PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

“Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil”
George Bernard Shaw

1. Premise

„Educaţia de calitate este generată de oameni de calitate”

1. Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2010-2011 este marcat de continuarea eforturilor de a racorda sistemul educaţional românesc la standardele şi cerinţele europene. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde. 2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Scoala cu clasele I-VIII în anul şcolar 2009-2010 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari

Puncte slabe

atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;
1

lipsă de comunicare reală (coordonare- cooperare) între cadrele didactice pentru armonizarea influenţelor educative („toţi avem

• oferta variată de programe şcolare şi extra-şcolare care conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ • ACELAŞI ELEV şi în acelaşi timp o DIVERSITATE de elevi”) Lipsa motivaţiei învăţării la elevi Insuficienta utilizare a materialelor didactice. Oportunităţi cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile • • o circulaţie internă a informaţiei deficitară Ameninţări • • • preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale precum şi a părinţilor pentru dezvoltarea bazei materiale alocarea unor sume importante de către M.E. Prezenţa unor alte instituţii de învăţământ gimnazial în apropierea şcolii • • • Interesul părinţilor pentru alternative educaţională .C. tinere. precum şi a numărului de elevi care pleacă cu aceştia.. a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic.T pentru dezvoltarea bazei materiale şi posibilitatea de a accesa surse de finanţare • • lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a cadrelor didactice sistemul centralizat de luare a deciziei şi de angajare bazat pe criterii irelevante insuficienţa fondurilor alocate de către Consiliul local creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate. interesate de creşterea prestigiului şcolii.. • • • • bază materială bună • relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea o conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale cadre didactice titulare. after school” • • Posibilitatea de a colabora cu ONG-uri care urmăresc interesul superior al copilului • 2 . Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale. care promovează valori contrare celor ale şcolii. Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne. step by step” şi pentru .

deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã. • Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală.Demersul managerial pentru anul şcolar 2010-2011 are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării. relaţionând cunoştinţe din diferite domenii. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: • Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii. activ integrat în viaţa socială. competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. de a acţiona onest în gând şi în faptă. a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale. Filosofia educaţională Viziunea managerială Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist. 3 . de a formula şi de rezolva probleme. cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră. gândire critică) • Formarea autonomiei morale II. la standarde instrucţionale şi morale înalte. Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri Valori promovate : Profesionalismul. • Valorizarea experienţei personale • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare.a fi cel mai bun în domeniul său de activitate Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul.

punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să-i permită continuarea studiilor pentru desăvârşirea formării profesionale în concordanţă cu nevoile personale şi cerinţele sociale. Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. utilizarea TIC ca instrument de învăţare Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi. faţă de propria persoană.Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune. 4. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC. 2. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia. Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi . 3. vom orienta întreaga activitate. Misiunea Şcolii Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. părinţi. comunitate şi asigurarea disciplinei interne. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar.profesori. III. asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. faţă de autorităţi. dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii. Realizarea cooperarii reale in cadrul scolii vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului. 4 . Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni. Orientarea managementului scolii in directia mentinerii si dezvoltarii instituţionale . responsabilitate şi profesionalism . faţă de proprietate şi. demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice: • • • • • Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice . cuvinte. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să permită: 1. nu în ultimul rând. prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Priorităţi strategice Pentru anul şcolar 2010-2011.

Planurile de muncă vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. adaptate domeniului căruia îi aparţin. De asemenea. Cadrele didactice propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an. considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea. activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem că. în acest fel. construind şi realizând activităţile specifice propuse. în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. toate cadrele didactice.În anul şcolar 2010-2011 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în derularea acesteia. 5 . misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE.

11. Documente şcolare. 6. OBIECTIVE 1. Evaluarea periodică a activităţii desfăşurate în şcoală pe baza standardelor specifice: 3. Distribuirea informaţiei privitoare la activitatea din învăţământ. in raport cu interesele si aptitudinile elevilor.C. coord Resurse umane Conducerea unităţii şcolare şefii comisiilor metodice Resurse materiale Internet Copiator. consumabile Termen Perma nent Prelucrarea documentelor şcolare în Consiliul profesoral Regulamentul şcolar. alte regulamente şi metodologii Consiliul de curriculum din unitate Prof.E.PLAN MANAGERIAL 2010-2011 PE DOMENII FUNCŢIONALE Domeniu funcţional . prin multiplicarea lor pentru cancelarie.D. Rezultate asteptate (masurabile) Intocmirea unei mape de curriculum care sa cuprindă programe şcolare actualizate. 10. 5. ordine şi reglementări în domeniul educaţiei Întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectelor de lecţie în conformitate cu Compartiment responsabil Prof. metodologiii Septembrie 2010 6 .S. asigurarea aplicării corecte a legislaţiei şcolare prin asumarea priorităţilor definite de Programul Guvernamental privitor la învăţământ. Asigurarea desfasurarii activitatii extracurriculare si a concursurilor scolare Organizarea colectivelor de catedra si a comisiilor metodice Asigurarea si abilitarea consultantului in probleme de curriculum pentru cadrele didactice Asigurarea organizarii si desfasurarii examenelor nationale Asigurarea calităţii în actul educaţional. Elaborarea proiectului C. 9. a reglementărilor şi ordinelor M. cu misiunea scolii 4. Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltare de competenţe metodice şi sociale 12. a manualelor si a bazei logistice necesare desfasurarii activitatilor curriculare Dezvoltarea elementelor de natură organizaţională modernă existente la nivelul unităţii noastre. Coord. şi ale I. Educarea in spiritul integrarii europene Nr. 8. crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Asigurarea accesului la mapa legislaţiei din învăţământ şi la documentele bibliografice privitoare la reformă. 7. 2. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional.CURRICULUM I . Asigurarea documentelor curriculare.Ş.J. planuri cadru în vigoare.

părinţi Învăţători.09.: “şcoala ca sistem de servicii pentru comunitate”. Coordonator activitatea educativă Învăţători. Profesor oordonator Cadre didactice Septembrie 2010 Februarie 2011 Permenent. profesori Secretariat. Prof coord Prof coord. si M.T. etc. Coordonator activitatea educativă Învăţători. elevi.2010 Procurarea aparaturii. Comisia învăţătorilor Cadre didactice IT 7 .S.C.curriculum-ul la decizia şcolii . .banca de date Copiator Consumabile Computer Baza de date referitoare la manualele existente şi necesare Financiare Computer Consumabile Copiator Statistici Referate Programe de pregătire Permanent Permanent Sem II FebruarieMai Permanent Alegerea si procurarea manualelor. Responsabilul cu comitetul de părinţi Consilier educativ Prof. Prezentarea ofertei şcolii în contextul reglementat de M.C.J. Dotarea cu manuale şcolare şi întocmirea comenzilor de manuale pentru anul şcolar 2010-2011 Dotarea cabinetelor şcolare şi a bibliotecii Responsabili comisii metodice si Colective de catedra Prof. probleme ale evaluării. părinţi. Elaborarea unui orar care sa ţină cont de principiile didactice şi de igienă a muncii elevilor Prof. Matematică. materialelor si mijloacelor didactice. centrul bugetar. profesori Prof coord. conform distribuirii fondurilor de către MECT. cadre didactice Responsabili manuale Secretariatul unităţii Cadre didactice Internet Internet.standardele educaţionale atinse de elevi. Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice. diriginţi. .T.tendinţe . Insistarea pe dezvoltarea in scoala a alternativei Step by Step pentru invatamant primar 2 Culegerea informatiilor si documentelor prin Internet de la I. ISJ 13.E. Transmiterea documentelor comisiilor metodice si colectivelor de catedra. părinţi Învăţători. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor şcolii Elaborarea unui CDŞ concordant cu nevoile şcolii şi societăţii Formarea unei clase Step by Step cu un număr suficient de elevi Colaborarea cu Comitetul de Părinţi pentru îmbunătăţirea activităţii şcolare Completarea mapei de curriculum Întocmirea la timp a situaţiilor solicitate de ISJ. diriginţi.E.pregătirea copiilor capabili de performanţe deosebite şi pregătirea pentru reducerea decalajelor Asigurarea schimbului informaţional cu comunitatea părinţilor.documentele oficiale Organizarea periodică a unor dezbateri pe teme ca: . Intocmirea orarului.evaluarea rezultatelor profesionale.

