You are on page 1of 93

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính tóan mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tựơng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh. Töø nhöõng cô sôû veà phaân tích kinh doanh treân, em nhaän thaáy vieäc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo Phaùt

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

1

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

laø moät ñeà taøi phuø hôïp vôùi coâng ty hieän nay. Noù goùp phaàn giuùp cho coâng ty hieåu ñöôïc khaû naêng hoaït ñoäng trong giai ñoaïn môùi baét ñaàu kinh doanh cuûa mình vaø töø ñoù coù keá hoaïch hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh toát nhaát trong thôøi gian tôùi. Ñoàng thôøi, cuõng qua vieäc phaân tích ñeà taøi naøy, cuøng vôùi söï höôùng daãn cuûa TS. Mai Thò Hoaøng Minh vaø caùc anh chò trong coâng ty Haøo Phaùt ñaõ giuùp em phaàn naøo vaän duïng ñöôïc moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc trong 4 naêm qua ôû tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông, vaø naém baét theâm nhieàu kieán thöùc môùi trong xaõ hoäi.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

2

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

3

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

I. Mục tiêu của đề tài. 1. Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. 2. Nghiên cứu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. 3. Đề xuất biện pháp để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh II. Phạm vi của đề tài. Nghiên cứu tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. Số liệu phân tích trong năm 2007, 2008. Vì coâng ty môùi thaønh laäp neân soá lieäu giôùi haïn töø thaùng 6 naêm 2007 ñeán thaùng 5 naêm 2008 III. Phương pháp thực hiện đề tài. Phỏng vấn để lấy thông tin. Tìm hiểu ở những đề tài lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø ñeà taøi phaân tích kinh doanh. IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài: 1. Thuaän lôïi: Hieän nay dòch vuï sôn ñang phaùt trieån, laø ngaønh quan troïng hoå trôï cho ngaønh xaây döïng coâng coäng vaø daân duïng. Cho neân vieäc tìm hieåu ñeà taøi phaân tích cuõng tương đối deå daøng. Ñöïôc söï höôùng daãn taän tình cuûa caùc nhaân vieân coâng ty trong quaù trình thöïc taäp. 2. Khoù khaên Thôøi gian haïn heïp vaø kieán thöùc coù haïn neân khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà chuyeân ngaønh phuïc vuï cuûa coâng ty.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

4

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Coâng ty TNHH moät thaønh vieân XNK Haøo Phaùt laø coâng ty thöông maïi – dòch vuï neân caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh khoâng nhieàu. Do ñoù maø caùc soá lieäu phaân tích haïn cheá, kieán thöùc hoïc ñöïôc ôû tröôøng chöa ñöïôc môû roäng. Khoù khaên trong vieäc ñi laïi vaø tìm hieåu caùc nguoàn taøi lieäu. V. Cấu trúc của đề tài: gồm 5 phần. Phần 1:Giới thiệu về đề tài. Phần 2:Cơ sở lý luận về Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh. Phần 3:Giới thiệu về công ty. Phần 4: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. Phần 5: Nhận xét và kiến nghị. VI. Các tài liệu tham khảo: “Phân tích hoạt động kinh doanh” – Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TPHCM. Caùc chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo Phaùt. Taøi lieäu tham khaûo taïi thö vieän tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông. Tìm hieåu caùc thoâng tin treân maïng internet veà ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa coâng ty Haøo Phaùt.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

5

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

6

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

7

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh. 1. Khái niệm: “Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó”. (PGS. TS. Phạm Thị Gái.2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống Kê, Hà Nội. Trang 5) “Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”. (TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh. Đại học Kinh tế Huế. Trang 4) Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. Ban đầu, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, chưa phức tạp, công việc phân tích cũng được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản. Khi nền kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích hoạt động kinh doanh được hình thành và ngày càng được hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập. Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định. Phân tích kinh doanh như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp. Như vậy, Phân tích kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác động của các mặt của hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao. 2. Mục đích.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

8

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm ñaùnh giaù keát quaû vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Hieäu quaû treân goùc ñoä neàn kinh teá maø ngöôøi ta nhaän thaáy ñöôïc laø naêng löïc saûn xuaát, tieàm löïc kinh teá, khaû naêng phaùt trieån kinh teá nhanh hay chaäm, khaû naêng naâng cao möùc soáng cuûa nhaân daân cuûa ñaát nöôùc treân cô sôû khai thaùc heát caùc nguoàn nhaân taøi vaø vaät löïc cuõng nhö nguoàn löïc phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Sau khi phaân tích keát quaû cuûa hoaït ñoäng kinh doanh, vieäc gaén lieàn hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp vôùi toaøn xaõ hoäi giuùp ñieàu chænh moái quan heä cung öùng – nhu caàu ñeå coù nhaän bieát caûi taïo chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï vaø quy moâ hoaït ñoäng toát nhaát. 3. Vai trò. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng cuï ñeå phaùt hieän nhöõng khaû naêng tieàm naêng trong kinh doanh, maø coøn laø coâng cuï caûi tieán quy cheá quaûn lyù trong coâng ty. Baát kyø hoaït ñoäng kinh doanh trong caùc ñieàu kieäân khaùc nhau nhö theá naøo ñi nöõa, cuõng coøn nhöõng tieàm aån, khaû naêng tieàm taøn chöa ñöôïc phaùt hieän. Chæ coù theå thoâng qua phaân tích Doanh nghieäp môùi coù theå phaùt hieän

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

9

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

ñöôïc vaø khai thaùc chuùng ñeå mang laïi hieäu quaû kinh teá cao hôn. Thoâng qua phaân tích, doanh nghieäp thaáy roõ nguyeân nhaân cuøng nguoàn goác cuûa vaán ñeà phaùt sinh vaø coù giaûi phaùp cuï theå ñeå caûi tieán quaûn lyù. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cho pheùp caùc nhaø doanh nghieäp nhìn nhaän ñuùng ñaén veà khaû naêng söùc maïnh cuõng nhö haïn cheá trong doanh nghieäp cuûa mình. Chính treân cô sôû naøy, doanh nghieäp seõ xaùc ñònh muïc tieâu cuøng caùc chieán löôïc kinh doanh ñuùng ñaén. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø cô sôû quan troïng ñeå ra caùc quyeát ñònh kinh doanh. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng cuï quan troïng trong nhöõng chöùc naêng quaûn trò coù hieäu quaû cuûa doanh nghieäp. Phaân tích laø quaù trình nhaän thöùc hoaït ñoäng kinh doanh, laø cô sôû quan troïng cho vieäc ra quyeát ñònh ñuùng ñaén trong chöùc naêng quaûn lyù, nhaát laø chöùc naêng kieåm tra, ñaùnh giaù, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït muïc tieâu kinh doanh. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø bieän phaùp quan troïng trong vieäc phoøng ngöøa ruûi ro. 4. Ý nghĩa: Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh. Thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp chúng ta mới thấy rõ được các nguyên nhân, nhân tố cũng như nguồn gốc phát sinh của các nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng, từ đó để có các giải pháp cụ thể và kịp thời trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất. Do đó nó là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

10

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Phân tích kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Phân tích kinh doanh là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị, là cơ sở để đề ra các quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là trong các chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra. Tài liệu phân tích kinh doanh còn rất cần thiết cho các đối tượng bên ngoài, khi họ có các mối quan hệ về kinh doanh, nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua phân tích họ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư, cho vay...đối với doanh nghiệp nữa hay không? II. Phương pháp phân tích và tài liệu phân tích. 1. Phương pháp phân tích 1.1.Phương pháp chi tiết: 1.1.1.Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu: Chi tiết chỉ tiêu theo các bộ phận cấu thành cùng với sự biểu hiện về lượng của các bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác rãi trong phân tích mọi mặt về kết qủa sản xuất kinh doanh. 1.1.2.Chi tiết theo thời gian Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình đó trong từng đơn vị thời gian xác định thường không đều nhau, ví dụ: Giá trị sản lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh thường phải thực hiện theo từng tháng, từng quý trong năm và thông thường không giống nhau. Tương tự trong thương mại, doanh số mua vào, bán ra từng thời gian trong năm cũng không đều nhau. kết quả đạt được. Do đó phương pháp chi tiết theo bộ phận cấu thành được sử dụng rộng

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

11

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Việc chi tiết theo thời gian giúp đánh giá được nhịp điệu, tốc độ phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh qua các thời kỳ khác nhau, từ đó tìm nguyên nhân và giải pháp có hiệu lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, phân tích chi tiết theo thời gian cũng giúp ta nghiên cứu nhịp điệu của các chỉ tiêu có liên quan với nhau như: Lượng hàng hoá mua vào, dự trữ với lượng hàng bán ra; lượng vốn được cấp (huy động) với công việc xây lắp hoàn thành; lượng nguyên vật liệu cấp phát với khối lượng sản phẩm sản xuất...Từ đó phát hiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.3.Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi các bộ phận, phân xưởng, đội, tổ sản xuất… hay của các cửa hàng, trang trại, xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp. Thông qua các chỉ tiêu khoán khác nhau như: Khoán doanh thu, khoán chi phí,khoán gọn...cho các bộ phận mà đánh giá mức khoán đã hợp lý hay chưa và về việc thực hiện định mức khoán của các bộ phận như thế nào. Cũng thông qua đó mà phát hiện các bộ phận tiên tiến, lạc hậu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, khai thác khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuấtkinh doanh. Phân tích chi tiết theo địa điểm giúp ta đánh giá kết quả thực hiện hoạch toán kinh tế nội bộ. 1.2.Phương pháp so sánh: So sánh là một phương pháp được sử dụng rất rộng rãi trong phân tích kinh doanh. Sử dụng phương pháp so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu đó. Nó cho phép chúng ta tổng hợp được những nét chung, tách ra được những nét riêng của các hiện tượng kinh tế đưa ra so sánh, trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay các mặt kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm các giải pháp nhằm quản lý tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể. Vì vậy, để tiến hành so sánh cần phải thực hiện những vấn đề cơ bản sau đây:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

12

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

1.2.1. Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh: Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu được lựa chọn để làm căn cứ so sánh, được gọi là kỳ gốc so sánh. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà lựa chọn kỳ gốc so sánh cho thích hợp. Các gốc so sánh có thể là: o Tài liệu của năm trước (kỳ trước hay kế hoạch) nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu. o Các mục tiêu đã dự kiến (kế hoạch, dự đoán, định mức) nhằm đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch, dự đoán và định mức. o Các chỉ tiêu trung bình của ngành, của khu vực kinh doanh; nhu cầu hoặc đơn đặt hàng của khách hàng... nhằm khẳng định vị trí của các doanh nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu. Các chỉ tiêu của kỳ được chọn để so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ thực hiện và là kết quả kinh doanh đã đạt được. 1.2.2. Ðiều kiện so sánh: Ðể thực hiện phương pháp này có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là các chỉ tiêu được sử dụng trong so sánh phải đồng nhất. Trong thực tế, chúng ta cần quan tâm cả về thời gian và không gian của các chỉ tiêu và điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế. Về thời gian: là các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán và phải thống nhất trên 3 mặt sau: o Phải phản ánh cùng nội dung kinh tế. o Các chỉ tiêu phải cùng sử dụng một phương pháp tính toán. o Phải cùng một đơn vị đo lường. Khi so sánh về mặt không gian: yêu cầu các chỉ tiêu đưa ra phân tích cần phải được quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh tương tự như nhau. 1.2.3. Kỹ thuật so sánh: Ðể đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, người ta thường sử dụng các kỹ thuật so sánh sau: So sánh bằng số tuyệt đối:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

13

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Số tuyệt đối là số biểu hiện qui mô, khối lượng của một chỉ tiêu kinh tế nào đó, ta thường gọi là trị số của chỉ tiêu kinh tế. Nó là cơ sở để tính toán các loại số liệu khác. o So sánh bằng số tuyệt đối là so sánh giữa trị số của chỉ tiêu kinh tế kỳ phân tích so với kỳ gốc. Kết quả so sánh biểu hiện biến động khối lượng, quy mô của các hiện tượng kinh tế. So sánh mức biến động tương đối điều chỉnh theo hướng quy mô chung là kết quả so sánh của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với trị số kỳ gốc đã được điều chỉnh theo hệ số của chỉ tiêu phân tích có liên quan theo hướng quyết định quy mô chung + Công thức: Mức biến động tương đối = (chỉ tiêu kỳ phân tích - chỉ tiêu kỳ gốc) * hệ số điều chỉnh. So sánh bằng số tương đối: Có nhiều loại số tương đối, tuỳ theo yêu cầu phân tích mà sử dụng cho phù hợp. o Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỉ lệ: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Nó phản ánh tỉ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế.  Công thức: Số tương đối hoàn thành kế hoạch = chỉ tiêu kỳ phân tích / chỉ tiêu kỳ gốc * 100% o Số tương đối kết cấu: So sánh số tương đối kết cấu thể hiện chênh lệch về tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng số giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu phân tích. Nó phản ánh biến động bên trong của chỉ tiêu. o Số bình quân động thái: Biểu hiện sự biến động về tỷ lệ của chỉ tiêu kinh tế qua một khoảng thời gian nào đó. Nó được tính bằng cách so sánh chỉ tiêu kỳ phân tích với chỉ tiêu kỳ gốc. Chỉ tiêu kỳ gốc có thể cố định hoặc liên hoàn, tùy theo mục đích phân tích. Nếu kỳ gốc cố định sẽ phản ánh sự phát triển của chỉ tiêu kinh tế trong khoảng thời

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

14

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

gian dài. nếu kỳ gốc liên hoàn phản ánh sự phát triển của chỉ tiêu kinh tế qua 2 thời kỳ kế tiếp nhau. 1.3. Phương pháp so sánh liên hoàn: Với phương pháp “thay thế liên hoàn”, chúng ta có thể xác định được ảnh hưởng của các nhân tố thông qua việc thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi. Khi thực hiện phương pháp này cần quán triệt các nguyên tắc: o Thiết lập mối quan hệ toán học của các nhân tố ẩnh hưởng với chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định, từ nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng; trong trường hợp có nhiều nhân tố số lượng hay chất lượng thì nhân tố chủ yếu xếp trước đến nhân tố thứ yếu. o Lần lượt thay thế, nhân tố lượng được thay thế trước rồi đến nhân tố chất; nhân tố được thay thế thì lấy giá trị thực tế, nhân tố chưa được thay thế thì giữ nguyên kỳ gốc; nhân tố đã được thay thế thì lấy giá trị thực tế, cứ mỗi lần thay thế tính ra giá trị của lần thay thế đó; lấy kết quả tính được trừ đi kết quả lần thay thế trước nó ta xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó (kết quả lần thay thế trước của lần thay thế đầu tiên là so với kỳ gốc). o Tổng đại số mức ảnh hưởng của các nhân tố phải bằng đối tượng phân tích (là số chênh lệch giữa kỳ phân tích và kỳ gốc). Có thể cụ thể các nguyên tắc trên thành các bước: o Bước 1: Xác định đối tượng phân tích: là mức chênh lệch giữa chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu kỳ gốc. Nếu Gọi A1 là chỉ tiêu kỳ phân tích và A0 là chỉ tiêu kỳ gốc thì đối tượng phân tích được xác định là: A1 - A0 = ΔA o Bước 2: Thiết lập mối quan của các nhân tố ảnh hưởng với chỉ tiêu phân tích.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

15

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Giả sử có 3 nhân tố ảnh hưởng là: a,b,c đều có quan hệ tích số với chỉ tiêu phân tích A và nhân tố a phản ánh lượng tuần tự đến c phản ánh về chất theo nguyên tắc đã trình bày ta thiết lập được mối quan hệ như sau: A = a.b.c Kỳ phân tích: A1 = a1.b1.c1 trình tự sắp xếp ở bước 2.  Thế lần 1: a1.b0.c0  Thế lần 2: a1.b1.c0  Thế lần 3: a1.b1.c1  Thế lần cuối cùng chính là các nhân tố ở phân tích được thay thế toàn bộ nhân tố ở kỳ gốc. Như vậy có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng thì có bấy nhiêu lần thay thế. o Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích bằng cách lấy kết quả thay thế lần sau trừ đi kết quả lần thay thế trước nó ta xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó (kết quả lần thay thế trước của lần thay thế đầu tiên là so với kỳ gốc) cụ thể:  Ảnh hưởng của nhân tố a: a1.b0.c0 - a0.b0.c0 = Δaa  Ảnh hưởng của nhân tố b: a1.b1.c0 - a1.b0.c0 = Δab  Ảnh hưởng của nhân tố c: a1.b1.c1 - a1.b1.c0 = Δac Tổng đại số mức ảnh hưởng của các nhân tố: ΔAa + ΔAb + ΔAc = ΔA 1.4. Phương pháp số chênh lệch Phương pháp số chênh lệch là trường hợp đặt biệt của phương pháp thay thế liên hoàn, nó tôn trọng đầy đủ các bước tiến hành như phương pháp thay thế liên hoàn. Nó khác ở chỗ sử dụng chênh lệch giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của từng nhân tố để xác định ảnh hưởng của nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích: o Ảnh hưởng của nhân tố a: = (a1-a0) .b0.c0 o Ảnh hưởng của nhân tố b: = a1.(b1 -b0) .c0 và Kỳ gốc là: A0 = a0.b0.c0 o Bước 3: Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

