Παθηηικόρ αόπιζηορ (-ομαι) Medio-passive simple past (-ομαι

)
1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ παζεηηθό αόξηζην ηωλ ξεκάηωλ ηεο παξέλζεζεο θαη λα ηνλ
ρξεζηκνπνηήζεηε ζην θαηάιιειν πξόζωπν ζηηο παξαθάηω πξνηάζεηο όπωο ζην παξάδεηγκα:
Fill in the correct form of the medio-passive simple past as in the example:
Απηό ην ζπίηη (εγκαηαλείπομαι) εγκαηαλείθηηκε από ηνλ έλνηθό ηνπ.
1. (δαλείδνκαη) …………………………..ρξήκαηα από ην θίιν ζνπ;
2. Τν άγαικα (αλαθαιύπηνκαη) ………………………. από ηνλ αξραηνιόγν θαη
(παξαδίδνκαη) ………………………. ζην κνπζείν.
3. Τα ινπινύδηα δελ (πνηίδνκαη) …………………. θαη (μεξαίλνκαη) ……………………
4. Η γεηηόληζζά καο (παληξεύνκαη) ……………………
5. Εγώ (εηνηκάδνκαη) …………………., εζύ όκωο νύηε (ληύλνκαη)…………………. νύηε
(μπξίδνκαη) ……………………….
6. Τν ηξάπεδη (ζηξώλνκαη) …………………… αιιά ην θαγεηό δελ (εηνηκάδνκαη)
…………………………. αθόκε.
7. Τν ζπίηη (βάθνκαη) ……………… αιιά ν θήπνο δελ (ζθάβνκαη) ………………. αθόκε.
8. Δε (δηδάζθνκαη) ………………….. απηό ην κάζεκα, θαη όκωο (εμεηάδνκαη)
……………………. πάλω ζ’ απηό.
9. Σηηο εθεκεξίδεο (γξάθνκαη) ………………… πνιιά γηα ην ρηεζηλό έγθιεκα.
10. Τν πνηάκη (κνιύλνκαη) ………………….. από ηα απόβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ.
11. (εκθαλίδνκαη) …………………….. κηα ωξαία γπλαίθα θαη ηα κάηηα όιωλ (θαξθώλνκαη)
…………………………. πάλω ηεο.
12. Ωξαία καιιηά!!! Πνύ (θνπξεύνκαη) ……………………….;
13. Είζαη κνύζθεκα!!! Γηαηί δε (ζθνππίδνκαη) ………………………;
14. (εξγάδνκαη) …………………… πνιιά ρξόληα ζηελ ηξάπεδα αιιά ηώξα πήξε ζύληαμε.
15. Ο Κώζηαο θαη ε Νίθε θέξδηζαλ ζην Λόηην, (ζηέθνκαη) ………………… πνιύ ηπρεξνί.
16. (αηζζάλνκαη) ……………………. κηα κηθξή αδηαζεζία θαη έθπγε.
17. (πλίγνκαη) …………………. ζε κηα θνπηαιηά λεξό. Ηξέκεζε!!!
18. Τξέραηε λα πξνιάβεηε ην ιεωθνξείν θαη (θνπξάδνκαη) ………………………
19. (ηξειαίλνκαη) ……………………. από ηε ραξά καο, όηαλ αθνύζακε πωο θεξδίζακε.
20. Δελ (παξνπζηάδνκαη) ………………………. επηβαξπληηθά ζηνηρεία θαη ν ύπνπηνο
(αθήλνκαη) ………………….. ειεύζεξνο.

Απαληήζεηο:
Answers:
1. Δανείζηηκερ ρξήκαηα από ην θίιν ζνπ;
2. Τν άγαικα ανακαλύθηηκε από ηνλ αξραηνιόγν θαη παπαδόθηκε ζην κνπζείν.
3. Τα ινπινύδηα δελ ποηίζηηκαν θαη ξεπάθηκαν.
4. Η γεηηόληζζά καο πανηπεύηηκε.
5. Εγώ εηοιμάζηηκα, εζύ όκωο νύηε νηύθηκερ, νύηε ξςπίζηηκερ.
6. Τν ηξαπέδη ζηπώθηκε αιιά ην θαγεηό δελ εηοιμάζηηκε αθόκε.
7. Τν ζπίηη βάθηκε αιιά ν θήπνο δελ ζκάθηηκε αθόκε.
8. Δε διδασθήκαμε απηό ην κάζεκα, θαη όκωο εξεηαζηήκαμε πάλω ζ’ απηό.
9. Σηηο εθεκεξίδεο γπάθηηκαν πνιιά γηα ην ρηεζηλό έγθιεκα.
10. Τν πνηάκη μολύνθηκε από ηα απόβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ.
11. Εμθανίζηηκε κηα ωξαία γπλαίθα θαη ηα κάηηα όιωλ καπθώθηκαν πάλω ηεο.
12. Ωξαία καιιηά!!! Πνύ κοςπεύηηκερ;
13. Είζαη κνύζθεκα!!! Γηαηί δε ζκοςπίζηηκερ;
14. Επγάζηηκε πνιιά ρξόληα ζηελ ηξάπεδα αιιά ηώξα πήξε ζύληαμε.
15. Ο Κώζηαο θαη ε Νίθε θέξδηζαλ ζην Λόηην, ζηάθηκαν πνιύ ηπρεξνί.
16. Αιζθάνθηκε κηα κηθξή αδηαζεζία θαη έθπγε.
17. Πνίσηηκερ (Πνίγηκερ) ζε κηα θνπηαιηά λεξό. Ηξέκεζε!!!
18. Τξέραηε λα πξνιάβεηε ην ιεωθνξείν θαη κοςπαζηήκαηε.
19. Τπελαθήκαμε από ηε ραξά καο, όηαλ αθνύζακε πωο θεξδίζακε.
20. Δελ παποςζιάζηηκαν επηβαξπληηθά ζηνηρεία θαη ν ύπνπηνο αθέθηκε ειεύζεξνο.