Családi angol: Gyakorlati ötletek

2

zások Tarthatunk rövidebb, sp ontán fogla lkozásokat is • bárhol (a : z autóban, fü rdés közben vagy sorba • bármikor, n állva egy boltban), • válaszkén t valamilyen hangulatra vagy élmén Ahogyan nő yre. gyermekün k tapasztala szaporodna ta az angol k az ilyen je nyelv terén llegű rövid fo , egyre jobban érte glakozások. ni az angol Mikor gyere nyelvet, egy künk kezdi anyanyelve -két angol k n történő b ifejezést is b eszélgetése eszőhetünk inkbe.

Nem terve zett

ndszeresen tarthatunk a ngol nyelvi az alábbi ke foglakozáso retek között kat gyerme : keinknek • otthonun kban (példá ul egy erre kialakított „a • meghatá ngol sarokb rozott napo an”), kon, • tíz és húsz perc között i időtartamb és koncentr an a gyerm ációs képess ek angoltud égének füg ásának gvényében • az előre k , ialakított pro gramban is és építünk rá métlünk korá juk, valamin bbi tevéken t újakat is b ységeket emutatunk.

Tervezett fo glakozások Re

őttől eltérő Megvan az módon tanu a vele szüle lnak nyelve tett képessé tevékenysé t. gük, hogy k geken kere ülönböző sztül sajátíts és értelmezv anak el egy e a körülött nyelvet, köv ük zajló tört etve nyelvhaszná énéseket és latát. Erről b a felnőttek ővebben a Nyelvtanulá British Coun s kisgyerme cil Családi a kkorban cím ngol: LearnEnglis ű füzetében h Parents h olvashat, am onlapról is le ely a tölthető.

Otthoni ang ol nyelvi fog lakozások A kisgyereke k a legtöbb feln

foglako

3

Tervezzük meg a foglalkozást!
Előnyös, ha a foglakozásaink menete nem válto zik, mivel így gyermekünk tudja, hogy mire számíthat. Az így kialakult biztonságérzet kedvezően hat a nyelvtanulási folya matra.

A foglalkozás menete
• Bemelegítés – Lehet mondókázás, éneklés vagy számolás, melyek segítségével gyermekünk ráhangolódik az angol nyelv használatára. • Új nyelvi elemek bevezetése – Vegye újra elő és bővítse a korábbi foglakozásokon tanultakat, majd muta sson be új nyelvi elemeket! • Tevékenységformák – Játékok, barkácsolá s, kézművesség vagy családi programok • Befejezés – Képeskönyvek közös nézegetés e és olvasása • Kiegészítő tevékenység – Készítsünk példá ul rajzot az „angol sarok” díszítésére! • A család bevonása – A foglakozásokon elkés zült munkákat megmutatathatjuk a családnak, elénekelhetünk egy új dalt, elmondhatunk egy új mondókát, vagy közösen játszh atunk valamit.

Új anyagok és játékok bemutatása
A különféle mondókák, mesék, dalok hatékonys ága attól függ, hogy miként keltjük őket életre. Ezért érdemes az anyagokat gyermekünk személyére szabva bemutatni, ügye lve arra, hogy megfeleljenek érdeklődésének és igényeinek , mert így könnyebben magába szívja az angol nyelvet. A saját készítésű és személyre szabott anyagok gyakran hatékonyabbak, mivel jobban eleget tesznek a gyermek nyelvi igényeinek, kiváltképp a tanulás korai szakaszába n. A különböző anyagok közös, házilagos elkészítése valami külön legeset is hozzáad a tanulás folyamatához, többek között sikerélményt adhat.

4

Írjunk naplót!
Készítsünk feljegyzéseket a foglalkozásokról! Ez segít abban, hogy lássuk, mivel foglalkoztunk már, és mivel fogla lkozhatunk az elkövetkezendőkben, valamint segít eddigi munk ánk értékelésében is.

Ne adjuk fel!
Amennyiben gyermekünk túl nehéznek találja az adott feladatot és nem akarja folytatni, ne adjuk fel, és ne váltsunk át anyanyelvünkre, hanem térjünk át egy könnyed játékra, amelyet korábban már szívesen játszott. Ha csak lehet, hagyjuk gyermekünket nyerni! Nagyon fontos, hogy a közö s angolozás végén gyermekünk elégedett legyen magával, és jó érzések töltsék el az angoltanulással kapc solatban. Ha gyermekünk nehéznek talált egy adott felad atot, egy későbbi időpontban tudakoljuk meg tőle ennek okát, és gondoljuk át, hogy mit érdemes megváltoztatni legközelebb! Gyakran az új anyag mennyisége vagy tálalási módja okozza a nehézséget. Ilyenkor térjünk vissza korábbi egyszerűbb anya gokhoz néhány foglakozás erejéig, hogy gyermekünk vissz anyerje magabiztosságát.

Angol sarok vagy angol asztal
Angol foglalkozásainkkal kapcsolatos tárgyakat érdemes egy erre elkülönített „angol sarokban” (vagy asztalon) gyűjteni, mely lelőhelye lehet: • különféle játékoknak, • képeskönyveknek, • az angolszász kultúrát megelevenítő tárgyakna k (képek, zászlók, stb.), • rajzoknak, házi készítésű könyveknek, kézműves daraboknak.

5

Ötletek a foglalkozásokhoz

ásoknak az angoltanulástól Nagyon jó, ha a kézműves-foglalkoz független céljuk is van. k • Születésnapok és más ünnepe zítése jó szórakozás. A családi Képeslapok és üdvözlőkártyák kés is, hogy egy kis angol nyelvű ünnepek alkalmasak lehetnek arra különböző játékokat játsszunk színielőadást tartsunk, vagy hogy és barátaival. a család angolul beszélő tagjaival • Kollázs l oly módon, hogy Készíthetünk kollázst gyermekünkke k képeket. Ilyen téma lehet meghatározott témákban kivágun etnék menni nyaralni”, „amit például: „öt kék dolog”, „hova szer bbá a sport és az időjárás. a születésnapomra szeretnék”, tová eket azzal, ha megkérjük Személyessé tehetjük ezeket a kép önmagát vagy gyermekünket, hogy rajzolja bele a család egyes tagjait a képbe. • Könnyen elkészíthető bábok lős az angol nyelv Amennyiben gyermekünk szégyen it azzal, hogy egy báb használatakor, oldhatjuk a gátlása ot már egy papírtányér és egy segítségével beszélünk vele. Báb is készíthetünk egyszerűen. hurkapálca egymásra erősítésével el kelthetjük életre: „My A bábokat párbeszédek segítségév éves vagyok.”) Később name is ... I am six.” („... a nevem. Hat zhatunk, amelyre közönséget gyermekünkkel bábszínházast is játs zetet és jegyeket gyárthatunk. is hívhatunk, meghívót, programfü

Családi foglalkozások
dennapi családi Akkor érdemes angolra váltani a min künk értelmét látja az angol tevékenységek közben, ha gyerme módon szólalhatunk meg nyel használatának. Természetes ralásra csomagolunk, vagy angolul, ha például egy családi nya főzünk valamit közösen egy angol nyelvű szakácskönyvből yek aztán angolul is (például arcot formázó sütiket, mel beszélgethetnek majd).

6

Mondókák és dalok

A gyermekek mekmondókákat. ltúra ismeri a gyer ezeket, A legtöbb ku zeretettel mondja n fiatal kortól elős őket. nagy része egésze oznak és bíztatják mások is becsatlak kiváltképp, ha Családi a British Council zásról bővebben A mondóká at, amelyet a füzetében olvash l: Mondókák című számos ango on le is tölthet. Itt h Parents honlap LearnEnglis lódó feladatokat athat, és kapcso dókát meg is hallg mon lál hozzájuk. és ötleteket is ta ásainkon? kat angol foglalkoz sználjunk mondóká Hogyan ha ár korábbról djunk el néhány, m melegítésként mon • Be ismert mondókát! ásba, bemutathat belejött az angoloz kor gyermeke már mozgással, • Mi ás közben képekkel, új mondókát. Előad ételje! neki egy ka értelmét, majd ism ítsa meg a mondó gesztussal világ új mondókát, mondja el újra az ező foglalkozáson • A követk e van hozzá – ermeke – ha kedv ajd hagyja, hogy gy m kát kísérő ek először a mondó solódjon! A gyerek bekapc vagy kifejezést. majd egy-egy szót ozgást utánozzák, m ől lépésre ozás során lépésr ező néhány foglalk el • A követk , hogy egyedül is ermeke önbizalmát haladva növelje gy ni a mondókát. tudja majd monda ak előtt, megjósolható szav etet az ismétlődő, • Tartson szün mondani őket. ermeke már tudja rjon kicsit, hátha gy és vá ki! részeket hagyjon , egyre hosszabb • Egyre több szót ermeke kis ételje addig, míg gy Ezt a módszert ism ni egy egyszerű ól végig tud monda segítséggel magát mondókát. y ismert n mondókázást eg Fejezzen be minde • al! és kedvelt darabb

7

Az angoltanulás korai szakas zában jó szórakozás kártyá kat készíteni olyan mondókákhoz, melye ket gyermekünk már ismer. Írja vagy nyomtassa a mondókákat kártyákra, majd adja gyerm ekének, hogy díszítse ki őket! Tartsá k a kártyákat az angol sarokb an, hogy gyermeke szabadidejében elő tudja őket venni, és néz hesse őket, miközben hangosan mondj a magának a mondókákat. Amikor már öt-hat mondókás kártyát készítettünk, fénymáso ljuk le őket, és készítsünk belőlük mondó kás füzetet gyermekünknek! Ebben a formában a mondó kák könnyen szállíthatók, am i fontos, mivel elképzelhető, hogy gyermekü nk magával akarja majd vin ni őket az autóba, az iskolába, az ágyba, vagy meg szeretné mutatni másoknak is. Ismertessen meg gyermeké vel új dalokat angol foglalk ozásaikon! Fokozatosan összeállíthatn ak egy kis repertoárt, melye t együtt énekelhetnek CD- vagy egy MP3-lejátszó kíséretében. A LearnEnglish Kids honlapon több népsze rű dalt tartalmazó válogatá st is talál. A dalokat nyugodtan írjuk át, hogy megfeleljenek egy adott foglalatosságnak vagy helyze tnek. Az átírás nem nehéz feladat, ha gyermekünk ismeri az ere deti dal dallamát. Például az „If you’re happy and you know it” („H a boldog vagy és tudod …”) átkölthető arra, hogy ”If you’re hungry and you know it eat an app le” („Ha éhes vagy és tudod, rágj almát!” ) vagy arra, hogy „If you’re dirty and you know it wash your hands” („Ha koszos vagy és tudod , moss kezet!”) és ehhez hasonló egyszerű variációkra, melyek megsz ínesíthetik napi teendőinket. Kellékek használatával mé g több életet adhat egy dalnak.

Készítsünk mondókás ká rtyát!

Készítsünk mondókás füz etet!

Énekeljünk!

Ábécés dal a Twinkle, twi nkle little star (Ragyog rag yog kis csillag) dallamára 1. Készítsen kártyákat az ang ol ábécé 26 betűjéhez, a nag ybetűkhöz és a kisbetűkhöz egyaránt!

8

2. Éneklés előtt terítse szé t a kisbetűs kártyákat az asz talra, az írott oldallal felfelé A dal tanulásához legyenek ! a kártyák először sorrendb en és előbb Ön, majd később gyermeke mutassa a soron lévő betűt! 3. Később keverjék össze a betűk sorrendjét! Énekeljék a dalt, és a soron lévő betűt Ön és gyermeke is pró bálja a másik játékosnál elő bb felvenni az asztalról. Aki előbb megtalálja az ado tt betűt, magánál tartja. A vég én számolják meg, ki szedett össze több kártyát! Adjon időt gyermekének, hog y belejöjjön a játékba! Ha sohasem nyer, nem les z kedve játszani. 4. Játsszák el ugyanezt azz al a különbséggel, hogy a nagybetűs kártyákat használják, végezetül pedig egyszerre mindkettőt. 5. Ez a módszer jól haszná lható más dalokkal, mondó kákkal és történetekkel is. Betűk helyett szavak és kép ek is lehetnek a kártyákon .

Képeskönyvek
Amikor képeskönyvet válasz t a közös olvasáshoz, olyat keressen, amelyben nincs túl sok szöveg, könnyen ért hető és élvezetes gyermeké nek. Erről bővebben a British Council Családi angol: Ké peskönyvek című füzetében olvashat, amely a LearnEnglish Parents ho nlapon le is tölthető.

Amikor angol nyelvű képesk önyvet választ gyermekének , mérlegelje az alábbi szempontokat: • Milyen hosszú a szöveg? Ha meghaladja a négy vag y öt dupla oldalt, a történet bemutatására több angol fog lakozást is szánjon! • A nyomtatott szöveg kön nyen olvasható-e? • Érdekesek-e az illusztrác iók, valamint könnyen értelm ezhetők-e? • Alkalmas-e arra, hogy akt ívan bevonja a gyermeket? Vannak-e benne ismétlődő szövegrészek, vagy újszerű, interaktív megoldások (felhaj tható fülek például)? • Tetszik-e önnek, és át tud ja-e adni a könyvvel kapcso latos pozitív érzéseit gyermekének? Szerezzen be DVD-ket a kép eskönyvek szereplőivel! A leghatásosabban úgy tud ja ezeket használni, ha előszö r közösen nézik meg őket, és meg is beszélik a látotta kat.

Könyvválasztás

9

Hangos olvasás

ként fogja életre át, és gondolja végig, mi a képeskönyv felolvasás • Gyakorolja ra a történetet! kelteni gyermeke számá olvasás előtt! szavak egy részét még be gyermekének az új • Mutassa at, képeket, mozgást! Erre használjon tárgyak entését! sa a képen a szöveg jel • Olvasás közben mutas a, hogy ekével, készüljön fel arr asnak egy könyvet gyerm • Amikor először olv súgni neki abban illő fordítását meg tudja lényeges szó szövegbe m tudja bármelyik ismeri még a szót, és ne ermeke kéri, mert nem az esetben, ha gy zet alapján, pek és a szövegkörnye eztetni a jelentését a ké kikövetk és ez zavarja. en, hogy gyermeke szövegben olvasás közb ujjával, hogy hol tart a • Mutassa tését! vak írott alakjának köve kezdje megszokni a sza olvassa fel az adott alkalommal ugyanúgy jen arra, hogy minden ajátítását. • Töreked ra a könyv nyelvének els önnyíti gyermeke számá szöveget! Ez megk nem tetszenek önnek, a használatát, amelyek azoknak a könyveknek • Kerülje veheti az érzést. mar észreveszi és át is mivel gyermeke ezt ha olvasásba való történetet, bátorítsa az gyermeke ismeri már a hagyja, • Amikor atok végén megáll, és azzal, hogy egyes mond bekapcsolódásra hogy ő fejezze be. rázsát! l megtörheti a könyv va sok kérdést, mivel ezze • Ne tegyen fel túl

skönyvet! Készítsünk saját képe

ztak, elképzelhető, hogy nyvet is áttanulmányo ermekével több mesekö Miután gy készíteni. saját könyvet akar majd kész van pírlapokat, ezzel máris ppel rögzítsen össze pa 1. Tűzőgé egy üres könyvecske! legyen a témája, ő könyv tartalmáról: mi n gyermekével a leend hogy minden 2. Beszélje Közben ügyeljen arra, benne, hol játszódjon? kik szerepeljenek k szüleménye legyen! a gyermek fantáziájána ja el a a könyv rajzait és mond ekét, hogy készítése el 3. Kérje meg gyerm nyiben gyermeke nem is papírra vetheti, amen etet! A szöveget a szülő történ athoz. elég magabiztos a felad el! assák közösen élvezett a gyűjteményükbe! Olv be gyermeke könyvét 4. Tegye

10

Játékok

ik az angol nyelv élvezetesebbé tesz ok izgalmasabbá és dését. A játék eke teljes körű fejlő int elősegítik gyerm tanulását, valam csinálnak a gyereknek is kedvet A játékok azoknak a ok ugyanis – dig nem volt. A játék nuláshoz, akiknek ad élyt adnak nyelvta kkal ellentétben – es elvű foglalatosságo más angol ny csak az angoltudás er esetükben nem a győzelemre. A sik nekik mértékétől függ.

Játéktípusok

táját ismerjük: A játékoknak több faj • Kiszámolók k • Mozgásos játéko • Kártyajátékok • Társasjátékok Kiszámolók

gyorsan hoznak yű megszervezni és et a játékokat könn Ezek zközt és elnek semmilyen es Általában nem igény eredményt. a kiszámolós hatók. Ide tartoznak orlatilag bárhol játsz gyak kiejtésének segítenek a hangok mondókák is, melyek édet. nyabbá teszik a besz tításában és folyéko elsajá olók Mondókás kiszám szhatja. mek körben állva ját ben, vagy több gyer Ketten szem felel meg. Akire az a egy számolásnak ondóka minden szav Am győztes. utolsó szó jut, az a

ue. Red, white and bl All out but you!

Kék, fehér, piros, ki most! csak te nem esel

11

Fordítva is játszhatjuk ugyanezt: egyvalaki szám ol, és akinél véget ér a mondóka, az kiesik. A mondókát újrakezdjük a sorban következővel. Az a győztes, aki a végén bennmarad.

Acker backer, Soda Cracker, Acker Backer Boo! Acker backer, Soda Cracker Out goes YOU!
Ábécés játék

Abrakabra, kicsi macska Abrakabra, fuss! Abrakabra kicsi macska Te vagy, aki hunysz!

A kiszámolóhoz hasonlóan játszható, de itt szava k helyett az ábécé betűire számolunk. Akire az utolsó betű jut, az a győz tes.

A E I O U You! (Te!) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U You are it. (Te vagy az!)
Mozgásos játékok
Simon says (Simon mondja) Tanítsa meg gyermekének az emberi arc része it angol nyelven, majd a test részeit is! Ön játssza Simon szerepét, és amit „Simon mond”, azt gyermekének végre kell hajtania. 1. Ha ön azt mondja, hogy „Simon says touch your nose”, („Simon mondja: érintsd meg az orrod!”), gyermekének meg kell érintenie az orrát. 2. Ha ön azt mondja, hogy „Simon says don’t touch your mouth”, („Simon mondja: ne érj a szádhoz”), gyermeké nek ezt be kell tartania. 3. Amennyiben gyermeke hibázik, elveszít egy pontot a háromból. 4. Amikor gyermeke elveszti mindhárom hibal ehetőségét, vége a játéknak.

12

Hol a maci? Fogjon egy plüssmackót vagy egy más plüssjátékot! Tegye a szobában különböző helyekre! Így győz ődjön meg róla, hogy gyermeke ismeri már a következő szavak jelentését: „on” (valamin rajta), „in” (benne valamiben), „behind” (valami mögött), valamint néhány bútornak a nevét. 1. Gyermeke becsukja a szemét, míg közö sen elszámolnak ötig vagy tízig. Ezalatt rejtse el a macit egy szék alá! 2. A számolás után így szól gyermekéhez : „Open your eyes. Where’s the bear?” („Nyisd ki a szemed! Hol a maci?”) 3. Miközben gyermeke keresi a macit, segí tse őt a fenti szavakat használva! 4. Amikor a mackó előkerül, szerepet cser élhetnek.

Kültéri játékok
Farmer, farmer, can I cross the wate r? (Farmer, farmer, átkelhetek?) 1. A játékosok egy képzeletbeli folyó part ján állnak, és felteszik a fenti kérdést. 2. Erre a „farmer” például így válaszol: „Yes , if you have got something yellow.” („Igen, ha van nálad valami, ami sárga.”) 3. Ha egy játékosnak van valamije, ami sárga, így felel: „Yes, I have got something yellow.” („Ige n, van nálam valami sárga.”), és átkel. 4. Az a játékos, akinek nincs semmije, amin ek a színe megegyezik a farmer által kért színnel, megpróbál átsz aladni, a farmer pedig megpróbálja elkapni. 5. Akit a farmer elkap, az kiesik, és várn ia kell, amíg a farmer mindenkit el nem kap. 6. Amikor mindenkit elkapott, a farmer egy másik farmert választ a játékosok közül, és a játék újrakezdődik. 7. Az új farmer minden alkalommal új színt választ.

13

s úr?) lf? (Hány az óra, Farka What’s the time, Mr Wo lölt négyzetben. etbeli házában áll egy kije 1. Mr Wolf, a farkas, képzel kast, és repében megközelítik a far A játékosok bárányok sze 2. Farkas úr?”) Mr Wolf?” („Hány az óra, zik tőle: „What’s the time, megkérde o’clock.” („Egy óra.”) 3. A farkas válaszol: „One házához, közelebb mennek a farkas bárányok egy kicsit még 4. Ekkor a y az óra, Farkas úr?”) the time, Mr Wolf?” („Hán majd újra kérdik: „What’s o’clock.” („Két óra.”) 5. A farkas válaszol: „Two nem kerülnek g a bárányok elég közel 6. Ez addig folytatódik, mí „Dinner time!” azt fogja válaszolni, hogy hoz. Ekkor a farkas már a farkas apni. rli valamelyik bárányt elk („Ebédidő!”), és megkísé egy körig a farkas elkapnia egy bárányt, az 7. Ha a farkasnak sikerül házában marad.

Kártyajátékok

at, de képes is elkészítheti a kártyák Az alábbi játékokhoz Ön ölthet. sh Kids honlapról is let kártyákat a LearnEngli voltam) I went on safari (Szafarin egy állat képével. szükséges, mindegyiken Ehhez a játékhoz 12 kártya egy szafarin. ek nem feltétlenül láthatók olyanok is köztük, amely Lehetnek ari and I saw …” ndja, hogy „I went on saf 1. A kezdő játékos azt mo és kimondja kor felfordít egy kártyát, n voltam és láttam….”. Ek („Szafari egy elefántot.”) vét: „… an elephant.” („… a kártyán ábrázolt állat ne teszi le, fejjel lefelé. 2. A képet külön pakliba nt on safari and I saw ékos is megismétli: „I we 3. A sorban következő ját fántot, meg ….”). voltam és láttam egy ele phant and ….” („ Szafarin an ele t nevét a listához: „…. hozzáadja a rajta lévő álla Felfordít egy kártyát, és jt.”) a parrot.” („… egy papagá fordított lapon így hozzáadja az általa fel 4. Mindegyik játékos ugyan látható állatot a többihez. kiesik. egyet az állatok sorából, 5. Ha egy játékos elfelejt rábban kiesett , új játék kezdődik, és a ko nd a 12 állat sorra került 6. Ha mi hatnak. játékosok visszakapcsolód

14

Memóriajáték yanazt a dolgot tyapárt! A kártyapárok ug Készítsünk 12 képes kár vet). Terítsük a kettő ugyanazt a jármű ábrázolják (például mind elé. szét a kártyákat fejjel lef megnevezi a egy kártyát és hangosan 1. Az első játékos felfordít felfordít ul „a bus” („busz” ), majd rajta látott járművet, példá még egy kártyát. gnevezi azt ábrázolja, a játékos me 2. Ha a két kártya ugyan sz”) és buses” („egy busz, két bu szerzeményeit: „a bus, two megtartja a kártyákat. tyák, visszafordítja őket. 3. Ha különböznek a kár azonos ékosoknak párokat, vagyis 4. A cél egyértelmű: a ját t kell találniuk. tárgyakat ábrázoló képeke olják az s lap, a játékosok megszám 5. Amikor elfogy az össze at. általuk összegyűjtött párok gbízhatóan kat, ha gyermeke már me Adjon a paklihoz új kártyá toztassa többes számát! Idővel vál tudja a 12 tárgy nevét és ni, egy piros ldául ruhákra (egy pár zok meg a kártyák témáját, pé póló, stb.)

Társasjátékok

rs (Kígyók és ldául a Snakes and Ladde A társasjátékok, mint pé nyelvhasználati yen elkészíthetők és sok létrák) vagy a Ludo könn kban készítheti gukban. Olyan változato lehetőséget rejtenek ma ességeinek gfelelnek gyermeke kép el őket, ahogy éppen me Council sasjáték letölthető a British és igényeinek. Számos tár pjáról is. LearnEnglish Kids honla akat, nak találta az itt olvasott Reméljük, hogy hasznos ábbra is élvezik majd az és hogy gyermekével tov angoltanulást.

15

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/parents http://www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának egyik tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei:  Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban  Családi angol: Beszélgetés  Családi angol: Képeskönyvek  Családi angol: Mondókák  Családi angol: Gyakorlati ötletek A füzetünkben szereplő módszerekről és ötletekről kisfilmek is készültek, melyek a British Council honlapján keresztül elérhetők. Írta: Opal Dunn, író és oktatási szakember Egyesült Királyság Fordította: Fehér Judit és Kárpáti Kristóf Terv és kivitelezés: The Burst Proof Bubble Limited, Manchester © British Council 2010 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful