
- Ngày giỗ: bà 4 tháng 12
- Phần mộ:

10.7 NGUYỄN VIẾT THỜI
- Xã Tỵ
- Vợ: Lê Thị Chưu, con ông Lê Thắng,Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TỴ
2/. NGUYỄN VIẾT DẬU (HƯNG)
3/. NGUYỄN THỊ HỢI
4/. NGUYỄN DUY ĐÍCH
5/. NGUYỄN VIẾT THIỆT
6/. NGUYỄN HỮU LỰC
7/. NGUYỄN HỮU LƯỢNG
- Ngày giỗ: ông 14 tháng 11, bà 30 tháng 6
- Phần mộ: Mộ ông, bà ở cồn Giếng

11.1 NGUYỄN THỊ TỴ

48

- Tên khác: BỘ
- Chồng: 1/. Con ông xã Trị người Trúc Hà sinh con đặt tên Bộ
2/. Trương Cơ người Quảng Điền, Huế, sinh con là Trương Sơn chết
lúc còn nhỏ. Ông mất 15 tháng 10 (âm lịch) 1980.

11.2 NGUYỄN VIẾT DẬU
- Tên khác: Hưng, Xân
- Vợ: 1/. Phan Thị Tũng con ông Phan Tũng Thạnh Đại
2/. tên Quỳnh, không sinh con
- Con: bảy người nhưng chỉ còn bốn :
1/. NGUYỄN XÂN
2/. NGUYỄN TÂN
3/. NGUYỄN THỊ NGA
4/. NGUYỄN VIẾT SÁU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN XÂN

- Địa chỉ: Đồng Nai
- Vợ: Trần Thị Lục con ông Trần Nhị ở Đại An
- Con:1/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
2/. NGUYỄN QUANG
3/. NGUYỄN VINH
4/. NGUYỄN VĨNH
5/. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

12.2

NGUYỄN TÂN

- Địa chỉ: Đồng Nai
- Vợ: Võ Thị Bình
- Con:1. NGUYỄN THỊ KIM SINH
2. NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN
3. NGUYỄN THỊ KIM SA
4. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
5. NGUYỄN QUÍ
6. NGUYỄN MẾN
7. NGUYỄN THỊ ÚT
8. NGUYỄN LỘC
9. NGUYỄN THỊ KIM OANH

12.3

NGUYỆN THỊ NGA

- Địa chỉ: Sài Gòn

49

- Chồng: Nguyễn Bôn
- Con: 1/. Nguyễn Thị Trinh, chồng: Nguyễn Trận, con: Nguyễn
Thị Vân, Nguyễn Tài.
2/. Nguyễn Thị Trang, chồng là Phạm Thuỵ con là Phạm
Thị Yến Nhi,
3/. Nguyễn Duy Tự
4/. Nguyễn Duy Thắng
5/. Nguyễn Duy Toàn
6/. Nguyễn Duy Tâm

12.4

NGUYỄN VIẾT SÁU

- Địa chỉ: Đồng Nai
- Vợ: Huỳnh Thị Xuân
- Con:1 NGUYỄN HUỲNH ÂN
2 NGUYỄN THỊ ÁI
3 NGUYỄN HUỲNH ANH .
4 NGUYỄN THỊ Ý
5 NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC

11.3 NGUYỄN THỊ HỢI
- Chồng: Đỗ Xuân Tín, y tá, con ông Đỗ Khuất người Chấn Sơn
- Con: 1/ Đỗ Xuân Diêu Hương, chồng: Phan Thu Mai người Bắc,
2/. Đỗ Xuân Diệu Vân, chồng: Nguyễn Vĩ,
3/. Đỗ Xuân Diệu Huyền, chồng: Nguyễn Như Phương,
4/. Đỗ Xuân Thảo, vợ: Trần Thị Thu Sương,
5/. Đỗ Xuân Diệu Nguyệt, chồng: Nguyễn Sanh,
6/. Đỗ Xuân Diệu Hằng, chồng: Nguyễn Phước,

11.4 NGUYỄN DUY ĐÍCH
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Ký con ông Nguyễn Học người Trúc Hà
2/. Phạm Thị Quyền con ông Phạm Quyền người Hà Nha
- Con:
1/. NGUYỄN DUY PHÚC
2/. NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
3/. NGUYỄN DUY KHANG
- Ghi chú: Bà Nguyễn Thị Ký sinh con thứ nhì thì chết cả mẹ lẫn con

12.1

NGUYỄN DUY PHÚC

- Vợ: Trần Thị Hoa
- Con:
1/. NGUYỄN DUY ĐÔNG
2/, NGUYỄN DUY THỨC

12.2

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

50

- Chồng: Nguyễn Hổ
- Con:

12.3

NGUYỄN DUY KHANG

11.5 NGUYỄN VĂN THIỆT
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Nha con ông Xã Châu người Đại Mỹ
2/. Nguyễn Thị Sáu người Đại Hồng
- Con:1/. NGUYỄN THỊ TÙNG
2/. NGUYỄN THỊ LỆ
3/. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
4/. NGUYỄN VĂN HOÀNG
5/. NGUYỄN THỊ NƯƠNG (LAN)
6/. NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG

12.1

NGUYỄN THỊ TÙNG

- Chồng:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ LỆ

- Chồng:
- Con:

12.3

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

- Chồng:
- Con:

12.4

NGUYỄN VĂN HOÀNG

- Vợ:
- Con:

12.5

NGUYỄN THỊ NƯƠNG (LAN)

- Chồng:
- Con:

12.6

NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG

- Chồng:
- Con:

11.6 NGUYỄN HỮU LỰC
- Vợ: Nguyễn Thị Liễu con ông giám Yến ở Hà Đông

51

- Con:

12.1

1/. NGUYỄN BÌNH
2/. NGUYỄN MINH
3/. NGUYỄN MẪN

NGUYỄN BÌNH

- Giáo viên
- Địa chỉ: Quảng Nam
- Vợ: Nguyễn Thị Lan giáo viên
- Con:1/. NGUYỄN HOÀNG
2/. NGUYỄN THỊ LY
3/. NGUYỄN THỊ BI

12.2

NGUYỄN MINH

12.3

NGUYỄN MẪN

- Chết trẻ.

11.7 NGUYỄN HỮU LƯỢNG
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Vợ: Phan Thị Hường con ông Phan Lộc người Trung Phước
- Con:
1/. NGUYỄN HỮU TRUNG
2/. NGUYỄN HỮU THÀNH
3/. NGUYỄN HỮU PHÁT
4/. NGUYỄN THỊ THANH TỊNH
5/. NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH
6/. NGUYỄN TỐ TRINH
7/. NGUYỄN HỮU QUANG

12.1

NGUYỄN HỮU TRUNG

12.2

NGUYỄN HỮU THÀNH

- Địa chỉ:
- Vợ: Trần Thị My
- Con:1/. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

12.3

NGUYỄN HỮU PHÁT

- Địa chỉ:
- Vợ: Chu Thị Tuyết
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

52

9.3

12.4

NGUYỄN THANH TỊNH

12.5

NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH

12.6

NGUYỄN THỊ TỐ TRINH

12.7

NGUYỄN HỮU QUANG

NGUYỄN THỊ LỊCH

- Chồng: ở Trúc Hà
- Con: Lê Đái ( Tùng )
- Ghi chú

53

8.5

NGUYỄN VIẾT ĐƯỚC

- Vợ:
- Con:
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

8.6

NGUYỄN VIẾT NHUNG

- Vợ: Phạm Thị Tại, con ông Phạm Văn Cẩn
- Con:
NGUYỄN VIẾT TIẾP
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.0

NGUYỄN VIẾT TIẾP

- Vợ: Nguyễn Thị Chi, ở Cam Lâm
- Con:
NGUYỄN VIẾT TẾ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú

10.0 NGUYỄN VIẾT TẾ
- Địa chỉ:
- Vợ: ở Hòa Đạo
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT VU
2/. NGUYỄN VIẾT SỔ

11.1 NGUYỄN VIẾT VU
- Chết trẻ

11.2 NGUYỄN VIẾT SỔ
- Vợ: con gái ông xã Khuê ( thầy Mật)
- Con:
NGUYỄN KIỀU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.0
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con

NGUYỄN KIÊU

54

5.2

NGUYỄN VIẾT THANH

- Vợ: Nguyễn Thị Kiểu
- Con:
NGUYỄN VIẾT TRƯƠNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

6.0

NGUYỄN VIẾT TRƯƠNG

- Vợ:
- Con:

1/. NGUYỄN VIẾT HẢNH
2/. NGUYỄN VIẾT THÔNG

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

7.1

NGUYỄN VIẾT HÃNH

- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT KỈNH
2/. NGUYỄN VIẾT CỬU
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

8.1

NGUYỄN VIẾT KỈNH

- Chết trẻ
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

8.2

NGUYỄN VIẾT CỬU

- Vợ:
- Con:

1/. NGUYỄN VIẾT ĐOAN
2/. NGUYỄN VIẾT TẾ

- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

9.1

NGUYỄN VIẾT ĐOAN

- Vợ:
- Con:

1. NGUYỄN THỊ HỮU
2. NGUYỄN THỊ TÔ
3. NGUYỄN VIẾT CẨM

- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

10.1 NGUYỄN THỊ HỮU

55

- Chồng: Võ Bằng người Mậu Lâm
- Con: Võ Đề ,Võ Khẩn, Võ Thôi ( Khai ) , Võ Phẫm

10.2 NGUYỄN THỊ TÔ
- Chồng: Phan Tô ( Hội Tô ) người Thạnh Đại
- Con: Phan Thám, Phan Thấn, Phan Ngô

10.3 NGUYỄN VIẾT CẨM
- Vợ: 1/. Trần Thị Khởi
2/. Tăng Thị Thích, không con.
3/. Trần Thị Nghê
- Con:
1. NGUYỄN THỊ CHUNG
2. NGUYỄN HUÝCH
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

11.1 NGUYỄN THỊ CHUNG
- Chồng: Trần Cưu người Thạnh Đại
- Con: Trần Nhỏ

11.2 NGUYỄN HUÝCH
- BIỀN
- Vợ: 1/. Bùi Thị Ngọc ở Ngọc Kinh
2/. Trần Thị Nhung ở Hà Vi
- Con:
1 NGUYỄN THẠNH
2 NGUYỄN CU
3 NGUYỄN THỊ BÉ LỚN
4 NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ

9.2

NGUYỄN VIẾT TẾ

- Hội Tề
- Vợ: Lê Thị Tâm
- Con:
1. NGUYỄN THỊ GIÁC
2. NGUYỄN VIẾT KHAI
3. NGUYỄN VIẾT ĐỚI
4. NGUYỄN VIẾT NHẪN
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

10.1 NGUYỄN THỊ GIÁC
- Chồng: Lê Thông, người Thạnh Đại.
- Con: Lê Sành (chết trẻ), Lê Tấn Gan.

10.2 NGUYỄN VIẾT KHAI
- Hương Hoài

56

- Vợ: Tăng Thị Hoài, con ông Thủ Nghĩa, Trúc Hà
- Con:1/ NGUYỄN THỊ HOÀI
2/ NGUYỄN THỊ DỮNG
3/ NGUYỄN THỊ CÓ
4/ NGUYỄN THỊ CAM
5/ NGUYỄN THỊ CỘ

11.1 NGUYỄN THỊ HOÀI
- Chồng: Hà Hỷ con ông Hà Sung ở Thạnh Đại
- Con:

11.2 NGUYỄN THỊ DỮNG
- Chết trẻ.

11.3 NGUYỄN THỊ CÓ
- Không lập gia đình.

11.4 NGUYỄN THỊ CAM
- Chồng: Nguyễn Tự người Tịnh Đông Tây
- Con: Nguyễn Kiểm, Nguyễn Thị Điểm, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn
Sinh, Nguyễn Sự.

11.5 NGUYỄN THỊ CỘ
- Chồng: Võ Tần người Mậu Lâm
- Con: Võ Tuấn, Võ Thị Lành, Võ Tranh.

10.3 NGUYỄN VIẾT ĐỚI
- Hương Mai
- Vợ: Võ Thị Lan, con ông Võ Nhàn, người Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ MAI
2/. NGUYỄN THỊ BA
3/. NGUYỄN HỮU THÀNH
4/. NGUYỄN THỊ MÓT
5/. NGUYỄN THỊ CHÁC
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

11.1 NGUYỄN THỊ MAI

57

- Chồng: Lê Khẫn con ông Lê Thi thôn 8
- Con: Lê Qui, Lê Tuất, Lê Thị Hử, Lê Tấn Bửu, Lê Tấn Đối, Lê Tấn
Đáp.

11.2 NGUYỄN THỊ BA
- Chết trẻ

11.3 NGUYỄN HỮU THÀNH
- Hý
- Vợ: Có vợ là Phan Thị Đề con ông Phan Đề ở Bảo An
- Con:
1. NGUYỄN HỮU LONG
2. NGUYỄN HỮU HUỆ
3. NGUYỄN THỊ LIỄU
4. NGUYỄN HỮU THU
5. NGUYỄN HỮU QUYẾN
6. NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN
7. NGUYỄN HỮU HÙNG

12.1

NGUYỄN HỮU LONG

- Vợ: Huỳnh Thị Ba con ông Huỳnh Bì người Đại Hồng
- Con:1/. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
2/. NGUYỄN HỮU DUY

12.2

NGUYỄN HỮU HUỆ

- Bị bịnh chết 1975

12.3

NGUYỄN THỊ LIỄU

12.4

NGUYỄN HỮU THU

12.5

NGUYỄN HỮU QUYẾN

12.6

NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN

12.7

NGUYỄN HỮU HÙNG

58

11.4 NGUYỄN THỊ MÓT
- Chết trẻ

11.5 NGUYỄN THỊ CHÁC
- Chồng: Con bà Thủ Tuỳ
- Con: Phạm Đình Diệu, Phạm Đình Diễn, Phạm Đình Dắn, Phạm
Đình Dũng.

10.4 NGUYỄN VIẾT NHẪN
- Vợ: Cao Thị Ngận, con ông Cao Ngân
- Con:
1. NGUYỄN THẪN
2. NGUYỄN ĐE
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

11.1 NGUYỄN THẪN
- Chết trẻ
- Ngày giỗ:
- Mộ phần

11.2 NGUYỄN ĐE
- Vợ: Phạm Thị Cúc con ông Phạm Xuyên người cùng làng sinh ra :
- Bị mất tích trong chiến tranh.
- Con:
1. NGUYỄN HỮU TÂM
2. NGUYỄN HỮU TÂN
3. NGUYỄN THỊ KIM THOA
4. NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
5. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

12.1

NGUYỄN HỮU TÂM

- Chết lúc nhỏ.
- Ngày giỗ:
- Mộ phần

12.2

NGUYỄN HỮU TÂN

- Vợ:
- Con:

12.3
- Chồng:
- Con:

NGUYỄN THỊ KIM THOA

59

12.4

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

- Chồng:
- Con:

12.5
- Chồng:
- Con:

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

60

7.2

NGUYỄN VIẾT THÔNG

- Vợ: Lương Thị Trương (xem lại ? bà có thể là vợ ông Nguyễn Viết Trương)
- Con:
NGUYỄN VIẾT THAM
- Ngày giỗ:
- Mộ phần: Mộ ông:
Mộ: bà tại Hóc Chè

8.0

NGUYỄN VIẾT THAM

- Tên khác: Hội Già
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN VIẾT NGUYÊN
- Ngày giỗ: Ông: 16 tháng 9 âm lịch
Bà:
- Mộ phần: Mộ ông tại vườn ông Hiến
Mộ bà tại vườn Trống, Trung Đạo (?)

9.0

NGUYỄN VIẾT NGUYÊN

- Tên khác: Hội Quãng
- Vợ: Con ông Võ Thiêp
- Con:
1. NGUYỄN THỊ QUÃNG
2. NGUYỄN VIẾT ĐẠI
3. NGUYỄN THỊ HÂN
4. NGUYỄN VIẾT HẠT
5. NGUYỄN THỊ PHIỆT
6. NGUYỄN VIẾT THẢNG
- Ngày giỗ: Ông: 23 tháng 5 âm lịch
Bà: 11 tháng 11 âm lịch (1923) thọ 81 tuổi
- Mộ phần: Mộ ông bà tại gò Cây Cốc, Là Ngà

10.1 NGUYỄN THỊ QUÃNG
- Chồng: Nguyễn Liêu
- Con: Nguyễn Cưu , Nguyễn Vắn (con là Hai Vắn, Tiết, Liểu, Hùng)

10.2 NGUYỄN VIẾT ĐẠI
- Tên khác: Hội Phiên - QUANG (?)
- Vợ: Võ Thị Nữ, con ông Võ Vĩ ở Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN PHIÊN
2/. NGUYỄN THỊ BỬU
3/. NGUYỄN THỊ RƠM
4/. NGUYỄN THỊ TÁN
- Ngày giỗ: Ông: 05 – 7 – âm lịch
Bà: 11-9- âm lịch

61

- Mộ phần: Cồn Giếng, Trung Đạo

11.1 NGUYỄN PHIÊN
- Tên khác: Hương Khoá
- Vợ: Con ông Lê Hinh ở Thạnh Đại
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ KHÓA
2/. NGUYỄN ĐÌNH KHÁNG
3/. NGUYỄN ĐỨCLĂNG
4/. NGUYỄN THỊ TRUNG
5/. NGUYỄN THỊ TRÁC
6/. NGUYỄN THỊ HẠNH
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:

12.1

NGUYỄN THỊ KHÓA

- Chết trẻ

122

NGUYỄN ĐÌNH KHÁNG

- Tên khác: Tấn,
- Ngày sinh: 1910
- Vợ: 1/. Con ông Huynh ở Hà Tân
2/. Nguyễn Thị Thoá con ông Thoá ở Thạnh Đại
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LỢI
2/. NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC
- Ngày giỗ: Ông: 06 – 8 – âm lịch (1976)
Bà:
- Phần mộ: Ông: Cồn Giếng, Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc
Bà:

13.1 NGUYỄN THỊ LỢI
- Địa chỉ: Hà Tân, Đại Lãnh
- Chồng:
- Con: Thủy

13.2 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC
- Ngày sinh: 1962
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Vợ: Nguyễn Thị Duyên, con ông Nguyễn Sĩ Túc, Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG
2/. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
3/. NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC
4/. NGUYỄN NHẬT TÚ

62

5/. NGUYỄN PHI CƯỜNG

14.1 NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG
14.2 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
14.3 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC
14.4 NGUYỄN NHẬT TÚ
14.5 NGUYỄN PHI CƯỜNG
12.3

NGUYỄN ĐỨC LĂNG

- Tên khác:
- Vợ: 1. Lê Thị Nghị
2. Con gái ông Trùm Lập ở Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ BÁ LANH
2/. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
3/. NGUYỄN VĂN ĐỒNG
4/. NGUYỄN VĂN TUẤN

13.1 NGUYỄN THỊ BÁ LANH
- Tên khác:
- Địa chỉ: Đại Quang, Đại Lộc, Quãng Nam
- ĐT: 0510 865309
- Chồng:
- Con:

13.2 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
- Tên khác:
- Địa chỉ: Đồng Nai, ĐT: 061 769152

13.3 NGUYỄN VĂN ĐỒNG
- Tên khác:
- Địa chỉ: Đồng Nai, ĐT: 061 769152
- Vợ:
- Con:
.

63

13.4 NGUYỄN VĂN TUẤN
- Tên khác:
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:
.
.

12.4

NGUYỄN THỊ TRUNG

- Hoành
- Chồng: Nguyễn Hậu con ông Đó ở Đại Mỹ
- Con: Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Trang

12.5

NGUYỄN THỊ TRÁC

- Sỹ
- Chồng: Con ông Cài ở Hà Tây
- Con: Sĩ, Dũng, Anh, Nga

12.6

NGUYỄN THỊ HẠNH

- Chồng: Nguyễn Kình người Lục Nam
- Ghi chú: Bà nổi tiếng xinh đẹp, chồng lên cơn tâm thần đập
chết, được cha mẹ mang về chôn cất tại cồn Khe Mạc

11.2 NGUYỄN THỊ BỬU
- Chồng: Nguyễn Cần (cửu Diêm), Phương Thới
- Con: Rể là Trần Đức, con ông Hiên

11.3 NGUYỄN THỊ LÒN
- Viên Rơm
- Chồng: Người Huế, sinh sống ở Đăk-Tô
- Con: Hùng lái xe, ở Đắk-Tô, sau về Thị xã Kon-Tum

11.4 NGUYỄN THỊ TRÔN
- Tán
- Chồng: Hương Tán ở Hà Dục Tây
- Con: Hai Tán có con là Pháp, Tín …

10.3 NGUYỄN THỊ HÂN
- Chồng:

1. Trần Mậu, con ông Thừa Vi,Trung Đạo
2. Lương Thúc Kỳ, tức Quan Lộc người Hà Tân
- Con: 1. Trần Hân (Hương Bích) có con là Trần Trừu, Thị Ích, Thị
Toàn, Thị Lự

64

2. Lương Thứ (Viên Mười) có con là Thoa, Đồng, Thiết,
Hòa, Phong, Minh, Chánh, Hải, Hà
3. Lương Nhẫn có con là Bình, ở Nam Yên, Hòa Bắc,
Hòa Vang

10.4 NGUYỄN VIẾT HẠT
- Tên khác: Antôn, Thủ Vọng, Nguyễn Viết Phủ
- Vợ: 1/. Tăng Thị Sắc con ông Tăng Sắt, Trúc Hà
2/. Em ông cửu Phùng ở Dục Đông
3/. Võ Thị Túy, Mậu Lâm, không con
4/.Võ Thị Phẫm, con ông Ban Lộc Mậu Lâm
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ VỌNG
2/. NGUYỄN VIẾT KHIỂN
3/. NGUYỄN VIẾT KIỂNG
4/. NGUYỄN VIẾT QUYỂN
5/. NGUYỄN VIẾT NHUYẾN
6/. NGUYỄN VIẾT TIẾN
- Ngày giỗ: Ông: 22 – 8 – Đinh Hợi / 1947
Bà: 17 tháng 8 âm lịch
- Mộ phần: Cồn Khe Mạc

11.1 NGUYỄN THỊ VỌNG
- Tên khác: Maria
- Không chồng con
- Phần mộ: Cồn Khe Mạc

11.2 NGUYỄN VIẾT KHIỂN
- Tên khác: Nguyễn Khiển, Gio-an
- Vợ: Lê Thị Cơ, Hoằng Phước, Đại Hồng
- Con: không con
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Cồn Khe Mạc
- Ghi chú:

11.3 NGUYỄN VIẾT KIỂNG
- Tên khác: Nguyễn Kiễng, Nhiên, Martinô
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp Mười, Đồng Tháp
- Vợ: Trần Thị Tráng con ông Trần Khuể, Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN NHIÊN
2/. NGUYỄN THỊ BIỆN
3/. NGUYỄN THỊ BỐN
4/. NGUYỄN THỊ THUẬN
5/. NGUYỄN THỊ HÒA
6/. NGUYỄN THỊ HIỆP

65

12.1

NGUYỄN VĂN NHIÊN

- Tên khác: Phanxicô
- Ngày sinh: 1953 (Quí Tỵ)
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp Mười, Đồng Tháp
- Vợ: Đặng Thị Hạnh
- Con:1/. NGUYỄN VĂN THANH
2/. NGUYỄN THỊ DIỆU
3/. NGUYỄN THANH TUẤN
4/. NGUYỄN THỊ THẮM
5/. NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
6/. NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
7/. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

13.1 NGUYỄN VĂN THANH
- Tên khác: THÀNH
- Ngày sinh: 1972
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp mười, Đồng Tháp
- Vợ: Nguyễn Thị Nga
- Con:1/. NGUYỄN NGỌC ẨN
2/. NGUYỄN NGỌC HẢI .
.

13.2 NGUYỄN THỊ DIỆU
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1974
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp mười, Đồng Tháp
- Chồng: Tạ Văn Minh
- Con: Thảo Trinh, Trúc Linh, Ngọc huyền

13.3 NGUYỄN THANH TUẤN
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1978
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp mười, Đồng Tháp
- Vợ: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Con:. 1/. NGUYỄN VĂN BẢO
2/. NGUYỄN VĂN KIỆT
.

13.4 NGUYỄN THỊ THẮM
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1980
- Địa chỉ: Ấp 5, Thạnh Lợi, Tháp mười, Đồng Tháp

66

- Chồng: Lê Huỳnh Đức
- Con:
Lê Văn Chánh

13.5 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1984
- Địa chỉ: Vĩnh Châu A, Tân Hưng, Long An
- Chồng: Đoàn Văn Chót
- Con: Quyên, Oanh

13.6 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1988
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
- Chồng: Trần Quốc Toàn
- Con: Trần Đăng Khoa

13.7 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
- Tên khác:
- Ngày sinh: 1991
- Địa chỉ: Ấp 4, Thạnh Lợi, Tháp mười, Đồng Tháp
- Chồng:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ BIỆN

- Tên khác: Isave
- Ngày sinh: 1957 (Đinh Dậu)
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Vĩnh Lợi, Tân Hưng, Long An
- Chồng:
Bùi Văn Trưởng
- Con: Nguyên (chết trẻ), Nhân, Nguyệt, Dương

12.3

NGUYỄN THỊ BỐN

- Tên khác:
-chết trẻ

12.4

NGUYỄN THỊ THUẬN

- Tên khác: Maria
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
- Chồng:
Trần Thái Sơn (Mười Sơn)
- Con:
Vũ, Bình, Tấn, Đạt

67

12.5

NGUYỄN THỊ HÒA

- Tên khác: Matta
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
- Chồng: An
- Con: Toàn, Quốc, Phượng

12.6

NGUYỄN THỊ HIỆP

- Tên khác: Maria
chết trẻ

11.4 NGUYỄN VIẾT QUYỂN
- Tên khác: Nguyễn Quyễn, Philipphê
- Vợ: Lê Thị Thứ, Hoằng Phước, Đại Hồng
- Con: không con
- Ngày giỗ:
- Mộ phần: Cồn Khe Mạc

11.5 NGUYỄN VIẾT NHUYẾN
- Tên khác: Nguyễn Nhuyến, Thomas
- Sinh: 1925
- Vợ: Maria Võ Thị Chi, Vĩnh Phước, Đại Đồng
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT HƯỞNG
2/. NGUYỄN THỊ HIẾU
3/. NGUYỄN THỊ HIỀN
4/. NGUYỄN VIẾT HẬU
5/. NGUYỄN THỊ LÀNH
- Ngày giỗ:01 tháng 3 Âm lịch (12.4.1964)
- Mộ phần: Xuân Thiều, Đà Nẵng

12.1

NGUYỄN VIẾT HƯỞNG

- Tên khác: Yến, Hương, Thomas
- Ngày sinh: 1952 (Nhâm Thìn)
- Sự nghiệp (học vị, chức vụ ...):Kỹ sư
- Địa chỉ: 06, Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh, Q. Liên
Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Phone: 0511 841101
Mobile phone: 0935 327 167
E-mail: nviethuong@gmail.com
- Vợ: Lê Thị Hảo, Maria
- Con:1/. NGUYỄN ĐẮC DUY NHÂN
2/. NGUYỄN VIẾT NGHĨA

68

13.1 NGUYỄN ĐẮC DUY NHÂN
- Tên khác: Đa-Minh / Dominic
- Ngày sinh: 01/7/1983
- Sự nghiệp (học vị, chức vụ ...): Cử nhân
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

13.2 NGUYỄN VIẾT NGHĨA
- Tên khác: Giuse / Joseph
- Ngày sinh: 17/01/1991 (02 tháng Chạp Canh Ngọ)
- Sự nghiệp (học vị, chức vụ ...):
- Địa chỉ:

12.2

NGUYỄN THỊ HIẾU

- Tên khác: Matta
- Ngày sinh: 1956 (Bính Thân)
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: 04, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Đà Nẵng
- Chồng: Huỳnh Văn Ngân
- Con: Lệ Quyên, Tấn Phong, Tấn Đạt

12.3

NGUYỄN THỊ HIỀN

- Tên khác: Anna
- Ngày sinh: 1958 (Mậu Tuất)
- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Chồng: Nguyễn Duy Linh, người An Ngãi, Hòa Sơn
- Con: Duy Quang, Thu Nga, Duy Trung

12.4

NGUYỄN VIẾT HẬU

- Tên khác: Mattheo
- Ngày sinh:1960 (Canh Tý)
- Chết trẻ

12.5

NGUYỄN THỊ LÀNH

- Tên khác: Maria
- Ngày sinh:
1963 (Quí Mão)

69

- Nơi sinh: Trung Đạo, Đại Lộc, Quãng Nam
- Địa chỉ: Houston, Texas, USA
- Chồng: Nguyễn Tự Nguyện
- Con: Tú, Tâm, Tính, Toàn

11.6

NGUYỄN VIẾT TIẾN

- Tên khác: Nguyễn Tiến, A, Têphanô
- Vợ: Nguyễn Thị Hưng, con ông Nguyễn Cầu, Đại Hồng
- Con:1/. NGUYỄN A
2/. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
3/. NGUYỄN THỊ HOA
4/. NGUYỄN THỊ XUÂN
5/.NGUYỄN HUY
6/. NGUYỄN HOÀNG
7/. NGUYỄN THỊ TIỀN
8/. NGUYỄN THỊ BÉ
9/. NGUYỄN THỊ THÀNH
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Nghĩa trang Công giáo Xuân Lộc, Long Khánh

12.1

NGUYỄN A

- Tên khác:
- Chết trẻ

12.2

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

- Tên khác:
- Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai
- Chồng:
- Con:

12.3

NGUYỄN THỊ HOA

- Tên khác:
- Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai
- Chồng:
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ XUÂN

- Tên khác:
- Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai
- Chồng:
- Con:

12.5
- Tên khác:

NGUYỄN HUY

70

- Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN
2/. NGUYỄN

12.6

NGUYỄN HOÀNG

- Tên khác:
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN
2/. NGUYỄN

12.7

NGUYỄN THỊ TIỀN

- Tên khác:
- Chết trẻ

12.8

NGUYỄN THỊ BÉ

- Tên khác:
- Chết tr

12.9

NGUYỄN THỊ THÀNH

- Tên khác:
- Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai
- Chồng:
- Con:

10.5 NGUYỄN THỊ PHIỆT
- Chồng: Nguyễn Thúc Cầu (cửu Phiệt), con ông Bá Giám, Chấn Sơn
- Con:Nguyễn Phiệt (Phó Hồng)
con là Nguyễn Nam ở Quãng Đà, Đồng Nai

10.6 NGUYỄN VIẾT THẢNG
- Tên khác: Hương Trợ, Trát(?)
- Vợ: Lê Thị Trợ Con ông Lê Biên
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT TRỢ
2/. NGUYỄN VIẾT KHUÊ
3/. NGUYỄN VIẾT LÂU
4/. NGUYỄN THỊ CẤN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: song mộ ông bà tại cồn Đất Đỏ cùng chổ với mộ con trai
và dâu.

71

11.1 NGUYỄN VIẾT TRỢ
- Tên khác:

12.1

NGUYỄN THỊ TĂNG

- Tên khác:
- Địa chỉ:

12.2

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

- Tên khác:
- Địa chỉ:

12.3

NGUYỄN THỊ PHÚ

- Tên khác:
- Địa chỉ:
- Chồng: Võ Thái Tân con ông Võ Vọng người Đại Đồng
- Con:

11.2 NGUYỄN VIẾT KHUÊ
11.3 NGUYỄN VIẾT LÂU
11.4 NGUYỄN THỊ CẤN
- Tên khác:
- Chồng: Nguyễn Hiểu
- Con: Hùng, Sơn

72

5.3

NGUYỄN VIẾT LIÊM (II_3)

- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT TỰ
2/. NGUYỄN VIẾT LƯỢNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Mộ ông bà phía đông Cồn Quán

6.1

NGUYỄN VIẾT TỰ

- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT LÀI
2/. NGUYỄN VIẾT TỈNH
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

7.1

NGUYỄN VIẾT LÀI

- Vợ:
- Con:1. NGUYỄN VIẾT LỎI
2. NGUYỄN VIẾT HÀI
3. NGUYỄN VIẾT LỆ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

8.1

NGUYỄN VIẾT LỎI

- Vợ:
- Con:1. NGUYỄN VIẾT THỪA
2. NGUYỄN THỊ PHẬN
3. NGUYỄN THỊ CHƠI
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.1

NGUYỄN VIẾT THỪA

- Tên khác:
- Vợ:
- Con:
1. NGUYỄN VIẾT VẬN
2. NGUYỄN THỊ CỰU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:

10.1 NGUYỄN VIẾT VẬN

73

- Tên khác: Hội Vận
- Vợ: Tăng Thị Bầy (con ông Tăng Siêm) Trúc Hà
- Con:1. NGUYỄN VIẾT THỜI
2. NGUYỄN VIẾT KHÁ
3. NGUYỄN THỊ DƯ
4. NGUYỄN THỊ ĐỒNG
5. NGUYỄN THỊ XỨNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN VIẾT THỜI
- Xã Tích
- Vợ: Tăng Thị Kế con ông Tăng Kế người Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN TÍCH
2/. NGUYỄN ĐỨC
3/. NGUYỄN DI
4/. NGUYỄN MƯU
5/. NGUYỄN KIỆM
6/. NGUYỄN THỊ TÍN
7/. NGUYỄN THỊ TUYẾT,.
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN TÍCH

- Chết trẻ

12.2

NGUYỄN ĐỨC

- Chết trẻ

12.3

NGUYỄN DI

- Tên khác: Dương
- Vợ:Nguyễn Thị két con ông Nguyễn Sơ trong làng
- Con:
1/. NGUYỄN DƯƠNG
2/. NGUYỄN CHÂU
3/. NGUYỄN HOÀNG
4/. NGUYỄN THỊ PHI
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

13.1 NGUYỄN DƯƠNG
- Địa chỉ:
- Vợ: Người Mậu Lâm
- Con:
NGUYỄN THANH DŨNG
- Ghi chú: Bị chết vì chiến tranh

74

13.2 NGUYỄN CHÂU
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

13.3 NGUYỄN HOÀNG
- Địa chỉ:
- Vợ: Người Mậu Lâm
- Con:

13.4 NGUYỄN THỊ PHI
- Địa chỉ:
- chồng:
- Con

12.4

NGUYỄN MƯU

- Chết trẻ

12.5

NGUYỄN KIỆM

- Tên khác: Thanh
- Địa chỉ: Cả gia đình đang định cư tại Hoa Kỳ.
- Vợ: Con gái ông Nhuế người Bình Cư
-Con:
1/. NGUYỄN THANH
2/. NGUYỄN TƯƠI
3/. NGUYỄN NON

13.1 NGUYỄN THANH
- Chết trẻ

13.2 NGUYỄN TƯƠI
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Vợ:
-Con:

13.3 NGUYỄN NON
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Vợ:
-Con:

12.6 NGUYỄN THỊ TÍN
- Chết trẻ

12.7 NGUYỄN THỊ TUYẾT

75

- Chồng: Người Hoằng Phước
- Con: Nguyễn Thị Nguyệt.

11.2 NGUYỄN VIẾT KHÁ
- Xã Đề
- Vợ: Nguyễn Thị Chuẩn con bà Chuẩn ở Phương Thới
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ ĐỀ chết trẻ
2/. NGUYỄN HỮU NGỌC ( Ngạnh Lớn)
3/. NGUYỄN NGANG chết trẻ
4/. NGUYỄN NGẠNH, chết trẻ
5/. NGUYỄN RÔ chết trẻ
6/. NGUYỄN THỊ HANH chết trẻ

12.1 NGUYỄN THỊ ĐỀ
- Chết trẻ

12.2 NGUYỄN HỮU NGỌC
- Tên khác: Xã Huỳnh
- Vợ: Võ Thị Sương con ông Võ Phan ở Mậu Lâm
- Con:1/. NGUYỄN HUỲNH
2/. NGUYỄN DIỆP
3/. NGUYỄN LIỆP
4/. NGUYỄN THỊ THIỆP
5/. NGUYỄN SÁU
6/. NGUYỄN THỊ BẢY
7/. NGUYỄN THỊ CHÍN
8/. NGUYỄN THỊ MƯỜI
- Ghi chú: Ông là người Lý trưởng cuối cùng của chế độ phong
kiến tại làng Trung Đạo

13.1 NGUYỄN HUỲNH
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Vợ:
- Con:
- Ghi chú: Chuyên gia vi trùng học, từng du học tại nhiều nước
châu Á và châu Âu,

13.2 NGUYỄN DIỆP
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

76

13.3 NGUYỄN LIỆP
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con

13.4 NGUYỄN THỊ THIỆP
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con

13.5 NGUYỄN SÁU
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con

13.6 NGUYỄN THỊ BẢY
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con

13.7 NGUYỄN THỊ CHÍN
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con

13.8 NGUYỄN THỊ MƯỜI
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con

12.3

NGUYỄN NGANG

- Chết trẻ

12.4

NGUYỄN NGẠNH

- Chết trẻ

12.5

NGUYỄN RÔ

- Chết trẻ

12.6

NGUYỄN THỊ HANH

- Chết trẻ

11.3 NGUYỄN THỊ DƯ
- Chồng: Võ Thính,con ông Võ Lãm người Mậu Lâm

77

- Con:
1/. Võ Mỹ (Chánh Mỹ, vợ: con gái ông Xã Hoạch,
con:Võ Long…)
2/. Võ Thị Huyễn có chồng ở Hoằng Phước.
3/. Võ Thị Tiễn( Tiểu?) có chồng là thợ Tám em
ông Thông Lộc.
4/. Võ Kháng vợ là con gái ông Lộc sinh Võ
Soáng…

11.4 NGUYỄN THỊ ĐỒNG
- Chồng: Lê Tuyến (Hương Tuyến)ở thôn tám
- Con: Lê Thị Tuyến, Lê Duật, Lê Thị Loan, Lê Sanh, Lê Tao, Lê
Phồn.

11.5 NGUYỄN THỊ XỨNG
- Chồng: Phan Triễn con ông Phan Hoằng người Thạnh Đại
- Con: Phan Thị Khái, Phan Thị Cái, Phan Xuân Sang có vợ là
Lương Thị Lều con ông Hương Xinh sinh Phan Xuân Hùng, Phan
Xuân Tiến, Phan Thị Biện (dâu ông Đỗ Thiêm người Chấn Sơn.)

10.2 NGUYỄN THỊ CỰU
Chồng: Tăng Cựu ở Trúc Hà,
Con: Tăng Thị Thơ, Tăng Thị Nhì.

9.2

NGUYỄN THỊ PHẬN

- Chồng: ở Mậu Lâm
- Con:
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.3

NGUYỄN THỊ CHƠI

- Chồng:
- Con: bà Hội Tư, bà Hội Đôn, ông Thủ Nại, ông Dương Nai (con là
Dương Hóa)

8.2

NGUYỄN VIẾT HÀI

- Vợ:
- Con:1. NGUYỄN VIẾT NHUẬN
2. NGUYỄN VIẾT TÌNH
3. NGUYỄN THỊ HUẤN
4. NGUYỄN THỊ ỨNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

78

9.1

NGUYỄN VIẾT NHUẬN

- Tên khác:
- Vợ:
- Con:
1. NGUYỄN VIẾT NHUẬN
2. NGUYỄN VIẾT TỊCH
3. NGUYỄN VIẾT BÚP
4. NGUYỄN VIẾT MẪN
5. NGUYỄN THỊ PHÁN
6. NGUYỄN THỊ RÁNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:

10.1 NGUYỄN VIẾT NHUẬN
- Tên khác: Hội Ngự (Huệ)
- Vợ: Phạm Thị Quyền, con ông Quyền Sinh
- Con:
1/. NGUYỄN NGỌC TRIỄN chết trẻ
2/. NGUYỄN THỊ TIỄN, chồng: Đỗ
Khuất, Chấn Sơn sinh Đỗ Xuân Tín, Đỗ Thị Điệt, Đỗ Thị Cần
3/. NGUYỄN VIẾT CHUYỂN, không
con
4/. NGUYỄN THỊ QUƠN dâu ông xã
Ca người Trúc Hà. Chồng mất, sau lấy anh rể là Đỗ Khuất.
5/. NGUYỄN THỊ NGỌA, chồng: Đỗ
Khuất, chết khi sinh con
- Ngày giỗ: Ông 14 tháng 4, bà ngày 29 tháng 12.
- Phần mộ:

10.2 NGUYỄN VIẾT TỊCH
- Vợ: Con nuôi ông Bốn người cùng làng
- Con: NGUYỄN THỊ MẠI Chồng:Trần Hoanh, Con: Trần Thị Hồng
(lấy chồng là NGUYỄN NHU – con ông NGUYỄN NHẠN, sinh
NGUYỄN NHƯỢC, NGUYỄN CHIÊU, …)
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

10.3 NGUYỄN VIẾT BÚP
- chết nhỏ

10.4 NGUYỄN VIẾT MẪN
- chết nhỏ

79

10.5 NGUYỄN THỊ PHÁN
- chết nhỏ

10.6 NGUYỄN THỊ RÁNG
- không con

9.2

NGUYỄN VIẾT TÌNH

- Tên khác:Hội Tánh
- Sinh: (1856 - 23.6.1910)
- Vợ: Lê Thị Phú (1860-18.6.1915) người Hoằng Phước Bắc
- Con:
1. NGUYỄN VIẾT TÁNH
2. NGUYỄN VIẾT CẬN
3. NGUYỄN VIẾT CHƯƠNG
4. NGUYỄN VIẾT TÁ
5. NGUYỄN THỊ TRỢ
6. NGUYỄN THỊ KÍNH
7. NGUYỄN THỊ KINH
8. NGUYỄN VIẾT ĐỦ
9. NGUYỄN VIẾT LỄ
0. NGUYỄN VIẾT CHO
- Ngày giỗ: 23.6.1910
- Phần mộ: Mộ ông , bà nằm ở cồn Khe Mạc.

10.1 NGUYỄN VIẾT TÁNH
- chết trẻ

10.2 NGUYỄN VIẾT CẬN
- chết trẻ

10.3 NGUYỄN VIẾT CHƯƠNG
- Tên khác: Thầy Quát, Phò
- Sinh: 1882-15.7.1955
- Vợ: Lê Thị Ái, (Hinh,1885-21.9.1961 ), con ông Lê Diệu người
Thạnh Đại,
- Con:
1/. NGUYỄN QUÁT
2/. NGUYỄN KHIẾT
3/. NGUYỄN KHÁI
4/. NGUYỄN TẤT ĐẠT
5/. NGUYỄN THỊ THOẢNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN QUÁT

80

- Chết trẻ

11.2 NGUYỄN KHIẾT
- Tên khác: Tuệ
- Sinh: 1905 – 2005
- Vợ: Phạm Thị Nhuế con ông Phạm Nhuế người Bình Cư
- Con:
1/. NGUYỄN TUỆ
2/. NGUYỄN THỊ NHIỄM
3/. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
4/. NGUYỄN THỊ LƯỢC, chồng nước ngoài, ở
Hoa Kỳ.
5/. NGUYỄN CHIÊU chết trẻ
- Ngày giỗ: 2005
- Phần mộ:

12.1 NGUYỄN TUỆ
- Vợ:
- Con:
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

12.2 NGUYỄN THỊ NHIỄM
- Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Chồng: Nguyễn Phụng con ông giáo Phi
- Con:

12.3 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
- Cử nhân
- Địa chỉ: Sài Gòn
- Vợ:
- Con:

12.4 NGUYỄN THỊ LƯỢC
- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Chồng: Người nước ngoài, ở Hoa Kỳ.
- Con:

12.5 NGUYỄN CHIÊU
- Chết trẻ

11.3 NGUYỄN KHÁI
- Chết trẻ

81

11.4 NGUYỄN TẤT ĐẠT
- Tên khác: Duẫn
- Sinh: 1919
- Mục sư đạo Tin lành năm 1970.
- Vợ: Nguyễn Thị Sáo con ông Nguyễn Sơ
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ DUẪN
2/. NGUYỄN VĂN DƯỢC
3/. NGUYỄN THỊ KIM PHÔ
4/. NGUYỄN THỊ KIM XOA
5/. NGUYỄN HOÀI TRÂN
6/. NGUYỄN THỊ THANH TÂM
7/. NGUYỄN THỊ NGHĨA
8/. NGUYỄN THỊ THANH TRANG
9/. NGUYỄN NAM PHƯỚC
0/. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

12.1

NGUYỄN THỊ DUẪN

- Chết trẻ

12.2

NGUYỄN VĂN DƯỢC

- Chết trẻ

12.3

NGUYỄN THỊ KIM PHÔ

- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ KIM XOA

- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

12.5

NGUYỄN HOÀI TRÂN

- Mục sư
- Địa chỉ: Phan Thiết
- Vợ:
- Con:

12.6
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

82

12.7

NGUYỄN THỊ NGHĨA

- Chết trẻ

12.8

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

12.9

NGUYỄN NAM PHƯỚC

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.0

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

- Chồng:
- Con:

11.5 NGUYỄN THỊ THOẢNG
- Chồng:

1/. Tộc Trần, ở Đoài Sơn
2/. Tộc Hứa, ở Ngọc Kinh
- Con: Trần Sách. Hứa Quốc Dũng.

10.4 NGUYỄN VIẾT TÁ
- Tên khác:
- Vợ: Con ông Nguyễn Thời người Đại Mỹ
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ VỤ
2/. NGUYỄN VIẾT NGÔ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN THỊ VỤ
- Không con

11.2 NGUYỄN VIẾT NGÔ
- Tên khác: Duyên
- Sinh: 1914
- Vợ: Lê Thị Đợi con ông hương Hợi cùng làng sinh hạ :
- Con:
1/. NGUYỄN THÀNH LONG
2/. NGUYỄN THỊ QUÍ
3/. NGUYỄN THÀNH LÂN

83

12.1

NGUYỄN THÀNH LONG

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ QUÍ

- Chồng:
- Con:

12.3

NGUYỄN THÀNH LÂN

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

10.5 NGUYỄN THỊ TRỢ
- Chồng: Đỗ Biện sinh Đỗ Thị Biện.

10.6 NGUYỄN THỊ KÍNH
- chết trẻ

10.7 NGUYỄN THỊ KINH
- chết trẻ

10.8 NGUYỄN VIẾT ĐỦ
- Tên khác:
- Sinh: 1893 - 1947
- Vợ: Nguyễn Thị Sành người trong làng
- Con:1/. NGUYỄN THỊ MÃNH
2/. NGUYỄN THỊ MẼO
3/. NGUYỄN MỄNH
4/. NGUYỄN MĨN
5/. NGUYỄN MIỄN
6/. NGUYỄN BẢY
- Ngày giỗ: 1947

11.1 NGUYỄN THỊ MÃNH
- Tên khác: Pháp
- Sinh: 1920
- Chồng: Nguyễn Pháp người Hoằng Phước
- Con: Nguyễn Thị Pháp, Nguyễn Công, Nguyễn Lý

11.2 NGUYỄN THỊ MẼO
- Sinh: 1922
- Chồng: Nguyễn Kế (Toàn) người Hoằng Phước
- Con: Nguyễn Toàn, Nguyễn Tự

84

11.3 NGUYỄN MỄNH
- Sinh: 1929-1961,
- Vợ: Nguyễn Thị Hoanh con ông Hoanh người cùng làng
- Con:
1/. NGUYỄN NHỰT TÂN
2/. NGUYỄN THỊ AN
3/. NGUYỄN THỊ BA
4/. NGUYỄN VĂN BỐN

12.1

NGUYỄN NHỰT TÂN

- Địa chỉ:
- Vợ: Dương Thị Minh người Lộc Vĩnh
- Con:

12.2

NGUYỄN THỊ AN

- Chồng:
- Con

12.3

NGUYỄN THỊ BA

- Chồng:
- Con:

12.4

NGUYỄN VĂN BỐN

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

11.4 NGUYỄN MĨN
- Sinh: 1929
- Vợ: Trần Thị Tri người cùng làng
- Con:
1/. NGUYỄN LIÊU
2/. NGUYỄN DIÊU
3/. NGUYỄN BÁ LANH
4/. NGUYỄN THỊ LIÊN
5/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG
6/. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

12.1 NGUYỄN LIÊU
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.2 NGUYỄN DIÊU
- Địa chỉ:

85

- Vợ:
- Con:

12.3 NGUYỄN BÁ LANH
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.4 NGUYỄN THỊ LIÊN
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

12.5 NGUYỄN ĐỨC HÙNG
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.6 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

11.5 NGUYỄN MIỄN
- Vợ: Nguyễn Thị Xoa
- Con:
NGUYỄN THANH DŨNG
- Ghi chú: Mất tích trong chiến tranh VN

12.0 NGUYỄN THANH DŨNG
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

11.6 NGUYỄN BẢY
- Vợ: Nguyễn Thị Lạc người Đại Hồng
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LIỂU
2/. NGUYỄN ĐÀ SƠN
3/. NGUYỄN PHƯỚC HẢI
4/. NGUYỄN THỊ LIÊN
5/. NGUYỄN VĂN PHÚ
6/. NGUYỄN THỊ LỰU

12.1 NGUYỄN THỊ LIỂU

86

- Chồng: Trần Hoàng Quân người Huế sinh
- Con: Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Anh Thư

12.2 NGUYỄN ĐÀ SƠN
- Vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền người Bắc
- Con:1/. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
2/. NGUYỄN ANH MINH

12.3 NGUYỄN PHƯỚC HẢI
- Vợ: Nguyễn Thị Hiển người Bắc
- Con:

12.4 NGUYỄN THỊ LIÊN
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

12.5 NGUYỄN VĂN PHÚ
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.6 NGUYỄN THỊ LỰU
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

10.9 NGUYỄN VIẾT LỄ
- Tên Khác: Hương Ký
- Vợ: Trần Thị Thọ con ông Trần Diên cùng làng
- Con:
1/. NGUYỄN KÝ
2/. NGUYỄN THỊ CHỈ

11.1 NGUYỄN KÝ
- Tên khác: TRƯƠNG
- Vợ: Tăng Thị Mãi con ông Tăng Tao
- Con:
1/. NGUYỄN KHAI TRƯƠNG
2/. NGUYỄN CÔNG
3/. NGUYỄN PHƯƠNG
4/. NGUYỄN THỊ CƯƠNG
5/. NGUYỄN THẠCH
6/. NGUYỄN HỒNG ÂN
7/. NGUYỄN NHÂN

87

12.1

NGUYỄN KHAI TRƯƠNG

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.2

NGUYỄN CÔNG

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.3

NGUYỄN PHƯƠNG

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.4

NGUYỄN THỊ CƯƠNG

- Địa chỉ:
- Chồng: Trần Ba con ông Trần Tứ người trong thôn
- Con:

12.5

NGUYỄN THẠCH

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.6

NGUYỄN HỒNG ÂN

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.7

NGUYỄN NHÂN

- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

11.2 NGUYỄN THỊ CHỈ
- Chồng: Lê Nhỉ người Trúc Hà
- Con:

10.0 NGUYỄN VIẾT CHO

88

9.3

NGUYỄN THỊ HUẤN

9.4

NGUYỄN THỊ ỨNG

8.3

NGUYỄN VIẾT LỆ

- Vợ:
- Con:

1. NGUYỄN VIẾT TUYẾN
2. NGUYỄN VIẾT KỈNH

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.1

NGUYỄN VIẾT TUYẾN

- Tên khác:
- Vợ:
- Con:
1. NGUYỄN VIẾT NHÀN
2. NGUYỄN VIẾT ĐẨU
3. NGUYỄN VIẾT LÊ
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

10.1 NGUYỄN VIẾT NHÀN
- Tên khác:
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LẠC
2/. NGUYỄN HÀ
3/. NGUYỄN PHẨM

11.1 NGUYỄN THỊ LẠC
- Chết trẻ.

11.2 NGUYỄN HÀ
- Chưởng
- Vợ: Tăng Thị Đủ
-Con:
1/. NGUYỄN NGỌC
2/. NGUYỄN THỊ NGÀ

12.1 NGUYỄN NGỌC
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Vợ:
- Con:

12.2 NGUYỄN THỊ NGÀ

89

- Địa chỉ: Quãng Nam
- Chồng: Dương Quí người trong làng
- Con:

11.3 NGUYỄN PHẨM
- Chờ
- Vợ: con gái ông Ấm người Trúc Hà
Con:
1/. NGUYỄN CHỜ
2/. NGUYỄN HÒA

12.1 NGUYỄN CHỜ
- Chết trẻ

12.2 NGUYỄN HÒA
- Khánh
- Vợ:Lê Thị Khánh con ông Lê Tùng
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ KHÁNH
2/. NGUYỄN HOÀNG
3/. NGUYỄN HIỆU
4/. NGUYỄN THỊ XÍU

10.2 NGUYỄN VIẾT ĐẨU
- Vợ:
- Con:

1/. NGUYỄN VIẾT VÒ
2/. NGUYỄN VIẾT QUÁ
3/. NGUYỄN THỊ HAY.

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN VIẾT VÒ
Chết trẻ

11.2 NGUYỄN VIẾT QUÁ
Chết trẻ

11.3 NGUYỄN THỊ HAY
-Chồng: người Đoài Sơn, con: ông Hương Huấn

10.3 NGUYỄN VIẾT LÊ
- Tên khác:
- Vợ: Đặng Thị Lê con ông Thủ Trân người cùng làng

90

- Con:

1/. NGUYỄN VIẾT TRANH
2/. NGUYỄN THỊ SÕI
3/. NGUYỄN THỊ SÀNH
4/. NGUYỄN VIẾT LỤC

11.1 NGUYỄN VIẾT TRANH
- Vợ: người Dục Tây
-Con:
1/. NGUYỄN THỊ SOÁN chết trẻ
2/. NGUYỄN XA mất tích 1965 ở miền Nam
3/. NGUYỄN CHẠY chết trẻ
4/. NGUYỄN THƠM chết trẻ

12.1 NGUYỄN THỊ SOÁN
- Chết trẻ

12.2 NGUYỄN XA
Mất tích 1965 ở miền Nam

12.3 NGUYỄN CHẠY
Chết trẻ

12.4 NGUYỄN THƠM
Chết trẻ

11.2 NGUYỄN THỊ SÀNH
- Chồng: Bùi Tào con ông Bùi Truyền người trong làng
- Con: Bùi Tháo, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Thứ, Hội
trưởng Hội Người Mù Đà Nẵng, vợ: Nguyễn Thị Bích con bà trợ
Mười Ngọc Kinh, giáo viên.

11.3 NGUYỄN THỊ SÕI
- Chồng: Nguyễn Cảnh
- Con: Nguyễn Minh (Trị),
Nguyễn Chinh,
Nguyễn Thị Trinh (Cương) có chồng là Phạm Lưu
Nguyễn Thị Sinh, chồng: Vũ Trọng Lâm người Hà Nội
di cư vào Nam

11.4 NGUYỄN VIẾT LỤC
- Vợ: Trần Thị Lộc con ông Trần Giêng trong làng
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ CHÚC
2/. NGUYỄN THỊ CÚC

91

3/. NGUYỄN THỊ CUNG
4/. NGUYỄN THỊ PHỤNG
5/. NGUYỄN LÂN
6/. NGUYỄN THỊ CHÂN

12.1

NGUYỄN THỊ CHÚC

-Địa chỉ: Long Thành, Đồng nai
- Chồng: Ông Năm Sành con ông Phòng Sâm trong làng
- Con: Nguyễn Phị Phúc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kiểm,
Nguyễn Thị Diện

12.2

NGUYỄN THỊ CÚC

- Địa chỉ: Hoa Kỳ
- Chồng:
1/. con bà thủ Tới Đại Mỹ sinh con là Hùng
2/. Chín Nghiểm
3/. Nguyễn Xuân Diên con bà Thủ Thông ở Chấn Sơn

12.3

NGUYỄN THỊ CUNG

12.4

NGUYỄN THỊ PHỤNG

- Chồng: Nguyễn Hoà con bà Cưu ở Hữu Trinh

12.5

NGUYỄN LÂN

- Vợ: Phan Thị Cúc con ông Phan Dủ người Đức Dục
- Con:
1/. NGUYỄN TRƯỜNG LANH
2/. NGUYỄN ANH TUẤN
3/. NGUYỄN THỊ TƯỜNG

12.6

NGUYỄN THỊ CHÂN

- Chồng:
- Con: Nguyễn Đức Duy

9.2

NGUYỄN VIẾT KỈNH

- Tên khác:
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Cặn
2/. bà Nhơn, người ở Bồ Phan
- Con:
1 NGUYỄN VIẾT THẬN
2 NGUYỄN VIẾT QUÁN
3 NGUYỄN VIẾT CHUYÊN
4 NGUYỄN VIẾT CHIỂU
5 NGUYỄN THỊ ĐIỆN
- Ngày giỗ:

92

- Phần mộ:

