SOALAN PA (DIALOG UTARA- SELATAN

)
1.Tujuan Dialog Selatan-Selatan ditubuhkan adalah untuk i mengatasi masalah alam sekitar yang mengugat kesejahteraan dunia ii menghapuskan masalah dadah yang dihadapi Negara-negara yang sedang menbangun iii mengurangkan pengantungan ekonomi negara yang sedang menbangun pada negara-negara maju. iv memperkukuhkan landasan negara-negara selatan dalam rundingan dengan negara-negara utara. A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

2. Dialog Utara-Selatan melambangkan proses perundingan A. yang berterusan dalam kalangan negara Dunia Ketiga berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan teknikal B. yang berterusan diantara negara sedang membangun dengan Negara Utara berkaitan dengan isuisu keselamatan. C. yang berterusan negara sedang membangun dengan negara maju berkaitan dengan isu-isu ekonomi antarabangsa. D. yang berterusan dengan negara Amerika Utara dengan negara-negara yang sedang membangun berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan perdagangan.

3. Yang manakah tidak melibatkan Dialog Utara-Selatan? A. Persidangan Kerjasama Ekonomi (CIEC) B. Persidangan dalam kalangan Negara-negara Membangun(ECDC) C. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Perdangangan dan Pembangunan (UNCTAD) D. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perjanjian Am Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)

Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) D. Order Baru Ekonomi Dunia C. Tabung Kewangan Antarabangsa D. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan B. Pemindahan teknologi dari utara ke selatan. Penentuan semula syarat-syarat perdagangan .Pemberian bantuan pembangunan . 6. i dan iii D. Menghapuskan jurang perbezaan antar negaranegara sedang membangun dengan neraga maju. Antara berikut yang manakah merupakan masalah-masalah yang sering dihadaapi oleh negaranegara mambangundalam usaha memperdagangkan komoditi utamanya? i sekatan oleh negara maju ii persaingan dengan negara maju iii harga yang rendah dan tidak stabil iv pengeluaran bahan mentah yang berkurangan A. . Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) C. iii dan iv 5.4. Mengurang kan ketidaksamaan dalam stuktur ekonomi antarabangsa. Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) 7. Yang manakah negara yang menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasi fik? . Dengan kesedaran untuk memcapai matlamat di atas. Persidangan mengenai Kerjasama Ekonomi Antarabangsa. Penyataan diatas terkandung dalam A. negara-negara membangun telah mengusulkan pembentukan A. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. i dan ii C. ii dan iii B.

i dan ii C. iii dan iv 9. i dan iv D. i dan ii C. Antara berikut yang manakah benar mengenai kumpulan negara-negara G-15? i Majoriti ahli dalam kalangan negara sedang membangun iii Persidangan Kemuncak Ketuaketua G-15 kali pertama diadakan di Indonesia. i dan iii D.i Amerika Syarikat ii Perancis iii Kanada iv India A. iii dan 8. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) . Sidang Kemuncak Pertama G-15 di Kuala Lumpur D. Yugoslavia dan Indonesia iv Kumpulan ini ditubuhkan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan politik dalam negara anggota A. ii dan iv B. Mengadakan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan . ii dan iv B. Persidangan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan ( UNCTAD) C. Mengadakan Pameran Perdagangan Selatan-Selatan Penyataan diatas merujuk projek A. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. ii Dianggota oleh beberapa buah negara seperti India. . Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) . Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan.

Perdagangan dan Teknologi Selatan telah ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1991.Selatan? i Wujudnya Sistem Keistemawaan Am (GSP) ii Tertubuhnya Tabung Bersama Utara ²Selatan iii Termeterainya Perjanjian Petroleum Antarabangsa iv Tertubuhnya Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) A. iii dan iv . i dan iii D. i dan ii C. iii dan iv 11. ii dan iii B. pendidikan dan ekonomi negara anggota iv menjalinkan kerjasama dalam urusan perniagaan A.negara maju ke negara Dunia Ketiga ii pemberian bantuan pembangunan oleh negara-negara maju iii penentuan semula syarat-syarat perdagangan iv penyedian forum bagi rundingan perdagangan A. ii dan iii B. Pusat Pertukaran Data Pelaburan. iii dan iv 12. i dan ii C. Antara berikut yang manakah merupakan hasil Dialog Utara. i dan iv D. ii dan iii B. Antara berikut yang manakah bukan tuntutan utama negara yang sedang membangun dalam Order Baru Ekonomi Dunia? i perluasan pasaran eksport negara.1o. i dan ii C. i dan iv D. Antara fungsi utamanya ialah i membekalkan maklumat perniagaan yang berkaitan bagi negara-negara anggota ii meningkatkan aktiviti perdagangan komoditi utama sesebuah negara iii meningkatkan taraf hidup .

Antara berikut yang manakah faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia dengan menyertai Dislog Utara-Selatan? i menikmati kemudahan Skimk Keutamaan Am (GSP) .13. i dan iii D. i dan ii C. A. ii dan iii B. Yang manakah antara negara-negara yang berikut menganggotai NAFTA? i Amerika Syarikat ii Amerika Latin iii Kanada iv Australia A. i dan iv D. ii dan iv 15. ii dan iii B. iii dan iv 14. i dan ii C. antara berikut yang manakah menjadi rintangan yang menjejaskan Rundingan Perjanjian Am Mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT)? i negara-negara maju sangat serius mahu mewujudkan system perdagangan yang terbuka dan saksama ii negara-nergara maju mewujudkan dasar dan syarat-syarat perdagangan yang merugikan negara Dunia Ketiga iii negara-negara maju tidak mengenakan kadar faedah yang tinggi ke atas negara-negara Dunia Ketiga iv negara-negara maju memperalatkan Tabung Kewangan Antarabangsa untuk kepentingan sendiri.

ii dan iii B. Pendapatan per kapita yang rendah . i dan iv D. i dan ii C. Menanggung beban hutang yang tinggi dan berpanjangan . Perundingan tentang tarif dan perdagangan. Antara berikut yang manakah bukan berkaitan dengan penubuhan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)? i EAEC bukan merupakan satu blok perdagangan ii Ditubuhkan untuk mengurangkan pergantungan ekonomi dengan negara-negara maju iii Ditubuhkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara Dunia Ketiga iv Menyedikan satu forum perundingan berhubung isu-isu ekonomi dan perdagangan yang emnjadi kepentingan bersama negara-negara anggota A. iii dan iv 16. Antara berikut yang manakah perkara utama yang dibincangkan dalam Rundingan Pusingan Uruguay? A. i dan iv D. 18. Penghapusan beban hutang oleh negara maju terhadap negara sedang membangun C. Menyeragamkan tariff perdagangan dan menggunakan mata wang yang sama. D. i dan ii C. ii dan iii B. Penghapusan cukai berganda di antara dua buah negara yang berdagang B. .ii menikmati bantuan pembangunan dari negara-negara maju iii pasaran keluaran Malaysia diterima dengan baik dan meluas di Negara Utara tanpa sebarang sekatan iv dapat menyertai dan memeterai perjanjian-perjanjian komoditi antarabangsa seperti Perjanjian Getah Asli Antarabangsa A. iii dan iv 17. Kadar syarat perdagangan yang tidak seimbang berbanding dengan negara maju .

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) B. i dan iii D. iii dan iv . Antara persetujuan tersebut ialah i perjanjian pertanian ii pertambahan tarif dan subsidi eksport iii perjanjian mengenai tekstil dan pakaian iv pengukuhan Sistem Perdagangan Istimewa Dunia (GSTP) A. ii dan iii B. Suruhanjaya Selatan-Selatan 20. Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) C. . Tujuan penubuhannya untuk mempercepatkan kerjasasama ekonomi dalam kalangan negara-negara anggota. Mahathir Mohamad telah dilantik sebagai pengerusi Penyataan di atas merujuk A. Tun Dr. . Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) D.Selatan 19. Dialog Selatan-Selatan B. Group of 15 (G-15) D. Suruhhanjaya Selatan. Rundingan Pusingan Uruguay (1986-1993) mencapai beberapa persetujuan penting . sekumpulan negara telh menubuhkan A. i dan ii C. Sidang kemuncak yang pertama berlangsung di Kuala Lumpur . Group of 77 (G-77) C.Untuk mengatasi masalah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful