“Mộc Tùng Căn Trưởng

,
Thủy Tự Nguyên Lưu”

GIA PHẢ

TỘC
NGUYỄN
ĐẠI HƯNG - ĐẠI LỘC
QUÃNG NAM

Công Ơn Tổ Phụ Nghìn Năm Khắc.
Tình Nghĩa Cháu Con Vạn Tuế Ghi.

GIA PHẢ TỘC NGUYỄN
Trung An xã, Hà Đông huyện, Thăng Ba phủ, Quãng Nam tỉnh
Trung Đạo, Lộc Bình, Thường Đức, Quãng Nam
Thôn 5, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quãng Nam Đà Nẵng
Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc, Quãng Nam

ĐINH HỢI - 2007
Được lưu trên internet tại địa chỉ:

http://tocnguyentrungdao.googlepages.com
http://vietnamgiapha.com/XemGiaPha/1946/giapha.html

1.0 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
2.0 NGUYỄN TRƯỜNG SANH
3.1 NGUYỄN VIẾT PHÚ
3.2 NGUYỄN VIẾT KHƯƠNG
3.3 NGUYỄN VIẾT GIAI
4.1 NGUYỄN THỊ PHỤNG
4.2 NGUYỄN THỊ HOÀNG
4.3 NGUYỄN VIẾT DŨNG
4.4 NGUYỄN VIẾT CHÁNH
4.5 NGUYỄN VIẾT BẢNG
5.1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
5.2 NGUYỄN THỊ QUANG
5.3 NGUYỄN THỊ ĐẠT
5.4 NGUYỄN VIẾT DƯƠNG
6.1 NGUYỄN VIẾT CANG
7.1 NGUYỄN THỊ TOÀN
7.2 NGUYỄN VIẾT TIẾN
7.3 NGUYỄN VIẾT HY
7.4 NGUYỄN THỊ THÁI
7.5 NGUYỄN THỊ THI
7.6 NGUYỄN THỊ TRÌNH
7.7 NGUYỄN VIẾT ĐẰNG
8.1 NGUYỄN THỊ HIỀN
8.2 NGUYỄN VIẾT BÍCH
9.0 NGUYỄN THỊ TUYÊN
8.3 NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
9.1 NGUYỄN VIẾT SÁCH

9.2 NGUYỄN THỊ Ý
9.3 NGUYỄN VIẾT TUYỂN
10.0 NGUYỄN THỊ KHUYẾN
9.4 NGUYỄN THỊ CUNG
9.5 NGUYỄN THỊ SƯ
9.6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
8.4 NGUYỄN VIẾT MẪN
8.5 NGUYỄN THỊ CẬN
8.6 NGUYỄN THỊ DUNG
8.7 NGUYỄN THỊ ĐẮC
8.8 NGUYỄN THỊ YÊN
8.9 NGUYỄN THỊ TRUYỀN
8.0 NGUYỄN VIẾT BÚT
8.1 NGUYỄN THỊ GIAO
7.8 NGUYỄN VIẾT LIÊN
8.1 NGUYỄN VIẾT TÂN
8.2 NGUYỄN THỊ TOÀN
8.3 NGUYỄN VIẾT TIỀN
9.1 NGUYỄN VIẾT GIẢN
10.1 NGUYỄN VIẾT HUYÊN
10.2 NGUYỄN VIẾT LỆ
10.3 NGUYỄN THỊ LÒ
10.4 NGUYỄN VIẾT THỦ
10.5 NGUYỄN VIẾT DĨNH
11.1 NGUYỄN THỊ TƯƠNG
11.2 NGUYỄN THỊ DỤC
11.3 NGUYỄN THỊ HUNG
11.4 NGUYỄN THỊ SÙNG
11.5 NGUYỄN THỊ CÂY
11.6 NGUYỄN HỶ
12.1 NGUYỄN VIẾT NGANG
12.2 NGUYỄN VIẾT SANG
13.1 NGUYỄN THỊ THỦY
13.2 NGUYỄN VĂN CHUNG
13.3 NGUYỄN VĂN VUI
13.4 NGUYỄN VĂN THỊNH
13.5 NGUYỄN VĂN QUANG
13.6 NGUYỄN VĂN TRUNG
13.7 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
13.8 NGUYỄN VĂN TUẤN
12.3 NGUYỄN THỊ LUYẾN
12.4 NGUYỄN VIẾT MAI
12.5 NGUYỄN THỊ THIỆT
12.6 NGUYỄN VIẾT XẢO
13.1 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

13.2 NGUYỄN THỊ THU THỦY
13.3 NGUYỄN THÀNH TUẤN
13.4 NGUYỄN THÀNH TÚ
12.7 NGUYỄN VIẾT LANH
12.8 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
12.9 NGUYỄN VIẾT PHONG
13.1 NGUYỄN TIẾN PHÁT
13.2 NGUYỄN TIẾN PHÚC
13.3 NGUYỄN TIẾN PHÚ
10.6 NGUYỄN THỊ NGỘ
10.7 NGUYỄN THỊ TRÚC
10.8 NGUYỄN VIẾT XÚC
11.0 NGUYỄN VIẾT KIÊN
12.1 NGUYỄN THỊ TIN
12.2 NGUYỄN THỊ HÂY
12.3 NGUYỄN VIẾT XIN
13.1 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
13.2 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG
13.3 NGUYỄN VIẾT THỊNH
13.4 NGUYỄN THỊ XUÂN VIỆT
12.4 NGUYỄN THỊ XUẨN
12.5 NGUYỄN VIẾT HÒA
13.1 NGUYỄN VIẾT TÍN
13.2 NGUYỄN
12.6 NGUYỄN VIẾT THẾ
13.1 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
13.2 NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG
13.3 NGUYỄN VIẾT TRÀNG
10.9 NGUYỄN VIẾT NGỰ
10.0 NGUYỄN THỊ SIÊU
9.2 NGUYỄN VIẾT CAM
9.3 NGUYỄN THỊ QUÍT
9.4 NGUYỄN THỊ LỰU
8.4 NGUYỄN THỊ VIỆN
8.5 NGUYỄN VIẾT CỦA
8.6 NGUYỄN VIẾT CẢI
9.1 NGUYỄN VIẾT ĐẠT
10.1 NGUYỄN VIẾT NY
11.1 NGUYỄN TUẤT
11.2 NGUYỄN THỊ MUA
11.3 NGUYỄN THỊ NỮ
11.4 NGUYỄN MẢNG
12.1 NGUYỄN CẢNH
12.2 NGUYỄN NAM
12.3 NGUYỄN VĂN TRUNG

12.4 NGUYỄN TIẾN DŨNG
11.5 NGUYỄN TOẢN
12.1 NGUYỄN VĂN SƠN
12.2 NGUYỄN THỊ DUNG
11.6 NGUYỄN ĐỨC MƯỜI
12.1 NGUYỄN THỊ HỒNG
12.2 NGUYỄN THỊ TÌNH
12.3 NGUYỄN THỊ THU LAN
12.4 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
12.5 NGUYỄN THỊ MINH TÂM
12.6 NGUYỄN ĐỨC THANH
12.7 NGUYỄN HÙNG VÂN
10.2 NGUYỄN VIẾT DẦN
11.1 NGUYỄN THỊ XÒA
11.2 NGUYỄN THỊ NHỎ
11.3 NGUYỄN THỊ ĐÁO
10.3 NGUYỄN THỊ HẢO
10.4 NGUYỄN THỊ ĐÔN
10.5 NGUYỄN VIẾT NAY
11.1 NGUYỄN THỊ DỤC
11.2 NGUYỄN THỊ THÊ
11.3 NGUYỄN THỊ DƯỠNG
11.4 NGUYỄN THỊ NUÔI
11.5 NGUYỄN THỊ EM
11.6 NGUYỄN THỊ BẢY
11.7 NGUYỄN THỊ TẢO
11.8 NGUYỄN MƯỜI
12.0 NGUYỄN VĂN THỜI
10.6 NGUYỄN VIẾT LƯỜNG
9.2 NGUYỄN VIẾT KHÂM
10.1 NGUYỄN THỊ KHÂM
10.2 NGUYỄN VIẾT ĐỚI
11.1 NGUYỄN THỊ XÂY
11.2 NGUYỄN XUÂN
12.1 NGUYỄN LANG
12.2 NGUYỄN THỊ TRANG
11.3 NGUYỄN THU
11.4 NGUYỄN BÉ
12.1 NGUYỄN LỚN
12.2 NGUYỄN NHỎ
12.3 NGUYỄN THỊ GÁI
12.4 NGUYỄN VĂN
10.3 NGUYỄN THỊ TRỢ
8.7 NGUYỄN THỊ ĐÓA
8.8 NGUYỄN VIẾT BA

8.9 NGUYỄN THỊ SỬ
8.0 NGUYỄN VIẾT HÙNG
8.1 NGUYỄN THỊ BÁCH
8.2 NGUYỄN THỊ NIÊN
7.9 NGUYỄN VIẾT LỄ
7.0 NGUYỄN VIẾT NGHI
6.2 NGUYỄN THỊ TỬU
6.3 NGUYỄN THỊ DIỄN
6.4 NGUYỄN VIẾT CHÂU
7.1 NGUYỄN THỊ QUÝ
7.2 NGUYỄN VIẾT QUẾ
8.1 NGUYỄN VIẾT DƯƠNG
8.2 NGUYỄN THỊ LỰU
8.3 NGUYỄN VIẾT LIỆU
9.1 NGUYỄN THỊ NHÃ
9.2 NGUYỄN THỊ ĐẠM
9.3 NGUYỄN VIẾT KHU
9.4 NGUYỄN THỊ HÁN
9.5 NGUYỄN VIẾT PHI
10.1 NGUYỄN THỊ TỴ
10.2 NGUYỄN VIẾT ĐỈNH
11.1 NGUYỄN THỊ LƯỜNG
11.2 NGUYỄN VIẾT ĐÀM
12.1 NGUYỄN THỊ LÊ
12.2 NGUYỄN VIẾT SƠN
12.3 NGUYỄN THỊ HẢI
12.4 NGUYỄN THỊ HÀ
12.5 NGUYỄN VIẾT HÙNG
12.6 NGUYỄN VIẾT HẬU
12.7 NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
12.8 NGUYỄN THỊ TIỆN
11.3 NGUYỄN VIẾT VĂN
12.1 NGUYỄN THỊ LOAN
12.2 NGUYỄN THỊ THOAN
12.3 NGUYỄN VIẾT DŨNG
12.4 NGUYỄN VIẾT HÙNG
12.5 NGUYỄN THỊ NỮ
11.4 NGUYỄN THỊ DƯ
11.5 NGUYỄN THỊ CHI
11.6 NGUYỄN VIẾT NHU
12.1 NGUYỄN VIẾT NHƯỢC
12.2 NGUYỄN VIẾT CHIÊU
12.3 NGUYỄN VIẾT THƯƠNG
12.4 NGUYỄN VIẾT NĂM
12.5 NGUYỄN THỊ NGUYỆT

12.6 NGUYỄN VIẾT TÝ
12.7 NGUYỄN THỊ BÉ
11.7 NGUYỄN VIẾT DU
10.3 NGUYỄN VIẾT TRÂN
11.0 NGUYỄN THỊ ĐÀI
10.4 NGUYỄN VIẾT QUỲNH
10.5 NGUYỄN THỊ BAN
9.6 NGUYỄN THỊ MÃO
8.4 NGUYỄN VIẾT CƠ
9.1 NGUYỄN THỊ THUẬT
9.2 NGUYỄN THỊ TÂM
9.3 NGUYỄN THỊ PHIẾM
9.4 NGUYỄN THỊ ĐÁ
9.5 NGUYỄN VIẾT HANH
10.1 NGUYỄN THỊ QUÊ
10.2 NGUYỄN TÔN
10.3 NGUYỄN THỊ CƯU
10.4 NGUYỄN CHƯU
10.5 NGUYỄN THÍCH
8.5 NGUYỄN THỊ TRI
8.6 NGUYỄN VIẾT MƯU
9.1 NGUYỄN THỊ BIÊN
9.2 NGUYỄN THỊ ĐOÁN
9.3 NGUYỄN THỊ NẠI
8.7 NGUYỄN VIẾT DUỆ
9.1 NGUYỄN THỈ
9.2 NGUYỄN THỊ ĐÂY
9.3 NGUYỄN THỊ BAY
9.4 NGUYỄN THỊ MẠNH
7.3 NGUYỄN VIẾT TRĨ
8.1 NGUYỄN VIẾT OAI
8.2 NGUYỄN THỊ NHỰT
8.3 NGUYỄN VIẾT TRUNG
9.1 NGUYỄN VIẾT QUYỀN
10.1 NGUYỄN THỊ ỨNG
10.2 NGUYỄN THỊ XỨNG
10.3 NGUYỄN THỊ THÂN
10.4 NGUYỄN NGẠI
11.1 NGUYỄN CA
11.2 NGUYỄN CÁC
11.3 NGUYỄN THỊ QUYÊN
11.4 NGUYỄN CƯỚC
10.5 NGUYỄN THỊ DUNG
10.6 NGUYỄN THỊ TÝ
9.2 NGUYỄN VIẾT LỘC

9.3 NGUYỄN VIẾT THỨC
10.1 NGUYỄN THỊ DẬT
10.2 NGUYỄN THỊ TÁC
10.3 NGUYỄN VIẾT LÊ
10.4 NGUYỄN THỊ ĐẴNG
10.5 NGUYỄN THỊ PHẤN
10.6 NGUYỄN THỊ NÃI
10.7 NGUYỄN THỊ MUỘN
10.8 NGUYỄN THỊ MẠCH
10.9 NGUYỄN VIẾT KÝ
10.0 NGUYỄN VIẾT LÂM
11.1 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
11.2 NGUYỄN LONG VÂN
11.3 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
11.4 NGUYỄN NGỌC THẠCH
12.1 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
12.2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
12.3 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG
12.4 NGUYỄN NGỌC LONG THẠNH
12.5 NGUYỄN THỊ HUỲNH KIM
11.5 NGUYỄN THỊ HUỲNH KIM
10.1 NGUYỄN THỊ KHÁNG
10.2 NGUYỄN THỊ ĐÍCH
9.4 NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG
10.0 NGUYỄN VIẾT BÂN
11.1 NGUYỄN THỊ CƯỜNG
11.2 NGUYỄN THỊ TRÁNG
11.3 NGUYỄN KIỆN
12.1 NGUYỄN THỊ LIỂU
12.2 NGUYỄN VIẾT MAI
12.3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
12.4 NGUYỄN THỊ LÝ
12.5 NGUYỄN THỊ LÊ
12.6 NGUYỄN VIẾT HÙNG
11.4 NGUYỄN KHÔI
12.1 NGUYỄN THỊ TÂM
12.2 NGUYỄN THỊ QUYẾ
12.3 NGUYỄN VIẾT TỶ
9.5 NGUYỄN THỊ CÁCH
9.6 NGUYỄN THỊ TUYẾT
9.7 NGUYỄN THỊ THUYỀN
8.4 NGUYỄN VIẾT THỬ
9.1 NGUYỄN THỊ ĐỈNH
9.2 NGUYỄN THỊ LẠI
9.3 NGUYỄN THỊ ƯNG

9.4 NGUYỄN VIẾT THẠC
10.1 NGUYỄN THỊ NGHIỆM
10.2 NGUYỄN VIẾT MÃO
10.3 NGUYỄN VIẾT ẤT
10.4 NGUYỄN VIẾT SỬU
11.1 NGUYỄN HỮU
11.2 NGUYỄN HẠNH
11.3 NGUYỄN HÙNG
11.4 NGUYỄN SẮT
10.5 NGUYỄN THỊ DẦN
8.5 NGUYỄN THỊ ĐẠO
8.6 NGUYỄN VIẾT ĐỨC
7.4 NGUYỄN VIẾT THẢO
7.5 NGUYỄN THỊ THANH
7.7 NGUYỄN VIẾT LAN
7.8 NGUYỄN THỊ LỐI
7.9 NGUYỄN THỊ AN
6.5 NGUYỄN THỊ THẤT
6.6 NGUYỄN THỊ NHỨT
6.7 NGUYỄN THỊ NHỊ
6.8 NGUYỄN THỊ KHẢ
6.9 NGUYỄN VIẾT HẬU
5.5 NGUYỄN VIẾT DIÊN
5.6 NGUYỄN VIẾT CẢNH
6.0 NGUYỄN VIẾT SƠN
7.1 NGUYỄN VIẾT KHÊ
8.0 NGUYỄN VIẾT HÓA
9.0 NGUYỄN VIẾT THẠNH
7.2 NGUYỄN VIẾT GIANG
8.1 NGUYỄN VIẾT HOÀI
8.2 NGUYỄN VIẾT TỨ
9.0 NGUYỄN VIẾT THỂ
5.7 NGUYỄN VIẾT VIÊN
6.1 NGUYỄN VIẾT YỂN
7.1 NGUYỄN THỊ THA
7.2 NGUYỄN THỊ SẴN
6.2 NGUYỄN THỊ TỨ
6.3 NGUYỄN VIẾT CHÁNH
7.1 NGUYỄN THỊ DOÃN
7.2 NGUYỄN VIẾT HIẾU
8.1 NGUYỄN VIẾT LIÊM
9.0 NGUYỄN VIẾT LẠC
10.0 NGUYỄN VIẾT ẨM
11.1 NGUYỄN VIẾT TỬU
11.2 NGUYỄN VIẾT TA

8.2 NGUYỄN VIẾT NHƯỢNG
8.3 NGUYỄN VIẾT TỤY
7.3 NGUYỄN THỊ NGỮ
7.4 NGUYỄN VIẾT TỜN
8.1 NGUYỄN VIẾT ẤM
8.2 NGUYỄN VIẾT GIÁ
8.3 NGUYỄN VIẾT YÊN
9.1 NGUYỄN VIẾT GAN
10.0 NGUYỄN VIẾT XẸO
9.2 NGUYỄN VIẾT HÀO
9.3 NGUYỄN VIẾT SA
10.1 NGUYỄN THỊ XUYẾN
10.2 NGUYỄN XUÂN
9.4 NGUYỄN VIẾT CŨNG
7.5 NGUYỄN VIẾT HUẤN
6.4 NGUYỄN THỊ ÁNH
4.6 NGUYỄN VIẾT THỤY
4.7 NGUYỄN THỊ QUYÊN
4.8 NGUYỄN VIẾT KHANH
4.9 NGUYỄN VIẾT KHÔI

Mẫu thông tin chi tiết cá nhân:
x.y
NGUYỄN …
(đời thứ x, con thứ y, y = 0 : con độc nhất hoặc người duy nhất được biết)
- Tên khác:
- Ngày sinh:
- Sự nghiệp (học vị, chức vụ ...):
- Dịa chỉ:
- Vợ:
- Con:
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú:
Nếu có điều kiện, xin vui lòng cập nhật / chỉnh sửa / bổ sung thông tin theo
mẫu trên, xin chia sẻ thông tin theo địa chỉ dưới đây – chân thành cám ơn.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Viết Hưởng
06, Nguyễn Lương Bằng,
P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu,
TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (511) 384 1101
Di động: 0935 327 167
Điện thư: nviethuong@gmail.com

4.1

NGUYỄN THỊ PHỤNG

4.2

NGUYỄN THỊ HOÀNG

4.3

NGUYỄN VIẾT DŨNG

4.4

NGUYỄN VIẾT CHÁNH

4.5 NGUYỄN VIẾT BẢNG
- Tên khác: Loan
- Sinh ngày: 10-10-Bính tý
- Vợ: Nguyễn Thị Nhẫn
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ NGUYỆT
2/. NGUYỄN THỊ QUANG
3/. NGUYỄN THỊ ĐẠT
4/. NGUYỄN VIẾT DƯƠNG
5/. NGUYỄN VIẾT DIÊN
6/. NGUYỄN VIẾT CẢNH
7/. NGUYỄN VIẾT VIÊN
- Ngày giỗ: Ông: 13-6-âm lịch. Bà: 22-5-âm lịch
- Mộ phần: Ông tại Bàu Đá. Bà tại Hóc Chùa
5.1
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
- Ngày giỗ: 24-8-ÂL
5.2
NGUYỄN THỊ QUANG
- Ngày giỗ: 19-10-ÂL
5.3
NGUYỄN THỊ ĐẠT
- Ngày giỗ: 15-4-ÂL

5.4
NGUYỄN VIẾT DƯƠNG
- Tên khác: KHÁNH
- Sinh ngày: 21-5-Bính Ngọ
- Vợ: Đỗ Thị Vang, sinh: 24-3-Tân Hợi
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT CANG
2/. NGUYỄN THỊ TỬU
3/. NGUYỄN THỊ DIỄN
4/. NGUYỄN VIẾT CHÂU
5/. NGUYỄN THỊ THẤT
6/. NGUYỄN THỊ NHỨT
7/. NGUYỄN THỊ NHỊ
8/. NGUYỄN THỊ KHẢ
9/. NGUYỄN VIẾT HẬU
- Ngày giỗ: Ông: 9-9-âm lịch. Bà: 24-8-âm lịch
- Mộ phần: Đồng Tranh, Trúc Hà
- Ghi chú:
6.1 NGUYỄN VIẾT CANG
- Tên khác: DU, HOÀN
- Sinh: 25-12-Canh Ngọ
- Vợ: Lê Thị Tẩn
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TOÀN
2/. NGUYỄN VIẾT TIẾN
3/. NGUYỄN VIẾT HY
4/. NGUYỄN THỊ THÁI
5/. NGUYỄN THỊ THI
6/. NGUYỄN THỊ TRÌNH
7/. NGUYỄN VIẾT ĐẰNG
8/. NGUYỄN VIẾT LIÊN
9/. NGUYỄN VIẾT LỄ
0/. NGUYỄN VIẾT NGHI
- Ngày giỗ: 16-6-ÂL. Bà: 17-11-ÂL
- Mộ phần: Hóc Chùa
7.1 NGUYỄN THỊ TOÀN
- Ngày giỗ: 8-12-ÂL
7.2 NGUYỄN VIẾT TIẾN
- Ngày giỗ: 12-5-ÂL
7.3

NGUYỄN VIẾT HY

7.4 NGUYỄN THỊ THÁI
- Ngày giỗ: 12-9-ÂL
Đồng Tranh
7.5

NGUYỄN THỊ THI

7.6 NGUYỄN THỊ TRÌNH
- Ngày giỗ: 20-6-ÂL
- Phần mộ: Đồng Tranh
7.7 NGUYỄN VIẾT ĐẰNG
- Sinh : 24-3-Giáp Thìn
- Vợ: 1/. Phan Thị Hảo, con ông Phan Văn Tuân Trúc Hà
2/. Cao Thị Nhiếp
- Con:1/. NGUYỄN THỊ HIỀN
2/. NGUYỄN VIẾT BÍCH
3/. NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
4/. NGUYỄN VIẾT MẪN
5/. NGUYỄN THỊ CẬN
6/. NGUYỄN THỊ DUNG
7/. NGUYỄN THỊ ĐẮC
8/. NGUYỄN THỊ YÊN
9/. NGUYỄN THỊ TRUYỀN
0/. NGUYỄN VIẾT BÚT
1/. NGUYỄN THỊ GIAO
- Ngày giỗ:13-3-Bính Thân. Bà: 14-6-ÂL
- Mộ phần: Khe Môn. Bà: Đồng Tranh
8.1
NGUYỄN THỊ HIỀN
- Ngày giỗ: 28-7-Ất Mùi
- Phần mộ: Đồng Tranh
8.2
NGUYỄN VIẾT BÍCH
- Tên Khác: Tây
- Sinh: 24-4-Bính Dần
- Vợ:
- Con:NGUYỄN THỊ TUYÊN
9.0

NGUYỄN THỊ TUYÊN

8.3 NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
- Sinh ngày: 15-5-Mậu Thìn
- Vợ: Bùi Thị Sử, sinh: 23-7-Ất dậu
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT SÁCH
2/. NGUYỄN THỊ Ý (Kỷ)
3/. NGUYỄN VIẾT TUYỂN
4/. NGUYỄN THỊ CUNG
5/. NGUYỄN THỊ SƯ
6/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
- Ngày giỗ: 14-9-Kỹ Mùi
- Phần mộ: Bàu Đá
9.1

NGUYỄN VIẾT SÁCH

9.2

NGUYỄN THỊ Ý

9.3 NGUYỄN VIẾT TUYỂN
- Hội Khuyến
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN THỊ KHUYẾN
10.0 NGUYỄN THỊ KHUYẾN
- Chồng: Tăng Bá Trung ở Trúc Hà
- Con: Tăng Tấn Khanh, Hoáng,Khảng, …
9.4

NGUYỄN THỊ CUNG

9.5

NGUYỄN THỊ SƯ

9.6

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

8.4
NGUYỄN VIẾT MẪN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Đồng Tranh
8.5

NGUYỄN THỊ CẬN

8.6

NGUYỄN THỊ DUNG

8.7

NGUYỄN THỊ ĐẮC

8.8
NGUYỄN THỊ YÊN
- Chồng: Tăng Tấn Quế
- Con: Tăng Tấn Nhung, Tấn Vân, Tấn Phi
8.9

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

8.0

NGUYỄN VIẾT BÚT

8.1

NGUYỄN THỊ GIAO

7.8 NGUYỄN VIẾT LIÊN
- Vợ: 1/. Tăng Thị Tánh, con ông Tăng Tấn Phụng
2/. Lê Thị Thân
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT TÂN
2/. NGUYỄN THỊ TOÀN
3/. NGUYỄN VIẾT TIỀN
4/. NGUYỄN THỊ VIỆN
5/. NGUYỄN VIẾT CỦA
6/. NGUYỄN VIẾT CẢI
7/. NGUYỄN THỊ ĐÓA
8/. NGUYỄN VIẾT BA
9/. NGUYỄN THỊ SỬ
0/. NGUYỄN VIẾT HÙNG
1/. NGUYỄN THỊ BÁCH
2/. NGUYỄN THỊ NIÊN
- Ngày giỗ: 15-5-ÂL. Bà: 03-3-Âl. Bà Lê Thị Thân: 08-5-ÂL
- Mộ phần: Chấn Sơn. Bà: Khe Môn, cồn ông Khuông. Bà Thân: Hói Tre
8.1

NGUYỄN VIẾT TÂN

8.2 NGUYỄN THỊ TOÀN
- Chồng: Con ông Nguyễn Văn Quân ở trúc Hà,
- Con: Nguyễn Văn Tập
8.3 NGUYỄN VIẾT TIỀN
- Tên Khác:
- Sinh ngày: 17-01-ÂL
- Vợ: Trần Thị Hảo
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT GIẢN
2/. NGUYỄN VIẾT CAM
3/. NGUYỄN THỊ QUÍT
4/. NGUYỄN THỊ LỰU
- Ngày giỗ: 14-3-ÂL. Bà: 22-6-ÂL
- Phần mộ: Hói Tre

9.1 NGUYỄN VIẾT GIẢN
- Vợ: Trần Thị Tuế
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT HUYÊN
2/. NGUYỄN VIẾT LỆ
3/. NGUYỄN THỊ LÒ
4/. NGUYỄN VIẾT THỦ
5/. NGUYỄN VIẾT DĨNH
6/. NGUYỄN THỊ NGỘ
7/. NGUYỄN THỊ TRÚC
8/. NGUYỄN VIẾT XÚC
9/. NGUYỄN VIẾT NGỰ
0/. NGUYỄN THỊ SIÊU
- Ngày giỗ: 13-7-ÂL. Bà: 12-2-ÂL
- Mộ phần: Cồn Giếng.
10.1 NGUYỄN VIẾT HUYÊN
- Chết trẻ
10.2 NGUYỄN VIẾT LỆ
- Chết trẻ
10.3 NGUYỄN THỊ LÒ
- Tên khác:
- Chồng: Đỗ Văn Thận ở Ô Gia
- Con:
10.4 NGUYỄN VIẾT THỦ
- Chết trẻ
10.5 NGUYỄN VIẾT DĨNH
- Sinh: 1872 (Nhâm Thân)
- Vợ: Lê Thị Canh con ông Lê Văn Thuật ở Hữu Trinh
- Con:1/. NGUYỄN THỊ TƯƠNG
2/. NGUYỄN THỊ DỤC
3/. NGUYỄN THỊ HUNG
4/. NGUYỄN THỊ SÙNG
5/. NGUYỄN THỊ CÂY
6/. NGUYỄN HỶ
- Ngày giỗ:06-5-ÂL 1946. Bà: 24-4-ÂL 1947
11.1 NGUYỄN THỊ TƯƠNG
- Chồng: Nguyễn Văn Minh ở Trúc Hà
- Con: Nguyễn Văn Pháo

11.2 NGUYỄN THỊ DỤC
- Tên khác: Lợi
- mất: - 19-01-ÂL
- Đồng Tranh
11.3 NGUYỄN THỊ HUNG
- Chồng: Phạm Thôn (Hương Đốc)
- Con: Phạm Bộ, Tài, Bổ, Thị Bảy, Một
11.4 NGUYỄN THỊ SÙNG
- Chồng: Võ Nhạc ở Mậu Lâm
- Con: Võ Thụy
- mất: - 24-8-ÂL
11.5 NGUYỄN THỊ CÂY
- Chồng: Cao Hữu Minh
- mất: 29-7-ÂL
11.6 NGUYỄN VIẾT HỸ
- Tên khác: Cửu Ngang
- Sinh: Canh Tuất 1909
- Vợ: Tăng Thị Hoan, con ông Thủ Bút ở Trúc Hà
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT NGANG
2/. NGUYỄN VIẾT SANG
3/. NGUYỄN THỊ LUYẾN
4/. NGUYỄN VIẾT MAI
5/. NGUYỄN THỊ THIỆT
6/. NGUYỄN VIẾT XẢO
7/. NGUYỄN VIẾT LANH
8/. NGUYỄN THỊ THANH VÂN
9/. NGUYỄN VIẾT PHONG
12.1 NGUYỄN VIẾT NGANG
12.2 NGUYỄN VIẾT SANG
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THỦY
2/. NGUYỄN VĂN CHUNG
3/. NGUYỄN VĂN VUI
4/. NGUYỄN VĂN THỊNH
5/. NGUYỄN VĂN QUANG
6/. NGUYỄN VĂN TRUNG
7/. NGUYỄN THỊ THANH VÂN
8/. NGUYỄN VĂN TUẤN

13.1 NGUYỄN THỊ THỦY
13.2 NGUYỄN VĂN CHUNG
13.3 NGUYỄN VĂN VUI
13.4 NGUYỄN VĂN THỊNH
13.5 NGUYỄN VĂN QUANG
13.6 NGUYỄNVĂN TRUNG
13.7 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
13.8 NGUYỄN VĂN TUẤN
12.3 NGUYỄN THỊ LUYẾN
- Sinh: Quí Dậu
- Chồng: Nguyễn Văn Chiếu con ông Bát Cống ở Dục Đông
- Con: Nguyễn Thị Tuyết
12.4 NGUYỄN VIẾT MAI
- Giỗ: 13-10-1948
12.5 NGUYỄN THỊ THIỆT
- Sinh: Đinh Sửu
- Chồng: Đỗ Ngộ
- Con: Đỗ Thị Ái
12.6 NGUYỄN VIẾT XẢO
- Sinh: 21-9-1952
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
2/. NGUYỄN THỊ THU THỦY
3/. NGUYỄN THÀNH TUẤN
4/. NGUYỄN THÀNH TÚ
13.1 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
13.2 NGUYỄN THỊ THU THỦY
13.3 NGUYỄN THÀNH TUẤN
13.4 NGUYỄN THÀNH TÚ

12.7 NGUYỄN VIẾT LANH
- Giỗ: 09-6-1953
12.8 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
- Giỗ: 13-12-ÂL
12.9 NGUYỄN VIẾT PHONG
- Sinh: 1953
- Địa chỉ: Sài Gòn
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN TIẾN PHÁT
2/. NGUYỄN TIẾN PHÚC
3/. NGUYỄN TIẾN PHÚ
13.1 NGUYỄN TIẾN PHÁT
13.2 NGUYỄN TIẾN PHÚC
13.3 NGUYỄN TIẾN PHÚ
10.6 NGUYỄN THỊ NGỘ
- Chết trẻ
10.7 NGUYỄN THỊ TRÚC
- Chồng: Tăng Tấn Trúc ở Trúc Hà
- Con:
- Ngày giỗ: 01-12-ÂL
10.8 NGUYỄN VIẾT XÚC
- Sinh: 1880
- Vợ: Quách Thị Thanh
- Con:NGUYỄN VIẾT KIÊN
- Ngày giỗ: 25-12-ÂL 1943
11.0 NGUYỄN VIẾT KIÊN
- Cửu Hưng
- Vợ: 1/. Tộc Cao
2/. Lê Thị Hý
- Con:1/. NGUYỄN THỊ TIN
2/. NGUYỄN THỊ HÂY
3/. NGUYỄN VIẾT XIN
4/. NGUYỄN THỊ XUẨN
5/. NGUYỄN VIẾT HÒA
6/. NGUYỄN VIẾT THẾ

12.1 NGUYỄN THỊ TIN
- Chồng: Đỗ Văn Hồ ở Chấn Sơn
- Con: Thị Hiệu, Thành Công, Thị Mỹ Dung, Thị Tương Vy
12.2 NGUYỄN THỊ HÂY
12.3 NGUYỄN VIẾT XIN
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
2/. NGUYỄN VIẾT CƯỜNG
3/. NGUYỄN VIẾT THỊNH
4/. NGUYỄN THỊ XUÂN VIỆT
13.1 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
13.2 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG
13.3 NGUYỄN VIẾT THỊNH
13.4 NGUYỄN THỊ XUÂN VIỆT
12.4 NGUYỄN THỊ XUẨN
12.5 NGUYỄN VIẾT HÒA
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT TÍN
2/. NGUYỄN
13.1 NGUYỄN VIẾT TÍN
12.6 NGUYỄN VIẾT THẾ
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
2/. NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG
3/. NGUYỄN VIẾT TRÀNG
13.1 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
13.2 NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG
13.3 NGUYỄN VIẾT TRÀNG

10.9 NGUYỄN VIẾT NGỰ
- Chết trẻ
10.0 NGUYỄN THỊ SIÊU
- Chồng: Nguyễn Văn Lọ (Thầy Tố) người Lệ Sơn
- Con:
- Ngày giỗ: 19-3-Canh Tuất (1970)
- Mộ phần
9.2

NGUYỄN THỊ QUÍT

9.3

NGUYỄN VIẾT CAM

9.4

NGUYỄN THỊ LỰU

8.4 NGUYỄN THỊ VIỆN
- Sinh ngày: 17-11-Canh Thìn
- Ngày giỗ: 09-5-Quí Mão.
- Phần mộ: xứ Hói Tre
8.5

NGUYỄN VIẾT CỦA

8.6 NGUYỄN VIẾT CẢI
- Sinh ngày: 05-7-Ât Dậu
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT ĐẠT
2/. NGUYỄN VIẾT KHÂM
- Ghi chú: Tên hai ông Đạt và Khâm là tên con, không rỏ tên thật
9.1 NGUYỄN VIẾT ĐẠT
- Vợ: Lê Thị Đạt
- Con:
1/. NGUYỄN VIẾT NY
2/. NGUYỄN VIẾT DẦN
3/. NGUYỄN THỊ HẢO
4/. NGUYỄN THỊ ĐÔN
5/. NGUYỄN VIẾT NAY
6/. NGUYỄN VIẾT LƯỜNG
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

10.1 NGUYỄN VIẾT NY
- Vợ: Lê Thị Tá
- Con:
1/. NGUYỄN TUẤT
2/. NGUYỄN THỊ MUA
3/. NGUYỄN THỊ NỮ
4/. NGUYỄN NĂNG
5/. NGUYỄN TOẢN
6/. NGUYỄN ĐỨC MƯỜI
11.1 NGUYỄN TUẤT
11.2 NGUYỄN THỊ MUA
11.3 NGUYỄN THỊ NỮ
11.4 NGUYỄN MẢNG
- Vợ: 1/. Nguyễn Thị Giang
2/. Tăng Thị Bình
- Con:
1/. NGUYỄN CẢNH
2/. NGUYỄN NĂM
3/. NGUYỄN VĂN TRUNG
4/. NGUYỄN TIẾN DŨNG
12.1 NGUYỄN CẢNH
12.2 NGUYỄN NAM
12.3 NGUYỄN VĂN TRUNG
12.4 NGUYỄN TIẾN DŨNG
11.5 NGUYỄN TOẢN
- Vợ: Nguyễn Thị vinh
- Con:
1/. NGUYỄN VĂN SƠN
2/. NGUYỄN THỊ DUNG
12.1 NGUYỄN VĂN SƠN

12.2 NGUYỄN THỊ DUNG
11.6 NGUYỄN ĐỨC MƯỜI
- Vợ: Nguyễn Thị Hứa
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ HỒNG
2/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
3/. NGUYỄN MINH TÂM
4/. NGUYỄN THỊ TÌNH
5/. NGUYỄN ĐỨC THANH
6/. NGUYỄN HÙNG VÂN
7/. NGUYỄN THỊ THU LAN
12.1 NGUYỄN THỊ HỒNG
12.2 NGUYỄN THỊ TÌNH
12.3 NGUYỄN THỊ THU LAN
12.4 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
12.5 NGUYỄN THỊ MINH TÂM
12.6 NGUYỄN ĐỨC THANH
12.7 NGUYỄN HÙNG VÂN
10.2 NGUYỄN VIẾT DẦN
- Vợ: Lê Thị Chát
- Con
1/. NGUYỄN THỊ XÒA
2/. NGUYỄN THỊ NHỎ
3/. NGUYỄN THỊ ĐÁO
11.1 NGUYỄN THỊ XÒA
11.2 NGUYỄN THỊ NHỎ
11.3 NGUYỄN THỊ ĐÁO
10.3 NGUYỄN THỊ HẢO
10.4 NGUYỄN THỊ ĐÔN

10.5 NGUYỄN VIẾT NAY
- Vợ: Lê Thị Khanh
- Con
1/. NGUYỄN THỊ DỤC
2/. NGUYỄN THỊ THÊ
3/. NGUYỄN THỊ DƯỠNG
4/. NGUYỄN THỊ NUÔI
5/. NGUYỄN THỊ EM
6/. NGUYỄN THỊ BẢY
7/. NGUYỄN THỊ TẢO
8/. NGUYỄN MƯỜI
11.1 NGUYỄN THỊ DỤC
11.2 NGUYỄN THỊ THÊ
11.3 NGUYỄN THỊ DƯỠNG
11.4 NGUYỄN THỊ NUÔI
11.5 NGUYỄN THỊ EM
11.6 NGUYỄN THỊ BẢY
11.7 NGUYỄN THỊ TẢO
11.8 NGUYỄN MƯỜI
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN VĂN THỜI
12.0 NGUYỄN VĂN THỜI
- Vợ:
- Con:
10.6 NGUYỄN VIẾT LƯỜNG
9.2 NGUYỄN VIẾT KHÂM
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ KHÂM
2/. NGUYỄN ĐỚI
3/. NGUYỄN THỊ TRỢ
10.1 NGUYỄN THỊ KHÂM

10.2 NGUYỄN VIẾT ĐỚI
- Vợ: Lê Thị Đây
- Con:1/. NGUYỄN THỊ XÂY
2/. NGUYỄN XUÂN
3/. NGUYỄN THU
4/. NGUYỄN BÉ
11.1 NGUYỄN THỊ XÂY
11.2 NGUYỄN XUÂN
- Địa chỉ: Đồng nai
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN LANG
2/. NGUYỄN THỊ TRANG
11.3 NGUYỄN THU
11.4 NGUYỄN BÉ
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN LỚN
2/. NGUYỄN NHỎ
3/. NGUYỄN THỊ GÁI
4/. NGUYỄN VĂN
12.1 NGUYỄN LỚN
12.2 NGUYỄN NHỎ
12.3 NGUYỄN THỊ GÁI
12.4 NGUYỄN VĂN
10.3 NGUYỄN THỊ TRỢ
8.7 NGUYỄN THỊ ĐÓA
- Sinh ngày: 13-4-Đinh Hợi
- Ngày giỗ: 17-9-Bính Thân
- Phần mộ: Hói tre
8.8

NGUYỄN VIẾT BA

8.9 NGUYỄN THỊ SỬ
- Chồng: Tăng Tấn Đính,
- Con: Tấn Hanh, Tấn Tình, Thị Cơ, Thị Nhan
8.0

NGUYỄN VIẾT HÙNG

8.1 NGUYỄN THỊ BÁCH
- Chồng: Tăng Tấn Lam
- Con: Tăng Thị Phái
8.2 NGUYỄN THỊ NIÊN
- Chồng Cao Đức Chung Trúc Hà
- Con: Cao Đức Chư
7.9 NGUYỄN VIẾT LỄ
- Mộ phần: Cồn Bằng Lăng
7.0 NGUYỄN VIẾT NGHI
- Mộ phần: vườn Thị Tường, An Thạnh
6.2 NGUYỄN THỊ TỬU
- Ngày giỗ: 14-9-ÂL
6.3

NGUYỄN THỊ DIỄN

6.4 NGUYỄN VIẾT CHÂU
- Tên khác: TAM
- Sinh: 03-4-Kỷ Mảo
- Vợ: 1/. Tộc Phạm
2/. Nguyễn Thị Hiến (12-6-Bính Tuất – 25-4-Đinh Tỵ, thọ 92)
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ QUÝ
2/. NGUYỄN VIẾT QUẾ
3/. NGUYỄN VIẾT TRĨ
4/. NGUYỄN VIẾT THẢO
5/. NGUYỄN THỊ THANH
7/. NGUYỄN VIẾT LAN
8/. NGUYỄN THỊ LỐI
9/. NGUYỄN THỊ AN
- Ngày giỗ: 03-01-Kỷ Tỵ (thọ 75)
- Mộ phần: Bà Hiến: Cồn Giếng
7.1

NGUYỄN THỊ QUÝ

7.2 NGUYỄN VIẾT QUẾ
- Tên Khác: Thiều

- Sinh ngày: 03-10-Bính Ngọ
- Vợ: 1/. Tăng Thị Đào con ông Tăng Tấn Thảy
2/. Lê Thị Đó con ông Lê Văn Tấn ở Chấn Sơn
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT DƯƠNG
2/. NGUYỄN THỊ LỰU
3/. NGUYỄN VIẾT LIỆU
4/. NGUYỄN VIẾT CƠ
5/. NGUYỄN THỊ TRI
6/. NGUYỄN VIẾT MƯU
7/. NGUYỄN VIẾT DUỆ
- Ngày giỗ: 14-10-Mậu Thìn. Bà: 25-9-Át Hợi. Bà Lê Thị Đó: 13-01-ÂL
- Mộ phần: Gò Hiu, Chấn Sơn. Bà: Đồng Tranh. Bà Đó: Bàu Đá
8.1

NGUYỄN VIẾT DƯƠNG

8.2

NGUYỄN THỊ LỰU

8.3 NGUYỄN VIẾT LIỆU
- Tên Khác: Điểu
- Sinh ngày: 13-4-Giáp Dần 1824
- Vợ: Tăng Thị Quế con ông Tăng Tấn Đăng
- Con:1/. NGUYỄN THỊ NHÃ
2/. NGUYỄN THỊ ĐẠM
3/. NGUYỄN VIẾT KHU
4/. NGUYỄN THỊ HÁN
5/. NGUYỄN VIẾT PHI
6/. NGUYỄN THỊ MÃO
- Ngày giỗ: 05-12-Nhâm Ngọ 1882. Bà: 28-8-ÂL
- Mộ phần: Hối Tre. Bà: Đồng Tranh
9.1

NGUYỄN THỊ NHÃ

9.2

NGUYỄN THỊ ĐẠM

9.3

NGUYỄN VIẾT KHU

9.4

NGUYỄN THỊ HÁN

9.5 NGUYỄN VIẾT PHI
- Sinh ngày: 1850
- Vợ: Tăng Thị Tỵ
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TỴ
2/. NGUYỄN VIẾT ĐỈNH

3/. NGUYỄN VIẾT TRÂN
4/. NGUYỄN VIẾT QUỲNH
5/. NGUYỄN THỊ BAN
- Ngày giỗ: 1935. Bà: 27-6-ÂL
- Mộ phần: Cồn Giếng
10.1 NGUYỄN THỊ TỴ
- Ngày giỗ: 15-9-ÂL
- Mộ phần: Bờ Đập, Cồn Giếng
10.2 NGUYỄN VIẾT ĐỈNH
- Tên Khác: Hương Nhạn
- Sinh ngày: 1883
- Vợ: Trần Thị Nhạn
- Con:1. NGUYỄN THỊ LƯỜNG
2. NGUYỄN VIẾT ĐÀM
3. NGUYỄN VIẾT VĂN
4. NGUYỄN THỊ DƯ (Dấn)
5. NGUYỄN THỊ CHI (Lộc)
6. NGUYỄN VIẾT NHU
7. NGUYỄN VIẾT DU
- Ngày giỗ: 04-01-Đinh Sửu
- Mộ phần:
11.1 NGUYỄN THỊ LƯỜNG
11.2 NGUYỄN VIẾT ĐÀM
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LÊ
2/. NGUYỄN VIẾT SƠN
3/. NGUYỄN THỊ HẢI
4/. NGUYỄN THỊ HÀ
5/. NGUYỄN VIẾT HÙNG
6/. NGUYỄN VIẾT HẬU
7/. NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
8/. NGUYỄN THỊ TIỆN
12.1 NGUYỄN THỊ LÊ
12.2 NGUYỄN VIẾT SƠN
12.3 NGUYỄN THỊ HẢI
12.4 NGUYỄN THỊ HÀ

12.5 NGUYỄN VIẾT HÙNG
12.6 NGUYỄN VIẾT HẬU
12.7 NGUYỄN VIẾT ĐỊNH
12.8 NGUYỄN THỊ TIỆN
11.3 NGUYỄN VIẾT VĂN
- Vợ:
- Con
1/. NGUYỄN THỊ LOAN
2/. NGUYỄN THỊ THOAN
3/. NGUYỄN VIẾT DŨNG
4/. NGUYỄN VIẾT HÙNG
5/. NGUYỄN THỊ NỮ
12.1 NGUYỄN THỊ LOAN
12.2 NGUYỄN THỊ THOAN
12.3 NGUYỄN VIẾT DŨNG
12.4 NGUYỄN VIẾT HÙNG
12.5 NGUYỄN THỊ NỮ
11.4 NGUYỄN THỊ DƯ
- Dấn
11.5 NGUYỄN THỊ CHI
- Lộc
11.6 NGUYỄN VIẾT NHU
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN
2/. NGUYỄN
3/. NGUYỄN
4/. NGUYỄN
5/. NGUYỄN
6/. NGUYỄN
7/. NGUYỄN

VIẾT NHƯỢC
VIẾT CHIÊU
VIẾT THƯƠNG
VIẾT NĂM
THỊ NGUYỆT
VIẾT TÝ
THỊ BÉ

12.1 NGUYỄN VIẾT NHƯỢC
12.2 NGUYỄN VIẾT CHIÊU
12.3 NGUYỄN VIẾT THƯƠNG
12.4 NGUYỄN VIẾT NĂM
12.5 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
12.6 NGUYỄN VIẾT TÝ
12.7 NGUYỄN THỊ BÉ
11.7 NGUYỄN VIẾT DU
- Chết trẻ
10.3 NGUYỄN VIẾT TRÂN
- Tên Khác: Đài
- Vợ: Nguyễn Thị Cán
- Con:NGUYỄN THỊ ĐÀI
11.0 NGUYỄN THỊ ĐÀI
10.4 NGUYỄN VIẾT QUỲNH
- Tên Khác: Thủ Đoan
- Sinh ngày: 16-11-Quí Tỵ
- Ngày giỗ: 07-10- ÂL(1950)
10.5 NGUYỄN THỊ BAN
- Sinh ngày: 02-11-Canh Tý
9.6

NGUYỄN THỊ MÃO

8.4 NGUYỄN VIẾT CƠ
- Tên Khác: Thú
- Sinh ngày: 07-9-Bính Tuất
- Vợ: Ngô Thị Hợi
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THUẬT
2/. NGUYỄN THỊ TÂM
3/. NGUYỄN THỊ PHIẾM

4/. NGUYỄN THỊ ĐÁ
5/. NGUYỄN VIẾT HANH
- Ngày giỗ: 25-11-Ất Tỵ (1905). Bà: 30-10-Âl
- Mộ phần:
9.1 NGUYỄN THỊ THUẬT
- Chồng:
- Con:
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.2 NGUYỄN THỊ TÂM
- Chồng: Phan Tâm quê Hà Tân
- Con:
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.3 NGUYỄN THỊ PHIẾM
- Chồng: Đỗ Phiếm, Chấn Sơn,
- Con: Đổ Tịnh
9.4 NGUYỄN THỊ ĐÁ
- Chồng Đỗ Đá, Chấn Sơn,
- Con Đổ Tuy
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.5 NGUYỄN VIẾT HANH
- Sinh ngày: 1878
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ QUÊ
2/. NGUYỄN TÔN
3/. NGUYỄN THỊ CƯU
4/. NGUYỄN CHƯU
5/. NGUYỄN THÍCH
- Ngày giỗ: 1941. bà: 1942
- Mộ phần:
10.1 NGUYỄN THỊ QUÊ
10.2 NGUYỄN TÔN
10.3 NGUYỄN THỊ CƯU

10.4 NGUYỄN CHƯU
10.5 NGUYỄN THÍCH
8.5

NGUYỄN THỊ TRÍ

8.6 NGUYỄN MƯU
- Vợ: Bà Sử
- Con:1/. NGUYỄN THỊ BIÊN
2/. NGUYỄN THỊ ĐOÁN
3/. NGUYỄN THỊ NẠI
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.1 NGUYỄN THỊ BIÊN
- Chồng Đổ Biên, Chấn Sơn
9.2 NGUYỄN THỊ ĐOÁN
- Chồng: Lê Đoán con: Lê Huy
9.3 NGUYỄN THỊ NẠI
- Chồng: Lê Nại, con: Lê Thại
8.7 NGUYỄN DUỆ
- Vợ: Bà Đề
- Con:1/. NGUYỄN THỈ
2/. NGUYỄN THỊ ĐÂY
3/. NGUYỄN THỊ BAY
4/. NGUYỄN THỊ MẠNH
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:

7.3

9.1

NGUYỄN THỈ

9.2

NGUYỄN THỊ ĐÂY

9.3

NGUYỄN THỊ BAY

9.4

NGUYỄN THỊ MẠNH

NGUYỄN VIẾT TRĨ

- Tên Khác: Hiền
- Sinh ngày: 29-8-Canh Tuất
- Vợ: 1/. Hà Thị Cận
2/. Nguyễn Thị Thiện
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT OAI
2/. NGUYỄN THỊ NHỰT
3/. NGUYỄN VIẾT TRUNG
4/. NGUYỄN VIẾT THỬ
5/. NGUYỄN THỊ ĐẠO
6/. NGUYỄN VIẾT ĐỨC
- Ngày giỗ: 13-6-Nhâm Thìn thọ 43 tuổi.Bà Thiện: 01-12-ÂL
- Mộ phần: Cồn Giếng. Bà Thiện: núi Hóc Chùa
8.1

NGUYỄN VIẾT OAI

8.2

NGUYỄN THỊ NHỰT

8.3 NGUYỄN VIẾT TRUNG
- Tên Khác: Ý
- Vợ: Đỗ Thị Diệu
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT QUYỀN
2/. NGUYỄN VIẾT LỘC
3/. NGUYỄN VIẾT THỨC
4/. NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG
5/. NGUYỄN THỊ CÁCH
6/. NGUYỄN THỊ TUYẾT
7/. NGUYỄN THỊ THUYỀN
- Ngày giỗ: 06-12-ÂL Bà: 29-5-ÂL
- Mộ phần:
9.1 NGUYỄN VIẾT QUYỀN
- Tên khác: Minh
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ ỨNG
2/. NGUYỄN THỊ XỨNG
3/. NGUYỄN THỊ THÂN
4/. NGUYỄN NGẠI
5/. NGUYỄN THỊ DUNG
6/. NGUYỄN THỊ TÝ
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
10.1 NGUYỄN THỊ ỨNG

10.2 NGUYỄN THỊ XỨNG
10.3 NGUYỄN THỊ THÂN
- Chồng: Thủ Nghiễm ở Hoằng Phước
- Con: Lê Thị Nghiễm (chồng: Lê Thóa ở Trúc Hà, con: Lê Luận,
Lê Lệ, Lê Tấn Đặng, Lê Thị Thú, Lê Trịnh, Lê Tấn Hóa
10.4 NGUYỄN NGẠI
- Sinh ngày: Bính Tý
- Vợ: 1/. Lê Thị Ca
2/. Bùi Thị Thử
- Con:1/. NGUYỄN CA
2/. NGUYỄN CÁC
3/. NGUYỄN THỊ QUYÊN
4/. NGUYỄN CƯỚC
- Ghi chú: 4 người con đầu không có người nối hậu, con của người
vợ thứ không rỏ.
10.5 NGUYỄN THỊ DUNG
- Chồng: Tô Minh Chúc ở Đại Hòa
- Con: Tô Thị Xinh, Tô Lắm (con: Tô Lang, Tô Sáu)
10.6 NGUYỄN THỊ TÝ
- Chồng: Tăng Thới ở Trúc Hà
- Con: Tăng Cưu, Tăng Chưu
9.2 NGUYỄN VIẾT LỘC
- Chết trẻ
9.3 NGUYỄN VIẾT THỨC
- Sinh: 1848
- Vợ: 1/. Võ Thị Thiều
2/.
3/. Tăng Thị Thiện (1881 – 1952)
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ DẬT
2/. NGUYỄN THỊ TÁC
3/. NGUYỄN VIẾT LÊ
4/. NGUYỄN THỊ ĐẴNG
5/. NGUYỄN THỊ PHẤN
6/. NGUYỄN THỊ NÃI
7/. NGUYỄN THỊ MUỘN
8/. NGUYỄN THỊ MẠCH

9/. NGUYỄN VIẾT KÝ
0/. NGUYỄN VIẾT LÂM
1/. NGUYỄN THỊ KHÁNG
2/. NGUYỄN THỊ ĐÍCH
- Ngày giỗ: 20-8-Ất Mão (1915). Bà: 08-2-ÂL
- Phần mộ: Núi Hóc Chùa
10.1 NGUYỄN THỊ DẬT
- Sinh: Canh Ngọ
- Chồng: Tộc Lê
- Con: Lê Độ, Lê Thị Gián, Thị Xứ, Thị Xân, Thị Xảng
- Ngày giỗ: Bính Tuất 1946
10.2 NGUYỄN THỊ TÁC
- Ngày giỗ: 10-10-ÂL
10.3 NGUYỄN VIẾT LÊ
- Ngày giỗ: 07-01-ÂL
10.4 NGUYỄN THỊ ĐẴNG
10.5 NGUYỄN THỊ PHẤN
10.6 NGUYỄN THỊ NÃI
10.7 NGUYỄN THỊ MUỘN
10.8 NGUYỄN THỊ MẠCH
10.9 NGUYỄN VIẾT KÝ
- Phần mộ: Công Giếng
- Độc thân
10.0 NGUYỄN VIẾT LÂM
- Sinh: 20-5-ÂL 1907
- Vợ: 1/. Phạm Thị Nải con ông Phạm Khải
2/. Phạm Thị Kiện con ông Phạm Khải (1924 – 1968)
- Con:1/. NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
2/. NGUYỄN LONG VÂN
3/. NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
4/. NGUYỄN NGỌC THẠCH
5/. NGUYỄN THỊ HUỲNH KIM
- Giỗ: 18-6-ÂL. Bà: 09-9-ÂL. Bà Kiện:24-4-ÂL 1968
- Phần mộ:

11.1 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
11.2 NGUYỄN LONG VÂN
- Chết trẻ
11.3 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
- Sinh: 1956
- Chồng: Nguyễn Hưng Dũng, con ông Nguyễn Lê ở Đại Hồng
- Con: Nguyễn Hưng Nguyệt
11.4 NGUYỄN NGỌC THẠCH
- Sinh: 1959
- Vợ: Trần Thị Nguyệt con ông Trần Đắc Thiều ở Thái Son
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
2/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
3/. NGUYỄN NGỌC TƯỜNG
4/. NGUYỄN NGỌC LONG THẠNH
5/. NGUYỄN THỊ HUỲNH KIM
11.5 NGUYỄN THỊ HUỲNH KIM
- Sinh: 1961
- Chồng: Phạm Mỹ ở Hà Tân
10.1 NGUYỄN THỊ KHÁNG
- Sinh: 20-4-Canh Tuất
- Chồng: Cao Hữu Phô
- Con: Cao Thị Xứng, Thị Bốn
10.2 NGUYỄN THỊ ĐÍCH
- Sinh: 20-6-Quí Sửu (1912)
- Chồng: Phạm Tất
- Sinh: Phạm Xuyên (vợ: Lê Thị Sĩ, con: Phạm Thị Ảnh, Kỳ Anh,
Nga, Phước, Thị Út), Phạm Sự
9.4 NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG
- Sinh: 1850
- Vợ : 1/. Trần Thị Toản
2/. Phan Thị Bân con ông Phan Hoăng ở Thạnh Đại
- Con:
NGUYỄN VIẾT BÂN
- Ngày giỗ: 1917
- Mộ phần:

10.0
NGUYỄN VIẾT BÂN
- Sinh: 1899
- Vợ : Tạ Thị Tải (1901)
- Con:1/. NGUYỄN THỊ CƯỜNG
2/. NGUYỄN THỊ TRÁNG
3/. NGUYỄN KIỆN
4/. NGUYỄN KHÔI
- Ngày giỗ: 15-5-ÂL 1950. Bà: 06-4-ÂL 1951
11.1 NGUYỄN THỊ CƯỜNG
11.2 NGUYỄN THỊ TRÁNG
11.3 NGUYỄN KIỆN
- Vợ / chồng:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ LIỂU
2/. NGUYỄN VIẾT MAI
3/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
4/. NGUYỄN THỊ LÝ
5/. NGUYỄN THỊ LÊ
6/. NGUYỄN VIẾT HÙNG
11.4 NGUYỄN KHÔI
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ TÂM
2/. NGUYỄN THỊ QUYẾ
3/. NGUYỄN VIẾT TỶ
9.5 NGUYỄN THỊ CÁCH
- Chồng: ông Thận ở Chấn Sơn
9.6 NGUYỄN THỊ TUYẾT
- Chồng: ông Mậu,
- Con: Trần Mậu (Hương Bích)
9.7 NGUYỄN THỊ THUYỀN
- Chồng: Võ Đảng
8.4 NGUYỄN VIẾT THỨ
- Vợ: Nguyễn Thị Vịnh
- Con:1/. NGUYỄN THỊ ĐỈNH

2/. NGUYỄN THỊ LẠI
3/. NGUYỄN THỊ ƯNG
4/. NGUYỄN VIẾT THẠC

9.1 NGUYỄN THỊ ĐỈNH
- Chồng: Võ Tỏ,
- Con: Võ Tình
9.2 NGUYỄN THỊ LẠI
- Chồng: Huỳnh Lai Trúc Hà
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.3 NGUYỄN THỊ ƯNG
- Chồng: Lê Ưng Trúc Hà
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.4 NGUYỄN VIẾT THẠC
- Vợ: Trương Thị Xin
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ NGHIỆM
2/. NGUYỄN VIẾT MÃO
3/. NGUYỄN VIẾT ẤT
4/. NGUYỄN VIẾT SỬU
5/. NGUYỄN THỊ DẦN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Cồn Giếng Bà: Bàu Giếng
10.1 NGUYỄN THỊ NGHIỆM
- Chồng: Nguyễn Thấn ở Đại Mỹ
- Con: Nguyễn Thị Thỉ
10.2 NGUYỄN VIẾT MÃO
- Chết trẻ
10.3 NGUYỄN VIẾT ẤT
- Chết trẻ
10.4 NGUYỄN VIẾT SỬU
- Vợ: Quách Thị Liệp
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT HỮU
2/. NGUYỄN VIẾT HẠNH
3/. NGUYỄN VIẾT THỦY

4/. NGUYỄN VIẾT SẮC
11.1 NGUYỄN HỮU
11.2 NGUYỄN HẠNH
11.3 NGUYỄN HÙNG
11.4 NGUYỄN SẮT
10.5 NGUYỄN THỊ DẦN
- Sinh: 1909
- Chồng: Trần Đạo
- Con: Trần Thị Ba
8.5 NGUYỄN THỊ ĐẠO
- Ngày giỗ: 09-9-ÂL
8.6

NGUYỄN VIẾT ĐỨC

7.4 NGUYỄN VIẾT THẢO
- Mộ phần: Đồng Tranh
7.5 NGUYỄN THỊ THANH
- Sinh: 09-9-Giáp Dần
- Chồng: Đỗ Văn Nghi
- Con: Đỗ Thị Nghĩa, ĐT Trước, ĐT Sau.
- Ngày giỗ: 02-2-ÂL
7.6 NGUYỄN THỊ BA
- Ngày giỗ: 25-9-Ất Hợi,
- Mộ phần: Đồng Tranh
7.7

NGUYỄN VIẾT LAN

7.8 NGUYỄN THỊ LỐI
- Sinh: 03-7-Quí Hợi
- Chồng: Tăng Tấn Bổ ở Truc Hà.
- Con: Tăng Thị Quảng, Viết, Bài, Phi, Tăng Danh Hồ, Danh Hán
- Ngày giỗ: 23-5-Kỹ Mùi

7.9 NGUYỄN THỊ AN
- Lắm
- Sinh: 03-3-Bính Dần
- Chồng: Nguyễn Công Khoa ở Tịnh Yên Đông.
- Con: Nguyễn Văn Nựu. Cháu nội: Hội Điển)
- Ngày giỗ: 05-10-Quí Sửu.
6.5 NGUYỄN THỊ THẤT
- Ngày giỗ: 16-9
6.6

NGUYỄN THỊ NHỨT

6.7 NGUYỄN THỊ NHỊ
- Ngày giỗ: 12-9
6.8

NGUYỄN THỊ KHẢ

6.9

NGUYỄN VIẾT HẬU

- Ngày giỗ: 7-9=ÂL
5.5
NGUYỄN VIẾT DIÊN
- Mộ phần: Hóc Tre
5.6
NGUYỄN VIẾT CẢNH
- Tên khác: Liểu
- 15-chạp-Giáp Dần
- Vợ: Nguyễn Thị Trang
- Con:NGUYỄN VIẾT SƠN
- Ngày giỗ: Ông:26-8ÂL. Bà: 20-7- ÂL
- Mộ phần: Tại An Mỹ
- Ghi chú:
6.0 NGUYỄN VIẾT SƠN
- Tên Khác: Quảng
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT KHÊ
2/. NGUYỄN VIẾT GIANG

- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
- Ghi chú: nhập tịch phường Phó Giang, An Mý (Đại Mỹ)
7.1 NGUYỄN VIẾT KHÊ
- Vợ:
- Con:NGUYỄN VIẾT HÓA
8.0 NGUYỄN VIẾT HÓA
- Vợ:
- Con:NGUYỄN VIẾT THẠNH
- Ghi chú: ông nôi là NGUYỄN VIẾT SƠN di cư đến Đại Mỹ, từ đó
không rỏ
9.0 NGUYỄN VIẾT THẠNH
- Vợ:
- Con:
- Ghi chú: ông cố nội là NGUYỄN VIẾT SƠN di cư đến Đại Mỹ, từ
đó không rỏ
7.2 NGUYỄN VIẾT GIANG
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT HOÀI
2/. NGUYỄN VIẾT TỨ
- Ghi chú:Hai ông NGUYỄN VIẾT KHÊ và NGUYỄN VIẾT GIANG di
cư đến Đại My cùng cha là NGUYỄN VIẾT SƠN, về sau không rỏ
8.1 NGUYỄN VIẾT HOÀI
- Ghi chú: ông nội là NGUYỄN VIẾT SƠN di cư đến Đại Mỹ, từ đó
không rỏ
8.2 NGUYỄN VIẾT TỨ
- Con:NGUYỄN VIẾT THỂ
- Ghi chú: ông nôi là NGUYỄN VIẾT SƠN di cư đến Đại Mỹ, từ đó
không rỏ
9.0 NGUYỄN VIẾT THỂ
- Vợ:
- Con:
- Ghi chú: ông cố nội là NGUYỄN VIẾT SƠN di cư đến Đại Mỹ, từ
đó không rỏ

5.7
NGUYỄN VIẾT VIÊN
- Tùng,
- Sinh: 30-Chạp- Canh Thân
- Vợ: Bùi Thị Triều
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT YỂN
2/. NGUYỄN THỊ TỨ
3/. NGUYỄN VIẾT CHÁNH
4/. NGUYỄN THỊ ÁNH
- Ngày giỗ: Ông: 13-10-Âl. Bà: 20-Chạp-ÂL
- Mộ phần: Đồng Tranh
- Ghi chú:
6.1 NGUYỄN VIẾT YỂN
- Vợ: 1/. Tăng Thị Thiết
2/. Võ Thị Dung
- Con:1/. NGUYỄN THỊ THA
2/. NGUYỄN THỊ SẴN
- Ngày giỗ: 09-10-Âl
- Phần mộ: Gò ông Huyến

6.2

NGUYỄN THỊ TỨ

6.3 NGUYỄN VIẾT CHÁNH
- Tên khác: Mai
- Sinh: Kỹ sửu
- Vợ: Nguyễn Thị Thượt, sinhnăm Đinh Sửu
- Con:1/. NGUYỄN THỊ DOÃN
2/. NGUYỄN VIẾT HIẾU
3/. NGUYỄN THỊ NGỮ
4/. NGUYỄN VIẾT TỜN
5/. NGUYỄN VIẾT HUẤN
- Ngày giỗ: 30-6-Bính Ngọ. Bà: 24-5-ÂL
- Phần mộ: Bàu Cỏ, Chấn Sơn
7.1 NGUYỄN THỊ DOÃN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ: Đồng Tranh
7.2

NGUYỄN VIẾT HIẾU

- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT LIÊM
2/. NGUYỄN VIẾT NHƯỢNG
3/. NGUYỄN VIẾT TỤY
- Ngày giỗ:
- Phần mộ:
8.1 NGUYỄN VIẾT LIÊM
- Vợ:
- Con:NGUYỄN VIẾT LẠC
9.0 NGUYỄN VIẾT LẠC
- Vợ:
- Con:
NGUYỄN VIẾT ẨM
10.0 NGUYỄN VIẾT ẨM
- Vợ:
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT TỬU chết trẻ
2/. NGUYỄN VIẾT TA
11.1 NGUYỄN VIẾT TỬU
- Chết trẻ
11.2 NGUYỄN VIẾT TA
8.2

NGUYỄN VIẾT NHƯỢNG

8.3

NGUYỄN VIẾT TỤY

7.3 NGUYỄN THỊ NGỮ
- Chông: Huỳng Kim Liên, ở Chấn Sơn,
- Con: Huỳnh Kiêm Đáo (Kim Tỏa), Kiêm Bích, Thị Thọ, Kiêm chỉ
7.4 NGUYỄN VIẾT TỜN
- Tên Khác: Nghị
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT ẤM
2/. NGUYỄN VIẾT GIÁ
3/. NGUYỄN VIẾT YÊN
- Ngày giỗ:
- Phần mộ

8.1

NGUYỄN VIẾT ẤM

8.2

NGUYỄN VIẾT GIÁ

8.3 NGUYỄN VIẾT YÊN
- Con:1/. NGUYỄN VIẾT GAN
2/. NGUYỄN VIẾT HÀO
3/. NGUYỄN VIẾT SA
4/. NGUYỄN VIẾT CŨNG
9.1 NGUYỄN VIẾT GAN
- Miên
- Con:
NGUYỄN VIẾT XẸO
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
10.0 NGUYỄN VIẾT XẸO
9.2 NGUYỄN VIẾT HÀO
- Con:
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
9.3 NGUYỄN VIẾT SA
- Xuyến
- Vợ:
- Con:
1/. NGUYỄN THỊ XUYẾN
2/. NGUYỄN XUÂN
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
10.1 NGUYỄN THỊ XUYẾN
10.2 NGUYỄN XUÂN
9.4 NGUYỄN VIẾT CŨNG
- Ngày giỗ:
- Mộ phần:
7.5

NGUYỄN VIẾT HUẤN

6.4

NGUYỄN THỊ ÁNH

4.6

NGUYỄN VIẾT THỤY

4.7

NGUYỄN THỊ QUYÊN

4.8

NGUYỄN VIẾT KHANH

4.9

NGUYỄN VIẾT KHÔI