16

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Ảnh hưởng của nhân tố c: = a1.b1.(c1-c0) 1.5. Phương pháp liên hệ cân đối: Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hình thành nhiều mối liên hệ cân đối. Cân đối là sự cân bằng về lượng giữa hai mặt, giữa các yếu tố của quá trình kinh doanh. Ví dụ như giữa tài sản và nguồn vốn kinh doanh, giữa các nguồn thu và chi, giữa nhu cầu sử dụng vốn và khả năng thanh toán, giữa nguồn huy động và sử dụng vật tư trong sản xuất kinh doanh. Phương pháp liên hệ cân đối được sử dụng nhiều trong công tác lập và xây dựng kế hoạch và ngay cả trong công tác hạch toán để nghiên cứu các mối liên hệ về lượng của các yếu tố và quá trình kinh doanh. Trên cơ sở đó có thể xác định ảnh hưởng của các nhân tố. 2. Tài liệu phân tích. 2.1.Caùc chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn (phuï luïc) 2.2.Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 (phuï luïc). 2.3.Caùc soá lieäu, chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty Haøo Phaùt

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

17

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

PHẦN III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

18

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

I. Khái quát về công ty. 1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển. 1.1. Những sự kiện quan trọng: Công ty TNHH một thành viên XNK Hào phát hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005. Công ty đã được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép kinh doanh số 4604000065, ngày 07/6/2007 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty sau quyết định thay đổi lần thứ nhất vào 06/6/2007 về trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh như sau: o Thay đổi trụ sở chính:  Trụ sở củ: 7A, Nguyễn Văn Mại, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM.  Trụ sở mới: 5/47A QL.13 – Bình Đức – Bình Hòa – Thuận An – Bình Dương. o Thay đổi ngành nghề kinh doanh:  Ngành kinh doanh củ: mua bán hóa chất (trừ những hóa chất có tính độc hại mạnh), sản xuất sơn, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  Ngành kinh doanh mới: mua bán hóa chất (trừ những hóa chất có tính độc hại mạnh), xây dựng các công trình dân dụng, công cộng. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 400.000.000đ. 1.2. Hoạt động chính của công ty: Mua bán các loại hóa chất (trừ những hóa chất mang tính độc hại mạnh), chủ yếu là các loại sơn.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

19

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Xây dựng công trình công cộng, dân dụng. Đặc biệt là cung cấp dịch vụ sơn, bảo dưỡng cho các công trình. Nhận thầu sơn và bảo dưỡng các công trình dân dụng, công cộng. 2. Chức năng và nhiệm vụ. 2.1. Chức năng: Mua bán, trao đổi các loại sơn với các khách hàng. Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn và bảo dựỡng cho các công trình dân dụng, công cộng. Hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký. 2.2. Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoàn thành các công trình và bàn giao theo đúng hợp đồng tài chính. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp từng dự án và môi trường đầu tư. Chủ động trong việc cung ứng vật tư cho hoạt động kinh doanh đạt chất lượng và hiệu quả. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ thanh tóan tiền lương hàng tháng trên cơ sở quỹ tiền lựơng và đơn giá tiền lương đã đăng ký. Thực hiện khen thựởng cho các công nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty. Thực hiện chính sách BHXH, BHYT; luôn cái thiện điều kiện làm việc, trang bị đầu tư bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, bồi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên và nâng cao tay nghề cho các công nhân. Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

20

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Kết hợp với chính quyền sở tại giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Công ty. Làm tròn nghĩa vụ an ninh quốc phòng toàn dân. 3. Tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh tại công ty. 3.1. Tổ chức bộ máy quản lý: 3.1.1. Chủ tịch công ty: Bà Trần Thị Tươi. Có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Quyeàn, nghóa vuï, nhieäm vuï cuï theå vaø cheá ñoä laøm vieäc cuûa chuû tòch coâng ty ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi ñieàu leä coâng ty vaø phaùp luaät coù lieân quan. 3.1.2. Giám đốc: Bà Trần Thị Tươi. Nhiệm kì của Giám đốc không quá 5 năm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Giám đốc có các quyền sau: o Tổ chức thực hiện quyết định của công ty; o Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; o Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư tại công ty; o Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; o Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; o Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty, trừ những hợp đồng thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty;

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

21

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức công ty; o Trình báo cáo quyết tóan hàng năm lên chủ tịch công ty; o Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận họăc sử lý lỗ trong kinh doanh; o Tuyển dụng lao động; o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Chủ tịch công ty. 3.1.3. Giám đốc kinh doanh: Mr. Matsushita Yukio. Thay mặt giám đốc công ty hoạch định và thực hiện kế hoạch đầu tư kinh doanh có hiệu quả; Ký kết các hợp đồng kinh tế mang lại lợi ích cho công ty; Báo cáo với giám đốc về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại công ty; Thay mặt giám đốc trả lương, trả thưởng cho các nhân viên và công nhân của công ty; Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty. 3.1.4. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của người quản lý công ty: Người quản lý công ty được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác của Giám Đốc. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

22

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Giám Đốc được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 3.2. Tổ chức kinh doanh. 3.2.1. Phạm vi kinh doanh Về kinh doanh trong nước: o Tổ chức mua bán, trao đổi các loại sơn và hoá chất pha chế sơn dùng cho các công trình xây dựng; o Cung cấp dịch vụ sơn cho các công trình xây dựng công cộng và dân dụng; o Nhận thầu, gia công, bảo dưỡng định kì cho các công trình sơn. Về kinh doanh với nước ngoài: Trực tiếp nhập khẩu các sản phẩm sơn, hoá chất pha chế sơn và các máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình sơn. 3.2.2. Mặt hàng kinh doanh: Mua bán các loại hoá chất (trừ những hoá chất mang tính độc hại), chủ yếu là các loại sơn; Hoạt động chủ yếu của công ty là cung cấp dịch vụ sơn cho các công trình xây dựng, dân dụng như: sơn bóng, sơn nền, sơn line, sơn gai, chống thấm… Nhận bảo dưỡng cho các công trình. II. Qui mô hoạt động: 1. Qui mô về lao động: Công ty có tất cả 45 người. Trong đó: 1.1. Bộ phận văn phòng (gồm 5 người). Giám đốc kinh doanh: Mr. Matsushita Ykio. o Giúp công ty ký kết các hợp đồng kinh tế và triển khai kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả; o Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giúp công ty mở rộng thị trường và quy mô hoạt động.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

23

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Thư ký: Mai Nguyên Khôi. o Đảm nhận việc thông dịch viên cho công ty; o Giúp công ty thực hiện các đơn đặt hàng do giám đốc kinh doanh giao; o Giúp công ty tìm kiếm các nguồn cung cấp sản phẩm và nguyên liệu sơn tiềm năng. Kế toán tổng hợp: Nguyễn Thị Minh. o Theo dõi và thực hiện toàn bộ công tác kế toán tại công ty; o Vào sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày; o Mỗi tháng, mỗi quý giúp giám đốc lập báo cáo trình lên chủ tịch công ty về tình hình hoạt động của công ty. Chuyên viên kỹ thuật: Lại Văn Thanh. o Kiểm tra chất lượng các sản phẩm sơn phục vụ cho các công trình; o Thực hiện công việc chống thấm ở các công trình. Chuyên viên giám sát: Nguyễn Văn Hảo. o Giúp công ty theo dõi, giám sát và thúc đẩy tiến trình hoạt động của các công nhân tại công trình để đảm bảo thời gian hoàn thành và bàn giap theo đúng hợp đồng. o Thực hiện công việc ghi nhận tăng ca cho các công nhân công trình. 1.2. Bộ phận công trình: (gồm 40 công nhân) làm việc tại các công trình khác nhau tuỳ theo kế hoạch hoạt động của công ty. 2. Qui mô về nguồn vốn. Nguồn vốn chủ sở hửu: 400.000.000đ. Do công ty mới thành lập nên chưa thể đánh giá khách quan về quy mô nguồn vốn của công ty. III. Đặc điểm Công ty TNHH một thành viên XNK Hào Phát là công ty mới được thành lập nên tổ chức kinh doanh ban đầu còn giản đơn. Thực hiện tính doanh thu theo hóa đơn mua bán và biên bản nghiệm thu công trình.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 24

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01, vaø keát thuùc vaøo 31/12 cuøng naêm. Đăng ký nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp “khấu hao theo đường thẳng” IV. Tình hình thị trường: 1. Thị trường quốc tế: Công ty tiến hành tìm hiểu ở các nước Singapore, Nhật Bản,… để khai thác nguồn cung cấp nguyên vật liệu tốt nhất phục vụ công việc sơn ở các công trình. 2. Thị trường trong nước: Các hợp đồng ngày càng được ký kết nhiều hơn và xu hướng phát triển của công ty là mở rộng hợp tác kinh doanh trên toàn quốc. VI. Phương hướng chiến lược phát triển trong thời kỳ tới. 1. Trong nöôùc: Tieáp tuïc tieàm kieám nguoàn cung caáp nguyeân lieäu vaø caùc loaïi sôn toát nhaát nhaèm naâng cao chaát löôïng, giaûm giaù thaønh cho caùc coâng trình. 2. Quoác teá: Löïa choïn nôi cung öùng caùc nguyeân lieäu vaø sôn chaát löôïng maø trong nöôùc khoâng coù ñeå môû roäng theâm moät soá coâng vieäc (dòch vuï sôn) cho caùc coâng trình. (Caùc dòch vuï sôn (coâng vieäc sôn, saûn phaåm coâng trình…) cuûa coâng ty hieän nay: sôn boùng, sôn line, sôn neàn, sôn töôøng, sôn gai, choáng thaám...) XI. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Coâng ty môùi thaønh laäp, neân boä phaän vaên phoøng chæ coù moät keá toaùn toång hôïp duy nhaát thöïc hieän caùc coâng vieäc keá toaùn haøng ngaøy vaø cuoái thaùng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cho giaùm ñoác cuøng nhöõng

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

25

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

bieän phaùp ñeà xuaát giaûi quyeát neáu coâng ty coù vaán ñeà khoù khaên veà kinh doanh laãn taøi chính. Giuùp coâng ty thöïc hieän nghóa vuï noäp ngaân saùch nhaø nöôùc vaø tính löông co coâng nhaân moãi thaùng.

PHẦN IV:
PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TAÏI COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN MOÄT THAØNH VIEÂN
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 26

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØO PHAÙT

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

27

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

I. Đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. Baûng 1: Keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty trong naêm 2007
CHÆ TIEÂU - Toång doanh thu DOANH THU - Doanh thu tính thueá GTGT ÑVT: ñoàng 1.938.3 31.000 1.938.33 1.000 1.245.6 57.000 2.93 3.000 764.29 6.000 316.87 6.000

Toång soá : Trong ñoù:+ Khaáu haoTSCÑ lieäu + Nguyeân + Tieàn

CHI PHÍ KINH DOANH TÖÔNG ÖÙNG

löông Laõi + Loã - ( Keå caû -1.889.000 KEÁT QUAÛ chính phuï, lieân KINH DOANH doanh,lieân keát) -1.88 Trong ñoù: SXKD chính 9.000 Qua baûng treân, ta nhaän thaáy toång doanh thu cao nhöng chi phí kinh doanh khaù lôùn, laøm cho keát quaû kinh doanh bò loã. Ta nhaän xeùt khaùi quaùt tình hình naøy nhö sau: o Vì môùi thaønh laäp neân coâng ty chöa coù kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù chi phí vaø toå chöùc kinh doanh. o Quyù 3 vaø 4 cuûa naêm 2007 laø thôøi gian coâng ty baét ñaàu hoaït ñoäng, trong giai ñoaïn naøy, vieäc tyû giaù USD giaûm cuõng aûnh höôûng moät phaàn lôùn ñeán doanh thu cuûa coâng ty. Do ñôn giaù moät soá

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

28

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

coâng trình sôn cuûa coâng thöôøng tính baèng USD neân coù söï cheânh leäch trong khi chi phí nguyeân vaät lieäu noùi rieâng vaø chi phí kinh doanh noùi chung tính baèng VNÑ. Ñoù cuõng laø söï maâu thuaãn trong toå chöùc kinh doanh cuûa coâng ty caàn ñöôïc xem xeùt giaûi quyeát. o Bieán ñoäng giaù caû, ñaëc bieät laø giaù nguyeân vaät lieäu cuõng aûnh höôûng lôùn ñeán giaù thaønh coâng trình cuûa coâng ty. o Beân caïnh chi phí nguyeân vaät lieäu thì tieàn löông cuõng chieám moäi löôïng khaù lôùn trong toång chi phí cuûa coâng ty. Coâng ty caàn quan taâm ñeán vieäc toå chöùc quaûn lyù thi coâng vaø söû duïng naêng suaát lao ñoäng toái öu vôùi chi phí vöøa phaûi hoaëc thaáp nhaát. Ñaây cuõng laø ñieàu kieän ñaùnh giaù trình ñoä söû duïng lao ñoäng cuûa coâng ty. II. Phân tích năng lực kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty: 1. Phân tích năng lực kinh doanh: 1.1. Phân tích môi trường hoạt động cung cấp sơn và dịch vụ sơn: Môi trường là tập hợp những lực lượng “ở bên ngoài” mà mọi doanh nghiệp đều phải chú ý đến khi xây dựng chiến lược kinh doanh của mình. Công nghệ sẵn có bên ngoài có tác động đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Máy móc thiết bị loại mới có ảnh hưởng đến quy trình sản xuất mà doanh nghiệp đang sử dụng. Các kỹ thuật tiếp thị và bán hàng mới cũng ảnh hưởng đến phương thức cũng như sự thành công của phương thức mà doanh nghiệp tiếp thị và bán sản phẩm của mình... Tóm lại, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp rất sinh động và luôn biến đổi. Những biến đổi trong môi trường có thể gây ra những bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu phân tích môi trường

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

29

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

để có thể dự đoán những khả năng có thể xảy ra để đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Thông qua phân tích môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận thấy được mình đang trực diện với những gì để từ đó xác định chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Khi phân tích môi trường cần chú trọng phân tích các mặt sau đây: 1.1.1. Môi trường vi mô: Khách hàng: Nhân tố khách hàng và nhu cầu của khách hàng quyết định quy mô và cơ cấu nhu cầu trên thị trường của công ty và là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xác định chiến lược kinh doanh. Do vậy công ty cần nghiên cứu kỹ khách hàng của mình. Đối với ngành nghề hoạt động của công ty thì khách hàng không chỉ yêu cầu chất lượng công trình, kết quả làm việc hiệu quả mà còn quan tâm đến quá trình hoạt động. Do đó, công ty phải nổ lực trong tác phong, phương thức và hoàn thiện hiệu quả làm việc. Công ty cần nghiên cứu kỷ từng khách hàng để có biện pháp điều chỉnh công việc phù hợp với mong muốn của khách hàng ở mỗi công trình khác nhau. Đối thủ cạnh tranh: Bao gồm các doanh nghiệp hiện có mặt trong ngành và các doanh nghiệp tiềm ẩn có khả năng có tham gia vào ngành trong tương lai. Số lượng đối thủ đặc biệt có quy mô lớn trong ngành càng nhiều thì mức độ cạnh tranh trong ngành càng gay gắt. Hiện nay, ngành sơn đang là ngành hổ trợ cho xây dựng chính và có khá nhiều nhà đầu tư chú ý. Do đó, công ty phải phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm nắm được những điểm mạnh và yếu của đối thủ để từ đó xác định đối sách của mình nhằm tạo được thế đứng vững mạnh trong môi trường ngành. Các nhà cung ứng: Trong nền kinh tế thị trường, quá trình hoạt động kinh doanh của công ty phải có mối quan hệ mật thiết với các nguồn cung ứng các yếu tố cơ bản như: vật tư, nguyên liệu, lao động, vốn, thông tin, công nghệ... Số lượng và chất lượng các nguồn cung ứng các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lựa chọn và xác định phương án kinh doanh tối ưu. Phân tích các nguồn cung ứng nhằm

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

30

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

xác định khả năng thỏa mãn nhu cầu đối với các yếu tố đầu vào của quá trình hoạt động để từ đó xây dựng phương án hữu hiệu nhất trong việc tận dụng các nguồn cung ứng này. 1.1.2. Môi trường vĩ mô: Yếu tố nhân khẩu: rất có ý nghĩa đối với quá trình phân tích môi trường kinh doanh vì thị trường là do con người họp mà thành. Các xu thế nhân khẩu như sự gia tăng dân số, xu hướng già hóa hoặc trẻ hóa dân cư, sự thay đổi về cách sống của gia đình dân cư, biến động cơ học, sự gia tăng số người đi làm, sự nâng cao trình độ văn hóa đều có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong phạm vi một thời kỳ ngắn và vừa, các xu thế nhân khẩu nêu trên là những yếu tố hòan toàn tin cậy cho sự phát triển. Công ty có thể lập danh sách các xu thế nhân khẩu đối với phạm vi và nhu cầu hoạt động của mình để xác đinh từng xu thế có ý nghĩa tác động như thế nào đối với công ty. Yếu tố kinh tế: Có tác động rất lớn và nhiều mặt đến môi trường kinh doanh của công ty, chúng có thể trở thành cơ hội hoặc nguy cơ đối với hoạt động của công ty. Các yếu tố kinh tế chủ yếu gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất ngân hàng, chính sách tài chính tiền tệ cuả Nhà nước, mức độ làm việc và tình hình thất nghiệp... Yếu tố tự nhiên: Bao gồm những nguồn tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái... biến động nào của các yếu tố tự nhiên cũng đều có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động ở mỗi công trình. Do vậy khi lựa chọn chiến lược kinh doanh, công ty cần tính đến sự việc các nguồn lực tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng trở nên khan hiếm và tính đến việc bảo vệ môi trường sinh thái. Yếu tố khoa học kỹ thuật: Ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến môi trường kinh doanh của công ty. Mỗi kỹ thuật mới đều thay thế vị trí của kỹ thuật cũ. Những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đã tạo ra khả năng làm biến đổi kế hoạch công việc, và tác động sâu sắc đến hai yếu tố cơ bản tạo nên khả năng cạnh tranh của các công ty trên thị trường, đó là chất lượng công trình và giá bán sơn. Phân tích yếu tố

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

31

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

khoa học kỹ thuật giúp cho công ty nhận thức được các thay đổi về mặt công nghệ và khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đó. Yếu tố chính trị: Thể hiện sự điều tiết bằng luật pháp của Nhà nước đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nghiên cứu phân tích yếu tố chính trị cụ thể là các văn bản pháp luật và chính sách sẽ giúp cho công ty nhận ra được hành lang và giới hạn cho phép đối với quyền tự chủ hoạt động kinh doanh của mình. Yếu tố văn hóa: Con người lớn lên trong một xã hội cụ thể và chính xã hội đó đã hình thành những quan điểm của con người về các giá trị và chuẩn mực đạo đức. Những giá trị văn hóa cơ bản có tính bền vững cao, ngược lại những giá trị văn hóa thứ phát có thể bị làm cho thay đổi. Nghiên cứu và phân tích yếu tố văn hóa giúp cho các công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm văn hóa của xã hội và có phương thức hợp đồng kinh doanh phù hợp với các đối tượng tiêu dùng khác nhau. 1.2. Phân tích thị trường: Là quá trình phân tích các thông tin về các yếu tố cấu thành thị trường nhằm tìm hiểu qui luật vận động và những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường để trên cơ sở đó xây dựng chiến lược kinh doanh. Phân tích thị trường nhằm xác định những vấn đề: o Thị trường có triển vọng nhất đối với sản phẩm của công ty: Công ty có thị trường hoạt động rộng rãi trên cả nước. Đặc biệt hiện nay, tỉnh Bình Dương là nơi công ty có nhiều hợp đồng nhất do sự phát triển của các khu công nghiệp có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất ban đầu. o Khả năng tiêu thụ sơn và phục vụ sơn công trình trên thị trường tương đối ổn định. o Chiến lược kinh doanh làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường là do công ty có kế hoạch chuẩn bị cho công việc hoàn thành tốt và nắm bắt thông tin đáng chú ý. Trong quá trình hoạt động, công ty đã tập trung vào 3 vấn đề: xác định thái độ khách hàng; xác định thị trường mục tiêu; phân tích hướng phát triển và xâm nhập thị trường.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

32

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

1.3. Phân tích năng lực hoạt động kinh doanh của công ty: 1.3.1. Khái quát về năng lực kinh doanh: Năng lực kinh doanh của công ty được biểu hiện bằng số lượng hợp đồng công ty ký kết được và khối lượng công trình mà công ty có thể thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Năng lực kinh doanh là một chỉ tiêu tương đối khó xác định vì nó gắn liền với tình hình cơ bản, thực trạng về cơ sở vật chất - kỹ thuật, quản lý và khả năng đầu tư của công ty. Có thể coi năng lực thiết kế ban đầu của công ty khi mới thành lập là năng lực kinh doanh, nhưng càng về sau thì năng lực kinh doanh càng giảm do quá trình hao mòn và khấu hao máy móc thiết bị và những vấn đề khác. Vì vậy, việc xác định năng lực kinh doanh của công ty, trong nhiều trường hợp chỉ ở mức tương đối. Ðể xác định năng lực kinh doanh, trước hết cần xác định và đánh giá được các yếu tố cấu thành năng lực kinh doanh. Yếu tố cấu thành năng lực kinh doanh có thể phân thành 2 loại: Yếu tố thuộc về tổ chức, quản lý và Yếu tố thuộc về vật chất kỹ thuật. Trong quá trình kinh doanh; công cần phải kết hợp linh hoạt giữa yếu tố tổ chức quản lý với yếu tố vật chất kỹ thuật để sử dụng các yếu tố vật chất một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Muốn vậy, phải kết hợp giữa từng cặp yếu tố một cách cân đối và đồng bộ: giữa lao động với đất đai; đất đai với TSCÐ; TSCÐ với lao động; lao động với lượng vốn đầu tư...vv. 1.3.2. Phân tích về lao động: Lao động là một yếu tố đầu tiên, quan trọng và quyết định năng lực kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ thì quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá càng cao; khi đó lực lượng lao động có xu thế giảm xuống, nhưng trình độ và chất lượng lao động lại không ngừng tăng lên. Nhưng, dù thế nào thì yếu tố con người, lao động là không thể thiếu và luôn luôn là yếu tố quyết định. Việc phân tích lao động đòi hỏi phải phân tích trên nhiều mặt: số lượng và chất lượng lao động (thông qua phân tích năng suất lao động).

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

33

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Phân tích quy mô và cơ cấu lao động: Thông qua việc phân tích theo yếu tố số lượng lao động sẽ phản ánh quy mô cũng như cơ cấu lao động của công ty. Lao động trong công ty được chia ra thành lao động trực tiếp và lao động gián tiếp:
o Lao động trực tiếp: Là những công nhân trực tiếp tham gia làm việc ở

các công trình khác nhau theo yêu cầu của hợp đồng. Chi phí lao động trực tiếp được tính vào giá thành của mỗi công trình và được hạch toán vào tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”
o Lao động gián tiếp: Là những người làm nhiệm vụ tổ chức, quản lý và

phục vụ trong quá trình kinh doanh. Chi phí lao động gián tiếp đựơc phân bổ vào giá thành mỗi công trình, và hạch toán vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”. Do công ty mới được thành lập, số liệu về lao động chưa đủ để sử dụng phương pháp so sánh, nhằm xác định mức biến động của lao động. Vì vậy ta tiếp tục tiến hành phân tích năng suất lao động Phân tích năng suất lao động:
o Lao động là yếu tố rất quan trọng trong quá trình hoạt động kinh

doanh. Người lao động luôn mong muốn lao động của mình đạt hiệu quả, nghĩa là luôn muốn nâng cao năng suất lao động. Vì thế, ngoài phân tích về mặt số lượng cần phải phân tích về chất lượng thông qua phân tích năng suất lao động.
o Năng suất lao động là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khối lượng

công việc của người lao động thực hiện trong một đơn vị thời gian hoặc phản ánh thời gian hao phí để hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở các công trình.
o Lượng thời gian lao động hao phí có thể sử dụng nhiều đơn vị thời

gian khác nhau, như giờ, ngày, năm,...Do đó, chỉ tiêu năng suất lao động được biểu hiện bằng nhiều loại năng suất khác nhau. Phần lớn năng suất lao động được chia làm 3 loại đó là: năng suất lao động bình

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

34

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

quân giờ (Ng); năng suất lao động bình quân ngày (Nn) và nang suất lao động bình quân năm hay năng suất lao động bình quân 1 lao động (Nlđ). Qua đó, công ty sự dụng thước đo giá trị để xác định năng suất lao động.
 Năng suất lao động bình quân giờ (Ng) là tỷ lệ giữa kết quả công

việc với tổng số giờ làm việc tại công trình. Nó phản ánh giá trị công việc bình quân hoàn thành trong một giờ lao động của công nhân.
 Năng suât lao động bình quân ngày (Nn) là tỷ lệ giữa kết quả công

việc với tổng số ngày làm việc tại công trình. Nó phản ánh giá trị công việc bình quân làm ra trong một ngày công lao động của công nhân.
 Năng suất bình quân một lao động (Nlđ) là tỷ lệ giữa kết quả công

việc với tổng số lao động bình quân ở mỗi công trình khác nhau. Nó phản ánh giá trị công việc hoàn thành trên một lao động.  Mối quan hệ của các loại năng suất:
 

Nn = số giờ làm việc bình quân ngày * Ng = g * Ng. Nlđ = số ngày làm việc bình quân 1 lao động ở mỗi công trình * Nn= n * Nn. Và Nlđ = g * n * Ng. Giá trị mỗi công trình (CTr) = Tổng giờ làm việc * Ng = Tổng ngày làm việc * Nn. CTr = Tổng số lao động bq x Nlđ = LÐ * Nlđ Từ đó ta có mối quan hệ: CTr = LÐ * g * n * Ng

 

 

Vì hạn chế về mặt số liệu nên không thể so sánh giữa 2 năm mà so sánh giữa các công trình với nhau để tiến hành phân tích nhằm xem xét biến động tăng giảm năng suất lao động. Đồng thời, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn xác định mức ảnh hưởng các nhân tố đến kết quả hoàn thành công trình để có những nhận xét thích hợp.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

35

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Bảng 2: Bảng phân tích tình hình năng suất lao động năm 2008.
Coâg trình n Chæ u tieâ 1. Toåg giaù coâg trình n trò n 2. Toåg soá ñoäg bq n lao n 3. Toåg soá y laø vieä n ngaø m c 4. Toåg soá laø vieä n giôø m c 5. Soá y laø vieä bq 1lñ/thaùg ngaø m c n 6. Soá laø vieä bq ngaø giôø m c y 7.NSLÑ bq giôø 8.NSLÑ bq ngaø y 9. NSLÑ bq 1 lñ ÑVT Muto VNÑ 85.027.400 Ngöôø i 35 Ngaø y 180 Giôø 84.890 Ngaø y 266 Giôø 7,5 VNÑ 8.000 VNÑ 75.000 VNÑ 17.060.000 Cong trình â Hazolens So s nh aù + /%

135.243.190 50.215.790 59,1 40 5 14,3 250 70 38,9 87.280 2.390 2,8 278 12 4,5 7,8 0 4,0 7.800 -200 (2,5) 75.840 840 1,1 18.010.000 950.000 5,6

Theo số liệu thu thập và phân tích trên cho thấy trong 3 loại NSLÐ thì Nn và Nlđ của công trình Hazo đã tăng lên so với Muto. Nhưng, năng suất lao động bình quân giờ lại giảm từ 8000 đồng xuống 7800 đồng 1 giờ lao động. Nguyên nhân giảm là do tổng số giờ làm việc trong tháng tăng 2,8% và số giờ làm việc bình quân ngày tăng lên từ 7,5 giờ lên 7,8 giờ; trong khi kết quả hoạt động theo chỉ tiêu tổng giá trị công trình tăng 59,1%. Việc tốc độ tăng số giờ nhanh hơn tốc độ tăng của CTr không phải là nhược điểm của công ty, bởi vì tổng số giờ tăng tất yếu làm cho số giờ làm việc bình quân ngày tăng, nhưng số giờ làm việc bình quân ngày của năm nay chỉ là 7,8 giờ, nhỏ hơn 8 giờ theo qui định của Nhà nước. So sánh tốc độ tăng giữa năng suất lao động bình quân 1 lao động (2,9%) với tốc độ tăng về tổng giá trị công trình (59,1%) (CTr) cho thấy đây cũng là xu thế tăng hợp lý theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổng giá trị công trình tăng trong khi số lao động bình quân cũng tăng, điều đó khẳng định năng suất lao động vẫn đang ở mức thấp. Nếu xem xét mức biến động tương đối về giá trị các công trình theo lao động sẽ cho chúng ta thếy rõ hơn về quản lý sử dụng lao động trong công ty. Mức biến động tương đối CTr theo lao động: = 135.243.190 - 85.027.400 * 114,2% = +57.246.432đồng

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

36

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Rõ ràng cùng trong điều kiện bình thường, với việc sử dụng lao động thực tế như ở công trình Hazolens thì tổng giá trị công trình thực tế công ty đạt được là 135.243.190đồng, tăng so với công trình Muto là 57.246.432đồng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do công ty đã ký được hợp đồng có giá trị lớn; quản lý, sắp xếp các công việc ở công trình phù hợp hơn; nguyên vật liệu được tính toán kỷ trước khi đưa vào sử dụng. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra rằng tình hình về NSLÐ nói chung và giá trị công trình đã được cải thiện và đánh dấu thành tích của công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo công việc và quản lý sử dụng lao động tốt hơn. Ðể nâng cao năng suất lao động, trước hết phải cải tiến hình thức phân công và hợp tác lao động, sắp xếp một cách hợp lý và có hiệu quả quá trình làm việc ở mỗi công trình. Tổ chức hợp lý việc phục vụ và bảo hộ lao động tại công trình mà công nhân tham gia làm việc. Mặc khác phải đảm bảo làm việc và nghỉ ngơi, nâng cao trình độ tay nghề và sử dụng hợp lý các chỉ tiêu khen thưởng...vv. 2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 2.1. Các chỉ tiêu phân tích: 2.1.1. Chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh: Là toàn bộ số tiền bán sơn và cung ứng dịch vụ sơn sau khi trừ các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và được khách hàng chấp nhận thanh toán. Doanh thu chính tại công ty gồm: Doanh thu từ việc bán sơn các loại cho khách hàng. Doanh thu từ việc thi công các công trình sơn theo hợp đồng. Doanh thu từ việc nhận gia công một phần công trình cho các công ty khác. 2.1.2. Chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động khác của công ty hiện nay chủ yếu chỉ là khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng. 2.2. Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu. 2.2.1. Phân tích quy mô của giá trị công trình sơn mà công ty thi công. Phương pháp phân tích:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

37

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o So sánh giữa các công trình để phân tích, đánh giá sự biến động về quy mô của giá trị công trình. o Phân tích các yếu tố cấu thành để tìm nguyên nhân gây nên sự biến động về quy mô của giá trị công trình. o Phân tích quy mô của giá trị công trình trong mối liên hệ giữa các chỉ tiêu để thấy mối quan hệ tác động giữa chúng. Phân tích giá trị công trình theo các yếu tố cấu thành:
Bảng 3: Phân tích biến động giá trị công trình năm 2008.
ĐVT: VNĐ

Yếu tố cấu thành

Kế hoạch

Thực hiện
100.120.520 37.201.000 137. 321. 520 15. 920. 052

Chênh lệch Mức %
(10.089.481) 1.990.600 (8. 098. 881) 715. 952 -9,15 5,65 -5, 57 4, 71

1. Thi công bằng NVL của công ty 110.210.001 2. Thi công bằng NVL của khách hàng 35.210.400 Giá trị công trình (1+ 2) 145. 420. 401 Giá trị đầu tư cho việc thi công công trình15. 204. 100

Chỉ tiêu giá trị công trình: So với mục tiêu kế hoạch đề ra giảm 5,57% tương ứng với 8.098.881đồng là do yếu tố 1 giảm, còn yếu tố 2 tăng so với kế hoạch. Công ty có thể đi sâu vào từng yếu tố cấu thành của chỉ tiêu này để thấy rõ hơn.
o Chỉ tiêu thi công bằng NVL của công ty: so với kế hoạch giảm 9,15%,

tương ứng giảm 10.089.481đồng là do công ty có tính toán chính xác để không có vật liệu thừa sau khi pha chế.
o Chỉ tiêu thi công bằng NVL của khách hàng: so với kế hoạch tăng

5,65%, tương ứng tăng 1.990.600đồng, nguyên nhân do khách hàng nhiều khách hàng muốn tự lựa chọn màu sắc và chất lượng sơn theo ý muốn của mình. Qua phân tích ta thấy chỉ tiêu thi công bằng NVL của công ty giảm so với kế hoạch đề ra nhưng chỉ tiêu giá trị công trình là giảm, không đạt mục tiêu kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do chưa cân bằng trong việc sử dụng công cụ dụng cụ cho công trình, làm chi phí công cụ dụng cụ tăng. Xét về tính chất của từng yếu tố tác động đến hai chỉ tiêu này có thể cho ta đánh giá là chất lượng công tác quản lý và tổ chức thi công của công ty nhìn chung là chưa tốt.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

38

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Phân tích giá trị công trình liên hệ với giá trị đầu tư cho việc thi công công trình: (lấy số liệu từ bảng 3) Quá trình phân tích này được thực hiện là so sánh chỉ tiêu phản ánh giá trị công trình thực tế so với kế hoạch được điều chỉnh theo hướng quy mô của giá trị đầu tư cho việc thi công công trình nhằm xác định mức biến động tương đối của chỉ tiêu giá trị công trình thực tế. Mức biến động tương đối giá trị công trình = giá trị công trình thực tế giá trị công trình kế hoạch * giá trị đầu tư thực tế/giá trị đầu tư kế hoạch. Dựa vào bảng 2, ta có: Mức biến động tương đối giá trị công trình = 137.321.520 - 145.420.401 * 15.920.052/15.204.100 = 137.321.520 - 152.268.160 = -14.946.640đồng Mức biến động tương đối trên (-14.946.640đồng) biểu hiện trong điều kiện như mục tiêu kế hoạch đề ra, công ty đầu tư 1.5204.100đồng chi phí thì giá trị công trình thu được là 145.420.401đồng, công ty đầu tư 15.920.052đồng chi phí thì kết quả thu được giá trị tương ứng như kế hoạch phải là 152.268.160đồng nhưng thực tế công ty chỉ đạt 137.321.520đồng. Như vậy giảm so với kế hoạch là 14.946.640đồng hay chỉ đạt (137.321.520/152.268.160)x100 = 90,18%. Ðiều này chứng tỏ hiệu quả đầu tư chi phí cho 1 triệu đồng giá trị công trình thực tế so với kế hoạch giảm. o Chi phí đầu tư bình quân cho 1.000.000đồng giá trị công trình kế hoạch là: 15.204.100/145.420.401 = 0,105đồng. o Chi phí đầu tư bình quân cho 1.000.000đồng giá trị công trình thực tế là: 15.920.052/137.321.520 = 0,116đồng. Chi phí đầu tư để sản xuất 1.000.000đồng giá trị công tình thực tế so với kế hoạch tăng 0,011đồng (0,116đồng – 0,105đồng). Ðiều này chứng tỏ chất lượng quản lý chi phí đầu tư kém hiệu quả so với mục tiêu đề ra. Nhưng đối với một công ty mới thì điều này cũng có thể được đánh giá là khá tốt vì chênh lệch chi phí đầu tư không vượt quá 1đồng (0,116 < 1).

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

39

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

III. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh 1. Khái niệm chi phí: Chi phí kinh doanh là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng tiền. Chi phí của doanh nghiệp là toàn bộ những chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm đến khâu tiêu thụ. Đối với công ty Hào Phát, chi phí hoạt động kinh doanh là tất cả những hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công công trình sơn cho đến khi công trình được nghiệm thu. 2. Phân loại vaø phaân tích chi phí tại công ty Hào Phát: Tổng chi phí của công ty Hào Phát được phân loại theo khoản mục như sau: 2.1. Chi phí trực tiếp tại công trình. 2.1.1. Chi phí nguyên liệu trực tiếp: Bao gồm tất cả những chi phí nguyên vật liệu (sơn, bột trét, xylene…) tham gia trực tiếp cho việc thi công các công trình.
Bảng 4: Chi tiết xuất kho NVL năm 2007.
STTNgàySố phiếu Tên NVL 01 01/6 01/NVL Epoxy floor paint green 02 12/6 02/NVL Pu red 03 13/6 03/NVL Pu White 04 13/6 04/NVL Erremix 05 16/6 05/NVL Elastomatic Emulsion 06 03/7 06/NVL Pu matt oxide 07 10/7 07/NVL Elastomatic Emulsion 08 13/7 08/NVL Elastomatic Emulsion 09 14/7 09/NVL Elastomatic Emulsion 10 18/7 10/NVL Elastomatic Emulsion 11 19/7 11/NVL Elastomatic Emulsion 12 25/7 12/NVL Elastomatic 13 26/7 13/NVL Elastomatic Emulsion 14 07/8 14/NVL Pu Enamel yellow Kí hiệu ĐVT SL công trình 10G316 kg 20 Tsuchiya 3571 kg 5 Perstima 101 kg 10 Perstima White bao 6 Perstima BN8.0 thùng 10 Perstima Green kg 40 Rohto Sealer lít 108 Rohto Cream lít 18 Rohto Cream lít 90 Rohto Sealer lít 90 Rohto Cream lít 90 Rohto Resin lít 18 Rohto Cream lít 90 Rohto 27117A kg 15 Rohto

Công ty Hào Phát là công ty thương mại - dịch vụ nên chủ yếu lấy nguyên liệu từ các nhà cung cấp trên thị trường chứ không trực tiếp sản xuất. Nếu mua về

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

40

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

bán thì gọi là hàng hóa và tính vào doanh thu bán hàng; còn dùng cho công trình thì gọi là nguyên vật liệu và được tính vào giá thành công trình, sau đó kết chuyển tính doanh thu gia công. Nếu gọi: o Khoản mục chi phí nguyên nhiên vật liệu trong giá thành thi công công trình là Cv. o khối lượng nguyên nhiên vật liệu cho 1 công trình là m. o Giá xuất dùng của một đơn vị NVL liệu sử dụng là g. Ta có công thức: Cv = Σ(m . g). Ta thiết lập phương pháp phân tích tình hình biến động chi phí nguyên vật liệu dùng cho các công trình như sau: tiến hành so sánh tổng chi phí nguyên vật liệu giữa thực tế với tổng chi phí nguyên vật liệu kế hoạch để thấy tình hình biến động về mặt tổng số (đối tượng phân tích). Sau đó dùng kỹ thuật tính toán của phương pháp số chênh lệch và phương pháp liên hệ cân đối để xác định các nhân tố ảnh hưởng và tìm nguyên nhân gây ra mức độ ảnh hưởng đó. o Đối tượng phân tích: ΔCv = Cvt - Cvk. Trong đó:  Cvt = Σ(mt . gt)  Cvk = Σ(mk . gk) o Các nhân tố ảnh hưởng: Có 2 nhân tố ảnh hưởng là m và g. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp có thể sử dụng nguyên vật liệu thay thế và khi đó tất yếu xuất hiện nhân tố vật liệu thay thế (Vt). Như vậy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch khoản mục chi phí nguyên vật liệu là: m; g; và Vt.  Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng NVL cho 1 công trình (m): ΔCvm = Σ[(mt - mk) . gt]  Ảnh hưởng của nhân tố giá xuất dùng 1 đơn vị NVL (g): ΔCvg = Σ[mt . (gt - gk)]  Ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu thay thế (Vt):

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

41

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

ΔCvVt = Chi thực tế của vật liệu thay thế - Chi phí kế hoạch đã điều chỉnh của vật liệu bị thay thế  Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: ΔCvm + ΔCvg + ΔCvVt = ΔCv
Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu dùng cho công trình Sanyo (T4/2008)
Loại NV L sử dụng Ký hiệu 10G316 1069 271107A #0408 white Các nhân tố ảnh hưởng m (kg) g (đồng/ kg) kế hoạch thực tế kế hoạch thực tế 35 17 36 40 29 30 22 33 40 24 15.200 12.335 15.550 17.740 14.210 15.200 14.000 15.550 18.000 16.000

Epoxy floor paint green Pu Green
Pu Enamel yellow ED30 Epoxy primer

Dựa vào bảng số liệu trên, ta phân tích: o Ta có:  Cvt = Σ(mt . gt) = [(30 * 15.200) + (22 * 14.000)+(33 * 15.550) + (40 * 18.000) + (24 * 16.000)] = 2.381.150  Cvk = Σ(mk . gk) = [(35 * 15.200) + (17 * 12.335) + (36 * 15.550) + (40 * 17.740) * (29 * 14.210) = 2.423.185đồng o Đối tượng phân tích: ΔCv = Cvt - Cvk = 2.229.150 – 2.423.185 = -42.035đồng o Các nhân tố ảnh hưởng:  Nhân tố khối lượng nguyện vật liệu dùng cho công trình: ΔCvm = Σ[(mt - mk) . gt] = [(30 - 35) * 15.200 + (22 17) * 14.000 + (33 - 36) * 15.550 + (40 - 40) * 18.000 + (24 – 29) * 16.000] = -132.650ñoàng.  Nhaân toá giaù xuaát duøng 1 ñôn vò nguyeân vaät lieäu: ΔCvg = Σ[mt . (gt - gk)] = [30 * (15.200 - 15.200) + 22 * (14.000 - 12.335) + 33 * (15.550 - 15.550) + 40 *

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

42

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

(18.000 - 17.740) + 24 * (26.000 - 14.210) = 89.990ñoàng. o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng: ΔCv=ΔCvm+ΔCvg+ΔCvVt= -132.650+89.990= -42.660đồng Từ kết quả phân tích, so sánh giữa thực tế với kế hoạch cho thấy: Tổng chi phí nguyên vật liệu đã giảm xuống 42.660đồng. Việc chi phí nguyên vật liệu giảm, sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu giá thành công trình giảm, tương ứng làm tăng lợi nhuận của công ty. Ðể có cơ sở đánh giá thành tích hay nhược điểm của công ty, ta phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đó. o Xét nhân tố khối lượng nguyên vật liệu sử dụng: NVL-10G316 giảm 5kg (30kg - 35kg), NVL-1069 tăng 5kg (22kg – 17kg), NVL271107A giảm 3kg (33kg - 36kg); làm tổng chi phí giảm 132.650đồng. Ðiều này đã khẳng định thành tích chủ quan của công ty. Vì để giảm đựơc mức tiêu hao, ngoài làm tốt công tác quản lý NVL còn biểu hiện việc đầu tư máy móc, dụng cụ sử dụng tại công trình có tính toán thận trọng hơn; và tay nghề công nhân cũng đã được nâng cao. o Nhân tố giá xuất dùng đã làm tăng chi phí: NVL-1069 giảm 1.665đồng/kg (14.000đồng/kg - 12.335đồng/kg), NVL-#0408 tăng 260đồng/kg (18.000đồng/kg - 17.740đồng/kg), NVL-white tăng 1.790đồng/kg (16.000đồng/kg - 14.210đồng/kg); việc tăng nhân tố này đã làm tăng chi phí NVL tăng là 89.990đồng. Giá cả VNL nếu do Nhà nước điều chỉnh hoặc là do biến động giá của thị trường thì điều này không phản ánh nhược điểm chủ quan của công ty mà chủ yếu do nhân tố khách quan mang lại. Nhưng, nếu do quản lý thiếu chặt chẽ về vật tư làm tăng giá thì lại là nhược điểm chủ quan quan của công ty. Kết luận, mặc dù chỉ tiêu giá xuất dùng (g) tăng 89.990đồng là do nhân tố khách quan, nhưng chỉ tiêu khối lượng nguyên vật liệu sử dụng (m) giảm 132.650đồng nên chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho công trình Sanyo đã giảm

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

43

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

42.660đồng. Điều này cho thấy công ty đã có những thành tích trong việc giảm tiêu hao nguyên vật liệu, làm giảm được khoản chi. Tuy nhiên, để giảm chi phí nguyên vật liệu xuống mức tối thiểu có thể, công ty cần xem xét lại công tác quản lý vật tư ở cả khâu thu mua và lưu kho về cả thời gian lẫn giá cả. 2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm các khoản tiền lương trả cho công nhân trực tiếp thi công, công nhân làm chống thấm, công nhân điều khiển máy mài. Việc phân tích chi phí nhân công trực tiếp ở công ty Hào Phát chủ yếu thông qua các yếu tố sau: o Tổng quỹ lương (QL); o Tỷ trọng phí tiền lương (TfL): là tỷ lệ phần trăm giữa toång quỹ lương (QL) và tổng doanh thu (D); o Tiền lương bình quân (Lb). o Ta có:  QL = Số lao động bình quân (LÐ) . Tiền lương bình quân 1 lao động (Lb) = LÐ . Lb QL = QLBÐ + QLCÐ (Trong đó: QLBÐ là tổng quỹ lương biến đổi, QLCĐ là tổng qũy tiền lương cố định)  Tỷ trọng phí tiền lương: TfL = (QL/D) . 100
 Lương bình quân 1 lao động:

Lb = QL/LĐ Beân caïnh ñoù, khi phaân tích naêng suaát lao ñoäng (baûng 2), ta bieát chæ tieâu naêng suaát lao ñoäng ñöôïc xaùc ñònh: NSLÐ bình quân 1 lao động = Tổng doanh thu/LĐ = D/ LĐ. Töø caùc yeáu toá ñoù, ta coù theå thieát laäp moái quan heä giöõa khoaûn mục chi phí tiền lương thông qua quỹ lương với các yeáu tố có liên quan như sau:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

44

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

QL = LÐ x Lb = D/NSLÑ . Lb

Bảng 6: chi phí tiền lương năm 2007
Chỉ tiêu Tháng 11 Tháng 12 Doanh thu hoàn thành công tình 371.940.436 267.277.605 Tổng chi phí tiền lương 84.946.792 96.387.328 Số người lao động bình quân 29 28 NSLĐ nình quân (đồng/LĐ) 12.825.532 9.545.629 Lương bình quân (đồng/LĐ) 2.929.200 3.442.405 Tỷ trọng phí tiền lương (%) 4,3 4,9 ĐVT: VNĐ Chêch lệch Mức % (104.662.831) (28,1) 11.440.536 13,5 (1) (3,4) (3.279.903) (25,6) 513.205 17,5 0,6 -

Döïa vaøo baûng treân, ta so sánh các chỉ tiêu QL và (TfL) giữa thaùng 12 với thaùng 11 để đánh giá sự biến động về QL. Ñể có căn cứ đánh giá tương đối chính xác về chi phí lương, ta có thể phân tích kết hợp QL với phân tích dựa vào TfL hoặc so sánh giữa tốc độ tăng QL so với tốc độ tăng D. Nếu TfL giảm, hoặc nếu mức tăng Lb nhỏ hơn mức tăng NSLÑ, hay tốc độ tăng của QL nhỏ hơn tốc độ tăng D thì điều đó có nghĩa là công ty đã quản lý tương đối tốt về quỹ lương, đã đem lại nhiều lợi ích hơn và ngược lại. Từ cô sôû phaân tích treân, döïa vaøo baûng 4, ta nhận thấy: Nếu so sánh thaùng 12 với thaùng 11 thì QL tăng 13,5%, töông öùng taêng 11.440.536ñoàng; TfL taêng 0,6% (4,9% - 4,3%); Lb taêng 18,1%, töông öùng taêng 530.491ñoàng, nhưng NSLÑ bình quân lại giảm ở mức cao là 25,6%, töông öùng giảm 3.279.903ñoàng/ngöôøi. Maët khaùc, ta thấy D giaûm tôùi 28,1%, töông öùng giaûm 104.662.831ñoàng; trong khi QL laïi tăng ôû möùc cao 14%; vaø Lb taêng 18,1% nhưng NSLÑ bình quân laïi giaûm tôùi 25,6%. Kết quả đó đã phản ánh so với thaùng 11, thì hieäu quaû söû duïng lao ñoäng vaø quyõ tieàn löông cuûa coâng ty trong thaùng 12 keùm hôn.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

45

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Ta duøng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn ñeå tính toaùn möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá doanh thu, năng suất lao động, lương bình quân đến chỉ tiêu tổng chi phí tiền lương. o Ñoái töôïng phaân tích: Cheânh leäch quyõ löông thaùng 12 so vôùi thaùng 11 laø: ΔQL= QL(T12) - QL(T11) ΔQL = 96.387.352-84.946.792 = 11.440.536ñoàng. o Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán toång quyõ löông:  Doanh thu (D): ΔQL(D) =
− 104.662.831 * 2.929.200 = −23.903.754 ñoàng 12.825.532

 Naêng suaát lao ñoäng (NSLÑ): ΔQL(NSLÑ) =

267.277.605 267.277.605 * 2.929.200 − = 20.974.550 ñoàn 9.545.629 12.825.532 * 2.929.200

g  Tieàn löông bình quaân (Lb): ΔQL(Lb)= ñoàng o Toång hôïp caùc yeáu toá aûnh höôûng:
= −23.903.754 + 20.974.550 + 14.369.740 = 11.440.536 ñoàng

267.277.605 * 3.442.405 − 2.929.200 = 14.369.740 9.545.629

Qua soá lieäu phaân tích, ta thaáy naêng suaát lao ñoäng vaø doanh thu giaûm, nhöng tieàn löông bình quaân laïi taêng laøm taêng toång quyõ löông. Veà maët chuû quan, ñieàu ñoù coù theå cho thaáy laø trong thôøi gian ñaàu kinh doanh, vieäc quaûn lyù chi phí vaø löông cuûa coâng ty coøn yeáu keùm. Song, veà maët khaùch quan, chöa theå ñaùnh giaù heát hieäu quaû kinh

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

46

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

doanh cuõng nhö hieäu quaû quaûn lyù vaø söû duïng lao ñoäng thoâng qua toång quyõ löông cuûa coâng ty. 2.1.3. Chi phí saûn xuaát chung: Bao goàm caùc chi phí phaùt sinh ngoaøi coâng trình nhö: mua coâng cuï duïng cuï, söûa chöûa vaø thueâ maùy moùc thieát bò… Trong thôøi gian ñaàu kinh doanh, chi phí naøy chöa aûnh höôûng nhieàu ñeán chi phí kinh doanh cuûa coâng ty do ít phaùt sinh neân ta khoâng ñi saâu phaân tích. IV. Phaân tích tình hình lôïi nhuaän Coù nhieàu khaùi nieäm veà lôïi nhuaän taïi moãi thôøi ñieåm khaùc nhau, nhöng coù theå hieåu lôïi nhuaän ñôn giaûn laø moät khoaûn tieàn doâi ra giöõa toång doanh thu vaø toång chi phí trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp hieän nay bao goàm lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh chính vaø lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh khaùc (ñaây cuõng chính laø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp).
o Lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh chính laø khoaûn

cheânh leäch giöõa toång doanh thu baùn saûn phaåm, haøng hoaù dòch vuï tröø ñi giaù thaønh toaøn boä saûn phaåm, haøng hoaù dòch vuï ñaõ tieâu thuï vaø thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (tröø thueá lôïi töùc).
o Lôïi töùc töø hoaït ñoäng khaùc, bao goàm:  Lôïi töùc töø hoaït ñoäng taøi chính laø khoaûn thu

lôùn hôn khoaûn chi töø caùc hoaït ñoäng taøi chính nhö: cho thueâ taøi khoaûn; baùn traùi phieáu,

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

47

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

chöùng khoaùn; mua baùn ngoaïi teä; tieàn laõi göûi ngaân haøng thuoäc voán kinh doanh; laõi cho vay thuoäc caùc nguoàn voán, quyõ; laõi coå phaàn vaø laõi do goùp voán lieân doanh; hoaøn nhaäp soá dö khoaûn döï phoøng giaûm giaù; ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn  Lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh baát thöôøng laø khoaûn thu nhaäp baát thöôøng lôùn hôn chi phí baát thöôøng, bao goàm: caùc khoaûn traû coâng khoâng cho chuû nôï; thu laïi caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ ñöôïc duyeät boû qua (ñang theo doõi ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn); caùc khoaûn muïc taøi khoaûn dö thöøa sau khi ñaõ tröø hao huït, maát maùt caùc khoaûn vaät tö cuøng loaïi; cheânh leäch thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn; caùc khoaûn lôïi töùc töø caùc naêm tröôùc phaùt hieän naêm nay; soá dö hoaøn nhaäp caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, phaûi thu khoù ñoøi. 1. Chæ tieâu phaân tích lôïi nhuaän:
1.1.1. Toång lôïi nhuaän: laø chæ tieâu bieåu hieän baèng soá

tuyeät ñoái, phaûn aùnh keát quaû kinh doanh cuoái cuøng. Noù noùi leân quy moâ cuûa keát quaû vaø phaûn aùnh moät phaàn hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Toång lôïi nhuaän bao goàm lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh vaø lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng khaùc.
o Lôïi nhuaän thuaàn = doanh thu thuaàn – giaù voán

haøng baùn – chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

48

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

doanh nghieäp = laõi goäp – tröø chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù. o Lôïi nhuaän taøi chính = doanh thu taøi chính – chi phí taøi chính – thueá. o Lôïi nhuaän baát thöôøng = doanh thu baát thöôøng – chi phí baát thöôøng.
1.2.

Tyû suaát lôïi nhuaän: laø chæ tieâu bieåu hieän baèng soá töông ñoái, phaûn aùnh moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø doanh thu, vaø moät phaàn hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
o Tyû

suaát

lôïi

nhuaän

treân

doanh

thu

=

(lôïi

nhuaän/doanh thu)*100. o Tyû suaát lôïi nhuaän thuaàn treân doanh thu = (lôïi nhuaän thuaàn/doanh thu)*100. o Tyû suaát laõi goäp treân doanh thu = (laõi goäp/doanh thu)*100. 2. Phaân tích tình hình lôïi nhuaän taïi coâng ty Haøo Phaùt. 2.1. Phaân tích chung.
Baûg 7 Phaâ tích chung tình hình lôï nhuaä taï coâg ty Haø Phaù n : n i n i n o t
Ñôn vò ñoàg : n Cheâh leäh n c Möù c % 1,18 (2,78) (0,98) 33,77

Chæ u tieâ

naê 2 0 m 07

naê 2 0 m 08

Lôï nhuaä töø i n HÑKD 692.974.738 1.507.866.941 814.892.203 Lôï nhuaä töø i n HÑTC (5.132.839) 9.126.500 14.259.339 Lôï nhuaä khaù i n c (644.533.658) (11.321.140) 633.212.518 Toåg lôï nhuaä n i n 43.308.241 1.505.672.301 1.462.364.060

So vôùi naêm 2007, lôïi nhuaän töø moïi hoaït ñoäng naêm 2008 ñeàu taêng laøm cho toång lôïi nhuaän taêng 33,77%, töông öùng taêng 1.462.364.060ñoàng. Cuï theå:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

49

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh taêng 1,18%, töông öùng taêng 814.892.203ñoàng. o Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính taêng -2,78%, töông öùng taêng 1.259.339ñoàng. o Lôïi nhuaän khaùc taêng -0,98%, töông öùng taêng 663.212.518ñoàng. Tuy lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính vaø lôïi nhuaän khaùc naêm 2008 taêng nhöng 2 chæ tieâu naøy naêm 2007 quaù thaáp neân möùc taêng naêm 2008 khoâng ñaùng keå. Song, do möùc taêng lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh cao neân laøm cho toång lôïi nhuaän taêng cao. Ñaây laø ñieàu raát ñaùng chuù yù vì noù theå hieän hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy caøng toát hôn.
2.2.

Phaân tích moät soá nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän. Coù raát nhieàu nhaân toá khaùc nhau bao goàm caû nhaân

toá khaùch quan vaø nhaân toá chuû quan aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Chuùng raát ñöôïc caùc nhaø quaûn trò vaø ñaàu tö quan taâm. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp goàm 3 nhoùm: Môû roäng thò tröôøng hoaït ñoäng; giaûm chi phí hoaït ñoäng kinh doanh; hoaøn thieän toå chöùc kinh doanh. Trong ñoù, moãi nhoùm goàm raát nhieàu nhaân toá khaùc nhau keå caû nhaân toá ñònh tính vaø ñònh löôïng. Trong phaïm vi phaân tích taïi coâng ty Haøo Phaùt, ta chæ xem xeùt moät soá nhaân toá ñònh löôïng coù theå xaùc ñònh ñöôïc.
o Khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh: Coù moái töông

quan tyû leä thuaän, taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 50

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

tieáp ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu coâng ty nhaän ñöôïc nhieàu coâng trình coù giaù trò cao ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn tieàn tröôùc, hoaëc hoaøn thaønh vaø nghieäm thu moät soá coâng trình baøn giao thì seõ laøm lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp taêng leân. Song, neáu do ñieàu kieän naøo ñoù maø coâng trình khoâng ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôi gian quy ñònh, hoaëc khoâng kyù ñöôïc hôïp ñoàng kinh teá thì cuõng aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän.
o Ñôn giaù thöïc hieän coâng trình: Do coâng ty tính ñôn

giaù baèng dollar USD neân tuyø vaøo moãi thôøi ñieåm khaùc nhau, öùng vôùi tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi khaùc nhau maø aûnh höôûng laøm taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu tyû giaù hoái ñoaùi taêng thì lôïi nhuaän taêng, ngöôïc laïi, tyû giaù giaûm thì lôïi nhuaän giaûm.
o Chi phí nguyeân vaät lieäu: Neáu moät coâng trình

thöïc hieän trong 2 thaùng, thaùng thöù 2: ñôn giaù thöïc hieän coâng trình vaãn khoâng thay ñoåi, nhöng giaù nguyeân vaät lieäu taêng laøm chi phí nguyeân vaät lieäu cuûa coâng ty. Vieäc taêng chi phí nguyeân vaät lieäu aûnh höôûng ñeán giaù thaønh coâng trình taêng, nhöng ñôn giaù thöïc hieän khoâng ñöôïc thay ñoåi sau khi kyù hôïp ñoàng thi coâng thì lôïi nhuaän cuûa coâng ty seõ thaáp. Tuy nhieân ñieàu naøy coøn tuyø thuoäc vaøo tyû giaù luùc thanh toaùn.
2.3.

Phaân tích lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng coâng trình.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

51

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Bao goàm toaøn boä doanh thu tröø ñi chi phí lieân quan ñeán coâng trình thöïc hieän (keå caû caùc chi phí taïi coâng tröôøng vaø taïi vaên phoøng coù lieân quan. Ta coù: L = D – G(vl) – Cn. Trong ñoù: L laø lôïi nhuaän, D laø doanh thu, G(vl) laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình, Cn laø chi phí ngoaøi chi phíï thi coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. Neáu trong kyø coù nhieàu coâng trình phaûi thöïc hieän, ta coù: L=ΣQj .pj - ΣQj .Gj Cnj)=ΣQj .lj (Qj laø khoái löôïng coâng trình thöù j; pj laø ñôn giaù thi coâng coâng trình thöù j; Dj laø doanh thu coâng trình thöù j; G(vl)j laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình thöù j; Cnj laø chi phí ngoaøi chi phí thi coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp coù lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän coâng trình thöù j; lj laø laõi (loã) töø coâng trình thöù j). 2.3.1Phöông phaùp phaân tích: ta so saùnh lôïi nhuaän thöïc teá (Lt) vôùi lôïi nhuaän döï toaùn (keá hoaïch-Lk) ñeå xaùc ñònh ñoä cheânh leäch lôïi nhuaän. o Ñoái töôïng phaân tích: ΔL = Lt – Lk  Lôïi nhuaän thöïc teá: Lt = Σ Qtj . (gtj – G(vl)tj – Cntj) = ΣQtj . ltj Lôïi nhuaän döï toaùn: Lk = Σ Qkj . (gkj – G(vl)kj – Cnkj) = ΣQkj . lkj o Möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá: Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän tieâu thuï laø nhöõng nhaân toá coù quan heä vôùi chæ tieâu lôïi
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 52
(vl)

- ΣQj .Cnj =ΣQj .(gj – G(vl)j -

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

nhuaän theo quan heä ñaïi soá neân ta coù theå söû duïng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn vaø lieân heä caân ñoái ñeå löôïng hoaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa chuùng ñeán lôïi nhuaän.  Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q): ΔLQ = Lk . Tt – Lk (Vôùi Tt =

∑Q ∑Q

tj kj

.pj .pj

*100 laø tyû leä phaàn traêm

khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh).
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø

hoaøn thaønh(W): ΔLW = ΣQtj .lkj – Lk..Tt  Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l): ΔLl = Lt – ΣQtj .lkj. Ngoaøi ra, nhaân toá l laïi chòu aûnh höôûng cuûa 2 nhaân toá:  Giaù nguyeân vaät lieäu [G(vl)] ΔLG(vl) = - ΣQtj .( G(vl)tj – G(vl)kj)  Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn): ΔLCn = -ΣQtj .(Cntj – Cnkj). o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng: ΔL = ΔLQ + ΔLW +ΔLl

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

53

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Baûg 8 Phaâ tích lôï nhuaä thi coâg naê 2 0 & 2 0 taï coâg ty Haø Phaù n : n i n n m 07 08 i n o t
ÑVT: ñoàg n
Teâ n Sôn line Sôn boùg n Sôn neà n Sôn töôøg n Ñôn giaù Khoálöôï g (m²) i n 2008 246 220 310 187 70.220 81.025 49.504 65.003 340 195 250 251 Giaù t lieä vaä u 2007 4.562.110 3.355.600 1.400.050 950.600 2008 2.152.000 1.005.400 3.684.200 2.425.900 Chi phí ngoaøthi coâg i n 2007 990.800 1.400.240 600.050 409.400 2008 1.000.200 994.150 680.900 800.500 coâg vieä ñoàg/m² 2007 n c n

Qua soá lieäu baûng treân, ta phaân tích phaân tích tình hình lôïi nhuaän cuûa coâng ty nhö sau: o Laõi (loã) töø vieäc thi coâng:  Sôn line (01):  l200801 = (70.220 * 246) − 2.152.000 − 1.000.200 = +14.121.920 ñoàng.  l200701 = (340 * 70.720) − 4.562.110 − 990.800 = +18.321.890 ñoàng.  Sôn boùng (02):  l200802 ñoàng.  l200702 ñoàng.  Sôn neàn (03):  l200803 ñoàng.  l200703 ñoàng.  Sôn töôøng (04):  l200804 = (187 * 65.003) − 2.425.900 − 800.500 = 8.929.161 ñoàng.  l200704 ñoàng.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 54

= (220 * 81.025) − 1.005.400 − 994.150 = 15.799.875 = (195 * 81.025) − 3.355.600 − 1.400.240 = 11.044.035

= (310 * 49.504) − 3.684.200 − 680.900 = 10.981.140 = (250 * 49.504) − 1.400.050 − 600.050 = 10.375.900

= (251 * 65.003) − 950.600 − 409.400 = 14.955.753

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Tyû leä hoaøn thaønh coâng trình: Tt= 00 =
62.724.421 *100 = 91,75% 68.366.428 (246 * 70.220) + (220 * 81.025) + (310 * 49.504) + (187 * 65.003) *1 (340 * 70.220) + (195 * 81.025) + (250 * 49.504) + (251 * 65.003)

Phöông phaùp phaân tích: o Ñoái töôïng phaân tích: ΔL = L2008 – L2007 L2008=(246*14.121.920)+(220*15.799.875)+(310*10.98 1.140) + (187*8.929.161) = 12.023.871.327ñoàng. L2007=(340*18.321.890)+(195*11.044.035) +(250*10.375.900)+ (251*14.955.753) = 14.730.898.428ñoàng.
⇒ ΔL = L2008 – L2007 =
12.023.871.327 − 14.730.898.428 = −2.707.027.101 ñoàng.

o Nhaân toá aûnh höôûng:  Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q): ΔLQ = L2007 . Tt – L2007 = 14.730.898.428*91,75% - 14.730.898.428 = 13.515.599.308 – 14.730.898.428 = -1.215.299.120ñoàng.  Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø hoaøn thaønh (W): ΔLW = ΣQ2008 * l2007 – L2007*Tt =[(246*18.321.890) + (220*11.044.035)

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

55

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

+(310*10.375.900) + (187*14.955.753)] –13.815.599.308 = 12.950.134.831 – 13.815.599.308 = -565.464.477ñoàng.  Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l): ΔLl = L2008 – ΣQ2008 * l2007 = 12.023.871.327 - 12.950.134.831 = -926.263.504ñoàng. Trong ñoù: Nhaân toá laõi (loã) chòu aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá:  Giaù nguyeân vaät lieäu [G(vl)]: ΔLG(vl) = - ΣQ2008 * ( G(vl)2008 – G(vl)2007) = - [246 * (2.152.000 - 4.562.110) + 220 * (1.005.400
− 3.355.600) + 310 * (3.684.200 − 1.400.050) + 187 * (2.425.900 − 950.600)] =

125.963.460ñoàng.  Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn): ΔLCn = -ΣQ2008 .(Cn2008 – Cn2007) = [246 * (1.000.200 - 990.800) + 220 * (994.150
− 1.400.240) + 310 * (680.900 - 600.050) + 187 * (800.500 - 409.400) = -

11.171.800ñoàng. o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng: ΔL = ΔLQ + ΔLW +ΔLl = (-1.215.299.120) + (-565.464.477) + (-926.263.504) = -2.707.027.101ñoàng.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

56

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Nhaän xeùt: Töø vieäc phaân tích soá lieäu ôû baûng 8, so saùnh naêm 2008 vôùi naêm 2007 thì lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng ôû caû 4 coâng vieäc treân ñaõ giaûm 2.707.027.101ñoàng. Ta xeùt caùc nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän: o Khoái löôïng coâng tình thöïc hieän ñaõ giaûm 8,25% (91,75% - 100%), vì vaäy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 1.215.299.120ñoàng. Ñaây laø keát quaû chuû quan cuûa coâng ty. Ñeå coù theå nhaän vaø thi coâng ñöôïc nhieàu khoái löôïng coâng trình, coâng ty caàn phaûi coù söï chuù troïng ñeán taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng vi moâ, vó moâ, vaø caû coâng taùc quaûn lyù thi coâng. Nhìn chung, coù theå nhaän thaáy ñeå naâng cao lôïi nhuaän, tröôùc heát coâng ty phaûi tích cöïc tìm kieám nhieàu cô hoäi kyù keát caùc hôïp ñoàng thi coâng, nhaèm gia taêng khoái löôïng coâng trình. Ñaây chính laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng laøm taêng lôïi nhuaän cho coâng ty. o Nhaân toá thöù hai aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän laø giaù mua nguyeân vaät lieäu (laø chi phí mua boät treùt, xylene, sôn… nhöõng nguyeân vaät lieäu chính vaø thöôøng xuyeân phuïc vuï cho vieäc thi coâng). Nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän naêm 2008 taêng leân 125.963.460ñoàng. Giaù nguyeân vaät lieäu giaûm neáu khoâng phaûi do söï bieán ñoäng giaù caû treân thò tröôøng hay do söï ñieàu chænh cuûa nhaø nöôùc thì vieäc giaûm giaù nguyeân vaät lieäu maëc duø ñem laïi lôïi nhuaän cho coâng ty, nhöng ñoàng thôøi ñoù cuõng laø heä quaû cuûa vieäc giaûm chaát löôïng

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

57

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

nguyeân vaät lieäu. Chính ñieàu naøy cuõng laøm giaûm chaát löôïng coâng trình vì coâng vieäc cuûa coâng ty chuyeân söû duïng caùc nguyeân vaät lieäu ñoù tham gia tröïc tieáp taïo neân keát quaû coâng trình. Chính vì vaäy, coâng ty caàn thaän troïng xem xeùt moái quan heä taêng lôïi nhuaän toái ña coâng ty vaø ñaùp öùng lôïi ích toát nhaát cho khaùch haøng. o Tìm hieåu tieáp caùc nhaân toá coøn laïi, thì ta nhaän thaáy 2 nhaân toá goùp phaàn quyeát ñònh laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty laø: Quy moâ thi coâng - hoaøn thaønh coâng trình (W) laøm lôïi nhuaän giaûm 565.464.477ñoàng, vaø chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn) ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 11.171.800ñoàng. Toång hôïp 2 nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 576.636.277ñoàng. Qua keát quaû naøy cho thaáy nhöôïc lôùn nhaát cuûa coâng ty thuoäc veà coâng taùc quaûn lyù chi phí thi coâng vaø chi phí doanh nghieäp (chi phí khaùc ngoaøi chi phí thi coâng). Toùm laïi, keát quaû phaân tích ñaõ phaûn aùnh: o Keát quaû khaùch quan: Vieäc giaù mua nguyeân vaät lieäu giaûm, laøm giaù thaønh coâng trình giaûm, do ñoù lôïi nhuaän taêng. Tuy nhieân, vieäc giaù mua nguyeân vaät lieäu giaûm cuõng aûnh höôûng tôùi vieäc ñaùnh giaù khoâng toát chaát löôïng coâng trình töø nhöõng nguyeân vaät lieäu maø coâng ty söû duïng. Chính ñieàu naøy cuõng coù theå trôû thaønh nguy cô laøm giaûm löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

58

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o

Nhöôïc ñieåm chuû quan cuûa coâng ty veà toå chöùc coâng taùc thi coâng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng.

Coâng ty caàn xem xeùt giaûi quyeát tình hình hieän taïi ñeå naâng cao lôïi nhuaän nhö mong muoán. V. Phaân tích tình hình taøi chính. 1. Hoaït ñoäng taøi chính vaø nhieäm vuï phaân tích 1.1. khaùi nieäm: Hoaït ñoäng taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung cô baûn cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Noù giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñöôïc bieåu hieän döôùi hình thöùc tieàn teä. Hoaït ñoäng taøi chính coù quan heä tröïc tieáp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh, töø cung öùng vaät tö haøng hoaù ñeán saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm… ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng taùc taøi chính cuûa doanh nghieäp. Ngöôïc laïi, coâng taùc taøi chính ñöôïc thöïc hieän toát hay xaáu seõ coù taùc ñoäng thuùc ñaåy hay kieàm haõm ñoái vôùi quaù trình saûn xuaát, löu chuyeån haøng hoaù. 1.2. YÙ nghóa: Phaân tích hoaït ñoäng veà tình hình taøi chính khoâng phaûi laø moät quaù trình tính toaùn caùc tyû soá maø laø quaù trình tìm hieåu keát quaû cuûa söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh taøi chính, tìm hieåu thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp ñöôïc phaûn aùnh qua caùc baùo caùo taøi chính. Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính laø ñaùnh giaù nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc, döï kieán nhöõng gì seõ xaûy ra, treân cô sôû ñoù coù theå kieán nghò vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp ñeå taän duïng trieät ñeå caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

59

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính maø noäi dung chuû yeáu laø phaân tích caùc baùo caùo taøi chính. Ñoù laø quaù trình xem xeùt, kieåm tra, ñoái chieáu vaø so saùnh soá lieäu veà tình hình taøi chính hieän haønh vôùi quaù khöù. Thoâng qua phaân tích, casc nhaø quaûn trò thaáy ñöôïc thöïc traïng taøi chính hieän taïi vaø nhöõng döï ñoaùn cho töông lai. Phaân tích caùc baùo caùo taøi chính raát ñöôïc nhieàu ñoái töôïng quan taâm nhö caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuû sôû höõu, hay ngöôøi cho vay… Moãi nhoùm ngöôøi naøy khi phaân tích coù xu höôùng taäp trung vaøo caùc khía caïnh khaùc nhau, nhöng laïi thöôøng lieân quan vôùi nhau veà böùc tranh thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp. Toùm laïi, phaân tích caùc baùo caùo taøi chính nhaèm muïc ñích phaûn aùnh tính sinh ñoäng cuûa caùc “con soá” trong baùo caùo ñeå nhöõng ngöôøi söû duïng chuùng coù theå ñaùnh giaù ñuùng tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. 1.3. Nguyeân taéc cuûa hoaït ñoäng taøi chính: Hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp phaûi nhaèm ñaûm baûo hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu laø giaûi quyeát toát caùc moái quan heä kinh teá vôùi Nhaø nöôùc, vôùi caùc doanh nghieäp vaø coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp. Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieäm, coù hieäu quaû. Nguyeân taéc naøy coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi ñaûm baûo ñuû soá voán toái thieåu caàn thieát cho saûn xuaát vaø löu thoâng, ñoàng thôøi phaûi söû duïng soá voán ñoù moät caùch hôïp lyù vaøo caùc khaâu, caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh doanh cao nhaát.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

60

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc, cheá ñoä; coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi tuaân thuû caùc cheá ñoä taøi chính – tín duïng, phaùp luaät veà taøi chính, kyõ luaät tính toaùn, caáp phaùt vaø chæ tieâu theo ñuùng cheá ñoä cuûa Nhaø nöôùc, khoâng sai phaïm veà caùc quy ñònh, vay traû tieàn theo ñuùng cheá ñoä tín duïng, khoâng chieám duïng voán cuûa caùc ñôn vò khaùc, khoâng keùo daøi daây döa nôï naàn vôùi caùc ñôn vò vaø cô quan taøi chính. 1.4. Nhieäm vuï vaø noäi dung phaân tích hoaït ñoäng taøi chính Nhieäm vuï phaân tích ôû doanh nghieäp laø caên cöù treân nhöõng nguyeân taéc veà taøi chính ñeå phaân tích ñaùnh giaù tình hình, thöïc traïng vaø nhöõng trieån voïng cuûa hoaït ñoäng taøi chính, vaïch roû nhöõng maët tích cöïc vaø toàn taïi cuûa vieäc thu chi tieàn teä, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá. Treân cô sôû ñoù ñeà ra bieän phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Noäâi dung phaân tích bao goàm: o Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp; o Phaân tích tình hình baûo ñaûm voán vaø nguoàn voán; o Phaân tích tình hình coâng nôï vaø khaû naêng thanh toaùn; o Phaân tích tình hình luaân chuyeån voán; o Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán vaø vieäc baûo toaøn voán trong doanh nghieäp; o Döï ñoaùn nhu caàu taøi chính.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

61

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

2. Phaân tích khaùi quaùt tình tình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt: Phaân tích chung tình hình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù keát quaû vaø traïng thaùi taøi chính cuûa coâng ty cuõng nhö döï ñoaùn ñöôïc nhöõng ruûi ro vaø tieàm naêng taøi chính trong töông lai. Thôøi gian thaønh laäp coâng ty chöa laâu, neân veà maët khaùch quan, ta khoâng coù ñuû soá lieäu ñeå phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty thoâng qua baûng caân ñoái keá toaùn vaø baûng Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùpø so saùnh möùc bieán ñoäng moãi khoaûn muïc cuõng nhö thay ñoåi tyû troïng moãi khoaûn muïc giöõa caùc kyø khaùc nhau ôû caû hai baûng theo chieàu doïc vaø caû chieàu ngang Nhöng beân caïnh ñoù, ta coù theå phaân tích tình hình taøi chính coâng ty thoâng qua vieäc phaân tích caùc heä soá taøi chính ñeå coù söï nhaän ñònh ñaày ñuû vaø chính xaùc hôn veà thöïc traïng, khaû naêng vaø söùc maïnh taøi chính cuûa coâng ty. 2.1. Noäi dung phaân tích caùc heä soá taøi chính. 2.1.1. Phaân tích tình hình thanh toaùn. Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn. Khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc laïi khi nguoàn voán buø ñaép taøi saûn döï tröõ thöøa, doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu phaàn voán ñi chieám duïng nhieàu hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù theâm moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh ngöôïc laïi doanh nghieäp seõ giaûm bôùt voán. Khi phaân tích caàn phaûi chæ ra ñöôïc nhöõng khoaûn ñi chieám duïng vaø bò chieám duïng

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

62

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi haïn traû nôï chöa heát thôøi haïn thanh toaùn). Trong caùc quan heä thanh toaùn naøy doanh nghieäp phaûi chuû ñoäng giaûi quyeát treân cô sôû toân troïng kyû luaät taøi chính, kyû luaät thanh toaùn. Khi tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp toát, doanh nghieäp seõ ít coâng nôï, khaû naêng thanh toaùn doài daøo ít ñi chieám duïng voán vaø ít bò chieám duïng voán. Ñieàu ñoù taïo cho doanh nghieäp chuû ñoäng veà voán ñaûm baûo quaù trình kinh doanh thuaän lôïi. Ngöôïc laïi neáu tình hình taøi chính gaëp khoù khaên, doanh nghieäp nôï naàn daây döa keùo daøi, maát tính chuû ñoäng trong kinh doanh vaø ñoâi khi daãn ñeán tình traïng phaù saûn. Phaân tích tình hình coâng nôï laø ñaùnh giaù tính hôïp lyù, veà söï bieán ñoäng veà caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû, tìm ra nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï ñình treä trong thanh toaùn nhaèm giuùp doanh nghieäp laøm chuû tình hình taøi chính, ñaûm baûo söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Tyû soá thanh toaùn: Duøng ñeå ño löôøng khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ñoái vôùi nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn vaø nôï ñaõ ñeán haïn ôû thôøi ñieåm phaân tích. o Tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc): Laø thöôùc ño khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, ñöôïc theå hieän baèng quan heä so saùnh giöõa taøi saûn löu ñoäng vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn, hoaëc nôï ñeán haïn. Rc = Taøi löuñoäng saûn Nôï ngaén haïn

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

63

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

 Taøi saûn löu ñoäng: bao goàm voán baèng tieàn nhö tieàn maët toàn quyõ, tieàn gôûi ngaân haøng, caùc khoaûn thanh toaùn nhö caùc khoaûn phaûi thu, caùc khoaûn taïm öùng… Caùc khoaûn haøng toàn kho nhö nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï, saûn phaåm dôû dang, thaønh phaåm… v.v..  Nôï ngaén haïn: Laø caùc khoaûn nôï phaûi traû trong naêm bao goàm: Vay ngaén haïn, vay daøi haïn ñeán haïn traû, caùc khoaûn phaûi traû khaùc.  Chæ tieâu Rc naøy caøng cao thì khaû naêng thanh toaùn caøng cao, doanh nghieäp luoân coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Vaø ngöôïc laïi khi tyû soá naøy thaáp, noù baùo hieäu nhöõng khoù khaên veà taøi chính saép xaûy ra. Tuy nhieân chæ tieâu naøy taêng leân cuõng khoâng phaûi laø toát vì coù theå coù moät löôïng tieàn maët toàn tröõ quaù möùc, tieàn nhaøn roãi quaù nhieàu, hoaëc do haøng hoùa öù ñoïng, hö hoûng khoâng tieâu thu ñöôïc…  Qua thöïc tieãn ngöôøi ta cho raèng heä soá naøy baèng 2 laø toát nhaát. Tuy nhieân ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaø töøng ngaønh coâng nghieäp, phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng xí nghieäp, vaø heä soá naøy ñöôïc so saùnh vôùi tyû soá thanh toaùn trung bình ngaønh maø coâng ty, xí nghieäp ñoù ñang kinh doanh, hoaëc so saùnh vôùi caùc naêm tröôùc môùi thaáy roõ söï tieán boä hay giaûm suùt. Vì vaäy trong nhieàu tröôøng hôïp tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 64

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Tyû soá thanh toaùn nhanh (Rq): cho bieát khaû naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa doanh nghieäp vaø ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, ñoâi khi chuùng ñöôïc goïi laø “taøi saûn coù tính thanh khoaûn” bao goàm taøi saûn löu ñoäng khoâng bao goàm haøng toàn kho, phaûi loaïi haøng toàn kho ra vì nhö ñaõ noùi ôû treân, haøng toàn kho khoù coù theå chuyeån hoùa ngay thaønh tieàn vaø coù theå bò suït giaûm giaù trò. Rq = Taøi löuñoäng saûn - haøng kho toàn Nôï ngaén haïn

 Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy laø baèng 1 thì coi nhö doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö caùc khoaûn nôï ñeán haïn. o Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi: Laø moät tieâu chuaån ñaùnh giaù ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao veà khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, noù ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi coù saün tieàn maët ñeå thanh toaùn. Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy ñöôïc ñöa ra laø baèng 0,5. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi ñöôïc tính toaùn döïa treân moái quan heä so saùnh giöõa voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn vaø ñeán haïn. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi = Tieàn maët Nôï ngaén haïn

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

65

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

2.1.2. Phaân tích tyû soá hoaït ñoäng: Caùc tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng lieân quan ñeán hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa moät doanh nghieäp Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu: Phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu. Soá voøng quay naøy taêng leân chöùng toû doanh nghieäp thu hoài nhanh caùc khoaûn nôï, khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa caùc khoaûn phaûi thu caøng nhanh, aûnh höôûng toát ñeán khaû naêng thanh toaùn vaø khaû naêng hoaït ñoäng. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu duøng ñeå xem xeùt caùc khoaûn phaûi thu, khi khaùch haøng thanh toaùn taát caû caùc hoùa ñôn cuûa hoï, luùc ñoù caùc khoaûn phaûi thu quay ñöôïc moät voøng, voøng quay caùc khoaûn phaûi thu quay caøng nhanh caøng toát. Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu =

Doanh thu Caùc khoaûn thu phaûi Soá voøng quay haøng toàn kho: o Haøng toàn kho laø moät loaïi taøi saûn döï tröõ vôùi muïc ñích ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc vaø soá löôïng toàn kho phuï thuoäc vaøo loaïi hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp, khaû naêng cung öùng cuûa nhaø cung caáp, möùc ñoä saûn xuaát vaø tieâu thuï cuûa doanh nghieäp v.v…Do ñoù doanh nghieäp caàn xaùc laäp moät möùc döï tröõ sao cho hôïp lyù vaø soá voøng quay haøng toàn kho chính laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp söû duïng haøng toàn kho cuûa mình hieäu quaû nhö theá naøo

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

66

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Voøng quay haøng toàn kho =

Doanh thuaàn thu Haøng kho toàn

o Soá voøng quay haøng toàn kho nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh kinh doanh. Toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû doanh nghieäp ñaõ löïa choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù. Ñieàu naøy giuùp :  Giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng döï trö;  Ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng lieân quan ñeán vieäc chuyeån ñoåi haøng toàn kho thaønh tieàn maët;  Giaûm bôùt nguy cô ñeå haøng döï tröõ trôû thaønh haøng öù ñoïng. o Soá voøng quay haøng toàn kho caøng cao thì vieäc kinh doanh thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù cao cho thaáy hieäu quaû cao trong vieäc söû duïng voán löu ñoäng. Tuy nhieân neáu chi tieâu naøy quaù cao thì vieäc duy trì möùc toàn kho thaáp coù theå khieán cho möùc toàn kho khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng caùc hôïp ñoàng tieâu thuï cuûa kyø sau vaø noù coù theå gaây aûnh höôûng khoâng toát cho coâng vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh: Chæ tieâu naøy noùi leân 1 ñoàng taøi saûn coá ñònh taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh ôû coâng ty nhö theá naøo.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

67

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Hieäu

suaát

söû

duïng

voán

coá

ñònh

=

Doanh thuaàn thu Voán ñònh coá bình quaân o Doanh thu thuaàn bao goàm doanh thu töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh, doanh thu töø caùc hoaït ñoäng taøi chính, doanh thu töø caùc hoaït ñoäng baát thöôøng. o Chæ tieâu naøy cao chöùng toû möùc doanh thu thuaàn cao hôn so vôùi voán coá ñònh bình quaân cuûa doanh nghieäp. Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn: Döïa treân tyû leä so saùnh giöõa doanh thu thuaàn vaø toång soá taøi saûn ñeå tính toaùn xem cöù moät ñoàng taøi saûn tham gia quaù trình saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn. Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn =

Doanh thuaàn thu Toång saûn quaân taøi bình o Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát vì doanh nghieäp ñaõ khai thaùc heát naêng suaát maùy moùc thieát bò. o Coøn neáu chæ tieâu naøy giaûm thì doanh nghieäp caàn phaûi xem xeùt laïi ñeå coù bieän phaùp tích cöïc naâng cao coâng suaát hoaït ñoäng cuûa maùy moùc taøi saûn coá ñònh. Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu: ñöôïc tính toaùn döïa treân moái quan heä tyû leä giöõa doanh thu vaø voán chuû sôû höõu (VCSH)

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

68

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Hieäu suaát söû duïng VCSH =

Doanh thuaàn thu Voán sôû höõu chuû

o Doanh thu thuaàn laø doanh thu tröø caùc khoaûn giaûm tröø. o Toaøn boä voán bao goàm voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp. o Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát, nghóa laø doanh nghieäp söû duïng voán coù hieäu quaû. Ngöôïc laïi neáu chæ tieâu naøy thaáp, doanh nghieäp söû duïng voán khoâng hieäu quaû, caàn phaûi tìm ra nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán chæ tieâu naøy ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. o Neáu hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu cao hôn hieäu suaát söû duïng toång taøi saûn thì coù nghóa laø doanh nghieäp ñaõ söû duïng ñoøn baåy taøi chính töø vieäc taøi trôï baèng voán vay, vaø caøng cao hôn bao nhieâu thì caøng chöùng toû doanh nghieäp ñaõ söû duïng voán vay hieäu quaû baáy nhieâu. Neáu doanh nghieäp hoaøn toaøn khoâng söû duïng voán vay thì hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu seõ baèng hieäu suaát söû duïng toång taøi saûn. Tyû soá nôï treân VCSH = Toång nôï Voán sôû höõu chuû

o Tyû soá naøy cho bieát doanh nghieäp ñaõ nhaän ñöôïc löôïng voán taøi trôï bao nhieâu so vôùi nguoàn voán doanh nghieäp hieän coù. Tyû soá nôï daøi haïn treân VCSH = Nôïdaøi haïn Voán sôû höõu chuû

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

69

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn: Laø moät chæ tieâu raát coù ích trong vieäc phaân tích caùc khía caïnh taøi chính cuûa coâng ty, chæ tieâu naøy ño löôøng moái quan heä giöõa doanh thu vaø voán coå phaàn Hieäu Doanh thuaàn thu Voán phaàn coå 2.1.2. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy: Quaù trình phaân tích voán luaân chuyeån ôû treân cho ta höôùng ñaùnh giaù ñoái vôùi khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa moät doanh nghieäp. Nhöng caùc nhaø phaân tích coøn quan taâm ñeán khaû naêng kinh doanh laâu daøi cuûa doanh nghieäp, ñoái vôùi vieäc thoûa maõn caùc khoaûn nôï vay daøi haïn maø caùc doanh nghieäp vay caùc chuû nôï ñeå coù voán hoaït ñoäng kinh doanh. Phaân tích keát caáu taøi chính nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù möùc ñoäc laäp veà taøi chính cuûa doanh nghieäp vaø ruûi ro cuûa ñaàu tö daøi haïn. Tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï: Tyû soá nôï = Nôï phaûi traû x100% Toång nguoàn voán suaát söû duïng voán coå phaàn =

o Caùc chuû sôû höõu thöôøng thích moät tyû soá nôï vöøa phaûi, tyû soá nôï caøng thaáp moùn nôï coøn ñöôïc ñaûm baûo ôû tröôøng hôïp danh nghieäp bò phaù saûn. Ngöôïc laïi caùc chuû sôû höõu doanh nghieäp thöôøng mong muoán coù moät tyû soá nôï cao vì hoï muoán gia taêng lôïi nhuaän nhanh maø khoâng phaûi phaùt haønh theâm coå phaàn. Neáu

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

70

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

phaùt haønh theâm coå phaàn seõ laøm giaûm quyeàn ñieàu khieån hay kieåm soaùt cuûa doanh nghieäp. Tyû soá töï taøi trôï = Voán sôû höõu chuû x100% Toång nguoàn voán

o Nôï phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu laø hai yeáu toá caáu thaønh nguoàn voán neân toång hai tyû soá naøy baèng 100%. Tyû suaát nôï phaûn aùnh tyû leä voán vay trong toång voán cuûa doanh nghieäp, tyû suaát töï taøi trôï phaûn aùnh tyû leä voán rieâng cuûa doanh nghieäp trong toång nguoàn voán. o Qua vieäc phaân tích tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy ñöôc möùc ñoä töï laäp hay phuï thuoäc veà voán cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc chuû nôï, möïc ñoä töï taøi trôï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi voán kinh doanh cuûa mình. Tyû suaát töï taøi trôï caøng cao chöùng toû khaû naêng töï chuû vaø ñoäc laäp cuûa doanh nghieäp caøng cao ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vay. Ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp tín duïng, ví duï nhö ngaân haøng seõ caên cöù vaøo tyû soá ñoøn baåy ñeå aán ñònh möùc laõi suaát cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp. Doanh nghieäp naøo caøng vay nhieàu thì ruûi ro veà maët taøi chính seõ lôùn vaø laõi suaát cho vay seõ caøng cao. Ngöôïc laïi doanh nghieäp coù tyû suaát töï taøi trôï lôùn seõ theå hieän voán baûn thaân doanh nghieäp chieám phaàn lôùn trong toång nguoàn voán, do ñoù neáu coù ruûi ro trong kinh doanh thì phaàn thieät haïi cuûa caùc chuû nôï seõ thaáp hôn trong tröôøng hôïp voán töï coù cuûa doanh nghieäp thaáp.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

71

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Tyû suaát ñaàu tö: laø tyû leä giöõa taøi saûn coá ñònh vôùi toång soá taøi saûn cuûa doanh nghieäp Tyû suaát ñaàu tö = Taøi coá saûn ñònh(giaù laïi) trò coøn Toång taøi soá saûn

o Tyû suaát naøy luoân luoân nhoû hôn 1. Tyû suaát naøy caøng lôùn caøng theå hieän möùc ñoä quan troïng cuûa taûi saûn coá ñònh trong toång soá taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Tuy nhieân ñeå ñaùng giaù toát hay xaáu coøn phuï thuoäc vaøo ngaønh kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Tyû suaát töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh (TSCÑ): cho thaáy soá voán töï coù cuûa doanh nghieäp duøng ñeå trang bò taøi saûn coá ñònh laø cao hay thaáp. Tyû suaát töï taøi trôï TSCÑ =
o

Voán sôû höõu chuû Giaù taøi coá trò saûn ñònh

Doanh nghieäp naøo thöôøng coù khaû naêng taøi chính vöõng vaøng vaø laønh maïnh thì tyû suaát naøy thöôøng lôùn hôn 1. Khi nhu caàu mua saém taøi saûn coá ñònh phaùt sinh thì nguoàn voán ñöôïc söû duïng laø voán chuû sôû höõu hay voán vay daøi haïn, bôûi vì taøi saûn coá ñònh thöôøng theå hieän naêng löïc saûn xuaát kinh doanh laâu daøi neân khoâng theå thu hoài nhanh choùng ñöôïc vaø noù khoâng tröïc tieáp taïo ra khaû naêng sinh lôøi maø lôïi nhuaän taïo ra trong kinh doanh chuû yeáu laø do söï luaân chuyeån cuûa taøi saûn löu ñoäng.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

72

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Khaû naêng thanh toaùn laõi vay: Laø khaû naêng thanh toaùn laõi vay maø doanh nghieäp ñaõ vay ñeå ñaàu tö daøi haïn nhö mua saém taøi saûn coá ñònh baèng lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. ÔÛ ñaây phaûi laáy toång soá lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay vì laõi vay ñöôïc tính vaøo chi phí tröôùc khi tính thueá lôïi töùc. Khaû naêng thanh toaùn laõi vay = Laõi tröôùc vaø vay(EBIT) thueá laõi Laõi vay o Khaû naêng thanh toaùn laõi vay neáu nhö lôùn hôn 2 thì ñöôïc xem laø an toaøn vaø hôïp lyù, khi ñoù noù seõ chæ ra laø soá voán ñi vay ñaõ ñöôïc söû duïng toát. 2.1.3. Phaân tích tyû soá lôïi nhuaän. Xeùt cho cuøng muïc tieâu cuoái cuøng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän vaø thoâng qua lôïi nhuaän ñaït ñöôïc ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Lôïi nhuaän caøng cao keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp caøng lôùn. Tyû suaát sinh lôøi chính laø thöôùc ño haøng ñaàu ñeå ñaùnh giaù tính hieäu quaû vaø tính sinh lôøi cuûa quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, do ñoù tröôùc khi ñaàu tö vaøo doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng quan taâm ñeán caùc tyû suaát bieåu hieän cho heä soá sinh lôøi cuûa Coâng ty bôûi vì noù laø keát quaû cuûa haøng loaït chính saùch vaø bieän phaùp quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. o Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu: Laø chæ tieâu theå hieän moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø doanh

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

73

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

thu, Chæ tieâu naøy phaûn aùnh tính hieäu quaû cuûa quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh, theå hieän lôïi nhuaän do doanh thu ñem laïi. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = x100%  Chæ tieâu naøy noùi leân moät ñoàng doanh thu taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu caøng cao chöùng toû hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn, lôïi nhuaän sinh ra caøng nhieàu. o Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán.  Keát hôïp hai chæ tieâu lôïi nhuaän treân doanh thu vôùi soá voøng quay cuûa voán taïo thaønh tyû suaát lôïi nhuaän treân voán Tyû suaát sinh lôïi treân voán = x100%  Chæ tieâu naøy cho bieát trong 1 ñoàng doanh thu ñaït ñöôïc thì coù bao nhieâu ñoàng doanh nghieäp ñöôïc höôûng. Chæ tieâu naøy caøng cao chöùng toû hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp caøng lôùn. o Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu: Laø thöôùc ño khaû naêng sinh lôïi töø ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu. Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù 1ñoàng voán thì mang laïi bao nhieâu phaàn lôïi nhuaän sau thueá. Lôïitöùc thueá sau Toång söû voán duïngbình quaân Lôïinhuaän roøng Doanh thuaàn thu

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

74

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = Lôïinhuaän thueá sau x100% Voán sôû höõu chuû 2.1.4. Phaân tích tình hình coâng nôï: Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn, khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc laïi khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn dö thöøa doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu phaàn voán ñi chieám duïng lôùn hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù theâm moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Ngöôïc laïi doanh nghieäp seõ giaûm bôùt voán. Khi phaân tích caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc khoaûn ñi chieám duïng vaø chieám duïng hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi haïn traû nôï chöa heát haïn thanh toaùn) Doanh nghieäp caàn phaûi tích cöïc trong coâng taùc thu hoài nôï bò chieám duïng ñaëc bieät laø caùc khoaûn nôï quaù haïn thanh toaùn. Tình taøi chính ñöôïc ñaùnh giaù toát khi coâng nôï cuûa doanh nghieäp ít, khaû naêng thanh toaùn luoân ñaûm baûo, ít bò chieám duïng vaø cuõng ít ñi chieám duïng voán, luoân chuû ñoäng veà voán. Ñeå ñaùnh giaù roõ hôn veà tình hình coâng nôï vaø thanh toaùn cuûa doanh nghieäp ta phaân tích moät soá chæ tieâu sau : o Tyû leä khoaûn phaûi thu so vôùi khoaûn phaûi traû: So saùnh caùc khoaûn phaûi thu vôùi caùc khoaûn phaûi traû ñeå thaáy ñöôïc khoaûn voán cuûa ñôn vò bò chieám duïng ñang coù chieàu höôùng taêng leân hay

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

75

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

giaûm xuoáng. Soá voán maø ñôn vò ñi chieám duïng nhieàu hôn (neáu tyû leä naøy >100%) hay ít so vôùi soá voán ñôn vò bò chieám duïng (neáu tyû leä naøy <100%) Tyû leä caùc khoaûn phaûi caùc traû o Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu: Phaûn aùnh toác ñoä bieán ñoåi cuûa caùc khoaûn phaûi thu thaønh tieàn maët cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh baèng moái quan heä tyû leä giöõa doanh thu baùn haøng vaø soá dö bình quaân caùc khoaûn phaûi thu. Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu  Soá dö bình quaân caùc khoaûn phaûi thu ñöôïc tính baèng caùch laáy soá dö ñaàu kyø coäng cuoái kyø roài chia hai. Tröôøng hôïp khoâng coù soá lieäu so saùnh coù theå söû duïng soá cuoái kyø thay cho soá dö bình quaân o Kyø thu tieàn bình quaân: Phaûn aùnh thôøi gian cuûa moät voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu, nghóa laø ñeå thu ñöôïc caùc khoaûn phaûi thu caàn moät khoaûn thôøi gian laø bao laâu. = Doanh thu Soá bình dö quaân khoaûn thu caùc phaûi thu so vôùi phaûi khoaûn Toång nô phaûi soá thu (%) Toång nôï phaûi soá traû

=

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

76

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Kyø thu tieàn bình quaân =

Thôøi cuûa gian kyø phaâ n tích Soá voøng caùc quay khoaûn thu phaûi

 Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu hay kyø thu tieàn cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. Neáu voøng quay thaáp thì hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp keùm, nguyeân nhaân laø do voán bò chieám duïng nhieàu. Nhöng neáu soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu quaù cao seõ giaûm ñi söùc caïnh tranh daãn ñeán giaûm doanh thu. 2.2. Phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt: Ta söû duïng caùc soá lieäu treân baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh (phuï luïc) vaø baûng caùc chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn (phuï luïc) ñeå phaân tích caùc chæ soá taøi chính nhaèm ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa coâng ty. 2.2.1. Phaân tích caùc tyû soá thanh toaùn. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh: Rc =
464.829..709 = 1,73 268.024.09 4

o Tyû soá thanh toaùn hieän haønh cho thaáy khoù khaên veà maët taøi chính cuûa coâng ty trong naêm ñaàu hoaït ñoäng. Cöù 1ñoàng nôï ngaén haïn thì coâng ty coù ngay 1,73ñoàng ñeå thanh toaùn ngay. Coâng ty caàn coù nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp giuùp taêng khaû naêng thanh toaùn nhanh. Tuy nhieân, khaû naêng thanh toaùn hieän haønh ñöôïc tính toaùn döï treân giaù trò taøi saûn löu ñoäng, maø baûn thaân taøi saûn löu ñoäng chöùa ñöïng caû khoaûn muïc haøng toàn kho, vaø haøng toàn kho laïi laø moät loaïi taøi saûn khoù coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn, nhaát

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

77

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

laø haøng toàn kho öù ñoïng vaø keùm phaåm chaát. Vì theá trong nhieàu tröôøng hôïp tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Khaû naêng thanh toaùn nhanh: Rq 464.829.709 - 109.845.096 = 1,32 268.024.094 o Tyû soá thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty laø 1,32 > 1. Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn laø khaù toát. Cöù coù 1ñoàng nôï phaùt sinh thì coâng ty coù saün 1,32ñoàng ñeå traû. Tyû soá naøy cuõng cho thaáy möùc döï tröõ thanh toaùn cuûa coâng ty cuõng töông ñoái hôïp lyù, khoâng gaây öù ñoïng voán. Nhöng khaû naêng thanh toaùn naøy vaãn döïa treân giaù trò cuûa taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, do ñoù ta chöa theå nhaän xeùt chaén chaén veà khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn: Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi = 153.629.972
268.024.094

=

= 0,57

o Theo nguyeân taéc cô baûn ñöa ra, chæ soá thanh toaùn töùc thôøi baèng 0,5 thì toát, do ñoù, tyû soá naøy cuûa coâng ty baèng 0,57 ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù toát. Coâng ty luoân coù saün tieàn ñeå thanh toaùn nôï ñeán haïn traû. 2.2.2. Phaân tích caùc tyû soá hoaït ñoäng. Soá voøng quay haøng toàn kho = 1.938.331.489 = 17,65 109.845.096 360 = 17,65

o Soá ngaøy cuûa voøng quay haøng toàn kho laø 20 ngaøy
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 78

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Toác ñoä quay voøng haøng toàn kho caøng taêng leân, vaø soá ngaøy cuûa moät voøng quay haøng toàn kho caøng giaûm xuoáng giuùp giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng toàn kho vaø ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng chuyeån ñoåi haøng toàn kho thaønh tieàn maët, giaûm bôùt nguy cô döï tröõ haøng nhieàu deå bò öù ñoïng. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc coâng ty ñang söû duïng moät caùch coù hieäu quaû haøng toàn kho, voán löu ñoäng cuûa mình. Bôûi vì toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû coâng ty ñaõ löïa choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù. Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu = 4,85 2.2.3. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy: Tyû soá nôï treân toång taøi saûn 40,24% Tyû soá töï taøi trôï =
400.000.000 * 100% = 60,05% 666.124.786

1.938.331.489 = 400.000.000

=

268.024.094 * 100% 666.124.786

=

o So saùnh tyû soá nôï treân toång taøi saûn vôùi tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy coâng ty cuõng phaàn naøo coù khaû naêng töï chuû veà taøi chính, chuû ñoäng trong hoaït ñoäng kinh doanh. Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh = 400.000.000
47.224.669

= 8,47

o Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh laø 8,47 (lôùn hôn 1) cho thaáy khaû naêng töï taøi trôï vaø voán trang traõi ban ñaàu cuûa coâng ty khaù laø cao. 2.2.4. phaân tích tyû soá lôïi nhuaän. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu =

10.142.999 * 100% = 0,52% 1.938.331.489

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

79

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

o Cöù 100ñoàng doanh thu thì coâng ty thu ñöôïc 0,52ñoàng lôïi nhuaän. Qua ñoù cho thaáy möùc ñoä sinh lôïi so vôi doanh thu cuûa coâng ty laø khoâng cao. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu =
- 1.899.308 * 100% = −0,47% 400.000.000

o Tyû suaát lôïi nhuaän naøy cuûa coâng ty raát thaáp, cho thaáy sau hoaït ñoäng kinh doanh, coâng ty coøn phaûi traû theâm moät khoaûn phí töông öùng ñeå buø ñaép loã. 2.2.5. phaân tích tình hình coâng nôï. Tyû leä caùc khoaûn 197.505.379 phaûi thu so vôùi = * 100% = 73,69% caùc khoaûn phaûi 268.024.094 traû o Trong naêm ñaàu hoaït ñoäng, tình hình thanh toaùn coâng nôï cuûa coâng ty khaù toát, khoaûn bò chieám duïng cuûa coâng ty chæ baèng 73,69% so vôùi khoaûn coâng ty ñi chieám duïng. ÔÛ naêm naøy, khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty laø 197.505.379ñoàng, trong khi khoaûn phaûi traû cuûa coâng ty laø 268.024.094ñoàng. Coâng ty neân coù caùc bieän phaùp laøm giaûm caùc khoaûn phaûi thu vaø nhanh choùng thu hoài caùc khoaûn nôï nhaèm taïo söï caân baèng giöõa khoaûn phaûi thu vaø phaûi traû, traùnh caùc ruûi ro trong thanh toaùn. Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu
= 1.938.331.489 = 8,33 (197.505.379 + 268.024.094)/2

laàn o Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu phaûn aùnh toác ñoä bieán ñoåi cuûa caùc khoaûn phaûi thu

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

80

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

thaønh tieàn maët cuûa coâng ty. Tyû soá treân cho thaáy trong naêm 2007 caùc khoaûn phaûi thu luaân chuyeån 8,33 laàn, töông ñoái khoù khaên trong vieäc thu hoài nôï. Kyø thu tieàn bình quaân =
365 = 44 ngaøy 8,33

o Cöù 44 ngaøy coâng ty môùi thu hoài ñöôïc nôï. Ñaây cuõng laø thôøi gian töông ñoái oån ñònh. Trong thôøi gian ñaàu hoaït ñoäng, chöa theå ñaùnh giaù heát khaû naêng taøi chính cuûa coâng ty vì baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh, coâng ty phaûi boû ra khoaûn chi phí ban ñaàu khaù lôùn. Ñoù chính laø ñieàu kieän khaùch quan maø caùc coâng ty môùi thaønh laäp khoù theå traùnh ñöôïc. Beân caïnh ñoù cuõng cho thaáy söï thieáu kinh nghieäm trong toå chöùc vaø quaûn lyù kinh doanh.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

81

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

PHAÀN V: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHAÙP NÂNG CAO HIEÄU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

82

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

I.

Nhận xét và đánh giá. Tuy coâng ty TNHH moät thaønh vieân Haøo Phaùt laø coâng

ty TNHH nhoû, môùi thaønh laäp nhöng qua vieäc phaân tích treân, ta coù theå thaáy ñöôïc quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty treân thò tröôøng khaù oån ñònh. Maëc duø keát quaû kinh doanh ban ñaàu chöa ñaït ñöôïc lôïi nhuaän nhö mong muoán nhöng coâng ty cuõng phaàn naøo ñoù thuaän lôïi trong vieäc tìm kieám khaùch haøng cuõng nhö nhaø cung öùng coù uy tín. Vaên phoøng quaûn lyù toå chöùc kinh doanh cuûa coâng ty thaät söï ít ngöôøi nhöng taát caû ñeàu coù tinh thaàn laøm vieäc hieäu quaû, hoã trôï giaùm ñoác trong quaù trình hoaït ñoäng nhaèm goùp phaàn ñem laïi lôïi nhuaän. Coâng ty aùp hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung vôùi öu ñieåm: deã hieåu, deã ghi cheùp, deã aùp duïng vaø phaùt hieän sai soùt, phuø hôïp tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn söû duïng phuø hôïp bieåu maãu nhaø nöôùc quy ñònh, trình töï luaân chuyeån hôïp lyù. Maëc duø coøn nhieàu haïn cheá trong hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö coâng taùc quaûn lyù thi coâng, chi phí. Ñoàng thôøi vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng hieän nay gaây khoâng ít khoù khaên cho coâng ty. Song, baèng chính lónh vöïc kinh doanh cuûa mình, coâng ty ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

83

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

II.

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: Vôùi keát quaû phaân tích nhö treân, ta thaáy tình hình hoaït

ñoäng kinh doanh vaø taøi chính coâng ty tuy ban ñaàu coøn khoù khaên nhöng ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng nhöôïc ñieåm khaùch quan vaø chuû quan nhö ñaõ phaân tích ôû treân neân ngaøy caøng khaû quan hôn. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá maët toàn taïi caàn ñöôïc xem xeùt. Do ñoù, ñeå nhaèm goùp phaàn caûi thieän tình hình kinh doanh cuõng nhö hoaït ñoäng taøi chính, naâng cao hôn nöõa hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty, toâi xin ñöôïc ñeà xuaát moät soá kieán nghò sau : Naâng cao hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng Quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû taøi saûn löu ñoäng coù aûnh höôûng raát quan troïng ñoái vôùi vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chung cuûa coâng ty. Moät chöùc naêng chuû yeáu cuûa taøi saûn löu ñoäng laø taïo cho coâng ty khaû naêng thanh toaùn caàn thieát ñeå duy trì khaû naêng thanh toaùn ngay trong caû nhöõng giai ñoaïn laïm phaùt kinh teá. Do ñoù, möùc ñoä vaø thaønh phaàn cuûa taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn chòu söï chi phoái cuûa söï khoù khaên. Hôn nöõa, taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn gaén lieàn nhau, chaúng haïn thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn keùo daøi hôn thì nhu caàu ñoái vôùi nhöõng taøi saûn coù tính thanh khoaûn cao thöôøng ít hôn so vôùi khi thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñöôïc ruùt ngaén hôn Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coøn coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán vieäc haï thaáp chi phí, naâng cao doanh thu baùn haøng cuûa coâng ty. Do ñoù khoâng nhöõng giuùp cho coâng ty coù ñuû voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu taùi

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

84

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

saûn xuaát maø coøn coù theå hoaøn thaønh caùc nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Haï thaáp chi phí Haï thaáp chi phí coâng trình cuõng laøm cho nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän, löïa choïn nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu chaát löôïng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng toát. Kòp thôøi phaùt hieän giaûi quyeát vaät tö haøng hoùa öù ñoïng Trong quaù trình thi coâng, do nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán tình traïng nguyeân vaät lieäu bò öù ñoïng. Vaán ñeà quan troïng ôû ñaây laø taêng cöôøng kieåm soaùt ñeå laøm sao coù theå quaûn lyù vaät lieäu öù ñoïng ñoù, ñoàng thôøi nhanh choùng coù bieän phaùp giaûi quyeát nhaèm traùnh öù ñoïng voán, taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån voán. Giaûi phaùp taêng theâm doanh thu tieâu thuï Neáu Coâng ty choïn giaûi phaùp giaûm giaù thaønh coâng trình thì ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc Coâng ty giaûm chi phí söû duïng nguyeân vaät lieäu. Ñieàu kieän soá voán löu ñoäng khoâng ñoåi, vieäc taêng theâm doanh thu cuõng coù nghóa laø vôùi soá voán nhaát ñònh nhöng ñaõ phuïc vuï ñöôïc khoái löôïng coâng trình lôùn hôn. Do vaäy, naâng cao ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh. Thöôøng xuyeân naâng cao chaát löôïng coâng trình: Coâng trình coù chaát löôïng cao thöôøng coù khaû naêng caïnh tranh maïnh vaø coù theå kyù keát ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng. Do vaäy,ñaây cuõng chính laø höôùng quan troïng nhaèm taêng doanh thu cho Coâng ty.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

85

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

ÔÛ lónh vöïc naøy, heát söùc quan taâm thoâng qua vieäc ñaõ ñaàu tö hoaøn chænh maùy moùc coâng ngheä hieän ñaïi nhaát hieän nay. phaán ñaáu haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh Tröôùc heát, haï thaáp chi phí seõ coù theâm ñöôïc nguoàn voán ñeå môû roâng taùi saûn xuaát xaõ hoäi. Trong ñieàu kieän giaù caû oån ñònh, neáu chi phí saûn suaát cuûa doanh nghieäp thaáp thì laõi caøng taêng vaø nguoàn voán taùi hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn. Haï thaáp chi phí saûn xuaát coøn laø ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp coù theå linh hoaït trong vieäc ñònh giaù baùn, töø ñoù taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp. Phöông höôùng haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh goàm nhöõng maët sau : Naâng cao naêng suaát lao ñoäng : Naâng cao naêng suaát lao ñoäng coù theå laøm cho giôø coâng tieâu hao ñeå saûn xuaát moät ñôn vò saûn phaåm ñöôïc giaûm bôùt hoaëc laøm cho ñôn vò saûn phaåm laøm ra trong moät ñôn vò thôøi gian ñöôïc taêng theâm. Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng seõ laøm cho chi phí tieàn löông tröïc tieáp vaø moät soá khoaûn chi phí coá ñònh khaùc treân moät ñôn vò saûn phaåm haï xuoáng so vôùi tröôùc ñoù. Tuy nhieân, möùc ñoä tieàn löông giaûm nhieàu hay ít tuøy thuoäc vaøo chính saùch tieàn löông cuûa doanh nghieäp. Nguyeân taéc cô baûn caàn quan taâm khi xaây döïng vaø quaûn lyù quyû tieàn löông laø: Toác ñoä taêng cao naêng suaát lao ñoäng luùc naøo cuõng phaûi lôùn hôn toác ñoä taêng tieàn luông. Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng ñöa laïi moät phaàn laø tieàn löông cuûa coâng nhaân taêng leân, moät

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

86

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

phaàn laøm taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, coù nhö vaäy môùi vöøa baûo ñaûm saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån vöøa naâng cao möùc soáng cho coâng nhaân vieân. Tieát kieäm nguyeân vaät lieäu tieâu hao: Nguyeân vaät lieäu chieám moät tyû troïng khaù lôùn trong chi phí saûn xuaát cuûa caùc ngaønh saûn xuaát, thoâng thöôøng tyû leä naøy khoaûng 60% - 70%. Bôûi vaäy, vieäc tích cöïc tieát kieäm tieâu hao nguyeân vaät lieäu coù yù nghóa lôùn trong vieäc giaûm chi phí saûn xuaát. + Taän duïng coâng suaát thieát bò: + Giaûm bôùt chi phí thieät haïi : Trong quaù trình thi coâng, neáu ñeå xaûy ra nhieàu saûn phaåm hoûng hoaëc ngöøng thi coâng ñeàu daãn ñeán söï laõng phí veà nhaân löïc, vaät tö…. Laøm cho chi phí kinh doanh taêng leân. Bôûi vaäy, coâng ty phaûi ra söùc giaûm bôùt nhöõng toån thaát veà maët naøy. + Tieát kieäm chi phí quaûn lyù : Chi phí quaûn lyù bao goàm nhieàu loaïi chi phí nhö :Tieàn löông cuûa coâng nhaân vieân quaûn lyù, chi phí vaên phoøng, chi phí tieáp taân….Tieát kieäm chi phí naøy caàn chuù yù ñeán vaán ñeà boá trí hôïp lyù boä maùy quaûn lyù, chæ chi nhöõng khoaûn chi caàn thieát. Chính saùch kinh teá nhaø nöôùc : Trong neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñöôïc theå hieän trong caùc chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. Bôûi vaäy, moãi khi döï ñònh ñaàu tö daøi haïn doanh nghieäp caàn nghieân cöùu kyõ chính saùch kinh teá cuûa nhaø

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

87

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

nöôùc ñeå coù quyeát ñònh ñuùng höôùng phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö lôïi ích cuûa neàn kinh teá. Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh : Thò tröôøng tieâu thuï coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán vieäc ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Neáu nhö ñaàu tö daøi haïn nhaèm saûn xuaát kinh doanh moät loaïi haøng hoùa naøo ñoù xeùt ra coøn raát caàn thieát cho xaõ hoäi, noùi caùch khaùc: coøn coù thò tröôøng tieâu thuï thì thì neân ñaàu tö, ngöôïc laïi thì khoâng neân ñaàu tö. Trong tröôøng hôïp ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh loaïi haøng hoùa ñoù thì caàn xem xeùt theâm caùc yeáu toá giuùp cho doanh nghieäp ñöùng vöõng trong caïnh tranh nhö trang bò kyõ thuaät, chaát löôïng, maãu maõ. Lôïi töùc tín duïng vaø soá thueá phaûi noäp : Ñaây laø hai nhaân toá aûnh höôûng tôùi lôïi töùc cuûa soá voán ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Bôûi vaäy, khi ñaàu tö daøi haïn khoâng theå khoâng xeùt tôùi. Söï tieán boä cuûa khoa hoïc – coâng ngheä : Ñaây laø nhaân toá heát söùc quan troïng. Trong thôøi ñaïi khoa hoïc tieán boä nhanh choùng, khi ñaàu tö daøi haïn, neáu khoâng caân nhaéc kyõ, khoâng tieáp caän ñöôïc vôùi khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi,doanh nghieäp chaéc chaén seõ bò thua loã. Ñoä vöõng chaéc tin caäy cuûa söï ñaàu tö : Trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, neáu vieäc ñaàu tö daøi haïn coù khaû naêng ñaûm baûo vöõng chaéc thì seõ kích thích caùc doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö. Ngöôïc laïi neáu tình hình baép beânh khoâng oån ñònh seõ laøm cho caùc doanh nghieäp haïn cheá vieäc ñaàu tö.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

88

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp : Moãi doanh nghieäp khi quyeát ñònh ñaàu tö khoâng theå vöôït qua giôùi haïn khaû naêng taøi chính cuûa mình, trong ñoù bao goàm nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu vaø nguoàn voán coù theå huy ñoäng ñöôïc. Bôûi vaäy, coù theå coi ñaây laø nhaân toá noäi taïi chi phoái quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. veà phöông höôùng taêng lôïi nhuaän Vieäc taêng theâm lôïi nhuaän coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp thöôøng xuyeân tìm moïi bieän phaùp khai thaùc heát khaû naêng tieàm taøng trong doanh nghieäp nhaèm ñaït möùc lôïi nhuaän hôïp lyù vaø cao nhaát . Caùc phöông huôùng chuû yeáu laø : Taêng doanh thu : Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty taêng doanh thu nhö: taêng khoái löôïng thi coâng, naâng cao chaát löôïng coâng trình vaø chaát löôïng sôn, coâng taùc tieáp thò quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa coâng ty. Haï giaù thaønh coâng trình: Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty haï giaù thaønh coâng trình: naâng cao naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu, taän duïng coâng suaát maùy moùc thieát bò, giaûm caùc khoaûn chi phí ngoaøi chi phí thi coâng (chi phí khaùc –Cn), tieát kieäm chi phí saûn xuaát, chi phí quaûn lyù… Veà coâng taùc döï baùo taøi chính Ngoaøi caùc giaûi phaùp quaûn lyù taøi chính nhö ñaõ neâu treân, coâng ty caàn xem xeùt theâm veà coâng taùc döï baùo taøi chính nhö sau:

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

89

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Trong coâng taùc döï baùo taøi chính, Coâng ty neân quan taâm hôn ñeán vieäc döï ñoaùn caùc khoaûn phaûi noäp vaø caùc quyõ ñöôïc trích nhaèm taïo ñieàu kieän söû duïng voán toát hôn nhaát laø trong tình hình Coâng ty thöïc söï thieáu voán kinh doanh. Trong vieäc öùng voán cho ñôn vò noäi boä tröïc thuoäc caàn thieát phaûi xaây döïng ñònh möùc vaø thôøi gian hoaøn nôï, thöïc hieän nghieâm caùc kyû luaät thanh toaùn. Coá gaéng ñeà ra keá hoaïch söû duïng voán phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát kinh doanh thöïc teá, thích öùng vôùi töøng thôøi ñieåm vaø noäi dung söû duïng voán nhaèm khaéc phuïc tình traïng duøng nguoàn voán ngaén haïn ñeå taøi trôï cho taøi saûn daøi haïn.

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

90

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Teân Doanh Nghieäp:

Ñòa chæ:
Maõ soá thueá :

Cty TNHH MTV XNK Haøo Phaùt 5/47A Ql13,Bình Ñöùc,Bình Hoøa,Thuaän An,BD 0304972705

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007
CHÆ TIEÂU
1 MA Õ SO Á 2 THUYEÁ T MINH 3 NAÊM 2007 4

1, Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 2. Caùc khoaûn giaûm tröø 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 03) 4. Giaù voán haøng baùn 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 7. Chi phí taøi chính Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû 8. Chi phí baùn haøng 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh:= 20 + (21-22)-(24+25) 11. Thu nhaäp khaùc 12. Chi phí khaùc 13. Lôïi nhuaän khaùc: ( 40 = 31 - 32 ) 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá: ( 50 = 30 +40 ) 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 14. Lôïi nhuaän sau thueá Thu nhaäp doanh nghieäp: 60 = 50 - 51 )

01 03 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60

24 24 24 25

1.938.331. 489 1.938.331. 489 1.245.656. 751 692.674.7 38 2.498.527 7.631.366 0 644.533.6 58 43.008.24 1 0 32.865.24 2 -32.865.24 2 10.142.99 9 12.042.30 7 -1.899.308

24 26

28 28

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

91

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

92

Chuyeân ñeà toát nghieäp Hoaøng Minh

GVHD: TS Mai Thò

Chæ u treâ baûg caâ ñoákeá n tieâ n n n i toaù
Taï ngaø 31 thaùg 12 Naê 2007 i y n m

CHÆ U TIEÂ
TAØSAÛ I N A. TAØSAÛ LÖU ÑOÄG VAØ U TÖ NGAÉ HAÏ I N N ÑAÀ N N Tieà n Tieà n Phaûthu cuû khaùh haøg i a c n Caù khoaû phaûthu khaù c n i c Haøg toà kho n n Taøs n ngaé haï khaù i aû n n c Caù khoaû thueá i thu c n phaû B. TAØSAÛ DAØHAÏ I N I N Taøs n coá nh i aû ñò Taøsaû coá nh höõ hình i n ñò u . Nguyeâ giaù n . Giaù hao moø luõ keá trò n y (*) Taøs n daøhaï khaù i aû i n c Chí phí traû c daøhaï tröôù i n Taøsaû daøhaï khaù i n i n c TOÅG COÄG TAØSAÛ N N I N NGUOÀ VOÁ N N A. NÔÏPHAÛTRAÛ I Nôïngaé haï n n Vay vaø ngaé haï nôï n n Phaûtraû ngöôøbaù i cho i n Thueá caù khoaû phaûnoä Nhaø c vaø c n i p nöôù Phaûtraû ng nhaâ vieâ i coâ n n Chi phí phaûtraû i B. VOÁ CHUÛ HÖÕ N SÔÛ U Voá ñaà tö cuû chuû höõ n u a sôû u Lôï nhuaä chöa phaâ phoá i n n i TOÅG COÄG NGUOÀ VOÁ N N N N

ÑVT: ñoàg n

4 4 2 .7 9 6 .8 9 0 1 3 2 .9 2 5 .6 9 7 153.629.972 1 7 3 .3 9 9 .4 0 7 7 .0 0 5 0 1 9 4 .0 6 0 .8 5 9 3 4 .2 2 .8 9 6 3.849.262 2 1 9 .0 7 0 .2 5 7 4 .2 4 6 7 2 .6 9 47.224.669 50.157.820 (2.933.151) 1 4 7 .4 8 5 .0 0 0 146.005.408 8.065.000 6 6 2 .7 6 6 .1 4 8 NAÊ 2 0 M 07 2 8 2 .0 4 6 .0 4 9 2 8 2 .0 4 6 .0 4 9 164.346.000 36.666.240 7.888.302 (282.388) 59.405.940 3 8 0 .6 2 9 .1 0 9 400.000.000 (1.899.308) 6 6 2 .7 6 6 .1 4 8

SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo

93