10.1 NGUYỄN VIẾT THẬN
- Tên khác:
- Vợ: Con ông Giá người cùng làng
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT PHỔ
2/. NGUYỄN VIẾT NHẪN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN VIẾT PHỔ
- Vợ: Trần Thị Trĩ con ông Trần Nỏ người trong làng
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ NHƯƠNG
2/. NGUYỄN THỊ HỸ

12.1 NGUYỄN THỊ NHƯƠNG
- Con: Nguyễn Nhương, Nguyễn Thị Đông,

12.2 NGUYỄN THỊ HỸ
- Chồng: Phạm Hãnh con ông Hương Đốc
- Con: Phạm Thị Hãnh, Phạm Thị Thư, Phạm Thành Hựu, Phạm
Thành Hảo

11.2 NGUYỄN VIẾT NHẪN
- Không vợ con

10.2 NGUYỄN VIẾT QUÁN
- Vợ:
- Con:

1/. NGUYỄN VIẾT TỒN
2/. NGUYỄN VIẾT TRƯNG

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN VIẾT TỒN
chết trẻ

11.2 NGUYỄN VIẾT TRƯNG
Chết trẻ

10.3 NGUYỄN VIẾT CHUYÊN
- Tên khác:
- Vợ: Con ông Thức người cùng làng
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT LUẬN

93

2/. NGUYỄN VIẾT TRÂM
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN VIẾT LUẬN
- Vợ: Nguyễn Thi Chưởng con ông Học Xưởng ở Tịnh Đông Tây
- Con:
1/. NGUYỄN DIÊM
2/. NGUYỄN THỊ ĐIỂM (Thiêm)

12.1 NGUYỄN DIÊM
- Địa chỉ: Tịnh Đông Tây
- Vợ: Trần Thị Xoa người Lâm Thủy sinh
- Con:1/. NGUYỄN THỊ LIỄU
2/. NGUYỄN KHÁN (Tường Dân)
3/. NGUYỄN VĂN BÌNH
4/. NGUYỄN VĂN AN
5/. NGUYỄN BAN

12.2 NGUYỄN THỊ ĐIỂM
- Thiêm
- Chồng:
1/. Phan xóm mới Lộc Vĩnh
2/. Nguyễn Lưỡng
- Con: Nguyễn Chờ, Nguyễn Đến, Nguyễn Chiêu, Nguyễn Hay

11.2 NGUYỄN VIẾT TRÂM
- Vợ: Con gái ông Mính ở Hà Dục
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ THẾ
2/. NGUYỄN THỊ THẪM
3/. NGUYỄN CHƯỚC .
4/. NGUYỄN THỊ NHẪM

12.1 NGUYỄN THỊ THẾ
12.2 NGUYỄN THỊ THẪM
12.3 NGUYỄN CHƯỚC
- Liệt sĩ, hy sinh năm 1966, không con.

12.4 NGUYỄN THỊ NHẪM

94

10.4 NGUYỄN VIẾT CHIỂU
- Tên khác:
- Vợ: Tăng Thị Chi con ông Tăng Đắc
- Con:
1/. NGUYỄN CHIỂU
2/. NGUYỄN KIỂU
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN CHIỂU
- Chết trẻ

11.2 NGUYỄN KIỂU
- Kiến
- Vợ: con gái ông Thủ Đá người Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN TRUNG CHÍNH
2/. NGUYỄN DIỆU
3/. NGUYỄN NĂM
4/. NGUYỄN THỊ BÉ
5/. NGUYỄN THỊ ĐIỆN

12.1 NGUYỄN TRUNG CHÍNH
- Địa chỉ: Hà Tân, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quãng Nam
- Vợ:
- Con:
- Ghi chú: - Tham gia Cộng sản, từng giữ chức Huyện đội trưởng
Huyện đội Đại Lộc. Ông là người có công vận động tích cực và
chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng Từ Đường Tộc
NGUYỄN từ năm 2007 …

12.2 NGUYỄN DIỆU
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.3 NGUYỄN NĂM
- Địa chỉ:
- Vợ:
- Con:

12.4 NGUYỄN THỊ BÉ
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

95

12.5 NGUYỄN THỊ ĐIỆN
- Địa chỉ:
- Chồng:
- Con:

8.4

NGUYỄN VIẾT TỤY

- Vợ:
- Con:

1. NGUYỄN VIẾT THUẦN
2. NGUYỄN VIẾT TRIẾT
3. NGUYỄN VIẾT VỤ

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

9.1

NGUYỄN VIẾT THUẦN

- Tên khác:
- Vợ: họ Phạm, con ông Hội Tuân
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ KẾ
2/. NGUYỄN VIẾT BỒNG
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

10.1 NGUYỄN THỊ KẾ
- Chồng: ở Hà Tân, mẹ của Nguyễn Nhuế ( giáo Liễu)

10.2 NGUYỄN VIẾT BỒNG
- Vợ: Người Hội Khách
- Con:
1/. NGUYỄN KIỂM
2/. NGUYỄN THỊ ĐIỂM
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN KIỂM
- Vợ:
- Con:

11.2 NGUYỄN THỊ ĐIỂM
- Chồng:
- Con:

96

9.2

NGUYỄN VIẾT TRIẾT

- Tên khác:
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT TRIẾT
2/. NGUYỄN THỊ MANH
3/. NGUYỄN THỊ XANG
4/. NGUYỄN THỊ THOAN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

10.1 NGUYỄN VIẾT TRIẾT
- Tên khác: TRƯỢNG
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TRƯỢNG
2/. NGUYỄN VIẾT CHI
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN THỊ TRƯỢNG
- Không chồng

11.2 NGUYỄN VIẾT CHI
- Vợ: Nguyễn Thị Bản
- Con:
NGUYỄN VIẾT NHỨT

10.2 NGUYỄN THỊ MANH
( chết trẻ)

10.3 NGUYỄN THỊ XANG
(chết trẻ)

10.4 NGUYỄN THỊ THOAN
- Chồng: Lê Thoan người Hoằng Phước Bắc,
- Con: Lê Thị Thoan ( mẹ của Dầu )

9.3

NGUYỄN VIẾT VỤ

- Tên khác:KIỆU
- Vợ: người Hà Tân
- Con:
NGUYỄN THỊ KIỆU
- Ngày giỗ:

97

- Phần mộ:

10.0 NGUYỄN THỊ KIỆU
- chồng: ông thủ Lục,
- Con: không con

8.5

NGUYỄN THỊ CHỮ

8.6

NGUYỄN THỊ THIỆT

8.7

NGUYỄN THỊ CHƠI

7.2

NGUYỄN VIẾT TỈNH

- Tên khác: Đội Tứ

6.2

NGUYỄN VIẾT LƯỢNG

- Vợ:
- Con:
NGUYỄN VIẾT TIẾN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

7.0

NGUYỄN VIẾT TIẾN

- Vợ:
- Con:
NGUYỄN VIẾT TUẤN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

8.0

NGUYỄN VIẾT TUẤN

- Vợ:
- Con:

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:

1. NGUYỄN LÒ
2. NGUYỄN VIẾT SẮT
3. NGUYỄN VIẾT CÚC
4. NGUYỄN VIẾT SĂNG
5. NGUYỄN THỊ KIM

98

9.1

NGUYỄN LÒ

- Chết trẻ

9.2

NGUYỄN VIẾT SẮT

- Chết trẻ

9.3

NGUYỄN VIẾT CÚC

- Chết trẻ

9.4

NGUYỄN VIẾT SĂNG

- Chết trẻ

9.5

NGUYỄN THỊ KIM

- Chồng: Dương Lô
- Con: Dương Bán, Dương Thị Nhảy, Dương Thị Ớt, Dương Khoẻ
- Ghi chú: Phần mộ tất cả 5 vị trên nằm ở cồn Khe Mạc.

4.2

NGUYỄN VIẾT …

- Vợ:
- Con:
Chỉ biết hậu duệ sau nầy là ông NGUYỄN LUYỆN  NGUYỄN QUÁ
(SỬU)  NGUYỄN HUNG, NGUYỄN HOẶC  con cháu là NGUYỄN KIẾT,
NGUYỄN KHỂ trước 1975 sinh sống tại Trúc Hà, Lộc Bình, Thường Đức, Quãng
Nam / Trúc Hà, Đại hưng, Đại Lộc, Quãng Nam.