‫♱ ܼ ܿܬ‬

‫̣‬

‫ܼ ܵ ܕ ܼ ̣ ܵܒ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܿ ܼܒ ܿ ܼ ܹ̈ܐ ♱‬
‫ܵ ܵ ̣ܒܐ ܕ ܼܿ ܹܒܐ ܕ ܵ ܹ̈ܕܐ ܿ ܼ ܼ ̈ ܹ ܐ‪.‬‬
‫ܼ ܵ‬
‫ܬܘܪܓ ܵ ܐ‬
‫ܿ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼ‬
‫‪2008‬‬

‫ܒ ܼܼ ܿ ‪:‬‬
‫ܿ ܢ‪.‬‬
‫ܸ‬
‫ܵ ܼ ܿ ܢ‪.‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫♱ ܼ ܿܬ‬

‫ܼ ܵ ܕ ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܼܿܒ‬

‫ܿ ܼ ̈ ܹܐ ♱‬

‫ܼ ܵܒܐ ܿ‬
‫ܒ ܼ ܿ ܵ ܐ ܓ ܼ ܵܪܐ ܵ‬
‫ܘܓ‬
‫ܕܗ ܼ ܵܬܐ ܕ ܸ ܵ ܐ ݇ ܹ ̣‬
‫ܕܗ ܵ ܼ ܵܬܐ‪̰ܸ ܵ .‬‬
‫ܼ‬
‫ܓܒܐ‪ :‬ܘ ܵ ܿ‬
‫ܵ ݇‬
‫ܿ ̈‬
‫ܵ ̇‬
‫ܿ‬
‫ܕܐ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܵ ̰ ܵ‬
‫ܸ ܼ ̇ܗ‬
‫ܼ‬
‫ܵܿ ܹ‬
‫ܸ ܵ ܵ ܐ ܼܬ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܬ ܵ ̣ܒ ܼ ܵܬܐ‪ .‬ܕܒ ܼ ܿ‬
‫ܵ ܐ ݇ ܵ ܐ ܓ ܼ ܹܐ‬
‫ܼ ̈ ܼ ܢ‪ܼ .‬‬
‫ܕܓ ܼ‬
‫ܐܘܦ ܹܙܐ ܕ ܵ ܸ‬
‫ܼܵ‬
‫ܵ ̈‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫݇ ܿܘܢ ܼܘ‬
‫ܼ ܬܐ‪ܸ :‬‬
‫ܕ̈ܪܕܐ ܘ ܼ ܹ ܐ ܘ ܼ ܼ ܵ ܹ‬
‫ܕܪ ܐ ܐ ܸܵ ܼ ܗ ܼܿ ܹ‬
‫ܘܬ ܵ ܵ ̈ ܕ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ ܐ‪ܿ ܼ .‬ܗܕ ܵ ̣ ܐ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܓ ܼ ̇ ܸܐ‬
‫ܕܗ ܿ ܼ ‪ :‬ܒ ܼ ܬ‬
‫ܹ‬
‫̰‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐܗܐ ܵ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܵ ܼ ܿܘܬ ܵ ̈ ܹ ܵ ܵ‬
‫ܼ ܵ ܹ ‪ܵ ܵ .‬ܒ ܼ ܿܗܕ ܵ ̣ ܐ ݇ ̇ ܼ ܿܬ ܼ ܹ ܗ ܒ ܼ ܬ‬
‫ܕ ܼ ـܹ ‪.‬‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܼ݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܿ‬
‫ܓܒ ܐ ܓ‬
‫ܕܪܗܘ ܹ ܐ ܓ ܼ ܪܬܐ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܐܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼܿܐ ܼ ܿ ܪ ܼ ܿ ܢ‪̈ ̣ ݇ ܿ ܼ :‬ܪܹ ܵ ܹܐ ܕ ܼ ݇ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܗܘܐ‪ .‬ܘ ܼܒ ̣ ܹ ܗ‬
‫ܪܬܐ‬
‫ܕܪܗܘ ܹ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܘ‪ܼܿ .‬ܐ ̈ ܹܐ ܐ ܼ ݇ܗܼܵܘܐ‬
‫ܸ ܼ ̇ܗ ܼ ܵ ܼܘܐ ܹ ܵ ܿ ܹ‬
‫ܬܐܕܘܪܐ‪ܸ .‬ܬ̈ܪ ܼ ܿܘܝ ܸ ܵ ܹܐ ܼ ܼ ܹܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫݇ ܿܘܢ ܬ ܵ ܵ‬
‫ܬܪ ̣ ܒ ܿ ܿ ܼ ̈ ܒ ܵ ܸ ܼ ܵܬܐ ܿ ܼ ݇ ܡ ܿ ܼ ܵ ܐ ܹ ܐ‬
‫ܒ ܿ ̈ ܹܐ‪ܹ .‬‬
‫ܗܘܐ ܵܓ ܿܒ ܵ‬
‫ܗܘܘ‪̇ :‬‬
‫ܗܘܐ ݇ ܵ‬
‫ܵ ܼ ݇ܵ‬
‫ܘܗܘ ܙ ܿ ܵܪܐ ܸ ܹ ܼ ݇ ܵ ܼܘܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ܵ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܐܒ ̈ ܼܘܝܗ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܗܘܐ ܸ ܹ ܼܿ ܼܿ ‪ܵ ܵ .‬‬
‫ܐܗܐ‬
‫ܸ ܼ ̣ܵ‬
‫ܗܘܐ ܘ ܼ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܘܪܒܐ ܼ ܸ ܵܒܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܒ ݇ ܿܘܢ ܵ ܐ ܿ ݇ ܿ ܵ‬
‫ܿ ܼ ܼ ܹ̈ܪܐ ܘ ܵ ܸ ܵ ܼ ܵ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܪܘܬܐ‬
‫ܼ ݇ ܸ̣‬
‫ܼ ܵܐ ܕܵ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ̈ ܵ‬
‫ܘܵ ܿ ܵ‬
‫ܒـܐ ܼܿܐ ܵ ܹ ̈ܐ ܿ ܼ ܼ ̈ ܹ ܐ‪.‬‬
‫ܕ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܗܘܐ ܹ ܒ ܼ ܹ ܐ ܕ‬
‫ܕܐ ܐ ܗܘ ܕ ܹܐ ܼܒ ܐ ܼ‬
‫ܘܐ ܼ ܼ ܒ ܼ ܬܐ ܼ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕ ܪܐ‪ :‬ܒ ܼ ܿ‬
‫ܒ ܼܿ ̈ ܵ ܐ ܕ ܵ ̈ ܼ ܵ‬
‫̣ ܵ ܹܐ ܹ‬
‫ܐܬܐ ܹ‬
‫ܘܕ ܼܝ ܼ ݇ ܸ‬
‫ܿ‬
‫݇ ݇‬
‫ܵ‬
‫ܸ ܼ ܵ ܼ ܿ ܐ ܵ ܵ ܐ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܕ ܼ ܑ ܵ ܼܘܐ ̣‬
‫ܼ ܐ ܕ ܹ ܵܕ ̣ ܼ ܒ ܼ ـ ܹ‬
‫ܘܒܐܙ ܵ ݇ ܵ‬
‫ܵܐܼ ‪ܵ ܹ .‬‬
‫ܗܘܐ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ܵ :‬ܕܨ‬
‫ܸ ܿ ܼ ̣ ܹܪܗ ܕ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܵ‬
‫ܗܒ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܵܓ‬
‫ܕܐܘܪ ܸ ‪ܸ ̣ .‬ܒ ܹ ܗ ܘ‬
‫ܸ ܼ ‪̣ܸ ݇ ܼ :‬‬
‫ܸܿ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿܒ ܵ‬
‫ܕ ܵ ܗ ܵܓ ܗ‪ܿ .‬‬
‫ܼ ܹ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܵ ݇ܐ ܿ ܼܿ ܵ ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܼ ܸ ܒܐ‪:‬‬
‫ܼ ‪ :‬ܘ ܼ ܹܒ‬
‫ܕ ܼ ܼ ̣ ܐ ܹ ܘܓ ܼ ܐ‪ :‬ܘ ܼ ̣ܒ ̣ܒ ܼ ܹܬܗ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ‬
‫݇ ܼܵ‬
‫ܐܬܝ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܸ ܹ ܘ ܹܐ ܵ ܸ‬
‫ܵ ܸ ܒ ܵ ܐ ܕ ܼ ܵ ܐ‪ :‬ܘܪܒܐ ܵܓ ܹ ܐ ܹܐ ܼ‬
‫݇‬
‫ܗܘܐ ‪ :‬ܒ ܼ ܬ ܼ ܵ‬
‫ܕܘܒ ܹܐ ܕܨ ܵ ܼ ܵܬܐ ܘ ܵ ܵ ܹ ܕ ܼ ܵ ̈ ܹܐ‬
‫ܼܵ ܹ‬
‫ܹ ܘ ܹܐ ܵ ܸ‬
‫ܘܐܗܐ ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܒ ܼ ܿ ܼ ܵ‬
‫ܘܒ ܼ ܬ ܸܬ ܸ ܵ ܕܨ ܿ ܵܬܐ ܘ ܵ ܵ ̈ ܹ ‪ܵ ܵ .‬‬
‫ܘܬܐ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܓܼ ܵ‬
‫ܪܬܐ ܘܒ ܼܵ ܨ ܼ ܘ ܼ ܼ ܵܬܐ ܹܐ ܵ ܸ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܹ ܸ ܵ ̈ ܼ ܝܗ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܸܐ ܹ ‪ܼ ܵ :‬ܝ ܿ ܼ ܸ ܼ ܒ ̇ ܝ ܹܗ ܸ ܵ‬
‫ܕܒܐ ܵ ܵ ܐ ݇ ܹ ܵ ܼ ܿ ܢ‬
‫ܹ‬
‫ܵܐ ܸ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼܿ‬
‫ܐܒ ܹ̈ ܐ ܵܘܐ ܿ ܵ ܹ̈ܬܐ ܼ ܿ ܵܒ ̈ ܹ ܼ ܿ‬
‫ܒܐܘ ܿ ܼܓ ܼ ܿ ܢ‪ :‬ܕ‬
‫̇ ܕ ܵ ̣ ܸܒ ܼ ܵ ̣‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܐܘܦ ܪܒܐ‬
‫ܹܐ‬
‫ܕܗܘܐ ܸܐ ܼ ‪ܼ .‬‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܘܬܐ ܒ ܼ ݇ܬ ܵ ܸ ܪ ܸ ܼ ‪ܼ :‬ܬ ܼ ܐ ܹ‬
‫݇‬
‫ܵ ̈ ܿ ̈‬
‫ܼܿ ܿ ܿ‬
‫ܗܘܐ ܵ ݇ ܹ ‪.‬‬
‫ܒـܐ ܼ ܼ ܹ ܐ ܵܗ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܐܘ ܼܓ ܼ ܢ ܘ ̣‬
‫ܸ ܼܵ ̈ ܹܐ ܐ ܹ ܹܐ ̣ ܹ‬
‫̣ܹ‬
‫ܿ ̈‬
‫ܐܼ ܵܐ ܵ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܼܿܐ ܼ ܼܿܐܪ ܵ ܐ ܨ ܵ ܼ ܘ ܼܿ ܼ ܵ ‪ :‬ܘ ܹܐ ܵ ݇ ܵ ̣ܒܐ‬
‫ܵ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܐܘܦ ܵ ܵ‬
‫ܼܿ ݇ ܒ‬
‫ܐܗܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܹܐ ܵ ܸܒ‬
‫ܘܒܐ ܼ ܘܒ ܵܐܐ‪ܿ ܼ :‬ܗܕ ܵ ̣ ܐ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ ݇ ܿܘܢ ܵܓ ܸ ܹܒ ‪ .‬ܘ ̣ ܼܿܒ ݇ ܪ ܵ ܵ‬
‫݇ ܼܵ‬
‫ܼܿ ܵ ܘ ܸ ܹ‬
‫ܗܕܐ ܸ ܹ‬
‫ܿܬܪ ܵ ܐ ܿ ܵ‬
‫ܿܿ‬
‫ܗܘܐ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܒ ܼ ـܹ ‪ :‬ܘ ܵ ܸ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܕܒ ‪̇ :‬ܗܘ ܕ ܸ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ ̣ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܝ ܹܒܐ ܵ ܐ ܿ ݇ ܹ‬
‫ܕ ܵ ܹ ܐ‪ :‬ܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܒ ܼ ܹ ܐ ݇ ܹ ܘ ܵ ܼ ܹ ܐ‪ܼ ܼ :‬‬
‫ܒ ܿ‬
‫ܕܝ ݇ ܹ ܸ ̰ ܹ ؟ ܘ ܼ ܹ ܕ ܸ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܹ ܕ ܼ ܹ‬
‫ܹܬܗ؟ ܘ ܼ ܼ‬
‫̈ ܿ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ‬
‫ܬܘܝܗ‬
‫ܿ ܼ ܵ ܐ‪ :‬ܘܒ ܸ ܹ ܐ ܕ ܼ ̈ ܼ ܝܗ ܼܿܨ ܼܘ ܹ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ ̈ ܹܐ ܐ ܼ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܓܼ ܹ ‪ܵ .‬‬
‫ܸ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܙܕ ܿ ܵܬܐ‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫̣ ܵ ܸܓ ܼ ܢ ܼ ܹ‬
‫ܪܬܐ‪ܵ :‬‬
‫ܓܼ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܿ ܼ ܹܒܐ ܵ ܵ ܐ‪ܼ ̈ ܿ ܼ ܵ :‬ܘ ܵ ܹ ܗ ܕ ܵ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܵ ܵ ܐ ܵ ܵ ̈ ܹܐ‬
‫ܘܒ ̣ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܸ ܼܝ ܕܐ ܼ ܒ ܼ ـܹ ‪:‬‬
‫ܐܘܦ ܵ ܒ ܼ ܵ ܹ̈ ܗ ܿ ܼ ܵ ̈ ܹܐ ݇ ܵ ܐ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ‬
‫݇ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܐ ܒ ܵܒ ‪ܿ :‬‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܘܒ‬
‫ܸ̣‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܘܐ ܼ ܸ ܼ ܵ ܸܐܫ ܸ ܵ ܐ ܸ‬
‫ܗܒ ܼ ܹ ‪ܼ :‬ܐ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܸ ‪.‬‬
‫ܵ ̇‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ ܵ ̇ ܵ ܼ ܿ ܵ ‪݇ :‬ܐ ܸ ܹ ܗ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܹ‬
‫ܵܒܒ ܼ ܝܗ‪ܵ :‬ܒܒ ܼ ‪ :‬ܒ ܵ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܼܿ‬
‫ܐܘ ܿ ܼܓ ܼ ܿ ܢ ܕ ܵ ܸ ܢ ܒ ܼ ـܹ ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܸ‬
‫ܘܒܒ ܵ ܐ ݇ ܸ ܢ ܸ ܼ ܼܟ ܘ ̣ܒ ܸ ܬ ܼ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܹ ܒ ܼ ـܹ ܼ ܼܘܬܐ ܓ ܼ ܪܬܐ‪.‬‬
‫ܼ ‪:‬‬
‫ܹ‬
‫ܒܒ ܐܗܐ ̣‬
‫ܕ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐܘ ܼܓ ܼ ܢ‪ :‬ܘ ܼ ̣ ܸܒ ܹ ܒ ܼ ܵ ̣‬
‫ܼܿ ܹ ܼ‬
‫ܗܒܐ ܵ ܸܨ ܵ ܐ ̣‬
‫ܸܐ ܹ‬
‫ܘ ̣ ܸܒ ܹ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܸ ܹ ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܵܪ‪ ܼ :‬ܪ ܸ ܵ ܹ ܼ ܼ ܝܗ ܼ ܸ ܐܐ ܕ ܼ ܹܐ‪ .‬ܐ ܼ ܐ ܼ‬
‫݇‬
‫̇‬
‫ܓܒ ܼ ̇‬
‫̇ ܵ ܵ‬
‫ܘܗ‪ܸ :‬ܒ ܼ ܿܕ ܵ ܐ ܼ ݇ ܵ ܢ ̣ܒ ܼ ܕ ܵܒ ܼܿ ܪ‬
‫ܘ‬
‫ܪܒܐ‪ .‬ܘܐ ܸ ܵ ̇ܗ ܵ ܐ ܿ ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܪܘ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹ ܓ ܹ ܼ‬
‫ܐܘ ܼܓ ܼ ܢ‪̣ :‬‬
‫ܒ ܵ ܐ ܕ ܹ ܐ ܒ ܼ ـܹ ܒ ܹ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܘܬܐ ܵ‬
‫ܓܵܒܐ ܕ ܵ ܹ ܒ ܼ ـܹ ܒ ܹ ܸ ܵ ‪ܵ ܸ ܵ :‬‬
‫ܕܗܒܐ ܕ ܼ ̣ ܸܒ ܵ ܐ‬
‫ܼܿ ܵ ̣‬
‫ܹ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼܿ ܵ‬
‫ܘܓ ܼ ܢ‪ :‬ܘ ܼ ܹ ܒ ܼ ـܹ ܼ ܿ ܼܘܬܐ‬
‫ܹ݇ ̣‬
‫ܹܼ ܼ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ‪ܹ ܸ .‬‬
‫ܓܼ ܵ‬
‫ܗܘܐ‪̣ .‬ܒ ܹ ܗ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫̇ܗܘ‬
‫݇ ܼܵ‬
‫ܸ‬
‫ܪܬܐ‪ :‬ܘ ܼ ̣ܒ ܵ ܐ ܵ ܹ ܗ ܵ ܹܐ ܵ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܿܐ ̈‬
‫ܘܒܐ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܼܘܝܗ‪ :‬ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ ܸܒ ܵ ܵ ܐ ܒ ܼ ـܹ ‪ܹ .‬‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܘ ܼ ݇ ܸ ̣ܒ ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܵ‬
‫݇ ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܝ ܵ ̣ܒ ܸ ܢ ܵܗܐ‬
‫ܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܒ ܸ ܸ ܼ ܼܟ ܵ ܼܝ ܕ ܵ ̣ ܸܒ ܼ ܪܐ ܼ ‪ܼ ܼ :‬‬
‫݇‬
‫ܸ ܹ ̈ ܹܐ ܘ ܵ ܿܘ ̈ ܹ ܐ ܘ ܓ ܼ ܵ ̣ܒ ܹ ̈ܐ؟ ܼ ܿ‬
‫ܕܝ ܵ ̣ܒ ܸ ܢ‬
‫ܼܿ ܵ ̣‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܕܗܒܐ؟ ܵ ̣ ܸܒ ܹ‬
‫ܒ ܼ ـ ؟ ܵ ܵܒ ܸܒ ܿܕ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ ܵ ܵ‬
‫ܼܘܪ ܵ ܵ ‪.‬‬
‫ܪܒܐ ܕ ̣ܒ ܼ ܕ ܵܒ ܼܿ ܪ ܵ ܹ‬
‫ܗܘܐ ܸܐ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܒܒ ܼ ܼܟ‪:‬‬
‫݇ܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ܗܘ ܼ ܼ ܵ ܐ‪:‬‬
‫̣ܒ ܸ ܬ ܐܗܐ ܘ ܼ ܸ ܸ‬
‫ܒܘ ܼ‬
‫ܵ ܵܒ ܕ ܵ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܕܐ ̈ ܹܐ ܹܗ ܸ ܵ ̈ ܹܐ ܿ ܼ ܼܵ ̈ ܹܐ ܘ ܿ ܼ ܼ ̈ ܹ ܐ ܼ ݇ܬ ܼ ܹ ܵ ܵ‬
‫ܕܗܒܐ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܿ ܵ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܐܗܐ ܒ ܵ ܟ ܵ ̇‬
‫ܿ‬
‫̣ܿܒ ܿ ܪ‪ .‬ܐ ܵ ܐ ܐ ܢ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܹ ܼܘ ܼܓ ܼ ܢ ̣‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼܼ ܵ ܼ‬
‫ܘ ܼ ̣ ܸܒ ܹ‬
‫ܕ ܵ ݇ܒ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫̈‬
‫ܘܟ‬
‫ܸ ̣ܵ‬
‫ܘܟ ܕ ܵ ܸ ̣ ܼܒ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܼ ܼ‬
‫ܐܝ ܼ‬
‫ܐܪܒ ܵ ܐ ܸ ܹ ܹܐ‪ܵ :‬ܗ ܵ ܵ ܼ‬
‫݇ ̣ܸ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܿ ܵ ܵܕܐ ̣ ܼ ܕ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܘ ܵ ̣ ܸܒ ‪ ܼ :‬ܐ ܵ ܐ ܹ ܼ ܹ ܼ ܼܟ‪ .‬ܘ ̣ ܸܒ ܹ‬
‫̇ܗܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫̇ܗܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܵ ܵ ̈ ܹ ܐ‪:‬‬
‫ܸ‬
‫ܼܿ ܼ ܼ‬
‫ܘ ܼܪ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫ܕܐܙܠ ܵܕܨ ܹ ܵܓ ܿ ܸ‬
‫ܐܘܪ ܸ ‪ܹ ܼ ܹ ܸ .‬‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪ܼ ܵ :‬ܝ ܸܒ ܵ ܵܒܐ ݇ ܸ ܢ ܸ ܼ ܼܟ‪ܵ :‬‬
‫ܕܗܐ ܵ ܸ ܿ ܼ ̣ ܵ ܵ‬
‫ܕܐܗܐ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‪݇ .‬‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ̇ܗܘ‬
‫ܵ ܐ ܒ ܼ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܸ ܼ ̣‬
‫ܼ ܵ ܵܐ ܕ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܪ ܒ ܘ ܼ ܼܗܠ ܵܕ ܸ ܢ ̣ ܐܘ ܸܪ ܸ ‪ .‬ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܿܵ ܿ‬
‫ܸ ܼ‪.‬‬
‫ܕܓ ܹ ܐ ܘܒ ܵ ܼ ܼ ܵܬܐ ܵܕ ܸ ܿܬ‬
‫ܼ‬
‫ܹܒܐ ܵ ܐ‪̰ ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܒ ܼ ـܹ‬
‫ܘ ܼ ܹ ܒ ܼ ܪ ܵ ̣ ܐ ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܒܐܘܪ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ‬
‫̇ܗܘ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ ‪ .‬ܘ ܸ ܹ‬
‫ܼܿ‬
‫ܕܪܗ ܼܿܒ ܵ ܼܿ ܵ‬
‫ܘ ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܒܐܘ ܿ ܼܓ ܼ ܿ ܢ ܕ ܼ ـܹ ܹ ܐ‬
‫ܕܐܒ ̈ ܼܘܝܗ‪ :‬ܘܒ ܵ ܸ ܼ ܵܬܐ‬
‫̣‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫݇ܵ ܿ‬
‫ܿܵ‬
‫ܗܘܐ‪ .‬ܘܨ ܿ ܵܬܐ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܹ ܘ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܘܒ ܼ ܵܬܐ ܼ ܵ ܐ ܹܐ ܿ ܼ ܸ ̣ܒ ܼ‬
‫ܵ ܼܝ ݇ ܵ ܼ‬
‫݇‬
‫ܸ ܵ‬
‫ܗܘܐ‪.‬‬
‫ܘܐ̈ܪܘ ܹܐ‬
‫ܵ ܵ ܐ ܸ ܹ ̈ ܹܐ ܹܐ ܵ ̣ ܸܒ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܵܒ ܵ ܐ ܐܘܪ ‪ :‬ܕܪܗ ݇‬
‫ܸܹ‬
‫ܘܒ ܪ ܕ ܼ ܸ ܹ ̇ܗܘ ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܘܐܬܐ ܹ ܘ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܘܬܐ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܼ ܿ ܵ ܒ ܼ ـܹ ܼ ܿ ܼ ܵ‬
‫ܘܒ ܪ ܼ ܿ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܪܬܐ‪ܼ .‬‬
‫ܸ ܼ ‪:‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܵܐ ܵ‬
‫̇‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܕܐܙܠ‬
‫ܸ ܹ ܗܘ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܼ ܹ ܗ‪ .‬ܘ ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܼ ݇ ܵ ‪ܿ ܼ :‬ܗܠ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ ̣‬
‫ܼ ܘܢ ܼ ܵܙܐ ܵ ܕ ܵ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܕܗܐ ܵ ܵ ܐ ݇ ̇ ܕ ܵ‬
‫ܼܿ ܼ ܹ ܒ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܿ ܼ ܹܒܐ ܵ ܵ ܐ‪ܵ :‬‬
‫ܘܟ‪:‬‬
‫ܼ ܐܼ ܼ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܵܒ ܵ ܐ ݇‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܹ ̇ܗܘ ܼ ̣‬
‫ܘܓ ܸ ܼ ̣‬
‫ܼ ܹ ܐ ܕ݇ ܼ ‪̰ .‬‬
‫ܿ ܿܵ ‪ :‬ܕ ܵ ܿ ܵ‬
‫ܕܐܙ ܿ ܼܿ ܼ ‪ܵ ܵ :‬ܒ ܕ ܼ ܵ ܐ ܪ ܼ ܵ ܐ ݇ ܹ ؛‬
‫ܸ‬
‫ܿ ܼܿ ܿ ܹ ܿ ܹ‬
‫ܵ ܿ ܵܒ ̈ ܘܟ‪ :‬ܕ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܐ ܢ ܐܗܐ‬
‫ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘܐ ݇ ܒ ܘ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹܐ ܼ ܸ ܬ‪ܸ :‬‬
‫ܼ ̣ ܼ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܹ ܵ‬
‫ܒܓ ܼܘܬܐ ܸܒ‬
‫ܪܝ ܸ‬
‫ܒܐܙ ܼ ܸ ܬ‪̰ ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܘܐ ܼ‬
‫ܐܬܝ ܒ ܼܪܢ‪ܸ .‬ܐ ܼ ܼܟ ܸܒ ܼ ܸ ܼ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܿ ܿܵ ‪ܿ ܿ :‬‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘܬܐ ܸܒ ܵ‬
‫ܒܓ ܼ ܵ‬
‫ܪܒ ‪:‬‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܘܵ ܼ ܸ ̣‬
‫ܼ̰‬
‫ܼ‬
‫ܼ ‪ .‬ܐ ܸ ܸܐ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕܒ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ‪:‬‬
‫ܕܐ ܢ ܵ ܵ ܸ ܿ ܼ ܼܿ ܼ ܼܟ‪:‬‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܘܟ‪ܸ :‬‬
‫ܼܬ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܸ ܼ ܼܟ ܸܒ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܸ ܒ ܵ ܒ ̇ ܘ ܵ ܵ ܐ ܼ ܿ ݇ ܵܬܐ‪ :‬ܐ ܼ ܿ ܼ ܕ ܵ ܼ ܒ ܿ ܼ ̈ ܵ ܵ ܐ‬
‫̈‬
‫ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܒ ܿܘ ‪ܿ ܿ ܵ :‬‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܘܟ‪.‬‬
‫ܼ ܸ ܬ ܼ ܒ ܼܵ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܵ ܢ‪ .‬ܐ ܸ ܸܐ ܹ ܗܘ ܼ ܼ‬
‫ܿ ܼ‬
‫݇‬
‫ܕܒ ܿ ܼ ܒ ܵ ܵ ܐ ܼ ܿ ݇ ܵܓ ܼ ‪ܵ :‬ܘܐ ܵ ܐ ܸܒ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ‪̣ :‬‬
‫ܵܗ ܵܓ ܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ‬
‫݇‬
‫ܵ ݇ ̣ܒ ܵܗ ܼ ̇ܗ‪ .‬ܘ ܼ ܹ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ܿ ܼ ܵ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܕܓ ܼ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪ܵ :‬ܒ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܐ ܕܓ ܼ ‪:‬‬
‫ܸ ܼ ܼܟ ܕ ܼ ̣ ܸܒ ܸ‬
‫ܓ ܼ ܼ ܼܟ ܒ ܐ ܼ ܢ‪ .‬ܐ ܸ ܸܐ ݇ ܹ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܿ ܢ ܼ ܿܗܠ ܬ‬
‫ܵ ܵ ܹܐ‪ :‬ܕܐ ܼ ܐ ܵ ܹ ܐ ܐ ܹ ܹܐ ܕܒ ܼ ܕ ̣ܒ ܼܝ‬
‫݇‬
‫ܵ ݇ ܿ ܿ ܿ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ̇ ܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܵܓ ܼ ‪ :‬ܘܐܙ ܼ ܘܢ ܼ ܼ ‪̰ .‬‬
‫ܓ ܼ ܸܘܒ ܹ‬
‫ܕܓ ܼ ‪ ܵ :‬ܐ ܼ ܹ ܵܗ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܵܒ ܸ ܹ ܗ ܿ ܼ ܵ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܕܓ ܼ ‪ .‬ܘ ܿ ܼ ܒ ܼ ܸ ܹ ܗ‪݇ :‬ܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܵܐܐ ܕ ܵ ܐ‪݇ .‬‬
‫ܼܿ ܵ ܵܐ ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫̇ ܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫݇ ܼ ܹ‬
‫ܕܓ ܼ ‪ܵ :‬ܗ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܿܒ ܵ ܿ ܵ ̈‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܐܙ‬
‫ܵܐܐ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܕܐܒ ܼܝ‪ :‬ܘܒ ܸ ܸ ܼ‬
‫ܼ ܼ ܿ ܵ ̰ܐ ܼ ܵ ̣ ܐ‪ :‬ܘܐ ܵ ܐ ܸܒ ܸ‬
‫ܕ ܼ ܵ ܹܐ ܘܒ ܵ ݇ ̣ ܸܒ ܸܐ ܹ ‪.‬‬
‫݇‬
‫ܘܿ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܵ ̇ ‪ܵ :‬ܗܘ ܵ‬
‫ܕܪܗ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܘ ̣ ܸܒ ܹ ܗ‬
‫ܹ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫‪ :‬ܕ ܿ ܒ ܵ ܵܘܬܝ ܵܕܐ ܕܐ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܵܓ ܿ ܼ ܵܪ ܵ ܐ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܪܒܐ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܒ ܼ ܵ ܵ ܐ ܵܐ ܸ ܼ‬
‫ܵܓ ܹ̈ ܐ ̰ ܼ ܝ ݇ ܵ ܐ ܵܒ ܼ ܿ ̈ ܘ ܼ ܝ ݇ ܵ ܐ‪ܵ :‬‬
‫ܘܒ ܸ ܕ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܕܐܘܦ ܵܐ ܵ ܐ ܵ ̣ܒ ܐ ܵ ܵ ܐ ܐ ܿ ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܠ ܼ ̣ ܒܒ ܼ ܐܐ ܕ ܼ ܵ ܹܐ‪ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ‪ .‬ܘܿ ݇‬
‫ܪܬܐ ܕ ܵ‬
‫ܘܬܐ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܼ ܵ ̇ ܼܿ ܼ ܵ‬
‫ܸ ̇ ܸ ܹ ‪:‬‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܐܬܐ ܹ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ̣ܵ ̇ ݇ ܵ ̇‬
‫ܗܘܘ‬
‫ܓ ܵ ܹ ܐ ܕ ܹܐ ܵ ܼܝ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼܿ ܵ ܐ ܼ ̰‬
‫ܓܒ ܗ ܐ ܸ ܗ ܸܐ ܹ ‪ :‬ܕܒ ܘ ܼ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ ܵ‬
‫̣‬
‫ܼ ܹ ‪ :‬ܪܒܐ ܵܓ ܹ ܐ ̰ ܼ ܹ ܗ ݇ ܵ ܐ ܒ ܼ ̈ ܘ ܼ ܼܘܝܗ ݇ ܵ ܐ ܸ ܸ‬
‫݇ ܿܘܢ‪݇ ܿ .‬‬
‫ܵ‬
‫ܐܗܐ ܵܒ ܐ ܕ ܵ‬
‫ܐܘܦ ܵ ܵ‬
‫ܕܐܘܦ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ ܿ ‪ܵ :‬ܘܐܕ ܼܵ ܐ ܼ‬
‫ܵ ܵܐܐ ܕ ܼ ܵ ܹܐ‪ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܗܒ ܹ‬
‫̈‬
‫̇ܗܘ ܵܕܐܙܠ ܘ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܘܬܝܗ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܼ ܘܢ ܒܐ ܼ ܵ ܐ ܒ ܪܝ ܵܬ ܹ ܐ ܼ ܿ ̣ܒ ܵ ܹ‬
‫ܸ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܐܘܦ ܗܘ‬
‫ܒܒ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ܹ ܒ ܼ ـܹ ܼ ܼܘܬܐ ܓ ܼ ܪܬܐ‪ :‬ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܕ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܓܒ ܐܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܪܗ ܼ ܹ ܼ ܿ ܼ ̣‬
‫ܼܿ ‪ .‬ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܵܐܐ ܕ ܼ ܹܐ ܘ ܼ ̣‬
‫ܐܒܘܹ‬
‫ܗܒ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܕܗܘܐ ܼܿ ܹ [‪̣ :‬ܒ ܿ ܕ ܵܒ ܼܿ ܪ ܕ ܵ ܸ ܡ ܼ ܿ ݇ ܼ ܵ ܵ‬
‫ܙܕܓܐ ܼܿ ܹ ‪.‬‬
‫ܵ ܹ‬
‫ܼܐ ܼ ܵ ܐ ] ܵܕ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܼܿ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ ܵ ܹ ܗ‬
‫ܐܘ ܿ ܼܓ ܼ ܿ ܢ‪̇ :‬ܗܘ ܕ ̣ܒ ܼ ܵ ܘܝܗ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼܿ ܵ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܘ ܸ ܹ‬
‫ܿܵ ̈‬
‫ܗܘܐ ܹ ܼ ܿܬ ܼ ܹ ܒ ܼܵ ܹ ‪ :‬ܒ ܼ ݇‬
‫ܕܝ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܹ‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܓܒ ܐ ܼܐ ܼ ܵ ܐ ܗܘ ܕ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܗܓ ܼ‬
‫ܕܪܗ ܹ‬
‫ܒܒ ܼ ܹ ‪̰ .‬‬
‫ܼ̰ܵ‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܹ‬
‫ܕܪ ܸ ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫̇ ܘ ܿܓܒ ܵ ܐ‪݇ :‬‬
‫݇‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܿ ܼ ܵܪ ܵ ܐ‪ :‬ܘ ܼܝ ܸܐ ܢ‬
‫ܕܪ ܿ ܫ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܼܿ ̣‬
‫ܸ‬
‫̈ ݇ܵ ܿ ܵ‬
‫݇‬
‫‪ . ܵ ܿ :‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ ݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܐܬܐ‬
‫ܐܙ‬
‫ܘܬܝ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ̰‬
‫ܹ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܓ ܹ ܐ ܐ ܼ ̣ܒ ܼ ܼ‬
‫݇‬
‫݇ܬ ‪ܿ :‬ܗܒ݇‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪ܵ :‬ܗܐ ܐܐ ܕ ܼ ܵ ܹܐ‬
‫ܸ‬
‫ܼ ܼ ܼ ܼ ̣ ܹ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼ ܵ ܐ ܕܓ ܼ ܗ ܹ ܕܓ ܼ ܕ ܼ ̣ ܸܒ ܼ ܢ‪ .‬ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܼ ̣ܒ ܐ ܿ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ݇ ܵ ܼ ܼܟ ܵܗ ܼ ܼܟ‪:‬‬
‫ܠ ܘ ܼ ܸ ̣ܒ ܼ‬
‫ܕܓ ܼ ‪ܵ :‬ܗܐ ܐܐ ܕ ܼ ܵ ܹܐ ܼ‬
‫ܒܐܙ ܵ ݇ ܿ ܚ‪ .‬ܒ ̇ ܝ ܵ ܿ‬
‫ܵܓ ܵܓ ܼ ‪ܵ ܹ :‬ܒ ܼ ܿ ܕ ܵ ܸ ܥ ݇ܐ ܵ ܵ ܐ ܒ ܼ ܿ ܿ ܼ ܹ ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫݇ ܿܘܢ ܒ ܼܵ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ̣ ܼܿܒ ݇ ܪ ܬ ܵ ܵ ܵ ܵ ܐ̈‬
‫ܹ‬
‫ܵܓ ܼ ‪ :‬ܘ̈ܪ ܸ‬
‫ܼ ̣ܒ ܹ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܿ ܿ ܵ ܘܵ‬
‫ܐܒ ̈ ܼܘܝܗ‬
‫ܬܘ ܸ ܿ ܢ‬
‫ܼ ݇ ܸ̰ ݇ ܿܘܢ‪ܵ .‬ܗ ܵܓ‬
‫ܼ ܼ ܿܘܢ ܼ ܵ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫̇ܗܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܼܿ ܵ ܿ ܼ‬
‫ܘܐ ܸ ܘܢ‪ :‬ܕ ܼ ܼ ܐ ܼ ܒ ܘ ܼ‬
‫ܒܓ ܼ‬
‫݇ܪ ܼ ܵ ܹ ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܸ ܼ ‪ܹ ܸ ܼ .‬ܪܗ ܵܒܒ ܼ ܗ‬
‫ܸ ܹܒ ̣‬
‫ܘܐܗܐ ܼ ܸ ܹܪ ܹ‬
‫ܵ ܐܬܗ‪ܵ :‬ܕܐܙܠ ܿ ܵ ܐ ̇ܗܝ ܕܒ ̇ܗ ܿ ̈ ܐ ܐ ܵ ̈ ‪ܿ ܵ ܵ .‬‬
‫ܬܓܒ‬
‫ܘܐܗܐ ܼ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܵܵ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܼ ܼ ܹ ܹܵܵ ܿ ܼ ܵ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܗܐ‬
‫ܼ‬
‫ܬܘ ܸ ܹ ܒ ܼܵ ܹ ‪ܼ :‬‬
‫ܘܐ ܵ ܐ ܒ ܸ‬
‫ܹ ܒ ܼ ܹ ܗ ܕܒ ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫̈‬
‫ܼ‬
‫ܹ ܐ ܸ ܹ ܐ ܓ ܵ ܐ‪ :‬ܘ ܼ ̣ ܸܓ ܹ‬
‫ܐܘܪ ܵ ܐ؛ ܼܗܕ ̣ ܐ ܒ ܹ ܐ ܹ ‪ :‬ܕܪ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘܕܪܗ ܼܒ ܹ ܗ ܿ ܼ ܸܒܒ ܵ ̣ ܵ ܐ ܒ ܿ ܼ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܘܬܐ‪:‬‬
‫ܵ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܪ ܸ ܹ ̣ ܹ ܵܙ ‪ܹ ܸ :‬‬
‫ܵܬܙܝ ܼܿ ܼ ܝܗ ܵ ܵ‬
‫ܪܒܐ ܵ ܵ ̈ ܹܐ‪.‬‬
‫ܼ‬
‫ܘ ̣ ܸܒ ܹ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܹ ܹܪ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ‬
‫ܘ ܼ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܼ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܘܗܘܐ‬
‫ܹ݇‬
‫ܕܼ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ̇ ܘ ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ܼܿ ̣ :‬ܐ ܵ ܐ ݇ ܹ ܵ ܵ‬
‫ܼܿ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܓܵ ܵ ܐ‬
‫ܐܗܐ ̰‬
‫ܵܐ ܿ ܵ‬
‫ܕ ܿ ܟ؟ ܿ‬
‫ܼ ܵ‬
‫ܗܘ ܼ ܹ ܵ‬
‫ܒܓ ܼ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܒ‬
‫ܗ‬
‫ܘܬܐ‬
‫ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫̰‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܕܕ ܐ ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܕܗܘܐ ܹ ‪ܵ :‬‬
‫ܸ ܵ ܵܐ‬
‫ܹ‬
‫ܘܕܐ ̣ ܼ ܪܒܐ ܒ ܸ ܹ ܐ ܕ ܼ ܹܐ ܼ ܪ ܸ ܹ ܘ ܸ ܒ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐܗܐ ܵ ܵ ܐ‪ܵ .‬‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܹܪ ܵ ܐ‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫̰‬
‫̣ ܵ ܹ‬
‫ܓ ܼ ܸܘܒ ܹ‬
‫ܸ ܹ ‪ :‬ܕ ܸ ܹ‬
‫ܵܐ ݇‬
‫ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ܸ :‬ܒ ܵ ܼ ܼܟ ܼ ܸ ܢ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܕ ܿ ܼ ̈ ܹ ܐ ܼ ܸ ܿܬ‪.‬‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܕ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܘܒ ܵ ̈ ܐ ݇‬
‫ܘܐ ܵ ܵ ̈‬
‫ܵ ̈ ܐ ܕ ܿ ܵ ̈ܐ ܼܿܒ ܐ̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܒ ܵ ܒܐ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫̣ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫̈ܪܗܬܘ ܵ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܪܘ ܵ ܐ ܼ ܸ ܿܬ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܼ ܼ ܿ ܵ ̣ ܐ ܼܿܐܪܒ ܼ ܵ ܵ ̈ ܹܐ‪ :‬ܘ ܼܝ ܹ ܸ ܵ ̈ ܹܐ‬
‫ܓܼ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ ܐ ܓ ܪܐܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܹ ܐܗܐ ܸ ̰‬
‫ܹܬܐ‪̣ :‬ܒ ܼ ܕ ܒ ܼ ܪ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܹ ܕ ܒ ܸ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܘ ܼ ܪܬܐ ܵ‬
‫ܼ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܹ ܐ‬
‫ܘܨܘ ܐ ܘܨ ܬܐ‪ .‬ܗ ܓ ܿ ̰‬
‫ܓ ܼ ܸܘܒ ܹ‬
‫ܵܗܐ ܕܘ ܵ ܿ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܕܕ ܵ ܐ‪ܼܿ :‬ܐ ܵ ܵ ܐ ̇ܗܘ ܕ ܿ ܼ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ‪ :‬ܗܘ‪ :‬ܒ ܼ ܿ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܒ‬
‫ܹܬܐ‪ :‬ܗܘ ܸܒ ܵ ̣ ܸܒ‬
‫ܐ ܐ ܼܙܒ ܼ ܢ‪ܸ :‬‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹܐ ̣ܓ ܸ‬
‫ܵܬܐ ܑ ܿܘܢ ܒ ـ ‪ .‬ܐ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܒܐܗܐ ܸ ̰ ܵ ܐ ܼ‬
‫ܪܘ ܵ ܵ ܵ ܐ ܕܒ ܵ ܸ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܼ ܵ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܸܐ ܹ ܵ ܐ ܕ ܼ ܼ ܵ ܼ ܵܬܐ ܕ ̣ܒ ܼ ܵ ܿܘܢ‪.‬‬
‫ܼ ܸ ܢ ܒ ܼ ܼ ܼܟ ܵ ܼܝ‪ܸ ̣ ܼ ܿ :‬ܒ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼܿܐ ܿ ܵ ܹ̈ܬܐ ܵ‬
‫ܸ ܹ ܹܪ ܵ ܐ ܼ ܿܕ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܕܓ ܼ ܿܕ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܘܼ‬
‫ܼܿ‬
‫ܼ ܹ‬
‫݇ ܿܘܢ‪ܿ :‬‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܘ ܿ ܼ ܼ ̈ ܹ ܐ‪:‬‬
‫ܿܒ ܼܘ ܹ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘܓ ܿ ܸ‬
‫̰‬
‫ܘܐܪܒ ܼ ܼ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ‪ :‬ܐ ܼ ܿ ܵܕ ܼ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̣ܒ ݇ ܘܢܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘܢ ܸܬ ܒ‬
‫ܼ ܐ‪:‬‬
‫ܼ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܸ‬
‫ܘ ܼ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܘܒ ̣ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܪܒܐ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܝܗ‪ܵ :‬‬
‫ܿܘܢ ܸܐ ܹ ܵ ܐ‬
‫ܼ ̣ ܸܒ‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫ܨ ܿ ܵܬܐ ܸ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ ܵ ܵ‬
‫ܒܵ ̇‬
‫ܗܒ ܹ ܹܪ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܕ ܵ ܼ ܵܬܐ‪ .‬ܘ ܼ ݇ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫‪ .‬ܘ ̣ ܸܒ ܹ ܗ ܘ ܼ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ ܒ ܸ ̰ ܐ ܸ ܐ ܒ ܵ ܘ ܐ‬
‫ܸ ܹ ܐ‪.‬‬
‫ܼܐ ܼ ܸܐ‬
‫ܼܿ ܼ ܐ‬
‫ܘܕܪ ܐ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܵ ܵ‬
‫ܪܒܐ ̣ ܸܒ ܹ ܼܿ ܵܓ ܹ ‪ܼܿ :‬ܗܠ‬
‫ܘܒ ܿ ܵܬܐ ܒ ܵ ܸ ܼ ܵܬܐ‪ܸ :‬ܒ ̣ ܵ ܐ ܸ‬
‫ܸܒ ܗ ܿ‬
‫ܒܓ ܼ ܝܗ‪ .‬ܘ ܸ ܹ ܓ ܼ ܹ ̇ܗܘ‬
‫ܕܒ ܼ ܹ ܼܿ ̣ܓ ܹ ܗ ܘ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܵ ܵ ܿ‬
‫ܕ ܐ ܿܒ ܩ ݇ ܵ ܿ‬
‫ܿ ̈‬
‫ܵ‬
‫ܐܬܘܬܗ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܐ ܼܪ ܵܓܐ ܕ ܼ ܵ ܹ‬
‫ܹ ܼ ܸ‬
‫ܗܘܐ ܼܐ ܼ ܸ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘܐܘܦ ] ܿ ܼܓ ̈ ܹ ‪/‬ﻣﻔﺎﺻﻞ[ ܵ ܵ ܐ ݇ ܼܵ‬
‫ܗܘܘ ܸ ܹ ̈ܐ ܼ ܿ‬
‫ܘܗܘܐ ܹ ܼܐ ܼ ܸ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܹܬܐ ܵ‬
‫ܕܓ‬
‫ܗܟ ܼ ܿ ̣ ܼܐ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ‪ .‬ܒܐ ܼ ܸܐ‬
‫ܼ ̰ ܸ‬
‫ܓܒ ̈ ܹܐ ̣‬
‫ܸ ̈ ܹܐ ܸ ̰‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫̈‬
‫ܕܕ ܵ ܐ‪ :‬ܕ ܐ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐܬܐ ܼ݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐܵ‬
‫ܼ ܿܕ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܘܢ ܼ‬
‫ܹ ܹ‬
‫ܐܬܘܬܘܝܗ‪̣ :‬ܒ ܩ ̣ ܹܪ ܐ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܹ ܹ ܐ ̣ ܼ ܵ ‪.‬‬
‫ܵ ܵ ܐ ܘ ܵ ݇ ̣ ܸܒ‬
‫ܵ ܵܐ‬
‫ܼܵ‬
‫ܸ ܹ ̣‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼܿ‬
‫ܕܕ ܐ‬
‫ܼ ܹ ܹܪ ܐ‬
‫ܘܒ ܼ ܿ ݇ ̣ ܵ ܹܐ‬
‫ܕܙܒ ܼ ܢ ܼ ܹ ܪܒܐ‪.‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܿ ܵ ‪ :‬ܒ ܿ ܕ ܿ̈ܪ ܐ ܿ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫̣‬
‫ܼ ܹ ܼܵ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪ :‬ܒ ܘ ܼ‬
‫ܐܬܐ ܹ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܕܒ ܵ ܼ ܟ ܸ ܢ ܵ ܵ ܿ‬
‫ܵܓ ܼ ܼܟ‪ܵ ܵ :‬ܒ‬
‫ܸ‬
‫ܕܪܒܐ ܼܵܙܒ ܼ ܢ ܼ ܸ ܬ‪ܸ .‬ܐ ܢ ܒ ܵ ܼ ܼܟ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܿ‬
‫̇‬
‫ܘܟ ܕ ܼ ̇ ܵܒ ܿ ܵ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܕ ܼ ܸ ܼ ܼ ܼܟ ܼ ܗܝ ܹ ܐ ̣ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܘܪܬܐ‪ .‬ܘܒ ̣ ܼ ܹ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ‪ܿ ܵ :‬‬
‫݇‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܵ ܐ ܹܪ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܗܘܐ ̣ ܵ ܵܒ‬
‫ܗܘ ܒ ܼ ܼ ܿ ܵ ܐ ܵ ܼܝ‪ :‬ܕ ܹ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵܒ ܿ ܼ ܵ‬
‫ܘܪܘܬܐ ܕ ܹ ܐ ̣ ܼ ܵ ܼܿܙܒ ܼ ܢ ܼ ܸ ܢ‪ :‬ܐ ܼ ܵ ܐ ̣ ܒ ܼ ܵ ]آﺜﺮة[ ܕ ܼܵ ̈ ܼ ‪.‬‬
‫ܕܒܐ ܐ ܵ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܵ‬
‫‪ܵ :‬‬
‫ܐܗܐ ܹܪ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܐܼ ܵܐ ܵ ܵ‬
‫ܗܘܐ‬
‫݇ ܼܵ‬
‫ܸ ̈ ܹܐ ܹ ܐ ܸ̣‬
‫ܼ ܸ‬
‫݇ ܼ ܹ‬
‫ܿ ܼ‬
‫ܿ ܵ ܐ‪ :‬ܐ ܵ‬
‫ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܓ ܵ ܕ ܼ ܿ ܵ ܘ ܼ ܿ ܵ ܐ ܘܙ̈ܪ ܼ ܵ ܹ ܙ ܿ ܹ̈ܪܐ ܘ‬
‫ܐ‬
‫ܸ ܼ ̰ܼ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܓ ܐ ܹ ܐ‬
‫ܕܕ ܐ ̣ ܼܐ ܐ‪ .‬ܒ ܗܝ ܹ ܐ ̣ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼܗܠ ܕ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫݇ܵ ܵ‬
‫݇‬
‫ܐܗܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܹ ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܗܘܐ ̇ ‪.‬‬
‫ܸ ܹ ̈ ܹܐ ܹܐ ܵ ݇ ̣ ܸܒ‬
‫ܼ‬
‫ܕ ܹܐ ܵ ̣ ܸܒ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿܒ ݇ ܪ ܐ ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܗܘܐ‬
‫ܵ ܼ ܹ ܐ ݇ ܼܵ‬
‫ܿܘ̣ ܼ‬
‫ܸ ̈ ܹ ܐ‪ :‬ܒ ܼ ܿ ̣ ܵ ܵ ̈ ܹ ܐ ܼ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܐܬܐ ܹ ܼ ܿ‬
‫ܼ ܹܒܐ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܕ ܼ ܹ‪ܹ :‬‬
‫ܼܿ ܵ ‪ ܼ :‬ܡ ܪ ܫ ܸ‬
‫ܿܵ ̈‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ܒ ܵ ܼܿ ܵ ‪:‬‬
‫ܼ ̣‬
‫ܐܒ ܼ ܼ‬
‫ܘܟ‪ :‬ܘ ܵ ܸܒ ܨ ܵ ܼܬ ̈ ܼ ܡ ܵ ܼ ܼ‬
‫ܬܘܟ‪ .‬ܘ ܸ ܹ‬
‫ܿܵ‬
‫ܒܒ ̣ ܵ ܐ ܘܒ ܵ ܵܒܐ ܒ ܹ̈ ܐ ܕ ܼܿ ܐ̈‬
‫ܵ‬
‫̣ ܼܐ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ ܘ ܸ ܒ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܘ ܹܐ ܵ ܹ ܐ‬
‫ܘܬܓܒ ܵ ܵ ܐ ܕ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ‪ ܵ ܵ :‬ܐ ܼܿܐ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵ ܵ ܐ ܼܿܐ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܟ ܘܿ‬
‫ܓ ܪܘܬܘܟ‪ܿ :‬‬
‫ܵܗܐ‬
‫ܪ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫‪ܸ :‬ܒܒ ܵ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ ܸ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܵ ܿ‬
‫ܒܒ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼܐ ܼ ܕ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܹ ܵܐܕܐ‪ :‬ܪܒܐ ܼ ܼ ܼ ܹ ܕ ܼ ܸ‬
‫̈‬
‫̇ܗܘ ܿ ܵ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ̣ ܹ̈ܒܐ‬
‫ܐܬܪܐ ܕ ܼ ܿ ܼܘ ܵ ܹ ܕ ܸ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܵܐܕܡ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܘ ܼ ܸ ܹ ̣‬
‫ܿ ܼ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܵ ‪ܿ :‬‬
‫ܘܒ ܼ ܵ ̈ ܐ ܿ‬
‫ܼܪ ܐ ܕ‬
‫ܼܵ ̈ ܹ ‪ .‬ܘ ܿ ܼ ܕ ܸ ̣ ܹ ܸ ܹܪܐ‬
‫ܘܙ̈ܪ ܼ ܼ ܹ ܼ‬
‫ܘܪ ܼ ܹ‬
‫ܹ ܼ‬
‫ܿ‬
‫݇ܐ ݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܐ‬
‫ܸ ܵ ܐ ܸܐ ܹ ܗܘ‬
‫‪:‬‬
‫ܼ ܹܒܐ ܐ ܸܐ ܹ ‪:‬‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܼ ܹ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܬܘܟ‪.‬‬
‫ܘܟ ܼ ܡ‬
‫ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ ܼ :‬ܡ ܪ ܫ ܒ ܼ ܼ ܬܐ‬
‫ܸ ܼ ̣‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܐܒ ܼ ܼ‬
‫ܿܵ‬
‫ܵܘܐ ̇ܗܘ ܵ ܵ ‪ܿ .‬‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܘܒ ݇ ܪ ܵ ܵ‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫ܗܕܐ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܕ ̣ ܼܐ ܵ ܐ ܼ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܪ ܵ ܐ ܿܕ ܵ ܐ ݇‬
‫ܵ ܗ ݇‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܘܐܙ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪:‬‬
‫ܹ‬
‫̣‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܿ ܼ‬
‫ܵ ݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐܙ‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܹ ܹܪ ܐ‬
‫ܸ ܼ ̣‬
‫ܐܒ ܼܝ‪̰ ܿ .‬‬
‫ܵܨ ܼ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܵ ܼܝ‪ :‬ܕܐ ܵ ܐ ܒ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ ݇‬
‫ܿ‬
‫ܼܿܐ ܿ ܵ ܹ̈ܬܐ‪:‬‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪̰ ܵ ܿ ܼ ܼ :‬ܐ ܒ ܿܘ ܼ ‪ :‬ܕ ܵ ܸ ܿ ܢ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕܕ ܐ‪̰ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܘܓ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܘ ̣ܒ ܼ ܚ ܨ ܬܐ ܼܐ ܼ ܼ ܬ‪ܸ .‬‬
‫ܘܐܙ ܹ ܹܪ ܐ ܼ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܿܐ ܿ ̈‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܬܐ ݇ ܿܘܢ ܘ ܹ ܐ ܘܢ‬
‫ܼ ܒ ܘ ܐ ܕ ܼ ܹ ܐ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܹܬܐ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܗ‪̇.‬‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܕܒܐ ܼ ܸ ܐ ̣ ܸܒ ܹ ܗ ܼ ܐ‪:‬‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘܒܐ ܼ ܼܙܒ ܼ ܼ ܬܐ ܸ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܘ ̣ ܸܒ ܘܢ ܨ ܬܐ ܼܐ ܼ ܼ ܬ‪ :‬ܘ ̣ ܼܒ ܪ‬
‫ܘܢ ܨ ܼܬ ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܕܬܘ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܵ ݇ ܿ‬
‫ܼܿܐܪ ܵ ܐ‪ܵ ܵ .‬‬
‫ܘܪܒܐ ܒ ܼ ܿ ܵ ܐ ݇ܗ ܹܘܐ ݇ ܿܘܢ‪:‬‬
‫ܪܘ ܘܢ ܵܓ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘ ܸ ܒ ݇ ܿܘܢ ܸ ܹ ܿ ܼ ܵܐ ܼܝ‪ܵ :‬ܕܨ ܼ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܿ ܒ ܼ ܬ ܼ ܹܒ ܕ ܼ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܿ‬
‫ܪܘ ܼ ܹ ܵܓ ܹ ܼܿ ܼܿܐܪ ܵ ܐ ܿ ܼ ݇ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܵܗ ܵܓ ܵ ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܿ ܵ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܘܦ ܼܐ ܘܢ‬
‫ܹܒܐ ܵ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܹ ̈ ܐ ܕ ܼ ܵ ܐ ܵ ܵ ܼ ܢ‪ܵ :‬ܨ ܼ ܢ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ‬
‫ܬܘ ܿ ܢ‪ܿ .‬ܒ ݇ ܪ ܵ ܵ ݇‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܬܝ ܒ ܵ ܵ ܿ ̈ ̣‬
‫ܒ ܼ ܒܐ‪ :‬ܘ ܼ ܼ ܘܢ ܼ ܒ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܗܕܐ ܪ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ ܕ ܼ ܹ ܼ‬
‫ܒܐܘܪ ܹ ‪ܼ .‬‬
‫ܼ ܹܿ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܘܕ ܹ̈ ܐ‬
‫ܸܒܒ ܵ ̣ ܵ ܐ ܵ ܼ‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܵ ܹ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܼ ܵ ܼ ܸܒ ̣ ܵ ܐ ܒ ܼ ܹ‬
‫ܗܘܘ‪̰ :‬‬
‫ܸ‬
‫ܒ ܿ ܵ ̈ ܘܝܗ‪݇ ܿ :‬‬
‫ܿ ܢ ܿܒ ܵ ܐ‪ܿ :‬ܐ ܿ ̈‬
‫ܿ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵܐ ܘ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܬܝ ܘ ܓ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܼܵ‬
‫ܗܒ ܼ‬
‫ܵܬܐ ܕ ܿ ܵ ܐ‪݇ .‬‬
‫ܒ ܿ ̈ܐ ܕ ܿ‬
‫ܘܐ ܿܘܢ ܐ ‪݇ :‬ܪ ܿ ܫ ܼܿܒ ܵ ܐ‪ܿ :‬ܐ ܿ ܿ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܐܘܪ ܼ ܼܟ ܒ ܼ ܐ‪.‬‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ‪ܼ ܸ :‬‬
‫ܙܪ ܹܓ ܕ ܼ ܐ‪ ܼ :‬ܢ ܸ‬
‫ܬܪܨ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܪܘ ܸ ܹ ̣ ܼ ܿܕ ܵ ܐ‪ :‬ܒ ܸ ܹ ܼ ܒ ܼ ̈ܪ ܵ ܼ ܝܗ ܼ‬
‫ܘ ܿ ܼ ܼ ܿ ܵ ̰ܐ ܼ‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܘܗܕ ܵ ̣ ܐ ݇ܐ ܸ ܹ ܗ‪ ܵ ܵ :‬ܐ ܼܿܐ ܵ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵ ܵ ܐ‪ܸ ܵ :‬ܒ ܼ ܵ ܵ‬
‫ܒܐܗܐ ܼ‬
‫ܐܘܪ ܵ ܐ ܼܐ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܪܝ ܼ ܐ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܸܒ ̣ ܵ ܐ‪ܵ .‬‬
‫ܘܗ ܵܓ‬
‫ܘܐܙܠ ܵ ܼ‬
‫ܸ ܵܪܙ ܼ ܼܟ‪ :‬ܘ ܼ ܸ ܼ‬
‫ܐܗܐ ܒ ܵ ܐ‪ܸ .‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ ݇ ܿ ̣ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܓ ܼ ̈ ܹ ܸܒ ܹ ̈ܐ‪.‬‬
‫̣ܒ ܼ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ̰‬
‫ܓܒ ܐ ܸ ܹ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܹ ܸܐ ܹ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܹ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ـܹ ‪ܸ ܼ .‬‬
‫ܪܒ ܹ‬
‫ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܪܒܐ ܸ‬
‫ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹ‬
‫݇‬
‫ܕܒ ܵ ܼ ܼ ܸ ܿܬ‪.‬‬
‫ܸ ܹ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪̣ ܼ ܿ ݇ ܿ ܼ :‬‬
‫ܓܒ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ ܸ ܹ ܵ ܐ ܵܕܐ ̣ ܼ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܒܐܙ ܵ ݇ ܿܬ؟ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇ܗܘ‬
‫ܐ‬
‫ܐ‬
‫ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܸ ܹ‬
‫ܐ ܸ ܸܐ ܹ‬
‫ܼܿ ܵ ‪ :‬ܘ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ݇ ܵ ܓܼ ܵ‬
‫ܪܬܐ‪ܵ ܵ ܼ ܿ ] .‬‬
‫ܗܘ ܹ ܐ‬
‫ܸ ܹ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ‪:‬‬
‫ܐܗܐ‬
‫ܸ ܹ‬
‫݇‬
‫ܘܬܐ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܼܿ ܼ ܵ‬
‫ܼ ܿ ݇ ܼ ܿ ̣ܒ ܵ ܐ‬
‫ܪܬܐ[‪:‬‬
‫ܵ ܐ ܵܓ ܹ‬
‫ܼ ܸ̰ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܓ ܼ ܸܘܒ ܹ ܼ ܼ ܐ‬
‫ܒܐܘܪ ܐ‪.‬‬
‫ܘ ܼܿ ܸ ܵ ܐ ܕ‬
‫ܼ‬
‫̰‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ ܐ‪ :‬ܕ ܵ ܿ ܿ ̣ ܵ ܿ‬
‫ܵܗܐ‬
‫ܘ ܸ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܕܓܒ ܐ ܼܙܒ ܼ ܢ ܼ ܸ ܢ‪ :‬ܘ ܹ ܵ ܸܢܨ ܕ ܵ ܸ‬
‫ܿ ܠ ܿܐ ݇ ܿ ܒ ‪ܵ :‬ܘܐ ܵ ܐ ܿ ݇‬
‫̈‬
‫̣ܒ ܵ ܕܐ ܼ ܼܿ ܼ ‪ .‬ܐ ܼ ܵ‬
‫ܐ‬
‫ܼ ̣‬
‫̣‬
‫ܓܼ ܹ‬
‫ܗܒ ܼ ̰‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܼܝ ̣ܒ ܸ ܬ ܒ ܼ ܼ ܐܗܐ‬
‫ܸܒ ܹ ܐ ܕܐ ܼ ܼ ܼ ܼܟ‪ .‬ܐ ܸ ܸܐ ܹ ܗܘ ܸ ܹ ܐ‪ܸ :‬ܐ ܢ‬
‫ܨ ܵ ܼ ܵܬܐ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܼ ܵ ܐ ܸܒ ܵ ܼ ܼ ܼܟ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܒ ܵ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵܬܐ‪.‬‬
‫ܪܬܐ‪:‬‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫̇ܘ ܸ ܹܵܐ ܘ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܓ ܼ ܼ ̈ ܝܗ ܘ ܼ ݇ ܵ ̣‬
‫̰‬
‫ܗܒ ܹ‬
‫ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܓ ܼ ܹ ܕܗܘ‬
‫ܘ ܼ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܒ ܗ ܼ ̣ܒ ܼ ܘ ܼ ܵ ܐ‪ :‬ܘ ̣ ܸܒ ܹ ܐ ܼ ̰‬
‫݇‬
‫݇ ܿܘܢ ܼ ܿ‬
‫ܒܐܘܪ ܵ ܐ ܿ ܼ ܸܒ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܬ̈ܪܘܝ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܹ ܵ ܐ‪ .‬ܘܪ ܸ‬
‫ܗܘ ܐ ܿܪܒ ܵ ܒ ܵ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܕܪ ܵ ܐ‪ ܸ ܵ ܹ :‬ܥ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ݇ ܕܪ ܿ ܹ ܼ‬
‫ܘܼ‬
‫ܿܒ ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇ܵ ܿ‬
‫̈‬
‫ܗܘܘ‬
‫ܕܐܒ ̈ ܼܘܝܗ‪ܵ ܵ :‬ܒ‬
‫ܼ ̣ܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܼܐ ܵ ܐ ܼ ܹ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܹ ܐ ܼܵ‬
‫ܿ ݇ ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܸܒ‬
‫ܼ ܝܗ ܼ ܡ ܼܐ ܐ ܼ‬
‫ܓ ܵ ܹܐ ܕ ܼ ‪ .‬ܘܒ ܸ ܹ ܼ‬
‫ܵܓ ܼ ̰‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ‬
‫ܿܵ‬
‫ܿܒ ܵ ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܒ ̈ ܼܝ‪.‬‬
‫ܼ ̣ܵ‬
‫ܘܗܕ ܵ ̣ ܐ ܐ ܸ ܹ ܗ‪ ܵ :‬ܐ ܵ ܵ ܐ ܼܐ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵ ܵ ܐ‪ܼ ܼ ܿ :‬ܝ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܼܬܪ ܐ‬
‫ܘܒܓ ܼܘܬܐ ̣ ܸܒ ܹ ܗ‬
‫ܼ ‪ ܵ ܸ ܼ ܹ ̰ܸ ܼ :‬ܐ ݇ ܹ ܼ‬
‫ܼ̰‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܐ ܒ ܒ ܕܵ‬
‫ܿܬܪ ܵ ܐ‪ :‬ܬܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܕܒ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܕܐܒ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ ̣ ܼ‬
‫ܘܝܗ‪ .‬ܘ ܼ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܸ ̣ܒ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܼܐ ܼ ܕܒ ܼ ܵ ‪:‬‬
‫ܸܐܫ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܼܘܝܗ‪ :‬ܕ‬
‫ܼ ܐ ܸܼ‬
‫ܼ ܸ ܥ ܵܓ ܹ‬
‫ܹ ܸ ̰ܹ ܘ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܘܒ ܵ‬
‫ܐܘܦ ܹ ܼܿܐܘ ܿ ܼܓ ܼ ܿ ܢ ̇ܗܘ ܕ ̣ܒ ܼ ܵ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܘܬܐ‪.‬‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܼ ܿܗܠ‬
‫ܸܐ ܹ ܼ ܵ ̣‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ ܼ ܹ ݇ ܵ ܼ‬
‫̣‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܗܘܐ‪ ܵ ܵ ̣ :‬ܐ ܕ ܸ ܹ‬
‫ܵܓ ܿ ݇‬
‫ܗܘܐ‪ :‬ܘ ܼ ܿ‬
‫ܸܹ‬
‫ܕܝ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܕܪܗ‪ܵ ܵ .‬ܒ ܒ ܵ ܸ ܼ ܵܬܐ ܒ ܼ ـܹ ܹܐ ܵ ܼܝ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܗܘܐ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܕ ܵ ܸܐܫ ݇ ܸ ܵ ܐ‪ܵ ܵ .‬‬
‫ܗܘܐ ‪ :‬ܕ ܵ ܸܐܫ‬
‫̣ ܸܒ‬
‫ܕܐ ܵ ܐ ݇ ܹ‬
‫ܘܐܗܐ ܼ ܒ ܼ ܵܬܐ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܘ ܿܓ ܿ ܢ‪ .‬ܘ ܿ ܗܘܐ ܵ ̇‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̣ ܵܒ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫݇ ܸ ܵ ܐ ܼ ̣ܒ ܼܘܝܗ ܘ ܸ ܹ‬
‫ܹܼ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܼ ܿ ܵ ‪ܿ ܼ ܹ ܸ :‬ܬܪ ܵ ܵ ܐ ] ̇ܗܘ ܕ ܹܐ ܵ ܹ ܼܿ ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ[ ܕ ܵ ܸ ܚ ܼ ܿ ܪ ܵ ܐ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܿ ܵ ܕ ݇ ܼ ̣ܒܐ ݇ ܹ‬
‫ܕܕܪܬܐ‪ :‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܒ ܵ ܕܗ ܿ ܒܐ ܵ ܵ ܐ‪݇ :‬‬
‫̈‬
‫ܕܪ ܿ ܫ ܿ ܼ ܐ ܵ ̣ ܐ‪ܵ :‬‬
‫ܕܗܐ‬
‫ܒ ܵ ̣ ܸܒ ܵ ܹ ܸܒ ܹ ̈ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ ܸ ܹ ܼ ܹ‬
‫ܵ ܵܘܬܝ ܿܓ ܐ ܸܒ ܵ‬
‫ܼ ‪ :‬ܕ ܵ ܵ ܼ ܼ ܼܟ ܵ ܵ‬
‫ܒܐܗܐ ̣ ܸܒ ܵ ܒ ܼ ܵ ‪ܸ :‬ܒ‬
‫ܼ ܼ̰ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܼܓ ܸܓ ܸ ܿܬ ݇ ܘܢ ܸ ܼ ܼܟ‪ܼ ̣ .‬ܐ ܵ ܐ ܼ ܸ ܬ؟ ܘ ̣ ܼܐ ܵ ܐ ܸܐܬ ܵ ܐ ܼ ܸ ܬ ܼ ܵ ̣ ܐ؟‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܵ ܐ‪ :‬ܕ ܵ ܵ‬
‫ܟ ܿ ܵ ܐ‪ܿ :‬‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܝ‬
‫ܓ‬
‫ܓ‬
‫ܘ‬
‫ܘܬܝ‬
‫ܼ ܸ ܼ ̣‬
‫ܼ ܼ ܼ ܼ ̣‬
‫ܼܪ ܸ ̣ ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܿ‬
‫ܹܪ ܼ ܼܟ‪ܵ .‬ܗ ܵܓ‬
‫ܼ ܼ ܝܗ‪ :‬ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܿ ܵ ܒ ܸ ܹ ܘ ̣ ܸܓ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܒ ـ ܘܒܐ ܵ ܵ ܐ ܐ ‪ܿ ܿ ܵ :‬ܐ ݇ ܿ‬
‫ܕܓܒ ܵ ܐ ܸ ܹ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ‬
‫ܼܿ ̣‬
‫ܹ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܼܹܿ‬
‫ܼ ܼ ܹ‬
‫ܕܘ ܵ ܕ ܿ ܵܬܐ ܐܘܦ ܵ‬
‫ܘ ܵ ܼ ܵܒ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܕܘ ܵ ܕ ܵ ܸ ܵ ̇ ܵܓ ܼ ܵܓ ܵ ̇ܗ؛‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܵ ܿ ܵ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܘܬܘܟ‪ :‬ܘ ܸ ܼܝ‬
‫ܕܐܗܐ ܼܬܪ ܐ ܕ ܵ ܵ ܼ‬
‫ܐ ܼ ܵ ܐ ܼ ܼ ܹ ܼ ܸ ܢ‪ :‬ܕ ̣ܒ ܩ ܼ ܼ‬
‫ܿ ܒ ܸܪܢ ܐ ܟ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼܿ ܼ ܹ ݇‬
‫ܘܒ ̣ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܹ ܼ ܸ‬
‫ܵ ܵ ݇ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܒ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܼ ̣ܒ ܼܘܝܗ‬
‫ܘܙܘܬܐ‬
‫ܹ ܼ ܼ ܝܗ ܘ ̣ ܸܒ ܹ ‪ .‬ܘܗܘ ܸܒ ܐ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܘ ܿ ܿ ܵ ̈ܬܘܝܗ ܿ ݇ ̈ܒܐ ܿ‬
‫̈‬
‫ܗܘܘ‬
‫ܼ ܵ ܵ ܹ̈ܬܐ‬
‫̣‬
‫ܘܒ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ ܹ‪ܸ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܼ ݇ ܵ ܼ ܹ ܿ ܼ̈ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܐ ܕ ܿ ܵ ܐ ݇ ‪ܵ.‬‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܒ‬
‫ܘܒ ̣ܒ ܐ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܼ ܝܗ ܼ‬
‫ܒܐ ܼ ‪ܸ :‬‬
‫ܗܘܘ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܒܒ ܓ ܼܒ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܐ ܼܒ ̣ ܹ ܗ‪:‬‬
‫ܗܘܐ ܹ‬
‫ܘܒ ܼ ̣ ܵ ܹܐ ̣ܼ ̣ܒܐ ܼ‬
‫ܵ ܐ ܕܪ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܪܒܐ ܼ ܵ ̰ ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܓܒܐ ܸܒ ܵ ̣ܒ ܼ ݇ ܹ ܒ ܼ ܬ ܼ ܒ ܼ ܹܬܗ ܕܐ ܵܗܐ ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܕ ܿ ܵ ܐ ܘ ܿ ܵܬܐ ܕ ܵܘܐ‪ܿ :‬‬
‫ܿܬܪ ܵ ܐ ܵ ܿ‬
‫ܒܐ ̈ ܹܐ‬
‫ܼܵ‬
‫ܕܕܪܬܢ‪ܵ :‬ܕܐ ̣ ܼ ܵ ܒ ܼ ܹ ܹ ܸ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܓ ܼ ܹ ܸܒ ܹ ܐ ܕ ̣ܒ ܼ ܐ ܹ ‪ :‬ܘ ܸ ܐ ܼ ܼܿܨܗܘܐ‪ܼ .‬‬
‫ܘܐܘܦ ܒ ܐ ܼ‬
‫̰‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܪܘ ܵ ܐ ݇ ‪̣ .‬ܒ ܕ ܵܒ ܪܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܕܪ ܸ ̣ ܼܬܪ ܐ‪ܿ :‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܒ ܵ ܸ ܼ ܬܐ ܼ ܼ ܝܗ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼܿ‬
‫ܹ‬
‫ܿܵ‬
‫‪ .‬ܐܵ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼܐ ܐ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܹ ̣ ܸ ܼ ܸ‬
‫ܕܪܗ ܸ ܼ ‪ :‬ܒ ܼ ܬ ܕܐܗܐ ܹ ܼ ܸ ܼ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܓܒܐ‪ܿ :‬ܐ ܿ ܒ ܵ ܿ‬
‫ܐܕ ܿ ݇ܡ ̇‬
‫ܨܘ ܼ ܿ ܢ‬
‫ܼ‬
‫ܘ ܹܵ ܼ ܼ ܸ‬
‫ܼ ܘ ܼ ܼܪܚ ܹ ܿ ̣‬
‫̣ ܸ‬
‫‪ .‬ܘܕ ܵ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܹ ܐ ̣ ܼ ‪ :‬ܕܒ ܼ ܼ ܨ ܹܬܗ ܸܐܫ ܒ ܼ ܪ ̣ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܼܝ ܕܐ ܼ ܼ‬
‫݇ܵ ܿ‬
‫̇‬
‫ܗܘܐ ܼ ܵܓ ܵ ܼ ܵܒ ܹ ܐ‪ :‬ܕܗܘ ܵ ܵ ܐ ܹ ܐ ܵ ܸ ܥ‬
‫ܕܐܘܦ ܼܿܐ ܿ ܼ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܘܐ ܢ ܗܕ ܼ ܹܐ ܼ ܚ‬
‫ܒܓ ܼ ̰‬
‫ܘܐ ܢ ̰‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸܐ ܢ ܼ ܸ‬
‫ܓܐ ܼ ‪ܸ :‬‬
‫ܓܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ‪:‬‬
‫ܘܗܘܐ ܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ̣ ܸ ܿܘܢ‬
‫ܨܘ ܹ ܼ ݇ ܡ ܵ ܼܬܢ‪ܹ ݇ .‬‬
‫ܕܵ ܼ ܹ‬
‫ܘܬܐ‪ ܵ .‬ܐ ܵ‬
‫ܒ ̣ ܼ ݇ ܿܘܢ ܸܒ ̣ ܵ ܐ ܵ ܵ‬
‫ܪܒܐ ܒ ܿ ܼ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܓ ܼ ܒ ܼ ܵܬܐ ܿ ܓ ܼ ܼ ‪ܼ ܿ :‬ܓ ܿ ܢ‬
‫̰‬
‫ܵ ܵ ܿ‬
‫ܕܐܗܐ ܿ ̣ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼܿܐ ܿ ܵ‬
‫ܬܝ ܒ ܿ ܼ ܒ ܵ ܼ ܵܬܐ ܵ ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܕܐܗܐ ܼ ܼ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܓܒ ܐ‪ :‬ܘܒ ܼ ܿ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ̈‬
‫̈‬
‫ܬܘܝܗ ܒ ܼ ܵ ܐ ܘܒ ܿ ܼ ܼ ܵܬܐ ܵ ܵ‬
‫ܕܐܗܐ‬
‫ܸܒ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܼܘܝܗ ܘ ܼ ܿ ܵ ܼ‬
‫ܵܒ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ ܵ ܵ ‪ :‬ܘܒܒ ܼ ܵ ̈ ܹ ܐ ܘܒ ܹ ܐ ̣ ܼ ܵ ̈ ܹ ܕ‬
‫ܸ ‪ܿ ܼ :‬ܗܕ ܵ ̣ ܐ ܼ ̣‬
‫ܵܒܐ ܕ ܵ ܗ ܒ ܵܒܐ ܕ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܐ ܵ‬
‫ܒ ܵ ‪ :‬ܘܵ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ܸ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܪ ܼ ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܗܘܐ ܵܓ‬
‫ܵ ܹ‬
‫ܼ ܵܘܬ ܵ ܹ ܗ ܕ ܵ ܐ‪ :‬ܘ ܼ ܸ ܒ ܹ‬
‫ܼ ܼܵ ܹ ܘܕ ܼ ܹ‬
‫ܼܿܒ ܵ ܕ ܿ ܼ ܼ ̈ ܹ ܐ ܒ ܸ ܵ ܐ ܘ ܿ ܼ ܵܬܐ‪ :‬ܒ ܵ ܘ ܵ ܐ ܘܨ ܿ ܵܬܐ‪ :‬ܒ ܸ ܵ ܐ ܘܒ ܿ ܵ‬
‫ܗܘܐ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܸܒ ܵ ܐ ܿ ܼ ܼ ܵܬܐ ܕ ܿ ܼ ܵ ܐ‪ ܵ .‬ܒܵ‬
‫ܐܘ ܵ ̈ ܹܐ ܸ ܹ ̈ܐ‪ :‬ܕܒ ܼ ܿ‬
‫ܘܒ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܼ ܝܗ‪ :‬ܒ ܼ ܫ ܵ‬
‫ܙܘܕܐ ̣ ܗܘ ܼ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܐ ܸ ܵ ܐ ̣ ܸܒ‬
‫ܐܘܦ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇ ܼܵ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ‪ܼ :‬‬
‫ܹܐ ܵ ܼ‬
‫ܕܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܵ ܼܘܐ ܵܓ ܼ ܿܕ ܐ ܕܐ ܼ ܼ ܼ ܹ ܐ‪ܵ :‬ܓ ܸ‬
‫ܿ ݇ ݇‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ ܒ ܵ ܼܿ ܵ‬
‫ܪܬܐ ܵ‬
‫ܒ ܵ ܸ ܼ ܵܬܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܘܨܘ ܵ ܐ ܘܨ ܵܬܐ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܼܒ ܪ ܹ‬
‫ܐܬܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܕ ܵ ܗ‪ :‬ܐ ܵ‬
‫ܐܒ ̈ ܘܝܗ‪ :‬ܐܘܦ ܵ ܵܓ ܿܒ ܵ ܒ ܵ‬
‫ܼ ̣ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ ܸ‬
‫ܵܓ ܹ‬
‫ܼ ܸܒ ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܿܿ‬
‫ܬܪ ܐ‪ :‬ܕ ܼ ܒ ܸ ܪ ܵܓ ܹ ܘ ܸܐܫ ܼ ܼܵ ܐ ̣‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ ̣ ܼܵ‬
‫ܘ ݇ ܸ ̣ܒ ܹ‬
‫ܘܒ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܕܒ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ݇ ܵ ܐ ܸ‬
‫ܵܐ ܼ ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ ܵ ̇ ܿ ݇‬
‫݇ ݇ ܵ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫̇ ܸ ܹ ܿ ܼ ̇ܗܝ‬
‫ܹ‬
‫ܼܒ ܪ ܼ ܿ ܹ ‪ :‬ܒ ܼ ܿ ̣ ܵ ܵ ܹܐ ܸ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܗ‪ :‬ܘ ܸ ܼ ܵ ܼܘܗ ܼ ܼ ܹ ܐ‬
‫ܸܒ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܵܪ ܿ ܼ ̣ܒ ‪ :‬ܘ̈ܪ ܼ ܓ ܼ‬
‫ܬܘܗ ܼ‬
‫ܵ ̇ ܿ‬
‫ܵ ܼ ̇‬
‫ܿ ܼ ܿ ܵ ܒ ܿܘ ܿ ̇ܗ ܒ ܼ ܿ ܪ ܵ ܐ ܿ ܵ‬
‫ܕܕܪܬܐ ܼܿܒ ܵ ܵ ‪.‬‬
‫ܘܗ‪ :‬ܘܓ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܓ ܓ ܵ ̇‬
‫ܼ ܵܓ ܵ ܹܬܐ ܕ ܵ ܕ ܼ ܹ ̣ ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ‪.‬‬
‫̣ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܸ‬
‫ܐܬܗ‪ :‬ܘ ܼ ܸ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܘܢܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̣‬
‫ܼ̰‬
‫ܘܒܓ ܼܘܬܐ ܓ ܸ‬
‫ܘܢ ܘ ܸ ܕ ܘܢ ̣ ܬ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܪ ܸ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ .‬ܘ ̣ ܼܿܒ ݇ ܪ ܕ ̣ܒ ܼ ̇ ܒ ܼ ـ ܹ ܸ ܹ ܼ ܿܗܕ ܵ ̣ ܐ‪:‬‬
‫ܿ‬
‫ܵܕ ܵ ܵ‬
‫ܕܪܗ ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܼ ܪ ܸ ܹ ܒ ܼܿ‬
‫ܒ ܿ ܼ ܼ ̣ ܼ ܹܬܗ‬
‫ܹ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܵ ܼܵ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܵ ܐ ܿ ܼ ܹܒܐ ܵ ܵ ܐ‪ܸ :‬ܒܒ ܵ ܵ ܐ ݇ ܸ ܢ ܸ ܼ ܼܟ ܵ ܼܝ‪̣ :‬ܒ ܿ ܕ ܼ ܨ ܼ ܬܐ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ݇ ܵ‬
‫ܿ ܵܐ ܵܐ ܿ ܵ‬
‫ܼܐ ܼ ܕ ̣ ܸܒ ܼ ܼܟ ܼ ܼ ̣ ܼ ܵ ‪ .‬ܘܒ ܼ ܼ ܼ ̣‬
‫ܵ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܢ ܿ ܼܓ ܓ ܼ ܼܿܙ‬
‫ܘܬܘܟ‪:‬‬
‫ܕܗܘܢ ܒ ܼ ܼ ̇ܗ‪ :‬ܕ ܵ ܸ‬
‫] ܼ ܵ ܵ ܐ‪/‬ﻣﻈﻠﺔ[ ܵ ܸ‬
‫ܸ ܼ ܵ ܵ ܼ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܒ ܵ ܐ‪ .‬ܘܐ ܼ ܗ ܼ ̣ܒ ܼ ̣ ܼܿܐ ܵ ܐ ̇ܗܘ ܸܒ‬
‫ܕܒ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ݇ ܵ ܐ ܸ‬
‫ܒ ܵ ܵܐ ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܸ ܹ ܼܿܐ ̈ ܹܐ ܹܗ ܸ ܵ ̈ ܹܐ‪:‬‬
‫ܸ ܼ ܼܟ ̣ ܓ ܼ ܒ ܼ ‪ܵ .‬ܗ ܵܓ ܼܬܪ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ ܿ ܼ ܼ ̣ ܼ ܹܬܗ‬
‫ܵ ܵܒ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܹܐ ܵ ܸ ܥ ݇ ܼܵ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘ ܼ ܒ ܼ ܹܬܗ‪:‬‬
‫ܼ ܸ ܹ‬
‫ܼ ܓ ܹܬܐ ܕ ܹ ݇ܗ‪ :‬ܘ ̣ ܸܒ ܘܢ ܸܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵܓ ܵ ܗ̇‬
‫ܼ ܵ ܵ ܐ‪ܸ :‬‬
‫ܘܒ ܵ ܘܢ ܼ̣ܒ ܼ ܪ ̣ ܼܬܪ ܐ‪ :‬ܘ ܸ ܹ ܘ ܼ ܹ‬
‫ܬܵ ܵ‬
‫ܘܗܟ ܸ ܼܝ ܵ ݇ܐ ̣ ܸ ܹ ‪̣ :‬ܒ ܿ ܩ ̣ ܼ ܿ ܵ ܐ ܼܿܐ ̰ ܼ ‪ܼܿ :‬ܗܠ‬
‫ܸ ̈ ܹܐ‪̰ ܸ .‬‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܐܬܘܬܗ ܿܐ ܕ ܵ‬
‫̈‬
‫ܼ ܸ ܐ ܼܪ ܵܓܐ ܕ ܼ ܵ ܹ ܼ ܼ ܿ ܼ‬
‫ܕܒ ܼ ܹ ܼ ̣ܓ ܹ ܗ‪ :‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܐܘܦ ܸ ܵ ̈ ܹ ܕ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܬܒܐ ܒ ܿ ܼ ̣ܒ ܵ ܐ‪ܵ ܵ .‬ܒ‬
‫ܵ ܐ ܼܿ ݇ ܵ ܵ ܐ ܵ ܸ ̣ ܘ ܼ ̣ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܗܘܘ ܵ ܗ ܿ ܵ ̈‬
‫݇‬
‫ܕ ܹܐ ܵ‬
‫ܗܘܐ ݇ ܿܘܢ‪.‬‬
‫ܹ ܼ ̣‬
‫ܪܝ ܵ ܼ‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ‪̇ :‬ܗܘ ܵ ܐ ܸ ܹ ̈ ܹܐ ܹܐ ܵ ̣ ܸܒ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿܒ ݇ ܪ ܬ ܵ ܵ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܐ ܵ ܒ ܿ ݇‬
‫ܗܘܐ ܹ ܒ ܝ ܼ ܵ ܵ ܿܐ‪ܹ :‬‬
‫ܸ ̈ ܹܐ ܕ ܹ‬
‫ܘܗܘܐ ̣ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̣ ܵ ܹܐ ܼ ܸ ܵ ܐ ܼ ܼܘܐ ܵܨ ܼ ܹ ܐ ܨ ܬܐ ܒ ܓܐ ܕ ܼ ܹ ‪ܹ ܼ :‬‬
‫ܵܐ ݇‬
‫ܸ ܵ ܐ ܸܐ ܹ ܵ ܼ ܿ ܢ ܼ ܿ ܥ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪̣ ܵ ܼ :‬ܒܐ ܸܐ ܼ ܼܟ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܓܵܒܐ ܿ ܼ ܼ ܵܬܐ ܼܿܐܪ ܵ ܵ ܵ !‬
‫ܓ ܼ ܒ ܼ ܼ ܼܟ ܵ ܐ ܵܓ ܼ ܼܟ ܼ ܼ ܵܬܐ ܕ ܼ ܵ ܐ ̣ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ̣ܒܐ ܐ ܟ ܿ ܿ ܵ ‪ :‬ܕ ܵ‬
‫ܹܵ‬
‫ܗܪܐ ܿ‬
‫ܓܒܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܒ ܼ ܹ ܼ ܸܬ ̣‬
‫ܸ ܼ ܼ‬
‫ܕܕ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܙܘܬܐ ܹܒܐ ܐ ݇ ܸ ܢ ܸܐ ܼ ܼܟ‪ :‬ܕ ̣ ܐܕ ܼܵ ܐ‬
‫ܕܕܘ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܘܟ‪ .‬ܐ ܼ ܐ ܒ ܼ ܼ‬
‫ܕܐܒ ܼ‬
‫ܵ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܪܒ ܵ ܐ ܵ ܵ ̈ ܐ ܒ ܵ ܒ ܵ ܵ ̇‬
‫ܼܘ ܼ ܼܟ‪ :‬ܘ ܵ ܸ ܸ ܵ ̇ ܼܿ ܵܓ ܵ ̈ ܹ ܕ ܹ ܐ ̈ ܹܐ‬
‫ܹ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܒܓ ܼܘܬܐ ܼ ܹ ܪ ܼ ܐ ܼ ܢ ܼ ܥ‬
‫ܼ‪.‬‬
‫ܘܙܕ ܼ ܹ ܐ ܕ ܸ ܘܢ‬
‫ܼ̰‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܵ ܐ‪ .‬ܘܒ ܸ ܹ ܼ ܼ ܐ‬
‫ܼܵܐ‬
‫ܼ‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ ‪ ܵ :‬ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܵ ܿܵ‬
‫݇‬
‫ܿ ܵ‬
‫̇ ܵ‬
‫ܸܬ ܒ‬
‫ܘܟ‬
‫̣ܵ‬
‫ܐܓ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܪ ܵ ܐ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ‪ܼ :‬‬
‫ܼ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫̇ܗ‪ .‬ܘ ܒ ܗ ̇ܗܘ ܿܬܪ ܵ ܵ ܐ ݇‬
‫ܿ ܵܐ ܿ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܕܗ ܸ ܸ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ܸ ܼ ‪ܵ :‬ܒ ܸ ܼ ̰ ܼ‬
‫̣ܸ ܹ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܵ ܵ ܐ‪ܵ :‬ܒ ܐ ܿ‬
‫ܕܐܗܐ ܸ ܹ ܵ ܐ ܕ ܼ ܑ ܹ ܵܓ ܵ ܵ‬
‫ܵ ̣ܓ ܹ ܗ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܕܗ ܸ ܡ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܵ ̇‬
‫ܘܕܪܗ ̇ܗܘ‬
‫ܼ ܼ‪ܹ ܸ .‬‬
‫ܼ ܵ ̣ ‪ .‬ܘܐ ܸ ܗ ܸܐ ܹ ‪ :‬ܕ ܹ ܵ ܵ ܵ ܐ ܕ ܵ ܹ ܐ ܹܪ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܐܓ ܼ ܵܕܐܬ ܵ ܐ ܸ ܼ ܼܟ‪.‬‬
‫ܼܬܪ ܵ ܐ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܼ ܼ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܕ ܹ ܵ ܵ ܐ ܵ ̣‬
‫ܕܬܪ ܵ ܐ‪݇ :‬‬
‫ܕܪ ܿ ܫ ݇‬
‫ܿ ܿ ܵ ܘ ݇ܐ ܗ ܵ ܵ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܘܐ ܿ ܪ ܵ ܼ ̇‬
‫ܘܗ‪:‬‬
‫̰‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܹ‬
‫ܼܵ ܿܵ ܵ ܵ ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܒ ̣ ܒ ܼ ܼ ‪.‬‬
‫ܕܬܐ ܵ ̣ ܵ ‪ :‬ܘ ܵ ܼܓ ܸܓ ܼ ܬ ܿܝ ܵ ܸ ܼ ‪ :‬ܕ ̈ ܼܐ ܐ ܵ ̣ ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̣ܒ ܸ ܢ ܼ ܿ ܹ ̈ܐ ܵ‬
‫ܵ ܒ ܐ ܵ ܐ ̣ ܐܕ ܼܵ ܐ ܼ ܪܒ ܐ ܵ ܵ ܹܐ ܸܒ‬
‫ܕܐܗܐ‬
‫ܕܬܪ ܵ ܐ ݇‬
‫ܵ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܿ ܕܪܗ ܵ ܿ ܵܪܐ ܿ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܵ ܐ ܵ ܵ‬
‫ܐܓ ܹ ܗ‪ܵ :‬ܗ ܵܓ ܕ ̣ ܸ ܵ ̇ܗ‬
‫ܼ ܸܹ‬
‫̣‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܸ ܹ ‪.‬‬
‫ܼܒ ܵܐ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܵ ܐ ̇ܗܘ ܕ ܼ ܵ ܼܘܐ‬
‫ܸ ܼ ܗ‪ :‬ܘ ܸ‬
‫ܸ ܹ ܹ ܵ‬
‫ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܸ ܵ ܹ ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܒܐܬ ܵ ܐ ܸ ܹ ܨ ܼ ܹ ̣‬
‫݇‬
‫̈‬
‫̇ܗܝ ܼ ܵ ܵ ܐ ܕܒ ܵ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ܒ ܼ ܼ ̇ܗ‪ :‬ܐ ܸ ܹ ܗ ]آﺘﻒ[ ܐ ܼ ܵ ܼ‬
‫ܬܘܝܗ ܘ ̣ ܸܓ ܹ‬
‫ܿ ̇ܗ ݇‬
‫ܘܗ‪ܸ :‬ܒ ܵ ܵܒܐ ܢ ܵ ‪ :‬ܐ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܘܐ ܗ ܵ ܼ ̇‬
‫ܕܒ‬
‫ܸ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܸ ܸܵ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̣ܒ ܼ ܢ‬
‫ܕܒ‬
‫ܼ ܼܒ ܪ‬
‫ܸܐ ܹ ‪ܸ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܬܝ؛ ܘ ܼ ܼ‬
‫ܼܬ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ̇ ‪ܵ :‬ܗܘ ܵ ܿ ܒ ܼ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ‬
‫ܸ ܼܝ ܵܕܐ ܸ ܿܬ ܼ ‪.‬‬
‫̰‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܓܒ ܵ ܐ ܿ ܵ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܒ ܿ ܼ ̈ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܕ ܼ ܑ ܸ ܢ ܼܿ ݇ ܿ ܼ ̣‬
‫ܘܙܒ ܼ ܢ ܘ ܼ ܵ ܐ ܘ ܸ ܵ ܐ ܕ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܒ ܕ ܵ ܿ ܢ‪ܿ :‬‬
‫ܒܐ ̈‬
‫ܼܿ ܼ ܒ ܼ ܿ‬
‫ܓ ܼ ̈ ܹ ܸܒ ܹ ̈‬
‫ܕܐ‬
‫ܐ‬
‫ܐ‬
‫ܐ ܼ ܵܐ ܒ ܼܬ ܼ ܹ‬
‫ܼ‬
‫̰‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܵ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܼ ܼ ܿܘܢ ܼ ‪ܵ ܵ :‬ܒ ܵܐ ܵ ܐ ̣ ܵܐܕ ܼܵ ܐ ܼ ܪܒ ܵ ܐ ܵ ܵ ̈ ܹܐ ܸܒ‬
‫̣ܒ ܸ‬
‫ܼ ܿ ܹ ̈ܐ ܵ ܵ‬
‫ܕܐܗܐ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܘܬ ܿ ܬ ܵ ܵ‬
‫ܕܒ ܵ ܵ ܐ ܼ ܸ ܢ ܵܓ ܹ ܗ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܵ ܵ ܐ ܸ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܗܘܐ ܵ ̇ ܵ‬
‫ܼ ܿ ܼ ܿܘܢ ܼ ܿ ܼ ̣ܒ ܵ ܐ ܘ ܿ ܼ ̣ܒ ܼ ܿܘܢ ܼ ‪ܵ ܵ .‬ܒ ܵ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܹ‬
‫ܵܿ ܼ‬
‫ܿ ܿ ܿ ̣ܒ ܵ ܐ ]ﻗﺒﺔ اﻟﻌﻬﺪ[‪̇ .‬‬
‫ܕܘ ܵ ܕ ܼ ܿ ܼ ܵܬܐ ܼܒ ‪.‬‬
‫ܘܗܝ ܵ ܸܒ ܵܗܘ ܵ ܐ ܵ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ـ ܹ ‪ :‬ܘ ܼ ܸܒ ̣ ܵ ܐ‬
‫ܸ‬
‫ܘܼ‬
‫ܸ ܹ ܵ ܼܐ ܹܐ ܼ ܿ ܒ ܹܐ ܪܒܐ ܸ‬
‫̇‬
‫ܐܬܘܗ ܵ ܵ ݇‬
‫ܪܗ ܼܿ ܼ ̇‬
‫ܵ ̇‬
‫݇ܗ ܵ ܼܘܐ ܒ ܿ ܼ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܸ ܹ ‪.‬‬
‫ܕܐܙ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܗܘܐ ̣‬
‫ܘܬܐ ܸ‬
‫ܸ݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܿ‬
‫ܕܬܪ ܘܐ ܗ ܵ ܼ ̇‬
‫ܐܘ ܿ ܼܓ ܿ ܢ‬
‫ܸ ܵ ܹ ܵܓ ܵ ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܘܗ‪ܵ :‬ܗܐ ܵ ̣‬
‫ܵ ܹ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܼ‪.‬‬
‫ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܕܐ‬
‫ܐ ܼ ܿ ܼ ܕ ܵ ܼ ܿܘܢ ܒ ܼ ـܹ ‪ܵ :‬ܗܘ ܼ ܿܘܢ ܸܒ ܵ ̣ ܼܝ‬
‫ܼ‬
‫ܒ ܵ ܵ ̈ ܵܬܘ ܿ ܢ‪ܵ .‬ܗ ܵܓ ܿ‬
‫ܵ ̇ ܼܿ‬
‫ܐܘ ܿ ܼܓ ܿ ܢ ܼ ̣ ܸܒ ܵ ܒ ܼ ܿ ܵ ̣‬
‫ܗܒܐ ̣‬
‫̣‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܒܓ ܼܘܬܐ ݇‬
‫ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܝܗ‪:‬‬
‫ܘܬܘܗ‬
‫ܼ‬
‫‪ .‬ܘ ̣ ܼܿ ܼ ܼ‬
‫ܨܘ ܼ‬
‫ܼ̣ܒ ܼ ܪ‪̰ ܼ ܵ :‬‬
‫ܸ‬
‫ܘܗ ݇ܐ ܵ ̇ܗ ܐ ‪ܿ :‬ܐ ݇ ܿ‬
‫ܵ ̇ ܿ ܿ ̇ ܿ ݇‬
‫ܐܵ‬
‫ܓܒ ܼ ̇‬
‫ܐܬܐ ܹ ܿ ܼ ̣‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܘ ̣ ܸܒ ܗ ܼܒ ܘܗ‪ .‬ܘ ܼ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܹ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܹܐ ܵ ܸ ܹ ܹܐ ܼܘ ܼܓ ܼ ܢ ܕܒ ܼܘ ܼ ܼܟ ܼ ܿ ܵ ؟ ܐ ܸ ܸܐ ‪ܼ :‬ܐ ܵ ܐ ݇ ܹ ؟‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫ܼܿܒ ݇ ܪ ܵ ܵ‬
‫ܘܗܘ‬
‫ܼ ܼ ܵ ̇ ܵ ܹ ܗ‪.‬‬
‫ܗܕܐ‬
‫ܘ̣‬
‫ܼ ܹ ܘ ܼܵ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̇‬
‫ܼ ̈ ܼ ܝܗ ܘ ܼ ܪ ܼ ܹ ܸܒܒ ܵ ̣ ܵ ܐ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ‪ܼ ̣ :‬ܐ ܵ ܐ‬
‫ܘ ܼ ̣ܵ‬
‫ܬܒ ܹ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ ܿ ܵ‬
‫ܵ ̣ ܵ ܵ‬
‫ܐܗܐ؟ ݇ܐ ܸ ܵ ̇ܗ ܸܐ ܹ ‪ܵ ܵ :‬‬
‫ܕܕܪܬܐ‬
‫ܼܿ‬
‫ܐܗܐ ܸ ܹ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ‪ܿ :‬‬
‫ܘܗܕ ܵ ̣ ܐ ݇ܐ ܸ ܹ ܗ ܵ ܼ ‪ܵ ̣ :‬ܐܕ ܼܵ ܐ ܼ ܪܒ ܵ ܐ ܵ ܵ ̈ ܹܐ ܸܒ‬
‫ܗܒ‬
‫ܼ ݇ ̣ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܗܐ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܸ ܸ ̣ ܼ ܿ ܹ ̈ܐ ܵ ܵ‬
‫ܕܒܐ ̈ ܹܐ‬
‫ܒܐ ܵ ܐ ܵ ܵ ܐ‪ܼ :‬‬
‫ܼ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܼ‬
‫ܓ ܼ ̈ ܹ ܸܒ ܹ ̈ܐ ܕܐ ܼ ܼܿ ܼ ܝܗ‪ :‬ܒ ܼ ܿ‬
‫ܵ ܸܐܫ ܼ ܵ ܐ ܐ ܼ ܿ ܼ ܕ ܵ ܸܐܬ‪ .‬ܘܬ ܿ ܬ‬
‫̰‬
‫ܼܒ ̇ܗ‪ܵ :‬ܬ ܵ ܐ ܵ ܐܫ ܒ ܵ ܐ‪݇ .‬‬
‫ܘܐ ܗ ܐ ܵ ‪̇:‬‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܕܐܗܐ ݇ ܼ ܵ ܐ ܸ‬
‫ܼ ܼ‬
‫̣ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܸ ܹ ܸ‬
‫ܕܒ ܵ ܵ ܐ ݇ ܹ‬
‫ܕܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫ܬܝ ܵ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܐܙ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼܿ ܵ ‪ .‬ܘ ܼ‬
‫ܕܘ ܹ ܗ ܕܒ ܘ ܼ‬
‫ܸ ܹ ‪ :‬ܘ ܸ ܹ‬
‫݇ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܐܗܐ ܼ ܿ‬
‫݇ ܿ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܐܘ ܿ ܼܓ ܿ ܢ؟‬
‫ܘܢ ܸ ܹ ܐ ܸ ܘܢ ܸܐ ܹ ‪ܼ ̣ :‬ܐ ܵ ܐ ܼ ܼܟ ܵ ܹ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܓ ܼ ܸܘܒ ܹ ܼ ܼ ܐ ܼ ܘܐ ܸ ܹ ܗ‬
‫ܘܙܘܬܐ‬
‫ܐܘ ܼܓ ܢ‪ :‬ܒ ܼ ܼ‬
‫ܒܒ ‪ :‬ܕܐܗܐ ܹ ܼ‬
‫ܹ‬
‫̰‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕ‬
‫ܕܐܗܐ‬
‫ܒܒ ‪:‬‬
‫ܸ ܼ ܵܬܐ ܼ ܵ ̣‬
‫ܗܘܐ ܵ ܼ ‪ .‬ܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܹ ܵ ܹ‬
‫ܐܒ ܼܝ ̣ܒ ܼ ܹ ܗ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼܿ ܿ ܿ‬
‫‪ܿ ܿ :‬‬
‫ܼ ̣ܒ ܼ ܝܗ ݇ ܼܿ ܚ ܘ ̣ܒ ܼ ܼܘܝܗ ݇ ܼܿ ܚ ܵ ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܐܘ ܼܓ ܢ ܕܕ ܼ ܼ ܿ ܼ ܹ‬
‫ܘܐ ܼ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐܬܐ ܼ ܼܟ‬
‫ܕܐ‬
‫ܼ ‪ :‬ܕܗܐ ܸܐܕ ܡ‬
‫ܸ ܹܐ ̣‬
‫ܹ‬
‫ܐ ܸ ܐ ܸ‬
‫ܒ ܘܼ‬
‫ܒܐ ܵ ܵ ܐ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܕܐ ܢ ܵ ܿ‬
‫ܐ ݇ ܢܐ ܟ ܿ‬
‫ܕܘ ܗ ܕܒ ܘܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܿ ܵ ̣ ܐ‪.‬‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܼ ܹ ܸ ܸ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܸ ܹ ܼܿ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܐ ܪ ܸܐ ܼ ‪ܵ :‬ܓ ܕܐ ܼ ܼܐܬܪܐ ܼ ܹ ؟ ܘ ܼ‬
‫ܿܵ‬
‫݇‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܿ ܼܿ ܵ ܕ ܵ‬
‫ܒܒ ‪ܵ :‬ܐ ܵ ܐ‬
‫ܙܕ‬
‫ܒܐ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܒܒ‬
‫ܪܒܐ‪ .‬ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܵ ܹ‬
‫ܼ ܹ ܵ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܿ‬
‫ܕܘ ܗ ܕܒ ܼܘ ܟ ܿ‬
‫ܼܵ ܼ‬
‫ܵ ܼܝ ܹ ܐ ܵ ܸ ܥ ݇ ܵ ܐ ܼ ܹ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼܿ ܵ ‪ .‬ܘ ܼ‬
‫݇‬
‫ܘܬܐ ݇‬
‫ܕܐ ܗ ܵ ܵ ̇‬
‫ܼܘ ܹ ܗ‪ :‬ܒ ̣ ܼ ̇ ܒ ܿ ܼ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܘܐ ܸ ܵ ̇ܗ ܸܐ ܹ ‪:‬‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܹ ܐ ܼ ݇ ܵ ܢ ܸܐ ܼ ܼܟ ܼ‬
‫ܒܐ ܵ ܐ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܐ ܪ ܸܐ ܼ ܼܐ ܵ ܐ ܵ ݇ ܹ ܒ ܘ ܼ‬
‫ܿ ܓ ܼ ܼ ܿ ܼܿ ܵ ؟ ܵ‬
‫ܕܗܐ ܵ ܐ ܼ ܿ ݇ ܵ ܵ ܐ ܵ ܸ ̣ ܵ ܸ ܵ ܼ ̇ ܵܓ ܼ ܒ ܼ ܬ‬
‫ܕ ܼ ـܹ ‪.‬‬
‫ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܒ ܼܘܝܗ‬
‫ܒܐ ܐ‪.‬‬
‫ܼ ̣‬
‫ܘܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ ܼ ܼ ܐ ܼ‬
‫ܼ ܿܘܢ ܸܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫݇‬
‫ܘܓ ܼ ܸܘܒ ܹ ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܼ ‪ܵ :‬ܕܐ ܵ ܐ ݇ ܸ ܢ‬
‫ܿܘܢ ܸܕ ܹ ܐ ܕ ܼ ̈ ܼ ܝܗ‬
‫ܸ‬
‫̰‬
‫ܗܘܘ ܕ ܐ̈‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼ ܿ ܒ ܘ ̣ ܢ‪.‬‬
‫ܪܬ ܹ ܸܕ ܼ ‪ :‬ܘ‬
‫ܼ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܘܒܓ ܼܘܬܐ ܸ‬
‫ܼ̰‬
‫ܕ ܼܿ ܿ ܼ ̈ ܒ ܵ ܼܿ ܵ ܘܒ ܿ ܼ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܼܿܒ ݇ ܪ ܵ ܵ‬
‫ܗܕܐ‬
‫ܼ ܸ‬
‫ܘܬܐ‪ .‬ܘ ̣‬
‫ܪܒ ܵ ܐ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫‪:‬ܘ ܵ ̇‬
‫ܗܘܐ‬
‫ܵ ܵ ܐ ]ﺷﺎﻣﻪ[ ܕܐ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܕܐ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼ ܵ ݇ ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫̇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܼ ܝܗ‬
‫ܕ ܼ ܿ ܼ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܼ ܹ ‪.‬ܘ ܸ‬
‫ܼ̰‬
‫ܕܒ ܘ ܼ ܗ ܼ‬
‫ܘܒܓ ܼܘܬܐ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܘ ܵ‬
‫ܵ‬
‫̇ܗܝ ܵ ܹ‬
‫ܗܘܘ ܘ ܿ ܼ ܸ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܘܒ ̣ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܘܒܒ ‪ :‬ܘ ܵ ܼ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܘܒ ̣ ܼ ܼ‬
‫ܗܘܘ ܹ‬
‫ܵ ܿ ܵ‬
‫ܿ ܵܓܐ ܕ ܵ ܵ ܐ‪ :‬ܘܗܟ ܿ ݇ ݇ܐ ܵ ܵ ܐ ܵ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܘܗܠ ܼ‬
‫ܼ ܹܐ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܸ ̰ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫݇ ܿܘܢ ܐܘܦ ܿܐ ܿ ܵ ̈ܬܗ[ ܵ ܵ‬
‫ܕܒ ̣ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܗܘ ܸ ܹ ܼ ܼ ܿ ̣ܒ ܹ ܗ‪] .‬ܘ ܸ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܘ ܹ ܘ‬
‫ܘܐܬܐ ܘܢ ܸ ܹ ܼ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܘܢ ܹ‬
‫ܓ ܸ‬
‫ܼ ܼ ܐ ̰‬
‫ܼ‬
‫݇ ܵ ܵ ܵ‬
‫ܕܓ ܸ ݇ ܿܘܢ ܵ ܵ‬
‫ܗܘܘ ܹ ܒ ܵ ܼܿ ܵ ܓ ܼ ܵ‬
‫ܪܬܐ‪ܿ ܼ :‬ܗܠ‬
‫݇ ܼܵ‬
‫ܪܒܐ ̣‬
‫ܼ‬
‫̰‬
‫ܵ‬
‫ܕܒ ̣ ܼ ܿ‬
‫ܼ ܸ ̇ ܸ ܹ ܒ ܵ ܵ ܼܿ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܘ ܿ ܼ ܵ ܼ ܿ ‪ܵ .‬ܗ ܵܓ‬
‫ܸ‬
‫ܵ ܿ ܵ ܿ ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܸܒ ܹ ܐ‬
‫ܼ ‪] :‬ܘܝ؟[ ܼ‬
‫ܘܐ ܸ ܗ ܸܐܵ ܹ ‪ :‬ܒ ܘ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘܒ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐܬܘܟ ܘ ̣‬
‫ܼܓ ܸܘ ܼ ܼ ܼܟ ܘ ܼ‬
‫ܼ ܸ ܼ ܼ ܼܟ! ܘ ̣ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܕܼ‬
‫ܼܿܨܕ̈ܪ ܹܐ ܕ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܗܘܐ ܼ ܸܒ ܵ ܵ ܐ‪:‬‬
‫ܹ‬
‫ܹܪ ܼ ܼܟ ݇ ܹ‬
‫ܘܗܘܐ ܼ ܼܓ ܓ ܼ ܹܙܐ ܸ ܼ ܼܟ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܐ ܼ ܼ‬
‫݇‬
‫ܕܐܬܐ ܹ ܘܓ ܼ ܹ ܵ‬
‫ܐܗܐ ܹ ܒ ܵ ܵܒܐ ܵ ܵ ̈ ܹܐ‪ܵ :‬‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܕܗܐ ܒ ܿܘ ܵ ̣ ܸܕܪ ܵ ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܿܬܪ ܵ ܐ ܿ ܵ‬
‫ܕܕܪܬ ̣ ! ܵܘܝ ܒ ܿܘ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ ܵܘܝ ܒ ܿܘ ܼ ‪ :‬ܕ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܹ݇‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܸܒ ܼ ܼܟ ܸ ܵ ܐ ܿ ܵ‬
‫ܘܨܗܘܐ ܘ ܿ ܼ ܵܬܐ ܘ ܸ ܵ ܐ‪ܼܿ ܼ ܿ :‬ܐ ܿ ܼ ܿ ܼ ܒ ܼ ܹ ܐ ܒܒ ܼ ܵ ̈ ܹ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܼܢ‬
‫ܘ ܹ ܐ ̣ ܼ ܵ ܹ ! ܵܘܝ ܒ ܘ ܼ ܘܝ ܒ ܵ ܘ ܼ ‪ :‬ܐ ܪܒܐ ܐ ܸܐ ܼ‬
‫݇ ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐܘ ܵ ̈ ܹܐ ܘ ܼ ܿ ̈ ܹ ܐ ܵܐ ܼ ܕ ܼ ܒ‬
‫ܒ ܼܼ ܿ ܼ‬
‫ܕܼ‬
‫ܼ ܿ ܼܟ ܸ ܼ ! ܼ ܝ ̣ ܹ‬
‫݇‬
‫ܗܒܐ ܵܒܐ‪ܵ .‬ܘܐ ܵ ܐ ܵ‬
‫ܘܒܒ ܼ ܼܟ‬
‫ܵ ܵ ̣ ܼ ܼܟ ܿ ܒ ܿܘ ܼ ‪ܵ :‬ܕܐ ܸ ܼ ܿ ܵ ̰ܐ ܹ‬
‫ܼ ̣ܹ ܸ‬
‫ܗܘܐ ܼ‬
‫ܼ ܿ ܵ ܐ ܼ ܸܒ ܼ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܼܟ ܵܗܐ ̣ ܼ ܿ ݇ ܵ ܵ ܐ ܵ ܸ ̣ ܵ ‪ܵ :‬ܘܐܕ ܼܵ ܐ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܿܵܐ ܿ ܿܵ ̈‬
‫ܼ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܿ ̈ ܼ ܼܟ ܸ ܹܪܐ ܸܒ ܵ ܵ ܐ ݇‬
‫ܕܝ ܵ ̣ܒ ܼ ܿ ܢ‬
‫ܼ ܼ ̣‬
‫ܐܒ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܘܟ‪ܼ ܼ .‬‬
‫ܵ‬
‫ܘܟ ܒ ܿܘ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ :‬ܕ‬
‫ܼ ܹ ܘ ܼ ܸ‬
‫ܵ ܼ ܼ‬
‫ܪܒ ܹܐ ܼ ܵ ܐ ܕ ܼ ܿ ̈ ܼ ܼܟ؟ ܵ ܼ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܕܐܕ ܿ ݇ܡ ܵ ܵ ܐ ܒ ܿܘ ܼ ܼ ܿ ܼ ̈ ܹܐ‬
‫ܵ ܹ ܐ ܕ ܵ ݇ ̣ ܸܒ‬
‫ܬܘܟ؟ ܸ‬
‫ܼ ܸ ܵܒܐ ܼܒ ܪ ܵ ܼ ܼ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐܕ ܿ ݇ܡ ܵ ܵ ܐ‬
‫ܘܒ ܵ ܸ‬
‫݇ܵ ܐ ܼ ̈ ܼ ‪ܸ :‬‬
‫ܼ ܕܪ ܼ ܼ ‪ܸ .‬‬
‫ܸ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܗܘܘ ܵܒܒ ܼ ܼܟ ܘ ܸ ܼ ܼܟ‬
‫ܼ ܹ̈ ܐ‬
‫ܘܟ‪ :‬ܕ ܼܿ ܼ ܝܗ‬
‫ܼܵ‬
‫ܼ ܐ ܕ ܵ ܼܿ ܒ ܼ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܘܐ ܿ‬
‫ܗܘܐ‬
‫ܬܘܟ‪ :‬ܒ ܿܘ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ ‪ܵ .‬ܐ ܵ ܐ‬
‫ܘܬܘܟ ܸܒ ܵ ܵ ܐ ݇ ܵ ܢ ݇ ܵ ܼ‬
‫ܵ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܵ ܵ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܘܬܐ! ܵܘܝ ܒ ܘܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܕ ܵ ܼ ܒ ܼ ـ ܹ ‪ :‬ܗܐ‬
‫ܬܐ ܒ ܼ ܼ ܼܟ ܼ ܹ ܒ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܝ ܹ‬
‫ܬܘܟ‪ܹ ݇ :‬‬
‫ܗܘܐ ܹ ܸܐ ܼ ܼܟ؟ ܐܘܗ ܼ ܿ ܵ ܼ ܼ‬
‫ܼܿ‬
‫ܼܿ ܵ ‪ܼ ܼ :‬‬
‫ܘܗܘܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܿ ܵ ‪ܼ ܼ ܵ ܼ ̣ ܼ ܸ :‬ܬܢ ܕ ̣ ܸܒ ܼ‬
‫ܘܟ! ܒ ܘ ܼ ܘ ܓ ܼ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܒ ܟ ܒ ܵ ݇ ܵ ‪ .‬ܘ ܒ ܿܕ ܵ ܵ ܿ‬
‫ܵܒܒ ܼ ܼܟ ܘ ܸ ܼ ܼܟ ܕ ܵ ܐ‬
‫ܿ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܼ ܵ ܹ ܘ ܼ ܿ ܐ ܼ ܸܒ ܼ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܼܟ‪ ܵ ܵ ̣ :‬ܐ ܕ ܸ ܼ ܼܟ ܸ ܼ ‪ܵ .‬ܘܝ‬
‫ܒ ܿܘ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ ܵܘܝ ܿ ܓ ܼ ܼ ‪ܿ ܼ :‬ܕܐ ̣ ܼ ܵܓ ܿ ܹ ܐ ܼ ܵ ܢ ܒ ܼ ܼ ܼܟ ܘ ܹ ݇ ܵ ܢ‬
‫ܒ ܼ ܵ ܵ ܐ! ܵܘܝ ܸܐ ܼ ܪ ܿ ܡ ܼܿ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ ܵܘܝ ܸܐ ܼ ܿ ܓ ܼ ܼ ‪.‬‬
‫ܿ‬
‫ܐܗܐ ܿ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܕܒ ̣ ܵ ܐ ݇ ܵ‬
‫ܐܼ ܵܐ ܵ ܵ‬
‫ܗܘܘ ܘ ܸ ܵ ̈ ܹܐ‬
‫ܼ ܵ ̣ܒ ̈ ܼܘܝܗ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܘܐ ܗ ܐ ܿ ‪ܵ :‬‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܒ ܼܿ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܘܬܐ ܒ ܼ ܬ ܵ ܹ ܗ‪ܼ :‬‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܸ ܹ ܸ ܼ‬
‫ܗܘ ܸ ܹ‬
‫ܐܒ ̈ ܝ ܿ‬
‫ܵ ܵ ܐ ܿ ܵ ܿܢ ܒ ܬ ܕ ‪ܿ :‬‬
‫ܘܐ ܿ ܵ ̈ܬܝ‪ :‬ܘܒ ܬ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܐ‬
‫̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܵ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܸܐ ̣ ܢ ܐܗܐ‬
‫ܐ ܼ ܸܒ‬
‫̣ ܿܢ ܒ ܼ ܼ ܕ‬
‫ܕ ̣ ܸܒ‬
‫ܸ ܵ‪ :‬ܘ ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܬܝ‬
‫ܐܒ ܼܝ ܘܐ‬
‫ܸ ܼܐ ܐ‪ܸ .‬ܐ ܸܒ ܒܐ ݇ ܸ ܢ ܸ ̣ ܢ‪̣ ܼ :‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܕܗܘ ܵ ܐ ܒ ܵ ܿ ܢ ܿ ܵ ܵܬܐ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܸ ܹ ܐ̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܘ ܕܐ ܼ ܕ‬
‫ܼ ܹܬܐ ܐ‪:‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܘܿ‬
‫ܘܗܘ ܿܘܢ ܒ ܵ ݇ ܵ ̣ܒܐ ܵ ܐ ܕܐܵ‬
‫ܵ ܼ ܵܒ ܹ ܐ ܘ ܼ ܸ ̈ ܹ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܓ ܹܐ‪ܼ ܵ :‬‬
‫ܘܓ ܼ ܸ̰‬
‫̰‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܕܐ ܼ ܕ ܼ ܹ ܐ ܐ ܪܒܐ ܗܘ ܵ ܐ‬
‫ܕ ܼ ܹ ܐ ܐ ܘ ܼ ܸ ̈ ܹ ܐ‪ .‬ܘ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ܿ ܵ ܿ‬
‫ܕܗܘܝ ܼܿ ̣ ܿ ܢ ܼ̈ܪ ܹ ܐ ܒ ܵ ܵ ܐ ܕܕ ܼ ܵ ܢ‪ :‬ܐ ܼ ܿ ܼ ܕ ܵ ܸ ̣ܒ‬
‫ܼ ܘ ̣ ܢ‪ܼ ܵ :‬‬
‫ܵܐ ܿ‬
‫ܼܿ ܵ ܐ‬
‫ܘܒ ܵ ܹ ܵ ܵ ̣ܒ ̈ ܹ ܵ ̣ܒ ܵ ̈ ܹܐ‬
‫ܹܒ ]ﻋﺮش[ ܕ ܼ ـܹ ‪:‬‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܸ ܵ‬
‫ܼ ܵ ܹܐ‬
‫ܘܒ ܵ ݇ ̣ ܸܒ‬
‫ܕܐ̈ܪܘ ܹܐ ܼ ܿ ݇ ܒ‬
‫ܘܒܐ ܼ ܘܒ ܵܐܐ‪ܸ :‬‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܿ ܿ‬
‫ܐܒ ̈ ܝ ܿ‬
‫ܓ ܵܓ ܐ ܕ ܵ‬
‫ܘܐ ܿ ̈‬
‫ܬܝ‪ܿ ܼ ܵ ܵ :‬ܘܢ‬
‫ܼܵ ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܼܐ ܘܢ ܼ ܵ ̣ ܼ ܼ‬
‫̰ܼ ̰ ܹ‬
‫ܵ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ݇‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܒ ܵ ܸܘ ܵ ܕܐܗܐ‬
‫ܼ ܝܗ‪ :‬ܕ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܐ ̣ܒ ܪܐ ܹܐ ܸ‬
‫ܹ ܼ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܕܗܒ ܼ ܵ ̈ ܹ ‪ .‬ܘ ܿ ܼ ܼܿܐ ̈ ܹܐ ݇ܐ ܸ ܹ ܗ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܘܗܒ‬
‫ܗܒ‬
‫ܸ ܼܝ‪ :‬ܐ ܼ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿܵ ̈‬
‫݇ ܿ‬
‫ܸܐ ܼ ‪:‬‬
‫ܸܒ ܿ ܵ ܼ ܝܗ ܵ ܵ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܘ ̣ ܸܓ ܹ‬
‫ܼ ̣ܒ ܼܘܝܗ‪ :‬ܒ ܸܿ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܐܒ ̈ ܼܝ‪:‬‬
‫ܘ ܸ ܹ ܼܐ ̈ ܼ ‪ .‬ܘܐ ܸ ܹ ܗ ܸܐ ܼ ‪ܸ :‬ܒ ܵܒܐ ݇ ܸ ܢ ܸ ܵ ̣ ܿ ܢ ܼ ܵ ̣‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܘܒܓ ܼ ܵ‬
‫ܘܒ ̣ ܵ ܐ‬
‫ܵܨ ܼ ܿ ܢ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ‪.‬‬
‫ܘܬܐ ܵܐ ܼ ܸ ܿܘܢ ܒ ܼ ܿ ܵ ܐ ܓ ܼ ܵܪܐ ܸ‬
‫ܼ̰‬
‫ܟ ܐܘܦ ܿܐ ݇ ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫ܘܬܐ ܿ ܼ ܵܐ ܝ ܸܐ ‪ܵ :‬‬
‫ܒ ܼܿ ܼ ܼ ܵ‬
‫ܒܒ ܼ ܵܬܐ ܸ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܒ ܘܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ ܒ ܼ ܬ‬
‫ܼ ܵ ܵ ܐ‪.‬‬
‫ܘ ܿ ܓ ܼ ܼ ‪ܵ :‬ܨ ܼ ܒ ܼ ܬ ܕ ܼ ܼ ܿ ܒ ܼ ܵܒܐ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿܵ ̈‬
‫̈‬
‫ܬܘܝܗ‪ܵ ܼ ) :‬‬
‫ܘܗܘܕܪ ܹ ( ܒ ܼ ̈ܪ ܵ ܹ ܸ ܵܒ ܵ ܹ ̈ܐ ܘܨ ܵ ܹ̈ܬܐ ܘ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ ܘ ܼܐ ܿ ܵ ܼ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܸ ܼܝ ܕ ܸ ܒ ܘܢ ܸ ܹ ‪.‬‬
‫݇ ܿ ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܼ‬
‫ܬܘ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܘܢ ܼܐܪܒ ܐ ܵ ܹܐ‪ܼ :‬ܐ ܼ ܕ ܼ ܹ ܐ ܼ ܐ ܸܐ ܹ‬
‫ܕܪܘ ܵ ܐ ܕ ܼ ܕ ܵ ܐ ̣ ܵ ܿܘ ܿ ܼ ܵ ܼ ܿ ܢ ܼ ܿ ܥ‬
‫ܒܓ ܵ ܵ ܐ ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ ܵ ܐ‪ܹ ܸ ݇ :‬‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܵ ̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܹ ܗ ܕ ܹ ̣ ܐܗܐ‬
‫ܼܿ ܕ‬
‫ܼܿ ܼ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܐ ܕ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܬܪܐ ܕܒ ܵ ̈ ܐ ܘ ܵ ܵܒ ̈ ܕ ܵ‬
‫ܿ ܵ‬
‫̣ܒ ܼ ܹ ̈ ܐ ܒܐ ܼ ܵ ܹ̈ܬܐ‪ :‬ܒ ܸ ܹ ܼܿ ܒ ܼ ̈ܪ ܵ ܼ ܝܗ‬
‫̣ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼܐ ܐ ܼ ܐ‪ :‬ܘܪ ܸ ܹ ܒ ܼ ܼ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܘܨܘ ܼ ܹ ‪ .‬ܘܓ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܨ ܼ ̣ܒܐ‬
‫ܵܐ ܼ ܓ ܹ ‪ :‬ܘ ܼ ܸ ܹ ܪ ܼ ܹ ܘ ܼ ܵ ܹ ܓ ܹ ؛‬
‫ܵ‬
‫ܿ ݇ ܡ ܵ ܬܗ ݇‬
‫̈‬
‫̇‬
‫ܘܐ ܵ ܗ‪̇:‬‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܘ ܼ ܼ‬
‫̣ ܼ‬
‫ܸ ܹ ܕ ܵ ܵ ܹ ܕ ܼ ܼܵ ܹ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܕ ܵ ܼ ܕ ܵ ̣ܒ ܼ ܢ ܼܿ ܒ ܿܘ ܼ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܗܘܐ‪.‬‬
‫ܓ ܼ ܹ ܸܒ ܹ ̈ܐ ܕ ̣ܒ ܼ ܵ ܐ ݇ ܵ ܼ‬
‫̰‬
‫ܿ‬
‫ܒ ܵ ̇‬
‫̈‬
‫ܿ‬
‫ܘܒܓ ܼ ܵ‬
‫ܕܕܗܒܐ‬
‫ܘܬܐ‬
‫ܘܕܐ̈ܪܓ ܵ ܹܐ ܘܕܒ ܼ ܸ ‪:‬‬
‫ܼܿ ܵ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܓܼ ܹ‬
‫̰‬
‫ܼ̰‬
‫ܘ ܼ ܵ ̣ ܸ̇‬
‫ܵ‬
‫ܘܗ ܓܵ‬
‫ܒܒ ܵ ܵ ̈ ܹ ܕ ܼ ܼ ܹ ܵ ܐ ܸ ܹ ‪ܵ :‬‬
‫ܸ ܹ ؛ ܘܕ ̣ ܸ ܹ ܗ ܹ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫̣ܒ ݇ ܿܘܢ ܵܐ ܓ ̈‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܓܼ ܹ ܼ ̣‬
‫ܵ ܼ ̰ܼ ܹ‬
‫ܘܢ ܸ ܹ ܐ ܼ ̰‬
‫ܼ ܸ‬
‫ܕܕܗܒܐ‪ ܵ :‬ܘ ܼ ܿ ܸ‬
‫̇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܸܒ ܹ ̈ܐ ܕ ܼ ܼܵ ܹ ܕܒ ܼ ܿ‬
‫ܸ ܹ ‪.‬‬
‫ܸܐܫ ̣ܒ ܼ ܐ‪̰ ܼ :‬‬
‫ܒܓ ܼܘܬܐ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܗܘܐ ܒ ܵ ؛̇‬
‫ܿ‬
‫ܵ ݇ ܿܘܢ ܿ ܵ ̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘ‬
‫ܼ ̣‬
‫ܕܒ ܐ ܼ‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ ܼ ̣ܒ ܐ ܬ ܬ ܼ ܐ ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܼܵ ̇ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿܘܢ ܘ ܒ ܿܘܢ ܒ ܵ ܵ ܐ ܘܒ ܒ ܿ ܵ ̈‬
‫݇‬
‫̣‬
‫ܓ ܸ‬
‫̰‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ‪:‬ܘ ܼ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܼ ܐ‪:‬‬
‫ܘܗ‬
‫ܕܪܘ ܵ ܐ ܕ ܼ ܕ ܐ‪ .‬ܘܒ ܼ ܘܢ ܼ ܼ ܝܗ ܼ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܐܒ ܼܘܝܗ ܹ ܬܐ ܼ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫̈‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܓ ܼ ܒ ܼ ܵ ܹ ܒ ܼܿ‬
‫ܘܗܐ ܵ ܐ ݇ ܵ ܐ‬
‫ܼ ܼ ܹ ܐ ܘ ܼܿ ܹ ܘ ̰‬
‫ܼ ܹ̈ ܐ ܒ ܼ ـܹ‬
‫ܼ‬
‫ܵ ̈‬
‫ܿ ݇‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܸܵܐ‬
‫ܵܗ ܼ ܿ ܵܬܐ ܕܨ ܵ ܹܬܗ ܼܗܠ ܸܐܕ ܡ ܵ ܵ ܐ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܘܐܪܒ ܵ ܐ‬
‫ܕܐ ̈ ܹܐ ܼ ܿ ܹ ̈ܐ ̣ܒ ܹ̈ܪܐ‪ :‬ܒ ܵ ܵ ܐ ܕ ܸ ܼ ܼ‬
‫ܒ ܼ ـܹ ܼ ܼ ܵ ܐ ܼ ܿ ܵ ̣ ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܘܐ ܵ‬
‫ܒ ܵ ܿ ܢ ݇ܐ ܵ ܵ ܵ ܐ ]ܒ ݇ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼ ܼ ܵܬܐ‬
‫ܸܐ ܸ ܐܐ ܘܬ ܼ ܵ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼܢ ܼ ܥ‬
‫ܼ ܐ ܸܒ ܒܐ ܼ ܚ‪ :‬ܘ ܐ‬
‫ܕܐ ܹ ܼ ܪܘܣ[‪ .‬ܘ ̣‬
‫ܕ ܼ ܿ ܵ ܼ ܹܬܗ ܼܿ ܼ ܹ ݇ ܼܿ ܚ‪ :‬ܕ ܵ ̣ܒ ܼ ܿ ܚ ܒ ܼ ܵ ܵ ܐ ܼܿ ܹ ܕ ܿ ܼ ܼ ܵ ܐ ܿ ܼ ܿ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ ܼ ܼ ܵܬܐ ܕ ܿ ܼ ܵ ܐ‪ .‬ܘܨ ܵ ܹ̈ܬܗ‬
‫ܵܓ‬
‫ܒ ܼ ̣ ̈ܒـܹܐ ܕ ܼܘܕ̈ܪܹܐ ݇ ܵ ܐ ܸܐ‬
‫ܹ‬
‫ܵ‬
‫ܕ ܵ ̣ܒ ܵ ܐ ܿ‬
‫ܘܒ‬
‫ܵܓ ܵ ܐ ]ﻣﻠﺠﺄ[ ܼ ܿ ܵ ܐ‬
‫ܗܘܝ ܿ ܼ ܵܪܐ ܵܪ ܵ ܐ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼܿ ܵ ܵ ܼ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫̇‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܸ ܵ ܹܐ‬
‫ܼ ܵ ܹ ܐ‪ :‬ܘ‬
‫ܹ ܬܐ ܘ ܵ ܼܘܗ‪ :‬ܘ ܼ‬
‫ܐ ܹ‬
‫ܿ ܵ ̈ܐ ܘ ܿ‬
‫ܵ ܿܘ ܵ ܐ ܘ ܿ‬
‫ܵ ‪ .‬ܘܿ‬
‫ܵ‬
‫̣‬
‫ܼܿ ܵ ܵ ܐ ܘ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫̈ܐ‬
‫ܒ‬
‫ܕ ̣ܒ ܐ ܝ‬
‫ܬ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ܿ‬
‫ܿܵ‬
‫ܵ ܿ‬
‫ܵ ܿ ̣ܵ‬
‫ܕܐ ܵ ܐ ܵ ܵ ܼ ‪ :‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܼ ܵ ܐ ܼ‬
‫ܘ̈ܪ ܼ ܝܗ ܼ‬
‫ܘܒܐ ܕ ܸ ̣ܒ ܹ ‪ ܹ ܼ ܵ :‬ܗ ܼ‬
‫ܿܒ ܵ ܘ ܿ‬
‫ܙܘܕܐ ) ܿ‬
‫ܕܓ ܗ( ܕ ܬܒ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܕ ܼ ܵ ܵ ܐ ܼ ܘܒ ܼ ܫ ܵ ܵ‬
‫ܼ ܸ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܹܐ ܵ ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܿ‬
‫ܘܕܒ ܵ ܵ ̈ܬܗ ܕ ܿ ܵ ܐ ܿ ܿ ܵ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ ܹܐ‬
‫݇ ܒܹ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܵܗܐ ܼܬ ܼ ‪ܼ :‬‬
‫̈‬
‫ܵܐ ܼ ܘܒ ܿ ܿ ܼ ̈ ܘ ܸ ܵ ܿ ܼ ̈‬
‫ܘܓ ܹ ̈ܐ‪ܵ :‬ܐܕ ܼܵ ܐ‬
‫̣‬
‫ܙܕܓܐ ܸ ܹ ̈ܐ ܸ‬
‫ܼ ܵ ܹ‬
‫ܘܒ‬
‫ܵ ܵ ܐ‪.‬‬

‫ܼ ܿܬ‬

‫ܿ‬
‫ܸ ܼ ݀‬
‫ܼ ܵ ܕ ܵ ܝ ܿ ܼ ܿ ܵ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܕ ܿ ܼ ̈ ܹܐ‪.‬‬
‫ܿܵ‬
‫ܘ ܼ ܵ ܐ ܼ ̣ܒ ܵ ܐ‪ܵ .‬ܐ ܹ ܀‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼܿ ܸ ܿ ܢ‪.‬‬
‫‪17‬‬