Comisia metodica a invatatorilor si dirigintilor 15 – 30 septembrie 2010 5 Activităţile desfăşurate în cadrul programelor extracurriculare se coordonează de profesorul consilier fiind avizate de unul dintre directori. Funcţionarea eficientă a consiliului elevilor într-un spaţiu special destinat activităţilor acestui for. Se aleg în mod democratic organismele de conducere pe clasă şi şcoală (consiliile elevilor) Se iniţiază participarea elevilor la spectacole artistice. fonduri extrabugetare 1 martie – 30 iunie 2011 4 Planificarea activitatilor extracurriculare: cercuri.09. profesori propunători Cadre didactice si elevi Computer. Profesori propunatori Responsabili comisii metodice si colective de catedra.3 Inlocuirea ofertei de discipline optionale. Concursurile şcolare vor fi coordonate de personalul didactic din consiliul de administraţie.2010 conform indicatiilor primite la cercurile pedagogice 6 Informari in cadrul comisiilor metodice si colectivelor de catedra Participarea la cercuri pedagogice Responsabilii comisiilor metodice si colectivelor de catedra Cadre didactice Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice Cadre didactice Documente de la ISJ si CCD Permanent Conform planificarii ISJ Conform planificarii Participarea la cursuri de formare in sistemul traditional si in alternativa Step by Step Cadre didactice 8 . Învăţătorii şi diriginţii vor aborda tematica educaţiei ecologice şi a celei rutiere. parteneri de proiecte. etc. realizarea şi aprobarea programelor Realizarea de sondaje în rândul elevilor şi părinţilor referitor la nevoile de pregătire a acestora Întocmirea unui grafic de activităţi extraşcolare interne şi completarea lui pe parcurs cu activităţi propuse de ISJ. activitati culturale si sportive Responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Prof. coord Învăţători Diriginţi Logistica Fonduri extrabugetare Conform planificaril or Întocmirea planurilor de munca specifice fiecărei comisii Întocmirea mapei cuprinzând planificările calendaristice la fiecare disciplină în parte Îmbunătăţirea actului didactic Directiune Responsabili de comisii metodice si colective de catedra Director Cadre didactice si responsabilul comisiei Programe si ghiduri metodologice 16. coord. Numirea sefilor comisiilor metodice si a colectivelor de catedra Planificarea activitatilor comisiilor Intocmirea planificarilor calendaristice Prof.

Sprijinirea dezvoltarii alternativei Step by Step in scoala Mărirea numărului de elevi care solicită intrarea în sistemul Step by Step Director. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director.T.ISJ 7 Afisarea regulamentului si graficului de desfasurare a teyelor cu subiect unic la clasele a VII a şi a VIII a precum şi a metodologiei de admitere Prelucrarea metodologiei de concurs Informarea parintilor si elevilor Planificarea meditatiilor si consultatiilor. Activitati metodice in cadrul colectivelor de catedra constand in : Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. relevante pentru lumea viitoarelor lor ocupatii si compatibile cu lumea valorilor societatii democratice in care traim Întocmirea mapei de admitere Responsabili comisie ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Profesori diriginti Documente de la ISJ si MECT In functie de publicarea de catre M. cadre didactice. invatatori Step by Step Propuneri de programe din partea organizatorilor directi. sprijin material oferit pentru aplicarea in bune conditii a alternativei in scoala Resurse materiale. asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala Mijloace de invatamat Permanent Stimularea dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice incadrate in unitatea noastra in vederea obtinerii rezultatelor superioare la concursuri Participarea elevilor la concursuri şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora Director. scăderea ratei absenteismului Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice. Responsabili Permanent 9 Asigurarea educaţiei de bază prin educaţia formală: asigură verificarea periodică a formării competenţelor de bază. cadre didactice. documente oficiale Permanent 8 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice.E. scăderea ratei absenteismului Stimilarea afirmarii personale in interesul afirmarii unitatii scolare in ansamblu. Conform graficelor MECT Director. promovează şi controlează introducerea şi utilizarea metodelor moderne interactive. Permanent Conform programul 9 .C. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director. elevi Director. invatatori Step by Step Resurse financiare. elevi Director. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Tot personalul Responsabilii comisiilor Diriginţii Tot personalul Responsabilii Director. a sedintelor cu parintii Vizite la unitati scolare de invatamant liceal Mobilizarea resurselor interne si externe pentru obtinerea de rezultate cat mai bune in invatare.

3. scăderea ratei absenteismului Promovarea alternativei Step by Step Responsabil Comisia pentru Curriculum. 10 Stabilirea unei oferte de discipline optionale care sa concorde cu nevoile elevilor si ale comunitatii locale scăderea ratei absenteismului comisiilor Diriginţii Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice existente Bibliografie Copiator Consumabile ui de activitati propriu fiecarui colectiv de catedra Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. lecţii deschise. Prezentarea unor variante de fişe de evaluare pe specialităţi. fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor. în vederea însuşirii lor de către membrii comisiei. Director. strategii şi metode. tehnici de sprijinire a elevilor cu ritmul lor de învăţare. schimburi de experienţă. modalităţi de stimulare şi motivare a elevilor capabili de performanţă. axându-se pe: 1.1. Promovarea comunicării directe cu comunitatea parinţilor şi asigurarea şi pe această cale a suportului necesar pentru o evaluare corectă. 2. Iniţierea unei evidenţe corecte a standardelor profesionale realizate de către personalul didactic şi cel administrativ 6. 2. 4. Director. 5. 3. serviciul secretariat Logistica Sprijin financiar si logistic 10 . Dezbaterea de către colectivele metodice a instrumentelor şi a metodologiei de evaluare la nivelul claselor de elevi. În cadrul managementului pe orizontală. 7. Asigurarea diagnozei calitative a activităţii didactice prin organizarea unor testări pe clase. Comisiile pe specialităţi vor aborda tematic problemele de evaluare. cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step. se va asigura planificarea tezelor respectându-se cerinţele pedagogice şi regulamentare faţă de acestea Va fi asigurat controlul şi îndrumarea activităţii la clasă prin asistenţe. serviciul secretariat Permanent cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step.

Responsabilii comisiilor Comisia dirigintilor Colective de catedra Comisia metodica a invatatorilor Comisia dirigintilor Colectivul de catedra al profesorului de cultura civica Cadre didactice Sprijin financiar si logistic Permanent Cadre didactice Logistica Permanent 12 Se elaborează teste de evaluare pentru clasele I-VIII pe trepte de nivel de catre fiecare cadru didactic cu avizul responsabilului de colectiv de catedra Diriginţi Învăţători Respons. Responsabilii comisiilor Director. cadre didactice.11 Stimularea participarii la cursurile Universitatii de Vest Timisoara. Orele de cultură civică vor clarifica şi unele probleme ale globalizării şi ale relaţiilor dintre statele democratice Cunoaşterea de către elevi a problematicii europene Logistica Materiale tiparite Financiare in masura posibilitatilor si in functie de nevoi 11 . scăderea ratei absenteismului Proiecte de parteneriat educaţional realizate cu reprezentanţii comunităţii locale Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. cadre didactice. comisiei metodice Diriginti Profesori de cultura civica Logistica Conform planificarii evaluarilor curente si sumative Conform p l a n i f i c a r i l o r c a l e n d a r 13 Tematica orelor de dirigenţie la toate clasele a V-a vor cuprinde cel puţin o dezbatere referitoare la relaţiile comunitare şi integrarea euro-atlantică. Inspectoratul Scolar Judetean al Judetului Timis Stimularea implicarii in viata comunitatii careia apartine scoala Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. scăderea ratei absenteismului Director. Casa Corpului Didactic.

a Clubului Elevilor Dotarea cu calculatoare Fonduri bugetare si extrabugetare Calculatoare Noiembrie 2008 permanent 12 . 2. conectare la Internet) Dotarea bibliotecii fond de carte scolara Achizitionarea materialelor pentru igienizare si a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar Amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor Consiliului Elevilor Amenajarea Clubului Elevilor Logistica permanent 2 Amenajarea laboratorului de informatica.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE II . a sălii de activităţi a Consiliului Elevilor. crt 1 Asigurarea desfasurarii activitatilor financiare Repartizarea fondurilor bugetare conform prioritatilor pe articole si capitole Asigurarea burselor elevilor Dezvoltarea bazei didactico-materiale existente. Rezultate asteptate (masurabile) Realizarea de proiecte şi parteneriate Compartiment responsabil Responsabil proiecte si programe Responsabilii comisiilor metodice Director Biblioteca Contabilitate centru bugetar Resurse umane Consiliul profesoral Responsabil comisie desemnat de consiliul profesoral Responsabilii comisiilor metodice Director Bibliotecar Profesoradministrator Contabil Centru Resurse materiale Termen Actiuni pentru atingerea obiectivului Constituirea Comisiei pentru proiecte si parteneriate Contactarea firmelor si partenerilor economici pentru continuarea/ demararea unor proiecte. aplicarea Programului Guvernamental privind conectarea la reţeaua INTERNET. 3. sponsorizari.i s t i c e Domeniu funcţional . donatii Amenajarea laboratorului pentru informatica (pentru 25 de elevi) Realizarea retelei strucurale retea de calculatoare. 4. Nr. OBIECTIVE 1.

Rezolvarea eficienta a conflictelor in unitate Nr.S. 5. Realizarea planului de scolarizare 4. 6. Asigurarea incadrarii scolii cu personal didactic. documentele scolare Normarea posturilor pentru personalul de ingrijire Incheierea Contractelor de munca Realizarea Fisei Postului pentru personalul unitatii Evaluarea activitatii personalului didactic si Rezultate asteptate (masurabile) Proiectul de încadrare cu personal didactic. pentru personalul unitatii 7. Cuprinderea şi şcolarizarea copiilor de vârstă şcolară. cumul de functii .J. catedre vacante. OBIECTIVE 1. utilizare. asigurarea şanselor egale de studiu. Optimizarea nivelului de pregatire a personalului didactic auxiliar si asigurarea consilierii pentru toate categoriile de personal 3. privind: *miscarea personalului didactic: Incadrarea scolii cu personal didactic. scăderea ratei Compartiment responsabil Secretariat Resurse umane Secretar Logistica Directiune Secretariat Director Secretar Logistica Acte normative si legislative Resurse materiale Termen Septembrie octombrie 2008 Februarie 2009 Septembrie 2008 iunie-august 2 13 . didactic auxiliar si nedidactic conform cu criteriile de recrutare. fişe de evidenţă.bugetar 3 Distribuirea alocatiilor Aprobarea dosarelor de bursa si intocmirea statelor de plata a burselor Toate fondurile extrabugetare vor fi dirijate cu precădere pentru dotări cu mijloace de învăţământ şi mobilier. Se va investi in conectarea la internet a reţelei de calculatoare Intocmirea bayei de date cu elevii şcolii Dotarea cu internet a şcolii Comisia de acordare a burselor si alocatiilor de stat pentru copii Consi liul de Administratie Comitetul de parinti pe scoala Responsabil comisie Comitetul de parinti pe scoala. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Intocmirea documentelor solicitate de I. Consiliul de Administratie Fonduri extrabugetare noiembrie 2008 Noiembrie 2008 4 Domeniu funcţional – RESURSE UMANE III. Asumarea responsabilă a obligaţiilor legale privitoare la formarea continuă a personalului didactic. evidentele elevilor. disponibilizare in stransa legatura cu misiunea scolii 2. îndeplinirea integrală a principiului educaţie de bază pentru toţi. Crearea unui climat favorabil pentru elevii scolii. Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional 8. Formarea competenţelor -cheie.

învăţători şi diriginţi. Martie2009 Logistica Conform graficelor MECT şi ISJ 4 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. consilier educativ responsabili colective de Logistica Septembrie 2008 Permanent 14 . potrivit cerinţelor curriculare. Analize periodice asupra ritmicităţii notării şi frecvenţei elevilor. Evaluarea activităţii întregului personal pe baza criteriilor evaluative validate instituţional 5 Constituirea comisiilor de specialitate se va face concomitent cu alcătuirea rapoartelor analitice şi a programelor pe anul în curs.nedidactic Stimularea materiala si morala a personalului unitatii Participarea la stagii de formare continua atat de specialitate cat si metodica Participarea cadrelor didactice cuprinse in alternativa Step by Step la stagii specifice de formare si la comisia metodica a alternativelor 3 Recensamantul copiilor de gradinita de 6 – 7 ani Intocmirea ofertei scolare si difuzarea ei Promovarea alternativei Step by Step prin organizarea de schimburi de experienta cu gradinitele si scolile din cartier si din intreg orasul Organizarea “Zilei portilor deschise” si participarea la “Targul ofertei educationale” Elaborarea proiectului planului de scolarizare Organizarea si desfasurarea examenelor nationale Promovarea alternativei Step by Step in randul parintilor copiilor de varsta scolara Repartizarea copiilor pe clase potrivit evidenţei statistice. Secretar. Testarea iniţială a elevilor de la clasele de început. Se va asigura accesul la informaţiile privitoare la formarea continuă şi cerinţele privind participarea absenteismului Colective de catedra Consiliul de Administratie Responsabil cu perfectionarea Responsabilii comisiilor Responsabil perfectionarea cu 2009 Decembrie 2008 Permanent Conform graficelor desfasurare Iunie 2008 – de august Atragerea cât mai multor elevi către şcoală prin oferta educaţională atractivă Comisia metodica a invatatorilor Invatatori Step by Step Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Directiune Comisia invatatorilor Comisii metodice si colective de catedra Directiune Secretariat Personalul didactic Invatator clasa a IV –a Responsabilii ariilor curriculare Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Director Învăţători din alternativa Step by Step diriginţi Directorul şcolii. Analiza periodică a frecvenţei şi evitarea abandonului şcolar. evidenţa situaţiei elevilor cu probleme sociale deosebite. în scopul orientării corecte a sarcinilor didactice. scăderea ratei absenteismului septembrie 2008 Periodic Logistica Consiliu de Administratie Comisia dirigintilor Directiune Îmbunătăţirea calităţii actului didactic Directiune Colective catedra de Responsabilul din CA Responsabil comisia dirigintilor August 2009 Directorul şcolii Directorul şcolii.

scăderea ratei absenteismului Comisii metodice si colective de catedra Comitetul de parinti pe scoala Directiune Secretariat catedră şi comisii metodice Liderul sindical pe scoala Responsabilii comisiilor metodice membrii Consiliului de Administratie (desesmnati cu atributii). a colaborării cu sindicatul. responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare Cadre didactice Permanent Septembrie – octombrie 2008 Logistica Iulie 2009 – august 7 Planificarea activitatii Consiliului Profesoral Consiliu profesoral Consiliu de Administratie Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 8 Constituirea si functionarea Consiliului Profesorilor Clasei Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 Domeniu funcţional – DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE IV. Evaluarea continuă a interesului personalului didactic pentru formarea profesională şi pentru aplicarea în practică a conţinuturilor însuşite. Asigurarea coerenţei relaţiilor comunitare. transparentă a problemelor din domeniu. Asigurarea cadrului organizatoric pentru implicarea organizaţiei sindicale în programul deciziţional. organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii de interes local şi naţional. rezolvarea rapidă. OBIECTIVE 1. Desfasurarea orelor de curs conform orarului. a meditatiilor si consultatiilor conform planificarii fiecarui organizator Incadrarea cu personal didactic Colaborarea cu parintii Desfasurarea examenului de corigenta Directiune Responsabili comisii metodice si colective de catedra Sindicat Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. 2.6 personalului la toate aceste activităţi. Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor conform legislatiei in vigoare 15 .

copiatoare. 5.08. 7. Realizarea relaţiilor formale cu Poliţia. Protectiei Civile. coord permanent Responsabilii comisiilor Logostica permanent 16 . consilierii. mobilier Permanent Pe parcursul anului şcolar 1. Pompierii. 4. noiembrie 2008 Termen Permanent Actiuni pentru atingerea obiectivului 1. 96/2002 şi a Notei Prefecturii şi Consiliului Judeţean nr.P. coord Comisii metodice si colective de Prof. Stabilirea principalelor acţiuni educative şi de şcolarizare ale şcolii cu comunitatea părinţilor şi Primărie. Intalniri cu directorii liceelor si scolilor profesionale pentru cunoasterea ofertei educationale Învăţători Diriginţi Sala special amenajata pentru parinti Comisia dirigintilor Comisiil metodice si colectivele de catedra Diriginţi Învăţători Profesor limbi străine Învăţători 2 3 Prof. D. Identificarea problemelor sociale ale comunităţii părinţilor şi realizarea unor forme viabile de sprijin a copiilor defavorizaţi. Îndeplinirea cu responsabilitate a obligaţiilor privitoare la OU nr.J. Direcţia pentru sănătate publică şi includerea în proiectele educative a unor teme adecvate. Participarea la intalniri cu reprezentantii I. 4160/23. imprimante. 6. Stabilirea unor contacte stabile. 2. 8. Nr. implicarea in viata comunitatii Cresterea veniturilor extrabugetare prin atragerea unor parteneri interesati in derularea de proiecte si programe de finantare a invatamantului Rezultate asteptate (masurabile) Consituirea Comitetului părinţi pe şcoală funcţionarea acestuia concordanţă regulamentele şcolare de si în cu Compartiment responsabil Comisia invatatorilor Colectivele de catedra si comisiile metodice Resurse umane Învăţători Diriginţi Directorul şcolii Resurse materiale Calculatoare. 3. Transmiterea informaţiilor privitoare la rolul comunităţii părinţilor şi a programului de lucru al învăţătorilor şi diriginţilor cu aceştia. în cadrul proiectelor omogene cu unităţi de învăţămant similare. 6.S. 4. Realizarea ritmică a informărilor către Primărie şi a contactelor cu comisiile de specialitate ale Consiliului local precum şi a unor întalniri cu primarul. Primariei Municipiului Timisoara. a activitatilor antisociale Cultivarea unei atitudini responsabile a elevilor fata de viata. viceprimarii..3. Alcătuirea comitetelor de părinţi pe clase şi pe şcoală.2002 privind distribuţia cornului şi a laptelui pentru elevi.. crt 1 Adecvarea ofertei educationale la specificul Comunitatii locale Prevenirea si combaterea delincventei juvenile. 5. Politiei Municipale.S.

J. cu parintii elevilor 5 Participarea la activitati culturale organizate de institutii de cultura.) Intocmirea de proiecte de parteneriat Director 17 . etc. la actiuni de binefacere Colaborarea cu institutiile sanitare Participarea la activitatile culturale. psihologi.S. Euroholding. catedra metodice si a colectivelor de catedra Responsabilul comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare 4 Intalniri cu reprezentanti ai Politiei. Comisiei Antidrog. consilieri. sportive. Opera Romana.S. conform planificarilor 6 Scrisori de intentie adresate firmelor ce sunt interesate in sprijinirea unitatilor de invatamant (Procter & Gamble. artistice cuprinse in calendarul I. Jandarmeriei.J.Intalniri si lectorate cu parintii pentru prezentarea oportunitatilor de scolarizare Popularizarea ofertei educationale si implicit a alternativei Step by Step prin impartirea pliantelor si a documentelor primite de la scoli si I. Comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Directiune Consiliu de Administratie Consilier educativ permanent Responsabili de comisii metodice Consilier educativ Decembrie 2005 Aprilie 2006 Lunar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful