Παθηηικόρ αόπιζηορ (-ιέμαι,-ούμαι, -άμαι

)
Medio-passive simple past (-ιέμαι,-ούμαι, -άμαι)
1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ παζεηηθό αόξηζην ησλ ξεκάησλ ηεο παξέλζεζεο θαη λα ηνλ
ρξεζηκνπνηήζεηε ζην θαηάιιειν πξόζσπν ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο όπσο ζην παξάδεηγκα:
Fill in the correct form of the medio-passive simple past of the verbs as in the example:
Απηό ην ζπίηη δελ (καηοικούμαι) καηοικήθηκε πνηέ.
1. Απηό ην ζπίηη (πνπιηέκαη) ………………………….. ζε θαιή ηηκή.
2. Τν θαθέ (θνξηέκαη) ………………………. πνιύ ηνλ πεξαζκέλν ρεηκώλα.
3. Η Ειιάδα ζην παξειζόλ (απεηινύκαη) …………………. πνιιέο θνξέο από ερζξνύο.
4. Με ηε λεξνπνληή (δεκηνπξγνύκαη) …………………….. πνιιά πξνβιήκαηα.
5. Ο ζεξβηηόξνο δε καο (πεξηπνηνύκαη) …………………. θαιά ζ’ απηό ην εζηηαηόξην.
6. Ο θαηεγνξνύκελνο (ζεσξνύκαη) ………………έλνρνο θαη (ηηκσξνύκαη) ……………… .
7. (πεξηπιαληέκαη) ……………………… ιίγν ζηε γεηηνληά ζαο αιιά ηειηθά ζαο βξήθακε.
8. (ηαρηνπνηνύκαη) ………………….. ζην θαηλνύξην ζαο ζπίηη;
9. (ζπκάκαη) ………………… ηειηθά πνύ άθεζεο ηελ ηζάληα ζνπ;
10. Οη δπν όκεξνη (εθηεινύκαη) ……………………. από ην καληαθό δνινθόλν.
11. Δελ (εηδνπνηνύκαη) …………………….. γηα ηελ ρηεζηλή ζπγθέληξσζε. Δε καο έζηεηιαλ
θακηά πξόζθιεζε.
12. (αθαηξνύκαη) ……………………. θαη έπεζα πάλσ ζην δέληξν.
13. (μεγειηέκαη) ……………………… από ηνλ ήιην θαη βγήθακε ρσξίο παιηό.
14. Σηηο ηξεηο ην πξσί (πεηηέκαη) …………………… ηξνκαγκέλνο από έλαλ εθηάιηε.
15. Άξγεζε λα έξζεη γηαηί (μερληέκαη) ………………….. ζην δξόκν.
16. Ννκίδσ όηη (αδηθνύκαη) ……………….. ζηε κνηξαζηά ηεο πεξηνπζίαο.
17. (θνηκάκαη) …………………… θαιά ή ζαο έθαγαλ θαη εζάο ηα θνπλνύπηα;
18. (θνβάκαη) ………………….. λα ηαμηδέςνπλ κε ηέηνηα θνπξηνύλα.
19. Ο παππνύο κνπ ππέθεξε αιιά δελ (παξαπνληέκαη) ……………………. πνηέ.
20. (θξεκηέκαη) ………………………. από ην κνλόδπγν θαη έθαλα αζθήζεηο.

Απαληήζεηο:
Answers:
1. Απηό ην ζπίηη ποςλήθηκε ζε θαιή ηηκή.
2. Τν θαθέ θοπέθηκε πνιύ ηνλ πεξαζκέλν ρεηκώλα.
3. Η Ειιάδα ζην παξειζόλ απειλήθηκε πνιιέο θνξέο από ερζξνύο.
4. Με ηε λεξνπνληή δημιοςπγήθηκαν πνιιά πξνβιήκαηα.
5. Ο ζεξβηηόξνο δε καο πεπιποιήθηκε θαιά ζ’ απηό ην εζηηαηόξην.
6. Ο θαηεγνξνύκελνο θεωπήθηκε έλνρνο θαη ηιμωπήθηκε.
7. Πεπιπλανηθήκαμε ιίγν ζηε γεηηνληά ζαο αιιά ηειηθά ζαο βξήθακε.
8. Τασηοποιηθήκαηε ζην θαηλνύξην ζαο ζπίηη;
9. Θςμήθηκερ ηειηθά πνύ άθεζεο ηελ ηζάληα ζνπ;
10. Οη δπν όκεξνη εκηελέζηηκαν από ην καληαθό δνινθόλν.
11. Δελ ειδοποιηθήκαμε γηα ηελ ρηεζηλή ζπγθέληξσζε. Δε καο έζηεηιαλ θακηά πξόζθιεζε.
12. Αθαιπέθηκα θαη έπεζα πάλσ ζην δέληξν.
13. Ξεγελαζηήκαμε από ηνλ ήιην θαη βγήθακε ρσξίο παιηό.
14. Σηηο ηξεηο ην πξσί πεηάσηηκα ηξνκαγκέλνο από έλαλ εθηάιηε.
15. Άξγεζε λα έξζεη γηαηί ξεσάζηηκε ζην δξόκν.
16. Ννκίδσ όηη αδικήθηκα ζηε κνηξαζηά ηεο πεξηνπζίαο.
17. Κοιμηθήκαηε θαιά ή ζαο έθαγαλ θαη εζάο ηα θνπλνύπηα;
18. Φοβήθηκαν λα ηαμηδέςνπλ κε ηέηνηα θνπξηνύλα.
19. Ο παππνύο κνπ ππέθεξε αιιά δελ παπαπονέθηκε πνηέ.
20. Κπεμάζηηκα από ην κνλόδπγν θαη έθαλα αζθήζεηο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful